DİZAYN GRUP. MEYER ISO 9001: 2008, DVGW (Almanya), Hygiene institute (Almanya), GOST (Rusya), IMA (Almanya), GOST (Ukrayna), TSE (Türkiye)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "DİZAYN GRUP. MEYER ISO 9001: 2008, DVGW (Almanya), Hygiene institute (Almanya), GOST (Rusya), IMA (Almanya), GOST (Ukrayna), TSE (Türkiye)"

Transkript

1 01 OCAK 2014

2 DİZAYN GRUP 1987 yılında, ısıtma ve sıhhi tesisat sektöründe proje geliştirmek ve uygulamak amacıyla kurulan Dizayn Grup, 1992 yılının Eylül ayında yerden ısıtma borularını, ardından da bina içi temiz su borularını üretmeye başladı. fiu an Mir Holding grup şirketlerinin en büyüğü konumundadır. Plastik boru kullanımının yaygınlaştırılması için birçok eğitim ve tanıtım faaliyeti düzenleyen Dizayn Grup; Çorlu, Azerbaycan ve Trabzon daki üretim tesislerinde, m 2 nin üzerinde kapalı ve m 2 nin üzerinde açık alanda üretim yapmaktadır. Her yıl cirosunun yaklaşık %5 ini Ar-Ge çalışmalarına harcayan Dizayn Grup un geliştirmiş olduğu ürünlerden her biri uluslararası bağımsız kuruluşlardan alınmış sertifikalara sahiptir. Bu kuruluşlardan bazıları şunlardır: MEYER ISO 9001: 2008, DVGW (Almanya), Hygiene institute (Almanya), GOST (Rusya), IMA (Almanya), GOST (Ukrayna), TSE (Türkiye) Ortadoğu, Güney Amerika, Batı ve Doğu Avrupa, Rusya, Türk Cumhuriyetleri, Kuzey Afrika, Uzak Doğu ve Avustralya bölgeleri başta olmak üzere 80 in üzerinde ülkeye ihracat yapan Dizayn Grup un, geliştirmiş olduğu ürünlere ait 100 ün üzerinde patenti bulunmaktadır. Ayrıca Dizayn Grup, Temmuz 2004 te ülkemizde ve dünyada teknolojinin gelişmesine sağladığı katkılardan dolayı Türk Patent Enstitüsü tarafından da bir ödülle onurlandırılmıştır. Dizayn Grup un çok kısa sürede böyle bir başarıya ulaşmasının sebebi üç ayrı misyona sahip olmasıdır. Ürün Geliştirme Misyonu ile Dizayn Grup, 12 mm çaptan 1600 mm çapa kadar yüksek basınçlı, 50 mm çaptan 8000 mm çapa kadar düşük basınçlı, yüksek toprak ve trafik yüküne dayanabilecek Polietilen ve Polipropilen hammaddeden mamul, içinden akışkanların geçtiği 23 ayrı sistem ve 4 bini aşkın ürün çeşidi üretmektedir. Dizayn Grup un geliştirmiş olduğu ürün grupları şöyle sıralanabilir: Üstyapı Ürün Grubu Bina içi temiz su sistemleri Bina içi atık su sistemleri Bina içi ısıtma tesisat sistemleri Radyatör ürün grubu Kombi ürün grubu Metalli sistemler Altyapı Ürün Grubu çme suyu sistemleri Kanalizasyon sistemleri Doğalgaz sistemleri Ön izolasyonlu şehir ısıtma sistemleri Tarımsal Sulama Ürün Gruplarıı Damlama sulama sistemleri Yağmurlama sulama sistemleri Sondaj boruları Dizayn Grup, dünyada bir ilki daha gerçeklefltirmifl ve çap 1600 mm boruyu Ekim 2001 de PN 12,5 bas nçta üreterek bir dünya rekoru k rm flt r. Dünyadaki rakiplerinin, üretilmesi imkans z dedi i bu ürünü Dizayn Grup, bilinenin d fl nda bambaflka bir teknoloji gelifltirerek mükemmel bir flekilde üretmifltir. Ayr ca Dizayn Grup bu rekor ile Türkiye nin dünya birincisi olan ilk endüstriyel ürününü de üretmifl olmaktad r. Dizayn Grup, son y llarda Türkiye nin çeflitli üniversitelerinde sürdürülmekte olan onlarca doktora, master, lisans ve proje çal flmas n desteklemektedir. Bu çal flmalara ait proje ve test konular, Dizayn Grup un uzmanl k alan na girmektedir. Yine Dizayn Grup un deste i ile haz rlanan 30 un üzerinde makale çeflitli ulusal ve uluslararas yay nlarda yer alm flt r. Yat r mc Misyonu ile Dizayn Grup, gelifltirdi i ürünlere ait yat r mlar yapmaktad r. Dizayn Grup un gelecek y llardaki hedefi ise; harici ve dahili yat r mlar ile uluslararas arenada faaliyet gösteren çok uluslu bir firma haline gelmektir. Proje Gelifltirme Misyonu ile Dizayn Grup, ak flkanlar n (su, gaz vb.) çok oldu u yerden al narak az oldu u yere ulaflt rarak flehir s tmas, içme suyu ihtiyac n n karfl lanmas, tar msal sulama yap lmas amaçlar yla projeler gelifltirmektedir. Burada ana ve tali da t mlarla birlikte komple bir sistem projelendirerek, projeye ait sistemler kurmaktad r. Yurt içinde ve d fl nda birçok baflar l projeye imza atan Dizayn Grup, Sudan suya kavuflturan projesiyle UNESCO taraf ndan Su ve Suyun Yönetimi ödülüne lay k görülmüfltür. Ödül Töreni, Fransa n n Cannes flehrinde düzenlenen Su Sempozyumu kapsam nda gerçeklefltirilmifltir. Bu ödülün en önemli özelli i ise tarihinde ilk kez özel bir flirkete, Dizayn Grup a verilmifl olmas d r. Di er taraftan Dizayn Grup, kuruluflundan bu yana gelifltirmifl oldu u projeler, ürünler, sahip oldu u patentler, kalite belgeleri ve di er tüm çal flmalar ile Dünya Genç Giriflimci fladam Yar flmas Türkiye Finali nde hem Evrensel Katk Ödülü hem de Birincilik Ödülü nün sahibi olarak yar flman n Dünya Finali ne kat lmaya hak kazanm flt r. Uluslararas bir organizasyon olan ve Almanya, ngiltere, Hollanda gibi toplam 12 ülkenin kat l m yla Filipinler de gerçekleflen Dünya Finali nde Mir Holding Yönetim Kurulu Baflkan brahim Mirmahmuto ullar ülkemizi baflar yla temsil etmifl ve Dünya Genç Giriflimci fladam Yar flmas Büyük Ödülü nün sahibi olmufltur. Dizayn Grup taraf ndan baflar ile sürdürülen bir di er proje Beyin Göçüne Karfl Beyin Gücünü Teflvik Ediyoruz kampanyas d r. lki 2002 y l nda düzenlenen kampanya ile hedeflenen, üretken beyinlerin yurt d fl na ç kmas n önlemek ve ekonomiye kazand r labilecek projelere destek vermektir. Sorumluluklar m z biliyoruz. Dünyan n Dizayn a ihtiyac var!

3 İÇİNDEKİLER 06/08 09/ /23 25/ / / /46 48/50 53/ / / /68 69 Dizayn S hhi Tesisat Borular Sıhhi Tesisat Boruları Dizayn HI-TECH 2 PPR Serisi / Üstünlükler Dizayn Is tma Tesisat Borular Dizayn Is tma Tesisat Borular Kombi Tesisatlarında Neden Oksi Plus Kombi Borusu Kullanmalıyız? Oksi Plus Kombi Borusu Kaynak Yöntemi Kompozit Boru Dizayn PPR Ek Parçalar Dizayn PPR Ek Parçalar Dizayn Metalli PPR Ek Parçalar Dizayn PPR Vanalar Dizayn PPR Aksesuarlar & Yardımcı Elemanlar Teknik Bilgiler PPR Boru ve Ek Parçaları Ömür-Sıcaklık-Basınç Tablosu Dizayn Yerden Isıtma (Pex) Boru ve Ek Parçaları Dizayn PEX Boru ve Ek Parçaları Dizayn PEX Boru Sıcaklık-Basınç-Ömür Tablosu Dizayn Isıtma Çözümleri Dizayn Kollektörler ve Radyatör Vanaları Dizayn Sarı Metal Grubu Ürünler Dizayn Sar Metal Grubu Ek Parçalar Dizayn Atık Su Boru ve Ek Parçaları Dizayn Atık Su Sessiz-Nanotek 2 Boru ve Ek Parçaları Dizayn Atık Su Sessiz-Nanotek 2 Boruları Atık Su Extra Boruları (PP) Dizayn Atık Su Sessiz-Nanotek 2 Ek Parçaları Dizayn Atık Su Çok Sessiz-Triplex Boruları Dizayn Atık Su Çok Sessiz-Triplex Ek Parçaları Dizayn Köşeli Yağmur Oluğu ve Ek Parçaları Dizayn Köşeli Profil ve Ek Parçaları Dizayn Süzgeç & Sifonlar Dizayn PP & PVC Çekvalfler

4 YENİ DİZAYNLAR DİZAYN YENİLERİ DİZAYN ELİT PIPE HI-TECH 2 SERİSİ NİN ÜSTÜNLÜKLERİ HI-TECH 2 OKSİ PLUS KOMBİ BORUSU DİZAYN KOMPOZİT BORU KUYRUKLU DİRSEK 45 ve 90 REDÜKSİYON DİRSEK HI-TECH 2 KENDİNDEN MANŞONLU KAVİS HI-TECH 2 KENDİNDEN MANŞONLU KAVİS TE HI-TECH 2 PPR EK PARÇALAR SIZDIRMA TARİH OLDU DİZAYN PPR KAYNAK MAKİNESİ DİTROO KOMBİLER HI-TECH 2 KOMBİ BAĞLANTI SETİ ATIK SU SESSİZ-NANOTEK 2 BORULAR ATIK SU ÇOK SESSİZ-TRIPLEX BORULAR

5 DİZAYN PPR BORU ve EK PARÇALARI Dizayn HI-TECH 2 Serisi ile Tesisat n z Rahat Çal fls n Dizayn yeni HI-TECH 2 ek parçalar nda yerel kay p katsay lar %30 daha düflüktür. Ek parça içerisinden geçen su, Dizayn yeni HI-TECH 2 ek parçalar nda sunulan kolay geçifl ile minimum kay pla ek parçay terk eder. Her bir ek parça bilgisayar program nda ak flkan analizleri ile test edilerek tasarlanm flt r. Ek parçalardaki kay plar n toplam, tesisattaki toplam bas nç kayb n n önemli bir bölümünü oluflturmaktad r. Dizayn Yeni HI-TECH 2 ek parçalar ile yap lan temiz su ve kalorifer tesisatlar minimum enerji ile çal flmaktad r. Sadece Dizayn PPR Ek Parçaların Kaynak Bölgesi Koniktir. İdeal kaynak için yeterli sıcaklık pafta, basınç ise ek parçadaki koniklik ile sağlanır. Eğer ek parça konik olmazsa, kaynak kaliteli olmaz. Fazla malzeme tabana yayılır ve delik çapını kapatır. Sonuçta ses üretimi, enerji kaybı ve sorunlu tesisat oluşur ve 50 yıl ömürlü kaynak yapılamaz. YENİ Kullan c Dostu Tasar mla Uygulama Kolayl. Dizayn PPR boru ve ek parçalar, kullan c lar n ifllerini kolaylaflt racak flekilde tasarlanm flt r. HI-TECH 2 d fl diflli ek parçalar n t rt kl metal yüzeyi sayesinde daha güvenilir ve kolay uygulama avantaj sa lanm flt r. Metalli Ek Parçalarda Kullan lan Metalin çindeki A r Metallerin Suya Kar flmas Engellenmifltir 2004 y l nda yay nlanan Alman DIN (EN 12502) standard nda; pirinç malzeme üzerine yap lan kaplamalar a r metaller ihtiva etti i için, bu tür kaplamalar n içme suyu tafl mada kullan lmas yasaklanm flt r. Yeni HI-TECH 2 Serisi ek parçalarda pirinç malzeme, DIN standartlar n n flart kofltu u flekilde MS63 alafl m nda ve nikelaj kaplamas z olarak kullan lm flt r. HI-TECH 2 Serisi PPR Metalli Ek Parçaların Tork Değeri Standartların Çok Üzerindedir. Metalle plastik arasındaki birleşme kalitesini gösteren en önemli özelliklerden birisi tork dayanımıdır. Normal bir uygulamada N/m tork değeri yeterli olmaktadır. Alışkanlıklar nedeni ile çok daha fazla kuvvet uygulansa dahi bu değer N/m değerini geçmemektedir. Yeni HI-TECH 2 metalli ek parçalar bu değerlerin bile yaklaşık 5 kat üstünde ulaşılması zor bir tork dayanımına sahiptir. Üstelik sızdırma sorunu olmadan! Diğer bazı ürünlerde yaşanan metal ile plastik arasındaki sızdırma sorunu HI-TECH 2 metalli ek parçalarda ortadan kaldırılmıştır. HI-TECH 2 Serisi nde üstün tork dayanımı sızdırmazlık özelliği ile birlikte sunulmaktadır. HI-TECH 2 Serisi Metalli Ek Parçalar Sızdırmaz. Plasti i ile metali klasik yöntemlerle birlefltirilen metalli ek parçalarda plastik ve metal aras ndan su s zmas en büyük problemdir. Dizayn yeni HI-TECH 2 Serisi nde metalli ek parçalar n üretiminde klasik yöntemler kullan lmam flt r. Dizayn Yeni HI-TECH 2 serisinde metalli ek parçalarda HIGH PRESSURE INJECTION olarak adland r lan en ileri eknoloji dünyada ilk kez kullan lm flt r. Üç Avrupa patenti ile korunmakta olan bu ürün metal ve plastikten oluflan iki ayr parçal de il, tek parça gibi çal flacak flekilde tasarlanm flt r. Art k metal ile plastik iki ayr malzeme de il, adeta tek malzemedir. HI-TECH 2 Serisi ile 1 Gün 48 Saat Dizayn yeni HI-TECH 2 Serisi ile ustalar m z, normal koflullarda mevcut ürünler ile bir günde yapt klar kayna n art k iki kat n yapabilecek. Biliyoruz ki zaman tesisat ustalar m z için de çok önemli. Dizayn n yeni HI-TECH 2 Serisi ürünlerini kullanarak hem ürünlerin paftaya geçifl süresini büyük farklarla azaltabilir hem de ürünler paftaya geçirirken çok daha az güç sarf edersiniz. Zamandan ve güçten yapt n z tasarruf ile herkesten bir ad m önde yer alabilirsiniz. HI-TECH 2 Serisi ile Kaynak Yapmak Daha Kolay Yeni HI-TECH 2 ürünlerinin paftaya geçifli daha yumuflak ve kolayd r (Eski tecrübelerinizle karfl laflt rd n zda HI-TECH 2 ürünlerinin paftaya daha rahat geçti ini hissedeceksiniz.). Dizayn yeni HI-TECH 2 ile güvenli kaynak yapmak art k çok daha kolay! HI-TECH 2 Serisi ile Çatlayan Borulara Son PPR borular n so ukta darbe ile çatlamas kaç n lmazd r. Dizayn yeni HI-TECH 2 Serisi PPR boru t rt kl d fl yüzey tasar m ile darbe kuvvetlerini sönümlemekte, normal borulara göre %30 daha fazla darbe mukavemeti sa lamaktad r. HI-TECH 2 Serisi PPR Borular ile Mükemmel Şap Uyumu Dizayn yeni HI-TECH 2 borular n t rt kl geometriye sahip d fl yüzeyi sayesinde borunun flap ile bir bütün oluflturmas sa lanm flt r. Bu sayede borunun flap içerisinde hareket etmesi riski ortadan kald r lm flt r. Ayr ca bu t rt klar sayesinde birlefltirme kolayl sa lanmakta ve tesisatç n n boruyu kavramas kolaylaflmaktad r. 4 DİZAYN GRUP FİYAT LİSTESİ

