ANKASTRE OCAK KULLANIM KILAVUZU AOM-7001

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ANKASTRE OCAK KULLANIM KILAVUZU AOM-7001"

Transkript

1 ANKASTRE OCAK KULLANIM KILAVUZU AOM-7001

2 Deðerli Müþterimiz, Beklentinizin üzerinde ürün sunmayý amaç edinen VESTEL, modern tesislerde özenle üretilen ve titiz bir kalite kontrolünden geçirilen ürünleri kullanýmýnýza sunmaktadýr. Kullanma kýlavuzunuz en yeni teknoloji ile imal edilmiþ olan cihazýnýzý, güvenle ve en yüksek verimle kullanmanýza yardýmcý olmak amacýyla hazýrlanmýþtýr. Cihazýnýzý kullanmadan önce, doðru ve güvenli yerleþtirme, bakým ve kullaným için temel bilgileri içeren bu kýlavuzu dikkatli bir þekilde okuyunuz ve ürününüzün montajý için, size en yakýn VESTEL Yetkili Servisi ne müracaat ediniz. BU ÜRÜN ELEKTRÝK VE GAZ AKSAMLARI ÝÇERDÝÐÝ ÝÇÝN, ÜRÜNÜN ÝLK MONTAJ VE DEVREYE ALINMASI ÝÞLEMÝNÝN VEYA SÖZ KONUSU ÝSE TAÞINMA ÝÞLEMÝ SONRASI MONTAJININ VESTEL YETKÝLÝ SERVÝSLERÝ TARAFINDAN YAPILMASI GEREKLÝDÝR. AKSÝNE DURUMLARDA MEYDANA GELEBÝLECEK SORUNLARDAN VESTEL PAZARLAMA A.Þ. VEYA VESTEL BEYAZ EÞYA A.Þ. SORUMLU TUTULAMAZ. Cihazýnýzýn Sanayi Bakanlýðý tarafýndan tespit ve ilan edilen kullaným ömrü (cihazýn fonksiyonlarýný yerine getirebilmesi için gerekli yedek parça bulundurma süresi) 10 yýldýr.

3 ÝÇÝNDEKÝLER 1. ÜRÜN MODELÝ VE ÜRÜNÜN BÖLÜMLERÝ 2. GÜVENLÝK TALÝMATLARI 3. KURULUM 4. KULLANIM 5. TEMÝZLÝK VE BAKIM 21

4 Bölüm 1: ÜRÜN MODELÝ VE ÜRÜNÜN BÖLÜMLERÝ 5 Gazlý (1 Wok), inox, düðmeden çakmaklý, döküm ýzgara, cezvelik AOM-7001 Wok Ocak Beki Büyük Ocak Beki Orta Ocak Beki Küçük Ocak Beki Ocak Tablasý Ocak Izgarasý Ocak Kontrol Düðmeleri Orta Ocak Beki 2

5 Bölüm 2:GÜVENLÝK TALÝMATLARI CÝHAZI KULLANMADAN ÖNCE BÜTÜN ÖNEMLÝ GÜVENLÝK ÖNLEMLERÝNÝ VE BÜTÜN TALÝMATLARI OKUYUNUZ. Bu cihazýn ayarlama koþullarý ilerideki sayfalarda belirtilmiþtir. Bu cihaz, yürürlükteki düzenlemelere uygun bir þekilde kurulmalý ve yanlýzca iyi havalandýrýlmýþ mekanlarda kullanýlmalýdýr. Bu cihazý, kurmadan veya kullanmadan önce talimatlarý mutlaka okuyunuz. Cihazýn elektrik baðlantýlarý mutlaka topraklanmýþ olmalýdýr. Doðru yapýlmayan baðlantýlardan kaynaklanan sorunlar garanti kapsamýnda deðildir. Bu aygýt yangýn önleyici bir cihaza baðlý deðildir. Havalandýrma ile ilgili gereksinimlere özellikle dikkat edilmelidir. Gazlý bir piþirme aygýtý kullanýmý, kurulduðu odada ýsý ve neme sebep olur. Mutfaðýn iyi havalandýrýldýðýndan emin olunuz. Doðal havalandýrma deliklerini açýk tutunuz veya mekanik bir havalandýrma cihaz(ocak davlumbazý, aspiratör)kullanýnýz. Cihazýn uzun süreli yoðun kullanýmý, varsa havalandýrma cihazýnýzýn ayarýnýn yükseltilmesi gibi ilave havaiandýrma gerektirebilir. Ocaðýn sönmesi durumunda düðmeleri kapalý konuma alýnýz ve ocaðý en az 1 dakika yeniden yakmaya çalýþmayýnýz. Cihazý kullanmadan önce bütün ambalaj bantlarýný ve kaðýtlarýný sökünüz. Ocaða yakýn bölgelerde çekmecede, kaðýt, plastik, kumaþ, bez gibi yanýcý maddeler bulundurmayýnýz. Gaz sýzýntýsýný kesinlikle ateþle kontrol etmeyiniz. Kurulum, ince ayar, dönüþtürme ve servis iþlemleri gibi bütün iþlemler yetkili servis personeli tarafýndan gerçekleþtirilmelidir. Ocaðýnýzý konumlandýrýrken, ocaðýn 10cm saðýnda, solunda ve arkasýnda herhangi bir cisim, duvar vs bulunmamalýdýr. GENEL UYARILAR *Bu cihaz evde kullanmak için tasarlanmýþtýr. *Cihazý ambalajýndan çýkardýktan sonra herhangi bir hasar olup olmadýðýný mutlaka kontrol edin. Eðer hasar var ise; cihazý hiç kullanmayýn ve hemen VESTEL Yetkili Servisine baþvurun. Ambalaj malzemeleri (naylon, zýmba, strafor vb.) çocuklar için tehlike yaratacaðýndan hemen toplanýp kaldýrýlmalýdýr. Yalnýzca ocak çaplarýna uygun tencereler kullanýnýz. *Cihaz, üreticinin kýlavuzda belirtildiði þartlarda, yetkili bir teknisyen tarafýndan kurulmalý ve devreye sokulmalýdýr. Hatalý kurulumdan meydana gelebilecek hasarlardan üretici sorumlu deðildir. *Cihazýnýzý evdeki elektrik ve gaz þebekesine baðlamadan önce, cihazýn ve/veya ambalajýn üzerindeki bilgi etiketinde belirtilen gerilim ve gaz ayarlarýnýn kullaným þartlarýna uygunluðunu kontrol edin. 3

