Meltem SUKAN *, Fulya MANER **, Musa TOSUN *** ÖZET

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Meltem SUKAN *, Fulya MANER **, Musa TOSUN *** ÖZET"

Transkript

1 Cinsel Travma Sonras ı Geli şen İki Vitiligo Olgusu Meltem SUKAN *, Fulya MANER **, Musa TOSUN *** ÖZET Cilt hastalıkları ile psikolojik etmenler aras ındaki ilişkiye çe şitli yazarlar tarafından dikkat çekilmi ştir. Bir psikokutanöz hastal ık olarak değerlendirilen vitiligonun ortaya ç ık ışında otoimmünite, psikososyal ve emosyonel etmenlerin önemi vurgulanmaktad ır. Bir erojen bölge olarak cilt, tüm ya şlarda büyük psikososyal önem ta şır. Bu yaz ıda ortaya çıkışında cinsel travman ın önemli rol oynad ığı iki vitiligo olgusu sunularak, klinik görünümleri ve stresör etmenler tartışılm ıştır. Cinsel travma herhangi bir kişiye kendi iste ği dışında, cinsel istek içererek yap ı- lan her türlü cinsel eylemi içerir. Her iki olguda da vitiligonun neden olduğu görüntü bozukluğuna ilişkin olumsuz duygular yan ıs ıra cinsel tacizin yarattığı utanma, öfke gibi duygular yo ğun olarak yaşanmaktadır. Olumsuz emosyonlar vitiligo belirtilerinin başlamasıyla yeteri kadar boşalamayıp, birinci olguda distimik bozukluk, ikinci olguda Travma Sonrası Stres Bozuklu ğu (TSSB) ve Obsesif Kompulsif Bozukluk (OKB) belirtilerinin de ortaya ç ıkmas ına neden olmuştur. Anahtar kelimeler: Cinsel travma, distimik bozukluk, TSSB, OKB, vitiligo, cinsellik Düşünen Adam; 2005, 18 (1): ABSTRACT Two Cases of Vitiligo Due to Sexual Trauma The importance of psychogenic factors in the development of a variety of dermatological diseases have been debated by many authors. The prominent role of autoimmunity, psychological and emotional factors are emphasized as contributing to the expression of vitiligo which can be viewed as a psychocutaneous disorder. The skin has a great psychosocial impact as an erogenic region all through life. In this article two cases of vitiligo in which sexual trauma has a precipitating role are presented and the clinical manifestations and stressor factors are discussed. Sexual trauma involves any kind of activity correlated with sexual desire without the consensus of the individual. Besides the negative effects associated with the disfiguring features of vitiligo, emotions like shame, rage due to sexual assaults have been deeply experienced in both of the cases. Negative emotions which have not been totally released with the occurence of vitiligo, lead to dysthymic disorder in the first case and Posttraumatic Stress Disorder (PTSD) and Obsessive Compulsive Disorder (OCD) in the second one. Key words: Sexual trauma, dysthymic disorder, PTSD, OCD, vitiligo, sexuality GİRİŞ Cilt bir ileti şim organıdır ve tüm yaşam boyunca geli şim ve toplumsalla şma üzerinde önemli bir rolü vard ır. Cilt duygusal uyarılmalara yan ıt verir. Çoğunlukla cilt hastal ıkları, başkaların ın gözüne çarpar. Bu nedenle, cilt sorunlar ı olan hastalar, sosyal ve emosyonel sonuçlardan etkilenebilir. Ciltteki renk ve şekil bozuklukları, psikososyal i şlevsellik üzerine etkili olabilmek- * Bak ırköy Ruh ve Sinir Hastal ıkları Hastanesi 10. Psikiyatri Birimi, Ass. Dr., ** Klinik Şef Yrd., Doç. Dr., *** Klinik Şefi, Prof. Dr. 55

2 tedir. Vitiligo hayati tehlikesi olmamas ına karşın, hastan ın yaşamında sadece bozuk görüntünün etkili olduğu tek cilt hastal ığıdır ( 1 ). Cilt hastal ıkları ile psikolojik etmenler aras ındaki ilişkiye çe şitli yazarlar tarafından dikkat çekilmi ştir (2). Sağlıkl ı, normal cilt, kişinin fizik ve ruhsal iyiliği aç ısından önemlidir. Cinsel çekicilik, kendini iyi hissetme duygusu ve özgüven aç ı- s ından cildin önemi büyüktür. Ciltte görülebilen herhangi bir lekenin, ki şiyi ve karşısmdakini derinden etkileyebilece ği bildirilmiştir (3). Vitiligo, hastalann ya şam kalitesinde büyük etkileri olan, ço ğu hastan ın bu durumdan rahats ızlık duyduğu ve kendisini damgalanm ış hissettiği ciddi bir cilt hastal ığıdır. Toplum, vitiligo hastalar ının, farkl ı görüntüleri olduğunu hissettirebilir; yorum yapabilir, hastal ığı hakkında soru sorabilir, a şağılayabilir ya da d ışlayabilir. Hastal ığın kronik doğas ı, tedavi süresinin uzunluğu, etkili bir tedavi yönteminin henüz bulunamamas ı, öngörülemeyen seyir, genellikle moral bozucudur. Bu hastal ığın psikolojik belirtilerini tan ımak ve bununla mücadele etmek, ya şam kalitesini artt ırmak ve daha iyi tedavi yan ıtı almak aç ısından önemlidir (3). Çoğu cilt hastal ıklarında olduğu gibi (4), vitiligolu hastalarda, ortaya ç ıkışı ve seyrinde psikolojik etmenlerin rol oynamas ına kar şın, öncelikle dermatoloji kliniklerine ba şvurmakta; genellikle dermatolojik tedaviler önerilmekte ve psikiyatriye yönlendirme ya hiç olmamakta ya da birçok hastada gecikmektedir. Rook ve Wilkinson, duygusal etmenlerin cilt hastal ıkları üzerindeki etkisinin önemini vurgulam ış, dikkate almmadıklannda dermatoloji bölümlerine ba şvuran hastalar ın en az % 40' ının verimli tedavisinin olanaks ız olacağın ı ileri sürmü ştür. Dermatoloji hastalar ı aras ındaki psiko- jen etkilerin oran ını Obermeyer % 66, Medansky ve Handler ise % 80 olarak vermektedir (5). Cilt bozukluklar ına yol açan psikolojik düzeneklerle ilgili çal ışmalar mevcut olup, stigma, şekil bozukluğu ve özgüven konulan üzerinde durulmaktad ır. Bilindiği gibi cilt, sosyal kabul ve sosyal etkile şimde önemli rol oynamakta; cilt kusurları, sözel-sözel olmayan reddedilmeyle karşı kar şıya kalmaya yol açmaktad ır. Reddedilme, emosyonel olarak ac ı vericidir. Hastalar yüzme, güne şlenme gibi cildin görünürde olduğu eylemlerden s ıklıkla kaç ınırlar (6). Cilt bozuklukları yeti yitimine neden olabilir (7). Yeti yitimi ve öznel damgalanma duygusu, cilt hastal ıklarında huzursuzluk yaratabilir. Vitiligoyu psikolojik etmenler tetikleyebilir. Örneğin, vitiligonun otoimmün yetersizliklerin sonucu ortaya ç ıkabildiği ve katekolamin ve serotonin metabolitlerinin do ğrudan depigmentasyonu etkileyebileceği bildirilmiştir (8). Sonuçta depresyon ya da anksiyeteye neden olabilecek bir olayın, otoimmün ve serotonin i şlevselliğini etkileyebileceği ve depigmentasyonla sonuçlanabileceği var say ılabilir ( 1 ). Embriyolojik geli şme bile, merkezi sinir sistemiyle cilt aras ındaki s ıkı ili şkiye i şaret etmektedir. Hem epidermis, hem de merkezi sinir sistemi, nöral plakadan nöral boruya geli şir. Şekil bozukluğu yaratan sendromlar s ıkça cildi ve merkezi sinir sistemini birlikte etkilemektedir (9,10). Cormia, psikodermatolojik hastal ığı olan ki şilerin yaşamlanndaki zor durumlar ın üstesinden gelemediklerini ve bu zorlanman ın yarattığı gerginlik, stres sonucunda otonom mekanizmalar ın kullanılmas ının deri hastal ıklarına yol açabilece ğini 56

3 ifade etmi ştir (il). Musaph, psikosomatik bir belirtinin, agresif bir dürtünün enerjisinin organik i şlevler üzerine aktanlmas ıyla ortaya ç ıkabildiğini ifade etmi ştir ( 12). Shannon, psikolojik çatışmayla ortaya ç ı- kan psikodermatolojik hastal ığı olan ki şilerin, belirgin bir cezaland ırma korkusu ve gereksinimi olduğunu söylemiş ve toplama kamp ından sağ kalan 128 hastayla yapt ığı çal ışmada, cilt sorunlarının stresle ya da id-superego aras ındaki çat ışma nedeniyle ortaya ç ıkabileceğini ifade etmi ştir ( 13). Vitiligonun getirdi ği s ıkıntılarla ba şa ç ıkabilmi ş hastalar, çok iyi özbak ımlan ve ego güçlerinin yüksek olmas ı ile karakterizedir. Kendileriyle ilgili bu durumu benimseyebilmi şlerdir. Cilt hastal ığı olanlarla sağl ıklı bireyler aras ında cinsel haz alma deneyimleri ve emosyonel davranışların ifadesinde farkl ılık olduğu var say ılmaktad ır. Bu varsay ım, haz alma biçiminin psikosomatik patolojinin ba şlang ıcını tetikleyebileceği gerçeğine dayanmaktad ır. Cildin etkinlikleri aras ında, erojen i şlev çok önemlidir (14). Bir psikokutanöz hastal ık olarak de ğerlendirilen vitiligonun, nedenleri ve klinik özellikleri göz önüne al ındığında, otoimmünite yan ıs ıra psikososyal, emosyonel etmenlerin önemi vurgulanmakla birlikte, DSM-IV-TR ve ICD-10 tan ı sınıflamalar ında fizyolojik bozukluklar ya da fiziksel etkilerle ba ğlant ılı davran ış sendromlar ı başlığı alt ında yer almamaktad ır (15,16). Bu yaz ıda ortaya ç ıkışında cinsel travman ın önemli rol oynadığı iki vitiligo olgusu sunularak, klinik görünümleri ve stresör etmenler tart ı- şılmışt ır. OLGU 1 S İ, 33 yaşında, Çanakkale do ğumlu kadın hasta. Meslek lisesi mezunu, ev han ımı. 12 y ıllık evli. Sosyoekonomik durumu iyi derecede, 2 çocuklu. E şi deri konfeksiyon i şçisi y ıl ında Çanakkale'den Istanbul'a, 1 ya şındayken göç etmişler. 9 y ıldır cilt belirtileriyle e ş zamanl ı başlayan isteksizlik, yorgunluk, anlams ızlık, karamsarl ık, iştah azalmas ı, uyku bozukluğu, cinsel isteksizlik, cilt belirtilerinden dolay ı özgüvende azalma, çevresindekilerin kendisine olumsuz dü şünceleri olduğunu dü şünme ve kendisine bakmalar ından rahats ız olma yak ınmalan mecuttu. Son 2 y ıldır hem cilt, hem de depresif belirtilerinin şiddetinde anma söz konusuydu. İlk tedavi aray ışı 8 yıl önce bir dermatoloji polikliniğine başvurarak olmu ş. Fokal vitiligo tanısı alm ış. Elleri, dizler, dirsekler, ayak bilekleri tutulmuş. İlk belirtileri 9 y ıl önce fark edilmesinden sonra, tan ı 1,5 yıl sonra konmuş ve psoralen ve güneş ışınlarından koruyucu krem şeklinde, düzensiz tedavi görmü ş. Son 1 y ıldır aralıklı olarak PUVA tedavisi görüyor, ancak tedaviyi b ı- rakm ış. Stresör Faktörler: Ekonomik s ıkıntılar, haz ır olmadığı halde hamile kal ıp çocuk doğurmas ı, e şinin 1 yıl önce koroner by-pass ameliyat ı geçirmesi. Özgeçmi ş : Hepatit B geçirmi ş. 7 y ıl önce uterustan polipektomi yap ılmış. 15 yıld ır 5-6 adet/gün sigara kullan ıyor. Soygeçmi ş : Annesi hepatit B ta şıyıc ıs ı K ızkarde şi travma sonras ı stres bozuklu ğu tedavisi görüyor. Travma öyküsünde: Çocukken cinsel tacize uğradığı, bugüne kadar bu olaydan hiç kimseye bahsetmedi ği, bu konuyla ilgili hiçbir şekilde 57

