LAÇ ENDÜSTR S fiverenler SEND KASI

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "LAÇ ENDÜSTR S fiverenler SEND KASI"

Transkript

1 LAÇ ENDÜSTR S fiverenler SEND KASI

2 Önsöz N üfusun artmas ve yafllanmas, yeni ve pahal tedavi yöntemlerinin gelifltirilmesi, sa l k hizmetlerinin yayg nlaflmas nedenleriyle tüm dünyada sa l k harcamalar giderek yükseliyor. Sa l k harcamalar yükseldikçe, hastalar ve sosyal güvenlik sistemleri için kayda de er bir tasarruf sa layan eflde er ilaçlar n sistem içindeki önemi de art yor. Eflde er ilaçlar, bir yandan kaliteli tedaviye eriflim sa larken di er yandan sa l k sistemlerinin mali aç dan sürdürülebilirli ine katk sa lanmas nda büyük rol oynuyor. Bu do rultuda, eflde er ilaçla ilgili temel bilgileri, eflde er ilac n dünyada ve Türkiye de kullan m ile kamu maliyesine ve halk sa l na yapt katk lara iliflkin verileri paylaflmak üzere haz rlanan bu broflürü bilgilerinize sunuyoruz. Sayg lar m zla. laç Endüstrisi flverenler Sendikas

3 Eflde er ilaç nedir? Eflde er ilaçlar, referans ilaçlarla ayn veya benzer farmasötik formlarda, ayn etkin madde veya maddeleri, ayn miktarda içermesi dolay s yla ayn farmakolojik etkilere sahip olan, hasta üzerinde ayn tedaviyi sa lad bilimsel çal flmalarla kan tlanan ve referans ilaçlar n koruma süreleri bittikten sonra sat fla sunulan ürünlerdir. Referans ilaç nedir? Referans ilaç, inovatör firma taraf ndan gelifltirilerek patent korumas alt nda pazara verilen ilk üründür. Koruma süreleri bittikten sonra bu ürünler referans al narak eflde er ilaçlar üretilir.

4 Eflde er ilaç ve referans ilaç aras nda fark var m d r? Eflde er ilaçlar n, üretiminden sat fla sunulmas na kadar geçen tüm evreler referans ürünlerle ayn aflamalar sergilemektedir. Ancak, daha önce inovatör firma taraf ndan deney hayvanlar, sa l kl gönüllüler veya hastalar üzerinde yap lan ön klinik ve klinik çal flmalar; etik ve ekonomik nedenlerle uygun olmad ve bilimsel bak mdan gerekli görülmedi i için eflde er ilaç üreticilerince tekrarlanmamaktad r. Eflde er ilac n referans ilaçla ayn tedaviyi sa lad ise, gereken durumlarda, biyoeflde erlik çal flmalar ile bilimsel olarak kan tlanmaktad r. Sa l k Otoritesince Talep Edilen Dokümantasyon Ruhsatland rma Gereklilikleri Referans Eflde er Firma bilgisi Ürünün özellikleri (prospektüs, etiket, ambalaj) Uzman raporu lac n bileflimi yi Üretim Uygulamalar (GMP) Bafllang ç malzemelerinin kontrolü Bitmifl ürün kontrolü Stabilite testleri (etkin madde ve bitmifl ürün) Eflde er ürünün referans ürünle karfl laflt r lmas Pre-klinik çal flmalar Klinik çal flmalar Biyoeflde erlik

