VE DEKORATiF DÜZENLEMELERiN VERiME ETKiLERi

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "VE DEKORATiF DÜZENLEMELERiN VERiME ETKiLERi"

Transkript

1 YERLEŞMENiN, FizIKSEL KOŞULLARıN VE DEKORATiF DÜZENLEMELERiN VERiME ETKiLERi. A. Fikret AR * Ça~fmız yönetiminde kamu Jmruluşlarının süratli, ekonoinik, kı-sa mesafede, az yorularak ve yüksek moralle çalışmaları, diğer bir deyıişle «kamu hizmetlerinde verimlilik» ilkesi ülkemizde de benimsenmiş, bu husus beş yıhık,kalkınma planlarıyla, yıllık programlarda yer almış' bulunmaktadır. Bu esas ve görüşden hareketederek yazımızda; büro ve iş yerleriyle verimlilik arasındaki ilişkıiler ele alınıp incelenecek, birta:kım sonuçlar çıkarılmaya ve görüşler geliştirilmeye çalışılacaktır. Bu amaçla, önce çalışma yerinin (büro ve iş yerinin) seçilmesinde ve düzenlenmesinde gözönünde tutulması gereken esaslar, daha sonra büro ve işyerinin iiiziksel, estatik ve dekoratif koşulları üzerinde durulacaktır. Yapılan açıklamaların ve ileri sürülen göriiş1erin gerek kamu kesimi, gerek özel kesim çalışma yerleri için geçerli oldu~ kabul edhebi1ir. Yazıda geçen «büro» sözcüğ'i hizmet üretilen yerleri, ((Iiş yeri» sözcüğü mal üretilen alan, bina ve yerleri, «çalışma yeri» ise her iki deyimi birlikte ifade etmek üzere kullanılmıştır. ÇALIŞMA YERİNİN SEçiMİ VE DÜZENLENME ESASLARI İLE VERİMLİLİK İLİşKİLERİ Çalışanlar ve Çalışma Yerleri Yıllardır süren -alışkanlığın ve bazan tek düze olarak nitelenebilecek bir yaşantının yarattığı atmosfer nedeniyle pek farkında olmasalar bile, ~amu personeli, günlerinin ve dolayısıyla (hizmette geçen) ömürlerinin üçte birini, bazan daha fazlasını bürolarda ve iş yerlerinde geçirmektedirler. Bir kamu personelinin 24 saatinin 7-8 saati uykuda, ı -2 saati yollarda, 2-3 saati yemekte, dinlenmede, eğlenmede ya da alışverişte geçtiği dü " TODAİE Öğretim üyesi.

2 92 AMME idaresi DERGiSi şüni,ilürse, günlük yaşantı süresinin büyük bir kısmının çalışma yerinde ve iş başında geçtiği ortaya çıkmaktadır. Bunun yılları kapsayan bir s:areç olduğu gözöriüne alınınca; kamu görevlilerinin bir taraftan biyolojik ve moral sağlıklarmı ve zihni faaliyetlerini etkinlikle sürdürebilmesi, diğer taraftan kamu hizmetlerini daha verimli düzeyde ve başarı He yüıiitebilmesi amaçlarıyla çalışma yerlerindekd yerleşme ve çalışma düzeni Heburaların fiziksel,estetik ve dekoratif koşulları üzerinde durmanın gerekliliği ve yararı önem ikazanma;ktadır. Zira sözü edilen koşulların çalışanlar ve verim üzerinde önemli etkiler yaptığı gözlenmiştir. Bu konuyu ineeleyen hemen her ülke ve kuruluşta ve ülkemizde de uygulanan tekniğe «Alan ve Yerleşme Etütü Tekniği» denmektedir. şunlardır: Konuyla ilgili olarak gözden uzak tutulmaması gereken bazı öğeler,a. En büyriik kira devlet tarafmdan ödenmektedir. Bu miktarın 1978 yılında 2 milyar dolaylarında olduğu belirtilmektedir. Buna çare olarak Maliye Bakanlığının Amerikadan uzman getirteeeği, binalar inşa edilerek devlet dairelernni 'kiradan lmttaracağı ileri sürülmüşt:ar. 1 b. İyi bir yerleşme düzeni (planı) alandan, binadan, mesafeden, insan gücünden, makine ve malzemeden, zamandan, depolamadan ekonomi sağlar. c. Kuruluş ve kurumlarda hizmet ya da mal üretimi; personelin, araç ve gereçlerin, dosya ve yazıların yerleştirilmeleri ve çeşitli biçimlerde hareketleııiyle elde edilir ve sonuçlandırılır. d. Ayrıca iş sahiplerinin de işleri kısa süre ve mesafede, yonılmadan bitirebhmeleri esas olduğuna göre, iyi bir yerleşme planı bunu da sağlıyabilir. Böylece idare-halk ilişkilerindn daha iyileşmesi sağlanmış olur. Amerika ve Almanya gibi bazı ülkelerde «alan ve yerleşme danışmanlığı» denen bir uzmanlık dalının gelişmiş olması ve bu ad altında bazı :l3irmalar kurulmuş bulunması konunun özelliğini ve önemini ortaya koymaktadır. «Bir yerleşme planı hazırlamak birçok uzmanlık daharasında iyi bir işbirliğini gerektirmektedir. Günümüzde, kamu binalarının inşaat sözleşmelerinde, ihalekoşulları arasında, en iyi yerleşme planının hazırlanabilme Si için inşaat firmasının mimar ve mühendis timlerine ve yerleşme uzmanlarına sahip olmaları ve bunların inşa ediiecek binada görev yapacak ve hizmetin özeiliklerini bilen kişilerle işbirliği yaparak bütünleşmeleri» yer almaktadır.2 Ütkemizde ise büro ve işyerlerinin genellikle gelişi güzel, kişisel görüş ve zevklere dayanarak seçildiğini, kimlandığını, inşa edildiğini ve içlerinin d:lzenlendiğini söylemek yanlış olmaz. 1 Hümyet, , s. 1 (Manşet). Knneth H. Ripnen, Office Spase Administration, Mc Grew-HilI Book Campany, New York, 1974, s. 7.

3 Kamu Binabınnm Özellikleri YERLEŞMENİN VERİME ETKILERI 93 ASILılda kamu binalaruıın mimari 'tarzları da özellik taşımaktadır. çün~!kü günümüzde görülmekte olan kamu hlzmetlerinin türü ve nitelikleri o kadar çok ve değişiktir ki, bir hizmet ya da üretim için çok uygun olan bir bina diğer ruzmet ya da üretim için hiçte elverişli olmayabilir. Bu nedenle ve öncelıikle üzerinde durulması gereken bir husus, eğer bir kamu binası inşa ettirilecekse, mimar ve mühendise ya da binaya ait projeyi haz~rlayacak mimarlık - mühendislik: firınasına, projesinin hazırlanması söz konusu olan binada gölülecek hizmet ve bu hizmetin özeihkleri konusunda yetenince ve ayrıntılı veri verilmesidir. Zira miniar ve mühendisler kendi 'llzillanlık alanlarında ne kadar iyi yetişmiş olsalar da, çok çeşitli ve değişik olan tüm kamu hizmetleri üzerinde bilgi sahibi olamazlar ve bu beklenemez. Kullanılacak binanın sahip olması gereken hizmet ve yerleşim özelliklerini, hizmet - bina ilişkilerini en iyi o binada hizmet görecek kişiler bilirler. Bir hastanenin projesi ile bir hükümet konağının, b1r adalet sarayının, bir takrültenin, bir gümrük binasının projesinin çok değişik ve bu binaların faı~klı yapıya, bölümlere, salon ve odalara... sahlp olmaları gerektiği açıktır. Burada ilgıinç bir örnek hatırlıyorum. Yukarda açıklanan düşünceler doğrultusunda hareket ederek Enstitümüze ait bugünkü bmanın proje hazırlığı sırasında ilgili firmaya verilmek üzere bir dizi veri hazıriannuş ve binamızın bu esaslara göre inşası djşünülmüştü. Bu arada iki adet 100 kişildk dersane istenmişti. İnşaat bitmiş yerleşme planı hazırlanmıştı. Ancak 100 kişilik olarak inşa edilen. dersaneye Kamu Yönetimi Uzmanlık Programına devam eden 36 öğrenciyi (kamu görevlisini) yerleştiremedik, daha doğrusu istediğimiz düzende yerleştıiremedik. Zira bizim uyguladığımız d:izende, öğrencilerin CU) harfi biçiminde yerleştirilen masalara (her masaya iki öğrenci olmak üzere) oturmaları, öğretim üyesinin ise aşağıda gösterdiği gibi (U) harfinin karşısındaki boşukta yer alması esas alınmakta idi. r Kanıml:<!Ca bu düzen bu tür eğitim için en uygun olanı idi. Ama bunu gerçekleştiremedik. Oysa salon 100 kişilik olarak yapılmıştı. Sonradan öğrendik ki, projeyi yapan firma, öğrencilerin (ilk-orta okul ve liselerdeki gibi) arka arkaya' yerleştirilecek 2-4 kişilik sıralarda oturacaklarını gözönünde tutaraık dersanenin boyutlarını tespit etmiş. Gerçekten de daha sonra, anılan salona arka arıkaya dört kişilik sırala~ konarak 104 öğrencinin yerleşmesi sağlanmıştır.

4 94 AMME İDARESl DERGİSİ İşte mimarlık bürosu ile aramızdaki diyalog ve haberleşme noksanlığı ya da!konuya bakışaçılanmızın farklı qluşu uygulamada bir yerleşme sorununa neden olmuş, arzu edilen yerleşme düzeni gerçekleştirilememişti. Araştırma Raporlanndaki Görüşler Merkezi Hükümet Teşkilatı Araştırma Projesi «MEHT AP" Raporu ile İdarenin Yeniden Düzenlenmesi - ilkeler ve Öneriler adını taşıyan Raporda konumuzia ilgili şu satıdara rasnanmaktayız. «İhtiyaca en iyıi cevap verecek bir tahsisiıı yapılabilmesi için 'bina ihtiyacının tesbiti ve tedarikinin planlanması' gerektiği halde, fiilen böyle bir çalışma yapılmamaktadır. Böylece, tahsis işi objektif ve standart ölçülere göre değil, dairelerin kendıi ölçülerine göre yapılmakta; bazı daireler ihtiyaçlarını tam olarak karşılayamazken, bazıları da lükse ve israfa kaçma:ktadırlar. Kıiı:ıalama yoluyla yapılan tahsisler de aynı durumdadır. Her daire, ken di bütçesine ıkoydurduğu ödeneğe göre bina kiralamakta olduğundan yine objekıtif ölçüler kullamlamamaktadır.,,3 «Vygı.üamada, kamu kuruluşlarının arsa, bina ve tesis ihtiyaçlarının saptanması için belli ölçüler ve standartlar!kullanılınamakta ve buna bağlı olarak tahsis işleri hir plana göre yür'jtülmemektedir. Bu durum, yeni bina yapılmasında ve ıkiiralanmasında bazen lüks ve israfa yol açmama; bazen da bütçesine yeteri kadar ödenek koyduramayan daireleni, ihtiyaçlarını karşılamaktan uzak binalarda elverişsiz koşullar altında çalışmak zorunda bıl1akmaktadır.»4 Hizmet BiI\alannın ve Yerlerinin Seçimi Büroların ve iş yerlerinin düzenlenmesinden önce, o kuruluşun içinde hizmet yapaoağı hinanın ycrıirııin iyi seçilmesi önem taşımaktadır. Ancak bu konuda artık yöneticilerin fazla olanakları olmadığı da bir,gerçektir. Zira gelişen büyük kentlenn istenen semtinde bina bulmak ya da (bulunan binanın kirası yüksek ise) bunu kiralayabilmek bir sorun olmaktadır. Bir binanın (çalışma yerinin) seçiminde ve saptanmasında aşağıdaıki esaslar gözönünde tutulmalıdır: a. Bir hizmet binası ihtiyacı duyulduğunda öncelikle ve binanın kullanılma süresine göre,kira ile bir bina tutmak, bir bina satın almak, ya da yeni bir bina yaptırmak seçeneklerininden hangisinin en uygun ve ekonomik olacağı incelenmeli ve karara bağlanmalıdır. b. Daha sonra hizmet binasının pavyonlar halinde mi, yoksa çok,kath (dik) ya da az katlı {yatay} bir bina mı olması gerektiği tespit edilmelidir. 3 Proje Yönetim Kurulu, MEHTAP raporu, TODAİE Yayım, Balkanoi1lu Basımevi, Ankara, 1%3,,s Proje Yönetim Kurulu, İdarenin Yenıden Düzenlenmesi ilkeler ve öneriler, TODA1E Ya yını, Sevinç Matbaası, Ankara, 1971, s. 187.

