DİZAYN GRUP. MEYER ISO 9001: 2008, DVGW (Almanya), Hygiene institute (Almanya), GOST (Rusya), IMA (Almanya), GOST (Ukrayna), TSE (Türkiye)

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "DİZAYN GRUP. MEYER ISO 9001: 2008, DVGW (Almanya), Hygiene institute (Almanya), GOST (Rusya), IMA (Almanya), GOST (Ukrayna), TSE (Türkiye)"

Transkript

1 01 OCAK 2014

2 DİZAYN GRUP 1987 yılında, ısıtma ve sıhhi tesisat sektöründe proje geliştirmek ve uygulamak amacıyla kurulan Dizayn Grup, 1992 yılının Eylül ayında yerden ısıtma borularını, ardından da bina içi temiz su borularını üretmeye başladı. fiu an Mir Holding grup şirketlerinin en büyüğü konumundadır. Plastik boru kullanımının yaygınlaştırılması için birçok eğitim ve tanıtım faaliyeti düzenleyen Dizayn Grup; Çorlu, Azerbaycan ve Trabzon daki üretim tesislerinde, m 2 nin üzerinde kapalı ve m 2 nin üzerinde açık alanda üretim yapmaktadır. Her yıl cirosunun yaklaşık %5 ini Ar-Ge çalışmalarına harcayan Dizayn Grup un geliştirmiş olduğu ürünlerden her biri uluslararası bağımsız kuruluşlardan alınmış sertifikalara sahiptir. Bu kuruluşlardan bazıları şunlardır: MEYER ISO 9001: 2008, DVGW (Almanya), Hygiene institute (Almanya), GOST (Rusya), IMA (Almanya), GOST (Ukrayna), TSE (Türkiye) Ortadoğu, Güney Amerika, Batı ve Doğu Avrupa, Rusya, Türk Cumhuriyetleri, Kuzey Afrika, Uzak Doğu ve Avustralya bölgeleri başta olmak üzere 80 in üzerinde ülkeye ihracat yapan Dizayn Grup un, geliştirmiş olduğu ürünlere ait 100 ün üzerinde patenti bulunmaktadır. Ayrıca Dizayn Grup, Temmuz 2004 te ülkemizde ve dünyada teknolojinin gelişmesine sağladığı katkılardan dolayı Türk Patent Enstitüsü tarafından da bir ödülle onurlandırılmıştır. Dizayn Grup un çok kısa sürede böyle bir başarıya ulaşmasının sebebi üç ayrı misyona sahip olmasıdır. Ürün Geliştirme Misyonu ile Dizayn Grup, 12 mm çaptan 1600 mm çapa kadar yüksek basınçlı, 50 mm çaptan 8000 mm çapa kadar düşük basınçlı, yüksek toprak ve trafik yüküne dayanabilecek Polietilen ve Polipropilen hammaddeden mamul, içinden akışkanların geçtiği 23 ayrı sistem ve 4 bini aşkın ürün çeşidi üretmektedir. Dizayn Grup un geliştirmiş olduğu ürün grupları şöyle sıralanabilir: Üstyapı Ürün Grubu Bina içi temiz su sistemleri Bina içi atık su sistemleri Bina içi ısıtma tesisat sistemleri Radyatör ürün grubu Kombi ürün grubu Metalli sistemler Altyapı Ürün Grubu çme suyu sistemleri Kanalizasyon sistemleri Doğalgaz sistemleri Ön izolasyonlu şehir ısıtma sistemleri Tarımsal Sulama Ürün Gruplarıı Damlama sulama sistemleri Yağmurlama sulama sistemleri Sondaj boruları Dizayn Grup, dünyada bir ilki daha gerçeklefltirmifl ve çap 1600 mm boruyu Ekim 2001 de PN 12,5 bas nçta üreterek bir dünya rekoru k rm flt r. Dünyadaki rakiplerinin, üretilmesi imkans z dedi i bu ürünü Dizayn Grup, bilinenin d fl nda bambaflka bir teknoloji gelifltirerek mükemmel bir flekilde üretmifltir. Ayr ca Dizayn Grup bu rekor ile Türkiye nin dünya birincisi olan ilk endüstriyel ürününü de üretmifl olmaktad r. Dizayn Grup, son y llarda Türkiye nin çeflitli üniversitelerinde sürdürülmekte olan onlarca doktora, master, lisans ve proje çal flmas n desteklemektedir. Bu çal flmalara ait proje ve test konular, Dizayn Grup un uzmanl k alan na girmektedir. Yine Dizayn Grup un deste i ile haz rlanan 30 un üzerinde makale çeflitli ulusal ve uluslararas yay nlarda yer alm flt r. Yat r mc Misyonu ile Dizayn Grup, gelifltirdi i ürünlere ait yat r mlar yapmaktad r. Dizayn Grup un gelecek y llardaki hedefi ise; harici ve dahili yat r mlar ile uluslararas arenada faaliyet gösteren çok uluslu bir firma haline gelmektir. Proje Gelifltirme Misyonu ile Dizayn Grup, ak flkanlar n (su, gaz vb.) çok oldu u yerden al narak az oldu u yere ulaflt rarak flehir s tmas, içme suyu ihtiyac n n karfl lanmas, tar msal sulama yap lmas amaçlar yla projeler gelifltirmektedir. Burada ana ve tali da t mlarla birlikte komple bir sistem projelendirerek, projeye ait sistemler kurmaktad r. Yurt içinde ve d fl nda birçok baflar l projeye imza atan Dizayn Grup, Sudan suya kavuflturan projesiyle UNESCO taraf ndan Su ve Suyun Yönetimi ödülüne lay k görülmüfltür. Ödül Töreni, Fransa n n Cannes flehrinde düzenlenen Su Sempozyumu kapsam nda gerçeklefltirilmifltir. Bu ödülün en önemli özelli i ise tarihinde ilk kez özel bir flirkete, Dizayn Grup a verilmifl olmas d r. Di er taraftan Dizayn Grup, kuruluflundan bu yana gelifltirmifl oldu u projeler, ürünler, sahip oldu u patentler, kalite belgeleri ve di er tüm çal flmalar ile Dünya Genç Giriflimci fladam Yar flmas Türkiye Finali nde hem Evrensel Katk Ödülü hem de Birincilik Ödülü nün sahibi olarak yar flman n Dünya Finali ne kat lmaya hak kazanm flt r. Uluslararas bir organizasyon olan ve Almanya, ngiltere, Hollanda gibi toplam 12 ülkenin kat l m yla Filipinler de gerçekleflen Dünya Finali nde Mir Holding Yönetim Kurulu Baflkan brahim Mirmahmuto ullar ülkemizi baflar yla temsil etmifl ve Dünya Genç Giriflimci fladam Yar flmas Büyük Ödülü nün sahibi olmufltur. Dizayn Grup taraf ndan baflar ile sürdürülen bir di er proje Beyin Göçüne Karfl Beyin Gücünü Teflvik Ediyoruz kampanyas d r. lki 2002 y l nda düzenlenen kampanya ile hedeflenen, üretken beyinlerin yurt d fl na ç kmas n önlemek ve ekonomiye kazand r labilecek projelere destek vermektir. Sorumluluklar m z biliyoruz. Dünyan n Dizayn a ihtiyac var!

3 İÇİNDEKİLER 06/08 09/ /23 25/ / / /46 48/50 53/ / / /68 69 Dizayn S hhi Tesisat Borular Sıhhi Tesisat Boruları Dizayn HI-TECH 2 PPR Serisi / Üstünlükler Dizayn Is tma Tesisat Borular Dizayn Is tma Tesisat Borular Kombi Tesisatlarında Neden Oksi Plus Kombi Borusu Kullanmalıyız? Oksi Plus Kombi Borusu Kaynak Yöntemi Kompozit Boru Dizayn PPR Ek Parçalar Dizayn PPR Ek Parçalar Dizayn Metalli PPR Ek Parçalar Dizayn PPR Vanalar Dizayn PPR Aksesuarlar & Yardımcı Elemanlar Teknik Bilgiler PPR Boru ve Ek Parçaları Ömür-Sıcaklık-Basınç Tablosu Dizayn Yerden Isıtma (Pex) Boru ve Ek Parçaları Dizayn PEX Boru ve Ek Parçaları Dizayn PEX Boru Sıcaklık-Basınç-Ömür Tablosu Dizayn Isıtma Çözümleri Dizayn Kollektörler ve Radyatör Vanaları Dizayn Sarı Metal Grubu Ürünler Dizayn Sar Metal Grubu Ek Parçalar Dizayn Atık Su Boru ve Ek Parçaları Dizayn Atık Su Sessiz-Nanotek 2 Boru ve Ek Parçaları Dizayn Atık Su Sessiz-Nanotek 2 Boruları Atık Su Extra Boruları (PP) Dizayn Atık Su Sessiz-Nanotek 2 Ek Parçaları Dizayn Atık Su Çok Sessiz-Triplex Boruları Dizayn Atık Su Çok Sessiz-Triplex Ek Parçaları Dizayn Köşeli Yağmur Oluğu ve Ek Parçaları Dizayn Köşeli Profil ve Ek Parçaları Dizayn Süzgeç & Sifonlar Dizayn PP & PVC Çekvalfler

4 YENİ DİZAYNLAR DİZAYN YENİLERİ DİZAYN ELİT PIPE HI-TECH 2 SERİSİ NİN ÜSTÜNLÜKLERİ HI-TECH 2 OKSİ PLUS KOMBİ BORUSU DİZAYN KOMPOZİT BORU KUYRUKLU DİRSEK 45 ve 90 REDÜKSİYON DİRSEK HI-TECH 2 KENDİNDEN MANŞONLU KAVİS HI-TECH 2 KENDİNDEN MANŞONLU KAVİS TE HI-TECH 2 PPR EK PARÇALAR SIZDIRMA TARİH OLDU DİZAYN PPR KAYNAK MAKİNESİ DİTROO KOMBİLER HI-TECH 2 KOMBİ BAĞLANTI SETİ ATIK SU SESSİZ-NANOTEK 2 BORULAR ATIK SU ÇOK SESSİZ-TRIPLEX BORULAR

