MĠMARLIK VE MÜHENDĠSLĠK HĠZMETLERĠ ġartnamesġ MEVCUT. T. C. BAYINDIRLIK VE İSKAN BAKANLIGI Yapı İşleri Genel Müdürlüğü Sayı: 85/37. I. GĠRĠġ I.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "MĠMARLIK VE MÜHENDĠSLĠK HĠZMETLERĠ ġartnamesġ MEVCUT. T. C. BAYINDIRLIK VE İSKAN BAKANLIGI Yapı İşleri Genel Müdürlüğü Sayı: 85/37. I. GĠRĠġ I."

Transkript

1 T. C. BAYINDIRLIK VE İSKAN BAKANLIGI Yapı İşleri Genel Müdürlüğü Sayı: 85/37 MĠMARLIK VE MÜHENDĠSLĠK HĠZMETLERĠ ġartnamesġ MEVCUT MĠMARLIK VE MÜHENDĠSLĠK HĠZMETLERĠ ġartnamesġ TASLAK NOT:TMMOB Peyzaj Mimarları Odası tarafından hazırlanan Oda raporunda değişiklik ya da kaldırılması gerekliliği yönünde verilen görüşlerden değişiklik/düzeltme önerilen maddeler kırmızı blok ile işaretlenerek yapılan düzeltmeler koyu siyah ile verilmiştir Tarih ve 85/9707 Sayılı Bakanlar Kurulu Karan eki olarak; 5 Ağustos 1985 gün ve sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayınlanan tarih ve 93/4828 sayılı Kararnamenin eki Mimarlık Ve Mühendislik Hizmetleri Şartnamesi nin Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi Hakkında Karar işlenmiştir.. Tarih ve.. Sayılı Bakanlar Kurulu Karan eki olarak;.. gün ve sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. I. GĠRĠġ I. GĠRĠġ AMAÇ VE KAPSAM: Madde 1 - Bir yapının meydana gelebilmesi için mimarlık, inşaat, makine ve elektrik mühendisliği dallarında yapılması gereken hizmetlerin niteliği ve karşılığında ödenecek ücretler bu Şartname hükümlerine göre belirlenir ve bulunur. Bu Şartname, 2886 Sayılı Kanunun 1. maddesinde yazılı İdareleri kapsar. AMAÇ VE KAPSAM: Madde l - Bu şartname bina veya bina gruplarının meydana gelebilmesi için mimarlık ve mühendislik dallarında yapılması gereken hizmetlerin tanımı, niteliği ve ücretlerinin belirlenmesine ilişkin usul ve esasları kapsar tarih ve 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu kapsamındaki taşınır ve taşınmaz Kültür Varlıkları bu şartname kapsamı dışındadır. DAYANAK: DAYANAK : Madde 2 Bu Şartname, 2886 sayılı Kanunun 8 nci maddesi hazırlanmıştır. II. ĠLGĠLĠ HÜKÜMLER DEYĠMLER VE TANIMLAR: gereğince Madde 2 - Bu şartname 13/12/1983 tarihli ve 180 sayılı Bayındırlık ve İskân Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 2. Maddesinin n) fıkrasına ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu nun 12 nci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır. TANIMLAR: II. GENEL HÜKÜMLER 1

2 Madde 3 - Bu Şartnamede geçen deyimler ve tanımlar aşağıda gösterilmiştir. Madde 3 - Bu şartnamede geçen deyimler ve tanımlar aşağıda gösterilmiştir. 3.4 ĠDARE Mimarlık ve Mühendislik Kuruluşlardır. hizmetlerini yaptıracak olan İdare, Kurum ve 3.l ĠDARE Mimarlık ve mühendislik hizmetlerini yaptıracak olan kurum ve kuruluşlardır. 3.1 YAPI Karada ve suda, kalıcı ve geçici, yeraltı ve yer üstü inşaatı ile bunların ek ve değiştirilmelerine, sabit ve hareketli tesislerine ve bunların parçalarına denir. 3.2 YAPI Karada ve suda, sürekli veya geçici, yeraltı ve yerüstü inşaatı ile bunların ilave, değişiklik ve tamirlerini içine alan sabit ve hareketli tesislerdir. 3.3 BĠNA İçinde yaşamak veya çeşitli eylem ve işlevleri gerçekleştirmek üzere inşa edilen yapılardır. 3.2 BĠRĠM MALĠYET (BM) Yapının birim ölçüsünün (binalarda birim alanın), Bayındırlık ve İskan Bakanlığınca her yıl Mimarlık hizmetlerine esas olan sınıflar için ayrı ayrı tesbit edilerek ilan edilen maliyetleridir. (Birimi TL./m2 dir.) 3.3 YAPI YAKLAġIK MALĠYETĠ (YYM) Mimarlık ve Mühendislik hizmetleri ücretinin hesabına temel olan ön kabuldür; ön projeden, yoksa ihtiyaç programından çıkarılan miktarların birim maliyetle çarpılması sonucu bulunan değerdir. (Birimi TL. dır.) 3.6 MĠMAR /MÜHENDĠS Mimarlık ve Mühendislik hizmetlerini yüklenen Mimar ile inşaat, makine, elektrik Mühendisleri veya Mimarlık Mühendislik, Müşavirlik büro ve firmalardır. 3.4 BĠRĠM MALĠYET (BM) Bayındırlık ve İskân Bakanlığı nca Mimarlık ve Mühendislik hizmet bedellerinin hesabında kullanılmak üzere binanın mimarlık hizmetlerine esas olan sınıfı dikkate alınarak her sınıf için ayrı ayrı tespit edilen ve inşaat genel giderleri ile yüklenici karı dahil her yıl ilan edilen bina birim maliyetleridir. (Birimi TL / m 2 dir. ) 3.5 YAPI YAKLAġIK MALĠYETĠ ( YYM) Mimarlık ve mühendislik hizmetleri ücretinin hesabına esas olan ön kabuldür. Ön projeden, proje olmadığı takdirde ihtiyaç programından çıkarılan toplam brüt inşaat alanının birim maliyetle çarpılması sonucu bulunan değerdir. ( Birimi TL dır). 3.6 PROJE MÜELLĠFĠ MĠMAR / MÜHENDĠS MİMAR Bina veya bina gruplarının iç ve dış mekân tasarımlarını ve binaların oluşturduğu çevrenin düzenlemelerini yapan, bir projenin gerçekleştirilmesi için uzmanlık gerektiren tüm disiplinler (inşaat, makine ve elektrik mühendisliği, dekorasyon, peyzaj tasarımı akustik, yangın ve güvenlik vb.) arasında koordinasyonu sağlayan, Mimarlık hizmetlerini yüklenen, mimar veya mimarlık bürolarıdır MĠMAR Ġnsanların yaģamasını kolaylaģtırmak ve barınma eylemliliğinin sağlandığı her çeģit bina ve bina gruplarının yer aldığı parsellerde bina/binalara ait tasarım ve projelerinin hazırlanması, yapımının denetlenmesi, parsel içerisinde yer alan yapı üretim sürecinin gerçekleģtirilmesi için uzmanlık gerektiren tüm disiplinler (inģaat, makine ve elektrik mühendisliği, iç mimarlık, peyzaj mimarlığı,akustik, yangın ve güvenlik vb.) arasında koordinasyonu sağlayan, Mimarlık hizmetlerini yüklenen, mimar veya mimarlık bürolarıdır. 2

3 MÜHENDİS Mimar tarafından tasarlanmış bina veya bina gruplarının mimari projesinin gerektirdiği şekilde mühendislik sanat anlayışının çağdaş, teknolojik, rasyonel sistemleri ile ilk tesis maliyeti ve işletme ekonomisi konularında çözüm üreten mühendis veya mühendislik bürolarıdır. 3.5 MĠMARLIK VE MÜHENDĠSLĠK HĠZMETLERĠ Belli bir yapıya ait proje, hesap ve ihale dosyası düzenleme işleriyle, yapının meslek yönünden kontrolü ve hizmet dallarında uyum ve birliğin sağlanması işlerine denir. 3.7 MĠMARLIK VE MÜHENDĠSLĠK HĠZMETLERĠ Bina veya bina gruplarının proje, hesap, teknik şartname ve ihale dosyası düzenleme işleriyle, binanın meslek yönünden kontrolü ve hizmet dalları arasında uyum ve birliğin sağlanması işlerine denir RÖLÖVE Bina veya bina gruplarının mevcut durumu belirten rapor ve/veya ölçülü ve ölçekli çizimlerle anlatımıdır ĠÇ MEKAN TASARIMI Mimari uygulama projeleri doğrultusunda veya mevcut bir binada iç mekânla ilgili dekorasyon, sabit ve hareketli mobilya tasarımı, tefrişi ve bu hizmetlerle ilgili maliyet analizlerinin yapılması hizmetidir PEYZAJ TASARIMI Mimari Projeler doğrultusunda bina ve binaların çevresinin yapısal uygulama projesine göre bitkisel tasarım projesinin ve maliyet analizlerinin ( bitki çeşitlerinin oluşturacağı bitki dokusu, mevsimlik ve çok yıllık otsu bitki grupları, ağaçlandırma karakterleri ve ağaç türleri vb.) hazırlanması hizmetleridir PEYZAJ MĠMARLIĞI Mimari Projeler doğrultusunda bina ve binaların yer aldığı parsel sınırları içerisindeki,yapısal peyzaj (arazi nihai kotları,bina ulaģım/servis yolları,açık otopark,parsel iç ve dıģ duvar yer ve kotları, oturma/dinlenme alanları vb.)ile çevresinin yapısal uygulama projesine göre bitkisel tasarım projesinin ve maliyet analizlerinin ( bitki çeģitlerinin oluģturacağı bitki dokusu, mevsimlik ve çok yıllık otsu bitki grupları, ağaçlandırma karakterleri ve ağaç türleri vb.) hazırlanması hizmetleridir PROJE KONTROL MÜġAVĠRLĠĞĠ İdare adına projeleri tetkik ve tasdik eden gerçek veya tüzel kişiliği olan ilgili meslek odasına kayıtlı mühendislik, mimarlık kuruluşları ile üniversitelerdir. 3

4 3.7.5 MESLEKĠ KONTROLLUK Proje hizmetini tamamlamış olan mimar ve / veya mühendisler tarafından, bina veya bina gruplarının ve yer aldığı parsel içerisinde ki ilgili meslek disiplinleri ile birlikte inşaat esnasında proje, standart ve şartnamelere uygun olarak inşa edilmesi, uygulama sırasında meydana gelebilecek zorunlu değişiklikleri yansıtan ek proje ve detayların hazırlanması, projeye uygun malzeme seçiminin yapılması, her türlü imalat, tesisat, inşaat ve montajın boyut ve şekillerine uygun olarak, proje ve detaylarına göre eksiksiz yaptırılması ve 1/100-1/50 ölçekli yapıldı (as- built) projelerinin idareye teslim edilmesi hizmetidir. 3.8 MESLEKĠ KONTROL maddesinde tanımlanan hizmetleri yerine getiren mimar ve mühendislerdir. YAPI YAKLAġIK MALĠYETĠNĠN TESBĠTĠ Madde 4 - Yapı yaklaşık maliyeti; ön projeden, yoksa ihtiyaç programından bulunacak alan, hacim veya miktarlar ile Bayındırlık ve İskan Bakanlığınca her yıl yayınlanacak olan birim maliyetlerin çarpımı sonucu elde edilir. Birim maliyetler yayınlanmamış ise, yürürlükteki birim veya bedeller kullanılır. 4.1 Bir yapıdaki makine ve elektrik Mühendisliği hizmetlerinin ayrıca yaptırılması halinde, bu işlerin kapsadığı tesisat veya montajın ihale yılı birim fiyatlarıyla hesaplanan ilk keşif tutan, yapı yaklaşık maliyeti olarak alınır. 4.2 Yapıdaki mesleki hizmetlerin karşılıkları ile arsa, ruhsat vb., harç, resim ve harcamalar yapı yaklaşık maliyetine katılmaz. 4.3 İdarenin bağış ve benzeri yollarla maliyette sağladığı indirmeler yapı yaklaşık maliyetini etkilemez. 4.4 Yapının kesin maliyeti: Mimarlık ve Mühendislik ücretinin hesaplanmasında hiç bir şekilde dikkate alınmaz. 4.5 İdarenin verileri değiştirmesi ile oluşan mesleki hizmetlerin ücreti ayrıca ödenir. 4.6 (Ek fıkra: 93/ ) Mesleki kontrollük hizmetlerine ait ücret hesabında, mesleki kontrollük hizmetlerinin başladığı yıl fiyatları ile hesaplanan ve ihale edilen yapım isinin birinci kesif tutarı, yapı yaklaşık maliyeti olarak alınır. YAPI YAKLAġIK MALĠYETĠNĠN TESBĠTĠ: Madde 4 - Yapı Yaklaşık Maliyeti: Bina inşaat alanının, Bayındırlık ve İskân Bakanlığı nca her yıl yayınlanan Mimarlık ve Mühendislik Hizmet Bedellerinin Hesabında Kullanılacak Yapı Yaklaşık Birim Maliyetleri ne ilişkin olarak ilgili mevzuatta belirtilen ve aşağıdaki esaslar doğrultusunda hesaplanan birim maliyet ile çarpımı sonucu elde edilir. Yapı YaklaĢık Maliyeti = Bina Alanı X Yapı Birim Maliyeti Mimarlık ve Mühendislik Hizmetlerine Esas İnşaat Alanı: Teklif edilen binanın dış ölçüleri esas alınmak kaydıyla; metreye kadar olan yükseklikteki hacimler 1.0 emsal ile, metreden fazla yükseklikteki hacimler 1.5 emsal ile, metreden fazla yükseklikteki hacimle 2.25 emsal ile, çarpılarak, - Balkon ve üstü örtülü teras alanlarının yarısı, - Bina dışında (giriş saçakları hariç) açık teraslar ile üstü kapalı yanları açık geçitler 0.25 olarak, alan hesabına dahil edilmek suretiyle bulunan toplam alandır. Yukarıdaki esaslar doğrultusunda brüt inşaat alanı ölçüleri belirlenemeyen yapılarda kendi özelliğine göre ölçü sistemi idarece belirlenecektir. 4.1 Bir binadaki tüm proje hizmetlerinin bir bütün halinde yaptırılması esastır. Ancak, yapılacak revizyonların mimari projeyi etkilememesi halinde mühendislik hizmetleri ayrıca yaptırılabilir. Yapı yaklaşık maliyeti aynı yöntemlerle hesaplanır. 4.2 Binadaki mesleki hizmetlerin ( proje, kontrollük, müşavirlik vb.) karşılıkları ile arsa maliyeti, ruhsat, harç, resim vb harcamalar yapı yaklaşık maliyetine katılmaz. 4.3 İdarenin bağış ve benzeri yollarla maliyette sağladığı indirimler yapı yaklaşık maliyetini etkilemez. 4

5 4.4 Mimarlık ve Mühendislik hizmetlerine ait ücretin hesaplanmasında; yapının inşaat yaklaşık maliyeti, keşfi veya kesin maliyeti hiçbir şekilde dikkate alınmaz. HĠZMETLERĠN ÜCRETLERĠ Madde 5 - Bu şartnamede belirtilen proje ve ihale dosyası düzenleme ve mesleki kontrol işleri karşılığında ödenecek ücretler aşağıda açıklandığı gibi hesaplanır. 5.1 PROJE VE ĠHALE DOSYASI DÜZENLENMESĠ (PĠD) Proje ve ihale dosyası düzenlenmesine ait Mimarlık ve Mühendislik hizmet dallarının ücretlerine esas olacak miktarlar, tasarlanan yapının 4 üncü maddesi uyarınca bulunacak yaklaşık maliyetinin bırim maliyete oranı. ve söz konusu hizmet da1ımn sınıfı esas alınarak, ekli ücret oranları cetvelinden bulunacak PID oranları ile tasarlanan yapının yaklaşık maliyeti çarpılarak bulunur Yapının bir bölümüne ait PİD hizmetinin yaptırılması halinde ücret, bu bölüm yaklaşık maliyetinin tüm yapı yaklaşık maliyetine oranı ile bulunur Ancak, yapının tümünün yaptırılmasından vazgeçilip bir bölümünün gerçekleştirilmesinin istenmesi halinde, buna ait PİD ücretleri bu bölüm' yaklaşık maliyetine göre bulunur Yapının bölümlerine ait PİD hizmeti ayrı yıllarda yaptırılırsa ücret, sözleşme yılındaki birim maliyete göre hesaplanır Fonksiyonları bakımından birbirlerinden ayrılması caiz olmayan ve aynı ihtiyaç programı içinde gösterilen ayrı yapıların yaklaşık maliyetleri toplamı tek maliyet olarak kabul edilir ve ücretler bu toplam maliyet üzerinden hesaplanır : - Derslik, laboratuar, idare odaları, toplantı ve jimnastik salonundan oluşan okul binaları, - Yatakhane, revir ve lojmanlardan oluşan yurt binaları, - Okul, yurt, lojmanlar, enerji santralı ve atölye gibi parçalardan oluşan yatılı okullar, - Hasta odası, ameliyathane, poliklinik vb. parçalardan oluşan hastane binaları gibi Fonksiyonları bakımından birbirlerinden ayrılmaları ve böylece ayrı yapılar halinde projelendirilmesi gereken veya idare tarafından böyle projelendirilmesi istenen yapı gruplarındaki Mimarlık ve Mühendislik ücretleri, her yapının kendi yaklaşık maliyeti üzerinden hesaplanır: - Çeşitli fakülteler, yurtlar, lojmanlar ve diğer yardımcı tesisleriyle Üniversite kampüsleri, - İdare, imalathane, ambar, lojman ve reviri ile sanayi tesisleri gibi, Fonksiyonları bakımından birbirinden ayrı olan çeşitli ihtiyaç programlarının tek yapı kitlesi içinde projelendirilmeleri halinde Mimarlık ve Mühendislik ücretleri, tüm yaklaşık maliyetin % 30 arttırılmasıyla elde edilecek miktar üzerinden hesaplanır. - Çarşı-Sinema-Büro, HĠZMETLERĠN ÜCRETĠ: Madde 5 - Bu şartnamede belirtilen proje ve ihale dosyası düzenleme ile mesleki kontrollük işlerinin ücretleri aşağıda açıklandığı gibi hesaplanır. 5.1 PROJE VE İHALE DOSYASI DÜZENLENMESİ (PİD) Proje ve ihale dosyası düzenlenmesine ait mimarlık ve mühendislik hizmet dallarının ücretlerine esas olacak miktarlar, tasarlanan yapının ön projesinden, proje olmadığı takdirde ihtiyaç programından bulunacak toplam brüt inşaat alanı esas alınarak; - Binanın 4. madde uyarınca bulunacak yaklaşık maliyetinin, - Söz konusu yapıdaki hizmet dallarının sınıflarına göre Ek-1'de belirtilen ücret oranları cetvelinden bulunacak PİD oranları ile, maddesinde belirtilen hizmet dallarına göre uygulanacak katsayıların, Çarpımı sonucunda bulunur. Proje Hizmet Bedeli: Proje Yapı YaklaĢık Hizmet = Maliyeti Bedeli Formülüne göre hesaplanır Binanın bir bölümüne ait PİD hizmetinin yaptırılması halinde ücret, bu bölüm yaklaşık maliyetinin tüm yapı yaklaşık maliyetine oranı ile bulunur Binanın tümünün yaptırılmasından vazgeçilip bir bölümünün gerçekleştirilmesinin istenmesi halinde, buna ait PİD ücretleri bu bölüm yaklaşık maliyetine göre bulunur Binanın bölümlerine ait PİD hizmeti ayrı yıllarda yaptırılırsa ücret, sözleşme yılındaki birim maliyete göre hesaplanır Hasta odası, ameliyathane, poliklinik vb. parçalardan oluşan hastane binaları gibi. Fonksiyonları bakımından birbirlerinden ayrılması uygun olmayan ve aynı ihtiyaç programı içinde gösterilen ayrı yapıların 4. madde uyarınca bulunan yapı yaklaşık maliyetleri toplamı tek maliyet olarak kabul edilir ve ücretler bu toplam maliyet üzerinden hesaplanır. Ancak her yapı bölümünün değişik yapı birim maliyetleri olması halinde, PİD hizmetleri ücretinin hesaplanmasına esas olacak oran şu şekilde tespit edilir. Her yapının kendi hizmet sınıfı ve toplam inşaat alanına göre ücret oranları cetvelinden ayrı ayrı PİD oranları tespit edilir. Farklı yapı gruplarına ait yapı alanları ile o sınıfa ait PİD oranları çarpılarak toplam inşaat alanına bölünmek suretiyle PİD Hizmetleri ücretinin hesaplanmasına esas olacak Ortak PİD Oranı bulunur. Bulunan PİD Oranının toplam maliyet ve hizmet dallarına göre uygulanacak katsayılarla çarpımı sonucu Mimarlık ve Mühendislik Hizmet dallarının ücretleri tespit edilir. X PĠD oranı X Hizmet Dalları Oranı 5

