YEREL YÖNETİMLERDE PAZARLıK YÖNTEMİNİN UYGULANMASI

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "YEREL YÖNETİMLERDE PAZARLıK YÖNTEMİNİN UYGULANMASI"

Transkript

1 YEREL YÖNETİMLERDE PAZARLıK YÖNTEMİNİN UYGULANMASI Orhan PİRLER* dayanır. Anayasa'ya göre Türk idari yapısı, merkezden yönetim ve yerel yönetim esaslarına Merkezi yönetimler, genel mahiyetteki kamu hizmetleri hakkında kararlar alırlar, uygularlar ve denetlerler. Yerel yönetimler, mahalli mahiyetteki kamu hizmet ve faaliyetlerini yaparlar. Anayasa'ya göre yerel yönetimler, "İl, belediye ve köy halkının mahalli müşterek ihtiyaçlarını karşılamak üzere kuruluş esasları kanunla belirtilen ve karar organları, gene kanunda gösterilen seçmenler tarafından seçilerek oluşturulan kamu tüzel kişileridir. Mahalli idarelerin kuruluş ve görevleri ile yetkileri, yerinden yönetim ilkesine uygun olarak kanunla düzenlenir." Yerel yönetimler, belediyeler, il özel idareleri ve köyler olmak üzere üç çeşittir. Yerel yönetimler, yapmak zorunda oldukları kamu hizmetlerinin her safhasında alım, saum, kira ve ihale işleriyle karşı karşıya kalırlar. Yerel yönetimlerde araç, gereç, yedek parça, kırtasiye ve mefruşat alımları, araç onarımıarı, kiraya verme işleri ve inşaat ihaleleri büyük bir yekün tutar. Belediyeler ve il özel idareleri alım, saum, kira ve ihale işlerinde Devlet İhale Kanunu hükümlerine uyacaklardır. Devlet İhale Kanunu'nun 1 nci maddesi gereğince, il özel idareleri ve belediyeler, alım, satım, hizmet, yapım, kira, trampa, mülkiyetin gayri ayni hak tesisi ve taşıma... Merkez Valisi. Çağdaş Yerel Yönetimler, Cılt 1, Sayı 2, Mart 1992, s

2 46 ÇAGDAŞ YEREL YÖNETİMLER işlerini bu kanun hükümlerine göre yürüteceklerdir. Devlet İhale Kanunu'nun 13 ncü maddesine göre, "il özel idarelerine ait ihaleler, il daimi encümenince, belediyelere ait ihaleler belediye encümenlerince bu kanun hükümlerine göre yürütülür." Köyler de birer yerel yönetim kuruluşu olmalarına rağmen, alım, ihale işlerinde, Devlet İhale Kanunu kapsamı dışında bırakılmışlardır. satım, kira ve PAZARLıK YÖNTEMiNiN MAHiYETi Belediyeler ve il özel idareleri, ihtiyaçlarının kolay karşılanması bakımından, pazarlık yöntemi ilc ihale yapmayı tercih ederler. Bilhassa bazı satın almalar, onarımlar ve taşıma işleri bu yöntemle yapılır. Pazarlık yöntemi, piyasa araştırmasma dayanan bir yöntem olduğundan buna, çarşı pazarlığı da denir. Pazarlık yöntemi ile yapılan ihalelerde teklif alınması belli bir şekle tabi değildir. İhaleler, işin nitelik ve gereğine göre, bir veya daha fazla istekliden yazılı veya sözlü teklif alınmak ve bedel üzerinde anlaşmak suretiyle yapılır. Ancak, pazarlığın ne surette yapıldığı ve ne gibi tekliflerde bulunulduğu ve üzerlerine ihale yapılanların neden dolayı tereih edildiği, pazarlık karannda gösterilecektir. PAZARLıK YÖNTEıvIİNOEKi GENEL ESASLAR Pazarlık yöntemindeki genel esasları şöylece sıralamak mümkündür: ı. Pazarlık yöntemi ile yapılacak işler, Dev let İhale Kanunu'nun 41,48,51 ve 52 nci maddelerinde gösterilmiştir. Bunların dışındaki işleri pazarlık yöntemi ile yapmak mümkün değildir. 2. Bir tek ihale konusu olacak işler, pazarlık yöntemindeki kolaylıklardan istifade etmek için kısımlara bölünemez. 3. Pazarlık yöntemi ile yapılacak ihalelerde ilan yapmak zorunluluğu bulunmamak Ama idareler, isterlerse ilan yaptırabilirler. tadır. 4. Pazarlık yöntemi ile yapılacak ihalelere ait bazı işler için şartname hazırlanması, bedel tespiti, teminat alınması ve sözleşme yapılması zorunludur, bazı işler için de zorunlu değildir. Bunlar ayrıca açıklanacaktır.

