Uluslararasi Taşımacılık ve Hukuki Sorunları Internationale Beförderungen und Ihre Rechtsprobleme

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Uluslararasi Taşımacılık ve Hukuki Sorunları Internationale Beförderungen und Ihre Rechtsprobleme"

Transkript

1

2 İSTANBUL TİCARET ODASI YAYIN NO: Uluslararasi Taşımacılık ve Hukuki Sorunları Internationale Beförderungen und Ihre Rechtsprobleme DLHuseyin Ülgen istanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ticaret Hukuku Doçenti İstanbul

3

4 Hüseyin Ülgen Uluslararası Taşımacılık ve Hukuki Sorunları Yayın No:

5 CAN MATBAA Biçkiyurdu Sok. Güz Han. No: 10 Cağaloğlu-İstanbul Tel:

6 Hocam RehaPOROY'a

7

8 ÖNSÖZ Türkiye'nin dışa açılma sürecinde dış ticaretin önemli bir yeri olduğu malûmdur. Dış ticarette de malların alıcı ve satıcılar arasında şevkini sağlayan taşımacılık hizmetinin büyük önemi vardır. Uzun bir süredir üyelerinin ve diğer ilgililerin dış ticaret alanındaki enformasyon ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik faaliyetlerde bulunan Odamız, bu kez de uluslararası taşımacılığın hukuki cephesini inceleyen bir yayın hazırlamıştır. Yayını hazırlayan İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim üyelerinden Doç. Dr. Hüseyin Ülgen'e teşekkür eder, yayının işadamlanmıza ve diğer ilgililere yararlı olmasını dileriz. Dr. İsmail Özaslan Genel Sekreter

9

10 YAZARIN ÖNSÖZÜ Mal ve hizmet mübadelesinde ülke sınırlarının aşıldığı günümüzde uluslararası taşımacılığın arzettiği önem büyüktür. Konunun Türk ekonomisi içindeki işlevini dikkate alarak İstanbul Ticaret Odası; benden.uluslararası taşımacılığı hukuki yönden ele alan bir çalışma yapmamı istedi. "Uluslararası taşımacılık ve hukuki sorunları" başlığını taşıyan eser, işte bu noktadan hareket edilerek hazırlandı. Beni böyle bir çalışmaya teşvikinden ötürü İstanbul Ticaret Odası'na teşekkür ediyor, muhtelif aşamalarda ilgi ve yardımlarını esirgemeyen Genel Sekreter Yardımcısı sayın Renan Baykan, Grup Müdürü Sayın Cengiz Ersun, Dışticaret Müdürü Sayın Kemal Lilan ve İdari Hizmetler Şubesi Müdürü sayın İsmail Toprakseven'i ismen anmak istiyorum. Böyle bir incelemenin hazırlanmasında en büyük payı İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesl'nin taşıdığı kesindir. Özellikle Ticaret Hukuku Anabilim Dalı mensuplarının her birine burada da şükranlarımı sunuyorum. Matbaa ve tashih işlerini Arslan'ın (Kaya).yüklendiğini belirtmek isterim. Reyhan (Güvenol) da bazı bakımlardan yardımcı oldu. Sağolsunlar... Burada teşekkür etmek istediğim diğer bir kurum da Frankfurt Johann Wolfgang Goethe Üniversitesi'dir. Oradaki tüm meslekdaş ve arkadaşlarımı içtenlikle anıyor; eski Personel Daire Yöneticisi (halen Neu Isenburg Belediye Meclisi Başkanı) Sayın Berthold Depper ve ailesi ile sayın Prof. Dr. Edgar Ruhwedel'e olan içten duygularımı bir kez daha dile getirmek İstiyorum. Bu güzel baskıyı sağlayan Can Matbaa ve Sayın Ali Canhoroz ile Sayın Tabip Derinbay'ı da unutmak muhakkak ki mümkün değil... Bir bilimsel eser ortaya konulurken en zevkli aşamayı önsöz'ü kaleme almak oluşturuyor. Satırların doldurduğu sahifelerden oluşan bir küme size veda ederek "ayrı bir kişilik" kazanıyor; siz onun varlığı ile mutlu oluyor ve sizi bugünlere getiren ve bu imkânları sağlayanları -herbirini ayrı ayrı zikredemeseniz bile- içtenlikle anıyor; onlara neler borçlu olduğunuzu düşünüyorsunuz. İşte bu duygular içinde eser; pek değerli ve sevgili Hocam Sayın Prof. Dr. Reha Poroy'a ithaf edilmiştir. İstedim ki: Yirmi beş yıllık beraberliğin geriye bıraktığı sevgi, saygı ve şükran duyguları sadece gönlümde kalmasın. Teşvikiye, Haziran 1988 HÜSEYİN ÜLGEN

11

12 İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ YAZARIN ÖNSÖZÜ KISALTMALAR FAYDALANILAN ESERLER Sahife VII XI XX XXIV I. BÖLÜM GİRİŞ 1-2 I. 1. Taşıma işi, taşıma sözleşmesi, alelıtlak (genel anlamda) taşıma sözleşmesi / Ticaret Kanunu taşıma Sözleşmesi (TK-taşıma sözleşmesi) ayırımı 1 I. 2. Terminoloji 1 I. 3. İnceleme konusu ve ele alınış biçimi 2 II. BÖLÜM TAŞIMA SÖZLEŞMELERİ İLE İLGİLİ GENEL AÇIKLAMALAR 3-20 II. 1. Kavram 3 II. 2. Unsurlar 3 1) Taşıma 3 2) Taşımanın karada, nehir ve göllerde (içsularda) yapılması 4 3) Taşıt (nakil aracı) ) Taşıma taahhüdü 5 5) Eşya ve yolcu taşıma 6 a- Eşya taşıma.., 6 b- Yolcu taşıma 7 6) Taşıyıcının yüke zilyet olması-bakım ve gözetim mükellefiyetini üstlenmesi 7 a- Genel olarak 7 b- Bakım ve gözetim mükellefiyeti 8 7) Taşıma işinin ticari işletme faaliyeti ve meslek olarak icra edilmesi 8 a- Ticari işletme faaliyeti 8 b- Meslek olarak icra 8 8) Ücret ödenmesi 9 II. 3. Kurulması 10 II. 4. İlgililer 10 II Taraflar : 10 1) Gönderen 11 2) Taşıyıcı Diğer ilgililer ) Gönderilen 13 2) Taşınacak eşyanın sahipleri. 13 II Aracı ve yardımcılar 14 II Aracılar 14 1) Ticaret işleri tellalı ) Acente 14 3) Taşıma işleri komisyoncusu Yardımcılar 15 1) Taşıma işlerinde çalışanlar 15 2) Nakliyat ambarı işletenleri 15 3) Gümrük komisyoncuları Çeşitleri 17 1) Parça eşya (parsiyel yük) taşıma sözleşmesi 17

13 2) Carter Sözleşmesi 17 3) Münferit taşıma sözleşmesi 17 4) Sürekli, süreli ya da genel taşıma sözleşmesi 17 5) Ortak taşıma sözleşmesi 17 6) Asıl taşıma sözleşmesi 18 7) Ara (alt) taşıma sözleşmesi 18 8) Basit taşıma sözleşmesi 18 9) Direkt taşıma sözleşmesi Hukuki niteliği 19 1) Real sözleşme 19 2) Üçüncü kişi lehine sözleşme 19 3) Müstakil (bağımsız) sözleşme 19 III. BÖLÜM MUHTELİF AYIRIMLAR ) Taşımanın cereyan ettiği ortama göre 21 2) Taşımanın konusuna göre 21 3) Taşımanın aynı devlet ülkesinde cereyan edip etmemesine göre 21 4) Taşımanın gerçekleştiriliş biçimine göre 21 a- Taşımanın düzenli olarak gerçekleştirilip gerçekleştirilmemesi bakımından 21 b- Taşımanın aktarmalı ya da aktarmasız olarak gerçekleştirilmesi bakımından 22 5) Taşıyıcının özel hükümlere tab. olup olmamasına göre 22 IV. BÖLÜM UYGULANACAK HÜKÜMLER IV. 1. Genel olarak 23 IV. 2. Özel hükümler 23 IV Kara taşımaları 23 1) Karada eşya taşıma 23 1a. Yurtiçi 23 1b. Uluslararası 24 Iba) İç hukuk hükümleri 24 1bb) İkili anlaşmalar 24 1bc) Uluslararası sözleşmeler (anlaşmalar) 24 2) Karada yolcu ve bagaj taşıma 24 2a. Yurtiçi 24 2b. Uluslararası 24 2ba) İç hukuk hükümleri 24 2bb) İkili anlaşmalar 24 2bc) Uluslararası sözleşmeler 24 IV Deniz taşımaları 24 1) Denizde eşya taşıma. 25 la. Yurtiçi (ulusal) 25 1b. Uluslararası 25 2) Denizde yolcu ve bagaj taşıma 25 2a. Yurtiçi (ulusal) 25 2b. Uluslararası 25 IV Demiryolu taşımalan 25 1) Yurtiçi (ulusal) eşya, yolcu ve bagaj taşımalan 25 2) Uluslararası eşya, yolcu ve bagaj taşımararı... 25

14 IV Hava taşımaları 26 1) Yurtiçi eşya (yük), yolcu ve bagaj taşımaları ) Uluslararası eşya, yolcu ve bagaj taşımaları 26 IV2.5. Karma taşımalar 26 IV2.6. Posta taşımaları 26 IV 3. Hükümlerin uygulanma sırası 26 V. BÖLÜM ULUSLARARASI TAŞIMA KAVRAMLARI V 1. Genel olarak 28 V 2. İç hukuk hükümlerine göre 28 V. 3. Uluslararası sözleşme hükümlerine göre 28 V 3.1. Muhtelif (tür) uluslararası sözleşmelerin uygulanma şartlanna genel bakış 28 1) CMR 28 a- Taşıma işinin ücret karşılığında üstlenilmesini öngören bir sözleşme yapılmış olmalıdır 29 b- Taşımanın konusu eşya olmalıdır 29 c- Taşıma belirli tür taşıtlarla karayolunda gerekleştirilmelidir 29 d- Eşyanın taşıyıcıya teslim olunduğu yer ile bunlann gönderilene teslim edileceği yerin iki ayrı devletin sınırlan içinde bulunması ve bu iki devletten hiç olmazsa bir tanesinin CMR'ye taraf olması gerekir 29 2) COTIF/CIV, CİM 29 a- Taşıma konusu eşya olmalıdır 29 b- Taşıma sırasında en az iki devletin topraklarından geçilmelidir 29 c- Taşıma, Sözleşme'nin 3. ve 10. maddelerinde söz konusu olan hatlar üzerinde cereyan etmelidir 30 d- Tüm mesafe için tek bir (direkt) taşıma belgesi düzenlenmiş olmalıdır ) Varşova Sözleşmesi 31 a- Bir taşıma sözleşmesi mevcut olmalıdır 31 b- Taşıma hava aracı ile yapılmalıdır 31 c- Taşıma ücret karşılığı yapılmalıdır. 31 d- Taşımanın konusu yolcu, bagaj ya da eşya (yük) taşıması olmalıdır 32 e- Taşıma uluslararası bir taşıma olmalıdır 32 4) Eşyanın Uluslararası Çok Türlü Taşınması Hakkında Birleşmiş Milletler Anlaşması 32 a- Uluslararası çok türlü taşımanın mevcudiyeti 33 (1) Taşıma çok türlü taşıma sözleşmesi (= multi-modaler Beförderungsvertrag) ile yapılmalıdır 33 (2) Taşımanın konusu eşya olmalıdır 33 (3) Taşıma en az iki değişik taşıma aracı ile yapılmalıdır. 33 (4) Taşıma çok türlü taşıma işletmecisi (=Unternehmer der multimodalen Beförderung) tarafından yapılmalıdır 33 (5) Taşımanın başladığı ve son bulduğu yerler iki ayrı devlet ülkesi olmalıdır 33 b- Taşımanın başlığı ya da son bulduğu iki ayrı devletten birinin âkit devlet olması 33 V3.2. Uluslararası sözleşmelerin uygulanma şartını oluşturan uluslararası taşıma kavramının genel olarak saptanması 34