5 Biyoeflde erlik nedir? Ayn etkin maddeyi, ayn miktarda, ayn ya da benzer farmasötik formda içeren, uyguland vücut bölgesinden kana geçifl h z ve miktar belli s n rlar içinde ayn olan iki ilaç, birbiriyle biyoeflde erdir. Biyoeflde erlik çal flmalar, uluslararas alanda akredite olmufl kurulufllar taraf ndan yeterli say da sa l kl gönüllü üzerinde yap lan yüksek maliyetli klinik ve analitik araflt rmalar kapsar. Sa l k Bakanl, 2000 y l ndan itibaren eflde er ilaçlar n ruhsat alabilmesi için biyoeflde erlik çal flmalar n n yap lm fl olmas n zorunlu tutmufltur. Pek çok ülkede biyoeflde erlik çal flmalar geriye dönük uygulanmamas na ra men, ülkemizde halk sa l dikkate al narak, 2000 y l ndan önce ruhsat alm fl ve biyoeflde erlik sertifikas na sahip olmayan ilaçlar n da biyoeflde erliklerinin kan tlanmas n flart koflmufltur. Bu süreçte, biyoeflde er olmad belirlenerek piyasadan çekilen ürün olmam flt r. Eflde er ilaçlar, ayn süre ve ayn etkinlikte mi iyilefltirir? Evet. Eflde er ilaçlar, referans ilaçlarla ayn etkin maddeyi ayn miktarda içerir ve ayn tedavi edici etkiye sahiptir.

6 Referans ilaçlar, eflde erlerinden daha modern koflullarda m üretilir? Tüm ilaç üretim tesisleri, uluslararas yi Üretim Uygulamalar kurallar na uygun olmak zorundad r. Ülkemiz, yüz y ll k geçmifli olan güçlü ve uluslararas standartlarda bir eflde er ilaç endüstrisine sahiptir. Üretim tesisleri sürekli Sa l k Bakanl n n denetiminden geçmekte ve uluslararas otoriteler taraf ndan akredite edilmektedir. novatör firmalara ait birçok ürün, yerli sermayeli üretim tesislerinde fason olarak üretilmektedir. Bugün dünyadaki hemen tüm büyük referans ilaç üreticileri, ifltirakleri arac l yla ayn zamanda eflde er ilaç üreticisi konumundad r. Eflde er ilaçlar, referans ürünler kadar kaliteli midir? Evet. laçta ikinci kalite yoktur. Tüm ilaçlar en yüksek kalite standartlar nda üretilip denetlenmektedir. Eflde er ilaçlar, referans ürünler kadar güvenli midir? Evet. Bir eflde er ilac n yarar ve riskleri referans ürün ile ayn d r.

7 Eflde er ilaçlar neden daha ekonomiktir? Referans ilaç gelifltirmenin, inovatör firmalara, yat r m maliyeti vard r. Patent; koruma süresince, firmalar n tekel konumda kalmas n sa layarak, bu araflt rma, gelifltirme, pazarlama ve tan t m yat r mlar n n karfl lanmas n garanti alt na al r. Koruma süresinin bitmesiyle ürünün eflde erleri piyasaya girer, tekel olma özelli i sona erer ve fiyat düfler. Ancak uzun y llar pazarda tekel konumda kalmas referans ürüne marka bilinirli i sa lad ndan fiyat yine de eflde erlerinden çok daha yüksek olarak kalmaktad r. Türkiye fikri mülkiyet haklar konusunda hangi aflamadad r? Ülkemizde, fikri mülkiyet haklar uluslararas düzenlemelerle uyumlu olarak uygulanmaktad r. Patent süresi tüm dünyada oldu u gibi ülkemizde de 20 y ld r. Türkiye, patentle ilgili geçifl dönemi haklar ndan feragat ederek korumay erken bafllatm flt r. Veri koruma alan nda, Dünya Ticaret Örgütü nün ve Gümrük Birli i nin getirdi i koflullar uygulanmaktad r. Veri münhas riyeti ise, AB ye uyum çerçevesinde Ocak 2005 te 6 y l olarak yürürlü e girmifltir. Gerçek yenili i kapsayan fikri mülkiyet haklar, inovasyonu teflvik ederken, kapsam gere inden fazla geniflletilmifl haklar, rekabeti ve ilaca eriflimi engellemektedir. novasyonun devaml l n sa lamak için yenilikçi bulufllar n koruma alt nda olmas gerekmektedir ancak tedaviye yenilik getirmeyen bulufllar n veya ürünlerin koruma sürelerini uzatmak için yap lan küçük de iflikliklerin sa lanan koruma kapsam nda yer almamas büyük önem tafl maktad r.

