AVRUPA ĠNSAN HAKLARI MAHKEMESĠ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "AVRUPA ĠNSAN HAKLARI MAHKEMESĠ"

Transkript

1 AVRUPA ĠNSAN HAKLARI MAHKEMESĠ ĠKĠNCĠ BÖLÜM MAKBULE KAYMAZ VE DĠĞERLERĠ / TÜRKĠYE DAVASI (Başvuru No. 651/10) KARAR STRAZBURG 25 ġubat 2014 İşbu karar Sözleşme nin 44 2 maddesinde belirtilen koşullar çerçevesinde kesinleşecek olup bazı şekli değişikliklere tabi tutulabilir. T.C. Adalet Bakanlığı, Bu gayriresmi çeviri, Adalet Bakanlığı, Uluslararası Hukuk ve DıĢ ĠliĢkiler Genel Müdürlüğü, Ġnsan Hakları Daire BaĢkanlığı tarafından yapılmıģ olup, Mahkeme yi bağlamamaktadır. Bu çeviri, davanın adının tam olarak belirtilmiģ olması ve yukarıdaki telif hakkı bilgisiyle beraber olması koģulu ile Adalet Bakanlığı Uluslararası Hukuk ve DıĢ ĠliĢkiler Genel Müdürlüğü Ġnsan Hakları Daire BaĢkanlığına atıfta bulunmak suretiyle ticari olmayan amaçlarla alıntılanabilir.

2

3 MAKBULE KAYMAZ VE DĠĞERLERĠ / TÜRKĠYE KARARI 1 Makbule Kaymaz ve diğerleri / Türkiye davasında, Başkan, Guido Raimondi, Yargıçlar, IĢıl KarakaĢ, Peer Lorenzen, András Sajó, Helen Keller, Paul Lemmens, Robert Spano ve Bölüm Yazı İşleri Müdürü Stanley Naismith in katılımıyla Daire olarak toplanan Avrupa Ġnsan Hakları Mahkemesi (Ġkinci Bölüm), 4 ġubat 2014 tarihinde gerçekleģtirdiği müzakereler neticesinde anılan tarihte aģağıdaki kararı vermiģtir: USUL 1. Türkiye Cumhuriyeti aleyhine açılan (No. 651/10) davanın temelinde, Türk vatandaģı olan Emine Kaymaz, Makbule Kaymaz ve ReĢat Kaymaz ın ( baģvuranlar ) 9 Aralık 2009 tarihinde Ġnsan Hakları ve Temel Özgürlüklerin Korunmasına iliģkin SözleĢme'nin ( SözleĢme ) 34. maddesi uyarınca yapmıģ oldukları baģvuru bulunmaktadır. 2. BaĢvuranlar, Diyarbakır'da görev yapan Avukatlar Reyhan Yalçındağ Baydemir, Hüseyin Cangir, Erdal Kuzu, Esra BaĢbakkal Kara ve Heval Yıldız tarafından temsil edilmiģlerdir. Türk Hükümeti ( Hükümet ) ise kendi görevlisi tarafından temsil edilmiģtir. 3. BaĢvuranlar, SözleĢme nin 2, 3, 6, 8, 13, 14 ve 17. maddelerine dayanarak, bilhassa, yakınları Ahmet Kaymaz ( A.Kaymaz ) ile Uğur Kaymaz ın ( U.Kaymaz ) güvenlik güçlerinin bir operasyonu sırasında

4 2 MAKBULE KAYMAZ VE DĠĞERLERĠ / TÜRKĠYE KARARI hayatlarını kaybetmelerinden ve yetkili makamlar tarafından konuyla ilgili olarak yürütülen soruģturmadan Ģikâyet etmektedirler. 1. BaĢvuru, 17 Mayıs 2011 tarihinde Hükümet e bildirilmiģtir. OLAYLAR I. DAVANIN KOġULLARI 2. BaĢvuranlar, Emine Kaymaz, Makbule Kaymaz ve ReĢat Kaymaz, Türk vatandaģları olup, sırasıyla 1939, 1971 ve 1980 doğumludurlar ve Mardin de ikamet etmektedirler. Makbule Kaymaz, A.Kaymaz ın (1973 doğumlu) eģi; U.Kaymaz ın ise (1992 doğumlu) annesidir. Emine Kaymaz, A.Kaymaz ın annesi, ReĢat Kaymaz ise erkek kardeģidir. Dava dosyasından, olay günü, Kaymaz ailesinin evinde, A.Kaymaz, Makbule Kaymaz ile aralarında U.Kaymaz ın da olduğu çocukları ile Emine Kaymaz ın bulunduğu sonucuna varılmaktadır. BaĢvuranlar, mevcut baģvuruyu kendi adlarına ve bilhassa Kaymaz çiftinin çocukları (Makbule Kaymaz, ölen oğlu U. Kaymaz hariç olmak üzere altı çocuğu olduğunu belirtmiģtir; bu beyana Hükümet itiraz etmemiģtir.) olmak üzere müteveffaların diğer yakın akrabalarının adlarına yaptıklarını belirtmektedirler. A. Somut olayın koşulları 1. Başvuranların yakınlarının ölümü 3. Mardin Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ġube Müdürlüğüne bağlı polislerce 21 Kasım 2004 tarihinde saat te düzenlenen ve imzalanan tutanakta, 20 Kasım 2004 tarihinde saat te bir Ģahsın emniyete telefon ettiği ve çok sayıda Ģüpheli ve silahlı kiģinin belli bir

5 MAKBULE KAYMAZ VE DĠĞERLERĠ / TÜRKĠYE KARARI 3 adrese gittiğini açıkladığı belirtilmiģtir. Söz konusu tutanağa göre, polis, verilen adresin, PKK (Kürdistan ĠĢçi Partisi) lehine yasadıģı faaliyetler yürüttüğü yönünde hakkında Ģüphe duyulan A.Kaymaz ın evi olduğunu tespit etmiģtir. Bu tutanakta, ilçenin, teröristlerin özel hedeflerinden biri olmasından ötürü, 21 Kasım 2004 tarihinde saat te, durum değerlendirmesi yapmak amacıyla Emniyet Müdürlüğü nde toplantı düzenlendiği belirtilmiģtir. Tutanakta ayrıca, yapılan toplantı sonunda, Cumhuriyet savcısının talimatı üzerine, söz konusu adrese terör karģıtı bir operasyon düzenlenmesine karar verildiği de belirtilmektedir. 4. Dava dosyasına göre, Kaymaz ailesinin evi Kasım 2004 tarihlerinde, evde bulunan silahlı kiģilerin ateģ açabileceği gerekçesiyle gece ve gündüz gözetim altına alınmıģtır. 5. Kızıltepe Cumhuriyet savcısı 21 Kasım 2004 tarihinde söz konusu ev ile ilgili olarak arama müzekkeresi düzenlemiģtir Kasım 2004 tarihinde düzenlenen ve Mardin Emniyet Müdür Yardımcısı K.D. tarafından imzalanan Operasyon Planı baģlıklı belgeden, terör saldırısı gerçekleģtirmek istedikleri yönünde haklarında Ģüphe duyulan PKK üyelerinin yakalanmasını amaçlayan bir operasyon planlandığı sonucuna varılmaktadır. Belgede, operasyonun hedefinde Kaymaz ailesinin evi olduğu ve yakalama iģleminin söz konusu eve yaklaģıldıktan sonra dıģarıda gerçekleģtirileceği belirtilmiģtir. 7. A.Kaymaz ve oğlu U.Kaymaz, aynı tarihte, saat sularında evlerinin yakınında isabet eden mermilerle hayatlarını kaybetmiģlerdir. 8. Altı polis memuru, aynı gün, saat te olay yerine giderek, fotoğraf çekimleri yapmıģ; delil unsurlarını araģtırmıģ ve müteveffaların ellerinden numuneler almıģlardır. Ayrıca, olay yeri krokisi de çizilmiģtir. 9. Üç polis memuru tarafından, aynı gün saat da düzenlenen tutanağa göre, A. ve U.Kaymaz, evlerinin önünde, güvenlik güçleri ile aralarında çıkan silahlı çatıģma sonrasında öldürülmüģlerdir. Olay yerinde

6 4 MAKBULE KAYMAZ VE DĠĞERLERĠ / TÜRKĠYE KARARI yapılan incelemede, sokak aydınlatması bulunmadığının ve etrafın aydınlık olmadığının tespit edildiği belirtilmiģtir. 10. Müteveffaların evlerinin önüne park edilmiģ olan A.Kaymaz a ait tanker aranmıģ ve içerisinde kıyafetler bulunmuģtur Kasım 2004 tarihinde düzenlenen arama tutanağına göre, A.Kaymaz ın evinde, PKK nın faaliyetleriyle ilgili çok sayıda belge bulunmuģtur. 12. Yine 21 Kasım 2004 tarihinde, saat da düzenlenen olay tutanağında, evde bulunan silahlı Ģahısların ateģ açabileceği düģüncesiyle, Kaymaz ailesinin evinin Kasım 2004 tarihlerinde, gündüz ve gece, gözetim altına alınmasına bir gün önce karar verildiği belirtilmiģtir. Tutanakta ayrıca, Ģüphelilerin, polislerin ve orada yaģayan çok sayıda aile ferdinin hayatını tehlikeye atmamak için Ģüphelilerin evden çıktıklarında yakalanmalarına karar verildiği belirtilmiģtir. Ayrıca, söz konusu evin kapısının açık bırakıldığı ve zaman zaman evin içindeki Ģahısların dıģarıya baktıkları da belirtilmiģtir. Bu tutanağa göre, olay günü, saat a doğru, etraf karanlık olduğundan gözetlemenin güçlendirilmesine ve gerektiği takdirde olay yerine özel harekât polis ekibi gönderilerek Ģüphelilerin yakalanmasına karar verilmiģtir. Tutanakta aynı zamanda, polislerin sivil giyimli ve üzerlerinde Polis yazılı yeleklerle yaya olarak olay yerine gittikleri; birdenbire tankerin sürücü tarafına doğru yönelen iki kiģiyle karģılaģtıkları da belirtilmiģtir. Silahlı olan bu Ģahısların Ģüpheli davranıģları göz önünde bulundurularak, polislerin Dur! Polis! diye bağırarak sözlü ihtarda bulundukları ancak polislere doğru ateģ edildiği ve polislerin de bu ateģe karģılık verdiği belirtilmiģtir. Tutanakta aynı zamanda, çatıģma sırasında, polisler kadar Ģüphelilerin de hareket halinde oldukları belirtilmiģtir. 13. Olay günü, belirtilmeyen bir saatte Savcı olay yerine gitmiģtir. Bu amaçla düzenlenen tutanakta, U. Kaymaz ın cesedinin yakınında

