Kullanım kılavuzunuz KONICA MINOLTA EP1054

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Kullanım kılavuzunuz KONICA MINOLTA EP1054 http://tr.yourpdfguides.com/dref/590575"

Transkript

1 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar, vb) cevaplarını bulacaksınız. Detaylı kullanım talimatları kullanım kılavuzunun içindedir. Kullanım kılavuzu Kullanma kılavuzu Kullanma talimati Kullanıcı kılavuzu Kullanıcı el kitabı

2 Manuel özet: Yangýna ya da elektrik çarpmasýna neden olabileceðinizden, fotokopi makinesini asla kurcalamayýn. Sabitlenmiþ herhangi bir kapaðý ya da paneli asla açmayýn. Fotokopi makinesi, elektrik çarpmasýna neden olabilecek yüksek gerilimli bileþenler içerir. makinesinin içine metal parçasý ya da sývý girerse, fotokopi makinesini hemen kapatýn, elektrik kablosunun fiþini prizden çekin ve teknik servis yetkilisine baþvurun. Ýçine metal parçasý ya da sývý madde girdikten sonra, makine elektrik prizine baðlý kalýr ya da kullanýlmaya devam ederse, yangýna ya da elektrik çarpmasýna neden olunabilir. Olaðandýþý biçimde ýsýnýrsa ya da duman ya da olaðandýþý bir koku yayýlýrsa, fotokopi makinesini asla çalýþýr durumda býrakmayýn. Bu durumlardan herhangi biriyle karþýlaþýlmasý durumunda, fotokopi makinesini hemen kapatýn, elektrik kablosunun fiþini prizden çekin ve teknik servisi arayýn. Bu durumlardan herhangi biri görüldüðünde makine elektrik prizine baðlý durumda kalýrsa, yangýna ya da elektrik çarpmasýna neden olunabilir. Elektrik kablosunun fiþini elektrik prizine her zaman sonuna kadar sokun. Elektrik prizinin her zaman görünür durumda olmasýna ve fotokopi makinesinin ya da makine dolabýnýn arkasýnda kalmamasýna dikkat edin. Aralýksýz olarak fazla miktarda kopyalama yaptýðýnýzda, makinenin ve ortamýn iyi bir þekilde havalandýrýlmasýna her zaman dikkat edin. l l l l EP1054 X-1 l l l l l l l l l l l Elektrik kablosunu asla çekmeyin ve kabloyu prizden çekerken her zaman fiþten tutarak çekin. Hasarlý bir kablo yangýna ya da elektrik çarpmasýna neden olabilir. Elektrik kablosunu asla ýslak elle fiþten çekmeyin; elektrik çarpabilir. Fotokopi makinesini baþka bir yere taþýmadan önce, elektrik kablosunu her zaman prizden çekin. Fotokopi makinesinin kablo elektrik prizine baðlý durumdayken taþýnmasý, yangýna ya da elektrik çarpmasýna neden olabilir. Fotokopi makinesinin uzun süre kullanýlmayacaðý durumlarda, elektrik kablosunu her zaman fiþten çekin. Elektrik kablosunun üzerine asla aðýr bir cisim koymayýn ya da kabloyu çekmeyin ve bükmeyin; yangýna ya da elektrik çarpmasýna neden olabilirsiniz. Fotokopi makinesinin elektrik kablosunun ya da elektrikle çalýþan diðer cihazlarýn iletiþim kablolarýnýn üzerinde durmadýðýný her zaman kontrol edin; cihazlarýn arýzalanmasýna ya da yangýna neden olabilirsiniz. Elektrik kablosunun ya da elektrikle çalýþan diðer cihazlarýn iletiþim kablolarýnýn fotokopi makinesinin hareketli aksamýna sýkýþmamasýna her zaman dikkat edin; cihazlarýn arýzalanmasýna ya da yangýna neden olabilirsiniz. Her zaman doðru elektrik voltajýný kullanýn; yanlýþ voltaj yangýna ya da elektrik çarpmasýna neden olabilir. Asla çoklu fiþ adaptörü kullanmayýn; yangýna ya da elektrik çarpmasýna neden olabilirsiniz. Elektrik kablosu zarar görürse, fotokopi makinesini hemen kapatýn, elektrik kablosunun fiþini prizden çekin ve teknik servis yetkilisine baþvurun. Zarar görmüþ bir elektrik kablosu yangýna ya da elektrik çarpmasýna neden olabilir. Uzatma kablosu gerekirse, fotokopi makinesinin maksimum güç gereksinimlerine iliþkin olarak belirtilenden daha yüksek kapasiteli bir uzatma kablosu kullanýn. Maksimum güç gereksinimlerini karþýlamayan bir uzatma kablosunun kullanýlmasý, kablonun aþýrý ýsýnmasýna ya da yangýna neden olabilir. Çalýþmasý sýrasýnda olaðan dýþý herhangi bir geliþme gözlenmesi durumunda, elektrik kablosunu her zaman prizden çekin. Elektrik prizinin yakýnda olmasýna ve fotokopi makinesinin ya da mobilyanýn arkasýnda kalmamasýna dikkat edin. l X-2 EP1054 NOT Fotokopi Makinesini Ýyi Havalandýrýlan Bir Ortama Yerleþtirin Í Fotokopi makinesinin olaðan çalýþmasý sýrasýnda, ihmal edilir miktarda ozon gazý üretilir. Fazla miktarda kopyalama yapýlmasý durumunda, yeterince havalandýrýlmayan ortamlarda hoþ olmayan bir koku duyulabilir. Rahat, saðlýklý ve güvenli bir çalýþma ortamý için, kullaným ortamýnýn iyi havalandýrýlmasý önerilir. Fotokopi Makinasýný, Geniþ Ölçüde Havalandýrýlan Bir Odaya Yerleþtirin Í Fotokopi makinasý normal olarak kullanýldýðýnda, iþlemesi esnasýnda, önemsiz miktarda ozon, havaya yayýlýr. Ancak, havalandýrmanýn yetersiz olduðu odalarda ve fotokopi makinasý uzunca bir süre çalýþtýrýldýðýnda, hoþ olmayan bir koku hissedilebilir. Konfor, saðlýk ve güvenlik koþullarýný biraraya getiren bir ortamda çalýþýldýðýndan emin olabilmek için, fotokopi makinesinin bulunduðu odayý iyice havalandýrmak tercih edilir. EP1054 X-3 Bir ENERGY STAR Ortaðý olarak, fotokopi makinesinin etkili enerji kullanýmý bakýmýndan ENERGY STAR kurallarýna uygun çalýþtýðýný belirledik. Bir Enerji Star Fotokopi Makinesi Nedir? Enerji Star fotokopi makineleri, belirli bir süre çalýþmadýklarýnda otomatik olarak kapanmalarýna ya da "uyumalarýna" ve böylece, geceleri ve hafta sonlarý kapalý kalmalarýna neden olan bir özellik içerirler.

3 Bu otomatik kapanma özelliði, fotokopi makinesinin yýllýk elektrik tüketimini yüzde 60 oranýnda azaltýr. Ayrýca, yüksek hýzlý fotokopi makineleri otomatik olarak çift taraflý kopyalama yapacak biçimde ayarlanabilir. Ýþletmenin kaðýt tüketim maliyetleri azaltýlabilir ve atýlan kaðýt miktarý azaltýlabilir. Tek bir kaðýt yapraðýný üretmek için gereken enerji, fotokopi makinesinde tek bir kopya üretmek için gereken enerjinin 10 katýdýr. Bu nedenle, daha az kullanýlmasý, ulusal enerji tüketiminin azalmasý anlamýna da gelir. X-4 EP1054 EP1054 Minolta'yý seçtiðiniz için teþekkür ederiz. Bu kullaným el kitabýnda, fotokopi makinesinin nasýl çalýþtýrýlacaðý ve sarf malzemelerinin nasýl yenileneceði açýklanmaktadýr. Ayrýca, sorunlarýn giderilmesine iliþkin bazý ipuçlarý ve fotokopi makinesi kullanýlýrken alýnmasý gereken genel önlemler de açýklanmýþtýr. Fotokopi makinenizden en iyi performansý almak ve verimli bir biçimde kullanabilmek için, özellikleri ve nasýl kullanýlacaðý konusunda bilgileninceye kadar bu elkitabýný dikkatli bir þekilde okuyun. Elkitabýný tümüyle okuduktan sonra, gerektiðinde yararlanmak üzere saklayýn. Karþýlaþacaðýnýz sorunlarý çözmek ve sorularýnýza hemen cevap bulmak için lütfen bu el kitabýný bir baþvuru kaynaðý olarak kullanýn. CE Duyurusu (Uyumluluk Bildirisi) Sorumluluðu yalnýzca bize ait olmak üzere, bu fotokopi makinesinin ve ilgili aksamýn aþaðýdaki özelliklerle uyumlu olduðunu bildiririz. Bu bildiri yalnýzca Avrupa Topluluðu (AT) ülkeleri için geçerlidir. Ürün Tipi Ürün Adý Aksam Standartlar Fotokopi Makinesi EP1054 MB-4 Güvenlik*2: EN / 1992 (A1: 1993, A2: 1993, A3: 1995, A4: 1996) (Bilgi teknolojisi donanýmýnýn güvenliði, elektrikli iþ donanýmý dahil) EN Sýnýf B: 1994 (A1: 1995) (Bilgi teknolojisi donanýmýnýn radyo yayýnlarýný bozma özelliklerinin sýnýrlarý ve ölçüm metodu) EN / 1992 (Elektromanyetik uyumluluk-soysal baðýþýklýk standardý Bölüm1: Eviçi, ticari ve endüstriyel) IEC / 1991 (Elektrostatik boþalma gereksinimi) IEC / 1984 (Iþýnýmlý elektromanyetik alan gereksinimi) IEC / 1988 (Elektriksel hýzlý geçici / patlama gereksinimi) *1) EMC performansý: Bu ürün, tipik ofis ortamýnda çalýþtýrýlmak için tasarýmlanmýþtýr *2) EC yönergesine göre ilk etiketlenme yýlý 73 / 23 / EEC ve 93 / 68 / EEC : / 23 / EEC ve 93 / 68 / EEC 89 / 336 / EEC ve 93 / 68 / EEC EMC*1: Notlar: EC Yönergeleri Güvenlik: BMC: EP1054 X-5 Orijinallerin ve Fotokopi Kaðýtlarýnýn Tipine Ýliþkin Terimler ve Simgeler Bu elkitabýnda, orijinallerin ve fotokopi kaðýtlarýnýn tiplerini göstermek için birkaç özel terim ve simge kullanýlmýþtýr. Bu sayfada, bu terimler ve simgeler açýklanmaktadýr. Besleme Yönü (fotokopi kaðýdý yolu) Bu fotokopi sisteminde, fotokopi kaðýdý fotokopi makinesinin saðýndan alýnýr ve dýþ yüzü çýký&thora kolay bir þekilde yapabilmek için, yedek parça kullanýmýna ve bakýma önem verin ve aþaðýda açýklanan yer gereksinimlerine uyun. NOT Í Fotokopi makinesinin arkasýndaki havalandýrma deliði için 150mm'lik boþluk býrakmayý ihmal etmeyin. 1,085 Fotokopi makinesi 1, Ölçek: mm EP1054 Güvenlik Notlarý Kullaným Önlemleri Ýþletim Ortamý Fotokopi makinesinin iþletim ortamý gereksinimleri a&t koku duyulabilir. Konfor, saðlýk ve güvenlik gibi koþullarý bir araya getiren bir ortamda çalýþýldýðýna emin olmak için fotokopi cihazýnýn bulunduðu odayý iyice havalandýrýn. Fotokopi Makinesi Sarf Malzemelerinin Bakýmý Fotokopi makinesine iliþkin sarf malzemelerini (toner, kaðýt, vb.) kullanýrken aþaðýdaki önlemleri alýn. l l l l l Kaðýt, toner ve diðer sarf malzemelerini doðrudan güneþ ýþýðý almayacaklarý ve ýsýtýcýlardan uzakta bir yerde saklayýn. Bu malzemeleri kuru ve temiz bir yerde bulundurun. Ambalajýndan çýkarýlmýþ, ancak çekmeceye yerleþtirilmemiþ kaðýtlarý, kapalý bir plastik ambalaj içinde, serin ve karanlýk bir yerde saklayýn. Fotokopi makinesi için üretilmiþ doðru toneri kullanýn. Fotokopi makinesinin model adý Toner þiþesinde belirtilmiþtir. Sarf malzemelerini çocuklarýn eriþemeyecekleri bir yerde saklayýn. Ellerinize toner bulaþýrsa, ellerinizi hemen sabun ve suyla yýkayýn. Taþýrken Fotokopi makinesini uzun mesafede bir yere taþýmanýz gerekiyorsa, teknik servis yetkilisine baþvurun. 1-4 EP1054 Güvenlik Notlarý Kopyalamayla Ýlgili Yasal Kýsýtlamalar 1 Belirli türde belgelerin, kopyalarýný asýllarýymýþ gibi kullanýma sunmak amacýyla asla kopyalanmamasý gerekir. Bu tür belgelerle ilgili olarak aþaðýda verilen liste tam deðildir, ancak kopyalama konusunda sorumlu bir biçimde davranmak için bir kýlavuz olarak kullanýlabilir.

