Kullanım kılavuzunuz KONICA MINOLTA EP1054

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Kullanım kılavuzunuz KONICA MINOLTA EP1054 http://tr.yourpdfguides.com/dref/590575"

Transkript

1 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar, vb) cevaplarını bulacaksınız. Detaylı kullanım talimatları kullanım kılavuzunun içindedir. Kullanım kılavuzu Kullanma kılavuzu Kullanma talimati Kullanıcı kılavuzu Kullanıcı el kitabı

2 Manuel özet: Yangýna ya da elektrik çarpmasýna neden olabileceðinizden, fotokopi makinesini asla kurcalamayýn. Sabitlenmiþ herhangi bir kapaðý ya da paneli asla açmayýn. Fotokopi makinesi, elektrik çarpmasýna neden olabilecek yüksek gerilimli bileþenler içerir. makinesinin içine metal parçasý ya da sývý girerse, fotokopi makinesini hemen kapatýn, elektrik kablosunun fiþini prizden çekin ve teknik servis yetkilisine baþvurun. Ýçine metal parçasý ya da sývý madde girdikten sonra, makine elektrik prizine baðlý kalýr ya da kullanýlmaya devam ederse, yangýna ya da elektrik çarpmasýna neden olunabilir. Olaðandýþý biçimde ýsýnýrsa ya da duman ya da olaðandýþý bir koku yayýlýrsa, fotokopi makinesini asla çalýþýr durumda býrakmayýn. Bu durumlardan herhangi biriyle karþýlaþýlmasý durumunda, fotokopi makinesini hemen kapatýn, elektrik kablosunun fiþini prizden çekin ve teknik servisi arayýn. Bu durumlardan herhangi biri görüldüðünde makine elektrik prizine baðlý durumda kalýrsa, yangýna ya da elektrik çarpmasýna neden olunabilir. Elektrik kablosunun fiþini elektrik prizine her zaman sonuna kadar sokun. Elektrik prizinin her zaman görünür durumda olmasýna ve fotokopi makinesinin ya da makine dolabýnýn arkasýnda kalmamasýna dikkat edin. Aralýksýz olarak fazla miktarda kopyalama yaptýðýnýzda, makinenin ve ortamýn iyi bir þekilde havalandýrýlmasýna her zaman dikkat edin. l l l l EP1054 X-1 l l l l l l l l l l l Elektrik kablosunu asla çekmeyin ve kabloyu prizden çekerken her zaman fiþten tutarak çekin. Hasarlý bir kablo yangýna ya da elektrik çarpmasýna neden olabilir. Elektrik kablosunu asla ýslak elle fiþten çekmeyin; elektrik çarpabilir. Fotokopi makinesini baþka bir yere taþýmadan önce, elektrik kablosunu her zaman prizden çekin. Fotokopi makinesinin kablo elektrik prizine baðlý durumdayken taþýnmasý, yangýna ya da elektrik çarpmasýna neden olabilir. Fotokopi makinesinin uzun süre kullanýlmayacaðý durumlarda, elektrik kablosunu her zaman fiþten çekin. Elektrik kablosunun üzerine asla aðýr bir cisim koymayýn ya da kabloyu çekmeyin ve bükmeyin; yangýna ya da elektrik çarpmasýna neden olabilirsiniz. Fotokopi makinesinin elektrik kablosunun ya da elektrikle çalýþan diðer cihazlarýn iletiþim kablolarýnýn üzerinde durmadýðýný her zaman kontrol edin; cihazlarýn arýzalanmasýna ya da yangýna neden olabilirsiniz. Elektrik kablosunun ya da elektrikle çalýþan diðer cihazlarýn iletiþim kablolarýnýn fotokopi makinesinin hareketli aksamýna sýkýþmamasýna her zaman dikkat edin; cihazlarýn arýzalanmasýna ya da yangýna neden olabilirsiniz. Her zaman doðru elektrik voltajýný kullanýn; yanlýþ voltaj yangýna ya da elektrik çarpmasýna neden olabilir. Asla çoklu fiþ adaptörü kullanmayýn; yangýna ya da elektrik çarpmasýna neden olabilirsiniz. Elektrik kablosu zarar görürse, fotokopi makinesini hemen kapatýn, elektrik kablosunun fiþini prizden çekin ve teknik servis yetkilisine baþvurun. Zarar görmüþ bir elektrik kablosu yangýna ya da elektrik çarpmasýna neden olabilir. Uzatma kablosu gerekirse, fotokopi makinesinin maksimum güç gereksinimlerine iliþkin olarak belirtilenden daha yüksek kapasiteli bir uzatma kablosu kullanýn. Maksimum güç gereksinimlerini karþýlamayan bir uzatma kablosunun kullanýlmasý, kablonun aþýrý ýsýnmasýna ya da yangýna neden olabilir. Çalýþmasý sýrasýnda olaðan dýþý herhangi bir geliþme gözlenmesi durumunda, elektrik kablosunu her zaman prizden çekin. Elektrik prizinin yakýnda olmasýna ve fotokopi makinesinin ya da mobilyanýn arkasýnda kalmamasýna dikkat edin. l X-2 EP1054 NOT Fotokopi Makinesini Ýyi Havalandýrýlan Bir Ortama Yerleþtirin Í Fotokopi makinesinin olaðan çalýþmasý sýrasýnda, ihmal edilir miktarda ozon gazý üretilir. Fazla miktarda kopyalama yapýlmasý durumunda, yeterince havalandýrýlmayan ortamlarda hoþ olmayan bir koku duyulabilir. Rahat, saðlýklý ve güvenli bir çalýþma ortamý için, kullaným ortamýnýn iyi havalandýrýlmasý önerilir. Fotokopi Makinasýný, Geniþ Ölçüde Havalandýrýlan Bir Odaya Yerleþtirin Í Fotokopi makinasý normal olarak kullanýldýðýnda, iþlemesi esnasýnda, önemsiz miktarda ozon, havaya yayýlýr. Ancak, havalandýrmanýn yetersiz olduðu odalarda ve fotokopi makinasý uzunca bir süre çalýþtýrýldýðýnda, hoþ olmayan bir koku hissedilebilir. Konfor, saðlýk ve güvenlik koþullarýný biraraya getiren bir ortamda çalýþýldýðýndan emin olabilmek için, fotokopi makinesinin bulunduðu odayý iyice havalandýrmak tercih edilir. EP1054 X-3 Bir ENERGY STAR Ortaðý olarak, fotokopi makinesinin etkili enerji kullanýmý bakýmýndan ENERGY STAR kurallarýna uygun çalýþtýðýný belirledik. Bir Enerji Star Fotokopi Makinesi Nedir? Enerji Star fotokopi makineleri, belirli bir süre çalýþmadýklarýnda otomatik olarak kapanmalarýna ya da "uyumalarýna" ve böylece, geceleri ve hafta sonlarý kapalý kalmalarýna neden olan bir özellik içerirler.