6 D ZAYN SIHH TES SAT BORULARI

7 D ZAYN EL T PIPE SICAK-SO UK TEM Z SU BORUSU YENİ PPR Boruda Devrim: Elit Pipe! %50 daha az uzama ile borularda yaşanılan sehim yapma sorununa çözüm sunar. Kelepçe mesafesinin arttırılması sayesinde %25 daha az kelepçe kullanma imkanı ile hem işçilikten hem de kelepçe masraflarından tasarruf sağlar. Ekonomiktir. Diğer Avantajları 50 yıl ömür garantilidir. Kolay kaynak yapılır. Kısa sürede uygulanır. Firesiz uygulama yapılabilir. Tesisatçıya düşük yatırım ihtiyacı gösterir. Korozyona Uğramaz. Mineraller ile reaksiyona girip çapı daralmaz. Paslanıp içme suyunu kirletmez. Elastik yapısı ile zor pozisyonlarda kolaylıkla döşenebilir. PPR alt katman Mineral katkılı özel PPR orta katman PPR üst katman Kelepçe mesafeleri tablosu Sıcaklık Farkı T ( C) Boru ı Isıl Genleşme Tablosu Kelepçe mesafeleri cm cinsindendir. Boru Uzunluğu (m) Sıcaklık Farkı T ( C) Uzatma Miktarı L DİZAYN GRUP FİYAT LİSTESİ

8 D ZAYN SIHH TES SAT BORULARI YENİ ELİT PIPE PN 20 Gri Beyaz X Et Kalınlığı Miktarı (m) Ebatları (TL/m) X 2, X17X400 23,52 2, X 3, X18X400 27,6 3, X 4, X19X400 29,84 5, X 5, X18X400 34,38 9, X 6, X18X400 32,90 14, X 8, X19X400 34,46 22,60 ELİT PIPE PN 25 Gri Beyaz X Et Kalınlığı Miktarı (m) Ebatları (TL/m) X 3, X17X400 28,00 2, X 4, X18X400 32,28 3, X 5, X19X400 35,36 6, X 6, X18X400 41,22 9, X 8, X18X400 38,41 16, X 10, X19X400 40,77 26,00 HI-TECH 2 PPR BORU PN 20 Gri Beyaz X Et Kalınlığı Miktarı (m) Ebatları (TL/m) X 2, X17X400 23,36 2, X 3, X18X400 26,16 3, X 4, X19X400 28,80 6, X 5, X18X400 33,54 9, X 6, X18X400 31,72 15, X 8, X19X400 32,33 24,60 HI-TECH 2 PPR BORU PN 25 Gri Beyaz X Et Kalınlığı Miktarı (m) Ebatları (TL/m) X 3, X17X400 26,56 2, X 4, X18X400 31,20 4, X 5, X19X400 33,68 6, X 6, X18X400 39,12 11, X 8, X18X400 36,14 17, X 10, X19X400 39,57 27,66 DİZAYN GRUP FİYAT LİSTESİ 7

9 D ZAYN SIHH TES SAT BORULARI BİLİNEN KALİTE PPR BORU PN 16 Gri Beyaz X Et Kalınlığı Miktarı (m) Ebatları (TL/m) X 3, *18*400 25,26 8, X 4, *18*400 21,92 12, X 5, *19*400 22,63 19, X 6, *16*400 21,63 26, X 8, *17*400 23,13 39, X *11*400 22,99 64, X 11,4 4 13*13*400 14,98 79,83 PPR BORU PN 20 Gri Beyaz X Et Kalınlığı Miktarı (m) Ebatları (TL/m) X 2, *17*400 22,08 2, X 3, *18*400 25,80 3, X 4, *19*400 27,84 6, X 5, *18*400 32,64 9, X 6, *19*400 30,67 15, X 8, *19*400 32,16 24, X 10, *16*400 30,56 33, X 12, *17*400 32,85 54, X 15,1 8 19*11*400 32,84 82, X 17,1 4 12*13*400 21,23 101,00 PPR BORU PN 25 Gri Beyaz X Et Kalınlığı Miktarı (m) Ebatları (TL/m) X 3, *17*400 24,96 2, X 4, *18*400 28,80 3, X 5, *19*400 31,28 6, X 6, *18*400 36,72 10, X 8, *19*400 34,41 16, X 10, *19*400 36,16 26, X 12, *16*400 34,16 36, X *17*400 36,90 58, X 18,4 8 19*11*400 36,84 88, X 20,9 4 12*13*400 23,78 111,00 UV KATKILI S YAH PPR BORU (GÜNEfi ENERJ S STEMLER Ç N) Gri Beyaz X Et Kalınlığı Miktarı (m) Ebatları (TL/m) X 2, *17*400 26,08 2, X 3, *17*400 31,56 3, X 4, *17*400 35,76 6,50 Önemli Not: Minimum siparifl miktar için bilgi al n z, 8 DİZAYN GRUP FİYAT LİSTESİ

10 YENİ D ZAYN HI-TECH 2 PPR SERİSİ / ÜSTÜNLÜKLER 1 Moleküler bağ Dizayn HI-TECH 2 Serisi Metalli Ek Parçalar Sızdırmaz Plastiği ile metali klasik yöntemlerle birleştirilen metalli ek parçalarda plastik ve metal arasından su sızması en büyük problemdir. HI-TECH 2 Serisi metalli ek parçaların üretiminde klasik yöntemler kullanılmamıştır. HI-TECH 2 Serisi metalli ek parçalarda HIGH PRESSURE INJECTION olarak adlandırılan en ileri teknoloji dünyada ilk kez kullanılmıştır. Üç Avrupa patenti ile korunmakta olan bu ürün, metal ve plastikten oluşan iki ayrı parça değil, tek parça gibi çalışacak şekilde tasarlanmıştır. Artık metal ile plastik iki ayrı malzeme değil, adeta tek malzemedir. 2 Kullanıcı Dostu Tasarımla Uygulama Kolaylığı HI-TECH 2 PPR boru ve ek parçalar, kullanıcıların işlerini kolaylaştıracak şekilde tasarlanmıştır. HI-TECH 2 dış dişli ek parçaların tırtıklı metal yüzeyi sayesinde daha güvenilir ve kolay uygulama avantajı sağlanmıştır. 3 HI-TECH 2 Serisi ile Tesisatınız Rahat Calışsın HI-TECH 2 ek parçalarda yerel kayıp katsayıları %30 daha düşüktür. Ek parça içerisinden gecen su, HI-TECH 2 ek parçalarda sunulan kolay geçiş ile minimum kayıpla ek parçayı terk eder. Her bir ek parça bilgisayar programında akışkan analizleri ile test edilerek tasarlanmıştır. Ek parçalardaki kayıpların toplamı, tesisattaki toplam basınç kaybının önemli bir bölümünü oluşturmaktadır. Dizayn Yeni HI-TECH 2 ek parçalar ile yapılan temiz su ve kalorifer tesisatları minimum enerji ile çalışmaktadır. 4 HI-TECH 2 Serisi ile 1 Gün 48 Saat HI-TECH 2 Serisi ile ustalarımız, normal koşullarda mevcut ürünler ile bir günde yaptıkları kaynağın artık iki katını yapabilecek. Biliyoruz ki zaman tesisat ustalarımız için de çok önemli. HI-TECH 2 Serisi ürünleri kullanarak hem ürünlerin paftaya geçiş süresini büyük farklarla azaltabilir hem de ürünleri paftaya geçirirken çok daha az güç sarf edersiniz. Zamandan ve güçten yaptığınız tasarruf ile herkesten bir adım önde yer alabilirsiniz. DİZAYN GRUP FİYAT LİSTESİ 9

11 D ZAYN HI-TECH 2 PPR SERİSİ / ÜSTÜNLÜKLER YENİ 5 HI-TECH 2 Serisi PPR Metalli Ek Parçaların Tork Değeri Standartların Çok Üzerindedir Metalle plastik arasındaki birleşme kalitesini gösteren en önemli özelliklerden birisi tork dayanımıdır. Normal bir uygulamada N.m tork değeri yeterli olmaktadır. Alışkanlıklar nedeni ile çok daha fazla kuvvet uygulansa dahi bu değer N.m yi geçmemektedir. Yeni HI-TECH 2 metalli ek parçalar bu değerlerin bile yaklaşık 5 kat üstünde ulaşılması zor bir tork dayanımına sahiptir. Üstelik sızdırma sorunu olmadan! Diğer bazı ürünlerde yaşanan metal ile plastik arasındaki sızdırma sorunu HI-TECH 2 metalli ek parçalarda ortadan kaldırılmıştır. HI-TECH 2 Serisi nde üstün tork dayanımı sızdırmazlık özelliği ile birlikte sunulmaktadır. 6 Teknoloji ve Estetiğin Buluştuğu Nokta HI-TECH 2 Serisi, AR-GE ekibinin uzun süreli çalışmaları sonucunda teknoloji ve estetiğin tek üründe buluşturulduğu, bina içi temiz su sistemlerinde suyun doğru, güvenilir ve ekonomik taşınmasını sağlayan bir ürün serisidir. PPR boru ve ek parçaların bu denli üstün uyumu ve teknik üstünlüklerinin yanında görsel ve bütünsel farklılıkları ile hem montaj yapan tesisat ustasına işini sevdirmekte, hem de kullanıcısına estetik kaygıların ortadan kaldırıldığı sağlıklı tesisatlar sunmaktadır. 7 HI-TECH 2 Serisi ile Kaynaklar Artık Daha Temiz HI-TECH 2 PPR borular sayesinde paftanın eritme işlemi yaparken dışarı taşırdığı plastik atıkların çirkin görüntüsü artık ortadan kalkıyor. Boru ve ek parça birleşim bölgesinde kalan atık malzemenin çirkin görüntü oluşturması tesisatta istenilmez. HI-TECH 2boruların özel tasarımı ile eriyen malzeme pafta dışına sıyrılmaz, boru ve ek parça arasında sıkışır ve uzun ömürlü kaynaklar oluşur. 8 Modern Tesisatlara Göz Alıcı Renkler HI-TECH 2 Serisi PPR Boru ve ek parçalar beyaz, gri, yeşil rengin dışında altın, gümüş ve fildişi renklerinde de kullanıcısına sunulmuştur. 10 DİZAYN GRUP FİYAT LİSTESİ

12 YENİ D ZAYN HI-TECH 2 PPR SERİSİ / ÜSTÜNLÜKLER 9 HI-TECH 2 Serisi ile Çatlayan Borulara Son PPR boruların soğukta darbe ile çatlaması kaçınılmazdır. Dizayn yeni HI-TECH 2 Serisi PPR boru, tırtıklı dış yüzey tasarımı ile darbe kuvvetlerini sönümlemekte, normal borulara göre %30 daha fazla darbe mukavemeti sağlamaktadır. 10 Metalli Ek Parçalarda Kullanılan Metalin İçindeki Ağır Metallerin Suya Karışması Engellenmiştir 2004 yılında yayınlanan Alman DIN (EN 12502) standardında; pirinç malzeme üzerine yapılan kaplamalar ağır metaller ihtiva ettiği için, bu tür kaplamaların içme suyu taşımada kullanılması yasaklanmıştır. Yeni HI-TECH 2 Serisi ek parçalarda pirinç malzeme, DIN standartlarının şart koştuğu şekilde MS63 alaşımında kullanılmıştır. 11 HI-TECH 2 Serisi Ek Parçalar Koniktir Kaynak kalitesini garanti eden en önemli unsur plastikteki birleştirme bölgesinin konikliğidir. Bu sayede iyi bir kaynağı garanti eden ara yüzey basıncı elde edilir ve birleştirme bölgelerinde daha güvenli kaynak sağlanır. HI-TECH 2 ek parçaların konik yapısı sayesinde birleştirme bölgelerinde yaşanan kesit daralması sorunu ortadan kaldırılmıştır. 12 HI-TECH 2 Serisi PPR Borular ile Mükemmel Şap Uyumu Dizayn yeni HI-TECH 2 PPR boruların tırtıklı geometriye sahip dış yüzeyi sayesinde borunun şap ile bir bütün oluşturması sağlanmıştır. Bu sayede borunun şap içerisinde hareket etmesi riski ortadan kaldırılmıştır. Ayrıca, bu tırtıklar sayesinde birleştirme kolaylığı sağlanmakta ve tesisatçının boruyu kavraması kolaylaşmaktadır. 13 Yeni HI-TECH 2 Serisi ile Kaynak Yapmak Artık Daha Kolay HI-TECH 2 ürünlerinin paftaya geçişi daha yumuşak ve kolaydır (Eski tecrübelerinizle karşılaştırdığınızda HI-TECH 2 ürünlerinin paftaya daha rahat geçtiğini hissedeceksiniz.). HI-TECH 2 ile güvenli kaynak yapmak artık çok daha kolay! DİZAYN GRUP FİYAT LİSTESİ 11

