T.C. TÜRKİYE İŞ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YURTDIŞI GEÇİCİ GÖREV RAPORU

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T.C. TÜRKİYE İŞ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YURTDIŞI GEÇİCİ GÖREV RAPORU"

Transkript

1 T.C. TÜRKİYE İŞ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YURTDIŞI GEÇİCİ GÖREV RAPORU 1. GENEL BİLGİLER Konu : Yerel Ekonomi ve İstihdamın Geliştirilmesi için Ortak Eylem Programı (LEED) toplantısıdır. LEED programının amacı yerel düzeyde etkili politika uygulamalarıyla daha çok ve daha iyi işlerdir. Görev Tarihi ve Yeri : 21 22/ Paris FRANSA Katılan Görevliler Koordinasyon yapılan Kuruluşlar : Sinan OK İstihdam Uzmanı : KOSGEB, Hazine Müsteşarlığı 2. TOPLANTI İLE İLGİLİ BİLGİLER Düzenleyen ülke veya kuruluş : OECD İlgili diğer uluslararası kuruluşlar : AB, ILO, Uluslararası İşçi Sendikaları Konfederasyonu (ITUC) ve Uluslararası İşveren Örgütü (IOE) temsilcileri. Toplantıya katılan ülke veya Kuruluşlar : OECD ye üye olan ülkeler, Rusya ILO, AB, TUAC, BIAC, IOE Toplantının niteliği ve amacı : Toplantı, OECD bünyesinde yerel düzeyde ekonomik gelişmenin ve istihdamın desteklenmesi amacıyla yaklaşık 30 yıldır kurulmuş olan LEED kapsamında bilgi ve deneyim paylaşmak amacıyla yılda iki kere yapılan toplantılar serisinin 2011 yılı ikinci toplantısıdır yılı içerisinde ilk toplantı Mayıs ta aynı yerde gerçekleştirilmiştir. Hükümet ve ulusal/uluslararası topluluk ve kuruluşlara hızla değişen ekonomik yapıya ilişkin kendilerini adapte edebilmelerinde yardımcı olabilecek öneriler sunan LEED oluşumu, refahın daha kaliteli işlerde olduğu şiarıyla hareket etmektedir. Bu amaçla; eğitimin istihdam amaçlı ve işveren taleplerine uygun hızlı uyarlanması 1

2 programlarının desteklenmesini, yeni teknolojilerin işgücü piyasasında olumlu kullanımı için kamu özel ortaklığının oluşmasını ve sürdürülebilirlik için yeşil ekonomi yaklaşımının esas alınmasını önerir. Bu amaçlarla değişik ülkelerde pilot uygulamalar ve projeler gerçekleştirilmektedir. Yıllık iki toplantı yapılarak bu proje ve araştırmaları sonuçları üye ülke katılımcıları ile paylaşılmaktadır. LEED hakkında ayrıntılı bilgi için adresine bakılabilir. Toplantının Gündemi : 59. LEED Toplantısının Sunumları 1. Gün - Kayıt - Açılış Konuşmaları LEED Komitesi Toplantı Tutanağının Kabulü - Yeni Üyeler İçin Takdimler - LEED Aktivitelerinde Nihai Durum Sunumu - OECD, ELSAC Birimiyle İşbirliği - Beceriler ve Yerel Kalkınma Üzerine Sunumlar - Yeni Politikalar ve Yerel Kalkınma Üzerine Sunumlar 2. Gün - Bölgesel Görünüm Sunumları - Yeşil Büyüme ve Yerel Kalkınma Sunumları - Yerel Düzeyde İşgücü Piyasasında Dönüşümler - Demografik Dönüşümün Etkileri - Yerel Kalkınma ve Batı Balkan Ülkeleri Sunumları - Kapanış Sözleri 3. TOPLANTI SIRASINDA YAPILAN ÇALIŞMALAR Gündem maddeleri hakkında ilgili Uluslararası Kuruluşun Sekreteryası tarafından açıklanan Görüşler: Yılda 2 kere yapılan ( Mayıs Kasım) LEED toplantısının 59. Toplantısına katılım gösteren ülke temsilcilerine teşekkürler sunuldu. LEED kapsamında önceki toplantının tutanağı paylaşıldı ve ilgili görüşler alındıktan sonra onaylandı. Üye ülkelerin ya da katılımcıların görüşleri : İki gün süren toplantıda katılımcılar görüşlerini sunum halinde takdim etmişlerdir. Aşağıda bazı sunumların özet hali verilecektir. 2

3 Sunum 1 Özeti: Devam eden LEED projeleri, (Sunum, Sn. Bo Smith/LEED Komitesi Tarafından yapılmıştır) Yerel düzeyde devam eden iş yaratma projelerinin olduğu ülkeler: ABD, Fransa, Kore, Avusturalya, İtalya olarak ifade edilmiştir. Yerel girişimcilik projelerinin olduğu ülkeler; İtalya, İsrail, Almanya, Tunus, Meksika ve Sırbistan olarak ifade edilmiştir. Yerel kalkınma projelerinin yürütüldüğü ülkeler; K.İrlanda ve Slovakya olarak ifade edilmiştir. Ayrıca Batı Balkan bölgesinde LEED programına entegre projelerin olduğu ifade edilmiştir. Bu projeler kapsamında; özellikle uzun süreli işsizler, gençlere ilişkin beceri belirleme, mobilite ve iş kalitesi arttırma projeleri gerçekleştirilmektedir. Başka bir proje alanı da yeşil işler ve yerel düzeyde düşük karbon üreten ekonomi üzerinedir. Sunum 2 Özeti: Avrupa Sosyal Fonu (ASF), (Sunum, Sn. R. Straus tarafından yapılmıştır) ASF tarafından desteklenen 76 milyar Euroluk bütçe ile tarihleri arasında hangi projelerin desteklendiği ve bu fonlardan kimlerin yararlandığı, yılları arasında temel hedeflerin neler olduğu ve 2020 AB stratejisinin temel başlıkları anlatılmıştır. ASF kapsamında yılları arasında en çok beşeri sermaye geliştirme istihdamın korunması ve geliştirilmesine kadınların istihdam ve işgücü piyasasına erişimin güçlendirilmesine ve sosyal içermeye ihdas edilmiştir. Aynı dönemde yaklaşık 5 milyon işsiz/inaktif kişinin, 4,7 milyon kadının, 3,2 milyon gencin (25 yaş altı), 1,4 milyon yaşlı kişinin (54 +), 600 bin etnik azınlık mensubu veya göçmen kişilerin ve 300 bin engelli kişinin bu fonlardan yararlandığı ifade edilmiştir. ASF kapsamında en çok fon alan ülkeler Polonya, Almanya ve İspanya iken en az fon alan ülkeler GKRK, Malta ve Lüksemburg olmuştur. Polonya nın aldığı fon 9,3 milyar Eurodur. Polonya da fon kapsamında verilen katkı kişi başına 600 Euro civarındadır yılı ASF Orta Dönemli Mali Çerçeve Programına göre, 2020 yılına kadar ortalama yıllık yararlanan sayısının 10 milyon kişiye çıkarılması, sadece kişilere değil sistemlere de yatırım yapılması, uyum kapasitesinin her alanda geliştirilmesi hedeflenmektedir stratejisinde temel ilkeler kapsamında; kırılgan (vulnerable) nüfus gruplarına ağırlık verileceği, yerel düzeyde NGO ve sosyal parnerlerin işleyişe dahil edileceği, toplumsal cinsiyet eşitliği yaklaşımının esas alınacağı, ulusüstü yurttaşlık ve sosyal yenileşme imkanlarının çoğaltılacağı, küçük grupların ASF fonlarına erişimin kolaylaştırılacağı ifade edilmiştir. 3