3 YEREL YÖNETİMLERDE PAZARLıK YÖNTEMİ Devlet İhale Kanunu'nun 5 ı nci maddesinin O), (i), (p) bendicrinde yazılı işlerde pazarlık yöntemi ile yapılacak ihaleler için, Maliye ve Gümrük Bakanlığı'ndan izin alınması gerektiği yolunda hükümler bulunmaktadır. Bu hükümler, genel ve katma bütçeli idareler için geçerlidir. Belediyeler ve il özel idareleri, Maliye ve Gümrük Bakanlığı'ndan İzin almayacaklardır. Belediyelerde, encümenlerin; il özel İdarelerinde, il daimi encümenlerinin verecekleri kararlar Maliye ve Gümrük Bakanlığı'nın izni yerine geçer. 6. Pazarlık yöntemi ile yapılacak bazı işlere ait ihalelerde parasal bir sınır bulunmaktadır. Devlet İhale Kanunu'nun 51 nci maddesinin (a) bendi ne göre yapılacak ihaleler için parasal bir sınır bulunmaktadır. Bu parasal sınır, her yıl Genel Bütçe Kanunu'nun (i) cetvelinde gösterilir.* PAZARLıK YÖNTEMİNDE İHALE ŞEKLİ değildir. Pazarlık yöntemi ile yapılacak ihalelerde, teklif alınması belli bir şekle tabi Pazarlık yönteminde ihaleler, belediye encümeni veya il daimi encümeni tarafından işin nitelik ve gereğine göre, bir veya daha fazla istekliden yazılı veya sözlü teklif almak ve bedel üzerinde anlaşmak suretiyle yapılu. Pazarlık yöntemi genelde aşağıda gösterilen şekillerde uygulanır: - İdareden bir veya birkaç memur görevlendirilerek, bunlar, çarşı pazar dolaşarak, yazılı veya sözlü teklif alırlar. Bu teklifleri, belediye encümenine veya il daimi encümenine sunarlar. alırlar. Belediye encümeni veya il daimi encümeni, isteklileri huzura çağırarak teklif - Belediye encümeni veya il daimi encümeni üyeleri, çarşı-pazar dolaşarak fiyat teklioerini alabilirler. - Belediye encümeni veya il daimi encümeni üyeleri, aralarından birkaç kişiyi görevlendirerek teklif alabilirler. Bu teklioerden birini tercih ederek, ihaleyi yaparlar. Genelde, aynı nitelikteki mallardan en ucuz olanı tercih edilir. Pazarlık suretiyle yapılan ihalelerde, "pazarlık kararının" yazılması zorunludur. Bu pazarlık kararında, pazarlığın ne şekilde yapıldığı, ne gibi tekliflerde bulunulduğu ve üzerine ihale yapılanların neden dolayı tercih edildiği gösterilir... i tarihine kadar bu parasal sınır, il ve nüfusu 'i geçen belediyeler için lira, diyeleri için Era olarak tespit edilmiştir. Yeni parasal sınırlar için i tarihinde Bütçe Kanunu'na bakınız. girecek olan

4 48 ÇAGDAŞ YEREL YÖNETİMLER PAZARLıK YÖNTEMİYLE ihalesi YAPILACAK işler Devlet İhale Kanunu'nun 41, 48,51 ve 52 nci maddelerinde, pazarlık yöntemi ile yapılacak işlerin çeşitleri, nitelikleri ve özellikleri açıklanmıştır. 1. Kapalı teklif ve açık teklif suretiyle yapılan ihalelerde, ihalelerin yapılamamas. durumlarında eğer idare yararı varsa, bu işler pazarlık suretiyle ihale edilebilir. (D.İ.K Madde: 41, 48). 2. Yarışma yöntemi ile yaptırılan işlerde, mesleki kontrollük hizmetleri, projesi uygulanacak yarışmacıya, pazarlık suretiyle ihale edilebilir. (D.İ.K Madde 52) işler: 3. Devlet İhale Kanunu'nun 51 nci maddesine göre pazarlık suretiyle yapılacak a. Maddenin (a) bendine göre: Yer, özellik ve nitelikleri itibariyle her yıl Genel Bütçe Kanunu'nda gösterilecek belli tutarları aşmayan ve süreklilik göstermeyen alım, satım, hizmet, yapım, kira, trampa, mülkiyetin gayri ayni hak tesisi ve taşıma işleri pazarlık yöntemiyle yapılabilir. Bu bendin uygulanmasında, ilan yapılması, geçici ve kesin teminat alınması, şartname hazırlanması, bedel tahmininde bulunulması ve sözleşme yapılması zorunlu değildir. Ancak, parasal sınır vardır ve bu parasal sınır, her yıl Genel Bütçe Kanunu ile tespit edilir. b. Maddenin (b) bendinde; Türk Silahlı Kuvvetleri ile güvenlik kuvvetlerinin ihtiyaçlarının ne şekilde pazarlık usulü ile karşılanacağı açıklanmaktadır. Konumuzu ilgilendinnemektedir. c. Maddenin (c) bendine göre: - Önceden düşünülmesi mümkün olmayan, ani ve beklenmeyen olayların ortaya çıkması üzerine acele olarak yapılması gerekip, kapalı ve açık teklif usulünün uygulanmasına yeterli süre bulunmayan işler, Diğer ihale yöntemleriyle temin edilemiyeceği açıkça belli olan işler, Bilgisayar alımı, bakımı, onarımı, - Her çeşit araç ve gerecin yetkili servislerinde yapurılacak periyodik bakım ve onarımıarı,

