ANADOLU'DA MADENCÝLÝÐÝN TARÝHÇESÝ; KÜTAHYA-GÜMÜÞKÖY'DE 3500 YILDIR SÜREN MADENCÝLÝK ÇALIÞMALARI

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ANADOLU'DA MADENCÝLÝÐÝN TARÝHÇESÝ; KÜTAHYA-GÜMÜÞKÖY'DE 3500 YILDIR SÜREN MADENCÝLÝK ÇALIÞMALARI"

Transkript

1 MTA Dergisi, 137, 91-97, 2008 ANADOLU'DA MADENCÝLÝÐÝN TARÝHÇESÝ; KÜTAHYA-GÜMÜÞKÖY'DE 3500 YILDIR SÜREN MADENCÝLÝK ÇALIÞMALARI Ahmet KARTALKANAT* ÖZ.- Kütahya-Gümüþköy'deki Eti Gümüþ tarafýndan iþletilen gümüþ iþletmesinin pasalarý arasýndan alýnan odun kömürünün C-14 analizinde yaþý 3534±24 yýl olarak belirlenmiþtir. Bu veri Kütahya-Gümüþköy'de ortalama olarak M.Ö yýllarýndan beri madencilik yapýldýðýný gösteren önemli bir bulgudur. Bu bulgu, M.Ö. 12. yüzyýldan itibaren bölgede egemen olan Frigyalýlardan daha önce hüküm süren Hititlerin döneminde yataðýn iþletilmekte olduðunu göstermektedir. Anahtar kelimeler: Madencilik tarihçesi, Gümüþköy, Frigyalýlar, C 14 yaþlandýrma GÝRÝÞ MTA Genel Müdürlüðü tarafýndan yürütülen "Anadolu'da Madenciliðin Tarihçesi Projesi" kapsamýnda, ülkemizin deðiþik yörelerinde yaklaþýk 130 eski maden iþletmesinde çalýþmalar yapýlmýþtýr. Bu projeyle eski iþletmeler tarihlendirilmeye çalýþýlýrken, ayný zamanda yan kayaç, cevher, pasa ve curuflardan numune alýnarak, yeni bir yataðýn bulunabilme olanaklarý da araþtýrýlmýþtýr. Madenciliðin Anadolu'dan baþlayýp diðer bölgelere yayýldýðý bilim dünyasýnca genel bir kabul görmektedir. Anadolu, madenlerin çokluðu ve çeþitliliðinden dolayý madencilikle birlikte metal iþleme sanatýnýn en eski örneklerinin de görüldüðü bir yerdir. (Küçükerman, 1994) Ýnsanoðlu, tarihi boyunca, doðada bulduðu hammaddelerden yararlanmayý deneyerek taþ, aðaç, boynuz, kemik gibi maddelerden aletler yaparak avlanmayý ve beslenmeyi saðlamaya çalýþmýþtýr. Çakmak taþý ve obsidiyen gibi yonganabilir taþlarý ise biçimlendirerek bunlarý savunma aracý ve avcýlýkta kullanmýþlardýr. Ýlerleyen süreçte insanlar hematit, malahit ve benzeri cevherleri boya malzemesi olarak kullanmayý öðrenmiþlerdir.bunlarýn örnekleri Antalya Beldibi Maðarasý, Hayýtlýgöl, Sarýçýnar, Gaziantep-Þarklý Maðara ve Kars-Yazýlýkaya'da görülebilir. ANADOLU'DA MADENCÝLÝÐÝN TARÝHÇESÝ Günümüzden 12 bin yýl önce yerleþik düzene geçen insan, doðada bulduðu nabit bakýrý yerleþim yerlerine getirerek, onu soðuk þekilde döverek biçim vermeye çalýþmýþtýr. Insanýn Anadolu'da madencilikle tanýþmasý ve bu madenleri kullanmaya baþlamasýnýn ilk örnekleri Diyarbakýr- Hallan Çemi ve Çayönüdür. Hallan Çemi' de M.Ö döneminde Neolitik tabakalar arasýnda malahit cevher parçacýklarý, Çayönü tepesinde (M.Ö ) bakýrdan yapýlmýþ 113 adet boncuk, býz parçalarý, küçük iðneler, ufak kürecikler ve aletler bulunmuþtur. Daha sonralarý bakýra ýsý verilerek kolayca þekillenmesinin saðlanmasý insanlýðýn yaþamýnda bir devrim olmuþtur. Yukardaki örnekler dikkate alýndýðýnda Anadolu'da madenciliðin yaklaþýk yýl önce baþlamýþ olduðunu söylemek mümkündür. Takip eden dönemlerde, Aksaray-Aþýklý Höyük'te (M.Ö ) bulunan 45 adet bakýr boncuk ile Urfa-Nevali Çori (M.Ö.7500) deki bir adet bakýr boncuk, Çayönün'de bulunan bakýr * Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüðü, Maden Etüt ve Arama Dairesi,