4 Mali Belgeler l l l l l l l l l l l l l l l l Kiþisel Çekler Seyahat Çekleri Posta Çekleri Mevduat Sertifikalarý Bonolar ya da Diðer Borçlanma Sertifikalarý Hisse Senetleri Yasal Belgeler Yemek Fiþleri Posta Pullarý (kullanýlmýþ ya da kullanýlmamýþ) Resmi Makamlardan Alýnan Çekler ya da Poliçeler Damga Pullarý (kullanýlmýþ ya da kullanýlmamýþ) Pasaportlar Göçmen Belgeleri Motorlu Taþýt Lisanslarý ve Ruhsatlarý Ev ve Mülk Ruhsat ve Tapularý Genel Kimlik Kartlarý, Alametler ve Niþanlar Sahibinin izni olmadan Telif Eserler Ayrýca, ulusal ya da yabancý paralarýn ya da sahibinin izni olmaksýzýn Sanat Eserlerinin herhangi bir þekilde kopyalanmasý yasaktýr. Bir belgenin özellikleri konusunda þüphelenirseniz, yasal konularda bilgi alabileceðiniz makamlara baþvurun. EP Güvenlik Notlarý 1-6 EP1054 Fotokopi Makinenizi Tanýmak Fotokopi Makinenizi Tanýmak Sisteme Genel Bakýþ Çoklu Besleme Tepsisi MB-4 <Seçenek> Çekmecelere yüklenmeyen en çok 50 adet standart kaðýt yerleþtirilerek kopyalamada kullanýlabilir, bkz. Sayfa EP1054 EP1054 Kaðýt çekmecesine en çok 250 adet kaðýt yerleþtirilebilir. Elle Besleme Tepsisi, çekmeceye yüklenmeyen ve bu tepsi yoluyla fotokopi makinesine beslenen bir kaðýda kopyalama yapmanýza olanak tanýr. EP Fotokopi Makinesinin Dýþý Fotokopi Makinenizi Tanýmak Fotokopi Makinesi Parçalarý ve Aksesuarlarý Parça 1 2 Özellik Kontrol Paneli Orijinal Kapaðý Açýklama Kopyalama çevrimi baþlatmak ya da kopyalama iþi ayarlarýný yapmak için kullanýn, bkz. Sayfa 2-6. Orijinal cam üzerine yerleþtirilen orijinali yerinde tutar. Orijinal yerleþtirmek için, kapaðý kaldýrýn ve orijinali Orijinal Camý üzerine yerleþtirin, bkz. Sayfa 3-4. Fotokopi makinesini açmak ve kapatmak için kullanýn, bkz. Sayfa Fotokopi makinesine elle kaðýt beslemek için kullanýlýr, bkz. Sayfa Hatalý beslenen kaðýtlarý almak için açýn, bkz. Sayfa 5-7. Üretilen kopyalarýn sayýsýný gösterir. Aþaðýdaki durumlarda açýn: l Toner Þiþesini Deðiþtirmek Için, bkz. Sayfa 5-2. l Hatalý beslenen kaðýdý çýkarmak için, bkz. Sayfa 5-7. l Corona Birimlerini Temizlemek için, bkz. Sayfa 8-4. Hatalý beslenen bir kaðýt çýkarýldýktan sonra ön kapýnýn kapanmasý, kontrol paneli üzerindeki Hatalý Besleme göstergesinin sönmesini saðlar. En çok 250 kaðýt yerleþtirilebilir. Kenar Kýlavuzu ve Ýzleyen Kenar Durdurucu hareket ettirilebilir; böylece, farklý büyüklükte kaðýtlar yükleyebilirsiniz, bkz. Sayfa 5-4. Fotokopi makinesinden çýkan kopyalarý tutar. Büyük kaðýtlara fotokopi çekerken bu tepsiyi dýþarý kaydýrýn Açma/Kapama Anahtarý Elle Besleme Tablasý Sað Kapý Toplam Sayacý Ön Kapý 8 Kaðýt Çekmecesi 9 10 Çýkýþ Tepsisi Kopya Tepsisi Geniþletici 2-2 EP1054 Fotokopi Makinenizi Tanýmak Fotokopi Makinesinin Ýçi Parça Özellik Orijinal Geniþlik/ Uzunluk Ölçeði Orijinal Yastýðý Orijinal Camý Corona Birimi Temizleme Mandalý (Üst/Alt) Kilit Serbest Býrakma Mandalý Toner Þiþesi Toner Þiþesi Tutucusu Açýklama Doðru konumlandýrmak için, orijinali bu ölçeklere göre yerleþtirin, bkz. Sayfa 3-4. Orijinal kopyayý Orijinal Camý üzerinde yerleþtirildiði konumda tutar. Orijinal kopyanýn baskýlý yüzünü bu camýn üzerine yerleþtirin, bkz. Sayfa 3-4. Kopya üzerinde istenmeyen çizgiler görünüyorsa, ilgili Corona birimini temizlemek için mandalý kullanýn, bkz. Sayfa 8-4. Hatalý beslenen kaðýdý çýkarmak üzere fotokopi makinesinin üst bölümünü açmak için bu mandalý saat yönünün tersine çevirin, bkz. Sayfa 5-7. Ýçinde toner bulunur. Toner Ekle Göstergesi yandýðýnda, yenisiyle deðiþtirin, bkz. Sayfa 5-2. Toner þiþesini deðiþtirmek için kapaðý açýn, bkz. Sayfa EP Fotokopi Makinenizi Tanýmak Parça 8 Özellik Fotokopi makinesinin üst bölmesi Görüntü Birimi Görüntü Birimi Kilidi Serbest Býrakma Mandalý Nem Alýcý Anahtarý Açýklama Fotokopi makinesinin ana gövdesi alt ve üst bölme olarak iki bölüme ayrýlabilir. Üst bölme yukarý kaldýrýlabilir, bkz. Sayfa 5-7. Orijinal görüntüyü kopya görüntüye dönüþtürür. Görüntü birimini deðiþtirirken çalýþtýrýn, bkz. Sayfa Makine kapatýldýðýnda PC merdanesi üzerinde buhar yoðunlaþmasýný önlemek için AÇIK (ON) konumuna getirin. (Yalnýzca teknik servis yetkilileri için) Eritme biriminin üst yarýsýný kaldýrýrken bu tutacaðý tutun, bkz. Sayfa 5-7. Toner görüntüsünü kaðýt üzerine eritir Eritme Birimi Tutacaðý Eritme Birimi 2-4 EP1054 Fotokopi Makinenizi Tanýmak Çoklu Besleme Tepsisi MB Parça 1 2 Özellik Kaðýt Kýlavuz Levhasý Çoklu Besleme Tepsisi Açýklama Kopya kaðýdýnýn büyüklüðüne göre gerektiði gibi kaydýrýn, bkz.

5 Sayfa Kaðýdýnýzý bu tepsiye yükleyin. Bu tepsiden beslenen kaðýtlarý kullanarak sürekli kopya üretmenize olanak tanýr, bkz. Sayfa Büyük boyutlu kaðýt kullanmak için bu geniþleticiyi dýþarý kaydýrýn, bkz. Sayfa Çoklu Baypas tepsisi Geniþletici EP Kontrol Paneli Fotokopi Makinenizi Tanýmak Kontrol Paneli Tuþlarý ve Göstergeler Parça Özellik Klip Tepsisi Merdane Nem Alýcýsý Tuþu Yardýmcý Toner Yenileme Tuþu Sayaç Tuþu Görüntüsü Kaðýt Seçme Tuþu Açýklama Belgelerle birlikte kullanýlan kaðýt kliplerini yerleþtirmek için bu tepsiyi kullanýn. PC merdanesinin üzerinde yoðunlaþan sývý parçacýklarýný temizlemek için bu tuþa basýn, bkz. Sayfa 4-4. Üretilen kopyadaki görüntü çok açýk olduðunda bu tuþa basýn, bkz. Sayfa 4-3. Fotokopi makinesinin dört sayacýnýn yürürlükteki deðerlerini denetlemek için bu tuþa basýn, bkz. Sayfa 4-2. Bu elkitabýndaki diðer sayfalara bakýn, bkz. Sayfa 2-8. Fotokopi makinesine Çoklu Besleme Tablasý takýlý olduðunda, Kaðýt kaynaðýný, çekmeceyi ya da Çoklu Besleme Tablasýný (seçenek) seçmek için bu tuþa basýn, bkz. Sayfa 3-6. Elle Pozlama Modunda pozlama düzeyini yükseltmek için bu tuþa gerektiði kadar basýn, bkz. Sayfa Otomatik Pozlama, Elle Pozlama ya da Fotoðraf Pozlama modunu seçmek için bu tuþa basýn, bkz. Sayfa Elle Pozlama Modunda pozlama düzeyini düþürmek için bu tuþa gerektiði kadar basýn, bkz. Sayfa Kitap Kopyalama modunu seçmek için bu tuþa gerektiði kadar basýn, bkz. Sayfa Pozlama Kontrolü tuþuna (, Daha koyu) Otomatik Pozlama Modu Tuþu Pozlama Kontrolü tuþuna (, Daha açýk) Kitap Tuþu EP1054 Fotokopi Makinenizi Tanýmak Parça Özellik Küçültme Tuþu Büyütme Tuþu Tuþ Takýmý Enerji Tasarufu Tuþu Panel Sýfýrlama Tuþu Açýklama %1'lik artýþlarla küçültmek için bu tuþa gerektiði kadar basýn, bkz. Sayfa 3-8. %1'lik artýþlarla büyütmek için bu tuþa gerektiði kadar basýn, bkz. Sayfa 3-8. Üretilecek kopya sayýsýný ve diðer sayýsal verileri girmek için kullanýn. Fotokopi makinesini Enerji Tasarufu moduna geçirmek için bu tuþa basýn, bkz. Sayfa l Fotokopi makinesini baþlangýç moduna geçirmek için bu tuþa basýn, kontrol panelinde önceden yapýlan tüm ayarlar temizlenir, bkz. Sayfa l Bu tuþun 3 saniye basýlý tutulmasý Kullanýcýnýn Seçimi iþlevini baþlatýr, bkz. Sayfa Temizleme (Clear) Tuþu Durdurma Tuþu Baþlatma Tuþu Büyütme Tuþu Tam Büyüklük Tuþu Küçültme Tuþu Kopya sayýsýný, büyütme ve diðer ayarlarý temizlemek için bu tuþa basýn. Bir çoklu kopya çevrimini durdurmak için bu tuþa basýn. Bir kopyalama çevrimi baþlatmak için bu tuþa basýn. Ýstediðiniz sabit bir büyüklük oraný seçmek için bu tuþa basýn, bkz. Sayfa 3-8. Tam boy (%100) oranýný seçmek için bu tuþa basýn, bkz. Sayfa 3-8. Ýstediðiniz sabit bir küçültme oraný seçmek için bu tuþa basýn, bkz. Sayfa 3-8. EP Görüntü Kaðýt Bilgileri Görüntüsü Fotokopi Makinenizi Tanýmak Monitör Görüntüsü Büyütme Oraný Göstergesi/ Çoklu Kopya Görüntüsü Meter Count Toner Drum Dehumidify Paper A3 A4 Inch % 50%~200% 141% A3 115% @Full Size 81% A4 70% A4 100% Book Auto Photo Lighter Darker Auto/Photo A Pozlama Bilgileri Görüntüsü Monitör Görüntüsü l l Kaðýt Kaynaðý Göstergesi Kullanýlmak üzere seçilmiþ olan kaðýt kaynaðýný gösterir, bkz. Sayfa 3-6. Örnek: Kullanýlmak üzere seçilmiþ olan çekmeceyi gösterir. Kapatma Hatasý Göstergesi Açýk býrakýlan bir kapýnýn yeri de yuvarlak bir iþaretle gösterilir, bkz. Sayfa 5-6. Örnek: Ön Kapý ya da Sað Kapýnýn açýk kaldýðýný belirtir. Hatalý Besleme Göstergesi Kaðýt besleme hatasý olduðunu gösterir. Hatalý besleme yeri de yuvarlak bir iþaretle gösterilir, bkz. Sayfa 5-7. Örnek: Fotokopi makinesinin içinde hatalý besleme olduðunu gösterir. Teknik Servisi Arayýn Göstergesi Fotokopi makinesinin arýzalandýðýný gösterir. Bir arýza olduðunda, ilgili arýza kodu Büyütme Oraný Göstergesiyle ve Çoklu Kopya Görüntüsü'nde gösterilir, bkz. Sayfa l l 2-8 EP1054 Fotokopi Makinenizi Tanýmak 2 l l Toner Ekle Göstergesi Toner þiþesinde tonerin bitmekte olduðunu gösterir. Toner þiþesini mümkün olan en kýsa sürede deðiþtirin, bkz. Sayfa 5-2. I. U. Hizmet Ömrü Göstergesi Görüntüleme Biriminin deðiþtirilmesi gerektiðini gösterir. Görüntü birimini deðiþtirin, bkz.