5 YEREL YÖNETİMLERDE PAZARLıK YÖNTEMİ 49 - Her çeşit araç ve gerecin yedek parça alımlan, - Her çeşit araç ve gerecin lastik alımları, pazarlık yöntemi ile yapılabilir. "Önceden düşünülmesi mümkün olmayan, ani ve beklenmedik olayların ortaya çıkması üzerine acilolarak yapılması gereken işler" geniş bir alanı kapsar. Bunun takdiri, idarelere ve ita amirlerine aittir. Bu işler daha ziyade; yangın, sel, zelzele, çığ veya teknik hataların meydana getirdiği olaylar veya araçların aniden parça kırması, trafik kazası geçirmesi sonucu olabilir. Örneğin, iş makinelerinin veya itfaiye aracının aniden parça kırması, trafik kazası geçirmesi; kışın fırtına yüzünden bina çatısının uçması, bacasının yıkılması; don sebebiyle kalorifer tesisatının bozulması; sel sebebiyle hasar meydana gelmesi gibi.. Bu işlerin acele yapılması gerekir. Aksi halde büyük zararlara sebep olur, iş makinelerinin uzun süre çalışamaz durumda kalmalarına neden olur. Bu işler, maddenin (c) bendi ne göre, pazarlık usulü ile yaptırılabilir. Sayıştay, yeni kurulan kuruluşlar için demirbaş ve döşeme alımını; yıllık programlarında yer alan kurs ve dershanelerin tefrişi için malzeme alınmasını, önceden düşünülmesi mümkün olmayan, ani ve beklenmeyen olayolarak kabul etmemektedir. Diğer ihale yöntemleriyle temin edilemeyeceği açıkça belli olan işler, pazarlık usulü ile yapılabilir. Kapalı ve açık teklif usulleri ile ihaleye çıkarılmış olsa dahi, istekli çıkması mümkün olmayan işler, pazarlık yöntemi ile satın alınabilir. Örneğin, AHLAMAN marka kepçeler Türkiye'ye 1950 yıllarında gelmiştir. Fabrikası kapanmıştır, bayi yoktur. Bu makineye parça alınması için, açık veya kapalı teklif usulü ilc ihale yapılmasında idari bir fayda bulunmamaktadır. Keza, Romanya'dan alınan ARO marka jeepler için de durum aynıdır. Bunlara ait parçalar, pazarlık yöntemi ile satın alınabilir. Belediyeler ve il özel idareleri kamu hizmetlerini yapmak için birçok araç ve gereç kullanırlar. Bu hizmetlerin verimli, süratli ve ucuz yapılması asıldır. Bu, araç ve gef(~çlerin uzun süre kullanılması, periyodik bakım ve onarımıarının zamanında yapılması ile mümkündür. Belediyeler ve özel idareler, kullandıkları her çeşit araç ve gerecin, periyodik bakım ve onarımıarını yetkili servislerinde, pazarlık yöntemi ile yaptırabilirler. Belediyeler ve il özel idareleri, taşıt araçları ve iş makinelerinin yedek parça ve lastik alımlarını pazarlık yöntemi ile yapabilirler. Günümüzde, bunların yedek parça ve lastik ihtiyaçları, acil karşılanması gereken ihtiyaçlar arasına girmiştir.

6 50 ÇAGDAŞ YEREL YÖNETİMLER Lastik alımlarında bir hususu belirtmekte yarar vardır. Devlet Malzeme Ofisi'nin ana statüsünün 4 ncü maddesine göre, lastik alımlarının Devlet Malzeme Ofisi'nden yapılması gerekmektedir. Ana ilke budur. Ancak 16 sayılı Devlet İhaleleri Genelgesiyle bu duruma bir istisna getirilmiştir. Devlet Malzeme Ofisi listesinde yer almakla beraber, Ofis'ce zamanında sağlanamayan ve gecikmesi ihtiyaç sahibi dairelerin hizmetlerini aksatacak mahiyette olanlar ile aynı kalite ve nitelikte olmak üzere piyasadan daha ucuza temin edileceği anlaşılan malzeme ve hizmetlerin, ucuz olduğunun belgelendiritmesi kaydıyle piyasadan satın alınması mümkündür. Bu bendin uygulanmasında parasal bir sınır bulunmamaktadır ve şartname bedel tahmininde bulunulması, ilan yapılması, geçici ve kesin teminat hazırlanması, alınması, sözleşme yapılması zorunlu değildir. d. Maddenin (d) bendine göre: "29 ncu maddeye göre ihalenin yapılmaması veya sözleşmenin bozulması nedeniyle, yeniden yapılacak ihalelerin sonuçlandırılmasına kadar geçecek süre içindeki ihtiyaç maddelerinin alımı" pazarlık yöntemi ile yapılabilir. Bu bendin vazolunuş nedeni hizmetlerin aksamadan yürütülmesidir. Bu bend hükmü, kapalı ve açık teklif yöntemi ile yapılacak veya yapılan ihalelerde, ihalenin yapılmaması veya sözleşmenin bozulması (feshedilmesi) sebebiyle uygulanır. Bu bend hükmüne göre yapılan ihalelerde, şartname düzenlenmesi, tahmini bedel tespiti, ilan yapılması, geçici ve kesin teminat alınması, sözleşme yapılması zorunlu değildir ve parasal bir sınır bulunmamaktadır. Yeni yapılacak ihale sonuçlanıncaya kadar, ihtiyaçların pazarlıkla karşılanması durumunda, şartnamede belirtilen şartlar ve nitelikler aynen korunacaktır. e. Maddenin (e) bendine göre: "43 ve 49 ncu maddeler uyarınca, pazarlık yöntemiyle sonuçlandırılacak işler" pazarlık yöntemiyle yapılır. Bu bendin uygulama durumunu, Devlet İhale Kanunu'nun 43 ve 49 ncu maddeleri muvacehesinde açıklığa kavuşturmakta yarar vardır. Kapalı teklif ve açık teklif usulüyle yapılan ihalelerde: İstekli çıkmaması, - İsteklilerin belgelerinin noksan olması nedeniyle tekliflerin kabul edilmemesi,