4 2020 Stratejisi kapsamında AB de, o GSYİH nın % 3 ünün ARGE harcamalarına ayrılacağı, o Bilgi ve iletişim teknolojilerinden daha çok yararlanılacağı, o KOBİ ler için daha rekabet edebilir bir ortamın oluşturulacağı, o Çevre koruma ve etkin kaynak kullanımına yönelik politikalara ağırlık verileceği o Düşük karbon üretimi olan bir ekonomik yapıya geçilmeye çalışılacağı o İklim değişikliğine ilişkin tedbirler alınacağı o Sürdürülebilir uluslar arası ulaşım araçlarının geliştirileceği o İşgücünün istihdam edilebilirliğinin ve seyyaliyetinin arttırılacağı (İstihdam oranı hedefi toplamda % 75) o Sosyal içerme yatırımlarının arttırılacağı ve AB içerisinde yoksul sayısının 20 milyonun altına düşürüleceği, o Eğitim, beceri ve yaşam boyu öğrenme politikalarına yönelme sonucu okul terk oranının % 10 unun altında bırakılması ve en az % 40 düzeyinde yüksek öğrenim hedefi o Kapasite geliştirme ve etkin kamu yönetimi ASF işgücü seyyaliyetinin arttırılması, yoksullukla mücadele edilmesi, yaşam boyu öğrenme ve beceri geliştirmeyi son olarak kurumsal kapasite geliştirmeyi amaçlayan uygulama ve projeleri desteklenecektir. Bunu yaparken toplumsal cinsiyet eşitliğini sağlamayı, sosyal dışlanmayı azaltmayı ve çevreyi korumayı amaçlar. ASF fonlarının en az % 20 si yoksulukla mücadelede kullanılacaktır. Sunum 4 Özeti: Rekabet Gücü İçin Beceri Geliştirme Projeleri; (Sunum, Sn. F. Froy (OECD) tarafından yapılmıştır) Sunum İngiltere (West England 3 bölge de 2008 yılında), Kanada (Ontario 2006 yılında) ve İtalya da (Venette, vd yılında) uygulanan LEED projeleri hakkında kısa bilgileri vermektedir. Projelerin amaçları; yerel düzeyde işgücü piyasası için beceri geliştirme programları yürütmek, beceri eksikliklerini arz ve talep boyutlarını ölçerek yapmak ve karşılanamayan taleplere uygun işgücü yetiştirmektir. İşgücü piyasası politika araçları olarak eğitim&staj sistemleri, beceri geliştirme programları, İş geliştirme programları, ürün&hizmet geliştirme programları kullanılmıştır. Bu projelerde rol alan partnerler; istihdam kurumları, eğitim&mesleki eğitim kurumları, yerel kurullar&meclisler, işçi&işveren örgüt temsilcileri, odalar ve ilgili diğer iktisadi aktörler olarak ifade edilmiştir. 4

5 Projeler kapsamında yerel ve sektörel beceri ihtiyaç tespitlerinde yerel kuruluşlara destek olunurken, talep odaklı olan ve olmayan çalışmalar yapılmıştır. kamu ve özel sektör bir arada ele alınıp değerlendirilmiştir. Ana yaklaşım OECD tarafından da desteklenen gelecek için ihtiyaç duyulan becerilerin geliştirilmesi programını yerelde de uygulamak olduğu ifade edilmiştir. Sunum 5 Özeti: Yeşil İşler, (Sunum, Sn. Kees van der Ree (İLO) tarafından yapılmıştır) Brezilya, Kenya, Güney Afrika, Etiyopya nın dahil olduğu 21 ülkede uygulanan bazı yeşil iş örneklerine ve yeşil iş konusunun neden önemli olduğuna değinen bir sunum yapılmıştır. Küresel iklim değişiklikleri ve teknoloji etkisi nedeniyle işgücü piyasasının özellikle beceri ve meslek boyutunun çok hızlı değiştiği/değişeceği açıktır. Ülkelerin bu değişime uyum sağlayabilmesi için çok temel politikalarında değişikliğe gitmeleri gerekmektedir. (İLO nun ilgili WEB sayfası için: en/index.htm İlgili temel yayını için: dgreports/ dcomm/ publ/documents/publication/wcms_ pdf) adresine bakılabilir. Yeşil Ekonomi Yeşil İşler, iklimsel değişimin orta ve uzun vadede öngörülen geri dönülemez olumsuz sonuçlarına karşın işgücü ve sektör yapıları içerisinde dönüşümün yönetilmesini kapsar. Beklenti ve değişimlerin nasıl olacağı, bunun bölgesel etkilerinin nasıl ölçüleceği ve değişime uyum politikalarında tutarlılığın nasıl sağlanabileceği konularını içerir. Brezilya da 2009 yılında uygulanan Benim Evim Hayatımdır projesi kapsamında sosyal barınma ve sürdürebilir altyapı çalışmaları gerçekleştirilmiştir. Bu kapsamda birim enerji tasarrufuna gidilmiş, elektrik faturalarında % 40 azalma sağlanmış, En yüksek talebin gerçekleştiği dönemde tüketim % 18 azaltılmıştır yerel KOBİ nin kapsama alındığı bu projede sürdürebilir altyapıyı kurmak temel amaç olmuştur. Güney Afrika da ev çatılarına Güneş Enerjisinden Yararlanma Sistemleri kurdurularak enerji tüketimi azaltılırken, Kenya da da Metaller için Geri Dönüşüm Sistemleri oluşturulmuştur. Etiyopya da ihraç etmek için çiçekçilik alanları desteklenirken yine Brezilya da Çöp Yönetimi&Geri Dönüşümü için plantasyonlar kurulmuştur. Brezilya daki bu yapı içerisinde den fazla kişi bu geri dönüşüm sektöründe çalışabilecek şekilde eğitilmiştir. Bu alanda kooperatifleşme yasal olarak desteklenmiş ve vergi indirimi yoluna gidilmiştir. 5

