2013 YILI ECZACILIK FAKÜLTESİ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "2013 YILI ECZACILIK FAKÜLTESİ"

Transkript

1 2013 YILI İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ ECZACILIK FAKÜLTESİ FAALİYET RAPORU 1

2 ĠÇĠNDEKĠLER ÜST YÖNETĠCĠ SUNUġU. 3 I- GENEL BĠLGĠLER 4 A- Misyon ve Vizyon B- Görev,Yetki ve Sorumluluklar C- Ġdareye ĠliĢkin Bilgiler Fiziksel Yapı Örgüt Yapısı Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar Ġnsan Kaynakları Sunulan Hizmetler Yönetim ve Ġç Kontrol Sistemi II- AMAÇ ve HEDEFLER. 13 A- Ġdarenin Amaç ve Hedefleri B- Temel Politikalar ve Öncelikler 13 III- FAALĠYETLERE ĠLĠġKĠN BĠLGĠ VE DEĞERLENDĠRMELER.. 14 A- Mali Bilgiler B- Performans Bilgileri Faaliyet ve Proje Bilgileri Performans Sonuçlarının Değerlendirilmesi IV- KURUMSAL KABĠLĠYET ve KAPASĠTENĠN DEĞERLENDĠRĠLMESĠ A- Programın Güçlü Yönleri B- Programın Zayıf Yönleri C- Fırsatlar D- Tehditler..20 V- ĠÇ KONTROL GÜVENCE BEYANI

3 ÜST YÖNETĠCĠ SUNUġU Fakültelerin gelecekleri ile ilgili stratejilerini belirleme, ulusal ve uluslararası düzeyde gerekli kalite ve akreditasyon çalıģmalarını yapabilmek, hedef ve amaçlarını gerçekleģtirebilmek ve gerekli dönüģümleri yapabilmeleri için öz kaynaklarını nasıl kullandıklarını bilmeleri gerekmektedir. Fakülteler bu sayede hangi türde hangi kaynaklara ne miktarlarda sahip olduklarını anlayabilme ve yıllık faaliyetleri sonucu eksikliklerini belirleyebilme Ģansına sahip olarak, ileriki dönemlerde en etkin ve yeterli yapının tahsisi için yol gösterici verileri toplayarak iyiye doğru geliģimin stratejilerini belirleyebilme yetisine sahip olacaklardır. Fakültelerin hedeflerine ulaģmanın yegâne yolu ise uluslar arası standartlara uygun kurumsal yönetim anlayıģından geçmektedir. Yıllık faaliyet raporları örgütsel ve yönetsel faaliyetlerinde değerlendirilmesi açısından önem taģımaktadır. Faaliyet raporlarının sonuçlarına göre belirlenecek yol haritası sayesinde kısa ve uzun vadede kaynakların rasyonel kullanılması, örgütsel ve yönetsel faaliyetlerin sistematik ve disiplinli Ģekilde planlanması, zaman ve kaynak israfının önlenmesi ve kurumsal bütünlüğün ne durumda olduğunun anlaģılması ve gerekli iyileģtirilmelerin planlanması mümkün olabilecektir. Faaliyet raporları, stratejik planlamanın hazırlanmasında önem taģıyan önemli bir veri kaynağı olup, içindeki verilerin analizi sonucu kurumsal geliģmenin yolunu açan önemli bir çalıģmadır. Bu faaliyet raporunun hazırlanabilmesi için gerekli çalıģmaları yapan ve faaliyet raporunun OluĢmasında katkıda bulunan akademik ve idari personele teģekkürlerimi sunarım. Prof.Dr. Ġsmail ÖZDEMĠR Dekan V. 3

4 I- GENEL BĠLGĠLER MĠSYON VE VĠZYON Misyonumuz ÇağdaĢ teknoloji ve bilgi düzeyine sahip, toplum sağlığına katkıda bulunacak; Ġlaç araģtırma, geliģtirme ve hastaya ulaģtırma süreçlerinin her aģamasında etkin görev ve sorumluluklar üstlenebilen eczacılar yetiģtirmek, evrensel ölçütlerde bilime katkıda bulunmak; ürettiği bilgiyi toplum yararına kullanmak ve sağlık hizmetlerinin sunulmasında etkin rol almaktır. Vizyonumuz Evrensel değerlerde bilgi ve beceri ile donatılmıģ eczacılar yetiģtiren, bilimsel bilgi ve teknoloji üretiminde ulusal ve uluslar arası düzeyde tanınan referans bir fakülte olmaktır. GÖREV YETKĠ VE SORUMLULUKLAR Fakültemiz, 2547 sayılı Kanunun 2880 sayılı Kanunla değiģik 7/d-2 maddesi uyarınca, Bakanlar Kurulunca tarihinde kurulmuģ olup, eğitim-öğretim yılında eğitime baģlamıģtır. Bu yasalar kapsamında Fakültemizin görevleri : 1-Fakültemizin ihtiyacı olan her türlü mal, malzeme ve hizmet alımları ile ilgili ihale iģlemlerini yürütmek; fakültemizin ihtiyacı olan araç-gereç ve malzemelerin temini sağlamak. 2-Ayniyat iģlemlerini yapmak, yasalarda belirtilen zamanlarda gerekli sayımları yaparak Rektörlüğe bildirmek. 3-Personele ait her türlü ödeme, tahsilat iģlemleri ile ilgili belgeleri hazırlayarak, iģlemlerin gerçekleģmesini sağlamak. 4- Fakültemizin, büyümesi, geliģmesi ve özellikle eğitim-öğretimin aksamadan, en iyi Ģekilde yürütülebilmesi için, fakültemize tahsis edilen ödenekleri hizmetlerin öncelik sırasına göre, ayrıntılı planlamalar yapılarak, harcamaların bu çerçevede gerçekleģtirilmesini sağlamak. 5- Öğretim elemanlarının sürekli ve üst düzeyde geliģmesini sağlayarak, hem ülkenin bilimsel faaliyetlerde daha ön sıralara gelmesi hem de eğitim öğretimin daha kaliteli ve çağdaģ düzeye eriģmesi için sürekli çaba harcamaktır. Bu görevler yerine getirilirken, uygulanmakta olan kanun ve yönetmeliklerde belirtilen yetkiler kapsamında üst yöneticilere karģı sorumlu olup, 5018 sayılı Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu nda belirtilen hususlara göre de sorumluluğu bulunmaktadır. Yukarıda belirtilen kanunla Fakültemize Harcama Yetkililiği ve Ġhale Yetkililiği verilmiģtir. 4

5 ĠDAREYE ĠLĠġKĠN BĠLGĠLER Fiziksel Yapı : Fakültemiz, Üniversitemiz kampüsünde Tıp Fakültesiyle aynı binayı paylaģmakta olup, 4 katlı binanın bodrum ve zemin katının bir bölümü ve 1. katında hizmet vermektedir. Lisans eğitimi, yüksek lisans eğitimi ve öğretim elemanlarının araģtırmalarına yönelik deneylerin yapıldığı; 5 derslik, 6 araģtırma laboratuvarı, 5 öğrenci laboratuvarı ile eğitim-öğretim ve araģtırma faaliyetlerini yürütmektedir. Fakültemiz laboratuvarlarında; lisans eğitimi, yüksek lisans eğitimi ile öğretim elemanlarının araģtırmalarına yönelik deneyler yapılmaktadır. Fakültemizde ayrıca, 2 adet kimyasal ve cam malzeme deposu ile 2 adet malzeme deposu, mevcut 3 bölüme bağlı 13 Ana Bilim Dalı nın kullanımına hazır 14 adet ve idari personelin kullandığı 11 adet ofis ile, 1 adet herbaryum, 1 adet kütüphane, 1 adet kurul odası ve 1 adet Seminer salonu içeren fiziki kapasiteye sahiptir. Örgüt Yapısı : ĠDARĠ ÖRGÜT YAPISI DEKAN DEKAN YARDIMCISI FAKÜLTE SEKRETERĠ DEKAN YARDIMCISI Özel Kalem Yazı ĠĢleri ve Öğrenci ĠĢleri Tahakkuk ve Satın alma Kütüphane Ayniyat ve Depo Bölüm Sekreterliği Ġç Hizmetler 5

6 ECZACILIK FAKÜLTESĠ AKADEMĠK TEġKĠLAT YAPISI: DEKAN DEKAN YARDIMCISI DEKAN YARDIMCISI TEMEL ECZACILIK BĠLĠMLERĠ BÖLÜMÜ ANALĠTĠK KĠMYA BĠYOKĠMYA FARMASÖTĠK MĠKROBĠYOLOJĠ ECZACILIK MESLEK BĠLĠMLERĠ BÖLÜMÜ FARMAKOGNOZI FARMAKOLOJĠ FARMASÖTĠK TOKSĠKOLOJĠ ANABĠLĠM DALI FARMASÖTĠK KĠMYA FARMASÖTĠK BOTANĠK ECZACILIK TEKNOLOJĠSĠ BÖLÜMÜ FARMASÖTĠK TEKNOLOJĠ FARMASÖTĠK BĠYOTEKNOLOJĠ RADYOFARMASĠ KLĠNĠK ECZACILIK 6 ECZACILIK ĠġLETMECĠLĠĞĠ

7 KAPASĠTE KAPASĠTE KAPASĠTE KAPASĠTE KAPASĠTE EĞĠTĠM KĠġĠ KĠġĠ KĠġĠ ALANI KĠġĠ KĠġĠ Amfi Sınıf 2 3 Bilg.Lab. Diğer (Lab) 11 TOPLAM 13 3 Kongre ve Konferans FAALĠYET TÜRÜ Seminer 7 Bilgilendirme Toplantısı Özel Gün ve Etkinlikler 1 Kültürel Etkinlikler 2 Eğitim 1 Tiyatro Müzik TOPLANTI VE KONFERANS SALONLARI Toplantı ve Konferans Salonu Sayısı 2 Toplantı ve Konferans Salonu Alanı 90m² Toplantı ve Konferans Salonu Kapasitesi 55 AMBAR, ARġĠV, ATÖLYELER Ambar Sayısı (Depo) 4 Ambar Alanı (Depo) 240m² ArĢiv Sayısı ArĢiv Alanı Atölye Sayısı Atölye Alanı 7

8 CĠNSĠ ĠDARĠ AMAÇLI (ADET) EĞĠTĠM AMAÇLI ARAġTIRMA AMAÇLI (ADET) Projekiyon 7 5 Slayt Makinesi 2 Tepegöz 2 Episkop 1 Barkot Okuyucu Baskı Makinesi 1 Fotokopi Makinesi 2 1 Fax 1 Fotoğraf Makinesi 2 1 Kameralar Televizyonlar 1 Tarayıcılar 1 Müzik Setleri Mikroskoplar 62 DVD ler 1 8

9 Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar : 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu 4734 Sayılı Kamu Ġhale Kanunu 5018 Sayılı Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ve bu kanunlara dayalı yayımlanan yönetmelik, tüzük, tebliğ, karar ve yürürlükteki mevzuatlardan oluģmaktadır. Teknolojik Kaynaklar : Fakültemizde internet bağlantılı 14 adet bilgisayar, 8 adet yazıcı, 1 dıģ hatlı telefon, 1 adet faks, 2 adet fotokopi makinası, derslik ve toplantı salonunda kullanılan 5 adet projeksiyon cihazı ile hizmet verilmektedir. Ġnsan Kaynakları : Unvan Sayı Profesör 3 Doçent 4 Yardımcı Doçent 9 AraĢtırma Görevlisi 8 AraĢtırma Görevlisi (Öyp) 4 Fakülte Sekreteri 1 ġef 2 Bilgisayar ĠĢletmeni 3 Memur 2 Kimyager 2 Biyolog 1 Hasta Bakıcı 1 ġirket Personeli 4 Toplam 44 Kadrosuna Göre Öğretim Elemanlarının Bölümlere Göre Dağılımı Bölümler Profesör Doçent Yrd. Doç. Öğrt. Gör. ArĢ.Gör. ArĢ.Gör.(öyp) Temel Ezacılık Bilimleri Eczacılık Meslek Bilimleri Eczacılık Teknolojisi Toplam

