DEDE KORKUT HİKÂYELERİ NİN ÇOCUK EĞİTİMİ AÇISINDAN ÖNE SÜRDÜĞÜ DEĞERLER VE ORTAYA ÇIKARMAK İSTEDİĞİ TİP ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "DEDE KORKUT HİKÂYELERİ NİN ÇOCUK EĞİTİMİ AÇISINDAN ÖNE SÜRDÜĞÜ DEĞERLER VE ORTAYA ÇIKARMAK İSTEDİĞİ TİP ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME"

Transkript

1 Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi Fırat University Journal of Social Science Cilt: 14, Sayı: 2, Sayfa: , ELAZIĞ-2004 DEDE KORKUT HİKÂYELERİ NİN ÇOCUK EĞİTİMİ AÇISINDAN ÖNE SÜRDÜĞÜ DEĞERLER VE ORTAYA ÇIKARMAK İSTEDİĞİ TİP ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME The Values That Dede Korkut s Stories Put Forward for Child Education and an Evaluation on a Character They Aimed at Raising in Them Süleyman Kaan YALÇIN Fırat Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Türkçe Eğitimi Bölümü, Elazığ firat.edu.tr Murat ŞENGÜL Fırat Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Türkçe Eğitimi Bölümü, Elazığ. firat.edu.tr Özet Çocuk, yaşadığı çevreyle kopmaz bağları olan sosyal bir varlıktır. Bu sosyal varlığın karakter kazanımında en büyük görev ise topluma düşmektedir. Çünkü, toplum, kendi bünyesinde, bireylerini en iyi şekilde yetiştirecek değerlere sahip olan tek kurumdur. Bu çalışmamızda, Türk toplumunun ortak dünya görüşüyle meydana gelen ve Türk toplumunun millî, manevî ve sosyokültürel değerlerini en iyi şekilde yansıtan Dede Korkut Hikâyeleri ni, çocuk eğitimiyle ilgili olarak vermiş olduğu mesajlar ekseninde inceledik. Çünkü, insanın karakter kazanımıyla ilgili en yoğun izleri çocukluk dönemine aittir. Çocuklarımızın, toplumumuzdaki genetik şifrelerle eğitildikleri takdirde, toplumumuza daha faydalı olacaklarını ve geleneklerimizi sonraki kuşaklara daha sağlıklı bir şekilde aktaracaklarını düşünmekteyiz. Kanaatimizce Dede Korkut Hikâyeleri nin eğitici vasıflarının çağdaş bir şekilde yorumlanması, çocuklarımıza gelecekte ışık tutacaktır. Anahtar Sözcükler: Dede Korkut Hikâyeleri, çocuk, çocuk eğitimi, sosyal ilişkiler, gelenek. Abstract Child is a social personality who has a tightly relationship with his enviroment. The greatest effect in order to acquire the formation of his character is the society living in it, because the society is in its body, the only instituation that has the best value to bring up their individuals. In this study, we aimed at studying Dede Korkut s stories that reflect the natural, moral and socialcultural values of Turkish society and achieved with common-world conception of Turkish society under the point of messages related to child education, because the childhood period plays a vital role for a child to acquire the formation of his personality. If our children are educated with genetic code of our society,they will be a very good citizen and we think that they will also transform our traditions to our next generation well. In our opinion, commenting on the educational aspects of Dede Korkut s stories in a manner of update will show the best way to our children. Key Words: Dede Korkut s stories, child, child education, social relationship, tradition.

2 F.Ü.Sosyal Bilimler Dergisi (2) GİRİŞ Dede Korkut Hikâyeleri, yüzyıllar önceki Türk toplumunun ortak vicdan, ortak akıl ve ortak dünya görüşüyle meydana getirmiş olduğu, manevî değeri yüksek bir eserdir. Dede Korkut Hikâyeleri nin bu yüksek değeri, onun mahiyetinde taşıdığı millî unsurlar ve millî motifler sayesindedir. Türk ün varoluşundan itibaren taşıdığı erdemleri günümüze ulaştıran, tarihî, edebî ve kültürel değeri her yönden güçlü olan ve bir millî destan özelliği taşıyan Dede Korkut Hikâyeleri, adeta Türk ün Töre kitabı mahiyetindedir. Her yönden Türk ün dünyaya bakış açısını yansıtan bu eserde, tarihî, edebî ve sosyo-kültürel hükümler vardır. Türk toplumunun yaşantısını, giyim kuşamını, dilini, dinini, kültürünü ve dünyaya bakış açısını yansıtan bu eserin bir başka yönü de içermiş