5 DİZAYN PPR BORU ve EK PARÇALARI Dizayn HI-TECH 2 Serisi ile Tesisat n z Rahat Çal fls n Dizayn yeni HI-TECH 2 ek parçalar nda yerel kay p katsay lar %30 daha düflüktür. Ek parça içerisinden geçen su, Dizayn yeni HI-TECH 2 ek parçalar nda sunulan kolay geçifl ile minimum kay pla ek parçay terk eder. Her bir ek parça bilgisayar program nda ak flkan analizleri ile test edilerek tasarlanm flt r. Ek parçalardaki kay plar n toplam, tesisattaki toplam bas nç kayb n n önemli bir bölümünü oluflturmaktad r. Dizayn Yeni HI-TECH 2 ek parçalar ile yap lan temiz su ve kalorifer tesisatlar minimum enerji ile çal flmaktad r. Sadece Dizayn PPR Ek Parçaların Kaynak Bölgesi Koniktir. İdeal kaynak için yeterli sıcaklık pafta, basınç ise ek parçadaki koniklik ile sağlanır. Eğer ek parça konik olmazsa, kaynak kaliteli olmaz. Fazla malzeme tabana yayılır ve delik çapını kapatır. Sonuçta ses üretimi, enerji kaybı ve sorunlu tesisat oluşur ve 50 yıl ömürlü kaynak yapılamaz. YENİ Kullan c Dostu Tasar mla Uygulama Kolayl. Dizayn PPR boru ve ek parçalar, kullan c lar n ifllerini kolaylaflt racak flekilde tasarlanm flt r. HI-TECH 2 d fl diflli ek parçalar n t rt kl metal yüzeyi sayesinde daha güvenilir ve kolay uygulama avantaj sa lanm flt r. Metalli Ek Parçalarda Kullan lan Metalin çindeki A r Metallerin Suya Kar flmas Engellenmifltir 2004 y l nda yay nlanan Alman DIN (EN 12502) standard nda; pirinç malzeme üzerine yap lan kaplamalar a r metaller ihtiva etti i için, bu tür kaplamalar n içme suyu tafl mada kullan lmas yasaklanm flt r. Yeni HI-TECH 2 Serisi ek parçalarda pirinç malzeme, DIN standartlar n n flart kofltu u flekilde MS63 alafl m nda ve nikelaj kaplamas z olarak kullan lm flt r. HI-TECH 2 Serisi PPR Metalli Ek Parçaların Tork Değeri Standartların Çok Üzerindedir. Metalle plastik arasındaki birleşme kalitesini gösteren en önemli özelliklerden birisi tork dayanımıdır. Normal bir uygulamada N/m tork değeri yeterli olmaktadır. Alışkanlıklar nedeni ile çok daha fazla kuvvet uygulansa dahi bu değer N/m değerini geçmemektedir. Yeni HI-TECH 2 metalli ek parçalar bu değerlerin bile yaklaşık 5 kat üstünde ulaşılması zor bir tork dayanımına sahiptir. Üstelik sızdırma sorunu olmadan! Diğer bazı ürünlerde yaşanan metal ile plastik arasındaki sızdırma sorunu HI-TECH 2 metalli ek parçalarda ortadan kaldırılmıştır. HI-TECH 2 Serisi nde üstün tork dayanımı sızdırmazlık özelliği ile birlikte sunulmaktadır. HI-TECH 2 Serisi Metalli Ek Parçalar Sızdırmaz. Plasti i ile metali klasik yöntemlerle birlefltirilen metalli ek parçalarda plastik ve metal aras ndan su s zmas en büyük problemdir. Dizayn yeni HI-TECH 2 Serisi nde metalli ek parçalar n üretiminde klasik yöntemler kullan lmam flt r. Dizayn Yeni HI-TECH 2 serisinde metalli ek parçalarda HIGH PRESSURE INJECTION olarak adland r lan en ileri eknoloji dünyada ilk kez kullan lm flt r. Üç Avrupa patenti ile korunmakta olan bu ürün metal ve plastikten oluflan iki ayr parçal de il, tek parça gibi çal flacak flekilde tasarlanm flt r. Art k metal ile plastik iki ayr malzeme de il, adeta tek malzemedir. HI-TECH 2 Serisi ile 1 Gün 48 Saat Dizayn yeni HI-TECH 2 Serisi ile ustalar m z, normal koflullarda mevcut ürünler ile bir günde yapt klar kayna n art k iki kat n yapabilecek. Biliyoruz ki zaman tesisat ustalar m z için de çok önemli. Dizayn n yeni HI-TECH 2 Serisi ürünlerini kullanarak hem ürünlerin paftaya geçifl süresini büyük farklarla azaltabilir hem de ürünler paftaya geçirirken çok daha az güç sarf edersiniz. Zamandan ve güçten yapt n z tasarruf ile herkesten bir ad m önde yer alabilirsiniz. HI-TECH 2 Serisi ile Kaynak Yapmak Daha Kolay Yeni HI-TECH 2 ürünlerinin paftaya geçifli daha yumuflak ve kolayd r (Eski tecrübelerinizle karfl laflt rd n zda HI-TECH 2 ürünlerinin paftaya daha rahat geçti ini hissedeceksiniz.). Dizayn yeni HI-TECH 2 ile güvenli kaynak yapmak art k çok daha kolay! HI-TECH 2 Serisi ile Çatlayan Borulara Son PPR borular n so ukta darbe ile çatlamas kaç n lmazd r. Dizayn yeni HI-TECH 2 Serisi PPR boru t rt kl d fl yüzey tasar m ile darbe kuvvetlerini sönümlemekte, normal borulara göre %30 daha fazla darbe mukavemeti sa lamaktad r. HI-TECH 2 Serisi PPR Borular ile Mükemmel Şap Uyumu Dizayn yeni HI-TECH 2 borular n t rt kl geometriye sahip d fl yüzeyi sayesinde borunun flap ile bir bütün oluflturmas sa lanm flt r. Bu sayede borunun flap içerisinde hareket etmesi riski ortadan kald r lm flt r. Ayr ca bu t rt klar sayesinde birlefltirme kolayl sa lanmakta ve tesisatç n n boruyu kavramas kolaylaflmaktad r. 4 DİZAYN GRUP FİYAT LİSTESİ

6 D ZAYN SIHH TES SAT BORULARI

7 D ZAYN EL T PIPE SICAK-SO UK TEM Z SU BORUSU YENİ PPR Boruda Devrim: Elit Pipe! %50 daha az uzama ile borularda yaşanılan sehim yapma sorununa çözüm sunar. Kelepçe mesafesinin arttırılması sayesinde %25 daha az kelepçe kullanma imkanı ile hem işçilikten hem de kelepçe masraflarından tasarruf sağlar. Ekonomiktir. Diğer Avantajları 50 yıl ömür garantilidir. Kolay kaynak yapılır. Kısa sürede uygulanır. Firesiz uygulama yapılabilir. Tesisatçıya düşük yatırım ihtiyacı gösterir. Korozyona Uğramaz. Mineraller ile reaksiyona girip çapı daralmaz. Paslanıp içme suyunu kirletmez. Elastik yapısı ile zor pozisyonlarda kolaylıkla döşenebilir. PPR alt katman Mineral katkılı özel PPR orta katman PPR üst katman Kelepçe mesafeleri tablosu Sıcaklık Farkı T ( C) Boru ı Isıl Genleşme Tablosu Kelepçe mesafeleri cm cinsindendir. Boru Uzunluğu (m) Sıcaklık Farkı T ( C) Uzatma Miktarı L DİZAYN GRUP FİYAT LİSTESİ

8 D ZAYN SIHH TES SAT BORULARI YENİ ELİT PIPE PN 20 Gri Beyaz X Et Kalınlığı Miktarı (m) Ebatları (TL/m) X 2, X17X400 23,52 2, X 3, X18X400 27,6 3, X 4, X19X400 29,84 5, X 5, X18X400 34,38 9, X 6, X18X400 32,90 14, X 8, X19X400 34,46 22,60 ELİT PIPE PN 25 Gri Beyaz X Et Kalınlığı Miktarı (m) Ebatları (TL/m) X 3, X17X400 28,00 2, X 4, X18X400 32,28 3, X 5, X19X400 35,36 6, X 6, X18X400 41,22 9, X 8, X18X400 38,41 16, X 10, X19X400 40,77 26,00 HI-TECH 2 PPR BORU PN 20 Gri Beyaz X Et Kalınlığı Miktarı (m) Ebatları (TL/m) X 2, X17X400 23,36 2, X 3, X18X400 26,16 3, X 4, X19X400 28,80 6, X 5, X18X400 33,54 9, X 6, X18X400 31,72 15, X 8, X19X400 32,33 24,60 HI-TECH 2 PPR BORU PN 25 Gri Beyaz X Et Kalınlığı Miktarı (m) Ebatları (TL/m) X 3, X17X400 26,56 2, X 4, X18X400 31,20 4, X 5, X19X400 33,68 6, X 6, X18X400 39,12 11, X 8, X18X400 36,14 17, X 10, X19X400 39,57 27,66 DİZAYN GRUP FİYAT LİSTESİ 7