6 -Çarşı-Apartman-Otel-Hamam-Garaj vb. gibi., Mevcut bir yapının değiştirilmesi ve/veya büyütülmesiyle ilgili her hizmet dalına ait ücret, o hizmetin etkilediği yapı bölümünün bu Şartnameye göre bulunacak maliyetine, % 30 eklenmek suretiyle hesaplanır maddesindeki hizmet bunun dışındadır İdare, PİD hizmetlerinin yapılması sonunda, bu hizmetler için sözleşme yılı birim fiyatları ile yapılan keşfin yaklaşık maliyeti aşmamasını isteyebilir. A n Ortak PĠD Oranı = (A 1 X PĠD 1) + (A 2 X PĠD 2) + + (An X PĠD n) T : Farklı yapı sınıflarına ait alanlar PİD n : Toplam İnşaat Alanı dikkate alınarak tespit edilen PİD oranı T : Toplam İnşaat Alanı (A1+A2+ +An) - Spor salonu, konferans salonu okul vb. ek tesisleri olan eğitim yapıları, - Hastaneler (250 yatağın üstündeki hastaneler ve ihtisas hastaneleri), - Yüksek Öğrenim Yurtları (idare, sosyal tesis, yatak blokları vb. ek tesisler), - Alışveriş kompleksleri (içerisinde sinema, tiyatro, sergi salonu kafe, restoran, market vb. bulunan), - Opera, tiyatro, bale yapıları ve konser salonları ve kompleksleri - -Çarşı-Apartman-Otel-Hamam-Garaj vb. gibi., Fonksiyonları bakımından birbirlerinden ayrılmaları ve böylece ayrı yapılar halinde projelendirilmesi gereken veya idare tarafından böyle projelendirilmesi istenen yapı gruplarındaki Mimarlık ve Mühendislik ücretleri, her yapının kendi yaklaşık maliyeti üzerinden hesaplanır: - Çeşitli fakülteler, yurtlar, lojmanlar ve diğer yardımcı tesisleriyle Üniversite kampusleri, - İdare, imalathane, ambar, lojman ve reviri ile sanayi tesisleri gibi, Fonksiyonları bakımından birbirlerinden ayrı olan çeşitli ihtiyaç programlarının idare tarafından tek bir yapı kütlesi içinde projelendirilmesi istenilen yapılarda 4. madde uyarınca bulunan yapı yaklaşık maliyetleri toplamı tek maliyet olarak kabul edilir ve ücretler bu toplam maliyet üzerinden hesaplanır. Bu durumda hesaplanan PİD hizmeti ücreti % 30 artırılır Mevcut bir binanın fonksiyonunun kısmen veya tamamen değiştirilmesi ve/veya büyütülmesiyle ilgili her hizmet dalına ait ücret, o hizmetin etkilediği bina bölümünün bu Şartnameye göre bulunacak maliyetine, % 30 eklenmek suretiyle hesaplanır. Maliyet hesaplanırken yapı sınıfı yapının yeni fonksiyonuna göre belirlenir ( 5.4. RÖLÖVELER ) maddesindeki hizmet bunun dışındadır Mevcut bir binadaki tadilata ait PİD hizmetinin ücreti, tadilatın hizmet dallarını etkilediği alan esas alınarak hesaplanır. Ancak tadilat proje bedeli esas proje bedelini hiçbir şekilde aşamaz İç mekân tasarımı hizmetlerinin ücreti, dekore edilecek mekânların toplam alanı üzerinden hesaplanır. Bu ücretin hesaplanmasındaki yaklaşık maliyet 4. maddeye göre bulunarak 5.1 maddesi doğrultusunda hesaplanır Peyzaj tasarım proje hizmetlerinin ücreti, tasarımı gerçekleģtirilecek olan alan hesabinde parsel alanından bina oturum alanı 6

7 düģülerek kalan açık alanın üst yapıya iliģkin alan peyzaj mimarlığı (çevre düzenleme hizmeti)hizmet alanı m2 olarak Ģeklinde değerlendirilir. Peyzaj tasarım(çevre düzenleme)proje hizmeti; Bayındırlık ve Ġskan Bakanlığı nın (Çevre ve ġehircilik Bakanlığı nın ) her yıl yayınladığı yapı birim maliyetin %20 X peyzaj mimarlığı hizmet alanı m2 si olarak hesaplanır Mevcut bir binanın taşıyıcı sisteminin servis yükleri ve deprem yükleri altında performans değerlendirmesinin yapılması ve güçlendirme projesi hazırlanması durumunda inşaat mühendisliği hizmet dalına ait ücret, hizmetin etkilediği yapı bölümünün bu Şartnameye göre bulunacak yapı yaklaşık maliyetinin, her yıl 3.4 maddesi kapsamında ilan edilecek tüm yapı sınıflarının birim maliyetlerinin ortalaması alınarak bulunacak ortalama birim maliyetin, o yapının birim maliyetine oranı ile çarpılarak bulunur. Bu tür hizmetlerde 5.4 ve maddeleri uygulanmaz. 5.2 MESLEKĠ KONTROLLUK 5.2 MESLEKĠ KONTROLLUK HĠZMETĠ (DeğiĢik fıkra: 93/ ) Mesleki kontrollük hizmetlerine ait Mimarlık ve Mühendislik hizmet dallarının ücretlerine esas olacak miktarlar, ihale edilen yapım isinin, mesleki kontrollük hizmetlerinin başladığı yıl fiyatları ile hesaplanan birinci kesif tutarının birim maliyete oranı ve söz konusu hizmet dalının sınıfı esas alınarak, ekli ücret cetvelinden bulunacak PĐD oranlarının % 60'ı birinci kesif tutarı ile çarpılarak bulunur Yapının ihale edilen bir bölümüne ait mesleki kontrol ücreti, mesleki kontrollük hizmetlerinin başladığı yıl fiyatları ile hesaplanan bu bolum ilk kesif tutarının tüm yapı kesif tutarına oranı ile bulunacak miktar üzerinden hesaplanır. Mesleki kontrollük hizmetlerine ait mimarlık ve mühendislik hizmet dallarının ücretlerine esas olacak miktarlar; uygulanacak olan proje hizmet sözleşme bedelinin % 60'ı (Yüzde altmışı) alınarak bulunan bedel, Bayındırlık ve İskân Bakanlığınca belirlenerek yayınlanacak olan Yapı, Tesis ve Onarım İşleri İhalelerinde Kullanılan Müteahhitlik Karneleri ve İş Bitirme Belgelerinin Değerlendirme Katsayıları Hakkında Tebliğ de yer alan katsayı ile çarpılarak bulunur. Binanın ihale edilen bir bölümüne ait mesleki kontrollük ücreti; Bu bölüm için 4. Maddeye göre belirlenen yapı yaklaşık maliyetinin, tüm yapının bu yolla elde edilecek toplam yapı yaklaşık maliyetine oranı ile bulunan değer, Tüm yapı için Mesleki kontrollük hizmetlerine ait mimarlık ve mühendislik hizmet dallarının ücretlerine esas olacak miktarlarla çarpılarak bulunur. İnşaat için verilen süre uzatımları ve maliyet artışları mesleki kontrollük için de geçerlidir. Mesleki kontrollük hizmeti süresi yapı yüklenicisine inşaat yerinin teslimi ile başlar. 5.3 HĠZMET DALLARINA GÖRE UYGULANACAK KATSAYILAR 5.3 HĠZMET DALLARINA GÖRE UYGULANACAK KATSAYILAR Mimarlık ve Mühendislik hizmet dallarının ücretleri 5.1 ve 5.2 maddeleri uyarınca bulunan miktarların aşağıdaki kasayılar ile çarpılması sonucu elde edilir. «Bina»larda bütün sınıflarda katsayılar şöyledir: Hizmet Dalı : Katsayı : Mimarlık %100 İnşaat Mühendisliği % 75 Makine Mühendisliği % 50 Elektrik Mühendisliği % 38,5 Toplam: % 263,5 Mimarlık ve mühendislik hizmet dallarının ücretleri 5.1 ve 5.2 maddeleri uyarınca bulunan miktarların aşağıdaki katsayılar ile çarpılması sonucu elde edilir. Hizmet dallarına göre bütün sınıflarda katsayılar şöyledir : Hizmet Dalı Katsayı Mimarlık % 100 İnşaat Mühendisliği % 75 Makine Mühendisliği % 50 Elektrik Mühendisliği % 40 Toplam: % 265 7

8 5.3.1 Dört hizmet dalının katsayıları toplamı %350 yi geçmemek üzere, a) Birinci sınıfta «Bina»lardan gayri yapılarda hizmet dallarına uygulanacak katsayılar, Bayındırlık ve İskan Bakanlığı tarafından tespit edilir. b) Beşinci sınıfta Mimarlık dışındaki hizmet dallarına uygulanacak katsayılar, Bayındırlık ve İskan Bakanlığı tarafından arttırılabilir Bir yapıdaki makine ve elektrik mühendisliği hizmetlerinin ayrıca yaptırılması halinde (Madde 4.1), bu hizmet dallarına ait katsayılar % 100 olarak alınır Dört hizmet dalının katsayıları toplamı % 350 yi geçmemek üzere, a) Birinci sınıfta «Bina»lardan gayri yapılarda hizmet dallarına uygulanacak katsayılar, Bayındırlık ve İskân Bakanlığı tarafından tespit edilir. b) Beşinci sınıfta Mimarlık dışındaki hizmet dallarına uygulanacak katsayılar, Bayındırlık ve İskân Bakanlığı tarafından arttırılabilir. Mimarlık ve mühendislik hizmet dallarının ücretleri 5.1 ve 5.2 maddeleri uyarınca bulunan miktarların aşağıdaki katsayılar ile çarpılması sonucu elde edilir. 5.4 RÖLÖVELER 5.4 RÖLÖVELER Binalarda hizmet dallarına göre bütün sınıflarda katsayılar Ģöyledir : Hizmet Dalı Katsayı Mimarlık % 100 İnşaat Mühendisliği % 75 Makine Mühendisliği % 50 Elektrik Mühendisliği % 40 Ġç Mimarlık.? Toplam: % Bina/bina gruplarının yer aldığı parsellerde hizmet dallarına göre bütün sınıflarda katsayılar Ģöyledir Hizmet Dalı Katsayı Peyzaj Mimarlığı 40 Jeoloji Mühendisliği? Binada 5, parselde 2 hizmet dalı olmak üzere toplam Yedi hizmet dalının katsayıları toplamı % 350 yi geçmemek üzere, a) Birinci sınıfta «Bina»lardan gayri yapılarda hizmet dallarına uygulanacak katsayılar, Bayındırlık ve İskân Bakanlığı tarafından tespit edilir. b) Beşinci sınıfta Mimarlık dışındaki hizmet dallarına uygulanacak katsayılar, Bayındırlık ve İskân Bakanlığı tarafından arttırılabilir Bir binadaki makine ve elektrik mühendisliği hizmetlerinin ayrıca yaptırılması halinde (4.1 Madde), bu hizmet dallarına ait katsayılar % 100 olarak alınır.. Mevcut bir yapının rölövesinin yapılması için, aynı yapının bu Şartname hükümlerine göre hesaplanacak proje ve ihale dosyası düzenleme hizmetleri ücretinin % 10'u ödenir. AYNI PROJENĠN BĠRDEN FAZLA YAPIDA UYGULANMASI Madde 6 - Aynı projenin birden fazla yapıda uygulanması halinde mesleki hizmetlerin ücretleri aşağıdaki gibi hesaplanır: Mevcut bir binanın rölövesinin yapılması için, aynı binanın bu Şartname hükümlerine göre hesaplanacak proje ve ihale dosyası düzenleme hizmetleri ücretinin % 10'u hesaplanır. AYNI PROJENĠN BĠRDEN FAZLA YAPIDA UYGULANMASI: Madde 6 - Aynı projenin birden fazla yapıda uygulanması halinde mesleki hizmetlerin ücreti aşağıdaki gibi hesaplanır. 6.1 PROJE VE ĠHALE DOSYASI DÜZENLEME HĠZMETĠ (PĠD) 6.1 PROJE VE ĠHALE DOSYASI DÜZENLEME HĠZMETĠ (PĠD) 8

9 Aynı projenin birden çok yapıda uygulanması halinde; ilk uygulama için bu şartnameye göre hesaplanan PİD ücreti aynen ödenir. 2. uygulamada bu ücretin %15 i 3. uygulamada bu ücretin % 10 u 4. ve sonra gelen bütün uygulamaların herbiri için bu ücretin % 5'i telif hakkı olarak ödenir. Bu projelerin toplamı; ilk uygulama dahil, PİD hizmeti ücretinin iki katını aşamaz. Aynı projenin uygulanacağı alanlarda vaziyet planlarının düzenlenmesi ücreti, yukarıda belirtilen ödemelerin içindedir Ancak, herhangi bir uygulamada, yukarıda sayılanların dışındaki bir hi7metin ücreti, şartnameye göre ayrıca hesaplanır ve iki kat tavan şartına bakılmadan ödenir. Aynı projenin birden çok yapıda uygulanması halinde, ilk uygulamada, proje bedeli dışında ayrıca bir ücret hesabı yapılmaz İlk uygulama dışında, aynı projenin birden çok yapıda uygulanması halinde; hizmetin yapıldığı yıl fiyatları esas alınarak; 2. uygulamada bu ücretin % 25' i, 3. uygulamada bu ücretin % 15' u, 4. ve sonra gelen bütün uygulamaların her biri için bu ücretin % 10' u, telif hakkı olarak hesaplanır. Bu ücretlerin toplamı; ilk uygulama dâhil PİD hizmetleri ücretinin iki katını aşamaz. Aynı projenin uygulanacağı alanlarda vaziyet planının düzenlenmesi ücreti, yukarıda belirtilen hesaplamaların içindedir Mevcut bir projenin değişik yer ve/veya zamanlarda uygulanması durumunda, PİD hizmeti ücreti, projenin yapıldığı yıla ait Bayındırlık ve İskan Bakanlığınca belirlenerek yayınlanacak olan Yapı, Tesis ve Onarım İşleri İhalelerinde Kullanılan Müteahhitlik Karneleri ve İş Bitirme Belgelerinin Değerlendirme Katsayıları Hakkında Tebliğ de yer alan katsayı ile çarpılarak maddesi doğrultusunda hesaplanır Herhangi bir uygulamada yukarıda sayılanların dışındaki bir hizmetin ücreti şartnameye göre ayrıca belirlenir. 6.2 MESLEKĠ KONTROL HĠZMETĠ 6.2 MESLEKĠ KONTROLLUK HĠZMETĠ Aynı projenin, aynı yerde ve aynı kontrol sözleşmesi içinde birden çok sayıda uygulanması halinde, bu şartnameye göre bulunacak kontrol ücreti ; İlk uygulamada aynen Aynı projenin aynı yerde ve aynı kontrollük sözleşmesi içinde birden çok sayıda uygulanması halinde, bu şartnameye göre bulunacak kontrollük ücreti; İlk uygulamada aynen, 2. uygulamada bu ücretin % 40'ı, İlk uygulamadan sonra gelen her uygulama için bu ücretin % 20'si, 3. uygulamada bu ücretin % 30'u, telif hakkı olarak hesaplanır. Bu ücretlerin toplamı ilk uygulama dahil, kontrollük hizmeti 4. uygulamada bu ücretin % 20'si, ücretinin iki katını aşamaz. 5. ve sonra gelen bütün uygulamalar için % 10'u, ödenir Kontrollüğün değişik yer ve/veya zamanlarda yapılması halinde, her Bu ödemelerin toplamı, ilk uygulama dahil, kontrol hizmeti ücretinin dört katını aşamaz (DeğiĢik fıkra: 93/ ) Kontrolün değişik yer ve/veya zamanlarda yapılması halinde, her uygulamada uygulamanın başladığı yıl fiyatları ile uygulamada ilk uygulama ücretinin Bayındırlık ve İskan Bakanlığınca belirlenerek yayınlanacak olan Yapı, Tesis ve Onarım İşleri İhalelerinde Kullanılan Müteahhitlik Karneleri ve İş Bitirme Belgelerinin Değerlendirme Katsayıları Hakkında Tebliğ de yer alan katsayı ile çarpılarak bulunan ücret 6.2. maddesindeki esaslarla belirlenir. hesaplanan ücret aynen ödenir. ÜCRETLERĠN KAPSAMI Madde 7 - Bu Şartname hükümlerine göre bulunacak ücretler; Mimar i Mühendis tarafından bir uzman niteliği ile san'at ve teknik kurallarına, idarenin ilkelerine bağlı kalarak, sorunun çözüme götürülmesini sağlayacak ve İdareyi tatmin edecek biçimde yapılacak mesleki hizmete ait emek ile, Mimar/Mühendisin bu işteki harcamalarının karşılığıdır. 7.1 Tarihi eserler ile Bayındırlık ve İskan Bakanlığınca çok özel olarak nitelenen yapılardaki değiştirme, büyütme, restorasyon ve rölöve işlerine ait hizmetlerin ücretleri bu şartname kapsamına girmez. Bu hizmetlerin ücretleri, sarfı gereken emek ve genel harcamalar karşılığı olarak ayrıca tespit edilir ve ödenir. ÜCRETLERĠN KAPSAMI: Madde 7 - Bu şartnamenin hükümlerine göre bulunacak ücretler, mimar ve mühendislerin şartname hükümleri kapsamında taahhüt ettikleri işlerin; işin niteliğine, teknik kurallarına ve idarenin ilkelerine bağlı kalarak yapılacak mesleki hizmete ait bilgi, deneyim ve emek ile mimar ve mühendislerin bu işteki harcamalarının karşılığıdır. 7.1 Klasik literatüre girmeyen, çok özel uzmanlık ve tecrübeyi veya çok geniş bir araştırmayı gerektiren konulardaki mimarlık ve mühendislik hizmetleri için hesaplanacak ücret Bayındırlık ve İskân Bakanlığı'nca ayrıca belirlenir. 7.2 Endüstriyel yapılarda bina bünyesi ve tesisatı dışındaki imal ve üretime ait 9

