,ln,lt,"" hutul,,""" trt".ro ol^ur, du.r-, h".ic ol.rk iir"...,"d.". iir"t" b"el,

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download ",ln,lt,"" hutul,,""" trt".ro ol^ur, du.r-, h".ic ol.rk iir"...,"d.". iir"t" b"el,"

Transkript

1 TtrRrdYE HALK BANKASI A.$. 6zet Bu iizet, Sermaye Piyasasr Kurulu (KurulInca..o ,!.*...t2Pt+ tarihinde onaylanmqtlr. Ortakhfirmrzm toplam TL tutarrndaki ihrag tavanr kapsamrndaki borglanma araglannm halka arz edilecek Tl'lik krsmrnur satrglna iligkin iizettir. Halka arz edilecek borglanma araglarlna fazla talep gelmesi durumunda halka arz tutan TL'ye kadar artrr abilecektir. dzetin onaylanmasr, iizette yer alan bilgilerin dofru oldupunun Kurulca tekeffiilii anlamrna gelmeyece[i gibi, siiz konusu borglanma araglanna itigkin bir tavsiye olarak da kabul edilemez. Bu iizet gerqevesinde ihrag edilecek borglanma araglarlna iligkin ihraggrnrn yatrrrmcrlara karqr olan ddeme yiikiimliilii[ii, Kurul veya herhangi bir kamu kurulugu tarafindan garanti altrna ahnmamrytrr, Aynca halka arz edileceli borglanma araglarrnrn fiyatlnln belirlenmesinde Kurul'un herhangi bir takdir ya da onay yetkisi yoktur. Bu iizet, ihraggr bilgi dokiimanr ve sermaye piyasasr aracr notu ile birlikte gegerli bir izahname olugturur ve ihraggr bilgi dokiimanr ve serm.ye piyasasr aracr noiunda yer alan bilgilerin iizetini igerir, Bu nedenle, 6zet izahnameye girig olarak okunmah ve haika arz edilecek borglanma araglarlna iligkin yatlrlm kararlan ihraggr bitgi dokiimanl, sermaye piyasasl aracr notu ve iizetin bir biitiin olarak deferlendirilmesi sonucu verilmelidir. Bu iizet ile birlikte incelenmesi gereken ihyelitlie{fu{imanr, ihragqr bilgi diikiimanr diizeltme merinteri ve sermaye piyasa:i ".*'j:1'fr.j*kt-bj{r-n }*yi4t!ai&.oi;r ;" h;lk; arzda satrga aracrhk edecek Halk Yatrnm uefkut Dppuhr A"$.,[in rvww]ralkvatirim.com.tr adresli internet siteleri ile Kamuyu Aydrnlatma PhfbiTnd (KIp)'na, itiao.eor.t.) ll.0620la , ve...t2.iotl iarihlerinde.,yayr*trn,n6i,..i,ly.i";gffi l;;";;;; incelemeye agk tutulmaktadrr... 0,, - r r^l SPKn'nun l0'uncu olugturan belgeler ve bu belgelerin eklerinde yer alan yanh9, yaiirltrer..ie eksik bilgilerden taynaklanan zararlardan ihraggr sorumludur. Zararrn ihraggrdan tazmin edilememesi veya edilemeyecelinin agrkga belli olmasr halinde; halka arz edenler, ihraca aracrlk edln yetkili kurulug, varsa garantdr ve ihragglnrn yiinetim kurulu iiyeleri kusurlanna ve durumun gereklerine giire zararlar kendilerine yiikletilebildifi iilgiide sorumludur.,ln,lt,"" hutul,,""" trt".ro ol^ur, du.r-, h".ic ol.rk iir"...,"d.". iir"t" b"el, olarak ilsililere herhansi bir hukuki sorumluluk viiklenemez. Bagrmsz denetim, derecelendirme ve delerleme kuruluglarr gibi izahnameyi olugturan belgelerde yer almak iizere hazrrlanan raporlarl hazrrlayan kigi ve kurumlar da hairrladftiarl raporlarda yer alan yanhq, yanrltrcl ve eksik bilgilerden spkn hiikiimleri gergevesinde

2 1., icinobrir,on dzrrin SoRUMLULUGUNU y0xr,bxrn rigilrn iuuqqrvl iligxin sir,cir,bn iunaq rnir,ocrx BoRqLANMA ARA9LARTNA ir-igrin sir,cir,8n... s nisx rlxrdnrnni HALKA ARZA ir,i$rin sir,cir,nr KISALTMA \TE TANIMLAR ABD A.$. Banka, Ana Ortakhk Banka veya Halkbank BDDK bp. Borsa veya BiAg BSMV CDS FED ISIN Kurul veya SPK SPKn TCMB Amerika Birlegik Devletleri Anonim $irket Tiirkiye Halk Bankasr A.g. Bankacrhk Diizenleme ve Denetleme Kurumu Baz Puan Borsa istanbul A.$. Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi Credit Default Spread Federal Reserve Uluslararasr Menkul Krymetler Tanrmlama Numu.asr gnt".n.ational Securities Identifi cation Number) Sermaye Piyasasr Kurulu Sermaye Piyasasr Kanunu Ttrkiye Cumhuriyet Mg*ez.Bqgkas r TI, Tiirk Lirasr i:: \.* -\ TTK TUFE YK Tiirk Ticaret Kan{rnr+ t.,--., fi i Tiiketici Fiyat Eliieksi i/t'( :l \' ri Y<inetim Kurulu[! \.s 1, ' ' ' ',',,?- '.'.:

3 t. OzBrix SoRUMLULUGUNU yuxr,bnrx rigilnn Kanuni yetki ve sorumluluklanmz dahilinde ve giirevimiz gergevesinde bu iizette ve eklerinde yer alan sorumlu oldufumuz krsrmlarda bulunan bilgiterin ve verilerin gergefe uygun oldufunu ve iizette bu bilgilerin anlamrnr depigtirecek nitelikte bir eksiklik bulunmamasr igin her tiirtii makul iizenin giisterilmig oldulunu beyan ederiz. Ihraggr TURKIYE HALI' BANKASI A.$.,t,/I &*r lkant wwffi$fnn SURER/( /,MwatUYSAL lasf,am/ // Cenel Miidtir V / Yardtmctst 28n1t2014 Sorumlu Oldulu Krslm: dzrrinramamr Halka Arza Aracrhk Eden ffict XuruluS HALK YArrRr* *:Xr:e V"en a.s. Sorumlu Oldufu Krsrm: Murar qetinkaya Genel Miidiir Yardrmcrsr Genel Mtidiir OzrrixrAMAMr 'l /11t2014 inru.qqlva il,igrix BiLGiLER Ihragqrnrn ticaret iinvanr TURKIYE HALK BANKASI A.$. Tabi OlduEu Yasal Mevzuat Telefon ve Faks Numaralarr 16) / (2t2) Sokak No: Konuya iligkin aynntrh bilgi ihraggr bitgi dokiimanlnm no'lu maddesinde ver