6 Sayfa Kaðýt Bilgileri Görüntüsü l Kaðýt Büyüklüðü Göstergesi Çekmeceye yüklü olan kaðýdýn büyüklüðünü gösterir, bkz. Sayfa 3-6. Paper A4 1142O143DA l Kaðýt Ekle Göstergesi Seçili olan çekmecede Kaðýt kalmadýðýnda bu gösterge yanar. Gereken miktarda kaðýt ekleyin, bkz. Sayfa 5-4. Paper Büyütme Oraný Göstergesi / Çoklu Kopya Görüntüsü Her birinde aþaðýdaki veriler gösterilir. l l l l Örnek Büyütme oraný: %100 Kopya sayýsý: 1 Toplam Sayaç Sayýsý Örnek: (kopya) % % Kullanýcýnýn Seçimi kod ve ayar deðeri Örnek: Seçenek Kodu: 14, Ayar: 1 Arýza kodu Örnek: Arýza Kodu C0F30 % % EP Pozlama Bilgileri Görüntüsü Fotokopi Makinenizi Tanýmak l Otomatik Pozlama Göstergesi Fotokopi makinesinin Otomatik Pozlama modunda olduðunu gösterir, bkz. Sayfa Auto Photo Lighter Darker Auto/Photo l Otomatik Pozlama Göstergesi Elle Pozlama modunda pozlama ayarý düzeyini gösterir, bkz. Sayfa Ortadaki LED ýþýðý normal olarak yanar. Auto Photo Lighter Darker Auto/Photo l Fotoðraf Modu Göstergesi Fotokopi makinesinin Fotoðraf modunda olduðunu gösterir, bkz. Sayfa Auto Photo Lighter Darker Auto/Photo 2-10 EP1054 Fotokopi Makinenizi Tanýmak Fotokopi Makinesinin Açýlmasý ve Kapatýlmasý ve Sýfýrlanmasý AÇMA ve KAPATMA Fotokopi makinesinin açýlmasý (ON): Açma/Kapatma Anahtarýný "1" konumuna getirin. Fotokopi makinesinin kapatýlmasý (OFF): Açma/kapatma anahtarýný "... konumuna " getirin. NOT Í Otomatik Kapatma KAPALI iþlevi, son etkinlikten sonra, belirli bir süre içinde fotokopi makinesini otomatik olarak kapatýr. Baþlangýç ayarý 30 dakikadýr. Yararlý Ýpucu Zaman süresi Kullanýcýnýn Seçimi iþlevi kullanýlarak deðiþtirilebilir, bkz. Sayfa Fotokopi Makinesi Açýldýðýnda (ON) Yanýp Sönen Turuncu Yeþil olur l l EP1054 Baþlat tuþu turuncu renkte yanýp sönerek fotokopi makinesinin ýsýnmakta olduðunu gösterir. 30 saniye içinde, Baþlat tuþu yeþil renge döner. Artýk, fotokopi makinesi, kopyalama yapmaya hazýrdýr Isýnma Süresinin En Aza Ýndirgenmesi Fotokopi Makinenizi Tanýmak Fotokopi makinesini kapatmak yerine, Enerji Tasarufu modunu kullanmak iyi bir fikirdir. Bu mod, fotokopi makinesinin ýsýnma süresini yaklaþýk olarak 20 saniyeye düþürür. Enerji Tasarufu modu, fotokopi makinesinin son kullanýlýþýndan itibaren belirli bir süre içinde otomatik olarak etkinleþtirilir. Baþlangýç 15 dakikadýr. Yararlý Ýpucu Fotokopi makinesinin Enerji Tasarufu moduna girme süresi için 1-98 dakika arasýnda bir deðer ya da Kullanýcýnýn Seçimi Kullanýlarak 240 dakika seçilebilir, bkz. Sayfa NOT Í Fotokopi makinesi Enerji Tasarufu modundayken Otomatik Kapatma KAPALI iþlevi etkinleþtirilirse, fotokopi makinesi kapanýr. l Enerji Tasarufu Moduna Girilmesi Kontrol paneli üzerindeki Enerji Tasarufu tuþuna basýn. Yeþil renkte yanmaya devam eden Baþlat tuþu ve Enerji Tasarufu tuþu dýþýnda, tüm kontrol paneli göstergeleri söner. Energy Saver Panel Reset 1142O093CA l Enerji Tasarufu Modundan Çýkýlmasý Kontrol paneli üzerindeki herhangi bir tuþa basýn, örneðin, Baþlat tuþu. Bir tuþa basýlmasý, Enerji Tasarufu modunu iptal eder ve fotokopi makinesi 20 saniye içinde kopyalama yapmaya hazýr olur EP1054 Fotokopi Makinenizi Tanýmak Baþlangýç Modu ve Panelin Sýfýrlanmasý 2 l Baþlangýç Modu Açma/Kapatma anahtarý AÇIK (ON) durumuna getirildiðinde, baþlangýç ayarlarý kontrol panelinde gösterilir. Baþlangýç ayarlarý, daha sonra yapýlacak tüm ayarlar için baþvuru olarak kullanýlýr. Meter Count Toner Drum Dehumidify Paper A3 A4 Inch % 50%~200% 141% A3 115% @Full Size 81% A4 70% A4 100% Book Auto Photo Lighter Darker Auto/Photo A m m m m Üretilecek kopya sayýsý: 1 Yakýnlaþtýrma Oraný: Tam Büyüklük (%100) Otomatik Pozlama Modu Sýrasýz Mod Yararlý Ýpucu Baþlangýç ayarý Kullanýcýnýn Seçimi iþlevi kullanýlarak deðiþtirilebilir. Ayrýntýlar için, bkz. Sayfa 4-6. l Panelin Sýfýrlanmasý Panel Reset Panel Sýfýrlama Tuþu, üretilecek kopya sayýsý ve büyütme oraný dahil, tüm kontrol paneli ayarlarý için varsayýlan deðerleri yükler. 1139O4782A Yararlý Ýpucu Panel Sýfýrlama Tuþu, önceki tüm ayarlarý etkili biçimde iptal etmenize olanak tanýr. Hatalý kopyalamadan kaçýnmak için, iþiniz için herhangi bir ayar yapmadan önce, Panel Sýfýrlama tuþuna basýn. EP Otomatik Sýfýrlama Ýþlevi Fotokopi Makinenizi Tanýmak Bir kopyalama çevrimi tamamlandýktan ya da kopyalama ayarlarý yapýldýktan sonra 60 saniye içinde kontrol paneli üzerindeki herhangi bir tuþa basýlmazsa, fotokopi makinesini otomatik olarak Baþlangýç moduna geçirmek için Otomatik Sýfýrlama Ýþlevi etkinleþtirilir.

7 Yararlý Ýpucu Otomatik Sýfýrlama Ýþlevi, Kullanýcýnýn Seçimi iþlevi kullanýlarak etkinleþtirilebilir ya da iptal edilebilir, bkz. Sayfa EP1054 Kopyalarýn Üretilmesi Kopyalarýn Üretilmesi Kopyalamaya Genel Bakýþ Orijinal kopyayý gereken konumda yerleþtirin (adým 1), hazýrlanacak kopya sayýsýný ayarlayýn (adým 7) ve Baþlatma tuþuna basýn (adým 8). Bu iþlem, orijinal kopyayla ayný büyüklükte kaðýt kullanarak tam büyüklükte kopya ya da kopyalar üretmenizi saðlayacaktýr. Yaptýðýnýz kontrol paneli deðiþikliði ( ) büyültme oranýný ve görüntü yoðunluðunu deðiþtirir. 1 Orijinalin Yerleþtirilmesi Orijinal kapaðýný kaldýrýn ve orijinal kopyayý ön yüzü Orijinal Camý üzerine gelecek biçimde yerleþtirin, bkz. Sayfa Fotokopi Kaðýdý Büyüklüðünün Denetlenmesi ve Kaðýt Kaynaðýnýn Seçilmesi Ýstediðiniz büyüklükte kaðýdýn çekmeceye yerleþtirilip yerleþtirilmediðini denetleyin, bkz. Sayfa 3-6. m EVET: 3. adýma veya 7. adýma gidin. m HAYIR: Ýstediðiniz kaðýdý yükleyin ya da Elle Besleme Tepsisini kullanarak bir kopya hazýrlayýn. Paper A4 1142O138DA Í Í Kaðýt Ekle Göstergesi, bkz. Sayfa 5-5. Elle Atlamalý Kopyalama, bkz. Sayfa EP Yakýnlaþtýrma oranýný deðiþtirmek için Büyültme Oranýnýn Seçilmesi m Ýstediðiniz sabit büyültme oranýný seçin, bkz. Sayfa 3-7. Kopyalarýn Üretilmesi 100% m Büyültme oranýný ayarlayýn, bkz. Sayfa %~200% 4 Pozlama düzeyini deðiþtirmek için Görüntü Yoðunluðunun Ayarlanmasý m Görüntü yoðunluðunu Elle Pozlama Modunda ayarlayýn, bkz. Sayfa Auto Photo Lighter Darker Auto/Photo A m Otomatik Pozlama Modu ya da Fotoðraf Modunu seçin, bkz. Sayfa Auto Photo Lighter Darker Auto/Photo A 5 Bir kitaptan kopyalama yapmak için Kitap Kopyalama Ýþlevinin Seçilmesi Kitap Kopyalama modunu seçmek için Kitap Tuþuna basýn, bkz. Sayfa Book 3-2 EP1054 Kopyalarýn Üretilmesi 3 6 Kopya sayýsýnýn ayarlanmasý m m 7 Tuþ Takýmýný kullanarak, üretilecek kopya sayýsýný ya da kopya kümesi sayýsýný ayarlayýn. Yanlýþ bir sayý girerseniz, Temizle (Clear tuþuna basýn) C ve doðru sayýyý girin. Kopyalama çevriminin baþlatýlmasý m m Kopyalama çevrimini baþlatmak için Baþlat tuþuna basýn Kaðýt Ekle Göstergesi, bkz. Kaynaðýnýn Seçilmesi (Yalnýzca Çoklu Besleme Tepsisi Kullanýldýðýnda) Kaðýt Seçimi tuþuna her basýlýþýnda, Kaðýt Kaynaðý Göstergeleri veya Çoklu Besleme Göstergesi deðiþerek yanar. uygun modu seçin. uygun modu seçin göstergesi yanar. Book EP Kopyalarýn Üretilmesi NOTLAR Í Í Kitap Kopyalama modu seçildiðinde A4 çaprazlamasýna kaðýttan baþka kaðýt çekmeceye yüklenirse, Çekmece Göstergesi ve ilgili Kaðýt Büyüklüðü Göstergesi Kontrol Panelinde yanýp söner. Bu durumda, kitabýn her sayfasýyla ayný büyüklükte kaðýdý ayný yönde çekmeceye yerleþtirin. Paper A3 A4 A4 Çaprazlamasýna 3-12 EP1054 Kopyalarýn Üretilmesi Elle Atlamalý Kopyalama Çekmeceye yüklenmeyen kaðýtlara ya da OHP saydam malzemeye, yarý saydam malzemeye ya da diðer özel kaðýtlara kopyalama yapmak için Elle Atlamalý Kopyalama modunu seçin. Elle Atlama Tepsisini kullanýrken, birden çok fotokopi kaðýdý yükleyebilirsiniz. l l l l Kaðýt Tipleri m m m m m m m m m m Düz kaðýt (aðýrlýk 60g/m2-90g/m2) Kalýn kaðýt (aðýrlýk 91g/m2-157g/m2) OHP saydamlarý, yarý saydam kaðýt Geniþlik: 100 mm mm Uzunluk: 140 mm mm Düz kaðýt, Kalýn kaðýt, OHP saydamlarý, yarý saydam kaðýt... her seferinde 1 kaðýt Düz kaðýt: Yaklaþýk 50 kaðýt Düz Kaðýt (birkez kopyalanan kaðýt): En çok 20 kaðýt Kalýn kaðýt, yarý saydam kaðýt: Yaklaþýk 20 kaðýt OHP saydamlarý: En çok 5 kaðýt Kaðýt Büyüklüðü Kapasite Çoklu Atlama Tepsisinin Kapasitesi ÖNEMLÝ Í OHP saydamlarý kullanarak birden çok kopya üretirken, Sýralayýcý ya da Zýmba Sýralayýcý takýlý deðilse, Kopya Tepsisini üst konuma ayarlayýn. EP Elle Besleme Tepsisinin Kullanýlmasý Kopyalarýn Üretilmesi 1 2 Orijinali Orijinal Camý üzerine yerleþtirin ve kontrol paneli ayarlarýný yapýn. Yanmýyorsa, kaðýt yýðýnýný tepsiye yeniden yerleþtirin. Kopyalama çevrimi otomatik olarak baþlar. NOTLAR Í Í Í Fotokopi kaðýdýný her seferinde birer birer yerleþtirin. Fotokopi makinesi ýsýnýrken ya da çoklu kopya çevrimindeyken kaðýt yerleþtirmeyin.