10 Akademik Personelin Hizmet Süresi ve üzeri KiĢi Sayısı Yüzde %39 %11 % 8 %14 %14 %14 Fakültede Görev Yapan Ġdari Personel Dağılımı Kadrolu Memur 9 Teknik Personel 3 ġirket Elemanı 4 TOPLAM 16 Eczacılık Fakültesi Mevcut Ġdari Kadro Dağılımı Kadro Ünvanı TOPLAM Fakülte Sekreteri ġef Bilgisayar ĠĢletmeni Memur Kimyager Biyolog Hastabakıcı TOPLAM Kadrosu Fakültemizde Olup BaĢka Birimlerde Görev Yapan Personel Ünvanı Sayı Görev Yaptığı Birim Bilgisayar ĠĢletmeni 2 Petrol AraĢtırma Laboratuvarı Mühendislik Fakültesi Memur 1 Turgut Özal Tıp Merkezi Biyolog 1 Petrol AraĢtırma Laboratuvarı ġoför 1 Genel Sekreterlik Kadrosu BaĢka Birimde Olup Fakültemizde Görev Yapan Personel Ünvanı Sayı Görev Yaptığı Birim ġef 2 Genel Sekreterlik Sağlık Hizmetleri MYO Bilgisayar ĠĢletmeni 2 Turgut Özal Tıp Merkezi Turgut Özal Tıp Merkezi Memur 1 Sağlık Kültür ve Spor Da. BĢk. Hastabakıcı 1 Turgut Özal Tıp Merkezi 10

11 Ġdari Personelin Eğitim Durumları Ġlköğretim Lise Önlisans Lisans Lisansüstü KiĢi Sayısı Yüzde - %25 %25 %42 %8 Ġdari Personelin Hizmet Süresi ve üzeri KiĢi Sayısı Yüzde - - %33 %17 - %50 Sunulan Hizmetler : 01/01/ /12/2013 tarihleri aralığında Dekanlığımızın ilgili birimleri tarafından aģağıdaki hizmetler sunulmuģtur; 1- Eczacılık Fakültesi Yazı ĠĢleri ve Eğitim-Öğretim ĠĢleri Birimi nde; kurumlarla yapılan yazıģmalar, öğretim üyelerinin jüri üyelikleri, öğretim elemanlarının görev sürelerinin takibi, bölümlerden istenen ders dağılımları, akademik ve idari personelin yıllık ve mazeret izinlerinin takibi, öğrencilerin mezuniyetleri ile ilgili yazıģmalar, öğrenci yatay geçiģ iģlemleri, kayıt silmeyenileme iģlemleri, öğrenci faaliyetlerine yönelik alınan izinler, öğretim üyesi görevlendirmelerinin takibi, ek ders ücret formlarının toplanması, seminer, konferans, panel ve benzeri akademik faaliyetler için yapılan yazıģmalar, mezun olan öğrencilerin bitirme derecelerini bildiren yazılar, öğrenci burslarına yönelik yazıģmalar, kayıt yenilemeyen öğrencilerin takibi, personelin terfi ve derecelerinin takibi iģlemleri yapılmaktadır. 2- Eczacılık Fakültesi Tahakkuk Birimi nde; Akademik ve idari personelin aylık maaģ bordrolarının hazırlanması, ek ders ücret formlarının toplanması, kontrol edilmesi, ek ders ücretleri iģlemleri, görevli personelin yolluk ödemelerini içeren iģlemler, staj yapan öğrencilerin sigorta iģlemleri yapılmaktadır. 3- Satın Alma ve Ayniyat Birimi nde ise; Mali yıla dair ayniyat hesapları, sarf ve demirbaģ malzemelerinin alınması ve kayıt iģlemleri yapılmaktadır. 4-Eczacılık Fakültesi nin Temel Ezacılık Bilimleri, Eczacılık Meslek Bilimleri, Eczacılık Teknolojisi bölümlerinde, sadece örgün eğitim verilmektedir. Dersler içerisinde; teorik ve pratik dersler yer almakta ve öğrenci laboratuvarlarında güncel bilimsel uygulamalar yapılmaktadır. Ayrıca; öğretim elemanları öğrencilere yönelik danıģmanlık faaliyetlerini de yürütmektedirler. Öğretim elemanları ulusal ve uluslar arası düzeyde bilimsel çalıģmalar yapmaktadır. 11

12 Eğitim Hizmetleri : Eczacılık Fakültesi Öğrenci Sayıları 1.Sınıf 2.Sınıf 3.Sınıf 4.Sınıf 5.Sınıf 5+ Toplam Kadın Erkek Toplam Eczacılık Fakültesi Yabancı uyruklu Öğrenci Sayıları 1.Sınıf 2.Sınıf 3.Sınıf 4.Sınıf 5.Sınıf 5+ Toplam Kadın Erkek Toplam Eczacılık Fakültesi Yatay GeçiĢ Gelen Öğrenci Sayıları 1.Sınıf 2.Sınıf 3.Sınıf 4.Sınıf 5.Sınıf 5+ Toplam Kadın Erkek Toplam Eczacılık Fakültesi Öğrenci Kontenjanları ve Doluluk Oranı ÖSS sonucu Birimin Adı ÖSS Kontenjanı BoĢ Kalan Doluluk Oranı YerleĢen Eczacılık Fakültesi yok %100 Toplam yok %100 Eczacılık Fakültesi Farabi Öğrenci Sayıları Sayı Sayı Sayı Gelen 1 Giden 7 Toplam 8 12 Eczacılık Fakültesi Anabilim Dallarına Bağlı Lisansüstü Öğrenci Sayıları Sayı Sayı Sayı Doktora 17 Y.Lisans 16 Toplam 33 Yönetim ve Ġç Kontrol Sistemi : Fakültemizde yönetim; teģkilat yapımızdaki yetki, sorumluluk ve görev dağılımına dikkat edilerek, hiyerarģik düzene uygun bir Ģekilde birimleri arasında düzenli çalıģmayı, eğitim-öğretim ve sınavlara iliģkin uygulamaların koordinasyonunu sağlamaktadır. Ayrıca derslerin uygulanması aģamasında iç denetim yapılmaktadır. Birimin atama veya satın alma, ihale gibi karar alma süreçleri, yetki ve sorumluluk yapısı, mali yönetim, harcama öncesi kontrol sistemine iliģkin her türlü etkinlik 4734, 4735 ve 5018 sayılı yasalar çerçevesinde yürütülmektedir.

13 II -AMAÇ VE HEDEFLER A -Ġdarenin Amaçları ve Hedefleri : Amaçlar Evrensel bilim ve teknoloji hedefleri doğrultusunda etik değerlere bağlı kalarak bilgiyi kullanan, bilgiyi toplum sağlığına katkıda bulunacak Ģekilde üreten, araģtırıcı, sorgulayıcı ve çözümleyici düģünce yapısında, hızla değiģen bilim dünyasının yeniliklerine açık ve uygulayıcı, meslek içi eğitimi benimsemiģ, ilaç araģtırma, geliģtirme ve hastaya ulaģtırma süreçlerinin her kademesinde etkin olan, sorumluluklarının bilincinde önder eczacılar yetiģtirmek. Eğitimle ilgili alt yapı ve donanım eksikliklerinin giderilmesi ve ihtiyaca cevap vermeyen teknolojik kaynakların yenilenmesi suretiyle eğitim ve öğretimin kalitesinin artırılması. Hedefler 2014 yılına kadar her ders için ders notlarının hazırlanması. Eğitim-öğretim programımızda yer alan derslerin öğretim üyeleri tarafından hazırlanan notlarının 2014 yılına kadar fakültemiz web sayfasında ulaģılabilir hale getirilmesi. Öğrenci kullanımına yönelik bilgisayar donanımının 2014 yılına kadar tesisi. Bilimsel araģtırma ile ilgili laboratuvar alt yapı ve donanım eksikliklerinin 2014 yılına kadar giderilmesi. Her eğitim-öğretim yılında düzenlenen sosyal ve kültürel faaliyetlerin %30 artırılması. Yeni Binasında 2013 yılı içerisinde faaliyetlerine baģlayacak olan, Fakültemizin Eğitim- Öğretim yılı baģlamadan eğitim öğretim ile ilgili fiziki sorunlarını çözüme ulaģtırmasının yanında öğrencilerimizin sosyal ve kültürel faaliyetlerine de çözüm üretmeyi hedeflemektedir. Akreditasyon baģvurusunu yapan fakültemizin 2014 yılı içerisinde akredite edilmiģ bir fakülte olması beklenmektedir. B - Temel politikalar ve öncelikler : Politikalar: Fakültemizin temel politikası, Atatürk ilke ve inkılâpları doğrultusunda, donanımlı, pozitif düģünen, üretken, katılımcı, araģtırma ve problem çözme yeteneğine sahip, etik değerlere bağlı çağdaģ eczacılar yetiģtirmek, öğretim elemanlarının kendi çalıģma alanlarında yurt içi ve yurt dıģı bilimsel çalıģma yapmalarını teģvik etmek, bilimsel eğitim ve araģtırma altyapısını sağlamak ve bunu yaparken de Üniversitemizin ve Devletimizin varlık ve kaynaklarının korunmasını, faaliyetlerin etkili, ekonomik ve verimli bir Ģekilde yürütülmesini sağlamaktır. Öncelikler: Eğitim müfredatının toplumun ihtiyacını karģılayacak Ģekilde dünya standartlarında verilebilmesi için planlanması ve güncellenmesi, akreditasyon baģvurusunu yapan fakültemizin eğitim müfredatını akreditasyona uygun hale getirilmesi. Ġlaç Ar-Ge çalıģmalarının yürütülebilmesi için altyapı yatırımlarının yapılması, yeni binasına taģınacak olan fakültemizin gerekli fiziki ve teknik alt yapıyı oluģturması planlanmaktadır. 13

