Neonatoloji Yo un Bakım (IC) bölümüne ho geldiniz

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Neonatoloji Yo un Bakım (IC) bölümüne ho geldiniz"

Transkript

1 Neonatoloji Yo un Bakım (IC) bölümüne ho geldiniz Çocu unuz yeni do an bebeklerin bakıldı ı yo un bakım bölümüne (IC Neonatologie) yatırılmı tır (locatie 8 D 105). Bu bakım bölümünde yeni do an hasta bebekler tedavi edilmektedir. Bu bro ürde Neonatoloji yo un bakım (IC) bölümündeki günlük çalı malar hakkında özet bilgileri okuyabilirsiniz. Daha geni bilgileri çocu unuza bakan hem ireden alabilirsiniz. Neonatoloji yo un bakım bölümündeki günlük çalı malar, normal bir bakım bölümünden farklıdır. Kalp atı ı, nefes alma, kan basıncı ve vücut derecesi gibi ya amsal fonksiyonları gözlemlemek ve desteklemek için gerekli olan pek çok aletler kullanılmaktadır. Çocu unuza bakan hem ire bu aletleri çalı tırmaktadır ve aletlerin ne için gerekli oldu unu açıklayacaktır. Bu aletler çok hassas olduklarından alarm eklinde pek çok uyarılar verir. Uyarı verilmesi durumunda çocu unuzda bir ey var demek de ildir. Sorularınız olursa, çocu unuzu tedavi eden doktora ya da çocu unuza bakan hem ireye sorabilirsiniz.

2 Görevliler Neonatoloji yo un bakım bölümünde Neonatoloji uzmanları, çocuk doktorları, doktor asistanları ve halen ö renim gören bazı Neonatoloji yo un bakım hem ireleri çalı maktadır. Çocu unuzun bakımı çerçevesinde doktor ve hem ireler tıbbi sosyal danı manlar, fizik tedavi uzmanları, pedagoji uzmanları, din i leri merkezi, radyoloji bölümü ve laboratuar görevlilerinden olu an bir ekip tarafından desteklenir. Doktor ve hem ireler 24 saat ba ına gündüz, ak am ve gece olmak üzere üç vardiya eklinde çalı maktadır. Her ekipte çocu unuzun tüm bakımından sorumlu olan bir hem ire vardır. Bu hem ire sizin için en önemli irtibat noktasıdır. Erkek veya kadın olabilen bu hem ire, çocu unuzun tedavisi esnasında yukarıda anılan bir ya da birden fazla görevlinin gerekli olup olmadı ına bakar. Aynı zamanda bir bakım koordinatörü ile çalı ıyoruz. Bundan dolayı, hem irelerden biri çocu unuzun yatırıldı ı ilk günlerde sizinle bir tanıtma/tanı ma görü mesi yapacaktır. Bu görü me esnasında bakım koordinatörü olarak görevi hakkında size ayrıntılı bilgi verecektir. Daha sonra bir doktorla ya da ekipteki görevlilerden birisiyle görü mek istedi inizi her zaman kendiniz bildirebilirsiniz. Çocu unuza bakan hem ire en kısa zamanda böyle bir görü meyi ayarlayacaktır. Hafta içi günlerde ve çalı ma saatlerinde giri teki resepsiyonda her zaman bir idari i ler görevlisi bulunur. dari bilgiler ile ilgili hususlarla bu görevli ile çalı acaksınız. Örne in sigortanızın adını ve poliçe numaranızı bilmemiz gerekir. Bu verilerin kontrol edilmesi ve/veya kayıtlara i lenmesi için mümkün olan en kısa zamanda, mümkünse bölüme yapaca ınız ilk ziyaret esnasında, resepsiyona u ramanızı rica ederiz. Tıbbi sosyal danı malar Uzun süreli yatırılı larda tıbbi sosyal danı manlar tedavi ekibinin sabit bir bölümünü te kil etmektedir. Bu kurumun görevlileri, doktor ve hem irelerle yakın bir i birli i içerisinde çalı ır ve hastalık ya da tedavilerde ebeveynlere verilecek destek hususunda özel tecrübeleri vardır. Özellikle Neonatoloji yo un bakım bölümünde uzun süreli kalmaları esnasında ebeveyn ve çocukların kar ıla abilecekleri tüm hususlar hakkındaki özel bilgi ve tecrübeleri nedeniyle, çocu unuzun yatırılı ının ilk döneminde tıbbi sosyal danı manı size tanıtabiliriz. Daha geni bilgi için çocu unuza bakan hem ire ile ya da telefonla (020) direkt tıbbi sosyal danı manlar ile irtibat kurabilirsiniz. 2

3 Din i leri kurumu VU tıp merkezinde bir kaç Katolik ve Protestan papaz ve bir imam vardır. Dinsel inancınıza bakılmamaksızın din ya da inanç soruları hakkında hastanedeki bir din görevlisi ile görü ebilirsiniz. Bu husus aile fertleriniz ve arkada larınız için de geçerlidir. Bir din görevlisinin sizi ziyaret etmesini istiyorsanız, bunu hem ire ya da din i leri merkezine bildirebilirsiniz. Din görevlisi kendili inden de sizi ziyaret edebilir. Durumun uygun olması durumunda çocu unuzu bölümümüzde vaftiz ettirebilirsiniz. Daha geni bilgi için çocu unuza bakan hem ire ile ya da telefonla (020) direkt din i leri kurumu ile irtibat kurabilirsiniz. Kilitli dolaplar Neonatoloji yo un bakım bölümüne yapaca ınız ziyaret esnasında de erli e yalarınızı muhafaza etmek için kilitli dolapları kullanabilirsiniz. Kilitli dolabın numarası o lunuzun/kızınızın yata ının üzerinde bulunan numarayla aynıdır. Depozito fiyatı: 0,50 Avro dur. Anahtarı eve götürmemeniz gerekir! Mali i ler Yeni do an çocuklarınızı altmı gün içerisinde kendiniz sa lık sigortanıza bildirmeniz gerekmektedir. Çe itli sa lık sigortası irketleri bilgileri i lemekte geç kaldıklarından bunu mümkün olan en kısa zamanda yapmanızı tavsiye ederiz. O lunuzun ya da kızınızın poliçe numarası belli oldu unda, do ru faturaları düzenleyebilmemiz için bunu hemen bize bildirmenizi rica ederiz. Bu konu ile ilgili daha geni bilgileri, yatırılı gününde size verilen hastalar idari i ler yazısında okuyabilirsiniz. Bilgilendirme 24 saat boyunca Neonatoloji yo un bakım bölümünde birden fazla hemµire bulunur. Çocu unuzun yo un bakım listesinde o anda kimin çocu unuza baktı ı belirtilmiµtir. Bu hemµire çocu unuzun durumu hakkında mümkün oldu u kadar bilgi verecektir. Sorumlu hemµire ile telefonla da irtibat kurabilirsiniz. Günün her anında istedi iniz kadar irtibat kurabilirsiniz. Bunun için size gerekli olan telefon numaraları bu broµürün sonunda yazılıdır. Baµka türlü kararlaµtırılmamıµsa sadece ebeveynlere/velilere bilgi verilir. Nenonatoloji yo un bakım bölümünde çocu unuz için bir bakım dosyası düzenlenir. Bu dosya hemµirelerin çalıµma kitabıdır. Hemµire bulgu ve gözlemlerini bu dosyaya yazar. Ziyaretlerinizde hemµirenin rehberli inde bu dosyayı inceleyebilirsiniz. 3

4 Ziyaret düzenlemesi Neonatoloji yo un bakım bölümünde, ebeveyn/veli olarak mümkün oldu u kadar çocu unuzun yanında olmanızı önemli buluyoruz. Çocu unuzu ziyaret etmek istedi inizde, önce bölümün giriµ kapısına baµvurunuz ve dahili telefonla adınızı ve çocu unuzun adını bildiriniz. Giriµ kapısının arkasında bakım bölümü ile dıµ dünya arasında geçiµ alanı olarak iµlev gören bir yer vardır. Burada çantanızı çıkarıp bırakmanız gerekir ve ayrıca saat, bilezik ve yüzüklerinizi çıkarmanız gerekir (bunları geçiµ alanında bırakmamanız daha iyidir). Ellerinizi el alkolü ile dezenfekte ediniz. Ellerinizi daha sonra hava ile iyice kurutunuz. Yüzüklerinizi çıkaramazsanız, giriµte bulunan eldivenleri giyiniz. Çocu unuz için enfeksiyon tehlikesini mümkün oldu u kadar sınırlamak için bu tedbirler gereklidir (bu broµürdeki enfeksiyon tehlikesi bölümüne de bakınız). Ebeveyn olarak günün 24 saatinde ziyarete gelebilirsiniz. Ama bir tek istisna vardır; ziyaret turu oldu u zaman. Bu ziyaret turunda özellikle tüm hastaların hastalık geçmiµi konuµulur. Hastanın özel yaµamı dolayısıyla bu ziyaret turu esnasında ziyaretçilerin bölümde bulunmaları arzu edilmez. Ziyaretin mümkün olmadı ı zamanlar bölümün giriµindeki bildirim tahtasında yazılıdır. Di er akraba ve arkadaµlar için saat ve arasında her zaman bir ebeveynle birlikte ziyaret mümkündür. Bakım bölümümüz için bu ziyaret saatleri haricinde ziyarete gelebilmek için randevu almak gerekir. Bu durumda da her zaman bir ebeveynin birlikte gelmesi gerekir. Sizinle birlikte toplam ekstra 2 kiµi daha kuvöze gelebilir. Erkek ve kız kardeµler elbette her zaman birlikte gelebilirler. Ama bu durum yaµa ba lıdır (enfeksiyon tehlikesi kısmına bakınız). On iki yaµından küçük di er çocuklar bakım bölümüne giremezler. On iki yaµından küçük çocukların refakatçi olmadan hastanede gezmeleri yasaktır. Sıfır ile on iki yaµ arasındaki çocuklar için saat arasında poliklinikte ücretsiz çocuk kreµi vardır. Bu konuda daha geniµ bilgi almak için µu numaraya telefon edebilirsiniz: (020) Ebeveyn ve çocu un özel yaµamı ile ilgili olarak di er kuvözlerin yanında durmamanızı rica ederiz. Bunu sizinle birlikte ziyarete gelenlere de bildirmenizi bekliyoruz. Bakım ve tedavi çalıµmaları elbette ki ziyaret esnasında devam eder. Acil vakalar için ya da örne in bir röntgen çekilmesi gerekti inde, bazen yer ve dikkate ihtiyacımız olabilir. Böyle durumlarda bakım bölümünü terk etmeniz ve salondaki oturma odasında beklemeniz istenilir. Dokuzuncu katta VU-kinderstad (Çocuk µehri) bulunmaktadır. Burada büyük bir oyun yeri, ev odası, Ajax oyuncuları yeri ve benzer pek çok µeyler vardır. Hasta çocukların oynayabilecekleri ve rahatlayabilecekleri 4