13 DİZAYN HI-TECH 2 OKSİ PLUS KOMBİ BORUSU Ortadan folyolu patentli sistemi ile kombi ve radyatörü korur, ustaların işini kolaylaştırır. Dizayn HI-TECH 2 Oksi Plus Kombi Borusu Tırafllama Gerektirmez Benzersiz teknolojisiyle alüminyum folyonun et kal nl n n tam ortas na al nd Dizayn HI-TECH 2 Oksi Plus Kombi Borusu, t rafllama ad verilen folyo soyma ifllemini ortadan kald rm flt r. Boru kesildikten sonra basit bir al n düzeltme aparat yla sorunsuz kayna a haz r hale gelir. Dizayn HI-TECH 2 Oksi Plus Kombi Borusu ile Az Zamanda Çok fl Dizayn HI-TECH 2 Oksi Plus Kombi Borusu, alüminyum folyoyu ortaya alan teknolojisiyle t rafllama ifllemi gerektirmez. Uygulamac, al n düzeltme aparat n kullanarak yapaca küçük bir alın düzeltme ifllemiyle kas yorgunlu u ve zaman kayb yaflamadan boruyu kayna a haz r hale getirir. Bu sayede iflçilik zaman yar ya düfler ve tesisat daha az say da usta daha k sa zamanda yapabilir. Dizayn HI-TECH 2 Oksi Plus Kombi Borusu Oksijen Geçirmez Dizayn HI-TECH 2 Oksi Plus n ek parça içindeki k sm da folyolu oldu u için, oksijen geçirim seviyesi DIN 4726 standard n n öngördü ü 0,1 g/m 3 xgün seviyesinin de alt ndad r. Dizayn HI-TECH 2 Oksi Plus Kombi Borusu Fire Vermez Dizayn HI-TECH 2 Oksi Plus Kombi borusu uygulamalar nda k sa parçalar da rahatça kullan labildi i için, fire vermez. Dizayn HI-TECH 2 Oksi Plus Kombi Borusu Estetiktir Dizayn HI-TECH 2 Oksi Plus Kombi Borular ve ba lant elemanlar beyaz renkte üretilmektedir. Mevcut ürünlerde folyo yüzeye yak n oldu u için görünen renk gridir. Bu ürünlerdeki grimsi renk, ek parçanın rengiyle uyum sa lamad için tesisatlarda renk uyum esteti i kaybolur. Dizayn HI-TECH 2 Oksi Plus Kombi Borusu Uzamaya Karflı Mukavemet Gösterir Dizayn HI-TECH 2 Oksi Plus ta folyo ortada yer ald ndan, folyonun iki taraf nda da eflit katman bulunur ve uzamaya karfl eflit mukavemet gösterir. Dizayn HI-TECH 2 Oksi Plus Kombi Boru En yi Yapıfltırıcı Katmanlı Borudur Dizayn Grup, kendi patentli imalat prosesini uygulayarak, PPRC 100 hammaddeden üretilen boru ile alüminyum folyo katman aras na yerlefltirdi i yap flt r c katmanla kimyasal ve fiziksel ba kurulmasın sa lar. Alman DVGW W543 standard n n istemifl oldu u 15 N l k mukavemet de erini % 40 fazlas ile sa lamaktad r. Dizayn HI-TECH 2 Oksi Plus Kombi Borusu ile Kaynaklar Daha Temiz Dış yüzeyinin tırtıklı yapıya sahip olması sayesinde Dizayn HI-TECH 2 Oksi Plus Kombi borusu kaynak edilirken eriyen malzeme borunun iç ya da kısmına taşmaz. Böylece, borunun içinde kesit daralması ve tesisatta buna bağlı basınç artışının önlenmesi dışında tesisatlardaki estetiği bozan kötü görüntü de ortadan kalkar.

14 D ZAYN ISITMA TES SATI BORULARI

15 D ZAYN ISITMA TES SATI BORULARI YENİ HI-TECH 2 OKS PLUS KOMB BORUSU PN 32 (Alüminyum Folyolu) Gri Beyaz X Et Kalınlığı Miktarı (m) Ebatları (TL/m) X 3, x17x400 28,80 3, X 4, x18x400 32,64 5, X 5, x19x400 35,04 9, X 6, x18x400 40,26 14, X 8, x18x400 36,97 21, X 10, x19x400 38,88 35,00 OKS PLUS KOMB BORUSU PN 25 (Alüminyum Folyolu) Gri Beyaz X Et Kalınlığı Miktarı (m) Ebatları (TL/m) X 3, x17x400 28,00 3, X 4, x18x400 31,92 5, X 5, x19x400 34,40 8, X 6, x18x400 39,66 14, X 8, x18x400 36,61 21, X 10, x19x400 38,64 34, X 12, x16x400 36,91 45, X x17x400 39,88 78, X 18,4 8 17x17x400 39,36 100,00 Kombi Tesisatlarında Neden Oksi Plus Kombi Borusu Kullanmalıyız? Kombi tesisatları kapalı devre olarak çalışırlar. Kapalı devre tesisatlar içine konsantrasyon farkı nedeni ile havada bulunan Oksijen moleküllerinin difüzyonu söz konusu olabilir. Sistem içinde bulunan su içerisine giren Oksijen molekülleri, sistemdeki metalik parçalarda korozyon, kavitasyon ve erozyon; cihazlarda verim düşüklüğü, servis sıklığı, pompa problemleri; tesisatın belirli bölgelerinde ısınmama ve sirkülasyon problemleri gibi sorunlara yol açar. Bu durum kombi ve radyatör arızalarına, tıkanmalara ve yakıt maliyetlerinin artmasına neden olur. Kapalı sistem tesisatlara Oksijen girişi, Oksijen bariyersiz plastik boru (standart PPR boru, PEX boru, cam takviyeli PPR kompozitboru gibi) kullanımından dolayı plastik boru üzerinden difüzyon yolu ile gerçekleşmektedir. Boru tipine göre sisteme giren oksijen miktarlarını aşağıdaki tabloda görebilirsiniz. Tesisatta stabil boru kullanıldığında birleştirme, Oksijen bariyersiz PPR ek parçalar ile yapılmaktadır. Bu durumda kullanılan ek parçalardan dolayı sisteme Oksijen difüzyonu gerçekleşmektedir. Oksi Plus Kombi Borusu nun kullanılması ile birlikte ise tıraşlama sorunu ortadan kalktığı için, yukarıdaki şekilde de görülebileceği üzere sisteme Oksijen girişi önemli ölçüde engellenmiş olacaktır. Birçok kombi üreticisi tesisatta kullanılan boruların oksijen yalıtımını sağlamaması durumunda kombinin garantisini başlatmamaktadır. Milli servetlerimizi ve yatırımlarımızı korumak, korozyona ve tesisat arızalarına engel olmak ve yakıt maliyetlerini düşürmek adına kombi ısıtma sistemlerinde en doğru çözüm, patentli teknolojisi ile Dizayn Oksi Plus Kombi Borusu dur. 14 DİZAYN GRUP FİYAT LİSTESİ

16 OKS PLUS KOMB BORUSU KAYNAK YÖNTEM 1 6 Kaynak makinesinin 260 C ye kadar s nd n, termostat lambas n n söndü ünü ve paftan n temiz oldu unu kontrol ediniz. Oksi Plus Kombi Borusu ve ek parças n ayn anda özel kaynak paftas na do ru dik olarak itiniz. Özel kaynak paftas tesisat ustalar n n muhtemel hatalar n ortadan kald rmak üzere gelifltirilmifltir. 2 Oksi Plus Kombi Borusu nu, boru makas ile eksenine dik yönde kesiniz. 7 Özel kaynak paftas üzerinde bulunan delikten eriyik malzemenin geldi ini gördükten sonra boru ve ek parçay paftadan ç kar n z (Paftadan ç kar lan boru aln na bak ld nda ortada yer alan alüminyum folyonun plastik içerisinde kald görülecektir.). Oksi Plus Kombi Borusu kaynak uygulamalar nda özel kaynak paftas mutlaka kullan lmal d r. 3 Oksi Plus Kombi Borusu nu, al n düzeltme aparat n n içine yerlefltiriniz. Unutmay n z ki, boru al nlar n n her zaman eksene dik kesilmesi boru makas ile mümkün de ildir. Boru aln n n e ik kesilmesi ise kaynakta sorunlar ç karmaktad r. Al n düzeltme aparat, bu sorunu giderecek iyi tasarlanm fl fl k bir mühendislik ürünüdür. Al n düzeltme aparat mutlaka kullan lmal d r. 8 Paftadan ç kard n z boru ve ek parçay zaman geçirmeden birlefltiriniz. Birlefltirme iflleminde boru ve ek parçay çevirmeyiniz. 4 Al n düzeltme aparat n kullanarak boru aln n düzeltiniz ve folyolu k s mda kanal aç lmas n sa lay n z. Borunun aln, tüm boru al n yüzeyi al n düzeltme aparat n n dibine de ene kadar düzeltilmelidir. Al n düzeltme aparat kullan lmadan yap lan hiçbir tesisat Dizayn Grup taraf ndan garanti edilemez. 9 Firmam z Dizayn marka borular n Dizayn marka ek parçalar ile birlefltirildi i ve tarif edilmifl kurallara uyan tesisatlara garanti verir. 5 Boru aln düzeltilmifl Oksi Plus Kombi Borusu. Önemli Not: 1- Kaynak uygulamalar nda kullan lan paftalar DVS e uygun olmal d r. 2- Yukar da anlat lan kaynak yöntemi HI-TECH 2 Oksi Plus borular da dahil olmak üzere tüm Dizayn Oksi Plus borular için geçerlidir. DİZAYN GRUP FİYAT LİSTESİ 15

17 D ZAYN ISITMA TES SATI BORULARI KOMPOZ T BORU PN 20 Gri Beyaz X Et Kalınlığı Miktarı (m) Ebatları (TL/m) X 2, x17x400 23,36 2, X 3, x18x400 27,24 3, X 4, x19x400 29,20 6, X 5, x18x400 33,72 9, X 6, x18x400 32,22 14, X 8, x19x400 33,79 23,20 KOMPOZ T BORU PN 25 Gri Beyaz X Et Kalınlığı Miktarı (m) Ebatları (TL/m) X 3, x17x400 27,68 2, X 4, x18x400 31,80 4, X 5, x19x400 34,80 7, X 6, x18x400 40,44 9, X 8, x18x400 37,72 16, X 10, x19x400 40,10 26,30 Listelerimizdeki fiyatlara KDV dahil de ildir, Dizayn Endüstriyel Boru Tic, A,fi, önceden haber vermeksizin fiyatlar de ifltirme hakk n sakl tutar, Çok uzatmadan, Hemen kırılmadan kolayca uygulanır. 16 DİZAYN GRUP FİYAT LİSTESİ

18 D ZAYN PPR EK PARÇALAR

19

20 YENİ D ZAYN PPR EK PARÇALAR HI-TECH 2 MANfiON PN 25 Ebatları x40x20 7,20 0, x40x20 8,00 0, x40x20 7,00 0, x40x20 7,35 0, x40x20 6,30 1, x40x20 7,30 3, x40x20 8,57 5, x40x20 8,77 9, x40x20 7,08 14, * 10 40x40x20 5,22 18,00 *Bu çap PN 16 olarak üretilmektedir, EN YENİLER HI-TECH 2 REDÜKS YON PN 25 Ebatları x40x20 8,00 0, x40x20 7,00 0, x40x20 7,20 0, x40x20 6,30 0, x40x20 8,40 0, x40x20 6,60 0, x40x20 6,60 1, x40x20 7,20 1, x40x20 6,30 1, x40x20 7,56 1, x40x20 6,20 1, x40x20 6,70 1, x40x20 7,60 1, x40x20 6,93 2, x40x20 5,85 3, x40x20 6,50 3, x40x20 6,60 7, x40x20 7,60 7, * x40x20 8,32 11, * x40x20 6,09 15,60 *Bu çap PN 16 olarak üretilmektedir, KUYRUKLU DİRSEK 45 Ebatları x40x20 8,07 0, x40x20 8,07 0,77 KUYRUKLU DİRSEK 90 Ebatları x40x20 6,63 0, x40x20 6,51 0,77 REDÜKSİYON DİRSEK Ebatları x40x20 4,59 0, x40x20 5,25 1,27 DİZAYN GRUP FİYAT LİSTESİ 19

21 BENZERSİZ Siz uğraşmayın, Dizayn Yaptı! Zamandan tasarruf, işte kazanç! Suyun akışını bozmaz, kesiti daralmaz! HEPSİNDEN ÜSTÜN Üstün performans!

