ANADOLU'DA MADENCÝLÝÐÝN TARÝHÇESÝ; KÜTAHYA-GÜMÜÞKÖY'DE 3500 YILDIR SÜREN MADENCÝLÝK ÇALIÞMALARI

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ANADOLU'DA MADENCÝLÝÐÝN TARÝHÇESÝ; KÜTAHYA-GÜMÜÞKÖY'DE 3500 YILDIR SÜREN MADENCÝLÝK ÇALIÞMALARI"

Transkript

1 MTA Dergisi, 137, 91-97, 2008 ANADOLU'DA MADENCÝLÝÐÝN TARÝHÇESÝ; KÜTAHYA-GÜMÜÞKÖY'DE 3500 YILDIR SÜREN MADENCÝLÝK ÇALIÞMALARI Ahmet KARTALKANAT* ÖZ.- Kütahya-Gümüþköy'deki Eti Gümüþ tarafýndan iþletilen gümüþ iþletmesinin pasalarý arasýndan alýnan odun kömürünün C-14 analizinde yaþý 3534±24 yýl olarak belirlenmiþtir. Bu veri Kütahya-Gümüþköy'de ortalama olarak M.Ö yýllarýndan beri madencilik yapýldýðýný gösteren önemli bir bulgudur. Bu bulgu, M.Ö. 12. yüzyýldan itibaren bölgede egemen olan Frigyalýlardan daha önce hüküm süren Hititlerin döneminde yataðýn iþletilmekte olduðunu göstermektedir. Anahtar kelimeler: Madencilik tarihçesi, Gümüþköy, Frigyalýlar, C 14 yaþlandýrma GÝRÝÞ MTA Genel Müdürlüðü tarafýndan yürütülen "Anadolu'da Madenciliðin Tarihçesi Projesi" kapsamýnda, ülkemizin deðiþik yörelerinde yaklaþýk 130 eski maden iþletmesinde çalýþmalar yapýlmýþtýr. Bu projeyle eski iþletmeler tarihlendirilmeye çalýþýlýrken, ayný zamanda yan kayaç, cevher, pasa ve curuflardan numune alýnarak, yeni bir yataðýn bulunabilme olanaklarý da araþtýrýlmýþtýr. Madenciliðin Anadolu'dan baþlayýp diðer bölgelere yayýldýðý bilim dünyasýnca genel bir kabul görmektedir. Anadolu, madenlerin çokluðu ve çeþitliliðinden dolayý madencilikle birlikte metal iþleme sanatýnýn en eski örneklerinin de görüldüðü bir yerdir. (Küçükerman, 1994) Ýnsanoðlu, tarihi boyunca, doðada bulduðu hammaddelerden yararlanmayý deneyerek taþ, aðaç, boynuz, kemik gibi maddelerden aletler yaparak avlanmayý ve beslenmeyi saðlamaya çalýþmýþtýr. Çakmak taþý ve obsidiyen gibi yonganabilir taþlarý ise biçimlendirerek bunlarý savunma aracý ve avcýlýkta kullanmýþlardýr. Ýlerleyen süreçte insanlar hematit, malahit ve benzeri cevherleri boya malzemesi olarak kullanmayý öðrenmiþlerdir.bunlarýn örnekleri Antalya Beldibi Maðarasý, Hayýtlýgöl, Sarýçýnar, Gaziantep-Þarklý Maðara ve Kars-Yazýlýkaya'da görülebilir. ANADOLU'DA MADENCÝLÝÐÝN TARÝHÇESÝ Günümüzden 12 bin yýl önce yerleþik düzene geçen insan, doðada bulduðu nabit bakýrý yerleþim yerlerine getirerek, onu soðuk þekilde döverek biçim vermeye çalýþmýþtýr. Insanýn Anadolu'da madencilikle tanýþmasý ve bu madenleri kullanmaya baþlamasýnýn ilk örnekleri Diyarbakýr- Hallan Çemi ve Çayönüdür. Hallan Çemi' de M.Ö döneminde Neolitik tabakalar arasýnda malahit cevher parçacýklarý, Çayönü tepesinde (M.Ö ) bakýrdan yapýlmýþ 113 adet boncuk, býz parçalarý, küçük iðneler, ufak kürecikler ve aletler bulunmuþtur. Daha sonralarý bakýra ýsý verilerek kolayca þekillenmesinin saðlanmasý insanlýðýn yaþamýnda bir devrim olmuþtur. Yukardaki örnekler dikkate alýndýðýnda Anadolu'da madenciliðin yaklaþýk yýl önce baþlamýþ olduðunu söylemek mümkündür. Takip eden dönemlerde, Aksaray-Aþýklý Höyük'te (M.Ö ) bulunan 45 adet bakýr boncuk ile Urfa-Nevali Çori (M.Ö.7500) deki bir adet bakýr boncuk, Çayönün'de bulunan bakýr * Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüðü, Maden Etüt ve Arama Dairesi,

2 92 Ahmet KARTALKANAT obje ve aletlerle birlikte Anadolu'da günümüzde bilinen en eski maden buluntularý olmayýp insanlýk tarihinin þimdiye kadar bilinen en eski örneklerini oluþtururlar. Konya - Çatalhöyük'te (M.Ö ) küçük bakýr objeler ve curuf parçalarý, Kýrklareli- Aþaðý Pýnar'da (M.Ö ) bakýr malahit parçalarý, Mersin-Yumuktepe (M.Ö ) de keski, balta, rulo baþlý iðne, vs; Burdur- Hacýlar'da (M.Ö ) bakýr boncuklarý, Karaman- Can Hasan'da (M.Ö ) bakýr objeler ve topuz baþý yurdumuzda tespit edilen diðer madencilik buluntularýndan bazýlarýný oluþturur (Çizelge 1). M.Ö yýllarýndan itibaren Anadolu'nun bir çok yerinde madencilik faaliyetlerinde bir artýþ gözlenir. Bu dönemde maden ustalarý artýk yalnýz yüzeyden deðil, galeriler açarak yataklarýn derinliklerine inip cevher elde etmiþlerdir. Bu dönemde arsenikli bakýrla yapýlan eserler dikkati çekmektedir. Geç Kalkolitik (M.Ö ) dönemde, kurþun ve gümüþün, daha sonrasý ise altýnýn insanlýk tarihinde yerini almaya baþladýðý bilinmektedir. Anadolu'da ilk gümüþ buluntular Elazýð-Korucutepe ve Denizli - Beycesultan gibi yerleþkelerde ele geçmiþtir. M.Ö yýllarýndan itibaren maden yataklarýnda galeriler açýlmýþ, elde edilen cevherler yataðýn yanýnda izabe edilmiþ ve yerleþim birimlerine taþýnarak ticareti yapýlmaya baþlanmýþtýr. Özellikle arsenikli bakýr alaþýmý bilinçli olarak elde edilmiþtir. Samsun-Ýkiztepe'de bulunan kabartmalý törensel mýzrak ucu, yüksek oranda arsenik içeren bir alaþýmdan yapýlmýþtýr. Ýlk Tunç Çaðý II'ye rastlayan bu dönemde, eserler açýk ya da kapalý kalýpla üretildiði gibi "Kaybolan Balmumu" yöntemiyle de yapýlmýþlardýr. Bu dönemin sonlarýna doðru, Anadolu madenciliðinde atýlan en önemli adým, bakýr ve kalayýn karýþýmý olan gerçek tuncun eser üretiminde kullanýlmýþ olmasýdýr. Tunç üretimi için gerekli olan kalay, Asurlular tarafýndan Anadolu'ya Mezopotamya' dan getirilmiþtir. Çizelge 1- Anadolu'da metal ve metal oksitlerin tarihçesi (Bilgi, 2004)

