YOKLENicl. tdare. ATK GUvENLtK HiZMETLERi LTD. Ti.

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "YOKLENicl. tdare. ATK GUvENLtK HiZMETLERi LTD. Ti."

Transkript

1 Madde nedenlerle ortaya ylkan zarar ve ziyandan dogrudan sorumludur. Bu zarar ve ziyan genel hiiktimlere gore Yiiklenieiye ikmal ve tazmin ettirileeegi gibi, haklarmda 4735 sayllt Kanunun 27 nei maddesi hiikiimleri de uygulanjr. Madde 32 - Fikri ve smai miilkiyete konu olan hususlar Bu madde bo~ blrakilm~tir. Madde 33 - Montaj, ~Ietmeye alma, egitim, bakim, yedek par~a gibi destek hizmetlerine ait ~artlar Ozel Giivenlik Giirevlilerinin 5188 SayIiI Kanun kapsammda temel egitimlerine ek olarak almasl gereken egitimler olmasl hajinde, bu egitimler Koruma ve Giivenlik gorevi hi~bir ~ekilde aksatilmadan ve personel saylsl azaltiimadan yiiklenici tarafmdan yerine getirilecektir. Bn konuda makine te~hizatin iizellilde sar{ malzemelerin kullanilmasmda her tiirlii sorumluluk yiikleniciye ait olup, i~i~leri BakanhgJndan onaylatmak kaydlyla kullamlacaktir. Bu egitimle i1gili hi~bir ~ekilde iicret talep edilmeyecektir Garanti ile ilgili ~artlar Bu madde bo~ blrakilml~tlr. Madde 35 - Hiikiim bulunmayan hailer Bu s(jzle~meve eklerinde htiktim bulunmayan hailerde, ilgisine gore 4734 ve 4735 saylll Kanun hiiktinllerine, bu Kanunlarda hiikiim bulunmarnasl halinde ise genel hiikiimlere gore hareket edilir. Madde 36 Diger hususlar Bu madde bo~ blraki1ml~tir. Madde 37 - Anla mazhklarm ~iiziimii Bu siizle~me ve eklerinin uygulanmasmdan dogabilecek her tiirliianla~mazhgm ~iiziimiindeankara Mahkemeleri ve icra Daireleri yetkilidir. Madde 38 - Yiiriirliik Bu sozle~me taraflarca imzalandlj; tarih1e yiiriirliige girer. Madde 39:... Sozle~menin imzalanmasl Bus(jzl~me 39 maddeden ibaret olup, idare ve Yiiklenici tarafmdan tam olarak okunup anl8j:lldlktan soma 2..':}-/ tarihinde bir ntisha olarak imza a1tma ahnrrll~ttr, Aynca idare, Ytiklenicinin talebi halinde sozle~menin "ashna uygun idarece onayh suretini" diizenleyip Yiikleniciye verecektir. tdare YOKLENicl ATK GUvENLtK HiZMETLERi LTD. Ti..1.,.ijTI. Eti Mah. ua,vl N, No'Z3164 K : NKARA T6i:(03 56S.x:(0312) ~O~~

2 HACETTEPE UNIvERSiTESi OZEL GUVENLiK HIZMET ALIMI TEKNIK SARTNAMESi MAnDE 1-iStN KONUSU Haeettepe Oniversitesi kampuslan. ile Hatay iii iskenderun ilgesi MadenJi Beldesindeki Engelliler Rehabilitasyon Egitim Merkezinde 9alt~an personel ve ogrencilerin rahat ve guven i9inde bulunmasl, huzur ve siikunun saglanmas!, hizmet binalan ve gevresinin korunup kollanmasl i9in 5188 Saylh Czel GUvenJik Hizmetlerine Dair Kanun ve Uygulama Yonetmeligine gore Koruma ve GUvenlik Hizmellerinin yiirutiilmesidir. 1 Adet Gfivenlil< Miidorii 4 Adet Grup Amiri 9 Adet Grup Seli 276 Adet Qzel Giivenlik Gorevli.i (16 bayan 274 Erkek) MADDE 2- KORUMA VE GUvENLIK HIZMETi PERSONEL PLANLAMASI Koruma ve GUvenlik hizmetleri ll aglda belirtilen ~ekilde yiirutuleeektir C;alt~anlann gunluk 98lt~malanm surdunneler~ ziyaret9ilerin ve Ogreneilerin konulan kurallara uymalarml temin etmek, A> 2-2- GOrev.lam igerisinde i~leneeek olan su91arl genel kolluk kuvvetlerine iletmek, gene' kolluk kuvvetlerinin intikaline kadarvar.a.amklan tespit ettnek, gozetim altmda bulundunnak ve.u9 delillerini korumak i9in gerekli tedbirleri aimak niversire yonetiminee tum gruplara il~kin talimallar gergevesinde guvenlik birimine gorev olarak verilen husu.larl ta1cip etmek, gereleli denetim ve kontrolleri yapmak, Bu konuda tum rnporlarl Merkez ve Beytepe Kampusllndaki Genel Sekreterlik Yardlmelhklarma aktarmak, 2-4-Girilme.i kayda bagh yerlere, gorevli ve yetkili olmayanlarm ginnesini engellemek. Digerlerini kayda almak, bu ama91a kurulmu~ tekuik donamm varsa kullanllmasml temin etmek. 2-5-Cah~ma saatleri i90risinde girj~ kontrollerini Oniversile prensiplerine uygun olarak gergekle~tirrnek ve bu hususta hazlrlanaeak talimat gefgevesinde ynrutmek. 2-6-Cal~ma saatleri dl~mda gelen 9al~anlarm verilmi~ izinler 9er9evesinde (veya yonetimin uygun gordugu ~ekilde) kontrollu olarak ilgili bolomlere almmalanm temin etmek grenciler, 9ah~anlar, ziyaret9iler ve mustecir 9ah~anlan tarafindan meveut demirbll lara, ara9 gere91ere, binil.lara, tesislere v.s. diger tum alanlara zarar verilmesini engellemek. 2-8-C;ah~ma noktalarmdaki nobet9i talimallarma uymak ve buna gore hareket etmek. 2-9-Ce,illi gorevleri yapan (temizlik,teknik.toptanel,kargo,nakliyeci,mal leslimini yapan firmalar v.b..) rum ytlklenicilerin Universiteye ait hi9bir eye zarar vermemelerini, huzur J disiplin ve asayi~i bozrnamalarml.aglamak, 9ah~anlara yonelik disipline uymalanm sajl;lamak, aksine hareket edenleri tespit ettnek ve uyarmak, bu hususlarda yonetime bilgi aktarmak. \ A'J':R GU 1 Eli Mah. Ali S vi Sk. No:23/64 Ka. To' 63 Cumhurlyel V..D.