4 henüz kendini konu şmaya haz ır hissetmedi ği, çocukluğunda fiziksel ve duygusal istismara u ğ- radığı, ısrarla sorulmas ına rağmen konu şmaktan kaç ındığı, ayr ıca sevdi ği baz ı yak ınlarının ölümlerinden çok etkilenerek a ğır bir kay ıp olarak ya şadığı, 1999 Marmara Depremi'nden çok etkilendi ği öğrenildi. Psikiyatrik Muayene: Ya şında gösteren, normal boy ve kiloda, özbak ımı orta olan kad ın hasta. İşbirliği kurmakla birlikte, görü şme s ıras ında savunucu tutumu ve durgun oldu ğu dikkati çekiyordu. Yak ınmalarını olduğundan daha hafif göstererek, gizleme e ğilimindeydi. Duygulan ım ı hafif k ısıtl ı, zaman zaman s ıkıntılı izlenimde olup, aleksitimi özellikleri gözleniyordu. Sorulan sorulara alçak sesle, k ısa yan ıtlar veriyordu. Çağrışımları hafif yava şlamakla birlikte, düzgündü. Duygulan ım ı dü şünce içeriğine uygundu. Preoküpasyon, obsesyon ve kompülsiyon tan ımlam ıyordu. Alg ılamas ı doğaldı. Uzak, yak ın ve anl ık bellek kusuru saptanmad ı. Gerçeği değerlendirme ve soyut dü şünme yetileri doğald ı. Muhakeme kusuru yoktu. Uykuya daima zorluğu ve s ık uyanma tan ımlıyordu. İştah ı normaldi. Kendini çirkin, başarısız bulduğunu, kendisinden Inandığını, diğer insanlardan daha a şağı gördü ğünü, aptal gibi görünmekten korktu ğunu, başkalanyla payla şmak istemediğini, sevilmediğini, başka biri olmay ı isteyecek kadar kendisinden memnun olmad ığını, kendine s ıklıkla k ızdığım ifade etti. S ıcak, yakın, duygusal ili şki kurmada sorunlar ya şıyordu. Cinsel isteksizli ği olduğunu, cinselli ği bir görev olarak yaşadığını belirtti. Tan ı: Distimik bozukluk ve fokal vitiligo. Tedavi: Psikiyatrik muayene sonucunda hastaya paroksetin 20 mg/gün ba şland ı. OLGU 2 GD, 20 ya şında İstanbul doğumlu, bekâr, kad ın hasta. Marmara Üniversitesi Tarih Bölümü 3. s ı- nıf öğrencisi. Istanbul'da oturuyor; anne-baba ve iki karde şiyle yaşıyor. Ailesinin sosyoekonomik durumu orta düzeyde. 3 y ıldır düzenli cinsellik yaşadığı bir birlikteliği var. 13 y ıl önce göğüs ablan, kalça yan k ısımları, genital bölge ve boynundaki beyaz lezyonlar nedeniyle, bir dermatoloji poliklini ğine başvurarak, segmental vitiligo tan ısı alm ış. Yakla şık 10 y ıldır giderek artan kirlenme obsesyonlar ı ve temizlenme kompülsiyonlan, ayr ıca düzen-simetri ve kontrol kompülsiyonlan, zaman zaman uykuya dal ma güçlüğü tan ıml ıyordu. Uğradığı cinsel tacizlerle ilgili rüyalar görüyor, kendisine tacizi hatırlatan her türlü ortam ve konu şmadan kaçm ı- yordu. Zaman zaman a şın uyar ılmışl ık ve flashback tammhyordu. Dermatolojik tedavilerin yeterli yanıt vermemesi üzerine psikiyatrik konsültasyon istenmi şti. Stresör Faktörler: Babas ı üç kez miyokard enfarktüsü (MI) geçirmi ş, iki kez kardiyak arrest olmu ş. 4 y ıl önce kendisine a şık olan bir genç, aşkına kendisi taraf ından kar şılık verilmeyince intihar etmi ş. Gencin ailesi ve arkada şlan onu suçlam ış. Bu olaydan sonra huzursuzluk, uykusuzluk, olay ın sorumluluğunu hissetme ve geceleri say ıklamalan ba şlamış. Özgeçmiş: Özellik tan ımlanmadı. Soygeçmiş: Babas ında koroner kalp hastal ığı ve hiperkolesterolemi; annesinde depresyon ve genelleşmiş anksiyete bozuklu ğu, obezite, lomber disk hernisi mevcut. Babas ın ın yeğeni şizofreni hastas ı. Travma öyküsü: 7 ya şındayken pazarda tan ı- madığı bir adam taraf ından genital bölgesi, ken- 58

5 di ifadesiyle `m ınc ıklanmak' suretiyle, 9 ya şındayken bakkal ın 17 yaşındaki oğlunun cinsel organ ın ı sürterek uzun süreli tacizine maruz kalmış. Ardından bakkala gitmemeye ba şlamış. 13 yaşındayken bir s ınıf arkada şı elle, s ıkıştırmak şeklinde onu taciz edermi ş. Depremden orta derecede etkilenmi ş, ciddi bir trafik kazas ına tan ık olmu ş, babas ı iki kez kardiyak arrest durumundayken görmü ş. Psikiyatrik Muayene: Ya şında gösteren, özbak ımı iyi olan kad ın hasta. Görü şmeye istekli. Sorunlar ını ayr ıntılı bir biçimde anlatabiliyor. Çağrışımlar ı düzgün. Duygulan ımı labil, ancak dü şünce içeriğiyle uygun. Varsan ı ve hezeyan tanımlam ıyor. Muhakeme, soyutlama ve bellek kusuru saptanmad ı. İştahı normaldi. Segmental vitiligo lezyonlanna ra ğmen özgüveni yüksekti; kendisini güzel, çekici ve zeki buluyor, yine de başkalarına aptal gibi görünmekten korkuyordu. Bedenindeki duyumlarına fazla odaklanm ışt ı. Duygulan için uygun kelimeleri bulmada zorlanma, duygular ın ı tan ımlayamama gibi aleksitimik özellikleri belirgindi. Klinisyen taraf ından uygulanan travma sonras ı stres bozukluğu ölçeğinde (CAPS), TSSB tan ıs ı aldı (Skoru: 70). Tan ı: TSSB, OKB ve segmental vitiligo. Tedavi: 13 y ıldır topikal kortikosteroid pomadlar ile düzensiz dermatolojik tedavi görmü ş. Psikiyatrik muayene sonucunda hastaya fluvoksamin 200 mg/gün başland ı. TARTIŞMA Sunduğumuz iki kad ın vitiligo olgusunda, stresör etmenlerin olu şturduğu psikolojik durum SCID-I'e göre I. eksen tan ılan koyduracak düzeydedir. Vitiligo olgulanm ız ın ikisi de kadınd ır. Pek çok kaynakta vitiligo s ıklığın ın kadınlarda erkeklerden daha s ıkça görüldüğü vurgulanmaktad ır (17,18). Her iki olguda da vitiligonun neden oldu ğu görüntü bozuklu ğuna ilişkin olumsuz duygular yan ısıra cinsel tacizin yaratt ığı utanma, öfke gibi duygular yoğun olarak yaşanmaktad ır. Olumsuz emosyonlar vitiligo belirtilerinin ba şlamas ıyla yeteri kadar bo şalamay ıp, birinci olguda distimik bozukluk, ikinci olguda TSSB ve OKB belirtilerinin de ortaya ç ıkmas ına neden olmu ştur. Ayrıca her iki olguda da erken ya şlarda ya şanan cinsel taciz, daha sonra ya şanan olumsuz ya şam deneyimlerinin travmaya dönü şmesini kolaylaşt ırmışt ır. Birinci olguda çocuklukta yeterli bak ım, ilgi, empatik duygu ya şanamamas ı sonucu klinik belirtilerle ba şa ç ıkamama, ya şam kalitesinin azalmas ı söz konusudur. Henüz ya şadığı travmay ı konu şamayacak derecede a ğır duygusal baskı hissetmektedir. İkinci olguda ise, çoğul cinsel taciz öyküsü olmas ına rağmen, ego gücünün daha yeterli olduğu dikkati çekmekte olup, suçluluk duygulan ve sevilen obje kayb ı söz konusudur. Vitiligo cinsel travman ın ardından ortaya ç ıkabildiği gibi, cinsel ya şam ı ve e ş ilişkilerini de olumsuz etkileyebilir. Örne ğin, Hindistan'da vitiligosu olan ki şilerin, diğer ülkelere göre, özellikle genç, evlenmemi ş kad ınlarda daha fazla sosyal sorun yaratt ığı söylenebilir. Evli kad ında sonradan vitiligo olu şursa, çoğunlukla bo şanmaya kadar giden evlilik sorunlar ı yaşamas ı kaç ınılmaz olabilir (3,19). Vitiligolularda depresyonun görülme s ıklığının daha az tahmin edilmesi söz konusu olabilir. Porter ve ark.' ın (1979) çal ışmas ında, hastalar ın % 40' ının hastal ıklarına kar şı pasif bir tutum sergileyerek, hiç tedavi görmedikleri ya da çok az tedavi gördükleri bildirilmi ştir (20). Hastala- 59

