Çocuklarda Vitiligo: Epidemiyoloji ve Etyoloji

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Çocuklarda Vitiligo: Epidemiyoloji ve Etyoloji"

Transkript

1 Derleme Review 81 Childhood Vitiligo: Epidemiology and Etiology Sevgi Bahad r, Savafl Yayl Karadeniz Teknik Üniversitesi T p Fakültesi Dermatoloji Anabilim Dal, Trabzon, Türkiye Özet Çocukluk ça nda ortaya ç kan vitiligo; hastal n klinik tipi, bafllang ç yeri, otoimmün hastal klar ile birlikteli i gibi birçok konuda eriflkin vitiligosundan farkl özellikler göstermektedir. Vitiligonun etyolojisi, hastal n nedenlerini ortaya koymaya çal flan klasik teoriler ve birçok yeni teorinin varl na ra men hala tart flma konusudur. Hastal n, birçok faktörün kat ld kompleks bir sürecin sonunda ortaya ç kt görüflü hakimdir. Bu makalede, çocuklarda ortaya ç kan vitiligoya ait epidemiyolojik özellikler ve vitiligonun etyolojisi yeni görüfller fl nda de erlendirilmifltir. (Türkderm 2006; 40: 81-6) Anahtar Kelimeler: Vitiligo, epidemiyoloji, etyoloji Summary Childhood vitiligo shows different characteristics than that of adulthood in clinical types, primary localisation, association with autoimmune disorders and many other subjects. Despite the presence of many new theories and classical ones that try to define the reasons of the disease, the etiology of vitiligo is still a subject of discussion. It is accepted that the disease occurs following a complex process including many factors. Hereby we evaluate and discuss the epidemiologic and etiologic characteristics of the childhood vitiligo in the view of the recent relevant literature. (Turkderm 2006; 40: 81-6) Key Words: Vitiligo, epidemiology, etiology Vitiligo, etyolojisi net olarak aç klanamayan, herediter veya edinsel olabilen, spesifik olarak melanosit y - k m ile seyreden, klinik olarak ise iyi s n rl depigmente maküllerle karakterize bir hastal kt r 1,2. Vitiligo, s kl kla çocukluk veya genç eriflkin dönemde ortaya ç kmaktad r. Olgular n yaklafl k yar s 20 yafl alt nda bafllamaktad r 1. Epidemiyoloji Vitiligo epidemiyolojisine iliflkin yap lan çal flmalarda hastal k insidans n n % 0,14-8,8 gibi genifl bir aral k gösterdi i ortaya konsa da; ortalama insidans n % 1-2 oldu u kabul edilmektedir 1. Çocuklardaki vitiligo olgular n n özelliklerini ortaya koyan epidemiyolojik çal flmalar, son y l içerisinde gerçeklefltirilmifltir. Bu çal flmalarda çocuklardaki vitiligonun eriflkin vitiligosundan farkl özellikler tafl - d ortaya konmufltur 3,4,5,6. Türkiye'de çocuklardaki vitiligonun epidemiyolojik özelliklerine iliflkin bir çal flma bulunmamaktad r. 1987'de, Halder ve arkadafllar, Amerika Birleflik Devletleri'nde 82 vitiligolu çocu a ait epidemiyolojik özellikleri, eriflkin vitiligolular ve ayn yafl grubundaki di er deri hastal klar na sahip çocuklar ile karfl laflt rm fllard r 3. Halder'in bu çal flmas nda çocuklardaki vitiligonun, daha çok k z çocuklar n etkiledi i, en s k generalize tipte seyretti i görülmektedir. Ailede vitiligo öyküsünün varl % 35 olarak bulunmufltur. Elde ettikleri sonuçlar Tablo 1'de özetlenmifltir y l nda, Hindistan'da Jaisankar ve arkadafllar, bir y l içersinde kliniklerine baflvuran 90 vitiligolu çocu a ait epidemiyolojik özellikleri bildirmifllerdir 4. Vitiligo tan s alan hastalardan 12 yafl alt nda olanlar n Yaz flma Adresi: Prof.Dr. Sevgi Bahad r, Karadeniz Teknik Üniversitesi T p Fakültesi Dermatoloji Anabilim Dal, Trabzon, Türkiye Al nd tarih: Kabul tarihi:

