Meltem SUKAN *, Fulya MANER **, Musa TOSUN *** ÖZET

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Meltem SUKAN *, Fulya MANER **, Musa TOSUN *** ÖZET"

Transkript

1 Cinsel Travma Sonras ı Geli şen İki Vitiligo Olgusu Meltem SUKAN *, Fulya MANER **, Musa TOSUN *** ÖZET Cilt hastalıkları ile psikolojik etmenler aras ındaki ilişkiye çe şitli yazarlar tarafından dikkat çekilmi ştir. Bir psikokutanöz hastal ık olarak değerlendirilen vitiligonun ortaya ç ık ışında otoimmünite, psikososyal ve emosyonel etmenlerin önemi vurgulanmaktad ır. Bir erojen bölge olarak cilt, tüm ya şlarda büyük psikososyal önem ta şır. Bu yaz ıda ortaya çıkışında cinsel travman ın önemli rol oynad ığı iki vitiligo olgusu sunularak, klinik görünümleri ve stresör etmenler tartışılm ıştır. Cinsel travma herhangi bir kişiye kendi iste ği dışında, cinsel istek içererek yap ı- lan her türlü cinsel eylemi içerir. Her iki olguda da vitiligonun neden olduğu görüntü bozukluğuna ilişkin olumsuz duygular yan ıs ıra cinsel tacizin yarattığı utanma, öfke gibi duygular yo ğun olarak yaşanmaktadır. Olumsuz emosyonlar vitiligo belirtilerinin başlamasıyla yeteri kadar boşalamayıp, birinci olguda distimik bozukluk, ikinci olguda Travma Sonrası Stres Bozuklu ğu (TSSB) ve Obsesif Kompulsif Bozukluk (OKB) belirtilerinin de ortaya ç ıkmas ına neden olmuştur. Anahtar kelimeler: Cinsel travma, distimik bozukluk, TSSB, OKB, vitiligo, cinsellik Düşünen Adam; 2005, 18 (1): ABSTRACT Two Cases of Vitiligo Due to Sexual Trauma The importance of psychogenic factors in the development of a variety of dermatological diseases have been debated by many authors. The prominent role of autoimmunity, psychological and emotional factors are emphasized as contributing to the expression of vitiligo which can be viewed as a psychocutaneous disorder. The skin has a great psychosocial impact as an erogenic region all through life. In this article two cases of vitiligo in which sexual trauma has a precipitating role are presented and the clinical manifestations and stressor factors are discussed. Sexual trauma involves any kind of activity correlated with sexual desire without the consensus of the individual. Besides the negative effects associated with the disfiguring features of vitiligo, emotions like shame, rage due to sexual assaults have been deeply experienced in both of the cases. Negative emotions which have not been totally released with the occurence of vitiligo, lead to dysthymic disorder in the first case and Posttraumatic Stress Disorder (PTSD) and Obsessive Compulsive Disorder (OCD) in the second one. Key words: Sexual trauma, dysthymic disorder, PTSD, OCD, vitiligo, sexuality GİRİŞ Cilt bir ileti şim organıdır ve tüm yaşam boyunca geli şim ve toplumsalla şma üzerinde önemli bir rolü vard ır. Cilt duygusal uyarılmalara yan ıt verir. Çoğunlukla cilt hastal ıkları, başkaların ın gözüne çarpar. Bu nedenle, cilt sorunlar ı olan hastalar, sosyal ve emosyonel sonuçlardan etkilenebilir. Ciltteki renk ve şekil bozuklukları, psikososyal i şlevsellik üzerine etkili olabilmek- * Bak ırköy Ruh ve Sinir Hastal ıkları Hastanesi 10. Psikiyatri Birimi, Ass. Dr., ** Klinik Şef Yrd., Doç. Dr., *** Klinik Şefi, Prof. Dr. 55

2 tedir. Vitiligo hayati tehlikesi olmamas ına karşın, hastan ın yaşamında sadece bozuk görüntünün etkili olduğu tek cilt hastal ığıdır ( 1 ). Cilt hastal ıkları ile psikolojik etmenler aras ındaki ilişkiye çe şitli yazarlar tarafından dikkat çekilmi ştir (2). Sağlıkl ı, normal cilt, kişinin fizik ve ruhsal iyiliği aç ısından önemlidir. Cinsel çekicilik, kendini iyi hissetme duygusu ve özgüven aç ı- s ından cildin önemi büyüktür. Ciltte görülebilen herhangi bir lekenin, ki şiyi ve karşısmdakini derinden etkileyebilece ği bildirilmiştir (3). Vitiligo, hastalann ya şam kalitesinde büyük etkileri olan, ço ğu hastan ın bu durumdan rahats ızlık duyduğu ve kendisini damgalanm ış hissettiği ciddi bir cilt hastal ığıdır. Toplum, vitiligo hastalar ının, farkl ı görüntüleri olduğunu hissettirebilir; yorum yapabilir, hastal ığı hakkında soru sorabilir, a şağılayabilir ya da d ışlayabilir. Hastal ığın kronik doğas ı, tedavi süresinin uzunluğu, etkili bir tedavi yönteminin henüz bulunamamas ı, öngörülemeyen seyir, genellikle moral bozucudur. Bu hastal ığın psikolojik belirtilerini tan ımak ve bununla mücadele etmek, ya şam kalitesini artt ırmak ve daha iyi tedavi yan ıtı almak aç ısından önemlidir (3). Çoğu cilt hastal ıklarında olduğu gibi (4), vitiligolu hastalarda, ortaya ç ıkışı ve seyrinde psikolojik etmenlerin rol oynamas ına kar şın, öncelikle dermatoloji kliniklerine ba şvurmakta; genellikle dermatolojik tedaviler önerilmekte ve psikiyatriye yönlendirme ya hiç olmamakta ya da birçok hastada gecikmektedir. Rook ve Wilkinson, duygusal etmenlerin cilt hastal ıkları üzerindeki etkisinin önemini vurgulam ış, dikkate almmadıklannda dermatoloji bölümlerine ba şvuran hastalar ın en az % 40' ının verimli tedavisinin olanaks ız olacağın ı ileri sürmü ştür. Dermatoloji hastalar ı aras ındaki psiko- jen etkilerin oran ını Obermeyer % 66, Medansky ve Handler ise % 80 olarak vermektedir (5). Cilt bozukluklar ına yol açan psikolojik düzeneklerle ilgili çal ışmalar mevcut olup, stigma, şekil bozukluğu ve özgüven konulan üzerinde durulmaktad ır. Bilindiği gibi cilt, sosyal kabul ve sosyal etkile şimde önemli rol oynamakta; cilt kusurları, sözel-sözel olmayan reddedilmeyle karşı kar şıya kalmaya yol açmaktad ır. Reddedilme, emosyonel olarak ac ı vericidir. Hastalar yüzme, güne şlenme gibi cildin görünürde olduğu eylemlerden s ıklıkla kaç ınırlar (6). Cilt bozuklukları yeti yitimine neden olabilir (7). Yeti yitimi ve öznel damgalanma duygusu, cilt hastal ıklarında huzursuzluk yaratabilir. Vitiligoyu psikolojik etmenler tetikleyebilir. Örneğin, vitiligonun otoimmün yetersizliklerin sonucu ortaya ç ıkabildiği ve katekolamin ve serotonin metabolitlerinin do ğrudan depigmentasyonu etkileyebileceği bildirilmiştir (8). Sonuçta depresyon ya da anksiyeteye neden olabilecek bir olayın, otoimmün ve serotonin i şlevselliğini etkileyebileceği ve depigmentasyonla sonuçlanabileceği var say ılabilir ( 1 ). Embriyolojik geli şme bile, merkezi sinir sistemiyle cilt aras ındaki s ıkı ili şkiye i şaret etmektedir. Hem epidermis, hem de merkezi sinir sistemi, nöral plakadan nöral boruya geli şir. Şekil bozukluğu yaratan sendromlar s ıkça cildi ve merkezi sinir sistemini birlikte etkilemektedir (9,10). Cormia, psikodermatolojik hastal ığı olan ki şilerin yaşamlanndaki zor durumlar ın üstesinden gelemediklerini ve bu zorlanman ın yarattığı gerginlik, stres sonucunda otonom mekanizmalar ın kullanılmas ının deri hastal ıklarına yol açabilece ğini 56

