I-GENEL BĠLGĠLER. A- Misyon-Vizyon

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "I-GENEL BĠLGĠLER. A- Misyon-Vizyon"

Transkript

1 MADEN TETKİK VE ARAMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Jeofizik Etütleri Dairesi Başkanlığı 2009 Yılı İlk Altı Aylık Faaliyet Raporu Temmuz 2009

2 I-GENEL BĠLGĠLER A- Misyon-Vizyon Misyonumuz : Ülkemizin, yeraltı kaynaklarını araştırarak, ulusal ekonomiye kazandırmak, ulusal ve uluslararası projeler üretmek, çevreyle barışık, çağdaş teknoloji ürünü ekipmana sahip, madencilik sektörü ile yer bilimleri dünyasının arama ve araştırma alanlarında, jeofizik uygulamalarının bugüne kadar olduğu gibi bundan sonrada öncü Dairesi olmaktır. Vizyonumuz : Ülkemizin yeraltı kaynaklarını jeofizik yöntemler ile arayan, çalışma ayrıcalığı yaratan, ulusal ve uluslararası düzeyde bilimsel ve teknik etkinliğe sahip Daire olma özelliğimizi geliştirerek devam ettirmektir. B- Jeofizik Etütleri Dairesi BaĢkanlığı Yetki, Görev ve Sorumluluklar Jeofizik Etütleri Dairesi, Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğünün 2804 Sayılı Kuruluş Kanununda Ülkemizin işletmeye elverişli madenlerini aramak, bulunanların kalite ve rezervlerini tespit etmek ve ayrıca madencilik sektörüne hizmet verecek alt yapı çalışmalarını yapmak şeklinde özetlenen görevlerin ifasında, uzun ve kısa vadeli programların ana ilkelerine sadık kalarak jeofizikle ilgili her türlü çalışmaları yapar. Bu Kapsamda: Karada, deniz ve göllerimizde, havadan uçak ve helikopterle jeofizik yöntemlerle araştırmalar yapar. Maden, endüstriyel hammaddeler, kömür, petrol-doğalgaz, jeotermal enerji, yer altı suları gibi kaynakların araştırılmasında, depremsellik ve arkeoloji alanlarında projeler hazırlar, hazırlanan projelere katılır. Uzun ve kısa süreli projelerin gerçekleştirilmesi aşamasında ilgili Daireler ve Bölgeler ile Koordinasyonu sağlar, projelerin sağlıklı ve ekonomik bir şekilde yürütülmesi için gayret gösterir. Proje sonuçlarının değerlendirme çalışmalarına katkı koyar ve sonuç raporlarını istenilen formlara uygun olarak hazırlar. Üniversiteler, yurt içi ve yurt dışı Kurum ve Kuruluşlarla yer altı kaynaklarının araştırılması ve alt yapı çalışmalarıyla ilgili ortak projeler hazırlar ve yürütür. Günün teknolojik gelişmelerini takip ederek aletsel kapasiteyi artırıcı önlemler alır, yurt içi ve dışı alımlar için yönetmelikler çerçevesinde teknik şartnameler hazırlar ve takip eder. Jeofizik etütleri ile ilgili bilimsel ve teknik gelişmeleri takip eder. Kalkınma planlarına uygun sistem ve tempo içinde çalışarak yatırım programına esas olacak projelerin hazırlanmasını, uygulanmasını ve sonuçlandırılmasını sağlar. Eğitim, program ve projeleri hazırlar. Personelin en üst bilimsel ve teknik düzeyde olması için çalışmalar yapar. Bünyesinde jeofizik laboratuvarları kurarak sahip olduğu cihazlarla, Kamu Kurum ve Kuruluşlarının jeofizik cihazlarının bakım onarım ve geliştirilmesini sağlar. Yeni alet yapımını gerçekleştirir. 1

3 Kamu Kurum ve Kuruluşlarına, Özel Sektör ile Tüzel Kişilere hazırlanan sözleşmeler çerçevesinde projeler oluşturur, yürütür ve danışmanlık hizmeti verir. Genel Müdürlüğün öngördüğü diğer görevleri kanun, tüzük ve yönetmelik hükümleri dahilinde yerine getirir. C- Ġdareye ĠliĢkin Bilgiler 1- Fiziksel Yapı Jeofizik Etütleri Dairesi Başkanlığı nı oluşturan birimler bir blok içine yerleşmiştir. Ayrıca malzeme depoları olarak 6 Konteyner bulunmaktadır. 2- Örgüt Yapısı Jeofizik Etütleri Daire Başkanlığı'nın idari yapısını; Daire Başkanı'na bağlı 4 Koordinatörlük ve 1 Büro Şefliği ile Koordinatörlüklere bağlı olarak görev yapan 7 Birim Yöneticiliğinden oluşmaktadır Koordinatörlerin Görev, Yetki ve Sorumlulukları Koordinatörler, Daire Başkanının kendilerine havale edeceği ve görev yönergesiyle kendilerine verilen görevleri kanun, tüzük ve yönetmelik hükümleri dahilinde yürütmekle; teknik, idari ve mali faaliyetlerle Koordinatörlüğün görev kapsamı içine giren bütün işlerin Daire ve Genel Müdürlük bünyesine en uygun bir şekilde ve bilimsel gerçeklere dayalı bir düzende uygulanmasını sağlamakla; kendi sorumluluğundaki teknik, idari ve bilimsel koordinasyonu kurmak, proje/iş uygulamalarını izlemek, çalışmaları yönlendirmek, denetlemek ve yeni projelerin oluşturulmasını özendirmek ve örgütlemekle görevlidirler. Bu kapsamda: Teknik ve idari elemanlardan azami verimi almak amacıla çalışmaları izler ve denetler. Birim Yöneticileri tarafından kendisine sunulan rapor, talep ve teklifleri değerlendirerek Daire Başkanına iletir; çalışmalar ve görev kapsamındaki projelerle ilgili olarak Daire Başkanına bilgi verir. Genel Müdürlüğün diğer ünitelerinde kendi konularıyla ilgili olarak yürütülen işleri takip eder ve mükerrer iş yapılmasını önler. Dairenin bilimsel ve idari yönden daha iyi çalışmasını temin etmek ve başarısını arttırmak amacıyla, ilgili Birim Yöneticisi veya elemana gerekli görev dağılımını yapar. Birim Yöneticisinin görevlerinin yerine getirilmesi yönünden Birim Yöneticisine ve birim personeline karşı yetkili ve bu anlamda Daire Başkanına karşı sorumludur. Genel Müdürlük Sicil Yönetmeliği uyarınca sicil raporlarını doldurur. Daire Başkanı tarafından verilen diğer ilgili görevleri kanun, tüzük ve yönetmelik hükümleri dahilinde yerine getirir. Daire Başkanının yokluğunda, Daire Başkanının önerisi, Genel Müdürlüğün onayı ile vekaleti süresince Daire Başkanının görev, yetki ve sorumluluklarına sahiptir. 2

4 2.2. Jeoelektrik Birim Yöneticiliği Jeotermal Enerji ve Hidrojeolojik Araştırmalar, Petrol ve Doğalgaz Aramaları, Kömür, Metalik Maden Aramaları, Endüstriyel Hammadde Aramaları, Mühendislik ve Yapısal Jeolojik Çalışmalar ve Arkeojeofizik Çalışmalar ile ilgili projelerin yapılmasını sağlayarak, ülke ekonomisine katkıda bulunmaktadır Gravite-Manyetik Birim Yöneticiliği Metalik maden, Petrol, Doğalgaz, Jeotermal enerji ve mineral aramalarında, Arkeojeofizik, Jeolojik ve tektonik yapıların araştırılmasında ve alt yapı mühendisliğine yönelik çalışmalar ile ilgili projeler yapılmasını sağlayarak, ülke ekonomisine katkıda bulunmaktadır Sismik Etütler Birim Yöneticiliği Yerin stratigrafik ve tektonik özelliklerini belirlemede, Kömür ve Jeotermal enerji, tuz, su yatakları ve Jeolojik yapıların araştırılması, Mühendislik problemlerinin çözümleri ve Arkeojeofizik araştırmalar ile ilgili projeler yapılmasını sağlayarak bilim dünyasına katkıda bulunmaktadır Kuyu Ölçüleri Birim Yöneticiliği Jeofizik Kuyu Ölçüleri, açılan sondaj kuyularında, geçilen formasyonların petrofizik özelliklerini (Gözeneklilik, geçirimlilik, iletkenlik, v.s) ortaya çıkarmak için uygulanan jeofizik yöntemleridir. Çıplak kuyularda(open Hole); SP-Rezistivite, Gamma Ray, Neutron, Termik, Density (Yoğunluk), Caliper(Kuyu çapı için) ve Sonic ölçüleri alınarak, kuyuda geçilen birimler ile ilgili önemli veriler elde edilir. Borulu kuyularda(cased Hole) ise; CCL, CBL(Çimento Bağı) ve üretim sonrası önemli bilgiler elde etmeye yarayan Noise, Flowmeter, Quartz Pressure Gauge, Fluid Sampler, Fluid Resistivity (Conductivity) ve Pipe İnspection Caliper (Multi-arm Caliper) ölçüleri alınmaktadır. Çeşitli projelerde yer alarak bilim dünyasına katkıda bulunmaktadır Ġzleme ve Değerlendirme Birim Yöneticiliği Dairenin kısa veya uzun vadeli projeleri ile ilgili derleme ve düzenlemelerini yapar, teknik protokoller ve ücretli etüt sözleşmelerini hazırlar ve sonuçlandırır. Çalışma programlarıyla ilgili her türlü kayıt,rapor ve belgeleri arşivler ve saklar. Çalışma raporlarının, eklerinin ve haritalarının arşive intikalini ve raporların basım işlemlerini takip eder. Mevcut yönetmeliklere, genelgelere uygun şekilde harita, kitap, rapor ve dokümanların teminini, ilgililere iletilmesini, gerekenlerin arşivlenip muhafazasını sağlar. Daire adına hazırlanan broşür, slayt, film ve video çekimleri için gerekli düzenlemeleri yapar. Meslek içi eğitim, konferans, seminer v.b. çalışmalar için gerekli malzemenin temin ve organizasyon hizmetlerini verir Jeofizik Laboratuarlar Birim Yöneticiliği Jeofizik cihazların; - Bakım, - Onarım, - Kalibrasyonu Deneyimli elemanlarımızla laboratuar ve arazi koşullarında gerçekleştirilmektedir Jeofizik Ġkmal Birim Yöneticiliği Dairemizin demirbaş ve takibe tabii cihaz, araç ve gereçlerini kaydeder ve takip eder, arazi ekiplerinin her türlü cihaz ve malzemelerini hazırlar, arızalı cihazları ilgili atölye ve 3

