SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU"

Transkript

1 Prof. Dr. Ali GÜZEL Prof. Dr. Ali Rıza OKUR Kadir Has Üniversitesi Hukuk Fakültesi Prof. Dr. Nurşen CANİKLİOĞLU Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU Yenilenmiş 14. Bası Beta

2 Yayın No : 2771 Hukuk Dizisi : Bası - Nisan İSTANBUL 14. Bası - Ekim İSTANBUL ISBN Copyright Bu kitab n bu bas s n n Türkiye deki yay n haklar BETA Bas m Yay m Da t m A.fi. ye ait tir. Her hak k sak l d r. Hiç bir bö lü mü ve pa rag ra f k s men ve ya ta ma men ya da özet halinde, fotokopi, faksimile veya baflka herhangi bir flekilde ço alt lamaz, da t lamaz. Normal ölçüyü aflan iktibaslar yap lamaz. Normal ve kanunî iktibaslarda kaynak gösterilmesi zorunludur. Dizgi : Beta Bas m A.Ş. Bask -Cilt : Pasifik Ofset Cihangir Mah. Güvercin Cad. No: 3 Baha İş Merkezi A Blok Avcılar / STANBUL Tel: (Sertifika No ) Kapak Tasar m : Gülgonca Çarp k Beta BASIM YAYIM DA ITIM A.Ş. Narl bahçe Sokak No. 11 Ca alo lu - STANBUL Tel : (0-212) Fax: (0-212)

3 ÖN SÖZ Sosyal Güvenlik Hukukunun Ekim 2010 da yayınladığımız 13. baskısı, öğrencilerimizin ve diğer hukuk çevrelerinin yoğun ilgisi nedeniyle yine kısa sürede tükenmiştir. Yazarları için mutluluk kaynağı olan bu durum, 14. baskıyı hazırlama sorumluluğunu da beraberinde getirmiştir. Özellikle Sosyal Güvenlik alanında kitap yazmak, kum üzerine yazı yazmaya ya da şato inşa etmeye benzer; hukukçu olarak karmaşık konuları açıklığa kavuşturmanın sevincini yaşarken, mevzuat değişiklikleri veya yargı kararlarıyla gelen her yeni dalga, bir süre önce yazılmış olanları bir ölçüde anlamsız kılar ve görkemli olduğu sanılan kumdan şatoyu bir anda yok eder. Kitabımızın öteki baskıları gibi 13. baskısı da bu yazgıyı paylaşmıştır. Gerçekten, kamuoyunda geniş yankı uyandıran tarihli 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu nun getirdiği önemli değişikliklerin henüz tam olarak sonuçları değerlendirilmeden, çok sayıda KHK (616, 617, 618, 619) yürürlüğe konulmuş, bunların dayandığı yetki yasasının Anayasa Mahkemesi tarafından iptali üzerine ortaya çıkan yasal boşluğu gidermek amacıyla 2003 yılında 4904, 4947, 4956, 4958 sayılı yasalar çıkarılmıştır. Bu değişim rüzgarı, 2004 de de devam etmiş, 5073 ve 5198 sayılı Yasalar yürürlüğe konularak, sosyal güvenlik alanında önemli değişiklikler öngörülmüştür. Ancak mevzuattaki bu değişim rüzgarı, kısa bir süre sonra fırtınaya dönüşmüş ve Türk Sosyal Güvenlik Sisteminde çok daha köklü değişiklikleri öngören ve isabetli bulmadığımız (bu konudaki ayrıntılı değerlendirmelerimiz için bkz. 8), Sosyal Güvenlik Sisteminde Reform veya Sosyal Güvenlik Sisteminde Yeniden Yapılandırma tartışma ve çalışmaları başlatılmıştır. Sosyal Güvenlik Kurumlarının açıklarının her yıl çığ gibi büyümesi ve zorunlu olarak bu açıkların genel bütçeden yapılan transferlerle kapatılmaya çalışılması, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığını, sistemin sorunlarına çözüm getirmek amacıyla, belirtilen reform kapsamında yeni bir sosyal güvenlik modeli arayışına yöneltmiştir. Söz konusu model tek çatı ve tek yasa modeli olarak adlandırılmakta, bu modelde mevcut sosyal güvenlik kuruluşları tümüyle ortadan kaldırılarak, tek bir sosyal güvenlik kurumuna dönüştürülmekte ve sosyal güvenlik hakları da tek bir yasa içinde düzenlenmektedir. Kitapta ayrıntılarını açıkladığımız bu reform kapsamında, kurumsal yapıda tek çatı esasını öngören 5502 sayılı Sosyal Güvenlik Kurumu Kanunu (RG, ,

4 IV 26173) yürürlüğe girmiş ve bu Yasa ile mevcut sosyal güvenlik kurumlarının (Sosyal Sigortalar Kurumu, Bağ-Kur ve T.C. Emekli Sandığı) tüzel kişilikleri sona erdirilmiş ve tümünün malvarlığı Sosyal Güvenlik Kurumu na devredilmiştir. Primli rejim kapsamındaki sosyal güvenlik hakları açısından ise, Tek Yasa olarak, tarihinde 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ka bul edilmiştir (RG., , 26200). Ancak, bu Yasanın bazı önemli maddeleri, Anayasa Mahkemesinin tarihli kararıyla (E.2006/111, K. 2006/112, RG , 26392/5.M) iptal edilmiş ve birçok hükmünün yürürlüğü durdurulmuştur. Bu gelişme üzerine, Yasanın yürürlük tarihi birçok kez ertelenmiş, Anayasa Mahkemesi kararı doğrultusunda, 5510 sayılı Yasada toplam 283 değişiklik öngören yasalar ka bul edil miş (5655, 5754, 5763, 5797, 5838) ve ni ha yet bu de ği şik lik ler kap sa mında Yasanın bazı hükümlerinin farklı tarihlerde ( ; ; ) ve geri kalan hükümlerinin ise 2008 yılı Ekim ayı başında yürürlüğe gireceği hüküm altına alınmış (m.108) ve bu tarih itibariyle Yasa yürürlüğe girmiştir. Ancak, 5510 sayılı Kanun ile de hedeflenen amaca ulaşmada başarılı olunamamış, Ekim 2008 de yü rür lü ğe gi ren bu Ka nun da, 18 değişik Kanunla (5655, 5754, 5763, 5774, 5787, 5838, 5917, 5921, 5947, 5951, 5997, 6009, 6111, 6191, 6270, 6283, 6322, 6353 sayılı kanunlar) bugüne kadar toplam 410 değişiklik yapılmıştır sayılı Yasa tüm hükümleriyle yürürlüğe girmiş bulunmakla birlikte, Sosyal Güvenlik Sisteminde reform ile hedeflenen sosyal güvenlik hakları açısından tek yasa esası, ne yazık ki gerçekleştirilememiştir. Çünkü, 5510 sayılı Yasa, öngördüğü çok sayıdaki geçiş hükmü yanında, 506, 2925, 1479 ve 5434 sayılı Yasaların birçok hükmünü yürürlükte bırakmıştır. Özellikle devlet memurları ve diğer kamu görevlilerinin 5510 ve 5434 sayılı yasalara tabi olmaları açısından çok önemli bir ayırım yapılmıştır. Gerçekten, 5510 sayılı Yasanın yürürlüğünden önce 5434 sayılı Yasanın kapsamında olan devlet memurları ve diğer kamu görevlileri hakkında, eskiden olduğu gibi 5434 sayılı Yasanın uygulanması esası benimsenmiştir. Böylece, bazı hükümleri dışında yürürlükten kaldırılmış olan 5434 sayılı Yasanın bu kategoride yer alan devlet memurları hakkında aynen ve uzun süre uygulanmaya devam edilmesi söz konusu olmaktadır. Yasa yapma tekniği açısından ortaya çıkan bu çelişki dışında, devlet memurları arasında farklı yasalara tabi olma yönünden de, Anayasa hükümlerine ve Anayasa Mahkemesinin kararlarına açıkça aykırı düşen çok ciddi bir eşitsizlik yaratılmış bulunulmaktadır. Tüm bu yasal düzenlemeler dikkate alındığında, sosyal güvenlik hakları açısından 5510 sayılı Yasa dışında, anılan diğer yasaların çok sayıdaki hükmü ile bu Yasanın yürürlüğünden önce devlet memuru olanlar açısından 5434 sayılı Yasanın yürürlükten kaldırılmış tüm hükümlerinin uygulanması söz konusu olacaktır. Bu olgu, mevzuat dağınıklığını ortadan kaldırarak, tek yasa ile sigortalılar arasındaki norm ve standart birliğini sağlama amacıyla gerçekleştirilmek istenen reformun ne denli başarısız olduğunu ve yeni bir mevzuat karmaşıklığını ortaya çıkardığını çok