3 ifade etmi ştir (il). Musaph, psikosomatik bir belirtinin, agresif bir dürtünün enerjisinin organik i şlevler üzerine aktanlmas ıyla ortaya ç ıkabildiğini ifade etmi ştir ( 12). Shannon, psikolojik çatışmayla ortaya ç ı- kan psikodermatolojik hastal ığı olan ki şilerin, belirgin bir cezaland ırma korkusu ve gereksinimi olduğunu söylemiş ve toplama kamp ından sağ kalan 128 hastayla yapt ığı çal ışmada, cilt sorunlarının stresle ya da id-superego aras ındaki çat ışma nedeniyle ortaya ç ıkabileceğini ifade etmi ştir ( 13). Vitiligonun getirdi ği s ıkıntılarla ba şa ç ıkabilmi ş hastalar, çok iyi özbak ımlan ve ego güçlerinin yüksek olmas ı ile karakterizedir. Kendileriyle ilgili bu durumu benimseyebilmi şlerdir. Cilt hastal ığı olanlarla sağl ıklı bireyler aras ında cinsel haz alma deneyimleri ve emosyonel davranışların ifadesinde farkl ılık olduğu var say ılmaktad ır. Bu varsay ım, haz alma biçiminin psikosomatik patolojinin ba şlang ıcını tetikleyebileceği gerçeğine dayanmaktad ır. Cildin etkinlikleri aras ında, erojen i şlev çok önemlidir (14). Bir psikokutanöz hastal ık olarak de ğerlendirilen vitiligonun, nedenleri ve klinik özellikleri göz önüne al ındığında, otoimmünite yan ıs ıra psikososyal, emosyonel etmenlerin önemi vurgulanmakla birlikte, DSM-IV-TR ve ICD-10 tan ı sınıflamalar ında fizyolojik bozukluklar ya da fiziksel etkilerle ba ğlant ılı davran ış sendromlar ı başlığı alt ında yer almamaktad ır (15,16). Bu yaz ıda ortaya ç ıkışında cinsel travman ın önemli rol oynadığı iki vitiligo olgusu sunularak, klinik görünümleri ve stresör etmenler tart ı- şılmışt ır. OLGU 1 S İ, 33 yaşında, Çanakkale do ğumlu kadın hasta. Meslek lisesi mezunu, ev han ımı. 12 y ıllık evli. Sosyoekonomik durumu iyi derecede, 2 çocuklu. E şi deri konfeksiyon i şçisi y ıl ında Çanakkale'den Istanbul'a, 1 ya şındayken göç etmişler. 9 y ıldır cilt belirtileriyle e ş zamanl ı başlayan isteksizlik, yorgunluk, anlams ızlık, karamsarl ık, iştah azalmas ı, uyku bozukluğu, cinsel isteksizlik, cilt belirtilerinden dolay ı özgüvende azalma, çevresindekilerin kendisine olumsuz dü şünceleri olduğunu dü şünme ve kendisine bakmalar ından rahats ız olma yak ınmalan mecuttu. Son 2 y ıldır hem cilt, hem de depresif belirtilerinin şiddetinde anma söz konusuydu. İlk tedavi aray ışı 8 yıl önce bir dermatoloji polikliniğine başvurarak olmu ş. Fokal vitiligo tanısı alm ış. Elleri, dizler, dirsekler, ayak bilekleri tutulmuş. İlk belirtileri 9 y ıl önce fark edilmesinden sonra, tan ı 1,5 yıl sonra konmuş ve psoralen ve güneş ışınlarından koruyucu krem şeklinde, düzensiz tedavi görmü ş. Son 1 y ıldır aralıklı olarak PUVA tedavisi görüyor, ancak tedaviyi b ı- rakm ış. Stresör Faktörler: Ekonomik s ıkıntılar, haz ır olmadığı halde hamile kal ıp çocuk doğurmas ı, e şinin 1 yıl önce koroner by-pass ameliyat ı geçirmesi. Özgeçmi ş : Hepatit B geçirmi ş. 7 y ıl önce uterustan polipektomi yap ılmış. 15 yıld ır 5-6 adet/gün sigara kullan ıyor. Soygeçmi ş : Annesi hepatit B ta şıyıc ıs ı K ızkarde şi travma sonras ı stres bozuklu ğu tedavisi görüyor. Travma öyküsünde: Çocukken cinsel tacize uğradığı, bugüne kadar bu olaydan hiç kimseye bahsetmedi ği, bu konuyla ilgili hiçbir şekilde 57

