MĠMARLIK VE MÜHENDĠSLĠK HĠZMETLERĠ ġartnamesġ MEVCUT. T. C. BAYINDIRLIK VE İSKAN BAKANLIGI Yapı İşleri Genel Müdürlüğü Sayı: 85/37. I. GĠRĠġ I.

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "MĠMARLIK VE MÜHENDĠSLĠK HĠZMETLERĠ ġartnamesġ MEVCUT. T. C. BAYINDIRLIK VE İSKAN BAKANLIGI Yapı İşleri Genel Müdürlüğü Sayı: 85/37. I. GĠRĠġ I."

Transkript

1 T. C. BAYINDIRLIK VE İSKAN BAKANLIGI Yapı İşleri Genel Müdürlüğü Sayı: 85/37 MĠMARLIK VE MÜHENDĠSLĠK HĠZMETLERĠ ġartnamesġ MEVCUT MĠMARLIK VE MÜHENDĠSLĠK HĠZMETLERĠ ġartnamesġ TASLAK NOT:TMMOB Peyzaj Mimarları Odası tarafından hazırlanan Oda raporunda değişiklik ya da kaldırılması gerekliliği yönünde verilen görüşlerden değişiklik/düzeltme önerilen maddeler kırmızı blok ile işaretlenerek yapılan düzeltmeler koyu siyah ile verilmiştir Tarih ve 85/9707 Sayılı Bakanlar Kurulu Karan eki olarak; 5 Ağustos 1985 gün ve sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayınlanan tarih ve 93/4828 sayılı Kararnamenin eki Mimarlık Ve Mühendislik Hizmetleri Şartnamesi nin Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi Hakkında Karar işlenmiştir.. Tarih ve.. Sayılı Bakanlar Kurulu Karan eki olarak;.. gün ve sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. I. GĠRĠġ I. GĠRĠġ AMAÇ VE KAPSAM: Madde 1 - Bir yapının meydana gelebilmesi için mimarlık, inşaat, makine ve elektrik mühendisliği dallarında yapılması gereken hizmetlerin niteliği ve karşılığında ödenecek ücretler bu Şartname hükümlerine göre belirlenir ve bulunur. Bu Şartname, 2886 Sayılı Kanunun 1. maddesinde yazılı İdareleri kapsar. AMAÇ VE KAPSAM: Madde l - Bu şartname bina veya bina gruplarının meydana gelebilmesi için mimarlık ve mühendislik dallarında yapılması gereken hizmetlerin tanımı, niteliği ve ücretlerinin belirlenmesine ilişkin usul ve esasları kapsar tarih ve 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu kapsamındaki taşınır ve taşınmaz Kültür Varlıkları bu şartname kapsamı dışındadır. DAYANAK: DAYANAK : Madde 2 Bu Şartname, 2886 sayılı Kanunun 8 nci maddesi hazırlanmıştır. II. ĠLGĠLĠ HÜKÜMLER DEYĠMLER VE TANIMLAR: gereğince Madde 2 - Bu şartname 13/12/1983 tarihli ve 180 sayılı Bayındırlık ve İskân Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 2. Maddesinin n) fıkrasına ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu nun 12 nci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır. TANIMLAR: II. GENEL HÜKÜMLER 1

2 Madde 3 - Bu Şartnamede geçen deyimler ve tanımlar aşağıda gösterilmiştir. Madde 3 - Bu şartnamede geçen deyimler ve tanımlar aşağıda gösterilmiştir. 3.4 ĠDARE Mimarlık ve Mühendislik Kuruluşlardır. hizmetlerini yaptıracak olan İdare, Kurum ve 3.l ĠDARE Mimarlık ve mühendislik hizmetlerini yaptıracak olan kurum ve kuruluşlardır. 3.1 YAPI Karada ve suda, kalıcı ve geçici, yeraltı ve yer üstü inşaatı ile bunların ek ve değiştirilmelerine, sabit ve hareketli tesislerine ve bunların parçalarına denir. 3.2 YAPI Karada ve suda, sürekli veya geçici, yeraltı ve yerüstü inşaatı ile bunların ilave, değişiklik ve tamirlerini içine alan sabit ve hareketli tesislerdir. 3.3 BĠNA İçinde yaşamak veya çeşitli eylem ve işlevleri gerçekleştirmek üzere inşa edilen yapılardır. 3.2 BĠRĠM MALĠYET (BM) Yapının birim ölçüsünün (binalarda birim alanın), Bayındırlık ve İskan Bakanlığınca her yıl Mimarlık hizmetlerine esas olan sınıflar için ayrı ayrı tesbit edilerek ilan edilen maliyetleridir. (Birimi TL./m2 dir.) 3.3 YAPI YAKLAġIK MALĠYETĠ (YYM) Mimarlık ve Mühendislik hizmetleri ücretinin hesabına temel olan ön kabuldür; ön projeden, yoksa ihtiyaç programından çıkarılan miktarların birim maliyetle çarpılması sonucu bulunan değerdir. (Birimi TL. dır.) 3.6 MĠMAR /MÜHENDĠS Mimarlık ve Mühendislik hizmetlerini yüklenen Mimar ile inşaat, makine, elektrik Mühendisleri veya Mimarlık Mühendislik, Müşavirlik büro ve firmalardır. 3.4 BĠRĠM MALĠYET (BM) Bayındırlık ve İskân Bakanlığı nca Mimarlık ve Mühendislik hizmet bedellerinin hesabında kullanılmak üzere binanın mimarlık hizmetlerine esas olan sınıfı dikkate alınarak her sınıf için ayrı ayrı tespit edilen ve inşaat genel giderleri ile yüklenici karı dahil her yıl ilan edilen bina birim maliyetleridir. (Birimi TL / m 2 dir. ) 3.5 YAPI YAKLAġIK MALĠYETĠ ( YYM) Mimarlık ve mühendislik hizmetleri ücretinin hesabına esas olan ön kabuldür. Ön projeden, proje olmadığı takdirde ihtiyaç programından çıkarılan toplam brüt inşaat alanının birim maliyetle çarpılması sonucu bulunan değerdir. ( Birimi TL dır). 3.6 PROJE MÜELLĠFĠ MĠMAR / MÜHENDĠS MİMAR Bina veya bina gruplarının iç ve dış mekân tasarımlarını ve binaların oluşturduğu çevrenin düzenlemelerini yapan, bir projenin gerçekleştirilmesi için uzmanlık gerektiren tüm disiplinler (inşaat, makine ve elektrik mühendisliği, dekorasyon, peyzaj tasarımı akustik, yangın ve güvenlik vb.) arasında koordinasyonu sağlayan, Mimarlık hizmetlerini yüklenen, mimar veya mimarlık bürolarıdır MĠMAR Ġnsanların yaģamasını kolaylaģtırmak ve barınma eylemliliğinin sağlandığı her çeģit bina ve bina gruplarının yer aldığı parsellerde bina/binalara ait tasarım ve projelerinin hazırlanması, yapımının denetlenmesi, parsel içerisinde yer alan yapı üretim sürecinin gerçekleģtirilmesi için uzmanlık gerektiren tüm disiplinler (inģaat, makine ve elektrik mühendisliği, iç mimarlık, peyzaj mimarlığı,akustik, yangın ve güvenlik vb.) arasında koordinasyonu sağlayan, Mimarlık hizmetlerini yüklenen, mimar veya mimarlık bürolarıdır. 2

3 MÜHENDİS Mimar tarafından tasarlanmış bina veya bina gruplarının mimari projesinin gerektirdiği şekilde mühendislik sanat anlayışının çağdaş, teknolojik, rasyonel sistemleri ile ilk tesis maliyeti ve işletme ekonomisi konularında çözüm üreten mühendis veya mühendislik bürolarıdır. 3.5 MĠMARLIK VE MÜHENDĠSLĠK HĠZMETLERĠ Belli bir yapıya ait proje, hesap ve ihale dosyası düzenleme işleriyle, yapının meslek yönünden kontrolü ve hizmet dallarında uyum ve birliğin sağlanması işlerine denir. 3.7 MĠMARLIK VE MÜHENDĠSLĠK HĠZMETLERĠ Bina veya bina gruplarının proje, hesap, teknik şartname ve ihale dosyası düzenleme işleriyle, binanın meslek yönünden kontrolü ve hizmet dalları arasında uyum ve birliğin sağlanması işlerine denir RÖLÖVE Bina veya bina gruplarının mevcut durumu belirten rapor ve/veya ölçülü ve ölçekli çizimlerle anlatımıdır ĠÇ MEKAN TASARIMI Mimari uygulama projeleri doğrultusunda veya mevcut bir binada iç mekânla ilgili dekorasyon, sabit ve hareketli mobilya tasarımı, tefrişi ve bu hizmetlerle ilgili maliyet analizlerinin yapılması hizmetidir PEYZAJ TASARIMI Mimari Projeler doğrultusunda bina ve binaların çevresinin yapısal uygulama projesine göre bitkisel tasarım projesinin ve maliyet analizlerinin ( bitki çeşitlerinin oluşturacağı bitki dokusu, mevsimlik ve çok yıllık otsu bitki grupları, ağaçlandırma karakterleri ve ağaç türleri vb.) hazırlanması hizmetleridir PEYZAJ MĠMARLIĞI Mimari Projeler doğrultusunda bina ve binaların yer aldığı parsel sınırları içerisindeki,yapısal peyzaj (arazi nihai kotları,bina ulaģım/servis yolları,açık otopark,parsel iç ve dıģ duvar yer ve kotları, oturma/dinlenme alanları vb.)ile çevresinin yapısal uygulama projesine göre bitkisel tasarım projesinin ve maliyet analizlerinin ( bitki çeģitlerinin oluģturacağı bitki dokusu, mevsimlik ve çok yıllık otsu bitki grupları, ağaçlandırma karakterleri ve ağaç türleri vb.) hazırlanması hizmetleridir PROJE KONTROL MÜġAVĠRLĠĞĠ İdare adına projeleri tetkik ve tasdik eden gerçek veya tüzel kişiliği olan ilgili meslek odasına kayıtlı mühendislik, mimarlık kuruluşları ile üniversitelerdir. 3