4 2.3. ihraggryr ve faaliyet giisterilen sektiirii etkileyen iinemli efilimler 2014 yrhnda Amerikan Merkez Bankasr'nrn (Fed) s6zle ycinlendirmeleri (forward guidance) finansal piyasalar tizerinde etkili olmug ve kiiresel piyasalarda zarnur zarnarr volatilite artmlltrr. Fed'in para politikalanmn ABD ekonomisi i.izerinde olumlu etkilerinin gdrtilmeye baqlamasrrun ardrndan Fed politikalan daha dng6riilebilir hale gelmiqtir. Fed, geniglemeci politikalardan grkr$ stratejisine gegerken Avrupa Merkez Bankasr (ECB) ve Japonya Merkez Bankasr (BOJ) piyasa yanl tutumlanm giiglendirmeye devam etmigtir. Geligmig iilke biiyiime gdri.intimlerindeki iyilegmenin kaynalr ABD'de ekonomik aktivitenin ilk geyregin ardrndan belirgin olarak hrz kazanmasrdrr. Ugiincii geyrek dncfl verileri de ABD ekonomisindeki toparlanmanrn devam ettilini gdstermektedir. ABD ekonomisindeki toparlanmaya paralel ABD Merkez Bankasr (Fed), Ocak ayrnda azaltmaya baqladrlr tahvil ahm programru Ekim ayr toplantrsrnda sonlandrrdtlrnr agrklamrgtrr. Ote yandan toparlanan istihdam piyasasr ve egik seviyeye yakla;an enflasyonla beraber Fed'in 2015 yrhmn ikinci yarrsrndan itibaren rekor diigiik seviyede tuttulu politika faizinde artrrrma baglayacalr piyasalar tarafindan beklenmektedir. Euro Bdlgesi 2013 yrhmn son gerelinden itibaren teknik olarak resesyondan grksa da Bdlge ekonomisinin 2014 yrhnda da zayf bir biiyi.ime gergeklegtirecegi tahmin edilmektedir. Ekonomik aktivitenin zayrf seyretmesi B6lge'de igsizlik orammn ytiksek seviyelerde bulunmasrna neden olurken deflasyonist riskleri de belirginleqtirmigtir. Bu riskler kargrsrnda Avrupa Merkez Bankasr (ECB) faizleri tarihi diigiik seviyeye indirirken geleneksel olmayan geniglemeci adrmlar da atacalrnr agrklamrgtir Yrl bagrnda rizel tiiketimi kontrol altrna almaya ve cari agrlr azaltmaya y<inelik olarak alrnan makro ihtiyati tedbirler neticesinde yurt igi talep zayfilarr,a egilimine girmigtir. Bu siiregte ddviz kurunda ortaya grkan geligmelerin de etkisiyle ihracat artrq igilimini korurken ithalat azalmaya baglamrg ve net ihracatrn biiyiimeye katkrsr pozitife ddnmiigtiir. onilmi.izdeki donemde de hem net ihracatrn hem de nihai yurt iei talebin biiyiimeye pozitif katkr vermeye devam edeceli dng6rtilmektedir. i9 talepteki rtrmh seyir, Tl-'deki deler kaybr ve en biiyiik ihracat pazan olan Avrupa ekonomisindeki grireceli toparlanma, cari agr[rn agagr ydnlii bir seyir izlemesine neden olmugtur. Ayrrca agagr ydnlii elilimini stirdiiren petrol fiyatlan da ciniimiizdeki donemde cari agritaki iyilegmeyi destekleyici bir geligme olarak 6ne grkmaktadrr. Drg talepteki toparlanma ve jeopolitik risklerdeki azalmaya ba[h olarak drg ticaret hadlerimizdeki iyillqmenin hrz kazanmasr beklenmektedir. Enflasyonun ise 2014 yrhnda grda fiyatlanmn gegmig yrl ortalamalannm oldukga iizerinde seyretmesi ve fiyatlama davramglarrnda gozlenin bozulmalarla TCMB'nin hedefi nin i.izerinde seyrettili gdriilmektedir. rupg'nln zo t s yrhnrn bagrndan itibaren kademeli olarak diigiige gegeceli tahmin etrnektedir. DiEer y,and'an 2014 yrhnda vergi performansrmn orta vadeli programda beklenen seviyedin diiqiik gergeklegmesine ralmen vergi -dr.qge.lirlerde ve diler gelirlerde sallanan artrglar sonucunda mali disiplinin 2011,4i{+.ds id'qcdufu g6rtlmiigtiir. Konuya iligkin aynntrh bilgi ihagqi. hildr.. tkiimanrnrn g.2 no'lu maddesinde yer l,,'r ri \ ' fbraggnn Aahit otduft Sfi1p nd:ggpffiaeki konumu haktunda bitgi Halk Bankasr A.$. fazlasrrun Ozellegtirme Er'n? it oldugu ve Bankacrhk tabi olarak.b a, BDDK ve kamu denetim komitelerinin yaru stra halka u igin ayrrca SPK denetimine de tabidir.

5 12 Kasrm 2014 itibanyla, yurt iginde 891 ve yurt drgrnda 5 gubesi bulunan Halkbank, ATM, telefon ve intemet bankacrhlr, mobil bankacrhk uygulamalan vb. hizmetleri ile miigterilerine hizmet vermektedir. Banka'ntn aynca farkh finansal ig kollannda faaliyet gdsteren 9 adet ba[h ortakhlr ve 4 adet iqtiraki bulunmaktadrr. Konuya iliqkin ayrrntlh bilgi ihraggr bitgi dokiimanrnrn 7.1 no'lu maddesinde yer 2.5. Kar tahmin ve beklentileri YOKTUR. 2,6. ihraggr bilgi dokiimanrnda yer alan finansal tablolara iliqkin bafrmsz denetim raporlarrna lart olu;turan hususlar haklanda aglklama: 3l Aralrk 2012,3l Arahk 2013 ve 30 Haziran 2014 hesap ddnemleri itibanyla hazrrlanan konsolide finansal tablolar ve dipnotlan Akis Balrmsrz Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Miigavirlik A.$. (KPMG) tarafindan baermsrz denetime tabi tutulmustur. Hesap D6tremi BaErmsz Der tim $irketi Gd rtlp Akis Bagrmsrz Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Mtisavirlik A.S. Sartlt 3t.t Akis Baprmslz Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Miiqavirlik A.g. $artll t2 Akis Bagrmsrz Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Mtpvirlik A.S. $arth tarihi itibarryla Ba1tmsrz Denetci Gbr sti $trurh Baitmstz Denetim Rapor : "30 Haziran 2014 tarihi itibanyla hazrlanan iligikteki konsolide finansal tablolar, Banka y6netimi tarafrndan ekonomide ve piyasalarda meydana gelebilecek olumsuz geligmelerin olasr etkileri nedeniyle ayrrlan ve tamamr gegmig ddnemlerde gider yazrlan toplalrr Bin TL tutannda serbest kargrhlr igermektedir. Gergekleqtirmig oldulumuz stntrlt denetim sonucturda, yukanda agrklanan hususun konsolide finansal tablolar iizerindeki etkileri haricinde, ili$ikteki konsolide finansal tablolann, Ttirkiye Halk Bankasr A$'nin ve konsolidasyona tabi finansal ortakhklannrn 30 Haziran 2014 tarihi itibanyla finansal durumunu ve aynl tarihte sona eren alu ayhk ara hesap ddnemine ait faaliyet sonuglannr ve nakit akrglannr 5411 sayrh Bankacrhk Kanunu'nun 37'nci ve 3g,inci maddeleri gerelince yiilriirltikte bulunan diizenlemelerde belirlenen muhasebe ilke ve standartlanna ve Bankacrhk Dtizenleme ve Denetleme Kurulu tarafindan muhasebe ve finansal raporlama esaslanna iligkin yayrmlanan diger ydnetmelik, tebli[ ve genelgeler ile Bankacrhk Di.izenleme ve Denetleme Kurumu tarafindan yaprlan agrklamalara uygun olarak dosu bir bigimde yansrtmadlglna dair dnemli herhangi bir hususa rastlanmamrgtrr.,; tarihi itibarwla Badrmstz Denetci Gdriis : "31 Arahk 2013 tarihinde sona eren hesap dcinemine ait ili$ikteki konsolide finansal tablolar, Banka y6netimi tarafindan ekonomide ve piyasalarda meydana gelebilecek olumsuz geligmelerin olasr etkileri nedeniyle gelir yazrldrktan sonra kalan net 13 Gdriigi.imtize gdre, yukarrda haricinde, iligikteki konsolide A$'nin ve konso finansal durumunu ve a rr.shrklis:lide fi nansal tablolar iizerindeki etkileri tr.:: biittin onemli raraflanyla. TUrkiye Halk <irtakfiklannrn 3l AraLk 2013 tarihi itibanvla.bn dcineme ait faaliyet sonuglan ile 11 sayrh Bankacrhk 7'nci ve 38'inci maddeleri diizenlemelerde belirlenen muhasebe ilke ve Denetleme Kurulu tarafindan muhasebe ve h vd R6.069 bin TL'si cari dcinemde ipral edilerek lfuf f I tr)i'annda serbest kargrh!r i germe-kted i r.