4 henüz kendini konu şmaya haz ır hissetmedi ği, çocukluğunda fiziksel ve duygusal istismara u ğ- radığı, ısrarla sorulmas ına rağmen konu şmaktan kaç ındığı, ayr ıca sevdi ği baz ı yak ınlarının ölümlerinden çok etkilenerek a ğır bir kay ıp olarak ya şadığı, 1999 Marmara Depremi'nden çok etkilendi ği öğrenildi. Psikiyatrik Muayene: Ya şında gösteren, normal boy ve kiloda, özbak ımı orta olan kad ın hasta. İşbirliği kurmakla birlikte, görü şme s ıras ında savunucu tutumu ve durgun oldu ğu dikkati çekiyordu. Yak ınmalarını olduğundan daha hafif göstererek, gizleme e ğilimindeydi. Duygulan ım ı hafif k ısıtl ı, zaman zaman s ıkıntılı izlenimde olup, aleksitimi özellikleri gözleniyordu. Sorulan sorulara alçak sesle, k ısa yan ıtlar veriyordu. Çağrışımları hafif yava şlamakla birlikte, düzgündü. Duygulan ım ı dü şünce içeriğine uygundu. Preoküpasyon, obsesyon ve kompülsiyon tan ımlam ıyordu. Alg ılamas ı doğaldı. Uzak, yak ın ve anl ık bellek kusuru saptanmad ı. Gerçeği değerlendirme ve soyut dü şünme yetileri doğald ı. Muhakeme kusuru yoktu. Uykuya daima zorluğu ve s ık uyanma tan ımlıyordu. İştah ı normaldi. Kendini çirkin, başarısız bulduğunu, kendisinden Inandığını, diğer insanlardan daha a şağı gördü ğünü, aptal gibi görünmekten korktu ğunu, başkalanyla payla şmak istemediğini, sevilmediğini, başka biri olmay ı isteyecek kadar kendisinden memnun olmad ığını, kendine s ıklıkla k ızdığım ifade etti. S ıcak, yakın, duygusal ili şki kurmada sorunlar ya şıyordu. Cinsel isteksizli ği olduğunu, cinselli ği bir görev olarak yaşadığını belirtti. Tan ı: Distimik bozukluk ve fokal vitiligo. Tedavi: Psikiyatrik muayene sonucunda hastaya paroksetin 20 mg/gün ba şland ı. OLGU 2 GD, 20 ya şında İstanbul doğumlu, bekâr, kad ın hasta. Marmara Üniversitesi Tarih Bölümü 3. s ı- nıf öğrencisi. Istanbul'da oturuyor; anne-baba ve iki karde şiyle yaşıyor. Ailesinin sosyoekonomik durumu orta düzeyde. 3 y ıldır düzenli cinsellik yaşadığı bir birlikteliği var. 13 y ıl önce göğüs ablan, kalça yan k ısımları, genital bölge ve boynundaki beyaz lezyonlar nedeniyle, bir dermatoloji poliklini ğine başvurarak, segmental vitiligo tan ısı alm ış. Yakla şık 10 y ıldır giderek artan kirlenme obsesyonlar ı ve temizlenme kompülsiyonlan, ayr ıca düzen-simetri ve kontrol kompülsiyonlan, zaman zaman uykuya dal ma güçlüğü tan ıml ıyordu. Uğradığı cinsel tacizlerle ilgili rüyalar görüyor, kendisine tacizi hatırlatan her türlü ortam ve konu şmadan kaçm ı- yordu. Zaman zaman a şın uyar ılmışl ık ve flashback tammhyordu. Dermatolojik tedavilerin yeterli yanıt vermemesi üzerine psikiyatrik konsültasyon istenmi şti. Stresör Faktörler: Babas ı üç kez miyokard enfarktüsü (MI) geçirmi ş, iki kez kardiyak arrest olmu ş. 4 y ıl önce kendisine a şık olan bir genç, aşkına kendisi taraf ından kar şılık verilmeyince intihar etmi ş. Gencin ailesi ve arkada şlan onu suçlam ış. Bu olaydan sonra huzursuzluk, uykusuzluk, olay ın sorumluluğunu hissetme ve geceleri say ıklamalan ba şlamış. Özgeçmiş: Özellik tan ımlanmadı. Soygeçmiş: Babas ında koroner kalp hastal ığı ve hiperkolesterolemi; annesinde depresyon ve genelleşmiş anksiyete bozuklu ğu, obezite, lomber disk hernisi mevcut. Babas ın ın yeğeni şizofreni hastas ı. Travma öyküsü: 7 ya şındayken pazarda tan ı- madığı bir adam taraf ından genital bölgesi, ken- 58