3 2-lO-Binalarda i~eriden veya dl~andan kaynaklanabilecek her turio hlrslzliga kar~l dikkatli ve duyarh olmak, bu sebeple YOnetim tarafmdan verilecek talimatlar dogrultusunda Ost aramalanm yapmak, ~ilpheli durumlarl yanetime ve gerektiginde genel kolluk kuvvetlerine bildinnek Binalarda i~eriden ve dl.andan kaynaklanabileeek her turlo sabotaja l<ar~l dikkatli ve duyarh olmak, bu sebeple gerelcli denetimleri yapmak, Onlemleri alrnak,,llpheli durumlan yonetime ve gerektiginde genel kolluk kuvvetlerine bildinnek Bulunan kaylp e~yalarm ilgililere teslimini ger~elcle~tirmek, ilgisi bulunmayan kaylp e~yajan yanelime teslim etmek Kampus ifinde ve fevresinde dllunli devriye hi:zmeti yaparak, maddi ve manevi kaylplara yol a,:abileeek hadiseleri yetkililere i1etmek Vukuu bulaeak olaganustii hallerde (yangm,su Baskml,Flltma,Deprem,v.b..), ilk modahalede bulunmak, yetkililerce IIngllrlllmU~ malzemeleri (aynea tespiti gereklidir.) kendi can emniyetini de dikkate alarak kurtannak i~in kilavuzluk hizmetlerini yapmak Universite yetkililerinin talebi dogrultusunda personel, agrenci ve diger il~uncll ki~ileri, verilen yetki dahilinde Ust aramalar'dl yapmak ve gozetim altmda bulundurrnak Kampusun tum giri~lerinde,yetkilileree verilen talimatlar dogrultusunda denetimlerde bulunmak ve bu konularda ilgili birimlere bilgi aktarrnak Beytepe Kampusuna toplu ~lm veya Oul aracl ile gelen ogreneilerin kimlik kontrolunu yapmak, ziyaret~ilerin ise ; aul arael ile gelenlerin ara~ ruhsan veya topiu ~lmla gelenlerin ise kirnlik almarak ziyaret~i kartl verilmek suretlyle giri~lerine izin verrnek UniYersitede gorevli personel ye IIgrencilerin yonetimin belirledigi nizama uygun hareket edip etmediklerini gozlemek Kampus i~lnde asayi~,nizam ye intiloml botanlann nizama uymalanm temin etmek, yabancl.ahlslarl gerekirse Karnpus smirlan dl~ma ~lkarmak yelyeya ilgili kolluk kuvvetlerine olay intikal ettirinceye kadar gozetim altmda bulundurrnak Kampus i~erisinde park i~in ara,lara aynian yerler dl~mda park etmeye ~alwan ara~lara engel olmak, trafik blokajmlllniemek, yasalarm elverdigi OI,ude trafik dilzeninl saglarnak Kampuslerin smir boylarmdaki lhatalann (teiorguler) kontrolunll yapmak ve guyenliginl saglamak Yukanda belirtilen konularda ilk modahalede buluumak, HgHi merchere bilgi ajctarmak, detayii bilgiieri i,eren tutanaklan dllzenlemek,insan ye ~eyre emniyetini almak ldarenin gnnlilk ~aii~ma saati bittikten sonra pencere He kapllarln kapatlhp kapatllmadlgl, elektrik, su rnusluklannm kapatihp kapatllmadlgl, kfil tablalarmda Ye,Op sepetlerinde yamcl madde buiunup bulunmadlgl kontrol edilecektir Qui GilYenlik GOreyliIeri fah~an personelin ye diller kimselerin idare' nin izni olmadan ilan panosu harieinde kapl ve duyarlara fotograf, yaylo, bildiri, duvar afi~i YS. asllmasma engel olaeaktlr. MADDE 3 -YUKLENiCi FiRMA TARAFINDAN «;ALI$TIRALACAK ELEMANLAR A$AGIDA YAZILI BULUNAN KURALLARA UYMAK WRUNDADIRLAR: a) GOrevi, kendisine verilen Ozel giysilerini giyerek ifa edeeek, b) Giysisini ve Ozel tesisatm! temiz ye fitulil bulunduracak, c) Erkek elemanlar gunlilk sakal tj~ml aksannayacak, d) <;:ah~ligl yerin tertip, dozen ye temizligine Ozen gosterecek, '\ GOrevi dl~mda Oul giysilerini giyrneyecek, 2

