SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU"

Transkript

1 Prof. Dr. Ali GÜZEL Prof. Dr. Ali Rıza OKUR Kadir Has Üniversitesi Hukuk Fakültesi Prof. Dr. Nurşen CANİKLİOĞLU Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU Yenilenmiş 14. Bası Beta

2 Yayın No : 2771 Hukuk Dizisi : Bası - Nisan İSTANBUL 14. Bası - Ekim İSTANBUL ISBN Copyright Bu kitab n bu bas s n n Türkiye deki yay n haklar BETA Bas m Yay m Da t m A.fi. ye ait tir. Her hak k sak l d r. Hiç bir bö lü mü ve pa rag ra f k s men ve ya ta ma men ya da özet halinde, fotokopi, faksimile veya baflka herhangi bir flekilde ço alt lamaz, da t lamaz. Normal ölçüyü aflan iktibaslar yap lamaz. Normal ve kanunî iktibaslarda kaynak gösterilmesi zorunludur. Dizgi : Beta Bas m A.Ş. Bask -Cilt : Pasifik Ofset Cihangir Mah. Güvercin Cad. No: 3 Baha İş Merkezi A Blok Avcılar / STANBUL Tel: (Sertifika No ) Kapak Tasar m : Gülgonca Çarp k Beta BASIM YAYIM DA ITIM A.Ş. Narl bahçe Sokak No. 11 Ca alo lu - STANBUL Tel : (0-212) Fax: (0-212)

3 ÖN SÖZ Sosyal Güvenlik Hukukunun Ekim 2010 da yayınladığımız 13. baskısı, öğrencilerimizin ve diğer hukuk çevrelerinin yoğun ilgisi nedeniyle yine kısa sürede tükenmiştir. Yazarları için mutluluk kaynağı olan bu durum, 14. baskıyı hazırlama sorumluluğunu da beraberinde getirmiştir. Özellikle Sosyal Güvenlik alanında kitap yazmak, kum üzerine yazı yazmaya ya da şato inşa etmeye benzer; hukukçu olarak karmaşık konuları açıklığa kavuşturmanın sevincini yaşarken, mevzuat değişiklikleri veya yargı kararlarıyla gelen her yeni dalga, bir süre önce yazılmış olanları bir ölçüde anlamsız kılar ve görkemli olduğu sanılan kumdan şatoyu bir anda yok eder. Kitabımızın öteki baskıları gibi 13. baskısı da bu yazgıyı paylaşmıştır. Gerçekten, kamuoyunda geniş yankı uyandıran tarihli 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu nun getirdiği önemli değişikliklerin henüz tam olarak sonuçları değerlendirilmeden, çok sayıda KHK (616, 617, 618, 619) yürürlüğe konulmuş, bunların dayandığı yetki yasasının Anayasa Mahkemesi tarafından iptali üzerine ortaya çıkan yasal boşluğu gidermek amacıyla 2003 yılında 4904, 4947, 4956, 4958 sayılı yasalar çıkarılmıştır. Bu değişim rüzgarı, 2004 de de devam etmiş, 5073 ve 5198 sayılı Yasalar yürürlüğe konularak, sosyal güvenlik alanında önemli değişiklikler öngörülmüştür. Ancak mevzuattaki bu değişim rüzgarı, kısa bir süre sonra fırtınaya dönüşmüş ve Türk Sosyal Güvenlik Sisteminde çok daha köklü değişiklikleri öngören ve isabetli bulmadığımız (bu konudaki ayrıntılı değerlendirmelerimiz için bkz. 8), Sosyal Güvenlik Sisteminde Reform veya Sosyal Güvenlik Sisteminde Yeniden Yapılandırma tartışma ve çalışmaları başlatılmıştır. Sosyal Güvenlik Kurumlarının açıklarının her yıl çığ gibi büyümesi ve zorunlu olarak bu açıkların genel bütçeden yapılan transferlerle kapatılmaya çalışılması, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığını, sistemin sorunlarına çözüm getirmek amacıyla, belirtilen reform kapsamında yeni bir sosyal güvenlik modeli arayışına yöneltmiştir. Söz konusu model tek çatı ve tek yasa modeli olarak adlandırılmakta, bu modelde mevcut sosyal güvenlik kuruluşları tümüyle ortadan kaldırılarak, tek bir sosyal güvenlik kurumuna dönüştürülmekte ve sosyal güvenlik hakları da tek bir yasa içinde düzenlenmektedir. Kitapta ayrıntılarını açıkladığımız bu reform kapsamında, kurumsal yapıda tek çatı esasını öngören 5502 sayılı Sosyal Güvenlik Kurumu Kanunu (RG, ,

4 IV 26173) yürürlüğe girmiş ve bu Yasa ile mevcut sosyal güvenlik kurumlarının (Sosyal Sigortalar Kurumu, Bağ-Kur ve T.C. Emekli Sandığı) tüzel kişilikleri sona erdirilmiş ve tümünün malvarlığı Sosyal Güvenlik Kurumu na devredilmiştir. Primli rejim kapsamındaki sosyal güvenlik hakları açısından ise, Tek Yasa olarak, tarihinde 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ka bul edilmiştir (RG., , 26200). Ancak, bu Yasanın bazı önemli maddeleri, Anayasa Mahkemesinin tarihli kararıyla (E.2006/111, K. 2006/112, RG , 26392/5.M) iptal edilmiş ve birçok hükmünün yürürlüğü durdurulmuştur. Bu gelişme üzerine, Yasanın yürürlük tarihi birçok kez ertelenmiş, Anayasa Mahkemesi kararı doğrultusunda, 5510 sayılı Yasada toplam 283 değişiklik öngören yasalar ka bul edil miş (5655, 5754, 5763, 5797, 5838) ve ni ha yet bu de ği şik lik ler kap sa mında Yasanın bazı hükümlerinin farklı tarihlerde ( ; ; ) ve geri kalan hükümlerinin ise 2008 yılı Ekim ayı başında yürürlüğe gireceği hüküm altına alınmış (m.108) ve bu tarih itibariyle Yasa yürürlüğe girmiştir. Ancak, 5510 sayılı Kanun ile de hedeflenen amaca ulaşmada başarılı olunamamış, Ekim 2008 de yü rür lü ğe gi ren bu Ka nun da, 18 değişik Kanunla (5655, 5754, 5763, 5774, 5787, 5838, 5917, 5921, 5947, 5951, 5997, 6009, 6111, 6191, 6270, 6283, 6322, 6353 sayılı kanunlar) bugüne kadar toplam 410 değişiklik yapılmıştır sayılı Yasa tüm hükümleriyle yürürlüğe girmiş bulunmakla birlikte, Sosyal Güvenlik Sisteminde reform ile hedeflenen sosyal güvenlik hakları açısından tek yasa esası, ne yazık ki gerçekleştirilememiştir. Çünkü, 5510 sayılı Yasa, öngördüğü çok sayıdaki geçiş hükmü yanında, 506, 2925, 1479 ve 5434 sayılı Yasaların birçok hükmünü yürürlükte bırakmıştır. Özellikle devlet memurları ve diğer kamu görevlilerinin 5510 ve 5434 sayılı yasalara tabi olmaları açısından çok önemli bir ayırım yapılmıştır. Gerçekten, 5510 sayılı Yasanın yürürlüğünden önce 5434 sayılı Yasanın kapsamında olan devlet memurları ve diğer kamu görevlileri hakkında, eskiden olduğu gibi 5434 sayılı Yasanın uygulanması esası benimsenmiştir. Böylece, bazı hükümleri dışında yürürlükten kaldırılmış olan 5434 sayılı Yasanın bu kategoride yer alan devlet memurları hakkında aynen ve uzun süre uygulanmaya devam edilmesi söz konusu olmaktadır. Yasa yapma tekniği açısından ortaya çıkan bu çelişki dışında, devlet memurları arasında farklı yasalara tabi olma yönünden de, Anayasa hükümlerine ve Anayasa Mahkemesinin kararlarına açıkça aykırı düşen çok ciddi bir eşitsizlik yaratılmış bulunulmaktadır. Tüm bu yasal düzenlemeler dikkate alındığında, sosyal güvenlik hakları açısından 5510 sayılı Yasa dışında, anılan diğer yasaların çok sayıdaki hükmü ile bu Yasanın yürürlüğünden önce devlet memuru olanlar açısından 5434 sayılı Yasanın yürürlükten kaldırılmış tüm hükümlerinin uygulanması söz konusu olacaktır. Bu olgu, mevzuat dağınıklığını ortadan kaldırarak, tek yasa ile sigortalılar arasındaki norm ve standart birliğini sağlama amacıyla gerçekleştirilmek istenen reformun ne denli başarısız olduğunu ve yeni bir mevzuat karmaşıklığını ortaya çıkardığını çok

5 V açık olarak gözler önüne sermektedir. Bundan daha da önemli olarak, sosyal güvenlik sisteminde reform yapılarak, kara delik olarak nitelendirilen sosyal güvenlik kurumlarının bütçe açıklarını giderme hedefine de, ne yazık ki, ulaşılamamıştır. Ger çek ten, 2012 Yılı Programına göre, sosyal güvenlik kuruluşlarının, 2011 yılında toplam gelirlerinin 120,937 milyar TL, toplam giderlerinin 136,983 milyar TL ve gelir gider farkının 16,046 milyar TL olacağı öngörülmüştür. GSYH ya oran olarak, gelirlerin %9,44; giderlerin %10,69 ve açığın %1,25 olması hedeflenmiştir yılında ise, gelir gider farkının 25,498 milyar TL olacağı, bunun GSYH ya oranının da %1,79 olacağı tahmin edilmektedir (DPT 2012 Yılı Programı, 70). Sosyal güvenlik reformunun, özellikle sağlık harcamalarındaki sürekli artış nedeniyle gelecek yıllarda da bu tabloyu değiştiremeyeceği söylenebilir. Kitabımızın bu yeni basısını hazırlarken mevzuattaki gelişmeler, kurumsal yapıda tek çatı esasını öngören 5502 sayılı Yasa yanında, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Yasasının genel sistematiği esas alınarak, kısa ve uzun vadeli sigorta kolları ile genel sağlık sigortası ayrıntılı bir biçimde açıklanmıştır. Ki ta bın 1-8, 12-14, 20-21, pa rag raf la rı Prof. Dr. A. Gü zel; 22-24, pa rag raf la rı Prof. Dr. A.R. Okur; 9-11, pa rag raf la rı ise Prof. Dr. N. Ca nik lioğlu tarafından kaleme alınmıştır. Kitabın sistematiğinde ve metnin kaleme alınışında, öğrencilerimize, Sosyal Güvenlik Hukukunun temel esaslarını öğretmek amacı ön planda tutulmuştur. Bu nedenle, Türk Sosyal Güvenlik Sistemi, karmaşık yapısına karşın, bir bütün içinde ele alınıp incelenmiştir. Ondördüncü baskı hazırlanırken Ekim 2012 tarihine kadar olan mevzuat değişiklikleri, yargı kararları ve yeni yayınlar dikkate alınmış, kitap tümüyle gözden geçirilerek, bazı bölümler yeniden kaleme alınmıştır. Bu baskıdaki üstün çaba ve desteklerinden dolayı değerli çalışma arkadaşlarımız, Yard. Doç. Dr. Ar zu Ars lan Er türk, Yard. Doç. Dr. Sa im Ocak, Yard. Doç. Dr. Ercüment Özkaraca ya, Araştırma Görevlileri Deniz Ugan Çatalkaya, İpek Kocagil, Ca nan Ünal, Efe Yamakoğlu ve Arkın Gün e; ki ta bın diz gi ve say fa dü zen le me le rini, her zaman olduğu gibi bu kez de büyük bir titizlik ve özveriyle gerçekleştiren Veysel Coşkun ile Beta Basım Yayım Dağıtım A.Ş.nin değerli yöneticisi Seyhan Satar başta olmak üzere, kitabın baskı hizmetinde emeği geçen tüm çalışanlara, ayrı ayrı teşekkür borçluyuz. Ekim 2012 Ali GÜ ZEL Ali Rı za OKUR Nurşen CANİKLİOĞLU

6

7 İÇİNDEKİLER BİRİNCİ KISIM SOSYAL GÜVENLİK HUKUKUNA GİRİŞ Birinci Bölüm SOSYAL GÜVENLİK KAVRAMI VE TARİHSEL GELİŞİMİ 1. Sosyal Güvenlik Kavramı... 1 I. Sosyal Güvenlik ve Sosyal Riskler Genel Olarak Ortaya Çıkış Nedenlerine Göre Sosyal Riskler Sonuçlarına Göre Sosyal Riskler... 4 II. Geniş Anlamda Sosyal Güvenlik Sosyal Güvenlik ve Bireysel Ekonomik Güvence Sosyal Güvenliğin Önleyici Fonksiyonu Sosyal Güvenlik ve Kişiliğin Geliştirilmesi... 7 III. Dar Anlamda Sosyal Güvenlik... 9 IV. Geleneksel Koruma Tekniklerinin Yetersizliği ve Özgün Sosyal Güvenlik Sistemlerinin Kaçınılmazlığı Geleneksel Koruma Teknikleri Özgün Sosyal Güvenlik Sistemlerinden Bağımsız Sosyal Güvenlik Hukukuna Sosyal Güvenlik Sisteminin Tarihsel Gelişimi I. Sosyal Güvenlik Sistemlerinin Batı Ülkelerindeki Tarihsel Gelişimi A. Sosyal Güvenlik Sistemlerinin Oluşumunu Hazırlayan Ekonomik ve Sosyal Koşullar B. İlk Sosyal Güvenlik Sistemleri ve Özellikleri İş Kazaları ve Meslek Hastalıklarının Doğurdukları Zararın Tazminine İlişkin İlk Sistemler İlk Sosyal Sigorta Sistemleri Aile Yardımlarını Öngören İlk Sistemler... 23