5 di ifadesiyle `m ınc ıklanmak' suretiyle, 9 ya şındayken bakkal ın 17 yaşındaki oğlunun cinsel organ ın ı sürterek uzun süreli tacizine maruz kalmış. Ardından bakkala gitmemeye ba şlamış. 13 yaşındayken bir s ınıf arkada şı elle, s ıkıştırmak şeklinde onu taciz edermi ş. Depremden orta derecede etkilenmi ş, ciddi bir trafik kazas ına tan ık olmu ş, babas ı iki kez kardiyak arrest durumundayken görmü ş. Psikiyatrik Muayene: Ya şında gösteren, özbak ımı iyi olan kad ın hasta. Görü şmeye istekli. Sorunlar ını ayr ıntılı bir biçimde anlatabiliyor. Çağrışımlar ı düzgün. Duygulan ımı labil, ancak dü şünce içeriğiyle uygun. Varsan ı ve hezeyan tanımlam ıyor. Muhakeme, soyutlama ve bellek kusuru saptanmad ı. İştahı normaldi. Segmental vitiligo lezyonlanna ra ğmen özgüveni yüksekti; kendisini güzel, çekici ve zeki buluyor, yine de başkalarına aptal gibi görünmekten korkuyordu. Bedenindeki duyumlarına fazla odaklanm ışt ı. Duygulan için uygun kelimeleri bulmada zorlanma, duygular ın ı tan ımlayamama gibi aleksitimik özellikleri belirgindi. Klinisyen taraf ından uygulanan travma sonras ı stres bozukluğu ölçeğinde (CAPS), TSSB tan ıs ı aldı (Skoru: 70). Tan ı: TSSB, OKB ve segmental vitiligo. Tedavi: 13 y ıldır topikal kortikosteroid pomadlar ile düzensiz dermatolojik tedavi görmü ş. Psikiyatrik muayene sonucunda hastaya fluvoksamin 200 mg/gün başland ı. TARTIŞMA Sunduğumuz iki kad ın vitiligo olgusunda, stresör etmenlerin olu şturduğu psikolojik durum SCID-I'e göre I. eksen tan ılan koyduracak düzeydedir. Vitiligo olgulanm ız ın ikisi de kadınd ır. Pek çok kaynakta vitiligo s ıklığın ın kadınlarda erkeklerden daha s ıkça görüldüğü vurgulanmaktad ır (17,18). Her iki olguda da vitiligonun neden oldu ğu görüntü bozuklu ğuna ilişkin olumsuz duygular yan ısıra cinsel tacizin yaratt ığı utanma, öfke gibi duygular yoğun olarak yaşanmaktad ır. Olumsuz emosyonlar vitiligo belirtilerinin ba şlamas ıyla yeteri kadar bo şalamay ıp, birinci olguda distimik bozukluk, ikinci olguda TSSB ve OKB belirtilerinin de ortaya ç ıkmas ına neden olmu ştur. Ayrıca her iki olguda da erken ya şlarda ya şanan cinsel taciz, daha sonra ya şanan olumsuz ya şam deneyimlerinin travmaya dönü şmesini kolaylaşt ırmışt ır. Birinci olguda çocuklukta yeterli bak ım, ilgi, empatik duygu ya şanamamas ı sonucu klinik belirtilerle ba şa ç ıkamama, ya şam kalitesinin azalmas ı söz konusudur. Henüz ya şadığı travmay ı konu şamayacak derecede a ğır duygusal baskı hissetmektedir. İkinci olguda ise, çoğul cinsel taciz öyküsü olmas ına rağmen, ego gücünün daha yeterli olduğu dikkati çekmekte olup, suçluluk duygulan ve sevilen obje kayb ı söz konusudur. Vitiligo cinsel travman ın ardından ortaya ç ıkabildiği gibi, cinsel ya şam ı ve e ş ilişkilerini de olumsuz etkileyebilir. Örne ğin, Hindistan'da vitiligosu olan ki şilerin, diğer ülkelere göre, özellikle genç, evlenmemi ş kad ınlarda daha fazla sosyal sorun yaratt ığı söylenebilir. Evli kad ında sonradan vitiligo olu şursa, çoğunlukla bo şanmaya kadar giden evlilik sorunlar ı yaşamas ı kaç ınılmaz olabilir (3,19). Vitiligolularda depresyonun görülme s ıklığının daha az tahmin edilmesi söz konusu olabilir. Porter ve ark.' ın (1979) çal ışmas ında, hastalar ın % 40' ının hastal ıklarına kar şı pasif bir tutum sergileyerek, hiç tedavi görmedikleri ya da çok az tedavi gördükleri bildirilmi ştir (20). Hastala- 59

6 Cinsel Travma Sonrası Gelişen İki Vitiligo Olgusu nin belirtilerini görmezli ğe gelmelerine kar şın, pasif tutumlar ı ve inkar etmeleri gerçekte, depresyon belirtileri olabilir ( 1 ). Papadopoulos ve arkada şları, yaşam olaylarının vitiligo başlangıc ını nas ıl tetikleyebileceğine ilişkin kapsaml ı bir çal ışma yapm ıştır. 3 y ıldan daha k ısa hastal ık süresi olan, vitiligo tan ısı almış 100 hastay ı, kontrol grubu olarak psikolojik etmenlerle ili şkili olmayan şekil bozukluğu saptanmış hastalarla kar şılaştırmış; vitiligo hastaların ın kontrol grubuyla kar şılaştırıldığında, hastal ıkları başlamadan önceki bir y ıl içerisinde istatistiksel olarak anlaml ı say ıda stresli ya şam olayları yaşadıklarını; özellikle vitiligo hastalarının daha yüksek oranda kay ıp ya da yas, yaralanma, hastal ık yaşadıklarını; yeme ve uyuma alışkanlıklarında daha büyük deği şiklikler olduğunu bildirmi şlerdir. Bu çal ışmada dikkati çeken ba şka bir bulgu da, vitiligo hastalar ının % 40' ından fazlas ının, hastal ığın ilk ortaya ç ıkışından bir y ıl önce yak ın bir arkada şı ya da akrabas ının ölümünü bildirmeleridir. % 25'inden fazlas ında, aile, arkada ş, çevresindekilerin kayb ıyla birlikte seyreden, ya şam ko şullarında bir değişiklik, yer değiştirme bildirdikleri saptanm ışt ır. Tüm bu bulgular, travmatik ya şam olaylar ı- n ın vitiligonun ortaya ç ıkmas ına neden olabileceğini ortaya koymaktad ır (21 ). Capoore ve ark.'n ın bir çal ışmas ında, kronik yada tedaviye dirençli cilt hastal ığı olan 64 hastan ın % 69'unda cilt sorunu ortaya ç ıktığı s ırada önemli bir yaşam olay ı tan ımlanm ıştır (22). Picardi ve arkada şları, ayaktan tedavi gören ve yakın zamanda vitiligo ba şlang ıc ı ya da alevlenmesi ya şayan 31 hastada vitiligonun stresli yaşam olaylarıyla artmad ığını, ancak kontrol edilemeyen birçok olayla artt ığını göstermi ştir (23). Mattoo ve arkada şlarına göre, psikiyatrik mor- bidite, vitiligoda % 34 oran ında olup, bunların % 56's ı uyum bozukluğu, % 22'si depresif epizod, % 9'u ise distimi olarak saptanm ıştır (24). Porter ve ark. (25) ve Picardi ve ark. (26), ayaktan tedavi edilen vitiligo hastalar ının % 65 'inin hastal ıkları hakkında endi şelendiğini bildirmi ş- tir. Önceki çal ışmalarda vitiligoda nörotik depresyon % 50, anksiyete nörozu % 20 bulunmu ş- tur (27,28). Attah Johnson ve Mostaghimi, ayaktan tedavi edilen vitiligo hastalar ında % 67 (27), Weiss ve ark, % 37 oran ında psikiyatrik bozukluk oran ı bildirmi şlerdir (28). Papadopoulos ve ark., vitiligo hastalar ında beden imgesinin, özgüvenin, ya şam kalitesinin geliştirilmesinin gerekti ğini, bunun da hastal ığın seyrine olumlu etkisi oldu ğunu belirtmi ştir (29). Cilt hastal ıkları, ileti şimi, bedensel ya şam ı ve özellikle de cinselli ği doğrudan etkiler (30). Cildin etkinlikleri aras ında, erojen i şlev çok önemlidir ( 14). Bir erojen bölge olarak cilt, tüm ya ş- larda büyük psikososyal önem ta şır (31,32) Papadopoulos ve ark., vitiligolulann % 16's ın ın cinsel sorunlar ı olduğunu bildirmi ştir (21 ). Literatür gözden geçirildi ğinde, vitiligo ba şlang ıc ını tetikleyen cinsel travmayla ilgili herhangi bir yay ına rastlanmam ıştır. Cinsel travma herhangi bir ki şiye kendi isteği dışında, cinsel istek sonucu yakla şılarak yap ılan her türlü cinsel eylemi içerir. Çocukluklannda fizik ve cinsel istismar yaşayan kad ınların, eri şkinlik dönemlerinde strese kar şı verilen hipotalamus- hipofiz-adrenal eksen yarntlarm ın anormal oldu ğu bildirilmi ştir (33). Her ne kadar vitiligo ile ilgili bir olgu bildirimi bulunamamas ına rağmen, cinsel travman ın hat ırlanmas ıyla ortaya ç ıkan akut ürtiker olgusu, Brosig ve ark. (2000) taraf ından yay ınlanmıştır. Bu olguda 34 ya şında, anneannesinin ikinci e şi 60