6 21 ülkenin kapsama alındığı bu Green Growth&Job yaklaşımı dünya nüfusunun % 60 ı ile doğrudan ilgilidir. Küresel ekonomik büyüklüğün %59 u ve Küresel Karbondioksit emiliminin % 64 ünü etkileyecektir. İşgücü piyasasında yeni işlerin ortaya çıkacağı öngörülmeli ve önlemleri alınmalıdır. Bazı istihdam alanları önemini yitirebilecek, mevcut mesleki konumlar dönüşecektir. Özellikle tarım, ormancılık ve balıkçılık sektörlerinin yoğun etkileneceği bu yaklaşım fosil yakıtlara dayalı endüstri alanlarını da etkileyecektir. Karbon emisyonun yoğun nedeni olan otomotiv sektörü ve ilgili alanlar, gemi imalatı ve ilgili deniz mühendislikleri dönüşüm geçirecek diğer alanlardır. Üretiminden tüketimine kadar her düzeyde enerji sektörünün bir dönüşüm alanı olduğu göz ardı edilmemelidir. Bu dönüşümlerin mevcut meslek ve beceri yapısını dönüşüme zorlayacağı, yeni meslek ve becerileri gerektireceği ve çoklu meslek ve beceri sahibi işgücüne ihtiyacı arttıracağı göz önünde bulundurulmalıdır. Mesleki eğitim planlamasının bu gelişmeleri dikkate alan bir yapıya uyumlaştırılması öncelikli konulardan olmalıdır. Sunum 6 Özeti: ACRİB, Riviera del Brenta and Region Bölgesinin Tanıtımı Ayakkabı üretim sistemi olarak ifade adilen ACRİB aslında İtalya da Venedik ve Pauda arasında kalan Brenta Riviera bölgesinde Made in İtaly söyleminden yararlanmak amacıyla ayakkabı tektil firmalarının bir araya getirildiği üretim ve satış alanıdır. Bir çok markanın buluştuğu iyi örnek olarak sunulan ACRİB hakkında ayrıntılı bilgi için adresinden yararlanılabilir. Tarihsel temelinin Venedik tacirlerine kadar (1268) gittiği iddia edilen bu KOBİ işbirliği örneğinin kapsamında 2010 yılı sonu verilerine göre 591 KOBİ faaliyet göstermektedir kişinin çalıştığı bu alanda yıllık ayakkabı üretimi yaklaşık 20 milyondur. Burada üretilen ayakkabıların % 91 i ihraç edilmektedir. İtalya dışında, Newyork ve Pekin de daimi sergi alanları da bulunan bu yapı gezici sergilerde düzenlemektedir. Sunum 7 Özeti: KOBİ lerde Eğitim ve Beceri Geliştirme, (Sunum, Sn. C. Martinez Fernandez (LEED) tarafından yapılmıştır) 6 ülkede 7 bölge (Polonya Zaglebie bölgesi, Yeni Zellanda Canterbury Bölgesi, İngiltere West Minland Bölgesi, Belçika East Flander bölgesi, Türkiye OSTİM OSB, ve Kanada Qoebec ve Manitoba Bölgeleri), kapsamında değerlendirmeye alınan KOBİ lerde eğitim ve beceri geliştirmenin temel durumlarına değinilmiştir. Formal mesleki eğitim ve informel mesleki eğitim boyutları dikkate alınmıştır. Araştırma anket, vaka çalışması yöntemleri kullanılarak yapılmıştır. Çalışmanın sonuçları, 6

7 KOBİ lerde hem formel hem de informel mesleki eğitim ve beceri geliştirme yöntemleri kullanılmaktadır. Bölgesel farklılıklar olmakla birlikte genellikle 25 yaş altı ve 50 yaş üstü çalışanların düşük beceri düzeyinde olduğu ve bahsi geçen eğitimlere daha az katıldığı söylenebilir. İnformel mesleki eğitimin çıktılarının formel mesleki eğitimden daha faydalı olduğu çalışmada karşılaşılan bir durumdur. Yüksek nitelikli çalışanlarda beceri geliştirmenin verimliliği daha çok arttırdığı görülmüştür. Büyüme potansiyeli ve planlaması olan KOBİ ler informel mesleki eğitimle beceri geliştirmeye yönelmektedir. Büyüme potansiyeli olan KOBİ ler için yeşil ekonomi&işler bir fırsat alanı oluşturmaktadır. KOBİ lerde mesleki eğitim geliştirme başlı başına bir piyasa alanıdır. Beceri geliştirme ve eğitim ortamına ilişkin özel kamu işbirliğinin daha verimli sonuçlar doğuracağı ifade edilmektedir. Bu kapsamda beceri stratejisi (Skills Strategy) geliştirirken; o Sadece işe yeni başlayanlar değil yaşlı çalışanlar da düşünülmelidir. o Yeni öğrenme yöntemleri bu eğitim programlarında etkin kullanılmalıdır. o Piyasa aktörlerinin KOBİ lerde mesleki eğitimde rol alması sağlanmalıdır. o o Stratejinin amacı verimliliği ve istihdam edilebilirliği arttırmak olmalıdır. İyi örneklerin paylaşımını sağlayacak bilgi ve deneyim paylaşım platformları oluşturulmalıdır. Sunum 8 Özeti: Kanada da İki Bölge KOBİ lerinde Yenilikçilik ve Beceri Geliştirme yaklaşımı (İnnovation and Skills Development) (Sunum, Sn. P.Bélanger (UQAM) tarafından yapılmıştır) Kanada nın Manitoba (Winnipeg) ve Québec (Montreal) bölgelerinde uygulanan Yenilikçilik ve Beceri Geliştirme için alına bilinecek dersler ve KOBİ lerde yenilik grupları mekanizmasının öğrenilmesinin önemi üzerine bir sunum yapılmıştır. İşletmelerde yapılan gözlemlerin sonuçları aşağıda verilmiştir. Yenilikçilik ve beceri geliştirme yaklaşımı küresel ekonomi içindeki işletmeler için artık hayati düzeyde önem arz etmektedir. İşletmeler yenilikçiliğe gittikçe artan düzeyde verimlilik artışı için önem vermektedir (% 75 oranında). İşletmelerin % 25 i yenilikçilik konusuna yoğun zaman ve bütçe ayırmaktalar. 7