5 ..ı YERLEŞMENİN VERİME ETKİLERİ 95 Hastane, fiakmte, askeri ikışlalar,yatılı okullar ıiçin ayrı binalardan bir site oluşturulması yeğlenebilir. Kuruluşun yaptığı hizmet ya da üretimin türiinün, özelliğıinin ve iş yükiliıün de hizmet binaılarının seçimini etkileyeceği açlıktır. Okul, fa~ülte, hastane, fabrika, amştırma laboratuvarı, otobüs,terminali, hükümet konağı, adalet sarayı için seçilecek yer ve binalarda aranan!koşullar farkhdır. Buna ek olarak okulların ilk, okta okul, lise gibi derecesi ya da bir fakültenin; hukuk, d:işçi.lrik, tarım fakülteleri olması, bir fabritkada üretilen maddenin türü, miktarı, bir hastane de ne tür hastalıkların tedavi edil~eği ve benzeri hususlar yer tesbitine etki yapar. c. Kuruluşun büyüklü~ ve yapısı, diğer kurumlarla ve halkla ili~i durumu ve derecesi He ilerdeki genişleme ve büyümeihtimali de seçilecek bina hakkında verilecek kararı etkiliyecektir. Halkla ilişkisi fazla olan kuruluşlara ait binaların 'kent merkezinde olması, memnde durulacak önemli bir husustur. d. Seçilecek yer ve binaya kuruluş personelinin ve vatandaşın ulaşım durumu, trafik koşulları, binadra bir mal ~retilecek ise, ham ve bitmiş maddelerin geliş ve sevkinin sağlanması için demiryolu, karayolu gibi ulaşım imkanları çok iyi incelenmelidir. c. çevre koşulları da hizmet birıası seçiminde önemli bir faktör olmaık" tad~r. Şöyleki, hava ve su kirliliği olan bölgelerde özelılikle sağlık, eğitim ve benzeri hizmetlerin yürütülmesi sakıncah olacağından bu gibi hizmet binalan temiz çevrelerde aranmalıdır. Diğer taraftan bazı hizmetlerin ya da mal üretiminin sonucunda hava ve/veya su kirlenmeleri olabileceği de gözden uzak tutulmamalıdır. Zira bir yandan hizmet ya da mal üretilirken öte yandan çevreyi kirletmek, çevreye mikrop, zararlı gaz, duman zerrecikleri saçmak, sağlanan yararı fazlasıyla zarar haline dönüştürebilecektir. Yerleşmenin P1anIanması Bir büro ya da iş yerinde yapılacak yerleşme, önceden yapılacak,bir araştırmaya dayanarak planlanır. Bunun için önce, bina, kat ve büroların MASALAR KOLTUKLAR o O o o DOLAPLAR i i ı \./11 B B i i II i i Kapak! ı c==ı r-ı i : Açılma Manı il.i I'! L I.. ı----:..l.&....ḷ ölçekli planları yapılmalıdır. Belli oranlarda küçültülmüş masa, iskemle, dolap vb. eşyanın plastik ya da tahta maketleri ve bu sağlanamaz ise, yine

6 96 AMME İDARESt DERGtSt belli oranda küçültülmüş ve (öncekisayfada örnekleri göıülen) kartondan yapılmış şekilerkullanılarak çeşitli yerleşme planları hazırlanır. Sonunda yetl~ili yönetici bunlardan en uygtın gördüğünü seçer. Büro (,işyeri) plandaki esasa ve bazı yerleşme ilkelerine göre düzenlenir. Kuramsalolarak yerleşmenin bir amştırmaya ve plana dayanması esas ise de, ülkemizde konunun uygulanmasına bakıldığında görülen manzara genellikle şöyledir: a. Yerleşme; birim yöneticilerinin, baş yöneticiler ile olan ilişkilerine göre düzenlenir. Birim yöneticisinin baş yönetici ile yakın ilişkileri varsa arzu ettiği katta, yönde, hatta adette oda o birime ayrılır. Üst yönetilede iyi ve yakın ilişkiler sağlayamayan birimler, arkalarda alt ya da tepe katlarda, yetersiz sayıdaki odalara sı,kışmak zorunda kalırlar. Oysa yerleşmenin düzenlenmesinde birimlerin; halkla, diğer birimlerıle ilişkileri, birimler arasındaki iş akımı, koordinasyon ve kontrol yapmada 'etkinlik gözönünde tutulması gerekli hususlar olmalıdır. b. Bazan hiç bir yerleşme etüdü yapılmamaktadır. Bu durumlarda birimlerin girişimleriyle bazı kat ya da odalara, levhalarını asarak yada bir kaç masa, iskemle, dolap koyarak sahip olmaları gibi emrivakelerle karşılaş1imaktadır. c. Aslında birçok bakanlıkta, kurum ve,kuruluşta bina inşaatından ya da yeni bir bina kiralandıktan sonra Organizasyon ve Metot birimlerine yerleşme etüdü ve yerleşme planı yaptırıldığına, hatta bu konuda TODAİE'dcn yardım ve danışmanlık istendiğine tanık olmaktayız. Ancak yine tanık olduğumuz bir başka husus, bu konuda hazırlanan,araştırma raporlarının ve yerleşme planlarının genellikle hiç uygulanmadığı. üst yöneticilerin arzularına göre değiştirildiği ya da üst yöneticiler tarafından isteklerinin reddedilmesi güç olan bazı ast yöneticilerin baskılarına prim verildiğidir. Açık ve Özel Bürolar Önceki yıllarda memurlar genellikle odalarda, özel bürolarda çalışırlardı. Oysa artık ve özellikle rutin ve mekanik işler yapılan kuruluş ve kurumlarda geniş salonlarda(açık bürolarda) toplu halde çalışma tercih edilmektedir. Açıkbürolarda yaklaşlk olarak personel çalışabilir. Açık b:iroların alanları ise m 2 arasında olabilir. Açık bürolar gerektiğinde portatik ve ses geçirmeyen bölmelerle daha küçük salonlara bölünebilir. Yerleşmenin planlanması sırasında öncelikle kapalı büro da mı, açı'k büroda mı çalışılmasının daha uygun olacağı,kararlaştırılmalıdır. Her iki modelin birlikte,ku1lanılması da söz konusu olabilir. Yerleşmenin açık ya da,kapalı bürolarda yapılmasına karar ve rilebcilmesi için her iki modelin yararlarını (avantajlarını) ve sakıncalarını (dezavantajlarını) gözönünde tutmak uygun olur. Bu nedenl~ 'aşağıda açık büroların başlıca yarar ve sakmcalan gösterıilmiştir.

7 YERLEŞMENİN VERİME ETKİLERİ 97 - Daha az alana, daha kolay ve daha çok,kişi yerleştirilmesine elverişlidir. A. Açık bürolann yararları şunlardır: s - Kapı adedi ve koridor azalacağından binanın maliyeti düşer. - ısıtma, -aydınlatma ve diğer hizmetler daha ekonomiktir. - Dekorasyon ve temizleme maliyeti de düşer. - Dahıa yakından, etkili ve :kolay gözetim ve denetim imkanı sağlanır. - Haberleşme ve iş -akımı kolaylaşır. - Makina ve gereçlerin ortaklaşa kullanılma kolaylığı olur. - Örgütte ve bürolarda değiş.iklik gerekirse, bu gereksinme bölmelerle kolayca gerçek:leştirilebilir. - Daha iyi fiziksel koşullar sağlannıasıilja elverişlidir. B. Açık Büroların Sakıncaları ise şöyle özetlenebilir: - Özellikle para ile ilgili ve güvenliğin önemli olduğu türdeki işlerde gizlilik azalır. - Ziyaretçiler ve genel hareketlilik, çalışanların dikkatlerinin dağıtıl masına neden olur. - Konuşmalar sessizliği bozabilir ve aşın uğuhu ve gür'lltü olabilir. - Salgın hastalıkların yayılmasına müsaittir. - Yöneticilerde kişisel prestişin azaldığı kanısını yaratır. Kuşkusuz; açık büroların sakınoaları, özel büroların yararı ve açık büroların yararları ise, özel büroların sakıncaları haline gelir. Bazı hizmetler için özel bürolar ayrılması gerekli, hatta zorunlu olabilir. Müdür ve daha üstlmderne yönenicilerle araştırma, planlama, dosya incelemesi proje hazırlama gibi zihni çalışma ya da gizli kalması gereken işler yapan personele özel bürolar (odalar) ayrılmalıdır. Oysa, ülkeın~zde kişisel prestij konusunu ön planda' tutan personel çoğunlukla özel büroda çalışmak istemektedir. Ancak son yıldır bu ko nudaki direnç azalmakta ve açık büro modeli giderek artan bir uygulama olanağı bulmaktadır. Açık bürolarda iki değişik modelde yerleşme yapılabilir. ı. Geomekrik Yerleşme Düzeni. Bu düzende; masalar (okul sıralan gibi) arka arkaya gelir. Bu tür yerleşme 5-6 masa bulunan küçlk bürolarda uygulanabilir. Büyük bürolarda monotonlük yaram ve iç sıkar. 5 A. Fikret AR, Büyro Yönetimi Teknikleri, II. Baskı, S. Yayını, Ankara, 1980, s. lu 112.

8 98 AMME İDARESİ DERGist 2. Serbest (Landscaped - Asimetrik) Yerleşme DüzenI Bu tür bürolaresas itibariyle bir açık bürodm. Ancak belli kişler ya da belli işleri yapan personel, iş akımı da gözön.üne alınarak, gruplar halinde yerleştirilir. Bu tür yerleşme modelinde, masalar arka arkaya ve koridorlar oluşturacak biçimde srralanmaz. Her grup değişik bir geometrik şekil (kare, yanm daire) ya da T,L,u, harfi oluşturacak biçimde otururlar. Gruplar büyük çiçek saksılan, sandııklan He birbirinden ayrılırlar. Böylece büroya bir çiçeklik, bir bahçe, bir doğa iklimi verilmiş olur. BİNA PLANLARı İş sahipleriyle ziyaretçiiere kolaylık sağlamak amacıyla bazı önlemler alınması zorunludur. Bu.nıar şöyle özetlenebilir: a. Binalar pavyonlar halinde ise her birine A,B,C... gibi harflerle ya da kelimelerle isim verilmelidir. A Pavyonru, B Pavyon'll ya da Göz Pavyonu, Dahiliye Pavyonu, Çocuk Pavyonu, Ali Deniz Pavyonu gibi... Pavyonların bulunduğu alanın ana giriş kapısına konacak bir ALAN PLANI ile pavyonlar ve yönlerı belirtilmelidir. Ayrıca büyük bir krokide pavyonlann yerleri gösterilmeli, yollara konacak oklarla pavyolara gidiş yönleri ve yolları işaretlenmelidir. b. Yeni bir uygulama şöyledir. Ana giriş kapısı yanına ya da katlann girişine bir levha konarak üzerine birim isimleri yazılır ve her birine bir renk verilir. Daha sonra ren.kler çizgi halinde koridor, hatta katlar boyunca ait olduğu büroya kadar devam eder. Böylece gidilmek istenen büronun renginin izlenmesi suretiyle aranan büroya kolayca ulaşılması mümkün olur. c. Her binanın giriş kapısı karşısına binadaki yerleşme durumunu gösterir bir BİNA PLANI asılmalıdır. Bu planda her katta hangi birimler (servisler) bulunduğu yazılmalıdır. Örnek aşağıdadır. Kat BİNA PLANI Birimler (Bürolar, Servisier) Bodrum Kafeterya. Berber, Kantin. Giriş Evrak, Dosya, Arşiv Müdürlüğü ı. Kat Personel ve Muhasebe Müdürlüğü 2. Kat Organizasyon ve Metot Müdürlüğü, APK Başkanlığı 3. Kat Genel Müdür ve Yardımcılan 4. Kat Hukuk Müşavirliği, Teftiş Kurulu Baş.lığı

9 YERLEŞMENİN VERİME ETKİLERİ 99 Kat planlan Her katın asıansör kapısi karşısına yada kat merdivenibaşına kat numarası ve KAT PLANI asıirnalıdrr. Kat p1anında o kattaki oda numaralan ve bunlann karşısında o oda ya da salonlarda yerleşmiş olan birimlerin (baroların) isimleri yazılınalıdır. Oda No. KAT PLANI 2 NCt KAT Bürolar 20 O ve M Müdörü 21 O ve Müdürü Sekreteri 22 O ve M Müdürü YardımcıIan 23 O ve M Uzmanlan 24 O ve M Teknik Personeli 25 APK Başkanı 26 APK Başkan Yardımcılan 27 Uzmanlar 28 Katlardaki salon ve odaların kapılarına da o salon ve odada oturan görevlilerin isimlerini gösteren tstm LEVHALARı takılması yaygın bir uy gulama haline getirilmelidir. tsimler bir metre uzaktan okunacak büyüklükte yazılmalıdır. Kat ve Odalann NUJllflralanınası Kat ve odaların bir düzen içinde numaralanması ile ilgililerin, ziyaretçi ve iş sahiplerinin bunlan bulma kolaylığı sağlanır. Bunun için; zemin kat lar «O» (sıfır) ya da (Z) harfi ile, birinci katlar (l), ikinci katlar (2), üçün cü katlar (3) rakkarnı ile gösterilir. Katlardaki odalara o katı gösteren rakam ile başlıyan numaralar ver\lir. ÖRNEK: 1 nci kattaki odalara: 11,1213,14, nci kattakı odalara: 21,22,23,24, ncü kattaki odalara: 31,32,33,34, numaraları verilir. Eğer bir katta on odadan fazla oda varsa, bu takdirde odalar üç ra kamlı olarak numaralanır. tık rakam yin., kat numarasını gösterir. Buna göre: Beşinci kattaki odalar: 500, , Yedinci kattaki odalar: 700,701,702,703, biçiminde numaralanır.

