ULUSAL KAN VE KAN ÜRÜNLER REHBER

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ULUSAL KAN VE KAN ÜRÜNLER REHBER"

Transkript

1 ULUSAL KAN VE KAN ÜRÜNLER REHBER ULUSAL KAN VE KAN ÜRÜNLER REHBER

2 ULUSAL KAN ve KAN ÜRÜNLER REHBER 2011

3 Türkiye Kan Merkezleri ve Transfüzyon Derne i Ba dat Cad. Kumbarac lar Ç kmaz Birlik Apt. B Blk. Nu:16/24 Feneryolu Kad köy / stanbul Tel: (0216) (pbx) Faks: (0216) A : E-posta: Türkiye Kan Merkezleri Transfüzyon Derne i taraf ndan adet bast r lm flt r. Ücretsizdir. Haz rlayan Mavikare Reklamc l k ve Tan t m Hizm. Tic. Ltd. fiti Bas m Yeri Çesa Bas m Hizmetleri Bas m Tarihi Haziran 2011

4 Ç N D E K L E R TANIMLAMALAR KISALTMALAR KISIM A Mevzuat Bölüm Kan ve Kan Ürünleriyle lgili Ulusal Mevzuat A1.1. Kanun A Kan ve Kan Ürünleri Kanunu A1.2. Yönetmelik A Kan ve Kan Ürünleri Yönetmeli i EK - 1 Ruhsat Baflvurusu çin Gerekli Bilgi ve Belgeler EK - 2 Hizmet Birimleri çin Ruhsat Baflvuru Formu RBF-REV 00 EK - 2AHizmet Birimi Ruhsat Baflvuru Formunun Doldurulmas na liflkin K lavuz EK - 3 Geçici Ruhsat Baflvurusu çin Gerekli Bilgi ve Belgeler EK - 4 Kan Ba flç s ndan Al nmas ve Ba flç ya Verilmesi Gereken Bilgiler EK - 5 Kan Ba flç lar n n Uygunluk Ölçütleri EK - 6 Kay tlar n Saklanmas EK - 7 zlenebilirlik çin Veri Kayd A.1.3. Genelgeler A Zorunlu Kan Temini Genelgesi A Transfüzyon Komitesi Çal flma Esaslar ve Görevleri Hakk ndaki Bakanl k Genelgesi EK - 1 Transfüzyon Komitesi Kurulufl Amac EK - 2 Çal flma Esaslar ve Görevleri KISIM B. Kan Hizmet Birimleri Bölüm Tan m ve Faaliyetler B1.1. Bölge Kan Merkezlerinin (BKM) Tan m ve Faaliyetleri B1.1.1 Tan m B1.1.2 Faaliyetler B Çal flma Alan B Kan Toplama / Ba fl B flleyifl B Transfüzyon Merkezleriyle Ba lant B Kay tlar - 3 -

5 B Bilgilendirme B Kalite Sistemi B Araflt rma Gelifltirme (AR - GE) B Di er B1.2. Kan Ba fl Merkezlerinin (KBM) Tan m ve Faaliyetleri B1.2.1 Tan m B1.2.2 Faaliyetler B1.3. Transfüzyon Merkezlerinin (TM) Tan m ve Faaliyetleri B1.3.1 Tan m B1.3.2 Faaliyetler B Çal flma Alan B Kan Toplama / Ba fl B flleyifl B BKM ile Ba lant B Kay tlar B Bilgilendirme B Kalite Sistemi B Çal flma Saatleri EK B1.1 Transfüzyon Merkezleri ile Bölge Kan Merkezi Aras nda Kan-Kan Bileflenleri Temini ile lgili Sözleflme EK B1.2 Süreli Bölge Kan Merkezleri Aras nda Kan ve Kan Bileflenleri Temini ile lgili Sözleflme EK B1.3 TM nin Kritik Stok Seviye Belirleme Ölçütleri ve Kritik Stok Seviyesinin Takibi ile lgili fl Ak fl 2. Bölüm Fizik Yap ve Bölümler B2.1 BKM fllevsel Birimleri B2.1.1 dari Birim B2.1.2 Kan Ba fl Birimi B2.1.3 Laboratuvarlar B2.1.4 Kan Bilefleni Haz rlama Bölümü B2.1.5 Kan Bileflenleri Da t m Bölümü B2.1.6 Teknik Hizmetler B2.1.7 Depolar B2.1.8 Arflivler B2.1.9 Di er Bölümler B2.2 KBM fllevsel Birimleri B2.2.1 dari Birim B2.2.2 Kan Ba fl Birimi B2.2.3 Gezici Ekipler B2.2.4 Arflivler - 4 -

6 B2.2.5 Depolar B2.2.6 Di er Bölümler B2.3 TM fllevsel Birimleri B2.3.1 dari Birim B2.3.2 Laboratuvar B2.3.3 Kan Deposu B2.3.4 Kan Bileflenleri Da t m Bölümü B2.3.5 Depolar B2.3.6 Arflivler B2.3.7 Kan Ba fl Birimi B2.3.8 Di er Bölümler 3. Bölüm Donan m, Cihaz, Araç ve Gereçler B3.1 BKM nin Donan m B3.1.1 Kan Ba fl Salonu B3.1.2 Laboratuvar (Tarama - Gruplama - Do rulama) B3.1.3 Kalite Kontrol Laboratuvar B3.1.4 Kan Bilefleni Haz rlama Bölümü B3.2 KBM nin Donan m B3.2.1 Gezici Ekiplerin Donan m B3.3 TM nin Donan m 4. Bölüm Personel B4.1 Hizmet Birimi Sorumlusu B4.1.1 Hizmet Birimi Sorumlusunun Görevleri B BKM Hizmet Birimi Sorumlusu B KBM Hizmet Birimi Sorumlusu B TM Hizmet Birimi Sorumlusu B4.1.2 Hizmet Birimi Sorumlusunun Nitelikleri B BKM B KBM B TM B4.2 Hizmet Birimi Personeli B4.2.1 Laboratuvar Yöneticisi B Laboratuvar Yöneticisinin Görevleri B Laboratuvar Yöneticisinin Nitelikleri B4.2.2 Doktor B Doktorun Görevleri B Doktorun Nitelikleri ve Sorumluluklar B4.2.3 Kalite Yönetimi Sorumlusu B Kalite Yönetimi Sorumlusunun Görevleri B Kalite Yönetimi Sorumlusunun Nitelikleri - 5 -