3 Bu otomatik kapanma özelliði, fotokopi makinesinin yýllýk elektrik tüketimini yüzde 60 oranýnda azaltýr. Ayrýca, yüksek hýzlý fotokopi makineleri otomatik olarak çift taraflý kopyalama yapacak biçimde ayarlanabilir. Ýþletmenin kaðýt tüketim maliyetleri azaltýlabilir ve atýlan kaðýt miktarý azaltýlabilir. Tek bir kaðýt yapraðýný üretmek için gereken enerji, fotokopi makinesinde tek bir kopya üretmek için gereken enerjinin 10 katýdýr. Bu nedenle, daha az kullanýlmasý, ulusal enerji tüketiminin azalmasý anlamýna da gelir. X-4 EP1054 EP1054 Minolta'yý seçtiðiniz için teþekkür ederiz. Bu kullaným el kitabýnda, fotokopi makinesinin nasýl çalýþtýrýlacaðý ve sarf malzemelerinin nasýl yenileneceði açýklanmaktadýr. Ayrýca, sorunlarýn giderilmesine iliþkin bazý ipuçlarý ve fotokopi makinesi kullanýlýrken alýnmasý gereken genel önlemler de açýklanmýþtýr. Fotokopi makinenizden en iyi performansý almak ve verimli bir biçimde kullanabilmek için, özellikleri ve nasýl kullanýlacaðý konusunda bilgileninceye kadar bu elkitabýný dikkatli bir þekilde okuyun. Elkitabýný tümüyle okuduktan sonra, gerektiðinde yararlanmak üzere saklayýn. Karþýlaþacaðýnýz sorunlarý çözmek ve sorularýnýza hemen cevap bulmak için lütfen bu el kitabýný bir baþvuru kaynaðý olarak kullanýn. CE Duyurusu (Uyumluluk Bildirisi) Sorumluluðu yalnýzca bize ait olmak üzere, bu fotokopi makinesinin ve ilgili aksamýn aþaðýdaki özelliklerle uyumlu olduðunu bildiririz. Bu bildiri yalnýzca Avrupa Topluluðu (AT) ülkeleri için geçerlidir. Ürün Tipi Ürün Adý Aksam Standartlar Fotokopi Makinesi EP1054 MB-4 Güvenlik*2: EN / 1992 (A1: 1993, A2: 1993, A3: 1995, A4: 1996) (Bilgi teknolojisi donanýmýnýn güvenliði, elektrikli iþ donanýmý dahil) EN Sýnýf B: 1994 (A1: 1995) (Bilgi teknolojisi donanýmýnýn radyo yayýnlarýný bozma özelliklerinin sýnýrlarý ve ölçüm metodu) EN / 1992 (Elektromanyetik uyumluluk-soysal baðýþýklýk standardý Bölüm1: Eviçi, ticari ve endüstriyel) IEC / 1991 (Elektrostatik boþalma gereksinimi) IEC / 1984 (Iþýnýmlý elektromanyetik alan gereksinimi) IEC / 1988 (Elektriksel hýzlý geçici / patlama gereksinimi) *1) EMC performansý: Bu ürün, tipik ofis ortamýnda çalýþtýrýlmak için tasarýmlanmýþtýr *2) EC yönergesine göre ilk etiketlenme yýlý 73 / 23 / EEC ve 93 / 68 / EEC : / 23 / EEC ve 93 / 68 / EEC 89 / 336 / EEC ve 93 / 68 / EEC EMC*1: Notlar: EC Yönergeleri Güvenlik: BMC: EP1054 X-5 Orijinallerin ve Fotokopi Kaðýtlarýnýn Tipine Ýliþkin Terimler ve Simgeler Bu elkitabýnda, orijinallerin ve fotokopi kaðýtlarýnýn tiplerini göstermek için birkaç özel terim ve simge kullanýlmýþtýr. Bu sayfada, bu terimler ve simgeler açýklanmaktadýr. Besleme Yönü (fotokopi kaðýdý yolu) Bu fotokopi sisteminde, fotokopi kaðýdý fotokopi makinesinin saðýndan alýnýr ve dýþ yüzü çýký&thora kolay bir þekilde yapabilmek için, yedek parça kullanýmýna ve bakýma önem verin ve aþaðýda açýklanan yer gereksinimlerine uyun. NOT Í Fotokopi makinesinin arkasýndaki havalandýrma deliði için 150mm'lik boþluk býrakmayý ihmal etmeyin. 1,085 Fotokopi makinesi 1, Ölçek: mm EP1054 Güvenlik Notlarý Kullaným Önlemleri Ýþletim Ortamý Fotokopi makinesinin iþletim ortamý gereksinimleri a&t koku duyulabilir. Konfor, saðlýk ve güvenlik gibi koþullarý bir araya getiren bir ortamda çalýþýldýðýna emin olmak için fotokopi cihazýnýn bulunduðu odayý iyice havalandýrýn. Fotokopi Makinesi Sarf Malzemelerinin Bakýmý Fotokopi makinesine iliþkin sarf malzemelerini (toner, kaðýt, vb.) kullanýrken aþaðýdaki önlemleri alýn. l l l l l Kaðýt, toner ve diðer sarf malzemelerini doðrudan güneþ ýþýðý almayacaklarý ve ýsýtýcýlardan uzakta bir yerde saklayýn. Bu malzemeleri kuru ve temiz bir yerde bulundurun. Ambalajýndan çýkarýlmýþ, ancak çekmeceye yerleþtirilmemiþ kaðýtlarý, kapalý bir plastik ambalaj içinde, serin ve karanlýk bir yerde saklayýn. Fotokopi makinesi için üretilmiþ doðru toneri kullanýn. Fotokopi makinesinin model adý Toner þiþesinde belirtilmiþtir. Sarf malzemelerini çocuklarýn eriþemeyecekleri bir yerde saklayýn. Ellerinize toner bulaþýrsa, ellerinizi hemen sabun ve suyla yýkayýn. Taþýrken Fotokopi makinesini uzun mesafede bir yere taþýmanýz gerekiyorsa, teknik servis yetkilisine baþvurun. 1-4 EP1054 Güvenlik Notlarý Kopyalamayla Ýlgili Yasal Kýsýtlamalar 1 Belirli türde belgelerin, kopyalarýný asýllarýymýþ gibi kullanýma sunmak amacýyla asla kopyalanmamasý gerekir. Bu tür belgelerle ilgili olarak aþaðýda verilen liste tam deðildir, ancak kopyalama konusunda sorumlu bir biçimde davranmak için bir kýlavuz olarak kullanýlabilir.

4 Mali Belgeler l l l l l l l l l l l l l l l l Kiþisel Çekler Seyahat Çekleri Posta Çekleri Mevduat Sertifikalarý Bonolar ya da Diðer Borçlanma Sertifikalarý Hisse Senetleri Yasal Belgeler Yemek Fiþleri Posta Pullarý (kullanýlmýþ ya da kullanýlmamýþ) Resmi Makamlardan Alýnan Çekler ya da Poliçeler Damga Pullarý (kullanýlmýþ ya da kullanýlmamýþ) Pasaportlar Göçmen Belgeleri Motorlu Taþýt Lisanslarý ve Ruhsatlarý Ev ve Mülk Ruhsat ve Tapularý Genel Kimlik Kartlarý, Alametler ve Niþanlar Sahibinin izni olmadan Telif Eserler Ayrýca, ulusal ya da yabancý paralarýn ya da sahibinin izni olmaksýzýn Sanat Eserlerinin herhangi bir þekilde kopyalanmasý yasaktýr. Bir belgenin özellikleri konusunda þüphelenirseniz, yasal konularda bilgi alabileceðiniz makamlara baþvurun. EP Güvenlik Notlarý 1-6 EP1054 Fotokopi Makinenizi Tanýmak Fotokopi Makinenizi Tanýmak Sisteme Genel Bakýþ Çoklu Besleme Tepsisi MB-4 <Seçenek> Çekmecelere yüklenmeyen en çok 50 adet standart kaðýt yerleþtirilerek kopyalamada kullanýlabilir, bkz. Sayfa EP1054 EP1054 Kaðýt çekmecesine en çok 250 adet kaðýt yerleþtirilebilir. Elle Besleme Tepsisi, çekmeceye yüklenmeyen ve bu tepsi yoluyla fotokopi makinesine beslenen bir kaðýda kopyalama yapmanýza olanak tanýr. EP Fotokopi Makinesinin Dýþý Fotokopi Makinenizi Tanýmak Fotokopi Makinesi Parçalarý ve Aksesuarlarý Parça 1 2 Özellik Kontrol Paneli Orijinal Kapaðý Açýklama Kopyalama çevrimi baþlatmak ya da kopyalama iþi ayarlarýný yapmak için kullanýn, bkz. Sayfa 2-6. Orijinal cam üzerine yerleþtirilen orijinali yerinde tutar. Orijinal yerleþtirmek için, kapaðý kaldýrýn ve orijinali Orijinal Camý üzerine yerleþtirin, bkz. Sayfa 3-4. Fotokopi makinesini açmak ve kapatmak için kullanýn, bkz. Sayfa Fotokopi makinesine elle kaðýt beslemek için kullanýlýr, bkz. Sayfa Hatalý beslenen kaðýtlarý almak için açýn, bkz. Sayfa 5-7. Üretilen kopyalarýn sayýsýný gösterir. Aþaðýdaki durumlarda açýn: l Toner Þiþesini Deðiþtirmek Için, bkz. Sayfa 5-2. l Hatalý beslenen kaðýdý çýkarmak için, bkz. Sayfa 5-7. l Corona Birimlerini Temizlemek için, bkz. Sayfa 8-4. Hatalý beslenen bir kaðýt çýkarýldýktan sonra ön kapýnýn kapanmasý, kontrol paneli üzerindeki Hatalý Besleme göstergesinin sönmesini saðlar. En çok 250 kaðýt yerleþtirilebilir. Kenar Kýlavuzu ve Ýzleyen Kenar Durdurucu hareket ettirilebilir; böylece, farklý büyüklükte kaðýtlar yükleyebilirsiniz, bkz. Sayfa 5-4. Fotokopi makinesinden çýkan kopyalarý tutar. Büyük kaðýtlara fotokopi çekerken bu tepsiyi dýþarý kaydýrýn Açma/Kapama Anahtarý Elle Besleme Tablasý Sað Kapý Toplam Sayacý Ön Kapý 8 Kaðýt Çekmecesi 9 10 Çýkýþ Tepsisi Kopya Tepsisi Geniþletici 2-2 EP1054 Fotokopi Makinenizi Tanýmak Fotokopi Makinesinin Ýçi Parça Özellik Orijinal Geniþlik/ Uzunluk Ölçeði Orijinal Yastýðý Orijinal Camý Corona Birimi Temizleme Mandalý (Üst/Alt) Kilit Serbest Býrakma Mandalý Toner Þiþesi Toner Þiþesi Tutucusu Açýklama Doðru konumlandýrmak için, orijinali bu ölçeklere göre yerleþtirin, bkz. Sayfa 3-4. Orijinal kopyayý Orijinal Camý üzerinde yerleþtirildiði konumda tutar. Orijinal kopyanýn baskýlý yüzünü bu camýn üzerine yerleþtirin, bkz. Sayfa 3-4. Kopya üzerinde istenmeyen çizgiler görünüyorsa, ilgili Corona birimini temizlemek için mandalý kullanýn, bkz. Sayfa 8-4. Hatalý beslenen kaðýdý çýkarmak üzere fotokopi makinesinin üst bölümünü açmak için bu mandalý saat yönünün tersine çevirin, bkz. Sayfa 5-7. Ýçinde toner bulunur. Toner Ekle Göstergesi yandýðýnda, yenisiyle deðiþtirin, bkz. Sayfa 5-2. Toner þiþesini deðiþtirmek için kapaðý açýn, bkz. Sayfa EP Fotokopi Makinenizi Tanýmak Parça 8 Özellik Fotokopi makinesinin üst bölmesi Görüntü Birimi Görüntü Birimi Kilidi Serbest Býrakma Mandalý Nem Alýcý Anahtarý Açýklama Fotokopi makinesinin ana gövdesi alt ve üst bölme olarak iki bölüme ayrýlabilir. Üst bölme yukarý kaldýrýlabilir, bkz. Sayfa 5-7. Orijinal görüntüyü kopya görüntüye dönüþtürür. Görüntü birimini deðiþtirirken çalýþtýrýn, bkz. Sayfa Makine kapatýldýðýnda PC merdanesi üzerinde buhar yoðunlaþmasýný önlemek için AÇIK (ON) konumuna getirin. (Yalnýzca teknik servis yetkilileri için) Eritme biriminin üst yarýsýný kaldýrýrken bu tutacaðý tutun, bkz. Sayfa 5-7. Toner görüntüsünü kaðýt üzerine eritir Eritme Birimi Tutacaðý Eritme Birimi 2-4 EP1054 Fotokopi Makinenizi Tanýmak Çoklu Besleme Tepsisi MB Parça 1 2 Özellik Kaðýt Kýlavuz Levhasý Çoklu Besleme Tepsisi Açýklama Kopya kaðýdýnýn büyüklüðüne göre gerektiði gibi kaydýrýn, bkz.