6 iligkin yayrmlanan difier ydnetmelik, tebli[ ve genelgeler ile Bankacrhk Diizenleme ve Denetleme Kurumu tarafindan yaprlan agrklamalara uygun olarak dogru bir bigimde yansltmaktadlr." 3l.I tarihi itibarnla Bqdmsrz Denetci Gdriisti: "3 I Arahk tarihi itibanyla hazrrlanan ili$ikteki konsolide finansal tablolar, Ana Ortakhk Banka ydnetimi tarafindan ekonomide ve piyasalarda meydana gelebilecek olumsuz geligmelerin olasr etkileri nedeniyle aprlan Bin TL tutannda serbest karqrhlr igermektedir. Bu tutann Bin TL'si gegmig diinemlerde ve Bin TL'si cari ddnemde gider olarak finansal tablolara yansltllmr$trr. Gdrti$iimiize g6re, yukarrda agrklanan hususun konsolide finansal tablolar iizerindeki etkileri haricinde, iligikteki konsolide finansal tablolar, biitiin dnemli taraflanyla, Ti.irkiye Halk Bankasr A$'nin ve konsolidasyona tabi finansal ortakhklanrun 3l Arahk 2012 lanhi itibanyla konsolide finansal durumunu ve aynr tarihte sona eren ddneme ait faaliyet sonuglan ile nakit akrmlanm 54ll sayrh Bankacrhk Kanununun 37'nci ve 38'inci maddeleri gerelince yiiriirliikte bulunan diizenlemelerde belirlenen muhasebe ilke ve standartlanna ve Bankacrhk Diizenleme ve Denetleme Kurulu tarafindan muhasebe ve finansal raporlama esaslanna iligkin yayrmlanan diger ydnetmelik, teblip ve genelgeler ile Bankacrhk Diizenleme ve Denetleme Kurumu tarafindan yaprlan agrklamalara uygun olarak dogru bir bigimde yansrtmaktadrr." 2.7. Segilmig finansal bilgiler ve faaliyet sonuqlar: Son finansal tablo tarihinden itibaren HALKBANKASI'nm finansal durumu ve faaliyetlerinde olumsuz bir deligiklik olmadrlrm beyan ederiz. (Bin TL) Nakit Delerler ve Merkez Bankasr Srnrrll BagrmsE Denetimden Gegmit Konsolide BaElmslz Denetimden GeCmit Konsolide t! Ba!rmsz Denetimden Ge9mi9 Konsolide t' Kredi ve Alacaklar ' Mevduatlar ' Ozkaynaklar I (Bin TL) Smlrh BaErmsz Denetimden Gegmil Konsolide t4 Slnrrll BaElmslz Denetimden Gegmig Konsolide r3 8a!rmsz Denetimden Geqmig Konsolide Batrmsz Denetimden Gegmig Konsolide t2 Net Ddnem KaI / Zarart I L ',1.783 Uzun ve Krsa Ddnem Yabancr Para mevduat notunda diler kredi notlarrnda indirim yapmrgtrr.

7 Konuya iliqkin ayrrntrh bilgi ihraqgr bilgi dokiimanrnrn no'lu maddesinde yer 2.9. ihraggrnrn grup igerisindeki di[er bir girketin ya da qirketlerin faaliyetlerinden iinemli tilgiide etkilenmesi durumunda bu husus haklnnda bilgi TURKIYE HALK BANKASI A.$.'nin, grup igerisindeki bir qirketin veya girketlerin faaliyetlerinden 6nemli dlgiide etkilenmesi s6z konusu depildir ihraggrnm ana faaliyet alanlan haklanda bilgi Halkbank, Bankacrhk Kanunu ve ilgili diler mevzuatta belirtilen yiikiimliiliiklerin yerine getirilmesi kaydryla, mevduat bankalarrmn yapabilecekleri her tiirlii bankacrhk faaliyetlerini yi.iriitmektedir. Konuya iliqkin ayrrntrh bilgi ihraggr bilgi dokiimanrnrn 6.1 no'lu biiliimiinde yer ihragglnln yiinetim hakimiyetine sahip olanlarln adr, soyadl, ticaret unvant, netim tta OrtrErn Ticrret IJnvrnl T.C.BasbakanLk Ozellestirme idaresi BaskanlrEr Konuya ilipkin aynntrh bilgi ihraggr bilgi dokiimanmm 12.4 no'lu maddesinde yer Derecelendirme notu hakknda bilgi Fitch Ratings Derecelendirme Notlrn (26 Kasrm 2013) Sahip Oldugu PeY Tulrrr atll Pav(%) Kontrollln KaYnaEr Pay SahipliEi Yabancl Para Uzun Ddnem BBB- Iyi kedi kalitesi not seviyesidir. Bankanrn uzun vadeli yabancr para fi nansal yiikiimliiliiklerini yerine getirmede, elveriqli ancak ekonomideki kogullardaki de!isimlerden nispeten etkilenebileceeini saisterir. Cdruntim DuraAan Orta ddnemde birdeeisiklik beklenmedieini sdstermektedir. Yahancr Para Krsa Dtinem F3 Banka!rn krsa ddnemde YP yukumlilltiklerini kargrlamast elverigli ancak ekonomik kofullardaki degilimlerden nispeten etkilenebileceeini sdst rir. Yerel Para ljzun D6nem BBB Iyi kedi kalitesi not seviyesidir. Bankaorn uzun vadeli yerel para fi nansal yukumltiluklerini yerine getirmede, elveriqli ancak ekonomideki kogullardaki de!isimlerden nispeten etkilenebileceeini sdsterir Gdriiniim DuraAan Orta dtinemde bir deeisiklik beklenmedilini stistemektedir Yerel Para Krsa Ddnem F3 Bankanrn klsa diinemde YP yiikiimluluklerini kargrlamasr elverigli ancak ekonomik kof ullardaki degi$imlerden nispeten etkilenebileceeini sdsterir. Ulusal Uzun Ddnem AAA (tu0 Ulkeye ait diler kurulu$ ve yiikiimluluklerle ka$rlattrnldrgrnda yilksek ve dngorulebildigi kadaflyla olumsuz bir etkiye uzak fi nansal yiikiimliiliiklere uvma kadasitesi siisterir. Gdriintlm DuraAan Orta diinemde bir not deeisikliei dnsdrtilmemektedir. Finansal Karrasite Notu bbb- Destek 1 t_ "11 'Bankafun kedi kalitesinin iyi olduluna isaret etmektedir. 'Bftkanrdtiikek ihtimalle destek alabilecelini siisterir. l)estek Derecelendirme Tabanr BBB- Ulke 'ain ddstek siicii ve ihtimalini belinmektedir. s Derecelendirme Notlerr (18 Finrnsrl GUgl0lilk finansal gilce sahip oldugunu, zaman zaman olarak drs destege ihtiyaq duyulabileceginl