8 KOBİ lerde gittikçe yoğunlaşan yenilikçilik talebi işletme içerisinde dış bilgi alımı ve bu bilginin işte kullanılması şeklinde olursa daha faydalı olmaktadır. Öğrenme stratejisi sorun odaklı olmalı ve sadece formel eğitim yapılarından yararlanılmamalıdır. Yasal düzenlemeler ve teşvikler tek başına yeterli değil, uygulama odaklı bir yaklaşım sergilenmelidir. Düşük nitelikli işçiler yenilikçilik eğitimine uzak durma eğiliminde olabilmektedir. En çok bu işgücünün bu konuda eğitilme gereği olduğu göz ardı edilmemelidir. Bölgeler arası beceri farklılıkları varsa uygulanacak beceri geliştirme programları ihtiyaç dikkate alınarak geliştirilmelidir. İhtiyaç analizleri sağlıklı yapılmadan uygulamaya konulacak bir beceri geliştirme stratejisi başarılı olamayacaktır. İhtiyaç analizleri sağlıklı yapıldıktan sonra verilecek beceri geliştirme programları bölgesel farklılıklar içerebilir. Bu tarz bir eğitim alındıktan sonra eğitim süreci ve sonrasında eğitim alanların takibi önemli bir konu olup eğitimin işlerine nasıl yansıdığı ölçülmesi gereken bir noktadır. Değerlendirmeler yapıldıktan sonra bir sonraki eğitim programlarının optimizasyonu için veri sağlanmış olacaktır. Montreal bölgesinde firmadan gelen bir alt gruba eğitim verilmiş ve takip edilmiştir. Consortia bölgesinde de 12 firmadan gelen bir alt gruba eğitim verilmiş ve takip edilmiştir. Yerel odalarında inisiyatif aldığı bu eğitimlerden sonra aylık etki ve değerlendirme toplatıları gerçekleştirilmiştir. Sunum 9 Özeti: Eylül 2011 tarihinde Warşova da Avrupa Sosyal Fonunun Bölgesel Boyutları başlıklı konferans (AB üye ve aday ülke temsilcilerinden 300 kişi katılımlı) sunumunun LEED üyeleri ile paylaşımı (Sunum, Sn. P. Chorazy (ESF ) tarafından yapılmıştır) ASF de bölgesel yaklaşımın nedenleri, sonuç odaklı ve entegre olabilmiş bütünlüklü kalkınmaya erişebilme amaçlarıdır. Lizbon anlaşması bölgesel yaklaşımın uyumlu bir gelişmenin temeli olacağını ifade etmiştir. Bölgesel yaklaşım yerel, bölgesel ve ulusal olabilmektedir. Bölgesel yaklaşım AB nin 2020 hedeflerine daha etkin verimli araçlarla ulaşabilmenin imkanlarını sunacaktır. Etkili ekonomik büyümenin ve eğitimin yerel ihtiyaçlara uygun verilebilmesinin araçları bölgeselleşme ile sağlanabilir. Konferans kitaplaştırılmıştır. ilibrary.org/industry andservices/the territorial dimension of the european socialfund_5k9h5zbbdb41 en linkinden ulaşılabilir. Bu uygulamanın temel felsefesi küresel ve yerel düşün, küresel ve yerel harekete geç şeklinde ifade edilmiştir. 8

9 Sunum 10 Özeti: İklim değişikliği, istihdam ve yerel kalkınma taslak rapor özeti (Sunum, Sn. G. Mirando tarafından yapılmıştır) Bu proje Avusturya, Polonya, İspanya, İngiltere ve A.B Komisyonu nun katılımıyla gerçekleştirilmiş bir çalışmadır. İtalya nın Torento ve Avusturya nın Striya bölgesine çalışma ziyaretleri gerçekleştirilmiştir. Bu kapsamda Trento, Viyana ve Paris te çalıştaylar düzenlenmiştir. Bütün ekonomi içerisinde yeşil işlerin ağırlığının tespiti, arz zinciri içindeki yeri, AR GE kapsamına alınması gereken konular, enerji etkinliği ve yenilenebilir enerji kaynaklarının gelecekteki önemleri üzerine bir yeşil ekonomi değerlendirmesi yapılmaktadır. Bu tarz bir çalışmanın kavramsal dil birliğinin olmaması, bu konuda vizyon ve liderlik eksikliği, uzun süreli anlaşmaların eksikliği, bu alanda kurumsal kapasitenin yetersiz oluşu gibi engelleri mevcuttur. Sunum 11 Özeti: Batı Balkanlarda Yerel Kalkınma Projeleri (Sunum, LEED Komitesi tarafından yapılmıştır) Daha iyi istihdam ve sosyal içermeyi sağlayacak ve KOBİ lerle bağlantılı girişimcilik ve yönetişimin potansiyelini ilerletmek amaçlı projeler gerçekleştirilmiştir. Bu kapsamda; ulusal bağlamda yerel kapasiteyi arttırabilecek politikaların olup olmadığı, yerel aktörlerin bu konuda yetkinliği ve yerel ihtiyaçların karşılana bilirliği projenin ana sorunlarındandır. Sunum kapsamında proje kapsamındaki ülkelerin bazı verileri Tablo 1 de sunulmuştur. Tablo 1: BATI BALKAN ÜLKELERİ ve TÜRKİYE* İÇİN BAZI GÖSTERGELER (2011) ÜLKELER Göstergeler Arnavutluk Bosna Hırvatistan Makedonya Karadağ Sırbistan Türkiye Hersek Nüfus (Milyon) 3,2 3,8 4,4 2,1 0,6 9,9 73,7 Kişi Başına Düşen Gelir ($) Kentli Nüfus Oranı (%) 52,9 49, ,4 61,5 56,4 56,4 İşsizlik Oranı (%) 12,5 27,2 12,2 32,2 14,7 19,6 19,6 *Kıyas yapabilmek için eklenmiştir. Sunumda Türkiye den bahsedilmemiştir. Batı balkan ülkelerinde işsizlik oranlarının Türkiye den daha yüksek, kentleşme oranlarının daha düşük olduğu dikkati çekmektedir. Kişi başına düşen gelir kıyaslamasında sadece Hırvatistan Türkiye den daha yüksektir. Makedonya genelinde % 32,2 olarak belirtilen işsizlik oranı, AB adayı olan bu ülke için çok olumlu bir veri değildir. Bahsi geçen proje kapsamında Balkan ülkelerinde işsizlik oranlarının en yüksek olduğu bölgeler seçilmiş, bu alanlarda arasında geri bildirim alınarak; 9

