,ln,lt,"" hutul,,""" trt".ro ol^ur, du.r-, h".ic ol.rk iir"...,"d.". iir"t" b"el,

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download ",ln,lt,"" hutul,,""" trt".ro ol^ur, du.r-, h".ic ol.rk iir"...,"d.". iir"t" b"el,"

Transkript

1 TtrRrdYE HALK BANKASI A.$. 6zet Bu iizet, Sermaye Piyasasr Kurulu (KurulInca..o ,!.*...t2Pt+ tarihinde onaylanmqtlr. Ortakhfirmrzm toplam TL tutarrndaki ihrag tavanr kapsamrndaki borglanma araglannm halka arz edilecek Tl'lik krsmrnur satrglna iligkin iizettir. Halka arz edilecek borglanma araglarlna fazla talep gelmesi durumunda halka arz tutan TL'ye kadar artrr abilecektir. dzetin onaylanmasr, iizette yer alan bilgilerin dofru oldupunun Kurulca tekeffiilii anlamrna gelmeyece[i gibi, siiz konusu borglanma araglanna itigkin bir tavsiye olarak da kabul edilemez. Bu iizet gerqevesinde ihrag edilecek borglanma araglarlna iligkin ihraggrnrn yatrrrmcrlara karqr olan ddeme yiikiimliilii[ii, Kurul veya herhangi bir kamu kurulugu tarafindan garanti altrna ahnmamrytrr, Aynca halka arz edileceli borglanma araglarrnrn fiyatlnln belirlenmesinde Kurul'un herhangi bir takdir ya da onay yetkisi yoktur. Bu iizet, ihraggr bilgi dokiimanr ve sermaye piyasasr aracr notu ile birlikte gegerli bir izahname olugturur ve ihraggr bilgi dokiimanr ve serm.ye piyasasr aracr noiunda yer alan bilgilerin iizetini igerir, Bu nedenle, 6zet izahnameye girig olarak okunmah ve haika arz edilecek borglanma araglarlna iligkin yatlrlm kararlan ihraggr bitgi dokiimanl, sermaye piyasasl aracr notu ve iizetin bir biitiin olarak deferlendirilmesi sonucu verilmelidir. Bu iizet ile birlikte incelenmesi gereken ihyelitlie{fu{imanr, ihragqr bilgi diikiimanr diizeltme merinteri ve sermaye piyasa:i ".*'j:1'fr.j*kt-bj{r-n }*yi4t!ai&.oi;r ;" h;lk; arzda satrga aracrhk edecek Halk Yatrnm uefkut Dppuhr A"$.,[in rvww]ralkvatirim.com.tr adresli internet siteleri ile Kamuyu Aydrnlatma PhfbiTnd (KIp)'na, itiao.eor.t.) ll.0620la , ve...t2.iotl iarihlerinde.,yayr*trn,n6i,..i,ly.i";gffi l;;";;;; incelemeye agk tutulmaktadrr... 0,, - r r^l SPKn'nun l0'uncu olugturan belgeler ve bu belgelerin eklerinde yer alan yanh9, yaiirltrer..ie eksik bilgilerden taynaklanan zararlardan ihraggr sorumludur. Zararrn ihraggrdan tazmin edilememesi veya edilemeyecelinin agrkga belli olmasr halinde; halka arz edenler, ihraca aracrlk edln yetkili kurulug, varsa garantdr ve ihragglnrn yiinetim kurulu iiyeleri kusurlanna ve durumun gereklerine giire zararlar kendilerine yiikletilebildifi iilgiide sorumludur.,ln,lt,"" hutul,,""" trt".ro ol^ur, du.r-, h".ic ol.rk iir"...,"d.". iir"t" b"el, olarak ilsililere herhansi bir hukuki sorumluluk viiklenemez. Bagrmsz denetim, derecelendirme ve delerleme kuruluglarr gibi izahnameyi olugturan belgelerde yer almak iizere hazrrlanan raporlarl hazrrlayan kigi ve kurumlar da hairrladftiarl raporlarda yer alan yanhq, yanrltrcl ve eksik bilgilerden spkn hiikiimleri gergevesinde

2 1., icinobrir,on dzrrin SoRUMLULUGUNU y0xr,bxrn rigilrn iuuqqrvl iligxin sir,cir,bn iunaq rnir,ocrx BoRqLANMA ARA9LARTNA ir-igrin sir,cir,8n... s nisx rlxrdnrnni HALKA ARZA ir,i$rin sir,cir,nr KISALTMA \TE TANIMLAR ABD A.$. Banka, Ana Ortakhk Banka veya Halkbank BDDK bp. Borsa veya BiAg BSMV CDS FED ISIN Kurul veya SPK SPKn TCMB Amerika Birlegik Devletleri Anonim $irket Tiirkiye Halk Bankasr A.g. Bankacrhk Diizenleme ve Denetleme Kurumu Baz Puan Borsa istanbul A.$. Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi Credit Default Spread Federal Reserve Uluslararasr Menkul Krymetler Tanrmlama Numu.asr gnt".n.ational Securities Identifi cation Number) Sermaye Piyasasr Kurulu Sermaye Piyasasr Kanunu Ttrkiye Cumhuriyet Mg*ez.Bqgkas r TI, Tiirk Lirasr i:: \.* -\ TTK TUFE YK Tiirk Ticaret Kan{rnr+ t.,--., fi i Tiiketici Fiyat Eliieksi i/t'( :l \' ri Y<inetim Kurulu[! \.s 1, ' ' ' ',',,?- '.'.:

3 t. OzBrix SoRUMLULUGUNU yuxr,bnrx rigilnn Kanuni yetki ve sorumluluklanmz dahilinde ve giirevimiz gergevesinde bu iizette ve eklerinde yer alan sorumlu oldufumuz krsrmlarda bulunan bilgiterin ve verilerin gergefe uygun oldufunu ve iizette bu bilgilerin anlamrnr depigtirecek nitelikte bir eksiklik bulunmamasr igin her tiirtii makul iizenin giisterilmig oldulunu beyan ederiz. Ihraggr TURKIYE HALI' BANKASI A.$.,t,/I &*r lkant wwffi$fnn SURER/( /,MwatUYSAL lasf,am/ // Cenel Miidtir V / Yardtmctst 28n1t2014 Sorumlu Oldulu Krslm: dzrrinramamr Halka Arza Aracrhk Eden ffict XuruluS HALK YArrRr* *:Xr:e V"en a.s. Sorumlu Oldufu Krsrm: Murar qetinkaya Genel Miidiir Yardrmcrsr Genel Mtidiir OzrrixrAMAMr 'l /11t2014 inru.qqlva il,igrix BiLGiLER Ihragqrnrn ticaret iinvanr TURKIYE HALK BANKASI A.$. Tabi OlduEu Yasal Mevzuat Telefon ve Faks Numaralarr 16) / (2t2) Sokak No: Konuya iligkin aynntrh bilgi ihraggr bitgi dokiimanlnm no'lu maddesinde ver

4 2.3. ihraggryr ve faaliyet giisterilen sektiirii etkileyen iinemli efilimler 2014 yrhnda Amerikan Merkez Bankasr'nrn (Fed) s6zle ycinlendirmeleri (forward guidance) finansal piyasalar tizerinde etkili olmug ve kiiresel piyasalarda zarnur zarnarr volatilite artmlltrr. Fed'in para politikalanmn ABD ekonomisi i.izerinde olumlu etkilerinin gdrtilmeye baqlamasrrun ardrndan Fed politikalan daha dng6riilebilir hale gelmiqtir. Fed, geniglemeci politikalardan grkr$ stratejisine gegerken Avrupa Merkez Bankasr (ECB) ve Japonya Merkez Bankasr (BOJ) piyasa yanl tutumlanm giiglendirmeye devam etmigtir. Geligmig iilke biiyiime gdri.intimlerindeki iyilegmenin kaynalr ABD'de ekonomik aktivitenin ilk geyregin ardrndan belirgin olarak hrz kazanmasrdrr. Ugiincii geyrek dncfl verileri de ABD ekonomisindeki toparlanmanrn devam ettilini gdstermektedir. ABD ekonomisindeki toparlanmaya paralel ABD Merkez Bankasr (Fed), Ocak ayrnda azaltmaya baqladrlr tahvil ahm programru Ekim ayr toplantrsrnda sonlandrrdtlrnr agrklamrgtrr. Ote yandan toparlanan istihdam piyasasr ve egik seviyeye yakla;an enflasyonla beraber Fed'in 2015 yrhmn ikinci yarrsrndan itibaren rekor diigiik seviyede tuttulu politika faizinde artrrrma baglayacalr piyasalar tarafindan beklenmektedir. Euro Bdlgesi 2013 yrhmn son gerelinden itibaren teknik olarak resesyondan grksa da Bdlge ekonomisinin 2014 yrhnda da zayf bir biiyi.ime gergeklegtirecegi tahmin edilmektedir. Ekonomik aktivitenin zayrf seyretmesi B6lge'de igsizlik orammn ytiksek seviyelerde bulunmasrna neden olurken deflasyonist riskleri de belirginleqtirmigtir. Bu riskler kargrsrnda Avrupa Merkez Bankasr (ECB) faizleri tarihi diigiik seviyeye indirirken geleneksel olmayan geniglemeci adrmlar da atacalrnr agrklamrgtir Yrl bagrnda rizel tiiketimi kontrol altrna almaya ve cari agrlr azaltmaya y<inelik olarak alrnan makro ihtiyati tedbirler neticesinde yurt igi talep zayfilarr,a egilimine girmigtir. Bu siiregte ddviz kurunda ortaya grkan geligmelerin de etkisiyle ihracat artrq igilimini korurken ithalat azalmaya baglamrg ve net ihracatrn biiyiimeye katkrsr pozitife ddnmiigtiir. onilmi.izdeki donemde de hem net ihracatrn hem de nihai yurt iei talebin biiyiimeye pozitif katkr vermeye devam edeceli dng6rtilmektedir. i9 talepteki rtrmh seyir, Tl-'deki deler kaybr ve en biiyiik ihracat pazan olan Avrupa ekonomisindeki grireceli toparlanma, cari agr[rn agagr ydnlii bir seyir izlemesine neden olmugtur. Ayrrca agagr ydnlii elilimini stirdiiren petrol fiyatlan da ciniimiizdeki donemde cari agritaki iyilegmeyi destekleyici bir geligme olarak 6ne grkmaktadrr. Drg talepteki toparlanma ve jeopolitik risklerdeki azalmaya ba[h olarak drg ticaret hadlerimizdeki iyillqmenin hrz kazanmasr beklenmektedir. Enflasyonun ise 2014 yrhnda grda fiyatlanmn gegmig yrl ortalamalannm oldukga iizerinde seyretmesi ve fiyatlama davramglarrnda gozlenin bozulmalarla TCMB'nin hedefi nin i.izerinde seyrettili gdriilmektedir. rupg'nln zo t s yrhnrn bagrndan itibaren kademeli olarak diigiige gegeceli tahmin etrnektedir. DiEer y,and'an 2014 yrhnda vergi performansrmn orta vadeli programda beklenen seviyedin diiqiik gergeklegmesine ralmen vergi -dr.qge.lirlerde ve diler gelirlerde sallanan artrglar sonucunda mali disiplinin 2011,4i{+.ds id'qcdufu g6rtlmiigtiir. Konuya iligkin aynntrh bilgi ihagqi. hildr.. tkiimanrnrn g.2 no'lu maddesinde yer l,,'r ri \ ' fbraggnn Aahit otduft Sfi1p nd:ggpffiaeki konumu haktunda bitgi Halk Bankasr A.$. fazlasrrun Ozellegtirme Er'n? it oldugu ve Bankacrhk tabi olarak.b a, BDDK ve kamu denetim komitelerinin yaru stra halka u igin ayrrca SPK denetimine de tabidir.