10 7.2 Klasik literatüre girmeyen, özel uzmanlık ve tecrübeyi gerektiren, yeni alternatif ve çözümlerin ortaya çıkacağı veya çok geniş bir araştırmayı gerektiren konulardaki Mimarlık ve Mühendislik hizmetleri için Bayındırlık ve İskan Bakanlığınca ayrıca tespit edilecek ücret ödenir. 7.3 Endüstriyel yapılarda bina bünyesi ve tesisat dışındaki imal ve üretime ait makine ve teçhizatın Mühendislik hizmetleri bu şartname kapsamının dışındadır. 7.4 Altyapı ve çevre düzenlenmesine ait PİD hizmetlerinin ücreti bu hizmetler için sarfı gereken emek ve genel harcamalar göz önünde tutularak takdiren ve ayrıca ödenir. 7.5 Proje hizmetinin bitiminde idarece maket yapılması istenirse, bu ücrette takdiren ve ayrıca ödenir. makine ve teçhizatın mühendislik hizmetleri bu şartname kapsamının dışındadır. 7.3 Bina veya bina gruplarına ait ada/parsel içi çevre düzenlemesi ve/veya alt yapıya ait PİD hizmetlerinin ücreti bu hizmetler için verilen emek ve genel harcamalar göz önünde tutularak yapı yaklaşık maliyetinin % 2 - % 12' si arasında kalmak kaydı ile takdiren tespit edilen miktar üzerinden aşağıdaki şekilde hesaplanır. Üst yapı yaklaģık maliyeti x% 2-12 =altyapı inģaat yaklaģık maliyeti Altyapı inģaat yaklaģık maliyeti /2.sınıf birim maliyeti = inģaat alanı PĠD oranı(ġnģaat alanına bağlı) x altyapı inģaat yaklaģık maliyeti =proje hizmeti Bulunan miktar üzerinden mimarlık ve inşaat mühendisliği hizmetleri % 100 katsayı; makine ve elektrik mühendisliği hizmetleri % 50 katsayı; peyzaj mimarlığı hizmetleri % 30 katsayı ile çarpılarak hizmet dallarının ücretleri ayrı ayrı tespit edilir. Mimarlık ve mühendislik hizmet dallarına ait altyapı ücretleri PİD ücretine ilave edilir. Altyapı ve/veya çevre düzenlemesine ait hizmetin, sözleşmenin PİD hizmetleri ücretinin hesaplanmasına esas toplam maliyetin tespit edildiği yılı takip eden yıllarda yapılması halinde, ilk tespit edilen altyapı ve/veya çevre düzenlemesine ait toplam maliyet sözleşmenin yapıldığı yıla ait yapım maliyetinin Bayındırlık ve İskan Bakanlığınca belirlenerek yayınlanacak olan Yapı, Tesis ve Onarım İşleri İhalelerinde Kullanılan Müteahhitlik Karneleri ve İş Bitirme Belgelerinin Değerlendirme Katsayıları Hakkında Tebliğ de yer alan katsayı ile çarpılarak sözleşme yılındaki altyapı ve/veya çevre düzenlemesine ait PİD hizmetinin hesaplanmasına esas toplam maliyet bulunur Bina veya bina gruplarına ait ada/parsel içi çevre düzenlemesine PĠD hizmetlerinin ücreti bu hizmetler ile ilgili olarak peyzaj mimarlığı hizmet alanı,binalara ait ada/parsel alanından bina oturum alanı çıkarıldıktan sonra kalan alan peyzaj tasarım alanıdır ve alan büyüklükleri ve sınıf değerleri üzerinden PĠD değeri hesabı yapılır. Peyzaj Tasarım / Planlama Projeleri Ve Kontrollük-DanıĢmanlık Hizmetleri Asgari Ücret Tarifesi Ve ġartnamesi Ek:8.Peyzaj Tasarımı Proje/Kontrollük Hizmetleri, Asgari Ücretlerinin Hesaplanması ; Peyzaj Mimarlığı =Proje Alanı X Birim X Mesleki Denetim X Hizmet X Hizmet X (Z) Proje Hizmetleri Maliyet Görevliliği Bölümü Sınıfı Asgari Ücreti (PID) Değeri Katsayısı Oranı Oranı (x/100) Bulunan miktar üzerinden mimarlık ve inģaat mühendisliği hizmetleri % 100 katsayı; makine ve elektrik mühendisliği hizmetleri % 50 katsayı; peyzaj mimarlığı hizmetleri % katsayı ile çarpılarak hizmet dallarının ücretleri ayrı ayrı tespit edilir. Mimarlık ve mühendislik hizmet dallarına ait altyapı ücretleri PĠD ücretine ilave edilir. 10

11 Altyapı ve/veya çevre düzenlemesine ait hizmetin, sözleģmenin PĠD hizmetleri ücretinin hesaplanmasına esas toplam maliyetin tespit edildiği yılı takip eden yıllarda yapılması halinde, ilk tespit edilen altyapı ve/veya çevre düzenlemesine ait toplam maliyet sözleģmenin yapıldığı yıla ait yapım maliyetinin Bayındırlık ve Ġskan Bakanlığınca belirlenerek yayınlanacak olan Yapı, Tesis ve Onarım ĠĢleri Ġhalelerinde Kullanılan Müteahhitlik Karneleri ve ĠĢ Bitirme Belgelerinin Değerlendirme Katsayıları Hakkında Tebliğ de yer alan katsayı ile çarpılarak sözleģme yılındaki altyapı ve/veya çevre düzenlemesine ait PĠD hizmetinin hesaplanmasına esas toplam maliyet bulunur. 7.4 İdarece maket yaptırılması istenirse; 1/500 ölçekli maket bedeli, yapının mimarlık hizmeti için hesaplanan PİD ücretinin %2 si 1/200 ölçekli maket bedeli, yapının mimarlık hizmeti için hesaplanan PİD ücretinin %4 ü belirlenir. Bu ölçekler dışında talep olması halinde ücret, idarece takdiren belirlenir. 7.5 Tasarım Enerji Kimlik Belgesi hizmet bedeli, makine mühendisliği proje hizmeti için hesaplanan yaklaşık maliyetin % 0.5-% 1.5 si arasında kalmak kaydı ile takdiren tespit edilen miktar üzerinden hesaplanır. 7.6 Peyzaj Mimarlığı ile ilgili hizmet bedeli, Peyzaj Mimarı nın şartname hükümleri kapsamında taahhüt ettikleri işlerin; işin niteliğine, teknik kurallarına ve idarenin ilkelerine bağlı kalarak yapılacak mesleki hizmete ait bilgi, deneyim ve emek ile Peyzaj Mimar ının bu işteki harcamalarının karşılığı olacak şekilde ayrıca belirlenir ve PİD ücretine ilave edilir alt bendi peyzaj mimarlığı ile ilgili hizmet bedeli peyzaj mimarının Ģartname hükümleri kapsamında taahhüt ettikleri iģlerin, iģin niteliğine, teknik kurallarına ve idarenin ilkelerine bağlı olarak yapılacak hizmetlerin ücretlendirildiği PĠD hizmetleri ücreti olması ve 7. Maddenin 7.3. alt bendinde tariflendiği hali ile yer alması yada 7.6. maddenin kaldırılması Peyzaj Mimarlığı ile ilgili hizmet bedeli 7.3 te önerildiği hali ile kabul edilip, 7.6 mükerrerlik yaratacağı için kaldırılmalıdır. 7.7 Yangın Danışmanlığı Proje Hizmet bedeli, bu şartnameye göre hesaplanacak mimari proje bedelinin %5-8' i olarak belirlenir. 7.8 Yukarıda belirtilen hizmetler dışında herhangi bir hizmet talep edilmesi durumunda bedeli idare tarafından belirlenerek PİD ücretine ilave edilir. SINIFLAR Madde 8 - Yapılar, gerektirdikleri san'at ve teknik, emek ve araştırmanın çokluğu ve güçlüğüne göre sınıflara ayrılmışlardır. İstenecek hizmetin hangi sınıfa sokulacağı bu şartnamede gösterilmiştir. SINIFLAR: Madde 8 - Binalar; gerektirdikleri sanat ve teknik, emek ve araştırmanın çokluğu ve güçlüğü, verilen hizmetin niteliğine göre sınıflara ayrılmışlardır. Mimarlık ve mühendislik dallarında istenecek hizmetlerin hangi sınıfta değerlendirileceği bu şartnamede belirtilmiştir. 11

12 Tanımlamalara ve örneklere rağmen tereddüde düşüldüğü takdirde o hizmetin hangi sınıfa gireceği Bayındırlık ve İskan Bakanlığınca tespit edilir. Tanımlamalara ve örneklere rağmen tereddüde düşüldüğü takdirde o hizmetin hangi sınıf kapsamında değerlendirileceği Bayındırlık ve İskân Bakanlığı'nca tespit edilir. MĠMARLIK HĠZMETLERĠ: III.ESAS HÜKÜMLER Madde 9 - Mimarlık hizmetlerinin bölümleri aşağıda sıralanmıştır. MĠMARLIK HĠZMETLERĠ: III. ESAS HÜKÜMLER Madde 9 - Mimarlık hizmetlerinin bölümleri aşağıda sıralanmıştır. 9.1 PROJE DÜZENLEME HĠZMETLERĠ 9.1 PROJE DÜZENLEME HĠZMETLERĠ Fikir Projesi Belli bir binanın kesin ihtiyaç programına, öngörülen maliyet tavanına, arsa verilerine, idarenin idari ve teknik önerilerine uygun olarak, fikir projesi düzenlemesine ait esaslar dahilinde en az iki değişik çözüm için ayrı ayrı düzenlenerek çalışma maketi ile birlikte bir defada teslim edilecek projelerdir. Fikir Projesinde; 1/500 ölçekli vaziyet planı, kat ve çatı planları, kesitler, görünüşler ve mimari açıklama raporu bulunur. İdarece başka bir ölçekte istenmedikçe Fikir Projesi 1/200 ölçekli olarak düzenlenir Ön Proje: Belli bir yapının; Kesin ihtiyaç programı, Öngörülen maliyet tavam, - Arsa verileri, - (varsa) proje yarışmasındaki jüri tavsiyelerine, uygun çözüm getiren projesidir. Ön projede vaziyet planı ile kat ve çatı planları, kesit, görünüşler ve Mimari rapor bulunur. İdarece başka bir ölçekte istenmedikçe, ön proje 1 /200 ölçekte düzenlenir Kesin Proje: Belli bir yapının onanmış ön projesine göre bu safha için gerekli gelişmeleri de kapsayan, tüm yapı elemanlarının ölçümlendirilip inşaat sistem ve gereçlerinin belirtildiği projedir. Kesin projede vaziyet planı ile kat ve çatı planları, kesitler, görünüşler ve detay listesi bulunur. İdarece başka bir ölçekte istenmedikçe, kesin proje genellikle 1 /100 ölçekte düzenlenir Uygulama Projesi: Belli bir yapıya ait onanmış kesin projeye göre; Bu safha için gerekli gelişmeleri, Detaylara uygun ölçüde mimari elemanları, Statik ve tesisatın inşaatı etkileyen ölçülerini, Ön proje: Belli bir binanın kesin ihtiyaç programı, öngörülen maliyet tavanı, arsa verileri, varsa proje yarışmasındaki jüri tavsiyelerine uygun çözüm getiren projesidir. Ön projede; vaziyet planı ile kat ve çatı planları, binanın fonksiyon ve strüktürünü vurgulamak kaydıyla kesitler, görünüşler ve mimari açıklama raporu bulunur. İdarece başka bir ölçekte istenmedikçe ön proje 1/200 ölçekli olarak düzenlenir Kesin Proje: Belli bir yapının onanmış ön projesine göre bu safha için gerekli işlemleri de kapsayan, tüm yapı elemanlarının ölçülendirilip inşaat sistem ve gereçlerinin belirtildiği projedir. Kesin projede; vaziyet planı ile kat ve çatı planları, kesitler, görünüşler ve detay listesi bulunur. İdarece başka bir ölçekte istenmedikçe kesin proje 1/100 ölçekli olarak düzenlenir Uygulama Projesi: Belli bir binaya ait onanmış kesin projeye göre, bu safha için gerekli gelişmeleri, detaylara uygun ölçüde mimari elemanları, statik ve tesisatın inşaatı etkileyen ölçümlerini, detay referanslarını ve gereç açıklamalarını kapsayan ve inşaatın her safhasında büro ve şantiyede kullanılabilecek nitelikte hazırlanmış olan projelerdir. Uygulama projesinde; vaziyet planı, kat ve çatı planları ile kesit ve görünüşler 12

13 Detay referanslarını ve gereç açıklamalarını, kapsayan ve inşaatın her safhasında büro ve şantiyede kullanılabilecek nitelikte hazırlanmış olan projedir. Uygulama projesinde kat ve çatı planlan ile kesit ve görünüşler bulunur. İdarece kabul edilecek bazı özel hallerde i /100 ölçekte çizilebilen uygulama projesi, genellikle 1/50 ölçekte düzenlenir Detaylar: Yapı uygulama projesinin; Kesin proje safhasında düzenlenip idarece onanmış olan detay listesindeki eleman ve mahallerin, listede belirtilen ölçeklerde tüm sistem ve nokta detaylarını kapsayan ve 1/20, 1/10, 1/5 ve 1/1 ölçeklerinde düzenlenen bölümüdür Proje Orijinallerinin idareye Teslimi: Projelerin idarece onanması sırasında yapılan değişikliklerin de işlendiği proje orijinallerinin idareye teslimi işlemidir. Orijinal projeler, Alüminyum kutu muhafazalar içinde idareye teslim edilir. bulunur. İdarece başka bir ölçekte istenmedikçe uygulama projesi 1/50 ölçekli olarak düzenlenir Detaylar: Bina uygulama projesinin, kesin proje safhasında düzenlenip idarece onanmış olan detay listesindeki eleman ve mahallerin, listede belirtilen ölçeklerde tüm sistem ve nokta detaylarını kapsayan ve 1/20, 1/10, 1/5 ve 1/1 ölçeklerinde düzenlenen bölümüdür Proje Orijinalleri ve Elektronik Kopyalarının İdareye Teslimi: Projenin idarece onanması sırasında yapılan değişikliklerin de işlendiği proje orijinalleri,her türlü hesap ve rapor ile bunların elektronik kopyalarının idareye teslimi işlemidir. 9.2 ĠHALE DOSYASI DÜZENLENMESĠ Birinci keşfe esas olacak metrajın yapılması; Analizi bulunmayan işlerin fiyat analizlerinin düzenlenmesi; Birim fiyat listesi ve özel fenni şartnamenin düzenlenmesi, Keşif özetinin yapılması; idarece istenirse, mevzuata uygun olarak eksiltme şartnamesi ve sözleşme tasarısının düzenlenmesi; işlerini kapsar. 9.3 PROJELER VE KOPYALARI Proje düzenlenmesinin her safhasında Mimar idareye Orijinalle birlikte üç kopya proje ve dosya verecektir. Gerektiğinde istenecek fazla kopyaların parası ayrıca ödenir. 9.2 ĠHALE DOSYASI DÜZENLEME HĠZMETLERĠ Yapı yaklaşık maliyete esas olacak metrajın İdarece istenilen ayrıntıda ve formatta yapılması, Analizi bulunmayan işlerin fiyat analizlerinin düzenlenmesi, Özel teknik şartnamelerin düzenlenmesi, Yaklaşık maliyet hesabının düzenlenmesi, İmalat yapım şartlarının belirlenmesi ve tariflenmesi, Hazırlanarak basılı ve imzalı kopya ile elektronik kayıtlarının teslim edilmesi işlerini kapsar. 9.3 PROJELER VE KOPYALARI Proje düzenlenmesine ait safhalarda idaresince istenilecek sayıda basılı kopya, dosya/hesap raporu ve elektronik ortama aktarılmış (CD, DVD, vb.) kayıtları ile birlikte korunaklı olarak İdareye teslim edilir. 9.4 YAPININ MĠMARLIK MESLEKĠ KONTROL HĠZMETLERĠ İhaleden sonra inşaat müteahhidi ne yer tesliminde hazır bulunmak, inşa ve tesis işlerinin devamınca Mimari kontrolu yapmak, uygulama sırasında gerekecek değiştirme ve detay resimlerini hazırlamak, metraj, ataşman ve hakediş raporlarını imzalamak, geçici kabulde bulunmak ve bitmiş inşaatın 1/50 ölçekli «yapıldı as-built» projesini üç kopyası ile idareye vermektir. SINIFLAR Madde 10 Mimarlık hizmetleri aşağıda gösterilen beş ayrı sınıfta ele alınmıştır. 9.4 MĠMARLIK MESLEKĠ KONTROLLUK HĠZMETLERĠ İhaleden sonra yer tesliminde hazır bulunmak, inşa ve tesis işlerinin devamınca 3.12 maddesi doğrultusunda Mimari mesleki kontrollüğünü yapmak, geçici kabulde bulunmak ve bitmiş inşaatın 1/100-1/50 ölçekli yapıldı (as-built) projesi ile elektronik kopyalarını idareye teslim etmektir. Mimarlık Mesleki Kontrollük Hizmeti, projeyi düzenleyen Mimar tarafından bizzat yapılır. 9.5 SINIFLAR Mimarlık hizmetleri sınıfları; Bayındırlık ve İskân Bakanlığı'nca yayınlanan 13