5 ve hasta olduklarını unutabilecekleri bir yerdir. Ziyarete gelen erkek ve kız kardeµler de buraya gelebilirler. Ama bunun her zaman bir ebeveynin refakati altında olması gerekir. Enfeksiyon tehlikesi Hastanede her zaman enfeksiyonu önlemeye dikkat edilmesi gerekmektedir. Neonatoloji yo un bakım bölümünde direnç eksikli i nedeniyle enfeksiyonlara hassas hastalar grubu kalıyor. 7 yaµından küçük erkek ve kız kardeµlerin Neonatoloji yo un bakım bölümüne gelmeleri yasaktır. 7 ile 12 yaµ arasındaki erkek ve kız kardeµler, e er suçiçe i hastalı ını geçirmiµlerse, Neonatoloji yo um bakım bölümüne gelebilirler. Ola anüstü durumlarda erkek ve kız kardeµlerin ziyarete gelmelerine izin verilebilir. Bunun için hemµire ile görüµmeniz gerekmektedir. Enfeksiyon hastalıkları hakkında µüphenizin olması durumunda, ziyaretçinizle birlikte gelmeden önce telefonla doktor ya da hemµire ile görüµünüz. Hastalar için büyük enfeksiyon tehlikesi olaca ından ateµinizin olması durumunda ya da so uk yara, grip, ishal ve benzeri durumlarda bunu önceden bildirmeniz tavsiye edilir. Bakım bölümüne girdi inizde ceket, saat, bilezik ve yüzüklerinizi geçiµ bölümünde (giriµ ile bakım bölüm arasındaki yer) çıkarmanız ve ellerinizi el alkolü ile dezenfekte etmeniz ve ellerinizi daha sonra hava ile iyice kurutmanız gerekir. Yüzükleri çıkaramamanız durumunda giriµte bulunan eldivenleri kullanmanız rica olunur. Bakım bölümünde ceket yasaktır; ceketinizi geçiµ bölümünde bulunan askılara asınız. De erli eµyalarınızı bu bölümde bırakmayınız. Yüksek enfeksiyon olasılı ı nedeniyle sadece ebeveynlerin bebe e dokunmaları tavsiye edilir. Bebe e dokunmadan önce ve dokunduktan sonra ellerinizi el alkolü ile dezenfekte ediniz. Bakım bölümünü terk ederken ellerinizi yeniden el alkolü ile dezenfekte etmeniz gerekir. Ebeveyn katılımı Çocu unuzun durumu elveriµliyse, çocu unuzun bakımına katılmanızı isteriz. Ebeveynler/veliler için belli ziyaret saatlerimiz olmamasına ra men µu hususlara dikkat etmenizi rica ederiz. Çocu unuz huzura büyük ihtiyacı oldu undan, bakım turları arasında sürekli uyandırılması iyi de ildir. Hemµire hangi anlarda çocu unuza bakıldı ını size söyleyebilir ve bu µekilde ziyaretinizi bakım anında yapabilirsiniz. Bunun için hemµire ile randevulaµabilirsiniz. Belki de çocu unuzun yanında evden getirece iniz bir eµyanın bulunması iyidir. Oyuncak hayvan, oyun kutusu veya küçük bir 5

6 havlu kuvöze koyulabilir. Önemli olan, kuvöze koyulacak oyuncak hayvan/ havluların hijyenik nedenlerden dolayı kirlendikleri zaman haftada bir kere evde yıkanmaları gerekti ine dikkat etmektir. Emzikler hemµire tarafından her gün kaynatılarak temizlenir. Çocu unuza bakan hemµire, durumun uygun olması durumunda, elbiseler getirmenizi de isteyebilir. Bu durumda beyaz elbise getirmemeniz tavsiye edilir, çünkü beyaz elbiseler çamaµırhanede kaybolabilirler. Çocu unuza bir günlük/hatıra defteri de verebilirsiniz. Deftere hem kendiniz hem de ziyaretçiler veya hemµire yazabilir. Çocu unuzla iliµki Ekstra bakıma ihtiyacı oldu undan bebe iniz Neonatoloji yo un bakım bölümünde kalıyor. Bu süre birkaç gün olabilece i gibi birkaç hafta ve hatta daha uzun olabilir. Doktor ve hemµireler, çocu unuzun bedensel refahı için gerekli olan bakımı sa lıyor ama bebe inizin sizin özel güven ve ilginize de ihtiyacı var. Hem bebe inizin geliµme ve büyümesi hem de birbirinizle bir duygu ba ının kurulması için ebeveyn ve çocuk arasındaki bedensel iliµki çok önemlidir. Baba ya da anne duygusu direkt do uµta ortaya çıkmaz ama bebe inizle olan iliµkiniz ile büyümesi gerekir. Çocu unuza ba ımlı olmak istemedi inizden bebe inize dokunmak muhtemelen size zor gelebilir. Bebe iniz ise sizin dokunuµunuza çok ihtiyacı vardır. Çocu unuzun durumu elveriµli ise hemµire ile görüµerek onu kuca ınıza alabilirsiniz ya da kanguru gibi gö sünüz üzerinde tutabilirsiniz. Belirtilen son metot bedensel iliµki ile çocu un ebeveynlerine alıµmasını sa layan bir yöntemdir. Çocu unuz bu µekilde anne ya da babanın çıplak gö sü üzerine uzanır. Bunu saat ye kadar yapmak mümkündür. Baµka bir hastaneye nakil E er çocu unuzun artık yo un bakımımıza ihtiyacı kalmazsa, size yakın bir hastaneye nakledilecek ya da daha önce kaldı ı hastaneye geri gönderilecektir. Neonatal yo un bakım yerleri sınırlı oldu undan nakil bazen aniden yapılabilir. Çocu unuzun nakli, Neonatoloji yo un bakım bölümümüze baµka bir a ır hasta çocu a uzman bakımımızı sunma olana ı verir. Doktor nakil iµlemlerini sizinle görüµecektir. Bazı hastalar poliklinikteki çocuk doktorlarımız tarafından takip edilecektir. Poliklinikteki çocuk doktorlarımızdan biri, nakil yapılmadan kısa bir süre öncesinde size bir davetiye gönderecektir. E er bunu zamanında yapma olana ı yoksa, o zaman bu ziyaret için ev adresinize bir randevu yazısı gönderilecektir. 6

7 Tedavi sonrası poliklinik bakım Yo un bakıma muhtaç tüm çocuklar poliklinikte çocuk doktorlarımız tarafından takip edilir. Bu hastalar grubunun sorunlu geliµme için yüksek risk taµıdıkları hususu ülke çapında tespit edilmiµtir. Yeni do an çocukların yo un bakımını de erlendirmek için özenle takip edilirler. Bu kontrol iµlemi, Hollanda da hükümet tarafından tayin edilmiµ ve finanse edilen neonatal yo un bakım bölümü olan çeµitli merkezlerde yapılır. Gelecekte tedavi olanakları hakkında bilgilendirilmek için bu gereklidir. Nakil/çıkıµ anında ya da daha sonra ev adresinize bir randevu verilecektir. Bu randevuyu de iµtirmeyi istemeniz durumunda telefonla irtibat kurabilirsiniz. Telefon numarası davetiye yazısında belirtilir. Randevuya gelememeniz durumunda, örne in çocu unuz hastaneye yatırılmıµsa, bunu bize bildirmenizi rica ederiz. Sizi çocu unuzla birlikte tedavi sonrası özel poliklinik bakımı için bekledi imiz zamanlar, erken do an bebekler için 0, 3, 6, 12 ve 24 ay olarak düzeltilmiµtir. Hastanede kalıµ Bakım bölümümüzde çocu unuzla aynı odada kalmanız ya da yanında yatmanız mümkün de ildir. Çocu unuzun durumu için gerekliyse, ya da eve gidemez bir durumda iseniz Ronald Mc Donald VU huis isimli evde kalma olanaklarından yararlanabilirsiniz. Bu ev VU tıp merkezinin yanındadır (adres: Amstelveenseweg 627). Hem ebeveynler hem de erkek ve kız kardeµler hafta sonları Ronald McDonald VU huis evinde kalabilirler. Bir gecelik oda kirasının fiyatı 12,50 Avro dur (2009 Nisan itibariyle). Ço unuza bakan hemµire boµ oda olup olmadı ı konusunda size bilgi verebilir. Daha geniµ bilgi için Ronald McDonald VU huis broµürünü isteyebilirsiniz ya da telefon edebilirsiniz ( ). E er Ronald McDonald VU huis evinde sizin için boµ bir yer yoksa, sizin için hastane misafirhanesinde bir oda bulmak için aracılık yapılacaktır. Misafirhanedeki çeµitli olanaklardan da yararlanabilirsiniz. Örne in mutfak ve ücret karµılı ında yıkama, kurutma ve ütüleme olanakları vardır. Logeren in Gastenverblijf (Misafirhanede kalma) isimli broµüre bakınız. Depoziti önceden ödemeniz gerekir. Bazı sa lık sigortası µirketleri Ronald McDonald huis evinde kalma masraflarını karµılamaktadır. Hastanede yemek yeme olana ı vardır. Ana salondaki self-service (garsonsuz) restoranda yemek mümkündür. Aynı zamanda personel restoranından yararlanabilirsiniz. Personel restoranı giriµ katındadır (locatie 0A). Burada chipknip ile yemek ve içeceklerinizi ödeyebilirsiniz. 7

