2013 YILI ECZACILIK FAKÜLTESİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "2013 YILI ECZACILIK FAKÜLTESİ"

Transkript

1 2013 YILI İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ ECZACILIK FAKÜLTESİ FAALİYET RAPORU 1

2 ĠÇĠNDEKĠLER ÜST YÖNETĠCĠ SUNUġU. 3 I- GENEL BĠLGĠLER 4 A- Misyon ve Vizyon B- Görev,Yetki ve Sorumluluklar C- Ġdareye ĠliĢkin Bilgiler Fiziksel Yapı Örgüt Yapısı Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar Ġnsan Kaynakları Sunulan Hizmetler Yönetim ve Ġç Kontrol Sistemi II- AMAÇ ve HEDEFLER. 13 A- Ġdarenin Amaç ve Hedefleri B- Temel Politikalar ve Öncelikler 13 III- FAALĠYETLERE ĠLĠġKĠN BĠLGĠ VE DEĞERLENDĠRMELER.. 14 A- Mali Bilgiler B- Performans Bilgileri Faaliyet ve Proje Bilgileri Performans Sonuçlarının Değerlendirilmesi IV- KURUMSAL KABĠLĠYET ve KAPASĠTENĠN DEĞERLENDĠRĠLMESĠ A- Programın Güçlü Yönleri B- Programın Zayıf Yönleri C- Fırsatlar D- Tehditler..20 V- ĠÇ KONTROL GÜVENCE BEYANI

3 ÜST YÖNETĠCĠ SUNUġU Fakültelerin gelecekleri ile ilgili stratejilerini belirleme, ulusal ve uluslararası düzeyde gerekli kalite ve akreditasyon çalıģmalarını yapabilmek, hedef ve amaçlarını gerçekleģtirebilmek ve gerekli dönüģümleri yapabilmeleri için öz kaynaklarını nasıl kullandıklarını bilmeleri gerekmektedir. Fakülteler bu sayede hangi türde hangi kaynaklara ne miktarlarda sahip olduklarını anlayabilme ve yıllık faaliyetleri sonucu eksikliklerini belirleyebilme Ģansına sahip olarak, ileriki dönemlerde en etkin ve yeterli yapının tahsisi için yol gösterici verileri toplayarak iyiye doğru geliģimin stratejilerini belirleyebilme yetisine sahip olacaklardır. Fakültelerin hedeflerine ulaģmanın yegâne yolu ise uluslar arası standartlara uygun kurumsal yönetim anlayıģından geçmektedir. Yıllık faaliyet raporları örgütsel ve yönetsel faaliyetlerinde değerlendirilmesi açısından önem taģımaktadır. Faaliyet raporlarının sonuçlarına göre belirlenecek yol haritası sayesinde kısa ve uzun vadede kaynakların rasyonel kullanılması, örgütsel ve yönetsel faaliyetlerin sistematik ve disiplinli Ģekilde planlanması, zaman ve kaynak israfının önlenmesi ve kurumsal bütünlüğün ne durumda olduğunun anlaģılması ve gerekli iyileģtirilmelerin planlanması mümkün olabilecektir. Faaliyet raporları, stratejik planlamanın hazırlanmasında önem taģıyan önemli bir veri kaynağı olup, içindeki verilerin analizi sonucu kurumsal geliģmenin yolunu açan önemli bir çalıģmadır. Bu faaliyet raporunun hazırlanabilmesi için gerekli çalıģmaları yapan ve faaliyet raporunun OluĢmasında katkıda bulunan akademik ve idari personele teģekkürlerimi sunarım. Prof.Dr. Ġsmail ÖZDEMĠR Dekan V. 3

4 I- GENEL BĠLGĠLER MĠSYON VE VĠZYON Misyonumuz ÇağdaĢ teknoloji ve bilgi düzeyine sahip, toplum sağlığına katkıda bulunacak; Ġlaç araģtırma, geliģtirme ve hastaya ulaģtırma süreçlerinin her aģamasında etkin görev ve sorumluluklar üstlenebilen eczacılar yetiģtirmek, evrensel ölçütlerde bilime katkıda bulunmak; ürettiği bilgiyi toplum yararına kullanmak ve sağlık hizmetlerinin sunulmasında etkin rol almaktır. Vizyonumuz Evrensel değerlerde bilgi ve beceri ile donatılmıģ eczacılar yetiģtiren, bilimsel bilgi ve teknoloji üretiminde ulusal ve uluslar arası düzeyde tanınan referans bir fakülte olmaktır. GÖREV YETKĠ VE SORUMLULUKLAR Fakültemiz, 2547 sayılı Kanunun 2880 sayılı Kanunla değiģik 7/d-2 maddesi uyarınca, Bakanlar Kurulunca tarihinde kurulmuģ olup, eğitim-öğretim yılında eğitime baģlamıģtır. Bu yasalar kapsamında Fakültemizin görevleri : 1-Fakültemizin ihtiyacı olan her türlü mal, malzeme ve hizmet alımları ile ilgili ihale iģlemlerini yürütmek; fakültemizin ihtiyacı olan araç-gereç ve malzemelerin temini sağlamak. 2-Ayniyat iģlemlerini yapmak, yasalarda belirtilen zamanlarda gerekli sayımları yaparak Rektörlüğe bildirmek. 3-Personele ait her türlü ödeme, tahsilat iģlemleri ile ilgili belgeleri hazırlayarak, iģlemlerin gerçekleģmesini sağlamak. 4- Fakültemizin, büyümesi, geliģmesi ve özellikle eğitim-öğretimin aksamadan, en iyi Ģekilde yürütülebilmesi için, fakültemize tahsis edilen ödenekleri hizmetlerin öncelik sırasına göre, ayrıntılı planlamalar yapılarak, harcamaların bu çerçevede gerçekleģtirilmesini sağlamak. 5- Öğretim elemanlarının sürekli ve üst düzeyde geliģmesini sağlayarak, hem ülkenin bilimsel faaliyetlerde daha ön sıralara gelmesi hem de eğitim öğretimin daha kaliteli ve çağdaģ düzeye eriģmesi için sürekli çaba harcamaktır. Bu görevler yerine getirilirken, uygulanmakta olan kanun ve yönetmeliklerde belirtilen yetkiler kapsamında üst yöneticilere karģı sorumlu olup, 5018 sayılı Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu nda belirtilen hususlara göre de sorumluluğu bulunmaktadır. Yukarıda belirtilen kanunla Fakültemize Harcama Yetkililiği ve Ġhale Yetkililiği verilmiģtir. 4

