ULUSAL KAN VE KAN ÜRÜNLER REHBER

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ULUSAL KAN VE KAN ÜRÜNLER REHBER"

Transkript

1 ULUSAL KAN VE KAN ÜRÜNLER REHBER ULUSAL KAN VE KAN ÜRÜNLER REHBER

2 ULUSAL KAN ve KAN ÜRÜNLER REHBER 2011

3 Türkiye Kan Merkezleri ve Transfüzyon Derne i Ba dat Cad. Kumbarac lar Ç kmaz Birlik Apt. B Blk. Nu:16/24 Feneryolu Kad köy / stanbul Tel: (0216) (pbx) Faks: (0216) A : E-posta: Türkiye Kan Merkezleri Transfüzyon Derne i taraf ndan adet bast r lm flt r. Ücretsizdir. Haz rlayan Mavikare Reklamc l k ve Tan t m Hizm. Tic. Ltd. fiti Bas m Yeri Çesa Bas m Hizmetleri Bas m Tarihi Haziran 2011

4 Ç N D E K L E R TANIMLAMALAR KISALTMALAR KISIM A Mevzuat Bölüm Kan ve Kan Ürünleriyle lgili Ulusal Mevzuat A1.1. Kanun A Kan ve Kan Ürünleri Kanunu A1.2. Yönetmelik A Kan ve Kan Ürünleri Yönetmeli i EK - 1 Ruhsat Baflvurusu çin Gerekli Bilgi ve Belgeler EK - 2 Hizmet Birimleri çin Ruhsat Baflvuru Formu RBF-REV 00 EK - 2AHizmet Birimi Ruhsat Baflvuru Formunun Doldurulmas na liflkin K lavuz EK - 3 Geçici Ruhsat Baflvurusu çin Gerekli Bilgi ve Belgeler EK - 4 Kan Ba flç s ndan Al nmas ve Ba flç ya Verilmesi Gereken Bilgiler EK - 5 Kan Ba flç lar n n Uygunluk Ölçütleri EK - 6 Kay tlar n Saklanmas EK - 7 zlenebilirlik çin Veri Kayd A.1.3. Genelgeler A Zorunlu Kan Temini Genelgesi A Transfüzyon Komitesi Çal flma Esaslar ve Görevleri Hakk ndaki Bakanl k Genelgesi EK - 1 Transfüzyon Komitesi Kurulufl Amac EK - 2 Çal flma Esaslar ve Görevleri KISIM B. Kan Hizmet Birimleri Bölüm Tan m ve Faaliyetler B1.1. Bölge Kan Merkezlerinin (BKM) Tan m ve Faaliyetleri B1.1.1 Tan m B1.1.2 Faaliyetler B Çal flma Alan B Kan Toplama / Ba fl B flleyifl B Transfüzyon Merkezleriyle Ba lant B Kay tlar - 3 -

5 B Bilgilendirme B Kalite Sistemi B Araflt rma Gelifltirme (AR - GE) B Di er B1.2. Kan Ba fl Merkezlerinin (KBM) Tan m ve Faaliyetleri B1.2.1 Tan m B1.2.2 Faaliyetler B1.3. Transfüzyon Merkezlerinin (TM) Tan m ve Faaliyetleri B1.3.1 Tan m B1.3.2 Faaliyetler B Çal flma Alan B Kan Toplama / Ba fl B flleyifl B BKM ile Ba lant B Kay tlar B Bilgilendirme B Kalite Sistemi B Çal flma Saatleri EK B1.1 Transfüzyon Merkezleri ile Bölge Kan Merkezi Aras nda Kan-Kan Bileflenleri Temini ile lgili Sözleflme EK B1.2 Süreli Bölge Kan Merkezleri Aras nda Kan ve Kan Bileflenleri Temini ile lgili Sözleflme EK B1.3 TM nin Kritik Stok Seviye Belirleme Ölçütleri ve Kritik Stok Seviyesinin Takibi ile lgili fl Ak fl 2. Bölüm Fizik Yap ve Bölümler B2.1 BKM fllevsel Birimleri B2.1.1 dari Birim B2.1.2 Kan Ba fl Birimi B2.1.3 Laboratuvarlar B2.1.4 Kan Bilefleni Haz rlama Bölümü B2.1.5 Kan Bileflenleri Da t m Bölümü B2.1.6 Teknik Hizmetler B2.1.7 Depolar B2.1.8 Arflivler B2.1.9 Di er Bölümler B2.2 KBM fllevsel Birimleri B2.2.1 dari Birim B2.2.2 Kan Ba fl Birimi B2.2.3 Gezici Ekipler B2.2.4 Arflivler - 4 -

6 B2.2.5 Depolar B2.2.6 Di er Bölümler B2.3 TM fllevsel Birimleri B2.3.1 dari Birim B2.3.2 Laboratuvar B2.3.3 Kan Deposu B2.3.4 Kan Bileflenleri Da t m Bölümü B2.3.5 Depolar B2.3.6 Arflivler B2.3.7 Kan Ba fl Birimi B2.3.8 Di er Bölümler 3. Bölüm Donan m, Cihaz, Araç ve Gereçler B3.1 BKM nin Donan m B3.1.1 Kan Ba fl Salonu B3.1.2 Laboratuvar (Tarama - Gruplama - Do rulama) B3.1.3 Kalite Kontrol Laboratuvar B3.1.4 Kan Bilefleni Haz rlama Bölümü B3.2 KBM nin Donan m B3.2.1 Gezici Ekiplerin Donan m B3.3 TM nin Donan m 4. Bölüm Personel B4.1 Hizmet Birimi Sorumlusu B4.1.1 Hizmet Birimi Sorumlusunun Görevleri B BKM Hizmet Birimi Sorumlusu B KBM Hizmet Birimi Sorumlusu B TM Hizmet Birimi Sorumlusu B4.1.2 Hizmet Birimi Sorumlusunun Nitelikleri B BKM B KBM B TM B4.2 Hizmet Birimi Personeli B4.2.1 Laboratuvar Yöneticisi B Laboratuvar Yöneticisinin Görevleri B Laboratuvar Yöneticisinin Nitelikleri B4.2.2 Doktor B Doktorun Görevleri B Doktorun Nitelikleri ve Sorumluluklar B4.2.3 Kalite Yönetimi Sorumlusu B Kalite Yönetimi Sorumlusunun Görevleri B Kalite Yönetimi Sorumlusunun Nitelikleri - 5 -

7 ve Sorumluluklar B4.2.4 Kalite Kontrol Teknikeri B Kalite Kontrol Teknikerinin Görevleri B Kalite Kontrol Teknikerinin Nitelikleri ve Sorumluluklar B4.2.5 Laboratuvar Teknikeri B Laboratuvar Teknikerinin Görevleri B Laboratuvar Teknikerinin Nitelikleri ve Sorumluluklar B4.2.6 Biyomedikal Teknikeri B Biyomedikal Teknikerinin Görevleri B Biyomedikal Teknikerinin Nitelikleri ve Sorumluluklar B4.2.7 Bilgisayar Teknikeri B Bilgisayar Teknikerinin Görevleri B Bilgisayar Teknikerinin Nitelikleri ve Sorumluluklar B4.2.8 Teknisyen B Teknisyenin Görevleri B Teknisyenin Nitelikleri ve Sorumluluklar B4.2.9 Flebotomist B Flebotomistin Görevleri B Flebotomistin Nitelikleri ve Sorumluluklar B Kan Ba flç s Kazan m Personeli B Kan Ba flç s Kazan m Personelinin Görevleri B Kan Ba flç s Kazan m Personelinin Nitelikleri ve Sorumluluklar 5. Bölüm Denetim B Nisan 2007 Tarih ve 5624 Say l Kan ve Kan Ürünleri Kanunu, Dördüncü Bölüm, Denetimle lgili Maddeleri EK B5.1 Bölge Kan Merkezi Denetleme Formu EK B5.2 Kan Ba fl Merkezi Denetleme Formu EK B5.3 Transfüzyon Merkezi Denetleme Formu KISIM C. Kan Hizmet Birimleri çin Kalite Sistemi Bölüm Kalite Sistemi C1.1 Girifl C1.2 Kalite Yönetimi ve Süreç Kontrolü C1.2.1 Kalite Güvencesi C1.2.2 De ifliklik Kontrolü - 6 -

8 C1.3 Personel ve Organizasyon C1.3.1 Görev ve Sorumluluklar C1.3.2 E itim ve Yetkinli in De erlendirilmesi C1.4 Hizmet Birimi Mekanlar C1.4.1 flleme ve Saklama Alanlar C1.4.2 Gezici Birimler C1.5 Donan m, Araç ve Gereçler C1.6 Dokümantasyon (Belge Yönetimi) C1.6.1 Bilgi fllem Sistemleri C1.7 Ba fl fllemi C1.7.1 Kan n Toplanmas C1.8 flleme C1.8.1 Ara Saklama ve Nakil C1.8.2 Kan Bileflenlerinin fllenmesi C1.8.3 Bileflenlerin Gama Ifl n ile Ifl nlanmas C1.8.4 Etiketleme C1.8.5 Kan Bileflenlerinin Kullan ma Sunulmas C1.9 Saklama ve Da t m C1.9.1 Saklama C1.9.2 Da t m C1.10 Hizmet Birimi Güvenli i (Biyogüvenlik de dahil) C1.11 Kalitenin zlenmesi C1.12 Kalite Kontrol C Mikrobiyolojik Tarama Testleri C mmünohematolojik Testler C1.13 Sözleflme Yönetimi C1.14 Sapmalar, fiikayetler, stenmeyen Ciddi Olay ve Etkiler, Geri Ça rma, Düzeltici ve Önleyici Faaliyetler C Sapmalar C fiikayetler, stenmeyen Ciddi Olay ve Etkiler C Kan Bileflenlerinin Geri Ça r lmas C Düzeltici ve Önleyici Faaliyetler C1.15 Özdenetim, Tetkikler ve yilefltirmeler 2. Bölüm Donan m Kontrolü C2.1 Gereklilikler C2.2 Donan m Performans De erlendirmesi C2.3 Validasyon Uygulamalar C2.4 Donan m Test Sonuçlar n n zlenmesi C2.5 Donan m Kontrollerinde Asgari Gereklilikler 3. Bölüm Veri flleme Sistemleri

9 C3.1 Genel Ölçütler C3.2 Bilgi Sistemi Dokümantasyonu C3.3 Bilgi Sisteminin Test Edilmesi C3.4 Bilgi Sisteminin Bak m C3.5 Bilgi Sistemi Kalite Güvencesi 4. Bölüm Kay t Tutma C4.1 Kay t Türleri C4.2 Kay tlar n Genel Özellikleri C4.3 Hizmet Birimlerine Özel Kay tlar C4.3.1 BKM indeki Kay tlar C Acil Olarak Düzeltme Gerektiren Kalite Kontrol Kay tlar C statistiksel Olarak zlenmesi Gereken Sonuç Kay tlar C4.3.2 TM ndeki Kay tlar C4.4. Kay tlara Ait Verilerin Yay mlanmas KISIM D. Kan Ba flç s Seçimi ve zlemi Bölüm Ba flç Seçiminde Maksat ve Genel lkeler D1.1 Tan mlar D1.2 Amaç D1.3 Temel lkeler 2. Bölüm Kan Ba fl nda Yap lmas Gerekenler D2.1 Kan ve Kan Bilefleni Ba fllayacak Olanlar n Bilgilendirilmesi D2.2 Ba flç Kimli inin Belirlenmesi D2.3 Ba flç n n Kan Ba flc s Sorgulama Formunu Doldurmas D2.4 Ba flç mzas 3. Bölüm Kan Ba flç s Seçimi D3.1 Ba flç ya Ait Genel Bilgilerin De erlendirilmesi D3.1.1 Kan Ba fl Yafl Aral D3.1.2 Ba fl S kl D3.1.3 Meslekler ve U rafl lar D3.2 Kan Ba flç s Sorgulama Formunun De erlendirilmesi D3.3 Ba flç n n Hayati Bulgular n n De erlendirilmesi 4. Bölüm Ba flç lar n Anamnezi D4.1 Ba flç n n Ret Edilmesi D4.1.1 Kal c Ret Gerektiren Durumlar D4.1.2 Kiflinin Sa l na Göre De erlendirilerek Kal c Ret Verilebilecek Durumlar D4.1.3 Tan mlanm fl Bir Zaman Aral çin - 8 -