8 Araba parkı VU tıp merkezi civarında çeµitli ücretli araba parkı yerleri vardır. Çocu unuzun üç günden daha uzun bir süre Neonatoloji bölümünde kalması gerekti inde, geçerli tarife ücretini ödeyerek garaj için çıkıµ kartı alabilirsiniz. Arabanızı poliklinik binasının altında park edebilirsiniz. Çocu unuza bakan hemµire ilk ziyaretlerinizin birinde size bir çıkıµ kartı baµvuru formu verebilir. Bu baµvuru formu ile ve daha geniµ bilgi için VU tıp merkezi ana giriµ resepsiyonuna baµvurabilirsiniz. Ebeveyn odası Ebeveynler için bir bekleme odası vardır (C ve D binaları arasında 8 inci katta). Kapı kilidinin kodunu hemµireden isteyebilirsiniz. Bu ebeveyn odasında kahve/çay içmek için otomatik makine vardır. Bu ebeveyn odasında (ve bütün hastanede) sigara içmek yasaktır. Birden fazla kiµiyle ziyarete gelmeniz durumunda ana giriµteki ana salonu kullanmanız rica olunur. Bu µekilde mümkün oldu u kadar daha çok ebeveyn bu ebeveyn odasını kullanabilir. Aµa ıda bulunan ana salonda telefon açmanız mümkündür. Bunun için telefon kartınızın olması gerekir. Hastane aletlerine zarar verme tehlikesi nedeniyle cep telefonu kullanmak yasaktır ve bu nedenle bu telefonların hastanede kapatılması gerekir. VU tıp merkezinde cep telefonu kullanmak için çeµitli özel yerler vardır. Bu yerler etiketle belirtilmiµtir. Çocu unuzun verileri hakkında önemli bilgi Çocu unuzun bakımı esnasında tarafımızdan toplanan tüm bilgiler kayıtlara iµlenir (bilgisayarda veya baµka µekilde) ve güvenli bir µekilde korunur. Gelecekte çocu unuz ile birlikte yeniden bize geldi inizde bu bilgiler kullanılır. Bu bilgiler aynı zamanda bilimsel araµtırmalar için ya da bakım bölümümüzün çocuk doktorları tarafından da kullanılabilirler. Ayrıca, bakımın kalitesini ve yeni do an bebeklerin bakımını de erlendirmek ve gerekti inde düzeltmek amacıyla üçüncü µahıslar (baµka çocuk doktorları, do um uzmanları, jinekoloji uzmanları) tarafından da kullanılabilir. Bu durumlarda bilgiler her zaman anonim kullanılır. Yani söz konusu bilgilerin kime ait oldu u hiçbir µekilde bilinmez. Bu hem sizin hem de çocu unuzun ve çocuk doktorunun özel yaµamını korumak için gereklidir. Kalite denetimi için çocu unuzun bilgileri Landelijke Neonatologie Registratie isimli kuruma bildirilir. Bu kurum Landelijke Verloskunde Registratie isimli kurum ile birlikte Perinatale Registratie Nederland isimli kurumu teµkil etmektedir. Çift sayımı önlemek için bu veriler anonim olarak kaydedilmemesi tercih edilir. 8

9 Çocu unuza ait bilgilerin bilimsel araµtırma, kayıt ya da kalite denetimi için kullanılmasına bir itirazınız varsa, bunu bize bildirmenizi rica ederiz. Bu durumda verilerinizi sadece çocu unuzun gelecekteki muhtemel bakımı için kayıtlara iµleyip muhafaza edece iz ve bilimsel araµtırma, kayıt ya da kalite denetimi için malzeme olarak kullanmayaca ız. Bilimsel araµtırma Bilimsel araµtırma için ço unlukla hastaların iµbirli i gereklidir. Çocu unuzun benzer bir araµtırmaya katılmasını isteyip istemedi iniz sorulabilir. Bu konu hakkında size önceden bilgi verilir ve çocu unuzun araµtırmaya katılıp katılmamasına karar vermeden önce muhtemel sorularınızı her zaman sorabilirsiniz. Aynı zamanda tıbbi bilimsel araµtırma broµürünü doktordan isteyebilirsiniz. Bu broµürde araµtırmanın siz ve çocu unuz için ne anlam taµıdı ını geniµ µekilde okuyabilirsiniz. Ö rencilerin e itimi için çocu unuz ve sizin bir ders salonuna gitmeniz istenilebilir. Tıp bilimi ve nihayetinde baµka hastaların tedavisi için iµbirli iniz önemlidir. Bu nedenle, mecbur olmamanıza ra men, araµtırma için iµbirli i yapmanızı önemli buluyoruz. Bunu reddetmeniz, çocu unuzun doktoru ile olan irtibatınız ya da çocu unuzun tedavisi için hiçbir µekilde olumsuz etki yaratmaz. Hasta bilgilendirme masası VU tıp merkezi poliklini inde hasta ve ziyaretçiler için hasta bilgilendirme masası bulunmaktadır. Soru, tavsiye ve muhtemel problemleriniz için buraya baµvurabilirsiniz. Hasta bilgilendirme görevlileri sorunuzu mümkün oldu u kadar direkt yanıtlamaya çalıµacaktır. E er buna imkan yoksa, sorunuzun yanıtını arayacak ya da sizi bir baµka görevliye havale edecektir. Aynı zamanda hasta dernekleri hakkında bilgi alabilirsiniz ve muhtemel µikayetlerinizi konuµabilirsiniz. Ayrıca çeµitli küçük kitapçık, broµür ve büyük hasta derneklerinin di er bilgilendirme malzemelerini alabilirsiniz. Hasta bilgilendirme masası poliklinik binalarının ana salonundadır ve Pazartesi Cuma günleri arasında saat arasında açıktır. Telefon da edebilirsiniz: (020) Hak ve yükümlülükler Bilgi edinme hakkınız vardır. VU tıp merkezinin Rechten en plichten (Hak ve yükümlülükler) isimli bir broµürü vardır. Bu broµürü her bakım bölümünde ve hasta bilgilendirme masasından temin etmek mümkündür ve özel yaµam, hasta verilerini kullanmak, hasta dosyasını incelemek, meslek sırrı ve µikayet düzenlemesi gibi konular hakkında bilgiler içermektedir. 9

10 Hasta dernekleri Hollanda da pek çok hasta derne i aktiftir. Hasta derne i belli bir hastalı ı olan hastaların çıkarlarını korur. Hasta çıkarlarını genel anlamda koruyan bazı dernekler de vardır. Bu dernekler ço unlukla çeµitli konular hakkında bilgiye sahiptirler. Üstelik gerekti inde tecrübelerini birbirlerine anlatmaları için derneklerin üyelerini birbirleriyle irtibata getirir. Örne in Kuvöz çocuklarının Ebeveynleri Derne i gibi hasta dernekleri hakkındaki bilgileri, hasta bilgilendirme masasından ve bakım bölümündeki idari iµler görevlisinden ya da hemµireden alabilirsiniz. Son olarak Muhtemel sorularınız için, çocu unuza bakan hemµireye ve Neonatoloji yo un bakım bölümündeki bakım ekibi µeflerine baµvurabilirsiniz. Bu görevliler hafta içi günlerde saat arasında görevlerinin baµındadır. Bakım ekibi µeflerinin odası, giriµteki idari iµler görevlisinin resepsiyonun yanındadır. Çocuk klini ine yatırılmayla ilgili daha geniµ bilgileri Opname in de kinderkliniek isimli broµürde okuyabilirsiniz. Bu broµüre henüz sahip de ilseniz bunu idari iµler görevlisinden isteyebilirsiniz. 10

11 Genel ziyaret adresi VU medisch centrum De Boelelaan HV Amsterdam Telefon: (020) Yazıµma adresi VU medisch centrum Çocu un adı-soyadı ve bakım bölümü Postbus MB Amsterdam Bakım bölümü telefon numaraları IC neonatologie, locatie 8D105 Algemeen verpleegeenheid: (020) Unit 1 (8 D 109): (020) veya Unit 2 (8 D 101): (020) veya

12 888014T VU medisch centrum Nisan

HASTA BİLGİLENDİRME. Yetişkin. Hastaların Hakları

HASTA BİLGİLENDİRME. Yetişkin. Hastaların Hakları HASTA BİLGİLENDİRME Yetişkin Hastaların Hakları 2 HASTA BİLGİLENDİRME Kısaca WGBO olarak anılan Tıbbi Tedavi Sözleşmesi Kanunu, yardım görevlisiyle aranızdaki ilişkileri düzenler. Bu kanuna göre gerek

Detaylı

Neden grip aşısı için bir davetiye alırsınız?