8 VIII C. Çağdaş Sosyal Güvenlik Düşüncesine Öncülük Eden Sistemler Ağustos 1935 Tarihli A.B.D. Sosyal Güvenlik Yasasının Öngördüğü Sistem Yeni Zelanda nın Sosyal Güvenlik Sistemi Yeni Bir Sosyal Güvenlik Kuramı: Beveridge Raporu II. Türk Sosyal Güvenlik Sisteminin Tarihsel Gelişimi Osmanlı İmparatorluğu Dönemi Cumhuriyetin İlanından Önceki Büyük Millet Meclisi Hükümeti Dönemi Cumhuriyet Dönemi Uluslararası Hukukta ve Avrupa Hukukunda Sosyal Güvenlik I. Uluslararası Hukuk Belgelerinde Yeni Bir Sosyal Güvenlik Anlayışı II. İnsan Hakları Evrensel Bildirisi III. Sosyal Güvenliğin Asgari Normlarına İlişkin Uluslararası Çalışma Örgütünün 102 Sayılı Sözleşmesi IV. Avrupa Konseyi Çerçevesinde Oluşturulan Sosyal Güvenlik Normları Avrupa Sosyal Şartı Avrupa Sosyal Güvenlik Kodu ve Avrupa Sosyal Güvenlik Sözleşmesi V. Avrupa Birliği Sosyal Güvenlik Hukuku Kurucu Antlaşmalarda Sosyal Güvenlik Avrupa Birliği Temel Haklar Şartı Sosyal Güvenlik Alanındaki Tüzükler VI. İki Taraflı Sosyal Güvenlik Sözleşmeleri İkinci Bölüm SOSYAL GÜVENLİĞİN ÇAĞDAŞ EĞİLİMLERİ ve BOYUTLARI 4. Sosyal Güvenliğin Çağdaş İlke ve Eğilimleri I. İlke ve Eğilimleri Yönlendiren Etkenler II. Sosyal Güvenliğin Yaygınlaştırılması Kişiler Açısından Kapsamın Genişletilmesi Sosyal Riskler Açısından Kapsamın Genişletilmesi III. Yönetim ve Tekniklerde Bütünlük Yönetimde Teklik Tekniklerde Bütünlük IV. Devletin Sosyal Güvenliğin Finansmanına Katılması... 61

9 IX 5. Sosyal Güvenliğin Boyutları I. Toplu Bakış II. Sosyal Güvenlik ve Ekonomi Ülkelerin Ekonomik Gelişmişlik Düzeylerinin Sosyal Güvenlik Sistemlerine Etkisi Ekonomik Konjonktürün Sosyal Güvenlik Sistemlerine Etkisi Sosyal Güvenlik Sistemlerinin Ekonomik Yapı Üzerindeki Etkileri III. Sosyal Güvenlik ve Demografi Demografik Verilerin Sosyal Güvenlik Sistemlerine Etkisi Sosyal Güvenlik Sistemlerinin Demografik Yapıya Etkisi IV. Sosyal Güvenlik ve Sosyoloji Sosyolojik Verilerin Sosyal Güvenlik Sistemlerine Etkisi Sosyal Güvenlik Sistemlerinin Sosyolojik Verilere Etkisi Sosyal Güvenliğin Finansmanı I. Finansman Kaynakları İşçi ve İşverenlerin Sosyal Güvenliğin Finansmanına Katılmaları Devletin Ulusal Bütçeden Sosyal Güvenliğin Finansmanına Katkısı Finansman Kaynağı Olarak Vergiler II. Finansman Yöntemleri Kapitalizasyon (Fon Biriktirme) Yöntemi Dağıtım Yöntemi Sosyal Güvenlik Hukukunun Kaynakları ve Hukuk Sistemi İçindeki Yeri I. Sosyal Güvenlik Hukukunun Kaynakları Yasama Kaynakları Yürütme Kaynakları Yargı Kararları II. Sosyal Güvenlik Hukukunun Hukuk Sistemi İçindeki Yeri Sosyal Güvenliğin Kamu Hukuku İçinde Yer Alması Sosyal Güvenlik Hukuku ile İş Hukuku Arasındaki İlişki Türk Sosyal Güvenlik Sisteminde Reform I. Genel Bilgi... 87

10 X II. Reformun Gerekçeleri ve Öngörülen Model Açısından Değerlendirilmesi Reformun Gerekçeleri ve Öngörüleri Reformun Gerekçeleri ve Etkinliği Açısından Değerlendirilmesi III. Reform Kapsamında Gerçekleştirilen Yasal Düzenlemelerin Temel Esasları Kurumsal Yapıda Tek Çatı Esası: 5502 Sayılı Sosyal Güvenlik Kurumu Yasası Sosyal Sigorta Hakları Açısından Tek Yasa Esası: 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Yasası Primsiz Ödemeler Açısından Tek Yasaya Doğru İKİNCİ KISIM TÜRK SOSYAL GÜVENLİK HUKUKUNDA SOSYAL SİGORTALAR Birinci Bölüm SOSYAL SİGORTALARIN UYGULANMA ALANI - YÖNETİMİ FİNANSMANI (PRİMLER) 9. Sosyal Sigortaların Uygulanma Alanı I. Kişiler Açısından Uygulanma Alanı A. Toplu Bakış B. Sigortalı Sayılanlar İş Sözleşmesine Göre Çalışan Sigortalılar (m.4/i, a) Bağımsız Çalışanlar (m.4/i, b) Devlet Memurları ve Diğer Kamu Görevlileri (m.4/i, c) C. Sigortalı Sayılmayanlar İşverenin Ücretsiz Çalışan Eşi Konut İçinde Yapılan İşlerde Çalışanlar Ev Hizmetlerinde Çalışanlar Askerlik Hizmetlerini Er ve Erbaş Olarak Yapmakta Olanlar İle Yedek Subay Okulu Öğrencileri Yabancı Ülkede Sosyal Sigortaya Tabi Olduğunu Belgeleyenler Yapım ve Üretim İşlerinde Çalışan Öğrenciler Sağlık Kurumlarında İşe Alıştırılmakta Olan Hasta veya Sakatlar Bağımsız Çalışanlar ve Devlet Memurlarından 18 Yaşından Küçük Olanlar Tarım İşlerinde Süreksiz İşlerde Çalışanlarla Tarımsal Faaliyette Bulunup Aylık Geliri Düşük Olanlar

11 XI 10. Bağımsız Çalışanlardan Aylık Geliri Düşük Olanlar Kamu İdarelerinin Dış Temsilciliklerinde İstihdam Edilenler Gençlik ve Spor Faaliyetlerinde Süreklilik Arz Etmeyecek Şekilde Görevlendirilenler D. Kısmen Sigortalı Sayılanlar Hükümlü ve Tutuklular Çıraklar ve İşletmelerde Mesleki Eğitim Gören Öğrenciler Stajyerler Üniversitede Kısmi Zamanlı Olarak Çalıştırılan Öğrenciler Harp Malulleri ile Vazife Malulü Olanlar Kursiyerler Yurt Dışına Çalışmak Üzere Gönderilenler sayılı Kanun Gereğince İş Kaybı Tazminatı Alanlar Sosyal Güvenlik Kurumlarından Malullük veya Emekli Aylığı Almakta Olanlar Taksiciler, Dolmuşçular ve Benzeri Nitelikteki Şehir İçi Toplu Taşıma Araçlarında Kısmi Süreli Çalışanlarla Tarım veya Orman İşlerinde Hizmet Akdiyle Süreksiz Olarak Çalışanların Sigortalılığı E. Sigortalılık Hallerinin Çakışması Zorunlu Sigortalılık Hallerinin Çakışması Zorunlu Sigortalılık ile İsteğe Bağlı Sigortalılığın Çakışması Yasal Düzenlemeye Uygun Olmayan Sigortalılık Hali ve Türü İçin Prim Ödenmesi F. Sigortalılığın Başlangıcı: Zorunluluk İlkesi Zorunluluk İlkesi Sigortalılığın Başlangıcı Sigortalıların Kuruma Bildirilmesi G. Sigortalılık Süresi ve Sigortalılık Niteliğinin Sona Ermesi Sigortalılık Süresi Sigortalılık Niteliğinin Sona Ermesi Özel düzenleme: Hastalık ve Analık Hükümlerinde Sigortalılık Niteliğinin Yitirilmesi Sigortalılık Niteliğinin Sona Erdiğinin Kuruma Bildirilmesi Bildirim Yükümlülüğünün Yerine Getirilmemesinin Yaptırımı. 201

12 XII H. Sigortalılık Sürelerinin Birleştirilmesi Sayılı Kanundan Önceki Dönem Sayılı Kanun Dönemi I. İsteğe Bağlı Sigortalılık Genel Olarak İsteğe Bağlı Sigortadan Yararlanma Koşulları İsteğe Bağlı Sigortalılığın Başlaması ve Sona Ermesi Primlerin Ödenmesi İsteğe Bağlı Sigortalılığın Sonuçları İ. Sigortalının Aile Bireyleri Bakmakla Yükümlü Olunan Kimseler Hak Sahipleri J. İşveren, İşveren Vekili ve Alt İşveren Kavramları İşveren İşveren Vekili Alt İşveren II. Yer Açısından Uygulanma Alanı İşyeri Kavramı İşyerinin Sosyal Sigortalar Kurumuna Bildirilmesi Sosyal Sigortaların İdari Yönetimi I. Genel Olarak II. Sosyal Güvenlik Sisteminde Yeniden Yapılanma III. Sosyal Güvenlik Kurumu Genel Olarak Kurumun Organları IV. Sosyal Sigortalarda Denetim Mekanizması Dış Denetim İç Denetim Yargısal Denetim Sosyal Sigorta Yüksek Sağlık Kurulu V. Sosyal Sigortalar Kurumunun Hukuksal Yapısı Kurum Tüzel Kişiliğinin Hukuksal Niteliği Kurumun İşlemleri ve Malvarlığı Sosyal Sigortaların Finansman Kaynağı Olarak Primler I. Prim Kavramı ve Prim Oranları

13 XIII 1. Prim Kavramı Prim Oranları II. Prim Matrahının Hesaplanması Primlerin Hesabında Esas Alınacak Kazançlar Prim Matrahına Dahil Edilmeyecek Kazançlar III. Sigortalının Günlük Kazancının Belirlenmesi ve Sınırları Günlük Kazancın Belirlenmesine İlişkin Temel Esaslar Aynı Zamanda Birden Fazla İşverenin İşinde Çalışan Sigortalının Primlerinin Hesaplanma Yöntemi Günlük Kazancın Alt ve Üst Sınırı IV. Aylık Prim ve Hizmet Belgesi, Kuruma Gönderilmesi ve Gönderilmemesinin Yaptırımı Aylık Prim ve Hizmet Belgesi Aylık Prim ve Hizmet Belgesinin Kurumca Re sen Düzenlenmesi ve Primlerin Re sen Hesaplanması Aylık Prim ve Hizmet Belgesinin Kuruma Verilmemesinin Yaptırımı: İdari Para Cezası Sigortalı Hizmetlerin (Sigortalılığın) Tespiti V. Primlerin Ödenmesi ve Ödenmemesinin Yaptırımı Prim Ödeme Yükümlüleri Primlerin Ödenme Süresi Primlerin Ödenmesine İlişkin Esaslar ve Tahsilatı Kolaylaştırıcı Düzenlemeler Sosyal Sigorta Primlerinde Teşvikler Primleri ve İdari Para Cezalarını Süresinde Ödememenin Yaptırımı: Gecikme Cezası ve Zammı ile Müteselsil Sorumluluk İşverenlerin Prim Borçlarının Ertelenmesi ve Yeniden Yapılandırılması (Taksitlendirilmesi) Kamu Kuruluşlarınca İhale Yoluyla Yaptırılan İşlerde İşverenlerin Kuruma Borcu Olmadığının Araştırılması ve Prim Borcunun Hakedişlerden Kesilmesi İhaleli İşler ile Özel Bina İnşaatı İşyerleri İçin Asgari İşçilik Tespiti ve İlişiksizlik Belgesi Verilmesi Prim Borçlarında Zamanaşımı Yersiz Alınan Primlerin Geri Verilmesi

14 XIV İkinci Bölüm SOSYAL SİGORTA TÜRLERİ Birinci Alt Ayırım Kısa Vadeli Sigorta Türleri 12. İş Kazası ve Meslek Hastalığı Sigortası I. İş Kazaları ve Meslek Hastalıklarının Ürkütücü Boyutları ve Önleyici Tedbirlerin Kaçınılmazlığı İş Kazaları ve Meslek Hastalıklarının Ürkütücü Boyutları İş Kazaları ve Meslek Hastalıklarının Başlıca Nedenleri Kazaları Önleyici Tedbirlerin Kaçınılmazlığı II. İş Kazası ve Meslek Hastalığı Kavramları A. İş Kazası Kavramı Genel Olarak İş Kazasının Tanımı İş Kazasının Unsurları İş Kazasının Kuruma Bildirilmesi ve Kurum Tarafından Soruşturulması B. Meslek Hastalığı Meslek Hastalığı Kavramı Meslek Hastalığını Saptama Yöntemi III. Sigortalıya ve Hak Sahiplerine Sağlanan Yardımlar A. Sigortalıya Yapılacak Yardımlar Sağlık Yardımları Parasal Yardımlar B. Sigortalının Ölümü Halinde Hak Sahiplerine Yapılan Parasal Yardımlar Cenaze Giderlerinin Ödenmesi Eş ve Çocuklara Gelir (Ölüm Geliri) Bağlanması Evlenme Ödeneği Sigortalının Ana ve Babasına Gelir (Ölüm Geliri) Bağlanması Hak Sahiplerinin Gelirlerinin Başlangıcı, Kesilmesi ve Yeniden Bağlanması IV. İş Kazası veya Meslek Hastalığı Nedeniyle İşveren ve Üçüncü Kişilerin Sosyal Sigortalar Kurumu Karşısındaki Sorumluluğu A. İşverenin Sosyal Güvenlik Kurumu Karşısındaki Sorumluluğu