7 MAKBULE KAYMAZ VE DĠĞERLERĠ / TÜRKĠYE KARARI 5 kalaģnikofla birlikte tankerin önünde, A. Kaymaz ın cesedinin ise tankerin yanında, sürücü tarafında bulunduğu belirtilmiģtir. 14. Cumhuriyet Savcısı, avukat, uzman tabip ve yardımcısı, fotoğrafçı ve zabıt kâtibi huzurunda 21 Kasım 2004 tarihinde ölü ön muayenesi yapılmıģtır. Konuyla ilgili olarak düzenlenen raporda, U.Kaymaz ın cesedinde konuyla ilgili olarak düzenlenen tutanağa göre, 1,65 m. boyundadır-, üçü kollarda, dokuzu göğüste ve sırtta olmak üzere on üç mermi giriģ ve çıkıģ deliği tespit edilmiģtir. [Dosyadan U.Kaymaz a toplam on bir merminin isabet ettiği sonucuna varılmaktadır. Asıl nedeni bilinmeyen- üç ayrı delik daha saptanmıģtır; bk. aģağıdaki 20 ve 47. paragraflar]. Yine söz konusu rapora göre, A.Kaymaz ın cesedinde, sol bacakta mermi giriģ deliği, sol kolda mermi giriģ deliği, göğüste beģ delik ve sırtta üç delik [Dosyadan, A.Kaymaz a toplam altı kurģunun isabet ettiği sonucuna varılmaktadır, bk. aģağıdaki 20 ve 47. paragraflar] tespit edilmiģtir. Öte yandan, A. Kaymaz ın üzerinde bir adet diploma, ehliyet, anahtarlar ve para bulunmuģtur. Her iki ceset üzerinde detaylı bir otopsi yapılmasına karar verilmiģtir. 15. Altı polis memuru 22 Kasım 2004 tarihinde sabah saat 9.45 te olay yerine gitmiģtir. Savcının talimatları üzerine, olay yeri fotoğraflarını çekmiģler ve tamamlayıcı delil unsurlarını araģtırmıģlarıdr. Ancak, olay yerinde bulunan tanker üzerinde herhangi bir iz ya da ipucuna rastlamamıģlardır. Aracın fotoğrafları da çekilmiģtir. 16. Olay yerinde toplanan delil unsurlarının bulunduğu yerleri gösteren iki basit kroki dosyaya konmuģtur. Bu krokilere göre, olay yeri çift yönlü ana yolun kenarında bulunmaktaydı ve yolun sağ tarafında bir benzin istasyonu vardı; buradan birkaç metre ilerde park halindeki bir tanker ile benzin istasyonu arasında, boģ bir alan, önde bir küçük kanal, ardında küçük dar bir sokak bulunmaktaydı. Bu krokilerde, Kaymaz ailesinin evinin, sokaktaki ikinci ev olduğu belirtilmiģtir. Krokilerde, A. Kaymaz ın cesedinin tankerin sol tarafında, kamyonun ön kapısının yanında, sürücü

8 6 MAKBULE KAYMAZ VE DĠĞERLERĠ / TÜRKĠYE KARARI tarafında bulunduğu ve bu cesedin yakınında, polislerin silahlarından çıkan onlarca kovan toplanmasına rağmen, kalaģnikof tüfekten çıkan herhangi bir kovana rastlanmadığı da belirtilmiģtir. Krokilerde aynı zamanda, U. Kaymaz ın cesedinin aynı kamyonun önünde, A.Kaymaz ın cesedinin birkaç metre ilerisinde olduğu ve müteveffanın sol elinin yakınında bir tüfek bulunduğu, U.Kaymaz ın cesedinin ve bir kanalın yakınında kalaģnikof tüfeklere ait kovanlar bulunduğu ve A.Kaymaz ın ayaklarının yakınında iki adet el bombası ile dört dolu Ģarjörün takılı olduğu bir kemerin de bulunduğu belirtilmiģtir. Öte yandan, ikinci krokiye göre, polislerin silahından çıkan sekiz adet kovan, Kaymaz ailesinin evinin önünde bulunmuģtur. Bu krokilerden, Y.A. nın silahından çıkan kovanların kamyonun karģısında yani sürücü tarafında bulundukları sonucuna varılmaktadır. Ayrıca, kamyonun arkasında ya da sürücü tarafında M.K. ve S.A.T. nin silahlarından çıkan herhangi bir kovana rastlanmamıģtır. Ayrıca, M.K. nın silahından çıkan iki kovan kanalın yakınında bulunulmuģ olmasına rağmen, olay yerinde S.A.T. nin silahından çıkan herhangi bir kovana rastlanmamıģtır (bk, aģağıdaki 47. paragraf) Kasım 2004 tarihinde, sabah saat 3.47 de, adli tabip ve yardımcısı, Cumhuriyet savcısı ile bir Ģoför ve zabıt kâtibi refakatinde, cesetler üzerinde klasik otopsi yapmıģlardır. Doktor, A.Kaymaz ın vücudunda biri sırtta, iki göğüste, biri karında ve ikisi elin dıģ yüzünde ve sol bacakta olmak üzere altı adet mermi giriģ ve çıkıģ deliği tespit etmiģtir. U. Kaymaz ın konuyla ilgili tutanağa göre, boyu 1,60 m dir vücudunda ise dokuzu sırtta, ikisi kol ve elde olmak üzere on bir adet mermi giriģ ve çıkıģ deliği ile üç ayrı delik daha saptamıģtır. Rapora göre, A.Kaymaz iç kanamaya bağlı olarak; U.Kaymaz ise, kalp ve akciğer hizasındaki mermi yaraları nedeniyle hayatını kaybetmiģtir.

9 MAKBULE KAYMAZ VE DĠĞERLERĠ / TÜRKĠYE KARARI 7 2. Soruşturma 18. Kızıltepe Savcılığı 22 Kasım 2004 tarihinde re sen soruģturma baģlatmıģtır. Öte yandan, aynı gün, Savcılığın talebi üzerine, Kızıltepe Sulh Ceza Mahkemesi, soruģturma dosyasını Ceza Muhakemesi Kanununun ( CMK ) 143. maddesinin 2. fıkrası uyarınca gizli olarak sınıflandırmıģtır. 19. Kızıltepe Ġlçe Emniyet Müdürü 24 Kasım 2004 tarihinde Kızıltepe Savcılığına bir yazı göndermiģtir. Yazıda, 20 Kasım 2004 tarihinde çok sayıda Ģüpheli ve silahlı Ģahsın Kaymaz ailesinin evine girdiğine dair gelen telefonun ardından bir dizi tedbir alındığı, arama müzekkeresi düzenlendiği ve söz konusu evin polis tarafından Kasım 2004 tarihlerinde aralıksız olarak gözetim altına alındığı belirtilmiģtir. Yazıda ayrıca, 21 Kasım 2004 tarihinde, saat a doğru, hava kararmak üzereyken 1, özel harekât polis ekibi, güvenlik güçlerine karģı yöneltilen türden silahlı bir saldırıyı önlemek amacıyla olay yerine gitttiği ve saat ye doğru, polislerin söz konusu evin önünde park halindeki tankere doğru ilerleyen silahlı iki kiģi fark ettiği ve polislerin birçok defa Dur! Polis! ihtarında bulundukları ve iki Ģüphelinin polislere silahla karģılık verdikleri belirtilmiģtir. Yazıda ayrıca, birkaç dakika süren silahlı çatıģma sonunda, iki Ģüphelinin vurulduğu ve vurulan Ģahısların polisler tarafından A.Kaymaz ve U.Kaymaz olduğunun tespit edildiği belirtilmiģtir. Yazıda A. Kaymaz ın sırt üstü yerde yattığı, elinde bir kalaģnikof tüfek ile üzerinde dört dolu Ģarjör ve iki el bombası (kütüklük) bulunan bir kemer olduğu ve bu kemerin olası bir tehlikeyi önlemek amacıyla cesedin üzerinden çıkarıldığı ve U. Kaymaz ın yanlamasına yerde yattığı ve elinde bir adet kalaģnikof bulunduğu belirtilmiģtir. Bu yazıda aynı zamanda, bir sağlık ekibinin yirmi yirmi beģ 1. Kandilli Enstitüsü tarafından 25 Ocak 2006 tarihinde düzenlenen belgeye göre, Mardin ilinde güneģ batma saati, 21 ve 22 Kasım 2004 tarihlerinde dir. Ayrıca, 8 Aralık 2004 tarihinde düzenlenen bir baģka belgeye göre, akģam ezanı saati tür.

10 8 MAKBULE KAYMAZ VE DĠĞERLERĠ / TÜRKĠYE KARARI dakika sonra olay yerine geldiği ve iki Ģüphelinin öldüğünün tespit edildiği; ardından A.Kaymaz ın evinde arama yapıldığı ve PKK nın faaliyetleri ile ilgili çok sayıda belge bulunduğu da belirtilmiģtir. Yazıda ayrıca, olay sırasında komģularının evinde olan Makbule Kaymaz ve Emine Kaymaz ın, ifade vermek üzere polis karakoluna çağrıldıkları da belirtilmiģtir. 20. Ġnsan Hakları Derneği 25 Kasım 2004 tarihinde, bilhassa 21 Kasım 2004 tarihli olaydan sonra alınan tanık ifadelerinin yer aldığı bir rapor yayımlamıģtır. Bu rapordan, Makbule Kaymaz ın, Ġnsan Hakları Derneği ne, oğlunun kamyonun önünde diz çöktüğünü ve polislerin ona ateģ ettiğini gördüğünü ifade ettiği sonucuna varılmaktadır. 21. BaĢvuran ReĢat Kaymaz, 26 Kasım 2004 tarihinde, erkek kardeģi ile yeğeninin hayatını kaybettiği operasyonda görevli polislerden Ģikâyetçi olmuģtur. ReĢat Kaymaz, güvenlik güçlerini, yakınlarını kasten öldürmekle suçlamıģtır. ReĢat Kaymaz, olayların meydana geldiği dönemde, erkek kardeģinin Ģoför olarak çalıģtığını, yeğeninin ise, ilkolkul beģinci sınıf öğrencisi olduğunu, Irak a mal götürmek haricinde baģka herhangi bir Ģey yapmadığını belirtmiģtir. a) Tanıklar 22. Kaymaz ailesinin komģusu olan A.T. nin 30 Kasım 2004 tarihinde görgüye dayalı bilgisi olmadan Savcılık tarafından ifadesi alınmıģtır. A.T., olay günü evinde olduğunu, önce iki uzun tarama ve bunun akabinde yaklaģık iki dakika boyunca peģ peģe atıģ sesleri duyduğunu ifade etmiģtir. Makbule Kaymaz ın evine geldiğini ve polislerin U.Kaymaz ın ensesinden tuttuklarını, baģını yere eğdirdiklerini ve sivil giyimli iki polis memurunun daha sonra evine geldiklerini belirtmiģtir. 23. Mahalle sakinlerinden A.A. nın da aynı gün Savcılık tarafından ifadesi alınmıģtır. A.A., atıģ sesleri duyduğunu, atıģ seslerinin kesilmesinin ardından yolda bir ceset gördüğünü ifade etmiģtir. A.A., sokak lambası