8 Otomatik Büyüklük Modu ve Kitap Kopyalama Modu, elle atlamalý kopyalama için seçilemez. Çoklu Besleme Tepsisinin Kullanýlmasý (Seçenek) 1 2 Orijinali Orijinal Camý üzerine yerleþtirin ve kontrol paneli ayarlarýný yapýn. Çoklu Besleme Tepsisini aþaðý indirin ve Kaðýt Kýlavuzu Levhasýný fotokopi kaðýdýnýn büyüklüðüne göre kaydýrýn. NOT Í Daha büyük kaðýt kullanýyorsanýz, Çoklu Besleme Tepsisi Geniþleticisini dýþarý çekin EP1054 Kopyalarýn Üretilmesi 3 3 Tepsiye düzgün bir fotokopi kaðýdý yýðýný yerleþtirin ve yerine oturuncaya kadar fotokopi makinesinin içine itin. NOTLAR Í Í Í Í 4 5 Kaðýdýn Ä(Maksimum Düzey Göstergesi) göstergesinden daha yüksekte olmamasý gerekir. OHP saydamlarý ya da yarý saydam kaðýt kullanýyorsanýz, yerleþtirmeden önce kaðýt yýðýnýný havalandýrýn. Kalýn kaðýt kullanýyorsanýz, kývrýlmalarý düzeltin. Kaðýdýn yukarý bakan yüzüne kopyalama yapýlýr. Tuþ Takýmýný kullanarak, üretilecek kopya sayýsýný girin. Kopyalama çevrimini baþlatmak için Baþlat tuþuna basýn. 1139O2360A NOTLAR Í Í Fotokopi makinesi ýsýnýrken ya da çoklu kopyalama çevrimindeyken kaðýt yerleþtirmeyin. Otomatik Büyüklük ve Kitap Kopyalama Modu, elle atlamalý kopyalama için seçilemez. EP Kopyalarýn Üretilmesi 3-16 EP1054 Yardýmcý Ýþlevler Yardýmcý Ýþlevler Toplam Kopya Sayýsý Modu Bu iþlev, fotokopi makinesinin iki sayacýnýn deðerlerinin toplamýný kontrol etmenize olanak tanýr. Meter Count Toner Drum Dehumidify Sayaç Tipleri l l Toplam: Fotokopi makinesinin kurulmasýndan sonra üretilen toplam kopya sayýsýný gösterir. Büyüklük: Teknik Servis tarafýndan ayarlanan ve belirli bir ebattaki kaðýt kullanýlarak üretilen kopya sayýsýný gösterir. Sayaç Görüntüsü Örnek: Sayý 'tir (kopyalar). Büyütme Oraný Göstergesi, sayýnýn üst üç basamaðýný gösterir. Çoklu Kopya Görüntüsü, sayýnýn alt iki basamaðýný gösterir. 50%~200% EP Sayaç Ýþlevinin Kullanýlmasý Yardýmcý Ýþlevler 1 Sayaç (Meter Count) tuþuna bir kez basýn. Büyütme oraný göstergesi ve çoklu kopya görüntüsünün yanýnda sayaç toplamý gösterilir. Meter Count Toner Drum Dehumidify 2 Sayaç (Meter Count) tuþuna yeniden basýn. Büyüklük Sayýcýnýn deðeri, Büyütme Oraný ve Çoklu Kopya Görüntüsü'nde gösterilir. Meter Count Toner Drum Dehumidify 3 Sayaç (Meter Count) tuþuna yeniden basýn. Fotokopi makinesi normal durumuna döner. Meter Count Toner Drum Dehumidify 4-2 EP1054 Yardýmcý Ýþlevler Toner Yenileme Ýþlevi (Görüntü Yoðunluðunun Artýrýlmasý) Fotokopi makinesi, üzerinde koyu alanlar bulunan bir orijinalin kopyalarýný üretirken toneri hýzlý biçimde tüketme eðilimindedir. Sonuç olarak, kopyanýn görüntü yoðunluðu giderek azalýr. Böyle bir durumda, normal görüntü yoðunluðunu hýzlý biçimde yeniden elde etmek için Toner Yenileyici iþlevini kullanabilirsiniz. Meter Count Toner Drum Dehumidify Orijinal Kopya Toner Yenileme Ýþlevinden Sonra Görüntü yoðunluðu azaldýktan sonra kopyalama yapmaya devam etseniz bile, fotokopi makinesi giderek normal görüntü yoðunluðuna ulaþýr. düzeyi "Yüksek" (High) olduðunda, düzey numarasý ne kadar yüksek olursa, pozlama düzeyi o kadar yüksek olur. Düþük Düzey ÌmÍ Standart Yüksek 1 2 EP l U-14 Varsayýlan Pozlama Modu/Düzeyi Yardýmcý Ýþlevler Kontrol paneli ayarlarý sýfýrlandýðýnda seçilen varsayýlan pozlama modunu, Otomatik ya da Elle, belirler. Otomatik pozlama modu seçilirse, bu iþlev Otomatik Pozlama Modu iptal edildikten sonra, Elle Pozlama Modunda varsayýlan pozlama modunu (EXP) belirtmenizi de saðlar. Elle pozlama modu seçilirse, bu iþlev Elle Pozlama Modunda varsayýlan pozlama düzeyini (EXP) belirtmenizi saðlar. "0" ve "8" arasýnda herhangi bir deðer seçilirse: Otomatik Pozlama Modu seçilir. "10" ve "18" arasýnda herhangi bir deðer seçilirse: Elle Pozlama Modu seçilir. Varsayýlan Deðer Olarak Otomatik Pozlama Modu Açýklama Ayar Varsayýlan Mod Otomatik Otomatik Otomatik Otomatik Otomatik Otomatik Otomatik Otomatik Otomatik Elle Pozlama Modunda Pozlama Ayarý Elle EXP1 Elle EXP2 Elle EXP3 Elle EXP4 Elle EXP5 Elle EXP6 Elle EXP7 Elle EXP8 Elle EXP9 Baþlangýç Ayarý m l Varsayýlan Deðer Olarak Elle Pozlama Modu Açýklama Elle Pozlama Modu / EXP1 Elle Pozlama Modu / EXP2 Elle Pozlama Modu / EXP3 Elle Pozlama Modu / EXP4 Elle Pozlama Modu / EXP5 Elle Pozlama Modu / EXP6 Elle Pozlama Modu / EXP7 Elle Pozlama Modu / EXP8 Elle Pozlama Modu / EXP9 Baþlangýç Ayarý Ayar 4-8 EP1054 Yardýmcý Ýþlevler EXP5 orta düzeydeyken pozlama düzeyi rakam küçüldükçe düþer, rakam büyüdükçe yükselir.

9 Lighter Darker Auto/Photo 4 l U-20 Otomatik Panel Sýfýrlama AÇIK/KAPALI Bir kopyalama çevrimi tamamlandýktan ya da bir kontrol paneli tuþuna basýldýktan 60 saniye sonra Otomatik Panel Sýfýrlama iþlevinin etkinleþtirilip etkinleþtirilmeyeceðini seçer. "0" seçilirse: Kontrol paneli ayarlarý 60 saniye sonra bile geçerli kalýr. "1" seçilirse: Kontrol paneli ayarlarý iptal edilir ve fotokopi makinesi 30 saniye sonra varsayýlan moda geçirilir. (Otomatik Panel Sýfýrlama) "2" seçilirse: Kontrol paneli ayarlarý iptal edilir ve fotokopi makinesi 60 saniye sonra varsayýlan moda geçirilir. (Otomatik Panel Sýfýrlama) Ayar Açýklama Otomatik Panel Sýfýrlama etkinleþtirilmez. Otomatik Panel Sýfýrlama etkinleþtirilir (30 saniye sonra) Otomatik panel Sýfýrlama etkinleþtirilir (60 saniye sonra) Baþlangýç Ayarý m EP l U-21 Enerji Tasarrufu AÇIK Zamanlamasý Yardýmcý Ýþlevler Bir kopyalama çevrimi tamamlandýktan ya da kontrol panelindeki bir tuþ çalýþtýrýldýktan sonra, belirli bir süre geçtiðinde fotokopi makinesinin Enerji Tasarrufu moduna ayarlanýp ayarlanmayacaðýný seçin. Süre 1-98 dakika arasýnda olabilir ya da 240 dakika olarak ayarlanabilir. Baþlangýç ayarý 15 dakikadýr. Ayar : : Açýklama Etkin: 1 dak. Etkin: 2 dak. Etkin: 3 dak. : : Etkin: 98 dak. Etkin: 240 dak. Baþlangýç Ayarý l U-28 Otomatik Kapanma KAPALI Zamanlamasý Bir kopyalama çevrimi tamamlandýktan ya da kontrol panelindeki bir tuþ çalýþtýrýldýktan sonra, belirli bir süre geçtiðinde makineyi otomatik olarak kapatan Otomatik Kapanma KAPALI iþlevinin etkinleþtirilip etkinleþtirilmeyeceðini seçin. Baþlangýçtaki ayarda, Otomatik Kapanma KAPALI iþlevi 30 dakika sonra etkinleþtirilir. Ayar : Açýklama Ýptal* Etkin: 1 dak. Etkin: 2 dak. Etkin: 3 dak. : Etkin: 98 dak. Etkin: 240 dak. Baþlangýç Ayarý Otomatik Kapanma KAPALI iþlevini iptal etmek isterseniz, ilk önce Otomatik Olmayan Kapanma KAPALI modunda "1" seçeneðini, sonra bu modda "0" seçeneðini seçin, bkz. Sayfa EP1054 Yardýmcý Ýþlevler Kullanýcýnýn Seçimi Modu Ayarlarýnýn Yapýlmasý 4 1 Panel sýfýrlama tuþuna 3 saniye kadar basýn. Büyütme Oraný Göstergesi üzerinde [U] görünür ve Çoklu Kopya Görüntüsü'ndeki gösterge söner. Panel Reset 1139O4782A Büyütme Oraný Göstergesi Çoklu Kopya Görüntüsü 2 Tuþ takýmýný kullanarak, istediðiniz Seçenek Kodu numarasýný girin. Yanlýþ bir numaraya basarsanýz, Temizleme (Clear) tuþuna basýn ve numarayý yeniden girin. Örnek: Varsayýlan Bitirme Modunun Seçilmesi: 1 Büyütme Oraný Göstergesinde [U 14] görünür. 4 tuþlarýna basýn ve C 1142O056AA Büyütme Oraný Göstergesi Çoklu Kopya Görüntüsü 3 Baþlat (Start) tuþuna basýn. Bu tuþa basýlmasý, belirli seçenek kodunun Çoklu Kopya Görüntüsü'nde görünmesine neden olur. Büyütme Oraný Göstergesi 1139O2360A Çoklu Kopya Görüntüsü EP Temizleme (Clear) tuþuna basýn. Yürürlükteki ayar temizlenir. Yardýmcý Ýþlevler C 1142O169AA Büyütme Oraný Göstergesi Çoklu Kopya Görüntüsü 5 Tuþ takýmýný kullanarak yeni ayarý girin. Çoklu Kopya görüntüsünde yeni ayar gösterilir. Seçenek Kodu için bkz. Sayfa C Büyütme Oraný Göstergesi 1142O171AA Çoklu Kopya Görüntüsü 6 Baþlat (Start) tuþuna basýn. Yeni ayar girilir. Diðer Kullanýcýnýn Seçimi ayarlarý için 2-6 arasýndaki adýmlarý yineleyin. Büyütme Oraný Göstergesi 1139O3850A 1139O2360A Çoklu Kopya Görüntüsü 4-12 EP1054 Yardýmcý Ýþlevler 4 Panel Reset 7 Panel Sýfýrlama tuþuna basýn. Bu tuþa basýlmasý, fotokopi makinesinin Kullanýcýnýn Seçimi Modundan çýkmasýna neden olur ve kontrol panelinde yeniden varsayýlan ayar gösterilir. 1139O4782A NOT Í 2 ve 5 numaralý adýmlardan sonra Baþlat tuþuna basýldýðýnda Büyütme Oraný Göstergesi üzerindeki Seçenek Kodu numarasý ya da Çoklu Kopya Görüntüsü'ndeki kodlar yanýp sönmeye baþlarsa bu giriþ geçersizdir. Doðru numarayý denetleyin. Temizle tuþuna basýn ve doðru numarayý girin. EP Yardýmcý Ýþlevler 4-14 EP1054 Bir Gösterge Yandýðýnda Bir Gösterge Yandýðýnda Gösterge Iþýklarý için Hýzlý Baþvuru Meter Count Toner Drum Dehumidify Paper A3 A4 Inch % 50%~200% 141% A3 115% @Full Size 81% A4 70% A4 100% Book Auto Photo Lighter Darker Auto/Photo A Fotokopi makinesi aþaðýdaki koþullardan biriyle karþýlaþtýðýnda, ilgili uyarý göstergesi ýþýðý yanar. Bazý uyarý koþullarý, bir kopyalama çevrimi baþlatýlmasýný engeller: l l l Bir kontrol paneli tuþuna ya da tuþlarý hatalý þekilde kullanýlmýþtýr.