4 3.7.5 MESLEKĠ KONTROLLUK Proje hizmetini tamamlamış olan mimar ve / veya mühendisler tarafından, bina veya bina gruplarının ve yer aldığı parsel içerisinde ki ilgili meslek disiplinleri ile birlikte inşaat esnasında proje, standart ve şartnamelere uygun olarak inşa edilmesi, uygulama sırasında meydana gelebilecek zorunlu değişiklikleri yansıtan ek proje ve detayların hazırlanması, projeye uygun malzeme seçiminin yapılması, her türlü imalat, tesisat, inşaat ve montajın boyut ve şekillerine uygun olarak, proje ve detaylarına göre eksiksiz yaptırılması ve 1/100-1/50 ölçekli yapıldı (as- built) projelerinin idareye teslim edilmesi hizmetidir. 3.8 MESLEKĠ KONTROL maddesinde tanımlanan hizmetleri yerine getiren mimar ve mühendislerdir. YAPI YAKLAġIK MALĠYETĠNĠN TESBĠTĠ Madde 4 - Yapı yaklaşık maliyeti; ön projeden, yoksa ihtiyaç programından bulunacak alan, hacim veya miktarlar ile Bayındırlık ve İskan Bakanlığınca her yıl yayınlanacak olan birim maliyetlerin çarpımı sonucu elde edilir. Birim maliyetler yayınlanmamış ise, yürürlükteki birim veya bedeller kullanılır. 4.1 Bir yapıdaki makine ve elektrik Mühendisliği hizmetlerinin ayrıca yaptırılması halinde, bu işlerin kapsadığı tesisat veya montajın ihale yılı birim fiyatlarıyla hesaplanan ilk keşif tutan, yapı yaklaşık maliyeti olarak alınır. 4.2 Yapıdaki mesleki hizmetlerin karşılıkları ile arsa, ruhsat vb., harç, resim ve harcamalar yapı yaklaşık maliyetine katılmaz. 4.3 İdarenin bağış ve benzeri yollarla maliyette sağladığı indirmeler yapı yaklaşık maliyetini etkilemez. 4.4 Yapının kesin maliyeti: Mimarlık ve Mühendislik ücretinin hesaplanmasında hiç bir şekilde dikkate alınmaz. 4.5 İdarenin verileri değiştirmesi ile oluşan mesleki hizmetlerin ücreti ayrıca ödenir. 4.6 (Ek fıkra: 93/ ) Mesleki kontrollük hizmetlerine ait ücret hesabında, mesleki kontrollük hizmetlerinin başladığı yıl fiyatları ile hesaplanan ve ihale edilen yapım isinin birinci kesif tutarı, yapı yaklaşık maliyeti olarak alınır. YAPI YAKLAġIK MALĠYETĠNĠN TESBĠTĠ: Madde 4 - Yapı Yaklaşık Maliyeti: Bina inşaat alanının, Bayındırlık ve İskân Bakanlığı nca her yıl yayınlanan Mimarlık ve Mühendislik Hizmet Bedellerinin Hesabında Kullanılacak Yapı Yaklaşık Birim Maliyetleri ne ilişkin olarak ilgili mevzuatta belirtilen ve aşağıdaki esaslar doğrultusunda hesaplanan birim maliyet ile çarpımı sonucu elde edilir. Yapı YaklaĢık Maliyeti = Bina Alanı X Yapı Birim Maliyeti Mimarlık ve Mühendislik Hizmetlerine Esas İnşaat Alanı: Teklif edilen binanın dış ölçüleri esas alınmak kaydıyla; metreye kadar olan yükseklikteki hacimler 1.0 emsal ile, metreden fazla yükseklikteki hacimler 1.5 emsal ile, metreden fazla yükseklikteki hacimle 2.25 emsal ile, çarpılarak, - Balkon ve üstü örtülü teras alanlarının yarısı, - Bina dışında (giriş saçakları hariç) açık teraslar ile üstü kapalı yanları açık geçitler 0.25 olarak, alan hesabına dahil edilmek suretiyle bulunan toplam alandır. Yukarıdaki esaslar doğrultusunda brüt inşaat alanı ölçüleri belirlenemeyen yapılarda kendi özelliğine göre ölçü sistemi idarece belirlenecektir. 4.1 Bir binadaki tüm proje hizmetlerinin bir bütün halinde yaptırılması esastır. Ancak, yapılacak revizyonların mimari projeyi etkilememesi halinde mühendislik hizmetleri ayrıca yaptırılabilir. Yapı yaklaşık maliyeti aynı yöntemlerle hesaplanır. 4.2 Binadaki mesleki hizmetlerin ( proje, kontrollük, müşavirlik vb.) karşılıkları ile arsa maliyeti, ruhsat, harç, resim vb harcamalar yapı yaklaşık maliyetine katılmaz. 4.3 İdarenin bağış ve benzeri yollarla maliyette sağladığı indirimler yapı yaklaşık maliyetini etkilemez. 4

5 4.4 Mimarlık ve Mühendislik hizmetlerine ait ücretin hesaplanmasında; yapının inşaat yaklaşık maliyeti, keşfi veya kesin maliyeti hiçbir şekilde dikkate alınmaz. HĠZMETLERĠN ÜCRETLERĠ Madde 5 - Bu şartnamede belirtilen proje ve ihale dosyası düzenleme ve mesleki kontrol işleri karşılığında ödenecek ücretler aşağıda açıklandığı gibi hesaplanır. 5.1 PROJE VE ĠHALE DOSYASI DÜZENLENMESĠ (PĠD) Proje ve ihale dosyası düzenlenmesine ait Mimarlık ve Mühendislik hizmet dallarının ücretlerine esas olacak miktarlar, tasarlanan yapının 4 üncü maddesi uyarınca bulunacak yaklaşık maliyetinin bırim maliyete oranı. ve söz konusu hizmet da1ımn sınıfı esas alınarak, ekli ücret oranları cetvelinden bulunacak PID oranları ile tasarlanan yapının yaklaşık maliyeti çarpılarak bulunur Yapının bir bölümüne ait PİD hizmetinin yaptırılması halinde ücret, bu bölüm yaklaşık maliyetinin tüm yapı yaklaşık maliyetine oranı ile bulunur Ancak, yapının tümünün yaptırılmasından vazgeçilip bir bölümünün gerçekleştirilmesinin istenmesi halinde, buna ait PİD ücretleri bu bölüm' yaklaşık maliyetine göre bulunur Yapının bölümlerine ait PİD hizmeti ayrı yıllarda yaptırılırsa ücret, sözleşme yılındaki birim maliyete göre hesaplanır Fonksiyonları bakımından birbirlerinden ayrılması caiz olmayan ve aynı ihtiyaç programı içinde gösterilen ayrı yapıların yaklaşık maliyetleri toplamı tek maliyet olarak kabul edilir ve ücretler bu toplam maliyet üzerinden hesaplanır : - Derslik, laboratuar, idare odaları, toplantı ve jimnastik salonundan oluşan okul binaları, - Yatakhane, revir ve lojmanlardan oluşan yurt binaları, - Okul, yurt, lojmanlar, enerji santralı ve atölye gibi parçalardan oluşan yatılı okullar, - Hasta odası, ameliyathane, poliklinik vb. parçalardan oluşan hastane binaları gibi Fonksiyonları bakımından birbirlerinden ayrılmaları ve böylece ayrı yapılar halinde projelendirilmesi gereken veya idare tarafından böyle projelendirilmesi istenen yapı gruplarındaki Mimarlık ve Mühendislik ücretleri, her yapının kendi yaklaşık maliyeti üzerinden hesaplanır: - Çeşitli fakülteler, yurtlar, lojmanlar ve diğer yardımcı tesisleriyle Üniversite kampüsleri, - İdare, imalathane, ambar, lojman ve reviri ile sanayi tesisleri gibi, Fonksiyonları bakımından birbirinden ayrı olan çeşitli ihtiyaç programlarının tek yapı kitlesi içinde projelendirilmeleri halinde Mimarlık ve Mühendislik ücretleri, tüm yaklaşık maliyetin % 30 arttırılmasıyla elde edilecek miktar üzerinden hesaplanır. - Çarşı-Sinema-Büro, HĠZMETLERĠN ÜCRETĠ: Madde 5 - Bu şartnamede belirtilen proje ve ihale dosyası düzenleme ile mesleki kontrollük işlerinin ücretleri aşağıda açıklandığı gibi hesaplanır. 5.1 PROJE VE İHALE DOSYASI DÜZENLENMESİ (PİD) Proje ve ihale dosyası düzenlenmesine ait mimarlık ve mühendislik hizmet dallarının ücretlerine esas olacak miktarlar, tasarlanan yapının ön projesinden, proje olmadığı takdirde ihtiyaç programından bulunacak toplam brüt inşaat alanı esas alınarak; - Binanın 4. madde uyarınca bulunacak yaklaşık maliyetinin, - Söz konusu yapıdaki hizmet dallarının sınıflarına göre Ek-1'de belirtilen ücret oranları cetvelinden bulunacak PİD oranları ile, maddesinde belirtilen hizmet dallarına göre uygulanacak katsayıların, Çarpımı sonucunda bulunur. Proje Hizmet Bedeli: Proje Yapı YaklaĢık Hizmet = Maliyeti Bedeli Formülüne göre hesaplanır Binanın bir bölümüne ait PİD hizmetinin yaptırılması halinde ücret, bu bölüm yaklaşık maliyetinin tüm yapı yaklaşık maliyetine oranı ile bulunur Binanın tümünün yaptırılmasından vazgeçilip bir bölümünün gerçekleştirilmesinin istenmesi halinde, buna ait PİD ücretleri bu bölüm yaklaşık maliyetine göre bulunur Binanın bölümlerine ait PİD hizmeti ayrı yıllarda yaptırılırsa ücret, sözleşme yılındaki birim maliyete göre hesaplanır Hasta odası, ameliyathane, poliklinik vb. parçalardan oluşan hastane binaları gibi. Fonksiyonları bakımından birbirlerinden ayrılması uygun olmayan ve aynı ihtiyaç programı içinde gösterilen ayrı yapıların 4. madde uyarınca bulunan yapı yaklaşık maliyetleri toplamı tek maliyet olarak kabul edilir ve ücretler bu toplam maliyet üzerinden hesaplanır. Ancak her yapı bölümünün değişik yapı birim maliyetleri olması halinde, PİD hizmetleri ücretinin hesaplanmasına esas olacak oran şu şekilde tespit edilir. Her yapının kendi hizmet sınıfı ve toplam inşaat alanına göre ücret oranları cetvelinden ayrı ayrı PİD oranları tespit edilir. Farklı yapı gruplarına ait yapı alanları ile o sınıfa ait PİD oranları çarpılarak toplam inşaat alanına bölünmek suretiyle PİD Hizmetleri ücretinin hesaplanmasına esas olacak Ortak PİD Oranı bulunur. Bulunan PİD Oranının toplam maliyet ve hizmet dallarına göre uygulanacak katsayılarla çarpımı sonucu Mimarlık ve Mühendislik Hizmet dallarının ücretleri tespit edilir. X PĠD oranı X Hizmet Dalları Oranı 5

