Neonatoloji Yo un Bakım (IC) bölümüne ho geldiniz

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Neonatoloji Yo un Bakım (IC) bölümüne ho geldiniz"

Transkript

1 Neonatoloji Yo un Bakım (IC) bölümüne ho geldiniz Çocu unuz yeni do an bebeklerin bakıldı ı yo un bakım bölümüne (IC Neonatologie) yatırılmı tır (locatie 8 D 105). Bu bakım bölümünde yeni do an hasta bebekler tedavi edilmektedir. Bu bro ürde Neonatoloji yo un bakım (IC) bölümündeki günlük çalı malar hakkında özet bilgileri okuyabilirsiniz. Daha geni bilgileri çocu unuza bakan hem ireden alabilirsiniz. Neonatoloji yo un bakım bölümündeki günlük çalı malar, normal bir bakım bölümünden farklıdır. Kalp atı ı, nefes alma, kan basıncı ve vücut derecesi gibi ya amsal fonksiyonları gözlemlemek ve desteklemek için gerekli olan pek çok aletler kullanılmaktadır. Çocu unuza bakan hem ire bu aletleri çalı tırmaktadır ve aletlerin ne için gerekli oldu unu açıklayacaktır. Bu aletler çok hassas olduklarından alarm eklinde pek çok uyarılar verir. Uyarı verilmesi durumunda çocu unuzda bir ey var demek de ildir. Sorularınız olursa, çocu unuzu tedavi eden doktora ya da çocu unuza bakan hem ireye sorabilirsiniz.

2 Görevliler Neonatoloji yo un bakım bölümünde Neonatoloji uzmanları, çocuk doktorları, doktor asistanları ve halen ö renim gören bazı Neonatoloji yo un bakım hem ireleri çalı maktadır. Çocu unuzun bakımı çerçevesinde doktor ve hem ireler tıbbi sosyal danı manlar, fizik tedavi uzmanları, pedagoji uzmanları, din i leri merkezi, radyoloji bölümü ve laboratuar görevlilerinden olu an bir ekip tarafından desteklenir. Doktor ve hem ireler 24 saat ba ına gündüz, ak am ve gece olmak üzere üç vardiya eklinde çalı maktadır. Her ekipte çocu unuzun tüm bakımından sorumlu olan bir hem ire vardır. Bu hem ire sizin için en önemli irtibat noktasıdır. Erkek veya kadın olabilen bu hem ire, çocu unuzun tedavisi esnasında yukarıda anılan bir ya da birden fazla görevlinin gerekli olup olmadı ına bakar. Aynı zamanda bir bakım koordinatörü ile çalı ıyoruz. Bundan dolayı, hem irelerden biri çocu unuzun yatırıldı ı ilk günlerde sizinle bir tanıtma/tanı ma görü mesi yapacaktır. Bu görü me esnasında bakım koordinatörü olarak görevi hakkında size ayrıntılı bilgi verecektir. Daha sonra bir doktorla ya da ekipteki görevlilerden birisiyle görü mek istedi inizi her zaman kendiniz bildirebilirsiniz. Çocu unuza bakan hem ire en kısa zamanda böyle bir görü meyi ayarlayacaktır. Hafta içi günlerde ve çalı ma saatlerinde giri teki resepsiyonda her zaman bir idari i ler görevlisi bulunur. dari bilgiler ile ilgili hususlarla bu görevli ile çalı acaksınız. Örne in sigortanızın adını ve poliçe numaranızı bilmemiz gerekir. Bu verilerin kontrol edilmesi ve/veya kayıtlara i lenmesi için mümkün olan en kısa zamanda, mümkünse bölüme yapaca ınız ilk ziyaret esnasında, resepsiyona u ramanızı rica ederiz. Tıbbi sosyal danı malar Uzun süreli yatırılı larda tıbbi sosyal danı manlar tedavi ekibinin sabit bir bölümünü te kil etmektedir. Bu kurumun görevlileri, doktor ve hem irelerle yakın bir i birli i içerisinde çalı ır ve hastalık ya da tedavilerde ebeveynlere verilecek destek hususunda özel tecrübeleri vardır. Özellikle Neonatoloji yo un bakım bölümünde uzun süreli kalmaları esnasında ebeveyn ve çocukların kar ıla abilecekleri tüm hususlar hakkındaki özel bilgi ve tecrübeleri nedeniyle, çocu unuzun yatırılı ının ilk döneminde tıbbi sosyal danı manı size tanıtabiliriz. Daha geni bilgi için çocu unuza bakan hem ire ile ya da telefonla (020) direkt tıbbi sosyal danı manlar ile irtibat kurabilirsiniz. 2