5 ĠDAREYE ĠLĠġKĠN BĠLGĠLER Fiziksel Yapı : Fakültemiz, Üniversitemiz kampüsünde Tıp Fakültesiyle aynı binayı paylaģmakta olup, 4 katlı binanın bodrum ve zemin katının bir bölümü ve 1. katında hizmet vermektedir. Lisans eğitimi, yüksek lisans eğitimi ve öğretim elemanlarının araģtırmalarına yönelik deneylerin yapıldığı; 5 derslik, 6 araģtırma laboratuvarı, 5 öğrenci laboratuvarı ile eğitim-öğretim ve araģtırma faaliyetlerini yürütmektedir. Fakültemiz laboratuvarlarında; lisans eğitimi, yüksek lisans eğitimi ile öğretim elemanlarının araģtırmalarına yönelik deneyler yapılmaktadır. Fakültemizde ayrıca, 2 adet kimyasal ve cam malzeme deposu ile 2 adet malzeme deposu, mevcut 3 bölüme bağlı 13 Ana Bilim Dalı nın kullanımına hazır 14 adet ve idari personelin kullandığı 11 adet ofis ile, 1 adet herbaryum, 1 adet kütüphane, 1 adet kurul odası ve 1 adet Seminer salonu içeren fiziki kapasiteye sahiptir. Örgüt Yapısı : ĠDARĠ ÖRGÜT YAPISI DEKAN DEKAN YARDIMCISI FAKÜLTE SEKRETERĠ DEKAN YARDIMCISI Özel Kalem Yazı ĠĢleri ve Öğrenci ĠĢleri Tahakkuk ve Satın alma Kütüphane Ayniyat ve Depo Bölüm Sekreterliği Ġç Hizmetler 5

6 ECZACILIK FAKÜLTESĠ AKADEMĠK TEġKĠLAT YAPISI: DEKAN DEKAN YARDIMCISI DEKAN YARDIMCISI TEMEL ECZACILIK BĠLĠMLERĠ BÖLÜMÜ ANALĠTĠK KĠMYA BĠYOKĠMYA FARMASÖTĠK MĠKROBĠYOLOJĠ ECZACILIK MESLEK BĠLĠMLERĠ BÖLÜMÜ FARMAKOGNOZI FARMAKOLOJĠ FARMASÖTĠK TOKSĠKOLOJĠ ANABĠLĠM DALI FARMASÖTĠK KĠMYA FARMASÖTĠK BOTANĠK ECZACILIK TEKNOLOJĠSĠ BÖLÜMÜ FARMASÖTĠK TEKNOLOJĠ FARMASÖTĠK BĠYOTEKNOLOJĠ RADYOFARMASĠ KLĠNĠK ECZACILIK 6 ECZACILIK ĠġLETMECĠLĠĞĠ

7 KAPASĠTE KAPASĠTE KAPASĠTE KAPASĠTE KAPASĠTE EĞĠTĠM KĠġĠ KĠġĠ KĠġĠ ALANI KĠġĠ KĠġĠ Amfi Sınıf 2 3 Bilg.Lab. Diğer (Lab) 11 TOPLAM 13 3 Kongre ve Konferans FAALĠYET TÜRÜ Seminer 7 Bilgilendirme Toplantısı Özel Gün ve Etkinlikler 1 Kültürel Etkinlikler 2 Eğitim 1 Tiyatro Müzik TOPLANTI VE KONFERANS SALONLARI Toplantı ve Konferans Salonu Sayısı 2 Toplantı ve Konferans Salonu Alanı 90m² Toplantı ve Konferans Salonu Kapasitesi 55 AMBAR, ARġĠV, ATÖLYELER Ambar Sayısı (Depo) 4 Ambar Alanı (Depo) 240m² ArĢiv Sayısı ArĢiv Alanı Atölye Sayısı Atölye Alanı 7

8 CĠNSĠ ĠDARĠ AMAÇLI (ADET) EĞĠTĠM AMAÇLI ARAġTIRMA AMAÇLI (ADET) Projekiyon 7 5 Slayt Makinesi 2 Tepegöz 2 Episkop 1 Barkot Okuyucu Baskı Makinesi 1 Fotokopi Makinesi 2 1 Fax 1 Fotoğraf Makinesi 2 1 Kameralar Televizyonlar 1 Tarayıcılar 1 Müzik Setleri Mikroskoplar 62 DVD ler 1 8

9 Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar : 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu 4734 Sayılı Kamu Ġhale Kanunu 5018 Sayılı Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ve bu kanunlara dayalı yayımlanan yönetmelik, tüzük, tebliğ, karar ve yürürlükteki mevzuatlardan oluģmaktadır. Teknolojik Kaynaklar : Fakültemizde internet bağlantılı 14 adet bilgisayar, 8 adet yazıcı, 1 dıģ hatlı telefon, 1 adet faks, 2 adet fotokopi makinası, derslik ve toplantı salonunda kullanılan 5 adet projeksiyon cihazı ile hizmet verilmektedir. Ġnsan Kaynakları : Unvan Sayı Profesör 3 Doçent 4 Yardımcı Doçent 9 AraĢtırma Görevlisi 8 AraĢtırma Görevlisi (Öyp) 4 Fakülte Sekreteri 1 ġef 2 Bilgisayar ĠĢletmeni 3 Memur 2 Kimyager 2 Biyolog 1 Hasta Bakıcı 1 ġirket Personeli 4 Toplam 44 Kadrosuna Göre Öğretim Elemanlarının Bölümlere Göre Dağılımı Bölümler Profesör Doçent Yrd. Doç. Öğrt. Gör. ArĢ.Gör. ArĢ.Gör.(öyp) Temel Ezacılık Bilimleri Eczacılık Meslek Bilimleri Eczacılık Teknolojisi Toplam

10 Akademik Personelin Hizmet Süresi ve üzeri KiĢi Sayısı Yüzde %39 %11 % 8 %14 %14 %14 Fakültede Görev Yapan Ġdari Personel Dağılımı Kadrolu Memur 9 Teknik Personel 3 ġirket Elemanı 4 TOPLAM 16 Eczacılık Fakültesi Mevcut Ġdari Kadro Dağılımı Kadro Ünvanı TOPLAM Fakülte Sekreteri ġef Bilgisayar ĠĢletmeni Memur Kimyager Biyolog Hastabakıcı TOPLAM Kadrosu Fakültemizde Olup BaĢka Birimlerde Görev Yapan Personel Ünvanı Sayı Görev Yaptığı Birim Bilgisayar ĠĢletmeni 2 Petrol AraĢtırma Laboratuvarı Mühendislik Fakültesi Memur 1 Turgut Özal Tıp Merkezi Biyolog 1 Petrol AraĢtırma Laboratuvarı ġoför 1 Genel Sekreterlik Kadrosu BaĢka Birimde Olup Fakültemizde Görev Yapan Personel Ünvanı Sayı Görev Yaptığı Birim ġef 2 Genel Sekreterlik Sağlık Hizmetleri MYO Bilgisayar ĠĢletmeni 2 Turgut Özal Tıp Merkezi Turgut Özal Tıp Merkezi Memur 1 Sağlık Kültür ve Spor Da. BĢk. Hastabakıcı 1 Turgut Özal Tıp Merkezi 10

