BOLU ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ 2012 YILI FAALİYET RAPORU

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "BOLU ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ 2012 YILI FAALİYET RAPORU"

Transkript

1 I

2 BOLU ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ 2012 YILI FAALİYET RAPORU BİRİM YÖNETİCİ SUNUŞU II

3 BİRİM YÖNETİCİ SUNUŞU Orman Bölge Müdürlüğü; Genel Müdürlüğümüzün de temel ilkelerinden olan ve ekolojik açıdan uygun, ekonomik açıdan uygulanabilir ya da mümkün, sosyal açıdan yararlı bir işletmecilik yaklaşımı olarak özetleyebileceğimiz Sürdürülebilir Orman Yönetimi anlayışının tüm birimlerine özümsetme ve bu yönde yapacak olduğu faaliyetlerin odağına yerleştirme kararlığındadır. Ormanlarımızın ekonomik, ekolojik ve sosyal fonksiyonlarından azami faydalanma olarak değerlendirilen; bozuk ormanların ıslahı, fonksiyonel planlama, odun dışı ürünler, kent ormanları, kadastro çalışmaları, dikili satış ve doğaya yakın ormancılık uygulamalarına devam edilecektir yılı; üretim programında hedeflenen üretim miktarlarına ulaşıldığı, orman suçlarında belirgin düşüşlerin yaşandığı, gençleştirme ve bozuk orman alanlarının süratle ıslah edildiği, kadastro çalışmalarında önemli mesafelerin alındığı başarılı bir yıl olmuştur. Bölge Müdürlüğü Bolu ve Düzce illerinde istihdam ve kaynak yaratmaya devam etmekte ve toplumun beklentilerini azami ölçüde karşılamaya çalışmaktadır. Mali saydamlık ve hesap verme sorumluluğunun en önemli unsurlarından biri olarak hazırlanan Orman Bölge Müdürlüğü 2012 Yılı Birim Faaliyet Raporu ile gerçekleştirdiğimiz faaliyet ve projeler kamuoyu ile paylaşılarak çağdaş yönetim anlayışının gereği olan şeffaflık ilkesinin kurum kültüründe yer etmesine hizmet edilmiş olacaktır. Bölge Müdürlüğümüz, güçlü organizasyon yapısı ve 60 yıllık köklü bir kuruluş olma özelliği ile kendisine verilen misyonu geçmişte olduğu gibi bugün de başarıyla sürdürmektedir. Hesap verebilirliğin önemli araçlarından biri olan 2012 Yılı Faaliyet Raporunun kamuoyunu bilgilendirme noktasında faydalı olmasını temenni ederim. Sırrı KÖSTERELĠ Bölge Müdürü III

4 İÇİNDEKİLER I- GENEL BĠLGĠLER A- Misyon ve Vizyon 1 B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar 1 C- İdareye/Birime İlişkin Bilgiler 2 1- Fiziksel Yapı Teşkilat Yapısı Mevzuat Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar İnsan Kaynakları 9 6- Sunulan Hizmetler Yönetim ve İç Kontrol Sistemi 22 D- Diğer Hususlar II- AMAÇ ve HEDEFLER A- Amaç ve Hedefleri. 23 B- Temel Politikalar ve Öncelikler. 32 C- Diğer Hususlar.. 32 III- FAALĠYETLERE ĠLĠġKĠN BĠLGĠ VE DEĞERLENDĠRMELER A- Mali Bilgiler 1- Bütçe Uygulama Sonuçları Temel Mali Tablolara İlişkin Açıklamalar Mali Denetim Sonuçları Diğer Hususlar.35 B- Performans Bilgileri 1- Faaliyet ve Proje Bilgileri Performans Sonuçları Tablosu Performans Sonuçlarının Değerlendirilmesi. 4- Performans Bilgi Sisteminin Değerlendirilmesi 5- Diğer Hususlar IV- KURUMSAL KABĠLĠYET ve KAPASĠTENĠN DEĞERLENDĠRĠLMESĠ A- Üstünlükler 53 B- Zayıflıklar.. 53 C- Değerlendirme V- ÖNERĠ VE TEDBĠRLER 54 VI-EKLER. 55 IV

5 T A B L O L A R Tablo 1: Özel Bütçeye Kayıtlı Binalar ve Arsalar 2 Tablo 2: Döner Sermaye Bütçesine Kayıtlı Binalar ve Arsalar 2 Tablo 3: Döner Sremaye ve Özel Bütçeye Kayıtlı Sosyal Tesisler 3 Tablo 4: Makine Parkında Bulunan Özel Bütçeye Kayıtlı Araçlar 3 Tablo 5: Makine Parkında Bulunan Döner Sermaye bütçesine Kayıtlı Araçlar 4 Tablo 6: Özel Bütçeye Kayıtlı Donanım Envanteri 8 Tablo 7: Döner Sermaye Bütçesine Kayıtlı Donanım Envanteri 8 Tablo 8: Fiziksel Sunucu Envanteri 8 Tablo 9: Dolu-Boş Kadro Durumu 9 Tablo 10: Personelin İstihdam Şekli ve Hizmet Sınıfına Göre Dağılımı 9 Tablo 11:Personelin Kadro Unvanlarına Göre Dağılımı 9 Tablo 12:Yıllar İtibariyle Memur Personel Sayısındaki Değişim 10 Tablo 13: Memur Personelin Yaş Gruplarına Dağılımı 11 Tablo 14: Memur Personelin Cinsiyet Dağılımı 11 Tablo 15: Memur Personelin Hizmet Sürelerine Dağılımı 11 Tablo 16: Memur Personelin Eğitim Durumlarına Dağılımı 12 Tablo 17: Katılan Memur Personel 12 Tablo 18: Ayrılan Memur Personel Sayısı 12 Tablo 19:Yıllar İtibariyle Sözleşmeli Personel Sayısındaki Değişim 12 Tablo 20: Sözleşmeli Personelin Yaş Gruplarına Dağılımı 13 Tablo 21: Sözleşmeli Personelin Cinsiyet Dağılımı 13 Tablo 22: Sözleşmeli Personelin Hizmet Sürelerine Dağılımı 14 Tablo 23: Sözleşmeli Personelin Eğitim Durumlarına Dağılımı 14 Tablo 24: Katılan Sözleşmeli Personel 14 Tablo 25:Yıllar İtibariyle Daimi İşçi Sayısındaki Değişim 14 Tablo 26: Daimi İşçilerin Yaş Gruplarına Dağılımı 15 Tablo 27: Daimi İşçilerin Cinsiyet Dağılımı 15 Tablo 28: Daimi İşçilerin Hizmet Sürelerine Dağılımı 16 Tablo 29: Daimi İşçilerin Eğitim Durumlarına Dağılımı 16 Tablo 30: Ayrılan Daimi İşçi Sayısı 16 Tablo 31:Yıllar İtibariyle Mevsimlik İşçi Sayısındaki Değişim 17 Tablo 32: Mevsimlik İşçilerin Yaş Gruplarına Dağılımı 17 Tablo 33: Mevsimlik İşçilerin Cinsiyet Dağılımı 17 Tablo 34: Mevsimlik İşçilerin Hizmet Sürelerine Dağılımı 18 Tablo 35: Mevsimlik İşçilerin Eğitim Durumlarına Dağılımı 18 Tablo 36: Ayrılan Mevsimlik İşçiler 18 Tablo 37: Personel Yabancı Dil Bilgisi 18 Tablo 38: Yurt İçi ve Yurt Dışında Düzenlenen Mesleki Faal.Katılan Personel Sayısı 18 Tablo 39: Bütçe Giderlerinin Ekonomik Sınıflandırması 33 Tablo 40: Bütçe Giderlerinin Fonksiyonel Sınıflandırması 33 Tablo 41: Bütçe Gelirlerinin Ekonomik Sınıflandırması 33 Tablo 42: Bütçe Giderlerinin 5 Yıllık Ekonomik Sınıflandırması 34 Tablo 43: Bütçe Giderlerinin 5 Yıllık Fonksiyonel Sınıflandırması 34 Tablo 44: Bütçe Giderlerinin Oransal Dağılımı 34 Tablo 45: Bütçe Gelirlerinin Ekonomik Sınıflandırması 34 Tablo 46: Bütçe Gelirlerinin Oransal Dağılımı 35 Tablo 47: Orman Yangınlarıyla Mücadele Kapasitesi 36 Tablo 48: Orman Yangınları 36 Tablo 49: Orman Yangınlarıyla Mücadele Eğitimleri 37 V

6 Tablo 50: Orman Zararlıları ve Hastalıklarıyla Mücadele Kapasitesi 38 Tablo 51: Doğal Faktörlerden Etkilenen Orman Alanı 38 Tablo 52: Biyolojik, Biyoteknik, Mekanik ve Kimyasal Mücadele 38 Tablo 53: Orman Suçlarıyla Mücadele Kapasitesi 39 Tablo 54: Orman Suçları 39 Tablo 55: Açma Yerleşme 40 Tablo 56: Orman Suçlarıyla Mücadelede Etkinlik 40 Tablo 57: Orman Suçlarıyla Mücadele Eğitimleri 40 Tablo 58: Orman Kadastro Çalışmaları 40 Tablo 59: Orman Kanununun 17 nci Maddesine Göre Verilen İzinler 40 Tablo 60: Orman Kanununun 16 ve 18 nci Maddesine Göre Verilen İzinler 41 Tablo 61: Ormanların Tepe Durumu Değerlendirme Sonuçları 41 Tablo 62: Orman Yolları 41 Tablo 63: Orman Yolları ve Fiziki Alt Yapının Geliştirilmesi 41 Tablo 64: Silvikültürel Bakım Tedbirleri 42 Tablo 65: Rehabilitasyon 42 Tablo 66: Tohum ve Fidan Üretimi 42 Tablo 67: Gençleştirme Güvenilirliği 42 Tablo 68: Başarılı Doğal Gençleştirme Alanı 43 Tablo 69: Budama Çalışmaları 43 Tablo 70: Silvikültür Planları 43 Tablo 71: Amenajman Planları 44 Tablo 72: Entegre Amenajman Planları İle Yönetilen Ormanlar 44 Tablo 73: Ormanların Ana Fonksiyon Sınıflarına Dağılımı 44 Tablo 74: Ormanların Koruyucu ve Çevresel Fonksiyonları 44 Tablo 75: Artım Üretim Dengesi 45 Tablo 76: Odun Üretimi 45 Tablo 77: Üretim Programı Gerçekleşme Oranları ve Verimlilik 46 Tablo78: Üretimde Pazar ve Piyasa Takibi 46 Tablo 79: Dikili Satış Miktarı ve D.K.G.H İçindeki Payı 47 Tablo 80: Üretim Maliyetlerindeki Değişim 47 Tablo 81: Odun Dışı Orman Ürünleri Üretim ve Satış Durumu 47 Tablo 82: Kent Orman ve Mesire Yeri 48 Tablo 83: Teftiş Raporları 48 Tablo 84: Denetim Programları 48 Tablo 85: Hukuk Davaları 49 Tablo 86: Ceza Davaları 49 Tablo 87: Bilgi Teknolojileri ve Sistemler 49 Tablo 88: Düzenlenen Eğitim Programları 49 Tablo 89: Faaliyet Sonuçları 50 Tablo 90: Döner Sermaye Uygulama Sonuçları 55 Tablo 91: Orman Kaynakları 57 Tablo 92: Odun Serveti 58 Tablo 93: Artım 58 VI