10 Geçici Ret Gerektiren Durumlar D4.2 Co rafi Risk Bölgeleri D4.3 laç Kullan m ve Geçici Ret Süreleri D4.4 Afl lanma ve Temas Durumunda Geçici Ret Süreleri 5. Bölüm Aferez Ba fl D5.1 Genel D5.2 Ba fl S kl ve Al nacak En Fazla Eritrosit ve Plazma Miktarlar D5.3 Plazmaferez Ba flç lar çin Ek Gereklilikler D5.4 Sitaferez Ba flç lar çin Ek Gereklilikler D5.5 Bir Ünite Eritrosit Aferezi çin Gereklilikler (Tek bafl na ya da plazma ve/veya trombosit ile birlikte) D5.6 ki Ünite Eritrosit Aferezi çin Gereklilikler D5.7 Tasarlanm fl ve Yönlendirilmifl Ba fllar D5.8 Otolog Ba fl 6. Bölüm Kan Ba flç s Bilgilendirme, Kay t ve Sorgulama Formu D6.1 Kan Ba flç s Bilgilendirme Formu EK D6.1 Ba flç Kay t Formu EK D6.2 Ba flç Sorgulama Formu 7. Bölüm Kan Alma D7.1 Mekan Seçimi D7.2 Sa l k ve Güvenikle lgili Etkenler D7.3 Kan n Al nmas D7.4 Etiketleme D7.5 Kay tlar D7.6 Kan Alma Kay tlar D7.7 Kan Torbalar n n Özellikleri ve ncelenmesi D7.8 Damara Girilecek Bölgenin Haz rlanmas D7.9 Damara Girme fllemi D7.10 Kan Örne inin Toplanmas D7.11 Kan Ba fl Süreci D7.12 Antikoagulasyonun Sa lanmas D7.13 Kan Ak fl ve Kan Al m Süresi D7.14 Kan Hacmi Takibi D7.15 Ba fl n Sonland r lmas D7.16 Ba fl Sonras Ba flç n n Bilgilendirilmesi 8. Bölüm Ba flç Reaksiyonlar D8.1 Kan Alma ile liflkili Reaksiyon Çeflitleri D8.2 Reaksiyonlar n Tedavisi D8.3 Reaksiyonlar ile lgili Kay tlar - 9 -

11 D8.4 Önlemler D8.5 Ba flç n n Bilgilendirilmesi KISIM E. Kan Bileflenleri Bölüm Tam Kan E1.1 Tan m E1.2 Özellikler E1.3 Haz rlama Yöntemleri E1.4 Etiketleme E1.5 Saklama Koflullar E1.6 Kalite Kontrol E1.7 Tafl ma E1.8 Kullan m Endikasyonlar E1.9 Kullan m Uyar lar E1.10 Yan Etkiler 2. Bölüm Eritrosit Süspansiyonu E2.1 Tan m E2.2 Özellikler E2.3 Haz rlama Yöntemleri E2.4 Etiketleme E2.5 Saklama Koflullar E2.6 Kalite Kontrol E2.7 Tafl ma E2.8 Kullan m Endikasyonlar E2.9 Kullan m Uyar lar E2.10 Yan Etkiler 3. Bölüm Buffy Coat Uzaklaflt r lm fl Eritrosit Süspansiyonlar E3.1 Tan m E3.2 Özellikler E3.3 Haz rlama Yöntemleri E3.4 Etiketleme E3.5 Saklama Koflullar E3.6 Kalite Kontrol E3.7 Tafl ma E3.8 Kullan m Endikasyonlar E3.9 Kullan m Uyar lar E3.10 Yan Etkiler 4. Bölüm Ek Solüsyonlu (Çözeltili) Eritrosit Süspansiyonlar E4.1 Tan m E4.2 Özellikler

12 E4.3 Haz rlama Yöntemleri E4.4 Etiketleme E4.5 Saklama Koflullar E4.6 Kalite Kontrol E4.7 Tafl ma E4.8 Kullan m Endikasyonlar E4.9 Kullan m Uyar lar E4.10 Yan Etkiler 5. Bölüm Ek Çözeltili Buffy Coat Uzaklaflt r lm fl Eritrosit Süspansiyonu E5.1 Tan m E5.2 Özellikler E5.3 Haz rlama Yöntemleri E5.4 Etiketleme E5.5 Saklama Koflullar E5.6 Kalite Kontrol E5.7 Tafl ma E5.8 Kullan m Endikasyonlar E5.9 Kullan m Uyar lar E5.10 Yan Etkiler 6. Bölüm Y kanm fl Eritrosit Süspansiyonu E6.1 Tan m E6.2 Özellikler E6.3 Haz rlama Yöntemleri E6.4 Etiketleme E6.5 Saklama Koflullar E6.6 Kalite Kontrol E6.7 Tafl ma E6.8 Kullan m Endikasyonlar E6.9 Kullan m Uyar lar E6.10 Yan Etkiler 7. Bölüm Lökositi Azalt lm fl Eritrosit Süspansiyonu E7.1 Tan m E7.2 Özellikler E7.3 Haz rlama Yöntemleri E7.4 Etiketleme E7.5 Saklama Koflullar E7.6 Kalite Kontrol E7.7 Tafl ma E7.8 Kullan m Endikasyonlar E7.9 Kullan m Uyar lar

13 E7.10 Yan Etkiler 8. Bölüm Eritrosit Süspansiyonu: Aferez E8.1 Tan m E8.2 Özellikler E8.3 Haz rlama Yöntemleri E8.4 Etiketleme E8.5 Saklama Koflullar E8.6 Kalite Kontrol E8.7 Tafl ma E8.8 Kullan m Endikasyonlar E8.9 Kullan m Uyar lar E8.10 Yan Etkiler 9. Bölüm Trombosit Süspansiyonu: Tam Kandan E9.1 Tan m E9.2 Özellikler E9.3 Haz rlama Yöntemleri E9.4 Etiketleme E9.5 Saklama Koflullar E9.6 Kalite Kontrol E9.7 Tafl ma E9.8 Kullan m Endikasyonlar E9.9 Kullan m Uyar lar E9.10 Yan Etkiler 10. Bölüm Trombosit Süspansiyonu: Aferez E10.1 Tan m E10.2 Özellikler E10.3 Haz rlama Yöntemleri E10.4 Etiketleme E10.5 Saklama Koflullar E10.6 Kalite Kontrol E10.7 Tafl ma E10.8 Kullan m Endikasyonlar E10.9 Kullan m Uyar lar E10.10 Yan Etkiler 11. Bölüm Taze Donmufl Plazma (TDP) E11.1 Tan m E11.2 Özellikler E11.3 Haz rlama Yöntemleri E Tam Kandan E Aferez Yoluyla

14 E11.4 Etiketleme E11.5 Saklama Koflullar E11.6 Kalite Kontrol E11.7 Tafl ma E11.8 Kullan m Endikasyonlar E11.9 Kullan m Uyar lar E11.10 Yan Etkiler 12. Bölüm Kriyopresipitat E12.1 Tan m E12.2 Özellikler E12.3 Haz rlama Yöntemleri E Küçük Havuz Haz rlama E12.4 Etiketleme E12.5 Saklama Koflullar E12.6 Kalite Kontrol E12.7 Tafl ma E12.8 Kullan m Endikasyonlar E12.9 Kullan m Uyar lar E12.10 Yan Etkiler 13. Bölüm Kriyopresipitat Al nm fl Plazma E13.1 Tan m E13.2 Özellikler E13.3 Haz rlama Yöntemleri E13.4 Etiketleme E13.5 Saklama Koflullar E13.6 Kalite Kontrol E13.7 Tafl ma E13.8 Kullan m Endikasyonlar E13.9 Kullan m Uyar lar E13.10 Yan Etkiler 14. Bölüm Granülosit Süspansiyonu: Aferez E14.1 Tan m E14.2 Özellikler E14.3 Haz rlama Yöntemleri E14.4 Etiketleme E14.5 Saklama Koflullar E14.6 Kalite Kontrol E14.7 Tafl ma E14.8 Kullan m Endikasyonlar E14.9 Kullan m Uyar lar

15 E14.10 Yan Etkiler E Al c daki Yan Etkiler E Ba flç daki Yan Etkiler 15. Bölüm Otolog Transfüzyon E15.1 Otolog Transfüzyon Çeflitleri: E15.2 Hastalar n Seçimi E Doktorun Rolü E Bilgilendirme Onay E Predepozit Ba fllar n Kontrendikasyonlar E laçlar E15.3 Predepozit Kan Bileflenlerinin Haz rlanmas, Saklanmas ve Da t m EK E15.3 Otolog Transfüzyon (Predepozit) için Doktor stem ve Onay Formu 16. Bölüm Kan Bileflenlerinin Do um Öncesi, Yenido an ve Süt Çocuklar nda Kullan m E16.1 Genel Bilgi E16.2 ntrauterin Transfüzyon çin Kan Bileflenleri E Eritrosit Süspansiyonu E Tan m E Özellikler E Haz rlama Yöntemleri E Etiketleme E Saklama Koflullar E Tafl ma E Kullan m Endikasyonu E Kullan m Uyar lar E Yan Etkiler E Trombosit Süspansiyonu E Tan m E Özellikler E Haz rlama Yöntemleri E Etiketleme E Saklama Koflullar E Kalite Kontrol E Tafl ma E Kullan m Endikasyonlar E Kullan m Uyar lar E Yan Etkiler E16.3 Yenido an n Exchange Transfüzyonu çin Bileflenler

16 E Exchange Transfüzyonlar çin Tam Kan E Exchange Transfüzyonlar çin Yeniden Haz rlanm fl Tam Kan E Tan m E Özellikler E Yöntemler ve Haz rlama E Etiketleme E Saklama Koflullar E Kalite Kontrol E Tafl ma E Kullan m Endikasyonlar E Kullan m Uyar lar E Yan Etkiler E Yenido an n (Küçük Volüm) Transfüzyonu çin Bileflenler E16.4 Pediatrik Kullan m çin Kan Bileflenleri E Eritrosit Süspansiyonlar E Tan m E Özellikler E Haz rlama Yöntemleri E Etiketleme E Saklama Koflullar E Kalite Kontrol E Tafl ma E Kullan m Endikasyonlar E Kullan m Uyar lar E Yan Etkiler E Taze Donmufl Plazma E Tan m E Özellikler E Haz rlama Yöntemleri E Etiketleme E Saklama Koflullar E Kalite Kontrol E Tafl ma E Kullan m Endikasyonlar E Kullan m Uyar lar E Yan Etkiler E Trombosit Süspansiyonu E Tafl ma E Kullan m Endikasyonlar