15 VI. BÖLÜM ULUSLARARASI SÖZLEŞMELER VE TÜRK HUKUKU VI. 1. Genel olarak OMR ve Türk hukuku GOTIF/CIV, GIM ve Türk hukuku Varşova Sözleşmesi ve Türk hukuku Eşyanın Uluslararası Çok Türlü Taşınması Hakkında Birleşmiş Milletler Anlaşması ve Türk hukuku 36 IV.2. Türkiye'nin CMR'ye taraf olmaması yüzünden doğabilecek sorunlar 37 VII. BÖLÜM ULUSLARARASI TAŞIMALAR BAKIMINDAN DÜZENLEME KONUSU OLARAK TAŞIYICININ SORUMLULUĞU VE DÜZENLENECEK BELGELER 38 VIII. BÖLÜM TAŞIYICININ SORUMLULUĞU VIII. 1. Genel olarak 39 VIII. 2. Muhtelif düzenlemelere göre 45 VIII Kara taşımalannda TK CMR 47 VIII Demiryolu taşımalannda Rumeli Demiryollarının İşletme Nizamnamesi COTIF/CIM 51 Vlll.2.3. Hava taşımalannda Genel açıklama TSHKA/arşova Sözleşmesi 53 VIII. 3. Sorumluluk hükümlerinin incelenmesinden çıkan sonuçlar, özellikle TK ve CMR'nin karşılaştırılması ve CMR'nin uyguglanmasmda karşılaşılacak sorunlar 55 VIII Genel olarak 55 VIH Özel olarak: TK ve CMR'nin karşılaştırılması ve CMR'nin uygulanmasında karşılaşılacak sorunlar 56 IX. BÖLÜM DÜZENLENECEK BELGELER IX. 1. Kara taşımalannda IX TK 58 1) Taşıma senedi 58 1a. Genel olarak 58 1b. İçermesi gereken kayıtlar 58 1c. Düzenleme biçimi 59 1d. Niteliği ve hükümleri (1) Taşıyıcıdaki nüsha 59 a- İspat belgesi 59 b- Talimat belgesi 59 c- Refakat belgesi 59 d- Yetki belgesi 60 (2) Gönderendeki nüsha 60 a- İspat belgesi (tesellüm ilmühaberi) 60 b- Yetki belgesi 61 c- Kıymetli evrak.. 62

16 2) İlmühaber 63 IX CMR 63 1) Taşıma senedi ; 63 1a. Genel olarak 63 1b. İçermesi gereken kayıtlar 64 1c. Düzenleme biçimi 65 id. Niteliği ve hükümleri 65 a- İspat belgesi (tesellüm ilmühaberi) 65 i- Taşıma sözleşmesinin kurulmuş olduğu ve şartları bakımından 65 il- Malların taşıyıcı tarafından tesellüm alınmış bulunduğu bakımından 65 ili- Malların ve ambalajlarının iyi durumda olduğu, sayılarının, marka ve numaralarının taşıma senedinde yazılı olanlara uyduğu bakımından 65 b- Talimat belgesi 66 c- Refakat belgesi 66 d- Yetki belgesi (teşhis senedi) ) Kıymetli evrak niteliğinde taşımada senedi (emtiayı temsil eden taşıma senedi) 67 IX.2. Demiryolu taşımalannda IX.2.1 Rumeli Demiryollannın İşletme Nizamnamesi: Hamule senedi 67 1) Genel olarak ) İçermesi gereken kayıtlar 68 3) Düzenleme biçimi ) Niteliği ve hükümleri 69 a- İspat belgesi (tesellüm ilmühaberi) 69 b- Talimat belgesi 69 c- Refakat belgesi 70 d- Yetki belgesi.. 70 IX.2.2. COTIF/CIM 70 1) Taşıma belgesi (hamule senedi) 70 1a- Genel olarak b- İçerik 70 1c- Düzenleme biçimi 72 İd- Niteliği ve hükümleri (1) Taşıma belgesinin nitelik ve hükümleri a- İspat belgesi 72 b- Talimat belgesi c- Refakat belgesi 73 d- Yetki belgesi 73 (2) İkinci nüshanın nitelik ve hükümleri a- ispat belgesi (tesellüm ilmühaberi) 73 b- Yetki belgesi ) Ciro edilebilir taşıma belgesi (kıymetli evrak niteliğinde taşıma belgesi) 75 IX.3. Hava taşımalarında (TSHKA/arşova Sözleşmesi): Hava yük senedi 75 1) Genel olarak 75 2) İçermesi gereken kayıtlar r 75 3) Düzenleme biçimi, 76 4) Niteliği ve hükümleri, 76 a- İspat belgesi 77 i- Sözleşmenin varlığı ve şartlan bakımından 77

17 ji- Yükün teslim alınmış olduğu bakımından 77 iii- Yüke ilişkin kayıtlar bakımından 77 b- Talimat belgesi 78 o- Refakat belgesi ^8 d- Yetki belgesi IX.4. Sonuç 79 Ek 1: IX.5. Dış ticaret ve banka tekniği açısından taşıma belgeleri 80 IX.5.1. Genel olarak 80 IX.5.2. Belgeli ödemeler-taşıma belgeleri 80 IX Vesaik mukabili ödeme 80 IX Vesikalı akreditif 81 1) Genel olarak 81 2) AYK'nın taşıma belgelerine ilişkin hükümleri 81 IX.5.3. Belgesiz ödemeler ve karşılaşılan sorun 83 X. BÖLÜM ULUSLARARASI TAŞIMACILIĞIN ORTAYA KOYDUĞU YENİ TAŞIMA TEKNİK- LERİ VE YARATTIKLARI SORUNLAR X.I. Genel olarak 85 X.2. Uluslararası taşımacılığın ortaya koyduğu belli başlı yeni taşıma teknikleri 85 X.2.1. Konteyner taşımacılığı 85 X.2.2. Huckepack taşımacılığı 85 X.2.3. Ro/Ro (Roll-on/Roll-off) taşımacılığı 86 X.3. Modern taşıma tekniklerinin yarattıkları sorunlar.. 86 XI. BÖLÜM KOMBİNE, ÖZELLİKLE KARMA TAŞIMALAR XI. 1. Kesik ya da kesintili taşıma 87 XI. 2. Direkt taşıma 87 XI. 2.1 Kavram 87 XI Çeşitleri 88 XI Taşıyıcının bütün mesafeler bakımından sorumluluğu (taşımayı) üstlenmiş olup olmamasına göre 88 1) Gerçek direkt taşıma sözleşmesi (echter Durchfrachtvertrag) 88 2) Gerçek olmayan direkt taşıma sözleşmesi (unechter Durchfrachtvertrag) 89 XI Aynı ya da değişik tür taşıma aracı kullanılıp kullanılmamasına göre 89 1) Zincirleme taşıma 89 2) Karma taşıma 89 XI Gerçekleştiriliş biçimi 90 XI Basit olarak 90 XI Katılmalı şekilde 91 1) Rızai katılma 91 2) Kanun gereği katılma 92 (1) Kara taşımalarında 92 a- Ulusal (iç) düzenleme 92 b- Uluslararası düzenleme 92 (2) Demiryolu taşımalarında.. 93 a- Ulusal (iç) düzenleme 93 b- Uluslararası düzenleme. 93 (3) Hava taşımalarında 94

18 a- Ulusal (iç) düzenleme 94 b- Uluslararası düzenleme XI Kombine taşımalarda düzenlenmesi gereken sorunlar olarak sorumluluk ilişkileri ye düzenlenecek belgeler 95 XI Sorumluluk ilişkileri 95 XI Düzenlenecek belgeler 95 XI Sonuçlar 96 XI.3. Karma taşımalar hakkında münferit düzenleme hükümleri 96 XI.3.1. CMR md.2 96 XI.3.2. COTIF md.3/parag XI.3.3. Varşova Sözleşmesi, md. 31; md XI Varşova Sözleşmesi, md XI Varşova Sözleşmesi, md XI.4. Münferit düzenlemelerinin yetersizliği ve muhtelif mesleki birliklerin örnek (tip) sözleşme girişimleri 99 XI.4.1. Münferit düzenlemelerin yetersizliği 99 XI.4.2. Münferit hükümler dışında serbest sözleşme düzenlemesine duyulan ihtiyaç 99 XI.4.3. Muhtelif mesleki birliklerin örnek sözleşme girişimleri 100 1) FIATA B/L 100 2) COMBICONBILL 100 3) ICC-Kurallan 100 XI.5. Uluslararası sözleşme girişimleri 100 1) Londra ve Hamburg Tasarıları 101 2) 1914 Londra Tasarısı 101 3) 1949 Bagges Tasarısı 101 4) 1971 TCM-Tasarısı 101 a- TCM-İlk metninin şebeke mekanizması sistemi 101 b- TCM-Metninin tek sorumluluk sistemi (1. Alternatif) 102 c- TCM-Metninin tek sorumluluk sistemi (2. Alternatif) 102 5) UNCTAD Tasarısı 102 XI Tarihli Eşyanın Uluslararası Çok Türlü Taşınması Hakkında Birleşmiş Milletler Anlaşması (BM-Anlaşması) ve düzenleme biçimi 103 XI.6.1. Genel olarak 103 XI.6.2. Düzenleme biçimi 103 XI Taşıyıcının sorumluluğu bakımından 103 1) Sorumluluğun tek bir İlkeye bağlanması 103 2) Sorumluluğun niteliği 103 3) Sorumluluk halleri 103 4) Sorumluluktan kurtulma 103 5) Hizmetlilerden, görevlilerden ya da diğer kişilerden dolayı sorumluluk 104 6) Zararın birden fazla sebebin birleşmesinden doğması 104 7) Ödenecek tazminat 104 7a. Ziya ve/veya hasar halinde 104 a- Ziya ve / veya hasarın nerede meydana geldiği bilinmiyorsa b- Ziya ve / veya hasarın nerede meydana geldiği biliniyorsa 104 7b. Gecikme halinde 104 7c. Kısmi ziya ya da hasar ile gecikmenin birleşmesi halinde 105 7d. Sözleşme dışı sorumluluk 105 7e. Tazminat miktarını sınırlayan hükümlerin uygulanmayacağı haller f. Zararın ihban 106

