AILE, COCUK VE TELEVIZYON

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "AILE, COCUK VE TELEVIZYON"

Transkript

1 5. UNITE AILE, COCUK VE TELEVIZYON KAZANIMLAR 1. Televizyon izleme al flkanl klar n ve bunlar n sonuçlar n araflt rmalar eflli inde yorumlar. 2. Televizyon yay nlar n n sorun alanlar n belirleyerek bunlar n do uraca olumsuzluklardan korunma konusunda önerilerde bulunur. 3. Televizyon program türlerini içerik, gerçeklik-kurgusall k, tüketimi hedefleme, yanl fl bilgilendirme aç s ndan irdeleyip de erlendirir. 4. Uyar c simgeleri tan yarak yaflam na geçirir. HAZIRLIK SORULARI 1. Ailenizle birlikte televizyonda hangi program türlerini izliyorsunuz? 2. Ne tür programlar izlemeyi yararl buluyorsunuz? 3. zledi iniz programlar n size kazand rd tutum ve davran fllara örnek veriniz. 99

2 KIM, NEYI, NEDEN, NE KADAR VE NE ZAMAN IZLIYOR? DERS : MEDYA OKURYAZARLI I SINIF : 6, 7, 8 YAKLAfiIK SÜRE : 40'+40'+40'+40'+40' (5 ders saati) ÜN TE : Aile, Çocuk ve Televizyon (5. ünite) TEMEL BECER LER : Araflt rma, gözlem, bilgi teknolojilerini kullanma, Türkçeyi do ru, güzel ve etkili kullanma KAZANIMLAR : Televizyon izleme al flkanl klar n ve bunlar n sonuçlar n araflt rmalar eflli inde yorumlar (1. kazan m). Televizyon yay nlar n n sorun alanlar n belirleyerek bunlar n do uraca olumsuzluklardan korunma konusunda önerilerde bulunur (2. kazan m). Uyar c simgeleri tan yarak dikkate al r (4. kazan m). DERSE HAZIRLIK Ö rencilerinize afla daki sorular sorarak derse bafllay n z. Bu sorular ile ö rencilerinizin haz r bulunuflluk düzeyini ölçmeye çal fl n z. Bu sorulara verilen cevaplar k saca de erlendiriniz. Genellikle günün hangi saatlerinde televizyon izliyorsunuz? Televizyon karfl s nda günde yaklafl k olarak kaç saat geçiriyorsunuz? 100 Televizyon karfl s nda geçirdi iniz süre sizce kay p bir süre midir? Neden? Televizyonda yay nlanan programlar sizi hangi aç lardan nas l etkiliyor? DERS N filen fi Afla da yer alan metni ö rencilerinizden birisine sesli olarak okutunuz veya siz okuyunuz. Daha sonra bir sonraki sayfada yer alan TELEV ZYON adl etkinli i yapt r n z. TELEV ZYON ZLEME ALIfiKANLI I Televizyon günlük hayat m zda vazgeçilmez bir al flkanl k hâline dönüflmeye bafllad. Aileler ifllerinden arta kalan zaman büyük ço unlukla televizyon bafl nda geçiriyorlar. Televizyon izleme al flkanl neredeyse bir ba ml l k, esaret hâlini al yor. Televizyon karfl s nda çok fazla zaman geçirmek hem yetiflkin insanlar n hem de çocuklar n zihinsel geliflimini olumsuz yönde etkiliyor. Aile içi sorunlar n artmas nda ve boflanmalarda televizyonun etkisinin olup olmad n araflt ran çal flmalar yürütülüyor. Hatta Alzheimer hastal n n ortaya ç kmas nda televizyonun etkili oldu una dair ciddi bulgular var. Öyle görünüyor ki yak nda sigara ba ml l gibi televizyon ba ml l da psikiyatri kitaplar na girecek. Afl r derecede televizyon izlemek kiflinin yo unlaflma becerisini bozmakta, beynini tembellefltirmekte ve pasifize etmektedir. Çünkü televizyon beyni yormadan bilgi verir. Halbuki beyni en çok gelifltiren fley konuflmak ya da dinlemek de il, düflünmektir, yorum yapmakt r. Televizyon iflte bu becerileri azaltmaktad r. Araflt rmalar, insanlar n ço unun günde ortalama 3-4 saati televizyona ay rd n ama asl nda bunun 2 saati geçmemesi gerekti ini göstermektedir. Günde 2 saatten fazla televizyon izleyenlerde baz sorunlar ortaya ç kmaktad r. Nevzat TARHAN, Çocuklarda Televizyon zleme Alıflkanlı ı Tüm bu olumsuz özelliklerin yanında televizyon, program türleriyle bizi baflka dünyalara götürdü üne flahit oluruz. Haberler ve tarihle ilgili programlar, ülkemizde ve dünyada olup biteni ö renmemizi ve baflka kültürleri daha iyi tan mam z sa lar. Belgesel programlar dünyay, uzay, insan, toplumu vb. anlat r. E itici programlar, çocu un say lar, flekilleri ve renkleri tan mas na, kelime hazinesinin art rmas na, konuflma becerilerini gelifltirmesine, sosyalleflmesine, paylaflmay ö renmesine ve ö renme yeteneklerinin geliflmesine katk da bulunur. Kültürel programlar, insanlara müzi in ve di er tüm sanatlar n kap lar n açar. Televizyon, tüm aile bireylerinin birlikte hoflça vakit geçirmesine imkân sa layan bir araçt r. Televizyon programlar aile içerisinde yaflanabilecek muhtemel çat flmalar n çözümüne, insanlara baz önemli de erleri afl lamaya yard mc olabilir. Ayr ca kültürel bir etkileflim ortam ve demokratik bir düzenin oluflturulmas nda televizyonun etkisi çok büyüktür.

3 TELEV ZYON Afla da bofl b rak lan alana televizyon izleme al flkanl ve bunun sonuçlar, yay nlar n do uraca olumsuzluklar ve al nmas gereken tedbirler ile ilgili düflüncelerinizi bir önceki sayfada okunan makaleden de yararlanarak yazılı anlatım fleklinde yaz n z. Yazılı anlatım çalıflmanızı bir yerel gazeteye yay mlanmak amac yla gönderebilir ya da okul, s n f panosuna da asabilirsiniz

4 Afla da yer alan bilgileri okuyunuz sayfada yer alan ANKET YAPIYORUZ etkinli ini yapt r n z. Anket Nedir? Anket, düzenli bir veri toplama yöntemidir. Veriler, önceden belirlenmifl insanlara bir dizi soru sorarak elde edilir. Anket yöntemi ile çok farkl türde veri toplamak mümkündür. nsan davran fllar, ifl performanslar, bilgi düzeyleri, tercihleri, tutumlar, inançlar, duygular vb. bunlardan sadece birkaç d r. Ancak anketten yararl bilgiler elde edebilmek için anketin haz rlanmasına ve uygulanmasına özel önem verilmelidir. Anketin Amac Nedir? Özel bir amaç olmad sürece, anket için hazırlanan sorular çok farkl, bazen de birbirine z t alanlardan seçilebilir. Bu da kaynaklar n ziyan olmas na, yarars z veriler elde edilmesine ve anketi haz rlayanlar ve kat lanlar için hayal k r kl na yol açacakt r. Bunun için, anketi uygularken sadece neler olup bitti ini görmeye dikkat edin. Anket uygulamas, anketi dolduranlar n hatta anketin uyguland n ö renenlerin farkl ilgilerine ve birtak m beklentilere yol açar. Örne in çal flanlar n iflverenden beklentilerini ölçen bir anket yapt ysan z herkes sizden üst düzeyde iyilefltirmeye yönelik talepleri ortaya ç karacak bir anket sonucu ç karman z bekleyecektir. Ne Zaman Anket Kullanmal y m? Anket, en popüler veri toplama yöntemlerinden biri olmas na karfl n, ancak uygun flartlar alt nda kullan lmas hâlinde yarar sa layacakt r. Anketi, di er veri toplama yöntemlerine göre daha h zl, daha kolay ve/veya daha ucuz oldu u zamanlarda kullanmalıy z. Anket kurallar 1. Anketiniz kiflisel olmamal. Di er insanları da ilgilendirmelidir. 2. Anket sorunuzda belirli bir kitleyi rahats z edici ya da afla lay c fikir bulunmamal d r. 3. Oluflturaca n z ankette dil, din, rk ayr m içeren fikir bulunmamal d r. 4. Anketiniz araflt rma amaçl olmal d r. 5. Anketinizde Türk örf, adet, gelenek, göreneklerine ve yasalara ayk r fikir bulunmamal d r. 6. Anket fl klar n z en az 3 seçenekli olmal d r. Ö rencilerinizden bu bilgilerden yararlanarak iki sayfal k bir anket formu haz rlay p bu formu yafllar 12 ve üzerinde olan en az befl kifliye uygulamalarını isteyiniz. Anket formunu haz rlarken afla ıdaki ifadelere yer vermelerini isteyiniz. Ayrıca anketinizde sizi konuyla ilgili sa lıklı sonuçlara ulafltıracak baflka ifadelere de yer verebileceklerini söyleyiniz. Yafl, Cinsiyet, E itim durumu, Günlük televizyon izleme süresi, Televizyon izleme nedeni ya da nedenleri, En çok izlenilen program türü ya da türleri, zlenilen program ya da programlarda izleyiciyi rahats z eden unsur ya da unsurlar, Televizyon programlar n n izleyici üzerindeki etki ya da etkileri, Televizyon programlar ndaki rahats z edici durumlar karfl s nda izleyicinin ald tav r, Uyar c simgelerin tan n p tan nmad, Uyar c iflaretlerin ö rencileriniz tarafından tanınma ve yararlanma durumunu 106. sayfada yer alan AKILLI fiaretler ÇOCUKLARI DÜfiÜNÜR. bafllıklı etkinli i yaptırarak de erlendirebilirsiniz. 102

5 ANKET YAPIYORUZ 103

6 104

7 ANKET SONUÇLARI Afla daki sorular yapt n z anket çal flmas na göre cevaplay n z. 1. Televizyonun izlenme süreleri ile ilgili bir de erlendirme yap n z Televizyonun di er kitle iletiflim araçlar ndan daha çok tercih edilmesinin nedenlerini k saca de erlendiriniz En çok izlenen program türleri nelerdir? Televizyon program nda izleyiciyi rahats z eden unsurlar nelerdir? Televizyonun izleyiciler üzerindeki etkileri nelerdir? Televizyon programlar ndaki rahats z edici unsurlar karfl s nda izleyicilerin tutumlar ile ilgili neler söylenebilir?... 7) Uyar c simgeler yeterince tan n p dikkate al n yor mu?