17 E Kullan m Uyar lar E Yan Etkiler E Etiketleme E Saklama Koflullar E Kalite Kontrol 17. Bölüm Kan Bileflenlerinin Ifl nlanmas Bölüm Kan Bileflenlerinin mhas KISIM F. Teknik fllemler Bölüm Mikrobiyolojik Tarama Testleri F1.1 Zorunlu Testlerde Genel Yaklafl m F1.2 Mikrobiyolojik Do rulama Testleri çin Algoritma F1.3 Özel Durumlar F1.4 Kalite Kontrol F1.4.1 Anti-HIV Testi F1.4.2 HBsAg Testi F1.4.3 Anti-HCV Testi F1.4.4 Sifilis Testi EK F1.1 Kan Ba flç s Mikrobiyolojik Test Pozitifli i Bildirim Formu 2. Bölüm mmünohematolojik Testler F2.1 Hastalarda Kullan lan mmünohematolojik Testler F2.1.1 Genel Gereklilikler F stemler F Örnekler F Test Miyarlar ve Test Sistemleri F Onaylama ve Test Sonuçlar n n Rapor Edilmesi F2.1.2 ABO ve D Gruplamas F Genel Gereklilikler F Test Prosedürleri F Manuel ve Otomatik ABO ve RhD Gruplamalar nda Uygulanmas Gereken Kontroller F Sonuçlar n De erlendirilmesi F Sonuçlar n Onaylanmas F Grup Uyumsuzluklar nda Yaklafl m F Antikor Tarama F Antikor Tan mlama F Antikor Tan mlaman n lkeleri F Sonuçlar n Rapor Edilmesi F Eritrositlerin ABO Tiplendirmesi

18 F Tüp Yöntemi le Eritrositlerin ve Serumun ABO Grubunun Belirlenmesi F Mikroplak Yöntemi le Eritrositlerin ve Serumun ABO Grubunun Belirlenmesi F Mikrokolon Yöntemi le Eritrositlerin ve Serumun ABO Grubunun Belirlenmesi F Eritrositlerin RhD Tiplendirmesi F Tüp Yöntemi le Eritrositlerin Rh Grubunun Belirlenmesi F Mikroplak Yöntemi le Eritrositlerin RhD Grubunun Belirlenmesi F Mikrokolon Yöntemi le Eritrositlerin RhD Grubunun Belirlenmesi çin Yap lacak Testler F Antikor Tarama Testi F Tüp Yöntemi le Antikor Tarama F2.1.3 Direkt Antiglobulin Testi F De erlendirme F2.1.4 Uygunluk Testleri F Acil Çapraz Karfl laflt rma (Immediate Spin) F Elektronik Çapraz Karfl laflt rma F Anti-globülin Çapraz Karfl laflt rma F Tiplendirme ve Tarama (Type and Screen) F2.2 Ba fllarda Kullan lan mmünohematolojik Testler F2.2.1 Kapsam F2.2.2 Genel Gereklilikler F Örnekler çin Asgari Koflullar F Miyar ve Test Kitleri çin Asgari Koflullar F Donan m F Test Prosedürleri F Sonuçlar n Rapor Edilmesi F Test Edilen Bileflenlerin Kullan m na zin Verilmesi F2.2.3 Zorunlu Testler F ABO ve RhD Kan Gruplamas F Genel lkeler F ABO Kan Gruplamas nda Kalite Kontrol F D Gruplama F D Grupland rmas nda Kalite Kontrol F2.2.4 Yöntemler F Otomatik Testler F Manuel Testler F2.2.5 Eritrositlerin ABO Tiplendirmesi

19 F F F F2.2.6 F F F F F2.2.7 F Tüp Yöntemi le Eritrositlerin ve Serumun ABO Grubunun Belirlenmesi Mikroplak Yöntemi le Eritrositlerin ve Serumun ABO Grubunun Belirlenmesi Mikrokolon Yöntemi le Eritrositlerin ve Serumun ABO Grubunun Belirlenmesi Eritrositlerin RhD Tiplendirmesi Tüp Yöntemi le Eritrositlerin RhD Grubunun Belirlenmesi Mikroplak Yöntemi le Eritrositlerin RhD Grubunun Belirlenmesi Mikrokolon Yöntemi le Eritrositlerin RhD Grubunun Belirlenmesi Zay f D Testi Antikor Tarama Tüp Yöntemi KISIM G. Transfüzyon Uygulamalar Bölüm Transfüzyon Öncesi Ölçümler G1.1 Genel Bilgiler G1.2 Kan Bilefleni stek Formu G1.3 Kan Örne i Al nmas S ras nda Hasta Kimli inin Belirlenmesi G1.4 Kan Merkezi Kay tlar G1.5 Kan Bilefleninde Kan Grubu Seçim lkeleri EK G1.1 Kan Bilefleni stek Formu 2. Bölüm Acil Durumlarda Transfüzyon G2.1 Acil Durumlarda Kan stemi G2.2 Acil Transfüzyon G2.3 Acil Durumlar n Derecesini Tan mlamak çin Kullan lan Terminoloji G2.4 Acil Kan Bilefleni stem Formu G2.5 Kan Bileflenlerinin Transfüzyon Merkezinden Acil Ç k fl le lgili stem G2.6 Kan Örnekleri G2.7 Acil Durumlarda Kan n Haz rlanmas G2.7.1 Kan Bankas nda Yap lmas Gereken Testler G Çapraz Karfl laflt rma Testleri G2.8 Mikrobiyolojik Tarama Testleri G2.9 Transfüzyon Alternatifleri 3. Bölüm Transfüzyon

20 G3.1 Kan Merkezinden Al nan Kan veya Kan Bileflenlerinin Klini e Nakli G3.2 Transfüzyon Bafllatma G3.3 Kan Transfüzyon Seti ve Filtresi G3.4 nfizyon Çözeltileri G3.5 Kan n Is t lmas G3.6 Transfüzyon zlemi G3.7 Hastan n Farkl Kan Grubu ile Transfüzyonu Sonras Tutum G3.8 Yenido ana Transfüzyon G3.9 Transfüzyon Komplikasyonlar G310 Hastane Transfüzyon Komiteleri Ek G3.1 Kan ve Kan Bileflenleri Nakli çin Bilgilendirilmifl Onay Formu Ek G3.2 Kan Bilefleni Transfer ve Transfüzyon zlem Formu 4. Bölüm Hemovijilans G4.1 Tan m G4.2 Bir Hemovijilans A n n Oluflturulmas çin Ön Koflullar G4.2.1 Kan Bileflenlerinin zlenebilirli i G4.2.2 BKM, TM ve Klinikler Aras ndaki flbirli i G4.2.3 Raporlar n Standardizasyonu G4.2.4 Veri Analizi G4.3 Hemovijilans A nda Toplanan stenmeyen Etkiler G4.3.1 Hastalarda stenmeyen Etkiler G4.3.2 Ba flç larda stenmeyen Etkiler G4.4 stenmeyen Ciddi Olaylar G4.5 Cihaz Hatalar G4.6 Potansiyel Olarak Bulaflt r c Ba fllar n (HIV, HCV veya HBV) zlenmesi ve Yeniden Kazan lmas G4.6.1 BKM ne Transfüzyon Sonras Enfeksiyonlar n Bildirilmesi G4.7 Bulaflt r c Kan Alma Olas l Bulunan Hastan n zlenmesi G4.8 Hastane Düzeyinde Olay Bildirim Raporlar nda Gereken Asgari Bilgi EKG4.1 fiüphelenilen stenmeyen Ciddi Etkiler çin H zl Bildirim Formu EKG4.2 stenmeyen Ciddi Etki Olas l k Seviyeleri EKG4.3 stenmeyen Ciddi Etkiler çin Do rulama Formu EKG4.4 stenmeyen Ciddi Etkiler çin Y ll k Bildirim Formu

21 EKG4.5 EKG4.6 EKG4.7 stenmeyen Ciddi Olay çin H zl Bildirim Formu stenmeyen Ciddi Olay çin Do ruluma Formu stenmeyen Ciddi Olay çin Y ll k Bildirim Formu D Z N

22 Çok De erli Sa l k Çal flanlar, Kan ve kanla ilgili bütün faaliyetler toplum sa l bak m ndan büyük önem arz etmektedir. Bu itibarla, bilimsel ve güncel geliflmelere uygun olarak ülkemizde kan ve kan ürünlerinin kullan m ve temininde yaflanan sorunlara çözüm getirmek ve Avrupa Birli i düzenlemelerine uyum sa lamak için Kan ve Kan Ürünleri Kanunu ve Kan ve Kan Ürünleri Yönetmeli i ni yay mlad k. An lan mevzuatlara uygun olarak haz rlad m z Ulusal Kan ve Kan Ürünleri Rehberi ni kullan ma sunduk. Bütün bu çal flmalar 2002/98 say l ana direktif ile 2004/33, 2005/61 ve 2005/62 say l yan direktifleri do rultusunda Avrupa Birli i mevzuat dikkate al narak haz rland. Yeni mevzuatlar ve Ulusal Kan ve Kan Ürünleri Rehberi ile kan temini ve kullan m konusunda, Avrupa daki örneklerine uygun olarak vatandafllar m z n lay k oldu u yüksek standartta yeterli ve güvenli kan temini ve kullan m konusunda yaflad s k nt lar n sona erdirilmesini hedefledik. Bildi iniz gibi güvenli kan temini ve kullan m nda esas; gönüllü ve sa l kl kan ba flç s n n do ru sorgulanmas, zorunlu testlerin yap larak kan n bileflenlerine ayr lmas, uygun flartlarda saklanmas ve kullan ma haz r hale getirilmesi ve do ru zamanda ve miktarda kullan lmas d r. Güvenli kan temini ve transfüzyonu konusunda ihtiyaç duyulabilecek bilgi ve mevzuat içeren bir el kitab niteli inde olan Ulusal Kan ve Kan Ürünleri Rehberi, Türkiye Kan Merkezleri ve Transfüzyon Derne i taraf ndan Türk

23 çeye çevrilen Avrupa Konseyi Rehberi nden faydalan larak haz rlanm flt r. Ulusal Kan ve Kan Ürünleri Rehberi kan hizmet birimlerinde çal flan sa l k personelimizin her zaman yararlanacaklar bir kitap olarak her y l ihtiyaca göre güncellenecektir y l güncelleme çal flmas tamamlanm fl olan Ulusal Kan ve Kan Ürünleri Rehberi flu an elinizde bulunmaktad r. Bu rehberin haz rlanmas nda ve güncelleme çal flmas n n tamamlanmas nda eme i geçen Kan ve Kan Ürünleri Kurulu, Kan Hizmetleri Bilim Komisyonu, Türkiye K z lay Derne i, Türkiye Kan Merkezleri ve Transfüzyon Derne i ve Türk Kan Vakf n n de erli üyelerine ve Bakanl m çal flanlar na katk lar ndan dolay teflekkür ediyorum. Prof. Dr. Recep AKDA Sa l k Bakan

24 De erli Sa l k Çal flanlar, Türk Sa l k Sistemi, Sa l kta Dönüflüm Program ile son y llarda önemli bir de iflim geçirmifltir. Bu dönüflümün temel gayesi, sa l k sistemini 21. Yüzy la uyumlu hale getirmek için yüksek kaliteli sa l k hizmeti sunmakt r. Avrupa Birli i uyum sürecinde, bilimsel ve ça dafl geliflmelerin fl nda kan ve kan bileflenlerinin temin ve kullan m nda yüksek kalite sa lamak amac ile 5624 say l Kan ve Kan Ürünleri Kanunu ve bu kanuna ba l olarak uygulamaya yönelik Kan ve Kan Ürünleri Yönetmeli i yay mlanm flt r. Kan, kayna insan olan ve elde edilmesi için baflka seçene i olmayan bir tedavi arac d r. Güvenli kan için karfl l ks z, gönüllü ve düzenli kan ba fl n n art r lmas, kan ve kan bileflenlerinin en uygun flekilde kullan m n n sa lanmas hedeflenmifltir. Kan ve Kan Ürünleri Kurulunun söz konusu yönetmeli in 8. Maddesine dayanarak bir görev olarak haz rlanmas n sa lad ; Kan Hizmet Birimlerinde, çal flan sa l k personeline ve klinik kullan c lar na yönelik kan bileflenlerinin haz rlanmas, kullan m ve kalite güvencesi ile ilgili bir el kitab niteli indeki Ulusal Kan ve Kan Ürünleri Rehberi ilk kez 2009 y l Temmuz ay nda yay mlanm flt r. Yay mlanan bu rehberin güncelleme çal flmas tamamlanarak sizlerin kullan m na yeniden sunulmaktad r. Bu rehberin kan hizmetlerine çok önemli katk s olaca na inanc m belirtirken, eme i geçen arkadafllar ma ve Kan ve Kan Ürünleri Kurulu, Kan Hizmetleri Bilim Komisyonu, Türkiye K z lay Derne i, Türkiye Kan Merkezleri ve Transfüzyon Derne i ve Türk Kan Vakf n n de erli üyelerine katk lar ndan dolay teflekkür ederim. Prof. Dr. Nihat TOSUN Müsteflar