22 YENİ D ZAYN PPR EK PARÇALAR HI-TECH 2 DİRSEK 90 PN 25 Ebatları x40x20 7,50 0, x40x20 7,80 0, x40x20 7,20 0, x40x20 6,52 1, x40x20 7,80 2, x40x20 7,40 5, x40x20 4,50 9, x40x20 5,44 20, x40x20 7,15 29, * x40x20 5,12 32,60 *Bu çap PN 16 olarak üretilmektedir, HI-TECH2 D RSEK 45 PN 25 Ebatları x40x20 6,60 0, x40x20 7,60 0, x40x20 7,20 0, x40x20 4,60 1, x40x20 5,35 3, x40x20 6,60 6,10 HI-TECH 2 KAV S PLUS PN 25 (ALÜM NYUM FOLYOLU KAV S) Ebatları x40x20 6,90 1, x40x20 8,10 2, x40x20 8,70 4,95 HI-TECH 2 KAV S PN 25 Ebatları x40x20 7,40 1, x40x20 7,88 1, x40x20 8,80 3,40 HI-TECH 2 KEND NDEN MANfiONLU KAV S Ebatları x40x20 4,40 1, x40x20 4,87 1,90 HI-TECH 2 KEND NDEN MANfiONLU KAV S TE (PATENTL ) Ebatları x40x20 5,62 1, x40x20 5,76 2,25 DİZAYN GRUP FİYAT LİSTESİ 21

23 D ZAYN PPR EK PARÇALAR YENİ HI-TECH 2 TE PN 25 Ebatları x40x20 7,20 0, x40x20 6,40 0, x40x20 6,20 1, x40x20 7,44 1, x40x20 6,00 3, x40x20 7,36 7, x40x20 8,22 12, x40x20 8,99 25, x40x20 7,49 40, * x40x20 5,89 43,25 *Bu çap PN 16 olarak üretilmektedir, HI-TECH 2 NEGAL TE PN 25 Ebatları x40x20 9,30 0, x40x20 6,20 0, x40x20 6,40 1, x40x20 5,90 1, x40x20 7,05 1, x40x20 7,05 0, x40x20 5,90 1, x40x20 4,62 2, x40x20 6,42 2, x40x20 6,54 2, x40x20 5,60 4, x40x20 5,80 4, x40x20 7,45 5, x40x20 4,53 5, x40x20 4,86 5, x40x20 6,30 9, x40x20 8,37 7, x40x20 6,56 8, x40x20 7,82 8,75 HI-TECH 2 STAVROZ PN 25 Ebatları x40x20 5,50 0, x40x20 5,85 1, x40x20 6,39 1, x40x20 6,25 3, x40x20 9,90 7, x40x20 8,80 12,70 22 DİZAYN GRUP FİYAT LİSTESİ

24 YENİ D ZAYN PPR EK PARÇALAR HI-TECH 2 OMEGA PN 25 Ebatları x40x20 2,84 6, x40x20 3,36 9, x40x20 3,57 14,00 HI-TECH 2 KAPAMA BAfiLI I PN 25 Ebatları x40x20 9,00 0, x40x20 7,50 0, x40x20 8,00 0, x40x20 9,00 1, x40x20 8,25 1, x40x20 8,68 3, x40x20 7,35 6,50 KÖRTAPA Ebatları x39x39 22,50 0, x39x39 32,50 0,25 Ç FTL KELEPÇE Ebatları x39x39 20,00 0, x39x39 24,00 0, x39x39 19,00 0,32 KAPAKLI KELEPÇE PN 25 Ebatları x39x39 12,00 0, x39x39 16,00 0, x39x39 11,00 0, x39x39 12,00 0, x39x39 14,50 0,62 DİZAYN GRUP FİYAT LİSTESİ 23

25

26 YENİ DİZAYN METALLİ PPR EK PARÇALAR HI-TECH 2 N PEL Ç D fil PN 32 Ebatları / x40x20 16,50 2, / x40x20 17,20 3, / x40x20 15,30 3, / x40x20 15,20 2, x40x20 11,40 6,50 HI-TECH 2 N PEL DIfi D fil PN 32 Ebatları / x40x20 17,20 3, / x40x20 17,10 4, / x40x20 15,25 4, / x40x20 15,00 3, x40x20 13,50 7,05 HI-TECH 2 AK N PEL Ç D fil PN 32 Ebatları x40x20 17,62 9, / x40x20 19,20 16, / x40x20 15,85 20, x40x20 20,96 30, / x40x20 18,67 62, x40x20 16,00 171, * x40x20 18,90 213, x40x20 14,06 325,00 *Bu çap PN 16 olarak üretilmektedir, HI-TECH 2 AK N PEL DIfi D fil PN 32 Ebatları x40x20 17,80 12, / x40x20 17,28 19, / x40x20 14,88 24, x40x20 17,52 35, / x40x20 14,73 81, x40x20 15,40 175, * x40x20 12,88 220, x40x20 10,71 385,00 *Bu çap PN 16 olarak üretilmektedir, DİZAYN GRUP FİYAT LİSTESİ 25

27 DİZAYN METALLİ PPR EK PARÇALAR YENİ HI-TECH 2 Ç D fil D RSEK 90 PN 32 Ebatları / x40x20 12,00 2, / x40x20 14,00 3, / x40x20 12,25 2, / x40x20 12,80 3, / x40x20 10,65 4, x40x20 11,25 6,50 HI-TECH 2 DIfi D fil D RSEK 90 PN 32 Ebatları / x40x20 12,50 3, / x40x20 13,40 4, / x40x20 12,60 3, / x40x20 15,00 4, / x40x20 12,90 5, x40x20 13,50 7,30 HI-TECH 2 DIfi D fil TE PN 32 Ebatları / x40x20 14,25 3,15 HI-TECH 2 Ç D fil TE PN 32 Ebatları / x40x20 12,30 2, / x40x20 13,80 3, / x40x20 11,20 3, / x40x20 12,00 3, / x40x20 9,40 5, x40x20 9,50 6,80 26 DİZAYN GRUP FİYAT LİSTESİ

28 YENİ DİZAYN METALLİ PPR EK PARÇALAR HI-TECH 2 BATARYA BA LANTISI PN 32 Ebatları / x40x20 11,00 2, / x40x20 13,60 3,50 Ç FTL BATARYA BA LANTISI Ebatları / x40x20 5,90 6, / x40x20 6,13 8,60 OYNAR BAfiLIKLI ALTI KÖfiE DIfi D fil RAKOR PN 25 Ebatları / x20x15 7,20 5, / x20x15 5,95 8, x20x15 6,40 11, x20x15 7,40 11, x20x15 6,76 12, / x20x15 8,62 20, / x20x15 11,06 32,00 OYNAR BAfiLIKLI ALTI KÖfiE İÇ D fil RAKOR PN 25 Ebatları / x20x15 6,90 5, / x20x15 5,55 7, x20x15 7,20 10, x20x15 6,12 10, x20x15 6,00 10, / x20x15 5,47 17, / x20x15 9,56 30,40 SO UK VE SICAK SU Ç N K TARAFI KAYNAKLI RAKOR PN 25 Ebatları x20x15 10,80 7, x20x15 7,05 11, x20x15 10,15 14, x20x15 6,55 19, x20x15 7,66 31,10 SO UK SU Ç N K TARAFI KAYNAKLI RAKOR PN 25 Ebatları x40x20 3,84 33, x40x20 4,95 56,20 DİZAYN GRUP FİYAT LİSTESİ 27

29 DİZAYN METALLİ PPR EK PARÇALAR YENİ HI-TECH 2 RAKORLU D RSEK Ebatları / x39x39 20,75 7, / x39x39 17,40 9,40 HI-TECH 2 RAKORLU N PEL Ebatları / x39x39 28,80 7, / x39x39 25,75 9,30 HI-TECH 2 ÇEKVALF Ebatları x20x15 6,95 8, x25x15 7,25 8,75 HI-TECH 2 P SL K TUTUCU Ebatları x20x15 3,80 6, x25x15 5,85 6,76 HI-TECH 2 KOMB BA LANTI SET - 8 L Beyaz Ebatları 964 (Dirsekli) 30 60x39x39 33,00 59, (Nipelli) 30 60x39x39 31,50 59,90 28 DİZAYN GRUP FİYAT LİSTESİ

30 YENİ DİZAYN PPR VANALAR HI-TECH 2 KÜRESEL VANA (SO UK SU) Ebatları x40x20 13,05 9, x40x20 15,60 12, x40x20 9,75 18, x40x20 8,52 21,80 HI-TECH 2 P R NÇ GÖBEKL VANA (SICAK ve SOĞUK SU) Ebatları x40x20 13,05 11, x40x20 15,60 13, x40x20 9,75 19, x40x20 8,52 22,30 HI-TECH 2 KROMLU VANA Ebatları x40x20 13,65 20, x40x20 13,35 20,95 HI-TECH 2 KROMLU VANA UZUN Ebatları x40x20 21,90 24, x40x20 22,30 24,80 HI-TECH 2 KELEBEK BAfiLI VANA PN 32 Ebatları x40x20 10,35 10, x40x20 10,60 10, x40x20 12,42 15,75 DİZAYN GRUP FİYAT LİSTESİ 29

31 DİZAYN PPR AKSESUARLAR & YARDIMCI ELEMANLAR BATARYA BA LANTISI KÖRTAPASI Ebatları Beyaz x40x20 5,75 1,10 AMBALAJ KUTUSU Ebatları x44x22 1,20 25,00 ALIN DÜZELTME APARATI (OKS PLUS KOMB BORUSU Ç N) Ebatları x40x20 2,76 10, x40x20 3,45 15, x15x10 3,42 38, x15x10 2,31 56, x15x10 2,31 184,00 ALIN DÜZELTME APARATI KES C S Ebatları x15x10 0,50 1, x15x10 0,60 1, x15x10 0,25 1, x15x10 0,25 1,30 30 DİZAYN GRUP FİYAT LİSTESİ

32 PATENTLİ D ZAYN PPR KAYNAK MAKİNESİ

33 DİZAYN PPR AKSESUARLAR & YARDIMCI ELEMANLAR ÖZEL KAYNAK PAFTASI * Bu çap düz PPR borular içindir. Ebatları x15x10 4,75 7, x15x10 5,40 8, x15x10 3,87 11, x15x10 4,60 14, x15x10 4,55 33, x15x10 3,32 52, x15x10 4,02 68, x15x10 2,80 84, x15x10 2,80 230,00 * x15x10 2,36 235,00 ÖZEL KAYNAK PAFTASI SERAM Ebatları x15x10 0,20 0, x15x10 0,40 0, x15x10 0,80 0, x15x10 0,70 1, x15x10 0,80 1, x15x10 1,35 2, x15x10 0,38 2, x15x10 0,56 3,15 KAYNAK MAK NESİ (PATENTL ) Ebatları SET 40x27x10 3,42 195, x25x15 3,88 135,00 KAYNAK MAK NESİ (BÜYÜK BOY) Ebatları x47x10 3,17 205,99 YENİ BORU MAKASI T P 1 Ebatları x20x15 2,31 28,00 YENİ BORU MAKASI T P 2 Ebatları x20x15 2,18 24,00 32 DİZAYN GRUP FİYAT LİSTESİ

34 TEKNİK BİLGİLER PPR Boru Kullan m nda Dikkat Edilmesi Gerekenler 1. Boruların montaj öncesi ve montaj sonrasında darbe alması engellenmeli, çarpmalara karşı korunmalıdır. 2. PPR boruların montaj öncesinde ve tesisat kurulumundan sonra uzun süre UV ışınına maruz kalması engellenmelidir. Tesisat kurulumunda sonra UV ışınlarına maruz kalan bölgeler izole edilmelidir. 3. Tamamlanan tesisata, tesisat basınç testi yapılmalıdır (DIN 1988). Basınç testinin şebeke basıncı ile yapılması yanlıştır. Tesisat basınç testi, tesisat tamamlandıktan sonra ve çalışma basıncının 1,5 katında (15 bar) en az 2 saat süresince yapılmalıdır. 4. PPR boru tesisatları donma tehlikesine karşı korunmalıdır. Donma riskinin olduğu bölgelerde yalıtım yapılmalıdır. Tesisat kullanılmayacak ise tesisattaki su boşaltılmalı ve boruların donma neticesinde oluşacak yüksek basınçlar nedeni ile zarar görmesi engellenmelidir. 5. Şofben vb. cihazlarda anlık oluşan yüksek sıcaklıklar nedeni ile sıcak su çıkış hattının ilk 1-1,5 metrelik bölümünde metal boru tercih edilmeli ve daha sonra PPR boruya geçiş sağlanmalıdır. Bu sayede olası problemler engellenmiş olacaktır. 6. Kaynak işleminde kullanılan kaynak paftalarının standartlara uygun olmasına dikkat edilmelidir. Teflonu yıpranmış paftalar ile kaynak işlemi yapılmamalıdır. PPR Sıhhi Tesisat Boru ve Ek Parçaları Kaynak Yöntemi 1. Dizayn PPR Kaynak Makinesi nin 260 C ye kadar ısındığından, termostat lambasının söndüğünden ve paftaların temiz olduğundan emin olunuz. 2. Boruyu eksenine dik yönde boru makası ile kesiniz. Boru ve ek parçanın temiz ve kuru olup olmadığını kontrol ediniz. Gerekir ise kuru bezle boruyu ve ek parçayı temizleyiniz. 3. Boru ve ek parçayı özel kaynak paftasına aynı anda ve dik olarak itiniz. 4. Dizayn PPR Sıhhi Tesisat Boruları nı sadece ve sadece Dizayn PPR Ek Parçalar ile birleştiriniz. Firmamız Dizayn borular ile Dizayn ek parçaların birleştirildiği ve tarif edilmiş kurallara uygun tesisata garanti verir. 5. Boru ve ek parçayı özel paftada bulunan küçük delikten eriyik malzeme dışarı çıkıncaya kadar ısıtınız. Dizayn PPR Sıhhi Tesisat Borusu nu kaynak yaparken Özel Kaynak Paftasını mutlaka kullanınız. 6. Boru ve ek parçayı ısıtma işlemi ve birleştirme işlemi sırasında asla çevirmeyiniz. 7. Paftadan çıkartılan boru ve ek parçayı zaman geçirmeden birleştiriniz. 7. Bağlantılarda konik dişli ek parçalar kullanılmamalıdır. 8. Kirli boru ve ek parçaları temizlenmeden kullanılmamalıdır. 9. Metalli ek parça montajlarında aşırı sıkmalardan kaçınılmalıdır. 10. Boruların kesilmesinde kullanılacak makaslarının keskin olmasına dikkat edilmelidir. 11. Genleşmelerin (uzama ve kısalma) kompanse edilebilmesi için teknik kataloglardan faydalanılmalıdır. 12. Kelepçe mesafeleri PPR borular için aşağıdaki tabloya uygun olmalıdır. PPR BORULARIN KELEPÇE ARALIKLARI BORU ÇAPI Sıcaklık Farkı ( C) DİZAYN GRUP FİYAT LİSTESİ 33

35 PPR BORU VE EK PARÇALARI ÖMÜR-SICAKLIK-BASINÇ TABLOSU 34 DİZAYN GRUP FİYAT LİSTESİ

36 DİZAYN YERDEN ISITMA (PEX) BORU VE EK PARÇALARI

37 D ZAYN PEX BORULARI ve ISITMA S STEMLER Montaj Kolaylığı ile Zamandan Tasarruf. Şantiyelerde ısıtma ve sıhhi tesisat uygulamalarında pex boruyu spiral boruya geçirmek çok zahmet ve işçilik gerektirir. Spiral kangalı açılır, inşaattan aşağı sallandırılır ve pex boru içine geçirilir. Sonuç; zaman kaybı, işçilik kaybı ve kas yorgunluğudur. Dizayn Pipe in Pipe Pex-B Plus Boru, şantiyede pex borunun spiral boruya geçirilme işlemini ortadan kaldırır, daha az maliyet ve zamanla daha çok işçilik sunar. Nakliye ve Stoklamada Avantaj. Dizayn Pipe in Pipe Pex-B Plus Boru, spiral borunun ve pex borunun ayrı ayrı nakledilmesinden ve stoklanmasından kaynaklanan maliyetleri ortadan kaldırarak artı kazanç sunar. En Yüksek Darbe Dayanımı. Dizayn Spiral Boru, yüksek halka rijitliği sayesinde şantiyelerin ağır şartları altında ezilmez, zarar görmez ve içinde bulunan pex boruyu koruyarak olası sorunlarda kolay servis yapılabilmesini sağlar. En Yüksek Basınç Dayanımı, Maksimum Esneklik. Plastik malzemelerde basınç dayanımı artarken malzemenin kırılganlığı da artmaktadır. Dizayn, güçlü araştırma ve geliştirme kadrosu ile Pex-b Plus Boru da esneklikten ödün vermeden en yüksek basınç dayanımı sağlar. Günefl Ifl nlar na Maksimum Dayan kl l k. Dizayn Spiral Boru hammaddesinde bulunan karbonblack katkısı ile zararlı günefl ıflınlarının malzemenin yapısını bozarak kırılganlı a neden olmasını engeller. 20 C de 100 Yıl Garanti, 95 C de 50 Yıl Garanti. Dizayn, kullandığı hammadde ve üstün ürün tasarımı ve üretim hakimiyeti ile Pex-B Plus Borular a 20 C de 100 yıl garanti ve 95 C de 50 yıl garanti sunar. 36 DİZAYN GRUP FİYAT LİSTESİ

