YOKLENicl. tdare. ATK GUvENLtK HiZMETLERi LTD. Ti.

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "YOKLENicl. tdare. ATK GUvENLtK HiZMETLERi LTD. Ti."

Transkript

1 Madde nedenlerle ortaya ylkan zarar ve ziyandan dogrudan sorumludur. Bu zarar ve ziyan genel hiiktimlere gore Yiiklenieiye ikmal ve tazmin ettirileeegi gibi, haklarmda 4735 sayllt Kanunun 27 nei maddesi hiikiimleri de uygulanjr. Madde 32 - Fikri ve smai miilkiyete konu olan hususlar Bu madde bo~ blrakilm~tir. Madde 33 - Montaj, ~Ietmeye alma, egitim, bakim, yedek par~a gibi destek hizmetlerine ait ~artlar Ozel Giivenlik Giirevlilerinin 5188 SayIiI Kanun kapsammda temel egitimlerine ek olarak almasl gereken egitimler olmasl hajinde, bu egitimler Koruma ve Giivenlik gorevi hi~bir ~ekilde aksatilmadan ve personel saylsl azaltiimadan yiiklenici tarafmdan yerine getirilecektir. Bn konuda makine te~hizatin iizellilde sar{ malzemelerin kullanilmasmda her tiirlii sorumluluk yiikleniciye ait olup, i~i~leri BakanhgJndan onaylatmak kaydlyla kullamlacaktir. Bu egitimle i1gili hi~bir ~ekilde iicret talep edilmeyecektir Garanti ile ilgili ~artlar Bu madde bo~ blrakilml~tlr. Madde 35 - Hiikiim bulunmayan hailer Bu s(jzle~meve eklerinde htiktim bulunmayan hailerde, ilgisine gore 4734 ve 4735 saylll Kanun hiiktinllerine, bu Kanunlarda hiikiim bulunmarnasl halinde ise genel hiikiimlere gore hareket edilir. Madde 36 Diger hususlar Bu madde bo~ blraki1ml~tir. Madde 37 - Anla mazhklarm ~iiziimii Bu siizle~me ve eklerinin uygulanmasmdan dogabilecek her tiirliianla~mazhgm ~iiziimiindeankara Mahkemeleri ve icra Daireleri yetkilidir. Madde 38 - Yiiriirliik Bu sozle~me taraflarca imzalandlj; tarih1e yiiriirliige girer. Madde 39:... Sozle~menin imzalanmasl Bus(jzl~me 39 maddeden ibaret olup, idare ve Yiiklenici tarafmdan tam olarak okunup anl8j:lldlktan soma 2..':}-/ tarihinde bir ntisha olarak imza a1tma ahnrrll~ttr, Aynca idare, Ytiklenicinin talebi halinde sozle~menin "ashna uygun idarece onayh suretini" diizenleyip Yiikleniciye verecektir. tdare YOKLENicl ATK GUvENLtK HiZMETLERi LTD. Ti..1.,.ijTI. Eti Mah. ua,vl N, No'Z3164 K : NKARA T6i:(03 56S.x:(0312) ~O~~

2 HACETTEPE UNIvERSiTESi OZEL GUVENLiK HIZMET ALIMI TEKNIK SARTNAMESi MAnDE 1-iStN KONUSU Haeettepe Oniversitesi kampuslan. ile Hatay iii iskenderun ilgesi MadenJi Beldesindeki Engelliler Rehabilitasyon Egitim Merkezinde 9alt~an personel ve ogrencilerin rahat ve guven i9inde bulunmasl, huzur ve siikunun saglanmas!, hizmet binalan ve gevresinin korunup kollanmasl i9in 5188 Saylh Czel GUvenJik Hizmetlerine Dair Kanun ve Uygulama Yonetmeligine gore Koruma ve GUvenlik Hizmellerinin yiirutiilmesidir. 1 Adet Gfivenlil< Miidorii 4 Adet Grup Amiri 9 Adet Grup Seli 276 Adet Qzel Giivenlik Gorevli.i (16 bayan 274 Erkek) MADDE 2- KORUMA VE GUvENLIK HIZMETi PERSONEL PLANLAMASI Koruma ve GUvenlik hizmetleri ll aglda belirtilen ~ekilde yiirutuleeektir C;alt~anlann gunluk 98lt~malanm surdunneler~ ziyaret9ilerin ve Ogreneilerin konulan kurallara uymalarml temin etmek, A> 2-2- GOrev.lam igerisinde i~leneeek olan su91arl genel kolluk kuvvetlerine iletmek, gene' kolluk kuvvetlerinin intikaline kadarvar.a.amklan tespit ettnek, gozetim altmda bulundunnak ve.u9 delillerini korumak i9in gerekli tedbirleri aimak niversire yonetiminee tum gruplara il~kin talimallar gergevesinde guvenlik birimine gorev olarak verilen husu.larl ta1cip etmek, gereleli denetim ve kontrolleri yapmak, Bu konuda tum rnporlarl Merkez ve Beytepe Kampusllndaki Genel Sekreterlik Yardlmelhklarma aktarmak, 2-4-Girilme.i kayda bagh yerlere, gorevli ve yetkili olmayanlarm ginnesini engellemek. Digerlerini kayda almak, bu ama91a kurulmu~ tekuik donamm varsa kullanllmasml temin etmek. 2-5-Cah~ma saatleri i90risinde girj~ kontrollerini Oniversile prensiplerine uygun olarak gergekle~tirrnek ve bu hususta hazlrlanaeak talimat gefgevesinde ynrutmek. 2-6-Cal~ma saatleri dl~mda gelen 9al~anlarm verilmi~ izinler 9er9evesinde (veya yonetimin uygun gordugu ~ekilde) kontrollu olarak ilgili bolomlere almmalanm temin etmek grenciler, 9ah~anlar, ziyaret9iler ve mustecir 9ah~anlan tarafindan meveut demirbll lara, ara9 gere91ere, binil.lara, tesislere v.s. diger tum alanlara zarar verilmesini engellemek. 2-8-C;ah~ma noktalarmdaki nobet9i talimallarma uymak ve buna gore hareket etmek. 2-9-Ce,illi gorevleri yapan (temizlik,teknik.toptanel,kargo,nakliyeci,mal leslimini yapan firmalar v.b..) rum ytlklenicilerin Universiteye ait hi9bir eye zarar vermemelerini, huzur J disiplin ve asayi~i bozrnamalarml.aglamak, 9ah~anlara yonelik disipline uymalanm sajl;lamak, aksine hareket edenleri tespit ettnek ve uyarmak, bu hususlarda yonetime bilgi aktarmak. \ A'J':R GU 1 Eli Mah. Ali S vi Sk. No:23/64 Ka. To' 63 Cumhurlyel V..D.

3 2-lO-Binalarda i~eriden veya dl~andan kaynaklanabilecek her turio hlrslzliga kar~l dikkatli ve duyarh olmak, bu sebeple YOnetim tarafmdan verilecek talimatlar dogrultusunda Ost aramalanm yapmak, ~ilpheli durumlarl yanetime ve gerektiginde genel kolluk kuvvetlerine bildinnek Binalarda i~eriden ve dl.andan kaynaklanabileeek her turlo sabotaja l<ar~l dikkatli ve duyarh olmak, bu sebeple gerelcli denetimleri yapmak, Onlemleri alrnak,,llpheli durumlan yonetime ve gerektiginde genel kolluk kuvvetlerine bildinnek Bulunan kaylp e~yalarm ilgililere teslimini ger~elcle~tirmek, ilgisi bulunmayan kaylp e~yajan yanelime teslim etmek Kampus ifinde ve fevresinde dllunli devriye hi:zmeti yaparak, maddi ve manevi kaylplara yol a,:abileeek hadiseleri yetkililere i1etmek Vukuu bulaeak olaganustii hallerde (yangm,su Baskml,Flltma,Deprem,v.b..), ilk modahalede bulunmak, yetkililerce IIngllrlllmU~ malzemeleri (aynea tespiti gereklidir.) kendi can emniyetini de dikkate alarak kurtannak i~in kilavuzluk hizmetlerini yapmak Universite yetkililerinin talebi dogrultusunda personel, agrenci ve diger il~uncll ki~ileri, verilen yetki dahilinde Ust aramalar'dl yapmak ve gozetim altmda bulundurrnak Kampusun tum giri~lerinde,yetkilileree verilen talimatlar dogrultusunda denetimlerde bulunmak ve bu konularda ilgili birimlere bilgi aktarrnak Beytepe Kampusuna toplu ~lm veya Oul aracl ile gelen ogreneilerin kimlik kontrolunu yapmak, ziyaret~ilerin ise ; aul arael ile gelenlerin ara~ ruhsan veya topiu ~lmla gelenlerin ise kirnlik almarak ziyaret~i kartl verilmek suretlyle giri~lerine izin verrnek UniYersitede gorevli personel ye IIgrencilerin yonetimin belirledigi nizama uygun hareket edip etmediklerini gozlemek Kampus i~lnde asayi~,nizam ye intiloml botanlann nizama uymalanm temin etmek, yabancl.ahlslarl gerekirse Karnpus smirlan dl~ma ~lkarmak yelyeya ilgili kolluk kuvvetlerine olay intikal ettirinceye kadar gozetim altmda bulundurrnak Kampus i~erisinde park i~in ara,lara aynian yerler dl~mda park etmeye ~alwan ara~lara engel olmak, trafik blokajmlllniemek, yasalarm elverdigi OI,ude trafik dilzeninl saglarnak Kampuslerin smir boylarmdaki lhatalann (teiorguler) kontrolunll yapmak ve guyenliginl saglamak Yukanda belirtilen konularda ilk modahalede buluumak, HgHi merchere bilgi ajctarmak, detayii bilgiieri i,eren tutanaklan dllzenlemek,insan ye ~eyre emniyetini almak ldarenin gnnlilk ~aii~ma saati bittikten sonra pencere He kapllarln kapatlhp kapatllmadlgl, elektrik, su rnusluklannm kapatihp kapatllmadlgl, kfil tablalarmda Ye,Op sepetlerinde yamcl madde buiunup bulunmadlgl kontrol edilecektir Qui GilYenlik GOreyliIeri fah~an personelin ye diller kimselerin idare' nin izni olmadan ilan panosu harieinde kapl ve duyarlara fotograf, yaylo, bildiri, duvar afi~i YS. asllmasma engel olaeaktlr. MADDE 3 -YUKLENiCi FiRMA TARAFINDAN «;ALI$TIRALACAK ELEMANLAR A$AGIDA YAZILI BULUNAN KURALLARA UYMAK WRUNDADIRLAR: a) GOrevi, kendisine verilen Ozel giysilerini giyerek ifa edeeek, b) Giysisini ve Ozel tesisatm! temiz ye fitulil bulunduracak, c) Erkek elemanlar gunlilk sakal tj~ml aksannayacak, d) <;:ah~ligl yerin tertip, dozen ye temizligine Ozen gosterecek, '\ GOrevi dl~mda Oul giysilerini giyrneyecek, 2