7 ve Sorumluluklar B4.2.4 Kalite Kontrol Teknikeri B Kalite Kontrol Teknikerinin Görevleri B Kalite Kontrol Teknikerinin Nitelikleri ve Sorumluluklar B4.2.5 Laboratuvar Teknikeri B Laboratuvar Teknikerinin Görevleri B Laboratuvar Teknikerinin Nitelikleri ve Sorumluluklar B4.2.6 Biyomedikal Teknikeri B Biyomedikal Teknikerinin Görevleri B Biyomedikal Teknikerinin Nitelikleri ve Sorumluluklar B4.2.7 Bilgisayar Teknikeri B Bilgisayar Teknikerinin Görevleri B Bilgisayar Teknikerinin Nitelikleri ve Sorumluluklar B4.2.8 Teknisyen B Teknisyenin Görevleri B Teknisyenin Nitelikleri ve Sorumluluklar B4.2.9 Flebotomist B Flebotomistin Görevleri B Flebotomistin Nitelikleri ve Sorumluluklar B Kan Ba flç s Kazan m Personeli B Kan Ba flç s Kazan m Personelinin Görevleri B Kan Ba flç s Kazan m Personelinin Nitelikleri ve Sorumluluklar 5. Bölüm Denetim B Nisan 2007 Tarih ve 5624 Say l Kan ve Kan Ürünleri Kanunu, Dördüncü Bölüm, Denetimle lgili Maddeleri EK B5.1 Bölge Kan Merkezi Denetleme Formu EK B5.2 Kan Ba fl Merkezi Denetleme Formu EK B5.3 Transfüzyon Merkezi Denetleme Formu KISIM C. Kan Hizmet Birimleri çin Kalite Sistemi Bölüm Kalite Sistemi C1.1 Girifl C1.2 Kalite Yönetimi ve Süreç Kontrolü C1.2.1 Kalite Güvencesi C1.2.2 De ifliklik Kontrolü - 6 -

8 C1.3 Personel ve Organizasyon C1.3.1 Görev ve Sorumluluklar C1.3.2 E itim ve Yetkinli in De erlendirilmesi C1.4 Hizmet Birimi Mekanlar C1.4.1 flleme ve Saklama Alanlar C1.4.2 Gezici Birimler C1.5 Donan m, Araç ve Gereçler C1.6 Dokümantasyon (Belge Yönetimi) C1.6.1 Bilgi fllem Sistemleri C1.7 Ba fl fllemi C1.7.1 Kan n Toplanmas C1.8 flleme C1.8.1 Ara Saklama ve Nakil C1.8.2 Kan Bileflenlerinin fllenmesi C1.8.3 Bileflenlerin Gama Ifl n ile Ifl nlanmas C1.8.4 Etiketleme C1.8.5 Kan Bileflenlerinin Kullan ma Sunulmas C1.9 Saklama ve Da t m C1.9.1 Saklama C1.9.2 Da t m C1.10 Hizmet Birimi Güvenli i (Biyogüvenlik de dahil) C1.11 Kalitenin zlenmesi C1.12 Kalite Kontrol C Mikrobiyolojik Tarama Testleri C mmünohematolojik Testler C1.13 Sözleflme Yönetimi C1.14 Sapmalar, fiikayetler, stenmeyen Ciddi Olay ve Etkiler, Geri Ça rma, Düzeltici ve Önleyici Faaliyetler C Sapmalar C fiikayetler, stenmeyen Ciddi Olay ve Etkiler C Kan Bileflenlerinin Geri Ça r lmas C Düzeltici ve Önleyici Faaliyetler C1.15 Özdenetim, Tetkikler ve yilefltirmeler 2. Bölüm Donan m Kontrolü C2.1 Gereklilikler C2.2 Donan m Performans De erlendirmesi C2.3 Validasyon Uygulamalar C2.4 Donan m Test Sonuçlar n n zlenmesi C2.5 Donan m Kontrollerinde Asgari Gereklilikler 3. Bölüm Veri flleme Sistemleri

9 C3.1 Genel Ölçütler C3.2 Bilgi Sistemi Dokümantasyonu C3.3 Bilgi Sisteminin Test Edilmesi C3.4 Bilgi Sisteminin Bak m C3.5 Bilgi Sistemi Kalite Güvencesi 4. Bölüm Kay t Tutma C4.1 Kay t Türleri C4.2 Kay tlar n Genel Özellikleri C4.3 Hizmet Birimlerine Özel Kay tlar C4.3.1 BKM indeki Kay tlar C Acil Olarak Düzeltme Gerektiren Kalite Kontrol Kay tlar C statistiksel Olarak zlenmesi Gereken Sonuç Kay tlar C4.3.2 TM ndeki Kay tlar C4.4. Kay tlara Ait Verilerin Yay mlanmas KISIM D. Kan Ba flç s Seçimi ve zlemi Bölüm Ba flç Seçiminde Maksat ve Genel lkeler D1.1 Tan mlar D1.2 Amaç D1.3 Temel lkeler 2. Bölüm Kan Ba fl nda Yap lmas Gerekenler D2.1 Kan ve Kan Bilefleni Ba fllayacak Olanlar n Bilgilendirilmesi D2.2 Ba flç Kimli inin Belirlenmesi D2.3 Ba flç n n Kan Ba flc s Sorgulama Formunu Doldurmas D2.4 Ba flç mzas 3. Bölüm Kan Ba flç s Seçimi D3.1 Ba flç ya Ait Genel Bilgilerin De erlendirilmesi D3.1.1 Kan Ba fl Yafl Aral D3.1.2 Ba fl S kl D3.1.3 Meslekler ve U rafl lar D3.2 Kan Ba flç s Sorgulama Formunun De erlendirilmesi D3.3 Ba flç n n Hayati Bulgular n n De erlendirilmesi 4. Bölüm Ba flç lar n Anamnezi D4.1 Ba flç n n Ret Edilmesi D4.1.1 Kal c Ret Gerektiren Durumlar D4.1.2 Kiflinin Sa l na Göre De erlendirilerek Kal c Ret Verilebilecek Durumlar D4.1.3 Tan mlanm fl Bir Zaman Aral çin - 8 -

10 Geçici Ret Gerektiren Durumlar D4.2 Co rafi Risk Bölgeleri D4.3 laç Kullan m ve Geçici Ret Süreleri D4.4 Afl lanma ve Temas Durumunda Geçici Ret Süreleri 5. Bölüm Aferez Ba fl D5.1 Genel D5.2 Ba fl S kl ve Al nacak En Fazla Eritrosit ve Plazma Miktarlar D5.3 Plazmaferez Ba flç lar çin Ek Gereklilikler D5.4 Sitaferez Ba flç lar çin Ek Gereklilikler D5.5 Bir Ünite Eritrosit Aferezi çin Gereklilikler (Tek bafl na ya da plazma ve/veya trombosit ile birlikte) D5.6 ki Ünite Eritrosit Aferezi çin Gereklilikler D5.7 Tasarlanm fl ve Yönlendirilmifl Ba fllar D5.8 Otolog Ba fl 6. Bölüm Kan Ba flç s Bilgilendirme, Kay t ve Sorgulama Formu D6.1 Kan Ba flç s Bilgilendirme Formu EK D6.1 Ba flç Kay t Formu EK D6.2 Ba flç Sorgulama Formu 7. Bölüm Kan Alma D7.1 Mekan Seçimi D7.2 Sa l k ve Güvenikle lgili Etkenler D7.3 Kan n Al nmas D7.4 Etiketleme D7.5 Kay tlar D7.6 Kan Alma Kay tlar D7.7 Kan Torbalar n n Özellikleri ve ncelenmesi D7.8 Damara Girilecek Bölgenin Haz rlanmas D7.9 Damara Girme fllemi D7.10 Kan Örne inin Toplanmas D7.11 Kan Ba fl Süreci D7.12 Antikoagulasyonun Sa lanmas D7.13 Kan Ak fl ve Kan Al m Süresi D7.14 Kan Hacmi Takibi D7.15 Ba fl n Sonland r lmas D7.16 Ba fl Sonras Ba flç n n Bilgilendirilmesi 8. Bölüm Ba flç Reaksiyonlar D8.1 Kan Alma ile liflkili Reaksiyon Çeflitleri D8.2 Reaksiyonlar n Tedavisi D8.3 Reaksiyonlar ile lgili Kay tlar - 9 -