8 AKILLI fiaretler ÇOCUKLARI DÜfiÜNÜR Afla da televizyon program n n yay n bafllang c nda ekranda verilen uyar iflaretlerini ve aç klamalar n görüyorsunuz. Buna göre; 1. Afla daki aç klamalarla iflaretleri efllefltiriniz. Olumsuz örnek oluflturabilecek davran fl içerir. Tüm izleyici kitlesi için uygundur. Cinsellik içerir. 18 yafl üzeri için uygundur. fiiddet/korku içerir. 13 yafl ve üzeri için uygundur. 7 yafl ve üzeri için uygundur. Ak ll flaretler Çocuklar Düflünür. 2. Yafl grubunuza uygun olarak izleyebilece iniz programlar n uyar iflaretleri hangileridir? Afla ya çiziniz. 106

9 PROGRAMLARI ANALIZ EDELIM DERS : MEDYA OKURYAZARLI I SINIF : 6, 7, 8 YAKLAfiIK SÜRE : 40'+40'+40'+40'+40'(5 ders saati) ÜN TE : Aile, Çocuk ve Televizyon (5. ünite) TEMEL BECER LER : Elefltirel düflünme, gözlem, iletiflim, problem çözme, Türkçeyi do ru, güzel ve etkili kullanma KAZANIMLAR : TV program türlerini içerik, gerçeklik-kurgusall k, tüketimi hedefleme, yanl fl bilgilendirme aç s ndan irdeleyip de erlendirir (3. kazan m). MATERYALLER : TV DERSE HAZIRLIK Bazen evlerde aile bireyleri arasında televizyon kumandas nın kimin elinde olaca ı tart flmas yaflanmaktad r. Televizyonun hayat m za girdi i ilk dönemlerde herkes ayn ekran n karfl s nda olmaktan rahats z olmazd. Geçen zaman içinde yaln zca televizyon kanallar n n say s artmakla kalmad, bir kanal içinde gösterilen programlar n türü ve say s nda da büyük art fl oldu. DERS N filen fi Ö rencilerinizin bu konudaki görüfllerini kısa notlar hâlinde tahtaya alt alta yazınız. Programlarda çeflitlili in artmas, evlere birden fazla televizyonun girmesine neden oldu. Çünkü herkes kendi zevkine ve ilgisine uygun program seçmek istemektedir. Afla daki haber, programlardaki çeflitlili in seyirciyi program tercihi yapmak zorunda b rakt n göstermektedir. Otobüste uzaktan kumanda kavgas Türkiye de flu anda yaklafl k 500 otobüste kullan ld bildirilen uydu sistemi sayesinde, yolculuk boyunca izlenen televizyon yay nlar yolcular taraf ndan büyük ilgi görüyor. Ankara-Düzce aras nda flehirler aras yolcu tafl mac l yapan bir otobüs firmas nda muavin olarak çal flan Cafer Çal k, AA muhabirine yapt aç klamada, evlerde yaflanan uzaktan kumanda tart flmalar n n art k otobüslerde de yaflandı ını söyledi. Çal k, kad n yolcular n daha çok dizi filmler ve kad n programlar n izlemek istedi ini, erkek yolcular n ise haber ve spor programlar n tercih etti ini dile getirdi. Bir nternet haberi, Televizyon programları içeriklerine ve program formatlarına göre sınıflandırılmaktadır. Televizyon Program Türleri 1. E itim programları 2. Kültür programları 3. Drama programları 4. Müzik programları 5. E lence programları 6. Haber programları 7. Spor programları 8. Özel gün ve haftalarla ilgili programlar 9. Reklamlar 107

10 109. sayfadaki REKLAMLARI SORGULUYORUZ etkinli ini ö rencilerinize yapt rmadan önce reklam n önemini vurgulamak için afla daki bilgi notunu okutunuz. REKLAM Reklam; gazete, dergi, radyo, televizyon, afifl, tabela gibi medyalar arac l yla çeflitli mal ve hizmetlerin nereden, nas l, ne fiyata al naca ve nas l kullan laca hakk nda tüketiciye bilgi veren, ona paras n en iyi flekilde de erlendirme yolunu gösteren bir araçt r. Ayn zamanda üreticinin, ifl adam n n iyi bir pazar bulmas na, sermaye ve çabas n de erlendirmesine, yeni üretim ve yat r mlara yönelmesine büyük bir destek unsurudur. Reklam temelde ticari bir olgudur. Tan t c oldu u için pazarlamaya yöneliktir. Reklam kurgusald r, bu nedenle gerçekle çeliflebilir. Reklam insanların tüketim bilinci üzerinde etki yapar. Tüketicide var olan bilinci de ifltirebilir veya yeniden flekillendirebilir. Reklamlar ticari kayg nedeniyle kamuya zarar vermemelidir. REKLAMLARLA LG L DÜZENLEMELER 3984 sayılı Kanun un reklamlarla ilgili getirdi i düzenlemelerden bazıları flunlardır: Reklamlar adil ve dürüst olmalıdır. Günlük yayın saatinin yüzde 15 ini geçmemelidir. Reklamların arası en az yirmi dakika olmalıdır. Haberler, güncel programlar ve çocuk programları yarım saati geçmedi i sürece reklamla kesilemez. Alkollü içkilerin, tütün ve reçete ile satılan ilaç ve tedavilerin reklamlarının yapılması yasaktır. Haber ve güncel programlarda mali deste e (sponsor) izin verilmez. Bilgi notunu okuttuktan sonra DÜNYANIN EN Y D fiç S K M? bafll kl anektodu okutunuz. DÜNYANIN EN Y D fiç S K M? Bir sokakta üç difl hekimi varm fl, birincisi Türkiye nin en iyi diflçisi diye bir levha asm fl. Bunu gören ikinci diflçi durur mu? Dünyan n en iyi diflçisi yazan bir tabela haz rlat p kap s na asm fl, üçüncü diflçi bunlara karfl ne yapsa iyi dersiniz? Gayet mütevazi bir ifadeyle Bu soka n en iyi diflçisi yaz l levhayla ifli hâlletmifl. Sizce en çok müflteriyi hangisi toplam flt r? Anektodu okuttuktan sonra reklam n önemi konusunda ö rencilerinizden görüfllerini söylemelerini isteyiniz sayfadaki S ZE GÖRE BU FADELER DO RU MUDUR? ve 111. sayfadaki TELEV ZYON ZLEME E L M M BEL RL YORUM etkinliklerini yapt r n z. Etkinlik sayfalar n bir hafta önceden ço altıp ö rencilerinize ev ödevi olarak veriniz. 108

11 REKLAMLARI SORGULUYORUZ 21 MAYIS DÜNYA SÜT GÜNÜ NDE BEYO LU NDA Türkiye nin do al sütçüsü, her y l 21 May s ta kutlanan Dünya Süt Günü ne Beyo lu Odakule önünde gerçeklefltirece i etkinliklerle destek veriyor. Dünya Süt Günü nedeniyle yapılacak etkinliklerde katılımcılar, dans gösterilerinin yan s ra illüzyon ve yar flmalar izleyebilecek, firmam z n foto raf panosunda hat ra foto raf çektirebilecekler. Türkiye nin süt ve süt ürünlerinde lider firmalar ndan olan firmam z, y l içinde düzenleyece i aktivitelerle özellikle çocuklar n gelifliminde çok büyük pay olan bu do al besin kayna n sevdirmeyi amaçl yor. Ambalajl pastörize günlük süt, yo urt ve ayranda Türkiye pazar n n lideri olan firmam z, süt ve sütlü ürünler kategorisinde hem sa l kl hem de lezzetli ürünler sunmaya devam ediyor. A Kayna Veriliyor! Bu Kampanyalarla Bilgisayar Al nmaz m! fiok! fiok! Ücret: Görüflülür Aç klama: Kredi kartsız 24 ay taksitle ve en uygun ödeme koflullarıyla sizleri bilgisayar sahibi ediyor.. Üstelik peflinat dahi vermeden... Eskisini getir yenisini götür kampanyamız hâlâ devam ediyor. ster ikinci el isterseniz sıfır marka ürünlerimizi çok uygun ödeme koflulları ve cebinize uygun fiyatlara alabilirsiniz. C Kayna B Kayna Sayfada üç ayr ürün reklam görmektesiniz. Reklamları inceleyerek afla daki ifadelerin bafl ndaki kutuya her üç ürün için ayr ayr x iflareti koyunuz. A B C Bu ürün yaflamsal ihtiyaç maddesidir. Reklam ürünü tan tmaya yöneliktir. Reklam e itici ve bilgilendirici ifadeler içermektedir. Reklam tüketimi hedeflemektedir. Reklamda yanl fl bilgilendirme vard r. Reklamda abart l ve gerçek d fl unsurlar yer almaktad r. 109