7 tarafından 12 ya şındayken uğradığı cinsel tacizini hat ırladığı s ırada geli şen akut ürtiker gelişen bir kad ından söz edilmektedir. İş ve eşi ile evlilik sorunları sonucu depresif dü şünceleri, değersizlik fikirleri, mahvolmu şluk, y ıkılmışlık hissi, öfke ve sald ırganl ık yakınmaları ile, psikodinamik yönelimli psikoterapi görü şmeleri s ı- ras ında, bast ırdığı cinsel travma ile ilgili an ılannı birdenbire hat ırladığında, akut ürtiker ortaya ç ıkmış, katarsis olu şmuş ve iki y ıl süren o dönemi aynnt ıll olarak anlatm ıştır. 11 ya şındayken anne ve babas ı şiddetli geçimsizlik sonucu boşanm ış, hasta babas ı yanında kalmış ve bu arada anneannesinin ikinci e şi tarafından bir yandan cinsel taciz ya şarken, diğer yandan anne-babas ından göremediği yakınlığı, ilgiyi de ya şamaktan memnun oldu ğunun fark ına varm ıştır (31 ). Vitiligo sadece kozmetik bir sorun olarak ele al ınabilmesine rağmen, emosyonel etmenlerin bu bozuklukla yak ın ili şkisi oldukça aç ık olarak görülmektedir. SONUÇ Dermatolog ve psikiyatrist aras ında düzenli bir işbirliği olmas ı tedavi için gereklidir. Somatizasyon ve ki şiler aras ı çatışmaların önemini vurgulayan daha ileri çal ışmalar yap ılmalıdır. KAYNAKLAR 1. Silvan M: The psychological aspects of vitiligo. Cutis 73(3):163-7, Calikusu C, Yucel B, Polat A, Baykal C: The relation of psychogenic excoriation with psychiatric disorders: a comparative study. Compr Psychiatry 44(3): , Parsad D, Dogra S, Kanwar AJ: Quality of life in patients with vitiligo. Health Qual Life Outcomes 23:1(1):58, Çal ıkuşu C: Nörotik Ekskoriyasyonun Psikiyatrik Tan ı- lar, Aleksitimi ve Öfke Ifade Biçimleriyle Ili şkisi, Uzmanl ık tezi: İstanbul Schneider VG, Gieler U: Die haut als spiegel der seele: Psychosomatische Dermatologie-aktueller forschungsstand. Z psychosom Med Psychother 47: , Kent G, Al-Abadie M. Psychologic effects of vitiligo: a critical incident analysis. J Am Acad Dermatol 35(6): , Ryan TJ: Disability in dermatology. Br J Hosp Med 46(1):33-36, Slominski A, Paus R, Bomirski A: Hypothesis: possible role for the melatonin receptor in vitiligo: discussion paper. J R Soc Med 82(9): , Rasmussen JE: Psychosomatic dermatology. Is it relevant? Arch Dermatol 126:90-93, Panconesi E, Hautmann G: Psychophysiology of stress in dermatology. Dermatologic Clinics 14: , Fruensgaard K, Hjortshj A, Nielsen H: Neurotic excoriations. Int J Dermatol 17: , Musaph H: Agression and symptom formation in dermatology. Journal of Psychosomatic Research 13: , Shannon J: The subconscious motivation for the appearance of psychosomatic skin disorders in concentration camp survivors and their rehabilition. Psychosomatics 11:178, Ruggieri V, Milizia M, Angeli F: Reaction to cutaneous (tickle) and sexual pleasure by normal and dermapathic subjects. Percept Mot Skills 61(3 Pt 1): , American Psychiatric Association. Diagnostic and Statistical Mamut of Mental Disorders, Fourth Edition, DSM- IV. American Psychiatric Association, Washington DC, World Health Organization. Classification of Mental and Behavioural Disorders-ICD-10, Geneva: World Health Organization, Boisseau-Garsaud AM, Garsaud P, Cales-Quist D, et al: Epidemiology of vitiligo in the French West Indies (Isle of Martinique). Int J Dermatol 39(1):18-20, Kent G, Al-Abadie M: Psychologic effects of vitiligo: a critical incident analysis. J Am Acad Dermatol 35(6): , Niemeier V, Winckelsesser T, Gieler U: Hautkrankheit und Sexualitiit. Eine empirische Studie zum Sexualverhalten von Patienten mit Psoriasis vulgaris und Neurodermitis im Vergleich mit Hautgesunden. Hautarzt 48: , Porter J, Beuf AH, Nordlund JJ, Lerner AB: Psychological reaction to chronic skin disorders: a study of patients with vitiligo. Gen Hosp Psychiatry 1(1):73-77, Papadopoulos L, Bor R, Legg C, Hawk JL: Impact of life events on the onset of vitiligo in adults: preliminary evidence for a psychological dimension in aetiology. Clin Exp Dermatol 23(6): , Capoore HS, Rowland Payne CM, Goldin D: Does psychological intervention help chronic skin conditions? Postgrad Med J 74(877):662-4, Picardi A, Pasquini P, Cattaruzza MS, et al: Stressful life events, social support, attachment security and alexithymia in vitiligo. A case-control study. Psychother Psychosom 72(3): , Mattoo SK, Handa S, Kaur I, et al: Psychiatric morbidity in vitiligo and psoriasis: a comparative study from India. J Dermatol 28(8): , Porter J, Beuf AH, Lerner A, Nordlund J: Response to cosmetic disfigurement: patients with vitiligo. Cutis 39(6): , Picardi A, Abeni D, Melchi CF, et al: Psychiatric morbidity in dermatological outpatients: an issue to be recognized. British Journal of dermatology 143: ,