5 laboratuvarlara sevk ederek onarımını sağlar, teknik elemanların arazideki çalışma sürelerini takip eder Jeofizik Büro ġefliği Dairenin idari işlerinin yürütülmesinden Daire Başkanlığına karşı sorumlu olup, aşağıda belirtilen görevleri yerine getirmekle ve getirtmekle yükümlüdür. Dairenin sekreterya ve yazı işlerini yürütür. Daire ile ilgili her türlü evrak ve dokümanın gizliliğini muhafaza eder. Gelen ve giden evrakın, Genel Haberleşme Yönetmeliği hükümleri dahilinde kaydedilmesini ve gerekli işlemi gördükten sonra zamanında cevaplandırılmasını sağlar. 3- Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar Çalışmalarımızda kalite verimliliğini artırmak amacıyla Genel Müdürlüğümüzün hizmetlerinin yürütülmesi sırasında bilgi ve teknoloji kaynaklarından en üst düzeyde yararlanılmaktadır. Donanım Durumu Gereç Türü Bilgisayar Çevre Birimleri Sistem Odası Kullanılan Lisanslı Yazılımlar Donanım Araçları Yazılım Adı Adet Surfer 8 4 Didger (V.4) Jeofizik Çizim Programı 4 Corel x3,x4 4 Oasis montaj (V.4.3) Jeofizik Değerlendirme 1 Winglink (V.2.20) 1 Graffer 7 4 Toplam Teknik Donanım Araç Sayıları (adet) Masaüstü Bilgisayar 43 Dizüstü Bilgisayar 31 Terminal Bilgisayar (Thin Client) Yazıcı 17 Tarayıcı 2 Belge Geçer (Faks Cihazı) 1 Yansı Cihazı (Projeksiyon) 1 Televizyon Fotokopi Makinası 1 Plotter 1 Sunucular 1 Klima Kesintisiz Güç Kaynağı 1 Kabinler 1 Yönlendirmeler 1 Ağ Anahtarları 1 4

6 Araç Durumu Araç Türü Araç Sayısı Açıklama Kamyon 5 Kuyu Ölçüsü Ekipmanı Minübüs 1 Kuyu Ölçüsü Ekipmanı ĠĢ Makinası 2 Sismik Ekipmanı Diğer 1 Toyota Uzun Ünimog 2 Toplam Sunulan Hizmetler Kara, deniz ve göllerimizde, havadan uçak ve helikopterle jeofizik yöntemlerle araştırmalar yapar. Özelikle 2006 yılında Genel Müdürlüğümüz ile TAEK arasında uçakla yapılacak jeofizik çalışmalar ile ilgili görüşmeler başlamış ve devam etmektedir. Maden, endüstriyel hammaddeler, kömür, petrol ve doğalgaz, jeotermal enerji, yeraltı suları gibi kaynakların araştırılmasında; depremsellik ve arkeoloji alanlarında projeler hazırlar, hazırlanan projelere katılır. Uzun ve kısa süreli projelerin gerçekleştirilmesi aşamasında ilgili Daireler ve Bölgeler ile koordinasyonu sağlar; projelerin sağlıklı ve ekonomik bir şekilde yürütülmesi için gayret gösterir. Üniversiteler, yurt içi ve yurt dışı Kurum ve Kuruluşlarla yeraltı kaynaklarının araştırılması ve alt yapı çalışmalarıyla ilgili ortak projeler hazırlar ve yürütür. Günün teknolojik gelişmelerini takip ederek aletsel kapasiteyi arttırıcı önlemler alır, yurt içi ve yurt dışı alımlar için yönetmelikler çerçevesinde teknik şartnameler hazırlar ve takip eder. Jeofizik etütleri ile ilgili bilimsel ve teknik gelişmeleri takip eder. Kalkınma planlarına uygun sistem ve tempo içinde çalışarak yatırım programına esas olacak projelerin hazırlanmasını, uygulanmasını ve sonuçlandırılmasını sağlar. Eğitim, program ve projeleri hazırlar. Personelin en üst bilimsel ve teknik düzeyde olması için çalışmalar yapar. Bünyesinde jeofizik laboratuarları kurarak sahip olduğu cihazlarla, Kamu Kurum ve Kuruluşlarının jeofizik cihazlarının bakım onarım ve geliştirilmesini sağlar. Kamu, Özel Kurum ve Kuruluşlara hazırlanan sözleşmeler çerçevesinde projeler oluşturur, yürütür ve danışmanlık hizmeti verir. 5

7 II- AMAÇ VE HEDEFLERĠ A- Ġdarenin Amaç ve Hedefleri AMAÇLARIMIZ Kara ve kıyı ötesi alanlarda doğal zenginlikleri ve oluģumları ortaya çıkaracak yeni yerbilim araģtırmalarını gerçekleģtirmek ve geliģtirmek. Metalik maden, endüstriyel ve enerji hammaddelerine yönelik arama çalıģmalarını gerçekleģtirmek. Jeotermal ve Mineralli sular, kömür, petrol, doğalgaz, metalik maden aramalarında ve açılan sondaj kuyularında kayaçların petrofizik özellikleri, tabakaların kalınlık, eğim ve doğrultuları, akıģkan hareketleri ve üretim verimlilik testlerini belirlemek. Doğa tarihinin tanıtılması, jeolojik ve arkeolojik yapıların ortaya konması çalıģmalarını gerçekleģtirmek. HEDEFLERİMİZ Jeolojik oluģumların aydınlanmasında jeofizik yöntemlerle yapılan çalıģmalar ve yorumlar ile elde edilen değiģik ölçekteki çeģitli jeofizik haritalarla çözüm bekleyen araģtırmalara katkı sağlamak. Yeraltını görüntüleyerek doğal kaynakların aranmasında en az maliyet ve en kısa sürede ekonomiye katkıda bulunmak Gereksiz sondajların yapılmaması ve hızlı bir Ģekilde sonuçlanmasına katkı koymaktır. Doğal yapı ve anıtların tarihsel, ekonomik ve kültürel potansiyelin ortaya konması. 6

8 B- Temel Politikalar ve Öncelikler Ülkemizin yer altı kaynaklarını tüm jeofizik yöntemler ile arayan, çalışma ayrıcalığı yaratan, ulusal ve uluslar arası düzeyde Bilimsel ve teknik etkinliğe sahip tek Daire olarak özelliğini geliştirerek devam etmektedir. Jeofizik olarak maden, endüstriyel hammadde, jeotermal, kömür, petrol ve yeraltı suyu aramalarında baş vurulan en önemli birim olarak yeraltını görüntüleyerek doğal kaynakları en az maliyet ve en kısa sürede ekonomiye kazandırmak en büyük amacımızdır. Dairemizin 2004 yılında 5 olan proje sayısı 2009 yılında 16 adete ulaşmıştır. III.FAALĠYETLARE ĠLĠġKĠN BĠLGĠ VE DEĞERLENDĠRMELER B- PERFORMANS BĠLGĠLERĠ 1. FAALĠYET VE PROJE BĠLGĠLERĠ JEOFĠZĠK ETÜTLERĠ DAĠRESĠ PROJELERĠ 1.1. TÜRKĠYE REJYONAL JEOELEKTRĠK HARĠTALARININ ÇIKARILMASI : Projede; Neojen serilerinin jeoelektrik özellikleri ve neojen havzalarının genel anlamda yapılarının belirlenmesinde, havzaların taban topoğrafyasının belirlenmesi, Neojen birimlerle ilişkili yan kayaçların jeoelektrik özelliklerinin saptanması, Neojen içindeki belirgin özdirenç farklılaşması gösteren seviyelerin ortaya çıkarılması, Genç volkanikler ya da diğer kayaçlarla örtülü neojen alanlarında örtü kalınlığının saptanması ve iletkenlik haritalarının hazırlanması amaçlanmıştır yılında başlayan ve aralıklarla süren çalışmalarda 2009 yılında Çorum, Çankırı, Kastamonu, Ankara, Gaziantep, Şanlıurfa, Kahramanmaraş, Adıyaman, Osmaniye, Sivas, Malatya, Kayseri, Erzincan, Tunceli illerinde 2009 yılı ilk altı ayı içinde toplam 4 ayrı kamp Ģefliğinin yaptığı çalıģmalarda toplam 310 adet DüĢey Elektrik Sondaj (DES) çalışması yapılmıştır. 7

9 1.2. SĠVAS VE DĠVRĠĞĠ ÇEVRESĠ HAVADAN MANYETĠK ANOMALĠLERĠNĠN YERDEN JEOFĠZĠK YÖNTEMLE ARAġTIRILMASI PROJESĠ : Sivas-Divriği, Tokat, Ordu, Giresun, Gümüşhane, Erzincan, Tunceli ve Malatya havzasında daha önceki yüksek ve alçak uçuşlardan elde edilen anomaliler üzerinde yapılan çalışmalar sonucu alanda gömülü bilinmeyen yatakların aranması, demir maden sahasının yeniden değerlendirilmesi ve ekonomiye katmak. Divriği demir sahasındaki havadan manyetik anomalilerin yerden manyetik çalışmaları yapılarak gömülü yatakların araştırılması. Ordu, Giresun, Tokat, Gümüşhane, Sivas, Erzincan, Tunceli, Malatya illerini kapsayan kampımızda 2009 yılı ilk altı ayı içinde toplam 5208 adet gravite çalışması yapılmıştır TÜRKĠYE DOĞAL RADYOAKTĠVĠTE, YÜZEY SUSEPTĠBĠLĠTE VE YÜZEY YOĞUNLUK HARĠTALARININ HAZIRLANMASI PROJESĠ : Rejyonal radyoaktivite, yüzey suseptibilitesi ve yüzey yoğunluğundan elde edilen verilerle maden, enerji ve endüstriyel hammaddeler, çevresel sorunların araştırılması, zaman içinde değişimlerin izlenerek yer altı tektonik yapısının araştırılması çalışmaları yapılmaktadır yılında Orta Karadeniz Bölgesinde Sinop, Ordu, Trabzon, Çorum, Giresun ve Samsun illerinde olup, projenin Ülkemizin tamamına uygulanması hedeflenmiştir.giresun ve Ordu ilinin bir kısmını kapsayan alanda çalışmalar devam etmektedir. Bu çalışma ile; K-40, U-238, Th-232 radyoaktif elementlerinin jeolojik olarak oluşumu ile ilişkili jeolojik birimlerin örtülü alanların devamlılığı veya muhtemel bulunabileceği alanlara yaklaşımda bulunmak amaçlanmıştır. Belirlenerek K-40, U-238, Th-232 anomali alanları belirlenmesi halinde, bu anomaliler arazi çalışmalarına ışık tutacaktır yılı ilk altı ayı içinde toplam 843 nokta manyetik çalışması yapılmıştır. 8

10 1.4. HAVADAN MANYETĠK ANOMALĠLERĠN YERDEN JEOFĠZĠK YÖNTEMLE ARAġTIRILMASI PROJESĠ : Bu proje ile; Türkiye nin Havadan Rejyonal Manyetik Anomali Haritasında görünen, Adana paftasının kuzeybatısından başlayıp, Kayseri paftasının güneybatısında devam eden, buradan da Eskişehir yönüne doğru uzanan ve çevresine göre yüksek şiddetli anomali kuşağı ile Cihanbeyli nin kuzeybatısından başlayıp tariflenen anomaliye paralel olarak Sivrihisar, Kaymaz ve Eskişehir hattına doğru uzanan ikinci bir anomali kuşağında jeofizik araştırmalar yapılacaktır yılında yapılan çalışmalarla anomalinin Adana paftasından başlayarak Cihanbeyli merkezli anomali de dahil olmak üzere, K29-30, L30-31, M30-31 paftalarındaki bölümleri tamamlanmıştır yılında etüt edilen alanların tamamına yakını Neojen yaşlı çökellerle örtülüdür. Elde edilen verilerin ön değerlendirilmesinde buradaki yapıların derinde olduğu izlenimi edinilmiştir. Önümüzdeki yıllarda yapacağımız çalışmalarla detay değerlendirmelere geçilecektir. Proje bölgenin genel jeolojik yapısına ışık tutacaktır. Kısaca 2009 yılında, bu bölgedeki gömülü tektonik ve volkanik yapıların derinlikleri ve konumlarına ilişkin jeofizik ve jeolojik araştırmalar yapılacaktır. Konya, Aksaray, Karaman, Ankara, Eskişehir illerini kapsayan kampımızda 2009 yılı ilk altı ayı içinde toplam 332 adet gravite ve 689 adet manyetik çalışması yapılmıştır. 9