olduğu hükümler açısından, eğitici vasfı yüksek bir eser olmasıdır. Köprülü nün Bütün Türk edebiyatını terazinin bir gözüne, Dede Korkut u öbür gözüne koysanız, yine Dede Korkut ağır basar. (Ergin, 1984: 5) diye nitelendirdiği bu eserde, biz, evrensel anlamda verilen mesajların, çocuk eğitimi açısından önemini yansıtmaya çalışacağız. Dede Korkut Hikâyeleri nde aile, toplum ve çocuk ekseninde eğitim için öne sürülen bir çok değer mevcuttur. Çocuk eğitimi açısından hikâyelerin taşıdığı mesajları, şu eksenler içerisinde değerlendirebiliriz: A) Aile ve Toplumun Çocuğa Bakış Ekseni B) Çocuğun, Aile ve Topluma Bakış Ekseni C) Çocuğun İç Dünyasında Oluşturduğu Bilinç Ekseni A) AİLE VE TOPLUMUN ÇOCUĞA BAKIŞ EKSENİ 1. Bir İhtiyaç Unsuru Olarak Çocuk Çocuk Türk toplumunda bir ihtiyaçtır. Genellikle göçebe bir toplum olan Türklerin tarihsel süreçte çocuğa, özellikle de savaşçılık niteliğine sahip olan erkek çocuğa, her zaman ihtiyacı olmuştur. Öyle ki daha hikâyelerin ilki olan Dirse Han Oğlu Boğaç Han Destanı nda Bayındır Han; Oğlu kızı olmayana Allah Te ala beddua etmiştir, biz de beddua ederiz belli bilsin (Ergin, 1984: 21) diyerek çocuğun Türk toplumunda ne kadar önemli bir varlık olduğuna dikkat çeker ve yine aynı hikâyede evlat sahibi olmayan Dirse Han, çocuğu olmadığından dolayı kara otağa oturtularak cezalandırılır. Bu da göstermektedir ki, Türk toplumunda aile, toplum içerisindeki saygınlığını çocuğa borçludur. Türk toplumunda çocuk, aile, toplum ve hatta devlet için geleceğin teminatı olarak görüldüğünden, Türk sosyal hayatının gözbebeği ve varoluşun odak noktasıdır. Ayrıca çocuk, aile bazında düşünüldüğünde anne ve babanın genetik şifreleriyle var oldukları 210

3 Dede Korkut Hikâyeleri nin ikinci alan, cemiyet bazında düşünüldüğünde ise cemiyetin karakter taşıyıcısıdır. Yani aile ve toplum çocukla tecelli bulur. Buna mukabil, toplumda çocuk sahibi olmayan aileler, çocuklarının olması için hemen hemen her yola başvurmuşlardır. Örneğin, Dirse Han, bir evlada sahip olabilmek için eşinin tavsiyesiyle kurban keser, aç doyurur, çıplak giydirir. Türk toplumunda özellikle erkek çocuğa, babanın yerini tutacak olan yiğit gözüyle bakılır. Ata-erkil bir toplum olan Türklerde, aile reisi olan babanın yerine oğlun geçeceği düşünüldüğü için oğul, ailede merkezdedir. Bu yüzdendir ki Oğul babanın yerine yetişenidir, iki gözünün biridir. (Ergin, 1984: 16) ifadesi Korkut Ata tarafından sürekli tekrar edilmektedir. Çocuğun Türk toplumunda bir değer olarak görülmesinin bir diğer nedeni de onun doğasında taşımış olduğu hareketlilik vasfıdır. Çocuk, Türk töresinin iç dinamiği ve toplumda statikliği kaldıran bir hareket unsurudur. Bu yönüyle toplum, kendi iç dinamiğini, çocuk sayesinde sürekli canlı tutar ve her daim kendini yeniler. 2. İtibar Kaynağı Olarak Çocuk Türk toplumunda, bir ihtiyaç, bir gelecek unsuru ve bir yaşatıcı olarak görülen çocuk, her zaman saygı ve sevgi gösterilen bir varlıktır. Dede Korkut Hikâyeleri nin kurucusu olan Türk ün ortak vicdanında ve ortak aklında, çocuk, küçük de olsa onurlu bir kişiliğe ve olgunluğa sahip olarak karşımıza çıkar. Türk toplumunun aynası olan Dede Korkut Hikâyeleri nde, çocuğa çoğu kez bir yetişkin gibi davranılır. Bu da çocuğun benliğinde, değer verilen bir varlık olduğu hissini doğurarak çocuğun kişilik gelişiminde onun için müspet bir taraf oluşturur. Dede Korkut Hikâyeleri nde, Türk töresinin mahiyetinde yer alan gururlu, şerefli ve onurlu insan tipi, çocuğa da yansıtılmıştır. Hikâyelerde, babası veya kardeşi esir düşen çocuklara, onların esaretiyle ilgili bilgi verilmez; aksine onların esir düştüğü değil, öldüğü söylenir. Böylelikle Türk toplumunda en büyük ayıplardan biri olarak sayılan esaret, çocuğa hissettirilmez ve çocuğun onuru, aile ve toplum tarafından korunur. Nitekim, Kazılık Koca, Düzmürd Kalesi ne esir düşünce, oğluna bir yaşından on beşine gelinceye kadar, onun esaretinden bahsedilmez. Ayrıca, Uşun Koca Hikâyesi nde, Segrek in, kardeşi Egrek in esaretinden haberinin olmaması da yukarıda anlatılanları desteklemektedir. 3. Güven Kaynağı Olarak Çocuk Türk toplumunda, çocuk, bir gelecek abidesidir. Yani toplumun değerlerini sonraki kuşaklara taşıyacak olan tek unsurdur. Çünkü kültür değerleri insanla taşınır ve onunla geliştirilir. 211

