2634 SAYILI TURİZMİ TEŞVİK KANUNU VE İLGİLİ YÖNETMELİKLER

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "2634 SAYILI TURİZMİ TEŞVİK KANUNU VE İLGİLİ YÖNETMELİKLER"

Transkript

1

2 YAYIN NO: SAYILI TURİZMİ TEŞVİK KANUNU VE İLGİLİ YÖNETMELİKLER İSTANBUL TİCARET ODASI

3

4 Ö N S Ö Z Odamız on yılı aşan bir süreden beri, Turizmin Teşvikine yönelik yeni bir yasa hazırlanması konusunda sürekli girişimlerde bulunmuş, bu konudaki görüşlerini ilgili mercilere muhtelif vesilelerle intikal ettirmiştir. Nihayet tarihinde Turizmi Teşvik Kanunu yürürlüğe girmiştir. Bazı eksikliklerine rağmen, bu Kanunu çok olumlu bir aşama olarak nitelendirmek mümkündür. Turizmi Teşvik Kanunu ve buna ilişkin Yönetmeliklerin getirdiği olanakların, mükellefiyetlerin, kısacası bu mevzuatın hükümlerinin üyelerimizin bilgisine derli toplu bir şekilde sunulmasının faydalı olacağı düşünülmüş ve bu kitapçık hazırlanmıştır. Odamızın Mevzuat Dizisinin 6'ncı halkası olarak yayımlanan bu kitabımızın derlenmesinde emeği geçen Dış Münasebetler ve Turizm Şubesi elemanlarına teşekkür ederim. Genel Sekreter Dr. İsmail Özaslan

5

6 İ Ç İ N D E K İ L E R I. TURİZMİ TEŞVİK KANUNU 7 1 Amaç, Kapsam ve Tammlar 7 2 Genel Hükümler 8 3 Teşvikle İlgili Esaslar ve Hükümler 12 4 Yat Turizmi 16 5 Denetleme ve Cezalar 17 6 Son Hükümler 20 II. TALİH OYUNLARI YÖNETMELİĞİ 24 III. TURİZMİ GELİŞTİRME FONU'NUN DENETLENME SİNE AİT YÖNETMELİK 28 IV. TURİZMİ TEŞVİK KANUNUNUN CEZAİ HÜKÜMLE RİNİN UYGULANMASI HAKKINDA YÖNETMELİK 30 V. TURİZM ALANLARINDA VE TURİZM MERKEZLE RİNDE İMAR PLANLARININ HAZIRLANMASI VE ONAYLANMASINA İLİŞKİN YÖNETMELİK 34 1 Başlangıç Hükümleri 34 2 İmar Planları 35 3 Son Hükümler 38 VI. BELGELİ TURİZM İŞLETMELERİNDE YABANCI PER SONEL VE SANATKÂRLARIN ÇALIŞTIRILMASI HAKKINDA YÖNETMELİK 39 VII. TURİZM İŞLETMELERİNİN BAKANLIKLA BİRBİR LERİYLE VE MÜŞTERİLERİYLE İLİŞKİLERİ HAK KINDA YÖNETA/IELİK 41 1 Başlangıç Hükümleri 41 2 Seyahat Acenteleri ile Otel İşletmeleri Arasmdalû İlişkiler 42 3 Otel Sözleşmeleri ile İlgili Özel Kurallar 48 4 Otel Müşteri İlişküeri 52 5 İşletmelerin Balıanlıkla İlişkileri 56 6 Son Hükümler 57 VIII. TURİZMİ TEŞVİK KANUNU GEREĞİNCE UYGULA NACAK PARA CEZALARININ TAHSİLİ VE TURİZMİ GELİŞTİRME FONUNA AKTARILMASI HAKKINDA YÖNETMELİK

7 IV. TURİZM YATIRIM, İŞLETME VE KURULUŞLARININ DENETİMİ HAKKINDA YÖNETMELİK 60 1 Başlangıç Hükümleri 60 2 Denetim Elemanları ve Atanmaları 61 3 Görev, Yetki ve Sorumlulukları 65 4 Çeşitli Hükümler 68 X. KAMU ARAZİSİNİN TURİZM YATIRIMLARINA TAHSİSİ HAKKINDA YÖNETMELİK 70 1 Amaç, Kapsam, Yasal Dayanak ve Tanımlar Taşınmaz Malların Bakanlığın Tasarrufıma Alınması 71 3 Tahsis Talepleri ve Değerlendirilmesi 73 4 Tahsis İşlemleri 76 5 Hakların Sona Ermesi 80 6 Son Hükümler 81 XI. TURİZMİ YATIRIM VE İŞLETMELERİ NİTELİKLERİ YÖNETMELİĞİ 83 1 Başlangıç Hükümleri 83 2 Genel Hükümler 84 3 Turizm Yatırımlarının Genel Nitelikleri 92 4 Turizm İşletmelerinin Genel Nitelikleri 95 5 Konaklama Tesislerinin Genel Nitelikleri 98 6 Oteller 99 7 MoteUer Tatil Köyleri Pansiyonlar Kampingler Apart Oteller Konaklama Tesisleri ile İlgili ÇeşitU Hükümler Yeme, İçme Tesisleri Eğlence Yerleri Yan Hizmet Tesisleri Son Hükümler 119 XII. TURİZM BÖLGELERİ, TURİZM ALANLARI VE TU RİZM MERKEZLERİNİN BELİRLENMESİ İÇİN ÇA LIŞMA GRUPLARININ OLUŞTURULMASI, GÖREV VE YETKİLERİ İLE ÇALIŞMA ŞEKLİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK _ Genel Hükümler Çalışma Gruplarmm Oluşumu Son Hükümler 125 XIIÎ. YAT TURİZMİNİN GELİŞTİRİLMESİ HAKKINDA YÖNETMELİK 125

8 TURİZMİ TEŞVİK KANUNU Kanım No Kabul Tarihi: 12/3/1982 Resmi Gazete No: BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar Amaç : Madde 1. Bu Kanunun amacı; turizm sektörünü düzenleyecek, geliştirecek, dinamik bir yapı ve işleyişe kavuşturacak tertip ve tedbirlerin alınmasını sağlamaktır. Kapsam: Madde 2. Bu Kanun, turizm hizmeti ile bu hizmetin gereği turizm bölgeleri, turizm alanları ve turizm merkezlerinin tespiti ile geliştirilmelerine turizm yatırım ve işletmelerinin teşvik edilmesine, düzenlenmesine ve denetlenmesine ilişkin hüküm^ leri kapsar. Tanımlar: Madde 3. Bu Kanunda yer alan; a) Bakanlık: Kültür ve Turizm Bakanlığını, b) Turizm Bölgeleri: Sınırlan Bakanhğm önerisi ve Bakan^ 1ar Kurulu kararı ile tespit ve ilan edilen bölgeleri, b) Turizm Alanları: Turizm bölgeleri içinde öncehkle geliştirilmesi öngörülen, mevkii ve sınırlan Bakanlığın önerisi, Bakanlar Kurulu kararı ile tespit ve ilan edilen doğal veya sosyokültürel değerlerin yoğunlaştığı alanlan, d) Turizm Merkezleri: Turizm bölgeleri içinde veya dışında, yeri, mevkii ve sınırları Bakanlığın önerisi, Bakanlar Kurulu ka-

9 ran ile tespit ve ilan edilen, turizm yönünden önem taşıyan yerleri veya bölümlerini, e) Turizm İşletmeleri: Türk veya yabancı uyruklu, gerçek veya tüzel kişilerce birlikte veya ayrı ayrı gerçekleştirilen ve turizm sektöründe faaliyet gösteren ticari işletmeleri, f) Turizm Yatırımı Belgesi: Turizm sektöründe yatırım yapana tespit edilen yatırım dönemi için Bakanlıkça verilen belgeyi, g) Turizm İşletmesi Belgesi: Turizm sektöründe faaliyet gösteren turizm işletmelerine Bakanlıkça verilen belgeyi, h) Belgeli Turizm Yatırım veya İşletmeleri: Bakanlıkça belgelendirilmiş yatırım veya işletmeleri, i) Yat: Ölçü belgesinde (mesaha şahadetnamesi) yat şeklinde tescil edilen gemiler ile ölçü belgesinin bulunmaması halinde gezi ve spor amacıyla yararlanılan ancak, yük veya yolcu gemisi niteliğinde olmayan tekmil deniz araçlarını, ifade eder. İKİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Turizm Bölge, Alan ve Merkezlerinin Tespiti : Madde 4. Turizm bölgeleri, turizm alanları ve turizm merkezlerinin tespitinde; ülkenin doğal, tarihi, arkeolojik ve sosyokültürel turizm değerleri, kış, av ve su sporları ve sağlık turizmi ile mevcut diğer turizm potansiyeli dikkate alınır. Belge Alınması: Madde 5. a) Turizm sektöründe; bu Kanun ve diğer mevzuatta yer alan teşvik tedbirleri ile istisna, muafiyet ve haklardan yararlanabilmek için Bakanlıktan, turizm yatınım belgesi veya turizm işletmesi belgesi alınması zorunludur. b) Belgeli yatırımlara, Bakanlıkça belirlenen süreler içinde başlanması ve yatırımın tamamlanarak işletmeye açılması zorunludur. Ancak, Bakanlıkça kabul edilen zorunlu sebeplerle bu süre uzatılabilir.

10 Doğal Turizm Kaynaklarının Korunması ve Kullanılması: Madde 6. Turizm bölgelerinde ve turizm merkezlerinde Devletin hüküm ve tasarrufu altındaki yerlerinin kamu yararına korunmasına veya kamu yararına kullanılmasına katkıda bulunacak yapı ve tesisler, bu Kanunun 3 ncü maddesindeki belgelere sahip olmak kaydıyla, tapu kaydı aranmaksızın, 8 nci maddedeki koşullara uygun olarak, imar planlarına göre yapılabilir ve işletilebilir. Turizm bölgelerinde ve turizm merkezlerinde Devletin hüküm ve tasarrufu altındaki yerlerde, bölgenin doğal ve kültüreî özelliklerini bozmamak, turizm işletmelerine zarar vermemek ve imar planlarına uygun olmak ve Bakanlıktan izin almak kaydıyla kamuya yararlı diğer yapı ve tesisler yapılabilir ve işletilebilir. Deniz, göl ve karsular ile kıyılan, özelliklerini bozucu ve yıpratıcı şekilde kullanılamaz. Bu yerlerden kum, çakıl ve taş alınması gibi çeşitli şekillerde yararlanma 1738 sayılı Seyir ve Hidrografi Hizmetleri Kanununa göre Deniz Kuvvetleri Komu.- tanlığının görüşü alınmak kaydiyle Bakanlığın iznine bağlıdır. Planlar: Madde 7. Turizm bölgelerinde ve turizm merkezlerinde Bakanlıkça yapılan veya yaptırılan ve îmar ve İskân Bakanlığına sunulan planlar altı ay, haritalar ve kenar çizgisi iki ay içinde onaylanır. Bakanlık turizm alanlarında ve turizm merkezlerinde îmaı ve İskân Bakanlığınca onaylı nazım imar planlarına uygun olarak, turizm amaçlı imar uygulama planlarını tadil etmeye ve onaylamaya yetkilidir. Turizm alanları ve turizm merkezleri dışında, belediye sınırları ve mücavir alanlan içinde kalan ve imar planları ile turizme ayrılan arsalardan; üzerinde belgeli turizm işletmesi bulunan veya Bakanlıkça talep edilenler hakkında yapılması gereken imar planı değişiklikleri öncelikle yapılır. Turizm bölgelerinde ve turizm merkezlerinde turizm dışı kullanıma ilişkin imar uygulama planları ve altyapı projeleri, ilgili kumluşça, Bakanlığın olumlu görüşü a,lındıktan sonra yü-

11 Türlüğe konur. Bakanlık bu konudaki görüşünü 3 ay içinde ilgili kuruluşa bildirir. Turizm bölgeleri ve turizm merkezleri dışındaki bu gibi işlemleri, ilgili kuruluş Bakanlık ile koordine eder. Taşınmaz Malların Turizm Amaçlı Kullanımı: Madde 8. A. Turizm alanlarında ve turizm merkezlerin de Bakanlığın talebi üzerine, imar planları, yapılmış ve turizme ayrılmış yerlerdeki taşınmaz mallardan; (1) Hazineye ait olan yerlerle ormanlar, ilgili kuruluşlarca Bakanlığa tahsis edilir. Bu tahsisler: (a) Hazine adına tescili yapılmamış Devletin hüküm ve tasarrufu altındaki yerlerle kapanan yollar ve yol fazlalarının resen tescili, (b) Ormanların, tuıizme ayrılması ve amenejman planlarının tadili. İşlemleri tamamlandıktan sonra yapılır ve talep tarihinden başlayarak en geç 1 ay içinde tamamlanır. (2) Kamu kuruluşlarına ait olanlar, talep tarihinden başla yarak en geç 2 ay içinde Hazine adına tapuya tescil ve Bakanlığa tahsis edilir. Devre ilişkin şartlar ve bedel, ilgili kuruluşlar ile Hazine arasında 6830 sayılı İstimlak Kanununun 30 ncu maddesine göre çözümlenir. (3) Diğer gerçek ve tüzelkişiler ile vakıflara ait olup, turizm işletmesi belgesine sahip olmayanlar, Bakanlıkça kamulaştırılarak, Hazine adına tapuya tescil ve tescil tarihinden başlayarak en geç 1 ay içinde Bakanlığa tahsis edilir. Uyuşmazlıklarda davp. ve takipler kamulaştırma kararma değil, bedeline ilişkin olarak yürütülür ve sonuçlandırılır. Uyuşmazlıkların çözümlenmemiş olması, arazinin turizm amaçlı kullanıma tahsisine engel sayılmaz. B. A fıkrasına göre tahsis edilen taşınmaz mallar yatırımcıya intikal ettirilinceye kadar, Hazinece Bakanlıktan bir ödeme talep edilmez. C. Bu taşınmaz malların yatırımcılara tahsisi, kiralanması ve bunlar üzerine irtifak hakkı tesisine ilişkin esaslar ile süao