5 12 Kasrm 2014 itibanyla, yurt iginde 891 ve yurt drgrnda 5 gubesi bulunan Halkbank, ATM, telefon ve intemet bankacrhlr, mobil bankacrhk uygulamalan vb. hizmetleri ile miigterilerine hizmet vermektedir. Banka'ntn aynca farkh finansal ig kollannda faaliyet gdsteren 9 adet ba[h ortakhlr ve 4 adet iqtiraki bulunmaktadrr. Konuya iliqkin ayrrntlh bilgi ihraggr bitgi dokiimanrnrn 7.1 no'lu maddesinde yer 2.5. Kar tahmin ve beklentileri YOKTUR. 2,6. ihraggr bilgi dokiimanrnda yer alan finansal tablolara iliqkin bafrmsz denetim raporlarrna lart olu;turan hususlar haklanda aglklama: 3l Aralrk 2012,3l Arahk 2013 ve 30 Haziran 2014 hesap ddnemleri itibanyla hazrrlanan konsolide finansal tablolar ve dipnotlan Akis Balrmsrz Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Miigavirlik A.$. (KPMG) tarafindan baermsrz denetime tabi tutulmustur. Hesap D6tremi BaErmsz Der tim $irketi Gd rtlp Akis Bagrmsrz Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Mtisavirlik A.S. Sartlt 3t.t Akis Baprmslz Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Miiqavirlik A.g. $artll t2 Akis Bagrmsrz Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Mtpvirlik A.S. $arth tarihi itibarryla Ba1tmsrz Denetci Gbr sti $trurh Baitmstz Denetim Rapor : "30 Haziran 2014 tarihi itibanyla hazrlanan iligikteki konsolide finansal tablolar, Banka y6netimi tarafrndan ekonomide ve piyasalarda meydana gelebilecek olumsuz geligmelerin olasr etkileri nedeniyle ayrrlan ve tamamr gegmig ddnemlerde gider yazrlan toplalrr Bin TL tutannda serbest kargrhlr igermektedir. Gergekleqtirmig oldulumuz stntrlt denetim sonucturda, yukanda agrklanan hususun konsolide finansal tablolar iizerindeki etkileri haricinde, ili$ikteki konsolide finansal tablolann, Ttirkiye Halk Bankasr A$'nin ve konsolidasyona tabi finansal ortakhklannrn 30 Haziran 2014 tarihi itibanyla finansal durumunu ve aynl tarihte sona eren alu ayhk ara hesap ddnemine ait faaliyet sonuglannr ve nakit akrglannr 5411 sayrh Bankacrhk Kanunu'nun 37'nci ve 3g,inci maddeleri gerelince yiilriirltikte bulunan diizenlemelerde belirlenen muhasebe ilke ve standartlanna ve Bankacrhk Dtizenleme ve Denetleme Kurulu tarafindan muhasebe ve finansal raporlama esaslanna iligkin yayrmlanan diger ydnetmelik, tebli[ ve genelgeler ile Bankacrhk Di.izenleme ve Denetleme Kurumu tarafindan yaprlan agrklamalara uygun olarak dosu bir bigimde yansrtmadlglna dair dnemli herhangi bir hususa rastlanmamrgtrr.,; tarihi itibarwla Badrmstz Denetci Gdriis : "31 Arahk 2013 tarihinde sona eren hesap dcinemine ait ili$ikteki konsolide finansal tablolar, Banka y6netimi tarafindan ekonomide ve piyasalarda meydana gelebilecek olumsuz geligmelerin olasr etkileri nedeniyle gelir yazrldrktan sonra kalan net 13 Gdriigi.imtize gdre, yukarrda haricinde, iligikteki konsolide A$'nin ve konso finansal durumunu ve a rr.shrklis:lide fi nansal tablolar iizerindeki etkileri tr.:: biittin onemli raraflanyla. TUrkiye Halk <irtakfiklannrn 3l AraLk 2013 tarihi itibanvla.bn dcineme ait faaliyet sonuglan ile 11 sayrh Bankacrhk 7'nci ve 38'inci maddeleri diizenlemelerde belirlenen muhasebe ilke ve Denetleme Kurulu tarafindan muhasebe ve h vd R6.069 bin TL'si cari dcinemde ipral edilerek lfuf f I tr)i'annda serbest kargrh!r i germe-kted i r.

6 iligkin yayrmlanan difier ydnetmelik, tebli[ ve genelgeler ile Bankacrhk Diizenleme ve Denetleme Kurumu tarafindan yaprlan agrklamalara uygun olarak dogru bir bigimde yansltmaktadlr." 3l.I tarihi itibarnla Bqdmsrz Denetci Gdriisti: "3 I Arahk tarihi itibanyla hazrrlanan ili$ikteki konsolide finansal tablolar, Ana Ortakhk Banka ydnetimi tarafindan ekonomide ve piyasalarda meydana gelebilecek olumsuz geligmelerin olasr etkileri nedeniyle aprlan Bin TL tutannda serbest karqrhlr igermektedir. Bu tutann Bin TL'si gegmig diinemlerde ve Bin TL'si cari ddnemde gider olarak finansal tablolara yansltllmr$trr. Gdrti$iimiize g6re, yukarrda agrklanan hususun konsolide finansal tablolar iizerindeki etkileri haricinde, iligikteki konsolide finansal tablolar, biitiin dnemli taraflanyla, Ti.irkiye Halk Bankasr A$'nin ve konsolidasyona tabi finansal ortakhklanrun 3l Arahk 2012 lanhi itibanyla konsolide finansal durumunu ve aynr tarihte sona eren ddneme ait faaliyet sonuglan ile nakit akrmlanm 54ll sayrh Bankacrhk Kanununun 37'nci ve 38'inci maddeleri gerelince yiiriirliikte bulunan diizenlemelerde belirlenen muhasebe ilke ve standartlanna ve Bankacrhk Diizenleme ve Denetleme Kurulu tarafindan muhasebe ve finansal raporlama esaslanna iligkin yayrmlanan diger ydnetmelik, teblip ve genelgeler ile Bankacrhk Diizenleme ve Denetleme Kurumu tarafindan yaprlan agrklamalara uygun olarak dogru bir bigimde yansrtmaktadrr." 2.7. Segilmig finansal bilgiler ve faaliyet sonuqlar: Son finansal tablo tarihinden itibaren HALKBANKASI'nm finansal durumu ve faaliyetlerinde olumsuz bir deligiklik olmadrlrm beyan ederiz. (Bin TL) Nakit Delerler ve Merkez Bankasr Srnrrll BagrmsE Denetimden Gegmit Konsolide BaElmslz Denetimden GeCmit Konsolide t! Ba!rmsz Denetimden Ge9mi9 Konsolide t' Kredi ve Alacaklar ' Mevduatlar ' Ozkaynaklar I (Bin TL) Smlrh BaErmsz Denetimden Gegmil Konsolide t4 Slnrrll BaElmslz Denetimden Gegmig Konsolide r3 8a!rmsz Denetimden Geqmig Konsolide Batrmsz Denetimden Gegmig Konsolide t2 Net Ddnem KaI / Zarart I L ',1.783 Uzun ve Krsa Ddnem Yabancr Para mevduat notunda diler kredi notlarrnda indirim yapmrgtrr.

7 Konuya iliqkin ayrrntrh bilgi ihraqgr bilgi dokiimanrnrn no'lu maddesinde yer 2.9. ihraggrnrn grup igerisindeki di[er bir girketin ya da qirketlerin faaliyetlerinden iinemli tilgiide etkilenmesi durumunda bu husus haklnnda bilgi TURKIYE HALK BANKASI A.$.'nin, grup igerisindeki bir qirketin veya girketlerin faaliyetlerinden 6nemli dlgiide etkilenmesi s6z konusu depildir ihraggrnm ana faaliyet alanlan haklanda bilgi Halkbank, Bankacrhk Kanunu ve ilgili diler mevzuatta belirtilen yiikiimliiliiklerin yerine getirilmesi kaydryla, mevduat bankalarrmn yapabilecekleri her tiirlii bankacrhk faaliyetlerini yi.iriitmektedir. Konuya iliqkin ayrrntrh bilgi ihraggr bilgi dokiimanrnrn 6.1 no'lu biiliimiinde yer ihragglnln yiinetim hakimiyetine sahip olanlarln adr, soyadl, ticaret unvant, netim tta OrtrErn Ticrret IJnvrnl T.C.BasbakanLk Ozellestirme idaresi BaskanlrEr Konuya ilipkin aynntrh bilgi ihraggr bilgi dokiimanmm 12.4 no'lu maddesinde yer Derecelendirme notu hakknda bilgi Fitch Ratings Derecelendirme Notlrn (26 Kasrm 2013) Sahip Oldugu PeY Tulrrr atll Pav(%) Kontrollln KaYnaEr Pay SahipliEi Yabancl Para Uzun Ddnem BBB- Iyi kedi kalitesi not seviyesidir. Bankanrn uzun vadeli yabancr para fi nansal yiikiimliiliiklerini yerine getirmede, elveriqli ancak ekonomideki kogullardaki de!isimlerden nispeten etkilenebileceeini saisterir. Cdruntim DuraAan Orta ddnemde birdeeisiklik beklenmedieini sdstermektedir. Yahancr Para Krsa Dtinem F3 Banka!rn krsa ddnemde YP yukumlilltiklerini kargrlamast elverigli ancak ekonomik kofullardaki degilimlerden nispeten etkilenebileceeini sdst rir. Yerel Para ljzun D6nem BBB Iyi kedi kalitesi not seviyesidir. Bankaorn uzun vadeli yerel para fi nansal yukumltiluklerini yerine getirmede, elveriqli ancak ekonomideki kogullardaki de!isimlerden nispeten etkilenebileceeini sdsterir Gdriiniim DuraAan Orta dtinemde bir deeisiklik beklenmedilini stistemektedir Yerel Para Krsa Ddnem F3 Bankanrn klsa diinemde YP yiikiimluluklerini kargrlamasr elverigli ancak ekonomik kof ullardaki degi$imlerden nispeten etkilenebileceeini sdsterir. Ulusal Uzun Ddnem AAA (tu0 Ulkeye ait diler kurulu$ ve yiikiimluluklerle ka$rlattrnldrgrnda yilksek ve dngorulebildigi kadaflyla olumsuz bir etkiye uzak fi nansal yiikiimliiliiklere uvma kadasitesi siisterir. Gdriintlm DuraAan Orta diinemde bir not deeisikliei dnsdrtilmemektedir. Finansal Karrasite Notu bbb- Destek 1 t_ "11 'Bankafun kedi kalitesinin iyi olduluna isaret etmektedir. 'Bftkanrdtiikek ihtimalle destek alabilecelini siisterir. l)estek Derecelendirme Tabanr BBB- Ulke 'ain ddstek siicii ve ihtimalini belinmektedir. s Derecelendirme Notlerr (18 Finrnsrl GUgl0lilk finansal gilce sahip oldugunu, zaman zaman olarak drs destege ihtiyaq duyulabileceginl

8 Notu Gdriiniim Krsa D0nem Yerel Para Meyduat Notu Gdriinilm Uzun Ddnem Ylbatrcr Prra Mevduat Notu Giiriiniim Krsa Dainem Ysbancr Para Mevduat Notu Negatif Prime-3 Baal Negatif Prime-3 kredi riskine tabi oldugunu gdstermektedir. Krsa vadeli yilkiimltiltiklerini yerine getirebilecek makul kapasitede oldugunu gdstermektedir. Yiiktimliiltiklerinin, orta derecede oldugunu ve orta derecede kredi riskine tabi oldugunu giistermektedir. Krsa vadeli yilkiimliiliiklerini yerine getirebilecek makul kapasitede oldugunu gdstermektedir. Gdriinllm Temel Krcdi Notu Ciiriin0m bal Duragan Dl$ destek olmaksran not verilen kurumun tek baflna finansal giiciinii giistermektedit ciddi derecede kedi riski oldulunu ve spekiilatif kedi unsurlafl tasryabilecelini gdstermektedir. Konuya iliqkin ayrrntlh bilgi sermaye piyasasl aracl notunun 8.3 no'lu maddesinde yer Garanti hiikiimleri YOKTUR Garantiirhaklundakibilgiler YOKTI]R Yiinetim kurulu iiveleri hakkrnda Adr Sovadr Hasan CEBECi S0leyman KALKAN Ali Fuat TAgKESENLiOGLU Emin Siiha CAYKOYLU Dr. Nurzahit KESKiN Dr. Ahmet YARIZ Yunus KARAN ismail Erol isbilen Sadrk TILTAK G6revi Ydnetim Kurulu Baskanr Bagrmslz Ydnetim Kurulu Uyesi ve Ydnetim Kurulu Baskan Vekili Yiinetim Kurulu Uyesi ve Genel Milditr Ydnetim Kurulu Uyesi Y6netim Kurulu Uyesi Y0netim Kurulu Uyesi Y6netim Kurulu Uyesi Bafumslz Ydnetim Kurulu Uvesi BaErmslz Ydnetim Kurulu Uvesi Konuya iligkir aynntrh bilgi ihraggr bilgi dokiimanmd no'lu maddesinde yer Bafrmsrz denetim ve balrmsz d-gpe$m kuruluqu haklunda bilgiler 3l Aralrk 2012,31 Arahk 2013 ve 30 konsolide finansal tablolar ve dipnotlan G) tarafindan

