Mali Yönetim ve Denetim Dergisinin May s-haziran 2008 tarihli 50. say nda yay nlanm r.

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Mali Yönetim ve Denetim Dergisinin May s-haziran 2008 tarihli 50. say nda yay nlanm r."

Transkript

1 HURDAYA AYRILAN VARLIKLARIN MUHASEBELELMELER VE YAPILAN YANLILIKLAR Ömer DA Devlet Muhasebe Uzman 1.G Kamu idarelerinin kaytlarnda bulunan tarlar ile maddi duran varlklar doalar gerei anmaya maruz kalmakta ve kullanlma olana yitirmektedirler. Kullanlma olana yitirmi olsalar da söz konusu varlklarn ekonomik deerleri tamamen yok olmamakta, hurda deerleri bulunmaktadr. Hurda tan genel yönetim kapsamndaki kamu idarelerinde uygulanmakta olan Tar Mal Yönetmeliinde 1 Ekonomik ömrünü tamamlam olan veya tamamlamad halde teknik ve fiziki nedenlerle al amaçlar dorultusunda kullanlmas imkân kalmayan veya tamiri mümkün veya ekonomik olmayan arzalar nedeniyle kullanlmasnda yarar görülmeyerek hizmet d braklan tarlar ile üretim srasnda elde edilen krpnt, döküntü ve artk parçalar olarak ifade edilmitir. Tarlar nasl tekdüzen muhasebe sistemindeki ilgili hesaplarda izleniyorsa, bunlardan hurda haline gelip ekonomik deeri olanlarn da ait olduklar hesaplardan çkarp tekdüzen muhasebe sisteminde hurdalarn takip edildii hesaplara aktarlmas gerekmektedir. Ada Merkezi Yönetim Muhasebe Yönetmelii 2 ile Mahalli dareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliine 3 göre, stok hesaplar ile duran varlk hesaplarnda kaytl varlklarn hurdaya ayrlmas durumunda yaplmas gereken kaytlar ile uygulamada sklkla yaplan yanlklar anlatlmaya çallacaktr. 2.HURDAYA AYRILAN VARLIKLAR N KULLANILAN HESAPLAR Tar Mal Yönetmeliinin 13 üncü maddesinde belirtildii üzere tarlar hurdaya ayrldnda tar ilem fiine dayanlarak ç kaydedilir. Ekonomik ömrünü tamamlam olan veya tamamlamad halde teknik ve fiziki nedenlerle kullanlmasnda yarar görülmeyerek hizmet d braklmas gerektii ilgililer veya özel mevzuat çerçevesinde oluturulan komisyon tarafndan bildirilen tarlar, harcama yetkilisinin belirleyecei en az üç kiiden oluan komisyon tarafndan deerlendirilir. (TMY md:28/1) Komisyonca hurdaya ayrlmasna karar verilenler için Kayttan Düme Teklif ve Onay Tutana düzenlenir. (TMY md:28/3) 1 18/01/2007 tarihli ve mükerrer say Resmi Gazetede yaymlanmr. 2 30/12/2006 tarihli ve mükerrer say Resmi Gazetede yaymlanmr. 3 10/03/2006 tarihli ve mükerrer say Resmi Gazetede yaymlanmr. 1