10 100 AMME İDARESİ DERGİSl Bina 10 kattan yüksek ve her katta 10 dan fazla oda vaıısa ilk iki r~am kat, diğer ilki rakamın da numarasını gösterecek biçimde numaralama yapılır. ÖRNEK: 10'uncu kattakıi. odalar 'noi kattaki odalar 'uncu kattaki odalar 'inci kattaki odalar Yerleşme Standartlan Rahat bir çalışma düzeni sağlamak, personeldn hareketlerini, gidiş gelişlenini rahatlıkla yapaıbilmesi için masaların dört yanında yeterince alan (geçit) bırakılması gerekir. Ayrıca personelin temiz hava alabilmesi de d'lşünülürse her memura (işçiye) ayrılması zorunlu olan yeri, metre kare ve metre küp cinsinden saptamak gerekli olur. Bu konuda çok değişik standartlar üzerıinde durulmuştur. Aslında en önemli sorun, yeter genişlikte yere sahip olunanlamasıdır. Yerleşme alanı yeterli olmadiğı sürece standartlann düşeceği de bir gerçektir. Aym şekilde görülen işin çeşidi ve niteliği de s'tandart saptanmasım etkiler. Yalnız dosya üzerinde iş yapan bir numara ayrılacak alan ile, daktilo ve fotokopi makinası ve kartoteksdolabı kullanan bir sekretere 'aynlacak alan kuşkusuz farklı olacaktır. Bunun gibi, personelin pozisyonu (statüsü) ile syrekli ziyaretçi kabul edip etmemesi, prestij düşüncesıi v.b. hususlar da personelin yerleşme alanının standardını etkiler. Aç.k bürolarda kişi başma o:ı;talama 7 m 2 alan, 20 ml boşluk standart olarak kabul edilebilir. Çeşitli pozisyonlar ve hizmetler için aşağıdaki yerleşme standartları bir,tutarnak. olabilir.6 Kişi başına (açlık büroda) 7 m 2, 20 m 3 Üst ve Orta kademe Yöneticiler için m2, m3» Yönetici yardınlclsı için mı, m kişilik toplanıtı salonu 50 m2, 150 m 3 Masalar arası 0.80 cm ve geçitler 100 cm den az olmamalıdır. Zorlamalar ya da olanaklar yukandia gösterilen standartlann kısıhp, lıişletilrnesini gerektirir. ge. Taşınınalar Bir bürodan başka büroya ya da bir binadan diğerine taşınmalarda aşağıdaki yolun izlenmesikolaylı:k sağlar. 6 İbid.

11 YERLEŞMENİN VERİME ETKİLERİ 101 a. Yeni binaya (büroya) ilişkin bir yerleşme etüd-:.i ve buna dayamlaraık yerleşme planları yapılır. b. Yetkili yönetici hazırlanan planları inceler ve uygun gördüğünü onaylar. c. Taşınacak eşyalarambalajlanır ya daambalajlanmaz. d. Ambalajl'ann ya da eşyaların üzerine yeni binada (büroda) gideceği kat ve oda numarasını gösteren etiıketler yapıştırılır. e. Yeni binaya gelen eşyalar, üzerlerindeki numaralara göre odalara, salonlara taşınır. f. Oda ve salonlar yerleşme planına göre düzenlenir. g. Özel büroları buralarda çalışan personelkendi görüş ve zevklerine göre düzen1eyebilirler. h. Taşınmaların hafta sonlarında, tatil gün ve samierinde yapılması uygun olm. Hafta sonu yetmediği takdirde taşınınaya cuma gününden başla nabilir. o ve M Uzıııan1arııuıı Yerleşmedeki Görevleri Büyücek kuruluşlarda yerleşme etıi.idıü :yaptıması ve b1lliluı1l sonucuna gfu"e yerleşme plamlıarımn hazırlanması 'görevi Orgaınizasyon ve Metot (O ve M) Uzmanlanna aıirttir. O ve M Uzmaruan hazırlayacakları mıaş:tl11ma raporunu ve önerdiıkleri tek ya da a1ıteiın.altifli yerleşme planarım yetkili yöneticiye sunarlar. Yöneticinin vereceği karar, ilgili büroamirieri tarafından uygula mr. Yönetici ya da bfuo <llmiııleri O ve M luııı:nıamj;anndan yerleşme planlarının uygulanması sırasında yardım i,steyebilirler. FizİKSEL, ESTETİK VE DEKORATİF DÜZENLEMELERİN VERİMLİLİKLE İLİNTİLERİ Büro ve iş yerlerinde yapılan hizmet ve mal üretiminde verimi arfjtıron çeşitli faktörler arasında iş yerinin «fiziksel,koşulları» He «estetiık ve dekorasyon" önemli bir yer tutmaktadır. Bu nedenle aşa~ııda bu iki ikonu ele alınarak incelenmeye çalışılacaktır. İş YERİNDE FİzİKSEL KOŞULLAR VE DÜZENLEMELER Alan ve Yerleşme Etüdü Tekniği çerçevesinde, çalışma yerinde fiziksel ve düzenlemeler kapsammda: koşullar a. A)"dınlaıtıına b. ısıtma ve soğurtma c. Havalıanclıııma d. Ses ve gıüııül~ e. Rutubet f. Mefruşat konulan incelenecektir.

12 102 AMME İDARESİ DERGISİ Aydınlatma Büro ve iş yerinde çahşanlal'dan tam ve yüksek verim alınması, yeterli ve iyi bir aydınlatma ile bağımlıdır. Yetersiz ve kötü ışıklandırma verimi olumsuz etkileyeceği gibi,çaiışanlann gözierinin bozulmasına da neden ola ~ak, bu da zaman içinde verimin düşmesi sonıuoui1u getirecektir. Kuşkusuz en uygun, zararsız ve aynca da bedava olan do~al aydınlatma, başka bir deyişle güneş ı'şı~ıdır. Güneş ışığınm sa~1anamadı~ı ya cia az olduğu yer ve zamanlarda «beyaz ış~k» veren floresan v'e civa1ı ampül1er uygun düşmektedir. Bu tür ışığın sağlamamadığı hallerde «'kırmızı ışık" veren normal ampül lerin kullanılması doğaldır. Ancak normal ampüller kuııaın.ıldığmda ışığın kamufle edilmesi önemkazanır. Bunun için ışık,kaynağı ile çalışanlann arasına ve,aımpülün önüne buzlucam, beyaz miıka, mukavva, hatta kalınca beyaz kağıt konmak suııetiyle ışığın tavana ya da du\"ara çarparak gözlere yansııması önerilebilir. Işığın, çalışanın sol omuzunun arkasından gelmesi gerekir. Böylece baş ve elin gölgesi yazılan ya da olmnan >sözcüğün >sa~ iilerisinıe düşer, okuma ve yazma foniksiyonu enıgeilenmemiş olur. ısıtma ve Soğut.ma Organizma 36.5 derece ısıya uyumlu olacak biçimde yaratılmış bulunu yar. Çalışma yerinin ısı derecesinin verimi olumlu ya da olumsuz olarak önemli derecede etkilediğini hepimiz dclilemiş'izdir. Fazla sıcak, kişilere durgunluk ve tembellik getirir, hareket dinallizmini azaltır. Fazla soğuk da çalışma temposunu çok düşürmekte, refleksleri sınırlamaktadır. Soğuk havada, organi:lima iç salgılan hareketegeçirmek suretiyle, vücutta ısı denges~ yaratma savaşına girmektedir. Ancak buınun da bir sının olduğu kuşkusuzdur. Hava soğuıkluğu uzun süre belli bir ısı derecesinin (yaklaşı'k 10 derecenin) altına düştü~de çalışma hemen hemciil durur. Çalışma yerleııinin ısı derecesi için evrensel standart bir derece söylenemez. Ülkenliııde ısımn, iş yeri ve hü.rola:rıda (ortalama 20) ve evler de 23-2S derece dolaylannda olması kabul edilebilir. Bu derecelerin sıcak yörelerde alt sınırda, sıcak yörelerde üst sıralarda tutulması yeterli görihehiiir. Yapılan incelemeler soğıuğa karşı insanlatin yaş, cinsiyet, yetiştiği çevre, soya çekim vb. koşullara göre değişik direnç ve tepki gösterdiğini ortaya koyrmuştur. Bu arada kadınlann soğuğa karşı erkeklerden daha dirooçli olduğu (kadınlann erkeklerden daha az üşüdük1eri) saptanmıştır. Fazla s~ca!k ve özellikle fazla soğuık: havanın birçok ciddi hasımııklara yol açtığı hepimizce bilinmekte ve denenmiş btdıunmaıktaıdır. Bu nedenle çalışma yerinin havasını, gereıktiğinde soğutıına ve ısıtma araç ve sistem

13 YERLEŞMENİN VERİME ETKİLERİ 103 leri kui1anarak helli ibir dıüzeyde tutmanın, gerek çalışanların sağlığı, gerek (dolaylı olarak) veriminin düşmemesi açin zoııunilıu ve önemli olduğunu ileri sürmek yanlış olmayacaktır. Bu konuda tadhli Güneş Gazetesinde çıkan bir yazıda şu hususlar yer almaktadır.7 «-SO Derecede: - İnsanın dış duyu organı olan deri, soğuktan etkilendiği -anda sınır uçlan vasıtasıyla beyindeki ısı medrezieni harekete geçicir. Viicwt sabit ıstsıiili korumak için (36,5 derece) tüm önlemlerini almaya başlar. - İç ısı yükselmeye başlar, kan daha çok iç organların çevresinde toplanır. Bu yüzden titremeler, ürpermeler başlar. Bu, 'aslında vücudun düşüık ısıya hazırlık hareketleridir. - Dışarda,kalınan süreyle orantılı olarak yiiı;de ve ellerde ıkımıımalar, yanmalar başlar. - Kaı1p ve damar hıastalığı şiıkayetleri varsa (Anj,uıı3. pektoris) kalp ağnları görülebilir. -10 Derecede: - El ve ayaklarda, burundıa ek.imozlar başlayabilir. Çürük görünıtü5ünde morluklar oluşur. - Böbrek üsru Ibezleri faaliyete geçer ve salgılanan wooalin ve kortizon miktan artar. - AşlTI soğuk karşısında vücudun enerji gereksinimini karşılamak için karaciğer, glikazru kana vermeye başlar. - El, ayak ve burunda kan dolaşırmı azalır, dakulann beslenememesi yüzündt:n dom harabiyetleri ibaşlayabilir. - Kalıp ve damar sistemi aşlti çalışmaya başlar. Vücut ısısını belli bir oranda tutmak için çok çalışan kalbin oksijen ihtiyacı artar. -20 Derecede: - Kanda toksik {zararlı) maddeler çoğalmaya başlar. - Acı ve S'lZl duyulmaz, donma emareleri başlar. - Hareketsizlik başgösterir. (Bu, devaımlı duran kı,l11jj;damayan kişiler için) - Vücudun hormon salgılan iyice artmıştır. Bunlara paralelolarak kalp atışları ve kamn akış debisinde de artma görülür. - Elıayak. parnıakları iyire hissizleşmiştir. Kan bu organlara ıı.ı:laşanıadığı için doku haırabiyeti.ne birıliıkte morluıkl:ar, ekirıru:yllar olur. - Vücudu yağ dokusu içinde bulunan yağlar, soln korunma çaresi olarak kana verilmeye başlar. 7 Nurten Usman, Gün~, S. 3.

14 104 AMME İDARESİ DERGISİ -30 Derecede: - Kanda eritmsitler (,kırmızı yuvarlar) kümelenrneye başlar. Zatürree ve zatülcenpler meydana gelebilir. - Gözler kapanmaya başlar. - El ve ayamar, iktdak ve burun dokulan harabiyete uğraıımştır. Kan gitmediği için hücreler öl:meye başlar ve bu organlar ölür. - Kandaki artıklar çoğalır. - Süre uzarsa uyku hal1i içirıde ölüm meydana gehr.» Havalandırma Karbondioksriıt gazı, sigam dumanı zebıirleyicidir. Uyuşturucu "tki yar par,insanlann hareketlerini ağırlaştınr, çalışma arzusunu aza!1tır. Bunun için bürolarda havaland~rma tertibatı gereklidir. Kuşkusuz en iyisi «air oandition» denen havalandırma &isteminin yapılmasıdır. Bu olmadığı rtakdirde yaz aylannda oereyan yapmayaca:k surette pencerelerin açılması,!kışında hiç olrrnazsa öyle dinlenmeleri sırasında büroların havalandınlması zorunlu ve yararlıdlır. Vasistas denen pencerelerin havıalandırma bak~ından uygıun olduğu bilinmektedir. Ses ve Gürültü Ses ve gürültünün sınir,sliıstemini yorduğu ve bozduğu, verimi düşürdüğü bir gerçektir. Çalışırna yerinde sakin ve verimli bir çahşma yapılabilmesi için gürülıtü olmaması gereği ıtaı:ıtışmasız ;kabul ediılir. Sessizlik, sesli çalışan makinelıerın ayn odalarda toplanması ile sağlanabilir. Ağır ve fazla gürültü ile çailşan majkinalar bod:ııum ya da zemin katlara yerleştirilerek ses ve sarsmtı toprağa verilebilk. Sesin şiddet ölçeğine «des~'bel» denmektedir. Desibel hakkında bir fikir verebilmek için aşağıdaki venilere bir göz atmakta.yarar vardır.8 Desibel Kaynak Desibel Kaynak o Duymanın başlangıcı 90 ŞeLa:le, motorlu tren, tır 10 Normalsoluk alma 100 Metropol (büyük kent) 20 Yapraık hışırhsı 1,10 Rocık türü müzik ıtopluluktan 30 Fısıltı halinde,konuşma 120 Fabrilmlardaki makinalar 40 Kütüphane, sessiz bir büro 130 MaJkinalı tmek ateşi SO Sakin bir lokanıta 140 Küçüık bir uçağın uçuşa' geçişi 60 İki kişi,nin konuşması MO Uçaık faibrikası 70 Gürültülü bir büro 170 Jetin uçuşa geçişi 80 Yoğıın trafiik gürülrtüsü 190 Füzenin atıı1ım:ası Bir çok ülkede ve bu arada Karayollan Genel Müdürlüğü ile ilgili beledi yelerıiın işbirliğiyle İstanbul, An!kara, Antalya, Adana kentlerinde gürültü oco 8 Hürrlyet, , s. 6.