11 Ġdari Personelin Eğitim Durumları Ġlköğretim Lise Önlisans Lisans Lisansüstü KiĢi Sayısı Yüzde - %25 %25 %42 %8 Ġdari Personelin Hizmet Süresi ve üzeri KiĢi Sayısı Yüzde - - %33 %17 - %50 Sunulan Hizmetler : 01/01/ /12/2013 tarihleri aralığında Dekanlığımızın ilgili birimleri tarafından aģağıdaki hizmetler sunulmuģtur; 1- Eczacılık Fakültesi Yazı ĠĢleri ve Eğitim-Öğretim ĠĢleri Birimi nde; kurumlarla yapılan yazıģmalar, öğretim üyelerinin jüri üyelikleri, öğretim elemanlarının görev sürelerinin takibi, bölümlerden istenen ders dağılımları, akademik ve idari personelin yıllık ve mazeret izinlerinin takibi, öğrencilerin mezuniyetleri ile ilgili yazıģmalar, öğrenci yatay geçiģ iģlemleri, kayıt silmeyenileme iģlemleri, öğrenci faaliyetlerine yönelik alınan izinler, öğretim üyesi görevlendirmelerinin takibi, ek ders ücret formlarının toplanması, seminer, konferans, panel ve benzeri akademik faaliyetler için yapılan yazıģmalar, mezun olan öğrencilerin bitirme derecelerini bildiren yazılar, öğrenci burslarına yönelik yazıģmalar, kayıt yenilemeyen öğrencilerin takibi, personelin terfi ve derecelerinin takibi iģlemleri yapılmaktadır. 2- Eczacılık Fakültesi Tahakkuk Birimi nde; Akademik ve idari personelin aylık maaģ bordrolarının hazırlanması, ek ders ücret formlarının toplanması, kontrol edilmesi, ek ders ücretleri iģlemleri, görevli personelin yolluk ödemelerini içeren iģlemler, staj yapan öğrencilerin sigorta iģlemleri yapılmaktadır. 3- Satın Alma ve Ayniyat Birimi nde ise; Mali yıla dair ayniyat hesapları, sarf ve demirbaģ malzemelerinin alınması ve kayıt iģlemleri yapılmaktadır. 4-Eczacılık Fakültesi nin Temel Ezacılık Bilimleri, Eczacılık Meslek Bilimleri, Eczacılık Teknolojisi bölümlerinde, sadece örgün eğitim verilmektedir. Dersler içerisinde; teorik ve pratik dersler yer almakta ve öğrenci laboratuvarlarında güncel bilimsel uygulamalar yapılmaktadır. Ayrıca; öğretim elemanları öğrencilere yönelik danıģmanlık faaliyetlerini de yürütmektedirler. Öğretim elemanları ulusal ve uluslar arası düzeyde bilimsel çalıģmalar yapmaktadır. 11

12 Eğitim Hizmetleri : Eczacılık Fakültesi Öğrenci Sayıları 1.Sınıf 2.Sınıf 3.Sınıf 4.Sınıf 5.Sınıf 5+ Toplam Kadın Erkek Toplam Eczacılık Fakültesi Yabancı uyruklu Öğrenci Sayıları 1.Sınıf 2.Sınıf 3.Sınıf 4.Sınıf 5.Sınıf 5+ Toplam Kadın Erkek Toplam Eczacılık Fakültesi Yatay GeçiĢ Gelen Öğrenci Sayıları 1.Sınıf 2.Sınıf 3.Sınıf 4.Sınıf 5.Sınıf 5+ Toplam Kadın Erkek Toplam Eczacılık Fakültesi Öğrenci Kontenjanları ve Doluluk Oranı ÖSS sonucu Birimin Adı ÖSS Kontenjanı BoĢ Kalan Doluluk Oranı YerleĢen Eczacılık Fakültesi yok %100 Toplam yok %100 Eczacılık Fakültesi Farabi Öğrenci Sayıları Sayı Sayı Sayı Gelen 1 Giden 7 Toplam 8 12 Eczacılık Fakültesi Anabilim Dallarına Bağlı Lisansüstü Öğrenci Sayıları Sayı Sayı Sayı Doktora 17 Y.Lisans 16 Toplam 33 Yönetim ve Ġç Kontrol Sistemi : Fakültemizde yönetim; teģkilat yapımızdaki yetki, sorumluluk ve görev dağılımına dikkat edilerek, hiyerarģik düzene uygun bir Ģekilde birimleri arasında düzenli çalıģmayı, eğitim-öğretim ve sınavlara iliģkin uygulamaların koordinasyonunu sağlamaktadır. Ayrıca derslerin uygulanması aģamasında iç denetim yapılmaktadır. Birimin atama veya satın alma, ihale gibi karar alma süreçleri, yetki ve sorumluluk yapısı, mali yönetim, harcama öncesi kontrol sistemine iliģkin her türlü etkinlik 4734, 4735 ve 5018 sayılı yasalar çerçevesinde yürütülmektedir.

13 II -AMAÇ VE HEDEFLER A -Ġdarenin Amaçları ve Hedefleri : Amaçlar Evrensel bilim ve teknoloji hedefleri doğrultusunda etik değerlere bağlı kalarak bilgiyi kullanan, bilgiyi toplum sağlığına katkıda bulunacak Ģekilde üreten, araģtırıcı, sorgulayıcı ve çözümleyici düģünce yapısında, hızla değiģen bilim dünyasının yeniliklerine açık ve uygulayıcı, meslek içi eğitimi benimsemiģ, ilaç araģtırma, geliģtirme ve hastaya ulaģtırma süreçlerinin her kademesinde etkin olan, sorumluluklarının bilincinde önder eczacılar yetiģtirmek. Eğitimle ilgili alt yapı ve donanım eksikliklerinin giderilmesi ve ihtiyaca cevap vermeyen teknolojik kaynakların yenilenmesi suretiyle eğitim ve öğretimin kalitesinin artırılması. Hedefler 2014 yılına kadar her ders için ders notlarının hazırlanması. Eğitim-öğretim programımızda yer alan derslerin öğretim üyeleri tarafından hazırlanan notlarının 2014 yılına kadar fakültemiz web sayfasında ulaģılabilir hale getirilmesi. Öğrenci kullanımına yönelik bilgisayar donanımının 2014 yılına kadar tesisi. Bilimsel araģtırma ile ilgili laboratuvar alt yapı ve donanım eksikliklerinin 2014 yılına kadar giderilmesi. Her eğitim-öğretim yılında düzenlenen sosyal ve kültürel faaliyetlerin %30 artırılması. Yeni Binasında 2013 yılı içerisinde faaliyetlerine baģlayacak olan, Fakültemizin Eğitim- Öğretim yılı baģlamadan eğitim öğretim ile ilgili fiziki sorunlarını çözüme ulaģtırmasının yanında öğrencilerimizin sosyal ve kültürel faaliyetlerine de çözüm üretmeyi hedeflemektedir. Akreditasyon baģvurusunu yapan fakültemizin 2014 yılı içerisinde akredite edilmiģ bir fakülte olması beklenmektedir. B - Temel politikalar ve öncelikler : Politikalar: Fakültemizin temel politikası, Atatürk ilke ve inkılâpları doğrultusunda, donanımlı, pozitif düģünen, üretken, katılımcı, araģtırma ve problem çözme yeteneğine sahip, etik değerlere bağlı çağdaģ eczacılar yetiģtirmek, öğretim elemanlarının kendi çalıģma alanlarında yurt içi ve yurt dıģı bilimsel çalıģma yapmalarını teģvik etmek, bilimsel eğitim ve araģtırma altyapısını sağlamak ve bunu yaparken de Üniversitemizin ve Devletimizin varlık ve kaynaklarının korunmasını, faaliyetlerin etkili, ekonomik ve verimli bir Ģekilde yürütülmesini sağlamaktır. Öncelikler: Eğitim müfredatının toplumun ihtiyacını karģılayacak Ģekilde dünya standartlarında verilebilmesi için planlanması ve güncellenmesi, akreditasyon baģvurusunu yapan fakültemizin eğitim müfredatını akreditasyona uygun hale getirilmesi. Ġlaç Ar-Ge çalıģmalarının yürütülebilmesi için altyapı yatırımlarının yapılması, yeni binasına taģınacak olan fakültemizin gerekli fiziki ve teknik alt yapıyı oluģturması planlanmaktadır. 13