14 III-FAALĠYETLERE ĠLĠġKĠN BĠLGĠ VE DEĞERLENDĠRMELER A- Mali Bilgiler 2013 Yılı Bütçe Kanunu ile Fakültemize tahsis edilen bütçe ödeneklerinden yıllık serbest bırakma ve harcamaları aģağıdaki tabloda gösterildiği Ģekilde gerçekleģtirilmiģtir. Fakültemizin, büyümesi, geliģmesi ve özellikle eğitim-öğretimin aksamadan, en iyi Ģekilde yürütülebilmesi için, eğitim-öğretim ihtiyacı doğrultusunda bakım onarım çalıģmaları halen devam etmektedir. Personel Giderleri Fakültemiz çalıģanlarının maaģlarının ve özlük haklarının ödenebilmesi için 2014 yılı enflasyon tahmini doğrultusunda %5 arttırılarak teklif edilmesi planlanmaktadır. Sos.Güv.Kur.Prim Giderleri Fakültemiz çalıģanlarının Sos.Güv.Kur.Prim Giderleri için 2014 yılı enflasyon tahmini doğrultusunda %5 arttırılarak teklif edilmesi planlanmaktadır. Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları Fakültemiz Ġdari bürolarında ve laboratuarlarında kullanılan sarf malzeme ihtiyacını karģılamak üzere 2014 yılı enflasyon tahmini doğrultusunda %8 arttırılarak teklif edilmesi planlanmaktadır. Yolluklar Fakültemiz öğretim süresinin 5 yıla çıkmasından dolayı ve fakültemizde yeterli öğretim elemanı olmadığından, Gazi, Marmara, Ege, Anadolu ve Ankara Üniversitelerinden gelen öğretim elemanlarının görevlendirmeleri ile öğretim sayısının artmasından dolayı öğretim görevlilerine ödenecek olan Y.Ġ.G.G.Y. nın 2014 yılı bütçesi için %10 arttırılarak teklif edilmesi planlanmaktadır. Hizmet Alımları Fakültemizde hizmetin aksamadan yürütülmesi ve haberleģmenin sağlanması açısından 2014 yılı bütçesi için %10 arttırılarak teklif edilmesi planlanmaktadır. Menkul Mal, Gayri Maddi Hak Alımı, Bakım ve Onarım Giderleri Fakültemiz iģyeri ve bürolarında kullanılmak üzere ihtiyaç duyulan mal ve malzeme, makine ve techizat, yedek parça, yangından korunma malzemeleri gibi diğer mal ve malzeme alımları ve bu malzemelere ait bakım ve onarım giderleri ile laboratuarlarda kullanılan cihazların öğrenciler tarafından yoğun bir Ģekilde kullanımından dolayı sık sık arızalanıp bozulduğu için bu cihazlara ait 14

15 yedek parça ve bakım ücretlerinin yüksek olmasından dolayı mevcut ödeneğimiz yetmediğinden, bu harcama kalemi için 2014 yılı bütçesinin %40 arttırılarak teklif edilmesi planlanmaktadır. Gayrimenkul Mal Bakım ve Onarım Giderleri Fakültemiz, 2014 yılı içerisinde yeni yapılan hizmet binasında faaliyetlerini sürdüreceğinden, bir çok teçhizat ve malzemenin kurulum, onarım ve bakımı gerektiğinden ödeneğin 2014 yılı bütçesi için %50 arttırılarak teklif edilmesi planlanmaktadır. Tertibin Adı Genel Kamu Hizmetleri Personel Gideri Sos.Güv.Kur.Dev. Pri.Gid. Mal ve Hizmet Alımları Bütçe BaĢlangıç Ödeneği Yıllık Serbest Bırakma Ödeneği Harcanan Ödemeler GerçekleĢme Oranı %99, % %98 Toplam %99,5 Yukarıdaki tablodan da anlaģılacağı gibi, bütçe giderlerimizin büyük çoğunluğu personel giderleri ve eğitim öğretim için kullanılan mal ve hizmet alımlarına yapılan ödemelerden oluģmaktadır yılı harcamalarında kurum olarak yapılan iç denetim ve ön mali kontrol sonuçlarına göre, mevzuata aykırı bir iģlem yapılmadığı görülmüģtür Yılı dıģ denetim SayıĢtay BaĢkanlığı nca yapılacaktır yılı bütçesiyle Fakültemize tahsis edilen ödeneklerin harcama planlaması yapılmıģ ve hazırlanan Ayrıntılı Finans Cetveli ve Harcama Programı Cetvelleri Maliye Bakanlığınca uygun görüldükten sonra, bu cetvelde yer alan ödeneklerin yıllık kullanılabilir kısmından, Personel giderleri ve personel giderlerine dayalı sosyal güvenlik kurumlarının devlet prim giderleri için 75 adet mali iģlem gerçekleģtirilmiģ ve toplam TL harcama yapılmıģtır. Mal ve hizmet alımları ihtiyaçlarını karģılamak için 94 adet mali iģlem gerçekleģtirilmiģ ve toplam TL harcama yapılmıģtır Mali yılında Fakültemizce; Kurum içi ve kurum dıģı olmak üzere, 1966 adet yazıģma yapılmıģtır. Fakültemizin demirbaģ, donanım ve sarf ihtiyaçlarını karģılamak üzere alınan mal ve malzemelerden ; 15

16 DEMĠRBAġ : 2012 yılından devreden kalem sayısı : Yok 2013 yılında giren kalem sayısı : yılında çıkan kalem sayısı : 16 SARF : 2012 yılından devreden kalem sayısı : Yok 2013 yılında giren kalem sayısı : yılında çıkan kalem sayısı : 515 DemirbaĢ ve sarf malzemelerin giriģ-çıkıģ iģlemleri olarak 531 adet iģlem yapılmıģtır yılı sonu itibariyle yapılması gereken sayım iģlemleri 2014 Ocak ayı içerisinde yapılmıģtır. B- PERFORMANS BĠLGĠLERĠ Faaliyet ve Proje Bilgileri; Personel ve Yazı ĠĢleri yukarıda belirtilen iģlemler doğrultusunda 2013 yılı itibariyle; giden evrak 854, gelen evrak 1112 olmak üzere, toplam 1966 iģlem yapmıģtır. 2. Tahakkuk Birimi; yukarıda belirtilen iģlemler doğrultusunda 41 adet (ek ders), 34 adet maaģ ödemesi, 12 adet telefon-faks gideri ödemesi, 44 adet yurt içi geçici görev yolluğu ödemesini içeren toplam 131 iģlem yapmıģtır. Yolluklar için toplam TL, telefon ve faks giderleri için toplam 650 TL, ek ders ücretleri, normal öğretim için toplam TL ödeme yapılmıģtır. Personel giderleri kalemi içerisinde maaģlar için TL, Emekli Sandığı na TL ödeme bordrosu hazırlanmıģtır. 3. Eczacılık Fakültesinde öğretim elemanlarının 2013 yılı itibariyle; 1 kiģi, 3 (üç) ay süre ile Almanya Germany Center Esearch Center (dkfz) Heidilberg de araģtırma yapmak üzere Almanya ya, 1 kiģi, Türk Farmasötik Teknoloji AraĢtırmacıları Derneği tarafından düzenlenen Orphan Durgs/Yetim Ġlaçlar konulu toplantı için Ġstanbul a, 1 kiģi, EPF (European Polymer Federation) kongresi için Ġtalya ya, 1 kiģi, Ankara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi nin düzenlediği EAFP Annual Conference 2013 (19. Avrupa Eczacılık Fakülteleri Birliği Kongresi) isimli kongre için Ankara ya, 4 öğretim elemanı ve 26 öğrenci, Ġstanbul da faaliyet gösteren ilaç Ģirketlerinin üretim tesislerini ve AR-GE laboratuvarlarını kapsayan teknik gezi için Ġstanbul a, 1 kiģi, Dekanlar toplantısı için Trabzon a, 1 kiģi, Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı nın Ankara da düzenlediği Prostat Kanser Türlerine KarĢı Etkili Yeni Metal Komplekslerinin Ġlaç Etkin Maddesi olarak GeliĢtirilmesi konulu panel için Ankara ya, 1 kiģi, Uludağ Üniversitesi nin Bursa da düzenlediği Kromatografi Kongresi ne, Öksürük ve Soğuk Algınlığı ġuruplarında; Psödoefedrin Hidroklorür, Feniramin Maleat, Asetaminofen, Guafinesin, Prilamin Maleat, Klorfeniramin Maleat, Triprolidin Hiraklorür, Dekstrometorfan Hidrobromür ve Difenhidramin Hidroklorürün HPLC Yöntemiyle EĢ Zamanlı Tayini isimli poster sunumu için Bursa ya

17 1 kiģi, Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı nın çağrısıyla Yeni Platelet Ġnhibütörü Tuzların Ġlaç Etkin Maddesi olarak GeliĢtirilmesi ve Aktivitelerinin AraĢtırılması baģlıklı SAN-TEZprojesinin sunumu yapması için, Ankara ya, 1 kiģi, Türkiye Ġlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu nun düzenlediği Multidisipliner Kozmetik YaklaĢımlar ve Sektörel Değerlendirme isimli sempozyum için Ankara ya, 1 kiģi, Nanocarriers for gene silencing therapeutics, N11 Durg Delivery Course (Ġlaç TaĢınması Kursu) isimli kurs için, Danimarka ya, 1 kiģi, Doktora Jüri Üyeliği için Mersin e, 1 kiģi, GAP BiyoçeĢitlilik Sempozyumu için ġanlıurfa ya, 1 kiģi, Bezm-i Alem Üniversitesi Ödül Töreni için Ġstanbul a, 1 kiģi, Bitki Materyali Toplamak ve Bahçe Düzenlemesi ile Ġlgili Bilgi Alma üzere Ġstanbul a, 1 kiģi, Marmara Üniversitesi BAPKO Projesi nde araģtırmacı olarak Ġstanbul a, 2 kiģi, Ġlaç AraĢtırmalarında Uygulamalı Moleküler Modelleme ve Simülasyon Teknikleri kursu için Ankara ya, 3 kiģi, XXV. Ulusal Biyokimya Kongresi ne katılmak üzere Ġzmir e, 6 kiģi, 2nd International Conference on New Treds in Chemometrics and Application isimli kongre için Ankara ya, 1 kiģi, Dekanlar Toplantısı için Ankara ya, 1 kiģi, Türk Sağlık Konseyi toplantısı için Isparta ya, 1 kiģi, 3. Ulusal Laboratuvar Hayvanları Bilim Kongresi ne katılmak üzere Kayseri ye, 1 kiģi, Türk Eczacıları Birliği Eczacılık Akademisi nin düzenlediği DanıĢma Kurulu toplantısı için Ankara ya, 4 kiģi, Eğitim Öğretim ve Akademik ĠĢbirliği toplantısı için Ankara ya, 2 kiģi, Kozmetovijilans Konferansı için Ankara ya, 1 kiģi, XI. International Ethnobotany Symposio isimli sempozyuma katılmak üzere Antalya ya, 9 kiģi, International Multidisiplinary Symposium on Drug Research-Development isimli sempozyum için Antalya ya, 1 kiģi, Türk Eczacıları Birliği nin 39. Olağan Büyük Kongresi ne katılmak üzere Ankara ya, Dekanlığımızdan izinli olarak görevlendirilmiģtir. Bu dönemde eğitim-öğretim faaliyeti devam etmiģtir. 2- Performans Sonuçlarının Değerlendirilmesi Dekanlığımıza bağlı birimler ve bölümler birbirleri ile uyum içerisinde çalıģmalarını sürdürmektedirler. Eğitim projeksiyon cihazları kullanılarak teknoloji destekli olarak yürütülmektedir. Uygulama derslerimizin daha verimli olabilmesi için sınıflar Laboratuvar Ģartları göz önünde bulundurularak ĢubelendirilmiĢtir. Fakültemizde eğitim ve araģtırma kalitesi ve altyapısı her geçen gün daha fazla artmaktadır. 17

18 YAYIN TÜRÜ SAYISI Uluslararası Makale 27 Ulusal Makale 5 Uluslararası Bildiri 28 Ulusal Bildiri 2 Kitap 1 BĠLĠMSEL ARAġTIRMA PROJE SAYISI 2013 Projeler Önceki Yıldan Devreden Yıl Ġçinde Eklenen Toplam Yıl Ġçinde Tamamlanan SAN-TEZ TÜBĠTAK A.B B.A.P DĠĞER TOPLAM