6 *Tencere sýcaklýklarý cihaz kullanýmdayken yüksek olabilir. Dolayýsýyla çalýþma sýrasýnda ve sonrasýnda, çocuklarý ve evcil hayvanlarý ocaðýnýza eriþebilecekleri yerlerden uzak tutmanýz tavsiye edilir. *Cihazý uzun süre kullanmayacaksanýz fiþini çekin. Tüm düðmelerini kapalý pozisyonda tutun. Cihazý kullanmadýðýnýz durumlarda gaz musluðunu kapalý tutun. *Besleme kablosu asla müþteri tarafýndan deðiþtirilmemelidir. Herhangi bir nedenle hasar görmesi durumunda lütfen VESTEL Yetkili Servisine baþvurun. *Temizlik ya da bakým gibi iþlemlerden önce cihazý kapatýn. Bunu, fiþini çekerek ya da düðmelerini kapatarak yapabilirsiniz. *Cihaz çalýþýrken yakýnýnda yanýcý maddeler bulundurmayýn. *Cihazýn yakýnýnda baþka elektrikli aletler çalýþtýrýrken, bunlarýn kablolarýnýn sýcak kýsýmlara temas etmemesine dikkat edin. *Cihaz çalýþmadýðý zamanlarda düðmelerin "0" ( kapalý ) konumunda olmasýna dikkat edin. *Gazlý cihazlar çalýþma sýrasýnda yeterli derecede hava sirkülasyonuna ihtiyaç duyar. Montaj açýklamalarýnýn olduðu bölümü dikkatlice okuyun ve koþullarýn yerine getirilmesine dikkat edin. *Kullanma kýlavuzunu okurken, þekillerin bulunduðu anlatýmlara dikkat edin. *Çocuklarý ocaðýnýzdan uzak tutun. Cihazýnýzý atmosferik etkilerden koruyun. Güneþ, yaðmur, kar, toz,...v.b. etkiler altýnda býrakmayýn. CÝHAZIN VERÝMÝ VE EMNÝYETÝ ÝÇÝN, HER ZAMAN ORJÝNAL YEDEK PARÇA KULLANMANIZI VE ÝHTÝYAÇ DUYDUÐUNUZDA SADECE YETKÝLÝ SERVÝSLERÝMÝZÝ ÇAÐIRMANIZI TAVSÝYE EDÝYORUZ!!! 4

7 Bölüm 3: KURULUM Cihazýn kurulumu için tavsiyeler Cihaz yetkili servis teknisyeni tarafýndan kurulmalý, düzenlenmeli ve gerekiyorsa gaz dönüþümü gerçekleþtirilmelidir. Aksi halde cihazýn garantisi geçersiz hale gelecektir. Cihaz yürürlükteki düzenlemelere uygun olarak kurulmalýdýr. Yetkili servis teknisyeni havalandýrma ve atýk gazlarýn tahliyesiyle ilgili yürürlükteki kanunlara uymalýdýr. Bakým ya da tamir iþlemlerine baþlamadan önce mutlaka cihazýn gaz baðlantýsý kesilmelidir. Cihaz ýsýya dayanýklý ünitelerin içine yerleþtirilmelidir. Ocaðýn çalýþma yüzeyi, ocaðýn yerleþtirileceði ünitenin yüzeyinden yüksek olmalý ve oda sýcaklýðýndan 60 derece daha yüksek bir sýcaklýða dayanabilir özellikte olmalýdýr. Cihaz, kolay tutuþabilen maddelerden(perde vs.) uzak bir bölgeye(en az 20 cm uzaða) kurulmalýdýr. Cihazýn baðlantýsý tamamlandýktan sonra cihazda gaz kaçaðý olup olmadýðý kontrol edilmelidir. Bu kontrol gaz kaçak dedektörü ile yapýlmalýdýr. Uygulamanýn ardýndan baðlantý etrafýnda hiçbir gaz kaçaðý gözlenmemelidir. Aksi halde baðlantý tekrar kontrol edilmelidir. Cihazýn gaz baðlantýlarý için kullanýlan tüm gaz baðlantý parçalarý ve gaz daðýtým bileþenlerinin ulusal ve uluslararasý gerekliliklere uygun olduðundan emin olunmalýdýr. GAZ BAÐLANTILARINI ALEVLE KONTROL ETMEYÝNÝZ. YERLEÞÝM Cihazýnýz yalnýzca evde kullaným için tasarlanmýþtýr ve onayý alýnmýþtýr. Ticari ya da yarý ticari mekanlarda kurulup kullanýlmamalýdýr. Bu þekilde kullanýldýðý takdirde oluþan cihaz arýzalarý garanti kapsamý dýþýndadýr. Cihazýnýzýn kurulumu en uygun alan mutfaktýr. Cihazýnýz nemli ya da sürekli suya maruz kalacaðý alanlarda kurulmamalýdýr. HAVALANDIRMA ÝHTÝYACI Cihazýnýz sürekli havalandýrmanýn olacaðý bir yerde kurulmalý ve kullanýlmalýdýr. Çünkü cihazýnýz kullaným esnasýnda nem ve ýsý açýða çýkarýr. Kapý, pencere gibi doðal veya aspiratör gibi bir mekanik havalandýrma tertibatý taktýrýn. Cihazýnýzýn iyi çalýþabilmesi için ortamda gazýn yakýlmasýný saðlayacak kadar hava bulunmalýdýr. 5 m 3 hacimden küçük odalar için 100 mm 2 lik boþ kalýcý havalandýrma alanýna ihtiyaç vardýr. 5 m 3 ile 10 m 3 arasýnda hacme sahip odalarda direkt açýk havaya açýlan bir pencere olmadýkça 50 cm2 havalandýrma alanýna ihtiyaç vardýr. 10 m3 ten büyük hacme sahip odalarda havalandýrmaya gerek yoktur. 5