8 Notu Gdriiniim Krsa D0nem Yerel Para Meyduat Notu Gdriinilm Uzun Ddnem Ylbatrcr Prra Mevduat Notu Giiriiniim Krsa Dainem Ysbancr Para Mevduat Notu Negatif Prime-3 Baal Negatif Prime-3 kredi riskine tabi oldugunu gdstermektedir. Krsa vadeli yilkiimltiltiklerini yerine getirebilecek makul kapasitede oldugunu gdstermektedir. Yiiktimliiltiklerinin, orta derecede oldugunu ve orta derecede kredi riskine tabi oldugunu giistermektedir. Krsa vadeli yilkiimliiliiklerini yerine getirebilecek makul kapasitede oldugunu gdstermektedir. Gdriinllm Temel Krcdi Notu Ciiriin0m bal Duragan Dl$ destek olmaksran not verilen kurumun tek baflna finansal giiciinii giistermektedit ciddi derecede kedi riski oldulunu ve spekiilatif kedi unsurlafl tasryabilecelini gdstermektedir. Konuya iliqkin ayrrntlh bilgi sermaye piyasasl aracl notunun 8.3 no'lu maddesinde yer Garanti hiikiimleri YOKTUR Garantiirhaklundakibilgiler YOKTI]R Yiinetim kurulu iiveleri hakkrnda Adr Sovadr Hasan CEBECi S0leyman KALKAN Ali Fuat TAgKESENLiOGLU Emin Siiha CAYKOYLU Dr. Nurzahit KESKiN Dr. Ahmet YARIZ Yunus KARAN ismail Erol isbilen Sadrk TILTAK G6revi Ydnetim Kurulu Baskanr Bagrmslz Ydnetim Kurulu Uyesi ve Ydnetim Kurulu Baskan Vekili Yiinetim Kurulu Uyesi ve Genel Milditr Ydnetim Kurulu Uyesi Y6netim Kurulu Uyesi Y0netim Kurulu Uyesi Y6netim Kurulu Uyesi Bafumslz Ydnetim Kurulu Uvesi BaErmslz Ydnetim Kurulu Uvesi Konuya iligkir aynntrh bilgi ihraggr bilgi dokiimanmd no'lu maddesinde yer Bafrmsrz denetim ve balrmsz d-gpe$m kuruluqu haklunda bilgiler 3l Aralrk 2012,31 Arahk 2013 ve 30 konsolide finansal tablolar ve dipnotlan G) tarafindan

9 3. innaq noir.ucnx norclanma ARAqLamNa ir,igxin nilcilnn 3.1. ihrag edilecek borglanma araglan ile ilgili bilgiter Ortakh[rmrz tarafindan TL nominal de[erli ve 175 giin vadeli borglanma aract (bono) ihrag edilecektir. Halka arz edilecek borglanma araglanna fazla talep gelmesi halinde halka arz tutan TL'ye kadar artrnlabilecektir. Konuya iligkin aynntlh bilgi sermaye piyasasr aracr notunun 4. biiliimiinde yer 3.2. Borglanma araglarrnrn hangi para birimine giire ihrag edildifi hakkrnda bilgi Borglanma araglan Tiirk Lirasr cinsinden satrga sunulacaktrr Halka arz edilecek borglanma araglarl iizerinde, borglanma araclnrn devir ve tedaviiliinii losltlayrcl veya borglanna aractnl alanlarrn haklannl kullanmasrna engel olacak kayrtlarrn bulunup bulunmadrllna iligkin bilgi: YOKTUR ihrag edilecek borglanma araglannrn yatrnmclya sapladr$ haklar, bu haklarrn kullamm esaslarr ve bu haklara iligkin losrtlamalar ile derecelendirme notlarr: Bono yatrnmcrlan, ihracr gergeklegtiren BANKA'nrn alacakhsr konumunda olup, BANKA aktifleri iizerinde alacaklanndan (anapara ve faiz) bagka bir hakka sahip delildir. Bono iskontolu olarak ihrag edilecek olup, yatrrrmcrlar, ihrag edilecek borglanma araglarr igin belirtilen hesaplama ydntemi ile hesaplanacak anapara ve faizlerini, 6deme giinii almaya hak kazanacaklardrr. Konuya iliqkin ayrlntlh bilgi sermaye piyasasl aracr notunun 4.6 no'lu maddesinde yer 3.5. Nominal faiz oranr ve tidenecek faize iliekin esaslar: a) Nominal faiz oranr: Talep toplama stiresinin son gtinii olan tarihinde nihai faiz orant sermaye piyasast aract notu madde 4.6'da belirtilen qekilde kesinlegtirilerek yatrnmcrlara KAP aracrhlr ile dulurulacaktrr. b) Borglanma aractntn vadesi ve itfa planl: iskontolu olarak ihrag edilecek sabit faizli bonolann faizi bir defada ve vade sonunda anapara ile birlikte <idenecektir. Talep toplamanrn ilk giinii otan tarihinden 6nce ( ), ihracrn ilk gdzlem periyodu sonunda olugan basit ve bilegik oranlan ile val6r tarihindeki fiyatr ilan edilecektir. Vade Baslangrc Tarihi Anapara Ceri Odemesi Tarihi 05.06_20t 5 c) Kupon iideme tarihleri ile faizin ne zaman iidenmeye baglanacalr, son iideme tarihleri: iskontolu olarak ihrag edilecek 175 gtin bir defada ve vade sonunda anapara ile birlikte 6denecektir. o" Faizin defiiqken olmasr duruhruida, munda, daidrdter ilay6ry{2it giisterqe gdsterge faiz I oranr: edilecek olan 175 giin vadeli banka orammn belirlenmesinr,ak T.Q. Bagbakanhk Hazine Mtistegariigr t4rafindan ihiag edilmiq Devlffi Bory i(d

10 ilfa tarihli TRT130515Tl1 tanrmh ve c itfa tarihli TRTl70615T16 tammh krymetlerdir. e) IJalka arz edilecek borglanma araglarrnrn y hk getiri oranl: 175 giin vadeli bonolann yrlhk getiri oram, bonolar igin hesaplanan Gdsterge Faiz oramna %0,55 (55 baz puan) ek getiri oranr eklenmesi ile belirlenecektir. f) Borglanma aracr sahipleri temsilcileri haklonda bilgi: 6102 Sayrh TtiLrk Ticaret Kanunu uyannca bono velveya tahvil sahipleri, pay sahiplerinin paya bagh olarak sahip olduklan temsil haklanna sahip de[ildir. Genel Kurul'da oy kullanma haklan bulunmamaktadrr. g) Faiz iidemesinin tiirev bir lusmrnrn olmasr durumunda, yatnmtn deferinin dayanak aracrn deferinden, iizellikle risklerin agrk bir gekilde ortaya glktrlt durumlarda nasrl etkilendifi haklunda bilgi: YOKTUR Borglanma araglanntn borsada iglem giirmesine iliqkin esaslar ile iglem giirme tarihleri: Halka arz edilen bonolarrn safigr tamamlandrktan sonra Borsa istanbul Borglanma Araglan Piyasasr Kesin Ahm-Satrm Pazan'nda iqlem gdrmesi Borsa istanbul mevzuatrmn ilgili hiiki.imleri gergevesinde Borsa Bagkanlfir'nrn onayrna ba[hdrr. Bonolann halka arza iligkin dalrtrm listelerinin onaylanmaslnr takiben, BIST tarafrndan belirlenecek tarihten itibaren belirtilen pazarda iqlem gdrmesi beklenmektedir. Konuya iligkin aynnt t bilgi sermaye piyrsast aracr notunun 6.1 no,lu maddesinde yer almaktadlr. 4. nisx rnxronr,oni 4.1. ihraqgrnrn borglanma araglarrna itiqkin yiikiimliiliiklerini yerine getirme giiciinii etkileyebilecek riskler Kredi Riski: Kredi mi.igterisinin/borglusunun yaprlan s6zlegme gereklerine uymayarak yiikiimli.iliigiinti krsmen veya tamamen zamanmda yerine getir(e)memesinden dolayr bankamn maruz kalabileceli zarar olasrhlrnr ifade eder. Kur Riski: Banka'mn tiim ddviz varltk ve yiikiimliiliikleri nedeniyle d6viz kurlarrnda meydana gelebilecek degiqiklikler sonucu maruz kalabilecegi zarar olasrhlrdrr. Likidite Riski: Banka'mn nakit akrgrndaki dengesizlik sonucunda nakit grkrglarrm tam olarak ve zamanrnda kargrlayacak diizeyde ve nitelikte nakit mevcuduna veya nakit giriqine sahip bulunmamasr nedeniyle rideme yiikiimliiliiklerini zamamnda yerine getirememe riskini ifade eder. Faiz Riski: Faiz oranr riski, faiz varhk, yiikiimliiliik ve bilango drgr igleryle olarak tammlanmaktadrr. Operasyonel en dalgalanmalarrn, faize duyarh getirebileceli deler diiqiiqii usulsiizliiklerin 10