12 S ZE GÖRE BU FADELER DO RU MUDUR? Afla daki tabloda televizyon programlar nın birey üzerindeki olumsuz etkilerini örnekleyen cümleler yer almaktad r. Tablonun alt nda yer alan sorular bu ifadeleri göz önünde bulundurarak cevaplay n z. YAfi: Size Göre fiimdi Okuyaca m fadeler Do ru Mudur? Evet Hay r Fikrim yok 1. Televizyon izledi im için yeterince ders çal flam yorum. 2. Televizyon izledi im için uyuyam yorum. 3. Televizyon izledi im için yeterince kitap okuyam yorum Televizyon izledi imde çevreme olan ilgim azal yor. Televizyonda gördü üm fliddet içeren davran fllar yapmak istiyorum. Televizyonda gördü üm ac kl fleylere üzülüyorum. 7. Televizyon izledi im için aileme yeterince yard m etmiyorum. 8. Reklamlarda gördü üm fleyleri sat n almak istiyorum. 9. Arkadafllar mla kardefllerimle daha az oyun oynuyorum. 10. Annem-babamla daha az vakit geçiriyorum. 11. Baflka ifller yaparken dikkatim da l yor Televizyondaki reklamlar izlemek için özel zaman ay r yorum. Televizyondaki reklamlar n sözlerini ve müziklerini taklit ediyorum. 1. Evet cevab verdi iniz cümle say s kaçt r? Hay r cevab verdi iniz cümle say s kaçt r? Evet cevab verdi iniz cümlelerdeki durumlar için çözüm önerileri yaz n z

13 TELEV ZYON ZLEME E L M M BEL RL YORUM Afla daki etkinli i yaparak ö rencilerinizin televizyon izleme e ilimlerini belirleyiniz. 1- Bofl zamanlar n zda neler yapmaktan hofllan rs n z? Kitap okurum. Televizyon seyrederim. Arkadafllar mla oynarım/ Vakit geçiririm. Resim, müzik gibi konularla ilgilenirim. Bilgisayar oyunlar oynarım. Spor yaparım. Radyo dinlerim. Di er (Aç klay n z.) Televizyon seyretmedi iniz zamanlarda neler yapars n z? Kitap okurum. Ders çal flırm. Oyun oynarım. Spor yaparım. Arkadafllar mla vakit geçiririm. Bilgisayar oyunlar oynarım. Gezerim. Ailemle ilgilenir ve vakit geçiririm. Müzik dinlerim. Resim yaparım. 3- Neden televizyon seyrediyorsunuz? Televizyon seyretmeyi sevdi im için Hayal dünyam gelifltirdi i için Yapacak baflka iflim olmad için D flar da oynama imkân m olmad için Annem babam da seyretti i için Annem babam benimle yeterince ilgilenmedi i için 4- Televizyonda en çok hangi programlar seyrediyorsunuz? Çizgi filmler Yerli filmler Yar flma programlar Yabanc filmler Çocuk programlar Müzik- e lence programlar Belgeseller Haberler Spor programlar Yabanc diziler Reklamlar Di er (Aç klay n z.) Televizyon seyrederken hangi görüntüler sizi rahats z ediyor? Aç k- saç k ve ç plakl k içeren görüntüler Kavga- fliddet görüntüleri nsanlar n üzüldü ünü- a lad n gösteren görüntüler Savafl görüntüleri Korkunç sahneler 6- Televizyon seyretmek size ne kazandırıyor? Bilgilendiriyor. E lendiriyor. Hayal dünyam gelifltiriyor. Hayata dair dersler ç karmam sa l yor. Dinlendiriyor. Di er (Aç klay n z.) Yukar daki sorulara verdi inz cevaplar do rultusunda televizyonun hayat n zdaki yerini aç klay n z

14 ÜN TE DE ERLEND RMES Afla ıdaki cümlelerden do ru olanların baflına D, yanlıfl olanların baflına Y harfi yazınız. Yanlıfl olan cümlelerin do rularını verilen bofllu a yazınız. ( ) numaral telefon halk n RTÜK e televizyon programlar hakk nda istek, flikâyet ve görüfllerini bildirmesi amac yla hizmet vermektedir. ( ) 2. (+13) simgesi yay n n 13 yafltan itibaren izlenmesinin uygun olaca n gösterir. ( ) 3. Reklamlar kurgulanm fl programlard r. ( ) 4. Haberde öznel ifadelerin yer almas haberin gerçekli ini etkilemez. Afla ıdaki soruyu okuduktan sonra cevab n alt ndaki bofllu a yaz n z yafl ndaki gençlerin TV dizilerindeki karakterleri model almalar n n olumlu ve olumsuz yönleri hakk ndaki görüfllerinizi yaz n z. Afla ıdaki sorular n cevaplar n iflaretleyiniz. 1. Afla daki seçeneklerden hangisi zaman n n ço unu TV seyrederek geçiren bir kiflinin yaflayabilece i bir durum olamaz? A. Kilo alma B. Sosyal iletiflimde gerileme C. Kemik ve kas yap s nda bozulma D. Fiziksel aktivitede art fl 2. Uykudan korkuyla s çrayarak uyanan bir çocu un program izlemeden önce hangi uyar c simgeyi dikkate almad söylenebilir? A. B. C. D. 112

15 3. S kl kla reklam program izleyen bir kiflide görülmesi en az beklenen davran fl afla dakilerden hangisidir? A. Gereksiz harcama yapma B. Marka tutkunu olma C. Ürünleri ucuza sat n alma D. Ürün koleksiyonu yapma 4. Televizyon yay nlar ndan rahats zl k duyan bir kiflinin bu duruma getirdi i çözümleri etki derecesine göre s ralay n z. I. Televizyonu kapatma II. Ortam de ifltirme III. Kanal de ifltirme IV. TV kanal na e-posta gönderme V. RTÜK e bildirme A. V-IV-III-II-I B. II-I-IV-III-V C. V-I-III-II-I D. III-I-IV-II-V 5. Afla daki seçeneklerin hangisinde TV yay nlar yla ilgili bir sorundan söz edilmemektedir? A. Filmlerin fliddet ve korku içermesi B. Türkçenin do ru, güzel ve etkili kullan lmas C. Özel hayat n gizlili inin ihlal edilmesi D. Cinsellik 113

16 ÖZ DE ERLEND RME A LE, ÇOCUK VE TELEV ZYON ünitesinde neleri ne kadar ö rendi inizi anlamak için kendinizi de erlendirebilirsiniz. Afla daki ifadeleri okuyarak size uygun olan seçene i x ile iflaretleyiniz. Bunu çok iyi yapabiliyorum. için Bunu k smen yapabiliyorum. için Bunu yapam yorum. için kutucu unu iflaretleyiniz. ÖLÇÜTLER 1. Televizyonun toplum üzerindeki etkisi üzerinde yorum yapabilirim. 2. Özel televizyonlar ve TRT nin yayın politikalar hakk nda görüfl belirtebilirim. 3. Televizyon al flkanl klar n belirleme konusunda araflt rmalar yapabilirim. 4. Ülkemizde halk n televizyon izleme al flkanl klar n de erlendirebilirim. 5. TV programlar n gerçeklik ve kurgusall k aç s ndan ay rt edebilirim. 6. Reklamlar n ticari amaçl ve tüketime yönelik oldu u bilincindeyim. 7. Televizyon izleme al flkanl n n yol açaca sonuçlar de erlendirebilirim. 8. Ak ll iflaretlerin anlamlar n aç klayarak iflaretler do rultusunda yafl ma uygun program seçimi yapabilirim. 9. Bu konuda ö rendiklerimi günlük hayat mda kulllanabilirim. Ö RETMEN N YORUMU:... De erlendirme sonunda iki kez ya da bir kez iflaretlediyseniz bu üniteyi yeniden gözden geçirmeniz yararl olacakt r. 114

Hiçbir zaman Ara s ra Her zaman

Hiçbir zaman Ara s ra Her zaman Ö RETMEN ÖZ DE ERLEND RME FORMU K fi L K ÖZELL KLER flimi seviyorum. Sab rl y m. Uyumluyum. fl birli ine aç m. Güler yüzlüyüm. yi bir gözlemciyim. yi bir planlamac y m. Çocuklara, ailelere, meslektafllar

Detaylı

1. Kitle iletiflimini tarif ederek kitle iletiflim araçlar n s n fland r r. 2. letiflim ve kitle iletiflimi aras ndaki iliflkiyi fark eder.

1. Kitle iletiflimini tarif ederek kitle iletiflim araçlar n s n fland r r. 2. letiflim ve kitle iletiflimi aras ndaki iliflkiyi fark eder. 2. UNITE KITLE ILETISIMI KAZANIMLAR 1. Kitle iletiflimini tarif ederek kitle iletiflim araçlar n s n fland r r. 2. letiflim ve kitle iletiflimi aras ndaki iliflkiyi fark eder. HAZIRLIK SORULARI 1. Kitle

Detaylı

GÖRÜfiLER. Uzm. Dr. Özlem Erman

GÖRÜfiLER. Uzm. Dr. Özlem Erman GÖRÜfiLER Uzm. Dr. Özlem Erman Son y llarda dünyadaki h zl teknolojik geliflmeye paralel olarak t p alan nda da h zl bir de iflim yaflanmakta, neredeyse her gün yeni tan, tedavi yöntemleri, yeni ilaçlar

Detaylı

OYUNCU SAYISI Oyun bir çocuk taraf ndan oynanabilece i gibi, farkl yafl gruplar nda 2-6 çocuk ile de oynanabilir.