4 f) GOrev soresince gorev dl~l i~lerle ugra~mayaeak, i~ takibinde bulunmayacak, g) Oniformaslyla bal\d~mayaeak ~ekilde kolye, madalyon, kunye, rozet v.b. ~eyler takmayacak, h) 657 Saylh Devlet Memurlan Kanununa gore,ikanlan Devlet Memurlan Klhk-Klyafet YOnetmeliginde belirtilen ~eklin dl~mda sa" sakal uzatllmayaeak, favori, blylk blrakllmayaeak, (Bayanlar aym mevzuatm amir hilkomlerine labi olaeaktlr.) i) Bina dl~1 gorevleri~de ~apkaslz dola~mayaeak, yemek ve ihtiya, molalan harieinde, gorev mahallinde hirbir surette sigara j~i1meyecek, j) GOrev yaptlgl sureee hi,bir yonetici, i~,i, akademik-idari personel ve ogreneilerle gorevi ile ilgili konular dl~mda konu~ina ve gor~me yapmayaeak, k) Firma, Koruma Guvenlik MOdUrlogO ile uyum i,inde,ai11aeakt,t. Nobet mekant degi~ildigi, zaman degi~ikligi gibi konularda yonetimin isteklerini yerine getireeek, I) Personel Ogrenei ve ziyaret,ijete kat~l ikaz ve engellemelerinde nazik olaeak, m) Yemek saati, tovalet gibi rorunlu durumlarda nobet yerini aneak ba~ka yerlerden eleman kaydltarak tetk edebilir. n) Ekip Amiri aeil durumlarda Yonctimin istegi ile belitli bir bolgede getekirse rum govenlik elemanlanmn toplanmasml temin edeeeletit. 0) Gorev strasmda fotografh kimlik takaeaktlt, Gllrevlinin ismi 5 metre mesafeden Tahat,a okunaeak boyuklulete yazllaeaktlr. p) YUkleniei,,ah~lJTaeagl personele bir hafta sure ile oryantasyon ve hizmet i,i egitim programl uygulanaeaktlt. r) GOTev maltallinde Ismma ve pj~irrne ama,h ltip gaz, gaz oeagl, ispino oeagl elektrikli cihaz v.s. bulundurmayaeaktlr. MADDE 4- YUKLENtctNtN YUKUMLULUKLERt; a) YUkienid, 4857 SaYlh i~ Kanununda belit!enen haftallk,ah~ma saatini ge,memek OzeTe Hafta sonu ve ozel tati) gunlerinde de Yonetimin belirledigi sayldaki elemanla istenen ~ekilde hizmet vereeek, Konima ve GOvenlik hizmetleri i~ini aksatmayaeaktlr Saylh Bazl Kurum ve Kurulu~larm Korunmasl ve GOvenliklerinin Saglanmasl Hakkmda Kaoun Kapsamma Alman Kurulu~lar, Kanunun uygulanmasma ili~kin yonetmelikte belirtildigi ~ekilde yukleniei finna,ah1litdlgl ki~ilere klyafet giydirrnekle yllkumiudur. Giyim-ku1am UcretleTi yuklenid firma tarafmdan kar1ilanaeakttr. Finna, personeline her ki~i b~1 i,in a1ag1da einsi ve miletarl belirtilen layafetleti giydirecektit. b) Ozel GUvenlil, Gorevlileri l,in.(baylar i,in) /c 1- Tabm Elbise (Keten) (%65 polyestet 0/035 koton) 111<. 2- Takrrn Elbise (YOnIO) (%55 ylln %45 polyester) 111<. 3- Ayakkabl (yaziik) (deri, tenno taban) I,ift 4- Ayakkab, (ki1hk) (deri, kau,uk taban) I,ift 5- GOtnlek (yazhk)( Dakron kuma1 %80 polyester %20 pamuk) 2Ad. 6- Gomlek (kl~hk)( TeTi koton kum~ %65 polyester %35 parnuk) 2 Ad. 7- Kravat (Dokuma kum~+ Saten) Z Ad. 8- Sapka (%65 polyestet %35 koton) 1 Ad. 9- Palto (l.smlfka1e kum~ %80 yun %20 polyestet) I Ad. 10- Yagmurluk (pvc, suge,irmez, hava aht) I Ad. 11- TTafik Yelegi (5 em ReflektorlU ve %100 yansilinah) I Ad Ozel Gfivenlik Gorevlileri i,in.(bayanlar i,in) 1- TayyoT (Keten) (%65 polyester 0/035 kolon) I Tk. 2- TayytlT (YOnlll) (%55 yiin %45 polyester) I Tk. 3- Ayakkab. (yazl'k) (deri, teano laban) 1,ift 4- Ayakkabl (ki1hk) (deri, kau,uk taban) 1 \'ift 5- Gomlek (yazhk)( Dakron kuma~ %80 polyester %20 pamuk) 2 Ad. 6- Gomlek (k11hk) (TeTi koton kuma1 %65 polyester %35 pamuk) 2 Ad. 7- Kravat (Dokuma kuma~+ Saten) I Ad. 8- Sapka(%65 polyestet %35 koton) I Ad. 9- Manto (I.slOlf k~e kuma! %80 yun %20 polyestet) I Ad. 10- Yagmurluk(PVC, suge,irmez,hava alit) I Ad. 11- Trafik Yelegi (5 em Reflektorlo ve %100 yansltmah) I Ad. 3

5 GUvenlik MUdUrU, Crup Amirleri ve Crup Selleri i~in 1- TakIm Elbise (Keten) (%65 polyester %35 koton) I Tk 2- TakIm Elbise (yunlu) (%55 yun 0/045 polyester) I Tk. 3- Ayakkabl (yazhk) (deri, tenno laban) I ~ift 4- Ayakkabl (kl,hk) (deri, kau~uk taban) I ~ift 5- G~mlek (yazhk)( Dakron kuma, %80 polyester %20 pamuk) 2 Ad. 6- G~mlek (kl,hk)( Teri koton kuma, %65 polyester %35 pamuk) 2 Ad. 7- Kravat (Dokuma kuma,+ Saten) I Ad. 8- $apka (%65 polyester %35 koton) 1 Ad. 9- Palto (I.smlf ka,e kuma, %80 yun %20 polyester) I Ad. 10- Yagmurluk (PVC, sugevirmez, hava allr) 1 Ad. 11- Trafll, Yelegi (5 em Ref1ekt~rlil ve %100 yaosltmah) I Ad YUkleniei kullanaeagl Oniforma ve Oniforma)'l tamamlayan unsurlan ilgili Bakanhga onaylatml, olmas' gereklidir. c) G~revlilerin nobet yerlerine geli,leri, vardiya degi,ikligi, yemek yemeleri i~in gerekli tedbirleri almak firmaya aittir. Yol ve yemek OeretIeri sozle,mede belirtildigi,ekilde Meneeeletir. d) YUkleniei ~ah,l1rdlgl elemanlann her tiirlo OzlUk Ve sosyal haklanm kar"lamak, i1gili Yasalara gore Memek zorundadlr. Bu!conularda CTniversitenin sorumlulugu yoktur. yah,an elemanlann y,lhk izinler hari~ dogum,mom ve raporlu olma gibi nedenlerle elcsilmeleri halinde, eksik eleman finna tarafmdan ek Ueret lalep edilmeden kar>lianaealet,r. Yllhk izinler Haziran, Temmuz,Agustos,EylUI aylannda kulianilaeaktir. Kurum Yllirk izinde olan gorevli yerine eleman istemeyeeektir. e) YOklenid, Dniversite tarafmdan kendisine teslim edilen demirba, malzemeler~ ihale soresi sonunda saglam olarak aynen teslim edeeektir. Oniversite yonetimi veya yetkilendirdigi diger ilgililerce I'e,itli zamanlarda fumanm l'ah,tird.gl ki,i say IS' ife kullandlgl malzemenin tespiti amaclyia saylm yapabilir, firma her malzemeyi koruyacak ve her yeri knntrol edeceletir. Firma kendisine veya personeline teslim edilmi, demirb~m kuljanimmdan, emniyetinden, korunmasmdan. kendi personelinin venni~ oldugu zarar ve ziyan ile OI'OneO,ahlslar tarafmdan koruma alamnda meydana getirileeek zarar,ziyan ve kaylplardan sorumludur. iilale suresi bitiminde zarara Ugnaml, malzeme 0 gunku degeri Uzerinden i,lem goreeeletir f) YUkleniei, gorevde bulunan her eleman il'in bir telslz bulunduraeakiir. Telsizler Dniversite Kampuslerinin her yerinde i1eti,imi saglayaeak kapasitede olaeaktlr. Telsizler kulakhk takilmadan kullamlmayaealetlr. g) Telsizler bele talal.eak ve mesajlar kulaklilc ile dinleneeektir. Yak. mikrofonu He mesajlar verheeektir. h) YOldenici gerekli irtibatm sagl.omasl amael He ldareye 3 adet telsiz vereeektir. i) YUkIeniei h.berle~me sistemine ili,kin; kullan.eagl telsalerin TOrk Telekomiinikasyon Kurumuna kaylth oldugunu belgelendireeeletir. j) 0",,1 GUvenlik Gorevlilerinin 5188 Saylll Kanun kapsamloda temel" egitimlerine ek olarak almasl gereken egitimler olmas' halinde, bu egitimler Koruma ve GUvenlik gorevi hil'bir ~ekilde aksat1lmadan ve personel say lsi azaltilmadan yuldeniei tarafindan yerine getirheeektir. Bu konuda rnakine tevhizatm ozellikle sarf malzemelerin kullamlmasmda her ttirlil sorumluluk yuklenidye ait olup, il'i,leri Bakanhgmdan onaylatmak kaydlyla kullamlaealetlr. Bu egitimle ilgili hil'bir,eki/de Oeret talep edhmeyeeektir. k) YUklenid, kendi personelinin idareye ve idare dl,l ki,i ve Kurulu,1ara vermi, oldugu her tiirlii zarar, ziy.n He ill'uncu,ahlslara vereeekieri zarar, ziyan ve kaylplara kar~" Qzel GOvenlik Mali Sorumluluk SigOrtasl yapllrmak zorundadtr. Bu sigorta polil'eleri Yasa ile belirthen temimit miktarlamun.1tmda olmayacaktlr. _ I) Gorev mahallinde, govenlik gorevlileri ile diger,artlar arasmda meydana gelebiteeek oldunne, yaralarna, darp, tadz, kavga, hakaret v.s. olaylarm hukuki sorumlulugu yuklenidye.ittir. m) 5188 S.y,h Yasada tarif edilen "Koruma Pl.nmm Yapilmasl Firma YiikUmlulO~undedir". Yapllaeak olan Koruma Planl Oniversite ivin uygulanabilir ve fonksiyonel olaeak ve YOnetimin yardlml ve onayi almacaletir. n) Yukanda say.lan tum hizmet ve i,lemjerin ucreti sozle,me ucreti il'erisinde olup ek bir (Jeret talep edilmeyecektir. 0) Yilkleniei, bu hizmetlerin gorillmesi i~in gerekli alan.,ag,da einsi ve miktan yazdi olan makine tevhizatl temin etmek wrundadir. Bunun il'in Kurumdan hil'bir iierellalep etmeyeeektir. 4 Tk. " A. )