11 Piyasa Riski: Sahip olunan portfiiy veya hnansal pozisyonlann, finansal piyasalardaki dalgalanmalardan ortaya grkan faiz oram riski, kur riski, emtia fiyat riski, opsiyon riski ve hisse senedi fiyatr riski gibi riskler nedeniyle zarar elme olasrhlrdrr Difer riskler haklondaki temel bilgiler itibar Riski: itibar riski, faaliyetlerdeki bagansrzhklar ya da mevcut yasal dtizenlemelere uygun davranrlmamasr neticesinde Banka'ya duyulan giivenin azalmasr veya itibann zedelenmesi ile ortaya grkabilecek kaybr ifade etmektedir. i9 Riski: Faaliyetin stirdtirtilmesine iligkin risk olarak da tanrmlanabilecek iq riski hacim, marj ve giderlerdeki dalgalanmalardan, rekabet ortamrndaki degigimlerden kaynaklanan risktir. Stratejik Risk: Yanlq ticari segimlerden, kararlann dtizgtin bir bigimde uygulanmamasrndan veya ekonomik fakt6rlerdeki deli9ime tepki eksiklilinden kaynaklanabilecek zararlardrr. Difer Risk: Banka 5411 sayrh Bankacrhk Denetleme ve Di.izenleme Kanunu Hiikiimleri uyaflnca faaliyet gdstermekte olup, aym kanun hiikiimleri uyannca BDDK,nrn diizenleme ve denetimine tabidir. Bankacrhk Kanunu ve ilgili diizenlemelerde, dngdriilen $artlann olugmasr halinde bankalann BDDK tarafindan faaliyet izninin kaldrnlmasr ve/veya Tasamrf Mevduat Fonu'na devredilmesine iligkin hiiktmler yer Faaliyet izninin kaldrnlmasr veya Banka'nrn TMSF'ye devredilmesi durumunda ilgili kanun maddelerine ait hiikiimler sakh kalmak kaydryla yatrnmcrlar bu durumdan olumsuz ydnde etkilenebilir ihraq editecek borglanma araglanna iligkin riskler hakkrndaki temel bilgiler Odememe Riski: ihraggrrun temerriide dtigmesi ve vade tarihindeki yi.ikiimliili.igiinii yerine getirememesinden kaynaklanan risktir. ihrag edilen bonolarrn ve tahvillerin 6deme yiiktimluliigi.i i.igiincii bir taraf tarafindan garanti altma ahnmamrgtrr. ihraggrmn bononun ve/veya tahvilin vade sonundaki nominal delerini 6deyememe riski mevcuttur. Piyasa Riski: ihrag edilen menkul krymetin vadesinden 6nce satrlmasr durumunda s6z konusu menkul krymetin piyasa de[eri piyasa faizlerinin deligiminden do!rudan etkilenebileceli igin, piyasa faiz oranlarr yi.ikseldilinde ilgili menkul krymetin de[eri azalrrken, faiz oranlan dii$tiietinde menkul krymetin piyasa deperi artacakttr. Likidite Riski: Yatrnmcrrun, bonoyu satarak yaptlgl yatrnmr vadesinden 6nce nakde ddniiqttirmek istemesi durumunda sdz konusu borglanma araglanmn ahm satrmr igin mevcut piyasa yaprsrrun sr! olmasr ve diler nedenlerle pozisyonlanm uygun bir fiyatta, yeterli tutarda ve gerekli zamanda elden grkaramamasr halinde ortaya grkan zarar ihtimalini ifade eder. Konuya iligkin ayrlntrh bilgi ihraggr bitgi dokiimanrnrn 4,, sermaye piyasasl aracr notunun ise 2. biiliimiinde yer s. HALKA ARZA il,igrix BiLcit4R Halka arzrn gerekgesi ve halka arz gelirlerinin kullanlm yerleri :.-4/i

12 Konuya iliqkin aynnt r bilgi sermaye piyasasr aracl notunun 3.2 no'lu maddesinde yer almaktadlr. 5.2, Halka arza iligkin temel bilgiler Halka arzrn tabi oldufu koqullar: IIALK BANKASI 5411 Sayrh Bankacrhk Kanunu Hiikiimleri uyarrnca faaliyet g6stermekte olup, aym kanun hiikiimleri uyannca Bankacrhk Diizenleme ve Denetleme Kurumu'nun (BDDK) diizenleme ve denetimine tabidir. BBDK'nrn tarih ve 3875 sayrh karan ile bankalann TL cinsinden tahvil ve bono ikag etmesine izin verilmigtir Halka arz edilen borglanma araglannrn tutan ve tahmini halka arz takvimi: ihrag edilecek 175 gtin vadeli bononun nominal tutan ,-TL olup, sdz konusu borglanma araglanna fazla talep gelmesi durumunda toplam ihrag tutarrmn ,-TL nominal de[ere kadar arttrrrlabilecek ve krymetlerin ihrag tutarlan arasmda gelen talebe g<ire sermaye piyasasr aracr notunda belirtilen esaslar gergevesinde aktarma yaprlabilecektir. Bono Arahk 2014 tarihleri arasrnda 3 (iig) iq giinii siire ile halka arz edilecektir Halka arza baqvuru siireci ile bagvuru yerleri ve satlg gekli Satrg, Halk Yatrnm Menkul Delerler A.$. (Halk Yatrnm) ve Halkbank tarafindan talep toplama y6ntemi kullanrlarak gergeklegtirilecektir. Yatrnmcrlar, Talep Formu'nda talep ettikleri banka bonosunu nominal (adet) olarak belirteceklerdir. Talepte bulunacak yatrrrmcllar. asaerda belirtilen belgeleri taleo formlanna ekleyeceklerdir: - Gergek Kigi Yatrnmcrlar: Kimlik (niifus ciizdanr veya siirri.icii belgesi veya pasaport) fotokopisi - Ttizel Kiqi Yatrnmcrlar: imza sirkiilerinin noter tasdikli 6me!i. kurulug gazetesi, vergi levhasr ve ticaret sicili kayrt belgesi fotokopisi Altematif dalrtrm kanallanndan yaprlan bagvurulardan talep formu ahnmayacaktrr. Bagvuru Yerleri: Banka bonolarrmn halka arzrna Yurtici Bireysel Yatrnmcrlar kategorisinden katrlmak isteyen yatrnmcrlar, HALK YATIRIM MENKUL DECERLER A.$. Halide Edip Adrvar Mah. Dariilaceze Cad. No:20 Kat: gigli-istanbul Tel: +90 (212) l Faks: +90 (212) l merkez adresi, Halk Yatrnm'rn ttim qubeleri ve intemet adresi (www.halkyatirim.com.tr) ile Halk Yahnm'rn acentesi olan TURKiYE HALK BANKASI A.$.'nin tiim gubeleri ile Halkbank intemet bankacrhpr (www ve no'lu telefon aracrhlr ile talepte bulunmak igin baqvurabilirler. Kurumsal Yatrnmcrlar sadece Halk Halk Yatrnm Menkul Delerler A. talep toplayacaklardrr. ve"t bulunabileceklerdir. 12