11 1.5. GĠRESUN ĠLĠ ġebġnkarahġsar BÖLGESĠ RADYOAKTĠF MĠNERALLERĠN POTANSĠYEL ALANLARININ SINIRLARININ BELĠRLENEREK HARĠTALARININ HAZIRLANMASI : Türkiye Rejyonal Radyoaktivite, Yüzey Suseptibilite ve Yüzey Yoğunluk Haritalarının Hazırlanması projesi verilerinde Şebinkarahisar bölgesinde radyoaktif minerallerin normalin çok üstünde çıkması dikkat çekicidir. Belirlenecek radyoaktif potansiyel alan daha sonra yapılacak olan jeolojik çalışmalara da ışık tutacaktır. Ayrıca hazırlanacak konsantrasyon ve manyetik anomali haritaları diğer arama ve araştırmalara da katkılar koyacaktır. Giresun ili Şebinkarahisar, Alucra, Çamoluk, Yavuzkemal, Dereli ilçelerinde ek bir maliyet getirmeyecek, yeraltı tektonik yapısının aydınlatılması ve radyoaktivite ölçümlerinin yorumlanmasına katkılar koyacak yüzey suseptibilite ölçümleri de yapılacaktır KUZEY BATI ANADOLU NUN KABUK YAPISININ JEOFĠZĠK YÖNTEMLERLE ARAġTIRILMASI : Kuzey Batı Anadolu Bölgesi TÜBİTAK Projesinin arazi çalışmaları ile ilgili olarak alım, iş yeri, araç kiralama ve işçi tutma ile ihale ve benzeri işlerimizin yapılmasında, denetim ve gözetiminde Genel Müdürlüğümüzden veya İlgili Bölge Müdürlüklerimizden gelecek teknik ve idari personelimizin seyahat (konaklama, harcırah, yol gideri) giderleri, Proje kapsamında olan ve diğer Dairelerimizle yürüteceğimiz işleri (örneğin araziden toplanacak numunelerin MAT Dairesi Başkanlığınca ince kesitlerinin alınması v.b.) projede görev alan personelimizin araziye yönelik çalışmalarında Genel Müdürlüğümüz içerisinde uygulanmakta olan sosyal haklar ve ek tazminatlardan (özel hizmet tazminat ve melbusat v.b.)giderleri karşılanacaktır JEOFĠZĠK ARAġTIRMALAR ÖN ETÜT PROJESĠ : Yapılacak etütlerle, önümüzdeki yıllarda oluşturulması düşünülen projelere ilişkin sahalarda kısa süreli çalışmalar yapılacak ve gerekli ön bilgiler toplanacaktır. 10

12 Bu amaç doğrultusunda, Türkiye genelinde proje oluşturulmasına yönelik ortaya çıkabilecek yeni verilerin arazide değerlendirilmesi, geliştirilmesi amacıyla değişik bölgelerde kısa süreli arazi çalışmaları yapılacak, gözlem ve incelemelerde bulunulacaktır yılı ilk altı ayında çeşitli sahalarda bu proje kapsamında 6 teknik eleman görevlendirilmiştir JEOFĠZĠK YÖNTEMLERĠN ARAZĠ UYGULAMALARI VE ARAZĠ EKĠPMANLARININ TEST ÇALIġMALARININ YAPILMASI PROJESĠ: Yeni alınan ekipmanların arazide test çalışmalarının yapılması, projelerin ön etütlerinin yapılması, MTA staj programındaki Jeofizik Mühendisliği Bölümü öğrencilerinin teorik ve pratik mesleki uygulama çalışmalarının gerçekleştirilmesi amaçlanmıştır. Mesleki alanda gelişmeleri ve teknolojideki yenilikleri takip etmek için kongre, sempozyum ve sunumlara katılmak yine bu proje kapsamında gerçekleştirilecektir SIĞ KUYULARDA PORTATĠF KUYU SICAKLIK ÖLÇÜM CĠHAZI ARAġTIRMA GELĠġTĠRME PROJESĠ : Sığ kuyularda yapılacak sıcaklık ölçümlerinde sıcaklık ölçüm probundaki analog çıktının dijital ortama çevrilmesi ve bilgisayar ortamına aktarılması. Kuyu içi sıcaklık ölçüm cihazlarının fiyatlarını yüksek olması ve yurtdışından temin edilmesi sebebiyle, analog sistemlerin dijitalleştirilmesi üzerine yaptığımız çalışmalar sonucunda elimizde bulunan ve kullanımı mümkün olmayan analog sistemleri prob, vinç ve yüzey modüllerinde yapılacak değişikliklerle portatif sıcaklık ölçüm cihazı olarak kullanılabilir duruma getirmek mümkündür. Cihaz demonte durumda olacak, çalışma anında herhangi bir araca monte edilebilecek şekilde dizayn edilecektir DEĞĠġĠK ÖLÇEKLERDE JEOFĠZĠK HARĠTALARI BASIMI PROJESĠ : Türkiye nin karmaşık olan jeolojik yapısının aydınlatılması ve diğer bilimsel çalışmalara ışık tutabilmek için proje kapsamında Türkiye Havadan Rejyonal Manyetik, Türkiye Rejyonal Gravite, Türkiye Isı Akısı ve Türkiye Curie Sıcaklığı Haritaları ihtiyaca göre basımı gerçekleştirilmektedir. Çalışmalar merkez projesi olarak Ülkemiz genelinde devam etmektedir / / ÖLÇEKLĠ JEOFĠZĠK (REJYONAL GRAVĠTE VE HAVADAN MANYETĠK) HARĠTALARININ YAPIMI VE BASIMI PROJESĠ Daha önceki yıllarda Türkiye nin yeraltı zenginliklerinin meydana çıkarılması ve jeolojik yapısının aydınlatılması, çeşitli bölgelerde yapılacak jeolojik ve jeofizik çalışmalara baz oluşturması amacıyla yerden yapılan rejyonal gravite ve havadan yapılan rejyonal manyetik arazi çalışmaları tamamlanmıştır. Elde edilen verilerden yararlanılarak 11

13 hazırlanacak 1/ ve 1/ lik ölçeklerde Jeofizik Haritalarının basımı yapılacaktır TÜRKĠYE ĠZOSTATĠK GRAVĠTE ANOMALĠ HARĠTASI PROJESĠ : Harita Genel Komutanlığı ile MTA nın ortaklaşa yapması öngörülen bu proje kapsamında Airy Yöntemi kullanılarak mevcut gravite verileri, yükseklik ve batimetri değerleri kullanılarak izostazi düzeltme değerleri hesaplanacaktır. Bu düzeltmeler kullanılarak 1/ ölçekli Türkiye genelinde 18 adet İzostazi Anomali Haritaları hazırlanacaktır. Böylelikle büyük jeolojik ve tektonik yapılara jeofizik boyut kazandırılacaktır. Bu düzeltmeler kullanılarak 1/ ölçekli Türkiye genelinde 18 adet İzostazi Anomali Haritaları hazırlanacaktır BATI ANADOLU GRANĠTOĠDLERĠNĠN (BÜYÜKORHAN, ÇATALDAĞ VE SOLARYADAĞ PLUTONLARININ) JEOLOJĠSĠ, PETROLOJĠSĠ, ZAMANSAL VE MEKANSAL KONUMLARI : Batı Anadolu daki granitoid kütlelerin yerleşim yaşını ortaya koymak amacı ile Ar 39 /Ar 40 analizleri ve bu kütlelerin ana kayaç kimyasını, birbirleriyle olan jeokimyasal ve kökensel ilişkileri belirlemek amaçlı analizler yapılacaktır. Batı Anadolu bölgesinde yüzlek veren feslik plutonların jeolojik konumlarının ve plutonların haritasının yapılarak birbirleriyle karşılaştırılması, Birbirleriyle olan petrolojik ilişkileri, Ar-Ar yaşlandırma metoduyla zamansal ve mekansal konumlarının levha tektoniği açısından (Neotetis koluna bağlı kuzeye dalımlı yitim zonu ürünü mü??) irdelenmesi bölgenin geç magmatik evrimine yönelik önemli katkılar sağlaması projenin özgün değerini artırmaktadır. Feslik plutonları oluşturan granitoidler içerisinde yer alan mafik minerallerin Raman konfokal spektrometresi ile elde edilen Raman piklerinin sınıflandırılması ve bu sonuçlara göre aynı magma karekterindeki mafik minerallerin Raman spektrumların özellikleri belirlenerek magma karakterinin tespiti çalışılacaktır. Batı Anadolu daki 18 adet granitoidlerden alınan örneklerin yaş tayini Ar 39 /Ar 40 analizleri yapılması projenin temel amacıdır. Bu kapsamda 36 numunenin Çin de yaģ tayini analizleri yapılmaktadır KUZEY BATI ANADOLU NUN KABUK YAPISININ JEOFĠZĠK YÖNTEMLERLE ARAġTIRILMASI (TÜBĠTAK) : MT ve gravite yöntemi ölçüm çalışmalarından bölgenin yoğunluk dağılım haritasının çıkarılması, elde edilen verilerden yer elektrik modellerin ve yoğunluk modellerinin ortaya konması, önceki projelerden derlenen verilerle bu proje kapsamında toplanan verilerin birlikte yorumlanması ile projenin son kısmı oluşturulacaktır. Bu çalışmalar sonucu Türkiye Rejyonal Gravite Haritaları projesinin çalışma alanındaki mevcut bilginin arttırılması, Türkiye Diri Fay haritasının güncellenmesi çalışmalarında fayların derindeki 12

14 geometrileri hakkında bilgiler sağlanması, deprem araştırmalarında eksikliği duyulan derin kabuk yapısı bilgisinin araştırmacıların bilgisine sunulması yılı ilk altı ayı içinde Çanakkale Kampımızda toplam 2844 adet gravite, 141 MT ve 121 TEM çalışmaları alınmıştır YARI YILI PERFORMANS GRAFĠKLERĠ Jeofizik Etütleri Dairesi 2009 yılı ilk altı aylık ücretli etüt gelirleri, toplam TL dir. 13

15 Jeofizik Etütleri Dairesi 2009 yılı ilk altı aylık Jeoelektrik Etütlerde yatırım projeleri kapsamında 1861 nokta ölçüm, ücretli etütler kapsamında 122 nokta ölçüm yapılmıģtır. YILLAR MTA (NOKTA) ÜCRETLĠ (NOKTA)

16 Jeofizik Etütleri Dairesi 2009 yılı ilk altı aylık Kuyu Ölçüleri (Well-Log) Etütlerinde Yatırım projeleri kapsamında m. ölçüm, ücretli iģler kapsamında 1777m. ölçüm gerçekleģtirilmiģtir YILLAR MTA (METRE) ÜCRETLĠ ( METRE ) Jeofizik Etütleri Dairesi 2009 yılı ilk altı aylık Gravite-Manyetik Etütlerinde, yatırım projeleri kapsamında nokta ölçüm, ücretli iģler kapsamında 1756 nokta ölçüm gerçekleģtirilmiģtir. MTA ÜCRETLĠ YILLAR (NOKTA) (NOKTA)

17 Jeofizik Etütleri Dairesi 2009 yılı ilk altı aylık Sismik Etütlerinde, sismik hat yapılmamıģtır. YILLAR MTA(Km) ÜCRETLĠ(Km) , ,

18 Jeofizik Etütleri Dairesi 2009 yılı ilk altı aylık Yer Radarı (GPR) etütlerinde ücretli iģler kapsamında 9.2 km 2 lik ölçüm yapılmıģtır. YILLAR MTA(Km 2 ) ÜCRETLĠ(Km 2 )