8 KURULUMU YAPACAK KÝÞÝ ÝÇÝN TEKNÝK BÝLGÝLER Ocak tablasýnýn banko boþaltmasýna kurulumunu yapabilmek için Þekil 3.2 de gösterilen boyutlarda alan açýlmalý ve aþaðýdaki adýmlar takip edilmelidir; Ocaðýn alt yüzeyi ile ocaðýn altýnda yer alacak bir baþka cihazýn ya da iç rafýn üst yüzeyi arasýnda en az 30 mm boþluk olmalýdýr. Ocaðýn banko boþaltmasý herhangi bir yan yüzeyden en az 50 mm uzakta kurulmalýdýr( Þekil 3.2). Ocaðýn banko boþaltmasý arka tarafta yer alacak duvardan en az 45 mm uzakta olmalýdýr. 100 mm min 750 mm 500 mm Ocak ile üzerinde yer alacak dolap ya da ocaðý örtecek þekilde hemen üzerinde konumlandýrýlmýþ herhangi bir eþya arasýnda en az 750 mm mesafe olmalýdýr(þekil 3.1). Cihaz ile yerleþtirileceði yüzey arasýna mutlaka bir sýzdýrmazlýk bandý konulmalýdýr. Þekil 3.1 Cihaz perde gibi tutuþabilen malzemelerin yanýna kurulmamalýdýr mm 100 mm minimum mm minimum 560 Þekil 3.2 6

9 OCAK TABLASININ YERLEÞTÝRÝLMESÝ Tek tarafý yapýþkanlý C sýzdýrmazlýk bandýný ocak tablasý altýna, tüm kenarlar boyunca yapýþtýrýnýz ( Þekil 3.3). Ocak tablasýný banko boþaltmasý üzerine düzgün bir biçimde yerleþtiriniz( Þekil 3.2). A braketinin konumunu ayarlayýnýz ve B vidasý ile ocak tablasý konumunu sabitleyiniz(þekil 3.4,3.5) C Þekil 3.3 KURULUM BRAKETLERÝNÝN YERLEÞTÝRÝLMESÝ Cihazýnýzýn banko boþaltmasý üzerine monte edilebilmesi için braket ve vidalardan oluþan bir kurulum kiti mevcuttur. Ocak tablasýný banko boþaltmasý üzerine yerleþtiriniz ve banko boþaltmasý kalýnlýðýna uygun olarak deðiþik pozisyonlarda ayarlanabilen A braketlerini Þekil 3.4 ya da Þekil 3.5 daki gibi yerleþtiriniz, B de görüldüðü gibi vida konumunu ayarlayýnýz. Tt>25 mm Tt Þekil 3.4 Tt< 25 mm A B Tt Þekil 3.5 A B CÝHAZINIZIN MUTFAK DOLABINA GÖRE KONUMU(Þekil 3.6) Þekil 3.6 Cihazýnýzýn alt yüzeyi ile mutfak dolabý arasýnda en az 60mm mesafe bulunmalýdýr. Boþluk Kapý 60 mm Baðlantý Boþluðu 7

10 GAZ BAÐLANTISI Bu cihaz LPG (G30-28/30mbar) ile çalýþacak þekilde ayarlanmýþtýr. Uygun gaz tipleri ve gaz dedektörlerine iliþkin bilgiyi Gaz Tüketim Tablosunda bulabilirsiniz. Eðer kullanýlan gaz basýncý bu deðerlerden farklý yada deðiþken ise gaz tesisatýna uygun bir basýnç regülatörü takýlmasý gerekmektedir. Bu ayarýn yapýlmasý için mutlaka Vestel Yetkili Servisine baþvurun. Cihazýnýzýn NG yada LPG ye göre kurulumu yetkili servis tarafýndan yapýlmalýdýr. Bu iþlem gerçekleþtirilirken yürürlükteki yönetmelikler ve standartlar göz önüne alýnmalýdýr. Cihazýnýzýn gaz baðlantýsýný yapmadan önce fabrika gaz çýkýþ ayarýný görmek için kapasite etiketine baþvurabilirsiniz. NOTLAR LPG gazý için baðlantý yapýlýrken, cihazýn gaz giriþine kelepçe ile sabitlenen plastik hortum kullanýlmalýdýr. Cihazýnýzý mümkün olduðunca kýsa ve sýzdýrmaz bir hortum ile gaz kaynaðýna baðlayýnýz. Izin verilen maksimum hortum uzunluðu 1.5 mm dir. Cihazýnýzýn gaz baðlantý hortumu güvenliðiniz için yýlda 1 kez yenisiyle deðiþtirilmelidir. Gaz baðlantý hortumlarý en fazla 70 C sýcaklýða dayanabilirler(bu hortumlar yürürlükteki standartlara uygun olarak üretilmiþ olmalýdýr). NG baðlantýlarý için tasarlanmýþ gaz hortumlarý LPG baðlantýsýný yapmak için kullanýlmamalýdýr. Gaz baðlantý hortumlarý ezilmemeli, zedelenmemeli ve hortumlarýn keskin, köþelere, hareketli nesnelere temas ettirilmemelidir. Gaz baðlantýsýnda oluþabilecek gaz kaçaðý uygun bir sývý ya da gaz kaçak dedektörü yardýmýyla kontrol edilmelidir. Gaz baðlantýsý etrafýnda köpük oluþumu, gaz kaçaðý gözlendiði takdirde baðlantý tekrar tekrar kontrol edilmelidir. Gaz kaçaðý asla ateþle test edilmemelidir. Hortum Baðlantý Ucu Deðiþimi 1 Bu cihaz, fabrika çýkýþý olarak LPG için ayarlanmýþtýr. LPG den doðalgaza dönüþüm esnasýnda, yetkili servis tarafýndan temin edilen baðlantýlar ürüne takýlmalýdýr(þekil 3.7) ve flex hortum ile baðlantý yapýlmalýdýr. Her gaz deðiþiminde hortum ucu deðiþtirilirken, baðlantý ara yüzeylerine sýzdýrmazlýðý saðlamak amacý ile (2) nolu contanýn yerleþtirilmesi gerekmektedir. 1- Ocak gaz daðýtým borusu 2- Sýzdýrmazlýk contasý 3- Dirsek (NG Baðlantýsý için) 4- Hortum baðlantý ucu Ocaklarda gaz dönüþümü mutlaka yetkili Vestel Servisi tarafýndan yapýlmalýdýr Þekil 3.7