12 reler, bedeller, hakların sona ermesi ve diğer şartlar Bakanlık, Maliye Bakanlığı ve Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından 2490 sayılı Artırma ve Eksiltme ve İhale Kanımu ile 6831 sayılı Orman Kanunu hükümlerine bağlı olmaksızın müştereken tespit edilir. D. Bakanlık, bu taşınmaz malları C fıkrası uyarınca tespit edilmiş olan şartlarla Türk ve yabancı uyruklu, gerçek ve tüzelkişilere kiralamaya, tahsis etmeye, bu taşınmaz mallar üzerinde müstakil ve daimi haklar dahil irtifak hakkı tesisine ve bunlardan altyapı için gerekli olanlar üzerinde, altyapıyı gerçekleştirecek kamu kurumu lehine bedelsiz irtifak hakkı tesisine yetkihdir. E. Turizm bölgelerinde ve turizm merkezlerindeki taşınmaz malların iktisabı, 442 sayılı Köy Kanunu ile, 2644 sayılı Tapu Kanımunda yer alan yabancı uyruklularla ilgili tahditlerden Bakanlar Kurulu kararı ile istisna edilebilir. F. Turizm bölgelerinde, turizm, alan ve turizm merkezleri dışında kalan ve imar planlan ile turizme ayrılan yerlerdeki taşınmaz mallara da, Bakanlığa bu bölgelerde yatırım yapmak maksadıyla müracat vaki olduğunda Bakanlığın talebi üzerine bu madde hükümleri uygulanır. G. Kamu kuruluşlarına ait turizm, eğitim ve dinlenme maksatlı tesisler, turizm bölgeleri ve turizm merkezleri içinde kalsalar dahi, kurumlarına bağlı olarak faaliyetlerine devam ederler ve bu madde hükümleri dışmdadırlar. Kamu Yatırımları: Madde 9. a) Turizm alanları ve turizm merkezlerinin yol, su ka.nalizasyon, elektrik ve telekomünikasyon gibi altyapı ih tiyaçlarının ilgili kamu kuruluşlarınca öncelikle tamaınlanmas] zorunludur. Bu maksatla ilgili Bakanlık ve kuruluşlara tahsis edilen ödenekler Bakanhğm uygun görüşü alınmadan başka maksatla kullanılamaz. turizm işletmeciliği amaçlı yatırımlar programlan amaz. Fiyat Tarifeleri: Madde 10. Belgeli işletmelerin, uygulayacalılan fiyat b) Bakanlığın uygım görüşü alınmadan kamu kuruluşlarınca ta-

13 lifelerinin hazırlanması ve onoylanmasma ilişkin genel ilkeler Bakanlıkça belirlenir. İşletmeler en geç temmuz ayı sonuna kadar bir sonraki takvim yılında uygulayacakları tarifelerini Bakanlığa göndermek zorundadırlar. Belgeli işletmelerde Bakanlıkça belirlenen ilkeler uyarınca onaylanmış tarifelerin dışında ba.şka bir tarife uygulanamaz. İşletmeler, onaylanmış fiya,t tarifelerini Bakanlıkça saptanan esaslara uygun olarak kola^yca okunabilecek bir yerde bulundurmak ve ayrıca istendiğinde göstermek zorundadırlar. Bilgi Verme : Madde 11. Belgeli yatırımcılar ve belgeli işletmeciler,, belgeye konu tesisin tümünün veya bir kısmının aynı amaçlarla kullanılmak üzere devredilmesi veya kiraya verilmesi ve ortaklık statüsünün değiştirilmesi ile işletme konularının turizm işletmesi niteliğini koruması kaydıyla, kısmen veya tamamen değiştirilmesi için Bakanlıktan izin almak zorundadırlar. Ayrıca, belgeli yatırımcılar kuruluş dönemlerinde yatırımlarına ilişkin gelişmeleri altı aylık devrelerde, işletmeler ise, ülke turizminin göstergelerinin belirlenmesinde kullanılacak verileri üçer aylık devrelerde, Bakanlığa bildirmekle yükümlüdürler. Madde sayılı Gümrük Kanununun 12 nci maddesinin 1 nci fıkrasının (a) bendinin 1 nci paragrafı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. a) Asıl ikametgâhı yabancı memleketlerde olan Türk ve yabancı turistlerin birlikte veya kendilerinden iki ay önce veya sonraki süreler içerisinde getirdikleri 132 nci maddenin (1-e) fıkrasında yazılı seyajıat vasıtaları, av, spor ve diğer eşyaları için vergi teminatı olarak kara seyahatlerinde Uluslararası Tıırizm ve Ootomobil Birliğine mensup Türkiye Turing ve Otomobil Kurumunun veya bunun kefalet ettiği yabancı kurumların verecekleri triptik, gümrük geçiş karnesi veya Bakanlıkça tespit edilecek diğer benzeri belgeleri (bir yıl içinde ihraç şartıyla) kabu] olunur. ÜÇÜNCÜ BÖLÜM Teşvikle İlgili Esaslar ve Hükümler Teşvik ve Koordinasyon Esasları: Madde 13. Turizm sektöründeki teşvik tedbirleri ile tu-

14 rizm yatırım ve işletmelerinin bu teşviklerden yararlanma usu] ve esasları, Bakanlığın koordinatörlüğünde ilgili bakanlıklar ve Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığınca müştereken tespit edilir. ^ ; Yatırımlar için öncelik sırası; turizm alanları ve turizm mer kezleri, turizm ve bölgeleri ve Bakanlıkça tespit edilen diğer yerlerdir. Belgeli işletmelerden Bakanlar Kurulunca her yıl belirlenen döviz miktarını sağlayanlar, ihracatçı sayılırlar. Turizm Kredileri: Madde 14. a) Turizm kredileri öncelikle turizm alanları ve turizm merkezlerinde yapılacak yatırımlara tahsis edilir. b) T.C. Turizm Bankası Anonim Şirketi turizm alanları ye turizm merkezlerindeki belgeli yatırımlara tahsis edilmek üzere, yabancı kaynaklardan döviz kredileri alabilir. Bu kredilerin temininde; Hazine tarafından sağlanan la-edi- 1er için kabul edilen şartlar aynen uygulanır ve bu kredilerin tahsisi ve geri ödenmesi ile ilgili genel esaslar, Maliye Bakanlığı, Bakanlık ve Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığınca müştereken düzenlenir. Orman Fonuna Katkının Taksitlendirilmesi: Madde 15. Ormanlarda yer alacak turizm yatırım belgeli tesislerin, 6831 sayılı Orman Kanunımun Ek 3 ncü maddesinin (c) fıkra>sı uyarınca ödemek zorunda oldulıları bedel tahsis tarihini takip eden üçüncü yıldan itibaren, beş yıl vade ve beş eşit taksitte alınır. Elektrik Havagazı ve Su Ücretleri: Madde 16. Turizm bölgeleri ve turizm merkezlerindeki belgeli yatırım ve işletmeler elektrik, havagazı ve su ücretlerini o bölgedeki sanayi ve meskenlere uygulanan tarifelerden en düşüğü üzerinden öderler. Haberleşme Kolaylıkları: Madde 17. Belgeli yatırım ve işletmelerin telefon ve te leks taleplerine ilişkin her türlü işlem ve tahsis öncelikle yapılır

15 Personel Çalıştırılması: Madde 18. a) Belgeli işletmelerde nitelikli yabancı uzman personel ve sanatkârlar Bakanlığın uygun görüşü ve içişleri Bakanlığının izni ile 2007 sayılı Türkiye'de Türk Vatandaşlarına Tahsis Edilen Sanat ve Hizmetler Hakkında Kanun hükümlerinden istisna edilerek çalıştırılabilir. Ancak bu şekilde çalıştırılan yabancı personelin miktarı toplam personelin yüzde lo'ımu geçemez. Bu oran Bakanlıkça yüzde 20'ye kadar artırılabilir. Bu personel işletmenin faaliyete geçişinden 3 ay öncesinden itibaren çalışmaya başlayabilir. b) 2559 sayılı Polis Vazife ve Selâhiyet Kanununun 12 nci maddesi kapsamına giren belgeli işletmelerde, 21 yaşından küçük kişilerin çalıştırılabilmeleri o yerin en büyük mülki amirinin izni ile mümkündür. Alkollü İçki Satışı ve Talih Oyunlan: Madde 19. a) Belgeh işletmeler, Bakanlığın iznine bağh olarak, 1593 sayılı Umumî Hıfzısıhha Kanunımun 178 nci maddesi ile 222 sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanununun 61 nci maddesindeki alkollü içki satışı ve ruhsatlarına ilişkin hükümlerin dışındadır sayılı Polis Vazife ve Selâ:hiyet Kanununun 12 nci maddesi kapsamına giren belgeli işletmelerden Bakanlıkça müsaade edilenlere yanlarında veh ve vasileri olmak şartıyla 18 yaşından küçükler de girebilir. b) Bakanlık, belgeli turizm işletmesinin tamamlayıcı bir bölümdü olmak kaydı ile talih oyunları oynatabilecek mahalleri tespit ve buraları işletecek kişilere izin vermek yetkisine sahiptir. Bu yerlere yabancı pasaport taşıyanların dışında, kimlerin hangi şartlarla girebileceği Bakanlıkça belirlenir. Resmi Tatil, Hafta Sonu ve Öğle Tatilleri : Madde 20. Belgeli işletmeler ile belge kapsamındaki yardımcı hizmet satış yerleri Bakanlıkça verilen belgede belirlenen çalışma süresi içinde resmi tatil, hafta sonu ve öğle tatillerinde de faahyetlerine devam ederler.

16 Turizmi Geliştirme Fonu Kurulması: Madde 21. Turizm alanlarında ve turizm merkezlerinde yer alacak turizm yatırımlarını, yatırımın yüzde 15'ine kadar, en çok 20 yıl vadeli kredilerle desteklemek ve dış pazarlama imkânlarının geliştirilmesi harcamaları için Bakanlığın emrinde, «Turizmi Geliştirme Fonu» kurulmuştur. Verilecek kredilerin vade ve faiz oranları ile dış pazarlama imkânlarının geliştirilmesi amacıyla harcanacak miktar, Bakanlar Kurulunca belirlenir. Fonun Gelirleri: Madde 22. Turizm Geliştirme Fonu a) Bakanlığın bütçesine bu amaçla her yıl konulan ödenek lerden, b) T.C. Turizm Bankası Anonim Şirketi kârından Hazine hisselerine düşen paydan, c) Fondan verilecek kredilerin faizlerinden, d) Triptik veya gümrük geçiş karneleri hizmetleri gelirlerinden Bakanlar Kurulunca belirlenecek paydan, e) Bu Kanun uyarınca turizm işletmelerine verilecek para cezalarından, f) Hizmete katılma payları ile diğer yardım ve bağışlardan,, Oluşur. Fonun Kullanılması: Madde 23. Turizmi Geliştirme Fona, T.C. Turizm Bankası Anonim Şirketi aracılığı ile kullanılır. Bu fondan yapılacak harcamalar 1050 sayıh Muhasebei Umumiye Kanunu ve 2490 sayılı Artırma ve Eksiltme ve İhale Kanunu hükümlerine tabi değildir. Fonun ita amiri Kültür ve Turizm Bakanıdır. Fon Maliye Bakanlığının denetimine tabidir. Devir Halinde Teşvik Hükümleri: Madde 24. Belgeli yatırım veya işletmeyi aynı amaç ve niteliklerinin korunması şartıyla devir alanlar, teşvik hükümlerinden Bakanlığın izni ile aynen yararlanırlar. ıs

17 Turizm Faaliyetlerinin Sona Ermesinde Teşvik Hükümlerinin Durumu: Madde 25. Belgeli yatırım ve işletmeler, turizm amaçlı kullanımlarını sona erdirmesi ve bir yıl içinde tekrar turizm faaliyetlerine dönmemesi halinde teşvik uygulamaları kapsamında yararladıklan istisna, muafiyet ve haklann parasal tutarını, ilgili mevzuat hükümleri gereğince ödemekle yükümlüdür. İşletmenin, savaş hali, tabii afetler ve salgın hastalık gibi zorunlu nedenlerle faaliyetine son vermesi halinde, ödeme yükümlülüğünün kaldırılmasına. Maliye Bakanlığı ve Devlet Planlama Teşkilâtı Müsteşarlığının uygun görüşü alınarak Bakanlıkça karar verilebilir. DÖRDÜNCÜ BÖLÜM Yat Turizmi Yat Limanı İşletmeciliği: Madde 26. Gerçek veya tüzelkişiler, Bakanlıktan gerekli belgeyi almak kaydı ile yat umanı işletmeciliği yapabilirler. Ancak; yabancılar tarafından kurulacak işletmelerde Türk uyruklu gerçek veya tüzelkişilerle ortaklık şartı aranır. Yat îşletmecinği: Madde 27. a) Gerçek veya tüzelkişiler. Bakanlıktan gerekli belgeyi almalı kaydı ile yat işletmeciliği yapabilirler. Türk Bayrağı çekemeyen yatlara, 6762 sayıh Türk Ticaret Kanununun 823 ncü maddesine bağlı kalınmaksızın Türk Bayrağı çekilmesine izin vermeye Bakanlık yetkilidir. b) Yabancı bayraklı yatların Türk sabilerinde ve Türk limanlan arasında turizm amacı ile kullanılmasına ilişkin esaslar, ihtiyaca göre Bakanlar Kurulu kararı ile behrlenir. Karasularında Seyir Esasları: Madde 28. a) Yabancı limanlardan gelip Türk limanlarına giren veya yabancı limanlara gitmek üzere Türk Karasuları dı- -

18 şına çıkan yatların, hudut kapılarından giriş ve çıkış yapmaları esastır. b) Yabancı bayraklı ve yabancı limanla,rdan gelen veya Türkiye'de kışlayan yatlar için, 1615 sayılı Gümrük Kanununun ve 41 nci maddeleri uyarınca ilk vardıkları Türk'limanında veya kışlamak üzere kalman son bağlama yerinde yapacakları beyan ve işlemler sonradan uğrayacakları Türk limanlarında da geçerlidir. - ^ c) Yatlara Türk limanında yapılan sıhhi muamele, yabancı bir limana uğramadıkları sürece bir yıl geçerlidir ve bunlara vize uygulanmaz. Ancak ölüm ve bulaşıcı hastalık halinin en yakın liman başkanlığına veya mülkî idare amirliğine derhal bildirilmesi zorunludur. d) Yabancı bayraklı yatlar ile yabancıların kullandıkları yatları, Bakanlar Kurulunca, Genelkurmay Başkanlığının da uygım görüşü alınarak tespit ve ilan edilen bölgelerde: (1) Seyir evrakında gösterilen güzergâh üzerinde seyredebilirler. (2) Bu güzergâh üzerinde gümrük idaresi bulunmayan yerlere de başkaca bir tahdit bulunmaması kaydiyle gezi amacıyla yanaşabilirler ve demirleyebihrler. Yatların Türkiye'de Kahş Süresi ve Kabotaj Haklan : Madde 29. Yabancı bayraklı yatlar bakım, onarım, kızaklama ve kışlamak amacı ile, Türkiye'de iki yıl kadar kalabilirler. Bu süre Bakanlar Kurulunun belirleyeceği esaslara göre uzatılabilir. Özellikle Ulaştırma Bakanlığı ve Bakanlıkça müştereken belirlenecek Türk Bayraklı yatlar; Türk ve yabancı uyruklu kişilere gezi, spor ve eğlence amacıyla kullanılmak üzere kiraya ve rilebilir. Bu şekilde kiralanan yatların ticarî amaçlı kullanımı yasaktır. Yabancı bayraklı yatların, gezi, spor ve eğlence amacı ile kullanılması yolcu taşımacılığı sayılmaz. BEŞİNCİ BÖLÜM Denetleme ve Cezalar Denetleme Yetkisi: Madde 30. Belgeli yatırım ve işletmelerin belgeye esas olan

