AILE, COCUK VE TELEVIZYON

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "AILE, COCUK VE TELEVIZYON"

Transkript

1 5. UNITE AILE, COCUK VE TELEVIZYON KAZANIMLAR 1. Televizyon izleme al flkanl klar n ve bunlar n sonuçlar n araflt rmalar eflli inde yorumlar. 2. Televizyon yay nlar n n sorun alanlar n belirleyerek bunlar n do uraca olumsuzluklardan korunma konusunda önerilerde bulunur. 3. Televizyon program türlerini içerik, gerçeklik-kurgusall k, tüketimi hedefleme, yanl fl bilgilendirme aç s ndan irdeleyip de erlendirir. 4. Uyar c simgeleri tan yarak yaflam na geçirir. HAZIRLIK SORULARI 1. Ailenizle birlikte televizyonda hangi program türlerini izliyorsunuz? 2. Ne tür programlar izlemeyi yararl buluyorsunuz? 3. zledi iniz programlar n size kazand rd tutum ve davran fllara örnek veriniz. 99

2 KIM, NEYI, NEDEN, NE KADAR VE NE ZAMAN IZLIYOR? DERS : MEDYA OKURYAZARLI I SINIF : 6, 7, 8 YAKLAfiIK SÜRE : 40'+40'+40'+40'+40' (5 ders saati) ÜN TE : Aile, Çocuk ve Televizyon (5. ünite) TEMEL BECER LER : Araflt rma, gözlem, bilgi teknolojilerini kullanma, Türkçeyi do ru, güzel ve etkili kullanma KAZANIMLAR : Televizyon izleme al flkanl klar n ve bunlar n sonuçlar n araflt rmalar eflli inde yorumlar (1. kazan m). Televizyon yay nlar n n sorun alanlar n belirleyerek bunlar n do uraca olumsuzluklardan korunma konusunda önerilerde bulunur (2. kazan m). Uyar c simgeleri tan yarak dikkate al r (4. kazan m). DERSE HAZIRLIK Ö rencilerinize afla daki sorular sorarak derse bafllay n z. Bu sorular ile ö rencilerinizin haz r bulunuflluk düzeyini ölçmeye çal fl n z. Bu sorulara verilen cevaplar k saca de erlendiriniz. Genellikle günün hangi saatlerinde televizyon izliyorsunuz? Televizyon karfl s nda günde yaklafl k olarak kaç saat geçiriyorsunuz? 100 Televizyon karfl s nda geçirdi iniz süre sizce kay p bir süre midir? Neden? Televizyonda yay nlanan programlar sizi hangi aç lardan nas l etkiliyor? DERS N filen fi Afla da yer alan metni ö rencilerinizden birisine sesli olarak okutunuz veya siz okuyunuz. Daha sonra bir sonraki sayfada yer alan TELEV ZYON adl etkinli i yapt r n z. TELEV ZYON ZLEME ALIfiKANLI I Televizyon günlük hayat m zda vazgeçilmez bir al flkanl k hâline dönüflmeye bafllad. Aileler ifllerinden arta kalan zaman büyük ço unlukla televizyon bafl nda geçiriyorlar. Televizyon izleme al flkanl neredeyse bir ba ml l k, esaret hâlini al yor. Televizyon karfl s nda çok fazla zaman geçirmek hem yetiflkin insanlar n hem de çocuklar n zihinsel geliflimini olumsuz yönde etkiliyor. Aile içi sorunlar n artmas nda ve boflanmalarda televizyonun etkisinin olup olmad n araflt ran çal flmalar yürütülüyor. Hatta Alzheimer hastal n n ortaya ç kmas nda televizyonun etkili oldu una dair ciddi bulgular var. Öyle görünüyor ki yak nda sigara ba ml l gibi televizyon ba ml l da psikiyatri kitaplar na girecek. Afl r derecede televizyon izlemek kiflinin yo unlaflma becerisini bozmakta, beynini tembellefltirmekte ve pasifize etmektedir. Çünkü televizyon beyni yormadan bilgi verir. Halbuki beyni en çok gelifltiren fley konuflmak ya da dinlemek de il, düflünmektir, yorum yapmakt r. Televizyon iflte bu becerileri azaltmaktad r. Araflt rmalar, insanlar n ço unun günde ortalama 3-4 saati televizyona ay rd n ama asl nda bunun 2 saati geçmemesi gerekti ini göstermektedir. Günde 2 saatten fazla televizyon izleyenlerde baz sorunlar ortaya ç kmaktad r. Nevzat TARHAN, Çocuklarda Televizyon zleme Alıflkanlı ı Tüm bu olumsuz özelliklerin yanında televizyon, program türleriyle bizi baflka dünyalara götürdü üne flahit oluruz. Haberler ve tarihle ilgili programlar, ülkemizde ve dünyada olup biteni ö renmemizi ve baflka kültürleri daha iyi tan mam z sa lar. Belgesel programlar dünyay, uzay, insan, toplumu vb. anlat r. E itici programlar, çocu un say lar, flekilleri ve renkleri tan mas na, kelime hazinesinin art rmas na, konuflma becerilerini gelifltirmesine, sosyalleflmesine, paylaflmay ö renmesine ve ö renme yeteneklerinin geliflmesine katk da bulunur. Kültürel programlar, insanlara müzi in ve di er tüm sanatlar n kap lar n açar. Televizyon, tüm aile bireylerinin birlikte hoflça vakit geçirmesine imkân sa layan bir araçt r. Televizyon programlar aile içerisinde yaflanabilecek muhtemel çat flmalar n çözümüne, insanlara baz önemli de erleri afl lamaya yard mc olabilir. Ayr ca kültürel bir etkileflim ortam ve demokratik bir düzenin oluflturulmas nda televizyonun etkisi çok büyüktür.