9 3. innaq noir.ucnx norclanma ARAqLamNa ir,igxin nilcilnn 3.1. ihrag edilecek borglanma araglan ile ilgili bilgiter Ortakh[rmrz tarafindan TL nominal de[erli ve 175 giin vadeli borglanma aract (bono) ihrag edilecektir. Halka arz edilecek borglanma araglanna fazla talep gelmesi halinde halka arz tutan TL'ye kadar artrnlabilecektir. Konuya iligkin aynntlh bilgi sermaye piyasasr aracr notunun 4. biiliimiinde yer 3.2. Borglanma araglarrnrn hangi para birimine giire ihrag edildifi hakkrnda bilgi Borglanma araglan Tiirk Lirasr cinsinden satrga sunulacaktrr Halka arz edilecek borglanma araglarl iizerinde, borglanma araclnrn devir ve tedaviiliinii losltlayrcl veya borglanna aractnl alanlarrn haklannl kullanmasrna engel olacak kayrtlarrn bulunup bulunmadrllna iligkin bilgi: YOKTUR ihrag edilecek borglanma araglannrn yatrnmclya sapladr$ haklar, bu haklarrn kullamm esaslarr ve bu haklara iligkin losrtlamalar ile derecelendirme notlarr: Bono yatrnmcrlan, ihracr gergeklegtiren BANKA'nrn alacakhsr konumunda olup, BANKA aktifleri iizerinde alacaklanndan (anapara ve faiz) bagka bir hakka sahip delildir. Bono iskontolu olarak ihrag edilecek olup, yatrrrmcrlar, ihrag edilecek borglanma araglarr igin belirtilen hesaplama ydntemi ile hesaplanacak anapara ve faizlerini, 6deme giinii almaya hak kazanacaklardrr. Konuya iliqkin ayrlntlh bilgi sermaye piyasasl aracr notunun 4.6 no'lu maddesinde yer 3.5. Nominal faiz oranr ve tidenecek faize iliekin esaslar: a) Nominal faiz oranr: Talep toplama stiresinin son gtinii olan tarihinde nihai faiz orant sermaye piyasast aract notu madde 4.6'da belirtilen qekilde kesinlegtirilerek yatrnmcrlara KAP aracrhlr ile dulurulacaktrr. b) Borglanma aractntn vadesi ve itfa planl: iskontolu olarak ihrag edilecek sabit faizli bonolann faizi bir defada ve vade sonunda anapara ile birlikte <idenecektir. Talep toplamanrn ilk giinii otan tarihinden 6nce ( ), ihracrn ilk gdzlem periyodu sonunda olugan basit ve bilegik oranlan ile val6r tarihindeki fiyatr ilan edilecektir. Vade Baslangrc Tarihi Anapara Ceri Odemesi Tarihi 05.06_20t 5 c) Kupon iideme tarihleri ile faizin ne zaman iidenmeye baglanacalr, son iideme tarihleri: iskontolu olarak ihrag edilecek 175 gtin bir defada ve vade sonunda anapara ile birlikte 6denecektir. o" Faizin defiiqken olmasr duruhruida, munda, daidrdter ilay6ry{2it giisterqe gdsterge faiz I oranr: edilecek olan 175 giin vadeli banka orammn belirlenmesinr,ak T.Q. Bagbakanhk Hazine Mtistegariigr t4rafindan ihiag edilmiq Devlffi Bory i(d

10 ilfa tarihli TRT130515Tl1 tanrmh ve c itfa tarihli TRTl70615T16 tammh krymetlerdir. e) IJalka arz edilecek borglanma araglarrnrn y hk getiri oranl: 175 giin vadeli bonolann yrlhk getiri oram, bonolar igin hesaplanan Gdsterge Faiz oramna %0,55 (55 baz puan) ek getiri oranr eklenmesi ile belirlenecektir. f) Borglanma aracr sahipleri temsilcileri haklonda bilgi: 6102 Sayrh TtiLrk Ticaret Kanunu uyannca bono velveya tahvil sahipleri, pay sahiplerinin paya bagh olarak sahip olduklan temsil haklanna sahip de[ildir. Genel Kurul'da oy kullanma haklan bulunmamaktadrr. g) Faiz iidemesinin tiirev bir lusmrnrn olmasr durumunda, yatnmtn deferinin dayanak aracrn deferinden, iizellikle risklerin agrk bir gekilde ortaya glktrlt durumlarda nasrl etkilendifi haklunda bilgi: YOKTUR Borglanma araglanntn borsada iglem giirmesine iliqkin esaslar ile iglem giirme tarihleri: Halka arz edilen bonolarrn safigr tamamlandrktan sonra Borsa istanbul Borglanma Araglan Piyasasr Kesin Ahm-Satrm Pazan'nda iqlem gdrmesi Borsa istanbul mevzuatrmn ilgili hiiki.imleri gergevesinde Borsa Bagkanlfir'nrn onayrna ba[hdrr. Bonolann halka arza iligkin dalrtrm listelerinin onaylanmaslnr takiben, BIST tarafrndan belirlenecek tarihten itibaren belirtilen pazarda iqlem gdrmesi beklenmektedir. Konuya iligkin aynnt t bilgi sermaye piyrsast aracr notunun 6.1 no,lu maddesinde yer almaktadlr. 4. nisx rnxronr,oni 4.1. ihraqgrnrn borglanma araglarrna itiqkin yiikiimliiliiklerini yerine getirme giiciinii etkileyebilecek riskler Kredi Riski: Kredi mi.igterisinin/borglusunun yaprlan s6zlegme gereklerine uymayarak yiikiimli.iliigiinti krsmen veya tamamen zamanmda yerine getir(e)memesinden dolayr bankamn maruz kalabileceli zarar olasrhlrnr ifade eder. Kur Riski: Banka'mn tiim ddviz varltk ve yiikiimliiliikleri nedeniyle d6viz kurlarrnda meydana gelebilecek degiqiklikler sonucu maruz kalabilecegi zarar olasrhlrdrr. Likidite Riski: Banka'mn nakit akrgrndaki dengesizlik sonucunda nakit grkrglarrm tam olarak ve zamanrnda kargrlayacak diizeyde ve nitelikte nakit mevcuduna veya nakit giriqine sahip bulunmamasr nedeniyle rideme yiikiimliiliiklerini zamamnda yerine getirememe riskini ifade eder. Faiz Riski: Faiz oranr riski, faiz varhk, yiikiimliiliik ve bilango drgr igleryle olarak tammlanmaktadrr. Operasyonel en dalgalanmalarrn, faize duyarh getirebileceli deler diiqiiqii usulsiizliiklerin 10

11 Piyasa Riski: Sahip olunan portfiiy veya hnansal pozisyonlann, finansal piyasalardaki dalgalanmalardan ortaya grkan faiz oram riski, kur riski, emtia fiyat riski, opsiyon riski ve hisse senedi fiyatr riski gibi riskler nedeniyle zarar elme olasrhlrdrr Difer riskler haklondaki temel bilgiler itibar Riski: itibar riski, faaliyetlerdeki bagansrzhklar ya da mevcut yasal dtizenlemelere uygun davranrlmamasr neticesinde Banka'ya duyulan giivenin azalmasr veya itibann zedelenmesi ile ortaya grkabilecek kaybr ifade etmektedir. i9 Riski: Faaliyetin stirdtirtilmesine iligkin risk olarak da tanrmlanabilecek iq riski hacim, marj ve giderlerdeki dalgalanmalardan, rekabet ortamrndaki degigimlerden kaynaklanan risktir. Stratejik Risk: Yanlq ticari segimlerden, kararlann dtizgtin bir bigimde uygulanmamasrndan veya ekonomik fakt6rlerdeki deli9ime tepki eksiklilinden kaynaklanabilecek zararlardrr. Difer Risk: Banka 5411 sayrh Bankacrhk Denetleme ve Di.izenleme Kanunu Hiikiimleri uyaflnca faaliyet gdstermekte olup, aym kanun hiikiimleri uyannca BDDK,nrn diizenleme ve denetimine tabidir. Bankacrhk Kanunu ve ilgili diizenlemelerde, dngdriilen $artlann olugmasr halinde bankalann BDDK tarafindan faaliyet izninin kaldrnlmasr ve/veya Tasamrf Mevduat Fonu'na devredilmesine iligkin hiiktmler yer Faaliyet izninin kaldrnlmasr veya Banka'nrn TMSF'ye devredilmesi durumunda ilgili kanun maddelerine ait hiikiimler sakh kalmak kaydryla yatrnmcrlar bu durumdan olumsuz ydnde etkilenebilir ihraq editecek borglanma araglanna iligkin riskler hakkrndaki temel bilgiler Odememe Riski: ihraggrrun temerriide dtigmesi ve vade tarihindeki yi.ikiimliili.igiinii yerine getirememesinden kaynaklanan risktir. ihrag edilen bonolarrn ve tahvillerin 6deme yiiktimluliigi.i i.igiincii bir taraf tarafindan garanti altma ahnmamrgtrr. ihraggrmn bononun ve/veya tahvilin vade sonundaki nominal delerini 6deyememe riski mevcuttur. Piyasa Riski: ihrag edilen menkul krymetin vadesinden 6nce satrlmasr durumunda s6z konusu menkul krymetin piyasa de[eri piyasa faizlerinin deligiminden do!rudan etkilenebileceli igin, piyasa faiz oranlarr yi.ikseldilinde ilgili menkul krymetin de[eri azalrrken, faiz oranlan dii$tiietinde menkul krymetin piyasa deperi artacakttr. Likidite Riski: Yatrnmcrrun, bonoyu satarak yaptlgl yatrnmr vadesinden 6nce nakde ddniiqttirmek istemesi durumunda sdz konusu borglanma araglanmn ahm satrmr igin mevcut piyasa yaprsrrun sr! olmasr ve diler nedenlerle pozisyonlanm uygun bir fiyatta, yeterli tutarda ve gerekli zamanda elden grkaramamasr halinde ortaya grkan zarar ihtimalini ifade eder. Konuya iligkin ayrlntrh bilgi ihraggr bitgi dokiimanrnrn 4,, sermaye piyasasl aracr notunun ise 2. biiliimiinde yer s. HALKA ARZA il,igrix BiLcit4R Halka arzrn gerekgesi ve halka arz gelirlerinin kullanlm yerleri :.-4/i

12 Konuya iliqkin aynnt r bilgi sermaye piyasasr aracl notunun 3.2 no'lu maddesinde yer almaktadlr. 5.2, Halka arza iligkin temel bilgiler Halka arzrn tabi oldufu koqullar: IIALK BANKASI 5411 Sayrh Bankacrhk Kanunu Hiikiimleri uyarrnca faaliyet g6stermekte olup, aym kanun hiikiimleri uyannca Bankacrhk Diizenleme ve Denetleme Kurumu'nun (BDDK) diizenleme ve denetimine tabidir. BBDK'nrn tarih ve 3875 sayrh karan ile bankalann TL cinsinden tahvil ve bono ikag etmesine izin verilmigtir Halka arz edilen borglanma araglannrn tutan ve tahmini halka arz takvimi: ihrag edilecek 175 gtin vadeli bononun nominal tutan ,-TL olup, sdz konusu borglanma araglanna fazla talep gelmesi durumunda toplam ihrag tutarrmn ,-TL nominal de[ere kadar arttrrrlabilecek ve krymetlerin ihrag tutarlan arasmda gelen talebe g<ire sermaye piyasasr aracr notunda belirtilen esaslar gergevesinde aktarma yaprlabilecektir. Bono Arahk 2014 tarihleri arasrnda 3 (iig) iq giinii siire ile halka arz edilecektir Halka arza baqvuru siireci ile bagvuru yerleri ve satlg gekli Satrg, Halk Yatrnm Menkul Delerler A.$. (Halk Yatrnm) ve Halkbank tarafindan talep toplama y6ntemi kullanrlarak gergeklegtirilecektir. Yatrnmcrlar, Talep Formu'nda talep ettikleri banka bonosunu nominal (adet) olarak belirteceklerdir. Talepte bulunacak yatrrrmcllar. asaerda belirtilen belgeleri taleo formlanna ekleyeceklerdir: - Gergek Kigi Yatrnmcrlar: Kimlik (niifus ciizdanr veya siirri.icii belgesi veya pasaport) fotokopisi - Ttizel Kiqi Yatrnmcrlar: imza sirkiilerinin noter tasdikli 6me!i. kurulug gazetesi, vergi levhasr ve ticaret sicili kayrt belgesi fotokopisi Altematif dalrtrm kanallanndan yaprlan bagvurulardan talep formu ahnmayacaktrr. Bagvuru Yerleri: Banka bonolarrmn halka arzrna Yurtici Bireysel Yatrnmcrlar kategorisinden katrlmak isteyen yatrnmcrlar, HALK YATIRIM MENKUL DECERLER A.$. Halide Edip Adrvar Mah. Dariilaceze Cad. No:20 Kat: gigli-istanbul Tel: +90 (212) l Faks: +90 (212) l merkez adresi, Halk Yatrnm'rn ttim qubeleri ve intemet adresi (www.halkyatirim.com.tr) ile Halk Yahnm'rn acentesi olan TURKiYE HALK BANKASI A.$.'nin tiim gubeleri ile Halkbank intemet bankacrhpr (www ve no'lu telefon aracrhlr ile talepte bulunmak igin baqvurabilirler. Kurumsal Yatrnmcrlar sadece Halk Halk Yatrnm Menkul Delerler A. talep toplayacaklardrr. ve"t bulunabileceklerdir. 12