Neden grip aşısı için bir davetiye alırsınız? 2014 Grip aşısı (Aile) doktorunuz grip aşısı olmanız için size bir davetiye gönderir. Bu broşürde grip aşısı ile ilgili önemli bilgileri okuyabilirsiniz. Grip aşısı olmaya karar verdiniz mi? O zaman grip

Detaylı

Yoğun Bakım Bölümü Hastalar için bilgiler. Afdeling Intensive Care

Yoğun Bakım Bölümü Hastalar için bilgiler. Afdeling Intensive Care Yoğun Bakım Bölümü Hastalar için bilgiler Afdeling Intensive Care Yoğun bakım bölümü (Afdeling Intensive Care) Bu broşürde Universitair Medisch Centrum St Radboud un yoğun bakım bölümüne ilişkin genel

Detaylı

Meme kanseri taramasi

Meme kanseri taramasi Meme kanseri taramasi 2015 Bevolkingsonderzoek Neden halk taraması yapılır? BMeme kanseri çok sık görülür. Hollanda da yaklaşık her 8 kadından 1 i hayatında meme kanserine yakalanır. Bu kadınların çoğu

Detaylı

Durumunuz: Bunlar hamile Bir tedavi ihtiyacı veya Bakım geçici hastalık düşmek Çocuğun ve ev

Durumunuz: Bunlar hamile Bir tedavi ihtiyacı veya Bakım geçici hastalık düşmek Çocuğun ve ev Aile ve üst düzey yardım Tarih: Nisan 2016 Durumunuz: Bunlar hamile Bir tedavi ihtiyacı veya Bakım geçici hastalık düşmek Çocuğun ve ev Anne veya baba, çocuk ve ev bakım açarsanız, ortaya çıkar Gerçek

Detaylı

Rahim ağzı kanseri araştırması

Rahim ağzı kanseri araştırması Rahim ağzı kanseri araştırması 2015 Bevolkingsonderzoek Neden halk taraması yapılır? Her yıl yaklaşık 700 kadın rahim ağzı kanseri olur. Rahim ağzı kanseri en çok 30 ile 60 yaşları arasında görülür. Bu

Detaylı

Çocuğunuz çocuk yoğun bakımı ünitesinde

Çocuğunuz çocuk yoğun bakımı ünitesinde Çocuğunuz çocuk yoğun bakımı ünitesinde Çocuğunuz yakında St Radbout Üniversite Hastanesinin Yoğun bakım ünitelerinden birine yatırılacaktır. Yoğun bakım ünitesine yatırılan çocuklar ağır hasta oldukları

Detaylı

Carinova. İkamet bakımı. Güvenilir ve yakın. www.carinova.nl

Carinova. İkamet bakımı. Güvenilir ve yakın. www.carinova.nl Carinova İkamet bakımı Güvenilir ve yakın www.carinova.nl Bakımlı ikamet Carinova İkamet bakımı ikamet ve bakım hizmetini altı ikamet ve bakım merkezinde ve iki hasta bakım evinde sunuyor. İkamet ve bakım

Detaylı

WORK AND TRAVEL A NE ZAMAN BAŞLAYABİLİRİM VE AMERİKA DA NE KADAR KALABİLİRİM?

WORK AND TRAVEL A NE ZAMAN BAŞLAYABİLİRİM VE AMERİKA DA NE KADAR KALABİLİRİM? WORK AND TRAVEL A NE ZAMAN BAŞLAYABİLİRİM VE AMERİKA DA NE KADAR KALABİLİRİM? Türkiye den katılan öğrenciler için SWT(Summer Work&Travel) 15 Mayıs ta başlar, 1 Ekim de biter. Bu süre içinde okulunuzun

Detaylı

Çocuğum Krup Oldu! Türkischer Elternratgeber Krupp. Doktorunuzla birlikte çocuğunuza nasıl yardımcı olabilirsiniz.

Çocuğum Krup Oldu! Türkischer Elternratgeber Krupp. Doktorunuzla birlikte çocuğunuza nasıl yardımcı olabilirsiniz. Türkischer Elternratgeber Krupp Çocuğum Krup Oldu! Doktorunuzla birlikte çocuğunuza nasıl yardımcı olabilirsiniz. Anne babalar için yararlı ipuçları: Bir krupnöbetinde ne yapmalı? Krupa karşı hangi ilaçlar

Detaylı

Barsak kanseri halk taraması

Barsak kanseri halk taraması Barsak kanseri halk taraması 2015 Neden halk taraması? Barsak kanseri ciddi bir hastalıktır. Her 100 kişiden 4-5 kişi ömürlerinde barsak kanserine yakalanırlar. Her yıl 13.000 insanda barsak kanseri tespit

Detaylı

Meme kanseri taraması

Meme kanseri taraması Meme kanseri taraması 2016 Bevolkingsonderzoek Neden halk taraması yapılır? Meme kanseri çok sık görülür. Hollanda da yaklaşık her 8 kadından 1 i hayatında meme kanserine yakalanır. Bu kadınların çoğu

Detaylı

AMAÇ: Hastalarımızın ve hasta yakınlarının tedavi öncesi, tedavi sırasında ve tedavi sonrasında bilgilendirilmesini ve eğitilmesini sağlamak.

AMAÇ: Hastalarımızın ve hasta yakınlarının tedavi öncesi, tedavi sırasında ve tedavi sonrasında bilgilendirilmesini ve eğitilmesini sağlamak. AMAÇ: Hastalarımızın ve hasta yakınlarının tedavi öncesi, tedavi sırasında ve tedavi sonrasında bilgilendirilmesini ve eğitilmesini sağlamak. KAPSAM: Tüm ayaktan ve yatarak tedavi gören hasta ve hasta

Detaylı

Bir okul dü ündük, ça da e itim sunan...

Bir okul dü ündük, ça da e itim sunan... Bir okul dü ündük, ça da e itim sunan... M - Ö RET M 29 4- M-Ö RET M 4.1 Zaman Çizelgesi Okulumuzda e itim-ö retim kadrosu titizlikle seçilmi tir. 1.2. 3. 4. ve 5. flarda s f ö retmenleri, 6. s ftan 8.

Detaylı

Hotel Römerhof / Erlensee

Hotel Römerhof / Erlensee Hotel Römerhof / Erlensee 1. Genel anlamda AB Eğitim Projeleri kapsamında kabul ettiğmiz grupları şirket olarak Frankfurt un 30 kilometre doğusunda bulunan Erlensee de Hotel Römerhof da ağırlamaktayız.

Detaylı

Bilgilendirme ve Onay Hakkı

Bilgilendirme ve Onay Hakkı Hizmetlerden Yararlanma Hakkı * Hastanemize başvuran her birey, dil, din, ırk veya mezhep ayrımı yapılmaksızın tüm hizmetlerden yararlanma hakkına sahiptir. * Hastalarımız, hastanemizin sunduğu tanı ve

Detaylı

Halk Taraması. 2013 Barsak kanseri

Halk Taraması. 2013 Barsak kanseri Halk Taraması 2013 Barsak kanseri Barsak kanseri halk taraması Bu broşürde barsak kanseri halk taraması hakkında geniş bilgileri ve bunun sizin için ne ifade ettiğini okuyabilirsiniz. Neden bir halk taraması?

Detaylı

H V virüsünün bulaωma yolları ve AIDS tehlikesi

H V virüsünün bulaωma yolları ve AIDS tehlikesi H V virüsünün bulaωma yolları ve AIDS tehlikesi Rizikolu ve Rizikosuz Durumlar Öneriler Türkische Ausgabe der Broschüre HIV-Übertragung und Aids-Gefahr AIDS e karωı henüz ne bir aωı ne de bir ilaç vardır.

Detaylı

Hasta Kayıt Birimi 2

Hasta Kayıt Birimi 2 ÖRNEK UYGULAMALAR 1 Hasta Kayıt Birimi 2 Hasta Kayıt Biriminde Yeterli Oturma Grupları 3 Yaşlı ve Engelli Vatandaşların Öncelikli Oturabilmeleri 4 5 Yaşlı ve Engelli Vatandaşların Önceliği İle İlgili Bir

Detaylı

難 民 認 定 申 請 書 Mültecilik Kabulü Başvuru formu

難 民 認 定 申 請 書 Mültecilik Kabulü Başvuru formu 別 記 第 七 十 四 号 様 式 ( 第 五 十 五 条 関 係 ) Ek Form 74 (Madde 55 ile ilgili) 日 本 国 政 府 法 務 省 Adalet Bakanlığı, 法 務 大 臣 殿 Kime: Adalet Bakanı 氏 名 Adı soyadı 生 年 月 日 Doğum Tarihi 国 籍 地 域 ( 又 は 常 居 所 を 有 していた 国 名

Detaylı

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ PEDİATRİK RESÜSİTASYON HİZMETLERİ YÖNERGESİ

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ PEDİATRİK RESÜSİTASYON HİZMETLERİ YÖNERGESİ DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ PEDİATRİK RESÜSİTASYON HİZMETLERİ YÖNERGESİ (Sağlık Bakanlığının 29.04.2009 tarihli Sağlık Kurum ve Kuruluşlarında Hasta ve Çalışan Güvenliğinin Sağlanması ve Korunmasına

Detaylı

Yaşlılar irtibat Merkezleri

Yaşlılar irtibat Merkezleri Yaşlılar irtibat Merkezleri Sosyal hizmetler bölümü I Yaşlılık ve Bakım Winterthur şehri evde bakım merkezi (Spiteks) Spiteks, Winterthur şehrimizin bir hizmetidir. Çeşitli yaş grubundan isanlara hastalık

Detaylı

Hasta Hakları ve Uygulamaları Hasta Sorumlulukları. Özgül GÖKÇE ÜNGÜR Sosyal Hizmet Uzmanı Hasta Hakları Birim Sorumlusu

Hasta Hakları ve Uygulamaları Hasta Sorumlulukları. Özgül GÖKÇE ÜNGÜR Sosyal Hizmet Uzmanı Hasta Hakları Birim Sorumlusu Hasta Hakları ve Uygulamaları Hasta Sorumlulukları Özgül GÖKÇE ÜNGÜR Sosyal Hizmet Uzmanı Hasta Hakları Birim Sorumlusu HASTA HAKLARI 1) Hizmetten genel olarak faydalanma Adalet ve Hakkaniyet ilkeleri

Detaylı

Eviçi şiddette verilen yardım

Eviçi şiddette verilen yardım Eviçi şiddette verilen yardım Hulp bij huiselijk geweld Turks Beter voor elkaar 2 Eviçi şiddet Eviçi şiddet nedir? Eviçi şiddet denilince, genellikle karısını veya çocuklarını döven bir erkek düşünülür.