10 Powered by TCPDF (www.tcpdf.org) Kopyalama çevrimi baþlatmak için gerekli tüm koþullar karþýlanmamýþtýr. Kopyalama çevrimi sýrasýnda, servisin fotokopi makinesine müdahale etmesi gerekmektedir. Aþaðýdaki tabloda en önemli koþullar açýklanmýþtýr. "Ýþlem" sütununda belirtilen sayfada daha ayrýntýlý açýklama bulabilirsiniz. Uyarý Göstergeleri Gösterge Toner Ekle Göstergesi Fotokopi Makinesinin Durumu Fotokopi makinesinde toner bitmiþtir. (Yalnýzca bir uyarý; kopyalama çevrimi yine de baþlatýlabilir.) Kaðýt bitmiþtir. Ýþlem "Toner Ekle Göstergesi" baþlýklý bölümde açýklanan adýmlarý uygulayarak toneri deðiþtirin, bkz. Sayfa 5-2. "Kaðýt Ekle Göstergesi" baþlýklý bölümde açýklanan adýmlarý uygulayarak kaðýt ekleyin, bkz. Sayfa 5-4. Hatalý besleme yerini görmek için Monitör Ekraný'na bakýn ve hatalý beslenen kaðýdý belirtildiði þekilde çýkarýn, bkz. Sayfa 5-7. Teknik Servisi Arayýn Göstergesini sýfýrladýðýnýzda da yanmaya devam ederse, Teknik Servisi arayýn, bkz. Sayfa Görüntü birimini deðiþtirin, bkz. Sayfa Kaðýt Ekle Göstergesi Hatalý Besleme Göstergesi Fotokopi makinesinin ya da bir aksamýn içinde hatalý beslenmiþ kaðýt var. Fotokopi makinesi teknik olarak arýzalanmýþtýr. Teknik Servisi Arayýn Göstergesi I. U. Hizmet Ömrü Göstergesi Görüntü biriminin deðiþtirilmesi gerektiðini gösterir. EP Ekle Toner Göstergesi Toner þiþesinde toner kalmadýðýnda, Toner Ekle Göstergesi yanar. Toner göstergesi yandýðýnda aþaðýda belirtilen prosedürleri takip ederek mümkün olduðu kadar çabuk yeni bir taneyle Toner þiþesini deðiþtirin. Toner Þiþesinin Deðiþtirilmesi Bir Gösterge Yandýðýnda Gösterge Iþýklarý için Ayrýntýlý Yönergeler 1 Ön kapýyý açýn. Toner Þiþesi Tutacaðýný açýn ve toner þiþesini dýþarý çýkarýn. 2 Yeni toner þiþesini masa gibi sert bir yüzeye birkaç kez vurun. Sonra, toner þiþesini ters çevirin ve ayný þekilde birkaç kez vurun. 3 Yeni toner þiþesini iyi sallayýn. 5-2 EP1054 Bir Gösterge Yandýðýnda 5 4 Toner þiþesi üzerindeki mühür yukarý bakacak þekilde, þekilde gösterildiði gibi mühürü yavaþça sökün. NOT Í 5 Dikkatli olun, þiþeden dýþarý toner dökülebilir. Toner þiþesi üzerindeki oklarýn (Õ) size doðru bakmasýna dikkat ederek, þiþeyi yerine yerleþtirin. NOT Í Þiþe üzerindeki iþaret toner þiþesi tutacaðý üzerindeki iþaretle ayný hizaya gelinceye kadar makinesinin içine itin. þiþeyi fotokopi 6 Toner þiþesi tutacaðýný kapalý duruma getirin ve ön kapýyý kapatýn. NOTLAR Í Í Toner Ekle göstergesi yandýðýnda, toner þiþesini mümkün olan en kýsa sürede yenisiyle deðiþtirin. Toner þiþesi deðiþtirilmeden kopyalama yapmaya devam edilmesi durumunda, kaðýt üzerindeki görüntülerin tonu giderek açýklaþýr. YALNIZCA bu fotokopi makinesi için belirtilen toneri kullanýn. Baþka tonerlerin kullanýlmasý kopya görünümlerinde sorun yaratabilir. Toner Yenileyici Ýþlevi Toner þiþesini yenisiyle deðiþtirdikten hemen sonra görüntü hala açýk tondaysa, Toner Yenileme Ýþlevini kullanýn, bkz. Sayfa 4-3. EP Ekle Kaðýt Göstergesi Çekmece ya da Çoklu Besleme Tepsisinde kaðýt bittiðinde, Kaðýt Ekle Göstergesi yanar. Bu sýrada, yeni bir kopyalama çevrimi baþlatamazsýnýz. Çekmeceye ya da Çoklu Besleme Tepsisinde kaðýt yüklemek için aþaðýdaki yordamý uygulayýn. Kaðýt Eklenmesi (Çekmece) Bir Gösterge Yandýðýnda Paper 1 Çekmeceyi dýþarý çekin ve Kaðýt Kaldýrma Plakasýný aþaðý bastýrýn. 2 Kenar Kýlavuzlarýný ok yönünde kaydýrýn. 3 Kaðýt yýðýnýný, ön yüzü aþaðý bakacak þekilde çekmeceye yerleþtirin. Kaðýt yýðýnýnýn çekmecenin iki tutacaðýnýn altýna girdiðini kontrol edin. NOT Í Kaðýt yýðýnýnýn, kenar kýlavuzu üzerindeki Ä(Maksimum Düzey Göstergesi) göstergesinden yüksekte olmamasý gerekir. 5-4 EP1054 Bir Gösterge Yandýðýnda 5 4 Kenar Kýlavuzlarýný kaðýda doðru sýkýca kaydýrýn. Çekmeceyi yavaþça yerine itin. NOT Í Çekmeceye Ýnç Büyüklüðünde kaðýt yüklerken, çekmecenin sol arka köþesinde bulunan Pazarlama Bölgesi Anahtarýný "Inch" deðerine getirin. Kaðýt Eklenmesi (Çoklu Besleme Tepsisi) Soldaki göstergeler Çoklu Besleme Tepsisinde kaðýt kalmadýðýný gösterir. Paper 1 Kaðýt yýðýnýný, ön yüzü yukarý bakacak þekilde tepsiye yerleþtirin ve duruncaya kadar itin.

Kullanım kılavuzunuz KONICA MINOLTA DI181 http://tr.yourpdfguides.com/dref/589988

Kullanım kılavuzunuz KONICA MINOLTA DI181 http://tr.yourpdfguides.com/dref/589988 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya KONICA MINOLTA DI181 için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki KONICA MINOLTA DI181 tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma,

Detaylı

Brain Q RSC/2 Termostat

Brain Q RSC/2 Termostat Brain Q RSC/2 Termostat Kullaným Kýlavuzu . Kod No: A.2.3.15 Kitap Baský Tarihi: 071206 Revizyon No: 071206 Brain Q RSC/2 Termostat 06 Kullaným Kýlavuzu . Ýçindekiler Kontrol Seviyesi Gösterge ve Çalýþtýrma

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz KONICA MINOLTA DI151 http://tr.yourpdfguides.com/dref/589735

Kullanım kılavuzunuz KONICA MINOLTA DI151 http://tr.yourpdfguides.com/dref/589735 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya KONICA MINOLTA DI151 için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki KONICA MINOLTA DI151 tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma,

Detaylı

Nokia Müzik Hoparlörü MD-3

Nokia Müzik Hoparlörü MD-3 Nokia Müzik Hoparlörü MD-3 TÜRKÇE MD-3 stereo hoparlörler Nokia telefonunuzda veya ses cihazýnýzda müzik veya radyo dinlediðinizde yüksek ses kalitesi saðlar. Hoparlörlerin 3,5 mm'lik stereo ses fiþi vardýr

Detaylı

Mad Q Kullaným Kýlavuzu

Mad Q Kullaným Kýlavuzu Mad Q Kullaným Kýlavuzu . Kod No: A.2.3.14 Kitap Baský Tarihi: 281206 Revizyon No: 281206 Mad Q Kullaným Kýlavuzu . Ýçindekiler Gösterge ve Çalýþtýrma Cihazlarý Kontrol Ünitesi... 5 Kontrol Seviyesi Çalýþtýrma

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz ZANUSSI ZKF661LX

Kullanım kılavuzunuz ZANUSSI ZKF661LX Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya ZANUSSI ZKF661LX için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki ZANUSSI ZKF661LX tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar,

Detaylı

Nokia Mini Hoparlör MD-8 9209481/1

Nokia Mini Hoparlör MD-8 9209481/1 Nokia Mini Hoparlör MD-8 9209481/1 7 2008 Nokia. Tüm haklarý saklýdýr. Nokia, Nokia Connecting people ve Nokia Original Accessories logosu Nokia Corporation ýn ticari markalarý veya tescilli ticari markalarýdýr.

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz KONICA MINOLTA DI450 http://tr.yourpdfguides.com/dref/590377

Kullanım kılavuzunuz KONICA MINOLTA DI450 http://tr.yourpdfguides.com/dref/590377 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya KONICA MINOLTA DI450 için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki KONICA MINOLTA DI450 tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma,

Detaylı

Brain Q RSC/2 Termostat

Brain Q RSC/2 Termostat Brain Q RSC/2 Termostat Kullaným Kýlavuzu . Kod No: A.2.3.15 Kitap Baský Tarihi: 121206 Revizyon No: 121206 Brain Q RSC/2 Termostat 06 Kullaným Kýlavuzu . Ýçindekiler Kontrol Seviyesi Gösterge ve Çalýþtýrma

Detaylı

Nokia Mini Hoparlör MD-4

Nokia Mini Hoparlör MD-4 Nokia Mini Hoparlör MD-4 9252824/2 TÜRKÇE Bu küçük stereo hoparlörler Nokia telefonunuzda veya ses cihazinizda müzik veya radyo dinlediðinizde yüksek ses kalitesi saðlar. Hoparlörlerin 3.5-mm'lik stereo

Detaylı

Sürüm 1.0 Temmuz 2008. Ofis Son Ýþlemci LX. Kullaným Kýlavuzu

Sürüm 1.0 Temmuz 2008. Ofis Son Ýþlemci LX. Kullaným Kýlavuzu Sürüm 1.0 Temmuz 2008 Ofis Son Ýþlemci LX Kullaným Kýlavuzu Microsoft, MS-DOS, Windows, Windows NT, Microsoft Network ve Windows Server, Amerika Birleşik Devletleri'nde ve/veya diğer ülkelerde Microsoft

Detaylı

Nokia Araç Kiti CK-100 9210124/1

Nokia Araç Kiti CK-100 9210124/1 Nokia Araç Kiti CK-100 9210124/1 2008 Nokia. Tüm haklarý saklýdýr. Nokia, Nokia Connecting People, Navi ve Nokia Original Accessories logosu Nokia Corporation ýn tescilli ticari markalarýdýr. Burada adý

Detaylı

Görüntü Konumunu Ayarlama. DocuColor 242/252/260

Görüntü Konumunu Ayarlama. DocuColor 242/252/260 701P46952 2007 'daki özelliði, yazdýrýlan görüntünün iki yönde tam olarak deðiþtirilmesine olanak tanýr. Görüntü kaðýt kaseti, ortam türü ve iki taraflý kopyalama seçeneklerine göre ayarlanabilir. Görüntü

Detaylı

Kullaným kýlavuzu. Oda kumandasý RC. Genel. Oda sýcaklýðýnýn (manuel olarak) ayarlanmasý. Otomatik düþük gece ayarýnýn baþlatýlmasý

Kullaným kýlavuzu. Oda kumandasý RC. Genel. Oda sýcaklýðýnýn (manuel olarak) ayarlanmasý. Otomatik düþük gece ayarýnýn baþlatýlmasý 7206 2000 07/00 Özenle saklayýn! Kullaným kýlavuzu Oda kumandasý RC Genel RC, bir sýcaklýk kontrol ve kumanda paneli olup, gösterge ve kontrol donanýmý aþaðýda verildiði gibidir. Sýcaklýk ayar düðmesi,

Detaylı

KULLANIM KLAVUZU EFE KULUÇKA MAKINELERI KULLANMA TALIMATI

KULLANIM KLAVUZU EFE KULUÇKA MAKINELERI KULLANMA TALIMATI Ambalaj içinde bulunanlar: Köpük korumasý Kuluçka makinesi Güç kablosu Talimat kitapçýðý Açýklama: 1. Ýlk önce makineyi test ediniz. 2. Sýcaklýk ayarýný yapýnýz. 3. Sýcaklýk alarm parametre ayarlarý (AL

Detaylı

7215 7300-02/2006 TR(TR) Kullanýcý için. Kullanma talimatý. ModuLink 250 RF - Modülasyonlu kalorifer Kablosuz Oda Kumandasý C 5. am pm 10:41.

7215 7300-02/2006 TR(TR) Kullanýcý için. Kullanma talimatý. ModuLink 250 RF - Modülasyonlu kalorifer Kablosuz Oda Kumandasý C 5. am pm 10:41. 7215 73-2/26 TR(TR) Kullanýcý için Kullanma talimatý ModuLink 25 RF - Modülasyonlu kalorifer Kablosuz Oda Kumandasý off on C 5 off 2 on pm 1:41 24 Volt V Lütfen cihazý kullanmaya baþladan önce dikkatle

Detaylı

Nokia N76-1. Baþlangýç. 9254332, 2. Baskı TR

Nokia N76-1. Baþlangýç. 9254332, 2. Baskı TR Nokia N76-1 Baþlangýç 9254332, 2. Baskı TR Tuþlar ve parçalar (kapak ve kapak açýk) Bundan sonra Nokia N76 olarak anýlacaktýr. 1 Sað kapak tuþu 2 Orta tuþ 3 Sol kapak tuþu 4 Daha düþük çözünürlüklü ikincil

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu Yoðuþmali Duvar Tipi Kazan Logamax plus GB112-11/19/23 K Lütfen saklayýn

Kullanma Kýlavuzu Yoðuþmali Duvar Tipi Kazan Logamax plus GB112-11/19/23 K Lütfen saklayýn 720 90-02/00 TR (TR) Kullanma Kýlavuzu Yoðuþmali Duvar Tipi Kazan Logamax plus GB2-/9/23 K Lütfen saklayýn Kullanma Kýlavuzu Sayýn Müþterimiz, Buderus Yoðuþmali Duvar Tipi Kazan Logamax plus GB2-/9/23

Detaylı

Nokia Þarj Baðlantý Kablosu CA-126

Nokia Þarj Baðlantý Kablosu CA-126 Nokia Þarj Baðlantý Kablosu CA-126 TÜRKÇE Bu kabloyla, uyumlu bilgisayarýnýzla Nokia cihazý arasýnda verileri aktarabilir ve senkronize edebilirsiniz. Ayrýca, bilgisayardan ayný anda uyumlu Nokia cihazýnýzdaki

Detaylı

Nokia Holder Easy Mount HH-12 9249387/2

Nokia Holder Easy Mount HH-12 9249387/2 Nokia Holder Easy Mount HH-12 1 4 2 3 9249387/2 5 7 6 TÜRKÇE 2006 Nokia. Tüm haklarý mahfuzdur. Nokia i Nokia Connecting People su ¾igovi ili za¹tiæeni ¾igovi firme Nokia Corporation. Giriþ Bu montaj cihazý,

Detaylı

Hoþ geldiniz. Çabuk baþlama kýlavuzu. philips. Baðlantý. Kurulum. Kullaným 2. 3.