8 27. Attah Johnson FY, Mostaghimi H: Co-morbidity between dermatologic diseases and psychiatric disorders in Papua New Guinea. Int J Dermatol 34(4): , Weiss MG, Doongaji DR, Siddhartha S, et al: The Explanatory Model Interview Catalogue (EMIC). Contribution to cross-cultural research methods from a study of leprosy and mental health. Br J Psychiatry 160:819-30, Papadopoulos L, Bor R, Legg C: Coping with the disfiguring effects of vitiligo: a preliminary investigation into the effects of cognitive-behavioural therapy. Br J Med Psychol 72 ( Pt 3): , Haustein UF, Seikowski K: Psychosomatische Dermatologie. Dermatol. Monatsschrift 176: , Brosig B, Niemeier V, Kupfer Jet al: Urticaria and the recall of sexual trauma. Dermatol Psychosom 1:72-75, Niemeier V, Kupfer J, Gieler U: Observations during an itch-inducing lecture. Dermatol Psychosom 1(suppl 1):15-18, Heim C, Newport DJ, Heir S: Pituitary-adrenal and autonomic responses to stress in women after sexual and physical abuse in childhood. JAMA 284: ,

Psikiyatrik Kad ın Hastalarda Evlilik ve Ebeveyn Olma: Bir Gözden Geçirme. Kadriye PEHLİVAN * ÖZET. pecya ABSTRACT

Psikiyatrik Kad ın Hastalarda Evlilik ve Ebeveyn Olma: Bir Gözden Geçirme. Kadriye PEHLİVAN * ÖZET. pecya ABSTRACT Psikiyatrik Kad ın Hastalarda Evlilik ve Ebeveyn Olma: Kadriye PEHLİVAN * ÖZET Bu gözden geçirmede şizofreni ve mizaç bozukluklar ında cinsiyet farkl ıl ıklarına değinilerek kad ın hastaların evlilik ve

Detaylı

pecya Psikiyatri ve Evsizlik Bir gözden geçirme çal ışmas ı

pecya Psikiyatri ve Evsizlik Bir gözden geçirme çal ışmas ı Psikiyatri ve Evsizlik Bir gözden geçirme çal ışmas ı Solmaz TÜRKCAN *, Ahmet TÜRKCAN * ÖZET Evsizlik, günümüzde, Amerika ve Avrupa'da en yayg ın sosyal ve toplum sa ğlığı sorunlarından biridir. Bu yaz

Detaylı

Obsesif Kompulsif Bozukluk ve Panik Bozuklukta Depresyon ve Ki şilik Bozukluğu Komorbiditesi ÖZET. pecya SUMMARY

Obsesif Kompulsif Bozukluk ve Panik Bozuklukta Depresyon ve Ki şilik Bozukluğu Komorbiditesi ÖZET. pecya SUMMARY Obsesif Kompulsif Bozukluk ve Panik Bozuklukta Depresyon ve Ki şilik Bozukluğu Komorbiditesi İrem YALUĞ *, Neşe KOCABAŞOĞLU *, Gülşen AYDOĞAN *, Berfu GÜNEL * ÖZET Obsesif kompulsif bozukluk (OKB) ve panik

Detaylı

pecya Beden Dismorfik Bozuklu ğu: Bir gözden geçirme

pecya Beden Dismorfik Bozuklu ğu: Bir gözden geçirme Beden Dismorfik Bozuklu ğu: Bir gözden geçirme S. Halime ASLAN* ÖZET Beden dismorfik bozuklu ğu (BDB) psikiyatride son zamanlara de ğin ihmal edilmiş bir hastalıkt ır. Kişinin görünümünde varsaydığı bir

Detaylı

Kadına Yönelik Fiziksel ve Cinsel Şiddet: Üç Grup Evli Çiftte Kar şılaştırmal ı Bir Çal ışma

Kadına Yönelik Fiziksel ve Cinsel Şiddet: Üç Grup Evli Çiftte Kar şılaştırmal ı Bir Çal ışma Kadına Yönelik Fiziksel ve Cinsel Şiddet: Üç Grup Evli Çiftte Kar şılaştırmal ı Bir Çal ışma Evrim ERBEK *, Nezih ERADAMLAR **, Emrem BE ŞTEPE *, Hülya AKAR ***, Latif ALPKAN **** ÖZET Amaç: Bu çalışmada,

Detaylı

Beden Dismorfik Bozukluğu Body Dysmorphic Disorder

Beden Dismorfik Bozukluğu Body Dysmorphic Disorder Psikiyatride Güncel Yaklaşımlar-Current Approaches in Psychiatry 2012; 4(4):547-565 doi:10.5455/cap.20120432 Beden Dismorfik Bozukluğu Body Dysmorphic Disorder Perihan Çam Ray, Mehmet Emin Demirkol, Lut

Detaylı

Psikiyatride Güncel Yaklaşımlar-Current Approaches in Psychiatry 2014; 6(4):401-428 doi: 10.5455/cap.20140425062934

Psikiyatride Güncel Yaklaşımlar-Current Approaches in Psychiatry 2014; 6(4):401-428 doi: 10.5455/cap.20140425062934 Psikiyatride Güncel Yaklaşımlar-Current Approaches in Psychiatry 2014; 6(4):401-428 doi: 10.5455/cap.20140425062934 Deri Yolma Bozukluğu Skin Picking Disorder Pınar Çetinay Aydın, Leyla Gülseren Özet Deri

Detaylı

Tedaviye Dirençli Şizofreni Bir Olgu Sunumu - Tedavide Direnç

Tedaviye Dirençli Şizofreni Bir Olgu Sunumu - Tedavide Direnç Tedaviye Dirençli Şizofreni Bir Olgu Sunumu - Tedavide Direnç Gamze SÖNMEZ *, Zeynep ALANTAR **, Selime ÇEL İK **, Münevver HAC İOĞLU *, Taruk KUTLAR *, Oya GÜÇLÜ *** ÖZET Klinisyenler; şizofrenide tedaviye