Detaylı

HACC Hizmetlerinden Faydalanan Bir Kißi Olarak Haklarınız ve Sorumluluklarınız

HACC Hizmetlerinden Faydalanan Bir Kißi Olarak Haklarınız ve Sorumluluklarınız HACC Hizmetlerinden Faydalanan Bir Kißi Olarak Haklarınız ve Sorumluluklarınız Turkish Ev ve Toplum Bakım Programı (Home and Community Care - HACC) günlük ißlerini idare etmekte zorlanan ancak kendi evinde

Detaylı

Prioderm losyon prospektüsü

Prioderm losyon prospektüsü Prioderm losyon sayfa 1 / 5 önceki versiyon.1.1 tarih: 05/94 Prioderm losyon prospektüsü Sizin için önemli bilgiler içeren bu prospektüsü dikkatlice okuyun. Bu ilaç doktor tavsiyesini gerektirmeyen hafif

Detaylı

Dil ve Oyun. Günlük İşlerinizi Yaparken Konuşma ve Oynama

Dil ve Oyun. Günlük İşlerinizi Yaparken Konuşma ve Oynama Dil ve Oyun Günlük İşlerinizi Yaparken Konuşma ve Oynama Biliyor muydunuz? Günlük ev işlerinizi yaparken çocuğunuza konuşmak veya şarkı söylemek çocuğunuzun yeni kelimeler ve alışkanlıklar öğrenmesine

Detaylı

HASTA BİLGİLENDİRME. Çocuk. Hastaların Hakları

HASTA BİLGİLENDİRME. Çocuk. Hastaların Hakları HASTA BİLGİLENDİRME Çocuk Hastaların Hakları 2 HASTA BİLGİLENDİRME Kısaca WGBO olarak anılan Tıbbi Tedavi Sözleşmesi Kanunu yla, hasta olarak çocukların hakları da belirlenmiştir. İzin verme WGBO, tıbbi

Detaylı

Hastane İçinde Dikkate Alınacak Bilgiler

Hastane İçinde Dikkate Alınacak Bilgiler Informationen zum Spitalaufenthalt - türkisch Hastane İçinde Dikkate Alınacak Bilgiler Sevgili Aile Hastaneye gelişinizde bilmediğiniz birçok konular vardır. Hazırlamış olduğumuz bu bilgilendirme broşürü

Detaylı

GGZ ingeest kurumu şikayet düzenlemesi broşürü. Memnun değil misiniz? Bize bildirin!

GGZ ingeest kurumu şikayet düzenlemesi broşürü. Memnun değil misiniz? Bize bildirin! GGZ ingeest kurumu şikayet düzenlemesi broşürü Memnun değil misiniz? Bize bildirin! 1 Memnun değil misiniz? GGZ ingeest kurumunun görevlileri müşterileri istekleri ve beklentilerine uygun bir şekilde tedavi

Detaylı

FACT SHEET - KONSEPT

FACT SHEET - KONSEPT FACT SHEET - KONSEPT GENEL BİLGİLER Kategori :3* Toplam Alan :3.000 m2 Plaj Uzunluğu :30 m. Kapasite :86 ODA Kat Sayısı :5 kat Kredi Kartı :Visa - Mastercard Hizmet dönemi :6 AY Konsept :Herşey Dahil Adres

Detaylı

Eviçi şiddette verilen yardım. Hulp bij huiselijk geweld Turks

Eviçi şiddette verilen yardım. Hulp bij huiselijk geweld Turks Eviçi şiddette verilen yardım Hulp bij huiselijk geweld Turks 1 Eviçi şiddet Eviçi şiddet nedir? Eviçi şiddet denilince, genellikle karısını veya çocuklarını döven bir erkek düşünülür. Ancak eviçi şiddetin

Detaylı

GAZİANTEP İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ TÜBİTAK 4006 BİLİM FUARLARI PROJE YÜRÜTÜCÜLERİ TOPLANTISI

GAZİANTEP İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ TÜBİTAK 4006 BİLİM FUARLARI PROJE YÜRÜTÜCÜLERİ TOPLANTISI GAZİANTEP İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ TÜBİTAK 4006 BİLİM FUARLARI PROJE YÜRÜTÜCÜLERİ TOPLANTISI TÜBİTAK 4006 BİLİM FUARI NEDİR? Yarışma ortamı olmadığı için öğrencilerimizin üzerindeki baskı kaldırılarak

Detaylı

HASTA DOSYASI VE ARŞİV HİZMETLERİ

HASTA DOSYASI VE ARŞİV HİZMETLERİ HASTA DOSYASI VE ARŞİV HİZMETLERİ Hasta dosyalarına yönelik düzenleme yapılmalıdır. Hasta dosyaları için standart bir dosya içeriği belirlenmeli, o Dosyalarda bulunması gereken bilgi ve dokümanlar belirlenmeli,

Detaylı

1.Sınıflar Tanışma Toplantısı. 17 Eylül -2014

1.Sınıflar Tanışma Toplantısı. 17 Eylül -2014 1.Sınıflar Tanışma Toplantısı 17 Eylül -2014 Ders Saatleri Türkçe 10 İngilizce 8 Matematik 5 Hayat Bilgisi 4 Görsel Sanatlar 2 Beden Eğitimi 2 Jimnastik 1 Satranç 1 Drama 1 Müzik 2 Oyun ve Fiziki Etkinlikler

Detaylı

Kalkan merkez'de kiralık beş yatak odalı Villa Blue 2

Kalkan merkez'de kiralık beş yatak odalı Villa Blue 2 Kalkan merkez'de kiralık beş yatak odalı Villa Blue 2 Özet Kalkan Merkez'de tatil kiralamaları için beş yatak odalı özel havuzlu ve bahçeli lüks villa. 10 kişiye kadar konaklama yapabilmektedir. Açıklama

Detaylı

T.C. RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ FAKÜLTE YÖNETİM KURULU TOPLANTI TUTANAĞI

T.C. RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ FAKÜLTE YÖNETİM KURULU TOPLANTI TUTANAĞI T.C. RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ FAKÜLTE YÖNETİM KURULU TOPLANTI TUTANAĞI Toplantı Sayısı: 2014/134 Toplantı Tarihi: 25.02.2014 Salı Toplantı Saati: 16.00 Toplantı Yeri: Dekanlık Toplantı

Detaylı

(22 Aralık 2012, Cumartesi) GRUP A. 2012-2013 Türkçe Ortak Sınavı Lise Hazırlık Sınıfı

(22 Aralık 2012, Cumartesi) GRUP A. 2012-2013 Türkçe Ortak Sınavı Lise Hazırlık Sınıfı 2012-2013 Türkçe Ortak Sınavı Lise Hazırlık Sınıfı AÇIKLAMALAR 1. Soruların cevaplarını kitapçıkla birlikte verilecek optik forma işaretleyiniz. 2. Cevaplarınızı koyu siyah ve yumuşak bir kurşun kalemle

Detaylı

ÖNEMLİ NOT: 2016 BÜTÇESİ HAZIRLAMA ÇALIŞMASI. NYC Nilgün Yetiş Koçluk ve Danışmanlık. Gözden Geçirme Tarihi:

ÖNEMLİ NOT: 2016 BÜTÇESİ HAZIRLAMA ÇALIŞMASI. NYC Nilgün Yetiş Koçluk ve Danışmanlık. Gözden Geçirme Tarihi: ÖNEMLİ NOT: Bütçe kısıtlamalar için değil, sizi arzu ettiğiniz hayatı yaşamanız ve hedeflerinize ulaşmanız için yapıldığı zaman oldukça anlamlı ve faydalıdır. Bu çalışmayı yıl başında yapmanız ve 3 er

Detaylı

CHEMPARK LEVERKUSEN E HOŞ GELDİNİZ Güvenlik uyarıları

CHEMPARK LEVERKUSEN E HOŞ GELDİNİZ Güvenlik uyarıları CHEMPARK LEVERKUSEN E HOŞ GELDİNİZ Güvenlik uyarıları Lütfen CHEMPARK a giriş yapmadan önce güvenlik uyarılarını okuyunuz - ve burada bulunduğunuz süre boyunca bu kurallara uyunuz! Teşekkürler! 1. TRAFİK

Detaylı

PEMBE KOD UYGULAMA TALİMATI

PEMBE KOD UYGULAMA TALİMATI YÖN.TL.03 05.08.2009 05.11.2013 04 1/4 1.0 AMAÇ: Bursa, Orhaneli İlçe Devlet Hastanesi nde yenidoğan ve yatan bebek/çocuk hastalarının kaçırılması veya kaybolması olasılığına karşı güvenlik önlemleri almak

Detaylı

SU ÜRÜNLERİ FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN DUYURU

SU ÜRÜNLERİ FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN DUYURU SU ÜRÜNLERİ FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN DUYURU İstanbul Üniversitesi KYK (Rektörlük) bursuna başvurmak isteyen ön lisans- lisans, yüksek lisans (hazırlık sınıfı hariç) öğrencilerimiz burs başvuru formu ve

Detaylı

Encora. Centrum voor Volwassenenonderwijs. Yetişkinler Eğitimi Merkezi. İç kurum ve değerlendirme yönetmeliği 2013-2014. Yabancılar için Hollandaca

Encora. Centrum voor Volwassenenonderwijs. Yetişkinler Eğitimi Merkezi. İç kurum ve değerlendirme yönetmeliği 2013-2014. Yabancılar için Hollandaca Encora Centrum voor Volwassenenonderwijs Yetişkinler Eğitimi Merkezi İç kurum ve değerlendirme yönetmeliği 2013-2014 Yabancılar için Hollandaca Belediye Okulları 2 Merkezimize hoş geldiniz! Değerli kürsiyer,

Detaylı

Eğer sigortalı değilseniz...