3 ANADOLU'DA MADENCÝLÝK 93 M.Ö yýllarýndan itibaren demir ilk defa Anadolu'da kullanýlmaya baþlanmýþtýr. Ancak yaygýn þekilde silah ile araç ve gereç yapýmýnda kullanýmý M.Ö yýllarý arasýna rastlar. Anadolu'nun ilk büyük merkeziyetçi krallýðý olan Hitit Ýmparatorluðu'nun M.Ö. 17. yy. da kurulmasýyla birlikte, demir madenciliðinde çok önemli geliþmelerin olduðu yazýlý belgelerden bilinmektedir. Hem Hitit çivi yazýlý tabletler, demir eþya, silah ve külçeler konusunda doyurucu bilgiler vermekte, hem de baþkent Boðazköy-Hattuþaþ' ta ortaya çýkarýlan çeþitli demir eþya ve silahlar bu dönemde demirden yapýlmýþ örneklerin biçimlerini sergilemektedir. Geç Hitit, Urartu, Frig ve Lidyalý'larýn hakim olduklarý Anadolu'da M.Ö. 9-6 yy. lar arasýnda, baþta Doðu Bölgesi olmak üzere geniþ bir coðrafi bölgede siyasi bir egemenlik kurmuþ olan Urartular, ayný zamanda Anadolu ve eski önasya dünyasýnýn en büyük madencilik krallýðý olarak da bilinmektedir. Doðu Anadolu Bölgesinde bulunan altýn, gümüþ, kurþun ve özellikle demir madeni yataklarý, Eskiçað'da ilk kez Urartu (Nairi) Krallýðý döneminde çok büyük oranda iþletilmiþtir. Demir madenciliði her ne kadar Hititlerin döneminde baþlamýþsa da geliþmesi ve yüksek bir seviyeye eriþmesi Urartular döneminde olmuþtur. Takip eden dönemlerde M.Ö lerde Anadolu'ya gelen ancak siyasi bir birlik kurmalarý M.Ö yýllarýna rastlayan Frigyalýlar demir madenciliðinde (silah, alet, eþya) ileri bir geliþme göstermiþlerdir. Frig Krallýðý'nýn doðudan gelen atlý Kimmer kavimlerin akýnlarý ile çökmesinden sonra Batý Anadolu'da Manisa-Sardes merkezli siyasi bir birlik kuran Lidyalýlar, Batý Anadolu Bölgesindeki ünlü altýn ve gümüþ yataklarýndan önemli miktardan üretim yapmýþlardýr. Anadolu daha sonra sýrasýyla Pers, Bizans, Selçuklu ve Osmanlýlarýn hakimiyeti altýna girmiþ ve madencilik alanýnda çok çeþitli ve ileri düzeyde üretim yaplmýþlardýr. Anadolu'da gümüþ ve altýnýn daha ilk Tunç Çaðýndan itibaren bilindiði ve bu metallerden özellikle taký aðýrlýklý veya dini düþünceleri yansýtan eserlerin dövülerek yapýldýklarý ele geçen örneklerden anlaþýlmaktadýr. Baþlangýçta altýn ve gümüþ eserler doðada nabit olanak ele geçen külçelerden üretilmiþlerdir. Ancak takip eden dönemlerde kupelasyon yönteminin keþfedilmesinden sonra, gümüþ eser üretiminde önemli bir artýþ gözlenmiþtir. Eser üretiminde bazen altýn gümüþle birlikte kullanýlmýþtýr. Altýn ve gümüþün yoðun olarak döküm eser üretiminde kullanýlmasý M.Ö. 2. binyýlýn ilk çeyreðinden Asur Ticaret Kolorileri çaðýnda görülür. Daha geliþmiþ atölyeler bir Lidya Þehri olan Manisa- Sard'da ortaya çýkartýlmýþtýr. Bu atölyelerde yoðun olarak altýn, gümüþ veya altýn-gümüþ karýþýmý olan elektrumdan eserler üterilmiþtir. Anadolu oldukça zengin gümüþ madenlerine sahiptir. Bu madenlerden yapýlan gümüþ üretimi, birçok seyyah ve coðrafyacý tarafýndan övgüyle anlatýlmýþtýr. Gümüþ yataklarýndan yapýlan üretim, Anadolu'nun ihtiyacýný karþýladýðý gibi, doðuda Ýran, Güneyde Irak ve Suriye'ye ihraç edilmiþtir. Anadolu'da en büyük gümüþ üretimi yapýlan yerlerin baþýnda Batý Anadolu'da Uþak- Güre ile Kütahya bölgesi, Orta Anadolu'da Ankara-Iþýkdað, Orta Karadeniz Bölgesinde Amasya Gümüþhacýköy, Doðu Karadeniz bölgesinde Bayburt, Ýspir ve Gümüþhane, Orta Fýrat Bölgesinde Malatya ve Elazýð gelmektedir. GÜMÜÞKÖY YÖRESÝNÝN JEOLOJÝSÝ VE MADENCÝLÝK ÇALIÞMALARI Gümüþköy maden Yataðý, Kütahya ilinin 24 km batýsýnda, Köprüören kasabasýnýn 10 km kadar güneyinde bulunan Gümüþköy'ün güney batýsýnda yer almaktadýr (Þekil 1). Sahada en önemli cevherleþme alaný Aktepe kesimindedir. (Demirok, 1982). Ayrýca Tavukkýrantepe, Çukurgözü ve Sýðýreðreði tepe'de de cevherleþmeler vardýr (Þekil-2). Yörenin temelini Paleozoyik yaþlý þist ve mermerler oluþturur. Genellikle kuvars-serisit-klorit þistten oluþan birimde yer yer grafitli þistler de gözlenir. Þistlerin üzerine uyumsuzlukla gelen

4 94 Ahmet KARTALKANAT Þekil 1- Yer bulduru haritasý Þekil 2- Çalýþma alanýnýn jeoloji haritasý (Ildýz 1967)

5 ANADOLU'DA MADENCÝLÝK 95 Neojen istifi tüf, dolomit ve marnlardan oluþur (Kalafatçýoðlu, 1961) ve Ildýz (1967). Daha sonra silisifiye olan bu kayaçlar içindeki Ag cevherleþmesinin tenörü nisbeten daha fazladýr. Sahadaki Ag içerikli cevherleþme polimetalik (Ag-Sb-Pb- Zn-Ba) özelliktedir. Aktepe kesimindeki silisifiye tüfler Ag-Pb-Zn-Sb ve Ba içerirken, Sýðýreðreði tepe kesimindeki þistler ise Pb-Zn içermektedir. GÜMÜÞKÖY'DE ESKÝ MADENCÝLÝK ÇALIÞMALARI Gümüþ iþletmesinin yakýnýnda bulunan Gümüþköy curuf ve pasalarýn üzerinde kurulmuþtur. Köyün yakýnýnda ve içindeki curuflarýn arasýnda bakýrdan yapýlmýþ Osmanlý paralarýnýn bulunmasý, Aktepe ve Tavukkýrantepe'deki eski imalat çukurlarý ve galerilerde bulunan çanak ve çömlek parçalarý, cevher ergitme potalarý ve çeþitli hayvan kemikleri burasýnýn eski bir iþletme olduðunu, geniþ bir alana yayýlan pasa ve curuflar ise bu madenin eski çaðlardan beri iþletildiðini gösteren bulgulardýr. Bu iþletmede çeþitli araþtýrmacýlar çalýþmalar yapmýþlar. Bunlar; Fischbach (1900) sahaya yaptýðý gezi sonunda yazdýðý gözlem raporunda, Gümüþköy'ün evlerinin duvarlarýnda, yollarda birkaç metre derinliðe kadar cüruflar gördüðünü, köyün 5 km kadar batýsýnda koni þeklinde birçok çukurun olduðunu, bunlarýn muhtemelen eski iþletme kuyularýnýn baþlarý olabileceðini, burada altýn ve gümüþ iþletildiðini belirtmiþtir. Ziegler (1936)'in Gümüþköy'de yaptýðý çalýþmada, sahada galen ve barit parçalarýnýn serpinti halinde olduðunu, arazinin büyük bir kýsmýnda derinliði 3 m civarýnda olan ve yanyana bulunan birçok maden pasa ve artýðýna rastladýðýný, bu göstergelerin burada çok eskiden beri iþletmecilik yapýldýðýnýn kanýtý olduðunu belirtmiþtir. Bölgede çalýþma yürüten Pilz (1937) eski iþletmelere ait izlerin olduðunu, burada eski büyük bir madenin bulunduðunu ve iþletildiðini saptamýþtýr. Nitekim ayný iþletme alanýnda Yiðitgüden ve Friedrich (1981) yaptýklarý çalýþmada, arazinin pasalarla kaplý olduðunu, pasalar arasýnda ve eski galerilerde bol miktarda odun kömürü parçalarý ile pota kýrýklarý, testi parçasý ve kemiklerle birlikte bir bakýr çivi bulduklarýný ifade etmiþlerdir. Bu pasa tabakalarý arasýnda bulduklarý odun kömüründen C-14 yöntemiyle yaþýný 3900±85 yýl olarak tespit etmiþlerdir. Bu veri Gümüþköy'ün M.Ö. 2 bin yýllarýndan itibaren iþletildiðini gösteren en önemli kanýtlardan birisidir. Ayný bölgede Kaptan (1982) tarafýndan yapýlan bir baþka çalýþmada ise M.Ö. ikinci bin yýlýn baþlarýna ait olduðu ifade edilen galeriler kompleksi tespit edilmiþ ve bunun yeraltý madenciliðinin en eski buluntularýndan birisi olduðunu ifade etmiþtir. Aktepe madeninde cevher kýrma-öðütme taþlarý bulmuþ ve bu taþlarýn M.S. 2. yy ait olduðunu belirtmiþtir. Daha önce yapýlmýþ her iki çalýþmadan elde edilen sonuçlar, yeni yaþ bulgusunu destekler niteliktedir. YENÝ BÝR YAÞ BULGUSU Anadolu'da Madenciliðin Tarihçesi projesi kapsamýnda Kütahya-Gümüþköy'deki Eti Gümüþ tarafýndan iþletilen gümüþ iþletmesinin pasalarý arasýndan alýnan odun kömürünün yaþý Almanya' nýn Heidelberger Akademie der Wissenschaften laboratuvarlarýnda yapýlan C-14 analizinde 3534 ± 24 yýl olarak belirlenmiþtir (Çizelge 2). Bu veri Kütahya-Gümüþköy'deki gümüþ iþletmesinin, yaklaþýk M.Ö yýllarýndan beri iþletilmekte olduðunu gösteren önemli bir bulgudur. Kuþkusuz bu tarih halen üretimin devam ettiði bu iþletmenin ilk iþletme tarihi deðildir, ancak bu tarih iþletmenin 3500 yýldýr üretimde olduðunu göstermektedir. Kütahya yöresi ilkçaðda batýdaki Assuva ile doðudaki Hitit topraklarý arasýnda yer almýþ olup, M.Ö. 12. yüzyýlda Frigya Krallýðýna baðlanmýþtýr (Ana Britannica, 1989). Bu bilgi Kütahya-Gümüþköy iþletmesinin Frigyalýlardan daha da önce iþletilmekte olduðunu gösteren önemli bir veridir.