5 V açık olarak gözler önüne sermektedir. Bundan daha da önemli olarak, sosyal güvenlik sisteminde reform yapılarak, kara delik olarak nitelendirilen sosyal güvenlik kurumlarının bütçe açıklarını giderme hedefine de, ne yazık ki, ulaşılamamıştır. Ger çek ten, 2012 Yılı Programına göre, sosyal güvenlik kuruluşlarının, 2011 yılında toplam gelirlerinin 120,937 milyar TL, toplam giderlerinin 136,983 milyar TL ve gelir gider farkının 16,046 milyar TL olacağı öngörülmüştür. GSYH ya oran olarak, gelirlerin %9,44; giderlerin %10,69 ve açığın %1,25 olması hedeflenmiştir yılında ise, gelir gider farkının 25,498 milyar TL olacağı, bunun GSYH ya oranının da %1,79 olacağı tahmin edilmektedir (DPT 2012 Yılı Programı, 70). Sosyal güvenlik reformunun, özellikle sağlık harcamalarındaki sürekli artış nedeniyle gelecek yıllarda da bu tabloyu değiştiremeyeceği söylenebilir. Kitabımızın bu yeni basısını hazırlarken mevzuattaki gelişmeler, kurumsal yapıda tek çatı esasını öngören 5502 sayılı Yasa yanında, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Yasasının genel sistematiği esas alınarak, kısa ve uzun vadeli sigorta kolları ile genel sağlık sigortası ayrıntılı bir biçimde açıklanmıştır. Ki ta bın 1-8, 12-14, 20-21, pa rag raf la rı Prof. Dr. A. Gü zel; 22-24, pa rag raf la rı Prof. Dr. A.R. Okur; 9-11, pa rag raf la rı ise Prof. Dr. N. Ca nik lioğlu tarafından kaleme alınmıştır. Kitabın sistematiğinde ve metnin kaleme alınışında, öğrencilerimize, Sosyal Güvenlik Hukukunun temel esaslarını öğretmek amacı ön planda tutulmuştur. Bu nedenle, Türk Sosyal Güvenlik Sistemi, karmaşık yapısına karşın, bir bütün içinde ele alınıp incelenmiştir. Ondördüncü baskı hazırlanırken Ekim 2012 tarihine kadar olan mevzuat değişiklikleri, yargı kararları ve yeni yayınlar dikkate alınmış, kitap tümüyle gözden geçirilerek, bazı bölümler yeniden kaleme alınmıştır. Bu baskıdaki üstün çaba ve desteklerinden dolayı değerli çalışma arkadaşlarımız, Yard. Doç. Dr. Ar zu Ars lan Er türk, Yard. Doç. Dr. Sa im Ocak, Yard. Doç. Dr. Ercüment Özkaraca ya, Araştırma Görevlileri Deniz Ugan Çatalkaya, İpek Kocagil, Ca nan Ünal, Efe Yamakoğlu ve Arkın Gün e; ki ta bın diz gi ve say fa dü zen le me le rini, her zaman olduğu gibi bu kez de büyük bir titizlik ve özveriyle gerçekleştiren Veysel Coşkun ile Beta Basım Yayım Dağıtım A.Ş.nin değerli yöneticisi Seyhan Satar başta olmak üzere, kitabın baskı hizmetinde emeği geçen tüm çalışanlara, ayrı ayrı teşekkür borçluyuz. Ekim 2012 Ali GÜ ZEL Ali Rı za OKUR Nurşen CANİKLİOĞLU

6

7 İÇİNDEKİLER BİRİNCİ KISIM SOSYAL GÜVENLİK HUKUKUNA GİRİŞ Birinci Bölüm SOSYAL GÜVENLİK KAVRAMI VE TARİHSEL GELİŞİMİ 1. Sosyal Güvenlik Kavramı... 1 I. Sosyal Güvenlik ve Sosyal Riskler Genel Olarak Ortaya Çıkış Nedenlerine Göre Sosyal Riskler Sonuçlarına Göre Sosyal Riskler... 4 II. Geniş Anlamda Sosyal Güvenlik Sosyal Güvenlik ve Bireysel Ekonomik Güvence Sosyal Güvenliğin Önleyici Fonksiyonu Sosyal Güvenlik ve Kişiliğin Geliştirilmesi... 7 III. Dar Anlamda Sosyal Güvenlik... 9 IV. Geleneksel Koruma Tekniklerinin Yetersizliği ve Özgün Sosyal Güvenlik Sistemlerinin Kaçınılmazlığı Geleneksel Koruma Teknikleri Özgün Sosyal Güvenlik Sistemlerinden Bağımsız Sosyal Güvenlik Hukukuna Sosyal Güvenlik Sisteminin Tarihsel Gelişimi I. Sosyal Güvenlik Sistemlerinin Batı Ülkelerindeki Tarihsel Gelişimi A. Sosyal Güvenlik Sistemlerinin Oluşumunu Hazırlayan Ekonomik ve Sosyal Koşullar B. İlk Sosyal Güvenlik Sistemleri ve Özellikleri İş Kazaları ve Meslek Hastalıklarının Doğurdukları Zararın Tazminine İlişkin İlk Sistemler İlk Sosyal Sigorta Sistemleri Aile Yardımlarını Öngören İlk Sistemler... 23

8 VIII C. Çağdaş Sosyal Güvenlik Düşüncesine Öncülük Eden Sistemler Ağustos 1935 Tarihli A.B.D. Sosyal Güvenlik Yasasının Öngördüğü Sistem Yeni Zelanda nın Sosyal Güvenlik Sistemi Yeni Bir Sosyal Güvenlik Kuramı: Beveridge Raporu II. Türk Sosyal Güvenlik Sisteminin Tarihsel Gelişimi Osmanlı İmparatorluğu Dönemi Cumhuriyetin İlanından Önceki Büyük Millet Meclisi Hükümeti Dönemi Cumhuriyet Dönemi Uluslararası Hukukta ve Avrupa Hukukunda Sosyal Güvenlik I. Uluslararası Hukuk Belgelerinde Yeni Bir Sosyal Güvenlik Anlayışı II. İnsan Hakları Evrensel Bildirisi III. Sosyal Güvenliğin Asgari Normlarına İlişkin Uluslararası Çalışma Örgütünün 102 Sayılı Sözleşmesi IV. Avrupa Konseyi Çerçevesinde Oluşturulan Sosyal Güvenlik Normları Avrupa Sosyal Şartı Avrupa Sosyal Güvenlik Kodu ve Avrupa Sosyal Güvenlik Sözleşmesi V. Avrupa Birliği Sosyal Güvenlik Hukuku Kurucu Antlaşmalarda Sosyal Güvenlik Avrupa Birliği Temel Haklar Şartı Sosyal Güvenlik Alanındaki Tüzükler VI. İki Taraflı Sosyal Güvenlik Sözleşmeleri İkinci Bölüm SOSYAL GÜVENLİĞİN ÇAĞDAŞ EĞİLİMLERİ ve BOYUTLARI 4. Sosyal Güvenliğin Çağdaş İlke ve Eğilimleri I. İlke ve Eğilimleri Yönlendiren Etkenler II. Sosyal Güvenliğin Yaygınlaştırılması Kişiler Açısından Kapsamın Genişletilmesi Sosyal Riskler Açısından Kapsamın Genişletilmesi III. Yönetim ve Tekniklerde Bütünlük Yönetimde Teklik Tekniklerde Bütünlük IV. Devletin Sosyal Güvenliğin Finansmanına Katılması... 61