14 10.1 BİRİNCİ SINIF Ağıl, ahır, samanlık gibi çok basit tarım binaları, basit barakalar ve diğer yardımcı binalar ile daha ziyade Mühendislik hizmetlerine yardımcı olarak çalışmayı gerektiren istinad duvarları, sahil tahkimatı, trafo ve benzeri yapılardaki Mimarlık hizmetleri; Mimarlık ve Mühendislik Hizmet Bedellerinin Hesabında Kullanılacak Yapı Yaklaşık Birim Maliyetleri ne esas olan sınıflardır İKİNCİ SINIF Basit yapıların Mimarlık hizmetleri (basit tek konutlar, basit tarım, ticaret ve endüstri hizmet binaları, kule ve basit garajlar ve benzerleri): 10.3 ÜÇÜNCÜ SINIF Sanat, teknik ye ekonomi yönlerinden orta derecede araştırmayı gerektiren Mimarlık hizmetleri (tarım ve endüstri yapıları, basit otel ve moteller, lokanta ve dükkanlar, okul ve basit spor tesisleri, küçük kitaplık ve benzeri kültür tesisleri, normal idare binaları, küçük sağlık tesisleri, küçük postahaneler, ticari bürolar, basit apartmanlar ve benzerleri); 10.4 DÖRDÜNCÜ SINIF Sanat, teknik ve ekonomi yönlerinden önemli "araştırmayı gerektiren yapıların Mimarlık hizmetleri (yüksek nitelikte konut ve apartmanlar, otel ve moteller, kaplıca ve şifa evleri, işhanları, stadyum ve spor salonları, hastahaneler, büyük kütüphaneler - ve kültür yapıları, özelliği olan büyük okul yapıları, üniversiteler, büyük mağazalar, banka ve borsa binaları, büyük postahaneler, radyo, televizyon ve benzeri yapılar); 10.5 BEŞİNCİ SINIF Çok önemli sanat yapıları ile dördüncü sınıf ta belirtilen yapıların sanat ve araştırma yönünden çok önemli olanlarının mimarlık hizmetleri, İç mimari ve dekorasyon hizmetleri de bu sınıf ta mütalaa edilir. Ancak ücret, dekorasyon yaklaşık maliyetine göre 5. sınıftan hesaplanan miktarın % 50 fazlası ile ödenir. Bu ücretin hesaplanmasındaki yaklaşık maliyet, mümkünse, 4. maddeye göre, değilse usulüne göre bulunur. (bu hizmetler; iç hacimlerin dekorasyonu, döşeme ve möbleler, ışıklandırma, sergileme, tören' ve bayram dekorasyonları, reklam tesisleri, kara, deniz ve hava taşıt araçlarının döşenmesi ve benzerleridir.) MĠMARLIK HĠZMETLERĠ BÖLÜMLERĠNĠN KARġILIKLARI Madde 11 - Mimarlık PİD hizmetlerinin, bu şartnamede bulunan ücret toplamı, hizmetin bölümleri için aşağıda gösterilen oranlarla ödenir; 9.6 MĠMARLIK HĠZMETLERĠ BÖLÜMLERĠNĠN KARġILIKLARI Mimarlık PİD hizmetlerinin, bu şartnamede bulunan ücret toplamı, hizmetin bölümleri için aşağıda gösterilen oranlarda uygulanır. Ön proje (9.1.1) % 15 Kesin proje (9.1.2) % 20 14

15 Uygulama projesi (9.1.3) % 30 Detaylar (9.1.4) % 20 Orijinalerin teslimi (9.1.5) % 5 İhale Dosyası (9.2) % 10 Toplam % 100 Ön proje (9.1.2) % 15 Kesin proje (9.1.3) % 20 Uygulama projesi (9.1.4) % 30 Detaylar (9.1.5) % 20 Orijinallerin teslimi (9.1.6) % 5 İhale dosyası (9.2 ) % 10 Toplam % 100 İdarece fikir projesi hizmeti istenmesi durumunda, bu hizmetin bedeli PİD hizmetinin %10 'u olarak ayrıca ödenir. İdarece istenmeyen hizmet bölümleri, hiçbir şekilde ücret hesabına dâhil edilmez. ĠNġAAT MÜHENDĠSLĠĞĠ HĠZMETLERĠ Madde 12 - İnşaat mühendisliği hizmetlerinin bölümleri aşağıda sıralanmıştır PROJE DÜZENLEME HĠZMETLERĠ ĠNġAAT MÜHENDĠSLĠĞĠ HĠZMETLERĠ: Madde 10- İnşaat mühendisliği hizmetlerinin bölümleri aşağıda sıralanmıştır PROJE DÜZENLEME HĠZMETLERĠ Öneri Raporu: Yapıya ait strüktürü belirten, etüd, şema ve açıklamaları, seçilen sistemlerin emniyet, ekonomi, ve benzeri faktörler yönünden karşılaştırılmalarını kapsayan rapordur Ön Proje : İdarece onaylanan öneri raporundaki esaslar dahilinde yapının statik ön projesinin hazırlanması, yapı tesislerinin genel hatlarla belirtilmesi, yaklaşık metraj ve maliyet hesaplarının hazırlanması, gerekli hallerde fenni izahname düzenlenmesi hizmetleridir Ön Proje: Binaya ait taşıyıcı sistemi belirten etüt, şema ve açıklamalar ile seçilen sistemlerin güvenlik, ekonomi ve benzeri faktörler yönünden karşılaştırılmalarını kapsayan hesap, rapor ile temel ve katlara ait 1/200 ölçekli kalıp planlarını kapsayan projedir Kesin Proje: İdarece onaylanan ön projedeki esaslar dâhilinde yapının, aksi belirtilmedikçe, 1/100 ölçekli kesin yapısal proje ve hesapları içeren proje olup, gerekli hallerde teknik şartname düzenlenmesi hizmetlerini de kapsar Uygulama Projesi: Onanmış ön projesine göre yapının statik hesaplarını, betonarme, çelik ve ahşap hesaplarını kapsayan 1/50 ölçekli projedir Detaylar: Uygulama projesinin tatbiki için gerekli ölçekte kiriş, kolon, bağlantı ve ekyerleri ile kalıp ve iskele gibi yardımcı inşaat elemanları ve benzeri yerlerin detay resimlerinin yapılması, demir listelerinin hazırlanması bölümüdür Uygulama Projesi: Onanmış kesin projesine göre binanın statik ve geoteknik hesapları ile betonarme, çelik ve ahşap hesaplarını kapsayan 1/50 ölçekli projedir Detaylar: Uygulama projesinin tatbiki için gerekli görülen ölçekte (1/20, 1/10, 1/5, 1/1 veya idarece istenen ölçekte) kiriş, kolon, bağlantı ve ek yerleri ile kalıp ve iskele gibi yardımcı inşaat elemanları ve benzeri yerlerin detay resimleri ve demir listelerini içeren 15

16 bölümüdür Proje Orijinallerinin İdareye Teslimi : Projelerin idarece ona~ası sırasında yapılan değişikliklerin de işlendiği proje orijinallerinin idareye teslimi işlemidir. Orijinal projeler, alüminyum kutu muhafazalar içinde idareye teslim edilir Proje Orijinalleri ve Elektronik Kopyalarının İdareye Teslimi: Projenin idarece onanması sırasında yapılan değişikliklerin de işlendiği proje orijinalleri, her türlü hesap ve rapor ile bunların elektronik kopyalarının idareye teslimi işlemidir Binadan Bilgi Toplanması: Binanın, analiz modelini etkileyebilecek unsurları ve varsa hasarları içeren rölövesinin çıkarılması, yapının geometrik ve mekanik özellikleri bakımından mevcut durumunun tespiti, taşıyıcı sistem malzeme özelliklerinin (beton ve donatı deneyleri, donatı tespitleri vb.) belirlenmesi ve Zemin ve Temel Etüdü Raporu nun hazırlanması işlemidir Performans Değerlendirmesi: Binadan toplanan geometrik ve mekanik bilgiler kullanılarak yapının performans analizlerinin yapılması işlemidir Öneri Güçlendirme Projesi: Performans Değerlendirmesinden elde edilen sonuçlara göre değişik yöntem ve malzemeleri de içerecek şekilde, güçlendirme sistemi alternatiflerinin etüt edildiği 1/200 ölçekli proje olup, gerekli hallerde idarece istenilen yaklaşıklıkla güçlendirme maliyetinin hazırlanması hizmetlerini de kapsar Güçlendirme Uygulama Projesi: Onanmış öneri güçlendirme projesine göre yapının statik ve geoteknik hesapları ile betonarme, çelik ve ahşap hesaplarını kapsayan 1/50 ölçekli projedir ĠHALE DOSYASI DÜZENLEME HĠZMETLERĠ Birinci keşfe esas olacak metrajın yapılması; Analizi bulunmayan işlerin fiyat analizlerinin düzenlenmesi; Birim fiyat listesinin ve özel fenni şartnamenin düzenlenmesi; Keşif özetinin yapılması; İdarece istenirse, mevzuata uygun olarak eksiltme şartnamesi ve sözleşme tasarısının hazırlanması; işlerini kapsar PROJELER VE KOPYALARI kapsar ĠHALE DOSYASI DÜZENLEME HĠZMETLERĠ İhale Dosyası Düzenleme Hizmetleri 9.2 maddesinde belirtilen hizmetleri 10.3 PROJELER VE KOPYALARI Proje düzenlenmesinin her safhasında, mühendis idareye orijinalle birlikte üç kopya proje ve dosya verecektir. Gerektiğinde istenecek fazla kopyaların parası ayrıca ödenir ĠNġAAT MÜHENDĠSLĠGĠ MESLEKĠ KONTROL HĠZMETLERĠ Yer tesliminde hazır bulunmak, inşa ve tesis işlerinin' devamınca teknik kontrolu yapmak, uygulama sırasında gerekecek değiştirme ve detay resimlerini hazırlamak, metraj Proje düzenlenmesine ait safhalarda idaresince istenilecek sayıda basılı kopya, dosya/hesap raporu ve elektronik ortama aktarılmış (CD, DVD, vb ) kayıtları ile birlikte korunaklı olarak İdareye teslim edilir ĠNġAAT MÜHENDĠSLĠĞĠ MESLEKĠ KONTROLLUK HĠZMETLERĠ İhaleden sonra yer tesliminde hazır bulunmak, inşa ve tesis işlerinin devamınca 3.12 maddesi doğrultusunda İnşaat Mühendisliği mesleki kontrollüğünü yapmak, geçici 16

17 ataşman ve hakediş raporlarını imzalamak, geçici kabulde bulunmak ve bitmiş inşaatın 1/50 ölçekli «yapıldı-as built» projesini üç kopyası ile idareye vermektir. kabulde bulunmak ve bitmiş inşaatın 1/50 ölçekli yapıldı (as-built) projesi ile elektronik kopyalarını idareye teslim etmektir. İnşaat Mühendisliği Mesleki Kontrollük Hizmeti, projeyi düzenleyen İnşaat Mühendisi tarafından bizzat yapılır. SINIFLAR Madde 13 İnşaat Mühendisliği hizmetleri aşağıda gösterilen beş ayrı sınıfta ele alınmıştır BĠRĠNCĠ SINIF Tek katlı yığma yapılar, oturtma çatılar vb ; 13.2 ĠKĠNCĠ SINIF Çok katlı yığma yapılar, yığma karkas karışımı yapılar, tek katlı ve kiriş max. hesap açıklığı 4.00 m.den küçük betonarme yapılar, açıklıkları 15 m.ye kadar izostatik ahşap çatılar, yükseklikleri 6 m.ye kadar kargir veya betonarme istinat duvarları, nüfusu den az köy, kasaba ve sitelere ait içme suyu, kanalizasyon, drenaj tesisleri, yollar, basit yeraltı su ve akaryakıt depoları vb; 13.3 ÜÇÜNCÜ SINIF Üç katlı (üç kat dahil) veya kiriş max. hesap açıklığı 10 m.ye kadar olan betonarme yapılar, tek katlı ve kiriş max. hesap açıklığı 5 m.den küçük çelik yapılar, açıklıkları 20 m.ye kadar ahşap çatılar, yükseklikleri 6 m.den fazla olan kargir ve betonarme istinat duvarları vb.; 13.4 DÖRDÜNCÜ SINIF Altı katlı (altı kat dahil) veya kiriş max. hesap açıklığı25m.ye kadar olan betonarme yapılar, üç katlı (üç kat dahil) veya kiriş max. hesap açıklığı 15 m.ye kadar olan çelik yapılar, kazık temeller vb.; 13.5 BEġĠNCĠ SINIF Altı kattan fazla veya kiriş max. açıklığı 25 m.yi geçen betonarme karkas yapılar, üç kattan fazla veya kiriş max. hesap açıklığı 15 m.yi geçen çelik yapılar, uzay kafes sistemleri, basit kabuk çatılar, öngerilmeli yapılar vb. ĠNġAAT MÜHENDĠSLĠGĠ HIZMETLERI BÖLÜMLERININ KARġILIKLARI Madde 14 - İnşaat mühendisliği (PİD) hizmetlerinin bu şartnamede bulunan ücret toplamı, hizmetin bölümleri için aşağıda gösterilen oranlarda ödenir : 10.5 SINIFLAR İnşaat mühendisliği hizmetleri aşağıda gösterilen 5 ayrı sınıfta ele alınmıştır BĠRĠNCĠ SINIF Tek katlı yığma yapılar; oturtma çatılar vb ĠKĠNCĠ SINIF Çok katlı yığma yapılar; yığma karkas karışımı yapılar; kâgir veya betonarme istinat duvarları; basit yeraltı su ve akaryakıt depoları vb ÜÇÜNCÜ SINIF Üç kata kadar (üç kat dâhil) açıklıkları 10 m.ye kadar çelik ve ahşap çatılar; kazıklı temeller vb DÖRDÜNCÜ SINIF Altı kata kadar (altı kat dâhil) betonarme yapılar; tek katlı çelik ve ahşap yapılar; açıklıkları 20 m.ye kadar çelik ve ahşap çatılar, ankrajlı zemin dayanma yapıları vb BEġĠNCĠ SINIF Sekiz kata kadar (sekiz kat dâhil) betonarme karkas yapılar; üç kata kadar çelik ve ahşap yapılar; açıklıkları 20 m.den fazla çelik ve ahşap çatılar; uzay kafes sistemleri; basit kabuk çatılar; öngerilmeli yapılar vb. Kat sayısı sekiz kattan fazla olan veya taşıyıcı sistemi bu sınıfta sayılan yapı tiplerinden daha karmaşık özelliklere sahip yapıların inşaat mühendisliği PİD oranları %15 oranında artırılır ĠNġAAT MÜHENDĠSLĠĞĠ HĠZMETLERĠ BÖLÜMLERĠNĠN KARġILIKLARI İnşaat mühendisliği PİD hizmetlerinin, bu şartnamede bulunan ücret toplamı, hizmetin bölümleri için aşağıda gösterilen oranlarda uygulanır. 17

18 Öneri raporu (12.1.1) % 10 Ön proje (12.1.2) % 20 Uygulama projesi (12.1.3) % 35 Detaylar (12.1.4) % 20 Orijinallerin teslimi (12.1.5) % 5 İhale dosyası (12.2 ) % 10 Toplam % 100 Ön proje (10.1.1) % 10 Kesin proje (10.1.2) % 20 Uygulama projesi (10.1.3) % 35 Detaylar (10.1.4) % 20 Orijinallerin teslimi (10.1.5) % 5 İhale dosyası (10.2 ) % 10 Toplam % 100 İdarece istenmeyen hizmet bölümleri için hiçbir şekilde ücret hesabına dahil edilmez Ön proje (1/200 ölçekli), kesin proje (1/100 ölçekli), ihale dosyası safhaları hariç; uygulama projesi, detaylar ve orijinal teslimi safhalarının yaptırılması halinde aşağıda gösterilen oranlar uygulanır. Uygulama proje (10.1.3) % 35 Detaylar (10.1.4) % 20 Orijinallerin teslimi (10.1.5) % 3 Toplam % Herhangi bir deprem bölgesine göre hazırlanmış olan bir projeden istifade edilerek diğer deprem bölgeleri için hazırlanacak proje için oranlar aşağıdaki şekilde uygulanır. Uygulama projesi (10.1.3) % 14 Detaylar (10.1.4) % 20 Orijinallerin teslimi (10.1.5) % 3 Toplam % Daha önce hazırlanmış bir projenin farklı yerlerde uygulanması sırasında zemin koşulları sebebiyle yalnızca temel projesi hazırlanması gerektiğinde e göre bulunan oranın %6 sı dikkate alınır Mevcut bir yapının performans değerlendirmesinin yapılması ve güçlendirme projesinin hazırlanması durumunda oranlar aşağıdaki şekilde uygulanır. Binadan bilgi toplanması (10.1.6) % 20 Performans değerlendirmesi (10.1.7) % 30 18