19 a- Ziya ve/veya hasar halinde 106 b- Gecikme halinde 106 7g. Zamanaşımı 106 7h. Yetkili mahkeme. 107 XI Düzenlenecek belgeler ^ 107 1) Kavram 107 2) Düzenleme yükümlülüğü 107 3) Taşıma senedinin içermesi gereken kayıtlar 107 4) Niteliği ve hükümleri lob 5) İspat belgesi olarak taşıma senedi (taşıma senedinin ispat gücü) a- Sözleşmenin varlığı bakımından 108 b- Eşyanın işletmeci tarafından teslim alınmış olduğu bakımından (tesellüm ilmühaberi) 109 c- Eşyanın işletmeci tarafından senetle yazılı olduğu şekilde teslim alınmış olduğu bakımından 109 6) Kıymetli evrak olarak taşıma senedi 109 7) Diğer belgeler 110 X!L BÖLÜM CEBRİ İCRA 111 XII. 1. Genel bakış 111 XII. 2. Yabancı mahkeme kararlannm Türkiye'de tanınması ve tenfizi 111 XIII. 3. Türk mahkeme kararlannm yabancı ülkelerde tanınması ve tenfizi 111 XIII. BÖLÜM SİGORTA XIII. 1. Sigorta teminatı altına alınacak zarar: yükün ziya ve/veya hasan 112 XIII.2. Gönderen ya da yükleten tarafından yaptınlacak sigorta 112 1) Kara ve içsu taşımalannda 112 2) Demiryolu taşımalannda 112 3) Hava taşımalannda XIII. 3. Taşıyıcı tarafından yaptırılacak sigorta 112 XIII Yükün maruz kalacağı zararlar için: taşıma rizikolanna karşı sigorta (kargo sigortası). 112 XIII Taşıtın (aracın) taşıma dolayisiyle maruz kalacağı zararlar için: Mal sigortası (kasko sigortası/gövde sigortası) 113 XIII Eşya taşıma ücretinden doğan alacaklann teminat (güvence) altına alınması için: acze karşı sigorta (alacak sigortası) 113 XIII Taşıma sözleşmesinden doğan zararlardan dolayı tazminat talepleri bakımından: Sorumluluk sigortası 113 XIII Genel olarak 113 XIII Muhtelif düzenlemelerde ek alınış biçimi 113 XIII GMR-Sigortası 114 Genel olarak 114 2) Sorun 114 XIII.4. Zorunlu sigorta 115 XIII.4.1. KTKT'da 115 XIII.4.2. TSHK'da 116 Ek 2: XII/ Lloyd's good in transit (OMR.) policy La Suisse Umum Sigorta A.Ş. OMR. Umumi Hükümleri (Genel Şartlar) 120 -xvm-

20 KISALTMALAR Abs. : Absatz age. : adı geçen eser agy. : adı geçen yazı Anh. : Anhang Anm. : Anmerkung Art. : Artikel ASOR : Otokar veya Otobüslerle Yapılan Arızi Yolcu Taşımalanna İlişkin Anlaşma AWB : Air waybill AYK : Akreditif Yeksenak Kurallan (Vesikalı Krediler için Yeksenak Teamüller ve Uygulamalar; 1983 Revizyonu - Yürürlük: 1 Ekim 1984) b. : bent bak. : bakınız BATİDER: Banka ve Ticaret Hukuku Dergisi BB : Betriebsberater Bd : Band BIMCO : Baltic and International Maritime Conference BK : Borçlar Kanunu B/L : Bili of Lading BM : Birleşmiş Milletler B Sch G : Binnenschifffahrtgesetz C. : Cilt c. : cümle CMI : Comite Maritime International CMR : Convention On The Contract For The International Carriage Of Goods By Road (Karayolu ile Uluslararası Eşya Taşıma Sözleşmesine İlişkin Anlaşma) COTIF : Convention relative aux transports internationaux ferroviaires (Uluslararası Demiryolu Taşımalanna İlişkin Sözleşme) 9 Mayıs 1980 COTIF/CIM : Appendice B â la Convention relative aux transports internationaux ferroviaires (COTIF) du 9 mai 1980 Regies uniformes concernant le contrat de transport international ferroviaire des merchandises(cim) [9 Mayıs 1980 tarihli Uluslararası Demiryolu Taşımalanna İlişkin Sözleşme (COTIF) Eki A: Demiryolu İle Uluslararası Yolcu ve Bagaj Taşıma Sözleşmesi İle İlgili Bileşik Hükümler (CİM)] COTIF / CIV :Appendice A â la Convertion relative aux transports internationaux ferroviaires (COTIF) du 9 mai 1980 Regies uniformes concernant le contrat de transport international ferroviaire des voyageurs et des bagages (CIV) [9 Mayıs 1980 Tarihli Uluslararası Demiryolu Taşımacılarına İlişkin Sözleşme (COTIF) Eki A: Demiryolu İli Uluslararası Yolcu ve Bagaj Taşıma Sözleşmesi ile İlgili Bileşik Hükümler (CIV)]. CVR : Karayolu İle Uluslararası Yolcu ve Bagaj Taşınmama İlişkin Anlaşma. dipn. : dipnotu DVWG : Deutsche Verkehrswissenschaftliche Gesellschaft E. : Esas ECE : Üniten Nations Economic Comission for Europe Esaslar: Bakanlar Kurulu'nun 8/984 sayılı kararı eki "Karayoluyla Uluslararası Eşya ve Yolcu Taşıma Esasları ETK : Eski Ticaret Kanunu ETR : Europâısches Transportrecht EVO : Eisenbahnverkehrsordnung f. : für

21 Festschr : Festschrift FIATA : International Federation of Forwarding Agent's Associations f, fk. : f!kra GİŞ : Genei İşlem Şartları GüKG : Güterkraftgesetz HD : Hukuk Dairesi HGB : Handelsgesetzbuch HUMK : Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu lata : International Air Trasport Association (Uluslararası Hava Taşıma Birliği) İBD : İstanbul Barosu Dergisi İBK : İsviçre Borçlar Kanunu ICC : International Chamber of Commerce İHFM : İstanbul Hukuk Fakültesi Mecmuası IHK : Internationale Handelskammer IMF : International Monetary Fund K. : Karar karş. : karşılaştırınız kıs. : kısaltma KTK : Karayolları Trafik Kanunu KTKT : Karayolu Taşıma Kanunu Tasarısı K D : K raf t ve r ke h rs o rd n u n g Losebl. : Loseblaetter M, m, md. : madde MDR : Monatsschrift für Deutsches Recht MHB : Milletlerarası Hukuk ve Milletlerarası Özel Hukuk Bülteni MK : Medeni Kanun MÖ = HUK : Milletlerarası Özel Hukuk ve Usul Hukuku Hakkında Kanun No.5 " Numara Nr : Nummer OLG : Oberlandesgericht : Obligationengesetz Özel Çekme Hakları parag» : paragraf. PBef G : Personenbeförderungsgesetz PTT : Posta Telgraf Telefon RO : Resmi Gazete RiCÛ : Reglement concernant le transport international ferroviaire des conteneurs (Konteynerlerin Demiryolu ile Uluslararası Taşınmasına İlişkin Yönetmelik) RID : Reglement concernant le transport international ferroviaire des merchandies dangereuses (Tehlikeli Eşyanın Demiryolu İle Uluslararası Taşınmasına İlişkin Yönetmelik) RIEX: Reglement concernant le transport international ferroviaire des colis express (Koliekspreslerin Demiryolu ile Uluslararası Taşınmasına İlişkin Yönetmelik) RIP: Reglement concernant le transport international ferroviaire des wagons de particuliers Şahıslara Ait Vagonlann Demiryolu ile Taşınmasına İlişkin Yönetmelik) RO/RO: Roll-on / Roll-off s.: sahife S.,sy.: sayı, sayılı ŞUKTKT: Şehirlerarası Uluslararası Karayolu Taşımacılığı Kanunu Tasarısı L: tarih TCDD: Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları TCM: (TCM-Übereinkommen) Entwurf eines Übereinkommens über den internationelen

22 kombinierten Güterverkehr TD: Ticaret Dairesi Tert.: Tertip THYÂO: Türk Hava Yolları Anonim Ortaklığı TİR Sözleşmesi: TIR Karneleri Himayesinde Milletlerarası Mal ve Eşya Nakliyatına Dair Gümrük Sözleşmesi TK: Ticaret Kanunu. transpr: Zeitschrift Transportrecht TSHK: Türk Sivil Havacılık Kanunu TYK: Tahsil Vesikaları Hakkında Yeknesak Kurallar UNCTAB: United Nations Conference for Trade and Development UNIDROIT: Institut international pour l'unification du droit prive vd.: Ve devamı VersR: Versicherungsrecht VS: Varşova Sözleşmesi WA: Warschauer Abkommen Yarg.: Yargıtay Yar. Kar. Der.: Yargıtay Kararları Dergisi Yönetmelik: Karayoluyla Uluslararası Yolcu ve Eşya Taşımaları Hakkında Yönetmelik yuk.: yukarıda ZLW: Zeitschrift für Luft-und Weltravmrecht

23

24 FAYDALANILAN ESERLER Akın, Uluslararası Taşımacılıkta "Multimodal" Çalışmalar ve Sigorta Problemleri, Sorumluluk ve Sigorta Hukuku Bakımından Eşya Taşımacılığı Sempozyumu, Bildiriler-Tartışmalar, Ocak Maçka-lstanbul, Ankara-1984, s.33 vd. Akyol, Tam Üçüncü Şahıs Yararına Sözleşme, İstanbul Altuğ, Türk Milletlerarası Usul Hukuku (Devletler Hususi Hukukunda Yargı Yetkisi), Gözden Geçirilmiş ve Genişletilmiş 3. Bası, İstanbul Arkan, Türk Ticaret Kanunu'nun Taşıma Senetlerine ve İlmühaberlere İlişkin Hükümleri Üzerine Bir İnceleme, BATİDER, 1978, C.IX.S.4, s vd. Arkan, Karayolu ile Eşya Taşınmasına İlişkin Uluslararası Sözleşmenin Uygulanma Koşullan ve Taşıyıcının Sorumluluğunu Düzenleyen Hükümleri (TTK İle Karşılaştırmalı Bir İnceleme), BATİDER, 1979, C.X, S.2, s.397 vd. Arkan, Karada Yapılan Eşya Taşınmasına İlişkin Uluslararası Sözleşmenin Uygulanma Koşullan ve Taşıyıcının Sorumluluğunu Düzenleyen Hükümleri (TTK İle Karşılaştırmalı Bir İncelem), BATİDER, 1979, C.X, S.2, s. 397 vd. Arkan, Karada Yapılan Eşya Taşımalannda Taşıyıcının Sorumluluğu, Ankara 1982 (Taşıyıcının Sorumluluğu) Arkan, Tarihli "Eşyanın Değişik Tür Taşıtlarla Uluslararası Taşınmasına İlişkin Konvansiyon "Üzerinde Bir İnceleme, BATİDER, 1982, C.XI, S.3, s. 27 vd. Arkan, Taşıyıcının Ücret Hakkı, Prof. Dr. Fadıl H. Sur'un Anısına Armağan,Ankara 1983, s. 339 vd. (Fadıl Hakkı Sur Armağanı) Arkan, Eşyanın Karayolu ile Uluslararası Taşınmasına İlişkin Konvansiyon (OMR) Üzerinde Bir İnceleme, Sorumluluk ve Sigorta Hukuku.Bakımından Eşya Taşımacılığı Sempozyumu, Bildiriler- Tartışmalar, Ocak 1984, Maçka-lstanbul, Ankara-1984,s.8 vd. (Sem pozyum) Arkan, Demiryolu İşletmesinin Eşya Taşımalanndan Doğan Sorumluluğu, Sorumluluk ve Sigorta Hukuku Bakımından İkinci Taşımacılık Sempozyumu, Bildiriler-Tartışmalar, Ocak 1985, Maçka-İstanbul, Ankara 1985, s.47 vd. (II. Taşımacılık Sempozyumu) Arkan, Demiryoluyla Yapılan Uluslararası Eşya Taşımalan, Ankara 1987 (Demiryolu Taşımaları) Atabek, Eşya Taşıma Hukuku, İstanbul 1960 Ayaydın, İhracatta Kambiyo Muameleleri ve İhracatta Aracı Bankalann Rolü (Tebliğ), İstanbul 1985 Balz, DAS UNCTAD- Übereinkommen über den internationalen multimodalen Güterverkehr- Probleme des Luftverkehrs, ZLW, 1980, C. 29. Heft 4, s.303 vd. Becker, Schweizerisches Zivllgesetzbuch, II. Abteilung: Die einzelnen Vertragsverhâltnisse, Art , Bern Beplat, Probleme der Elnführung des Containerverkehrs, Analyse der Durchsetzungsmöglichkeiten in einer marktwirtschaftlichen Verkehrsordnurg, Hamburg Berki/Ergüney, Yabancılar Hukuku ve Kanun İhtilafları İle İlgili Yargıtay Kararlarının Tahlil ve İzahları, Ankara 1963 Bidinger, Personenbeförderungsrecht, Losebl, Bd. 1: Kommentar, Bd. 2: Texte Bilge, Borçlar Hukuku, Özel Borç Münasebetleri, Ankara Bozer (1965), Sigorta Hukuku, Ankara 1965 Bozer (1981), Sigorta Hukuku, Ankara 1981 Bucher, Skriptum zum Obligationenrecht, Besonderer Teil, Zürich 1981.