6 MADDE 5-0ZEL GUVENLiK HiZMETiNiN ifa EDiLMESiNDE KULLANILMAK OZERE, GEREKLi MAKiNA TECHiZAT: t~ljn*..dil41~j{ askeileu lu\ ~r~if';!i:t~~aittlt " :lti~~i~'~~l'il~$elia:~in"". ~effuf bilyilk boy) 4: f;:lann' vdrilberahna merkez! (Beytepe ve merkez kampusundaki rektorluk binalan il'in) 5-Metal Bariyer(ayakl! en az 200crn"118cm ebadmda seyyar ) Metal Tip! KapI Dedekt6r1l 8 7-EI Feneri pili He birlikte (bilyuk boy) 30 8-Palaska Telsiz (kulakltkla kullamlacilktrr) 100 IO-E! tipi Metal Dedektor 10 I I-Plastik lop klhfl He birlikte Aral'allJ Arama Aynasl 4 13-DUdUk kordonu ile birlikte GUvenlik Aracl Binek tip! (En az4 ki,hik t;ift SITa koltuklu yandan camh kapal! kasa kamyonet tipi En litzla 3 ya mda) 2 15-Motosildet ( En litzla 3 Y"imda, ~ift silindirli ve dort zamanh ) 6 16-Motosiklet ekibi il'in motosiklet Ioyafeti. 6 Taklm - Binek tipi aral'lardan birisi Beytepe dilleri ise Merkez Kampusunda gorev yapacaktrr. Merkezde gorev yapacak oian ~ glinlilk 15 km, Beytepe de gorev yapacak aral' gunluk 40 km yol yapac.gi tahmin edilmektedir. - 6 adet motosikletin ikisi Merkezde dordil Beytepede gorev yapacilktrr. Merkezde gorev yapacak motosikletler glinluk her biri 15 km, Beytepede gorev yapacilk motosikletler ise gunluk her bili yakl~1k 40 Ian yol yapacaklardir. YUklenici ~u iiral'lar il'in yalot ve diger giderler i~in bir ilcret talep etmeyecektir. MADDE 6-AYLIK TOKETiME Y NELiK MALZEME: OC Gaz Spreyi(l50mrn" 160 '45= en az 50 gr'llk) 50 adet (lnsan ve ~vre saghgma II olmayacak.) MADDE 7-C;ALI$T!RACAK ELEMANLARDA ARANAN $ARTLAR: A-GUVENLiK MUDURU:' 1. T.e. Vatanda,1 olmak 2. En az 4 yllilk fakillte veya yuksekokul mezunu olmak 3. (Erkekler il'in) Mecburi askerlik hizmetini yapml, olmak 4. insan ili~kileri, hitap tarzl, konwjma dikaiyonu dilzgiln olmak ve prezanlllbi olmak. 5. Taksirli sul'lar hari~ olmak ilzere, a/lit hapis veya aitl aydan fazla hapis veyahut affa ugralti1~ oisa bile Devletin ~ahsiyetine kar,1 ~Ienen sul'larla, zimmet, irtiklip, ril,ve!, hirslzl!k, dol<indmclhk, emoiyeti suilstimal, sahtecilik, hileli iflas veya istimal ve istihlak kal'akl'll!gl haril' ka~akl'lhk, resmi ihale ve ahm sabmlara fesat kaflo?t1nna, Devlet SJrlanm a~jga vurma, laf anna, sark::;l"o_""i<, 5... _

7 tasallul, IrZa gel'me, kiz, kadm veya I'oeuk kal'rrma ve ahkoyma, [uh,a tejvik, fuhu, il'in araelhlc, uyu,turueu madde kullanma, uyu,turueu madde kal'akl',hgi sul'lanndan dolayl huklimlli hulunmamak 6, Yasadl,l faaliyet g5steren herhangi bir siyasi 5rglit mensubu olmamak 7. Kamu haklanndan yoksun olmamak 8. Bedeni bir sakathgl ve saghk sorunu bulunmadlgml tam te,ekklillfi, bir hastaneden alman rapor ile kaoltlamak Sayill Kanun geregi lizel guvenlik temel egitimini ba1anyla tamamlamll olmak. 10. Verilen hizmet konusunda teerllbeli olmak 11. YOnetieilik deneyimine sahip olmak 4. B- VARDIYA SORUMLUSU (GRUP AMiRi, GRUP ~EFi): 1. T.e. Vaiandail olmak 2. Yllksekokul mewnu olmak 3.(Erkekler il'in) Meeburi askerlik hizmetini yapmll olmak Insan ili,ldleri, hitap tam, konu,ma diksiyonu dllzgun olmak ve prezantabl olmak. 5.Taksirli sul'lar had, olmak llzere, agrr hapis veya altl aydan fazla hapis veyahut affa ugrami, olsa bile Devletin lahsiyetine kafll i,lenen suvlarla, zimmel, irtikilp, rll,vet, hlfsizhk, dolandmelhk, emniyeli suiistimal, sahteeilik, hneli iflas veya istimal ve istihlak kavakl'lhgl iulril' kal'akvlhk, resmi ihale ve ahm sallmlara fesat karl,trnna,devlet srrlarml av1ga vurma, laf atma, sarkmtlhk, au tasallul, 1= gel'me, klz. kadm veya I'ocuk kal'rrma ve ahkoyma, fuh,a te,vik, fuhul il'in araelhk, u~turueu madde kunanma, uyllllurueu madde kavakl'rhgl sul'larmdan dolayl hoktimlil bulunmarnak 6.Yasadrll fualiyet gosteren herhangi bir siyasi 5rgiit men,ubu olmamak Kamu haklanndan yoksun olmamak Saylh Kanun geregi ozel gilvenlik temel egitimini ba,arlyla tamamlamll olmak. c- GUvENLtK GOREVLlsl 1-TOrldye eumhuriyeti vatanda,l olmale. 2-TOm personel en HZ lise veya dengi oku! mezunu olmak. ",, 3-Erkek personel askerligini yapml, olmak, 4-Erkeklerde en HZ boy 1.80 em; bayanlarda 1.65 em olaeaktlr. 5-Erkeklerde kilo kg, bayanlarda kg olaeaktir ya,mdan bilyok olmamak. 7-Taksirl] sul'lar haril' olmak Ozere agrr hapis veya altl aydan fazla hapis veyahut affa ugraml, ol'a bile devletin,ahsiyetine karll i,lenen sul'larla zimmet, irtikap, ril,vet, hlfslzhk, dolandmcillk, emniyeti su istimal, sahtecilik, hileli iflas, kavakl'rhk, resmi ihale ve ahm s.tlmlara fesat kan,trrmak, devlet srrlarmi aviga vunnak, laf alina, sarkmtlhk, Irza te,ebbils, Irza gel'me, k,z, ksdm veya I'0cuk kavlrma ve""lrkoyma, fuh,a te,vik,[uhul il'in aracllrk, uyll,turueu madde kavakl'lhgl suvlarmdan dolayl hilkumlo bulunmamak. 8 c Kamu haklarrndan yasakh olmamak Saylh Kanun ve Uygulama Y5nellneligine gore 6'01 Glivenlik Temel Egitimini ba,arl ile tamamlaml, ve sertifika almll olmak. IO-Sabrka kaydmm bulunmamasl ve sabrka kayltl.rmm olmadlgma dair belgenin y5netime verilmesi. Firma, yeni eleman ahmml takiben en gel' 24 saat il'inde beige gostermek zorundadlr. ll-tam te,ekkilllil bir Hastaneden saglrk raporu (Psikiyatri dahil) gerekmektedir. 6

8 12-Guvenlik elemanlan g6zlliklli ohnayacaktrr. (miyop, hipermetrop, astigmat gibi gozluk kullanmayl gerektiren fakt6r1er). 13-0zel Guvenlik G6revliJerinde aranan ~artlardan herhangi birisinin kaybedilmesi halinde <;ai!~ma izni iptal edilir. 14-l;ah~an her elemana ait idarenin uygun goreeegi bilgi ve belgeleri i<;eren bir dosya olaeal..'llf. Kay.! Tutmak ve Rapor Vermek Ozel GUvenlik Hizmeti verilmesi Slfasmda yapllan i~ler alman onlemler kar~lia~llan durumlar ve bunlarla ilgili olarak tutulan raporlar ve dlizenlenen belgeler her vardiya i<;in kaydedilip <;a11~11an gunun ertesinde YOKLENiCI tarafmdan.idareye sunulaeakhr. Ayrlea nonnal mesai haricinde meydana gelebileeek aeil durumlar taraflarea saptanaeak ileti~im sistemi ile detha! Idare GUvenlik Yetlcilisine polise ve jandarmaya ve itfaiye'ye bildireeektir. Hizmet personeli GUvenlik MlidUrUne ve YOKLENici' ye ~l birinci derecede sorom!u olacaktlf. MADDE 8- DiGER HUSUSLAR : 8-1- Ozel GUvenlik G6revlilerinin <;ah~ma duzeni, 4857 SaYII! I~ Kanununda belirlenen haftallk nonnal <;ah~ma saatini ge<;memek lizere 7 gun ve 24 soot sfireyle arahkslz li<; vardiya ~eklinde olaeaktlr Glivenlik Elemanlannm g6rev yerlerine, Merkez ve Beytepe Kampusundaki daglhmlanna Oniversite y6netimi karar vereeektir Glivenlik hizmetlerinde <;al"itlnlaeak personelin bay-bayan saylsml Oniversite y6netimi ihtiyaea g6re yeniden belirleyebilir. 8-4 YUkleniei, <;ai!~tlraeagl personelin isim Iistesini Idareye bildireeektir. 8-5-YUklenici Merkez ve Beytepe KampuslanmJZdaki Genel Sekreter Yard,melhklanna kar~l soromludur. Devam <;izelgesi dabil gerekli irtibatl ve bilgi a1"iveri~ini bu Makamlardan saglayaeaktrr. 8 ~- YUkleniei ilgili Kanun geregi yaptlrmak zorunda oldugu Mali Sorumluluk Sigortasmm bir suretini i~e b~ladll<lan soma en ge<; 30 gun i<;inde idareye teslim edeeektir.. 7

İZMİR KONAK BELEDİYE BAŞKANLIĞI HİZMET BİNALARI VE TESİSLERİ İÇİN KORUMA VE GÜVENLİK HİZMET ALIMI İŞİNE AİT ÖZEL İDARİ VE TEKNİK ŞARTNAME DİR

İZMİR KONAK BELEDİYE BAŞKANLIĞI HİZMET BİNALARI VE TESİSLERİ İÇİN KORUMA VE GÜVENLİK HİZMET ALIMI İŞİNE AİT ÖZEL İDARİ VE TEKNİK ŞARTNAME DİR İZMİR KONAK BELEDİYE BAŞKANLIĞI HİZMET BİNALARI VE TESİSLERİ İÇİN KORUMA VE GÜVENLİK HİZMET ALIMI İŞİNE AİT ÖZEL İDARİ VE TEKNİK ŞARTNAME DİR 1- İŞİN KONUSU : İzmir Konak Belediye Başkanlığına ait hizmet