7 YEREL YÖNETİMLERDE PAZARLIK YÖNTEMİ 51 Veya teklif edilen bedelierin belediye encümeni veya il daimi encümeni tarafından uygun bulunmaması, Şartname harici kabul edilmeyecek şartlar ileri sürülmesi, Durumlarında, idare yararı bulunduğu takdirde, ihalenin bitiş tarihinden itibaren 15 gün içinde, iş pazarlıkla yaptırılabilir. (DJ.K. Madde:43, 49) İşlerin pazarlıkla yaptırılması hallerinde, şartnamelerde belirtilen nitelik ve şartlann aynen muhafazası zorunludur. Bu bendin uygulanmasında parasal bir sınır bulunmamaktadır. Bu bendin uygulanmasında, şartname hazırlanması, bedel tahmininde bulunulması, geçici ve kesin teminat alınması, sözleşme yapılması zorunludur, ilan yapılması zorunlu değildir. f. Maddenin (1) bendine göre: "İdarclerin, müştereken veya iştirak halinde sahibi bulunduklan taşınmaz mallardaki paylarının paydaşlara kiraya verilmesi" pazarlık yöntemi ile yapılır. İdareler, bazı taşınmaz mallara müştereken veya iştirak halinde sahip olurlar. Türk Medeni Kanunu'nun 623 ncü maddesinde müşterek mülkiyetin, 629 ncu maddesinde iştirak halinde mülkiyetin tanımı yapılmıştır. Türk Medeni Kanunu'nun 623 ncü maddesine göre, "Birden ziyade kimseler şayian bir şeye malik olur ve hisseleri bilfiil taksim edilmemiş bulunursa onlar o şeyin hissedandırlar. Hissedarlarm şayi hisselerinin birbirine müsavi olması asıldır. Hissedarlardan her biri kendi hissesi hakkında malik hak ve mükellefiyetlerini haiz olup hissesini temlik ve terhin edebilir. Alacaklıları da bu hisseyi haczettirebilir." Türk Medeni Kanunu'nun 629 ncu maddesine göre,likanun mucibince veya bir mukavele ile iştirak teşkil eden kimseler bir şeye malik olursa her birinin hakkı o şeyin tamamına sari olur." İdareler, paydaş oldukları taşınmaz mallarını, diğer paydaşlara pazarlık usulü ile kiraya verebilirler. Eğer paydaşlar arasında anlaşma olmazsa veya paydaşlar kira ile tutmak istemezlersc, taşınmaz mallar, açık teklif yöntemi ile kiraya verilebilir. Parasal bir sınırın bulunmadığı bu uygulamada şartname düzenlenmesi, bedel tahmininde bulunulması, geçici ve kesin teminat alınması, sözleşme yapılması zorunludur, ilan yapılması zorunlu değildir.

8 52 ÇAGDAŞ YEREL YÖNETİMLER g. Maddenin (g) bendine göre: "Kullanışlarının özelliği, idarelere yararlı olması veya ivediliği nedenleriyle kapalı ve açık teklif yöntemleriyle ihalesi uygun görülmeyen devletin özel mülkiyetindeki taşınır ve taşınmaz malların; -Kiralanması, - Trampası, - Mülkiyetin gayri ayni hak tesisi, Pazarlık suretiyle yapılabilir. Ayrıca devletin hüküm ve tasarrufu altındaki yerlerin; - Kiralanması, -Mülkiyetin gayri ayni hak tesisi," Pazarlık yöntemiyle yapılabilir. "Kullanışlannın özelliği", "idarelere yararlı olması" veya "ivediliği" kavramları çok geniş kapsamlıdır. Bu nedenle, bu bendin uygulanması keyfi davranışlara yol açabileceğinden, uygulanmasında çok dikkatli olmak gerekir. Bu bendin uygulanmasında, şartname hazırlanması, bedel tahmininde bulunulması, kesin teminat alınması, sözleşme yapılması zorunludur, ilan yapılması zorunlu değildir. Parasal bir sınır bulunmamaktadır. h. Maddenin (h) bendinde; hazinenin ve Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü'nün mülkiyetinde veya devletin hüküm ve tasarrufu altında bulunan baraj, dalyan, voli yerleri, göller, nehirler ve nehir ağzındaki av yerleri ile deniz ve iç sulardaki su ürünleri istihsal hakkının, su ürünü istihsal ve pazarlaması ile iştigal eden kooperatif birliği, kooperaüf ve köy birliklerine pazarlık usulü ile kiraya verilebileceği hükmü yer almaktadır. Bu bent hükmü, belediyeleri ve il özel idarelerini pek ilgilendirmemektedir. i. Maddenin (i) bendine göre: "Özellikleri nedeniyle belli isteklilere yaptırılmasında yarar görülen; - Her türlü hizmet, (Araştırma, sondaj, imalat, prototip imalat, istihsal, etüt, harita, plan,proje, kont rollük, müşavirlik ve benzeri her türlü hizmetler) Eğitim işleri,

9 YEREL YÖNETİMLERDE PAZARLıK YÖNTEMİ 53 - Araştırma işleri, - Etüt ve proje işleri, - Planlama işleri, Müşavirlik işleri, Keşif işleri, Harita işleri, - Fotograf işleri, - Film işleri, - Baskı işleri, Sergileme işleri, Kontrol işleri, Muayene işleri, - Teknik, fikri ve güzel sanatlarla ilgili çalışmayı gerektiren diğer işler," Pazarlık yöntemiyle ihale edilebilir. Bu bendin uygulanması için, belediyeler ve il özel idareleri Maliye ve Gümrük Bakanlığı'ndan İzin almayacaklardır. Belediye encümeninin veya il daimi encümeninin karar vennesi yeterlidir. Bu bendin uygulanmasında parasal bir sınır bulunmamaktadır. Bu bendin uygulanmasında, şartname düzenlenmesi, bedel tespiti, ilan yapılması, geçici ve kesin teminat alınması, sözleşme yapılması zorunlu değildir. j. Maddenin U) bendine göre: "Para, tahvil, senet, pul altın, gümüş, mücevher gibi kıymetlerle, güzel sanatlarla ilgili veya tarihi değeri bulunan eşyanın özel ambalaj, koruma, sigorta ve taşıma işleri" pazarlık yöntemiyle ihale yapılabilir. Bu işlerin yapılmasında parasal bir sınır bulunmamaktadır. Bu bendin uygulanmasında, şartname hazırlanması, bedel tahmininde bulunulması, kesin teminat alınması, sözleşme yapılması zorunludur, ilan yapılması zorunlu değildir. İdarelerin takdirine bırakılmıştır. k. Maddenin (k) bendine göre: "Çabuk bozulan, saklanması tehlikeli olan, saldama giderleri değerine veya beklemeden doğacak yararına oranla yüksek bulunan malların satımı" pazarlık yöntemi ile yapılabilir. Parasal bir sınırın bulunmadığı bu tür ihalelerde, ilan zorunluluğu yoktur. İlan idarelerin takdirine bırakılmıştır Ancak, ihalelerde, şartname hazırlanması, bedel tespiti, kesin teminat alınması, sözleşme yapılması zorunludur.