14 III-FAALĠYETLERE ĠLĠġKĠN BĠLGĠ VE DEĞERLENDĠRMELER A- Mali Bilgiler 2013 Yılı Bütçe Kanunu ile Fakültemize tahsis edilen bütçe ödeneklerinden yıllık serbest bırakma ve harcamaları aģağıdaki tabloda gösterildiği Ģekilde gerçekleģtirilmiģtir. Fakültemizin, büyümesi, geliģmesi ve özellikle eğitim-öğretimin aksamadan, en iyi Ģekilde yürütülebilmesi için, eğitim-öğretim ihtiyacı doğrultusunda bakım onarım çalıģmaları halen devam etmektedir. Personel Giderleri Fakültemiz çalıģanlarının maaģlarının ve özlük haklarının ödenebilmesi için 2014 yılı enflasyon tahmini doğrultusunda %5 arttırılarak teklif edilmesi planlanmaktadır. Sos.Güv.Kur.Prim Giderleri Fakültemiz çalıģanlarının Sos.Güv.Kur.Prim Giderleri için 2014 yılı enflasyon tahmini doğrultusunda %5 arttırılarak teklif edilmesi planlanmaktadır. Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları Fakültemiz Ġdari bürolarında ve laboratuarlarında kullanılan sarf malzeme ihtiyacını karģılamak üzere 2014 yılı enflasyon tahmini doğrultusunda %8 arttırılarak teklif edilmesi planlanmaktadır. Yolluklar Fakültemiz öğretim süresinin 5 yıla çıkmasından dolayı ve fakültemizde yeterli öğretim elemanı olmadığından, Gazi, Marmara, Ege, Anadolu ve Ankara Üniversitelerinden gelen öğretim elemanlarının görevlendirmeleri ile öğretim sayısının artmasından dolayı öğretim görevlilerine ödenecek olan Y.Ġ.G.G.Y. nın 2014 yılı bütçesi için %10 arttırılarak teklif edilmesi planlanmaktadır. Hizmet Alımları Fakültemizde hizmetin aksamadan yürütülmesi ve haberleģmenin sağlanması açısından 2014 yılı bütçesi için %10 arttırılarak teklif edilmesi planlanmaktadır. Menkul Mal, Gayri Maddi Hak Alımı, Bakım ve Onarım Giderleri Fakültemiz iģyeri ve bürolarında kullanılmak üzere ihtiyaç duyulan mal ve malzeme, makine ve techizat, yedek parça, yangından korunma malzemeleri gibi diğer mal ve malzeme alımları ve bu malzemelere ait bakım ve onarım giderleri ile laboratuarlarda kullanılan cihazların öğrenciler tarafından yoğun bir Ģekilde kullanımından dolayı sık sık arızalanıp bozulduğu için bu cihazlara ait 14

15 yedek parça ve bakım ücretlerinin yüksek olmasından dolayı mevcut ödeneğimiz yetmediğinden, bu harcama kalemi için 2014 yılı bütçesinin %40 arttırılarak teklif edilmesi planlanmaktadır. Gayrimenkul Mal Bakım ve Onarım Giderleri Fakültemiz, 2014 yılı içerisinde yeni yapılan hizmet binasında faaliyetlerini sürdüreceğinden, bir çok teçhizat ve malzemenin kurulum, onarım ve bakımı gerektiğinden ödeneğin 2014 yılı bütçesi için %50 arttırılarak teklif edilmesi planlanmaktadır. Tertibin Adı Genel Kamu Hizmetleri Personel Gideri Sos.Güv.Kur.Dev. Pri.Gid. Mal ve Hizmet Alımları Bütçe BaĢlangıç Ödeneği Yıllık Serbest Bırakma Ödeneği Harcanan Ödemeler GerçekleĢme Oranı %99, % %98 Toplam %99,5 Yukarıdaki tablodan da anlaģılacağı gibi, bütçe giderlerimizin büyük çoğunluğu personel giderleri ve eğitim öğretim için kullanılan mal ve hizmet alımlarına yapılan ödemelerden oluģmaktadır yılı harcamalarında kurum olarak yapılan iç denetim ve ön mali kontrol sonuçlarına göre, mevzuata aykırı bir iģlem yapılmadığı görülmüģtür Yılı dıģ denetim SayıĢtay BaĢkanlığı nca yapılacaktır yılı bütçesiyle Fakültemize tahsis edilen ödeneklerin harcama planlaması yapılmıģ ve hazırlanan Ayrıntılı Finans Cetveli ve Harcama Programı Cetvelleri Maliye Bakanlığınca uygun görüldükten sonra, bu cetvelde yer alan ödeneklerin yıllık kullanılabilir kısmından, Personel giderleri ve personel giderlerine dayalı sosyal güvenlik kurumlarının devlet prim giderleri için 75 adet mali iģlem gerçekleģtirilmiģ ve toplam TL harcama yapılmıģtır. Mal ve hizmet alımları ihtiyaçlarını karģılamak için 94 adet mali iģlem gerçekleģtirilmiģ ve toplam TL harcama yapılmıģtır Mali yılında Fakültemizce; Kurum içi ve kurum dıģı olmak üzere, 1966 adet yazıģma yapılmıģtır. Fakültemizin demirbaģ, donanım ve sarf ihtiyaçlarını karģılamak üzere alınan mal ve malzemelerden ; 15