9 IX 5. Sosyal Güvenliğin Boyutları I. Toplu Bakış II. Sosyal Güvenlik ve Ekonomi Ülkelerin Ekonomik Gelişmişlik Düzeylerinin Sosyal Güvenlik Sistemlerine Etkisi Ekonomik Konjonktürün Sosyal Güvenlik Sistemlerine Etkisi Sosyal Güvenlik Sistemlerinin Ekonomik Yapı Üzerindeki Etkileri III. Sosyal Güvenlik ve Demografi Demografik Verilerin Sosyal Güvenlik Sistemlerine Etkisi Sosyal Güvenlik Sistemlerinin Demografik Yapıya Etkisi IV. Sosyal Güvenlik ve Sosyoloji Sosyolojik Verilerin Sosyal Güvenlik Sistemlerine Etkisi Sosyal Güvenlik Sistemlerinin Sosyolojik Verilere Etkisi Sosyal Güvenliğin Finansmanı I. Finansman Kaynakları İşçi ve İşverenlerin Sosyal Güvenliğin Finansmanına Katılmaları Devletin Ulusal Bütçeden Sosyal Güvenliğin Finansmanına Katkısı Finansman Kaynağı Olarak Vergiler II. Finansman Yöntemleri Kapitalizasyon (Fon Biriktirme) Yöntemi Dağıtım Yöntemi Sosyal Güvenlik Hukukunun Kaynakları ve Hukuk Sistemi İçindeki Yeri I. Sosyal Güvenlik Hukukunun Kaynakları Yasama Kaynakları Yürütme Kaynakları Yargı Kararları II. Sosyal Güvenlik Hukukunun Hukuk Sistemi İçindeki Yeri Sosyal Güvenliğin Kamu Hukuku İçinde Yer Alması Sosyal Güvenlik Hukuku ile İş Hukuku Arasındaki İlişki Türk Sosyal Güvenlik Sisteminde Reform I. Genel Bilgi... 87

10 X II. Reformun Gerekçeleri ve Öngörülen Model Açısından Değerlendirilmesi Reformun Gerekçeleri ve Öngörüleri Reformun Gerekçeleri ve Etkinliği Açısından Değerlendirilmesi III. Reform Kapsamında Gerçekleştirilen Yasal Düzenlemelerin Temel Esasları Kurumsal Yapıda Tek Çatı Esası: 5502 Sayılı Sosyal Güvenlik Kurumu Yasası Sosyal Sigorta Hakları Açısından Tek Yasa Esası: 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Yasası Primsiz Ödemeler Açısından Tek Yasaya Doğru İKİNCİ KISIM TÜRK SOSYAL GÜVENLİK HUKUKUNDA SOSYAL SİGORTALAR Birinci Bölüm SOSYAL SİGORTALARIN UYGULANMA ALANI - YÖNETİMİ FİNANSMANI (PRİMLER) 9. Sosyal Sigortaların Uygulanma Alanı I. Kişiler Açısından Uygulanma Alanı A. Toplu Bakış B. Sigortalı Sayılanlar İş Sözleşmesine Göre Çalışan Sigortalılar (m.4/i, a) Bağımsız Çalışanlar (m.4/i, b) Devlet Memurları ve Diğer Kamu Görevlileri (m.4/i, c) C. Sigortalı Sayılmayanlar İşverenin Ücretsiz Çalışan Eşi Konut İçinde Yapılan İşlerde Çalışanlar Ev Hizmetlerinde Çalışanlar Askerlik Hizmetlerini Er ve Erbaş Olarak Yapmakta Olanlar İle Yedek Subay Okulu Öğrencileri Yabancı Ülkede Sosyal Sigortaya Tabi Olduğunu Belgeleyenler Yapım ve Üretim İşlerinde Çalışan Öğrenciler Sağlık Kurumlarında İşe Alıştırılmakta Olan Hasta veya Sakatlar Bağımsız Çalışanlar ve Devlet Memurlarından 18 Yaşından Küçük Olanlar Tarım İşlerinde Süreksiz İşlerde Çalışanlarla Tarımsal Faaliyette Bulunup Aylık Geliri Düşük Olanlar

11 XI 10. Bağımsız Çalışanlardan Aylık Geliri Düşük Olanlar Kamu İdarelerinin Dış Temsilciliklerinde İstihdam Edilenler Gençlik ve Spor Faaliyetlerinde Süreklilik Arz Etmeyecek Şekilde Görevlendirilenler D. Kısmen Sigortalı Sayılanlar Hükümlü ve Tutuklular Çıraklar ve İşletmelerde Mesleki Eğitim Gören Öğrenciler Stajyerler Üniversitede Kısmi Zamanlı Olarak Çalıştırılan Öğrenciler Harp Malulleri ile Vazife Malulü Olanlar Kursiyerler Yurt Dışına Çalışmak Üzere Gönderilenler sayılı Kanun Gereğince İş Kaybı Tazminatı Alanlar Sosyal Güvenlik Kurumlarından Malullük veya Emekli Aylığı Almakta Olanlar Taksiciler, Dolmuşçular ve Benzeri Nitelikteki Şehir İçi Toplu Taşıma Araçlarında Kısmi Süreli Çalışanlarla Tarım veya Orman İşlerinde Hizmet Akdiyle Süreksiz Olarak Çalışanların Sigortalılığı E. Sigortalılık Hallerinin Çakışması Zorunlu Sigortalılık Hallerinin Çakışması Zorunlu Sigortalılık ile İsteğe Bağlı Sigortalılığın Çakışması Yasal Düzenlemeye Uygun Olmayan Sigortalılık Hali ve Türü İçin Prim Ödenmesi F. Sigortalılığın Başlangıcı: Zorunluluk İlkesi Zorunluluk İlkesi Sigortalılığın Başlangıcı Sigortalıların Kuruma Bildirilmesi G. Sigortalılık Süresi ve Sigortalılık Niteliğinin Sona Ermesi Sigortalılık Süresi Sigortalılık Niteliğinin Sona Ermesi Özel düzenleme: Hastalık ve Analık Hükümlerinde Sigortalılık Niteliğinin Yitirilmesi Sigortalılık Niteliğinin Sona Erdiğinin Kuruma Bildirilmesi Bildirim Yükümlülüğünün Yerine Getirilmemesinin Yaptırımı. 201

12 XII H. Sigortalılık Sürelerinin Birleştirilmesi Sayılı Kanundan Önceki Dönem Sayılı Kanun Dönemi I. İsteğe Bağlı Sigortalılık Genel Olarak İsteğe Bağlı Sigortadan Yararlanma Koşulları İsteğe Bağlı Sigortalılığın Başlaması ve Sona Ermesi Primlerin Ödenmesi İsteğe Bağlı Sigortalılığın Sonuçları İ. Sigortalının Aile Bireyleri Bakmakla Yükümlü Olunan Kimseler Hak Sahipleri J. İşveren, İşveren Vekili ve Alt İşveren Kavramları İşveren İşveren Vekili Alt İşveren II. Yer Açısından Uygulanma Alanı İşyeri Kavramı İşyerinin Sosyal Sigortalar Kurumuna Bildirilmesi Sosyal Sigortaların İdari Yönetimi I. Genel Olarak II. Sosyal Güvenlik Sisteminde Yeniden Yapılanma III. Sosyal Güvenlik Kurumu Genel Olarak Kurumun Organları IV. Sosyal Sigortalarda Denetim Mekanizması Dış Denetim İç Denetim Yargısal Denetim Sosyal Sigorta Yüksek Sağlık Kurulu V. Sosyal Sigortalar Kurumunun Hukuksal Yapısı Kurum Tüzel Kişiliğinin Hukuksal Niteliği Kurumun İşlemleri ve Malvarlığı Sosyal Sigortaların Finansman Kaynağı Olarak Primler I. Prim Kavramı ve Prim Oranları