13 Krymet Blokesi Yiintemi ile 6deme Kabul Edecek Bagvuru Yerleri: Halk Yatrrm ve Halkbank'rn tiim qubeleri ile Halkbank intemet bankacrhlr (www.halkbank.com.tr), D0viz Blokesi Yiintemi ile 6deme Kabul Edecek Baqvuru Yerleri: Halkbank'rn tiim qubeleri ile Halkbank intemet bankacrhlr (wur,v.halkbank.com.tr), Vadeli Mevduat Blokesi Yiintemi ile Odeme Kabul Edecek Bagvuru Yerleri: Halkbank'rn tiim qubeleri ile Halkbank intemet bankacrhlr (www.hatkbank.com.tr) Talep edilebilecek asgari velveya azami miktarlar haklunda bitgi: Banka bonosunun nominal deleri I Tl'dir. Minimum talep miktan 100 TL nominal degerli olacaktrr. Minimum talep miktanndan sonraki talep arahklanmn I TL nominal delerde ve katlarr geklinde olmasr qarttrr. Talep edilebilecek azami banka bonosu miktan hakkrnda herhangi bir srnrrlamada bulunulmamrgtrr. Borglanma aracr almak igin bagvuru yapllacak yerler ile borglanma aracr bedellerinin iidenme yeri ve gekli ile teslim siiresi de dahil borglanma araglarrnrn teslimine iliqkin bilgi a) Bagvuru yap acak yerler ile borglanma aracr bedellerinin iidenme yeri ve gekline iligkin bilgi: Yurtigi Bireysel Yatlrrmcrlar: Yurtigi Bireysel Yatrnmcrlar aqalrda belirtilen Nakden Odeme, Krymet Blokesi ydntemiyle Talepte Bulunma, Vadeli Mevduat Blokesi Ydntemiyle Talepte Bulunma veya D6viz Blokesi Ydntemi ile Talepte Bulunma segeneklerinden bir tanesini segerek talepte bulunabilirler. A. Nakden Odeme; B. Krymet Blokesi Ydntemi ile Talepte Bulunma: Likit Fon Blokajr: Odenmesi gereken bedel / %100 B Tipi Krsa Vadeli Tahvil ve Bono Fonu Blokajr: Odenmesi gereken bedel / %100 TL DiBS Btokajr: Odenmesi gereken bedel / %95 TRQTHALAI41T ve TRQTHAL31513 ISIN Kodlu Bono Blokajlarr: Odenmesi gereken bedel/% 100 C. DAviz Blokesi Ydntemitle Taleote Bulunma: Diiviz Blokajr: Odenmesi gereken bedel / %90 (Blokaj igleminde, Halkbank'rn sdz konusu yabancr para igin iglem amnda gegerli olan Halkbank Cige Ahg Kuru dikkate ahnacaktrr.) D. Vadeli Mevduqt Blokesi Yantemivle Taleote Bulunma: Yurtigi Bireysel Yatrnmcrlar Halkbank 4ezdindeki rl vadeli mevduatlanm teminat sadece bono ihraq tarihiyle ( J sonunun aynr giine gelmesi cince bozulmasr ve bi adeli uat Blokajr: konu edilecek TL vadeli mevduatlann vade ' olabilecektir. Bu nedenle olmayacaktrr. l%100 l3

14 Bu halka arzda vadeli mevduatlarrn bozdurulmasr depigken ydnteme g6re yapllacakttr. Kurumsal Yatrrlmcrlar: Kurumsal Yatrnmcrlar'rn talepte bulunmak igin talep formu doldurmalarr gerekmektedir. Kurumsal Yatrnmcrlar talep ettikleri iskontolu banka bonosu bedellerini talep amnda ddemeyeceklerdir. Kurumsal Yattnmcllar almaya hak kazandrklan iskontolu banka bonosu bedellerini dagrtm listelerinin onaylanmasrndan soma tarihinde saat 12.00'ye kadar ddeyeceklerdir. b) Borglanma araglarrnrn teslimine iligkin bilgi: Halka arz edilecek borglanma araglan, satlgln tamamlanmasrnl miiteakip Sermaye piyasasr Mevzuatr gergevesinde MKK nezdinde hak sahipleri bazrnda kayden izlenmeye baglanacaktrr Halka arz sonuglarrmn ne gekilde kamuya duyurulacafr haklonda bilgi: Halka arz sonuglan, Kurulun sermaye piyasasr araglanmn satrgrna iligkin diizenlemelerinde yer alan esaslar gergevesinde dalrtrm listesinin kesinlegtifi gtinii takip eden iki ig giinii igerisinde Kurul'un 6zel durumlann kamuya agrklanmasrna iligkin diizenlemeleri uyannca kamuya duyurulur. Konuya iliqkin ayrrntrh bilgi sermaye piyasasr aracl notunun 5.1 no'lu maddesinde yer 5.3. Menfaatler haklnnda bilgi Borglanma araglanrun halka arztnda aracrhk yapacak olan Halk Yatrnm halka arzrn bagansrna ba[h olarak komisyon geliri elde edecektir. Bunun drgrnda halka arz nedeniyle menfaat elde edecek yoktur 5.4. Halka arzdan talepte yatrrlmcrlann katlanacafl maliyetler hakkrnda bilgi Banka bonosuna iligkin vergil Bonolan ile ilgili Vergilendirme banka it c.. + 3\ se[naye piyasasr aracr notunun "Banka k{4 9. paddesinde aynca belirtilmigtir. ilq,ilgili olarak komisyon veya graqaf talep t4

TtrRrdYE HALK BANKASI A.$.

TtrRrdYE HALK BANKASI A.$. TtrRrdYE HALK BANKASI A.$. Sermaye Piyasasr Aracl Notu Bu sermaye piyasasr aracr notu, Sermaye Piyasasr Kurulu (Kurul)'nca o- J.. t.12. t.lotqtarihin de onaylanm rghr. Ortakllrmzrn toplam 3.000.000.000.-TL

Detaylı

. Bu sermaye piyasasl aracr notu, l?.. I.9... t.b. lkt*tioo" onaylanmrqtrr.

. Bu sermaye piyasasl aracr notu, l?.. I.9... t.b. lkt*tioo onaylanmrqtrr. . Bu sermaye piyasasl aracr notu, l?.. I.9... t.b. lkt*tioo" onaylanmrqtrr. TI]RKIYE HALK BANKASI A.$. Sermaye Piyasasr Aracr Notu Sermaye Piyasasr Kurulu (Kurul)'nca Ortakhfrmzm toplam 3.000.000,000.-TL

Detaylı

İLLER BANKASI ANONİM ŞİRKETİ

İLLER BANKASI ANONİM ŞİRKETİ İLLER BANKASI ANONİM ŞİRKETİ 31.12.2013 tarihi itibari ile Bağımsız Denetim Raporu, Mali Tablolar ve Dipnotlar, Genel Kurula sunulan Özet Yönetim Kurulu Raporu ile 6107 sayılı İller Bankası Anonim Şirketi

Detaylı

Banka Bonosu İhracı Sunumu. Kasım 2014

Banka Bonosu İhracı Sunumu. Kasım 2014 Banka Bonosu İhracı Sunumu Kasım 2014 Öngörülen İhraç Yapısı İhraç Bilgileri İhraç Tutarı : 1. Tertip Banka bonosu 5 Milyon TL. 2. Tertip Banka bonosu 10 Milyon TL. 3. Tertip Banka bonosu 5 Milyon TL.

Detaylı

6zet Bu iizet, Sermaye piyasasr Kurulu (Kurul),nca..11..1.:1:t...t.30.1f taritinae onaylanmrltrr.

6zet Bu iizet, Sermaye piyasasr Kurulu (Kurul),nca..11..1.:1:t...t.30.1f taritinae onaylanmrltrr. TTIRKiYE HALK BANKASI A.$. 6zet Bu iizet, Sermaye piyasasr Kurulu (Kurul),nca..11..1.:1:t...t.30.1f taritinae onaylanmrltrr. OrtakhErmzrn toplam 4.000.000,000.-TL tutarmdaki ihrag tayam kapsamrndaki borglanma

Detaylı

,-Bl.":..uy:^. ryyasasr ar.cr notu, Sermaye piyasasr Kurulu (Kurul)'nca

,-Bl.:..uy:^. ryyasasr ar.cr notu, Sermaye piyasasr Kurulu (Kurul)'nca xlz TIJRIdYE HALK BANKASI A.$. Sermaye piyasasr Aracl Notu,-Bl.":..uy:^. ryyasasr ar.cr notu, Sermaye piyasasr Kurulu (Kurul)'nca...{O.../..,!..r.../..eQ.{.t-... tarihinde otraytanmqtrr. OrtaklrElmzr toplam

Detaylı

TURIilYE HALK BANKASI A.$. Ihraggr Bilgi Dokiimanr

TURIilYE HALK BANKASI A.$. Ihraggr Bilgi Dokiimanr TURIilYE HALK BANKASI A.$. Ihraggr Bilgi Dokiimanr Bu ihraggr bilgi dokiimanl Sermaye Piyasasr Kurulunca tarih ve sayr ile onaylanmrgtrr. Bu ihraggr bilgi dokiimanr gergevesinde ihrag edilecek borglanma

Detaylı

Tiirkiye Halk Bankasr Anonim girketi'nden

Tiirkiye Halk Bankasr Anonim girketi'nden Tiirkiye Halk Bankasr Anonim girketi'nden Ortakhlrmzln 6362 Sayrh Sermaye Piyasasr Kanunu gergevesinde onaylanmrq olan izahnamesi kapsammda toplam 3.000.000.000.- TL'ye kadar nominal de$erli banka bono

Detaylı

'i (?,'','j'';,'t, rsrunrrr / i.tt--.,...,/ I. . \\L.,\\l \ ",..,':'-'.j'' /lf t,"i:;,i//,:'.t. i'r);',,";:,'-.f ^fr / -, TiiRrdyE HALK BANKAST A.g.

'i (?,'','j'';,'t, rsrunrrr / i.tt--.,...,/ I. . \\L.,\\l \ ,..,':'-'.j'' /lf t,i:;,i//,:'.t. i'r);',,;:,'-.f ^fr / -, TiiRrdyE HALK BANKAST A.g. EKl3 TiiRrdyE HALK BANKAST A.g. Ozel Bu iizet, Sermaye Piyasasr Kurulu (Kurul),nca..16J.35...1.10;1I. tarininue onaylanmdttr. OrtakltElmzrn toplam 4.000.000.000.-TL tutanndaki ihrac tavadr kapsamltrdaki

Detaylı

T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O Banka Bonosu Ġhracı 17-18-19 Eylül 2012

T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O Banka Bonosu Ġhracı 17-18-19 Eylül 2012 T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O Banka Bonosu Ġhracı 17-18-19 Eylül 2012 Yasal Uyarı Bu doküman Yatırımcıya bilgi vermek amacıyla hazırlanmış olup, kaynak olarak Vakıfbank tarafından kamuya açıklanan finansal

Detaylı

\'*t"..,''' rrbl #..1) f ^ ( ' t\.,'l,'r; ::. 'i. jirq,1;-i'\i' l\ ""i."]" [iy"ru., ".u", lxapyrda[if,f,6ii[- -... t... t...,.