10 o Yerel düzeyde istihdamın desteklenmesi, o Yerel düzeyde kurumsal kapasitenin, KOBİ lerin ve Girişimciliğin geliştirilmesi, o Yerel düzeyde sosyal içermenin arttırılması için, Politika önerilerinde bulunulmuştur. Sunum 12 Özeti: Batı Balkan Ülkelerinde yerel düzeyde istihdamın ve beceri geliştirmenin desteklenmesi (Sunum, LEED komitesi tarafından yapılmıştır) 11. sunumun devamı olarak ifade edebileceğimiz bu sunumda projelerin 4 odak alanı ifade edilmiştir. Bu alanlar; 1 Sosyal içerme alanı (Risk gruplarına özel eğitim ve istihdam programlarının düzenlenmesi, toplumsal cinsiyet eşitliği odaklı çocuk bakımı ve aile odaklı politikalar geliştirilmesi, genç ve göçmenlere dönük programların geliştirilmesi) 2 Ek beceriler geliştirme alanı (Mesleki ve Teknik eğitimde yüksek nitelikleri verebilecek müfredatları geliştirme, Yerel düzeyde beceri ihtiyacı araştırmaları yapma, gençler ve yaşlılar için kariyer yönlendirme programları düzenleme, Kişileri doğru işe yönlendirme, İşverenlerin becerilerden yararlanma imkanlarını çoğaltma ve herkese açık, esnek eğitim modülleri oluşturma) 3 Yeni Büyüme Merkezlerini Hedef Alan Politikalar Geliştirme alanı (küresel İş ortamına hazır yerel aktörlere imkan oluşturma, girişimlere özel eğitim ve beceri geliştirme imkanları sunma) 4 Yerel düzeyde bütünleşik politika ve programlar oluşturma alanı (Politikalarda esnekliğe kavuşma ve uyarlana bilirliği arttırma, İstihdam ve mesleki eğitim programları arasındaki bağı güçlendirme, politikalar arası entegrayon ve işbirliğini arttırma, sonuç odaklı politikalara yönelme) Bu dört alan arasında uyumlu bir kurumsallaşmanın öncelikle kayıt dışı çalışmayı azaltacağı, birlikte çalışmayı özendireceği, orta vadede işgücünün becerilerini geliştireceği ve etkin sonuçlara ulaşılabileceği ifade edilmiştir. Gelecek döneme ilişkin becerilerin sağlıklı ölçülebilmesi durumunda işgücü piyasasının daha sağlıklı izlenebileceği, beceri geliştirme programlarının ihtiyaca uygun oluşturulabileceği ve yerel düzeyde sektörel insan kaynağı geliştirmenin daha kolay olabileceği ifade edilmiştir. Sunum 14 Özeti: Batı Balkan Ülkelerinde yerel düzeyde KOBİ ler girişimciliğin desteklenmesi (Sunum, LEED komitesi tarafından yapılmıştır) Bu sunum kapsamında, balkan ülkelerinde, 66 mesleki ve teknik eğitim (Lise düzeyinde) kurumunda uygulanan anketin sonuçları dikkate alınarak girişimciliğin geliştirilmesinde eğitimin rolüne değinilmiştir. 10

11 Neredeyse tüm okullarda girişimciliğe ilişkin bir müfredatın olduğu, ancak bu müfredatın girişimcilik için değil girişimcilik hakkında olduğu, bu müfredatta kavramsal bir bütünlüğün olmadığı, var olan müfredatın etkin bir girişimcilik için gerekli olan pratik bilgilerin çoğunu içermediği ve öğretmenlerin de bu konuda çok yeterli olamadığı ifade edilmiştir. Kurumumuz temsilcisince açıklanan görüşler : Toplantı, konferans sunumu şeklinde olduğundan ve kurumumuzun bir sunumu olmadığından bağlayıcı herhangi bir görüş, kurumumuz ve diğer kurum temsilcilerince belirtilmemiştir. Sunumlar üzerine bazı sorular sorulmuş ve yanıtları alınmıştır. Toplantı sürecinde LEED Komitesi Başkanı Sylvain Giguére ve LEED in kapsamında olduğu Girişimcilik, KOBİ ve Yerel Kalkınma Bölümü Başkanı Sergio Arzeni ile tanışılmış ve Dünden Bugüne İŞKUR, kitabı 1 kendilerine takdim edilmiştir. Bunlara ek olarak elektronik ortamda Türkiye İşgücü Piyasası Veri Seti kendileri ile paylaşılmıştır. Alınan kararlar ve (varsa) kabul edilen belgeler : 4. SONUÇ VE KANAAT Toplantının ülkemiz ve Kurumumuz açısından değerlendirilmesi : 33 üyesinden 30 unun dünyanın en yüksek gelirli ülkeleri arasında olduğu OECD örgütü, uluslararası alanda politika önerme ve oluşturma amacıyla yarım yüzyılı aşkındır faaliyet göstermektedir. OECD nin amaçları; Finansal istikrarın eşzamanlı olarak korunduğu üye ülkelerde ve özellikle gelişmekte olan ülkelerde yurttaşların yaşam standardının iyileştirilmesi, Sürekli ve dengeli ekonomik gelişim sağlayan politikaya destek ve yardım, işsizliğin ortadan kaldırılması; Ekonomik genişleme politikasının uyandırılması ve sosyo ekonomik eşgüdümlü gelişmenin desteklenmesi; Uluslararası yükümlülüklere uygun olarak çok taraflı ve ülkeler arasında ayrım gözetmeyen dünya ticaretinin geliştirilmesine destek verilmesi. Demokrasi ve insan haklarına bağlılık ilkesine uyumun desteklenmesi, şeklinde ifade edilebilir. Türkiye nin de kurucu üyeleri arasında olduğu OECD kapsamında ekonomik alanda işbirliği ve politika oluşturma için departmanlar oluşturulmuştur. Girişimcilik, KOBİ ve Yerel Kalkınma Bölümü 2 kapsamında yerel düzeyde ekonomi ve istihdam geliştirme amacıyla 1 Bu yayımızdan bir örnek de OECD Türkiye Delegasyonu Temsilcisi Sn. Nilgün Pehlivan a verilmiştir. 2 OECD bünyesindeki tüm bölümler için: adresine ve Girişimcilik, KOBİ ve Yerel Kalkınma Bölümü hakkında ayrıntılı bilgi için adresine bakılabilir. 11