5 Sayfa Kaðýdýnýzý bu tepsiye yükleyin. Bu tepsiden beslenen kaðýtlarý kullanarak sürekli kopya üretmenize olanak tanýr, bkz. Sayfa Büyük boyutlu kaðýt kullanmak için bu geniþleticiyi dýþarý kaydýrýn, bkz. Sayfa Çoklu Baypas tepsisi Geniþletici EP Kontrol Paneli Fotokopi Makinenizi Tanýmak Kontrol Paneli Tuþlarý ve Göstergeler Parça Özellik Klip Tepsisi Merdane Nem Alýcýsý Tuþu Yardýmcý Toner Yenileme Tuþu Sayaç Tuþu Görüntüsü Kaðýt Seçme Tuþu Açýklama Belgelerle birlikte kullanýlan kaðýt kliplerini yerleþtirmek için bu tepsiyi kullanýn. PC merdanesinin üzerinde yoðunlaþan sývý parçacýklarýný temizlemek için bu tuþa basýn, bkz. Sayfa 4-4. Üretilen kopyadaki görüntü çok açýk olduðunda bu tuþa basýn, bkz. Sayfa 4-3. Fotokopi makinesinin dört sayacýnýn yürürlükteki deðerlerini denetlemek için bu tuþa basýn, bkz. Sayfa 4-2. Bu elkitabýndaki diðer sayfalara bakýn, bkz. Sayfa 2-8. Fotokopi makinesine Çoklu Besleme Tablasý takýlý olduðunda, Kaðýt kaynaðýný, çekmeceyi ya da Çoklu Besleme Tablasýný (seçenek) seçmek için bu tuþa basýn, bkz. Sayfa 3-6. Elle Pozlama Modunda pozlama düzeyini yükseltmek için bu tuþa gerektiði kadar basýn, bkz. Sayfa Otomatik Pozlama, Elle Pozlama ya da Fotoðraf Pozlama modunu seçmek için bu tuþa basýn, bkz. Sayfa Elle Pozlama Modunda pozlama düzeyini düþürmek için bu tuþa gerektiði kadar basýn, bkz. Sayfa Kitap Kopyalama modunu seçmek için bu tuþa gerektiði kadar basýn, bkz. Sayfa Pozlama Kontrolü tuþuna (, Daha koyu) Otomatik Pozlama Modu Tuþu Pozlama Kontrolü tuþuna (, Daha açýk) Kitap Tuþu EP1054 Fotokopi Makinenizi Tanýmak Parça Özellik Küçültme Tuþu Büyütme Tuþu Tuþ Takýmý Enerji Tasarufu Tuþu Panel Sýfýrlama Tuþu Açýklama %1'lik artýþlarla küçültmek için bu tuþa gerektiði kadar basýn, bkz. Sayfa 3-8. %1'lik artýþlarla büyütmek için bu tuþa gerektiði kadar basýn, bkz. Sayfa 3-8. Üretilecek kopya sayýsýný ve diðer sayýsal verileri girmek için kullanýn. Fotokopi makinesini Enerji Tasarufu moduna geçirmek için bu tuþa basýn, bkz. Sayfa l Fotokopi makinesini baþlangýç moduna geçirmek için bu tuþa basýn, kontrol panelinde önceden yapýlan tüm ayarlar temizlenir, bkz. Sayfa l Bu tuþun 3 saniye basýlý tutulmasý Kullanýcýnýn Seçimi iþlevini baþlatýr, bkz. Sayfa Temizleme (Clear) Tuþu Durdurma Tuþu Baþlatma Tuþu Büyütme Tuþu Tam Büyüklük Tuþu Küçültme Tuþu Kopya sayýsýný, büyütme ve diðer ayarlarý temizlemek için bu tuþa basýn. Bir çoklu kopya çevrimini durdurmak için bu tuþa basýn. Bir kopyalama çevrimi baþlatmak için bu tuþa basýn. Ýstediðiniz sabit bir büyüklük oraný seçmek için bu tuþa basýn, bkz. Sayfa 3-8. Tam boy (%100) oranýný seçmek için bu tuþa basýn, bkz. Sayfa 3-8. Ýstediðiniz sabit bir küçültme oraný seçmek için bu tuþa basýn, bkz. Sayfa 3-8. EP Görüntü Kaðýt Bilgileri Görüntüsü Fotokopi Makinenizi Tanýmak Monitör Görüntüsü Büyütme Oraný Göstergesi/ Çoklu Kopya Görüntüsü Meter Count Toner Drum Dehumidify Paper A3 A4 Inch % 50%~200% 141% A3 115% @Full Size 81% A4 70% A4 100% Book Auto Photo Lighter Darker Auto/Photo A Pozlama Bilgileri Görüntüsü Monitör Görüntüsü l l Kaðýt Kaynaðý Göstergesi Kullanýlmak üzere seçilmiþ olan kaðýt kaynaðýný gösterir, bkz. Sayfa 3-6. Örnek: Kullanýlmak üzere seçilmiþ olan çekmeceyi gösterir. Kapatma Hatasý Göstergesi Açýk býrakýlan bir kapýnýn yeri de yuvarlak bir iþaretle gösterilir, bkz. Sayfa 5-6. Örnek: Ön Kapý ya da Sað Kapýnýn açýk kaldýðýný belirtir. Hatalý Besleme Göstergesi Kaðýt besleme hatasý olduðunu gösterir. Hatalý besleme yeri de yuvarlak bir iþaretle gösterilir, bkz. Sayfa 5-7. Örnek: Fotokopi makinesinin içinde hatalý besleme olduðunu gösterir. Teknik Servisi Arayýn Göstergesi Fotokopi makinesinin arýzalandýðýný gösterir. Bir arýza olduðunda, ilgili arýza kodu Büyütme Oraný Göstergesiyle ve Çoklu Kopya Görüntüsü'nde gösterilir, bkz. Sayfa l l 2-8 EP1054 Fotokopi Makinenizi Tanýmak 2 l l Toner Ekle Göstergesi Toner þiþesinde tonerin bitmekte olduðunu gösterir. Toner þiþesini mümkün olan en kýsa sürede deðiþtirin, bkz. Sayfa 5-2. I. U. Hizmet Ömrü Göstergesi Görüntüleme Biriminin deðiþtirilmesi gerektiðini gösterir. Görüntü birimini deðiþtirin, bkz.