6 -Çarşı-Apartman-Otel-Hamam-Garaj vb. gibi., Mevcut bir yapının değiştirilmesi ve/veya büyütülmesiyle ilgili her hizmet dalına ait ücret, o hizmetin etkilediği yapı bölümünün bu Şartnameye göre bulunacak maliyetine, % 30 eklenmek suretiyle hesaplanır maddesindeki hizmet bunun dışındadır İdare, PİD hizmetlerinin yapılması sonunda, bu hizmetler için sözleşme yılı birim fiyatları ile yapılan keşfin yaklaşık maliyeti aşmamasını isteyebilir. A n Ortak PĠD Oranı = (A 1 X PĠD 1) + (A 2 X PĠD 2) + + (An X PĠD n) T : Farklı yapı sınıflarına ait alanlar PİD n : Toplam İnşaat Alanı dikkate alınarak tespit edilen PİD oranı T : Toplam İnşaat Alanı (A1+A2+ +An) - Spor salonu, konferans salonu okul vb. ek tesisleri olan eğitim yapıları, - Hastaneler (250 yatağın üstündeki hastaneler ve ihtisas hastaneleri), - Yüksek Öğrenim Yurtları (idare, sosyal tesis, yatak blokları vb. ek tesisler), - Alışveriş kompleksleri (içerisinde sinema, tiyatro, sergi salonu kafe, restoran, market vb. bulunan), - Opera, tiyatro, bale yapıları ve konser salonları ve kompleksleri - -Çarşı-Apartman-Otel-Hamam-Garaj vb. gibi., Fonksiyonları bakımından birbirlerinden ayrılmaları ve böylece ayrı yapılar halinde projelendirilmesi gereken veya idare tarafından böyle projelendirilmesi istenen yapı gruplarındaki Mimarlık ve Mühendislik ücretleri, her yapının kendi yaklaşık maliyeti üzerinden hesaplanır: - Çeşitli fakülteler, yurtlar, lojmanlar ve diğer yardımcı tesisleriyle Üniversite kampusleri, - İdare, imalathane, ambar, lojman ve reviri ile sanayi tesisleri gibi, Fonksiyonları bakımından birbirlerinden ayrı olan çeşitli ihtiyaç programlarının idare tarafından tek bir yapı kütlesi içinde projelendirilmesi istenilen yapılarda 4. madde uyarınca bulunan yapı yaklaşık maliyetleri toplamı tek maliyet olarak kabul edilir ve ücretler bu toplam maliyet üzerinden hesaplanır. Bu durumda hesaplanan PİD hizmeti ücreti % 30 artırılır Mevcut bir binanın fonksiyonunun kısmen veya tamamen değiştirilmesi ve/veya büyütülmesiyle ilgili her hizmet dalına ait ücret, o hizmetin etkilediği bina bölümünün bu Şartnameye göre bulunacak maliyetine, % 30 eklenmek suretiyle hesaplanır. Maliyet hesaplanırken yapı sınıfı yapının yeni fonksiyonuna göre belirlenir ( 5.4. RÖLÖVELER ) maddesindeki hizmet bunun dışındadır Mevcut bir binadaki tadilata ait PİD hizmetinin ücreti, tadilatın hizmet dallarını etkilediği alan esas alınarak hesaplanır. Ancak tadilat proje bedeli esas proje bedelini hiçbir şekilde aşamaz İç mekân tasarımı hizmetlerinin ücreti, dekore edilecek mekânların toplam alanı üzerinden hesaplanır. Bu ücretin hesaplanmasındaki yaklaşık maliyet 4. maddeye göre bulunarak 5.1 maddesi doğrultusunda hesaplanır Peyzaj tasarım proje hizmetlerinin ücreti, tasarımı gerçekleģtirilecek olan alan hesabinde parsel alanından bina oturum alanı 6

7 düģülerek kalan açık alanın üst yapıya iliģkin alan peyzaj mimarlığı (çevre düzenleme hizmeti)hizmet alanı m2 olarak Ģeklinde değerlendirilir. Peyzaj tasarım(çevre düzenleme)proje hizmeti; Bayındırlık ve Ġskan Bakanlığı nın (Çevre ve ġehircilik Bakanlığı nın ) her yıl yayınladığı yapı birim maliyetin %20 X peyzaj mimarlığı hizmet alanı m2 si olarak hesaplanır Mevcut bir binanın taşıyıcı sisteminin servis yükleri ve deprem yükleri altında performans değerlendirmesinin yapılması ve güçlendirme projesi hazırlanması durumunda inşaat mühendisliği hizmet dalına ait ücret, hizmetin etkilediği yapı bölümünün bu Şartnameye göre bulunacak yapı yaklaşık maliyetinin, her yıl 3.4 maddesi kapsamında ilan edilecek tüm yapı sınıflarının birim maliyetlerinin ortalaması alınarak bulunacak ortalama birim maliyetin, o yapının birim maliyetine oranı ile çarpılarak bulunur. Bu tür hizmetlerde 5.4 ve maddeleri uygulanmaz. 5.2 MESLEKĠ KONTROLLUK 5.2 MESLEKĠ KONTROLLUK HĠZMETĠ (DeğiĢik fıkra: 93/ ) Mesleki kontrollük hizmetlerine ait Mimarlık ve Mühendislik hizmet dallarının ücretlerine esas olacak miktarlar, ihale edilen yapım isinin, mesleki kontrollük hizmetlerinin başladığı yıl fiyatları ile hesaplanan birinci kesif tutarının birim maliyete oranı ve söz konusu hizmet dalının sınıfı esas alınarak, ekli ücret cetvelinden bulunacak PĐD oranlarının % 60'ı birinci kesif tutarı ile çarpılarak bulunur Yapının ihale edilen bir bölümüne ait mesleki kontrol ücreti, mesleki kontrollük hizmetlerinin başladığı yıl fiyatları ile hesaplanan bu bolum ilk kesif tutarının tüm yapı kesif tutarına oranı ile bulunacak miktar üzerinden hesaplanır. Mesleki kontrollük hizmetlerine ait mimarlık ve mühendislik hizmet dallarının ücretlerine esas olacak miktarlar; uygulanacak olan proje hizmet sözleşme bedelinin % 60'ı (Yüzde altmışı) alınarak bulunan bedel, Bayındırlık ve İskân Bakanlığınca belirlenerek yayınlanacak olan Yapı, Tesis ve Onarım İşleri İhalelerinde Kullanılan Müteahhitlik Karneleri ve İş Bitirme Belgelerinin Değerlendirme Katsayıları Hakkında Tebliğ de yer alan katsayı ile çarpılarak bulunur. Binanın ihale edilen bir bölümüne ait mesleki kontrollük ücreti; Bu bölüm için 4. Maddeye göre belirlenen yapı yaklaşık maliyetinin, tüm yapının bu yolla elde edilecek toplam yapı yaklaşık maliyetine oranı ile bulunan değer, Tüm yapı için Mesleki kontrollük hizmetlerine ait mimarlık ve mühendislik hizmet dallarının ücretlerine esas olacak miktarlarla çarpılarak bulunur. İnşaat için verilen süre uzatımları ve maliyet artışları mesleki kontrollük için de geçerlidir. Mesleki kontrollük hizmeti süresi yapı yüklenicisine inşaat yerinin teslimi ile başlar. 5.3 HĠZMET DALLARINA GÖRE UYGULANACAK KATSAYILAR 5.3 HĠZMET DALLARINA GÖRE UYGULANACAK KATSAYILAR Mimarlık ve Mühendislik hizmet dallarının ücretleri 5.1 ve 5.2 maddeleri uyarınca bulunan miktarların aşağıdaki kasayılar ile çarpılması sonucu elde edilir. «Bina»larda bütün sınıflarda katsayılar şöyledir: Hizmet Dalı : Katsayı : Mimarlık %100 İnşaat Mühendisliği % 75 Makine Mühendisliği % 50 Elektrik Mühendisliği % 38,5 Toplam: % 263,5 Mimarlık ve mühendislik hizmet dallarının ücretleri 5.1 ve 5.2 maddeleri uyarınca bulunan miktarların aşağıdaki katsayılar ile çarpılması sonucu elde edilir. Hizmet dallarına göre bütün sınıflarda katsayılar şöyledir : Hizmet Dalı Katsayı Mimarlık % 100 İnşaat Mühendisliği % 75 Makine Mühendisliği % 50 Elektrik Mühendisliği % 40 Toplam: % 265 7