Detaylı

T.C MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ÖZEL GÜVENLİK ALIMI TEKNİK ŞARTNAMESİ

T.C MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ÖZEL GÜVENLİK ALIMI TEKNİK ŞARTNAMESİ MADDE 1 İŞİN KONUSU : T.C MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ÖZEL GÜVENLİK ALIMI TEKNİK ŞARTNAMESİ MEB Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü Teknikokullar/ANKARA adresinde bulunan

Detaylı

ÖZEL GÜVENLİK GENEL TALİMATI

ÖZEL GÜVENLİK GENEL TALİMATI Doküman Madde 1 Tanımlar: Kuruluş: ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampusu, Özel Güvenlik Teşkilatı: Kuruluşu bu talimatname hükümleri çerçevesinde korumak ve güvenliğini sağlamakla görevli ve yetkileri bu talimatname

Detaylı

BİLKENT II PARK SİTESİ TOPLU YAPI YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI ANKARA BİLKENT II PARK SİTESİ ÖZEL GÜVENLİK HİZMETİ SATINALMA ŞARTNAMESİ

BİLKENT II PARK SİTESİ TOPLU YAPI YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI ANKARA BİLKENT II PARK SİTESİ ÖZEL GÜVENLİK HİZMETİ SATINALMA ŞARTNAMESİ BİLKENT II PARK SİTESİ TOPLU YAPI YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI ANKARA BİLKENT II PARK SİTESİ ÖZEL GÜVENLİK HİZMETİ SATINALMA ŞARTNAMESİ 1. GENEL 22.09.2011 1.1. Bu şartnamede güvenlik hizmeti satın alacak

Detaylı

1- İŞİN KONUSU: 2- HİZMET ALIMININ SÜRESİ: İşe başlama: 06.01.2014 İşin bitimi :06.03.2014 dir.

1- İŞİN KONUSU: 2- HİZMET ALIMININ SÜRESİ: İşe başlama: 06.01.2014 İşin bitimi :06.03.2014 dir. BALÇOVA BELEDİYE BAŞKANLIĞI BELEDİYEMİZ HİZMET BİNALARI VE BELEDİYEMİZ SINIRLARI İÇİNDEKİ ANAOKUL - İLKOKUL- ORTAOKUL -İLKÖĞRETİM VE LİSE OKULLARIMIZIN YERLERİNDE KORUMA VE ÖZEL GÜVENLİK HİZMET ALIMI İŞİNE

Detaylı

BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ KORUMA VE GÜVENLİK AMİRLİĞİ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNERGESİ

BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ KORUMA VE GÜVENLİK AMİRLİĞİ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNERGESİ BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ KORUMA VE GÜVENLİK AMİRLİĞİ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNERGESİ AMAÇ Madde 1: Bu yönergenin amacı; Bingöl Üniversitesinin tüm birimlerinde Trafik hizmetleri de dahil yürütülen Koruma ve Güvenlik

Detaylı

PERSONEL GÖREV DAĞILIM ÇİZELGESİ AD SOYAD KADRO UNVANI GÖREVLERİ * GÖREV DEVRİ ** Erkan MOLLAOĞLU Güvenlik Koordinatörü

PERSONEL GÖREV DAĞILIM ÇİZELGESİ AD SOYAD KADRO UNVANI GÖREVLERİ * GÖREV DEVRİ ** Erkan MOLLAOĞLU Güvenlik Koordinatörü T.C. ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ GÜVENLİK MÜDÜRLÜĞÜ PERSONEL GÖREV DAĞILIM ÇİZELGESİ AD SOYAD KADRO UNVANI GÖREVLERİ * GÖREV DEVRİ ** Erkan MOLLAOĞLU Güvenlik Koordinatörü Ali ŞENEL Uludağ Üniversitesi kampusu

Detaylı

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ FEN FAKÜLTESİ GÜVENLİK KURALLARI

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ FEN FAKÜLTESİ GÜVENLİK KURALLARI İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ FEN FAKÜLTESİ GÜVENLİK KURALLARI Bu kitapçıkta yer alan güvenlik kuralları, öğrencilerimizin ve personelimizin güvenliğini en iyi şekilde sağlamak için gerekli tedbirleri almak üzere,

Detaylı

T. C. DİCLE KALKINMA AJANSI SİLAHSIZ ÖZEL GÜVENLİK GÖREVLİSİ HIZMET ALIM İŞİ TEKNİK ŞARTNAMESİ (Herkese Açık İhale Usulü)

T. C. DİCLE KALKINMA AJANSI SİLAHSIZ ÖZEL GÜVENLİK GÖREVLİSİ HIZMET ALIM İŞİ TEKNİK ŞARTNAMESİ (Herkese Açık İhale Usulü) T. C. DİCLE KALKINMA AJANSI SİLAHSIZ ÖZEL GÜVENLİK GÖREVLİSİ HIZMET ALIM İŞİ TEKNİK ŞARTNAMESİ (Herkese Açık İhale Usulü) MADDE 1- İşin Nevi ve Miktarı İşin konusu: Dicle Kalkınma Ajansı Ana Hizmet Binası

Detaylı

T.C. KİLİS VALİLİĞİ GKK ALIMI BAŞVURU SEÇME SINAVLARI KILAVUZU

T.C. KİLİS VALİLİĞİ GKK ALIMI BAŞVURU SEÇME SINAVLARI KILAVUZU T.C. KİLİS VALİLİĞİ GKK ALIMI BAŞVURU VE SEÇME SINAVLARI KILAVUZU 2015 BAŞVURULAR 11 ARALIK 21 ARALIK 2015 TARİHLERİ ARASINDA KİLİS VALİLİĞİ YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ VE İL MERKEZ JANDARMA KOMUTANLIĞINA YAPILACAKTIR.

Detaylı

T.C. ÇORLU BELEDİYE BAŞKANLIĞI

T.C. ÇORLU BELEDİYE BAŞKANLIĞI T.C. ÇORLU BELEDİYE BAŞKANLIĞI SİLAHSIZ ÖZEL GÜVENLİK HİZMET ALIMI İHALESİ (12 AYLIK) TEKNİK ŞARTNAMESİ MADDE 1- İŞİN KONUSU 26.06.2004 tarihinde 25504 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan 5188 sayılı Özel

Detaylı

T. C. DİCLE KALKINMA AJANSI SİLAHSIZ ÖZEL GÜVENLİK GÖREVLİSİ HIZMET ALIM İŞİ TEKNİK ŞARTNAMESİ (Herkese Açık İhale Usulü)

T. C. DİCLE KALKINMA AJANSI SİLAHSIZ ÖZEL GÜVENLİK GÖREVLİSİ HIZMET ALIM İŞİ TEKNİK ŞARTNAMESİ (Herkese Açık İhale Usulü) T. C. DİCLE KALKINMA AJANSI SİLAHSIZ ÖZEL GÜVENLİK GÖREVLİSİ HIZMET ALIM İŞİ TEKNİK ŞARTNAMESİ (Herkese Açık İhale Usulü) MADDE 1- İşin Nevi ve Miktarı İşin konusu: Dicle Kalkınma Ajansı Ana Hizmet Binası

Detaylı

YONETMELiK I.YILMAZ. ENGELLi KAMU PERSONEL SE<;ME SINA VI VE ENGELLiLERiN DEVLET MEMURLUGUNA ALINMALARI HAKKINDA YONETMELiK

YONETMELiK I.YILMAZ. ENGELLi KAMU PERSONEL SE<;ME SINA VI VE ENGELLiLERiN DEVLET MEMURLUGUNA ALINMALARI HAKKINDA YONETMELiK Basbakanhk Mevzuati Gelistirme ve Yaym Genel Mudurlugt; Page 1 of5 7 ~ubat 2014 CUMA Resmi Gazete SaYI:28906 YONETMELiK Karar SaylS! : 2014/5780 Ekli "Engelli Kamu Personel Secme Smavi ve Engellilerin

Detaylı

T.C. MALİYE BAKANLIĞI 2015-2017 YILI ÖZEL GÜVENLİK HİZMETLERİ İŞİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

T.C. MALİYE BAKANLIĞI 2015-2017 YILI ÖZEL GÜVENLİK HİZMETLERİ İŞİ TEKNİK ŞARTNAMESİ T.C. MALİYE BAKANLIĞI 2015-2017 YILI ÖZEL GÜVENLİK HİZMETLERİ İŞİ TEKNİK ŞARTNAMESİ İŞİN KONUSU: Madde 1 : 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetleri Kanunu ile bu Kanunun uygulanmasına ilişkin ikincil mevzuat

Detaylı

DEVLET MUHASEBESi Soru 1- Soru 2- istenenler; Not:

DEVLET MUHASEBESi Soru 1- Soru 2- istenenler; Not: DEVLET MUHASEBESi Soru 1- Merkezi yonetim kapsammdaki kamu idareleri muhasebesi hesap planmda yer alan, ana hesap gruplan ve hesap gruplanm birinci diizey kodlann tamami ve her ana hesap grubuna ait ikinci

Detaylı

Dahili Sigorta Yonergesi httq:j/m~lzeme.gov.tr internet adresinde yaymlanml~ olup; TC Posta t~letmesi Sigorta Yonetmeligi yurlirlukten ka1dmlml~tlf.

Dahili Sigorta Yonergesi httq:j/m~lzeme.gov.tr internet adresinde yaymlanml~ olup; TC Posta t~letmesi Sigorta Yonetmeligi yurlirlukten ka1dmlml~tlf. T.C. PTT GENELMUDURLUGU, Malzeme Dairesi Ba~kanhgl SaYl :B.ll.2.pnO.12.00.03-010.04/ Konu: Dahili Sigorta Yonergesi PTT Genel Miidijrliigii Dahili Sigorta Yonergesi PTT Yqnetim Kurulunun 22/04/2008 tarihli

Detaylı

T.C. DOĞU AKDENĠZ KALKINMA AJANSI 2015-2017 YILI (3 YILLIK) ÖZEL GÜVENLĠK PERSONELĠ HĠZMET ALIMI TEKNĠK ġartnamesġ

T.C. DOĞU AKDENĠZ KALKINMA AJANSI 2015-2017 YILI (3 YILLIK) ÖZEL GÜVENLĠK PERSONELĠ HĠZMET ALIMI TEKNĠK ġartnamesġ T.C. DOĞU AKDENĠZ KALKINMA AJANSI 2015-2017 YILI (3 YILLIK) ÖZEL GÜVENLĠK PERSONELĠ HĠZMET ALIMI TEKNĠK ġartnamesġ ĠĢin Konusu MADDE 1-1) Doğu Akdeniz Kalkınma Ajansı Yavuz Selim Cad.1.Tabakhane Sok No:20

Detaylı

T.C. İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ REKTÖRLÜĞÜ ÖZEL GÜVENLİK HİZMETLERİNE AİT TEKNİK ŞARTNAME

T.C. İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ REKTÖRLÜĞÜ ÖZEL GÜVENLİK HİZMETLERİNE AİT TEKNİK ŞARTNAME T.C. İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ REKTÖRLÜĞÜ ÖZEL GÜVENLİK HİZMETLERİNE AİT TEKNİK ŞARTNAME MADDE 1- İŞİN KONUSU İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsüne ait alanlar içinde bulunan, Enstitünün kullanımında