Eğer sigortalı değilseniz... Tercüme edilmiş bu enformasyon daha iyi bir anlayış sağlamanıza katkıda bulunur. Güncel değerleri (Euro olarak) KESİNLİKLE almaca yazılmış yorumdan almanızı rica ederiz. Sağlık Sigortasında kendi kendini

Detaylı

SAĞLIK BAKANLIĞI ÖZEL HASTANELER YÖNETMELĐĞĐ

SAĞLIK BAKANLIĞI ÖZEL HASTANELER YÖNETMELĐĞĐ 2. BÖLÜM: HĐZMET BĐRĐMLERĐNE ESAS BĐLGĐLER HĐZMET BĐRĐMLERĐNE ESAS BĐLGĐ VE BELGELER 1- genelinde hijyene uygun temizlik ve bakım sağlanmış mı (uygun olmayan birimler açıkça belirtilecektir) 2-Acil ünitesi

Detaylı

8.SINIFLARA 2. TEOG ÖNCESİ MOTİVASYON ÇALIŞMASI

8.SINIFLARA 2. TEOG ÖNCESİ MOTİVASYON ÇALIŞMASI 8.SINIFLARA 2. TEOG ÖNCESİ MOTİVASYON ÇALIŞMASI 27-28 Nisan 2016 tarihlerinde yapılacak 2. TEOG Sınavı na sayılı günler kala TED Kayseri Koleji Vakfı Ortaokulu Rehber öğretmenimiz Zeliha AKSOY ATAŞCI tarafından

Detaylı

HASTA HAKLARI VE SORUMLULUKLARI. Bir Sağlık Kuruluşuna, Sağlık Hizmeti Almak İçin Başvurduğunuzda;

HASTA HAKLARI VE SORUMLULUKLARI. Bir Sağlık Kuruluşuna, Sağlık Hizmeti Almak İçin Başvurduğunuzda; HASTA HAKLARI VE SORUMLULUKLARI Bir Sağlık Kuruluşuna, Sağlık Hizmeti Almak İçin Başvurduğunuzda; HAKLARINIZ İnsan, sadece insan olmasından dolayı doğuştan bazı hakları kazanarak dünyaya adımını atmaktadır.

Detaylı

Info Thuis. Bedensel engelli, zihinsel engelli veya kronik bir hastalık nedeniyle evde olan göçmenler için bilgilendirme. MEE Rotterdam Rijnmond

Info Thuis. Bedensel engelli, zihinsel engelli veya kronik bir hastalık nedeniyle evde olan göçmenler için bilgilendirme. MEE Rotterdam Rijnmond MEE Rotterdam Rijnmond Engelinden dolayı kısıtlanmış bir hayat sürdürenlere destek Info Thuis Bedensel engelli, zihinsel engelli veya kronik bir hastalık nedeniyle evde olan göçmenler için bilgilendirme

Detaylı

REVİZYON DURUMU. Revizyon Tarihi Açıklama Revizyon No

REVİZYON DURUMU. Revizyon Tarihi Açıklama Revizyon No REVİZYON DURUMU Revizyon Tarihi Açıklama Revizyon No Hazırlayan: Onaylayan: Onaylayan: Yrrd. Doç. Dr. Kaya Süer Adem Aköl Sinan Özyavaş Dilek Baytaş Kalite Konseyi Başkanı Kalite Koordinatörü 1/6 1. AMAÇ

Detaylı

HASTANE GENEL TEMİZLİK PLANI. Ayda bir

HASTANE GENEL TEMİZLİK PLANI. Ayda bir YER: İZOLASYON ve NOTRÖPENİK HASTA ODASI YÜKSEK RİSKLİ ALAN GÜNLÜK HAFTALIK AYLIK Tuvalet hariç bütün ıslak alanlar: Sarı Yoğun Bakım, Laboratuvar Alanları, İzolasyon Odası, Ameliyathane :Beyaz 1-Tuvaletler

Detaylı

Anneye En Güzel Hediye Olarak Ne Alınması Gerekir?

Anneye En Güzel Hediye Olarak Ne Alınması Gerekir? Anneye En Güzel Hediye Olarak Ne Alınması Gerekir? Hayatımızın en değerli varlığıdır anneler. O halde onlara verdiğimiz hediyelerinde manevi bir değeri olmalıdır. Anneler için hediyenin maddi değeri değil

Detaylı

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ UYARI LEVHALARI KATALOĞU

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ UYARI LEVHALARI KATALOĞU MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ UYARI LEVHALARI KATALOĞU Levha No Levha Temsili Resim Levha Boyutları (cm) Yükseklik x En UL-001 Makine, Alet ve Malzemelerinizi Özenli Kullanınız UL-002 Dikkat Tüpleri Bağlı Tut

Detaylı

Göç Belgeler. Belgeler - Genel. Belgeler - Kişisel bilgiler. için nereden form bulabilirim? Nereden form bulabileceğinizi sormak

Göç Belgeler. Belgeler - Genel. Belgeler - Kişisel bilgiler. için nereden form bulabilirim? Nereden form bulabileceğinizi sormak - Genel için nereden form bulabilirim? Nereden form bulabileceğinizi sormak [belge] ne zaman verildi? Bir belgenin hangi tarihte verildiğini sormak [belge] nerede verildi? Bir belgenin nerede verildiğini

Detaylı

Arbon Okul Diş Kliniği ile ilgili bilgiler

Arbon Okul Diş Kliniği ile ilgili bilgiler Arbon Okul Diş Kliniği ile ilgili bilgiler Schulzahnklinik Arbon Telefon: 071 446 65 61 Stacherholzstrasse 32 Fax: 071 446 65 67 9320 Arbon E-Mail: szk.arbon@psgarbon.ch Temel Bilgiler İsviçre çapında

Detaylı

Kent Hastanesi, Hepimizden Önce Çocuklarımızın Hastanesi!

Kent Hastanesi, Hepimizden Önce Çocuklarımızın Hastanesi! Kent Hastanesi, Hepimizden Önce Çocuklarımızın Hastanesi! www.kenthospital.com Kent Hastanesi, hepimizden önce çocuklarımızın hastanesi! Çünkü, çocuklarımız, hepimizin geleceği! Kuruluşumuzdan bu yana

Detaylı

Okumufl / Mete (Ed.) Anne Babalar için Do uma Haz rl k / Sa l k Profesyonelleri için Rehber 16.5 x 24 cm, XIV + 210 Sayfa ISBN 978-975-8882-31-1

Okumufl / Mete (Ed.) Anne Babalar için Do uma Haz rl k / Sa l k Profesyonelleri için Rehber 16.5 x 24 cm, XIV + 210 Sayfa ISBN 978-975-8882-31-1 Deomed Medikal Yay nc l k Okumufl / Mete (Ed.) Anne Babalar için Do uma Haz rl k / Sa l k Profesyonelleri için Rehber 16.5 x 24 cm, XIV + 210 Sayfa ISBN 978-975-8882-31-1 Birinci bask Deomed, 2009. çindekiler

Detaylı

Nüfus Planlaması Hizmetlerini Yürütecek Personelin Eğitimi. Görev, Yetki ve Sorumlulukları Hakkında Yönetmelik

Nüfus Planlaması Hizmetlerini Yürütecek Personelin Eğitimi. Görev, Yetki ve Sorumlulukları Hakkında Yönetmelik Nüfus Planlaması Hizmetlerini Yürütecek Personelin Eğitimi. Görev, Yetki ve Sorumlulukları Hakkında Yönetmelik Tarih:10 Eylül 1983 Sayısı : 507 10 Eylül 1983 Tarih ve 18161 Sayılı Resmi Gazetede yayınlanmıştır.

Detaylı

YARIŞÇI Senaryo - Kemal ÇİPE

YARIŞÇI Senaryo - Kemal ÇİPE YARIŞÇI Senaryo - Kemal ÇİPE Hızla gelen bir ambulans görürüz. Sirenleri durmadan çalmaktadır. Hastanenin kapısından içeri girer. Hastane bahçesi / Dış Gün / 01-01 Hızla gelen bir ambulans. Sirenleri çalmaktadır.

Detaylı

Tıbbi bilgilerinizin Ülkesel Bağlantı Noktası (LSP) aracılığıyla kullanıma sunulması

Tıbbi bilgilerinizin Ülkesel Bağlantı Noktası (LSP) aracılığıyla kullanıma sunulması Tıbbi bilgilerinizin Ülkesel Bağlantı Noktası (LSP) aracılığıyla kullanıma sunulması Sadece onayınız olursa Bu broşürde ne bulacaksınız? Aile doktorunuz ve eczaneniz, tıbbi bilgilerinizi başka bakım sağlayıcıları

Detaylı

Kari m ve eşi Kelly alti sonra çocuk sahi bi olmak i sti yor

Kari m ve eşi Kelly alti sonra çocuk sahi bi olmak i sti yor Kari m ve eşi Kelly alti sonra çocuk sahi bi olmak i sti yor Karim in eşi Kelly altı ay sonra hamile olmak istiyor 1. Karim in eşi Kelly altı ay sonra hamile olmak istiyor Karim in eşi Kelly hamile olmak

Detaylı

Kırklareli Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi

Kırklareli Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Kırklareli Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Kluzem Panel Kullanımı Öğrenci Sürümü 2 Hazırlayan: Uzman Süleyman ASLAN Uzaktan Eğitim Merkezi İletişim Bilgileri Kluzem Müdürü Yrd.

Detaylı

Konforun Tanımı Değişti...

Konforun Tanımı Değişti... 2 Konforun Tanımı Değişti... Beyterrace özgün mimarisi ve merkezi lokasyonu ile alışıla gelmiş yapılardan farklı olarak doğayla iç içe, güvenli ve huzurlu bir yaşamın sunduğu ayrıcalıklı olanaklarla ev

Detaylı

50 ila 69 yaş arasındaki

50 ila 69 yaş arasındaki 50 ila 69 yaş arasındaki kadınlar için önemli bilgiler turks Flemenk halkına göğüs kanseri muayenesi Her iki yılda bir mamografi testi yaptırıyoruz Sağlıklı olmak, herkez için önem taşır. Sizin için de!