8 5.3.1 Dört hizmet dalının katsayıları toplamı %350 yi geçmemek üzere, a) Birinci sınıfta «Bina»lardan gayri yapılarda hizmet dallarına uygulanacak katsayılar, Bayındırlık ve İskan Bakanlığı tarafından tespit edilir. b) Beşinci sınıfta Mimarlık dışındaki hizmet dallarına uygulanacak katsayılar, Bayındırlık ve İskan Bakanlığı tarafından arttırılabilir Bir yapıdaki makine ve elektrik mühendisliği hizmetlerinin ayrıca yaptırılması halinde (Madde 4.1), bu hizmet dallarına ait katsayılar % 100 olarak alınır Dört hizmet dalının katsayıları toplamı % 350 yi geçmemek üzere, a) Birinci sınıfta «Bina»lardan gayri yapılarda hizmet dallarına uygulanacak katsayılar, Bayındırlık ve İskân Bakanlığı tarafından tespit edilir. b) Beşinci sınıfta Mimarlık dışındaki hizmet dallarına uygulanacak katsayılar, Bayındırlık ve İskân Bakanlığı tarafından arttırılabilir. Mimarlık ve mühendislik hizmet dallarının ücretleri 5.1 ve 5.2 maddeleri uyarınca bulunan miktarların aşağıdaki katsayılar ile çarpılması sonucu elde edilir. 5.4 RÖLÖVELER 5.4 RÖLÖVELER Binalarda hizmet dallarına göre bütün sınıflarda katsayılar Ģöyledir : Hizmet Dalı Katsayı Mimarlık % 100 İnşaat Mühendisliği % 75 Makine Mühendisliği % 50 Elektrik Mühendisliği % 40 Ġç Mimarlık.? Toplam: % Bina/bina gruplarının yer aldığı parsellerde hizmet dallarına göre bütün sınıflarda katsayılar Ģöyledir Hizmet Dalı Katsayı Peyzaj Mimarlığı 40 Jeoloji Mühendisliği? Binada 5, parselde 2 hizmet dalı olmak üzere toplam Yedi hizmet dalının katsayıları toplamı % 350 yi geçmemek üzere, a) Birinci sınıfta «Bina»lardan gayri yapılarda hizmet dallarına uygulanacak katsayılar, Bayındırlık ve İskân Bakanlığı tarafından tespit edilir. b) Beşinci sınıfta Mimarlık dışındaki hizmet dallarına uygulanacak katsayılar, Bayındırlık ve İskân Bakanlığı tarafından arttırılabilir Bir binadaki makine ve elektrik mühendisliği hizmetlerinin ayrıca yaptırılması halinde (4.1 Madde), bu hizmet dallarına ait katsayılar % 100 olarak alınır.. Mevcut bir yapının rölövesinin yapılması için, aynı yapının bu Şartname hükümlerine göre hesaplanacak proje ve ihale dosyası düzenleme hizmetleri ücretinin % 10'u ödenir. AYNI PROJENĠN BĠRDEN FAZLA YAPIDA UYGULANMASI Madde 6 - Aynı projenin birden fazla yapıda uygulanması halinde mesleki hizmetlerin ücretleri aşağıdaki gibi hesaplanır: Mevcut bir binanın rölövesinin yapılması için, aynı binanın bu Şartname hükümlerine göre hesaplanacak proje ve ihale dosyası düzenleme hizmetleri ücretinin % 10'u hesaplanır. AYNI PROJENĠN BĠRDEN FAZLA YAPIDA UYGULANMASI: Madde 6 - Aynı projenin birden fazla yapıda uygulanması halinde mesleki hizmetlerin ücreti aşağıdaki gibi hesaplanır. 6.1 PROJE VE ĠHALE DOSYASI DÜZENLEME HĠZMETĠ (PĠD) 6.1 PROJE VE ĠHALE DOSYASI DÜZENLEME HĠZMETĠ (PĠD) 8

9 Aynı projenin birden çok yapıda uygulanması halinde; ilk uygulama için bu şartnameye göre hesaplanan PİD ücreti aynen ödenir. 2. uygulamada bu ücretin %15 i 3. uygulamada bu ücretin % 10 u 4. ve sonra gelen bütün uygulamaların herbiri için bu ücretin % 5'i telif hakkı olarak ödenir. Bu projelerin toplamı; ilk uygulama dahil, PİD hizmeti ücretinin iki katını aşamaz. Aynı projenin uygulanacağı alanlarda vaziyet planlarının düzenlenmesi ücreti, yukarıda belirtilen ödemelerin içindedir Ancak, herhangi bir uygulamada, yukarıda sayılanların dışındaki bir hi7metin ücreti, şartnameye göre ayrıca hesaplanır ve iki kat tavan şartına bakılmadan ödenir. Aynı projenin birden çok yapıda uygulanması halinde, ilk uygulamada, proje bedeli dışında ayrıca bir ücret hesabı yapılmaz İlk uygulama dışında, aynı projenin birden çok yapıda uygulanması halinde; hizmetin yapıldığı yıl fiyatları esas alınarak; 2. uygulamada bu ücretin % 25' i, 3. uygulamada bu ücretin % 15' u, 4. ve sonra gelen bütün uygulamaların her biri için bu ücretin % 10' u, telif hakkı olarak hesaplanır. Bu ücretlerin toplamı; ilk uygulama dâhil PİD hizmetleri ücretinin iki katını aşamaz. Aynı projenin uygulanacağı alanlarda vaziyet planının düzenlenmesi ücreti, yukarıda belirtilen hesaplamaların içindedir Mevcut bir projenin değişik yer ve/veya zamanlarda uygulanması durumunda, PİD hizmeti ücreti, projenin yapıldığı yıla ait Bayındırlık ve İskan Bakanlığınca belirlenerek yayınlanacak olan Yapı, Tesis ve Onarım İşleri İhalelerinde Kullanılan Müteahhitlik Karneleri ve İş Bitirme Belgelerinin Değerlendirme Katsayıları Hakkında Tebliğ de yer alan katsayı ile çarpılarak maddesi doğrultusunda hesaplanır Herhangi bir uygulamada yukarıda sayılanların dışındaki bir hizmetin ücreti şartnameye göre ayrıca belirlenir. 6.2 MESLEKĠ KONTROL HĠZMETĠ 6.2 MESLEKĠ KONTROLLUK HĠZMETĠ Aynı projenin, aynı yerde ve aynı kontrol sözleşmesi içinde birden çok sayıda uygulanması halinde, bu şartnameye göre bulunacak kontrol ücreti ; İlk uygulamada aynen Aynı projenin aynı yerde ve aynı kontrollük sözleşmesi içinde birden çok sayıda uygulanması halinde, bu şartnameye göre bulunacak kontrollük ücreti; İlk uygulamada aynen, 2. uygulamada bu ücretin % 40'ı, İlk uygulamadan sonra gelen her uygulama için bu ücretin % 20'si, 3. uygulamada bu ücretin % 30'u, telif hakkı olarak hesaplanır. Bu ücretlerin toplamı ilk uygulama dahil, kontrollük hizmeti 4. uygulamada bu ücretin % 20'si, ücretinin iki katını aşamaz. 5. ve sonra gelen bütün uygulamalar için % 10'u, ödenir Kontrollüğün değişik yer ve/veya zamanlarda yapılması halinde, her Bu ödemelerin toplamı, ilk uygulama dahil, kontrol hizmeti ücretinin dört katını aşamaz (DeğiĢik fıkra: 93/ ) Kontrolün değişik yer ve/veya zamanlarda yapılması halinde, her uygulamada uygulamanın başladığı yıl fiyatları ile uygulamada ilk uygulama ücretinin Bayındırlık ve İskan Bakanlığınca belirlenerek yayınlanacak olan Yapı, Tesis ve Onarım İşleri İhalelerinde Kullanılan Müteahhitlik Karneleri ve İş Bitirme Belgelerinin Değerlendirme Katsayıları Hakkında Tebliğ de yer alan katsayı ile çarpılarak bulunan ücret 6.2. maddesindeki esaslarla belirlenir. hesaplanan ücret aynen ödenir. ÜCRETLERĠN KAPSAMI Madde 7 - Bu Şartname hükümlerine göre bulunacak ücretler; Mimar i Mühendis tarafından bir uzman niteliği ile san'at ve teknik kurallarına, idarenin ilkelerine bağlı kalarak, sorunun çözüme götürülmesini sağlayacak ve İdareyi tatmin edecek biçimde yapılacak mesleki hizmete ait emek ile, Mimar/Mühendisin bu işteki harcamalarının karşılığıdır. 7.1 Tarihi eserler ile Bayındırlık ve İskan Bakanlığınca çok özel olarak nitelenen yapılardaki değiştirme, büyütme, restorasyon ve rölöve işlerine ait hizmetlerin ücretleri bu şartname kapsamına girmez. Bu hizmetlerin ücretleri, sarfı gereken emek ve genel harcamalar karşılığı olarak ayrıca tespit edilir ve ödenir. ÜCRETLERĠN KAPSAMI: Madde 7 - Bu şartnamenin hükümlerine göre bulunacak ücretler, mimar ve mühendislerin şartname hükümleri kapsamında taahhüt ettikleri işlerin; işin niteliğine, teknik kurallarına ve idarenin ilkelerine bağlı kalarak yapılacak mesleki hizmete ait bilgi, deneyim ve emek ile mimar ve mühendislerin bu işteki harcamalarının karşılığıdır. 7.1 Klasik literatüre girmeyen, çok özel uzmanlık ve tecrübeyi veya çok geniş bir araştırmayı gerektiren konulardaki mimarlık ve mühendislik hizmetleri için hesaplanacak ücret Bayındırlık ve İskân Bakanlığı'nca ayrıca belirlenir. 7.2 Endüstriyel yapılarda bina bünyesi ve tesisatı dışındaki imal ve üretime ait 9