3 TELEV ZYON Afla da bofl b rak lan alana televizyon izleme al flkanl ve bunun sonuçlar, yay nlar n do uraca olumsuzluklar ve al nmas gereken tedbirler ile ilgili düflüncelerinizi bir önceki sayfada okunan makaleden de yararlanarak yazılı anlatım fleklinde yaz n z. Yazılı anlatım çalıflmanızı bir yerel gazeteye yay mlanmak amac yla gönderebilir ya da okul, s n f panosuna da asabilirsiniz

4 Afla da yer alan bilgileri okuyunuz sayfada yer alan ANKET YAPIYORUZ etkinli ini yapt r n z. Anket Nedir? Anket, düzenli bir veri toplama yöntemidir. Veriler, önceden belirlenmifl insanlara bir dizi soru sorarak elde edilir. Anket yöntemi ile çok farkl türde veri toplamak mümkündür. nsan davran fllar, ifl performanslar, bilgi düzeyleri, tercihleri, tutumlar, inançlar, duygular vb. bunlardan sadece birkaç d r. Ancak anketten yararl bilgiler elde edebilmek için anketin haz rlanmasına ve uygulanmasına özel önem verilmelidir. Anketin Amac Nedir? Özel bir amaç olmad sürece, anket için hazırlanan sorular çok farkl, bazen de birbirine z t alanlardan seçilebilir. Bu da kaynaklar n ziyan olmas na, yarars z veriler elde edilmesine ve anketi haz rlayanlar ve kat lanlar için hayal k r kl na yol açacakt r. Bunun için, anketi uygularken sadece neler olup bitti ini görmeye dikkat edin. Anket uygulamas, anketi dolduranlar n hatta anketin uyguland n ö renenlerin farkl ilgilerine ve birtak m beklentilere yol açar. Örne in çal flanlar n iflverenden beklentilerini ölçen bir anket yapt ysan z herkes sizden üst düzeyde iyilefltirmeye yönelik talepleri ortaya ç karacak bir anket sonucu ç karman z bekleyecektir. Ne Zaman Anket Kullanmal y m? Anket, en popüler veri toplama yöntemlerinden biri olmas na karfl n, ancak uygun flartlar alt nda kullan lmas hâlinde yarar sa layacakt r. Anketi, di er veri toplama yöntemlerine göre daha h zl, daha kolay ve/veya daha ucuz oldu u zamanlarda kullanmalıy z. Anket kurallar 1. Anketiniz kiflisel olmamal. Di er insanları da ilgilendirmelidir. 