6 Sayfa Kaðýt Bilgileri Görüntüsü l Kaðýt Büyüklüðü Göstergesi Çekmeceye yüklü olan kaðýdýn büyüklüðünü gösterir, bkz. Sayfa 3-6. Paper A4 1142O143DA l Kaðýt Ekle Göstergesi Seçili olan çekmecede Kaðýt kalmadýðýnda bu gösterge yanar. Gereken miktarda kaðýt ekleyin, bkz. Sayfa 5-4. Paper Büyütme Oraný Göstergesi / Çoklu Kopya Görüntüsü Her birinde aþaðýdaki veriler gösterilir. l l l l Örnek Büyütme oraný: %100 Kopya sayýsý: 1 Toplam Sayaç Sayýsý Örnek: (kopya) % % Kullanýcýnýn Seçimi kod ve ayar deðeri Örnek: Seçenek Kodu: 14, Ayar: 1 Arýza kodu Örnek: Arýza Kodu C0F30 % % EP Pozlama Bilgileri Görüntüsü Fotokopi Makinenizi Tanýmak l Otomatik Pozlama Göstergesi Fotokopi makinesinin Otomatik Pozlama modunda olduðunu gösterir, bkz. Sayfa Auto Photo Lighter Darker Auto/Photo l Otomatik Pozlama Göstergesi Elle Pozlama modunda pozlama ayarý düzeyini gösterir, bkz. Sayfa Ortadaki LED ýþýðý normal olarak yanar. Auto Photo Lighter Darker Auto/Photo l Fotoðraf Modu Göstergesi Fotokopi makinesinin Fotoðraf modunda olduðunu gösterir, bkz. Sayfa Auto Photo Lighter Darker Auto/Photo 2-10 EP1054 Fotokopi Makinenizi Tanýmak Fotokopi Makinesinin Açýlmasý ve Kapatýlmasý ve Sýfýrlanmasý AÇMA ve KAPATMA Fotokopi makinesinin açýlmasý (ON): Açma/Kapatma Anahtarýný "1" konumuna getirin. Fotokopi makinesinin kapatýlmasý (OFF): Açma/kapatma anahtarýný "... konumuna " getirin. NOT Í Otomatik Kapatma KAPALI iþlevi, son etkinlikten sonra, belirli bir süre içinde fotokopi makinesini otomatik olarak kapatýr. Baþlangýç ayarý 30 dakikadýr. Yararlý Ýpucu Zaman süresi Kullanýcýnýn Seçimi iþlevi kullanýlarak deðiþtirilebilir, bkz. Sayfa Fotokopi Makinesi Açýldýðýnda (ON) Yanýp Sönen Turuncu Yeþil olur l l EP1054 Baþlat tuþu turuncu renkte yanýp sönerek fotokopi makinesinin ýsýnmakta olduðunu gösterir. 30 saniye içinde, Baþlat tuþu yeþil renge döner. Artýk, fotokopi makinesi, kopyalama yapmaya hazýrdýr Isýnma Süresinin En Aza Ýndirgenmesi Fotokopi Makinenizi Tanýmak Fotokopi makinesini kapatmak yerine, Enerji Tasarufu modunu kullanmak iyi bir fikirdir. Bu mod, fotokopi makinesinin ýsýnma süresini yaklaþýk olarak 20 saniyeye düþürür. Enerji Tasarufu modu, fotokopi makinesinin son kullanýlýþýndan itibaren belirli bir süre içinde otomatik olarak etkinleþtirilir. Baþlangýç 15 dakikadýr. Yararlý Ýpucu Fotokopi makinesinin Enerji Tasarufu moduna girme süresi için 1-98 dakika arasýnda bir deðer ya da Kullanýcýnýn Seçimi Kullanýlarak 240 dakika seçilebilir, bkz. Sayfa NOT Í Fotokopi makinesi Enerji Tasarufu modundayken Otomatik Kapatma KAPALI iþlevi etkinleþtirilirse, fotokopi makinesi kapanýr. l Enerji Tasarufu Moduna Girilmesi Kontrol paneli üzerindeki Enerji Tasarufu tuþuna basýn. Yeþil renkte yanmaya devam eden Baþlat tuþu ve Enerji Tasarufu tuþu dýþýnda, tüm kontrol paneli göstergeleri söner. Energy Saver Panel Reset 1142O093CA l Enerji Tasarufu Modundan Çýkýlmasý Kontrol paneli üzerindeki herhangi bir tuþa basýn, örneðin, Baþlat tuþu. Bir tuþa basýlmasý, Enerji Tasarufu modunu iptal eder ve fotokopi makinesi 20 saniye içinde kopyalama yapmaya hazýr olur EP1054 Fotokopi Makinenizi Tanýmak Baþlangýç Modu ve Panelin Sýfýrlanmasý 2 l Baþlangýç Modu Açma/Kapatma anahtarý AÇIK (ON) durumuna getirildiðinde, baþlangýç ayarlarý kontrol panelinde gösterilir. Baþlangýç ayarlarý, daha sonra yapýlacak tüm ayarlar için baþvuru olarak kullanýlýr. Meter Count Toner Drum Dehumidify Paper A3 A4 Inch % 50%~200% 141% A3 115% @Full Size 81% A4 70% A4 100% Book Auto Photo Lighter Darker Auto/Photo A m m m m Üretilecek kopya sayýsý: 1 Yakýnlaþtýrma Oraný: Tam Büyüklük (%100) Otomatik Pozlama Modu Sýrasýz Mod Yararlý Ýpucu Baþlangýç ayarý Kullanýcýnýn Seçimi iþlevi kullanýlarak deðiþtirilebilir. Ayrýntýlar için, bkz. Sayfa 4-6. l Panelin Sýfýrlanmasý Panel Reset Panel Sýfýrlama Tuþu, üretilecek kopya sayýsý ve büyütme oraný dahil, tüm kontrol paneli ayarlarý için varsayýlan deðerleri yükler. 1139O4782A Yararlý Ýpucu Panel Sýfýrlama Tuþu, önceki tüm ayarlarý etkili biçimde iptal etmenize olanak tanýr. Hatalý kopyalamadan kaçýnmak için, iþiniz için herhangi bir ayar yapmadan önce, Panel Sýfýrlama tuþuna basýn. EP Otomatik Sýfýrlama Ýþlevi Fotokopi Makinenizi Tanýmak Bir kopyalama çevrimi tamamlandýktan ya da kopyalama ayarlarý yapýldýktan sonra 60 saniye içinde kontrol paneli üzerindeki herhangi bir tuþa basýlmazsa, fotokopi makinesini otomatik olarak Baþlangýç moduna geçirmek için Otomatik Sýfýrlama Ýþlevi etkinleþtirilir.

7 Yararlý Ýpucu Otomatik Sýfýrlama Ýþlevi, Kullanýcýnýn Seçimi iþlevi kullanýlarak etkinleþtirilebilir ya da iptal edilebilir, bkz. Sayfa EP1054 Kopyalarýn Üretilmesi Kopyalarýn Üretilmesi Kopyalamaya Genel Bakýþ Orijinal kopyayý gereken konumda yerleþtirin (adým 1), hazýrlanacak kopya sayýsýný ayarlayýn (adým 7) ve Baþlatma tuþuna basýn (adým 8). Bu iþlem, orijinal kopyayla ayný büyüklükte kaðýt kullanarak tam büyüklükte kopya ya da kopyalar üretmenizi saðlayacaktýr. Yaptýðýnýz kontrol paneli deðiþikliði ( ) büyültme oranýný ve görüntü yoðunluðunu deðiþtirir. 1 Orijinalin Yerleþtirilmesi Orijinal kapaðýný kaldýrýn ve orijinal kopyayý ön yüzü Orijinal Camý üzerine gelecek biçimde yerleþtirin, bkz. Sayfa Fotokopi Kaðýdý Büyüklüðünün Denetlenmesi ve Kaðýt Kaynaðýnýn Seçilmesi Ýstediðiniz büyüklükte kaðýdýn çekmeceye yerleþtirilip yerleþtirilmediðini denetleyin, bkz. Sayfa 3-6. m EVET: 3. adýma veya 7. adýma gidin. m HAYIR: Ýstediðiniz kaðýdý yükleyin ya da Elle Besleme Tepsisini kullanarak bir kopya hazýrlayýn. Paper A4 1142O138DA Í Í Kaðýt Ekle Göstergesi, bkz. Sayfa 5-5. Elle Atlamalý Kopyalama, bkz. Sayfa EP Yakýnlaþtýrma oranýný deðiþtirmek için Büyültme Oranýnýn Seçilmesi m Ýstediðiniz sabit büyültme oranýný seçin, bkz. Sayfa 3-7. Kopyalarýn Üretilmesi 100% m Büyültme oranýný ayarlayýn, bkz. Sayfa %~200% 4 Pozlama düzeyini deðiþtirmek için Görüntü Yoðunluðunun Ayarlanmasý m Görüntü yoðunluðunu Elle Pozlama Modunda ayarlayýn, bkz. Sayfa Auto Photo Lighter Darker Auto/Photo A m Otomatik Pozlama Modu ya da Fotoðraf Modunu seçin, bkz. Sayfa Auto Photo Lighter Darker Auto/Photo A 5 Bir kitaptan kopyalama yapmak için Kitap Kopyalama Ýþlevinin Seçilmesi Kitap Kopyalama modunu seçmek için Kitap Tuþuna basýn, bkz. Sayfa Book 3-2 EP1054 Kopyalarýn Üretilmesi 3 6 Kopya sayýsýnýn ayarlanmasý m m 7 Tuþ Takýmýný kullanarak, üretilecek kopya sayýsýný ya da kopya kümesi sayýsýný ayarlayýn. Yanlýþ bir sayý girerseniz, Temizle (Clear tuþuna basýn) C ve doðru sayýyý girin. Kopyalama çevriminin baþlatýlmasý m m Kopyalama çevrimini baþlatmak için Baþlat tuþuna basýn Kaðýt Ekle Göstergesi, bkz. Kaynaðýnýn Seçilmesi (Yalnýzca Çoklu Besleme Tepsisi Kullanýldýðýnda) Kaðýt Seçimi tuþuna her basýlýþýnda, Kaðýt Kaynaðý Göstergeleri veya Çoklu Besleme Göstergesi deðiþerek yanar. uygun modu seçin. uygun modu seçin göstergesi yanar. Book EP Kopyalarýn Üretilmesi NOTLAR Í Í Kitap Kopyalama modu seçildiðinde A4 çaprazlamasýna kaðýttan baþka kaðýt çekmeceye yüklenirse, Çekmece Göstergesi ve ilgili Kaðýt Büyüklüðü Göstergesi Kontrol Panelinde yanýp söner. Bu durumda, kitabýn her sayfasýyla ayný büyüklükte kaðýdý ayný yönde çekmeceye yerleþtirin. Paper A3 A4 A4 Çaprazlamasýna 3-12 EP1054 Kopyalarýn Üretilmesi Elle Atlamalý Kopyalama Çekmeceye yüklenmeyen kaðýtlara ya da OHP saydam malzemeye, yarý saydam malzemeye ya da diðer özel kaðýtlara kopyalama yapmak için Elle Atlamalý Kopyalama modunu seçin. Elle Atlama Tepsisini kullanýrken, birden çok fotokopi kaðýdý yükleyebilirsiniz. l l l l Kaðýt Tipleri m m m m m m m m m m Düz kaðýt (aðýrlýk 60g/m2-90g/m2) Kalýn kaðýt (aðýrlýk 91g/m2-157g/m2) OHP saydamlarý, yarý saydam kaðýt Geniþlik: 100 mm mm Uzunluk: 140 mm mm Düz kaðýt, Kalýn kaðýt, OHP saydamlarý, yarý saydam kaðýt... her seferinde 1 kaðýt Düz kaðýt: Yaklaþýk 50 kaðýt Düz Kaðýt (birkez kopyalanan kaðýt): En çok 20 kaðýt Kalýn kaðýt, yarý saydam kaðýt: Yaklaþýk 20 kaðýt OHP saydamlarý: En çok 5 kaðýt Kaðýt Büyüklüðü Kapasite Çoklu Atlama Tepsisinin Kapasitesi ÖNEMLÝ Í OHP saydamlarý kullanarak birden çok kopya üretirken, Sýralayýcý ya da Zýmba Sýralayýcý takýlý deðilse, Kopya Tepsisini üst konuma ayarlayýn. EP Elle Besleme Tepsisinin Kullanýlmasý Kopyalarýn Üretilmesi 1 2 Orijinali Orijinal Camý üzerine yerleþtirin ve kontrol paneli ayarlarýný yapýn. Yanmýyorsa, kaðýt yýðýnýný tepsiye yeniden yerleþtirin. Kopyalama çevrimi otomatik olarak baþlar. NOTLAR Í Í Í Fotokopi kaðýdýný her seferinde birer birer yerleþtirin. Fotokopi makinesi ýsýnýrken ya da çoklu kopya çevrimindeyken kaðýt yerleþtirmeyin.