4 F.Ü.Sosyal Bilimler Dergisi (2) Dede Korkut Hikâyeleri nde, çocuk, geleceğin teminatı olarak görülmektedir. Bu yüzden, çocuk, toplumda saygın bir yere sahiptir. Toplumun aynı değerlerle gelecekte yaşaması, yetiştirilecek olan bireylere bağlıdır. M.Ö.650 de Kuan Tzu nun söylemiş olduğu Bir yıl sonrası ise düşündüğün, tohum ek. Yüzyıl sonrası ise düşündüğün insan eğit. (Akt. Fidan, Erden, 1987:1) sözleri de çocuğun gelecek için iyi bir teminat olduğunun göstergesidir. Türk ün töre kitabı olan Dede Korkut Hikâyeleri nde, bir temsilci olarak görülen çocuğa, aile ve toplum tarafından sonsuz bir güven vardır. Ailenin ve toplumun bu güven adımı, çocuğun gelişim sürecini hızlı ve sağlıklı bir şekilde tamamlamasında etkili bir rol oynar. Ayrıca aile ve toplum çocuğa güvendikçe, çocuk da kendine güvenir ve kendi başına iş yapabilme yeteneği kazanarak topluma faydalı bir kişi haline gelir. Begil Oğlu Ermen Destanı nda, attan düşerek ayağını kıran Begil Bey in, kafirle savaşması için oğlu Emren e kendi atını, zırhını, silahını vererek ona Güçlü belimin kuvveti oğul (Ergin, 1984: 170) demesi; Salur Kazan ın oğluna güvenip onu obada bırakarak ava çıkışı, Türk töresindeki ve aile yapısındaki çocuğa olan sonsuz güven özelliğini yansıtır. Ayrıca, bu güvenle, çocuğa, yaşanılan anın değil, yaşanılacak olan tüm zamanın temsilcisi olduğu hatırlatılır ve çocuğun bu yönde gelişmesi sağlanır. 4. Gelecek İmgesi Olarak Çocuk Dede Korkut Hikâyeleri nde anlatılan Türk töresine göre, Bugün baba adını yürüten çocuk, yarın devlet ve toplum adını da yürütecektir düşüncesi hakim olduğundan, erkek çocuk toplumdaki diğer bireylere göre farklı bir misyona sahiptir. Korkut Ata bu hususta, Baba adını yürütmeyen hayrat oğul baba belinden inince inmese daha iyi, ana rahmine düşünce doğmasa daha iyi. (Ergin, 1984: 16) diyerek, erkek çocuğun üstlenmesi gereken misyonu yerine getirememesi durumunda, onun değerinin toplum için bir şey ifade etmeyeceğini açıklar. Erkek çocuk bir gelecek abidesi gibi görüldüğü için, babanın yerini alacak olan ve toplumu aynı şekilde yaşatacak olan tek kişidir. Bu yüzdendir ki, Korkut Ata, Oğul babanın yerine yetişenidir, iki gözünün biridir. (Ergin, 1984: 16) ifadesini sıkça tekrarlamaktadır. Kafirler, Salur Kazan ın oğlu Uruz a annesinin gözleri önünde işkence ederek, Uruz un annesini ortaya çıkarmaya çalışırlar. Ancak oğul, annesine ortaya çıkıp kendini belli ettirmemesi için, Pis dinli kafirin döşeğine varmayasın, kadehini sunmayasın, babam Kazan ın namusunu lekelemeyesin. (Ergin, 1984: 48-49) der. Böylelikle de babasının adını savunur ve onun lekelenmesini engeller. 212

5 Dede Korkut Hikâyeleri nin Ayrıca, Begil oğlu Emren in anlatıldığı hikâyede de Emren, babası Begil i, yaralıyken, Aslan yavrusu yine aslandır. (Ergin, 1984: 169) sözüyle yüceltir ve babasına, onun adını yaşatacağının mesajını verir. 5. Çocuğun Kimlik Kazanma Süreci ve Aile-Toplum İlişkisi Türk töresinin damgasını taşıyan aile ve toplum, çocuğun kimlik kazanma sürecinde bir hazırlık safhası ve bir rehberlik servisi gibidir. Çocuğun dünyada gözlerini açtığı ilk çevre ailesidir. Türk toplumunda, çocuğun gelişiminin temelini almış olduğu ilk yer olan ailenin, temel görevi: Çocuklara iyi bir model olarak, Çocukları aile (kendileri) ile coşkusal bağlarını koparmadan,bağımsızlığa (Tuncer, 1980: 5) ve hayata hazırlama işlevidir. Bu hazırlık safhasında, çocuğun tek yönlendiricisi ona rehber olan ailesidir. Daha sonraki aşamalarda, bu yönlendiricilik vasfı, aile ve toplum ortaklığıyla sürdürülür. Dede Korkut Hikâyeleri nde, çocuğun hayata hazırlanması