19 vasıflarını muhafaza edip etmediklerini denetleme yetkisi Bakanlığa aittir. Cezalar: Madde 31. a) Bu Kanuna ve bu Kanunun uygulanmasına ilişkin yönetmeliklerden gösterilen koşullara uymayan belgeli yatırım ve işletmelere, diğer mevzuattaki ceza hükümleri saklı kalmak kaydıyla, aşağıdaki maddelerde beürtilen cezalar uygulanır. b) 33 ncü maddedeki para cezaları, denetleme elemanları tarafından tayin edilir ve 7 gün içinde ödenmesini teminen, ilgili işletmeye ve mahalli mal müdürlüğüne ceza tutanağı verilir. Yukarıdaki süre içinde ödenmeyen para cezaları, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsili Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre tahsil olunur. İtiraz veya iptal davası para cezasının tahsilini durdurmaz. üyanna Cezası: Madde 32. Turizm yatırım ve işletmelerinin idare ve işletilmelerinde görülecek kusur, aksaklık ve eksiklikler için, belge sahibine denetimi yapan elemanlar veya Bakanlıkça uyarma cezası verilir. Para Cezaları: Madde 33. Para cezaları aşağıda belirtilen durumlarda ve miktarlarda uygulanır. Bu miktarları iki misline kadar artırmaya Bakanlar Kurulu yetkilidir. a) Uyarma cezasına rağmen gerekli düzeltmenin yapılmama^ sı veya ikinci uyarma cezasını gerektiren aynı veya ayrı fiillerin veya bir denetleme sırasında uyarma cezasını gerektiren birden fazla fiilin tespiti ile bu Kanunda belirtilen veya Bakanlıkça istenen bilgilerin süresi içinde verilmemesi veya yanıltıcı bilgi verilmesi hallerinde, beş bin liradan elli bin hraya kadar para cezası, b) Onaylı fiyat tarifelerinin üzerinde fiyat uygulanması halinde, fazladan alman ücretin on mish para cezası,

20 c) Bakanlığa haber vermeden ve Bakanlıkça uygun görülmeyen nedenlerle bir yıl içinde işletmenin bir kısmının veya tamamen otuz günden fazla süreyle kapalı tutulması halinde, elu bin lira para cezası, d) Ülke turizminin itibarını zedeleyen durumlarda ve müşterinin mal veya can güvenüğinin sağlanmasında ağır kusur ve ihmalin tespiti halinde, yirmibin liradan yüzbin liraya kadar para cezası, e) İşletmede, işletme sahip veya sorumlusunun katkısı, kusuru veya ihmahyle suç işlendiğinin tespiti halinde, özel hükümler saklı kalmak kaydı ile yirmibeşbin lü"adan yüzbin liraya kadar para cezası, f) Bir yıl içinde aynı veya ayn nedenlerle en az iki defa para cezası almış olup, yeniden cezayı gerektiren bir fiilin tespit edilmesi halinde, yüzbin hra para cezası. Turiim Yatırım veya Turizm İşletmesi Belgesinin İptali: Madde 34. Turizm yatırımı veya turizm işletmesi belgesi aşağıdaki hallerde Bakanlıkça iptal edilir, a) 33 ncü maddenin (f) fıkrasında belirtilen cezayı takiben tekrar para cezasını gerektiren bir suçun işlenmesi, b) Bakanhkça kabul edilebihr bir neden olmaksızın, verilen süreler içinde tesislerin yapımına başlanmaması veya işletmeye açılmaması. c) Bakanlığın onayı alınmaksızın belgeye esas yatırım veya işletmenin tümünün veya bir kısmının devredilmesi veya kiraya verilmesi veya ortaklık statüsünün, unvanımn veya işletme konularının değiştirilmesi veya tesisin tadili, d) 33 ncü maddenin (e) fıkrasındaki şartların tahakkuku ve tesisin açık kalmasının ülke turizmi veya can güvenliği yönünden sakınca yaratması, e) Gerek turizm işletmeciliği, gerek genel sağlık açısından, tesis vasıflarının önemh derecede, yitirilmiş olduğunun tespiti, f) Yatırım veya işletme döneminde, tesisin belgelendirme için gerekli vasıfları yitirmiş olması.

21 Cezalara İtiraz ve Dava Açılması Madde 35. a) Bu Kanuna, göre verilecek uyarma cezası kesindir. b) Denetleme elemanlarınca verilen para cezalarına karşı, 7 gün içinde Bakanlığa itiraz edilebilir. Bakanlık, itiraz üzerine, denetleme elemanlarınca verilen para cezalarını,aynen veya değiştirerek veya kaldırarak, en geç bir ay içinde karara bağlar. c) Para cezalarına ilişkin Bakanlık kararma ve diğer cezalara karşı, belgeli işletmenin bulunduğu yargı çevresindeki idare mahkemesi nezdinde iptal davası açılabilir. Diğer Cezalar: Madde 36. a) Bu Kanunun 6 ncı maddesi hükümlerine aykırı davranışların tespiti halinde; üç aydan onsekiz aya kadar hapis veya ellibin liradan yüzbin liraya kadar ağır para cezası veya her ikisine birlikte hükmolunur. b) Bu Kanunun 29 ncu maddesinin 2 nci fıkrasına aykırı hareket edenler ellibin liradan yüzbin liraya kadar ağır para cezası ile cezalandırılır. Tekerrüründe ceza iki kat artırılır. ALTINCI BÖLÜM Son Hükümler Yönetmelikler: Madde 37. Bu Kanunun yayımından itibaren bir yıl içinde; A. Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe girecek yönetmeliklerle düzenlenecek hususlar: (1) Tm-izm Bölgeleri, turizm alanlan ve turizm merkezlerinin belirlenmesi için çalışma gruplarının oluşturulması. Bakanlık ile ilişkileri, görev ve yetkileri ile çahşma şekline ilişkin konular. (2) Turizm yatırımı ve turizm işletmesi belgelerinin verilmesi, bu işletmelerin yönetim, personel ve işletme özellikleri ile uymak zorunda oldukları fiziki şartlar ve diğer konular,

22 (3) însan ve çevre sağlığı ile can ve mal güvenliği de dahil olmak üzere; belgeli yatırım ve işletmelerin belgeye esas olan vasıflarının, tarifelerinin, temizlik, intizam, servis, idare ve işletme tarzları ile diğer hususların denetlenmesine ve denetleme elemanlarının niteliklerine, atanmalarına ve yetkilerine ait konular, (4) Yat limanı ve yat işletmeciliği ile bu Kanunun 28 ve 29 ncu maddelerinin uygulanmasına ilişkin hususlar. B. Bakanlık ile ilgili diğer bir bakanlıkça müştereken hazırlanacak yönetmeliklerle düzenlenecek hususlar: (1) Maliye Bakanlığı ile; a) Bu-Kanun uyarınca verilecek para cezalarının tahsili ve Turizmi Geliştimıe Fonuna yatırılmasına ilişkin konular, ' (b) Turizmi Geliştirme Fonunun kullanılması ve denetimine ilişkin konular. (2) İçişleri Bakanlığı ile; Belgeli İşletmelerin 2007 sayıh Türkiye'de Türk Vatandaşlarına Tahsis Edilen Sanat ve Hizmetler Hakkında Kanun hükümlerinden istisna edilerek çalıştırılabilecek yabancı kişilerin meslek ve niteliklerine ilişkin konular. (3) İmar ve İskân Bakanlığı ile; Turizm alanlarında ve turizm merkezlerinde imar planlarının hazırlanması ve onaylanmasına ilişkin konular. C. Bakanlıkça hazırlanacak yönetmeliklerle düzenlenecek hususlar: (1) Belge sahiplerinin Bakanlıkla, birbirleri ve müşterileriyle karşılık hak ve yükümlülükleri de bu ilişkilerde uymak zorunda oldultlan konular. (2) Bu Kanunun uygulanmasında cezalarla ilgili usul ve esaslar ile Bakanlık bünyesinde ceza uygulamalarını karara bağlayacak kurulların kimlerden oluşacağı ve ceza hükümlerinin uygulanmasına ilişkin hususlar, (3) Bu Kanunun uygulanmasında ihtiyaç duyulacak diğer konular. Kaldırılan Hükümler Madde sayılı Turizm Endüstrisini Teşvik Kanu-

23 nu ile 1615 sayılı Gümrük Kanununun 12 nci maddesinin Türkiye Turing ve Otomobil Kurumunun triptik veya gümrük geçiş karnelerinin verilmesine ilişkin hükümleri yürürlükten kaldırılmıştır. Geçici Madde sayıh Turizm Endüstrisi Teşvik Kanunu uyarınca alınmış olan turizm müessesesi kuruluş belgesi ile turizm müessesesi işletme belgelerinin bu Kanunun 37 nci maddesi (A) fıkrası (2) numaralı bendinde sözü geçen yönetmeliğin yürürlüğe girişinden itibaren en geç üç yıl içinde değiştirilmesi zorunludur. Değiştirme işlemleri her türlü vergi, resim ve harçtan muaftır. Geçici Madde sayılı Gümrük Kanununun 12 nci maddesinin 1 (a) fıkrasına göre, Türkiye Turing ve Otomobil Kurumunun veya onun kefalet ettiği ecnebi kurumların verecekleri triptik veya gümrük geçiş karnelerinin kabulüne, bu işlemler T.C. Turizm Bankası Anonim Şirketi tarafından yürütülmeye başlanıncaya kadar devam olunur. Bu hizmetlerin yürütülmesi en geç tarihine kadar T.C. Turizm Bankası Anonim Şirketine devredilir. Devir esasları Bakanlar Kurulunca belirlenir. Hizmetlerin Türkiye Turing ve Otomobil Kurumunca yürütülmesi sırasında bu gelirlerden adı geçen Kuruma Bakanlar Kurulunca belirlenecek oranda pay verilir. Geçici Madde 3. Bu Kanunun 4 ve 37 nci madde (A) (1) bendi esaslarına güre turizm bölgeleri, turizm alanları ve turizm merkezleri ilan edilinceye kadar, Turizm İşleri Yüksek Koordinasyon Kumlu, bu Kanunun uygulanması için turizm alanı ve turizm merkezlerini ilan etmeye yetkilidir. Geçici Madde sayılı Telsiz Kanununda bu konuda yeniden düzenleme yapıhncaya kadar. Genelkurmay Başkanlığı, Ulaştırma Bakanlığı ve Bakanlıkça müştereken belirlenecek esaslar dahilinde, yatlarda telsiz ve teçhizatı bulundurulabilir ve kullanılabilir. Geçici Madde 5. Bu Kanun uyarınca çıkarılması gereken yönetmeükler yürürlüğe girinceye kadar aynı konularda 6086 sayılı Turizm Endüstrisini Teşvik Kanunu uyarınca çıkarılmış bu:, lunan tüzük ve yönetmelikler ile anılan kanunun 11, 12 ve 13 ncü maddelerinin bu kanuna aykırı olmayan hükümlerinin uygulanmasına devam olunur.

24 Geçici Madde 6. Devletin hüküm ve tasarrufu altmda bulıman yerlerde yapılmış, belgeü faal turizm işletmelerine ait tesisler hakkında, bu Kanunun 6 ncı maddesi kapsamına giren yapıların yıkım kararlarının uygulanması 1982 yılı sonuna kadar ertelenir. Yürürlük: Madde 39. Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. Madde 40. Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. Yürütme :

25 TALİH OYUNLARI YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete 8 Ocak 1983, Sayı Amaç : Madde 1. Bu yönetmeliğin amacı, Belgeli Turizm İşletmeleri bünyesinde kurulacak Talih Oyunları mahallelerin kuruluş ve işleyişine ilişkin usul ve şartları düzenlemektir. Kapsam: Madde 2. Bu yönetmelik, Talih Oyunları mahalleri işletmeciliği için başvuruya ilişkin usul ve şartlar ile, işleticilerin uymak ve gerçekleştirmek zorunda oldukları hususları ve bu mahallere girebilecek kişilere ilişkin hükümleri kapsar. Yasal Dayanak : Madde 3. Bu yönetmelik 2634 sayılı Turizmi Teşvik Kanunu'nun 19 ncu maddesinin (b) fıkrası hükmü uyarınca düzenlenmiştir. Tanımlar: Madde 4. Bu yönetmelikte geçen-, a) «Bakanlık», Kültür ve Turizm Bakanlığı'nı b) «Kanun», 2634 sayılı Turizmi Teşvik Kanunu, cl «Belgeli Tesis ve İşletmeler», Bakanlıkça turizm müessesesi belgesi verihniş olan konaklama, tesis ve işletmelerini, d) «Talih Oyunları», beceri ve şansa dayanan, fiş, jeton, veya para ile bir kasaya karşı oynanan oyunları ifade eder. Talih Oyunları İşletmeleri: Madde 5. Bünyesinde Talih Oyunları oynanabilecek belgeli konaklama tesislerinin asgari fizik niteukleri, Kanunun 37. maddesinin A-2 fıkrası uyarınca hazırlanan yönetmelikle düzen lenir. Bakanlık bu yönetmelik üzerine yapılacak başvuruları inceler ve uygun gördüğü talep sahiplerine işletme izni verebilir. * (1) Madde 6. Talih Oyunları İşletmeleri, dış turizme hizmet veren beş yıldızlı, en az 300 yatak kapasiteli ve turizm işletme belgesi olan oteller ve en az 500 yatak kapasiteli 1. Sınıf Tatil Köyü bünyelerinde kurulabilir ve işletilebilir.

26 Bu sınıflardaki konaklama tesisleri bünyelerinde Talih Oyunları İşletmesi açılabilmesi için, Bakanlığa yapılacak müracaat tarihinden bir önceki yılda şehir otellerinin yıllık en az (Dört milyon) ABD doları veya karşılığı, yıl boyu çalışmaya mevsimlik tesislerin ise, yıllık en az (îki milyon) ABD doları veya karşılığı dövizi kazanmış olmaları gereklidir. Döviz kazancının tesbit ve hesabında ilgili mevzuat hükümlerine uyulur. Bu miktarlar Bakanlıkça her yıl yeniden tesbit edilebilir. Madde 8. Bakanlıkça verilecek Talih Oyunları, İzni karşılığında, işletmeciler yıllık (İkiyüzellibin) İşletme Madde 7. Talih Oyunları yalnız konvertibl döviz ile oynatılabilir. Amerikan doları veya karşılığı dövizi peşin olarak Turizmi Geliştirme Fonu'na katılmak üzere Bakanlıkça bildirilecek hesaba yatırırlar. Yıl boyunca çalışmaya mevsimlik tesisler için bu miktar, tesisin açık olduğu her ay için (Yirmibin) Amerikan dolan üzerinden hesap edilir. Takip eden yıllar için bu miktarlar, bü" önceki yılın yüzde 20 si oranında artırılır. Madde 9. Talih Oyunları Salonunda yasalara veya mevzuata uygun hareket edilmemesi, bu yönetmelik hükümlerine aykırı davranılması nedeniyle verilen iznin Bakanlıkça iptal edilmesi halinde kamu kuruluşlarının muhtemel zararlarını ve alacaklarını karşılamak bu yönetmelikte öngörülen mükellefiyetlerin yerine getirilmesini temin için, işletici tarafından (Altıyüzbin) Amerikan doları veya karşılığı döviz tutarında teminat Bakanlıkça alınır. Teminat, nakit veya Maliye Bakanlığınca uygun görülen bir yabancı bankanın teminat mektubu şeklinde verilebilir. İşletmenin yıllık cirosuna göre söz konusu teminat miktarı Bakanlıkça her yıl artırılarak yeniden tesbit edilir. Madde 10. Talih Oyunları İşletmeleri faaliyete geçebilmek için çeşitli giderlerini karşılamak üzere ve işletme sermayesi olarak en az (Beşyüzbin) Amerikan dolan veya karşılığı dövizi nakden getirerek Türk Parasını Kıymetini Koruma Kanunu uyarmca işletme adına açtırılacak bir «döviz tevdiat hesabı»na yatmrlar.