2 82 Türkderm 2006; 40: 81-6 oran % 26'd r. Burada da k z çocuklar nda daha s k olarak rapor edilen vitiligoda, bask n klinik tip generalize vitiligodur. En s k bafllang ç lokalizasyonu ise bafl ve boyun bölgesi olarak rapor edilmifltir. Bu olgularda efllik eden hiçbir otoimmün hastal k tespit edilememifltir. Araflt r c lar n elde etti i sonuçlar Tablo 2 de özetlenmifltir. 1997'de Halder, daha önce yay nlanan iki çal flma (Halder 87 ve Jaisankar 92) ile ABD'nde, 1996'da kongre bildirisi olan iki çal flman n verilerini birlefltirerek dört çal flmada sunulan 214 vitiligolu çocu a ait epidemiyolojik özellikleri derlemifltir 5. Dört çal flmadan elde edilen verilere göre vitiligo k z çocuklar n daha s k olarak etkilemekteydi. En s k rastlanan klinik tip generalize vitiligo idi. Segmental vitiligo eriflkine göre daha s k olarak bulunmaktayd. Hastal n bafllang ç yafl 4-6 yafllar aras nda idi y l nda Handa ve arkadafllar 625 vitiligolu çocu a ait Tablo 1. Çocuklardaki vitiligonun epidemiyolojik özellikleri / Halder 1987 Epidemiyolojik özellik S kl k ( % ) Cinsiyet Erkek 42.7 (35 / 82) K z 57.3 (47 / 82) Klinik tip Generalize 32.9 (27 / 82) Fokal 26.8 (22 / 82) Segmental 19.5 (16 / 82) Akrofasiyal 9.7 (8 / 82) Otoimmün hastal k öyküsü 2.4 (2 / 82) Ailede vitiligo öyküsü 35.0 (28 / 82) Ailede otoimmün hastal k öyküsü 1.derece yak n 28.0 (23 / 82) 2.derece yak n 69.5 (57 / 82) Saç n erken a armas 3.7 (3 / 82) Tablo 2. Çocuklardaki vitiligonun epidemiyolojik özellikleri / Jaisankar 1992 Epidemiyolojik özellik S kl k ( % ) Vitiligo içindeki s kl 26.0 (90 / 346) Cinsiyet Erkek 38.9 (35 / 90) K z 61.1 (55 / 90) Klinik tip Generalize 38.8 (35 / 90) Fokal 20.1 (18 / 90) Segmental 21.1 (19 / 90) Akrofasiyal 6.7 (6 / 90) Bafllang ç yeri Bafl-boyun 50.0 (45 / 90) Alt ekstremite 31.1 (28 / 90) Gövde 20.0 (18 / 90) Mukozal tutulum 13.3 (12 / 90) Otoimmün hastal k öyküsü 0.0 (0 / 90) Ailede vitiligo öyküsü 3.3 (3 / 90) epidemiyolojik özellikleri içeren bir çal flma yay nlam fllard r 6. Hindistan'da yap lan bu çal flma, çocuklarda vitiligo ile ilgili flimdiye kadar yap lan en genifl epidemiyolojik çal flma olup 10 y ll k veriler içermektedir. Çal flmaya 12 yafl alt ndaki çocuklar al nm flt r. Bu çal flmada da vitiligonun k z çocuklar n daha s k etkiledi i, en s k rastlanan tipin generalize vitiligo oldu u gösterilmifltir. Vitiligonun en s k bafllama yafl 4-8 yafl aral olarak saptan rken, en s k bafllama lokalizasyonu ise bafl ve boyun olarak belirtilmifltir. Elde edilen veriler Tablo 3'te özetlenmifltir. Çocuklardaki vitiligo olgular n n özelliklerini ortaya koymay hedefleyen bu epidemiyolojik çal flmalar n sonuçlar flöyle özetlenebilir: -Rölatif olarak s k rastlan r. (Vitiligolular n %23-26's ) -Bafllang ç yafl en s k 4-8 yafl aras ndad r. -K z çocuklar nda daha s k rastlan r. -En s k rastlanan klinik tip generalize vitiligo olmakla birlikte, segmental tip eriflkinden anlaml ölçüde s kt r. -Bafllang ç yeri olgular n yaklafl k yar s nda bafl ve boyundur. -Olgular n ço unda vücut yüzeyinin %5'inden az tutulmufltur. -Mukozal tutulum eriflkin vitiligosuna göre daha azd r. -Otoimmün ve endokrin hastal k birlikteli i eriflkin vitiligosu- Tablo 3. Çocuklardaki vitiligonun epidemiyolojik özellikleri / Handa 2003 Epidemiyolojik özellik S kl k ( % ) Vitiligo içindeki s kl 23.4 (625 / 2.672) Cinsiyet Erkek 42.9 (268 / 625) K z 57.1 (357 / 625) Bafllang ç yafl 4-8 yafl aras 49.3 (308 / 625) 8-12 yafl aras 34.4 (215 / 625) Klinik tip Generalize 78.4 (490 / 625) Fokal 14.4 (90 / 625) Segmental 4.6 (29 / 625) Akrofasiyal 1.6 (10 / 625) Bafllang ç yeri Bafl-boyun 50.4 (315 / 625) Alt ekstremite 19.5 (122 / 625) Gövde 17.4 (109 / 625) Mukozal tutulum 6.5 (41 / 625) Tutulan vücut alan n n yüzdesi < % (560 / 625) < % (604 / 625) Otoimmün hastal k öyküsü 1.3 (8 / 625) Köbner fenomeni 11.3 (71 / 625) Halo nevüs 4.4 (29 / 625) Lökotrifli 12.3 (77 / 625) Ailede vitiligo öyküsü 12.2 (76 / 625) 1.derece yak n 35.5 (27 / 76) 2.derece yak n 64.5 (49 / 76) Ailede otoimmün hastal k öyküsü 1.derece yak n 4.0 (25 / 625)