Detaylı

Turkcell in AVON fırsatları bitmiyor!

Turkcell in AVON fırsatları bitmiyor! Turkcell in AVON fırsatları bitmiyor! AVON Temsilcileri Cep-T Paracard kullanıyor, masrafsız faturalarını ödüyor. Hemen Turkcell İletişim Merkezi ne uğrayıp, kartınıza para yükleyin, Cep-T Paracard avantajlarından

Detaylı

Eyalet Adalet ve Tüketiciyi Koruma Bakanlığı nın verdiği maddi destek sayesinde

Eyalet Adalet ve Tüketiciyi Koruma Bakanlığı nın verdiği maddi destek sayesinde Sevgili Berlinliler, Saygıdeğer Baylar ve Bayanlar, Eyalet Adalet ve Tüketiciyi Koruma Bakanlığı nın verdiği maddi destek sayesinde Şiddetten Koruma Acil Servisi 17 Şubat 2014 tarihinde açılışını yaptı.

Detaylı

Bayındır Hastanesİ Söğütözü Genel Yoğun Bakım Zİyaretçİ Kılavuzu

Bayındır Hastanesİ Söğütözü Genel Yoğun Bakım Zİyaretçİ Kılavuzu Bayındır Hastanesİ Söğütözü Genel Yoğun Bakım Zİyaretçİ Kılavuzu Bu broşür, Bayındır Hastanesi Söğütözü (BHS) Genel Yoğun Bakım (Reanimasyon) süreci hakkında sizi aydınlatmak amacıyla hazırlanmıştır.

Detaylı

GAZİEMİR TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ KAMU HİZMET STANDARDI TABLOSU

GAZİEMİR TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ KAMU HİZMET STANDARDI TABLOSU GAZİEMİR TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ KAMU HİZMET STANDARDI TABLOSU SI RA NO HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) 1 Adli tıbbi hizmetler Adli rapor işlemleri 1- Nüfus Cüzdanı

Detaylı

GİZLİ EK 2 AİLE HEKİMLİĞİ BİRİMİ DEĞERLENDİRME FORMU. Aile Hekiminin Adı. Sözleşmeli Görevlendirmeli Yetkilendirilmiş. Aile Sağlığı Elemanının Adı

GİZLİ EK 2 AİLE HEKİMLİĞİ BİRİMİ DEĞERLENDİRME FORMU. Aile Hekiminin Adı. Sözleşmeli Görevlendirmeli Yetkilendirilmiş. Aile Sağlığı Elemanının Adı AHB GRUBU EK 2 AİLE HEKİMLİĞİ BİRİMİ DEĞERLENDİRME FORMU Aile Hekimliği Biriminin İl Kodu :42.... / ÇKYS Kodu :... Tarih :... /... / 2014 Aile Hekiminin Adı Aile Sağlığı Elemanının Adı AHB nin güncel telefonu

Detaylı

K12NET Eğitim Yönetim Sistemi

K12NET Eğitim Yönetim Sistemi TEOG SINAVLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ Yeni sınav sistemi TEOG, yani Temel Eğitimden Orta Öğretime Geçiş Sınavlarında öğrenciler, 6 dersten sınav olacaktır. Öğrencilere Türkçe, Matematik, T.C. İnkılap Tarihi

Detaylı

ANAOKULU VELĠ DEĞERLENDĠRME ANKETĠ VELĠ ADI: ÇOCUĞUNUZUN ADI: ÖĞRETMENĠNĠZĠN ADI: MAĠL ADRESĠNĠZ? TARĠH: OKULUN FĠZĠKSEL OLARAK DEĞERLENDĠRĠLMESĠ

ANAOKULU VELĠ DEĞERLENDĠRME ANKETĠ VELĠ ADI: ÇOCUĞUNUZUN ADI: ÖĞRETMENĠNĠZĠN ADI: MAĠL ADRESĠNĠZ? TARĠH: OKULUN FĠZĠKSEL OLARAK DEĞERLENDĠRĠLMESĠ ANAOKULU VELĠ DEĞERLENDĠRME ANKETĠ VELĠ ADI: ÇOCUĞUNUZUN ADI: ÖĞRETMENĠNĠZĠN ADI: MAĠL ADRESĠNĠZ? TARĠH: OKULUN FĠZĠKSEL OLARAK DEĞERLENDĠRĠLMESĠ Oyuncaklar Yeterlimi? Kısmen ( ) Kitaplar Yeterlimi? Kısmen

Detaylı

OTEL GENEL BİLGİLERİ

OTEL GENEL BİLGİLERİ 2016 YAZ SEZONU OTEL BİLGİ FORMU & ULTRA HERŞEY DAHİL KONSEPTİ OTEL GENEL BİLGİLERİ Otel Adı Adresi : Aurum Moon Holiday Resort : Yeşilkent pk. 09270 Didim/Aydın Grup Telefon : 444 7603 Grup Web Adresi

Detaylı

ARŞİV BİRİMİNİN İŞLEYİŞİNE YÖNELİK PROSEDÜR

ARŞİV BİRİMİNİN İŞLEYİŞİNE YÖNELİK PROSEDÜR Doküman Kodu: ARŞ.PR.01 Yayın Tarihi:Mayıs 2013 Revizyon Tarihi:- Revizyon No:0 Sayfa No:1/5 1. Amaç: Tarsus Devlet Hastanesi Ana Hizmet Binası ve Ek Hizmet Binası hizmetleri ve faaliyetleri sonucunda

Detaylı

Yeni doğan çocuklarda testler Topuktan kan alma testi İşitme testi. Anne-babalar için genel bilgi

Yeni doğan çocuklarda testler Topuktan kan alma testi İşitme testi. Anne-babalar için genel bilgi Yeni doğan çocuklarda testler Topuktan kan alma testi İşitme testi Anne-babalar için genel bilgi Bu broşürde topuktan kan alma testi ve işitme testi hakkında bilgiler bulunmaktadır. Topuktan kan alma testi

Detaylı

YÖNETMELİK. a) Çocuk: Daha erken yaşta ergin olsa bile 18 yaşını doldurmamış kişiyi,

YÖNETMELİK. a) Çocuk: Daha erken yaşta ergin olsa bile 18 yaşını doldurmamış kişiyi, 27 Mart 2012 SALI Resmî Gazete Sayı : 28246 Bingöl Üniversitesinden: YÖNETMELİK BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ ÇOCUK ARAŞTIRMA VE REHBERLİK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

Detaylı

www.yemeicmeprofesyonelleri.org

www.yemeicmeprofesyonelleri.org www.yemeicmeprofesyonelleri.org HAKKINDA Yeme-içme profesyonellerini, eğitim, etkinlik ve iş ağı düzeyinde bir araya getirerek, Türk gastronomisini uluslararası seviyeye taşımak amacıyla kuruldu. AMAÇ

Detaylı

ÖZEL EGE LKÖ RET M OKULU DO RULARIN DANSI HAZIRLAYAN: YANKI TURGUT DANI MAN Ö RETMEN: AY EGÜL GÜRKAN

ÖZEL EGE LKÖ RET M OKULU DO RULARIN DANSI HAZIRLAYAN: YANKI TURGUT DANI MAN Ö RETMEN: AY EGÜL GÜRKAN ÖZEL EGE LKÖ RET M OKULU DO RULARIN DANSI HAZIRLAYAN: YANKI TURGUT DANI MAN Ö RETMEN: AY EGÜL GÜRKAN zmir,2009 1 TE EKKÜR Bu projede eme i geçen danı man ö retmenim Ay egül Gürkan a, sunum hazırlamamda

Detaylı

HASTA BAKIM VE YARDIM GÜNLÜĞÜ

HASTA BAKIM VE YARDIM GÜNLÜĞÜ Gemeinsam Verantwortung tragen für ein generationenund kulturenübergreifendes Zukunftskonzept HASTA BAKIM VE YARDIM GÜNLÜĞÜ Stand Juni 2013 Bakım ve yardım işlemlerinin anlaşılır bir dille anlatımı! ÖNEMLİ

Detaylı

UÜ-SUAM PEMBE KOD TALİMATI

UÜ-SUAM PEMBE KOD TALİMATI 1 / 5 1. Amaç: Bu talimatın amacı UÜ-SK da yatan bebek / çocuk hastaların güvenliği, kaçırılmalarının önlenmesi ve kaçırılmaları durumunda yapılacak faaliyetler için standart bir yöntem belirlemektir.

Detaylı

Çözüm Bilgisayar. Çözüm SIRAMATİK

Çözüm Bilgisayar. Çözüm SIRAMATİK Çözüm Bilgisayar Çözüm SIRAMATİK Çözüm Sıra Sistemi Amaç : Hastanelerde çeşitli birimlerde oluşan hasta sıralarının (poliklinik müracaat, poliklinik hasta kabul, ssk eczane vb.) bankolar önünden uzaklaştırılarak,

Detaylı

olduğunu işaretleyiniz.

olduğunu işaretleyiniz. YOĞUN BAKIM BİRİMLERİNDE HASTA YAKINLARI GEREKSİNİM ÖLÇEĞİ Zor olan bu süreçte aşağıdaki ihtiyaçların sizin için ne kadar önemli olduğunu işaretleyiniz. 1- Hastamla ilgili beklenen sonucu bilmek Önemsiz

Detaylı

HBYS Nedir? HBYS, sağlık kurumlarında yaşanan sorunları ve kaçakları en aza indirmek, başarı seviyesi, zaman, iş gücü ve tıbbi cihazların verimini en

HBYS Nedir? HBYS, sağlık kurumlarında yaşanan sorunları ve kaçakları en aza indirmek, başarı seviyesi, zaman, iş gücü ve tıbbi cihazların verimini en HBYS Nedir? HBYS, sağlık kurumlarında yaşanan sorunları ve kaçakları en aza indirmek, başarı seviyesi, zaman, iş gücü ve tıbbi cihazların verimini en üst düzeye çıkarmak amacıyla geliştirdiğimiz yazılımlardan