15 YERLEŞMENİN VERİME ETKİLERİ 105 nusunda birçok araştınnalar yapılmıştlr. «Ses kirliliği» d-cnen gürültü üzerine yapılmış araştı.ıımalarda ortaya çıkan bazı sonuçlar şunlardır: - GiirüLtüye bir süre sonra alışıldığı görüşü yanlıştır. Bir süre sonra gürültüden kulatk mn kalmlaşmaıktaclır. Bu da duymayı azalttığından gürültüye alış:j!iclığı sanılır. - Gürültü yalınız işiıtme duyguıslul1u körleştirmez, sağırlık yapmakla kalmaz. Gürültü; şiddetine (desibel derecesine), tonuna, süresine göre vücutta birçok huzursuzluık Vi! rahatsızlıklara, ciddi hastahklara neden olmaktadır. Ayrıca gürültü; sinirli'liık yaraıtır, kalbin çalışma hızını arttınr, damarlann daralmasına ve dolayısıyla ıkan basıncının yükselmesine (yüksek tansiyona) neden olur,ııaıhat solunmn yaıpmayı engeller, mide ve beyin mn riltihaplanmalarına, göz bomlcluıldarma, ruhsal bunalııma ydl açar, insan ömrünü kısaltır. - Gürültü beden işçilerindi! % 30, fiicir işçilerinde ise % 6O'a varan verim kayıplanna neden olabilımektedir. KarayoUan Genel MüdürLüğünce 1978 yılında İstarı1buıl'ıda yapılan bir anket şu sonucu veıımiştir.9 Nasıl Rtıkileniyoruz? etıki tstarıbul~da,güri.iltümikıtarmın değişik bölgeleme halik üzerinde yaptığı dereeıeıeri: Çok fazla Oldukça Biraz Hiç raihatsız rahatsız rahatsız raıhatslz olmayan. S e m t i % % % % 50. yıl Mahallesi Ömek Mahallesi O 10 Beşiktaş O O Gayrettepe O Meddiyeköy O PangaLtı Londra as,faltı O Bakırköy O Çeıkmece O Zinoirlilruyu Şişli O Ortalama 52 3S Yukarıdan beri açıklanmaya çalışıian bu durumlar karşısında dünya ülkelerinin birçoğu güı:ıültüye (ses :kirliliğime) karşı savaş açmış ve ulusal ya da uluslararası örg'jtler oluşturarak insanları gürültünün zarar ve etkisinden <kurtarmaya çalışmışlardır. Bunun için "Gürüıtüye Karşı Uluslararası Birl:ik Örgütü» ilrurulınuştıur_ Daha sessiz ıiniş, kalkış yapan uçak üretimi 9 Hürrlyet, , s. 8.

16 106 AMME İDARESİ DERGISİ üzerinde çalışmalar sürdürülmekltedir. Bazı hava alanları kentlerin uzağına taşınmış, yeni hava alanı ınşaatiarında gürültü konusu önemle gözönünde tutulmuştur. Koma v,e gece gürültü yasağı konmuştur. Radyo Vi! televizyonlarla, duvar afişleri ve çalışma yerlerine asılan yazı, afiş ve reslmlerle gürültü yapılmaması istenmiş ve «lütfen biraz sessizlik» denmiştir. Büro ve iş yerlerinde gürültünün yak edilmesi Için masa ve sandalye ayaklarına :kauçuk geçirilmesi, telefon zilierinin kısılması ya da telefonların ışıkla ve zınltı zilleri ııle çalıştlrljması, çağırma zili yerine ışıkla uyan sisteminin uygulanması, yerleııe halı, halifleks, marley vb. SeS geçirmeyecek maddeler döş{)nmesi, pencerelere peııde takı!ması, duvarlara kurşunlu yada kurşuntozlu s'es geçirmeyen levhalar yerleştirilmes,i, ses çıkaran makinaların havuz (pool~servis) modelinde biryerde toplanması, ağır ve fazla gürültü yapan büyük makrnalanm zemin katlara konarak gürültünün toprağa geçmesinin sağlanması, kulaklara tıkaç,konması başlıca önlemler olarak 11eri sürülebilir. Rutubet Büro ve iş yerlerinde verimli çalışmayıetkileyen diğer bir husus rutubet derecesidir. Uygun rutubet derecesi, havadaki su buharı oranınm % 50 dolaylarında olduğu haldir. Rutubet derecesinin % 30'dan az, % 70'denfazla olması organizma üzerinde önemli olumsuz etki'lere neden olmaktadır. Özellikle faııla rutulbet nezleye, başağrısına, sinlrliliğe,.isteksizliğe, fizikselgücün düşmesine ve bunalıma yol açabilir. Bu durum; yaşlılarla, kalp, damar hastalığı ile yüksek tansiyonu olanlar için daha önemli olur. Çalışma verimi düşer, işe devamsıziıklar antabilir. Rutubetli havalarda fazla terleme ve su kaybı olacağından, ince kıyafetler giymek, güneşten kaıçmaık, bol su ya da çay içme:k, sulu besin yemek, kış ise, kalorifer radyotörlerine su kapları takımaık ya da üzerlerine su dolu kaplar,koymak yerinde olur. Fazla kutu havanın da baş ağnsı, boğaz kuruluğu ve fiziıksel gevşeme gözden uzak tutu1rrıaımalıdır. yapacağı ESTETİK VE DEKORATİF DÜZENLEMELER Verimi etkileyen famörlerden biri de bürolaııdaki estetik v<! dekoratif düzenlemelerdir. İş yeri ya da bürolarda yaşamıımızın uzun yınarı ve günümüzün önemli bir kısmı geçtiği gözönüne aınırsa bu yerlerin, içinde huzur 'la, rahat ve mutlu olarak yaşaııabilir bir atmosfere SahdiP olması gerektiği kolayca benimsenir. En uy~aıtmosfer doğa ;koşulları olarak kabu1 edilmektedir. Bu jılkeden hareket edilerekaşağıda: a. Renkler, b. Dekorasyon, c. Müztk, d. Temizlik konulan üzerinde durulacak:tır. Renkler Renıklerin moral ve vedm üzerındeki önemli etkisi i nıkar edilemez. Renkler ışığı tutarak, az ya da çok yansıtaırak gözleri v,e çevreyi etkilerler.

17 YERLEŞMENİN VERİME ETKİLERİ 107 Örnek olarak; karanlık bir odada kıl'illlzl ışık yakılsa 'kırmızı boyalı eşyalar hiç gözükmediği halde, aynı karanlık odaya beyaz ya da yeşil ışıık verilirse eşyalar hemtın şekillenir. Mavi boyalı karanhk bir oda mum ile aydıniaıtl'~sa, odanın rengi beyaz göıülür. Bu husus beynin renklerden algılailması ve bunun psikolojik etkisi ile açıklanabilir. Renkler üzerinde de pek çok araştnma yapıldığına tamk oluyoruz. Bunlardan çıkan bazı sonuçlar şöyle özetlen~bilir. - Renkler; «sıcak (ateşe benzer) ve soğuk (suya benzer) renkler» olarak gruplandırılmaktadır. Kırmızı, turuncu, san, bal ve şarap renkleri sıcak renkler olarak kabul edilmektedir., Koyu renkler (siyah, :mor, kahverengi) hüzün verici, moral düşürücü, buna karşı açık :renkler (beyaz, pastel yeşil, ısan, pempe) içaçıcı, ferahlatıcı, rahaıtlatıcı ve sakinleştirici renıkler olarak tanımlanmaktadır. Kırmızı sinirliliık verici, yeşil ve mavi sakinleştirici etkiye sahiptir. San ve turunou dikkat çekici rcı:tkler olduğundan yol kavşaklannda sarı anıpuherkuilamldiığı gibi, ABD'de taksiler aynı nedenle turuncu renktedir. Renk koyuldukça geceleri uzaman görülme şansı azalmaktadır. - İki renk yanyana getirildiğinde bunlar birbirlerini etkilemaktedirle,r. Mavi ile beyaz yanyana getirilirse mavi daha canlı, beyaz da mavimsi olur, fakat mavi kırmızı ile yanyana gelince eflatuna dönüşmektedir. Bu nedenle birden fazla reı:tk kullanıldığında l'ookler arasında iyi bir uyum ve ayrıca renklerle ışık amsında uyum ve olumlu biretkileşim gözden uzak tutulmamalıdır. - İyi verimalınmayan bir bürada yapılan renk değiş~kliğinin,-verimi olumlu olarak etkilediği çok görül!müştür. - Geniş bir salon koyu renkle boyandığında küçülmüş olarak algı,lanmış, aç1k renkle boyandığında oldıuğundan geniş etkisi yapmıştır. - Geniş bir salonun üç duvarı aç~k, dördüncü ve küçüık boyuttaki duvarı koyu renk boyanırsa salonun görün~ monotonluktan çıkmaktadı,r. - Renklerin kontras o~arak kıu:llanrlrrnaısı iyi bir renk harmonisi yaratabilirse de, gözün bir reııkıten diğerine geçişi, her defasındagözlerin, kendilerini diğer rengin yansıttığı farklı ışığa uyum 'S'ağlaması.için zorluk çek-. mesine neden olur. Bu da gözlel'i zamanla yorup bozabilir. Bu açl1klamalar ışığında denebilir ki, bürolar pastel renklerle (açık yeşil, ma'vi, pembe, bej ve ~r,i) boya'illilla1ı, özel1iıkle küçük odalarıda koyu renklerden,kaçınmalıdır. Dekorasyon Barolardaki eşyaların renk ve biçimleri ile yerleşme düzenleri de verimü. etkiler. Çalışma yerlerinde gereksizeşya (masa, is;kemle, dolap... ) kesinlikle bulunmamalı, oda ve salonlarda görüşü kolaylaştıran, görünüşe çekicilik kazandıran, çevrede ferahlatıcı ve hıırur veren biir iklim yaratan eşyalar

18 108 AMME IDARESI DERGISI bulunmalıdır. Çalışma oda ve salon1arıldid birer eşya deposu olmadığı hiç bir zaman gözden!kaçırılmamalıdır. Kullamlacak eşyalann lıüıks ve gösterişli değil, sağl~, işingereklerine uygun ve starndart olması esasalınmahdır. Dôkaratörler, çok 'kesiin ol:ma!ınak ıkoşulu.ile köşeli möblelerin dik>kat~n dağılmasını önlediğini ileri sürmektedirler. Bürolara; büyük yapraklı çiçek salksı ve sandıklan bulundurmak, bazı raflara biblolar koymak, duvarlara pastel renkli ve iş açıcı manzara resim lerıi asmak yada yapmak suretiyle dekoratif bir göiünüm verilebilir. Müzik Büro ve iş yeiilei1i'l1de dinlendirid bir müzik çalınması da personem mora}ini olumlu biçijmde etkileyeceıktir. Bu nedenle iş yerlerinde ve özel Hkle aç~k bürolarda IS'er dakikal:ı'k aralarla yumuşak ve hafif tooda müzıik çalınması önerilebilir. Temizlik Büro ve iş yerlerinde y:uıkanıda açık1anan husluslann hepsinden önem Lisi, gerek oda ve 'salorılann yer ve duvarlannın, gerek masa, iskemle, dolap vb. 'eşyanın çok,tıemiz, baıkımla olmasına ve 'tazdan korunmasına itina edilmesidir. Dökülen boyalar onarılmalı, dökülen yada matlaş.a:n cilalar yönilenmeli, pat1keler, marleyler parlatılmalıdır. Kayma tehilkesi de gözden uzak tutu1mamalıdır. Kötü hir geleneğimiz ve alışkanlığıjlnız var. Mutfa:k1an, ofisleri, tuva letleri 'kahvôrengi, ikayill bej, gri yapmakta ve böyleoe «kir götürsün» dmıekteyiz. Oysa bu «ıkirli olsun, fakat belli olmasın» demek değil midir? O halde sözü edilen yei'leri beyaz y,apmah ya da beyaz boyamalıyızkii, kir belli olsun ve hemen temizlensin. Hastane bcyazhğı gibi. SONUÇ Çağdaş yönetim,gereği, v:eri~'i ve etkili bir çalışma temposu içinde yaşamak 1Joronda bulunan yöneticiler, tespi!t ettikleniaımaç1ara ulaşmak: için birçok önlemleral:maık zorundadıirlar. Bunlar arasında «Alan Ve Yerleşme Etüdü Tekniği»'mn de öneımli bir uygulama alanı olduğu hatırdan uzaık tutu1mamalıdır. Ça:lışma yerinin yerleşme ve,fiziksel koşullan ileestetik ve dekoratif düzenleru büyük zorlukçekmeden, fazla mali 'kaynağa ihtiyaç duyulıınadan bir:az ilgi Ve çaba ile gehş.tirilebifu. Unutulmamahd~r ıki; bu konuda yapılacak çalışmalar, personelin fizıik ve moral sağhğı, 'İş huzlunı, verimin yükseltilmesi üzeıidde 1ınIulduğurndarn fazla etkin ve yararlı olacaktır. Çoğu zaman alınan 'küçüık önlemlerin ve yakın ilgilerin beıklenmedik büyük sonruçlar getirıdiği gerçeği, bu konuda da gözden uzak tutulıın.azsa, öngütünamacına ulaşmasında önemli bir destek daıha kazanılacaıkıtır.