19 IV. KURUMSAL KABĠLĠYET VE KAPASĠTENĠN DEĞERLENDĠRĠLMESĠ Güçlü Yönler, Zayıf Yönler, Fırsatlar, Tehditler Programın Güçlü Yönleri : Eğitim-öğretimde kullanılan temel laboratuar cihazlarının büyük ölçüde yeterli olması Öğrenci sayısının az olması nedeni ile etkileģerek öğretme yöntemlerinin uygulanabilir olması Dersliklerde modern ders verme donanımının varlığı Yeterli biliģim ağ donanımının varlığı Diğer Eczacılık Fakülteleri ile, eğitim konusunda iģbirliği AraĢtırma faaliyetlerinde kullanılan ekipmanların yeni olması Malatya ilinin karayolu ve havayolu ulaģımı açısından diğer Doğu Anadolu kentlerine göre avantajlı konumda bulunması, nispeten canlı bir ekonomiye sahip olması Türk Eczacılar Birliği ve Eczacılar Odasının desteği Genç akademisyen sayısının fazla olması Özverili idari personelin olması GeliĢmekte olan bir fakülte olması sebebiyle ihtiyaçlarının Rektörlük makamınca öncelikli olarak değerlendirilmesi ve karģılanması Programın Zayıf Yönleri : AraĢtırma-Eğitim: Anabilim dalları arasında donanım paylaģımı ve iģbirliğinin yetersizliği AraĢtırma görevlisi sayısının yetersizliği Öğretim elemanının sayısının ve dağılımının yeterli olmaması Sınıflarda ses yalıtımının yeterince sağlanamamıģ olması Öğrencilerin yakın mesafede faydalanabilecekleri fotokopi hizmetinin bulunmaması Alt yapının kısmen yeterli olmasına rağmen akademik çalıģma ortamının sağlanamamıģ olması Üniversite dıģında ulusal ve uluslar arası proje imkanlarının yeterince değerlendirilememesi Öğretim elemanı ve öğrenci değiģimleri için yurtiçi ve yurtdıģındaki üniversitelerle iģ birliği yapılamaması KurumsallaĢmanın ve kurumsal kimliğin yeterince geliģmemiģ olması Yabancı dil eğitiminin yetersizliği Eczacılık Bilimleri meslek derslerini verecek olan öğretim üyelerinin yeterli sayıda bulunmaması sebebiyle diğer üniversitelerden gelen öğretim üyelerince verilen derslerin yoğun bir Ģekilde uygulanması, bunun sonucunda öğrencinin sıkılması, derse olan ilgisinin azalması AraĢtırma Laboratuar sayısının yetersizliği Fiziki mekan yetersizliği ÇalıĢanlar arası iletiģim ve bilgilendirme eksikliği Öğrenci rehberlik hizmetlerinin yetersizliği Öğrencilerin ortak kullanımına yönelik bilgisayar laboratuvarı olmaması 19

20 Personel Birey ve birim bazında performans değerlendirmesinin olmayıģı Personelin hizmet içi eğitiminin yetersizliği Personel sayısının yetersizliği Mali Proje dıģı desteğin olmayıģı Döner sermaye kaynağının yetersizliği Sosyal Öğrencilerin ve personelin kullandığı ortak alanların yetersizliği Fırsatlar : Genel sağlık konusunda toplumun geliģen bilinci Toplumun ilaç ve eczacılık ile ilgili çeģitli konularda bilgilendirilme talebi Avrupa Birliğine giriģ süreci AraĢtırmalara destek sağlayacak ulusal veya uluslar arası bilimsel destek ve mesleki kurumların varlığı GeliĢmekte olan ilaç endüstrisi ÇalıĢma alanlarının çeģitliliği Diğer Üniversiteleri ile yapılan öğretim üyesi yetiģtirme programlarında iģbirliği protokolü Eczacılık bilimleri ile ilgili alanlarda çok sayıda toplantı düzenleniyor olması Eczacılık meslek kuruluģlarının aktif olması Ġnternet ve kütüphane kaynaklarının artması Öğrenci sayısının az olmasından eğitim kalitesinin artıyor olması Öğretim üyelerinin eğitim ihtiyaçlarına yönelik ders notu ve kaynak kitap yazma ve yayınlama olanağının mevcut olması Tehditler: Vakıf ve yurt dıģındaki üniversitelerin beyin göçüne neden olması Akademik personele özellikle araģtırma görevlilerine ödenen düģük ücret Yeni Eczacılık Fakültelerinin açılması Kurumlar arası koordinasyon yetersizliği Siyasi ve ekonomik istikrarsızlık riski Öğrenci afları Kötü eczacılık uygulamaları ve bunların görsel ve yazılı basında yer almaları Lisans eğitimi sonrası lisansüstü eğitimin tercih edilmemesi 20

21 ĠÇ KONTROL GÜVENCE BEYANI Ġnönü Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Harcama Yetkilisi olarak yetkim dâhilinde; Bu raporda yer alan bilgilerin güvenilir, tam ve doğru olduğunu beyan ederim. Bu raporda açıklanan faaliyetler için bütçe ile tahsis edilmiģ kaynakların, planlanmıģ amaçlar doğrultusunda ve iyi mali yönetim ilkelerine uygun olarak kullanıldığını ve iç kontrol sisteminin iģlemlerin yasallık ve düzenliliğine iliģkin yeterli güvenceyi sağladığını bildiririm. Bu güvence, üst yönetici olarak sahip olduğum bilgi ve değerlendirmeler, benden önceki yöneticiden almıģ olduğum bilgiler, iç kontroller, iç denetçi raporları ile SayıĢtay raporları gibi bilgim dâhilindeki hususlara dayanmaktadır. Burada raporlanmayan, idarenin menfaatlerine zarar veren herhangi bir husus hakkında bilgim olmadığını beyan ederim. 27/01/2014 Prof.Dr.Ġsmail ÖZDEMĠR Dekan V. 21

ECZACILIK FAKÜLTESĠ FAALĠYET RAPORU (2014) (01.01.2014-31.12.2014)

ECZACILIK FAKÜLTESĠ FAALĠYET RAPORU (2014) (01.01.2014-31.12.2014) ĠNÖNÜ ÜNĠVERSĠTESĠ ECZACILIK FAKÜLTESĠ FAALĠYET RAPORU (2014) (01.01.2014-31.12.2014) 1 ĠÇĠNDEKĠLER ÜST YÖNETĠCĠ SUNUġU 3 I- GENEL BĠLGĠLER 4 A- Misyon ve Vizyon... 4 B- Görev,Yetkive Sorumluluklar....

Detaylı

2012 YILI SOSYAL BĠLĠMLER ENSTĠTÜSÜ FAALĠYET RAPORU

2012 YILI SOSYAL BĠLĠMLER ENSTĠTÜSÜ FAALĠYET RAPORU 2012 YILI SOSYAL BĠLĠMLER ENSTĠTÜSÜ FAALĠYET RAPORU ĠÇĠNDEKĠLER ÜST YÖNETĠCĠ SUNUġU I- GENEL BĠLGĠLER A- Misyon ve Vizyon.. B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... C- Ġdareye ĠliĢkin Bilgiler.... 1- Fiziksel

Detaylı

2011 YILI Gazi Üniversitesi Maliye Meslek Yüksekokulu Birim Faaliyet Raporu

2011 YILI Gazi Üniversitesi Maliye Meslek Yüksekokulu Birim Faaliyet Raporu 2011 YILI Gazi Üniversitesi Maliye Meslek Yüksekokulu Birim Faaliyet Raporu 1 İÇİNDEKİLER ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon.. B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... C- İdareye İlişkin

Detaylı

N E C M E T T İ N E R B A K A N ÜNİVERSİTESİ

N E C M E T T İ N E R B A K A N ÜNİVERSİTESİ N E C M E T T İ N E R B A K A N ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI EREĞLİ KEMAL AKMAN MESLEK YÜKSEKOKULU FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER BİRİM YÖNETİCİSİNİN SUNUŞU İÇİNDEKİLER I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon B-

Detaylı

2015 YILI. DĠġ HEKĠMLĠĞĠ FAKÜLTESĠ FAALĠYET RAPORU

2015 YILI. DĠġ HEKĠMLĠĞĠ FAKÜLTESĠ FAALĠYET RAPORU N E C M E T T Ġ N E R B A K A N ÜNĠVERSĠTESĠ 2015 YILI DĠġ HEKĠMLĠĞĠ FAKÜLTESĠ FAALĠYET RAPORU ĠÇĠNDEKĠLER BĠRĠM YÖNETĠCĠSĠNĠN SUNUġU ĠÇĠNDEKĠLER I- GENEL BĠLGĠLER A- Misyon ve Vizyon B- Yetki, Görev ve

Detaylı

ORTAK DERSLER BÖLÜM BAŞKANLIĞI

ORTAK DERSLER BÖLÜM BAŞKANLIĞI ORTAK DERSLER BÖLÜM BAŞKANLIĞI İçindekiler SUNUŞ... 2 I- GENEL BİLGİLER... 3 A. Misyon ve Vizyon... 3 1. Misyon (Özgörev);... 3 2. Vizyon (Özgörüş);... 3 B. Yetki, Görev ve Sorumluluklar... 3 C. Birime

Detaylı

EĞİTİM FAKÜLTESİ AKADEMİK_İDARİ_HİZMETLER

EĞİTİM FAKÜLTESİ AKADEMİK_İDARİ_HİZMETLER EĞİTİM FAKÜLTESİ AKADEMİK_İDARİ_HİZMETLER Akademik Personel Hizmet Alanları Sayısı (Adet) Alanı (m 2 ) Kullanan Kişi Sayısı Çalışma Odası 51 720 85 Öğretim Elemanı Dinlenme Odası - - - Toplam 51 720 85

Detaylı

HĠTĠT ÜNĠVERSĠTESĠ. SÜREKLĠ EĞĠTĠM UYGULAMA VE ARAġTIRMA MERKEZĠ FAALĠYET RAPORU

HĠTĠT ÜNĠVERSĠTESĠ. SÜREKLĠ EĞĠTĠM UYGULAMA VE ARAġTIRMA MERKEZĠ FAALĠYET RAPORU HĠTĠT ÜNĠVERSĠTESĠ SÜREKLĠ EĞĠTĠM UYGULAMA VE ARAġTIRMA MERKEZĠ FAALĠYET RAPORU 2012 ĠÇĠNDEKĠLER ÜST YÖNETĠCĠ SUNUġU I- GENEL BĠLGĠLER A- Misyon ve Vizyon.. B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... C- Ġdareye

Detaylı

TRAKYA ÜNİVERSİTESİ FEN FAKÜLTESİ 2015 MALİ YILI BİRİM FAALİYET RAPORU

TRAKYA ÜNİVERSİTESİ FEN FAKÜLTESİ 2015 MALİ YILI BİRİM FAALİYET RAPORU TRAKYA ÜNİVERSİTESİ FEN FAKÜLTESİ 2015 MALİ YILI BİRİM FAALİYET RAPORU 1 İÇİNDEKİLER I- GENEL BİLGİLER... A- Misyon ve Vizyon... B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... C- Birime İlişkin Bilgiler... 1- Fiziksel

Detaylı

T.C TRAKYA ÜNİVERSİTESİ SINAV UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ 2015 MALİ YILI FAALİYET RAPORU

T.C TRAKYA ÜNİVERSİTESİ SINAV UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ 2015 MALİ YILI FAALİYET RAPORU T.C TRAKYA ÜNİVERSİTESİ SINAV UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ 2015 MALİ YILI FAALİYET RAPORU SUNUŞ Üniversitemiz Rektörlüğü nün, Sınav Uygulama ve Araştırma Merkezi kurulması konusundaki talebi, 04/12/2013

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETİM KURULU BAŞKANLIĞI YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI FAALİYET RAPORU HAZIRLAMA REHBERİ

YÜKSEKÖĞRETİM KURULU BAŞKANLIĞI YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI FAALİYET RAPORU HAZIRLAMA REHBERİ YÜKSEKÖĞRETİM KURULU BAŞKANLIĞI YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI FAALİYET RAPORU HAZIRLAMA REHBERİ 2006 YILI..ÜNĠVERSĠTESĠ FAALĠYET RAPORU (BĠRĠMLER ĠÇĠN FAKÜLTE/YO/MYO/ENSTĠTÜ/DAĠRE BAġKANLIĞI/HUKUK MÜġAVĠRLĠĞĠ)

Detaylı

T.C. ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI

T.C. ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI T.C. ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI 2015 YILI BİRİM FAALİYET RAPORU ANKARA, OCAK 2016 1 İçindekiler BİRİM YÖNETİCİ SUNUŞU... 3 I. GENEL BİLGİLER... 4 I.I.