10 54 ÇAGDAŞ YEREL YÖNETİMLER ı. Maddenin (l) bendine göre: "Tek kişi veya firma elinde bulunan taşınır mal, hak ve hizmetlerle, belirli taşınmaz malların alımı veya kiralanması" pazarlık usulü ile yapılabilir. Bu bendi iki kısımda incelemek lazımdır. a. Tek kişi veya firma elinde bulunan taşınır mal, hak ve hizmetlerin alımı veya kiralanması Tek kişi veya firma elinde bulunan taşınır mal, hak ve hizmetlerden maksat, tek kişi veya firma elinde bulunuyor olması veya bunlar tarafından yapılması ve satılmasıdır. Tek kişi veya firma elinde bulunan taşınır mal, hak ve hizmetlerin, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı belgesi, Ticaret ve Sanayi Odası belgesi ile ispatlanması gerekir. Bu belgeye, "yeddi vahit" belgesi de denilir. Türkiye'de bir fabrikası olan fakat birden çok satıcısı bulunan malları "tek kişi veya firma" elinde bulunan mal, hak ve hizmet olarak kabul etmek mümkün değildir. b. Tek kişi veya firma elinde bulunan belirli taşınmaz malların alımı veya kiralanması: Kanun vazı tek kişi veya firma elinde bulunan belirli taşınmaz malların alımı veya kiralanmasına imkan vermiştir. "Belirli taşınmaz mallar" deyimi geniş bir alanı kapsar. Belirli taşınmaz malların neler olacağını idareler takdir eder. (l) Bendinin uygulanması sadece "alım" ve "kiralanma" ile sınırlandırılmıştır. İdareler için kira ile tutulacak taşınmaz mallar için süre söz konusu değildir. İdare, ihtiyacı bulunduğu sürece taşınmaz malı, kira ile tutabilir. Bu bendin uygulanmasında ilan, şartname düzenlenmesi, tahmini bedel tespiti, geçici ve kesin teminat alınması. sözleşme yapılması zorunlu değildir. Parasal bir sınır bulunmamaktadır. Bu uygulamada Maliye ve Gümrük Bakanlığı'ndan uygun görüş alınmayacaktır. Belediye encümeninin veya il daimi encümeninin karar vermesi yeterlidir. m. Maddenin (m) bendine göre: - Ordu binek ve yük hayvanları alımı, - Damızlık hayvan alımı, Aşı, serum üretmek işlerinde kullanılmak üzere hayvan alımı,

11 YEREL YÖNETİMLERDE PAZARLIK YÖNTEMİ 55 - Kontrol ve araştırma işlerinde kullanılmak üzere hayvan alımı, pazarlık yöntemi ile yapılabilir. Bu bendin uygulanmasında, şartname hazırlanması, tahmini bedel tesbiti, kesin teminat alınması ve sözleşme yapılması zorunludur. Parasal bir sınır bulunmamaktadır. n. Maddenin (n) bendine göre: "Milli güvenlik nedeniyle gizli tutulması zorunluluğu Bakanlar Kurulunca kabul edilen işler" pazarlık yöntemiyle yapılabilir. Parasal bir sınırın bulunmadığı bu uygulamada, şartname hazırlanması, bedel tahmininde bulunulması, kesin teminat alınması, sözleşme yapılması zorunludur, ilan yapılması zorunlu değildir. o. Maddenin (o) bendinde, hazineye ait balik gemilerin pazarlık yöntemi ile çıkarılması öngörülmüştür. Konumuzu ilgilendirmemektedir. p. Maddenin (p) bendine göre: "Özellikleri nedeniyle yabancı ülkelerden sağlanması zorunlu olan her türlü alım, kiralama, onarım, yaptırma, keşfenirme, montaj, sigorta, taşıma ve hizmet işleri" pazarlık yöntemi ile yaptırılabilir. Bu bendin uygulanmasında, Maliye ve Gümrük Bakanlığı'ndan izin alınmayacaktır. Belediye encümeninin ve il daimi encümeninin karar vermesi yeterlidir. İlan yapılmasının zorunlu olmadığı, parasal bir sınırın bulunmadığı bu uygulama tanzimi ve tahmini bedel tespiti, geçici ve kesin teminat alınması, da; şartname sözleşme yapılması da zorunlu değildir. PAZARLıK YÖNTEMİ İLE YAPILAN ALIM VE SATıMLARDA PAZARLıK KARARıNıN YAZıLMASı Pazarlık yöntemi ile yapılan ihalelerde, fiyat hususunda anlaşma sağlandıktan sonra pazarlık kararı yazılır. B u pazarlık kararında: - Pazarlığın ne suretle yapıldığı, - Ne gibi tekliflerde bulunulduğu, - Üzerine ihale yapılanların neden dolayı tercih edildiği,

