İç Kontrol Eylem Planı

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "İç Kontrol Eylem Planı"

Transkript

1 2012 Fiziki Sosyal Kültürel Ekolojik e-belediyecilik

2 Başkanın Sunuşu Dünyada mali yönetim sistemine ilişkin yaşanan deneyimlerin ve reformların öğretisinde iç kontrol; kamu kaynaklarının amaçlarına, belirlenmiş politikalarına ve mevzuata uygun olarak kullanılması, faaliyetlerin etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde yürütülmesi, varlık ve kaynakların korunması, mali bilgi ve yönetim bilgisinin zamanında ve güvenilir olarak üretilmesi, usulsüzlük ve yolsuzlukların önlenmesi konularında yeterli ve makul güvence sağlayan bir yönetim aracı olarak görülmektedir. Yönetimin hizmet üretme etkinliğini artırmaya ve riskleri azaltmaya yönelik olarak kurgulanan iç kontrol sistemi kurumsal bir yapı içinde birbiriyle bağlantılı beş bileşenden meydana gelir: - Kontrol ortamı - Risk değerlendirme - Kontrol faaliyetleri - Bilgi ve iletişim - İzleme Ülkemizde iç kontrolün sistematik bir şekilde mali yönetim sistemimize girmesi 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile gerçekleşmiştir sayılı kanunun 55 inci maddesinde iç kontrol; belediyemiz tarafından oluşturulan organizasyon, yöntem ve süreçle iç denetimi kapsayan mali ve diğer kontroller bütünü olarak tanımlanmıştır. Bu eylem planına tüm harcama birimleri eylemleri öngörülen zamanda tamamlamaları büyük önem taşımaktadır. Harcama birimlerimiz bu eylemleri en güzel bir şekilde gerçekleştireceğine inancımız tamdır. İç Kontrol Standartlarına uyum sağlamak üzere hazırlanan Konya Büyükşehir Belediye nın hazırlanmasına katkısı olan tüm personelimizi kutlarım. Tahir AKYÜREK Büyükşehir Belediye Başkanı

3 İÇİNDEKİLER Sayfa Başkanın Sunuşu 1 Kontrol Ortamı. 1 2 Risk 7 3 Kontrol Faaliyetleri 10 4 Bilgi ve İletişim 15 5 İzleme 20 EKLER 23 Kamu İç Kontrol Standartları Uyum Eylem Plan Rehberi 25 Yazılar 29

4 1. KONTROL ORTAMI 1

5 Sorumlu Birim veya Mevcut Durum Çalışma grubu üyeleri KOS1 Etik Değerler ve Dürüstlük: Personel davranışlarını belirleyen kuralların personel tarafından bilinmesi sağlanmalıdır. İç kontrol eylem planı internet KOS Üst Yönetim ortamında yayınlanacaktır. tarafından İç kontrol sistemi ve işleyişi yönetici ve onaylandıktan İç kontrolle ilgili yılda en az bir KOS 1.1 personel tarafından sahiplenilmeli ve KOS sonra eylemler eğitim toplantısı düzenlenecektir. desteklenmelidir. gerçekleştirilecekti İç kontrolle ilgili temel bilgilerin web r. KOS1.1.3 sitesinde yayınlanması sağlanacaktır. Yöneticiler birimleri ile ilgili izleme ve değerlendirme toplantılarına İdarenin yöneticileri iç kontrol sisteminin KOS 1.2 KOS katılarak eylem planının uygulanmasında personele örnek olmalıdır. gerçekleşmesinde aktif rol alacaktır. Etik Kurallarını Kamu Görevlileri Etik Davranış içeren sözleşme İlkeleri İle Başvuru Usul ve İnsan Etik kurallar bilinmeli ve tüm faaliyetlerde bu KOS 1.3 personele işe KOS Esasları Hakkındaki Yönetmelik Kaynakları ve kurallara uyulmalıdır. girişte tebliğ personele imza karşılığı tebellüğ Eğitim. D.Bşk. edilmektedir. ettirilecek Açık Kapı, BİMER ve dilekçe ile başvurular kanuni Bilgi edinme ile ilgili başvurular Basın Yayın ve süresinde KOS değerlendirilerek süresinde Halkla İlişkiler cevaplanmaktadır. cevaplanmaktadır. D.Bşk. İş süreçleri ve süreleri web'de yayımlanmıştır. Tüm işlerin süreçleri çıkarılarak Hizmet Standartları işin akışı, başvuru belgeleri ve Faaliyetlerde dürüstlük, saydamlık ve hesap Oluşturulmuştur. KOS 1.4 KOS bilgileri, performans hedefi ve verebilirlik sağlanmalıdır. WEB sayfamızda gerçekleşmeleri kurum web yayımlanmaktadır. sitesinden yayınlanmaktadır. Standart Kamu İç Kontrol Standardı ve Genel Kod No Şartı Eylem Kod No Performans programı Kasım Ayında Bütçeden önce kabul KOS edilmektedir. Faaliyet raporunda yayımlanmaktadır. Öngörülen Eylem veya Eylemler İşbirliği Yapılacak Birim Bilgi İşlem Daire Bşk. İnternet Yayını Tamamlanm a Tarihi Açıklama İnsan Kaynakları, Eğitim programları Yılda en az 1 Mali Hizmetler Bilgi İşlem Daire Bşk. İnternet Yayını Toplantı tutanakları Kamu Görevlileri Etik Sözleşmesi İşe başlamada, mevzuat değiştiğinde Bilgi Edinme Cevap Yazıları İnternet Yayını Sunum, Faaliyet Raporu Gereçekleşen performansları ile ilgili daireler yıl sonunda üst yöneticilere sunum yapılmakta ve yıllık faaliyet raporunda yayınlanmaktadır. 2 Çıktı/ Sonuç