2 92 Ahmet KARTALKANAT obje ve aletlerle birlikte Anadolu'da günümüzde bilinen en eski maden buluntularý olmayýp insanlýk tarihinin þimdiye kadar bilinen en eski örneklerini oluþtururlar. Konya - Çatalhöyük'te (M.Ö ) küçük bakýr objeler ve curuf parçalarý, Kýrklareli- Aþaðý Pýnar'da (M.Ö ) bakýr malahit parçalarý, Mersin-Yumuktepe (M.Ö ) de keski, balta, rulo baþlý iðne, vs; Burdur- Hacýlar'da (M.Ö ) bakýr boncuklarý, Karaman- Can Hasan'da (M.Ö ) bakýr objeler ve topuz baþý yurdumuzda tespit edilen diðer madencilik buluntularýndan bazýlarýný oluþturur (Çizelge 1). M.Ö yýllarýndan itibaren Anadolu'nun bir çok yerinde madencilik faaliyetlerinde bir artýþ gözlenir. Bu dönemde maden ustalarý artýk yalnýz yüzeyden deðil, galeriler açarak yataklarýn derinliklerine inip cevher elde etmiþlerdir. Bu dönemde arsenikli bakýrla yapýlan eserler dikkati çekmektedir. Geç Kalkolitik (M.Ö ) dönemde, kurþun ve gümüþün, daha sonrasý ise altýnýn insanlýk tarihinde yerini almaya baþladýðý bilinmektedir. Anadolu'da ilk gümüþ buluntular Elazýð-Korucutepe ve Denizli - Beycesultan gibi yerleþkelerde ele geçmiþtir. M.Ö yýllarýndan itibaren maden yataklarýnda galeriler açýlmýþ, elde edilen cevherler yataðýn yanýnda izabe edilmiþ ve yerleþim birimlerine taþýnarak ticareti yapýlmaya baþlanmýþtýr. Özellikle arsenikli bakýr alaþýmý bilinçli olarak elde edilmiþtir. Samsun-Ýkiztepe'de bulunan kabartmalý törensel mýzrak ucu, yüksek oranda arsenik içeren bir alaþýmdan yapýlmýþtýr. Ýlk Tunç Çaðý II'ye rastlayan bu dönemde, eserler açýk ya da kapalý kalýpla üretildiði gibi "Kaybolan Balmumu" yöntemiyle de yapýlmýþlardýr. Bu dönemin sonlarýna doðru, Anadolu madenciliðinde atýlan en önemli adým, bakýr ve kalayýn karýþýmý olan gerçek tuncun eser üretiminde kullanýlmýþ olmasýdýr. Tunç üretimi için gerekli olan kalay, Asurlular tarafýndan Anadolu'ya Mezopotamya' dan getirilmiþtir. Çizelge 1- Anadolu'da metal ve metal oksitlerin tarihçesi (Bilgi, 2004)

3 ANADOLU'DA MADENCÝLÝK 93 M.Ö yýllarýndan itibaren demir ilk defa Anadolu'da kullanýlmaya baþlanmýþtýr. Ancak yaygýn þekilde silah ile araç ve gereç yapýmýnda kullanýmý M.Ö yýllarý arasýna rastlar. Anadolu'nun ilk büyük merkeziyetçi krallýðý olan Hitit Ýmparatorluðu'nun M.Ö. 17. yy. da kurulmasýyla birlikte, demir madenciliðinde çok önemli geliþmelerin olduðu yazýlý belgelerden bilinmektedir. Hem Hitit çivi yazýlý tabletler, demir eþya, silah ve külçeler konusunda doyurucu bilgiler vermekte, hem de baþkent Boðazköy-Hattuþaþ' ta ortaya çýkarýlan çeþitli demir eþya ve silahlar bu dönemde demirden yapýlmýþ örneklerin biçimlerini sergilemektedir. Geç Hitit, Urartu, Frig ve Lidyalý'larýn hakim olduklarý Anadolu'da M.Ö. 9-6 yy. lar arasýnda, baþta Doðu Bölgesi olmak üzere geniþ bir coðrafi bölgede siyasi bir egemenlik kurmuþ olan Urartular, ayný zamanda Anadolu ve eski önasya dünyasýnýn en büyük madencilik krallýðý olarak da bilinmektedir. Doðu Anadolu Bölgesinde bulunan altýn, gümüþ, kurþun ve özellikle demir madeni yataklarý, Eskiçað'da ilk kez Urartu (Nairi) Krallýðý döneminde çok büyük oranda iþletilmiþtir. Demir madenciliði her ne kadar Hititlerin döneminde baþlamýþsa da geliþmesi ve yüksek bir seviyeye eriþmesi Urartular döneminde olmuþtur. Takip eden dönemlerde M.Ö lerde Anadolu'ya gelen ancak siyasi bir birlik kurmalarý M.Ö yýllarýna rastlayan Frigyalýlar demir madenciliðinde (silah, alet, eþya) ileri bir geliþme göstermiþlerdir. Frig Krallýðý'nýn doðudan gelen atlý Kimmer kavimlerin akýnlarý ile çökmesinden sonra Batý Anadolu'da Manisa-Sardes merkezli siyasi bir birlik kuran Lidyalýlar, Batý Anadolu Bölgesindeki ünlü altýn ve gümüþ yataklarýndan önemli miktardan üretim yapmýþlardýr. Anadolu daha sonra sýrasýyla Pers, Bizans, Selçuklu ve Osmanlýlarýn hakimiyeti altýna girmiþ ve madencilik alanýnda çok çeþitli ve ileri düzeyde üretim yaplmýþlardýr. Anadolu'da gümüþ ve altýnýn daha ilk Tunç Çaðýndan itibaren bilindiði ve bu metallerden özellikle taký aðýrlýklý veya dini düþünceleri yansýtan eserlerin dövülerek yapýldýklarý ele geçen örneklerden anlaþýlmaktadýr. Baþlangýçta altýn ve gümüþ eserler doðada nabit olanak ele geçen külçelerden üretilmiþlerdir. Ancak takip eden dönemlerde kupelasyon yönteminin keþfedilmesinden sonra, gümüþ eser üretiminde önemli bir artýþ gözlenmiþtir. Eser üretiminde bazen altýn gümüþle birlikte kullanýlmýþtýr. Altýn ve gümüþün yoðun olarak döküm eser üretiminde kullanýlmasý M.Ö. 2. binyýlýn ilk çeyreðinden Asur Ticaret Kolorileri çaðýnda görülür. Daha geliþmiþ atölyeler bir Lidya Þehri olan Manisa- Sard'da ortaya çýkartýlmýþtýr. Bu atölyelerde yoðun olarak altýn, gümüþ veya altýn-gümüþ karýþýmý olan elektrumdan eserler üterilmiþtir. Anadolu oldukça zengin gümüþ madenlerine sahiptir. Bu madenlerden yapýlan gümüþ üretimi, birçok seyyah ve coðrafyacý tarafýndan övgüyle anlatýlmýþtýr. Gümüþ yataklarýndan yapýlan üretim, Anadolu'nun ihtiyacýný karþýladýðý gibi, doðuda Ýran, Güneyde Irak ve Suriye'ye ihraç edilmiþtir. Anadolu'da en büyük gümüþ üretimi yapýlan yerlerin baþýnda Batý Anadolu'da Uþak- Güre ile Kütahya bölgesi, Orta Anadolu'da Ankara-Iþýkdað, Orta Karadeniz Bölgesinde Amasya Gümüþhacýköy, Doðu Karadeniz bölgesinde Bayburt, Ýspir ve Gümüþhane, Orta Fýrat Bölgesinde Malatya ve Elazýð gelmektedir. GÜMÜÞKÖY YÖRESÝNÝN JEOLOJÝSÝ VE MADENCÝLÝK ÇALIÞMALARI Gümüþköy maden Yataðý, Kütahya ilinin 24 km batýsýnda, Köprüören kasabasýnýn 10 km kadar güneyinde bulunan Gümüþköy'ün güney batýsýnda yer almaktadýr (Þekil 1). Sahada en önemli cevherleþme alaný Aktepe kesimindedir. (Demirok, 1982). Ayrýca Tavukkýrantepe, Çukurgözü ve Sýðýreðreði tepe'de de cevherleþmeler vardýr (Þekil-2). Yörenin temelini Paleozoyik yaþlý þist ve mermerler oluþturur. Genellikle kuvars-serisit-klorit þistten oluþan birimde yer yer grafitli þistler de gözlenir. Þistlerin üzerine uyumsuzlukla gelen