OYUNCU SAYISI Oyun bir çocuk taraf ndan oynanabilece i gibi, farkl yafl gruplar nda 2-6 çocuk ile de oynanabilir. OYUNCA IN ADI Akl nda Tut YAfi GRUBU 4-6 yafl OYUNCU SAYISI Oyun bir çocuk taraf ndan oynanabilece i gibi, farkl yafl gruplar nda 2-6 çocuk ile de oynanabilir. GENEL KURALLAR Çocuklar n görsel belle inin

Detaylı

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM ÜN TE V SOSYAL TUR ZM Bu ünitede turizmin çeflitlerinden biri olan sosyal turizmi daha ayr nt l bir flekilde ö renip, ülkemizdeki sosyal turizmin geliflimi hakk nda bilgiler edinece iz. Ç NDEK LER A. S

Detaylı

Ekip Yönetimi çin Araçlar 85. Ekip olarak karfl laflt m z en büyük meydan okuma: Ekip olarak en büyük gücümüz:

Ekip Yönetimi çin Araçlar 85. Ekip olarak karfl laflt m z en büyük meydan okuma: Ekip olarak en büyük gücümüz: Yorumlar: Ekip olarak karfl laflt m z en büyük meydan okuma: Ekip olarak en büyük gücümüz: Ekibin yapt n görmekten en çok hoflland m fley: Ekip Yönetimi çin Araçlar 85 EK P K ML DE ERLEND RMES Ekibinizin

Detaylı

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Hmfl. Sevgili GÜREL Emekli, Ac badem Sa l k Grubu Ac badem Hastanesi, Merkezi Sterilizasyon Ünitesi, STANBUL e-posta: sgurkan@asg.com.tr H

Detaylı

GAZETE VE DERGI . UNITE KAZANIMLAR HAZIRLIK SORULARI

GAZETE VE DERGI . UNITE KAZANIMLAR HAZIRLIK SORULARI 7. UNITE GAZETE VE DERGI KAZANIMLAR 1. Gazete ile ilgili temel kavramlar tan r. 2. Gazetedeki haber ve foto raf iliflkisini analiz eder. 3. Örnek bir gazete haz rlar. 4. çerik ve yay n periyoduna göre dergi

Detaylı

Ders 3: SORUN ANAL Z. Sorun analizi nedir? Sorun analizinin yöntemi. Sorun analizinin ana ad mlar. Sorun A ac

Ders 3: SORUN ANAL Z. Sorun analizi nedir? Sorun analizinin yöntemi. Sorun analizinin ana ad mlar. Sorun A ac Ders 3: SORUN ANAL Z Sorun analizi nedir? Sorun analizi, toplumda varolan bir sorunu temel sorun olarak ele al r ve bu sorun çevresinde yer alan tüm olumsuzluklar ortaya ç karmaya çal fl r. Temel sorunun

Detaylı

Fevzi Pafla Cad. Dr. Bar fl Ayd n. Virgül (,) 2. Baz k saltmalar n sonuna konur.

Fevzi Pafla Cad. Dr. Bar fl Ayd n. Virgül (,) 2. Baz k saltmalar n sonuna konur. 2. Baz k saltmalar n sonuna konur. Dr. Bar fl Ayd n Fevzi Pafla Cad. 3. Say lardan sonra s ra bildirmek için konur. Sonucu ilân ediyorum: 1. Ali, 2. Kemal, 3. Can oldu. Hepsini tebrik ederim. Virgül (,)

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Olcay Bige AŞKUN. İşletme Yönetimi Öğretim ve Eğitiminde Örnek Olaylar ile Yazınsal Kurguları

Yrd. Doç. Dr. Olcay Bige AŞKUN. İşletme Yönetimi Öğretim ve Eğitiminde Örnek Olaylar ile Yazınsal Kurguları I Yrd. Doç. Dr. Olcay Bige AŞKUN İşletme Yönetimi Öğretim ve Eğitiminde Örnek Olaylar ile Yazınsal Kurguları II Yay n No : 2056 Hukuk Dizisi : 289 1. Bas Kas m 2008 - STANBUL ISBN 978-975 - 295-953 - 8

Detaylı

ÜN TE KES RLERDEN ALANLARA. Kesirleri Tan yal m. Basit Kesirler

ÜN TE KES RLERDEN ALANLARA. Kesirleri Tan yal m. Basit Kesirler . ÜN TE KES RLERDEN ALANLARA. Kesirleri Tan yal m Basit Kesirler. Afla daki flekillerde boyal k s mlar gösteren kesirleri örnekteki gibi yaz n z. tane............. Afla daki flekillerin belirtilen kesir

Detaylı

Dinleme. Ö retmenin dedi i gibi iyi bir dinleyici oluyorum. Arkadafl m ilgiyle dinliyorum.

Dinleme. Ö retmenin dedi i gibi iyi bir dinleyici oluyorum. Arkadafl m ilgiyle dinliyorum. Dinleme Dinleme Dün akflam haberlerde ülkemizdeki hava kirlili i ile ilgili yeni önlemler al naca söylendi. Ö retmenin dedi i gibi iyi bir dinleyici oluyorum. Arkadafl m ilgiyle dinliyorum. Her gün zaman

Detaylı

ZARLARLA OYNAYALIM. Önden = = + = Arkadan = = + + = = + + =

ZARLARLA OYNAYALIM. Önden = = + = Arkadan = = + + = = + + = ZARLARLA OYNAYALIM Zar kullanarak toplama ve ç karma ifllemleri yapabiliriz. Zarda karfl l kl iki yüzdeki say lar n toplam daima 7 dir. Zarda 2 gözüküyorsa karfl s ndaki yüzeyin 7 2 = 5 oldu unu bulabilirsiniz.

Detaylı

Zihinden fllem Yapal m, Yuvarlayal m, Tahmin Edelim

Zihinden fllem Yapal m, Yuvarlayal m, Tahmin Edelim 3.2 Zihinden fllem Yapal m, Yuvarlayal m, Tahmin Edelim Zihinden Toplayal m ve Ç karal m 1. Afla da verilen ifllemleri zihinden yaparak ifllem sonuçlar n yaz n z. 50 YKr + 900 YKr = 300 + 300 = 998 100

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ Kuruluş : 27 Ekim 1989 Adres : Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Cebeci Kampüsü Dikimevi - Ankara Tel : 363 03 26-363 03 27 ANKARA ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

2015-2016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI KASIM AYI VELİ BÜLTENİ ÇOCUĞUNUZLA TEKNOLOJİNİN DOĞRU KULLANIMI

2015-2016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI KASIM AYI VELİ BÜLTENİ ÇOCUĞUNUZLA TEKNOLOJİNİN DOĞRU KULLANIMI 2015-2016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI KASIM AYI VELİ BÜLTENİ ÇOCUĞUNUZLA TEKNOLOJİNİN DOĞRU KULLANIMI Teknoloji çağı olarak adlandırılan bu çağda bilgisayarın, televizyonun ve diğer teknolojik ürünlerin kullanılmaması

Detaylı

Koçun Kendisini De erlendirmesi çin Kontrol Listesi

Koçun Kendisini De erlendirmesi çin Kontrol Listesi Koçun Kendisini De erlendirmesi çin Kontrol Listesi Afla daki sorular etkin bir koç olabilmek için ihtiyaç duyulan beceri ve niteliklerle ilgilidir. Koç olarak kendi etkinli inizi de erlendirmek için bu

Detaylı

UZUNLUKLARI ÖLÇEL M. Çubuk yedi birim. Oysa flimdi 5 birim görülüyor. 7-5 = 2 boyanacak. Çubuk kareli kâ tta = 7 görülmektedir.

UZUNLUKLARI ÖLÇEL M. Çubuk yedi birim. Oysa flimdi 5 birim görülüyor. 7-5 = 2 boyanacak. Çubuk kareli kâ tta = 7 görülmektedir. UZUNLUKLARI ÖLÇEL M Burada bir çubuk üzerine ay c n resmi konmufltur. Çubuk kayd r ld kça çubuklar n boyu eksik kal yor. Eksik k sm boyayarak tamamlay n z. Her kareyi bir birim kabul ediniz. 3 Çubuk kareli

Detaylı

ISI At f Dizinlerine Derginizi Kazand rman z çin Öneriler

ISI At f Dizinlerine Derginizi Kazand rman z çin Öneriler ISI At f Dizinlerine Derginizi Kazand rman z çin Öneriler Metin TUNÇ Seçici Olun ISI' n editoryal çal flanlar her y l yaklafl k olarak 2,000 dergiyi de erlendirmeye tabi tutmaktad r. Fakat de erlendirilen

Detaylı

Araflt rma modelinin oluflturulmas. Veri toplama

Araflt rma modelinin oluflturulmas. Veri toplama 21 G R fi Araflt rman n amac na ba l olarak araflt rmac ayr ayr nicel veya nitel yöntemi kullanabilece i gibi her iki yöntemi bir arada kullanarak da araflt rmas n planlar. Her iki yöntemin planlama aflamas

Detaylı

Etkili letiflim. Mesaj n bafll takip eden metine göre çok daha fazla okunuyor.

Etkili letiflim. Mesaj n bafll takip eden metine göre çok daha fazla okunuyor. Etkili letiflim Mesaj n bafll takip eden metine göre çok daha fazla okunuyor. Resim ve bafll n iki görevi vard r: Okuyucuyu durdurmak ve mesaj n gerisini okutmak. Reklam n z n amac ürünü satmak de il vermek

Detaylı

Olas l k hesaplar na günlük yaflam m zda s k s k gereksiniriz.