6 KOS 1.5 İdarenin personeline ve hizmet verilenlere adil ve eşit davranılmalıdır. Anket yapılmamaktadır. çalışan memnuniyeti anketi İnsan KOS yapılarak sonuçlar üst yöneticilere Kaynakları ve raporlanmaktadır. Eğitim. D.Bşk. Anket raporları hazırlanan idarenin faaliyetlerine ilişkin raporda Üst Faaliyet raporu hazırlanmakta ve Mali Hizmetler yönetici ve Nisan ayındaki meclis KOS D.Bşk. Faaliyet raporu Harcama Yetkilileri toplantısından sonra kamuoyuna Koordinasyon İdarenin faaliyetlerine ilişkin tüm bilgi ve İç kontrol güvence açıklanmaktadır. KOS 1.6 belgeler doğru, tam ve güvenilir olmalıdır. beyanları faaliyet raporunun ekine konmaktadır Tüm belgelerin İdareye giren - çıkan evraklar Yazı İşleri ve elektronik ortamda KOS elektronik ortamda kayıt edilmekte Kararlar Daire Elektronik Arşiv arşive aktarılması ve sorgulanabilmektedir. Bşk. devam etmektedir. Misyon, organizasyon yapısı ve görevler: İdarelerin misyonu ile birimlerin ve personelin görev tanımları yazılı olarak belirlenmeli, personele duyurulmalı ve idarede uygun bir organizasyon yapısı KOS2 oluşturulmalıdır. İdarenin misyonu halen yürülükte olan İdarenin misyonu yazılı olarak belirlenmeli, İdarenin misyonu kurumda çalışan stratejik planda Bilgi İşlem KOS 2.1 duyurulmalı ve personel tarafından KOS personele duyurularak İnternet yayını belirlenmiştir. Bu Daire Bşk. benimsenmesi sağlanmalıdır. benimsenmesi sağlanacaktır. ilkeler web sitemizde yayınlanmaktadır. Daire Misyonun gerçekleştirilmesini sağlamak na ait Daire na ait görev ve İnsan üzere idare birimleri ve alt birimlerince Görev ve Çalışma KOS 2.2 görev ve çalışma KOS çalışma yönetmelikleri hazırlanmış Kaynakları ve Değişitikçe yürütülecek görevler yazılı olarak Yönetmelikleri yönetmelikleri olup personele tebliğ edilecektir. Eğitim. D.Bşk. tanımlanmalı ve duyurulmalıdır. hazırlanmıştır. Kişi görev tanımları tamamlanarak Daire İnsan Kişi görev tanım başkanlıklarına ait KOS hazırladığımız formda üst Kaynakları ve yöneticinin onayı ile personele formları iş süreçleri Eğitim. D.Bşk. duyurulacaktır. İdare birimlerinde personelin görevlerini ve çıkartılmış ve KOS 2.3 bu görevlere ilişkin yetki ve sorumluluklarını internet ortamında kapsayan görev dağılım çizelgesi tüm personele ile oluşturulmalı ve personele bildirilmelidir. vatandaşların iş İş süreçleri hazırlanmış ve KOS süreçlerine personele duyurulmuştur. ulaşmaları sağlanmaktadır. 3 İş süreçleri

7 İdare ve Daire İdarenin ve birimlerinin teşkilat şeması olmalı mızın KOS 2.4 ve buna bağlı olarak fonksiyonel görev KOS Güncellemeler yapılmaktadır. teşkilat şeması dağılımı belirlenmelidir. oluşturulmuştur. nda izin, puantaj hazırlama, faaliyet raporu hazırlama v.s. gibi işlerin iş KOS süreçleri ve formları hazırlanarak İdarenin ve birimlerinin organizasyon yapısı, standardın oluşturulması temel yetki ve sorumluluk dağılımı, hesap KOS 2.5 sağlanacaktır. verebilirlik ve uygun raporlama ilişkisini Birden fazla daire başkanlığının gösterecek şekilde olmalıdır. birlikte yaptığı işlerle ilgili ana KOS süreçler oluşturularak birimlerin bu işlerle ilgili görev sınırları belirlenecektir. B.B. Harekat Yönergesi,İl detay planı,il afet acil durum planı,çadır kurulabilecek yerler,asbuilt haritaları ve yer üstü bölge istasyonlarının cadde-sokak listesi,il afet ve acil yardım planı,milli İdarenin yöneticileri, faaliyetlerin alarm görevlileri Hassas görevler ile ilgili envanter yürütülmesinde hassas görevlere ilişkin KOS 2.6 formu, K.B.R.N KOS çıkarılarak bununla ilgili prosedürleri belirlemeli ve personele ekibi, kurtarma ve prosedürler belirlenecektir. duyurmalıdır. yıkıntıları kaldırma grubu, ön hasar tespit ve geçici iskan hizmet grubu,acil kurtarma ve yardım ekipleri(mbc timi), Elektrik-su ve kanalizasyon hizmet grubu başkanlığı, 4 İnsan Kaynakları ve Eğitim. D.Bşk. Teşkilat Şeması İdari İş süreçleri Ana süreç haritaları (İtfaiye, Zabıta, Fen İşleri, Çevre vb) Hassas görevler ve uygulama prosedürleri

8 Her düzeydeki yöneticiler verilen görevlerin KOS 2.7 sonucunu izlemeye yönelik mekanizmalar oluşturmalıdır. KOS3 Personelin yeterliliği ve performansı: Kurumsal performans üst yöneticilerin katıldığı değerlendirme toplantılarıyla izlenmektedir. KOS Bireysel performansın izlenebilmesi için yıllık çalışma programları hazırlanarak dönemsel izlemeleri yapılacaktır. Toplantı tutanakları İdareler, personelin yeterliliği ve görevleri arasındaki uyumu sağlamalı, performansın değerlendirilmesi ve geliştirilmesine yönelik önlemler almalıdır. İnsan kaynakları yönetimi, idarenin amaç ve KOS 3.1 hedeflerinin gerçekleşmesini sağlamaya yönelik olmalıdır. Her müdürlükte iş analizleri yapılarak görevler çerçevesinde KOS uygun nitelik ve sayıda kadrolararın tanımlanması yapılacaktır. İnsan Kaynakları ve Eğitim. D.Bşk. İş analizleri İnsan Kaynakları ve Eğitim. D.Bşk. Yıllık Eğitim planı İnsan Kaynakları ve Eğitim. D.Bşk. İş analizleri İnsan Kaynakları ve Eğitim. D.Bşk. İş Analizi Raporları Personel yönelik yapılacak İnsan anketlerle ve iş analizi sonuçlarına Kaynakları ve göre eğitim ihtiyacı belirlenerek Eğitim. D.Bşk. yıllık planlar yapılacaktır. Personel eğitim kartı Yönetici ve personelin bilgi, İdarenin yönetici ve personeli görevlerini deneyim ve Hizmet İçi eğitim toplantıları KOS 3.2 etkin ve etkili bir şekilde yürütebilecek bilgi, yeteneğini KOS yapılacaktır. deneyim ve yeteneğe sahip olmalıdır. arttıracak hizmet içi eğitimler verilmektedir. Genel kabul görmüş mesleki liyakatler göz önünde İhtiyaca göre kadrolu veya Mesleki yeterliliğe önem verilmeli ve her bulundurularak KOS 3.3 KOS sözleşmeli personel istihdam görev için en uygun personel seçilmelidir. personel atamaları edilmektedir. gerçekleştirilmekte dir. Personelin işe alınması ile görevinde ilerleme ve yükselmesinde liyakat ilkesine uyulmalı KOS 3.4 ve bireysel performansı göz önünde bulundurulmalıdır. Bireysel performansların bilgi, çalışkanlık, güven ve şeffaflık KOS ilkesi doğrultusunda değerlendirilmesi sağlanacaktır. Daire başkanlıklarından gelen istekler ve Her görev için gerekli eğitim ihtiyacı mevzuat belirlenmeli, bu ihtiyacı giderecek eğitim KOS 3.5 değişikliğinin KOS faaliyetleri her yıl planlanarak yürütülmeli ve gerektirdiği gerektiğinde güncellenmelidir. yeniliklere göre bir sonraki yılın planı yapılmaktadır. 5