4 f) GOrev soresince gorev dl~l i~lerle ugra~mayaeak, i~ takibinde bulunmayacak, g) Oniformaslyla bal\d~mayaeak ~ekilde kolye, madalyon, kunye, rozet v.b. ~eyler takmayacak, h) 657 Saylh Devlet Memurlan Kanununa gore,ikanlan Devlet Memurlan Klhk-Klyafet YOnetmeliginde belirtilen ~eklin dl~mda sa" sakal uzatllmayaeak, favori, blylk blrakllmayaeak, (Bayanlar aym mevzuatm amir hilkomlerine labi olaeaktlr.) i) Bina dl~1 gorevleri~de ~apkaslz dola~mayaeak, yemek ve ihtiya, molalan harieinde, gorev mahallinde hirbir surette sigara j~i1meyecek, j) GOrev yaptlgl sureee hi,bir yonetici, i~,i, akademik-idari personel ve ogreneilerle gorevi ile ilgili konular dl~mda konu~ina ve gor~me yapmayaeak, k) Firma, Koruma Guvenlik MOdUrlogO ile uyum i,inde,ai11aeakt,t. Nobet mekant degi~ildigi, zaman degi~ikligi gibi konularda yonetimin isteklerini yerine getireeek, I) Personel Ogrenei ve ziyaret,ijete kat~l ikaz ve engellemelerinde nazik olaeak, m) Yemek saati, tovalet gibi rorunlu durumlarda nobet yerini aneak ba~ka yerlerden eleman kaydltarak tetk edebilir. n) Ekip Amiri aeil durumlarda Yonctimin istegi ile belitli bir bolgede getekirse rum govenlik elemanlanmn toplanmasml temin edeeeletit. 0) Gorev strasmda fotografh kimlik takaeaktlt, Gllrevlinin ismi 5 metre mesafeden Tahat,a okunaeak boyuklulete yazllaeaktlr. p) YUkleniei,,ah~lJTaeagl personele bir hafta sure ile oryantasyon ve hizmet i,i egitim programl uygulanaeaktlt. r) GOTev maltallinde Ismma ve pj~irrne ama,h ltip gaz, gaz oeagl, ispino oeagl elektrikli cihaz v.s. bulundurmayaeaktlr. MADDE 4- YUKLENtctNtN YUKUMLULUKLERt; a) YUkienid, 4857 SaYlh i~ Kanununda belit!enen haftallk,ah~ma saatini ge,memek OzeTe Hafta sonu ve ozel tati) gunlerinde de Yonetimin belirledigi sayldaki elemanla istenen ~ekilde hizmet vereeek, Konima ve GOvenlik hizmetleri i~ini aksatmayaeaktlr Saylh Bazl Kurum ve Kurulu~larm Korunmasl ve GOvenliklerinin Saglanmasl Hakkmda Kaoun Kapsamma Alman Kurulu~lar, Kanunun uygulanmasma ili~kin yonetmelikte belirtildigi ~ekilde yukleniei finna,ah1litdlgl ki~ilere klyafet giydirrnekle yllkumiudur. Giyim-ku1am UcretleTi yuklenid firma tarafmdan kar1ilanaeakttr. Finna, personeline her ki~i b~1 i,in a1ag1da einsi ve miletarl belirtilen layafetleti giydirecektit. b) Ozel GUvenlil, Gorevlileri l,in.(baylar i,in) /c 1- Tabm Elbise (Keten) (%65 polyestet 0/035 koton) 111<. 2- Takrrn Elbise (YOnIO) (%55 ylln %45 polyester) 111<. 3- Ayakkabl (yaziik) (deri, tenno taban) I,ift 4- Ayakkab, (ki1hk) (deri, kau,uk taban) I,ift 5- GOtnlek (yazhk)( Dakron kuma1 %80 polyester %20 pamuk) 2Ad. 6- Gomlek (kl~hk)( TeTi koton kum~ %65 polyester %35 parnuk) 2 Ad. 7- Kravat (Dokuma kum~+ Saten) Z Ad. 8- Sapka (%65 polyestet %35 koton) 1 Ad. 9- Palto (l.smlfka1e kum~ %80 yun %20 polyestet) I Ad. 10- Yagmurluk (pvc, suge,irmez, hava aht) I Ad. 11- TTafik Yelegi (5 em ReflektorlU ve %100 yansilinah) I Ad Ozel Gfivenlik Gorevlileri i,in.(bayanlar i,in) 1- TayyoT (Keten) (%65 polyester 0/035 kolon) I Tk. 2- TayytlT (YOnlll) (%55 yiin %45 polyester) I Tk. 3- Ayakkab. (yazl'k) (deri, teano laban) 1,ift 4- Ayakkabl (ki1hk) (deri, kau,uk taban) 1 \'ift 5- Gomlek (yazhk)( Dakron kuma~ %80 polyester %20 pamuk) 2 Ad. 6- Gomlek (k11hk) (TeTi koton kuma1 %65 polyester %35 pamuk) 2 Ad. 7- Kravat (Dokuma kuma~+ Saten) I Ad. 8- Sapka(%65 polyestet %35 koton) I Ad. 9- Manto (I.slOlf k~e kuma! %80 yun %20 polyestet) I Ad. 10- Yagmurluk(PVC, suge,irmez,hava alit) I Ad. 11- Trafik Yelegi (5 em Reflektorlo ve %100 yansltmah) I Ad. 3