6 96 Ahmet KARTALKANAT Çizelge 2- Almanya'nýn Heidelberger Akademie der Wissenschaften laboratuvarlarýnda yapýlan C-14 analiz sonuçlarý SONUÇLAR VE TARTIÞMALAR Kütahya - Gümüþköy Gümüþ iþletmesinin pasalarý arasýnda bulunan odun kömüründen alýnan numunenin C14 yöntemi ile yapýlan analizinde yaþý 3534±24 olarak belirlenmiþtir. Kütahya'nýn kuruluþ tarihi kesin olarak bilinmemekle birlikte M.Ö lerde Anadolu'ya gelen ve Hitit topraklarýna giren Frigya'lýlarýn egemenliðine girmiþtir. Bu durumda yataðýn M.Ö yýllarýnda Hitit'ler döneminde iþletildiðini söylemek mümkündür. Kuþkusuz bu tarih yataðýn ilk iþletme tarihi deðildir. Zira Yiðitgüden ve Friedrich (1981) ayný iþletmenin farklý katmanlarýndan aldýklarý odun kömürü numunesinin C-14 yöntemi ile bulduklarý yaþýný 3900±85 olarak belirlemiþlerdir. Buda yataðýn yaklaþýk olarak 4000 yýldýr üretimde olduðunu, tarihi dönem itibariyle V. ve VI.Truva dönemine karþýt geldiðini ifade etmiþlerdir. Kaptan (1982) tarafýndan ayný bölgede yapýlan bir baþka çalýþmada M.Ö.2000 yýllarýnýn baþlarýna ait olduðunu belirttiði galeriler kompleksini tespit ettiðini belirtmiþtir. Bu çalýþmalardan elde edilen sonuçlar da bu yataðýn eskiden beri iþletildiðini göstermektedir ki tarafýmýzdan bulunan yaþ bulgusunu destekler niteliktedir. KATKI BELÝRTME Anadolu'da Madenciliðin Tarihçesi projesinde görev alýp yaptýklarý çalýþmalar ve katkýlar için Jeoloji Mühendisi Necip Pehlivan'a, Jeoloji Mühendisi Ýsmet Cengiz'e, Arkeolog Ergun Kaptan'a teþekkürü bir borç bilirim. Ayrýca, analizlerin yapýlmasýný saðlayan Doç. Dr. Ünsal Yalçýn'a, makalenin yazýya hazýrlanmasý ve düzenlenmesindeki katkýlarý için Jeoloji Mühendisi Yýlmaz Çelik'e teþekkür ederim. DEÐÝNÝLEN BELGELER Yayýna verildiði tarih, 29 Nisan 2008 Ana Britannica, 1989, Cilt 14, Syf Bilgi, Ö Anadolu-Dökümün Beþiði, Ýstanbul. Demirok, M.H Kütahya-Gümüþköy Maden Yataðý. Maden Tetkik ve Arama Enstitüsü. Haberler, sayý 1, 3-4 Ankara. Fischbach, W Kütahya civarýndan Gümüþköy, kurþun-gümüþ madeni hakkýnda rapor. Maden Tetkik ve Arama Enstitüsü. Rapor, 374 (yayýmlanmamýþ) Ankara. Ildýz, T Kütahya Gümüþköy 568 ve 137 Ruhsat Nolu Kurþun Sahalarýnýn Ön Rp. Maden Tetkik ve Arama Enstitüsü. Rapor No: 4260, (yayýmlanmamýþ), Ankara. Kalafatçýoðlu, A Bilecik-Kütahya-Tavþanlý- Harmancýk-Ýnegöl arasýndaki bölgenin jeolojisi hakkýnda rapor. Maden Tetkik ve Arama Rapor No: 2821 (yayýmlanmamýþ) Ankara. Kaptan, E Türkiye Madencilik tarihine ait Kütahya-Gümüþköy ve yöresini kapsayan buluntular. Maden Tetkik ve Arama Enstitüsü. Derg. No: 97/98, s , Ankara. Küçükerman, Ö.1994 Anadolu Sanayi ve Tasarým Tarihinin Ayak Ýzlerinde Maden Döküm Sanatý syf 9-11,Demirdöküm Yayýný Ýstanbul

7 ANADOLU'DA MADENCÝLÝK 97 Pilz, R Þaphane, Muratdað ve Eðrigöz dað mýntýkalarýndaki müteaddit maden yataklarýnda yapýlan istikþaflar hakkýnda iptidai rapor. Maden Tetkik ve Arama Enstitüsü. Rapor No: 641 (yayýmlanmamýþ) s.15, Ankara. Ziegler, J Kütahya-Gümüþköy mevkiindeki Barit-Galenit madenleri hakkýnda muhtasar rapor. Maden Tetkik ve Arama Enstitüsü. Rapor No: 535, (yayýmlanmamýþ), Ankara. Yiðitgüden, H.Y. ve Friedrich, G Gümüþköy madeninin tarihçesi. Etibank Bülteni, 31, 4, Ankara.

8 BOÞ

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Hangi þeklin tam olarak yarýsý karalanmýþtýr? A) B) C) D) 2 Þekilde görüldüðü gibi þemsiyemin üzerinde KANGAROO yazýyor. Aþaðýdakilerden hangisi benim þemsiyenin görüntüsü deðildir?

Detaylı

Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz!

Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz! Asýlsýz iddia neden ortaya atýldý? Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz! 19 Haziran 2004 tarihinde, Ovacýk Altýn Madeni ile hiçbir ilgisi olmayan Arsenik iddialarý ortaya atýlarak madenimiz

Detaylı

ÖRNEK RESTORASYONLAR SERGÝSÝ

ÖRNEK RESTORASYONLAR SERGÝSÝ 210 ÖRNEK RESTORASYONLAR SERGÝSÝ Örnek Restorasyonlar Sergisi Vakýf eseri için restorasyon, adeta ikinci bahar demektir. Zor, çetin ve ince bir iþtir. Bu nedenle, tarihi ve kültürel deðerlerimizin baþarýlý

Detaylı

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Yargýtay Kararlarý T.C Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Davalý þirketin ayný il veya diðer illerde baþka iþyerinin

Detaylı

Matematik ve Türkçe Örnek Soru Çözümleri Matematik Testi Örnek Soru Çözümleri 1 Aþaðýdaki saatlerden hangisinin akrep ve yelkovaný bir dar açý oluþturur? ) ) ) ) 11 12 1 11 12 1 11 12 1 10 2 10 2 10 2

Detaylı

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn 4. SINIF COÞMAYA SORULARI 1. BÖLÜM 3. DÝKKAT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn toplamý kaçtýr? A) 83 B) 78 C) 91 D) 87

Detaylı

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum ÇEVRE VE TOPLUM 11. Bölüm DOÐAL AFETLER VE TOPLUM Konular DOÐAL AFETLER Dünya mýzda Neler Oluyor? Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum Volkanlar

Detaylı

Simge Özer Pýnarbaþý

Simge Özer Pýnarbaþý Simge Özer Pýnarbaþý 1963 yýlýnda Ýstanbul da doðdu. Ortaöðrenimini Kadýköy Kýz Lisesi nde tamamladý. 1984 yýlýnda Ýstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü nü bitirdi.

Detaylı

3. FASÝKÜL 1. FASÝKÜL 4. FASÝKÜL 2. FASÝKÜL 5. FASÝKÜL. 3. ÜNÝTE: ÇIKARMA ÝÞLEMÝ, AÇILAR VE ÞEKÝLLER Çýkarma Ýþlemi Zihinden Çýkarma

3. FASÝKÜL 1. FASÝKÜL 4. FASÝKÜL 2. FASÝKÜL 5. FASÝKÜL. 3. ÜNÝTE: ÇIKARMA ÝÞLEMÝ, AÇILAR VE ÞEKÝLLER Çýkarma Ýþlemi Zihinden Çýkarma Ýçindekiler 1. FASÝKÜL 1. ÜNÝTE: ÞEKÝLLER VE SAYILAR Nokta Düzlem ve Düzlemsel Þekiller Geometrik Cisimlerin Yüzleri ve Yüzeyleri Tablo ve Þekil Grafiði Üç Basamaklý Doðal Sayýlar Sayýlarý Karþýlaþtýrma

Detaylı

ISO 9001 CERTON N.008/02. SAIT Abrasivi S.p.A.