19 Öneri güçlendirme projesi (10.1.8) % 10 Güçlendirme projesi (10.1.9) % 20 Detaylar (10.1.4) % 10 Orijinallerin teslimi (10.1.5) % 5 İhale dosyası (10.2) % 5 Toplam % 100 MAKĠNE MÜHENDĠSLĠĞĠ HĠZMETLERĠ Madde 15 - Makine mühendisliği hizmetleri; bina ile ilgili: -Bina dışı rögara kadar soğuk su, pis su şebekeleri ve tesisatını, W.C. ve yıkama yerlerini, -Mutfak, havagazı ve ısıtma tesislerini, sıcak su şebekesi ve tesisatı ile çamaşırlık boyler ve santralleri, -Su depoları ve hidroforları, -Su tasfiye tesisatı, havalandırma, vantilasyon, büyük mutfak ve çamaşırlıkları, -Klimatizasyon tesisatı, merkezi özel tesisat ile sterilizasyon, dezenfeksiyon ve diğer hastahane tesislerini ve çeşitli mekanik tesisleri; içine alır. Bu hizmetlerin bölümleri aşağıda gösterilmiştir. tesisatı, MAKĠNE MÜHENDĠSLĠĞĠ HĠZMETLERĠ: Madde 11 - Makine mühendisliği hizmetleri; bina ile ilgili: Sıhhi Tesisat - Bina içi sıhhi tesisat, Mutfak tesisatı, Çamaşırhane tesisatı, Müşterek Tesisat - Yüzme havuzu ve filtrasyon tesisatı, Park, bahçe, açık alan sulama Isıtma Tesisatı - Isı yalıtım hesabı, Kalorifer tesisatı, Kızgın su tesisatı, Buhar tesisatı, Doğal gaz tesisatı, Brülör ve Yakıt tesisatı, Klima-Havalandırma Tesisatı - Klima tesisatı, Havalandırma tesisatı, Fan-coil tesisatı, VRV tesisatı, Yenilenebilir Enerji Kaynaklı Tesisatlar - Güneş enerjisi tesisatı, Jeotermal enerji tesisatı, Rüzgar enerjili tesisatlar, Isı Pompaları (Heat-pump), Güneş pilleri, Hastane Tesisatı - Basınçlı hava tesisatı, Sterilizasyon tesisatı, Medikal gaz tesisatı ve diğer hastane tesisatları, Yangın Tesisatı - Hidrant tesisatı, Sprink tesisatı, Gazlı Yangın Söndürme tesisatı, Pis Su ve Arıtma Tesisatı - Alt Yapı tesisatı, Galeriler ve Kanalizasyon Tesisatı, Bina dışı rögara kadar tüm tesisat işleri, Fosseptik tesisatı, Atık su ve Temiz su arıtma tesisatı, Binalarda Enerji Verimliği - Enerji Kimlik Belgesi, Enerji Verimlilik Raporu Soğutma Tesisatı - Soğuk oda tesisatı, Soğuk depolar, Soğutma tesisatı, Diğer Tesisatlar - Asansör ve yürüyen merdiven tesisatı ve çeşitli mekanik tesisat, işleri ni içine alır. Bu hizmetlerin bölümleri aşağıda gösterilmiştir. 19

20 15.1 PROJE DÜZENLEME HĠZMETLERĠ 11.1 PROJE DÜZENLEME HĠZMETLERĠ Öneri Raporu : Muhtelif çözüm şekillerini ve tesisat çeşitlerini, işletme ve amortisman masrafları nazara alınarak yapılacak mukayese ve rantabilite hesaplarına dayanan ekonomik ve teknik etüdleri, tesislerin prensip ve sistemleri üzerindeki önerileri, kroki, şema ve hesaplarla belirten rapordur Öneri Raporu : Bina ve/veya bina gruplarında uygulanacak tesisat türlerini belirten, tesisat sistem seçimlerini açıklayan, bu seçimlerin teknik ve ekonomik gerekçelerini irdeleyenetüt eden, bu etütleri kroki, şema ve hesaplarla gerekirse mimari proje üzerinde açıklayan, genellikle mimari ön proje safhası için hazırlanan rapordur Ön Proje: Öneri raporunda. kabul edilen tesisatın, boru ve kanallarının geçiş yerlerini, yaklaşık boru ve kanat ölçülerini gösteren, makine ve cihazların yerleşme şekillerini belirten; ayrıca proje ve hesaplara esas olacak verilerin tespit edildiği hesap tarzlarının da teklif edildiği 1/100 ölçekli projedir Uygulama Projesi: Onaylı ön projeye göre tesisatın uygulama safhası için gerekli bütün hesaplarla birlikte, dönen ve çalışan parça veya ünitelerin titreşim, ses emme ve genleşme hesaplarını ve giderilme tedbirlerini, kapasite ve güç ölçülerini de içine alan, tesislerin bütünü ile yerleşme ve kolon şemalarını kapsayan, uygulamanın tamamına yararlı kolon projedir. İdarece kabul edilen özel hallerde i /100 ölçekte çizilebilen uygulama projesi genellikle 1 /50 ölçekte düzenlenir Detaylar: Tesisatın yoğun olduğu hacimlerin 1 /20 (gerekirse 1 /10) ölçekli, plan, kesit ve görünüşleri ile, tecrit detayları, kanal kesitleri, boru askı ve genleşme detayları ve benzeri kısımların uygulama için gerekli (ve i /10, 1/5, 1/2, 1/1, gibi uygun ölçekli) detay projeleri ile, özel imalat için daha detaylı imalat resimleridir Proje Orijinallerinin İdareye Teslimi: Projelerin idarece onanması sırasında yapılan değişikliklerin de işlendiği proje orijinallerinin idareye teslimi işlemidir. Orijinal projeler, Alüminyum kutu muhafazalar içinde idareye teslim edilir ĠHALE DOSYASI DÜZENLEME HĠZMETLERĠ Ön Proje: İdarece onaylanan Öneri Raporundaki esaslara göre teklif edilen tesisatın ayrıntılı olarak açıklanması, boru ve kanallarının geçiş yerlerini, yaklaşık boru ve kanal ölçülerini gösteren, makine ve cihazların cins ve özelliklerini ve yerleşim şekillerini belirten; ayrıca proje ve hesaplara esas olacak verileri tespit eden hesap tarzlarını belirten 1/100 ölçekli proje çizimi ve hesap raporudur Uygulama Projesi: İdarece onaylanan Ön Projeye göre, tesisatın uygulama safhası için gerekli bütün bilgilerini, hesaplarını, açıklamalarını veren, bütün çalışan parça veya ünitelerin titreşim, ses, ısı, nem emme ve genleşme hesaplarını ve giderilme tedbirlerini, kapasite ve güç ölçülerini de içine alan, tesislerin bütünü ile yerleşme ve kolon şemalarını kapsayan, uygulamanın tamamına yararlı proje çizimi ve hesap raporudur. İdarece kabul edilen özel hallerde 1/100 ölçekte çizilebilen uygulama projesi genellikle 1/50 ölçekte düzenlenir Detaylar: Tesisatın yoğun olduğu hacimlerin 1 /20 (gerekirse 1 /10) ölçekli, plan, kesit ve görünüşleri ile tecrit detayları, kanal kesitleri, boru askı ve genleşme detayları, tesisat şaftlarının detayları ve benzeri kısımların uygulama için gerekli (1/10, 1/5, 1/2, 1/1, gibi uygun ölçekli) detay projeleri, vitrifiye malzemelerin detayları ile, özel imalatlar için gerekli daha detaylı imalat resimleridir Proje Orijinalleri ve Elektronik Kopyalarının İdareye Teslimi: Projenin idarece onanması sırasında yapılan değişikliklerin de işlendiği proje orijinalleri, her türlü hesap ve rapor ile bunların elektronik kopyalarının idareye teslimi işlemidir ĠHALE DOSYASI DÜZENLEME HĠZMETLERĠ Birinci keşfe esas olacak metrajın yapılması; Birim fiyatı bulunmayan işlerin fiyat analizlerinin düzenlenmesi; Birim fiyat listesinin ve özel fenni şartnamenin hazırlanması; Keşif özetinin yapılması; İdarece istenirse, mevzuata uygun olarak eksiltme şartnamesi ve sözleşme tasarısının düzenlenmesi; işlerini kapsar. kapsar. İhale Dosyası Düzenleme Hizmetleri 9.2 maddesinde belirtilen hizmetleri 20

BÖLÜM -IV- EN AZ ÜCRETLERİN BELİRLENMESİ ve UYGULAMA ESASLARI

BÖLÜM -IV- EN AZ ÜCRETLERİN BELİRLENMESİ ve UYGULAMA ESASLARI BÖLÜM -IV- EN AZ ÜCRETLERİN BELİRLENMESİ ve UYGULAMA ESASLARI 85 86 Elektrik, Elektronik, Bilgisayar ve Biyomedikal Mühendisliği Hizmetleri EN AZ ÜCRETLERİN BELİRLENMESİ ve UYGULAMA ESASLARI a) 2011 yılı

Detaylı

1996 MAKİNA MÜHENDİSLERİ ODASI ASGARİ ÜCRET VE ESASLARI YÖNETMELİĞİ

1996 MAKİNA MÜHENDİSLERİ ODASI ASGARİ ÜCRET VE ESASLARI YÖNETMELİĞİ 1996 MAKİNA MÜHENDİSLERİ ODASI ASGARİ ÜCRET VE ESASLARI YÖNETMELİĞİ (18.3.1996 R.G.35 EK III - A.E.226 Sayılı Yönetmelik) KIBRIS TÜRK MÜHENDİS VE MİMAR ODALARI BİRLİĞİ YASASI (12/1976 Sayılı Yasa) KIBRIS

Detaylı

Basit tarım ve endüstri yapıları, (Tesisat ağırlıklı ağıllar, kümesler, tahıl ve patates depoları, fidan yetiştirme ve bekletme tesisleri vb.

Basit tarım ve endüstri yapıları, (Tesisat ağırlıklı ağıllar, kümesler, tahıl ve patates depoları, fidan yetiştirme ve bekletme tesisleri vb. MİMARLAR ODASI İSTANBUL BÜYÜKKENT ŞUBESİ MİMARLIK HİZMETLERİ EN AZ BEDELİ TABLOSU BU TABLO TMMOB MİMARLAR ODASI MİMARLIK HİZMETLERİ EN AZ BEDEL TARİFESİ EKİDİR. YAPI BİRİM MALİYET SINIFLARI 1. SINIF Her

Detaylı

MİMARLIK VE MÜHENDİSLİK HİZMET BEDELLERİNİN HESABINDA KULLANILACAK 2002 YILI YAPI YAKLAŞIK BİRİM MALİYETLERİ HAKKINDA TEBLİĞ

MİMARLIK VE MÜHENDİSLİK HİZMET BEDELLERİNİN HESABINDA KULLANILACAK 2002 YILI YAPI YAKLAŞIK BİRİM MALİYETLERİ HAKKINDA TEBLİĞ Bayındırlık ve İskan Bakanlığından: MİMARLIK VE MÜHENDİSLİK HİZMET BEDELLERİNİN HESABINDA KULLANILACAK 2002 YILI YAPI YAKLAŞIK BİRİM MALİYETLERİ HAKKINDA TEBLİĞ 16.07.1985 tarihli ve 85/9707 sayılı Bakanlar

Detaylı

MĐMARLIK VE MÜHENDĐSLĐK HĐZMETLERĐ ŞARTNAMESĐ HAKKINDA KARAR

MĐMARLIK VE MÜHENDĐSLĐK HĐZMETLERĐ ŞARTNAMESĐ HAKKINDA KARAR Mimarlık ve Mühendislik Hizmetleri Şartnamesi Bakanlar Kurulu Karar Sayısı: 85/970 8/5/1985 Bakanlar Kurulu MĐMARLIK VE MÜHENDĐSLĐK HĐZMETLERĐ ŞARTNAMESĐ HAKKINDA KARAR Bakanlar Kurulu Karar Sayısı: 85/9707

Detaylı

TMMOB İNŞAAT MÜHENDİSLERİ ODASI PROJE ÜRETİM SÜRELERİNİN BELİRLENMESİ CETVELİ

TMMOB İNŞAAT MÜHENDİSLERİ ODASI PROJE ÜRETİM SÜRELERİNİN BELİRLENMESİ CETVELİ TMMOB İNŞAAT MÜHENDİSLERİ ODASI PROJE ÜRETİM SÜRELERİNİN BELİRLENMESİ CETVELİ Proje üretim sürelerinin hesaplanması aşağıdaki formül aracılığı ile belirlenecektir. PÜS = YA x YSK x PÜSO x PBK x HB ( 1

Detaylı

TEBLİĞ MİMARLIK VE MÜHENDİSLİK HİZMET BEDELLERİNİN HESABINDA KULLANILACAK 2015 YILI YAPI YAKLAŞIK BİRİM MALİYETLERİ HAKKINDA TEBLİĞ

TEBLİĞ MİMARLIK VE MÜHENDİSLİK HİZMET BEDELLERİNİN HESABINDA KULLANILACAK 2015 YILI YAPI YAKLAŞIK BİRİM MALİYETLERİ HAKKINDA TEBLİĞ 19 Mart 2015 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 29300 Çevre ve Şehircilik Bakanlığından: TEBLİĞ MİMARLIK VE MÜHENDİSLİK HİZMET BEDELLERİNİN HESABINDA KULLANILACAK 2015 YILI YAPI YAKLAŞIK BİRİM MALİYETLERİ HAKKINDA

Detaylı

Bayındırlık ve İskân Bakanlığından: MİMARLIK VE MÜHENDİSLİK HİZMET BEDELLERİNİN HESABINDA KULLANILACAK 2010 YILI YAPI YAKLAŞIK BİRİM

Bayındırlık ve İskân Bakanlığından: MİMARLIK VE MÜHENDİSLİK HİZMET BEDELLERİNİN HESABINDA KULLANILACAK 2010 YILI YAPI YAKLAŞIK BİRİM Bayındırlık ve İskân Bakanlığından: MİMARLIK VE MÜHENDİSLİK HİZMET BEDELLERİNİN HESABINDA KULLANILACAK 2010 YILI YAPI YAKLAŞIK BİRİM MALİYETLERİ HAKKINDA TEBLİĞ 16/7/1985 tarihli ve 85/9707 sayılı Bakanlar

Detaylı

MİMARLIK VE MÜHENDİSLİK HİZMET BEDELLERİNİN HESABINDA KULLANILACAK 2015 YILI YAPI YAKLAŞIK BİRİM MALİYETLERİ HAKKINDA TEBLİĞ

MİMARLIK VE MÜHENDİSLİK HİZMET BEDELLERİNİN HESABINDA KULLANILACAK 2015 YILI YAPI YAKLAŞIK BİRİM MALİYETLERİ HAKKINDA TEBLİĞ 19 Mart 2015 Gün ve R.G. Sayı : 29300 Çevre ve Şehircilik Bakanlığından: MİMARLIK VE MÜHENDİSLİK HİZMET BEDELLERİNİN HESABINDA KULLANILACAK 2015 YILI YAPI YAKLAŞIK BİRİM MALİYETLERİ HAKKINDA TEBLİĞ (1)

Detaylı

MİMARLIK VE MÜHENDİSLİK HİZMET BEDELLERİNİN HESABINDA KULLANILACAK 2015 YILI YAPI YAKLAŞIK BİRİM MALİYETLERİ HAKKINDA TEBLİĞ

MİMARLIK VE MÜHENDİSLİK HİZMET BEDELLERİNİN HESABINDA KULLANILACAK 2015 YILI YAPI YAKLAŞIK BİRİM MALİYETLERİ HAKKINDA TEBLİĞ 19 Mart 2015 - Perşembe Tarihli Resmi Gazete Sayı: 29300 Çevre ve Şehircilik Bakanlığından: MİMARLIK VE MÜHENDİSLİK HİZMET BEDELLERİNİN HESABINDA KULLANILACAK 2015 YILI YAPI YAKLAŞIK BİRİM MALİYETLERİ

Detaylı

TEBLİĞ. Yapının Birim Maliyeti YAPININ MİMARLIK HİZMETLERİNE ESAS OLAN SINIFI (BM) TL/m 2

TEBLİĞ. Yapının Birim Maliyeti YAPININ MİMARLIK HİZMETLERİNE ESAS OLAN SINIFI (BM) TL/m 2 6 Mayıs 2014 SALI Resmî Gazete Sayı : 28992 Çevre ve Şehircilik Bakanlığından: TEBLİĞ MİMARLIK VE MÜHENDİSLİK HİZMET BEDELLERİNİN HESABINDA KULLANILACAK 2014 YILI YAPI YAKLAŞIK BİRİM MALİYETLERİ HAKKINDA

Detaylı

Elektronik Resmi Gazete Copyright; TAM Bilgi İletişim A.Ş. 12.02.2004 Perşembe Sayı: 25371 (Asıl) Son Güncelleme: 12.02.2004 09:45

Elektronik Resmi Gazete Copyright; TAM Bilgi İletişim A.Ş. 12.02.2004 Perşembe Sayı: 25371 (Asıl) Son Güncelleme: 12.02.2004 09:45 Elektronik Resmi Gazete Copyright; TAM Bilgi İletişim A.Ş. 12.02.2004 Perşembe Sayı: 25371 (Asıl) Son Güncelleme: 12.02.2004 09:45 Tebliğler Mimarlık ve Mühendislik Hizmet Bedellerinin Hesabında Kullanılacak

Detaylı

1991 ZİRAAT MÜHENDİSLERİ MESLEKİ HİZMET VE DENETİM TÜZÜĞÜ

1991 ZİRAAT MÜHENDİSLERİ MESLEKİ HİZMET VE DENETİM TÜZÜĞÜ 1991 ZİRAAT MÜHENDİSLERİ MESLEKİ HİZMET VE DENETİM TÜZÜĞÜ (26.08.1994 - R.G. 99 - EK III - A.E. 429 Sayılı Tüzük) KIBRIS TÜRK MÜHENDİS VE MİMAR ODALARI BİRLİĞİ YASASI (12/1976 Sayılı Yasa) Madde 18 Altında

Detaylı

MİMARLIK VE MÜHENDİSLİK HİZMET BEDELLERİNİN HESABINDA KULLANILACAK 2016 YILI YAPI YAKLAŞIK BİRİM MALİYETLERİ HAKKINDA TEBLİĞ