13 XIII 1. Prim Kavramı Prim Oranları II. Prim Matrahının Hesaplanması Primlerin Hesabında Esas Alınacak Kazançlar Prim Matrahına Dahil Edilmeyecek Kazançlar III. Sigortalının Günlük Kazancının Belirlenmesi ve Sınırları Günlük Kazancın Belirlenmesine İlişkin Temel Esaslar Aynı Zamanda Birden Fazla İşverenin İşinde Çalışan Sigortalının Primlerinin Hesaplanma Yöntemi Günlük Kazancın Alt ve Üst Sınırı IV. Aylık Prim ve Hizmet Belgesi, Kuruma Gönderilmesi ve Gönderilmemesinin Yaptırımı Aylık Prim ve Hizmet Belgesi Aylık Prim ve Hizmet Belgesinin Kurumca Re sen Düzenlenmesi ve Primlerin Re sen Hesaplanması Aylık Prim ve Hizmet Belgesinin Kuruma Verilmemesinin Yaptırımı: İdari Para Cezası Sigortalı Hizmetlerin (Sigortalılığın) Tespiti V. Primlerin Ödenmesi ve Ödenmemesinin Yaptırımı Prim Ödeme Yükümlüleri Primlerin Ödenme Süresi Primlerin Ödenmesine İlişkin Esaslar ve Tahsilatı Kolaylaştırıcı Düzenlemeler Sosyal Sigorta Primlerinde Teşvikler Primleri ve İdari Para Cezalarını Süresinde Ödememenin Yaptırımı: Gecikme Cezası ve Zammı ile Müteselsil Sorumluluk İşverenlerin Prim Borçlarının Ertelenmesi ve Yeniden Yapılandırılması (Taksitlendirilmesi) Kamu Kuruluşlarınca İhale Yoluyla Yaptırılan İşlerde İşverenlerin Kuruma Borcu Olmadığının Araştırılması ve Prim Borcunun Hakedişlerden Kesilmesi İhaleli İşler ile Özel Bina İnşaatı İşyerleri İçin Asgari İşçilik Tespiti ve İlişiksizlik Belgesi Verilmesi Prim Borçlarında Zamanaşımı Yersiz Alınan Primlerin Geri Verilmesi

14 XIV İkinci Bölüm SOSYAL SİGORTA TÜRLERİ Birinci Alt Ayırım Kısa Vadeli Sigorta Türleri 12. İş Kazası ve Meslek Hastalığı Sigortası I. İş Kazaları ve Meslek Hastalıklarının Ürkütücü Boyutları ve Önleyici Tedbirlerin Kaçınılmazlığı İş Kazaları ve Meslek Hastalıklarının Ürkütücü Boyutları İş Kazaları ve Meslek Hastalıklarının Başlıca Nedenleri Kazaları Önleyici Tedbirlerin Kaçınılmazlığı II. İş Kazası ve Meslek Hastalığı Kavramları A. İş Kazası Kavramı Genel Olarak İş Kazasının Tanımı İş Kazasının Unsurları İş Kazasının Kuruma Bildirilmesi ve Kurum Tarafından Soruşturulması B. Meslek Hastalığı Meslek Hastalığı Kavramı Meslek Hastalığını Saptama Yöntemi III. Sigortalıya ve Hak Sahiplerine Sağlanan Yardımlar A. Sigortalıya Yapılacak Yardımlar Sağlık Yardımları Parasal Yardımlar B. Sigortalının Ölümü Halinde Hak Sahiplerine Yapılan Parasal Yardımlar Cenaze Giderlerinin Ödenmesi Eş ve Çocuklara Gelir (Ölüm Geliri) Bağlanması Evlenme Ödeneği Sigortalının Ana ve Babasına Gelir (Ölüm Geliri) Bağlanması Hak Sahiplerinin Gelirlerinin Başlangıcı, Kesilmesi ve Yeniden Bağlanması IV. İş Kazası veya Meslek Hastalığı Nedeniyle İşveren ve Üçüncü Kişilerin Sosyal Sigortalar Kurumu Karşısındaki Sorumluluğu A. İşverenin Sosyal Güvenlik Kurumu Karşısındaki Sorumluluğu

15 XV 1. SSGSSK. m. 21 Çerçevesinde İşverenin Sorumluluğu Yasal Yükümlülüklerini Yerine Getirmeyen İşverenin Kurum Karşısındaki Sorumluluğu B. Üçüncü Kişilerin Kurum Karşısındaki Sorumluluğu Hastalık Sigortası I. Genel Olarak II. Sigortalıya Sağlanan Yardımlar A. Sağlık Yardımları B. Geçici İş Göremezlik Ödeneği Hak Kazanma Koşulları Miktarı ve Ödenmesi Geçici İşgöremezlik Ödeneğinin Verilmemesi, Geri Alınması veya Azaltılması III. Sigortalının Hastalığı Nedeniyle İşverenin ve Üçüncü Kişinin Sorumluluğu İşverenin Kurum Karşısındaki Sorumluluğu Üçüncü Kişinin Kurum Karşısındaki Sorumluluğu Analık Sigortası I. Genel Olarak II. Sigortalı Kadına veya Sigortalı Erkeğin Sigortalı Olmayan Karısına Sağlanan Yardımlar ve Koşulları Sağlık Hizmetleri Emzirme Ödeneği Geçici İş Göremezlik Ödeneği İkinci Alt Ayırım Uzun Vadeli Sigorta Türleri 15. Malullük Sigortası I. Genel Olarak II. Malullük Aylığı Aylık Bağlama Koşulları Aylığın Hesaplanma Yöntemi Aylıkların Başlangıcı, Ödenmesi ve Alt Sınırı Aylığın Değişmesi Aylığın Kesilmesi ve Yeniden Başlaması Gelir ve Aylıkların Birleşmesi

16 XVI III. Devlet Memurları ve Diğer Kamu Görevlileri Açısından Özel Malullük Durumları: Vazife Malullüğü ve Harp Malullüğü Vazife Malullüğü Harp Malullüğü IV. Malullük Aylığı Alanlara Sağlanan Diğer Yardımlar Sağlık Yardımı İşe Alıştırma (Rehabilitasyon) Sosyal Yardım Zammı Yol Parası ve Zorunlu Giderler Devlet Memurlarına (m.4/i, c) Özgü Bir Yardım: Emekli İkramiyesi Ödenmesi V. Kurumun Bağladığı Malullük Aylığını Üçüncü Kişilere Rücuu Yaşlılık Sigortası I. Yaşlılık Sigortasının Amacı II. Yaşlılık Sigortası Yardımı: Yaşlılık Aylığı A. Yaşlılık Aylığı Koşulları Belirli Bir Yaşın Doldurulması ve Prim Ödeme Gün Sayısının Tamamlanması Sigortalının İşine veya Sağlık Durumuna Bağlı Olarak Yaş ve Prim Ödemeye İlişkin Özel Koşullar İşten Ayrılma Sigortalının Kuruma Başvurması B. Koşulları Etkileyen Nedenler Yaşla İlgili Olanlar Primle İlgili Olanlar Sigortalılık Süresi ve Prim Ödeme Gün Sayısını Etkileyen Nedenler C. Yaşlılık Aylığının Hesaplanması Genel Olarak Ortalama Aylık Kazanç Yaşlılık Aylığı Oranı Yaşlılık Aylığının Hesabında Geçiş Hükümleri Aylığın Başlangıç Tarihine Göre Güncelleme D. Yaşlılık Aylığına İlişkin Özel Düzenlemeler: Bazı Kamu Görevlilerinin Yaşlılık Aylıkları Cumhurbaşkanı, TBMM Başkanı ve Başbakana Aylık Bağlanması Yaş Haddinden, Kadrosuzluk ya da Disiplin Nedeniyle Resen Yaşlılık Aylığı Bağlanacak Haller