9 D ZAYN SIHH TES SAT BORULARI BİLİNEN KALİTE PPR BORU PN 16 Gri Beyaz X Et Kalınlığı Miktarı (m) Ebatları (TL/m) X 3, *18*400 25,26 8, X 4, *18*400 21,92 12, X 5, *19*400 22,63 19, X 6, *16*400 21,63 26, X 8, *17*400 23,13 39, X *11*400 22,99 64, X 11,4 4 13*13*400 14,98 79,83 PPR BORU PN 20 Gri Beyaz X Et Kalınlığı Miktarı (m) Ebatları (TL/m) X 2, *17*400 22,08 2, X 3, *18*400 25,80 3, X 4, *19*400 27,84 6, X 5, *18*400 32,64 9, X 6, *19*400 30,67 15, X 8, *19*400 32,16 24, X 10, *16*400 30,56 33, X 12, *17*400 32,85 54, X 15,1 8 19*11*400 32,84 82, X 17,1 4 12*13*400 21,23 101,00 PPR BORU PN 25 Gri Beyaz X Et Kalınlığı Miktarı (m) Ebatları (TL/m) X 3, *17*400 24,96 2, X 4, *18*400 28,80 3, X 5, *19*400 31,28 6, X 6, *18*400 36,72 10, X 8, *19*400 34,41 16, X 10, *19*400 36,16 26, X 12, *16*400 34,16 36, X *17*400 36,90 58, X 18,4 8 19*11*400 36,84 88, X 20,9 4 12*13*400 23,78 111,00 UV KATKILI S YAH PPR BORU (GÜNEfi ENERJ S STEMLER Ç N) Gri Beyaz X Et Kalınlığı Miktarı (m) Ebatları (TL/m) X 2, *17*400 26,08 2, X 3, *17*400 31,56 3, X 4, *17*400 35,76 6,50 Önemli Not: Minimum siparifl miktar için bilgi al n z, 8 DİZAYN GRUP FİYAT LİSTESİ

10 YENİ D ZAYN HI-TECH 2 PPR SERİSİ / ÜSTÜNLÜKLER 1 Moleküler bağ Dizayn HI-TECH 2 Serisi Metalli Ek Parçalar Sızdırmaz Plastiği ile metali klasik yöntemlerle birleştirilen metalli ek parçalarda plastik ve metal arasından su sızması en büyük problemdir. HI-TECH 2 Serisi metalli ek parçaların üretiminde klasik yöntemler kullanılmamıştır. HI-TECH 2 Serisi metalli ek parçalarda HIGH PRESSURE INJECTION olarak adlandırılan en ileri teknoloji dünyada ilk kez kullanılmıştır. Üç Avrupa patenti ile korunmakta olan bu ürün, metal ve plastikten oluşan iki ayrı parça değil, tek parça gibi çalışacak şekilde tasarlanmıştır. Artık metal ile plastik iki ayrı malzeme değil, adeta tek malzemedir. 2 Kullanıcı Dostu Tasarımla Uygulama Kolaylığı HI-TECH 2 PPR boru ve ek parçalar, kullanıcıların işlerini kolaylaştıracak şekilde tasarlanmıştır. HI-TECH 2 dış dişli ek parçaların tırtıklı metal yüzeyi sayesinde daha güvenilir ve kolay uygulama avantajı sağlanmıştır. 3 HI-TECH 2 Serisi ile Tesisatınız Rahat Calışsın HI-TECH 2 ek parçalarda yerel kayıp katsayıları %30 daha düşüktür. Ek parça içerisinden gecen su, HI-TECH 2 ek parçalarda sunulan kolay geçiş ile minimum kayıpla ek parçayı terk eder. Her bir ek parça bilgisayar programında akışkan analizleri ile test edilerek tasarlanmıştır. Ek parçalardaki kayıpların toplamı, tesisattaki toplam basınç kaybının önemli bir bölümünü oluşturmaktadır. Dizayn Yeni HI-TECH 2 ek parçalar ile yapılan temiz su ve kalorifer tesisatları minimum enerji ile çalışmaktadır. 4 HI-TECH 2 Serisi ile 1 Gün 48 Saat HI-TECH 2 Serisi ile ustalarımız, normal koşullarda mevcut ürünler ile bir günde yaptıkları kaynağın artık iki katını yapabilecek. Biliyoruz ki zaman tesisat ustalarımız için de çok önemli. HI-TECH 2 Serisi ürünleri kullanarak hem ürünlerin paftaya geçiş süresini büyük farklarla azaltabilir hem de ürünleri paftaya geçirirken çok daha az güç sarf edersiniz. Zamandan ve güçten yaptığınız tasarruf ile herkesten bir adım önde yer alabilirsiniz. DİZAYN GRUP FİYAT LİSTESİ 9

11 D ZAYN HI-TECH 2 PPR SERİSİ / ÜSTÜNLÜKLER YENİ 5 HI-TECH 2 Serisi PPR Metalli Ek Parçaların Tork Değeri Standartların Çok Üzerindedir Metalle plastik arasındaki birleşme kalitesini gösteren en önemli özelliklerden birisi tork dayanımıdır. Normal bir uygulamada N.m tork değeri yeterli olmaktadır. Alışkanlıklar nedeni ile çok daha fazla kuvvet uygulansa dahi bu değer N.m yi geçmemektedir. Yeni HI-TECH 2 metalli ek parçalar bu değerlerin bile yaklaşık 5 kat üstünde ulaşılması zor bir tork dayanımına sahiptir. Üstelik sızdırma sorunu olmadan! Diğer bazı ürünlerde yaşanan metal ile plastik arasındaki sızdırma sorunu HI-TECH 2 metalli ek parçalarda ortadan kaldırılmıştır. HI-TECH 2 Serisi nde üstün tork dayanımı sızdırmazlık özelliği ile birlikte sunulmaktadır. 6 Teknoloji ve Estetiğin Buluştuğu Nokta HI-TECH 2 Serisi, AR-GE ekibinin uzun süreli çalışmaları sonucunda teknoloji ve estetiğin tek üründe buluşturulduğu, bina içi temiz su sistemlerinde suyun doğru, güvenilir ve ekonomik taşınmasını sağlayan bir ürün serisidir. PPR boru ve ek parçaların bu denli üstün uyumu ve teknik üstünlüklerinin yanında görsel ve bütünsel farklılıkları ile hem montaj yapan tesisat ustasına işini sevdirmekte, hem de kullanıcısına estetik kaygıların ortadan kaldırıldığı sağlıklı tesisatlar sunmaktadır. 7 HI-TECH 2 Serisi ile Kaynaklar Artık Daha Temiz HI-TECH 2 PPR borular sayesinde paftanın eritme işlemi yaparken dışarı taşırdığı plastik atıkların çirkin görüntüsü artık ortadan kalkıyor. Boru ve ek parça birleşim bölgesinde kalan atık malzemenin çirkin görüntü oluşturması tesisatta istenilmez. HI-TECH 2boruların özel tasarımı ile eriyen malzeme pafta dışına sıyrılmaz, boru ve ek parça arasında sıkışır ve uzun ömürlü kaynaklar oluşur. 8 Modern Tesisatlara Göz Alıcı Renkler HI-TECH 2 Serisi PPR Boru ve ek parçalar beyaz, gri, yeşil rengin dışında altın, gümüş ve fildişi renklerinde de kullanıcısına sunulmuştur. 10 DİZAYN GRUP FİYAT LİSTESİ

12 YENİ D ZAYN HI-TECH 2 PPR SERİSİ / ÜSTÜNLÜKLER 9 HI-TECH 2 Serisi ile Çatlayan Borulara Son PPR boruların soğukta darbe ile çatlaması kaçınılmazdır. Dizayn yeni HI-TECH 2 Serisi PPR boru, tırtıklı dış yüzey tasarımı ile darbe kuvvetlerini sönümlemekte, normal borulara göre %30 daha fazla darbe mukavemeti sağlamaktadır. 10 Metalli Ek Parçalarda Kullanılan Metalin İçindeki Ağır Metallerin Suya Karışması Engellenmiştir 2004 yılında yayınlanan Alman DIN (EN 12502) standardında; pirinç malzeme üzerine yapılan kaplamalar ağır metaller ihtiva ettiği için, bu tür kaplamaların içme suyu taşımada kullanılması yasaklanmıştır. Yeni HI-TECH 2 Serisi ek parçalarda pirinç malzeme, DIN standartlarının şart koştuğu şekilde MS63 alaşımında kullanılmıştır. 11 HI-TECH 2 Serisi Ek Parçalar Koniktir Kaynak kalitesini garanti eden en önemli unsur plastikteki birleştirme bölgesinin konikliğidir. Bu sayede iyi bir kaynağı garanti eden ara yüzey basıncı elde edilir ve birleştirme bölgelerinde daha güvenli kaynak sağlanır. HI-TECH 2 ek parçaların konik yapısı sayesinde birleştirme bölgelerinde yaşanan kesit daralması sorunu ortadan kaldırılmıştır. 12 HI-TECH 2 Serisi PPR Borular ile Mükemmel Şap Uyumu Dizayn yeni HI-TECH 2 PPR boruların tırtıklı geometriye sahip dış yüzeyi sayesinde borunun şap ile bir bütün oluşturması sağlanmıştır. Bu sayede borunun şap içerisinde hareket etmesi riski ortadan kaldırılmıştır. Ayrıca, bu tırtıklar sayesinde birleştirme kolaylığı sağlanmakta ve tesisatçının boruyu kavraması kolaylaşmaktadır. 13 Yeni HI-TECH 2 Serisi ile Kaynak Yapmak Artık Daha Kolay HI-TECH 2 ürünlerinin paftaya geçişi daha yumuşak ve kolaydır (Eski tecrübelerinizle karşılaştırdığınızda HI-TECH 2 ürünlerinin paftaya daha rahat geçtiğini hissedeceksiniz.). HI-TECH 2 ile güvenli kaynak yapmak artık çok daha kolay! DİZAYN GRUP FİYAT LİSTESİ 11