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI BALIKESİR / BANDIRMA İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ. Büro Yönetimi ve Resmi Yazışma Kuralları Kursu

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI BALIKESİR / BANDIRMA İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ. Büro Yönetimi ve Resmi Yazışma Kuralları Kursu T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI BALIKESİR / BANDIRMA İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ Büro Yönetimi ve Resmi Yazışma Kuralları Kursu Büro Yönetimi Öğretmeni Fatma GEZ BÜROLARDA SERBEST YERLEŞME DÜZENLERİ VE İŞ

Detaylı

ORMANCILIK İŞ BİLGİSİ. Hazırlayan Doç. Dr. Habip EROĞLU Karadeniz Teknik Üniversitesi, Orman Fakültesi

ORMANCILIK İŞ BİLGİSİ. Hazırlayan Doç. Dr. Habip EROĞLU Karadeniz Teknik Üniversitesi, Orman Fakültesi ORMANCILIK İŞ BİLGİSİ Hazırlayan Doç. Dr. Habip EROĞLU Karadeniz Teknik Üniversitesi, Orman Fakültesi 1 Çevre Koşullarının İnsan Üzerindeki Etkileri Çevre: Bir elemanın dışında çeşitli olayların geçtiği

Detaylı

ÜNİTE - 5 BÜRO ORGANİZASYONU VE YÖNETİMİ

ÜNİTE - 5 BÜRO ORGANİZASYONU VE YÖNETİMİ ÜNİTE - 5 BÜRO ORGANİZASYONU VE YÖNETİMİ Bu üniteye neden çalışmalıyız.! Büro organizasyonu ve yönetiminin işletme içindeki yerini kavrayacak Büro düzenlemesinde yerleşme biçimi, estetik, renk ve müziğin

Detaylı

DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI TANITIM YÖNERGESİ (*) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI TANITIM YÖNERGESİ (*) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI TANITIM YÖNERGESİ (*) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu Yönergenin amacı, Diyanet İşleri Başkanlığı merkez, taşra ve yurt dışı teşkilatları

Detaylı

Bölüm II Sıcak Sulu Kalorifer Sistemleri. Yrd. Doç. Dr. Selahattin Çelik

Bölüm II Sıcak Sulu Kalorifer Sistemleri. Yrd. Doç. Dr. Selahattin Çelik Bölüm II Sıcak Sulu Kalorifer Sistemleri Yrd. Doç. Dr. Selahattin Çelik Doğal Taşınımlı Sıcak Su Sistemleri Doğal taşınımlı sıcak su tesisatında, su dolaşımı yerçekimi ivmesi yardımıyla sağlanır. Alttan

Detaylı

Çağımızın Stres Kaynağı Gürültü

Çağımızın Stres Kaynağı Gürültü TEKNIK BILGI Çağımızın Stres Kaynağı Gürültü Ümit Payidar ALTINOK* Özellikle büyük kentlerde ve endüstriyel kesimlerde bulunan gürültü insan sağlığını tehdit edici en önemli unsurlardan biridir. Fiziksel

Detaylı

SINIF ORTAMININ FİZİKSEL DÜZENİ

SINIF ORTAMININ FİZİKSEL DÜZENİ Sınıfta Fiziksel Düzenin Önemi SINIF ORTAMININ FİZİKSEL DÜZENİ Öğrenciler için fiziksel konfor Derse motivasyon/dikkat çekme Öğrenmeyi kolaylaştırma Yrd. Doç. Dr. Çetin ERDOĞAN cerdogan@yildiz.edu.tr 2

Detaylı

Untitled Document EK-1 GEÇİCİ HALLERDE VERİLECEK ÖZEL GÜVENLİK BİLGİLENDİRME FORMU ETKİNLİĞİN KONUSU ETKİNLİĞİN YAPILACAĞI YERİN

Untitled Document EK-1 GEÇİCİ HALLERDE VERİLECEK ÖZEL GÜVENLİK BİLGİLENDİRME FORMU ETKİNLİĞİN KONUSU ETKİNLİĞİN YAPILACAĞI YERİN Untitled Document EK-1 GEÇİCİ HALLERDE VERİLECEK ÖZEL GÜVENLİK BİLGİLENDİRME FORMU İZNİ ETKİNLİĞİN KONUSU ETKİNLİĞİN YAPILACAĞI YERİN ADRESİ ETKİNLİĞİN BAŞLAMA TARİHİ ETKİNLİĞİN BİTİŞ TARİHİ 1 / 54 ETKİNLİĞİN

Detaylı

Tasarruflu Doğal gaz kullanımı

Tasarruflu Doğal gaz kullanımı Tasarruflu Doğal gaz kullanımı TASARRUFLU DOĞAL GAZ KULLANIMI Çatı izolasyonunuz yetersiz ise izolasyonunuzu uygun bir şekilde yaptırınız. Çatınızdaki ısı kaybınız %20 civarındadır. Bu şekilde ısıtma maliyetinizi

Detaylı

HARİTA OKUMA BİLGİSİ

HARİTA OKUMA BİLGİSİ HARİTA OKUMA BİLGİSİ 1. Harita üzerinde gösterilen işaretlerden hangisi uluslararası yol numarasıdır? a) O-3 b) E-80 c) D100 d) K2 2. Yeryüzünün tamamının veya bir parçasının kuşbakışı görünümünün matematiksel

Detaylı

T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü. Ses ve Gürültü

T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü. Ses ve Gürültü T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü Ses ve Gürültü HUZURUMUZ VE SAĞLIĞIMIZ İÇİN GÜRÜLTÜYÜ ÖNLEMEK VATANDAŞLIK GÖREVİMİZDİR Modern, canlı bir şehirin dayanılmaz derecede gürültülü

Detaylı

SINIFIN FĠZĠKSEL ORTAMI VE YÖNETĠMĠ. Yrd.Doç.Dr. Muhammed Turhan

SINIFIN FĠZĠKSEL ORTAMI VE YÖNETĠMĠ. Yrd.Doç.Dr. Muhammed Turhan SINIFIN FĠZĠKSEL ORTAMI VE YÖNETĠMĠ Yrd.Doç.Dr. Muhammed Turhan NELER ÖĞRENECEĞĠZ? Sınıf ortamının özellikleri nelerdir? Fiziksel ortamın etkileri nelerdir? Sınıfın fiziksel ortamının değişkenleri nelerdir?

Detaylı

Kulağın anatomik yapısı ÇEVRE FAKTÖRLERĐNĐN. iş yerinde çevre faktörleri. klima aydınlatma gürültü mekanik titreşimler ve zararlı maddeler

Kulağın anatomik yapısı ÇEVRE FAKTÖRLERĐNĐN. iş yerinde çevre faktörleri. klima aydınlatma gürültü mekanik titreşimler ve zararlı maddeler ÇEVRE FAKTÖRLERĐNĐN ĐŞ YAŞAMINA ETKĐSĐ iş yerinde çevre faktörleri klima aydınlatma gürültü mekanik titreşimler ve zararlı maddeler MAK4091 Ergonomi 1 Ses; SES elastik bir ortam olan havada, mekanik titreşimlerden

Detaylı

Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliği tarih ve sayılı Resmî Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliği tarih ve sayılı Resmî Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. GÜRÜLTÜ KİRLİLİĞİ 1.Gürültü Genel olarak maddenin titreşimi ve bu titreşimin; hava, su gibi bir ortam aracılığı ile kulağa iletilmesi ses; hoşa gitmeyen ve rahatsız edici seslerde gürültü olarak tanımlanır.

Detaylı

TRC Lameks TRC Lameks extra clear

TRC Lameks TRC Lameks extra clear TRC Lameks TRC Lameks extra clear TRC Lameks TRC Lameks extra clear Güvenlik ve Emniyet Camları Sevdiklerinizin can ve mal güvenliğini sağlamanın en etkin yolu! TRC Lameks, Trakya Cam ın lamine camının

Detaylı

SATIN ALMA DAİRE BAŞKANLIĞI GÖREV YETKİ VE SORUMLULUKLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam Dayanak ve Tanımlar

SATIN ALMA DAİRE BAŞKANLIĞI GÖREV YETKİ VE SORUMLULUKLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam Dayanak ve Tanımlar SATIN ALMA DAİRE BAŞKANLIĞI GÖREV YETKİ VE SORUMLULUKLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı; Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Satın Alma

Detaylı

DEPOLAMA TALİMATI. Doküman No: İlk Yayın Tarihi: Revizyon Tarihi: Revizyon No: Toplam Sayfa Sayısı: TYG_T01 07.06.2012 02.05.

DEPOLAMA TALİMATI. Doküman No: İlk Yayın Tarihi: Revizyon Tarihi: Revizyon No: Toplam Sayfa Sayısı: TYG_T01 07.06.2012 02.05. REVİZYON DURUMU Revizyon Tarihi Açıklama Revizyon No 02.05.2013 Madde 5.3.6 eklendi. 01 Hazırlayan: Onaylayan: Onaylayan: Tesis Yönetimi ve Güvenliği Kurulu Adem Aköl Kalite Konseyi Başkanı Sinan Özyavaş

Detaylı

TARIM İLAÇLARI DEPOLAMA

TARIM İLAÇLARI DEPOLAMA TARIM İLAÇLARI DEPOLAMA TARIM İLAÇLARI AMBARLARINDA YANGINA KARŞI KORUMA A. Teknik tedbirler B. Organize edilebilecek tedbirler C. Yangında alınacak tedbirler D. Yangın sonunda alınacak tedbirler Dr. Selami

Detaylı

T.C. BATMAN ÜNİVERSİTESİ Sivil Savunma Uzmanlığı TAHLİYE PLANI

T.C. BATMAN ÜNİVERSİTESİ Sivil Savunma Uzmanlığı TAHLİYE PLANI T.C. BATMAN ÜNİVERSİTESİ Sivil Savunma Uzmanlığı TAHLİYE PLANI 2016 T.C. BATMAN ÜNİVERSİTESİ BİNA TAHLİYE PLANI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu planın amacı, Batman

Detaylı

İŞ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİ EĞİTİMİ G Ü R Ü L T Ü

İŞ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİ EĞİTİMİ G Ü R Ü L T Ü İŞ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİ EĞİTİMİ G Ü R Ü L T Ü GÜRÜLTÜ, GENEL OLARAK İSTENMEYEN VE RAHATSIZ EDEN SES OLARAK TANIMLANIR. Ses; Hava basıncındaki dalgalanmaların kulaktaki etkisinden ileri gelen fiziksel bir

Detaylı

DESTEK HİZMETLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI GÖREV YETKİ VE SORUMLULUKLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam Dayanak ve Tanımlar

DESTEK HİZMETLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI GÖREV YETKİ VE SORUMLULUKLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam Dayanak ve Tanımlar DESTEK HİZMETLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI GÖREV YETKİ VE SORUMLULUKLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı; Gaziantep Büyükşehir Belediyesi

Detaylı

Okul Binalarının Kullanılması

Okul Binalarının Kullanılması kul Binalarının Kullanılması Doç. Dr. Haydar TAYMAZ (*) Bir okulun mal varlığı, eğitim amacı ile yararlanılmak üzere inşa ettirilen tesislerin tümünü kapsar. kul yöneticisi, eğitim ve öğretim etkinliklerini

Detaylı

KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ PARK BAHÇELER VE AĞAÇLANDIRMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER

KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ PARK BAHÇELER VE AĞAÇLANDIRMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ PARK BAHÇELER VE AĞAÇLANDIRMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER Amaç Madde 1: Yönetmelik Kayseri Büyükşehir Belediyesi Park