4 94 Ahmet KARTALKANAT Þekil 1- Yer bulduru haritasý Þekil 2- Çalýþma alanýnýn jeoloji haritasý (Ildýz 1967)

5 ANADOLU'DA MADENCÝLÝK 95 Neojen istifi tüf, dolomit ve marnlardan oluþur (Kalafatçýoðlu, 1961) ve Ildýz (1967). Daha sonra silisifiye olan bu kayaçlar içindeki Ag cevherleþmesinin tenörü nisbeten daha fazladýr. Sahadaki Ag içerikli cevherleþme polimetalik (Ag-Sb-Pb- Zn-Ba) özelliktedir. Aktepe kesimindeki silisifiye tüfler Ag-Pb-Zn-Sb ve Ba içerirken, Sýðýreðreði tepe kesimindeki þistler ise Pb-Zn içermektedir. GÜMÜÞKÖY'DE ESKÝ MADENCÝLÝK ÇALIÞMALARI Gümüþ iþletmesinin yakýnýnda bulunan Gümüþköy curuf ve pasalarýn üzerinde kurulmuþtur. Köyün yakýnýnda ve içindeki curuflarýn arasýnda bakýrdan yapýlmýþ Osmanlý paralarýnýn bulunmasý, Aktepe ve Tavukkýrantepe'deki eski imalat çukurlarý ve galerilerde bulunan çanak ve çömlek parçalarý, cevher ergitme potalarý ve çeþitli hayvan kemikleri burasýnýn eski bir iþletme olduðunu, geniþ bir alana yayýlan pasa ve curuflar ise bu madenin eski çaðlardan beri iþletildiðini gösteren bulgulardýr. Bu iþletmede çeþitli araþtýrmacýlar çalýþmalar yapmýþlar. Bunlar; Fischbach (1900) sahaya yaptýðý gezi sonunda yazdýðý gözlem raporunda, Gümüþköy'ün evlerinin duvarlarýnda, yollarda birkaç metre derinliðe kadar cüruflar gördüðünü, köyün 5 km kadar batýsýnda koni þeklinde birçok çukurun olduðunu, bunlarýn muhtemelen eski iþletme kuyularýnýn baþlarý olabileceðini, burada altýn ve gümüþ iþletildiðini belirtmiþtir. Ziegler (1936)'in Gümüþköy'de yaptýðý çalýþmada, sahada galen ve barit parçalarýnýn serpinti halinde olduðunu, arazinin büyük bir kýsmýnda derinliði 3 m civarýnda olan ve yanyana bulunan birçok maden pasa ve artýðýna rastladýðýný, bu göstergelerin burada çok eskiden beri iþletmecilik yapýldýðýnýn kanýtý olduðunu belirtmiþtir. Bölgede çalýþma yürüten Pilz (1937) eski iþletmelere ait izlerin olduðunu, burada eski büyük bir madenin bulunduðunu ve iþletildiðini saptamýþtýr. Nitekim ayný iþletme alanýnda Yiðitgüden ve Friedrich (1981) yaptýklarý çalýþmada, arazinin pasalarla kaplý olduðunu, pasalar arasýnda ve eski galerilerde bol miktarda odun kömürü parçalarý ile pota kýrýklarý, testi parçasý ve kemiklerle birlikte bir bakýr çivi bulduklarýný ifade etmiþlerdir. Bu pasa tabakalarý arasýnda bulduklarý odun kömüründen C-14 yöntemiyle yaþýný 3900±85 yýl olarak tespit etmiþlerdir. Bu veri Gümüþköy'ün M.Ö. 2 bin yýllarýndan itibaren iþletildiðini gösteren en önemli kanýtlardan birisidir. Ayný bölgede Kaptan (1982) tarafýndan yapýlan bir baþka çalýþmada ise M.Ö. ikinci bin yýlýn baþlarýna ait olduðu ifade edilen galeriler kompleksi tespit edilmiþ ve bunun yeraltý madenciliðinin en eski buluntularýndan birisi olduðunu ifade etmiþtir. Aktepe madeninde cevher kýrma-öðütme taþlarý bulmuþ ve bu taþlarýn M.S. 2. yy ait olduðunu belirtmiþtir. Daha önce yapýlmýþ her iki çalýþmadan elde edilen sonuçlar, yeni yaþ bulgusunu destekler niteliktedir. YENÝ BÝR YAÞ BULGUSU Anadolu'da Madenciliðin Tarihçesi projesi kapsamýnda Kütahya-Gümüþköy'deki Eti Gümüþ tarafýndan iþletilen gümüþ iþletmesinin pasalarý arasýndan alýnan odun kömürünün yaþý Almanya' nýn Heidelberger Akademie der Wissenschaften laboratuvarlarýnda yapýlan C-14 analizinde 3534 ± 24 yýl olarak belirlenmiþtir (Çizelge 2). Bu veri Kütahya-Gümüþköy'deki gümüþ iþletmesinin, yaklaþýk M.