11 D8.4 Önlemler D8.5 Ba flç n n Bilgilendirilmesi KISIM E. Kan Bileflenleri Bölüm Tam Kan E1.1 Tan m E1.2 Özellikler E1.3 Haz rlama Yöntemleri E1.4 Etiketleme E1.5 Saklama Koflullar E1.6 Kalite Kontrol E1.7 Tafl ma E1.8 Kullan m Endikasyonlar E1.9 Kullan m Uyar lar E1.10 Yan Etkiler 2. Bölüm Eritrosit Süspansiyonu E2.1 Tan m E2.2 Özellikler E2.3 Haz rlama Yöntemleri E2.4 Etiketleme E2.5 Saklama Koflullar E2.6 Kalite Kontrol E2.7 Tafl ma E2.8 Kullan m Endikasyonlar E2.9 Kullan m Uyar lar E2.10 Yan Etkiler 3. Bölüm Buffy Coat Uzaklaflt r lm fl Eritrosit Süspansiyonlar E3.1 Tan m E3.2 Özellikler E3.3 Haz rlama Yöntemleri E3.4 Etiketleme E3.5 Saklama Koflullar E3.6 Kalite Kontrol E3.7 Tafl ma E3.8 Kullan m Endikasyonlar E3.9 Kullan m Uyar lar E3.10 Yan Etkiler 4. Bölüm Ek Solüsyonlu (Çözeltili) Eritrosit Süspansiyonlar E4.1 Tan m E4.2 Özellikler

12 E4.3 Haz rlama Yöntemleri E4.4 Etiketleme E4.5 Saklama Koflullar E4.6 Kalite Kontrol E4.7 Tafl ma E4.8 Kullan m Endikasyonlar E4.9 Kullan m Uyar lar E4.10 Yan Etkiler 5. Bölüm Ek Çözeltili Buffy Coat Uzaklaflt r lm fl Eritrosit Süspansiyonu E5.1 Tan m E5.2 Özellikler E5.3 Haz rlama Yöntemleri E5.4 Etiketleme E5.5 Saklama Koflullar E5.6 Kalite Kontrol E5.7 Tafl ma E5.8 Kullan m Endikasyonlar E5.9 Kullan m Uyar lar E5.10 Yan Etkiler 6. Bölüm Y kanm fl Eritrosit Süspansiyonu E6.1 Tan m E6.2 Özellikler E6.3 Haz rlama Yöntemleri E6.4 Etiketleme E6.5 Saklama Koflullar E6.6 Kalite Kontrol E6.7 Tafl ma E6.8 Kullan m Endikasyonlar E6.9 Kullan m Uyar lar E6.10 Yan Etkiler 7. Bölüm Lökositi Azalt lm fl Eritrosit Süspansiyonu E7.1 Tan m E7.2 Özellikler E7.3 Haz rlama Yöntemleri E7.4 Etiketleme E7.5 Saklama Koflullar E7.6 Kalite Kontrol E7.7 Tafl ma E7.8 Kullan m Endikasyonlar E7.9 Kullan m Uyar lar

13 E7.10 Yan Etkiler 8. Bölüm Eritrosit Süspansiyonu: Aferez E8.1 Tan m E8.2 Özellikler E8.3 Haz rlama Yöntemleri E8.4 Etiketleme E8.5 Saklama Koflullar E8.6 Kalite Kontrol E8.7 Tafl ma E8.8 Kullan m Endikasyonlar E8.9 Kullan m Uyar lar E8.10 Yan Etkiler 9. Bölüm Trombosit Süspansiyonu: Tam Kandan E9.1 Tan m E9.2 Özellikler E9.3 Haz rlama Yöntemleri E9.4 Etiketleme E9.5 Saklama Koflullar E9.6 Kalite Kontrol E9.7 Tafl ma E9.8 Kullan m Endikasyonlar E9.9 Kullan m Uyar lar E9.10 Yan Etkiler 10. Bölüm Trombosit Süspansiyonu: Aferez E10.1 Tan m E10.2 Özellikler E10.3 Haz rlama Yöntemleri E10.4 Etiketleme E10.5 Saklama Koflullar E10.6 Kalite Kontrol E10.7 Tafl ma E10.8 Kullan m Endikasyonlar E10.9 Kullan m Uyar lar E10.10 Yan Etkiler 11. Bölüm Taze Donmufl Plazma (TDP) E11.1 Tan m E11.2 Özellikler E11.3 Haz rlama Yöntemleri E Tam Kandan E Aferez Yoluyla

14 E11.4 Etiketleme E11.5 Saklama Koflullar E11.6 Kalite Kontrol E11.7 Tafl ma E11.8 Kullan m Endikasyonlar E11.9 Kullan m Uyar lar E11.10 Yan Etkiler 12. Bölüm Kriyopresipitat E12.1 Tan m E12.2 Özellikler E12.3 Haz rlama Yöntemleri E Küçük Havuz Haz rlama E12.4 Etiketleme E12.5 Saklama Koflullar E12.6 Kalite Kontrol E12.7 Tafl ma E12.8 Kullan m Endikasyonlar E12.9 Kullan m Uyar lar E12.10 Yan Etkiler 13. Bölüm Kriyopresipitat Al nm fl Plazma E13.1 Tan m E13.2 Özellikler E13.3 Haz rlama Yöntemleri E13.4 Etiketleme E13.5 Saklama Koflullar E13.6 Kalite Kontrol E13.7 Tafl ma E13.8 Kullan m Endikasyonlar E13.9 Kullan m Uyar lar E13.10 Yan Etkiler 14. Bölüm Granülosit Süspansiyonu: Aferez E14.1 Tan m E14.2 Özellikler E14.3 Haz rlama Yöntemleri E14.4 Etiketleme E14.5 Saklama Koflullar E14.6 Kalite Kontrol E14.7 Tafl ma E14.8 Kullan m Endikasyonlar E14.9 Kullan m Uyar lar