25

26 G R fi Ülkemizde kan bankac l hizmetlerinin yürütülmesi ve örgütlenmesi yak n bir tarihe kadar, 1983 y l nda yay nlanan 2857 say l Kan ve Kan Ürünleri Kanunu ve Yönetmeli i ne göre düzenlenmekte idi. Bütün dünyada kan güvenli i ile ilgili çal flmalar h zla geliflirken kan merkezlerinin yap s n yeniden düzenleyerek kan bileflenlerinin toplanma, haz rlanma, da t m, kullan m ve kalite güvencesi ile ilgili modern ilkeleri yerlefltirme ve mevzuat güncelleme maksad ile yap lan çal flmalara Avrupa Birli inin 2002/98/EC say l ana direktifi ve 2004/33/EC, 2005/61/EC ve 2005/62/EC say l yan direktifleri de bafll ca dayanaklardan olmufltur. Bu çal flmalar sonucunda ülkemizde var olan Kan ve Kan Ürünleri Kanunu ve Yönetmeli i yenilenerek 2 May s 2007 tarih ve say l Resmi Gazetede yeni 5624 say l Kan ve Kan Ürünleri Kanunu ve 4 Aral k 2008 tarih ve say l resmi gazetede Kan ve Kan Ürünleri Yönetmeli i yay mlanarak yürürlü e girmifltir. Güvenli kana ulaflmadaki strateji; iyi örgütlenmifl, daimi ve düzenli iflbirli i ve iletiflimin sa land ulusal kan hizmet birimlerinin oluflturulmas, tüm alanlarda kalite siteminin kurulmas, güvenli kan ba flç lar n n kazan lmas ve toplanan kan n uygun, güvenilir ve etkin yöntemlerle Standart flletim Prosedürlerine (S P) uygun olarak ifllenmesi ve test edilmesi ile sa lan r. En iyi laboratuvarlarda bile hatan n kaç n lmaz oldu u durumlarda yap lmas gerekenleri bildiren iyi uyumlu bir S P oluflturulmas zorunludur. Her kan merkezi personeli, kalite kontrol konusunu günlük çal flmas n n vazgeçilmez bir parças olarak benimsemelidir. Ba flç seçimi, kan ve kan bileflenlerinin haz rlanmas, laboratuvar miyarlar n n (reagen, reaktif) kontrolü ve kan naklinin (transfüzyonun) güvenli i için gerekli iflletim prosedürlerinin oluflturulmas ve bunlar uygulamada personel yeterlili i çok önemlidir. Ulusal Kan ve Kan Ürünleri Rehberi, yeni Kan ve Kan Ürünleri Kanunu ve Kan ve Kan Ürünleri Yönetmeli i ile Avrupa Birli inin 2002/98/EC say l ana direktifi ve 2004/33/EC, 2005/61/EC ve 2005/62/EC say l yan direktiflerinde belirtilen mevzuata uygun olarak kan ve kan bileflenlerinin toplanmas, haz rlanmas, da t lmas, kullan lmas ve kalite güvencesini sa lamak amac ile haz rlanm flt r. Ulusal Kan ve Kan Ürünleri Rehberinin kan ve kan bileflenlerinin toplanma, test edilme, haz rlanma, depolanma, da t lma ve gerekti inde transfüzyonu ile ilgili ifl ve ifllemlerin yap ld kan hizmet birimlerinde esas al nmas ve kullan lmas zorunludur. Bu rehber S P için temel oluflturmal d r. Önümüzdeki y llarda tekrar gözden geçirilerek yenilenecek olan bu rehber sahada çal flan uygulay c lar n ve bu alanda emek sarfeden bütün bilim insanlar n n önerilerine de her zaman aç k olacakt r

27

28 REHBER HAZIRLAMA KOM SYONU Dr. Arma an AKSOY Prof. Dr. Davut ALBAYRAK Uzm. Dr. Hüsnü ALTUNAY Prof. Dr. Fevzi ALTUNTAfi Meral AfiÇI Prof. Dr. Yeflim AYDINOK Uzm. Dr. Yüce AYHAN Uzm. Dr. Bilal AYTAÇ LET fi M B LG LER Türk K z lay, Orta Anadolu Bölge Kan Merkezi, ANKARA Ondokuz May s Üniversitesi T p Fakültesi, Kan Merkezi, SAMSUN Türk K z lay Kuzey Marmara Bölge Kan Merkezi, STANBUL Ankara Onkoloji E itim ve Araflt rma Hastanesi, Hematoloji ve Kemik li i Nakli Ünitesi, ANKARA Sa l k Bakanl, Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlü ü, Kan Hizmetleri fiubesi, ANKARA Ege Üniversitesi T p Fakültesi, Çocuk Sa l ve Hastal klar AD, Hematoloji BD, ZM R Dr. Behçet Uz Çocuk Hastal klar Cerrahisi E itim Araflt rma Hastanesi, Kan Merkezi, ZM R Sa l k Bakanl, Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlü ü, Kan Hizmetleri Daire Baflkanl ANKARA

ULUSAL KAN VE KAN ÜRÜNLER REHBER

ULUSAL KAN VE KAN ÜRÜNLER REHBER 2011 2011 ULUSAL KAN VE KAN ÜRÜNLER REHBER ULUSAL KAN VE KAN ÜRÜNLER REHBER ULUSAL KAN ve KAN ÜRÜNLER REHBER 2011 Türkiye Kan Merkezleri ve Transfüzyon Derne i Ba dat Cad. Kumbarac lar Ç kmaz Birlik Apt.

Detaylı

KAN VE KAN ÜRÜNLERİ KANUNU

KAN VE KAN ÜRÜNLERİ KANUNU KAN VE KAN ÜRÜNLERİ KANUNU Kanun Numarası : 5624 Kabul Tarihi : 11/4/2007 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 2/5/2007 Sayı : 26510 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 46 Sayfa: BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam

Detaylı

Yeni Kan ve Kan Ürünleri Kanunu Neler Getiriyor.

Yeni Kan ve Kan Ürünleri Kanunu Neler Getiriyor. 2007 MAYIS -SEKTÖREL Yeni Kan ve Kan Ürünleri Kanunu Neler Getiriyor. Günlük hayatımızı devam ettirmemizi sağlayan birçok etkenin mevcut olduğu malum. Bunların başında sağlık geliyor elbette. Kanuni Sultan

Detaylı

dan flman teslim ald evraklar inceledikten sonra nsan Kaynaklar Müdürlü ü/birimine gönderir.

dan flman teslim ald evraklar inceledikten sonra nsan Kaynaklar Müdürlü ü/birimine gönderir. TÜB TAK BAfiKANLIK, MERKEZ VE ENST TÜLERDE ÇALIfiIRKEN YÜKSEK L SANS VE DOKTORA Ö REN M YAPANLARA UYGULANACAK ESASLAR (*) Amaç ve Kapsam Madde 1- Bu Esaslar n amac ; Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araflt

Detaylı

Tablo 2.1. Denetim Türleri. 2.1.Denetçilerin Statülerine Göre Denetim Türleri

Tablo 2.1. Denetim Türleri. 2.1.Denetçilerin Statülerine Göre Denetim Türleri 2 DENET M TÜRLER 2.DENET M TÜRLER Denetim türleri de iflik ölçütler alt nda s n fland r labilmektedir. En yayg n s n fland rma, denetimi kimin yapt na ve denetim sonunda elde edilmek istenen faydaya (denetim

Detaylı

Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler

Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler Uygulama Önerileri 59 Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler Uluslararas ç Denetim Meslekî Uygulama Standartlar ndan Standart 1110 un Yorumu lgili Standart 1110 Kurum çi Ba

Detaylı

MADDE 2 (1) Bu Yönetmelik, 20/6/2012 tarihli ve 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kapsamında yer alan işyerlerini kapsar.

MADDE 2 (1) Bu Yönetmelik, 20/6/2012 tarihli ve 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kapsamında yer alan işyerlerini kapsar. 18 Haziran 2013 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 28681 Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: İŞYERLERİNDE ACİL DURUMLAR HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1)

Detaylı

TEBLİĞ. c) Eğitim merkezi: Bakanlık tarafından kan bankacılığı ve transfüzyon tıbbı eğitimi vermek üzere yetkilendirilmiş kan hizmet birimini,

TEBLİĞ. c) Eğitim merkezi: Bakanlık tarafından kan bankacılığı ve transfüzyon tıbbı eğitimi vermek üzere yetkilendirilmiş kan hizmet birimini, 31 Aralık 2009 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 27449 (5. Mükerrer) TEBLİĞ Sağlık Bakanlığından: KAN HİZMET BİRİMLERİNDE GÖREV YAPACAK SAĞLIK PERSONELİNİN EĞİTİMİ VE SERTİFİKALANDIRILMASINA DAİR TEBLİĞ BİRİNCİ

Detaylı

TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*)

TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*) TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*) Amaç ve Kapsam Madde 1- Bu Yönetmelik, Türkiye Bilimsel

Detaylı

Girifl Marmara Üniversitesi Eczac l k Fakültesi Farmakoepidemiyoloji Araflt rma Birimi (MEFEB) Ecz. Neslihan Güleno lu

Girifl Marmara Üniversitesi Eczac l k Fakültesi Farmakoepidemiyoloji Araflt rma Birimi (MEFEB) Ecz. Neslihan Güleno lu G R fi Girifl Bu kitapç k Marmara Üniversitesi Eczac l k Fakültesi Farmakoepidemiyoloji Araflt rma Birimi (MEFEB) taraf ndan, befleri t bbi ürünlerin güvenlili inin izlenmesi ve de erlendirilmesi hakk

Detaylı

Uluslararas De erleme K lavuz Notu No. 13 Mülklerin Vergilendirilmesi için Toplu De erleme

Uluslararas De erleme K lavuz Notu No. 13 Mülklerin Vergilendirilmesi için Toplu De erleme Uluslararas De erleme K lavuz Notu No. 13 Mülklerin Vergilendirilmesi için Toplu De erleme 1.0. Girifl 1.1. Bu K lavuz Notunun amac ; Uluslararas De erleme Standartlar Komitesine (UDSK) üye tüm ülkelerde,

Detaylı

ÖZEL KARAMAN MÜMİNE HATUN HASTANESİ

ÖZEL KARAMAN MÜMİNE HATUN HASTANESİ HASTANEMİZ KOMİTE VE EKİPLERİN İŞLEYİŞ PROSEDÜRÜ 1.0 AMAÇ: Hastanedeki ekip, yönetim ekibi, komisyon ve komitelerin; hizmet kalite standartları ve kalite yönetim sistemine uygunluğunun ve devamlılığının