8 Eflde er ilaç kullan m yla sa lanan faydalar nelerdir? Eflde er ilaçlar; - Koruma süresinin dolmas yla ortaya ç kan rekabet ortam nda, rekabet yaratt referans ilac n fiyat n n gerilemesine yol açarak yeni ilaç aray fllar n n devam n teflvik eder, - Sa l k bütçesinde tasarruf sa layarak pahal olan yeni tedaviler için kaynak yarat lmas na ve mali aç dan güçlü ve sürdürülebilir bir sa l k sistemine olanak tan r, - Ekonomik olmalar nedeniyle daha çok say da insan n ilaca eriflimini kolaylaflt r r. Dünya da eflde er ilaç kullan m ne düzeydedir? Dünya da Eflde er laç Kullan m, Kutu ,0 4,4 6,2 7,2 0 Yunanistan rlanda Finlandiya italya 17,6 18,8 9,8 12,3 12,4 13,7 9,8 76,5 65,0 68,8 56,4 58,1 58,6 59,3 50,6 51,7 44,5 46,1 39,9 sviçre Portekiz Japonya spanya Belçika Fransa Avusturya Macaristan Kanada sveç Hollanda Türkiye * Almanya Slovenya ABD Slovakya ngiltere Danimarka Polonya Kaynak: Avrupa Eflde er laç Birli i (EGA), E S *2007

9 Di er ülkelerde eflde er ilaç kullan m n n teflviki için hangi yöntemler uygulanmaktad r? ABD de G da ve laç Kurumu (FDA), yeni bafllatt programla, pazardaki eflde er ilaç say s n artt rmak amac yla eflde er ilaçlar n ruhsat onay sürecini h zland rmay ve yenilemeyi hedeflemektedir. ngiltere de t p fakültesi ö rencilerine, reçete yazarken eflde er ürünleri tercih etmeleri yönünde e itim verilmektedir. Belçika, spanya, Portekiz, Avusturya, Fransa gibi ülkelerde kamuoyuna yönelik eflde er ilaç bilgilendirme kampanyalar düzenlenmektedir. sviçre de eflde er ilaçlar için daha düflük katk pay al nmaktad r. Japonya da eczac lara, belli bir miktarda eflde er ilac stokta tutmalar ve satmalar halinde prim ödemesi yap lmaktad r. Avrupa da Teflvik Politikalar Almanya Avusturya Belçika Çek Cumh. Danimarka Estonya Finlandiya Fransa Hollanda ngiltere rlanda spanya sveç sviçre talya Letonya Litvanya Macaristan Polonya Portekiz Slovakya Slovenya Yunanistan Doktorlara Yönelik Teflvikler Eczac lara Yönelik Teflvikler Hastalara Yönelik Teflvikler

10 Türkiye de eflde er ilaç kullan m ne düzeydedir? Türkiye de 2007 y l nda eflde er ilaç tüketimi oran n n, tutar olarak %33,4, kutu baz nda ise %51,7 düzeyinde oldu u hesaplanmaktad r. Türkiye de eflde er ilaç kullan m yla sa lanan tasarruf ne kadard r? Ülkemizde 2007 y l nda eflde er ilaç kullan m yla sa lanan tasarruf 808 milyon YTL ye ulaflm flt r. Ülkemizde eflde er ilaç kullan m n n art r lmas için neler yap lmal d r? Eflde er ilaç kullan m n n art r lmas için öncelikli olarak, eflde er ilaçlar n ruhsatland rma sürecinin h zland r lmas ve gecikmeksizin geri ödeme listelerine girmelerinin sa lanmas gerekmektedir. Ayr ca, doktor, eczac ve hastalara yönelik çeflitli teflvik mekanizmalar n n yarat lmas yararl olacakt r.

11 laç Endüstrisi flverenler Sendikas E S stanbul Merkez Büyükdere Caddesi No. 185 Kanyon Ofis Blo u Kat 4 Levent - stanbul Tel: Faks: E S Ankara Büro Mithatpafla Cad. Hürriyet Apt. 44/ Yeniflehir / Ankara Tel: (0312) Faks: (0312) e-posta: Nisan 2008

HABER 84 ü ilaç üreticisi, Dünyada Jenerik laç 12 si Kullan m hammadde Art yor...2. Hastalar Haklar yla lgili Baflvurular n nternetten Yapabiliyor...