10 7.2 Klasik literatüre girmeyen, özel uzmanlık ve tecrübeyi gerektiren, yeni alternatif ve çözümlerin ortaya çıkacağı veya çok geniş bir araştırmayı gerektiren konulardaki Mimarlık ve Mühendislik hizmetleri için Bayındırlık ve İskan Bakanlığınca ayrıca tespit edilecek ücret ödenir. 7.3 Endüstriyel yapılarda bina bünyesi ve tesisat dışındaki imal ve üretime ait makine ve teçhizatın Mühendislik hizmetleri bu şartname kapsamının dışındadır. 7.4 Altyapı ve çevre düzenlenmesine ait PİD hizmetlerinin ücreti bu hizmetler için sarfı gereken emek ve genel harcamalar göz önünde tutularak takdiren ve ayrıca ödenir. 7.5 Proje hizmetinin bitiminde idarece maket yapılması istenirse, bu ücrette takdiren ve ayrıca ödenir. makine ve teçhizatın mühendislik hizmetleri bu şartname kapsamının dışındadır. 7.3 Bina veya bina gruplarına ait ada/parsel içi çevre düzenlemesi ve/veya alt yapıya ait PİD hizmetlerinin ücreti bu hizmetler için verilen emek ve genel harcamalar göz önünde tutularak yapı yaklaşık maliyetinin % 2 - % 12' si arasında kalmak kaydı ile takdiren tespit edilen miktar üzerinden aşağıdaki şekilde hesaplanır. Üst yapı yaklaģık maliyeti x% 2-12 =altyapı inģaat yaklaģık maliyeti Altyapı inģaat yaklaģık maliyeti /2.sınıf birim maliyeti = inģaat alanı PĠD oranı(ġnģaat alanına bağlı) x altyapı inģaat yaklaģık maliyeti =proje hizmeti Bulunan miktar üzerinden mimarlık ve inşaat mühendisliği hizmetleri % 100 katsayı; makine ve elektrik mühendisliği hizmetleri % 50 katsayı; peyzaj mimarlığı hizmetleri % 30 katsayı ile çarpılarak hizmet dallarının ücretleri ayrı ayrı tespit edilir. Mimarlık ve mühendislik hizmet dallarına ait altyapı ücretleri PİD ücretine ilave edilir. Altyapı ve/veya çevre düzenlemesine ait hizmetin, sözleşmenin PİD hizmetleri ücretinin hesaplanmasına esas toplam maliyetin tespit edildiği yılı takip eden yıllarda yapılması halinde, ilk tespit edilen altyapı ve/veya çevre düzenlemesine ait toplam maliyet sözleşmenin yapıldığı yıla ait yapım maliyetinin Bayındırlık ve İskan Bakanlığınca belirlenerek yayınlanacak olan Yapı, Tesis ve Onarım İşleri İhalelerinde Kullanılan Müteahhitlik Karneleri ve İş Bitirme Belgelerinin Değerlendirme Katsayıları Hakkında Tebliğ de yer alan katsayı ile çarpılarak sözleşme yılındaki altyapı ve/veya çevre düzenlemesine ait PİD hizmetinin hesaplanmasına esas toplam maliyet bulunur Bina veya bina gruplarına ait ada/parsel içi çevre düzenlemesine PĠD hizmetlerinin ücreti bu hizmetler ile ilgili olarak peyzaj mimarlığı hizmet alanı,binalara ait ada/parsel alanından bina oturum alanı çıkarıldıktan sonra kalan alan peyzaj tasarım alanıdır ve alan büyüklükleri ve sınıf değerleri üzerinden PĠD değeri hesabı yapılır. Peyzaj Tasarım / Planlama Projeleri Ve Kontrollük-DanıĢmanlık Hizmetleri Asgari Ücret Tarifesi Ve ġartnamesi Ek:8.Peyzaj Tasarımı Proje/Kontrollük Hizmetleri, Asgari Ücretlerinin Hesaplanması ; Peyzaj Mimarlığı =Proje Alanı X Birim X Mesleki Denetim X Hizmet X Hizmet X (Z) Proje Hizmetleri Maliyet Görevliliği Bölümü Sınıfı Asgari Ücreti (PID) Değeri Katsayısı Oranı Oranı (x/100) Bulunan miktar üzerinden mimarlık ve inģaat mühendisliği hizmetleri % 100 katsayı; makine ve elektrik mühendisliği hizmetleri % 50 katsayı; peyzaj mimarlığı hizmetleri % katsayı ile çarpılarak hizmet dallarının ücretleri ayrı ayrı tespit edilir. Mimarlık ve mühendislik hizmet dallarına ait altyapı ücretleri PĠD ücretine ilave edilir. 10

11 Altyapı ve/veya çevre düzenlemesine ait hizmetin, sözleģmenin PĠD hizmetleri ücretinin hesaplanmasına esas toplam maliyetin tespit edildiği yılı takip eden yıllarda yapılması halinde, ilk tespit edilen altyapı ve/veya çevre düzenlemesine ait toplam maliyet sözleģmenin yapıldığı yıla ait yapım maliyetinin Bayındırlık ve Ġskan Bakanlığınca belirlenerek yayınlanacak olan Yapı, Tesis ve Onarım ĠĢleri Ġhalelerinde Kullanılan Müteahhitlik Karneleri ve ĠĢ Bitirme Belgelerinin Değerlendirme Katsayıları Hakkında Tebliğ de yer alan katsayı ile çarpılarak sözleģme yılındaki altyapı ve/veya çevre düzenlemesine ait PĠD hizmetinin hesaplanmasına esas toplam maliyet bulunur. 7.4 İdarece maket yaptırılması istenirse; 1/500 ölçekli maket bedeli, yapının mimarlık hizmeti için hesaplanan PİD ücretinin %2 si 1/200 ölçekli maket bedeli, yapının mimarlık hizmeti için hesaplanan PİD ücretinin %4 ü belirlenir. Bu ölçekler dışında talep olması halinde ücret, idarece takdiren belirlenir. 7.5 Tasarım Enerji Kimlik Belgesi hizmet bedeli, makine mühendisliği proje hizmeti için hesaplanan yaklaşık maliyetin % 0.5-% 1.5 si arasında kalmak kaydı ile takdiren tespit edilen miktar üzerinden hesaplanır. 7.6 Peyzaj Mimarlığı ile ilgili hizmet bedeli, Peyzaj Mimarı nın şartname hükümleri kapsamında taahhüt ettikleri işlerin; işin niteliğine, teknik kurallarına ve idarenin ilkelerine bağlı kalarak yapılacak mesleki hizmete ait bilgi, deneyim ve emek ile Peyzaj Mimar ının bu işteki harcamalarının karşılığı olacak şekilde ayrıca belirlenir ve PİD ücretine ilave edilir alt bendi peyzaj mimarlığı ile ilgili hizmet bedeli peyzaj mimarının Ģartname hükümleri kapsamında taahhüt ettikleri iģlerin, iģin niteliğine, teknik kurallarına ve idarenin ilkelerine bağlı olarak yapılacak hizmetlerin ücretlendirildiği PĠD hizmetleri ücreti olması ve 7. Maddenin 7.3. alt bendinde tariflendiği hali ile yer alması yada 7.6. maddenin kaldırılması Peyzaj Mimarlığı ile ilgili hizmet bedeli 7.3 te önerildiği hali ile kabul edilip, 7.6 mükerrerlik yaratacağı için kaldırılmalıdır. 7.7 Yangın Danışmanlığı Proje Hizmet bedeli, bu şartnameye göre hesaplanacak mimari proje bedelinin %5-8' i olarak belirlenir. 7.8 Yukarıda belirtilen hizmetler dışında herhangi bir hizmet talep edilmesi durumunda bedeli idare tarafından belirlenerek PİD ücretine ilave edilir. SINIFLAR Madde 8 - Yapılar, gerektirdikleri san'at ve teknik, emek ve araştırmanın çokluğu ve güçlüğüne göre sınıflara ayrılmışlardır. İstenecek hizmetin hangi sınıfa sokulacağı bu şartnamede gösterilmiştir. SINIFLAR: Madde 8 - Binalar; gerektirdikleri sanat ve teknik, emek ve araştırmanın çokluğu ve güçlüğü, verilen hizmetin niteliğine göre sınıflara ayrılmışlardır. Mimarlık ve mühendislik dallarında istenecek hizmetlerin hangi sınıfta değerlendirileceği bu şartnamede belirtilmiştir. 11

12 Tanımlamalara ve örneklere rağmen tereddüde düşüldüğü takdirde o hizmetin hangi sınıfa gireceği Bayındırlık ve İskan Bakanlığınca tespit edilir. Tanımlamalara ve örneklere rağmen tereddüde düşüldüğü takdirde o hizmetin hangi sınıf kapsamında değerlendirileceği Bayındırlık ve İskân Bakanlığı'nca tespit edilir. MĠMARLIK HĠZMETLERĠ: III.ESAS HÜKÜMLER Madde 9 - Mimarlık hizmetlerinin bölümleri aşağıda sıralanmıştır. MĠMARLIK HĠZMETLERĠ: III. ESAS HÜKÜMLER Madde 9 - Mimarlık hizmetlerinin bölümleri aşağıda sıralanmıştır. 9.1 PROJE DÜZENLEME HĠZMETLERĠ 9.1 PROJE DÜZENLEME HĠZMETLERĠ Fikir Projesi Belli bir binanın kesin ihtiyaç programına, öngörülen maliyet tavanına, arsa verilerine, idarenin idari ve teknik önerilerine uygun olarak, fikir projesi düzenlemesine ait esaslar dahilinde en az iki değişik çözüm için ayrı ayrı düzenlenerek çalışma maketi ile birlikte bir defada teslim edilecek projelerdir. Fikir Projesinde; 1/500 ölçekli vaziyet planı, kat ve çatı planları, kesitler, görünüşler ve mimari açıklama raporu bulunur. İdarece başka bir ölçekte istenmedikçe Fikir Projesi 1/200 ölçekli olarak düzenlenir Ön Proje: Belli bir yapının; Kesin ihtiyaç programı, Öngörülen maliyet tavam, - Arsa verileri, - (varsa) proje yarışmasındaki jüri tavsiyelerine, uygun çözüm getiren projesidir. Ön projede vaziyet planı ile kat ve çatı planları, kesit, görünüşler ve Mimari rapor bulunur. İdarece başka bir ölçekte istenmedikçe, ön proje 1 /200 ölçekte düzenlenir Kesin Proje: Belli bir yapının onanmış ön projesine göre bu safha için gerekli gelişmeleri de kapsayan, tüm yapı elemanlarının ölçümlendirilip inşaat sistem ve gereçlerinin belirtildiği projedir. Kesin projede vaziyet planı ile kat ve çatı planları, kesitler, görünüşler ve detay listesi bulunur. İdarece başka bir ölçekte istenmedikçe, kesin proje genellikle 1 /100 ölçekte düzenlenir Uygulama Projesi: Belli bir yapıya ait onanmış kesin projeye göre; Bu safha için gerekli gelişmeleri, Detaylara uygun ölçüde mimari elemanları, Statik ve tesisatın inşaatı etkileyen ölçülerini, Ön proje: Belli bir binanın kesin ihtiyaç programı, öngörülen maliyet tavanı, arsa verileri, varsa proje yarışmasındaki jüri tavsiyelerine uygun çözüm getiren projesidir. Ön projede; vaziyet planı ile kat ve çatı planları, binanın fonksiyon ve strüktürünü vurgulamak kaydıyla kesitler, görünüşler ve mimari açıklama raporu bulunur. İdarece başka bir ölçekte istenmedikçe ön proje 1/200 ölçekli olarak düzenlenir Kesin Proje: Belli bir yapının onanmış ön projesine göre bu safha için gerekli işlemleri de kapsayan, tüm yapı elemanlarının ölçülendirilip inşaat sistem ve gereçlerinin belirtildiği projedir. Kesin projede; vaziyet planı ile kat ve çatı planları, kesitler, görünüşler ve detay listesi bulunur. İdarece başka bir ölçekte istenmedikçe kesin proje 1/100 ölçekli olarak düzenlenir Uygulama Projesi: Belli bir binaya ait onanmış kesin projeye göre, bu safha için gerekli gelişmeleri, detaylara uygun ölçüde mimari elemanları, statik ve tesisatın inşaatı etkileyen ölçümlerini, detay referanslarını ve gereç açıklamalarını kapsayan ve inşaatın her safhasında büro ve şantiyede kullanılabilecek nitelikte hazırlanmış olan projelerdir. Uygulama projesinde; vaziyet planı, kat ve çatı planları ile kesit ve görünüşler 12