13 DİZAYN HI-TECH 2 OKSİ PLUS KOMBİ BORUSU Ortadan folyolu patentli sistemi ile kombi ve radyatörü korur, ustaların işini kolaylaştırır. Dizayn HI-TECH 2 Oksi Plus Kombi Borusu Tırafllama Gerektirmez Benzersiz teknolojisiyle alüminyum folyonun et kal nl n n tam ortas na al nd Dizayn HI-TECH 2 Oksi Plus Kombi Borusu, t rafllama ad verilen folyo soyma ifllemini ortadan kald rm flt r. Boru kesildikten sonra basit bir al n düzeltme aparat yla sorunsuz kayna a haz r hale gelir. Dizayn HI-TECH 2 Oksi Plus Kombi Borusu ile Az Zamanda Çok fl Dizayn HI-TECH 2 Oksi Plus Kombi Borusu, alüminyum folyoyu ortaya alan teknolojisiyle t rafllama ifllemi gerektirmez. Uygulamac, al n düzeltme aparat n kullanarak yapaca küçük bir alın düzeltme ifllemiyle kas yorgunlu u ve zaman kayb yaflamadan boruyu kayna a haz r hale getirir. Bu sayede iflçilik zaman yar ya düfler ve tesisat daha az say da usta daha k sa zamanda yapabilir. Dizayn HI-TECH 2 Oksi Plus Kombi Borusu Oksijen Geçirmez Dizayn HI-TECH 2 Oksi Plus n ek parça içindeki k sm da folyolu oldu u için, oksijen geçirim seviyesi DIN 4726 standard n n öngördü ü 0,1 g/m 3 xgün seviyesinin de alt ndad r. Dizayn HI-TECH 2 Oksi Plus Kombi Borusu Fire Vermez Dizayn HI-TECH 2 Oksi Plus Kombi borusu uygulamalar nda k sa parçalar da rahatça kullan labildi i için, fire vermez. Dizayn HI-TECH 2 Oksi Plus Kombi Borusu Estetiktir Dizayn HI-TECH 2 Oksi Plus Kombi Borular ve ba lant elemanlar beyaz renkte üretilmektedir. Mevcut ürünlerde folyo yüzeye yak n oldu u için görünen renk gridir. Bu ürünlerdeki grimsi renk, ek parçanın rengiyle uyum sa lamad için tesisatlarda renk uyum esteti i kaybolur. Dizayn HI-TECH 2 Oksi Plus Kombi Borusu Uzamaya Karflı Mukavemet Gösterir Dizayn HI-TECH 2 Oksi Plus ta folyo ortada yer ald ndan, folyonun iki taraf nda da eflit katman bulunur ve uzamaya karfl eflit mukavemet gösterir. Dizayn HI-TECH 2 Oksi Plus Kombi Boru En yi Yapıfltırıcı Katmanlı Borudur Dizayn Grup, kendi patentli imalat prosesini uygulayarak, PPRC 100 hammaddeden üretilen boru ile alüminyum folyo katman aras na yerlefltirdi i yap flt r c katmanla kimyasal ve fiziksel ba kurulmasın sa lar. Alman DVGW W543 standard n n istemifl oldu u 15 N l k mukavemet de erini % 40 fazlas ile sa lamaktad r. Dizayn HI-TECH 2 Oksi Plus Kombi Borusu ile Kaynaklar Daha Temiz Dış yüzeyinin tırtıklı yapıya sahip olması sayesinde Dizayn HI-TECH 2 Oksi Plus Kombi borusu kaynak edilirken eriyen malzeme borunun iç ya da kısmına taşmaz. Böylece, borunun içinde kesit daralması ve tesisatta buna bağlı basınç artışının önlenmesi dışında tesisatlardaki estetiği bozan kötü görüntü de ortadan kalkar.

14 D ZAYN ISITMA TES SATI BORULARI

15 D ZAYN ISITMA TES SATI BORULARI YENİ HI-TECH 2 OKS PLUS KOMB BORUSU PN 32 (Alüminyum Folyolu) Gri Beyaz X Et Kalınlığı Miktarı (m) Ebatları (TL/m) X 3, x17x400 28,80 3, X 4, x18x400 32,64 5, X 5, x19x400 35,04 9, X 6, x18x400 40,26 14, X 8, x18x400 36,97 21, X 10, x19x400 38,88 35,00 OKS PLUS KOMB BORUSU PN 25 (Alüminyum Folyolu) Gri Beyaz X Et Kalınlığı Miktarı (m) Ebatları (TL/m) X 3, x17x400 28,00 3, X 4, x18x400 31,92 5, X 5, x19x400 34,40 8, X 6, x18x400 39,66 14, X 8, x18x400 36,61 21, X 10, x19x400 38,64 34, X 12, x16x400 36,91 45, X x17x400 39,88 78, X 18,4 8 17x17x400 39,36 100,00 Kombi Tesisatlarında Neden Oksi Plus Kombi Borusu Kullanmalıyız? Kombi tesisatları kapalı devre olarak çalışırlar. Kapalı devre tesisatlar içine konsantrasyon farkı nedeni ile havada bulunan Oksijen moleküllerinin difüzyonu söz konusu olabilir. Sistem içinde bulunan su içerisine giren Oksijen molekülleri, sistemdeki metalik parçalarda korozyon, kavitasyon ve erozyon; cihazlarda verim düşüklüğü, servis sıklığı, pompa problemleri; tesisatın belirli bölgelerinde ısınmama ve sirkülasyon problemleri gibi sorunlara yol açar. Bu durum kombi ve radyatör arızalarına, tıkanmalara ve yakıt maliyetlerinin artmasına neden olur. Kapalı sistem tesisatlara Oksijen girişi, Oksijen bariyersiz plastik boru (standart PPR boru, PEX boru, cam takviyeli PPR kompozitboru gibi) kullanımından dolayı plastik boru üzerinden difüzyon yolu ile gerçekleşmektedir. Boru tipine göre sisteme giren oksijen miktarlarını aşağıdaki tabloda görebilirsiniz. Tesisatta stabil boru kullanıldığında birleştirme, Oksijen bariyersiz PPR ek parçalar ile yapılmaktadır. Bu durumda kullanılan ek parçalardan dolayı sisteme Oksijen difüzyonu gerçekleşmektedir. Oksi Plus Kombi Borusu nun kullanılması ile birlikte ise tıraşlama sorunu ortadan kalktığı için, yukarıdaki şekilde de görülebileceği üzere sisteme Oksijen girişi önemli ölçüde engellenmiş olacaktır. Birçok kombi üreticisi tesisatta kullanılan boruların oksijen yalıtımını sağlamaması durumunda kombinin garantisini başlatmamaktadır. Milli servetlerimizi ve yatırımlarımızı korumak, korozyona ve tesisat arızalarına engel olmak ve yakıt maliyetlerini düşürmek adına kombi ısıtma sistemlerinde en doğru çözüm, patentli teknolojisi ile Dizayn Oksi Plus Kombi Borusu dur. 14 DİZAYN GRUP FİYAT LİSTESİ

16 OKS PLUS KOMB BORUSU KAYNAK YÖNTEM 1 6 Kaynak makinesinin 260 C ye kadar s nd n, termostat lambas n n söndü ünü ve paftan n temiz oldu unu kontrol ediniz. Oksi Plus Kombi Borusu ve ek parças n ayn anda özel kaynak paftas na do ru dik olarak itiniz. Özel kaynak paftas tesisat ustalar n n muhtemel hatalar n ortadan kald rmak üzere gelifltirilmifltir. 2 Oksi Plus Kombi Borusu nu, boru makas ile eksenine dik yönde kesiniz. 7 Özel kaynak paftas üzerinde bulunan delikten eriyik malzemenin geldi ini gördükten sonra boru ve ek parçay paftadan ç kar n z (Paftadan ç kar lan boru aln na bak ld nda ortada yer alan alüminyum folyonun plastik içerisinde kald görülecektir.). Oksi Plus Kombi Borusu kaynak uygulamalar nda özel kaynak paftas mutlaka kullan lmal d r. 3 Oksi Plus Kombi Borusu nu, al n düzeltme aparat n n içine yerlefltiriniz. Unutmay n z ki, boru al nlar n n her zaman eksene dik kesilmesi boru makas ile mümkün de ildir. Boru aln n n e ik kesilmesi ise kaynakta sorunlar ç karmaktad r. Al n düzeltme aparat, bu sorunu giderecek iyi tasarlanm fl fl k bir mühendislik ürünüdür. Al n düzeltme aparat mutlaka kullan lmal d r. 8 Paftadan ç kard n z boru ve ek parçay zaman geçirmeden birlefltiriniz. Birlefltirme iflleminde boru ve ek parçay çevirmeyiniz. 4 Al n düzeltme aparat n kullanarak boru aln n düzeltiniz ve folyolu k s mda kanal aç lmas n sa lay n z. Borunun aln, tüm boru al n yüzeyi al n düzeltme aparat n n dibine de ene kadar düzeltilmelidir. Al n düzeltme aparat kullan lmadan yap lan hiçbir tesisat Dizayn Grup taraf ndan garanti edilemez. 9 Firmam z Dizayn marka borular n Dizayn marka ek parçalar ile birlefltirildi i ve tarif edilmifl kurallara uyan tesisatlara garanti verir. 5 Boru aln düzeltilmifl Oksi Plus Kombi Borusu. Önemli Not: 1- Kaynak uygulamalar nda kullan lan paftalar DVS e uygun olmal d r. 2- Yukar da anlat lan kaynak yöntemi HI-TECH 2 Oksi Plus borular da dahil olmak üzere tüm Dizayn Oksi Plus borular için geçerlidir. DİZAYN GRUP FİYAT LİSTESİ 15