7 G R A F İ K L E R Grafik 1: Personelin Kadro Unvanlarına Göre Dağılımı 10 Grafik 2:Yıllar İtibariyle Memur Personel Sayısındaki Değişim 10 Grafik 3: Memur Personelin Cinsiyet Dağılımı 11 Grafik 4:Yıllar İtibariyle Sözleşmeli Personel Sayısındaki Değişim 13 Grafik 5: Sözleşmeli Personelin Cinsiyet Dağılımı 13 Grafik 6:Yıllar İtibariyle Kadrolu İşçi Sayısındaki Değişim 15 Grafik 7: Kadrolu İşçilerin Cinsiyet Dağılımı 16 Grafik 8: Yıllar İtibariyle Personel Sayısındaki Değişim 17 Grafik 9: Mevsimlik İşçilerin Cinsiyet Dağılımı 18 Grafik 10: Yanan Orman Alanının Çıkan Yangın Sayısına Oranı(ha/adet) 37 Grafik 11: Orman Zararlıları ile Mücadele(ha.) 38 Grafik 12: Yıllık bazda Kesme Suçlarının 5 yıllık toplamdaki % leri 39 Grafik 13:Yıllık bazda Nakil Suçlarının 5 yıllık toplamdaki %'leri 39 Grafik 14:Yıllar itibariyle Artım, Eta, Üretim Dengesi 45 Grafik 15:Yıllar itibariyle Dikili Damga Miktarı(DKGH-m3) 46 Grafik 16: Endüstriyel Satış Miktarı(m3) 47 VII

8 I. GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon MİSYON Orman ve orman kaynaklarını her türlü tehlikelere karşı korumak, doğaya yakın bir anlayışla geliştirmek, ekosistem bütünlüğü içinde ve topluma çok yönlü sürdürülebilir faydalar sağlayacak şekilde yönetmek. VİZYON İnsan, doğa ve çevreye duyarlı; sürdürülebilir orman yönetimini sağlayan şeffaf ve saygın bir kurum olmak. B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar a) Bölgesi ile ilgili işleri mevzuat hükümleri ile Genel Müdürlüğün talimatlarına göre yönetmek, plan, proje ve yıllık programları uygulamak amacı ile bağlı birimlerin faaliyetlerini düzenlemek ve kontrol etmek, b) Bağlı birimler tarafından hazırlanan bütçeleri ve iş programlarını inceledikten sonra Genel Müdürlüğe teklifte bulunmak, c) Orman idaresi, ağaçlandırma, silvikültür ve diğer plan, proje ve raporlar ile her türlü işlere ait keşif evrakını incelemek, yetkisi içinde olanları onaylamak ve uygulanmasını sağlamak, d) Üretim, taşıma ve satış işlerini düzenlemek, takip etmek ve ettirmek, e) Üretim, ağaçlandırma yolları ve yangın şeritleri ile ilgili orman yolları ağının tespitini ve etüt proje yapılmasını sağlamak. Bakanlık Makamınca tespit edilecek usul ve esaslar dâhilinde üretim, ağaçlandırma ve yangın sahaları ile ilgili bu sahalara ulaşılmasını sağlayan işler ile aynı şekilde küçük çaptaki yapım, bakım ve onarım işlerinin yapılmasını sağlamak, f) Genel Müdürlükçe verilen yetki çerçevesinde İşletme Müdürlükleri arasında Döner Sermaye Bütçe ödeneklerinde aktarmalar yapmak ve bu konuda Genel Müdürlüğe bilgi vermek, g) Hizmetleri ile ilgili olarak Mülki İdare Amirleri, diğer kuruluş ve bölgelerle işbirliğinde bulunmak, h) Genel Müdürlüğün vereceği benzeri görevleri yapmak, 1

9 C-Birime İlişkin Bilgiler 1- Fiziksel Yapı Orman Bölge Müdürlüğümüz; Orman ve Su İşleri Bakanlığının bağlı kuruluş olan Orman Genel Müdürlüğümüzün Türkiye genelindeki 27 adet Orman Bölge Müdürlüğünden birisidir. Bölge Müdürlüğümüz tarihinde Bolu ili ve ilçelerini kapsayacak şekilde kurulmuştur. Halen Bölge Müdürlüğümüz 12 İşletme Müdürlüğü ve 80 Orman İşletme Şefliği ile 6 adet diğer şeflikler olmak üzere toplam 86 şeflik ile Bolu ve Düzce illerinde faaliyetlerini sürdürmektedir. 1.1 Binalar ve Arsalar Tablo 1: Bina ve Arsalar ÖZEL BÜTÇE Nevi Miktar Alan (m 2 ) Hizmet Binası Lojman Toplu Koruma Ekip Binası Üretim Depo Binası Yangın Kule-Kulübe Binası Laboratuar Binası Diğer Binalar (sundurma, reçine vb ) Arsa Tablo2: Bina ve Arsalar DÖNER SERMAYE Nevi Miktar Alan (m 2 ) Hizmet Binası Lojman Toplu Koruma Ekip Binası Üretim Depo Binası Yangın Kule-Kulübe Binası Diğer Binalar (sundurma, reçine vb ) Arsa

10 Tablo 3: Sosyal Tesisler DÖNER SERMAYE Sosyal Tesis Miktar Alan(m 2 Kapasite Yararlanan ) (KiĢi/Yıl) (KiĢi/Yıl) Eğitim ve Dinlenme Tesisi Lokal Memur Evi Misafirhane ÖZEL BÜTÇE Sosyal Tesis Miktar Alan Kapasite Yararlanan (m 2 ) (KiĢi/Yıl) (KiĢi/Yıl) Eğitim ve Dinlenme Tesisi Lokal Memur Evi Makine Parkı Bölge Müdürlüğün ormancılık faaliyetlerinde kullandığı araç ve makine parkı aşağıdaki tablolarda özel ve döner sermaye bütçesi olarak gösterilmiştir. Tablo 4: Makine Parkında Bulunan Araçlar ÖZEL BÜTÇE Makinenin Cinsi Mevcut Miktar 0-10 YaĢ YaĢ YaĢ 20 YaĢ Üstü Oranı (%) Miktar Oranı (%) Miktar Oranı (%) Miktar A- Ġġ VE KORUMA MAKĠNELERĠ Greyder Treyler Su İkmal Aracı Ekskavatör Yangın Söndürme Aracı İlk Müdahale Arozözü x4 Pick-Up x2 Pick-Up Kamyon Otobüs Midibüs B- ÜRETĠM MAKĠNELERĠ Tomruk Yükleyici İstifleyici x2 Traktör Oranı (%) 3

11 Tablo 5: Makine Parkında Bulunan Araçlar DÖNER SERMAYE Makinenin Cinsi Mevcut Miktar 0-10 YaĢ YaĢ YaĢ 20 YaĢ Üstü Oranı (%) Miktar Oranı (%) Miktar Oranı (%) Miktar Oranı (%) A-HĠZMET VASITALARI 4x2 Binek x4 Pick-Up x4 Binek Station Vagon B- Ġġ VE KORUMA MAKĠNELERĠ Dozer Greyder Seyyar Tamir Aracı Yangın Söndürme Aracı C- ÜRETĠM MAKĠNELERĠ Kar Rotatifi Tomruk Yükleyici İstifleyici x2 Traktör x4 Traktör Kamyon Motosiklet Teşkilat Yapısı Orman Bölge Müdürü Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanununa göre birimin harcama yetkilisidir. Bölge Müdürüne yardımcı olmak üzere 3 bölge müdür yardımcısı vardır. Orman Bölge Müdürlüğü nün merkez teşkilatı; Ana Hizmet Birimleri ve Yardımcı Hizmet Birimlerinden oluşmaktadır. 04 Temmuz 2011 tarihinde yayınlanan 645 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye bağlı olarak alınan Tarihli Bakan Oluru ile Şube Müdürlüğü sayısı 12 olmuştur. 5 Orman Kadastro Komisyon Başmühendisliği, 1 adet Orman Planlama Başmühendisliği ve 1 adet Odun Dışı Ürünler Başmühendisliği ihdas edilmiştir. Taşra Teşkilatı ise 12 Orman İşletme Müdürlüğü nden oluşmaktadır. Bölge Müdürlümüze bağlı 12 orman işletme müdürlüğünde 80 orman işletme şefliği ve 6 diğer şeflikler olmak üzere toplam 86 şeflik bulunmaktadır. 4

12 Orman İşletme Müdürlükleri 5

13 Şema 1: Orman Bölge Müdürlüğü Teşkilat Yapısı Orman İdaresi ve Planlama Şube Müdürlü Orman Planlama Başmühendisi(1) Koruma Şube Müdürlüğü Kadastro ve Mülkiyet Şube Müdürlüğü Orman Kadastro Komisyon Başmühendisliği(5) İşletme ve Pazarlama Şube Müdürlüğü ANA HĠZMET BĠRĠMLERĠ Makina ve İkmal Şube Müdürlüğü İzin İrtifak Şube Müdürlüğü Ağaçlandırma ve Silvikültür Şube Müdürlüğü Orman ve Köy İşleri Şube Müdürlüğü ORMAN BÖLGE MÜDÜRÜ ORMAN BÖLGE MÜDÜR YARDIMCISI(3) Odun Dışı Ürün ve Hizmetler Şube Müdürlüğü Personel Şube Müdürlüğü YARDIMCI HĠZMET BĠRĠMLERĠ İdari ve Mali İşler Şube Müdürlüğü Bilgi Teknolojileri ve İletişim Şube Müdürlüğü BAĞLI BĠRĠMLERĠ Orman İşletme Müdürlükleri(12) Odun Dışı Ürün ve Hizmetler Başmühendisi 6