\'*t..,''' rrbl #..1) f ^ ( ' t\.,'l,'r; ::. 'i. jirq,1;-i'\i' l\ i.] [iyru., .u, lxapyrda[if,f,6ii[- -... t... t...,. TijRKiyE HALK BANKAST A.g. Sermaye piyasasr Aracr Notu rrbl #..1) f ^,tyasasr.- aracr notu, Sermay piyasasr Kurulu (Kurul),rca...v.y..,J...yi.../..:Llil)... tarihinde onaylanm$fi r. _ OrtakhgrmEm - toplam

Detaylı

T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O Banka Bonosu Ġhracı Talep Toplama 21-22-23 Kasım 2012

T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O Banka Bonosu Ġhracı Talep Toplama 21-22-23 Kasım 2012 T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O Banka Bonosu Ġhracı Talep Toplama 21-22-23 Kasım 2012 Yasal Uyarı Bu doküman Yatırımcıya bilgi vermek amacıyla hazırlanmış olup, kaynak olarak Vakıfbank tarafından kamuya açıklanan

Detaylı

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. 173 Gün Vadeli Banka Bonosu Ve 383 Gün Vadeli Tahvil İhracı Tanıtım Sunumu

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. 173 Gün Vadeli Banka Bonosu Ve 383 Gün Vadeli Tahvil İhracı Tanıtım Sunumu T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. 173 Gün Vadeli Banka Bonosu Ve 383 Gün Vadeli Tahvil İhracı Tanıtım Sunumu Hazine ve Strateji Yönetimi Genel Müdür Yardımcılığı Finansal Piyasalar Bölüm Başkanlığı İhraç Miktarı

Detaylı

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. Banka Bonosu İhracı Tanıtım Sunumu. Hazine Yönetimi Genel Müdür Yardımcılığı Finansal Piyasalar Bölüm Başkanlığı

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. Banka Bonosu İhracı Tanıtım Sunumu. Hazine Yönetimi Genel Müdür Yardımcılığı Finansal Piyasalar Bölüm Başkanlığı T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. Banka Bonosu İhracı Tanıtım Sunumu Hazine Yönetimi Genel Müdür Yardımcılığı Finansal Piyasalar Bölüm Başkanlığı İhraç Miktarı Vade İhraç Şekli Bono Bilgileri 500.000.000 TL nominal

Detaylı

YATIRIMLARINIZI DİLEDİĞİNİZ VADE SEÇENEKLERİYLE DEĞERLENDİREN GETİRİ VAKIFBANK'TA TALEP TOPLAMA 14-15-16 OCAK 2013

YATIRIMLARINIZI DİLEDİĞİNİZ VADE SEÇENEKLERİYLE DEĞERLENDİREN GETİRİ VAKIFBANK'TA TALEP TOPLAMA 14-15-16 OCAK 2013 YATIRIMLARINIZI DİLEDİĞİNİZ VADE SEÇENEKLERİYLE DEĞERLENDİREN GETİRİ VAKIFBANK'TA TALEP TOPLAMA 14-15-16 OCAK 2013 Yasal Uyarı Bu doküman Yatırımcıya bilgi vermek amacıyla hazırlanmış olup, kaynak olarak

Detaylı

y'v _ - TURKiYE HALK BANKASI A.$. aracr notu, S rmaye piyasasr Kurulu (Kurul),nca .i.- Bl,T".:y",^gjlasasr -_ Sermaye Piyasasr Aracl Notu

y'v _ - TURKiYE HALK BANKASI A.$. aracr notu, S rmaye piyasasr Kurulu (Kurul),nca .i.- Bl,T.:y,^gjlasasr -_ Sermaye Piyasasr Aracl Notu TURKiYE HALK BANKASI A.$. Sermaye Piyasasr Aracl Notu.i.- Bl,T".:y",^gjlasasr -_ aracr notu, S rmaye piyasasr Kurulu (Kurul),nca,,rr...,./...:t,\.../.,.,:1\rl)... tarihitrde onaylatrmtshr. _ - Ortakhlrmrzrn

Detaylı

TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş. Özettir

TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş. Özettir TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş. Özettir Bu özet dokümanı taslak olup, Sermaye Piyasası Kurulu'na yapılan başvurusunun incelenmekte olduğu, özet dokümanının Sermaye Piyasası Kurulu tarafından henüz onaylanmadığı

Detaylı

VAKIFBANK BANKA BONOLARINI HALKA ARZ EDİYOR TALEP TOPLAMA 13-14-15 MAYIS 2013

VAKIFBANK BANKA BONOLARINI HALKA ARZ EDİYOR TALEP TOPLAMA 13-14-15 MAYIS 2013 VAKIFBANK BANKA BONOLARINI HALKA ARZ EDİYOR TALEP TOPLAMA 13-14-15 MAYIS 2013 Yasal Uyarı Bu doküman Yatırımcıya bilgi vermek amacıyla hazırlanmış olup, kaynak olarak Vakıfbank tarafından kamuya açıklanan

Detaylı

Bono İhracı Sunumu EYLÜL 2015

Bono İhracı Sunumu EYLÜL 2015 Bono İhracı Sunumu EYLÜL 2015 Öngörülen İhraç Yapısı İhraç Bilgileri İhraç Tutarı : 35.000.000 TL Kıymet Türü : Banka Bonosu İhraç Şekli : Nitelikli yatırımcıya satış Vade : 90 gün Vade Başlangıç Tarihi

Detaylı

Bono İhracı Sunumu TEMMUZ 2015. Gizli ve Özeldir

Bono İhracı Sunumu TEMMUZ 2015. Gizli ve Özeldir Bono İhracı Sunumu TEMMUZ 2015 Gizli ve Özeldir Öngörülen İhraç Yapısı İhraç Bilgileri İhraç Tutarı : Toplam 15.000.000 TL Fazla talep olması durumunda 25,000,000 TL ye arttırılacaktır. Kıymet Türü : Banka

Detaylı

l$$mler, leasing, sigorta, ticari kredi kartlarr gibi temel iiriin ve hizmetler sunulmaktadrr.,. "r..'j:--.;.:-:.,r tanrmlanml$trr.

l$$mler, leasing, sigorta, ticari kredi kartlarr gibi temel iiriin ve hizmetler sunulmaktadrr.,. r..'j:--.;.:-:.,r tanrmlanml$trr. TURKivE HALK BANKAST A.$.,NiN BoNo ve/v'f,ya TAHviLLf,RiNiN HALKA ARZINA ili$kin SERMAvE piyasr KURULU TARATINDAN os.oo.zotl rmih ve l7l555 sayr ir-r ox.lvlex.tx inneqqr nir,ci ooruu.lnrnda MEvDANA GELEN

Detaylı

Bono İhracı Sunumu OCAK 2016

Bono İhracı Sunumu OCAK 2016 Bono İhracı Sunumu OCAK 2016 Öngörülen İhraç Yapısı İhraç Bilgileri İhraç Tutarı : 15.000.000 TL (Fazla talep olması durumunda artırılabilecektir) Kıymet Türü : Banka Bonosu İhraç Şekli : Nitelikli yatırımcıya

Detaylı

Bono İhracı Sunumu ARALIK 2016

Bono İhracı Sunumu ARALIK 2016 Bono İhracı Sunumu ARALIK 2016 İHRAÇ BİLGİLERİ İhraç Bilgileri İhraççı : TURKISHBANK A.Ş. İhraç Tutarı : 15 Milyon TL Kıymet Türü : Banka Bonosu İhraç Şekli : Nitelikli yatırımcıya satış Vade : 150 gün

Detaylı

Bono İhracı Sunumu EKİM 2016

Bono İhracı Sunumu EKİM 2016 Bono İhracı Sunumu EKİM 2016 İHRAÇ BİLGİLERİ İhraç Bilgileri İhraççı : TURKISHBANK A.Ş. İhraç Tutarı : 20,000,000 TL (Talebe göre artırılabilir.) Kıymet Türü : Banka Bonosu İhraç Şekli : Nitelikli yatırımcıya

Detaylı

Bono İhracı Sunumu OCAK 2016

Bono İhracı Sunumu OCAK 2016 Bono İhracı Sunumu OCAK 2016 Öngörülen İhraç Yapısı İhraç Bilgileri İhraç Tutarı : 15.000.000 TL (Fazla talep olması durumunda artırılabilecektir) Kıymet Türü : Banka Bonosu İhraç Şekli : Nitelikli yatırımcıya

Detaylı

Bono İhracı Sunumu ARALIK 2015

Bono İhracı Sunumu ARALIK 2015 Bono İhracı Sunumu ARALIK 2015 Öngörülen İhraç Yapısı İhraç Bilgileri İhraç Tutarı : 20.000.000 TL (Fazla talep olması durumunda artırılabilecektir) Kıymet Türü : Banka Bonosu İhraç Şekli : Nitelikli yatırımcıya

Detaylı

Bono İhracı Sunumu MAYIS 2016

Bono İhracı Sunumu MAYIS 2016 Bono İhracı Sunumu MAYIS 2016 Öngörülen İhraç Yapısı İhraç Bilgileri İhraççı : TURKISHBANK A.Ş. İhraç Tutarı : 18,000,000 TL, Talebe göre artırılabilir. Kıymet Türü : Banka Bonosu İhraç Şekli : Nitelikli

Detaylı

TURKIYE HALK BANKASI A.$. Ozet Bu iizet, Sermaye Piyasasr Kurulu (Kuru t1'nca t k.lt tarihinde onaylanmrgtlr.

TURKIYE HALK BANKASI A.$. Ozet Bu iizet, Sermaye Piyasasr Kurulu (Kuru t1'nca t k.lt tarihinde onaylanmrgtlr. TURKIYE HALK BANKASI A.$. Ozet Bu iizet, Sermaye Piyasasr Kurulu (Kuru t1'nca.1.2...t..2..1.k.lt tarihinde onaylanmrgtlr. Ortakllfrmzrn toplam 3,@Q,0e!.qd0'.{t tutarrndaki ihrag tavanr kapsamrndaki borglanma

Detaylı

ir,nriginn nir,cir,nni

ir,nriginn nir,cir,nni r- cnnnr- nir,cir,nn TREND FAKToRiNG ANor\iM $inrnri 0 t, 0 1.2 0 1 3-3 t.t2,20tg n onrvri yrl,r,rk r,n ar,iynr RApoRU Raporun Ait Oldu[u Diinem t 0ll0tl20l3-3Ut2l\0l3 Ticaret unvanl Ticaret sicili numarasl

Detaylı

Türkiye Halk Bankası A.Ş. Bonosu Halka Arzı

Türkiye Halk Bankası A.Ş. Bonosu Halka Arzı Türkiye Halk Bankası A.Ş. Bonosu Halka Arzı Haziran 2015 Halkbank Bonosu Halka Arzı Tanıtım Sunumu (2. Etap) Talep Toplama Tarihleri : 1 2 3 Haziran 2015 Önemli Not: Bu doküman yatırımcılara bilgi vermek

Detaylı

GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 2010 YILI 9 AYLIK FAALİYET RAPORU

GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 2010 YILI 9 AYLIK FAALİYET RAPORU GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 2010 YILI 9 AYLIK FAALİYET RAPORU 1.- Ekonominin Genel durumu ABD ekonomisindeki büyümenin ikinci çeyrekte %1.7 olarak

Detaylı

- Genel Kurul Kararr - Uygulama Esas ve Usulleri .-.-

- Genel Kurul Kararr - Uygulama Esas ve Usulleri .-.- % T. C. YUKSUKOGRE'I'I\I KURULU BASKANLIEI Sayr : Konu : B.30.o. imi.o.oo.oo.01/ 6l 8< ttq3o Tezsiz Yuksek Lisans Bilkent / ANKARA.a2...o.L,.2a.aJ 2547 sayfi YUksekogretim Kanununun ek 27 nci maddesi gere$ince

Detaylı

Türkiye Halk Bankası A.Ş. Bonosu Halka Arzı

Türkiye Halk Bankası A.Ş. Bonosu Halka Arzı Türkiye Halk Bankası A.Ş. Bonosu Halka Arzı Haziran 2015 Halkbank Bonosu Halka Arzı Tanıtım Sunumu (2. Etap) Talep Toplama Tarihleri : 1-2 - 3 Haziran 2015 Önemli Not: Bu doküman yatırımcılara bilgi vermek

Detaylı

http://acikogretimx.com

http://acikogretimx.com 2009 S 4421- SERMYE PiYSSı VE FiNNSL KURUMLR 1. Birikim açığı olan ekonomik birimlerle birikim fazlalığı olan ekonomik birimlerin karşılaştığı ve finansal varlıkların alınıp satıldığı piyasalara ne ad