17 D ZAYN ISITMA TES SATI BORULARI KOMPOZ T BORU PN 20 Gri Beyaz X Et Kalınlığı Miktarı (m) Ebatları (TL/m) X 2, x17x400 23,36 2, X 3, x18x400 27,24 3, X 4, x19x400 29,20 6, X 5, x18x400 33,72 9, X 6, x18x400 32,22 14, X 8, x19x400 33,79 23,20 KOMPOZ T BORU PN 25 Gri Beyaz X Et Kalınlığı Miktarı (m) Ebatları (TL/m) X 3, x17x400 27,68 2, X 4, x18x400 31,80 4, X 5, x19x400 34,80 7, X 6, x18x400 40,44 9, X 8, x18x400 37,72 16, X 10, x19x400 40,10 26,30 Listelerimizdeki fiyatlara KDV dahil de ildir, Dizayn Endüstriyel Boru Tic, A,fi, önceden haber vermeksizin fiyatlar de ifltirme hakk n sakl tutar, Çok uzatmadan, Hemen kırılmadan kolayca uygulanır. 16 DİZAYN GRUP FİYAT LİSTESİ

18 D ZAYN PPR EK PARÇALAR

19

20 YENİ D ZAYN PPR EK PARÇALAR HI-TECH 2 MANfiON PN 25 Ebatları x40x20 7,20 0, x40x20 8,00 0, x40x20 7,00 0, x40x20 7,35 0, x40x20 6,30 1, x40x20 7,30 3, x40x20 8,57 5, x40x20 8,77 9, x40x20 7,08 14, * 10 40x40x20 5,22 18,00 *Bu çap PN 16 olarak üretilmektedir, EN YENİLER HI-TECH 2 REDÜKS YON PN 25 Ebatları x40x20 8,00 0, x40x20 7,00 0, x40x20 7,20 0, x40x20 6,30 0, x40x20 8,40 0, x40x20 6,60 0, x40x20 6,60 1, x40x20 7,20 1, x40x20 6,30 1, x40x20 7,56 1, x40x20 6,20 1, x40x20 6,70 1, x40x20 7,60 1, x40x20 6,93 2, x40x20 5,85 3, x40x20 6,50 3, x40x20 6,60 7, x40x20 7,60 7, * x40x20 8,32 11, * x40x20 6,09 15,60 *Bu çap PN 16 olarak üretilmektedir, KUYRUKLU DİRSEK 45 Ebatları x40x20 8,07 0, x40x20 8,07 0,77 KUYRUKLU DİRSEK 90 Ebatları x40x20 6,63 0, x40x20 6,51 0,77 REDÜKSİYON DİRSEK Ebatları x40x20 4,59 0, x40x20 5,25 1,27 DİZAYN GRUP FİYAT LİSTESİ 19

21 BENZERSİZ Siz uğraşmayın, Dizayn Yaptı! Zamandan tasarruf, işte kazanç! Suyun akışını bozmaz, kesiti daralmaz! HEPSİNDEN ÜSTÜN Üstün performans!

22 YENİ D ZAYN PPR EK PARÇALAR HI-TECH 2 DİRSEK 90 PN 25 Ebatları x40x20 7,50 0, x40x20 7,80 0, x40x20 7,20 0, x40x20 6,52 1, x40x20 7,80 2, x40x20 7,40 5, x40x20 4,50 9, x40x20 5,44 20, x40x20 7,15 29, * x40x20 5,12 32,60 *Bu çap PN 16 olarak üretilmektedir, HI-TECH2 D RSEK 45 PN 25 Ebatları x40x20 6,60 0, x40x20 7,60 0, x40x20 7,20 0, x40x20 4,60 1, x40x20 5,35 3, x40x20 6,60 6,10 HI-TECH 2 KAV S PLUS PN 25 (ALÜM NYUM FOLYOLU KAV S) Ebatları x40x20 6,90 1, x40x20 8,10 2, x40x20 8,70 4,95 HI-TECH 2 KAV S PN 25 Ebatları x40x20 7,40 1, x40x20 7,88 1, x40x20 8,80 3,40 HI-TECH 2 KEND NDEN MANfiONLU KAV S Ebatları x40x20 4,40 1, x40x20 4,87 1,90 HI-TECH 2 KEND NDEN MANfiONLU KAV S TE (PATENTL ) Ebatları x40x20 5,62 1, x40x20 5,76 2,25 DİZAYN GRUP FİYAT LİSTESİ 21

23 D ZAYN PPR EK PARÇALAR YENİ HI-TECH 2 TE PN 25 Ebatları x40x20 7,20 0, x40x20 6,40 0, x40x20 6,20 1, x40x20 7,44 1, x40x20 6,00 3, x40x20 7,36 7, x40x20 8,22 12, x40x20 8,99 25, x40x20 7,49 40, * x40x20 5,89 43,25 *Bu çap PN 16 olarak üretilmektedir, HI-TECH 2 NEGAL TE PN 25 Ebatları x40x20 9,30 0, x40x20 6,20 0, x40x20 6,40 1, x40x20 5,90 1, x40x20 7,05 1, x40x20 7,05 0, x40x20 5,90 1, x40x20 4,62 2, x40x20 6,42 2, x40x20 6,54 2, x40x20 5,60 4, x40x20 5,80 4, x40x20 7,45 5, x40x20 4,53 5, x40x20 4,86 5, x40x20 6,30 9, x40x20 8,37 7, x40x20 6,56 8, x40x20 7,82 8,75 HI-TECH 2 STAVROZ PN 25 Ebatları x40x20 5,50 0, x40x20 5,85 1, x40x20 6,39 1, x40x20 6,25 3, x40x20 9,90 7, x40x20 8,80 12,70 22 DİZAYN GRUP FİYAT LİSTESİ

24 YENİ D ZAYN PPR EK PARÇALAR HI-TECH 2 OMEGA PN 25 Ebatları x40x20 2,84 6, x40x20 3,36 9, x40x20 3,57 14,00 HI-TECH 2 KAPAMA BAfiLI I PN 25 Ebatları x40x20 9,00 0, x40x20 7,50 0, x40x20 8,00 0, x40x20 9,00 1, x40x20 8,25 1, x40x20 8,68 3, x40x20 7,35 6,50 KÖRTAPA Ebatları x39x39 22,50 0, x39x39 32,50 0,25 Ç FTL KELEPÇE Ebatları x39x39 20,00 0, x39x39 24,00 0, x39x39 19,00 0,32 KAPAKLI KELEPÇE PN 25 Ebatları x39x39 12,00 0, x39x39 16,00 0, x39x39 11,00 0, x39x39 12,00 0, x39x39 14,50 0,62 DİZAYN GRUP FİYAT LİSTESİ 23

25

26 YENİ DİZAYN METALLİ PPR EK PARÇALAR HI-TECH 2 N PEL Ç D fil PN 32 Ebatları / x40x20 16,50 2, / x40x20 17,20 3, / x40x20 15,30 3, / x40x20 15,20 2, x40x20 11,40 6,50 HI-TECH 2 N PEL DIfi D fil PN 32 Ebatları / x40x20 17,20 3, / x40x20 17,10 4, / x40x20 15,25 4, / x40x20 15,00 3, x40x20 13,50 7,05 HI-TECH 2 AK N PEL Ç D fil PN 32 Ebatları x40x20 17,62 9, / x40x20 19,20 16, / x40x20 15,85 20, x40x20 20,96 30, / x40x20 18,67 62, x40x20 16,00 171, * x40x20 18,90 213, x40x20 14,06 325,00 *Bu çap PN 16 olarak üretilmektedir, HI-TECH 2 AK N PEL DIfi D fil PN 32 Ebatları x40x20 17,80 12, / x40x20 17,28 19, / x40x20 14,88 24, x40x20 17,52 35, / x40x20 14,73 81, x40x20 15,40 175, * x40x20 12,88 220, x40x20 10,71 385,00 *Bu çap PN 16 olarak üretilmektedir, DİZAYN GRUP FİYAT LİSTESİ 25

27 DİZAYN METALLİ PPR EK PARÇALAR YENİ HI-TECH 2 Ç D fil D RSEK 90 PN 32 Ebatları / x40x20 12,00 2, / x40x20 14,00 3, / x40x20 12,25 2, / x40x20 12,80 3, / x40x20 10,65 4, x40x20 11,25 6,50 HI-TECH 2 DIfi D fil D RSEK 90 PN 32 Ebatları / x40x20 12,50 3, / x40x20 13,40 4, / x40x20 12,60 3, / x40x20 15,00 4, / x40x20 12,90 5, x40x20 13,50 7,30 HI-TECH 2 DIfi D fil TE PN 32 Ebatları / x40x20 14,25 3,15 HI-TECH 2 Ç D fil TE PN 32 Ebatları / x40x20 12,30 2, / x40x20 13,80 3, / x40x20 11,20 3, / x40x20 12,00 3, / x40x20 9,40 5, x40x20 9,50 6,80 26 DİZAYN GRUP FİYAT LİSTESİ