14 Şema 2: Orman Bölge Müdürlüğü Taşra Teşkilat Yapısı Akçakoca 4 Orman İşletme Şefliği Aladağ 8 Orman İşletme Şefliği Eğitim Merkezi Şefliği 9 Orman İşletme Şefliği Depo Şefliği Bolu BTİ Şefliği Telsiz Atölye Şefliği Fidanlık Şefliği ORMAN BÖLGE MÜDÜRÜ ORMAN BÖLGE MÜDÜR YARDIMCISI(3) ORMAN ĠġLETME MÜDRÜLÜKLERĠ Düzce 11 Orman İşletme Şefliği Fidanlık Şefliği Gerede 9 Orman İşletme Şefliği Gölyaka 4 Orman İşletme Şefliği Göynük 6 Orman İşletme Şefliği Kıbrıscık 4 Orman İşletme Şefliği Mengen 8 Orman İşletme Şefliği Mudurnu 9 Orman İşletme Şefliği Seben 3 Orman İşletme Şefliği Yığılca 5 Orman İşletme Şefliği 7

15 3. Mevzuat 4. Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar 4.1 Donanım Envanteri Tablo 6: Donanım Envanteri ÖZEL BÜTÇE Donanımın Niteliği Birimi Miktar Masaüstü Bilgisayar Adet 47 Dizüstü Bilgisayar Adet 14 Yazıcı Adet 34 Fotokopi Makinesi Adet 3 Faks Adet 1 Telefon Adet 14 Projektör Cihazı Adet 2 Tablo 7: Donanım Envanteri DÖNER SERMAYE Donanımın Niteliği Birimi Miktar Masaüstü Bilgisayar Adet 348 Dizüstü Bilgisayar Adet 98 Yazıcı Adet 245 Fotokopi Makinesi Adet 15 Faks Adet 19 Telefon Adet 125 Projektör Cihazı Adet 10 Video Konferans Sistemi Adet 1 Plother Adet Fiziksel Sunucu Envanteri Tablo 8: Fiziksel Sunucu Envanteri Fiziksel Sunucu Birimi Miktar İnternet Bağlantısı Mbps

16 5. İnsan Kaynakları Tablo 9: Dolu-BoĢ Kadro Durumu Unvan/Görev Özel Bütçe Döner Sermaye Toplam GENEL Dolu Boş Dolu Boş Dolu Boş TOPLAM Memur Sözleşmeli Personel Kadrolu İşçi Geçici İşçi TOPLAM Tablo 10: Personelin Ġstihdam ġekli ve Hizmet Sınıfına Göre Dağılımı Ġstihdam ġekli/hizmet Toplam Özel Bütçe Döner Sermaye Sınıfı Adet Oran (%) Genel İdari Hizmetler ,3 Teknik Hizmetler ,6 Yardımcı Hizmetler ,8 Diğer Hizmet Sınıfları 2 2 0,2 TOPLAM Sözleşmeli Personel 5 5 0,4 İşçi ,6 GENEL TOPLAM Tablo 11:Personelin Kadro Unvanlarına Göre Dağılımı Kadro Unvanı Özel Bütçe Döner Sermaye Toplam Adet Oran (%) Memur ,9 Sözleşmeli Personel 5 5 0,5 Kadrolu İşçi ,5 Geçici İşçi ,1 TOPLAM

17 Grafik 1:Personelin Kadro Unvanlarına Göre Dağılımı Özel Bütçe Döner Sermaye Memur Sözleşmeli Personel Memur Sözleşmeli Personel Kadrolu İşçi Geçici İşçi Kadrolu İşçi Geçici İşçi 5% 26% 36% 28% 0% 69% 35% 1% a)memurlar Tablo 12:Yıllar Ġtibariyle Personel Sayısındaki DeğiĢim Faaliyet TOPLAM Özel Bütçe Döner Sermaye Yılı Grafik 2:Yıllar Ġtibariyle Personel Sayısındaki DeğiĢim Özel Bütçe Döner Sermaye TOPLAM

18 Tablo 13: Personelin YaĢ Gruplarına Dağılımı GENEL YaĢ Grubu Özel Bütçe Döner Sermaye TOPLAM TOPLAM Tablo 14: Personelin Cinsiyet Dağılımı Cinsiyet Özel Bütçe Döner Sermaye GENEL TOPLAM Kadın Erkek TOPLAM Adet Grafik 3: Memur Personelin Cinsiyet Dağılımı Kadın Erkek TOPLAM Özel Bütçe Döner Sermaye GENEL TOPLAM Tablo 15: Personelin Hizmet Sürelerine Dağılımı Hizmet GENEL TOPLAM Özel Bütçe Döner Sermaye Süresi (Yıl) TOPLAM

19 Tablo 16: Personelin Eğitim Durumlarına Dağılımı Eğitim Düzeyi Özel Bütçe Döner Sermaye GENEL TOPLAM İlköğretim Lise Ön Lisans Lisans Lisans Üstü TOPLAM Tablo 17: Katılan Personel Sayısı Gerekçe Özel Bütçe Döner Sermaye GENEL TOPLAM Açıktan Atama Kurumlar Arası Geçiş 2 2 TOPLAM Tablo 18: Ayrılan Personel Sayısı Gerekçe Özel Bütçe Döner Sermaye GENEL TOPLAM Emekli 7 7 Vefat 1 1 İstifa 1 1 Harice Nakil Göreve Son 1 1 TOPLAM b)sözleģmeli Personel Tablo 19: Yıllar Ġtibariyle Personel Sayısındaki DeğiĢim Faaliyet Yılı Özel Bütçe Döner Sermaye TOPLAM

20 Grafik 4:Yıllar Ġtibariyle Personel Sayısındaki DeğiĢim Özel Bütçe Döner Sermaye TOPLAM Tablo 20: Personelin YaĢ Gruplarına Dağılımı YaĢ GENEL TOPLAM Özel Bütçe Döner Sermaye Grubu TOPLAM 5 5 Tablo 21: Personelin Cinsiyet Dağılımı Cinsiyet Özel Bütçe Döner Sermaye GENEL TOPLAM Kadın 3 3 Erkek 2 2 TOPLAM 5 5 Grafik 5: Sözleşmeli Personelin Cinsiyet Dağılımı Adet Kadın Erkek TOPLAM Özel Bütçe Döner Sermaye GENEL TOPLAM

21 Tablo 22: Personelin Hizmet Sürelerine Dağılımı Hizmet Süresi (Yıl) Özel Bütçe Döner Sermaye GENEL TOPLAM TOPLAM 5 5 Tablo 23: Personelin Eğitim Durumlarına Dağılımı Eğitim Düzeyi Özel Bütçe Döner Sermaye GENEL TOPLAM Ön Lisans Lisans 5 5 TOPLAM 5 5 Tablo 24: Katılan Personel Sayısı Gerekçe Özel Bütçe Döner Sermaye Açıktan Atama Kurumlar Arası Geçiş TOPLAM GENEL TOPLAM c)kadrolu ĠĢçiler Orman Bölge Müdürlüğünde ormancılık faaliyetlerinde çalışan kadrolu işçi sayıları aşağıda tablolarda gösterilmiştir yılında Belediyelerden norm fazlası ve Mülga Çevre ve Orman İl Müdürlüğünden gelen işçiler sebebiyle bir artış olmuştur yılında da fazla şekilde bir emekliye ayrılma söz konusudur. Yaşlı bir kadrolu işçi profiline sahip bulunmaktayız. Tablo 25: Yıllar Ġtibariyle Personel Sayısındaki DeğiĢim Faaliyet Yılı Özel Bütçe Döner Sermaye TOPLAM

22 Grafik 6:Yıllar Ġtibariyle Personel Sayısındaki DeğiĢim Özel Bütçe Döner Sermaye TOPLAM Tablo 26: Personelin YaĢ Gruplarına Dağılımı YaĢ GENEL TOPLAM Özel Bütçe Döner Sermaye Grubu TOPLAM Tablo 27: Personelin Cinsiyet Dağılımı Cinsiyet Özel Bütçe Döner Sermaye GENEL TOPLAM Kadın Erkek TOPLAM

23 Adet Grafik 7: Kadrolu İşçilerin Cinsiyet Dağılımı Kadın Erkek TOPLAM Özel Bütçe Döner Sermaye GENEL TOPLAM Tablo 28: Personelin Hizmet Sürelerine Dağılımı Hizmet GENEL TOPLAM Özel Bütçe Döner Sermaye Süresi (Yıl) TOPLAM Tablo 29: Personelin Eğitim Durumlarına Dağılımı Eğitim GENEL TOPLAM Özel Bütçe Döner Sermaye Düzeyi İlköğretim Lise Ön Lisans Lisans TOPLAM Tablo 30: Ayrılan Personel Sayısı Gerekçe Özel Bütçe Döner Sermaye GENEL TOPLAM Emekli Harice Nakil TOPLAM

24 d)mevsimlik ĠĢçiler Orman Bölge Müdürlüğünde ormancılık faaliyetlerinde çalışan mevsimlik işçi sayıları tablolarda gösterilmiştir yılında geçici işçi statüsünde yeni işçi alımı yapıldığı için işçi sayılarında artış olmuştur. Tekrar 2012 yılında da 5 ay 29 günlük çalışma süresine sahip mevsimlik işçi alımı yapılmıştır. Tablo 31: Yıllar Ġtibariyle Personel Sayısındaki DeğiĢim Faaliyet TOPLAM Özel Bütçe Döner Sermaye Yılı Grafik 8: Yıllar Ġtibariyle Personel Sayısındaki DeğiĢim Özel Bütçe Döner Sermaye TOPLAM Tablo 32:Personelin YaĢ Gruplarına Dağılımı YaĢ GENEL TOPLAM Özel Bütçe Döner Sermaye Grubu TOPLAM Tablo 33: Personelin Cinsiyet Dağılımı Cinsiyet Özel Bütçe Döner Sermaye GENEL TOPLAM Kadın 2 2 Erkek TOPLAM