6 Cinsel Travma Sonrası Gelişen İki Vitiligo Olgusu nin belirtilerini görmezli ğe gelmelerine kar şın, pasif tutumlar ı ve inkar etmeleri gerçekte, depresyon belirtileri olabilir ( 1 ). Papadopoulos ve arkada şları, yaşam olaylarının vitiligo başlangıc ını nas ıl tetikleyebileceğine ilişkin kapsaml ı bir çal ışma yapm ıştır. 3 y ıldan daha k ısa hastal ık süresi olan, vitiligo tan ısı almış 100 hastay ı, kontrol grubu olarak psikolojik etmenlerle ili şkili olmayan şekil bozukluğu saptanmış hastalarla kar şılaştırmış; vitiligo hastaların ın kontrol grubuyla kar şılaştırıldığında, hastal ıkları başlamadan önceki bir y ıl içerisinde istatistiksel olarak anlaml ı say ıda stresli ya şam olayları yaşadıklarını; özellikle vitiligo hastalarının daha yüksek oranda kay ıp ya da yas, yaralanma, hastal ık yaşadıklarını; yeme ve uyuma alışkanlıklarında daha büyük deği şiklikler olduğunu bildirmi şlerdir. Bu çal ışmada dikkati çeken ba şka bir bulgu da, vitiligo hastalar ının % 40' ından fazlas ının, hastal ığın ilk ortaya ç ıkışından bir y ıl önce yak ın bir arkada şı ya da akrabas ının ölümünü bildirmeleridir. % 25'inden fazlas ında, aile, arkada ş, çevresindekilerin kayb ıyla birlikte seyreden, ya şam ko şullarında bir değişiklik, yer değiştirme bildirdikleri saptanm ışt ır. Tüm bu bulgular, travmatik ya şam olaylar ı- n ın vitiligonun ortaya ç ıkmas ına neden olabileceğini ortaya koymaktad ır (21 ). Capoore ve ark.'n ın bir çal ışmas ında, kronik yada tedaviye dirençli cilt hastal ığı olan 64 hastan ın % 69'unda cilt sorunu ortaya ç ıktığı s ırada önemli bir yaşam olay ı tan ımlanm ıştır (22). Picardi ve arkada şları, ayaktan tedavi gören ve yakın zamanda vitiligo ba şlang ıc ı ya da alevlenmesi ya şayan 31 hastada vitiligonun stresli yaşam olaylarıyla artmad ığını, ancak kontrol edilemeyen birçok olayla artt ığını göstermi ştir (23). Mattoo ve arkada şlarına göre, psikiyatrik mor- bidite, vitiligoda % 34 oran ında olup, bunların % 56's ı uyum bozukluğu, % 22'si depresif epizod, % 9'u ise distimi olarak saptanm ıştır (24). Porter ve ark. (25) ve Picardi ve ark. (26), ayaktan tedavi edilen vitiligo hastalar ının % 65 'inin hastal ıkları hakkında endi şelendiğini bildirmi ş- tir. Önceki çal ışmalarda vitiligoda nörotik depresyon % 50, anksiyete nörozu % 20 bulunmu ş- tur (27,28). Attah Johnson ve Mostaghimi, ayaktan tedavi edilen vitiligo hastalar ında % 67 (27), Weiss ve ark, % 37 oran ında psikiyatrik bozukluk oran ı bildirmi şlerdir (28). Papadopoulos ve ark., vitiligo hastalar ında beden imgesinin, özgüvenin, ya şam kalitesinin geliştirilmesinin gerekti ğini, bunun da hastal ığın seyrine olumlu etkisi oldu ğunu belirtmi ştir (29). Cilt hastal ıkları, ileti şimi, bedensel ya şam ı ve özellikle de cinselli ği doğrudan etkiler (30). Cildin etkinlikleri aras ında, erojen i şlev çok önemlidir ( 14). Bir erojen bölge olarak cilt, tüm ya ş- larda büyük psikososyal önem ta şır (31,32) Papadopoulos ve ark., vitiligolulann % 16's ın ın cinsel sorunlar ı olduğunu bildirmi ştir (21 ). Literatür gözden geçirildi ğinde, vitiligo ba şlang ıc ını tetikleyen cinsel travmayla ilgili herhangi bir yay ına rastlanmam ıştır. Cinsel travma herhangi bir ki şiye kendi isteği dışında, cinsel istek sonucu yakla şılarak yap ılan her türlü cinsel eylemi içerir. Çocukluklannda fizik ve cinsel istismar yaşayan kad ınların, eri şkinlik dönemlerinde strese kar şı verilen hipotalamus- hipofiz-adrenal eksen yarntlarm ın anormal oldu ğu bildirilmi ştir (33). Her ne kadar vitiligo ile ilgili bir olgu bildirimi bulunamamas ına rağmen, cinsel travman ın hat ırlanmas ıyla ortaya ç ıkan akut ürtiker olgusu, Brosig ve ark. (2000) taraf ından yay ınlanmıştır. Bu olguda 34 ya şında, anneannesinin ikinci e şi 60

7 tarafından 12 ya şındayken uğradığı cinsel tacizini hat ırladığı s ırada geli şen akut ürtiker gelişen bir kad ından söz edilmektedir. İş ve eşi ile evlilik sorunları sonucu depresif dü şünceleri, değersizlik fikirleri, mahvolmu şluk, y ıkılmışlık hissi, öfke ve sald ırganl ık yakınmaları ile, psikodinamik yönelimli psikoterapi görü şmeleri s ı- ras ında, bast ırdığı cinsel travma ile ilgili an ılannı birdenbire hat ırladığında, akut ürtiker ortaya ç ıkmış, katarsis olu şmuş ve iki y ıl süren o dönemi aynnt ıll olarak anlatm ıştır. 11 ya şındayken anne ve babas ı şiddetli geçimsizlik sonucu boşanm ış, hasta babas ı yanında kalmış ve bu arada anneannesinin ikinci e şi tarafından bir yandan cinsel taciz ya şarken, diğer yandan anne-babas ından göremediği yakınlığı, ilgiyi de ya şamaktan memnun oldu ğunun fark ına varm ıştır (31 ). Vitiligo sadece kozmetik bir sorun olarak ele al ınabilmesine rağmen, emosyonel etmenlerin bu bozuklukla yak ın ili şkisi oldukça aç ık olarak görülmektedir. SONUÇ Dermatolog ve psikiyatrist aras ında düzenli bir işbirliği olmas ı tedavi için gereklidir. Somatizasyon ve ki şiler aras ı çatışmaların önemini vurgulayan daha ileri çal ışmalar yap ılmalıdır. KAYNAKLAR 1. Silvan M: The psychological aspects of vitiligo. Cutis 73(3):163-7, Calikusu C, Yucel B, Polat A, Baykal C: The relation of psychogenic excoriation with psychiatric disorders: a comparative study. Compr Psychiatry 44(3): , Parsad D, Dogra S, Kanwar AJ: Quality of life in patients with vitiligo. Health Qual Life Outcomes 23:1(1):58, Çal ıkuşu C: Nörotik Ekskoriyasyonun Psikiyatrik Tan ı- lar, Aleksitimi ve Öfke Ifade Biçimleriyle Ili şkisi, Uzmanl ık tezi: İstanbul Schneider VG, Gieler U: Die haut als spiegel der seele: Psychosomatische Dermatologie-aktueller forschungsstand. Z psychosom Med Psychother 47: , Kent G, Al-Abadie M. Psychologic effects of vitiligo: a critical incident analysis. J Am Acad Dermatol 35(6): , Ryan TJ: Disability in dermatology. Br J Hosp Med 46(1):33-36, Slominski A, Paus R, Bomirski A: Hypothesis: possible role for the melatonin receptor in vitiligo: discussion paper. J R Soc Med 82(9): , Rasmussen JE: Psychosomatic dermatology. Is it relevant? Arch Dermatol 126:90-93, Panconesi E, Hautmann G: Psychophysiology of stress in dermatology. Dermatologic Clinics 14: , Fruensgaard K, Hjortshj A, Nielsen H: Neurotic excoriations. Int J Dermatol 17: , Musaph H: Agression and symptom formation in dermatology. Journal of Psychosomatic Research 13: , Shannon J: The subconscious motivation for the appearance of psychosomatic skin disorders in concentration camp survivors and their rehabilition. Psychosomatics 11:178, Ruggieri V, Milizia M, Angeli F: Reaction to cutaneous (tickle) and sexual pleasure by normal and dermapathic subjects. Percept Mot Skills 61(3 Pt 1): , American Psychiatric Association. Diagnostic and Statistical Mamut of Mental Disorders, Fourth Edition, DSM- IV. American Psychiatric Association, Washington DC, World Health Organization. Classification of Mental and Behavioural Disorders-ICD-10, Geneva: World Health Organization, Boisseau-Garsaud AM, Garsaud P, Cales-Quist D, et al: Epidemiology of vitiligo in the French West Indies (Isle of Martinique). Int J Dermatol 39(1):18-20, Kent G, Al-Abadie M: Psychologic effects of vitiligo: a critical incident analysis. J Am Acad Dermatol 35(6): , Niemeier V, Winckelsesser T, Gieler U: Hautkrankheit und Sexualitiit. Eine empirische Studie zum Sexualverhalten von Patienten mit Psoriasis vulgaris und Neurodermitis im Vergleich mit Hautgesunden. Hautarzt 48: , Porter J, Beuf AH, Nordlund JJ, Lerner AB: Psychological reaction to chronic skin disorders: a study of patients with vitiligo. Gen Hosp Psychiatry 1(1):73-77, Papadopoulos L, Bor R, Legg C, Hawk JL: Impact of life events on the onset of vitiligo in adults: preliminary evidence for a psychological dimension in aetiology. Clin Exp Dermatol 23(6): , Capoore HS, Rowland Payne CM, Goldin D: Does psychological intervention help chronic skin conditions? Postgrad Med J 74(877):662-4, Picardi A, Pasquini P, Cattaruzza MS, et al: Stressful life events, social support, attachment security and alexithymia in vitiligo. A case-control study. Psychother Psychosom 72(3): , Mattoo SK, Handa S, Kaur I, et al: Psychiatric morbidity in vitiligo and psoriasis: a comparative study from India. J Dermatol 28(8): , Porter J, Beuf AH, Lerner A, Nordlund J: Response to cosmetic disfigurement: patients with vitiligo. Cutis 39(6): , Picardi A, Abeni D, Melchi CF, et al: Psychiatric morbidity in dermatological outpatients: an issue to be recognized. British Journal of dermatology 143: ,

8 27. Attah Johnson FY, Mostaghimi H: Co-morbidity between dermatologic diseases and psychiatric disorders in Papua New Guinea. Int J Dermatol 34(4): , Weiss MG, Doongaji DR, Siddhartha S, et al: The Explanatory Model Interview Catalogue (EMIC). Contribution to cross-cultural research methods from a study of leprosy and mental health. Br J Psychiatry 160:819-30, Papadopoulos L, Bor R, Legg C: Coping with the disfiguring effects of vitiligo: a preliminary investigation into the effects of cognitive-behavioural therapy. Br J Med Psychol 72 ( Pt 3): , Haustein UF, Seikowski K: Psychosomatische Dermatologie. Dermatol. Monatsschrift 176: , Brosig B, Niemeier V, Kupfer Jet al: Urticaria and the recall of sexual trauma. Dermatol Psychosom 1:72-75, Niemeier V, Kupfer J, Gieler U: Observations during an itch-inducing lecture. Dermatol Psychosom 1(suppl 1):15-18, Heim C, Newport DJ, Heir S: Pituitary-adrenal and autonomic responses to stress in women after sexual and physical abuse in childhood. JAMA 284: ,

Psoriazis vulgarisli hastalarda kişilik özellikleri ve yaygın psikiyatrik tablolar

Psoriazis vulgarisli hastalarda kişilik özellikleri ve yaygın psikiyatrik tablolar Psoriazis vulgarisli hastalarda kişilik özellikleri ve yaygın psikiyatrik tablolar Emine Çölgeçen 1, Ali İrfan Gül 2, Kemal Özyurt 3, Murat Borlu 4 1 Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi, Dermatoloji Ana Bilim