15 E14.10 Yan Etkiler E Al c daki Yan Etkiler E Ba flç daki Yan Etkiler 15. Bölüm Otolog Transfüzyon E15.1 Otolog Transfüzyon Çeflitleri: E15.2 Hastalar n Seçimi E Doktorun Rolü E Bilgilendirme Onay E Predepozit Ba fllar n Kontrendikasyonlar E laçlar E15.3 Predepozit Kan Bileflenlerinin Haz rlanmas, Saklanmas ve Da t m EK E15.3 Otolog Transfüzyon (Predepozit) için Doktor stem ve Onay Formu 16. Bölüm Kan Bileflenlerinin Do um Öncesi, Yenido an ve Süt Çocuklar nda Kullan m E16.1 Genel Bilgi E16.2 ntrauterin Transfüzyon çin Kan Bileflenleri E Eritrosit Süspansiyonu E Tan m E Özellikler E Haz rlama Yöntemleri E Etiketleme E Saklama Koflullar E Tafl ma E Kullan m Endikasyonu E Kullan m Uyar lar E Yan Etkiler E Trombosit Süspansiyonu E Tan m E Özellikler E Haz rlama Yöntemleri E Etiketleme E Saklama Koflullar E Kalite Kontrol E Tafl ma E Kullan m Endikasyonlar E Kullan m Uyar lar E Yan Etkiler E16.3 Yenido an n Exchange Transfüzyonu çin Bileflenler

16 E Exchange Transfüzyonlar çin Tam Kan E Exchange Transfüzyonlar çin Yeniden Haz rlanm fl Tam Kan E Tan m E Özellikler E Yöntemler ve Haz rlama E Etiketleme E Saklama Koflullar E Kalite Kontrol E Tafl ma E Kullan m Endikasyonlar E Kullan m Uyar lar E Yan Etkiler E Yenido an n (Küçük Volüm) Transfüzyonu çin Bileflenler E16.4 Pediatrik Kullan m çin Kan Bileflenleri E Eritrosit Süspansiyonlar E Tan m E Özellikler E Haz rlama Yöntemleri E Etiketleme E Saklama Koflullar E Kalite Kontrol E Tafl ma E Kullan m Endikasyonlar E Kullan m Uyar lar E Yan Etkiler E Taze Donmufl Plazma E Tan m E Özellikler E Haz rlama Yöntemleri E Etiketleme E Saklama Koflullar E Kalite Kontrol E Tafl ma E Kullan m Endikasyonlar E Kullan m Uyar lar E Yan Etkiler E Trombosit Süspansiyonu E Tafl ma E Kullan m Endikasyonlar

17 E Kullan m Uyar lar E Yan Etkiler E Etiketleme E Saklama Koflullar E Kalite Kontrol 17. Bölüm Kan Bileflenlerinin Ifl nlanmas Bölüm Kan Bileflenlerinin mhas KISIM F. Teknik fllemler Bölüm Mikrobiyolojik Tarama Testleri F1.1 Zorunlu Testlerde Genel Yaklafl m F1.2 Mikrobiyolojik Do rulama Testleri çin Algoritma F1.3 Özel Durumlar F1.4 Kalite Kontrol F1.4.1 Anti-HIV Testi F1.4.2 HBsAg Testi F1.4.3 Anti-HCV Testi F1.4.4 Sifilis Testi EK F1.1 Kan Ba flç s Mikrobiyolojik Test Pozitifli i Bildirim Formu 2. Bölüm mmünohematolojik Testler F2.1 Hastalarda Kullan lan mmünohematolojik Testler F2.1.1 Genel Gereklilikler F stemler F Örnekler F Test Miyarlar ve Test Sistemleri F Onaylama ve Test Sonuçlar n n Rapor Edilmesi F2.1.2 ABO ve D Gruplamas F Genel Gereklilikler F Test Prosedürleri F Manuel ve Otomatik ABO ve RhD Gruplamalar nda Uygulanmas Gereken Kontroller F Sonuçlar n De erlendirilmesi F Sonuçlar n Onaylanmas F Grup Uyumsuzluklar nda Yaklafl m F Antikor Tarama F Antikor Tan mlama F Antikor Tan mlaman n lkeleri F Sonuçlar n Rapor Edilmesi F Eritrositlerin ABO Tiplendirmesi

18 F Tüp Yöntemi le Eritrositlerin ve Serumun ABO Grubunun Belirlenmesi F Mikroplak Yöntemi le Eritrositlerin ve Serumun ABO Grubunun Belirlenmesi F Mikrokolon Yöntemi le Eritrositlerin ve Serumun ABO Grubunun Belirlenmesi F Eritrositlerin RhD Tiplendirmesi F Tüp Yöntemi le Eritrositlerin Rh Grubunun Belirlenmesi F Mikroplak Yöntemi le Eritrositlerin RhD Grubunun Belirlenmesi F Mikrokolon Yöntemi le Eritrositlerin RhD Grubunun Belirlenmesi çin Yap lacak Testler F Antikor Tarama Testi F Tüp Yöntemi le Antikor Tarama F2.1.3 Direkt Antiglobulin Testi F De erlendirme F2.1.4 Uygunluk Testleri F Acil Çapraz Karfl laflt rma (Immediate Spin) F Elektronik Çapraz Karfl laflt rma F Anti-globülin Çapraz Karfl laflt rma F Tiplendirme ve Tarama (Type and Screen) F2.2 Ba fllarda Kullan lan mmünohematolojik Testler F2.2.1 Kapsam F2.2.2 Genel Gereklilikler F Örnekler çin Asgari Koflullar F Miyar ve Test Kitleri çin Asgari Koflullar F Donan m F Test Prosedürleri F Sonuçlar n Rapor Edilmesi F Test Edilen Bileflenlerin Kullan m na zin Verilmesi F2.2.3 Zorunlu Testler F ABO ve RhD Kan Gruplamas F Genel lkeler F ABO Kan Gruplamas nda Kalite Kontrol F D Gruplama F D Grupland rmas nda Kalite Kontrol F2.2.4 Yöntemler F Otomatik Testler F Manuel Testler F2.2.5 Eritrositlerin ABO Tiplendirmesi

19 F F F F2.2.6 F F F F F2.2.7 F Tüp Yöntemi le Eritrositlerin ve Serumun ABO Grubunun Belirlenmesi Mikroplak Yöntemi le Eritrositlerin ve Serumun ABO Grubunun Belirlenmesi Mikrokolon Yöntemi le Eritrositlerin ve Serumun ABO Grubunun Belirlenmesi Eritrositlerin RhD Tiplendirmesi Tüp Yöntemi le Eritrositlerin RhD Grubunun Belirlenmesi Mikroplak Yöntemi le Eritrositlerin RhD Grubunun Belirlenmesi Mikrokolon Yöntemi le Eritrositlerin RhD Grubunun Belirlenmesi Zay f D Testi Antikor Tarama Tüp Yöntemi KISIM G. Transfüzyon Uygulamalar Bölüm Transfüzyon Öncesi Ölçümler G1.1 Genel Bilgiler G1.2 Kan Bilefleni stek Formu G1.3 Kan Örne i Al nmas S ras nda Hasta Kimli inin Belirlenmesi G1.4 Kan Merkezi Kay tlar G1.5 Kan Bilefleninde Kan Grubu Seçim lkeleri EK G1.1 Kan Bilefleni stek Formu 2. Bölüm Acil Durumlarda Transfüzyon G2.1 Acil Durumlarda Kan stemi G2.2 Acil Transfüzyon G2.3 Acil Durumlar n Derecesini Tan mlamak çin Kullan lan Terminoloji G2.4 Acil Kan Bilefleni stem Formu G2.5 Kan Bileflenlerinin Transfüzyon Merkezinden Acil Ç k fl le lgili stem G2.6 Kan Örnekleri G2.7 Acil Durumlarda Kan n Haz rlanmas G2.7.1 Kan Bankas nda Yap lmas Gereken Testler G Çapraz Karfl laflt rma Testleri G2.8 Mikrobiyolojik Tarama Testleri G2.9 Transfüzyon Alternatifleri 3. Bölüm Transfüzyon