25 Adet Grafik 9: Mevsimlik İşçilerin Cinsiyet Dağılımı Kadın Erkek TOPLAM Özel Bütçe Döner Sermaye GENEL TOPLAM Tablo 34: Personelin Hizmet Sürelerine Dağılımı Hizmet GENEL TOPLAM Özel Bütçe Döner Sermaye Süresi (Yıl) TOPLAM Tablo 35: Personelin Eğitim Durumlarına Dağılımı Eğitim GENEL TOPLAM Özel Bütçe Döner Sermaye Düzeyi İlköğretim Lise Ön Lisans 7 7 TOPLAM Tablo 36: Ayrılan Personel Sayısı Gerekçe Özel Bütçe Döner Sermaye GENEL TOPLAM Göreve Son 1 1 TOPLAM 1 1 Tablo 37: Personel Yabancı Dil Bilgisi KPDS Personel Sayısı Oran (%) C TOPLAM 1 Tablo 38: Yurt Ġçi ve Yurt DıĢında Düzenlenen Mesleki Faaliyetlere Katılan Personel Sayısı Hizmet Sınıfı Yurt Ġçi Görevlendirme Yurt DıĢı TOPLAM Görevlendirme Genel İdari Hizmetler Teknik Hizmetler TOPLAM

26 6- Sunulan Hizmetler A) Ana Hizmet Birimleri Tarafından Sunulan Hizmetler a) Orman İdaresi ve Planlama Şube Müdürlüğü: Orman Genel Müdürlüğünün, Orman İdaresi ve Planlama Daire Başkanlığı, Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı, Eğitim Daire Başkanlığı ve Bölge Müdürlüğümüz sınırları içerisindeki Bolu ve Düzce Valilikleri ile gerekli tüm bilgi akışını sağlayan Şube Müdürlüğüdür. Genel Müdürlüğümüz ve Valiliklerce yürütülen Dış ve İç kaynaklı Projelerin takip ve kontrolünü de yapmaktadır sayılı Orman Kanunundan gelen yetki doğrultusunda Orman Genel Müdürlüğü tarafından alınan bir kararla Bölge Müdürlüğümüzde plan yapımı ve revizeleri 2018 yılında yapılacaktır yılına kadar her yıl ortalama 7 9 adet amenajman planının avans raporu çalışmalarının yapılması Şube Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilecektir. Bu doğrultuda Müdürlüğümüz bünyesinde 1 adet Planlama Başmühendisi konuşlandırılmış, yeterli gelmediği takdirde hizmet alımı yapılmaktadır. Bölge müdürlüğünün bütçe ve yatırım programı tekliflerinin hazırlanması ile ilgili iş ve işlemlerini yapmaktadır sayılı Kamu Malî Yönetimi Ve Kontrol Kanunu çevresinde Aralık ayında her işletme müdürlüğünün bütçesini hazırlayarak, yürürlüğe koymak Orman İdaresi ve Planlama Şube Müdürlüğünün yürüttüğü hizmetlerdendir. Genel Müdürlüğümüz Strateji Dairesi Başkanlığının takip ettiği, birim faaliyet raporunu ve yıllık performans programının bölge müdürlükleri uygulamalarını takip etmek, izlemek ve değerlendirme raporlarını hazırlamak takip ettiği ve yürüttüğü hizmetlerdendir. b) Koruma Şube Müdürlüğü Orman Zararlılarıyla Mücadele Dairesi Başkanlığı ile Orman Yangınlarıyla Mücadele Dairesi Başkanlığının iş ve işlemlerini yürütmektedir. Temel amaç ormanlara zarar veren her türlü unsurlarla mücadele ve ormanları korumaktır. Bolu Orman Bölge Müdürlüğü bulunduğu coğrafi konum, bitki örtüsü, kırık ve engebeli arazi yapısı, sert geçen kış şartları, ormanlık alanın tamamına yayılmış yerleşim alanları ile sanayi merkezlerine olan yakınlığı ve halkın sosyal ve ekonomik yapısının yeteri kadar kalkınmamış olması, ormanlar üzerindeki baskı ve tahribatı artırmaktadır. Yangına hassasiyet fazla olmamasına rağmen saf ibreli ormanların bulunduğu Orman işletme müdürlüklerinde yine de tehlike arz etmektedir. Bu çerçevede sunulan hizmetler şunlardır: Elektronik Haberleşme ve Atölye Şefliğinde tüm Bölge Müdürlüğümüz haberleşme araç ve gereçleri ile işletme merkezleri ve kulelerdeki telsizlerin bakım ve onarımları yapılmaktadır. Damga, nakliye ve silahların kaydını tutar, tevziatını yapar, kaybolmaları veya kullanımdan kaldırılmaları durumunda Genel Müdürlüğe bilgi verilerek gereken duyuruların yapılmasını sağlar. Orman zararlıları ile mücadele için projeler hazırlamak, bunların uygulama ve gerçekleştirilmelerini sağlamak. c) Kadastro ve Mülkiyet Şube Müdürlüğü Kadastro ve Mülkiyet Daire Başkanlığının iş ve işlemlerini yürütmektedir. Ormanların arzu edilen biçimde korunabilmesi için orman kadastrosunun tamamlanması ve sınırlarının güvence altına alınması şarttır. Sınırları belirlenmiş alanlarda yapılan ormancılık çalışmaları doğal olarak daha az sorunlu olmaktadır. Bu nedenle orman kadastro çalışmalarının tamamlanması ve mülkiyet problemlerinin giderilmesi Bölge Müdürlüğün en öncelikli faaliyetleri arasında yer alır. Bunun için programlar çerçevesinde Kadastro Koordinatörlüğü ve Kadastro Başmühendislikleri yıllık çalışmalarını yapmakta ve senesi içerisinde sonuçlandırmak için çalışmaktadır. 19

27 Bunların dışında; Tapulu yerlerdeki, tapu kesim işlemlerini kendi yetkisi dahilinde sonuçlandırma faaliyetlerini yapmaktadır. d) İzin ve İrtifak Şube Müdürlüğü İzin ve İrtifak Dairesi Başkanlığının yereldeki işlerini yürütmektedir. Bölgenin ihtiyaçları doğrultusunda muvafakat, izin, irtifak ve tahsis işleri ile ilgili iş ve işlemleri yapmaktadır. e) İşletme ve Pazarlama Şube Müdürlüğü İşletme ve Pazarlama Daire Başkanlığının iş ve işlemlerini takip eder. Devlet ormanlarında bulunan asli ve odun dışı orman ürünlerinin üretimi ve piyasaya arz edilerek pazarlanması konuları ile ilgilenen şube müdürlüğüdür. Asli orman ürünleri (Tomruk, Tel Direk, Maden Direk, Sanayi odunu, Kağıtlık odun, Lif-Yonga, Yakacak Odun vs) ağaçlardan elde edilen yapacak ve yakacak odun hammaddesini içermektedir. Amenajman planları gereği ormanların gençleştirilmesi ve bakımına yönelik çalışmalar sırasında elde edilecek orman emvalinin üretiminin takibinden başlayarak kesme, sürütme, taşıma, depolama ve piyasaya arz edilmesine kadar geçen tüm safhaları içerir. Orman Kanununun orman köylüsü ve kooperatifleri ile afetzedelere tanınan hakları ile ilgili 31, 32, 33, 34 ve 37 maddelerinin uygulanmasını takip eder ve denetler. f)ağaçlandırma ve Silvikültür Şube Müdürlüğü Silvikültür Daire Başkanlığı, Ağaçlandırma Dairesi Başkanlığı ve Toprak Muhafaza ve Havza Islahı Dairesi Başkanlığı iş ve işlemlerini yürütmektedir. Silvikültür şubesi yeni ormanların planlı olarak kurulmasını, bunların doğada mevcut olanlarla birlikte yetiştirilmesini ve varlıklarını en iyi bir şekilde devam ettirmelerini sağlamaya çalışmaktadır. Amaç; ormandan en az masrafla en kısa zamanda yetişme ortamının sağlayabileceği en yüksek kalite ve kantite de ürün elde etmek, milli ekonominin çeşitli orman ürünleri isteklerini sürekli olarak karşılayabilecek nitelikte dış etkilere dayanıklı ormanlar yetiştirmektir. Ormanlarımızın saha ve servet olarak arttırılması, sürdürülebilir bir ormancılık yapısının devamlılığı açısından esastır. Ormancılığımızın Ana hedefi: Ormanlarımızın korunması, geliştirilmesi, gençleştirilmesi ve sürdürülebilirliğin sağlanmasıdır. Bu hedefe ulaşmak amacıyla silvikültürel faaliyetlere önem verilmektedir. Orman Bölge Müdürlüğü olarak 2010 yılı programı bu bilinçle gerçekleştirilmiştir. Orman Bölge Müdürlüğümüz kültür, gençlik ve enerji ormanlarını korumak için yapmış olduğu harcamaları köylüye aktarma çabası içindedir. Bu tür koruma sahalarını Köy Tüzel Kişiliklerine korunmak üzere vererek köyün kalkındırılmasına katkı sağlamaktadır. Son yıllarda teşkilatımızda gündeme gelen rehabilitasyon kavramı ile bozuk ve 1 kapalı orman alanları doğanın kendi gücünden yararlanarak var olan iyileşmenin silvikültürel işlemlerle (gençlik, sıklık ve meşcere bakımları, tohumlama, ışıklandırma, boşaltma ve canlandırma kesimleri ile budama tohum ekimi, fidan dikimi ve koruma.. gibi) hızlandırılarak verimli hale getirilmesine, böylece ekonomik ve sosyal fonksiyonlarını daha iyi yerine getirebilir, bir yapıya kavuşturulmasına çalışılmaktadır. Etüd-Proje Başmühendisliği, Toprak Muhafaza Başmühendisliği, Orman Fidanlıkları ile Orman İşletme Müdürlükleri arasındaki koordinasyonu sağlamaktadır. Özel ağaçlandırma, erozyon kontrolü, imar ihya, ağaç ıslahı, tohum bahçesi iş ve işlemlerini yürütmektedir. 20