3 Türkderm 2006; 40: na göre daha azd r. Efllik eden hastal klar; alopesi areata, diabetes mellitus, tiroid hastal klar, Addison hastal, pemfigus vulgaris, poliglandüler sendromdur 6. -Vitiligolu çocuklarda sa l kl çocuklara göre otoantikorlara daha s k rastlan r. Bunlar, anti-nükleer, anti-tiroid, anti-paryetal hücre antikorlar d r 7. -Olgular n 1. ve 2. derece akrabalar nda, vitiligolu eriflkinler ve sa l kl çocuklar n akrabalar na göre otoimmün hastal k eflli i daha fazlad r. Etyoloji Vitiligo etyolojisi kompleks bir yap gösterir. Net olarak bilinmemekle birlikte genetik yatk nl n yan nda stres, sistemik hastal klar ve fiziksel travma gibi bir dizi tetikleyici faktörün de varl aç kt r. Genetik Hastalar n % 30'lara varan k sm nda di er aile bireylerinde de vitiligoya rastland rapor edilmifltir. Çocukluk ça nda bafllayan vitiligoda genetik faktörlerin rolü daha fazlad r. Monozigot ve dizigot ikizlerde de vitiligo vakalar bildirilmifltir 1. mmün yan t n regülasyonunda rolleri olan HLA ile vitiligo aras ndaki iliflkiyi ortaya koymak amac yla yap lan birçok çal flmada farkl rk ve etnik kökene sahip hastalarda çeflitli HLA antijenlerine dikkat çekilmifltir. Ülkemizde yap lan bir çal flmada HLA-DRB1 antijenleri ile vitiligo aras nda anlaml iliflki saptanm flt r 8. Bir baflka çal flmada ise vitiligolu çocuk hastalar ile HLA-DR5, Cw6, B27, DQw3 antijenleri aras nda anlaml iliflkiye dikkat çekilmifltir 7. Tetikleyici Faktörler -Stres -Sistemik hastal k -Fiziksel travma (Köbner fenomeni) Patogenez Vitiligonun patogenezi henüz tam olarak aç klanamam flt r. Tam geliflmifl vitiligo maküllerinde melanositlerin bulunmamas nedeniyle melanosit y k m na yol açabilecek mekanizmalar üzerinde durulmufltur. Son zamanlara kadar üç ana teori kabul görmekteydi: Bunlar, otoimmün, nöral ve ototoksik Defektif adhezyon Genetik yatk nl k Bas ciddi Klinik Vitiligo Katekolaminler Reaktif Oksijen Ürünleri Melanosit tutunmas n n zay flamas Ayr lma Transepidermal eliminasyon Kronik melanositoraji l ml -orta Otoimmünizasyon Subklinik Vitiligo Dentrisitenin kayb fiekil 1. Segmental olmayan vitiligo patogenezinde yeni entegre teori. teorilerdir. Son y llarda in vitro melanosit kültürlerinin de yap labilmesi sonras nda bu teorilere çeflitli katk larda bulunulmufl, ayr ca yeni baz teoriler de ileri sürülmüfltür. 1-Otoimmün teori: Segmental olmayan vitiligonun etyopatogenezindeki en popüler teoridir. Vitiligonun otoimmün hastal klar ve organa spesifik otoantikorlar ile birlikteli i, immunmodülatör etkisi ile repigmentasyonu sa layan tedavilerin varl bu teoriyi destekleyen önemli verilerdir 9. Vitiligo ile birlikteli i tan mlanm fl birçok otoimmün hastal k ve otoantikorlardan yaln zca tiroid disfonksiyonu ve otoantikorlar ile hastal k aras ndaki iliflki anlaml bulunmufltur. Di- er birlikteliklerin rastlant sal oldu u savunulmufltur 10,11. Vitiligolu hastalar n kanlar nda melanositlere karfl otoantikorlar saptanm flt r. Bu antikorlar, bir çok spesifik olmayan antijene karfl oluflan, s kl kla IgG karakterinde antikorlard r 12,13. Tirozinaz, Melan-A/MART1, TRP-1, TRP-2 (Tirozinaz ile iliflkili peptid 1-2) gibi otoantijenlere karfl baz spesifik antikorlar da tan mlanm flt r Spesifik anti-melanosit antikorlar n melanositleri hasara u ratmas in vivo ve in vitro olarak gösterilmifltir 18,19. Vitiligo lezyonlar n n aktif kenar ndan al nan biyopsilerde immünolojik süreci destekleyen lenfositik infiltrat gösterilmifltir 20. Spesifik anti-melanosit antikorlar n normal bireylerde ve vitiligo benzeri depigmentasyonlarda da gösterilmesi, depigmente alanlar n özel sahalarla s n rl olmas nedeniyle, melanosit y k m nda anti-melanosit antikorlardan çok, bu sahalara afinitesi artm fl lenfosit klonlar n n rolü olabilece i savunulmufltur Vitiligo hastalar n n kanlar nda T lenfositlere ait baz de ifliklikler de saptanm flt r. Thelper / Tsupresör hücre oran azalm fl bulunurken, NK hücre say s nda ve aktivitesinde art fl saptanm flt r 24,25. T lenfositlerin aktivasyonuna iflaret eden solubl IL- 2r, IL-6 ve IL-8 düzeyleri de artm fl bulunmufltur 26,27. Vitiligolularda perilezyonel melanositlerde MHC-2 s n f antijenler ve ICAM-1 ( ntersellüler adhezyon molekülü-1) ekspresyonunda art fl, hücresel immünitenin rolünü destekleyen önemli bir bulgu olarak gösterilmifltir 28,29. Progressif generalize vitiligo olgular nda lezyon kenar ndaki keratinositlerde HLA-DR ekspresyonu artm fl, CDw60 ekspresyonu azalm fl bulunmufltur. Bu durumun Tip 1 sitokinler arac l - ile hücresel immünitenin rolüne iflaret etti i savunulmufltur 30. Son olarak vitiligolu hastalarda bir melanosit diferansiasyon antijeni olan gp100 (glikopeptid 100) 'e karfl artm fl olarak saptanan CD8+ T lenfosit reaktivitesi hücresel immünitenin rolünü destekleyen baflka bir bulgudur Nöral teori: Sinir uçlar ndan sal nan bir nörokimyasal ajan n melanositlerin y k m na yol açt n ileri süren teori daha çok segmental vitiligonun etyopatogenezinden sorumlu tutulmufltur 32. Melanositlerin kökenini nöral yar ktan almas, dermatomal vitiligo olgular n n varl, sinir hasar görülen vücut alanlar nda lezyonlar n bulunmay fl, nörofibromatozis ve tuberoskleroz gibi nörodisplazilerde hiperpigmente ve hipopigmente lezyonlar n varl, depigmente lezyonlardaki melanositlerin sinir sonlanmalar ile yak n iliflkisi, vitiligo lezyonlar nda adrenerjik aktiviteyi gösteren terleme ve vazokonstrüksiyon art fl bu teoriyi destekleyen ana bulgulard r. Ayr ca vitiligonun ciddi emosyonel travma veya stresle aniden ortaya ç kabilmesi de bu teoriyi desteklemifltir