38 D ZAYN PEX BORU ve EK PARÇALARI PPRC YERDEN ISITMA BORUSU PEX-B PLUS BORU x Et Kalınlığı Miktarı (m) Ebatları En Yükseklik (TL/m) 22 17X ,20 1,75 x Et Kalınlığı Miktarı (m) Ebatları En Yükseklik (TL/m) 42 16X ,44 1, X ,36 1, X ,36 2, X2, ,10 3,60 PEX-B PLUS BORU PN 20 (YÜKSEK KATLI B NALAR Ç N) x Et Kalınlığı Miktarı (m) Ebatları En Yükseklik (TL/m) 53 16X2, ,56 1,60 PIPE IN PIPE (KILIFLI PEX-B PLUS BORU) (80 m) x Et Kalınlığı Miktarı (m) Ebatları En Yükseklik (TL/m) 59 Mavi 16X ,92 2,20 60 Kırmızı 16X ,92 2,20 PIPE IN PIPE (KILIFLI PEX-B PLUS BORU) (100 m) x Et Kalınlığı Miktarı (m) Ebatları En Yükseklik (TL/m) 71 Mavi 16X ,40 2,20 72 Kırmızı 16X ,40 2,20 PEX-B OKS JEN BAR YERL BORU x Et Kalınlığı Miktarı (m) Ebatları En Yükseklik (TL/m) X ,44 2, X ,84 3,10 PIPE IN PIPE (OKSİJEN BARİYERLİ KILIFLI PEX-B PLUS BORU) x Et Kalınlığı Miktarı (m) Ebatları En Yükseklik (TL/m) Mavi 16X ,92 2, Kırmızı 16X ,92 2,90 SP RAL BORU (KIRMIZI - MAV ) Ebatları Miktarı (m) En Yükseklik (TL/m) 110 Kırmızı ,60 0, Mavi ,60 0,65 DİZAYN GRUP FİYAT LİSTESİ 37

DİZAYN GRUP. MEYER ISO 9001: 2008, DVGW (Almanya), Hygiene institute (Almanya), GOST (Rusya), IMA (Almanya), GOST (Ukrayna), TSE (Türkiye)

DİZAYN GRUP. MEYER ISO 9001: 2008, DVGW (Almanya), Hygiene institute (Almanya), GOST (Rusya), IMA (Almanya), GOST (Ukrayna), TSE (Türkiye) DİZAYN GRUP 1987 yılında, ısıtma ve sıhhi tesisat sektöründe proje geliştirmek ve uygulamak amacıyla kurulan Dizayn Grup, 1992 yılının Eylül ayında yerden ısıtma borularını, ardından da bina içi temiz

Detaylı

TARIMSAL SULAMA FİYAT LİSTESİ

TARIMSAL SULAMA FİYAT LİSTESİ TARIMSAL SULAMA FİYAT LİSTESİ 2012 dizayngrup.com DİZAYN GRUP 1987 yılında, ısıtma ve sıhhi tesisat sektöründe proje geliştirmek ve uygulamak amacıyla kurulan Dizayn Grup, 1992 yılının Eylül ayında yerden

Detaylı

01 ŞUBAT 2014 FİYAT LİSTESİ

01 ŞUBAT 2014 FİYAT LİSTESİ 01 ŞUBAT 2014 FİYAT LİSTESİ 1987 yılında, ısıtma ve s hhi tesisat sektöründe proje geltirmek ve uygulamak amacıyla kurulan Dizayn Grup, 1992 yılının Eylül ayında yerden ısıtma borularını ardından da bina

Detaylı

DİZAYN GRUP NİSAN 2015 FİYAT LİSTESİ

DİZAYN GRUP NİSAN 2015 FİYAT LİSTESİ DİZAYN GRUP NİSAN 2015 FİYAT LİSTESİ PPR BORU PN 16 30250 BEYAZBORU 20 MM PN 16 2,08 TL 30252 BEYAZBORU 25 MM PN 16 3,06 TL 30254 BEYAZBORU 32 MM PN 16 5,28 TL 30256 BEYAZBORU 40 MM PN 16 8,50 TL 30258

Detaylı

DİZAYN GRUP TEMMUZ 2015 FİYAT LİSTESİ

DİZAYN GRUP TEMMUZ 2015 FİYAT LİSTESİ DİZAYN GRUP TEMMUZ 2015 FİYAT LİSTESİ PPR BORU PN 16 PPR BORU PN 20 30250 BEYAZBORU 20 MM PN 16 2,29 TL 30422 BEYAZBORU 20 MM PN 20 2,47 TL 30252 BEYAZBORU 25 MM PN 16 3,37 TL 30424 BEYAZBORU 25 MM PN

Detaylı

DİZAYN GRUP MAYIS 2015 FİYAT LİSTESİ

DİZAYN GRUP MAYIS 2015 FİYAT LİSTESİ DİZAYN GRUP MAYIS 2015 FİYAT LİSTESİ PPR BORU PN 16 PPR BORU PN 20 30250 BEYAZBORU 20 MM PN 16 2,18 TL 30422 BEYAZBORU 20 MM PN 20 2,38 TL 30252 BEYAZBORU 25 MM PN 16 3,21 TL 30424 BEYAZBORU 25 MM PN 20

Detaylı

ÖZENİŞ PLASTİK HAKKINDA

ÖZENİŞ PLASTİK HAKKINDA 15.06.2015 OZENIS-FK-TR/15.06.2015 Türkiye de plastik sektörünün ilk fabrikalarından biri olan Özeniş Plastik, 1959 yılında üretime geçmiştir. Kuruluşunun ilk yıllarında alçak yoğunluklu polietilen kangal

Detaylı

DİZAYN GRUP EKİM 2015 FİYAT LİSTESİ

DİZAYN GRUP EKİM 2015 FİYAT LİSTESİ DİZAYN GRUP EKİM 2015 FİYAT LİSTESİ PPR BORU PN 16 PPR BORU PN 20 30250 BEYAZBORU 20 MM PN 16 2,49 TL 30422 BEYAZBORU 20 MM PN 20 2,68 TL 30252 BEYAZBORU 25 MM PN 16 3,67 TL 30424 BEYAZBORU 25 MM PN 20

Detaylı

01.05.2011 PPR BORU VE EK PARÇALARI FİYAT LİSTESİ YURTİÇİ

01.05.2011 PPR BORU VE EK PARÇALARI FİYAT LİSTESİ YURTİÇİ 01.05.2011 PPR BORU VE EK PARÇALARI FİYAT LİSTESİ YURTİÇİ KOD ÜRÜN ADI TL/m 33347 20 MM OXY PLUS KOMBİ BORUSU 3,32 33349 25 MM OXY PLUS KOMBİ BORUSU 4,60 33351 32 MM OXY PLUS KOMBİ BORUSU 8,00 33353 40

Detaylı

ÖZENİŞ PLASTİK HAKKINDA

ÖZENİŞ PLASTİK HAKKINDA ÖZENİŞ PLASTİK 15.09.2014 OZENIS-FK-TR/15.09.2014 Türkiye de plastik sektörünün ilk fabrikalarından biri olan Özeniş Plastik, 1959 yılında üretime geçmiştir. Kuruluşunun ilk yıllarında alçak yoğunluklu

Detaylı

İÇİNDEKİLER YENİ ÜRÜNLERİMİZ METAL SİSTEMLER PEX BORU VE EKLEME PARÇALARI PPRC BORU VE EKLEME PARÇALARI DUBLEX BORU VE EKLEME PARÇALARI GEDİZ BORULAR

İÇİNDEKİLER YENİ ÜRÜNLERİMİZ METAL SİSTEMLER PEX BORU VE EKLEME PARÇALARI PPRC BORU VE EKLEME PARÇALARI DUBLEX BORU VE EKLEME PARÇALARI GEDİZ BORULAR !"#$%&'"(%)(" 06 EYLÜL 2015 0 6 E Y L U L 2 0 1 5 P A R E K E N D E P E Ş İ N S A T I Ş L İ S T E S İ İÇİNDEKİLER YENİ ÜRÜNLERİMİZ 02 METAL SİSTEMLER 04 PEX BORU VE EKLEME PARÇALARI 10 PPRC BORU VE EKLEME

Detaylı

30 Haziran 2014 Fiyat Listesi

30 Haziran 2014 Fiyat Listesi Haziran Fiyat Listesi PPR-C Boru Stabil Boru Kompozit Boru Fittings BORU PN (ATÜ) P00 P002 P003 P00 P005 P006 P007 P00 P009 BORU PN (ATÜ) PN PN2 PN3 PN PN5 PN6 PN7 PN PN9 BORU PN 0 (0ATÜ) PN0 PN02 PN03

Detaylı

01 KASIM 2014 FİYAT LİSTESİ

01 KASIM 2014 FİYAT LİSTESİ 01 KASIM 2014 FİYAT LİSTESİ 1987 yılında araştırma geliştirme faaliyetleri yapmak üzere kurulan Dizayn Grup, 1991 yılında ilk AR-GE çıktısı olan molekül yapısı özel dizayn edilmiş PPR boru ve ek parçaları

Detaylı

PIPES FOR LIFE OCAK 2017

PIPES FOR LIFE OCAK 2017 OCAK 17 SERTİFİKALARIMIZ KURUMSAL VİZYONUMUZ Dünyanın DEĞER olarak önde gelen boru ve ek parça üreticisi olmaktır. MİSYONUMUZ Su, enerji ve enformasyon nakli ve korunması için entegre boru çözümleri geliştirip

Detaylı

NİSAN 2016 FİYAT LİSTESİ İŞİNİN USTALARINA, USTA İŞİ ÜRÜNLER DİZAYN DA!

NİSAN 2016 FİYAT LİSTESİ İŞİNİN USTALARINA, USTA İŞİ ÜRÜNLER DİZAYN DA! NİSAN 2016 İŞİNİN USTALARINA, USTA İŞİ ÜRÜNLER DİZAYN DA! 1987 yılında araştırma geliştirme faaliyetleri yapmak üzere kurulan Dizayn Grup, 1991 yılında ilk AR-GE çıktısı olan molekül yapısı özel dizayn

Detaylı

01 Kasım 2015 Fiyat Listesi

01 Kasım 2015 Fiyat Listesi 0 Kasım Fiyat Listesi PPRC Boru Stabil Boru Kompozit Boru Fittings BORU PN (ATÜ) P00 P002 P003 P00 P00 P006 P007 P00 P009 P00 x3. mm 2x.2 mm x. mm x6.7 mm x. mm 63x0. mm 7x2. mm 90x.0 mm 0x. mm 2x.9 mm

Detaylı

06 EYLÜL 2015 FİYAT LİSTESİ

06 EYLÜL 2015 FİYAT LİSTESİ 1 7030050015 100 Çuval 50/150 PVC Dublex Boru Ad. 1,79 2 7030050025 80 Çuval 50/250 PVC Dublex Boru Ad. 2,53 3 7030050050 20 Bağ 50/500 PVC Dublex Boru Ad. 3,49 4 7030050100 10 Bağ 50/1000 PVC Dublex Boru

Detaylı

19 MAYIS 2016 FİYAT LİSTESİ

19 MAYIS 2016 FİYAT LİSTESİ 1 7030050015 100 Çuval 50/150 PVC Dublex Boru Ad. 1,93 2 7030050025 80 Çuval 50/250 PVC Dublex Boru Ad. 2,74 3 7030050050 20 Bağ 50/500 PVC Dublex Boru Ad. 3,77 4 7030050100 10 Bağ 50/1000 PVC Dublex Boru

Detaylı

TEMMUZ 2015 FİYAT LİSTESİ. Ağustos Baskısı İŞİNİN USTALARINA, USTA İŞİ ÜRÜNLER DİZAYN DA!

TEMMUZ 2015 FİYAT LİSTESİ. Ağustos Baskısı İŞİNİN USTALARINA, USTA İŞİ ÜRÜNLER DİZAYN DA! TEMMUZ 2015 Ağustos Baskısı İŞİNİN USTALARINA, USTA İŞİ ÜRÜNLER DİZAYN DA! dizayngrup.com /dizayngroup 1987 yılında araştırma geliştirme faaliye eri yapmak üzere kurulan Dizayn Grup, 1991 yılında ilk AR-GE

Detaylı

ARALIK 2016 FİYAT LİSTESİ

ARALIK 2016 FİYAT LİSTESİ www.uplast.com.tr ARALIK 6 FİYAT LİSTESİ www.uplast.com.tr İçindekiler 4 PVC Atık Su Boru ve Ekleme Parçaları 2 PVC Yağmur Oluğu ve Ekleme Parçaları 4 PPR-C Boru ve Ekleme Parçaları 3 PE-RT Mobil Sistem

Detaylı

MAYIS 2015 FİYAT LİSTESİ İŞİNİN USTALARINA, USTA İŞİ ÜRÜNLER DİZAYN DA!

MAYIS 2015 FİYAT LİSTESİ İŞİNİN USTALARINA, USTA İŞİ ÜRÜNLER DİZAYN DA! MAYIS 2015 FİYAT LİSTESİ İŞİNİN USTALARINA, USTA İŞİ ÜRÜNLER DİZAYN DA! 1987 yılında araştırma geliştirme faaliyetleri yapmak üzere kurulan Dizayn Grup, 1991 yılında ilk AR-GE çıktısı olan molekül yapısı

Detaylı

AĞUSTOS 2015 FİYAT LİSTESİ. Ekim Baskısı İŞİNİN USTALARINA, USTA İŞİ ÜRÜNLER DİZAYN DA!