5 GUvenlik MUdUrU, Crup Amirleri ve Crup Selleri i~in 1- TakIm Elbise (Keten) (%65 polyester %35 koton) I Tk 2- TakIm Elbise (yunlu) (%55 yun 0/045 polyester) I Tk. 3- Ayakkabl (yazhk) (deri, tenno laban) I ~ift 4- Ayakkabl (kl,hk) (deri, kau~uk taban) I ~ift 5- G~mlek (yazhk)( Dakron kuma, %80 polyester %20 pamuk) 2 Ad. 6- G~mlek (kl,hk)( Teri koton kuma, %65 polyester %35 pamuk) 2 Ad. 7- Kravat (Dokuma kuma,+ Saten) I Ad. 8- $apka (%65 polyester %35 koton) 1 Ad. 9- Palto (I.smlf ka,e kuma, %80 yun %20 polyester) I Ad. 10- Yagmurluk (PVC, sugevirmez, hava allr) 1 Ad. 11- Trafll, Yelegi (5 em Ref1ekt~rlil ve %100 yaosltmah) I Ad YUkleniei kullanaeagl Oniforma ve Oniforma)'l tamamlayan unsurlan ilgili Bakanhga onaylatml, olmas' gereklidir. c) G~revlilerin nobet yerlerine geli,leri, vardiya degi,ikligi, yemek yemeleri i~in gerekli tedbirleri almak firmaya aittir. Yol ve yemek OeretIeri sozle,mede belirtildigi,ekilde Meneeeletir. d) YUkleniei ~ah,l1rdlgl elemanlann her tiirlo OzlUk Ve sosyal haklanm kar"lamak, i1gili Yasalara gore Memek zorundadlr. Bu!conularda CTniversitenin sorumlulugu yoktur. yah,an elemanlann y,lhk izinler hari~ dogum,mom ve raporlu olma gibi nedenlerle elcsilmeleri halinde, eksik eleman finna tarafmdan ek Ueret lalep edilmeden kar>lianaealet,r. Yllhk izinler Haziran, Temmuz,Agustos,EylUI aylannda kulianilaeaktir. Kurum Yllirk izinde olan gorevli yerine eleman istemeyeeektir. e) YOklenid, Dniversite tarafmdan kendisine teslim edilen demirba, malzemeler~ ihale soresi sonunda saglam olarak aynen teslim edeeektir. Oniversite yonetimi veya yetkilendirdigi diger ilgililerce I'e,itli zamanlarda fumanm l'ah,tird.gl ki,i say IS' ife kullandlgl malzemenin tespiti amaclyia saylm yapabilir, firma her malzemeyi koruyacak ve her yeri knntrol edeceletir. Firma kendisine veya personeline teslim edilmi, demirb~m kuljanimmdan, emniyetinden, korunmasmdan. kendi personelinin venni~ oldugu zarar ve ziyan ile OI'OneO,ahlslar tarafmdan koruma alamnda meydana getirileeek zarar,ziyan ve kaylplardan sorumludur. iilale suresi bitiminde zarara Ugnaml, malzeme 0 gunku degeri Uzerinden i,lem goreeeletir f) YUkleniei, gorevde bulunan her eleman il'in bir telslz bulunduraeakiir. Telsizler Dniversite Kampuslerinin her yerinde i1eti,imi saglayaeak kapasitede olaeaktlr. Telsizler kulakhk takilmadan kullamlmayaealetlr. g) Telsizler bele talal.eak ve mesajlar kulaklilc ile dinleneeektir. Yak. mikrofonu He mesajlar verheeektir. h) YOldenici gerekli irtibatm sagl.omasl amael He ldareye 3 adet telsiz vereeektir. i) YUkIeniei h.berle~me sistemine ili,kin; kullan.eagl telsalerin TOrk Telekomiinikasyon Kurumuna kaylth oldugunu belgelendireeeletir. j) 0",,1 GUvenlik Gorevlilerinin 5188 Saylll Kanun kapsamloda temel" egitimlerine ek olarak almasl gereken egitimler olmas' halinde, bu egitimler Koruma ve GUvenlik gorevi hil'bir ~ekilde aksat1lmadan ve personel say lsi azaltilmadan yuldeniei tarafindan yerine getirheeektir. Bu konuda rnakine tevhizatm ozellikle sarf malzemelerin kullamlmasmda her ttirlil sorumluluk yuklenidye ait olup, il'i,leri Bakanhgmdan onaylatmak kaydlyla kullamlaealetlr. Bu egitimle ilgili hil'bir,eki/de Oeret talep edhmeyeeektir. k) YUklenid, kendi personelinin idareye ve idare dl,l ki,i ve Kurulu,1ara vermi, oldugu her tiirlii zarar, ziy.n He ill'uncu,ahlslara vereeekieri zarar, ziyan ve kaylplara kar~" Qzel GOvenlik Mali Sorumluluk SigOrtasl yapllrmak zorundadtr. Bu sigorta polil'eleri Yasa ile belirthen temimit miktarlamun.1tmda olmayacaktlr. _ I) Gorev mahallinde, govenlik gorevlileri ile diger,artlar arasmda meydana gelebiteeek oldunne, yaralarna, darp, tadz, kavga, hakaret v.s. olaylarm hukuki sorumlulugu yuklenidye.ittir. m) 5188 S.y,h Yasada tarif edilen "Koruma Pl.nmm Yapilmasl Firma YiikUmlulO~undedir". Yapllaeak olan Koruma Planl Oniversite ivin uygulanabilir ve fonksiyonel olaeak ve YOnetimin yardlml ve onayi almacaletir. n) Yukanda say.lan tum hizmet ve i,lemjerin ucreti sozle,me ucreti il'erisinde olup ek bir (Jeret talep edilmeyecektir. 0) Yilkleniei, bu hizmetlerin gorillmesi i~in gerekli alan.,ag,da einsi ve miktan yazdi olan makine tevhizatl temin etmek wrundadir. Bunun il'in Kurumdan hil'bir iierellalep etmeyeeektir. 4 Tk. " A. )

6 MADDE 5-0ZEL GUVENLiK HiZMETiNiN ifa EDiLMESiNDE KULLANILMAK OZERE, GEREKLi MAKiNA TECHiZAT: t~ljn*..dil41~j{ askeileu lu\ ~r~if';!i:t~~aittlt " :lti~~i~'~~l'il~$elia:~in"". ~effuf bilyilk boy) 4: f;:lann' vdrilberahna merkez! (Beytepe ve merkez kampusundaki rektorluk binalan il'in) 5-Metal Bariyer(ayakl! en az 200crn"118cm ebadmda seyyar ) Metal Tip! KapI Dedekt6r1l 8 7-EI Feneri pili He birlikte (bilyuk boy) 30 8-Palaska Telsiz (kulakltkla kullamlacilktrr) 100 IO-E! tipi Metal Dedektor 10 I I-Plastik lop klhfl He birlikte Aral'allJ Arama Aynasl 4 13-DUdUk kordonu ile birlikte GUvenlik Aracl Binek tip! (En az4 ki,hik t;ift SITa koltuklu yandan camh kapal! kasa kamyonet tipi En litzla 3 ya mda) 2 15-Motosildet ( En litzla 3 Y"imda, ~ift silindirli ve dort zamanh ) 6 16-Motosiklet ekibi il'in motosiklet Ioyafeti. 6 Taklm - Binek tipi aral'lardan birisi Beytepe dilleri ise Merkez Kampusunda gorev yapacaktrr. Merkezde gorev yapacak oian ~ glinlilk 15 km, Beytepe de gorev yapacak aral' gunluk 40 km yol yapac.gi tahmin edilmektedir. - 6 adet motosikletin ikisi Merkezde dordil Beytepede gorev yapacilktrr. Merkezde gorev yapacak motosikletler glinluk her biri 15 km, Beytepede gorev yapacilk motosikletler ise gunluk her bili yakl~1k 40 Ian yol yapacaklardir. YUklenici ~u iiral'lar il'in yalot ve diger giderler i~in bir ilcret talep etmeyecektir. MADDE 6-AYLIK TOKETiME Y NELiK MALZEME: OC Gaz Spreyi(l50mrn" 160 '45= en az 50 gr'llk) 50 adet (lnsan ve ~vre saghgma II olmayacak.) MADDE 7-C;ALI$T!RACAK ELEMANLARDA ARANAN $ARTLAR: A-GUVENLiK MUDURU:' 1. T.e. Vatanda,1 olmak 2. En az 4 yllilk fakillte veya yuksekokul mezunu olmak 3. (Erkekler il'in) Mecburi askerlik hizmetini yapml, olmak 4. insan ili~kileri, hitap tarzl, konwjma dikaiyonu dilzgiln olmak ve prezanlllbi olmak. 5. Taksirli sul'lar hari~ olmak ilzere, a/lit hapis veya aitl aydan fazla hapis veyahut affa ugralti1~ oisa bile Devletin ~ahsiyetine kar,1 ~Ienen sul'larla, zimmet, irtiklip, ril,ve!, hirslzl!k, dol<indmclhk, emoiyeti suilstimal, sahtecilik, hileli iflas veya istimal ve istihlak kal'akl'll!gl haril' ka~akl'lhk, resmi ihale ve ahm sabmlara fesat kaflo?t1nna, Devlet SJrlanm a~jga vurma, laf anna, sark::;l"o_""i<, 5... _