Hoþ geldiniz. Çabuk baþlama kýlavuzu. philips. Baðlantý. Kurulum. Kullaným 2. 3. Hoþ geldiniz Çabuk baþlama kýlavuzu 1 2 3 Baðlantý Kurulum Kullaným philips + Teslimat kapsamý CD640 Baz istasyon VEYA - Connect Install Enjoy CD640/CD645 El cihazý CD645 Baz istasyon Baz istasyon besleme

Detaylı

Hoþ geldiniz. Çabuk baþlama kýlavuzu. philips. 1 Baðlantý 2 3. Kurulum. Kullaným

Hoþ geldiniz. Çabuk baþlama kýlavuzu. philips. 1 Baðlantý 2 3. Kurulum. Kullaným Hoþ geldiniz Çabuk baþlama kýlavuzu 1 Baðlantý 2 3 Kurulum Kullaným philips + Teslimat kapsamý CD440 Baz istasyon VEYA CD440/CD445 El cihazý CD445 Baz istasyon Baz istasyon besleme ünitesi Telefon kablosu

Detaylı

Nokia Kamera Flaþý PD-2 Kullaným Kýlavuzu. 9232493 1. Baský

Nokia Kamera Flaþý PD-2 Kullaným Kýlavuzu. 9232493 1. Baský Nokia Kamera Flaþý PD-2 Kullaným Kýlavuzu 9232493 1. Baský UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION olarak biz, tamamen kendi sorumluluðumuzda olmak üzere PD-2 ürününün aþaðýdaki yönetmeliðin (Council Directive:1999/5/EC)

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz KONICA MINOLTA CF2002 http://tr.yourpdfguides.com/dref/589521

Kullanım kılavuzunuz KONICA MINOLTA CF2002 http://tr.yourpdfguides.com/dref/589521 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya KONICA MINOLTA CF2002 için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki KONICA MINOLTA CF2002 tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma,

Detaylı

Nokia Ses Denetleyicisi AD-43 9255408/1

Nokia Ses Denetleyicisi AD-43 9255408/1 Nokia Ses Denetleyicisi AD-43 2 1 3 4 5 6 7 8 10 9 11 9255408/1 Üzerinde çarpý iþareti bulunan çöp kutusu, Avrupa Birliði dahilinde olan ürünün kullaným süresi sona erdiðinde ayrý bir atýk grubuna dahil

Detaylı

KÖÞE TEMÝZLEME MAKÝNASI ELEKTRONÝK KONTROL ÜNÝTESÝ KULLANIM KILAVUZU GENEL GÖRÜNÜM: ISLEM SECIMI FULL

KÖÞE TEMÝZLEME MAKÝNASI ELEKTRONÝK KONTROL ÜNÝTESÝ KULLANIM KILAVUZU GENEL GÖRÜNÜM: ISLEM SECIMI FULL KÖÞE TEMÝZLEME MAKÝNASI ELEKTRONÝK KONTROL ÜNÝTESÝ KULLANIM KILAVUZU GENEL GÖRÜNÜM: calismaya hazir Enter Tuþu menülere girmek için kullanýlýr. Kýsa süreli basýldýðýnda kullanýcý menüsüne, uzun sürelibasýldýðýnda

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz HP DESKJET 3600 http://tr.yourpdfguides.com/dref/898570

Kullanım kılavuzunuz HP DESKJET 3600 http://tr.yourpdfguides.com/dref/898570 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki HP DESKJET 3600 tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar, vb) cevaplarını

Detaylı

kullanýcý kýlavuzu Bir soruya yanýt arýyorsanýz, aþaðýdaki konulardan birini seçin:

kullanýcý kýlavuzu Bir soruya yanýt arýyorsanýz, aþaðýdaki konulardan birini seçin: kullanýcý kýlavuzu Bir soruya yanýt arýyorsanýz, aþaðýdaki konulardan birini seçin: bildirimler özel iþlevler baþlarken baðlanabilirlik yazdýrma bakým sorun giderme özellikler bildirimler bildirimler ve

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz KONICA MINOLTA DI183 http://tr.yourpdfguides.com/dref/589990

Kullanım kılavuzunuz KONICA MINOLTA DI183 http://tr.yourpdfguides.com/dref/589990 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya KONICA MINOLTA DI183 için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki KONICA MINOLTA DI183 tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma,

Detaylı

ÝÇÝNDEKÝLER ...1 2. KABLONUN BAÐLANMASI...2 3. KUMANDA PANELÝ NASIL KULLANILIR...3 1. KUMANDA PANELÝNÝN TAKILMASI... 4. STANDART PANEL...

ÝÇÝNDEKÝLER ...1 2. KABLONUN BAÐLANMASI...2 3. KUMANDA PANELÝ NASIL KULLANILIR...3 1. KUMANDA PANELÝNÝN TAKILMASI... 4. STANDART PANEL... TÜRKÇE ÝÇÝNDEKÝLER. KUMANDA PANELÝNÝN TAKILMASI....... KABLONUN BAÐLANMASI... 3. KUMANDA PANELÝ NASIL KULLANILIR...3 3-. Parçalarýn isimleri ve iþlevleri... 3 3-. Kumanda paneli ekran kontrastýnýn ayarlanmasý...

Detaylı

Nokia HS-2R Radyolu kulaklýk seti Kullaným Kýlavuzu. 9355495 2. baský

Nokia HS-2R Radyolu kulaklýk seti Kullaným Kýlavuzu. 9355495 2. baský Nokia HS-2R Radyolu kulaklýk seti Kullaným Kýlavuzu 9355495 2. baský UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION olarak biz, tamamen kendi sorumluluðumuzda olmak üzere, HS-2R ürününün aþaðýdaki yönetmeliðin ilgili

Detaylı

AR-5316/5320 Çevrimiçi Kýlavuz

AR-5316/5320 Çevrimiçi Kýlavuz AR-56/50 Çevrimiçi Kýlavuz Baþlat Bu "Baþlat" düðmesine basýn. Giriþ Bu kitapçýk AR-56/50 dijital çok fonksiyonlu sistemin yazýcý fonksiyonlarýný açýklamaktadýr. Aþaðýdaki konularda bilgi için dijital

Detaylı

Nokia Kablosuz Ses Adaptörü AD-47W

Nokia Kablosuz Ses Adaptörü AD-47W Nokia Kablosuz Ses Adaptörü AD-47W AD-47W adaptörü, bilgisayarýnýza (veya baþka bir uyumlu cihaza), Bluetooth kablosuz iletiþim teknolojisini destekleyen uyumlu bir kulaklýk seti baðlamanýza olanak tanýr.

Detaylı

Sorunun yanýtýný bulmak için, yazýcý modelinizin resminin yanýndaki bir konuyu týklatýn:

Sorunun yanýtýný bulmak için, yazýcý modelinizin resminin yanýndaki bir konuyu týklatýn: kullanýcý kýlavuzu Sorunun yanýtýný bulmak için, yazýcý modelinizin resminin yanýndaki bir konuyu týklatýn: bildirimler özel iþlevler baþlarken baðlanabilirlik yazdýrma bakým sorun giderme özellikler bildirimler

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz KONICA MINOLTA CF2001 http://tr.yourpdfguides.com/dref/589479

Kullanım kılavuzunuz KONICA MINOLTA CF2001 http://tr.yourpdfguides.com/dref/589479 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya KONICA MINOLTA CF2001 için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki KONICA MINOLTA CF2001 tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma,

Detaylı

ROUV SERÝSÝ AÞIRI VE DÜÞÜK GERÝLÝM RÖLELERÝ

ROUV SERÝSÝ AÞIRI VE DÜÞÜK GERÝLÝM RÖLELERÝ ROUV SERÝSÝ AÞIRI VE DÜÞÜK GERÝLÝM RÖLELERÝ ROUV Serisi aþýrý e düþük gerilim röleleri ORTA GERÝLÝM e YÜKSEK GERÝLÝM elektrik þebekelerinde kullanýlmak üzere tasarlanmýþtýr. Micro controller teknolojisi

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu. Yoðuþmali Duvar Tipi Kazan Logamax plus GB112-11/19/23 K /00 TR (TR) Lütfen saklayýn

Kullanma Kýlavuzu. Yoðuþmali Duvar Tipi Kazan Logamax plus GB112-11/19/23 K /00 TR (TR) Lütfen saklayýn 7201_8700_TR.fm Page 1 Tuesday, August 1, 2000 6:21 PM 7201 8700-02/00 TR (TR) Kullanma Kýlavuzu Yoðuþmali Duvar Tipi Kazan Logamax plus GB112-11/19/23 K Lütfen saklayýn 7201_8700_TR.fm Page 2 Tuesday,

Detaylı

Ýçindekiler. Giriº Gerekli Özen 1 SmartMedia (Akýllý Medya) Kartý 1 Piller 1 Ambalajýn Ýçeriði 1. Fotoðraf Makinemizi Tanýyalým Ön 1 Arka 2

Ýçindekiler. Giriº Gerekli Özen 1 SmartMedia (Akýllý Medya) Kartý 1 Piller 1 Ambalajýn Ýçeriði 1. Fotoðraf Makinemizi Tanýyalým Ön 1 Arka 2 Ýçindekiler Giriº Gerekli Özen 1 SmartMedia (Akýllý Medya) Kartý 1 Piller 1 Ambalajýn Ýçeriði 1 Fotoðraf Makinemizi Tanýyalým Ön 1 Arka 2 Fotoðraf Makinesinin Hazýrlanmasý Kayýþýn Takýlmasý 2 Pillerin

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz AEG-ELECTROLUX EHG7835X http://tr.yourpdfguides.com/dref/629098

Kullanım kılavuzunuz AEG-ELECTROLUX EHG7835X http://tr.yourpdfguides.com/dref/629098 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar, vb) cevaplarını bulacaksınız.

Detaylı

BENZÝNLÝ JENERATÖR KULLANIM KILAVUZU

BENZÝNLÝ JENERATÖR KULLANIM KILAVUZU BENZÝNLÝ JENERATÖR KULLANIM KILAVUZU 9. SORUN GÝDERME MOTOR ÇALIÞMIYOR 2.Yakýtý kontrol edin. 1.Motor sivicini açýn. 3.Motor yaðýný kontrol edin ÝÇÝNDEKÝLER 1.JENERATÖR EMNÝYETÝ...2 2.MOTORUN ÇALIÞTIRILMASI...4

Detaylı

Baðlantý Adaptör Kablosu DKU-5 Hýzlý Kurulum Kýlavuzu

Baðlantý Adaptör Kablosu DKU-5 Hýzlý Kurulum Kýlavuzu Yayýnlanan elektronik kullaným kýlavuzu için "Nokia Kullaným Kýlavuzu Þartlar ve Koþullar, 7.Haziran.1998" geçerlidir ( Nokia User s Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998.) Baðlantý Adaptör Kablosu

Detaylı

HeartSine samaritan PAD Trainer Kullaným Kýlavuzu

HeartSine samaritan PAD Trainer Kullaným Kýlavuzu HeartSine samaritan PAD Trainer Kullaným Kýlavuzu ÝÇÝNDEKÝLER HeartSine samaritan PAD Trainer 3 HeartSine samaritan PAD Trainer Aksesuarlar 3 Kurulum ve Programlama HeartSine samaritan PAD Trainer PAK'ýn

Detaylı

Hızlı Başlama Kılavuzu

Hızlı Başlama Kılavuzu MODEL: MX-C3 MX-C38 DİJİTAL TAM RENKLİ ÇOK FONKSİYONLU SİSTEM Hızlı Başlama Kılavuzu Makineyi kullanmadan önce Makinen fonksiyonları ve orijinalleri yerleştirme ve kağıt yükleme prosedürleri. Kopyalama

Detaylı

Nokia Video Arama Standý PT-8 (Nokia 6630 için) Kullaným Kýlavuzu. 9234166 1. Baský

Nokia Video Arama Standý PT-8 (Nokia 6630 için) Kullaným Kýlavuzu. 9234166 1. Baský Nokia Video Arama Standý PT-8 (Nokia 6630 için) Kullaným Kýlavuzu 9234166 1. Baský UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION olarak biz, tamamen kendi sorumluluðumuzda olmak üzere PT-8 ürününün aþaðýdaki yönetmeliðin

Detaylı

CAMÝ ISITMA SÝSTEMLERÝ KULLANIM KILAVUZU

CAMÝ ISITMA SÝSTEMLERÝ KULLANIM KILAVUZU 10.09.2008 CAMÝ ISITMA SÝSTEMLERÝ KULLANIM KILAVUZU OMAK MAKÝNA SANAYÝÝ ve TÝCARET LÝMÝTED ÞÝRKETÝ DR. MEDÝHA ELDEM SOKAK 69/3 KOCATEPE /ANKARA TEL : 312 433 31 33 (PBX) FAKS : 312 434 05 22 E-POSTA :