12 LEED programı oluşturulmuştur. Bu program kapsamında üye ülkelere politika önerileri kapsamında iyi örnek uygulamaları, vaka çalışmaları, konferanslar, alan çalışmaları, ülke raporları vb. hazırlanmaktadır 3. Türkiye İş Kurumu hem ulusal hem de yerel düzeyde istihdam politikasının oluşturulmasına katkı sağlayan bir kamu kuruluşu olarak, diğer ülke uygulamalarının en hızlı paylaşılabildiği bir alan olarak OECD bünyesinde, istihdam ve işgücü piyasasına ilişkin tüm çalışmaları takip etmelidir. Burada takipten kasıt, bu geçici görevde gerçekleştiği gibi bizzat katılım şeklinde de olmak zorunda değil, buna ilaveten e ortamların ve yayınlarının da takibidir. İşgücü piyasasında gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde yeni politika öneri ve uygulamalarının (yeşil ekonomi gibi) ülkemize uygulanabilirliği her yönüyle henüz yeterince tartışılabilmiş değildir. Bir sonraki toplantının tarihi, yeri ve bu toplantıya hazırlanmak açısından yararlı olabilecek görüş ve öneriler: LEED kapsamında 2012 yılı Mayıs ayı içerisinde yapılan çalışmaların paylaşımı amacıyla bir toplantı organize edilecektir. Toplantının OECD nin merkezinde (Paris) gerçekleştirileceği ifade edilmiştir. Bu beyanatın netleştirilerek bilahare ilgili ülke temsilcilerine bildirileceğini iletilmiştir. Kurumuzdan bu toplantıya katılacak kişilerin LEED kapsamında daha önce yapılmış çalışmaları inceleyerek ve katılım göstermiş kişilere ulaşarak bilgi edinmesi yararlı olabilir. Sinan OK İstihdam Uzmanı 3 Ayrıntılı bilgi için bknz: 12

BİLGİ TOPLUMU STRATEJİSİ

BİLGİ TOPLUMU STRATEJİSİ BİLGİ TOPLUMU STRATEJİSİ NİSAN 2006 Zamanın gereklerine göre bilim ve teknik ve her türlü medeni buluşlardan azami derecede yararlanmak zorunludur. Mustafa Kemal ATATÜRK 1 İÇİNDEKİLER : GİRİŞ... 3 1. Türkiye

Detaylı

BİLGİ TOPLUMU STRATEJİSİ (2006-2010)

BİLGİ TOPLUMU STRATEJİSİ (2006-2010) BİLGİ TOPLUMU STRATEJİSİ (2006-2010) GİRİŞ Küreselleşme olgusunun gelişiminde önemli etkisi olan bilgi ve iletişim teknolojilerindeki yenilikler, ekonomik ve sosyal yaşamın her alanını ve toplumun tüm

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MESLEKÎ VE TEKNİK EĞİTİM STRATEJİ BELGESİ VE EYLEM PLANI (TASLAK) 2013-2017. MESLEKÎ ve TEKNİK EĞİTİM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MESLEKÎ VE TEKNİK EĞİTİM STRATEJİ BELGESİ VE EYLEM PLANI (TASLAK) 2013-2017. MESLEKÎ ve TEKNİK EĞİTİM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MESLEKÎ VE TEKNİK EĞİTİM STRATEJİ BELGESİ VE EYLEM PLANI (TASLAK) 2013-2017 MESLEKÎ ve TEKNİK EĞİTİM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SUNUŞ Ülkemizin sürdürülebilir ekonomik ve sosyal gelişmesini

Detaylı

STRATEJİK PLAN 2008-2012

STRATEJİK PLAN 2008-2012 STRATEJİK PLAN 2008-2012 SUNUŞ HAZİRAN - 2007 ANKARA SUNUŞ Hızla gelişen ve yaygınlaşan bilgi ve iletişim teknolojilerinin de katkısıyla küreselleşme, ülkelerin ekonomik ve sosyal gelişmelerini önemli

Detaylı

2014-2023 İ ZMİ R BÖ LGE PLANİ

2014-2023 İ ZMİ R BÖ LGE PLANİ 2014-2023 İ ZMİ R BÖ LGE PLANİ Bilgi, Tasarım ve Yenilik Ü reten, Akdeniz'in Çekim Merkezi İ zmir Kasım 2013 İzmir 2013, İZKA Tüm hakları saklıdır. Kaynak gösterilmek kaydıyla alıntı yapılabilir. İzmir

Detaylı

girişimcilik risk kredi iş melekleri işgem teşvik işkur tübitak araştırma-geliştirme sermaye yenilikçilik

girişimcilik risk kredi iş melekleri işgem teşvik işkur tübitak araştırma-geliştirme sermaye yenilikçilik teşvik kredi girişim sermayesi girişimcilik yeni girişimci sermaye yenilikçilik girişimcilik ve Yenilik Programı işgem risk iş melekleri işkur tübitak araştırma-geliştirme rekabet edebilirlik ORTA KARADENİZ

Detaylı

KOBİ STRATEJİSİ ve EYLEM PLANI (2007-2009)

KOBİ STRATEJİSİ ve EYLEM PLANI (2007-2009) KOBİ STRATEJİSİ ve EYLEM PLANI (2007-2009) Ocak 2007 İÇİNDEKİLER TABLOLAR LİSTESİ... 3 KISALTMALAR LİSTESİ... 4 ÖNSÖZ.. 6 1. GİRİŞ 7 2. AVRUPA BİRLİĞİ MEVZUATINA UYUM ÇALIŞMALARI...10 2.1 Tarama ve Müzakere