4 84 Türkderm 2006; 40: 81-6 Melanositler ile dermal sinir uçlar aras ndaki direkt temas n ortaya konmas ndan sonra, sinir uçlar ndan sal nan nöropeptidler üzerinde yo unlafl lm flt r. Vitiligolu hastalar n plazma NPY (Nöropeptid Y), β-endorfin düzeyleri artm fl bulunmufltur. Lezyonlu deriden elde edilen doku s v lar nda ise bu nöropeptid seviyelerinde art fllar elde edilmifltir Yap lan immünohistokimyasal çal flmalarda vitiligo makülleri ve kenarlar nda NPY, VIP (Vazoaktif intestinal polipeptid), SP (Subtans P), CGRP (Kalsitonin geni ile iliflkili peptid)'e karfl immünoreaktivite art fl gösterilmifltir 39,40. Yap s melanin öncüsü Dopa (Dihidroksi fenil alanin) ile benzer olan katekolaminler ve metabolitlerinin sitotoksik etkilerinin melanosit y k m na yol açabilece i savunulmufltur. Non-segmental vitiligoda hastal n erken faz nda plazmada katekolamin ve metabolitlerinin düzeyi yüksek bulunmufltur 41. Katekolamin metabolitlerinin özellikle hastal n erken faz nda idrardaki düzeylerinde art fllar saptanm flt r 42. Katekolaminler ve metabolitlerinin sitotoksik etkileri yan nda, fliddetli vazokonstrüksiyon sonucu dermal ve epidermal hipoksi oluflturarak etyopatogenezde rol alabilece i ileri sürülmüfltür. Bu iki duruma da yetersiz bir detoksifikasyonun yolaçt savunulmufltur Ototoksik teori: Melanin sentezindeki tirozin anologlar, dopa, dopakrom gibi toksik ara ürünlerin birikiminin melanosit y k m na yol açt n ileri süren teoridir. Bu teoriyi destekleyen en önemli klinik bulgu, tirozin analogu olan bütilfenol ile temas eden iflçilerin bir k sm nda vitiligoya benzer kimyasal lökoderma oluflmas d r 1,44. Segmental olmayan vitiligolular n normal derilerinde, oksidatif hasar n belirteçleri olarak kabul edilebilecek vakuolizasyon ve dejeneratif de ifliklikler gösterilmifltir 45. Segmental vitiligolular n lezyonlu ve normal derisinde, ayr - ca kültüre edilmifl melanositlerde epidermal H2O2(Hidrojen peroksit) birikimine yol açan düflük katalaz düzeyleri saptanm flt r 46,47. Kültüre edilmifl melanositlerin fizyolojik H2O2 konsantrasyonlar nda dendritlerini kaybetti i gösterilmifltir. Melanin ve katekolamin sentezi aras ndaki kompleks iliflkilerin H2O2 taraf ndan bozulabilece i ileri sürülmüfltür 48,49. Son olarak reaktif oksijen ürünlerinin ortaya ç kt, sitokin üretiminin yap ld, katekolaminlerin sentezlendi i, Ca +2 (Kalsiyum) metabolizmas n n de ifliklik gösterdi i yer olan mitokondrinin, melanosit y k m ndaki önemine dikkat çekilmifltir Patogeneze iliflkin yeni görüfller a.apoptozis Vitiligonun melanosit y k m ile giden bir hastal k oldu una inan lsa da bu y k m belgeleyen nekroz belirteçleri azd r. Vitiligo lezyonlar n n çevresinde akut inflamasyon belirtilerine nadiren rastlan r 20. Buradan hareketle melanosit y k m nda programl hücre ölümü olarak tan mlanan apoptozisin rolü olabilece i savunulmufltur. Apoptozis immün sitokinler ve baz kimyasallar da içeren birçok faktörün indükleyebildi i bir süreçtir 51. Apoptozis regulatör moleküllerinden olan Bcl-2 ve Bax proteinlerinin melanositlerdeki ekspresyonu ve modülasyonunu araflt ran bir çal flmada, vitiligolular n melanositlerinde normal kontrol hücreler ile karfl laflt r labilir apoptozis yatk nl elde edilmifltir 52. Bir baflka çal flmada ise nitrik oksitin indükledi i apoptozisin melanosit say s nda azalman n nedeni olabilece i gösterilmifltir 53. b.epidermal mikroçevrenin rolü / sitokinler Melanositler ile keratinositlerin birlikte oluflturdu u epidermal melanin ünitenin melanosit yaflam ve fonksiyonlar üzerindeki etkisine dikkat çeken çal flmalar mevcuttur 54,55. Keratinositlerden sal nan sitokinlerin önemine dikkat çeken çal flmalarda, IL-1α, IL-6, TNF-α, TGF-β'n n melanositler üzerine parakrin inhibitör etkileri ortaya konmufltur 56,57. Melanosit sentezinde indükleyici rolleri bilinen CSF (Koloni stimule edici faktör), GM-CSF (Granülosit-makrofaj koloni stimule edici faktör) ve bfgf'i (Temel fibroblast büyütücü faktör) de kapsayan bir immünohistokimyasal çal flmada; vitiligolu deride CSF, GM-CSF ve bfgf ekspresyonu azalm fl olarak bulunurken, melanosit inhibitörü sitokinlerden IL-6 ve TNF-α ekspresyonu artm fl olarak saptanm flt r c.defektif adhezyon teorisi Vitiligo olgular nda lezyonlar n bafllamas ndan önce travma, bas, tekrarlayan friksiyon, ekskoriasyon gibi lokal faktörlerin varl bilinmektedir. Buradan hareketle melanosit adhezyonunda defektlerin hastal n ortaya ç k fl na yol açt ileri sürülmüfltür 61. Vitiligo hastalar nda lezyonlu derideki bazal membran ve papiller dermiste bir ekstrasellüler matriks proteini olan tenaskin miktar nda art fl saptanm fl; bu art fl n melanositlerin fibronektine adhezyonunu engelleyerek y k mlar na yol açt savunulmufltur 62. d.yeni entegre teori Segmental olmayan vitiligonun patogenezinde, otoimmün, nöral, ototoksik teoriler ile melanosit ayr lmas ve transepidermal eliminasyonunu kapsayan yeni bir entegre teori savunulmufltur. Buna göre vitiligo, friksiyon veya olas di er streslere melanositlerin bazal tabakadan ayr lmas ve transepidermal kay p gibi de iflik yan tlar veren primer melanositorajik bir hastal k olarak tan mlanm flt r. Katekolaminler ve reaktif oksijen ürünleri, melanositlerin dendrit oluflumunu azalt rlar. Genetik yatk nl olan bireylerde adhezyon defektleri ve dentrisitedeki bu kay p, melanositlerin bazal tabakaya tutunmas n zay flat r. Deriye uygulanan bas ve travma gibi faktörler melanositlerin bazal tabakadan ayr lmas na yol açar. Ayr lma sonras epidermis içerisinde bafllayan göç, immün süreci tetikler. Sitokinler ve nöropeptidler gibi birçok mediatör, melanositlerin bazal tabakadan ayr lmas n h zland r r. Melanosit ayr lmas n n ciddi seyreti i olgular, vitiligo klini i ile ortaya ç karken, daha hafif seyreden olgular gizli kal r 48. Bu teoriyi ileri süren Gauthier ve arkadafllar, segmental vitiligonun ise genetik yatk nl olan bireylerde somatik mozaisizm sonucu s n rl bir alanda ortaya ç kt n savunmufllard r. Sonuç olarak vitiligonun etyopatogenezi, ileri sürülen çeflitli teorilerin varl na ra men net olarak ayd nlat lamam flt r. Hastal n, bu teoriler içerisinde yer alan birçok faktörün kat ld kompleks bir sürecin sonunda ortaya ç kt görüflü daha hakim görünmektedir.