11 MAKBULE KAYMAZ VE DĠĞERLERĠ / TÜRKĠYE KARARI 9 olmamasına rağmen, yoldan geçen araçların farları sayesinde yol aydınlandığından cesedin görülebildiğini belirtmiģtir. Ġlk anda cesedin yakınında silah görmediğini ancak ikinci cesedi ve silahları olay yeri aydınlandığında fark ettiğini ifade etmiģtir. 24. Kaymaz ailesinin komģusu olan M.T. nin de aynı tarihte ifadesi alınmıģtır. M.T. ifadesinde, etrafın karanlık olduğunu belirterek akģam saat den kısa bir süre önce ateģ sesleri duyduğunu açıklamıģtır. Daha sonra, Makbule Kaymaz ın kapıya vurduğunu ve kekeleyerek Uğur, polis, tankerin yanında dediğini eklemiģtir. M.T., Makbule Kaymaz ın Emine Kaymaz ve üç çocukla birlikte geldiğini ve kendisine neden geldiğini sorduğunda Uğur u ensesinden tutup yere eğmiģlerdi. dediğini belirtmiģtir. M.T., olayı görmediğini ifade etmiģtir. 25. Kızıltepe Cumhuriyet Savcısı tarafından 7 Aralık 2004 tarihinde, baģvuran Makbule Kaymaz ın tercüman yardımıyla ifadesi alınmıģtır. Ġlgili Ģahıs, o gün oruçlu olduğunu ve akģam namazından sonra yemek hazırladığını ifade etmiģtir. Olay günü birinin kendisini ziyaret ettiğine dair vermiģ olduğu daha önceki beyanlarının aksine, Makbule Kaymaz, o gün kendilerini kimsenin ziyaret etmediğini ifade etmiģtir. Makbule Kaymaz, eģinin ve oğlunun akģam ya da ertesi gün için öngörülen yola çıkmadan önce kamyona bagajlarını koymak için evden çıktıklarını ve her ikisinin de silahlı olmadığını eklemiģtir. Daha sonra iki uzun tarama sesi duyduğunu, o sırada eģini göremediğini ancak oğlunu ayakta, canlı halde, etrafı insanlarla çevrili vaziyette gördüğünü ifade etmiģtir. Makbule Kaymaz, daha sonra kayınvalidesiyle birlikte komģularına gittiklerini belirtmiģtir. EĢinin ve oğlunun ölümünden sorumlu Ģahıslardan Ģikâyetçi olduğunu ifade etmiģtir. 26. BaĢvuran Makbule Kaymaz ın da 7 Aralık 2004 tarihinde, PKK örgütüne yardım ettiği iddiasıyla yürütülen ceza soruģturması çerçevesinde sanık sıfatıyla Kızıltepe Cumhuriyet Savcısı tarafından ifadesi alınmıģtır. BaĢvurandan, bilhassa evinin önünde çekilen ve üzerinde peģmerge

12

13 MAKBULE KAYMAZ VE DĠĞERLERĠ / TÜRKĠYE KARARI 1 kıyafeti bulunan fotoğraflar ile ilgili olarak yöneltilen soruyu cevaplandırması beklenmiģtir. BaĢvuran, eģine ait olan bu geleneksel kıyafeti hoģuna gittiği için giydiğini ifade etmiģtir. Öte yandan, baģvuran, 21 Kasım 2004 günü evlerinde hiç kimsenin saklanmadığını belirtmiģtir. 27. BaĢvuran ReĢat Kaymaz ın da aynı tarihte Savcılık tarafından ifadesi alınmıģtır. ReĢat Kaymaz, kardeģi Ahmet in peģmerge kıyafetini giydiğini de ifade etmiģtir. Beyanlarına göre, o yörede bayramlarda giyilen bu geleneksel kıyafeti kardeģi Irak ta diktirmiģtir. 28. Aynı tarihte, baģvuran Emine Kaymaz ın da ifadesi alınmıģtır; ifadesinde Makbule Kaymaz ın beyanlarını doğrulamıģtır. Öte yandan, A.Kaymaz ın kardeģi Murat Kaymaz ın da Savcı tarafından ifadesi alınmıģtır. Murat Kaymaz, olayı görmediğini beyan etmiģ ve Kaymaz ailesinin Ali isimli bir komģularının, kendisine, A. ve U. Kaymaz ın yakınında silah görmediğini söylediğini belirtmiģtir. 29. Aynı mahallede ikamet eden A.D. nin de 8 Aralık 2004 tarihinde Cumhuriyet Savcısı tarafından ifadesi alınmıģtır. A.D., olay günü evine gittiğini ve kısa bir süre sonra bir ses duyduğunu ve hırsızlık olayı olup olmadığını kontrol etmek için dıģarı çıktığını ifade etmiģtir. A.D. ayrıca, polislerin kendisini durdurduğunu ve yere yattığını ve polis memurlarının bir Ģüpheliyi yakaladıklarını bildirdiğini eklemiģtir. A.D., bir polis memurunun kendisine tokat attığını ve Murat nerede? diye sorduğunu belirtmiģtir. Daha sonra atıģ sesleri duyduğunu ve atıģ sesleri kesildikten sonra, polis memurlarına cep telsizinden Ġki kiģi öldürüldü. Ģeklinde bir anons geldiğini ve polis memurlarının iģ arkadaģlarını tebrik ettiklerini belirtmiģtir. Ardından sorguya çekildiğini ve dövüldüğünü ve akabinde komģularının cesetlerini görmeden olay yerinde serbest bırakıldığını beyan etmiģtir. 30. Mahalle sakinlerinden E.S. nin de aynı tarihte, Cumhuriyet Savcısı tarafından ifadesi alınmıģtır. E.S. özellikle Ģunları beyan etmiģtir:

14 2 MAKBULE KAYMAZ VE DĠĞERLERĠ / TÜRKĠYE KARARI (...) [olay günü] saat da otobüsten indim. Hala otobüsün içindeyken, yerde, bir ceset fark ettim; etrafında çok sayıda kiģi vardı. [olay yeri] özel bir projektörle aydınlatılmıģtı. Kaza olmuģ olabileceğini düģünerek, cesede doğru koģtum. Polisler, cesede iki metre kala beni durdurdular ( ) Cesede baktım. Tankerin önünde, yüzükoyun vaziyette yerde yatan bir adam gördüm. Yüzünü göremedim. ( ) Cesedin yanında silah olup olmadığını fark etmedim. Gördüğümü hatırlamıyorum. ( ) Daha sonra, yolun sonunda bulunan eve doğru götürüldüm. Bu sırada baģımı çevirdim ve kamyonun kapısının açık olduğunu ve kanala doğru bir baģka cesedin daha olduğunu gördüm. Bu cesedin yanında bir silah olup olmadığını görmedim; çünkü etraf karanlıktı ( ). 31. M.B.O. nun da aynı tarihte Savcı tarafından ifadesi alınmıģtır. M.B.O., A. Kaymaz ın ve kendisinin, kendi araçlarıyla, olay günü Ġskenderun a gitmeleri gerektiğini beyan etmiģtir. O gün -21 Kasım A.Kaymaz a gittiğini ve A.Kaymaz ın aracının yağmur nedeniyle çamurun içinde olduğunu ve aracı hareket ettirmesi için A. Kaymaz a yardım ettiğini eklemiģtir. M.B.O., 21 Kasım 2004 gecesi yakıt taģımak için Ġskenderun a gideceklerini ancak olay nedeniyle gidemediklerini ifade etmiģtir. M.B.O. görgü tanığı olmadığını belirtmiģtir. 32. Mahalle sakinlerinden tanık E.E. 9 Aralık 2004 tarihinde Cumhuriyet Savcısı tarafından dinlenmiģtir. Olayı görmediğini ifade etmiģtir. AkĢam yemeğine hazırlandığı sırada, kısa bir süre boyunca ateģ sesleri duyduğunu, beģ dakika sessizlikten sonra yeniden ateģ sesleri duyduğunu ifade etmiģtir. Tanık C.S. de aynı gün dinlenmiģ ve E.E. nin beyanlarını doğrulamıģtır. Aynı tarihte dinlenen tanıklar A.S. ve H.S. de ateģ sesi duyduklarını ifade etmiģlerdir. 33. Mahalle sakinlerinden M.D. nin 13 Aralık 2004 tarihinde Savcı tarafından ifadesi alınmıģtır. M.D. olay günü yalnızca taģıtlar ve insanlar gördüğünü ifade etmiģtir. 34. Savcı ayrıca çok sayıda mahalle sakinini de dinlemiģtir. Mahalle sakinleri, olayı görmediklerini ifade etmiģlerdir.

15 MAKBULE KAYMAZ VE DĠĞERLERĠ / TÜRKĠYE KARARI 3 b) Bilirkişi Raporları 35. Adana Emniyet Müdürlüğü Kriminal Polis Laboratuvarı 30 Kasım 2004 tarihinde bilirkiģi raporu düzenlemiģtir. Olay yerinde bulunan iki kalaģnikof tüfeğin balistik incelemesi neticesinde, bu tüfeklerin kullanıldığının tespit edildiği ancak bunlarla son atıģın hangi tarihte yapıldığının tespit edilmesinin mümkün olmadığı sonucuna varılmıģtır. Ayrıca, bilirkiģi raporunda, Y.A. ya ait seri nolu MP-5 marka silahtan çıkan 9 mm çaplı yirmi bir adet kovan, S.A. ya ait MU-CB nolu Uzi marka bir baģka tabancadan çıkan 9 mm çaplı altı kovan, M.K. ya ait MU-OB nolu Uzi marka bir tabancadan çıkan iki kovan, seri nolu M-16 A2 marka tüfekten çıkan 5,56 mm çaplı kovan, U.Kaymaz a ait olduğu tahmin edilen seri nolu kalaģnikof tüfekten çıkan 4,65 mm çaplı sekiz kovan, A.Kaymaz a ait olduğu tahmin edilen seri nolu kalaģnikof tüfekten çıkan 7,65 mm çaplı beģ kovan, Y.A. ya ait seri nolu MP-5 marka tabancadan çıkan 9 mm çaplı üç mermi, Y.A. ya ait seri nolu MP-5 marka tabancaya ait U.Kaymaz ın vücudundan çıkarılan 9 mm çaplı mermi ile S.A. ya ait MU- CB seri nolu Uzi marka tabancaya ait, A.Kaymaz ın bacağından çıkarılan 9 mm çaplı bir mermi bulunduğu belirtilmiģtir. 36. Makbule Kaymaz refakatinde, 7 Aralık 2004 tarihinde, saat da olay yeri incelemesi yapılmıģtır. Bu inceleme, U.Kaymaz a bitiģik atıģ mesafesinde atıģ yapılıp yapılmadığının; bu durumda mermilerin toprağın içine girip girmediğinin tespit edilmesi amacı taģımaktaydı. Makbule Kaymaz ın gösterdiği yerlerde, metal dedektör yardımıyla ve toprak kazılarak bu mermiler aranmıģ; ancak herhangi bir mermi bulunamamıģtır. 37. Olay yerinde bulunan iki el bombasıyla ilgili olarak 7 Aralık 2004 tarihinde bilirkiģi raporu düzenlenerek soruģturma dosyasına konmuģtur. Bu raporda, söz konusu el bombalarının PKK tarafından sıkça kullanılan Rus