2 Hurdaya ayrlmasna karar verilen tarlardan kaytl deeri Bakanlkça belirlenecek tutara kadar olanlar harcama yetkilisinin, belirlenen tutar aan tarlar ise kamu idaresi üst yöneticisinin onay ile kaytlardan çkarr. (TMY md:28/4) Tar Mal Yönetmeliinde atf yaplan tutar her yl Maliye Bakanl-Muhasebat Genel Müdürlüünce yaymlanan Parasal Srlar ve Oranlar Hakknda Genel Teblii nde belirlenmektedir için 14 Mart 2008 tarihli ve say Resmi Gazetede yaymlanan Parasal Srlar ve Oranlar Hakknda Genel Teblii (2008/1) de bu tutar YTL olarak belirlenmitir. Hurdaya ayrlan tarlar Tar lem Fii düzenlenerek kaytlardan çkarr. Fiin ekine Kayttan Düme Teklif ve Onay Tutanan bir nüshas balanr. (TMY md:28/6) Hurdaya ayrlan varlklar ilgili varlk hesaplarn alaca karnda niteliklerine göre ada açklanan hesaplara kaydedilecektir Dier Stoklar Hesab Stok hesaplarndan hiçbirinin kapsamna alnmayan ürün, artk ve hurda gibi kalemler bu hesapta izlenir. Stok hesaplarnda yer alp da kullanlamayacak hale gelerek hurdaya ayrlan stoklar bu hesaba alr. Ama merkezi yönetim kapsamndaki kamu idarelerinde, tedbirli satn alma ve üretme politikas gerei içinde bululan faaliyet döneminden sonra kullanlacak stoklar 293-Gelecek Yllar htiyaçlar Stoklar Hesabnda izlendiinden, bu hesapta kaytl stoklardan hurdaya ayrlanlarn, 157-Dier Stoklar Hesab yerine duran varlklar ana hesap grubu içerisinde yer alan 294-Elden Çkarlacak Stoklar ve Maddi Duran Varlklar Hesabna alnmas gerekmektedir Elden Çkarlacak Stoklar ve Maddi Duran Varlklar Hesab Bu hesap, çeitli nedenlerle kullanlma olanaklar yitiren gelecek yllar ihtiyac stoklar ve maddi duran varlklarn izlenmesi için kullanr. 4 Buna göre maddi duran varlklar ile gelecek yllar ihtiyac stoklardan hurdaya ayrlmasna karar verilenler bu hesaba kaydedilecektir. 3. HURDAYA AYRILMASINA KARAR VERLEN VARLIKLARIN MUHASEBELELMELER 3.1. Stoklar Kamu idarelerince satlmak, üretimde veya dier faaliyetlerde kullanlmak ya da tüketilmek üzere edinilen stoklar ilgisine göre dönen varlklar ana hesap grubu ilgisine göre de duran varlklar ana hesap grubu içerisindeki ilgili stok hesaplarna kaydedilmektedir. Bu hesaplar adaki ekildedir 5 ; lk Madde ve Malzemeler Hesab Yar Mamuller Üretim Hesab Mamuller Hesab Ticari Mallar Hesab Atölyeler Hesab 6 4 Mahalli dareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliinde 293-Gelecek Yllar htiyaçlar Stoklar Hesab olmadndan bu hesabn tamndan yer alan gelecek yllar ihtiyac stoklar ibaresi, sadece merkezi yönetim kapsamndaki kamu idareleri için geçerlidir. 5 Saylan hesaplardan 151-Yar Mamuller-Üretim-Üretim Hesab, 152-Mamuller Hesab, 155-Atölyeler Hesab ile 293-Gelecek Yllar htiyac Stoklar Hesab, Mahalli dareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliinde yer almamaktadr. 6 Bu hesap Ceza ve nfaz Kurumlar ile Tutukevleri yurtlar Kurumunda kullanlmaktadr. 2