25 Bünz, Die Frachtführerhaftung im internationalen Eisenbahnverkehr unter besonderer Berücksichtigung des Containerverkehrs, Hamburg 1967 Çağa, Acenteler Aleyhine Müvekkillerine İzafeten Açılan Davalarda Sadır Olan İlamların İcrası, Ticaret Hukuku ve Yargıtay Kararları Sempozyumu, Bildiriler- Tartışmalar, Ankara 6-7 Ocak 1984, Ankara 1984, s.1 vd. Çağa, Deniz Ticareti Hukuku, I: Giriş, Gemi, Donatan ve Kaptan, 8. Baskı, İstanbul Çağa, Deniz Ticareti Hukuku, II: Navlun Sözleşmesi, 4. Bası, İstanbul 1988 Çakalır, Römorkaj Sözleşmesi, Ankara Çakıcı, Taşıma Kapları İle Zincirleme Taşımacılık, Ankara Deniz, Konteyner Taşımacılığı ve Hukuku Sorunları, İstanbul 1982 Deniz, Kombine Taşımalarda Taşıyanın Sorumluluğu, Sorumluluk ve Sigorta Hukuku Bakımından Eşya Taşımacılığı Sempozyumu, Bildiriler - Tartışmalar, Ocak 1984, Maçka- İstanbul, Ankara 1984, s. 169 vd. Deniz, Varşova Konvansiyonunda Taşıyıcının Sorumluluğu, İHFM, 1984, C.L., S.1-4, s.423 vd. Doğanay, E., Ticaret Kanununa ve TCDD İşletme Nizamnamesine Göre Yolcu ve Eşya Taşıma Hükümleri, İstanbul Doğanay, L, Türk Ticaret Kanunu şerhi, İkinci Cilt, Yeniden Genişletilmiş İkinci Baskı, Mad- de: , Ankara 1981 (Şerh). Domaniç, Kıymetli Evrak Hukuku, İlaveli İkinci Baskı, İstanbul 1975 Domaniç, Türk Ticaret Kanunu Şerhi, Cilt: I, TTK Madde: 1-268, BK. Madde: ; , İstanbul 1988 (Şerh) Edis,Die Haftung des Frachtführers nach schweizerischem Obligationen-und türkischem Handelsrecht, Bern-Frankfurt/M Endrigkeit, Zur Unternehmerhaftung für fremde Wechselaufbauten im Güterverkehr, VersR 1971, s. 999 vd. Franko, Demiryolları İle Beynelmilel Emtia Nakliyatına Dair Bern Mukavelenamesi, İBD, 1953, C. 27, S.1, S.1, S.14 vd. Franko, Yargıtay Kararları Bakımından Taşıyıcının Mesuliyeti, Ticaret Hukuku ve Yargıtay Kararları Sempozyumu, Bildiriler-Tartışmalar, IV (20-21 Mart 1987), Ankara 1987, s.313 vd. Gautschi, Kommentar zum Schweizerischen Zivilrecht, Das Obligationenrecht, 2. Abteilung: Die einzelnen Vertrlagsverhâltnisse, 6. Teilband: Besondere Auftrags- und Geschâftsführunfsverhâltnisse sowie Hinterlegung, Artikel OR, 2. Auflage, Bern Goltermann/Konow, Eisenbashnverkehrsordnung, Dritte, überarbeitete Auflage, Berlin 1959 (Stand: September 1986) Göğer, Akretidif Muamelesi ve Hukuki Mahiyeti, 2. Bası, Ankara 1980 Grönfors, Verfügungsrecht und Kreditsicherheit beim Luftgütertransport ohne Dokument, Festschr f.a. Mayer, Köln 1975, s.103 vd. Guelde/Willenberg, Kroftverkehrsordnung, 3., neubearbeitete Auflage, Aschendorf Münster Guldimann, Internationales Lufttransportrecht, Kommentar zu den Abkommen von Warschau 1929/55 und Guadalajara 1961, Zürich Haesler, Haftungsprobleme im kombinierken Verkehr-Risikoabsicherung für die verladende Wirtschaft. DVWG, B38, s.65 vd. Heim, Haftung im internationalen StraŞengüterverkehr, VersR 1957, s.425 vd. Heini, Das Durchkonnossement (Through Bill of Lading), Freiburg 1957

26 Helm, Haftung für Schâden an Frachtgütern, Karlsruhe 1966 Heirrij Dokument des kombinierten Transport-einneues Wertpapier- Festschrift Wolfgang Hefermehl, München 1976, s.57 vd. Helm, Frachtrecht, Güterbeförderung auf der Strape, Sonderausgabe der Kommentierung der 425 bis 452 HGB, des Gü KG, der KVO, CMR, u.a. aus: Handelsgesetzbuch, GroBkommentar, 3. Auflage, Band 5, Berlin, New York Herber, Einführung in das VN - Übereinkommen Über den internationalen multimodalen Gütertransport, transpr 2, 81, 37 vd. Heuer, Die Haftung des Frachtführess nach der CMR, Hamburg Heymann/Köffer, Handelsgesetzbuch, 21. Auflage, Berlin, New York Hirs, Ticaret Hukuku Dersleri, Genişletilmiş ve gözden geçirilmiş Üçüncü Bası, İstanbul Kalpsüz, Müvekkillerine İzafeten Acentalara Karşı Dava Açılması ve Takip Yapılması, BATI- DER, 1983, C.XII, S.1, s.1 Vd. Karayalçın, Ticaret Hukuku Dersleri, III. Ticari Senetler (Kambiyo Senetleri), (Dördüncü Baskı), Ankara Kender, Mesuliyet Sigortasının Mahiyeti ve Türleri, Teori ve Uygulama Açısından Mes'uliyet Sigortaları, Şeker Sigorta A.Ş.'nin Desteği ile Düzenlenen III. Sigorta Semineri, İstanbul 4-7 Nisan 1977, Bildiriler- Tartışmalar, Ankara-1977, s.1 vd./lll. Sigorta Semineri) Kender, Türkiye'de Hususi Sigorta Hukuku, I. Sigorta Müessesesi-Sigorta Mukavelesi, Gözden Geçirilmiş, 3. Baskı, İstanbul Kender, Yükleme, Boşaltma ve Ardiye Safhasında Sorumluluk ve Sigorta İle İlgili Bazı Sorunlar, Sorumluluk ve Sigorta Hukuku Bakımından Eşya Taşımacılığı Sempozyumu, Bildiriler- Tartışmalar, Ocak 1984, Maçka-İstanbul, Ankara 1984, s.243 vd. Kender/Çetingil, Deniz Ticareti Hukuku (Temel Bilgiler), 4. Baskı, İstanbul Kocayusufpaşaoğlu, Borçlar Hukuku Dersleri, Birinci Fasikül, hemen hemen hiç değiştirilmemiş 2. bası, İstanbul Koffka/Bodensteln/Koffka, Luftverkehrsgesetz und Warschauer abkommen, Kommentar, Berlin 1937 Larsen/Dlelmann, Die "Multimodalkonvention" von 1980, VersR 1982, Heft 17 (A), s. 417 vd. Loewe, Erlâuterungen zum Übereinkommen von 19 Mai 1956 Über den Beförderungsvertrag im internationalen StraSenquterverkehr (CMR), ETR, 1976, s Nomer, Devletler Hususi Hukuku, Genel Prensipler- Uygulama- Milletlerarası Usul Hukuku- Yabancı Kararların Tanınması ve Tenfizi, 5. Bası, İstanbul Okay, Deniz Ticareti Hukuku, 11. Navlun Mukaveleleri, Denizde Yolcu Taşıma ve Deniz Ödüncü Mukaveleleri, Gözden geçirilmiş ilaveli ikinci bası, İstanbul Oser/Schönenberger, Kommentar zum Schweizerischen Zivilgesetzbuch, V. Band: Das Obligationenrecht, 3. Teil; Art , zweite umgearbeitete Auflage, Zürich Önen, Hava Hukuku Dersleri Öztan, Kıymetli Evrak Hukuku, Ankara Poroy, Ticari İşletme Hukuku, 5. Bası, İstanbul 1987 Preyer / Wlllenberg, KVO - Haftung bei Beschâdigungen und Veri üsten von Containern, BB 1970, s A B. Ratz, Kommertar zum Handelsgesetzbuch, Fünfter Band ( ), Zweite Auflage, Berlin 1960 (in RGR komm. z. HGB) Richter-Hannes/Richter, Recht des multimodalen Transports unter SeestreckeneinschluŞ, Berlin 1979.