aşamasının ilk safhasında, ailenin rolü çok büyüktür. Öyle ki, daha hikâyelere başlamadan önce, Korkut Ata nın o sihirli sözleri arasında da bu konuya değinilmiştir. Korkut Ata nın, Kız anadan görmeyince öğüt almaz, Oğul babadan görmeyince sofra çekmez. (Ergin, 1984: 16) ifadesi tamamıyla aileden çocuk eğitimi için beklenen şeyleri özetlemektedir. Bu ifadede, ailelerin çocuklarını yetiştirmesi açısından nasıl bir çizgi takip etmeleri gerektiği anlatılmıştır. Çocuk eğitiminde, aile ve toplum her zaman için bir örnektir. Bu örnekten müspet özellikler kazanan çocuklar, güzel karakterli bir insan olma yolunda ilk adımı atmış olurlar. Bu yüzden, çocuk, aile ve toplum örneğini iyi bir şekilde izlemeli ve bundan en iyi şekilde faydalanmalıdır. Kazan Bey, oğlu Uruz un ad alamamasından dolayı üzülürken, Uruz, babasına Hüneri oğul babadan mı görür öğrenir, yoksa babalar oğuldan mı öğrenir, ne zaman sen beni alıp kafir hudut boyuna çıkardın, kılıç çalıp baş kestin, ben senden ne gördüm ne öğreneyim (Ergin, 1984: 93) der ve babasından kendisine bir şeyler öğretip, örnek olmasını ister. Toplumda bir alp tipi olan Kazan Bey de bu istek üzerine, Uruz u ava götürür ve ona iyi bir model olmak için çaba sarfeder. Bu örnekten de anlaşıldığı gibi, aile ve toplum, çocuğun kimlik kazanma sürecinde önemli etkenlerdir. Bu kimlik kazanma süreci içerisinde olumlu nitelikler taşıyan davranışlar, çocuğa kişilik kazanma yolunda yardım ederken; aksi durum, çocuğun kişiliğinin olumsuz yönde gelişmesine neden olacaktır. 213

6 F.Ü.Sosyal Bilimler Dergisi (2) 6. Korunan ve İtilen Çocuk İkilemi Türk toplumunun çocuğa bakış açısı genellikle müspettir. Batı toplumlarının mitlerinde yer alan tanrıların çocuklarını bir rakip olarak görüp onları yutması gibi bir yaklaşım, Türk ün töresinde mevcut değildir; aksine Türklerde çocuk, toplumun merkezine yerleştirilmeye çalışılan ve toplumca saygı duyulan bir varlıktır. Öyle ki toplumda aileler çocukları sayesinde itibar kazanan bir yapıdadırlar. Bayındır Han ın, Kimin ki oğlu kızı yok, kara otağa kondurun, kara keçe altına döşeyin, kara koyun yahnisinden önüne getirin, yerse yesin, yemezse kalksın gitsin. Oğlu olanı ak otağa, kızı olanı kızıl otağa kondurun. (Ergin, 1984: 21) demesinin temelinde de bu yatmaktadır. Dede Korkut Hikâyeleri nde anne ve babanın oğullarını tehlikeden uzak tutma uğraşı içerisinde oldukları ve onları, hatalarına rağmen her zaman sahiplendikleri net bir şekilde görülmektedir. Kanglı Koca ve eşinin, oğulları Kan Turalı nın bir kızla evlenmek için aslan, boğa ve deve ile savaşma isteğine karşı çıkışları, Salur Kazan ın esir olduğu hikâyede, oğlu Uruz un onu kurtarmaya gitmek istediği sırada, annesinin Uruz a engel olma isteği, Deli Dumrul un Azrail canını alacağından dolayı eşine, Gözün kimi tutarsa, gönlün kimi severse, sen ona var. İki oğlancığı öksüz koyma. (Ergin, 1984: 120) demesi, savaşa girmemesi gerekirken, savaşa girip esir düşen Uruz un, bu hatasına rağmen babası tarafından esaretten kurtarılması gibi örneklerden de ailelerin çocuklarına ne derece önem verip sahip çıktıklarını görmekteyiz. Dede Korkut Hikâyeleri nde ailenin ve toplumun çocuğa olan bu müspet yaklaşımı, Tepegöz Hikâyesi nde farklı bir boyuta taşınarak evrensel bir mesaja dönüştürülmüştür. Bu mesaj, çocuğun hiçbir zaman ezilmemesi ve dışlanmaması gerektiği mesajıdır. Dede Korkut Hikâyeleri nde ezilen çocuk örneğini Tepegöz teşkil etmektedir. Tepegöz, ezilen insanın topluma olan düşmanlığını yansıtan bir tiptir. Bu tip, daha doğmadan garip bir nesne içindeyken Oğuz beylerince tekmelenir, taşlanır ve ezildikçe de büyür. Tepegöz, ezilerek ve şiddete maruz kalarak doğduğu için, her zaman şiddeti bilinçaltında beslemiştir. Tepegöz ün şiddet sebebini, Korkmaz, Tepegöz pay alamadığı varlık dünyasından bu sefer öc almaya kalkışmaktadır. (Korkmaz, 2000: 263) şeklinde açıklar. Tepegöz ün varlık dünyasından alamadığı pay, aslında sevgidir. Bu yüzden aileden ve çevreden sevgi payını alamayan çocukların topluma karşı olan eğilimi, her zaman nefret duygusu içermektedir ve bunun en güzel örneğini de Tepegöz teşkil etmektedir. 214