2. Anket sorunuzda belirli bir kitleyi rahats z edici ya da afla lay c fikir bulunmamal d r. 3. Oluflturaca n z ankette dil, din, rk ayr m içeren fikir bulunmamal d r. 4. Anketiniz araflt rma amaçl olmal d r. 5. Anketinizde Türk örf, adet, gelenek, göreneklerine ve yasalara ayk r fikir bulunmamal d r. 6. Anket fl klar n z en az 3 seçenekli olmal d r. Ö rencilerinizden bu bilgilerden yararlanarak iki sayfal k bir anket formu haz rlay p bu formu yafllar 12 ve üzerinde olan en az befl kifliye uygulamalarını isteyiniz. Anket formunu haz rlarken afla ıdaki ifadelere yer vermelerini isteyiniz. Ayrıca anketinizde sizi konuyla ilgili sa lıklı sonuçlara ulafltıracak baflka ifadelere de yer verebileceklerini söyleyiniz. Yafl, Cinsiyet, E itim durumu, Günlük televizyon izleme süresi, Televizyon izleme nedeni ya da nedenleri, En çok izlenilen program türü ya da türleri, zlenilen program ya da programlarda izleyiciyi rahats z eden unsur ya da unsurlar, Televizyon programlar n n izleyici üzerindeki etki ya da etkileri, Televizyon programlar ndaki rahats z edici durumlar karfl s nda izleyicinin ald tav r, Uyar c simgelerin tan n p tan nmad, Uyar c iflaretlerin ö rencileriniz tarafından tanınma ve yararlanma durumunu 106. sayfada yer alan AKILLI fiaretler ÇOCUKLARI DÜfiÜNÜR. bafllıklı etkinli i yaptırarak de erlendirebilirsiniz. 102

5 ANKET YAPIYORUZ 103

6 104

7 ANKET SONUÇLARI Afla daki sorular yapt n z anket çal flmas na göre cevaplay n z. 1. Televizyonun izlenme süreleri ile ilgili bir de erlendirme yap n z Televizyonun di er kitle iletiflim araçlar ndan daha çok tercih edilmesinin nedenlerini k saca de erlendiriniz En çok izlenen program türleri nelerdir? Televizyon program nda izleyiciyi rahats z eden unsurlar nelerdir? Televizyonun izleyiciler üzerindeki etkileri nelerdir? Televizyon programlar ndaki rahats z edici unsurlar karfl s nda izleyicilerin tutumlar ile ilgili neler söylenebilir?... 7) Uyar c simgeler yeterince tan n p dikkate al n yor mu?

8 AKILLI fiaretler ÇOCUKLARI DÜfiÜNÜR Afla da televizyon program n n yay n bafllang c nda ekranda verilen uyar iflaretlerini ve aç klamalar n görüyorsunuz. Buna göre; 1. Afla daki aç klamalarla iflaretleri efllefltiriniz. Olumsuz örnek oluflturabilecek davran fl içerir. Tüm izleyici kitlesi için uygundur. Cinsellik içerir. 18 yafl üzeri için uygundur. fiiddet/korku içerir. 13 yafl ve üzeri için uygundur. 7 yafl ve üzeri için uygundur. Ak ll flaretler Çocuklar Düflünür. 2. Yafl grubunuza uygun olarak izleyebilece iniz programlar n uyar iflaretleri hangileridir? Afla ya çiziniz. 106