28 YENİ DİZAYN METALLİ PPR EK PARÇALAR HI-TECH 2 BATARYA BA LANTISI PN 32 Ebatları / x40x20 11,00 2, / x40x20 13,60 3,50 Ç FTL BATARYA BA LANTISI Ebatları / x40x20 5,90 6, / x40x20 6,13 8,60 OYNAR BAfiLIKLI ALTI KÖfiE DIfi D fil RAKOR PN 25 Ebatları / x20x15 7,20 5, / x20x15 5,95 8, x20x15 6,40 11, x20x15 7,40 11, x20x15 6,76 12, / x20x15 8,62 20, / x20x15 11,06 32,00 OYNAR BAfiLIKLI ALTI KÖfiE İÇ D fil RAKOR PN 25 Ebatları / x20x15 6,90 5, / x20x15 5,55 7, x20x15 7,20 10, x20x15 6,12 10, x20x15 6,00 10, / x20x15 5,47 17, / x20x15 9,56 30,40 SO UK VE SICAK SU Ç N K TARAFI KAYNAKLI RAKOR PN 25 Ebatları x20x15 10,80 7, x20x15 7,05 11, x20x15 10,15 14, x20x15 6,55 19, x20x15 7,66 31,10 SO UK SU Ç N K TARAFI KAYNAKLI RAKOR PN 25 Ebatları x40x20 3,84 33, x40x20 4,95 56,20 DİZAYN GRUP FİYAT LİSTESİ 27

29 DİZAYN METALLİ PPR EK PARÇALAR YENİ HI-TECH 2 RAKORLU D RSEK Ebatları / x39x39 20,75 7, / x39x39 17,40 9,40 HI-TECH 2 RAKORLU N PEL Ebatları / x39x39 28,80 7, / x39x39 25,75 9,30 HI-TECH 2 ÇEKVALF Ebatları x20x15 6,95 8, x25x15 7,25 8,75 HI-TECH 2 P SL K TUTUCU Ebatları x20x15 3,80 6, x25x15 5,85 6,76 HI-TECH 2 KOMB BA LANTI SET - 8 L Beyaz Ebatları 964 (Dirsekli) 30 60x39x39 33,00 59, (Nipelli) 30 60x39x39 31,50 59,90 28 DİZAYN GRUP FİYAT LİSTESİ

30 YENİ DİZAYN PPR VANALAR HI-TECH 2 KÜRESEL VANA (SO UK SU) Ebatları x40x20 13,05 9, x40x20 15,60 12, x40x20 9,75 18, x40x20 8,52 21,80 HI-TECH 2 P R NÇ GÖBEKL VANA (SICAK ve SOĞUK SU) Ebatları x40x20 13,05 11, x40x20 15,60 13, x40x20 9,75 19, x40x20 8,52 22,30 HI-TECH 2 KROMLU VANA Ebatları x40x20 13,65 20, x40x20 13,35 20,95 HI-TECH 2 KROMLU VANA UZUN Ebatları x40x20 21,90 24, x40x20 22,30 24,80 HI-TECH 2 KELEBEK BAfiLI VANA PN 32 Ebatları x40x20 10,35 10, x40x20 10,60 10, x40x20 12,42 15,75 DİZAYN GRUP FİYAT LİSTESİ 29

31 DİZAYN PPR AKSESUARLAR & YARDIMCI ELEMANLAR BATARYA BA LANTISI KÖRTAPASI Ebatları Beyaz x40x20 5,75 1,10 AMBALAJ KUTUSU Ebatları x44x22 1,20 25,00 ALIN DÜZELTME APARATI (OKS PLUS KOMB BORUSU Ç N) Ebatları x40x20 2,76 10, x40x20 3,45 15, x15x10 3,42 38, x15x10 2,31 56, x15x10 2,31 184,00 ALIN DÜZELTME APARATI KES C S Ebatları x15x10 0,50 1, x15x10 0,60 1, x15x10 0,25 1, x15x10 0,25 1,30 30 DİZAYN GRUP FİYAT LİSTESİ

32 PATENTLİ D ZAYN PPR KAYNAK MAKİNESİ

33 DİZAYN PPR AKSESUARLAR & YARDIMCI ELEMANLAR ÖZEL KAYNAK PAFTASI * Bu çap düz PPR borular içindir. Ebatları x15x10 4,75 7, x15x10 5,40 8, x15x10 3,87 11, x15x10 4,60 14, x15x10 4,55 33, x15x10 3,32 52, x15x10 4,02 68, x15x10 2,80 84, x15x10 2,80 230,00 * x15x10 2,36 235,00 ÖZEL KAYNAK PAFTASI SERAM Ebatları x15x10 0,20 0, x15x10 0,40 0, x15x10 0,80 0, x15x10 0,70 1, x15x10 0,80 1, x15x10 1,35 2, x15x10 0,38 2, x15x10 0,56 3,15 KAYNAK MAK NESİ (PATENTL ) Ebatları SET 40x27x10 3,42 195, x25x15 3,88 135,00 KAYNAK MAK NESİ (BÜYÜK BOY) Ebatları x47x10 3,17 205,99 YENİ BORU MAKASI T P 1 Ebatları x20x15 2,31 28,00 YENİ BORU MAKASI T P 2 Ebatları x20x15 2,18 24,00 32 DİZAYN GRUP FİYAT LİSTESİ

34 TEKNİK BİLGİLER PPR Boru Kullan m nda Dikkat Edilmesi Gerekenler 1. Boruların montaj öncesi ve montaj sonrasında darbe alması engellenmeli, çarpmalara karşı korunmalıdır. 2. PPR boruların montaj öncesinde ve tesisat kurulumundan sonra uzun süre UV ışınına maruz kalması engellenmelidir. Tesisat kurulumunda sonra UV ışınlarına maruz kalan bölgeler izole edilmelidir. 3. Tamamlanan tesisata, tesisat basınç testi yapılmalıdır (DIN 1988). Basınç testinin şebeke basıncı ile yapılması yanlıştır. Tesisat basınç testi, tesisat tamamlandıktan sonra ve çalışma basıncının 1,5 katında (15 bar) en az 2 saat süresince yapılmalıdır. 4. PPR boru tesisatları donma tehlikesine karşı korunmalıdır. Donma riskinin olduğu bölgelerde yalıtım yapılmalıdır. Tesisat kullanılmayacak ise tesisattaki su boşaltılmalı ve boruların donma neticesinde oluşacak yüksek basınçlar nedeni ile zarar görmesi engellenmelidir. 5. Şofben vb. cihazlarda anlık oluşan yüksek sıcaklıklar nedeni ile sıcak su çıkış hattının ilk 1-1,5 metrelik bölümünde metal boru tercih edilmeli ve daha sonra PPR boruya geçiş sağlanmalıdır. Bu sayede olası problemler engellenmiş olacaktır. 6. Kaynak işleminde kullanılan kaynak paftalarının standartlara uygun olmasına dikkat edilmelidir. Teflonu yıpranmış paftalar ile kaynak işlemi yapılmamalıdır. PPR Sıhhi Tesisat Boru ve Ek Parçaları Kaynak Yöntemi 1. Dizayn PPR Kaynak Makinesi nin 260 C ye kadar ısındığından, termostat lambasının söndüğünden ve paftaların temiz olduğundan emin olunuz. 2. Boruyu eksenine dik yönde boru makası ile kesiniz. Boru ve ek parçanın temiz ve kuru olup olmadığını kontrol ediniz. Gerekir ise kuru bezle boruyu ve ek parçayı temizleyiniz. 3. Boru ve ek parçayı özel kaynak paftasına aynı anda ve dik olarak itiniz. 4. Dizayn PPR Sıhhi Tesisat Boruları nı sadece ve sadece Dizayn PPR Ek Parçalar ile birleştiriniz. Firmamız Dizayn borular ile Dizayn ek parçaların birleştirildiği ve tarif edilmiş kurallara uygun tesisata garanti verir. 5. Boru ve ek parçayı özel paftada bulunan küçük delikten eriyik malzeme dışarı çıkıncaya kadar ısıtınız. Dizayn PPR Sıhhi Tesisat Borusu nu kaynak yaparken Özel Kaynak Paftasını mutlaka kullanınız. 6. Boru ve ek parçayı ısıtma işlemi ve birleştirme işlemi sırasında asla çevirmeyiniz. 7. Paftadan çıkartılan boru ve ek parçayı zaman geçirmeden birleştiriniz. 7. Bağlantılarda konik dişli ek parçalar kullanılmamalıdır. 8. Kirli boru ve ek parçaları temizlenmeden kullanılmamalıdır. 9. Metalli ek parça montajlarında aşırı sıkmalardan kaçınılmalıdır. 10. Boruların kesilmesinde kullanılacak makaslarının keskin olmasına dikkat edilmelidir. 11. Genleşmelerin (uzama ve kısalma) kompanse edilebilmesi için teknik kataloglardan faydalanılmalıdır. 12. Kelepçe mesafeleri PPR borular için aşağıdaki tabloya uygun olmalıdır. PPR BORULARIN KELEPÇE ARALIKLARI BORU ÇAPI Sıcaklık Farkı ( C) DİZAYN GRUP FİYAT LİSTESİ 33