Detaylı

Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi. 4. Bas

Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi. 4. Bas 1 Prof. Dr. Yunus Kishal Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi Tekdüzen Hesap Sistemi ve Çözümlü Muhasebe Problemleri 4. Bas Tekdüzen Muhasebe Sistemi Uygulama Tebli leri

Detaylı

Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.11 De erlemelerin Gözden Geçirilmesi

Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.11 De erlemelerin Gözden Geçirilmesi K lavuz Notlar Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.11 De erlemelerin Gözden Geçirilmesi 1.0 Girifl 1.1 Bir de erlemenin gözden geçirilmesi, tarafs z bir hüküm ile bir De erleme Uzman n n çal flmas n

Detaylı

UÜ-SK ORGAN VE DOKU NAKLİ PROSEDÜRÜ

UÜ-SK ORGAN VE DOKU NAKLİ PROSEDÜRÜ Rev. No : 01 Rev.Tarihi : 13 Haziran 2012 1/ 1. Amaç: UÜ-SK da organ ve doku nakli hizmetlerinden yararlanacak hastaların ve/veya canlı vericilerinin başvuru kriterlerinin ve organ bekleme listelerine

Detaylı

KAMU İHALE KANUNUNA GÖRE İHALE EDİLEN PERSONEL ÇALIŞTIRILMASINA DAYALI HİZMET ALIMLARI KAPSAMINDA İSTİHDAM EDİLEN İŞÇİLERİN KIDEM TAZMİNATLARININ

KAMU İHALE KANUNUNA GÖRE İHALE EDİLEN PERSONEL ÇALIŞTIRILMASINA DAYALI HİZMET ALIMLARI KAPSAMINDA İSTİHDAM EDİLEN İŞÇİLERİN KIDEM TAZMİNATLARININ 8 Şubat 2015 PAZAR Resmî Gazete Sayı : 29261 YÖNETMELİK Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: KAMU İHALE KANUNUNA GÖRE İHALE EDİLEN PERSONEL ÇALIŞTIRILMASINA DAYALI HİZMET ALIMLARI KAPSAMINDA BİRİNCİ

Detaylı

(Bakanlık Makamının 26.02.2001 tarih ve 1832 sayılı Oluru ile yürürlüğe girmiştir. )

(Bakanlık Makamının 26.02.2001 tarih ve 1832 sayılı Oluru ile yürürlüğe girmiştir. ) BÖBREK NAKLİ MERKEZLERİ YÖNERGESİ (Bakanlık Makamının 26.02.2001 tarih ve 1832 sayılı Oluru ile yürürlüğe girmiştir. ) (Değişiklikler Bakanlık Makamının 20.12.2005 tarih ve 10802 sayılı Oluru ile yürürlüğe

Detaylı

Baflkanl n, Merkez : Türkiye Bilimsel ve Teknik Araflt rma Kurumu Baflkanl na ba l Marmara Araflt rma Merkezi ni (MAM),

Baflkanl n, Merkez : Türkiye Bilimsel ve Teknik Araflt rma Kurumu Baflkanl na ba l Marmara Araflt rma Merkezi ni (MAM), TÜRK YE B L MSEL VE TEKN K ARAfiTIRMA KURUMU YAYIN YÖNETMEL (*) B R NC BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tan mlar Amaç ve Kapsam Madde 1. Bu Yönetmelik ile; Baflkanl k, Merkez ve Enstitülere ait tüm yay nlar

Detaylı

MEVZUAT HİZMET KALİTE STANDARTLARI, HUKUKSAL SORUNLAR DR.YÜCE AYHAN

MEVZUAT HİZMET KALİTE STANDARTLARI, HUKUKSAL SORUNLAR DR.YÜCE AYHAN MEVZUAT HİZMET KALİTE STANDARTLARI, VE HUKUKSAL SORUNLAR DR.YÜCE AYHAN KAN VE KAN ÜRÜNLERİ KANUNU Kanun no:5624 Resmi Gazete :02.05.2007/26510 KAN VE KAN ÜRÜNLERİ KANUNU Genel Esaslar Madde 3-c Kan, kan

Detaylı

Belediyelerde e-arfliv Uygulamalar ile Dijitallefltirme Çal flmalar nda zlenmesi Gereken Yol Haritas

Belediyelerde e-arfliv Uygulamalar ile Dijitallefltirme Çal flmalar nda zlenmesi Gereken Yol Haritas Belediyelerde e-arfliv Uygulamalar ile Dijitallefltirme Çal flmalar nda zlenmesi Gereken Yol Haritas Uzman Zeynep Akdo an Ankara Üniversitesi, Türkiye, zsen@ankara.edu.tr, Prof. Dr. Fahrettin Özdemirci

Detaylı

ORHAN YILMAZ (*) B- 3095 SAYILI YASADA YAPILAN DE fi KL KLER:

ORHAN YILMAZ (*) B- 3095 SAYILI YASADA YAPILAN DE fi KL KLER: YASAL TEMERRÜT FA Z ORHAN YILMAZ (*) A- G R fi: Bilindi i üzere, gerek yasal kapital faizi ve gerekse yasal temerrüt faizi yönünden uygulanmas gereken hükümler, 19.12.1984 gün ve 18610 say l Resmi Gazete

Detaylı

2. Kapsam: Bu prosedür erişkin ve çocuk hastanın yoğun bakım ünitesine kabul edilmesinden taburcu edilmesine kadar yürütülen işlemleri kapsar.

2. Kapsam: Bu prosedür erişkin ve çocuk hastanın yoğun bakım ünitesine kabul edilmesinden taburcu edilmesine kadar yürütülen işlemleri kapsar. 1 / 5 1. Amaç: Bu prosedür, UÜ-SK da yaşam desteğine gerek duyan ve komadaki erişkin ve çocuk hastalara sunulacak yoğun bakım hizmetlerinin eşit, standart ve etkin bir şekilde yürütülmesini sağlamayı amaçlamaktadır.

Detaylı

T.C. EGE ÜNİVERSİTESİ URLA DENİZCİLİK MESLEK YÜKSEKOKULU STAJ YÖNERGESİ

T.C. EGE ÜNİVERSİTESİ URLA DENİZCİLİK MESLEK YÜKSEKOKULU STAJ YÖNERGESİ T.C. EGE ÜNİVERSİTESİ URLA DENİZCİLİK MESLEK YÜKSEKOKULU STAJ YÖNERGESİ Amaç Madde 1: Bu yönergenin amacı; Ege Üniversitesi Urla Denizcilik Meslek Yüksekokulu nda öğrenim gören öğrencilerin eğitim-öğretim

Detaylı

CROSSMATCH (ÇAPRAZ KARŞILAŞTIRMA TESTİ)

CROSSMATCH (ÇAPRAZ KARŞILAŞTIRMA TESTİ) CROSSMATCH (ÇAPRAZ KARŞILAŞTIRMA TESTİ) Dr. İhsan Karadoğan V. Ulusal Kan Merkezleri ve Transfüzyon Tıbbı Kongresi 18-22 Kasım 2012 Antalya 1111 1111 1111 1111 UYGULAMA BASİT YORUM SON DERECE KARMAŞIK

Detaylı

TIBBİ LABORATUVAR DENETİM FORMU

TIBBİ LABORATUVAR DENETİM FORMU Denetim Tarihi Ek-10 TIBBİ LABORATUVAR DENETİM FORMU Kurumun Bulunduğu İl Kurumun Adı Tıbbi Laboratuvarın Adı Ruhsat Tarihi ve Sayısı Tıbbi Laboratuvar Sahipliği Tıbbi Laboratuvarın Adresi Tıbbi Laboratuvarın

Detaylı

TETAŞ TÜRKİYE ELEKTRİK TİCARET VE TAAHHÜT A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

TETAŞ TÜRKİYE ELEKTRİK TİCARET VE TAAHHÜT A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TETAŞ TÜRKİYE ELEKTRİK TİCARET VE TAAHHÜT A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YÖNERGE 10 BÜTÇE YÖNERGESİ T E T A Ş TÜRKİYE ELEKTRİK TİCARET VE TAAHHÜT ANONİM ŞİRKETİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BÜTÇE YÖNERGESİ TÜRKİYE ELEKTRİK TİCARET

Detaylı

1. Konu. 2. Basitle tirilmi Tedbirler. 2.1. Basitle tirilmi Tedbirlerin Mahiyeti ve S n rlar

1. Konu. 2. Basitle tirilmi Tedbirler. 2.1. Basitle tirilmi Tedbirlerin Mahiyeti ve S n rlar Maliye Bakanl ndan: Mali Suçlar Ara t rma Kurulu Genel Tebli i (S ra No: 5) (Resmi Gazete nin 9 Nisan 2008 tarih ve 26842 say l nüshas nda yay mlanm t r) 1. Konu 9/1/2008 tarihli ve 26751 say l Resmî Gazete

Detaylı

YÖNETMELİK ANKARA ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİL EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

YÖNETMELİK ANKARA ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİL EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 24 Mart 2016 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 29663 YÖNETMELİK ANKARA ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİL EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin

Detaylı

4/B L S GORTALILARIN 1479 VE 5510 SAYILI KANUNLARA GÖRE YAfiLILIK, MALULLUK VE ÖLÜM AYLI INA HAK KAZANMA fiartlari

4/B L S GORTALILARIN 1479 VE 5510 SAYILI KANUNLARA GÖRE YAfiLILIK, MALULLUK VE ÖLÜM AYLI INA HAK KAZANMA fiartlari 4/B L S GORTALILARIN 1479 VE 5510 SAYILI KANUNLARA GÖRE YAfiLILIK, MALULLUK VE ÖLÜM AYLI INA HAK KAZANMA fiartlari Mustafa CER T* I. G R fi Bu yaz da 1479 say l yasaya göre yafll l l k, malullük ve ölüm

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ENGELLİLER DANIŞMA VE KOORDİNASYON YÖNETMELİĞİ (1) BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ENGELLİLER DANIŞMA VE KOORDİNASYON YÖNETMELİĞİ (1) BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ENGELLİLER DANIŞMA VE KOORDİNASYON YÖNETMELİĞİ (1) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (Değişik:RG-14/2/2014-28913) (1) Bu Yönetmeliğin amacı; yükseköğrenim

Detaylı

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL TESİSLERİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL TESİSLERİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL TESİSLERİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu Yönergenin amacı, İstanbul Üniversitesi Sosyal Tesislerinin kuruluşu ile çalışma usul

Detaylı

17-19 EYLÜL 2010 TARİHLERİ ARASINDA MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİN DE YAPILAN ADIM ÜNİVERSİTELERİ İDARİ GRUP TOPLANTI KARARLARI

17-19 EYLÜL 2010 TARİHLERİ ARASINDA MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİN DE YAPILAN ADIM ÜNİVERSİTELERİ İDARİ GRUP TOPLANTI KARARLARI 17-19 EYLÜL 2010 TARİHLERİ ARASINDA MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİN DE YAPILAN ADIM ÜNİVERSİTELERİ İDARİ GRUP TOPLANTI KARARLARI GENEL SEKRETERLER TOPLANTI TUTANAĞI 1-Bilginin elektronik ortamda paylaşımı

Detaylı

MUHASEBE, DENETİM VE DANIŞMANLIK İŞLETMELERİ İÇİN İŞYERİ, HİZMET VE KALİTE GÜVENCE İLKE VE ESASLARI HAKKINDA MECBURİ MESLEK KARARI

MUHASEBE, DENETİM VE DANIŞMANLIK İŞLETMELERİ İÇİN İŞYERİ, HİZMET VE KALİTE GÜVENCE İLKE VE ESASLARI HAKKINDA MECBURİ MESLEK KARARI MUHASEBE, DENETİM VE DANIŞMANLIK İŞLETMELERİ İÇİN İŞYERİ, HİZMET VE KALİTE GÜVENCE İLKE VE ESASLARI HAKKINDA MECBURİ MESLEK KARARI R.G. Tarihi : 13 Aralık 2013 R.G. Sayısı : 28850 TÜRMOB Türkiye Serbest