27 işletmenin döviz kazançları bu hesaba yatırılır ve döviz ihtiyaçları ise bu hesaptan nakden çekilebilir. Madde 11. İşleticiler her türlü vergi, resim, harç, kira, ücret ve diğer işletme giderleri ile yükümlü oldukları benzeri tüm ödemeleri, 10. maddede anılan hesaptan, bu amaçla çekecekleri dövizi Türk Lirasına çevirmek suretiyle yaparlar. Madde 12. Döviz tevdiat hesabından yurtdışına yapılması zorunlu transferler Maliye Bakanlığı'nm iznine tabidir. Madde 13. Talih Oyunları oynanan bu yerlere, yabancı pasaport, taşıyanlar dışında, yabancı ülkelerde ikamet eden ve yıllık kazançları toplamı (Yirmibin) Amerikan doları veya karşılığı dövizi aşan Türk Vatandaşları da girebilir ve yabancı para ile oyun oynayabilir. Madde 14. Kamu denetim görevlileri, bu mahallere, bağlı oldukları amirleri tarafından düzenlenmiş geçici görev belgesini ibraz suretiyle girebilirler. Ancak bunlar hiçbir suretle oyun oynayamazlar. Madde 15. Talih Oyunları oynatılacak malıallerde uygulanacak «İşletme İçi Talimatı» işletmeci tarafından hazırlanır ve Bakanlığın tasdikinden sonra yürürlüğe konur. «İşletme İçi Talimatı» yürürlüğe konmadıkça, bu mahallerde talih oyunları oynatılamaz. Talimat'm müşteri tarafından bilinmesi gereken hükümleri Türkçe, Almanca, İngilizce, Fransızca ve Arapça hazırlanarak herkes tarafından kolayca görülebilecek yerlere asılır. Madde 16. Bakanlık, talih oyunları işletmesinin, kayıt, hesap ve belgelerini her zaman incelettirmeye yetkihdir. İşletici bunları görevlilere istendiği anda ibraz etmek zorundadır. Madde 17. Yasalara, mevzuata ve yönetmelikle öngörülen kurallara aykırı davranışları tesbit edilen veya vecibelerini zamanında yerine getirmeyen işleticilerin izin belgeleri iptal edilir ve 9 ncu madde uyarınca vermiş oldukları teminatın, kamu kuruluşlarının alacakları ödendikten sonra kalanı Turizmi Gehştirme Fonu'na katıhr. Madde 18. Talih Oyunları oynayacak olanların, salona girişlerinde, adı soyadı, uyruğu, yaşı ve pasaport numarası, tüm sayfaları her yıl noterde tasdik ettirilecek bir deftere kaydedilir ve ilgilinin imzası alınır.

28 Oyun Makinaları: ** Madde 19. Oyun maldnalan işletmeleri en az 1000 yataklı ve 5 yıldızlı oteller ile en az 1500 yataklı, 1. Sınıf Tatil Köyleri bünyelerinde kurulabilir ve işletilebilir. Oyun Makinaları Mahalli kurulması ve işletilmesi ancak, aynı belgeli tesis bünyesinde kurulacak talih oyunları mahallinin bir bölümü olmak kaydıyla mümkün olup müstakilen kurulamaz ve işletilemez.» Madde 2 Bu yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer. Madde 3 Bu yönetmehk hükümlerini Kültür ve Turizm Bakanı yürütür. Madde 20. Bakanlıktan, Oyun Makinaları Çalıştırabilme İzni almak: için, başvuru tarihinden önceki takvim yılında sağlanan döviz miktarını gösteren ve yetkili mercilerce onaylanmış belgelerin Bakanlığa tevdii zorunludur. Söz konusu izinin, yukarıda, belirtilen şartlara göre her yıl yenilenmesi gereklidir. İşletmeler, Bakanhkça verilecek oyun makinaları bulundurma izni karşıljğmda, yıllık 2500 (İkibinbeşyüz) Amerikan dolan veya karşılığını peşin olarak Turizmi Geliştirme Fonuna katılmak üzere Bakanlıkça bildirilecek hesaba öderler. Bu miktar Bakanlıkça, her yıl yüzde 20'den az olmamak üzere artırılır. Madde 21. Oyun makinalarını kullananlardan alınacak bedelleri gösteren fiyat tarifeleri Bakanlıkça tasdik edilmedikçe uygulanamaz. Geçici Madde 1. Bu yönetmeliğin 5. maddesinde sözü edilen yönetmelik yürürlüğe girinceye kadar talih oyunları mahalleri işletmeciliği için izin isteminde bulunan belgeli tesis ve işletmelerde, oyun aletlerinin (Black-Jack, Rulet, Bakara, Yirmibir gibi) konulacağı salonun kapalı, oyun oynamaya uygun ve yeterli alana sahip bulunm.ası, giriş ve çıkışın tek ve bağımsız olması, girişte kayıt ve kontrol işlemlerinin yapılmasına uygım bir bölümün bulunması gereklidir. Salonlar tesisin tamamlayıcı bir bölümü halinde olmalıdır. Yürürlük : Madde 22. Bu yönetmelik, yayını tarihinde yürürlüğe girer. Madde 23. Bu yönetmeliği Kültür ve Turizm Bakanı yürütür.

29 sayı 15 Ocak 1986 tarihli resmi gazete ile değişen maddelerin yanma. (*) işareti konulmuştur sayı 14 Nisan 1987 tarihü resmi gazete ile değişen maddenin yanma (**) işareti konulmuştur. TURİZMİ GELİŞTİRME FONU'NUN DENETLEMESİNE AİT YÖNETMELİK Resmi Gazete: 10 Ocak 1983, Sayi: Amaç : Madde 1. Bu Yönetmeliğin amacı, 2634 sayılı Turizmi Teşvik Kanunu'nun 21 nci maddesi gereğince kurulmuş bulunan Turizmi Geliştirme Fonu'nun kullanımı ve denetimine ait ilkeleri düzenlemektir. Kapsam: Madde 2. Bu Yönetmelik, Turizmi Geliştirme Fonu'ndan turizm alanları ve turizm merkezlerinde yer alacak yatırımların kredi ile desteklenmesi ve dış pazarlama imkânlarının geliştirilmesi amacıyla kullanımı ve bu ödemelerle, yasal gelirlerin fonla intikal işlemlerinin denetlenmesine ilişkin esasları kapsar. Yasal Dayanak: Madde 3. Bu Yönetmeük gün ve 2634 sayılı Turizm Teşvik Kanunu'nun 37. B. (1). (b) hükmü uyarınca düzenlenmiştir. Fonun Kullanımı: Madde 4. Fon'dan kredi ve dış pazarlama imkânlarını geliştirme ve amacı ile yapılacak harcamalara tahsis edilecek yıllık miktarlar. Kültür ve Turizm Bakanhğı tarafından her yıl Ocak ayı içinde beürlenir. Madde sayıh Kanunun 23. maddesi uyarınca T.C. Turizm Bankası A.Ş. aracılığı ile kullanılacak olan Fon'un, gerektireceği idari giderleri bir yönetim planına uygun olarak anı-

30 lan Bankaya bu Fon'dan ödenir. Bankaca her yıl Aralık ayı içinde hazırlanacak yönetim planı, Kültür ve Turizm Bakanının onayı ile yürürlük kazanır. Yönetim planının bir kopyası Maliye Bakanlığına bildirilir. Kredilendirme : Madde 6. İlk aşaması yatak kapasitesi 300'den az olmayan konaklama tesisi yatırımları Fon'dan kredi ile desteklenebilir. Fondan verilecek kredi ile desteklenebilecek projelerin sağlamaları gereken en az yatak kapasitesi ile, bu kredinin ödenme, teminat ödemesiz devre ve geri dönüşe ait şekil ve şartlar 7470 sayılı T.C. Turizm Bankası Kanununa 1570 sayılı Kanunla ilave edilen Ek: 2. madde uyarınca her yıl Kültür ve Turizm Bakanlığınca saptanan «Kredi İlkeleri» kapsamında düzenlenir. Dış Pazarlama İmkânlarının Geliştirilmesi: Madde 7. Yabancı ülkelerdeki seyahat ticareti ve ulaştırma işletmeleri ile Türk Kamu Ulaştırma Kuruluşlarına ve diğer dış pazarlama faaliyetlerine Fon'dan yapılacak katkıların kapsamı koşul ve yöntemine ilişkin ayrıntıları, her yıl Ocak ayı içinde, Kültür ve Turizm Bakanlığınca belirlenir. Denetim : Madde 8. Turizmi Geliştirme Fonu'nun gelir ve giderleri her yıl Maliye Bakanlığı Merkez Denetim Elemanları tarafından denetlenir. İhbar, şikâyet veya gerek görülen hallerde, ayrıca denetim yapılabilir. Denetim sonunda düzenlenen raporlardan birer kopya Maliye ve Kültür ve Turizm Bakanlıklarına verilir Bilgi Verme : Madde 9. Denetime ilişkin olarak denetleme elemanlarınca istenecek tüm bilgi ve belgeler, görevlilerce, geciktirümeden verilir. Fon'a yapılan tüm ödemelerle, fondan yapılan tüm harcamaları gösterir, ayrıntılı ve izahlı cetveller, 6 aylık dönemler halinde düzenlenerek. Kültür ve Turizm Bakanının onayını takiben Maliye Bakanlığına yollanır.

31 Geçici Madde : Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından bu Yönetmeliğin 4^ 5, 6 ve 7. maddeleri uyarmca yapılması gereken tesbitler bü Yönetmeliğin yayın tarihini takip eden 15 gün içinde belirlenir. Yürürlük: Madde 10. Bu Yönetmelik Resmî Gazete'de yayın tarüıinde yürürlüğe girer. Yürütme : Madde 11. Bu Yönetmeliği Maliye ve Kültür Bakanları yürütür. ve Turizm TURİZMİ TEŞVİK KANUNUNUN CEZAİ HÜKÜMLERİNİN UYGULANMASI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Yasal Dayanak ve Tanımlar Resmî Gazete Sayi: Amaç : Madde 1. Bu Yönetmeliğin amacı, 2634 sarılı Turizmi Teşvik Kanununda belirtilen cezaların uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar ile ceza uygulamalarını karara bağlayacak Kurulun oluşum şeklini belirlemektir. Kapsam: Madde 2. Bu Yönetmelik, turizm ve yatırım ve işletmelerine 2634 sayılı Kanunla öngörülen cezaların uygulanması usulleri ile bu cezalara itiraza, itiraz mercilerine ve cezaların kesinleşmesine ilişkin hükümleri kapsar.

32 Yasal Dayanak: Madde 3. Bu Yönetmelik gün ve 2634 sayılı Turizmi Teşvik Kanunu'nun 37 nci maddesinin (C) fıkrasının 2 nci bendi gereğince hazırlanmıştır. Tanımlar: Madde 4. Bu Yönetmelikte geçen: a) Bakanlık: Kültür ve Turizm Bakanlığı'nı, b) Kanun: 2634 sayılı Turizmi Teşvik Kanunu'nu, c) Denetim Elemanları: Kanunun 37 nci maddesinin (A> fıkrasının 3 ncü bendine göre düzenlenen yönetmehkle belirlenen kişileri, d) Turizm Yatırım ve İşletmeleri: Kanun uyarınca Bakanlıkça belgelendirilmiş turizm amaçlı yatırım ve ifade eder. işletmeleri. İKİNCİ BÖLÜM Ceza Uygulamaları Cezalar: Madde 5. Kanunun Beşinci Bölümünde yer alan hükümler uyarınca, belgeh turizm yatırım ve işletmelerine verilecek uyarma, para cezası ve belge iptali cezalan bu Yönetmelik hükümlerine göre uygulanır. Uyarma Cezası: Madde 6. Turizm yatırım ve işletmelerinin idare ve işletmelerinde görülecek kusur, aksaklık ve eksiklikler için, belge sahibine denetimi yapan elemanlar veya Bakanlıkça uyarma cezası verihr. Uyarma cezası denetim elemanlan Kanunun 37 nci maddesinin (A) fıkrasının 3 ncü bendi uyarınca düzenlenen Yönetmelikte belirlenmiştir. Bakanlık adına, denetim elemanlarının yanısıra uyarma Turizm Genel Müdür Yardımcılan, Turizm Genel Müdürü, Müsteşar Yardımcısı, Müsteşar veya Bakan tarafından verilebilir.

33 Para Cezaları: Madde 7. Para cezaları kanımun 33 ncü maddesinde belirtilen durumlarda ve miktarlarda uygulanır. Para cezasını gerektiren nedenler ve uygulanacak ceza, denetim raporu ile belirlenir. Anılan rapor ve ceza tutanağı Tebligat Kanunu uyarınca ilgiliye tebliğ edilir. Ceza tutarı tebliğ tarihinden itibaren 7 gün içinde Turizmi Geliştirme Fonu hesabına ödenir. İşletmelerce yapılan ceza ödemelerine ait belgelerin bir sureti ödemeyi takip eden 7 gün içinde işletme tarafından Bakanlığa intikal ettirirler. Yukarıda belirtilen süre içinde ödenmeyen para cezalarının 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsili Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre tahsil edilmesi için «Denetim raporu, ceza tuta^nağı ve tebliğ alındısı» Bakanlıkça işletmenin bağlı bulunduğu Vergi Dairesi, Malmüdürlüğü veya Defterdarlık Saymanlık Müdürlükleri'ne gönderilir. Cebren takip ve tahsil edilen bu cezaların tutarı Kanunun 37 nci maddesinin, B fıkrasının 1 nci bendinin (a) alt bendi hükmü uyarınca düzenlenen Yönetmenlik hükümlerine göre Turizmi Geliştirme Fonu'na intikal ettirilir. Belge İptal Cezası: Madde 8. Turizm Yatırımı veya turizm işletmesi belgesi. Kanunun 34 ncü maddesinde belirtilen hallerde Bakanlıkça iptal edihr. İtiraz: Madde 9. Para ve belge iptali cezalarına karşı, cezanın tebliği tarihinden başlayarak 7 gün içinde Bakanlığa yazılı olarak itiraz edilebilir. İtirazlar, Bakanlık bünyesinde oluşturulan Ceza Kuruîu'nda incelenir. İnceleme en çok bir ay içinde sonuçlanır. Kurul, paralarını onaylar, değiştirir veya kaldırır. Kurulun kararı Bakanlık Makamının Onayı ile kesinlesin Ceza Kurulu: Madde 10. Para ve belge iptali cezalanna karşı itirazlar Bakanlık bünyesinde oluşturulan Ceza Kurulu tarafından incelenir.

