might Jack might call you tonight. You might be called by Jack.

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "might Jack might call you tonight. You might be called by Jack."

Transkript

1 PASSIVE TENSE ACTIVE PASSIVE Present Progressive He is washing the car. The car is being washed by him. Simple Present He washes the car. The car is washed by him. Simple Past He washed the car. The car was washed by him. Past Progressive He was washing the car. The car was being washed by him. Past Perfect He had washed the car. The car had been washed by him. Present Perfect He has washed the car. The car has been washed by him. Will Future He will wash the car. The car will be washed by him. Be going to He is going to wash the car. The car is going to be washed by him. Future Progressive He will be washing the car. The car will be being washed by him. Future Perfect He will have washed the car. The car will have been washed by him. Perfect Progressive Forms (NADİREN KULLANILIR) (LESS COMMON) Present Perfect Progressive He has been washing the car. The car has been being washed by him. Past Perfect Progressive He had been washing the car. The car had been being washed by him. Future Perfect Progressive He will have been washing the The car will have been being washed by him. car. MODALS Can Terry can foretell the future The future can be told by Terry. may Her firm may promote Sally. Sally may be promoted by her firm. must You must do this assignment. This assignment must be done. Mustn t Customers mustn t use that That door mustn t be used by customers. door. might Jack might call you tonight. You might be called by Jack. Ought to / should You ought to /should learn these words. These words should be / ought to be learned by you. Have to Sue has to wash the dishes every night. He dishes have to be washed by Sue every night. Not have to Sue doesn t have to do the shopping. The shopping doesn t have to be done by Sue. Supposed to I am supposed to type this composition. The composition is supposed to be typed. PERFECT MODALS Should have done The students should have learnt these verbs. These verbs should have been learnt by students. Must have done You must have learnt(learned) The results must have been learnt by you. the results. Needn t have done You needn t have bought these These books needn t have been bought by books. you. Might have done They might have called you You might have been called by them today. today. KULLANIM: Cümlede eylemi yapan veya eylemin meydana gelmesine sebep olan kişi veya şey belli değilse ya da belirtilmek istenmiyorsa, eylemi yapan kolaylıkla anlaşılıyorsa ve nesne ön plana çıkarılmak isteniyorsa active yapı yerine passive yapı kullanımı tercih edilir. ***Bir cümleyi passive yapıya getirebilmemiz için cümlenin fiilinin nesnesi olması gerekir. Bu tür fiillere Transitive verbs (Geçişli fiiller ) denir. Bu yüzden nesnesi olmayan filler ( Intransitive verbs: Geçişsiz filler ) passive yapılamaz. The petrol prices are rising every day. (intransitive) The little baby has just sneezed. (intransitive) 1

2 It has been raining heavily for two days. (intransitive) Custodian: bekçi 2

3 İki nesne alan fiiller : Bring: getirmek Promise: söz vermek Give: vermek Refuse: red etmek Leave: ayrılmak Send: göndermek Lend: ödünç vermek Show: göstermek Order: emretmek Tell: söylemek Pay: ödemek I gave him a book. (Ona bir kitap verdim.) Yukarıdaki cümlenin iki nesnesi vardır. İndirect object = him, Direct object = book tur. Bu durumda aynı anlamda olan iki farklı passive şekli vardır. He was given a book by me. (O na bir kitap benim tarafımdan verildi.) A book was given to him by me. (Bir kitap ona benim tarafımdan verildi.) ZAMAN ZARFININ YERİ ** Passive yapıda zaman zarfı genellikle BY PHRASE den sonra gelir. She car was washed by Jack yesterday. Vurguyu artırmak için cümle başında da kullanılabilir. ** Cümle içinde kullanılan zarflar genellikle be fiilinden sonra kullanılır. Ancak vurgulanan öğeye bağlı olarak, bu zarflar farklı yerlerde de olabilir. Jack usually washes the car in the afternoon. The car is usually washed by Jack in the afternoon. Usually, the car is washed (by Jack) in the afternoon. The car is washed, usually by Jack in the afternoon. SORULARDA PASSIVE KULLANIMI Active bir soruyu Passive bir soruya dönüştürürken aynı kurallar geçerlidir. Is Jack washing the car? 3