3 - 293-Gelecek Yllar htiyaçlar Stoklar Hesab Elden Çkarlacak Stoklar ve Maddi Duran Varlklar Hesab (Yukarda saylan hesaplardan sadece 150-lk Madde ve Malzeme Hesab Tar Mal Yönetmeliinde yer almaktadr. ) Uygulamada, gerek kiisel kusurlardan dolay olsun gerekse kiisel kusur olmaksn lma, bozulma veya eskime gibi nedenlerle kullanlamayacak veya tüketilemeyecek hale gelip de hurdaya ayrlan stoklar adaki muhasebe kaydnda da görülecei üzere dorudan 630-Giderler Hesab karnda ilgili stok hesab kaytlardan çkarlmaktadr. 630-Giderler Hesab 150-lk Madde ve Malzeme Hesab XXXX XXXX Oysaki hurdaya ayrlan stok, hala kamu idaresinin mülkiyetinde bulunmaktadr. Bundan dolay da söz konusu stoklarn elden çkarncaya kadar muhasebe sistemi içerisinde izlenmeye devam edilmesi gerekmektedir. lma, bozulma veya eskime gibi nedenlerle kullanlamayacak veya tüketilemeyecek hale gelen stoklardan hurdaya ayrlmas gerekenler, hurda hâlindeki deeri ile 157-Dier Stoklar Hesabna alnmas gerekmektedir. ayet hurdaya ayrlmada kiisel kusur var ise bu durumda söz konusu stokun hurda haline gelmeden önceki rayiç deeri ile 140-Kiilerden alacaklar Hesabna alnmas gerekmektedir. Örnek: YTL deerindeki 200 top fotokopi kâ, depoyu su basmas sonucu kullanlamaz hale gelmitir. Kullanlamaz hale gelen 200 top fotokopi kân su basmasndan sonraki rayiç deerinin 300 YTL olduu tespit edilmi olup hurdaya ayrlmr. Yaplacak muhasebe kayd adaki ekilde olacaktr. 630-Giderler Hesab Dier Stoklar Hesab lk Madde ve Malzeme Hesab ayet fotokopi kâtlarn bulunduu deponun su altnda kalmasnda görevli personel sorumlu tutulmu ise yukardaki muhasebe kaydna ek olarak hurdaya ayrlan kan kaytl deeri ile hurda halindeki rayiç deeri arasndaki fark sorumlu personel adna tahsilinde bütçeye gelir kaydedilmek üzere kiilerden alacaklar hesabna alnacaktr. 140-Kiilerden Alacaklar Hesab Gelirler Hesab Merkezi Yönetim Muhasebe Yönetmeliinde yer alan bu hesap, kamu idarelerinin tedbirli satn alma ve üretme politikas gerei içinde bulunulan faaliyet döneminden sonra kullanacaklar stoklarn izlenmesi için kullanr. Dolayyla merkezi yönetim kapsamndaki kamu idareleri tarafndan satn alnan ilk madde ve malzemelerden cari ylda kullanlacak olanlar ilgisine göre 150-lk Madde ve Malzeme Hesab veya 153-Ticari Mallar Hesabna, cari yldan sonraki yllarda kullanlacak olan stoklar ise 293-Gelecek Yllar htiyaçlar Stoklar Hesabna kaydedilmektedir. 3

4 Hurdaya ayrlan kâtlarn, rayiç deerinin üzerinde bir fiyata satlmas halinde sat tutar ile hurda deeri arasndaki fark 600-Gelirler Hesabna, rayiç deerinin altnda bir fiyata satlmas halinde ise aradaki fark 630-Giderler Hesabna kaydedilecektir. Hurda kân 500 YTL ye satlmas 630-Giderler Hesab Dier Stoklar Hesab Kasa Hesab Gelirler Hesab Gelirler Hesab Bütçe Gelirleri Hesab 500 Hurda kân 200 YTL ye satlmas 630-Giderler Hesab Dier Stoklar Hesab Kasa Hesab Gelirler Hesab Gelirler Hesab Bütçe Gelirleri Hesab Maddi Duran Varlklar Maddi Duran Varlklar ana hesap grubu içerisinde bulunan varlklardan eskime, ekonomik ömrünü tamamlama veya hasara urama gibi nedenlerle hurdaya ayrlan duran varlklar, uygulamada, kaytl olduklar varlk hesaplarndan çkarlarak stoklar ile ilgili açklamalarda belirtildii gibi dorudan 630-Giderler Hesab karnda kaytlardan karlmaktadr. Böyle bir durumda hurda varln ekonomik bir deeri olduundan ve kurumun depolarnda bulunduundan dolay, varlk hurda halinde bile olsa bunun muhasebe kaytlarnda gösterilmesi gerektiinden yaplan uygulama yanlr. Yanl olan yukardaki uygulama yerine varln kaytl deerinin Dier Duran Varlklar hesap grubundaki 294-Elden Çkarlacak Stoklar Ve Maddi Duran Varlklar Hesabna alnmas, birikmi amortismann da ayn hesap grubundaki 299-Birikmi Amortismanlar Hesabna alnmas gerekmektedir. Örnek: Kaytl deeri YTL, birikmi amortisman YTL olan demirba eyann kullanlma olana kalmadndan hurdaya ayrlmasna karar verilmitir. Uygulamada yaplan yanl muhasebe kayd 630-Giderler Hesab Birikmi Amortismanlar Hesab Demirbalar Hesab Doru Muhasebe Kayd 294-Elden Çkarlacak Stoklar ve MDV Hs