19 JEOFĠZĠK ETÜTLERĠ DAĠRESĠ BAġKANLIĞI ETÜT ÇALIġMALARI YILLAR MTA (NOKTA) YILLAR ÜCRETLĠ (METRE) YILLAR MTA (METRE) YILLAR ÜCRETLĠ (NOKTA)

20 IV- KURUMSAL KABĠLĠYET ve KAPASĠTENĠN DEĞERLENDĠRĠLMESĠ A- ÜSTÜNLÜK Mostra madenciliğinin bittiği günümüzde Ülkemiz genelinde jeofiziğin bütün temel yöntemlerini uygulayabilen, tek Daire Başkanlığı olarak doğal yeraltı kaynaklarımızın en az maliyetle gün ışığına çıkarılması, Mesleğimizde tecrübeli ve bilgi düzeyi yüksek teknik personelin varlığı, Doğal çevreye zarar vermeden arama yapabilme, Genel Müdürlüğümüz tarafından yapılan Türkiye Rejyonal Jeoelektrik Haritalarının Çıkartılması, Türkiye Doğal Radyoaktivite, Yüzey Süseptibilite ve Yüzey Yoğunluk Haritalarının Hazırlanması, Burdur Kömürlü Neojen Havzasının Araştırılması, Değişik Ölçeklerde Jeofizik Haritaları Basımı Projesi, Batı Anadolu nun Yapısal Sorunlarının Manyetik Yöntemle Araştırılması, Kuzey Batı Anadolu nun Kabuk Yapısının Jeofizik Yöntemlerle Araştırılması Projelerinin bilim dünyasına katkıları, Üniversitelerle ilişki kurma kapasitelerinin yüksek olması, B- ZAYIFLIK Yoğun arazi çalışmaları ve projeler kapsamında Jeofizik Mühendisi, yardımcı teknik ve idari personel sayısının yetersiz olması, Genel Müdürlüğümüzün bazı Daireleri ile bilimsel ve teknik yönden iletişimin yetersiz olması, C- DEĞERLENDĠRME Üstünlük ve zayıflıklara bakıldığında; Genel Müdürlüğümüz arama ve araştırma faaliyetlerini gerçekleştirirken, üstünlüklerimizi ön plana çıkarmak, ekip ve ekipman niteliğini artırmak, zayıf kalan alanlarımızı gerek kurum içinde gerekse üniversitelerle işbirliği içerisinde yapılacak eğitim ile üstünlüğe çevirmek gerekmektedir. Genel Müdürlüğümüzün son yıllarda başta TUBİTAK olmak üzere başlattığı kurumsal işbirliklerinin sayısını artırmak ve günümüz teknolojisine uygun ekipmana sahip olmak konusunda uzman ekipler yetiştirmeye yönelik çalışmalar yapılması üstünlüklerimizi artırmaya yönelik bir çaba olmanın yanı sıra Genel Müdürlüğümüzün zayıflıkları arasında gözlenen kurum içi Daireler ile işbirliğinin sağlanması, Genel Müdürlüğümüzde ulusal ve uluslararası projeler oluşturmaya yönelik çabalara önemli katkılar sağlayacaktır. Mostra Madenciliğinin bittiği günümüzde, ulusal ve uluslararası arama ve araştırma projelerini gerçekleştirmek için gerekli sayı ve nitelikte teknik ve idari personelin Dairemize alımının yapılması gerekmektedir. 19

21 V- ÖNERĠ VE TEDBĠRLER Genel Müdürlüğümüzün; üst seviyede bulunan teknik, bilimsel ve toplam kalite seviyesini daha da yükseltmek için, aşağıda açıklanan hedefler doğrultusunda yapılacak öneriler ve tedbirler; MTA Genel Müdürlüğü nün teknik kapasitesi yüksek bir kurum haline getirilmesi için; kuruluş kanunu günümüze uyarlanırken, Merkez ve Taşra Birimleri yeniden organize edilmelidir. Bu organizasyon merkez birimlerinde araştırma, planlama, koordinasyon, otokontrol ve denetim, taşra birimlerinde de lojistik desteğe dayalı yapılanma şeklinde olmalıdır. Merkez ve taşra birimleri ile bu birimlerin yöneticilerinin görev, yetki ve sorumluluklarını gösteren yönetmelik ile diğer ilgili yönetmeliklerin günün koşullarına uygun olarak yeniden düzenlenmesi, bu arada teknik dairelerdeki koordinatör ve birim yöneticiliğinin kadro karşılığı görev haline dönüştürülmesi çalışmaları yapılmalıdır. Genel Müdürlük yapılanmasında bulunan teknik ve idari Daireler arasında sıkı ve devamlı bir bilgi iletişimi sağlanmalıdır. Meslek disiplinleri arasında ortak hedefler doğrultusunda bilgi paylaşımı sağlanmalı ve ortak etkinlikler düzenlenmelidir. Böylelikle kurum içi eğitim ve bilgilendirme de sağlanmış olacaktır. Ayrıca üniversiteler ve sanayi kuruluşları ile işbirliğine gidilmesi gerekmektedir. Genel Müdürlüğümüzde mevcut personelimizin hizmet süreleri de göz önünde bulundurularak dairemiz personeli jeofizik mühendisleri, elektrik-elektronik mühendisleri, fizik mühendisleri ve yardımcı teknik elemanlar ile birlikte idari personelle takviye edilmelidir. Genel Müdürlüğümüz bünyesinde meslek içi eğitime gerekli önem verilmeli, üniversite ve endüstri Kurumları ile sağlanacak işbirliği çerçevesinde projelendirilmiş eğitim seminerleri düzenlenmelidir. Mühendislerin teknik İngilizce eğitimlerine ağırlık verilmelidir. Uluslararası eğitim kurumları ile işbirliğine gidilerek, meslek içi eğitim sağlanmalıdır. Genel müdürlüğümüz kuruluş yasasına uygun olarak enstitüye dönüştürülerek teknik ve idari elemanların maddi durumlarının düzeltilmesi, ayrıca Döner Sermaye sistemine geçilmesi, kuruluşun aktivitesinin arttırılması ve çalışanları motive etmesi açısından oldukça yararlı olabilir. 20

2010 YILI OCAK-HAZĠRAN DÖNEMĠ

2010 YILI OCAK-HAZĠRAN DÖNEMĠ MADEN TETKĠK VE ARAMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Sondaj Dairesi Başkanlığı 21 Yılı Ocak-Haziran Dönemi Faaliyet Raporu 21 YILI OCAK-HAZĠRAN DÖNEMĠ 1 ÜST YÖNETĠM SUNUMU SONDAJ DAĠRESĠ BAġKANLIĞI 21 YILI 1. 6 AYLIK

Detaylı

TÜRKİYE PETROLLERİ ANONİM ORTAKLIĞI KUYU TAMAMLAMA HİZMETLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

TÜRKİYE PETROLLERİ ANONİM ORTAKLIĞI KUYU TAMAMLAMA HİZMETLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç TÜRKİYE PETROLLERİ ANONİM ORTAKLIĞI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1- (1) Bu yönergenin amacı Ortaklığımız tarafından yurt içinde ve yurt dışında açılan ve/veya açılacak olan

Detaylı

BURSA ĠLĠ ĠÇĠN ZEMĠN SINIFLAMASI VE SĠSMĠK TEHLĠKE DEĞERLENDĠRMESĠ PROJESĠ

BURSA ĠLĠ ĠÇĠN ZEMĠN SINIFLAMASI VE SĠSMĠK TEHLĠKE DEĞERLENDĠRMESĠ PROJESĠ BURSA ĠLĠ ĠÇĠN ZEMĠN SINIFLAMASI VE SĠSMĠK TEHLĠKE DEĞERLENDĠRMESĠ PROJESĠ AMAÇ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ile TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi (TÜBİTAK-MAM) arasında protokol imzalanmıştır. Projede, Bursa

Detaylı

Potansiyel. Alan Verileri İle. Hammadde Arama. Endüstriyel. Makale www.madencilik-turkiye.com

Potansiyel. Alan Verileri İle. Hammadde Arama. Endüstriyel. Makale www.madencilik-turkiye.com Makale www.madencilik-turkiye.com Seyfullah Tufan Jeofizik Yüksek Mühendisi Maden Etüt ve Arama AŞ seyfullah@madenarama.com.tr Adil Özdemir Jeoloji Yüksek Mühendisi Maden Etüt ve Arama AŞ adil@madenarama.com.tr

Detaylı

T.C. İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI

T.C. İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI T.C. İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI PARK VE BAHÇELER DAİRESİ BAŞKANLIĞI YEŞİL ALANLAR PLANLAMA PROJE ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve

Detaylı

JEOLOJİ VE MADEN DAİRESİ SONDAJ MÜHENDİSİ KADROSU HİZMET ŞEMASI

JEOLOJİ VE MADEN DAİRESİ SONDAJ MÜHENDİSİ KADROSU HİZMET ŞEMASI 3(4).57/1993 Kadro Adı Hizmet Sınıfı Derecesi Kadro Sayısı : 1 Maaş :Barem 16 JEOLOJİ VE MADEN DAİRESİ SONDAJ MÜHENDİSİ KADROSU : Sondaj Mühendisi : Mühendislik ve Mimarlık Hizmetleri Sınıfı : I (Yükselme

Detaylı

İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI DEPREM VE RİSK YÖNETİMİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE

İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI DEPREM VE RİSK YÖNETİMİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI DEPREM VE RİSK YÖNETİMİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK ve TANIMLAR Amaç Madde 1- Bu yönergenin

Detaylı

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ MUHTARLIK İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞININ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ MUHTARLIK İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞININ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ MUHTARLIK İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞININ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK, TANIMLAR Amaç MADDE 1- (1) Bu yönetmeliğin

Detaylı

BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ ÇEVRE SORUNLARI UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ ÇEVRE SORUNLARI UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ 08 Temmuz 2015 CUMA Resmî Gazete Sayı : 29764 YÖNETMELİK Bitlis Eren Üniversitesinden: BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ ÇEVRE SORUNLARI UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

Detaylı

SONDAJ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

SONDAJ DAİRESİ BAŞKANLIĞI MADEN TETKĠK VE ARAMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SONDAJ DAİRESİ BAŞKANLIĞI 2008 6 AYLIK FAALİYET RAPORU ( 01.01.2008-30.06.2008) SONDAJ DAĠRESĠ BAġKANLIĞI 2008 1. 6 AYLIK FAALĠYET RAPORU I GENEL BĠLGĠLER Ülkemizde

Detaylı

SENATO 2016/12-II BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ PROJE DESTEK OFİSİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

SENATO 2016/12-II BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ PROJE DESTEK OFİSİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 26.12.2016 SENATO 2016/12-II Amaç BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ PROJE DESTEK OFİSİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1- (1) Bu Yönergenin amacı; Bitlis Eren Üniversitesinin stratejik

Detaylı

... NO'LU RUHSATA İLİŞKİN (... DÖNEM) ARAMA FAALİYET RAPORU

... NO'LU RUHSATA İLİŞKİN (... DÖNEM) ARAMA FAALİYET RAPORU ARAMA FAALİYET RAPOR FORMATI İLÇE... (İL)... NO'LU RUHSATA İLİŞKİN (... DÖNEM) ARAMA FAALİYET RAPORU HAZIRLAYAN TEKNİK SORUMLU Adı Soyadı JEOLOJİ MÜHENDİSİ Oda Sicil No AY-YIL 1 İLETİŞİM İLE İLGİLİ BİLGİLER