9 PROGRAMLARI ANALIZ EDELIM DERS : MEDYA OKURYAZARLI I SINIF : 6, 7, 8 YAKLAfiIK SÜRE : 40'+40'+40'+40'+40'(5 ders saati) ÜN TE : Aile, Çocuk ve Televizyon (5. ünite) TEMEL BECER LER : Elefltirel düflünme, gözlem, iletiflim, problem çözme, Türkçeyi do ru, güzel ve etkili kullanma KAZANIMLAR : TV program türlerini içerik, gerçeklik-kurgusall k, tüketimi hedefleme, yanl fl bilgilendirme aç s ndan irdeleyip de erlendirir (3. kazan m). MATERYALLER : TV DERSE HAZIRLIK Bazen evlerde aile bireyleri arasında televizyon kumandas nın kimin elinde olaca ı tart flmas yaflanmaktad r. Televizyonun hayat m za girdi i ilk dönemlerde herkes ayn ekran n karfl s nda olmaktan rahats z olmazd. Geçen zaman içinde yaln zca televizyon kanallar n n say s artmakla kalmad, bir kanal içinde gösterilen programlar n türü ve say s nda da büyük art fl oldu. DERS N filen fi Ö rencilerinizin bu konudaki görüfllerini kısa notlar hâlinde tahtaya alt alta yazınız. Programlarda çeflitlili in artmas, evlere birden fazla televizyonun girmesine neden oldu. Çünkü herkes kendi zevkine ve ilgisine uygun program seçmek istemektedir. Afla daki haber, programlardaki çeflitlili in seyirciyi program tercihi yapmak zorunda b rakt n göstermektedir. Otobüste uzaktan kumanda kavgas Türkiye de flu anda yaklafl k 500 otobüste kullan ld bildirilen uydu sistemi sayesinde, yolculuk boyunca izlenen televizyon yay nlar yolcular taraf ndan büyük ilgi görüyor. Ankara-Düzce aras nda flehirler aras yolcu tafl mac l yapan bir otobüs firmas nda muavin olarak çal flan Cafer Çal k, AA muhabirine yapt aç klamada, evlerde yaflanan uzaktan kumanda tart flmalar n n art k otobüslerde de yaflandı ını söyledi. Çal k, kad n yolcular n daha çok dizi filmler ve kad n programlar n izlemek istedi ini, erkek yolcular n ise haber ve spor programlar n tercih etti ini dile getirdi. Bir nternet haberi, Televizyon programları içeriklerine ve program formatlarına göre sınıflandırılmaktadır. Televizyon Program Türleri 1. E itim programları 2. Kültür programları 3. Drama programları 4. Müzik programları 5. E lence programları 6. Haber programları 7. Spor programları 8. Özel gün ve haftalarla ilgili programlar 9. Reklamlar 107