4 Is the car being washed by Jack? Who ile başlayan sorularda eğer özne soruluyorsa Who.. by? Şeklinde sorulması gerekir. STATIVE PASSIVE İngilizce'de fiillerin üçüncü halleri (past participle), bazı cümlelerde sıfat gibi işlev görür. Bu cümleler yapı olarak passive olmalarına karşın, kullanılan past participle, eylemin nasıl yapıldığını ya da kim tarafından yapıldığını ifade etmez. Yalnızca bir ismi tanımlar. Bir ismi tanımladığı için de bu sözcükler sıfat görevindedir. The window is large. The window is white. The window is broken. Yesterday, the window of the classroom was broken by one of the students (passive action) (Dün sınıfın camı, bir öğrenci tarafından kırıldı.) When I entered the classroom yesterday, the window was broken. (stative passive) (Dün sınıfa girdiğimde, cam kırıktı.) Stative passiveler çoğunlukla bir preposition ile birlikte kullanılırlar. She is married to an American. The boy is interested in chemistry. Peter is addicted to heroin. She is worried about her own future. IMPERSONAL PRONOUNS IN PASSIVE Anyone, noone, anybody, nobody, anything, nothing gibi belgisiz zamirlerin bulunduğu cümleleri passive yapıya çevirirken anlamı bozmamaya dikkat edilmelidir. 4

5 Passive forms of Non-finite Verbs: ACTIVE PASSIVE INFINITIVE To do To be done PERFECT INFINITIVE To have done To have been done GERUND doing Being done PERFECT GERUND Having done Having been done "Want, would like, enjoy, hate, like" gibi fiiller, hem nesne alarak hem de nesne almadan kullanılabilen fiillerdir. Eğer bu fiilleri nesnesiz kullanıyorsak, passive biçime dönüştüremeyiz. Bazıları kural olarak dönüştürülebilse de, anlam açısından bozuk cümleler elde edilir. 5

6 IT IS SAID THAT / HE IS SAID TO Main Clause/ That clause yapılarını iki şekilde passive yapmak mümkündür. People say that he is in the habit of stealing money. (Onun para çalma alışkanlığı olduğunu söylüyorlar.) It is said that he is in the habit of stealing money. (Onun para çalma alışkanlığı olduğu söyleniyor. ) He is said to be in the habit of stealing money.. (Onun para çalma alışkanlığı olduğu söyleniyor. ) Boş özne olarak IT kullanılıp Passive yapabilmenin yanı sıra That cümleciğin öznesi bütün cümlenin öznesi konumuna getirilerek de passive yapılabilir.bu durumda: That clause Infinitive (to Vo /to be Ving / to have V3) haline getirilir. That Clause daki eylemin ana fiilin zamanı ile ilişkisine göre yapı belirlenir. Eylem ana fiili ile eş zamanlı ise ( aynı zamana ait ise) : TO Vo e.g. They say that he knows some very influential people. He is said to know some very influental people. That Clausedaki eylem ana fiilden daha önce gerçekleşmişse : TO HAVE V3 e.g. Everybody knows that Kathy killed her husband. Kathy is known to have killed her husband. ( That cümleciği ve ana fiil eş zamanlı değildir. Killed daha önce gerçekleşmiştir.) That Clausedaki eylem ana fiilin zamanıyla aynı olup bir de süreç ifade ediyorsa :TO BE Ving yapıları kullanılır. e.g. People thought that social workers were doing valuable work. Social workers were thought to be doing valuable work. Yukarıdaki yapılarda That Clause kısmında Active yapılar bulunmaktadır. Burada passive yapı kullanıldığında To Vo ----) To be V3 6