HABER 84 ü ilaç üreticisi, Dünyada Jenerik laç 12 si Kullan m hammadde Art yor...2. Hastalar Haklar yla lgili Baflvurular n nternetten Yapabiliyor... Türkiye ilaç endüstrisinde; HABER 84 ü ilaç üreticisi, Dünyada Jenerik laç 12 si Kullan m hammadde Art yor...2 üreticisi, 38 i ithalatç HABER olmak üzere toplam 134 firma Hastalar Haklar yla lgili Baflvurular

Detaylı

ENDÜSTR YEL ENDÜSTR YEL TASARIM KILAVUZU

ENDÜSTR YEL ENDÜSTR YEL TASARIM KILAVUZU ENDÜSTR YEL TASARIM KILAVUZU ENDÜSTR YEL 2 ENDÜSTR YEL TASARIM: NE, N Ç N VE NASIL? ENDÜSTR YEL TASARIM PROJE SÜREC AfiAMALARI ENDÜSTR YEL TASARIM B LG KAYNAKLARI stanbul Sanayi Odas Kalite ve Teknoloji

Detaylı

01 OCAK-31 ARALIK 2009 FAAL YET RAPORU

01 OCAK-31 ARALIK 2009 FAAL YET RAPORU 01 OCAK-31 ARALIK 2009 FAAL YET RAPORU Selçuk Ecza Deposu 2009 Faaliyet Raporu 1 çindekiler Temel Finansal Göstergeler 2-3 Misyon, Vizyon, De erler, Sorumluluklar 4-5 Yönetim Kurulu Baflkan n n Mesaj

Detaylı

Türkiye Ekonomisinde Yabanc Sermayeli Firmalar n ArGe Etkinliklerinin Analizi Mevcut Durum, Sorunlar ve Çözüm Önerileri

Türkiye Ekonomisinde Yabanc Sermayeli Firmalar n ArGe Etkinliklerinin Analizi Mevcut Durum, Sorunlar ve Çözüm Önerileri Uluslararas Yat r mc lar Derne i Barbaros Bulvar, Mürbasan Sokak, Koza fl Merkezi, B Blok Kat: 3 Balmumcu/Befliktafl stanbul Tel: 0212 272 50 94, Faks: 0212 274 66 64, www.yased.org.tr, info@yased.org.tr

Detaylı

01 OCAK-31 ARALIK 2010 FAAL YET RAPORU

01 OCAK-31 ARALIK 2010 FAAL YET RAPORU 01 OCAK-31 ARALIK 2010 FAAL YET RAPORU Selçuk Ecza Deposu 2010 Faaliyet Raporu 1 çindekiler Temel Finansal Göstergeler 2-3 Misyon, Vizyon, De erler, Sorumluluklar 4-5 Yönetim Kurulu Baflkan n n Mesaj

Detaylı

Fikri Mülkiyet Haklar Alan nda Gündemdeki Konular. fl Dünyas çin Yol Haritas

Fikri Mülkiyet Haklar Alan nda Gündemdeki Konular. fl Dünyas çin Yol Haritas TÜRK SANAY C LER VE fiadamlari DERNE M LLETLERARASI T CARET ODASI Fikri Mülkiyet Haklar Alan nda Gündemdeki Konular fl Dünyas çin Yol Haritas Fifth Edition - 2004 2004 A r a l k 2 0 04 (Yay n No. TÜS AD-T/2004/1

Detaylı

VER KORUMA. Av. ÖZGÜR KAYA

VER KORUMA. Av. ÖZGÜR KAYA LAÇ SEKTÖRÜNDE B TMEYEN TARTIfiMA VER KORUMA Av. ÖZGÜR KAYA laç sektörü, insan sa l ile do rudan iliflkilidir. Bu nedenle farkl bir yap ya sahiptir. laç sektörünün farkl yap s, bu konuda dünyan n pekçok