Detaylı

ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI 2013 YILI FAALİYET RAPORU

ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI 2013 YILI FAALİYET RAPORU ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI 2013 YILI FAALİYET RAPORU HAKKARİ ŞUBAT 2014 İÇİNDEKİLER BİRİM YÖNETİCİSİNİN SUNUŞU.... 1 I- GENEL BİLGİLER...... 2 A. MİSYON VE VİZYON..... 2 B. YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR..

Detaylı

2014 YILI FAALİYET RAPORU

2014 YILI FAALİYET RAPORU N E C M E T T Ġ N E R B A K A N ÜNĠVERSĠTESĠ 2014 YILI SEYDİŞEHİR MESLEK YÜKSEKOKULU FAALİYET RAPORU ĠÇĠNDEKĠLER BİRİM YÖNETİCİSİNİN SUNUŞU İÇİNDEKİLER I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon B- Yetki, Görev

Detaylı

C. ĠDAREYE ĠLĠġKĠN BĠLGĠLER

C. ĠDAREYE ĠLĠġKĠN BĠLGĠLER DĠCLE ÜNĠVERSĠTESĠ REKTÖRLÜĞÜ BĠLGĠ ĠġLEM DAĠRE BAġKANLIĞI FAALĠYET RAPORU 2013 BĠRĠM-YÖNETĠCĠ SUNUġU 1 GENEL BĠLGĠLER A-MĠSYON VE VĠZYON a) Misyon: insan odaklı çözümleri sağlayarak her zaman ve her yerde

Detaylı

FEN BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ FEN BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ 2014 MALĠ YILI FAALĠYET RAPORU

FEN BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ FEN BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ 2014 MALĠ YILI FAALĠYET RAPORU FEN BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ FEN BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ 2014 MALĠ YILI FAALĠYET RAPORU SUNUġ (Harcama Yetkilisi)... 3 I- GENEL BĠLGĠLER... 4 A. Misyon ve Vizyon...4 B. Yetki, Görev ve Sorumluluklar...4 C. Ġdareye

Detaylı

BATMAN ÜNĠVERSĠTESĠ ĠKTĠSADĠ VE ĠDARĠ BĠLĠMLER FAKÜLTESĠ

BATMAN ÜNĠVERSĠTESĠ ĠKTĠSADĠ VE ĠDARĠ BĠLĠMLER FAKÜLTESĠ BATMAN ÜNĠVERSĠTESĠ ĠKTĠSADĠ VE ĠDARĠ BĠLĠMLER FAKÜLTESĠ 2014 YILI BĠRĠM FAALĠYET RAPORU SUNUġ 2010 yılında kurulan fakültemizin misyon ve vizyonuna paralel olarak yetki, görev ve sorumlulukları, amaç

Detaylı

2012 MALİ YILI PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI BİRİM FAALİYET RAPORU

2012 MALİ YILI PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI BİRİM FAALİYET RAPORU 2012 MALİ YILI PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI BİRİM FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER SUNUŞ I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon.. B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... C- İdareye İlişkin Bilgiler.... 1- Fiziksel

Detaylı

2014 YILI KĠLĠS 7 ARALIK ÜNĠVERSĠTESĠ SOSYAL BĠLĠMLER ENSTĠTÜSÜ FAALĠYET RAPORU

2014 YILI KĠLĠS 7 ARALIK ÜNĠVERSĠTESĠ SOSYAL BĠLĠMLER ENSTĠTÜSÜ FAALĠYET RAPORU 2014 YILI KĠLĠS 7 ARALIK ÜNĠVERSĠTESĠ SOSYAL BĠLĠMLER ENSTĠTÜSÜ FAALĠYET RAPORU İÇİNDEKİLER SUNUġ... 4 I- GENEL BĠLGĠLER... 5 A. Misyon ve Vizyon... 5 B. Yetki, Görev ve Sorumluluklar... 6 Müdürün Görevleri...

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETİM KURULU BAŞKANLIĞI YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI FAALİYET RAPORU HAZIRLAMA REHBERİ

YÜKSEKÖĞRETİM KURULU BAŞKANLIĞI YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI FAALİYET RAPORU HAZIRLAMA REHBERİ YÜKSEKÖĞRETİM KURULU BAŞKANLIĞI YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI FAALİYET RAPORU HAZIRLAMA REHBERİ 2006 YILI..ÜNİVERSİTESİ FAALİYET RAPORU (BİRİMLER İÇİN FAKÜLTE/YO/MYO/ENSTİTÜ/DAİRE BAŞKANLIĞI/HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ)

Detaylı

RECEP TAYYĠP ERDOĞAN ÜNĠVERSĠTESĠ 2016 YILI. TÜRKÇE ÖĞRETĠMĠ UYGULAMA ve ARAġTIRMA MERKEZĠ FAALĠYET RAPORU

RECEP TAYYĠP ERDOĞAN ÜNĠVERSĠTESĠ 2016 YILI. TÜRKÇE ÖĞRETĠMĠ UYGULAMA ve ARAġTIRMA MERKEZĠ FAALĠYET RAPORU RECEP TAYYĠP ERDOĞAN ÜNĠVERSĠTESĠ 2016 YILI TÜRKÇE ÖĞRETĠMĠ UYGULAMA ve ARAġTIRMA MERKEZĠ FAALĠYET RAPORU Rize 2017 1 1-SUNUġ Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Türkçe

Detaylı

2009 YILI HĠTĠT ÜNĠVERSĠTESĠ FEN BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ FAALĠYET RAPORU

2009 YILI HĠTĠT ÜNĠVERSĠTESĠ FEN BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ FAALĠYET RAPORU 2009 YILI HĠTĠT ÜNĠVERSĠTESĠ FEN BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ FAALĠYET RAPORU BĠRĠM / ÜST YÖNETĠCĠ SUNUġU... 3 I- GENEL BĠLGĠLER... 4 A. Misyon ve Vizyon... 4 B. Yetki, Görev ve Sorumluluklar... 4 C. Ġdareye ĠliĢkin

Detaylı

2015 YILI FAALĠYET RAPORU

2015 YILI FAALĠYET RAPORU N E C M E T T İ N E R B A K A N ÜNİVERSİTESİ 2015 YILI MÜHENDĠSLĠK VE MĠMARLIK FAKÜLTESĠ FAALĠYET RAPORU İÇİNDEKİLER BĠRĠM YÖNETĠCĠSĠNĠN SUNUġU ĠÇĠNDEKĠLER I- GENEL BĠLGĠLER A- Misyon ve Vizyon B- Yetki,

Detaylı

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İçindekiler SUNUŞ... 2 I- GENEL BİLGİLER... 3 A. Misyon ve Vizyon... 3 1. Misyon (Özgörev);... 3 2. Vizyon (Özgörüş);... 3 B. Yetki, Görev ve Sorumluluklar... 3 1. Yetki... 3

Detaylı

T.C. GÜMÜġHANE ÜNĠVERSĠTESĠ ĠLETĠġĠM FAKÜLTESĠ 2009 MALĠ YILI BĠRĠM FAALĠYET RAPORU

T.C. GÜMÜġHANE ÜNĠVERSĠTESĠ ĠLETĠġĠM FAKÜLTESĠ 2009 MALĠ YILI BĠRĠM FAALĠYET RAPORU T.C. GÜMÜġHANE ÜNĠVERSĠTESĠ ĠLETĠġĠM FAKÜLTESĠ 2009 MALĠ YILI BĠRĠM FAALĠYET RAPORU Ocak 2010 1 BĠRĠM YÖNETĠCĠSĠNĠN SUNUġU Fakültemiz ilk olarak 10/09/2007 tarihli ve 2007/12598 sayılı Bakanlar Kurulu

Detaylı

Batman Üniversitesi MESLEK YÜKSEKOKULU 2015 MALİ YILI BİRİM FAALİYET RAPORU

Batman Üniversitesi MESLEK YÜKSEKOKULU 2015 MALİ YILI BİRİM FAALİYET RAPORU Batman Üniversitesi MESLEK YÜKSEKOKULU 2015 MALİ YILI BİRİM FAALİYET RAPORU Batman 2015 İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ.....3 I GENEL BİLGİLER A MİSYON VE MİSYON... 4 B YETKİ GÖREV VE SORUMLULUKLAR.5 C İDAREYE İLİŞKİN

Detaylı

HĠTĠT ÜNĠVERSĠTESĠ FEN BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ MALĠ YILI FAALĠYET RAPORU

HĠTĠT ÜNĠVERSĠTESĠ FEN BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ MALĠ YILI FAALĠYET RAPORU HĠTĠT ÜNĠVERSĠTESĠ FEN BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ 2011 MALĠ YILI FAALĠYET RAPORU Hiçbir şeye ihtiyacımız yok, yalnız bir şeye ihtiyacımız vardır; Çalışkan olmak! BĠRĠM / ÜST YÖNETĠCĠ SUNUġU... 3 I- GENEL BĠLGĠLER...

Detaylı

TC. GÜMÜġHANE ÜNĠVERSĠTESĠ

TC. GÜMÜġHANE ÜNĠVERSĠTESĠ TC. GÜMÜġHANE ÜNĠVERSĠTESĠ TORUL MESLEK YÜKSEKOKULU 2012 MALĠ YILI BĠRĠM FAALĠYET RAPORU OCAK 2013 ĠÇĠNDEKĠLER ÜST YÖNETĠCĠ SUNUġU I- GENEL BĠLGĠLER A- Misyon ve Vizyon.. B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar...

Detaylı

2013 YILI GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ GENEL SEKRETERLİK FAALİYET RAPORU

2013 YILI GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ GENEL SEKRETERLİK FAALİYET RAPORU 2013 YILI GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ GENEL SEKRETERLİK FAALİYET RAPORU Bağlarbaşı Mahallesi/Gümüşhane/ TÜRKİYE Tel : 0 456 233 75 50 Fax : 0 456 233 74 27 İÇİNDEKİLER ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU I- GENEL BİLGİLER

Detaylı

Kuruluş. Misyon. Vizyon. Amaçlar ve Hedefler. Eğitim-öğretim alt yapısı. Fakülte Bina Proje Süreci. Akademik Kadro Dağılımı.