16 DEMĠRBAġ : 2012 yılından devreden kalem sayısı : Yok 2013 yılında giren kalem sayısı : yılında çıkan kalem sayısı : 16 SARF : 2012 yılından devreden kalem sayısı : Yok 2013 yılında giren kalem sayısı : yılında çıkan kalem sayısı : 515 DemirbaĢ ve sarf malzemelerin giriģ-çıkıģ iģlemleri olarak 531 adet iģlem yapılmıģtır yılı sonu itibariyle yapılması gereken sayım iģlemleri 2014 Ocak ayı içerisinde yapılmıģtır. B- PERFORMANS BĠLGĠLERĠ Faaliyet ve Proje Bilgileri; Personel ve Yazı ĠĢleri yukarıda belirtilen iģlemler doğrultusunda 2013 yılı itibariyle; giden evrak 854, gelen evrak 1112 olmak üzere, toplam 1966 iģlem yapmıģtır. 2. Tahakkuk Birimi; yukarıda belirtilen iģlemler doğrultusunda 41 adet (ek ders), 34 adet maaģ ödemesi, 12 adet telefon-faks gideri ödemesi, 44 adet yurt içi geçici görev yolluğu ödemesini içeren toplam 131 iģlem yapmıģtır. Yolluklar için toplam TL, telefon ve faks giderleri için toplam 650 TL, ek ders ücretleri, normal öğretim için toplam TL ödeme yapılmıģtır. Personel giderleri kalemi içerisinde maaģlar için TL, Emekli Sandığı na TL ödeme bordrosu hazırlanmıģtır. 3. Eczacılık Fakültesinde öğretim elemanlarının 2013 yılı itibariyle; 1 kiģi, 3 (üç) ay süre ile Almanya Germany Center Esearch Center (dkfz) Heidilberg de araģtırma yapmak üzere Almanya ya, 1 kiģi, Türk Farmasötik Teknoloji AraĢtırmacıları Derneği tarafından düzenlenen Orphan Durgs/Yetim Ġlaçlar konulu toplantı için Ġstanbul a, 1 kiģi, EPF (European Polymer Federation) kongresi için Ġtalya ya, 1 kiģi, Ankara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi nin düzenlediği EAFP Annual Conference 2013 (19. Avrupa Eczacılık Fakülteleri Birliği Kongresi) isimli kongre için Ankara ya, 4 öğretim elemanı ve 26 öğrenci, Ġstanbul da faaliyet gösteren ilaç Ģirketlerinin üretim tesislerini ve AR-GE laboratuvarlarını kapsayan teknik gezi için Ġstanbul a, 1 kiģi, Dekanlar toplantısı için Trabzon a, 1 kiģi, Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı nın Ankara da düzenlediği Prostat Kanser Türlerine KarĢı Etkili Yeni Metal Komplekslerinin Ġlaç Etkin Maddesi olarak GeliĢtirilmesi konulu panel için Ankara ya, 1 kiģi, Uludağ Üniversitesi nin Bursa da düzenlediği Kromatografi Kongresi ne, Öksürük ve Soğuk Algınlığı ġuruplarında; Psödoefedrin Hidroklorür, Feniramin Maleat, Asetaminofen, Guafinesin, Prilamin Maleat, Klorfeniramin Maleat, Triprolidin Hiraklorür, Dekstrometorfan Hidrobromür ve Difenhidramin Hidroklorürün HPLC Yöntemiyle EĢ Zamanlı Tayini isimli poster sunumu için Bursa ya

17 1 kiģi, Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı nın çağrısıyla Yeni Platelet Ġnhibütörü Tuzların Ġlaç Etkin Maddesi olarak GeliĢtirilmesi ve Aktivitelerinin AraĢtırılması baģlıklı SAN-TEZprojesinin sunumu yapması için, Ankara ya, 1 kiģi, Türkiye Ġlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu nun düzenlediği Multidisipliner Kozmetik YaklaĢımlar ve Sektörel Değerlendirme isimli sempozyum için Ankara ya, 1 kiģi, Nanocarriers for gene silencing therapeutics, N11 Durg Delivery Course (Ġlaç TaĢınması Kursu) isimli kurs için, Danimarka ya, 1 kiģi, Doktora Jüri Üyeliği için Mersin e, 1 kiģi, GAP BiyoçeĢitlilik Sempozyumu için ġanlıurfa ya, 1 kiģi, Bezm-i Alem Üniversitesi Ödül Töreni için Ġstanbul a, 1 kiģi, Bitki Materyali Toplamak ve Bahçe Düzenlemesi ile Ġlgili Bilgi Alma üzere Ġstanbul a, 1 kiģi, Marmara Üniversitesi BAPKO Projesi nde araģtırmacı olarak Ġstanbul a, 2 kiģi, Ġlaç AraĢtırmalarında Uygulamalı Moleküler Modelleme ve Simülasyon Teknikleri kursu için Ankara ya, 3 kiģi, XXV. Ulusal Biyokimya Kongresi ne katılmak üzere Ġzmir e, 6 kiģi, 2nd International Conference on New Treds in Chemometrics and Application isimli kongre için Ankara ya, 1 kiģi, Dekanlar Toplantısı için Ankara ya, 1 kiģi, Türk Sağlık Konseyi toplantısı için Isparta ya, 1 kiģi, 3. Ulusal Laboratuvar Hayvanları Bilim Kongresi ne katılmak üzere Kayseri ye, 1 kiģi, Türk Eczacıları Birliği Eczacılık Akademisi nin düzenlediği DanıĢma Kurulu toplantısı için Ankara ya, 4 kiģi, Eğitim Öğretim ve Akademik ĠĢbirliği toplantısı için Ankara ya, 2 kiģi, Kozmetovijilans Konferansı için Ankara ya, 1 kiģi, XI. International Ethnobotany Symposio isimli sempozyuma katılmak üzere Antalya ya, 9 kiģi, International Multidisiplinary Symposium on Drug Research-Development isimli sempozyum için Antalya ya, 1 kiģi, Türk Eczacıları Birliği nin 39. Olağan Büyük Kongresi ne katılmak üzere Ankara ya, Dekanlığımızdan izinli olarak görevlendirilmiģtir. Bu dönemde eğitim-öğretim faaliyeti devam etmiģtir. 2- Performans Sonuçlarının Değerlendirilmesi Dekanlığımıza bağlı birimler ve bölümler birbirleri ile uyum içerisinde çalıģmalarını sürdürmektedirler. Eğitim projeksiyon cihazları kullanılarak teknoloji destekli olarak yürütülmektedir. Uygulama derslerimizin daha verimli olabilmesi için sınıflar Laboratuvar Ģartları göz önünde bulundurularak ĢubelendirilmiĢtir. Fakültemizde eğitim ve araģtırma kalitesi ve altyapısı her geçen gün daha fazla artmaktadır. 17

18 YAYIN TÜRÜ SAYISI Uluslararası Makale 27 Ulusal Makale 5 Uluslararası Bildiri 28 Ulusal Bildiri 2 Kitap 1 BĠLĠMSEL ARAġTIRMA PROJE SAYISI 2013 Projeler Önceki Yıldan Devreden Yıl Ġçinde Eklenen Toplam Yıl Ġçinde Tamamlanan SAN-TEZ TÜBĠTAK A.B B.A.P DĠĞER TOPLAM