3 Din i leri kurumu VU tıp merkezinde bir kaç Katolik ve Protestan papaz ve bir imam vardır. Dinsel inancınıza bakılmamaksızın din ya da inanç soruları hakkında hastanedeki bir din görevlisi ile görü ebilirsiniz. Bu husus aile fertleriniz ve arkada larınız için de geçerlidir. Bir din görevlisinin sizi ziyaret etmesini istiyorsanız, bunu hem ire ya da din i leri merkezine bildirebilirsiniz. Din görevlisi kendili inden de sizi ziyaret edebilir. Durumun uygun olması durumunda çocu unuzu bölümümüzde vaftiz ettirebilirsiniz. Daha geni bilgi için çocu unuza bakan hem ire ile ya da telefonla (020) direkt din i leri kurumu ile irtibat kurabilirsiniz. Kilitli dolaplar Neonatoloji yo un bakım bölümüne yapaca ınız ziyaret esnasında de erli e yalarınızı muhafaza etmek için kilitli dolapları kullanabilirsiniz. Kilitli dolabın numarası o lunuzun/kızınızın yata ının üzerinde bulunan numarayla aynıdır. Depozito fiyatı: 0,50 Avro dur. Anahtarı eve götürmemeniz gerekir! Mali i ler Yeni do an çocuklarınızı altmı gün içerisinde kendiniz sa lık sigortanıza bildirmeniz gerekmektedir. Çe itli sa lık sigortası irketleri bilgileri i lemekte geç kaldıklarından bunu mümkün olan en kısa zamanda yapmanızı tavsiye ederiz. O lunuzun ya da kızınızın poliçe numarası belli oldu unda, do ru faturaları düzenleyebilmemiz için bunu hemen bize bildirmenizi rica ederiz. Bu konu ile ilgili daha geni bilgileri, yatırılı gününde size verilen hastalar idari i ler yazısında okuyabilirsiniz. Bilgilendirme 24 saat boyunca Neonatoloji yo un bakım bölümünde birden fazla hemµire bulunur. Çocu unuzun yo un bakım listesinde o anda kimin çocu unuza baktı ı belirtilmiµtir. Bu hemµire çocu unuzun durumu hakkında mümkün oldu u kadar bilgi verecektir. Sorumlu hemµire ile telefonla da irtibat kurabilirsiniz. Günün her anında istedi iniz kadar irtibat kurabilirsiniz. Bunun için size gerekli olan telefon numaraları bu broµürün sonunda yazılıdır. Baµka türlü kararlaµtırılmamıµsa sadece ebeveynlere/velilere bilgi verilir. Nenonatoloji yo un bakım bölümünde çocu unuz için bir bakım dosyası düzenlenir. Bu dosya hemµirelerin çalıµma kitabıdır. Hemµire bulgu ve gözlemlerini bu dosyaya yazar. Ziyaretlerinizde hemµirenin rehberli inde bu dosyayı inceleyebilirsiniz. 3

4 Ziyaret düzenlemesi Neonatoloji yo un bakım bölümünde, ebeveyn/veli olarak mümkün oldu u kadar çocu unuzun yanında olmanızı önemli buluyoruz. Çocu unuzu ziyaret etmek istedi inizde, önce bölümün giriµ kapısına baµvurunuz ve dahili telefonla adınızı ve çocu unuzun adını bildiriniz. Giriµ kapısının arkasında bakım bölümü ile dıµ dünya arasında geçiµ alanı olarak iµlev gören bir yer vardır. Burada çantanızı çıkarıp bırakmanız gerekir ve ayrıca saat, bilezik ve yüzüklerinizi çıkarmanız gerekir (bunları geçiµ alanında bırakmamanız daha iyidir). Ellerinizi el alkolü ile dezenfekte ediniz. Ellerinizi daha sonra hava ile iyice kurutunuz. Yüzüklerinizi çıkaramazsanız, giriµte bulunan eldivenleri giyiniz. Çocu unuz için enfeksiyon tehlikesini mümkün oldu u kadar sınırlamak için bu tedbirler gereklidir (bu broµürdeki enfeksiyon tehlikesi bölümüne de bakınız). Ebeveyn olarak günün 24 saatinde ziyarete gelebilirsiniz. Ama bir tek istisna vardır; ziyaret turu oldu u zaman. Bu ziyaret turunda özellikle tüm hastaların hastalık geçmiµi konuµulur. Hastanın özel yaµamı dolayısıyla bu ziyaret turu esnasında ziyaretçilerin bölümde bulunmaları arzu edilmez. Ziyaretin mümkün olmadı ı zamanlar bölümün giriµindeki bildirim tahtasında yazılıdır. Di er akraba ve arkadaµlar için saat ve arasında her zaman bir ebeveynle birlikte ziyaret mümkündür. Bakım bölümümüz için bu ziyaret saatleri haricinde ziyarete gelebilmek için randevu almak gerekir. Bu durumda da her zaman bir ebeveynin birlikte gelmesi gerekir. Sizinle birlikte toplam ekstra 2 kiµi daha kuvöze gelebilir. Erkek ve kız kardeµler elbette her zaman birlikte gelebilirler. Ama bu durum yaµa ba lıdır (enfeksiyon tehlikesi kısmına bakınız). On iki yaµından küçük di er çocuklar bakım bölümüne giremezler. On iki yaµından küçük çocukların refakatçi olmadan hastanede gezmeleri yasaktır. Sıfır ile on iki yaµ arasındaki çocuklar için saat arasında poliklinikte ücretsiz çocuk kreµi vardır. Bu konuda daha geniµ bilgi almak için µu numaraya telefon edebilirsiniz: (020) Ebeveyn ve çocu un özel yaµamı ile ilgili olarak di er kuvözlerin yanında durmamanızı rica ederiz. Bunu sizinle birlikte ziyarete gelenlere de bildirmenizi bekliyoruz. Bakım ve tedavi çalıµmaları elbette ki ziyaret esnasında devam eder. Acil vakalar için ya da örne in bir röntgen çekilmesi gerekti inde, bazen yer ve dikkate ihtiyacımız olabilir. Böyle durumlarda bakım bölümünü terk etmeniz ve salondaki oturma odasında beklemeniz istenilir. Dokuzuncu katta VU-kinderstad (Çocuk µehri) bulunmaktadır. Burada büyük bir oyun yeri, ev odası, Ajax oyuncuları yeri ve benzer pek çok µeyler vardır. Hasta çocukların oynayabilecekleri ve rahatlayabilecekleri 4