5 257-Birikmi Amortismanlar Hesab Demirbalar Hesab Birikmi Amortismanlar Hesab Söz konusu demirba eya dönem sonuna kadar satlmadan kaytlardan çkarlmasna karar verilirse adaki muhasebe kaydnda da görülecei üzere 294-Elden Çkarlacak Stoklar ve MDV Hesab ile 299-Birikmi Amortismanlar Hesab kapatlacak aradaki fark ise 630-Giderler Hesabna kaydedilecektir. 299-Birikmi Amortismanlar Hesab Giderler Hesab Elden Çkarlacak Stoklar ve MDV Hs ayet söz konusu demirba eya dönem sonuna kadar satlmayp kaytlardan da karlmayacak ise dönem sonu ilemleri srasnda hurda halindeki demirba eyann kaytl deerine göre ayrlmam kadar amortisman dönem sonunda ayrlacaktr. Böylelikle hurda demirban tamam için amortisman ayrlacaktr. 630-Giderler Hesab Birikmi Amortismanlar Hesab zleyen dönemde hurda demirba eyann satlmas halinde ise sat tutarn tamam 600- Gelirler Hesab ile birlikte 800-Bütçe Gelirleri Hesabna kaydedilecektir. Söz konusu demirba eyann 500 YTL ye satld varsay altnda yaplacak muhasebe kayd adaki ekilde olacaktr. 100-Kasa Hesab Birikmi Amortismanlar Hesab Elden Çkarlacak Stoklar ve MDV Hs Gelirler Hesab Gelirler Hesab Bütçe Gelirleri Hesab SONUÇ: Çeitli nedenlerle kullanlma veya tüketilme olana yitiren stoklar veya maddi duran varlklardan hurdaya ayrlmasna karar verilenlerin dorudan doruya kaytlardan karlmas skça meydana gelen yanl bir uygulamadr. Hurdaya ayrlmasna karar verilip ekonomik deeri olan stok veya duran varlklarn ilgili stok veya duran varlk hesabndan karp varln niteliine uygun olan hesaplara kaydedilmesi gerekmektedir. Tar mal yönetmeliinde hurdaya ayrlan tarlarn sadece kaytlardan çkarlacana dair hükümler bulunmakta, hurdaya ayrlan tarlarn hangi hesaba alnaca ile ilgili herhangi bir hüküm olmadndan uygulaylar tarafndan yukarda anlatlan yanlklar yaplmaktadr. Hurdaya ayrlan tarlarn hangi hesaplara alnacana dair Tar Mal Yönetmeliine hükümler eklenmesinin, belirtilen yanlklarn yaplmamas yönünde olumlu bir adm olaca deerlendirilmektedir. 5

Yap Kredi Emeklilik A..

Yap Kredi Emeklilik A.. 1 Ocak - 30 Eylül 2012 ara hesap dönemine ait finansal tablolar ve finansal tablolara ili$kin açklayc dipnotlar 30 EYLÜL 2012 TAR*H* *T*BAR*YLE DÜZENLENEN F*NANSAL TABLOLARIMIZA *L*K*N BEYANIMIZ liikte

Detaylı

KAMULA,TIRMA KANUNU. 2942-4650 sayl Kamulatrma Kanunu /Kamu Ölçmeleri Dersi Eki / Ör.Gör.Dr. S.Denizhan Yaln/[ 1 ]

KAMULA,TIRMA KANUNU. 2942-4650 sayl Kamulatrma Kanunu /Kamu Ölçmeleri Dersi Eki / Ör.Gör.Dr. S.Denizhan Yaln/[ 1 ] KAMULA,TIRMA KANUNU Kanun Numaras : 2942 Kabul Tarihi : 4/11/1983 Yaymland Resmi Gazete : Tarih: 8/11/1983 Say: 18215 2942 Sayl Kamulatrma Kanunu nda çeitli deiiklikler yapan 4650 Sayl Kanun 5 Mays 2001

Detaylı

TÜRKİYE BİLİMSEL VE TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA KURUMU TAŞINIR İŞLEMLERİ KILAVUZU. AYNİYAT ve STOK KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ. Hazırlayan: R.