Detaylı

Yeşilırmak Havzası Taşkın Yönetim Planının Hazırlanması Projesi

Yeşilırmak Havzası Taşkın Yönetim Planının Hazırlanması Projesi T. C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI Su Yönetimi Genel Müdürlüğü Yeşilırmak Havzası Taşkın Yönetim Planının Hazırlanması Projesi Taşkın ve Kuraklık Yönetimi Daire Başkanlığı 03 Aralık 2013 / Afyonkarahisar

Detaylı

MADEN MÜHENDİSİ TANIM

MADEN MÜHENDİSİ TANIM TANIM Yeraltında ve yer üstünde bulunan her tür enerji, maden ve doğalgaz yatağının ekonomik bir biçimde işletilmeye elverişli olup olmadığına karar veren, madenlerin işletilmesi için gerekli tesisleri

Detaylı

YÖNETMELİK. Giresun Üniversitesinden: GİRESUN ÜNİVERSİTESİ İSTATİSTİK DANIŞMANLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

YÖNETMELİK. Giresun Üniversitesinden: GİRESUN ÜNİVERSİTESİ İSTATİSTİK DANIŞMANLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM 19 Aralık 2014 CUMA Resmî Gazete Sayı : 29210 (Mükerrer) Giresun Üniversitesinden: YÖNETMELİK GİRESUN ÜNİVERSİTESİ İSTATİSTİK DANIŞMANLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam,

Detaylı

Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü

Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü YENİLENMİŞ TÜRKİYE DİRİ FAY HARİTALARI VE DEPREM TEHLİKESİNİN BELİRLENMESİ AÇISINDAN ÖNEMİ Dr. Tamer Y. DUMAN MTA Genel Müdürlüğü, Jeoloji Etütleri Dairesi Türkiye neden bir deprem ülkesi? Yerküre iç-dinamikleri

Detaylı

İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI SOSYAL PROJELER DAİRESİ BAŞKANLIĞI SOSYAL PROJELER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE

İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI SOSYAL PROJELER DAİRESİ BAŞKANLIĞI SOSYAL PROJELER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI SOSYAL PROJELER DAİRESİ BAŞKANLIĞI SOSYAL PROJELER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve kapsam MADDE 1- (1)

Detaylı

Bursa İl Sınırları İçerisinde Kalan Alanların Zemin Sınıflaması ve Sismik Değerlendirme Projesi

Bursa İl Sınırları İçerisinde Kalan Alanların Zemin Sınıflaması ve Sismik Değerlendirme Projesi Bursa İl Sınırları İçerisinde Kalan Alanların Zemin Sınıflaması ve Sismik Değerlendirme Projesi 17 Ağustos 1999, Mw=7.4 büyüklüğündeki Kocaeli depremi, Marmara Denizi içine uzanan Kuzey Anadolu Fayı nın

Detaylı

T. C. İzmir Bornova Belediyesi Dış İlişkiler Müdürlüğü Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik BİRİNCİ BÖLÜM

T. C. İzmir Bornova Belediyesi Dış İlişkiler Müdürlüğü Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik BİRİNCİ BÖLÜM T. C. İzmir Bornova Belediyesi Dış İlişkiler Müdürlüğü Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 Bu Yönetmeliğin amacı; Bornova Belediye

Detaylı

PROJE DETAY ONAYI TABLOSU

PROJE DETAY ONAYI TABLOSU SEKTÖRÜ : MADENCİLİK PROJE SAHİBİ KURULUŞ : TPAO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PROJE NO PROJENİN ADI PROJENİN TUTARI 2012 YILI ÖDENEĞİ YER 2012B040010 Sondaj Öncesi Aramalar Muhtelif 23.556 61.500 23.556 61.500 Edirne

Detaylı

KAYISI ARAŞTIRMA İSTASYONU MÜDÜRLÜĞÜ EK 3 İŞ TANIMI VE GEREKLERİ BELGELERİ

KAYISI ARAŞTIRMA İSTASYONU MÜDÜRLÜĞÜ EK 3 İŞ TANIMI VE GEREKLERİ BELGELERİ KAYISI ARAŞTIRMA İSTASYONU MÜDÜRLÜĞÜ EK 3 BELGELERİ KAYISI ARAŞTIRMA İSTASYONU MÜDÜRLÜĞÜ EK 3.1 MÜDÜR Dök.No KAİM.İKS.FRM.082 Sayfa No 1 / 4 İŞİN KISA TANIMI: üst yönetimi tarafından belirlenen amaç, ilke

Detaylı

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı. Mayıs 2013 - Düzce 1

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı. Mayıs 2013 - Düzce 1 Mayıs 2013 - Düzce 1 İçerik Giriş Kamu Üniversite Sanayi İşbirliğinde En Somut Ara Yüzler: Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Ülkemizde Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Teknoloji Geliştirme Bölgelerinin Bölgesel

Detaylı

İTFAİYE BAKIM ONARIM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ I. KISIM GENEL ESASLAR

İTFAİYE BAKIM ONARIM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ I. KISIM GENEL ESASLAR İTFAİYE BAKIM ONARIM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ I. KISIM GENEL ESASLAR Amaç Madde 1 Belediye İtfaiye Yönetmeliği kapsamında İtfaiye Dairesi Başkanlığına bağlı her türlü araç, makine ve ekipmanın bakım onarımını planlamak,

Detaylı

KARAMAN BELEDİYESİ PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ

KARAMAN BELEDİYESİ PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ KARAMAN BELEDİYESİ PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar, Temel İlkeler MADDE 1 AMAÇ : İlgili Yasa ve Yönetmelikler çerçevesinde, Karaman

Detaylı

T.C. İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ BİYOMEDİKAL TEST KALİBRASYON VE ARAŞTIRMA MERKEZİ (BİYOMEDKAM) YÖNETMELİĞİ

T.C. İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ BİYOMEDİKAL TEST KALİBRASYON VE ARAŞTIRMA MERKEZİ (BİYOMEDKAM) YÖNETMELİĞİ T.C. İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ BİYOMEDİKAL TEST KALİBRASYON VE ARAŞTIRMA MERKEZİ (BİYOMEDKAM) YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 Bu Yönetmeliğin amacı; İzmir

Detaylı

T.C. ÇUBUK BELEDİYESİ Bilgi İşlem Müdürlüğü Görev ve Çalışma Esasları Yönetmeliği

T.C. ÇUBUK BELEDİYESİ Bilgi İşlem Müdürlüğü Görev ve Çalışma Esasları Yönetmeliği T.C. ÇUBUK BELEDİYESİ Bilgi İşlem Müdürlüğü Görev ve Çalışma Esasları Yönetmeliği BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1 : Amaç Bu Yönetmelik Çubuk Belediyesi Bilgi işlem Müdürlüğünün,

Detaylı

BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KIRSAL HİZMETLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUK ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK

BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KIRSAL HİZMETLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUK ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KIRSAL HİZMETLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUK ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç MADDE 1- (1) Bu yönetmelik Bursa Büyükşehir Belediyesi

Detaylı

EĞİTİM FAKÜLTESİ GÖREV TANIMI FORMU. : Eğitim Fakültesi Dekanlığı : Fakülte Sekreteri : Fakülte Birimleri Personeli

EĞİTİM FAKÜLTESİ GÖREV TANIMI FORMU. : Eğitim Fakültesi Dekanlığı : Fakülte Sekreteri : Fakülte Birimleri Personeli EĞİTİM FAKÜLTESİ GÖREV TANIMI FORMU Dairesi Görevi Astları : Eğitim Fakültesi lığı : Fakülte Sekreteri : Fakülte Birimleri Personeli A- Stratejik yönetim ve planlama fonksiyonu kapsamında yürütülecek görevler

Detaylı

TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TOPLULAŞTIRILMIŞ PROJELERDE ALT PROJE SEÇİMİ VE ÖDENEK TAHSİSİNDE UYULACAK USUL VE ESASLAR BİRİNCİ BÖLÜM

TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TOPLULAŞTIRILMIŞ PROJELERDE ALT PROJE SEÇİMİ VE ÖDENEK TAHSİSİNDE UYULACAK USUL VE ESASLAR BİRİNCİ BÖLÜM TAPU VE GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TOPLULAŞTIRILMIŞ PROJELERDE ALT PROJE SEÇİMİ VE ÖDENEK TAHSİSİNDE UYULACAK USUL VE ESASLAR BİRİNCİ BÖLÜM Amaç Madde 1- Bu Usul ve Esaslar, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünün 2014

Detaylı

STRATEJĠ GELĠġTĠRME MÜDÜRLÜĞÜ PROSEDÜRÜ

STRATEJĠ GELĠġTĠRME MÜDÜRLÜĞÜ PROSEDÜRÜ Hazırlayan Strateji Geliştirme Müdürü Kontrol Başkanlık Hukuk Danışmanı Onay Belediye Başkanı Yürürlük Tarihi 01.02.2010 Sayfa 1 / 9 1. AMAÇ Bu prosedürün amacı; Kartal Belediyesi Strateji Geliştirme Müdürlüğü

Detaylı

LÜLEBURGAZ BELEDİYESİ PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

LÜLEBURGAZ BELEDİYESİ PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ LÜLEBURGAZ BELEDİYESİ PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Kuruluş, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönetmelik, Lüleburgaz Belediye Başkanlığı Plan

Detaylı

TMMOB JEOFİZİK MÜHENDİSLERİ ODASI JEOFİZİK MÜHENDİSLİĞİ KAPSAMINDA 2010 YILINDA UYGULANACAK ASGARİ BİRİM FİYAT LİSTESİ

TMMOB JEOFİZİK MÜHENDİSLERİ ODASI JEOFİZİK MÜHENDİSLİĞİ KAPSAMINDA 2010 YILINDA UYGULANACAK ASGARİ BİRİM FİYAT LİSTESİ Poz No İşin Adı i JF 1 GRAVİTE ÖLÇÜMLERİ VE HARİTALANMASI JF 1.1 250 m x 250 m karelaj Nokta 44.00 JF 1.2 100 m x 100 m karelaj Nokta 22.00 JF 1.3 50 m x 50 m karelaj Nokta 16.50 JF 1.4 25 m x 25 m karelaj

Detaylı

SAYISAL KADASTRO VERİLERİNİN ALTLIĞINI OLUŞTURAN ORTOFOTO HARİTALARIN KULLANIMI VE TKGM VİZYONU. DÜNYA CBS GÜNÜ Kasım / / 25

SAYISAL KADASTRO VERİLERİNİN ALTLIĞINI OLUŞTURAN ORTOFOTO HARİTALARIN KULLANIMI VE TKGM VİZYONU. DÜNYA CBS GÜNÜ Kasım / / 25 SAYISAL KADASTRO VERİLERİNİN ALTLIĞINI OLUŞTURAN ORTOFOTO HARİTALARIN KULLANIMI VE TKGM VİZYONU DÜNYA CBS GÜNÜ Kasım / 2015 1 / 25 FOTOGRAMETRİK VERİ ÜRETİMİ İlk tesis kadastrosunun tamamlanabilmesi amacı

Detaylı

T.C. KONAK BELEDİYESİ SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ÖRGÜTLENME, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM

T.C. KONAK BELEDİYESİ SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ÖRGÜTLENME, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM T.C. KONAK BELEDİYESİ SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ÖRGÜTLENME, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ Madde 1 (1) Bu Yönetmelik, kariyer ve liyakat ilkeleri çerçevesinde hizmet gerekleri

Detaylı

MENDERES GRABENİNDE JEOFİZİK REZİSTİVİTE YÖNTEMİYLE JEOTERMAL ENERJİ ARAMALARI

MENDERES GRABENİNDE JEOFİZİK REZİSTİVİTE YÖNTEMİYLE JEOTERMAL ENERJİ ARAMALARI MENDERES GRABENİNDE JEOFİZİK REZİSTİVİTE YÖNTEMİYLE JEOTERMAL ENERJİ ARAMALARI Altan İÇERLER 1, Remzi BİLGİN 1, Belgin ÇİRKİN 1, Hamza KARAMAN 1, Alper KIYAK 1, Çetin KARAHAN 2 1 MTA Genel Müdürlüğü Jeofizik