MİMARLIK VE MÜHENDİSLİK HİZMET BEDELLERİNİN HESABINDA KULLANILACAK 2016 YILI YAPI YAKLAŞIK BİRİM MALİYETLERİ HAKKINDA TEBLİĞ Sayfa : 52 RESMÎ GAZETE 9 Nisan 2016 Sayı : 29679 TEBLİĞLER Çevre ve Şehircilik Bakanlığından: MİMARLIK VE MÜHENDİSLİK HİZMET BEDELLERİNİN HESABINDA KULLANILACAK 2016 YILI YAPI YAKLAŞIK BİRİM MALİYETLERİ

Detaylı

MİMARLIK VE MÜHENDİSLİK HİZMET BEDELLERİNİN HESABINDA KULLANILACAK 2016 YILI YAPI YAKLAŞIK BİRİM MALİYETLERİ HAKKINDA TEBLİĞ

MİMARLIK VE MÜHENDİSLİK HİZMET BEDELLERİNİN HESABINDA KULLANILACAK 2016 YILI YAPI YAKLAŞIK BİRİM MALİYETLERİ HAKKINDA TEBLİĞ Sayfa : 52 RESMÎ GAZETE 9 Nisan 2016 Sayı : 29679 TEBLİĞLER Çevre ve Şehircilik Bakanlığından: MİMARLIK VE MÜHENDİSLİK HİZMET BEDELLERİNİN HESABINDA KULLANILACAK 2016 YILI YAPI YAKLAŞIK BİRİM MALİYETLERİ

Detaylı

TEBLİĞ. Çevre ve Şehircilik Bakanlığından: MİMARLIK VE MÜHENDİSLİK HİZMET BEDELLERİNİN HESABINDA KULLANILACAK 2012 YILI YAPI YAKLAŞIK BİRİM

TEBLİĞ. Çevre ve Şehircilik Bakanlığından: MİMARLIK VE MÜHENDİSLİK HİZMET BEDELLERİNİN HESABINDA KULLANILACAK 2012 YILI YAPI YAKLAŞIK BİRİM 28 Nisan 2012 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 28277 TEBLİĞ Çevre ve Şehircilik Bakanlığından: MİMARLIK VE MÜHENDİSLİK HİZMET BEDELLERİNİN HESABINDA KULLANILACAK 2012 YILI YAPI YAKLAŞIK BİRİM MALİYETLERİ

Detaylı

MİMARLIK VE MÜHENDİSLİK HİZMET BEDELLERİNİN HESABINDA KULLANILACAK 2007 YILI YAPI YAKLAŞIK BİRİM MALİYETLERİ HAKKINDA TEBLİĞ

MİMARLIK VE MÜHENDİSLİK HİZMET BEDELLERİNİN HESABINDA KULLANILACAK 2007 YILI YAPI YAKLAŞIK BİRİM MALİYETLERİ HAKKINDA TEBLİĞ TEBLİĞ Bayındırlık ve İskan Bakanlığından: MİMARLIK VE MÜHENDİSLİK HİZMET BEDELLERİNİN HESABINDA KULLANILACAK 2007 YILI YAPI YAKLAŞIK BİRİM MALİYETLERİ HAKKINDA TEBLİĞ 16.07.1985 tarihli ve 85/9707 sayılı

Detaylı

T.C. MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı İLGİLİ FİRMALARA

T.C. MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı İLGİLİ FİRMALARA Evrak Tarih ve Sayısı: 18/01/2017-214 T.C. MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı Sayı : 97806279-934.01.11- Konu : Teklif Mektubu İLGİLİ FİRMALARA Mardin Artuklu

Detaylı

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Makina Mühendisleri Odası Serbest Müşavirlik ve Mühendislik Hizmetleri ve Asgari Ücretleri Yönetmeliği

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Makina Mühendisleri Odası Serbest Müşavirlik ve Mühendislik Hizmetleri ve Asgari Ücretleri Yönetmeliği Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Makina Mühendisleri Odası Serbest Müşavirlik ve Mühendislik Hizmetleri ve Asgari Ücretleri Yönetmeliği Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Makina Mühendisleri

Detaylı

ANAHTAR TESLİMİ (GÖTÜRÜ BEDEL) İHALE TEKNİK ŞARTNAMESİ

ANAHTAR TESLİMİ (GÖTÜRÜ BEDEL) İHALE TEKNİK ŞARTNAMESİ ANAHTAR TESLİMİ (GÖTÜRÜ BEDEL) İHALE TEKNİK ŞARTNAMESİ TANIMLAR VE KISALTMALAR: KIZILAY : TÜRK KIZILAYI VAN ŞUBE BAŞKANLIĞI İSTEKLİ(LER) : İhaleye katılan gerçek kişi veya tüzel kişi YÜKLENİCİ : Üzerine

Detaylı

2015 YILINA AİT YAPI BİRİM MALİYET BEDELLERİ

2015 YILINA AİT YAPI BİRİM MALİYET BEDELLERİ Tarih: 23.03.2015 Sayı : 2015/60 2015 YILINA AİT YAPI BİRİM MALİYET BEDELLERİ Sosyal Güvenlik Kurumu nun 10.12.2013 tarih ve 2013/41 sayılı Genelge ile değişik 04.02.2011 tarih ve 2011/13 sayılı Genelgesinde

Detaylı

TEBLİĞ. II. SINIF YAPILAR A GRUBU YAPILAR ,00. Kuleler, ayaklı su depoları. Palplanj ve ankrajlı perde ve istinat duvarları.

TEBLİĞ. II. SINIF YAPILAR A GRUBU YAPILAR ,00. Kuleler, ayaklı su depoları. Palplanj ve ankrajlı perde ve istinat duvarları. 9 Nisan 2016 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 29679 TEBLİĞ Çevre ve Şehircilik Bakanlığından: MİMARLIK VE MÜHENDİSLİK HİZMET BEDELLERİNİN HESABINDA KULLANILACAK 2016 YILI YAPI YAKLAŞIK BİRİM MALİYETLERİ HAKKINDA

Detaylı

TEBLİĞ. Yapının Birim Maliyeti YAPININ MİMARLIK HİZMETLERİNE ESAS OLAN SINIFI

TEBLİĞ. Yapının Birim Maliyeti YAPININ MİMARLIK HİZMETLERİNE ESAS OLAN SINIFI 28 Nisan 2012 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 28277 TEBLİĞ Çevre ve Şehircilik Bakanlığından: MİMARLIK VE MÜHENDİSLİK HİZMET BEDELLERİNİN HESABINDA KULLANILACAK 2012 YILI YAPI YAKLAŞIK BİRİM MALİYETLERİ

Detaylı

MİMARLIK VE MÜHENDİSLİK HİZMET BEDELLERİNİN HESABINDA KULLANILACAK 2009 YILI YAPI YAKLA IK BİRİM MALİYETLERİ HAKKINDA TEBLİĞ

MİMARLIK VE MÜHENDİSLİK HİZMET BEDELLERİNİN HESABINDA KULLANILACAK 2009 YILI YAPI YAKLA IK BİRİM MALİYETLERİ HAKKINDA TEBLİĞ MİMARLIK VE MÜHENDİSLİK HİZMET BEDELLERİNİN HESABINDA KULLANILACAK 2009 YILI YAPI YAKLA IK BİRİM MALİYETLERİ HAKKINDA TEBLİĞ Resmi Gazete Tarihi: 19.03.2009 Resmi Gazete Sayısı: 27174 16/7/1985 tarihli

Detaylı

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR TMMOB MİMARLAR ODASI MİMARLIK HİZMETLERİ ASGARİ ÜCRET TARİFESİ:

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR TMMOB MİMARLAR ODASI MİMARLIK HİZMETLERİ ASGARİ ÜCRET TARİFESİ: 28 Haziran 2013 CUMA Resmî Gazete Sayı : 28691 ÇEŞİİ İLÂNLAR TMMOB Mimarlar Odasından: TMMOB MİMARLAR ODASI MİMARLIK HİZMEERİ ASGARİ ÜCRET TARİFESİ: Mimari Proje Hizmetleri: Mimari Projeler T.C. Çevre

Detaylı

İŞİN SÜRESİ: Yapı Ruhsatı alma süresi 30 (otuz) takvim günü, inşaat yapım süresi 180 (yüzseksen) takvim günüdür.

İŞİN SÜRESİ: Yapı Ruhsatı alma süresi 30 (otuz) takvim günü, inşaat yapım süresi 180 (yüzseksen) takvim günüdür. ANAHTAR TESLİMİ (GÖTÜRÜ BEDEL) İHALE TEKNİK ŞARTNAMESİ TANIMLAR VE KISALTMALAR: KIZILAY : TÜRK KIZILAYI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İSTEKLİ(LER) : İhaleye katılan gerçek kişi veya tüzel kişi YÜKLENİCİ : Üzerine ihale

Detaylı

BÖLÜM -V- YAPI SINIFLARI

BÖLÜM -V- YAPI SINIFLARI BÖLÜM -V- YAPI SINIFLARI 173 174 Elektrik, Elektronik-Biyomedikal-Kontrol Mühendisliği Hizmetleri YAPI SINIFLARI YAPININ ELEKTRİK, ELEKTRONİK VE BİYOMEDİKAL MÜHENDİSLİĞİ HİZMETLERİNE ESAS OLAN SINIFLARI:

Detaylı

İŞİN SÜRESİ: Madde 2- Yapı Ruhsatı alma süresi 120 (yüzyirmi) takvim günü, inşaat yapım süresi 450 (dörtyüzelli) takvim günüdür.

İŞİN SÜRESİ: Madde 2- Yapı Ruhsatı alma süresi 120 (yüzyirmi) takvim günü, inşaat yapım süresi 450 (dörtyüzelli) takvim günüdür. ANAHTAR TESLİMİ (GÖTÜRÜ BEDEL) İHALE TEKNİK ŞARTNAMESİ TANIMLAR VE KISALTMALAR: KIZILAY : TÜRK KIZILAYI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İSTEKLİ(LER) : İhaleye katılan gerçek kişi veya tüzel kişi YÜKLENİCİ : Üzerine ihale

Detaylı

BÖLÜM -V- YAPI SINIFLARI

BÖLÜM -V- YAPI SINIFLARI BÖLÜM -V- YAPI SINIFLARI 91 92 Elektrik, Elektronik, Bilgisayar ve Biyomedikal Mühendisliği Hizmetleri YAPI SINIFLARI YAPININ ELEKTRİK, ELEKTRONİK, BİLGİSAYAR ve BİYOMEDİKAL MÜHENDİSLİĞİ HİZMETLERİNE ESAS

Detaylı

KABA İNŞAAT (GÖTÜRÜ BEDEL) İHALE TEKNİK ŞARTNAMESİ

KABA İNŞAAT (GÖTÜRÜ BEDEL) İHALE TEKNİK ŞARTNAMESİ KABA İNŞAAT (GÖTÜRÜ BEDEL) İHALE TEKNİK ŞARTNAMESİ TANIMLAR VE KISALTMALAR: KIZILAY : TÜRK KIZILAYI KARACABEY ŞUBE BAŞKANLIĞI İSTEKLİ(LER) : İhaleye katılan gerçek kişi veya tüzel kişi YÜKLENİCİ : Üzerine

Detaylı

ANAHTAR TESLİMİ (GÖTÜRÜ BEDEL) İHALE TEKNİK ŞARTNAMESİ

ANAHTAR TESLİMİ (GÖTÜRÜ BEDEL) İHALE TEKNİK ŞARTNAMESİ ANAHTAR TESLİMİ (GÖTÜRÜ BEDEL) İHALE TEKNİK ŞARTNAMESİ TANIMLAR VE KISALTMALAR: KIZILAY : TÜRK KIZILAYI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İSTEKLİ(LER) : İhaleye katılan gerçek kişi veya tüzel kişi YÜKLENİCİ : Üzerine ihale

Detaylı

Ek Genelge ile 2006 Yılı Yapı Yaklaşık Birim Maliyetleri açıklanmaktdır.

Ek Genelge ile 2006 Yılı Yapı Yaklaşık Birim Maliyetleri açıklanmaktdır. 16-366 Ek Genelge ile 2006 Yılı Yapı Yaklaşık Birim Maliyetleri açıklanmaktdır. İlgili Genelge Ekte Bilgilerinize Sunulmuştur. G E N E L G E 16-366 Ek Bayındırlık ve İskan Bakanlığınca 2006 Yılı Yapı Yaklaşık

Detaylı

Tablolarda yer almayan konularda Mimarlık Hizmetleri Şartnamesi ile Mimari Proje Çizim ve Sunuş Standartları kitapçıklarından yararlanılacaktır.

Tablolarda yer almayan konularda Mimarlık Hizmetleri Şartnamesi ile Mimari Proje Çizim ve Sunuş Standartları kitapçıklarından yararlanılacaktır. Sevgili Üyemiz, 2016 yılı için Önerilen Mimarlık Hizmetleri Bedelleri 14 Mayıs 2017 akşamına kadar geçerli olacaktır. 2017 Yılı Mimarlık Hizmetleri Bedelleri 15 Mayis 2017 tarihinde yürürlüğe girecektir.

Detaylı

2004-2005-2006-2007 Yılı Yapı Yaklaşık Birim Maliyetleri Hakkında Tebliğler. Bayındırlık ve İskan Bakanlığından:

2004-2005-2006-2007 Yılı Yapı Yaklaşık Birim Maliyetleri Hakkında Tebliğler. Bayındırlık ve İskan Bakanlığından: 2004-2005-2006-2007 Yılı Yapı Yaklaşık Birim Maliyetleri Hakkında Tebliğler Bayındırlık ve İskan Bakanlığından: MİMARLIK VE MÜHENDİSLİK HİZMET BEDELLERİNİN HESABINDA KULLANILACAK 2004-2005-2006-2007 YILI

Detaylı

Firmamız mühendislik hizmet sektöründe kurulduğu 1998 yılından bugüne 16 yılı aşkın sürede faaliyette bulunmaktadır.

Firmamız mühendislik hizmet sektöründe kurulduğu 1998 yılından bugüne 16 yılı aşkın sürede faaliyette bulunmaktadır. Firmamız mühendislik hizmet sektöründe kurulduğu 1998 yılından bugüne 16 yılı aşkın sürede faaliyette bulunmaktadır. Tüm altyapı çalışmalarının ilk adımı olan harita mühendislik hizmetlerinin ülke kalkınmasındaki

Detaylı

RESMİ GAZETE: TARİH : 13.07.2001 SAYI : 24461. 4708 sayılı yapı denetimi kanunu hangi tarihte resmi gazetede yayınlanmıştır?

RESMİ GAZETE: TARİH : 13.07.2001 SAYI : 24461. 4708 sayılı yapı denetimi kanunu hangi tarihte resmi gazetede yayınlanmıştır? SORU -1 RESMİ GAZETE: TARİH : 13.07.2001 SAYI : 24461 4708 sayılı yapı denetimi kanunu hangi tarihte resmi gazetede yayınlanmıştır? A) 13.07.2001 B) 13.07.2011 C) 17.03.2001 D) 17.03.2011 SORU -2 4708

Detaylı

BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 02.Aralık.2010 tarihli ve 47233 sayılı Makam Onayı ile yürürlüğe konulan ĠKĠNCĠ BASAMAK SAĞLIK KURUMLARINDA GÖREVLĠ PERSONELE BĠRĠM PERFORMANS KATSAYISININ UYGULANMASINA DAĠR YÖNERGE BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç,

Detaylı

BÖLÜM -V- YAPI SINIFLARI

BÖLÜM -V- YAPI SINIFLARI BÖLÜM -V- YAPI SINIFLARI 133 134 Elektrik, Elektronik-Biyomedikal-Kontrol Mühendisliği Hizmetleri YAPI SINIFLARI YAPININ ELEKTRİK, ELEKTRONİK ve BİYOMEDİKAL MÜHENDİSLİĞİ HİZMETLERİNE ESAS OLAN SINIFLARI

Detaylı

ANAHTAR TESLİMİ (GÖTÜRÜ BEDEL) İHALE TEKNİK ŞARTNAMESİ

ANAHTAR TESLİMİ (GÖTÜRÜ BEDEL) İHALE TEKNİK ŞARTNAMESİ ANAHTAR TESLİMİ (GÖTÜRÜ BEDEL) İHALE TEKNİK ŞARTNAMESİ TANIMLAR VE KISALTMALAR: KIZILAY : TÜRK KIZILAYI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İSTEKLİ(LER) : İhaleye katılan gerçek kişi veya tüzel kişi YÜKLENİCİ : Üzerine ihale

Detaylı

OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) SIRA NO

OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) SIRA NO OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO HİZMETİN ADI İSTENİLEN BELGELER 1 Proje incelemesi 2 Röleve projeleri 3 Tadilat projeleri

Detaylı

ANAHTAR TESLİMİ (GÖTÜRÜ BEDEL) İHALE TEKNİK ŞARTNAMESİ

ANAHTAR TESLİMİ (GÖTÜRÜ BEDEL) İHALE TEKNİK ŞARTNAMESİ ANAHTAR TESLİMİ (GÖTÜRÜ BEDEL) İHALE TEKNİK ŞARTNAMESİ TANIMLAR VE KISALTMALAR: KIZILAY : TÜRK KIZILAYI KAN HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İSTEKLİ(LER) : İhaleye katılan gerçek kişi veya tüzel kişi YÜKLENİCİ

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ PEYZAJ MİMARLIĞI BÖLÜMÜ MİMARLIK BİLGİSİ DERSİ KONU: MİMARİ PROJE AŞAMALARI

ANKARA ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ PEYZAJ MİMARLIĞI BÖLÜMÜ MİMARLIK BİLGİSİ DERSİ KONU: MİMARİ PROJE AŞAMALARI ANKARA ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ PEYZAJ MİMARLIĞI BÖLÜMÜ MİMARLIK BİLGİSİ DERSİ KONU: MİMARİ PROJE AŞAMALARI Mimar MiMAR, mesleğini uygularken, çalışmalarında tasarımını çizili belgeler ile bu belgeleri

Detaylı

ANAHTAR TESLİMİ (GÖTÜRÜ BEDEL) İHALE TEKNİK ŞARTNAMESİ

ANAHTAR TESLİMİ (GÖTÜRÜ BEDEL) İHALE TEKNİK ŞARTNAMESİ ANAHTAR TESLİMİ (GÖTÜRÜ BEDEL) İHALE TEKNİK ŞARTNAMESİ TANIMLAR VE KISALTMALAR: KIZILAY : TÜRK KIZILAYI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İSTEKLİ(LER) : İhaleye katılan gerçek kişi veya tüzel kişi YÜKLENİCİ : Üzerine ihale