9 Personelin yeterliliği ve performansı bağlı olduğu yöneticisi tarafından en az yılda bir KOS 3.6 kez değerlendirilmeli ve değerlendirme sonuçları personel ile görüşülmelidir. Performans değerlendirmesine göre performansı yetersiz bulunan personelin performansını geliştirmeye yönelik önlemler KOS 3.7 alınmalı, yüksek performans gösteren personel için ödüllendirme mekanizmaları geliştirilmelidir. Personel istihdamı, yer değiştirme, üst görevlere atanma, eğitim, performans değerlendirmesi, özlük hakları gibi insan KOS 3.8 kaynakları yönetimine ilişkin önemli hususlar yazılı olarak belirlenmiş olmalı ve personele duyurulmalıdır. Personelin performans ölçütleri birim KOS amirlerince değerlendirilmekte dir. İnsan Kaynakları ve Eğitim. D.Bşk. Performans değerlendirmelerinde ve yapılan anketler sonucunda İnsan yetersiz görülen personel için KOS Kaynakları ve gerekli eğitim programları Eğitim. D.Bşk. düzenlenecektir. Personel istihdamı, yer değiştirme, üst görevlere atanma, eğitim, performans değerlendirmesi, İnsan özlük hakları gibi insan kaynakları KOS Kaynakları ve yönetimine ilişkin önemli hususlar Eğitim. D.Bşk. standartlara bağlanarak yazılı olarak belirlenecek ve personele duyurulacaktır. Yazılım Eğitm programı Standartlar KOS4 Yetki Devri: İdarelerde yetkiler ve yetki devrinin sınırları açıkça belirlenmeli ve yazılı olarak bildirilmelidir. Devredilen yetkinin önemi ve riski dikkate alınarak yetki devri yapılmalıdır. İmza yetkilileri İnsan İş akış süreçlerindeki imza ve onay mercileri İmza yetkilileri yönergesi KOS 4.1 yönergesi KOS Kaynakları ve Süreç Haritaları Güncelleme belirlenmeli ve personele duyurulmalıdır. hazırlanacaktır. hazırlanmıştır. Eğitim. D.Bşk. Yetki devirleri, üst yönetici tarafından belirlenen esaslar çerçevesinde devredilen KOS 4.2 yetkinin sınırlarını gösterecek şekilde yazılı olarak belirlenmeli ve ilgililere bildirilmelidir. Daire başkanlıklarında yetki devri İnsan KOS yapılan işlerle ilgili bir envanter Kaynakları ve çıkaracaklardır. Eğitim. D.Bşk. Yetki devri, devredilen yetkinin önemi ile KOS 4.3 uyumlu olmalıdır. Yetki devir alanları ile ilgili asgari KOS koşullar belirlenecektir Yetki devredilen personel görevin KOS 4.4 gerektirdiği bilgi, deneyim ve yeteneğe sahip olmalıdır. Yetki devirleriyle ilgili personelin KOS sahip olması gereken asgari şartlar belirlenecektir. Yetki devredilen personel, yetkinin kullanımına ilişkin olarak belli dönemlerde KOS 4.5 yetki devredene bilgi vermeli, yetki devreden ise bu bilgiyi aramalıdır. Yetki devralan kişi kullandığı KOS yetkisi ile ilgili yetkisini devraldığı kişiye rapor vermesi sağlanacaktır 6 İnsan Kaynakları ve Eğitim. D.Bşk., Hukuk Müşavirliği İnsan Kaynakları ve Eğitim. D.Bşk., Hukuk Müşavirliği Yetki devri envanteri Yetki devri envanteri Yetki devri envanteri Yetki devri raporu

10 2. RİSK DEĞERLENDİRME 7

11 Standart Kamu İç Kontrol Standardı ve Genel Şartı Kod No Mevcut Durum Eylem Kod No Öngörülen Eylem veya Eylemler Sorumlu Birim veya Çalışma grubu üyeleri İşbirliği Yapılacak Birim Çıktı/ Sonuç Tamamlan ma Tarihi Açıklama RDS5 Planlama ve Programlama: İdareler, faaliyetlerini, amaç, hedef ve göstergelerini ve bunları gerçekleştirmek için ihtiyaç duydukları kaynakları içeren plan ve programlarını oluşturmalı ve duyurmalı, faaliyetlerinin plan ve programlara uygunluğunu sağlamalıdır. RDS 5.1 İdareler, misyon ve vizyonlarını oluşturmak, stratejik Kurumumuz 2012amaçlar ve ölçülebilir hedefler saptamak, 2017 yıllarına ait performanslarını ölçmek, izlemek ve değerlendirmek RDS stratejik planı amacıyla katılımcı yöntemlerle stratejik plan hazırlanmıştır. hazırlamalıdır. RDS 5.2 RDS 5.3 RDS 5.4 RDS 5.5 RDS 5.6 Kurumumuz yıllarına ait stratejik planı hazırlanmıştır mali yılı İdareler, yürütecekleri program, faaliyet ve projeleri 2012 mali yılı performans ile bunların kaynak ihtiyacını, performans hedef ve performans RDS programı göstergelerini içeren performans programı programı hazırlanacaktır hazırlamalıdır. hazırlanmıştır.. ın bütçesi 2012 mali yılı bütçesi performans İdareler, bütçelerini stratejik planlarına ve performans performans RDS programına programlarına uygun olarak hazırlamalıdır. programına uygun uygun olarak olarak hazırlanmıştır. hazırlanacaktır. Performans Yöneticiler, faaliyetlerin ilgili mevzuat, stratejik plan göstergelerinin belirli ve performans programıyla belirlenen amaç ve dönemlerde RDS hedeflere uygunluğunu sağlamalıdır. gerçekleştirmeleri izlenmektedir. Kurumun vizyonuna ulaşılmak için Yöneticiler, görev alanları çerçevesinde idarenin daireler kendi hedeflerine uygun özel hedefler belirlemeli ve RDS çalışma alanları ile personeline duyurmalıdır. ilgili hedeflerini oluşturmaktadır. Var olan hedeflerimiz İdarenin ve birimlerininhedefleri, spesifik, ölçülebilir, spesifik, ölçülebilir, RDS ulaşılabilir, ilgili ve süreli olmalıdır. ulaşılabilir, ilgili ve sürelidir. 8 Stratejik Plan Dönem sonu, seçim sonrası 6. ay Mali Hizmetler Daire Bşk. Performans programı Mali Hizmetler Daire Bşk. Performans esaslı bütçe Performans programı Stratejik Plan Performans Yıllık, 5 Yıllık ölçüm formu