TÜRKİYE BİLİMSEL VE TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA KURUMU TAŞINIR İŞLEMLERİ KILAVUZU. AYNİYAT ve STOK KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ. Hazırlayan: R. TÜRKİYE BİLİMSEL VE TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA KURUMU TAŞINIR İŞLEMLERİ KILAVUZU AYNİYAT ve STOK KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ Hazırlayan: R. Arda DEDEOĞLU ANKARA - 2009 GİRİŞ İŞLEMLERİ Taşınırların Kaydı (TMY Md.12) (1)

Detaylı

Taşınır Mal Yönetmeliği Eğitim Sunusu

Taşınır Mal Yönetmeliği Eğitim Sunusu Taşınır Mal Yönetmeliği Eğitim Sunusu 1 HAZIRLAYAN SUAT AKSU İÇ DENETÇİ Tanımlamalar Sorumluluk Konu Başlıkları Taşınır kayıt ve kontrol yetkilileri Taşınır konsolide görevlileri Muhasebe yetkililerinin

Detaylı

Önder YEGEN BDDK Kurum Danışmanı

Önder YEGEN BDDK Kurum Danışmanı Önder YEGEN BDDK Kurum Danışmanı Demirbaş kayıtlarının oluşturulması Hurdaya ayırma işlemleri Amortisman işlemleri Bu Yönetmeliğin amacı, kaynağına ve edinme yöntemine bakılmaksızın kamu idarelerine ait

Detaylı

Asansör Yönetmelii ( 95/16/AT ) BRNC BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanmlar Amaç Madde 1 Bu Yönetmeli"in amac; mar Kanunu ve buna ba"l imar

Asansör Yönetmelii ( 95/16/AT ) BRNC BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanmlar Amaç Madde 1 Bu Yönetmeliin amac; mar Kanunu ve buna bal imar Asansör Yönetmelii ( 95/16/AT ) BRNC BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanmlar Amaç Madde 1 Bu Yönetmeli"in amac; mar Kanunu ve buna ba"l imar yönetmeliklerine göre in'a edilen binalarda, insan ve yük ta'masnda

Detaylı

Kanun. Svlatrlm Petrol Gazlar (LPG) Piyasas Kanunu ve Elektrik Piyasas Kanununda Deiiklik Yaplmasna Dair Kanun

Kanun. Svlatrlm Petrol Gazlar (LPG) Piyasas Kanunu ve Elektrik Piyasas Kanununda Deiiklik Yaplmasna Dair Kanun Kanun Svlatrlm Petrol Gazlar (LPG) Piyasas Kanunu ve Elektrik Piyasas Kanununda Deiiklik Yaplmasna Dair Kanun Kanun No. 5307 Kabul Tarihi : 2.3.2005 BRNC KISIM Genel Hükümler BRNC BÖLÜM Amaç, Kapsam ve

Detaylı

YAYINA HAZIRLAYAN ERKAN KARAARSLAN

YAYINA HAZIRLAYAN ERKAN KARAARSLAN YAYINAHAZIRLAYAN ERKANKARAARSLAN 1 i İç Kontrol Mevzuatı ii TEMMUZ/2012 iii İç Kontrol Mevzuatı iv ÇNDEKLER 1. KAMUMALÎYÖNETMVEKONTROLKANUNU 1 2. ÇKONTROLVEÖNMALÎKONTROLELKNUSULVEESASLAR 13 3. STRATEJGELTRMEBRMLERNNÇALIMAUSULVEESASLARI

Detaylı

SĐRKÜLER Đstanbul, 08.02.2012 Sayı: 2012/35 Ref: 4/35

SĐRKÜLER Đstanbul, 08.02.2012 Sayı: 2012/35 Ref: 4/35 SĐRKÜLER Đstanbul, 08.02.2012 Sayı: 2012/35 Ref: 4/35 Konu: SGK TARAFINDAN GENEL SAĞLIK SĐGORTASI VE GELĐR TESTĐ HAKKINDA GENELGE ĐLE SORU CEVAP ÇALIŞMASI YAYINLANMIŞTIR 01.01.2012 den itibaren yürürlüğe