5 ve hasta olduklarını unutabilecekleri bir yerdir. Ziyarete gelen erkek ve kız kardeµler de buraya gelebilirler. Ama bunun her zaman bir ebeveynin refakati altında olması gerekir. Enfeksiyon tehlikesi Hastanede her zaman enfeksiyonu önlemeye dikkat edilmesi gerekmektedir. Neonatoloji yo un bakım bölümünde direnç eksikli i nedeniyle enfeksiyonlara hassas hastalar grubu kalıyor. 7 yaµından küçük erkek ve kız kardeµlerin Neonatoloji yo un bakım bölümüne gelmeleri yasaktır. 7 ile 12 yaµ arasındaki erkek ve kız kardeµler, e er suçiçe i hastalı ını geçirmiµlerse, Neonatoloji yo um bakım bölümüne gelebilirler. Ola anüstü durumlarda erkek ve kız kardeµlerin ziyarete gelmelerine izin verilebilir. Bunun için hemµire ile görüµmeniz gerekmektedir. Enfeksiyon hastalıkları hakkında µüphenizin olması durumunda, ziyaretçinizle birlikte gelmeden önce telefonla doktor ya da hemµire ile görüµünüz. Hastalar için büyük enfeksiyon tehlikesi olaca ından ateµinizin olması durumunda ya da so uk yara, grip, ishal ve benzeri durumlarda bunu önceden bildirmeniz tavsiye edilir. Bakım bölümüne girdi inizde ceket, saat, bilezik ve yüzüklerinizi geçiµ bölümünde (giriµ ile bakım bölüm arasındaki yer) çıkarmanız ve ellerinizi el alkolü ile dezenfekte etmeniz ve ellerinizi daha sonra hava ile iyice kurutmanız gerekir. Yüzükleri çıkaramamanız durumunda giriµte bulunan eldivenleri kullanmanız rica olunur. Bakım bölümünde ceket yasaktır; ceketinizi geçiµ bölümünde bulunan askılara asınız. De erli eµyalarınızı bu bölümde bırakmayınız. Yüksek enfeksiyon olasılı ı nedeniyle sadece ebeveynlerin bebe e dokunmaları tavsiye edilir. Bebe e dokunmadan önce ve dokunduktan sonra ellerinizi el alkolü ile dezenfekte ediniz. Bakım bölümünü terk ederken ellerinizi yeniden el alkolü ile dezenfekte etmeniz gerekir. Ebeveyn katılımı Çocu unuzun durumu elveriµliyse, çocu unuzun bakımına katılmanızı isteriz. Ebeveynler/veliler için belli ziyaret saatlerimiz olmamasına ra men µu hususlara dikkat etmenizi rica ederiz. Çocu unuz huzura büyük ihtiyacı oldu undan, bakım turları arasında sürekli uyandırılması iyi de ildir. Hemµire hangi anlarda çocu unuza bakıldı ını size söyleyebilir ve bu µekilde ziyaretinizi bakım anında yapabilirsiniz. Bunun için hemµire ile randevulaµabilirsiniz. Belki de çocu unuzun yanında evden getirece iniz bir eµyanın bulunması iyidir. Oyuncak hayvan, oyun kutusu veya küçük bir 5

6 havlu kuvöze koyulabilir. Önemli olan, kuvöze koyulacak oyuncak hayvan/ havluların hijyenik nedenlerden dolayı kirlendikleri zaman haftada bir kere evde yıkanmaları gerekti ine dikkat etmektir. Emzikler hemµire tarafından her gün kaynatılarak temizlenir. Çocu unuza bakan hemµire, durumun uygun olması durumunda, elbiseler getirmenizi de isteyebilir. Bu durumda beyaz elbise getirmemeniz tavsiye edilir, çünkü beyaz elbiseler çamaµırhanede kaybolabilirler. Çocu unuza bir günlük/hatıra defteri de verebilirsiniz. Deftere hem kendiniz hem de ziyaretçiler veya hemµire yazabilir. Çocu unuzla iliµki Ekstra bakıma ihtiyacı oldu undan bebe iniz Neonatoloji yo un bakım bölümünde kalıyor. Bu süre birkaç gün olabilece i gibi birkaç hafta ve hatta daha uzun olabilir. Doktor ve hemµireler, çocu unuzun bedensel refahı için gerekli olan bakımı sa lıyor ama bebe inizin sizin özel güven ve ilginize de ihtiyacı var. Hem bebe inizin geliµme ve büyümesi hem de birbirinizle bir duygu ba ının kurulması için ebeveyn ve çocuk arasındaki bedensel iliµki çok önemlidir. Baba ya da anne duygusu direkt do uµta ortaya çıkmaz ama bebe inizle olan iliµkiniz ile büyümesi gerekir. Çocu unuza ba ımlı olmak istemedi inizden bebe inize dokunmak muhtemelen size zor gelebilir. Bebe iniz ise sizin dokunuµunuza çok ihtiyacı vardır. Çocu unuzun durumu elveriµli ise hemµire ile görüµerek onu kuca ınıza alabilirsiniz ya da kanguru gibi gö sünüz üzerinde tutabilirsiniz. Belirtilen son metot bedensel iliµki ile çocu un ebeveynlerine alıµmasını sa layan bir yöntemdir. Çocu unuz bu µekilde anne ya da babanın çıplak gö sü üzerine uzanır. Bunu saat ye kadar yapmak mümkündür. Baµka bir hastaneye nakil E er çocu unuzun artık yo un bakımımıza ihtiyacı kalmazsa, size yakın bir hastaneye nakledilecek ya da daha önce kaldı ı hastaneye geri gönderilecektir. Neonatal yo un bakım yerleri sınırlı oldu undan nakil bazen aniden yapılabilir. Çocu unuzun nakli, Neonatoloji yo un bakım bölümümüze baµka bir a ır hasta çocu a uzman bakımımızı sunma olana ı verir. Doktor nakil iµlemlerini sizinle görüµecektir. Bazı hastalar poliklinikteki çocuk doktorlarımız tarafından takip edilecektir. Poliklinikteki çocuk doktorlarımızdan biri, nakil yapılmadan kısa bir süre öncesinde size bir davetiye gönderecektir. E er bunu zamanında yapma olana ı yoksa, o zaman bu ziyaret için ev adresinize bir randevu yazısı gönderilecektir. 6