Detaylı

YEN L KÇ L K VE AR-GE DESTEKLER

YEN L KÇ L K VE AR-GE DESTEKLER YEN L KÇ L K VE AR-GE DESTEKLER 10 TEKNOLOJ YEN L KÇ L K, AR-GE TEKNOLOJ YÖNET M, TEKNOLOJ GEL fit RME TEMEL KAVRAMLAR DESTEKLER: HANG KURUMLAR HANG DESTEKLER NASIL SA LIYOR? stanbul Sanayi Odas Kalite

Detaylı

T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2485 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1456 ENERJ TASARRUFU

T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2485 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1456 ENERJ TASARRUFU T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2485 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1456 ENERJ TASARRUFU Yazarlar Prof.Dr. Hikmet KARAKOÇ (Ünite 1, 5) Prof.Dr. Mustafa fienyel (Ünite 2) Doç.Dr. Engin TIRAfi (Ünite

Detaylı

Bilimsel ve Teknolojik Faaliyetlerin Ölçümü. Oslo K lavuzu YEN L K VER LER N N TOPLANMASI VE YORUMLANMASI Ç N LKELER. Üçüncü Bask

Bilimsel ve Teknolojik Faaliyetlerin Ölçümü. Oslo K lavuzu YEN L K VER LER N N TOPLANMASI VE YORUMLANMASI Ç N LKELER. Üçüncü Bask Bilimsel ve Teknolojik Faaliyetlerin Ölçümü Oslo K lavuzu YEN L K VER LER N N TOPLANMASI VE YORUMLANMASI Ç N LKELER Üçüncü Bask OECD ve Eurostat ortak yay m EKONOM K fib RL VE KALKINMA ÖRGÜTÜ AVRUPA B

Detaylı

Yay mlayan YAPI-ENDÜSTR MERKEZ The Building Information Centre, Istanbul. Haz rlayan YEM ARAfiTIRMA BÖLÜMÜ (YEMAR)

Yay mlayan YAPI-ENDÜSTR MERKEZ The Building Information Centre, Istanbul. Haz rlayan YEM ARAfiTIRMA BÖLÜMÜ (YEMAR) Yay mlayan YAPI-ENDÜSTR MERKEZ The Building Information Centre, Istanbul Haz rlayan YEM ARAfiTIRMA BÖLÜMÜ (YEMAR) YEM Araflt rma Bölüm Yöneticisi B RGÜL YAVUZ Grafik Uygulama Sorumlusu KENAN ÖZTÜRK Matbaa

Detaylı

Üstün ifl ahlak ve dürüst çal flma ilkelerine uymak düsturumuzdur.

Üstün ifl ahlak ve dürüst çal flma ilkelerine uymak düsturumuzdur. Üstün ifl ahlak ve dürüst çal flma ilkelerine uymak düsturumuzdur. Tüm iliflkilerimizde adilane, karfl l kl yarar sa lamak amac yla, iyi niyet ve anlay flla davranmak, yasalara ve ahlak kurallar na daima

Detaylı

DEVA Holding A.fi. Faaliyet Raporu

DEVA Holding A.fi. Faaliyet Raporu 2013 DEVA Holding A.fi. Faaliyet Raporu çerik K saca DEVA Holding 01 Finansal Göstergeler 02 Yönetim Kurulu Baflkan n n Mesaj 03 Yönetim Kurulu ve Üst Düzey Yöneticiler 04-07 Organizasyon fiemas 08-09

Detaylı

enterprise europe AB G da Güvenli i Anlay fl ve Türkiye de G da Güvenli i Avrupa flletmeler A - STANBUL STANBUL SANAY ODASI

enterprise europe AB G da Güvenli i Anlay fl ve Türkiye de G da Güvenli i Avrupa flletmeler A - STANBUL STANBUL SANAY ODASI enterprise europe AB G da Güvenli i Anlay fl ve Türkiye de G da Güvenli i Avrupa flletmeler A - STANBUL STANBUL SANAY ODASI Bu broflür Avrupa Komisyonu taraf ndan desteklenen Avrupa flletmeler A stanbul