Detaylı

Türkiye Halk Bankası A.Ş. Bonosu Halka Arzı

Türkiye Halk Bankası A.Ş. Bonosu Halka Arzı Türkiye Halk Bankası A.Ş. Bonosu Halka Arzı Aralık 2014 Halkbank Bonosu Halka Arzı Tanıtım Sunumu (3. Etap) Talep Toplama Tarihleri : 8 9 10 Aralık 2014 Önemli Not: Bu doküman yatırımcılara bilgi vermek

Detaylı

YDA İNŞAAT SANAYİ TİCARET A.Ş. 2. TERTİP TAHVİL İHRACINA İLİŞKİN HÜKÜM VE ŞARTLAR

YDA İNŞAAT SANAYİ TİCARET A.Ş. 2. TERTİP TAHVİL İHRACINA İLİŞKİN HÜKÜM VE ŞARTLAR YDA İNŞAAT SANAYİ TİCARET A.Ş. 2. TERTİP TAHVİL İHRACINA İLİŞKİN HÜKÜM VE ŞARTLAR Şirketimizin, Sermaye Piyasası Kurulu nca yurtiçinde nitelikli yatırımcılara satılmak üzere onaylanan tahvillerinin yatırımcı

Detaylı

YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş

YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş. NİN BONO VE/VEYA TAHVİLLERİNİN HALKA ARZINA İLİŞKİN SERMAYE PİYASASI KURULU TARAFINDAN 17 OCAK 2014 TARİHİNDE ONAYLANAN ÖZET DÖKÜMANINDA MEYDANA GELEN DEĞİŞİKLİKLER Madde 2.3

Detaylı

all,r'maz. Madde 6 - Bildirim ve tebligat esaslan

all,r'maz. Madde 6 - Bildirim ve tebligat esaslan izpti n xalir qtleui all,r'maz. Madde 6 - Bildirim ve tebligat esaslan gergevesinde gergekle$tirilir. 6.3. Tebtigatrn hakh veya zorunlu yaprlamamasr halinde Kanunun 65 kanunlanna sunulan ve tarafindan

Detaylı

PĠYASASI KURULU TARAFINDAN 16.01.2012 TARĠHĠNDE ONAYLANAN 17.01.2012 TARĠHĠNDE TESCĠL ETTĠRĠLEN ĠZAHNAMESĠNDE MEYDANA GELEN

PĠYASASI KURULU TARAFINDAN 16.01.2012 TARĠHĠNDE ONAYLANAN 17.01.2012 TARĠHĠNDE TESCĠL ETTĠRĠLEN ĠZAHNAMESĠNDE MEYDANA GELEN TÜRKĠYE Ġġ BANKASI A.ġ. NIN BANKA BONOSU VE/VEYA ISKONTOLU TAHVĠLLERĠ VE/VEYA TAHVĠLLERĠNĠN HALKA ARZINA ĠLĠġKĠN SERMAYE PĠYASASI KURULU TARAFINDAN 16.01.2012 TARĠHĠNDE ONAYLANAN 17.01.2012 TARĠHĠNDE TESCĠL

Detaylı

GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. BONO İHRACI. Talep Toplama Kasım 2016

GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. BONO İHRACI. Talep Toplama Kasım 2016 GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. BONO İHRACI Talep Toplama 02 03 Kasım 2016 Yasal Uyarı Bu doküman yatırımcılara bilgi vermek amacıyla hazırlanmış olup, kaynak olarak Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Detaylı

*T. li internet sitesi ile. r. Aynca bagvuru. \ L [ssist$t

*T. li internet sitesi ile. r. Aynca bagvuru. \ L [ssist$t Gedik Yatrnm Menkul Deferler Anonim $irketi'nden ortakhfrmtztn kayda altnmrq olan 200.000.000 TL nominal defierli finansman bonolanntn halka arz edilecek 20.000.000 TL'lik nominal defierli krsmrnri sahqrna

Detaylı

KAHRAMANMARA$ StiTCu in,ia.u univnnsirnsi 2015 YILI KURUMSAL MALi DURUM VE BEKLENTiLER RAPORU. Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu

KAHRAMANMARA$ StiTCu in,ia.u univnnsirnsi 2015 YILI KURUMSAL MALi DURUM VE BEKLENTiLER RAPORU. Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu KAHRAMANMARA$ StiTCu in,a.u univnnsirnsi 2015 YL KURUMSAL MALi DURUM VE BEKLENTiLER RAPORU 5018 Sayrh Kamu Mali Y0netimi ve Kontrol Kanunu ile birlikte kalkrnma planlarr ve programlarda yer alan politika

Detaylı

TI]RIilYE HALK BANKASI A.$. 6zet

TI]RIilYE HALK BANKASI A.$. 6zet TI]RIilYE HALK BANKASI A.$. 6zet Bu iizet, Sermaye Piyasasr Kurulu (Kurul)'nca...1...1 onaylanmrgtrr. tarihinde Ortakhfrmrzrn toplam 6.000.000.000.-TL tutarrndaki ihrag tavanr kapsamrndaki borglanma araglarrnrn

Detaylı

OYAK EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU (ESKİ ADIYLA OYAK EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI DÖVİZ CİNSİNDEN YATIRIM ARAÇLARI

OYAK EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU (ESKİ ADIYLA OYAK EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI DÖVİZ CİNSİNDEN YATIRIM ARAÇLARI GELİR AMAÇLI ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU (ESKİ ADIYLA OYAK EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI DÖVİZ CİNSİNDEN YATIRIM ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU) 30 EYLÜL 2008 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR Oyak Emeklilik

Detaylı

01/01/2013 31/12/2013 DÖNEMİNE İLİŞKİN GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU 12 AYLIK RAPORU BU RAPOR EMEKLİLİK YATIRIM FONLARININ KAMUYU AYDINLATMA AMACIYLA DÜZENLENEN

Detaylı

'i :,.rii i. ';! i..i. *l;; ii

'i :,.rii i. ';! i..i. *l;; ii TURKiyE vaktflar BANKAST r.a.o.'nun BANKA BoNosu velveya TAHViTTERiNiN HALKA ARzTNA iritkin SERMAYE piyasast KURUTU TARAFTNDAN 08.07.2013 TARiHiNDE ONAYLANAN izahnamesinde MEYDANA GETEN DEGiSiKLiKLER Madde

Detaylı

AKBANK T.A.Ş. Özet. Bu özet, Sermaye Piyasası Kurulu (Kurul) nca 12/05/2015 tarihinde onaylanmıştır.

AKBANK T.A.Ş. Özet. Bu özet, Sermaye Piyasası Kurulu (Kurul) nca 12/05/2015 tarihinde onaylanmıştır. AKBANK T.A.Ş. Özet Bu özet, Sermaye Piyasası Kurulu (Kurul) nca 12/05/2015 tarihinde onaylanmıştır. Ortaklığımızın toplam 10.000.000.000 TL tutarındaki ihraç tavanı kapsamındaki borçlanma araçlarının halka

Detaylı

ZİRAAT HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. LİKİT KAMU EMEKLİLİK YATIRIM FONU 01.01. 31.03.2012 HESAP DÖNEMİNE AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU VE YATIRIM PERFORMANSI

ZİRAAT HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. LİKİT KAMU EMEKLİLİK YATIRIM FONU 01.01. 31.03.2012 HESAP DÖNEMİNE AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU VE YATIRIM PERFORMANSI 01.01. 31.03.2012 HESAP DÖNEMİNE AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU VE YATIRIM PERFORMANSI KONUSUNDA KAMUYA AÇIKLANAN BİLGİLERE İLİŞKİN RAPOR NUN YATIRIM PERFORMANSI KONUSUNDA KAMUYA AÇIKLANAN BİLGİLERE İLİŞKİN

Detaylı

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. B TİPİ ŞEMSİYE FONU'NA BAĞLI ENFLASYONA ENDEKSLİ VARLIKLARA YATIRIM YAPAN TAHVİL VE BONO ALT FONU (4.

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. B TİPİ ŞEMSİYE FONU'NA BAĞLI ENFLASYONA ENDEKSLİ VARLIKLARA YATIRIM YAPAN TAHVİL VE BONO ALT FONU (4. T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. B TİPİ ŞEMSİYE FONU'NA BAĞLI ENFLASYONA ENDEKSLİ VARLIKLARA YATIRIM YAPAN TAHVİL VE BONO ALT FONU (4. 7 OCAK - 31 ARALIK 2013 HESAP DÖNEMİNE AİT PORTFÖY DAĞILIM RAPORU İÇİNDEKİLER

Detaylı

SOSYAL VE EKONOMİK YAŞAMDA NİTELİKLİ DEĞİŞİM VE GELİŞİME DESTEK DERNEĞİ

SOSYAL VE EKONOMİK YAŞAMDA NİTELİKLİ DEĞİŞİM VE GELİŞİME DESTEK DERNEĞİ SOSYAL VE EKONOMİK YAŞAMDA NİTELİKLİ DEĞİŞİM VE GELİŞİME DESTEK DERNEĞİ 6 ŞUBAT 2012 31 ARALIK 2012 DÖNEMİNE AİT MALİ TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU İçindekiler Bağımsız denetim raporu Mali durum

Detaylı

a member of PricewaterhouseCoopers Alper Önder, SMMM

a member of PricewaterhouseCoopers Alper Önder, SMMM 1 OCAK - 2009 ARA Yönetim Kurulu na, 1. ( Grup ) ekte yer alan 30 Haziran 2009 ait konsolide gelir tablosu, konsolide özkaynaklar Grup konusu ara dönem konsolide finansal 2. konusunda güvence Sonuç 3.

Detaylı

ZİRAAT HAYAT ve EMEKLİLİK A.Ş. LİKİT ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU 6 AYLIK RAPOR

ZİRAAT HAYAT ve EMEKLİLİK A.Ş. LİKİT ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU 6 AYLIK RAPOR ZİRAAT HAYAT ve EMEKLİLİK A.Ş. LİKİT ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU 6 AYLIK RAPOR Bu rapor Ziraat Hayat ve Emeklilik A.Ş Likit Esnek Emeklilik Yatırım Fonu nun 01.01.2014-30.06.2014 dönemine ilişkin gelişmelerin,

Detaylı

GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. ALTIN EMEKLİLİK YATIRIM FONU 2013 YILI 6 AYLIK FAALİYET RAPORU 1-Ekonominin Genel durumu Dünya ekonomisi 2013 ü genel olarak bir toparlanma dönemi olarak geride bıraktı.

Detaylı

RHEA GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 31 ARALIK 2013 TARİHLİ PORTFÖY DEĞER TABLOSU

RHEA GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 31 ARALIK 2013 TARİHLİ PORTFÖY DEĞER TABLOSU RHEA GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 31 ARALIK 2013 TARİHLİ PORTFÖY DEĞER TABLOSU YATIRIMLARIN ENFLASYONA ENDEKSLENMİŞ DEĞERİ (TL) VARLIK GRUBUNUN PORTFÖYDE YER ALAN YATIRIM ABD DOLARI YATIRIM

Detaylı

Tahvil Yatırımında Risk Anapara ve Faizin Ödenmeme Riski

Tahvil Yatırımında Risk Anapara ve Faizin Ödenmeme Riski Tahvil Değerleme Tahvil Yatırımında Risk Anapara ve Faizin Ödenmeme Riski Tahvili çıkaran kuruluş, vadesinde anapara ve faizi ödeyeceğini taahhüt etmesine rağmen finansal durumunda ortaya çıkabilecek bir

Detaylı

Bankamn krsa donemde YP yukumluluklerini karqrlamasr elverigli ancak ekonomik kogullardaki depigimlerden nispeten etkilenebilecesini s0sterrr.