7 Tedavi sonrası poliklinik bakım Yo un bakıma muhtaç tüm çocuklar poliklinikte çocuk doktorlarımız tarafından takip edilir. Bu hastalar grubunun sorunlu geliµme için yüksek risk taµıdıkları hususu ülke çapında tespit edilmiµtir. Yeni do an çocukların yo un bakımını de erlendirmek için özenle takip edilirler. Bu kontrol iµlemi, Hollanda da hükümet tarafından tayin edilmiµ ve finanse edilen neonatal yo un bakım bölümü olan çeµitli merkezlerde yapılır. Gelecekte tedavi olanakları hakkında bilgilendirilmek için bu gereklidir. Nakil/çıkıµ anında ya da daha sonra ev adresinize bir randevu verilecektir. Bu randevuyu de iµtirmeyi istemeniz durumunda telefonla irtibat kurabilirsiniz. Telefon numarası davetiye yazısında belirtilir. Randevuya gelememeniz durumunda, örne in çocu unuz hastaneye yatırılmıµsa, bunu bize bildirmenizi rica ederiz. Sizi çocu unuzla birlikte tedavi sonrası özel poliklinik bakımı için bekledi imiz zamanlar, erken do an bebekler için 0, 3, 6, 12 ve 24 ay olarak düzeltilmiµtir. Hastanede kalıµ Bakım bölümümüzde çocu unuzla aynı odada kalmanız ya da yanında yatmanız mümkün de ildir. Çocu unuzun durumu için gerekliyse, ya da eve gidemez bir durumda iseniz Ronald Mc Donald VU huis isimli evde kalma olanaklarından yararlanabilirsiniz. Bu ev VU tıp merkezinin yanındadır (adres: Amstelveenseweg 627). Hem ebeveynler hem de erkek ve kız kardeµler hafta sonları Ronald McDonald VU huis evinde kalabilirler. Bir gecelik oda kirasının fiyatı 12,50 Avro dur (2009 Nisan itibariyle). Ço unuza bakan hemµire boµ oda olup olmadı ı konusunda size bilgi verebilir. Daha geniµ bilgi için Ronald McDonald VU huis broµürünü isteyebilirsiniz ya da telefon edebilirsiniz ( ). E er Ronald McDonald VU huis evinde sizin için boµ bir yer yoksa, sizin için hastane misafirhanesinde bir oda bulmak için aracılık yapılacaktır. Misafirhanedeki çeµitli olanaklardan da yararlanabilirsiniz. Örne in mutfak ve ücret karµılı ında yıkama, kurutma ve ütüleme olanakları vardır. Logeren in Gastenverblijf (Misafirhanede kalma) isimli broµüre bakınız. Depoziti önceden ödemeniz gerekir. Bazı sa lık sigortası µirketleri Ronald McDonald huis evinde kalma masraflarını karµılamaktadır. Hastanede yemek yeme olana ı vardır. Ana salondaki self-service (garsonsuz) restoranda yemek mümkündür. Aynı zamanda personel restoranından yararlanabilirsiniz. Personel restoranı giriµ katındadır (locatie 0A). Burada chipknip ile yemek ve içeceklerinizi ödeyebilirsiniz. 7