Detaylı

Gümrük Müsteşarlığından: GÜMRÜK GENEL TEBLİĞİ (ULUSLARARASI ANLAŞMALAR) (SERİ NO: 7)

Gümrük Müsteşarlığından: GÜMRÜK GENEL TEBLİĞİ (ULUSLARARASI ANLAŞMALAR) (SERİ NO: 7) 10 Nisan 2008 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 26843 TEBLİĞ Gümrük Müsteşarlığından: GÜMRÜK GENEL TEBLİĞİ (ULUSLARARASI ANLAŞMALAR) (SERİ NO: 7) Amaç MADDE 1 (1) Bu Tebliğin amacı, Türkiye ile Avrupa Topluluğu

Detaylı

MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ELEMANLARININ YURTİÇİ VE YURTDIŞI GÖREVLENDİRME YÖNERGESİ

MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ELEMANLARININ YURTİÇİ VE YURTDIŞI GÖREVLENDİRME YÖNERGESİ MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ELEMANLARININ YURTİÇİ VE YURTDIŞI GÖREVLENDİRME YÖNERGESİ MART 2016 MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ELEMANLARININ YURTİÇİ VE YURTDIŞI GÖREVLENDİRME YÖNERGESİ BİRİNCİ

Detaylı

ALANYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar

ALANYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar ALANYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu yönetmeliğin amacı, Alanya Belediyesi

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar ATILIM ÜNİVERSİTESİ KALİTE GÜVENCESİ YÖNERGESİ Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Madde 1 Bu Yönergenin amacı Atılım Üniversitesinin eğitim-öğretim ve araştırma faaliyetleri ile idarî

Detaylı

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Hmfl. Sevgili GÜREL Emekli, Ac badem Sa l k Grubu Ac badem Hastanesi, Merkezi Sterilizasyon Ünitesi, STANBUL e-posta: sgurkan@asg.com.tr H

Detaylı

1- Elektronik Defter ve Elektronik Fatura Zorunlulu u Kapsam na Giren Mükellefler

1- Elektronik Defter ve Elektronik Fatura Zorunlulu u Kapsam na Giren Mükellefler VERG S RKÜLER KONU NO: 2012/69 TAR H: 28.12.2012 Baz Mükellef Gruplar çin Elektronik Fatura Kullanma Ve Elektronik Defter Tutma Zorunlulu u Getirilmesine li kin 421 Seri Nolu Vergi Usul Kanunu Genel Tebli

Detaylı

Ödeme Gücü Olmayan Vatandaşların Tedavi Giderlerinin Yeşil Kart Verilerek Devlet Tarafından Karşılanması Hakkında Kanun

Ödeme Gücü Olmayan Vatandaşların Tedavi Giderlerinin Yeşil Kart Verilerek Devlet Tarafından Karşılanması Hakkında Kanun Ödeme Gücü Olmayan Vatandaşların Tedavi Giderlerinin Yeşil Kart Verilerek Devlet Tarafından Karşılanması Hakkında Kanun Tarihi:18.06.1992 Sayısı:3816 R.G. Tarihi:03.07.1992 R.G. Sayısı:21273 Kanun Numarası

Detaylı

Mutfak Robotu Kullanma K lavuzu BKK 2154

Mutfak Robotu Kullanma K lavuzu BKK 2154 Mutfak Robotu Kullanma K lavuzu BKK 2154 Ç NDEK LER 1 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 2 1 11 8 4 7 2 3 6 5 9 10 12 13 14 15 16 17 17A 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 1 2 3 4 5

Detaylı

BEBEK FORMÜLLERİ TEBLİĞİ

BEBEK FORMÜLLERİ TEBLİĞİ Amaç BEBEK FORMÜLLERİ TEBLİĞİ Yetki Kanunu: Türk Gıda Kodeksi Yönetmeliği Yayımlandığı R.Gazete :04.09.2008-26987 Tebliğ No: 2008/52 Bebek Formülleri Tebliğinde Değişiklik Yapılması Hakkında Tebliğ Yayımlandığı

Detaylı

Animasyon Tabanl Uygulamalar n Yeri ve Önemi

Animasyon Tabanl Uygulamalar n Yeri ve Önemi Otomasyon Sistemleri E itiminde Animasyon Tabanl Uygulamalar n Yeri ve Önemi Murat Ayaz Kocaeli Üniversitesi Teknik E itim Fakültesi, Elektrik E itimi Koray Erhan Kocaeli Üniversitesi, Teknoloji Fakültesi,

Detaylı

30 > 35. nsan Kaynaklar. > nsan Kaynaklar Yönetimi > Personel E itimleri > Personel Otomasyonu

30 > 35. nsan Kaynaklar. > nsan Kaynaklar Yönetimi > Personel E itimleri > Personel Otomasyonu 30 > 35 nsan Kaynaklar > nsan Kaynaklar Yönetimi > Personel E itimleri > Personel Otomasyonu > nsan Kaynaklar Personele Göre fl De il, fle Göre Personel. stanbul Büyükflehir Belediyesi, Personele Göre

Detaylı

KOOPERAT FLERDE MAL B LD R M NDE BULUNMA YÜKÜMLÜLÜ Ü( 1 )

KOOPERAT FLERDE MAL B LD R M NDE BULUNMA YÜKÜMLÜLÜ Ü( 1 ) KOOPERAT FLERDE MAL B LD R M NDE BULUNMA YÜKÜMLÜLÜ Ü( 1 ) Kadir ÖZDEM R* 1-G R fi 3628 say l Mal Bildiriminde Bulunulmas, Rüflvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanununun, Mal Bildiriminde Bulunacaklar bafll

Detaylı

SOSYAL GÜVENL K REHBER. SSK BAfiKANLI I

SOSYAL GÜVENL K REHBER. SSK BAfiKANLI I SOSYAL GÜVENL K REHBER Resul KURT SSK BAfiKANLI I Sigorta Müfettifli Hüseyin FIRAT SMMM SMMMO Baflkan Yard mc s MAYIS 2005 1 Yönetim Merkezi ve Yaz flma Adresi: SMMMO Kurtulufl Caddesi No: 152 Kurtulufl

Detaylı

YÖNETMELİK. c) Merkez (Hastane): Selçuk Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezini (Selçuklu Tıp Fakültesi Hastanesini),

YÖNETMELİK. c) Merkez (Hastane): Selçuk Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezini (Selçuklu Tıp Fakültesi Hastanesini), 31 Mart 2012 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 28250 Selçuk Üniversitesinden: YÖNETMELİK SELÇUK ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

İş Sağlığı İş Sağlığı nedir? Çağdaş İş Sağlığı anlayışı nedir?

İş Sağlığı İş Sağlığı nedir?    Çağdaş İş Sağlığı anlayışı nedir? İş Sağlığı İş sağlığı denilince, üretimi ve işyerini içine alan bir kavram düşünülmelidir. İşyerinde sağlıklı bir çalışma ortamı yoksa işçilerin sağlığından söz edilemez. İş Sağlığı nedir? Bütün çalışanların

Detaylı

Yatakl Tedavi Kurumlar Enfeksiyon Kontrol Yönetmeli i

Yatakl Tedavi Kurumlar Enfeksiyon Kontrol Yönetmeli i Hastane nfeksiyonlar Dergisi 2005; 9: 123-128 Hastane İnfeksiyonları Yatakl Tedavi Kurumlar Enfeksiyon Kontrol Yönetmeli i http://rega.basbakanlik.gov.tr/* * Bu yönetmelik T.C. Resmî Gazete 11 A ustos

Detaylı

Yeni Mali Yönetim ve Kontrol Sisteminde. İç Kontrol ve Ön Mali Kontrol

Yeni Mali Yönetim ve Kontrol Sisteminde. İç Kontrol ve Ön Mali Kontrol Yeni Mali Yönetim ve Kontrol Sisteminde İç Kontrol ve Ön Mali Kontrol İç Kontrol Tanımı İç kontrol; idarenin amaçlarına, belirlenmiş politikalara ve mevzuata uygun olarak faaliyetlerin etkili, ekonomik

Detaylı

Garanti Belgesi. Ürüne yetkisiz kifliler taraf ndan yap lan müdahalelerde ürüne verilmifl garanti sona erecektir.

Garanti Belgesi. Ürüne yetkisiz kifliler taraf ndan yap lan müdahalelerde ürüne verilmifl garanti sona erecektir. Garanti Belgesi BEKO taraf ndan verilen bu garanti, Hand Blender n normalin d fl nda kullan lmas ndan do acak ar zalar n giderilmesini kapsamad gibi, afla daki durumlarda garanti d fl d r: 1. Kullanma

Detaylı

TÜRK GIDA KODEKSİ HIZLI DONDURULMUŞ GIDALARIN DEPOLANMASI,

TÜRK GIDA KODEKSİ HIZLI DONDURULMUŞ GIDALARIN DEPOLANMASI, 18 Ekim 2014 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 29149 TEBLİĞ Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından: TÜRK GIDA KODEKSİ HIZLI DONDURULMUŞ GIDALARIN DEPOLANMASI, MUHAFAZASI VE TAŞINMASI SIRASINDA SICAKLIĞIN

Detaylı

4/A (SSK) S GORTALILARININ YAfiLILIK AYLI INA HAK KAZANMA KOfiULLARI

4/A (SSK) S GORTALILARININ YAfiLILIK AYLI INA HAK KAZANMA KOfiULLARI 4/A (SSK) S GORTALILARININ YAfiLILIK AYLI INA HAK KAZANMA KOfiULLARI Resul KURT* I. G R fi Ülkemizde 4447 say l Kanunla, emeklilikte köklü reformlar yap lm fl, ancak 4447 say l yasan n emeklilikte kademeli

Detaylı

TÜRK SİLÂHLI KUVVETLERİ HASTA BESLEME KANUNU

TÜRK SİLÂHLI KUVVETLERİ HASTA BESLEME KANUNU 10201 TÜRK SİLÂHLI KUVVETLERİ HASTA BESLEME KANUNU Kanun Numarası : 5715 Kabul Tarihi : 21/11/2007 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 4/12/2007 Sayı : 26720 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 47 Sayfa:

Detaylı

ÇALIŞAN SAĞLIĞI BİRİMİ İŞLEYİŞİ Hastanesi

ÇALIŞAN SAĞLIĞI BİRİMİ İŞLEYİŞİ Hastanesi KİHG/İŞL-005 19.08.2009 07.08.2012 2 1/8 GÜNCELLEME BİLGİLERİ Güncelleme Tarihi Güncelleme No Açıklama 11.11.2009 1 Belge içeriğinde ve belge numarasında değişiklik yapılması 07.08.2012 2 Komite, başlık,

Detaylı

İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ ENGELSİZ ÜNİVERSİTE KOORDİNATÖRLÜĞÜ VE ENGELLİ ÖĞRENCİ BİRİMİ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM

İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ ENGELSİZ ÜNİVERSİTE KOORDİNATÖRLÜĞÜ VE ENGELLİ ÖĞRENCİ BİRİMİ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ ENGELSİZ ÜNİVERSİTE KOORDİNATÖRLÜĞÜ VE ENGELLİ ÖĞRENCİ BİRİMİ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Genel Esaslar Amaç Madde 1- (1)Bu

Detaylı

Nüfus Planlaması Hizmetlerini Yürütecek Personelin Eğitimi. Görev, Yetki ve Sorumlulukları Hakkında Yönetmelik

Nüfus Planlaması Hizmetlerini Yürütecek Personelin Eğitimi. Görev, Yetki ve Sorumlulukları Hakkında Yönetmelik Nüfus Planlaması Hizmetlerini Yürütecek Personelin Eğitimi. Görev, Yetki ve Sorumlulukları Hakkında Yönetmelik Tarih:10 Eylül 1983 Sayısı : 507 10 Eylül 1983 Tarih ve 18161 Sayılı Resmi Gazetede yayınlanmıştır.