ISO 9001 CERTON N.008/02. SAIT Abrasivi S.p.A. C TIFIE D ER ISO 9001 CERTON N.008/02 SAIT Abrasivi S.p.A. 1953 yýlýnda kurulmuþ olan SAIT ABRASIVI, üstün kaliteli aþýndýrýcý imalatýnda lider firmadýr. Torino fabrikasý ve Piozzo Fabrikasý tamamen otomatik

Detaylı

İnsanların var oluşundan yazının icadına kadar olan döneme denir. Tarih öncesi devirlerin birbirinden

İnsanların var oluşundan yazının icadına kadar olan döneme denir. Tarih öncesi devirlerin birbirinden Tarih Öncesi Devirlerde Anadolu Video Ders Anlatımı TARİH ÖNCESI DEVİRLERDE ANADOLU Türkiye tarih öncesi devirlerde üzerinde birçok medeniyet kurulan çok önemli bir yerleşim merkeziydi. Ülkemizin tarihi

Detaylı

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. KONSOLÝDE BÜTÇE ÝLE ÝLGÝLÝ ORANLAR (Yüzde)

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. KONSOLÝDE BÜTÇE ÝLE ÝLGÝLÝ ORANLAR (Yüzde) V KAMU MALÝYESÝ 71 72 KAMU MALÝYESÝ Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. A. KONSOLÝDE BÜTÇE UYGULAMALARI 1. Genel Durum 1996 yýlýnda yüzde 26.4 olan

Detaylı

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði, üyeler arasýndaki haberleþme aðýný daha etkin hale getirmek için, akademik çalýþmalar yürüten bilim insaný, antrenör, öðretmen, öðrenci ve ilgili

Detaylı

VIII MALÝ PÝYASALAR 125

VIII MALÝ PÝYASALAR 125 VIII MALÝ PÝYASALAR 125 126 MALÝ PÝYASALAR Para ve sermaye piyasalarýndan oluþan mali piyasalara iliþkin geliþmeler aþaðýdadýr. I. PARA PÝYASALARI Kýsa vadeli fonlarýn arz ve talebinin karþýlaþtýðý piyasalarýn

Detaylı

Atlantis IMPERATOR. Kullanim Kilavuzu. Metal Dedektörü

Atlantis IMPERATOR. Kullanim Kilavuzu. Metal Dedektörü Atlantis IMPERATOR Kullanim Kilavuzu Metal Dedektörü Dedektörü Tanýma ON-OFF Açýk-Kapalý Kulaklýk giriþi Tüm Metal Arama ve Toprak Sýfýrlama Atlantis IMPERATOR AUTO Duyarlýlýk, Hassasiyet Toprak Ayarý

Detaylı

TARÝH ÖNCESÝ ÇAÐLAR. Taþ Çaðý (MÖ 600.000-5.000) Eski Taþ (Paleolitik) Çaðý (MÖ 600.000-10000) Orta Taþ (Mezolitik) Çaðý (MÖ 10000-8000)

TARÝH ÖNCESÝ ÇAÐLAR. Taþ Çaðý (MÖ 600.000-5.000) Eski Taþ (Paleolitik) Çaðý (MÖ 600.000-10000) Orta Taþ (Mezolitik) Çaðý (MÖ 10000-8000) TARÝH ÖNCSÝ ÇAÐLAR Yazýnýn bulunmasýndan (M.Ö. 3000) önceki döneme Tarih Öncesi Çaðlar denir. Ýnsanlýk tarihini ilgilendiren önemli olaylarýn baþlama ve bitiþlerini dikkate alarak belirlenen dönemlere

Detaylı

15 Tandem Takým Tezgahlarý ndan Ýhtiyaca Göre Uyarlanabilen Kitagawa Divizörler Kitagawa firmasýnýn, müþterilerini memnun etmek adýna, standartý deðiþtirmesi yeni bir þey deðil. Bu seferki uygulamada,

Detaylı

Modüler Proses Sistemleri

Modüler Proses Sistemleri Ürünler ve Hizmetlerimiz 2011 Modüler Proses Makineleri Modüler Proses Sistemleri Proses Ekipmanlarý Süt alým tanklarý Süt alým degazörleri Akýþ transfer paneli Vana tarlasý Özel adaptör Tesisat malzemeleri

Detaylı

5. 2x 2 4x + 16 ifadesinde kaç terim vardýr? 6. 4y 3 16y + 18 ifadesinin terimlerin katsayýlarý

5. 2x 2 4x + 16 ifadesinde kaç terim vardýr? 6. 4y 3 16y + 18 ifadesinin terimlerin katsayýlarý CEBÝRSEL ÝFADELER ve DENKLEM ÇÖZME Test -. x 4 için x 7 ifadesinin deðeri kaçtýr? A) B) C) 9 D). x 4x ifadesinde kaç terim vardýr? A) B) C) D) 4. 4y y 8 ifadesinin terimlerin katsayýlarý toplamý kaçtýr?.

Detaylı

Doða dan hayata... Doða dan hayata... Doða dan hayata... HAKKINDA HAKKINDA Türkiye'nin en köklü mermer ocaðý iþletmelerinden Özyýlmazlar Mermer, Aydýn Yýlmaz ve Mustafa Bener tarafýndan kurulduðu 1989

Detaylı

Araþtýrma Hazýrlayan: Ebru Kocamanlar Araþtýrma Uzman Yardýmcýsý Gýda Ürünlerinde Ambalajýn Satýn Alma Davranýþýna Etkisi Dünya Ambalaj Örgütü nün açýklamalarýna göre dünyada ambalaj kullanýmýnýn %30 unu

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýdaki þekillerden hangisi bu dört þeklin hepsinde yoktur? A) B) C) D) 2. Yandaki resimde kaç üçgen vardýr? A) 7 B) 6 C) 5 D) 4 3. Yan taraftaki þekildeki yapboz evin eksik parçasýný

Detaylı

Engeller del Lift ile aþýlýr... Adel Kaset Tip Engelli Lifti del Þirket Profili ADEL Otomotiv, 2005 yýlýnda otomotiv yan sanayisi olarak Sn. Kamil Sölpüker tarafýndan kurulmuþtur. TEMSA Global A.Þ.'nin

Detaylı

ŞANLIURFA YI GEZELİM

ŞANLIURFA YI GEZELİM ŞANLIURFA YI GEZELİM 3. Gün: URFA NIN KALBİNDEN GÜNEŞİN BATIŞINA GEZİ TÜRKİYE NİN GURURU ATATÜRK BARAJI Türkiye de ki elektrik üretimini artırmak ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi ndeki 9 ili kapsayan tarım

Detaylı

Mersin Ýlinde Hassas Bölgelerde Gürültü Düzeylerinin 1998-2002 Yýllarý Arasýndaki Deðiþiminin Araþtýrýlmasý

Mersin Ýlinde Hassas Bölgelerde Gürültü Düzeylerinin 1998-2002 Yýllarý Arasýndaki Deðiþiminin Araþtýrýlmasý Mersin Ýlinde Hassas Bölgelerde Gürültü Düzeylerinin 1998-2002 Yýllarý Arasýndaki Deðiþiminin Araþtýrýlmasý Ekoloji Cilt: 13 Sayý: 49 25-30, 2003 Halil KUMBUR, Havva Duygu ÖZSOY, Zafer ÖZER Mersin Üniversitesi

Detaylı

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr.

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. V KAMU MALÝYESÝ 73 74 KAMU MALÝYESÝ Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. A. KONSOLÝDE BÜTÇE UYGULAMALARI 1. Genel Durum 2000 yýlýnda uygulamaya konulan

Detaylı

Mart 2010 Otel Piyasasý Antalya Ýstanbul Gayrimenkul Deðerleme ve Danýþmanlýk A.Þ. Büyükdere Cad. Kervan Geçmez Sok. No:5 K:2 Mecidiyeköy Ýstanbul - Türkiye Tel: +90.212.273.15.16 Faks: +90.212.355.07.28

Detaylı

Genel Yetenek Testi Örnek Soru Çözümleri

Genel Yetenek Testi Örnek Soru Çözümleri Genel Yetenek Testi Örnek Soru Çözümleri Genel Yetenek Testi Örnek Soru Çözümleri 1 2 1 1 2 Çok Sýcak Soðuk Sýcak Çok Soðuk D B C Çorba Kutuplar Yanardað Sonbahar Yukarýda yer alan 1. ve 2. kutudakiler

Detaylı

4. 5. x x = 200!