19 IV. KURUMSAL KABĠLĠYET VE KAPASĠTENĠN DEĞERLENDĠRĠLMESĠ Güçlü Yönler, Zayıf Yönler, Fırsatlar, Tehditler Programın Güçlü Yönleri : Eğitim-öğretimde kullanılan temel laboratuar cihazlarının büyük ölçüde yeterli olması Öğrenci sayısının az olması nedeni ile etkileģerek öğretme yöntemlerinin uygulanabilir olması Dersliklerde modern ders verme donanımının varlığı Yeterli biliģim ağ donanımının varlığı Diğer Eczacılık Fakülteleri ile, eğitim konusunda iģbirliği AraĢtırma faaliyetlerinde kullanılan ekipmanların yeni olması Malatya ilinin karayolu ve havayolu ulaģımı açısından diğer Doğu Anadolu kentlerine göre avantajlı konumda bulunması, nispeten canlı bir ekonomiye sahip olması Türk Eczacılar Birliği ve Eczacılar Odasının desteği Genç akademisyen sayısının fazla olması Özverili idari personelin olması GeliĢmekte olan bir fakülte olması sebebiyle ihtiyaçlarının Rektörlük makamınca öncelikli olarak değerlendirilmesi ve karģılanması Programın Zayıf Yönleri : AraĢtırma-Eğitim: Anabilim dalları arasında donanım paylaģımı ve iģbirliğinin yetersizliği AraĢtırma görevlisi sayısının yetersizliği Öğretim elemanının sayısının ve dağılımının yeterli olmaması Sınıflarda ses yalıtımının yeterince sağlanamamıģ olması Öğrencilerin yakın mesafede faydalanabilecekleri fotokopi hizmetinin bulunmaması Alt yapının kısmen yeterli olmasına rağmen akademik çalıģma ortamının sağlanamamıģ olması Üniversite dıģında ulusal ve uluslar arası proje imkanlarının yeterince değerlendirilememesi Öğretim elemanı ve öğrenci değiģimleri için yurtiçi ve yurtdıģındaki üniversitelerle iģ birliği yapılamaması KurumsallaĢmanın ve kurumsal kimliğin yeterince geliģmemiģ olması Yabancı dil eğitiminin yetersizliği Eczacılık Bilimleri meslek derslerini verecek olan öğretim üyelerinin yeterli sayıda bulunmaması sebebiyle diğer üniversitelerden gelen öğretim üyelerince verilen derslerin yoğun bir Ģekilde uygulanması, bunun sonucunda öğrencinin sıkılması, derse olan ilgisinin azalması AraĢtırma Laboratuar sayısının yetersizliği Fiziki mekan yetersizliği ÇalıĢanlar arası iletiģim ve bilgilendirme eksikliği Öğrenci rehberlik hizmetlerinin yetersizliği Öğrencilerin ortak kullanımına yönelik bilgisayar laboratuvarı olmaması 19

20 Personel Birey ve birim bazında performans değerlendirmesinin olmayıģı Personelin hizmet içi eğitiminin yetersizliği Personel sayısının yetersizliği Mali Proje dıģı desteğin olmayıģı Döner sermaye kaynağının yetersizliği Sosyal Öğrencilerin ve personelin kullandığı ortak alanların yetersizliği Fırsatlar : Genel sağlık konusunda toplumun geliģen bilinci Toplumun ilaç ve eczacılık ile ilgili çeģitli konularda bilgilendirilme talebi Avrupa Birliğine giriģ süreci AraĢtırmalara destek sağlayacak ulusal veya uluslar arası bilimsel destek ve mesleki kurumların varlığı GeliĢmekte olan ilaç endüstrisi ÇalıĢma alanlarının çeģitliliği Diğer Üniversiteleri ile yapılan öğretim üyesi yetiģtirme programlarında iģbirliği protokolü Eczacılık bilimleri ile ilgili alanlarda çok sayıda toplantı düzenleniyor olması Eczacılık meslek kuruluģlarının aktif olması Ġnternet ve kütüphane kaynaklarının artması Öğrenci sayısının az olmasından eğitim kalitesinin artıyor olması Öğretim üyelerinin eğitim ihtiyaçlarına yönelik ders notu ve kaynak kitap yazma ve yayınlama olanağının mevcut olması Tehditler: Vakıf ve yurt dıģındaki üniversitelerin beyin göçüne neden olması Akademik personele özellikle araģtırma görevlilerine ödenen düģük ücret Yeni Eczacılık Fakültelerinin açılması Kurumlar arası koordinasyon yetersizliği Siyasi ve ekonomik istikrarsızlık riski Öğrenci afları Kötü eczacılık uygulamaları ve bunların görsel ve yazılı basında yer almaları Lisans eğitimi sonrası lisansüstü eğitimin tercih edilmemesi 20

21 ĠÇ KONTROL GÜVENCE BEYANI Ġnönü Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Harcama Yetkilisi olarak yetkim dâhilinde; Bu raporda yer alan bilgilerin güvenilir, tam ve doğru olduğunu beyan ederim. Bu raporda açıklanan faaliyetler için bütçe ile tahsis edilmiģ kaynakların, planlanmıģ amaçlar doğrultusunda ve iyi mali yönetim ilkelerine uygun olarak kullanıldığını ve iç kontrol sisteminin iģlemlerin yasallık ve düzenliliğine iliģkin yeterli güvenceyi sağladığını bildiririm. Bu güvence, üst yönetici olarak sahip olduğum bilgi ve değerlendirmeler, benden önceki yöneticiden almıģ olduğum bilgiler, iç kontroller, iç denetçi raporları ile SayıĢtay raporları gibi bilgim dâhilindeki hususlara dayanmaktadır. Burada raporlanmayan, idarenin menfaatlerine zarar veren herhangi bir husus hakkında bilgim olmadığını beyan ederim. 27/01/2014 Prof.Dr.Ġsmail ÖZDEMĠR Dekan V. 21

BĠRĠM FAALĠYET RAPORU

BĠRĠM FAALĠYET RAPORU TC. GÜMÜġHANE ÜNĠVERSĠTESĠ TORUL MESLEK YÜKSEKOKULU 2011 MALĠ YILI BĠRĠM FAALĠYET RAPORU Ocak 2012 ĠÇĠNDEKĠLER ÜST YÖNETĠCĠ SUNUġU I- GENEL BĠLGĠLER A- Misyon ve Vizyon.. B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar...

Detaylı

T.C. GÜMÜġHANE ÜNĠVERSĠTESĠ ĠLETĠġĠM FAKÜLTESĠ 2010 MALĠ YILI BĠRĠM FAALĠYET RAPORU

T.C. GÜMÜġHANE ÜNĠVERSĠTESĠ ĠLETĠġĠM FAKÜLTESĠ 2010 MALĠ YILI BĠRĠM FAALĠYET RAPORU T.C. GÜMÜġHANE ÜNĠVERSĠTESĠ ĠLETĠġĠM FAKÜLTESĠ 2010 MALĠ YILI BĠRĠM FAALĠYET RAPORU 1 Ocak 2011 BĠRĠM YÖNETĠCĠSĠNĠN SUNUġU Fakültemiz ilk olarak 10/09/2007 tarihli ve 2007/12598 sayılı Bakanlar Kurulu

Detaylı

2009 YILI NAMIK KEMAL ÜNĠVERSĠTESĠ SOSYAL BĠLĠMLER MESLEK YÜKSEKOKULU FAALĠYET RAPORU EKĠM 2009/TEKĠRDAĞ

2009 YILI NAMIK KEMAL ÜNĠVERSĠTESĠ SOSYAL BĠLĠMLER MESLEK YÜKSEKOKULU FAALĠYET RAPORU EKĠM 2009/TEKĠRDAĞ 2009 YILI NAMIK KEMAL ÜNĠVERSĠTESĠ SOSYAL BĠLĠMLER MESLEK YÜKSEKOKULU FAALĠYET RAPORU EKĠM 2009/TEKĠRDAĞ 1 ĠÇĠNDEKĠLER SUNUŞ... 3 A. Misyon ve Vizyon... 4 B. Yetki, Görev ve Sorumluluklar... 4 C. Ġdareye