8 Araba parkı VU tıp merkezi civarında çeµitli ücretli araba parkı yerleri vardır. Çocu unuzun üç günden daha uzun bir süre Neonatoloji bölümünde kalması gerekti inde, geçerli tarife ücretini ödeyerek garaj için çıkıµ kartı alabilirsiniz. Arabanızı poliklinik binasının altında park edebilirsiniz. Çocu unuza bakan hemµire ilk ziyaretlerinizin birinde size bir çıkıµ kartı baµvuru formu verebilir. Bu baµvuru formu ile ve daha geniµ bilgi için VU tıp merkezi ana giriµ resepsiyonuna baµvurabilirsiniz. Ebeveyn odası Ebeveynler için bir bekleme odası vardır (C ve D binaları arasında 8 inci katta). Kapı kilidinin kodunu hemµireden isteyebilirsiniz. Bu ebeveyn odasında kahve/çay içmek için otomatik makine vardır. Bu ebeveyn odasında (ve bütün hastanede) sigara içmek yasaktır. Birden fazla kiµiyle ziyarete gelmeniz durumunda ana giriµteki ana salonu kullanmanız rica olunur. Bu µekilde mümkün oldu u kadar daha çok ebeveyn bu ebeveyn odasını kullanabilir. Aµa ıda bulunan ana salonda telefon açmanız mümkündür. Bunun için telefon kartınızın olması gerekir. Hastane aletlerine zarar verme tehlikesi nedeniyle cep telefonu kullanmak yasaktır ve bu nedenle bu telefonların hastanede kapatılması gerekir. VU tıp merkezinde cep telefonu kullanmak için çeµitli özel yerler vardır. Bu yerler etiketle belirtilmiµtir. Çocu unuzun verileri hakkında önemli bilgi Çocu unuzun bakımı esnasında tarafımızdan toplanan tüm bilgiler kayıtlara iµlenir (bilgisayarda veya baµka µekilde) ve güvenli bir µekilde korunur. Gelecekte çocu unuz ile birlikte yeniden bize geldi inizde bu bilgiler kullanılır. Bu bilgiler aynı zamanda bilimsel araµtırmalar için ya da bakım bölümümüzün çocuk doktorları tarafından da kullanılabilirler. Ayrıca, bakımın kalitesini ve yeni do an bebeklerin bakımını de erlendirmek ve gerekti inde düzeltmek amacıyla üçüncü µahıslar (baµka çocuk doktorları, do um uzmanları, jinekoloji uzmanları) tarafından da kullanılabilir. Bu durumlarda bilgiler her zaman anonim kullanılır. Yani söz konusu bilgilerin kime ait oldu u hiçbir µekilde bilinmez. Bu hem sizin hem de çocu unuzun ve çocuk doktorunun özel yaµamını korumak için gereklidir. Kalite denetimi için çocu unuzun bilgileri Landelijke Neonatologie Registratie isimli kuruma bildirilir. Bu kurum Landelijke Verloskunde Registratie isimli kurum ile birlikte Perinatale Registratie Nederland isimli kurumu teµkil etmektedir. Çift sayımı önlemek için bu veriler anonim olarak kaydedilmemesi tercih edilir. 8

9 Çocu unuza ait bilgilerin bilimsel araµtırma, kayıt ya da kalite denetimi için kullanılmasına bir itirazınız varsa, bunu bize bildirmenizi rica ederiz. Bu durumda verilerinizi sadece çocu unuzun gelecekteki muhtemel bakımı için kayıtlara iµleyip muhafaza edece iz ve bilimsel araµtırma, kayıt ya da kalite denetimi için malzeme olarak kullanmayaca ız. Bilimsel araµtırma Bilimsel araµtırma için ço unlukla hastaların iµbirli i gereklidir. Çocu unuzun benzer bir araµtırmaya katılmasını isteyip istemedi iniz sorulabilir. Bu konu hakkında size önceden bilgi verilir ve çocu unuzun araµtırmaya katılıp katılmamasına karar vermeden önce muhtemel sorularınızı her zaman sorabilirsiniz. Aynı zamanda tıbbi bilimsel araµtırma broµürünü doktordan isteyebilirsiniz. Bu broµürde araµtırmanın siz ve çocu unuz için ne anlam taµıdı ını geniµ µekilde okuyabilirsiniz. Ö rencilerin e itimi için çocu unuz ve sizin bir ders salonuna gitmeniz istenilebilir. Tıp bilimi ve nihayetinde baµka hastaların tedavisi için iµbirli iniz önemlidir. Bu nedenle, mecbur olmamanıza ra men, araµtırma için iµbirli i yapmanızı önemli buluyoruz. Bunu reddetmeniz, çocu unuzun doktoru ile olan irtibatınız ya da çocu unuzun tedavisi için hiçbir µekilde olumsuz etki yaratmaz. Hasta bilgilendirme masası VU tıp merkezi poliklini inde hasta ve ziyaretçiler için hasta bilgilendirme masası bulunmaktadır. Soru, tavsiye ve muhtemel problemleriniz için buraya baµvurabilirsiniz. Hasta bilgilendirme görevlileri sorunuzu mümkün oldu u kadar direkt yanıtlamaya çalıµacaktır. E er buna imkan yoksa, sorunuzun yanıtını arayacak ya da sizi bir baµka görevliye havale edecektir. Aynı zamanda hasta dernekleri hakkında bilgi alabilirsiniz ve muhtemel µikayetlerinizi konuµabilirsiniz. Ayrıca çeµitli küçük kitapçık, broµür ve büyük hasta derneklerinin di er bilgilendirme malzemelerini alabilirsiniz. Hasta bilgilendirme masası poliklinik binalarının ana salonundadır ve Pazartesi Cuma günleri arasında saat arasında açıktır. Telefon da edebilirsiniz: (020) Hak ve yükümlülükler Bilgi edinme hakkınız vardır. VU tıp merkezinin Rechten en plichten (Hak ve yükümlülükler) isimli bir broµürü vardır. Bu broµürü her bakım bölümünde ve hasta bilgilendirme masasından temin etmek mümkündür ve özel yaµam, hasta verilerini kullanmak, hasta dosyasını incelemek, meslek sırrı ve µikayet düzenlemesi gibi konular hakkında bilgiler içermektedir. 9