20 G3.1 Kan Merkezinden Al nan Kan veya Kan Bileflenlerinin Klini e Nakli G3.2 Transfüzyon Bafllatma G3.3 Kan Transfüzyon Seti ve Filtresi G3.4 nfizyon Çözeltileri G3.5 Kan n Is t lmas G3.6 Transfüzyon zlemi G3.7 Hastan n Farkl Kan Grubu ile Transfüzyonu Sonras Tutum G3.8 Yenido ana Transfüzyon G3.9 Transfüzyon Komplikasyonlar G310 Hastane Transfüzyon Komiteleri Ek G3.1 Kan ve Kan Bileflenleri Nakli çin Bilgilendirilmifl Onay Formu Ek G3.2 Kan Bilefleni Transfer ve Transfüzyon zlem Formu 4. Bölüm Hemovijilans G4.1 Tan m G4.2 Bir Hemovijilans A n n Oluflturulmas çin Ön Koflullar G4.2.1 Kan Bileflenlerinin zlenebilirli i G4.2.2 BKM, TM ve Klinikler Aras ndaki flbirli i G4.2.3 Raporlar n Standardizasyonu G4.2.4 Veri Analizi G4.3 Hemovijilans A nda Toplanan stenmeyen Etkiler G4.3.1 Hastalarda stenmeyen Etkiler G4.3.2 Ba flç larda stenmeyen Etkiler G4.4 stenmeyen Ciddi Olaylar G4.5 Cihaz Hatalar G4.6 Potansiyel Olarak Bulaflt r c Ba fllar n (HIV, HCV veya HBV) zlenmesi ve Yeniden Kazan lmas G4.6.1 BKM ne Transfüzyon Sonras Enfeksiyonlar n Bildirilmesi G4.7 Bulaflt r c Kan Alma Olas l Bulunan Hastan n zlenmesi G4.8 Hastane Düzeyinde Olay Bildirim Raporlar nda Gereken Asgari Bilgi EKG4.1 fiüphelenilen stenmeyen Ciddi Etkiler çin H zl Bildirim Formu EKG4.2 stenmeyen Ciddi Etki Olas l k Seviyeleri EKG4.3 stenmeyen Ciddi Etkiler çin Do rulama Formu EKG4.4 stenmeyen Ciddi Etkiler çin Y ll k Bildirim Formu

21 EKG4.5 EKG4.6 EKG4.7 stenmeyen Ciddi Olay çin H zl Bildirim Formu stenmeyen Ciddi Olay çin Do ruluma Formu stenmeyen Ciddi Olay çin Y ll k Bildirim Formu D Z N

22 Çok De erli Sa l k Çal flanlar, Kan ve kanla ilgili bütün faaliyetler toplum sa l bak m ndan büyük önem arz etmektedir. Bu itibarla, bilimsel ve güncel geliflmelere uygun olarak ülkemizde kan ve kan ürünlerinin kullan m ve temininde yaflanan sorunlara çözüm getirmek ve Avrupa Birli i düzenlemelerine uyum sa lamak için Kan ve Kan Ürünleri Kanunu ve Kan ve Kan Ürünleri Yönetmeli i ni yay mlad k. An lan mevzuatlara uygun olarak haz rlad m z Ulusal Kan ve Kan Ürünleri Rehberi ni kullan ma sunduk. Bütün bu çal flmalar 2002/98 say l ana direktif ile 2004/33, 2005/61 ve 2005/62 say l yan direktifleri do rultusunda Avrupa Birli i mevzuat dikkate al narak haz rland. Yeni mevzuatlar ve Ulusal Kan ve Kan Ürünleri Rehberi ile kan temini ve kullan m konusunda, Avrupa daki örneklerine uygun olarak vatandafllar m z n lay k oldu u yüksek standartta yeterli ve güvenli kan temini ve kullan m konusunda yaflad s k nt lar n sona erdirilmesini hedefledik. Bildi iniz gibi güvenli kan temini ve kullan m nda esas; gönüllü ve sa l kl kan ba flç s n n do ru sorgulanmas, zorunlu testlerin yap larak kan n bileflenlerine ayr lmas, uygun flartlarda saklanmas ve kullan ma haz r hale getirilmesi ve do ru zamanda ve miktarda kullan lmas d r. Güvenli kan temini ve transfüzyonu konusunda ihtiyaç duyulabilecek bilgi ve mevzuat içeren bir el kitab niteli inde olan Ulusal Kan ve Kan Ürünleri Rehberi, Türkiye Kan Merkezleri ve Transfüzyon Derne i taraf ndan Türk

23 çeye çevrilen Avrupa Konseyi Rehberi nden faydalan larak haz rlanm flt r. Ulusal Kan ve Kan Ürünleri Rehberi kan hizmet birimlerinde çal flan sa l k personelimizin her zaman yararlanacaklar bir kitap olarak her y l ihtiyaca göre güncellenecektir y l güncelleme çal flmas tamamlanm fl olan Ulusal Kan ve Kan Ürünleri Rehberi flu an elinizde bulunmaktad r. Bu rehberin haz rlanmas nda ve güncelleme çal flmas n n tamamlanmas nda eme i geçen Kan ve Kan Ürünleri Kurulu, Kan Hizmetleri Bilim Komisyonu, Türkiye K z lay Derne i, Türkiye Kan Merkezleri ve Transfüzyon Derne i ve Türk Kan Vakf n n de erli üyelerine ve Bakanl m çal flanlar na katk lar ndan dolay teflekkür ediyorum. Prof. Dr. Recep AKDA Sa l k Bakan

24 De erli Sa l k Çal flanlar, Türk Sa l k Sistemi, Sa l kta Dönüflüm Program ile son y llarda önemli bir de iflim geçirmifltir. Bu dönüflümün temel gayesi, sa l k sistemini 21. Yüzy la uyumlu hale getirmek için yüksek kaliteli sa l k hizmeti sunmakt r. Avrupa Birli i uyum sürecinde, bilimsel ve ça dafl geliflmelerin fl nda kan ve kan bileflenlerinin temin ve kullan m nda yüksek kalite sa lamak amac ile 5624 say l Kan ve Kan Ürünleri Kanunu ve bu kanuna ba l olarak uygulamaya yönelik Kan ve Kan Ürünleri Yönetmeli i yay mlanm flt r. Kan, kayna insan olan ve elde edilmesi için baflka seçene i olmayan bir tedavi arac d r. Güvenli kan için karfl l ks z, gönüllü ve düzenli kan ba fl n n art r lmas, kan ve kan bileflenlerinin en uygun flekilde kullan m n n sa lanmas hedeflenmifltir. Kan ve Kan Ürünleri Kurulunun söz konusu yönetmeli in 8. Maddesine dayanarak bir görev olarak haz rlanmas n sa lad ; Kan Hizmet Birimlerinde, çal flan sa l k personeline ve klinik kullan c lar na yönelik kan bileflenlerinin haz rlanmas, kullan m ve kalite güvencesi ile ilgili bir el kitab niteli indeki Ulusal Kan ve Kan Ürünleri Rehberi ilk kez 2009 y l Temmuz ay nda yay mlanm flt r. Yay mlanan bu rehberin güncelleme çal flmas tamamlanarak sizlerin kullan m na yeniden sunulmaktad r. Bu rehberin kan hizmetlerine çok önemli katk s olaca na inanc m belirtirken, eme i geçen arkadafllar ma ve Kan ve Kan Ürünleri Kurulu, Kan Hizmetleri Bilim Komisyonu, Türkiye K z lay Derne i, Türkiye Kan Merkezleri ve Transfüzyon Derne i ve Türk Kan Vakf n n de erli üyelerine katk lar ndan dolay teflekkür ederim. Prof. Dr. Nihat TOSUN Müsteflar