28 g) Makine İkmal Şube Müdürlüğü Ormanların entansif olarak işletilmesi için ekim, dikim ve bakımlarının yapılması, hastalık ve zararlılarla mücadele, yangınlardan koruma veya çıkan yangınların söndürülmesi gibi birçok ormancılık hizmetlerinin zamanında, usul ve tekniğine uygun olarak yapılabilmesi, yeterli ulaşıma, altyapıya, araç gereç ve ekipmana bağlıdır. Bu nedenle yol, bina, tesis yapımı, bakım ve onarımı ile bunların çevreye zararlarını minimum ölçüde tutacak şekilde özel yöntemlerle yapılması, makine ve araçların temini, ormancılık lojistiğinin vazgeçilmez bir unsurudur. Bu çerçevede Makine İkmal Şube Müdürlüğünün koordinasyonunda sunulan hizmetler ana başlıklar halinde aşağıda özetlenmiştir. Üretim ve iş makineleri, hizmet vasıtaları ile yangın ve koruma araçlarının rasyonel bir şekilde çalışmalarını sağlamak, bakım, onarım ve terkin işlemlerini yapmak veya yaptırmak ve şoför ile operatörlerin eğitimlerini vermek ve verdirmek. Yıllık yol, bina ve tesislere ait teklifleri Genel Müdürlüğe sunmak üzere yersel dağılımları yapmak, programların zamanında gerçekleşmelerini takip etmek Bölge Müdürlüğümüzün hizmetlerinin iyi bir şekilde gerçekleşmesi için gereklidir. h) Orman ve Köy İlişkileri Şube Müdürlüğü 645 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile Bölge Müdürlüğümüzde kurulmuştur. Mülga Çevre ve Orman İl Müdürlüğü zamanında görülen işler ve kredilerin takibi yapılmaktadır. Fakir olan orman köylerinin kalkınma planı ve plan revizyonlarını hazırlatmak, programa alınacak köylerin tespitlerini yapmak görevleri arasındadır. Ayrıca yatırımları izlemek ve sene sonlarında raporlama yapmaktadır. Yöre köylülerimiz fakir olduğu için projeler üretmek ve yeni uygulamalara geçerek köylünün gelir seviyesini yükseltmek ve bu sayede orman üzerindeki baskıyı azaltmak ana görevleri arasındadır. h) Odundışı Ürün ve Hizmetler Şube Müdürlüğü Mesire Yerleri Yönetmeliği çevresinde iki ilimizde ihtiyaç duyulan Orman İçi Dinlenme Yerleri ve Kent Ormanlarının tescili yapmak ve diğer işlerinin İşletme Müdürlükleri tarafından yürütülmesini sağlamak şube müdürlüğümüzün faaliyetlerindendir. Ayrıca Bölgemiz için önem arz eden odun dışı ürünlerin envanterini yapmak, hasılat planlarını düzenlettirilmesi görevleri arasındadır. Bunun için Bölge Müdürlüğümüz bünyesinde Odun Dışı Ürünler Başmühendisliği kurulmuş ve çalışmalarını yürütmektedir. B) Yardımcı Hizmet Birimleri Tarafından Sunulan Hizmetler a) Personel Şube Müdürlüğü 645 sayılı KHK ile İdari ve Mali İşler Şube Müdürlüğünün Personel ve Mali İşler diye ikiye ayrılması ile kurulmuştur. Genel Müdürlüğümüz Personel Dairesi Başkanlığının Bölge Müdürlüğümüzdeki iş ve işlemleri yürütülmektedir. Bölge Müdürlüğünün insan kaynakları ile ilgili iş ve işlemlerini yürütür. 21

29 b) Mali İşler Şube Müdürlüğü Mali İşler Şubesi; Bütçe ödenek kayıtlarını tutar, aylık mizanlar, kesin hesapları ve bilânçoları düzenler. Döner sermaye bütçesinden ek ödenek teklifleri ile ödenek aktarma taleplerini hazırlar. Döner sermaye bütçe ödeneklerinden aynı kalemler arasındaki aktarmalar ile ilgili makamdan alınacak olurları gerektirdiği işlemlere ilişkin yazılar ile ödenek gönderme talimatlarını hazırlar. Ayrıca Sayıştay ilanlarının kayıtlarını tutmak, tanzim veya zimmete ait işlemleri yürütür. Döner sermayeli kuruluşların nakit ihtiyaç ve akım tablosunu hazırlayarak işletmelerin nakit durumunu dengeler. Özel Bütçe nin tahakkuk işlemlerini yürütür. Sayman, mutemetlerin harcamalarını kontrol eder. c) Bilgi teknolojileri ve iletişim şube müdürlüğü İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığının bilgi teknolojileri ve iletişim ile ilgili işlerinin yürütüldüğü bir şube müdürlüğü iken Genel Müdürlüğümüzde Bilgi Sistemleri Dairesi Başkanlığı kurulması ile buraya bağlanmıştır. İnternetin ve teknolojilerin yaygın olarak kullanıldığı, vazgeçilmez bir hal aldığı ortamda şube müdürlüğünün önemi artmaktadır. Bölge Müdürlüğümüzün internet erişim ve iletişimini sağlamak, alt yapısının güçlendirilmesini desteklemek vazifelerindendir. Coğrafi bilgi sistemleri ve uzaktan algılama ile ilgili çalışmaları yapmak ve yaptırmak ve Genel Müdürlüğe bilgi akışının hızlı ve güvenli olarak yapılması önem arz etmektedir. 7- Yönetim ve İç Kontrol Sistemi Orman Genel Müdürlüğü görev ve sorumluluk alanındaki amaç ve hedefleri gerçekleştirmek için Bolu Orman Bölge Müdürlüğü olarak, Bütçe Uygulama talimatları doğrultusunda minimum masraf ile maksimum çıktıyı kazanabilmek için azami gayret sarf edilmektedir. Bu yönde tüm teknik ve idari personel mesai mefhumunu dikkate almadan programlarını gerçekleştirmek üzere çalışmaktadır. Bölge Müdürlüğümüzde Yapılan çalışmalarda; kaynakları daha etkin olarak kullanmak ve yürürlükteki mevzuata da aykırı düşmemek için, 6051 sayılı kanun gereğince iç denetimler düzenli olarak yapılmaktadır. D-Diğer Hususlar 22

30 II- AMAÇ ve HEDEFLER A- Amaç ve Hedefler Uluslararası Ormancılık Prensipleri çerçevesinde, Ulusal Kalkınma Planında, Ulusal Ormancılık Programında ve Orman Genel Müdürlüğü Stratejik Planı( ) nda yer alan, Orman Genel Müdürlüğü görev ve sorumluluk alanındaki amaç ve hedefler. Stratejik amaç: 1- Ormanların Korunması Ormanlar, orman sayılan yerleri ve bu yerlerdeki biyolojik çeşitliliği, her türlü biyotik ve abiyotik zararlılara karşı korumak. Strateji 1- Sürdürülebilir kalkınmada orman kaynaklarının önemi, orman alanlarının korunmasının gerekliliği konusunda toplumun bilinçlendirilmesi ve orman alanları üzerindeki baskı ve tehditlerle mücadelede kamuoyu desteğinin sağlanması Strateji 2- Ormanların korunmasında etkinliğin artırılması yönünde orman köylüleri, gönüllü kuruluşlar, sivil toplum örgütleri ve diğer kamu kurum ve kuruluşları ile işbirliği yapılması. Strateji 3-Başta orman köylüleri olmak üzere toplumun ormanlara zarar yapan biyotik ve abiyotik zararlılar konusunda (nedenler, sonuçlar, ihtiyaçlar vb.) bilinçlendirilmesi, Strateji 4-Ormanların korunmasında orman köylüleri, sivil toplum kuruluşları ve diğer ilgi gruplarının sorumluluk almalarının sağlanması, bu konuda yapılacak faaliyetler eetkin katılım ve katkılarının alınması, Hedef Ormanların yangınlara karşı korunması Yangınla mücadele organizasyonu güçlendirilecektir. Faaliyetler 1-Orman yangınları ile mücadelede, uydu araç takip sistemi, gözetleme, erken uyarı sistemleri gibi teknolojik sistemlerden faydalanma ve takibi ciddiyetle muhafaza edilecek, mevcut organizasyonlar güçlendirilecektir. 2-Yangın risklerinin doğru tahmin edilebilmesi için OGM bünyesinde kurulacak Orman Yangınları Ulusal Veri Tabanı sistemlerinden bilgi aktarımının temin ve takip edilecektir. 3-Orman Yangınlarıyla mücadelede çalışan personele yangın söndürme teknikleri, işçi sağlığı, iş güvenliği, ilk yardım konularında planlı eğitimler verilmeye devam edilecektir. 4-Plan döneminde kritik yerlerde yangını söndürme amaçlı toplam 12 adet gölet, havuz, su toplama çukuru inşa edilecektir. 5-Yangın emniyet yolu ve şeridi ile Enerji Nakil Hatları düzenli olarak yıllık bakımları yapılacaktır. 23