4. 5. x x = 200! 8. SINIF COÞMY SORULRI 1. ÖLÜM 3. DÝKKT! u bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 1. adým (2) 2. adým (4) 1. x bir tam sayý ve 4 3 x 1 7 5 x eþitsizliðinin doðru olmasý için x yerine

Detaylı

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 KÝMLER KATILABÝLÝR? Yarýþma, Türkiye Cumhuriyeti sýnýrlarý dahilinde veya yurtdýþýnda okuyan T.C. vatandaþlarý veya K.K.T.C vatandaþý, 35 yaþýný aþmamýþ, en az lise

Detaylı

2014-2015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ORTAOKULLAR ARASI "4. AKIL OYUNLARI TURNUVASI" Ýstanbul Ýli Ortaokullar Arasý 4. Akýl Oyunlarý Turnuvasý, 21 Þubat 2015 tarihinde Özel Sancaktepe Okyanus Koleji

Detaylı

KIZILCAHAMAM BÖLGESÝNÝN YERBÝLÝMSEL ÖZELLÝKLERÝ Arazi yapýsý ve yerþekilleri Soðuksu Milli Parký ve civarý, az engebeli

KIZILCAHAMAM BÖLGESÝNÝN YERBÝLÝMSEL ÖZELLÝKLERÝ Arazi yapýsý ve yerþekilleri Soðuksu Milli Parký ve civarý, az engebeli KIZILCAHAMAM BÖLGESÝNÝN YERBÝLÝMSEL ÖZELLÝKLERÝ Arazi yapýsý ve yerþekilleri Soðuksu Milli Parký ve civarý, az engebeli iç Anadolu platosundan daðlýk oluk/çöküntüdür. Ýstanbul-Samsun otoyolu yak- Anadolu

Detaylı

Adým Adým Çelik Kapý Montaj Þemasý

Adým Adým Çelik Kapý Montaj Þemasý Montaj Klavuzu 09 Adým Adým Çelik Kapý Montaj Þemasý Baþlamadan Gerekenler : Küçük Spiral (Avuç) Taþlama (Kesme Taþý ile) El Matkaý Su Terazisi Keski Çekiç Levye Çimento Ayarlanailen Gerdirme Aparatý Ýnþaat

Detaylı

2014 2015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ÝLKOKULLAR ARASI 2. Zeka Oyunlarý Turnuvasý 7 Mart Silence Ýstanbul Hotel TURNUVA PROGRAMI 09.30-10.00 10.00-10.45 11.00-11.22 11.35-11.58 12.10-12.34 12.50-13.15

Detaylı

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen.

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen. Gesundheitsamt Freie Hansestadt Bremen Sozialmedizinischer Dienst für Erwachsene Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung Yardýma ve bakýma muhtaç duruma

Detaylı

Fayans ve Seramik Yapýþtýrýcýlarý K1Fuga Beyaz (1-6 mm) K1 Flex Fuga Beyaz (1-8 mm) (1-6 mm) (1-8 mm) K1 Fuga Beyaz - 1 Bölge Fiyatlarý Ürün sý 9,00 TL/torba 9,36 TL/torba K1 Fuga Beyaz - 2 Bölge Fiyatlarý

Detaylı

Kümeler II. KÜMELER. Çözüm A. TANIM. rnek... 3. Çözüm B. KÜMELERÝN GÖSTERÝLMESÝ. rnek... 1. rnek... 2. rnek... 4. 9. Sýnýf / Sayý..

Kümeler II. KÜMELER. Çözüm A. TANIM. rnek... 3. Çözüm B. KÜMELERÝN GÖSTERÝLMESÝ. rnek... 1. rnek... 2. rnek... 4. 9. Sýnýf / Sayý.. Kümeler II. KÜMLR. TNIM Küme, bir nesneler topluluðudur. Kümeyi oluþturan nesneler herkes tarafýndan ayný þekilde anlaþýlmalýdýr. Kümeyi oluþturan nesnelerin her birine eleman denir. Kümeyi genel olarak,,

Detaylı

Fayans ve Seramik ý K1 K1 Plus K1 Flex Fayans ve Seramik ý Ürün sý 6,34 TL/torba 6,60 TL/torba K1-1 Bölge Fiyatlarý Çimento esaslý fayans ve seramik K1-2 Bölge Fiyatlarý Ürün sý 6,73 TL/torba 7,00 TL/torba

Detaylı

3. Tabloya göre aþaðýdaki grafiklerden hangi- si çizilemez?

3. Tabloya göre aþaðýdaki grafiklerden hangi- si çizilemez? 5. SINIF COÞMY SORULRI 1. 1. BÖLÜM DÝKKT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. Kazan Bardak Tam dolu kazandan 5 bardak su alýndýðýnda kazanýn 'si boþalmaktadýr. 1 12 Kazanýn

Detaylı

10. 4a5, 2b7 ve 1cd üç basamaklý sayýlardýr.

10. 4a5, 2b7 ve 1cd üç basamaklý sayýlardýr. 5. ACB + AC BC iþlemine göre, A.C çarpýmý kaçtýr? 0. 4a5, b7 ve cd üç basamaklý sayýlardýr. 4a5 b7 cd A) B) 4 C) 5 D) 6 E) olduðuna göre, c + b a + d ifadesinin deðeri kaçtýr? A) 8 B) C) 5 D) 7 E) 8 (05-06

Detaylı

GÝRÝÞ Ülkemizde katý atýklarýn toplanmasý, taþýnmasý, geri kazanýlmasý ve bertarafýna iliþkin yükümlülükler 5393 sayýlý Belediyeler Kanunu ve 5216 sayýlý Büyükþehir Belediyeleri Kanunu ile Belediyeler

Detaylı

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI MEMUR PERSONEL ÞUBE MÜDÜRLÜÐÜ GÖREV TANIMI Memur Personel Þube Müdürlüðü, belediyemiz bünyesinde görev yapan memur personelin özlük iþlemlerinin saðlýklý bir

Detaylı

014-015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ORTAOKULLAR ARASI "7. AKIL OYUNLARI ÞAMPÝYONASI" Ýstanbul Ýli Ortaokullar Arasý 7. Akýl Oyunlarý Þampiyonasý, 18 Nisan 015 tarihinde Özel Sancaktepe Bilfen Ortaokulu

Detaylı

4. Osmanlýlar topraðýný iyi ekip biçmeyen ya da üç yýl üst üste boþ býrakanlardan topraðýný alýp baþkasýna vermekle neyi amaçlamýþtýr?

4. Osmanlýlar topraðýný iyi ekip biçmeyen ya da üç yýl üst üste boþ býrakanlardan topraðýný alýp baþkasýna vermekle neyi amaçlamýþtýr? Soru - Yanýt 7 1. Selçuklularda ülke topraklarý kime aittir? Yanýt: Selçuklularda ülke topraklarý devlete aittir. 2. Týmar sisteminin Selçuklulardaki adý nedir? Yanýt: Týmar sisteminin Selçuklulardaki

Detaylı

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK TOPLAM KALÝTE YÖNETÝMÝ VE ISO 9001:2000 KALÝTE YÖNETÝM SÝSTEMÝ UYGULAMASI KONULU TOPLANTI YAPILDI GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK YÝBÝTAÞ - LAFARGE GRUBUNDA KONYA ÇÝMENTO SANAYÝÝ A.Þ.

Detaylı

Metapan Metal Panel DOGRUSAL TAVANLAR

Metapan Metal Panel DOGRUSAL TAVANLAR Metapan Metal Panel DOGRUSAL TAVANLAR Asma tavan çözümleri arasýnda fonksiyonel ve esnek bir alternatif olarak yer alan lineer tavan, hem iç mekan hem de dýþ mekan kullanýmýna uygun özellikleriyle, uzun

Detaylı

ORTAKLAR SERMAYE PAYI HÝSSE

ORTAKLAR SERMAYE PAYI HÝSSE ÝZULAÞ GÖREV TANIMI 1990 yýlýnda kurulan Ýzulaþ'ýn hedefi Ýzmir kent içi ulaþým hizmetleri, otopark iþletmeciliði, araç bakým onarým üniteleri kurup iþletmek, petrol daðýtým taþýmacýlýðý, kara - deniz

Detaylı

Fiskomar. Baþarý Hikayesi

Fiskomar. Baþarý Hikayesi Fiskomar Baþarý Hikayesi Fiskomar Gýda Temizlik Ve Marketcilik Ticaret Anonim Þirketi Cumhuriyetin ilanýndan sonra büyük önder Atatürk'ün Fýndýk baþta olmak üzere diðer belli baþlý ürünlerimizi ilgilendiren

Detaylı

MedYa KÝt / 26 Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetimi konusunda Türkiye nin ilk dergisi HR DergÝ Human Resources Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetim Dergisi olarak amacýmýz, kurulduðumuz günden bu yana deðiþmedi: Türkiye'de

Detaylı

Ý Ç Ý N D E K Ý L E R

Ý Ç Ý N D E K Ý L E R ÝÇÝNDEKÝLER A. BÝRÝNCÝ ÜNÝTE: ÞEKÝLLER VE SAYILAR Nokta...9 Düzlem...10 Geometrik Cisimler ve Modelleri...12 Geometrik Cisimler ve Yüzeyleri...14 Haftanýn Testi...16 Veri Toplama - Þekil Grafiði...18 Tablo...20

Detaylı

Mart 2010 Proje Hakkýnda NBÞ sektörünün ana girdisi olan mýsýrýn hasadý, hammadde kalitesi açýsýndan yetiþtirilmesi kadar önemli bir süreçtir. Hasat sýrasýnda gerçekleþtirilen yanlýþ uygulamalar sonucunda

Detaylı

Bugüne değin yapılan çeşitli araştırmalar Anadolu madencilik tarihini şu kronolojik ayrımı ile saptamıştır.