27 Riese, Luftrecht, Das internationale Recht der zivilen Luftfahrt, Stuttgart Ritter, Das Handelsgesetzbuch, mit Ausschlup des Seerechts, Berlin Ruhwedel, Der Luftbeförderungsvertrag, 2. Auflage, Frankfurt am Main Rundnagel, in Ehrenberg's Handbuch des Handelsrechts, 5. Band, II. Abteilung, Leipzig Runge, Der Anwendungsbereich der MT- Konvention, transpr 2,1981, 52 vd. Saymen/Erman, Elbir, Türk İçtihatlar Külliyatı, C.I, Istanbul Schaps/Abraham, Das deutsche Seerecht, Zweiter Band, 3. Auflage Berlin Scheer, Die Haftung des Beförderers im gemischten Überseeverkehr, Hamburg Şcheer, Zur Vertragshaftung für Schaden an fremden, Containern im innerdeutschen Güterverkehr mit Lastkraftwagen, BB, 1969, s. 117 A Scheer, KVO-Haftung bei Beschadigungen und Verlusten von Containern, BB, 1970, s B Schlegelberger/Gessler, Handelsgesetzbuch, 5., neubearbeitete Auflage, Band VI, , München Schleicher/Reymann/Abraham, Das Recht der Luftfahrt, Kommentar und.quellensammlung, Erstşr Band: Allgemeine Einleitung und Internationales Luftrecht, Köln-Berlin Schwelckhardt, Schweizerlsches Lufttransportrecht, Zürich Schwenderer, Das Personentransportrecht, Bern Selîçl, Die Haftung des Frachtführers nach deutschen und türkischem Recht und nach den Bestimmung des Übereinkommens über den Beförderungsvertrag im internationalen Strapergüterverkehr, Würzburg(^İ964. Somuncuoglu, Akreditif İşleminde Özellikle Türk İhracat Mevzuatı Açısından Yerel (Aracı) Bankalann İhracatçı Karşısındaki Hukuksal Durumu ve Sorumluluklan, BATİDER, 1983, C. XII, S.1, S.51 vd. Sözer, Milletlerarası Hava Taşımalarına İlişkin Kurallar ve Uygulanma Şartlan, BATİDER, 1977 C.IX, S.2, s. 369 vd. Sözer, Hava Yolu İle Yapılan Milletlerarası Taşımalarda Yolcunun Ölümü veya Yaralanması Sonucunda Doğan Zararlardan Taşıyıcının Sorumluluğu, BATİDER, 1978, C.IX, S.3, s-765 vd. Sözer, Türk Sivil Havacılık Kanünu'na İlişkin Bazı Görüşler ve Değerlendirmeler, BATİDER, 1984, C.XII, S.2-3, s.63 vd. Tandoğan, Üçüncü Şahsın Zarannın Tazmini, Ankara 1963 Tandoğan, Borçlar Hukuku, Özel Borç İlişkileri, Cilt: II. İstisna (Eser) ve Vekalet Sözleşmeleri, Vekaletsiz İş Görme, Kefalet ve Garanti Sözleşmeleri, Tümü yeniden işlenmiş ve genişletilmiş Üçüncü Bası, Ankara Tekînalp, Ü. TIR Sözleşmesi Açısından Türk Taşıma Hukukunun Bazı Temel Kavram ve İlkelerine Genel Bir Bakış, TIR-Anlaşması Semineri, İstanbul 1971, s.23 vd. Tekinalp, G. Taşıma Sözleşmesine Uygulanan Hukuk, MHB, Sayı 21 Yıl 2/1982, s. 35 vd. Tekinay, Ticari İşlerde Teselsül Karinesi, Prof. Dr. Ernst Hirsch'e Armağan, Ankara 1964, s. 509 vd. Tu may, Dış Ticaret Banka Tekniği, İkinci Bası, İstanbul 1987 Ülgen, Hava Taşımalan ve Uygulanacak Hükümler, İBD, 1984, C.58, S , s.614 vd. Ülgen, Türk Hukukunda ve Milletlerarası Hukukta Karayolu ile Yolcu ve Bagaj Taşıma, Sorumluluk ve Sigorta Hukuku Bakımından II. Taşımacılık Sempozyumu, Bildiriler-Tartışmalar, Ocak 1985, Maçka-İstanbul, Ankara 1985 Ülgen, Türk Sivil Havacılık Kanununun Havayolu İle Taşımalar Bakımından Öngördüğü Yeni Düzenleme, İBD, 1985, C.59, S.1-2-3, s.5 vd.

28 Ülgen, Türk Sivil Havacılık Kanununun Havayolu ile Taşımalarda Sorumluluk Bakımından Öngördüğü Düzenleme, İBD, 1985, C.59, , s.288 vd. Ülgen, Hava Taşıma Sözleşmesi, İstanbul Vortîsch/Zuschucke, Binnenschlffahrts-und Flöpereirecht Kommentar, Dritte ergânzte Auflage, Berlin Wick Das Internationale Eisenbahnrecht, Wien 1974 Zevkliler, Konişmento, Mahiyeti ve Diğer Emtia Senetlerinden Farkları, Imran Öktem'e Armağan, Ankara 1970, s.525 vd. Zeyneloğlu, Uygulamalı Taşıma Hukuku, Ankara 1980.

29

30 i. BÖLÜM GİRİŞ fj. Taşıma işi, taşıma sözleşmesi, alelıtlak (genel anlamda) taşıma sözleşmesi / Ticaret Kanunu taşıma sözleşmesi (TK-taşıma sözleşmesi) ayırımı Taşıma işi bir yer değiştirmeyi ifade eder. Gerçel<ten, taşıma, konusuna göre yolcu ya da eşyanın bir yerden amaçlanan (diğer) bir yere götürülmesidir. Yer değiştirmeyi sağlamak için yapılan sözleşmeler taşıma sözleşmeleridir. Görülüyor ki, taşıma sözleşmeleri taşıma işinin gerçekleştirilmesi ile ilgili olarak yapılan sözleşmelerdir. Buna göre taşıma sözleşmesini tanımlamak istersek şöyle diyebiliriz: Taşıma sözleşmesi öyle bir anlaşmadır ki, onunla taraflardan biri (taşıyıcı) yolcu ya da eşya (yük) taşımayı, diğer taraf da bunun karşılığında bir ücret ödemeyi taahhüt eder. Taşıma sözleşmeleri alelıtlak taşıma sözleşmeleri ve TK - taşıma sözleşmeleri şeklinde ikili bir ayırım içinde ele alınmak gerekir. Genel anlamda tanımı verilen taşıma sözleşmesi alelıtlak taşıma sözleşmesidir. Bunlar en geniş anlamında taşıma olgusunu (vakıasını) konu almaktadırlar. TK'nın 3. Kitabının "Taşıma İşleri ve Taşıma Senedi" başlığını taşıyan 2. Kısmında (md. 762 vd.) düzenlenmiş olan taşıma sözleşmeleri ise TK - taşıma sözleşmeleridir. Bu sonuncular bakımından TK'da açıkça öngörülen (mesela taşıyıcının nakliyeciliği meslek ittihaz etmiş olması, md. 765) ya da hükümlerin incelenmesinden dolayisiyle anlaşılan (nakil aracı, sefer oluşturacak bir mesafe vs. gibi) bazı şartların mevcudiyeti gerekir. Söz konusu şartlara sırası geldikçe işaret edilecektir. Demek oluyor ki, alelıtlak taşıma sözleşmeleri karşısında TK - taşıma sözleşmeleri ayrı bir grup teşkil ederler. Her taşıma sözleşmesi TK anlamında taşıma sözleşmesi değildir. TK- taşıma sözleşmeleri mevsuf (nitelikli) taşıma sözleşmeleridir. Alelıtlak ve TK- taşıma sözleşmeleri ayınmı uygulanacak hükümler bakımından da işlev görür. TK'da yer alan hükümler bu Kanun anlamında taşıma sözleşmelerine uygulanırlar. Bu yolla TK'nın taşıma ile ilgili hükümlerinin geçerliği bakımından bir sınırlama yapıldığı ve bu hükümlerin uygulanma alanının gereksiz yere daraltıldığı izlenimi uyanmamalıdır. Anılan hükümler uygun düştükleri ölçüde alelıtlak taşıma sözleşmelerine de uygulanırlar. Gerçekten, TK hükümlerinin her taşıma işine olduğu gibi uygulanması mümkün ve doğru değildir. Mesela hamalın yaptığı bir taşımada taşıma senedi düzenlenmesi vs. düşünülemez. Görülüyor ki, ileri sürdüğümüz görüş açısından TK hükümlerinin işlerliği ortadan kaldırılmış değildir; sadece uygun düşme şartı ile bunlann isabetli ve doğru bir biçimde uygulanması sağlanmış olmaktadır. TK hükümlerinin uygun düşmediği hallerde hangi hükümlerin uygulanacağı sorusu aşağıda taşıma sözleşmelerine uygulanacak hükümler belirlenirken cevaplandırılacaktır. I. 2. Terminoloji Taşıma hukukunda taşıma sözleşmesi denildiği vakit bununla amaçlanan TK - taşıma sözleşmesidir. Şayet alelıtlak taşıma sözleşmesi ifade edilmek isteniyorsa, bunun açık olarak tasrihi gerekir. Öte yandan taşıma işinin icra edildiği ortama göre; kara, demir, deniz, içsu ve havayolu taşımaları söz konusu olur. Taşımanın türünü belirleyen bu ayırım içinde asıl olan kara taşımasıdır. Bu nedenle taşıma türü belirtilmeden taşıma sözleşmesi denildiği takdirde bundan kara taşıma sözleşmesinin anlaşılması gerekir. Nihayet taşıma işi konusuna göre eş-

31 ya ve yolcu taşıma diye iki bölüme ayrılır. Taşıma konusu belli edilmeden taşımadan ya da taşıma sözleşmesinden söz açılması halinde kabulü gereken eşya taşımasıdır. Görülüyor ki, yalın taşıma sözleşmesi deyimi TK anlamında karada yapılan eşya (yük) taşıma sözleşmesini ifade eder. Ancak bu incelemede uluslararası taşımacılığın hukuki sorunlan ele alındığından, bazen sadece taşıma sözleşmesi denilen hallerde uluslararası nitelik taşıyan kara eşya (yük) taşıma sözleşmesinin amaçlanmış olabileceği doğaldır İnceleme konusu ve ele alınış biçimi Bu araştırmada, biraz önce söylendiği gibi, uluslararası taşımacılığın hukuki sorunları incelenecektir. Ancak taşıma hukuku alanında Türkçe eserlerin azlığı nedeniyle başlangıçta taşıma sözleşmesi kavramı ve unsurları açıklanacak ve uluslararası nitelik taşıyanların yerini belirlemek için taşıma sözleşmelerinin muhtelif bakımlardan sınıflandırılması üzerinde durulacaktır. Bundan sonra taşıma sözleşmelerine uygulanacak hükümlerin tespiti gerekmektedir. Bu bakımdan gerek iç gerek dış (uluslararası) taşımaların tabi olduğu düzenlemelere işaret edilecektir. Uluslararası taşımalan düzenleyen sözleşmeler kendi uygulanma alanlannı belirlerken, bir taşımanın hangi şartlarla uluslararası taşıma sayılacağını açıkladıklarından, uluslararası taşımalann genel bir tanımı verildikten sonra her bir uluslararası sözleşme bakımından uluslararası taşıma kavramı aynca inceleme konusu yapılacaktır. Bundan başka muhtelif uluslararası sözleşmelerin özellikle taşıyıcının sorumluluğu (sorumluluk şartları ve sorumluluktan kurtulma halleri) bakımından öngördükleri düzenlemelere uygulamasal öneminden ötürü değinilmesi kaçınılmazlık arzetmektedir. Bu bakımdan düzenlenecek taşıma belgeleri de belli bir ölçüde ele alınmalıdır. Bütün bu noktalarda söz konusu olan farklılıklar, uluslararası taşımalann muhtelif türlerine yönelik olarak değişik düzenlemelere yer verilmiş olması itibariyle ilgi çekicidir ve birden fazla taşıt aracı kullanılarak yapılan karma (çok türlü, multimodal) taşımalar konusunda hayli sorunlann doğumuna yol açmaktadır. Uluslararası taşımalar çoğu defa birden çok (değişik tür) araç kullanılarak gerçekleştirildiklerinden, karma taşımalarla birlikte bu sorunlar sık sık gündeme gelmektedir. Diğer yandan klasik (konvansiyonel) taşımacılığın yanında yeni bir takım taşıma türleri (teknikleri) geliştirilmiştir. Bu bakımdan uluslararası taşımalar konusunda ayn bir önem taşıyan konteyner taşımacılığı, huckepack taşımacılığı ve Ro/Ro (Roll-on/Roll-of) taşımacılığı özellikle zikredilmelidir Ayrıca bu taşımalann karma taşımalar bakımından arzettikleri önem ve hatta bazılarının karma taşıma olarak ele alınması, biraz önce işaret edildiği gibi, muhtelif uluslararası sözleşmelerin değişik düzenlemeleri nedeniyle sorun kaynağı oluşturan karma taşımalann tek başına incelenmesini zorunlu kılmaktadır Son olarak cebri icra ve sigorta konulannın da aynca ele alınması araştırmalann tamamiyet arzetmesi bakımından kaçınılmazdır. Aşağıda bütün bu konular açıklandıklan sıraya göre ele alınmaktadırlar.