12 56 ÇAODAŞ YEREL YÖNETİMLER ayrıntıları ile gösterilir. Alınacak şeylerin liste halinde gösterilmesi durumunda fiyatlar farklı olsa bile, liste toplam bedelinin en düşük olanı tercih sebebi olur. Listelerdeki malların fiyatlarının çok farklı olması durumunda, birkaç malı bir teklif sahibinden, diğer birkaç malı da başka bir teklif sahibinden almak mümkündür. PAZARLıK YÖNTEMİ İLE YAPILAN ALIM VE SATıMLARDA TEMİNAT ALINMASI VE SÖZLEŞME YAPıLMASı Pazarlık yöntemi ile yapılan ihalelerde, Dev let İhale Kanunu'nun 51 nci maddesinde gösterilen istisnalar hariç, kesin teminat alınması ve sözleşme yapılması zorunludur. Devlet İhale Kanunu'nun 51 nci maddesinin e,f,g,h,j,k,m,n,o benlierinde belirtilen işlerde, pazarlık yöntemi ile yapılacak ihalelerde, kesin teminat alınması ve sözleşme yapılması zorunludur. Pazarlık yöntemi ile yapılan ihalelerde, fiyat hususunda anlaşma olduktan ve ihale kararı verildikten sonra, ihale kararının müteahhide tebliğinden itibaren ı 5 gün içinde, kesin teminatın yatırılması ve sözleşmenin yapılması gereklidir. Ancak, sözleşme yapma ve teminat yatırma süresi içinde taahhüdün şartname hükümlerine göre yerine getirilmesi ve bunun idarece uygun bulunması halinde kesin teminat alınması ve sözleşme yapılması zorunlu değildir. (D.tK Madde: 61) Sözleşmeler, idare adına ita amirieri tarafından imzalanır. Belediyelerde, sözleşmeleri ita amiri sıfatı ile belediye başkanları imzalarlar. Belediyelerde ita amiri yetkisi verilen başkan yardımcıları varsa, bunlar, kendilerine verilen parasal sınırlar dahilindeki ihalelere ait sözleşmeleri İmza edebilirler. tı özel idarelerinde sözleşmeleri, iıa amiri sıfatıyla va1i1er imzalamak zorundadırlar. Valilerin ita amirliği yetkisi verdikleri vali yardımcıları, ancak bütçe kanunlarının (i) cetvellerinde belirtilen miktardaki ihalelere ait sözleşmeleri imza edebilirler. Bu parasal sınırların üstündeki ihalelere ait sözleşmeleri valiler bizzat imzalamak zorundadırlar.

2886 SAYILI DEVLET İHALE KANUNU. (10.09.1983 tarih ve 18161 sayılı Resmi Gazetede yayınlanmıştır.) BİRİNCİ KISIM Genel Esaslar

2886 SAYILI DEVLET İHALE KANUNU. (10.09.1983 tarih ve 18161 sayılı Resmi Gazetede yayınlanmıştır.) BİRİNCİ KISIM Genel Esaslar 2886 SAYILI DEVLET İHALE KANUNU (10.09.1983 tarih ve 18161 sayılı Resmi Gazetede yayınlanmıştır.) BİRİNCİ KISIM Genel Esaslar Kapsam: Madde 1 - Genel bütçeye dahil dairelerle katma bütçeli idarelerin,

Detaylı

BİRİNCİ KISIM Genel Esaslar

BİRİNCİ KISIM Genel Esaslar -------------------------------------------------------------------------------- DEVLET İHALE KANUNU Kanun Numarası : 2886 Kabul Tarihi : 8/9/1983 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 10/9/1983 Sayı: 18161 Yayımlandığı

Detaylı

İhaleler kesin zaruret olmadıkça işin mahiyetine göre en uygun fiyatla temini mümkün olan mevsimlerde yapılır. Arsası temin edilmemiş, mülkiyet ve

İhaleler kesin zaruret olmadıkça işin mahiyetine göre en uygun fiyatla temini mümkün olan mevsimlerde yapılır. Arsası temin edilmemiş, mülkiyet ve 5969 DEVLET İHALE KANUNU Kanun Numarası : 2886 Kabul Tarihi : 8/9/1983 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 10/9/1983 Sayı : 18161 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 22 Sayfa : 573 * * * Bu Kanun ile ilgili

Detaylı

DEVLET İHALE KANUNU. Yürürlük Tarihi 10.09.1983 BİRİNCİ KISIM GENEL ESASLAR

DEVLET İHALE KANUNU. Yürürlük Tarihi 10.09.1983 BİRİNCİ KISIM GENEL ESASLAR DEVLET İHALE KANUNU Kabul Tarihi 08.09.1983 Kanun No 2886 Yürürlük Tarihi 10.09.1983 Yayın Tarihi 10.09.1983 RG Sayısı 18161 BİRİNCİ KISIM GENEL ESASLAR MADDE 1 - KAPSAM Genel bütçeye dahil dairelerle

Detaylı

DEVLET İHALE KANUNU. Kanun Numarası: 2886. Kanun Kabul Tarihi: 08/09/1983. Resmi Gazete Tarihi: 10/09/1983

DEVLET İHALE KANUNU. Kanun Numarası: 2886. Kanun Kabul Tarihi: 08/09/1983. Resmi Gazete Tarihi: 10/09/1983 DEVLET İHALE KANUNU Kanun Numarası: 2886 Kanun Kabul Tarihi: 08/09/1983 Resmi Gazete Tarihi: 10/09/1983 Resmi Gazete Sayısı: 18161 BİRİNCİ KISIM: GENEL ESASLAR KAPSAM: Madde 1 - Genel bütçeye dahil dairelerle

Detaylı

DÖNER SERMAYELİ KURULUŞLAR İHALE YÖNETMELİĞİ

DÖNER SERMAYELİ KURULUŞLAR İHALE YÖNETMELİĞİ 1945 DÖNER SERMAYELİ KURULUŞLAR İHALE YÖNETMELİĞİ Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 15.6.1984, No : 84/8213 Dayandığı Kanunun Tarihi : 8.9.1983, No : 2886 Yayımandığı R. Gazetenin Tarihi : 4.8.1984, No