12 RDS6 Risklerin belirlenmesi ve değerlendirilmesi: İdareler, sistemli bir şekilde analizler yaparak amaç ve hedeflerinin gerçekleşmesini engelleyebilecek iç ve dış riskleri tanımlayarak değerlendirmeli ve alınacak önlemleri belirlemelidir stratejik planı yapılırken RDS kurum bünyesinde GZFT analizi yapılmıştır. RDS 6.1 İdareler, her yıl sistemli bir şekilde amaç ve hedeflerine yönelik riskleri belirlemelidir. RDS 6.2 Yıllık faaliyet raporlarında Daire Risklerin gerçekleşme olasılığı ve muhtemel etkileri başkanlıklarına ait RDS yılda en az bir kez analiz edilmelidir. risk analizi yapılmaktadır. RDS 6.3 Risklere karşı alınacak önlemler belirlenerek eylem planları oluşturulmalıdır. Risklere karşı alınacak önlemlerle ilgili RDS eylem planları oluşturulmakta dır. 9 GZFT analiz Yıllık, 5 Yıllık raporları Birim risk değerlendir me raporları Performans programı

13 3. KONTROL FAALİYETLERİ 10

14 Standart Kod No Kamu İç Kontrol Standardı ve Genel Şartı Sorumlu Birim İşbirliği Tamamlanm veya Çalışma Yapılacak Çıktı/ Sonuç a Tarihi grubu üyeleri Birim İdareler, hedeflerine ulaşmayı amaçlayan ve riskleri karşılamaya uygun kontrol strateji ve yöntemlerini belirlemeli ve uygulamalıdır. Mevcut Durum Kontrol stratejileri ve yöntemleri: Her bir faaliyet ve riskleri için uygun kontrol strateji ve yöntemleri (düzenli gözden geçirme, örnekleme yoluyla kontrol, karşılaştırma, onaylama, raporlama, koordinasyon, doğrulama, analiz etme, yetkilendirme, gözetim, inceleme, izleme v.b.) belirlenmeli ve uygulanmalıdır. Kontroller, gerekli hallerde, işlem öncesi kontrol, süreç kontrolü ve işlem sonrası kontrolleri de kapsamalıdır. Eylem Kod No Varlıkların dönemsel kontrolünü ve güvenliğinin sağlanmasını Kontrol faaliyetleri, varlıkların dönemsel kapsayacak kontrolünü ve güvenliğinin sağlanmasını muhasebe kapsamalıdır. kayıtları, taşınır ve taşınmaz mal kayıtları ile varlıkların kontrol ve güvenliği sağlanmaktadır. 7.4 Belirlenen kontrol yönteminin maliyeti beklenen faydayı aşmamalıdır. 8 Prosedürlerin belirlenmesi ve belgelendirilmesi: İ sunmalıdır. 8.1 İdareler, faaliyetleri ile mali karar ve işlemleri hakkında yazılı prosedürler belirlemelidir. Öngörülen Eylem veya Eylemler Yapılna iş süreçlerine göre riskler belirlenecek ve kontrol prosedürleri belirlenecektir. Harcama birimleri faaliyetlerine ilişkin uygulanan kontrol yöntemleri yazılı şekilde tanımlanacak ve ilgili birim personelinin duyurulacaktır Kontrol amaçlı sistematik bir izleme ve sürekli bir iyileştirme sistemi kurulacaktır. Ayrıca sistematik bir raporlama sistemi kurulacaktır. Süreç Haritaları Her Yıl Rapor Her Yıl Rapor Her Yıl Muhasebe Kayıtları, Taşınır Her Yıl ve Taşınmaz Mal Kayıtları Açıklama Belirlenen kontrol yönteminin veya alternatif kontrol yönteminin fayda maliyet analizleri Fayda -Maliyat yapılarak etkin, verimli ve ekonomik olacak Analizleri şekilde uygulanacaktır. dareler, faaliyetleri ile mali karar ve işlemleri için gerekli yazılı prosedürleri ve bu alanlara ilişkin düzenlemeleri hazırlamalı, güncellemeli ve ilgili personelin erişimine Faaliyetler ve mali kararlara ilişkin iş ve işlemlerin; tam ve doğru yapılmasını sağlamak, faaliyeti gerçekleştiren personelden kaynaklanabilecek hataları ortadan kaldırmak amacıyla Uygulama Prosedür, Talimat ve Rehberleri hazırlanacaktır. 11 Mali Hizmetler Dairesi Prosedür, Talimat ve Rehberler

15 Daire tarafından belirlenen prosedürler ve ilgili dokümanlar, mali karar ve işlemin veya faaliyetin başlamasından, uygulanmasına ve sonuçlandırılmasına kadar olan bütün aşamaları kapsayacak şekilde düzenlenecektir. Daire günceli ve ihtiyacı sağlamak için altyapıyı oluşturacak belirlenen prosedürleri gözden geçirecek, ilgili dokümanların iş akış şemaları güncellenecektir. 8.2 Prosedürler ve ilgilidokümanlar,faaliyet veya mali karar ve işlemin başlaması, uygulanması ve sonuçlandırılması aşamalarını kapsamalıdır Prosedürler ve ilgilidokümanlar, güncel, kapsamlı, mevzuata uygun ve ilgili personel tarafından anlaşılabilir ve ulaşılabilir olmalıdır Görevler ayrılığı: Hata, eksiklik, yanlışlık, usulsüzlük ve yolsuzluk risklerini azaltmak için faaliyetler ile mali karar ve işlemlerin onaylanması, uygulanması, kaydedilmesi ve kontrol edilmesi görevleri personel arasında paylaştırılmalıdır Her faaliyet veya mali karar ve işlemin onaylanması, uygulanması, kaydedilmesi ve kontrolü görevleri farklı kişilere verilmelidir Prosedürler ve İlgili Dokümanlar Prosedürler, İlgili Dokümanlar ve İş Akış Şemaları İş akış şemaları doğrultusunda otokontrolü sağlayacak şekilde görev ayrılığı ilkesi Mali Hizmetler uygulanarak faaliyet ve işlemlerin Dairesi envanternin çıkarılması mevzuat doğrultusunda farklı personel tarafından yapılacaktır. Personel eksikliğidurumund a karşılaşılacak risklerin azaltılmasına yönelik olarak Personel sayısının yetersizliği nedeniyle görevler personel ayrılığı ilkesinin tam olarak uygulanamadığı ihtiyacının idarelerin yöneticileri risklerin farkında olmalı ve önceden gerekli önlemleri almalıdır. belirlenmesi, personelin zamanında temini vb gibi gerekli tedbirler alınmaktadır. İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi 10 Hiyerarşik kontroller: Yöneticiler, iş ve işlemlerin prosedürlere uygunluğunu sistemli bir şekilde kontrol etmelidir Yöneticiler, prosedürlerin etkili ve sürekli bir şekilde uygulanması için gerekli kontrolleri yapmalıdır İş ve işlemlerin uygun yürütülüp yürütülmediği yöneticiler tarafından periyodik aralıklarla kontrol edilmesi amacıyla, iş ve işlemler için "paraf", "uygun görüş", "kontrol listesi", "fiziki sayım" gibi kontrol süreçleri tanımlanacaktır. 12 Faaliyet ve İşlemlerin Envanteri, İş Akış Şemaları Personel Performans Raporları, İş Analizi raporları Kontrol Listeleri İç kontrol sisteminin öngördüğü yeterli güvenceyi sağlayan düzenleme veya uygulama bulunmaktadır.