Detaylı

TAŞINIR MAL YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

TAŞINIR MAL YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar TAŞINIR MAL YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, kaynağına ve edinme yöntemine bakılmaksızın kamu idarelerine ait taşınır malların kaydı,

Detaylı

TAŞINIR MAL YÖNETİMİ KILAVUZU STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI

TAŞINIR MAL YÖNETİMİ KILAVUZU STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI ARALIK - 2013 TAŞINIR MAL MEVZUATI 5018 SAYILI KAMU MALİ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNUNUN TAŞINIR İŞLEMLERİNE İLİŞKİN HÜKÜMLERİ 5018 sayılı Kanunun 42 inci maddenin 3 üncü fıkrasının (g) bendinde; Mal yönetim

Detaylı

Yap Kredi Emeklilik A..

Yap Kredi Emeklilik A.. 1 Ocak 31 Mart 2013 Ara Hesap Dönemine Ait Finansal Tablolar Ve Finansal tablolara %li&kin Açklayc Dipnotlar 31 MART 2013 TAR%H% %T%BAR%YLE DÜZENLENEN F%NANSAL TABLOLARIMIZA %L%K%N BEYANIMIZ liikte sunulan

Detaylı

VI-14 TAŞINIR MAL YÖNETMELİĞİ

VI-14 TAŞINIR MAL YÖNETMELİĞİ VI-14 TAŞINIR MAL YÖNETMELİĞİ Muhasebat Genel Müdürlüğü TAŞINIR MAL YÖNETMELİĞİ BKK Sayısı : 2006/11545 Karar Tarihi : 28/12/2006 R.G. Tarihi : 18/01/2007 R.G. Sayısı : 26407 Karar Sayısı : 2006/11545

Detaylı

6111 sayılı Torba Kanun (Mali Af) Kanunu Resmi Gazete de Yayınlandı

6111 sayılı Torba Kanun (Mali Af) Kanunu Resmi Gazete de Yayınlandı 28.02.2010 6111 sayılı Torba Kanun (Mali Af) Kanunu Resmi Gazete de Yayınlandı!! " #!"# $## %!&"#' ( )! *! +$, $ ( $ - #-! "#'$ (,.,# # /-# "#$ #### 1 BAZI ALACAKLARIN YENDEN YAPILANDIRILMASI LE SOSYAL

Detaylı

Oktay ARIDURU Maliye Uzmanı Genel Yönetim Mali İstatistik Şubesi. Oktay ARIDURU - Maliye Uzmanı 1

Oktay ARIDURU Maliye Uzmanı Genel Yönetim Mali İstatistik Şubesi. Oktay ARIDURU - Maliye Uzmanı 1 Oktay ARIDURU Maliye Uzmanı Genel Yönetim Mali İstatistik Şubesi 1 2 1) 100 Kasa Hesabının kullanılmaması Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği 49. madde: Bu hesap, muhasebe birimleri veznelerince

Detaylı

MUHASEBE YÖNETMEL ÇÖZÜMLÜ ÖRNEKLER

MUHASEBE YÖNETMEL ÇÖZÜMLÜ ÖRNEKLER MERKEZ YÖNET M MUHASEBE YÖNETMEL ÇÖZÜMLÜ ÖRNEKLER OCAK 007 ANKARA NDEK LER ÖNSÖZ... NC BÖLÜM... YEVM YE S STEM VE DEFTER KAYITLARI... YEVM YE S STEM, MUHASEBELE RME BELGELER VE AÇILI KAYITLARI... KULLANILACAK

Detaylı

A. GÜL A. ġener M. A. ġahġn B. ATALAY DıĢiĢleri Bak. ve BaĢb. Yrd. Devlet Bak. ve BaĢb. Yrd. Devlet Bak. ve BaĢb. Yrd.

A. GÜL A. ġener M. A. ġahġn B. ATALAY DıĢiĢleri Bak. ve BaĢb. Yrd. Devlet Bak. ve BaĢb. Yrd. Devlet Bak. ve BaĢb. Yrd. 18 Ocak 2007 tarihli ve 26407 sayılı Resmi Gazete Karar Sayısı : 2006/11545 Ekli TaĢınır Mal Yönetmeliği nin yürürlüğe konulması; Maliye Bakanlığı nın 21/11/2006 tarihli ve 19423 sayılı yazısı üzerine,