13 Detay referanslarını ve gereç açıklamalarını, kapsayan ve inşaatın her safhasında büro ve şantiyede kullanılabilecek nitelikte hazırlanmış olan projedir. Uygulama projesinde kat ve çatı planlan ile kesit ve görünüşler bulunur. İdarece kabul edilecek bazı özel hallerde i /100 ölçekte çizilebilen uygulama projesi, genellikle 1/50 ölçekte düzenlenir Detaylar: Yapı uygulama projesinin; Kesin proje safhasında düzenlenip idarece onanmış olan detay listesindeki eleman ve mahallerin, listede belirtilen ölçeklerde tüm sistem ve nokta detaylarını kapsayan ve 1/20, 1/10, 1/5 ve 1/1 ölçeklerinde düzenlenen bölümüdür Proje Orijinallerinin idareye Teslimi: Projelerin idarece onanması sırasında yapılan değişikliklerin de işlendiği proje orijinallerinin idareye teslimi işlemidir. Orijinal projeler, Alüminyum kutu muhafazalar içinde idareye teslim edilir. bulunur. İdarece başka bir ölçekte istenmedikçe uygulama projesi 1/50 ölçekli olarak düzenlenir Detaylar: Bina uygulama projesinin, kesin proje safhasında düzenlenip idarece onanmış olan detay listesindeki eleman ve mahallerin, listede belirtilen ölçeklerde tüm sistem ve nokta detaylarını kapsayan ve 1/20, 1/10, 1/5 ve 1/1 ölçeklerinde düzenlenen bölümüdür Proje Orijinalleri ve Elektronik Kopyalarının İdareye Teslimi: Projenin idarece onanması sırasında yapılan değişikliklerin de işlendiği proje orijinalleri,her türlü hesap ve rapor ile bunların elektronik kopyalarının idareye teslimi işlemidir. 9.2 ĠHALE DOSYASI DÜZENLENMESĠ Birinci keşfe esas olacak metrajın yapılması; Analizi bulunmayan işlerin fiyat analizlerinin düzenlenmesi; Birim fiyat listesi ve özel fenni şartnamenin düzenlenmesi, Keşif özetinin yapılması; idarece istenirse, mevzuata uygun olarak eksiltme şartnamesi ve sözleşme tasarısının düzenlenmesi; işlerini kapsar. 9.3 PROJELER VE KOPYALARI Proje düzenlenmesinin her safhasında Mimar idareye Orijinalle birlikte üç kopya proje ve dosya verecektir. Gerektiğinde istenecek fazla kopyaların parası ayrıca ödenir. 9.2 ĠHALE DOSYASI DÜZENLEME HĠZMETLERĠ Yapı yaklaşık maliyete esas olacak metrajın İdarece istenilen ayrıntıda ve formatta yapılması, Analizi bulunmayan işlerin fiyat analizlerinin düzenlenmesi, Özel teknik şartnamelerin düzenlenmesi, Yaklaşık maliyet hesabının düzenlenmesi, İmalat yapım şartlarının belirlenmesi ve tariflenmesi, Hazırlanarak basılı ve imzalı kopya ile elektronik kayıtlarının teslim edilmesi işlerini kapsar. 9.3 PROJELER VE KOPYALARI Proje düzenlenmesine ait safhalarda idaresince istenilecek sayıda basılı kopya, dosya/hesap raporu ve elektronik ortama aktarılmış (CD, DVD, vb.) kayıtları ile birlikte korunaklı olarak İdareye teslim edilir. 9.4 YAPININ MĠMARLIK MESLEKĠ KONTROL HĠZMETLERĠ İhaleden sonra inşaat müteahhidi ne yer tesliminde hazır bulunmak, inşa ve tesis işlerinin devamınca Mimari kontrolu yapmak, uygulama sırasında gerekecek değiştirme ve detay resimlerini hazırlamak, metraj, ataşman ve hakediş raporlarını imzalamak, geçici kabulde bulunmak ve bitmiş inşaatın 1/50 ölçekli «yapıldı as-built» projesini üç kopyası ile idareye vermektir. SINIFLAR Madde 10 Mimarlık hizmetleri aşağıda gösterilen beş ayrı sınıfta ele alınmıştır. 9.4 MĠMARLIK MESLEKĠ KONTROLLUK HĠZMETLERĠ İhaleden sonra yer tesliminde hazır bulunmak, inşa ve tesis işlerinin devamınca 3.12 maddesi doğrultusunda Mimari mesleki kontrollüğünü yapmak, geçici kabulde bulunmak ve bitmiş inşaatın 1/100-1/50 ölçekli yapıldı (as-built) projesi ile elektronik kopyalarını idareye teslim etmektir. Mimarlık Mesleki Kontrollük Hizmeti, projeyi düzenleyen Mimar tarafından bizzat yapılır. 9.5 SINIFLAR Mimarlık hizmetleri sınıfları; Bayındırlık ve İskân Bakanlığı'nca yayınlanan 13

14 10.1 BİRİNCİ SINIF Ağıl, ahır, samanlık gibi çok basit tarım binaları, basit barakalar ve diğer yardımcı binalar ile daha ziyade Mühendislik hizmetlerine yardımcı olarak çalışmayı gerektiren istinad duvarları, sahil tahkimatı, trafo ve benzeri yapılardaki Mimarlık hizmetleri; Mimarlık ve Mühendislik Hizmet Bedellerinin Hesabında Kullanılacak Yapı Yaklaşık Birim Maliyetleri ne esas olan sınıflardır İKİNCİ SINIF Basit yapıların Mimarlık hizmetleri (basit tek konutlar, basit tarım, ticaret ve endüstri hizmet binaları, kule ve basit garajlar ve benzerleri): 10.3 ÜÇÜNCÜ SINIF Sanat, teknik ye ekonomi yönlerinden orta derecede araştırmayı gerektiren Mimarlık hizmetleri (tarım ve endüstri yapıları, basit otel ve moteller, lokanta ve dükkanlar, okul ve basit spor tesisleri, küçük kitaplık ve benzeri kültür tesisleri, normal idare binaları, küçük sağlık tesisleri, küçük postahaneler, ticari bürolar, basit apartmanlar ve benzerleri); 10.4 DÖRDÜNCÜ SINIF Sanat, teknik ve ekonomi yönlerinden önemli "araştırmayı gerektiren yapıların Mimarlık hizmetleri (yüksek nitelikte konut ve apartmanlar, otel ve moteller, kaplıca ve şifa evleri, işhanları, stadyum ve spor salonları, hastahaneler, büyük kütüphaneler - ve kültür yapıları, özelliği olan büyük okul yapıları, üniversiteler, büyük mağazalar, banka ve borsa binaları, büyük postahaneler, radyo, televizyon ve benzeri yapılar); 10.5 BEŞİNCİ SINIF Çok önemli sanat yapıları ile dördüncü sınıf ta belirtilen yapıların sanat ve araştırma yönünden çok önemli olanlarının mimarlık hizmetleri, İç mimari ve dekorasyon hizmetleri de bu sınıf ta mütalaa edilir. Ancak ücret, dekorasyon yaklaşık maliyetine göre 5. sınıftan hesaplanan miktarın % 50 fazlası ile ödenir. Bu ücretin hesaplanmasındaki yaklaşık maliyet, mümkünse, 4. maddeye göre, değilse usulüne göre bulunur. (bu hizmetler; iç hacimlerin dekorasyonu, döşeme ve möbleler, ışıklandırma, sergileme, tören' ve bayram dekorasyonları, reklam tesisleri, kara, deniz ve hava taşıt araçlarının döşenmesi ve benzerleridir.) MĠMARLIK HĠZMETLERĠ BÖLÜMLERĠNĠN KARġILIKLARI Madde 11 - Mimarlık PİD hizmetlerinin, bu şartnamede bulunan ücret toplamı, hizmetin bölümleri için aşağıda gösterilen oranlarla ödenir; 9.6 MĠMARLIK HĠZMETLERĠ BÖLÜMLERĠNĠN KARġILIKLARI Mimarlık PİD hizmetlerinin, bu şartnamede bulunan ücret toplamı, hizmetin bölümleri için aşağıda gösterilen oranlarda uygulanır. Ön proje (9.1.1) % 15 Kesin proje (9.1.2) % 20 14

15 Uygulama projesi (9.1.3) % 30 Detaylar (9.1.4) % 20 Orijinalerin teslimi (9.1.5) % 5 İhale Dosyası (9.2) % 10 Toplam % 100 Ön proje (9.1.2) % 15 Kesin proje (9.1.3) % 20 Uygulama projesi (9.1.4) % 30 Detaylar (9.1.5) % 20 Orijinallerin teslimi (9.1.6) % 5 İhale dosyası (9.2 ) % 10 Toplam % 100 İdarece fikir projesi hizmeti istenmesi durumunda, bu hizmetin bedeli PİD hizmetinin %10 'u olarak ayrıca ödenir. İdarece istenmeyen hizmet bölümleri, hiçbir şekilde ücret hesabına dâhil edilmez. ĠNġAAT MÜHENDĠSLĠĞĠ HĠZMETLERĠ Madde 12 - İnşaat mühendisliği hizmetlerinin bölümleri aşağıda sıralanmıştır PROJE DÜZENLEME HĠZMETLERĠ ĠNġAAT MÜHENDĠSLĠĞĠ HĠZMETLERĠ: Madde 10- İnşaat mühendisliği hizmetlerinin bölümleri aşağıda sıralanmıştır PROJE DÜZENLEME HĠZMETLERĠ Öneri Raporu: Yapıya ait strüktürü belirten, etüd, şema ve açıklamaları, seçilen sistemlerin emniyet, ekonomi, ve benzeri faktörler yönünden karşılaştırılmalarını kapsayan rapordur Ön Proje : İdarece onaylanan öneri raporundaki esaslar dahilinde yapının statik ön projesinin hazırlanması, yapı tesislerinin genel hatlarla belirtilmesi, yaklaşık metraj ve maliyet hesaplarının hazırlanması, gerekli hallerde fenni izahname düzenlenmesi hizmetleridir Ön Proje: Binaya ait taşıyıcı sistemi belirten etüt, şema ve açıklamalar ile seçilen sistemlerin güvenlik, ekonomi ve benzeri faktörler yönünden karşılaştırılmalarını kapsayan hesap, rapor ile temel ve katlara ait 1/200 ölçekli kalıp planlarını kapsayan projedir Kesin Proje: İdarece onaylanan ön projedeki esaslar dâhilinde yapının, aksi belirtilmedikçe, 1/100 ölçekli kesin yapısal proje ve hesapları içeren proje olup, gerekli hallerde teknik şartname düzenlenmesi hizmetlerini de kapsar Uygulama Projesi: Onanmış ön projesine göre yapının statik hesaplarını, betonarme, çelik ve ahşap hesaplarını kapsayan 1/50 ölçekli projedir Detaylar: Uygulama projesinin tatbiki için gerekli ölçekte kiriş, kolon, bağlantı ve ekyerleri ile kalıp ve iskele gibi yardımcı inşaat elemanları ve benzeri yerlerin detay resimlerinin yapılması, demir listelerinin hazırlanması bölümüdür Uygulama Projesi: Onanmış kesin projesine göre binanın statik ve geoteknik hesapları ile betonarme, çelik ve ahşap hesaplarını kapsayan 1/50 ölçekli projedir Detaylar: Uygulama projesinin tatbiki için gerekli görülen ölçekte (1/20, 1/10, 1/5, 1/1 veya idarece istenen ölçekte) kiriş, kolon, bağlantı ve ek yerleri ile kalıp ve iskele gibi yardımcı inşaat elemanları ve benzeri yerlerin detay resimleri ve demir listelerini içeren 15