Detaylı

Akne Vulgaris in Psikiyatrik Etkileri

Akne Vulgaris in Psikiyatrik Etkileri Kocatepe Tıp Dergisi Kocatepe Medical Journal 2014;15(3):360-4 DERLEME / REVIEW Ahmet ÖZTÜRK Erzurum Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Psikiyatri Bölümü, Erzurum Geliş Tarihi / Received: 29.06.2012

Detaylı

YAYGIN ANKSİYETE BOZUKLUĞU OLAN HASTALARDA NÖROTİSİZM VE OLUMSUZ OTOMATİK DÜŞÜNCELER UZM. DR. GÜLNİHAL GÖKÇE ŞİMŞEK

YAYGIN ANKSİYETE BOZUKLUĞU OLAN HASTALARDA NÖROTİSİZM VE OLUMSUZ OTOMATİK DÜŞÜNCELER UZM. DR. GÜLNİHAL GÖKÇE ŞİMŞEK YAYGIN ANKSİYETE BOZUKLUĞU OLAN HASTALARDA NÖROTİSİZM VE OLUMSUZ OTOMATİK DÜŞÜNCELER UZM. DR. GÜLNİHAL GÖKÇE ŞİMŞEK GİRİŞ Yaygın anksiyete bozukluğu ( YAB ) birçok konuyla, örneğin parasal, güvenlik, sağlık,

Detaylı

GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ RUH SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI KLİNİĞİ YATAN HASTA DEĞERLENDİRME FORMU

GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ RUH SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI KLİNİĞİ YATAN HASTA DEĞERLENDİRME FORMU Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesi Ruh Sağlığı ve Hastalıkları AD GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ RUH SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI KLİNİĞİ YATAN HASTA DEĞERLENDİRME

Detaylı

Şebnem Pırıldar Ege Psikiyatri AD.

Şebnem Pırıldar Ege Psikiyatri AD. Obezitede Anksiyete Bozuklukları ve Depresyon Şebnem Pırıldar Ege Psikiyatri AD. Açıklama 2008 2010 Araştırmacı: Sanofi Danışman: Teva, BMS Konuşmacı: Lundbeck Obezite giderek artan bir toplum sağlığı

Detaylı

Yaşlılarda İntihar Davranışı ve Müdahele İlkeleri. Prof. Dr. Çınar Yenilmez Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri AD

Yaşlılarda İntihar Davranışı ve Müdahele İlkeleri. Prof. Dr. Çınar Yenilmez Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri AD Yaşlılarda İntihar Davranışı ve Müdahele İlkeleri Prof. Dr. Çınar Yenilmez Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri AD 1 AÇIKLAMA 2014-2017 Araştırmacı: ---- Konuşmacı: ----- Danışman:

Detaylı

Doç. Dr. Fatih Öncü. Bakırköy Prof. Dr. Mazhar Osman Ruh Sağlığı ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Doç. Dr. Fatih Öncü. Bakırköy Prof. Dr. Mazhar Osman Ruh Sağlığı ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi Doç. Dr. Fatih Öncü Bakırköy Prof. Dr. Mazhar Osman Ruh Sağlığı ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi Psikolojik taciz Bedensel Ruhsal Bedensel ve ruhsal Çalışma hayatında mobbing veya psikolojik

Detaylı

Dr. Dursun Hakan Delibaş Sağlık Bilimleri Üniversitesi Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi 21. KES ( /Antalya)

Dr. Dursun Hakan Delibaş Sağlık Bilimleri Üniversitesi Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi 21. KES ( /Antalya) Dr. Dursun Hakan Delibaş Sağlık Bilimleri Üniversitesi Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi 21. KES (19-22.04.2017/Antalya) Psikosomatik Hastalıklar Travma İlişkisi Araştırmalardan örnekler Sonuç Sunum

Detaylı

PSİKİYATRİK BOZUKLUKLARIN EPİDEMİYOLOJİSİ*

PSİKİYATRİK BOZUKLUKLARIN EPİDEMİYOLOJİSİ* İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Sürekli Tıp Eğitimi Etkinlikleri 25 TÜRKİYE DE SIK KARŞILAŞILAN PSİKİYATRİK HASTALIKLAR Sempozyum Dizisi No:62 Mart 2008 S:25-30 PSİKİYATRİK BOZUKLUKLARIN EPİDEMİYOLOJİSİ*

Detaylı

pecya Alopesi Areatal ı Çocuklarda Psikiyatrik Eş Tan ılar Kağan GÜRKAN *, Ümran TÜZÜN **, Osman ABALI *** ÖZET

pecya Alopesi Areatal ı Çocuklarda Psikiyatrik Eş Tan ılar Kağan GÜRKAN *, Ümran TÜZÜN **, Osman ABALI *** ÖZET Kağan GÜRKAN *, Ümran TÜZÜN **, Osman ABALI *** ÖZET Amaç: Alopesi Areata (AA) etyolojisinde psikososyal etmenler ve psikiyatrik bozukluklar ın da etkili olduğu düşünülen, dermatoloji pratiğinde yayg ın

Detaylı

Vitiligo ve kronik ürtiker hastalarında yaşam kalitesi

Vitiligo ve kronik ürtiker hastalarında yaşam kalitesi 76 Vitiligo ve kronik ürtiker hastalarında yaşam kalitesi Vitiligo ve kronik ürtiker hastalarında yaşam kalitesi Meltem SUKAN,¹ Fulya MANER² ÖZET Amaç: Son yıllarda yaşam kalitesi klinik incelemelerde

Detaylı

Travma Sonrası Stres Bozukluğu (TSSB) Dr. Çağlayan Üçpınar Nisan 2005

Travma Sonrası Stres Bozukluğu (TSSB) Dr. Çağlayan Üçpınar Nisan 2005 Travma Sonrası Stres Bozukluğu (TSSB) Dr. Çağlayan Üçpınar Nisan 2005 Travma Nedir? Günlük rutin işleyişi bozan, Aniden beklenmedik bir şekilde gelişen, Dehşet, kaygı ve panik yaratan, Kişinin anlamlandırma

Detaylı

pecya Vitiligonun Psikiyatrik Yönü In this article, literature has been reviewed about the sociodemographical, clinical features, psychological impact

pecya Vitiligonun Psikiyatrik Yönü In this article, literature has been reviewed about the sociodemographical, clinical features, psychological impact Meltem SUKAN * Fulya MANER **, Musa TOSUN *** ÖZET Bu derleme yaz ıs ında cildiye ve psikiyatrinin ortak konusu bir hastal ık olan vitiligoda sosyodemografik, klinik özellikler, psikolojik etkiler ve tedaviye

Detaylı

Palyatif Bakım Hastalarında Sık Gözlenen Ruhsal Hastalıklar ve Tedavi Yaklaşımları

Palyatif Bakım Hastalarında Sık Gözlenen Ruhsal Hastalıklar ve Tedavi Yaklaşımları Palyatif Bakım Hastalarında Sık Gözlenen Ruhsal Hastalıklar ve Tedavi Yaklaşımları Doç. Dr. Özen Önen Sertöz Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri AD Konsültasyon Liyezon Psikiyatrisi Bilim Dalı Ankara,

Detaylı

Ruhsal Travma Değerlendirme Formu. APHB protokolü çerçevesinde Türkiye Psikiyatri Derneği (TPD) tarafından hazırlanmıştır

Ruhsal Travma Değerlendirme Formu. APHB protokolü çerçevesinde Türkiye Psikiyatri Derneği (TPD) tarafından hazırlanmıştır Ruhsal Travma Değerlendirme Formu APHB protokolü çerçevesinde Türkiye Psikiyatri Derneği (TPD) tarafından hazırlanmıştır A. SOSYODEMOGRAFİK BİLGİLER 1. Adı Soyadı:... 2. Protokol No:... 3. Başvuru Tarihi:...

Detaylı

Çekirdek belirtileri açýsýndan duygulaným alanýnda. Birinci Basamakta Depresyon: Tanýma, Ele Alma, Yönlendirme. Özet

Çekirdek belirtileri açýsýndan duygulaným alanýnda. Birinci Basamakta Depresyon: Tanýma, Ele Alma, Yönlendirme. Özet Birinci Basamakta Depresyon: Tanýma, Ele Alma, Yönlendirme Doç. Dr. Levent KÜEY* Özet Depresyon psikiyatrik bozukluklar arasýnda en sýk karþýlaþýlan hastalýklardan biridir. Depresif hastalarýn önemli bir

Detaylı

ÖZET. pecya SUMMARY. Key words: Medical students, depressive symptoms, Beck Depression Inventory

ÖZET. pecya SUMMARY. Key words: Medical students, depressive symptoms, Beck Depression Inventory T ıp Fakültesi Öğrencilerinde Depresyon Belirtilerinin Da ğıl ımı Bilal BAKİR*, U. Reha YILMAZ**, İsmail YAVAŞ***, Mahir GÜLEÇ* ÖZET Depresyon en s ık görülen ruhsal bozukluktur. Depresif belirtilerin,

Detaylı

KANSER HASTALIĞINDA PSİKOLOJİK DESTEĞİN ÖNEMİ & DEPRESYON. Uzm. İletişim Deniz DOĞAN Liyezon Psikiyatri Yük.Hem.

KANSER HASTALIĞINDA PSİKOLOJİK DESTEĞİN ÖNEMİ & DEPRESYON. Uzm. İletişim Deniz DOĞAN Liyezon Psikiyatri Yük.Hem. KANSER HASTALIĞINDA PSİKOLOJİK DESTEĞİN ÖNEMİ & DEPRESYON Uzm. İletişim Deniz DOĞAN Liyezon Psikiyatri Yük.Hem. Onkoloji Okulu İstanbul /2014 SAĞLIK NEDİR? Sağlık insan vücudunda; Fiziksel, Ruhsal, Sosyal

Detaylı

Ayşe Devrim Başterzi. Son iki senedir ilaç endüstrisi ve STO ile araştırmacı, danışman ya da konuşmacı olarak herhangi bir çıkar çatışmam yoktur.

Ayşe Devrim Başterzi. Son iki senedir ilaç endüstrisi ve STO ile araştırmacı, danışman ya da konuşmacı olarak herhangi bir çıkar çatışmam yoktur. Ayşe Devrim Başterzi Son iki senedir ilaç endüstrisi ve STO ile araştırmacı, danışman ya da konuşmacı olarak herhangi bir çıkar çatışmam yoktur. Epidemiyoloji ve eğitim mi? Eğitim ve epidemiyoloji mi?

Detaylı

Yetişkin Psikopatolojisi. Doç. Dr. Mehmet Akif Ersoy Ege Üniversitesi Psikiyatri Anabilim Dalı Bornova İZMİR

Yetişkin Psikopatolojisi. Doç. Dr. Mehmet Akif Ersoy Ege Üniversitesi Psikiyatri Anabilim Dalı Bornova İZMİR Yetişkin Psikopatolojisi Doç. Dr. Mehmet Akif Ersoy Ege Üniversitesi Psikiyatri Anabilim Dalı Bornova İZMİR Yetişkin psikopatolojisi içerik: Sınıflandırma sistemleri Duygudurum bozuklukları Anksiyete bozuklukları

Detaylı

Clayton P, Desmarais L, Winokur G. A study of normal bereavement. Am J Psychiatry 1968;125:168 78. Clayton PJ, Halikes JA, Maurice WL.