Ö yýllarýndan beri iþletilmekte olduðunu gösteren önemli bir bulgudur. Kuþkusuz bu tarih halen üretimin devam ettiði bu iþletmenin ilk iþletme tarihi deðildir, ancak bu tarih iþletmenin 3500 yýldýr üretimde olduðunu göstermektedir. Kütahya yöresi ilkçaðda batýdaki Assuva ile doðudaki Hitit topraklarý arasýnda yer almýþ olup, M.Ö. 12. yüzyýlda Frigya Krallýðýna baðlanmýþtýr (Ana Britannica, 1989). Bu bilgi Kütahya-Gümüþköy iþletmesinin Frigyalýlardan daha da önce iþletilmekte olduðunu gösteren önemli bir veridir.

6 96 Ahmet KARTALKANAT Çizelge 2- Almanya'nýn Heidelberger Akademie der Wissenschaften laboratuvarlarýnda yapýlan C-14 analiz sonuçlarý SONUÇLAR VE TARTIÞMALAR Kütahya - Gümüþköy Gümüþ iþletmesinin pasalarý arasýnda bulunan odun kömüründen alýnan numunenin C14 yöntemi ile yapýlan analizinde yaþý 3534±24 olarak belirlenmiþtir. Kütahya'nýn kuruluþ tarihi kesin olarak bilinmemekle birlikte M.Ö lerde Anadolu'ya gelen ve Hitit topraklarýna giren Frigya'lýlarýn egemenliðine girmiþtir. Bu durumda yataðýn M.Ö yýllarýnda Hitit'ler döneminde iþletildiðini söylemek mümkündür. Kuþkusuz bu tarih yataðýn ilk iþletme tarihi deðildir. Zira Yiðitgüden ve Friedrich (1981) ayný iþletmenin farklý katmanlarýndan aldýklarý odun kömürü numunesinin C-14 yöntemi ile bulduklarý yaþýný 3900±85 olarak belirlemiþlerdir. Buda yataðýn yaklaþýk olarak 4000 yýldýr üretimde olduðunu, tarihi dönem itibariyle V. ve VI.Truva dönemine karþýt geldiðini ifade etmiþlerdir. Kaptan (1982) tarafýndan ayný bölgede yapýlan bir baþka çalýþmada M.Ö.2000 yýllarýnýn baþlarýna ait olduðunu belirttiði galeriler kompleksini tespit ettiðini belirtmiþtir. Bu çalýþmalardan elde edilen sonuçlar da bu yataðýn eskiden beri iþletildiðini göstermektedir ki tarafýmýzdan bulunan yaþ bulgusunu destekler niteliktedir. KATKI BELÝRTME Anadolu'da Madenciliðin Tarihçesi projesinde görev alýp yaptýklarý çalýþmalar ve katkýlar için Jeoloji Mühendisi Necip Pehlivan'a, Jeoloji Mühendisi Ýsmet Cengiz'e, Arkeolog Ergun Kaptan'a teþekkürü bir borç bilirim. Ayrýca, analizlerin yapýlmasýný saðlayan Doç. Dr. Ünsal Yalçýn'a, makalenin yazýya hazýrlanmasý ve düzenlenmesindeki katkýlarý için Jeoloji Mühendisi Yýlmaz Çelik'e teþekkür ederim. DEÐÝNÝLEN BELGELER Yayýna verildiði tarih, 29 Nisan 2008 Ana Britannica, 1989, Cilt 14, Syf Bilgi, Ö Anadolu-Dökümün Beþiði, Ýstanbul. Demirok, M.H Kütahya-Gümüþköy Maden Yataðý. Maden Tetkik ve Arama Enstitüsü. Haberler, sayý 1, 3-4 Ankara. Fischbach, W Kütahya civarýndan Gümüþköy, kurþun-gümüþ madeni hakkýnda rapor. Maden Tetkik ve Arama Enstitüsü. Rapor, 374 (yayýmlanmamýþ) Ankara. Ildýz, T Kütahya Gümüþköy 568 ve 137 Ruhsat Nolu Kurþun Sahalarýnýn Ön Rp. Maden Tetkik ve Arama Enstitüsü. Rapor No: 4260, (yayýmlanmamýþ), Ankara. Kalafatçýoðlu, A Bilecik-Kütahya-Tavþanlý- Harmancýk-Ýnegöl arasýndaki bölgenin jeolojisi hakkýnda rapor. Maden Tetkik ve Arama Rapor No: 2821 (yayýmlanmamýþ) Ankara. Kaptan, E Türkiye Madencilik tarihine ait Kütahya-Gümüþköy ve yöresini kapsayan buluntular. Maden Tetkik ve Arama Enstitüsü. Derg. No: 97/98, s , Ankara. Küçükerman, Ö.1994 Anadolu Sanayi ve Tasarým Tarihinin Ayak Ýzlerinde Maden Döküm Sanatý syf 9-11,Demirdöküm Yayýný Ýstanbul