10 Hasta dernekleri Hollanda da pek çok hasta derne i aktiftir. Hasta derne i belli bir hastalı ı olan hastaların çıkarlarını korur. Hasta çıkarlarını genel anlamda koruyan bazı dernekler de vardır. Bu dernekler ço unlukla çeµitli konular hakkında bilgiye sahiptirler. Üstelik gerekti inde tecrübelerini birbirlerine anlatmaları için derneklerin üyelerini birbirleriyle irtibata getirir. Örne in Kuvöz çocuklarının Ebeveynleri Derne i gibi hasta dernekleri hakkındaki bilgileri, hasta bilgilendirme masasından ve bakım bölümündeki idari iµler görevlisinden ya da hemµireden alabilirsiniz. Son olarak Muhtemel sorularınız için, çocu unuza bakan hemµireye ve Neonatoloji yo un bakım bölümündeki bakım ekibi µeflerine baµvurabilirsiniz. Bu görevliler hafta içi günlerde saat arasında görevlerinin baµındadır. Bakım ekibi µeflerinin odası, giriµteki idari iµler görevlisinin resepsiyonun yanındadır. Çocuk klini ine yatırılmayla ilgili daha geniµ bilgileri Opname in de kinderkliniek isimli broµürde okuyabilirsiniz. Bu broµüre henüz sahip de ilseniz bunu idari iµler görevlisinden isteyebilirsiniz. 10

11 Genel ziyaret adresi VU medisch centrum De Boelelaan HV Amsterdam Telefon: (020) Yazıµma adresi VU medisch centrum Çocu un adı-soyadı ve bakım bölümü Postbus MB Amsterdam Bakım bölümü telefon numaraları IC neonatologie, locatie 8D105 Algemeen verpleegeenheid: (020) Unit 1 (8 D 109): (020) veya Unit 2 (8 D 101): (020) veya

12 888014T VU medisch centrum Nisan

Yeni doğan çocuklarda testler Topuktan kan alma testi İşitme testi. Anne-babalar için genel bilgi

Yeni doğan çocuklarda testler Topuktan kan alma testi İşitme testi. Anne-babalar için genel bilgi Yeni doğan çocuklarda testler Topuktan kan alma testi İşitme testi Anne-babalar için genel bilgi Bu broşürde topuktan kan alma testi ve işitme testi hakkında bilgiler bulunmaktadır. Topuktan kan alma testi

Detaylı

Isviçredeki bayanlar için bilgilendirme defteri. Hamilelik ve Anne olmak. Türkçe Turc Türkisch

Isviçredeki bayanlar için bilgilendirme defteri. Hamilelik ve Anne olmak. Türkçe Turc Türkisch Isviçredeki bayanlar için bilgilendirme defteri Hamilelik ve Anne olmak Türkçe Turc Türkisch Önsöz Bu broflür hamilelik, do um ve lohusalık üzerine bilgileri kapsıyor ve ayrıca size ve ailenize isviçre

Detaylı

İltica Başvuru İşlemleri: İltica başvurusunda bulunanların hak ve yükümlülükleri

İltica Başvuru İşlemleri: İltica başvurusunda bulunanların hak ve yükümlülükleri İltica Başvuru İşlemleri: İltica başvurusunda bulunanların hak ve yükümlülükleri 2 İltica Başvuru İşlemleri: İltica başvurusunda bulunanların hak ve yükümlülükleri Künye: Yayına Hazırlayan: Metin: Redaksiyon

Detaylı

Bir nefes, sihhat için Palandöken Devlet Hastanesi

Bir nefes, sihhat için Palandöken Devlet Hastanesi T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU ERZURUM İLİ KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ PALANDÖKEN DEVLET HASTANESİ HASTANE BİLGİ REHBERİ Bir nefes, sihhat için Palandöken Devlet

Detaylı

Hastane ya da doktor. yanl tedavi uygularsa Ne yapmal? Hasta Bilgilendirme. Deutscher Titel: Falsch behandelt beim Arzt oder im Krankenhaus Was tun?

Hastane ya da doktor. yanl tedavi uygularsa Ne yapmal? Hasta Bilgilendirme. Deutscher Titel: Falsch behandelt beim Arzt oder im Krankenhaus Was tun? Hastane ya da doktor yanl tedavi uygularsa Deutscher Titel: Falsch behandelt beim Arzt oder im Krankenhaus Was tun? Hasta Bilgilendirme Hastane ya da doktor yanl tedavi uygularsa Hastaland z ve sa za kavu

Detaylı

Yaz Kur an Kurslarının, çocuklarımızın Kur an e itimi almaları ve dini. Verimli Bir Yaz Kur an Kursu çin Nitelikli E itim ve Ö retim GÜNDEM

Yaz Kur an Kurslarının, çocuklarımızın Kur an e itimi almaları ve dini. Verimli Bir Yaz Kur an Kursu çin Nitelikli E itim ve Ö retim GÜNDEM GÜNDEM Yaz Kur an Kursları Verimli Bir Yaz Kur an Kursu çin Nitelikli E itim ve Ö retim Nazif YILMAZ* Yaz Kur an Kurslarının, çocuklarımızın Kur an e itimi almaları ve dini bilgilerini ö renmelerinde ayrı

Detaylı

TYRKISK KØGE HASTANESİ'NE. Hoş Geldiniz

TYRKISK KØGE HASTANESİ'NE. Hoş Geldiniz TYRKISK KØGE HASTANESİ'NE Hoş Geldiniz İçindekiler 3 Køge Hastanesi ne Hoş Geldiniz 4 Pratik bilgiler 7 Ayakta tedavi olacaksanız 8 Køge Hastanesi genel görünüm haritası 10 Hastaneye giriş yaptığınızda

Detaylı

Mevcut Durum ve 2013 Yılı Vizyonu

Mevcut Durum ve 2013 Yılı Vizyonu Türkiye de Tıp-Sa lık Bilimleri Alanında E itim ve nsan Gücü Planlaması Mevcut Durum ve 2013 Yılı Vizyonu Prof. Dr. Ülkü BAYINDIR Doç. Dr. Halil brahim DURAK Tıp - Sa lık Bilimleri E itim Konseyi Ba kanlı

Detaylı

BAKIMA MUHTAÇ NE OLACAK ŞİMDİ?