Detaylı

TÜRK BANKACILIK SEKTÖRÜNDE KAPAS TE ANAL Z (1981-2000) VE AVRUPA B RL LE MUKAYESES. hsan U ur DEL KANLI

TÜRK BANKACILIK SEKTÖRÜNDE KAPAS TE ANAL Z (1981-2000) VE AVRUPA B RL LE MUKAYESES. hsan U ur DEL KANLI TÜRK BANKACILIK SEKTÖRÜNDE KAPAS TE ANAL Z (1981-2000) VE AVRUPA B RL LE MUKAYESES hsan U ur DEL KANLI BDDK / ANKARA 2005 BDDK 1. Bask : Temmuz 2005 Türk Bankac l k Sektöründe Kapasite Analizi (1981-2000)

Detaylı

TARIM EKONOM S VE TARIMSAL POL T KALAR

TARIM EKONOM S VE TARIMSAL POL T KALAR T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2717 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1680 TARIM EKONOM S VE TARIMSAL POL T KALAR Yazarlar Ö r.gör.dr. R dvan KARACAN (Ünite 1) Yrd.Doç.Dr. Bahar BURTAN DO AN (Ünite

Detaylı

Gül B RGÜN TSRfiB Genel Sekreter Yard mc s

Gül B RGÜN TSRfiB Genel Sekreter Yard mc s Yol Güvenli i ve Sigorta liflkisi Gül B RGÜN TSRfiB Genel Sekreter Yard mc s igortac lar, gerek sosyal sorumluluk S bilinciyle gerekse hasar taleplerinin azalt lmas na destek amac yla yollarda oluflan

Detaylı

Temel Finansal Göstergeler

Temel Finansal Göstergeler selçuk ecza deposu 2006 faaliyet raporu Temel Finansal Göstergeler Temel Finansal Göstergeler 2004 2005 2006 Net Sat fllar 1.916.264.503 2.756.287.238 3.150.807.238 Net Kâr 48.362.174 93.966.002 97.286.103

Detaylı

DEVLET DESTEKLER YATIRIMLARA SA LANAN DEVLET DESTEKLER KOSGEB TARAFINDAN SA LANAN DEVLET DESTEKLER HRACATA YÖNEL K DEVLET DESTEKLER

DEVLET DESTEKLER YATIRIMLARA SA LANAN DEVLET DESTEKLER KOSGEB TARAFINDAN SA LANAN DEVLET DESTEKLER HRACATA YÖNEL K DEVLET DESTEKLER DEVLET DESTEKLER 6 YATIRIMLARA SA LANAN DEVLET DESTEKLER KOSGEB TARAFINDAN SA LANAN DEVLET DESTEKLER HRACATA YÖNEL K DEVLET DESTEKLER stanbul Sanayi Odas Kalite ve Teknoloji htisas Kurulu ( SO-KATEK) Sanayiye

Detaylı

Üstün iş ahlakı ve dürüst çalışma ilkelerine uymak düsturumuzdur.

Üstün iş ahlakı ve dürüst çalışma ilkelerine uymak düsturumuzdur. Üstün iş ahlakı ve dürüst çalışma ilkelerine uymak düsturumuzdur. Tüm ilişkilerimizde adilane, karşılıklı yarar sağlamak amacıyla, iyi niyet ve anlayışla davranmak, yasalara ve ahlak kurallarına daima

Detaylı

ECZACIBAfiI LAÇ SANAY VE T CARET A.fi.