7 ANADOLU'DA MADENCÝLÝK 97 Pilz, R Þaphane, Muratdað ve Eðrigöz dað mýntýkalarýndaki müteaddit maden yataklarýnda yapýlan istikþaflar hakkýnda iptidai rapor. Maden Tetkik ve Arama Enstitüsü. Rapor No: 641 (yayýmlanmamýþ) s.15, Ankara. Ziegler, J Kütahya-Gümüþköy mevkiindeki Barit-Galenit madenleri hakkýnda muhtasar rapor. Maden Tetkik ve Arama Enstitüsü. Rapor No: 535, (yayýmlanmamýþ), Ankara. Yiðitgüden, H.Y. ve Friedrich, G Gümüþköy madeninin tarihçesi. Etibank Bülteni, 31, 4, Ankara.

8 BOÞ

Genel Kurulumuz u Atatürk Kültür Merkezi'ndeki Gazeteciler Derneði Lokali nde

Genel Kurulumuz u Atatürk Kültür Merkezi'ndeki Gazeteciler Derneði Lokali nde SUNUÞ Genel Kurulumuz u Atatürk Kültür Merkezi'ndeki Gazeteciler Derneði Lokali nde yaptýk. Genel Kurul a 30 kiþi katýldý, kýr baþlýlar gene çoðunlukta idi, gençler pek ilgili deðil. Bu durum ihtilallerin,

Detaylı

Sunuþ. Sevgili ÝDOL okurlarý

Sunuþ. Sevgili ÝDOL okurlarý Sunuþ Sevgili ÝDOL okurlarý Bir önceki sayýda olduðu gibi yine acý bir haberle sizlerin karþýsýna çýkýyoruz. Müzeler Haftasý ný kutladýðýmýz 21 Mayýs 2001 günü meslektaþýmýz Nalan AKYÜREK VARDAR ý kaybettik.

Detaylı

Sunuþ KAZILARA GÝDERKEN

Sunuþ KAZILARA GÝDERKEN Sunuþ KAZILARA GÝDERKEN 2002 yýlý ülkemiz yaþamýnda önemli kararlarýn ve deðiþimlerin yaþandýðý bir dönem olarak anýmsanacaktýr. Hükümet tarafýndan bir yasa olarak TBMM'ne sunulacak olan yeni personel

Detaylı

GÖRÜÞLER ve DÜÞÜNCELER 1

GÖRÜÞLER ve DÜÞÜNCELER 1 GÖRÜÞLER ve DÜÞÜNCELER 1 PLANLAMA VE PROJELENDÝRME ÜZERÝNE Neþat KONAK* Herhangi bir toplantý ortamýnda, ele alýnan konuya yönelik görüþ ve düþünceler sözlü olarak dile getirildiðinde; bulunulan mekânýn

Detaylı

3 AYDA BÝR YAYIMLANIR SAYI 01 TEMMUZ / EYLÜL 2010 DOÐUNUN KRALÝÇESÝ: ANTAKYA ANTALYA nýn TURÝZM TARÝHÝ BALIKÇI MEKTUPLARI PAMFÝLYA nýn GÖZDESÝ: PERGE ADIM ADIM ANEMURIUM ANTALYA nýn EKOLOJÝK SÝSTEMLERÝ