34 Bu Kurul, Müsteşar Yardımcısının Başkanlığında, Turizm Genel Müdürü, ilgiü Genel Müdür Yardımcısı, Kontrolörler Kurulu Başkanı, Tesisler Dairesi Başkanı ile Turizm Sektöründe bilgi ve tecrübesi olan ve Bakanlıkça seçilecek bir özel sektör temsilcisinden oluşur. Müsteşar yardımcısının bulunmadığı hallerde Kurula Turizm Genel Müdürü başkanlık eder. Kurulun sekreterya hizmetleri Turizm Genel Müdürlüğünce yürütülür. Kurul gerektiğinde Turizm Genel Müdürlüğünün istemi ve Kurul Başkanının çağrısı üzerine çoğunlukla toplanır. Kurul, kararlarını çoğunlukla alır. Fondan İade : Madde 11. Yapılacak itirazlar para cezalarının tahsiüni durdurmaz. Ödenen para cezalarının Bakanlık veya İdare Mahkemelerinden verilen kesinleşmiş kararlar gereğince, azaltılması veya kaldırılması hahnde. Turizmi Geliştirme Fonundan gerekli iade yapılır. Cumhuriyet Savcılığına Haber Verme : Madde 12. Kammun 36 ncı maddesinin (a) fıkrasında belirlenen cezaları gerektirecek hallerin tesbitinde, konu ile ilgili unsurları ve delilleri kapsayan dosya Bakanlık Hukuk Müşavirliği'nce düzenlenerek, görevli Cumhuriyet Savcılığına iletilir. Yürürlükten Kaldırma: Madde Ocak 1983 tarih ve sayıh Resmi Gazete'de yayınlanan «Turizmi Teşvik Kanunu'nun Cezaî Hükümlerinin Uygulanması Hakkında Yönetmelik» yürürlükten kaldırılmıştır. Yürürlük : Madde 14. Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer. Yürütme : Madde 15. Bu Yönetmelik hükümlerini Kültür ve Turizm Bakam yürütür.

35 TURİZM ALANLARINDA VE TURİZM MERKEZLERİNDE İMAR PLANLARININ HAZIRLANMASI VE ONAYLANMASINA İLİŞKİN YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Başlangıç Hükümler Resmî Gazete: 27 Ocak No: Amaç : Madde 1. Bu Yönetmeliğin amacı 2634 sayılı Turizmi Teşvik Kanımu'nun 3 ncü maddesinde tamamlanan Turizm Alanları ve Turizm Merkezlerinde imar planlarının hazırlanması ve onaylanmasına ilişkin işlemleri düzenlemektir. Kapsam: Madde 2. Bu Yönetmelik, mevkii ve sınırlan Bakanlar Kurulu Kararı ile tesbit ve ilân edilen Turizm Alanlan ve Turizm Merkezlerinde imar planlannm hazırlanması ve onaylanmasında uyulacak usul ve esaslara ait hükümleri kapsar. Yasal Dayanak: Madde 3. Bu Yönetmelik 2634 sayıh Tınizmi Teşvik Kanunu'nun 37. B-3 maddesine dayanılarak hazırlanmıştır. Tanımlar: Madde 4. a) Turizm Bölgesi: Sınırlan Kültür ve Turizm Bakanlığının önerisi ve Bakanlar Kurulu Karan ile tesbit ve ilan edilen bölgelerdir. b) Turizm Alanı: Turizm Bölgeleri içinde öncehkle geliştirilmesi öngörülen, mevkii ve sınırları Kültür ve Turizm Bakanlığı'nm önerisi. Bakanlar Kurulu Karan ile tesbit ve ilan edilen, doğal veya sosyo-kültürel değerlerin yoğunlaştığı alanlardır. c) Turizm Merkezi: Turizm Bölgeleri içinde veya dışında yeri, mevkii ve sınırları Kültür ve Turizm Bakanlığı'nm önerisi» Bakanlar Kurulu Kararı ile tesbit ve ilan edilen, turizm yönünden önem taşıyan yerlerdir.

36 d) Turizm Amaçlı Uygulama İmar Plânı: Nazım İmar planlarında turizm kullanımına ayrılan alanlar da sınırlan nazını imar planına uygun olarak İmar ve İskân Bakanlığı ve Kültür ve Turizm Bakanlığı'nca belirlenen turizme dönük kullanımların ağırlıklı olduğu alanlar için düzenlenen uygulama imar planlarıdır. İKİNCİ BÖLÜM İmar Plânları îmar Plânlannm Hazırlanması ve Onaylanması: Madde 5. Turizm Alan ve Merkezlerinde; a) Nazım İmar Planları, Kültür ve Turizm Bakanlığı'nm görüşü alınarak İmar ve İskân Bakanlığı'nca onaylanır. b) Turizm Amaçlı Uygulama İmar Planlan.- Onaylı nazım imar planlarına ve yürürlükteki imar mevzuatına uygun olarak, varsa kadastro durumu da işlenmiş halihazır haritai8.r üzerinde hazırlanarak, plan açıklama raporu ile birlikte (5) takım halinde Kültür vel Turizm Bakanlığı'nm onayına sunulur. Kültür ve Turizm Bakanlığı bu planlan inceleyip, aynen veya değiştirerek onaylar veya yeniden düzenlenmek üzere iade eder. Madde 6. Turizm Bölgelerinde ve. Tm-izm Merkezlerinde turizm dışı kullanıma ilişkin uygulama imar planları ve altyapı projeleri, ilgili kuruluşça 2 takım halinde Kültür ve Turizm Bakanlığı'na yönderilir. Kültür ve Turizm Bakanlığı'nm olumlu yölüşü alındıktan sonra yürürlüğe konulur. Bakanlık bu konudalî:i görüşünü 3 ay içinde ilgili kuruluşa bildirir. Plân Yapımmda Ön İzin: Madde 7. Bu Yönetmeliğin kapsamı içinde bulıman yerlerde, imar planı yapımına başlanması için Kültür ve Turizm Bakanlığı ile îmar ve İskân Bakanlığı'ndah izin alınması gereldidir. Ancak Nazım İmar Planı bulunan yerlerde, nazım plan kararlarına uygun olarak hazırlanacak turizm amaçlı uygulama imar planı teklifleri ön izine tabi değildir.

TURİZMİ TEŞVİK KANUNU NUN CEZAİ HÜKÜMLERİ

TURİZMİ TEŞVİK KANUNU NUN CEZAİ HÜKÜMLERİ TURİZMİ TEŞVİK KANUNU NUN CEZAİ HÜKÜMLERİ 15 Ekim 2008 Sayı : 27025 Kültür ve Turizm Bakanlığından: TURİZMİ TEŞVİK KANUNUNUN CEZAİ HÜKÜMLERİNİN UYGULANMASI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam,

Detaylı

2634 SAYILI TURİZM TEŞVİK KANUNU TURİZMİ TEŞVİK KANUNU (1)(2) (3)

2634 SAYILI TURİZM TEŞVİK KANUNU TURİZMİ TEŞVİK KANUNU (1)(2) (3) 2634 SAYILI TURİZM TEŞVİK KANUNU TURİZMİ TEŞVİK KANUNU (1)(2) (3) Kanun Numarası : 2634 Kabul Tarihi : 12/3/1982 Yayımlandığı R. Gazete : Tarih: 16/3/1982 Sayı: 17635 Yayımlandığı Düstur : Tertip: 5 Cilt:

Detaylı

TURİZMİ TEŞVİK KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN

TURİZMİ TEŞVİK KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN KANUN NO: 4957 TURİZMİ TEŞVİK KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN Kabul Tarihi: 24 Temmuz 2003 Resmi Gazete ile Neşir ve İlânı: 1 Ağustos 2003 - Sayı: 25186 MADDE 1.- 12.3.1982 tarihli ve 2634

Detaylı

c) (...) (Madde 3 ün (c) bendi, 1.8.2003 tarih ve 25186 sayılı R.G.'de yayımlanan, 24.7.2003

c) (...) (Madde 3 ün (c) bendi, 1.8.2003 tarih ve 25186 sayılı R.G.'de yayımlanan, 24.7.2003 KANUN NO: 2634 TURİZMİ TEŞVİK KANUNU (*) Kabul Tarihi: 12 Mart 1982 Resmi Gazete ile Neşir ve İlânı: 16 Mart 1982 - Sayı: 17635 5.t.Düstur, c.21 - s. (*) Kanunda geçen "turizm bölgeleri" ve/veya "turizm

Detaylı

Madde 2- Türkiye'de serbest bölgelerin yer ve sınırlarını belirlemeye Bakanlar Kurulu yetkilidir.

Madde 2- Türkiye'de serbest bölgelerin yer ve sınırlarını belirlemeye Bakanlar Kurulu yetkilidir. 15 Haziran 1985 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 18785 SERBEST BÖLGELER KANUNU Kanun No: 3218 Kabul Tarihi: 06.06.1985 BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER Amaç ve Kapsam Madde 1- Bu Kanun, Türkiye'de ihracat için yatırım

Detaylı

Serbest Bölgeler Kanunu, Yasası. 3218 sayılı, numaralı, nolu kanun, yasa SERBEST BÖLGELER KANUNU. Kanun Numarası : 3218. Kabul Tarihi : 6/6/1985

Serbest Bölgeler Kanunu, Yasası. 3218 sayılı, numaralı, nolu kanun, yasa SERBEST BÖLGELER KANUNU. Kanun Numarası : 3218. Kabul Tarihi : 6/6/1985 Serbest Bölgeler Kanunu, Yasası 3218 sayılı, numaralı, nolu kanun, yasa SERBEST BÖLGELER KANUNU Kanun Numarası : 3218 Kabul Tarihi : 6/6/1985 Yayımlandığı R. Gazete : Tarih : 15/6/1985 Sayı : 18785 Yayımlandığı

Detaylı

Turizm Yatırım, İşletme ve Kuruluşlarının Denetimi Hakkında Yönetmelik

Turizm Yatırım, İşletme ve Kuruluşlarının Denetimi Hakkında Yönetmelik Turizm Yatırım, İşletme ve Kuruluşlarının Denetimi Hakkında Yönetmelik Resmi Gazete Tarihi: 19.04.1983 Resmi Gazete Sayısı: 18023 BİRİNCİ BÖLÜM BAŞLANGIÇ HÜKÜMLERİ Amaç: Madde 1 (Değişik: 29/9/2006-2006/11076

Detaylı

TURİZM YATIRIM, İŞLETME VE KURULUŞLARININ DENETİMİ HAKKINDA YÖNETMELİK

TURİZM YATIRIM, İŞLETME VE KURULUŞLARININ DENETİMİ HAKKINDA YÖNETMELİK TURİZM YATIRIM, İŞLETME VE KURULUŞLARININ DENETİMİ HAKKINDA YÖNETMELİK Bakanlar Kurulu Karar Tarihi - No : 11/03/1983-83/6181 Dayandığı Kanun Tarihi - No : 12/03/1982-2634 Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi

Detaylı

HAZİNEYE AİT TARIM ARAZİLERİNİN SATIŞI HAKKINDA KANUN

HAZİNEYE AİT TARIM ARAZİLERİNİN SATIŞI HAKKINDA KANUN 7475 HAZİNEYE AİT TARIM ARAZİLERİNİN SATIŞI HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 4070 Kabul Tarihi : 16/2/1995 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 19/2/1995 Sayı : 22207 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt :

Detaylı

Kültür Yatırım ve Girişimlerine Taşınmaz Kullandırılması Hakkında Yönetmelik. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Kültür Yatırım ve Girişimlerine Taşınmaz Kullandırılması Hakkında Yönetmelik. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Kültür Yatırım ve Girişimlerine Taşınmaz Kullandırılması Hakkında Yönetmelik (20/10/2005 tarih ve 25972 sayılı Resmi Gazete) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 Bu Yönetmeliğin

Detaylı

TEŞVİK YASASI R. G. 98 14.08.2000. 47/2000 Sayılı Yasa. 1. Bu Yasa, Teşvik Yasası olarak isimlendirilir. BİRİNCİ KISIM Genel Kurallar.

TEŞVİK YASASI R. G. 98 14.08.2000. 47/2000 Sayılı Yasa. 1. Bu Yasa, Teşvik Yasası olarak isimlendirilir. BİRİNCİ KISIM Genel Kurallar. R. G. 98 14.08.2000 TEŞVİK YASASI 47/2000 Sayılı Yasa Kısa İsim 1. Bu Yasa, Teşvik Yasası olarak isimlendirilir. BİRİNCİ KISIM Genel Kurallar Tefsir 14/2000 Amaç Kapsam 2. Bu Yasada metin başka türlü gerektirmedikçe:

Detaylı

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır. Kanunlar. Endüstri Bölgeleri Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır. Kanunlar. Endüstri Bölgeleri Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır Kuruluş : 7 Ekim 1920 1 Temmuz 2004 PERŞEMBE Sayı : 25509 Kanunlar Endüstri Bölgeleri Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun

Detaylı

ENDÜSTRİ BÖLGELERİ KANUNU (ENDÜSTRİ BÖLGELERİ KANUNU VE ORGANİZE SANAYİ BÖLGELERİ KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN)

ENDÜSTRİ BÖLGELERİ KANUNU (ENDÜSTRİ BÖLGELERİ KANUNU VE ORGANİZE SANAYİ BÖLGELERİ KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN) 8271 ENDÜSTRİ BÖLGELERİ KANUNU (ENDÜSTRİ BÖLGELERİ KANUNU VE ORGANİZE SANAYİ BÖLGELERİ KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN) Kanun Numarası : 4737 Kabul Tarihi : 9/1/2002 Yayımlandığı R.Gazete

Detaylı

21/7/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 58 inci maddesinin üçüncü fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.

21/7/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 58 inci maddesinin üçüncü fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır. Madde 1-21/7/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 58 inci maddesinin üçüncü fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır. Madde 2-6183 sayılı Kanunun geçici 8 inci maddesinin

Detaylı

TÜRKİYE ELEKTRİK KURUMU DIŞINDAKİ KURULUŞLARIN ELEKTRİK ÜRETİMİ, İLETİMİ, DAĞITIMI VE TİCARETİ İLE GÖREVLENDİRİLMESİ HAKKINDA KANUN

TÜRKİYE ELEKTRİK KURUMU DIŞINDAKİ KURULUŞLARIN ELEKTRİK ÜRETİMİ, İLETİMİ, DAĞITIMI VE TİCARETİ İLE GÖREVLENDİRİLMESİ HAKKINDA KANUN 6545 TÜRKİYE ELEKTRİK KURUMU DIŞINDAKİ KURULUŞLARIN ELEKTRİK ÜRETİMİ, İLETİMİ, DAĞITIMI VE TİCARETİ İLE GÖREVLENDİRİLMESİ HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 3096 Kabul Tarihi : 4/12/1984 Yayımlandığı R. Gazete

Detaylı

TÜRK PARASI KIYMETİNİ YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER

TÜRK PARASI KIYMETİNİ YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER TÜRK PARASI KIYMETİNİ KORUMA HAKKINDA 32 SAYILI KARARDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER 11 TÜRK PARASI KIYMETİNİ KORUMA HAKKINDA 32 SAYILI KARARDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER 30.12.2006 tarihli Resmi Gazetede 32 sayılı

Detaylı

3218 SAYILI SERBEST BÖLGELER KANUNU 15.06.1985-18785 Resmi Gazete BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve kapsam Madde 1 (Değişik: 12.11.