BAKIMA MUHTAÇ NE OLACAK ŞİMDİ? BAKIMA MUHTAÇ NE OLACAK ŞİMDİ? Bakıma Muhtaçlık hakkında Sorular ve Cevaplar Bakıma Muhtaç Bireylere Ev Ortamında Bakım ve Yaşam Desteği Bakıma muhtaç bireyin bakımını üstlenen aile fertleri hangi teşviklerden

Detaylı

Sığınmacıların sorumlulukları ve haklarıyla ilgili Bilgilendirme Belgesi. Önce genel bilgileri okuyunuz!

Sığınmacıların sorumlulukları ve haklarıyla ilgili Bilgilendirme Belgesi. Önce genel bilgileri okuyunuz! 1 Sığınmacıların sorumlulukları ve haklarıyla ilgili Bilgilendirme Belgesi Önce genel bilgileri okuyunuz! AŞAĞIDA BELİRTİLEN KONULAR ÖNEMLİDİR: 1. İltica işlemlerinizde bizimle işbirliği yapın! Her zaman

Detaylı

BAKIMA MUHTAÇSINIZ - ŞİMDİ NE OLACAK? Bakım İhtiyacıyla İlgili Sorular ve Cevaplar

BAKIMA MUHTAÇSINIZ - ŞİMDİ NE OLACAK? Bakım İhtiyacıyla İlgili Sorular ve Cevaplar BAKIMA MUHTAÇSINIZ - ŞİMDİ NE OLACAK? Bakım İhtiyacıyla İlgili Sorular ve Cevaplar BAKIMA MUHTAÇSINIZ - ŞİMDİ NE OLACAK? Bakım İhtiyacıyla İlgili Sorular ve Cevaplar Evde Bakım ve İlgi Bakımı üstlenen

Detaylı

Ticaret Odasında 61262935 numara ile kayıtlı genel şartlar

Ticaret Odasında 61262935 numara ile kayıtlı genel şartlar Ticaret Odasında 61262935 numara ile kayıtlı genel şartlar Madde 1. Tanımlar Bu genel şartlarda sözü geçen kavramlar aşağıda açıklanmaktadır: A. Hasta: Haaglanden Stichting Medisch Centrum (Tıp Merkezi

Detaylı

Salzburg da çocuk bak m

Salzburg da çocuk bak m KINDERBETREUUNG Salzburg da çocuk bak m Kre ler leri ya çocuk gruplar Küçük çocuk gruplar leri ya gruplar Anaokulu ve okul ça çocuk gruplar Günlük ebeveynler Salzburg da Çocuk Bak m Sevgili anne ve babalar,

Detaylı

TEMİNATLARA AİT ÖZEL ŞARTLAR

TEMİNATLARA AİT ÖZEL ŞARTLAR Sayın Sigortalımız, Öncelikle, Şirketimizi tercih ettiğiniz için teşekkür ederiz. Sağlık sigortası poliçeniz ile ilgili olarak sizi aydınlatacağını düşündüğümüz ayrıntılı bilgiler aşağıda sunulmaktadır.

Detaylı

Meme Kanserlerinin Erken Tan s (te hisi) çin Program

Meme Kanserlerinin Erken Tan s (te hisi) çin Program Meme Kanserlerinin Erken Tan s (te hisi) çin Program Bu yaz ile sizi meme kanserlerinin mamografi tarama (meme filmi) usulü ile erken te hisi için ayd nlatmay ve özel bir programa davet etmeyi amaçlamaktay

Detaylı

GÖREV VE SORUMLULUKLAR

GÖREV VE SORUMLULUKLAR İŞYERİ SENDİKA TEMSİLCİSİ C GÖREV VE SORUMLULUKLAR GÖREV VE SORUMLULUKLAR 1 2 GÖREV VE SORUMLULUKLAR GÖREV VE SORUMLULUKLAR İşyeri sendika temsilcilerinin görevleri, bağlayıcı tüm belgelerde ayrı ayrı

Detaylı

BAKICININ BAKIMI: BİR BAŞKASININ BAKIMINI ÜSTLENDİĞİNİZDE RUH SAĞLIĞINIZ NEDEN ÖNEMLİDİR?

BAKICININ BAKIMI: BİR BAŞKASININ BAKIMINI ÜSTLENDİĞİNİZDE RUH SAĞLIĞINIZ NEDEN ÖNEMLİDİR? BAKICININ BAKIMI: BİR BAŞKASININ BAKIMINI ÜSTLENDİĞİNİZDE RUH SAĞLIĞINIZ NEDEN ÖNEMLİDİR? Nörolojik rahatsızlığı olan kişilerin ihtiyaçlarını ve bu kişilerin bakımıyla ilgilenirken kendinize en iyi şekilde

Detaylı

Türk Kamu Yönetiminde Yolsuzluklar, Nedenleri, Zararları ve Çözüm Önerileri

Türk Kamu Yönetiminde Yolsuzluklar, Nedenleri, Zararları ve Çözüm Önerileri Ara tırma/ nceleme/çeviri Dizisi Türk Kamu Yönetiminde Yolsuzluklar, Nedenleri, Zararları ve Çözüm Önerileri Ara tırma Kemal Özsemerci Ba denetçi 1. Daire Ekim 2003 Türk Kamu Yönetiminde Yolsuzluklar,