Kuruluş. Misyon. Vizyon. Amaçlar ve Hedefler. Eğitim-öğretim alt yapısı. Fakülte Bina Proje Süreci. Akademik Kadro Dağılımı. Kuruluş Misyon Vizyon Amaçlar ve Hedefler Eğitim-öğretim alt yapısı Fakülte Bina Proje Süreci Akademik Kadro Dağılımı Eylem Planı Stratejik Plan Faaliyet Raporu KURULUŞ Kuruluş Raporunun Hazırlanması Ve

Detaylı

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ POZANTI MESLEK YÜKSEKOKULU STRATEJİK PLANI 2014-2018

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ POZANTI MESLEK YÜKSEKOKULU STRATEJİK PLANI 2014-2018 ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ POZANTI MESLEK YÜKSEKOKULU STRATEJİK PLANI 2014-2018 Çukurova Üniversitesi Pozantı Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü 2014 İÇİNDEKİLER HARCAMA YETKİLİSİ SUNUŞU 2 I- GENEL BİLGİLER 3 A-

Detaylı

T.C. ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEKE MESLEK YÜKSEKOKULU STRATEJİK PLAN (2014 2018)

T.C. ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEKE MESLEK YÜKSEKOKULU STRATEJİK PLAN (2014 2018) T.C. ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEKE MESLEK YÜKSEKOKULU STRATEJİK PLAN (2014 2018) ADANA / FEKE MART 2014 1 İÇİNDEKİLER Sayfa No 1. GENEL BİLGİLER...3 1.1. Tarihçe...4 1.2. Organizasyon Şeması...5 1.3. Fiziki

Detaylı

Evrak Tarih ve Sayısı: 02/07/2014-12732

Evrak Tarih ve Sayısı: 02/07/2014-12732 Evrak Tarih ve Sayısı: 02/07/2014-12732 T.C. KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ İslami İlimler Fakültesi Dekanlığı *BE6LB1S2* Sayı : 23987327-612.01.01- Konu: Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem

Detaylı

TRAKYA ÜNİVERSİTESİ 2014 MALİ YILI BİRİM FAALİYET RAPORU

TRAKYA ÜNİVERSİTESİ 2014 MALİ YILI BİRİM FAALİYET RAPORU TRAKYA ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu 2014 MALİ YILI BİRİM FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar C- Birime

Detaylı

2013 YILI OCAK-HAZĠRAN DÖNEMĠ KURUMSAL MALĠ DURUM VE BEKLENTĠLER RAPORU

2013 YILI OCAK-HAZĠRAN DÖNEMĠ KURUMSAL MALĠ DURUM VE BEKLENTĠLER RAPORU 2013 YILI OCAK-HAZĠRAN DÖNEMĠ KURUMSAL MALĠ DURUM VE BEKLENTĠLER RAPORU Kamuda stratejik yönetim anlayıģının temelini oluģturan kaynakların etkili ve verimli bir Ģekilde kullanılması ilkesi çerçevesinde,

Detaylı

2010 YILI BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI FAALİYET RAPORU

2010 YILI BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI FAALİYET RAPORU 2010 YILI BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI FAALİYET RAPORU 1 İçindekiler I. GENEL BİLGİLER... 4 A. MİSYON VE VİZYON... 4 A.1. MİSYON... 4 A.2. VİZYON... 4 B. YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR...

Detaylı

MUSTAFA KEMAL ÜNĠVERSĠTESĠ BĠLGĠSAYAR BĠLĠMLERĠ UYGULAMA VE ARAġTIRMA MERKEZĠ YÖNETMELĠĞĠ

MUSTAFA KEMAL ÜNĠVERSĠTESĠ BĠLGĠSAYAR BĠLĠMLERĠ UYGULAMA VE ARAġTIRMA MERKEZĠ YÖNETMELĠĞĠ MUSTAFA KEMAL ÜNĠVERSĠTESĠ BĠLGĠSAYAR BĠLĠMLERĠ UYGULAMA VE ARAġTIRMA MERKEZĠ YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Mustafa Kemal Üniversitesi

Detaylı

MARMARA ÜNİVERSİTESİ 2012 YILI ÇEVRE SORUNLARI UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ FAALİYET RAPORU

MARMARA ÜNİVERSİTESİ 2012 YILI ÇEVRE SORUNLARI UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ FAALİYET RAPORU MARMARA ÜNİVERSİTESİ 2012 YILI ÇEVRE SORUNLARI UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU.. 3 I- GENEL BİLGİLER...4 A- Misyon ve Vizyon....4 B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar.....4

Detaylı

N E C M E T T Ġ N E R B A K A N ÜNĠVERSĠTESĠ

N E C M E T T Ġ N E R B A K A N ÜNĠVERSĠTESĠ N E C M E T T Ġ N E R B A K A N ÜNĠVERSĠTESĠ 2014 YILI HAVACILIK VE UZAY BĠLĠMLERĠ FAKÜLTESĠ FAALĠYET RAPORU Ocak 2015, Konya 1 ĠÇĠNDEKĠLER BĠRĠM YÖNETĠCĠSĠNĠN SUNUġU ĠÇĠNDEKĠLER I. GENEL BĠLGĠLER A. Misyon

Detaylı

2016 YILI FAALİYET RAPORU

2016 YILI FAALİYET RAPORU N E C M E T T İ N E R B A K A N ÜNİVERSİTESİ 2016 YILI MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER BİRİM YÖNETİCİSİNİN SUNUŞU İÇİNDEKİLER I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon B- Yetki,

Detaylı

SUNUŞ... 1 I- GENEL BİLGİLER...

SUNUŞ... 1 I- GENEL BİLGİLER... İçindekiler SUNUŞ... 1 I- GENEL BİLGİLER... 2 A. Misyon ve Vizyon... 2 1. Misyon (Özgörev);... 2 2. Vizyon (Özgörüş);... 2 B. Yetki, Görev ve Sorumluluklar... 2 1.Yetki... 2 2.Görev... 2 3.Sorumluluk...

Detaylı

RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ 2015 YILI MERKEZİ ARAŞTIRMA LABARATUVARI UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ FAALİYET RAPORU

RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ 2015 YILI MERKEZİ ARAŞTIRMA LABARATUVARI UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ FAALİYET RAPORU RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ 2015 YILI MERKEZİ ARAŞTIRMA LABARATUVARI UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ FAALİYET RAPORU Rize 2016 1 1-SUNUŞ Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Merkezi Araştırma Laboratuvarı

Detaylı

SUNUŞ... 1 I- GENEL BİLGİLER...

SUNUŞ... 1 I- GENEL BİLGİLER... İçindekiler SUNUŞ... 1 I- GENEL BİLGİLER... 2 A. Misyon ve Vizyon... 2 1. Misyon (Özgörev);... 2 2. Vizyon (Özgörüş);... 2 B. Yetki, Görev ve Sorumluluklar... 2 1.Yetki... 2 2.Görev... 2 3.Sorumluluk...

Detaylı

SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ 2012 YILI FALİYET RAPORU

SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ 2012 YILI FALİYET RAPORU SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ 2012 YILI FALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER ; 1- Üst Yönetici Sunuşu 2- Genel Bilgiler 3- Misyon 4- Vizyon 5- Fiziki Yapı; 5-a ) Örgüt Yapısı 5-b ) Enstitü Yönetim Kurulu 5-c ) Enstitü

Detaylı

SAĞLIK BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ 2013 YILI FAALĠYET RAPORU

SAĞLIK BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ 2013 YILI FAALĠYET RAPORU SAĞLIK BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ 2013 YILI FAALĠYET RAPORU İÇİNDEKİLER ; 1- Üst Yönetici Sunuşu 2- Genel Bilgiler 3- Misyon 4- Vizyon 5- Fiziki Yapı; 5-a ) Örgüt Yapısı 5-b ) Enstitü Yönetim Kurulu 6- Bilgi

Detaylı

ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ

ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI 2014 YILI BİRİM FAALİYET RAPORU OCAK/ 2015, ANKARA BİRİM YÖNETİCİ SUNUŞU 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu nun 41. Maddesi

Detaylı

T.C. AMASYA ÜNİVERSİTESİ

T.C. AMASYA ÜNİVERSİTESİ T.C. AMASYA ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ DEKANLIĞI 2011 - YILI BİRİM FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER BİRİM YÖNETİCİSİNİN SUNUŞU I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar C-

Detaylı

ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ PERFORMANS ANALİZİ

ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ PERFORMANS ANALİZİ ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ.4. Eğitim Alanları PERFORMANS ANALİZİ Adı Sayısı Alanı (m²) Toplam Kapasite (Kişi) Sınıf 0 650 Anfi 0 650 Bilgisayar Laboratuvarı 4 00 Araştırma Laboratuvarı

Detaylı

Evrak Tarih ve Sayısı: 30/06/2014-12523

Evrak Tarih ve Sayısı: 30/06/2014-12523 Evrak Tarih ve Sayısı: 30/06/2014-12523 T.C. KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi Dekanlığı *BEA5B1FN* Sayı : 34069406-612.01.01- Konu: Süreçler REKTÖRLÜK MAKAMINA (Strateji Geliştirme

Detaylı

DIŞ İLİŞKİLER OFİSİ 2015 YILI BİRİM FAALİYET RAPORU

DIŞ İLİŞKİLER OFİSİ 2015 YILI BİRİM FAALİYET RAPORU DIŞ İLİŞKİLER OFİSİ 2015 YILI BİRİM FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER Sayfa 1- Sunuş... 2 2- Misyon ve Vizyon... 3 3- Teşkilat Şeması... 3 4- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... 4 5- Fiziksel Yapı... 7 6- Taşınır

Detaylı

2014 YILI FAALİYET RAPORU

2014 YILI FAALİYET RAPORU N E C M E T T İ N E R B A K A N ÜNİVERSİTESİ 2014 YII EREĞİ EĞİTİM FAKÜTESİ FAAİYET RAPORU İÇİNDEKİER BİRİM YÖNETİCİSİNİN SUNUŞU İÇİNDEKİER I- GENE BİGİER A- Misyon ve Vizyon B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar

Detaylı

T.C. ġirnak ÜNĠVERSĠTESĠ

T.C. ġirnak ÜNĠVERSĠTESĠ T.C. ġirnak ÜNĠVERSĠTESĠ YAPI ĠġLERĠ VE TEKNĠK DAĠRE BAġKANLIĞI 2010 YILI FAALĠYET RAPORU ġirnak - 2010 ĠÇĠNDEKĠLER BĠRĠM YÖNETĠCĠ SUNUġU I- GENEL BĠLGĠLER A- Misyon ve Vizyon.. B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar...