32 IL BÖLÜM TAŞMA SÖZLEŞMELERİ İLE İLGİLİ GENEL AÇIKLAMALAR M. 1. Kavram Taşıma sözleşmesi ile ilgili düzenleme TK. m. 762 vd. hükümlerinde yer almaktadır. Ancak taşıma sözleşmesinin kanuni tanımı verilmiş değildir. TK, aynen Alman Ticaret Kanunu ve İsviçre Borçlar Kanunu'nda olduğu gibi (HGB 425, OR Art. 440), sadece taşıyıcının tanımını yapmakla yetinmiştir. Buna göre "taşıyıcı, ücret mukabilinde yolcu ve eşya (yük) taşıma işlerini üzerine alan kimsedir". Doktrinde, Atabek (Eşya Taşıma Hukuku, İstanbul 1960, s. 24) ve Zeyneloğlu'nun (Uygulamalı Taşıma Hukuku, Ankara 1980, s. 19/20) Kanunda taşıyıcının tanımı ile ilgili olarak yer alan bu hükümden faydalanarak, Arkan'm da (Karada Yapılan Eşya Taşımalannda Taşıyıcının Sorumluluğu, Ankara 1982, s. 10) "nakil mukavelesi"nin ETK'da yapılan tanımını ve deniz ticaretindeki eşya taşıma (navlun) mukavelelerinin nevilerine ilişkin TK. m hükmünü dikkate alarak muhtelif tanımlar verdiklerini gözlüyoruz. Kanaatimizce, TK açısından bir tanım aramak yerine, bu Kanun anlamında taşıma sözleşmesinin unsurlannı belirlemek daha doğru olacaktır. Zira TK - taşıma sözleşmesi mevsuf (nitelikli) bir taşıma sözleşmesidir. Bu itibarla alelıtlak taşıma sözleşmesinin yukarıda verilen tanımı ile yetinilebilir. Asıl önem taşıyan, TK-taşıma sözleşmesi bakımından söz konusu olan özelliklerin (niteliklerin) ortaya konulmasıdır. Bu yapılırken bir yandan genel anlamda (alelıtlak) taşıma sözleşmesinin tanımından anlaşılan, diğer yandan taşıma hukuku doktrininde geliştirilen unsurlar TK açısından ele alınmalı, ayrıca bu Kanun düzeninde unsur teşkil eden özellik ve nitelikler meydana çıkanlmalıdır. II. 2. Unsurlar 1) Taşıma Taşıma yolcu ya da eşyanın bir yerden diğer bir yere götürülmesidir. Bu bir yer değişimini ifade eder. Taşıma olayı geniş kapsamlıdır. Yolcu taşımasında biniş ve iniş aşamalannı kapsadığı gibi (Zeyneloğlu, age., s. 221; Ülgen, Türk Hukukunda ve Milletlerarası Hukukta Karayolu İle Yolcu ve Bagaj Taşıma, Sorumluluk ve Sigorta Hukuku Bakımından II. Taşımacılık Sempozyumu, Bildiriler - Tartışmalar, Ocak 1985 Maçka - İstanbul, Ankara 1985, s. 17); eşya taşımasında da yükleme ve boşaltma aşamalannı içine alır, ancak yükleme ve boşaltma sözleşme ile taşıma süreci dışında tutulabilir (Atabek, age., s. 28; Zeyneloğlu, age., s. 81; ayrıca: Karayolu Taşıma Kanunu Tasarısı, md. 3, Bu tasarı 1987 tarihlidir tarihli Karayolu Taşıma Kanunu Tasarısı'ndan (1981 KTKT) sonra kaleme alınan 1985 tarihli Şehirlerarası ve Uluslararası Karayolu Taşımacılığı Kanunu Tasarısı (ŞUKTKT) yerine kaim olmak üzere hazırlanmıştır. Bundan böyle KTKT kısaltması ile anılacaktır). Taşımanın söz konusu olabilmesi için taşıyıcının yolcu ya da eşyayı amaçlanan (arzu edilen) yere götürmesi gerekir. Bu yer sözleşme yapılırken ya da sonradan belirlenebilir (Bu yer, uluslararası taşımalarda ifa yeri olarak taşıma sözleşmesine uygulanacak hukukun belirlenmesinde işlev görür, bak. Tekinalp, Taşıma Sözleşmesine Uygulanan Hukuk, MHB, Sayı 2 /Yıl 2 / 1987, s. 35 vd.). Alelıtlak taşıma işlemlerinden farklı olarak burada sefer oluşturacak bir mesafe bulunmalıdır. Mesafeyi teşkil eden yol (güzergâh) sözleşme ile belirlenir. Bu konuda taraflar arasında

33 bir anlaşma yoksul, normal ve mutad yolun kastedildiğinin kabulü gerekir(td, t.,. 905/957 sy.lı karar-anıldığı yer: Zeyneloğlu, age., s. 81, dipn. 84; s. 178, dipn. 195). Sözleşmede açıklanmış olandan başka bir yolun kullanılması taşıyıcının sorumluluğunu gerektirir (bak. TK. m. 802/f. 1) Taşıma başladığı yerde bitebilir. Hareket ve varış yerlerinin birbirinden farklı olması gerekmez. 2) Taşımanm karada, nehir ve göllerde (içsularda) yapılması TK. m. 762 vd. hükümleri esas itibariyle karada, nehir ve göllerde (içsularda) yapılan taşımalar bakımından geçerlidir. Buradaki karadan maksat sadece karayolu değildir, yer altı ya da üstü olsun karayolu dışındaki alanlarda yapılan taşımalar da buraya dahildir. Taşımanın karayolunda ya da karayolu dışındaki yerlerde cereyan etmesine göre uygulanacak farklı hükümler yoktur (mamafih bak. Karayolları Trafik Kanunu [KTK], md. 2/fk. 2; KTKT md. 2/fk. 1). Demiryolu taşımasının kara taşımasına dahil olup olmadığı tartışmalıdır. İçsular, hem doğal akarsular, nehirler, çaylar ve göller hem yapay su yolları, kanailar gibi bütün ulaşıma elverişli içsu yollarını kapsamına alır (Vortisch / Zuschucke, BSchG 1, Anm. 6, s. 17). ^ 3) Taşıt (nakil aracı) Taşıma işinin bir araçla yapılması gerekir. Bunun anlamı, taşıma bakımından önem arzeden yer değiştirme olgusunun bir dış güç ile gerçekleştirilmesidir. Bu dış güç alelıtlak taşıma işleri bakımından insan gücü (hamal faaliyeti) olabilir; ancak TK - taşıma işleri bakımından insan ve eşya taşımaya elverişli bir aracın (taşıt), özellikle motorlu taşıtın kullanılması zorunluk arzetmektedir. Taşımanın ne tür bir araçla yapılacağı sözleşmede belirtilebileceği gibi halin icabından da anlaşılabilir. Belli bir taşıma işinde kullanılacak taşıtı taraflar belirlemiş değillerse; taşıyıcı, tacir olması nedeniyle basiretli bir işadamı gibi davranmak (TK. m. 20/f. 2) ve söz konusu taşıma işi bakımından en uygun taşıtı saptamak ve kullanmakla yükümlüdür (Arkan, Taşıyıcının Sorumluluğu, s. 13). Bir taşımanın araca göre türünün belirlenmesinde, mukavelede kararlaştınimış olan değil, fiilen kullanılmış olan taşıt gözönünde tutulur (Helm 425, Anm. 3, s. D 4/5; Anm. 36, s. D 20). Ancak bu taşıyıcının kendi âkidine karşı sözleşmede açıklanan ya da hal ve şartlardan belli olan araca göre taayyün eden taşıma türü hakkındaki hükümler uyannca sorumlu tutulabilmesini bertaraf etmez. Bu nedenle sözleşmede belirlenen taşıma aracı kamyon iken, taşıyıcı demiryollan ile anlaşır ve eşyayı trenle taşıtır ise buradaki taşıma -fiilen kullanılan taşıma aracı tren olduğu için- demiryolu taşımasıdır ve idare ara (alt) taşıyıcı olarak (TK. m. 784) asıl taşıyıcıya, gönderen ve gönderilene karşı demiryolu mevzuatı (Rumeli Demiryollannm İşletme Nizamnamesi; COTIF / CİM) dairesinde, sorumludur. Ancak asıl taşıyıcı gönderen ve