11 GAZ DÖNÜÞÜMÜ GAZLI OCAKLARIN ENJEKTÖR DEÐÝÞÝMÝ Cihazýnýzda kullanýlan enjektörün çapý, enjektör üzerinde milimetrenin yüzde biri hassasiyetle verilmiþtir. Dönüþüm setiyle birlikte verilen enjektör dönüþüm bilgi kýlavuzuna göre deðiþtirilecek enjektörü seçiniz. Sonrasýnda enjektör deðiþimi için: Ocak ýzgarasýný ve ocak beklerini çýkarýnýz. Uygun lokma ile J (Þekil ) enjektörünü yerinden çýkarýnýz ve yerine cihazda kullanýlan gaz türüne uygun olan yeni enjektörü monte ediniz. J KISIK ALEV KONUMUNUN AYARLANMASI Þekil 3.8 Kýsýk alev konumu için rölanti vidasý LPG den doðalgaza dönüþte gevþetilmelidir. Doðalgazdan LPG ye geçiþte ise ayný vida sýkýþtýrýlmalýdýr. Cihazýn fiþinin takýlý olduðundan, gaz beslemesinin açýk olduðundan, ocak piþirici þapka ve adaptörlerinin yerlerine yerleþtirilmiþ olduðundan emin olun. Ocaklarý yakýn ve kýsýk konuma alýn. Düðmeleri çekerek çýkarýn. Rölanti vidasý musluk gövdesi üzerinde yer almaktadýr(þekil 3.9). Küçük aðýzlý düz bir tornavida ile vidayý sýkýn/ gevþetin. Bu ocaðýn kýsýk konumdaki alevinin artmasý ya da azalmasýný saðlar. Alev uzunluðu 4 mm olacak þekilde vidayý ayarlayýn. Düðmeyi yerine takarak alevin piþirici tam yanma konumundan kýsýk konuma 1 sn lik sürede ayarlandýðýnda sönmediðinden emin olun.yukarýda anlatýlan iþlemleri herbir ocak için tekrarlayýn. Þekil 3.9 Þekil

12 Ocaðýnýzýn Elektrik Baðlantýsý Elektrik baðlantýsýný yaparken aþaðýdaki hususlara dikkat ediniz. *Ev elektrik þebekesinin ve ürünün baðlanacaðý prizin akým taþýma kapasitesinin, ocaðýn kullandýðý maksimum güç için uygun olduðundan emin olunuz. *Kapasite etiketinde belirtilen ürün çalýþma geriliminin, þebeke gerilimi ile ayný olduðundan emin olunuz. *Ürünü direkt prize baðlayýnýz. Arada trafo vs. tür þeyler olmamalýdýr. *Toprak hatlý prize baðlayýnýz. MAVÝ KAHVERENGÝ SARI YEÞÝL * Topraklý priz cihazýn yakýnýnda olmalýdýr. Kesinlikle uzatma kablosu kullanýlmamalýdýr. * Besleme kablosu ürünün sýcak yüzeyine temas etmemelidir. * Besleme kablosunun zarar görmesi halinde, mutlaka VESTEL Yetkili Servisini arayýn. Kablo, Yetkili Servis tarafýndan deðiþtirilmelidir. * Yanlýþ elektrik baðlantýsý cihaza zarar verebilir. Böyle bir zarar garanti kapsamýnda deðildir. * Cihaz Volt elektriðe uygun olacak þekilde ayarlanmýþtýr. Þebeke elektriði, verilen bu deðerden farklý ise derhal Yetkili Servisi arayýnýz. Ocaðý yerleþtirdikten sonra kumanda düðmesinin 0 kapalý konumda olduðundan emin olunuz ve fiþi prize takýnýz. * Her bakýmdan önce cihazýn fiþini çekiniz. 10

13 Bölüm 4: KULLANIM Tavsiyeler: Ocaðýnýz farklý boyutlarda ocak beklerine sahiptir. Gazý en ekonomik kullanmanýn yolu, piþirme tencerenizin boyutuna uygun gazlý ocaðý seçmek ve kaynama noktasýna ulaþýldýktan sonra alevi en düþük seviyede tutmaktýr. Tencerenizin kapaðýný daima kapalý tutmanýz önerilir. Ocaðýnýzdan en iyi þekilde verim alabilmeniz için, aþaðýdaki çaplara sahip tencereler kullanmanýz önerilir. Wok piþiricisi olan modellerde, uygun çaptaki wok tenceresi ve ürününüzle birlikte çýkan wok adaptörü ile birlikte kullanýnýz. 11