Detaylı

T.C. BATMAN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ ARAÇ KULLANIM YÖNERGESİ

T.C. BATMAN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ ARAÇ KULLANIM YÖNERGESİ T.C. BATMAN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ ARAÇ KULLANIM YÖNERGESİ 2015 Amaç ve Kapsam MADDE 1- (1) Bu Yönergenin amacı, makam hizmetine tahsis edilen taşıtların dışında Batman Üniversitesinin sahip olduğu veya

Detaylı

ALINACAK SÖZLEŞMELİ PERSONELİN

ALINACAK SÖZLEŞMELİ PERSONELİN İlanın Yayınlandığı Tarih : 24/12/2012 Son Başvuru Tarihi : 07/01/2013 Sayfa 1 / 10 SABAH GAZETESİ T.C. ERCİYES ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN Üniversitemiz bünyesinde, (giderleri özgelirden karşılanmak üzere)

Detaylı

ÖZEL GÜVENLİK HİZMETLERİNE DAİR KANUN (Tam Metin)

ÖZEL GÜVENLİK HİZMETLERİNE DAİR KANUN (Tam Metin) ÖZEL GÜVENLİK HİZMETLERİNE DAİR KANUN (Tam Metin) Kanun Numarası : 5188 Kabul Tarihi : 10/6/2004 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 26/6/2004 Sayı :25504 Birinci Bölüm Genel Hükümler Amaç Madde 1- Bu Kanunun

Detaylı

KORUMA VE GÜVENLİK GÖREVLİLERİNE AİT SORUMLULUK VE GÖREV TALİMATI

KORUMA VE GÜVENLİK GÖREVLİLERİNE AİT SORUMLULUK VE GÖREV TALİMATI KORUMA VE GÜVENLİK GÖREVLİLERİNE AİT SORUMLULUK VE GÖREV TALİMATI 1- İdarenin mevzuata uygun vereceği görev ve emirler kesinlikle yerine getirilecektir. 2- Güvenlik görevlileri, Üniversitemiz ve mensuplarına

Detaylı

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonundan: TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU FON DENETÇİ YARDIMCILIĞI VE FON UZMAN YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVI İLANI

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonundan: TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU FON DENETÇİ YARDIMCILIĞI VE FON UZMAN YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVI İLANI Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonundan: TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU FON DENETÇİ YARDIMCILIĞI VE FON UZMAN YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVI İLANI Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu İstanbul Merkez teşkilatında istihdam

Detaylı

T. C. DİCLE KALKINMA AJANSI 5 KİŞİLİK 12 AYLIK SİLAHSIZ ÖZEL GÜVENLİK ALIMI İŞİ TEKNİK ŞARTNAMESİ (Herkese Açık İhale Usulü)

T. C. DİCLE KALKINMA AJANSI 5 KİŞİLİK 12 AYLIK SİLAHSIZ ÖZEL GÜVENLİK ALIMI İŞİ TEKNİK ŞARTNAMESİ (Herkese Açık İhale Usulü) T. C. DİCLE KALKINMA AJANSI 5 KİŞİLİK 12 AYLIK SİLAHSIZ ÖZEL GÜVENLİK ALIMI İŞİ TEKNİK ŞARTNAMESİ (Herkese Açık İhale Usulü) MADDE 1- İşin Nevi ve Miktarı İşin konusu: Dicle Kalkınma Ajansı ve Mardin Yatırım

Detaylı

AYDIN MiLL} EGiTiMMUnURLUGU ve OKAN UNiVERSiTESi LisANSUSTU EGiTiM PROGRAMI isbirligi PROTOKOLU

AYDIN MiLL} EGiTiMMUnURLUGU ve OKAN UNiVERSiTESi LisANSUSTU EGiTiM PROGRAMI isbirligi PROTOKOLU AYDIN MiLL} EGiTiMMUnURLUGU ve OKAN UNiVERSiTESi LisANSUSTU EGiTiM PROGRAMI isbirligi PROTOKOLU Protokoliin Konusu Maddel Bu protokol, Aydm Milli Egitim Mlidiirlligii ile Olean Dniversitesi arasmda lisanslistli

Detaylı

ESENLER BELEDİYE BAŞKANLIĞI İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ, GÖREV VE YETKİLERİNİ BELİRLEYEN ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

ESENLER BELEDİYE BAŞKANLIĞI İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ, GÖREV VE YETKİLERİNİ BELİRLEYEN ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ ESENLER BELEDİYE BAŞKANLIĞI İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ, GÖREV VE YETKİLERİNİ BELİRLEYEN ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu yönetmelik 657 sayılı

Detaylı

PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Park ve Bahçeler Müdürlüğünün kuruluş, görev, yetki ve sorumlulukları

Detaylı

TÜRKĠYE ÜNĠVERSĠTE SPORLARI FEDERASYONU BAġKANLIĞI

TÜRKĠYE ÜNĠVERSĠTE SPORLARI FEDERASYONU BAġKANLIĞI TÜRKĠYE ÜNĠVERSĠTE SPORLARI FEDERASYONU BAġKANLIĞI SÖZLEġMELĠ PERSONEL ÇALIġTIRMA TALĠMATI BĠRĠNCĠ BÖLÜM Genel Hükümler Madde 1 - Amaç Bu Talimat, Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu nun tarafından

Detaylı

T.C. DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ KORUMA VE GÜVENLİK ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

T.C. DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ KORUMA VE GÜVENLİK ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ T.C. DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ KORUMA VE GÜVENLİK ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ GÜVENLİK HİZMETLERİNİN YÜRÜTÜLMESİNE DAİR YÖNERGE YÖNERGESİ Sayfa 1 / 13 T.C. DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ GÜVENLİK HİZMETLERİNİN YÜRÜTÜLMESİNE

Detaylı

TÜRKĠYE HERKES ĠÇĠN SPOR FEDERASYONU ANTRENÖR EĞĠTĠM TALĠMATI. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

TÜRKĠYE HERKES ĠÇĠN SPOR FEDERASYONU ANTRENÖR EĞĠTĠM TALĠMATI. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar YÖNETĠM KURULU KARAR TARİHİ : 29.05.2009 KARAR NO : 8/6 TÜRKĠYE HERKES ĠÇĠN SPOR FEDERASYONU ANTRENÖR EĞĠTĠM TALĠMATI BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 (1) Bu Talimatın amacı,

Detaylı

T.C. BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK YÜKSEKOKULU HEMŞİRELİK DÖNEM İÇİ UYGULAMALARI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK YÜKSEKOKULU HEMŞİRELİK DÖNEM İÇİ UYGULAMALARI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK YÜKSEKOKULU HEMŞİRELİK DÖNEM İÇİ UYGULAMALARI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- (1) Bu yönergenin amacı, Bilecik Şeyh

Detaylı

TÜRK KIZILAYI AVRUPA BÖLGE KAN MERKEZİ VE ÇAPA KAN BAĞIŞ MERKEZİ ÖZEL GÜVENLİK HİZMET ALIMI İHALESİ TEKNİK ŞARTNAMESİ -2015-

TÜRK KIZILAYI AVRUPA BÖLGE KAN MERKEZİ VE ÇAPA KAN BAĞIŞ MERKEZİ ÖZEL GÜVENLİK HİZMET ALIMI İHALESİ TEKNİK ŞARTNAMESİ -2015- TÜRK KIZILAYI AVRUPA BÖLGE KAN MERKEZİ VE ÇAPA KAN BAĞIŞ MERKEZİ ÖZEL GÜVENLİK HİZMET ALIMI İHALESİ TEKNİK ŞARTNAMESİ -2015-1 1. TANIMLAR İdare: Hizmet verilen Türk Kızılayı Avrupa Bölge Kan Merkezi Müdürlüğü

Detaylı

ASLANAPA İLÇE MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER

ASLANAPA İLÇE MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER S. NO VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI ASLANAPA İLÇE MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) 1 Denklik İşleri Yurtdışı Eğitim Denkliği

Detaylı

KIRGIZTAN-TÜRKİYE MANAS ÜNİVERSİTESİ ULAŞTIRMA HİZMETLERİ YÖNERGESİ

KIRGIZTAN-TÜRKİYE MANAS ÜNİVERSİTESİ ULAŞTIRMA HİZMETLERİ YÖNERGESİ KIRGIZTAN-TÜRKİYE MANAS ÜNİVERSİTESİ ULAŞTIRMA HİZMETLERİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM KURULUŞ VE KAPSAM Amaç ve Kapsam; Madde 1. Bu yönergenin amacı Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi ulaştırma işlemlerinde

Detaylı

: Konya Büyükşehir Belediyesini, Destek Hizmetler Dairesi Başkanlığı Kuruluş, Görev ve Çalışma Yönetmeliği

: Konya Büyükşehir Belediyesini, Destek Hizmetler Dairesi Başkanlığı Kuruluş, Görev ve Çalışma Yönetmeliği Konya Büyükşehir Belediyesi Destek Hizmetler Dairesi Başkanlığı Kuruluş, Görev ve Çalışma Yönetmeliği Kabul Tarihi: 12/02/2010 Kabul Sayısı: 65 Sayılı Belediye Meclis Kararı Yayım Tarihi: 06/03/2010 Tarihli

Detaylı

T.e. MILLfEGITIM BAKANLIGI Ortaogretim Genel Muaurlugu

T.e. MILLfEGITIM BAKANLIGI Ortaogretim Genel Muaurlugu T.e. MILLfEGITIM BAKANLIGI Ortaogretim Genel Muaurlugu SaYl :145120141704.01/4573630 15110/2014 Konu: MEB ADSL Paketleri...vALiLiGiNE ( II Milli Egitim Mudurlugii)'" ilgi : Bilgi ilem Dairesi Ballkanhgmm

Detaylı

DERS ÜCRETİ KARŞILIĞI ÖĞRETMENLİK BAŞVURU KILAVUZU

DERS ÜCRETİ KARŞILIĞI ÖĞRETMENLİK BAŞVURU KILAVUZU TUFANBEYLİ İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ DERS ÜCRETİ KARŞILIĞI ÖĞRETMENLİK BAŞVURU KILAVUZU 2015-2016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI http://tufanbeyli.meb.gov.tr 13 Başvuru Süresi : 11/08/2015 tarihinde web sayfamızdan

Detaylı

İZMİR KONAK BELEDİYE BAŞKANLIĞI HİZMET BİNALARI VE TESİSLERİ İÇİN KORUMA VE GÜVENLİK HİZMET ALIMI İŞİNE AİT ÖZEL İDARİ VE TEKNİK ŞARTNAME DİR

İZMİR KONAK BELEDİYE BAŞKANLIĞI HİZMET BİNALARI VE TESİSLERİ İÇİN KORUMA VE GÜVENLİK HİZMET ALIMI İŞİNE AİT ÖZEL İDARİ VE TEKNİK ŞARTNAME DİR İZMİR KONAK BELEDİYE BAŞKANLIĞI HİZMET BİNALARI VE TESİSLERİ İÇİN KORUMA VE GÜVENLİK HİZMET ALIMI İŞİNE AİT ÖZEL İDARİ VE TEKNİK ŞARTNAME DİR 1-İŞİN KONUSU : İzmir Konak Belediye Başkanlığına ait hizmet