Detaylı

NAMIK KEMAL ÜNĠVERSĠTESĠ SAĞLIK YÜKSEKOKULU 2010 YILI ĠDARE FAALĠYET RAPORU SÜRÜM NO. 1

NAMIK KEMAL ÜNĠVERSĠTESĠ SAĞLIK YÜKSEKOKULU 2010 YILI ĠDARE FAALĠYET RAPORU SÜRÜM NO. 1 NAMIK KEMAL ÜNĠVERSĠTESĠ SAĞLIK YÜKSEKOKULU 2010 YILI ĠDARE FAALĠYET RAPORU SÜRÜM NO. 1 1 ĠÇĠNDEKĠLER ÜST YÖNETĠCĠ SUNUġU.3 I- GENEL BĠLGĠLER...4 A- Misyon ve Vizyon...4 B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar...4

Detaylı

Ç.Ü. KARAİSALI MESLEK YÜKSEKOKULU 2014-2018 YILI STRATEJİK PLANI

Ç.Ü. KARAİSALI MESLEK YÜKSEKOKULU 2014-2018 YILI STRATEJİK PLANI Ç.Ü. KARAİSALI MESLEK YÜKSEKOKULU 2014-2018 YILI STRATEJİK PLANI Adana 2014 Çukurova Üniversitesi Karaisalı Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü, 2014 İÇİNDEKİLER HARCAMA YETKİLİSİ SUNUŞU 2 I- GENEL BİLGİLER 3

Detaylı

T.C. SĠLĠVRĠ BELEDĠYE BAġKANLIĞI ĠNSAN KAYNAKLARI VE EĞĠTĠM MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Ġlke ve Tanımlar

T.C. SĠLĠVRĠ BELEDĠYE BAġKANLIĞI ĠNSAN KAYNAKLARI VE EĞĠTĠM MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Ġlke ve Tanımlar T.C. SĠLĠVRĠ BELEDĠYE BAġKANLIĞI ĠNSAN KAYNAKLARI VE EĞĠTĠM MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Ġlke ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu yönetmeliğin amacı Silivri Belediye BaĢkanlığı

Detaylı

İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ ECZACILIK FAKÜLTESİ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ ECZACILIK FAKÜLTESİ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU 1 Genel Evrak Gelen ve Giden Evrakların Kayıt Altına Alınması Sürekli 2 Gelen Evrak Tüm Resmi Yazışmalar, Dilekçeler v.s. 2 Hafta 3 Fakülte Kurulu Gündem Maddeleri ve Gelen Evrak 4 Fakülte Yönetim Kurulu

Detaylı

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU PERFORMANS ANALİZİ (30.06.2014)

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU PERFORMANS ANALİZİ (30.06.2014) KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU 1.4. Eğitim Alanları PERFORMANS ANALİZİ (30.06.2014) Toplam Kapasite Adı Sayısı Alanı (m²) (Kişi) Sınıf 4 540 120 Anfi Bilgisayar Laboratuvarı

Detaylı

2009 YILI NAMIK KEMAL ÜNĠVERSĠTESĠ SOSYAL BĠLĠMLER MESLEK YÜKSEKOKULU FAALĠYET RAPORU EKĠM 2009/TEKĠRDAĞ

2009 YILI NAMIK KEMAL ÜNĠVERSĠTESĠ SOSYAL BĠLĠMLER MESLEK YÜKSEKOKULU FAALĠYET RAPORU EKĠM 2009/TEKĠRDAĞ 2009 YILI NAMIK KEMAL ÜNĠVERSĠTESĠ SOSYAL BĠLĠMLER MESLEK YÜKSEKOKULU FAALĠYET RAPORU EKĠM 2009/TEKĠRDAĞ 1 ĠÇĠNDEKĠLER SUNUŞ... 3 A. Misyon ve Vizyon... 4 B. Yetki, Görev ve Sorumluluklar... 4 C. Ġdareye

Detaylı

SAĞLIK BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ 2014 YILI FAALĠYET RAPORU

SAĞLIK BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ 2014 YILI FAALĠYET RAPORU SAĞLIK BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ 2014 YILI FAALĠYET RAPORU İÇİNDEKİLER ; 1- Üst Yönetici Sunuşu 2- Genel Bilgiler 3- Misyon 4- Vizyon 5- Fiziki Yapı; 5-a ) Örgüt Yapısı 5-b ) Enstitü Yönetim Kurulu 6- Bilgi

Detaylı

GÜZEL SANATLAR ENSTİTÜSÜ

GÜZEL SANATLAR ENSTİTÜSÜ GÜZEL SANATLAR ENSTİTÜSÜ İçindekiler SUNUŞ... 2 I- GENEL BİLGİLER... 3 A. Misyon ve Vizyon... 3 1. Misyon (Özgörev);... 3 2. Vizyon (Özgörüş);... 3 B. Yetki, Görev ve Sorumluluklar... 3 C. Birime İlişkin

Detaylı

BARTIN ÜNİVERSİTESİ İSLAMİ İLİMLER FAKÜLTESİ 2013 YILI BİRİM FAALİYET RAPORU

BARTIN ÜNİVERSİTESİ İSLAMİ İLİMLER FAKÜLTESİ 2013 YILI BİRİM FAALİYET RAPORU BARTIN ÜNİVERSİTESİ İSLAMİ İLİMLER FAKÜLTESİ 2013 YILI BİRİM FAALİYET RAPORU I-GENEL BİLGİLER KURULUŞ VE TARİHÇE Bakanlar Kurulunun 13.08.2012 tarihli kararına göre, Bartın Üniversitesinde İslami ilimler

Detaylı

DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ T.C. KARABÜK ÜNİVERSİTESİ GÖREV TANIM FORMU

DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ T.C. KARABÜK ÜNİVERSİTESİ GÖREV TANIM FORMU DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ Dekan Görevin Bağlı Bulunduğu Rektör Yardımcısı, Rektör Prof.Dr.İbrahim KÜRTÜL 2547 Sayılı Yüksek Öğretim Kanununda verilen görevleri yapmak. Fakülte kurullarına

Detaylı

2014 YILI FAALĠYET RAPORU

2014 YILI FAALĠYET RAPORU N E C M E T T Ġ N E R B A K A N ÜNĠVERSĠTESĠ 2014 YILI YABANCI DĠLLER YÜKSEKOKULU FAALĠYET RAPORU KONYA 2014 ĠÇĠNDEKĠLER BĠRĠM YÖNETĠCĠSĠNĠN SUNUġU ĠÇĠNDEKĠLER I- GENEL BĠLGĠLER A- Misyon ve Vizyon B-

Detaylı

G.Ü.FEN FAKÜLTESİ PERSONEL İŞLERİ BİRİMİ

G.Ü.FEN FAKÜLTESİ PERSONEL İŞLERİ BİRİMİ G.Ü.FEN FAKÜLTESİ PERSONEL İŞLERİ BİRİMİ İŞ AKIŞ ŞEMASI EVRAKIN BİRİME GELMESİ Fakülte Sekreterliğinden Birime Havale Edilen Evraklar EBYS üzerinden alınır. HAVELE EDİLEN EVRAKLA İLGİLİ YAPILACAK İŞLEM

Detaylı

T.C. ULUDAĞ ÜNĠVERSĠTESĠ KADRO GÖREV TANIMLARI

T.C. ULUDAĞ ÜNĠVERSĠTESĠ KADRO GÖREV TANIMLARI KADRO UNVANI : Büro Destek Personeli BAĞLI OLDUĞU UNVAN : ġef Uludağ Üniversitesi üst yönetimi tarafından belirlenen amaç ve ilkelere uygun olarak; Enstitüler, Fakülteler, Yüksekokullar, Meslek Yüksekokulları

Detaylı

FIRAT ÜNİVERSİTESİ DENEYSEL ARAŞTIRMALAR MERKEZİ KURULUŞ VE İŞLEYİŞ YÖNERGESİ

FIRAT ÜNİVERSİTESİ DENEYSEL ARAŞTIRMALAR MERKEZİ KURULUŞ VE İŞLEYİŞ YÖNERGESİ FIRAT ÜNİVERSİTESİ DENEYSEL ARAŞTIRMALAR MERKEZİ KURULUŞ VE İŞLEYİŞ YÖNERGESİ 1. BÖLÜM: Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar AMAÇ Madde 1. Bu Yönergenin amacı, Tarım ve KöyiĢleri Bakanlığının 16 Mayıs 2004

Detaylı

2010 yılı Ġdare Faaliyet Raporu

2010 yılı Ġdare Faaliyet Raporu T.C. Namık Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi 2010 yılı Ġdare Faaliyet Raporu Sürüm no. 1.0 Namık Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi Tekirdağ, Ocak 2011 ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU... 3 I- GENEL BİLGİLER... 4 A. Misyon

Detaylı

T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ 2013 YILI BİRİM FAALİYET RAPORU

T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ 2013 YILI BİRİM FAALİYET RAPORU T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ 2013 YILI BİRİM FAALİYET RAPORU Sayfa 1 / 15 İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER... 2 MİSYONUMU... 3 VİZYONUMUZ, GÖREVLERİMİZ... 4 HİYERARŞİK

Detaylı

2014 YILI. YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ ve İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ FAALİYET RAPORU

2014 YILI. YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ ve İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ FAALİYET RAPORU 2014 YILI YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ ve İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon.. B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... C- İdareye

Detaylı

ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ (ADYÜ) 2016 YILI PROSES PLANLAMASI

ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ (ADYÜ) 2016 YILI PROSES PLANLAMASI EĞT-PRS-02 SAT-PRS-01 ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ (ADYÜ) Sayfa No 1/10 PRS. KODU PROSES ADI HİZMET TANIMI PROSES SORUMLUSU KULLANILACAK CİHAZLAR ÖLÇÜLECEK DEĞERLER PERFORMANS HEDEFİ PROSES HEDEFI Satın alma

Detaylı

TURİZM FAKÜLTESİ FAALİYET RAPORU -2014-

TURİZM FAKÜLTESİ FAALİYET RAPORU -2014- TURİZM FAKÜLTESİ FAALİYET RAPORU -2014- İÇİNDEKİLER BİRİM YÖNETİCİSİNİN SUNUŞU İÇİNDEKİLER I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar C- Birime İlişkin Bilgiler 1- Fiziksel

Detaylı

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi -KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU- SIRA NO HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) 1 Genel Evrak Gelen

Detaylı

İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO HİZMETİN ADI İSTENEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) 1 Genel Evrak Gelen ve Giden Evrakların Kayıt Altına Alınması. Sürekli 2 Gelen Evrak Tüm Resmi Yazışmalar, Dilekçeler v.s. 3 Fakülte

Detaylı

Evrak Tarih ve Sayısı: 01/07/2014-12620

Evrak Tarih ve Sayısı: 01/07/2014-12620 Evrak Tarih ve Sayısı: 01/07/2014-12620 T.C. KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Müdürlüğü *BENUBML7* Sayı : 31850582-612.01.01- Konu: Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum

Detaylı

2010 YILI OCAK-HAZĠRAN DÖNEMĠ

2010 YILI OCAK-HAZĠRAN DÖNEMĠ MADEN TETKĠK VE ARAMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Sondaj Dairesi Başkanlığı 21 Yılı Ocak-Haziran Dönemi Faaliyet Raporu 21 YILI OCAK-HAZĠRAN DÖNEMĠ 1 ÜST YÖNETĠM SUNUMU SONDAJ DAĠRESĠ BAġKANLIĞI 21 YILI 1. 6 AYLIK

Detaylı

T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ

T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ 2016 BİRİM FAALİYET RAPORU Ocak-2017 1 ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU Gaziosmanpaşa Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Ağustos 2011 tarihinde

Detaylı

GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ 2015 YILI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ BİRİM FALİYET RAPORU

GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ 2015 YILI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ BİRİM FALİYET RAPORU GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ 2015 YILI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ BİRİM FALİYET RAPORU GÜMÜŞHANE 2016 SUNUŞ Gümüşhane Üniversitesi Eğitim Teknolojileri Uygulama ve Araştırma Merkezi olarak

Detaylı

TRAKYA ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ DEKANLIĞI 2015 MALİ YILI BİRİM FAALİYET RAPORU

TRAKYA ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ DEKANLIĞI 2015 MALİ YILI BİRİM FAALİYET RAPORU TRAKYA ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ DEKANLIĞI 2015 MALİ YILI BİRİM FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon.. B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... C- Birime