35 PPR BORU VE EK PARÇALARI ÖMÜR-SICAKLIK-BASINÇ TABLOSU 34 DİZAYN GRUP FİYAT LİSTESİ

36 DİZAYN YERDEN ISITMA (PEX) BORU VE EK PARÇALARI

37 D ZAYN PEX BORULARI ve ISITMA S STEMLER Montaj Kolaylığı ile Zamandan Tasarruf. Şantiyelerde ısıtma ve sıhhi tesisat uygulamalarında pex boruyu spiral boruya geçirmek çok zahmet ve işçilik gerektirir. Spiral kangalı açılır, inşaattan aşağı sallandırılır ve pex boru içine geçirilir. Sonuç; zaman kaybı, işçilik kaybı ve kas yorgunluğudur. Dizayn Pipe in Pipe Pex-B Plus Boru, şantiyede pex borunun spiral boruya geçirilme işlemini ortadan kaldırır, daha az maliyet ve zamanla daha çok işçilik sunar. Nakliye ve Stoklamada Avantaj. Dizayn Pipe in Pipe Pex-B Plus Boru, spiral borunun ve pex borunun ayrı ayrı nakledilmesinden ve stoklanmasından kaynaklanan maliyetleri ortadan kaldırarak artı kazanç sunar. En Yüksek Darbe Dayanımı. Dizayn Spiral Boru, yüksek halka rijitliği sayesinde şantiyelerin ağır şartları altında ezilmez, zarar görmez ve içinde bulunan pex boruyu koruyarak olası sorunlarda kolay servis yapılabilmesini sağlar. En Yüksek Basınç Dayanımı, Maksimum Esneklik. Plastik malzemelerde basınç dayanımı artarken malzemenin kırılganlığı da artmaktadır. Dizayn, güçlü araştırma ve geliştirme kadrosu ile Pex-b Plus Boru da esneklikten ödün vermeden en yüksek basınç dayanımı sağlar. Günefl Ifl nlar na Maksimum Dayan kl l k. Dizayn Spiral Boru hammaddesinde bulunan karbonblack katkısı ile zararlı günefl ıflınlarının malzemenin yapısını bozarak kırılganlı a neden olmasını engeller. 20 C de 100 Yıl Garanti, 95 C de 50 Yıl Garanti. Dizayn, kullandığı hammadde ve üstün ürün tasarımı ve üretim hakimiyeti ile Pex-B Plus Borular a 20 C de 100 yıl garanti ve 95 C de 50 yıl garanti sunar. 36 DİZAYN GRUP FİYAT LİSTESİ

38 D ZAYN PEX BORU ve EK PARÇALARI PPRC YERDEN ISITMA BORUSU PEX-B PLUS BORU x Et Kalınlığı Miktarı (m) Ebatları En Yükseklik (TL/m) 22 17X ,20 1,75 x Et Kalınlığı Miktarı (m) Ebatları En Yükseklik (TL/m) 42 16X ,44 1, X ,36 1, X ,36 2, X2, ,10 3,60 PEX-B PLUS BORU PN 20 (YÜKSEK KATLI B NALAR Ç N) x Et Kalınlığı Miktarı (m) Ebatları En Yükseklik (TL/m) 53 16X2, ,56 1,60 PIPE IN PIPE (KILIFLI PEX-B PLUS BORU) (80 m) x Et Kalınlığı Miktarı (m) Ebatları En Yükseklik (TL/m) 59 Mavi 16X ,92 2,20 60 Kırmızı 16X ,92 2,20 PIPE IN PIPE (KILIFLI PEX-B PLUS BORU) (100 m) x Et Kalınlığı Miktarı (m) Ebatları En Yükseklik (TL/m) 71 Mavi 16X ,40 2,20 72 Kırmızı 16X ,40 2,20 PEX-B OKS JEN BAR YERL BORU x Et Kalınlığı Miktarı (m) Ebatları En Yükseklik (TL/m) X ,44 2, X ,84 3,10 PIPE IN PIPE (OKSİJEN BARİYERLİ KILIFLI PEX-B PLUS BORU) x Et Kalınlığı Miktarı (m) Ebatları En Yükseklik (TL/m) Mavi 16X ,92 2, Kırmızı 16X ,92 2,90 SP RAL BORU (KIRMIZI - MAV ) Ebatları Miktarı (m) En Yükseklik (TL/m) 110 Kırmızı ,60 0, Mavi ,60 0,65 DİZAYN GRUP FİYAT LİSTESİ 37

01 KASIM 2014 FİYAT LİSTESİ

01 KASIM 2014 FİYAT LİSTESİ 01 KASIM 2014 FİYAT LİSTESİ 1987 yılında araştırma geliştirme faaliyetleri yapmak üzere kurulan Dizayn Grup, 1991 yılında ilk AR-GE çıktısı olan molekül yapısı özel dizayn edilmiş PPR boru ve ek parçaları

Detaylı

1. VESBO VE KALİTE 2. TEMİZ SU SİSTEMLERİ 3. ATIK SU SİSTEMLERİ 4. INCOLA SESSİZ BORU SİSTEMLERİ 5. ISITMA SİSTEMLERİ 6. ALTYAPI BORU SİSTEMLERİ

1. VESBO VE KALİTE 2. TEMİZ SU SİSTEMLERİ 3. ATIK SU SİSTEMLERİ 4. INCOLA SESSİZ BORU SİSTEMLERİ 5. ISITMA SİSTEMLERİ 6. ALTYAPI BORU SİSTEMLERİ GENEL ÜRÜN KATALOĞU 1. VESBO VE KALİTE 2. TEMİZ SU SİSTEMLERİ VESBO PP-R BORU VESBO PP-R EK PARÇALARI VESBO KOMPOZİT BORU (CAM ELYAF TAKVİYELİ) 3 5 6-7 3. ATIK SU SİSTEMLERİ VESBO PVC-U ATIK SU BORU VE

Detaylı

B NA Ç TEM Z SU S STEMLER TEKN K KATALOG

B NA Ç TEM Z SU S STEMLER TEKN K KATALOG B NA Ç TEM Z SU S STEMLER TEKN K KATALOG Defterdar Mah. Otakç lar Cad. No:62 Eyüp / STANBUL Tel.: +90 22 67 77 30 (pbx) Faks: +90 22 67 77 3 Handels GmbH Elektrastraße 3 9 Münih / ALMANYA Tel.: +9 9 999

Detaylı

PVC KAPI VE PENCERE S STEMLER

PVC KAPI VE PENCERE S STEMLER Türkoba Mah. Fırat Plastik Cad. No:23 34907 Büyükçekmece stanbul / TURKEY T: +90 (212) 866 41 41-866 42 42 F: +90 (212) 859 04 00-859 05 00 www.firatpen.com.tr www.firat.com firat@firat.com info@firat.com

Detaylı

BÖLÜM 7 7- BORULAR, VANALAR, POMPA VE BORU ÇAPI HESABI

BÖLÜM 7 7- BORULAR, VANALAR, POMPA VE BORU ÇAPI HESABI BÖLÜM 7 7- BORULAR, VANALAR, POMPA VE BORU ÇAPI HESABI 7.1. BORULAR Kalorifer tesisat nda DIN 2440 normuna uygun dikiflli siyah borular (kalorifer borular ) kullan l r. Daha kaliteli boru kullanmak isteniyorsa,

Detaylı

BÖLÜM 5 5. TEM Z SU TES SATI BORULARI VE ARMATÜRLER

BÖLÜM 5 5. TEM Z SU TES SATI BORULARI VE ARMATÜRLER BÖLÜM 5 5. TEM Z SU TES SATI BORULARI VE ARMATÜRLER 5.1. BORULAR Temiz su tesisat nda kullan lan borular kullan m amac na uygun su kalitesini etkilemeyen ve korozyona dayan kl malzemeden yap lmal d r.

Detaylı

BÖLÜM 7 7. P S SU BORULARI VE TES SATTA KULLANILAN ELEMANLAR

BÖLÜM 7 7. P S SU BORULARI VE TES SATTA KULLANILAN ELEMANLAR BÖLÜM 7 7. P S SU BORULARI VE TES SATTA KULLANILAN ELEMANLAR Pis su tesisat nda kullan lacak borular s zd rmaz olmal, çökelmeye izin vermemeli; korozyona, kimyasal ve fiziksel etkilere ve 45 C s cakl klara

Detaylı

Dış Cephe Isı Yalıtım Sistemleri Teknik Katalog

Dış Cephe Isı Yalıtım Sistemleri Teknik Katalog Dış Cephe Isı Yalıtım Sistemleri Teknik Katalog Her mevsim konfor için... Koramic A.Ş. 2 ntema A.Ş. 4 Teknik Destek 5 Dış Cephe Isı Yalıtım Sistemleri 6-13 - VitrA Therm NORM 14 - VitrA Therm ARK TEKT

Detaylı

Dizayn Grup tarafından yayımlanmaktadır. Aralık 2014 Sayı:26. Dizayn Grup Sadakat Projesi ile farkını ortaya koydu

Dizayn Grup tarafından yayımlanmaktadır. Aralık 2014 Sayı:26. Dizayn Grup Sadakat Projesi ile farkını ortaya koydu Dizayn Grup tarafından yayımlanmaktadır. Aralık 2014 Sayı:26 Dizayn Grup Sadakat Projesi ile farkını ortaya koydu 1987 yılında araştırma geliştirme faaliyetleri yapmak üzere kurulan Dizayn Grup, 1991 yılında

Detaylı

RAUPIANO PLUS TEKNİK KATALOĞU ÜNİVERSAL SESSİZ ATIK SU SİSTEMİ 312600 TR

RAUPIANO PLUS TEKNİK KATALOĞU ÜNİVERSAL SESSİZ ATIK SU SİSTEMİ 312600 TR RAUPIANO PLUS TEKNİK KATALOĞU ÜNİVERSAL SESSİZ ATIK SU SİSTEMİ 312600 TR Teknik değişiklik yapma hakkı saklıdır. Şubat 2011'den itibaren geçerlidir www.rehau.com.tr TEKNİK BİLGİLER Bu teknik döküman Şubat

Detaylı

Hakkımızda... K o r u g e B o r u l a r

Hakkımızda... K o r u g e B o r u l a r Hakkımızda... NEOPLAST Grup Boru ve Plastik Sanayi Tic. Ltd. Şti., Boru üretimi yapmak üzere 2011 yılında önceden gelen deneyimleri ile 50.000 m² arazi üzerine kurulu yeni fabrikasında faaliyete başlamıştır.