13 Krymet Blokesi Yiintemi ile 6deme Kabul Edecek Bagvuru Yerleri: Halk Yatrrm ve Halkbank'rn tiim qubeleri ile Halkbank intemet bankacrhlr (www.halkbank.com.tr), D0viz Blokesi Yiintemi ile 6deme Kabul Edecek Baqvuru Yerleri: Halkbank'rn tiim qubeleri ile Halkbank intemet bankacrhlr (wur,v.halkbank.com.tr), Vadeli Mevduat Blokesi Yiintemi ile Odeme Kabul Edecek Bagvuru Yerleri: Halkbank'rn tiim qubeleri ile Halkbank intemet bankacrhlr (www.hatkbank.com.tr) Talep edilebilecek asgari velveya azami miktarlar haklunda bitgi: Banka bonosunun nominal deleri I Tl'dir. Minimum talep miktan 100 TL nominal degerli olacaktrr. Minimum talep miktanndan sonraki talep arahklanmn I TL nominal delerde ve katlarr geklinde olmasr qarttrr. Talep edilebilecek azami banka bonosu miktan hakkrnda herhangi bir srnrrlamada bulunulmamrgtrr. Borglanma aracr almak igin bagvuru yapllacak yerler ile borglanma aracr bedellerinin iidenme yeri ve gekli ile teslim siiresi de dahil borglanma araglarrnrn teslimine iliqkin bilgi a) Bagvuru yap acak yerler ile borglanma aracr bedellerinin iidenme yeri ve gekline iligkin bilgi: Yurtigi Bireysel Yatlrrmcrlar: Yurtigi Bireysel Yatrnmcrlar aqalrda belirtilen Nakden Odeme, Krymet Blokesi ydntemiyle Talepte Bulunma, Vadeli Mevduat Blokesi Ydntemiyle Talepte Bulunma veya D6viz Blokesi Ydntemi ile Talepte Bulunma segeneklerinden bir tanesini segerek talepte bulunabilirler. A. Nakden Odeme; B. Krymet Blokesi Ydntemi ile Talepte Bulunma: Likit Fon Blokajr: Odenmesi gereken bedel / %100 B Tipi Krsa Vadeli Tahvil ve Bono Fonu Blokajr: Odenmesi gereken bedel / %100 TL DiBS Btokajr: Odenmesi gereken bedel / %95 TRQTHALAI41T ve TRQTHAL31513 ISIN Kodlu Bono Blokajlarr: Odenmesi gereken bedel/% 100 C. DAviz Blokesi Ydntemitle Taleote Bulunma: Diiviz Blokajr: Odenmesi gereken bedel / %90 (Blokaj igleminde, Halkbank'rn sdz konusu yabancr para igin iglem amnda gegerli olan Halkbank Cige Ahg Kuru dikkate ahnacaktrr.) D. Vadeli Mevduqt Blokesi Yantemivle Taleote Bulunma: Yurtigi Bireysel Yatrnmcrlar Halkbank 4ezdindeki rl vadeli mevduatlanm teminat sadece bono ihraq tarihiyle ( J sonunun aynr giine gelmesi cince bozulmasr ve bi adeli uat Blokajr: konu edilecek TL vadeli mevduatlann vade ' olabilecektir. Bu nedenle olmayacaktrr. l%100 l3

14 Bu halka arzda vadeli mevduatlarrn bozdurulmasr depigken ydnteme g6re yapllacakttr. Kurumsal Yatrrlmcrlar: Kurumsal Yatrnmcrlar'rn talepte bulunmak igin talep formu doldurmalarr gerekmektedir. Kurumsal Yatrnmcrlar talep ettikleri iskontolu banka bonosu bedellerini talep amnda ddemeyeceklerdir. Kurumsal Yattnmcllar almaya hak kazandrklan iskontolu banka bonosu bedellerini dagrtm listelerinin onaylanmasrndan soma tarihinde saat 12.00'ye kadar ddeyeceklerdir. b) Borglanma araglarrnrn teslimine iligkin bilgi: Halka arz edilecek borglanma araglan, satlgln tamamlanmasrnl miiteakip Sermaye piyasasr Mevzuatr gergevesinde MKK nezdinde hak sahipleri bazrnda kayden izlenmeye baglanacaktrr Halka arz sonuglarrmn ne gekilde kamuya duyurulacafr haklonda bilgi: Halka arz sonuglan, Kurulun sermaye piyasasr araglanmn satrgrna iligkin diizenlemelerinde yer alan esaslar gergevesinde dalrtrm listesinin kesinlegtifi gtinii takip eden iki ig giinii igerisinde Kurul'un 6zel durumlann kamuya agrklanmasrna iligkin diizenlemeleri uyannca kamuya duyurulur. Konuya iliqkin ayrrntrh bilgi sermaye piyasasr aracl notunun 5.1 no'lu maddesinde yer 5.3. Menfaatler haklnnda bilgi Borglanma araglanrun halka arztnda aracrhk yapacak olan Halk Yatrnm halka arzrn bagansrna ba[h olarak komisyon geliri elde edecektir. Bunun drgrnda halka arz nedeniyle menfaat elde edecek yoktur 5.4. Halka arzdan talepte yatrrlmcrlann katlanacafl maliyetler hakkrnda bilgi Banka bonosuna iligkin vergil Bonolan ile ilgili Vergilendirme banka it c.. + 3\ se[naye piyasasr aracr notunun "Banka k{4 9. paddesinde aynca belirtilmigtir. ilq,ilgili olarak komisyon veya graqaf talep t4

Bir şemsiye fon kapsamındaki her bir alt fonun tüm varlık ve yükümlülükleri birbirinden ayrıdır.

Bir şemsiye fon kapsamındaki her bir alt fonun tüm varlık ve yükümlülükleri birbirinden ayrıdır. BU İZAHNAME TÜRKİYE SINAİ KALKINMA BANKASI A.Ş. GARANTİLİ ŞEMSİYE FONU İÇTÜZÜĞÜ KAPSAMINDA PAYLARI İHRAÇ EDİLEN ALT FONUN KATILMA PAYLARININ SATIŞININ YAPILDIĞI YERLERDE ŞEMSİYE FON İÇTÜZÜĞÜ İLE BİRLİKTE

Detaylı

2015 Yılı 1. Çeyrek Ara Dönem Faaliyet Raporu

2015 Yılı 1. Çeyrek Ara Dönem Faaliyet Raporu 2015 Yılı 1. Çeyrek Ara Dönem Faaliyet Raporu İçindekiler Sayfa No Genel Bilgiler 1 Tarihsel Gelişim 2 Ortaklık Yapısı 2 Yönetim Kurulu Başkanı nın Değerlendirmesi 3 Genel Müdür ün Değerlendirmesi 4 Yönetim

Detaylı

IIAKSTZ ETKi. Yrd. Dog. Dn ipeh SAGLAM.