5 Türkderm 2006; 40: Kaynaklar 1. Mosher DB, Fitzpatrick TB, Ortonne JP, Hori Y: Vitiligo. Dermatology in General Medicine. Ed. Fitzpatrick TB- Freedberg IM, Eisen AZ, Wollf K. 5. Bask. New York, McGraw-Hill,1999; Odom RB, James WD, Berger TG: Andrews' Diseases of the Skin, 9.Bask. Philadelphia, W.B.Saunders Company, 2000; Halder RM, Grimes PE, Cowan CA, Enterline JA, Chakrabarti SG, Kenney JA: Childhood vitiligo. J Am Acad Dermatol 1987;16: Jaisankar TJ, Baruah MC, Garg BR: Vitiligo in children. Int J Dermatol 1992;31: Halder RM: Childhood vitiligo. Clin Dermatol 1997;15: Handa S, Dogra S: Epidemiology of childhood vitiligo: a study of 625 patients from North India.Pediatric Dermatol 2003;20: Finco O, Cuccia M, Matinetti M: Age of onset in vitiligo: Relationship with HLA supratypes. Clin Genet 1991;39: Tastan HB, Akar A, Orkuno lu FE, Arca E, Inal A: Association of HLA Class 1 antigens and HLA Class 2 alleles with vitiligo in a Turkish population. Pigment Cell Res 2004;17: Ongenae K,Van Geel N, Naeyaert JM: Evidence for an autoimmune pathogenesis of vitiligo. Pigment Cell Res 2003;16: Schallreuter KU, Lemke R, Brandt O, Schwartz R: Vitiligo and other diseases: coexistence or true association? Hamburg study on 321 patients. Dermatology 1994;188: Hegedus L, Heidenheim M, Gervil M, Hjalgrim H, Hoier-Madsen M: High frequency of thyroid dysfunction in patients with vitiligo. Acta Derm Venereol 1994;74: Bystryn JC: Serum antibodies in vitiligo patients. Clin Dermatol 1989;7: Naughton GK, Eisinger M, Bystryn JC: Detection of antibodies to melanocytes in vitiligo by specific immunoprecipitation. J Invest Dermatol 1983;81: Baharav E, Merimski O, Shoenfeld Y, Zigelman R, Gilbrud B, Yecheskel G, Youini P, Fishman P: Tyrosinase as an autoantigen in patients with vitiligo. Clin Exp mmunol 1996;105: Kemp EH, Gawkrodger DJ, MacNeil S, Watson PF: Detection of tyrosinase autoantibodies in patients with vitiligo using 35 S-labeled recombinant human tyrosinase in a radioimmunoassay. J Invest Dermatol 1997;109: Kemp EH, Gawkrodger DJ, Watson PF: Immunoprecipitation of melanogenic enzyme autoantigens with vitiligo sera: evidence for cross-reactive autoantibodies to tyrosinase and tyrosinase-related protein-2(trp-2). Clin Exp Immunol 1997;109: Lang KS, Caroli CC, Muhm A: HLA-A2 restricted, melanocyte-specific CD8(+) T lymphocytes detected in vitiligo patients are related to disease activity and are predominantly directed against MelanA/MART1. J Invest Dermatol 2001;116: Cui J, Arita Y, Bystryn JC: Cytolytic antibodies to melanocytes in vitiligo. J Invest Dermatol 1993;100: Gilhar A, Zelickson B, Ulman Y, Etzioni A: In vivo destruction ofmelanocytes by the IgG fraction of serum from patients with vitiligo. J Invest Dermatol 1995;105: Le Poole IC,Van den Wijngaard RM, Westerhof W, Das PK: Presence of T cells and macrophages in inflammatory vitiligo skin parallels melanocyte disappearance. Am J Pathol 1996;148: Merimsky O, Shoenfeld Y, Fishman P: The clinical significance of antityrosinase antibodies in melanoma and related hypopigmentary lesions. Clin Rev Allergy Immunol 1998;16: Al Badri AM, Todd PM, Garioch JJ: An immunohistological study of cutaneous lymphocytes in vitiligo. J Pathol 1993;170: Ogg GS, Dunbar PR, Romero P, Chen JL, Cerundolo V: High frequency of skin-homing melanocyte-specific cytotoxic T lymphocytes in autoimmune vitiligo. J Exp Med 1998;188: Grimes PE: T cell profiles in vitiligo. J Am Acad Dermatol 1986;14: Mozzanica N, Villa ML, Foppa S, Vignati G: Plasma α-msh, β-endorphin, metenkephalin and natural killer cell activity in vitiligo. J Am Acad Dermatol 1992;26: Caixia T, Hongwen F, Xiran L: Levels of soluble interleukin-2 receptor in the sera and skin tissue fluids of patients with vitiligo. J Dermatol Sci 1999;21: Yu HS, Chang KL, Yu CL, Li HF: Alterations in IL-6, IL-8, GM- CSF,TNF-α and IFN-γ release by peripheral mononuclear cells in patients with active vitiligo. J Invest Dermatol 1997;108: Al Badri AM, Foulis AK, Todd PM: Abnormal expression of MHC- 2 and ICAM-1 by melanocytes in vitiligo. J Pathol 1993;169: Yu-Ling L, Chia-Li Y, Hsin-Su Y: IgG anti-melanocyte antibodies purified from patients with active vitiligo nduce HLA-DR and intercellular adhesion molecule-1 expression and an increase in interleukin-8 release by melanocytes. J Invest Dermatol 2000;115: Le Poole IC, Stennet LS, Bonish BK, Dee L: Expansion of vitiligo lesions associated with reduced epidermal CDw60 expression and increased expression of HLA-DR in perilesional skin. Br J Dermatol 2003;149: Rochelle LMM, Neil HS, Eddy Y, Suryaprakash S: Cytotoxic T lymphocyte reactivity to gp100, MelanA/MART-1 and tyrosinase, in HLA-A2-positive vitiligo patients. J Invest Dermatol 2003;121: Orecchia G: Neural Pathogenesis. Vitiligo.Ed. Hann SK, Nordlund JJ. Oxford, Blackwell Science, 2000: Kovacs SO: Vitiligo. J Am Acad Dermatol 1998;38: Braun-Falco O, Plewig G, Wolff HH, Burgdorf WHC. Dermatology. 2.Bask. Berlin, Springer-Verlag, 2000: Liu PY, Bondesson L, Löntz W, Johansson O: The occurance of cutaneous nerve endings and neuropeptides in vitiligo vulgaris: a case-control study. Arch Dermatol Res 1996;288: Caixia T, Daming Z, Xiran L: Levels of neuropeptide Y in the plasma and skin tissue fluids of patients with vitiligo. J Dermatol Sci 2001;27: Caixia T, Daming Z, Xiran L: Levels of β-endorphin in the plasma and skin tissue fluids of patients with vitiligo. J Dermatol Sci 2001;26: Karababa MA: Vitiligo etiyopatogenezinde β-endorfin ve depresyon iliflkisi. Uzmanl k tezi, Erciyes Üniversitesi Dermatoloji ABD. Kayseri Lazarova R, Hristakieva E, Lazarov N, Shani J: Vitiligo-related neuropeptides in nerve fibers of the skin. Arch Physiol Biochem 2000;108: Falabella R, Barona MI, Echeverri IC, Alzate A: Subtance P may play a part during depigmentation in vitiligo.a pilot study. J Eur Acad Dermatol Venereol 2003;17: Cucchi ML, Frattini P, Santagostino G, Orecchia G: Higher plasma catecholamine and metabolite levels in the early phases of nonsegmental vitiligo. Pigment Cell Res 2000;13: Cucchi ML, Frattini P, Santagostino G, Preda S: Catecholamines increase in the urine of non-segmental vitiligo especially during its active phase. Pigment Cell Res 2003; 16: Morrone A, Picardo M, De Luca C, Terminali O: Catecholamines and vitiligo. Pigment Cell Res 1992;5: Thorneby AK, Sterner O, Hannson C: Tyrosinase-mediated formation of a reactive quinone from the depigmening agents, 4-tertbutylphenol and 4-tert-butylcatechol. Pigment Cell Res 2000;13: Moellman G, Klein SA, Schollay DA, Nordlund JJ: Noncellular granular material and degeneration of keratinocytes in the normally pigmented epidermis of patients with vitiligo. J Invest Dermatol 1982;79: Maresca V, Roccella F, Camera E, Del Porto G: Increased sensitivity to peroxidative agents as a possible pathogenic factor of melanocyte damage in vitiligo. J Invest Dermatol 1997;109: Passi S, Grandinetti M, Maggio F, Stancato A: Epidermal oxidative stress in vitiligo. Pigment Cell Res 1998;11: Gauthier Y, Muriel CA, Taieb A: A critical appraisal of vitiligo etiologic theories. Is melanocyte loss a melanocytorrhagy? Pigment Cell Res 2003;16: Schallreuter UK, Moore J, Wood JM, Beazley WD: Epidermal H2O2 accumulation alters tetrahydrobiopterin (6BH4) recycling in vitiligo: identification of a general mechanism in regulation of all 6BH4-dependent processes? J Invest Dermatol 2001; 116: Dell'Anna ML, Maresca V, Briganti S, Camera E: Mitochondrial