Olas l k hesaplar na günlük yaflam m zda s k s k gereksiniriz. Olas l k Hesaplar (I) Olas l k hesaplar na günlük yaflam m zda s k s k gereksiniriz. Örne in tavla ya da kâ t oyunlar oynarken. ki kap ya üstüste birkaç kez gele atmayan tavlac görmedim hiç. fianss zl

Detaylı

Merhaba 3 Amaç 4 Hedef Kitle 5 Sayfa çerikleri ve lgili Bafll klar 6 Banner Kullan mlar Plan 01 7 Plan 02 8 Plan 03 9 Plan 04 10 Plan 05 11 Banner Ölçüleri ve Format Bilgileri Leader Board 12 Leader Board

Detaylı

Tablo 2.1. Denetim Türleri. 2.1.Denetçilerin Statülerine Göre Denetim Türleri

Tablo 2.1. Denetim Türleri. 2.1.Denetçilerin Statülerine Göre Denetim Türleri 2 DENET M TÜRLER 2.DENET M TÜRLER Denetim türleri de iflik ölçütler alt nda s n fland r labilmektedir. En yayg n s n fland rma, denetimi kimin yapt na ve denetim sonunda elde edilmek istenen faydaya (denetim

Detaylı

TÜRKİYE DE HASTANEDE YATAN HASTALARIN AKILCI İLAÇ KULLANIMINA YÖNELİK BİLGİ VE DAVRANIŞLARINI DEĞERLENDİRME ÇALIŞMASI

TÜRKİYE DE HASTANEDE YATAN HASTALARIN AKILCI İLAÇ KULLANIMINA YÖNELİK BİLGİ VE DAVRANIŞLARINI DEĞERLENDİRME ÇALIŞMASI TÜRKİYE DE HASTANEDE YATAN HASTALARIN AKILCI İLAÇ KULLANIMINA YÖNELİK BİLGİ VE DAVRANIŞLARINI DEĞERLENDİRME ÇALIŞMASI Sayın İlgili; Bu anket çalışması, akılcı ilaç kullanımı konusunda mevcut durumun değerlendirilmesi

Detaylı

Tema Sonu De erlendirme. erlendirme. A.3.1, B.3.13, B.3.31, C.3.5 kazan mlar. Temiz yaz lmam fl yaz l belgeler, 11 ders saati EL ELE, HEP B RL KTE

Tema Sonu De erlendirme. erlendirme. A.3.1, B.3.13, B.3.31, C.3.5 kazan mlar. Temiz yaz lmam fl yaz l belgeler, 11 ders saati EL ELE, HEP B RL KTE Ü N T E L E N D R L M fi Y I L L I K P L A N ARAÇ GEREÇLER, YÖNTEM VE Temiz yaz lmam fl yaz l belgeler, proje ve performans formlar, resim kâ - d, boya, sözlük, yaz m k lavuzu Gözlem ve inceleme, tart

Detaylı

WICHTIGER HINWEIS: Bitte fertigen Sie keine Kopien dieses Fragebogens an!

WICHTIGER HINWEIS: Bitte fertigen Sie keine Kopien dieses Fragebogens an! Test-Umfrage Sevgili öğrenciler, ne düşündüğünüz bizim için önemli! Okulumuzun daha da iyi olmasını istiyoruz. Okulumuzun hangi alanlarda başarılı olduğunu ve hangi alanlarda olası iyileştirmelere ihtiyaç

Detaylı

ÜN TE II L M T. Limit Sa dan ve Soldan Limit Özel Fonksiyonlarda Limit Limit Teoremleri Belirsizlik Durumlar Örnekler

ÜN TE II L M T. Limit Sa dan ve Soldan Limit Özel Fonksiyonlarda Limit Limit Teoremleri Belirsizlik Durumlar Örnekler ÜN TE II L M T Limit Sa dan ve Soldan Limit Özel Fonksiyonlarda Limit Limit Teoremleri Belirsizlik Durumlar Örnekler MATEMAT K 5 BU BÖLÜM NELER AMAÇLIYOR? Bu bölümü çal flt n zda (bitirdi inizde), *Bir

Detaylı

ANAOKULU VELĠ DEĞERLENDĠRME ANKETĠ VELĠ ADI: ÇOCUĞUNUZUN ADI: ÖĞRETMENĠNĠZĠN ADI: MAĠL ADRESĠNĠZ? TARĠH: OKULUN FĠZĠKSEL OLARAK DEĞERLENDĠRĠLMESĠ

ANAOKULU VELĠ DEĞERLENDĠRME ANKETĠ VELĠ ADI: ÇOCUĞUNUZUN ADI: ÖĞRETMENĠNĠZĠN ADI: MAĠL ADRESĠNĠZ? TARĠH: OKULUN FĠZĠKSEL OLARAK DEĞERLENDĠRĠLMESĠ ANAOKULU VELĠ DEĞERLENDĠRME ANKETĠ VELĠ ADI: ÇOCUĞUNUZUN ADI: ÖĞRETMENĠNĠZĠN ADI: MAĠL ADRESĠNĠZ? TARĠH: OKULUN FĠZĠKSEL OLARAK DEĞERLENDĠRĠLMESĠ Oyuncaklar Yeterlimi? Kısmen ( ) Kitaplar Yeterlimi? Kısmen

Detaylı

Firmadaki Mevcut Öğrenme Faaliyetleri 2.2. Aşama

Firmadaki Mevcut Öğrenme Faaliyetleri 2.2. Aşama DE/11/LLP-LDV/TOI 147 420 Firmadaki Mevcut Öğrenme Faaliyetleri 2.2. Aşama 1. Adınız: 2. İşletmenin Adı: 3. Tarih: Evet Hayır Bilmiyorum 1. Mevcut işinizde mesleki eğitim fırsatlarına erişebiliyor musunuz?

Detaylı

Beynimizi Nas l De ifltiriyor? Çeviri: DEN Z BENER

Beynimizi Nas l De ifltiriyor? Çeviri: DEN Z BENER Beynimizi Nas l De ifltiriyor? Çeviri: DEN Z BENER nternet, her fleyi de ifltirdi Hat rlamak ve zihnimizi kullanmak konusunda, geleneksel yöntemlerimizden h zla uzaklafl yoruz. Be endi imiz bir yeme in tarifini,

Detaylı

A LEM Z N AFACAN ÇOCU U: NTERNET. nternetin Güvenli Kullan m için Anne-babalara Öneriler

A LEM Z N AFACAN ÇOCU U: NTERNET. nternetin Güvenli Kullan m için Anne-babalara Öneriler A LEM Z N AFACAN ÇOCU U: NTERNET nternetin Güvenli Kullan m için Anne-babalara Öneriler A LEM Z N AFACAN ÇOCU U: NTERNET nternetin Güvenli Kullan m için Anne-babalara Öneriler KEND N Z E T N, NTERNET Ö

Detaylı

T bbi Makale Yaz m Kurallar

T bbi Makale Yaz m Kurallar .Ü. Cerrahpafla T p Fakültesi Sürekli T p E itimi Etkinlikleri Araflt rmalar ve Etik Sempozyum Dizisi No: 50 May s 2006; s. 7-11 T bbi Makale Yaz m Kurallar Dr. Sebahattin Yurdakul ÖZGÜN ARAfiTIRMA USULE

Detaylı

İlkadım Birey Tanıma Envanteri

İlkadım Birey Tanıma Envanteri İlkadım Birey Tanıma Envanteri İLKADIM Birey Tanıma Envanteri; Birey tanıma teknikleri kapsamında hazırlanmıştır. İlkokul 3. ve 4. sınıf ve Ortaokul 5.6.7.8.sınıf, ile Lise Haz.9.10.11. ve 12.sınıf aralığındaki

Detaylı

Bir Müflterinin Yaflam Boyu De erini Hesaplamak çin Form

Bir Müflterinin Yaflam Boyu De erini Hesaplamak çin Form Bir Müflterinin Yaflam Boyu De erini Hesaplamak çin Form Bu formu, müflterilerinizden birinin yaflam boyu de erini hesaplamak için kullan n. Müflterinin ad : Temel formül: Yaflam boyunca müflterinin öngörülen

Detaylı

TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*)

TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*) TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*) Amaç ve Kapsam Madde 1- Bu Yönetmelik, Türkiye Bilimsel

Detaylı

2. 1. SAYILARIN GÜCÜ. ALIfiTIRMALAR VE PROBLEMLER 1. Afla da onluk taban bloklar yla modellenen say lar yaz n z ve okuyunuz.

2. 1. SAYILARIN GÜCÜ. ALIfiTIRMALAR VE PROBLEMLER 1. Afla da onluk taban bloklar yla modellenen say lar yaz n z ve okuyunuz. 2. 1. SAYILARIN GÜCÜ ALIfiTIRMALAR VE PROBLEMLER 1. Afla da onluk taban bloklar yla modellenen say lar yaz n z ve okuyunuz. 100 10 1 25 2. Yüzlük kartlar boyayarak afla daki say lar gösteriniz. Örnek 176

Detaylı

Osmancık İsmail Karataş Sağlık Meslek Lisesi

Osmancık İsmail Karataş Sağlık Meslek Lisesi Ünite Planı Öğretmenin Adı, Soyadı Okulunun Adı Okulunun Bulunduğu Mahalle Okulun Bulunduğu İl Emine ÇELİKCİ Osmancık İsmail Karataş Sağlık Meslek Lisesi Koyunbaba mahallesi ÇORUM Ünit Bilgisi Ünite Başlığı

Detaylı

SINIF KURALLARI. Amaç: Öğrencilerin sınıf kurallarını öğrenmesi ve uygulaması. Düzey: 1. sınıf ve üstü

SINIF KURALLARI. Amaç: Öğrencilerin sınıf kurallarını öğrenmesi ve uygulaması. Düzey: 1. sınıf ve üstü SINIF KURALLARI Amaç: Öğrencilerin sınıf kurallarını öğrenmesi ve uygulaması Düzey: 1. sınıf ve üstü Materyal : Her öğrenci için bir adet kağıt,kalem, Uygulama2: Sınıf kuralları panosu için fon kağıdı,

Detaylı

KES RLER. Bunlar biliyor musunuz? Bütün bir fleyin bölündü ü iki eflit parçadan her biri. Tam, bölünmemifl fley. Bütün elma gibi.

KES RLER. Bunlar biliyor musunuz? Bütün bir fleyin bölündü ü iki eflit parçadan her biri. Tam, bölünmemifl fley. Bütün elma gibi. KES RLER Bunlar biliyor musunuz? Bütün: Tam, bölünmemifl fley. Bütün elma gibi. Yar m: Bütün bir fleyin bölündü ü iki eflit parçadan her biri. Kesir: Bir bütünün bölündü ü eflit parçalar n birini veya

Detaylı

5. ÜN TE: SUNU YAPIYORUM. Süre: 9 ders saati Ünite De erlendirme: 2 ders saati

5. ÜN TE: SUNU YAPIYORUM. Süre: 9 ders saati Ünite De erlendirme: 2 ders saati 5. ÜN TE: SUNU YAPIYORUM Süre: 9 ders saati Ünite De erlendirme: 2 ders saati Kazanımlar 5.1. Metinleri, grafikleri, filmleri ve sesleri kullanman n alg y ve iletiflimi nas l de ifltirdi ini fark eder.