Detaylı

BURSA SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İHALE YÖNETMELİĞİ

BURSA SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İHALE YÖNETMELİĞİ BURSA SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İHALE YÖNETMELİĞİ Genel Kurul tarafından kabulü; Karar Tarihi : 17.10.1990 Karar No. : 2 12 I. BÖLÜM Genel hükümler Kapsam Madde 1 Bursa Su ve Kanalizasyon

Detaylı

T.C. Resmi Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır. 5 Kasım 1995 PAZAR

T.C. Resmi Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır. 5 Kasım 1995 PAZAR T.C. Resmi Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır Kuruluşu : 7 Ekim 1920 5 Kasım 1995 PAZAR Sayı: 22454 YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ Yönetmelikler Sanayi ve Ticaret Bakanlığından

Detaylı

YEREL YÖNETİMLERDE YAPILACAK İHALELERDE KAPALI TEKLİF USULÜNÜN UYGULANMASI

YEREL YÖNETİMLERDE YAPILACAK İHALELERDE KAPALI TEKLİF USULÜNÜN UYGULANMASI YEREL YÖNETİMLERDE YAPILACAK İHALELERDE KAPALI TEKLİF USULÜNÜN UYGULANMASI Orhan PİRLER 1580 sayılı Belediye Kanunu, 3360 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu ve bazı kanunlar yerel yönetimlere birçok görevler

Detaylı

ATATÜRK ORMAN ÇİFTLİĞİ MÜDÜRLÜĞÜ SATINALMA - SATMA, YAPMA - YAPTIRMA, KİRALAMA VE KİRAYA VERME İŞLERİNE AİT YÖNETMELİK

ATATÜRK ORMAN ÇİFTLİĞİ MÜDÜRLÜĞÜ SATINALMA - SATMA, YAPMA - YAPTIRMA, KİRALAMA VE KİRAYA VERME İŞLERİNE AİT YÖNETMELİK ATATÜRK ORMAN ÇİFTLİĞİ MÜDÜRLÜĞÜ SATINALMA - SATMA, YAPMA - YAPTIRMA, KİRALAMA VE KİRAYA VERME İŞLERİNE AİT YÖNETMELİK Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 11/05/1998, No: 98/11395 Dayandığı Kanunun Tarihi

Detaylı

DİKİLİ SOL SAHİL SULAMA BİRLİĞİ BAŞKANLIĞI ALIM, SATIM VE KİRAYA VERME YÖNETMELİĞİ

DİKİLİ SOL SAHİL SULAMA BİRLİĞİ BAŞKANLIĞI ALIM, SATIM VE KİRAYA VERME YÖNETMELİĞİ DİKİLİ SOL SAHİL SULAMA BİRLİĞİ BAŞKANLIĞI ALIM, SATIM VE KİRAYA VERME YÖNETMELİĞİ Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönetmelik, Dikili Sol Sahil Sulama Birliğinin tasarrufunda ve kullanımında bulunan her

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır YÖNETMELİK

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır YÖNETMELİK T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 23 Aralık 2012 PAZAR Sayı : 28506 YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ YÖNETMELİK Başkent Üniversitesinden: BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır. 10 Temmuz 2000 PAZARTESİ

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır. 10 Temmuz 2000 PAZARTESİ T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır Kuruluşu: 7 Ekim 1920 PTT Genel Müdürlüğünden : 10 Temmuz 2000 PAZARTESİ PTT Genel Müdürlüğü Alım ve Satım Yönetmeliği

Detaylı

YÖNETMELİK. BİRİNCİ KISIM Genel Esaslar

YÖNETMELİK. BİRİNCİ KISIM Genel Esaslar 31 Ekim 2011 PAZARTESİ Resmî Gazete Sayı : 28101 Ondokuz Mayıs Üniversitesinden: YÖNETMELİK ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ TAŞINMAZLARININ İDARESİ HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ KISIM Genel Esaslar BİRİNCİ BÖLÜM

Detaylı

TÜRKİYE BİNİCİLİK FEDERASYONU SATIN ALMA VE İHALE TALIMATI BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

TÜRKİYE BİNİCİLİK FEDERASYONU SATIN ALMA VE İHALE TALIMATI BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar TÜRKİYE BİNİCİLİK FEDERASYONU SATIN ALMA VE İHALE TALIMATI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Talimatın amacı; Federasyonun ekonomik ve sosyal ihtiyaçları dikkate alınarak,

Detaylı

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı Mal ve Hizmet Alımı İhale Yönetmeliği BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 Bu

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı Mal ve Hizmet Alımı İhale Yönetmeliği BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 Bu Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı Mal ve Hizmet Alımı İhale Yönetmeliği BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 Bu Yönetmeliğin amacı; Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı

Detaylı

TÜRKİYE OKUL SPORLARI FEDERASYONU

TÜRKİYE OKUL SPORLARI FEDERASYONU TÜRKİYE OKUL SPORLARI FEDERASYONU SATIN ALMA VE İHALE TALİMATI TÜRKİYE OKUL SPORLARI FEDERASYONU SATIN ALMA VE İHALE TALİMATI Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1-(1) Bu Talimatın

Detaylı

TÜRKİYE OTOMOBİL SPORLARI FEDERASYONU SATINALMA VE İHALE TALİMATI

TÜRKİYE OTOMOBİL SPORLARI FEDERASYONU SATINALMA VE İHALE TALİMATI TÜRKİYE OTOMOBİL SPORLARI FEDERASYONU SATINALMA VE İHALE TALİMATI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Talimatın amacı; federasyonunun ekonomik ve sosyal ihtiyaçları dikkate