10 109. sayfadaki REKLAMLARI SORGULUYORUZ etkinli ini ö rencilerinize yapt rmadan önce reklam n önemini vurgulamak için afla daki bilgi notunu okutunuz. REKLAM Reklam; gazete, dergi, radyo, televizyon, afifl, tabela gibi medyalar arac l yla çeflitli mal ve hizmetlerin nereden, nas l, ne fiyata al naca ve nas l kullan laca hakk nda tüketiciye bilgi veren, ona paras n en iyi flekilde de erlendirme yolunu gösteren bir araçt r. Ayn zamanda üreticinin, ifl adam n n iyi bir pazar bulmas na, sermaye ve çabas n de erlendirmesine, yeni üretim ve yat r mlara yönelmesine büyük bir destek unsurudur. Reklam temelde ticari bir olgudur. Tan t c oldu u için pazarlamaya yöneliktir. Reklam kurgusald r, bu nedenle gerçekle çeliflebilir. Reklam insanların tüketim bilinci üzerinde etki yapar. Tüketicide var olan bilinci de ifltirebilir veya yeniden flekillendirebilir. Reklamlar ticari kayg nedeniyle kamuya zarar vermemelidir. REKLAMLARLA LG L DÜZENLEMELER 3984 sayılı Kanun un reklamlarla ilgili getirdi i düzenlemelerden bazıları flunlardır: Reklamlar adil ve dürüst olmalıdır. Günlük yayın saatinin yüzde 15 ini geçmemelidir. Reklamların arası en az yirmi dakika olmalıdır. Haberler, güncel programlar ve çocuk programları yarım saati geçmedi i sürece reklamla kesilemez. Alkollü içkilerin, tütün ve reçete ile satılan ilaç ve tedavilerin reklamlarının yapılması yasaktır. Haber ve güncel programlarda mali deste e (sponsor) izin verilmez. Bilgi notunu okuttuktan sonra DÜNYANIN EN Y D fiç S K M? bafll kl anektodu okutunuz. DÜNYANIN EN Y D fiç S K M? Bir sokakta üç difl hekimi varm fl, birincisi Türkiye nin en iyi diflçisi diye bir levha asm fl. Bunu gören ikinci diflçi durur mu? Dünyan n en iyi diflçisi yazan bir tabela haz rlat p kap s na asm fl, üçüncü diflçi bunlara karfl ne yapsa iyi dersiniz? Gayet mütevazi bir ifadeyle Bu soka n en iyi diflçisi yaz l levhayla ifli hâlletmifl. Sizce en çok müflteriyi hangisi toplam flt r? Anektodu okuttuktan sonra reklam n önemi konusunda ö rencilerinizden görüfllerini söylemelerini isteyiniz sayfadaki S ZE GÖRE BU FADELER DO RU MUDUR? ve 111. sayfadaki TELEV ZYON ZLEME E L M M BEL RL YORUM etkinliklerini yapt r n z. Etkinlik sayfalar n bir hafta önceden ço altıp ö rencilerinize ev ödevi olarak veriniz. 108

11 REKLAMLARI SORGULUYORUZ 21 MAYIS DÜNYA SÜT GÜNÜ NDE BEYO LU NDA Türkiye nin do al sütçüsü, her y l 21 May s ta kutlanan Dünya Süt Günü ne Beyo lu Odakule önünde gerçeklefltirece i etkinliklerle destek veriyor. Dünya Süt Günü nedeniyle yapılacak etkinliklerde katılımcılar, dans gösterilerinin yan s ra illüzyon ve yar flmalar izleyebilecek, firmam z n foto raf panosunda hat ra foto raf çektirebilecekler. Türkiye nin süt ve süt ürünlerinde lider firmalar ndan olan firmam z, y l içinde düzenleyece i aktivitelerle özellikle çocuklar n gelifliminde çok büyük pay olan bu do al besin kayna n sevdirmeyi amaçl yor. Ambalajl pastörize günlük süt, yo urt ve ayranda Türkiye pazar n n lideri olan firmam z, süt ve sütlü ürünler kategorisinde hem sa l kl hem de lezzetli ürünler sunmaya devam ediyor. A Kayna Veriliyor! Bu Kampanyalarla Bilgisayar Al nmaz m! fiok! fiok! Ücret: Görüflülür Aç klama: Kredi kartsız 24 ay taksitle ve en uygun ödeme koflullarıyla sizleri bilgisayar sahibi ediyor.. Üstelik peflinat dahi vermeden... Eskisini getir yenisini götür kampanyamız hâlâ devam ediyor. ster ikinci el isterseniz sıfır marka ürünlerimizi çok uygun ödeme koflulları ve cebinize uygun fiyatlara alabilirsiniz. C Kayna B Kayna Sayfada üç ayr ürün reklam görmektesiniz. Reklamları inceleyerek afla daki ifadelerin bafl ndaki kutuya her üç ürün için ayr ayr x iflareti koyunuz. A B C Bu ürün yaflamsal ihtiyaç maddesidir. Reklam ürünü tan tmaya yöneliktir. Reklam e itici ve bilgilendirici ifadeler içermektedir. Reklam tüketimi hedeflemektedir. Reklamda yanl fl bilgilendirme vard r. Reklamda abart l ve gerçek d fl unsurlar yer almaktad r. 109