7 Dede Korkut Hikâyeleri nin Tepegöz Hikâyesi nde aileye ve topluma, çocuğa şiddet uygulanmaması ve çocuğun dışlanmaması gerektiği mesajı verilmektedir. Ailenin ve toplumun geleceği olan çocuk ezilirse, yarın o da kendi ailesini ve toplumu ezecektir. Bunun doğal bir sonucu olarak, ezilen çocuk sonradan sahiplenilse bile, çoğu zaman düzeltilemez ve tıpkı Tepegöz ün, Oğuz un başına kara bir belâ olduğu gibi, ezilen çocuk da toplumun başına belâ olur ve onun ıslah edilmesi de çoğu zaman imkansız hale gelir. Öyle ki Aruz, Tepegöz ü Basat tan ayırmadan büyütse bile, Tepegöz ün bilinçaltına atmış olduğu Ezildim ve ezeceğim düşüncesini yok edemez. Bundan dolayı, çocuk eğitiminde, toplum, çocuğu değil, şiddeti dışlayarak çözüm yolları üretmeye çalışmalıdır. Ayrıca, toplum, kendi çocuklarını yargılamadan önce, onları suça iten nedenleri araştırmalıdır. Victor Hugo, Sefiller adlı romanında Suçu işleyen insandan önce suçun geçtiği yolları görmek gerekmektedir. (Akt. Özcan, 2000: 104) diyerek, buna dikkat çekmektedir. Bu yönüyle aile ve toplum, çocukların hatalarını, onların yetişmeleri için bir tecrübe alanı olarak görmeli ve hoş görü ile karşılamalıdır. Bu durumda, yetişkinler, Çocuğun yanlış eylemlerinin sonuçları ona doğruyu öğretecektir.yetişmenin doğal yasası budur. (Ercan, 2000: 34) ilkesini unutmadan hareket etmelidirler. 7. Aile ve Toplumun, Çocuğun Davranışlarını Kontrol Etme Süreci: Ödül ve Ceza Dede Korkut Hikâyeleri nde, çocuk, yapmış olduğu faydalı işlerden dolayı daima ödüllendirilmektedir. Bu ödüller de çocuk için güçlü bir pekiştireç olur. Toplum içinde verilen pekiştireçler, çocuğun kişiliğinin olumlu yönde gelişmesine katkıda bulunur. Dede Korkut Hikâyeleri nde, çocuğa verilen ilk ödül addır. Türk toplumunda, kahramanlığa atılan ilk adımda, çocuğa önce adı verilir daha sonra da buna bağlı olarak, müspet adımı gerçekleştirecek olan farklı pekiştireçler verilir. Dirse Han Destan ında, Dirse Han, Dede Korkut un tavsiyesiyle boğayı öldürüp ad alan oğluna, adın yanında bir de beylik ve arazi verir. Bu olay da Boğaç Han ı yaşayacağı diğer olaylar karşısında cesaretlendirir ve onu olumlu davranışlarını devam ettirmesi yolunda güdüler. Dede Korkut Hikâyeleri nde, dışlanan ve cezalandırılan çocuk, Tepegöz olmuştur. Ancak Tepegöz ün dışlanması ve cezalandırılması olayı, Oğuz Boyu nun başına giderek artan bir belâ olur. Bu örnekte, çocuk eğitiminde, ceza yerine ödülün daha etkili bir yöntem olduğu apaçık bir şekilde görülmektedir. 215

8 F.Ü.Sosyal Bilimler Dergisi (2) B) ÇOCUĞUN, AİLE VE TOPLUMA BAKIŞ EKSENİ 1. Çocuğun Ata Adını Yaşatma Arzusu ve Gelecek Bilinci Türk toplumunun, bireylerine aşılamak istediği niteliklerden belki de en önemlisi, ata soyunu devam ettirme ve toplumu ilelebet yaşatma duygusudur. Dede Korkut da Baba adını yürütmeyen hoyrat oğul baba belinden inince inmese daha iyi, ana rahmine düşünce doğmasa daha iyi. (Ergin, 1984: 16) diyerek, Türk ün bu töresini perçinlemektedir. Dede Korkut Hikâyeleri nin kahraman adayları, Dede Korkut un yukarıda belirttiğimiz öğüdünü benliklerine yerleştirmiş oldukları için, kendilerini bir gelecek unsuru olarak görürler ve öncelikle babalarının (atalarının) adını yüceltme ve onun ününe zeval getirmeme uğraşı içerisine girerler. Kahramanlar, her daim baba adını ilerletmeyi kendilerine görev sayarlar ve onun onurunu kendi onurları gibi yüceltme arzusu taşırlar. Örneğin, Begil Oğlu Emren Destanı nda, Emren, babası Begil in yokluğunu aratmamak için, savaş meydanında mücadele eder. Ayrıca, Emren, Aslan yavrusu yine aslandır. (Ergin, 1984: 169) ifadesini kullanarak babasını yüceltir. Tüm bu örneklerde de görüldüğü gibi, Türk toplumunda, çocuğa, yaşamış olduğu toplumun iç dinamiği olma ve bunu her zaman sürdürme vasfı yüklenmiş ve çocuğun bilinçaltına da Baba adını yürüten, yarın devlet adını da yürütür. felsefesi yerleştirilmeye çalışılmıştır. 