34 gönderilene karşı kara taşıması hakkındaki hükümler uyarınca sorumlu olacaktır. Diğer yandan sözleşmede kararlaştınimış olandan başka bir taşıma aracının kullanılması bazı hallerde sözleşmenin müspet ihlalini teşkil edebilir. Böyle bir halde taşıyıcı bundan doğacak her türlü zararın tamamından sorumlu olur. Burada ziya/hasar ve gecikme zararları bakımından TK. m. 785/786'daki tazminatlann yerine tam tazminat istenebilmesinin nedeni, sorumluluğun TK. m. 780/781'den değil, sözleşmenin müspet ihlalinden kaynaklanmasıdır. Nakil aracının taşıyıcıya ait olması gerekmez; hatta nakil aracı bizzat gönderen tarafından tedarik edilmiş bulunabilir (mesela "frei Schlepper", "frei Dampfer" klozları: Schlegelberger / Gessler, 425, Anm. 6, s. 727). Kullanılacak araca göre uygulanması melhuz hükümler mevcut olabilir. Mesela, KTKT kamuya açık karayolunda motorlu taşıtlarla yapılan şehirlerarası ve uluslararası yolcu ve yük taşımalarını kapsadığından, motorlu taşıt kullanılmış olup olmamasına göre, taşımaya adı geçen Tasarı hükümleri - kanunlaşmalan şartı ile - uygulanacak ya da uygulanmayacaktır. Son olarak ekleyelim: Ticari olmadığı belirtilerek kayıt ve tescil edilen taşıtlarla taşıma yapılamaz (Yönetmelik, md. 6/c. 1). Bundan başka, Türkiye'de kayıt ve tescil edilmemiş motorlu taşıtlarla Ulaştırma Bakanlığı'ndan izin almadan Türkiye'den ya da Türkiye'ye taşıma yapılamaz (Yönetmelik, md. 30/c.l - Uluslararası ikili ve çok taraflı anlaşmaların hükümleri saklı tutulmuştur, c. 2). 4) Taşıma taahhüdü Taşıma sözleşmesinin söz konusu olabilmesi için, taşıyıcının taşıma taahhüdünde bulunması gerekir. Taşıma taahhüdünün konusu taşıma işinin yüklenilmesidir. Bu nokta, taşıyıcı ile taşıma işleri komisyoncusu arasındaki farkı ortaya koyar. Taşıma işleri komisyoncusu eşya (ya da yolcu) taşımayı değil, eşya taşıtmayı taahhüt eder (TK. m. 808/f. 1). Taşıma taahhüdünün başka bir kişiye karşı yapılmış olması şarttır; bu yüzden taşıyıcının kendi malını herhangi bir yerde satmak üzere taşıması halinde bir taşıma sözleşmesi yoktur (bak. ve karş. Çağa, Deniz Ticareti Hukuku, II. Navlun Sözleşmesi, 4. Baskı, İstanbul 1988, s. 2). Taşıma taahhüdü ayırıcı unsur olduğundan, bulunmadığı hallerde taşıma sözleşmesi yoktur. Onun için taşıma işinde kullanılmak üzere bir aracın tamamının ya da bir bölümünün kiralanması taşıma sözleşmesi değildir. Hatta aracın aynı maksatla sürücü ya da diğer yardımcı personel ile birlikte kiralanması halinde de taşıma sözleşmesi yoktur. Burada sürücü ve/veya personelin hizmetlerini temin taahhüdü ile müterafik araç kirası söz konusudur (bak. ve karş. Okay, Deniz Ticareti Hukuku, II. Navlun Mukaveleleri, Denizde Yolcu Taşıma ve Deniz Ödüncü Mukaveleleri, Gözden geçirilmiş ilaveli İkinci bası, İstanbul 1971, s. 3; Çağa, age., s. 12; ayrıca: Türk Sivil Havacılık Kanunu (TSHK), md. 118/fk. 1 ve bu bakımdan Sözer, Türk Sivil Havacılık Kanunu'na İlişkin Bazı Görüşler ve Değerlendirmeler, BATİDER, 1984, C. XII, S. 2-3, s. 91/92; Ülgen, Hava Taşıma Sözleşmesi, İstanbul 1987, s. 38 vd.; aynı yazar. Hava Taşımaları ve Uygulanacak Hükümler, İBD, 1984, 0. 58, S , s. 630; aynı yazar, Türk Sivil Havacılık Kanunu'nun Havayolu İle Taşımalar Bakımından Öngördüğü Yeni Düzenleme, İBD, 1985, C. 59, S , s. 24 / 25). Kiralayan, sürücü ya da sürücü ve personelin bizzat kendileri ise, ortada kira ve hizmet sözleşmelerinden oluşan karma bir sözleşme vardır (Arkan, Taşıyıcının Sorumluluğu, s. 14).

ULUSLARARASI KARA, HAVA VE DENĐZ YOLU ĐLE EŞYA TAŞIMALARINDA TAŞIYICININ / TAŞIYANIN SINIRLI SORUMLULUKTAN YARARLANMA HAKKININ KAYBI

ULUSLARARASI KARA, HAVA VE DENĐZ YOLU ĐLE EŞYA TAŞIMALARINDA TAŞIYICININ / TAŞIYANIN SINIRLI SORUMLULUKTAN YARARLANMA HAKKININ KAYBI T.C. ĐSTANBUL ÜNĐVERSĐTESĐ SOSYAL BĐLĐMLER ENSTĐTÜSÜ ÖZEL HUKUK ANABĐLĐM DALI YÜKSEK LĐSANS TEZĐ ULUSLARARASI KARA, HAVA VE DENĐZ YOLU ĐLE EŞYA TAŞIMALARINDA TAŞIYICININ / TAŞIYANIN SINIRLI SORUMLULUKTAN

Detaylı

Esra KARAKAN 108615020 İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ HUKUK YÜKSEK LİSANS PROGRAMI (EKONOMİ HUKUKU) Dr. Mete Özgür FALCIOĞLU

Esra KARAKAN 108615020 İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ HUKUK YÜKSEK LİSANS PROGRAMI (EKONOMİ HUKUKU) Dr. Mete Özgür FALCIOĞLU 6762 SAYILI TTK VE 6102 SAYILI TTK İLE KARŞILAŞTIRMALI OLARAK ULUSLARARASI KARMA TAŞIMA SÖZLEŞMELERİNE GÖRE TAŞIYICININ ZIYA VE/VEYA HASARDAN DOĞAN SORUMLULUĞU Esra KARAKAN 108615020 İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

Anahtar Kelimeler Taşımacılık, Karayolu Taşıması, Taşıma İşi, Taşıma İşletmesi

Anahtar Kelimeler Taşımacılık, Karayolu Taşıması, Taşıma İşi, Taşıma İşletmesi 4925 SAYILI KARAYOLU TAŞIMA KANUNU NA GÖRE KARAYOLUYLA YAPILAN TAŞIMALARIN TABİ OLDUĞU HUKUKÎ ESASLAR (THE LEGAL PRINCIPLES OF TRANSPORTING BY ROAD ACCORDING TO CARRIAGE BY ROAD ACT NUMBERED 4925) ÖZET

Detaylı

MAKALELERİM -I- PROF. DR. ARSLAN KAYA TİCARİ İŞLETME HUKUKU ANONİM ŞİRKETLER VE SERMAYE PİYASASI HUKUKU KIYMETLİ EVRAK HUKUKU BANKA HUKUKU

MAKALELERİM -I- PROF. DR. ARSLAN KAYA TİCARİ İŞLETME HUKUKU ANONİM ŞİRKETLER VE SERMAYE PİYASASI HUKUKU KIYMETLİ EVRAK HUKUKU BANKA HUKUKU I PROF. DR. ARSLAN KAYA MAKALELERİM -I- TİCARİ İŞLETME HUKUKU ANONİM ŞİRKETLER VE SERMAYE PİYASASI HUKUKU KIYMETLİ EVRAK HUKUKU BANKA HUKUKU FİKRİ VE SINAİ HAKLAR HUKUKU TAŞIMA VE SİGORTA HUKUKU YABANCI

Detaylı

Haziran Aralık 2005 Cilt:IX, Sayı:1 2 ISSN 1302 0013 June December 2005 Vol:IX, No:1 2

Haziran Aralık 2005 Cilt:IX, Sayı:1 2 ISSN 1302 0013 June December 2005 Vol:IX, No:1 2 Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi Journal of The Faculty of Law of Gazi University Haziran Aralık 2005 Cilt:IX, Sayı:1 2 ISSN 1302 0013 June December 2005 Vol:IX, No:1 2 Prof. Dr. Oğuz Kürşat ÜNAL

Detaylı

KARAYOLU İLE YAPILAN EŞYA TAŞIMLARINDA TAŞIYICININ EŞYANIN GEÇ TESLİMİNDEN SORUMLULUĞU

KARAYOLU İLE YAPILAN EŞYA TAŞIMLARINDA TAŞIYICININ EŞYANIN GEÇ TESLİMİNDEN SORUMLULUĞU KARAYOLU İLE YAPILAN EŞYA TAŞIMLARINDA TAŞIYICININ EŞYANIN GEÇ TESLİMİNDEN SORUMLULUĞU GİRİŞ Dünya coğrafyasına etkisi bakımından 20.yüzyılın en önemli iki siyasi olayı hiç kuşku yok ki II.Dünya Savaşı

Detaylı

ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ÖZEL HUKUK ANABİLİMDALI YÜKSEK LİSANS TEZİ CMR SİGORTASI TEZ DANIŞMANI PROF.DR.

ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ÖZEL HUKUK ANABİLİMDALI YÜKSEK LİSANS TEZİ CMR SİGORTASI TEZ DANIŞMANI PROF.DR. ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ÖZEL HUKUK ANABİLİMDALI YÜKSEK LİSANS TEZİ CMR SİGORTASI TEZ DANIŞMANI PROF.DR.FIRAT ÖZTAN HAZIRLAYAN AYŞEGÜL GİZEM KARGI ANKARA 2011 iii ÖZET CMR SİGORTASI

Detaylı

Taşınma Eşyası Taşımalarında Taşıyıcının Özel Yükümlülükleri*

Taşınma Eşyası Taşımalarında Taşıyıcının Özel Yükümlülükleri* HAKEMLİ Taşınma Eşyası Taşımalarında Taşıyıcının Özel Yükümlülükleri* Yrd. Doç. Dr. Fevzi TOPSOY** * Bu makale hakem incelemesinden geçmiştir ve TÜBİTAK ULAKBİM Veri Tabanında indekslenmektedir. ** Zirve

Detaylı

ADI VE TİCARİ İŞLERDE FAİZ

ADI VE TİCARİ İŞLERDE FAİZ ADI VE TİCARİ İŞLERDE FAİZ Arelan KAYA(») I. Faiz Kavramı ve Benzer Kavramlardan farkı 1) Faiz Kavramı Faiz, iktisadi açıdan sermayenin geliri, hukuki yönüyle de belirli bir meblağın alacaklısının bundan

Detaylı

Özlem TÜZÜNER * * Yrd. Doç. Dr., Okan Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Hukuk Anabilim Dalı

Özlem TÜZÜNER * * Yrd. Doç. Dr., Okan Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Hukuk Anabilim Dalı KARAYOLUYLA EŞYA TAŞIMA SÖZLEŞMESİNİN HUKUKÎ NİTELİĞİ VE İŞ GÖRME AMACI GÜDEN SÖZLEŞMELERLE İLİŞKİSİ THE QUALIFICATION LEGAL AND THE RELATION WITH TRANSACTION CONTRACTS OF CARRIAGE CONTRACT OF GOODS BY

Detaylı

TAŞIMA İŞLERİ KOMİSYONCUSUNUN TAŞIMA İŞİNİ ÜZERİNE ALMASI VE BUNUN HUKUKİ SONUÇLARI

TAŞIMA İŞLERİ KOMİSYONCUSUNUN TAŞIMA İŞİNİ ÜZERİNE ALMASI VE BUNUN HUKUKİ SONUÇLARI TAŞIMA İŞLERİ KOMİSYONCUSUNUN TAŞIMA İŞİNİ ÜZERİNE ALMASI VE BUNUN HUKUKİ SONUÇLARI Dr. Umut AKDENİZ ÖZET Türk Ticaret Kanunu nun 917 ilâ 930. maddelerinde hüküm altına alınmış olan ve kural olarak eşyanın

Detaylı

FİNANSAL KİRALAMAYA KONU GEMİLER ÜZERİNDEKİ GEMİ ALACAKLISI HAKKI

FİNANSAL KİRALAMAYA KONU GEMİLER ÜZERİNDEKİ GEMİ ALACAKLISI HAKKI Özet FİNANSAL KİRALAMAYA KONU GEMİLER ÜZERİNDEKİ GEMİ ALACAKLISI HAKKI Yrd. Doç. Dr. İbrahim AĞSAKAL 1 Finansal kiralamaya konu gemiler üzerinde gemi alacaklısı hakkı, hem Türk Ticaret Kanunu'nu hem de