12 S ZE GÖRE BU FADELER DO RU MUDUR? Afla daki tabloda televizyon programlar nın birey üzerindeki olumsuz etkilerini örnekleyen cümleler yer almaktad r. Tablonun alt nda yer alan sorular bu ifadeleri göz önünde bulundurarak cevaplay n z. YAfi: Size Göre fiimdi Okuyaca m fadeler Do ru Mudur? Evet Hay r Fikrim yok 1. Televizyon izledi im için yeterince ders çal flam yorum. 2. Televizyon izledi im için uyuyam yorum. 3. Televizyon izledi im için yeterince kitap okuyam yorum Televizyon izledi imde çevreme olan ilgim azal yor. Televizyonda gördü üm fliddet içeren davran fllar yapmak istiyorum. Televizyonda gördü üm ac kl fleylere üzülüyorum. 7. Televizyon izledi im için aileme yeterince yard m etmiyorum. 8. Reklamlarda gördü üm fleyleri sat n almak istiyorum. 9. Arkadafllar mla kardefllerimle daha az oyun oynuyorum. 10. Annem-babamla daha az vakit geçiriyorum. 11. Baflka ifller yaparken dikkatim da l yor Televizyondaki reklamlar izlemek için özel zaman ay r yorum. Televizyondaki reklamlar n sözlerini ve müziklerini taklit ediyorum. 1. Evet cevab verdi iniz cümle say s kaçt r? Hay r cevab verdi iniz cümle say s kaçt r? Evet cevab verdi iniz cümlelerdeki durumlar için çözüm önerileri yaz n z

13 TELEV ZYON ZLEME E L M M BEL RL YORUM Afla daki etkinli i yaparak ö rencilerinizin televizyon izleme e ilimlerini belirleyiniz. 1- Bofl zamanlar n zda neler yapmaktan hofllan rs n z? Kitap okurum. Televizyon seyrederim. Arkadafllar mla oynarım/ Vakit geçiririm. Resim, müzik gibi konularla ilgilenirim. Bilgisayar oyunlar oynarım. Spor yaparım. Radyo dinlerim. Di er (Aç klay n z.) Televizyon seyretmedi iniz zamanlarda neler yapars n z? Kitap okurum. Ders çal flırm. Oyun oynarım. Spor yaparım. Arkadafllar mla vakit geçiririm. Bilgisayar oyunlar oynarım. Gezerim. Ailemle ilgilenir ve vakit geçiririm. Müzik dinlerim. Resim yaparım. 3- Neden televizyon seyrediyorsunuz? Televizyon seyretmeyi sevdi im için Hayal dünyam gelifltirdi i için Yapacak baflka iflim olmad için D flar da oynama imkân m olmad için Annem babam da seyretti i için Annem babam benimle yeterince ilgilenmedi i için 4- Televizyonda en çok hangi programlar seyrediyorsunuz? Çizgi filmler Yerli filmler Yar flma programlar Yabanc filmler Çocuk programlar Müzik- e lence programlar Belgeseller Haberler Spor programlar Yabanc diziler Reklamlar Di er (Aç klay n z.) Televizyon seyrederken hangi görüntüler sizi rahats z ediyor? Aç k- saç k ve ç plakl k içeren görüntüler Kavga- fliddet görüntüleri nsanlar n üzüldü ünü- a lad n gösteren görüntüler Savafl görüntüleri Korkunç sahneler 6- Televizyon seyretmek size ne kazandırıyor? Bilgilendiriyor. E lendiriyor. Hayal dünyam gelifltiriyor. Hayata dair dersler ç karmam sa l yor. Dinlendiriyor. Di er (Aç klay n z.) Yukar daki sorulara verdi inz cevaplar do rultusunda televizyonun hayat n zdaki yerini aç klay n z