15 XV 1. SSGSSK. m. 21 Çerçevesinde İşverenin Sorumluluğu Yasal Yükümlülüklerini Yerine Getirmeyen İşverenin Kurum Karşısındaki Sorumluluğu B. Üçüncü Kişilerin Kurum Karşısındaki Sorumluluğu Hastalık Sigortası I. Genel Olarak II. Sigortalıya Sağlanan Yardımlar A. Sağlık Yardımları B. Geçici İş Göremezlik Ödeneği Hak Kazanma Koşulları Miktarı ve Ödenmesi Geçici İşgöremezlik Ödeneğinin Verilmemesi, Geri Alınması veya Azaltılması III. Sigortalının Hastalığı Nedeniyle İşverenin ve Üçüncü Kişinin Sorumluluğu İşverenin Kurum Karşısındaki Sorumluluğu Üçüncü Kişinin Kurum Karşısındaki Sorumluluğu Analık Sigortası I. Genel Olarak II. Sigortalı Kadına veya Sigortalı Erkeğin Sigortalı Olmayan Karısına Sağlanan Yardımlar ve Koşulları Sağlık Hizmetleri Emzirme Ödeneği Geçici İş Göremezlik Ödeneği İkinci Alt Ayırım Uzun Vadeli Sigorta Türleri 15. Malullük Sigortası I. Genel Olarak II. Malullük Aylığı Aylık Bağlama Koşulları Aylığın Hesaplanma Yöntemi Aylıkların Başlangıcı, Ödenmesi ve Alt Sınırı Aylığın Değişmesi Aylığın Kesilmesi ve Yeniden Başlaması Gelir ve Aylıkların Birleşmesi

16 XVI III. Devlet Memurları ve Diğer Kamu Görevlileri Açısından Özel Malullük Durumları: Vazife Malullüğü ve Harp Malullüğü Vazife Malullüğü Harp Malullüğü IV. Malullük Aylığı Alanlara Sağlanan Diğer Yardımlar Sağlık Yardımı İşe Alıştırma (Rehabilitasyon) Sosyal Yardım Zammı Yol Parası ve Zorunlu Giderler Devlet Memurlarına (m.4/i, c) Özgü Bir Yardım: Emekli İkramiyesi Ödenmesi V. Kurumun Bağladığı Malullük Aylığını Üçüncü Kişilere Rücuu Yaşlılık Sigortası I. Yaşlılık Sigortasının Amacı II. Yaşlılık Sigortası Yardımı: Yaşlılık Aylığı A. Yaşlılık Aylığı Koşulları Belirli Bir Yaşın Doldurulması ve Prim Ödeme Gün Sayısının Tamamlanması Sigortalının İşine veya Sağlık Durumuna Bağlı Olarak Yaş ve Prim Ödemeye İlişkin Özel Koşullar İşten Ayrılma Sigortalının Kuruma Başvurması B. Koşulları Etkileyen Nedenler Yaşla İlgili Olanlar Primle İlgili Olanlar Sigortalılık Süresi ve Prim Ödeme Gün Sayısını Etkileyen Nedenler C. Yaşlılık Aylığının Hesaplanması Genel Olarak Ortalama Aylık Kazanç Yaşlılık Aylığı Oranı Yaşlılık Aylığının Hesabında Geçiş Hükümleri Aylığın Başlangıç Tarihine Göre Güncelleme D. Yaşlılık Aylığına İlişkin Özel Düzenlemeler: Bazı Kamu Görevlilerinin Yaşlılık Aylıkları Cumhurbaşkanı, TBMM Başkanı ve Başbakana Aylık Bağlanması Yaş Haddinden, Kadrosuzluk ya da Disiplin Nedeniyle Resen Yaşlılık Aylığı Bağlanacak Haller

17 XVII E. Yaşlılık Aylığının Ödenmesi Kurumca Yapılacak Yaşlılık Aylığı Tahsis İşlemleri Yaşlılık Aylığının Başlangıcı ve Ödenme Dönemleri Avans Ödenmesi Yaşlılık Aylığının Bildirimi Yaşlılık Aylığının Alt Sınırı ve Artırılması Değişen Gelir ve Aylıkların Başlangıcı Yersiz Ödemelerin Geri Alınması Yaşlılık Aylığının Devir ve Haciz Yasağı F. Yaşlılık Aylığının Kesilmesi ve Yeniden Bağlanması Genel Kural Sosyal Güvenlik Destek Primi Ödeyerek Çalışma G. Gelir ve Aylıkların Birleşmesi III. Toptan Ödeme IV. Yaşlılık Aylığı Alanlara Sağlanan Öteki Yardımlar Sağlık Yardımı Sosyal Yardım Zammı Kamu Görevlilerine İlişkin Özel Bir Yardım: Emekli İkramiyesi Ödenmesi V. Tarım İşlerinde Çalışanlara Bağlanacak Yaşlılık Aylığı Yaşlılık Aylığına Hak Kazanma Koşulları Yaşlılık Aylığı Geçiş Dönemi Özel Koşulları Ölüm Sigortası I. Genel Olarak II. Ölüm Sigortası Temel Yardımı: Ölüm Aylığı Ölüm Sigortası Yardımlarından Yararlanacaklar Ölüm Aylığının Koşulları Ölüm Aylığına Esas Olacak Sigortalı Aylığı Aylığın Hak Sahipleri Arasında Paylaştırılması Hak Sahiplerinin Kuruma Başvurması Ölüm Aylığının Başlangıcı Ölüm Aylığının Ödenmesi Aylıkların Alt ve Üst Sınırı Ölüm Aylıklarının Artırılması, Kesilmesi ve Yeniden Bağlanması ile Yoklama İşlemleri Aylıkların Birleşmesi Ölüm Aylığının Avans Olarak Ödenmesi ve Haciz Yasağı Yersiz Ödemelerin Geri Alınması

18 XVIII III. Ölüm Sigortasından Sağlanan Diğer Yardımlar Toptan Ödeme Evlenme Ödeneği Cenaze Ödeneği Sağlık Yardımı Sosyal Yardım Zammı Kamu Görevlisinin Ölümü Halinde Özel Bir Yardım: Emekli İkramiyesi IV. Kurumun Bağladığı Ölüm Aylığını Üçüncü Kişilere Rücuu Üçüncü Bölüm 5510 SAYILI YASADAN ÖNCE SİGORTALI OLAN KAMU GÖREVLİLERİNE UYGULANACAK HÜKÜMLER Sayılı Emekli Sandığı Kanunundan Kaynaklanan Hakları I. Genel Olarak II. Emekli Sandığı İştirakçilerine Aylık Bağlanması Emekli Aylığı Malullük Aylığı Dul ve Yetim Aylığı Aylık Alanlarla İlgili Ortak Kurallar Aylıkların Alt Sınırı III. Toptan Ödeme IV. Keseneklerin Geri Verilmesi Devlet Memuru ve Diğer Kamu Görevlilerinin 657 Sayılı Kanundan Kaynaklanan Hakları I. Hastalık İzni II. Aile Yardımı ve Doğum Yardımı Ödeneği III. Ölüm Yardımı Dördüncü Bölüm İŞSİZLİK SİGORTASI 20. İşsizlik Sigortasının Kapsamı-Yönetimi-Finansmanı I. Genel Olarak İşsizliğin Bireysel ve Toplumsal Etkileri İşsizlik ve Sosyal Güvenlik İşsizlik Sigortasının Amacı ve Özellikleri

19 XIX II. İşsizlik Sigortasının Kapsamı Sigortalı Sayılanlar Sigortalı Sayılmayanlar Sigortalıların Tescili İşsizlik Sigortası Açısından İşveren, İşveren Vekili ve İşyeri Kavramları III. İşsizlik Sigortasının Yönetimi ve Finansmanı İdari Yönetimi Finansman (Gelir) Kaynakları ve Finansman Yöntemi İşsizlik Sigortası Yardımları I. İşsizlik Ödeneği İşsizlik Ödeneğine Hak Kazanma Koşulları İşsizlik Ödeneğinin Miktarı ve Ödenme Süresi II. Geçici İşsizlik Halinde İşçilere Kısa Çalışma Ödeneği Verilmesi III. Ücret Garanti Fonundan Ücret Ödemesi Yapılması IV. Sigorta Primlerinin Ödenmesi V. İş Bulma ve Mesleki Eğitim Yardımı ÜÇÜNCÜ KISIM GENEL SAĞLIK SİGORTASI 22. Temel Bilgiler I. Sağlık ve Hastalık II. Sağlık Hakkı ve Yaşam Hakkı Anayasası nda Sağlık Hakkı Anayasası nda Sağlık Hakkı Anayasa Mahkemesi Kararlarında Sağlık Hakkı III. Sağlık Hizmetleri Tanım Sağlık Hizmetlerinin Özellikleri Sağlık Hizmetlerinin Çeşitleri Sağlık Hizmetlerinin Gelişimi Sağlık Hizmetlerinin Örgütlenmesi Sağlık Hizmetine Katılanların Hak ve Sorumlulukları IV. Sağlık Sistemleri Ulusal Sağlık Sistemi Hastalık Sigortası Sistemi

20 XX 3. Liberal Sağlık Sistemi Sağlık Sistemlerinde Reform Uygulamaları Türkiye nin Sağlık Sistemi I. Genel Bilgiler II. Genel Sağlık Sigortasına Geçiş Tarihçe Genel Sağlık Sigortası Kanun Taslak ve Tasarıları Kanunun Hazırlanışı Genel Sağlık Sigortası I. Genel Sağlık Sigortasının Kapsamı s. Kanun m. 60 a göre Genel Sağlık Sigortası İşlemleri Yönetmeliği ne göre sayılı Kanun a göre sayılı Kanun a göre s. KHK ye göre Genel Sağlık Sigortalısının Bakmakla Yükümlü Olduğu Kişiler A. Genel Olarak B. Eşler Açısından C. Çocuklar Açısından D. Anne ve Baba Açısından E. Askeri Öğrenciler Açısından Genel Sağlık Sigortalısının Bakmakla Yükümlü Olduğu Kişi Sayılmayanlar II. Genel Sağlık Sigortasının Genellenmesi ve Gelir Testi Uygulamaları Uygulama Gelir Testi Uygulanacak Kişiler Uygulamaya İlişkin Sorunlar Gelir Testi Uygulamasının Değerlendirilmesi III. Kapsam Dışında Kalanlar IV. Genel Sağlık Sigortalısının Tescili Bildirimsiz (Kendiliğinden) Tescil Bildirimli Tescil V. Genel Sağlık Sigortasından Yararlanma VI. Kapsamdaki Sağlık Hizmetleri Koruyucu Sağlık Hizmetleri Hastalık Halinde Sağlık Yardımı

21 XXI 3. Analık Halinde Sağlık Yardımları Ağız ve Diş Tedavisi Diğer Sağlık Yardımları VII. Sağlık Yardımlarının Belirlenmesi VIII. Yurtdışında Tedavi Yurtdışında Tedavi Olanağından Yararlanabilecekler Gruplar Arasındaki Farklılıklar IX. Sağlıkla İlgili Diğer Yardımlar Yol Gideri ve Gündelik Refakatçi Gideri Yol, Yatak, Yemek Giderlerinin Saptanması X. Kapsam Dışındaki Sağlık Hizmetleri Estetik Amaçlı Sağlık Hizmetleri Sağlık Bakanlığınca İzin veya Ruhsat Verilmeyen Sağlık Hizmetleri Yabancıların Kronik Hastalıkları madde Kapsamı Dışındaki Sağlık Hizmetleri XI. Sağlık Yardımlarının Koşulları Prim Koşulu Kimlik Bildirimi Sağlık Yardımlarının Süresi XII. Sağlık Hizmet Bedelleri Sağlık Hizmetleri Fiyatlandırma Komisyonu Gündelik, Yol, Yatak ve Yemek Giderleri Diğer Sağlık Hizmetleri XIII. Sağlık Hizmetlerinin Sunumu Sağlık Hizmet Sunucuları Sağlık Hizmet Bedellerinin Sunuculara Uyumu XIV. Katılım Payı Katılım Payı Alınacak Sağlık Hizmetleri Katılım Payı Alınmayacak Durumlar Katılım Paylarının Tahsili Katılım Payı İadesi XV. Hizmet Basamakları ve Sevk Zinciri Resmi Sağlık Kuruluşları Özel Sağlık Kuruluşları Basamaklandırılamayan Sağlık Kuruluşları

22 XXII XVI. Sağlık Hizmetlerinin Sunumu ve İlave Ücret Kamu Dışındaki Sağlık Kuruluşlarında İlave Ücret Kamu Sağlık Hizmeti Sunucularında İlave Ücret İlave Ücretlerin Saptanması İlave Ücret Alınmayacak Haller XVII. Sağlık Hizmet Sunucularının Sınıflandırılması XVIII. Sağlık Hizmet Sunucularının Duyurulması XIX. Genel Sağlık Sigortasında Sorumluluk İşverenin Sorumluluğu Sigortalının Sorumluluğu Üçüncü Kişinin Sorumluluğu XX. Kayıt, Bildirim Zorunluluğu ve Gizlilik XXI. Kurumun Denetim Yetkisi XXII. Yaptırımlar İdari Para Cezası İdari Yaptırımlar ve Fesih Diğer Yaptırımlar XXII. Değerlendirme Türkçe Açısından Sistematik Açıdan Norm ve Standart Birliği Açısından İç Atıflar Açısından Normlar Hiyerarşisi Açısından OECD Verileri Açısından Artan Sağlık Harcamaları Açısından DÖRDÜNCÜ KISIM BİREYSEL EMEKLİLİK -TASARRUF VE YATIRIM SİSTEMİ 25. Genel Bilgi I. Sosyal Güvenlikte Bireysel Tasarruf ve Özel Sigorta Tekniği II. Bireysel Emeklilik Modelleri III. Emeklilik Fonları Konusunda Yabancı Ülke Deneyimleri ve Sisteme Yönelik Eleştiriler Yabancı Ülke Deneyimleri Sisteme Yönelik Eleştiriler