Detaylı

BYazan: SEMA ERDO AN. ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi. Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha

BYazan: SEMA ERDO AN. ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi. Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi Baflkent Üniversitesi T p Fakültesi Adana Eriflkin Kemik li i Nakil ve Hücresel Tedavi Merkezi, Türkiye

Detaylı

KDV BEYAN DÖNEM, TAKV M YILININ ÜÇER AYLIK DÖNEMLER OLAN MÜKELLEFLER

KDV BEYAN DÖNEM, TAKV M YILININ ÜÇER AYLIK DÖNEMLER OLAN MÜKELLEFLER KDV BEYAN DÖNEM, TAKV M YILININ ÜÇER AYLIK DÖNEMLER OLAN MÜKELLEFLER Bülent SEZG N* 1-G R fi Katma de er vergisinde vergilendirme dönemi, 3065 Say l Katma De- er Vergisi Kanununun 39 uncu maddesinin 1

Detaylı

Senato Tarihi: 13.08.2015 Karar No: 2015-114 ORDU ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ EĞİTİM VE SERTİFİKA PROGRAMLARI YÖNERGESİ

Senato Tarihi: 13.08.2015 Karar No: 2015-114 ORDU ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ EĞİTİM VE SERTİFİKA PROGRAMLARI YÖNERGESİ Senato Tarihi: 13.08.2015 Karar No: 2015-114 ORDU ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ EĞİTİM VE SERTİFİKA PROGRAMLARI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç

Detaylı

4691 SAYILI TEKNOLOJ GEL fit RME KANUNU 4691 SAYILI KANUN

4691 SAYILI TEKNOLOJ GEL fit RME KANUNU 4691 SAYILI KANUN 4691 SAYILI TEKNOLOJ GEL fit RME KANUNU 4691 SAYILI KANUN 253 4691 SAYILI TEKNOLOJ GEL fit RME KANUNU 5035 SAYILI KANUNDAK MADDES KANUN MADDES N N ESK fiekl KANUN MADDES N N YEN fiekl 49/7 Destek ve muafiyetler

Detaylı

GÖRÜfiLER. Uzm. Dr. Özlem Erman

GÖRÜfiLER. Uzm. Dr. Özlem Erman GÖRÜfiLER Uzm. Dr. Özlem Erman Son y llarda dünyadaki h zl teknolojik geliflmeye paralel olarak t p alan nda da h zl bir de iflim yaflanmakta, neredeyse her gün yeni tan, tedavi yöntemleri, yeni ilaçlar

Detaylı

Sermaye Piyasas nda Uluslararas De erleme Standartlar Hakk nda Tebli (Seri :VIII, No:45)

Sermaye Piyasas nda Uluslararas De erleme Standartlar Hakk nda Tebli (Seri :VIII, No:45) SMMMO MEVZUAT SER S 5 Sermaye Piyasas nda Uluslararas De erleme Standartlar Hakk nda Tebli (Seri :VIII, No:45) Dr. A. Bumin DO RUSÖZ Marmara Üniversitesi Mali Hukuk Ö retim Üyesi stanbul, Nisan 2006 1

Detaylı

SOSYAL GÜVENL K REFORMUNDA ASKERL K BORÇLANMASI

SOSYAL GÜVENL K REFORMUNDA ASKERL K BORÇLANMASI SOSYAL GÜVENL K REFORMUNDA ASKERL K BORÇLANMASI Resul KURT* I. G R fi 5510 say l Sosyal Sigortalar ve Genel Sa l k Sigortas Kanunu 16.06.2006 tarih ve 26200 say l Resmi Gazetede yay nlanm flt r. 5510 say

Detaylı

F inans sektörleri içinde sigortac l k sektörü tüm dünyada h zl bir büyüme

F inans sektörleri içinde sigortac l k sektörü tüm dünyada h zl bir büyüme S GORTA KOM SYON G DER BELGES mali ÇÖZÜM 171 Memifl KÜRK* I-G R fi: F inans sektörleri içinde sigortac l k sektörü tüm dünyada h zl bir büyüme göstermifltir. Geliflmifl ekonomilerde lokomotif rol üstlenen

Detaylı

Özelge: 4632 sayılı Kanunun Geçici 1. maddesi kapsamında vakıf/sandıklardan bireysel emeklilik sistemine yapılan aktarımlarda vergilendirme hk.

Özelge: 4632 sayılı Kanunun Geçici 1. maddesi kapsamında vakıf/sandıklardan bireysel emeklilik sistemine yapılan aktarımlarda vergilendirme hk. Özelge: 4632 sayılı Kanunun Geçici 1. maddesi kapsamında vakıf/sandıklardan bireysel emeklilik sistemine yapılan aktarımlarda vergilendirme hk. Sayı: 64597866-120[94-2014]-131 Tarih: 28/08/2014 T.C. GELİR

Detaylı

YÖNETMELĐK RAPOR DEĞERLENDĐRME KOMĐSYONLARININ TEŞEKKÜLÜ ĐLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELĐK

YÖNETMELĐK RAPOR DEĞERLENDĐRME KOMĐSYONLARININ TEŞEKKÜLÜ ĐLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELĐK 31 Aralık 2010 CUMA Resmî Gazete Sayı : 27802 Maliye Bakanlığından: YÖNETMELĐK RAPOR DEĞERLENDĐRME KOMĐSYONLARININ TEŞEKKÜLÜ ĐLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELĐK BĐRĐNCĐ BÖLÜM Amaç, Dayanak

Detaylı

YATAKLI TEDAVİ KURUMLARI ENFEKSİYON KONTROL YÖNETMELİĞİ

YATAKLI TEDAVİ KURUMLARI ENFEKSİYON KONTROL YÖNETMELİĞİ YATAKLI TEDAVİ KURUMLARI ENFEKSİYON KONTROL YÖNETMELİĞİ Yataklı Tedavi Kurumları Enfeksiyon Kontrol Yönetmeliği Resmi Gazete: 11 Ağustos 2005-25903 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç

Detaylı

AMME ALACAKLARI TAHS L USULÜ HAKKINDA KANUNU (6183) NUNDA YAPILAN DE fi KL KLER 6183 SAYILI A.A.T.U

AMME ALACAKLARI TAHS L USULÜ HAKKINDA KANUNU (6183) NUNDA YAPILAN DE fi KL KLER 6183 SAYILI A.A.T.U AMME ALACAKLARI TAHS L USULÜ HAKKINDA KANUNU (6183) NUNDA YAPILAN DE fi KL KLER 6183 SAYILI A.A.T.U 173 174 Hususi Ödeme fiekilleri: Madde 41- Maliye vekaletinin tayin edece i yerlerde, nev'ileri mezkur

Detaylı

İKİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Tanımlar ve İstisnalar

İKİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Tanımlar ve İstisnalar TÜRKİYE RADYO TELEVİZYON KURUMU AMBAR HİZMETLERİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR (Yönetim Kurulunun 20/05/2009 tarih ve 2009/191 sayılı Kararı) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Tanımlar ve İstisnalar Amaç MADDE 1

Detaylı

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü 07.03.2012 06:18

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü 07.03.2012 06:18 http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2012/03/201203... 1 of 5 6 Mart 2012 SALI Resmî Gazete Sayı : 28225 Atatürk Üniversitesinden: YÖNETMELİK ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ ASTROFİZİK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

Detaylı

Genel Yay n S ra No:148 2009/14 Cep Kitapl : XLV. Yay na Haz rlayan Av. Celal Ülgen - Av. Coflkun Ongun. Kapak Can Eren

Genel Yay n S ra No:148 2009/14 Cep Kitapl : XLV. Yay na Haz rlayan Av. Celal Ülgen - Av. Coflkun Ongun. Kapak Can Eren Genel Yay n S ra No:148 2009/14 Cep Kitapl : XLV ISBN No: 978-99-44-234-22-1 Yay na Haz rlayan Av. Celal Ülgen - Av. Coflkun Ongun Kapak Can Eren Tasar m / Uygulama Referans Ajans Tel: +90.212 347 32 47

Detaylı

Yay n No : 1665 Hukuk Dizisi : Bask - Ekim STANBUL

Yay n No : 1665 Hukuk Dizisi : Bask - Ekim STANBUL I HUKUK VE TEKN K BOYUTLARI LE ARAZ VE ARSA DÜZENLEMES Y. Müh. Celil TÜRK Yard. Doç. Dr. fi. fience TÜRK Yay n No : 1665 Hukuk Dizisi : 745 1. Bask - Ekim 2006 - STANBUL ISBN 975-295 - 560-6 Copyright

Detaylı

Giresun Üniversitesi Akademik Değerlendirme Ve Kalite Geliştirme Uygulama Yönergesi

Giresun Üniversitesi Akademik Değerlendirme Ve Kalite Geliştirme Uygulama Yönergesi Giresun Üniversitesi Akademik Değerlendirme Ve Kalite Geliştirme Uygulama Yönergesi Amaç Madde 1- Bu Yönergenin amacı; Giresun Üniversitesi'nin akademik değerlendirme ve kalite geliştirme ile stratejik

Detaylı

RADYASYONDAN KORUNMA UZMANLARI DERNEĞİ (RADKOR) NİN

RADYASYONDAN KORUNMA UZMANLARI DERNEĞİ (RADKOR) NİN RADYASYONDAN KORUNMA UZMANLARI DERNEĞİ (RADKOR) NİN Taslak Yönetmelik Hakkındaki Görüşleri Taslağın geneli üzerindeki görüş ve Teklif Yönetmelik Başlığında ; test, kontrol ve kalibrasyon ifadeleri kullanılmıştır.

Detaylı

AR-GE YETENE DE ERLEND R LMES ESASLARI (*)

AR-GE YETENE DE ERLEND R LMES ESASLARI (*) AR-GE YETENE DE ERLEND R LMES ESASLARI (*) Amaç Madde 1. Bu Esaslar, kurulufllar n teknolojik AR-GE yapma yetene inin TÜB TAK taraf ndan de erlendirilmesine iliflkin usul ve esaslar belirlemektedir. Kapsam

Detaylı

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ DERS GÖREVLENDİRME YÖNERGESİ

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ DERS GÖREVLENDİRME YÖNERGESİ YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ DERS GÖREVLENDİRME YÖNERGESİ İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER...i BİRİNCİ BÖLÜM...1 Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar...1 Amaç...1 Kapsam...1 Dayanak...1 Tanımlar...1 İKİNCİ BÖLÜM...2

Detaylı

PATOLOJİ DERNEKLERİ FEDERASYONU ETİK YÖNERGE TASLAĞI. GEREKÇE: TTB UDEK kararı gereğince, Federasyon Yönetim

PATOLOJİ DERNEKLERİ FEDERASYONU ETİK YÖNERGE TASLAĞI. GEREKÇE: TTB UDEK kararı gereğince, Federasyon Yönetim PATOLOJİ DERNEKLERİ FEDERASYONU ETİK YÖNERGE TASLAĞI GEREKÇE: TTB UDEK kararı gereğince, Federasyon Yönetim Kurulunun önerileri doğrultusunda bu çalışma yapılmıştır. GENEL KONULAR: Madde 1.Tanım: 1.1.

Detaylı

K EEE Yönetmeli ine Uygundur.