Clayton P, Desmarais L, Winokur G. A study of normal bereavement. Am J Psychiatry 1968;125:168 78. Clayton PJ, Halikes JA, Maurice WL. Dr Ali Bozkurt Clayton P, Desmarais L, Winokur G. A study of normal bereavement. Am J Psychiatry 1968;125:168 78. Clayton PJ, Halikes JA, Maurice WL. The bereavement of the widowed. Dis Nerv Syst 1971;32:597

Detaylı

GÖÇMEN/MÜLTECİLERLE ÇALIŞMAK

GÖÇMEN/MÜLTECİLERLE ÇALIŞMAK GÖÇMEN/MÜLTECİLERLE ÇALIŞMAK Dr. Ersin UYGUN Bakırköy Ruh Sağlığı ve Sinir Hastalıkları Hastanesi,Psikiyatri Kliniği AÇIKLAMA (2013-2016) Danışman: Araştırmacı: Konuşmacı: Sunum Akışı Hizmet verilen bölgenin

Detaylı

ÇOCUK İHMAL VE İSTİSMARI RUHSAL DEĞERLENDİRME FORMU. Temel Yakınmalar. . Üniversitesi Çocuk Koruma Uygulama ve Araştırma Merkezi Çocuk Koruma Birimi

ÇOCUK İHMAL VE İSTİSMARI RUHSAL DEĞERLENDİRME FORMU. Temel Yakınmalar. . Üniversitesi Çocuk Koruma Uygulama ve Araştırma Merkezi Çocuk Koruma Birimi . Üniversitesi Çocuk Koruma Uygulama ve Araştırma Merkezi Çocuk Koruma Birimi ÇOCUK İHMAL VE İSTİSMARI RUHSAL DEĞERLENDİRME FORMU Çocuğun Adı- Soyadı: Cinsiyeti: TC Kimlik No: Görüşmecinin Adı- Soyadı:

Detaylı

Çocuk Ýstismarýna Birimler Arasý Yaklaþým: Bir Olgu Sunumu

Çocuk Ýstismarýna Birimler Arasý Yaklaþým: Bir Olgu Sunumu OLGU SUNUMU Çocuk Ýstismarýna Birimler Arasý Yaklaþým: Bir Olgu Sunumu Multidisciplinary Approach to Child Abuse: A Case Report Muhammed Ayaz 1, Ayþe Burcu Ayaz 1 1 Uz.Dr., Sakarya Üniversitesi Týp Fakültesi

Detaylı

Þizofreninin klinik özelliklerini anlatan kitap ya

Þizofreninin klinik özelliklerini anlatan kitap ya Þizofrenide Prodromal Belirtiler Prof. Dr. Ýsmet KIRPINAR* Þizofreninin klinik özelliklerini anlatan kitap ya da yazýlarýn çoðu; þizofreninin heterojen bir sendrom olduðunu, bu hastalýk için hiçbir patognomonik

Detaylı

BİRİNCİ BASAMAKDA PSİKİYATRİ NURAY ATASOY ZKÜ TIP FAKÜLTESİ AD

BİRİNCİ BASAMAKDA PSİKİYATRİ NURAY ATASOY ZKÜ TIP FAKÜLTESİ AD BİRİNCİ BASAMAKDA PSİKİYATRİ NURAY ATASOY ZKÜ TIP FAKÜLTESİ AD Çalışmalarda birinci basamak sağlık kurumlarına başvuran hastalardaki psikiyatrik hastalık sıklığı, gerek değerlendirme ölçekleri kullanılarak

Detaylı

pecya Somatik Yak ınmalar İle Psikiyatri Polikliniğine Başvuranlarda DSM-III-R Tanıları*

pecya Somatik Yak ınmalar İle Psikiyatri Polikliniğine Başvuranlarda DSM-III-R Tanıları* Somatik Yak ınmalar İle Psikiyatri Polikliniğine Başvuranlarda DSM-III-R Tanıları* Erol ÖZMEN**, M.Murat DEMET**, Leyla GÜLSEREN**, Sava ş KÜLTÜR** ÖZET Bu çalışmada ön planda somatik yakınmalar ile psikiyatri

Detaylı

ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ

ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ Dönem V Psikiyatri Staj Eğitim Programı Eğitim Başkoordinatörü: Dönem Koordinatörü: Koordinatör Yardımcısı: Doç. Dr. Erkan Melih ŞAHİN Yrd. Doç. Dr. Baran GENCER Yrd. Doç. Dr. Oğuz GÜÇLÜ Yrd. Doç. Dr.

Detaylı

Psychiatric comorbidity in patients with vitiligo and chronic urticaria

Psychiatric comorbidity in patients with vitiligo and chronic urticaria 30 Vitiligo ve kronik ürtiker hastalar nda psikiyatrik e tan Vitiligo ve kronik ürtiker hastalar nda psikiyatrik e tan Meltem SUKAN, 1 Fulya MANER 2 ÖZET Amaç: Bu çal mada, vitiligo ve kronik ürtiker olmak

Detaylı

ACOG Diyor ki! HER GEBE TAKİP SÜRECİNDE EN AZ BİR KEZ PERİNATAL DEPRESYON AÇISINDAN TARANMALIDIR. Özeti Yapan: Dr. Semir Köse

ACOG Diyor ki! HER GEBE TAKİP SÜRECİNDE EN AZ BİR KEZ PERİNATAL DEPRESYON AÇISINDAN TARANMALIDIR. Özeti Yapan: Dr. Semir Köse ACOG Diyor ki! HER GEBE TAKİP SÜRECİNDE EN AZ BİR KEZ PERİNATAL DEPRESYON AÇISINDAN TARANMALIDIR. Özeti Yapan: Dr. Semir Köse Perinatal Depresyon gebelik süresince veya gebeliği takip eden ilk 12 ay boyunca

Detaylı

İnsomni. Dr. Selda KORKMAZ

İnsomni. Dr. Selda KORKMAZ İnsomni Dr. Selda KORKMAZ Uykuya başlama zorluğu Uykuyu sürdürme zorluğu Çok erken uyanma Kronik şekilde dinlendirici olmayan uyku yakınması Kötü kalitede uyku yakınması Genel populasyonda en sık görülen

Detaylı

Bariatrik cerrahi amacıyla başvuran hastaların depresyon, benlik saygısı ve yeme bozuklukları açısından değerlendirilmesi

Bariatrik cerrahi amacıyla başvuran hastaların depresyon, benlik saygısı ve yeme bozuklukları açısından değerlendirilmesi Bariatrik cerrahi amacıyla başvuran hastaların depresyon, benlik saygısı ve yeme bozuklukları açısından değerlendirilmesi Selçuk Özdin 1, Aytül Karabekiroğlu 2, Arzu Alptekin Aker 2, Recep Bolat 2, Servet

Detaylı

Vitiligolu Hastaların Psikiyatrik Durumları

Vitiligolu Hastaların Psikiyatrik Durumları Vitiligolu Hastaların Psikiyatrik Durumları Uzm. Dr. Mustafa Ürün, Prof. Dr. Adnan Görgülü, Prof. Dr. Süleyman Pişkin, Prof. Dr. Özer Arıcan Tunceli Devlet Hastanesi, Deri ve Zührevi Hastalıklar Kliniği,

Detaylı

Kalyoncu A., Pektaş Ö., Mırsal H., Yılmaz S., Serez M., Beyazyürek M.

Kalyoncu A., Pektaş Ö., Mırsal H., Yılmaz S., Serez M., Beyazyürek M. DEPRESYON-ANKSİYETE BOZUKLUKLARI İLE ALKOL BAĞIMLILIĞI ARASINDAKİ İLİŞKİNİN ARAŞTIRILMASI Kalyoncu A., Pektaş Ö., Mırsal H., Yılmaz S., Serez M., Beyazyürek M. ÖZET Alkol bağımlılığı ve diğer psikiyatrik

Detaylı

PSİKOZ İÇİN RİSK GRUBUNDA OLAN HASTALARDA OBSESİF KOMPULSİF VE DEPRESİF BELİRTİLERİN KLİNİK DEĞİŞKENLER VE BİLİŞSEL İŞLEVLERLE İLİŞKİSİ

PSİKOZ İÇİN RİSK GRUBUNDA OLAN HASTALARDA OBSESİF KOMPULSİF VE DEPRESİF BELİRTİLERİN KLİNİK DEĞİŞKENLER VE BİLİŞSEL İŞLEVLERLE İLİŞKİSİ PSİKOZ İÇİN RİSK GRUBUNDA OLAN HASTALARDA OBSESİF KOMPULSİF VE DEPRESİF BELİRTİLERİN KLİNİK DEĞİŞKENLER VE BİLİŞSEL İŞLEVLERLE İLİŞKİSİ Ahmet Zihni SOYATA Selin AKIŞIK Damla İNHANLI Alp ÜÇOK İ.T.F. Psikiyatri

Detaylı

Obsesif KompulsifBozukluk Hastalığının Yetişkin Ayrılma Anksiyetesiile Olan İlişkisi

Obsesif KompulsifBozukluk Hastalığının Yetişkin Ayrılma Anksiyetesiile Olan İlişkisi Obsesif KompulsifBozukluk Hastalığının Yetişkin Ayrılma Anksiyetesiile Olan İlişkisi Dr. SiğnemÖZTEKİN, Psikolog Duygu KUZU, Dr. Güneş CAN, Prof. Dr. AyşenESEN DANACI Giriş: Ayrılma anksiyetesi bozukluğu,

Detaylı

ANKSİYETE BOZUKLUKLARINDA CİNSEL SORUNLAR. Dr. Özay Özdemir

ANKSİYETE BOZUKLUKLARINDA CİNSEL SORUNLAR. Dr. Özay Özdemir ANKSİYETE BOZUKLUKLARINDA CİNSEL SORUNLAR Dr. Özay Özdemir Anksiyete ve cinsellik arasındaki ilişki net değildir Bir süreklilik içinde zıt iki kutup olarak anksiyete kaçma, cinsel uyarılma ise yaklaşma

Detaylı

Kurbanlar & Failler. Kurban-Fail Bölünmesinin Psikodinamiği. Istanbul, 6 Nisan 2013. www.franz-ruppert.de. 02.04.2013 (c) Prof. Dr.