23 XXIII 26. Türkiye de Bireysel Emeklilik Sisteminin Kurumsal Yapısı ve Bireysel Emeklilik Koşulları I. Kurumsal Yapı Emeklilik Şirketi Bireysel Emeklilik Aracıları II. Emeklilik Yatırım Fonları ve Portföy Yöneticileri III. Denetim İç Denetim Bağımsız Dış Denetim IV. Bireysel Emeklilik Sisteminde Tanınan Vergi Avantajları V. Bireysel Emeklilik Sistemine Katılma ve Emeklilik Aylığına Hak Kazanma Koşulları Bireysel Emeklilik Sisteminin Kişiler Açısından Kapsamı Emeklilik Sözleşmesi VI. Emekliliğe Hak Kazanma Koşulları ve Emeklilik Seçenekleri Emekliliğe Hak Kazanma Koşulları Emeklilik Seçenekleri BEŞİNCİ KISIM TÜRK SOSYAL GÜVENLİK HUKUKUNDA PRİMSİZ REJİM (SOSYAL YARDIM VE SOSYAL HİZMETLER) 27. Genel Bilgiler ve Sosyal Yardımlar I. Genel Bilgiler II. Primsiz Rejimle İlgili Tasarılar ve Kanunlar Primsiz Ödemeler Kanunu Tasarı Taslağı Sosyal Yardımlar ve Primsiz Ödemeler Kanunu Tasarısı Taslağı Sosyal Hizmetler ve Yardımlar Hakkında Kanun Tasarısı Sosyal Güvenlik Kurumu Kanunu Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname III. Sosyal Yardımlar Ülkeye Hizmeti Geçmiş Vatandaşları Korumaya Yönelik Yardımlar Muhtaç Vatandaşları Korumaya Yönelik Yardımlar Öğretmenliği Desteklemeye Yönelik Yardımlar Konut Edindirmeye Yönelik Yardımlar Başarılı Sporcuları Desteklemeye Yönelik Yardımlar

24 XXIV 28. Sosyal Hizmetler I. Genel Olarak II. Muhtaç, Çocuk, Sakat ve Yaşlılara Sağlanan Sosyal Hizmetler sayılı Sosyal Hizmetler Kanunu Özel Eğitim Hakkında 573 sayılı KHK III. Sağlık Hizmetleri sayılı Kanun sayılı Kanun sayılı Kanun (Yeşil Kart Uygulaması) IV. Konut Edindirme Hizmeti Bibliyografya

25 KISALTMALAR AB : Avrupa Birliği ABD : Ankara Barosu Dergisi ad-rg : Adı geçen Resmi Gazete agm : adı geçen makale agr : adı geçen rapor AISS : Association Internationale de la Sécurité Sociale Amme Alacakları Tahsil Yön. : Sosyal Güvenlik Kurumunca 6183 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanuna Göre Kullanılacak Yetkilere İlişkin Yönetmelik art : Article AYİM : Aysekir Yüksek İdare Mahkemesi AYM : Anayasa Mahkemesi AYMKD : Anayasa Mahkemesi Kararlar Dergisi Bağ-Kur : Esnaf ve Sanatkarlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kanunu BD : Baro Dergisi BKK : Bakanlar Kurulu Kararı bkz. : bakınız C : Cilt CSS : Code de la Sécurité Sociale Dan. : Danıştay Dan D. : Danıştay Dergisi değ. : değişik DİE : Devlet İstatistik Enstitüsü dn : Dipnot DPT : Devlet Planlama Teşkilatı E : Esas Fiili Hizmet Yön. : Fiili Hizmet Süresi Zammı Uygulamasının Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik geç. : geçici Gelir/Aylık Ödeme Teb. : Gelir/Aylık Ödeme ve Yoklama İşlemleri Hakkında Tebliğ

26 XXVI GSMH : Gayri Safi Milli Hasıla GSSİY : Genel Sağlık Sigortası İşlemleri Yönetmeliği Güç Kaybı Yön. : Çalışma Gücü ve Meslekte Kazanma Gücü Kaybı Oranı Tespit İşlemleri Yönetmeliği Hak Ediş Yön. : Sosyal Güvenlik Kurumu Prim ve İdari Para Cezası Borçlarının Hakedişlerden Mahsubu, Ödenmesi ve İlişiksizlik Belgesinin Aranması Hakkında Yönetmelik HD : Hukuk Dergisi İBD : İstanbul Barosu Dergisi İHD : İş Hukuku Dergisi İHSGHD : İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik Hukuk Dergisi İHU : İş Hukuku Uygulaması İKİD : İlmi ve Kazai İçtihatlar Dergisi İLO : International Labour Office İsteğe Bağlı Teb. : İsteğe Bağlı Sigorta İşlemleri Hakkında Tebliğ İŞKUR : Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü İşyeri Tescili Teb. : 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu Uyarınca İşyerlerinin Tesciline İlişkin Usul Ve Esaslar Hakkında Tebliğ İZBD : İzmir Barosu Dergisi K : Karar Kamu Elemanları Denetim Yön.: Kamu İdarelerinin Denetim Elemanlarınca Yapılacak Tespitler Hakkında Yönetmelik Kamu Maluliyet Teb. : Kamu Görevlilerinin Maluliyet İşlemleri Hakkında Tebliğ Karş. : Karşılaştırınız KHK : Kanun Hükmünde Kararname Kısa Vadeli Sigorta Kolları Teb.: Kısa Vadeli Sigorta Kolları Uygulama Tebliği Kültür Prim Teşvik Yön. : Kültür Yatırım ve Girişimlerine Gelir Vergisi Stopajı, Sigorta Primi İşveren Payı ve Su Bedeli İndirimi İle Enerji Desteği Uygulamasına Dair Yönetmelik m. : madde MYÖ : Malullük, yaşlılık, ölüm No. : Numara Peşin Sermaye Değerleri Teb. : İş Kazası ve Meslek Hastalığı Sigortası Bakımından İşverenin, Üçüncü Kişilerin ve Sigortalıların Sorumluluğu ile Peşin Sermaye Değerlerinin Hesaplanmasıyla İlgili İşlemler Hakkında Tebliğ

27 XXVII Rev. fran. Aff. Soc. : Revue française des Affaires Sociales Rev. İnt. Trav. : Revue Internationale du Travail Rev. İnt. Séc. Soc : Revue İnternationale de Sécurité Sociale RG : Resmi Gazete s. : sayfa S. : Sayı SGKurumu : Sosyal Güvenlik Kurumu SGDD : Sosyal Güvenlik Dünyası Dergisi SGDP : Sosyal Güvenlik Destek Primi SSİY : Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliği SSGSSK : Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu SSK. : Sosyal Sigortalar Kanunu SSKK : Sosyal Sigortalar Kurumu Kanunu SSKurumu : Sosyal Sigortalar Kurumu SSSİT : Sosyal Sigorta Sağlık İşlemleri Tüzüğü SSYSK. Yön. : Sosyal Sigorta Yüksek Sağlık Kurulunun Görev, Yetki, Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik. UÇÖ : Uluslararası Çalışma Örgütü t : tarih TEFE : Toptan Eşya Fiyat Endeksi TBK : Türk Borçlar Kanunu TBMM : Türkiye Büyük Millet Meclisi Tekstil İşv. D. : Tekstil İşveren Dergisi TÜFE : Tüketici Fiyat Endeksi T.C. : Türkiye Cumhuriyeti Uyuşm. Mah : Uyuşmazlık Mahkemesi vd : ve devamı Y : Yıl Yarg. : Yargıtay Yarg. 10 HD. : Yargıtay Onuncu Hukuk Dairesi YHGK : Yargıtay Hukuk Genel Kurulu YHD : Yasa Hukuk Dergisi YKD : Yargıtay Kararları Dergisi

28

Ödev Teslimi Ortalama İntihal. Sunum. Sonuç

Ödev Teslimi Ortalama İntihal. Sunum. Sonuç Ödev Konusu Öğrenci Adı-Soyadı Sunum Ödev Teslimi Ortalama İntihal Sonuç 1 Sosyal Güvenlik Kavramı ve Sosyal Riskler 2 Sosyal Güvenlik Sistemlerinin Dünya daki Gelişimi 3 Türk Sosyal Güvenlik Sisteminin

Detaylı

BİRİNCİ KISIM SOSYAL GÜVENLİK HUKUKUNA GİRİŞ Birinci Bölüm SOSYAL GÜVENLİK KAVRAMI VE TARİHSEL GELİŞİMİ

BİRİNCİ KISIM SOSYAL GÜVENLİK HUKUKUNA GİRİŞ Birinci Bölüm SOSYAL GÜVENLİK KAVRAMI VE TARİHSEL GELİŞİMİ İ Ç İ N D E K İ L E R BİRİNCİ KISIM SOSYAL GÜVENLİK HUKUKUNA GİRİŞ Birinci Bölüm SOSYAL GÜVENLİK KAVRAMI VE TARİHSEL GELİŞİMİ 1. Sosyal Güvenlik Kavramı 1 I. Sosyal güvenlik ve sosyal riskler 2 1. Genel

Detaylı

İÇİNDEKİLER BİRİNCİ KISIM İKİNCİ KISIM BİRİNCİ BÖLÜM İKİNCİ BÖLÜM ÜÇÜNCÜ BÖLÜM ÖNSÖZ...5 İÇİNDEKİLER SAYILI KANUN UN GENEL GEREKÇESİ...

İÇİNDEKİLER BİRİNCİ KISIM İKİNCİ KISIM BİRİNCİ BÖLÜM İKİNCİ BÖLÜM ÜÇÜNCÜ BÖLÜM ÖNSÖZ...5 İÇİNDEKİLER SAYILI KANUN UN GENEL GEREKÇESİ... İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...5 İÇİNDEKİLER...7 5510 SAYILI KANUN UN GENEL GEREKÇESİ... 15 BİRİNCİ KISIM Amaç, Kapsam ve Tanımlar MADDE 1 : Amaç... 25 MADDE 2 : Kapsam... 26 MADDE 3 : Tanımlar... 27 İKİNCİ KISIM

Detaylı

SOSYAL GÜVENLİK KANUNLARI

SOSYAL GÜVENLİK KANUNLARI M. 1-2 Türkiye Cumhuriyeti Anayasası Prof.Dr. Ali GÜZEL Kadir Has Üniversitesi Hukuk Fakültesi Yrd. Doç. Dr. Saim OCAK Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Yrd. Doç. Dr. Ercüment ÖZKARACA Marmara Üniversitesi

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Önsöz... vii GİRİŞ... 1 I. BÖLÜM ÇALIŞMA HUKUKU VE ÇALIŞMA HUKUKU İLE İLGİLİ KURULUŞLAR

İÇİNDEKİLER. Önsöz... vii GİRİŞ... 1 I. BÖLÜM ÇALIŞMA HUKUKU VE ÇALIŞMA HUKUKU İLE İLGİLİ KURULUŞLAR İÇİNDEKİLER Önsöz... vii GİRİŞ... 1 I. BÖLÜM ÇALIŞMA HUKUKU VE ÇALIŞMA HUKUKU İLE İLGİLİ KURULUŞLAR 1.ÇALIŞMA HUKUKU... 3 2. ÇALIŞMA HUKUKU İLE İLGİLİ KURULUŞLAR... 4 I- MİLLİ ÇALIŞMA HUKUKU KURULUŞLARI...

Detaylı

İŞ KANUNLARI. Prof.Dr. Ali GÜZEL. Yrd. Doç. Dr. Saim OCAK. Yrd. Doç. Dr. Ercüment ÖZKARACA. M. 1-2 Türkiye Cumhuriyeti Anayasası

İŞ KANUNLARI. Prof.Dr. Ali GÜZEL. Yrd. Doç. Dr. Saim OCAK. Yrd. Doç. Dr. Ercüment ÖZKARACA. M. 1-2 Türkiye Cumhuriyeti Anayasası M. 1-2 Türkiye Cumhuriyeti Anayasası Prof.Dr. Ali GÜZEL Kadir Has Üniversitesi Hukuk Fakültesi Yrd. Doç. Dr. Saim OCAK Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Yrd. Doç. Dr. Ercüment ÖZKARACA Marmara Üniversitesi

Detaylı

İŞ KANUNU ve ÇALIŞMA YAŞAMI KANUNLARI

İŞ KANUNU ve ÇALIŞMA YAŞAMI KANUNLARI 6 9 İŞ KANUNU ve ÇALIŞMA YAŞAMI KANUNLARI İş Kanunu 1475 sayılı İş Kanunu nun 14. Maddesi Deniz İş Kanunu Basın İş Kanunu İş Mahkemeleri Kanunu İşsizlik Sigortası Kanunu Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi

Detaylı

TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANAYASASI

TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANAYASASI 6 1 TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANAYASASI Kavramlar Türk Bayrağı Kanunu İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi (11. Protokol ile Düzenlenen Metin) Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi (11.

Detaylı

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü Sayı : 24010506/031/90 31 /1/2017 Konu : Prime esas kazançların alt ve üst sınırları ile bazı işlemlere esas tutarlar GENELGE 2017-5

Detaylı

İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM SOSYAL GÜVENLİK

İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM SOSYAL GÜVENLİK İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM SOSYAL GÜVENLİK I- TANIMI... 19 II- RİSK KAVRAMI... 19 A- FİZYOLOJİK RİSKLER... 20 B- MESLEKİ RİSKLER... 20 C- SOSYO-EKONOMİK RİSKLER... 21 III- SOSYAL GÜVENLİĞİN YÖNTEMLERİ...