16 bölümüdür Proje Orijinallerinin İdareye Teslimi : Projelerin idarece ona~ası sırasında yapılan değişikliklerin de işlendiği proje orijinallerinin idareye teslimi işlemidir. Orijinal projeler, alüminyum kutu muhafazalar içinde idareye teslim edilir Proje Orijinalleri ve Elektronik Kopyalarının İdareye Teslimi: Projenin idarece onanması sırasında yapılan değişikliklerin de işlendiği proje orijinalleri, her türlü hesap ve rapor ile bunların elektronik kopyalarının idareye teslimi işlemidir Binadan Bilgi Toplanması: Binanın, analiz modelini etkileyebilecek unsurları ve varsa hasarları içeren rölövesinin çıkarılması, yapının geometrik ve mekanik özellikleri bakımından mevcut durumunun tespiti, taşıyıcı sistem malzeme özelliklerinin (beton ve donatı deneyleri, donatı tespitleri vb.) belirlenmesi ve Zemin ve Temel Etüdü Raporu nun hazırlanması işlemidir Performans Değerlendirmesi: Binadan toplanan geometrik ve mekanik bilgiler kullanılarak yapının performans analizlerinin yapılması işlemidir Öneri Güçlendirme Projesi: Performans Değerlendirmesinden elde edilen sonuçlara göre değişik yöntem ve malzemeleri de içerecek şekilde, güçlendirme sistemi alternatiflerinin etüt edildiği 1/200 ölçekli proje olup, gerekli hallerde idarece istenilen yaklaşıklıkla güçlendirme maliyetinin hazırlanması hizmetlerini de kapsar Güçlendirme Uygulama Projesi: Onanmış öneri güçlendirme projesine göre yapının statik ve geoteknik hesapları ile betonarme, çelik ve ahşap hesaplarını kapsayan 1/50 ölçekli projedir ĠHALE DOSYASI DÜZENLEME HĠZMETLERĠ Birinci keşfe esas olacak metrajın yapılması; Analizi bulunmayan işlerin fiyat analizlerinin düzenlenmesi; Birim fiyat listesinin ve özel fenni şartnamenin düzenlenmesi; Keşif özetinin yapılması; İdarece istenirse, mevzuata uygun olarak eksiltme şartnamesi ve sözleşme tasarısının hazırlanması; işlerini kapsar PROJELER VE KOPYALARI kapsar ĠHALE DOSYASI DÜZENLEME HĠZMETLERĠ İhale Dosyası Düzenleme Hizmetleri 9.2 maddesinde belirtilen hizmetleri 10.3 PROJELER VE KOPYALARI Proje düzenlenmesinin her safhasında, mühendis idareye orijinalle birlikte üç kopya proje ve dosya verecektir. Gerektiğinde istenecek fazla kopyaların parası ayrıca ödenir ĠNġAAT MÜHENDĠSLĠGĠ MESLEKĠ KONTROL HĠZMETLERĠ Yer tesliminde hazır bulunmak, inşa ve tesis işlerinin' devamınca teknik kontrolu yapmak, uygulama sırasında gerekecek değiştirme ve detay resimlerini hazırlamak, metraj Proje düzenlenmesine ait safhalarda idaresince istenilecek sayıda basılı kopya, dosya/hesap raporu ve elektronik ortama aktarılmış (CD, DVD, vb ) kayıtları ile birlikte korunaklı olarak İdareye teslim edilir ĠNġAAT MÜHENDĠSLĠĞĠ MESLEKĠ KONTROLLUK HĠZMETLERĠ İhaleden sonra yer tesliminde hazır bulunmak, inşa ve tesis işlerinin devamınca 3.12 maddesi doğrultusunda İnşaat Mühendisliği mesleki kontrollüğünü yapmak, geçici 16

MİMARLAR ODASI MİMARLIK HİZMETLERİ ŞARTNAMESİ VE EN AZ BEDEL TARİFESİ (28.12.2011 tarih 42/31 no.lu MYK toplantısında görüşülerek kabul edilmiştir.

MİMARLAR ODASI MİMARLIK HİZMETLERİ ŞARTNAMESİ VE EN AZ BEDEL TARİFESİ (28.12.2011 tarih 42/31 no.lu MYK toplantısında görüşülerek kabul edilmiştir. MİMARLAR ODASI MİMARLIK HİZMETLERİ ŞARTNAMESİ VE EN AZ BEDEL TARİFESİ (28.12.2011 tarih 42/31 no.lu MYK toplantısında görüşülerek kabul edilmiştir.) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar Amaç Madde

Detaylı

TMMOB Mimarlar Odası Mimarlık Hizmetleri Şartnamesi

TMMOB Mimarlar Odası Mimarlık Hizmetleri Şartnamesi TMMOB Mimarlar Odası Mimarlık Hizmetleri Şartnamesi TMMOB MĠMARLAR ODASI MĠMARLIK HĠZMETLERĠ ġartnamesġ VE EN AZ BEDEL TARĠFESĠ (22.12.2006 tarih 40/17 no.lu MYK toplantısında görüşülerek kabul edilmiştir.)

Detaylı

TMMOB ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI

TMMOB ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI TMMOB ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI ELEKTRİK, ELEKTRONİK ve BİYOMEDİKAL MÜHENDİSLİĞİ HİZMETLERİ YÖNETMELİKLER SÖZLEŞMELER TİP ÖLÇÜM ve MUAYENE RAPORLARI EN AZ ÜCRETLERİN BELİRLENMESİ ve UYGULAMA ESASLARI

Detaylı

T.C MALİYE BAKANLIĞI

T.C MALİYE BAKANLIĞI T.C MALİYE BAKANLIĞI İSTANBUL VERGİ DENETİM KURULU ATAŞEHİR HİZMET BİNASI VE İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI ATAKÖY HİZMET BİNALARINA AİT ZEMİN ETÜDLERİ, MİMARİ, STATİK, MEKANİK, ELEKTRİK, ALTYAPI VE

Detaylı

İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İMAR YÖNETMELİĞİNİN BAZI MADDELERİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İMAR YÖNETMELİĞİNİN BAZI MADDELERİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İMAR YÖNETMELİĞİNİN BAZI MADDELERİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK MADDE 1- Bu yönetmeliğin 2 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. Madde 2- Bu yönetmelik,

Detaylı

TMMOB ĠÇMĠMARLAR ODASI ĠÇMĠMARĠ PROJE ÇĠZĠM VE SUNUġ STANDARTLARI ġartnamesġ

TMMOB ĠÇMĠMARLAR ODASI ĠÇMĠMARĠ PROJE ÇĠZĠM VE SUNUġ STANDARTLARI ġartnamesġ TMMOB ĠÇMĠMARLAR ODASI ĠÇMĠMARĠ PROJE ÇĠZĠM VE SUNUġ STANDARTLARI ġartnamesġ 21 22 Nisan 2012 tarihlerinde yapılan 21. Olağan Genel Kurul ile kabul edilmiştir. I. BÖLÜM 1.1. AMAÇ Çizim ve sunum standartları,

Detaylı

MMO Serbest Müşavirlik ve Mühendislik Hizmetleri ve Asgari Ücret Yönetmeliği

MMO Serbest Müşavirlik ve Mühendislik Hizmetleri ve Asgari Ücret Yönetmeliği MMO Serbest Müşavirlik ve Mühendislik Hizmetleri ve Asgari Ücret Yönetmeliği Amaç Ve Kapsam Madde 1 Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) Makina Mühendisleri Odası Serbest Müşavirlik ve Mühendislik

Detaylı

Amaç Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı, 4691 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanununun uygulanmasına ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Amaç Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı, 4691 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanununun uygulanmasına ilişkin usul ve esasları düzenlemektir. 19 Haziran 2002 Sayı : 24790 RESMİ GAZETE Sayfa : 183 TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BÖLGELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Kısaltmalar ve Tanımlar Amaç Madde 1-

Detaylı

T.C. S A Ğ L IK B A K A N L IĞ I T Ü R K İY E H A L K S A Ğ L IĞ I K U R U M U Van Halk Sağlığı Müdürlüğü. Sayı : 37.811.563-934/ 28/02 2014

T.C. S A Ğ L IK B A K A N L IĞ I T Ü R K İY E H A L K S A Ğ L IĞ I K U R U M U Van Halk Sağlığı Müdürlüğü. Sayı : 37.811.563-934/ 28/02 2014 T.C. S A Ğ L IK B A K A N L IĞ I T Ü R K İY E H A L K S A Ğ L IĞ I K U R U M U Van Halk Sağlığı Müdürlüğü Sayı : 37.811.563-934/ 28/02 2014 Konu : Teklife Davet Sayın :... Tel : Faks : Kurumlunuzun ihtiyacı

Detaylı

RESMİ GAZETE SAYISI: 25849 RESMİ GAZETE TARİHİ: 18.06.2005 DEĞİŞİKLİK: RESMİ GAZETE SAYISI: 27315 RESMİ GAZETE TARİHİ: 10.08.2009