17 XVII E. Yaşlılık Aylığının Ödenmesi Kurumca Yapılacak Yaşlılık Aylığı Tahsis İşlemleri Yaşlılık Aylığının Başlangıcı ve Ödenme Dönemleri Avans Ödenmesi Yaşlılık Aylığının Bildirimi Yaşlılık Aylığının Alt Sınırı ve Artırılması Değişen Gelir ve Aylıkların Başlangıcı Yersiz Ödemelerin Geri Alınması Yaşlılık Aylığının Devir ve Haciz Yasağı F. Yaşlılık Aylığının Kesilmesi ve Yeniden Bağlanması Genel Kural Sosyal Güvenlik Destek Primi Ödeyerek Çalışma G. Gelir ve Aylıkların Birleşmesi III. Toptan Ödeme IV. Yaşlılık Aylığı Alanlara Sağlanan Öteki Yardımlar Sağlık Yardımı Sosyal Yardım Zammı Kamu Görevlilerine İlişkin Özel Bir Yardım: Emekli İkramiyesi Ödenmesi V. Tarım İşlerinde Çalışanlara Bağlanacak Yaşlılık Aylığı Yaşlılık Aylığına Hak Kazanma Koşulları Yaşlılık Aylığı Geçiş Dönemi Özel Koşulları Ölüm Sigortası I. Genel Olarak II. Ölüm Sigortası Temel Yardımı: Ölüm Aylığı Ölüm Sigortası Yardımlarından Yararlanacaklar Ölüm Aylığının Koşulları Ölüm Aylığına Esas Olacak Sigortalı Aylığı Aylığın Hak Sahipleri Arasında Paylaştırılması Hak Sahiplerinin Kuruma Başvurması Ölüm Aylığının Başlangıcı Ölüm Aylığının Ödenmesi Aylıkların Alt ve Üst Sınırı Ölüm Aylıklarının Artırılması, Kesilmesi ve Yeniden Bağlanması ile Yoklama İşlemleri Aylıkların Birleşmesi Ölüm Aylığının Avans Olarak Ödenmesi ve Haciz Yasağı Yersiz Ödemelerin Geri Alınması

18 XVIII III. Ölüm Sigortasından Sağlanan Diğer Yardımlar Toptan Ödeme Evlenme Ödeneği Cenaze Ödeneği Sağlık Yardımı Sosyal Yardım Zammı Kamu Görevlisinin Ölümü Halinde Özel Bir Yardım: Emekli İkramiyesi IV. Kurumun Bağladığı Ölüm Aylığını Üçüncü Kişilere Rücuu Üçüncü Bölüm 5510 SAYILI YASADAN ÖNCE SİGORTALI OLAN KAMU GÖREVLİLERİNE UYGULANACAK HÜKÜMLER Sayılı Emekli Sandığı Kanunundan Kaynaklanan Hakları I. Genel Olarak II. Emekli Sandığı İştirakçilerine Aylık Bağlanması Emekli Aylığı Malullük Aylığı Dul ve Yetim Aylığı Aylık Alanlarla İlgili Ortak Kurallar Aylıkların Alt Sınırı III. Toptan Ödeme IV. Keseneklerin Geri Verilmesi Devlet Memuru ve Diğer Kamu Görevlilerinin 657 Sayılı Kanundan Kaynaklanan Hakları I. Hastalık İzni II. Aile Yardımı ve Doğum Yardımı Ödeneği III. Ölüm Yardımı Dördüncü Bölüm İŞSİZLİK SİGORTASI 20. İşsizlik Sigortasının Kapsamı-Yönetimi-Finansmanı I. Genel Olarak İşsizliğin Bireysel ve Toplumsal Etkileri İşsizlik ve Sosyal Güvenlik İşsizlik Sigortasının Amacı ve Özellikleri

19 XIX II. İşsizlik Sigortasının Kapsamı Sigortalı Sayılanlar Sigortalı Sayılmayanlar Sigortalıların Tescili İşsizlik Sigortası Açısından İşveren, İşveren Vekili ve İşyeri Kavramları III. İşsizlik Sigortasının Yönetimi ve Finansmanı İdari Yönetimi Finansman (Gelir) Kaynakları ve Finansman Yöntemi İşsizlik Sigortası Yardımları I. İşsizlik Ödeneği İşsizlik Ödeneğine Hak Kazanma Koşulları İşsizlik Ödeneğinin Miktarı ve Ödenme Süresi II. Geçici İşsizlik Halinde İşçilere Kısa Çalışma Ödeneği Verilmesi III. Ücret Garanti Fonundan Ücret Ödemesi Yapılması IV. Sigorta Primlerinin Ödenmesi V. İş Bulma ve Mesleki Eğitim Yardımı ÜÇÜNCÜ KISIM GENEL SAĞLIK SİGORTASI 22. Temel Bilgiler I. Sağlık ve Hastalık II. Sağlık Hakkı ve Yaşam Hakkı Anayasası nda Sağlık Hakkı Anayasası nda Sağlık Hakkı Anayasa Mahkemesi Kararlarında Sağlık Hakkı III. Sağlık Hizmetleri Tanım Sağlık Hizmetlerinin Özellikleri Sağlık Hizmetlerinin Çeşitleri Sağlık Hizmetlerinin Gelişimi Sağlık Hizmetlerinin Örgütlenmesi Sağlık Hizmetine Katılanların Hak ve Sorumlulukları IV. Sağlık Sistemleri Ulusal Sağlık Sistemi Hastalık Sigortası Sistemi

20 XX 3. Liberal Sağlık Sistemi Sağlık Sistemlerinde Reform Uygulamaları Türkiye nin Sağlık Sistemi I. Genel Bilgiler II. Genel Sağlık Sigortasına Geçiş Tarihçe Genel Sağlık Sigortası Kanun Taslak ve Tasarıları Kanunun Hazırlanışı Genel Sağlık Sigortası I. Genel Sağlık Sigortasının Kapsamı s. Kanun m. 60 a göre Genel Sağlık Sigortası İşlemleri Yönetmeliği ne göre sayılı Kanun a göre sayılı Kanun a göre s. KHK ye göre Genel Sağlık Sigortalısının Bakmakla Yükümlü Olduğu Kişiler A. Genel Olarak B. Eşler Açısından C. Çocuklar Açısından D. Anne ve Baba Açısından E. Askeri Öğrenciler Açısından Genel Sağlık Sigortalısının Bakmakla Yükümlü Olduğu Kişi Sayılmayanlar II. Genel Sağlık Sigortasının Genellenmesi ve Gelir Testi Uygulamaları Uygulama Gelir Testi Uygulanacak Kişiler Uygulamaya İlişkin Sorunlar Gelir Testi Uygulamasının Değerlendirilmesi III. Kapsam Dışında Kalanlar IV. Genel Sağlık Sigortalısının Tescili Bildirimsiz (Kendiliğinden) Tescil Bildirimli Tescil V. Genel Sağlık Sigortasından Yararlanma VI. Kapsamdaki Sağlık Hizmetleri Koruyucu Sağlık Hizmetleri Hastalık Halinde Sağlık Yardımı

21 XXI 3. Analık Halinde Sağlık Yardımları Ağız ve Diş Tedavisi Diğer Sağlık Yardımları VII. Sağlık Yardımlarının Belirlenmesi VIII. Yurtdışında Tedavi Yurtdışında Tedavi Olanağından Yararlanabilecekler Gruplar Arasındaki Farklılıklar IX. Sağlıkla İlgili Diğer Yardımlar Yol Gideri ve Gündelik Refakatçi Gideri Yol, Yatak, Yemek Giderlerinin Saptanması X. Kapsam Dışındaki Sağlık Hizmetleri Estetik Amaçlı Sağlık Hizmetleri Sağlık Bakanlığınca İzin veya Ruhsat Verilmeyen Sağlık Hizmetleri Yabancıların Kronik Hastalıkları madde Kapsamı Dışındaki Sağlık Hizmetleri XI. Sağlık Yardımlarının Koşulları Prim Koşulu Kimlik Bildirimi Sağlık Yardımlarının Süresi XII. Sağlık Hizmet Bedelleri Sağlık Hizmetleri Fiyatlandırma Komisyonu Gündelik, Yol, Yatak ve Yemek Giderleri Diğer Sağlık Hizmetleri XIII. Sağlık Hizmetlerinin Sunumu Sağlık Hizmet Sunucuları Sağlık Hizmet Bedellerinin Sunuculara Uyumu XIV. Katılım Payı Katılım Payı Alınacak Sağlık Hizmetleri Katılım Payı Alınmayacak Durumlar Katılım Paylarının Tahsili Katılım Payı İadesi XV. Hizmet Basamakları ve Sevk Zinciri Resmi Sağlık Kuruluşları Özel Sağlık Kuruluşları Basamaklandırılamayan Sağlık Kuruluşları