Detaylı

ŞİZOFRENİ VE BİPOLAR BOZUKLUK TANISI İLE AYAKTAN TEDAVİ GÖREN HASTALARIN EŞLERİNİN DEPRESYON, ANKSİYETE VE CİNSEL İŞLEV DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ

ŞİZOFRENİ VE BİPOLAR BOZUKLUK TANISI İLE AYAKTAN TEDAVİ GÖREN HASTALARIN EŞLERİNİN DEPRESYON, ANKSİYETE VE CİNSEL İŞLEV DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ T.C. İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ Psikoloji Anabilim Dalı ŞİZOFRENİ VE BİPOLAR BOZUKLUK TANISI İLE AYAKTAN TEDAVİ GÖREN HASTALARIN EŞLERİNİN DEPRESYON, ANKSİYETE VE CİNSEL İŞLEV

Detaylı

pecya Psikiyatri ve Ba ğımlılık Tedavisi Servislerinde Sigara Yasağı Mehmet Akif ERSOY * GİRİŞ ÖZET

pecya Psikiyatri ve Ba ğımlılık Tedavisi Servislerinde Sigara Yasağı Mehmet Akif ERSOY * GİRİŞ ÖZET Psikiyatri ve Ba ğımlılık Tedavisi Servislerinde Sigara Yasağı Mehmet Akif ERSOY * ÖZET Diğer bağıml ılıklardan farklı olarak halen toplumsal kabul gören sigaranın topluma açık alanlarda içilmesi giderek

Detaylı

Alopesi Areata ve Aleksitimi

Alopesi Areata ve Aleksitimi Türk Psikiyatri Dergisi 2006; 17(2):101-106 Alopesi Areata ve Aleksitimi Dr. Ayça CORDAN YAZICI 1, Dr. Ayşe BAŞTERZİ 2, Dr. Şenel TOT ACAR 3, Dr. Dilek ÜSTÜNSOY 4, Dr. Güliz İKİZOĞLU 5, Dr. Deniz DEMİRSEREN

Detaylı

Çapa Çocuk ve Ergenler için Sosyal Fobi Ölçe ğinin Geçerlilik ve Güvenilirli ği ÖZET. pecya

Çapa Çocuk ve Ergenler için Sosyal Fobi Ölçe ğinin Geçerlilik ve Güvenilirli ği ÖZET. pecya Çapa Çocuk ve Ergenler için Sosyal Fobi Ölçe ğinin Geçerlilik ve Güvenilirli ği Türkay DEMIR*, Demet ERALP-DEM İR*, Erdoğan ÖZMEN*, Ömer UYSAL** ÖZET Bu çalışmada araştırmacıların ve klinisyenlerin giderek

Detaylı

Kanser Hastalar nda Psikiyatrik Bozukluklar ve İlişkili Etmenler

Kanser Hastalar nda Psikiyatrik Bozukluklar ve İlişkili Etmenler Türk Psikiyatri Dergisi 2003; 14(2):145-152 Kanser Hastalar nda Psikiyatrik Bozukluklar ve İlişkili Etmenler Dr. Figen Ç. ATEŞCİ 1, Dr. Nalan K. OĞUZHANOĞLU 2, Dr. Bahar BALTALARLI 3, Dr. Filiz KARADAĞ

Detaylı

pecya Antidepresif ilaçlar ın Yol Açtığı Cinsel Yan Etkiler ve Başa Ç ıkma Yollar ı Cem İNCESU *

pecya Antidepresif ilaçlar ın Yol Açtığı Cinsel Yan Etkiler ve Başa Ç ıkma Yollar ı Cem İNCESU * Antidepresif ilaçlar ın Yol Açtığı Cinsel Yan Etkiler ve Başa Ç ıkma Yollar ı Cem İNCESU * ÖZET Yap ılan çalışmalar, cinsel işlev bozuklu ğu saptanan olguların üçte biri ile yarıs ı arasındaki bir bölümünde

Detaylı

Varsan larla Giden Bir Yapay Bozukluk Olgusu

Varsan larla Giden Bir Yapay Bozukluk Olgusu Türk Psikiyatri Dergisi 2003; 14(3):239-244 Varsan larla Giden Bir Yapay Bozukluk Olgusu Dr. Mustafa YILDIZ 1, Dr. Fuat TORUN 2 ÖZET Yapay bozukluk uzun zamand r bilinmesine ra men tan s ve tedavisi sorun

Detaylı

Beden Dismorfik Bozukluğu (BDB), psikiyatristlerin. Beden Dismorfik Bozukluğu ve Madde Bağımlılığı: Bir Olgu Sunumu. Olgu Sunumları / Case Reports

Beden Dismorfik Bozukluğu (BDB), psikiyatristlerin. Beden Dismorfik Bozukluğu ve Madde Bağımlılığı: Bir Olgu Sunumu. Olgu Sunumları / Case Reports Düşünen Adam Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Dergisi 2011;24:75-79 DOI: 10.5350/DAJPN2011240110 Beden Dismorfik Bozukluğu ve Madde Bağımlılığı: Bir Olgu Sunumu Olgu Sunumları / Case Reports Selime Çelik

Detaylı

Şizofrenisi Olan Hastalar n Yak nlar n n Şizofreniye Yönelik Tutumlar

Şizofrenisi Olan Hastalar n Yak nlar n n Şizofreniye Yönelik Tutumlar Türk Psikiyatri Dergisi ; ():- Şizofrenisi Olan Hastalar n Yak nlar n n Şizofreniye Yönelik Tutumlar Dr. Afş n SAĞDUYU, Dr. Tamer AKER, Dr. Erol ÖZMEN, Dr. Şükrü UĞUZ, Dr. Kültegin ÖGEL, Dr. Defne TAMAR

Detaylı

pecya Geli şen İleti şim Araçlar ın ın Çocuk ve Gençlerin Etkileşimi Üzerine Etkisi GIRIŞ

pecya Geli şen İleti şim Araçlar ın ın Çocuk ve Gençlerin Etkileşimi Üzerine Etkisi GIRIŞ Geli şen İleti şim Araçlar ın ın Çocuk ve Gençlerin Etkileşimi Üzerine Etkisi Ümran TÜZÜN * ÖZET Günümüzde h ızla gelişen digital dünyan ın çocuk ve gençlerin kognitif, emosyonel ve sosyal geli şimini