31 6-3 adet yangına ilk müdahale ekip binası yapılacak, bütün gözetleme kulesi ve ilk müdahale ekip binalarının bakımlarının yapılarak teknik alt yapıları tamamlanacaktır. 7-Yangın amaçlı, koruma makinelerinin (dozer, arazöz, greyder, treyler ) periyodik bakımları yapılarak göreve hazır halde tutulacaktır. 8-Her yıl yangından kaçış maskesi, yangın elbisesi, yarım yüz maskesi, eldiven ve benzeri teçhizatlar yeterli miktarda alınacaktır. 9- Orman yangınları ile mücadelede çalışanlar sertifikalandırılacaktır. Hedef -1.2-Orman Zararlıları ve Hastalıkları ile Mücadele Orman zararlıları ile mücadele kapasitesi artırılacak; bu kapsamda mekanik, biyolojik ve biyoteknik mücadele oranı %90 a çıkarılacaktır. Faaliyetler 1-Orman zararlıları ile mücadelede kimyasal mücadeleden vazgeçilerek tamamen biyolojik ve biyoteknik kökenli mücadele tekniklerinin uygulanması yaygınlaştırılacaktır. 2-Zararlılar ile mücadelede kapasite gözden geçirilip, ihtiyaçlar tespit edilip, ikmal edilecektir. 3-Ormanlarda önemli miktarda zarar veren böceklerin yırtıcılarının üretimi için mevcut laboratuar kapasitesi geliştirilecek, kuş yuvası üretimi artırılacaktır. 4-Uygulama birimleri, entomoloji ve fitopatoloji uzmanlarıyla desteklenecektir. 5-Biyotik ve abiyotik zararlılarla mücadelede önleyici tedbirlere ağırlık verilmesi, bu amaçla orman ekosistemlerinin ve doğal yapılarının korunması suretiyle zararlılara karşı silvikültür teknikleriyle dirençleri artırılacaktır. Hedef -1.3-Orman Suçlarının Azaltılması Ormanlara yönelik olumsuz insan müdahalelerine karşı alınacak önleme tedbirleri artırılacak ve bu kapsamda işlenen orman suçlarının sayısı bir önceki yıla göre %5 oranında azaltılacaktır. Faaliyetler 1-Orman köylülerinin odun ve odun dışı orman ürünleri ihtiyaçları, ormanların kapasitesi dahilinde karşılanacak, orman köylülerinin ormanların odun dışı üretim ve hizmetlerinden faydalanma ve gelir elde etme imkanları geliştirilecek, 2-Koruma çalışmalarında gerekli ekipmanların modernizasyonu sağlanacak ve mevcut organizasyon güçlendirilecek. 3-Özel öneme sahip korunan alanlarda, orman kaynakları üzerindeki baskının azaltılabilmesi için Kırsal Kalkınma faaliyetleri ve projeleri desteklenecektir.(bal ormanları, badem ve ceviz ekimleri, özel ağaçlandırma) 24

32 4-Orman üzerindeki baskının yoğun olduğu bölgelerde orman muhafaza memuru sayısı arttırılacaktır. 5-Köy tüzel kişilikleri ile işbirliği ve protokoller yapılarak hem civardaki ormanlar korunacak, hem de burada yaşayan köylülere kaynak aktarımı yapılarak ormanlara halkın sahip çıkması ve orman-halk bütünlüğü sağlanmış olacaktır. 6-Gençleştirme ve rehabilitasyon alanlarının korunmasında her yıl 45 köy tüzel kişiliği ile işbirliği yapılacaktır. 7-Geniş katılımlı otlatma planlarının hazırlanması için alt yapı oluşturulacak ve çalışmalara başlanacaktır. 8-İzinli sahaların kontrolleri periyodik olarak yapılacak ve takip edilecektir. 9-Katılımcılığın sağlanması ve ormanların korunması konusu, yerel yönetimlerin ilgi alanları arasında yer alması sağlanacaktır. Hedef Orman Alan ve Sınırlarının Korunması Plan döneminde bütün ormanları sınırlandırma ve kadastro işlemleri bitirilecektir. Kadastrosu biten ve kesinleşen ormanların tapuya tescil işlemleri tamamlanacaktır. Faaliyetler 1-Orman kadastro ve tescil çalışmaları belirlenecek özelliklere göre yürütülecek, çalışmalar sırasında halkın haklarına yeterli özen gösterilecek, sınır ve mülkiyet durumu ile ilgili belirsizlik ve ihtilaflar giderilecektir. 2-Orman ekosisteminin korunması ve toplum yararı sağlama koşulları özenle yerine getirilecektir. 3-Orman kanunu gereğince verilen izin ve bedellerinin takip ve kontrolü etkinleştirilecek. 4-Yeni orman kadastrosu yapılan ve aplikasyonu tamamlanan yerlerin gerek Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü nün tescil mevzuatından kaynaklanan ve gerekse orman sınırları içerisindeki tapulu taşınmazlardan kaynaklanan sorunlar giderilerek tapuya tescil edilmesi sağlanacaktır. 5-Orman kanununun 2. maddesi uygulamaları ile sınırları kesinleşen yerlerin tapuya tescil işlemleri bitirilecektir. Hedef Orman Alanlarında Biyoçeşitliliğin Korunması Orman alanlarındaki biyoçeşitlilik tespitleri yapılacak, biyoçeşitlilik bir fonksiyon olarak amenajman planlarına entegre edilecek ve bu amaçla ha alan planlanacaktır. Bu alanlar düzenli olarak izlenecek ve korunması gerekenler koruma altına alınacaktır. 25

33 Faaliyetler 1-Ormanların biyolojik çeşitliliğinin değeri ve korunmasının önemi, gerekliliği hakkında yeterli bilinç, ilgi ve iradenin oluşturulmasına yönelik bir program geliştirilerek ve uygulanacak (OGM nin desteği ile) 2-Ormanların doğal yolla gençleştirme ve rehabilitasyonuna öncelik verilecek, ağaçlandırma ve diğer orman imar çalışmaları sırasında biyolojik çeşitliliğin korunmasına gerekli özen gösterilecektir. 3-Özel biyolojik çeşitlilik değeri ve zenginliğine sahip orman alanlarının korunan alanlar statüsüne alınması çalışmalarına devem edilecek, bu alanlarda amaca uygun planlama, uygulama ve değerlendirme çalışmaları yapılacaktır. 4-Ekim ve dikim yoluyla yapılan ormanlaştırma çalışmalarında yerli tür ve ırklar kullanılarak genetik kirlenmeden kaçınılacaktır. Orman ağaçları dışındaki türlerin biyolojik çeşitliliğin muhafazasına gerekli özenin sağlanması için gerekli bilinçlendirme eğitim ve kurumsal kapasite geliştirme çalışmaları yapılacak ve bu yaklaşımla faaliyetler sürdürülecektir. 5-Ormanların biyolojik çeşitliliği ile ilgili konularda araştırma çalışmaları artırılacaktır. Bu amaçla üniversiteler ve araştırma kurumları arasındaki diyalog ve işbirliği geliştirme çalışmaları yapılmaya devam edilecektir. 6-Özel öneme sahip korunan alanlarda orman kaynakları üzerindeki baskının azaltılması için kırsal kalkınma faaliyetleri desteklenecektir. 7-Tespit edilen türlerin in-situ(yerinde) ve ex-situ(taşıyarak) yöntemlerle korunması ve sürdürülebilir yönetimi sağlanacaktır. 8-Biyolojik çeşitlilik orman amenajman planlarına yansıtılacaktır. Hedef Orman Ekosistemlerinin Sağlığının İzlenmesi Orman Ekosistemlerinin Sağlığı İzlenecek, plan dönemi sonuna kadar atmosferik kirlilik, iklim değişikliği ve diğer etkenlerin ormanlar üzerindeki etkileri ölçülerek elde edilen bulgular değerlendirilecektir. (OGM tarafından alt yapı çalışmaları yapılacaktır) Faaliyetler 1-Orman Ekosistemlerinin ölçüm ve izlenmesi için belirlenen Seviye I (LI), seviye II (L ll) sabit deneme alanlarında ormanların sağlığı ve hassasiyeti hakkında bilgi ve veri sağlanacak, mevcut durum ve gelişmeler izlenecek, ölçülüp değerlendirilerek takip edilecektir. 2-Bu bilgiler ışığında periyodik zarar envanteri yapılacak. 3-Değerlendirme sonuçlarıyla elde edilen arazi kullanım sınıfları (Arazi kullanımı, arazi kullanım değişikliği ve ormancılık çalışma grubunun öngördüğü) coğrafi bilgi sistemine aktarılacaktır. 26

34 Hedef Ormancılık alt yapısının güçlendirilmesi Ormancılık alt yapısının güçlendirilmesi amacıyla plan dönemi sonuna kadar toplam 375 km. yeni orman yolu yapılacaktır. Bu kapsamda ayrıca geçmiş yıllarda yapılan mevcut yolların iyileştirilmesini sağlamak için her yıl %3 oranında orman yolu standart hale getirilecektir. Faaliyetler 1- Ormanların fiziki alt yapısı geliştirilecek ve iyileştirilmesi sağlanacaktır. 2-Yol ve tesis inşaatlarında ormana ve çevreye zarar verilmeden çalışmalar yapılacaktır. 3-Ekskavatörle yol yapımına önem verilecek ve makine parkı optimum kapasitede çalıştırılacaktır. 4-Bina ve tesislerin yapımında yöresel mimariye ve doğal peyzaja uyumlu olmaya özen gösterilecektir. 5- Yol yapımına, fayda-maliyet analizleri yapılarak karar verilecektir. 6- Orman yolları ile orman içi ve bitiştiği köy yollarının yapım ve bakımlarında ilgili kuruluşlarla işbirliği geliştirilecektir. 7- Plan döneminde ( ) ormancılık hizmetlerinin yerine getirilebilmesi için 375 km yeni orman yolu, 150 Km büyük onarım, 285 km üst yapı, 86 m köprü, 484 km sanat yapısı, 810 km yol aplikasyonu, km orman yolu bakımı, 120 km traktör yolu, 48 km depo yolu,10 adet orman yol ağı planı yapılacaktır. Stratejik Amaç -2 Ormanların Geliştirilmesi Mevcut ormanları geliştirmek, verimliliği artırmak ve alanlarını genişletmek. Strateji:1- Ormanlarda yapılacak Silvikültürel müdehalelerde çok yönlü işlevlerin göz önünde bulundurulması Strateji: 2- Orman geliştirme çalışmalarında havza bazında entegre, yerel halk ve ilgi gruplarının katılımının sağlanması, ekosistemlerin zarar görmemesi temel koşula dayalı olmasına özen gösteren teknik/ metotlar uygulanması Hedef -2-1 Orman bakım tedbirlerinin artırılması, plan dönemi ( ) sonuna kadar verimli ormanların iyileştirilmesine ve verimliliğin artırılmasına yönelik silvikültür bakım tedbirleri % 10 artırılacaktır. Faaliyetler 1-Plan döneminde hektar alanda gençlik kültür bakımı yapılacaktır 2-Toplam hektar alanda sıklık bakımı yapılacaktır. 27