8 Otomatik Büyüklük Modu ve Kitap Kopyalama Modu, elle atlamalý kopyalama için seçilemez. Çoklu Besleme Tepsisinin Kullanýlmasý (Seçenek) 1 2 Orijinali Orijinal Camý üzerine yerleþtirin ve kontrol paneli ayarlarýný yapýn. Çoklu Besleme Tepsisini aþaðý indirin ve Kaðýt Kýlavuzu Levhasýný fotokopi kaðýdýnýn büyüklüðüne göre kaydýrýn. NOT Í Daha büyük kaðýt kullanýyorsanýz, Çoklu Besleme Tepsisi Geniþleticisini dýþarý çekin EP1054 Kopyalarýn Üretilmesi 3 3 Tepsiye düzgün bir fotokopi kaðýdý yýðýný yerleþtirin ve yerine oturuncaya kadar fotokopi makinesinin içine itin. NOTLAR Í Í Í Í 4 5 Kaðýdýn Ä(Maksimum Düzey Göstergesi) göstergesinden daha yüksekte olmamasý gerekir. OHP saydamlarý ya da yarý saydam kaðýt kullanýyorsanýz, yerleþtirmeden önce kaðýt yýðýnýný havalandýrýn. Kalýn kaðýt kullanýyorsanýz, kývrýlmalarý düzeltin. Kaðýdýn yukarý bakan yüzüne kopyalama yapýlýr. Tuþ Takýmýný kullanarak, üretilecek kopya sayýsýný girin. Kopyalama çevrimini baþlatmak için Baþlat tuþuna basýn. 1139O2360A NOTLAR Í Í Fotokopi makinesi ýsýnýrken ya da çoklu kopyalama çevrimindeyken kaðýt yerleþtirmeyin. Otomatik Büyüklük ve Kitap Kopyalama Modu, elle atlamalý kopyalama için seçilemez. EP Kopyalarýn Üretilmesi 3-16 EP1054 Yardýmcý Ýþlevler Yardýmcý Ýþlevler Toplam Kopya Sayýsý Modu Bu iþlev, fotokopi makinesinin iki sayacýnýn deðerlerinin toplamýný kontrol etmenize olanak tanýr. Meter Count Toner Drum Dehumidify Sayaç Tipleri l l Toplam: Fotokopi makinesinin kurulmasýndan sonra üretilen toplam kopya sayýsýný gösterir. Büyüklük: Teknik Servis tarafýndan ayarlanan ve belirli bir ebattaki kaðýt kullanýlarak üretilen kopya sayýsýný gösterir. Sayaç Görüntüsü Örnek: Sayý 'tir (kopyalar). Büyütme Oraný Göstergesi, sayýnýn üst üç basamaðýný gösterir. Çoklu Kopya Görüntüsü, sayýnýn alt iki basamaðýný gösterir. 50%~200% EP Sayaç Ýþlevinin Kullanýlmasý Yardýmcý Ýþlevler 1 Sayaç (Meter Count) tuþuna bir kez basýn. Büyütme oraný göstergesi ve çoklu kopya görüntüsünün yanýnda sayaç toplamý gösterilir. Meter Count Toner Drum Dehumidify 2 Sayaç (Meter Count) tuþuna yeniden basýn. Büyüklük Sayýcýnýn deðeri, Büyütme Oraný ve Çoklu Kopya Görüntüsü'nde gösterilir. Meter Count Toner Drum Dehumidify 3 Sayaç (Meter Count) tuþuna yeniden basýn. Fotokopi makinesi normal durumuna döner. Meter Count Toner Drum Dehumidify 4-2 EP1054 Yardýmcý Ýþlevler Toner Yenileme Ýþlevi (Görüntü Yoðunluðunun Artýrýlmasý) Fotokopi makinesi, üzerinde koyu alanlar bulunan bir orijinalin kopyalarýný üretirken toneri hýzlý biçimde tüketme eðilimindedir. Sonuç olarak, kopyanýn görüntü yoðunluðu giderek azalýr. Böyle bir durumda, normal görüntü yoðunluðunu hýzlý biçimde yeniden elde etmek için Toner Yenileyici iþlevini kullanabilirsiniz. Meter Count Toner Drum Dehumidify Orijinal Kopya Toner Yenileme Ýþlevinden Sonra Görüntü yoðunluðu azaldýktan sonra kopyalama yapmaya devam etseniz bile, fotokopi makinesi giderek normal görüntü yoðunluðuna ulaþýr. düzeyi "Yüksek" (High) olduðunda, düzey numarasý ne kadar yüksek olursa, pozlama düzeyi o kadar yüksek olur. Düþük Düzey ÌmÍ Standart Yüksek 1 2 EP l U-14 Varsayýlan Pozlama Modu/Düzeyi Yardýmcý Ýþlevler Kontrol paneli ayarlarý sýfýrlandýðýnda seçilen varsayýlan pozlama modunu, Otomatik ya da Elle, belirler. Otomatik pozlama modu seçilirse, bu iþlev Otomatik Pozlama Modu iptal edildikten sonra, Elle Pozlama Modunda varsayýlan pozlama modunu (EXP) belirtmenizi de saðlar. Elle pozlama modu seçilirse, bu iþlev Elle Pozlama Modunda varsayýlan pozlama düzeyini (EXP) belirtmenizi saðlar. "0" ve "8" arasýnda herhangi bir deðer seçilirse: Otomatik Pozlama Modu seçilir. "10" ve "18" arasýnda herhangi bir deðer seçilirse: Elle Pozlama Modu seçilir. Varsayýlan Deðer Olarak Otomatik Pozlama Modu Açýklama Ayar Varsayýlan Mod Otomatik Otomatik Otomatik Otomatik Otomatik Otomatik Otomatik Otomatik Otomatik Elle Pozlama Modunda Pozlama Ayarý Elle EXP1 Elle EXP2 Elle EXP3 Elle EXP4 Elle EXP5 Elle EXP6 Elle EXP7 Elle EXP8 Elle EXP9 Baþlangýç Ayarý m l Varsayýlan Deðer Olarak Elle Pozlama Modu Açýklama Elle Pozlama Modu / EXP1 Elle Pozlama Modu / EXP2 Elle Pozlama Modu / EXP3 Elle Pozlama Modu / EXP4 Elle Pozlama Modu / EXP5 Elle Pozlama Modu / EXP6 Elle Pozlama Modu / EXP7 Elle Pozlama Modu / EXP8 Elle Pozlama Modu / EXP9 Baþlangýç Ayarý Ayar 4-8 EP1054 Yardýmcý Ýþlevler EXP5 orta düzeydeyken pozlama düzeyi rakam küçüldükçe düþer, rakam büyüdükçe yükselir.