16 10.2 Yöneticiler, personelin iş ve işlemlerini izlemelive onaylamalı, hata ve usulsüzlüklerin giderilmesi için gerekli talimatları vermelidir. 11 Faaliyetlerin sürekliliği: İdareler, faaliyetlerin sürekliliğini sağlamaya yönelik gerekli önlemleri almalıdır Personel yetersizliği, geçici veya sürekli olarak görevden ayrılma, yeni bilgi sistemlerine geçiş, yöntem veya mevzuat değişiklikleriile olağanüstü durumlar gibi faaliyetlerin sürekliliğini etkileyen nedenlere karşı gerekli önlemler alınmalıdır Personel yetersizliğinden kaynaklanan durumlarda, faaliyetlerin yürütülmesine devam edilebilmesi için mevcut personelin İnsan Kaynakları tüm faaliyetleri öğrenmesini sağlayacak ve Eğitim Dairesi şekilde eğitim veya bilgilendirme çalışmaları yapılacaktır. Belirli dönemlerde personel görev değişikliği yapılacaktır Başkanlık makamınca yetkin Gerekli hallerde usulüne uygun olarak vekil personel personel görevlendirilmelidir. hiyerarşik yapıya uygun olarak vekil tayin edilmektedir. İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi 11.3 Görevinden ayrılan personelin, iş veya işlemlerinin durumunu ve gerekli belgeleri de içeren bir rapor hazırlaması ve bu raporu görevlendirilen personele vermesi yönetici tarafından sağlanmalıdır. 12 Bilgi sistemleri kontrolleri :İdareler, bilgi sistemlerinin sürekliliğini ve güvenilirliğini sağlamak için gerekli kontrol mekanizmaları geliştirmelidir Yöneticiler periyodik olarak iş akışlarını, dökümanlanm ve performans göstergelerini, dönemsel raporlarla kontrol edecektir. Görevinden ayrılan personel, yürütülmekte olan önemli işlerin listesi, öncelikli olarak İnsan Kaynakları dikkate alınacak kilit riskler, süreli ve zamanlı ve Eğitim Dairesi işler listesi ve benzeri hususları içeren bir rapor hazırlayacak ve görevlendirilen personele verecektir. Dönemsel Raporlama Eğitim notları Vekil İhtiyaç olması Görevlendirme durumunda Tablosu Rapor İhtiyaç olması durumunda Bilgi sistemlerinin kontrollerinin nelerden oluşması gerektiği noktasında doküman oluşturularak bu kontrollerin yapılması sağlanacak, sistem yazılımlarının kontrolleri, Bilgi İşlem Dairesi uygulama yazılımlarının geliştirilmesi, erişim kontrolleri, güvenlik programlaması ve planlaması ve öngörülemeyen bir durumun oluşması halinde önemli ve hassas verilerin korunması üzerinde çalışma yapılacaktır. Kontrol Dokümanları Kurum içi bilgi güvenliği politikası ve uygulama prosedürleri Üst Yöneticiye onaylatılacaktır. Bilgi güvenliği politikası ve uygulama prosedürleri Kurumumuz bilgi sistemlerinin envanteri çıkartılarak, sistemin sürekliliğini ve Bilgi İşlem Dairesi güvenirliliğini sağlayacak kontrol mekanizmaları yazılı olarak belirlenecektir ve uygulanacaktır. Yazılı prosedürler Bilgi sistemlerinin sürekliliğini ve güvenilirliğini sağlayacak kontroller yazılı olarak belirlenmeli ve uygulanmalıdır. 13 Bilgi İşlem Dairesi

17 12.2 Bilgi sistemine veri ve bilgi girişi ile bunlara erişim konusunda yetkilendirmeler yapılmalı, hata ve usulsüzlüklerin önlenmesi, tespit edilmesi ve düzeltilmesini sağlayacak mekanizmalar oluşturulmalıdır. Veri girişi hatalarına karşı programlarda uyarıcı mekanizmalar bulunması sağlanacaktır. Bilgiye erişim konusunda her personelin kendine ait kullanıcı şifresi ile girebileceği ve kayıtların kontrol edileceği bir sistem oluşturulmuştur. İdareler bilişim yönetişimini mekanizmalar geliştirmelidir. Bilgisayar Kayıtları Bilgi İşlem Dairesi Elektronik Ortam, Otomasyon İhtiyaç olması durumunda Bilgi İşlem Dairesi Bilgi sistemleri envanteri Otomasyon sistemi kurulacaktır Daire veri, bilgi girişi ve bunlara erişim konusunda yetkilendirme işlemlerini Bilgi İşlem Dairesi hata ve usulsüzlükleri önleyecek şekilde yapacaklardır Elektronik Ortam, Otomasyon sağlayacak Bilginin etkin bir biçimde paylaşılması için mevcut olan donanım ve yazılım güncellenecektir. Çıkarılacak olan bilgi sistemleri envanteri doğrultusunda Kurumumuzun bilişim yönetimini sağlayacak mekanizmaların geliştirilmesi için çalışma programı hazırlanacaktır. 14 Bilgi İşlem Dairesi