2. Çocuğun Samimiyet ve Bağlılık Duygusu Dede Korkut Hikâyeleri nin kahraman adayları, gözlerini açmış oldukları varlık aleminde, kendilerine değer veren ailelerine ve dolayısıyla da toplumlarına sımsıkı bağlıdırlar. Daha önce de belirttiğimiz gibi, bireyin aileye ve topluma bağlılığı, hem bireysel açıdan kazanması gereken değerlerin tümünün ailede ve toplumda olması hem de genel olarak toplumsal kalıtım içerisinde gizli olan birliktelik, bizlik, bilinçaltısının meydana getirdiği arzudan doğmaktadır. Ayrıca, kahraman adaylarında, aileye ve topluma bağlılığın yanında, özellikle babaya sonsuz itaat vardır. Örneğin; Uruz un babası olan Salur Kazan, Uruz a, savaşa katılmaması gerektiğini söyler ve Uruz da bu söz üzerine savaşa katılmayarak babasına olan itaatini gösterir. Dede Korkut, hikâyelerde, oğulun babaya olan itaatini O zamanda oğul, baba sözünü iki eylemezdi, iki eylerse o oğlanı kabul eylemezlerdi. (Ergin, 1984: 97) diyerek dile getirmiştir. Ancak, burada, Türk toplumunun çocuğun itaat duygusuna olan bakış açışı, katı kurallarla yaşayan bir tabu gibi değil, doğal ve özgür bir ortamda (yaşam alanında) çocuğun bilinçaltına yerleştirilen bir olgu olarak görülmeli ve toplum kabulü ile çocuğun kabulünün herhangi bir zorlama 216

9 Dede Korkut Hikâyeleri nin olmaksızın, saygı ve sevgi çerçevesi içerisinde birleşmesi olarak algılanmalıdır. Bu hususta Gövsa, Çocuğu itaat aracılığıyla özgürlüğe hazırlamalı ve itaati çocuğu özgür bırakarak sağlamalıdır. (Gövsa, 1998: 73) diyerek, itaatin, çocuğa, özgür bir ortamda nasıl ve ne şekilde kazandırılması gerektiğini belirtir. Hikâyelerde, aileye ve topluma sonsuz bir bağlılık söz konusu olduğu halde, bazen kahraman adayları, esaret vb. gibi, ailelerinin onurunu düşürecek olan bazı olaylar karşısında, anne ve babalarını dinlemeyip durumu düzeltmek için ailelerinin izni olmamasına rağmen evlerinden ayrılırlar. Ancak, kahraman adayları, ailelerinin rızası olmamasına rağmen evlerinden ayrılırken, anne ve babalarının ellerini öpmeden ayrılmazlar. Çünkü, onlar bu kahramanlık serüveninde, ötekileşmiş, bilinçleri çürümüş, yabancılaşmış karakterler olmamak için, ölümle yüzleşmeyi göze alan ve İnsanî özlerini kaybetmektense bedensel varlıklarını tüketmeyi tercih eden (Özcan, 2000: 101) kahramanlardır. Bu da, bizlere, kahraman adaylarının (çocukların) ailelerine ne denli içten duygularla bağlı olduklarını gösterir. Dede Korkut Hikâyeleri nde, aileye ve topluma bağlılığı, şu ifadelerden de çıkarabiliriz: Segrek in, ağabeyi Egrek i, esaretten kurtarmadan gerdeğe girmek istememesi; ayrıca, Uruz un, ailesi sahipsiz ve atasız kalmasın diye, kendini kurtarmaya gelen babası Kazan Bey e Oğul için baba ölmek ayıp olur. (Ergin, 1984: 105) demesi... Dede Korkut Hikâyeleri nde, çocuk, kahramanlık yapıp ad almış olsa da, onun feryadında anne ve babanın her an yâdı vardır. Yani toplumun en küçük çekirdek yapısını oluşturan aile ile, evlat arasında, ne yapılırsa yapılsın, kopmayan bir bağ vardır. Öyle ki, hikâyelerde, evinden kahramanlık için ayrılıp sonradan esir düşen kahraman adaylarının, kafir elindeki azabı, Baba diye ağlattılar, ana diye bağırttılar. (Ergin, 1984: 98) ifadesiyle verilmiş ve çocuğun ağzından, büyümüş olsa bile, anne ve baba adının düşmediği anlatılmıştır. Kahraman adaylarının, toplum özelliklerinin tamamını ihtiva eden ailelerine olan bağlılıkları, onlara, her zaman toplumsal değerleri kazanma olanağı sağlar. Günümüzde aile ile çocuk arasında tam anlamıyla bir diyalog kurulamadığı için, bazı ailelerin çocukları, ailelerinin toplumsal kalıtımdan getirdiği değerleri kazanamaz durumdadırlar. Bu yüzden çocuklar Ben den sıyrılıp Biz olamamaktadır. 3. Çocuğun Varlık Dünyasındaki Sığınağı: Anne Çocuğun varlık dünyasına açılan kapısı annedir. Çocuk, anne vasıtasıyla varlık dünyasına taşınır ve bu dünyada ilk olarak anneyi tanır. Anne, çocuk için vazgeçilmez bir konumdadır. Çünkü, anne, çocuğu doğar doğmaz sahiplenir ve onu bağrına basarak, bu 217