Detaylı

ILETISIME GIRIS . UNITE KAZANIMLAR HAZIRLIK SORULARI. 1. letiflimi tan yarak ögelerini fark eder. 2. letiflim türlerini s n fland rarak örnekler verir.

ILETISIME GIRIS . UNITE KAZANIMLAR HAZIRLIK SORULARI. 1. letiflimi tan yarak ögelerini fark eder. 2. letiflim türlerini s n fland rarak örnekler verir. 1. UNITE ILETISIME GIRIS KAZANIMLAR 1. letiflimi tan yarak ögelerini fark eder. 2. letiflim türlerini s n fland rarak örnekler verir. HAZIRLIK SORULARI 1. letiflim sözcü ü sizin için ne anlam ifade ediyor?

Detaylı

GENEL HUKUK B LG S (Hukuka Gir ifl)

GENEL HUKUK B LG S (Hukuka Gir ifl) I Dr. Leyla ÇAKICI GERÇEK Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Alapl MYO Ö retim Üyesi GENEL HUKUK B LG S (Hukuka Gir ifl) II Yay n No : 2323 Hukuk Dizisi : 1151 1. Bas - Eylül 2007 - STANBUL 2. Bas - Ekim

Detaylı

ALIfiTIRMALAR VE PROBLEMLER

ALIfiTIRMALAR VE PROBLEMLER 4.. BÖLME filem ALIfiTIRMALAR VE PROBLEMLER U E F S 5 5 0 7 5 5 K M Ü T 99 9 7 8 0 A 84 L 9 7 R 88 Yukar daki ifllemleri yaparak sonuçlar na karfl l k gelen harfleri kutulara yerlefltiriniz. Hiç unutmamam

Detaylı

Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.11 De erlemelerin Gözden Geçirilmesi

Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.11 De erlemelerin Gözden Geçirilmesi K lavuz Notlar Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.11 De erlemelerin Gözden Geçirilmesi 1.0 Girifl 1.1 Bir de erlemenin gözden geçirilmesi, tarafs z bir hüküm ile bir De erleme Uzman n n çal flmas n

Detaylı

ARAŞTIRMA PROJESİ NEDİR, NASIL HAZIRLANIR, NASIL UYGULANIR? Prof. Dr. Mehmet AY

ARAŞTIRMA PROJESİ NEDİR, NASIL HAZIRLANIR, NASIL UYGULANIR? Prof. Dr. Mehmet AY ARAŞTIRMA PROJESİ NEDİR, NASIL HAZIRLANIR, NASIL UYGULANIR? Prof. Dr. Mehmet AY Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Kimya Bölümü 29.03.2012 / ÇANAKKALE Fen Lisesi ARAŞTIRMA PROJESİ

Detaylı

Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler

Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler Uygulama Önerileri 59 Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler Uluslararas ç Denetim Meslekî Uygulama Standartlar ndan Standart 1110 un Yorumu lgili Standart 1110 Kurum çi Ba

Detaylı

256 = 2 8 = = = 2. Bu kez de iflik bir yan t bulduk. Bir yerde bir yanl fl yapt k, ama nerde? kinci hesab m z yanl fl.

256 = 2 8 = = = 2. Bu kez de iflik bir yan t bulduk. Bir yerde bir yanl fl yapt k, ama nerde? kinci hesab m z yanl fl. Bölünebilme B ir tamsay n n üçe ya da dokuza tam olarak bölünüp bölünmedi ini anlamak için çok bilinen bir yöntem vard r: Say - y oluflturan rakamlar toplan r. E er bu toplam üçe (dokuza) bölünüyorsa,

Detaylı

STRATEJ K V ZYON BELGES

STRATEJ K V ZYON BELGES STRATEJ K V ZYON BELGES BEYAZ K TAP S UNUfi Sivil toplum; demokrasi, insan haklar ve hukuk devleti kavramlar n n yerleflmesiyle ilgili taleplerden ekonomiyle ilgili endiflelere kadar sosyal yaflama dair

Detaylı

MESLEK MENSUPLARI AÇISINDAN TÜRK YE DENET M STANDARTLARININ DE ERLEND R LMES

MESLEK MENSUPLARI AÇISINDAN TÜRK YE DENET M STANDARTLARININ DE ERLEND R LMES MESLEK MENSUPLARI AÇISINDAN TÜRK YE DENET M STANDARTLARININ DE ERLEND R LMES Ahmet AKIN / TÜRMOB Yönetim Kurulu Üyesi 387 388 Genel Oturum III - Meslek Mensuplar Aç s ndan Türkiye Denetim Standartlar n

Detaylı

Matematikte sonsuz bir s fatt r, bir ad de ildir. Nas l sonlu bir s fatsa, matematikte kullan lan sonsuz da bir s fatt r. Sonsuz, sonlunun karfl t d

Matematikte sonsuz bir s fatt r, bir ad de ildir. Nas l sonlu bir s fatsa, matematikte kullan lan sonsuz da bir s fatt r. Sonsuz, sonlunun karfl t d Matematik ve Sonsuz G erek konuflma vermeye gitti im okullarda, gerek bana gelen okur mektuplar nda, ö renci ve ö retmenlerin matematikteki sonsuzluk kavram n pek iyi bilmediklerini gözlemledim. Örne in,

Detaylı

ÇOCUKLUK ve ERGENL KTE D YABETLE YAfiAM

ÇOCUKLUK ve ERGENL KTE D YABETLE YAfiAM ÇOCUKLUK ve ERGENL KTE D YABETLE YAfiAM D YABETLE YAfiAMAK Bu kitapç n içeri i Çocuk Endokrinolojisi ve Diyabet Derne i nin web sitesinden faydalan larak haz rlanm flt r. www.cocukendokrindiyabet.org Diyabet,

Detaylı

Öğrencilerimiz TED Kayseri Kolejinde Ulusal Sorunları ve Çözümleri Tartıştılar

Öğrencilerimiz TED Kayseri Kolejinde Ulusal Sorunları ve Çözümleri Tartıştılar 2013 / 2014 SAYI: 04 Öğrencilerimiz TED Kayseri Kolejinde Ulusal Sorunları ve Çözümleri Tartıştılar Haftanın Bazı Başlıkları Sağ ve Sol Beynin Şifreleri Öğrencilerimiz TED Kayseri Kolejinde Ulusal Sorunları

Detaylı

Saymak San ld Kadar Kolay De ildir

Saymak San ld Kadar Kolay De ildir Saymak San ld Kadar Kolay De ildir B ir matematikçinin bir zamanlar dedi i gibi, saymas n bilenler ve bilmeyenler olmak üzere üç tür insan vard r Bakal m siz hangi türdensiniz? Örne in bir odada bulunan

Detaylı

CO RAFYA GRAF KLER. Y llar Bu grafikteki bilgilere dayanarak afla daki sonuçlardan hangisine ulafl lamaz?

CO RAFYA GRAF KLER. Y llar Bu grafikteki bilgilere dayanarak afla daki sonuçlardan hangisine ulafl lamaz? CO RAFYA GRAF KLER ÖRNEK 1 : Afla daki grafikte, y llara göre, Türkiye'nin yafl üzerindeki toplam nufusu ile bu nüfus içindeki okuryazar kad n ve erkek say lar gösterilmifltir. Bin kifli 5. 5.. 35. 3.

Detaylı

önce çocuklar Türkiye için Önce Çocuklar önemlidir

önce çocuklar Türkiye için Önce Çocuklar önemlidir önce çocuklar Türkiye için Önce Çocuklar önemlidir 2002 May s ay nda yap lan Birleflmifl Milletler Çocuk Özel Oturumu öncesinde tüm dünyada gerçeklefltirilen Çocuklar çin Evet Deyin kampanyas na Türkiye

Detaylı

Ödevlerin geç teslim edilmesi halinde, geciken her gün için 10 puan cezai eksik puanlama yapılır.

Ödevlerin geç teslim edilmesi halinde, geciken her gün için 10 puan cezai eksik puanlama yapılır. Ders Kodu Teorik Uygulama Lab. Televizyonda Yapım ve Yönetim II 21300000000130 8 Ulusal Kredi Öğretim planındaki AKTS 2 1 0 3 5 Ön Koşullar : Bu dersin ön koşulu ya da yan koşulu bulunmamaktadır. Önerilen

Detaylı

performansi_olcmek 8/25/10 4:36 PM Page 1 Performans Ölçmek

performansi_olcmek 8/25/10 4:36 PM Page 1 Performans Ölçmek Performans Ölçmek Cep Yönderi Dizisi Cep Yönderi Dizisi yöneticilerin ifl yaflam nda her gün karfl laflt klar en yayg n meydan okumalara ivedi çözümler öneriyor. Dizi içinde yer alan her kitapta, güçlü

Detaylı

Anne baba olmaya. Evde Pedagog. ile haz rlan n

Anne baba olmaya. Evde Pedagog. ile haz rlan n Anne baba olmaya Evde Pedagog ile haz rlan n Bebek bekliyorsunuz ve çok yo un duygular içindesiniz. Bebe inizin geliflimini en iyi flekilde sa lamak istiyorsunuz. flte tam bu durumdaki anne baba adaylar

Detaylı

Aliağa Atatürk Ortaokulu / Bilişim Teknolojileri ve Yazılım Dersi Çalışma Soruları

Aliağa Atatürk Ortaokulu / Bilişim Teknolojileri ve Yazılım Dersi Çalışma Soruları Bilişim Teknolojileri ve Yazılım Dersi Çalışma Soruları (6.Sınıf) 1. İnternette uygun olmayan içerikle karşılaştığınızda bildirebileceğiniz ihbar telefon numarası bulunmaktadır. Boş bırakılan yere uygun

Detaylı

Bu dedi im yaln zca 0,9 say s için de il, 0 la 1 aras ndaki herhangi bir say için geçerlidir:

Bu dedi im yaln zca 0,9 say s için de il, 0 la 1 aras ndaki herhangi bir say için geçerlidir: Yak nsamak B u yaz da, ilerde s k s k kullanaca m z bir olguyu tan mlayaca z ve matemati in en önemli kavramlar ndan birine (limit kavram na) de inece iz. Asl nda okur anlataca m kavram sezgisel olarak

Detaylı

Yol (km) a) 50 cm 2 m b) 140 km 1040 m c) 8000 m 8 km

Yol (km) a) 50 cm 2 m b) 140 km 1040 m c) 8000 m 8 km .2 Uzunluklar Ölçme Kilometre 1. Grafik: Servis Arac n n Ald Yollar 1. Yandaki grafik, okul servis arac n n bir hafta boyunca ald yolu (km) göstermektedir. Grafi e göre afla daki sorular cevaplay n z.