35 3-10 ton tohum ve adet fidan üretilecektir 4-Toplam1.500 hektar alanda koruya tahvil çalışması yapılacaktır. 5-Yeni silvikültürel uygulamaların başarısı için uygulamacı personele gerekli eğitimler verilecektir. Hedef -2-2 Bozuk Ormanların rehabilitasyonu Her yıl Ha. bozuk orman alanında rehabilitasyon çalışması yapılacak, verimli orman alanı hektara çıkarılacaktır. Strateji:1-Öncelikle yörenin doğal ağaç, ağaççık ve bitki türleri kullanılarak ağaçlandırma ve ıslah çalışmaları yapılacaktır. Bu sahaların biyolojik çeşitliliğinin korunmasına ve genetik kirlenmeden kaçınılmaya özen gösterilmesi sağlanacaktır. Faaliyetler 1-İlimizde bulunan ha bozuk karakterde verimsiz orman alanından her yıl ha rehabilitasyon çalışması yapılacaktır. 2-Bozuk orman alanlarındaki zengin odun dışı orman ürünleri potansiyeli ekosistem dengesi içerisinde korunacak, köy tüzel kişiliklerine öncelik verilerek değerlendirilecektir yıllarını kapsayan Ağaçlandırma ve Erozyon Kontrolu Seferberliği Eylem Planı uygulamaları sıkı bir şekilde takip edilecektir. Hedef -2-3 Ormanların Gençleştirilmesi 2014 yılın sonuna kadar Ha alanda doğal gençleştirme, 250 ha alanda yapay gençleştirme çalışmaları gerçekleştirilecektir. Strateji:1-En az emek ve masrafla bozuk ve 1 kapalı orman alanları, mevcut ağaçların gelişme dinamiği ve büyüme enerjisinden faydalanarak, ekosistemi bozmadan yetişme muhiti ırklarını yerinde korunarak, verimli koru ormanlarına dönüştürülecektir. Faaliyetler 1-OGM tarafından hazırlanmış olan eylem planlarının uygulama alanları takibi yapılacaktır. 2-Uygun hazine arazileri üzerinde özel sektör ve diğer ilgi gruplarınca çok amaçlı ağaçlandırmaların tesis edilmesi hususları desteklenecektir. 3-Ağaçlandırılacak hazine arazilerinin kadastro ve tapu tescil işlemleri yapılacaktır. Hedef -2-4 Ormanların kalite ve verimliğinin artırılması piyasa taleplerine uygun ürün elde etmek üzere; plan döneminde toplam ha alanda kaliteli odun, tohum ve meyve verimliliğini yönelik budama yapılacaktır. 28

36 Strateji:1-Korumanın sağlanması ve baskıların azaltılması suretiyle ormanların doğal yolla gençleştirilmesine ve imarına öncelik verilecektir. Faaliyetler 1-Meşcere sağlığıyla beraber kaliteli ürün elde etmeye yönelik budama uygulamaları yaygınlaştırılacaktır 2-Orman rejimine tabi orman içi açıklıklar ve özelliğini büyük ölçüde yitirmiş bozuk alanlarda doğal yolla gençleştirilmesi mümkün olmayan yerlerin yeniden verimli ormanlara dönüştürülmesi için suni gençleştirme çalışmaları yapılacaktır Hedef -2-5 Plan dönemi sonuna kadar 500 ha alanda öncelikle hızlı gelişen yerli türlerle olmak üzere endüstriyel plantasyonlar kurulacaktır Faaliyetler 1-Endüstriyel plantasyonların korunması için orman ekosistemi içinde bozuk alanlarda yetişme ortamının uygun olduğu yerler tespit edilecek, öncelikle hızlı gelişen yerli türlerle ağaçlandırmalar yapılacaktır. 2-Uygun özel araziler üzerinde yerel halk ve özel sektör tarafından kavak ve hızlı gelişen ağaç türleriyle ağaçlandırma uygulamalarının, fidan temini, araştırma-geliştirme, teknik yardım, eğitim gibi hizmetlerle desteklenmesine çalışılacaktır. 3-Orman rejimi dışında kalan arazilerde Ağaçlandırma Genel Müdürlüğü ile koordineli olarak çalışmalar sürdürülecektir. Hedef -2-6 Gençleştirmeye ayrılan alanlarda her yıl 10 adet silvikültür planı yapılacaktır. Faaliyetler 1-Orman amenajman planı yenilenen yerlerde gençleştirmeye ayrılan orman alanlarının gençleştirme çalışmaları detay silvikültür planlarına göre yapılacağından bu yerin toprak durumu ve yapısı, 2-Ağaç türlerinin bol tohum verme sıklığı tespiti, 3-Tohum ağacı durumu ve sayısı belirleme çalışmaları, 4-Bu faktörlere göre gençleştirme metod veya metodları belirlenmesi için arazide inceleme ve gözlemleri, 5-Bu yerlerde gençleştirme çalışmaları, bu bilgiler ışığında hazırlanacak detay silvikültür planlarına göre yapılacaktır. 29

37 Stratejik amaç: 3- Orman Kaynaklarından Faydalanma Ormanların ürettiği mal ve hizmetlerden toplumun gelişen ve değişen beklentilerini en üst düzeyde karşılamak, ormanlardan çok yönlü ve sürdürülebilir şekilde faydalanmak. Strateji:1-Ormanların ekonomik, ekolojik ve sosyal fonksiyonlarını ve bunlara bağlı işletme amaçlarını en iyi şekilde yerine getirmeye yönelik hizmetlerinden en üst seviyede faydalanılması Strateji: 2-Yaban hayatı koruma ve geliştirme sahalarındaki yaban hayvanlarının doğum yaptığı aylarda üretim çalışması yapılmamasına özen gösterilmesi, Hedef Yılı sonuna kadar ha orman alanının çok amaçlı faydalanmaya uygun olarak envanteri çıkarılacak ve amenajman planları yapılacaktır. Strateji:1-Ormanların sosyal fonksiyonlarından faydalanmanın arttırılması Faaliyetler 1-Ormanların sosyal ve kültürel hizmetlerinden faydalanma ile ilgili konularda hizmet veren birimlerin kapasiteleri güçlendirilecektir. Hedef -3-2 Sürdürülebilir orman yönetimi (SOY) kriter ve göstergelerin uygulanmasına tüm Orman İşletme Müdürlükleri bazında geçilecektir. Strateji:1-Ormanların ekonomik, ekolojik ve sosyal fonksiyonlarını dengeleyen ve bu değerleri gelecek nesillere taşıyan bir ormancılık hedeflenmektedir. Faaliyetler 1-Sürdürülebilir orman yönetimi (SOY) kriter ve göstergeleri etkin bir şekilde İşletme Müdürlükleri bazında izlenmeye devam edilecektir. 2-Uygulamaya bütün İşletme Müdürlüklerinde geçilecektir. Hedef -3-3-Orman üretim gücü dikkate alınarak, piyasanın taleplerinin en yüksek seviyede ve kalitede karşılanması amacıyla plan dönemi sonuna kadar M3 endüstriyel odun ve ster yakacak odun üretimi yapılacaktır. Endüstriyel odun üretiminde verimlilik % 84 e, tomruk üretimimizde kaliteli tomruk üretimi %5 e çıkarılacaktır. Faaliyetler 1-Odun arz, talep ve pazar durumunun, güvenilir ve kapsamlı bir envanter- araştırmadeğerlendirme çalışması ile belirlenmesi 2-Odun istihsal-depolama-satış faaliyetleri süresinde meydana gelen hacim, kalite ve değer kayıpları en aza indirilecektir. 3-Üretimde çalışanların standardizasyon, piyasa talepleri, kesme, taşıma, istifleme konularında eğitimleri sağlanacaktır. 30

T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DENİZLİ ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ BİRİM FAALİYET RAPORU 2013 YILI

T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DENİZLİ ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ BİRİM FAALİYET RAPORU 2013 YILI T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DENİZLİ ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ BİRİM FAALİYET RAPORU 2013 YILI DENİZLİ 2014 SUNUŞ 2013 Yılı Denizli Orman Bölge Müdürlüğü için ormancılık çalışmaları

Detaylı

ANTALYA ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

ANTALYA ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ANTALYA ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ 2014 YILI BİRİM FAALİYET RAPORU ORMAN İDARESİ VE PLANLAMA ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ ANTALYA 2015 SUNUŞ 5018 sayılı Kanun ile şekillenen

Detaylı

T.C. ÇEVRE ve ORMAN BAKANLIĞI 2010 YILI PERFORMANS PROGRAMI

T.C. ÇEVRE ve ORMAN BAKANLIĞI 2010 YILI PERFORMANS PROGRAMI T.C. ÇEVRE ve ORMAN BAKANLIĞI 2010 YILI PERFORMANS PROGRAMI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI T.C. ÇEVRE ve ORMAN BAKANLIĞI 2010 YILI PERFORMANS PROGRAMI Yayına Hazırlayan STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI BAKAN

Detaylı

ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2012 YILI PERFORMANS PROGRAMI

ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2012 YILI PERFORMANS PROGRAMI ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2012 YILI PERFORMANS PROGRAMI Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı Ankara - 2012 Ormansız yurt vatan değildir. Bakan SunuĢu BAKAN SUNUġU Kamu mali yönetim sürecini yeni bir anlayıģla

Detaylı

STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI

STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI OCAK 212 Denilebilir ki hiçbir şeye muhtaç değiliz, yalnız tek bir şeye çok ihtiyacımız vardır; çalışkan olmak. ÖNSÖZ Dünyada ve ülkemizde yaşanan hızlı ve çok yönlü değişim

Detaylı

T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2013 2013 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı Raporun Hazırlanış Tarihi: Mart-2014 1. GENEL

Detaylı

Denilebilir ki hiçbir şeye muhtaç değiliz, yalnız tek bir şeye çok ihtiyacımız vardır; çalışkan olmak.