Detaylı

MEVLÂNA ÜNİVERSİTESİ ADALET MESLEK YÜKSEKOKULU STAJ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukukî Dayanak, Tanımlar

MEVLÂNA ÜNİVERSİTESİ ADALET MESLEK YÜKSEKOKULU STAJ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukukî Dayanak, Tanımlar MEVLÂNA ÜNİVERSİTESİ ADALET MESLEK YÜKSEKOKULU STAJ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukukî Dayanak, Tanımlar Amaç Madde 1- Bu yönergenin amacı; Mevlâna Üniversitesi Adalet Meslek Yüksekokulu öğrencilerinin

Detaylı

T.C. KÜÇÜKÇEKMECE BELEDİYE BAŞKANLIĞI MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI İLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK

T.C. KÜÇÜKÇEKMECE BELEDİYE BAŞKANLIĞI MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI İLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK Meclis Karar No: Meclis Karar Tarihi: T.C. KÜÇÜKÇEKMECE BELEDİYE BAŞKANLIĞI MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI İLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam,

Detaylı

TÜRKİYE RADYO-TELEVİZYON KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TRABZON MÜDÜRLÜĞÜ KORUMA VE GÜVENLİK HİZMET ALIMI TEKNİK ŞARTNAMESİ

TÜRKİYE RADYO-TELEVİZYON KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TRABZON MÜDÜRLÜĞÜ KORUMA VE GÜVENLİK HİZMET ALIMI TEKNİK ŞARTNAMESİ TÜRKİYE RADYO-TELEVİZYON KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TRABZON MÜDÜRLÜĞÜ KORUMA VE GÜVENLİK HİZMET ALIMI TEKNİK ŞARTNAMESİ Madde-1 İşin Konusu : 1.1. TRT Trabzon Müdürlüğü (Trabzon Müdürlüğü hizmet binası, Trabzon-Hıdırnebi,

Detaylı

Madde : 1- Taraflar. Madde : 2- İhalenin Konusu

Madde : 1- Taraflar. Madde : 2- İhalenin Konusu TÜRKİYE KÖMÜR İŞLETMELERİ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞLETME DAİRESİ BAŞKANLIĞI TKİ KELES KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ SİLAHLI ÖZEL GÜVENLİK HİZMETLERİ TEKNİK ŞARTNAMESİ Teknik Şartnamenin Dayanağı Özel güvenlik teknik

Detaylı

T.C. SAGLIK BAKANLIGI Tiirkiye iia~ ve TIbbi Cihaz Kurumu.... VALiLiGiNE (it Saghk Mlidlirlligii)

T.C. SAGLIK BAKANLIGI Tiirkiye iia~ ve TIbbi Cihaz Kurumu.... VALiLiGiNE (it Saghk Mlidlirlligii) T.C. SAGLIK BAKANLIGI Tiirkiye iia~ ve TIbbi Cihaz Kurumu Giden Evrak Servisi Giden Evrak No: 36589 Giden Evrak Tanhi: 03.04.2013 Gjjvenlik Kodu: 487438 i~em Takip No: 893780 SaYl : 81776946-010- Konu

Detaylı

T.C. ANKARA ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ DEKANLIĞI GÖREV TANIMI FORMU GÖREV VE SORUMLULUKLARI

T.C. ANKARA ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ DEKANLIĞI GÖREV TANIMI FORMU GÖREV VE SORUMLULUKLARI T.C. ANKARA ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ DEKANLIĞI GÖREV TANIMI FORMU ORGANİZASYON BİLGİLERİ Birim Adı : Koruma ve Güvenlik Üst Yönetici/Yöneticileri : Fakülte Sekreteri/Dekan Yardımcıları/Dekan

Detaylı

TBB HİZMET BİNASI VE SOSYAL TESİSLERİ KESİNTİSİZ GÜÇ KAYNAĞI(UPS) YILLIK PERİYODİK BAKIM SÖZLEŞMESİ

TBB HİZMET BİNASI VE SOSYAL TESİSLERİ KESİNTİSİZ GÜÇ KAYNAĞI(UPS) YILLIK PERİYODİK BAKIM SÖZLEŞMESİ TBB HİZMET BİNASI VE SOSYAL TESİSLERİ KESİNTİSİZ GÜÇ KAYNAĞI(UPS) YILLIK PERİYODİK BAKIM SÖZLEŞMESİ 1- SÖZLEŞME KONUSU, TARAFLAR VE TANIMLARI: Bu sözleşme Oğuzlar mahallesi 1366 Sk. No:3 Balgat/ANKARA

Detaylı

ÖZEL GÜVENLİK HİZMETİ ALIMI TEKNİK ŞARTNAMESİ. Hizmetin Verileceği Yer Hizmetin Verileceği Adres Güvenlik Görevlisi Sayısı (Toplam)

ÖZEL GÜVENLİK HİZMETİ ALIMI TEKNİK ŞARTNAMESİ. Hizmetin Verileceği Yer Hizmetin Verileceği Adres Güvenlik Görevlisi Sayısı (Toplam) 1. İŞİN KONUSU: ÖZEL GÜVENLİK HİZMETİ ALIMI TEKNİK ŞARTNAMESİ 1.1. 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine dair kanun ve bu kanunun uygulamasına ilişkin yönetmelikler çerçevesinde aşağıdaki tabloda detayları

Detaylı

YÖNETİM KURULU ÜYELERİ YETKİ VE SORUMLULUK ESASLARI PROSEDÜRÜ

YÖNETİM KURULU ÜYELERİ YETKİ VE SORUMLULUK ESASLARI PROSEDÜRÜ YÖNETİM KURULU ÜYELERİ YETKİ VE SORUMLULUK ESASLARI PROSEDÜRÜ 23 Haziran 2016 Versiyon 1.2 Mevzuat ve Uyum 1 İÇERİK 1) AMAÇ... 3 2) YÖNETİM KURULU YAPISI... 3 3) YÖNETİM KURULU ÜYELERİNDE ARANAN ŞARTLAR...

Detaylı

T.C. BURDUR İL ÖZEL İDARESİ. İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İLANI

T.C. BURDUR İL ÖZEL İDARESİ. İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İLANI 1- SINAVIN AMAÇ ve KAPSAMI: T.C. BURDUR İL ÖZEL İDARESİ İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İLANI 1.1) İdaremizin ihtiyaç duyduğu Mühendislik branşlarında; 5302 sayılı İl Özel

Detaylı

PTT A.Ş. PERSONEL ALIM İLANI

PTT A.Ş. PERSONEL ALIM İLANI PTT A.Ş. PERSONEL ALIM İLANI Şirketimiz Merkez ve Taşra Teşkilatına 657 sayılı Kanun ve diğer kanunların sözleşmeli personel hakkındaki hükümlerine tabi olmaksızın Bakanlar Kurulunca 04/10/2013 tarih ve

Detaylı

T.C. YENİPAZAR KAYMAKAMLIĞI İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

T.C. YENİPAZAR KAYMAKAMLIĞI İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ T.C. YENİPAZAR KAYMAKAMLIĞI İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 2015-2016 ÖĞRETİM YILI DERS ÜCRETİ KARŞILIĞI ÖĞRETMENLİK BAŞVURU KILAVUZU Başvuru Süresi Başvurular 03/02/2016 tarihinden başlayıp 04/02/2016 Perşembe

Detaylı

Madde 1 - gereken nit. Kapsam. Madde 2 - Hukuki Dayanak. Madde 3 - Madde 4- Belediye: Unvan D

Madde 1 - gereken nit. Kapsam. Madde 2 - Hukuki Dayanak. Madde 3 - Madde 4- Belediye: Unvan D Madde - gereken nit Kapsam Madde - Hukuki Dayanak Madde 3 - Madde 4- Belediye: Unvan D Madde 5- a) b) c) ile kurulur. Madde 6- Madde 7 - rumlarda teknik kurtarma f) 8 Temmuz 964 dekontaminas yapmak, temizlemek

Detaylı

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü Sayı : B.08.0.DİG.0.17.01.01.203-1336 / 012221 28 KASIM 2006 Konu : Okutmanlık Sınavı GENELGE 2006 / 94 İlgi: a) 03 Temmuz 2003 tarih ve 25157

Detaylı

T.C BURSA VALİLİĞİ. Osmangazi İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü 2014-2015 ÖĞRETİM YILI DERS ÜCRETİ KARŞILIĞI ÖĞRETMENLİK BAŞVURU KILAVUZU TEMMUZ - 2014

T.C BURSA VALİLİĞİ. Osmangazi İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü 2014-2015 ÖĞRETİM YILI DERS ÜCRETİ KARŞILIĞI ÖĞRETMENLİK BAŞVURU KILAVUZU TEMMUZ - 2014 T.C BURSA VALİLİĞİ Osmangazi İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü 2014-2015 ÖĞRETİM YILI DERS ÜCRETİ KARŞILIĞI ÖĞRETMENLİK BAŞVURU KILAVUZU TEMMUZ - 2014 http://osmangazi.meb.gov.tr http://www.memosmangazi.com

Detaylı

İÇSEL BİLGİLERE İLİŞKİN ÖZEL DURUM AÇIKLAMA FORMU

İÇSEL BİLGİLERE İLİŞKİN ÖZEL DURUM AÇIKLAMA FORMU 1918/ 93 İÇSEL BİLGİLERE İLİŞKİN ÖZEL DURUM AÇIKLAMA FORMU Ortaklığın Ünvanı /Ortakların Adı Adresi T.GARANTİ BANKASI A.Ş. Levent Nispetiye Mah. Aytar Cad. No2 34340 Beşiktaş/İSTANBUL Telefon ve Fax No

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar TÜRK MÜHENDİS ve MİMAR ODALARI BİRLİĞİ GEMİ MÜHENDİSLERİ ODASI GEMİ KONTROLÜ YETKİLENDİRME YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı, ülke ve toplum

Detaylı

SAVUNMA SANAYİİ ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME ENSTİTÜSÜ

SAVUNMA SANAYİİ ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME ENSTİTÜSÜ SAVUNMA SANAYİİ ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME ENSTİTÜSÜ İlan No: TBTK.SAGE.2016-01 (Teknisyen) 1. Referans Kodu: SAGE.T.2016-01.EHKB01 / AR-GE Personeli Endüstriyel Hizmetler kapsamında, elektriksel, sıcaklık,

Detaylı

TÜRKİYE ESKRİM FEDERASYONU SÖZLEŞMELİ PERSONEL ÇALIŞTIRILMASI VE NORM KADRO TALİMATI. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

TÜRKİYE ESKRİM FEDERASYONU SÖZLEŞMELİ PERSONEL ÇALIŞTIRILMASI VE NORM KADRO TALİMATI. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Türkiye Eskrim Federasyonu Başkanlığından: TÜRKİYE ESKRİM FEDERASYONU SÖZLEŞMELİ PERSONEL ÇALIŞTIRILMASI VE NORM KADRO TALİMATI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 Bu Talimatın