14 Bölüm 4: KULLANIM Büyük/Wok Piþirici : cm Orta Piþirici : cm Küçük Piþirici : cm Þekil 4.1 Ocaklarý kullandýktan sonra, kontrol düðmesini kapatmayý unutmayýnýz. Uyarýlar: Yalnýzca düz ve yeterince kalýn tabanlý tencereler kullanýnýz. Tencereyi ocaðýn üzerine koymadan önce tabanýnýn kuru olduðundan emin olunuz.. Cihaz çalýþýrken tüm yüzeylerinin sýcaklýðý yükselebilir. Bu yüzden çocuklarýn ve evcil hayvanlarýn cihaz çalýþýrken ve kapatýldýktan sonra soðumadan bu yüzeylere temasýný engelleyiniz. Ocak kullanýldýktan sonra bir süre daha sýcak kalmaktadýr, bu sürede ocaða dokunmayýnýz ve üzerine herhangi bir cisim býrakmayýnýz.. Ocaðýnýzýn üzerine býçak, çatal, kaþýk gibi metal parçalarý býrakmayýnýz, ýsýnarak ciddi yanýklara sebep olabilirler. Aldýðýnýz cihaz, ev tipi kullaným için üretilmiþ olup, sadece evde ve belirtilen amaçlar için kullanýlabilir. Ticari yada toplu kullanýma uygun deðildir. Tüketicinin buna aykýrý kullanýmýnda, TKHK hükümlerinde belirlenmiþ, ücretsiz onarým ve garanti süresi içinde arýzalardan üretici ve satýcýnýn mesuliyetinin kalktýðýný önemle belirtiriz. 12

15 Bölüm 5: TEMÝZLÝK VE BAKIM Temizlik Temizlemeden önce, ocaðý elektrik kaynaðýndan ayýrýnýz ve ana gaz beslemesini kapatýnýz. Ocak Bekleri ve Izgaralar Cihazýnýzýn üst kýsmýnda bulunan ocak ýzgaralarýný (tencere taþýyýcýlarýný), gazlý ocaklarýn þapka ve kafalarýný kaldýrýn. Bek tablasýný silerken, havuzlarýn içine sabunlu su ve pislik kaçmamasýna dikkat edin. Böyle bir durumda, havuzun içindeki sývýyý kurutup çalýþtýrýn. Gazlý ocaklarýn þapka ve kafalarý ile ocak ýzgaralarýný sabunlu su ile yýkayýp durulayýn. Kuruttuktan sonra bek þapkalarýný yerleþtirirken týrnaklarýn geçmesine ve tam yerine oturmasýna dikkat edin. Bek tablasýný bulaþýk teli ile temizlemeyin, yüzeyin çizilmesine sebep olur. Bek ve kafa þapkalarýný bulaþýk makinesinde yýkamayýn. Bek kafalarýna sabunlu su ile çýkarýlamayan kir ve lekeler için piyasadan temin edebileceðiniz metal yüzey temizleyicilerini, üzerindeki talimatlarý dikkate alarak kullanabilirsiniz. Emaye Parçalar Bu parçalarýn ilk günkü gibi yeni kalmalarý için, ýlýk sabunlu su ile sýk sýk temizlenmeleri ve yumuþak bir bezle kurulanmalarý gerekmektedir. Parçalarý sýcakken yýkamayýnýz ve asla zedeleyici temizlik maddeleri kullanmayýnýz. Ýçki, kahve, süt, tuz, su, limon veya domates suyu gibi sývýlarý emaye parçalarla temas edecek þekilde uzun süre býrakmayýnýz. Ocak ýzgaralarýnýn (tencere taþýyýcýlarý) alevle temas eden uç kýsýmlarýndaki emaye dökülebilir. Emayesi dökülen uç kýsýmlar paslanmaya neden olmayacaðýndan;kullanýmýnda sakýnca yoktur. Inox Ocak Tablasý Inox ocak tablasý yumuþak nemli sabunlu bir süngerle sýk sýk temizlenmeli ve yumuþak bir bezle kurulanmalýdýr. Zedeleyici temizlik malzemeleri kullanmayýnýz. Ýçki, kahve, süt, tuz, su, limon veya domates suyu gibi sývýlarý ocak tablasý üzerinde uzun süre býrakmayýnýz. Yemek lekelerini ve kullanima bagli olusan sararmalari çikarmak amaciyla piyasada bulunan muhtelif inox temizleyiciler kullanilmali, islak bir bezle durulamasi yapilmalidir. Kesinlikle, kimyasal çözünürlügü yüksek solventler kullanilmamalidir. Aksi halde kalici renk degisimleri veya serigrafide zayiflamalar meydana gelebilir. NOT: Bek havuzlarýnda ve ocak tablasý etrafýnda oluþan sararmalar cihazýn fonksiyonel özelliklerini ve performansýný etkilememektedir. Inox temizleyiciler ile yapýlan düzenli temizleme ile bu sararmalarýn önüne geçilebilir. Cam Ocak Tablasý Temizliðe baþlamadan önce camýn tam olarak soðumasýný bekleyiniz. Temizlik için kullanacaðýnýz temizlik malzemelerinin camý çizebilecek partiküller içermemesine dikkat ediniz. Krem yada sývý deterjanlar kullanýnýz. Yüzey üzerinde temizleme maddeleri kalmayacak þekilde soðuk su ile silinmeli ve yumuþak bir bez ile kurulanmalýdýr. Tatlý cinsi yiyecekler döküldükten sonra camýn soðumasý beklenmeden temizlenmelidir. Çelik temizleme telleri ile fýrçalama camýn yüzeyine zarar verebilir. 13