Detaylı

TAġINIR MAL YÖNETMELĠĞĠ

TAġINIR MAL YÖNETMELĠĞĠ 5163 TAġINIR MAL YÖNETMELĠĞĠ Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 28/12/2006 No : 2006/11545 Dayandığı Kanunun Tarihi : 10/12/2003 No : 5018 Yayımlandığı R.Gazetenin Tarihi : 18/1/2007 No : 26407 Yayımlandığı

Detaylı

DIŞ TİCARET İSTATİSTİKLERİ VE ENDEKSLERİ

DIŞ TİCARET İSTATİSTİKLERİ VE ENDEKSLERİ TÜİK DIŞ TİCARET İSTATİSTİKLERİ VE ENDEKSLERİ ISSN 0259-5036 TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU TÜİK Sorularla Resmi İstatistikler Dizisi - 2 Önsöz ÖNSÖZ Türkiye statistik Kurumu karar alclarn, aratrmaclarn ve

Detaylı

MAHALL DARELERDE DÖNEM SONU LEMLER. Ömer DA Devlet Muhasebe Uzman. info@omerdag.net

MAHALL DARELERDE DÖNEM SONU LEMLER. Ömer DA Devlet Muhasebe Uzman. info@omerdag.net Slide 1 MAHALL DARELERDE DÖNEM SONU LEMLER (Belediyeler, il özel idareleri, ba l idareler ve mahalli idare birlikleri) Ömer DA Devlet Muhasebe Uzman info@omerdag.net Slide 2 I. Geçici Mizandan Önce Yap

Detaylı

1- GENEL BİLGİLER. 1.3- KISALTMALAR Bu prosedürde kısaltma kullanılmamıştır.

1- GENEL BİLGİLER. 1.3- KISALTMALAR Bu prosedürde kısaltma kullanılmamıştır. 1- GENEL BİLGİLER 1.1- AMAÇ deposunda bulunan malzeme ve ekipmanın saklanması, teslim alınması, teslim edilmesi işlemlerinin ilgili mevzuata göre sistemli bir şekilde yürütülmesini sağlamaktır. 1.2- KAPSAM

Detaylı

T.C. BAŞBAKANLIK Diyanet İşleri Başkanlığı

T.C. BAŞBAKANLIK Diyanet İşleri Başkanlığı T.C. BAŞBAKANLIK Diyanet İşleri Başkanlığı TAŞINIR MAL YÖNETMELİĞİ UYGULAMA REHBERİ 2012 DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI Strateji Geliştirme Başkanlığı Bütçe ve Performans Daire Başkanlığı Merkez-Taşra Taşınır

Detaylı

TÜRKYE KALTE DERNE TÜZÜÜ

TÜRKYE KALTE DERNE TÜZÜÜ TÜRKYE KALTE DERNE TÜZÜÜ MADDE 1 - Yasalar ile bu Ana Tüzük hükümleri uyarnca yönetilmek ve amaç ile çalma konular dorultusunda çalmalar yapmak üzere 12 Kasm 1990 tarihinde "TÜRKYE KALTE DERNE" kurulmutur.

Detaylı

BR BÜYÜME STRATEJS OLARAK FRANCHSNG SSTEM; FRMALAR AÇISINDAN ÖNEM, MEVZUAT BOYUTU VE MUHASEBE UYGULAMASI Dr.Suphi ASLANOLU

BR BÜYÜME STRATEJS OLARAK FRANCHSNG SSTEM; FRMALAR AÇISINDAN ÖNEM, MEVZUAT BOYUTU VE MUHASEBE UYGULAMASI Dr.Suphi ASLANOLU BR BÜYÜME STRATEJS OLARAK FRANCHSNG SSTEM; FRMALAR AÇISINDAN ÖNEM, MEVZUAT BOYUTU VE MUHASEBE UYGULAMASI Dr.Suphi ASLANOLU ÖZET Günümüzde, firmalar açsndan uluslararaslama ve uluslararas faaliyetlerde