25

26 G R fi Ülkemizde kan bankac l hizmetlerinin yürütülmesi ve örgütlenmesi yak n bir tarihe kadar, 1983 y l nda yay nlanan 2857 say l Kan ve Kan Ürünleri Kanunu ve Yönetmeli i ne göre düzenlenmekte idi. Bütün dünyada kan güvenli i ile ilgili çal flmalar h zla geliflirken kan merkezlerinin yap s n yeniden düzenleyerek kan bileflenlerinin toplanma, haz rlanma, da t m, kullan m ve kalite güvencesi ile ilgili modern ilkeleri yerlefltirme ve mevzuat güncelleme maksad ile yap lan çal flmalara Avrupa Birli inin 2002/98/EC say l ana direktifi ve 2004/33/EC, 2005/61/EC ve 2005/62/EC say l yan direktifleri de bafll ca dayanaklardan olmufltur. Bu çal flmalar sonucunda ülkemizde var olan Kan ve Kan Ürünleri Kanunu ve Yönetmeli i yenilenerek 2 May s 2007 tarih ve say l Resmi Gazetede yeni 5624 say l Kan ve Kan Ürünleri Kanunu ve 4 Aral k 2008 tarih ve say l resmi gazetede Kan ve Kan Ürünleri Yönetmeli i yay mlanarak yürürlü e girmifltir. Güvenli kana ulaflmadaki strateji; iyi örgütlenmifl, daimi ve düzenli iflbirli i ve iletiflimin sa land ulusal kan hizmet birimlerinin oluflturulmas, tüm alanlarda kalite siteminin kurulmas, güvenli kan ba flç lar n n kazan lmas ve toplanan kan n uygun, güvenilir ve etkin yöntemlerle Standart flletim Prosedürlerine (S P) uygun olarak ifllenmesi ve test edilmesi ile sa lan r. En iyi laboratuvarlarda bile hatan n kaç n lmaz oldu u durumlarda yap lmas gerekenleri bildiren iyi uyumlu bir S P oluflturulmas zorunludur. Her kan merkezi personeli, kalite kontrol konusunu günlük çal flmas n n vazgeçilmez bir parças olarak benimsemelidir. Ba flç seçimi, kan ve kan bileflenlerinin haz rlanmas, laboratuvar miyarlar n n (reagen, reaktif) kontrolü ve kan naklinin (transfüzyonun) güvenli i için gerekli iflletim prosedürlerinin oluflturulmas ve bunlar uygulamada personel yeterlili i çok önemlidir. Ulusal Kan ve Kan Ürünleri Rehberi, yeni Kan ve Kan Ürünleri Kanunu ve Kan ve Kan Ürünleri Yönetmeli i ile Avrupa Birli inin 2002/98/EC say l ana direktifi ve 2004/33/EC, 2005/61/EC ve 2005/62/EC say l yan direktiflerinde belirtilen mevzuata uygun olarak kan ve kan bileflenlerinin toplanmas, haz rlanmas, da t lmas, kullan lmas ve kalite güvencesini sa lamak amac ile haz rlanm flt r. Ulusal Kan ve Kan Ürünleri Rehberinin kan ve kan bileflenlerinin toplanma, test edilme, haz rlanma, depolanma, da t lma ve gerekti inde transfüzyonu ile ilgili ifl ve ifllemlerin yap ld kan hizmet birimlerinde esas al nmas ve kullan lmas zorunludur. Bu rehber S P için temel oluflturmal d r. Önümüzdeki y llarda tekrar gözden geçirilerek yenilenecek olan bu rehber sahada çal flan uygulay c lar n ve bu alanda emek sarfeden bütün bilim insanlar n n önerilerine de her zaman aç k olacakt r

27

28 REHBER HAZIRLAMA KOM SYONU Dr. Arma an AKSOY Prof. Dr. Davut ALBAYRAK Uzm. Dr. Hüsnü ALTUNAY Prof. Dr. Fevzi ALTUNTAfi Meral AfiÇI Prof. Dr. Yeflim AYDINOK Uzm. Dr. Yüce AYHAN Uzm. Dr. Bilal AYTAÇ LET fi M B LG LER Türk K z lay, Orta Anadolu Bölge Kan Merkezi, ANKARA Ondokuz May s Üniversitesi T p Fakültesi, Kan Merkezi, SAMSUN Türk K z lay Kuzey Marmara Bölge Kan Merkezi, STANBUL Ankara Onkoloji E itim ve Araflt rma Hastanesi, Hematoloji ve Kemik li i Nakli Ünitesi, ANKARA Sa l k Bakanl, Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlü ü, Kan Hizmetleri fiubesi, ANKARA Ege Üniversitesi T p Fakültesi, Çocuk Sa l ve Hastal klar AD, Hematoloji BD, ZM R Dr. Behçet Uz Çocuk Hastal klar Cerrahisi E itim Araflt rma Hastanesi, Kan Merkezi, ZM R Sa l k Bakanl, Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlü ü, Kan Hizmetleri Daire Baflkanl ANKARA

ULUSLARARASI DENET M STANDARTLARI KAPSAMINDA BA IMSIZ DENET M

ULUSLARARASI DENET M STANDARTLARI KAPSAMINDA BA IMSIZ DENET M 5 DENET M SÜREC Finansal tablolar n ba ms z denetimden geçirilmesinin amac ; bu tablolar n tüm önemli yönleriyle iflletmenin finansal durumunu, faaliyet sonuçlar n ve nakit ak mlar n finansal raporlama

Detaylı

FARAB DE fi M PROGRAMI EL K TABI

FARAB DE fi M PROGRAMI EL K TABI FARAB DE fi M PROGRAMI EL K TABI 6.1.3. 2011-2012 E itim-ö retim Y l... 61 6.1.4. 2012-2013 E itim-ö retim Y l... 62 6.2. Ö retim Üyesi De iflimi statistikleri... 63 6.2.1. 2009-2010 ve 2010-2011 E