Detaylı

T.C. DĠCLE ÜNĠVERSĠTESĠ DEVLET KONSERVATUVARI MÜDÜRLÜĞÜ 2014 MALĠ YILI BRĠM FAALĠYET RAPORU

T.C. DĠCLE ÜNĠVERSĠTESĠ DEVLET KONSERVATUVARI MÜDÜRLÜĞÜ 2014 MALĠ YILI BRĠM FAALĠYET RAPORU T.C. DĠCLE ÜNĠVERSĠTESĠ DEVLET KONSERVATUVARI MÜDÜRLÜĞÜ 2014 MALĠ YILI BRĠM FAALĠYET RAPORU 0 ĠÇĠNDEKĠLER I- GENEL BĠLGĠLER... 3 A- Misyon ve Vizyon... 4 B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... 4 C- Ġdareye

Detaylı

BARTIN ÜNİVERSİTESİ FEN BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ

BARTIN ÜNİVERSİTESİ FEN BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ BARTIN ÜNİVERSİTESİ FEN BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ 2013 YILI FAALİYET RAPORU BAR T I N Ü N İ V E R S İ T E S İ, F E N B İ L İ M L E R İ E N S T İ T Ü S Ü, 74100 B A R T I N 1 ĠÇĠNDEKĠLER.... 2 ÜST YÖNETĠCĠNĠN

Detaylı

T.C. Namık Kemal Üniversitesi

T.C. Namık Kemal Üniversitesi T.C. Namık Kemal Üniversitesi 2009 Yılı Ġdare Faaliyet Raporu Sürüm no.1.0 Tekirdağ, Haziran 2010 ii İçindekiler Üst Yönetici SunuĢu... 4 I- GENEL BĠLGĠLER... 5 A. Misyon ve Vizyon... 6 B. Yetki, Görev

Detaylı

T.C. ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ İlahiyat Fakültesi 2013 YILI BİRİM FAALİYET RAPORU

T.C. ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ İlahiyat Fakültesi 2013 YILI BİRİM FAALİYET RAPORU T.C. ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ İlahiyat Fakültesi 2013 YILI BİRİM FAALİYET RAPORU MART-2014 ĠÇĠNDEKĠLER ÜST YÖNETĠCĠ SUNUġU I- GENEL BĠLGĠLER A- Misyon ve Vizyon.. B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... C- Ġdareye

Detaylı

KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ V. BİRİM FAALİYET RAPORU

KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ V. BİRİM FAALİYET RAPORU KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ V. BİRİM FAALİYET RAPORU 2011 1 ĠÇĠNDEKĠLER SUNUġ...4 I- GENEL BĠLGĠLER...5 A. Misyon ve Vizyon... 5 B. Yetki, Görev ve Sorumluluklar...5 C. Ġdareye ĠliĢkin

Detaylı

ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ 2010 YILI FAALİYET RAPORU

ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ 2010 YILI FAALİYET RAPORU ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ 2010 YILI FAALİYET RAPORU ÇANKIRI -2011 i ĠÇĠNDEKĠLER BİRİM YÖNETİCİ SUNUŞU... iii I- GENEL BĠLGĠLER... 1 A. Misyon ve Vizyon... 1 B. Yetki,

Detaylı

OSMANĠYE KORKUT ATA ÜNĠVERSĠTESĠ REKTÖRLÜĞÜ 2008 YILI ĠDARE FAALĠYET RAPORU

OSMANĠYE KORKUT ATA ÜNĠVERSĠTESĠ REKTÖRLÜĞÜ 2008 YILI ĠDARE FAALĠYET RAPORU OSMANĠYE KORKUT ATA ÜNĠVERSĠTESĠ REKTÖRLÜĞÜ 2008 YILI ĠDARE FAALĠYET RAPORU OSMANĠYE 2009 ÜST YÖNETĠCĠ SUNUġ Günümüzde toplumların geliģmiģlik düzeyini, yaģam standartlarını, uluslararası rekabet gücünü

Detaylı

2013 YILI BĠRĠM FAALĠYET RAPORU

2013 YILI BĠRĠM FAALĠYET RAPORU T.C. ERZĠNCAN ÜNĠVERSĠTESĠ KÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON DAĠRE BAġKANLIĞI.. 2013 YILI BĠRĠM FAALĠYET RAPORU ERZİNCAN-2014 İÇİNDEKİLER BİRİM YÖNETİCİSİ SUNUŞU... 3 I- GENEL BİLGİLER... 4 A. MİSYON VE VİZYON...

Detaylı

ĠÇĠNDEKĠLER. ÜST YÖNETĠCĠ SUNUġU 1

ĠÇĠNDEKĠLER. ÜST YÖNETĠCĠ SUNUġU 1 ĠÇĠNDEKĠLER ÜST YÖNETĠCĠ SUNUġU 1 I- GENEL BĠLGĠLER- A- Misyon ve Vizyon 2 B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar 3 C- Ġdareye ĠliĢkin Bilgiler 14 1- Fiziksel Yapı 14 2- Örgüt Yapısı 20 3- Bilgi ve Teknolojik

Detaylı

T.C. NĠĞDE ÜNĠVERSĠTESĠ YABANCI DĠLLER YÜKSEKOKULU 2013-2017 STRATEJĠK PLANI

T.C. NĠĞDE ÜNĠVERSĠTESĠ YABANCI DĠLLER YÜKSEKOKULU 2013-2017 STRATEJĠK PLANI T.C. NĠĞDE ÜNĠVERSĠTESĠ YABANCI DĠLLER YÜKSEKOKULU 2013-2017 STRATEJĠK PLANI Niğde, 2014 Yalnız tek bir Ģeye ihtiyacımız vardır, çalıģkan olmak. Servet ve onun tabii neticesi olan refah ve saadet yalnız

Detaylı

AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ

AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ 2012 MALİ YILI (Alanya İşletme Fakültesi) BİRİM FAALİYET RAPORU Antalya 2012 İÇİNDEKİLER SUNUŞ I.GENEL BİLGİLER A. MİSYON VE VİZYON B. GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLAR 1. Yüksek Öğretim

Detaylı

GÜMÜġHANE ÜNĠVERSĠTESĠ FEN BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ

GÜMÜġHANE ÜNĠVERSĠTESĠ FEN BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ GÜMÜġHANE ÜNĠVERSĠTESĠ FEN BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ 2013 MALĠ YILI BĠRĠM FAALĠYET RAPORU ġubat 2014 / GümüĢhane 1 BĠRĠM YÖNETĠCĠSĠNĠN SUNUġU Dünya da son yıllarda yönetim anlayıģında yaģanan geliģmeler doğrultusunda,

Detaylı

T.C. HĠTĠT ÜNĠVERSĠTESĠ ALACA MESLEK YÜKSEKOKULU 2014 YILI BĠRĠM FAALĠYET RAPORU

T.C. HĠTĠT ÜNĠVERSĠTESĠ ALACA MESLEK YÜKSEKOKULU 2014 YILI BĠRĠM FAALĠYET RAPORU T.C. HĠTĠT ÜNĠVERSĠTESĠ ALACA MESLEK YÜKSEKOKULU 2014 YILI BĠRĠM FAALĠYET RAPORU OCAK 2015 ĠÇĠNDEKĠLER SUNUġ (Harcama Yetkilisi)... 3 I- GENEL BĠLGĠLER... Hata! Yer işareti tanımlanmamış. A- Misyon ve

Detaylı

Hayatta en hakiki mürģit ilimdir fendir, ilim ve fenden baģka yol gösterici aramak gaflettir, dalalettir, cehalettir.