18 4. BİLGİ VE İLETİŞİM 15

19 Standart Kod No Kamu İç Kontrol Standardı ve Genel Şartı Mevcut Durum Eylem Kod No Öngörülen Eylem veya Eylemler Sorumlu Birim veya Çalışma grubu üyeleri İşbirliği Yapılacak Birim Çıktı/ Sonuç Tamamlanma Tarihi Açıklama 13 Bilgi ve iletişim : İdareler, birimlerinin ve çalışanlarının performansının izlenebilmesi, karar alma süreçlerinin sağlıklı bir şekilde işleyebilmesi ve hizmet sunumunda etkinlik ve memnuniyetin sağlanması amacıyla uygun bir bilgi ve iletişim sistemine sahip olmalıdır İdarelerde, yatay ve dikey iç iletişim ile dış iletişimi kapsayan etkili ve sürekli bir bilgi ve iletişim sistemi olmalıdır İdare ve birimlerinde, idare içerisinde eşdeğer birim ve İnsan Kaynakları görevliler arasındaki iletişimi ve ve Eğitim Daire hiyerarşik birimler arasındaki iletişimi kapsayacak bir iletişim akış şemaları çıkarılacaktır Kurumiçi programlar sayesinde tüm personeller verilen yetkiler doğrultusunda toplantı, kurum içi haberleşme, Bilgi İşlem Daire duyuru ve uyarı yönetimi, arşiv uygulamaları, kişisel bilgi incelemeleri, gibi bilgilere erişebilmesi sağlanacaktır Kurumda kağıt ortamında bulunan dokümanlar elektronik belge haline dönüştürülecektir (EBA). Belgelerin tanımlanan işbilgi İşlem Daire EBA akışları ile dolaşımı yönetilerek,, Yazı Program bu belgeleri doküman ambarlarıişleri Ve Kararlar Bilgileri içerisinde güvenli bir şekilde Dairesi saklanması ile belge ve bilgi kaynaklarına hızlı ve etkin ulaşım oluşturulacaktır Bilgilerin doğru, güvenilir, tam, kullanışlı ve anlaşılabilir olmasıbilgi İşlem Daire için İdare yazılı ve elektronik, Yazı bilgi kayıt sistemlerini faaliyet İşleri Ve Kararlar alanlarına göre Dairesi güncelleyecektir. Yöneticiler ve personel, görevlerini yerine getirebilmeleri için gerekli ve yeterli bilgiye zamanında ulaşabilmelidir. Bilgiler doğru, güvenilir, tam, kullanışlı ve anlaşılabilir olmalıdır. 16 İletişim Akış Şemaları KBB İnternet Sayfası Yazılı ve Elektronik Bilgi Kayıtları sağlandığından dolayı yeni bir eyleme gerek sağlandığından dolayı yeni bir eyleme gerek

20 13.4 Performas Programı ve Bütçenin Yöneticiler ve ilgili personel, performans Uygulanması ile programı ve bütçenin uygulanması ile kaynak kaynak kullanımına kullanımına ilişkin diğer bilgilere zamanında ilişkin diğer bilgiler erişebilmelidir. kurum internet sayfasında yayınlanmaktadır. Bilgi İşlem Daire 13.5 Yönetim bilgi sistemi, yönetimin ihtiyaç duyduğu gerekli bilgileri ve raporları üretebilecek ve Çalışmalar devam analiz yapma imkanı sunacak şekilde etmektedir. tasarlanmalıdır. Bilgi İşlem Daire 13.6 Üst yönetici Yöneticiler, idarenin misyon, vizyon ve amaçları başkanlığında yapılan çerçevesinde beklentilerini görev ve toplantılarda harcama sorumlulukları kapsamında personele birim yöneticilerine bildirmelidir. aktarılmaktadır. İdarenin stratejik planı ve performans programında yer alan hedef ve faaliyetler ayrıştırılarak yönetici beklentileriyle birlikte alt birim yöneticilerine bildirilmesi için uygun formlar oluşturulacaktır İdarenin yatay ve dikey iletişim sistemi personelin değerlendirme, öneri ve sorunlarını iletebilmelerini sağlamalıdır. Personel değerlendirmelerinde İnsan Kaynakları formlar ve bireysel ve Eğitim Daire performans ölçümleri yapılacaktır. 14 Raporlama:İdarenin amaç, hedef, gösterge ve faaliyetleri ile sonuçları, saydamlık ve hesap verebilirlik ilkeleri doğrultusunda raporlanmalıdır Kurumun amaçları, hedefi, stratejileri, varlıkları, İdareler, her yıl, amaçları, hedefleri, stratejileri, yükümlülükleri ve yıllık varlıkları, yükümlülükleri ve performans performans programı programlarını kamuoyuna açıklamalıdır. konusunda web sitesinden bilgilendirilme yapılmaktadır İdareler, bütçelerinin ilk altı aylık uygulama sonuçları, ikinci altı aya ilişkin beklentiler ve hedefler ile faaliyetlerini kamuoyuna açıklamalıdır Mali Hizmetler İnternet Dairesi Yayını EBA Program Bilgileri Formlar Anket Çalışmaları Kurum Mali Hizmetler İnternet Dairesi Sistesi Kurum bütçesinin ilk altı aylık Mali Hizmetler uygulama sonuçları ile ikinci altı Dairesi aya ilişkin beklenti ve başkanlığı hedeflerini kamuoyuna internet sayfasında açıklanacaktadır. Kurum İnternet Sistesi sağlandığından dolayı yeni bir eyleme gerek 6 ayda bir Üst yöneticiden alınan talimatlar harcama birim yöneticileri tarafından alt birim personeline aktarılmaktadır. sağlandığından dolayı yeni bir eyleme gerek sağlandığından dolayı yeni bir eyleme gerek

YUNUSEMRE BELEDİYE BAŞKANLIĞI KONTROL ORTAMI

YUNUSEMRE BELEDİYE BAŞKANLIĞI KONTROL ORTAMI KONTROL ORTAMI KOS 01 KOS 1.1 Etik Değerler ve Dürüstlük: Personel davranışlarını belirleyen kuralların personel tarafından bilinmesi sağlanmalıdır. İç kontrol sistemi ve işleyişi yönetici ve personel

Detaylı

TUZLA BELEDİYESİ İÇ KONTROL EYLEM PLANI (2015-2016)

TUZLA BELEDİYESİ İÇ KONTROL EYLEM PLANI (2015-2016) TUZLA BELEDİYESİ İÇ KONTROL EYLEM PLANI (2015-2016) İÇİNDEKİLER 1. İÇ KONTROL SİSTEMİNİN GENEL ESASLARI... 2 1.1. İç Kontrolün Tanımı Ve Amacı... 2 1.2. İç Kontrol Sistemine İlişkin Yasal Mevzuat... 2

Detaylı

İÇ KONTROL STANDARTLARI EYLEM PLANI

İÇ KONTROL STANDARTLARI EYLEM PLANI EK:2- ŞAHİNBEY BELEDİYE BAŞKANLIĞI İÇ KONTROL STANDARTLARI EYLEM PLANI 1- KONTROL ORTAMI Mevcut Durum Eylem Öngörülen Eylem veya Eylemler Sorumlu KOS1 Etik Değerler ve Dürüstlük: Personel davranışlarını

Detaylı

1- KONTROL ORTAMI STANDARTLARI. Öngörülen Eylem veya Eylemler. Kontrol Eylem Planı hazırlığı tüm birimlere ve tüm personele duyurulacaktır.