Detaylı

SOSYAL VE BEŞERİ BİLİMLER FAKÜLTESİ FAALİYET RAPORU -2012-

SOSYAL VE BEŞERİ BİLİMLER FAKÜLTESİ FAALİYET RAPORU -2012- SOSYAL VE BEŞERİ BİLİMLER FAKÜLTESİ FAALİYET RAPORU -2012- ĠÇĠNDEKĠLER BĠRĠM YÖNETĠCĠSĠNĠN SUNUġU ĠÇĠNDEKĠLER I- GENEL BĠLGĠLER A- Misyon, Vizyon ve Hedefler B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar C- Birime

Detaylı

İYTE MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ AKADEMİK GENEL KURULU. Nisan 2013 Kütüphane Gösteri Merkezi

İYTE MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ AKADEMİK GENEL KURULU. Nisan 2013 Kütüphane Gösteri Merkezi İYTE MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ AKADEMİK GENEL KURULU Nisan 2013 Kütüphane Gösteri Merkezi İÇERİK Akademik ve İdari Personel Lisans ve Lisansüstü Eğitim Mevcut Altyapı Mali Bilgiler Araştırma Yayın Anket Değerlendirmeleri

Detaylı

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İNŞAAT FAKÜLTESİ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İNŞAAT FAKÜLTESİ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İNŞAAT FAKÜLTESİ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO ADI İSTENEN BELGELER 1 Genel Evrak Gelen ve Giden Evrakların Kayıt Altına Alınması Sürekli Yapılıyor 2 Gelen Evrak Tüm

Detaylı

N E C M E T T İ N E R B A K A N ÜNİVERSİTESİ

N E C M E T T İ N E R B A K A N ÜNİVERSİTESİ N E C M E T T İ N E R B A K A N ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER BİRİM YÖNETİCİSİNİN SUNUŞU İÇİNDEKİLER I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon B- Yetki, Görev

Detaylı

ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ STRATEJİK PLANI. una universa academia in Anatolia

ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ STRATEJİK PLANI. una universa academia in Anatolia ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ STRATEJİK PLANI una universa academia in Anatolia 2015 2019 1 2 İÇİNDEKİLER Sayfa No I.DURUM ANALİZİ. 4 1.TARİHÇE VE TANIMI. 4 1.1.Tarihçe.. 4 2.SAĞLIK

Detaylı

2015 YILI ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ FAALİYET RAPORU

2015 YILI ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ FAALİYET RAPORU 2015 YILI ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER I. GENEL BİLGİLER... 5 A. MİSYON VE VİZYON... 5 A.1. MİSYON.......... 5 A.2. VİZYON........ 5 B. YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR....

Detaylı

BİRİM GÖREV TANIMLARI

BİRİM GÖREV TANIMLARI T.C. ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ BİRİM GÖREV TANIMLARI BİRİM: BAĞLI OLDUĞU BİRİM: İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI GENEL SEKRETERLİK GÖREVİN KISA TANIMI: Üniversitemiz birimlerinin hizmetlerini en iyi şekilde

Detaylı

YAZI ĠġLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ 2013 FAALĠYET RAPORU

YAZI ĠġLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ 2013 FAALĠYET RAPORU YAZI ĠġLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ 2013 FAALĠYET RAPORU ĠÇĠNDEKĠLER I. GENEL BĠLGĠLER A.Misyon ve Vizyon B.Yetki, Görev ve Sorumluluklar C.Ġdareye ĠliĢkin Bilgiler 1. Fiziksel Yapı 2. Örgüt Yapısı 3. Bilgi ve Teknolojik

Detaylı

TURİZM FAKÜLTESİ FAALİYET RAPORU -2015-

TURİZM FAKÜLTESİ FAALİYET RAPORU -2015- TURİZM FAKÜLTESİ FAALİYET RAPORU -2015- İÇİNDEKİLER BİRİM YÖNETİCİSİNİN SUNUŞU İÇİNDEKİLER I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar C- Birime İlişkin Bilgiler 1- Fiziksel

Detaylı

T.C. ADIYAMAN ÜNĠVERSĠTESĠ REKTÖRLÜĞÜ STRATEJĠ GELĠġTĠRME DAĠRE BAġKANLIĞI ÇALIġMA USUL VE ESASLARI YÖNERGESĠ

T.C. ADIYAMAN ÜNĠVERSĠTESĠ REKTÖRLÜĞÜ STRATEJĠ GELĠġTĠRME DAĠRE BAġKANLIĞI ÇALIġMA USUL VE ESASLARI YÖNERGESĠ T.C. ADIYAMAN ÜNĠVERSĠTESĠ REKTÖRLÜĞÜ STRATEJĠ GELĠġTĠRME DAĠRE BAġKANLIĞI ÇALIġMA USUL VE ESASLARI YÖNERGESĠ 1 Amaç: BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar Madde 1- Bu Yönergenin amacı; Strateji

Detaylı

DOĞA BİLİMLERİ, MİMARLIK VE MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ DEKANLIĞI 2011 MALİ YILI BİRİM FAALİYET RAPORU

DOĞA BİLİMLERİ, MİMARLIK VE MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ DEKANLIĞI 2011 MALİ YILI BİRİM FAALİYET RAPORU DOĞA BİLİMLERİ, MİMARLIK VE MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ DEKANLIĞI 2011 MALİ YILI BİRİM FAALİYET RAPORU Bursa 2012 İÇİNDEKİLER SUNUŞ... 3 I- GENEL BİLGİLER... 4 A. MİSYON VE VİZYON... 4 B. YETKİ GÖREV SORUMLULUKLAR...

Detaylı

2011 YILI MADEN MÜHENDĠSLĠĞĠ BÖLÜMÜ BĠRĠM FAALĠYET RAPORU

2011 YILI MADEN MÜHENDĠSLĠĞĠ BÖLÜMÜ BĠRĠM FAALĠYET RAPORU 2011 YILI MADEN MÜHENDĠSLĠĞĠ BÖLÜMÜ BĠRĠM FAALĠYET RAPORU ĠÇĠNDEKĠLER BĠRĠM YÖNETĠCĠSĠNĠN SUNUġU I- GENEL BĠLGĠLER A- Misyon ve Vizyon (Stratejik plan hazırlama sürecinde, harcama birimleri tarafından

Detaylı

ÖMER HALĠSDEMĠR ÜNĠVERSĠTESĠ SÜREKLĠ EĞĠTĠM MERKEZĠ SÜREKLĠ EĞĠTĠM MERKEZĠ

ÖMER HALĠSDEMĠR ÜNĠVERSĠTESĠ SÜREKLĠ EĞĠTĠM MERKEZĠ SÜREKLĠ EĞĠTĠM MERKEZĠ ÖMER HALĠSDEMĠR ÜNĠVERSĠTESĠ SÜREKLĠ EĞĠTĠM MERKEZĠ SÜREKLĠ EĞĠTĠM MERKEZĠ MÜDÜR V. DOÇ. DR. RECEP ÖZKAN ÖZET SUNUM ÖZETĠ MĠSYON VĠZYON MERKEZĠN AMACI FAALĠYET ALANLARI ĠDARĠ YAPI SERTĠFĠKA PROGRAMLARI

Detaylı

İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA HİZMETİN TAMAMLANMA HİZMETİN ADI İSTENEN BELGELER NO SÜRESİ (EN GEÇ) 1 Genel Evrak Gelen ve Giden Evrakların Kayıt Altına Alınması. Sürekli 2 Gelen Evrak Tüm Resmi Yazışmalar, Dilekçeler v.s. 3 Fakülte

Detaylı

T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ Eczacılık Fakültesi HİZMET ENVANTERİ TABLOSU

T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ Eczacılık Fakültesi HİZMET ENVANTERİ TABLOSU 7000,. 050010, Kararın niteliğine göre Üniversite Yönetim 050001, Kararın niteliğine göre Üniversite Senatosu. 05001 04005, Strateji Geliştirme Daire SIRA NO KURUM KODU STANDART DOSYA PLANI KODU HİZMETİN

Detaylı

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ YAPILAN İŞLEMLERDEKİ KONTROL İMZA VE ONAY MERCİLERİ (2016) İŞLEM ALANI İŞLEM KONTROL (K) İMZA (İ) ONAY (O)

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ YAPILAN İŞLEMLERDEKİ KONTROL İMZA VE ONAY MERCİLERİ (2016) İŞLEM ALANI İŞLEM KONTROL (K) İMZA (İ) ONAY (O) HİYERARŞİK KONTROLLER Kamu İç Kontrol Standartları Kontrol Faaliyetleri Hiyerarşik Kontroller Standardı uyarınca; iş ve işlemlerin prosedürlere uygunluğu yöneticiler tarafından sistemli bir şekilde kontrol

Detaylı

BĠRĠM FAALĠYET RAPORU

BĠRĠM FAALĠYET RAPORU TC. GÜMÜġHANE ÜNĠVERSĠTESĠ TORUL MESLEK YÜKSEKOKULU 2011 MALĠ YILI BĠRĠM FAALĠYET RAPORU Ocak 2012 ĠÇĠNDEKĠLER ÜST YÖNETĠCĠ SUNUġU I- GENEL BĠLGĠLER A- Misyon ve Vizyon.. B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar...

Detaylı

Kapasitesi 251 Üzeri Anfi - - 1 - - - Sınıf 10 - - - - - Bilgisayar Lab. 1 - - - - - Diğer Lab. - - - - - - Toplam 11-1 - - -

Kapasitesi 251 Üzeri Anfi - - 1 - - - Sınıf 10 - - - - - Bilgisayar Lab. 1 - - - - - Diğer Lab. - - - - - - Toplam 11-1 - - - 2007 YILI RĠZE ÜNĠVERSĠTESĠ ĠLAHĠYAT FAKÜLTESĠ FAALĠYET RAPORU: ÜST YÖNETĠCĠNĠN SUNUġU: ĠÇĠNDEKĠLER: I-GENEL BĠLGĠLER A- Misyon ve Vizyon: 03.07.1992 gün ve 3837 Sayılı Kanunla kurulan Rize Ġlahiyat Fakültesinin

Detaylı

GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU FAALİYET RAPORU (2016 YILI)

GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU FAALİYET RAPORU (2016 YILI) GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU FAALİYET RAPORU (2016 YILI) İÇİNDEKİLER ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU..3 I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon..4 B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar....4 C- İdareye

Detaylı

GÜMÜġHANE ÜNĠVERSĠTESĠ FEN BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ

GÜMÜġHANE ÜNĠVERSĠTESĠ FEN BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ GÜMÜġHANE ÜNĠVERSĠTESĠ FEN BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ 2012 MALĠ YILI BĠRĠM FAALĠYET RAPORU ġubat 2013 / GümüĢhane 1 BĠRĠM YÖNETĠCĠSĠNĠN SUNUġU Dünya da son yıllarda yönetim anlayıģında yaģanan geliģmeler doğrultusunda,

Detaylı

BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ

BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI 2011 MALİ YILI BİRİM FAALİYET RAPORU BURSA 2011 SUNUŞ Üniversitemizin kuruluş aşamasında olması nedeniyle gerek akademik ve idari personel

Detaylı

T.C. HİTİT ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ DEKANLIĞI GÖREV TANIMI A. SORUMLULUKLAR

T.C. HİTİT ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ DEKANLIĞI GÖREV TANIMI A. SORUMLULUKLAR Birim : Astları : Dekan Rektör Fakültenin tüm akademik ve idari personeli A. SORUMLULUKLAR 1. Fakülte kurullarına başkanlık etmek, fakülte kurullarının kararlarını uygulamak ve fakülte birimleri arasında

Detaylı