Detaylı

K A R D E L E N D Ü Þ Ü N C E V E K Ü L T Ü R S E Ç K Ý S Ý EYLÜL

K A R D E L E N D Ü Þ Ü N C E V E K Ü L T Ü R S E Ç K Ý S Ý EYLÜL K A R D E L E N D Ü Þ Ü N C E V E K Ü L T Ü R S E Ç K Ý S Ý 2005 EYLÜL 8 TARÝHTE EKÝM AYI 4 Ekim: Samsun un Kurtuluþu 1919 6 Ekim: Ýstanbul un Kurtuluþu 1923 11 Ekim: Mudanya Mütarekesi 1922 12 Ekim: Ömer

Detaylı

Dünya Mirasý Kavramýnýn Tarihçesi

Dünya Mirasý Kavramýnýn Tarihçesi Dünyanýn yedi harikasýndan biri sayýlan Ýskenderiye Fenerinin Alman Arkeolog Prof. H. Thiersch tarafýndan 1909 yýlýnda çýkarýlan temsili çizimi. Dünya Mirasý Kavramýnýn Tarihçesi Dünyamýz, gerek tabiat

Detaylı

Sunuþ. Zeugma ve birçok kültür varlýðý sular altýnda, neden-sonuç iliþkileri ve artý deðerler irdelenmeli,

Sunuþ. Zeugma ve birçok kültür varlýðý sular altýnda, neden-sonuç iliþkileri ve artý deðerler irdelenmeli, Sunuþ Sevgili ÝDOL okurlarý, Sisli bir Ankara gününde perdeyi araladýðýmýzda dýþarýnýn hiç te iç açýcý olmayan görünümüyle karþýlaþýyoruz. Bir türlü düþmeyen enflasyon, batan bankalar, inip çýkan borsa,

Detaylı

METALURJÝ SEKTÖRÜNÜN ÖNDE GELEN ÝSÝMLERÝNDEN MURAT SEZER SORULARIMIZA CEVAP VERDÝ

METALURJÝ SEKTÖRÜNÜN ÖNDE GELEN ÝSÝMLERÝNDEN MURAT SEZER SORULARIMIZA CEVAP VERDÝ METALURJÝ SEKTÖRÜNÜN ÖNDE GELEN ÝSÝMLERÝNDEN MURAT SEZER SORULARIMIZA CEVAP VERDÝ Okuyucularýmýz için kendinizi tanýtýr mýsýnýz? Adým Murat Sezer. Metalurji yüksek mühendisi. 1943 Bergama doðumluyum. Ýlkokulu

Detaylı

Süleyman Demirel Üniversitesi Jeoloji Mühendisliði Bölümü www.geo.sdu.edu.tr OCAK-ÞUBAT-MART 2011 ISSN 1309-6656 YIL 2, SAYI 1

Süleyman Demirel Üniversitesi Jeoloji Mühendisliði Bölümü www.geo.sdu.edu.tr OCAK-ÞUBAT-MART 2011 ISSN 1309-6656 YIL 2, SAYI 1 Süleyman Demirel Üniversitesi Jeoloji Mühendisliði Bölümü www.geo.sdu.edu.tr OCAK-ÞUBAT-MART 2011 ISSN 1309-6656 YIL 2, SAYI 1 Baþ Editör Muhittin Görmüþ Editörler Kubilay Uysal Fatma Aksever Yayýn Kurulu

Detaylı

Sunuþ. Kazýlardan Dönerken,

Sunuþ. Kazýlardan Dönerken, Yazışma Adresi Sunuþ Kazýlardan Dönerken, 2002 yýlýnýn son aylarýna yaklaþýrken, ülkemiz özellikle yaz aylarýnda hýzýna yetiþmenin olanaksýz olduðu birçok olaylarý yaþamýþtýr. Politik arenada ortaya çýkan

Detaylı

e-posta adresimiz: kardelenseckisi@gmail.com

e-posta adresimiz: kardelenseckisi@gmail.com 20-21-22. SAYILAR EYLÜL 2006 EKÝM 2006 KASIM 2006 e-posta adresimiz: kardelenseckisi@gmail.com KARDELEN / EYLÜL 14 3 Bitlis ÝÇÝNDEKÝLER Osmanlý Ýmparatorluðu Kronolojisi 45 Hasan Basri 48 Haber 50 Camibüs

Detaylı

içindekiler www.samsuntarim.gov.tr

içindekiler www.samsuntarim.gov.tr içindekiler Samsun Ýl Tarým Müdürlüðü Adýna Sahibi Kadir ÝSPÝRLÝ Ýl Müdürü Yazý Ýþleri Müdürü Dr. Ali KORKMAZ Yayýn Kurulu Dr. Ali KORKMAZ Yaþar BUDAK Þerife Gül GÖZÜGÜL Burhan HEKÝMOÐLU Mustafa ALTINDEÐER

Detaylı

OCAK - ŞUBAT - MART 2003 Sayı: 16

OCAK - ŞUBAT - MART 2003 Sayı: 16 OCAK - ŞUBAT - MART 2003 Sayı: 16 2003 Sunuþ yýlý ile yeni bir döneme giriyoruz. Yeni yýlda sizlere ve ülkemize esenlik ve mutluluk dileklerimizi yönetim kurulu olarak iletmek bizlere kývanç vermektedir.