Detaylı

Yay na Haz rlayan Av. Celal Ülgen - Av. Coflkun Ongun

Yay na Haz rlayan Av. Celal Ülgen - Av. Coflkun Ongun Genel Yay n S ra No: 168 2010/10 Yay na Haz rlayan Av. Celal Ülgen - Av. Coflkun Ongun Kapak Tasar m Savafl Çak r Tasar m / Uygulama Referans Ajans Tel: +90.212 347 32 47 e-mail: info@referansajans.com

Detaylı

S C L. Aral k 08 Y l 3 Say 12. 4857 Say l fl Kanunu Hükümleri Çerçevesinde Say sal Esneklik... 5 Prof. Dr. Münir EKONOM

S C L. Aral k 08 Y l 3 Say 12. 4857 Say l fl Kanunu Hükümleri Çerçevesinde Say sal Esneklik... 5 Prof. Dr. Münir EKONOM MESS Ad na Sahibi Tu rul KUDATGOB L K MESS Yönetim Kurulu Baflkan Yaz flleri Müdürü Av. smet S PAH MESS Genel Sekreteri Yay n Yönetmeni Av. Mesut ULUSOY Yay n Kurulu Av. Ahmet BÖLÜKBAfiI Av. Erten CILGA

Detaylı

Farazi Dava ve Duruflma Yar flmas Sonuçland

Farazi Dava ve Duruflma Yar flmas Sonuçland ADALET MÜLKÜN TEMEL D R KASIM 2007/11 Farazi Dava ve Duruflma Yar flmas Sonuçland Avukatlar n Beyannamelerini Elektronik Posta le Göndermeleri Kesinleflti UIA Genel Kurulu Paris te Topland Polonya Baro

Detaylı

T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2545 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1516 MEDYA HUKUKU

T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2545 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1516 MEDYA HUKUKU T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2545 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1516 MEDYA HUKUKU Yazarlar Prof.Dr. Halil brahim GÜRCAN (Ünite 4) Yrd.Doç.Dr. Fatih BAYRAM (Ünite 8) Uzm.Dr. Sevil YILDIZ (Ünite

Detaylı

YEN L KÇ L K VE AR-GE DESTEKLER

YEN L KÇ L K VE AR-GE DESTEKLER YEN L KÇ L K VE AR-GE DESTEKLER 10 TEKNOLOJ YEN L KÇ L K, AR-GE TEKNOLOJ YÖNET M, TEKNOLOJ GEL fit RME TEMEL KAVRAMLAR DESTEKLER: HANG KURUMLAR HANG DESTEKLER NASIL SA LIYOR? stanbul Sanayi Odas Kalite

Detaylı

T.C. BAfiBAKANLIK AVRUPA B RL GENEL SEKRETERL AVRUPA B RL UYUM YASA PAKETLER

T.C. BAfiBAKANLIK AVRUPA B RL GENEL SEKRETERL AVRUPA B RL UYUM YASA PAKETLER T.C. BAfiBAKANLIK AVRUPA B RL GENEL SEKRETERL AVRUPA B RL UYUM YASA PAKETLER Ankara - 2007 T.C. BAfiBAKANLIK AVRUPA B RL GENEL SEKRETERL Mustafa Kemal Mahallesi 6. Cadde No:4 06800 Bilkent / ANKARA Tel:

Detaylı

Konut Kredileri Uygulamalar Hakk nda Yararl Bilgiler

Konut Kredileri Uygulamalar Hakk nda Yararl Bilgiler Konut Kredileri Uygulamalar Hakk nda Yararl Bilgiler Yay n No: 259 Haziran 2008, stanbul Türkiye Bankalar Birli i Nispetiye Caddesi Akmerkez B3 Blok Kat:13 34340 Etiler- STANBUL Tel : 212-282 09 73 Faks

Detaylı

6112 SAYILI KANUN. Emsal Kararlar Üst Kurul Kararlar

6112 SAYILI KANUN. Emsal Kararlar Üst Kurul Kararlar 6112 SAYILI KANUN Amaç Madde (1) Bu Kanunun amac ; radyo, televizyon ve iste e ba l yay n hizmetlerinin düzenlenmesi ve denetlenmesi, ifade ve haber alma özgürlü ünün sa lanmas, medya hizmet sa lay c lar

Detaylı

KAN KÜLTÜRÜ UYGULAMA KILAVUZU

KAN KÜLTÜRÜ UYGULAMA KILAVUZU KAN KÜLTÜRÜ UYGULAMA KILAVUZU Editör Prof. Dr. Ahmet Baflustao lu derneklerinin katk lar yla... 1 YAZARLAR Ahmet Baflustao lu Gülhane Askeri T p Akademisi T bbi Mikrobiyoloji AD. Ankara Aydan Özkütük Dokuz

Detaylı

9 7 8 6 0 5 5 8 6 7 0 1 0

9 7 8 6 0 5 5 8 6 7 0 1 0 SAĞLIK HİZMETİ SUNUMUNDA REKLAM VE TANITIM Dr. Verda Ersoy Av. Mustafa Güler Dr. Hakan Giritlioğlu SAĞLIK HİZMETİ SUNUMUNDA REKLAM VE TANITIM Birinci Baskı, Mayıs 2008, Ankara Türk Tabipleri Birliği Yayınları

Detaylı

nsan Genetik Verileri Uluslararas Bildirgesi

nsan Genetik Verileri Uluslararas Bildirgesi nsan Genetik Verileri Uluslararas Bildirgesi Bu kitapç n çevirisi UNESCO Türkiye Milli Komisyonu Bioyetik Íhtisas Komitesi taraf ndan yap lm flt r Birleflmifl Milletler Er itim Bilim ve Kültür Kurumu 1,

Detaylı

ESNAF VE SANATKARLAR MESLEK KURULUfiLARININ OLA AN GENEL KURUL TOPLANTILARINDA YAPILACAK fi VE filemler REHBER

ESNAF VE SANATKARLAR MESLEK KURULUfiLARININ OLA AN GENEL KURUL TOPLANTILARINDA YAPILACAK fi VE filemler REHBER ESNAF VE SANATKARLAR MESLEK KURULUfiLARININ OLA AN GENEL KURUL TOPLANTILARINDA YAPILACAK fi VE filemler REHBER ANKARA - 2013 TESK Tunus Cad. No: 4 Bakanl klar - ANKARA Tel: (0.312) 418 32 69-70 - 71-72

Detaylı

T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 3004 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1957. TOPLU fi HUKUKU

T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 3004 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1957. TOPLU fi HUKUKU T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 3004 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1957 TOPLU fi HUKUKU Yazarlar Doç.Dr. Süleyman BAfiTERZ (Ünite 1, 5) Prof.Dr. Haluk Hadi SÜMER (Ünite 2, 4) Prof.Dr. Ercan AKY T

Detaylı

YEN fi GEL fit RME KILAVUZU. YEN fi GEL fit RME Ç N STRATEJ K KAVRAMLAR fi PLANI YATIRIMLA LG L PROJE YÖNET M

YEN fi GEL fit RME KILAVUZU. YEN fi GEL fit RME Ç N STRATEJ K KAVRAMLAR fi PLANI YATIRIMLA LG L PROJE YÖNET M YEN fi GEL fit RME 4 KILAVUZU YEN fi GEL fit RME Ç N STRATEJ K KAVRAMLAR fi PLANI YATIRIMLA LG L PROJE YÖNET M stanbul Sanayi Odas Kalite ve Teknoloji htisas Kurulu ( SO-KATEK) Yeni fl Gelifltirme K lavuzu

Detaylı

NSAN KAYNAKLARI YÖNET M

NSAN KAYNAKLARI YÖNET M T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2900 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1857 NSAN KAYNAKLARI YÖNET M Yazarlar Prof.Dr. Ramazan GEYLAN (Ünite 7) Doç.Dr. H. Zümrüt TONUS (Ünite 2, 3) Doç.Dr. Deniz KA NICIO

Detaylı

Yar n n flehirleri bizimle yükseliyor.