3218 SAYILI SERBEST BÖLGELER KANUNU 15.06.1985-18785 Resmi Gazete BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve kapsam Madde 1 (Değişik: 12.11. 3218 SAYILI SERBEST BÖLGELER KANUNU 15.06.1985-18785 Resmi Gazete BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve kapsam Madde 1 (Değişik: 12.11.2008 5810/1 md.) Bu Kanun; ihracata yönelik yatırım ve üretimi teşvik

Detaylı

KANUN NO: 3096 TÜRKİYE ELEKTRİK KURUMU DIŞINDAKİ KURULUŞLARIN ELEKTRİK ÜRETİMİ, İLETİMİ, DAĞITIMI VE TİCARETİ İLE GÖREVLENDİRİLMESİ HAKKINDA KANUN

KANUN NO: 3096 TÜRKİYE ELEKTRİK KURUMU DIŞINDAKİ KURULUŞLARIN ELEKTRİK ÜRETİMİ, İLETİMİ, DAĞITIMI VE TİCARETİ İLE GÖREVLENDİRİLMESİ HAKKINDA KANUN KANUN NO: 3096 TÜRKİYE ELEKTRİK KURUMU DIŞINDAKİ KURULUŞLARIN ELEKTRİK ÜRETİMİ, İLETİMİ, DAĞITIMI VE TİCARETİ İLE GÖREVLENDİRİLMESİ HAKKINDA KANUN Kabul Tarihi: 4 Aralık 1984 Resmi Gazete ile Neşir ve

Detaylı

Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması ve Bankalar Kanunu Hükümlerine İstinaden Bankacılık İşlemleri Yap

Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması ve Bankalar Kanunu Hükümlerine İstinaden Bankacılık İşlemleri Yap Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması ve Bankalar Kanunu Hükümlerine İstinaden Bankacılık İşlemleri Yapma ve Mevduat Kabul Etme İzni Kaldırılan Türkiye İmar Bankası Türk Anonim Şirketi Hakkında Tesis Edilecek

Detaylı

YÖNETMELİK KARAYOLU YAPIMI AMAÇLI KAMULAŞTIRMALARDA HAZİNE TAŞINMAZLARININ TRAMPASI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM

YÖNETMELİK KARAYOLU YAPIMI AMAÇLI KAMULAŞTIRMALARDA HAZİNE TAŞINMAZLARININ TRAMPASI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM 30 Ocak 2016 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 29609 Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığından: Amaç YÖNETMELİK KARAYOLU YAPIMI AMAÇLI KAMULAŞTIRMALARDA HAZİNE TAŞINMAZLARININ TRAMPASI HAKKINDA YÖNETMELİK

Detaylı

Resmi Gazete Tarihi: 14.07.2006 Resmi Gazete Sayısı: 26228

Resmi Gazete Tarihi: 14.07.2006 Resmi Gazete Sayısı: 26228 Resmi Gazete Tarihi: 14.07.2006 Resmi Gazete Sayısı: 26228 KÜLTÜR YATIRIM VE GİRİŞİMLERİNE GELİR VERGİSİ STOPAJI, SİGORTA PRİMİ İŞVEREN PAYI VE SU BEDELİ İNDİRİMİ İLE ENERJİ DESTEĞİ UYGULAMASINA DAİR YÖNETMELİK

Detaylı

BAZI YATIRIM VE HİZMETLERİN YAP-İŞLET-DEVRET MODELİ ÇERÇEVESİNDE YAPTIRILMASI HAKKINDA KANUN

BAZI YATIRIM VE HİZMETLERİN YAP-İŞLET-DEVRET MODELİ ÇERÇEVESİNDE YAPTIRILMASI HAKKINDA KANUN 7387 BAZI YATIRIM VE HİZMETLERİN YAP-İŞLET-DEVRET MODELİ ÇERÇEVESİNDE YAPTIRILMASI HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 3996 Kabul Tarihi : 8/6/1994 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 13/6/1994 Sayı: 21959 Yayımlandığı

Detaylı

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Tapu Dairesi Başkanlığı

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Tapu Dairesi Başkanlığı 1 / 6 DAĞITIM YERLERİNE İlgi : 26 08 2016 tarih ve 29813sayılı Resmi Gazete. İlgi Resmi Gazete'de yayımlanan 19.08.2016 tarih ve 6741 sayılı Türkiye Varlık Fonu Yönetimi Anonim Şirketinin Kurulması ile

Detaylı

SERBEST BÖLGELER KANUNU ( t s. R.G. )

SERBEST BÖLGELER KANUNU ( t s. R.G. ) Kanun No: 3218 Kabul Tarihi: 6.6.1985 BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER Amaç ve Kapsam SERBEST BÖLGELER KANUNU - 3218 (15.6.1985 t. 18785 s. R.G. ) MADDE 1 Bu Kanun; ihracata yönelik yatırım ve üretimi teşvik

Detaylı

İL ÖZEL İDARELERİ PAYININ DAĞITIM VE KULLANIM ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

İL ÖZEL İDARELERİ PAYININ DAĞITIM VE KULLANIM ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK İL ÖZEL İDARELERİ PAYININ DAĞITIM VE KULLANIM ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi: 10/06/1997 Yayımlandığı Resmi Gazete No: 23015 BİRİNCİ KISIM : Amaç, Kapsam, Dayanak Amaç Madde

Detaylı

SİRKÜLER NO: POZ-2010 / 23 İST, 08.02.2010. Bazı Kanunlarda değişiklik yapan 5951 sayılı Kanun yayımlandı.

SİRKÜLER NO: POZ-2010 / 23 İST, 08.02.2010. Bazı Kanunlarda değişiklik yapan 5951 sayılı Kanun yayımlandı. SİRKÜLER NO: POZ-2010 / 23 İST, 08.02.2010 ÖZET: Bazı Kanunlarda değişiklik yapan 5951 sayılı Kanun yayımlandı. BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPAN 5951 SAYILI KANUN YAYIMLANDI 05 Şubat 2010 tarihli Resmi

Detaylı

SERBEST BÖLGELER KANUNU (2)

SERBEST BÖLGELER KANUNU (2) 6745 SERBEST BÖLGELER KANUNU (2) Kanun Numarası : 3218 Kabul Tarihi : 6/6/1985 Yayımlandığı R. Gazete : Tarih : 15/6/1985 Sayı : 18785 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 24 Sayfa : 469 BİRİNCİ BÖLÜM

Detaylı

KANUN NO: 2634 TURİZMİ TEŞVİK KANUNU

KANUN NO: 2634 TURİZMİ TEŞVİK KANUNU KANUN NO: 2634 TURİZMİ TEŞVİK KANUNU (*) Kabul Tarihi: 12 Mart 1982 Resmi Gazete ile Neşir ve İlânı: 16 Mart 1982 - Sayı: 17635 5.t.Düstur, c.21 - s. (*) Kanunda geçen "turizm bölgeleri" ve/veya "turizm

Detaylı

KAMU ARAZİSİNİN TURİZM YATIRIMLARINA TAHSİSİ HAKKINDA YÖNETMELİK (MÜLGA)

KAMU ARAZİSİNİN TURİZM YATIRIMLARINA TAHSİSİ HAKKINDA YÖNETMELİK (MÜLGA) KAMU ARAZİSİNİN TURİZM YATIRIMLARINA TAHSİSİ HAKKINDA YÖNETMELİK (MÜLGA) Bakanlar Kurulu Karar Tarihi - No : 31/03/1983-83/6285 Dayandığı Kanun Tarihi - No : 12/03/1982-2634 Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi

Detaylı

SİRKÜLER İstanbul, Sayı: 2017/094 Ref: 4/094

SİRKÜLER İstanbul, Sayı: 2017/094 Ref: 4/094 SİRKÜLER İstanbul, 29.05.2017 Sayı: 2017/094 Ref: 4/094 Konu: SERBEST BÖLGELERDE ÇALIŞACAK YABANCILARIN ÇALIŞMA İZİNLERİNE DAİR YÖNETMELİK YAYINLANMIŞTIR 27.05.2017 tarih ve 30078 sayılı Resmi Gazete de

Detaylı

CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ TAŞINMAZLARININ İDARESİ HAKKINDA YÖNERGE. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam

CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ TAŞINMAZLARININ İDARESİ HAKKINDA YÖNERGE. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ TAŞINMAZLARININ İDARESİ HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam MADDE 1 (1) Bu yönergenin amacı Üniversitenin mülkiyetinde, yönetiminde ve

Detaylı

Turizm Teşvik Kanunu

Turizm Teşvik Kanunu Kanun Numarası: 2634 Tarih: 16/3/1982 Sayı: 17635 Turizm Teşvik Kanunu BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar Amaç: Madde 1 Bu Kanunun amacı; turizm sektörünü düzenleyecek, geliştirecek, dinamik bir yapı

Detaylı

3218 Sayılı. Serbest Bölgeler Kanunu

3218 Sayılı. Serbest Bölgeler Kanunu 3218 Sayılı Serbest Bölgeler Kanunu (25.11.2008 Tarih ve 27065 Sayılı Resmi Gazetede Yayımlanan 5810 Sayılı Kanun İle Yapılan Değişiklikler Dâhil) 3218 SAYILI KANUNUN ESKİ VE YENİ ŞEKLİNİN KARŞILAŞTIRMALI

Detaylı

İŞSİZLİK SİGORTASI FONU KAYNAKLARININ DEĞERLENDİRİLMESİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK

İŞSİZLİK SİGORTASI FONU KAYNAKLARININ DEĞERLENDİRİLMESİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK İŞSİZLİK SİGORTASI FONU KAYNAKLARININ DEĞERLENDİRİLMESİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 20/8/2004 No:2004/7753 Dayandığı Kanunun Tarihi : 25/8/1999 No :

Detaylı

f) Turizm Yatırım Belgesi: Turizm sektöründe yatırım yapana tespit edilen yatırım dönemi için Bakanlıkça verilen belgeyi,

f) Turizm Yatırım Belgesi: Turizm sektöründe yatırım yapana tespit edilen yatırım dönemi için Bakanlıkça verilen belgeyi, TURİZMİ TEŞVİK KANUNU Kanun Numarası: 2634 Kanun Kabul Tarihi: 12/03/1982 Resmi Gazete Tarihi: 16/03/1982 Resmi Gazete Sayısı: 17635 BİRİNCİ BÖLÜM: AMAÇ, KAPSAM VE TANIMLAR AMAÇ: Madde 1 - Bu Kanunun amacı;

Detaylı

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ TAŞINMAZLAR

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ TAŞINMAZLAR İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ TAŞINMAZLAR 2942 KAMULAŞTIRMA KANUNU Kanun Numarası : 2942 Kabul Tarihi : 4/11/1983 HÜLYA BOZKIRAN 05.02.2014 AMAÇ ve KAPSAM Kamu yararının gerektirdiği hallerde gerçek

Detaylı

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2013/04/20130410-18.htm

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2013/04/20130410-18.htm Sayfa 1 / 6 10 Nisan 2013 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 28614 Ekonomi Bakanlığından: TEBLİĞ YURT DIŞI MÜTEAHHİTLİK VE TEKNİK MÜŞAVİRLİK HİZMETLERİ KAPSAMINDA YAPILACAK İHRACAT VE İTHALATA İLİŞKİN TEBLİĞ

Detaylı

Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun (4864 sayılı, numaralı, nolu yasası)

Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun (4864 sayılı, numaralı, nolu yasası) Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunu, Yasası 4864 sayılı, numaralı, nolu kanun, yasa Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Kanun No. 4864 Kabul Tarihi : 29.5.2003 MADDE 1.

Detaylı

İHRACATA YÖNELİK DEVLET YARDIMLARI KAPSAMINDA DESTEKLEME VE FİYAT İSTİKRAR FONUNDAN YAPILAN ÖDEMELERE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK

İHRACATA YÖNELİK DEVLET YARDIMLARI KAPSAMINDA DESTEKLEME VE FİYAT İSTİKRAR FONUNDAN YAPILAN ÖDEMELERE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK Resmi Gazete Tarihi: 19.03.2011 Resmi Gazete Sayısı: 27879 İHRACATA YÖNELİK DEVLET YARDIMLARI KAPSAMINDA DESTEKLEME VE FİYAT İSTİKRAR FONUNDAN YAPILAN ÖDEMELERE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK

Detaylı

MİLLİ GÜVENLİK KURULU VE MİLLİ GÜVENLİK KURULU GENEL SEKRETERLİĞİ KANUNU

MİLLİ GÜVENLİK KURULU VE MİLLİ GÜVENLİK KURULU GENEL SEKRETERLİĞİ KANUNU 6219 MİLLİ GÜVENLİK KURULU VE MİLLİ GÜVENLİK KURULU GENEL SEKRETERLİĞİ KANUNU Kanun Numarası : 2945 Kabul Tarihi : 9/11/1983 Yayımlandığı R. Gazete : Tarih : 11/11/1983 Sayı : 18218 Yayımlandığı Düstur

Detaylı

Serbest Bölgeler Kanunu SERBEST BÖLGELER KANUNU

Serbest Bölgeler Kanunu SERBEST BÖLGELER KANUNU 917 SERBEST BÖLGELER KANUNU 918 Serbest Bölgeler Kanunu 919 SERBEST BÖLGELER KANUNU Kanun No:3218 Kabul Tarihi: 06.06.1985 15.06.1985 tarih ve 18785 sayılı Resmi Gazetede Yayımlanmıştır. BİRİNCİ BÖLÜM

Detaylı

Taşınmaz Kültür Varlıklarının Onarımına Yardım Sağlanmasına Dair Yönetmelik. Resmî Gazete: BİRİNCİ BÖLÜM

Taşınmaz Kültür Varlıklarının Onarımına Yardım Sağlanmasına Dair Yönetmelik. Resmî Gazete: BİRİNCİ BÖLÜM Taşınmaz Kültür Varlıklarının Onarımına Yardım Sağlanmasına Dair Yönetmelik Resmî Gazete: 15.07.2005 25876 Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Madde 1 Bu Yönetmeliğin amacı, özel hukuka

Detaylı

Doğrudan Yabancı Yatırımlar Kanunu, Yasası. 4875 sayılı, numaralı, nolu kanun, yasa DOĞRUDAN YABANCI YATIRIMLAR KANUNU. Kanun Numarası : 4875

Doğrudan Yabancı Yatırımlar Kanunu, Yasası. 4875 sayılı, numaralı, nolu kanun, yasa DOĞRUDAN YABANCI YATIRIMLAR KANUNU. Kanun Numarası : 4875 Doğrudan Yabancı Yatırımlar Kanunu, Yasası 4875 sayılı, numaralı, nolu kanun, yasa DOĞRUDAN YABANCI YATIRIMLAR KANUNU Kanun Numarası : 4875 Kabul Tarihi : 5/6/2003 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 17/6/2003

Detaylı

T.C. AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE

T.C. AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE T.C. AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam Madde(1)- (1)Bu yönergenin amacı,

Detaylı

T.C. KORKUTELİ BELEDİYESİ EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BÖLÜM I Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve İlkeler

T.C. KORKUTELİ BELEDİYESİ EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BÖLÜM I Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve İlkeler T.C. KORKUTELİ BELEDİYESİ EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ Karar Tarihi : 06.11.2014 Karar No : 147 BÖLÜM I Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve İlkeler Amaç MADDE 1 - Bu yönetmeliğin