16 Tablo 1 Cihazýn Kullanýlacaðý Gaz BÜYÜK OCAK BEKÝ Enjektör Deðeri(%mm) Nominal Güç(kW) Kýsýk Güç(kW) 1 Saatte Tüketim Oraný 1 Saatte Tüketim Oraný 0 (15 C de ve 1013mbar basýçta) KÜÇÜK OCAK BEKÝ Enjektör Deðeri(%mm) Nominal Güç(kW) Kýsýk Güç(kW) 1 Saatte Tüketim Oraný 1 Saatte Tüketim Oraný 0 (15 C de ve 1013mbar basýçta) ORTA OCAK BEKÝ Enjektör Deðeri(%mm) Nominal Güç(kW) Kýsýk Güç(kW) 1 Saatte Tüketim Oraný 1 Saatte Tüketim Oraný 0 (15 C de ve 1013mbar basýçta) WOK BEKÝ Enjektör Deðeri(%mm) Nominal Güç(kW) Kýsýk Güç(kW) 1 Saatte Tüketim Oraný 1 Saatte Tüketim Oraný 0 (15 C de ve 1013mbar basýçta) LPG gr/h gr/h gr/h gr/h lt/h NG G30 G mbar 20 mbar lt/h lt/h lt/h Bu cihaz EEE yönetmeliðine uygundur. 14

17 Teknik Özellikler AOM-7001 Ürün Boyutlarý Yükseklik * Geniþlik * Derinlik mm 36.5 * 680 * 515 Banko Boþaltmasý Boyutlarý Geniþlik * Derinlik mm 560 * 490 Ocak Ö zellikleri Büyük Bek Ø10cm W 3000 Orta Bek Ø7.5cm W 1750 Küçük Bek Ø5.5cm W 1000 Wok Bek Ø14cm W 3800 Diðer Ö zellikler Toplam Güç Tüketimi kw 11,3 Voltaj V 230 Paketli Boyutlarý (Geniþlik*Derinlik*Yükseklik) mm 730x575x160 Net Aðýrlýk Maksimum kg 13,7 Brüt Aðýrlýk Maksimum kg 14,2 15

18

19

20 ÜRETÝCÝ FÝRMA VESTEL BEYAZ EÞYA SAN.VE TÝC.A.Þ. Organize Sanayi Bölgesi Manisa / Türkiye Tel:(0236) Fax:(0236) VESTEL Vestel Dayanýklý Tüketim Mallarý Pazarlama A.Þ. Zorlu Plaza Avcýlar Ýstanbul / Türkiye Tel:(0212) Fax:(0212) /10 R001 Kullanim Süresi: 10 Yildýr. Danýþma Merkezimize; Ýstanbul, Adana, Ankara, Antalya, Bursa, Ýzmir, Kayseri, Kocaeli, Konya ve Muðla dýþýndaki illerden 0212 alan koduyla ulaþabilirsiniz.

AOX-6008 AOB-6004 AOW-6004 AOX-6007 AOW-6007 AOX-6004 ANKASTRE OCAK KULLANIM KILAVUZU

AOX-6008 AOB-6004 AOW-6004 AOX-6007 AOW-6007 AOX-6004 ANKASTRE OCAK KULLANIM KILAVUZU AOX-6008 AOB-6004 AOW-6004 AOX-6007 AOW-6007 AOX-6004 ANKASTRE OCAK KULLANIM KILAVUZU Deðerli Müþterimiz, Beklentinizin üzerinde ürün sunmayý amaç edinen VESTEL, modern tesislerde özenle üretilen ve titiz

Detaylı

ANKASTRE OCAK KULLANIM KILAVUZU AOX-6006

ANKASTRE OCAK KULLANIM KILAVUZU AOX-6006 ANKASTRE OCAK KULLANIM KILAVUZU AOX-6006 Deðerli Müþterimiz, Beklentinizin üzerinde ürün sunmayý amaç edinen VESTEL, modern tesislerde özenle üretilen ve titiz bir kalite kontrolünden geçirilen ürünleri

Detaylı

AOB-6006 AOB-6007 VÝTROSERAMÝK ANKASTRE OCAK KULLANIM KILAVUZU

AOB-6006 AOB-6007 VÝTROSERAMÝK ANKASTRE OCAK KULLANIM KILAVUZU AOB-6006 AOB-6007 VÝTROSERAMÝK ANKASTRE OCAK KULLANIM KILAVUZU Deðerli Müþterimiz, Beklentinizin üzerinde ürün sunmayý amaç edinen VESTEL, modern tesislerde özenle üretilen ve titiz bir kalite kontrolünden

Detaylı

SGT 2391 D AFB-903D ANKASTRE OCAK FIRIN KULLANIM KILAVUZU

SGT 2391 D AFB-903D ANKASTRE OCAK FIRIN KULLANIM KILAVUZU SGT 2391 D AFB-903D ANKASTRE OCAK FIRIN KULLANIM KILAVUZU Deðerli Müþterimiz, Beklentinizin üzerinde ürün sunmayý amaç edinen VESTEL, modern tesislerde özenle üretilen ve titiz bir kalite kontrolünden

Detaylı

FIRIN AFB-902VT - AFX-902VT AFW-902VT

FIRIN AFB-902VT - AFX-902VT AFW-902VT FIRIN AFB-902VT - AFX-902VT AFW-902VT Deðerli Müþterimiz, Beklentinizin üzerinde ürün sunmayý amaç edinen VESTEL, modern tesislerde özenle üretilen ve titiz bir kalite kontrolünden geçirilen ürünleri kullanýmýnýza

Detaylı

Bölüm 1: ÜRÜN TANITIMI VE ÖZELLiKLERi

Bölüm 1: ÜRÜN TANITIMI VE ÖZELLiKLERi OCAK AOB 6028 Deðerli Müþterimiz, Beklentinizin üzerinde ürün sunmayý amaç edinen VESTEL, modern tesislerde özenle üretilen ve titiz bir kalite kontrolünden geçirilen ürünleri kullanýmýnýza sunmaktadýr.