Detaylı

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ ÇEVRE VE SAĞLIK TEKNOLOJİLERİNDE İHTİSASLAŞMA KOORDİNATÖRLÜĞÜ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ ÇEVRE VE SAĞLIK TEKNOLOJİLERİNDE İHTİSASLAŞMA KOORDİNATÖRLÜĞÜ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar DÜZCE ÜNİVERSİTESİ ÇEVRE VE SAĞLIK TEKNOLOJİLERİNDE İHTİSASLAŞMA KOORDİNATÖRLÜĞÜ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönergenin amacı, Düzce Üniversitesi Çevre

Detaylı

KAMU-ÜNİVERSİTE-SANAYİ İŞBİRLİĞİ (KÜSİ) FAALİYETLERİ

KAMU-ÜNİVERSİTE-SANAYİ İŞBİRLİĞİ (KÜSİ) FAALİYETLERİ BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI KAMU-ÜNİVERSİTE-SANAYİ İŞBİRLİĞİ (KÜSİ) FAALİYETLERİ Doç. Dr. Mustafa Türkmen ERÜ Mühendislik Fak. 20 Mayıs 2016 KAYSO Sunum Planı KÜSİ Çalışma Grubu KÜSİ İl Planlama

Detaylı

LİMANLAR GERİ SAHA KARAYOLU VE DEMİRYOLU BAĞLANTILARI MASTER PLAN ÇALIŞMASI

LİMANLAR GERİ SAHA KARAYOLU VE DEMİRYOLU BAĞLANTILARI MASTER PLAN ÇALIŞMASI T.C. ULAŞTIRMA, DENİZCİLİK VE HABERLEŞME BAKANLIĞI ALTYAPI YATIRIMLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ LİMANLAR GERİ SAHA KARAYOLU VE DEMİRYOLU BAĞLANTILARI MASTER PLAN ÇALIŞMASI SONUÇ RAPORU-EKLER Mühendislik Anonim

Detaylı

KIBRIS TÜRK MÜHENDİS VE MİMAR ODALARI BİRLİĞİ YASASI (21/2005 Sayılı Yasa) Madde 18 Altında Yapılan Tüzük

KIBRIS TÜRK MÜHENDİS VE MİMAR ODALARI BİRLİĞİ YASASI (21/2005 Sayılı Yasa) Madde 18 Altında Yapılan Tüzük KIBRIS TÜRK MÜHENDİS VE MİMAR ODALARI BİRLİĞİ YASASI (21/2005 Sayılı Yasa) Madde 18 Altında Yapılan Tüzük Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Bakanlar Kurulu, Kıbrıs Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Yasası

Detaylı

T.C. ESKĠġEHĠR ODUNPAZARI BELEDĠYE BAġKANLIĞI ETÜD PROJE MÜDÜRLÜĞÜ KURULUġ, GÖREV, YETKĠ, SORUMLULUK, ÇALIġMA USUL VE ESASLARINA ĠLĠġKĠN YÖNETMELĠK

T.C. ESKĠġEHĠR ODUNPAZARI BELEDĠYE BAġKANLIĞI ETÜD PROJE MÜDÜRLÜĞÜ KURULUġ, GÖREV, YETKĠ, SORUMLULUK, ÇALIġMA USUL VE ESASLARINA ĠLĠġKĠN YÖNETMELĠK T.C. ESKĠġEHĠR ODUNPAZARI BELEDĠYE BAġKANLIĞI ETÜD PROJE MÜDÜRLÜĞÜ KURULUġ, GÖREV, YETKĠ, SORUMLULUK, ÇALIġMA USUL VE ESASLARINA ĠLĠġKĠN YÖNETMELĠK BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Ġlkeler

Detaylı

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Uludağ Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama

Detaylı

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ DÖNER SERMAYE İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ DÖNER SERMAYE İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ SELÇUK ÜNİVERSİTESİ DÖNER SERMAYE İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ 1. İŞLETME MÜDÜRÜ KURUM BİLGİLERİ Üst Birim Birim Görevi Üst Yönetici/Yöneticileri Astları Selçuk Üniversitesi Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü İşletme

Detaylı

JEOTERMAL KAYNAKLAR İÇİN İŞLETME/REVİZE İŞLETME PROJESİ FORMATI İLÇE (İL). NUMARALI ARAMA RUHSATINA İLİŞKİN İŞLETME PROJESİ

JEOTERMAL KAYNAKLAR İÇİN İŞLETME/REVİZE İŞLETME PROJESİ FORMATI İLÇE (İL). NUMARALI ARAMA RUHSATINA İLİŞKİN İŞLETME PROJESİ JEOTERMAL KAYNAKLAR İÇİN İŞLETME/REVİZE İŞLETME PROJESİ FORMATI İLÇE (İL). NUMARALI ARAMA RUHSATINA İLİŞKİN İŞLETME PROJESİ HAZIRLAYAN (Jeoloji Mühendisi) Adı Soyadı : Oda Sicil No (*) : AY-YIL Ruhsat

Detaylı

Geleceğinize Açılan Kapı

Geleceğinize Açılan Kapı Geleceğinize Açılan Kapı OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK BİRİMLER Fakülteler 1. Mühendislik Fakültesi 2. İktisadi ve İdari Bilimler Fak. 3. Fen Edebiyat Fak. 4. Mimarlık, Tasarım ve Güzel Sanatlar

Detaylı

MALZEME DA DA RE BAŞ BA KANLIĞI

MALZEME DA DA RE BAŞ BA KANLIĞI MALZEME DAİRE BAŞKANLIĞI 1 MALZEME DAİRE BAŞKANLIĞI FAALİYET KONULARI Malzeme Dairesi Başkanlığınca, DHMİ Genel Müdürlüğünün amaç ve hedefleri ile yıllık plan ve programlarına uygun olarak ihtiyaç duyulan

Detaylı

GÖREV TANIMLARI. : Genel Müdür. İşin Adı. Bağlı Olduğu Kişi : Hizmet Sorumluluğu Olduğu Bölüm / kişi (var ise) : Tüm Bölümler.

GÖREV TANIMLARI. : Genel Müdür. İşin Adı. Bağlı Olduğu Kişi : Hizmet Sorumluluğu Olduğu Bölüm / kişi (var ise) : Tüm Bölümler. Sayfa No 1/ 5 İşin Adı Bağlı Olduğu Kişi : Hizmet Sorumluluğu Olduğu Bölüm / kişi (var ise) : Tüm Bölümler Organizasyon Alt Bağ : Tüm Bölümler İşin Amacı : Yokluğunda Vekâlet Durumu Kime Vekâlet Edeceği

Detaylı

MADEN TETKİK VE ARAMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. KONYA İLİ JEOTERMAL ENERJİ POTANSİYELİNİN TURİZM AMAÇLI DEĞERLENDİRİLMESİ ve YATIRIM OLANAKLARI

MADEN TETKİK VE ARAMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. KONYA İLİ JEOTERMAL ENERJİ POTANSİYELİNİN TURİZM AMAÇLI DEĞERLENDİRİLMESİ ve YATIRIM OLANAKLARI MADEN TETKİK VE ARAMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KONYA İLİ JEOTERMAL ENERJİ POTANSİYELİNİN TURİZM AMAÇLI DEĞERLENDİRİLMESİ ve YATIRIM OLANAKLARI MAYIS-2012 İÇİNDEKİLER KONYA İLİ JEOTERMAL ENERJİ ARAMALARI... 3 1.

Detaylı

T.C ALANYA BELEDİYESİ KIRSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELİK

T.C ALANYA BELEDİYESİ KIRSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELİK T.C ALANYA BELEDİYESİ KIRSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELİK 1 ALANYA BELEDİYESİ KIRSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar, Temel

Detaylı

YÖNETMELİK. Işık Üniversitesinden: IŞIK ÜNİVERSİTESİ ÇEVRE ETKİ DEĞERLENDİRME, ÇEVRE EĞİTİMİ, KUŞ ARAŞTIRMA VE HALKALAMA UYGULAMA VE

YÖNETMELİK. Işık Üniversitesinden: IŞIK ÜNİVERSİTESİ ÇEVRE ETKİ DEĞERLENDİRME, ÇEVRE EĞİTİMİ, KUŞ ARAŞTIRMA VE HALKALAMA UYGULAMA VE 17 Ekim 2012 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 28444 Işık Üniversitesinden: YÖNETMELİK IŞIK ÜNİVERSİTESİ ÇEVRE ETKİ DEĞERLENDİRME, ÇEVRE EĞİTİMİ, KUŞ ARAŞTIRMA VE HALKALAMA UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

Detaylı

YÖNETMELİK. Giresun Üniversitesinden: GİRESUN ÜNİVERSİTESİ FINDIK ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

YÖNETMELİK. Giresun Üniversitesinden: GİRESUN ÜNİVERSİTESİ FINDIK ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM 5 Temmuz 2009 PAZAR Resmî Gazete Sayı : 27279 Giresun Üniversitesinden: YÖNETMELİK GİRESUN ÜNİVERSİTESİ FINDIK ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

KENTSEL TASARIM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BÖLÜM I GENEL HÜKÜMLER

KENTSEL TASARIM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BÖLÜM I GENEL HÜKÜMLER KENTSEL TASARIM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BÖLÜM I GENEL HÜKÜMLER MADDE: 1 AMAÇ Bu yönetmelik, Kentsel Tasarım Müdürlüğü nün kuruluş, görev, yetki ve sorumluluklarını düzenlemek amacıyla hazırlanmıştır.

Detaylı

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI NIN TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI NIN TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI NIN TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu yönetmeliğin

Detaylı

BARTIN ÜNİVERSİTESİ PROJE VE TEKNOLOJİ OFİSİ GENEL KOORDİNATÖRLÜĞÜ ÇALIŞMA İLKE VE ESASLARI YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BARTIN ÜNİVERSİTESİ PROJE VE TEKNOLOJİ OFİSİ GENEL KOORDİNATÖRLÜĞÜ ÇALIŞMA İLKE VE ESASLARI YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar BARTIN ÜNİVERSİTESİ PROJE VE TEKNOLOJİ OFİSİ GENEL KOORDİNATÖRLÜĞÜ ÇALIŞMA İLKE VE ESASLARI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1. Bu Yönerge Bartın Üniversitesi Rektörlüğüne

Detaylı

Delme patlatmanın önemli bir aşaması olan rok kaya delici makinelerle ilgili şirketimiz kiralama ve satış

Delme patlatmanın önemli bir aşaması olan rok kaya delici makinelerle ilgili şirketimiz kiralama ve satış DELPA GRUP Maden Müşavirlik - Delme Patlatma Hizmetleri Ürün ve Hizmetin Mükemmel Uyumu www.delpagrup.com DELPA GRUP Delme patlatma sektörünün bütün unsurlarının bir birleşimi olarak doğmuş ve sektörde

Detaylı

ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI 2013 YILI FAALİYET RAPORU

ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI 2013 YILI FAALİYET RAPORU ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI 2013 YILI FAALİYET RAPORU HAKKARİ ŞUBAT 2014 İÇİNDEKİLER BİRİM YÖNETİCİSİNİN SUNUŞU.... 1 I- GENEL BİLGİLER...... 2 A. MİSYON VE VİZYON..... 2 B. YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR..