AĞUSTOS 2015 FİYAT LİSTESİ. Ekim Baskısı İŞİNİN USTALARINA, USTA İŞİ ÜRÜNLER DİZAYN DA! AĞUSTOS 2015 Ekim Baskısı İŞİNİN USTALARINA, USTA İŞİ ÜRÜNLER DİZAYN DA! 1987 yılında araştırma geliştirme faaliyetleri yapmak üzere kurulan Dizayn Grup, 1991 yılında ilk AR-GE çıktısı olan molekül yapısı

Detaylı

05 AĞUSTOS 2015 FİYAT LİSTESİ

05 AĞUSTOS 2015 FİYAT LİSTESİ 1 7030050015 100 Çuval 50/150 PVC Dublex Boru 1,69 2 7030050025 80 Çuval 50/250 PVC Dublex Boru 2,39 3 7030050050 20 Bağ 50/500 PVC Dublex Boru 3,29 4 7030050100 10 Bağ 50/1000 PVC Dublex Boru 5,50 5 7030050200

Detaylı

01 NİSAN 2015 FİYAT LİSTESİ

01 NİSAN 2015 FİYAT LİSTESİ 1 7030050015 100 Çuval 50/150 PVC Dublex Boru 1,54 2 7030050025 80 Çuval 50/250 PVC Dublex Boru 2,19 3 7030050050 20 Bağ 50/500 PVC Dublex Boru 3,01 4 7030050100 10 Bağ 50/1000 PVC Dublex Boru 5,03 5 7030050200

Detaylı

15 OCAK 2014 FİYAT LİSTESİ

15 OCAK 2014 FİYAT LİSTESİ 1 7030050015 100 Çuval 50/150 PVC Dublex Boru 1,38 2 7030050025 80 Çuval 50/250 PVC Dublex Boru 1,96 3 7030050050 20 Bağ 50/500 PVC Dublex Boru 2,62 4 7030050100 10 Bağ 50/1000 PVC Dublex Boru 4,60 5 7030050200

Detaylı

MAYIS 2016 FİYAT LİSTESİ

MAYIS 2016 FİYAT LİSTESİ www.uplast.com.tr MAYIS 6 FİYAT LİSTESİ www.uplast.com.tr İçindekiler 4 PVC Atık Su Boru ve Ekleme Parçaları 2 PVC Yağmur Oluğu ve Ekleme Parçaları 4 PPR-C Boru ve Ekleme Parçaları 3 PE-Xb CROSS-LİNK Boru

Detaylı

01 HAZİRAN 2014 FİYAT LİSTESİ

01 HAZİRAN 2014 FİYAT LİSTESİ 1 7030050015 100 Çuval 50/150 PVC Dublex Boru 1,38 2 7030050025 80 Çuval 50/250 PVC Dublex Boru 1,96 3 7030050050 20 Bağ 50/500 PVC Dublex Boru 2,70 4 7030050100 10 Bağ 50/1000 PVC Dublex Boru 4,74 5 7030050200

Detaylı

KÖŞE DÜZELTİCİ ÇİFTLİ YERE TESBİT DÜBELİ BORU TUTUCU LAMA TUTUCU BORU TUTUCU - KLİPS SETLİ STRAFOR Plastik 250 0,515

KÖŞE DÜZELTİCİ ÇİFTLİ YERE TESBİT DÜBELİ BORU TUTUCU LAMA TUTUCU BORU TUTUCU - KLİPS SETLİ STRAFOR Plastik 250 0,515 KÖŞE DÜZELTİCİ 27 0 Plastik 2 0, ÇİFTLİ YERE TESBİT DÜBELİ 27 0 Plastik 00 0,070 BORU TUTUCU 27 0 U Klips 00 0,070 LAMA TUTUCU 27 0 Lama Tutucu 00 0, BORU TUTUCU - KLİPS 27 0 Klips 00 0,070 SETLİ STRAFOR

Detaylı

6 Ekim 2015. Su ve Doğalgaz Tesisat Ürünleri. Gaz Küresel Vana (Mob 5-20) Tam Geçişli. Gaz Küresel Vana (Mob 5-20) Tam Geçişli - Kilitli

6 Ekim 2015. Su ve Doğalgaz Tesisat Ürünleri. Gaz Küresel Vana (Mob 5-20) Tam Geçişli. Gaz Küresel Vana (Mob 5-20) Tam Geçişli - Kilitli 6 Ekim 2015 Su ve Doğalgaz Tesisat Ürünleri Gaz Küresel Vana (Mob 5-20) Tam Geçişli 07.01.400 1/2 100 10,14 TL 07.01.401 3/4 80 14,20 TL 07.01.402 1 40 22,31 TL 07.01.403 1 1/4 20 35,20 TL 07.01.404 1

Detaylı

01 AĞUSTOS 2014 FİYAT LİSTESİ

01 AĞUSTOS 2014 FİYAT LİSTESİ 1 7030050015 100 Çuval 50/150 PVC Dublex Boru 1,44 2 7030050025 80 Çuval 50/250 PVC Dublex Boru 2,04 3 7030050050 20 Bağ 50/500 PVC Dublex Boru 2,81 4 7030050100 10 Bağ 50/1000 PVC Dublex Boru 4,74 5 7030050200

Detaylı

PPRC GRUBU. Fiyat Listesi KASIM w w w. k a s. c o m. t r

PPRC GRUBU. Fiyat Listesi KASIM w w w. k a s. c o m. t r PPRC GRUBU Fiyat Listesi KASIM 2014 w w w. k a s. c o m. t r 32 PPRC Bağlantı Parçaları Kasım 2014 Pex- B Boru PPRC Alüminyum Folyolu Boru PN 25 80.00.016 16x2 100 1,35 TL 80.01.016 16x2 Mavi Kılıflı 100

Detaylı

01 ŞUBAT 2016 FİYAT LİSTESİ

01 ŞUBAT 2016 FİYAT LİSTESİ 1 7030050015 100 Çuval 50/150 PVC Dublex Boru Ad. 1,84 2 7030050025 80 Çuval 50/250 PVC Dublex Boru Ad. 2,61 3 7030050050 20 Bağ 50/500 PVC Dublex Boru Ad. 3,59 4 7030050100 10 Bağ 50/1000 PVC Dublex Boru

Detaylı

ODE R-FLEX PRM/STD LEVHA

ODE R-FLEX PRM/STD LEVHA (HVAC) 4 ODE RFLEX PRM/STD LEVHA ELASTOMERİK KAUÇUK KÖPÜĞÜ YALITIM LEVHALARI Isı İletkenlik Katsayısı (λ λ) (W/mK) (0 C) Yangın Sınıfı (TS EN 11) Yangın Sınıfı (BS 47) Sıcaklık Dayanımı ( C) Kimyasallara

Detaylı

4-10 12-15 16-17 18-29 30-31 32-35 36-37. PVC-U ATIK SU BORULARI ve EK PARÇALARI. PVC-U ÇATI OLUKLARI ve EK PARÇALARI

4-10 12-15 16-17 18-29 30-31 32-35 36-37. PVC-U ATIK SU BORULARI ve EK PARÇALARI. PVC-U ÇATI OLUKLARI ve EK PARÇALARI PVC-U ATIK SU BORULARI ve EK PARÇALARI 4-10 PVC-U ÇATI OLUKLARI ve EK PARÇALARI 11 PVC-U BASINÇLI TEMİZ SU BORULARI ve EK PARÇALARI 12-15 PVC-U SONDAJ BORULARI 16-17 PPRC BORU ve EK PARÇALARI 18-29 PE-X

Detaylı

01 MAYIS 2015 FİYAT LİSTESİ

01 MAYIS 2015 FİYAT LİSTESİ 1 7030050015 100 Çuval 50/150 PVC Dublex Boru 1,61 2 7030050025 80 Çuval 50/250 PVC Dublex Boru 2,28 3 7030050050 20 Bağ 50/500 PVC Dublex Boru 3,13 4 7030050100 10 Bağ 50/1000 PVC Dublex Boru 5,23 5 7030050200

Detaylı

15 NİSAN 2015 FİYAT LİSTESİ

15 NİSAN 2015 FİYAT LİSTESİ 1 7030050015 100 Çuval 50/150 PVC Dublex Boru 1,57 2 7030050025 80 Çuval 50/250 PVC Dublex Boru 2,23 3 7030050050 20 Bağ 50/500 PVC Dublex Boru 3,07 4 7030050100 10 Bağ 50/1000 PVC Dublex Boru 5,13 5 7030050200

Detaylı

FİYAT LİSTESİ MAYIS 2015

FİYAT LİSTESİ MAYIS 2015 KOLLEKTÖR KOLLEKTÖR KOLLEKTÖR KOLLEKTÖR KOLLEKTÖR KOLLEKTÖR VANA VANA VANA VANA VANA VANA VANA VANA VANA VANA VANA VANA VANA VANA VANA FİYAT LİSTESİ MAYIS 2015 PPRC PPRC PPRC PPRC PPRC PPRC PPRC PPRC PPRC

Detaylı

01 MART 2014 FİYAT LİSTESİ

01 MART 2014 FİYAT LİSTESİ 1 7030050015 100 Çuval 50/150 PVC Dublex Boru 1,38 2 7030050025 80 Çuval 50/250 PVC Dublex Boru 1,96 3 7030050050 20 Bağ 50/500 PVC Dublex Boru 2,70 4 7030050100 10 Bağ 50/1000 PVC Dublex Boru 4,74 5 7030050200

Detaylı

K K K K NA VA V FİYAT LİSTESİ MAYIS 2015

K K K K NA VA V FİYAT LİSTESİ MAYIS 2015 NA VA VA V NA VA V VA V V V V NA VA NA VA V V NA VA NA VA NA VA VANA VANA VANA VANA VANA FİYAT LİSTESİ MAYIS 2015 PPRC PPRC PPRC PPRC PPRC PPRC PPRC V NA PPRC PPRC PPRC PPRC PPRC PPRC PPRC V NA VA NA PPRC

Detaylı

AĞUSTOS 2016 FİYAT LİSTESİ İŞİNİN USTALARINA, USTA İŞİ ÜRÜNLER DİZAYN DA!

AĞUSTOS 2016 FİYAT LİSTESİ İŞİNİN USTALARINA, USTA İŞİ ÜRÜNLER DİZAYN DA! AĞUSTOS 2016 İŞİNİN USTALARINA, USTA İŞİ ÜRÜNLER DİZAYN DA! 1987 yılında araştırma geliştirme faaliyetleri yapmak üzere kurulan Dizayn Grup, 1991 yılında ilk AR-GE çıktısı olan molekül yapısı özel dizayn

Detaylı

FİYATLİSTESİ NİSAN2016. w w w. k a s. c o m. t r

FİYATLİSTESİ NİSAN2016. w w w. k a s. c o m. t r FİYATLİSTESİ NİSAN2016 w w w. k a s. c o m. t r Su ve Doğalgaz Tesisat Ürünleri 06 Kollektör ve Yerden Isıtma Grubu 14 Flex Grubu 18 PPRC Grubu 24 Aç kapada 2.000.000 nu aştık ÇİFT YILDIZI TAKTIK... TS

Detaylı

www.alfateknik.com.tr Fiyat Listesi 2012-1

www.alfateknik.com.tr Fiyat Listesi 2012-1 www.alfateknik.com.tr Listesi 2012-1 KONVANSİYONEL HERMETİK ELEKTRONİK KOMBİLER ÜRÜN PEŞİN VADELİ ECA PROTEUS HERMETİK KOMBİ 24 KW 1.035 TL 1.090 TL ECA PROTEUS PLUS HERMETİK KOMBİ 24 KW 1.070 TL 1.130

Detaylı

MAYIS

MAYIS MAYIS www.uplast.com.tr SEKTÖRDE. YILIMIZ MAYIS FİYAT LİSTESİ İÇİNDEKİLER PVC Boru ve Ek Parçaları PVC Yağmur Oluğu ve Ek Parçaları PPR-C Boru ve Ek Parçaları 7 Sulama Hortumları Spiral Hortumlar Polietilen

Detaylı

01 AĞUSTOS 2011 FİYAT LİSTESİ

01 AĞUSTOS 2011 FİYAT LİSTESİ KODU DUBLEX ATIK SU BORULARI 7030050015 50/150 1,31 7030050025 50/250 1,86 7030050050 50/500 2,46 7030050100 50/1000 4,31 7030050200 50/2000 8,28 7030050300 50/3000 12,61 7030050600 50/6000 24,93 7030070015

Detaylı

İstanbul, Adapazarı ve Denizli de üretim tesisleri...

İstanbul, Adapazarı ve Denizli de üretim tesisleri... 15.06.2015 3 İstanbul, Adapazarı ve Denizli de üretim tesisleri... Berke Plastik PVC-U, PP-R, PE-X, Metal, Altyapı ve Isıtma ürün gruplarında, yapmış olduğu yatırımları ve yüksek teknoloji standartlarına

Detaylı

FİYAT LİSTESİ EKİM 2015

FİYAT LİSTESİ EKİM 2015 FİYAT LİSTESİ EKİM 2015 w w w. k a s. c o m. t r Su ve Doğalgaz Tesisat Ürünleri 06 Kollektör ve Yerden Isıtma Grubu 14 Flex Grubu 18 PPRC Grubu 24 KAS Kollektörde YENİLİK var! KAS AR-GE ekibimizin, kaliteden

Detaylı

İçindekiler. www.berkeplastik.com. PVC-U Grubu. PP-R Grubu. PE-X Grubu. Altyapı Grubu. Metal Grubu. Isıtma Grubu

İçindekiler. www.berkeplastik.com. PVC-U Grubu. PP-R Grubu. PE-X Grubu. Altyapı Grubu. Metal Grubu. Isıtma Grubu İçindekiler PVC-U Grubu 9 PP-R Grubu 25 PE-X Grubu 41 Altyapı Grubu 7 45 Metal Grubu 47 Isıtma Grubu 57 PVC-U Grubu PVC-U Boru ve Ek Parçaları PVC-U BORULARI 3.2 TS 275 EN 1329 (B TİPİ) 1110.A.015 50-150

Detaylı

F YAT L STES 01 HAZ RAN 2014 444 9 FRT 8 7 3 0 800 219 80 20

F YAT L STES 01 HAZ RAN 2014 444 9 FRT 8 7 3 0 800 219 80 20 F YAT L STES 01 HAZ RAN 2014 Türkoba Mah. Fırat Plastik Cad. No:23 34907 Büyükçekmece stanbul / TURKEY T: +90 (212) 866 41 41-866 42 42 F: +90 (212) 859 04 00-859 05 00 www.firat.com musterihizmetleri@firat.com

Detaylı

F YAT L STES 01 EYLÜL 2014

F YAT L STES 01 EYLÜL 2014 F YAT L STES 01 EYLÜL 2014 Türkoba Mah. Fırat Plastik Cad. No:23 34907 Büyükçekmece stanbul / TURKEY T: +90 (212) 866 41 41-866 42 42 F: +90 (212) 859 04 00-859 05 00 www.firat.com musterihizmetleri@firat.com

Detaylı

FİYAT LİSTESİ EKİM 2015

FİYAT LİSTESİ EKİM 2015 FİYAT LİSTESİ EKİM 2015 w w w. k a s. c o m. t r Su ve Doğalgaz Tesisat Ürünleri 06 Kollektör ve Yerden Isıtma Grubu 14 Flex Grubu 18 PPRC Grubu 24 KAS Kollektörde YENİLİK var! KAS AR-GE ekibimizin, kaliteden

Detaylı

İstanbul, Adapazarı ve Denizli de üretim tesisleri...