Detaylı

HB 6 HB 9 HBD 9 F. Davlumbaz Kullaným ve Bakým Kýlavuzu

HB 6 HB 9 HBD 9 F. Davlumbaz Kullaným ve Bakým Kýlavuzu HB 6 HB 9 HBD 9 F Davlumbaz Kullaným ve Bakým Kýlavuzu ÝÇÝNDEKÝLER Bir Ariston ürününü seçtiðiniz için teþekkür ederiz. Kullanýmý kolay ve emniyetli bir cihaza sahipsiniz. Öncelikle cihazýnýzýn kalitesini

Detaylı

Oda Termostatý RAA 20 / AC. Montaj ve Kullaným Kýlavuzu

Oda Termostatý RAA 20 / AC. Montaj ve Kullaným Kýlavuzu Oda Termostatý RAA 20 / AC Montaj ve Kullaným Kýlavuzu Alarko Carrier Eðitim ve Dokümantasyon Merkezi Haziran 2008 Oda Termotatý RAA 20 / AC Kullaným Kýlavuzu ÝÇÝNDEKÝLER GARANTÝ ve SERVÝS GÝRÝÞ Kullaným

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz KONICA MINOLTA DI200 http://tr.yourpdfguides.com/dref/590035

Kullanım kılavuzunuz KONICA MINOLTA DI200 http://tr.yourpdfguides.com/dref/590035 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya KONICA MINOLTA DI200 için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki KONICA MINOLTA DI200 tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma,

Detaylı

Alcatel-Lucent 400 DECT Handset Alcatel-Lucent 300 DECT Handset

Alcatel-Lucent 400 DECT Handset Alcatel-Lucent 300 DECT Handset Alcatel-Lucent 400 DECT Handset Alcatel-Lucent 300 DECT Handset Durum simgeleri Telefonunuz Akü þarj durumu Sesli posta kutusunun aktif edilmesi / Görülmesi gereken bilgiler Programlanmýþ randevu hatýrlatmasý

Detaylı

Alcatel Easy Reflexes. Alcatel. OmniPCX Office ARCHITECTS OF AN INTERNET WORLD

Alcatel Easy Reflexes. Alcatel. OmniPCX Office ARCHITECTS OF AN INTERNET WORLD Alcatel Easy Reflexes Alcatel OmniPCX Office ARCHITECTS OF AN INTERNET WORLD Bu kýlavuzu nasýl kullanmalý? How Alcatel Easy Reflexes telefon almýþ bulunuyorsunuz. Ekraný, iþlevleri, ve hoparlörü sizi büyük

Detaylı

Motor kademeleri ile otomasyon seviyeleri arasýnda akýllý baðlantý Akýllý Baðlantý Siemens tarafýndan geliþtirilen SIMOCODE-DP iþlemcilerin prozeslerinin hatasýz çalýþmasýný saðlamak için gerekli tüm temel

Detaylı

MX-FR26U MX-FR27U MX-FR28U

MX-FR26U MX-FR27U MX-FR28U MX-FR26U MX-FR27U MX-FR28U VERÝ GÜVENLÝK KÝTÝ KULLANMA KILAVUZU Ýçindekiler Giriþ...2 Veri güvenlik kiti yüklendiðinde...4 Veri güvenlik kitinin sistem ayarlarý...4 Belge kontrol iþlevi...4 Belge Dosyalama...4

Detaylı

TRANSFER. 1. Daðýtma öncesi,transferin dýþýný buharlý temizleyici veya temizlik çözeltisi ile boydan boya temizleyin.

TRANSFER. 1. Daðýtma öncesi,transferin dýþýný buharlý temizleyici veya temizlik çözeltisi ile boydan boya temizleyin. ... J3-1 ÖNLEM... J3-1 TRANSFER ELEMANININ DAÐITILMASI... J3-2 ÖN TAHRÝK DÝÞLÝ ELEMANININ DAÐITILMASI/ TOPLANMASI... J3-4 TRANSFER ÇIKIÞ MÝLÝ ELEMANININ DAÐITILMASI TOPLANMASI... J3-5 TRANSFER ELEMANININ

Detaylı

Baþlangýç Nokia N92-1

Baþlangýç Nokia N92-1 Baþlangýç Nokia N92-1 Modlar Baþlangýç Model numarasý: Nokia N92-1. Bundan sonra Nokia N92 olarak anýlacaktýr. Cihazýnýzýn dört modu bulunur: Kapak kapalý modu (1), Ýzleme modu (2), Kapak açýk modu (3)

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz NOKIA HS-34W http://tr.yourpdfguides.com/dref/4306507

Kullanım kılavuzunuz NOKIA HS-34W http://tr.yourpdfguides.com/dref/4306507 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya NOKIA HS-34W için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki NOKIA HS-34W tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar,

Detaylı

Merkezi Kumanda TCB- SC642TLE Kullaným ve Montaj Kýlavuzu

Merkezi Kumanda TCB- SC642TLE Kullaným ve Montaj Kýlavuzu Merkezi Kumanda TCB- SC642TLE Kullaným ve Montaj Kýlavuzu ALARKO CARRIER . TOSHIBA Merkezi Kumanda TCB-SC642TLE Kullaným ve Montaj Kýlavuzu ÝÇÝNDEKÝLER 03 GÝRÝÞ 04 Garanti ve Servis 05 KULLANIM KILAVUZU

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 4 puanlýk sorular 1. Dünyanýn en büyük dairesel pizzasý 128 parçaya bölünecektir. Her bir kesim tam bir çap olacaðýna göre kaç tane kesim yapmak gerekmektedir? A) 7 B) 64 C) 127 D) 128 E) 256 2. Ali'nin

Detaylı

Baþlangýç. Nokia N77-1 1. Baský TR

Baþlangýç. Nokia N77-1 1. Baský TR Baþlangýç Nokia N77-1 1. Baský TR Tuþlar ve parçalar (ön ve yan) Model numarasý: Nokia N77-1. Bundan sonra Nokia N77 olarak anýlacaktýr. 1 Iþýk sensörü 2 Daha düþük çözünürlüklü ikincil kamera 3 Seçim

Detaylı

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi,

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi, ... /... / 2008 Sayýn Makina Üreticisi, Firmamýz Bursa'da 1986 yýlýnda kurulmuþtur. 2003 yýlýndan beri PVC makineleri sektörüne yönelik çözümler üretmektedir. Geniþ bir ürün yelpazesine sahip olan firmamýz,

Detaylı

Ana þebeke için baþlangýç. Nokia N93i-1

Ana þebeke için baþlangýç. Nokia N93i-1 Ana þebeke için baþlangýç Nokia N93i-1 Ana þebeke ile baþlangýç 2. Baský, TR 9200202 Giriþ UPnP mimarisi ve kablosuz yerel að (WLAN) ile uyumlu cihazlardan oluþan bir ana þebeke oluþturabilirsiniz. Þebeke

Detaylı

K U L L A N I C I E L K Ý T A B I

K U L L A N I C I E L K Ý T A B I K U L L A N I C I E L K Ý T A B I Kesme Hızı Kesme hýzý fonksiyonlarý: Kalýnlýk ve kesilecek olan madde Akým ayarýnýn deðeri Akým ayarý kesilmiþ kenarlarýn kalitesini etkiler. Kesimin geometrik

Detaylı

Kablosuz Kulaklýklý Mikrofon Seti (HDW-3) Kullaným Kýlavuzu. 9233111 1. Baský

Kablosuz Kulaklýklý Mikrofon Seti (HDW-3) Kullaným Kýlavuzu. 9233111 1. Baský Kablosuz Kulaklýklý Mikrofon Seti (HDW-3) Kullaným Kýlavuzu 9233111 1. Baský UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION olarak biz, tamamen kendi sorumluluðumuzda olmak üzere HDW-3 ürününün aþaðýdaki yönetmeliðin

Detaylı

ULTRASONÝK SEVÝYE ÖLÇER ULM-53 Açýk veya kapalý tanklarda, çukurlarda, açýk kanal vb. yerlerde, sývýlarýn (kirli olsa bile), partikül ve yapýþkan ürünlerin sürekli seviye ölçümünde kullanýlýr. Ölçüm aralýðý

Detaylı

BENZÝNLÝ JENERATÖR KULLANIM KILAVUZU

BENZÝNLÝ JENERATÖR KULLANIM KILAVUZU BENZÝNLÝ JENERATÖR KULLANIM KILAVUZU ÝÇÝNDEKÝLER 1.JENERATÖR EMNÝYETÝ...2 2.MOTORUN ÇALIÞTIRILMASI...4 3.KULLANIM ÖNCESÝ KONTROL...6 4.MOTORUN ÇALIÞTIRILMASI...9 5.JENERATÖR KULLANIMI...10 6.MOTORUN DURDURULMASI...15

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz AEG-ELECTROLUX EOB3612X EU R05 http://tr.yourpdfguides.com/dref/623003

Kullanım kılavuzunuz AEG-ELECTROLUX EOB3612X EU R05 http://tr.yourpdfguides.com/dref/623003 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya AEG-ELECTROLUX EOB3612X EU R05 için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki AEG-ELECTROLUX EOB3612X EU R05 tüm sorularınızı (bilgi, özellikler,

Detaylı

Nokia Eðlence Kamerasý PT-3 Kullaným Kýlavuzu. 9356922 2. Baský

Nokia Eðlence Kamerasý PT-3 Kullaným Kýlavuzu. 9356922 2. Baský Nokia Eðlence Kamerasý PT-3 Kullaným Kýlavuzu 9356922 2. Baský UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION olarak biz, tamamen kendi sorumluluðumuzda olmak üzere PT-3 ürününün aþaðýdaki yönetmeliðin (Council

Detaylı

Modüler Proses Sistemleri

Modüler Proses Sistemleri Ürünler ve Hizmetlerimiz 2011 Modüler Proses Makineleri Modüler Proses Sistemleri Proses Ekipmanlarý Süt alým tanklarý Süt alým degazörleri Akýþ transfer paneli Vana tarlasý Özel adaptör Tesisat malzemeleri

Detaylı

Hotpoint Ariston HR 60 IX/HA. Davlumbaz. Türkçe Kullanma ve Tanıtma Kılavuzu

Hotpoint Ariston HR 60 IX/HA. Davlumbaz. Türkçe Kullanma ve Tanıtma Kılavuzu Hotpoint Ariston HR 60 IX/HA Davlumbaz Türkçe Kullanma ve Tanıtma Kılavuzu TR Ön sayfalarda bulunan alfabetik sýrayla verilmiþ þekilleri referans olarak kullanýnýz. Bu kýlavuzdaki talimatlarý dikkatli

Detaylı

HS 103 EV TIPI KABLOSUZ ALARM SISTEMI

HS 103 EV TIPI KABLOSUZ ALARM SISTEMI KULLANMA KILAVUZU HS 103 EV TIPI KABLOSUZ ALARM SISTEMI 1. SÝSTEMÝN PARÇALARI HS 103 Öðretme Butonu Dahilî Besleme POWER ON/OFF HS 103 W Sabotaj Butonu Power Led Montaj Deliði Sabotaj Butonu Montaj Deliði

Detaylı

CARRIER Salon Tipi Split Klima 53QD6C. Kullaným Kýlavuzu

CARRIER Salon Tipi Split Klima 53QD6C. Kullaným Kýlavuzu CARRIER Salon Tipi Split Klima 53QD6C Kullaným Kýlavuzu ÝÇÝNDEKÝLER 05 06 07 09 11 12 13 13 14 14 16 19 20 Giriþ Garanti ve Servis Güvenli Kullaným Ýçin Ekonomik Kullaným Ýçin Sistem Þemasý ve Ana Parçalar

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz NOKIA SU-2 http://tr.yourpdfguides.com/dref/828697

Kullanım kılavuzunuz NOKIA SU-2 http://tr.yourpdfguides.com/dref/828697 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya NOKIA SU-2 için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki NOKIA SU-2 tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar,

Detaylı

Kablosuz Araç Kiti (CK-1W) Kullaným Kýlavuzu. 9355973 2. Baský

Kablosuz Araç Kiti (CK-1W) Kullaným Kýlavuzu. 9355973 2. Baský Kablosuz Araç Kiti (CK-1W) Kullaným Kýlavuzu 9355973 2. Baský UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION olarak biz, tamamen kendi sorumluluðumuzda olmak üzere CK-1W ürününün aþaðýdaki yönetmeliðin (Council

Detaylı

Kullaným Kýlavuzu EEE Yönetmeliðine Uygundur

Kullaným Kýlavuzu EEE Yönetmeliðine Uygundur FLR Serisi Duvar Tipi Split Klima Kullaným Kýlavuzu EEE Yönetmeliðine Uygundur Kod No: B.1.2.6 Kitap Baský Tarihi:060110 Revizyon No: 060110 FLR Serisi Duvar Tipi Split Klima Kullaným Kýlavuzu .. ÝÇÝNDEKÝLER

Detaylı

Geliþtirilmiþ Araç Kiti CK-7W Kullaným Kýlavuzu Montaj Kýlavuzu

Geliþtirilmiþ Araç Kiti CK-7W Kullaným Kýlavuzu Montaj Kýlavuzu Geliþtirilmiþ Araç Kiti CK-7W Kullaným Kýlavuzu Montaj Kýlavuzu 9310692 5. Baský TR UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION þirketi, bu HF-5 ürününün 1999/5/EC sayýlý Direktifin esas þartlarý ve diðer ilgili