Detaylı

b) Tabiat parkları; bitki örtüsü ve yaban hayatı özelliğine sahip, manzara bütünüğü içinde halkın dinlenme ve eğlenmesine uygun tabiat parçalarını,

b) Tabiat parkları; bitki örtüsü ve yaban hayatı özelliğine sahip, manzara bütünüğü içinde halkın dinlenme ve eğlenmesine uygun tabiat parçalarını, MİLLİ PARKLAR KANUNU KANUN NO : 2873 Kabul Tarihi : 9 Ağustos 1983 Resmi Gazete ile Neşir ve İlânı : 11 Ağustos 1983 - Sayı: 18132 BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ VE TANIMLAR AMAÇ MADDE 1 - Bu Kanunun amacı, yurdumuzdaki

Detaylı

İSTANBUL TAKAS VE SAKLAMA BANKASI A.Ş. NİN BORSA İSTANBUL A.Ş KIYMETLİ MADENLER PİYASASINDA YÜRÜTECEĞİ NAKİT TAKAS VE TEMİNAT

İSTANBUL TAKAS VE SAKLAMA BANKASI A.Ş. NİN BORSA İSTANBUL A.Ş KIYMETLİ MADENLER PİYASASINDA YÜRÜTECEĞİ NAKİT TAKAS VE TEMİNAT İSTANBUL TAKAS VE SAKLAMA BANKASI A.Ş. NİN BORSA İSTANBUL A.Ş KIYMETLİ MADENLER PİYASASINDA YÜRÜTECEĞİ NAKİT TAKAS VE TEMİNAT işlemleri HİZMETİ VE BU HİZMETE İLİŞKİN ESASLAR YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Genel

Detaylı

SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMAYI TEŞVİK KANUNU

SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMAYI TEŞVİK KANUNU 6891 SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMAYI TEŞVİK KANUNU Kanun Numarası : 3294 Kabul Tarihi : 29/5/1986 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 14/6/1986 Sayı : 19134 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 25 Sayfa

Detaylı

30.04.2009 / 27215. 30 Nisan 2009 PERŞEMBE. Resmî Gazete. (Mükerrer) Sayı : 27215 TEBLİĞ. Tarım ve Köyişleri Bakanlığından:

30.04.2009 / 27215. 30 Nisan 2009 PERŞEMBE. Resmî Gazete. (Mükerrer) Sayı : 27215 TEBLİĞ. Tarım ve Köyişleri Bakanlığından: 30.04.2009 / 27215 30 Nisan 2009 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 27215 (Mükerrer) TEBLİĞ Tarım ve Köyişleri Bakanlığından: ÇİĞ SÜTÜN DEĞERLENDİRİLMESİNE YÖNELİK DESTEKLEME UYGULAMA ESASLARI TEBLİĞİ (TEBLİĞ

Detaylı

Sayı:71/2007. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi aşağıdaki Yasayı yapar:

Sayı:71/2007. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi aşağıdaki Yasayı yapar: Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi nin 2 Temmuz 2007 tarihli Yetmişaltıncı Birleşiminde Oybirliğiyle kabul olunan,, Şans Oyunları Hizmetleri Vergisi Yasası nın Anayasa nın 94 üncü maddesinin

Detaylı

TURİZM TEŞVİK KANUNLARI

TURİZM TEŞVİK KANUNLARI TURİZM TEŞVİK KANUNLARI TURİZM TEŞVİK KANUNU Kanun Numarası : 2634 Kabul Tarihi : 12/3/1982 Yayımlandığı R. Gazete : Tarih : 16/3/1982 Sayı : 17635 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 21 Sayfa : 262

Detaylı

SU ÜRÜNLERİ RUHSAT TEZKERELERİ

SU ÜRÜNLERİ RUHSAT TEZKERELERİ SU ÜRÜNLERİ RUHSAT TEZKERELERİ Su Ürünleri Ruhsat Tezkeresine ilişkin işlemler 1380 Sayılı Su Ürünleri Kanunu ve Su Ürünleri Yönetmeliğinin ilgili hükümleri çerçevesinde yürütülmektedir. Su Ürünleri Ruhsat

Detaylı

Arkan & Ergin Uluslararası Denetim ve Y.M.M. A.Ş.

Arkan & Ergin Uluslararası Denetim ve Y.M.M. A.Ş. İstanbul, 12.11.2008 Yabancı Sermayeli Şirketlerin Taşınmaz Edinimine İlişkin Yönetmelik Yayımlandı DUYURU NO:2008/112 12.11.2008 tarih ve 27052 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan yönetmelik ile yabancı

Detaylı

TURİZM YATIRIMLARI İÇİN ARAZİ TAHSİS REHBERİ

TURİZM YATIRIMLARI İÇİN ARAZİ TAHSİS REHBERİ TURİZM YATIRIMLARI İÇİN ARAZİ TAHSİS REHBERİ Hazırlayan: Ahiler Kalkınma Ajansı Ahiler Kalkınma Ajansı Sayfa 1 Başvuru Mercii: T.C. Turizm ve Kültür Bakanlığı Ahiler Kalkınma Ajansı Sayfa 2 (1) Girişimciler,

Detaylı

4 Kasım 2013 PAZARTESİ Resmî Gazete Sayı : 28811 ORMAN KÖYLÜLERİNİN KALKINDIRILMALARININ DESTEKLENMESİ

4 Kasım 2013 PAZARTESİ Resmî Gazete Sayı : 28811 ORMAN KÖYLÜLERİNİN KALKINDIRILMALARININ DESTEKLENMESİ 4 Kasım 2013 PAZARTESİ Resmî Gazete Sayı : 28811 YÖNETMELİK Orman Genel Müdürlüğünden: ORMAN KÖYLÜLERİNİN KALKINDIRILMALARININ DESTEKLENMESİ FAALİYETLERİNE İLİŞKİN YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA

Detaylı

T.C. TEPEBAŞI BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, YASAL DAYANAK, TANIMLAR

T.C. TEPEBAŞI BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, YASAL DAYANAK, TANIMLAR T.C. TEPEBAŞI BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, YASAL DAYANAK, TANIMLAR Amaç MADDE 1-(1) Bu yönetmeliğin amacı; Tepebaşı Belediyesi

Detaylı

Taşınmaz Kültür Varlıklarının Korunmasına Ait Katkı Payına Dair Yönetmelik

Taşınmaz Kültür Varlıklarının Korunmasına Ait Katkı Payına Dair Yönetmelik Taşınmaz Kültür Varlıklarının Korunmasına Ait Katkı Payına Dair Yönetmelik 13 Nisan 2005 Tarihli Resmî Gazete Sayı: 25785 Birinci Bölüm Amaç, Kapsam ve Tanımlar Amaç Madde 1 Bu Yönetmeliğin amacı, belediyelerin

Detaylı

Bireysel Emeklilik Aracılığı Faaliyetinde Bulunacak Kişilerde Aranan Nitelikler ve İstenen Belgeler

Bireysel Emeklilik Aracılığı Faaliyetinde Bulunacak Kişilerde Aranan Nitelikler ve İstenen Belgeler Resmi Gazete Tarih: 5 Mart 2003 Sayı: 25393 Hazine Müsteşarlığından: Bireysel Emeklilik Aracılığı Faaliyetinde Bulunacak Kişilere İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2004/1) (9 Nisan 2008 tarihli ve 26842 sayılı

Detaylı

TEBLİĞ. Gümrük Müsteşarlığından: GÜMRÜK GENEL TEBLİĞİ (GÜMRÜK İŞLEMLERİ) (SERİ NO: 60)

TEBLİĞ. Gümrük Müsteşarlığından: GÜMRÜK GENEL TEBLİĞİ (GÜMRÜK İŞLEMLERİ) (SERİ NO: 60) 19 Ocak 2008 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 26761 TEBLİĞ Gümrük Müsteşarlığından: GÜMRÜK GENEL TEBLİĞİ (GÜMRÜK İŞLEMLERİ) (SERİ NO: 60) Amaç MADDE 1 (1) Bu Tebliğin amacı, ekonomik etkili gümrük rejimleri,

Detaylı

YÖNETMELİK. MADDE 3 (1) Bu Yönetmelik, 9/5/2013 tarihli ve 6475 sayılı Posta Hizmetleri Kanununa dayanılarak hazırlanmıştır.

YÖNETMELİK. MADDE 3 (1) Bu Yönetmelik, 9/5/2013 tarihli ve 6475 sayılı Posta Hizmetleri Kanununa dayanılarak hazırlanmıştır. 3 Haziran 2014 SALI Resmî Gazete Sayı : 29019 Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumundan: YÖNETMELİK BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE İLETİŞİM KURUMU POSTA SEKTÖRÜNDE İDARİ YAPTIRIMLAR YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

Detaylı

TEBLİĞ. b) Karar: 25/1/2016 tarihli ve 2016/8478 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sınır Ticaretinin Düzenlenmesine İlişkin Kararı,

TEBLİĞ. b) Karar: 25/1/2016 tarihli ve 2016/8478 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sınır Ticaretinin Düzenlenmesine İlişkin Kararı, 13 Aralık 2016 SALI Resmî Gazete Sayı : 29917 TEBLİĞ Ekonomi Bakanlığından: SINIR TİCARETİNİN UYGULANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ (İHRACAT: 2016/11) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar Amaç MADDE 1

Detaylı

BAZI YATIRIM VE HİZMETLERİN YAP-İŞLET-DEVRET MODELİ ÇERÇEVESİNDE YAPTIRILMASI HAKKINDA KANUN

BAZI YATIRIM VE HİZMETLERİN YAP-İŞLET-DEVRET MODELİ ÇERÇEVESİNDE YAPTIRILMASI HAKKINDA KANUN BAZI YATIRIM VE HİZMETLERİN YAP-İŞLET-DEVRET MODELİ ÇERÇEVESİNDE YAPTIRILMASI HAKKINDA KANUN Kanun Numarası: 3996 Kabul Tarihi: 08/06/1994 Yayımlandığı Resmi Gazete Tarih : 13/06/1994 Yayımlandığı Resmi

Detaylı

DOĞRUDAN YABANCI YATIRIMLARDA YABANCI UYRUKLU PERSONEL ĠSTĠHDAMI HAKKINDA YÖNETMELĠK

DOĞRUDAN YABANCI YATIRIMLARDA YABANCI UYRUKLU PERSONEL ĠSTĠHDAMI HAKKINDA YÖNETMELĠK DOĞRUDAN YABANCI YATIRIMLARDA YABANCI UYRUKLU PERSONEL ĠSTĠHDAMI HAKKINDA YÖNETMELĠK 29.08.2003 Tarih ve 25214 sayılı Resmi Gazete ile yürürlüğe girmiştir BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

Sirküler Rapor Mevzuat 06.08.2015/141-1 YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODALARI YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK YAYIMLANDI

Sirküler Rapor Mevzuat 06.08.2015/141-1 YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODALARI YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK YAYIMLANDI Sirküler Rapor Mevzuat 06.08.2015/141-1 YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODALARI YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK YAYIMLANDI ÖZET : Yayımlanan yönetmelik değişikliği ile Yeminli Mali Müşavirler

Detaylı

(14/07/2006 tarih ve 26228 sayılı Resmi Gazete) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

(14/07/2006 tarih ve 26228 sayılı Resmi Gazete) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Kültür Yatırım ve Girişimlerine Gelir Vergisi Stopajı, Sigorta Primi İşveren Payı ve Su Bedeli İndirimi İle Enerji Desteği Uygulamasına Dair Yönetmelik Amaç (14/07/2006 tarih ve 26228 sayılı Resmi Gazete)

Detaylı

Hak sahibi, başvuru ve doğrudan satış MADDE 6- (1)

Hak sahibi, başvuru ve doğrudan satış MADDE 6- (1) 6292 sayılı Orman Köylülerinin Kalkınmalarının Desteklenmesi ve Hazine Adına Orman Sınırları Dışına Çıkarılan Yerlerin Değerlendirilmesi ile Hazineye Ait Tarım Arazilerinin Satışı Hakkında Kanun Değişiklikten

Detaylı

14 Mart 2009 tarih ve 27169 sayılı Resmi Gazete de yayınlanmıştır

14 Mart 2009 tarih ve 27169 sayılı Resmi Gazete de yayınlanmıştır 14 Mart 2009 tarih ve 27169 sayılı Resmi Gazete de yayınlanmıştır Maliye Bakanlığından: HAZİNE TAŞINMAZLARININ İDARESİ HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK MADDE 1 19/6/2007 tarihli

Detaylı

MALÎ SEKTÖRE OLAN BORÇLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASI VE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN

MALÎ SEKTÖRE OLAN BORÇLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASI VE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN 8275 MALÎ SEKTÖRE OLAN BORÇLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASI VE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 4743 Kabul Tarihi : 30/1/2002 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 31/1/2002

Detaylı

ÇEYİZ HESABI VE DEVLET KATKISINA DAİR YÖNETMELİK

ÇEYİZ HESABI VE DEVLET KATKISINA DAİR YÖNETMELİK 6559 ÇEYİZ HESABI VE DEVLET KATKISINA DAİR YÖNETMELİK Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 14/12/2015 No : 2015/8302 Dayandığı K.H.K nin Tarihi : 3/6/2011 No : 633 Yayımlandığı R.Gazetenin Tarihi : 16/12/2015

Detaylı

Kabul Tarihi: 31/12/2004 Resmi Gazete Tarihi : 31/12/2004

Kabul Tarihi: 31/12/2004 Resmi Gazete Tarihi : 31/12/2004 Kanun No : 5281 Resmi Gazete No : 25687 (3. Mük.) Kabul Tarihi: 31/12/2004 Resmi Gazete Tarihi : 31/12/2004 VERGİ KANUNLARININ YENİ TÜRK LİRASINA UYUMU İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA

Detaylı

KAMU İDARELERİNE AİT TAŞINMAZLARIN KAYDINA İLİŞKİN YÖNETMELİK

KAMU İDARELERİNE AİT TAŞINMAZLARIN KAYDINA İLİŞKİN YÖNETMELİK 2 Ekim 2006 PAZARTESİ Resmî Gazete Sayı : 26307 YÖNETMELİK Karar Sayısı : 2006/10970 Ekli Kamu İdarelerine Ait Taşınmazların Kaydına İlişkin Yönetmelik in yürürlüğe konulması; Maliye Bakanlığının 15/8/2006

Detaylı

DEĞER YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.