Detaylı

Çocuğunu Yalnız Büyütenler

Çocuğunu Yalnız Büyütenler Çocuğunu Yalnız Büyütenler Bİlgİ Ve Tavsİyeler Verband alleinerziehender Mütter und Väter Bundesverband e. V. Çocuğunu Yalnız Büyütenler Bilgi ve Tavsiyeler 1 Çocuğunu Yalnız Büyütenler Bilgi ve Tavsiyeler

Detaylı

ÖZEL HASTANELER YÖNETMELİĞİ

ÖZEL HASTANELER YÖNETMELİĞİ ÖZEL HASTANELER YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukukî Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı; etkin, verimli ve kaliteli sağlık hizmeti sunulmasını

Detaylı

şiddete karşı araç kiti

şiddete karşı araç kiti şiddete karşı araç kiti Namusa Dayalı Şiddet, Zorla Evlendirme ve Terk Edilmeye karşı Mücadele Kolofon: Yayımlayan: Flying Team against Violence/ Şiddete karşı Uçan Ekip, aşağıdaki kurumların işbirliği

Detaylı

BIRLIKTE YAŞA BİRLİKTE ÖĞREN

BIRLIKTE YAŞA BİRLİKTE ÖĞREN BIRLIKTE YAŞA BİRLİKTE ÖĞREN Özel İzmir Amerikan Koleji Yatılı Bölüm El Kitabı 2015-2016 1 İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER... 1 Özel İzmir Amerikan Koleji Yatılı Bölüm ünün Felsefesi ve Amaçları... 3 Misyon...

Detaylı

sen ve Çocuk Mahkemesi

sen ve Çocuk Mahkemesi sen ve Çocuk Mahkemesi Stedelijke Tolk- en Vertaaldienst Stad Antwerpen Giriş Bu broşürde mahkeme kararıyla gençlere yardım hizmeti hakkında bilgi bulabilirsin. Mahkeme kararıyla gençlere yardım hizmetinin

Detaylı

DÜNYA BANKASI KRED LER NE L K N GENEL ESASLAR, PROJE KRED LER N N ÖZELL KLER, AVANTAJ VE DEZAVANTAJLARI

DÜNYA BANKASI KRED LER NE L K N GENEL ESASLAR, PROJE KRED LER N N ÖZELL KLER, AVANTAJ VE DEZAVANTAJLARI DÜNYA BANKASI KRED LER NE L K N GENEL ESASLAR, PROJE KRED LER N N ÖZELL KLER, AVANTAJ VE DEZAVANTAJLARI I. Giri Ekrem CANDAN Türkiye de kamu yatırım projelerinin finansmanında ya anan iç kaynak yetersizlikleri,

Detaylı

I. DİKKAT ÇOCUK VAR KULÜBÜ KAPSAMI : Yol Yardım Hizmetleri: Araç Çekme ve Kurtarma Hizmeti : Türkiye nin tamamında üyeye ait kayıtlı aracın, kaza

I. DİKKAT ÇOCUK VAR KULÜBÜ KAPSAMI : Yol Yardım Hizmetleri: Araç Çekme ve Kurtarma Hizmeti : Türkiye nin tamamında üyeye ait kayıtlı aracın, kaza I. DİKKAT ÇOCUK VAR KULÜBÜ KAPSAMI : Yol Yardım Hizmetleri: Araç Çekme ve Kurtarma Hizmeti : Türkiye nin tamamında üyeye ait kayıtlı aracın, kaza sonucu mekanik arıza haricinde olan arıza durumunda, çekme

Detaylı

2012 İŞ İDARESİ ETİK VE STANDARTLARI KURALLARIMIZ VE DEĞERLERĠMĠZ İLE DÜRÜSTLÜKLE ÖNCÜLÜK ETMEK

2012 İŞ İDARESİ ETİK VE STANDARTLARI KURALLARIMIZ VE DEĞERLERĠMĠZ İLE DÜRÜSTLÜKLE ÖNCÜLÜK ETMEK 2012 İŞ İDARESİ ETİK VE STANDARTLARI KURALLARIMIZ VE DEĞERLERĠMĠZ İLE DÜRÜSTLÜKLE ÖNCÜLÜK ETMEK BRISTOL-MYERS SQUIBB MİSYONU VE HEDEFİ Şirketimizin misyonu, hastaların ciddi hastalıkları yenmelerine yardımcı

Detaylı

Sayı 4 / 2011. Başkent Üniversitesi Hastanesi yayınıdır.

Sayı 4 / 2011. Başkent Üniversitesi Hastanesi yayınıdır. Sayı 4 / 2011 Başkent Üniversitesi Hastanesi yayınıdır. BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ HASTANELERİNE BAĞLI ORGAN NAKLİ MERKEZLERİ Başkent Üniversitesi Hastanelerine Bağlı Organ Nakil Merkezlerimize nakil olmak için

Detaylı

YUNANİSTAN DA ULUSLARARASI KORUMA BAŞVURUSU İÇİN TEMEL BİLGİLER

YUNANİSTAN DA ULUSLARARASI KORUMA BAŞVURUSU İÇİN TEMEL BİLGİLER İltica hizmetleri sadece uluslararası korumayla ilgili konulardan sorumludur. Eğer yabancı uyruklu bır vatandaş iseniz, ve ülkenizi ciddi bir nedenden dolayı, hayatınız tehlikede olduğu için terk ettiyseniz,

Detaylı

ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ İÇ YÖNERGESİ

ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ İÇ YÖNERGESİ ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ İÇ YÖNERGESİ 1 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu İç Yönergenin amacı; Orman Genel Müdürlüğü merkez ve taşra teşkilatında

Detaylı