Kurbanlar & Failler. Kurban-Fail Bölünmesinin Psikodinamiği. Istanbul, 6 Nisan 2013. www.franz-ruppert.de. 02.04.2013 (c) Prof. Dr. Kurbanlar & Failler Kurban-Fail Bölünmesinin Psikodinamiği Istanbul, 6 Nisan 2013 www.franz-ruppert.de 02.04.2013 (c) Prof. Dr. Franz Ruppert 1 Kurbanlar ve Failler Tanımlar Hayatta Kalma Stratejileri

Detaylı

KADINLARDA MASTEKTOM N N PS KOSOSYAL ETK LER

KADINLARDA MASTEKTOM N N PS KOSOSYAL ETK LER Uluslararası nsan Bilimleri Dergisi ISSN: 1303-5134 www.insanbilimleri.com 17.09.2004 KADINLARDA MASTEKTOM N N PS KOSOSYAL ETK LER Dr. Ay e Okanlı Özet: Kadının sa lı ını tehdit eden, a rılı vücut de i

Detaylı

Açıklama 2008 2009. Araştırmacı: YOK. Danışman: YOK. Konuşmacı: YOK

Açıklama 2008 2009. Araştırmacı: YOK. Danışman: YOK. Konuşmacı: YOK Açıklama 2008 2009 Araştırmacı: YOK Danışman: YOK Konuşmacı: YOK SİLAHLI ÇATIŞMA İLE İLİŞKİLİ TRAVMA SONRASI STRES BOZUKLUĞUNDA DİĞER BİYOLOJİK TEDAVİ SEÇENEKLERİ Dr. Cemil ÇELİK Sunumun hedefleri Silahlı

Detaylı

YAYIN ATIF/ATIFLAR YAZAR/YAZARLAR. Sayf alar 99-104 7(1) 12(2 ) 281-286 131-135 7(2) 54-55 3(3) 277-282

YAYIN ATIF/ATIFLAR YAZAR/YAZARLAR. Sayf alar 99-104 7(1) 12(2 ) 281-286 131-135 7(2) 54-55 3(3) 277-282 YAYIN ATIF/ATIFLAR YAZAR/YAZARLAR Sıra No YAYIN ADI DERGİ DERGİ KATEGORİS İ (SI/SI- E/SSI/ SSI- E/DİĞER ULUSALAR ARASI/ ULUSAL HAKEMLİ/ DİĞER ULUSAL ULAK BİM GRUB U Yıl Sayı Sayf alar 00 00 00 00 006 00

Detaylı

OKB HASTALARINDA EMDR UYGULAMALARI. Doç Dr Önder Kavakcı 2017, Antalya

OKB HASTALARINDA EMDR UYGULAMALARI. Doç Dr Önder Kavakcı 2017, Antalya OKB HASTALARINDA EMDR UYGULAMALARI Doç Dr Önder Kavakcı 2017, Antalya OKB Yaşam boyu yaygınlığı %2-3 Yaşam boyu önemli sıkıntıya ve hatta yeti yitimi Yaklaşık 112 milyon insanın OKB den mustarip olduğu

Detaylı

Tedaviye Başvuran İnfertil Çiftlerde Kaygı, Öfke, Başa Çıkma, Yeti Yitimi Ve Yaşam Kalitesinin Değerlendirilmesi

Tedaviye Başvuran İnfertil Çiftlerde Kaygı, Öfke, Başa Çıkma, Yeti Yitimi Ve Yaşam Kalitesinin Değerlendirilmesi Tedaviye Başvuran İnfertil Çiftlerde Kaygı, Öfke, Başa Çıkma, Yeti Yitimi Ve Yaşam Kalitesinin Değerlendirilmesi Dr. Gülcan Güleç, DR. Hikmet Hassa, Dr. Elif Güneş Yalçın, Dr.Çınar Yenilmez, Dr. Didem

Detaylı

BEZMİÂLEM. Horlama ve Uyku. Apne Sendromu VAKIF ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ. Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı.

BEZMİÂLEM. Horlama ve Uyku. Apne Sendromu VAKIF ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ. Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı. Horlama ve Uyku Apne Sendromu BEZMİÂLEM VAKIF ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı Uyku Polikliniği rtibat : 0212 453 17 00 GH-02 V;01/2010 Horlama ve Uyku Apne Sendromu

Detaylı

PANİK BOZUKLUĞU SİZ OLSAYDINIZ NE YAPARDINIZ?

PANİK BOZUKLUĞU SİZ OLSAYDINIZ NE YAPARDINIZ? PANİK BOZUKLUĞU SİZ OLSAYDINIZ NE YAPARDINIZ? Prof. Dr. Aylin Ertekin Yazıcı Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri AD Olgu 1 32 yaşında, kadın Sınıf öğretmeni Evli Bir kızı var Yakınması Toplu taşıma

Detaylı

Şizofreni tanılı hastada antipsikotiklerletetiklenen nonkonvulsif statusepileptikus olgusu

Şizofreni tanılı hastada antipsikotiklerletetiklenen nonkonvulsif statusepileptikus olgusu Şizofreni tanılı hastada antipsikotiklerletetiklenen nonkonvulsif statusepileptikus olgusu Ass. Dr. Toygun Tok İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Psikiyatri Kliniği

Detaylı

Erken boşalmamak için en iyi yardımcı kaynak için burayı tıklayın

Erken boşalmamak için en iyi yardımcı kaynak için burayı tıklayın Prematür Ejakülasyon (Erken Boşalma) Erkekler arasında Erken gelmek, Erken orgazm veya Hızlı boşalmak olarak da ifade edilen erken boşalma, cinsel ilişki sırasında erkeğin vajinaya girmeden, giriş sırasında

Detaylı

İnfertilite ile depresyon ve anksiyete ilişkisi

İnfertilite ile depresyon ve anksiyete ilişkisi İnfertilite ile depresyon ve anksiyete ilişkisi Y R D. D O Ç. D R. M İ N E İ S L İ M Y E TA Ş K I N B A L I K E S İ R Ü N İ V E R S İ T E S I TIP FA K Ü LT E S İ K A D I N H A S TA L I K L A R I V E D

Detaylı

Böbrek Hastalıklarında Yaşanan Ruhsal Sıkıntılar; Yaşamı Nasıl Güzelleştirebiliriz? Prof.Dr.Oğuz Karamustafalıoğlu Üsküdar Üniversitesi

Böbrek Hastalıklarında Yaşanan Ruhsal Sıkıntılar; Yaşamı Nasıl Güzelleştirebiliriz? Prof.Dr.Oğuz Karamustafalıoğlu Üsküdar Üniversitesi Böbrek Hastalıklarında Yaşanan Ruhsal Sıkıntılar; Yaşamı Nasıl Güzelleştirebiliriz? Prof.Dr.Oğuz Karamustafalıoğlu Üsküdar Üniversitesi Hangi Böbrek Hastalarına Ruhsal Destek Verilebilir? Çocukluktan yaşlılığa

Detaylı

ÇOCUK PSİKYATRİSİ KONSÜLTASYON VE STAJ PROGRAMI

ÇOCUK PSİKYATRİSİ KONSÜLTASYON VE STAJ PROGRAMI ÇOCUK PSİKYATRİSİ KONSÜLTASYON VE STAJ PROGRAMI Programın Amacı: Çocuk ve Ergen Psikiyatrisi Konsültasyon ve Staj Programı nın amacı, asli olarak bilimsel bilgi ve mesleki etik kuralları gözeterek ruh

Detaylı

OBEZİTE VE DEPRESYON. Prof. Dr. Aylin Ertekin Yazıcı Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri AD.

OBEZİTE VE DEPRESYON. Prof. Dr. Aylin Ertekin Yazıcı Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri AD. OBEZİTE VE DEPRESYON Prof. Dr. Aylin Ertekin Yazıcı Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri AD. Obezite nedir? Obezite BKİ>30 kg/m² Çoğul etyolojili Kronik Tekrarlayıcı Yaşam kalitesini bozan Çeşitli

Detaylı

Obsesif Kompulsif Bozuklu ğu Olan Çocuklar ın Ailelerinde Obsesif Kompulsif Belirti Puanlar ı : Karşılaştırmal ı bir klinik çal ışma* ÖZET.

Obsesif Kompulsif Bozuklu ğu Olan Çocuklar ın Ailelerinde Obsesif Kompulsif Belirti Puanlar ı : Karşılaştırmal ı bir klinik çal ışma* ÖZET. Obsesif Kompulsif Bozuklu ğu Olan Çocuklar ın Ailelerinde Obsesif : Karşılaştırmal ı bir klinik çal ışma* Ayşe AVCI**, Halime ASLAN*** ÖZET Çalışmada Temmuz 1994-Aral ık 1994 tarihleri arasında Çukurova

Detaylı

ACİL ÇALIŞANLARI İÇİN STRES YÖNETİMİ

ACİL ÇALIŞANLARI İÇİN STRES YÖNETİMİ ACİL ÇALIŞANLARI İÇİN STRES YÖNETİMİ ACİL ÇALIŞANLARININ KARŞILAŞABİLECEĞİ STRES KAYNAKLARI Olaya bağlı stres kaynakları Mesleki stres kaynakları Çevresel stres kaynakları OLAYA BAĞLI STRES KAYNAKLARI-1

Detaylı

Çocuk ve ergenlerde cinsel kötüye kullanımın belirtileri ve etkileri Çocuk ve ergenlerde cinsel kötüye kullanımı önlemek için yapmamız gerekenler

Çocuk ve ergenlerde cinsel kötüye kullanımın belirtileri ve etkileri Çocuk ve ergenlerde cinsel kötüye kullanımı önlemek için yapmamız gerekenler Çocuk ve ergenlerde cinsel kötüye kullanımın belirtileri ve etkileri Çocuk ve ergenlerde cinsel kötüye kullanımı önlemek için yapmamız gerekenler Çocuk ve ergenin kötüye kullanımını üç ana başlıkta ele

Detaylı

Acil Servis Çalışanlarına Karşı Şiddet. Keziban Uçar Karabulut

Acil Servis Çalışanlarına Karşı Şiddet. Keziban Uçar Karabulut Acil Servis Çalışanlarına Karşı Şiddet Keziban Uçar Karabulut Şiddet; aşırı duygu durumunu, bir olgunun yoğunluğunu, sertliğini, kaba ve sert davranışı, beden gücünün kötüye kullanılmasını, bireye ve topluma

Detaylı

Doğum sonrası anksiyete bozukluğu için riskli dönem. Sıklığı?? Klinik seyir??

Doğum sonrası anksiyete bozukluğu için riskli dönem. Sıklığı?? Klinik seyir?? Doğum sonrası anksiyete bozukluğu için riskli dönem Sıklığı?? Klinik seyir?? Çocuğun ilk travmatik yaşam olayı emzirme bağlanma olumsuz sağlık koşulları yetersiz bakım Doğum Değişim İyi anne olabilecek

Detaylı

İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ

İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Hizmetleri MADDE BAĞIMLILIĞI BAĞIMLILIK Bağımlılık, bireyin kendi ruhsal ve bedensel sağlığına

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Duygusal ve Davranışsal Bozuklukların Tanımı 2

İÇİNDEKİLER. Duygusal ve Davranışsal Bozuklukların Tanımı 2 İÇİNDEKİLER Bölüm 1 Giriş 1 Duygusal ve Davranışsal Bozuklukların Tanımı 2 Normal Dışı Davramışları Belirlemede Öznellik 2 Gelişimsel Değişimlerin Bir Bireyin Davranışsal ve Duygusal Dengesi Üzerindeki

Detaylı

EGZERSiziN DEPRESYON TEDAVisiNDEKi YERi VE ETKiLERi

EGZERSiziN DEPRESYON TEDAVisiNDEKi YERi VE ETKiLERi Spor Bilimleri Dergisi Hacettepe 1. ofsport Sciences 2004, 15 (1),49-64 Dave/li Derleme EGZERSiziN DEPRESYON TEDAVisiNDEKi YERi VE ETKiLERi Ziya KORUÇ, Perlearı BAYAR Hacettepe Üniversitesi Spor Bilimleri

Detaylı

Yönetici tarafından yazıldı Perşembe, 05 Kasım 2009 04:07 - Son Güncelleme Perşembe, 05 Kasım 2009 04:29