RESMİ GAZETE SAYISI: 25849 RESMİ GAZETE TARİHİ: 18.06.2005 DEĞİŞİKLİK: RESMİ GAZETE SAYISI: 27315 RESMİ GAZETE TARİHİ: 10.08.2009 Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu Kapsamındaki Kültür Varlıklarının Rölöve, Restorasyon, Restitüsyon Projeleri, Sokak Sağlıklaştırma, Çevre Düzenleme Projeleri ve Bunların Uygulamaları ile Değerlendirme,

Detaylı

TMMOB ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI

TMMOB ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI TMMOB ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI ELEKTRİK, ELEKTRONİK ve BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ HİZMETLERİ İLGİLİ YASA ve YÖNETMELİKLER TİP ÖLÇÜM ve MUAYENE RAPORLARI TİP SÖZLEŞME, YÖNERGE ve ÇİZELGELER 2006 YILI EN

Detaylı

MİMARLIK, PEYZAJ MİMARLIĞI, MÜHENDİSLİK, KENTSEL TASARIM PROJELERİ, ŞEHİR VE BÖLGE PLANLAMA VE GÜZEL SANAT ESERLERİ YARIŞMALARI YÖNETMELİĞİ

MİMARLIK, PEYZAJ MİMARLIĞI, MÜHENDİSLİK, KENTSEL TASARIM PROJELERİ, ŞEHİR VE BÖLGE PLANLAMA VE GÜZEL SANAT ESERLERİ YARIŞMALARI YÖNETMELİĞİ RESMİ GAZETE SAYISI: 24973 RESMİ GAZETE TARİHİ: 24.12.2002 Değişiklik: RESMİ GAZETE SAYISI: 25552 RESMİ GAZETE TARİHİ: 13.08.2004 MİMARLIK, PEYZAJ MİMARLIĞI, MÜHENDİSLİK, KENTSEL TASARIM PROJELERİ, ŞEHİR

Detaylı

BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İMAR YÖNETMELİĞİ

BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İMAR YÖNETMELİĞİ BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İMAR YÖNETMELİĞİ 06.11.2012 I BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İMAR YÖNETMELİĞİ İÇİNDEKİLER I. BÖLÜM AMAÇ MADDE 1.01 :AMAÇ 2 II. BÖLÜM KAPSAM VE YASAL DAYANAK MADDE 2.01 : KAPSAM.

Detaylı

Bayındırlık ve İskân Bakanlığından:

Bayındırlık ve İskân Bakanlığından: 1 5 Şubat 2008 SALI Resmî Gazete Sayı : 26778 Bayındırlık ve İskân Bakanlığından: YÖNETMELİK YAPI DENETİMİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1)

Detaylı

Bayındırlık ve İskân Bakanlığından:

Bayındırlık ve İskân Bakanlığından: 1 5 Şubat 2008 SALI Resmî Gazete Sayı : 26778 Bayındırlık ve İskân Bakanlığından: YÖNETMELİK YAPI DENETİMİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1)

Detaylı

BÖLÜM I. GENEL AÇIKLAMALAR

BÖLÜM I. GENEL AÇIKLAMALAR ULUSAL ADRES VERİ TABANI YAPI BELGELERİ EL KİTABI İçindekiler Sayfa BÖLÜM I. GENEL AÇIKLAMALAR 1 1. GİRİŞ 2 1.1. Tarihçe 2 1.2. Amaç 2 1.3. Kapsam 2 1.4. Veri Kaynağı ve Veri Derleme Şekli 2 2. TANIM

Detaylı

Yönetmelik hükümleri, imar planlarında aksine bir açıklama bulunmadığı takdirde uygulanır.

Yönetmelik hükümleri, imar planlarında aksine bir açıklama bulunmadığı takdirde uygulanır. PLANLI ALANLAR TİP İMAR YÖNETMELİĞİ Bayındırlık ve İskan Bakanlığı: Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi: 02/11/1985 Yayımlandığı Resmi Gazete No: 18916 (Mükerrer) Yönetmelik hükümleri, imar planlarında aksine

Detaylı

ASB T.C. BAŞBAKANLIK DIŞ TİCARET MÜSTEŞARLIĞI SERBEST BÖLGELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ AVRUPA SERBEST BÖLGESİ MÜDÜRLÜĞÜ AVRUPA SERBEST BÖLGESİ

ASB T.C. BAŞBAKANLIK DIŞ TİCARET MÜSTEŞARLIĞI SERBEST BÖLGELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ AVRUPA SERBEST BÖLGESİ MÜDÜRLÜĞÜ AVRUPA SERBEST BÖLGESİ T.C. BAŞBAKANLIK DIŞ TİCARET MÜSTEŞARLIĞI SERBEST BÖLGELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ AVRUPA SERBEST BÖLGESİ MÜDÜRLÜĞÜ ASB AVRUPA SERBEST BÖLGESİ YAPI VE İNŞAAT ESASLARI EKİM 2000 1 MADDE 1 : AMAÇ VE KAPSAM Avrupa

Detaylı

YÖNETMELİK. Maliye Bakanlığı, Kamu İhale Kurumu ve Kültür ve Turizm Bakanlığından: KÜLTÜR VARLIKLARI İHALE YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

YÖNETMELİK. Maliye Bakanlığı, Kamu İhale Kurumu ve Kültür ve Turizm Bakanlığından: KÜLTÜR VARLIKLARI İHALE YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM KÜLTÜR VARLIKLARI İHALE YÖNETMELİĞİ 25 Temmuz 2013 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 28718 YÖNETMELİK Maliye Bakanlığı, Kamu İhale Kurumu ve Kültür ve Turizm Bakanlığından: KÜLTÜR VARLIKLARI İHALE YÖNETMELİĞİ

Detaylı

YAPI DENETİMİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİ

YAPI DENETİMİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİ YAPI DENETİMİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (Değişik:RG-5/2/2013-28550) (1) Bu Yönetmeliğin amacı, 29/6/2001 tarihli ve 4708 sayılı Yapı Denetimi

Detaylı

GAZİANTEP BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İMAR YÖNETMELİĞİ

GAZİANTEP BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İMAR YÖNETMELİĞİ GAZİANTEP BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İMAR YÖNETMELİĞİ I. Bölüm AMAÇ, KAPSAM VE YASAL DAYANAK Madde 1 : Amaç... 5 Madde 2 : Kapsam... 5 Madde 3 : Yasal Dayanak... 5 Madde 4 : Yetki ve Sorumluluklar... 5 II.

Detaylı

PLANLI ALANLAR TİP İMAR YÖNETMELİĞİ (1) BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler

PLANLI ALANLAR TİP İMAR YÖNETMELİĞİ (1) BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler PLANLI ALANLAR TİP İMAR YÖNETMELİĞİ (1) BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Madde 1 (Değişik:RG-19/8/2008-26972) 3/5/1985 tarihli ve 3194 sayılı İmar Kanunu hükümlerine dayanılarak hazırlanmış bulunan bu Yönetmelik,

Detaylı

YAPI DENETİMİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİ (1)(2) Resmi Gazete Tarih ve Sayısı:05.02.2008/26778

YAPI DENETİMİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİ (1)(2) Resmi Gazete Tarih ve Sayısı:05.02.2008/26778 1 YAPI DENETİMİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİ (1)(2) Resmi Gazete Tarih ve Sayısı:05.02.2008/26778 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, 29/6/2001 tarihli

Detaylı

YAPIM İŞLERİ İHALELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİ. 04.03.2009 Tarih ve 27159 Sayılı Resmi Gazete

YAPIM İŞLERİ İHALELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİ. 04.03.2009 Tarih ve 27159 Sayılı Resmi Gazete YAPIM İŞLERİ İHALELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİ 04.03.2009 Tarih ve 27159 Sayılı Resmi Gazete BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Madde 1- Amaç ve kapsam (1) Bu Yönetmelik,

Detaylı

ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İMAR YÖNETMELİĞİ REVİZYONU

ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İMAR YÖNETMELİĞİ REVİZYONU Büyükşehir Belediye Meclisinin 17.06.2011 tarihli oturumunda okunan, Başkanlığın 17.06.2011 tarih ve 01/59 sayılı yazısı ekinde sunulan, Adana Büyükşehir Belediyesi İmar Yönetmeliğinin Revize edilmesine

Detaylı

İşin Adı A- ÖZEL TEKNİK ŞARTNAME

İşin Adı A- ÖZEL TEKNİK ŞARTNAME ÇORLU BELEDİYESİ ATAKENT TİCARET MERKEZİ, KONFERANS SALONU VE KONUT YAPIMI İŞİNE AİT UYGULAMA PROJELERİ HAZIRLANMASI VE YAPILMASI PLANLANAN YAPIM İŞİNE AİT İHALE DOKÜMANLARININ HAZIRLANMASI HİZMET ALIMI

Detaylı

KONYA İMAR YÖNETMELİĞİ

KONYA İMAR YÖNETMELİĞİ KONYA İMAR YÖNETMELİĞİ KONYA 2008 BİRİNCİ BÖLÜM Genel hükümler Amaç MADDE 1 Bu yönetmeliğin amacı; Konya Büyükşehir Belediyesi, belediye ve mücavir alan sınırları içindeki yerleşme yerleri ile yapılaşmaların

Detaylı

GENEL İHALE SÜRECİ (4734 SAYILI KANUN)

GENEL İHALE SÜRECİ (4734 SAYILI KANUN) GENEL İHALE SÜRECİ (4734 SAYILI KANUN) Tahir TEKİN İçişleri Bakanlığı İç Denetçisi Kanunun kapsamı Bütçe kaynağı kullanılarak yapılacak mal ve hizmet alımları ile yapım işleri bu kanun kapsamındadır. Kamu

Detaylı

İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İMAR YÖNETMELİĞİ

İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İMAR YÖNETMELİĞİ İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İMAR YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler Amaç Madde 1- Bu yönetmeliğin amacı, İzmir Büyükşehir Belediyesi ve mücavir alan sınırları içindeki yerleşme alanları ve bu alanlardaki

Detaylı

KONYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRE BAŞKANLIĞI İMAR YÖNETMELİĞİ

KONYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRE BAŞKANLIĞI İMAR YÖNETMELİĞİ KONYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRE BAŞKANLIĞI İMAR YÖNETMELİĞİ KONYA 2008 BİRİNCİ BÖLÜM Genel hükümler Amaç MADDE 1 Bu yönetmeliğin amacı; Konya Büyükşehir Belediyesi, belediye ve mücavir

Detaylı