Detaylı

TÜRKİYE RADYO-TELEVİZYON KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDEN: TEKNİSYEN GİRİŞ SINAVI İLANI

TÜRKİYE RADYO-TELEVİZYON KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDEN: TEKNİSYEN GİRİŞ SINAVI İLANI TÜRKİYE RADYO-TELEVİZYON KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDEN: TEKNİSYEN GİRİŞ SINAVI İLANI Kurumumuzun merkez ve taşra teşkilatında istihdam edilmek üzere 2014 yılında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavına katılmış

Detaylı

SAĞLIK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ

SAĞLIK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ MÜDÜRLÜĞÜ Müdür Görevin Bağlı Bulunduğu Rektör Yardımcısı, Rektör Yrd.Doç.Dr.Eyüp ALTINÖZ 2547 Sayılı Yüksek Öğretim Kanununda verilen görevleri yapmak. Yüksekokul kurullarına başkanlık eder ve kurul kararlarının

Detaylı

T.C. TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ İZİN YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ İZİN YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ İZİN YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam Madde 1-(1) Bu Yönergenin amacı, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve 07.07.2009 tarih ve 27281

Detaylı

DO6FRUDAN TEMIN TEKLIF MEKTUBU TCDD 3.BOLGE MUDURLUOU MAL VE HIZMET ALIM KOMISYONU BA$KANLIO1NA Alsancak/IZMIR

DO6FRUDAN TEMIN TEKLIF MEKTUBU TCDD 3.BOLGE MUDURLUOU MAL VE HIZMET ALIM KOMISYONU BA$KANLIO1NA Alsancak/IZMIR DO6FRUDAN TEMIN TEKLIF MEKTUBU TCDD 3.BOLGE MUDURLUOU MAL VE HIZMET ALIM KOMISYONU BA$KANLIO1NA Alsancak/IZMIR Teklif Sahibinin Adi Soyadi/Ticaret envam : Acik Tebligat Adresi. Bag11 Bulundugu Vergi Dairesi

Detaylı

HAVA ULAŞIM DAİRESİ EĞİTİM TALİMATI (SHT-Eğitim/HUD)

HAVA ULAŞIM DAİRESİ EĞİTİM TALİMATI (SHT-Eğitim/HUD) HAVA ULAŞIM DAİRESİ EĞİTİM TALİMATI (SHT-Eğitim/HUD) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Talimatın amacı, havaalanlarını kullanan her türlü sivil hava aracının uçuş

Detaylı

T.C. ERCİYES ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN ALINACAK SÖZLEŞMELİ PERSONELİN

T.C. ERCİYES ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN ALINACAK SÖZLEŞMELİ PERSONELİN Sayfa / 5 İlanın Yayınlandığı Tarih : 0/07/03 Son Başvuru Tarihi : 4/07/03 ZAMAN GAZETESİ T.C. ERCİYES ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN Üniversitemiz Hastanelerinde istihdam edilmek üzere, (giderleri döner

Detaylı

TBB HİZMET BİNASI VE SOSYAL TESİSLERİ YANGIN POMPALARI YILLIK PERİYODİK BAKIM SÖZLEŞMESİ

TBB HİZMET BİNASI VE SOSYAL TESİSLERİ YANGIN POMPALARI YILLIK PERİYODİK BAKIM SÖZLEŞMESİ TBB HİZMET BİNASI VE SOSYAL TESİSLERİ YANGIN POMPALARI YILLIK PERİYODİK BAKIM SÖZLEŞMESİ 1- SÖZLEŞME KONUSU, TARAFLAR VE TANIMLARI: Bu sözleşme Oğuzlar mahallesi 1366 Sk. No:3 Balgat/ANKARA adresinde mukim

Detaylı

T. C. DİCLE KALKINMA AJANSI

T. C. DİCLE KALKINMA AJANSI T. C. DİCLE KALKINMA AJANSI ŞOFÖR, SEKRETER, KALORİFERCİ-TEKNİKER, TEMİZLİK PERSONELİ, OFİS PERSONELİ VE BİLGİSAYAR İŞLETMENİ HİZMET ALIMI İŞİ TEKNİK ŞARTNAMESİ MADDE 1- İşin Nevi ve Miktarı İşin Adı:

Detaylı

T.e. il Milli Egitim MUdUrlUgU ... KA YMAKAMLIGINA ... OKULU MOOURLOGO

T.e. il Milli Egitim MUdUrlUgU ... KA YMAKAMLIGINA ... OKULU MOOURLOGO T.e. MU$ valiligi il Milli Egitim MUdUrlUgU SaYI : 63326527-480.03-E.2234 19 11.2016 Konu : Fatih Projesi BT Rehberligi Gorevi... KA YMAKAMLIGINA li~e Milli Egitim MUdUrlUgU... OKULU MOOURLOGO Milli Egitim

Detaylı

02 Ekim 2013 Çarşamba YÖNERGE Sayı : 72 T.C. RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU UYGULAMA YÖNERGESİ

02 Ekim 2013 Çarşamba YÖNERGE Sayı : 72 T.C. RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU UYGULAMA YÖNERGESİ T.C. RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU UYGULAMA YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu yönergenin amacı Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi

Detaylı

T.C. : 84291759-951.04.14;951.04.14]/7176 01.07.2013

T.C. : 84291759-951.04.14;951.04.14]/7176 01.07.2013 T.C. VE 2013 T.C. : 84291759-951.04.14;951.04.14]/7176 01.07.2013 : 2007/12937 her kademedeki personel sorumludur. r rapor Dr.Fuat OKTAY Ek : Yönerge (71 sayfa) - - - -Planlama v - - - - - - -Bilgi Sistemleri

Detaylı

Ölüm İşlemleri. Bildirim Süresi, Usul ve Yükümlülüğü. Köylerdeki Ölümler. Sağlık Kuruluşu Bulunan Yerlerdeki Ölümler

Ölüm İşlemleri. Bildirim Süresi, Usul ve Yükümlülüğü. Köylerdeki Ölümler. Sağlık Kuruluşu Bulunan Yerlerdeki Ölümler Ölüm İşlemleri Bildirim Süresi, Usul ve Yükümlülüğü Köylerdeki Ölümler Sağlık Kuruluşu Bulunan Yerlerdeki Ölümler Sağlık Kurumlarında, Ceza ve Tutukevlerinde, Fabrika ve Diğer Kamu Kuruluşlarında Meydana

Detaylı

KIRKLARELİ BELEDİYESİ İNSAN KAYNAKLARI ve EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Hukuki Dayanak

KIRKLARELİ BELEDİYESİ İNSAN KAYNAKLARI ve EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Hukuki Dayanak KIRKLARELİ BELEDİYESİ İNSAN KAYNAKLARI ve EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Hukuki Dayanak Amaç 1: Bu Yönergenin amacı Kırklareli Belediyesi İnsan

Detaylı

2"1~\\1I\\i{ll\i\im\ \fl\i~'lli'l III\I 1\1

21~\\1I\\i{ll\i\im\ \fl\i~'lli'l III\I 1\1 Te. Saghk Bakanlog,..._- -""""''''' Sayl :39942531 Konu : Yonerge T.e. SAGUK BAKANUGI Acil Saghk Hizmetleri Genel MUdUrlUgU BAKANLIK MAKAMINA '~A-'ct-L----;SAO--'LIK--:::HIZ=ME= 1L C: ERl =G:;;;EN:;;E:;--L

Detaylı

Yazılım Mu hendisi - I ş Analisti Uzman Yardımcısı I şe Giriş Sınav Kılavuzu

Yazılım Mu hendisi - I ş Analisti Uzman Yardımcısı I şe Giriş Sınav Kılavuzu Yazılım Mu hendisi - I ş Analisti Uzman Yardımcısı I şe Giriş Sınav Kılavuzu İçindekiler Genel bilgiler Görev tanımları Adaylarda aranan şartlar Başvuru süreci Başvuru formu doldurulurken dikkat edilecek

Detaylı

T.C. BALIKESĠR ÜNĠVERSĠTESĠ KORUMA VE ÖZEL GÜVENLĠK GÖREVLĠLERĠNĠN KIYAFET VE TECHĠZATINA ĠLĠġKĠN ESASLAR Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar

T.C. BALIKESĠR ÜNĠVERSĠTESĠ KORUMA VE ÖZEL GÜVENLĠK GÖREVLĠLERĠNĠN KIYAFET VE TECHĠZATINA ĠLĠġKĠN ESASLAR Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar T.C. BALIKESĠR ÜNĠVERSĠTESĠ KORUMA VE ÖZEL GÜVENLĠK GÖREVLĠLERĠNĠN KIYAFET VE TECHĠZATINA ĠLĠġKĠN ESASLAR Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar Amaç Bu esaslar; Balıkesir Üniversitesi Rektörlüğü bünyesinde

Detaylı

İTFAİYE HİZMETLERİ ALIMI TEKNİK ŞARTNAMESİ

İTFAİYE HİZMETLERİ ALIMI TEKNİK ŞARTNAMESİ MAKİNA ve ve KİMYA ENDÜSTRİSİ KURUMU DESTEK KIRIKKALE TESİSLERİ BÖLGE İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ İTFAİYE HİZMETLERİ ALIMI TEKNİK ŞARTNAMESİ MADDE -1- İŞİN KONUSU Makine ve Kimya Endüstrisi Kurumunca kullanılan

Detaylı

DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ASİSTAN - STAJYER HAVA TRAFİK KONTROLÖRÜ GİRİŞ SINAVI DUYURUSU

DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ASİSTAN - STAJYER HAVA TRAFİK KONTROLÖRÜ GİRİŞ SINAVI DUYURUSU DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ASİSTAN - STAJYER HAVA TRAFİK KONTROLÖRÜ GİRİŞ SINAVI DUYURUSU KURUM VE ALINACAK POZİSYONA İLİŞKİN BİLGİLER Sınavı Açan Birim: Devlet Hava Meydanları İşletmesi

Detaylı

Görev Tanımı. Birim: Görev Adı: Amiri: Sorumluluk Alanı: Görev Devri:

Görev Tanımı. Birim: Görev Adı: Amiri: Sorumluluk Alanı: Görev Devri: Görev Tanımı Birim: Görev Adı: Amiri: Sorumluluk Alanı: Görev Devri: Görevin Amacı: Temel İş ve Sorumluluklar: Adalet Meslek Yüksekokulu İdari İşler (Bilgisayar İşletmeni Hacer KALÇA) Yüksekokul Sekreteri

Detaylı

T.C. BURDUR İL ÖZEL İDARESİ. İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İLANI

T.C. BURDUR İL ÖZEL İDARESİ. İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İLANI 1- SINAVIN AMAÇ ve KAPSAMI: T.C. BURDUR İL ÖZEL İDARESİ İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İLANI 1.1) İdaremizin ihtiyaç duyduğu Mühendislik branşlarında; 5302 sayılı İl Özel

Detaylı

TMMOB JEOFİZİK MÜHENDİSLERİ ODASI MESLEK İÇİ EĞİTİM ve BELGELENDİRME YÖNETMELİĞİ

TMMOB JEOFİZİK MÜHENDİSLERİ ODASI MESLEK İÇİ EĞİTİM ve BELGELENDİRME YÖNETMELİĞİ TMMOB JEOFİZİK MÜHENDİSLERİ ODASI MESLEK İÇİ EĞİTİM ve BELGELENDİRME YÖNETMELİĞİ Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Jeofizik mühendisleri Odası Meslek İçi Eğitim ve Belgelendirme Yönetmeliği 12 Nisan

Detaylı

ESKİŞEHİR TİCARET ODASI

ESKİŞEHİR TİCARET ODASI Sayı : 21602 05.11.2013 Konu : Kamera Alımı Sayın Üyemiz, Odamız üyesi firmalardan kapalı zarfta teklif almak sureti ile Kamera Alımı yapılacaktır. Tekliflerinizin en geç 07.11.2013 Perşembe saat 12:00

Detaylı

Depolama Tarifesi. AKIM-TEK Enerji Elektrik Dretim Petrol Drlinleri Pazarlama Nakliyat San. Ve Tic. A.S.