Detaylı

SOSYAL SİGORTALAR KANUNU BİRİNCİ KİTAP SOSYAL SİGORTA KANUNU HÜKÜMLERİ :

SOSYAL SİGORTALAR KANUNU BİRİNCİ KİTAP SOSYAL SİGORTA KANUNU HÜKÜMLERİ : SOSYAL SİGORTALAR KANUNU BİRİNCİ KİTAP BİRİNCİ KISIM SOSYAL SİGORTA KANUNU HÜKÜMLERİ : 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu Sosyal Sigortalar Kanununun ek ve son değişiklikleri Açıklamalar, ilgili yargıtay

Detaylı

GENEL BAŞKAN SUNUŞ 3 ÖNSÖZ 5 BIRINCI BÖLÜM

GENEL BAŞKAN SUNUŞ 3 ÖNSÖZ 5 BIRINCI BÖLÜM GENEL BAŞKAN SUNUŞ 3 ÖNSÖZ 5 BIRINCI BÖLÜM EMEKLILIKLE ILGILI TEMEL KAVRAMLAR 15 1. EMEKLİ KİME DENİR? 17 2. HAK SAHİBİ KİMLERDİR? 17 3. MALÛL SAYILMA NE DEMEKTİR? 17 4. VAZİFE MALÛLLÜĞÜ NEDİR? 18 5. UZUN

Detaylı

27.01.2015/3-1 ÖZET :

27.01.2015/3-1 ÖZET : 27.01.2015/3-1 2015 YILINDA UYGULANACAK PRİME ESAS KAZANÇLARIN ALT VE ÜST SINIRLARI İLE BAZI İŞLEMLERE ESAS TUTARLARA İLİŞKİN 2015/4 SAYILI GENELGE YAYIMLANDI ÖZET : 4857 sayılı İş Kanununun 39 uncu maddesine

Detaylı

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü GENELGE 2014-1

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü GENELGE 2014-1 T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü Sayı : 24010506/0100602/ 42 15/1/2014 Konu : Prime esas kazançların alt ve üst sınırları ile bazı işlemlere esas tutarlar GENELGE

Detaylı

Adres : Mithatpaşa Cad. No : 7 Sıhhiye/ANKARA Ayrıntılı Bilgi : A.ARAS Dai. Bşk. V.

Adres : Mithatpaşa Cad. No : 7 Sıhhiye/ANKARA Ayrıntılı Bilgi : A.ARAS Dai. Bşk. V. T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü Telefon : 0312 458 71 10 Faks : 0312 432 12 37 1/8 Sayı : 24010506/0100602/ 42 15/1/2014 Konu : Prime esas kazançların alt ve üst

Detaylı

TCK-CMK-CGTİK-PVSK ve İLGİLİ MEVZUAT

TCK-CMK-CGTİK-PVSK ve İLGİLİ MEVZUAT 6 8 T.C. ANAYASASI TCK-CMK-CGTİK-PVSK ve İLGİLİ MEVZUAT Kavramlar Türk Ceza Kanunu TCK nın Yürürlük ve Uygulama Şekli Hakkında Kanun Kabahatler Kanunu Ceza Muhakemesi Kanunu CMK nın Yürürlük ve Uygulama

Detaylı

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü Sayı : B.13.2.SGK.0.10.04.00/73-031/93 23/1/2013 Konu : Prime esas kazançların alt ve üst sınırları ile bazı işlemlere esas tutarlar

Detaylı

GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNUNUN KURUMSAL UYGULAMALARIMIZA GETİRDİĞİ DEĞİŞİKLİKLER

GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNUNUN KURUMSAL UYGULAMALARIMIZA GETİRDİĞİ DEĞİŞİKLİKLER SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNUNUN KURUMSAL UYGULAMALARIMIZA GETİRDİĞİ DEĞİŞİKLİKLER (28.02.2009 ve 28.09.2009 tarihli değişikliklerle güncellenmiştir.) Mehmet TURŞUCU Mali Hizmetler

Detaylı

SİRKÜLER RAPOR SGK PRİMİNE ESAS KAZANÇLARIN ALT VE ÜST SINIRLARI

SİRKÜLER RAPOR SGK PRİMİNE ESAS KAZANÇLARIN ALT VE ÜST SINIRLARI SİRKÜLER RAPOR Sirküler Tarihi : 17.01.2014 Sirküler No : 2014 / 4 SGK PRİMİNE ESAS KAZANÇLARIN ALT VE ÜST SINIRLARI Bilindiği üzere Asgari Ücret Tespit Komisyonu tarafından milli seviyede tek asgari ücret

Detaylı

TÜRK HUKUKUNDA BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİ VE VERGİLENDİRİLMESİ

TÜRK HUKUKUNDA BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİ VE VERGİLENDİRİLMESİ Dr. SERKAN ACUNER Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Ardeşen Meslek Yüksek Okulu Öğretim Elemanı TÜRK HUKUKUNDA BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİ VE VERGİLENDİRİLMESİ İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII İÇİNDEKİLER... IX

Detaylı

TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİNİN DÜZEYİ VE TÜRLERİ

TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİNİN DÜZEYİ VE TÜRLERİ Doç. Dr. Talat CANBOLAT Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku Anabilim Dalı 6356 SAYILI KANUNA GÖRE TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİNİN DÜZEYİ VE TÜRLERİ Yayın No : 2931 Hukuk Dizisi : 1442

Detaylı

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü Sayı : B.13.2.SGK.0.10.04.00/73-031/ 65 24/1/2012 Konu : Prime esas kazançların alt ve üst sınırları ile bazı işlemlere esas tutarlar

Detaylı

İÇİNDEKİLER GİRİŞ...1 BİRİNCİ KISIM SOSYAL GÜVENLİĞE GENEL BAKIŞ

İÇİNDEKİLER GİRİŞ...1 BİRİNCİ KISIM SOSYAL GÜVENLİĞE GENEL BAKIŞ İÇİNDEKİLER GİRİŞ...1 BİRİNCİ KISIM SOSYAL GÜVENLİĞE GENEL BAKIŞ I. SOSYAL GÜVENLİK KAVRAMI...3 II. SOSYAL GÜVENLİK KAPSAMINDAKİ RİSKLER...7 A MESLEKİ RİSKLER...8 B. FİZYOLOJİK RİSKLER... 9 C. SOSYO-EKONOMİK

Detaylı

SOSYAL GÜVENLĠK HUKUKU VE BĠLĠRKĠġĠLĠK EĞĠTĠMĠ SERTĠFĠKA PROGRAMI 10 11 Ekim / 17 18 Ekim 2015 ANKARA

SOSYAL GÜVENLĠK HUKUKU VE BĠLĠRKĠġĠLĠK EĞĠTĠMĠ SERTĠFĠKA PROGRAMI 10 11 Ekim / 17 18 Ekim 2015 ANKARA BAġKENT ÜNĠVERSĠTESĠ EĞĠTĠM VE DANIġMANLIK MERKEZĠ SOSYAL GÜVENLĠK HUKUKU VE BĠLĠRKĠġĠLĠK EĞĠTĠMĠ SERTĠFĠKA PROGRAMI 10 11 Ekim / 17 18 Ekim 2015 ANKARA ĠletiĢim: 0312 988 12 60-0542 624 9040 Programın

Detaylı

İŞ VE SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU

İŞ VE SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU Editörler Yrd. Doç. Dr. İbrahim Görücü & Işıl Tüzün Arpacıoğlu İŞ VE SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU Yazarlar Yrd.Doç.Dr.Abdulvahap Akıncı Yrd.Doç.Dr.Ali Konak Dr. Meltem Arat Kifayet Erdem Ömer Nabi Baykal Şahin

Detaylı

GENEL SAĞLIK SİGORTASI GEÇİŞ SÜRESİNİN TAMAMLANMASI VE KURUMLARIN SAĞLIK YARDIMLARININ SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNA DEVİR İŞLEMLERİNE İLİŞKİN TEBLİĞ

GENEL SAĞLIK SİGORTASI GEÇİŞ SÜRESİNİN TAMAMLANMASI VE KURUMLARIN SAĞLIK YARDIMLARININ SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNA DEVİR İŞLEMLERİNE İLİŞKİN TEBLİĞ GENEL SAĞLIK SİGORTASI GEÇİŞ SÜRESİNİN TAMAMLANMASI VE KURUMLARIN SAĞLIK YARDIMLARI Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığından: GENEL SAĞLIK SİGORTASI GEÇİŞ SÜRESİNİN TAMAMLANMASI VE KURUMLARIN SAĞLIK YARDIMLARININ

Detaylı

SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİSİ (4/c) ( TARİHİNDEN ÖNCE İŞE BAŞLAYANLAR İÇİN)(1)

SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİSİ (4/c) ( TARİHİNDEN ÖNCE İŞE BAŞLAYANLAR İÇİN)(1) SGK İŞLEMLERİ SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİSİ (4/c) (01.10.2008 TARİHİNDEN ÖNCE İŞE BAŞLAYANLAR İÇİN)(1) 01.10.2008 den önce iştirakçi olup, 01.10.2008 tarihi itibarıyla 4c li sigortalıların emekli keseneğine

Detaylı

Kanun No. 5454 Kabul Tarihi : 8.2.2006

Kanun No. 5454 Kabul Tarihi : 8.2.2006 Kanun T.C. Emekli Sandığı, Sosyal Sigortalar Kurumu ve Bağ-Kur'dan Aylık veya Gelir Almakta Olanlara Ek Ödeme Yapılması ile Sosyal Sigortalar Kurumu ve Bağ-Kur'dan Aylık veya Gelir Almakta Olanlara Ödenen

Detaylı

Biruni Üniversitesi İş ve Sosyal Güvenlik Uygulamaları Sertifika Programı. Sosyal Güvenlik Hukuku

Biruni Üniversitesi İş ve Sosyal Güvenlik Uygulamaları Sertifika Programı. Sosyal Güvenlik Hukuku Biruni Üniversitesi İş ve Sosyal Güvenlik Uygulamaları Sertifika Programı Sosyal Güvenlik Hukuku Sosyal Sigortalarda İşyeri ve Sigortalı Bildirimleri ve Bildirimlere Bağlı İdari Para Cezaları SOSYAL SİGORTALARDA

Detaylı

SON DÜZENLEMELERLE UYGULAMALI İŞ HUKUKU VE SOSYAL SİGORTALAR MEVZUATI İLE ÜCRET HESAP PUSULASI (BORDRO) BİLGİLENDİRMESİ

SON DÜZENLEMELERLE UYGULAMALI İŞ HUKUKU VE SOSYAL SİGORTALAR MEVZUATI İLE ÜCRET HESAP PUSULASI (BORDRO) BİLGİLENDİRMESİ SON DÜZENLEMELERLE UYGULAMALI İŞ HUKUKU VE SOSYAL SİGORTALAR MEVZUATI İLE ÜCRET HESAP PUSULASI (BORDRO) BİLGİLENDİRMESİ (25.02.2011 tarih ve 27857 sayılı 1. Mükerrer Resmi Gazetede yayımlanan 13.02.2011

Detaylı

GENEL SAĞLIK SİGORTASI GEÇİŞ SÜRESİNİN TAMAMLANMASI VE KURUMLARIN SAĞLIK YARDIMLARININ SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNA DEVİR İŞLEMLERİNE İLİŞKİN TEBLİĞ

GENEL SAĞLIK SİGORTASI GEÇİŞ SÜRESİNİN TAMAMLANMASI VE KURUMLARIN SAĞLIK YARDIMLARININ SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNA DEVİR İŞLEMLERİNE İLİŞKİN TEBLİĞ 2 Mayıs 2012 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 28280 TEBLİĞ Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığından: GENEL SAĞLIK SİGORTASI GEÇİŞ SÜRESİNİN TAMAMLANMASI VE KURUMLARIN SAĞLIK YARDIMLARININ SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNA

Detaylı

MALİ TATİL 1-20 TEMMUZ 2016 TARİHLERİ ARASINDA UYGULANACAKTIR

MALİ TATİL 1-20 TEMMUZ 2016 TARİHLERİ ARASINDA UYGULANACAKTIR MALİ TATİL 1-20 TEMMUZ 2016 TARİHLERİ ARASINDA UYGULANACAKTIR 5604 sayılı Mali Tatil İhdas Edilmesi Hakkında Kanun hükümlerine göre meslek mensuplarına ve yükümlülere kolaylıklar getiren Mali Tatil uygulaması,

Detaylı

SİRKÜLER. Sayı: Mayıs

SİRKÜLER. Sayı: Mayıs SİRKÜLER Sayı: Mayıs 2017 İçindekiler 1. BÖLÜM... 2 SOSYAL GÜVENLİK MEVZUATI... 2 1. SGK Nakil Giriş/Çıkışlarla İlgili Değişiklik yapıldı... 2 2. Toplu İş Sözleşmesi Olan İşyerlerine İlişkin Asgari Ücret

Detaylı

SAĞLIĞIN KORUNMASI, GELİŞTİRİLMESİ VE SAĞLIK POLİTİKASI. Doç.Dr. Gülbiye YENİMAHALLELİ YAŞAR

SAĞLIĞIN KORUNMASI, GELİŞTİRİLMESİ VE SAĞLIK POLİTİKASI. Doç.Dr. Gülbiye YENİMAHALLELİ YAŞAR SAĞLIĞIN KORUNMASI, GELİŞTİRİLMESİ VE SAĞLIK POLİTİKASI Doç.Dr. Gülbiye YENİMAHALLELİ YAŞAR Tarihsel Gelişim: 1. Osmanlı İmparatorluğu nda: A. Meslek Örgütleri İçinde Yardımlaşma ve Hayır Kuruluşları Loncalar:

Detaylı

İÇİNDEKİLER BİREYSEL İŞ HUKUKU İŞ HUKUKUNUN GENEL TANIMI. İkinci Bölüm BİRİNCİ KISIM 1. İŞ KANUNUN KAPSAMI Birinci Bölüm

İÇİNDEKİLER BİREYSEL İŞ HUKUKU İŞ HUKUKUNUN GENEL TANIMI. İkinci Bölüm BİRİNCİ KISIM 1. İŞ KANUNUN KAPSAMI Birinci Bölüm viii İÇİNDEKİLER Birinci Bölüm İŞ HUKUKUNUN GENEL TANIMI İŞ HUKUKUNUN TANIMI, YERİ, TARİHSEL GELİŞİMİ VE KAYNAKLARI... 1 1. İŞ HUKUKUNUN TANIMI... 1 2. İŞ HUKUKUNUN YERİ... 3 3. İŞ HUKUKUNUN TARİHSEL GELİŞİMİ...