Detaylı

İSTİHDAM İZLEME BÜLTENİ

İSTİHDAM İZLEME BÜLTENİ 01 10 2014 Sayı 31 TEPAV İSTİHDAM İZLEME TEPAV İstihdam İzleme Bülteni nin -Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ve Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) Haziran 2014 verilerinin değerlendirildiği- 31. sayısında sigortalı

Detaylı

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Hizmet Sunumu Genel Müdürlüğü

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Hizmet Sunumu Genel Müdürlüğü Sayı : B.13.2.SGK.0.13.06.04/411 02/07/2010 Konu: Daire Başkanlıklarının Görev Dağılımı GENELGE 2010/81 Bilindiği üzere, Yönetim Kurulumuzun 06/02/2008 tarihli ve 2008/51 sayılı Kararı ile bünyesinde,

Detaylı

ULUSAL KLİNİK ARAŞTIRMA ALTYAPI AĞI (TUCRIN) UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

ULUSAL KLİNİK ARAŞTIRMA ALTYAPI AĞI (TUCRIN) UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ ULUSAL KLİNİK ARAŞTIRMA ALTYAPI AĞI (TUCRIN) UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ FAALİYET RAPORU 2012 SUNUŞ Bilimsel araştırmaların günümüzdeki haliyle daha karmaşık ve zorlu sorulara cevap arandıkça, daha fazla

Detaylı

İstatistik ve Sicil İzleme Dairesi Başkanlığı

İstatistik ve Sicil İzleme Dairesi Başkanlığı 1 İçindekiler Bölüm 1 2004 Yılı Dört Aylık Sonuçlar Bölüm 2 Teyit Sonuçları Bölüm 3 Internet Üzerinden İhale İşlemi Yapan İdarelerin İllerine ve Yapılarına Göre Dağılımları 2 2003 yılında ve 2004 yılının

Detaylı

İSTİHDAM İZLEME BÜLTENİ

İSTİHDAM İZLEME BÜLTENİ 19 05 2014 Sayı 26 Genel Değerlendirme Ocak 2014 TEPAV İstihdam İzleme Bülteni nin -Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Ocak 2014 verilerinin değerlendirildiği- 26. sayısında sigortalı ücretli istihdamı, kadın

Detaylı

Hastane Müdürü 8 Döner Sermaye Saymanı 8 Sağlık Müdürü 1 Baştabip 20 BALIKESİR

Hastane Müdürü 8 Döner Sermaye Saymanı 8 Sağlık Müdürü 1 Baştabip 20 BALIKESİR BAKANLIĞIMIZ TARAFINDAN GERÇEKLEŞTİREN HASTANE YÖNETİMİ UYGULAMALARI VE SAĞLIK HİZMETLERİNDE TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ UYGULAMALARI BÖLGESEL EĞİTİM TOPLANTILARI Yataklı tedavi kurumlarımızda verilmekte olan

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ARASINDA YURTİÇİ ÖĞRETİM ELEMANI VE ÖĞRENCİ DEĞİŞİM PROGRAMLARININ DESTEKLENMESİ AMACIYLA YÜKSEKÖĞRETİM KURULUNCA

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ARASINDA YURTİÇİ ÖĞRETİM ELEMANI VE ÖĞRENCİ DEĞİŞİM PROGRAMLARININ DESTEKLENMESİ AMACIYLA YÜKSEKÖĞRETİM KURULUNCA YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ARASINDA YURTİÇİ ÖĞRETİM ELEMANI VE ÖĞRENCİ DEĞİŞİM PROGRAMLARININ DESTEKLENMESİ AMACIYLA YÜKSEKÖĞRETİM KURULUNCA YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARINA AKTARILACAK TUTARLARIN KULLANIMI, MUHASEBELEŞTİRİLMESİ,

Detaylı

ENSTİTÜ MÜDÜRÜ GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI:

ENSTİTÜ MÜDÜRÜ GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI: ENSTİTÜ MÜDÜRÜ ORGANİZASYONDAKİ YERİ : Rektöre bağlı görev yapar. Enstitü kurullarına başkanlık etmek, enstitü kurullarının kararlarını uygulamak ve enstitü birimleri arasında düzenli çalışmayı sağlamak,

Detaylı

TABLO-4. LİSANS MEZUNLARININ TERCİH EDEBİLECEĞİ KADROLAR ( EKPSS 2014 )

TABLO-4. LİSANS MEZUNLARININ TERCİH EDEBİLECEĞİ KADROLAR ( EKPSS 2014 ) 7769 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Memur ADANA TÜM İLÇELER Taşra GİH 7 17 4001 7770 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Memur ADIYAMAN TÜM İLÇELER Taşra GİH 7 9 4001 7771 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Memur AFYONKARAHİSAR TÜM İLÇELER

Detaylı

TABLO-3. ÖNLİSANS MEZUNLARININ TERCİH EDEBİLECEĞİ KADROLAR ( EKPSS 2014 )

TABLO-3. ÖNLİSANS MEZUNLARININ TERCİH EDEBİLECEĞİ KADROLAR ( EKPSS 2014 ) 7858 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Memur ADANA TÜM İLÇELER Taşra GİH 10 8 ### 7859 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Memur ADIYAMAN TÜM İLÇELER Taşra GİH 10 4 ### 7860 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Memur AFYONKARAHİSAR TÜM İLÇELER

Detaylı

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KAYNAK GELİŞTİRME VE İŞTİRAKLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI NIN TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KAYNAK GELİŞTİRME VE İŞTİRAKLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI NIN TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KAYNAK GELİŞTİRME VE İŞTİRAKLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI NIN TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK, TANIMLAR Amaç MADDE

Detaylı

YÖNETMELİK. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesinden: MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL VE TEKNOLOJİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

YÖNETMELİK. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesinden: MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL VE TEKNOLOJİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ 5 Aralık 2011 PAZARTESİ Resmî Gazete Sayı : 28133 Mehmet Akif Ersoy Üniversitesinden: YÖNETMELİK MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL VE TEKNOLOJİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

Detaylı

EK-3.9 İDARİ İSLER VE KOORDİNASYON DAİRE BAŞKANLIĞI

EK-3.9 İDARİ İSLER VE KOORDİNASYON DAİRE BAŞKANLIĞI 70 EK-3.9 İDARİ İSLER VE KOORDİNASYON DAİRE BAŞKANLIĞI NO KODU İdari İşler ve Koordinasyon Daire Başkanı İş Tanımı Ve Gerekleri Belgesi YAYIN TARİHİ TAGEM.İKS.FRM.070 01.06.2012 71 72 73 Bütçe ve Mali

Detaylı

T.C. BAŞBAKANLIK HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI

T.C. BAŞBAKANLIK HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI P T.C. BAŞBAKANLIK HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI Sayı: 2017/60 11 NİSAN 2017 BASIN AÇIKLAMASI Zorunlu trafik sigortası sisteminin sürdürülebilirliği bakımından sigorta primlerinin sigorta şirketleri için sunulan

Detaylı

GÖREV TANIMLARI T.C. GEBZE BELEDİYESİ PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV TANIMLARI. Karar Tarihi: 07/03/2008 Karar No: 84 Sayfa No: 1/9 BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ:

GÖREV TANIMLARI T.C. GEBZE BELEDİYESİ PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV TANIMLARI. Karar Tarihi: 07/03/2008 Karar No: 84 Sayfa No: 1/9 BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ: GÖREV TANIMLARI Karar Tarihi: 07/03/2008 Karar No: 84 Sayfa No: 1/9 AMAÇ: BİRİNCİ BÖLÜM Madde 1) Bu yönetmeliğin amacı 5393 Sayılı Belediye Kanunu nun 48 nci maddesi, ISO 9001-2000 kapsamında, Görev, Çalışma

Detaylı

PETROL VE DOĞALGAZ MÜHENDİSİ

PETROL VE DOĞALGAZ MÜHENDİSİ TANIM Petrol ve doğalgazın bulunması, çıkarılması, depolanması ve nakledilmesi ile uğraşan ve bu konuda araştırmalar yapan kişidir. A- GÖREVLER KULLANILAN ARAÇ, GEREÇ VE EKİPMAN - Petrol ve doğalgazın

Detaylı

KAFKAS ÜNİVERSİTESİ YABAN HAYATI KORUMA, KURTARMA, REHABİLİTASYON VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

KAFKAS ÜNİVERSİTESİ YABAN HAYATI KORUMA, KURTARMA, REHABİLİTASYON VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ KAFKAS ÜNİVERSİTESİ YABAN HAYATI KORUMA, KURTARMA, REHABİLİTASYON VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönetmenliğin amacı; Kafkas Üniversitesine

Detaylı

B.E.Ü. MÜCEVHER VE GELENEKSEL EL SANATLARI ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ

B.E.Ü. MÜCEVHER VE GELENEKSEL EL SANATLARI ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ B.E.Ü. MÜCEVHER VE GELENEKSEL EL SANATLARI ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ Bülent Ecevit Üniversitesi Mücevher ve Geleneksel El Sanatları Araştırma ve Uygulama Merkezinin kurulmasında alt yapıyı

Detaylı

DİCLE ÜNİVERSİTESİNDE YENİLENEBİLİR ENERJİ PROJE UYGULAMALARI

DİCLE ÜNİVERSİTESİNDE YENİLENEBİLİR ENERJİ PROJE UYGULAMALARI DİCLE ÜNİVERSİTESİNDE YENİLENEBİLİR ENERJİ PROJE UYGULAMALARI İÇİNDEKİLER 1. GİRİŞ 2. AMAÇLARIMIZ 3. FAALİYETLERİMİZ 4. 2017 HEDEFLERİMİZ 5. GÜÇLÜKLERİMİZ Üniversitesi nde Yenilenebilir Enerji Proje Uygulamaları

Detaylı

SİSMİK PROSPEKSİYON DERS-1 (GİRİŞ) DOÇ.DR. HÜSEYİN TUR

SİSMİK PROSPEKSİYON DERS-1 (GİRİŞ) DOÇ.DR. HÜSEYİN TUR SİSMİK PROSPEKSİYON DERS-1 (GİRİŞ) DOÇ.DR. HÜSEYİN TUR JEOFİZİK NEDİR? Fiziğin Temel İlkelerinden Yararlanılarak su küre ve atmosferi de içerecek biçimde Dünya, ayrıca ay ve diğer gezegenlerin araştırılması

Detaylı

DIŞ İLİŞKİLER VE AVRUPA BİRLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

DIŞ İLİŞKİLER VE AVRUPA BİRLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DIŞ İLİŞKİLER VE AVRUPA BİRLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 82 BAKANLIK MERKEZ TEŞKİLATI VE BAĞLI KURULUŞLAR Dr. Öner GÜNER Sağlık Bakanlığı Dış İlişkiler ve Avrupa Birliği Genel Müdürü 1968 yılında Giresun Bulancak

Detaylı

DIŞ İLİŞKİLER OFİSİ 2015 YILI BİRİM FAALİYET RAPORU

DIŞ İLİŞKİLER OFİSİ 2015 YILI BİRİM FAALİYET RAPORU DIŞ İLİŞKİLER OFİSİ 2015 YILI BİRİM FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER Sayfa 1- Sunuş... 2 2- Misyon ve Vizyon... 3 3- Teşkilat Şeması... 3 4- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... 4 5- Fiziksel Yapı... 7 6- Taşınır

Detaylı

EKLER. EK 12UY0106-4/A1-2: Yeterlilik Biriminin Ölçme ve Değerlendirmesinde Kullanılacak Kontrol Listesi