Depolama Tarifesi. AKIM-TEK Enerji Elektrik Dretim Petrol Drlinleri Pazarlama Nakliyat San. Ve Tic. A.S. '. Depolama Tarifesi AKIM-TEK Enerji Elektrik Dretim Petrol Drlinleri Pazarlama Nakliyat San. Ve Tic. A.S. AKIM-TEK Glivercinlik Terminali Depolama Tesisi Lisans1n Tarih ve Say1s1 Tesis Adresi :02/12/201O-DEP/2901-9/28666

Detaylı

FAKULTE KURULU KARAR DEFTER! FAKULTE KURULU UYELERi 1. ProfDr.M.Hakan TURKKAHRAMAN 5. Doy.Dr.Zuhal YETKiN AY 2. ProfDr.

FAKULTE KURULU KARAR DEFTER! FAKULTE KURULU UYELERi 1. ProfDr.M.Hakan TURKKAHRAMAN 5. Doy.Dr.Zuhal YETKiN AY 2. ProfDr. FAKULTE KURULU KARAR DEFTER! S.D.U. Di~ HEKiMLiGi FAKULTESi FAKULTE KURULU KARARLARI TOPLANTI TARiHi TOPLANTI SA YISI KARAR SA VISI 11.06.2013 105 1 FAKULTE KURULU UYELERi 1. ProfDr.M.Hakan TURKKAHRAMAN

Detaylı

BORÇKA KAYMAKAMLIĞI SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA VAKFI BAŞKANLIĞI SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İLANI

BORÇKA KAYMAKAMLIĞI SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA VAKFI BAŞKANLIĞI SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İLANI BORÇKA KAYMAKAMLIĞI SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA VAKFI BAŞKANLIĞI SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İLANI Borçka Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına aşağıda belirtilen nitelikte Sosyal Yardımlaşma

Detaylı

T.C. YÜREĞİR KAYMAKAMLIĞI İLÇE MÎLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 2015-2016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI DERS ÜCRETİ KARŞILIĞI ÖĞRETMENLİK BAŞVURU KILAVUZU

T.C. YÜREĞİR KAYMAKAMLIĞI İLÇE MÎLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 2015-2016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI DERS ÜCRETİ KARŞILIĞI ÖĞRETMENLİK BAŞVURU KILAVUZU T.C. YÜREĞİR KAYMAKAMLIĞI İLÇE MÎLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 2015-2016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI DERS ÜCRETİ KARŞILIĞI ÖĞRETMENLİK BAŞVURU KILAVUZU 2015-2016 Öğretim yılı Ders Ücreti Karşılığı Öğretmenlik Başvuru Kılavuzu,

Detaylı

TÜRKİYE ATLETİZM FEDERASYONU Turkish Athletic Federation

TÜRKİYE ATLETİZM FEDERASYONU Turkish Athletic Federation Sayı : TAF/1509 01 Nisan 2016 Konu : Hakem Kursu GENÇLİK HİZMETLERİ VE SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜNE. İlgi : Nevşehir Gençlik Hzm. ve Spor İl Md.lüğünün 29.03.2016 tarih ve 1178 sayılı yazısı. 1. İlgi yazıyla Nevşehir

Detaylı

6- MESLEK MENSUPLUĞU HUKUKU VE İŞ HUKUKU

6- MESLEK MENSUPLUĞU HUKUKU VE İŞ HUKUKU 6- MESLEK MENSUPLUĞU HUKUKU VE İŞ HUKUKU 1- Aşağıdaki hangi Kanun, işverenler ile bir iş sözleşmesine dayanarak çalıştırılan işçilerin çalışma şartları ve çalışma ortamına ilişkin hak ve sorumluluklarını

Detaylı

T.C. EDREMĠT BELEDĠYE BAġKANLIĞI EMLAK VE ĠSTĠMLÂK MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. EDREMĠT BELEDĠYE BAġKANLIĞI EMLAK VE ĠSTĠMLÂK MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. EDREMĠT BELEDĠYE BAġKANLIĞI EMLAK VE ĠSTĠMLÂK MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu yönetmeliğin amacı, Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün

Detaylı

Konya Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Görev, Yetki ve Çalışma Yönetmeliği

Konya Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Görev, Yetki ve Çalışma Yönetmeliği Konya Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Görev, Yetki ve Çalışma Yönetmeliği BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Yasal Dayanak Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmelik Konya Büyükşehir Belediyesi

Detaylı

Organ Nakli Merkezi Açılmasına İlişkin Lisans Başvuru Şartları ve Yeterlilik

Organ Nakli Merkezi Açılmasına İlişkin Lisans Başvuru Şartları ve Yeterlilik Sağlık Bakanlığından; Organ Nakli Merkezi Açılmasına İlişkin Lisans Başvuru Şartları ve Yeterlilik Bakanlığımızca yayımlanmış olan 2012/48 sayılı Genelge ile planlama kapsamında duyurulan Böbrek-Karaciğer

Detaylı

T.C. GÖLYAKA BELEDİYESİ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

T.C. GÖLYAKA BELEDİYESİ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ T.C. GÖLYAKA BELEDİYESİ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Temel İlkeler Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Gölyaka

Detaylı

T.C KARAMAN ADLİ YARGI İLK DERECE MAHKEMESİ ADALET KOMİSYONU BAŞKANLIĞI İLAN

T.C KARAMAN ADLİ YARGI İLK DERECE MAHKEMESİ ADALET KOMİSYONU BAŞKANLIĞI İLAN T.C KARAMAN ADLİ YARGI İLK DERECE MAHKEMESİ ADALET KOMİSYONU BAŞKANLIĞI İLAN Ceza Muhakemesi Kanuna Göre İl Adli Yargı Adalet Komisyonlarınca Bilirkişi Listelerinin Düzenlenmesi Hakkında Yönetmelik uyarınca

Detaylı

HİTİT ÜNİVERSİTESİ RESMİ TAŞIT KULLANIM YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

HİTİT ÜNİVERSİTESİ RESMİ TAŞIT KULLANIM YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar HİTİT ÜNİVERSİTESİ RESMİ TAŞIT KULLANIM YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam MADDE 1- (1) Bu Yönergenin amacı, Rektörlük Makam hizmetlerine tahsis edilen taşıtların

Detaylı

yargýtay kararlarý T.C. YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ YARGITAY ÝLAMI ESAS NO : 2002/6042 KARAR NO : 2002/6339 KARAR TARÝHÝ : 17.04.

yargýtay kararlarý T.C. YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ YARGITAY ÝLAMI ESAS NO : 2002/6042 KARAR NO : 2002/6339 KARAR TARÝHÝ : 17.04. yargýtay kararlarý ESAS NO : 2002/6042 KARAR NO : 2002/6339 KARAR TARÝHÝ : 17.04.2002 : ÝÞVERENÝN HÝZMET AKDÝNÝ HAKLI NEDENLE FESHÝ Grev devam ettiði sýrada davacýnýn iþyerine gelen servis aracýna girerek,

Detaylı

STOR PERDE ALIM İŞİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

STOR PERDE ALIM İŞİ TEKNİK ŞARTNAMESİ TÜRK KIZILAYI ORTA KARADENİZ BÖLGE KAN MERKEZİ STOR PERDE ALIM İŞİ TEKNİK ŞARTNAMESİ İÇİNDEKİLER 1. TEDARİK EDİLECEK MATERYALLER... 3 2. TEKNİK ÖZELLİKLER... 5 3. MUAYENE VE KABUL... 5 4. TESLİMAT.. 6

Detaylı

Tarih: 02.10.2009 Sayl: 246 Konu: Ortak Tarife TlTRKiYE ODALAR VE BORSALAR BiRLiGi ANKARA Sinema alanlnda faaliyet gosteren Meslek Birlikleri olarak imzalaml~ oldugumuz "Ortak Protokol'\~ervevesindehazulanan

Detaylı

T.C. KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ FORD OTOSAN İHSANİYE OTOMOTİV MYO GÖREV TANIM FORMU

T.C. KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ FORD OTOSAN İHSANİYE OTOMOTİV MYO GÖREV TANIM FORMU GÖREV TNIM FORMU Kocaeli Üniversitesi / Harcama Yetkilisi Üst Yönetici/Yöneticileri Rektör Okulunun tüm akademik ve idari Personeli GÖREV TNIMI Okulun ve bağlı birimlerinin öğretim kapasitesinin rasyonel

Detaylı

İKİNCİ BÖLÜM. Amaç, Dayanak

İKİNCİ BÖLÜM. Amaç, Dayanak GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ DENİZCİLİK VE ULAŞTIRMA YÜKSEKOKULU GÜVERTE ÖĞRENCİ KIYAFET YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Dayanak Madde 1 - Bu yönergenin amacı, Denizcilik ve Ulaştırma Yüksekokulu Güverte

Detaylı

YAT İŞLETME VE YÖNETİMİ MESLEK ELEMANI (Yat ve Yat İşletmeciliği Meslek Elemanı)

YAT İŞLETME VE YÖNETİMİ MESLEK ELEMANI (Yat ve Yat İşletmeciliği Meslek Elemanı) TANIM Gemi inşaat mühendisinin gözetimi altında yatların bakımının ve onarımının yapılmasını sağlayan, yatların sevk ve idaresini düzenleyen, yatların marinaya girip çıkmasında kılavuzluk yapan ve gezi

Detaylı

T.C. MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı

T.C. MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı T.C. MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı Sayı : 85077348-54197341/420866611/ 952-2/ 07/01/2015 Konu : Koruyucu Güvenlik Talimatı İlgi: a) Başbakanlığın 18 Temmuz 1997

Detaylı

ÖZYEĞİN ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ STAJ VE SERTİFİKA YÜKÜMLÜLÜĞÜ UYGULAMA ESASLARI

ÖZYEĞİN ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ STAJ VE SERTİFİKA YÜKÜMLÜLÜĞÜ UYGULAMA ESASLARI ÖZYEĞİN ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ STAJ VE SERTİFİKA YÜKÜMLÜLÜĞÜ UYGULAMA ESASLARI Amaç Madde 1- Bu düzenlemenin amacı, Hukuk Fakültesi lisans öğrencilerinin eğitim-öğretim sırasında kazanmış oldukları

Detaylı