Detaylı

SOSYAL GÜVENLİK UYGULAMALARI İ Ş V E R E N REHBERİ İÇİNDEKİLER

SOSYAL GÜVENLİK UYGULAMALARI İ Ş V E R E N REHBERİ İÇİNDEKİLER İ Ş V E R E N REHBERİ İÇİNDEKİLER SUNUŞ 15 ÖNSÖZ 17 BİRİNCİ BÖLÜM SİGORTALILIK KAVRAMI VE İŞVERENİN SİGORTALILIK TESCİLİNE YÖNELİK YÜKÜMLÜLÜKLERİ 1.1. (4/a) KAPSAMINDA SİGORTALI OLANLAR VE TESCİL İŞLEMLERİ

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Sayfa No. SANDIKTAN FAYDALANACAKLAR 3-8 BU KANUNLA TANINAN HAKLAR 8

İÇİNDEKİLER. Sayfa No. SANDIKTAN FAYDALANACAKLAR 3-8 BU KANUNLA TANINAN HAKLAR 8 İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM T.C. EMEKLİ SANDIĞI MEVZUATI AÇIKLAMAYA TABİ TUTULAN HÜKÜMLER Sayfa No. SANDIKTAN FAYDALANACAKLAR 3-8 BU KANUNLA TANINAN HAKLAR 8 SANDIĞIN GELİRLERİ VE TAHSİL ŞEKİLLERİ 9-10 EMEKLİLİK

Detaylı

1) SSGSS Kanununda öngörülen kadın ve erkekler için emeklilik yaşının 2036 yılından başlayarak 65 yaşa yükseltilmesi düzenlemesi aynen korunmuştur.

1) SSGSS Kanununda öngörülen kadın ve erkekler için emeklilik yaşının 2036 yılından başlayarak 65 yaşa yükseltilmesi düzenlemesi aynen korunmuştur. 1 SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI YASASINDA DEĞİŞİKLİK ÖNGÖREN YASA TASARISI İLE İLGİLİ EMEK PLATFORMUNUN TALEPLERİ HAKKINDA BAKANLIKTA YAPILAN GÖRÜŞMELERDE KABUL EDİLEN, KISMEN KABUL EDİLEN

Detaylı

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Sosyal Sigortalar Genel Müdürlüğü

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Sosyal Sigortalar Genel Müdürlüğü T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Sosyal Sigortalar Genel Müdürlüğü Sayı : B.13.2.SGK.0.10.04.00/73-031- 19/01/2011 Konu : Prime esas kazançların alt ve üst sınırları ile bazı işlemlere esas tutarlar

Detaylı

2011 YILINDA MALİ TATİL 1-20 TEMMUZ 2011 GÜNLERİ ARASINDA UYGULANACAKTIR

2011 YILINDA MALİ TATİL 1-20 TEMMUZ 2011 GÜNLERİ ARASINDA UYGULANACAKTIR Sirküler Rapor 30.06.2011/ 88-1 2011 YILINDA MALİ TATİL 1-20 TEMMUZ 2011 GÜNLERİ ARASINDA UYGULANACAKTIR ÖZET : 5604 sayılı Mali Tatil İhdas Edilmesi Hakkında Kanun hükümlerine göre meslek mensuplarına

Detaylı

RASYO YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK LTD.ŞTİ.

RASYO YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK LTD.ŞTİ. AYLIK PRİM VE HİZMET BELGESİNİN SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNA VERİLMESİNE VE PRİMLERİN ÖDENME SÜRELERİNE DAİR USUL VE ESASLAR HAKKINDA TEBLİĞDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ MADDE 1 28/9/2008 tarihli ve

Detaylı

Sosyal Güvenlik Hukuku 1. Ders

Sosyal Güvenlik Hukuku 1. Ders Sosyal Güvenlik Hukuku 1. Ders Prof. Dr. Murat ŞEN Arş. Gör. Yusuf GÜLEŞCİ Sosyal Güvenlik Kavramı Kişileri, gelirleri ne olursa olsun, belirli sayıdaki tehlikeler karşısında güvence sağlama görevine sahip

Detaylı

KIYI KANUNU ve İLGİLİ MEVZUAT

KIYI KANUNU ve İLGİLİ MEVZUAT KIYI KANUNU ve İLGİLİ MEVZUAT 1982 Anayasası Kıyı Kanunu Kıyı İle İlgili Diğer Kanunlar Kıyı Kanunu Uygulama Yönetmeliği Anayasa Mahkemesi Kararları İçtihadi Birleştirme Kararları Danıştay Kararları Yargıtay

Detaylı

İŞVERENLERİN İŞSİZLİK SİGORTASI İLE İLGİLİ YÜKÜMLÜLÜKLERİ VE BU YÜKÜMLÜLÜKLERİ YERİNE GETİRMEDİKLERİ TAKDİRDE KARŞILAŞACAKLARI İDARİ PARA CEZALARI

İŞVERENLERİN İŞSİZLİK SİGORTASI İLE İLGİLİ YÜKÜMLÜLÜKLERİ VE BU YÜKÜMLÜLÜKLERİ YERİNE GETİRMEDİKLERİ TAKDİRDE KARŞILAŞACAKLARI İDARİ PARA CEZALARI İŞVERENLERİN İŞSİZLİK SİGORTASI İLE İLGİLİ YÜKÜMLÜLÜKLERİ VE BU YÜKÜMLÜLÜKLERİ YERİNE GETİRMEDİKLERİ TAKDİRDE KARŞILAŞACAKLARI İDARİ PARA CEZALARI Ahmet NACAROĞLU * 1.GİRİŞ Bir işi olmayan, çalışmak istediği

Detaylı

VERGİDEN İSTİSNA KIDEM TAZMİNATI, ÇOCUK YARDIMI VE AİLE YARDIMI İÇİN YAPILAN ÖDEMELERDE İSTİSNA SINIRI

VERGİDEN İSTİSNA KIDEM TAZMİNATI, ÇOCUK YARDIMI VE AİLE YARDIMI İÇİN YAPILAN ÖDEMELERDE İSTİSNA SINIRI 09.01.2017/15-1 VERGİDEN İSTİSNA KIDEM TAZMİNATI, ÇOCUK YARDIMI VE AİLE YARDIMI İÇİN YAPILAN ÖDEMELERDE İSTİSNA SINIRI ÖZET : 1.1.2017-30.06.2017 tarihleri arasında geçerli olmak üzere uygulanacak gelir

Detaylı

İKİLİ SOSYAL GÜVENLİK SÖZLEŞMELERİ: TÜRKİYE HOLLANDA SOSYAL GÜVENLİK SÖZLEŞMESİ ÖRNEĞİNDE BİR DEĞERLENDİRME. Yrd. Doç. Dr. S.

İKİLİ SOSYAL GÜVENLİK SÖZLEŞMELERİ: TÜRKİYE HOLLANDA SOSYAL GÜVENLİK SÖZLEŞMESİ ÖRNEĞİNDE BİR DEĞERLENDİRME. Yrd. Doç. Dr. S. İKİLİ SOSYAL GÜVENLİK SÖZLEŞMELERİ: TÜRKİYE HOLLANDA SOSYAL GÜVENLİK SÖZLEŞMESİ ÖRNEĞİNDE BİR DEĞERLENDİRME Yrd. Doç. Dr. S. Alp LİMONCUOĞLU İzmir, Mayıs - 2015 İKİLİ SOSYAL GÜVENLİK SÖZLEŞMELERİ: TÜRKİYE

Detaylı

1 TEMMUZ 2013 TARİHİNDEN İTİBAREN UYGULANACAK ASGARİ ÜCRET VE SOSYAL GÜVENLİKLE İLGİLİ TABAN VE TAVAN ÜCRETLERİ

1 TEMMUZ 2013 TARİHİNDEN İTİBAREN UYGULANACAK ASGARİ ÜCRET VE SOSYAL GÜVENLİKLE İLGİLİ TABAN VE TAVAN ÜCRETLERİ Sirküler Rapor 03.07.2013/146-1 1 TEMMUZ 2013 TARİHİNDEN İTİBAREN UYGULANACAK ASGARİ ÜCRET VE SOSYAL GÜVENLİKLE İLGİLİ TABAN VE TAVAN ÜCRETLERİ ÖZET : 01.07.2013-31.12.2013 tarihleri arasında uygulanacak

Detaylı

İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM SOSYAL GÜVENLİK REFORMU NELERİ DEĞİŞTİRDİ?

İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM SOSYAL GÜVENLİK REFORMU NELERİ DEĞİŞTİRDİ? İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM SOSYAL GÜVENLİK REFORMU NELERİ DEĞİŞTİRDİ? 1.1. UYGULAMADA NELER DEĞİŞTİ? 2 1.1.1. Reform Memurları Nasıl Etkiledi? 2 i) Reform Öncesi Genel Durum 2 Eski-Yeni Memur Ayırımı 3

Detaylı

UZUN VADELİ SİGORTALAR

UZUN VADELİ SİGORTALAR UZUN VADELİ SİGORTALAR Hedefler Sosyal Güvenlik Sistemindeki Uzun Vadeli Sigortalar ( Malullük, Yaşlılık, Ölüm ile Evlenme ve Cenaze Ödeneği) hakkında bilgi sahibi olacaksınız. 2 Adapazarı Meslek Yüksekokulu

Detaylı

SOSYAL GÜVENLİĞE İLİŞKİN TABAN VE TAVAN ÜCRETLER

SOSYAL GÜVENLİĞE İLİŞKİN TABAN VE TAVAN ÜCRETLER SOSYAL GÜVENLİĞE İLİŞKİN TABAN VE TAVAN ÜCRETLER Bilindiği üzere, 01.10.2008 tarihinden itibaren yürürlüğe giren 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu nun 82 nci maddesinde, bu

Detaylı

Dr. Serkan KIZILYEL TEMEL HAK VE ÖZGÜRLÜKLERİN KISITLANMASINDA KAMU GÜVENLİĞİ ÖLÇÜTÜ

Dr. Serkan KIZILYEL TEMEL HAK VE ÖZGÜRLÜKLERİN KISITLANMASINDA KAMU GÜVENLİĞİ ÖLÇÜTÜ Dr. Serkan KIZILYEL TEMEL HAK VE ÖZGÜRLÜKLERİN KISITLANMASINDA KAMU GÜVENLİĞİ ÖLÇÜTÜ Yay n No : 3075 Hukuk Dizisi : 1512 1. Baskı Şubat 2014 İSTANBUL ISBN 978-605 - 333-102 - 5 Copyright Bu kitab n bu

Detaylı

Sigortalı sayılmayanlar (5510 Sayılı Kanun) MADDE 6- Bu Kanunun kısa ve uzun vadeli sigorta kolları hükümlerinin uygulanmasında;

Sigortalı sayılmayanlar (5510 Sayılı Kanun) MADDE 6- Bu Kanunun kısa ve uzun vadeli sigorta kolları hükümlerinin uygulanmasında; Sigortalı sayılanlar (5510 Sayılı Kanun) MADDE 4- (Değişik: 17/4/2008-5754/2 md.) (4.maddedeki) Birinci fıkranın (c) bendi gereği sigortalı sayılanlara ilişkin hükümler; d) Harp okulları ile fakülte ve

Detaylı

SİRKÜLER RAPOR GENELGE 2008/4. Sirküler Tarihi: 21.01.2008 Sirküler No: 2008/14

SİRKÜLER RAPOR GENELGE 2008/4. Sirküler Tarihi: 21.01.2008 Sirküler No: 2008/14 SİRKÜLER RAPOR Sirküler Tarihi: 21.01.2008 Sirküler No: 2008/14 GENELGE 2008/4 Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı tarafından Artışları konulu 2008/4 sayılı Genelge ekte yer almaktadır. yayımlanan 2008 Yılı

Detaylı

6111 SAYILI YASA İLE HİZMET ÇAKIŞMALARINDA GEÇERLİ OLAN SİGORTALILIK STATÜSÜ SİGORTALILAR LEHİNE DÜZENLENDİ

6111 SAYILI YASA İLE HİZMET ÇAKIŞMALARINDA GEÇERLİ OLAN SİGORTALILIK STATÜSÜ SİGORTALILAR LEHİNE DÜZENLENDİ 6111 SAYILI YASA İLE HİZMET ÇAKIŞMALARINDA GEÇERLİ OLAN SİGORTALILIK STATÜSÜ SİGORTALILAR LEHİNE DÜZENLENDİ S. Mehmet KELEŞ * 1. Giriş Aynı anda birden fazla statüde sigortalı olmayı gerektirecek şekilde

Detaylı

SOSYAL GÜVENLİK DESTEK PRİM BORÇLARININ YAPILANDIRMA ŞARTLARI

SOSYAL GÜVENLİK DESTEK PRİM BORÇLARININ YAPILANDIRMA ŞARTLARI SOSYAL GÜVENLİK DESTEK PRİM BORÇLARININ YAPILANDIRMA ŞARTLARI Ekrem TAŞBAŞI * I-GİRİŞ 6385 sayılı Kanunla 5510 sayılı Kanuna Sosyal güvenlik destek prim borçlarının yapılandırılması başlığını taşıyan Geçici

Detaylı

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Sosyal Sigortalar Genel Müdürlüğü G E N E L G E 2010/30

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Sosyal Sigortalar Genel Müdürlüğü G E N E L G E 2010/30 Sayı : B.13.2.SGK.0.10.01.00/137 19/02/2010 Konu : 2010 Yılı Gelir ve Aylık Artışları. G E N E L G E 2010/30 Bilindiği üzere, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun; - 55 inci

Detaylı

SOSYAL GÜVENLİĞE İLİŞKİN TABAN VE TAVAN ÜCRETLER

SOSYAL GÜVENLİĞE İLİŞKİN TABAN VE TAVAN ÜCRETLER SOSYAL GÜVENLİĞE İLİŞKİN TABAN VE TAVAN ÜCRETLER Bilindiği üzere, 01.10.2008 tarihinden itibaren yürürlüğe giren 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu nun 82 nci maddesinde, bu

Detaylı

I-GİRİŞ: II-TANIMLAR:

I-GİRİŞ: II-TANIMLAR: I-GİRİŞ: Bilindiği üzere, 31/05/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu 16/6/2006 tarihli 26200 sayılı Resmi Gazete de yayımlanmış ve yürürlük tarihi 1/1/2007 olarak

Detaylı

VERGİDEN İSTİSNA KIDEM TAZMİNATI, ÇOCUK YARDIMI VE AİLE YARDIMI İÇİN YAPILAN ÖDEMELERDE İSTİSNA SINIRI

VERGİDEN İSTİSNA KIDEM TAZMİNATI, ÇOCUK YARDIMI VE AİLE YARDIMI İÇİN YAPILAN ÖDEMELERDE İSTİSNA SINIRI 10.07.2017/92-1 VERGİDEN İSTİSNA KIDEM TAZMİNATI, ÇOCUK YARDIMI VE AİLE YARDIMI İÇİN YAPILAN ÖDEMELERDE İSTİSNA SINIRI ÖZET : 1 Temmuz.2017 tarihinden itibaren, Gelir Vergisinden istisna edilecek kıdem

Detaylı

KAYIT DIŞI İSTİHDAM VE SOSYAL GÜVENLİK

KAYIT DIŞI İSTİHDAM VE SOSYAL GÜVENLİK KAYIT DIŞI İSTİHDAM VE SOSYAL GÜVENLİK M. Kemal OKTAR * Sosyal Güvenlik Hukuku bakımından kayıt dışı istihdam olgusu; 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu ile 4857 sayılı İş Kanunu ve 2821 sayılı Sendikalar

Detaylı

Ş KANUNLARI SOSYAL GÜVENL K KANUNLARI

Ş KANUNLARI SOSYAL GÜVENL K KANUNLARI M. Türkiye Cumhuriyeti Anayasası I Prof.Dr. Ali GÜZEL Kadir Has Üniversitesi Hukuk Fakültesi Yrd. Doç. Dr. Saim OCAK Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Yrd. Doç. Dr. Ercüment ÖZKARACA Marmara Üniversitesi

Detaylı

Endüstri İlişkileri Kapsamında

Endüstri İlişkileri Kapsamında çimento işveren ocak 2010 Endüstri İlişkileri Kapsamında Mevzuattaki Değişiklikler Ekim-Kasım-Aralık 2009 Dönemi Hazırlayan: Av. Füsun GÖKÇEN 22 Ekim 2009 tarih ve 27384 sayılı Resmi Gazete de Çevre Denetimi

Detaylı

EMEKLİLİK. İş kazası veya meslek hastalığı halinde sigortalıya veya sigortalının ölümü halinde hak sahiplerine yapılan sürekli ödemeye gelir denir.

EMEKLİLİK. İş kazası veya meslek hastalığı halinde sigortalıya veya sigortalının ölümü halinde hak sahiplerine yapılan sürekli ödemeye gelir denir. EMEKLİLİK Emekli Sosyal Güvenlik Kurumundan yaşlılık veya malullük aylığı alanlar ile geçirdiği iş kazası veya tutulduğu meslek hastalığı sonucu sürekli iş göremezlik geliri alanlara emekli denir. Sigortalının

Detaylı

MUKAYESELİ HUKUK VE TÜRK HUKUKUNDA İŞSİZLİK SİGORTASI İÇİNDEKİLER ÖZET KISALTMALAR TABLO LİSTESİ ŞEKİL LİSTESİ BÖLÜM I İŞSİZLİK

MUKAYESELİ HUKUK VE TÜRK HUKUKUNDA İŞSİZLİK SİGORTASI İÇİNDEKİLER ÖZET KISALTMALAR TABLO LİSTESİ ŞEKİL LİSTESİ BÖLÜM I İŞSİZLİK MUKAYESELİ HUKUK VE TÜRK HUKUKUNDA İŞSİZLİK SİGORTASI İÇİNDEKİLER ÖZET ABSTRACT İÇİNDEKİLER KISALTMALAR TABLO LİSTESİ ŞEKİL LİSTESİ GİRİŞ v vii ix xvii xviii xx xxi BÖLÜM I İŞSİZLİK A. İŞSİZLİĞİN TANIMI

Detaylı

Sirküler Rapor Mevzuat 07.07.2015/130-2 VERGİDEN İSTİSNA KIDEM TAZMİNATI, ÇOCUK YARDIMI VE AİLE YARDIMI İÇİN YAPILAN ÖDEMELERDE İSTİSNA SINIRI

Sirküler Rapor Mevzuat 07.07.2015/130-2 VERGİDEN İSTİSNA KIDEM TAZMİNATI, ÇOCUK YARDIMI VE AİLE YARDIMI İÇİN YAPILAN ÖDEMELERDE İSTİSNA SINIRI VERGİDEN İSTİSNA KIDEM TAZMİNATI, ÇOCUK YARDIMI VE AİLE YARDIMI İÇİN YAPILAN ÖDEMELERDE İSTİSNA SINIRI ÖZET : 1.7.2015-31.12.2015 tarihinden arasında geçerli olmak üzere uygulanacak Gelir Vergisinden istisna

Detaylı

ASGARİ ÜCRET VE SOSYAL GÜVENLİKLE İLGİLİ TABAN VE TAVAN ÜCRETLERİ

ASGARİ ÜCRET VE SOSYAL GÜVENLİKLE İLGİLİ TABAN VE TAVAN ÜCRETLERİ Sirküler Rapor 04.01.2010 / 7-1 ASGARİ ÜCRET VE SOSYAL GÜVENLİKLE İLGİLİ TABAN VE TAVAN ÜCRETLERİ ÖZET : 2010 yılında uygulanacak asgari ücret tutarları belirlendi. A- 2010 YILINDA UYGULANACAK ASGARİ ÜCRET

Detaylı

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2010/13 TARİH: 01.01.2010

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2010/13 TARİH: 01.01.2010 VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2010/13 TARİH: 01.01.2010 KONU Prime Esas Kazançların Alt ve Üst Sınırları ile İdari Para Cezalarına, Geçici İş Göremezlik Ödeneklerine ve Borçlanmaya Esas Tutarlar Bilindiği üzere,

Detaylı

SON DEĞİŞİKLİKLERE GÖRE 5510 SAYILI KANUNDA İDARİ PARA CEZALARINDAKİ İNDİRİMLERİN UYGULAMASI

SON DEĞİŞİKLİKLERE GÖRE 5510 SAYILI KANUNDA İDARİ PARA CEZALARINDAKİ İNDİRİMLERİN UYGULAMASI SON DEĞİŞİKLİKLERE GÖRE 5510 SAYILI KANUNDA İDARİ PARA CEZALARINDAKİ İNDİRİMLERİN UYGULAMASI Ersin UMDU * 1. GİRİŞ 5510 sayılı Kanunda sosyal güvenlik uygulamalarına yönelik müeyyideler, 5510 Sayılı Kanun

Detaylı

İŞ HUKUKU ve SOSYAL GÜVENLİK UYGULAMALARI

İŞ HUKUKU ve SOSYAL GÜVENLİK UYGULAMALARI İŞ HUKUKU ve SOSYAL GÜVENLİK UYGULAMALARI D E Ğ İ Ş İ M V E DÖNÜŞÜMDE ÖNCÜ ANLAYIŞ İSMMMO AKADEMİ BAŞKANI NDAN Son zamanlarda mevzuatı en sık değişen ve gittikçe karmaşık hale gelen konulardan birini de

Detaylı

DENET İŞ HUKUKU VE SOSYAL GÜVENLİK SİRKÜLERİ

DENET İŞ HUKUKU VE SOSYAL GÜVENLİK SİRKÜLERİ DENET İŞ HUKUKU VE SOSYAL GÜVENLİK SİRKÜLERİ Sirküler Tarihi : 31.05.2017 Sirküler No : 2017/069 BAZI ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASI İLE BAZI KANUNLARDA VE BİR KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMEDE DEĞİŞİKLİK

Detaylı

SAĞLIK SİSTEMLERİ. Prof. Dr. Metin ATEŞ

SAĞLIK SİSTEMLERİ. Prof. Dr. Metin ATEŞ I SAĞLIK SİSTEMLERİ Prof. Dr. Metin ATEŞ II Yay n No : 2867 flletme-ekonomi : 570 2. Baskı Mart 2013 İSTANBUL ISBN 978-605 - 377-891- 2 Copyright Bu kitab n bu bas s n n Türkiye deki yay n haklar BETA

Detaylı

Geleceği Şimdiden Tüketmek Hazırlayan: Prof. Dr. Veysel ULUSOY Yard. Doç. Dr. Çiğdem Özarı

Geleceği Şimdiden Tüketmek Hazırlayan: Prof. Dr. Veysel ULUSOY Yard. Doç. Dr. Çiğdem Özarı CARİ AÇIK Geleceği Şimdiden Tüketmek Hazırlayan: Prof. Dr. Veysel ULUSOY Yard. Doç. Dr. Çiğdem Özarı II Yay n No : 2964 İşletme-Ekonomi Dizisi : 608 1. Baskı - Ekim 2013 İSTANBUL ISBN 978-605 - 377-988

Detaylı

BAZI ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASINA İLİŞKİN KANUN TASARISI

BAZI ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASINA İLİŞKİN KANUN TASARISI BAZI ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASINA İLİŞKİN KANUN TASARISI KAPSAMA GİREN İDARELER Maliye Bakanlığı, Gümrük Müsteşarlığı, Sosyal Güvenlik Kurumu, İl Özel İdareleri ve Belediyeler, Büyükşehir Belediyeleri

Detaylı

1. Bölüm SOSYAL GÜVENLİĞİN GENEL ESASLARI. 1. SOSYAL GÜVENLİĞİN TANIMI, ÖDEVLERİ VE ARAÇLARI... 3 I. Tanım... 3 II. Ödevleri...4 III. Araçları...

1. Bölüm SOSYAL GÜVENLİĞİN GENEL ESASLARI. 1. SOSYAL GÜVENLİĞİN TANIMI, ÖDEVLERİ VE ARAÇLARI... 3 I. Tanım... 3 II. Ödevleri...4 III. Araçları... 1. Bölüm SOSYAL GÜVENLİĞİN GENEL ESASLARI 1. SOSYAL GÜVENLİĞİN TANIMI, ÖDEVLERİ VE ARAÇLARI... 3 I. Tanım... 3 II. Ödevleri...4 III. Araçları...7 2. SOSYAL RİSKLER VE TÜRLERİ... 7 I. Genel Olarak...7 II.

Detaylı

İŞ HUKUKU. Gözden geçirilmiş ve yenilenmiş Onyedinci Bası. Prof. Dr. Tankut CENTEL. Prof. Dr. A. Murat DEMİRCİOĞLU

İŞ HUKUKU. Gözden geçirilmiş ve yenilenmiş Onyedinci Bası. Prof. Dr. Tankut CENTEL. Prof. Dr. A. Murat DEMİRCİOĞLU Prof. Dr. Tankut CENTEL Koç Üniversitesi Hukuk Fakültesi Prof. Dr. A. Murat DEMİRCİOĞLU Yıldız Teknik Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İŞ HUKUKU Gözden geçirilmiş ve yenilenmiş Onyedinci

Detaylı

A. Can Tuncay Prof. Dr. F. Burcu Savaş Yrd. Doç. Dr. Şebnem Kılıç Ar. Gör. İŞ KANUNLARI. Açıklamalı, Karşılaştırmalı, İçtihatlı

A. Can Tuncay Prof. Dr. F. Burcu Savaş Yrd. Doç. Dr. Şebnem Kılıç Ar. Gör. İŞ KANUNLARI. Açıklamalı, Karşılaştırmalı, İçtihatlı A. Can Tuncay Prof. Dr. F. Burcu Savaş Yrd. Doç. Dr. Şebnem Kılıç Ar. Gör. İŞ KANUNLARI Açıklamalı, Karşılaştırmalı, İçtihatlı 2013 II Yay n No : 2849 Hukuk Dizisi : 1405 1. Baskı - Şubat 2013 İSTANBUL

Detaylı

İÇİNDEKİLER TÜM YÖNLERİYLE EMEKLİLİK BİRİNCİ BÖLÜM SOSYAL GÜVENLİK KAVRAMI VE SOSYAL GÜVENLİĞİN TARİHSEL GELİŞİMİ

İÇİNDEKİLER TÜM YÖNLERİYLE EMEKLİLİK BİRİNCİ BÖLÜM SOSYAL GÜVENLİK KAVRAMI VE SOSYAL GÜVENLİĞİN TARİHSEL GELİŞİMİ İÇİNDEKİLER TÜM YÖNLERİYLE EMEKLİLİK ÖNSÖZ TABLOLAR LİSTESİ FORMLAR LİSTESİ DİLEKÇE ÖRNEKLERİ LİSTESİ BİRİNCİ BÖLÜM SOSYAL GÜVENLİK KAVRAMI VE SOSYAL GÜVENLİĞİN TARİHSEL GELİŞİMİ I. SOSYAL GÜVENLİK 3 7

Detaylı

MAKTU AYLIK ALAN SOSYAL GÜVENLİK DESTEK PRİMİNE GÖRE ÇALIŞAN PERSONELE 4857 SAYILI İŞ KANUNU NUN 48 VE 49 UNCU MADDELERİNİN UYGULANMASI SORUNU

MAKTU AYLIK ALAN SOSYAL GÜVENLİK DESTEK PRİMİNE GÖRE ÇALIŞAN PERSONELE 4857 SAYILI İŞ KANUNU NUN 48 VE 49 UNCU MADDELERİNİN UYGULANMASI SORUNU MAKTU AYLIK ALAN SOSYAL GÜVENLİK DESTEK PRİMİNE GÖRE ÇALIŞAN PERSONELE 4857 SAYILI İŞ KANUNU NUN 48 VE 49 UNCU MADDELERİNİN UYGULANMASI SORUNU Selahattin BAYRAM * I- GİRİŞ 4857 sayılı İş Kanunu nun 48