7 tasallul, IrZa gel'me, kiz, kadm veya I'oeuk kal'rrma ve ahkoyma, [uh,a tejvik, fuhu, il'in araelhlc, uyu,turueu madde kullanma, uyu,turueu madde kal'akl',hgi sul'lanndan dolayl huklimlli hulunmamak 6, Yasadl,l faaliyet g5steren herhangi bir siyasi 5rglit mensubu olmamak 7. Kamu haklanndan yoksun olmamak 8. Bedeni bir sakathgl ve saghk sorunu bulunmadlgml tam te,ekklillfi, bir hastaneden alman rapor ile kaoltlamak Sayill Kanun geregi lizel guvenlik temel egitimini ba1anyla tamamlamll olmak. 10. Verilen hizmet konusunda teerllbeli olmak 11. YOnetieilik deneyimine sahip olmak 4. B- VARDIYA SORUMLUSU (GRUP AMiRi, GRUP ~EFi): 1. T.e. Vaiandail olmak 2. Yllksekokul mewnu olmak 3.(Erkekler il'in) Meeburi askerlik hizmetini yapmll olmak Insan ili,ldleri, hitap tam, konu,ma diksiyonu dllzgun olmak ve prezantabl olmak. 5.Taksirli sul'lar had, olmak llzere, agrr hapis veya altl aydan fazla hapis veyahut affa ugrami, olsa bile Devletin lahsiyetine kafll i,lenen suvlarla, zimmel, irtikilp, rll,vet, hlfsizhk, dolandmelhk, emniyeli suiistimal, sahteeilik, hneli iflas veya istimal ve istihlak kavakl'lhgl iulril' kal'akvlhk, resmi ihale ve ahm sallmlara fesat karl,trnna,devlet srrlarml av1ga vurma, laf atma, sarkmtlhk, au tasallul, 1= gel'me, klz. kadm veya I'ocuk kal'rrma ve ahkoyma, fuh,a te,vik, fuhul il'in araelhk, u~turueu madde kunanma, uyllllurueu madde kavakl'rhgl sul'larmdan dolayl hoktimlil bulunmarnak 6.Yasadrll fualiyet gosteren herhangi bir siyasi 5rgiit men,ubu olmamak Kamu haklanndan yoksun olmamak Saylh Kanun geregi ozel gilvenlik temel egitimini ba,arlyla tamamlamll olmak. c- GUvENLtK GOREVLlsl 1-TOrldye eumhuriyeti vatanda,l olmale. 2-TOm personel en HZ lise veya dengi oku! mezunu olmak. ",, 3-Erkek personel askerligini yapml, olmak, 4-Erkeklerde en HZ boy 1.80 em; bayanlarda 1.65 em olaeaktlr. 5-Erkeklerde kilo kg, bayanlarda kg olaeaktir ya,mdan bilyok olmamak. 7-Taksirl] sul'lar haril' olmak Ozere agrr hapis veya altl aydan fazla hapis veyahut affa ugraml, ol'a bile devletin,ahsiyetine karll i,lenen sul'larla zimmet, irtikap, ril,vet, hlfslzhk, dolandmcillk, emniyeti su istimal, sahtecilik, hileli iflas, kavakl'rhk, resmi ihale ve ahm s.tlmlara fesat kan,trrmak, devlet srrlarmi aviga vunnak, laf alina, sarkmtlhk, Irza te,ebbils, Irza gel'me, k,z, ksdm veya I'0cuk kavlrma ve""lrkoyma, fuh,a te,vik,[uhul il'in aracllrk, uyll,turueu madde kavakl'lhgl suvlarmdan dolayl hilkumlo bulunmamak. 8 c Kamu haklarrndan yasakh olmamak Saylh Kanun ve Uygulama Y5nellneligine gore 6'01 Glivenlik Temel Egitimini ba,arl ile tamamlaml, ve sertifika almll olmak. IO-Sabrka kaydmm bulunmamasl ve sabrka kayltl.rmm olmadlgma dair belgenin y5netime verilmesi. Firma, yeni eleman ahmml takiben en gel' 24 saat il'inde beige gostermek zorundadlr. ll-tam te,ekkilllil bir Hastaneden saglrk raporu (Psikiyatri dahil) gerekmektedir. 6

8 12-Guvenlik elemanlan g6zlliklli ohnayacaktrr. (miyop, hipermetrop, astigmat gibi gozluk kullanmayl gerektiren fakt6r1er). 13-0zel Guvenlik G6revliJerinde aranan ~artlardan herhangi birisinin kaybedilmesi halinde <;ai!~ma izni iptal edilir. 14-l;ah~an her elemana ait idarenin uygun goreeegi bilgi ve belgeleri i<;eren bir dosya olaeal..'llf. Kay.! Tutmak ve Rapor Vermek Ozel GUvenlik Hizmeti verilmesi Slfasmda yapllan i~ler alman onlemler kar~lia~llan durumlar ve bunlarla ilgili olarak tutulan raporlar ve dlizenlenen belgeler her vardiya i<;in kaydedilip <;a11~11an gunun ertesinde YOKLENiCI tarafmdan.idareye sunulaeakhr. Ayrlea nonnal mesai haricinde meydana gelebileeek aeil durumlar taraflarea saptanaeak ileti~im sistemi ile detha! Idare GUvenlik Yetlcilisine polise ve jandarmaya ve itfaiye'ye bildireeektir. Hizmet personeli GUvenlik MlidUrUne ve YOKLENici' ye ~l birinci derecede sorom!u olacaktlf. MADDE 8- DiGER HUSUSLAR : 8-1- Ozel GUvenlik G6revlilerinin <;ah~ma duzeni, 4857 SaYII! I~ Kanununda belirlenen haftallk nonnal <;ah~ma saatini ge<;memek lizere 7 gun ve 24 soot sfireyle arahkslz li<; vardiya ~eklinde olaeaktlr Glivenlik Elemanlannm g6rev yerlerine, Merkez ve Beytepe Kampusundaki daglhmlanna Oniversite y6netimi karar vereeektir Glivenlik hizmetlerinde <;al"itlnlaeak personelin bay-bayan saylsml Oniversite y6netimi ihtiyaea g6re yeniden belirleyebilir. 8-4 YUkleniei, <;ai!~tlraeagl personelin isim Iistesini Idareye bildireeektir. 8-5-YUklenici Merkez ve Beytepe KampuslanmJZdaki Genel Sekreter Yard,melhklanna kar~l soromludur. Devam <;izelgesi dabil gerekli irtibatl ve bilgi a1"iveri~ini bu Makamlardan saglayaeaktrr. 8 ~- YUkleniei ilgili Kanun geregi yaptlrmak zorunda oldugu Mali Sorumluluk Sigortasmm bir suretini i~e b~ladll<lan soma en ge<; 30 gun i<;inde idareye teslim edeeektir.. 7