K EEE Yönetmeli ine Uygundur. K-8020 Bu ürün, çevreye sayg l modern tesislerde do aya zarar vermeden üretilmifltir. EEE Yönetmeli ine Uygundur. Garanti Belgesi Arçelik taraf ndan verilen bu garanti, Cam Blender n z n normalin d

Detaylı

2. Projelerle bütçe formatlar n bütünlefltirme

2. Projelerle bütçe formatlar n bütünlefltirme 2. Projelerle bütçe formatlar n bütünlefltirme Proje bütçesi haz rlarken dikkat edilmesi gereken üç aflama vard r. Bu aflamalar flunlard r: Kaynak belirleme ve bütçe tasla n n haz rlanmas Piyasa araflt

Detaylı

3 218 say l Serbest Bölgeler Kanunu nun 6 nc maddesinde 5084 say l

3 218 say l Serbest Bölgeler Kanunu nun 6 nc maddesinde 5084 say l SERBEST BÖLGELERDE KATMA DE ER VERG S Erkan GÜRBO A Gelirler Baflkontrolörü I- GENEL B LG : 3 218 say l Serbest Bölgeler Kanunu nun 6 nc maddesinde 5084 say l Kanun un 8 nci maddesi ile yap lan de ifliklik

Detaylı

G ünümüzde bir çok firma sat fllar n artt rmak amac yla çeflitli adlar (Sat fl

G ünümüzde bir çok firma sat fllar n artt rmak amac yla çeflitli adlar (Sat fl 220 ÇEfi TL ADLARLA ÖDENEN C RO PR MLER N N VERG SEL BOYUTLARI Fatih GÜNDÜZ* I-G R fi G ünümüzde bir çok firma sat fllar n artt rmak amac yla çeflitli adlar (Sat fl Primi,Has lat Primi, Y l Sonu skontosu)

Detaylı

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ LİSANS DÜZEYİNDEKİ PROGRAMLAR ARASINDA ÇİFT ANADAL (ÇAP) ve YANDAL PROGRAMI YÖNERGESİ

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ LİSANS DÜZEYİNDEKİ PROGRAMLAR ARASINDA ÇİFT ANADAL (ÇAP) ve YANDAL PROGRAMI YÖNERGESİ SAKARYA ÜNİVERSİTESİ LİSANS DÜZEYİNDEKİ PROGRAMLAR ARASINDA ÇİFT ANADAL (ÇAP) ve YANDAL PROGRAMI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 Bu yönergenin amacı, Sakarya Üniversitesi

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETİM KANUNU

YÜKSEKÖĞRETİM KANUNU YÜKSEKÖĞRETİM KANUNU Kanun Numarası : 2547 Kabul Tarihi : 4/11/1981 Yayımlandığı R. Gazete : Tarih : 6/11/1981 Sayı : 17506 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 21 Sayfa : 3 * * * Bu Kanunun yürürlükte

Detaylı

TEBLİĞ TÜRK GIDA KODEKSİ SİYAH ÇAY TEBLİĞİ (TEBLİĞ NO: 2008/42)

TEBLİĞ TÜRK GIDA KODEKSİ SİYAH ÇAY TEBLİĞİ (TEBLİĞ NO: 2008/42) 12 Ağustos 2008 SALI Resmî Gazete Sayı : 26965 Tarım ve Köyişleri Bakanlığından: TEBLİĞ TÜRK GIDA KODEKSİ SİYAH ÇAY TEBLİĞİ (TEBLİĞ NO: 2008/42) Amaç MADDE 1 (1) Bu Tebliğin amacı; siyah çayın tekniğine

Detaylı

Uygulama Önerisi 2120.A1-3: Üç Ayl k Finansal Raporlama, Özel Durum Aç klamalar ve Yönetim Onaylar Konusunda ç Denetçinin Rolü

Uygulama Önerisi 2120.A1-3: Üç Ayl k Finansal Raporlama, Özel Durum Aç klamalar ve Yönetim Onaylar Konusunda ç Denetçinin Rolü Uygulama Önerileri 229 Uygulama Önerisi 2120.A1-3: Üç Ayl k Finansal Raporlama, Özel Durum Aç klamalar ve Yönetim Onaylar Konusunda ç Denetçinin Rolü Uluslararas ç Denetim Meslekî Uygulama Standartlar

Detaylı

MADDE 3 (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 14 ve 49 uncu maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.

MADDE 3 (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 14 ve 49 uncu maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır. AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU EĞİTİM, ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı Ağrı İbrahim Çeçen

Detaylı

T.C. BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Genel Sekreterlik KÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON DAİRE BAŞKANLIĞINA

T.C. BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Genel Sekreterlik KÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON DAİRE BAŞKANLIĞINA Evrak Tarih ve Sayısı: 14/04/2015-15755 T.C. BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Genel Sekreterlik *BD856308231* Sayı : 47334775/045.03/ Konu : İmza Yetkileri Yönergesi KÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON DAİRE BAŞKANLIĞINA

Detaylı

Sosyal Riski azaltma Projesi Kapsamında Şartlı Nakit Transferi Uygulaması Genelgesi 2004 / 64

Sosyal Riski azaltma Projesi Kapsamında Şartlı Nakit Transferi Uygulaması Genelgesi 2004 / 64 Sosyal Riski azaltma Projesi Kapsamında Genelgesi 2004 / 64 Tarihi:03.05.2004 Sayısı:2004/64-1838 SAĞLIK BAKANLIĞI Ana Çocuk Sağlığı ve Aile Planlaması Genel Müdürlüğü ANKARA 03/05/2004 Sayı : B100ACS0140000-9216/1853

Detaylı

ARCHİ DANIŞMANLIK VE GAYRİMENKUL DEĞERLEME A.Ş. KALİTE GÜVENCE SİSTEMİ, GÖZDEN GEÇİRME RAPORU. Sayfa 1 / 7

ARCHİ DANIŞMANLIK VE GAYRİMENKUL DEĞERLEME A.Ş. KALİTE GÜVENCE SİSTEMİ, GÖZDEN GEÇİRME RAPORU. Sayfa 1 / 7 ARCHİ DANIŞMANLIK VE GAYRİMENKUL DEĞERLEME A.Ş. KALİTE GÜVENCE SİSTEMİ, GÖZDEN GEÇİRME RAPORU 2015 Sayfa 1 / 7 10 Ocak 2016 ARCHİ DANIŞMANLIK VE GAYRİMENKUL DEĞERLEME A.Ş. 2015 YILI KALİTE GÜVENCE SİSTEMİ,

Detaylı

MOTORLU TAfiIT SÜRÜCÜLER KURSLARINDA KATMA DE ER VERG S N DO URAN OLAY

MOTORLU TAfiIT SÜRÜCÜLER KURSLARINDA KATMA DE ER VERG S N DO URAN OLAY MOTORLU TAfiIT SÜRÜCÜLER KURSLARINDA KATMA DE ER VERG S N DO URAN OLAY brahim ERCAN * 1- GENEL B LG : Motorlu tafl t sürücüleri kurslar, 5580 say l Özel Ö retim Kurumlar Kanunu kapsam nda motorlu tafl

Detaylı

EEE Yönetmeli ine Uygundur.

EEE Yönetmeli ine Uygundur. Bu ürün, çevreye sayg l modern tesislerde do aya zarar vermeden üretilmifltir. EEE Yönetmeli ine Uygundur. Garanti Belgesi Arçelik taraf ndan verilen bu garanti, Cam Kapl Mutfak Robotu nun normalin

Detaylı

ARAMALI VERG NCELEMES NDE SÜRE. Adalet ilkin devletten gelmelidir Çünkü hukuk, devletin toplumsal düzenidir.

ARAMALI VERG NCELEMES NDE SÜRE. Adalet ilkin devletten gelmelidir Çünkü hukuk, devletin toplumsal düzenidir. ARAMALI VERG NCELEMES NDE SÜRE Adalet ilkin devletten gelmelidir Çünkü hukuk, devletin toplumsal düzenidir. ARISTO 88 ARAMALI VERG NCELEMES NDE SÜRE 1. KONU 213 say l Vergi Usul Kanunu nun (VUK) 142, 143,

Detaylı

LE LG L YÖNETMEL KLER N DE ERLEND R LMES TOPLANTISI YAPILDI

LE LG L YÖNETMEL KLER N DE ERLEND R LMES TOPLANTISI YAPILDI Haberler 4857 SAYILI fi KANUNU LE LG L YÖNETMEL KLER N DE ERLEND R LMES TOPLANTISI YAPILDI 14 May s 2004 tarihinde Sendikam z Binas Mesut Erez Konferans Salonunda 4857 Say l fl Kanunu le lgili Yönetmeliklerin

Detaylı

GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ YAZ OKULU YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM

GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ YAZ OKULU YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ YAZ OKULU YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM MADDE 1 (1) Bu Yönergenin amacı, Gaziosmanpaşa Üniversitesi bünyesinde yaz okulunda uygulanacak olan

Detaylı

ÇANAKKALE BELEDİYESİ VETERİNER İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

ÇANAKKALE BELEDİYESİ VETERİNER İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar ÇANAKKALE BELEDİYESİ VETERİNER İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1)Bu Yönergenin amacı; Veteriner İşleri Müdürlüğü

Detaylı

KARTELLERĐN ORTAYA ÇIKARILMASI AMACIYLA AKTĐF ĐŞBĐRLĐĞĐ YAPILMASINA DAĐR YÖNETMELĐK

KARTELLERĐN ORTAYA ÇIKARILMASI AMACIYLA AKTĐF ĐŞBĐRLĐĞĐ YAPILMASINA DAĐR YÖNETMELĐK KARTELLERĐN ORTAYA ÇIKARILMASI AMACIYLA AKTĐF ĐŞBĐRLĐĞĐ YAPILMASINA DAĐR YÖNETMELĐK Genel Gerekçe (1) 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanunun (Kanun) 16 ncı maddesinin altıncı fıkrasında, Kanuna

Detaylı

ELEKTRONĐK TĐCARETĐN DÜZENLENMESĐ KANUNU 1 MAYIS 2015 TE YÜRÜRLÜĞE GĐRDĐ

ELEKTRONĐK TĐCARETĐN DÜZENLENMESĐ KANUNU 1 MAYIS 2015 TE YÜRÜRLÜĞE GĐRDĐ 30.04.2015 ELEKTRONĐK TĐCARETĐN DÜZENLENMESĐ KANUNU 1 MAYIS 2015 TE YÜRÜRLÜĞE GĐRDĐ 20 SORUDA YENĐ KANUN: 1. Kanun ne zaman yürürlüğe girmektedir? 23 Ekim 2014 tarihinde Resmi Gazete de yayımlanan Kanun;

Detaylı

Afyon Kocatepe Üniversitesi Yabancı Dil Hazırlık Sınıfı Eğitim-Öğretim

Afyon Kocatepe Üniversitesi Yabancı Dil Hazırlık Sınıfı Eğitim-Öğretim Afyon Kocatepe Üniversitesi Yabancı Dil Hazırlık Sınıfı Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği Amaç Madde 1 Bu Yönetmeliğin amacı, Afyon Kocatepe Üniversitesi zorunlu yabancı dil hazırlık sınıfının eğitim-öğretim

Detaylı

Haz rl k Mavi Kare Reklamc l k (0212) 266 55 31. Bask Nak fl Ofset (0212) 613 87 37

Haz rl k Mavi Kare Reklamc l k (0212) 266 55 31. Bask Nak fl Ofset (0212) 613 87 37 Türkiye Kan Merkezleri ve Transfüzyon Derne i Ba dat Cad. Kumbarac lar Ç kmaz Birlik Apt. B Blk. No:16/24 Feneryolu 34724 Kad köy / stanbul Tel: (0216) 414 44 17 (pbx) Faks: (0216) 414 44 19 Web: www.kmtd.org.tr

Detaylı