Detaylı

Dünyakutu Kullaným Kýlavuzu (Manual)

Dünyakutu Kullaným Kýlavuzu (Manual) Dünyakutu Kullaným Kýlavuzu (Manual) 1.Ýçindekiler Ýçindekiler 1- Ýçindekiler 2- Diagram 3a- Aksesuarlar 3b- Parça ve Aksesuarlarýn Yer ve Fonksiyonlarý 4a- Dünyakutu Kurulum 4b- Dünyakutu TV Baðlantýsý

Detaylı

Alcatel OmniPCX Office

Alcatel OmniPCX Office Alcatel Premium Reflexes Alcatel OmniPCX Office ARCHITECTS OF AN INTERNET WORLD Bu kýlavuzu nasýl kullanmalý? How Alcatel Premium Reflexes sayýsal telefonu almýþ bulunuyorsunuz. Alfabetik tuþ takýmý, bir

Detaylı

Kullaným kýlavuzu 9352768 5. Baský

Kullaným kýlavuzu 9352768 5. Baský Yayýnlanan elektronik kullaným kýlavuzu için "Nokia Kullaným Kýlavuzu Þartlar ve Koþullar, 7.Haziran.1998" geçerlidir ( Nokia User s Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998.) Kullaným kýlavuzu 9352768

Detaylı

Nokia Resim Görüntüleyici SU-5 Kullaným Kýlavuzu. 9356197 1. Baský

Nokia Resim Görüntüleyici SU-5 Kullaným Kýlavuzu. 9356197 1. Baský Nokia Resim Görüntüleyici SU-5 Kullaným Kýlavuzu 9356197 1. Baský UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION olarak biz, tamamen kendi sorumluluðumuzda olmak üzere, SU-5 ürününün aþaðýdaki yönetmeliðin (Council

Detaylı

Kullaným Kýlavuzu. 9352613 2. Baský

Kullaným Kýlavuzu. 9352613 2. Baský Yayýnlanan elektronik kullaným kýlavuzu için "Nokia Kullaným Kýlavuzu Þartlar ve Koþullar, 7.Haziran.1998" geçerlidir ( Nokia User s Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998.) Kullaným Kýlavuzu 9352613

Detaylı

Alcatel OmniPCX Office

Alcatel OmniPCX Office Analog terminal Alcatel OmniPCX Office ARCHITECTS OF AN INTERNET WORLD Bu kýlavuzu nasýl kullanmalý? How Tuþ takýmý Sayýsal tuþ takýmý. Sayýsal tuþ takýmýnýn özel tuþu. Kullanýlan diðer semboller þlem

Detaylı

2x15V Kýsa Devre Korumalý Simetrik Güç Kaynaðý www.hobidevreleri.com

2x15V Kýsa Devre Korumalý Simetrik Güç Kaynaðý www.hobidevreleri.com 2x15V 1A Kýsa Devre Korumalý Simetrik Güç Kaynaðý h www. 2 1- Plastik Kutu x 1 üst alt 2- Plastik Alt Kapak x 1 3- Eco Simetrik Güç Kaynaðý PCB FR4, 1.6mm x 1 üst alt 4- Transformatör 2x12V 16VA x 1 3

Detaylı

Hýzlý baþlangýç NOKIA OBSERVATION CAMERA

Hýzlý baþlangýç NOKIA OBSERVATION CAMERA Hýzlý baþlangýç NOKIA OBSERVATION CAMERA KAMERAYI KULLANMAYA BAÞLAMA GÖRÜNTÜ ÇEKME HAREKET ALGILAMA ÝÞLEVÝNÝ KULLANMA ZAMANLI GÖRÜNTÜLEMEYÝ KULLANMA SICAKLIÐI KONTROL ETME 1. baský TR 9311319 Güvenliðiniz

Detaylı

Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip mikro dozaj sistemleri ile Kimya,Maden,Gýda... gibi sektörlerde kullanýlan hafif, orta

Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip mikro dozaj sistemleri ile Kimya,Maden,Gýda... gibi sektörlerde kullanýlan hafif, orta Mikro Dozaj Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip mikro dozaj sistemleri ile Kimya,Maden,Gýda... gibi sektörlerde kullanýlan hafif, orta ve aðýr hizmet tipi modellerimizle Türk

Detaylı

Kullaným Kýlavuzu. 9352124 4. Baský

Kullaným Kýlavuzu. 9352124 4. Baský Yayýnlanan elektronik kullaným kýlavuzu için "Nokia Kullaným Kýlavuzu Þartlar ve Koþullar, 7.Haziran.1998" geçerlidir ( Nokia User s Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998.) Kullaným Kýlavuzu 9352124

Detaylı

Operation Manual DAIKIN ROOM AIR CONDITIONER FTXR28EV1B FTXR42EV1B FTXR50EV1B MODELS. English. Deutsch. Français. Nederlands. Español.

Operation Manual DAIKIN ROOM AIR CONDITIONER FTXR28EV1B FTXR42EV1B FTXR50EV1B MODELS. English. Deutsch. Français. Nederlands. Español. 00_CV_3P177300-1.fm Page 1 Thursday, March 30, 2006 6:40 PM DAIKIN ROOM AIR CONDITIONER Operation Manual MODELS FTXR28EV1B FTXR42EV1B FTXR50EV1B English Deutsch Français Nederlands Español Italiano ΕλληνικÜ

Detaylı

Nokia Kablosuz Ses Baðlantý Birimi AD-42W 9247812/1

Nokia Kablosuz Ses Baðlantý Birimi AD-42W 9247812/1 Nokia Kablosuz Ses Baðlantý Birimi AD-42W 9247812/1 UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION olarak biz, tamamen kendi sorumluluðumuzda olmak üzere AD-42W ürününün aþaðýdaki yönetmeliðin (Council Directive:

Detaylı

Nokia Stereo Kulaklýklý Mikrofon Seti WH-600 9206941/1

Nokia Stereo Kulaklýklý Mikrofon Seti WH-600 9206941/1 Nokia Stereo Kulaklýklý Mikrofon Seti WH-600 7 9206941/1 2007 Nokia. Tüm haklarý saklýdýr. Nokia ve Nokia Connecting People, Nokia Corporation ýn tescilli ticari markalarýdýr. Burada adý geçen diðer ürün

Detaylı

S32 2 EKSEN POZÝSYON KONTROL CÝHAZI

S32 2 EKSEN POZÝSYON KONTROL CÝHAZI S32 2 EKSEN POZÝSON KONTROL CÝHAZI KARAÇÝM ELEKTRONÝK BEÞEVLER KÜÇÜK SANAÝ SÝTESÝ ERTUÐRUL CAD. SATIÞ BLOKLARI NO:18/3 - BURSA TEL : +90 (224) 441 12 97 FA : +90 (224) 441 98 05 e-mail : info@karacimelektronik.com

Detaylı

Kullaným Kýlavuzu ve Montaj Talimatý

Kullaným Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Kullaným Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce Kullaným Kýlavuzunu mutlaka okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý gelecek zararlardan korumuþ olursunuz. tr-tr M.-Nr. 09 507

Detaylı

2007 Nokia. Tüm haklarý mahfuzdur. Nokia, Nokia Connecting People ve Pop-Port, Nokia Corporation'ýn ticari veya tescilli ticari markalarýdýr.

2007 Nokia. Tüm haklarý mahfuzdur. Nokia, Nokia Connecting People ve Pop-Port, Nokia Corporation'ýn ticari veya tescilli ticari markalarýdýr. Nokia N72-5 2007 Nokia. Tüm haklarý mahfuzdur. Nokia, Nokia Connecting People ve Pop-Port, Nokia Corporation'ýn ticari veya tescilli ticari markalarýdýr. Burada adý geçen diðer ürün ve þirket isimleri,

Detaylı

Atlantis IMPERATOR. Kullanim Kilavuzu. Metal Dedektörü

Atlantis IMPERATOR. Kullanim Kilavuzu. Metal Dedektörü Atlantis IMPERATOR Kullanim Kilavuzu Metal Dedektörü Dedektörü Tanýma ON-OFF Açýk-Kapalý Kulaklýk giriþi Tüm Metal Arama ve Toprak Sýfýrlama Atlantis IMPERATOR AUTO Duyarlýlýk, Hassasiyet Toprak Ayarý

Detaylı

Kablosuz Klipsli Kulaklýklý Mikrofon Seti (HS-3W) Kullaným Kýlavuzu. 9356694 2. Baský

Kablosuz Klipsli Kulaklýklý Mikrofon Seti (HS-3W) Kullaným Kýlavuzu. 9356694 2. Baský Kablosuz Klipsli Kulaklýklý Mikrofon Seti (HS-3W) Kullaným Kýlavuzu 9356694 2. Baský UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION olarak biz, tamamen kendi sorumluluðumuzda olmak üzere HS-3W ürününün aþaðýdaki

Detaylı

Eko Seri Dijital Kasalar

Eko Seri Dijital Kasalar Eko Seri Dijital Özellikler: 3 hatalý kod giriþinden sonra kasa 3 dakika süre ile bloke olacaktýr. Yaklaþýk 00,000 farklý kombinasyon sayesinde yüksek güvenlik saðlar. Düþük pil uyarýsý 2 adet Yale mekanik

Detaylı

Nokia Kablosuz Klavye (SU-8W) Kullaným Kýlavuzu

Nokia Kablosuz Klavye (SU-8W) Kullaným Kýlavuzu Nokia Kablosuz Klavye (SU-8W) Kullaným Kýlavuzu UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION olarak biz, tamamen kendi sorumluluðumuzda olmak üzere SU-8W ürününün aþaðýdaki yönetmeliðin (Council Directive: 1999/5/EC)

Detaylı

KULLANMA KILAVUZU KABLOSUZ MÝKROFON SÝSTEMÝ. CT 201 VHF ( Mikrofon Vericisi ) ORIENT ORIENTAL ELEKTRONÝK LTD. ÞTÝ. KABLOSUZ ÝLETÝÞÝM SÝSTEMLERÝ

KULLANMA KILAVUZU KABLOSUZ MÝKROFON SÝSTEMÝ. CT 201 VHF ( Mikrofon Vericisi ) ORIENT ORIENTAL ELEKTRONÝK LTD. ÞTÝ. KABLOSUZ ÝLETÝÞÝM SÝSTEMLERÝ SATICI FÝRMA KABLOSUZ MÝKROFON SÝSTEMÝ CT 201 VHF ( Mikrofon Vericisi ) KULLANMA KILAVUZU YETKÝLÝ SERVÝS ORIENT Oriental Elektronik San. ve Tic. Ltd. Þti. Kablosuz Ýletiþim Sistemleri Refik Belendir sokak

Detaylı

PANEL YAPIÞTIRMA TEKNOLOJÝSÝ SIMSON PANELTACK Simson PanelTack Simson FoamTape Simson Primer PanelTack Panel Yapýþtýrýcýsý Çift Taraflý Yapýþkan Köpük Bant Astar SAYFA NO 174 175 176 Simson PanelTack Panel

Detaylı

Amblem-Logotayp Kurumsal Kimlik Uygulamalarý Kurumsal Kimlik

Amblem-Logotayp Kurumsal Kimlik Uygulamalarý Kurumsal Kimlik Amblem-Logotayp Kurumsal Kimlik Uygulamalarý Kurumsal Kimlik Ýhsan Çamlýca kurumsal logo uygulamalarý aþaðýdaki gibidir. Baský aþamasý web dizayný vs. için renk kodlarý belirtilmiþtir. 1 CMYK : C100 M0

Detaylı

TEK KÖÞE KAYNAK MAKÝNASI ELEKTRONÝK KONTROL ÜNÝTESÝ KULLANIM KILAVUZU GENEL GÖRÜNÜM:

TEK KÖÞE KAYNAK MAKÝNASI ELEKTRONÝK KONTROL ÜNÝTESÝ KULLANIM KILAVUZU GENEL GÖRÜNÜM: TEK KÖÞE KAYNAK MAKÝNASI ELEKTRONÝK KONTROL ÜNÝTESÝ KULLANIM KILAVUZU GENEL GÖRÜNÜM: SET SICAKLIK 235 Enter Tuþu menülere girmek için kullanýlýr. Kýsa süreli basýldýðýnda kullanýcý menüsüne, uzun sürelibasýldýðýnda

Detaylı

Nokia Stereo Kulaklýklý Mikrofon Seti WH-700 9206938/1

Nokia Stereo Kulaklýklý Mikrofon Seti WH-700 9206938/1 Nokia Stereo Kulaklýklý Mikrofon Seti WH-700 7 9206938/1 2007 Nokia. Tüm haklarý saklýdýr. Nokia ve Nokia Connecting People, Nokia Corporation ýn tescilli ticari markalarýdýr. Burada adý geçen diðer ürün

Detaylı

yangýn alarm sistemleri TFP 802 TEK AKÜ ÝLE KULLANIM 2 BÖLGELÝ KONVANSÝYONEL YANGIN ALARM PANELÝ TEK AKÜ ÝLE KULLANIM 124 USD TFP 804 134 USD TFP 808 160 USD 4 BÖLGELÝ KONVANSÝYONEL YANGIN ALARM PANELÝ

Detaylı