Detaylı

2011 Yılı Doğrudan Faaliyet Desteği Programı kapsamında Karacadağ Kalkınma Ajansı tarafından desteklenmektedir.

2011 Yılı Doğrudan Faaliyet Desteği Programı kapsamında Karacadağ Kalkınma Ajansı tarafından desteklenmektedir. 2011 Yılı Doğrudan Faaliyet Desteği Programı kapsamında Karacadağ Kalkınma Ajansı tarafından desteklenmektedir. Sayfa 0/ 55 Bu çalışma, Karacadağ Kalkınma Ajansı tarafından yürütülen 2011 Yılı Doğrudan

Detaylı

Arsen. ARSEN KİTAP (Tüm Ürünler) -2015 yayını- C U R L LISTED EN ISO 10380 PRODUCED AND TESTED ISO 9001:2008 OHSAS 18001

Arsen. ARSEN KİTAP (Tüm Ürünler) -2015 yayını- C U R L LISTED EN ISO 10380 PRODUCED AND TESTED ISO 9001:2008 OHSAS 18001 QUALITY MANAGEMENT SYSTEM CERTIFIED HEALTH & SAFETY MANAGEMENT SYSTEM Arsen ARSEN KİTAP (Tüm Ürünler) -2015 yayını- ISO 9001:2008 REGISTERED COMPANY C U R L LISTED US EN ISO 10380 PRODUCED AND TESTED OHSAS

Detaylı

Kriz ve De iflim MERHABA... De erli okuyucular m z, Orhan Turan Genel Müdür

Kriz ve De iflim MERHABA... De erli okuyucular m z, Orhan Turan Genel Müdür LK YAZI/ODE n MERHABA... De erli okuyucular m z, Kriz ve De iflim Orhan Turan Genel Müdür fiubat ay nda patlak veren cumhuriyet tarihimizin en a r ekonomik krizini geçirdi imiz flu dönemde ülkemizdeki

Detaylı

BÖLÜM 1: TEMİZ SU TESİSATI

BÖLÜM 1: TEMİZ SU TESİSATI BÖLÜM 1: TEMİZ SU TESİSATI 1.1 SIHHİ TESİSAT VE ÖNEMİ Temiz suyun sağlıklı bir şekilde kullanım yerlerine kadar iletilmesini, kirli ve pis suların toplanarak bina dışına çıkarılmasını sağlayan boru ağına

Detaylı

RAUTITAN-YENİ NESİL KULLANIM SUYU VE ISITMA TESİSATI İÇİN RAUTITAN ÜNİVERSAL SİSTEM. Yapı Otomotiv Endüstri

RAUTITAN-YENİ NESİL KULLANIM SUYU VE ISITMA TESİSATI İÇİN RAUTITAN ÜNİVERSAL SİSTEM. Yapı Otomotiv Endüstri RAUTITAN-YENİ NESİL KULLANIM SUYU VE ISITMA TESİSATI İÇİN RAUTITAN ÜNİVERSAL SİSTEM Teknik değişiklik yapma hakkı saklıdır. Mayıs 2010 itibariyle geçerlidir www.rehau.com.tr Yapı Otomotiv Endüstri 2 RAUTITAN-YENİ

Detaylı

Elektrik Tesisat ve Kontrol Sistemleri. Sanayi Ürünleri Kataloğu

Elektrik Tesisat ve Kontrol Sistemleri. Sanayi Ürünleri Kataloğu Elektrik Tesisat ve Kontrol Sistemleri Sanayi Ürünleri Kataloğu Endüstri ve bina pazarında Schneider Electric Yeni bir Elektrik Dünyasının inşaası... Elektrik, bugün hiç olmadığı kadar geleceğin enerjisi

Detaylı

SiSTEM LPG KAPSAMLI REHBER. SiSTEM LNG

SiSTEM LPG KAPSAMLI REHBER. SiSTEM LNG SiSTEM LPG KAPSAMLI REHBER SiSTEM LNG De erli ifl orta m z, Dünyan n en büyük LPG da t m grubu SHV Gas n bir üyesi olan pragaz, 96 y l ndan beri dünyadaki tüm teknik geliflmeleri izliyor, ülkemizde uygulamaya

Detaylı

Mantolama Sistemleri Kataloğu

Mantolama Sistemleri Kataloğu 2012 Mantolama Sistemleri Kataloğu Kale Mantolama Sistemleri Kataloğu 1 İçindekiler 2 3 4 5 6 7 8 10 11 15 18 23 28 30 36 Kale Grubu Kalekim Binalarda Isı Yalıtımı / Isı Yalıtmının Faydaları Isı Yalıtımı

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) TESİSAT TEKNOLOJİSİ VE İKLİMLENDİRME

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) TESİSAT TEKNOLOJİSİ VE İKLİMLENDİRME T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) TESİSAT TEKNOLOJİSİ VE İKLİMLENDİRME DOĞAL GAZ KOLON TESİSATI ANKARA 2006 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından

Detaylı

Kolay montaj. Geberit Temin Sistemleri. Geberit Tesisat Sistemleri Tic. Ltd. Şti. Koşuyolu Caddesi No:33 34718 Kadıköy İstanbul

Kolay montaj. Geberit Temin Sistemleri. Geberit Tesisat Sistemleri Tic. Ltd. Şti. Koşuyolu Caddesi No:33 34718 Kadıköy İstanbul Geberit Tesisat Sistemleri Tic. Ltd. Şti. Koşuyolu Caddesi No:33 34718 Kadıköy İstanbul T +90 216 340 82 73 F +90 216 340 82 79 sales.tr@geberit.com www.geberit.com.tr Kolay montaj. Geberit Temin Sistemleri

Detaylı

www.acpyapi.com.tr acp@acpyapi.com.tr

www.acpyapi.com.tr acp@acpyapi.com.tr www.acpyapi.com.tr acp@acpyapi.com.tr VİZYON ACP YAPI ELEMANLARI on beş yılı aşkın sektör tecrübesi ile çağdaş yapı malzemeleri ve otomasyon sistemleri konusunda CE belgesi ve ISO sertifikalarına sahip

Detaylı

Isı Yalıtım Ürünleri

Isı Yalıtım Ürünleri Isı Yalıtım Ürünleri www.stroton.com STROTON 2000 yılında kurulan STROTON; yüksek kalitede ısı yalıtımı sağlayan ürünlerin yanı sıra ülkemizin ilk ve tek ICF konut sistemi üreten modern tesisidir. Yüksek

Detaylı

M MARIN TES SAT ELK TABI

M MARIN TES SAT ELK TABI M MARIN TES SAT ELK TABI BÖLÜM 10 ISITMA TES SATI ELEMANLARI 10.1. SICAK SU KAZANLARI 10.1.1. Döküm Kazanlar 10.1.2. Çelik Kazanlar 10.1.3. Standart Do al Gaz Kazanlar 10.1.4. Modern Düflük S cakl k Kazanlar

Detaylı

DOĞAL GAZ TESİSATINDA KULLANILAN MALZEMELER VE ÖZELLİKLERİ

DOĞAL GAZ TESİSATINDA KULLANILAN MALZEMELER VE ÖZELLİKLERİ T.C UŞAK ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ MAKİNA PROJESİ DOĞAL GAZ TESİSATINDA KULLANILAN MALZEMELER VE ÖZELLİKLERİ Öğrencinin Adı ve Soyadı: Yasemin TANK Projeyi Yöneten:

Detaylı

De erli ifl orta m z,

De erli ifl orta m z, De erli ifl orta m z, Dünyan n en büyük LPG da t m grubu SHV Gas n bir üyesi olan pragaz, 96 y l ndan beri dünyadaki tüm teknik geliflmeleri izliyor, ülkemizde uygulamaya koyuyor. Yenilikçi felsefesiyle

Detaylı

Flexline. Klima Santrali

Flexline. Klima Santrali Flexline Klima Santrali İçindekiler HAKKIMIZDA... 1. ÜRÜN SERTİFİKALARI... 1.1. CE İşareti... 1.2. EUROVENT Sertifikası... 1.3. GOST Sertifikası... 1.4. TSEK Sertifikası... 1.5. ISO 9001 Sertifikası...

Detaylı

S hhi Tesisat. I) Su tesislerine su getirme sistemleri, II) Kullan lm fl (at k) sular n uzaklaflt r lma (genel anlamda kanalizasyon) sistemleri.

S hhi Tesisat. I) Su tesislerine su getirme sistemleri, II) Kullan lm fl (at k) sular n uzaklaflt r lma (genel anlamda kanalizasyon) sistemleri. S hhi Tesisat Sarven Çilingiro lu; Mak. Yük. Müh. TTMD Üyesi Tarihçe Temiz hava ve su, az miktardaki pislikleri temizleyebilir. Buna karfl n at k ve art klar çok oldu u takdirde bununla kar flan hava ve

Detaylı

Banyo ve Zemin için Viega Drenaj Teknolojisi.

Banyo ve Zemin için Viega Drenaj Teknolojisi. Banyo ve Zemin için Viega Drenaj Teknolojisi. 2 Viega. Çok daha iyi bir fikir! Bazı şeyler vardır ki, hiç geçmişte kalmazlar. Aradan 110 yıl geçse bile. Viega da inovasyon ve girişimcilik ruhu gecmiştekinden

Detaylı

fiubat 2009 0212 393 58 58 Borusan Mannesmann Dan flma Hatt E-posta: bmb@borusan.com www.borusanmannesmann.com

fiubat 2009 0212 393 58 58 Borusan Mannesmann Dan flma Hatt E-posta: bmb@borusan.com www.borusanmannesmann.com fiubat 2009 0212 393 58 58 Borusan Mannesmann Dan flma Hatt E-posta: bmb@borusan.com www.borusanmannesmann.com çindekiler Girifl...3 Fabrikalar...4 1 Su Borular ve Genel Amaçl Borular...7 1.1 ERW Su

Detaylı