Detaylı

KRÝZÝN ASIL NEDENÝ, DOÐAL KAYNAKLARI KULLANAMAMAK 1

KRÝZÝN ASIL NEDENÝ, DOÐAL KAYNAKLARI KULLANAMAMAK 1 KRÝZÝN ASIL NEDENÝ, DOÐAL KAYNAKLARI KULLANAMAMAK 1 Dr. Caner Zanbak 2 Toplumu ilgilendiren konularda bireylerin düþündüklerini açýkça ifade edebilmesi demokrasinin temel ilkelerinden birisidir. Ülkede

Detaylı

w w w. u y a n i s. c o m. t r

w w w. u y a n i s. c o m. t r w w w. u y a n i s. c o m. t r 29. SAYI HAZÝRAN 2007 ÝÇÝNDEKÝLER HAZÝRAN 2007 Kardelen Özel........................... 4 Gönül Erleri Ýmam-ý Rabbani.......................... 5 Saðlýk - Ýnternet - Bilim

Detaylı

içindekiler www.samsuntarim.gov.tr

içindekiler www.samsuntarim.gov.tr içindekiler ÖNSÖZ...2 BAKAN MEHDÝ EKER ENERJÝ TARIMI MERKEZÝ'NÝ HÝZMETE AÇTI...3 TÜRKÝYE'DE YENÝLENEBÝLÝR ENERJÝ KAYNAKLARI NIN PROJEKSÝYONU ve SAMSUN AÇISINDAN DEÐERLENDÝRÝLMESÝ...5 YAÐLI TOHUMLAR VE

Detaylı

ORHANELÝ PLÜTONUNUN BAZI JEOMORFOLOJÝK ÖZELLÝKLERÝ: DENÜDASYON TARÝHÝ KONUSUNDA GÖSTERGELER

ORHANELÝ PLÜTONUNUN BAZI JEOMORFOLOJÝK ÖZELLÝKLERÝ: DENÜDASYON TARÝHÝ KONUSUNDA GÖSTERGELER MTA Dergisi, 137,79-89, 2008 ORHANELÝ PLÜTONUNUN BAZI JEOMORFOLOJÝK ÖZELLÝKLERÝ: DENÜDASYON TARÝHÝ KONUSUNDA GÖSTERGELER Ahmet Evren ERGÝNAL* ve Ahmet ERTEK** ÖZ.- Farklý soðuma yaþý, boyut ve mineral

Detaylı

B ölüm. BEÞERî SÝSTEMLER ÞEHÝRLERÝN FONSÝYONLARI VE NÜFUS POLÝTÝKALARI KONULAR NÜFUS POLÝTÝKALARI TARÝHSEL SÜREÇTE ÞEHÝRLER ÞEHÝRLER VE ETKÝ ALANLARI

B ölüm. BEÞERî SÝSTEMLER ÞEHÝRLERÝN FONSÝYONLARI VE NÜFUS POLÝTÝKALARI KONULAR NÜFUS POLÝTÝKALARI TARÝHSEL SÜREÇTE ÞEHÝRLER ÞEHÝRLER VE ETKÝ ALANLARI B ölüm 2. BEÞERî SÝSTEMLER ÞEHÝRLERÝN FONSÝYONLARI VE NÜFUS POLÝTÝKALARI KONULAR NÜFUS POLÝTÝKALARI TARÝHSEL SÜREÇTE ÞEHÝRLER ÞEHÝRLER VE ETKÝ ALANLARI Temel Kavramlar Nüfus politikalarý Küresel etki Aile

Detaylı

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 10. Bölüm ÜLKELERÝN GELÝÞMÝÞLÝK DÜZEYLERÝ VE DOÐAL KAYNAK POTANSÝYELLERÝ ÜKELER NEDEN FARKLI GELÝÞMÝÞLERDÝR? GELÝÞMÝÞLÝK SEVÝYELERÝNE GÖRE ÜLKELERÝ TANIYALIM GELÝÞEMEMÝÞ

Detaylı

ÝÇÝNDEKÝLER KONUT. Bir Bakýþ. Baþkent Ankara da Konut Sorununa Yönelik Çözüm Arayýþlarý. Konut Üzerine Çeþitleme. Toplu Konut ve Mimarlýk

ÝÇÝNDEKÝLER KONUT. Bir Bakýþ. Baþkent Ankara da Konut Sorununa Yönelik Çözüm Arayýþlarý. Konut Üzerine Çeþitleme. Toplu Konut ve Mimarlýk tmmob mimarlar odasý ankara þubesi Ekim 2002 7 EKÝM - DÜNYA KONUT GÜNÜ Temmuz ayýndan itibaren, yan tarafta yer alan içindekiler bölümü ile bültenin içeriðinden öte, sonraki aylara ait bültenlerin dosya

Detaylı

e-posta adresimiz: kardelenseckisi@gmail.com

e-posta adresimiz: kardelenseckisi@gmail.com KARDELEN Bazý sevgiler vardýr~siz ararsýnýz, Bazý sevgiler vardýr~ birden belirir Çok nadir ve zor yerlerde bulunan Kardelen çiçeði gibi. Çýkýverir umulmayan ortamlarda. Ve Ýnsana umudu, yaþamý, Maðrurluðun

Detaylı

Kütahya Ticaret ve Sanayi Odasý Faaliyet ve Tanýtým Dergisi Yýl: 2013 Sayý: 182 Türkiye nin Yükselen Þehri KÜTAHYA 1 Ýçindekiler 10 6 46 KUTSO Kütahya Ticaret ve Sanayi Odasý Ekim-Aralýk 2013 Yýl :13