Detaylı

VERGİDEN İSTİSNA KIDEM TAZMİNATI, ÇOCUK YARDIMI VE AİLE YARDIMI İÇİN YAPILAN ÖDEMELERDEN İSTİSNA SINIRI

VERGİDEN İSTİSNA KIDEM TAZMİNATI, ÇOCUK YARDIMI VE AİLE YARDIMI İÇİN YAPILAN ÖDEMELERDEN İSTİSNA SINIRI VERGİDEN İSTİSNA KIDEM TAZMİNATI, ÇOCUK YARDIMI VE AİLE YARDIMI İÇİN YAPILAN ÖDEMELERDEN İSTİSNA SINIRI Özet: 01.01.2015 30.06.2015 ile 01.07.2015 31.12.2015 tarihleri arasında geçerli olmak üzere uygulanacak

Detaylı

SGK DA YENİDEN YAPILANDIRMA

SGK DA YENİDEN YAPILANDIRMA SGK DA YENİDEN YAPILANDIRMA Bilindiği üzere 7020 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda ve Bir Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 27 Mayıs 2017 tarihli

Detaylı

DUYURU: 07.11.2014/29

DUYURU: 07.11.2014/29 DUYURU: 07.11.2014/29 11.09.2014 tarihli Resmi Gazete de yayımlanan 6552 sayılı İş Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması ile Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına

Detaylı

İçİNDEKiLER ÖNSÖZ ~ :... 5. BiRİNCi BÖLÜM KA YITDIŞILIK KAVRAMı VE SOSYAL GÜVENLİK SİSTEMiNDE SİGORTALILI(~;ıN ÖNEMİ

İçİNDEKiLER ÖNSÖZ ~ :... 5. BiRİNCi BÖLÜM KA YITDIŞILIK KAVRAMı VE SOSYAL GÜVENLİK SİSTEMiNDE SİGORTALILI(~;ıN ÖNEMİ İçİNDEKiLER ÖNSÖZ ~ :...... 5 BiRİNCi BÖLÜM KA YITDIŞILIK KAVRAMı VE SOSYAL GÜVENLİK SİSTEMiNDE SİGORTALILI(~;ıN ÖNEMİ 1.1. KA YITDIŞI EKONOMİ KAVRAMı VE UNSURLARı 13 1.2. KA YITDIŞI EKONOMİYİ ÖLÇME (TAHMiN)

Detaylı

6111 SAYILI KANUN ĠLE YAPILAN DÜZENLEMELER (4) (Madde 12-16)

6111 SAYILI KANUN ĠLE YAPILAN DÜZENLEMELER (4) (Madde 12-16) YOUR GLOBAL NETWORK OF LEADING TAX ADVISORS 01.03.2011 Vergi Gazetesi 2011-21 6111 SAYILI KANUN ĠLE YAPILAN DÜZENLEMELER (4) (Madde 12-16) www.taxand.com SOSYAL GÜVENLĠK KURUMUNA BAĞLI TAHSĠL DAĠRELERĠNCE

Detaylı

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Sosyal Sigortalar Genel Müdürlüğü

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Sosyal Sigortalar Genel Müdürlüğü T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Sosyal Sigortalar Genel Müdürlüğü Sayı : B.13.2.SGK.0.10.04.00/73 031 10/59 20.1.2010 Konu: Prime esas kazançların alt ve üst sınırları ile idari para cezalarına,

Detaylı

2017 YILINA İLİŞKİN SOSYAL GÜVENLİK PRİMİNE ESAS KAZANÇLARIN ALT VE ÜST SINIRLARI, PRİMDEN MUAF OLAN AİLE YARDIMI VE YEMEK PARALARI

2017 YILINA İLİŞKİN SOSYAL GÜVENLİK PRİMİNE ESAS KAZANÇLARIN ALT VE ÜST SINIRLARI, PRİMDEN MUAF OLAN AİLE YARDIMI VE YEMEK PARALARI 2017 YILINA İLİŞKİN SOSYAL GÜVENLİK PRİMİNE ESAS KAZANÇLARIN ALT VE ÜST SINIRLARI, PRİMDEN MUAF OLAN AİLE YARDIMI VE YEMEK PARALARI Mülga 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu nun 4958 sayılı Kanunla değişik

Detaylı

ÖNSÖZ... VII İÇİNDEKİLER... IX

ÖNSÖZ... VII İÇİNDEKİLER... IX IX İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... VII İÇİNDEKİLER... IX B İ R İ NCİ Cİ LT GİRİŞ... 3 I. BÖLÜM ÇALIŞMA HUKUKU KAVRAMI 1. ÇALIŞMA VE ÇALIŞMA HAYATI KAVRAMI... 7 2. ÇALIŞMA HUKUKUNUN SOSYAL POLİTİKA İLE İLİŞKİSİ...

Detaylı

ASGARİ ÜCRET. 2014 yılında dönemler itibariyle uygulanacak asgari ücret tarifesi aşağıdaki gibidir.

ASGARİ ÜCRET. 2014 yılında dönemler itibariyle uygulanacak asgari ücret tarifesi aşağıdaki gibidir. ASGARİ ÜCRET 2014 yılında dönemler itibariyle uygulanacak asgari ücret tarifesi aşağıdaki gibidir. A- 2014 YILINDA UYGULANACAK ASGARİ ÜCRET TUTARLARI 4857 sayılı İş Kanunu nun 39 uncu maddesi uyarınca,

Detaylı

5510 SAYILI SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNUNA GÖRE UYGULANACAK İDARİ PARA CEZALARI (2014 YILI )

5510 SAYILI SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNUNA GÖRE UYGULANACAK İDARİ PARA CEZALARI (2014 YILI ) 5510 SAYILI SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNUNA GÖRE UYGULANACAK İDARİ PARA CEZALARI (2014 YILI ) SS ve GSS KANUNU NA GÖRE UYGULANACAK İDARİ PARA CEZALARI (TL) (01.01.2014 31.06.2014 Döneminde)

Detaylı

Uygulama ile ilgili örnekler de içeren ve yeterince açık olan ve ek açıklama gerektirmeyen sözkonusu tebliğ sirküler ekinde gönderilmiştir.

Uygulama ile ilgili örnekler de içeren ve yeterince açık olan ve ek açıklama gerektirmeyen sözkonusu tebliğ sirküler ekinde gönderilmiştir. İstanbul, 06.02.2004 1 2004/31 no lu sirkülerimizle duyurulmuş olan; 1 Ocak 2004 Tarihinden İtibaren Geçerli Yeni Ssk Prim Taban Ve Tavanı İle Günlük Kazancın Tabanın Altında Kalması Halinde Fark Üzerinden

Detaylı

VERGİDEN İSTİSNA KIDEM TAZMİNATI, ÇOCUK YARDIMI VE AİLE YARDIMI İÇİN YAPILAN ÖDEMELERDE İSTİSNA SINIRI

VERGİDEN İSTİSNA KIDEM TAZMİNATI, ÇOCUK YARDIMI VE AİLE YARDIMI İÇİN YAPILAN ÖDEMELERDE İSTİSNA SINIRI Sirküler Rapor Mevzuat 11.07.2016/86-1 VERGİDEN İSTİSNA KIDEM TAZMİNATI, ÇOCUK YARDIMI VE AİLE YARDIMI İÇİN YAPILAN ÖDEMELERDE İSTİSNA SINIRI ÖZET : 1.7.2016-31.12.2016 tarihleri arasında geçerli olmak

Detaylı

VERGİDEN İSTİSNA KIDEM TAZMİNATI, ÇOCUK YARDIMI VE AİLE YARDIMI İÇİN YAPILAN ÖDEMELERDE İSTİSNA SINIRI

VERGİDEN İSTİSNA KIDEM TAZMİNATI, ÇOCUK YARDIMI VE AİLE YARDIMI İÇİN YAPILAN ÖDEMELERDE İSTİSNA SINIRI Sirküler Rapor 09.01.2013/31-1 VERGİDEN İSTİSNA KIDEM TAZMİNATI, ÇOCUK YARDIMI VE AİLE YARDIMI İÇİN YAPILAN ÖDEMELERDE İSTİSNA SINIRI ÖZET : 1.1.2013-30.6.2013 ile 1.7.2013-31.12.2013 tarihleri arasında

Detaylı

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2012/53. KONU: Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Yayımlandı.

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2012/53. KONU: Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Yayımlandı. VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2012/53 KONU: Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Yayımlandı. 17 Nisan 2012 tarihli ve 28267 sayılı Resmi Gazete de Sosyal Sigorta İşlemleri

Detaylı

İŞGÜCÜNÜN TEMSİLİ VE İŞYERİNDE SOSYAL DİYALOG. Doç. Dr. E. Murat Engin

İŞGÜCÜNÜN TEMSİLİ VE İŞYERİNDE SOSYAL DİYALOG. Doç. Dr. E. Murat Engin İŞGÜCÜNÜN TEMSİLİ VE İŞYERİNDE SOSYAL DİYALOG Doç. Dr. E. Murat Engin 2012 Yay n No : 2706 Hukuk Dizisi : 1319 1. Bask Haziran 2012 STANBUL ISBN 978-605 - 377-730 - 4 Copyright Bu kitab n bu bas s n n

Detaylı

TÜRK SOSYAL SİGORTALAR HUKUKU

TÜRK SOSYAL SİGORTALAR HUKUKU Prof. Dr. Ali Nazım SÖZER Yaşar Üniversitesi, Hukuk Fakültesi İşçi, Bağımsız Çalışan ve Kamu Görevlileri Bakımından TÜRK SOSYAL SİGORTALAR HUKUKU Özel Yaşam Sigorta Dalları Mesleki Yaşam Sigorta Dalları

Detaylı

Sosyal Sigortalar Kanunu, Tarım İşçileri Sosyal Sigortalar

Sosyal Sigortalar Kanunu, Tarım İşçileri Sosyal Sigortalar Kanun Sosyal Sigortalar Kanunu, Tarım İşçileri Sosyal Sigortalar Kanunu, Esnaf ve Sanatkârlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumu Kanunu ile Tarımda Kendi Adına ve Hesabına Çalışanlar

Detaylı

SOSYAL S GORTALARDA PR M TEfiV KLER. Doç. Dr. Nurşen CANİKLİOĞLU

SOSYAL S GORTALARDA PR M TEfiV KLER. Doç. Dr. Nurşen CANİKLİOĞLU SOSYAL S GORTALARDA PR M TEfiV KLER Doç. Dr. Nurşen CANİKLİOĞLU stanbul, 2011 Yay n No : 2574 Hukuk Dizisi : 1252 1. Baskı Ekim 2011 İSTANBUL ISBN 978-605 - 377-596-6 Cop yright Bu ki ta b n bu ba s s

Detaylı

EMEKLİLERİN TEKRAR ÇALIŞMASI HALİNDE ALMAKTA OLDUKLARI AYLIKLARI KESİLİR Mİ?

EMEKLİLERİN TEKRAR ÇALIŞMASI HALİNDE ALMAKTA OLDUKLARI AYLIKLARI KESİLİR Mİ? EMEKLİLERİN TEKRAR ÇALIŞMASI HALİNDE ALMAKTA OLDUKLARI AYLIKLARI KESİLİR Mİ? Kemal AKYOL * I.GİRİŞ Sosyal Güvenlik Kurumlarından gelir veya aylık almakta iken çalışma hayatına atılmak isteyen emeklilerimiz

Detaylı

2013 YILINDA MALİ TATİL 2-22 TEMMUZ 2013 TARİHLERİ ARASINDA UYGULANACAKTIR T Ü R M O B Sirküler Rapor /136-1 ÖZET: 5604 sayılı Mali Tatil

2013 YILINDA MALİ TATİL 2-22 TEMMUZ 2013 TARİHLERİ ARASINDA UYGULANACAKTIR T Ü R M O B Sirküler Rapor /136-1 ÖZET: 5604 sayılı Mali Tatil 2013 YILINDA MALİ TATİL 2-22 TEMMUZ 2013 TARİHLERİ ARASINDA UYGULANACAKTIR T Ü R M O B Sirküler Rapor 24.06.2013/136-1 ÖZET: 5604 sayılı Mali Tatil İhdas Edilmesi Hakkında Kanun hükümlerine göre meslek

Detaylı

PROF. DR. SAVAŞ TAŞKENT. Ar. Gör. Gizem SARIBAY ÖZTÜRK - Ar. Gör. F. Barış MUTLAY AÇIKLAMALI - İÇTİHATLI 4857 SAYILI İŞ KANUNU YENİLENMİŞ 6.

PROF. DR. SAVAŞ TAŞKENT. Ar. Gör. Gizem SARIBAY ÖZTÜRK - Ar. Gör. F. Barış MUTLAY AÇIKLAMALI - İÇTİHATLI 4857 SAYILI İŞ KANUNU YENİLENMİŞ 6. PROF. DR. SAVAŞ TAŞKENT Ar. Gör. Gizem SARIBAY ÖZTÜRK - Ar. Gör. F. Barış MUTLAY AÇIKLAMALI - İÇTİHATLI 4857 SAYILI İŞ KANUNU YENİLENMİŞ 6. BASI İSTANBUL - 2012 Yayın No : 2688 Hukuk Dizisi : 1310 6. Baskı

Detaylı

YURTDIŞI HİZMET BORÇLANMASI YAPARAK EMEKLİ OLANLARIN SOSYAL GÜVENLİK DESTEK PRİMİNE TABİ OLARAK ÇALIŞMALARI ÖNÜNDEKİ ENGEL

YURTDIŞI HİZMET BORÇLANMASI YAPARAK EMEKLİ OLANLARIN SOSYAL GÜVENLİK DESTEK PRİMİNE TABİ OLARAK ÇALIŞMALARI ÖNÜNDEKİ ENGEL 13 su?leyman tuncay:layout 1 11/9/10 3:16 PM Page 187 YURTDIŞI HİZMET BORÇLANMASI YAPARAK EMEKLİ OLANLARIN SOSYAL GÜVENLİK DESTEK PRİMİNE TABİ OLARAK ÇALIŞMALARI ÖNÜNDEKİ ENGEL KALDIRILDI Süleyman TUNÇAY*

Detaylı