9 Lighter Darker Auto/Photo 4 l U-20 Otomatik Panel Sýfýrlama AÇIK/KAPALI Bir kopyalama çevrimi tamamlandýktan ya da bir kontrol paneli tuþuna basýldýktan 60 saniye sonra Otomatik Panel Sýfýrlama iþlevinin etkinleþtirilip etkinleþtirilmeyeceðini seçer. "0" seçilirse: Kontrol paneli ayarlarý 60 saniye sonra bile geçerli kalýr. "1" seçilirse: Kontrol paneli ayarlarý iptal edilir ve fotokopi makinesi 30 saniye sonra varsayýlan moda geçirilir. (Otomatik Panel Sýfýrlama) "2" seçilirse: Kontrol paneli ayarlarý iptal edilir ve fotokopi makinesi 60 saniye sonra varsayýlan moda geçirilir. (Otomatik Panel Sýfýrlama) Ayar Açýklama Otomatik Panel Sýfýrlama etkinleþtirilmez. Otomatik Panel Sýfýrlama etkinleþtirilir (30 saniye sonra) Otomatik panel Sýfýrlama etkinleþtirilir (60 saniye sonra) Baþlangýç Ayarý m EP l U-21 Enerji Tasarrufu AÇIK Zamanlamasý Yardýmcý Ýþlevler Bir kopyalama çevrimi tamamlandýktan ya da kontrol panelindeki bir tuþ çalýþtýrýldýktan sonra, belirli bir süre geçtiðinde fotokopi makinesinin Enerji Tasarrufu moduna ayarlanýp ayarlanmayacaðýný seçin. Süre 1-98 dakika arasýnda olabilir ya da 240 dakika olarak ayarlanabilir. Baþlangýç ayarý 15 dakikadýr. Ayar : : Açýklama Etkin: 1 dak. Etkin: 2 dak. Etkin: 3 dak. : : Etkin: 98 dak. Etkin: 240 dak. Baþlangýç Ayarý l U-28 Otomatik Kapanma KAPALI Zamanlamasý Bir kopyalama çevrimi tamamlandýktan ya da kontrol panelindeki bir tuþ çalýþtýrýldýktan sonra, belirli bir süre geçtiðinde makineyi otomatik olarak kapatan Otomatik Kapanma KAPALI iþlevinin etkinleþtirilip etkinleþtirilmeyeceðini seçin. Baþlangýçtaki ayarda, Otomatik Kapanma KAPALI iþlevi 30 dakika sonra etkinleþtirilir. Ayar : Açýklama Ýptal* Etkin: 1 dak. Etkin: 2 dak. Etkin: 3 dak. : Etkin: 98 dak. Etkin: 240 dak. Baþlangýç Ayarý Otomatik Kapanma KAPALI iþlevini iptal etmek isterseniz, ilk önce Otomatik Olmayan Kapanma KAPALI modunda "1" seçeneðini, sonra bu modda "0" seçeneðini seçin, bkz. Sayfa EP1054 Yardýmcý Ýþlevler Kullanýcýnýn Seçimi Modu Ayarlarýnýn Yapýlmasý 4 1 Panel sýfýrlama tuþuna 3 saniye kadar basýn. Büyütme Oraný Göstergesi üzerinde [U] görünür ve Çoklu Kopya Görüntüsü'ndeki gösterge söner. Panel Reset 1139O4782A Büyütme Oraný Göstergesi Çoklu Kopya Görüntüsü 2 Tuþ takýmýný kullanarak, istediðiniz Seçenek Kodu numarasýný girin. Yanlýþ bir numaraya basarsanýz, Temizleme (Clear) tuþuna basýn ve numarayý yeniden girin. Örnek: Varsayýlan Bitirme Modunun Seçilmesi: 1 Büyütme Oraný Göstergesinde [U 14] görünür. 4 tuþlarýna basýn ve C 1142O056AA Büyütme Oraný Göstergesi Çoklu Kopya Görüntüsü 3 Baþlat (Start) tuþuna basýn. Bu tuþa basýlmasý, belirli seçenek kodunun Çoklu Kopya Görüntüsü'nde görünmesine neden olur. Büyütme Oraný Göstergesi 1139O2360A Çoklu Kopya Görüntüsü EP Temizleme (Clear) tuþuna basýn. Yürürlükteki ayar temizlenir. Yardýmcý Ýþlevler C 1142O169AA Büyütme Oraný Göstergesi Çoklu Kopya Görüntüsü 5 Tuþ takýmýný kullanarak yeni ayarý girin. Çoklu Kopya görüntüsünde yeni ayar gösterilir. Seçenek Kodu için bkz. Sayfa C Büyütme Oraný Göstergesi 1142O171AA Çoklu Kopya Görüntüsü 6 Baþlat (Start) tuþuna basýn. Yeni ayar girilir. Diðer Kullanýcýnýn Seçimi ayarlarý için 2-6 arasýndaki adýmlarý yineleyin. Büyütme Oraný Göstergesi 1139O3850A 1139O2360A Çoklu Kopya Görüntüsü 4-12 EP1054 Yardýmcý Ýþlevler 4 Panel Reset 7 Panel Sýfýrlama tuþuna basýn. Bu tuþa basýlmasý, fotokopi makinesinin Kullanýcýnýn Seçimi Modundan çýkmasýna neden olur ve kontrol panelinde yeniden varsayýlan ayar gösterilir. 1139O4782A NOT Í 2 ve 5 numaralý adýmlardan sonra Baþlat tuþuna basýldýðýnda Büyütme Oraný Göstergesi üzerindeki Seçenek Kodu numarasý ya da Çoklu Kopya Görüntüsü'ndeki kodlar yanýp sönmeye baþlarsa bu giriþ geçersizdir. Doðru numarayý denetleyin. Temizle tuþuna basýn ve doðru numarayý girin. EP Yardýmcý Ýþlevler 4-14 EP1054 Bir Gösterge Yandýðýnda Bir Gösterge Yandýðýnda Gösterge Iþýklarý için Hýzlý Baþvuru Meter Count Toner Drum Dehumidify Paper A3 A4 Inch % 50%~200% 141% A3 115% @Full Size 81% A4 70% A4 100% Book Auto Photo Lighter Darker Auto/Photo A Fotokopi makinesi aþaðýdaki koþullardan biriyle karþýlaþtýðýnda, ilgili uyarý göstergesi ýþýðý yanar. Bazý uyarý koþullarý, bir kopyalama çevrimi baþlatýlmasýný engeller: l l l Bir kontrol paneli tuþuna ya da tuþlarý hatalý þekilde kullanýlmýþtýr.