DEĞER YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş. Büyükdere Cd. Nevtron İşhanı No:119 K /6 Gayrettepe-İST TEL: 0212/ 211 99 01-02-04 FAX: 0212/ 211 99 52 MALİ MEVZUAT SİRKÜLERİ İstanbul, 26 Temmuz 2006 SİRKÜLER NO : 2006/68 KONU : Kültür Yatırımları ve

Detaylı

Resmi Gazete Tarihi:7/2/2001 Resmi Gazete Sayısı:24311 24311 MĠLLĠ EMLAK GENEL TEBLĠĞĠ (SIRA NO:)

Resmi Gazete Tarihi:7/2/2001 Resmi Gazete Sayısı:24311 24311 MĠLLĠ EMLAK GENEL TEBLĠĞĠ (SIRA NO:) Resmi Gazete Tarihi:7/2/2001 Resmi Gazete Sayısı:24311 24311 MĠLLĠ EMLAK GENEL TEBLĠĞĠ (SIRA NO:) Bulgaristan dan zorunlu göçe tabi tutulan ve daha sonra Türk vatandaşlığına kabul edilenleri konut sahibi

Detaylı

TİCARİ PLAKALARIN VERİLMESİNDE UYULACAK USUL VE ESASLAR HAKKINDA KARAR KARAR SAYISI : 86/10553 RESMİ GAZETE TARİHİ :03-05-1986/19096

TİCARİ PLAKALARIN VERİLMESİNDE UYULACAK USUL VE ESASLAR HAKKINDA KARAR KARAR SAYISI : 86/10553 RESMİ GAZETE TARİHİ :03-05-1986/19096 TİCARİ PLAKALARIN VERİLMESİNDE UYULACAK USUL VE ESASLAR HAKKINDA KARAR KARAR SAYISI : 86/10553 RESMİ GAZETE TARİHİ :03-05-1986/19096 KARAR SAYISI : 90/390 RESMİ GAZETE TARİHİ :27-06-1990/20561 KARAR SAYISI

Detaylı

SİRKÜLER NO: POZ-2009 / 53 İST, 22.05.2009. Gemi, deniz ve iç su taşıtları ile ilgili bazı yasal değişiklikler yapıldı.

SİRKÜLER NO: POZ-2009 / 53 İST, 22.05.2009. Gemi, deniz ve iç su taşıtları ile ilgili bazı yasal değişiklikler yapıldı. SİRKÜLER NO: POZ-2009 / 53 İST, 22.05.2009 ÖZET: Gemi, deniz ve iç su taşıtları ile ilgili bazı yasal değişiklikler yapıldı. GEMİ, DENİZ VE İÇ SU TAŞITLARI İLE İLGİLİ BAZI YASAL DEĞİŞİKLİKLER YAPILDI 16

Detaylı

LİSANS ALARAK FAALİYET GÖSTEREN DEPOLARDA MUHAFAZA EDİLEN TARIMSAL ÜRÜNLER İÇİN KİRA DESTEKLEME ÖDEMESİ YAPILMASI HAKKINDA TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2014/62)

LİSANS ALARAK FAALİYET GÖSTEREN DEPOLARDA MUHAFAZA EDİLEN TARIMSAL ÜRÜNLER İÇİN KİRA DESTEKLEME ÖDEMESİ YAPILMASI HAKKINDA TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2014/62) 17 Ocak 2015 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 29239 Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından: TEBLİĞ LİSANS ALARAK FAALİYET GÖSTEREN DEPOLARDA MUHAFAZA EDİLEN TARIMSAL ÜRÜNLER İÇİN KİRA DESTEKLEME ÖDEMESİ

Detaylı

Sosyal Sigortalar Kanunu, Tarım İşçileri Sosyal Sigortalar

Sosyal Sigortalar Kanunu, Tarım İşçileri Sosyal Sigortalar Kanun Sosyal Sigortalar Kanunu, Tarım İşçileri Sosyal Sigortalar Kanunu, Esnaf ve Sanatkârlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumu Kanunu ile Tarımda Kendi Adına ve Hesabına Çalışanlar

Detaylı

İSTANBUL KENTİNDE YAPILACAK OLİMPİYAT OYUNLARI KANUNU

İSTANBUL KENTİNDE YAPILACAK OLİMPİYAT OYUNLARI KANUNU 7269 İSTANBUL KENTİNDE YAPILACAK OLİMPİYAT OYUNLARI KANUNU Kanun Numarası : 3796 Kabul Tarihi : 30/4/1992 Yayımlandığı R. Gazete : Tarih : 5/5/1992 Sayı : 21219 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt :

Detaylı

SİGORTAYA TABİ MEVDUAT VE KATILIM FONLARI İLE TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONUNCA TAHSİL OLUNACAK PRİMLERE DAİR YÖNETMELİK

SİGORTAYA TABİ MEVDUAT VE KATILIM FONLARI İLE TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONUNCA TAHSİL OLUNACAK PRİMLERE DAİR YÖNETMELİK SİGORTAYA TABİ MEVDUAT VE KATILIM FONLARI İLE TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONUNCA TAHSİL OLUNACAK PRİMLERE DAİR YÖNETMELİK 07/11/ 2006 Tarih ve 26339 Sayılı Resmî Gazete de yayımlanmıştır. TASARRUF MEVDUATI

Detaylı

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI ÖĞRENCİ EĞİTİM VE DİNLENME TESİSLERİ İŞLETİM VE SÜRELİ KULLANIM YÖNERGESİ

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI ÖĞRENCİ EĞİTİM VE DİNLENME TESİSLERİ İŞLETİM VE SÜRELİ KULLANIM YÖNERGESİ Amaç DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI ÖĞRENCİ EĞİTİM VE DİNLENME TESİSLERİ İŞLETİM VE SÜRELİ KULLANIM YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1- İşbu

Detaylı

GEMİ SAĞLIK RESMİ KANUNU

GEMİ SAĞLIK RESMİ KANUNU 5395 GEMİ SAĞLIK RESMİ KANUNU Kanun Numarası : 2548 Kabul Tarihi : 6/11/1981 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 10/11/1981 Sayı : 17510 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 21 Sayfa : 32 * * * Bu Kanunun

Detaylı

TASARRUF MEVDUATI SİGORTASI VE FİNANSAL İSTİKRAR FONU YASASI. (32/2009 Sayılı Yasa) Madde 9 (6) Altında Tebliğ

TASARRUF MEVDUATI SİGORTASI VE FİNANSAL İSTİKRAR FONU YASASI. (32/2009 Sayılı Yasa) Madde 9 (6) Altında Tebliğ R.G. 192 05.11.2009 TASARRUF MEVDUATI SİGORTASI VE FİNANSAL İSTİKRAR FONU YASASI (32/2009 Sayılı Yasa) Madde 9 (6) Altında Tebliğ Tasarruf Mevduatı Sigortası ve Finansal İstikrar Fonu Yönetim Kurulu, 32/2009

Detaylı

Bütçeye ayrıntılı harcama programları ile finansman programları eklenir.

Bütçeye ayrıntılı harcama programları ile finansman programları eklenir. Belediye bütçesi 5393 sayılı belediye kanunu; MADDE 61.- Belediyenin stratejik plânına ve performans programına uygun olarak hazırlanan bütçe, belediyenin malî yıl ve izleyen iki yıl içindeki gelir ve

Detaylı

TEBLİĞ. h) Bu maddede sayılanların bağlı ortaklıkları, müessese ve işletmeleri ile birlikleri,

TEBLİĞ. h) Bu maddede sayılanların bağlı ortaklıkları, müessese ve işletmeleri ile birlikleri, 11 Eylül 2013 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 28762 TEBLİĞ Başbakanlık (Hazine Müsteşarlığı) ile Maliye Bakanlığından: KAMU HAZNEDARLIĞI GENEL TEBLİĞİ Amaç MADDE 1 (1) Bu Tebliğin amacı, kapsamda yer alan

Detaylı

İSTANBUL 2012 İMKB Yönetim Kurulunun 18/07/2012 tarihli ve 1489 sayılı toplantısında kabul edilmiştir.

İSTANBUL 2012 İMKB Yönetim Kurulunun 18/07/2012 tarihli ve 1489 sayılı toplantısında kabul edilmiştir. İMKB UYUŞMAZLIK KOMİTESİ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI YÖNERGESİ İSTANBUL 2012 İMKB Yönetim Kurulunun 18/07/2012 tarihli ve 1489 sayılı toplantısında kabul edilmiştir. İstanbul Menkul Kıymetler Borsası Uyuşmazlık

Detaylı

KANUN NO: 3796 30 Nisan 1992 (Resmi Gazete ile neşir ilanı:5 Mayıs 1992-Sayı:21219) 5.t. Düstur, c.31-s.

KANUN NO: 3796 30 Nisan 1992 (Resmi Gazete ile neşir ilanı:5 Mayıs 1992-Sayı:21219) 5.t. Düstur, c.31-s. KANUN NO: 3796 30 Nisan 1992 (Resmi Gazete ile neşir ilanı:5 Mayıs 1992-Sayı:21219) 5.t. Düstur, c.31-s. Amaç ve Kapsamı Madde 1- Bu kanun İstanbul Kentinin uluslararası olimpik anlaşma şartlarına uygun

Detaylı

c) Erişim: Herhangi bir vasıtayla internet ortamına bağlanarak kullanım olanağı kazanılmasını,

c) Erişim: Herhangi bir vasıtayla internet ortamına bağlanarak kullanım olanağı kazanılmasını, BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; internet toplu kullanım sağlayıcıları ve ticari amaçla internet toplu kullanım sağlayıcılarının yükümlülükleri

Detaylı

SERBEST BÖLGELER KANUNU İLE GÜMRÜK KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN TASARISI (TASLAĞI)

SERBEST BÖLGELER KANUNU İLE GÜMRÜK KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN TASARISI (TASLAĞI) SERBEST BÖLGELER KANUNU İLE GÜMRÜK KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN TASARISI (TASLAĞI) MADDE 1-6/6/1985 tarihli ve 3218 sayılı Serbest Bölgeler Kanununun; 1) 1 inci maddesi aşağıdaki şekilde

Detaylı

KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU TEBLİĞİ (VII-128.6)

KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU TEBLİĞİ (VII-128.6) KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU TEBLİĞİ (VII-128.6) (27/12/2013 Tarih ve 28864 sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır.) Tebliğ değişikliklerine ilişkin liste: 1-10/2/2017 tarihli ve 29975 sayılı Resmi Gazete

Detaylı

İL AFET VE ACİL DURUM MÜDÜRLÜKLERİNİN AFET, ACİL DURUM VE SİVİL SAVUNMAYA İLİŞKİN YATIRIMLARININ DESTEKLENMESİNE DAİR USUL VE ESASLAR

İL AFET VE ACİL DURUM MÜDÜRLÜKLERİNİN AFET, ACİL DURUM VE SİVİL SAVUNMAYA İLİŞKİN YATIRIMLARININ DESTEKLENMESİNE DAİR USUL VE ESASLAR İL AFET VE ACİL DURUM MÜDÜRLÜKLERİNİN AFET, ACİL DURUM VE SİVİL SAVUNMAYA İLİŞKİN YATIRIMLARININ DESTEKLENMESİNE DAİR USUL VE ESASLAR BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç Madde 1- (1) İl Afet ve Acil Durum

Detaylı

DOĞRUDAN YABANCI YATIRIMLAR KANUNU. Kanun No: 4875 Kabul Tarihi : 05.06.2003. Amaç ve kapsam

DOĞRUDAN YABANCI YATIRIMLAR KANUNU. Kanun No: 4875 Kabul Tarihi : 05.06.2003. Amaç ve kapsam DOĞRUDAN YABANCI YATIRIMLAR KANUNU Kanun No: 4875 Kabul Tarihi : 05.06.2003 Amaç ve kapsam MADDE 1.- Bu Kanunun amacı, doğrudan yabancı yatırımların özendirilmesine, yabancı yatırımcıların haklarının korunması

Detaylı

Sayı : 2017/21 Tarih : Konu : Yabancılara Ve Yurtdışında Yaşayan Türk Vatandaşlarına Konut Tesliminde İstisna Uygulaması Hakkında

Sayı : 2017/21 Tarih : Konu : Yabancılara Ve Yurtdışında Yaşayan Türk Vatandaşlarına Konut Tesliminde İstisna Uygulaması Hakkında SİRKÜLER Sayı : 2017/21 Tarih : 16.05.2017 Konu : Yabancılara Ve Yurtdışında Yaşayan Türk Vatandaşlarına Konut Tesliminde İstisna Uygulaması Hakkında 26.4.2014 tarihli ve 28983 sayılı Resmî Gazete de yayımlanan

Detaylı

TEBLİĞ. MADDE 2 Aynı Tebliğin 4 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

TEBLİĞ. MADDE 2 Aynı Tebliğin 4 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 12 Aralık 2014 CUMA Resmî Gazete Sayı : 29203 Para-Kredi ve Koordinasyon Kurulundan: TEBLİĞ YURT DIŞI BİRİM, MARKA VE TANITIM FAALİYETLERİNİN DESTEKLENMESİ HAKKINDA TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2010/6) DE DEĞİŞİKLİK

Detaylı

EVRENSEL HİZMET KANUNU (1)

EVRENSEL HİZMET KANUNU (1) 9451 EVRENSEL HİZMET KANUNU (1) Kanun Numarası : 5369 Kabul Tarihi : 16/6/2005 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 25/6/2005 Sayı : 25856 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 44 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Tanımlar

Detaylı

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI RESTAURANT İŞLETMELERİ İŞLETİM VE DENETİM YÖNERGESİ

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI RESTAURANT İŞLETMELERİ İŞLETİM VE DENETİM YÖNERGESİ Amaç DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI RESTAURANT İŞLETMELERİ İŞLETİM VE DENETİM YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1- İşbu yönergenin amacı,

Detaylı

YEDEK PERSONEL ERTELEME YÖNETMELİĞİ

YEDEK PERSONEL ERTELEME YÖNETMELİĞİ 5687 YEDEK PERSONEL ERTELEME YÖNETMELİĞİ Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 23/8/2010 No : 2010/912 Dayandığı Kanunun Tarihi : 16/6/1927 No : 1076 21/6/1927 No : 1111 16/7/1965 No : 697 4/11/1983 No :

Detaylı

İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM... 1 Amaç, Kapsam, Yasal Dayanak ve Tanımlar... 1 Amaç... 1 Kapsam... 1 Yasal Dayanak... 1 Tanımlar... 1 İKİNCİ BÖLÜM...

İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM... 1 Amaç, Kapsam, Yasal Dayanak ve Tanımlar... 1 Amaç... 1 Kapsam... 1 Yasal Dayanak... 1 Tanımlar... 1 İKİNCİ BÖLÜM... İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM... 1 Amaç, Kapsam, Yasal Dayanak ve Tanımlar... 1 Amaç... 1 Kapsam... 1 Yasal Dayanak... 1 Tanımlar... 1 İKİNCİ BÖLÜM... 3 Planların Hazırlanmasına Dair Esaslar... 3 Planların

Detaylı

Çevre Denetimi Yönetmeliği

Çevre Denetimi Yönetmeliği Çevre Bakanlığından : Yayımlanacak Metin: Çevre Denetimi Yönetmeliği BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı, tesislerin kurulması, faaliyete geçmesi ve üretimin

Detaylı

SİGORTACILIK EĞİTİM MERKEZİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar

SİGORTACILIK EĞİTİM MERKEZİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar SİGORTACILIK EĞİTİM MERKEZİ YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete: 26893 Yayım Tarih: 1.6.2008 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar Amaç ve kapsam MADDE1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, 3/6/2007

Detaylı

HARÇLAR KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 59) Resmî Gazete: 14 Mart 2009/ 27169

HARÇLAR KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 59) Resmî Gazete: 14 Mart 2009/ 27169 Sayı: YMM.03.2009-025 Konu: 59 Seri No.lu Harçlar Genel Tebliği İZMİR. 16.3.2009 Muhasebe Müdürlüğüne, 14.03.2009 tarih ve 27169 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 59 Seri No.lu Harçlar Genel Tebliğinde;

Detaylı