Detaylı

www.verimlilikkongresi.gov.tr www.verimlilikkongresi.gov.tr

www.verimlilikkongresi.gov.tr www.verimlilikkongresi.gov.tr Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Nihat ERGÜN ün Değerlendirmesi Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Hüseyin Rahmi ÇETİN in Değerlendirmesi Verimlilik Genel Müdürü Anıl YILMAZ ile

Detaylı

TÜRKİYE DE KADIN GİRİŞİMCİLİĞİNE ELEŞTİREL BİR YAKLAŞIM

TÜRKİYE DE KADIN GİRİŞİMCİLİĞİNE ELEŞTİREL BİR YAKLAŞIM TÜRKİYE DE KADIN GİRİŞİMCİLİĞİNE ELEŞTİREL BİR YAKLAŞIM Yıldız Ecevit Uluslararası Çalışma Ofisi - ANKARA Copyright Uluslararası Çalışma Örgütü 2007 Birinci baskı 2007 Uluslararası Çalışma Ofisi yayınları,

Detaylı

ÖNSÖZ Nimet ÇUBUKÇU Millî Eğitim Bakanı

ÖNSÖZ Nimet ÇUBUKÇU Millî Eğitim Bakanı 2009 2009 ÖNSÖZ Teknolojik, ekonomik, siyasi, toplumsal ve kültürel alanlarda yaşanan hızlı değişim ve dönüşümlerle ifade edilen küreselleşme süreci; bireyleri, kurumları, ülkeleri derinden etkilemeye

Detaylı

BECERI 10. UzmanlaşmışMeslekEdindirmeMerkezleriProjesi. UzmanlasmisMeslekEdindirmeMerkezleriProjesi. Her beceri bir altın bilezik...

BECERI 10. UzmanlaşmışMeslekEdindirmeMerkezleriProjesi. UzmanlasmisMeslekEdindirmeMerkezleriProjesi. Her beceri bir altın bilezik... BECERI 10 Beceri Beceri kazandirma kazandırma ve ve meslek ve iş edindirme seferberligi... seferberliği... UzmanlaşmışMeslekEdindirmeMerkezleriProjesi UzmanlasmisMeslekEdindirmeMerkezleriProjesi Her beceri

Detaylı

T.C. BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI TÜRKİYE SANAYİ STRATEJİSİ BELGESİ 2015-2018

T.C. BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI TÜRKİYE SANAYİ STRATEJİSİ BELGESİ 2015-2018 T.C. BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI TÜRKİYE SANAYİ STRATEJİSİ BELGESİ 2015-2018 2015 ii İçindekiler TABLOLAR LİSTESİ... v ŞEKİLLER LİSTESİ... vii KISALTMALAR LİSTESİ... ix GİRİŞ... 1 1. MEVCUT DURUM...

Detaylı

TR21 TRAKYA BÖLGESİ 2014 2023 BÖLGE PLANI TASLAĞI

TR21 TRAKYA BÖLGESİ 2014 2023 BÖLGE PLANI TASLAĞI TR21 TRAKYA BÖLGESİ TRAKYA 07 Haziran 2013 İÇİNDEKİLER TR21 TRAKYA BÖLGESİ PLANLAMA SÜRECİ... 10 A- VİZYON VE UNSURLARI... 14 1. Vizyon... 14 2. Vizyon Unsurları... 14 3. Gelişme Eksenleri... 15 B- PLAN

Detaylı

KOSGEB koordinatörlüğünde ilgili kurum ve kuruluşlar ile birlikte hazırlanmıştır.

KOSGEB koordinatörlüğünde ilgili kurum ve kuruluşlar ile birlikte hazırlanmıştır. Nisan 2011, Ankara koordinatörlüğünde ilgili kurum ve kuruluşlar ile birlikte hazırlanmıştır. - Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı 2 3 Siyasi, askeri zaferler

Detaylı

AB MALİ DESTEĞİ Avrupa Birliği dünyada barışın, demokrasinin ve refahın artırılmasını hedeflemektir.

AB MALİ DESTEĞİ Avrupa Birliği dünyada barışın, demokrasinin ve refahın artırılmasını hedeflemektir. 1 AB MALİ DESTEĞİ Avrupa Birliği dünyada barışın, demokrasinin ve refahın artırılmasını hedeflemektir. 27 üyeli Birlik demokrasi, insan hakları ve pazar ekonomisi konusunda aynı temel değerleri paylaşan

Detaylı

KONYA KARAMAN BÖLGESİ AR-GE VE İNOVASYON STRATEJİSİ

KONYA KARAMAN BÖLGESİ AR-GE VE İNOVASYON STRATEJİSİ 1 KONYA KARAMAN BÖLGESİ AR-GE VE İNOVASYON STRATEJİSİ 2013, MEVKA Tüm hakları saklıdır. Bu eserin tamamı ya da bir bölümü, 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu uyarınca kullanılmadan önce hak sahibinden

Detaylı

Kalkınma Bakanlığı, Orta Vadeli Program (2015-2017), Ekim 2014. Kalkınma Bakanlığı, 10. Kalkınma Planı (2014-2018), Ankara 2014

Kalkınma Bakanlığı, Orta Vadeli Program (2015-2017), Ekim 2014. Kalkınma Bakanlığı, 10. Kalkınma Planı (2014-2018), Ankara 2014 4. KAYNAKLAR Kalkınma Bakanlığı, Orta Vadeli Program (2015-2017), Ekim 2014 Kalkınma Bakanlığı, 10. Kalkınma Planı (2014-2018), Ankara 2014 İnternet Kaynakları: www.aile.gov.tr www.tuik.gov.tr www.iskur.gov.tr

Detaylı

Köklü Dönüşüm İçin Tasarım, Ar-Ge, İnovasyon

Köklü Dönüşüm İçin Tasarım, Ar-Ge, İnovasyon Başkan dan Köklü Dönüşüm İçin Tasarım, Ar-Ge, İnovasyon Ömer Cihad Vardan MÜSİAD Genel Başkanı Türkiye nin küresel düzeyde en önemli rakipleri arasında yer alan G. Kore, Malezya, Endonezya, Brezilya, G.