16 4 MAKBULE KAYMAZ VE DĠĞERLERĠ / TÜRKĠYE KARARI yapımı el bombaları olduğu ve üzerlerinde herhangi bir iz bulunmadığı belirtilmiģtir Aralık 2004 tarihinde, müteveffaların kıyafetlerinde inceleme yapılmıģtır. Aynı tarihli rapora göre, mermilerin neden olduğu deliklerin incelenmesi neticesinde, bunların ne kısa namlulu silahlar için yakın atıģ mesafesi olarak kabul edilen cm lik bir mesafeden, ne de uzun namlulu silahlar için yakın atıģ mesafesi olarak kabul edilen cm lik bir mesafeden yapılmamıģ olduğu tespit edilmiģtir. Bu raporda, atıģ mesafelerinin kesin olarak belirnemeyeceği sonucuna varılmıģtır. Ayrıca, U.Kaymaz ın sırtında bulunan dokuz deliğin mermi giriģ deliği olduğu belirtilmiģtir. 39. Olay yerinde bulunan iki kalaģnikofla ilgili olarak düzenlenen 13 Aralık 2004 tarihli bilirkiģi raporuna göre, seri numaralı kalaģnikof tüfek 9 Ağustos 2004 tarihinde meydana gelen terör saldırısı sırasında kullanılmıģtır. Ġkinci silahla ilgili olarak ise, bu raporda, söz konusu silahın herhangi bir olay sırasında kulanıldığının tespit edilmediği belirtilmiģtir. 40. Adli Tıp Kurumu tarafından düzenlenen 20 Aralık 2004 tarihli bilirkiģi raporuna göre, A. ve U. Kaymaz ın ellerinden alınan numuneler üzerinde antimon ve kurģu analizi yapılmıģ; ancak baryum analizi yapılmamıģtır. Raporda, bunların miktarları göz önüne alındığında, tespit edilen antimon ve kurģun izlerinin atıģ kalıntısı olarak kabul edilmesi gerektiği sonucuna varılmıģtır Aralık 2004 tarihinde düzenlenen diğer iki bilirkiģi raporuna göre, baģvuranların yakınlarının, hayatlarını kaybetmeden önce, olay sırasında sürekli hareket halinde olup olmadıklarının tespit edilmesinin mümkün olmadığı belirtilmiģtir. 42. Adli Tıp Kurumu Ġhtisas Kurulu tarafından düzenlenen 22 Aralık 2004 tarihli bilirkiģi raporunda, özellikle 9 ve 22 Aralık 2004 tarihlerinde düzenlenen, olay sırasında müteveffaların konumları ve atıģ mesafesi ile

17 MAKBULE KAYMAZ VE DĠĞERLERĠ / TÜRKĠYE KARARI 5 ilgili raporların sonuçları doğrulanmıģtır. Ayrıca, A. Kaymaz ın cesedinden çıkartılan üç merminin yukarıya doğru bir yörünge izlediği belirtilmiģtir. 43. Elektrik Dağıtım ġirketi, 1 ġubat ve 8 Nisan 2005 tarihli yazılarla, Savcılığı, olayın meydana geldiği yolda sokak aydınlatması olmadığı hususunda bilgilendirmiģtir. 44. Ġstanbul Kriminal Polis Laboratuvarı Müdürlüğü tarafından 14 Nisan 2005 tarihinde, çatıģma yerinde bulunan silahlar, kovanlar ve mermiler üzerinde balistik inceleme yapılmıģtır. Bu delil unsurlarının bir kroki üzerinde konumlarını gösteren bir rapor düzenlenmiģtir. Raporda, diğerlerinin yanı sıra, 9 mm çaplı yirmi dokuz kovan, 5,56 mm çaplı bir kovan ile 7,65 mm çaplı on üç kalaģnikof kovanı incelendiği belirtilmiģtir. Bu rapora göre: Uzi marka tabancaya ait 9 mm çaplı iki kovan [MU-OB seri nolu, M.K. ya ait], Uzi marka bir baģka tabancaya ait 9 mm çaplı altı kovan [MU-CB seri nolu, S.A. ya ait], MP-5 marka tabancaya ait 9 mm çaplı yirmi bir adet kovan [41630 seri nolu, Y.A. ya ait], M-16 A2 marka tüfeğe ait 5,56 çaplı kovan [ seri nolu], KalaĢnikof tüfeğe ait 7,65 mm çaplı beģ kovan [ seri nolu, A. Kaymaz a ait olduğu tahmin edilen], KalaĢnikof tüfeğe ait 7,65 mm çaplı sekiz kovan [ seri nolu, U. Kaymaz a ait olduğu tahmin edilen], A.Kaymaz ın vücudundan çıkarılan ve Uzi marka tabancaya [MU- CB seri nolu, S.A. ya ait] ait 9 mm çaplı bir mermi 45. Ağır Ceza Mahkemesi nin talebi üzerine, 3 Ağustos 2005 tarihinde, Adli Tıp Kurumu yönetici makamları tarafından düzenlenen ve dokuz adli tabip tarafından imzalanan iki bilirkiģi raporu dosyaya konulmuģtur. Söz konusu raporlarda, vücuduna toplam altı kurģun isabet eden A. Kaymaz ın, bu mermiler isabet ettikten sonra atıģ edebilecek durumda olamayacağı ve

18 6 MAKBULE KAYMAZ VE DĠĞERLERĠ / TÜRKĠYE KARARI aldığı bu yaralar neticesinde hayatını kaybettiği bildirilmiģtir. Raporlarda, aynı zamanda, U. Kaymaz ın sırt bölgesindeki dokuz merminin öldürücü nitelikle yaralara neden olduğu ve bu yaraları aldıktan sonra atıģa devam edemeyeceği sonucuna varılmıģtır. Raporlarda, U. Kaymaz a toplam on bir merminin isabet ettiği ve bununla birlikte sebebi bilinmeyen üç ayrı delik daha olduğu da bildirilmiģtir. Bu raporlarda, ayrıca, atıģ etmeye ilk olarak baģvuranların yakınlarının baģlayıp baģlamadıklarının tespit edilmesinin mümkün olmadığı belirtilmektedir. Netice itibariyle, bu raporlar 14 Nisan 2005 tarihli balistik inceleme sonuçlarını doğrulamıģtır. 46. Adli Tıp Kurumu tarafından 10 Ekim 2006 tarihinde balistik rapor düzenlenmiģtir. Raporda, müteveffaların ellerinden alınan barut izlerinin, ölüm sonrası (post mortem) gerçekleģtirilen atıģ simülasyonları veyahut bitiģik ya da yakın mesafeden yapılan atıģlar neticesinde meydana gelmiģ olabileceği belirtilmiģtir. c) Polis memurlarının ifadeleri 47. Savcı, olaydan on günden uzun bir süre sonra, 4 Aralık 2004 tarihinde, operasyondan sorumlu polisleri dinlemiģtir. Savcı, öncelikle, 21 Kasım 2004 tarihli operasyonu düzenleyen ve koordine eden Mardin Emniyet Müdür Yardımcısı K.D nin ifadesini almıģtır. K.D., PKK nın Kızıltepe ilçesinde çok sayıda saldırı/suikast gerçekleģtirdiğini ve polisin, Ģüpheli Ģahısları yakalamak amacıyla tedbirler aldığını ifade etmiģtir. K.D., Kaymaz ailesinin evinin 20 Kasım 2004 gecesi ve ertesi gün sabahı gözetim altına alındığını ve bu gözetim esnasında, baģlangıçta herhangi bir Ģüpheli olay fark edilmediğini belirtmiģtir. K.D., daha sonra 21 Kasım 2004 günü, saat yaklaģık sularında, havanın kararmaya baģladığını ve beyanına göre, PKK üyelerinin genellikle gece saatlerinde suç eylemlerinde bulunmaları nedeniyle, Ģüphelilerin bu evden çıktıkları esnada yakalanmalarına karar verildiğini eklemiģtir. K.D., olay sırasında, Kaymazların evinin yakınında, benzin istasyonunun park alanında nöbette

19 MAKBULE KAYMAZ VE DĠĞERLERĠ / TÜRKĠYE KARARI 7 olduğunu belirtmiģtir. K.D., benzin istasyonundan söz konusu eve doğru yer değiģtirmeleri sırasında, polislerin, silahlı Ģüpheli iki Ģahısla karģılaģtığını ve yapılan uyarıların ardından atıģ seslerini duyduğundan olay yerine gittiğini belirtmiģtir. Adamlarının dikkatini kendilerini tehdit eden yakın tehlikeye çektiğini; ancak herhangi bir öldürme emri vermediğini ifade etmiģtir. 48. Aynı tarihte, Mardin Emniyet Müdürlüğü Özel Harekât ġube Müdür Vekili R.M.Y. de Savcılık tarafından dinlenmiģtir. R.M.Y. 20 Kasım 2004 tarihinde, K.D. tarafından, PKK üyelerine karģı bir operasyon düzenleneceğinden haberdar edildiğini ifade etmiģtir. O gün, ekibiyle birlikte, saat arasında Kızıltepe ye gittiklerini ve sivil giyimli polislerin ilçenin farklı noktalarında görevlendirildiğini belirtmiģtir. R.M.Y., masum insanların hayatlarını tehlikeye atmamak için, Ģüpheli Ģahısların, gözetim altına alınan evin yakınında yakalanmamasına karar verildiğini belirtmiģtir. R.M.Y., ertesi gün ekibini benzin istasyonunun önünde topladığını ve Kaymaz ailesinin evine doğru yer değiģtirmeleri ve güvenlik güçlerinin Ģüphelileri buradan çıkarken yakalayabilmek amacıyla bu evin kuģatılması talimatı verdiğini eklemiģtir. Polis memurları M.K., S.A.T., Y.A., L.F. ve S.K. nin söz konusu evin giriģine doğru yöneldiklerini; ihtarları ve ardından atıģ seslerini duyduktan sonra, olay yerine yöneldiğini ve yerde iki kiģi gördüğünü belirtmiģtir. Daha sonra, polis memuru I.R. tarafından yapılan uyarı atıģını duyduğunu eklemiģtir. R.M.Y., ardından baģka atıģ sesleri de duyduğunu ve bunların, olası bir silahlı saldırıya karģı koymak amacıyla olay yerine giden diğer polis memurları tarafından yapılan ihtar atıģları olabileceğini düģündüğünü ifade etmiģtir. 49. Aynı gün, polis memuru M.K., Cumhuriyet savcısı tarafından dinlenmiģtir. M.K., iģ arkadaģları S.A.T., Y.A., L.F., ve S.K. ile kendisinin Kaymaz ın evinin giriģine yöneldiklerini ve silaha benzer nesneler taģıyan iki kiģi gördüklerini ifade etmiģtir. M.K., iģ arkadaģı Y.A. nın, Ģüpheli Ģahısları hareketsiz hale getirmek için birçok defa Dur! Polis! diyerek