Detaylı

Turbo Fýrýn. Yerleþtirme ve Kullaným Kýlavuzu K6M4S (W)/ T K6G4 (W)/T K6G4 S (W)/T

Turbo Fýrýn. Yerleþtirme ve Kullaným Kýlavuzu K6M4S (W)/ T K6G4 (W)/T K6G4 S (W)/T Turbo Fýrýn Yerleþtirme ve Kullaným Kýlavuzu K6M4S (W)/ T K6G4 (W)/T K6G4 S (W)/T Önemli Cihazýnýzýn verimli çalýþmasý ve emniyeti için sizlere her zaman: Ýhtiyaç duyduðunuzda sadece Ýndesit Yetkili Servisini

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz AEG-ELECTROLUX 37006ML-WN http://tr.yourpdfguides.com/dref/814005

Kullanım kılavuzunuz AEG-ELECTROLUX 37006ML-WN http://tr.yourpdfguides.com/dref/814005 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar, vb) cevaplarını bulacaksınız.

Detaylı

Kullaným talimatlarý OCAKLI FIRIN. Ýçindekiler DİKKAT, 2

Kullaným talimatlarý OCAKLI FIRIN. Ýçindekiler DİKKAT, 2 Kullaným talimatlarý OCAKLI FIRIN Türkçe, 1 H6GVAG TK Ýçindekiler DİKKAT, 2 Montaj, 3-6 Cihazýn yerleþtirilmesi ve seviye ayarlanmasý Elektrik baðlantýsý Gaz baðlantýsý Farklý gaz tiplerine uyum saðlanmasý

Detaylı

FIRIN KULLANMA KILAVUZU (ELEKTRÝKLÝ ANKASTRE) SLV 238

FIRIN KULLANMA KILAVUZU (ELEKTRÝKLÝ ANKASTRE) SLV 238 FIRIN KULLANMA KILAVUZU SLV 238 (ELEKTRÝKLÝ ANKASTRE) DEÐERLÝ MÜÞTERÝMÝZ, Öncelikle ürünümüzü satýn aldýðýnýz için teþekkür ederiz. Bu kullaným kýlavuzundaki tüm talimat ve uyarýlarý dikkatlice okuyunuz.

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu SETÜSTÜ OCAK. Ýçindekiler

Kullanma Kýlavuzu SETÜSTÜ OCAK. Ýçindekiler Kullanma Kýlavuzu SETÜSTÜ OCAK Türkçe, 1 Ýçindekiler Kurulum, 2-6 Makinenin Yerleþtirilmesi Elektrik Baðlantýsý Gaz Baðlantýsý Bilgi Plakasý Bek ve Boru Aðzý Özellikleri Cihazýn Tanýtýmý, 7 Genel Bakýþ

Detaylı

Kullaným talimatlarý SETÜSTÜ. Ýçindekiler

Kullaným talimatlarý SETÜSTÜ. Ýçindekiler Kullaným talimatlarý SETÜSTÜ Türkçe, 1 PK 644 D GH X /HA PKQ 644 D GH /HA PK 755 D GH X/HA PKQ 755 D GH /HA Ýçindekiler Montaj, 2-5 Yerleþtirme Elektrik baðlantýsý Gaz baðlantýsý Özellikler etiketi Brülör

Detaylı

Hotpoint Ariston HDMC 90 IX/HA. Davlumbaz. Türkçe Kullanma ve Tanıtma Kılavuzu

Hotpoint Ariston HDMC 90 IX/HA. Davlumbaz. Türkçe Kullanma ve Tanıtma Kılavuzu Hotpoint Ariston HDMC 90 IX/HA Davlumbaz Türkçe Kullanma ve Tanıtma Kılavuzu Bir Ariston ürününü seçtiðiniz için teþekkür ederiz. Kullanýmý kolay ve emniyetli bir cihaza sahipsiniz. Öncelikle cihazýnýzýn

Detaylı

Setüstü Ocak Kullanma Kılavuzu

Setüstü Ocak Kullanma Kılavuzu Setüstü Ocak Kullanma Kılavuzu 17011 WWL LPG / NG 4 Gözü Gazlı (Lüx) Setüstü Ocak - Emaye - FFD 17021 WWL LPG / NG 3 Gözü Gazlı 1 Gözü Elektrikli (Lüx) Setüstü Ocak - Emaye - FFD 17031 XXL LPG / NG 4 Gözü

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Ýnduksiyonlu Cam Seramik Ocaklar CS 1212 CS 1221 CS 1234 Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý

Detaylı

MODEL KULLANMA KILAVUZU DAVLUMBAZ. 3310 (ankastre) GARANTÝ BELGESÝ. Firma Yetkilisinin Ýmza ve Kaþesi. Satýcý Firmanýn. Fatura Tarihi ve No.