Detaylı

Sığır yetiştiriciliğinde Sıcaklık Stresi ve Alınabilecek Önlemler. Prof. Dr. Serap GÖNCÜ. Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi

Sığır yetiştiriciliğinde Sıcaklık Stresi ve Alınabilecek Önlemler. Prof. Dr. Serap GÖNCÜ. Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi Sığır yetiştiriciliğinde Sıcaklık Stresi ve Alınabilecek Önlemler Prof. Dr. Serap GÖNCÜ Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi Zootekni Bölümü 01330 Adana Bir ineğin kendisinden beklenen en yüksek verimi

Detaylı

CALIŞANLARIN İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ EĞİTİMLERİNİN USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK. (7 Nisan 2004/25426 R.G.) BİRİNCİ BÖLÜM

CALIŞANLARIN İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ EĞİTİMLERİNİN USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK. (7 Nisan 2004/25426 R.G.) BİRİNCİ BÖLÜM CALIŞANLARIN İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ EĞİTİMLERİNİN USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK (7 Nisan 2004/25426 R.G.) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak Amaç Madde 1 Bu Yönetmelik, işverenlerce, işyerlerinde

Detaylı

ENGELSİZ TASARIMLAR GEBZE YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ. Ders: Architecture Desing 5 Konu: Engelsiz Eğitim, Engelsiz Lise Hazırlayan: Pelin Altan

ENGELSİZ TASARIMLAR GEBZE YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ. Ders: Architecture Desing 5 Konu: Engelsiz Eğitim, Engelsiz Lise Hazırlayan: Pelin Altan GEBZE YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ MİMARLIK FAKKÜLTESİ MİMARLIK BÖLÜMÜ ENGELSİZ TASARIMLAR Ders: Architecture Desing 5 Konu: Engelsiz Eğitim, Engelsiz Lise Hazırlayan: Pelin Altan İÇERİK 1) GİRİŞ 2) KALDIRIMLAR

Detaylı

28.03.2013. Algılama üzerinde etkilidir. Hareketi ve yönü belirleyici etki yaratırlar. Ayırma amaçlı. Kalın çizgiler daha etkilidir.

28.03.2013. Algılama üzerinde etkilidir. Hareketi ve yönü belirleyici etki yaratırlar. Ayırma amaçlı. Kalın çizgiler daha etkilidir. Hazırlayan ve sunan: Süleyman Nihat ŞAD 2 Kontrast/ Zıtlık ÇİZGİ ALAN-BOŞLUK DOKU Çizgi; gözü, belirli bir alanda ya da bir alan etrafında hareket ettirerek dikkatleri çeken tek boyutlu bir araçtır. ŞEKİL-FORM

Detaylı

(2) Havaalanları ile ilgili teknik yenilikleri izlemek ve mevcut sistemlerin geliştirilmesi için planlar hazırlamak ve uygulamak;

(2) Havaalanları ile ilgili teknik yenilikleri izlemek ve mevcut sistemlerin geliştirilmesi için planlar hazırlamak ve uygulamak; TEKNİK İŞLER ŞUBE AMİRİ KADROSU : Teknik İşler Şube Amiri : Yöneticilik Hizmetleri Sınıfı (Üst Kademe Yöneticisi Sayılmayan Diğer Yöneticiler) : III (İlk Atanma ve Yükselme Yeri) Kadro Sayısı : 1 Maaşı

Detaylı

Yangın Alarm Sistemleri iki ana gruba ayrılır

Yangın Alarm Sistemleri iki ana gruba ayrılır Yangın Alarm Sistemleri iki ana gruba ayrılır 1. Konvansiyonel Sistemler (Bölgesel Bilgilendirme) 2. Adreslenebilir Sistemler Noktasal Bilgilendirme 1. Konvansiyonel Sistemler (Bölgesel Bilgilendirme)

Detaylı

Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik Resmi Gazete Yayım Tarih ve Sayısı : 15.05.

Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik Resmi Gazete Yayım Tarih ve Sayısı : 15.05. MESGEMM İSG/Mevzuat/ler İçindekiler Birinci Bölüm - Amaç, Kapsam ve Dayanak Madde 1- Amaç Madde 2 - Kapsam Madde 3 - Dayanak Madde 4 - Tanımlar İkinci Bölüm - Genel Hükümler Madde 5 -İşverenin Yükümlülükleri

Detaylı

15 Mayıs 2013 ÇARŞAMBA. Resmî Gazete. Sayı : YÖNETMELİK. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından:

15 Mayıs 2013 ÇARŞAMBA. Resmî Gazete. Sayı : YÖNETMELİK. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: 15 Mayıs 2013 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 28648 YÖNETMELİK Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: ÇALIŞANLARIN İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ EĞİTİMLERİNİN USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç,

Detaylı

Çalışanların İş Sağlığı Ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul Ve Esasları Hakkında Yönetmelik

Çalışanların İş Sağlığı Ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul Ve Esasları Hakkında Yönetmelik Resmi Gazete Tarihi: 15.05.2013 Resmi Gazete Sayısı: 28648 Çalışanların İş Sağlığı Ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul Ve Esasları Hakkında Yönetmelik BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE

Detaylı

T.C. EFELER BELEDİYESİ Kültürve Sosyalİşler Müdürlüğü GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK. BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ KAPSAM VE DAYANAK ve TANIMLAR

T.C. EFELER BELEDİYESİ Kültürve Sosyalİşler Müdürlüğü GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK. BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ KAPSAM VE DAYANAK ve TANIMLAR T.C. EFELER BELEDİYESİ Kültürve Sosyalİşler Müdürlüğü GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ KAPSAM VE DAYANAK ve TANIMLAR AMAÇ; MADDE 1- Bu Yönetmeliğin amacı, Efeler Belediyesi

Detaylı

ACİL DURUM ASANSÖRÜ ( İTFAİYE ASANSÖRÜ ) M. KEREM FETULLAHOĞLU MAKİNE MÜHENDİSİ

ACİL DURUM ASANSÖRÜ ( İTFAİYE ASANSÖRÜ ) M. KEREM FETULLAHOĞLU MAKİNE MÜHENDİSİ ACİL DURUM ASANSÖRÜ ( İTFAİYE ASANSÖRÜ ) M. KEREM FETULLAHOĞLU MAKİNE MÜHENDİSİ Acil durum asansörü nedir? Acil durum asansörü; bir yapı içinde yangına müdahale ekiplerinin ve bunların kullandıkları ekipmanın

Detaylı

T.C. TALAS BELEDİYESİ PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. TALAS BELEDİYESİ PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam Madde 1 (1) Bu Yönetmelik in amacı Park ve Bahçeler Müdürlüğünün çalışma usul ve esaslarını düzenlemektir. (2) Bu Yönetmelik, ilgili mevzuat

Detaylı

FABRİKA YERLEŞTİRME DÜZENİ

FABRİKA YERLEŞTİRME DÜZENİ FABRİKA YERLEŞTİRME DÜZENİ Üretim araçlarının, yardımcı tesislerin veya iş istasyonlarının ve taşıma, depolama, kalite kontrolü gibi üretimle ilgili faaliyetlerin fiziksel konumları açısından bir bütün

Detaylı

Konut Kapıcıları Yönetmeliği

Konut Kapıcıları Yönetmeliği Konut Kapıcıları Yönetmeliği BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar Amaç ve Kapsam Madde 1 Bu Yönetmeliğin amacı, kapıcıların hizmetlerinin kapsam ve niteliği ile çalışma süresi, hafta tatili, ulusal bayram

Detaylı

Karar Tarihi : 01/12/2011 Karar Numarası : 145 T.C. IĞDIR BELEDİYESİ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK

Karar Tarihi : 01/12/2011 Karar Numarası : 145 T.C. IĞDIR BELEDİYESİ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK Karar Tarihi : 01/12/2011 Karar Numarası : 145 T.C. IĞDIR BELEDİYESİ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak AMAÇ BİRİNCİ BÖLÜM MADDE 1 Bu yönetmeliğin

Detaylı

Önceden belirlenmiş sonuçlara ulaşabilmek için organize edilmiş faaliyetler zinciridir.

Önceden belirlenmiş sonuçlara ulaşabilmek için organize edilmiş faaliyetler zinciridir. PROJE YÖNETİMİ Proje: Önceden belirlenmiş sonuçlara ulaşabilmek için organize edilmiş faaliyetler zinciridir. Proje Yönetimi: Kısıtlı zaman, maliyet ve teknik durumları dikkate alarak, projenin en etkin

Detaylı

Söz konusu yönetmelikte;

Söz konusu yönetmelikte; 15.05.2013 (SİRKÜLER 2013 37) Konu: Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik. İş yerlerinde çalışanlara verilecek iş sağlığı ve güvenlik eğitimlerinin usul

Detaylı

fidesgrup gürültükontrolü

fidesgrup gürültükontrolü RAYLI SİSTEMLERDE DOĞRU VE ETKİN GÜRÜLTÜ BARİYERİ ÇÖZÜMLERİ Gürültü, ülkemizde yeni farkına varılan bir problemdir. Dünyanın gelişmiş ülkelerinde uzun yıllardır araştırılan ve etkileri, azaltımı ve yönetimi

Detaylı

BÜROLARIN ERGONOMĐK OLARAK DÜZENLENMESĐ. Büro Đşi

BÜROLARIN ERGONOMĐK OLARAK DÜZENLENMESĐ. Büro Đşi BÜROLARIN ERGONOMĐK OLARAK DÜZENLENMESĐ MAK4091 Ergonomi 1 Büro Đşi Büroda genellikle oturarak çalışılır. Bilindiği gibi vücut ağırlığının % 50 70 ini bağ ve destek dokular ve kaslar oluşturur. Bunların

Detaylı

Kalorifer Tesisatı Proje Hazırlama Esasları. Niğde Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü

Kalorifer Tesisatı Proje Hazırlama Esasları. Niğde Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü Kalorifer Tesisatı Proje Hazırlama Esasları Niğde Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü ISITMA TEKNİĞİ 1.Tarihsel gelişim 2.Günümüz ısıtma teknikleri Bir ısıtma tesisatının uygun olabilmesi için gerekli

Detaylı

Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik Resmi Gazete de Yayımlanmıştır. DUYURU NO :2013/61

Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik Resmi Gazete de Yayımlanmıştır. DUYURU NO :2013/61 İstanbul, 16.05.2013 Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik Resmi Gazete de Yayımlanmıştır. DUYURU NO :2013/61 6331 sayılı İş Sağlığı ve İş Güvenliği Kanunu

Detaylı

Turizmin gelişmesi konaklama tesislerinden beklenen hizmetin artmasına neden olmuştur. Misafirler gece konaklamasının yanında farklı sosyal

Turizmin gelişmesi konaklama tesislerinden beklenen hizmetin artmasına neden olmuştur. Misafirler gece konaklamasının yanında farklı sosyal Turizmin gelişmesi konaklama tesislerinden beklenen hizmetin artmasına neden olmuştur. Misafirler gece konaklamasının yanında farklı sosyal faaliyetleri yapabileceği tesisleri tercih etmektedirler. Bu

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Birinci Bölüm BÜRO YÖNETİMİNE GİRİŞ

İÇİNDEKİLER. Birinci Bölüm BÜRO YÖNETİMİNE GİRİŞ İÇİNDEKİLER Birinci Bölüm BÜRO YÖNETİMİNE GİRİŞ 1. BÜRO YÖNETİMİNE GİRİŞ... 1 1.1. BÜRO KAVRAMI... 1 1.2. BÜROLARIN TARİHSEL GELİŞİMİ... 3 1.3. BÜROLARIN İŞLEVLERİ... 4 1.4. BÜRO TÜRLERİ... 6 1.4.1. Klasik

Detaylı

İl Çevre ve Orman Müdürlüğü ile Birlikte Şehrin Gürültü Haritasının Çıkarılması

İl Çevre ve Orman Müdürlüğü ile Birlikte Şehrin Gürültü Haritasının Çıkarılması İl Çevre ve Orman Müdürlüğü ile Birlikte Şehrin Gürültü Haritasının Çıkarılması Amaç ve İçerik Projenin temel amacı şehrin farklı bölgelerinde İl Çevre ve Orman Müdürlüğü nün yönlendirmesi ile gürültü

Detaylı

T.C. LÜLEBURGAZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI TESİSLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV ve ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER

T.C. LÜLEBURGAZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI TESİSLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV ve ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER T.C. LÜLEBURGAZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI TESİSLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV ve ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER AMAÇ Madde 1: Bu yönetmeliğin amacı Lüleburgaz Belediyesi Tesisler Müdürlüğü nün kuruluş,

Detaylı

Montaj Resminin Tanımı, Önemi ve Kullanıldığı Yerler

Montaj Resminin Tanımı, Önemi ve Kullanıldığı Yerler Montaj Resminin Tanımı, Önemi ve Kullanıldığı Yerler Bir makineyi meydana getiren çeşitli parçaların nasıl bir araya getirileceğini gösteren toplu olarak görünüşleri ve çalışma sistemi hakkında bize bilgi