20 8 MAKBULE KAYMAZ VE DĠĞERLERĠ / TÜRKĠYE KARARI ihtarda bulunduğunu; Ģüpheli Ģahıslar tarafından üzerlerine ateģ açıldığını; birkaç dakika süren silahlı çatıģmanın akabinde, bu iki Ģahsın vurulduğunu eklemiģtir. M.K. özellikle Ģunları ifade etmiģtir: ( ) Y.A., S.A.T., S.K., L.F. ve ben ( ) söz konusu evi gözetlemekle görevliydik. Servis istasyonundan uzaklaģtık. S.K. ve L.F. bizden ayrıldılar ve barakalara doğru yöneldiler. Ben ve diğer iki iģ arkadaģım ilerledik ve yolun kenarında park edili vaziyette duran tankeri geçtikten [sonra], birdenbire iki kiģiyle karģılaģtık. [Ellerinde] silaha benzeyen Ģeyler gördük. Y.A. önümüzdeydi ve bağırarak Dur! Polis! ihtarında bulundu. ġahıslar, bu ihtara ateģle karģılık verdiler. Ancak, [bu iki kiģiden hangisinin] ateģ açtığını hatırlamıyorum; zira hava karanlıktı. [Bu] Ģahıslar ateģ açtığında, ben ve S.A.T. tankere doğru yöneldiğimiz sırada, Y.A. öne doğru fırladı. Bu arada biz de Dur! Polis! diyerek ihtarda bulunduk. Bunun üzerine Ģahıslar [bize doğru] ateģ etmeye baģladılar. Kendimizi korumak için, atıģlara karģılık vermeye baģladık. Sabit hedef olmamak için hareket ediyorduk. Aynı zamanda ateģ etmeye devam ediyorduk. Silahlı çatıģma belli bir süre devam etti. Bu çatıģma sırasında, atıģların [geldiği] istikamette ateģ açtım. Olay sırasında, üzerimde Uzi marka bir tabanca vardı ( ) ġahıslar ateģ etmeyi kestiğinde, biz de ateģ etmeye son verdik. Daha sonra, önlem alarak Ģüphelilere yaklaģtık. Hareketsiz iki kiģi yerde yatıyordu. ġahıslardan birinin belinin etrafında takılı olan ve üzerinde iki el bombası ile dört Ģarjör bulunan kemeri çıkardım. ( ) 50. Polis memurları S.A.T. ve Y.A. nın da 4 Aralık 2004 tarihinde Cumhuriyet Savcısı tarafından ifadeleri alınmıģ; ifadelerinde bilhassa M.K. nın beyanlarını doğrulamıģlardır. S.A.T. özellikle, Ģüpheli Ģahısların bulunduğu istikamette ateģ açtığını ifade etmiģtir. Y.A. ise Ģunları ifade etmiģtir: (...) Amirlerimiz 20 Kasım 2004 tarihinde bizi topladılar. Bize, Kızıltepe ilçesinde bulunan bir evde silahlı Ģahısların olduğunu; bu Ģahısların terör saldırısı yapmayı tasarladıklarını ve yakalanmaları gerektiğini söylediler. Aynı gün, saat civarında, [bu] ilçeye gittik. ( ) O akģam, bu evde masum insanların olabileceğini düģünerek ( ), operasyon gerçekleģtirmedik ( ) Ertesi gün, saat civarında, Kızıltepe yolunda [bulunan] Moil istasyonunda toplanmamız istendi. Y.A., S.A.T., S.K., L.F. ve ben ( ) [burada buluģtuk], söz konusu evi gözetlemekle görevliydik. Benzin istasyonundan uzaklaģtık. S.K. ve L.F. evi gözetlemek ve güvenliğimizi sağlamak [amacıyla] bizden ayrıldılar ve barakalara doğru yöneldiler. Ben ve diğer iki iģ arkadaģım, Kızıltepe yönünü [gösteren levhayı takip ederek eve] doğru yöneldik. Önümüzde, yolun sol tarafında park halinde bir tanker vardı. Kamyonun sağ tarafından geçtiğimiz sırada iki kiģiyle karģılaģtık. Hava karanlıktı. Silahlı olduklarını düģünerek, Dur! Polis! ihtarında bulundum. ĠĢ arkadaģlarımın önündeydim. ġahıslar, ihtarıma ateģle yanıt verdiler. Bunun üzerine ileriye doğru atlayarak, ateģle karģılık verdim. Daha sonra, [bu Ģahıslarla] bizim [polisler] aramızda düzenli karģılıklı ateģ ( ) açıldı. Hareket halindeydik. Aracın arkasından, iģ arkadaģlarımın, Dur! Polis! Silahlarınızı atın! ihtarlarını duydum. Bunun üzerine, Ģahıslar, [iki] arkadaģlarımın üzerine ateģ etmeye baģladılar; onlar da ateģle yanıt verdiler. Silahlı çatıģma bir süre devam etti. Daha sonra, [Ģahısların] [ateģ etmeyi] kestiklerini fark

21 MAKBULE KAYMAZ VE DĠĞERLERĠ / TÜRKĠYE KARARI 9 ettik. Biz de ateģ etmeyi kestik. YaklaĢtık ( ) ve iki kiģinin yerde yattığını gördük. Her ikisinde de kalaģnikoflar vardı ( ).» 51. Polis memuru S.A. ın da 4 Aralık 2004 tarihinde Cumhuriyet Savcısı tarafından ifadesi alınmıģtır. S.A., havanın karanlık olması nedeniyle çatıģmayı görmediğini belirterek iģ arkadaģlarının ifadelerini doğrulamıģtır. ġüpheli Ģahısların evlerinin kapısının önünde bulunduğu sırada havaya ateģ açtığını ifade etmiģtir. 52. Olayın üzerinden bir yıldan fazla bir süre geçtikten sonra, 23 Kasım 2005 tarihinde, polis memurları S.O. ve M.A. nın ifadeleri istinabe suretiyle alınmıģtır. Dosyadan, polis memurlarının Kaymaz ailesinin evini gözetlemekle görevli oldukları ve herhangi bir Ģüpheli faaliyet bildirmedikleri sonucuna varılmaktadır. Bu iki polis memuru, söz konusu evi 20 Kasım 2004 gecesinden 21 Kasım 2004 tarihine saat yaklaģık ya kadar gözetlediklerini ifade etmiģlerdir. Polis memuru S.O., 20 Kasım 2004 tarihinde, geceyarısına doğru, kapıdan bakan bir Ģahıs fark ettiğini beyan etmiģtir. Polis memuru M.A. ise evin etrafında devriye gezdiğini; evin kapısının açık olduğunu ve kapıdan birinin baktığını fark ettiğini ifade etmiģtir. M.A. ayrıca, daha sonra benzin istasyonunda nöbetçi olduğunu ve söz konusu evde yapılan aramaya katıldığını eklemiģtir. d) Soruşturma dosyasına erişimin kısıtlanması 53. Üç avukat 1 Aralık 2004 tarihinde Kızıltepe Savcılığından dosyadaki belgelerin tamamının birer kopyasını talep etmiģtir. Kızıltepe Sulh Ceza Mahkemesi, 2 Aralık 2004 tarihinde, dosyanın gizli olarak sınıflandırıldığı 22 Kasım 2004 tarihli kararına atıfta bulunarak, bu talebi reddetmiģtir. Mahkeme aynı zamanda, sanıkların avukatlarından yalnızca birinin söz konusu karara itiraz edebileceğini de belirtmiģtir 54. BaĢvuran ReĢat Kaymaz ın avukatları 3 Aralık 2004 tarihinde, 22 Kasım 2004 tarihli karara karģı itirazda bulunmuģlardır. Yapılan itiraz

22 10 MAKBULE KAYMAZ VE DĠĞERLERĠ / TÜRKĠYE KARARI baģvurusu, Kızıltepe Asliye Ceza Mahkemesi tarafından 8 Aralık 2004 tarihinde reddedilmiģtir. Mahkeme, ilgili Ģahsa, CMK nın 143. maddesinin 3. fıkrası uyarınca, dosyanın gizliliğinin ne sanıkların soruģturma tutanaklarıyla ne de bilirkiģi raporları ve diğer tutanaklarla ilgisi olmadığını bildirmiģtir. e) Ġdari Soruşturma 55. ĠçiĢleri Bakanlığına bağlı bir BaĢmüfettiĢ ile bir Emniyet Müdürü tarafından idari soruģturma yürütülmüģtür. 11 ġubat 2005 tarihinde, söz konusu soruģturma sonunda düzenlenen rapor dosyaya konmuģtur. Bu rapordan, görevli savcının operasyondan sorumlu polislerin ifadesini almadan önce, soruģturmacıların 26 Kasım 2004 tarihinde ihtilaf konusu operasyonu yürüten polis Ģefi K.D. yi daha sonra ise 27 Kasım 2004 tarihinde baģvuranların yakınlarına ateģ eden üç polis memuru M.K., S.A.T. ve Y.A. nın ifadelerini aldıkları sonucuna varılmaktadır. Rapordan aynı zamanda, soruģturmacıların, 10 Aralık 2004 tarihinde, bu polis memurları ile söz konusu operasyona katılan diğer polis memurlarının yeniden ifadelerinin alındığı sonucuna varılmaktadır. Söz konusu rapora göre, M.K., S.A.T. ve Y.A. 27 Kasım 2004 tarihinde verdikleri ilk ifadelerinde özellikle, 21 Kasım 2004 tarihinde, saat ye doğru, benzin istasyonundan ayrıldıklarını ve yolun kenarına park edilmiģ tankeri geçtikten sonra, birdenbire iki Ģahısla karģılaģtıklarını, iģ arkadaģlarının önünde olan Y.A. nın bağırarak Dur! Polis! ihtarında bulunduğunu, iki Ģahsın yapılan ihtara ateģle cevap verdiğini, açılan ateģ sonrasında, bu Ģahıslarla aralarında çok kısa mesafe olduğunu belirterek üç polis memurunun kendilerini yere attıklarını, silahlı çatıģmanın çok kısa bir süre sürdüğünü ve iki Ģahsın etkisiz hale getirilmesiyle sona erdiğini belirtmiģlerdir. Dosyadan aynı zamanda, M.K., S.A.T. ve Y.A. nın 10 Aralık 2004 tarihinde alınan ifadelerinde olayların anlatımına dair daha önce vermiģ

23 MAKBULE KAYMAZ VE DĠĞERLERĠ / TÜRKĠYE KARARI 11 oldukları ifadelerini belirgin biçimde değiģtirdikleri sonucuna varılmaktadır. 10 Aralık 2004 tarihli ifadelerinde, ilgili Ģahıslar özellikle, iki Ģahısla birdenbire karģılaģtıklarını, yalnız Y.A. nın ileriye doğru hamle yaptığını ve kendini güvenli bir yere attığını; M.K. ve S.A.T nin ise tankerin arkasına doğru yöneldiğini ve bu noktadan ateģ açtıklarını belirtmiģlerdir. 56. Dosyada bulunan olay yeri krokileri, bilirkiģi raporları ve polis memurlarının ifadeleri gibi deliller değerlendirildikten sonra, soruģturmacılar, idari soruģturmanın neticesi ile ilgili karar vermeden önce, bu arada polisler hakkında açılan ceza yargılamasının (aģağıdaki 60 ila 79. paragraflar) sonucunun beklenmesinin uygun olacağı sonucuna varmıģlardır. AĠHM e bu soruģturmanın daha sonraki seyri ile ilgili olarak herhangi bir ek bilgi iletilmemiģtir. 3. Ceza Davası 57. Cumhuriyet Savcısı 27 Aralık 2004 tarihinde Mardin Ağır Ceza Mahkemesinde polis memurları M.K., Y.A., S.A.T. ve S.A. hakkında meģru müdafaa sınırlarını aģan koģullarda ölümcül güç kullanma neticesinde adam öldürme nedeniyle bir iddianame sunmuģtur. Söz konusu suç Ceza Kanununun (CK) 448 ve 463. maddeleriyle cezalandırılmaktadır. 58. Ġlgili polis memurlarından S.A., 6 Ocak 2005 tarihinde, A. Kaymaz ın bacağından çıkartılan merminin kaynağının tespit edilmesi amacıyla bir dilekçe sunmuģtur. S.A., beyanlarına göre, baģvuranların yakınlarının bulunduğu yöne ateģ etmediği halde, 30 Kasım 2004 tarihinde düzenlenen bilirkiģi raporunda, bu merminin, kendisine ait olan Uzi marka seri numaralı tabancadan çıktığı belirtilmiģtir. S.A., iģ arkadaģı S.A.T. nin silahının seri numarasının olması ve kendi silahının seri numarasının son rakamının farklı olması nedeniyle muhtemelen bir yanlıģlık yapılmıģ olduğunu ileri sürmüģtür. Ek bir bilirkiģi araģtırması yapılmasını talep etmiģtir.