İstanbul, Adapazarı ve Denizli de üretim tesisleri... 15.09.2014 3 İstanbul, Adapazarı ve Denizli de üretim tesisleri... Berke Plastik PVC-U, PP-R, PE-X, Metal, Altyapı ve Isıtma ürün guruplarında, yapmış olduğu yatırımları ve yüksek teknoloji standartlarına

Detaylı

ÜNİVERSAL BORU SİSTEMİ RAUTITAN

ÜNİVERSAL BORU SİSTEMİ RAUTITAN SIHHİ TESİSAT VE ISITMA TESİSATI İÇİN www.rehau.com Yapı Otomotiv Endüstri TALEP Armatür bağlantısı Modern sıhhi tesisatlar ve ısıtma tesisatları maksimum seviyede güvenilirlik, emniyet, esneklik ve çeşitlilik

Detaylı

FİYAT LİSTESİ 1 MART 2014 KONSAN FLEX

FİYAT LİSTESİ 1 MART 2014 KONSAN FLEX FİYAT LİSTESİ 1 MART 014 KONSAN FLEX PN 5 GENEL AMAÇLI KÜRESEL VANALAR TSE CEN / TS 13547 Endüstriyel Tip PN 5 Endüstriyel Tip PN 40 1/ 3/8" 1/" 1 1 /" " 1/" İçme Suyu Küresel Vanası PN TS EN 1388 1/"

Detaylı

F YAT L STES 19 MAYIS 2016

F YAT L STES 19 MAYIS 2016 F YAT L STES 19 MAYIS 2016 1 9 M A Y I S 2 0 1 6 P A R E K E N D E P E Ş İ N S A T I Ş L İ S T E S İ İÇİNDEKİLER YENİ ÜRÜNLERİMİZ 02 METAL SİSTEMLER 04 PE-RT BORU VE EKLEME PARÇALARI 12 PPRC BORU VE EKLEME

Detaylı

RADYATÖR KATALOĞU. www.termoteknik.com

RADYATÖR KATALOĞU. www.termoteknik.com RADYATÖR KATALOĞU www.termoteknik.com Termo Teknik Çorlu Üretim Tesisleri Termo Teknik uluslararası ısı devi Ideal Stelrad Group un Türkiye iştirakidir. 1966 yılında kurulan Termo Teknik, yapılan düzenli

Detaylı

Kare barkodu Tarayınız! Kolay Hızlı Ekonomi BİNA İÇİ DOĞALGAZ TESİSATLARI İÇİN ESNEK ÇÖZÜMLER. Nasıl Çalıştığını öğrenmek için:

Kare barkodu Tarayınız! Kolay Hızlı Ekonomi BİNA İÇİ DOĞALGAZ TESİSATLARI İÇİN ESNEK ÇÖZÜMLER. Nasıl Çalıştığını öğrenmek için: Kolay Hızlı k Ekonomi BİNA İÇİ DOĞALGAZ TESİSATLARI İÇİN ESNEK ÇÖZÜMLER Kare barkodu Tarayınız! AT&T Nasıl Çalıştığını öğrenmek için: ayvaz.com/karebarkod EURO-QUALIFLEX (AEQ) üyesidir. BİNA İÇİ DOĞALGAZ

Detaylı

FİYAT LİSTESİ HAZİRAN 2017

FİYAT LİSTESİ HAZİRAN 2017 FİYAT LİSTESİ HAZİRAN 2017 Flex Kollektör Su Doğalgaz PPRC www.kas.com.tr /kasgrup /kasgrup_ /kasgrup_ Su ve Doğalgaz Tesisat Ürünleri 06 Kollektör ve Yerden Isıtma Grubu 14 Flex Grubu 18 PPRC Grubu 24

Detaylı

Kablo Kanal Sistemleri

Kablo Kanal Sistemleri Schneider Electric Kablo Kanal Sistemleri Katalog Sistem kanalları Yapısal kablolamada uzman çözümler PKS Ultra Yeni tasar m ile daha estetik daha fazla kablo tafl ma kapasitesi (11x0) ve çevreye sayg

Detaylı

LLS ŞEFFAF SPİRALLİ HORTUM MARKET TİPİ GARDEN H SİLİKONLU ŞEFFAF REDÜKSİY REDİKSİYON DEBİ AYARLI HAT ÜSTÜ D DİŞİ KAFAPİ ÖZEL ORJİNAL HORTUMLAR

LLS ŞEFFAF SPİRALLİ HORTUM MARKET TİPİ GARDEN H SİLİKONLU ŞEFFAF REDÜKSİY REDİKSİYON DEBİ AYARLI HAT ÜSTÜ D DİŞİ KAFAPİ ÖZEL ORJİNAL HORTUMLAR JAKUZİ HORTUM VİDANJÖR HORTUM JAKUZİ HORTUM VİDANJÖR HORTUM LLS ŞEFFAF SPİRALLİ HORTUM YEŞİL EMİCİ HORTUMLAR LLS ŞEFFAF SPİRALLİ HORTUM YEŞİL EMİCİ HORTUMLAR SARI VERİCİ HORTUMLAR SARI VERİCİ HORTUMLAR

Detaylı

D fl güzel, içi kaliteli OBO WDK Kablo Döfleme Kanallar, her zaman, her yere uyar

D fl güzel, içi kaliteli OBO WDK Kablo Döfleme Kanallar, her zaman, her yere uyar D fl güzel, içi kaliteli OBO Kablo Döfleme Kanallar, her zaman, her yere uyar OBO Top Modeller LFS Kablo Kanal Sistemleri Her ölçüde çekici Kablo Döfleme Kanal YEN Gelifltirilmifl ürün kalitesi VDE Belgeli

Detaylı

www.mercedes-benz.com.tr Mercedes-Benz Orijinal Ya lar

www.mercedes-benz.com.tr Mercedes-Benz Orijinal Ya lar www.mercedes-benz.com.tr Mercedes-Benz Orijinal Ya lar Kazand ran Güç Mercedes-Benz orijinal ya lar arac n z üreten uzmanlar taraf ndan, gelifltirilmifltir. Mercedes-Benz in dilinden en iyi Mercedes-Benz

Detaylı

KASIM 2016 FİYAT LİSTESİ İŞİNİN USTALARINA, USTA İŞİ ÜRÜNLER DİZAYN DA!

KASIM 2016 FİYAT LİSTESİ İŞİNİN USTALARINA, USTA İŞİ ÜRÜNLER DİZAYN DA! KASIM 2016 İŞİNİN USTALARINA, USTA İŞİ ÜRÜNLER DİZAYN DA! 1987 yılında araştırma geliştirme faaliyetleri yapmak üzere kurulan Dizayn Grup, 1991 yılında ilk AR-GE çıktısı olan molekül yapısı özel dizayn

Detaylı

FİYAT LİSTESİ. SU ve DOĞALGAZ TESİSAT GRUBU FLEKS ÜRÜN GRUBU. KOLLEKTÖR ve YERDEN ISITMA PPRC ÜRÜN GRUBU GRUBU KASIM

FİYAT LİSTESİ. SU ve DOĞALGAZ TESİSAT GRUBU FLEKS ÜRÜN GRUBU. KOLLEKTÖR ve YERDEN ISITMA PPRC ÜRÜN GRUBU GRUBU KASIM FLEKS ÜRÜN GRUBU SU ve DOĞALGAZ TESİSAT GRUBU FİYAT LİSTESİ KASIM 2016 KOLLEKTÖR ve YERDEN ISITMA GRUBU PPRC ÜRÜN GRUBU www.kas.com.tr /kasgrup /kasgrup_ /kasgrup_ Su ve Doğalgaz Tesisat Ürünleri 06 Kollektör

Detaylı

Is Büzüflmeli Ürünler 3

Is Büzüflmeli Ürünler 3 Is Büzüflmeli Ürünler 3 3.1 CTW-602 2:1 Is ile Daralan Makaron...20 3.2 HSR 2:1 Renkli Is ile Daralan Makaron...21 3.3 MDT-A Is ile Daralan Yap flkanl Hortum...22 3.4 HDT-A Is le Daralan Yap flkanl Hortum...23

Detaylı

ÜRÜN KATALOĞU DİZAYN GROUP PRODUCT LIST 1

ÜRÜN KATALOĞU DİZAYN GROUP PRODUCT LIST 1 ÜRÜN KATALOĞU DİZAYN GROUP PRODUCT LIST 1 1987 yılında araştırma geliştirme faaliyetleri yapmak üzere kurulan Dizayn Grup, 1991 yılında ilk AR-GE çıktısı olan molekül yapısı özel dizayn edilmiş PPR boru

Detaylı

FİYAT LİSTESİ MART 2017

FİYAT LİSTESİ MART 2017 FİYAT LİSTESİ MART 2017 Kollektör Flex Su Doğalgaz PPRC www.kas.com.tr /kasgrup /kasgrup_ /kasgrup_ Su ve Doğalgaz Tesisat Ürünleri 06 Kollektör ve Yerden Isıtma Grubu 14 Flex Grubu 18 PPRC Grubu 24 TAHARET

Detaylı

HI-TECH PPR EL KATALOĞU. dizayngrup.com

HI-TECH PPR EL KATALOĞU. dizayngrup.com HI-TECH PPR EL KATALOĞU dizayngrup.com DE fi M ELİNİZDE! dizayngrup.com facebook.com/dizayngroup twitter.com/dizayngroup DE fi M EL N ZDE! DE M D ZAYN TEKNOLOJ S YLE BA LADI! Dizayn Grup, sektörde köklü

Detaylı

FİYAT LİSTESİ ŞUBAT 2017

FİYAT LİSTESİ ŞUBAT 2017 FİYAT LİSTESİ ŞUBAT 2017 www.kas.com.tr /kasgrup /kasgrup_ /kasgrup_ Su ve Doğalgaz Tesisat Ürünleri 06 Kollektör ve Yerden Isıtma Grubu 14 Flex Grubu 18 PPRC Grubu 24 TAHARET MUSLUKLARINDA UZUN ÖMÜR AÇIKLIK

Detaylı

Kalite. Aysan Plastik Kalite Politikasının Birinci Maddesi; Piyasa Şartları Ne Olursa Olsun Sistem ve Ürün Kalitesinden Taviz Vermemektir...

Kalite. Aysan Plastik Kalite Politikasının Birinci Maddesi; Piyasa Şartları Ne Olursa Olsun Sistem ve Ürün Kalitesinden Taviz Vermemektir... 100mm - 1000mm Önsöz Firmamız 1973 yılında M.Sait Ay tarafından tarımsal sulama amaçlı polietilen borular üretmek amacıyla kurulmuş 1998 yılında Aysan Plastik San.Tic.A.Ş. ünvanıyla bir aile şirketi haline

Detaylı

Panel Radyatör & Havlupan & Vana

Panel Radyatör & Havlupan & Vana Panel Radyatör & Havlupan & Vana Yüksek Verim Garanti Çevre Dostu Türk Malı Panel Radyatör YEŞİL TEKNOLOJİ Airfel Panel Radyatörler Çinko osfat kaplama yerine Yeşil Teknolojili Zirconium kaplama teknolojisi

Detaylı

FİYAT LİSTESİ OCAK /kasgrup_. /kasgrup_. /kasgrup

FİYAT LİSTESİ OCAK /kasgrup_. /kasgrup_. /kasgrup FİYAT LİSTESİ OCAK 2017 www.kas.com.tr /kasgrup /kasgrup_ /kasgrup_ Su ve Doğalgaz Tesisat Ürünleri 06 Kollektör ve Yerden Isıtma Grubu 14 Flex Grubu 18 PPRC Grubu 24 TAHARET MUSLUKLARINDA UZUN ÖMÜR AÇIKLIK

Detaylı

PLASTİK TESİSAT MALZEMELERİ ve AKSESUARLARI

PLASTİK TESİSAT MALZEMELERİ ve AKSESUARLARI PLASTİK TESİSAT MALZEMELERİ ve AKSESUARLARI www.fideplast.com.tr LİSTESİ 2016 www.fideplast.com.tr FDP 1000 KÖŞE DÜZELTİCİ 200 0,570 FDP 1050 YERE TESPİT DÜBELİ (KILÇIK) 5.000 0,070 FDP 1100 KLİPSLİ LAMA

Detaylı

Fiyat Listesi 01 MART 2014. Flex. Armatür. Vana PPRC. Kollektör. w w w. k a s. c o m. t r

Fiyat Listesi 01 MART 2014. Flex. Armatür. Vana PPRC. Kollektör. w w w. k a s. c o m. t r Fiyat Listesi 01 MART 2014 Armatür PPRC Vana Kollektör Flex w w w. k a s. c o m. t r Armatür Grubu 05 PPRC Grubu Su ve Doğalgaz Tesisat Ürünleri Kollektör ve Yerden Isıtma Grupları 35 41 49 Flex Grubu

Detaylı

30 NİSAN 2016 FİYAT LİSTESİ

30 NİSAN 2016 FİYAT LİSTESİ 1 7030050015 100 Çuval 50/150 PVC Dublex Boru Ad. 1,89 2 7030050025 80 Çuval 50/250 PVC Dublex Boru Ad. 2,69 3 7030050050 20 Bağ 50/500 PVC Dublex Boru Ad. 3,70 4 7030050100 10 Bağ 50/1000 PVC Dublex Boru

Detaylı

YAĞMUR İNDİRME ÇÖZÜMLERİ. Modüler, uzun ömürlü yağmur indirme çözümleri.