BİLKENT II PARK SİTESİ TOPLU YAPI YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI ANKARA BİLKENT II PARK SİTESİ ÖZEL GÜVENLİK HİZMETİ SATINALMA ŞARTNAMESİ

BİLKENT II PARK SİTESİ TOPLU YAPI YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI ANKARA BİLKENT II PARK SİTESİ ÖZEL GÜVENLİK HİZMETİ SATINALMA ŞARTNAMESİ BİLKENT II PARK SİTESİ TOPLU YAPI YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI ANKARA BİLKENT II PARK SİTESİ ÖZEL GÜVENLİK HİZMETİ SATINALMA ŞARTNAMESİ 1. GENEL 22.09.2011 1.1. Bu şartnamede güvenlik hizmeti satın alacak

Detaylı

T.C. DOĞU AKDENĠZ KALKINMA AJANSI 2015-2017 YILI (3 YILLIK) ÖZEL GÜVENLĠK PERSONELĠ HĠZMET ALIMI TEKNĠK ġartnamesġ

T.C. DOĞU AKDENĠZ KALKINMA AJANSI 2015-2017 YILI (3 YILLIK) ÖZEL GÜVENLĠK PERSONELĠ HĠZMET ALIMI TEKNĠK ġartnamesġ T.C. DOĞU AKDENĠZ KALKINMA AJANSI 2015-2017 YILI (3 YILLIK) ÖZEL GÜVENLĠK PERSONELĠ HĠZMET ALIMI TEKNĠK ġartnamesġ ĠĢin Konusu MADDE 1-1) Doğu Akdeniz Kalkınma Ajansı Yavuz Selim Cad.1.Tabakhane Sok No:20

Detaylı

BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ KORUMA VE GÜVENLİK AMİRLİĞİ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNERGESİ

BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ KORUMA VE GÜVENLİK AMİRLİĞİ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNERGESİ BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ KORUMA VE GÜVENLİK AMİRLİĞİ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNERGESİ AMAÇ Madde 1: Bu yönergenin amacı; Bingöl Üniversitesinin tüm birimlerinde Trafik hizmetleri de dahil yürütülen Koruma ve Güvenlik

Detaylı

ÖZEL GÜVENLİK HİZMETİ ALINACAKTIR TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU BAŞKANLIĞI (Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı)

ÖZEL GÜVENLİK HİZMETİ ALINACAKTIR TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU BAŞKANLIĞI (Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı) ÖZEL GÜVENLİK HİZMETİ ALINACAKTIR TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU BAŞKANLIĞI (Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı) 01/01/2014-31/12/2015 tarihleri arasında 2 yıllık olmak üzere 36 adet silahsız personel ile Özel

Detaylı

T. C. DİCLE KALKINMA AJANSI 5 KİŞİLİK 12 AYLIK SİLAHSIZ ÖZEL GÜVENLİK ALIMI İŞİ TEKNİK ŞARTNAMESİ (Herkese Açık İhale Usulü)

T. C. DİCLE KALKINMA AJANSI 5 KİŞİLİK 12 AYLIK SİLAHSIZ ÖZEL GÜVENLİK ALIMI İŞİ TEKNİK ŞARTNAMESİ (Herkese Açık İhale Usulü) T. C. DİCLE KALKINMA AJANSI 5 KİŞİLİK 12 AYLIK SİLAHSIZ ÖZEL GÜVENLİK ALIMI İŞİ TEKNİK ŞARTNAMESİ (Herkese Açık İhale Usulü) MADDE 1- İşin Nevi ve Miktarı İşin konusu: Dicle Kalkınma Ajansı ve Mardin Yatırım

Detaylı

T. C. VİRANŞEHİR KAYMAKAMLIĞI AFET VE ACİL İHALE KOMİSYONU GENEL HİZMET ALIM İŞİ TEKNİK ŞARTNAMESİ (Herkese Açık Pazarlık Usulü İhale)

T. C. VİRANŞEHİR KAYMAKAMLIĞI AFET VE ACİL İHALE KOMİSYONU GENEL HİZMET ALIM İŞİ TEKNİK ŞARTNAMESİ (Herkese Açık Pazarlık Usulü İhale) MADDE 1 İŞİN KONUSU VE GÖREV ALANI T. C. VİRANŞEHİR KAYMAKAMLIĞI AFET VE ACİL İHALE KOMİSYONU GENEL HİZMET ALIM İŞİ TEKNİK ŞARTNAMESİ (Herkese Açık Pazarlık Usulü İhale) 1- İŞIN KONUSU 1.1- Ceylanpınar-Afgan

Detaylı

1.5188 sayılı Yasa Kapsamında çalıştırılacak yüklenici personeli unvan ve sayısı;

1.5188 sayılı Yasa Kapsamında çalıştırılacak yüklenici personeli unvan ve sayısı; TÜRKĠYE KÖMÜR ĠġLETMELERĠ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ EGE LĠNYĠTLERĠ ĠġLETMESĠ MÜESSESESĠ MÜDÜRLÜĞÜ ÇAN LĠNYĠTLERĠ ĠġLETME MÜDÜRLÜĞÜ ÖZEL GÜVENLĠK HĠZMET ALIMI TEKNĠK ġartnamesġ 1. ĠġĠN TANIMI: TKİ Kurumu ELİ

Detaylı

BURSASPOR KULÜBÜ DERNEĞİ

BURSASPOR KULÜBÜ DERNEĞİ 1 1-İŞİN KONUSU: Bursaspor Özlüce Tesislerinde 7/24 güvenliğin sağlanması konusunda görevlendirilmek üzere Özel Güvenlik Hizmetinin 1 yıl süre ile, 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun ile

Detaylı

T. C. VİRANŞEHİR KAYMAKAMLIĞI AFET VE ACİL İHALE KOMİSYONU 62 KİŞİLİK TEMİZLİK HİZMET ALIM İŞİ TEKNİK ŞARTNAMESİ (Herkese Açık Pazarlık Usulü İhale)