MODEL KULLANMA KILAVUZU DAVLUMBAZ. 3310 (ankastre) GARANTÝ BELGESÝ. Firma Yetkilisinin Ýmza ve Kaþesi. Satýcý Firmanýn. Fatura Tarihi ve No. GARANTÝ BELGESÝ "Bu belgenin kullanýlmasýnda; 4077 sayýlý Tüketicinin Korunmasý Hakkýnda Kanun ve bu Kanun'a dayanýlarak yürürlüðe konulan Garanti Belgesi Uygulama Esaslarýna Dair Yönetmelik uyarýnca,

Detaylı

ÜRÜNÜN TANITIMI. 1) Ýç sac baca 2) Dýþ sac baca 3) Kumanda paneli

ÜRÜNÜN TANITIMI. 1) Ýç sac baca 2) Dýþ sac baca 3) Kumanda paneli ÜRÜNÜN TANITIMI 1 2 3 270 280 475 475 20 79,3 Min 560 Max 1020 80 50 659,6 898 1) Ýç sac baca 2) Dýþ sac baca 3) Kumanda paneli 2 *Bu ürün evde kullanýlmak üzere tasarlanmýþtýr. UYARI VE EMNÝYET TEDBÝRLERÝ

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Gazlý-Ocaklar KM 3034 KM 3054 Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan tr-tr önce Kullanma Kýlavuzunu mutlaka okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý gelecek zararlardan

Detaylı

24 HM Hermetik Monotermik Kombi KULLANMA VE MONTAJ KILAVUZU ÝÇÝNDEKÝLER GÝRÝÞ GARANTÝ VE SERVÝS SEMBOLLER EMNÝYET KURALLARI VE UYARILAR ÜRÜN Genel Özellikler Ürün Notasyonu Teknik Özellikler AMBALAJ MONTAJ

Detaylı

Digital 24 kw Bacalý Kombi ( bitermik model ) 24 kw Hermetik Kombi ( bitermik model ) 24 kw Hermetik Kombi ( monotermik model ) 28 kw Hermetik Kombi ( monotermik model ) KULLANMA VE MONTAJ KILAVUZU ÝÇÝNDEKÝLER

Detaylı

ÝÇÝNDEKÝLER GÝRÝÞ GARANTÝ VE SERVÝS SEMBOLLER EMNÝYET KURALLARI VE UYARILAR ÜRÜN Genel Özellikler Ürün Notasyonu Teknik Özellikler AMBALAJ MONTAJ Cihaz için Montaj Yerinin Seçimi Duvara Asýlmasý BAÐLANTILAR

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Gazlý-Ocak KM 3012 Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan tr-tr önce Kullanma Kýlavuzunu mutlaka okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý gelecek zararlardan korumuþ olursunuz.

Detaylı

Camlı Setüstü Ocak Kullanma Kılavuzu

Camlı Setüstü Ocak Kullanma Kılavuzu Camlı Setüstü Ocak Kullanma Kılavuzu 17062 LPG 4 Gözü Gazlı Camlı Setüstü Ocak - FFD - LPG 17062 L LPG 4 Gözü Gazlı Camlı (Lüx) Setüstü Ocak - FFD - LPG 17062 NG 4 Gözü Gazlı Camlı Setüstü Ocak - FFD -

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Cam Seramik-Ocaklar KM 5600 / KM 5603 / KM 5604 KM 5607 / KM 5612 / KM 5613 KM 5617 / KM 5618 Ocaðý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce tr-tr mutlaka Kullanma Kýlavuzunu

Detaylı

1/ KULLANICININ DÝKKAT ETMESÝ GEREKEN KONULAR

1/ KULLANICININ DÝKKAT ETMESÝ GEREKEN KONULAR ÝÇÝNDEKÝLER 1/ KULLANICININ DÝKKAT ETMESÝ GEREKEN KONULAR Güvenlik Talimatý 30 Çevrenin korunmasý 31 Ekonomik, çevre dostu yýkama 31 2/ CÝHAZINIZIN TANIMI Bulaþýk makinesinin genel tanýmý 32 Kontrol panelinizi

Detaylı

1/ KULLANICININ DÝKKAT ETMESÝ GEREKEN KONULAR

1/ KULLANICININ DÝKKAT ETMESÝ GEREKEN KONULAR 30 ÝÇÝNDEKÝLER 1/ KULLANICININ DÝKKAT ETMESÝ GEREKEN KONULAR Güvenlik Talimatý 32 Çevrenin korunmasý 33 Ekonomik, çevre dostu yýkama 33 2/ CÝHAZINIZIN TANIMI Bulaþýk makinesinin genel tanýmý 34 Kontrol

Detaylı

MINEA Doðalgaz / LPG li Kombi

MINEA Doðalgaz / LPG li Kombi MINEA Doðalgaz / LPG li Kombi Kullaným Kýlavuzu Kitap Revizyon Tarihi: 090806 Kitap Baský Tarihi: 090806 Revizyon No: 3 ÝÇÝNDEKÝLER Minea Kombi Kullaným Kýlavuzu 05 06 07 08 10 12 12 12 13 14 15 16 17

Detaylı

Expressweld Model : MasterMIG 501W. Gazaltý Kaynak Makinesi KULLANMA KILAVUZU CO 2. www.askaynak.com.tr %60 500A. Kaynak Yöntemi

Expressweld Model : MasterMIG 501W. Gazaltý Kaynak Makinesi KULLANMA KILAVUZU CO 2. www.askaynak.com.tr %60 500A. Kaynak Yöntemi Kaynak Yöntemi Gazalt ý (MIG/MAG) Kaynaðý KULLANMA KILAVUZU %60 500A CO 2 Garanti Süresi ve Özellikler 2 Yýl Garanti (torç ve kablolar hariç) Eczacýbaþý - Lincoln Electric, MasterMIG 501W'den yüksek performans

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Yemeklerin Sýcak Tutulmasý Ýçin Ankastre-Çekmece ESW 5088-14 ESW 50x0-14 ESW 50x0-29 Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece

Detaylı

ANKASTRE FIRIN KULLANMA KILAVUZU SLV 234

ANKASTRE FIRIN KULLANMA KILAVUZU SLV 234 ANKASTRE FIRIN KULLANMA KILAVUZU SLV 234 DEÐERLÝ MÜÞTERÝMÝZ, Öncellikle ürünümüzü satýn aldýðýnýz için teþekkür ederiz. Bu kullaným kýlavuzundaki tüm talimat ve uyarýlarý dikkatlice okuyunuz. Bu kýlavuz;

Detaylı