Detaylı

DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog

DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog KONYA KARAMAN BÖLGESİ BOŞANMA ANALİZİ 22.07.2014 Tarihsel sürece bakıldığında kalkınma,

Detaylı

ken Türkçe de ulaç kuran bir ektir. Bu çal ma konumuzu seçerken iki amac m z vard. Bunlardan birincisi bu konuyu seçmemize sebep olan yabanc ö

ken Türkçe de ulaç kuran bir ektir. Bu çal ma konumuzu seçerken iki amac m z vard. Bunlardan birincisi bu konuyu seçmemize sebep olan yabanc ö G R ken Türkçe de ulaç kuran bir ektir. Bu çal ma konumuzu seçerken iki amac m z vard. Bunlardan birincisi bu konuyu seçmemize sebep olan yabanc ö rencilerin Türkçe ö renirken yapt anla malardan dolay,

Detaylı

4/A (SSK) S GORTALILARININ YAfiLILIK AYLI INA HAK KAZANMA KOfiULLARI

4/A (SSK) S GORTALILARININ YAfiLILIK AYLI INA HAK KAZANMA KOfiULLARI 4/A (SSK) S GORTALILARININ YAfiLILIK AYLI INA HAK KAZANMA KOfiULLARI Resul KURT* I. G R fi Ülkemizde 4447 say l Kanunla, emeklilikte köklü reformlar yap lm fl, ancak 4447 say l yasan n emeklilikte kademeli

Detaylı

Ak ld fl AMA Öngörülebilir

Ak ld fl AMA Öngörülebilir Ak ld fl AMA Öngörülebilir Ak ld fl AMA Öngörülebilir Kararlar m z Biçimlendiren Gizli Kuvvetler Dan Ariely Çevirenler Asiye Hekimo lu Gül Filiz fiar ISBN 978-605-5655-39-6 2008, Dan Ariely Orijinal ad

Detaylı

Bu yaz girifle gereksinmiyor. Do rudan, kan tlayaca m z

Bu yaz girifle gereksinmiyor. Do rudan, kan tlayaca m z Yoksulun fians Bu yaz girifle gereksinmiyor. Do rudan, kan tlayaca m z sonuca geçelim: Teorem. Yoksulun zengine karfl flans yoktur. Bu çok bilinen teorem i kan tlayabilmek için her fleyden önce önermeyi

Detaylı

YETİŞKİNLER DİN EĞİTİMİ Akdeniz Müftülüğü

YETİŞKİNLER DİN EĞİTİMİ Akdeniz Müftülüğü YETİŞKİNLER DİN EĞİTİMİ Akdeniz Müftülüğü YETİŞKİNLER DİN EĞİTİMİNİN TANIMI Yetişkinler din eğitimi kavramını tanımlayabilmek için önce yetişkinler eğitimini tanımlayalım. En çok kullanılan ifade ile yaygın

Detaylı

Temel Kendini Değerlendirme Aracı

Temel Kendini Değerlendirme Aracı Temel Kendini Değerlendirme Aracı Ebeveynler ve Veliler için Anket Günün Tarihi Lütfen doldurunuz. Anket Form Numarası Okul tarafından doldurulacaktır. Sevgili Ebeveynler, Sevgili Veliler, bu anketle,

Detaylı

dan flman teslim ald evraklar inceledikten sonra nsan Kaynaklar Müdürlü ü/birimine gönderir.

dan flman teslim ald evraklar inceledikten sonra nsan Kaynaklar Müdürlü ü/birimine gönderir. TÜB TAK BAfiKANLIK, MERKEZ VE ENST TÜLERDE ÇALIfiIRKEN YÜKSEK L SANS VE DOKTORA Ö REN M YAPANLARA UYGULANACAK ESASLAR (*) Amaç ve Kapsam Madde 1- Bu Esaslar n amac ; Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araflt

Detaylı

MEZUNİYET ANKETİ. İTÜ, Çevre Mühendisliği Bölümü. Bu önemli geri bildirim için TEŞEKKÜR EDERİZ! Adı Soyadı Öğrenci Numarası Adresi

MEZUNİYET ANKETİ. İTÜ, Çevre Mühendisliği Bölümü. Bu önemli geri bildirim için TEŞEKKÜR EDERİZ! Adı Soyadı Öğrenci Numarası Adresi MEZUNİYET ANKETİ İTÜ, Çevre Mühendisliği Bölümü Tarih:././ Değerli öğrencilerimiz, Çevre Mühendisliği programımızı geliştirmek için aşağıda verilen soruların cevaplandırılması konusunda yardımınıza ihtiyacımız

Detaylı

PROJE TEKLİF FORMU. Haydi birlikte harika bir iş çıkartalım.

PROJE TEKLİF FORMU. Haydi birlikte harika bir iş çıkartalım. Projeniz için atezer i seçtiğiniz için teşekkür ederiz. Lütfen bu formun içerisinde projenizle ilgili olan kısımları doldurun, bu projenizi daha iyi anlamamıza yardımcı olacaktır. İyi sonuçlar elde etmek

Detaylı

KİM OLDUĞUMUZ. Bireyin kendi doğasını sorgulaması, inançlar ve değerler, kişisel, fiziksel, zihinsel, sosyal ve ruhsal sağlık, aileleri,

KİM OLDUĞUMUZ. Bireyin kendi doğasını sorgulaması, inançlar ve değerler, kişisel, fiziksel, zihinsel, sosyal ve ruhsal sağlık, aileleri, 3. SINIFLAR PYP VELİ BÜLTENİ (09 Eylül 2013 25 Ekim 2013 ) Sayın Velimiz, Sizlerle daha önce paylaştığımız gibi okulumuzda PYP çalışmaları yürütülmektedir. Bu kapsamda; PYP disiplinler üstü temaları ile

Detaylı

BA IMLILAR Ç N ANKET ÇALIfiMASI

BA IMLILAR Ç N ANKET ÇALIfiMASI BA IMLILAR Ç N ANKET ÇALIfiMASI MESLEK ETK NL KLER 2009 YILI ODA FAAL YET RAPORU 2009 YILI ODA FAAL YET RAPORU 1076 BA IMLILAR Ç N ANKET ÇALIfiMAS De erli Meslek Mensubumuz, stanbul Serbest Muhasebeci

Detaylı

BEH Ç. Çocuklar n Dünyas na S nan Yazar. Yaflamdan Kesitler

BEH Ç. Çocuklar n Dünyas na S nan Yazar. Yaflamdan Kesitler Yaflamdan Kesitler Sema Erdo an Çocuklar n Dünyas na S nan Yazar BEH Ç AK B ehiç Ak, yaz n dünyas na çocuklar için yazd kitaplarla ad m atan bir isim. Cumhuriyet Gazetesi nde bant karikatürler çizdi, karikatürleri

Detaylı

YEDİNCİ KISIM Kurullar, Komisyonlar ve Ekipler

YEDİNCİ KISIM Kurullar, Komisyonlar ve Ekipler YEDİNCİ KISIM Kurullar, Komisyonlar ve Ekipler Kurul, komisyon ve ekiplerin oluşturulması MADDE 107- (1) Okullarda, eğitim, öğretim ve yönetim etkinliklerinin verimliliğinin sağlanması, okul ve çevre işbirliğinin

Detaylı

Canpolat Pamay. Zonguldak n baflö retmeni

Canpolat Pamay. Zonguldak n baflö retmeni 24 Kas m Ö retmenler Günü tüm ö retmenlerimize kutlu olsun. Zonguldak n baflö retmeni Canpolat Pamay Zonguldak n simge isimlerinden birisidir Canpolat Pamay. Ömrünün, 40 y l n e itime-ö retime, spora ve

Detaylı

ÇİÇEK GRUBU 2013-2014 EĞİTİM DÖNEMİ EKİM AYI BÜLTENİ 29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMI DÜNYA HAYVANLAR GÜNÜ DÜNYA ÇOCUK GÜNÜ DÜNYA EL YIKAMA GÜNÜ KULELER Atatürk ün hayatını öğrenme Atatürk ün ülkemize kazandırdıkları

Detaylı

Yönetici tarafından yazıldı Perşembe, 08 Ekim 2009 05:19 - Son Güncelleme Perşembe, 08 Ekim 2009 05:22

Yönetici tarafından yazıldı Perşembe, 08 Ekim 2009 05:19 - Son Güncelleme Perşembe, 08 Ekim 2009 05:22 Çocuğumun Sık Sık Başı Ağrıyor Ne Yapabilirim? Başağrısı toplumun büyük kesiminde görülebilen ve insanların büyük çoğunluğunun hayatlarının değişik dönemlerinde karşılaştığı ve çare aradığı bir problemdir.