T. C. VİRANŞEHİR KAYMAKAMLIĞI AFET VE ACİL İHALE KOMİSYONU 62 KİŞİLİK TEMİZLİK HİZMET ALIM İŞİ TEKNİK ŞARTNAMESİ (Herkese Açık Pazarlık Usulü İhale) MADDE 1 İŞİN KONUSU VE GÖREV ALANI T. C. VİRANŞEHİR KAYMAKAMLIĞI AFET VE ACİL İHALE KOMİSYONU 62 KİŞİLİK TEMİZLİK HİZMET ALIM İŞİ TEKNİK ŞARTNAMESİ (Herkese Açık Pazarlık Usulü İhale) 1- İŞIN KONUSU 1.1-

Detaylı

BURSASPOR KULÜBÜ DERNEĞİ

BURSASPOR KULÜBÜ DERNEĞİ 1 1-İŞİN KONUSU: Müsabaka günleri stadyumda görevlendirilmek üzere Özel Güvenlik Hizmetinin Sezonu süresince 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun ile 07.10.2004 tarih ve 25606 sayılı Özel

Detaylı

ÖZEL GÜVENLiK HİZMETLERİ SÖZLEŞMESİ MADDE 1-TARAFLAR. 1.1 Bu sözleşme merkezi Mutlukent Mahallesi 2065 Sokak No:5 Ümitköy / ANKARA

ÖZEL GÜVENLiK HİZMETLERİ SÖZLEŞMESİ MADDE 1-TARAFLAR. 1.1 Bu sözleşme merkezi Mutlukent Mahallesi 2065 Sokak No:5 Ümitköy / ANKARA ÖZEL GÜVELiK HİZMETLERİ MÜŞTERİ olarak anılacaktır arasında yapılmıştır. ÇAKAYA / AKARA adresinde bulunan Ankara Ankara Sitesi bundan sonra YÜKLEİCİ olarak anılacaktır ile merkei Mustafa Kemal Mah. 282.

Detaylı

İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ REKTÖRLÜĞÜ GENEL TEMİZLİK HİZMETİNE AİT TEKNİK ŞARTNAME

İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ REKTÖRLÜĞÜ GENEL TEMİZLİK HİZMETİNE AİT TEKNİK ŞARTNAME İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ REKTÖRLÜĞÜ GENEL TEMİZLİK HİZMETİNE AİT TEKNİK ŞARTNAME MADDE 1- İŞİN KONUSU VE TANIMI İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsüne ait alanlar içinde bulunan, Enstitünün kullanımında

Detaylı

TÜRKĐYE RADYO TELEVĐZYON KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ANTALYA MÜDÜRLÜĞÜ

TÜRKĐYE RADYO TELEVĐZYON KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ANTALYA MÜDÜRLÜĞÜ TÜRKĐYE RADYO TELEVĐZYON KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ANTALYA MÜDÜRLÜĞÜ SĐLAHLI ÖZEL GÜVENLĐK GÖREVLĐSĐ ĐLE KORUMA VE GÜVENLĐK HĐZMETLERĐ ALINMASINA AĐT TEKNĐK ŞARTNAMESĐ Madde-1 Đşin Konusu : 1.1. TRT Antalya

Detaylı

MESLEK YÜKSEKOKULU SEKRETERLİĞİNİN GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI

MESLEK YÜKSEKOKULU SEKRETERLİĞİNİN GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI BOZOK ÜNİVERSİTESİ AKDAĞMADENİ MESLEK YÜKSEKOKULU MESLEK YÜKSEKOKULU SEKRETERLİĞİNİN GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI ( Genel Kurallar) Akdağmadeni MYO çalışanlarının; 1. Kılık kıyafet, kurum kültürü, iş

Detaylı

ÖZEL GÜVENLİK HİZMETİ ALIMI TEKNİK ŞARTNAMESİ. Hizmetin Verileceği Yer Hizmetin Verileceği Adres Güvenlik Görevlisi Sayısı (Toplam)

ÖZEL GÜVENLİK HİZMETİ ALIMI TEKNİK ŞARTNAMESİ. Hizmetin Verileceği Yer Hizmetin Verileceği Adres Güvenlik Görevlisi Sayısı (Toplam) 1. İŞİN KONUSU: ÖZEL GÜVENLİK HİZMETİ ALIMI TEKNİK ŞARTNAMESİ 1.1. 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine dair kanun ve bu kanunun uygulamasına ilişkin yönetmelikler çerçevesinde aşağıdaki tabloda detayları

Detaylı

ISTANBUL VALILIGI. CALISMA ilkelerl VE IMZA YETKILERI YONERGESI

ISTANBUL VALILIGI. CALISMA ilkelerl VE IMZA YETKILERI YONERGESI T. C V B «u m a I i I i g i ISTANBUL VALILIGI CALISMA ilkelerl VE IMZA YETKILERI YONERGESI 2015 ICINDEKILER BIRtNCi BOLUM 1 GENEL ESASLAR... 1 I- AMAC VE KAPSAM 1 D-HUKUKl DAYANAKLAR 1 m-tanimlar 2 IKINCIBOLUM

Detaylı

RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ

RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ SORUMLULUKLAR YÜKSEKOKUL MÜDÜRÜ Yüksekokulun ve birimlerinin temsilcisi olan Yüksekokul Müdürü, Rektör tarafından 3 yıl süre ile atanır. 01 Yüksekokul Müdürü kendisine çalışmalarında yardımcı olmak üzere

Detaylı

KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ DENETİMLİ ÖZEL HALK OTOBÜSLERİ ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ DENETİMLİ ÖZEL HALK OTOBÜSLERİ ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ DENETİMLİ ÖZEL HALK OTOBÜSLERİ ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Yasal Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 : Bu Yönetmelik 5216 Sayılı yasanın 7. maddesinin (f)

Detaylı

T. C. DİCLE KALKINMA AJANSI ŞOFÖR, SEKRETER, KALORİFERCİ-TEKNİKER, TEMİZLİK PERSONELİ VE İDARI PERSONEL HİZMET ALIMI İŞİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

T. C. DİCLE KALKINMA AJANSI ŞOFÖR, SEKRETER, KALORİFERCİ-TEKNİKER, TEMİZLİK PERSONELİ VE İDARI PERSONEL HİZMET ALIMI İŞİ TEKNİK ŞARTNAMESİ T. C. DİCLE KALKINMA AJANSI ŞOFÖR, SEKRETER, KALORİFERCİ-TEKNİKER, TEMİZLİK PERSONELİ VE İDARI PERSONEL HİZMET ALIMI İŞİ TEKNİK ŞARTNAMESİ MADDE 1- İşin Nevi ve Miktarı İşin Adı: Şoför, Sekreter, Kaloriferci-Tekniker,