6 86 Türkderm 2006; 40: 81-6 impairment in peripheral blood mononuclear cells during the active phase of vitiligo. J Invest Dermatol 2001;117: Huang CL, Nordlund JJ, Boissy R: Vitiligo: a manifestation of apoptosis? Am J Clin Dermatol 2002;3: Van den Wijngaard RM, Aten J, Scheepmaker A, Le Poole IC: Expression and modulation of apoptosis regulatory molecules in human melanocytes: significance in vitiligo. Br J Dermatol 2000;143: Ivanova K, Van Den Wijngaard R, Gerzer R, Lamers WH, Das PK: PP-33 Nitricoxide-induced detachment of human melanocytes from extracellular matrix components is dependent on cyclic GMP: Significance in vitiligo pathology. Pigment Cell Res 2003;16: Gordon PR, Mansur CP, Gilchrest BA: Regulation of human melanocyte growth, dendricity and melanization by keratinocyte derived factors. J Invest Dermatol 1989; 92: Kondo S: The roles of keratinocyte-derived cytokines in the epidermis and their possible responses to UVA irradiation. J Invest Dermatol 1999;4: Swope VB, Abdel-Malek Z, Kassem LM, Nordlund JJ: Interleukin 1-α and 6 and tumor necrosis factor-α are paracrine inhibitors of human melanocyte proliferation and melanogenesis. J Invest Dermatol 1991;96: Martinez EM, Jimenez CC, Beerman F, Aparicio P: TGF-β1 inhibits basal melanogenesis in B16/F10 mouse melanoma cells by increasing the rate of degradation of tyrosinase and TRP-1. J Biol Chem 1997; 272: mokawa G, Yada Y, Kimura M, Morisaki N: Granulocyte/macrophage colony stimulating factor is an intrinsic keratinocyte-derived growth factor for human melanocytes in UVA-induced melanosis. Biochem J 1998;313: Puri N, Van der Weel MB, De Wit FS, Asghar SS: Basic fibroblastic growth factor promotes melanin synthesis by melanocytes. Arch Dermatol Res 1996;288: Moretti S, Spallanzani A, Amato L, Hautmann G: New insights into the pathogenesis of vitiligo: Imbalance of epidermal cytokines at the sites of lesions. Pigment Cell Res 2002;15: Morelli JG, Yohn JJ, Zekman T, Norris DA: Melanocyte movement in vitro: role of matrix proteins and integrin receptors. J Invest Dermatol 1993;101: Le Poole IC, van den Wijngaard RM, Westerhof W, Das PK: Tenascin is overexpressed in vitiligo lesional skin and inhibits melanocyte adhesion. Br J Dermatol 1997;137:

Vitiligo Tedavisi ve Yeni Tedavi Yaklaşımları

Vitiligo Tedavisi ve Yeni Tedavi Yaklaşımları Derleme / Review 33 Vitiligo Tedavisi ve Yeni Tedavi Yaklaşımları Treatment of Vitiligo and New Treatment Approaches Beril Gülüş Demirel, Murat Borlu Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi, Dermatoloji Anabilim

Detaylı

VİTİLİGODA OTOİMMÜNİTE

VİTİLİGODA OTOİMMÜNİTE T.C ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ DERMATOLOJİANABİLİM DALI VİTİLİGODA OTOİMMÜNİTE Dr. Ahu ÖZBİLEN UZMANLIK TEZİ TEZ DANIŞMANI Prof. Dr. Yaşargül DENLİ ADANA-2007 TEŞEKKÜR Uzmanlık eğitimim süresince

Detaylı

Vitamin D ve Deri. Vitamin D and Skin. brahim Özmen, Osman Köse. Derleme / Review

Vitamin D ve Deri. Vitamin D and Skin. brahim Özmen, Osman Köse. Derleme / Review Derleme / Review 77 Vitamin D and Skin brahim Özmen, Osman Köse Gülhane Askeri T p Akademisi Dermatoloji Anabilim Dal, Ankara, Türkiye Özet Vitamin D, asl nda kalsiyum ve kemik metabolizmas n düzenleyen

Detaylı

Tip 1 Diyabet. Type 1 Diabetes. GüncelPediatri. Epidemiyoloji

Tip 1 Diyabet. Type 1 Diabetes. GüncelPediatri. Epidemiyoloji Güncel Pediatri 2007; 5: 1-10 Abac ve ark. Tip 1 Diyabet Tip 1 Diyabet Type 1 Diabetes Ayhan Abac *, Ece Böber**, Atilla Büyükgebiz*** Dokuz Eylül Üniversitesi T p Fakültesi Çocuk Sa l ve Hastal klar Bilim

Detaylı

GEBEL KTE GÖRÜLEN DER DE fi KL KLER Ertu rul H. AYDEM R*, Ertan YILMAZ**, Ali Haydar PARLAK**

GEBEL KTE GÖRÜLEN DER DE fi KL KLER Ertu rul H. AYDEM R*, Ertan YILMAZ**, Ali Haydar PARLAK** GEBEL KTE GÖRÜLEN DER DE fi KL KLER Ertu rul H. AYDEM R*, Ertan YILMAZ**, Ali Haydar PARLAK** Gebelik, hormonal, immünolojik ve psikolojik de ifliklikleriyle insan hayat ndaki en özel dönemlerden biridir.