1- KONTROL ORTAMI STANDARTLARI. Öngörülen Eylem veya Eylemler. Kontrol Eylem Planı hazırlığı tüm birimlere ve tüm personele duyurulacaktır. KOS 1 1. Etik Değerler ve Dürüstlük: Personel davranışlarını belirleyen kuralların personel tarafından bilinmesi sağlanmalıdır. KOS 1 1- KONTROL ORTAMI STANDARTLARI KOS 1.1 İç genelge yayımlandı. KOS 1.1.1

Detaylı

1- KONTROL ORTAMI BĠLEġENĠ

1- KONTROL ORTAMI BĠLEġENĠ T.C. İSKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ - İÇ KONTROL EYLEM PLANI - KONTROL ORTAMI BİLEŞENİ 1- KONTROL ORTAMI BĠLEġENĠ ARALIK 2014 Kamu Ġç Kontrol Standardı ve Genel ġartı Yapılacak 1 Etik Değerler ve Dürüstlük: Personel

Detaylı

T.C. ÇORUM BELEDĠYE BAġKANLIĞI ĠÇ KONTROL STANDARTLARINA UYUM EYLEM PLANI

T.C. ÇORUM BELEDĠYE BAġKANLIĞI ĠÇ KONTROL STANDARTLARINA UYUM EYLEM PLANI T.C. ÇORUM BELEDĠYE BAġKANLIĞI ĠÇ KONTROL STANDARTLARINA UYUM EYLEM PLANI I. K O N T R O L O R T A M I S T A N D A R T L A R I Sorumlu veya KOS1 1.Etik Değerler ve Dürüstlük:Personel davranışlarını belirleyen

Detaylı

T.C. BEŞİKTAŞ BELEDİYESİ KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARINA UYUM EYLEM PLANI

T.C. BEŞİKTAŞ BELEDİYESİ KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARINA UYUM EYLEM PLANI T.C. BEŞİKTAŞ BELEDİYESİ KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARINA UYUM EYLEM PLANI KOS1 Öngörülen ler KONTROL ORTAMI Etik Değerler ve Dürüstlük: Personel davranışlarını belirleyen kuralların personel tarafından

Detaylı

26 Aralık 2007 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 26738

26 Aralık 2007 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 26738 26 Aralık 2007 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 26738 TEBLİĞ Maliye Bakanlığından: KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARI TEBLİĞİ Bilindiği üzere, 10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun

Detaylı

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI İÇ KONTROL STANDARTLARINA UYUM EYLEM PLANI 2015-2016

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI İÇ KONTROL STANDARTLARINA UYUM EYLEM PLANI 2015-2016 T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI İÇ KONTROL STANDARTLARINA UYUM EYLEM PLANI - 1- KONTROL ORTAMI STANDARTLARI Sorumlu KOS1 Etik Değerler ve Dürüstlük: Personel davranışlarını belirleyen kuralların personel tarafından

Detaylı

1- KONTROL ORTAMI. Öngörülen Eylem veya Eylemler

1- KONTROL ORTAMI. Öngörülen Eylem veya Eylemler 1- KONTROL ORTAMI Kamu İç Kontrol Standardı ve Genel Şartı Öngörülen veya ler Yapılacak Çıktı/ Sonuç Tamamlanma Tarihi Açıklama KOS1 KOS 1.1 Etik Değerler ve Dürüstlük: Personel davranışlarını belirleyen

Detaylı

MERSİN SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. İÇ KONTROL STANDARTLARI UYUM EYLEM PLANI

MERSİN SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. İÇ KONTROL STANDARTLARI UYUM EYLEM PLANI MERSİN SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. İÇ KONTROL STANDARTLARI UYUM EYLEM PLANI ARALIK 2014 İçindekiler Tablosu 1. GİRİŞ... 1 2. KAVRAMSAL OLARAK İÇ KONTROL VE İÇ KONTROLÜN DÜNYADA GELİŞİMİ...

Detaylı

SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI İÇ KONTROL STANDARTLARI EYLEM PLANI

SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI İÇ KONTROL STANDARTLARI EYLEM PLANI STANDART TANIM 1.1.1. İç kontrol sistemi ve işleyişi yönetici ve personel tarafından sahiplenilmeli ve desteklenmelidir. İç kontrol sistemi ve işleyişi hakkında bilgilendirme faaliyetleri yapılacaktır.

Detaylı

İÇ KONTROL KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARI KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARINA UYUM EYLEM PLANI

İÇ KONTROL KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARI KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARINA UYUM EYLEM PLANI T.C. ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI İÇ KONTROL KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARI KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARINA UYUM Adres: Meşelik Kampüsü 26480 Eskişehir Telefon: 0

Detaylı

İÇ KONTROL EYLEM PLANI

İÇ KONTROL EYLEM PLANI T.C. SİNOP ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ ÇOCUK EĞİTİMİ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ İÇ KONTROL EYLEM PLANI SİNOP 20.04.2015 I.GİRİŞ 5018 sayılı Kanunun 55. maddesinde iç kontrol, "idarenin amaçlarına, belirlenmiş

Detaylı

İÇ KONTROL STANDARTLARI EYLEM PLANI

İÇ KONTROL STANDARTLARI EYLEM PLANI SAKARYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İÇ KONTROL STANDARTLARI EYLEM PLANI Standart Kod No KOS1 KOS 1.1 Kamu İç Kontrol Standardı ve Genel Şartı Etik Değerler ve Dürüstlük: Personel davranışlarını belirleyen kuralların

Detaylı

KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARINA UYUM EYLEM PLANI (Revize)

KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARINA UYUM EYLEM PLANI (Revize) KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARINA UYUM EYLEM PLANI (Revize) Mali Hizmetler 2014 1 İçindekiler Tablosu LİSTELER... 2 GİRİŞ... 3 İÇ KONTROL NEDİR?... 4 İÇ KONTROLDE ROL VE SORUMLULUKLAR... 8 KAMU İÇ KONTROL

Detaylı

KARABÜK ÜNİVERSİTESİ İÇ KONTROL STANDARTLARI EYLEM PLANI

KARABÜK ÜNİVERSİTESİ İÇ KONTROL STANDARTLARI EYLEM PLANI KAABÜK ÜNİVESİTESİ İÇ KONTOL I EYLEM PLANI UNSULA KAMU İÇ KONTOL GENEL ŞATLA HEDEF EYLEM PLANI SOUMLU BİİM SÜESİ AÇIKLAMA (BEKLENTİLE, SONUÇLA, ÇÖZÜM ÖNEİLEİ) 1.1.1. İç Kontrol Sistemi ve işleyişi yönetici