Bugüne değin yapılan çeşitli araştırmalar Anadolu madencilik tarihini şu kronolojik ayrımı ile saptamıştır. MTA Dergisi 111, 175-186, 1990 TÜRKİYE MADENCİLİK TARİHİNE AİT BULUNTULAR Ergün KAPTAN* ÖZ. Dünya uygarlık tarihi içinde saptanan en büyük aşama madenlerin keşfidir. Anadolu zengin ve köklü tarihini, çağlar

Detaylı

MEKÂNSAL BÝR SENTEZ: TÜRKÝYE

MEKÂNSAL BÝR SENTEZ: TÜRKÝYE MEKÂNSAL BÝR SENTEZ: TÜRKÝYE 5. Bölüm TÜRKÝYE DE ULAÞIM VE TÝCARET TÜRKÝYE DE ULAÞIM SÝSTEMLERÝNÝN GELÝÞÝMÝ ULAÞIM SÝSTEMLERÝ VE KALKINMA TÜRKÝYE DE TÝCARET DIÞ TÝCARET 66 67 1 TÜRKÝYE'DE ULAÞIM SÝSTEMLERÝNÝN

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Ayla 1997 ve kardeþi Cemile 2001 yýlýnda doðmuþtur. Bu iki kýz kardeþin yaþlarý farký için aþaðýdakilerden hangisi her zaman doðrudur? A) 4 yýldan azdýr B) en az 4 yýldýr C) tam 4

Detaylı

ݺletmelerin Rekabet Gücünün Artýrýlmasý. Dýºa Açýlmalarýna Mali Destek Programý

ݺletmelerin Rekabet Gücünün Artýrýlmasý. Dýºa Açýlmalarýna Mali Destek Programý ݺletmelerin Rekabet Gücünün Artýrýlmasý ve Dýºa Açýlmalarýna Mali Destek Programý 2010 içindekiler Orta Karadeniz Kalkýnma Ajansý Kalkýnma Ajanslarýnýn Kuruluþ Amaçlarý Vizyonumuz Misyonumuz Orta Karadeniz

Detaylı

Derneðimiz Genel Sekreteri Soner

Derneðimiz Genel Sekreteri Soner YRD. DOÇ. DR. HALÝL TEKÝN ÝLE SÖYLEÞÝ Derneðimiz Genel Sekreteri Soner ATEÞOÐULLARI Hacettepe Üniversitesi Arkeoloji Bölümü Öðretim Üyelerinden Yrd. Doç. Dr. Halil Tekin ile söyleþti. Yrd. Doç. Dr. Halil

Detaylı

TÜRKÝYE / Fabrika SWITZERLAND. Tel : ( 0090 ) 246 281 29 29 - ( 0090 ) 246 281 29 30 Fax : ( 0090 ) 246 281 29 31 Gönen / ISPARTA

TÜRKÝYE / Fabrika SWITZERLAND. Tel : ( 0090 ) 246 281 29 29 - ( 0090 ) 246 281 29 30 Fax : ( 0090 ) 246 281 29 31 Gönen / ISPARTA TÜRKÝYE / Fabrika Tel : ( 0090 ) 246 281 29 29 - ( 0090 ) 246 281 29 30 Fax : ( 0090 ) 246 281 29 31 Gönen / ISPARTA SWITZERLAND Tel : ( 0041 ) 56 610 48 43 Cep Natel : ( 0041 ) 79 605 72 93 E-mail : tuerkel@dplanet.ch

Detaylı

HAYME ANA KURULUÞUN ANASI (DEVLET ANA) DOMANÝÇ Ýl merkezine 90 km. uzaklýkta, 537 Km2 lik yüzölçümünde, rakýmý 870 metre olan tamamýna yakýný vasýflý çam, gürgen, ardýç, meþe aðaçlarý ile kaplý orman olan;

Detaylı

4691 sayýlý Teknoloji Geliþtirme Bölgeleri Kanunu kapsamýnda kurulan ULUTEK TEKNOLOJÝ GELÝÞTÝRME BÖLGESÝ, Uludað Üniversitesi Görükle Kampüsü içerisinde 471.000 m2 alanda hizmet vermektedir. 2006 yýlýnda

Detaylı

B ölüm. BEÞERî SÝSTEMLER ÞEHÝRLERÝN FONSÝYONLARI VE NÜFUS POLÝTÝKALARI KONULAR NÜFUS POLÝTÝKALARI TARÝHSEL SÜREÇTE ÞEHÝRLER ÞEHÝRLER VE ETKÝ ALANLARI

B ölüm. BEÞERî SÝSTEMLER ÞEHÝRLERÝN FONSÝYONLARI VE NÜFUS POLÝTÝKALARI KONULAR NÜFUS POLÝTÝKALARI TARÝHSEL SÜREÇTE ÞEHÝRLER ÞEHÝRLER VE ETKÝ ALANLARI B ölüm 2. BEÞERî SÝSTEMLER ÞEHÝRLERÝN FONSÝYONLARI VE NÜFUS POLÝTÝKALARI KONULAR NÜFUS POLÝTÝKALARI TARÝHSEL SÜREÇTE ÞEHÝRLER ÞEHÝRLER VE ETKÝ ALANLARI Temel Kavramlar Nüfus politikalarý Küresel etki Aile

Detaylı

TAM OTOMATÝK BETON BLOK ÜRETÝM TESÝSÝ NFP

TAM OTOMATÝK BETON BLOK ÜRETÝM TESÝSÝ NFP TAM OTOMATÝK BETON BLOK ÜRETÝM TESÝSÝ NFP 1236 Profesyonellik detaylarda gizli... Üç parçadan oluþan vibre tablasý, üzerindeki her biri 6000 d/d.'lýk 6 vibrasyon motoru sayesinde yüksek frekanslý vibrasyon

Detaylı

Ballorex Venturi. Çift Regülatörlü Vana

Ballorex Venturi. Çift Regülatörlü Vana Ballorex Venturi Çift Regülatörlü Vana Isýtma ve soðutma sistemlerinin balanslanmasý Precision made easy Ballorex Venturi ýsýtma ve soðutma sistemlerini balanslamasýný saðlayan olan yeni jenerasyon çift

Detaylı

Geometriye Y olculuk. E Kare, Dikdörtgen ve Üçgen E Açýlar E Açýlarý Ölçme E E E E E. Çevremizdeki Geometri. Geometrik Þekilleri Ýnceleyelim

Geometriye Y olculuk. E Kare, Dikdörtgen ve Üçgen E Açýlar E Açýlarý Ölçme E E E E E. Çevremizdeki Geometri. Geometrik Þekilleri Ýnceleyelim Matematik 1. Fasikül ÜNÝTE 1 Geometriye Yolculuk ... ÜNÝTE 1 Geometriye Y olculuk Çevremizdeki Geometri E Kare, Dikdörtgen ve Üçgen E Açýlar E Açýlarý Ölçme Geometrik Þekilleri Ýnceleyelim E E E E E Üçgenler

Detaylı

7575 D 7675 D. Klima Kullanma Kılavuzu

7575 D 7675 D. Klima Kullanma Kılavuzu 7575 D 7675 D Klima Kullanma Kılavuzu Deðerli Müþterimiz. Modern tesislerde üretilmiþ ve titiz kalite kontrol iþlemlerinden geçirilmiþ olan ürününüzün size en iyi verimi sunmasýný istiyoruz. Bunun için,

Detaylı

Genel Kurulumuz u Atatürk Kültür Merkezi'ndeki Gazeteciler Derneði Lokali nde

Genel Kurulumuz u Atatürk Kültür Merkezi'ndeki Gazeteciler Derneði Lokali nde SUNUÞ Genel Kurulumuz u Atatürk Kültür Merkezi'ndeki Gazeteciler Derneði Lokali nde yaptýk. Genel Kurul a 30 kiþi katýldý, kýr baþlýlar gene çoðunlukta idi, gençler pek ilgili deðil. Bu durum ihtilallerin,

Detaylı

OTOMATÝK BETON BLOK ÜRETÝM TESÝSÝ NHP

OTOMATÝK BETON BLOK ÜRETÝM TESÝSÝ NHP OTOMATÝK BETON BLOK ÜRETÝM TESÝSÝ NHP 520 Profesyonellik detaylarda gizli... Kolay ve pratik kalýp deðiþimi için tasarlanmýþ açýlýr makina gövdesi, kalýp deðiþtirme için gereken zamaný kýsaltmaktadýr.