Detaylı

EP DEM YOLOJ. Z. Mesut Yal n KILIÇ, Serkan UYSAL, Ifl lay NAD R

EP DEM YOLOJ. Z. Mesut Yal n KILIÇ, Serkan UYSAL, Ifl lay NAD R Güncel Gastroenteroloji nflamatuvar Barsak Hastal klar nda Etyopatogenez Z. Mesut Yal n KILIÇ, Serkan UYSAL, Ifl lay NAD R Türkiye Yüksek htisas Hastanesi, Gastroenteroloji Klini i, Ankara nflamatuvar

Detaylı

Lenfoproliferatif Hastal klar

Lenfoproliferatif Hastal klar Karal ve ark. Lenfoproliferatif Hastal klar Güncel Pediatri 2006 ; 2 : 34-9 Lenfoproliferatif Hastal klar Yasin Karal *, S.fiebnem K l ç** * Uluda Üniversitesi, T p Fakültesi, Çocuk Sa l ve Hastal klar

Detaylı

Hücre Adezyon Molekülleri

Hücre Adezyon Molekülleri DERLEME REVIEW Yrd. Doç. Dr. M. Hakan Terekeci, Dr. Burak fiahan, Doç. Dr. Cihan Top GATA Haydarpafla E itim Hastanesi, ç Hastal klar Servisi, stanbul. ÖZET Hücre adezyon proteinleri, kan dolafl m ndan

Detaylı

Kan ve Kemik li i Transplantasyonlar nda Dermatolojik ve Oral Komplikasyonlar

Kan ve Kemik li i Transplantasyonlar nda Dermatolojik ve Oral Komplikasyonlar Kan ve Kemik li i Transplantasyonlar nda Dermatolojik ve Oral Komplikasyonlar Hatice fianli Ankara Üniversitesi T p Fakültesi, Dermatoloji Anabilim Dal Kan ve kemik ili i transplantasyonlar nda deri ve

Detaylı

G R fi. TÜRK PATOLOJ DERG S 18 (1-2): 3-14 (2002) (The Turkish Journal of Pathology) Dr. Nesimi BÜYÜKBABAN

G R fi. TÜRK PATOLOJ DERG S 18 (1-2): 3-14 (2002) (The Turkish Journal of Pathology) Dr. Nesimi BÜYÜKBABAN TÜRK PATOLOJ DERG S 18 (1-2): 3-14 (2002) (The Turkish Journal of Pathology) 3 NEVO-MELANOS TER LEZYONLARDA DE fi K D FERANS YASYON ANT JENLER N N DUYARLILIK ve ÖZGÜNLÜ Ü: MART-1/Melan-A, T ROZ NAZ ve

Detaylı

Behçet Hastal nda Tedavi

Behçet Hastal nda Tedavi Derleme / Review 1 Treatment of Behçet s Disease Akdeniz Üniversitesi T p Fakültesi Dermatoloji ve Veneroloji Anabilim Dal, Antalya, Türkiye Özet Behçet hastal (BH) ataklarla birlikte uzun süreli bir seyir

Detaylı

Enfeksiyondan korunma ve immün sistem

Enfeksiyondan korunma ve immün sistem Derleme / Review J Med Updates 2012;2(1):31-42 doi:10.2399/jmu.2012001006 Enfeksiyondan korunma ve immün sistem Immune system and protection from infections Murat Songu, Hüseyin Kat lm fl Katip Çelebi

Detaylı

Alzheimer Hastal n n Moleküler Biyolojisi /Molecular Biology of Alzheimer s

Alzheimer Hastal n n Moleküler Biyolojisi /Molecular Biology of Alzheimer s nöroloji dergisi2 2/14/08 3:55 PM Page 201 Nörolojide Genetik / Genetics in Neurology Türk Nöroloji Dergisi 2005; Cilt:11 Say :3 Sayfa:201-222 Alzheimer Hastal n n Moleküler Biyolojisi /Molecular Biology

Detaylı

Yafll larda Travma Sonras Stres Bozuklu u

Yafll larda Travma Sonras Stres Bozuklu u Yafll larda Travma Sonras Stres Bozuklu u rem Yalu *, Samuray Özdemir**, Tamer Aker*** * Yrd. Doç. Dr., Kocaeli Üniversitesi, T p Fakültesi Hastanesi, Psikiyatri Anabilim Dal, 41300 zmit ** Arfl. Gör.

Detaylı

Total eklem artroplastisi uygulanan hastalarda cinsel yaflam

Total eklem artroplastisi uygulanan hastalarda cinsel yaflam Derleme ERKEK C NSEL SA LI I Total eklem artroplastisi uygulanan hastalarda cinsel yaflam Uzm. Dr. Gökhan Çakmak Baflkent Üniversitesi T p Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji AD Erektil fonksiyon fizyolojik,

Detaylı

XIII. Ulusal Romatoloji Kongresi Bildiri Özetleri, 13-17 Ekim 2012, Belek, Antalya Konuflma Özetleri

XIII. Ulusal Romatoloji Kongresi Bildiri Özetleri, 13-17 Ekim 2012, Belek, Antalya Konuflma Özetleri Özetler / Abstracts RAED Dergisi 202;4(Suppl):S-S24 doi:0.2399/raed.2.s0 www.raeddergisi.org XIII. Ulusal Romatoloji Kongresi Bildiri Özetleri, 3-7 Ekim 202, Belek, Antalya Konuflma Özetleri (KÖ-0 KÖ-4)

Detaylı

OBSES F KOMPULS F BOZUKLUKTA HIGH MOBILITY GROUP BOX-1 (HMGB-1) DÜZEYLER

OBSES F KOMPULS F BOZUKLUKTA HIGH MOBILITY GROUP BOX-1 (HMGB-1) DÜZEYLER T.C. CLE ÜN VERS TES TIP FAKÜLTES RUH VE S R HASTALIKLARI ANAB M DALI OBSES F KOMPULS F BOZUKLUKTA HIGH MOBILITY GROUP BOX-1 (HMGB-1) DÜZEYLER Dr. ERKAN KAKDA TIPTA UZMANLIK TEZ YARBAKIR-2015 T.C. CLE

Detaylı

ELEKTROMANYET K ALANIN D KKAT EKS KL H PERAKT V TE BOZUKLU UNUN ET YOLOJ S VE SEYR ÜZER NE ETK LER

ELEKTROMANYET K ALANIN D KKAT EKS KL H PERAKT V TE BOZUKLU UNUN ET YOLOJ S VE SEYR ÜZER NE ETK LER DERLEME ELEKTROMANYET K ALANIN D KKAT EKS KL H PERAKT V TE BOZUKLU UNUN ET YOLOJ S VE SEYR ÜZER NE ETK LER Faruk Levent Uzm. Psikolojik Dan flman Yaz flma Adresi:. Marmaraevleri 1. K s m A-10 Daire: 15