IIAKSTZ ETKi. Yrd. Dog. Dn ipeh SAGLAM. IIAKSTZ ETKi Yrd. Dog. Dn ipeh SAGLAM. I. GEI{EL OLARAK Anglo-Amerikan hukukunun gok tipik bir kurumu olan "haksrz etkil" hukuk sistemimizdeki "irade sakathklarr" ile ilging paralellikler gdstermektedir.

Detaylı

Alternatif Yatırım Anonim Şirketi ve Bağlı Ortaklığı. 31 Mart 2015 Tarihinde Sona Eren Ara Döneme Ait Özet Konsolide Finansal Tablolar

Alternatif Yatırım Anonim Şirketi ve Bağlı Ortaklığı. 31 Mart 2015 Tarihinde Sona Eren Ara Döneme Ait Özet Konsolide Finansal Tablolar Alternatif Yatırım Anonim Şirketi ve Bağlı Ortaklığı 31 Mart 2015 Tarihinde Sona Eren Ara Döneme Ait Özet Konsolide Finansal Tablolar 24 Nisan 2015 Bu rapor, 23 sayfa finansal tablolar ve tamamlayıcı notlarından

Detaylı

fi BU SÖZLEfiME HUZURUMDA MZALANMIfiTIR AD SOYAD: MZA:

fi BU SÖZLEfiME HUZURUMDA MZALANMIfiTIR AD SOYAD: MZA: fi BU SÖZLEfiME HUZURUMDA MZALANMIfiTIR AD SOYAD: MZA: 1 2 3 PORTFÖY YÖNETİM SÖZLEŞMESİ Sözleşme Sıra No : Hesap No : Bir tarafta MEKSA Yatırım Menkul Değerler A.Ş. (Şehit Teğmen Ali Yılmaz Sokak, Güven

Detaylı

GARANTİ FAKTORİNG A.Ş. 01 OCAK 31 MART 2015 YÖNETİM KURULU ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU

GARANTİ FAKTORİNG A.Ş. 01 OCAK 31 MART 2015 YÖNETİM KURULU ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU 01 OCAK 31 MART 2015 İÇİNDEKİLER BÖLÜM I. GENEL BİLGİLER... 1 Kurumsal Profil... 1 Şube Bilgileri... 2 Sermaye ve Ortaklık Yapısı... 3 Ortaklar Hakkında Genel Bilgi... 4 Türkiye Garanti Bankası A.Ş....

Detaylı

TÜRK EKONOMİ BANKASI ANONİM ŞİRKETİ

TÜRK EKONOMİ BANKASI ANONİM ŞİRKETİ 1 OCAK - 30 EYLÜL 2014 HESAP DÖNEMİNE AİT SINIRLI BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU, KONSOLİDE OLMAYAN FİNANSAL TABLOLAR VE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR Türk Ekonomi Bankası A.Ş. Yönetim Kurulu na: SINIRLI

Detaylı

BOSPHORUS CAPITAL İŞ YATIRIM B TİPİ KISA VADELİ TAHVİL VE BONO FONU İÇTÜZÜĞÜ MADDE 1- FONUN KURULUŞ AMACI:

BOSPHORUS CAPITAL İŞ YATIRIM B TİPİ KISA VADELİ TAHVİL VE BONO FONU İÇTÜZÜĞÜ MADDE 1- FONUN KURULUŞ AMACI: BOSPHORUS CAPITAL İŞ YATIRIM B TİPİ KISA VADELİ TAHVİL VE BONO FONU İÇTÜZÜĞÜ MADDE 1- FONUN KURULUŞ AMACI: 1.1. İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından Sermaye Piyasası Kanunu'na dayanılarak ve bu içtüzük

Detaylı

Yatırım Kuruluşlarının internet sitesinde yer verilmesi gerekenler;

Yatırım Kuruluşlarının internet sitesinde yer verilmesi gerekenler; Yatırım Kuruluşlarının internet sitesinde yer verilmesi gerekenler; a) Hangi tür hizmetleri sunmaya yetkili oldukları HSBC Yatırım Menkul Değerler A.Ş. 23/12/1996 tarihinde kurulmuştur. Ödenmiş sermayesi

Detaylı

Habib Bank Limited İstanbul Türkiye Merkez Şubesi. Ara Dönem Faaliyet Raporu

Habib Bank Limited İstanbul Türkiye Merkez Şubesi. Ara Dönem Faaliyet Raporu Habib Bank Limited İstanbul Türkiye Merkez Şubesi Ara Dönem Faaliyet Raporu Haziran 2014 İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1 - Şube Hakkında Genel Bilgiler Şubenin Tarihsel Gelişimi ve Dönem İçinde Varsa Ana Sözleşmede

Detaylı

MORGAN STANLEY MENKUL DEĞERLER A.Ş.

MORGAN STANLEY MENKUL DEĞERLER A.Ş. MORGAN STANLEY MENKUL DEĞERLER A.Ş. Tarihinde Sona Eren Altı Aylık Ara Hesap Dönemine Ait Özet Finansal Tablolar ve Sınırlı Denetim Raporu Akis Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim

Detaylı

MORGAN STANLEY MENKUL DEĞERLER A.Ş. 31 Aralık 2014 Tarihinde Sona Eren Yıla Ait Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu

MORGAN STANLEY MENKUL DEĞERLER A.Ş. 31 Aralık 2014 Tarihinde Sona Eren Yıla Ait Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu MORGAN STANLEY MENKUL DEĞERLER A.Ş. 31 Aralık 2014 Tarihinde Sona Eren Yıla Ait Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu 19 Mart 2015 Bu rapor, 2 sayfa bağımsız denetim raporu ve 37 sayfa finansal

Detaylı

30 Eylül 2014 Tarihinde Sona Eren Dokuz Aylık Ara Hesap Dönemine Ait Konsolide Finansal Tablolar

30 Eylül 2014 Tarihinde Sona Eren Dokuz Aylık Ara Hesap Dönemine Ait Konsolide Finansal Tablolar İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ VE BAĞLI ORTAKLIKLARI 30 Eylül 2014 Tarihinde Sona Eren Dokuz Aylık Ara Hesap Dönemine Ait Konsolide Finansal Tablolar 31 Ekim 2014 Bu rapor, 43 sayfa konsolide

Detaylı

ERBOSAN ERCİYAS BORU SANAYİİ VE TİCARET A.Ş. 01 Ocak 2014 30 Eylül 2014 Dönemi. Bağımsız Denetim Raporu

ERBOSAN ERCİYAS BORU SANAYİİ VE TİCARET A.Ş. 01 Ocak 2014 30 Eylül 2014 Dönemi. Bağımsız Denetim Raporu 01 Ocak 2014 30 Eylül 2014 Dönemi Bağımsız Denetim Raporu Yönetim Kurulu na Giriş ERBOSAN ERCİYAS BORU SANAYİİ VE TİCARET A.Ş. nin ( Şirket ) 30 Eylül 2014 tarihli ilişikteki finansal durum tablosunun

Detaylı

GüNDeM SAYI 114 ŞUBAT 2012 ISSN 1304-8155

GüNDeM SAYI 114 ŞUBAT 2012 ISSN 1304-8155 sermaye piyasasında GüNDeM SAYI 114 ŞUBAT 2012 ISSN 1304-8155 Yatırım Araçlarının Karşılaştırmalı Getirileri (sayfa 6) Yatırım Yapılabilir Ülke Notunun Sermaye Piyasalarına Etkisi (sayfa 11) TSPAKB TSPAKB

Detaylı

CALYON BANK TÜRK A.Ş.