24 12 MAKBULE KAYMAZ VE DĠĞERLERĠ / TÜRKĠYE KARARI Dosyadan, bu tür bir ek bilirkiģi incelemesi yapılıp yapılmadığı tespit edilememektedir. 59. BaĢvuranlar 21 ġubat 2005 tarihinde müdahil taraf olarak katılma dilekçesi sunmuģlardır. Aynı gün, ReĢat Kaymaz ın talebi olayın doğrudan mağduru olarak kabul edilemeyeceği gerekçesiyle reddedildiği halde, Makbule ve Emine Kaymaz ın talebi kabul edilmiģtir Mart 2005 tarihinde düzenlenen bilirkiģi raporunda, mermilerinin giriģ ve çıkıģ delikleri ile yörüngelerinden hareketle, baģvuranların yakınlarının olay sırasında hareket halinde olup olmadıklarının tespit edilmesinin mümkün olmadığı belirtilmiģtir. Aynı zamanda, U. Kaymaz ın sırtına isabet eden dokuz mermiyle ilgili olarak, mermilerin vücudun arkasından önüne doğru bir yörünge izlediği bildirilmiģtir. 61. Yargıtay 26 Nisan 2005 tarihinde davanın EskiĢehir Ağır Ceza Mahkemesi ne iletilmesi gerektiğine karar vermiģtir. 62. Mardin Ağır Ceza Mahkemesi 6 Mayıs 2005 tarihinde yetkisiz olduğunu açıklamıģ ve davayı EskiĢehir Ağır Ceza Mahkemesi ne ( Ağır Ceza Mahkemesi ) göndermiģtir. 63. Kaymaz ailesinin komģusu olan N.S., 9 Aralık 2006 tarihinde savcı tarafından dinlenmiģtir. N.S., aynı yönden geldiğini iddia ettiği yaklaģık üç dakikalık bir arayla iki seri atıģ sesi duyduğunu ve ikinci atıģların daha önemli olduğunu ifade etmiģtir. a) Eskişehir Ağır Ceza Mahkemesince düzenlenen duruşmalar 64. Ağır Ceza Mahkemesi 20 Temmuz 2005 ile 18 Nisan 2007 tarihleri arasında çok sayıda duruģma düzenlemiģtir. 65. Ağır Ceza Mahkemesi, 20 Temmuz 2005 tarihli duruģmalar sırasında, sanıklar M.K., Y.A., S.A.T ve S.A. yı ile ReĢat ve Murat Kaymaz ı dinlemiģtir. Sanıklar, soruģturma aģamasında verdikleri ifadelerini tekrarlamıģlardır. Sanık S.A. da, yalnızca havaya ateģ ettiği yönündeki ifadesini tekrar etmiģ ve A.Kaymaz un bacağından çıkarılan merminin

25 MAKBULE KAYMAZ VE DĠĞERLERĠ / TÜRKĠYE KARARI 13 kendi silahına ait olduğunu gösteren balistik raporu sonuçlarına itiraz etmiģtir. Ayrıca, aynı duruģma sırasında, Ağır Ceza Mahkemesi 21 ġubat 2005 tarihli karardan vazgeçmiģ (yukarıdaki 60. paragraf) ve ReĢat ve Murat Kaymaz tarafından sunulan müdahil taraf olma talebini kabul etmiģtir. Müdahil tarafın avukatları, olay yerinde olayın yeniden kurgulanmasını talep etmiģlerdir. Ayrıca, delillerin karartılma riski bulunmasını göz önünde bulundurarak, sanıkların tutuklanmasını ve/veya bir süreliğine görevden alınmalarını talep etmiģlerdir. Müdahil tarafın avukatları, bu bağlamda, dosyanın gizli olarak sınıflandırılmasına da itiraz etmiģlerdir. 66. BaĢvuranların temsilcileri 24 Ekim 2005 tarihli duruģmada, beyanlarına göre, davanın EskiĢehir Ağır Ceza Mahkemesi tarafından incelenmesinin, müģtekilerin yargılamaya aktif olarak katılma haklarını ihlal ettiği sebebiyle karģı çıkmıģlardır. Ayrıca, avukatlardan bazılarının bulunduğu bir grubun aracının EskiĢehir in giriģinde durdurulduğunu ve söz konusu avukatların duruģmaya katılamadıklarını ileri sürmüģlerdir. 67. BaĢvuranların avukatları, 19 Aralık 2005 tarihli duruģmada, bir kez daha, olay yerinde olayın yeniden kurgulanması talebinde bulunmuģlardır. Aynı zamanda, olay yerinde bulunan kovanların kaynağının da tespit edilmesini talep etmiģlerdir. Bu talepler, Ağır Ceza Mahkemesi tarafından reddedilmiģtir. 68. Murat Kaymaz 22 ġubat 2006 tarihli duruģmada, erkek kardeģinin cesedinin yanında bulunan kalaģnikofun,polis karakoluna yapılan silahlı saldırıda kullanıldığı sırada erkek kardeģinin Irak ta olduğunu ifade etmiģtir. Öte yandan, reģit olmayan yeğeni U.Kaymaz için terörist ifadesi kullanılmasına karģı çıkmıģtır. Ayrıca, olayın yeniden kurgulanmasını bir kez daha talep etmiģtir. 69. BaĢvuranların temsilcileri 10 Mayıs 2006 tarihli duruģma sırasında, olayın yeniden kurgulanması taleplerini yinelemiģlerdir. Ayrıca, olay yeriyle ilgili olan ve dava dosyasına da konulan video kayıtlarının duruģma

26 14 MAKBULE KAYMAZ VE DĠĞERLERĠ / TÜRKĠYE KARARI sırasında seyredilmesini talep etmiģlerdir. Ağır Ceza Mahkemesi, bu kayıtların izlenmesine ve olay yerinde bulunan kovanların kaynağının tespit edilmesi amacıyla bilirkiģi incelemesi yapılmasına karar vermiģtir. 70. BaĢvuranların temsilcileri 19 Temmuz 2006 tarihli duruģmada, bir kez daha, olayların yeniden kurgulanması talebinde bulunmuģlardır. BaĢvuranların temsilcileri, Kaymaz ailesinin evinin gözetim altına alınmasıyla ilgili video kayıtlarından, eve yapılan giriģ ve çıkıģların görülebilmesinin mümkün olacağını ifade etmiģlerdir. Ayrıca, beyanlarına göre, olayın saat da meydana gelmesine rağmen, video kayıtlarının saat te baģladığını da eklemiģlerdir. 71. Ağır Ceza Mahkemesi 27 Eylül ve 29 Kasım 2006 ile 7 ġubat 2007 tarihlerinde duruģma düzenlemiģtir Mart 2007 tarihli duruģmada, 29 Ağustos 2006 tarihli bilirkiģi raporunun dosyaya konulduğu tespit edilmiģtir. Ayrıca, baģvuranların temsilcileri, kovanların yerlerinin, silahlı çatıģma iddiasıyla uyuģmadığını ifade etmiģlerdir Nisan 2007 tarihinde son bir duruģma gerçekleģtirilmiģtir. BaĢvuranların avukatları, yürütülen soruģturmanın ve yargılamanın Ģeklinden Ģikâyet etmiģlerdir. A. ve U. Kaymaz ın silahlı çatıģma sonunda öldürüldükleri yönündeki iddianın herhangi bir delile dayanmadığını ifade etmiģlerdir. BaĢvuranların avukatları, olaydan önce, baba ve oğulun ayaklarında terlik olduğunu ve akģam yemeğine hazırlandıklarını, ayrıca, cesetlerinin yakınında, tankerin üzerinde ya da binanın duvarlarında herhangi bir kurģun izi bulunmadığını eklemiģlerdir. BaĢvuranların avukatları, olayın yargısız infaz olduğu sonucuna varmaktadır. b) 18 Nisan 2007 tarihli karar 74. Ağır Ceza Mahkemesi, 18 Nisan 2007 tarihli bir kararla, söz konusu polislerin, CK nın 49. maddesinin 1. fıkrası uyarınca beraatlerine karar vermiģtir. Bu kararın, somut olayla ilgili bölümleri Ģu Ģekildedir:

27 MAKBULE KAYMAZ VE DĠĞERLERĠ / TÜRKĠYE KARARI 15 (...) Somut olayda, yasaya aykırı olarak toplanan delil bulunmamaktadır. Yargılama kurallarına aykırı olarak alınan ifadeler, nihai kararda göz önünde bulundurulmamıģtır. [Savcının] taleplerine, savunma [konuģmalarına], tanık ifadelerine, adli tıp raporlarına, tutanaklara ve dosyada yer alan belgelerin tümüne göre, aģağıdaki tespitlerde bulunulmuģtur: 20 Kasım 2004 tarihinde saat te [Kızıltep Emniyet Müdürlüğü Ġstihbarat ġubesine] hakkında terör örgütüyle [PKK] bağlantısı olduğunu gösteren belgelerin ve bu örgütün milisi olduğunu gösteren bilgiler bulunan Ahmet Kaymaz ın evine uzun namlulu silahları olan Ģahısların girdiğine dair bir ihbar yapılmıģtır. [Bunun üzerine], Kızıltepe Savcılığı tarafından düzenlenen arama müzekkeresi uyarınca, polislerden oluģan özel harekat ekibi olay yerine gitmiģtir. Bununla birlikte, evde bulunan sivil Ģahıslara zarar getirebilecek silahlı bir çatıģma riski bulunması nedeniyle, ev gözetim altına alınmıģtır. 21 Kasım 2004 tarihinde, saat te hava karardığında, sanık polisler M.K., S.A.T. ve Y.A ile diğer polis memurları L.F. ve S.K., söz konusu evden çıkacak Ģahısları yakalama ve gözetimi sağlama görevlerini yerine getirmek amacıyla olay yerine yaklaģmıģlardır. BeĢ polis memuru, Moil benzin istasyondan ayrılarak söz konusu eve yönelmiģlerdir. L.F. ve S.K. evi gözetlemek amacıyla barakaların çevresinde konumlanmıģlardır ve diğer üç polis memuru, bu sanıklar, Kızıltepe istikabetine [iģaretini takiben eve doğru] yönelmiģlerdir ( ) M.K., S.A.T. ve Y.A. olay yerine [yaklaģtıkları sırada], [baģvuranların yakınlarıyla] karģılaģmıģlardır : silahlı bir çatıģma çıkmıģ ve [bu iki] Ģahıs [karģılıklı] ateģin kesilmesi sonrasında ölü bulunmuģtur. Sanık S.A. nın savunmasına ve olayların anlatımını doğrulayan tanık ifadelerine göre, olay sırasında, söz konusu polis memuru, Kaymaz ın evinin yakınına konumlandıktan sonra, MU-CB seri numaralı silahıyla altı defa ateģ etmiģ; bu atıģlar sonrasında, Ahmet Kaymaz ın ayağına bir mermi isabet etmiģ ve bu mermi, daha sonra yapılan otopsi sırasında çıkarılmıģtır. Olayın meydana geliģiyle ilgili olarak, sanıklar ve savunma avukatları, çok sayıda ihtarda bulunulmuģ olmasına karģın [Ahmet ve Uğur Kaymaz ın] uzun namlulu silahlarıyla ateģ açtıklarını ve bu atıģların ardından çıkan silahlı çatıģma sırasında öldürüldüklerini ileri sürmüģlerdir. Müdahiller ve savunma avukatları, silahlı çatıģma iddiasını kabul etmemiģ ve [iki Ģahsın] kasten öldürüldüğünü ve sonrasında delillerin karartıldığını ileri sürmüģlerdir. SoruĢturma ve yargılama boyunca düzenlenen bilirkiģi raporları [göz önüne alındığında], olay yeri [inceleme] tutanakları konuyla ilgili kurallara uygun olarak düzenlenmiģtir ve olay yerinde bulunan diğer polislerin ifadeleri, sanıklar M.K., S.A.T. ve Y.A. Ģüphelileri gözetlemek ve yakalamak için olay yerine gittiklerinde, olay yerinde park halindeki kamyonun yanına geldiklerinde [Ahmet ve Uğur Kaymaz ile] karģılaģtıkları ve olay yerinde sokak aydınlatması olmadığı, etrafın karanlık olduğu ve baģvuranların yakılarının polislerce yapılan Dur! Polis! ihtarına uymadıkları ve toplam on üç defa (sekiz defa ve beģ defa) uzun namlulu silahlarıyla ateģ ettikleri [kabul edilebilir]. [Bunun üzerine], sanıkların bu atıģlara, kendilerine verilen yetki çerçevesinde silahlarıyla karģılık verdikleri ( ), [Ahmet ve Uğur Kaymaz ın] sanıkların açtıkları ateģ neticesinde ölü bulundukları [da kabul edilebilir.] Olaylara dair müdahillerce ileri sürülen diğer ifadeler güvenilir olarak değerlendirilmemiģtir. Müteveffa Ahmet Kaymaz ın yanında seri numaralı ( ), müteveffa Uğur Kaymaz ın yanında ise seri numaralı ( ) birer kalaģnikof bulunmuģtur. Müteveffaların ellerinden alınan numunelerde yapılan incelemeler neticesinde Adli Tıp Kurumu tarafından düzenlenen raporda atıģ