Denilebilir ki hiçbir şeye muhtaç değiliz, yalnız tek bir şeye çok ihtiyacımız vardır; çalışkan olmak. Denilebilir ki hiçbir şeye muhtaç değiliz, yalnız tek bir şeye çok ihtiyacımız vardır; çalışkan olmak. ÖNSÖZ Dünyada ve ülkemizde yaşanan hızlı ve çok yönlü değişim süreçleri özellikle kamunun yeniden

Detaylı

2009 YILI Faaliyet Raporu

2009 YILI Faaliyet Raporu T.C. ÇEVRE ve ORMAN BAKANLIĞI 2009 YILI Faaliyet Raporu STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI T.C. ÇEVRE ve ORMAN BAKANLIĞI 2009 YILI FAALİYET RAPORU Nisan 2010 ANKARA Yayına Hazırlayan STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI

Detaylı

T.C. GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI 2012 YILI PERFORMANS PROGRAMI

T.C. GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI 2012 YILI PERFORMANS PROGRAMI T.C. GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI 2012 YILI PERFORMANS PROGRAMI ANKARA 2012 1 2 Milli ekonominin temeli ziraattır. Bunun içindir ki, ziraatta kalkınmaya büyük önem vermekteyiz. Köylere kadar yayılacak

Detaylı

2010 YILI PERFORMANS PROGRAMI

2010 YILI PERFORMANS PROGRAMI T.C. TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI 2010 YILI PROGRAMI ANKARA 2010 1 2 Milli ekonominin temeli ziraattır. Bunun içindir ki, ziraatta kalkınmaya büyük önem vermekteyiz. Köylere kadar yayılacak programlı ve

Detaylı

T.C. GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI 2013 YILI PERFORMANS PROGRAMI

T.C. GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI 2013 YILI PERFORMANS PROGRAMI T.C. GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI 2013 YILI PERFORMANS PROGRAMI ANKARA 2013 1 2 Milli ekonominin temeli ziraattır. Bunun içindir ki, ziraatta kalkınmaya büyük önem vermekteyiz. Köylere kadar yayılacak

Detaylı

T.C. GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI 2015 YILI PERFORMANS PROGRAMI

T.C. GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI 2015 YILI PERFORMANS PROGRAMI T.C. GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI 2015 YILI PERFORMANS PROGRAMI ANKARA 2015 1 2 Milli ekonominin temeli ziraattır. Bunun içindir ki, ziraatta kalkınmaya büyük önem vermekteyiz. Köylere kadar yayılacak

Detaylı

T.C. BAŞBAKANLIK AFET ve ACİL DURUM YÖNETİMİ BAŞKANLIĞI 2014 YILI PERFORMANS PROGRAMI

T.C. BAŞBAKANLIK AFET ve ACİL DURUM YÖNETİMİ BAŞKANLIĞI 2014 YILI PERFORMANS PROGRAMI T.C. BAŞBAKANLIK AFET ve ACİL DURUM YÖNETİMİ BAŞKANLIĞI 2014 YILI PERFORMANS PROGRAMI ANKARA - OCAK 2014 2 2014 Yılı Performans Programı Sunuş BAŞBAKAN YARDIMCISI SUNUŞU Doğa ve insan kaynaklı afetlerin

Detaylı

T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI. 2013 Yılı Performans Programı

T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI. 2013 Yılı Performans Programı T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI 2013 Yılı Performans Programı Strateji Geliştirme Başkanlığı ANKARA - 2013 T.C. ORMAN ve SU İŞLERİ BAKANLIĞI 201 YILI PERFORMANS PROGRAMI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI

Detaylı

2015 Yılı Performans Programı

2015 Yılı Performans Programı Bu Program; 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 9 uncu maddesi uyarınca; Bakanlığın, 2015 yılında yürüteceği faaliyet ve projeler ile bunların kaynak ihtiyacını, performans hedef ve göstergelerini

Detaylı

2015 MALİ YILI YATIRIM,ÇALIŞMA ve PERFORMANS PROGRAMI

2015 MALİ YILI YATIRIM,ÇALIŞMA ve PERFORMANS PROGRAMI 2015 MALİ YILI YATIRIM,ÇALIŞMA ve PERFORMANS PROGRAMI SUNUŞ İl Özel idareleri, il halkının mahalli müşterek nitelikli ihtiyaçlarını karşılamak üzere kurulan ve karar alma organı seçimle oluşturulan, idari

Detaylı

DAİRE BAŞKANLIKLARI A Teftiş Kurulu Başkanlığı 1 Görüş Yok B İç Denetim Başkanlığı 1 Görüş Yok C Hukuk Müşavirliği 1 Performans değerlendirmesi

DAİRE BAŞKANLIKLARI A Teftiş Kurulu Başkanlığı 1 Görüş Yok B İç Denetim Başkanlığı 1 Görüş Yok C Hukuk Müşavirliği 1 Performans değerlendirmesi I DAİRE BAŞKANLIKLARI A Teftiş Kurulu Başkanlığı 1 Görüş Yok B İç Denetim Başkanlığı 1 Görüş Yok C Hukuk Müşavirliği 1 Performans değerlendirmesi yapılan yılın son günü itibariyle kesinleşmiş infaz edilmeyi

Detaylı

ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMENİN DEĞİŞTİRİLEREK KABULÜ HAKKINDA KANUN (1)

ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMENİN DEĞİŞTİRİLEREK KABULÜ HAKKINDA KANUN (1) 6783 ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMENİN DEĞİŞTİRİLEREK KABULÜ HAKKINDA KANUN (1) Kanun Numarası : 3234 Kabul Tarihi : 31/10/1985 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih

Detaylı

2015 PERFORMANS PROGRAMI

2015 PERFORMANS PROGRAMI 2015 PERFORMANS PROGRAMI KASIM 2014 Bende bu vekayiin ilk hiss-i teşebbüsü bu memlekette, bu güzel Adana da vücut bulmuştur. Rahmi PEKAR Adana Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürü Sayın Meclis Üyeleri

Detaylı

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI 2013 YILI PERFORMANS PROGRAMI

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI 2013 YILI PERFORMANS PROGRAMI I T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI 2013 Yılı PERFORMANS PROGRAMI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI www.strateji.gov.tr II III İdareciler, Bana içten sevgilerini haykıranlar, yarım asırdan beri büyük Türk Ulusunun

Detaylı

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. 2014 Yılı Performans Programı

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. 2014 Yılı Performans Programı T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2014 Yılı Performans Programı Ekim 2013 1 2 BAKAN SUNUŞU Anayasamızda açıkça öngörüldüğü üzere devletin görevlerinden olan düzenli şehirleşmeyi

Detaylı

2010 MAL YILI PERFORMANS PROGRAMI

2010 MAL YILI PERFORMANS PROGRAMI T.C. BURSA L ÖZEL DARES 2010 MAL YILI PERFORMANS PROGRAMI T.C. BURSA İL ÖZEL İDARESİ 2010 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI 5 8 24 202 112 88 2010 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI Ancak geleceği düşünebilen

Detaylı

T.C. BAŞBAKANLIK YÜKSEK ÖĞRENİM KREDİ VE YURTLAR KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2009 YILI FAALİYET RAPORU

T.C. BAŞBAKANLIK YÜKSEK ÖĞRENİM KREDİ VE YURTLAR KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2009 YILI FAALİYET RAPORU T.C. BAŞBAKANLIK YÜKSEK ÖĞRENİM KREDİ VE YURTLAR KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2009 YILI FAALİYET RAPORU 1 2 3 Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu, misyonunda da belirtildiği üzere yüksek öğrenim gençliğinin

Detaylı

2012 YILI PERFORMANS PROGRAMI

2012 YILI PERFORMANS PROGRAMI T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2012 YILI PERFORMANS PROGRAMI Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı Performans Programı www.dsi.gov.tr STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Detaylı

SUNUŞ 1 1. GENEL BİLGİLER 3 2. PERFORMANS BİLGİLERİ 13

SUNUŞ 1 1. GENEL BİLGİLER 3 2. PERFORMANS BİLGİLERİ 13 H i ç b i r ş e y e i h t i y a c ı m ı z y o k, y a l n ı z b i r ş e y e i h t i y a c ı m ı z v a r d ı r ; ç a l ı ş k a n o l m a k! M u s t a f a K e m a l A T A T Ü R K İÇİNDEKİLER SUNUŞ. GENEL

Detaylı

FAALİYET RAPORU. Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü. Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı. Şubat 2015 - ANKARA

FAALİYET RAPORU. Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü. Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı. Şubat 2015 - ANKARA 2014 FAALİYET RAPORU Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Şubat 2015 - ANKARA Bu önemli iştir. Kanun böyle emrediyorsa, yaptığı işin güven duygusuna muhtaç her vatandaş

Detaylı

İDARE PERFORMANS PROGRAMI. www.ubak.gov.tr

İDARE PERFORMANS PROGRAMI. www.ubak.gov.tr 2 0 1 1 İDARE PERFORMANS PROGRAMI www.ubak.gov.tr Bir milletin doğrudan doğruya hayatiyle, yükselmesiyle, düşkünlüğüyle ilgili olan en önemli faktör, milletin iktisadiyatıdır. Ulaştırma altyapısı, enerji

Detaylı

T.C. ENERJĠ VE TABĠĠ KAYNAKLAR BAKANLIĞI. ELEKTRĠK ĠġLERĠ ETÜT ĠDARESĠ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2011 YILI FAALĠYET RAPORU

T.C. ENERJĠ VE TABĠĠ KAYNAKLAR BAKANLIĞI. ELEKTRĠK ĠġLERĠ ETÜT ĠDARESĠ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2011 YILI FAALĠYET RAPORU T.C. ENERJĠ VE TABĠĠ KAYNAKLAR BAKANLIĞI ELEKTRĠK ĠġLERĠ ETÜT ĠDARESĠ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2011 YILI FAALĠYET RAPORU NĠSAN 2012 Çubuk Barajı 7 Mayıs 1938 Türkiye, elektriği aydınlatmada ve sanayide kullanacak

Detaylı

ALTINDAĞ BELEDİYE BAŞKANLIĞI

ALTINDAĞ BELEDİYE BAŞKANLIĞI ALTINDAĞ BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2010 YILI FAALİYET RAPORU Nisan ANKARA Mali Hizmetler Müdürlüğü İÇİNDEKİLER SUNUŞ III I- GENEL BİLGİLER 1 A- Misyon ve Vizyon 1 B- Yetki Görev ve Sorumluluk 1 C- İdareye İlişkin

Detaylı

Resmi Gazete de yayımlanmasını müteakip etkin bir şekilde

Resmi Gazete de yayımlanmasını müteakip etkin bir şekilde ii BAKAN SUNUŞU Sınai mülkiyet alanında yakaladığı ivmeyle gelişmiş ülkeler ile rekabet edebilir seviyeye gelen Türkiye, 2014 yılını da yüksek sınai mülkiyet performansını ekonomiye kazandırmaya yönelik

Detaylı