22 XXII XVI. Sağlık Hizmetlerinin Sunumu ve İlave Ücret Kamu Dışındaki Sağlık Kuruluşlarında İlave Ücret Kamu Sağlık Hizmeti Sunucularında İlave Ücret İlave Ücretlerin Saptanması İlave Ücret Alınmayacak Haller XVII. Sağlık Hizmet Sunucularının Sınıflandırılması XVIII. Sağlık Hizmet Sunucularının Duyurulması XIX. Genel Sağlık Sigortasında Sorumluluk İşverenin Sorumluluğu Sigortalının Sorumluluğu Üçüncü Kişinin Sorumluluğu XX. Kayıt, Bildirim Zorunluluğu ve Gizlilik XXI. Kurumun Denetim Yetkisi XXII. Yaptırımlar İdari Para Cezası İdari Yaptırımlar ve Fesih Diğer Yaptırımlar XXII. Değerlendirme Türkçe Açısından Sistematik Açıdan Norm ve Standart Birliği Açısından İç Atıflar Açısından Normlar Hiyerarşisi Açısından OECD Verileri Açısından Artan Sağlık Harcamaları Açısından DÖRDÜNCÜ KISIM BİREYSEL EMEKLİLİK -TASARRUF VE YATIRIM SİSTEMİ 25. Genel Bilgi I. Sosyal Güvenlikte Bireysel Tasarruf ve Özel Sigorta Tekniği II. Bireysel Emeklilik Modelleri III. Emeklilik Fonları Konusunda Yabancı Ülke Deneyimleri ve Sisteme Yönelik Eleştiriler Yabancı Ülke Deneyimleri Sisteme Yönelik Eleştiriler

23 XXIII 26. Türkiye de Bireysel Emeklilik Sisteminin Kurumsal Yapısı ve Bireysel Emeklilik Koşulları I. Kurumsal Yapı Emeklilik Şirketi Bireysel Emeklilik Aracıları II. Emeklilik Yatırım Fonları ve Portföy Yöneticileri III. Denetim İç Denetim Bağımsız Dış Denetim IV. Bireysel Emeklilik Sisteminde Tanınan Vergi Avantajları V. Bireysel Emeklilik Sistemine Katılma ve Emeklilik Aylığına Hak Kazanma Koşulları Bireysel Emeklilik Sisteminin Kişiler Açısından Kapsamı Emeklilik Sözleşmesi VI. Emekliliğe Hak Kazanma Koşulları ve Emeklilik Seçenekleri Emekliliğe Hak Kazanma Koşulları Emeklilik Seçenekleri BEŞİNCİ KISIM TÜRK SOSYAL GÜVENLİK HUKUKUNDA PRİMSİZ REJİM (SOSYAL YARDIM VE SOSYAL HİZMETLER) 27. Genel Bilgiler ve Sosyal Yardımlar I. Genel Bilgiler II. Primsiz Rejimle İlgili Tasarılar ve Kanunlar Primsiz Ödemeler Kanunu Tasarı Taslağı Sosyal Yardımlar ve Primsiz Ödemeler Kanunu Tasarısı Taslağı Sosyal Hizmetler ve Yardımlar Hakkında Kanun Tasarısı Sosyal Güvenlik Kurumu Kanunu Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname III. Sosyal Yardımlar Ülkeye Hizmeti Geçmiş Vatandaşları Korumaya Yönelik Yardımlar Muhtaç Vatandaşları Korumaya Yönelik Yardımlar Öğretmenliği Desteklemeye Yönelik Yardımlar Konut Edindirmeye Yönelik Yardımlar Başarılı Sporcuları Desteklemeye Yönelik Yardımlar

24 XXIV 28. Sosyal Hizmetler I. Genel Olarak II. Muhtaç, Çocuk, Sakat ve Yaşlılara Sağlanan Sosyal Hizmetler sayılı Sosyal Hizmetler Kanunu Özel Eğitim Hakkında 573 sayılı KHK III. Sağlık Hizmetleri sayılı Kanun sayılı Kanun sayılı Kanun (Yeşil Kart Uygulaması) IV. Konut Edindirme Hizmeti Bibliyografya

25 KISALTMALAR AB : Avrupa Birliği ABD : Ankara Barosu Dergisi ad-rg : Adı geçen Resmi Gazete agm : adı geçen makale agr : adı geçen rapor AISS : Association Internationale de la Sécurité Sociale Amme Alacakları Tahsil Yön. : Sosyal Güvenlik Kurumunca 6183 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanuna Göre Kullanılacak Yetkilere İlişkin Yönetmelik art : Article AYİM : Aysekir Yüksek İdare Mahkemesi AYM : Anayasa Mahkemesi AYMKD : Anayasa Mahkemesi Kararlar Dergisi Bağ-Kur : Esnaf ve Sanatkarlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kanunu BD : Baro Dergisi BKK : Bakanlar Kurulu Kararı bkz. : bakınız C : Cilt CSS : Code de la Sécurité Sociale Dan. : Danıştay Dan D. : Danıştay Dergisi değ. : değişik DİE : Devlet İstatistik Enstitüsü dn : Dipnot DPT : Devlet Planlama Teşkilatı E : Esas Fiili Hizmet Yön. : Fiili Hizmet Süresi Zammı Uygulamasının Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik geç. : geçici Gelir/Aylık Ödeme Teb. : Gelir/Aylık Ödeme ve Yoklama İşlemleri Hakkında Tebliğ

26 XXVI GSMH : Gayri Safi Milli Hasıla GSSİY : Genel Sağlık Sigortası İşlemleri Yönetmeliği Güç Kaybı Yön. : Çalışma Gücü ve Meslekte Kazanma Gücü Kaybı Oranı Tespit İşlemleri Yönetmeliği Hak Ediş Yön. : Sosyal Güvenlik Kurumu Prim ve İdari Para Cezası Borçlarının Hakedişlerden Mahsubu, Ödenmesi ve İlişiksizlik Belgesinin Aranması Hakkında Yönetmelik HD : Hukuk Dergisi İBD : İstanbul Barosu Dergisi İHD : İş Hukuku Dergisi İHSGHD : İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik Hukuk Dergisi İHU : İş Hukuku Uygulaması İKİD : İlmi ve Kazai İçtihatlar Dergisi İLO : International Labour Office İsteğe Bağlı Teb. : İsteğe Bağlı Sigorta İşlemleri Hakkında Tebliğ İŞKUR : Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü İşyeri Tescili Teb. : 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu Uyarınca İşyerlerinin Tesciline İlişkin Usul Ve Esaslar Hakkında Tebliğ İZBD : İzmir Barosu Dergisi K : Karar Kamu Elemanları Denetim Yön.: Kamu İdarelerinin Denetim Elemanlarınca Yapılacak Tespitler Hakkında Yönetmelik Kamu Maluliyet Teb. : Kamu Görevlilerinin Maluliyet İşlemleri Hakkında Tebliğ Karş. : Karşılaştırınız KHK : Kanun Hükmünde Kararname Kısa Vadeli Sigorta Kolları Teb.: Kısa Vadeli Sigorta Kolları Uygulama Tebliği Kültür Prim Teşvik Yön. : Kültür Yatırım ve Girişimlerine Gelir Vergisi Stopajı, Sigorta Primi İşveren Payı ve Su Bedeli İndirimi İle Enerji Desteği Uygulamasına Dair Yönetmelik m. : madde MYÖ : Malullük, yaşlılık, ölüm No. : Numara Peşin Sermaye Değerleri Teb. : İş Kazası ve Meslek Hastalığı Sigortası Bakımından İşverenin, Üçüncü Kişilerin ve Sigortalıların Sorumluluğu ile Peşin Sermaye Değerlerinin Hesaplanmasıyla İlgili İşlemler Hakkında Tebliğ