Detaylı

SÜLEYMAN ŞAH ÜNİVERSİTESİ SATIN ALMA VE İHALE YÖNETMELİĞİ

SÜLEYMAN ŞAH ÜNİVERSİTESİ SATIN ALMA VE İHALE YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete Tarihi: 27.01.2014 Resmi Gazete Sayısı: 28895 SÜLEYMAN ŞAH ÜNİVERSİTESİ SATIN ALMA VE İHALE YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı;

Detaylı

Kamu İhale Genel Tebliği. R.G.Tarih: 25.07.2005 R.G.Sayı: 25886

Kamu İhale Genel Tebliği. R.G.Tarih: 25.07.2005 R.G.Sayı: 25886 Kamu İhale Genel Tebliği R.G.Tarih: 25.07.2005 R.G.Sayı: 25886 İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM 4734 SAYILI KAMU İHALE KANUNU I- 4734 sayılı Kanunun Kapsamına İlişkin Hususlar II- Kanun Kapsamında Yer Almayan

Detaylı

TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ İHALE YÖNETMELİĞİ. Resmî Gazete : 8/3/2000-23987. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Özellik Gösteren Durumlar

TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ İHALE YÖNETMELİĞİ. Resmî Gazete : 8/3/2000-23987. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Özellik Gösteren Durumlar TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ İHALE YÖNETMELİĞİ Resmî Gazete : 8/3/2000-23987 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Özellik Gösteren Durumlar Amaç ve kapsam Madde 1-Toprak Mahsulleri Ofisi nin ihale

Detaylı

KANUN NO: 4734 KAMU İHALE KANUNU 4 2002 22 2002-24648 BİRİNCİ KISIM

KANUN NO: 4734 KAMU İHALE KANUNU 4 2002 22 2002-24648 BİRİNCİ KISIM KANUN NO: 4734 KAMU İHALE KANUNU Kabul Tarihi: 4 Ocak 2002 Resmi Gazete ile Neşir ve İlânı: 22 Ocak 2002 - Sayı: 24648 BİRİNC İ KISIM Genel Hükümler BİRİNC İ BÖLÜM Uygulama İlkeleri Amaç MADDE 1- Bu Kanunun

Detaylı

KAMU İHALE KANUNU. BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler. BİRİNCİ BÖLÜM Uygulama İlkeleri

KAMU İHALE KANUNU. BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler. BİRİNCİ BÖLÜM Uygulama İlkeleri KAMU İHALE KANUNU BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM Uygulama İlkeleri Amaç Madde 1- Bu Kanunun amacı, kamu hukukuna tâbi olan veya kamunun denetimi altında bulunan veyahut kamu kaynağı kullanan

Detaylı

KAMU İHALE KANUNU BİRİNCİ KISIM. Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM. Uygulama İlkeleri

KAMU İHALE KANUNU BİRİNCİ KISIM. Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM. Uygulama İlkeleri KAMU İHALE KANUNU Kanun Numarası : 4734 Kabul Tarihi : 4/1/2002 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 22/1/2002 Sayı: 24648 Yayımlandığı Düstur : Tertip: 5, Cilt: 42, Sayfa: BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ

Detaylı

b) (Değişik: 15/8/2003 4964/ 1 md.) Kamu iktisadi kuruluşları ile iktisadi devlet teşekküllerinden oluşan kamu iktisadi teşebbüsleri.

b) (Değişik: 15/8/2003 4964/ 1 md.) Kamu iktisadi kuruluşları ile iktisadi devlet teşekküllerinden oluşan kamu iktisadi teşebbüsleri. KAMU İHALE KANUNU BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM Uygulama İlkeleri Amaç MADDE 1. Bu Kanunun amacı, kamu hukukuna tabi olan veya kamunun denetimi altında bulunan veyahut kamu kaynağı kullanan

Detaylı

KAMU İHALE KANUNU. BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler. BİRİNCİ BÖLÜM Uygulama İlkeleri

KAMU İHALE KANUNU. BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler. BİRİNCİ BÖLÜM Uygulama İlkeleri KAMU İHALE KANUNU BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM Uygulama İlkeleri Amaç Madde 1- Bu Kanunun amacı, kamu hukukuna tâbi olan veya kamunun denetimi altında bulunan veyahut kamu kaynağı kullanan

Detaylı

KAMU İHALE KANUNU Kanun Numarası : 4734 Kabul Tarihi

KAMU İHALE KANUNU Kanun Numarası : 4734 Kabul Tarihi 8227 KAMU İHALE KANUNU Kanun Numarası : 4734 Kabul Tarihi : 4/1/2002 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 22/1/2002 Sayı: 24648 Yayımlandığı Düstur : Tertip: 5, Cilt: 42 BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ

Detaylı

Kamu İhale Kanunu ve EKAP. Seminer Ders Notları 2010

Kamu İhale Kanunu ve EKAP. Seminer Ders Notları 2010 Kamu İhale Kanunu ve EKAP Seminer Ders Notları 2010 İÇİNDEKİLER Doğrudan Temin 3-62 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu 63-255 İhale Usulleri 256-324 Aşırı Düşük Tekliflerin Tespiti, Sorgulanması ve Değerlendirilmesi

Detaylı

KAMU İHALE KANUNU KANUN NO

KAMU İHALE KANUNU KANUN NO KAMU İHALE KANUNU KANUN NO : 4734 KABUL TARİHİ : 04.01.2002 RESMİ GAZETE TARİH/SAYI : 22.01.2002/24648 KANUN NO : 4761 (BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN) KABUL TARİHİ : 12.06.2002 RESMİ

Detaylı

5018 SAYILI KAMU MALİ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNU

5018 SAYILI KAMU MALİ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNU 5018 SAYILI KAMU MALİ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNU Yüklenmeye girişilmesi Madde 26- Yüklenme, usulüne uygun olarak düzenlenmiş sözleşme esaslarına veya kanun hükmüne dayanılarak iş yaptırılması, mal veya

Detaylı