ECZACIBAfiI LAÇ SANAY VE T CARET A.fi. LA N mas 15/5/02 11:08 Page 1 ECZACIBAfiI LAÇ SANAY VE T CARET A.fi. ÇALIfiMA RAPORU 2001 LA N mas 15/5/02 11:08 Page 3 Ç NDEK LER Yönetim Kurulu 4 Yönetim Kurulu Baflkan n n Mesaj 6 Söylefli / Bilime

Detaylı

ULUSAL MİMARLIK POLİTİKALARI

ULUSAL MİMARLIK POLİTİKALARI ULUSAL MİMARLIK POLİTİKALARI TMMOB M MARLAR ODASI ULUSAL M MARLIK POL T KALARI Yay nlayan Derleyen Tasar m Bask TMMOB Mimarlar Odas Tu çe Selin Ta mat Nilgün Kara Babacan Yalç n Matbaac l k Ltd. fiti,

Detaylı

KOB ler için internet

KOB ler için internet KOB ler için internet 1 e ve e-ticarete girifl Haziran 2007 2 stanbul Avrupa Bilgi Merkezi, SO, KOSGEB ve KV ortakl nda yürütülen ve k smen Avrupa Komisyonu taraf ndan finanse edilmekte olan bir giriflimdir.

Detaylı

Türkiye de flgücü Piyasas n n Kurumsal Yap s ve flsizlik

Türkiye de flgücü Piyasas n n Kurumsal Yap s ve flsizlik TÜRK SANAY C LER VE fiadamlari DERNE Türkiye de flgücü Piyasas n n Kurumsal Yap s ve flsizlik Aral k 2004 (Yay n No. TÜS AD-T/2004-11/381) Meflrutiyet Caddesi, No.74 34420 Tepebafl / stanbul Telefon: (0212)

Detaylı

fi SA LI I VE GÜVENL DERG S

fi SA LI I VE GÜVENL DERG S ÜÇ AYDA B R YAYIMLANIR ÜCRETS ZD R fl Sa l ve Güvenli i Genel Müdürlü ü Ad na Sahibi Erhan BATUR Sorumlu Yaz flleri Müdürü Dr. Rana GÜVEN fi SA LI I VE GÜVENL DERG S Yay n Kurulu Mustafa B RBENL Handan

Detaylı

Genel Müdür ün Mesaj. Sayg de er Paydafllar m z,

Genel Müdür ün Mesaj. Sayg de er Paydafllar m z, Genel Müdür ün Mesaj Sayg de er Paydafllar m z, Arçelik A.fi. nin sürdürülebilir geliflim oda yla hareket ederek gerçeklefltirdi i baflar l performans na iliflkin beflinci raporunu sizlerle paylaflmaktan

Detaylı

Son y llarda, küreselleflme konusunda tart fl l rken, tar m

Son y llarda, küreselleflme konusunda tart fl l rken, tar m Praksis 9 Sayfa: 277-300 Küreselleflen Tar m ve Türkiye de Tar m Reformu Hülya Kendir Son y llarda, küreselleflme konusunda tart fl l rken, tar m sektöründe de bir küreselleflme süreci yafland - ndan bahsedilmektedir.

Detaylı

Petrol- fl Yay n :103

Petrol- fl Yay n :103 Yay n :103 Türkiye Petrol Kimya Lastik flçileri Sendikas Adres : Altunizade Mah. Kuflbak fl Caddesi No: 25 34662 Altunizade/ Üsküdar, STANBUL Tel : 0216 474 98 70 (Pbx) Faks : 0216 474 98 67 E-posta :

Detaylı

Genel sa l k sigortas yolundaki anaforlar...

Genel sa l k sigortas yolundaki anaforlar... SA LIK POL T KASI Genel sa l k sigortas yolundaki anaforlar... Prof. Dr. Sabahattin Ayd n 1959 y l Bolu do umlu. stanbul Üniversitesi T p Fakültesi nden 1985 y l nda mezun oldu. Trakya Üniversitesi T p

Detaylı

May s 2005 (Yay n No. TÜS AD-T/2005-05/396)

May s 2005 (Yay n No. TÜS AD-T/2005-05/396) TÜRK SANAY C LER VE fi ADAMLARI DERNE May s 2005 (Yay n No. TÜS AD-T/2005-05/396) Meflrutiyet Caddesi, No.74 34420 Tepebafl / stanbul Telefon: (0212) 249 07 23 Telefax: (0212) 249 13 50 2005, TÜS AD Tüm

Detaylı