27 XXVII Rev. fran. Aff. Soc. : Revue française des Affaires Sociales Rev. İnt. Trav. : Revue Internationale du Travail Rev. İnt. Séc. Soc : Revue İnternationale de Sécurité Sociale RG : Resmi Gazete s. : sayfa S. : Sayı SGKurumu : Sosyal Güvenlik Kurumu SGDD : Sosyal Güvenlik Dünyası Dergisi SGDP : Sosyal Güvenlik Destek Primi SSİY : Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliği SSGSSK : Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu SSK. : Sosyal Sigortalar Kanunu SSKK : Sosyal Sigortalar Kurumu Kanunu SSKurumu : Sosyal Sigortalar Kurumu SSSİT : Sosyal Sigorta Sağlık İşlemleri Tüzüğü SSYSK. Yön. : Sosyal Sigorta Yüksek Sağlık Kurulunun Görev, Yetki, Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik. UÇÖ : Uluslararası Çalışma Örgütü t : tarih TEFE : Toptan Eşya Fiyat Endeksi TBK : Türk Borçlar Kanunu TBMM : Türkiye Büyük Millet Meclisi Tekstil İşv. D. : Tekstil İşveren Dergisi TÜFE : Tüketici Fiyat Endeksi T.C. : Türkiye Cumhuriyeti Uyuşm. Mah : Uyuşmazlık Mahkemesi vd : ve devamı Y : Yıl Yarg. : Yargıtay Yarg. 10 HD. : Yargıtay Onuncu Hukuk Dairesi YHGK : Yargıtay Hukuk Genel Kurulu YHD : Yasa Hukuk Dergisi YKD : Yargıtay Kararları Dergisi

28

SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU DERSLERİ

SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU DERSLERİ Prof. Dr. A. Can Tuncay Bahçeşehir Üniversitesi Hukuk Fakültesi Prof. Dr. Ömer Ekmekçi İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU DERSLERİ Yenilenmiş 15inci Bası İstanbul 2012 Beta Yayın

Detaylı

SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU DERSLERİ

SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU DERSLERİ Prof. Dr. A. Can Tuncay Bahçeşehir Üniversitesi Hukuk Fakültesi Prof. Dr. Ömer Ekmekçi İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU DERSLERİ Yenilenmiş 14üncü Bası İstanbul 2011 Yayın No

Detaylı

SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU DERSLERİ

SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU DERSLERİ Prof. Dr. A. Can Tuncay Bahçeşehir Üniversitesi Hukuk Fakültesi Prof. Dr. Ömer Ekmekçi İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU DERSLERİ Yenilenmiş 16ncı Bası İstanbul 2013 Beta Yayın

Detaylı

Ödev Teslimi Ortalama İntihal. Sunum. Sonuç

Ödev Teslimi Ortalama İntihal. Sunum. Sonuç Ödev Konusu Öğrenci Adı-Soyadı Sunum Ödev Teslimi Ortalama İntihal Sonuç 1 Sosyal Güvenlik Kavramı ve Sosyal Riskler 2 Sosyal Güvenlik Sistemlerinin Dünya daki Gelişimi 3 Türk Sosyal Güvenlik Sisteminin

Detaylı

İŞ HUKUKU VE SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU

İŞ HUKUKU VE SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU Prof. Dr. MÜJDAT ŞAKAR T.C. Marmara Üniversitesi İktisat Fakültesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik Hukuku Anabilimdalı Öğretim Üyesi MESLEK YÜKSEKOKULLARI İÇİN

Detaylı

SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNU

SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNU Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü Bu Kitap, Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanmıştır. Kanun Numarası : 5510 Kabul Tarihi : 31/05/2006 Yayımlandığı R.Gazete : 16/06/2006-26200 II İ Ç İ

Detaylı

Sosyal Güvenlik Reformuna İlişkin Genel Bir Değerlendirme

Sosyal Güvenlik Reformuna İlişkin Genel Bir Değerlendirme Sosyal Güvenlik Reformuna İlişkin Genel Bir Değerlendirme Prof. Dr. Ali GÜZEL Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi I. Giriş Sosyal Güvenlik Reformu, sosyal güvenliğin oluşum evreleri ve temel amaçları

Detaylı

T.C. İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ

T.C. İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ T.C. İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ 5510 SAYILI SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNU NDA İSTEĞE BAĞLI SİGORTALILIK YÜKSEK LİSANS TEZİ HÜLYA ATLAN ANABİLİM DALI: HUKUK

Detaylı

SOSYAL GÜVENLİK SİST PRİMLER REHBER

SOSYAL GÜVENLİK SİST PRİMLER REHBER SOSYAL GÜVENLİK SİST PRİMLER REHBER T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU Yayın No: 70 Sosyal Güvenlik Bilgi Serisi: 2013/3 SOSYAL GÜVENLİK SİSTEMİNDE PRİMLER www.sgk.gov.tr Bu Rehbere elektronik ortamda www.sgk.gov.tr

Detaylı

SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNU

SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNU SOSYAL GÜVENLİK HUKUKUNA İLİŞKİN KANUNLAR SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNU (Kanun No. 5510, Kabul Tarihi: 31.05.2006, RG., 16.06.2006, S. 26200) GENEL GEREKÇE Sosyal güvenlik insanların

Detaylı

İŞ HUKUKU VE SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU

İŞ HUKUKU VE SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU Prof. Dr. MÜJDAT ŞAKAR Marmara Üniversitesi Öğretim Üyesi MESLEK YÜKSEKOKULLARI İÇİN İŞ HUKUKU VE SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU DEĞİŞEN MEVZUATA GÖRE YENİDEN YAZILMIŞ 6. BASKI Yayın No : 3021 Hukuk Dizisi : 1480

Detaylı

5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu

5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu 5754, 5763, 5797 Sayılı Kanunlarla Değişik 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu 5754 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası

Detaylı

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ * SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ÇALIŞMA EKONOMİSİ VE ENDÜSTRİ İLİŞKİLERİ ANABİLİM DALI

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ * SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ÇALIŞMA EKONOMİSİ VE ENDÜSTRİ İLİŞKİLERİ ANABİLİM DALI KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ * SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ÇALIŞMA EKONOMİSİ VE ENDÜSTRİ İLİŞKİLERİ ANABİLİM DALI ÇALIŞMA EKONOMİSİ VE ENDÜSTRİ İLİŞKİLERİ PROGRAMI YARGITAY KARARLARI IŞIĞINDA VE 5510 SAYILI

Detaylı

fl Hukuku (Genel Esaslar - Bireysel fl Hukuku) Beta

fl Hukuku (Genel Esaslar - Bireysel fl Hukuku) Beta fl Hukuku (Genel Esaslar - Bireysel fl Hukuku) Beta Prof. Dr. Sarper SÜZEK Atılım Üniversitesi Hukuk Fakültesi fl ve Sosyal Güvenlik Hukuku Ö retim Üyesi fl Hukuku (Genel Esaslar - Bireysel fl Hukuku)

Detaylı

SOSYAL SİGORTALAR GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNU

SOSYAL SİGORTALAR GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNU 5510 SAYILI SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNU STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI Yayın No: 1 İÇİNDEKİLER BİRİNCİ KISIM 1 Amaç, Kapsam ve Tanımlar 1 MADDE 1 - Amaç 1 MADDE 2 - Kapsam 1 MADDE

Detaylı

İ Ç İ N D E K İ L E R

İ Ç İ N D E K İ L E R İ Ç İ N D E K İ L E R 1.BÖLÜM İŞYERİ VE İŞVEREN İŞLEMLERİ I. İŞYERİ SAYILAN YERLER II. SGK AÇISINDAN İŞYERİ İŞLEMLERİ A. İŞYERİNİN SGK YA BİLDİRİLMESİ 1. Genel Olarak İşyerinin Bildirilmesi 2. Yeni Kurulan