Detaylı

GENEL YÖNETİM MUHASEBE YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

GENEL YÖNETİM MUHASEBE YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 4435 GENEL YÖNETİM MUHASEBE YÖNETMELİĞİ Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 3/5/2005 No : 2005/8844 Dayandığı Kanunun Tarihi : 10/12/2003 No : 5018 Yayımlandığı R.Gazetenin Tarihi : 8/6/2005 No : 25839

Detaylı

26.10.2014 GENEL MUHASEBE. Ömer DA (Maliye Uzman ) www.omerdag.net KASA HESABI 100-KASA HESABI. Bu hesap, i letmenin elinde bulunan ulusal ve yabanc

26.10.2014 GENEL MUHASEBE. Ömer DA (Maliye Uzman ) www.omerdag.net KASA HESABI 100-KASA HESABI. Bu hesap, i letmenin elinde bulunan ulusal ve yabanc GENEL MUHASEBE Ömer DA (Maliye Uzman ) www.omerdag.net KASA ALINAN ÇEKLER BANKALAR VER LEN ÇEKLER VE ÖDEME EM RLER ER HAZIR DE ERLER SSE SENETLER ALICILAR REESKONT UYGULAMASI SATI MAL YET YÖNTEMLER VARLIKLARDA

Detaylı

I. ORTAKLIIMIZ HAKKINDA BLGLER

I. ORTAKLIIMIZ HAKKINDA BLGLER AVVA SGORTA ANONM RKET'NDEN ÇIKARILMI SERMAYEMZN 25.000.000,00 YEN TÜRK LRASINDAN 50.000.000,00 YEN TÜRK LRASINA ARTIRILMASI VE NAKT KARILII ARTIRILAN 25.000.000,00 YEN TÜRK LRALIK SERMAYEY TEMSL EDECEK

Detaylı

Aada adlar, soyadlar, ikametgahlar ve uyruklar yazl kurucular arasnda Türk Ticaret Kanunu nun ilgili hükümlerine göre bir anonim irket kurulmutur.

Aada adlar, soyadlar, ikametgahlar ve uyruklar yazl kurucular arasnda Türk Ticaret Kanunu nun ilgili hükümlerine göre bir anonim irket kurulmutur. ALLANZ YAAM VE EMEKLLK A.. ESAS SÖZLEMES MADDE 1:KURULU Aada adlar, soyadlar, ikametgahlar ve uyruklar yazl kurucular arasnda Türk Ticaret Kanunu nun ilgili hükümlerine göre bir anonim irket kurulmutur.

Detaylı

Para Piyasalar. ARAÇLAR: Para, döviz, repo-ters repo ve bir yla kadar vadeli menkul kymetler (hazine bonosu gibi).

Para Piyasalar. ARAÇLAR: Para, döviz, repo-ters repo ve bir yla kadar vadeli menkul kymetler (hazine bonosu gibi). T.C. BABAKANLIK SERMAYE PYASASI KURULU SPK VE TÜRK SERMAYE PYASALARI Barbaros YALÇINER - SPK Bauzman" 15 Nisan 2010 MAL PYASALAR Mali Piyasalar MAL PYASALAR PARA PYASASI SERMAYE PYASASI BRNCL PYASA KNCL

Detaylı

TOPLU KONUT DARES BAKANLII SATI, DEVR, NTKAL, KRAYA VERME, TRAMPA, SINIRLI AYN HAK TESS VE ARSA SATII KARILII GELR PAYLAIMI HALE YÖNETMEL

TOPLU KONUT DARES BAKANLII SATI, DEVR, NTKAL, KRAYA VERME, TRAMPA, SINIRLI AYN HAK TESS VE ARSA SATII KARILII GELR PAYLAIMI HALE YÖNETMEL TOPLU KONUT DARES BAKANLII SATI, DEVR, NTKAL, KRAYA VERME, TRAMPA, SINIRLI AYN HAK TESS VE ARSA SATII KARILII GELR PAYLAIMI HALE YÖNETMEL Dayandıı Kanun Numarası ve Tarihi: 2985-2.3.1984 / 5273-8.12.2004

Detaylı