Detaylı

KAMU ĠÇ KONTROL STANDARTLARINA UYUM EYLEM RAPORU

KAMU ĠÇ KONTROL STANDARTLARINA UYUM EYLEM RAPORU KAMU ĠÇ KONTROL STANDARTLARINA UYUM EYLEM RAPORU Konya 2014 İçindekiler ÜST YÖNETĠCĠ SUNUġU 1 A- ĠÇ KONTROL SĠSTEMĠ HAKKINDA GENEL BĠLGĠLER 1. İç Kontrol Sisteminin Tanımı 2 2. İç Kontrol Sisteminin Amacı

Detaylı

c) Kontrol faaliyetleri: Önleyici, tespit edici ve düzeltici her türlü kontrol faaliyeti belirlenir ve uygulanır.

c) Kontrol faaliyetleri: Önleyici, tespit edici ve düzeltici her türlü kontrol faaliyeti belirlenir ve uygulanır. c) Kontrol faaliyetleri: Önleyici, tespit edici ve düzeltici her türlü kontrol faaliyeti belirlenir ve uygulanır. d) Bilgi ve iletişim: İdarenin ihtiyaç duyacağı her türlü bilgi uygun bir şekilde kaydedilir,

Detaylı

Çalışma Hayatında Yeni Pusulamız. İÇ KONTROL z. Strateji Geliştirme Başkanlığı

Çalışma Hayatında Yeni Pusulamız. İÇ KONTROL z. Strateji Geliştirme Başkanlığı z Strateji Geliştirme Başkanlığı Misyonumuz Toplumun yaşam kalitesinin yükseltilmesine ve ülke kalkınmasına katkı sağlamak amacıyla; ulaştırma, denizcilik, haberleşme, uzay ve bilgi teknolojileri alanlarında

Detaylı

KAYSERĠ BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYESĠ

KAYSERĠ BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYESĠ KAYSERĠ BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYESĠ KAMU ĠÇ KONTROL STANDARTLARINA UYUM EYLEM PLANI 01.01.2015-31.12.2016 ĠÇĠNDEKĠLER Misyon,Vizyon ve Temel Değerler...1 A. İç Kontrol Sisteminin Genel Esasları...2 B. İç Kontrol

Detaylı

POLATLI BELEDİYESİ POLATLI BELEDİYESİ İÇ KONTROL STANDARTLARI EYLEM PLANI

POLATLI BELEDİYESİ POLATLI BELEDİYESİ İÇ KONTROL STANDARTLARI EYLEM PLANI POLATLI BELEDİYESİ POLATLI BELEDİYESİ İÇ KONTROL STANDARTLARI EYLEM PLANI İÇİNDEKİLER A. İÇ KONTROL SİSTEMİNİNİN GENEL ESASLARI 3 1. Amaç 3 2. Kapsam 3 3. Dayanak 4 4. Unsurları ve Genel Koşulları: 4 5.

Detaylı

T.C. RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ İÇ KONTROL SİSTEMİ

T.C. RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ İÇ KONTROL SİSTEMİ T.C. RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ İÇ KONTROL SİSTEMİ Hazırlayanlar: İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planı Hazırlama Grubu Üyeleri ve İç Kontrol İzleme ve Yönlendirme Kurulu Üyeleri Eylül 2013

Detaylı

personel performans ı-hassas görevler-yetki devri-hedef tespitiçok

personel performans ı-hassas görevler-yetki devri-hedef tespitiçok ahlak kuralları-dürüst lük-görev rol ve iş -pe rsone l yet e rliliği - personel performansı -hassas görevler-yetki devri-hedef tespitiçok yıllık programlama -yıllık denetim planı -hedeflere ilişkin performansın

Detaylı

DOKUZ EYLÜL ÜNĠVERSĠTESĠ ĠÇ KONTROL STANDARTLARI EYLEM PLANI

DOKUZ EYLÜL ÜNĠVERSĠTESĠ ĠÇ KONTROL STANDARTLARI EYLEM PLANI KOS HEDEF 6 KOS HEDEF 5 1. KONTROL ORTAMI LARI (KOS) KOS 1.1.Etik Değerler ve Dürüstlük: Personel davranıģlarını belirleyen kuralların personel tarafından bilinmesi sağlanmalıdır. KOS HEDEF 4 KOS HEDEF

Detaylı

KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARINA UYUM EYLEM PLANI 1- KONTROL ORTAMI

KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARINA UYUM EYLEM PLANI 1- KONTROL ORTAMI KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARINA UYUM EYLEM PLANI 1- KONTROL ORTAMI Standart KOS1 KOS 1.1 KOS 1.2 Etik Değerler ve Dürüstlük: Personel davranışlarını belirleyen kuralların personel tarafından bilinmesi sağlanmalıdır.

Detaylı

KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İÇ KONTROL EYLEM PLANI (2010 2011) (KONTROL FAALİYETLERİ) Sorumlu KFS 7 Kontrol stratejileri ve yöntemleri: İdareler, hedeflerine ulaşmayı amaçlayan ve riskleri karşılamaya

Detaylı

KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ İÇ KONTROL STANDARTLARI UYUM EYLEM PLANI

KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ İÇ KONTROL STANDARTLARI UYUM EYLEM PLANI KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ İÇ KONTROL STANDARTLARI UYUM EYLEM PLANI İÇ KONTROL STANDARTLARI UYUM ÇALIŞMA EKİBİ MAYIS 2014 1 İçindekiler TANIMLAR... 3 KISALTMALAR... 4 GİRİŞ... 5 1. MEVCUT DURUM...

Detaylı

Üniversitemiz İç Kontrol Standartları Uyum Eylem Planı İzleme Değerlendirme Raporu

Üniversitemiz İç Kontrol Standartları Uyum Eylem Planı İzleme Değerlendirme Raporu Üniversitemiz İç Kontrol Standartları Uyum Eylem Planı İzleme Değerlendirme Raporu BARTIN ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARINA UYUM EYLEM PLANI DEĞERLENDİRME

Detaylı

BARTIN ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARI UYUM EYLEM PLANI ÇALIŞMA GRUBU

BARTIN ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARI UYUM EYLEM PLANI ÇALIŞMA GRUBU BARTIN ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARI UYUM EYLEM PLANI ÇALIŞMA GRUBU 1.Okt. Dr. Hüseyin KAYGIN BÜNSEM Müdür V. 2.Yrd. Doç. Dr. Necati HIRÇA BÜNSEM

Detaylı