10 F.Ü.Sosyal Bilimler Dergisi (2) dünyada, savunmasız olan çocuğuna güvenecek bir sığınak olur. Savunmasız çocuk, annesiyle vardır. Çünkü, o, anne olmadan büyüyemez ve sağlıklı bir kişilik gelişimine sahip olamaz. Çocuk, anne tarafından sahiplenildikçe, zorluklarla dolu olan bu dünyada güç sahibi olur. Anne tarafından sahiplenilip, güven verilmeyen çocuk, bir hiçtir. Tepegöz örneğinde de görüldüğü gibi, annesiz olan Tepegöz, hiçbir zaman olumlu bir karakter yapısına sahip olamaz. Tüm bu yönleriyle, çocuğun, savunmasız olarak geldiği varlık dünyasında, anneye özel bir bağlığı ve hatta bir muhtaciyeti vardır. Öyle ki, anne, yaşadığı müddetçe adeta çocuğuna hayat veren bir varlık gibidir. Nitekim, Boğaç Han Hikâyesi nde, Hz. Hızır ın, Boğaç ın yarasına tek çarenin Dağ çiçeği ve Ana sütü olduğunu söylemesi de annenin bir ömür boyu çocuğuna hayat veren ve onu varlık dünyasında sahiplenen bir koruyucu olduğunun ispatıdır. C) ÇOCUĞUN İÇ DÜNYASINDA OLUŞTURDUĞU BİLİNÇ EKSENİ 1. Çocuğun Bireyselliğe Geçiş Arzusunun ve Varlığının Farkındalığının Bilinçaltındaki Yeri ve Kahramanlık Sürecine Etkisi Türk toplumunda çocuk, kahramanlık yapmadan ad alamamaktadır. Bu nedenle o devir çocuğunun bilinçaltında, bugünkü çocuklara göre benliğini kazanma arzusu daha fazladır. Bu yönüyle, çocuğun, kahramanlık süresi başlangıcında cesaretini toplaması ve ben yapabilirim duygusunu (özgüveni) yakalaması gerekmektedir. Dede Korkut Hikâyeleri ndeki kahraman adaylarının hemen hepsinde bu özellik vardır. Hatta, hikâyelerdeki kahraman adayları (çocuklar), karşılaşılan bütün sorunların üzerine gitmektedirler. Begil Bey in oğlu Emren in, babası yaralıyken, babasının, kafir saldırısına karşı beylerden yardım istemesine razı olmaması ve kendisinin babasını aratmadan düşmana karşı koyması; Basat ın cesaretini toplayarak Tepegöz ü alt etmesi yukarıda anlatılanlara örnek gösterilebilir. Dede Korkut Hikâyeleri nin kahraman adaylarının bilinçaltında, ad kazanma kültü etrafında şekillenen Ben yapabilirim., Ben yapmalıyım. dürtüsü yer alır. Bu da, çocuğu, yaşayarak öğrenmeye yöneltirken ona girişken bir kişilik özelliği de kazandırır. Nitekim, Türk ün yaşantısında öğrenme, zaten birebir katılımla olur ve çocuk, bu öğrenme süreci içerisinde, her zaman olaylara aktif olarak katılır. Varlık âleminde, var olduğunun farkına varan çocuk, benliğini kazanmak için, büyüklerin ona örnek olması gerektiğini de dile getirmektedir. Uruz un, babası Kazan Bey e, Hüneri oğul babadan mı görür öğrenir, yoksa babalar oğuldan mı öğrenir, ne 218

11 Dede Korkut Hikâyeleri nin zaman sen beni alıp kafir hudut boyuna çıkardın, kılıç çalıp baş kestin, ben senden ne gördüm ne öğreneyim (Ergin, 1984: 93) diyerek sitemde bulunması da, onun içindeki bireyselliğe geçiş arzusunun, hat safhaya ulaşmış olmasındandır. Tüm bu yönleriyle, Dede Korkut Hikâyeleri ndeki çocuk, kendi kendine güveni, cesareti, öğrenme ve başarma isteği olan ve sürekli bilinçaltına yerleştirmiş olduğu Kahraman olmalıyım düşüncesiyle hareket eden bir konumda karşımıza çıkmaktadır. 2. Çocuğun Aklını Kullanma Becerisinin, Önce Ben Sonra Biz Oluşa Açtığı Kapı Dede Korkut Hikâyeleri nin kahraman adayları, o günkü toplumun karakterize ettiği değerlerle karşımıza çıkarlar. Bozkır bozkır dolaşan ve atlı-göçebe bir toplum olan Türklerde en fazla kabul gören değer, kahramanlıktır. Ancak, Dede Korkut Hikâyeleri nin kahramanları, sadece mert, gözü pek, korkusuz değil, aynı zamanda fizikî güçlerinin yanında aklını da kullanan bireylerdir. Yani Dede Korkut Hikâyeleri ndeki kahraman adayları, sert mizaçlarıyla beyin güçlerini birleştiren karakterlerdir. Burada belirtilmesi gereken önemli hususlardan biri de, çocuk eğitiminin temel noktalarından biri olan Eğitimi etkili kılmak için çocuğu, beden ve zihin