CALYON BANK TÜRK A.Ş. 30 HAZİRAN 2006 TARİHİ İTİBARİYLE HAZIRLANAN KAMUYA AÇIKLANACAK MALİ TABLOLAR, BUNLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR İLE SINIRLI DENETİM RAPORU 1 OCAK - 30 HAZİRAN 2006 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT SINIRLI DENETİM

Detaylı

1 OCAK - 31 MART 2015 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR VE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR

1 OCAK - 31 MART 2015 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR VE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR VE ORTAKLIKLARI KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR VE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR TEB HOLDİNG A.Ş.'NİN 31 MART 2015 TARİHİ İTİBARIYLA HAZIRLANAN ÜÇ AYLIK KONSOLİDE FİNANSAL RAPORU Adres : TEB Kampüs

Detaylı

BÖLÜNME RAPORU : EURO YATIRIM MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ. : Yıldızposta cad. no 17/4 Gayrettepe İstanbul

BÖLÜNME RAPORU : EURO YATIRIM MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ. : Yıldızposta cad. no 17/4 Gayrettepe İstanbul BÖLÜNME RAPORU MADDE 1 BÖLÜNME İŞLEMİNE TARAF ŞİRKETLERİ TANITICI GENEL BİLGİLER Bölünen Ortaklık : EURO YATIRIM MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ Vergi Dairesi ve No su : Mecidiyeköy 9860028832 İkametgahı

Detaylı

13 Mart 2013 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 28586 YÖNETMELİK. Sermaye Piyasası Kurulundan:

13 Mart 2013 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 28586 YÖNETMELİK. Sermaye Piyasası Kurulundan: 13 Mart 2013 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 28586 Sermaye Piyasası Kurulundan: YÖNETMELİK EMEKLİLİK YATIRIM FONLARININ KURULUŞ VE FAALİYETLERİNE İLİŞKİN ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin

Detaylı

KARSAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş. 1 OCAK 30 HAZİRAN 2014 HESAP DÖNEMİNE AİT ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR VE SINIRLI DENETİM RAPORU

KARSAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş. 1 OCAK 30 HAZİRAN 2014 HESAP DÖNEMİNE AİT ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR VE SINIRLI DENETİM RAPORU 1 OCAK 30 HAZİRAN 2014 HESAP DÖNEMİNE AİT ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR VE SINIRLI DENETİM RAPORU ARA DÖNEM ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL BİLGİLERE İLİŞKİN SINIRLI DENETİM RAPORU Karsan Otomotiv Sanayii ve

Detaylı

Anadolu Hayat Emeklilik Anonim Şirketi. 30 Eylül 2014 Tarihinde Sona Eren Dokuz Aylık Ara Hesap Dönemine Ait Konsolide Finansal Tablolar ve Dipnotlar

Anadolu Hayat Emeklilik Anonim Şirketi. 30 Eylül 2014 Tarihinde Sona Eren Dokuz Aylık Ara Hesap Dönemine Ait Konsolide Finansal Tablolar ve Dipnotlar 30 Eylül 2014 Tarihinde Sona Eren Dokuz Aylık Ara Hesap Dönemine Ait Konsolide Finansal Tablolar ve Dipnotlar 28 Ekim 2014 Bu rapor 90 sayfa konsolide finansal tablo ve dipnotlarından oluşmaktadır. ANADOLU

Detaylı

AKBANK T.A.Ş. 1 OCAK 2015 31 MART 2015 DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE OLMAYAN ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU

AKBANK T.A.Ş. 1 OCAK 2015 31 MART 2015 DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE OLMAYAN ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU AKBANK T.A. Ş. 1 OCAK 2015 31 MART 2015 DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE OLMAYAN ARAA DÖNEM FAALİYET RAPORU Yönetim Kurulu Başkanı nın Mesajı 2015 yılı ilk çeyreğinde uluslararası piyasalarda öne çıkan tema, dolardaki

Detaylı

REFERANS MENKUL DEĞERLER A.Ş.

REFERANS MENKUL DEĞERLER A.Ş. REFERANS MENKUL DEĞERLER A.Ş. YATIRIM HİZMET VE FAALİYETLERİ GENEL RİSK BİLDİRİM FORMU Önemli Açıklama: Şirketimiz tarafından sunulan İşlem Platformu üzerinden yapacağınız Kaldıraçlı Alım Satım İşlemleri

Detaylı

HALKA ARZ VE BORSA İSTANBUL DA İŞLEM GÖRME

HALKA ARZ VE BORSA İSTANBUL DA İŞLEM GÖRME HALKA ARZ VE BORSA İSTANBUL DA İŞLEM GÖRME Borsa İstanbul Pazarlama ve Satış Bölümü T: 0212 298 25 50 F: 0212 298 25 00 www.borsaistanbul.com www.bilincliyatirimci.org HALKA ARZ VE BORSA İSTANBUL DA İŞLEM

Detaylı

I. Kurumun ticaret unvan, yönetim merkezinin adresi, telefon ve faks numaralar, elektronik site adresi ile raporlama dönemine iliflkin aç klama:

I. Kurumun ticaret unvan, yönetim merkezinin adresi, telefon ve faks numaralar, elektronik site adresi ile raporlama dönemine iliflkin aç klama: B R NC BÖLÜM Kurum Hakk nda Genel Bilgiler I. Kurumun ticaret unvan, yönetim merkezinin adresi, telefon ve faks numaralar, elektronik site adresi ile raporlama dönemine iliflkin aç klama: Ticaret Ünvan

Detaylı

DİĞER TEŞKİLATLANMIŞ PİYASA VE BORSALAR

DİĞER TEŞKİLATLANMIŞ PİYASA VE BORSALAR DİĞER TEŞKİLATLANMIŞ PİYASA VE BORSALAR Sermaye Piyasası Faaliyetleri Temel Düzey Lisansı Eğitimi MART 2010 Bu notlar; Türkiye Sermaye Piyasası Aracı Kuruluşları Birliği tarafından () Lisanslama Sınavlarına

Detaylı

Araştırma Dairesi 6 Ar alık 2005 i

Araştırma Dairesi 6 Ar alık 2005 i BANKACILIK DÜZENLEME VE DENETLEME KURUMU BANKACILIK SEKTÖRÜ RİSK DEĞERLENDİRME RAPORU (Temmuz 2005 Dönemi) Araştırma Dairesi 6 Ar alık 2005 i Bu Rapor kamuoyunu bilgilendirme amaçlı olup, içinde yer alan

Detaylı

2015 YILI PARA VE KUR POLİTİKASI. 10 Aralık 2014. Ankara

2015 YILI PARA VE KUR POLİTİKASI. 10 Aralık 2014. Ankara 2015 YILI PARA VE KUR POLİTİKASI 10 Aralık 2014 Ankara 1 GENEL DEĞERLENDİRME 1. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası nın (TCMB) temel amacı fiyat istikrarını sağlamaktır. Bu çerçevede 2015-2016 yılları için

Detaylı

Burgan Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ve Bağlı Ortaklığı

Burgan Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ve Bağlı Ortaklığı Burgan Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ve Bağlı Ortaklığı 1 Ocak 31 Aralık 2014 hesap dönemine ait konsolide finansal tablolar ve bağımsız denetim raporu Burgan Yatırım Menkul Değerler A.Ş. İçindekiler Sayfa

Detaylı

MEKSA YATIRIM. SERMAYE P YASASI filemler ÇERÇEVE SÖZLEfiMES NTERNET ÜZER NDEN YAPILAN filemlere L fik N SÖZLEfiME

MEKSA YATIRIM. SERMAYE P YASASI filemler ÇERÇEVE SÖZLEfiMES NTERNET ÜZER NDEN YAPILAN filemlere L fik N SÖZLEfiME Sözleflme Yat r mc Hesap No :................ Vergi Kimlik No :................ T.C. Kimlik No:................ SERMAYE P YASASI filemler ÇERÇEVE SÖZLEfiMES NTERNET ÜZER NDEN YAPILAN filemlere L fik N

Detaylı