Detaylı

6. ÜNÝTE. Türklerde Sanat A. ÝLK TÜRK DEVLETLERÝNDE SANAT B. TÜRK-ÝSLAM DEVLETLERÝNDE SANAT C. OSMANLI SANATI Ç. CUMHURÝYET DÖNEMÝ TÜRK SANATI

6. ÜNÝTE. Türklerde Sanat A. ÝLK TÜRK DEVLETLERÝNDE SANAT B. TÜRK-ÝSLAM DEVLETLERÝNDE SANAT C. OSMANLI SANATI Ç. CUMHURÝYET DÖNEMÝ TÜRK SANATI 6. ÜNÝTE Türklerde Sanat A. ÝLK TÜRK DEVLETLERÝNDE SANAT B. TÜRK-ÝSLAM DEVLETLERÝNDE SANAT C. OSMANLI SANATI Ç. CUMHURÝYET DÖNEMÝ TÜRK SANATI HAZIRLIK ÇALIÞMALARI 1. Kurgan, balbal, stupa, grifon, aplike,

Detaylı

METALURJÝ SEKTÖRÜNÜN ÖNDE GELEN ÝSÝMLERÝNDEN MURAT SEZER SORULARIMIZA CEVAP VERDÝ

METALURJÝ SEKTÖRÜNÜN ÖNDE GELEN ÝSÝMLERÝNDEN MURAT SEZER SORULARIMIZA CEVAP VERDÝ METALURJÝ SEKTÖRÜNÜN ÖNDE GELEN ÝSÝMLERÝNDEN MURAT SEZER SORULARIMIZA CEVAP VERDÝ Okuyucularýmýz için kendinizi tanýtýr mýsýnýz? Adým Murat Sezer. Metalurji yüksek mühendisi. 1943 Bergama doðumluyum. Ýlkokulu

Detaylı

PARK YAZ OKULUNDA YAÞATIN

PARK YAZ OKULUNDA YAÞATIN YAZ OKULU Çocuklarýnýza YAZ KEYFiNi GYM PARK YAZ OKULUNDA YAÞATIN ONLINE KAYIT facebook.com/gympark instagram.com/gym_park twitter.com/gym park info@gympark.com.tr www.gympark.com.tr 0 236 233 00 55 0

Detaylı

UYGARLIKLAR TARİHİ-I AYDAN DEMİRKUŞ. 1. Tüm öğrencilere Çalışma Kâğıdı dağıtılır.

UYGARLIKLAR TARİHİ-I AYDAN DEMİRKUŞ. 1. Tüm öğrencilere Çalışma Kâğıdı dağıtılır. ETKİNLİK 1 SESSİZ SİNEMAYLA TARİHÖNCESİ ANADOLU ETKİNLİK ADIMLARI 1. Tüm öğrencilere Çalışma Kâğıdı dağıtılır. 2. Etkinliğe başlamadan önce hazırlık olarak Çalışma Kâğıdı nın birinci maddesinde yer alan

Detaylı

DENÝZ LÝSESÝ KOMUTANLIÐI Denizcilik tarihin en eski ve en köklü mesleðidir. Bu köklü ve þerefli mesleðin insanlarýnýn eðitimi için ilk adým atacaklarý Deniz Lisesi, bu güne kadar Türk ve dünya denizcilik

Detaylı

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi,

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi, ... /... / 2008 Sayýn Makina Üreticisi, Firmamýz Bursa'da 1986 yýlýnda kurulmuþtur. 2003 yýlýndan beri PVC makineleri sektörüne yönelik çözümler üretmektedir. Geniþ bir ürün yelpazesine sahip olan firmamýz,

Detaylı

PETMA BEJ MERMER OCAĞI. PETMA MERMER DOĞALTAŞ ve MADENCİLİK SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

PETMA BEJ MERMER OCAĞI. PETMA MERMER DOĞALTAŞ ve MADENCİLİK SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ 2014 PETMA BEJ MERMER OCAĞI PETMA MERMER DOĞALTAŞ ve MADENCİLİK SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ OCAK HAKKINDA BİLGİLER 1) OCAK RUHSAT BİLGİLERİ İLİ İLÇE KÖYÜ : TOKAT : TURHAL : ORMANÖZÜ RUHSAT NUMARASI

Detaylı

TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝNÝN DIÞ ÝLÝÞKÝLERÝNÝN DÜZENLENMESÝ HAKKINDA KANUN

TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝNÝN DIÞ ÝLÝÞKÝLERÝNÝN DÜZENLENMESÝ HAKKINDA KANUN TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝNÝN DIÞ ÝLÝÞKÝLERÝNÝN DÜZENLENMESÝ HAKKINDA KANUN Kanun Numarasý : 3620 Kabul Tarihi : 28/3/1990 Resmi Gazete : Tarih: 6/4/1990 Sayý: 20484 Dýþ Ýliþkiler MADDE 1- Türkiye Büyük

Detaylı

Evvel zaman içinde, eski zamanlarýn birinde, zengin bir ülkenin gösteriþ meraklýsý bir kralý varmýþ. Kralýn yaþadýðý saray çok büyükmüþ.

Evvel zaman içinde, eski zamanlarýn birinde, zengin bir ülkenin gösteriþ meraklýsý bir kralý varmýþ. Kralýn yaþadýðý saray çok büyükmüþ. Evvel zaman içinde, eski zamanlarýn birinde, zengin bir ülkenin gösteriþ meraklýsý bir kralý varmýþ. Kralýn yaþadýðý saray çok büyükmüþ. Her yeri altýn kaplý olan bu sarayda onlarca oda, odalarda pek çok

Detaylı

Erciyes Üniversitesi Öðrencilerinde Sigara Ýçme Durumunun 1985 2005 Yýllarý Arasýndaki Deðiþimi

Erciyes Üniversitesi Öðrencilerinde Sigara Ýçme Durumunun 1985 2005 Yýllarý Arasýndaki Deðiþimi ARAÞTIRMALAR (Research Reports) Erciyes Üniversitesi Öðrencilerinde Sigara Ýçme Durumunun 1985 2005 Yýllarý Arasýndaki Deðiþimi Change of Smoking Prevalence among Erciyes University Students between 1985

Detaylı

CHEMORBIS ONLINE REKLAM ÇÖZÜM TEKLÝFÝ Alternatif Çözümler ChemOrbis e reklam vermek, web sayfasýnda ve e-bültenler üzerinden olmak üzere iki þekilde mümkündür. 1) ChemOrbis Web Sayfasýnda a) Ana Sayfada

Detaylı

3T, metal iþleme sektöründe marka fuarlar arasýnda 3T Uluslararasý Metal Ýþleme, Kalýp, Otomasyon Teknolojileri ve Yan Sanayi Ürünleri Fuarý 15-18 Mayýs 2008 tarihleri arasýnda Ýzmir Kültürpark Uluslararasý

Detaylı

Larson'un 1960'larda veciz olarak belirttiði gibi,

Larson'un 1960'larda veciz olarak belirttiði gibi, 5 Prof. Dr. Semih KESKÝL Larson'un 1960'larda veciz olarak belirttiði gibi, yaþlýlarýn acil hastalýklarý diye bir durum yoktur. Bizimde burada söz konusu edeceðimiz yaþlýlar arasýndaki acil týbbi durumlardýr.

Detaylı

TÜRKİYE DE MADENLER ve ENERJİ KAYNAKLARI AHMET KASA COĞRAFYA ÖĞRETMENİ AH-Nİ ANADOLU LİSESİ

TÜRKİYE DE MADENLER ve ENERJİ KAYNAKLARI AHMET KASA COĞRAFYA ÖĞRETMENİ AH-Nİ ANADOLU LİSESİ TÜRKİYE DE MADENLER ve ENERJİ KAYNAKLARI AHMET KASA COĞRAFYA ÖĞRETMENİ AH-Nİ ANADOLU LİSESİ Genel Kavramalar Maden: Yerkabuğunun çeşitli derinliklerinden çıkarılan ve ekonomik değeri olan minerallere denir.

Detaylı

SENDÝKAMIZDAN HABERLER

SENDÝKAMIZDAN HABERLER SENDÝKAMIZDAN HABERLER Sendikamýza Üye Ýþyerlerinde Çalýþanlardan Yýlýn Verimli Ýþçisi Ve Ýþvereni Seçilenlere Törenle Plaketleri Verildi 1988 yýlýndan bu yana Milli Prodüktivite Merkezi (MPM) nce gerçekleþtirilen

Detaylı

3. Çarpýmlarý 24 olan iki sayýnýn toplamý 10 ise, oranlarý kaçtýr? AA 2 1 1 2 1. BÖLÜM

3. Çarpýmlarý 24 olan iki sayýnýn toplamý 10 ise, oranlarý kaçtýr? AA 2 1 1 2 1. BÖLÜM 7. SINIF COÞMAYA SORULARI 1. BÖLÜM DÝKKAT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 3. Çarpýmlarý 24 olan iki sayýnýn toplamý 10 ise, oranlarý kaçtýr? 2 1 1 2 A) B) C) D) 3 2 3

Detaylı

Nokia Araç Kiti CK-100 9210124/1

Nokia Araç Kiti CK-100 9210124/1 Nokia Araç Kiti CK-100 9210124/1 2008 Nokia. Tüm haklarý saklýdýr. Nokia, Nokia Connecting People, Navi ve Nokia Original Accessories logosu Nokia Corporation ýn tescilli ticari markalarýdýr. Burada adý

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 MALÝYE DERGÝSÝ Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Doç.Dr. Ahmet KESÝK Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Doç.Dr. Ahmet KESÝK MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER Yayýn

Detaylı

OTOMATÝK KAPI SÝSTEMLERÝ

OTOMATÝK KAPI SÝSTEMLERÝ OTOMATÝK KAPI SÝSTEMLERÝ com Hakkýmýzda Firma Hakkýnda Otomasyon sektörünün önde gelen firmalarýndan olan ECM ENDÜSTRÝYEL OTOMATÝK KAPI SÝSTEMLERÝ, kurulduðu tarihten bu yana uzmanlaþtýðý her alanda, ülkemizde

Detaylı

Yaþlanma ile birlikte deri ve saçlarda görülen

Yaþlanma ile birlikte deri ve saçlarda görülen 9 Prof. Dr. Selçuk BÖLÜKBAÞI Yaþlanma ile birlikte deri ve saçlarda görülen deðiþiklikler gibi vücut duruþunda ve yürüyüþünde de deðiþiklikler meydana gelir. Kas-iskelet sistemi vücudun destek ve temelidir.