ĠKĠNCĠ BÖLÜM BENZER VE DĠĞERLERĠ / TÜRKĠYE DAVASI. (Başvuru no. 23502/06) KARAR STRAZBURG. 12 Kasım 2013

ĠKĠNCĠ BÖLÜM BENZER VE DĠĞERLERĠ / TÜRKĠYE DAVASI. (Başvuru no. 23502/06) KARAR STRAZBURG. 12 Kasım 2013 ĠKĠNCĠ BÖLÜM BENZER VE DĠĞERLERĠ / TÜRKĠYE DAVASI (Başvuru no. 23502/06) KARAR STRAZBURG 12 Kasım 2013 İşbu karar, Sözleşme nin 44. maddesinin 2. fıkrasında öngörülen koşullar çerçevesinde kesinleşecektir.

Detaylı

AVRUPA ĠNSAN HAKLARI MAHKEMESĠ

AVRUPA ĠNSAN HAKLARI MAHKEMESĠ AVRUPA ĠNSAN HAKLARI MAHKEMESĠ ĠKĠNCĠ BÖLÜM DİLİPAK VE KARAKAYA / TÜRKİYE DAVASI (Başvuru No.7942/05 ve 24838/05) KARAR STRAZBURG 4 Mart 2014 İşbu karar, Sözleşme nin 44p.2 maddesinde öngörülen koşullar

Detaylı

AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ İKİNCİ BÖLÜM KABUL EDİLEBİLİRLİK HAKKINDA KARAR. Başvuru No. 72825/10 Fasla İLÇİN ve diğerleri/türkiye

AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ İKİNCİ BÖLÜM KABUL EDİLEBİLİRLİK HAKKINDA KARAR. Başvuru No. 72825/10 Fasla İLÇİN ve diğerleri/türkiye AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ İKİNCİ BÖLÜM KABUL EDİLEBİLİRLİK HAKKINDA KARAR Başvuru No. 72825/10 Fasla İLÇİN ve diğerleri/türkiye 25 Kasım 2014 tarihinde, Başkan Guido Raimondi, Yargıçlar Işıl Karakaş,

Detaylı

AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ

AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ İKİNCİ BÖLÜM CÜLAZ VE DİĞERLERİ / TÜRKİYE DAVASI (Başvuru No. 7524/06 ve 39046/10) KARAR STRAZBURG 15 Nisan 2014 İşbu karar Sözleşme nin 44 2 maddesinde belirtilen koşullar

Detaylı

AVRUPA ĠNSAN HAKLARI MAHKEMESĠ

AVRUPA ĠNSAN HAKLARI MAHKEMESĠ AVRUPA ĠNSAN HAKLARI MAHKEMESĠ ĠKĠNCĠ BÖLÜM ERDOĞAN GÖKÇE / TÜRKĠYE DAVASI (Başvuru No. 31736/04) KARAR STRAZBURG 14 Ekim 2014 İşbu karar Sözleşme nin 44 2 maddesinde belirtilen koşullar çerçevesinde kesinleşecek

Detaylı

AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ DÖRDÜNCÜ DAİRE MANSUROĞLU - TÜRKİYE DAVASI. (Başvuru no: 43443/98) KARARIN ÖZET ÇEVİRİSİ STRAZBURG.

AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ DÖRDÜNCÜ DAİRE MANSUROĞLU - TÜRKİYE DAVASI. (Başvuru no: 43443/98) KARARIN ÖZET ÇEVİRİSİ STRAZBURG. CONSEIL DE L'EUROPE AVRUPA KONSEYİ AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ DÖRDÜNCÜ DAİRE MANSUROĞLU - TÜRKİYE DAVASI (Başvuru no: 43443/98) KARARIN ÖZET ÇEVİRİSİ STRAZBURG 26 Şubat 2008 İşbu karar Sözleşme nin

Detaylı

Ġstanbul 13 ncü Ağır Ceza Mahkemesi BaĢkanlığı na (TMK 10 nci Madde Ġle Görevli)

Ġstanbul 13 ncü Ağır Ceza Mahkemesi BaĢkanlığı na (TMK 10 nci Madde Ġle Görevli) Ġstanbul 13 ncü Ağır Ceza Mahkemesi BaĢkanlığı na (TMK 10 nci Madde Ġle Görevli) Esas No : 2009/191 KovuĢturmanın GeniĢletilmesini Talep Eden Sanık : (Avukat) Serdar ÖZTÜRK, TCKN: 18689107606 Silivri 1

Detaylı

T.C. ANKARA CUMHURĠYET BAġSAVCILIĞI (CMK 250. MADDE ĠLE YETKĠLĠ VE GÖREVLĠ) SoruĢturma No : 2011/646 Esas No : 2012/2 Ġddianame No : 2012/2

T.C. ANKARA CUMHURĠYET BAġSAVCILIĞI (CMK 250. MADDE ĠLE YETKĠLĠ VE GÖREVLĠ) SoruĢturma No : 2011/646 Esas No : 2012/2 Ġddianame No : 2012/2 T.C. ANKARA CUMHURĠYET BAġSAVCILIĞI (CMK 250. MADDE ĠLE YETKĠLĠ VE GÖREVLĠ) SoruĢturma No : 2011/646 Esas No : 2012/2 Ġddianame No : 2012/2 Ġ D D Ġ A N A M E ANKARA.. AĞIR CEZA MAHKEMESĠNE (CMK 250. MADDE

Detaylı

2013 YILI ĠLK 6 AY ĠNSAN HAKLARI ĠHLALLERĠ RAPORU

2013 YILI ĠLK 6 AY ĠNSAN HAKLARI ĠHLALLERĠ RAPORU İNSAN HAKLARI DERNEĞİ DİYARBAKIR ŞUBESİ DOĞU VE GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ 2013 YILI ĠLK 6 AY ĠNSAN HAKLARI ĠHLALLERĠ RAPORU 31.07.2013 1 DEĞERLENDĠRME Ġçinde bulunduğumuz süreci yılların özlemini içinde

Detaylı

ġirnak ĠLĠ ULUDERE (QILEBAN) ĠLÇESĠ GÜLYAZI (BUJEH) VE ORTASU (ROBOSKĠ) KÖYLÜLERĠNĠN KATLEDĠLMESĠ ĠLE ĠLGĠLĠ ARAġTIRMA-ĠNCELEME RAPORU

ġirnak ĠLĠ ULUDERE (QILEBAN) ĠLÇESĠ GÜLYAZI (BUJEH) VE ORTASU (ROBOSKĠ) KÖYLÜLERĠNĠN KATLEDĠLMESĠ ĠLE ĠLGĠLĠ ARAġTIRMA-ĠNCELEME RAPORU ġirnak ĠLĠ ULUDERE (QILEBAN) ĠLÇESĠ GÜLYAZI (BUJEH) VE ORTASU (ROBOSKĠ) KÖYLÜLERĠNĠN KATLEDĠLMESĠ ĠLE ĠLGĠLĠ ARAġTIRMA-ĠNCELEME RAPORU ( ROBOSKĠ KATLĠAMI RAPORU ) 03 Ocak 2012 1 OLAY : ġırnak Ġli Uludere

Detaylı

2013 YILI ĠNSAN HAKLARI ĠHLALLERĠ RAPORU

2013 YILI ĠNSAN HAKLARI ĠHLALLERĠ RAPORU İNSAN HAKLARI DERNEĞİ DİYARBAKIR ŞUBESİ DOĞU VE GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ 2013 YILI ĠNSAN HAKLARI ĠHLALLERĠ RAPORU 29.01.2014 1 DEĞERLENDĠRME 2013 yılının Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi Hak Ġhlalleri

Detaylı

AVRUPA ĠNSAN HAKLARI MAHKEMESĠ ĠKĠNCĠ BÖLÜM MELDA AKPINAR VE DĠĞERLERĠ / TÜRKĠYE DAVASI. (Başvuru No. 19124/06) KARAR STRAZBURG.