Detaylı

TÜRK HUKUKUNDA TELÂLLIK VE TELÂLLIĞIN UYGULAMADA FARKLI GÖRÜNÜMLERİ

TÜRK HUKUKUNDA TELÂLLIK VE TELÂLLIĞIN UYGULAMADA FARKLI GÖRÜNÜMLERİ ANKARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ÖZEL HUKUK (TİCARET HUKUKU) ANABİLİM DALI TÜRK HUKUKUNDA TELÂLLIK VE TELÂLLIĞIN UYGULAMADA FARKLI GÖRÜNÜMLERİ Yüksek Lisans Tezi Tamer BOZKURT ANKARA - 2006

Detaylı

Y. Doç. Dr. Vural SEVEN

Y. Doç. Dr. Vural SEVEN Y. Doç. Dr. Vural SEVEN TAŞIMA HUKUKUNUN GENEL KARAKTERLERİ Taşıma Hukuku Kurallarının Dağınık Yapıda Olması Taşıma Hukuku Kurallarının Emredici Nitelikte Olması Kural Olarak Sorumluluğun Sınırlandırılmış

Detaylı

ULUSLARARASI TİCARETTE KULLANILAN BELGELER

ULUSLARARASI TİCARETTE KULLANILAN BELGELER ULUSLARARASI TİCARETTE KULLANILAN BELGELER Yrd. Doç. Dr. Sema BABAYĠĞĠT * ÖZET Uluslararası ticarette mal veya hizmetin alımı ve satımı süreci çerçevesinde kullanılan belgeler (vesaik) uluslararası ticari

Detaylı

ACENTENİN HAK VE BORÇLARI

ACENTENİN HAK VE BORÇLARI T.C. İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ACENTENİN HAK VE BORÇLARI YÜKSEK LİSANS TEZİ YUSUF KORUN 0910032005 Prof. Dr. MERİH KEMAL OMAĞ Tez Danışmanı Anabilim Dalı : Hukuk Programı :

Detaylı

YENİ KARAYOLU TAŞIMA KANUNU ve TTK KAPSAMINDA, TAŞIMA İŞLERİ TELLALLIĞI MÜMKÜN MÜDÜR? Doç. Dr. Ahmet Battal

YENİ KARAYOLU TAŞIMA KANUNU ve TTK KAPSAMINDA, TAŞIMA İŞLERİ TELLALLIĞI MÜMKÜN MÜDÜR? Doç. Dr. Ahmet Battal YENİ KARAYOLU TAŞIMA KANUNU ve TTK KAPSAMINDA, TAŞIMA İŞLERİ TELLALLIĞI MÜMKÜN MÜDÜR? Doç. Dr. Ahmet Battal A. GİRİŞ Borçlar Kanunu ve Türk Ticaret Kanunu, bağımsız mesleki faaliyet gösteren ve sözleşmelerin

Detaylı

6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu İle CMR Konvansiyonu Hükümlerinin Karşılaştırılması

6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu İle CMR Konvansiyonu Hükümlerinin Karşılaştırılması 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu İle CMR Konvansiyonu Hükümlerinin Karşılaştırılması Yrd. Doç. Dr. Özlem KARAMAN COŞGUN Law School of Marmara University TTK 1 ile CMR 2 hükümleri arasında, düzenleme alanlarından

Detaylı

KARAYOLUYLA ULUSLARARASI EŞYA TAŞIMALARINDAN (CMR) DOĞAN HUKUKİ SORUMLULUK

KARAYOLUYLA ULUSLARARASI EŞYA TAŞIMALARINDAN (CMR) DOĞAN HUKUKİ SORUMLULUK KARAYOLUYLA ULUSLARARASI EŞYA TAŞIMALARINDAN (CMR) DOĞAN HUKUKİ SORUMLULUK PROF. DR. MUSTAFA TOPALOĞLU BEYKENT ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ ÖĞRETİM ÜYESİ Teşekkür ediyorum Sayın Hocam. Öncelikle çok ses

Detaylı

TÜRK HUKUK SİSTEMİNDE BANKA TEMİNAT MEKTUPLARI

TÜRK HUKUK SİSTEMİNDE BANKA TEMİNAT MEKTUPLARI T.C. BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ TÜRK HUKUK SİSTEMİNDE BANKA TEMİNAT MEKTUPLARI Yüksek Lisans Tezi ELİF DOĞAN İSTANBUL, 2010 T.C BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ÖZEL HUKUK YÜKSEK LİSANS PROGRAMI

Detaylı

KİŞİSEL TEMİNAT SÖZLEŞMELERİNDE RÜCU İLİŞKİLERİ RECOURSE RELATIONS AT PERSONAL GUARANTEE CONTRACTS. İdil Zeynep ÖZTÜRK İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ

KİŞİSEL TEMİNAT SÖZLEŞMELERİNDE RÜCU İLİŞKİLERİ RECOURSE RELATIONS AT PERSONAL GUARANTEE CONTRACTS. İdil Zeynep ÖZTÜRK İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ KİŞİSEL TEMİNAT SÖZLEŞMELERİNDE RÜCU İLİŞKİLERİ RECOURSE RELATIONS AT PERSONAL GUARANTEE CONTRACTS İdil Zeynep ÖZTÜRK 109615040 İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ HUKUK YÜKSEK LİSANS

Detaylı

YOLCU VE EŞYA TAŞIMALARINDA ARACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN YARGITAY KARARLARI ÜZERİNE BİR İNCELEME

YOLCU VE EŞYA TAŞIMALARINDA ARACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN YARGITAY KARARLARI ÜZERİNE BİR İNCELEME YOLCU VE EŞYA TAŞIMALARINDA ARACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN YARGITAY KARARLARI ÜZERİNE BİR İNCELEME Prof.Dr. Sabih Arkan* I. YOLCU TAŞIMALARIYLA İLGİLİ ARACILIK FAALÎ- YETLERl-TAŞIYICI SIFATI Ticaret Kanunu'nûn

Detaylı

AV. AHMET ÇALIK. Halen çocukları Av. Barış Çalık ve Av. Zeynep Çalık ile birlikte serbest avukat olarak çalışmaktadır.

AV. AHMET ÇALIK. Halen çocukları Av. Barış Çalık ve Av. Zeynep Çalık ile birlikte serbest avukat olarak çalışmaktadır. AV. AHMET ÇALIK 1951 yılında İzmir de doğmuştur. İlk, orta ve lise öğrenimini İzmir de tamamladıktan sonra İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi nden mezun olmuştur. Yurtiçinde ve yurtdışında akademik

Detaylı

TÜKETĠCĠNĠN KORUNMASI HAKKINDAKĠ KANUNA GÖRE AYIP SORUMLULUĞU. Av. Hakkı Cihan Türk, LL.M.oec. AKYILDIZ HUKUK BÜROSU

TÜKETĠCĠNĠN KORUNMASI HAKKINDAKĠ KANUNA GÖRE AYIP SORUMLULUĞU. Av. Hakkı Cihan Türk, LL.M.oec. AKYILDIZ HUKUK BÜROSU TÜKETĠCĠNĠN KORUNMASI HAKKINDAKĠ KANUNA GÖRE AYIP SORUMLULUĞU Av. Hakkı Cihan Türk, LL.M.oec. AKYILDIZ HUKUK BÜROSU 1 KISALTMALAR AT : Avrupa Topluluğu AÜHFD. : Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Bak.

Detaylı

DONATMA İŞTİRAKİNİN İFLÂSI

DONATMA İŞTİRAKİNİN İFLÂSI DONATMA İŞTİRAKİNİN İFLÂSI Yrd. Doç. Dr. İbrahim ÖZBAY I- DONATMA İŞTİRAKİ KAVRAMI VE UNSURLARI 1- Donatma İştiraki Kavramı Donatma iştiraki, Türk hukukuna Türk Ticaret Kanunu nun deniz ticaretine ilişkin

Detaylı

AVUKATLIK MESLEKİ SORUMLULUK SİGORTASI SERHAL NUR MAHMUTOĞULLARI

AVUKATLIK MESLEKİ SORUMLULUK SİGORTASI SERHAL NUR MAHMUTOĞULLARI AVUKATLIK MESLEKİ SORUMLULUK SİGORTASI SERHAL NUR MAHMUTOĞULLARI ANKARA 2007 ANKARA BAROSU YAYINLARI Ankara Barosu Başkanlığı, 2010 Tüm hakları saklıdır İletişim adresi Ankara Barosu Başkanlığı Adliye

Detaylı

DENĠZ YOLU ĠLE EġYA TAġIMACILIĞINDA GEÇ TESLĠMDEN KAYNAKLANAN ZARARLARDAN SORUMLULUK

DENĠZ YOLU ĠLE EġYA TAġIMACILIĞINDA GEÇ TESLĠMDEN KAYNAKLANAN ZARARLARDAN SORUMLULUK İstanbul Ticaret Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi Yıl: 7, Sayı 14, Güz 2008/2 s. 175-202 DENĠZ YOLU ĠLE EġYA TAġIMACILIĞINDA GEÇ TESLĠMDEN KAYNAKLANAN ZARARLARDAN SORUMLULUK Canan Özlem ILGIN ÇELİK

Detaylı

MİLLETLERARASI TAHKİM KANUNU NUN UYGULAMA ALANI

MİLLETLERARASI TAHKİM KANUNU NUN UYGULAMA ALANI MİLLETLERARASI TAHKİM KANUNU NUN UYGULAMA ALANI BENNAR BALKAYA Uzman bilgisi, destek ve katkısı için Sayın Doç. Dr. Günseli Öztekin Gelgel, Sayın Doç. Dr. Yücel Sayman, Sayın Doç. Dr. Şükran Şıpka ve Sayın

Detaylı

İ H R A C A T T A N A K L İ Y A T. (Incoterms, Taşıma, Sigorta) Hazırlayan : Asım ÇALIŞ Uzman. Mayıs 2003. İGEME İharacatı Geliştirme Etüd Merkezi

İ H R A C A T T A N A K L İ Y A T. (Incoterms, Taşıma, Sigorta) Hazırlayan : Asım ÇALIŞ Uzman. Mayıs 2003. İGEME İharacatı Geliştirme Etüd Merkezi İ H R A C A T T A N A K L İ Y A T (Incoterms, Taşıma, Sigorta) Hazırlayan : Asım ÇALIŞ Uzman Mayıs 2003 İGEME İharacatı Geliştirme Etüd Merkezi İHRACATTA NAKLİYAT İ Ç İ N D E K İ L E R ÖNSÖZ GİRİŞ BÖLÜM

Detaylı

AVUKATLIK MESLEKİ SORUMLULUK SİGORTASI

AVUKATLIK MESLEKİ SORUMLULUK SİGORTASI T.C. BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ÖZEL HUKUK BÖLÜMÜ AVUKATLIK MESLEKİ SORUMLULUK SİGORTASI YÜKSEK LİSANS TEZİ HAZIRLAYAN SERHAL NUR MAHMUTOĞULLARI TEZ DANIŞMANI YRD.DOÇ.DR.MÜRSEL BAŞGÜL

Detaylı