Yönetici tarafından yazıldı Perşembe, 05 Kasım 2009 04:07 - Son Güncelleme Perşembe, 05 Kasım 2009 04:29 Dünyanın Derdi Depresyon Dünyada 120 milyon kişi depresyonda. 185 ülkenin verilerine göre 2020 yılında kalp hastalıklarından sonra ikinci sırada depresyon olacak. İSTANBUL - Türkiye psikiyatri Derneği'nin

Detaylı

Türkiye de Somatoform Bozukluklar Epidemiyolojisi Dr Yarkın Özenli Başkent Üniversitesi Psikiyatri Anabilim Dalı Açıklama 2008 20092009 Araştırmacı: Danışman: Konuşmacı: Somatoform Bozukluklar SOMATOFORM

Detaylı

Mental sağlığın korunmasında etkili faktörler. Prof. Dr. Zeynep Oşar Siva İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi

Mental sağlığın korunmasında etkili faktörler. Prof. Dr. Zeynep Oşar Siva İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Mental sağlığın korunmasında etkili faktörler Prof. Dr. Zeynep Oşar Siva İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Diyabetlilerin önemli bir kısmında bulunan psikolojik bozukluklar çoğu zaman gözardı edilmekte ve

Detaylı

PSİKİYATRİDE KÜLTÜREL FORMÜLASYON. Prof. Dr. Can Cimilli DEÜTF Psikiyatri AD

PSİKİYATRİDE KÜLTÜREL FORMÜLASYON. Prof. Dr. Can Cimilli DEÜTF Psikiyatri AD PSİKİYATRİDE KÜLTÜREL FORMÜLASYON Prof. Dr. Can Cimilli DEÜTF Psikiyatri AD AÇIKLAMA 2009-2012 Araştırmacı: - Konuşmacı: Lundbeck İlaçları AŞ (2009, 2010) Danışman: - Olgu 1 - Bize ayrımcılık yapılıyor

Detaylı

Kronik Böbrek Hastalarında Eğitim Durumu ve Yaşam Kalitesi. Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Nefroloji Kliniği, Prediyaliz Eğitim Hemşiresi

Kronik Böbrek Hastalarında Eğitim Durumu ve Yaşam Kalitesi. Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Nefroloji Kliniği, Prediyaliz Eğitim Hemşiresi Kronik Böbrek Hastalarında Eğitim Durumu ve Yaşam Kalitesi Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Nefroloji Kliniği, Prediyaliz Eğitim Hemşiresi Giriş: Kaliteli yaşam; kişinin temel ihtiyaçlarını karşıladığı,

Detaylı

Vitiligo. Karadeniz Teknik Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Hemşirelik Bölümü,Trabzon, Türkiye, cdemirbag@gmail.com. Türkiye.

Vitiligo. Karadeniz Teknik Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Hemşirelik Bölümü,Trabzon, Türkiye, cdemirbag@gmail.com. Türkiye. Ankara Sağlık Hizmetleri Dergisi, Cilt 11, Sayı 1, 2012 Vitiligo Birsel CANAN DEMİRBAĞ 1 ve Zeynep GÜNGÖRMÜŞ 2 1 Karadeniz Teknik Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Hemşirelik Bölümü,Trabzon, Türkiye,

Detaylı

OBEZİTE Doç. Dr. Erdal Vardar 46. UPK

OBEZİTE Doç. Dr. Erdal Vardar 46. UPK YAŞAM KALİTESİ VE OBEZİTE Doç. Dr. Erdal Vardar 46. UPK Sağlıkla ilgili yaşam kalitesi Kişinin kendi sağlığını değerlendirmesi için geliştirilmiş bir ölçme metodudur. Sağlıkla ilgili yaşam kalitesi ölçümü

Detaylı

Yardımcı Doçent Psikoloji Haliç Üniversitesi 2000 Yardımcı Doçent Psikoloji FSM Vakıf Üniversitesi 2011

Yardımcı Doçent Psikoloji Haliç Üniversitesi 2000 Yardımcı Doçent Psikoloji FSM Vakıf Üniversitesi 2011 ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Gaye (Enbiyaoğlu) Saltukoğlu 2. Doğum Tarihi : 1945 3. Unvanı : Yardımcı Doçent 4. Öğrenim Durumu Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Psikoloji Hacettepe Üniversitesi 1969 Yüksek

Detaylı

DEPRESYON HAKKINDA BİLMEK İSTEDİKLERİNİZ

DEPRESYON HAKKINDA BİLMEK İSTEDİKLERİNİZ DEPRESYON HAKKINDA BİLMEK İSTEDİKLERİNİZ Bu kitapçık Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalı, Beyin Görüntüleme ve Elektrofizyoloji Birimi tarafından hazırlanmıştır. Şubat 2010 1 DEPRESYON

Detaylı

POSTPARTUM BAŞLANGIÇLI DEPRESYONDA GİDİŞ VE SONLANIM

POSTPARTUM BAŞLANGIÇLI DEPRESYONDA GİDİŞ VE SONLANIM POSTPARTUM BAŞLANGIÇLI DEPRESYONDA GİDİŞ VE SONLANIM DR FARUK UĞUZ KONYA N.E.Ü MERAM TIP FAKÜLTESI PSIKIYATRI A.D. ÖĞR. ÜYESI Açıklama Son iki yıl içinde ilaç endüstrisi vd sivil toplum kuruluşları ile

Detaylı

Obsesif Kompulsif Bozukluk ve Panik Bozuklukta Depresyon ve Ki şilik Bozukluğu Komorbiditesi ÖZET. pecya SUMMARY

Obsesif Kompulsif Bozukluk ve Panik Bozuklukta Depresyon ve Ki şilik Bozukluğu Komorbiditesi ÖZET. pecya SUMMARY Obsesif Kompulsif Bozukluk ve Panik Bozuklukta Depresyon ve Ki şilik Bozukluğu Komorbiditesi İrem YALUĞ *, Neşe KOCABAŞOĞLU *, Gülşen AYDOĞAN *, Berfu GÜNEL * ÖZET Obsesif kompulsif bozukluk (OKB) ve panik

Detaylı

PSİKOLOJİK BOZUKLUKLAR. PSİ154 - PSİ162 Doç.Dr. Hacer HARLAK

PSİKOLOJİK BOZUKLUKLAR. PSİ154 - PSİ162 Doç.Dr. Hacer HARLAK PSİKOLOJİK BOZUKLUKLAR BU DERSTE ŞUNLARı KONUŞACAĞıZ: Anormal davranışı normalden nasıl ayırırız? Ruh sağlığı uzmanları tarafından kullanılan belli başlı anormal davranış modelleri nelerdir? Anormal davranışı

Detaylı

Kronik Ürtikerli Hastalarda Kiþilik Bozukluklarý, Anksiyete ve Depresyon

Kronik Ürtikerli Hastalarda Kiþilik Bozukluklarý, Anksiyete ve Depresyon ARAÞTIRMA Kronik Ürtikerli Hastalarda Kiþilik Bozukluklarý, Anksiyete ve Depresyon Ýlteriþ Oðuz Topal 1, Ýlknur Kývanç Altunay 2, Sibel Mercan 3 1 Dr., 2 Doç. Dr., Þiþli Etfal Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi

Detaylı

Zeka Gerilikleri Zeka Geriliği nedir? Sıklık Nedenleri

Zeka Gerilikleri Zeka Geriliği nedir? Sıklık Nedenleri Zeka Geriliği nedir? Zeka geriliğinin kişinin yaşına ve konumuna uygun işlevselliği gösterememesiyle belirlidir. Bunun yanı sıra motor gelişimi, dili kullanma yeteneği bozuk, anlama ve kavrama yaşıtlarından

Detaylı

PSİKODERMATOLOJİDE KULLANILAN ÖLÇEKLER

PSİKODERMATOLOJİDE KULLANILAN ÖLÇEKLER PSİKODERMATOLOJİDE KULLANILAN ÖLÇEKLER A)Sağlıkta Kullanılan Başlıca Yaşam Kalitesi Ölçekleri B)Psikodermatolojide Sık Kullanılan Psikometrik Testler C)Dermatolojide Sık Kullanılan Yaşam Kalitesi Ölçekleri

Detaylı

Depresyonda İşlevsel İyileşme ve Brintellix

Depresyonda İşlevsel İyileşme ve Brintellix Depresyonda İşlevsel İyileşme ve Brintellix Ömer Aydemir Celal Bayar Üni. Tıp Fak. Psikiyatri A.D. Depresyonda sonlanım Depresyonda Tam İyileşmeyi Sağlamak Belirtili dönem sonrası tam düzelme sağlama Kalıntı

Detaylı

DANIŞANLAR İÇİN DEĞERLENDİRME ANKETİ:

DANIŞANLAR İÇİN DEĞERLENDİRME ANKETİ: DANIŞANLAR İÇİN DEĞERLENDİRME ANKETİ: Bu anket durumunuz hakkında bilgi edinmede bize yardımcı olacaktır. Bu anket sorununuza uygun yaklaşımda yardımcı olacaktır. Cevaplarınız gizli tutulacaktır. Lütfen

Detaylı

Hemodiyaliz Hastalarının Psikolojik Dayanıklılık Durumları ve Etkileyen Faktörlerin Değerlendirilmesi

Hemodiyaliz Hastalarının Psikolojik Dayanıklılık Durumları ve Etkileyen Faktörlerin Değerlendirilmesi Hemodiyaliz Hastalarının Psikolojik Dayanıklılık Durumları ve Etkileyen Faktörlerin Değerlendirilmesi Öğretim Görevlisi Emine DANE Acıbadem Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu Sunum Akışı

Detaylı

DEPRESYON. Belirtiler

DEPRESYON. Belirtiler DEPRESYON Toplumumuzda depresyon psikiyatrik hastalıklar arasında en sık görülenlerdendir. Bu sebeple halkımız arasında en çok bilinen, en çok ismi duyulan hastalıktır. Fakat ne yazık ki en sık yanlış

Detaylı

10 SORUDA SAĞLIK ANKSİYETESİ. Prof. Dr. Tunç ALKIN DEÜTF

10 SORUDA SAĞLIK ANKSİYETESİ. Prof. Dr. Tunç ALKIN DEÜTF 10 SORUDA SAĞLIK ANKSİYETESİ Prof. Dr. Tunç ALKIN DEÜTF SORU 1 Sağlık anksiyetesi mi yoksa hastalık anksiyetesi mi denmeli? KAFA KARIŞTIRAN VE DAMGALAYAN BİR TERMİNOLOJİ Hipokondiyazis Hastalık fobisi

Detaylı

GİRİŞ İki uçlu bozukluk: Manik episod Depresif episod Ötimi (iyilik hali) Kronik gidişli Kesin ilaç tedavisi gerektirir (akut episod ve koruyucu

GİRİŞ İki uçlu bozukluk: Manik episod Depresif episod Ötimi (iyilik hali) Kronik gidişli Kesin ilaç tedavisi gerektirir (akut episod ve koruyucu ÖTİMİK BİPOLAR HASTALARDA ve AİLELERİNDE YAŞAM KALİTESİ: DİYABETİK HASTALAR ve NORMAL KONTROLERLE KAŞILAŞTIRMALI BİR ÇALIŞMA A. Özerdem a, B. Çakaloz a, Ş.Topkaya a, A. Koçyiğit b, M.Yılmaztürk b, B.B.