AVRUPA ĠNSAN HAKLARI MAHKEMESĠ ĠKĠNCĠ BÖLÜM MELDA AKPINAR VE DĠĞERLERĠ / TÜRKĠYE DAVASI. (Başvuru No. 19124/06) KARAR STRAZBURG. AVRUPA ĠNSAN HAKLARI MAHKEMESĠ ĠKĠNCĠ BÖLÜM MELDA AKPINAR VE DĠĞERLERĠ / TÜRKĠYE DAVASI (Başvuru No. 19124/06) KARAR STRAZBURG 22 Temmuz 2014 İşbu karar kesinleşmiş olup şekli bazı değişikliklere tabi

Detaylı

GÜLEÇ / TÜRKĐYE DAVASI *

GÜLEÇ / TÜRKĐYE DAVASI * GÜLEÇ / TÜRKĐYE DAVASI * * Dışişleri Bakanlığı Çok Taraflı Siyasî Đşler Genel Müdürlüğü tarafından Türkçe'ye çevrilmiş olup gayrıresmi tercümedir. (54/1997/838/1044) Strazburg 27 Temmuz 1998 USULĐ ĐŞLEMLER

Detaylı

YAŞA/Türkiye Davası* (63/1997/847/1054) Starzburg. 2 Eylül 1998

YAŞA/Türkiye Davası* (63/1997/847/1054) Starzburg. 2 Eylül 1998 YAŞA/Türkiye Davası* (63/1997/847/1054) Starzburg 2 Eylül 1998 USULĐ ĐŞLEMLER 1. Dava, Mahkeme ye Avrupa Đnsan Hakları Komisyonu tarafından, ( Komisyon ) 9 Temmuz 1997 tarihinde Sözleşme nin 32. maddesinin

Detaylı

2014 YILI 10 AYLIK KADIN KATLĠAMLARI VE KADINA YÖNELĠK ġġddet RAPORU

2014 YILI 10 AYLIK KADIN KATLĠAMLARI VE KADINA YÖNELĠK ġġddet RAPORU İNSAN HAKLARI DERNEĞİ DİYARBAKIR ŞUBESİ DOĞU VE GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ 2014 YILI 10 AYLIK KADIN KATLĠAMLARI VE KADINA YÖNELĠK ġġddet 24 KASIM 2014 1 DEĞERLENDĠRME ĠHD DOĞU VE GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESĠ

Detaylı

İNSAN HAKLARI DERNEĞİ DİYARBAKIR ŞUBESİ DOĞU VE GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ 2012 YILI ĠLK DÖRT AY ĠNSAN HAKLARI ĠHLALLERĠ RAPORU

İNSAN HAKLARI DERNEĞİ DİYARBAKIR ŞUBESİ DOĞU VE GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ 2012 YILI ĠLK DÖRT AY ĠNSAN HAKLARI ĠHLALLERĠ RAPORU İNSAN HAKLARI DERNEĞİ DİYARBAKIR ŞUBESİ DOĞU VE GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ 2012 YILI ĠLK DÖRT AY ĠNSAN HAKLARI ĠHLALLERĠ RAPORU 1 2012 YILI İLK 4 AY İNSAN HAKLARI İHLALLERİ BİLANÇOSU YAŞAM HAKKI İHLALLERİ

Detaylı

AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ İKİNCİ DAİRE MEHMET ALİ OKUR - TÜRKİYE DAVASI. (Başvuru no: 31869/06) KARARIN ÖZET ÇEVİRİSİ STRAZBURG.

AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ İKİNCİ DAİRE MEHMET ALİ OKUR - TÜRKİYE DAVASI. (Başvuru no: 31869/06) KARARIN ÖZET ÇEVİRİSİ STRAZBURG. CONSEIL DE L'EUROPE AVRUPA KONSEYİ AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ İKİNCİ DAİRE MEHMET ALİ OKUR - TÜRKİYE DAVASI (Başvuru no: 31869/06) KARARIN ÖZET ÇEVİRİSİ STRAZBURG 17 Ocak 2012 İşbu karar Sözleşme nin

Detaylı

Başvuran, 18 Mayıs 2000 tarihinde K.Yalçın ile İmranlı da (Sivas) evlenmiştir. Başvuran evlenmeye mecbur tutulduğunu iddia etmektedir.

Başvuran, 18 Mayıs 2000 tarihinde K.Yalçın ile İmranlı da (Sivas) evlenmiştir. Başvuran evlenmeye mecbur tutulduğunu iddia etmektedir. PSİKOLOJİK ŞİDDET Öncelikle ben bize bu imkânı tanıdığınız için teşekkür etmek istiyorum. Bu okulda cidden pratik açısından çok az şey yapılıyor. Bu çalışmaların bana çok şey kattığını söylemek isterim.

Detaylı

BoĢanmıĢ veya Nikâhsız Birliktelik YaĢayan Kadının 4320 sayılı Kanun Kapsamında Korunması- Eray KARĠNCA

BoĢanmıĢ veya Nikâhsız Birliktelik YaĢayan Kadının 4320 sayılı Kanun Kapsamında Korunması- Eray KARĠNCA BOġANMIġ VEYA NĠKÂHSIZ BĠRLĠKTELĠK YAġAYAN KADININ 4320 SAYILI KANUN KAPSAMINDA KORUNMASI ÖZET Eray KARĠNCA* 1 Türk hukukunda, resmî evlilik dıģı birlikteliklerdeki kadının eģ Ģiddetinden korunması, mahkemelere

Detaylı

BAŞAK AİLESİ CEZA DAVASI İNCELEME RAPORU (CEMAL BAŞAK BİRCAN BAŞAK)

BAŞAK AİLESİ CEZA DAVASI İNCELEME RAPORU (CEMAL BAŞAK BİRCAN BAŞAK) BAŞAK AİLESİ CEZA DAVASI İNCELEME RAPORU (CEMAL BAŞAK BİRCAN BAŞAK) 7 EYLÜL 2012 MAZLUMDER İstanbul Şubesi Hazırlayanlar Av. Kaya KARTAL (Yönetim Kurulu Üyesi) Eyyup AKINCI (Hak İhlalleri Komitesi Üyesi)

Detaylı

AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ İKİNCİ DAİRE AHMET AKMAN - TÜRKİYE DAVASI. (Başvuru no: 33245/05) KARARIN ÖZET ÇEVİRİSİ STRAZBURG.

AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ İKİNCİ DAİRE AHMET AKMAN - TÜRKİYE DAVASI. (Başvuru no: 33245/05) KARARIN ÖZET ÇEVİRİSİ STRAZBURG. CONSEIL DE L EUROPE AVRUPA KONSEYİ AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ İKİNCİ DAİRE AHMET AKMAN - TÜRKİYE DAVASI (Başvuru no: 33245/05) KARARIN ÖZET ÇEVİRİSİ STRAZBURG 13 Ekim 2009 İşbu karar AİHS nin 44/2

Detaylı

AVRUPA ĠNSAN HAKLARI MAHKEMESĠ

AVRUPA ĠNSAN HAKLARI MAHKEMESĠ AVRUPA ĠNSAN HAKLARI MAHKEMESĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM DELFI AS / ESTONYA (Başvuru No. 64569/09) KARAR STRAZBURG 10 Ekim 2013 İşbu karar, Sözleşme nin 44. maddesinin 2. fıkrasında öngörülen koşullar çerçevesinde

Detaylı

AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ ÜÇÜNCÜ DAİRE. SELİM YILDIRIM VE DİĞERLERİ/TÜRKİYE (Başvuru no. 56154/00) KARAR STRAZBURG.

AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ ÜÇÜNCÜ DAİRE. SELİM YILDIRIM VE DİĞERLERİ/TÜRKİYE (Başvuru no. 56154/00) KARAR STRAZBURG. AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ ÜÇÜNCÜ DAİRE SELİM YILDIRIM VE DİĞERLERİ/TÜRKİYE (Başvuru no. 56154/00) KARAR STRAZBURG 19 Ekim 2006 Sözkonusu karar AİHS nin 44 2. maddesi uyarınca kesinlik kazanacaktır.

Detaylı

2009 YILI CEZAEVLERĠ ĠHLAL RAPORU

2009 YILI CEZAEVLERĠ ĠHLAL RAPORU İNSAN HAKLARIYLA İNSANDIR EK: 3 EK: 3 EK: 2 2009 YILI CEZAEVLERĠ ĠHLAL RAPORU ĠNSAN HAKLARI DERNEĞĠ 2008 - ANKARA İHD Genel Merkezi İnsan Hakları Derneği Sayfa 1 2009 YILI CEZAEVLERİ İHLAL RAPORU İÇİNDEKİLER

Detaylı

GELĠġTĠRĠLMĠġ BĠLĠRKĠġĠLĠK SĠSTEMĠ EġLEġTĠRME PROJESĠ

GELĠġTĠRĠLMĠġ BĠLĠRKĠġĠLĠK SĠSTEMĠ EġLEġTĠRME PROJESĠ T.C. ADALET BAKANLIĞI HUKUK ĠġLERĠ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GELĠġTĠRĠLMĠġ BĠLĠRKĠġĠLĠK SĠSTEMĠ EġLEġTĠRME PROJESĠ TIBBĠ HATALARDAN KAYNAKLANAN DAVALARDA BĠLĠRKĠġĠLĠK SEMPOZYUMU (24-25 KASIM 2014, ĠSTANBUL) Bu kitap

Detaylı

TÜRKİYE İNSAN HAKLARI İHLALLERİ RAPORU 2004

TÜRKİYE İNSAN HAKLARI İHLALLERİ RAPORU 2004 TÜRKİYE İNSAN HAKLARI İHLALLERİ RAPORU 2004 İnsan Hakları Derneği 2004 İNSAN HAKLARI İHLALLERİ RAPORU DEĞERLENDİRMESİ Bilindiği gibi, Derneğimiz insan hakları konusundaki diğer faaliyetlerinin yanında,

Detaylı

İçindekiler. I. Kasko Poliçesinden Doğan Uyuşmazlıklar Hakkındaki Kararlar... 1. 05.04.2010 Tarih ve K-2010/92 Sayılı Karar... 1

İçindekiler. I. Kasko Poliçesinden Doğan Uyuşmazlıklar Hakkındaki Kararlar... 1. 05.04.2010 Tarih ve K-2010/92 Sayılı Karar... 1 İçindekiler I. Kasko Poliçesinden Doğan Uyuşmazlıklar Hakkındaki Kararlar... 1 05.04.2010 Tarih ve K-2010/92 Sayılı Karar... 1 11.06.2010 Tarih ve K-2010/198 Sayılı Karar... 4 II. Karayolları Motorlu Araçlar

Detaylı

Örnek Ceza Davası İnceleme Raporu (Cemal Başak Bircan Başak)

Örnek Ceza Davası İnceleme Raporu (Cemal Başak Bircan Başak) Örnek Ceza Davası İnceleme Raporu (Cemal Başak Bircan Başak) RAPORUN KONUSU B aşvurucu Bircan Başak ve Cemal Başak 07.02.2011 tarihinde Av. Tolga Çiftçi ile birlikte Mazlumder e başvurarak; İstanbul 2.

Detaylı

KOBANE PROTESTOLARI İNSAN HAKLARI İHLALLERİ

KOBANE PROTESTOLARI İNSAN HAKLARI İHLALLERİ KOBANE PROTESTOLARI İlk baskı 2015 Amnesty International Ltd Uluslararası Sekreterya Peter Benenson House 1 Easton Street Londra WC1X 0DW Birleşik Krallık amnesty.org Telif Hakları Uluslararası Af Örgütü

Detaylı

TC KAYSERİ CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI (CMK 147) ŞÜPHELİ İFADE FORMU

TC KAYSERİ CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI (CMK 147) ŞÜPHELİ İFADE FORMU TC KAYSERİ CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI Soruşturma No:2007/24740 Hz (CMK 147) ŞÜPHELİ İFADE FORMU İFADEYİ ALAN C.SAVCISI Vekili : Ġsmail DALAN Kayseri Cumhuriyet BaĢsavcısı İFADEYİ YAZAN Z.KATİBİ : Seçil TOPAL

Detaylı