10 Powered by TCPDF (www.tcpdf.org) Kopyalama çevrimi baþlatmak için gerekli tüm koþullar karþýlanmamýþtýr. Kopyalama çevrimi sýrasýnda, servisin fotokopi makinesine müdahale etmesi gerekmektedir. Aþaðýdaki tabloda en önemli koþullar açýklanmýþtýr. "Ýþlem" sütununda belirtilen sayfada daha ayrýntýlý açýklama bulabilirsiniz. Uyarý Göstergeleri Gösterge Toner Ekle Göstergesi Fotokopi Makinesinin Durumu Fotokopi makinesinde toner bitmiþtir. (Yalnýzca bir uyarý; kopyalama çevrimi yine de baþlatýlabilir.) Kaðýt bitmiþtir. Ýþlem "Toner Ekle Göstergesi" baþlýklý bölümde açýklanan adýmlarý uygulayarak toneri deðiþtirin, bkz. Sayfa 5-2. "Kaðýt Ekle Göstergesi" baþlýklý bölümde açýklanan adýmlarý uygulayarak kaðýt ekleyin, bkz. Sayfa 5-4. Hatalý besleme yerini görmek için Monitör Ekraný'na bakýn ve hatalý beslenen kaðýdý belirtildiði þekilde çýkarýn, bkz. Sayfa 5-7. Teknik Servisi Arayýn Göstergesini sýfýrladýðýnýzda da yanmaya devam ederse, Teknik Servisi arayýn, bkz. Sayfa Görüntü birimini deðiþtirin, bkz. Sayfa Kaðýt Ekle Göstergesi Hatalý Besleme Göstergesi Fotokopi makinesinin ya da bir aksamýn içinde hatalý beslenmiþ kaðýt var. Fotokopi makinesi teknik olarak arýzalanmýþtýr. Teknik Servisi Arayýn Göstergesi I. U. Hizmet Ömrü Göstergesi Görüntü biriminin deðiþtirilmesi gerektiðini gösterir. EP Ekle Toner Göstergesi Toner þiþesinde toner kalmadýðýnda, Toner Ekle Göstergesi yanar. Toner göstergesi yandýðýnda aþaðýda belirtilen prosedürleri takip ederek mümkün olduðu kadar çabuk yeni bir taneyle Toner þiþesini deðiþtirin. Toner Þiþesinin Deðiþtirilmesi Bir Gösterge Yandýðýnda Gösterge Iþýklarý için Ayrýntýlý Yönergeler 1 Ön kapýyý açýn. Toner Þiþesi Tutacaðýný açýn ve toner þiþesini dýþarý çýkarýn. 2 Yeni toner þiþesini masa gibi sert bir yüzeye birkaç kez vurun. Sonra, toner þiþesini ters çevirin ve ayný þekilde birkaç kez vurun. 3 Yeni toner þiþesini iyi sallayýn. 5-2 EP1054 Bir Gösterge Yandýðýnda 5 4 Toner þiþesi üzerindeki mühür yukarý bakacak þekilde, þekilde gösterildiði gibi mühürü yavaþça sökün. NOT Í 5 Dikkatli olun, þiþeden dýþarý toner dökülebilir. Toner þiþesi üzerindeki oklarýn (Õ) size doðru bakmasýna dikkat ederek, þiþeyi yerine yerleþtirin. NOT Í Þiþe üzerindeki iþaret toner þiþesi tutacaðý üzerindeki iþaretle ayný hizaya gelinceye kadar makinesinin içine itin. þiþeyi fotokopi 6 Toner þiþesi tutacaðýný kapalý duruma getirin ve ön kapýyý kapatýn. NOTLAR Í Í Toner Ekle göstergesi yandýðýnda, toner þiþesini mümkün olan en kýsa sürede yenisiyle deðiþtirin. Toner þiþesi deðiþtirilmeden kopyalama yapmaya devam edilmesi durumunda, kaðýt üzerindeki görüntülerin tonu giderek açýklaþýr. YALNIZCA bu fotokopi makinesi için belirtilen toneri kullanýn. Baþka tonerlerin kullanýlmasý kopya görünümlerinde sorun yaratabilir. Toner Yenileyici Ýþlevi Toner þiþesini yenisiyle deðiþtirdikten hemen sonra görüntü hala açýk tondaysa, Toner Yenileme Ýþlevini kullanýn, bkz. Sayfa 4-3. EP Ekle Kaðýt Göstergesi Çekmece ya da Çoklu Besleme Tepsisinde kaðýt bittiðinde, Kaðýt Ekle Göstergesi yanar. Bu sýrada, yeni bir kopyalama çevrimi baþlatamazsýnýz. Çekmeceye ya da Çoklu Besleme Tepsisinde kaðýt yüklemek için aþaðýdaki yordamý uygulayýn. Kaðýt Eklenmesi (Çekmece) Bir Gösterge Yandýðýnda Paper 1 Çekmeceyi dýþarý çekin ve Kaðýt Kaldýrma Plakasýný aþaðý bastýrýn. 2 Kenar Kýlavuzlarýný ok yönünde kaydýrýn. 3 Kaðýt yýðýnýný, ön yüzü aþaðý bakacak þekilde çekmeceye yerleþtirin. Kaðýt yýðýnýnýn çekmecenin iki tutacaðýnýn altýna girdiðini kontrol edin. NOT Í Kaðýt yýðýnýnýn, kenar kýlavuzu üzerindeki Ä(Maksimum Düzey Göstergesi) göstergesinden yüksekte olmamasý gerekir. 5-4 EP1054 Bir Gösterge Yandýðýnda 5 4 Kenar Kýlavuzlarýný kaðýda doðru sýkýca kaydýrýn. Çekmeceyi yavaþça yerine itin. NOT Í Çekmeceye Ýnç Büyüklüðünde kaðýt yüklerken, çekmecenin sol arka köþesinde bulunan Pazarlama Bölgesi Anahtarýný "Inch" deðerine getirin. Kaðýt Eklenmesi (Çoklu Besleme Tepsisi) Soldaki göstergeler Çoklu Besleme Tepsisinde kaðýt kalmadýðýný gösterir. Paper 1 Kaðýt yýðýnýný, ön yüzü yukarý bakacak þekilde tepsiye yerleþtirin ve duruncaya kadar itin.

BAÞLANGIÇ KILAVUZU DÝJÝTAL ÇOK FONKSÝYONLU SÝSTEM MODEL: MX-M282N MX-M362N MX-M452N MX-M502N

BAÞLANGIÇ KILAVUZU DÝJÝTAL ÇOK FONKSÝYONLU SÝSTEM MODEL: MX-M282N MX-M362N MX-M452N MX-M502N DÝJÝTAL ÇOK FONKSÝYONLU SÝSTEM BAÞLANGIÇ KILAVUZU MODEL: MX-M282N MX-M362N MX-M452N MX-M502N Bu kýlavuzu, ihtiyaç duyduðunuzda baþvurmak amacýyla kolayca ulaþýlan bir yere koyunuz. Dikkat! Elektrik baðlantýsýnýn

Detaylı

DUVAR TÝPÝ KLÝMA - 53HQV. (Ýç ünite 42HQV + Dýþ Ünite 38VYX) Kullaným Kýlavuzu

DUVAR TÝPÝ KLÝMA - 53HQV. (Ýç ünite 42HQV + Dýþ Ünite 38VYX) Kullaným Kýlavuzu DUVAR TÝPÝ KLÝMA - 53HQV (Ýç ünite 42HQV + Dýþ Ünite 38VYX) Kullaným Kýlavuzu . Kitap Revizyon Tarihi:050705 Kitap Baský Tarihi: 050705 Kitap Revizyon No: 1 CARRIER Duvar Tipi Klima SilenTECH- 53HQV Kullaným

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz AEG-ELECTROLUX 37006ML-WN http://tr.yourpdfguides.com/dref/814005

Kullanım kılavuzunuz AEG-ELECTROLUX 37006ML-WN http://tr.yourpdfguides.com/dref/814005 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar, vb) cevaplarını bulacaksınız.

Detaylı

Bu buzdolabýný satýn aldýðýnýz için teþekkür ederiz! Ýçindekiler. Yedek Parça ve Servislerimize Nasýl Ulaþabilirsiniz?

Bu buzdolabýný satýn aldýðýnýz için teþekkür ederiz! Ýçindekiler. Yedek Parça ve Servislerimize Nasýl Ulaþabilirsiniz? Bu buzdolabýný satýn aldýðýnýz için teþekkür ederiz Lütfen bu Kullanýcý Elkitabýný dikkatle okuyun. Bu elkitabýnda doðru bakým bilgileri verilmektedir. Garanti hizmeti yetkili bir servis tarafýndan yerine

Detaylı

Kullanma talimatlarý LDF 12314E BULAÞIK MAKÝNESÝ. Ýçindekiler

Kullanma talimatlarý LDF 12314E BULAÞIK MAKÝNESÝ. Ýçindekiler Kullanma talimatlarý BULAÞIK MAKÝNESÝ Türkçe, 1 Ýçindekiler Montaj, 2-3 Yerine yerleþtirilmesi ve dengelenmesi Su ve elektrik baðlantýlarýnýn baðlanmasý Ýlk yýkama çevrimiyle ilgili öneri Teknik bilgiler

Detaylı

Nokia 1100 Kullaným Kýlavuzu. 9310101 1. baský

Nokia 1100 Kullaným Kýlavuzu. 9310101 1. baský Nokia 1100 Kullaným Kýlavuzu 9310101 1. baský UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION olarak biz, tamamen kendi sorumluluðumuzda olmak üzere Rh-18 ürününün aþaðýdaki yönetmeliðin (Council Directive:1999/5/EC)

Detaylı

FIRIN KULLANMA KILAVUZU (ELEKTRÝKLÝ ANKASTRE) SLV 238

FIRIN KULLANMA KILAVUZU (ELEKTRÝKLÝ ANKASTRE) SLV 238 FIRIN KULLANMA KILAVUZU SLV 238 (ELEKTRÝKLÝ ANKASTRE) DEÐERLÝ MÜÞTERÝMÝZ, Öncelikle ürünümüzü satýn aldýðýnýz için teþekkür ederiz. Bu kullaným kýlavuzundaki tüm talimat ve uyarýlarý dikkatlice okuyunuz.

Detaylı

Kullaným talimatlarý. Kahve Makinasý. Ýçindekiler

Kullaným talimatlarý. Kahve Makinasý. Ýçindekiler Kullaným talimatlarý Kahve Makinasý Türkçe,1 Ýçindekiler Kurulum, 4 Yerleþtirme Ankastre Kurulum Havalandýrma Ortalama ve Sabitleme Elektrik Baðlantýsý Güç Kablosunun Takýlmasý Deðer Plakasý Cihazýn Tanýmý,

Detaylı

Kullaným Kýlavuzu 9353892 1. baský

Kullaným Kýlavuzu 9353892 1. baský Yayýnlanan elektronik kullaným kýlavuzu için "Nokia Kullaným Kýlavuzu Þartlar ve Koþullar, 7.Haziran.1998" geçerlidir ( Nokia User s Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998.) Kullaným Kýlavuzu 9353892

Detaylı

VRF Sistemleri. Kullaným Kýlavuzu ALARKO CARRIER

VRF Sistemleri. Kullaným Kýlavuzu ALARKO CARRIER VRF Sistemleri Kullaným Kýlavuzu ALARKO CARRIER Bu kitap TOSHIBA Super Modular Multi Owner s Manual kitabýndan Türkçeye çevrilmiþ ve EDM/st tarafýndan düzernlenmiþtir. Nisan 2005 TOSHIBA Super ModularMulti

Detaylı

ÝÇÝNDEKÝLER ...1 2. KABLONUN BAÐLANMASI...2 3. KUMANDA PANELÝ NASIL KULLANILIR...3 1. KUMANDA PANELÝNÝN TAKILMASI... 4. STANDART PANEL...

ÝÇÝNDEKÝLER ...1 2. KABLONUN BAÐLANMASI...2 3. KUMANDA PANELÝ NASIL KULLANILIR...3 1. KUMANDA PANELÝNÝN TAKILMASI... 4. STANDART PANEL... TÜRKÇE ÝÇÝNDEKÝLER. KUMANDA PANELÝNÝN TAKILMASI....... KABLONUN BAÐLANMASI... 3. KUMANDA PANELÝ NASIL KULLANILIR...3 3-. Parçalarýn isimleri ve iþlevleri... 3 3-. Kumanda paneli ekran kontrastýnýn ayarlanmasý...