güçlerini kullanma zorunda bırakma (Ercan, 2000: 44) ilkesidir. Bu ilke de onlara, karşılarında duran ve çoğunlukla fizikî güçle hareket eden rakiplerini yenme becerisi kazandırarak ad ve ün sahibi olmaları yolunda iyi bir adım olur. Bu yönüyle, bilek gücüne aklını da katıp önce, topluma kendini kanıtlayarak bir kahramanlık benliği kazanan çocuk, daha sonra, toplum menfaatlerini düşünerek, benliğini (beni), topluma (bize) feda eder. Tepegöz Hikâyesi nde benlik arayan Basat, Tepegöz ü, demiri ateşte ısıtıp Tepegöz ün gözüne batırmak ve koyun postuna bürünmek gibi akıl ürünü olan eylemlerle yenip, önce benlik kazanır sonra da toplumu beladan kurtararak biz misyonunu yakalar. Ayrıca, Boğaç Han ın, yumruğunun boğaya destek olduğunu anlayarak yumruğunu çekip, boğayı yere yıkışı da fizikî güçle aklın birleşmesine güzel bir örnektir. Yukarıda bahsedilen örneklerde de görüldüğü gibi, kahraman adayları, kahramanlıklarını daima akıl ve güç birleşimiyle elde ederler. Yani, bu kahramanlar,...giderek evrenselleşen bir felaketi ortadan kaldıran Düşünen insan rolüne bürünürler(korkmaz, 2000: 259). Fizikî güçleri yanında Düşünen insan rolünü de üstlenen bu kahramanlar, kendi toplumları için giderek büyüyen felaketleri engelleyerek, toplumun çizdiği biz olma ekseninde yerlerini alırlar. 219

12 F.Ü.Sosyal Bilimler Dergisi (2) 3. Toplumun Sunduğu Örnek Modeller Karşısında, Çocuğun Algısı Dede Korkut Hikâyeleri nin kahraman adaylarının benliklerini kazanıp kahraman olma isteği, sadece ad ve ün kazanmak için değildir. Kahraman adaylarının yolunu çizip onları kahramanlığa yönelten asıl unsur, toplumun Atalar kültü nde yaşatılan ve onun kalıtımsal bir özelliği olan Alp tipi yetiştirme gayesidir. Her toplum, yetiştireceği bireylere bazı değerler yüklemeye çalışır. Bir başka deyişle Her medeniyet şekli kendisini yaşatacak insan tiplerini hususî olarak yetiştirir. Bunun için bazı müesseseler yaratır. Göçebe toplumda bu yetiştirme fonksiyonu, örf ve adetler tarafından ifa olunur. (Kaplan, 1996: 52). Bu yönüyle, birey, toplumun oluşturduğu gelenekler dairesinde döner ve o daireyi benimseyerek önce ben, sonra biz olur. Çocuk Ben Biz ( Toplum) Birey, toplumun kalıtsal özelliklerini üstlenmek ve kendine entegre etmek zorundadır. Yoksa, toplum, onu kendi dairesi dışına iter ve onu yalnızlığa hapseder. Bu yüzden, çocuk, başta ailenin, sonra da toplumun kendisine sunduğu normları kabullenmeye başlar. Bu kabul sırasında, çocuğun, sunulan örnekleri algılayış tarzı çok önemlidir. Dede Korkut Hikâyeleri nin kahraman adayları, çevrelerindeki örnek şahısların karakterlerini kendilerinde mükemmel bir şekilde toplamayı başarırlar. Örneğin, Emren, kimlik kazanma süreci içerisinde, babasını öyle güzel izleyip tahlil etmiştir ki, ilk defa savaşmasına rağmen, savaş meydanında, babası Begil i aratmamıştır. Dede Korkut Hikâyeleri ndeki kahraman adayları, kendilerine ısrarla model ararlar. Çünkü, kahraman olma isteği taşıyan bireyler, toplumda benlik kazanmak için, kendilerine rehber olacak modeller seçmek zorundadırlar. Bu model de çocuğun en yakınında olan babasıdır. Uruz, babası Kazan Bey e Hüneri oğul babadan mı görür öğrenir, yoksa babalar oğuldan mı öğrenir, ne zaman sen beni alıp kafir hudut boyuna çıkardın, kılıç çalıp baş kestin, ben senden ne gördüm ne öğreneyim (Ergin, 1984: 93) der. Daha sonra Kazan Bey, Uruz un istediklerini yapar ve onun hayat karşısında tecrübe kazanmasını sağlar. Dede Korkut, Kız anadan görmeyince öğüt almaz Oğlan babadan görmeyince sofra çekmez. (Ergin, 1984: 16) ifadesi ile ailevi ve toplumsal normlardan, çocukların alması gerekenleri anlatır. Çünkü, bu ifade, Türk töresinin bir parçasıdır. Kahraman adayları, ilerde benliklerini kazanıp kahraman olmak ve toplumda saygı görmek istiyorlarsa, bu töreye uymalı ve toplumla aynı yöne akmalıdırlar; aksi takdirde kişi, en fazla Ben olur ve Biz misyonuna ulaşamaz. Bu da, eksik bir kimlik kazanımına neden olur. 220