Detaylı

ANAHTAR TESLİMİ (GÖTÜRÜ BEDEL) İHALE TEKNİK ŞARTNAMESİ

ANAHTAR TESLİMİ (GÖTÜRÜ BEDEL) İHALE TEKNİK ŞARTNAMESİ ANAHTAR TESLİMİ (GÖTÜRÜ BEDEL) İHALE TEKNİK ŞARTNAMESİ TANIMLAR VE KISALTMALAR: KIZILAY : TÜRK KIZILAYI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İSTEKLİ(LER) : İhaleye katılan gerçek kişi veya tüzel kişi YÜKLENİCİ : Üzerine ihale

Detaylı

HİZMET BEDELLERİNİN YILLARA GÖRE BİRİM MALİYET FİATLARI

HİZMET BEDELLERİNİN YILLARA GÖRE BİRİM MALİYET FİATLARI T.C BAYINDIRLIK ve ĐSKAN BAKANLIĞI YAPI YAKLAŞIK MALĐYETLERĐ 2005-2010 yılları arası YAPI MİMARLIK ve MÜHENDİSLİK HİZMET BEDELLERİNİN SINIFI HESABINDA KULLANILACAK YAPI SINIFLARI * 3 m yüksekliğe kadar

Detaylı

İLLER BANKASI ANONİM ŞİRKETİ PEYZAJ DÜZENLEME PROJELERİNİN HAZIRLANMASINA AİT TEKNİK ŞARTNAME

İLLER BANKASI ANONİM ŞİRKETİ PEYZAJ DÜZENLEME PROJELERİNİN HAZIRLANMASINA AİT TEKNİK ŞARTNAME İLLER BANKASI ANONİM ŞİRKETİ PEYZAJ DÜZENLEME PROJELERİNİN HAZIRLANMASINA AİT 2013 İller Bankası A.Ş. Yönetim Kurulu nun 25.04.2013 tarih ve 13/341 sayılı kararı doğrultusunda uygun görülmüştür. İÇİNDEKİLER

Detaylı

A GRUBU B GRUBU. * Normal konut binaları ( merkezi kaloriferli) * Büro, işhanı ve idare binaları ( 500 m² den büyük)

A GRUBU B GRUBU. * Normal konut binaları ( merkezi kaloriferli) * Büro, işhanı ve idare binaları ( 500 m² den büyük) Tesisat mühendisliği hizmetleri ücretlerinin hesabına temel olan ön kabuldür. Yapı alanının birim maliyetle çarpımı sonucu bulunan değerdir. Yapı yaklaşık maliyetinin hesabı için yapı grupları sınıfları

Detaylı

İZMİR İLİ, KONAK İLÇESİ,1037 ADA,1 PARSELE AİT UYGULAMA PROJELERİNİN HAZIRLANMASI HİZMET ALIMI İŞİNE AİT

İZMİR İLİ, KONAK İLÇESİ,1037 ADA,1 PARSELE AİT UYGULAMA PROJELERİNİN HAZIRLANMASI HİZMET ALIMI İŞİNE AİT İZMİR İLİ, KONAK İLÇESİ,1037 ADA,1 PARSELE AİT UYGULAMA PROJELERİNİN HAZIRLANMASI HİZMET ALIMI İŞİNE AİT ELEKTRİK MÜHENDİSLİĞİ HİZMETLERİ İDARİ VE TEKNİK ŞARTNAMESİ MADDE 1: İşin Adı: İzmir İli, Konak

Detaylı

19 Eylül 2014 CUMA Resmî Gazete Sayı: 29124 TEBLİĞ

19 Eylül 2014 CUMA Resmî Gazete Sayı: 29124 TEBLİĞ 19 Eylül 2014 CUMA Resmî Gazete Sayı: 29124 TEBLİĞ Çevre ve Şehircilik Bakanlığından: AHŞAP VE ÖN YAPIMLI ÇELİK İLE ALÜMİNYUM ALAŞIMLI BİLEŞENLERDEN OLUŞAN DIŞ CEPHE İŞ İSKELELERİNE DAİR TEBLİĞ Amaç ve

Detaylı

ANAHTAR TESLİMİ (GÖTÜRÜ BEDEL) İHALE TEKNİK ŞARTNAMESİ

ANAHTAR TESLİMİ (GÖTÜRÜ BEDEL) İHALE TEKNİK ŞARTNAMESİ ANAHTAR TESLİMİ (GÖTÜRÜ BEDEL) İHALE TEKNİK ŞARTNAMESİ TANIMLAR VE KISALTMALAR: KIZILAY : TÜRK KIZILAYI SAMSUN ŞUBE BAŞKANLIĞI İSTEKLİ(LER) : İhaleye katılan gerçek kişi veya tüzel kişi YÜKLENİCİ : Üzerine

Detaylı

TEKNİK ŞARTNAME 1. İŞİN TANIMI:

TEKNİK ŞARTNAME 1. İŞİN TANIMI: MKE PİRİNÇ FABRİKASI MÜDÜRLÜĞÜ 300 KİŞİK YEMEKHANE BİNASI VE PİRİNÇ FABRİKASI FESİH MÜDÜRLÜĞÜ YEMEK SALONU BİNASININ DÜZENLENMESİ İŞİNE AİT MİMARLIK VE MÜHENDİSLİK PROJELERİ İLE İHALE DOKÜMANI HAZIRLANMASI

Detaylı

YAPI İŞLETMESİ METRAJ

YAPI İŞLETMESİ METRAJ YAPI İŞLETMESİ METRAJ 1. METRAJ YAPMA Metrajın Önemi Bir yapının yapılması için ilk önce imar durumuna göre projeleri çizilir. Yapının projeleri üzerinden maliyet bedeli hesaplanır. Yapı için harcanacak

Detaylı

Yangın Sigortasına Deprem Ve Yanardağ Püskürmesi Teminatının Eklenmesi Halinde Uygulanacak Tarife Cuma, 15 Ekim :38

Yangın Sigortasına Deprem Ve Yanardağ Püskürmesi Teminatının Eklenmesi Halinde Uygulanacak Tarife Cuma, 15 Ekim :38 I- SİVİL RİZİKOLAR Sivil rizikolarda yangın sigortasına deprem ve yanardağ püskürmesi teminatının eklenmesi halinde, binanın yapı tarzına ve yer aldığı deprem bölgesine göre, aşağıda Tarife Tablosu-1 de

Detaylı

İŞİN SÜRESİ: Madde 2- İşin süresi yer tesliminden itibaren 180 (yüzseksen) takvim günüdür.

İŞİN SÜRESİ: Madde 2- İşin süresi yer tesliminden itibaren 180 (yüzseksen) takvim günüdür. ANAHTAR TESLİMİ (GÖTÜRÜ BEDEL) İHALE TEKNİK ŞARTNAMESİ TANIMLAR VE KISALTMALAR: KIZILAY : TÜRK KIZILAYI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İSTEKLİ(LER) : İhaleye katılan gerçek kişi veya tüzel kişi YÜKLENİCİ : Üzerine ihale

Detaylı

PROFESYONEL APARTMAN & SİTE YÖNETİMİ OTOPARK YÖNETMELİĞİ HAKKINDA GENEL TEBLİĞDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

PROFESYONEL APARTMAN & SİTE YÖNETİMİ OTOPARK YÖNETMELİĞİ HAKKINDA GENEL TEBLİĞDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ Otopark Yönetmeliği Bayındırlık ve İskan Bakanlığından: OTOPARK YÖNETMELİĞİ HAKKINDA GENEL TEBLİĞDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ MADDE 1 30/12/1993 tarih ve 21804 sayılı Resmî Gazete de yayımlanan

Detaylı

68 SERİ NO.LU EMLAK VERGİSİ KANUNU GENEL TEBLİĞİ YAYIMLANDI

68 SERİ NO.LU EMLAK VERGİSİ KANUNU GENEL TEBLİĞİ YAYIMLANDI T Ü R M O B Sirküler Rapor Mevzuat 29.08.2016/105-1 68 SERİ NO.LU EMLAK VERGİSİ KANUNU GENEL TEBLİĞİ YAYIMLANDI ÖZET : 2017 yılında binaların emlak vergisi değerinin hesaplamalarında kullanılacak bina

Detaylı

METRAJ TANIMI ve ÖZELLİKLERİ

METRAJ TANIMI ve ÖZELLİKLERİ METRAJ TANIMI ve ÖZELLİKLERİ Bir yapıyı meydana getiren bütün bölümlerin ve elemanların ölçülerek birim miktarının bulunmasına metraj denir. Metraj, genel anlamda ölçerek malzeme miktarını belirlemek anlamına

Detaylı

T.C. BAYINDIRLIK VE İSKAN BAKANLIĞI Yapı Denetimi Komisyonu Başkanlığı

T.C. BAYINDIRLIK VE İSKAN BAKANLIĞI Yapı Denetimi Komisyonu Başkanlığı ANKARA T.C. BAYINDIRLIK VE İSKAN BAKANLIĞI Yapı Denetimi Komisyonu Başkanlığı SAYI : B.09.0.YDK.0.00.00.00/ 4-1135 11.02 2002 KONU: Yapı Denetimi PİLOT 19 İL VALİLİĞİNE İÇİŞLERİ BAKANLIĞINA SANAYİİ VE

Detaylı

Yaklaşık Maliyet Düzenleme Esasları ve Hakedişler

Yaklaşık Maliyet Düzenleme Esasları ve Hakedişler Yaklaşık Maliyet Düzenleme Esasları ve Hakedişler İÇERİK Bu ders kapsamında, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu kapsamında ihale edilen Yapım işlerinde Metraj Çıkarılması, Yaklaşık Maliyetinin Hesaplanması,

Detaylı

YAPI. inşaatı ile. yeraltı ve yerüstü bunların ilave değişiklik. içine alan tamirlerini sabit ve hareketli tesislerdir YAPI. Kuruluş veya kişilerce

YAPI. inşaatı ile. yeraltı ve yerüstü bunların ilave değişiklik. içine alan tamirlerini sabit ve hareketli tesislerdir YAPI. Kuruluş veya kişilerce karada ve suda, daimi veya geçici resmi ve özel YAPI yeraltı ve yerüstü bunların ilave değişiklik inşaatı ile içine alan tamirlerini sabit ve hareketli tesislerdir 1 YAPI Kuruluş veya kişilerce kendilerine

Detaylı

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DÖNER SERMAYE GELİRLERİNDEN YAPILACAK EK ÖDEME DAĞITIM USUL VE ESASLARI YÖNERGESİ

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DÖNER SERMAYE GELİRLERİNDEN YAPILACAK EK ÖDEME DAĞITIM USUL VE ESASLARI YÖNERGESİ ERCİYES ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DÖNER SERMAYE GELİRLERİNDEN YAPILACAK EK ÖDEME DAĞITIM USUL VE ESASLARI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam MADDE 1 - (1) Bu usul

Detaylı

Tablolarda yer almayan konularda Mimarlık Hizmetleri Şartnamesi ile Mimari Proje Çizim ve Sunuş Standartları kitapçıklarından yararlanılacaktır.

Tablolarda yer almayan konularda Mimarlık Hizmetleri Şartnamesi ile Mimari Proje Çizim ve Sunuş Standartları kitapçıklarından yararlanılacaktır. Sevgili Üyemiz, 2015 yılı için Önerilen Mimarlık Hizmetleri Bedelleri 31 Mayıs 2016 akşamına kadar geçerli olacaktır. 2016 Yılı Mimarlık Hizmetleri Bedelleri 1 Haziran 2016 tarihinde yürürlüğe girecektir.

Detaylı

MİMARLIK VE MÜHENDİSLİK HİZMET BEDELLERİNİN HESABINDA KULLANILACAK 2016 YILI YAPI YAKLAŞIK BİRİM MALİYETLERİ HAKKINDA TEBLİĞ

MİMARLIK VE MÜHENDİSLİK HİZMET BEDELLERİNİN HESABINDA KULLANILACAK 2016 YILI YAPI YAKLAŞIK BİRİM MALİYETLERİ HAKKINDA TEBLİĞ 9 Nisan 2016 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 29679 TEBLİĞ Çevre ve Şehircilik Bakanlığından: MİMARLIK VE MÜHENDİSLİK HİZMET BEDELLERİNİN HESABINDA KULLANILACAK 2016 YILI YAPI YAKLAŞIK BİRİM MALİYETLERİ HAKKINDA

Detaylı

Korunması Gerekli Taşınmaz Kültür Varlıklarının Yapı Esasları ve Denetimine Dair Yönetmelik

Korunması Gerekli Taşınmaz Kültür Varlıklarının Yapı Esasları ve Denetimine Dair Yönetmelik Korunması Gerekli Taşınmaz Kültür Varlıklarının Yapı Esasları ve Denetimine Dair Yönetmelik Resmi Gazete Tarihi: 11.06.2005 Resmi Gazete Sayısı: 25842 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç

Detaylı

KIZILAY KONYA ŞUBE BAŞKANLIĞI PROJE YAPIM YAPI DENETİM VE İNŞAAT RUHSATININ ALIMINA AİT TEKNİK ŞARTNAME

KIZILAY KONYA ŞUBE BAŞKANLIĞI PROJE YAPIM YAPI DENETİM VE İNŞAAT RUHSATININ ALIMINA AİT TEKNİK ŞARTNAME KIZILAY KONYA ŞUBE BAŞKANLIĞI PROJE YAPIM YAPI DENETİM VE İNŞAAT RUHSATININ ALIMINA AİT TEKNİK ŞARTNAME Madde 1 İşin Bilgileri İşin Adı: Konya ili, Meram ilçesi, 21 Mahallede pafta. Ada: 41060 parsel:

Detaylı

İKİNCİ BASAMAK SAĞLIK KURUMLARINDA GÖREVLİ PERSONELE BİRİM PERFORMANS KATSAYISININ UYGULANMASINA DAİR YÖNERGE

İKİNCİ BASAMAK SAĞLIK KURUMLARINDA GÖREVLİ PERSONELE BİRİM PERFORMANS KATSAYISININ UYGULANMASINA DAİR YÖNERGE (31/08/2012 tarihli ve 571 sayılı Makam Onayı ile 01/09/2012 tarihinden itibaren yürürlüğe giren) İKİNCİ BASAMAK SAĞLIK KURUMLARINDA GÖREVLİ PERSONELE BİRİM PERFORMANS KATSAYISININ UYGULANMASINA DAİR YÖNERGE

Detaylı

ANAHTAR TESLİMİ (GÖTÜRÜ BEDEL) İHALE TEKNİK ŞARTNAMESİ

ANAHTAR TESLİMİ (GÖTÜRÜ BEDEL) İHALE TEKNİK ŞARTNAMESİ ANAHTAR TESLİMİ (GÖTÜRÜ BEDEL) İHALE TEKNİK ŞARTNAMESİ TANIMLAR VE KISALTMALAR: KIZILAY : TÜRK KIZILAYI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İSTEKLİ(LER) : İhaleye katılan gerçek kişi veya tüzel kişi YÜKLENİCİ : Üzerine ihale

Detaylı

Taşınmaz Kültür Varlıklarının Korunmasına Ait Katkı Payına Dair Yönetmelik

Taşınmaz Kültür Varlıklarının Korunmasına Ait Katkı Payına Dair Yönetmelik Taşınmaz Kültür Varlıklarının Korunmasına Ait Katkı Payına Dair Yönetmelik 13 Nisan 2005 Tarihli Resmî Gazete Sayı: 25785 Birinci Bölüm Amaç, Kapsam ve Tanımlar Amaç Madde 1 Bu Yönetmeliğin amacı, belediyelerin

Detaylı

MARMARA ÜNĠVERSĠTESĠ BAġIBÜYÜK EĞĠTĠM VE ARAġTIRMA HASTANESĠ GÜÇLENDĠRME VE ONARIM ĠNġAATI SÖZLEġME PAKETĠ EIB-WB2-GUCL-ONAR-01 ZEYĠLNAME NO.

MARMARA ÜNĠVERSĠTESĠ BAġIBÜYÜK EĞĠTĠM VE ARAġTIRMA HASTANESĠ GÜÇLENDĠRME VE ONARIM ĠNġAATI SÖZLEġME PAKETĠ EIB-WB2-GUCL-ONAR-01 ZEYĠLNAME NO. TÜRKĠYE CUMHURĠYETĠ ĠSTANBUL ĠL ÖZEL ĠDARESĠ ĠSTANBUL PROJE KOORDĠNASYON BĠRĠMĠ (ĠPKB) ĠSTANBUL SĠSMĠK RĠSKĠN AZALTILMASI VE ACĠL DURUM HAZIRLIK PROJESĠ (ISMEP) Kredi No: 24383-TU MARMARA ÜNĠVERSĠTESĠ

Detaylı

T.C. BAYINDIRLIK VE İSKAN BAKANLIĞI Yüksek Fen Kurulu Başkanlığı Sayı : 4 YAPI İŞLERİ HAVALANDIRMA VE KLİMA TESİSATI BİRİM FİYAT VE TARİFLERİ

T.C. BAYINDIRLIK VE İSKAN BAKANLIĞI Yüksek Fen Kurulu Başkanlığı Sayı : 4 YAPI İŞLERİ HAVALANDIRMA VE KLİMA TESİSATI BİRİM FİYAT VE TARİFLERİ T.C. BAYINDIRLIK VE İSKAN BAKANLIĞI Yüksek Fen Kurulu Başkanlığı Sayı : 4 YAPI İŞLERİ HAVALANDIRMA VE KLİMA TESİSATI BİRİM FİYAT VE TARİFLERİ 2010 GENEL HÜKÜMLER ve AÇIKLAMALAR 1- Bayındırlık ve İskan

Detaylı

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Yüksek Fen Kurulu Başkanlığı YÜKSEK FEN KURULU KARARI

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Yüksek Fen Kurulu Başkanlığı YÜKSEK FEN KURULU KARARI Karar Konusu : Görüş talebi YÜKSEK FEN KURULU KARARI I- GİRİŞ Üniversitesi Rektörlüğü tarafından ihale edilerek, 04.11.2011 tarihinde anahtar teslimi götürü bedel sözleşmeye bağlanan. Mühendislik Fakültesi

Detaylı

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2013/04/20130410-18.htm

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2013/04/20130410-18.htm Sayfa 1 / 6 10 Nisan 2013 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 28614 Ekonomi Bakanlığından: TEBLİĞ YURT DIŞI MÜTEAHHİTLİK VE TEKNİK MÜŞAVİRLİK HİZMETLERİ KAPSAMINDA YAPILACAK İHRACAT VE İTHALATA İLİŞKİN TEBLİĞ

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ YERLİ MALI BELGESİNİN DÜZENLENMESİNE İLİŞKİN UYGULAMA ESASLARI

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ YERLİ MALI BELGESİNİN DÜZENLENMESİNE İLİŞKİN UYGULAMA ESASLARI TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ YERLİ MALI BELGESİNİN DÜZENLENMESİNE İLİŞKİN UYGULAMA ESASLARI Amaç MADDE 1- (1) Bu Uygulama Esaslarının amacı; 13/09/2014 tarih ve 29118 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan

Detaylı

Yürürlük Tarihi: HRÜ Senatosunun tarih ve 2014/20 sayılı kararı.