Detaylı

SÜRES NASIL HESAP ED MEL D R?

SÜRES NASIL HESAP ED MEL D R? HAKEMS Z YAZILAR MAL PART T ME ÇALIfiMALARDA DENEME SÜRES NASIL HESAP ED MEL D R? I. Girifl: Erol GÜNER * Sürekli bir ifl sözleflmesi ile ifle giren iflçi, ifli, iflvereni ve iflyerindeki iflçileri tan

Detaylı

AçıkÖğrenim: ÖğrenmeAlanı DD208: Refah, Suç ve Toplum DVD den öğrenmek

AçıkÖğrenim: ÖğrenmeAlanı DD208: Refah, Suç ve Toplum DVD den öğrenmek AçıkÖğrenim: ÖğrenmeAlanı DD208: Refah, Suç ve Toplum DVD den öğrenmek Bu videonun amacı bir DVD materyalinden nasıl öğrenileceği üzerine tavsiyelerde bulunmak. DVD nin her bölümünü bir kere durmadan izlemenizi,

Detaylı

4/B L S GORTALILARIN 1479 VE 5510 SAYILI KANUNLARA GÖRE YAfiLILIK, MALULLUK VE ÖLÜM AYLI INA HAK KAZANMA fiartlari

4/B L S GORTALILARIN 1479 VE 5510 SAYILI KANUNLARA GÖRE YAfiLILIK, MALULLUK VE ÖLÜM AYLI INA HAK KAZANMA fiartlari 4/B L S GORTALILARIN 1479 VE 5510 SAYILI KANUNLARA GÖRE YAfiLILIK, MALULLUK VE ÖLÜM AYLI INA HAK KAZANMA fiartlari Mustafa CER T* I. G R fi Bu yaz da 1479 say l yasaya göre yafll l l k, malullük ve ölüm

Detaylı

İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ ENGELSİZ ÜNİVERSİTE KOORDİNATÖRLÜĞÜ VE ENGELLİ ÖĞRENCİ BİRİMİ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM

İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ ENGELSİZ ÜNİVERSİTE KOORDİNATÖRLÜĞÜ VE ENGELLİ ÖĞRENCİ BİRİMİ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ ENGELSİZ ÜNİVERSİTE KOORDİNATÖRLÜĞÜ VE ENGELLİ ÖĞRENCİ BİRİMİ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Genel Esaslar Amaç Madde 1- (1)Bu

Detaylı

T.C. MALTEPE ÜNİVERSİTESİ. 2011-2012 Güz Yarıyılı. Dersin adı : TÜRK DİLİ 1

T.C. MALTEPE ÜNİVERSİTESİ. 2011-2012 Güz Yarıyılı. Dersin adı : TÜRK DİLİ 1 T.C. MALTEPE ÜNİVERSİTESİ 2011-2012 Güz Yarıyılı Dersin adı : TÜRK DİLİ 1 Dersin Kodu: TRD 151 Şube Kodu: AKTS Kredisi: 2 1. yıl 1. yarıyıl Lisans Zorunlu 2 s/ hafta Teorik: 2s/ hafta Uygulamalı: 0 s/hafta

Detaylı

AKICI OKUMA TEKNİKLERİ. Özkan ÇAĞLAR-Rehber Öğretmen

AKICI OKUMA TEKNİKLERİ. Özkan ÇAĞLAR-Rehber Öğretmen AKICI OKUMA TEKNİKLERİ Özkan ÇAĞLAR-Rehber Öğretmen Akıcı Okuma 2 Bilişsel Beceriden Oluşur: Anlama Akıcı okuma Çözümleme Akıcı Okumanın 3 Temel Öğesi Okuma Hızı Kelimenin Doğru Okunması Prozodik okuma

Detaylı

1. Atatürk'ün hayat hakk nda neler biliyorsunuz? Yaz n z. 4. Türkiye Büyük Millet Meclisi... flehrimizdedir. 5. Atatürk'ün...

1. Atatürk'ün hayat hakk nda neler biliyorsunuz? Yaz n z. 4. Türkiye Büyük Millet Meclisi... flehrimizdedir. 5. Atatürk'ün... Ad : Soyad : S n f : 2. SINIF Nu. : Atatürk TEST 6 Uygulamal Etkinlik 1. Atatürk'ün hayat hakk nda neler biliyorsunuz? Yaz n z. Afla daki boflluklar uygun ifadelerle tamamlay n z. 4. Türkiye Büyük Millet

Detaylı

I. Bölüm. letiflim Kuracak Bir Dil Kullan n

I. Bölüm. letiflim Kuracak Bir Dil Kullan n I. Bölüm letiflim Kuracak Bir Dil Kullan n Tafllar ve sopalar kemiklerimizi k rabilir, ama sözler kalbimizi k rar. -ROBERT FULGHUM 1 Dil üstad William Safire a bir seferinde sormufllar: Özensiz iletiflimin

Detaylı

3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR

3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR 3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR 423 424 3. Salon Paralel Oturum XII - Sorular ve Cevaplar OTURUM BAfiKANI (Ali Metin POLAT) OTURUM BAfiKANI - Gördü ünüz gibi son derece demokratik bir yönetim

Detaylı

Hayata Dokunan Bir El: YEDAM (Yeşilay Danışma Merkezi)

Hayata Dokunan Bir El: YEDAM (Yeşilay Danışma Merkezi) Hayata Dokunan Bir El: YEDAM (Yeşilay Danışma Merkezi) Bağımlılıkta rehabilitasyon süreci dediğimizde bağımlı bireylerin psikolojik ve sosyal destek ile hayata yeniden kazandırılması kast edilmektedir.

Detaylı

içinde seçilen noktan n birinci koordinat birincinin geldi i saati, ikinci koordinat ysa

içinde seçilen noktan n birinci koordinat birincinin geldi i saati, ikinci koordinat ysa Tuhaf Bir Buluflma O las l k kuram ilkokullarda bile okutulabilecek kerte basit ve zevklidir. ABD de kimi okullarda 9 yafl ndaki çocuklara bile okutuluyor olas l k kuram. Basit olas l k kuram n anlamak

Detaylı

Akreditasyon Çal malar nda Temel Problemler ve Organizasyonel Bazda Çözüm Önerileri

Akreditasyon Çal malar nda Temel Problemler ve Organizasyonel Bazda Çözüm Önerileri Akreditasyon Çal malar nda Temel Problemler ve Organizasyonel Bazda Çözüm Önerileri Prof.Dr. Cevat NAL Selçuk Üniversitesi Mühendislik-Mimarl k Fakültesi Dekan Y.Doç.Dr. Esra YEL Fakülte Akreditasyon Koordinatörü

Detaylı

İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ 6

İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ 6 İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ 6 KURUMDA EĞİTİM VE GELİŞTİRME Eğitim, bireyin kendisine, yakın çevresine ve topluma uyum sağlaması için gereken bilgi, beceri ve alışkanlıkların kazandırılması sürecidir. Günümüz

Detaylı

İşletme Gelişimi Atölye Soruları

İşletme Gelişimi Atölye Soruları İşletme Gelişimi Atölye Soruları Şemsettin Akçay Satış Pazarlama ve İnovasyon Mühendisi İşletmenizi Başarıya Götüren 50 Soru! Bir gün küçük kızımız Lara (o zaman 3.5 yaşındaydı): Baba deniz gölgesi nedir,

Detaylı

Hem Nefleli, Hem Dinamik

Hem Nefleli, Hem Dinamik 66 Hem Nefleli, Hem Dinamik ZM R Ç L DE YER ALAN EK N KOLEJ, M N K ARKADAfiLARIN MEKANI NASIL ALGILAYACAKLARI, VÜCUT ÖLÇÜLER VE DÜfiÜNCE fiek LLER GÖZ ÖNÜNE ALINARAK TASARLANMIfiTIR. SINIFLARDA HEM NEfiEL

Detaylı

= puan fazla alm fl m.

= puan fazla alm fl m. Temel Kaynak 5 Do al Say larla Ç karma fllemi ÇIKARMA filem Hasan ve Ahmet bilgisayar oyunundan en yüksek puan almak için yar fl yorlar. lk oynay fllar nda Ahmet 1254, Hasan 1462 puan al yor. Aralar nda

Detaylı

Medya ve Basın (ETI201) Ders Detayları

Medya ve Basın (ETI201) Ders Detayları Medya ve Basın (ETI201) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Medya ve Basın ETI201 Güz 3 0 0 3 5 Ön Koşul Ders(ler)i Dersin Dili Dersin Türü Dersin

Detaylı

CO RAFYA. DÜNYA NIN fiekl N N VE HAREKETLER N N SONUÇLARI ÖRNEK 1 :

CO RAFYA. DÜNYA NIN fiekl N N VE HAREKETLER N N SONUÇLARI ÖRNEK 1 : CO RAFYA DÜNYA NIN fiekl N N VE HAREKETLER N N SONUÇLARI ÖRNEK 1 : K rk nc paralel üzerindeki bir noktan n hangi yar mkürede yer ald afla dakilerin hangisine bak larak saptanamaz? A) Gece-gündüz süresinin

Detaylı

DEPREM ANI 1... 2... 3...

DEPREM ANI 1... 2... 3... DEPREM ANI 1. Afla da plan verilen evin deprem s ras nda tehlikeli ve güvenli yerleriyle ç k fllar n gösteriniz. Güvenli yerleri mavi yuvarlak ile, tehlikeli yerleri k rm z çarp ile ç k fl yollar n da

Detaylı

Sürdürülebilir sosyal güvenli in önündeki zorluklar

Sürdürülebilir sosyal güvenli in önündeki zorluklar Sürdürülebilir sosyal güvenli in önündeki zorluklar Konular Geçmi ten önemli trendler Esneklik ve esnek güvence Bireyselcilik ve azalan dayan ma Silikle en toplum 2 Toplumsal: Daha az evlilik Daha fazla

Detaylı