Detaylı

Montaj ve kullaným talimatlarý

Montaj ve kullaným talimatlarý Montaj ve kullaným talimatlarý ÇAMAÞIR MAKÝNESÝ Türkçe, 1 AQUALTIS AQ8L 09 U Ýçindekiler Montaj, 2-3 Ambalajdan çýkarma ve tesviye Elektrik ve su baðlantýlarýnýn yapýlmasý Teknik bilgiler Makinenin tanýtýmý,

Detaylı

ÝÇÝNDEKÝLER BAÞLARKEN... 2 EMNÝYET TEDBÝRLERÝ... 3 PLATINUM A ÝÇ ÜNÝTENÝN GÖRÜNÜMÜ... 4 AIR PLUS ÝÇ ÜNÝTENÝN GÖRÜNÜMÜ... 4 ECOPLUS ÝÇ ÜNÝTENÝN GÖRÜNÜMÜ... 5 DIÞ ÜNÝTENÝN GÖRÜNÜMÜ... 5 UZAKTAN KUMANDA -

Detaylı

Nokia 30 GSM Connectivity Terminal Modem kullaným kýlavuzu. 9355430 3. Baský

Nokia 30 GSM Connectivity Terminal Modem kullaným kýlavuzu. 9355430 3. Baský Nokia 30 GSM Connectivity Terminal Modem kullaným kýlavuzu 9355430 3. Baský UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION olarak biz, tamamen kendi sorumluluðumuzda olmak üzere TME-3 ürününün aþaðýdaki yönetmeliðin

Detaylı

RAV-SM-XT. YER/TAVAN (KONSOL) TÝPÝ SPLÝT KLÝMA Kullaným Kýlavuzu ALARKO CARRIER

RAV-SM-XT. YER/TAVAN (KONSOL) TÝPÝ SPLÝT KLÝMA Kullaným Kýlavuzu ALARKO CARRIER RAV-SM-XT YER/TAVAN (KONSOL) TÝPÝ SPLÝT KLÝMA Kullaným Kýlavuzu ALARKO CARRIER Kitap Revizyon Tarihi:150205 Kitap Baský Tarihi:150205 Revizyon No: 0 TOSHIBA Yer/Tavan (Konsol) Tipi Split Klima RAV-SM-XT

Detaylı

Buzdolabý. Derin Dondurucu Altta. AMANA MODELLERi

Buzdolabý. Derin Dondurucu Altta. AMANA MODELLERi Derin Dondurucu Altta Buzdolabý Önemli Güvenlik Talimatlarý... 265-266 Montaj... 267-271 Sýcaklýk Kumanda Elemanlarý... 272 Taze Gýda Özellikleri... 273-275 Derin Dondurucu Özellikleri... 276 Yiyecek Saklama

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz AEG-ELECTROLUX L74850 http://tr.yourpdfguides.com/dref/811584

Kullanım kılavuzunuz AEG-ELECTROLUX L74850 http://tr.yourpdfguides.com/dref/811584 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar, vb) cevaplarını bulacaksınız.

Detaylı

Nokia 500 Araç Navigasyon Sistemi Kullaným Kýlavuzu

Nokia 500 Araç Navigasyon Sistemi Kullaným Kýlavuzu Nokia 500 Araç Navigasyon Sistemi Kullaným Kýlavuzu 9206144 1. Baský UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ Ýþbu belgede, NOKIA CORPORATION, bu PD-14 ürününün önem taþýyan gereksinimlerle ve 1999/5/EC Yönetmeliðinin ilgili

Detaylı

Nokia 2300 Kullaným Kýlavuzu. 9310793 1. Baský

Nokia 2300 Kullaným Kýlavuzu. 9310793 1. Baský Nokia 2300 Kullaným Kýlavuzu 9310793 1. Baský UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION olarak biz, tamamen kendi sorumluluðumuzda olmak üzere RM-4 ürününün aþaðýdaki yönetmeliðin (Council Directive:1999/5/EC)

Detaylı

Kullanma talimatlarý LDF 1235 BULAÞIK MAKÝNESÝ. Ýçindekiler

Kullanma talimatlarý LDF 1235 BULAÞIK MAKÝNESÝ. Ýçindekiler Kullanma talimatlarý BULAÞIK MAKÝNESÝ Türkçe, 1 Ýçindekiler Montaj, 2-3 Yerine yerleþtirilmesi ve dengelenmesi Su ve elektrik baðlantýlarýnýn baðlanmasý Ýlk yýkama çevrimiyle ilgili öneri Teknik bilgiler

Detaylı

Nokia 3200 Kullaným Kýlavuzu. 9356899 2. Baský

Nokia 3200 Kullaným Kýlavuzu. 9356899 2. Baský Nokia 3200 Kullaným Kýlavuzu 9356899 2. Baský UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION olarak biz, tamamen kendi sorumluluðumuzda olmak üzere RH-30 ürününün aþaðýdaki yönetmeliðin (Council Directive:1999/5/EC)

Detaylı

SEMBOL TALÝMATLARI. Baský Ýðnesini

SEMBOL TALÝMATLARI. Baský Ýðnesini Palermo 5 Kullaným Kitabý SEMBOL TALÝMATLARI Baský Ýðnesini Baský Ayaðýný Kaldýrýn Baský Ayaðýný Ýndirin Bir elektrikli alet kullanýlýrken, aþaðýdakiler de dahil olmak üzere temel güvenlik önlemleri her

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Buzdolabý

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Buzdolabý Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Buzdolabý Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan önce Kullanma Kýlavuzunu mutlaka okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý gelecek zararlardan korumuþ olursunuz. tr-tr

Detaylı

Kullaným Kýlavuzu. 9355223 2. Baský

Kullaným Kýlavuzu. 9355223 2. Baský Kullaným Kýlavuzu 9355223 2. Baský UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION olarak biz, tamamen kendi sorumluluðumuzda olmak üzere RH-9 ürününün aþaðýdaki yönetmeliðin (Council Directive:1999/5/EC) ilgili

Detaylı

Carrier Split Klima 53QGA009 / 53QGB012 53QGC018 / 53QGD022. Kullaným Kýlavuzu

Carrier Split Klima 53QGA009 / 53QGB012 53QGC018 / 53QGD022. Kullaným Kýlavuzu Carrier Split Klima 53QGA009 / 53QGB012 53QGC018 / 53QGD022 Kullaným Kýlavuzu 2 ÝÇÝNDEKÝLER 03 GÝRÝÞ 03 GARANTÝ ve SERVÝS 04 AÇIKLAMALAR 05 GÜVENLÝ KULLANIM ÝÇÝN 08 DOÐRU ve VERÝMLÝ KULLANIM ÝÇÝN 10 PARÇALAR

Detaylı

Kullaným Kýlavuzu. 9357558 Issue 4 TR

Kullaným Kýlavuzu. 9357558 Issue 4 TR 9357558 Issue 4 TR Kullaným Kýlavuzu Yayýnlanan elektronik kullaným kýlavuzu için "Nokia Kullaným Kýlavuzu Þartlar ve Koþullar, 7.Haziran.1998" geçerlidir ( Nokia User s Guides Terms and Conditions, 7th

Detaylı

TR Kullanma talimatlarý Kombine buzdolabý - dondurucu 8 FCB 4802 PS XS 7080 165-00 Atma Notlarý Ambalaj, geri dönüþümlü malzemeden imal edilmiþtir. - Oluklu mukavva/mukavva - EPS kalýplý parçalar - Polietilen

Detaylı

6 6CPÆVOC XG -WNNCPOC -ÆNCXW\W #TCÁ 0CXKICU[QP %KJC\Æ NX-254Y

6 6CPÆVOC XG -WNNCPOC -ÆNCXW\W #TCÁ 0CXKICU[QP %KJC\Æ NX-254Y NX-254Y Güvenlik Önlemleri Bu ürünü satýn aldýðýnýz için teþekkürler. Modelinizi doðru biçimde çalýþtýrmayý öðrenmek için lütfen bu çalýþtýrma talimatlarýný okuyun. Talimatý okumayý bitirdikten sonra,

Detaylı

Kullaným kýlavuzu. 9357235 Issue 3

Kullaným kýlavuzu. 9357235 Issue 3 9357235 Issue 3 Kullaným kýlavuzu Yayýnlanan elektronik kullaným kýlavuzu için "Nokia Kullaným Kýlavuzu Þartlar ve Koþullar, 7.Haziran.1998" geçerlidir ( Nokia User s Guides Terms and Conditions, 7th June,

Detaylı

SGT 2391 D AFB-903D ANKASTRE OCAK FIRIN KULLANIM KILAVUZU

SGT 2391 D AFB-903D ANKASTRE OCAK FIRIN KULLANIM KILAVUZU SGT 2391 D AFB-903D ANKASTRE OCAK FIRIN KULLANIM KILAVUZU Deðerli Müþterimiz, Beklentinizin üzerinde ürün sunmayý amaç edinen VESTEL, modern tesislerde özenle üretilen ve titiz bir kalite kontrolünden

Detaylı