Detaylı

ÝÇÝNDEKÝLER. Yýl: 45 Sayý: 4-5-6 Nisan - Mayýs - Haziran 2008. Baþyazý...2. 42nci Dönem Ýlk Danýþma Kurulu Toplantýsý Yapýldý...5

ÝÇÝNDEKÝLER. Yýl: 45 Sayý: 4-5-6 Nisan - Mayýs - Haziran 2008. Baþyazý...2. 42nci Dönem Ýlk Danýþma Kurulu Toplantýsý Yapýldý...5 TMMOB ORMAN MÜHENDÝSLERÝ ODASI ADINA SAHÝBÝ Ali KÜÇÜKAYDIN YAYIN SORUMLUSU Osman TURUNÇ YAYIN YÖNETMENÝ Okan ÇANÇÝN YAYIN KURULU Sevda ERGÝZ Mustafa KIZMAZ Hüseyin AYTAÇ Hakan AKDAÐ Serkan ERÝKGENOÐLU

Detaylı

Tarih Vakfý nýn Kurum Tarihi Projeleri Kapsamýnda Hazýrlanmýþtýr. Metin Süha Ünsal. Proje Yöneticisi Eftal Þükrü Batmaz

Tarih Vakfý nýn Kurum Tarihi Projeleri Kapsamýnda Hazýrlanmýþtýr. Metin Süha Ünsal. Proje Yöneticisi Eftal Þükrü Batmaz 1 Tarih Vakfý nýn Kurum Tarihi Projeleri Kapsamýnda Hazýrlanmýþtýr. Metin Süha Ünsal Proje Yöneticisi Eftal Þükrü Batmaz Araþtýrmacýlar Kudret Emiroðlu, Süha Ünsal Danýþman Ýlhan Tekeli Proje Koordinasyon

Detaylı

T.C. ADNAN MENDERES ÜNÝVERSÝTESÝ KARACASU MEMNUNE ÝNCÝ MESLEK YÜKSEKOKULU

T.C. ADNAN MENDERES ÜNÝVERSÝTESÝ KARACASU MEMNUNE ÝNCÝ MESLEK YÜKSEKOKULU T.C. ADNAN MENDERES ÜNÝVERSÝTESÝ KARACASU MEMNUNE ÝNCÝ MESLEK YÜKSEKOKULU I. Uluslararasý Katýlýmlý Mücevher-Taký Tasarýmý ve Eðitimi Sempozyumu, 26-28 Haziran 2009 1st International Jewellery - Jewellery

Detaylı

SDUGEO. e-dergi. Süleyman Demirel Üniversitesi Jeoloji Mühendisliði Bölümü www.geo.sdu.edu.tr

SDUGEO. e-dergi. Süleyman Demirel Üniversitesi Jeoloji Mühendisliði Bölümü www.geo.sdu.edu.tr Süleyman Demirel Üniversitesi Jeoloji Mühendisliði Bölümü www.geo.sdu.edu.tr Baþ Editör Muhittin Görmüþ Editörler Kubilay Uysal Fatma Aksever Yayýn Kurulu Mustafa Kuþcu, Fuzuli Yaðmurlu, Muhittin Görmüþ,

Detaylı

TMH ÝSTANBUL UN TARÝHSEL GELÝÞÝM SÜRECÝ ÝÇÝNDE ÖNE ÇIKAN BÝR ÖGE: SU TMH - TÜRKÝYE MÜHENDÝSLÝK HABERLERÝ SAYI 413-2001/3 25 KENTLEÞME VE ÝSTANBUL

TMH ÝSTANBUL UN TARÝHSEL GELÝÞÝM SÜRECÝ ÝÇÝNDE ÖNE ÇIKAN BÝR ÖGE: SU TMH - TÜRKÝYE MÜHENDÝSLÝK HABERLERÝ SAYI 413-2001/3 25 KENTLEÞME VE ÝSTANBUL ÝSTANBUL UN TARÝHSEL GELÝÞÝM SÜRECÝ ÝÇÝNDE ÖNE ÇIKAN BÝR ÖGE: SU Ýlhan AVCI (*) 1. ÝSTANBUL UN KURULUÞ TARÝHÇESÝ Bugünkü Ýstanbul un çekirdeðini, M.Ö. 750-550 yýllarý arasýndaki Grek göçleri sýrasýnda

Detaylı

SAÐLIK REFORMLARININ SAÐLIK YÖNETÝMÝNE ETKÝLERÝ SEMPOZYUMU 19-21 KASIM 2009 SEMPOZYUM KÝTABI Editör Alpaslan TÜRKKAN Editör Yardýmcýsý Mehmet GÜLAY BURSA 2009 I SAÐLIK REFORMLARININ SAÐLIK YÖNETÝMÝNE ETKÝLERÝ

Detaylı

Sunuþ. 2002' ye Girerken

Sunuþ. 2002' ye Girerken Sunuþ 2002' ye Girerken 2001 yýlýný geride býrakýrken anýmsanacak çok olaylar yaþadýk. Bunlar hem güzel, hem de bizleri üzecek boyuttaki olaylardý. Dileðimiz üzücü olaylarýn 2002 yýlýnda tekrar etmemesidir.

Detaylı