Detaylı

T.C. ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ ÇANAKKALE SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ STAJ DOSYASI ÇANAKKALE

T.C. ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ ÇANAKKALE SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ STAJ DOSYASI ÇANAKKALE T.C. MÜDÜRLÜĞÜ STAJ DOSYASI ÇANAKKALE AMAÇ: T.C. ÇOCUK BAKIMI VE GENÇLİK HİZMETLERİ BÖLÜMÜ ÇOCUK GELİŞİMİ PROGRAMI STAJ ESASLARI Öğrencilerin teorik bilgilerini uygulama ve beceri kazandırmaya yönelik

Detaylı

İLK YARDIM KURSUNUN KONULARI LKYARDIMDA TEMEL UYGULAMALAR AC L SA LIK H ZMETLER UBES E T M B R M

İLK YARDIM KURSUNUN KONULARI LKYARDIMDA TEMEL UYGULAMALAR AC L SA LIK H ZMETLER UBES E T M B R M İLK YARDIM KURSUNUN KONULARI LKYARDIMDA TEMEL UYGULAMALAR 1 LKYARDIM NED R? Herhangi bir hastal k veya kaza sonucu ya am tehlikeye girmi olan ki iye, Olay yerinde, sa l k görevlilerinin yard m sa lan ncaya

Detaylı

YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KOORDİNATÖRLÜĞÜ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM

YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KOORDİNATÖRLÜĞÜ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KOORDİNATÖRLÜĞÜ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönergenin amacı; Yıldırım Beyazıt Üniversitesi İş Sağlığı

Detaylı

HEMŞİRELİK BÖLÜMÜ İNTÖRN PROGRAMI UYGULAMA ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

HEMŞİRELİK BÖLÜMÜ İNTÖRN PROGRAMI UYGULAMA ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar HEMŞİRELİK BÖLÜMÜ İNTÖRN PROGRAMI UYGULAMA ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu uygulama esaslarının amacı Şifa Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü

Detaylı

Maaşını Ziraat ten alan çalışanlar, kendileri için hazırladığımız ayrıcalıklı dünyada ücretsiz bankacılık hizmetlerinden özel kredi imkânlarına kadar

Maaşını Ziraat ten alan çalışanlar, kendileri için hazırladığımız ayrıcalıklı dünyada ücretsiz bankacılık hizmetlerinden özel kredi imkânlarına kadar Maaşını Ziraat ten alan çalışanlar, kendileri için hazırladığımız ayrıcalıklı dünyada ücretsiz bankacılık hizmetlerinden özel kredi imkânlarına kadar sayısız artıya sahip oluyor. ZİRAAT, HER ZAMAN HER

Detaylı

Sizinle araştırmalar bir adım daha ileriye gidecek. Hastalara ait veri ve tahlillerin kullanılması hakkında bilgiler

Sizinle araştırmalar bir adım daha ileriye gidecek. Hastalara ait veri ve tahlillerin kullanılması hakkında bilgiler Sizinle araştırmalar bir adım daha ileriye gidecek Hastalara ait veri ve tahlillerin kullanılması hakkında bilgiler Sayın hast, Hastalıkların teşhisi ve tedavisinde son on yılda çok büyük gelişmeler kaydedildi.

Detaylı

Yönetici tarafından yazıldı Perşembe, 08 Ekim 2009 05:19 - Son Güncelleme Perşembe, 08 Ekim 2009 05:22

Yönetici tarafından yazıldı Perşembe, 08 Ekim 2009 05:19 - Son Güncelleme Perşembe, 08 Ekim 2009 05:22 Çocuğumun Sık Sık Başı Ağrıyor Ne Yapabilirim? Başağrısı toplumun büyük kesiminde görülebilen ve insanların büyük çoğunluğunun hayatlarının değişik dönemlerinde karşılaştığı ve çare aradığı bir problemdir.

Detaylı

FACTSHEET SUMMER 2018

FACTSHEET SUMMER 2018 FACTSHEET SUMMER 2018 VILLA SUNFLOWER APARTS & SUITES Genel Villa sunflower hotel alanya merkezde bulunur. Villa sunflower Aparts & Suites 9000 m2 lik bir alan üzerine kurulmuştur ve 6 binadan oluşur.

Detaylı

Salih AKYÜZ Hasta ve Çalışan Hakları ve Güvenliği Derneği Başkanı

Salih AKYÜZ Hasta ve Çalışan Hakları ve Güvenliği Derneği Başkanı Salih AKYÜZ Hasta ve Çalışan Hakları ve Güvenliği Derneği Başkanı Hak Kavramı Herhangi bir varlığın, kanuni veya ahlaki gerekçelerle, sahip olması veya yapabilmesi olağan şeyler.. Hak Kavramı Kazanımlara

Detaylı

REVİZYON DURUMU. Revizyon Tarihi Açıklama Revizyon No

REVİZYON DURUMU. Revizyon Tarihi Açıklama Revizyon No REVİZYON DURUMU Revizyon Tarihi Açıklama Revizyon No 14.08.2014 Madde 5.1.3 teki Personel Kılık ve Kıyafet Prosedürü ne 01 yapılan atıf kaldırılarak, mutfak/kafeterya personelinin sakal ve bıyıklı olmaması

Detaylı

Ülkemizde ikamet izni başvuru sürecini öncelikli olarak https://e-ikamet.goc.gov.tr adresinde yer alan başvuru formunu doldurarak başlatabilirsiniz.

Ülkemizde ikamet izni başvuru sürecini öncelikli olarak https://e-ikamet.goc.gov.tr adresinde yer alan başvuru formunu doldurarak başlatabilirsiniz. Uluslararası öğrenciler Türkiye ye gelmeden önce kabul edildikleri üniversiteden aldıkları kabul mektubuyla birlikte ülkelerindeki en yakın Türk Konsolosluğu na giderek geçerli bir öğrenci vizesi edinmelidir.

Detaylı

CHEMPARK DORMAGEN E HOŞ GELDİNİZ

CHEMPARK DORMAGEN E HOŞ GELDİNİZ CHEMPARK DORMAGEN E HOŞ GELDİNİZ Powered by Güvenlik uyarıları Lütfen CHEMPARK a giriş yapmadan önce güvenlik uyarılarını okuyunuz - ve burada bulunduğunuz süre boyunca bu kurallara uyunuz! Teşekkürler!

Detaylı

Katılım Sertifikası Tüm katılımcılara katılım sertifikaları 13 Mart 2011 tarihinde kayıt masasından dağıtılacaktır.

Katılım Sertifikası Tüm katılımcılara katılım sertifikaları 13 Mart 2011 tarihinde kayıt masasından dağıtılacaktır. GENEL BİLGİLER Kurs Tarihi 12-13 Mart 2011 Kurs Yeri Kaya İzmir Thermal & Convention Hotel, İzmir Toplantının Dili Toplantının resmi dili Türkçe dir. Katılım Sertifikası Tüm katılımcılara katılım sertifikaları

Detaylı

Hollanda nüfus kütüğünde ilk kayıt

Hollanda nüfus kütüğünde ilk kayıt Hollanda nüfus kütüğünde ilk kayıt BPR Temsilciliği, İçişleri ve Kraliyet İlişkileri Bakanlığı nın bir departmanıdır 1 Giriş.......................................... 3 2 Neden nüfus kütüğü?.............................

Detaylı

Evde Sağlık Hizmeti, Evde Fototerapi ve Ek Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesi Tanıtımı

Evde Sağlık Hizmeti, Evde Fototerapi ve Ek Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesi Tanıtımı Evde Sağlık Hizmeti, Evde Fototerapi ve Ek Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesi Tanıtımı T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI DR. SAMİ ULUS KADIN DOĞUM, ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ Evde Sağlık

Detaylı

Ticaret Odasında 61262935 numara ile kayıtlı genel şartlar

Ticaret Odasında 61262935 numara ile kayıtlı genel şartlar Ticaret Odasında 61262935 numara ile kayıtlı genel şartlar Madde 1. Tanımlar Bu genel şartlarda sözü geçen kavramlar aşağıda açıklanmaktadır: A. Hasta: Haaglanden Stichting Medisch Centrum (Tıp Merkezi

Detaylı

ORTA HAZIRLIK TÜRKÇE ORTAK SINAVI-1 2015-2016. Açıklamalar GRADE. (20 Aralık 2015, Pazar)

ORTA HAZIRLIK TÜRKÇE ORTAK SINAVI-1 2015-2016. Açıklamalar GRADE. (20 Aralık 2015, Pazar) (20 Aralık 2015, Pazar) GRADE ORTA HAZIRLIK 2015-2016 ORTAK SINAVI-1 Açıklamalar 1. Bu sınav 50 adet çoktan seçmeli sorudan oluşmaktadır. 2. Üç yanlış cevap bir doğru cevabı götürür. 3. Sınavın Süresi

Detaylı

Neden grip aşısı için bir davetiye alırsınız?

Neden grip aşısı için bir davetiye alırsınız? Grip aşısı 2015 (Aile) doktorunuz grip aşısı olmanız için size bir davetiye gönderir. Bu broşür size grip aşısı hakkında bilgi verir. Grip aşısı olmak için en iyi dönem Ekim ortası ile Kasım ortasını kapsayan

Detaylı

D- BU AMELİYATIN RİSKLERİ Bu ameliyatın taşıdığı bazı riskler/ komplikasyonlar vardır. Ameliyattaki riskler:

D- BU AMELİYATIN RİSKLERİ Bu ameliyatın taşıdığı bazı riskler/ komplikasyonlar vardır. Ameliyattaki riskler: Mikro TESE Sayın Hasta, Sayın Veli/Vasi, Mikroskopik TESE ameliyatı genel, veya bolgesel anestezi altında yapılabilir. Skrotum (torba) orta hattan 4 cm lik bir kesi yapılırak testislere ulaşılır ve testisler

Detaylı