Detaylı

ILO SOSYAL GÜVENLĐK NĐHAĐ RAPORU VE GERÇEKLEŞEN DEĞĐŞĐKLĐKLER

ILO SOSYAL GÜVENLĐK NĐHAĐ RAPORU VE GERÇEKLEŞEN DEĞĐŞĐKLĐKLER ILO SOSYAL GÜVENLĐK NĐHAĐ RAPORU VE GERÇEKLEŞEN DEĞĐŞĐKLĐKLER M. Bülent ALPAR KAMU-ĐŞ Uzmanı GĐRĐŞ Đkinci Dünya Savaşı sonrasında yeniden yapılanan Türk Sosyal Güvenlik Sistemi, 1990'lı yıllara gelindiğinde

Detaylı

ĠSTANBUL SANAYĠ ODASI 5510 SAYILI SOSYAL SĠGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SĠGORTASI KANUNU: ĠÇERĠĞĠ VE GETĠRDĠKLERĠ

ĠSTANBUL SANAYĠ ODASI 5510 SAYILI SOSYAL SĠGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SĠGORTASI KANUNU: ĠÇERĠĞĠ VE GETĠRDĠKLERĠ ĠSTANBUL SANAYĠ ODASI 5510 SAYILI SOSYAL SĠGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SĠGORTASI KANUNU: ĠÇERĠĞĠ VE GETĠRDĠKLERĠ Ekim 2008, Ġstanbul Ġ Ç Ġ N D E K Ġ L E R GĠRĠġ I. EMEKLĠLĠK SĠSTEMĠNĠN TEMEL PARAMETRELERĠNE

Detaylı

Sosyal GüvenlIk Hukuku. Prof. Dr. H. Fehim Üçışık

Sosyal GüvenlIk Hukuku. Prof. Dr. H. Fehim Üçışık Sosyal GüvenlIk Hukuku Prof. Dr. H. Fehim Üçışık Prof. Dr. Hasan FehIm Üçışık, 06.11.1943 tarihinde İstanbul da doğmuştur. 1964 yılında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesini bitirmiştir. 1982 yılında

Detaylı

Türkiye de ve Almanya da Sosyal Güvenlik Sistemleri Reformlar

Türkiye de ve Almanya da Sosyal Güvenlik Sistemleri Reformlar Türkiye de ve Almanya da Sosyal Güvenlik Sistemleri Reformlar Ahmet Apan Kuşkusuz, içinde bulunduğumuz 21. yüzyıl sosyal güvenlik sistemlerinin köklü bir dönüşüm yaşadığı ve yeniden yapılandığı bir dönem

Detaylı

DOSYA. 6111 Sayılı (Torba) Kanun ve Sosyal Güvenlikle (5510 Sayılı Kanun) İlgili Değişiklikler

DOSYA. 6111 Sayılı (Torba) Kanun ve Sosyal Güvenlikle (5510 Sayılı Kanun) İlgili Değişiklikler 6111 Sayılı (Torba) Kanun ve Sosyal Güvenlikle (5510 Sayılı Kanun) İlgili Değişiklikler Prof. Dr. Yusuf ALPER Uludağ Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstriyel

Detaylı

(ÜNİTE-1) **Sosyal güvenlik,insanların bugün buldukları yemekle yetinmeyip gelecek günlerde de geçimini sağlama olanağı elde etmesidir.

(ÜNİTE-1) **Sosyal güvenlik,insanların bugün buldukları yemekle yetinmeyip gelecek günlerde de geçimini sağlama olanağı elde etmesidir. (ÜNİTE-1) **Sosyal güvenlik,insanların bugün buldukları yemekle yetinmeyip gelecek günlerde de geçimini sağlama olanağı elde etmesidir. **Talas a göre sosyal güvenlik,insanların kendilerini yoksulluğa

Detaylı

5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu

5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu Kuzey Y.M.M. A.Ş. Büyükdere Cad. Beytem Plaza No:22 K:2-8, 34381 - Şişli İstanbul - Turkey Tel: +90 (212) 315 30 00 Fax: +90 (212) 234 10 67 www.ey.com 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası

Detaylı

SOSYAL GÜVENLİK UYGULAMALARI İŞVEREN REHBERİ

SOSYAL GÜVENLİK UYGULAMALARI İŞVEREN REHBERİ SOSYAL GÜVENLİK UYGULAMALARI İŞVEREN REHBERİ Cüneyt OLGAÇ Sosyal Güvenlik Kurumu Sigorta Primleri Genel Müdürü Dr. Mehmet BULUT Sosyal Güvenlik Kurumu İşverenler Prim Daire Başkanı Ankara Aralık 2012 1

Detaylı

Emeklilik Sigortası Kanunu Tasarısı Taslağı Üzerine

Emeklilik Sigortası Kanunu Tasarısı Taslağı Üzerine Emeklilik Sigortası Kanunu Tasarısı Taslağı Üzerine Doç. Dr. Ömer Ekmekçi İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Türk sosyal güvenlik sisteminin içinde bulunduğu durum yıllardır konunun uzmanlarınca dile

Detaylı

5510 sayılı Kanunun kısa ve uzun vadeli sigorta kolları uygulaması bakımından sigortalı sayılacak. Uygulama sırasında, ayrıca,

5510 sayılı Kanunun kısa ve uzun vadeli sigorta kolları uygulaması bakımından sigortalı sayılacak. Uygulama sırasında, ayrıca, Yaklaşık üç yıldır kamuoyunun gündeminde bulunan sosyal güvenlik reformunda önemli bir aşama daha kaydedildi. Daha açık bir ifade ile, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu nun

Detaylı

SOSYAL GÜVENLİKTE YENİ DÜZEN

SOSYAL GÜVENLİKTE YENİ DÜZEN SOSYAL GÜVENLİKTE YENİ DÜZEN SUNUŞ Gelişmiş ülkelerin bile, bir süredir, sistemle sağlanan yardımları azaltarak ve bu yardımlara ulaşmanın koşullarını ağırlaştırarak aşmaya çalıştıkları sosyal güvenlik

Detaylı

MUHASEBE VE FİNANSMAN

MUHASEBE VE FİNANSMAN T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MUHASEBE VE FİNANSMAN SOSYAL GÜVENLİK 344MV0065 Ankara, 2011 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan yeterlikleri

Detaylı

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI SOSYAL GÜVENLİK UZMANLIK TEZİ SOSYAL GÜVENLİK REFORMU VE KAMU GÖREVLİLERİNİN YAŞLILIK AYLIKLARI.

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI SOSYAL GÜVENLİK UZMANLIK TEZİ SOSYAL GÜVENLİK REFORMU VE KAMU GÖREVLİLERİNİN YAŞLILIK AYLIKLARI. T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI SOSYAL GÜVENLİK UZMANLIK TEZİ SOSYAL GÜVENLİK REFORMU VE KAMU GÖREVLİLERİNİN YAŞLILIK AYLIKLARI Ahmet ALTINTAŞ Prof. Dr. Şükrü KIZILOT Kasım 2009 T.C. SOSYAL GÜVENLİK

Detaylı

TÜRKÝYE'DE SAÐLIKTA DÖNÜÞÜM PROGRAMI ÖNCESÝ VE SONRASINDA SAÐLIK HÝZMETLERÝNÝN SUNUMU, FÝNANSMANI VE SAÐLIK HARCAMALARI

TÜRKÝYE'DE SAÐLIKTA DÖNÜÞÜM PROGRAMI ÖNCESÝ VE SONRASINDA SAÐLIK HÝZMETLERÝNÝN SUNUMU, FÝNANSMANI VE SAÐLIK HARCAMALARI Yayýn No:2011/414 TÜRKÝYE'DE SAÐLIKTA DÖNÜÞÜM PROGRAMI ÖNCESÝ VE SONRASINDA SAÐLIK HÝZMETLERÝNÝN SUNUMU, FÝNANSMANI VE SAÐLIK HARCAMALARI Yrd.Doç.Dr. Seher Nur SÜLKÜ Ankara, 2011 T.C. Maliye Bakanlığı

Detaylı