7 To have V3 ----) to have been V3 ( that clause daki eylem ana fiilden önce gerçekleşmişse) e.g. Everybody knows that Harry is treated badly. Harry is known to be treated badly. e.g. People consider that Jane s husband was murdered. Jane s husband is considered to have been murdered. Örnek: This valuable Stone is thought during the middle ages. a- to be discovered b- to discover c- being discovered d- to have been discovered e- to have discovered Çözüm 1- Discover nesne alan bir fiildir ve nesnesi boşluğun öncesinde kalmıştır. passive active elemesi b ve e 2- Boşluktan önceki dizilim pasiftir, bu nedenle boşluktan sonra to.. ile devam etmelidir. C seçeneği de elenir 3- A ve D seçenekleri eş zamanlılık ve farklı zamanlılık. değerli taşın keşfi daha önce olmuştur. Bu yüzden zaman farkı vardır ve doğru yanıt D seçeneğidir. Ekim 2009 üds sosyal It is assumed 2003 mayıs kpds Professional tennis 2005 mayıs kpds The auditing (mali teftiş, inceleme) CAUSATIVES Türkçe karşılığı ettirgen çatı olan causative, İngilizce'de have, get ve make fiilleriyle elde edilir. Üçü de anlamca birbirine yakın olmalarına rağmen, aralarında küçük farklar vardır. 7

8 a) Have Daha çok kişinin doğal görevi olan bir işi yaptırmak anlamında kullanılır: tamirciye araba tamir ettirmek, terziye elbise diktirmek vb. gibi. HAVE SOMEBODY DO SOMETHING Yesterday, I had the mechanic repair my car I will have the plumber fix the leak tomorrow. I have had my tailor make a wonderful dress. (Terzime harika bir elbise diktirdim.) Ancak, bu tür cümlelerde genellikle işi yapan kişi değil, işin yapılması önemlidir. Bu durumda, işi yapan kişiyi belirtmeden sadece yapılan işi ifade edebiliriz. HAVE SOMETHING DONE (BY SOMEBODY) Yesterday, I had my car repaired (by the mechanic.) I will have the leak fixed tomorrow (by the plumber.) I have had a wonderful dress made (by my tailor.) (Harika bir elbise diktirdim.) GET Genellikle, birini ikna ederek bir iş yaptırmak anlamını ifade eder. GET SOMEBODY TO DO SOMETHING(PERSUADE SOMEBODY TO DO SOMETHING) My mother is a good tailor, but she doesn't sew any more. I want to get her to make me a dress for my graduation ball. Yesterday, I got my friend to write a composition for me. She is rather lazy. She always gets her sister to clean their room. (Odalarını her zaman kızkardeşine temizletir.) İşi yapan kişiyi belirtmeden, yapılan işi ifade etmek için aşağıdaki kalıbı kullanırız. GET SOMETHING DONE I want to get a dress made for my graduation ball. I got a composition written for me (by my friend.) She always gets their room cleaned by her sister. Get something done /have something done arasında bir fark yoktur. Birbirlerinin yerine kullanılabilirler. Make 8

9 Birine zorlama ile bir iş yaptırmak anlam ını ifade eder. MAKE SOMEBODY DO SOMETHING I made my son do his homework before he went outside to play. (/ forced him to do...) The film made us laugh a lot. (Film bizi çok güldürdü.) His broken leg made him stay in bed for a month. Make'in passive biçimi, get ve have'in passive biçiminden (get/have something done) farklıdır. Passive anlam için make'in kendisi passive'e dönüştürülür. BE MADE TO DO SOMETHING The film made me cry. (active) I was made to cry by the film, (passive) His friends made him laugh during the class, (active) He was made to laugh by his friends during the class, (passive) Make + noun/pronoun kalıbından sonra, fiil kullanmadan direk sıfat da gelebilir. Bu kullanım get ve have ile mümkün değildir. His coming late made me feel angry. His coming late made me angry. Her strange behaviour makes everybody feel surprised. Her strange behaviour makes everybody surprised, (surprised burada bir sıfattır.) The good news made me feel relieved. The good news made me relieved, (relieved burada bir sıfattır.) 9