Detaylı

Katılım Öncesi Yardım Aracı (IPA) Çok-yıllı Endikatif Planlama Belgesi (MIPD)* 2011-2013. Türkiye

Katılım Öncesi Yardım Aracı (IPA) Çok-yıllı Endikatif Planlama Belgesi (MIPD)* 2011-2013. Türkiye EK Katılım Öncesi Yardım Aracı (IPA) Çok-yıllı Endikatif Planlama Belgesi (MIPD)* 2011-2013 Türkiye * Kamu kurum/kuruluşlarımıza ilişkin yeni yapılanma, MIPD nin onay süreci sonrasına tekabül ettiğinden

Detaylı

Dağıtım: Sınırlı. Orijinali: İngilizce. 15 Şubat 2010

Dağıtım: Sınırlı. Orijinali: İngilizce. 15 Şubat 2010 Dağıtım: Sınırlı.. Orijinali: İngilizce 15 Şubat 2010 Birleşmiş Milletler Çocuk Fonu Yönetim Kurulu 2010 Yıllık Toplantısı 1-4 Haziran 2010 Geçici Gündemin..Maddesi Taslak Ülke Programı Dokümanı**** Türkiye

Detaylı

Planlama, Programlama ve Koordinasyon Birimi. Sosyo-Ekonomik Kalkınma ÖNCE İNSAN MALİ DESTEK PROGRAMI GEREKÇESİ

Planlama, Programlama ve Koordinasyon Birimi. Sosyo-Ekonomik Kalkınma ÖNCE İNSAN MALİ DESTEK PROGRAMI GEREKÇESİ 1 Planlama, Programlama ve Koordinasyon Birimi 2015 Sosyo-Ekonomik Kalkınma ÖNCE İNSAN MALİ DESTEK PROGRAMI GEREKÇESİ 2015 2 Öncelik 1: Bölgede İşbirliği ve Dayanışmanın Güçlendirilmesi Gerekçelendirme:

Detaylı

EGE BÖLGESİ SANAYİ ODASI 2010-2012 STRATEJİK PLANI

EGE BÖLGESİ SANAYİ ODASI 2010-2012 STRATEJİK PLANI EGE BÖLGESİ SANAYİ ODASI 2010-2012 STRATEJİK PLANI Sunuş Stratejik planlar; kurumun orta ve uzun vadeli amaçlarını, temel ilke ve politikalarını, hedef ve önceliklerini ve bunlara ulaşmak için izlenecek

Detaylı

Sağlık Sektör Raporu ve Yerel Sağlık Stratejisi

Sağlık Sektör Raporu ve Yerel Sağlık Stratejisi Sağlık Sektör Raporu ve Yerel Sağlık Stratejisi www.btso.org.tr Bu çalışma BTSO liderliğinde Pera EEMEA Büyüme Hizmetleri A.Ş. işbirliğinde hazırlanmıştır. İÇİNDEKİLER 1. ÖNSÖZ 4 2. YÖNETİCİ ÖZETİ 5 3.

Detaylı

Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü 2011-2015 STRATEJİK PLAN. Aralık 2010 - Ankara

Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü 2011-2015 STRATEJİK PLAN. Aralık 2010 - Ankara Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü 2011-2015 STRATEJİK PLAN Aralık 2010 - Ankara Bakan Sunuşu Geçtiğimiz 10 yılın son çeyreği, dünyada ekonomik veriler açısından sıkıntılı geçen, küresel ekonomik kriz in

Detaylı

Türkiye Cumhuriyeti Sanayi ve Ticaret Bakanlığı

Türkiye Cumhuriyeti Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Türkiye Cumhuriyeti BÖLGESEL REKABET EDEBĐLĐRLĐK OPERASYONEL PROGRAMI Ankara Ekim 2007 1 ĐÇĐNDEKĐLER Yönetici Özeti SAYFA 1. Kapsam, Danışma ve Koordinasyon 1.1 Ulusal Politika ve Sosyo-Ekonomik Çerçeve

Detaylı

Türkiye de Yazılım Sektörü

Türkiye de Yazılım Sektörü Türkiye de Katkı Sağlayanlar Mariye Umay Akkaya Zeynep Baktır Mustafa Canlı Anıl Çekiç Hüseyin Rahmi Çetin Murat Duran Erdem Erkul Aydın Kolat Gülara Tırpançeker Murad Tiryakioğlu Editör Murad TİRYAKİOĞLU

Detaylı

KAMU ÜNİVERSİTE SANAYİ İŞBİRLİĞİ (KÜSİ) STRATEJİ BELGESİ VE YOL HARİTASI

KAMU ÜNİVERSİTE SANAYİ İŞBİRLİĞİ (KÜSİ) STRATEJİ BELGESİ VE YOL HARİTASI KAMU ÜNİVERSİTE SANAYİ İŞBİRLİĞİ (KÜSİ) STRATEJİ BELGESİ VE YOL HARİTASI (2015-2019) Ankara - 2014 1 İÇİNDEKİLER GİRİŞ...10 1. KAMU ÜNİVERSİTE SANAYİ İŞBİRLİĞİNİN ÖNEMİ...12 2. KAMU-ÜNİVERSİTE-SANAYİ İŞBİRLİĞİ

Detaylı

TR21 TRAKYA BÖLGESİ 2014-2023 BÖLGE PLANI TASLAĞI

TR21 TRAKYA BÖLGESİ 2014-2023 BÖLGE PLANI TASLAĞI TR21 TRAKYA BÖLGESİ 2014-2023 BÖLGE PLANI TASLAĞI TRAKYA 07 Haziran 2013 1 2 - TR 21 Trakya Bölgesi 2014-2023 Bölge Planı Taslağı İÇİNDEKİLER TABLOLAR 11 ŞEKİLLER 14 KISALTMALAR 15 SUNUŞ 17 TR21 TRAKYA

Detaylı

Avrupa Birliği Müzakere Sürecinde Eğitim ve Kültür

Avrupa Birliği Müzakere Sürecinde Eğitim ve Kültür Avrupa Birliği Müzakere Sürecinde Eğitim ve Kültür Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı Bu politika notu, TEPAV EPRI, AB Çalışma Grubu Koordinatörü Derya Sevinç in başkanlığında, araştırmacılar

Detaylı

EIPC Girişimcilik ve Yenilik Programı Yönetim Komitesi

EIPC Girişimcilik ve Yenilik Programı Yönetim Komitesi EIPC Girişimcilik ve Yenilik Programı Yönetim Komitesi Girişimcilik ve Yenilik Programı (EIP) 22 Ekim 2012 onay tarihli 2013 Çalışma Programı [EIPC-26-2012] Ekim 2012 1 ĠÇĠNDEKĠLER Giriş 2 (a) KOBİ lerin

Detaylı