Yar n n flehirleri bizimle yükseliyor. Yar n n flehirleri bizimle yükseliyor. BORUSAN MANNESMANN BORU SANAYİ ve TİCARET A.Ş. 2009 Yılı Faaliyet Raporu BORUSAN MANNESMANN BORU SANAYİ ve TİCARET A.Ş. Ödenmifl sermaye: 28,350,000-TL 2009 YILI

Detaylı

T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2654 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1620 GENEL MUHASEBE-I

T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2654 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1620 GENEL MUHASEBE-I T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2654 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1620 GENEL MUHASEBE-I Yazarlar Prof.Dr. Sait Y. KAYGUSUZ (Ünite 1, 2, 3, 4) Yrd.Doç.Dr. Ümmühan ASLAN (Ünite 5, 6) Doç.Dr. Nazl

Detaylı

H A V U Z E L K T A B I. www.uhe.org.tr UHE TEKN K KOM SYONU. Teknik Yay n No: 3. ll. Bas m. Mart 2009. Mart 2009

H A V U Z E L K T A B I. www.uhe.org.tr UHE TEKN K KOM SYONU. Teknik Yay n No: 3. ll. Bas m. Mart 2009. Mart 2009 H A V U Z OPERATÖR E L K T A B I UHE TEKN K KOM SYONU Teknik Yay n No: 3 Mart 2009 ll. Bas m Mart 2009 Tüm haklar UHE ne aittir. zinsiz k smen veya tamamen yay nlanamaz. Bu talimat, UHE Teknik Komisyonu

Detaylı

Kurumsal Yönetim lkelerine Uyum Raporu Sermaye Yap s ve Hisse Senedi Hakk nda Bilgiler Kâr Da t m Önerisi Kâr Da t m Tablosu Denetleme Raporu

Kurumsal Yönetim lkelerine Uyum Raporu Sermaye Yap s ve Hisse Senedi Hakk nda Bilgiler Kâr Da t m Önerisi Kâr Da t m Tablosu Denetleme Raporu Do ufl Otomotiv Faaliyet Raporu 2007 135 Sermaye Yap s ve Hisse Senedi Hakk nda Bilgiler Kâr Da t m Önerisi Kâr Da t m Tablosu Denetleme Raporu 136 Do ufl Otomotiv Faaliyet Raporu 2007 Do ufl Otomotiv

Detaylı

Mesle imize, Haklar m za Sahip Ç k yoruz!

Mesle imize, Haklar m za Sahip Ç k yoruz! Bas n Aç klamas Mesle imize, Haklar m za Sahip Ç k yoruz! De erli Meslektafl m z; Merkezi idare taraf ndan gündeme getirilen yasa taslaklar ile yürürlü e konulan yasalar ve yönetmelikler; bir yandan ülkemizdeki

Detaylı

DIfi T CARETTE ÇEVRE KORUMA KAYNAKLI TAR FE DIfiI TEKN K ENGELLER VE TÜRK SANAY Ç N EYLEM PLANI

DIfi T CARETTE ÇEVRE KORUMA KAYNAKLI TAR FE DIfiI TEKN K ENGELLER VE TÜRK SANAY Ç N EYLEM PLANI T Ü R K S A N A Y C L E R V E fi A D A M L A R I D E R N E DIfi T CARETTE ÇEVRE KORUMA KAYNAKLI TAR FE DIfiI TEKN K ENGELLER VE TÜRK SANAY Ç N EYLEM PLANI TÜRK SANAY C LER VE fiadamlari DERNE DIfi T CARETTE

Detaylı

IV/7 KANUN VE YÖNETMEL KLER 1

IV/7 KANUN VE YÖNETMEL KLER 1 Devlet Arfliv Hizmetleri Hakk nda Yönetmelik (*) B R NC KISIM Amaç, Kapsam ve Tarifler Amaç Madde 1- Bu Yönetmeli in amac, kamu kurum ve kurulufllar ile flah slar elinde bulunan arfliv malzemesi ve ileride

Detaylı

stanbul Tabip Odas na Baflvurulan T bbi Uygulama Hatalar

stanbul Tabip Odas na Baflvurulan T bbi Uygulama Hatalar .Ü Cerrahpafla T p Fakültesi Sürekli T p E itimi Etkinlikleri Yeni Yasalar Çerçevesinde Hekimlerin Hukuki ve Cezai Sorumlulu u, T bb Malpraktis ve Adli Raporlar n Düzenlenmesi Sempozyum Dizisi No: 48 fiubat

Detaylı

E T M N TOPLUMSAL C NS YET AÇISINDAN NCELENMES, TÜRK YE 2003

E T M N TOPLUMSAL C NS YET AÇISINDAN NCELENMES, TÜRK YE 2003 E T M N TOPLUMSAL C NS YET AÇISINDAN NCELENMES, TÜRK YE 2003 Çal flma Grubu Koordinatörü: Dr Nur Otaran Ayfle Say n Feride Güven Prof Dr pek Gürkaynak Sat Atakul Her çocuk için Sa l k, E itim, Eflitlik,

Detaylı

VER KORUMA. Av. ÖZGÜR KAYA

VER KORUMA. Av. ÖZGÜR KAYA LAÇ SEKTÖRÜNDE B TMEYEN TARTIfiMA VER KORUMA Av. ÖZGÜR KAYA laç sektörü, insan sa l ile do rudan iliflkilidir. Bu nedenle farkl bir yap ya sahiptir. laç sektörünün farkl yap s, bu konuda dünyan n pekçok

Detaylı

Meme Kanseriyle Bafl Etme Rehberi

Meme Kanseriyle Bafl Etme Rehberi memeensonnn 10/20/09 11:08 AM Page 1 Meme Kanseriyle Bafl Etme Rehberi Tedavide Mediko-Psikolojik Aç l mlar Doç.Dr. BAHADIR M. GÜLLÜO LU Psikolog Dr. ELV N AYDIN V V SORYANO memeensonnn 10/20/09 11:08

Detaylı

Faaliyet Raporu 2004

Faaliyet Raporu 2004 Faaliyet Raporu 2004 çindekiler 02 Finansal Göstergeler 05 K saca Ekspo Faktoring 08 Yönetim Kurulu 09 Yöneticiler 10 Baflkan n Mesaj 12 2004 Y l nda Dünya Faktoring Sektörü 13 Türkiye de Faktoring in

Detaylı