Bankamn krsa donemde YP yukumluluklerini karqrlamasr elverigli ancak ekonomik kogullardaki depigimlerden nispeten etkilenebilecesini s0sterrr. Yabancr Para Uzun Donem BBB. Iyi kredi kalitesi not seviyesidir. Bankanm uzun vadeli yabancr para finansal ytikfiml0ltiklerini yerine getirmede, elveriqli ancak ekonomideki koqullardaki de[igimlerden nispeten

Detaylı

3) Divan baqkanr, grindemin tigiincti n-raddesini tutanak yazmanlrra okuttu.2012 Yrlt hesrap

3) Divan baqkanr, grindemin tigiincti n-raddesini tutanak yazmanlrra okuttu.2012 Yrlt hesrap EURO KAp1TAL YATIRIM ORTAKLIGI,qlONitU $imnri'nin 30 MART 2013 i.q.nihinoe yapilan 2012 yrr-r ougan GENEL KURUL ToPLANTI rutann'gt Euro Kapital Yatrnm Ortakhgr Anonim $irketinin 2012 ylrr Ola[an Genel

Detaylı

ffi : Teklif Birim Fiyar-igin Tamamr ihriyac LisrESi Op.Dr.Ciineyit c0neg Bashekim Yardrmcrsr

ffi : Teklif Birim Fiyar-igin Tamamr ihriyac LisrESi Op.Dr.Ciineyit c0neg Bashekim Yardrmcrsr ffi T.C. sae LrK BAKANL GI BATMAN BOLGE DEVLET HASTANEsi SATTNALMA KoMisyoN BA$KANLtdr -j 05.08.2011 Sayrn:. Kurumumuzun ihtiyacr olan On iki Ayhk Qevre Yonetimi Ve Danrgmanhk Hizmeti Ahmr igi satrn altnacaktlr.

Detaylı

Piyasa Kahvesi. Amerika Avrupa Asya. sürdüren Asya piyasalarýnda bu FED'in parasal geniþletmeyi sona

Piyasa Kahvesi. Amerika Avrupa Asya. sürdüren Asya piyasalarýnda bu FED'in parasal geniþletmeyi sona Piyasa Kahvesi 75.514 9.12 1.9332 : Yukarýdaki iþaretler kolon baþlarýnda belirtilen sürelerde beklediðimiz yönü göstermektedir. 1 7 gün ; : 1 hafta 3 Ay 3 aydan uzun süre Borsa Endeksin güne yatay baþlangýç

Detaylı

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. B TİPİ ŞEMSİYE FONU'NA BAĞLI BÜYÜME AMAÇLI TAHVİL VE BONO ALT FONU (2. ALT FON)

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. B TİPİ ŞEMSİYE FONU'NA BAĞLI BÜYÜME AMAÇLI TAHVİL VE BONO ALT FONU (2. ALT FON) 1 OCAK - 31 ARALIK 2013 HESAP DÖNEMİNE AİT PORTFÖY DAĞILIM RAPORU İÇİNDEKİLER Sayfa No I- FONU TANITICI BİLGİLER... 1 II- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER... 2 III- FON/ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU...

Detaylı

OYAK EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU (ESKİ ADIYLA OYAK EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI DÖVİZ CİNSİNDEN YATIRIM ARAÇLARI

OYAK EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU (ESKİ ADIYLA OYAK EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI DÖVİZ CİNSİNDEN YATIRIM ARAÇLARI GELİR AMAÇLI ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU (ESKİ ADIYLA OYAK EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI DÖVİZ CİNSİNDEN YATIRIM ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU) 30 HAZİRAN 2008 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR Oyak Emeklilik

Detaylı

https://www.garantiemeklilik.com.tr/fon-ile-ilgili-duyurular.aspx internet adreslerinden

https://www.garantiemeklilik.com.tr/fon-ile-ilgili-duyurular.aspx internet adreslerinden GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. GELİR AMAÇLI ULUSLARARASI BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU 2013 YILI 12 AYLIK FAALİYET RAPORU 1- Ekonominin Genel durumu Dünya ekonomisi 2013 ü genel olarak bir

Detaylı

GROUPAMA EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU

GROUPAMA EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU GELİR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU 1 OCAK - 31 ARALIK 2012 DÖNEMİNE AİT VE YATIRIM PERFORMANSI KONUSUNDA KAMUYA AÇIKLANAN BİLGİLERE İLİŞKİN RAPOR GELİR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI

Detaylı

Kurulu. Sermaye. "sl2crr1*

Kurulu. Sermaye. sl2crr1* VZ Sermaye Kurulu F il B E WI f{umarasr s6 /1u+ OrtakhErE AIIONIM OTAI(LIKLAIN SEMAvE ATTTMT Dor,Ayrsfrl,l imaq ntncnrc,nni ravlatn KAvDA Alnwu.snvn ir.igrin rnr,cn ot1 Tarihi "sl2crr1* Bu belge ile MCT

Detaylı

CİGNA FİNANS EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. GRUPLARA YÖNELİK GELİR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU'NA AİT PERFORMANS SUNUM RAPORU A

CİGNA FİNANS EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. GRUPLARA YÖNELİK GELİR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU'NA AİT PERFORMANS SUNUM RAPORU A CİGNA FİNANS EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. GRUPLARA YÖNELİK GELİR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU'NA AİT PERFORMANS SUNUM RAPORU A. TANITICI BİLGİLER PORTFÖYE BAKIŞ Halka Arz Tarihi : 26/03/2012

Detaylı

FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. STANDART EMEKLİLİK YATIRIM FONU NA AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU

FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. STANDART EMEKLİLİK YATIRIM FONU NA AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. STANDART EMEKLİLİK YATIRIM FONU NA AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU A. TANITICI BİLGİLER PORTFÖYE BAKIŞ YATIRIM VE YÖNETİME İLİŞKİN BİLGİLER Halka arz tarihi: 19 Aralık 2013 30

Detaylı

A. TANITICI BİLGİLER. PORTFÖYE BAKIŞ Halka arz tarihi: 20 Mayıs 2009 YATIRIM VE YÖNETİME İLİŞKİN BİLGİLER

A. TANITICI BİLGİLER. PORTFÖYE BAKIŞ Halka arz tarihi: 20 Mayıs 2009 YATIRIM VE YÖNETİME İLİŞKİN BİLGİLER ASHMORE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. HİSSE SENEDİ ŞEMSİYE FONU NA BAĞLI ASHMORE PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) NA AİT PERFORMANS SUNUM RAPORU A. TANITICI BİLGİLER PORTFÖYE BAKIŞ Halka arz

Detaylı

ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARACI İHRACI. Kasım - 2014

ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARACI İHRACI. Kasım - 2014 ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARACI İHRACI Kasım - 2014 FAKTORİNG SEKTÖRÜ ÇAĞDAŞ FAKTORİNG A.Ş. İHRACA İLİŞKİN BİLGİLER FAKTORİNG SEKTÖRÜ 1990 dan itibaren Dünya faktoring sektörünün yıllık ortalama büyüme oranı

Detaylı

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. B TİPİ ŞEMSİYE FONU'NA BAĞLI LİKİT ALT FONU (6. ALT FON)

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. B TİPİ ŞEMSİYE FONU'NA BAĞLI LİKİT ALT FONU (6. ALT FON) T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. B TİPİ ŞEMSİYE FONU'NA BAĞLI LİKİT ALT FONU 15 AĞUSTOS - 31 ARALIK 2013 HESAP DÖNEMİNE AİT PORTFÖY DAĞILIM RAPORU 1 İÇİNDEKİLER Sayfa No I- FONU TANITICI BİLGİLER... 1 II- FONUN

Detaylı

ZİRAAT HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU 01.01. 30.06.2012 HESAP DÖNEMİNE AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU VE YATIRIM PERFORMANSI

ZİRAAT HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU 01.01. 30.06.2012 HESAP DÖNEMİNE AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU VE YATIRIM PERFORMANSI 01.01. 30.06.2012 HESAP DÖNEMİNE AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU VE YATIRIM PERFORMANSI KONUSUNDA KAMUYA AÇIKLANAN BİLGİLERE İLİŞKİN RAPOR NUN YATIRIM PERFORMANSI KONUSUNDA KAMUYA AÇIKLANAN BİLGİLERE İLİŞKİN

Detaylı

ING Bank Anonim Şirketi Özet

ING Bank Anonim Şirketi Özet ING Bank Anonim Şirketi Özet Bu özet, Sermaye Piyasası Kurulu (Kurul) nca../../2014 tarihinde onaylanmıştır. Ortaklığımızın toplam 1.500.000.000 TL tutarındaki ihraç tavanı kapsamındaki borçlanma araçlarının

Detaylı

BU ALT FONUN PAYLARININ HALKA ARZINA İLİŞKİN İZAHNAME 14.03.2013 TARİHİNDE İSTANBUL TİCARET SİCİLİ MEMURLUĞU NA TESCİL ETTİRİLMİŞ OLUP, 14.

BU ALT FONUN PAYLARININ HALKA ARZINA İLİŞKİN İZAHNAME 14.03.2013 TARİHİNDE İSTANBUL TİCARET SİCİLİ MEMURLUĞU NA TESCİL ETTİRİLMİŞ OLUP, 14. BU ALT FONUN PAYLARININ HALKA ARZINA İLİŞKİN İZAHNAME 14.03.2013 TARİHİNDE İSTANBUL TİCARET SİCİLİ MEMURLUĞU NA TESCİL ETTİRİLMİŞ OLUP, 14.03.2013 TARİHİNDE TÜRKİYE TİCARET SİCİLİ GAZETESİ NE İLAN İÇİN

Detaylı

6znr eegil\dsrz uensrim RAPoRU. ane ooxem KoNSoripE, rnensar. ANONIM $irketi TABLOLAR VE. SANIFOAM SLJNGER SANAYi VE TiCARET 01 OCAK.

6znr eegil\dsrz uensrim RAPoRU. ane ooxem KoNSoripE, rnensar. ANONIM $irketi TABLOLAR VE. SANIFOAM SLJNGER SANAYi VE TiCARET 01 OCAK. SANIOAM SLJNGR SANAYi V TiCART ANONIM $irkti 01 OCAK.3O IIAZIRAN 2011 ITSAP ronevrine eir ane ooxem KoNSorip, rnensar TABLOLAR V 6znr eegil\dsrz uensrim RAPoRU SA\lOA}I SU:\'GTR SANAYI Vf TICARI,T A,$.'nin

Detaylı

YAT RtM ORTAKUGT A.g. 30-33-34 VC 37'NCi MADDELER N TAD L, 4O'NC. EsAs s6zuguesi. MADDE ruin EKrENMeSirue iil5riru rnoil rnsnrtlar

YAT RtM ORTAKUGT A.g. 30-33-34 VC 37'NCi MADDELER N TAD L, 4O'NC. EsAs s6zuguesi. MADDE ruin EKrENMeSirue iil5riru rnoil rnsnrtlar EURO B TiPi MENKUL KIYMETLER YAT RtM ORTAKUGT A.g EsAs s6zuguesi 3-4 - 5-1 L - 12-16 -r7 - L8 -r9-20 -22-23 -24-25 -27-29 - 30-33-34 VC 37'NCi MADDELER N TAD L, 4O'NC MADDE ruin EKrENMeSirue iil5riru rnoil

Detaylı

r.7 ^a. Py. -relt"y: piyasast aracr notu, Sermaye piyasasr Kurulu (Kurul),rca TURKiYE HALK BANKASI A,s.

r.7 ^a. Py. -relty: piyasast aracr notu, Sermaye piyasasr Kurulu (Kurul),rca TURKiYE HALK BANKASI A,s. TURKiYE HALK BANKASI A,s. Sermaye Piyasasr Aracr Notu ^a. Py. -relt"y: piyasast aracr notu, Sermaye piyasasr Kurulu (Kurul),rca O).,, /.&./.lzlqta,rinii.de onaytanmqrr. OrtakhErmurn toplam 3.000.000.000.-TL

Detaylı

Siirekli Efitim Aragtrrma ve Uygulama Merkezi

Siirekli Efitim Aragtrrma ve Uygulama Merkezi TOBB Ekonomi ve Teknoloji Universitesi Siirekli Efitim Aragtrrma ve Uygulama Merkezi Say: 72180796/419 Konu: TOBB BfU-SnnA E$tim Programlan Hk. l;:. r!.r : trr.rt!_!.lic*q.r"nt 1. ; \r::: \,,,..,.-j {]nasi

Detaylı

FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. KATKI EMEKLİLİK YATIRIM FONU NA AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU. Fonun Yatırım Amacı

FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. KATKI EMEKLİLİK YATIRIM FONU NA AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU. Fonun Yatırım Amacı FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. KATKI EMEKLİLİK YATIRIM FONU NA AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU A. TANITICI BİLGİLER PORTFÖYE BAKIŞ YATIRIM VE YÖNETİME İLİŞKİN BİLGİLER Halka arz tarihi: 19 Aralık 2013 30 Haziran

Detaylı

Finans Bank Anonim Şirketi Özet

Finans Bank Anonim Şirketi Özet Bu Özet Sermaye Piyasası Kurulu tarafından incelenmekte olup, Özet in Sermaye Piyasası Kurulu tarafından henüz onaylanmadığı ve Sermaye Piyasası Kurulu nun onayını takiben kesinleşen Özet in ayrıca ilan

Detaylı

FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. GELİR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI E.Y. FONU NA AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU

FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. GELİR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI E.Y. FONU NA AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. GELİR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI E.Y. FONU NA AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU A. TANITICI BİLGİLER PORTFÖYE BAKIŞ YATIRIM VE YÖNETİME İLİŞKİN BİLGİLER Halka arz tarihi: 19

Detaylı

1- Ekonominin Genel durumu

1- Ekonominin Genel durumu GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. ALTERNATİF STANDART EMEKLİLİK YATIRIM FONU 2014 YILI 12 AYLIK FAALİYET RAPORU 1- Ekonominin Genel durumu 2014 yılı TCMB nin Ocak ayında faizleri belirgin şekilde arttırmasıyla

Detaylı

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. KORUMA AMAÇLI ŞEMSİYE FONU NA BAĞLI B TİPİ %100 ANAPARA KORUMA AMAÇLI ALTINCI ALT FONU

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. KORUMA AMAÇLI ŞEMSİYE FONU NA BAĞLI B TİPİ %100 ANAPARA KORUMA AMAÇLI ALTINCI ALT FONU T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. KORUMA AMAÇLI ŞEMSİYE FONU NA BAĞLI B 4 MART - 31 ARALIK 2013 HESAP DÖNEMİNE AİT PORTFÖY DAĞILIM RAPORU İÇİNDEKİLER Sayfa No I- FONU TANITICI BİLGİLER... 1 II- FONUN PERFORMANSINA

Detaylı

onaylitrmlttrr. Ti]RKIYE HALK BANKASI A.$. 6zet Bu iizet, Sermaye Piyasasr Kurutu (Kurut),nca.Q.{-.t,e{,,.t.,?l1A ar*rirae

onaylitrmlttrr. Ti]RKIYE HALK BANKASI A.$. 6zet Bu iizet, Sermaye Piyasasr Kurutu (Kurut),nca.Q.{-.t,e{,,.t.,?l1A ar*rirae Ti]RKIYE HALK BANKASI A.$. 6zet Bu iizet, Sermaye Piyasasr Kurutu (Kurut),nca.Q.{-.t,e{,,.t.,?l1A ar*rirae onaylitrmlttrr. I Ortak[ErmlzIn toplam 3,000.000.000.-TL tutantrdski ihra, tavant kapsammdaki

Detaylı

Performans Sunuş Raporu

Performans Sunuş Raporu GEL Garanti Emeklilik ve Hayat A.Ş. Likit-Esnek Emeklilik Yatırım Fonu nun Unvanı 23/05/2017 Tarihi İtibariyle Garanti Emeklilik ve Hayat A.Ş. Para Piyasası Emeklilik Yatırım Fonu Şeklinde Değiştirilmiştir.

Detaylı

NIN BANKA BONOSU VE/VEYA ISKONTOLU TAHVĠLLERĠ VE/VEYA TAHVĠLLERĠNĠN HALKA ARZINA

NIN BANKA BONOSU VE/VEYA ISKONTOLU TAHVĠLLERĠ VE/VEYA TAHVĠLLERĠNĠN HALKA ARZINA TÜRKĠYE Ġġ BANKASI A.ġ. NIN BANKA BONOSU VE/VEYA ISKONTOLU TAHVĠLLERĠ VE/VEYA TAHVĠLLERĠNĠN HALKA ARZINA ĠLĠġKĠN SERMAYE PIYASASI KURULU TARAFINDAN 20.01.2011 TARIHINDE ONAYLANAN 26.01.2011 TARĠHĠNDE TESCĠL

Detaylı

PĠYASASI KURULU TARAFINDAN TARĠHĠNDE ONAYLANAN TARĠHĠNDE TESCĠL ETTĠRĠLEN ĠZAHNAMESĠNDE MEYDANA GELEN

PĠYASASI KURULU TARAFINDAN TARĠHĠNDE ONAYLANAN TARĠHĠNDE TESCĠL ETTĠRĠLEN ĠZAHNAMESĠNDE MEYDANA GELEN TÜRKĠYE Ġġ BANKASI A.ġ. NIN BANKA BONOSU VE/VEYA ISKONTOLU TAHVĠLLERĠ VE/VEYA TAHVĠLLERĠNĠN HALKA ARZINA ĠLĠġKĠN SERMAYE PĠYASASI KURULU TARAFINDAN 16.01.2012 TARĠHĠNDE ONAYLANAN 17.01.2012 TARĠHĠNDE TESCĠL

Detaylı

31 Aralık 2012 Tarihinde Sona Eren Hesap Dönemine Ait Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu

31 Aralık 2012 Tarihinde Sona Eren Hesap Dönemine Ait Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu Gelir Amaçlı Karma Borçlanma Araçları Emeklilik Yatırım Fonu (Euro) 31 Aralık 2012 Tarihinde Sona Eren Hesap Dönemine Ait Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu İçindekiler Bağımsız Denetim Raporu

Detaylı

Bir şemsiye fon kapsamındaki her bir alt fonun tüm varlık ve yükümlülükleri birbirinden ayrıdır.

Bir şemsiye fon kapsamındaki her bir alt fonun tüm varlık ve yükümlülükleri birbirinden ayrıdır. BU ALT FONUN PAYLARININ HALKA ARZINA İLİŞKİN İZAHNAME 07/08/2013 TARİHİNDE İSTANBUL TİCARET SİCİLİ MEMURLUĞU NA TESCİL ETTİRİLMİŞ OLUP, 07/08/2013 TARİHİNDE TÜRKİYE TİCARET SİCİLİ GAZETESİ NE İLAN İÇİN

Detaylı

VAKIF PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI FONU (Eski adıyla Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. B Tipi Likit İnternet Fon )

VAKIF PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI FONU (Eski adıyla Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. B Tipi Likit İnternet Fon ) (Eski adıyla Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. B Tipi Likit İnternet Fon ) 1 OCAK - 31 ARALIK 2015 HESAP DÖNEMİNE AİT PORTFÖY DAĞILIM RAPORU VE PAY FİYATININ HESAPLANMASINA DAYANAK TEŞKİL EDEN PORTFÖY DEĞERİ

Detaylı

BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan: BANKALARIN LĠKĠDĠTE YETERLĠLĠĞĠNĠN ÖLÇÜLMESĠNE VE DEĞERLENDĠRĠLMESĠNE ĠLĠġKĠN YÖNETMELĠK 1 (Resmi Gazete nin 1 Kasım 2006 tarih ve 26333 sayılı nüshasında

Detaylı

ZİRAAT HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 01.01. 30.06.2012 HESAP DÖNEMİNE AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU VE

ZİRAAT HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 01.01. 30.06.2012 HESAP DÖNEMİNE AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU VE BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 01.01. 30.06.2012 HESAP DÖNEMİNE AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU VE YATIRIM PERFORMANSI KONUSUNDA KAMUYA AÇIKLANAN BİLGİLERE İLİŞKİN RAPOR NUN YATIRIM PERFORMANSI

Detaylı

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. A TİPİ ŞEMSİYE FONU'NA BAĞLI KARMA ALT FONU (3. ALT FON) 1 OCAK - 31 ARALIK 2013 HESAP DÖNEMİNE AİT PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. A TİPİ ŞEMSİYE FONU'NA BAĞLI KARMA ALT FONU (3. ALT FON) 1 OCAK - 31 ARALIK 2013 HESAP DÖNEMİNE AİT PORTFÖY DAĞILIM RAPORU T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. A TİPİ ŞEMSİYE FONU'NA BAĞLI KARMA ALT 1 OCAK - 31 ARALIK 2013 HESAP DÖNEMİNE AİT PORTFÖY DAĞILIM RAPORU İÇİNDEKİLER Sayfa No I- FONU TANITICI BİLGİLER... 1 II- FONUN PERFORMANSINA

Detaylı

ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİ

ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİ ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİ 31Aralık 2016 Tarihinde Sona Eren Hesap Dönemine Ait 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu na Göre Yönetim Kurulu Tarafından Hazırlanan Bağlı Şirket Raporu 07 Mart 2017

Detaylı

ZİRAAT HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. ALTERNATİF KATKI EMEKLİLİK YATIRIM FONU FAALİYET RAPORU 01.01.2014-30.06.2014

ZİRAAT HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. ALTERNATİF KATKI EMEKLİLİK YATIRIM FONU FAALİYET RAPORU 01.01.2014-30.06.2014 ZİRAAT HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. ALTERNATİF KATKI EMEKLİLİK YATIRIM FONU FAALİYET RAPORU 01.01.2014-30.06.2014 TARİH NO Kuruluşa İlişkin Kurul Kararı 14.03.2013 9/309 Kuruluşa İlişkin Kurul İzni 04.04.2013

Detaylı

GROUPAMA EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI KAMU DIŞ BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU

GROUPAMA EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI KAMU DIŞ BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU 1 OCAK - 31 ARALIK 2012 DÖNEMİNE AİT VE YATIRIM PERFORMANSI KONUSUNDA KAMUYA AÇIKLANAN BİLGİLERE İLİŞKİN RAPOR YATIRIM PERFORMANSI KONUSUNDA KAMUYA AÇIKLANAN BİLGİLERE İLİŞKİN RAPOR Groupama Emeklilik

Detaylı

ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİ

ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİ ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİ 31Aralık 2014 Tarihinde Sona Eren Hesap Dönemine Ait 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu na Göre Yönetim Kurulu Tarafından Hazırlanan Bağlı Şirket Raporu 27 Şubat 2015

Detaylı

AKBANK T.A.Ş. Özet. Bu özet, Sermaye Piyasası Kurulu (Kurul) nca / /2015 tarihinde onaylanmıştır.

AKBANK T.A.Ş. Özet. Bu özet, Sermaye Piyasası Kurulu (Kurul) nca / /2015 tarihinde onaylanmıştır. AKBANK T.A.Ş. Özet Bu özet, Sermaye Piyasası Kurulu (Kurul) nca / /2015 tarihinde onaylanmıştır. Ortaklığımızın toplam 10.000.000.000 TL tutarındaki ihraç tavanı kapsamındaki borçlanma araçlarının halka

Detaylı

ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARACI İHRACI. Mart - 2015

ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARACI İHRACI. Mart - 2015 ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARACI İHRACI Mart - 2015 1 FAKTORİNG SEKTÖRÜ ÇAĞDAŞ FAKTORİNG A.Ş. İHRACA İLİŞKİN BİLGİLER 2 FAKTORİNG SEKTÖRÜ 1990 dan itibaren Dünya faktoring sektörünün yıllık ortalama büyüme

Detaylı

KATILIMCILARA DUYURU KURUCUSU OLDUĞUMUZ EMEKLİLİK YATIRIM FONLARI İZAHNAME DEĞİŞİKLİĞİ

KATILIMCILARA DUYURU KURUCUSU OLDUĞUMUZ EMEKLİLİK YATIRIM FONLARI İZAHNAME DEĞİŞİKLİĞİ KATILIMCILARA DUYURU KURUCUSU OLDUĞUMUZ EMEKLİLİK YATIRIM FONLARI İZAHNAME DEĞİŞİKLİĞİ Ziraat Hayat ve Emeklilik A.Ş. Gelir Amaçlı Kamu Dış Borçlanma Araçları Emeklilik Yatırım, Ziraat Hayat ve Emeklilik

Detaylı

YAPI ve KREDİ BANKASI A.Ş. B TİPİ ŞEMSİYE FONUNA BAĞLI LİKİT ALT FONU (12. ALT FON) (YFBL1)

YAPI ve KREDİ BANKASI A.Ş. B TİPİ ŞEMSİYE FONUNA BAĞLI LİKİT ALT FONU (12. ALT FON) (YFBL1) YAPI ve KREDİ BANKASI A.Ş. B TİPİ ŞEMSİYE FONUNA BAĞLI LİKİT ALT FONU (12. ALT FON) (YFBL1) FONUN TANIMI Yapı Kredi Portföy Yönetimi A.Ş.Şubat 2015 Fon, portföyünün tamamının vade yapısı en çok 180 gün

Detaylı

Tahvil Türleri. O Hamiline ve Nama Yazılı Tahviller. O Sabit Faizli ve Değişken Faizli Tahviller

Tahvil Türleri. O Hamiline ve Nama Yazılı Tahviller. O Sabit Faizli ve Değişken Faizli Tahviller Tahvil Şirketlerin fon ihtiyaçlarını karşılamak için çıkardıkları borçlanma senetlerine tahvil denir. Anonim şirketler genel kurul kararı ile tahvil çıkarabilir. Çıkarılan her tahvilin değeri aynı olmalıdır.

Detaylı