EKLER. EK 12UY0106-4/A1-2: Yeterlilik Biriminin Ölçme ve Değerlendirmesinde Kullanılacak Kontrol Listesi Yayın Tarihi: 26/12/2012 Rev. :01 EKLER EK 12UY0106-4/A1-1: nin Kazandırılması için Tavsiye Edilen Eğitime İlişkin Bilgiler Bu birimin kazandırılması için aşağıda tanımlanan içeriğe sahip bir eğitim programının

Detaylı

3. basamak. Otomobil Kamyonet Motorsiklet

3. basamak. Otomobil Kamyonet Motorsiklet Tablo-1: İndirim veya artırım uygulanmayan iller için azami primler (TL)* İzmir, Yalova, Erzurum, Kayseri Otomobil 018 614 211 807 686 565 444 Kamyonet 638 110 583 055 897 739 580 Motorsiklet 823 658 494

Detaylı

BARTIN ÜNİVERSİTESİ PROJE YÖNETİM VE DESTEK OFİSİ ÇALIŞMA İLKE VE ESASLARI YÖNERGESİ

BARTIN ÜNİVERSİTESİ PROJE YÖNETİM VE DESTEK OFİSİ ÇALIŞMA İLKE VE ESASLARI YÖNERGESİ BARTIN ÜNİVERSİTESİ PROJE YÖNETİM VE DESTEK OFİSİ ÇALIŞMA İLKE VE ESASLARI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1. Bu Yönerge Bartın Üniversitesine bağlı olarak kurulan

Detaylı

http://www.bekirhoca.com/ogretmen/icerik/a0322.htm

http://www.bekirhoca.com/ogretmen/icerik/a0322.htm Page 1 of 5 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI FİLM RADYO TELEVİZYONLA EĞİTİM BAŞKANLIĞI GÖREV VE TEŞKİLATLANMA YÖNERGESİ Tarih: 13 Ekim 1994 Tebliğler Dergisi'nde Yayımı: 21 Kasım 1994 - Sayı: 799 Sayı: APK.D.04-460/1552

Detaylı

Jeofizik Mühendisliği Eğitimi Sertifika Programı

Jeofizik Mühendisliği Eğitimi Sertifika Programı Jeofizik Mühendisliği Eğitimi Sertifika Programı Giriş: Gravite Yöntemi Gravite, en basit anlamda kütleleler arasındaki çekim kuvvetidir. Yerküre, bu kütlelerden birini oluşturmaktadır. Yerin çekimi ivmesindeki

Detaylı

BĠLGĠ ĠġLEM DAĠRESĠ BAġKANLIĞI. TEġKĠLAT YAPISI VE ÇALIġMA ESASLARINA DAĠR YÖNERGE. BĠRĠNCĠ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKĠ DAYANAK, ĠLKELER ve TANIMLAR

BĠLGĠ ĠġLEM DAĠRESĠ BAġKANLIĞI. TEġKĠLAT YAPISI VE ÇALIġMA ESASLARINA DAĠR YÖNERGE. BĠRĠNCĠ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKĠ DAYANAK, ĠLKELER ve TANIMLAR BĠLGĠ ĠġLEM DAĠRESĠ BAġKANLIĞI BĠLGĠ SĠSTEMLERĠ ġube MÜDÜRLÜĞÜ TEġKĠLAT YAPISI VE ÇALIġMA ESASLARINA DAĠR YÖNERGE BĠRĠNCĠ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKĠ DAYANAK, ĠLKELER ve TANIMLAR Amaç Madde 1- Bu yönergenin

Detaylı

EĞİTİM FAKÜLTESİ GÖREV TANIMI FORMU. : Eğitim Fakültesi Dekanlığı : Dekan : Dekan Yardımcıları Fakülte Sekreteri

EĞİTİM FAKÜLTESİ GÖREV TANIMI FORMU. : Eğitim Fakültesi Dekanlığı : Dekan : Dekan Yardımcıları Fakülte Sekreteri EĞİTİM FAKÜLTESİ GÖREV TANIMI FORMU Dairesi Görevi Astları : Eğitim Fakültesi lığı : : Yardımcıları Fakülte Sekreteri 1. Fakülte kurullarına başkanlık etmek, fakülte kurullarının kararlarını uygulamak

Detaylı

MUSTAFA KEMAL ÜNĠVERSĠTESĠ BĠLGĠSAYAR BĠLĠMLERĠ UYGULAMA VE ARAġTIRMA MERKEZĠ YÖNETMELĠĞĠ

MUSTAFA KEMAL ÜNĠVERSĠTESĠ BĠLGĠSAYAR BĠLĠMLERĠ UYGULAMA VE ARAġTIRMA MERKEZĠ YÖNETMELĠĞĠ MUSTAFA KEMAL ÜNĠVERSĠTESĠ BĠLGĠSAYAR BĠLĠMLERĠ UYGULAMA VE ARAġTIRMA MERKEZĠ YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Mustafa Kemal Üniversitesi

Detaylı

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İNŞAAT FAKÜLTESİ İHTİSAS KURULLARI VE KOMİSYONLARI YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İNŞAAT FAKÜLTESİ İHTİSAS KURULLARI VE KOMİSYONLARI YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İNŞAAT FAKÜLTESİ İHTİSAS KURULLARI VE KOMİSYONLARI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam MADDE 1- (1) İhtisas Kurulları ve Komisyonları İnşaat

Detaylı

ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI ATIK YÖNETİMİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE

ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI ATIK YÖNETİMİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI ATIK YÖNETİMİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK, İLKELER ve TANIMLAR Amaç Madde 1-

Detaylı

TMMOB JEOFİZİK MÜHENDİSLERİ ODASI SÜREKLİ BİLİMSEL TEKNİK KURUL ve ÇALIŞMA GRUPLARI YÖNETMELİĞİ

TMMOB JEOFİZİK MÜHENDİSLERİ ODASI SÜREKLİ BİLİMSEL TEKNİK KURUL ve ÇALIŞMA GRUPLARI YÖNETMELİĞİ TMMOB JEOFİZİK MÜHENDİSLERİ ODASI SÜREKLİ BİLİMSEL TEKNİK KURUL ve ÇALIŞMA GRUPLARI YÖNETMELİĞİ TMMOB Jeofizik Mühendisleri Odası Sürekli Bilimsel Teknik Kurul Ve Çalışma Grupları Yönetmeliği Amaç Madde-1

Detaylı

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI NIN TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI NIN TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI NIN TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu yönetmeliğin

Detaylı

Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü. 2013 Yılı Hizmetiçi Eğitim Faaliyet Raporu

Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü. 2013 Yılı Hizmetiçi Eğitim Faaliyet Raporu Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü 2013 Yılı Hizmetiçi Eğitim Faaliyet Raporu Ankara-2014 2013 T.C. Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü Mesleki Gelişimi

Detaylı

MADENCİLİK ARAMA, MÜHENDİSLİK VE İŞLETME DANIŞMANLIĞI

MADENCİLİK ARAMA, MÜHENDİSLİK VE İŞLETME DANIŞMANLIĞI MADENCİLİK ARAMA, MÜHENDİSLİK VE İŞLETME DANIŞMANLIĞI EKİBİMİZ UĞUR UZUN YÖNETİM KURULU BAŞKANI Çalışma hayatına DHMİ Trabzon Bölge Müdürlüğünde başlamış, Politeknik Metal firmasında Atölye Şefi olarak

Detaylı

KAYISI ARAŞTIRMA İSTASYONU MÜDÜRLÜĞÜ EK 3.13 İNSAN KAYNAKLARI BİRİMİ

KAYISI ARAŞTIRMA İSTASYONU MÜDÜRLÜĞÜ EK 3.13 İNSAN KAYNAKLARI BİRİMİ KAYISI ARAŞTIRMA İSTASYONU MÜDÜRLÜĞÜ EK 3.13 İNSAN KAYNAKLARI BİRİMİ İnsan Kaynakları Birim Sorumlusu Dök.No KAİM.İKS.FRM.19 Sayfa No 1 / 2 İŞİN KISA TANIMI: Kayısı Araştırma İstasyonu Müdürlüğü üst yönetimi

Detaylı

DOĞAL MİNERALLİ SULAR İÇİN ARAMA FAALİYET RAPOR FORMATI İLÇE (İL)... NUMARALI RUHSATA İLİŞKİN... DÖNEM (*) ARAMA FAALİYET RAPORU

DOĞAL MİNERALLİ SULAR İÇİN ARAMA FAALİYET RAPOR FORMATI İLÇE (İL)... NUMARALI RUHSATA İLİŞKİN... DÖNEM (*) ARAMA FAALİYET RAPORU DOĞAL MİNERALLİ SULAR İÇİN ARAMA FAALİYET RAPOR FORMATI İLÇE (İL)... NUMARALI RUHSATA İLİŞKİN... DÖNEM (*) ARAMA FAALİYET RAPORU TEKNİK SORUMLUNUN (Jeoloji Mühendisi) Adı Soyadı : Oda Sicil No (**) : AY-YIL

Detaylı

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ ARICILIK GELİŞTİRME UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ ARICILIK GELİŞTİRME UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete Tarihi: 20 Şubat 2017 Resmi Gazete Sayısı: 29985 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ ARICILIK GELİŞTİRME UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ MADDE

Detaylı

İSTİHDAM İZLEME BÜLTENİ

İSTİHDAM İZLEME BÜLTENİ 16 09 2014 Sayı 29 Genel Değerlendirme Nisan 2014 TEPAV İstihdam İzleme Bülteni nin -Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ve Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) Nisan 2014 verilerinin değerlendirildiği- 29. sayısında sigortalı

Detaylı

İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı ve kapsamı; İstanbul

Detaylı

YÖNETMELİK. Giresun Üniversitesinden: GİRESUN ÜNİVERSİTESİ TÜRK İSLAM SANATLARI VE MİMARİSİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

YÖNETMELİK. Giresun Üniversitesinden: GİRESUN ÜNİVERSİTESİ TÜRK İSLAM SANATLARI VE MİMARİSİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM 18 Mayıs 2015 PAZARTESİ Resmî Gazete Sayı : 29359 Giresun Üniversitesinden: YÖNETMELİK GİRESUN ÜNİVERSİTESİ TÜRK İSLAM SANATLARI VE MİMARİSİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç,

Detaylı

ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ YENİLİKÇİ GIDA TEKNOLOJİLERİ GELİŞTİRME UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ YENİLİKÇİ GIDA TEKNOLOJİLERİ GELİŞTİRME UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ Sayfa No 1 / 5 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ GELİŞTİRME UYGULAMA VE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Abant İzzet Baysal Üniversitesine bağlı olarak

Detaylı

MADEN KANUNU ve BU KAPSAMDA VERİLEN RAPORLAMA SİSTEMLERİ

MADEN KANUNU ve BU KAPSAMDA VERİLEN RAPORLAMA SİSTEMLERİ T.C. ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI MADEN KANUNU ve BU KAPSAMDA VERİLEN RAPORLAMA SİSTEMLERİ Erdal Kaçmaz 29 Eylül 2011 1 İÇERİK Maden Kanununun Kapsamı Maden Grupları, Alanları ve Süreleri Kimler

Detaylı

İkraz No: 8531-TR Proje Adı: Sağlık Sisteminin Güçlendirilmesi ve Desteklenmesi Projesi Proje Süresi: Başvuru Numarası:

İkraz No: 8531-TR Proje Adı: Sağlık Sisteminin Güçlendirilmesi ve Desteklenmesi Projesi Proje Süresi: Başvuru Numarası: T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU SAĞLIK SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ VE DESTEKLENMESİ PROJESİ KAPSAMINDA ALINACAK DANIŞMANLAR İÇİN İSTİHDAM DUYURUSU İLGİ BİLDİRİMİNE DAVET İkraz No: 8531-TR

Detaylı