Detaylı

Meme Kanserinin Geneti i ve Risk Faktörleri Prof. Dr. Melek Öztürk

Meme Kanserinin Geneti i ve Risk Faktörleri Prof. Dr. Melek Öztürk . Ü. Cerrahpafla T p Fakültesi Sürekli T p E itimi Etkinlikleri Meme Kanseri Sempozyum Dizisi No: 54 Aral k 2006; s. 15-26 Meme Kanserinin Geneti i ve Risk Faktörleri Prof. Dr. Melek Öztürk Meme kanseri

Detaylı

Multiple Myeloma Patogenezinde Yeni Gelişmeler

Multiple Myeloma Patogenezinde Yeni Gelişmeler Multiple Myeloma Patogenezinde Yeni Gelişmeler Siret RATİP, Mustafa ÇETİNER Marmara Üniversitesi T p Fakültesi, Hematoloji Bilim Dal, İSTANBUL GİRİŞ Multiple myeloma (MM), lenfoplazmositer hücrelerin neoplastik

Detaylı

OSTEOSARKOMDA TELOMERAZ VE K -67 EKSPRESYONU (35 VAKADA KL N KOPATOLOJ K NCELEME)

OSTEOSARKOMDA TELOMERAZ VE K -67 EKSPRESYONU (35 VAKADA KL N KOPATOLOJ K NCELEME) TÜRK PATOLOJ DERG S 19 (1-2): 17-21 (2003) 17 OSTEOSARKOMDA TELOMERAZ VE K -67 EKSPRESYONU (35 VAKADA KL N KOPATOLOJ K NCELEME) Dr. Bilge B LG Ç ÖZET: Osteosarkom, osteoid yap m ile karakterize yüksek

Detaylı

Cilt: 10 Say : 2 Y l: 2005

Cilt: 10 Say : 2 Y l: 2005 Cilt: 10 Say : 2 Y l: 2005 Hepatit B ve C Virüs nfeksiyonlar nda Haptoglobulin, Serüloplazmin, α1-antitripsin ve α2-makroglobulin Düzeylerindeki De iflimler Tamer fianlida, Sinem AKÇALI, Eda KAN ÜNLÜ,

Detaylı

Büyüme Faktörlerinin Oosit ve Embriyo Geliflimi Üzerindeki Etkisi

Büyüme Faktörlerinin Oosit ve Embriyo Geliflimi Üzerindeki Etkisi Büyüme Faktörlerinin Oosit ve Embriyo Geliflimi Üzerindeki Etkisi Sibel BULGURCUO LU, Bilge ÖZSA T, Erkut ATTAR stanbul Üniversitesi, stanbul T p Fakültesi, Kad n Hastal klar ve Do um AD Reprodüktif Endokrimoloji

Detaylı

ANT NÖTROF L S TOPLAZM K ANT KOR (ANCA) POZ T F VASKÜL TLER

ANT NÖTROF L S TOPLAZM K ANT KOR (ANCA) POZ T F VASKÜL TLER ANT NÖTROF L S TOPLAZM K ANT KOR (ANCA) POZ T F VASKÜL TLER RAED DERG S (2009/1; 1-14) Prof. Dr. Gökhan KESER Ege Üniversitesi T p Fakültesi, ç Hastal klar Anabilim Dal, Romatoloji Bilim Dal, zmir Anti-Nötrofil

Detaylı

Türk Çocuk Hematoloji Dergisi

Türk Çocuk Hematoloji Dergisi Türk Çocuk Hematoloji Dergisi Yay n Kurulu/Editorial Board Editör Ömer Devecio lu Editör Yard mc lar Tiraje Celkan Duygu Uçkan Çetinkaya Kaan Kavakl Türkan Pat ro lu Sekreter Ünal Ulusoy TPHD YÖNET M KURULU

Detaylı

Girifl. Viroloji. stanbul Üniversitesi Cerrahpafla T p Fakültesi, Kad n Hastal klar ve Do um Anabilim Dal, stanbul, Türkiye

Girifl. Viroloji. stanbul Üniversitesi Cerrahpafla T p Fakültesi, Kad n Hastal klar ve Do um Anabilim Dal, stanbul, Türkiye Ça r l Editör Invited Editor 1 Genital HPV enfeksiyonu ve koruyucu HPV afl lar Genital HPV infection and prophylactic HPV vaccines Macit Arvas, Altay Gezer, Onur Güralp stanbul Üniversitesi Cerrahpafla

Detaylı

Ankilozan Spondilit Hastalar nda Psikiyatrik Belirtilerin Yetiyitimi ve Yaflam Kalitesi ile liflkileri

Ankilozan Spondilit Hastalar nda Psikiyatrik Belirtilerin Yetiyitimi ve Yaflam Kalitesi ile liflkileri Orijinal Araflt rma / Original Article 1 Ankilozan Spondilit Hastalar nda Psikiyatrik Belirtilerin Yetiyitimi ve Yaflam Kalitesi ile liflkileri Interactions Between Psychiatric Symptoms and Disability

Detaylı

Paraneoplastik Kas ve Nöromusküler Kavflak Hastal klar

Paraneoplastik Kas ve Nöromusküler Kavflak Hastal klar Paraneoplastik Kas ve Nöromusküler Kavflak Hastal klar Filiz Koç*, Deniz Yerdelen** * Doç. Dr., Çukurova Üniversitesi T p Fakültesi, Nöroloji Anabilim Dal, Adana ** Uzm. Dr., Baflkent Üniversitesi T p

Detaylı

ENFEKS YON GÖSTERGES OLARAK AKUT FAZ REAKTANLARI: C-REAKT F PROTE N (CRP) VE SERUM AM LO D A (SAA)

ENFEKS YON GÖSTERGES OLARAK AKUT FAZ REAKTANLARI: C-REAKT F PROTE N (CRP) VE SERUM AM LO D A (SAA) ENFEKS YON GÖSTERGES OLARAK AKUT FAZ REAKTANLARI: C-REAKT F PROTE N (CRP) VE SERUM AM LO D A (SAA) Ayfle BATIREL 1, Serap GENÇER 1, Serdar ÖZER 1 AKUT FAZ YANITI Akut faz yan t (AFY) doku hasar, enfeksiyon

Detaylı

ISSN: 1309-2596 Cilt: 1, Sayı: 2, 2010. ExPERT

ISSN: 1309-2596 Cilt: 1, Sayı: 2, 2010. ExPERT ISSN: 1309-2596 Cilt: 1, Sayı: 2, 2010 ExPERT BioExPERT çindekiler Girifl.................................................. 1 Dr. Nurullah Akkoç Biyolojik Kay t Sistemleri Etkinlik Verileri......................

Detaylı