Detaylı

Geriatrik Depresyon ve Tedavisi

Geriatrik Depresyon ve Tedavisi Geriatrik Depresyon ve Tedavisi Dr. Meltem HALİL Hacettepe Üniversitesi T p Fakültesi, İç Hastal klar Anabilim Dal, Geriatri Ünitesi, ANKARA Geriatric Depression and Treatment Anahtar Kelimeler: Geriatri,

Detaylı

Tip II Diabetik Hastalarda Kan Şekeri Kontrolü İle Psikiyatrik Bozukluklar n İlişkisi

Tip II Diabetik Hastalarda Kan Şekeri Kontrolü İle Psikiyatrik Bozukluklar n İlişkisi Türk Psikiyatri Dergisi 2003; 14(3):184-191 Tip II Diabetik Hastalarda Kan Şekeri Kontrolü İle Psikiyatrik Bozukluklar n İlişkisi Dr. İbrahim EREN 1, Dr. Özlem ERDİ 2, Dr. Ramazan ÖZCANKAYA 3 ÖZET Amaç:

Detaylı

Yafll larda Travma Sonras Stres Bozuklu u

Yafll larda Travma Sonras Stres Bozuklu u Yafll larda Travma Sonras Stres Bozuklu u rem Yalu *, Samuray Özdemir**, Tamer Aker*** * Yrd. Doç. Dr., Kocaeli Üniversitesi, T p Fakültesi Hastanesi, Psikiyatri Anabilim Dal, 41300 zmit ** Arfl. Gör.

Detaylı

Kronik Hastalıklarda Bakım Veren Yükü Caregiver Burden in Chronic Diseases

Kronik Hastalıklarda Bakım Veren Yükü Caregiver Burden in Chronic Diseases Psikiyatride Güncel Yaklaşımlar-Current Approaches in Psychiatry 2011; 3(3):513-552 2011, eissn:1309-0674 pissn:1309-0658 Kronik Hastalıklarda Bakım Veren Yükü Caregiver Burden in Chronic Diseases Murat

Detaylı

pecya Akatizide Serum Demir Düzeyleri GIRIŞ

pecya Akatizide Serum Demir Düzeyleri GIRIŞ Ali ÇAYKÖYLÜ, Irfan CO ŞKUN, Orhan DENIZ, Hülya AKSOY, Füsun SEVIMLI, İsmet KIRPINAR ÖZET Akatizi nöroleptik alanlarda sık görülen, rahatsız edici ve patogenezi bilinmeyen bir yan etkidir. Demir yetersizliği

Detaylı

PSORİASİS İŞLEV KAYBI İNDEKSİ TÜRKÇE GEÇERLİLİK ve GÜVENİLİRLİK ÇALIŞMASI

PSORİASİS İŞLEV KAYBI İNDEKSİ TÜRKÇE GEÇERLİLİK ve GÜVENİLİRLİK ÇALIŞMASI T.C Sağlık Bakanlığı Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Dermatoloji Kliniği Şef: Doç. Dr. Adem Köşlü PSORİASİS İŞLEV KAYBI İNDEKSİ TÜRKÇE GEÇERLİLİK ve GÜVENİLİRLİK ÇALIŞMASI Dr. Neslihan Fişek

Detaylı

Nihal BOSTANCI *, Nesrin AŞTI ** ÖZET. pecya ABSTRACT

Nihal BOSTANCI *, Nesrin AŞTI ** ÖZET. pecya ABSTRACT Hemşirelerin Ruh Sağlığı Bozuk Olan Bireylere Karşı Tutum ve Davran ışlarının Değerlendirilmesi Nihal BOSTANCI *, Nesrin AŞTI ** ÖZET Amaç: Bu çal ışma, hem şirelerin ruh sağlığı bozuk olan bireylere karşı

Detaylı

ÖZET. pecya. Anahtar kelimeler: Menopoz, menstrüel siklus, seksüel psikofizyoloji, seksüel davran ış SUMMARY

ÖZET. pecya. Anahtar kelimeler: Menopoz, menstrüel siklus, seksüel psikofizyoloji, seksüel davran ış SUMMARY Sosyal Değişimin Cinsel Yaşam Üzerine Etkisi Gökhan DOĞAN *, Eflatun ADAM * ÖZET Sosyal ya şamdaki değişimin, insan ın daha ziyade cinsel ve baz ı biyolojik fonksiyonlar ı üzerine etkisi, 30-40 sene gibi

Detaylı

Çocuklarda Cinsel İstismar ve Etkileri

Çocuklarda Cinsel İstismar ve Etkileri Çocuklarda Cinsel İstismar ve Etkileri Nimet OVAYOLU *, Özlem UÇAN **, Selver SERİNDAĞ *** ÖZET Son yıllarda cinsel suçlar artmakta ve çocuk cinsel istismarı da ilk sıralarda yerini almaktadır. Çocukluk

Detaylı

Toplum Psikiyatrisi ÖZET

Toplum Psikiyatrisi ÖZET Toplum Psikiyatrisi Armağan Y. SAMANCI*, Hüsnü ERKMEN*, Ercan ÖZMEN* ÖZET Toplum psikiyahlsi hizmetleri geleneksel hastane a ğırlıkl ı yaklaşım ın yerine geçmektedir. Şimdiye kadar elde edilen örnekler,

Detaylı

KADIN DANIŞMA MERKEZLERİNDE ÇALIŞAN KADINLARIN RUHSAL TRAVMA VE İLİŞKİLİ SORUNLARI

KADIN DANIŞMA MERKEZLERİNDE ÇALIŞAN KADINLARIN RUHSAL TRAVMA VE İLİŞKİLİ SORUNLARI T.C. KOCAELĠ ÜNĠVERSĠTESĠ SAĞLIK BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ KADIN DANIŞMA MERKEZLERİNDE ÇALIŞAN KADINLARIN RUHSAL TRAVMA VE İLİŞKİLİ SORUNLARI Aslıhan AKATLI MERTAN Kocaeli Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü

Detaylı

pecya Somatik Yak ınmalar İle Psikiyatri Polikliniğine Başvuranlarda DSM-III-R Tanıları*

pecya Somatik Yak ınmalar İle Psikiyatri Polikliniğine Başvuranlarda DSM-III-R Tanıları* Somatik Yak ınmalar İle Psikiyatri Polikliniğine Başvuranlarda DSM-III-R Tanıları* Erol ÖZMEN**, M.Murat DEMET**, Leyla GÜLSEREN**, Sava ş KÜLTÜR** ÖZET Bu çalışmada ön planda somatik yakınmalar ile psikiyatri

Detaylı