Detaylı

ÇOCUK VE GENÇLERDE DUYGUDURUM BOZUKLUKLARI

ÇOCUK VE GENÇLERDE DUYGUDURUM BOZUKLUKLARI ÇOCUK VE GENÇLERDE DUYGUDURUM BOZUKLUKLARI Doç. Dr. Şaziye Senem BAŞGÜL Psikoloji Lisans www.gunescocuk.com Tanım Kişinin genel duygu durumundaki bir bozulma, dış şartlara ve durumlara göre uygunsuz bir

Detaylı

YETİŞKİNLERDE MADDE BAĞIMLILIĞI DOÇ. DR. ARTUNER DEVECİ

YETİŞKİNLERDE MADDE BAĞIMLILIĞI DOÇ. DR. ARTUNER DEVECİ YETİŞKİNLERDE MADDE BAĞIMLILIĞI DOÇ. DR. ARTUNER DEVECİ CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ PSİKİYATRİ A.D. Madde deyince ne anlıyoruz? Alkol Amfetamin gibi uyarıcılar Kafein Esrar ve sentetik kannabinoidler

Detaylı

Psiko-Onkoloji Onkoloji Hastalarına Psikolojik Yaklaşım

Psiko-Onkoloji Onkoloji Hastalarına Psikolojik Yaklaşım Psiko-Onkoloji Onkoloji Hastalarına Psikolojik Yaklaşım Dr. Mecit ÇALIŞKAN HNH Psikiyatri İdari ve Eğitim Sorumlusu Kanser hastaları tanı, tedavi ve hastalığın ileri evrelerde çeşitli ve değişik, ruhsal

Detaylı

GEKA NİHAİ RAPOR TEKNİK BÖLÜM. 1. Açıklama

GEKA NİHAİ RAPOR TEKNİK BÖLÜM. 1. Açıklama GEKA NİHAİ RAPOR TEKNİK BÖLÜM 1. Açıklama 1.1.Proje Ortaklarının Adları: Uzman Klinik Psikolog Özge Yaren YAVUZ ERDAN, Uzman Klinik Psikolog Elvan DEMİRBAĞ, Uzman Klinik Psikolog Nilay KONDUZ 1.2.Nihai

Detaylı

Depresif rahatsızlık nedir?

Depresif rahatsızlık nedir? Turkish Depresif rahatsızlık nedir? (What is a depressive disorder?) Depresif rahatsızlık nedir? Depresyon sözcüğü genel olarak hepimizin yaşamımızın bazı dönemlerinde hissettiğimiz üzüntüyü tanımlamak

Detaylı

PS K YATR DE KULLANILAN KL N K ÖLÇEKLER

PS K YATR DE KULLANILAN KL N K ÖLÇEKLER PS K YATR DE KULLANILAN KL N K ÖLÇEKLER Editörler Prof. Dr. Ömer Aydemir - Prof. Dr. Ertuğrul Köroğlu in De erli Türk Hekimlerine Arma an d r. HYB Bas m Yay n 226 PS KOLOJ VE PS K YATR D Z S 36 PS K YATR

Detaylı

Çocuk Psikiyatrisi Uygulamalarında İstismar Olgularının Tanınması. Prof. Dr. Elvan İŞERİ Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Psikiyatri A.D.

Çocuk Psikiyatrisi Uygulamalarında İstismar Olgularının Tanınması. Prof. Dr. Elvan İŞERİ Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Psikiyatri A.D. Çocuk Psikiyatrisi Uygulamalarında İstismar Olgularının Tanınması Prof. Dr. Elvan İŞERİ Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Psikiyatri A.D. Çocuk Psikiyatrisi Uygulamalarında İstismar Olgularının Tanınması

Detaylı

Bilişsel Kaynaşma ve Yaşantısal Kaçınmayla Aleksitimi İlişkisi: Kabullenme ve Kararlılık Penceresinden Bakış

Bilişsel Kaynaşma ve Yaşantısal Kaçınmayla Aleksitimi İlişkisi: Kabullenme ve Kararlılık Penceresinden Bakış Bilişsel Kaynaşma ve Yaşantısal Kaçınmayla Aleksitimi İlişkisi: Kabullenme ve Kararlılık Penceresinden Bakış Sedat Batmaz 1, Emrah Songur 1, Mesut Yıldız 2, Zekiye Çelikbaş 1, Nurgül Yeşilyaprak 1, Hanife

Detaylı

Melikgazi Rehberlik ve Araştırma Merkezi Filiz DOĞAN Psikolojik Danışman/Rehber Öğretmen

Melikgazi Rehberlik ve Araştırma Merkezi Filiz DOĞAN Psikolojik Danışman/Rehber Öğretmen Melikgazi Rehberlik ve Araştırma Merkezi Filiz DOĞAN Psikolojik Danışman/Rehber Öğretmen Kaygı, strese verilen normal bir tepkidir. Korku ve kaygılarla ortaya çıkan sıkıntı, gerginlik ve huzursuzluk küçük

Detaylı

Obezite ve Yeme Alışkanlıklarının Psikolojik Temelleri

Obezite ve Yeme Alışkanlıklarının Psikolojik Temelleri Obezite ve Yeme Alışkanlıklarının Psikolojik Temelleri Prof. Dr. Yıldız Akvardar Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri AD Neden besleniyoruz? Ruhsal gelişimde Oral Dönem (0-1 yaş) Bebeğin doyurulması,

Detaylı

KANSER VE CİNSEL YAŞAM

KANSER VE CİNSEL YAŞAM KANSER VE CİNSEL YAŞAM Doç. Dr. Ülgen Okyayuz Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri A.D. Klinik Psikoloji Öğretim Üyesi Son zamanlarda kanserin tedavisinde ilgi sadece tanı ve agresif tedaviyle

Detaylı

ADOLESANA VERİLMESİ GEREKEN KORUYUCU SAĞLIK HİZMETLERİ. Doç Dr Müjgan Alikaşifoğlu

ADOLESANA VERİLMESİ GEREKEN KORUYUCU SAĞLIK HİZMETLERİ. Doç Dr Müjgan Alikaşifoğlu ADOLESANA VERİLMESİ GEREKEN KORUYUCU SAĞLIK HİZMETLERİ Doç Dr Müjgan Alikaşifoğlu Sağlık Hizmetlerinin Özellikleri Ergenin yaşına, gelişim düzeyine uygun Bireysel, kültürel ve sosyoekonomik farklılıklara

Detaylı

GEBELİĞİN PSİKO-SOSYAL VE KÜLTÜREL BOYUTU

GEBELİĞİN PSİKO-SOSYAL VE KÜLTÜREL BOYUTU GEBELİĞİN PSİKO-SOSYAL VE KÜLTÜREL BOYUTU A R A Ş. G Ö R. Z E Y N E P K I R I K K A L E L İ Gebelik dönemi fizyolojik olduğu kadar kalıcı psikolojik değişikliklere de neden olmaktadır. Anne karnında gelişen

Detaylı

EMDR GÖZ HAREKETLERİ İLE SİSTEMATİK DUYARSIZLAŞTIRMA VE YENİDEN İŞLEME. (Eye Movement Desensitization and Reprossesing)

EMDR GÖZ HAREKETLERİ İLE SİSTEMATİK DUYARSIZLAŞTIRMA VE YENİDEN İŞLEME. (Eye Movement Desensitization and Reprossesing) EMDR GÖZ HAREKETLERİ İLE SİSTEMATİK DUYARSIZLAŞTIRMA VE YENİDEN İŞLEME (Eye Movement Desensitization and Reprossesing) Travma Sonrası Stres Bozukluğu, Panik Atak ve Sınav Kaygısı ndan Kısa Sürede Kurtulmanın

Detaylı

Prof.Dr. Hatice ÖZYILDIZ GÜZ Ondokuz Mayıs Üniversitesi Psikiyatri ABD

Prof.Dr. Hatice ÖZYILDIZ GÜZ Ondokuz Mayıs Üniversitesi Psikiyatri ABD Prof.Dr. Hatice ÖZYILDIZ GÜZ Ondokuz Mayıs Üniversitesi Psikiyatri ABD İÇERİK ALT TİPLENDİRMEDEKİ SORUNLAR KLİNİĞE YANSIMASI ÇEKİNGEN KİŞİLİK BOZUKLUĞUNUN ETKİSİ Tanısal bakı Sosyal fobi DSM-I de "Fobik

Detaylı

Bir Olgu Üzerinden Obsesif Kompulsif Bozukluk Hastalarında Cinsel İşlevler

Bir Olgu Üzerinden Obsesif Kompulsif Bozukluk Hastalarında Cinsel İşlevler 178 N. Lapsekili ve ark./bilişsel Davranışçı Psikoterapi ve Araştırmalar Dergisi 1(2012) 178-183 CASE REPORT/OLGU SUNUMU Bir Olgu Üzerinden Obsesif Kompulsif Bozukluk Hastalarında Cinsel İşlevler Nergis

Detaylı

Dinamik Formülasyon Üzerine Bir Olgu Sunumu. Dr. Abdullah AKGÜN Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Dinamik Formülasyon Üzerine Bir Olgu Sunumu. Dr. Abdullah AKGÜN Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi Dinamik Formülasyon Üzerine Bir Olgu Sunumu Dr. Abdullah AKGÜN Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kimlik Bilgileri 53 yaşında, Kadın Evli 3 çocuğu var Ev hanımı Eşiyle Ankara da yaşıyor Yakınmaları

Detaylı

Klinik Psikoloji: Ruh Hali Rahatsızlıkları. Psikolojiye Giriş. Günümüz Kriterleri. Anormallik nedir?

Klinik Psikoloji: Ruh Hali Rahatsızlıkları. Psikolojiye Giriş. Günümüz Kriterleri. Anormallik nedir? Psikolojiye Giriş İşler Kötüye Gittiğinde Olanlar: Zihinsel Bozukluklar 1. Kısım Ders 18 Klinik Psikoloji: Ruh Hali Rahatsızlıkları Susan Noeln-Hoeksema Psikoloj Profesörü Yale Üniversitesi 2 Anormallik

Detaylı

Ağrı ve psikiyatrik yaklaşım. Prof.Dr.Aslı Sarandöl Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Ruh Sağlığı ve Hastalıkları AD

Ağrı ve psikiyatrik yaklaşım. Prof.Dr.Aslı Sarandöl Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Ruh Sağlığı ve Hastalıkları AD Ağrı ve psikiyatrik yaklaşım Prof.Dr.Aslı Sarandöl Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Ruh Sağlığı ve Hastalıkları AD Ağrı Hoş olmayan bir uyaran Duygusal Algısal Bilişsel ve davranışsal Biyopsikososyal

Detaylı

HAREKETLİ ÇOCUK DOÇ. DR.AYLİN ÖZBEK DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ÇOCUK PSİKİYATRİSİ AD. ÖĞRETİM ÜYESİ

HAREKETLİ ÇOCUK DOÇ. DR.AYLİN ÖZBEK DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ÇOCUK PSİKİYATRİSİ AD. ÖĞRETİM ÜYESİ HAREKETLİ ÇOCUK DOÇ. DR.AYLİN ÖZBEK DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ÇOCUK PSİKİYATRİSİ AD. ÖĞRETİM ÜYESİ SUNUM PLANI: Hareketli çocuk kime denir? Klinik ilgi odağı olması gereken çocuklar hangileridir?

Detaylı