14 ÜN TE DE ERLEND RMES Afla ıdaki cümlelerden do ru olanların baflına D, yanlıfl olanların baflına Y harfi yazınız. Yanlıfl olan cümlelerin do rularını verilen bofllu a yazınız. ( ) numaral telefon halk n RTÜK e televizyon programlar hakk nda istek, flikâyet ve görüfllerini bildirmesi amac yla hizmet vermektedir. ( ) 2. (+13) simgesi yay n n 13 yafltan itibaren izlenmesinin uygun olaca n gösterir. ( ) 3. Reklamlar kurgulanm fl programlard r. ( ) 4. Haberde öznel ifadelerin yer almas haberin gerçekli ini etkilemez. Afla ıdaki soruyu okuduktan sonra cevab n alt ndaki bofllu a yaz n z yafl ndaki gençlerin TV dizilerindeki karakterleri model almalar n n olumlu ve olumsuz yönleri hakk ndaki görüfllerinizi yaz n z. Afla ıdaki sorular n cevaplar n iflaretleyiniz. 1. Afla daki seçeneklerden hangisi zaman n n ço unu TV seyrederek geçiren bir kiflinin yaflayabilece i bir durum olamaz? A. Kilo alma B. Sosyal iletiflimde gerileme C. Kemik ve kas yap s nda bozulma D. Fiziksel aktivitede art fl 2. Uykudan korkuyla s çrayarak uyanan bir çocu un program izlemeden önce hangi uyar c simgeyi dikkate almad söylenebilir? A. B. C. D. 112

15 3. S kl kla reklam program izleyen bir kiflide görülmesi en az beklenen davran fl afla dakilerden hangisidir? A. Gereksiz harcama yapma B. Marka tutkunu olma C. Ürünleri ucuza sat n alma D. Ürün koleksiyonu yapma 4. Televizyon yay nlar ndan rahats zl k duyan bir kiflinin bu duruma getirdi i çözümleri etki derecesine göre s ralay n z. I. Televizyonu kapatma II. Ortam de ifltirme III. Kanal de ifltirme IV. TV kanal na e-posta gönderme V. RTÜK e bildirme A. V-IV-III-II-I B. II-I-IV-III-V C. V-I-III-II-I D. III-I-IV-II-V 5. Afla daki seçeneklerin hangisinde TV yay nlar yla ilgili bir sorundan söz edilmemektedir? A. Filmlerin fliddet ve korku içermesi B. Türkçenin do ru, güzel ve etkili kullan lmas C. Özel hayat n gizlili inin ihlal edilmesi D. Cinsellik 113

16 ÖZ DE ERLEND RME A LE, ÇOCUK VE TELEV ZYON ünitesinde neleri ne kadar ö rendi inizi anlamak için kendinizi de erlendirebilirsiniz. Afla daki ifadeleri okuyarak size uygun olan seçene i x ile iflaretleyiniz. Bunu çok iyi yapabiliyorum. için Bunu k smen yapabiliyorum. için Bunu yapam yorum. için kutucu unu iflaretleyiniz. ÖLÇÜTLER 1. Televizyonun toplum üzerindeki etkisi üzerinde yorum yapabilirim. 2. Özel televizyonlar ve TRT nin yayın politikalar hakk nda görüfl belirtebilirim. 3. Televizyon al flkanl klar n belirleme konusunda araflt rmalar yapabilirim. 4. Ülkemizde halk n televizyon izleme al flkanl klar n de erlendirebilirim. 5. TV programlar n gerçeklik ve kurgusall k aç s ndan ay rt edebilirim. 6. Reklamlar n ticari amaçl ve tüketime yönelik oldu u bilincindeyim. 7. Televizyon izleme al flkanl n n yol açaca sonuçlar de erlendirebilirim. 8. Ak ll iflaretlerin anlamlar n aç klayarak iflaretler do rultusunda yafl ma uygun program seçimi yapabilirim. 9. Bu konuda ö rendiklerimi günlük hayat mda kulllanabilirim. Ö RETMEN N YORUMU:... De erlendirme sonunda iki kez ya da bir kez iflaretlediyseniz bu üniteyi yeniden gözden geçirmeniz yararl olacakt r. 114