YAĞMUR İNDİRME ÇÖZÜMLERİ. Modüler, uzun ömürlü yağmur indirme çözümleri. YAĞMUR İNDİRME ÇÖZÜMLERİ Modüler, uzun ömürlü yağmur indirme çözümleri. Çatıda yağmur indirme sistemi ayrı bir önem taşır. Çünkü; kırılan, çatlayan, yağmur suyunun düzenli akışını engelleyen, yapının estetiğini

Detaylı

İçindekiler İsk. Sayfa PPRC - ATIK SU BORULARI 1-4

İçindekiler İsk. Sayfa PPRC - ATIK SU BORULARI 1-4 İçindekiler İsk. Sayfa PPRC - ATIK SU BORULARI - KORUGE BORU ve EK PARÇALARI 5-6 HDPE ve PVC TEMİZ SU BORULARI 7 DRENAJ BORULARI 7 SONDAJ BORULARI 8 KAPLİN GRUBU 9-0- PVC YAPIŞMA EK PARÇALAR (PİMTAŞ) 2-3-

Detaylı

ŞUBAT 2017 FİYAT LİSTESİ İŞİNİN USTALARINA, USTA İŞİ ÜRÜNLER DİZAYN DA!

ŞUBAT 2017 FİYAT LİSTESİ İŞİNİN USTALARINA, USTA İŞİ ÜRÜNLER DİZAYN DA! ŞUBAT 2017 İŞİNİN USTALARINA, USTA İŞİ ÜRÜNLER DİZAYN DA! 1987 yılında araştırma geliştirme faaliyetleri yapmak üzere kurulan Dizayn Grup, 1991 yılında ilk AR-GE çıktısı olan molekül yapısı özel dizayn

Detaylı

GAZ KÜRESEL VANA GRUBU ÜRÜN. DOĞALGAZ TESİSAT ve İZALASYON ÜRÜNLERİ KİLİTLİ GAZ KÜRESEL VANA GRUBU KOMBİ BAĞLANTI SETİ (PLASTİK)

GAZ KÜRESEL VANA GRUBU ÜRÜN. DOĞALGAZ TESİSAT ve İZALASYON ÜRÜNLERİ KİLİTLİ GAZ KÜRESEL VANA GRUBU KOMBİ BAĞLANTI SETİ (PLASTİK) GAZ KÜRESEL VANA GRUBU 1.1/ 1. DOĞALGAZ TESİSAT ve İZALASYON LERİ 1 2 46,80 KİLİTLİ GAZ KÜRESEL VANA GRUBU 8,95 11,75 18,40 1 28,00 46,75 121,45 169,45 284,55 23,15 24,20 30,55 31,60 3,90 4,55 Filtreli

Detaylı

KİLİTLİ GAZ KÜRESEL VANA GRUBU KOMBİ BAĞLANTI SETİ ( PRİNÇ ) KOD ÜRÜN K.AD. B.FİYATI KOD ÜRÜN K.AD. B.FİYATI

KİLİTLİ GAZ KÜRESEL VANA GRUBU KOMBİ BAĞLANTI SETİ ( PRİNÇ ) KOD ÜRÜN K.AD. B.FİYATI KOD ÜRÜN K.AD. B.FİYATI GAZ KÜRESEL VANA GRUBU DOĞ. TESİSAT ve İZALASYON ÜRÜNLERİ 400 1/2" Tam Geçişli Doğalgaz V. 100 7,55 TL 800 Doğalgaz Macunu 24 5,30 TL 401 3/4" Tam Geçişli Doğalgaz V. 80 10,40 TL 801 Doğalgaz Keteni Kg.

Detaylı

Mart 2015 FİYAT LİSTESİ

Mart 2015 FİYAT LİSTESİ Mart 2015 FİYAT LİSTESİ DOĞALGAZ VANASI (Tam Geçişli Çelik Kollu) 125 1/2 DN15 75 9,43 126 3/4 DN20 50 13,20 127 1 DN25 35 20,14 128 1¼ DN32 15 31,27 129 1½ DN40 10 53,64 130 2 DN50 10 78,97 DOĞALGAZ VANASI

Detaylı

YAŞ TİP SOĞUK SU SAYAÇLARI KURU TİP SOĞUK SU SAYAÇLARI SICAK SU SAYAÇLARI YARI YAŞ TİP SOĞUK SU SAYAÇLARI WOLTMAN SU SAYAÇLARI VOLUMETRİK SU SAYAÇLARI

YAŞ TİP SOĞUK SU SAYAÇLARI KURU TİP SOĞUK SU SAYAÇLARI SICAK SU SAYAÇLARI YARI YAŞ TİP SOĞUK SU SAYAÇLARI WOLTMAN SU SAYAÇLARI VOLUMETRİK SU SAYAÇLARI KURU TİP SOĞUK SU SAYAÇLARI GENEL ÖZELLİKLER YAŞ TİP SOĞUK SU SAYAÇLARI GENEL ÖZELLİKLER - MID (Ölçü Aleti Direktifi) Sertifikalı - Çok huzmeli tasarımı ile uzun ömür - Düşük basınç kaybı - İlk hareket

Detaylı

SU TESİSATLARI ISITMA KLİMA SOĞUTMA SOLAR SİSTEMLER ENDÜSTRİYEL NETWORK

SU TESİSATLARI ISITMA KLİMA SOĞUTMA SOLAR SİSTEMLER ENDÜSTRİYEL NETWORK 1 SU TESİSATLARI ISIA KLİMA SOĞUA SOLAR SİSTEMLER ENDÜSTRİYEL NETWORK Enerji tasarrufu sağlayan ve çevreyi koruyan gelişmiş teknoloji Üst düzey ve sürekli enerji tasarrufu Güvenilir sistem kurulumu Montaj

Detaylı

OBO: Bir taflla iki kufl! GEK-K Rapid 45 ve GEK-K 80 lik kanal kapa

OBO: Bir taflla iki kufl! GEK-K Rapid 45 ve GEK-K 80 lik kanal kapa OBO: Bir taflla iki kufl! Rapid 45 ve 80 lik kanal kapa OBO Top Modeller LFS Kablo Kanal Sistemleri K saca: çok daha fazla yer Rapid 45 Rapid 45 tipi kablo kanal, üst düzey bir esneklik sunmaktad r; çünkü

Detaylı

MAYIS 2017 F İYAT LİSTESİ İŞİNİN USTALARINA, USTA İŞİ ÜRÜNLER DİZAYN DA!

MAYIS 2017 F İYAT LİSTESİ İŞİNİN USTALARINA, USTA İŞİ ÜRÜNLER DİZAYN DA! MAYIS 2017 F İYAT LİSTESİ İŞİNİN USTALARINA, USTA İŞİ ÜRÜNLER DİZAYN DA! dizayngrup.com /dizayngroup 1987 yılında araştırma geliştirme faaliyetleri yapmak üzere kurulan Dizayn Grup, 1991 yılında ilk AR-GE

Detaylı

Fiyat Listesi 30 Eylül 2013

Fiyat Listesi 30 Eylül 2013 Fiyat Listesi 30 Eylül 2013 Armatür PPRC Vana Kollektör Flex w w w. k a s. c o m. t r Armatür Grubu 05 PPRC Grubu Su ve Doğalgaz Tesisat Ürünleri Kollektör ve Yerden Isıtma Grupları 35 41 49 Flex Grubu

Detaylı

İÇİNDEKİLER YENİ ÜRÜNLERİMİZ METAL SİSTEMLER PEX BORU VE EKLEME PARÇALARI PPRC BORU VE EKLEME PARÇALARI DUBLEX BORU VE EKLEME PARÇALARI GEDİZ BORULAR

İÇİNDEKİLER YENİ ÜRÜNLERİMİZ METAL SİSTEMLER PEX BORU VE EKLEME PARÇALARI PPRC BORU VE EKLEME PARÇALARI DUBLEX BORU VE EKLEME PARÇALARI GEDİZ BORULAR İÇİNDEKİLER YENİ ÜRÜNLERİMİZ 03 METAL SİSTEMLER 05 PEX BORU VE EKLEME PARÇALARI 11 PPRC BORU VE EKLEME PARÇALARI 13 DUBLEX BORU VE EKLEME PARÇALARI 29 GEDİZ BORULAR 37 DRENAJ BORULARI 38 ÇATI OLUKLARI

Detaylı

TESİSAT BİLGİSİ DERSİ DERS NOTLARI

TESİSAT BİLGİSİ DERSİ DERS NOTLARI TESİSAT BİLGİSİ DERSİ DERS NOTLARI 5.HAFTA Hazırlayan: Öğr. Gör. Tuğberk ÖNAL MALATYA 2016 KALORİFER TESİSATI 1.BORU TİPLERİ 1.1.Bakır borular: - Kullanılır durumdaki mevcut binalarda, açıktan giden ısıtma

Detaylı

F YAT L STES 06 EYLÜL 2015

F YAT L STES 06 EYLÜL 2015 F YAT L STES 06 EYLÜL 15 İÇİNDEKİLER YENİ ÜRÜNLERİMİZ 03 METAL SİSTEMLER 05 PEX BORU VE EKLEME PARÇALARI 11 PPRC BORU VE EKLEME PARÇALARI 13 DUBLEX BORU VE EKLEME PARÇALARI 29 GEDİZ BORULAR 37 DRENAJ BORULARI

Detaylı

PAKTERMO DAİRE İÇİ TESİSAT HORTUMLARI

PAKTERMO DAİRE İÇİ TESİSAT HORTUMLARI PAKTERMO DAİRE İÇİ TESİSAT HORTUMLARI Avrupa Standardı EN 15266 ya uygun olarak üretilen, işletme basıncı 0,5 bar a kadar olan paslanmaz çelik esnek hortum takımları bina içi gaz bağlantılarında kullanılmaktadır.

Detaylı

TEMMUZ 2017 FİYAT LİSTESİ İŞİNİN USTALARINA, USTA İŞİ ÜRÜNLER DİZAYN DA!

TEMMUZ 2017 FİYAT LİSTESİ İŞİNİN USTALARINA, USTA İŞİ ÜRÜNLER DİZAYN DA! TEMMUZ 2017 İŞİNİN USTALARINA, USTA İŞİ ÜRÜNLER DİZAYN DA! dizayngrup.com /dizayngroup 1987 yılında araştırma geliştirme faaliyetleri yapmak üzere kurulan Dizayn Grup, 1991 yılında ilk AR-GE çıktısı olan

Detaylı

Fan Coil Cihazları Tesisat Bağlantıları

Fan Coil Cihazları Tesisat Bağlantıları Newtherm Fan Coil Kontrol Ekipmanları Bağlantı vanaları, uzaktan kontrol cihazları, dijital veya mekanik duvar tipi termostatları ve yalıtımlı montaj setleriyle birlikte sistem bazında teslim edilmektedir.

Detaylı

KONSAN. Fiyat Listesi Mart

KONSAN. Fiyat Listesi Mart KONSAN Fiyat Listesi Mart 6 www.konsan.tc KONSAN Fiyat Listesi Mart 6 GENEL AMAÇLI KÜRESEL VANALAR ENDÜSTRİYEL TİP PN BÜYÜKLÜĞÜ ENDÜSTRİYEL TİP PN 0 BÜYÜKLÜĞÜ 39 /' 6,0 3 3/8' 6, 3 / 60, 33 /' 70 8,0 0

Detaylı

işletmeye Tesisleri ni radyatör üretilmesinin ğız. EDM/st Ağustos 2006

işletmeye Tesisleri ni radyatör üretilmesinin ğız. EDM/st Ağustos 2006 Bu sunumda, Temmuz 2006 da işletmeye alınan Alarko Carrier Radyatör Fabrikası Ek Tesisleri ni tanıtacak tacak ve bir saç levhadan panel radyatör üretilmesinin öyküsünü anlatacağı ğız. Dilme İşlemi Panel

Detaylı

BORU İŞLERİ GENEL TEKNİK ŞARTNAMELERİ

BORU İŞLERİ GENEL TEKNİK ŞARTNAMELERİ 1 AKIŞKANIN CİNSİ : BUHAR : ÇELİK BORU ANMA CAPI : DN 15 - DN 100 mm UYGUN STANDARD : TS 301/4 ÇALIŞMA BASINCI : 10 BAR TEST BASINCI : 15 BAR ÇALIŞMA SICAKLIĞI : 185ºC DN 65 - DN400 mm ANMA ÇAPINDA, DN17100

Detaylı

10 YIL GARANTI KALDE RADYATÖR

10 YIL GARANTI KALDE RADYATÖR RADYATÖR KATALOĞU KALDE KİMDİR Kalde dünya çapında müşterilerine üstün kaliteli ürünler üretmede, entegre çözümler tasarlamada ve geliştirmede 37 yıldan fazla deneyimi ile boru ve ttingsler konusunda lider

Detaylı

RADYATÖR KATALOĞU. Ocak

RADYATÖR KATALOĞU. Ocak RADYATÖR KATALOĞU Ocak 2017 www.termoteknik.com 1 Termo Teknik Çorlu Üretim Tesisleri 2 Termo Teknik, uluslararası ısı devi Stelrad Radiators Group un Türkiye iştiraki ve Türkiye ile Avrupa nın en büyük

Detaylı

EKİM FİYAT LİSTESİ METAL PLASTİK

EKİM FİYAT LİSTESİ METAL PLASTİK 2016 - EKİM FİYAT LİSTESİ MADE IN TURKEY www.imekanik.com Küresel müşteri portföyümüzün gerekliliği olarak ürün çeşitliliğimizi sürekli olarak arttırmaktayız. Farklı sektörlerde hizmet veren müşterilerimizin

Detaylı

Alsecco Hafif D fl Cephe S valar

Alsecco Hafif D fl Cephe S valar Alsecco Hafif D fl Cephe S valar Mineral Esasl Malzemelerle Oluflturulmufl Yap lar çin Alsecco Ürünleri Alsecco haz r s va bir Ytong ürünüdür. 2 Mineral Esasl Yüzeyler için alsecco Ürünleri Yap larda Komple

Detaylı

FİYAT LİSTESİ. plast. Poletlen Boru Sstemler. yapı malzemeleri

FİYAT LİSTESİ. plast. Poletlen Boru Sstemler. yapı malzemeleri FİYAT LİSTESİ 0 Poletlen Boru Sstemler plast plast Faaliyete başladığı 99 yılından bu yana artan başarı grafiği ve yoğun iş hacmi ile alanında güçlü bir deneyime sahip olan Tplast, birikimini yeni başarılara

Detaylı

Plastik Ek Parçaları Kombi Bağlantı Setleri 2014 Ürün ve Fiyat Kataloğu

Plastik Ek Parçaları Kombi Bağlantı Setleri 2014 Ürün ve Fiyat Kataloğu Ürünleri San. ve Tic. A.. Plastik Ek Parçaları Kombi Bağlantı Setleri 2014 Ürün ve Kataloğu Ürünleri San. ve Tic. A.. 2000 y l nda kaliteli üretim ilkesi ile üretime geçen ik Ürünleri San.ve Tic. A.Ş.

Detaylı