Detaylı

YAZIŞMA VE DOSYALAMA USULLERİ SORULARI

YAZIŞMA VE DOSYALAMA USULLERİ SORULARI 1. Aşağıdakilerden hangisi resmi yazının tanımıdır? a) Resmi yazı, kamu kurum ve kuruluşları ile özel kişiler arasında iletişimi sağlamak amacıyla yazılan yazıları ifade eder. b) Resmi yazı, kamu kurum

Detaylı

PROGRAMLA İLGİLİ GENEL BİLGİLER

PROGRAMLA İLGİLİ GENEL BİLGİLER PROGRAMLA İLGİLİ GENEL BİLGİLER Ofis, bir işletmeyi veya bir hizmeti yönetmek üzere organizasyonel faaliyetlerin yapıldığı alandır. Ergonomi, maksimum iş güvenliği ve verimlilik sağlamak amacıyla, insanların

Detaylı

KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI

KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI 1. AMAÇ Petkim Petrokimya Holding A.Ş. Yönetim Kurulu bünyesinde 22/01/2010 tarih ve 56-121 sayılı Yönetim Kurulu kararı ile kurulan Kurumsal Yönetim

Detaylı

SİVİL HAVACILIK DAİRESİ MÜDÜR MUAVİNİ KADROSU HİZMET ŞEMASI

SİVİL HAVACILIK DAİRESİ MÜDÜR MUAVİNİ KADROSU HİZMET ŞEMASI MÜDÜR MUAVİNİ KADROSU : Müdür Muavini : Yöneticilik Hizmetleri Sınıfı (Üst Kademe Yöneticisi Sayılmayan Diğer Yöneticiler) : II (İlk Atanma ve Yükselme Yeri) Maaşı : Barem 17 A (1) Hava liman ve meydanlar

Detaylı

EMNİYET ve GÜVENLİK GÜRÜLTÜ KONTROL CAMLARI CAMLARI

EMNİYET ve GÜVENLİK GÜRÜLTÜ KONTROL CAMLARI CAMLARI GÜRÜLTÜ KONTROL CAMLARI EMNİYET ve GÜVENLİK CAMLARI 1 2 Emniyet ve Güvenlik Camları Sevdiklerinizin can ve mal güvenliğini sağlamanın en etkin yolu! Şişecam Lamine Cam, Şişecam Düzcam ın lamine emniyet

Detaylı

Madde 2 Bu Yönetmelik, 22/5/2003 tarihli ve 4857 sayılı İş Kanununun 110 uncu maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Madde 2 Bu Yönetmelik, 22/5/2003 tarihli ve 4857 sayılı İş Kanununun 110 uncu maddesine dayanılarak hazırlanmıştır. Not: Yönetmeliğin 13üncü maddesinde yer alan Kapıcıya görevi nedeniyle konut verilmesi zorunlu değildir. Hükmü Danıştay 10. Dairesinin 13/03/2007 tarihli ve E.No:2004/6952, K.No:2007/946 sayılı kararı

Detaylı

FİZİK MÜHENDİSİ TANIM

FİZİK MÜHENDİSİ TANIM TANIM Fizik mühendisi doğadaki maddelerin yapısını ve aralarındaki etkileşimi inceleyerek, fizik bilimi bulgularını teknolojiye uygulayan kişidir. A- GÖREVLER - Konuyla ilgili daha önce yapılan çalışmaları

Detaylı

T.C. KEMALPAŞA BELEDİYE BAŞKANLIĞI BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. KEMALPAŞA BELEDİYE BAŞKANLIĞI BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. KEMALPAŞA BELEDİYE BAŞKANLIĞI BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu yönetmeliğin amacı, Bilgi İşlem Müdürlüğünün

Detaylı

OKUL BAHÇELERİ DÜZENLEME İLKELERİ, İHTİYAÇ PROGRAMLARI AÇIKLAMALARI VE ÖRNEK PROJELER. (Ek 1)

OKUL BAHÇELERİ DÜZENLEME İLKELERİ, İHTİYAÇ PROGRAMLARI AÇIKLAMALARI VE ÖRNEK PROJELER. (Ek 1) OKUL BAHÇELERİ DÜZENLEME İLKELERİ, İHTİYAÇ PROGRAMLARI AÇIKLAMALARI VE ÖRNEK PROJELER (Ek 1) 1 OKUL BAHÇELERİ DÜZENLEME İLKELERİ, İHTİYAÇ PROGRAMLARI AÇIKLAMALARI VE ÖRNEK PROJELER Çağımızda eğitim ve

Detaylı

Sıcak Sulu Isıtma Sistemleri

Sıcak Sulu Isıtma Sistemleri VERİMLİ KÜMES SİSTEMLERİ Sıcak Sulu Isıtma Sistemleri www.tavsan.com.tr Tek bir hava dağıtım ünitesinden kuru ısı. Sadece mükemmel! Kümesler için sıcak sulu ısıtma sistemleri Kümeste canlı sağlığı ve verimliliği

Detaylı

İş Sağlığı ve Güvenliği

İş Sağlığı ve Güvenliği İş Sağlığı ve Güvenliği Sunanlar: Cem Taşkın Öktem 1133022 Büşra Duman 1133024 Sunum Tarihi: 06.03.2014 İrem Bengisu Ay 1133016 Kübra Yaman 1133036 İş Sağlığı ve İş Güvenliğinin Gelişimi Geçmişi daha eskiye

Detaylı

İlimizde özellikle 1993 yılında zaman zaman ciddi boyutlara ulaşan hava kirliliği nedeniyle bir dizi önlemler alınmıştır. Bu çalışmaların başında;

İlimizde özellikle 1993 yılında zaman zaman ciddi boyutlara ulaşan hava kirliliği nedeniyle bir dizi önlemler alınmıştır. Bu çalışmaların başında; İSTANBUL DA ÇEVRE KİRLİLİĞİ İstanbul da Çevre Kirliliği Su, Hava, Toprak ve Gürültü Kirliliği olarak 4 Bölümde ele alınmalıdır. İstanbul da Çevre Kirliliği konusunda İstanbul İl Çevre Müdürlüğü, Büyükşehir

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. MERAM BELEDİYESİ İŞLETME ve İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI İLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam MADDE

Detaylı

Yeşil Lojistiğin Tersine Lojistik ile İlişkisi ve Sürdürülebilir Kalkınma İçin Önemi. Araş.Gör. Güneş KÜÇÜKYAZICI Yrd.Doç.Dr. Murat BASKAK YAEM, 2010

Yeşil Lojistiğin Tersine Lojistik ile İlişkisi ve Sürdürülebilir Kalkınma İçin Önemi. Araş.Gör. Güneş KÜÇÜKYAZICI Yrd.Doç.Dr. Murat BASKAK YAEM, 2010 Yeşil Lojistiğin Tersine Lojistik ile İlişkisi ve Sürdürülebilir Kalkınma İçin Önemi Araş.Gör. Güneş KÜÇÜKYAZICI Yrd.Doç.Dr. Murat BASKAK Sunum Plânı Tedârik Zinciri ve Tedârik Zinciri Yönetimi Lojistik

Detaylı

T.C. ANTAKYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI KENTSEL DÖNÜŞÜM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK

T.C. ANTAKYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI KENTSEL DÖNÜŞÜM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK T.C. ANTAKYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI KENTSEL DÖNÜŞÜM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Kuruluş İlkeleri Amaç

Detaylı

12.BÖLÜM FİZİKSEL VARLIKLAR

12.BÖLÜM FİZİKSEL VARLIKLAR 12.BÖLÜM FİZİKSEL VARLIKLAR 141 142 12.Bölüm Fiziksel Varlıklar 12. FİZİKSEL VARLIKLAR Fiziksel varlıklar, daha önce belirttiğimiz gibi pazarlama programı elemanlarından birisidir. Belirlenen pazarlama

Detaylı

Dekorasyon E - Dergisi by Kampanya Peşinde

Dekorasyon E - Dergisi by Kampanya Peşinde Dekorasyon E - Dergisi by Kampanya Peşinde Temmuz 2017 Rustik instagram/ facebook / kampanyapesinde Rustik Tarz Kelime anlamı köy evi veya köy görünüşü verilen, kırsal olan Rustik (kaynak: TDK), doğallığı

Detaylı

Statik ve dinamik işleri kan dolaşımı ve oksijen tüketimi yönünden iş örneklemeleri ile değerlendiriniz.

Statik ve dinamik işleri kan dolaşımı ve oksijen tüketimi yönünden iş örneklemeleri ile değerlendiriniz. KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ORMAN FAKÜLTESİ ORMAN ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ OREN 008 ERGONOMİ VE İŞ ETÜDÜ DERSİ ARASINAV LARI 8.04.017 15:00 Süre : 90 Dakika Öğrenci No Adı Soyadı : : İmza : Aldığı

Detaylı

ORMANCILIK İŞ BİLGİSİ. Hazırlayan Doç. Dr. Habip EROĞLU Karadeniz Teknik Üniversitesi, Orman Fakültesi

ORMANCILIK İŞ BİLGİSİ. Hazırlayan Doç. Dr. Habip EROĞLU Karadeniz Teknik Üniversitesi, Orman Fakültesi ORMANCILIK İŞ BİLGİSİ Hazırlayan Doç. Dr. Habip EROĞLU Karadeniz Teknik Üniversitesi, Orman Fakültesi 1 Ergonomi Türkçe anlamı ile iş bilim olarak adlandırılan ergonomi, insan çalışmasına ilişkin bilim

Detaylı

(4) Hava trafik kontrol hizmetlerini manual ve/veya radar kullanarak yürütür;

(4) Hava trafik kontrol hizmetlerini manual ve/veya radar kullanarak yürütür; HAVA TRAFİK KONTROLÖRÜ KADROSU : Hava Trafik Kontrolörü : Liman Hizmetleri Sınıfı : I (Yükselme Yeri) Kadro Sayısı : 15 Maaşı : Barem 14-15 (1) Hava Sahası dahilinde faaliyet gösteren uçakların güvenli,

Detaylı

YÖNETMELİK. MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; çalışanlara verilecek iş sağlığı ve güvenliği eğitimlerinin usul ve esaslarını düzenlemektir.

YÖNETMELİK. MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; çalışanlara verilecek iş sağlığı ve güvenliği eğitimlerinin usul ve esaslarını düzenlemektir. 15 Mayıs 2013 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 28648 Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: YÖNETMELİK ÇALIŞANLARIN İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ EĞİTİMLERİNİN USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM

Detaylı

PROTOKOL BİLGİSİ. Prof. Dr. Rıdvan DURAK Atatürk Üniversitesi Pasinler Meslek Yüksekokulu 25300 Pasinler/ERZURUM E-mail: rdurak@atauni.edu.

PROTOKOL BİLGİSİ. Prof. Dr. Rıdvan DURAK Atatürk Üniversitesi Pasinler Meslek Yüksekokulu 25300 Pasinler/ERZURUM E-mail: rdurak@atauni.edu. PROTOKOL BİLGİSİ Prof. Dr. Rıdvan DURAK Atatürk Üniversitesi Pasinler Meslek Yüksekokulu 25300 Pasinler/ERZURUM E-mail: rdurak@atauni.edu.tr IV. Toplantılar -2- Kişilerin toplantılarla ilgili bazı temel

Detaylı

İŞÇİ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ KURULLARI HAKKINDA TÜZÜK

İŞÇİ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ KURULLARI HAKKINDA TÜZÜK İŞÇİ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ KURULLARI HAKKINDA TÜZÜK 07.04.2006 tarih ve 2006/10333 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe giren "İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Kurulları Hakkında Tüzüğün Yürürlükten

Detaylı

: 50/ 1989 GENEL ORTAÖĞRETİM DAİRESİ (KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI) YASASI

: 50/ 1989 GENEL ORTAÖĞRETİM DAİRESİ (KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI) YASASI R-G : 74 6 Temmuz, 1989 Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisinin 26 Haziran, 1989 tarihli birleşiminde kabul olunan Genel Ortaöğretim Dairesi (Kuruluş, Görev ve Çalışma Esasları) Yasası, Anayasanın

Detaylı

A BÖLÜMÜ NÜ DEĞERLENDİRELİM

A BÖLÜMÜ NÜ DEĞERLENDİRELİM A BÖLÜMÜ NÜ EĞERLENİRELİM A. Aşağıdaki resimde numaralar ile gösterilen bölümlerin neler olduğunu ve bu bölümlerin görevlerini noktalı yerlere kısaca yazınız. 1... 1 2 3............... 2 3...... B. Aşağıda

Detaylı

3- Destek ve Hareket Sisteminin (Kasların) Çalışması :

3- Destek ve Hareket Sisteminin (Kasların) Çalışması : KAS SİSTEMİ İskelet sistemindeki kemiklerin üzerini örten, iç organların yapısına katılarak vücudun ve iç organların hareket etmesini sağlayan kasların oluşturduğu sisteme kas sistemi denir. a) Kasların

Detaylı

T.C. ÇANAKKALE BELEDİYESİ. BASIN, YAYIN ve HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM

T.C. ÇANAKKALE BELEDİYESİ. BASIN, YAYIN ve HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM T.C. ÇANAKKALE BELEDİYESİ BASIN, YAYIN ve HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu yönergenin amacı, Basın

Detaylı

İş Sağlığı Ve Güvenliği Yasası (35/2008 sayılı Yasa) 44 üncü Madde Altında Yapılan Tüzük

İş Sağlığı Ve Güvenliği Yasası (35/2008 sayılı Yasa) 44 üncü Madde Altında Yapılan Tüzük İş Sağlığı Ve Güvenliği Yasası ( sayılı Yasa) 44 üncü Madde Altında Yapılan Tüzük Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Bakanlar Kurulu İş Sağlığı ve Güvenliği Yasası nın 44 üncü maddesinin kendisine verdiği yetkiye

Detaylı

Nisan ANTALYA OKUL SERVİS ŞOFÖRLERİ EĞİTİCİ EĞİTİMİ SEMİNERİ

Nisan ANTALYA OKUL SERVİS ŞOFÖRLERİ EĞİTİCİ EĞİTİMİ SEMİNERİ Nisan 2015 - ANTALYA OKUL SERVİS ŞOFÖRLERİ EĞİTİCİ EĞİTİMİ SEMİNERİ 2 OKUL SERVİS ARAÇLARI HİZMET YÖNETMELİĞİ 28 Ağustos 2007 tarihli ve 26627 sayılı Resmi Gazete 3 Yasal Dayanaklar: 26.09.2011 tarihli

Detaylı

Evaporatif Soğutma Nedir?