Hayatta en hakiki mürģit ilimdir fendir, ilim ve fenden baģka yol gösterici aramak gaflettir, dalalettir, cehalettir. Hayatta en hakiki mürģit ilimdir fendir, ilim ve fenden baģka yol gösterici aramak gaflettir, dalalettir, cehalettir. 2010 Yılı İdare Faaliyet Raporu 1 ĠÇĠNDEKĠLER ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU... 3 I- GENEL BİLGİLER...

Detaylı

N E C M E T T Ġ N E R B A K A N ÜNĠVERSĠTESĠ

N E C M E T T Ġ N E R B A K A N ÜNĠVERSĠTESĠ N E C M E T T Ġ N E R B A K A N ÜNĠVERSĠTESĠ 2014 YILI FEN BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ FAALĠYET RAPORU ĠÇĠNDEKĠLER BĠRĠM YÖNETĠCĠSĠNĠN SUNUġU ĠÇĠNDEKĠLER I- GENEL BĠLGĠLER A- Misyon ve Vizyon B- Yetki, Görev ve

Detaylı

T.C. AMASYA ÜNĠVERSĠTESĠ Amasya Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu STRATEJĠK PLANI (2015-2019)

T.C. AMASYA ÜNĠVERSĠTESĠ Amasya Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu STRATEJĠK PLANI (2015-2019) T.C. AMASYA ÜNĠVERSĠTESĠ Amasya Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu STRATEJĠK PLANI (2015-2019) AMASYA- 2013 ĠÇĠNDEKĠLER Sayfa No ĠÇĠNDEKĠLER... i TABLOLAR DĠZĠNĠ.. iii SUNUġ... iv 1. STRATEJĠK PLANLAMA

Detaylı

21 MART 2014 ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU 2013 YILI FAALİYET RAPORU

21 MART 2014 ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU 2013 YILI FAALİYET RAPORU 21 MART 2014 ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU 2013 YILI FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER SUNUŞ... 4 I. GENEL BİLGİLER... 5 A. Misyon ve Vizyon... 5 B. Yetki, Görev ve Sorumluluklar...

Detaylı

2010 YILI İDARE FAALİYET RAPORU

2010 YILI İDARE FAALİYET RAPORU 2010 YILI İDARE FAALİYET RAPORU GİRESUN NİSAN 2011 Yaptıkları işin doğruluğuna inanan insanlar, çalışmalarının denetlenmesinden, karşı fikirler ortaya atılmasından ve tercihleri üzerinde münakaşa yapmaktan

Detaylı

T.C. RĠZE ÜNĠVERSĠTESĠ

T.C. RĠZE ÜNĠVERSĠTESĠ T.C. RĠZE ÜNĠVERSĠTESĠ STRATEJĠ GELĠġTĠRME DAĠRESĠ BAġKANLIĞI 2009 MALĠ YILI FAALĠYET RAPORU Rize 2010 Rize Üniversitesi Strateji GeliĢtirme Dairesi BaĢkanlığı 2010 Ġçindekiler SUNUġ I- GENEL BĠLGĠLER...

Detaylı

HARRAN ÜNĠVERSĠTESĠ 2007 YILI FAALĠYET RAPORU

HARRAN ÜNĠVERSĠTESĠ 2007 YILI FAALĠYET RAPORU ĠÇĠNDEKĠLER ÜST YÖNETĠCĠ SUNUġU. 1 I- GENEL BĠLGĠLER. 3 A- Misyon ve Vizyon... 3 B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar...... 3 C- Ġdareye ĠliĢkin Bilgiler........ 6 1- Fiziksel Yapı..... 6 2- Örgüt Yapısı......

Detaylı

ĠSTANBUL TEKNĠK ÜNĠVERSĠTESĠ FAALĠYET RAPORU. STRATEJĠ GELĠġTĠRME DAĠRE BAġKANLIĞI. Nisan 2009

ĠSTANBUL TEKNĠK ÜNĠVERSĠTESĠ FAALĠYET RAPORU. STRATEJĠ GELĠġTĠRME DAĠRE BAġKANLIĞI. Nisan 2009 ĠSTANBUL TEKNĠK ÜNĠVERSĠTESĠ FAALĠYET RAPORU 2008 STRATEJĠ GELĠġTĠRME DAĠRE BAġKANLIĞI Nisan 2009 ĠÇĠNDEKĠLER ÜST YÖNETĠCĠ SUNUġU... 1 I- GENEL BĠLGĠLER... 3 A. ÖZGÖREV VE ÖZGÖRÜġ... 3 B. YETKĠ, GÖREV

Detaylı

2012 Yılı Ġdare Faaliyet Raporu

2012 Yılı Ġdare Faaliyet Raporu T.C. KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ 2012 Yılı Ġdare Faaliyet Raporu Milletimiz her güçlük ve zorluk karģısında, durmadan ilerlemekte ve yükselmektedir. Büyük Türk Milletinin bu yoldaki hızını, her

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Sayfa ÖNSÖZ GİRİŞ GENEL BİLGİLER

İÇİNDEKİLER. Sayfa ÖNSÖZ GİRİŞ GENEL BİLGİLER İÇİNDEKİLER Sayfa ÖNSÖZ GİRİŞ GENEL BİLGİLER 1. STRATEJİK PLANLAMA SÜRECİ.....: 1 2. MİSYON VİZYON.......: 2 2.1.Misyon.......: 2 2.2.Vizyon.... : 2 2.3.Temel Değerler.......... 2 3. DURUM ANALİZİ......:

Detaylı

T.C. RĠZE ÜNĠVERSĠTESĠ. 2010 YILI FAALĠYET RAPORU Nisan - 2011

T.C. RĠZE ÜNĠVERSĠTESĠ. 2010 YILI FAALĠYET RAPORU Nisan - 2011 T.C. RĠZE ÜNĠVERSĠTESĠ 2010 YILI FAALĠYET RAPORU Nisan - 2011 HAZIRLAYAN Strateji GeliĢtirme Daire BaĢkanlığı Milli Piyango Eğitim Kampüsü Fener Mahallesi/RĠZE Tel: 0 464 223 81 08 Fax: 0 464 223 76 03

Detaylı

2014 YILI BİLİŞİM ENSTİTÜSÜ FAALİYET RAPORU

2014 YILI BİLİŞİM ENSTİTÜSÜ FAALİYET RAPORU 2014 YILI BİLİŞİM ENSTİTÜSÜ FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon.. B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... C- İdareye İlişkin Bilgiler.... 1- Fiziksel Yapı.

Detaylı

2014 YILI HİTİT ÜNİVERSİTESİ FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ FAALİYET RAPORU

2014 YILI HİTİT ÜNİVERSİTESİ FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ FAALİYET RAPORU 2014 YILI HİTİT ÜNİVERSİTESİ FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER SUNUŞ (Harcama Yetkilisi)... 1 I- GENEL BİLGİLER... 2 A- Misyon ve Vizyon... 2 B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... 2 C- Birim/İdareye

Detaylı

AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ

AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ 2013 MALİ YILI Alanya İşletme Fakültesi BİRİM FAALİYET RAPORU Üst Yönetici: (Prof. Dr. İbrahim GÜNGÖR- Dekan - 5181621) Düzenleyen: (İhsan ERDEM- Fakülte Sekreteri - 5182365) Antalya

Detaylı