Yürürlük Tarihi: HRÜ Senatosunun tarih ve 2014/20 sayılı kararı. HARRAN ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DÖNER SERMAYE GELİRLERİNDEN YAPILACAK EK ÖDEME DAĞITIM USUL VE ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam MADDE 1 - (1) Bu usul ve esasların

Detaylı

MESLEKİ DENETİM ÜCRET TARİFESİ

MESLEKİ DENETİM ÜCRET TARİFESİ TÜRK MÜHENDİS VE MİMAR ODALARI BİRLİĞİ Sinem DEDETAŞ Yönetim Temsilcisi İmza Sinem DEDETAŞ Yönetim Kurulu Başkanı İmza 1 / 5 Döküman No: Y11-00 Değ. No 1 Yürürlük Tarihi: 07.07.2010 Değ. Tarihi Değişiklik

Detaylı

MESLEK RESMİ DERSİ. Giriş Özet Yapı Bilgisi Mimari Tasarım Esasları ve Mimari Proje Örnekleri İncelemeleri. Hazırlayan. Öğr. Gör.

MESLEK RESMİ DERSİ. Giriş Özet Yapı Bilgisi Mimari Tasarım Esasları ve Mimari Proje Örnekleri İncelemeleri. Hazırlayan. Öğr. Gör. MESLEK RESMİ DERSİ Giriş Özet Yapı Bilgisi Mimari Tasarım Esasları ve Mimari Proje Örnekleri İncelemeleri Hazırlayan Öğr. Gör. Cahit GÜRER 26.02.2009-Afyonkarahisar YAPI Canlıların beslenmek ve barınmak

Detaylı

GENELGE. 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Ek 3 üncü Maddesi Uyarınca Yapılacak Ek Ödemenin Uygulanmasına İlişkin Genelge

GENELGE. 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Ek 3 üncü Maddesi Uyarınca Yapılacak Ek Ödemenin Uygulanmasına İlişkin Genelge Sayı Konu T.C. MALİYE BAKANLIĞI Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü : B.07.0.BMK.0.15-115456-6 : Ek ödeme 22/10/2008*16352 GENELGE 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Ek 3 üncü Maddesi Uyarınca Yapılacak

Detaylı

İHTİYARİ DEPREM VE YANARDAĞ PÜSKÜRMESİ TEMİNATINA İLİŞKİN TARİFE VE TALİMAT (Yürürlük Tarihi: 1/1/2013)

İHTİYARİ DEPREM VE YANARDAĞ PÜSKÜRMESİ TEMİNATINA İLİŞKİN TARİFE VE TALİMAT (Yürürlük Tarihi: 1/1/2013) İHTİYARİ DEPREM VE YANARDAĞ PÜSKÜRMESİ TEMİNATINA İLİŞKİN TARİFE VE TALİMAT (Yürürlük Tarihi: 1/1/2013) 1. Yangın, yangına bağlı kar kaybı, inşaat ve montaj (tüm riskler) ile elektronik cihaz ve makine

Detaylı

T.C. ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PROJE TANITIM DOSYASI VE ÇED RAPORU HAZIRLANMASI İŞİ GENEL TEKNİK ŞARTNAMESİ

T.C. ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PROJE TANITIM DOSYASI VE ÇED RAPORU HAZIRLANMASI İŞİ GENEL TEKNİK ŞARTNAMESİ T.C. ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PROJE TANITIM DOSYASI VE ÇED RAPORU HAZIRLANMASI İŞİ GENEL TEKNİK ŞARTNAMESİ ANKARA-2006 İÇİNDEKİLER 1 AMAÇ... 1 2 KAPSAM... 1

Detaylı

MEVCUT KAMU BİNALARININ DEĞERLENDİRİLMESİ VE GÜÇLENDİRİLMESİ ÖZEL TEKNİK ŞARTNAMESİ

MEVCUT KAMU BİNALARININ DEĞERLENDİRİLMESİ VE GÜÇLENDİRİLMESİ ÖZEL TEKNİK ŞARTNAMESİ MEVCUT KAMU BİNALARININ DEĞERLENDİRİLMESİ VE GÜÇLENDİRİLMESİ ÖZEL TEKNİK ŞARTNAMESİ Rehabilitasyon Özel Teknik Şartname2012 1 MADDE 1. KONU Bu özel teknik şartname, Bayındırlık ve İskan Bakanlığı tarafından

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü Sayı : B.10.0.THG.0.70.00.04/3360 23 Ocak 2012 Konu : Ek Ödeme GENELGE 2012/7

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü Sayı : B.10.0.THG.0.70.00.04/3360 23 Ocak 2012 Konu : Ek Ödeme GENELGE 2012/7 Konu : GENELGE 212/7 İlgi : 15/4/211 tarihli ve 1748 sayılı 211/32 Nolu Genelge. Bilindiği üzere, 12/5/26 tarihli ve 26166 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Sağlık Bakanlığına Bağlı Sağlık Kurum ve Kuruluşlarında

Detaylı

İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ PERSONELİNE DÖNER SERMAYE GELİRLERİNDEN YAPILACAK EK ÖDEMENİN DAĞITILMASINDA UYGULANACAK USUL VE ESASLAR BİRİNCİ BÖLÜM

İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ PERSONELİNE DÖNER SERMAYE GELİRLERİNDEN YAPILACAK EK ÖDEMENİN DAĞITILMASINDA UYGULANACAK USUL VE ESASLAR BİRİNCİ BÖLÜM İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ PERSONELİNE DÖNER SERMAYE GELİRLERİNDEN YAPILACAK EK ÖDEMENİN DAĞITILMASINDA UYGULANACAK USUL VE ESASLAR Amaç ve kapsam BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE

Detaylı

BÖLÜM -IV- EN AZ ÜCRETLERİN BELİRLENMESİ ve UYGULAMA ESASLARI

BÖLÜM -IV- EN AZ ÜCRETLERİN BELİRLENMESİ ve UYGULAMA ESASLARI BÖLÜM -IV- EN AZ ÜCRETLERİN BELİRLENMESİ ve UYGULAMA ESASLARI 127 128 Elektrik, Elektronik-Biyomedikal-Kontrol Mühendisliği Hizmetleri EN AZ ÜCRETLERİN BELİRLENMESİ ve UYGULAMA ESASLARI a) 2015 yılı En

Detaylı

Sirküler Rapor Mevzuat 07.07.2015/130-2 VERGİDEN İSTİSNA KIDEM TAZMİNATI, ÇOCUK YARDIMI VE AİLE YARDIMI İÇİN YAPILAN ÖDEMELERDE İSTİSNA SINIRI

Sirküler Rapor Mevzuat 07.07.2015/130-2 VERGİDEN İSTİSNA KIDEM TAZMİNATI, ÇOCUK YARDIMI VE AİLE YARDIMI İÇİN YAPILAN ÖDEMELERDE İSTİSNA SINIRI VERGİDEN İSTİSNA KIDEM TAZMİNATI, ÇOCUK YARDIMI VE AİLE YARDIMI İÇİN YAPILAN ÖDEMELERDE İSTİSNA SINIRI ÖZET : 1.7.2015-31.12.2015 tarihinden arasında geçerli olmak üzere uygulanacak Gelir Vergisinden istisna

Detaylı

*Otobüs seferlerimiz İzmir il sınırları dışına kiralanamamaktadır.

*Otobüs seferlerimiz İzmir il sınırları dışına kiralanamamaktadır. 10 URLA MERKEZ - ZEYTİNLER TEK SEFER 25 X2 = 50 DK 21,4 km X2 = 42,8 km 100 TL 1 Saat + Etkinlik Süresi URLA MERKEZ İZMİR MERKEZ TEK SEFER 48 X2 = 54 DK 40,7 km X2 = 81,4 km 120 TL 1 Saat + Etkinlik Süresi

Detaylı

Mülkiyeti başkalarına ait olacak bir yapının yapılmasını taahhüt ederek inşaat yapan işletmelere İnşaat Taahhüt İşletmeleri denir.

Mülkiyeti başkalarına ait olacak bir yapının yapılmasını taahhüt ederek inşaat yapan işletmelere İnşaat Taahhüt İşletmeleri denir. TAAHHÜT İŞLEMLERİ Mülkiyeti başkalarına ait olacak bir yapının yapılmasını taahhüt ederek inşaat yapan işletmelere İnşaat Taahhüt İşletmeleri denir. Tanımdan da anlaşıldığı üzere inşaat taahhüt işletmeleri

Detaylı

DANIŞMANLIK HİZMET ALIMLARI MUAYENE VE KABUL YÖNETMELİĞİ İÇİNDEKİLER

DANIŞMANLIK HİZMET ALIMLARI MUAYENE VE KABUL YÖNETMELİĞİ İÇİNDEKİLER Birinci Bölüm Genel Hükümler Madde 1- Amaç Madde 2- Kapsam Madde 3- Dayanak Madde 4- İlkeler DANIŞMANLIK HİZMET ALIMLARI MUAYENE VE KABUL YÖNETMELİĞİ İÇİNDEKİLER İkinci Bölüm Muayene ve Kabul Komisyonlarının

Detaylı

Bayındırlık ve İskân Bakanlığından: MİMARLIK VE MÜHENDİSLİK HİZMET BEDELLERİNİN HESABINDA KULLANILACAK 2011 YILI YAPI YAKLAŞIK BİRİM

Bayındırlık ve İskân Bakanlığından: MİMARLIK VE MÜHENDİSLİK HİZMET BEDELLERİNİN HESABINDA KULLANILACAK 2011 YILI YAPI YAKLAŞIK BİRİM TEBLİĞ Bayındırlık ve İskân Bakanlığından: MİMARLIK VE MÜHENDİSLİK HİZMET BEDELLERİNİN HESABINDA KULLANILACAK 2011 YILI YAPI YAKLAŞIK BİRİM MALİYETLERİ HAKKINDA TEBLİĞ 16/7/1985 tarihli ve 85/9707 sayılı

Detaylı

VERGİDEN İSTİSNA KIDEM TAZMİNATI, ÇOCUK YARDIMI VE AİLE YARDIMI İÇİN YAPILAN ÖDEMELERDEN İSTİSNA SINIRI

VERGİDEN İSTİSNA KIDEM TAZMİNATI, ÇOCUK YARDIMI VE AİLE YARDIMI İÇİN YAPILAN ÖDEMELERDEN İSTİSNA SINIRI VERGİDEN İSTİSNA KIDEM TAZMİNATI, ÇOCUK YARDIMI VE AİLE YARDIMI İÇİN YAPILAN ÖDEMELERDEN İSTİSNA SINIRI Özet: 01.01.2015 30.06.2015 ile 01.07.2015 31.12.2015 tarihleri arasında geçerli olmak üzere uygulanacak

Detaylı

a) Adresi : Alemdar Mahallesi, Ankara Caddesi, Hükümet Konağı Sokak, No: Cağaloğlu Fatih/İSTANBUL : https://ekap.kik.gov.

a) Adresi : Alemdar Mahallesi, Ankara Caddesi, Hükümet Konağı Sokak, No: Cağaloğlu Fatih/İSTANBUL : https://ekap.kik.gov. İLAN İSTANBUL VERGİ DENETİM KURULU PENDİK HİZMET BİNASINA AİT ZEMİN ETÜDLERİ, MİMARİ, STATİK, MEKANİK, ELEKTRİK, ALTYAPI VE PEYZAJ UYGULAMA PROJELERİ, MAHAL LİSTELERİ, METRAJ, YAKLAŞIK MALİYET HESAPLARI

Detaylı

Yönetmelikte yer alan alt işveren kimdir?

Yönetmelikte yer alan alt işveren kimdir? 08.02.2015 tarihli ve 29261sayılı Resmi Gazete de yayınlanarak yürürlüğe giren Kamu İhale Kanununa Göre İhale Edilen Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Alımları Kapsamında İstihdam Edilen İşçilerin

Detaylı

Yüzüncü Yıl Üniversitesi Rektörlüğü, 65080, Kampüs / VAN - Telefon: 444 50 65 - Belgegeçer: +90 432 486 54 13

Yüzüncü Yıl Üniversitesi Rektörlüğü, 65080, Kampüs / VAN - Telefon: 444 50 65 - Belgegeçer: +90 432 486 54 13 YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ TÜRKÇE ÖĞRETİM ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZ MÜDÜRLÜĞÜ DÖNER SERMAYE GELİRLERİNDEN YAPILACAK EK ÖDEMENİN DAĞITILMASINDA UYULACAK USUL VE ESASLARI YÖNERGESİ Amaç MADDE 1- (1) Bu

Detaylı

Seminer. Yaklaşı. şık k Maliyet ve Hakediş Düzenleme Semineri

Seminer. Yaklaşı. şık k Maliyet ve Hakediş Düzenleme Semineri Seminer Yaklaşı şık k Maliyet ve Hakediş Düzenleme Semineri İhale Düzenleme ve İhale İşlemlerinin Kontrolu Semineri Oska Yazılım 2008 18 yıllık birikim ve sayısı 3000 in üzerinde program kullanıcısına

Detaylı

Yapıblok İle Akustik Duvar Uygulamaları: Digiturk & TV8

Yapıblok İle Akustik Duvar Uygulamaları: Digiturk & TV8 Yapıblok İle Akustik Duvar Uygulamaları: Digiturk & TV8 Ümit ÖZKAN 1, Ayşe DEMİRTAŞ 2 Giriş: Yapıblok, Yapı Merkezi Prefabrikasyon A.Ş. tarafından 1996 yılından beri endüstriyel üretim yöntemleri ile üretilen

Detaylı

4708 SAYILI YAPI DENETİMİ HAKKINDA KANUN UYGULAMALARI İLE İLGİLİ SIKÇA SORULAN SORULAR. 4- Yapı denetim kuruluşlarına ödenecek hizmet bedeli nedir?

4708 SAYILI YAPI DENETİMİ HAKKINDA KANUN UYGULAMALARI İLE İLGİLİ SIKÇA SORULAN SORULAR. 4- Yapı denetim kuruluşlarına ödenecek hizmet bedeli nedir? 4708 SAYILI YAPI DENETİMİ HAKKINDA KANUN UYGULAMALARI İLE İLGİLİ SIKÇA SORULAN SORULAR 1- Kanun kapsamı dışında kalan yapılar nelerdir? 2- Yapı denetim kuruluşlarının görevleri nelerdir? 3- Yapı denetim

Detaylı

TEBLİĞ. MADDE 2 (1) Bu Tebliğ, 4734 sayılı Kanunun 63 üncü maddesinin birinci fıkrasının (d) bendine dayanılarak hazırlanmıştır.

TEBLİĞ. MADDE 2 (1) Bu Tebliğ, 4734 sayılı Kanunun 63 üncü maddesinin birinci fıkrasının (d) bendine dayanılarak hazırlanmıştır. 13 Eylül 2014 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 29118 Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından: TEBLİĞ YERLİ MALI TEBLİĞİ (SGM 2014/35) Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Tebliğin amacı, 4/1/2002 tarihli ve 4734

Detaylı

2018 YILI BİNA İNŞAAT METREKARE MALİYET BEDELLERİ BELİRLENDİ

2018 YILI BİNA İNŞAAT METREKARE MALİYET BEDELLERİ BELİRLENDİ 21.08.2017/108-1 2018 YILI BİNA İNŞAAT METREKARE MALİYET BEDELLERİ BELİRLENDİ ÖZET : 2018 yılında binaların emlak vergisi değerinin hesaplamalarında kullanılacak bina inşaat metrekare maliyet bedelleri

Detaylı

RÜZGÂR ENERJİSİNE DAYALI LİSANS BAŞVURULARININ TEKNİK DEĞERLENDİRİLMESİ HAKKINDA YÖNETMELİK

RÜZGÂR ENERJİSİNE DAYALI LİSANS BAŞVURULARININ TEKNİK DEĞERLENDİRİLMESİ HAKKINDA YÖNETMELİK Resmi Gazete Tarihi: 09.11.2008 Resmi Gazete Sayısı: 27049 RÜZGÂR ENERJİSİNE DAYALI LİSANS BAŞVURULARININ TEKNİK DEĞERLENDİRİLMESİ HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar

Detaylı

GEMİ MÜHENDİSLİĞİ HİZMETLERİ ASGARİ ÜCRET TARİFESİ MADDE- 1

GEMİ MÜHENDİSLİĞİ HİZMETLERİ ASGARİ ÜCRET TARİFESİ MADDE- 1 TÜRK MÜHENDİS VE MİMAR ODALARI BİRLİĞİ GEMİ MÜHENDİSLERİ ODASI GEMİ MÜHENDİSLİĞİ HİZMETLERİ ASGARİ ÜCRET TARİFESİ MADDE- 1 TMMOB Gemi Mühendisleri Odası Mesleki Uygulama Esasları Yönetmeliği nde belirtilen,

Detaylı

KATĠP ÇELEBĠ ÜNĠVERSĠTESĠ ARASINDA ĠZMĠR ATATÜRK EĞĠTĠM

KATĠP ÇELEBĠ ÜNĠVERSĠTESĠ ARASINDA ĠZMĠR ATATÜRK EĞĠTĠM ĠZMĠR VALĠLĠĞĠ yle ĠZMĠR KATĠP ÇELEBĠ ÜNĠVERSĠTESĠ ARASINDA ĠZMĠR ATATÜRK EĞĠTĠM ve ARAġTIRMA HASTANESĠ'nin BĠRLĠKTE KULLANIMI ve ĠġBĠRLĠĞĠNE ĠLĠġKĠN USUL ve ESASLAR HAKKINDA PROTOKOL Amaç MADDE 1 Bu protokol

Detaylı