Evaporatif Soğutma Nedir? Evaporatif soğutma suyun buharlaşmasıyla havadan ısı alması prensibine dayanır. Su buharlaşırken havadan ısı çeker ve havanın soğumasına sebep olur. Havuzdan veya duştan çıktığınızda çevrenizdeki esinti

Detaylı

ERGONOMİK BÜRO DÜZENLEMESİ

ERGONOMİK BÜRO DÜZENLEMESİ Uludağ Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Makine Mühendisliği Bölümü Ders: KONSTRÜKSİYONDA ERGONOMİ Yrd. Doç. Dr. Kadir Çavdar Prof. Dr. -Ing. Fatih C. Babalık Proje Konusu: ERGONOMİK BÜRO DÜZENLEMESİ

Detaylı

İÇİNDEKİLER. ÖNSÖZ... iii BİRİNCİ BÖLÜM GÜNÜMÜZ İŞ ORTAMINDA SEKRETERLİK MESLEĞİ

İÇİNDEKİLER. ÖNSÖZ... iii BİRİNCİ BÖLÜM GÜNÜMÜZ İŞ ORTAMINDA SEKRETERLİK MESLEĞİ İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... iii BİRİNCİ BÖLÜM GÜNÜMÜZ İŞ ORTAMINDA SEKRETERLİK MESLEĞİ 1.1.MESLEK KAVRAMI VE BİR UĞRAŞI ALANININ MESLEK OLABİLMESİ İÇİN GEREKLİ UNSURLAR... 2 1.2. MESLEK STANDARDI... 4 1.3. İŞ

Detaylı

ÖĞRENME FAALİYETİ-4 İŞ PLANININ OLUŞTURULMASI. AMAÇ Hastane temizlik hizmetleri departmanında, hastaneye göre genel iş planı oluşturabileceksiniz.

ÖĞRENME FAALİYETİ-4 İŞ PLANININ OLUŞTURULMASI. AMAÇ Hastane temizlik hizmetleri departmanında, hastaneye göre genel iş planı oluşturabileceksiniz. 32 ÖĞRENME FAALİYETİ-4 AMAÇ Hastane temizlik hizmetleri departmanında, hastaneye göre genel iş planı oluşturabileceksiniz. ARAŞTIRMA Hastane temizlik hizmetleri departmanında kullanılan iş planlarını araştırınız.

Detaylı

Çekim senaryosunda yer alan bilgiler:

Çekim senaryosunda yer alan bilgiler: Çekim Senaryosu Çekimlere bölünen, çevrim için gerekli tüm uygulamayla ilgili açıklamaları taşıyan, konuşmaları ve sesle ilgili tüm bilgileri veren senaryo; senaryonun film çevirmeye hazır durumdaki en

Detaylı

YANGIN RİSKİNİN MİNIMİZE EDİLMESİ İÇİN ALINMASI GEREKEN ÖNLEMLER. 1) Ambalaj emteası depoları binadan ayrı güvenli mesafede duvarları ve

YANGIN RİSKİNİN MİNIMİZE EDİLMESİ İÇİN ALINMASI GEREKEN ÖNLEMLER. 1) Ambalaj emteası depoları binadan ayrı güvenli mesafede duvarları ve X- ENDÜSTRİ ÜRÜNLERİ SAN TİC A.Ş. / TÜRKİYE 19/09/2005 Tarihinde yangın sonrası yapılan incelemelerde elde edilen eksiklikler aşağıda yazılıdır. Yangın iki ayrı ambalaj deposunda farklı zamanlarda yaşanmıştır.

Detaylı

SAĞLIK VE GÜVENLiK İŞARETLERİ

SAĞLIK VE GÜVENLiK İŞARETLERİ SAĞLIK VE GÜVENLiK İŞARETLERİ GÜVENLİK VE SAĞLIK İŞARETLERİ Özel bir amaç, faaliyet veya durumu işaret eden - levha, - renk, - sesli ve/veya ışıklı sinyal, - sözlü iletişim ya da el kol işareti yoluyla

Detaylı

ESPİYE BELEDİYESİ İTFAİYE MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç

ESPİYE BELEDİYESİ İTFAİYE MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ESPİYE BELEDİYESİ İTFAİYE MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM MADDE 1- (1) Bu yönetmeliğin amacı; Espiye Belediyesi İtfaiye teşkilatının kuruluş,

Detaylı

Havacılıkta İnsan Faktörleri. Uçak Müh.Tevfik Uyar, MBA

Havacılıkta İnsan Faktörleri. Uçak Müh.Tevfik Uyar, MBA Havacılıkta İnsan Faktörleri Uçak Müh.Tevfik Uyar, MBA BÖLÜM 1 Biyolojik Varlık Olarak İnsan Geçen Hafta GEÇEN HAFTA Duyu organları ve algı BU HAFTA Vücut, Ergonomi, Yorgunluk, Çalışma Şartları Beyin Fırtınası

Detaylı

EKRANLI ARAÇLARLA ÇALIŞMALARDA SAĞLIK VE GÜVENLİK ÖNLEMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK TASLAĞI. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

EKRANLI ARAÇLARLA ÇALIŞMALARDA SAĞLIK VE GÜVENLİK ÖNLEMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK TASLAĞI. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: EKRANLI ARAÇLARLA ÇALIŞMALARDA SAĞLIK VE GÜVENLİK ÖNLEMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK TASLAĞI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 - (1) Bu Yönetmeliğin

Detaylı

T.C. ÜMRANİYE BELEDİYE BAŞKANLIĞI GENÇLİK VE SPOR HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. Birinci Bölüm AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK VE TANIMLAR

T.C. ÜMRANİYE BELEDİYE BAŞKANLIĞI GENÇLİK VE SPOR HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. Birinci Bölüm AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK VE TANIMLAR T.C. ÜMRANİYE BELEDİYE BAŞKANLIĞI GENÇLİK VE SPOR HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ Birinci Bölüm AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK VE TANIMLAR Amaç MADDE 1 - (1) Bu yönetmeliğin amacı, Gençlik ve

Detaylı

ĐŞ ANALĐZĐ FORMU. Adınız ve Soyadınız :

ĐŞ ANALĐZĐ FORMU. Adınız ve Soyadınız : IK-2/A Đnsan Kaynakları Bölümü olarak Đş Analizi kapsamında, uyguladığımız ankete zaman ayırdığınız için teşekkür ederiz. Çalışmanın amacına ulaşması, sizin vereceğiniz bilgilerin doğruluğuna ve ayrıntılı

Detaylı

DUVAR BOŞLUKLARI 4/13/2015

DUVAR BOŞLUKLARI 4/13/2015 Prof.Dr.Nilay COŞGUN Arş.Gör. Seher GÜZELÇOBAN MAYUK Arş.Gör. Fazilet TUĞRUL Arş.Gör.Ayşegül ENGİN Arş.Gör. Selin ÖZTÜRK 1. Yapım ilkeleri Lento (Üst başlık) Denizlik (Alt Başlık) Söve 2. Boşluğun duvardaki

Detaylı

Ekranlı Araçlarla Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik Resmi Gazete Yayım Tarih ve Sayısı : 16.04.

Ekranlı Araçlarla Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik Resmi Gazete Yayım Tarih ve Sayısı : 16.04. MESGEMM İSG/Mevzuat/Yönetmelikler İçindekiler Birinci Bölüm - Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Madde 1 Amaç Madde 2 Kapsam Madde 3 Dayanak Madde 4 Tanımlar İkinci Bölüm - Genel Hususlar Madde 5 İşverenin

Detaylı

T.C. TUŞBA BELEDİYESİ

T.C. TUŞBA BELEDİYESİ T.C. TUŞBA BELEDİYESİ İç Kontrol Standartları EYLEM PLANI 1 1. İÇ KONTROL SİSTEMİNİNİN GENEL ESASLARI Amaç 5018 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinde iç kontrolün amaçları; Kamu gelir, gider, varlık ve yükümlülüklerinin

Detaylı

PROJE YAPIM VE YÖNETİMİ İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ 09071067 ŞEYMA GÜLDOĞAN

PROJE YAPIM VE YÖNETİMİ İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ 09071067 ŞEYMA GÜLDOĞAN PROJE YAPIM VE YÖNETİMİ İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ 09071067 ŞEYMA GÜLDOĞAN İnsan kaynakları bir organizasyondaki tüm çalışanları ifade eder. Diğer bir deyişle organizasyondaki yöneticiler, danışmanlar,

Detaylı

KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ HEREKE MESLEK YÜKSEKOKULU TEMİZLİK VE BAKIM HİZMETLERİ PROSEDÜRÜ

KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ HEREKE MESLEK YÜKSEKOKULU TEMİZLİK VE BAKIM HİZMETLERİ PROSEDÜRÜ SAYFA 1 / 5 AMAÇ KAPSAM SORUMLULAR : Hereke MYO nun genel temizlik ve tertip-düzeni için standartları, sorumluları, sorumlulukları ve kontrol esaslarını belirleyerek, sürecin kalitesini arttırmak. : Hereke

Detaylı

T.C. ÜSKÜDAR BELEDİYESİ KÜTÜPHANE MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve İlkeler

T.C. ÜSKÜDAR BELEDİYESİ KÜTÜPHANE MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve İlkeler BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve İlkeler Amaç MADDE 1-(1) Bu Yönetmeliğin amacı; Üsküdar Belediyesi Kütüphane Müdürlüğü nün kuruluş, görev, yetki ve sorumlulukları ile çalışma usul ve esaslarını

Detaylı

RİSK ANALİZİ TALİMATI

RİSK ANALİZİ TALİMATI AĞRI İL AMBULANS SERVİSİ BAŞHEKİMLİĞİ RİSK ANALİZİ TALİMATI DÖK. KOD NO : AĞRI-112-YÖN-TL- 22 YAY. TRH: 31.02.2014 REV.TRH: REV.NO: SA YFA NO: 5 1. AMAÇ: Ağrı İl Ambulans Servisi Başhekimliğinde hizmet

Detaylı

SATIN ALMA KILAVUZU GODMORGON. Banyo mobilyaları

SATIN ALMA KILAVUZU GODMORGON. Banyo mobilyaları SATIN ALMA KILAVUZU Banyo mobilyaları BAKIM Mobilyayı nemli veya yumuşak deterjanlı bezle temizleyin. Sonra kuru ve temiz bir bezle kurulayın. Nemin mobilyaya işlemesini önlemek için su birikintilerinin

Detaylı

OYAK RENAULT ERGONOMİ UYGULAMALARI. DRH / 1740 Département Conditions et Santé de Travail 1

OYAK RENAULT ERGONOMİ UYGULAMALARI. DRH / 1740 Département Conditions et Santé de Travail 1 OYAK RENAULT ERGONOMİ UYGULAMALARI 1 ERGONOMİ ÇALIŞANLARIMIZIN SAĞLIĞINI KORUMAK İÇİN ÇOK ÖNEMLİDİR 2 İÇERİK 01 02 03 04 ERGONOMİ GENEL KAVRAMLAR OYAK RENAULT DA ERGONOMİ ORGANİZASYONU VE KULLANILAN ÖLÇÜM

Detaylı

KAYISI ARAŞTIRMA İSTASYONU MÜDÜRLÜĞÜ EK 3 İŞ TANIMI VE GEREKLERİ BELGELERİ

KAYISI ARAŞTIRMA İSTASYONU MÜDÜRLÜĞÜ EK 3 İŞ TANIMI VE GEREKLERİ BELGELERİ KAYISI ARAŞTIRMA İSTASYONU MÜDÜRLÜĞÜ EK 3 BELGELERİ KAYISI ARAŞTIRMA İSTASYONU MÜDÜRLÜĞÜ EK 3.1 MÜDÜR Dök.No KAİM.İKS.FRM.082 Sayfa No 1 / 4 İŞİN KISA TANIMI: üst yönetimi tarafından belirlenen amaç, ilke

Detaylı