Detaylı

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI Yarýþmanýn Amacý 1. ÝTHÝB 1.ÝTHÝB Teknik Tekstiller Proje Yarýþmasý, Ýstanbul Tekstil ve Hammaddeleri Ýhracatçýlarý Birliði'nin Türkiye Ýhracatçýlar Meclisi'nin katkýlarýyla Türkiye'de teknik tekstil sektörünün

Detaylı

TMH ÝSTANBUL UN TARÝHSEL GELÝÞÝM SÜRECÝ ÝÇÝNDE ÖNE ÇIKAN BÝR ÖGE: SU TMH - TÜRKÝYE MÜHENDÝSLÝK HABERLERÝ SAYI 413-2001/3 25 KENTLEÞME VE ÝSTANBUL

TMH ÝSTANBUL UN TARÝHSEL GELÝÞÝM SÜRECÝ ÝÇÝNDE ÖNE ÇIKAN BÝR ÖGE: SU TMH - TÜRKÝYE MÜHENDÝSLÝK HABERLERÝ SAYI 413-2001/3 25 KENTLEÞME VE ÝSTANBUL ÝSTANBUL UN TARÝHSEL GELÝÞÝM SÜRECÝ ÝÇÝNDE ÖNE ÇIKAN BÝR ÖGE: SU Ýlhan AVCI (*) 1. ÝSTANBUL UN KURULUÞ TARÝHÇESÝ Bugünkü Ýstanbul un çekirdeðini, M.Ö. 750-550 yýllarý arasýndaki Grek göçleri sýrasýnda

Detaylı

KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için

KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için NEDEN KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için SAP Business One çözümünü seçmelerinin nedeni 011 SAP AG. Tüm haklarý saklýdýr. SAP Business One müþterileri SAP'ye olan güvenlerini gösteriyor.000+

Detaylı

21 (+0,5) Kalýnlýk: 1,0 (±0.05) 21 (+0,5) Ekstrüzyon için Polystrol >95%, diger katkýlar < 5% Cam elyafý < 80%, Reçine >17%, diger katkýlar >3% / Mavi / Turuncu 23 ºC sýcaklýkta 1,05 gr/cm 3 Birim Aðýrlýk:

Detaylı

İl İl Türkiye'de Çıkarılan Madenler

İl İl Türkiye'de Çıkarılan Madenler On5yirmi5.com İl İl Türkiye'de Çıkarılan Madenler İllere göre ülkemizde çıkarılan önemli madenler şöyle... Yayın Tarihi : 2 Mayıs 2013 Perşembe (oluşturma : 6/22/2016) Yerkabuğunun farklı derinliklerinden

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI KENDÝNÝ TANIYOR MUSUN? ANKARA, 2011 MESLEK SEÇÝMÝNÝN NE KADAR ÖNEMLÝ BÝR KARAR OLDUÐUNUN FARKINDA MISINIZ? Meslek seçerken

Detaylı

Multi Grooving Tools. Çok Amaçlý Kanal Açma Takýmlarý. M.G.T. Özellikler. No: 96-7-JD-TR

Multi Grooving Tools. Çok Amaçlý Kanal Açma Takýmlarý. M.G.T. Özellikler. No: 96-7-JD-TR No: 96JDTR Multi Grooving Tools MGT Çok Amaçlý Kanal Açma Takýmlarý M.G.T. Özellikler 1. W þeklindeki benzersiz sýkýþtýrma formu mükemmel bir kavrama saðlar. 2. M.G.T uçlar iç çap operasyonlarda da dýþ

Detaylı

SINIF ÖÐRETMENLÝÐÝ ÖÐRETMEN ADAYLARININ BÝLGÝ OKUR-YAZARLIÐI BECERÝLERÝ ÜZERÝNE BÝR DURUM ÇALIÞMASI

SINIF ÖÐRETMENLÝÐÝ ÖÐRETMEN ADAYLARININ BÝLGÝ OKUR-YAZARLIÐI BECERÝLERÝ ÜZERÝNE BÝR DURUM ÇALIÞMASI Abant Ýzzet Baysal Üniversitesi Eðitim Fakültesi Dergisi Cilt: 8, Sayý: 2, Yýl: 8, Aralýk 2008 SINIF ÖÐRETMENLÝÐÝ ÖÐRETMEN ADAYLARININ BÝLGÝ OKUR-YAZARLIÐI BECERÝLERÝ ÜZERÝNE BÝR DURUM ÇALIÞMASI Türkan

Detaylı

MTA DA MADEN ARAMACILIĞI VE YENİ YAKLAŞIMLAR

MTA DA MADEN ARAMACILIĞI VE YENİ YAKLAŞIMLAR MTA DA MADEN ARAMACILIĞI VE YENİ YAKLAŞIMLAR Abdurrahman TABLACI* Doğal kaynakların insan ve toplum yaşamındaki önemi bilinmektedir. Yaşamı fonksiyonel hale getiren araç ve gereçlerin % 99 u doğal kaynaklardan,

Detaylı

Ýzmit Endüstriyel Ve Evsel Atýksu Arýtma. Tesisi Atýklarýnýn Konvansiyonel Karakterizasyonu Ve Deðerlendirilmesi

Ýzmit Endüstriyel Ve Evsel Atýksu Arýtma. Tesisi Atýklarýnýn Konvansiyonel Karakterizasyonu Ve Deðerlendirilmesi 14, 54, 7-12 25 Ýzmit Endüstriyel Ve Evsel Atýksu Arýtma Tesisi Atýklarýnýn Konvansiyonel Karakterizasyonu Ve Deðerlendirilmesi Ayla ARSLAN, Savaþ AYBERK Kocaeli Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Çevre

Detaylı

Mersin Ýlinde Tarýmsal Alanlarda Kullanýlan Kimyasallarýn Su Kalitesi Üzerine Etkilerinin Belirlenmesi

Mersin Ýlinde Tarýmsal Alanlarda Kullanýlan Kimyasallarýn Su Kalitesi Üzerine Etkilerinin Belirlenmesi Ekoloji 17, 68, 54-58 (2008) ARAÞTIRMA NOTU Mersin Ýlinde Tarýmsal Alanlarda Kullanýlan Kimyasallarýn Su Kalitesi Üzerine Etkilerinin Belirlenmesi Halil KUMBUR, Havva Duygu ÖZSOY*, Zafer ÖZER Mersin Üniversitesi

Detaylı

Tehlikeli Atýk Çözümünde EKOVAR...

Tehlikeli Atýk Çözümünde EKOVAR... ARA DEPOLAMA www. ekovar.com info@ ekovar.com Hilal Mah. 50. Sokak, 4. Cad. No: 8/8 Yýldýz - Çankaya / ANKARA Tel : +(90) 312 442 13 05 +(90) 312 442 11 43 Faks : +(90) 312 442 13 06 Tehlikeli Atýk Çözümünde

Detaylı

Kalite Güvence Sistemi Belgesi.... Sulamada dünya markasý.

Kalite Güvence Sistemi Belgesi.... Sulamada dünya markasý. Kalite Güvence Sistemi Belgesi... Sulamada dünya markasý. Borular Sulama Borularý & Spagetti Borular Aþýndýrýcý sývýlara karþý yüksek derecede dayanýklýdýr. Güneþin UV ýþýnlarýna karþý dayanýklý ve esnektir.

Detaylı

MALÝ TATÝL 1 TEMMUZ-20 TEMMUZ 2015 Cumartesi, 04 Temmuz 2015

MALÝ TATÝL 1 TEMMUZ-20 TEMMUZ 2015 Cumartesi, 04 Temmuz 2015 MALÝ TATÝL 1 TEMMUZ-20 TEMMUZ 2015 Cumartesi, 04 Temmuz 2015 Taþpýnar Muhasebe MALÝ TATÝL 1 TEMMUZ-20 TEMMUZ 2015 MALÝ TATÝL NEDENÝ ÝLE BEYAN VE ÖDEME TARÝHLERÝ UZAYAN BEYANNAME VE BÝLDÝRÝMLER BEYANNAME/BÝLDÝRÝM

Detaylı