Detaylı

T.C. ÇORLU BELEDİYESİ ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ PERSONEL HİZMET ALIMI İŞİ TEKNİK ŞARTNAME

T.C. ÇORLU BELEDİYESİ ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ PERSONEL HİZMET ALIMI İŞİ TEKNİK ŞARTNAME T.C. ÇORLU BELEDİYESİ ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ PERSONEL HİZMET ALIMI İŞİ TEKNİK ŞARTNAME Sayfa 1 / 27 T.C. ÇORLU BELEDİYESİ ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ PERSONEL HİZMET ALIMI İŞİ TEKNİK ŞARTNAME Madde

Detaylı

BÜRO PERSONELİ, ÇAY SERVİS VE TEMİZLİK PERSONELİ VE ŞOFÖR HİZMET ALIMI İHALESİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

BÜRO PERSONELİ, ÇAY SERVİS VE TEMİZLİK PERSONELİ VE ŞOFÖR HİZMET ALIMI İHALESİ TEKNİK ŞARTNAMESİ BÜRO PERSONELİ, ÇAY SERVİS VE TEMİZLİK PERSONELİ VE ŞOFÖR HİZMET ALIMI İHALESİ TEKNİK ŞARTNAMESİ MADDE 1- İşin Nevi, Miktarı ve Süresi 1.1. İşin konusu: 2 (iki) büro personeli, 4 (dört) çay servis ve temizlik

Detaylı

İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ TURGUT ÖZAL TIP MERKEZİ KORUMA VE GÜVENLİK PLANLARI

İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ TURGUT ÖZAL TIP MERKEZİ KORUMA VE GÜVENLİK PLANLARI - 1 - İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ TURGUT ÖZAL TIP MERKEZİ KORUMA VE GÜVENLİK PLANLARI TURAN ÖZEL GÜVENLİK VE KORUMA HİZMETLERİ LTD. ŞTİ. MALATYA 22.06.2012 2 KURUM, KURULUŞ VEYA TESİS ADI: (İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ TURGUT

Detaylı

l)j Zonguldak Milletvekili

l)j Zonguldak Milletvekili Baz1 Kanun ve Kanun Hiikmiinde Kararnamelerde Degi~iklik Yapilmas1 Hakkmda Kanun Teklifi ve gerekyesi ili~ikte sunulmu~tur. Geregini arz ederiz. Ozcan ULUPINAR l)j Zonguldak Milletvekili ----=~~:1,., y;:,.,....,

Detaylı

VAN HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ TEKNİK DESTEK HİZMET ALIMI TEKNİK ŞARTNAMESİ ( 01.03.2015-15.03.2015 )

VAN HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ TEKNİK DESTEK HİZMET ALIMI TEKNİK ŞARTNAMESİ ( 01.03.2015-15.03.2015 ) VAN HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ TEKNİK DESTEK HİZMET ALIMI TEKNİK ŞARTNAMESİ ( 01.03.2015-15.03.2015 ) l.isin KONUSU VE YERİ Van Halk Sağlığı Müdürlüğü, Merkez ve îlçe Toplum Sağlığı Merkezleri ile bağlı birimleri,

Detaylı

71- KONTROL TEŞKİLATININ GÖREVLERİ

71- KONTROL TEŞKİLATININ GÖREVLERİ 71- KONTROL TEŞKİLATININ GÖREVLERİ Kontrol teşkilatı ihaleye ilişkin İdari Şartnamede belirtilen hükümler gereğince; a) Sözleşmenin, ihale ilanında ve idari şartnamede belirtilen personel sayısı üzerinden

Detaylı

T.e. ADANA VALiLiCi Halk Saghgl MiidiirlUgii

T.e. ADANA VALiLiCi Halk Saghgl MiidiirlUgii Say I KODU :.3\') : Teklif T.e. ADANA VALiLiCi Halk Saghgl MiidiirlUgii ADANA ca IGS"/2013 TEKLiF FORMU Miidiirliigiimiiziin ihtiyaci olan ~aglda cinsi, miktan ve ozellikleri belirtilen (1) kalem hizmeti

Detaylı

T.C. VAN V A LİLİĞ İ Van Halk Sağlığı M üdürlüğü

T.C. VAN V A LİLİĞ İ Van Halk Sağlığı M üdürlüğü T.C. VAN V A LİLİĞ İ Van Halk Sağlığı M üdürlüğü Sayı : 37.811.563-934/ 07.01.2015 Konu : Teklife Davet Kurumumuzun ihtiyacı olan (5) kalem ARAÇ KİRALAMA HİZMETİ ALİM ; işi satın alınacaktır. İlgilendiğiniz

Detaylı

T.C. BURSA ESKİŞEHİR BİLECİK KALKINMA AJANSI Genel Sekreterliği

T.C. BURSA ESKİŞEHİR BİLECİK KALKINMA AJANSI Genel Sekreterliği T.C. BURSA ESKİŞEHİR BİLECİK KALKINMA AJANSI Genel Sekreterliği BURSA ESKİŞEHİR BİLECİK KALKINMA AJANSI TEMİZLİK, DANIŞMA/SANTRAL/HABERLEŞME, BÜRO VE ŞOFÖRLÜK HİZMETLERİNİN TEDARİĞİNE YÖNELİK HİZMET ALIMI

Detaylı

KAHRAMANMARAġ BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYESĠ ZABITA DAĠRESĠ BAġKANLIĞI GÖREV VE ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM. (Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar)

KAHRAMANMARAġ BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYESĠ ZABITA DAĠRESĠ BAġKANLIĞI GÖREV VE ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM. (Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar) KAHRAMANMARAġ BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYESĠ ZABITA DAĠRESĠ BAġKANLIĞI GÖREV VE ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç (Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar) MADDE 1- (1)Bu Yönetmeliğin amacı; 5393 Sayılı Belediye

Detaylı

T.C. BURSA ESKİŞEHİR BİLECİK KALKINMA AJANSI Genel Sekreterliği

T.C. BURSA ESKİŞEHİR BİLECİK KALKINMA AJANSI Genel Sekreterliği T.C. BURSA ESKİŞEHİR BİLECİK KALKINMA AJANSI Genel Sekreterliği BURSA ESKİŞEHİR BİLECİK KALKINMA AJANSI TEMİZLİK, DANIŞMA/SANTRAL/HABERLEŞME, BÜRO VE ŞOFÖRLÜK HİZMETLERİNİN TEDARİĞİNE YÖNELİK HİZMET ALIMI

Detaylı