TÜRKKİZILAYİ 1866 TÜRK KIZILAY! GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDEN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TÜRKKİZILAYİ 1866 TÜRK KIZILAY! GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDEN"

Transkript

1 TÜRKKİZILAYİ 1866 TÜRK KIZILAY! GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDEN İSTANBUL İLİ, BEYOĞLU İLÇESİ, FİRUZAĞA MAH-, KADİRİLER YOKUŞU SOK. NO;21 ADRESİNDEKİ 30 PAFTA, 497 ADA, 41 PARSELDE K A Y İILI 280,72 M2 TAŞINMAZ ÜZERİNDEKİ BİNANIN YIKILARAK KONUT İNŞAATI ANAHTAR TESLİM GÖTÜRÜ BEDEL İLE YAPTIRILACAKTIR 1- İstanbul İti, Beyoğlu İlçesi, Firuzaga Mah., Kadiriler Yokuşu Sok. No:21 adresindeki 30 pafta, 497 ada, 41 parselde kayıtlı 280,72 m2 taşınma? üzerindeki binanın yıkılarak konut inşaatı anahtar teslim götürü bedel He yaptırtacaktır, 2- Firmalar, teklif ettikleri fiyatın en az %3 ü nispetindeki geçici teminatı teklifleri ile birlikte vereceklerdir. 3- İhaleye ait şartnameler * Ataç 1 Sok. No:32 Yemşebir/ANKARA adresindeki Genel Müdürlüğümüzden, Balabanaga Müh. Büyük Reşit Paşa. Cad. No: 18 Fatih / İstanbul adresindeki İstanbul Müdürlüğümüzden 350,00 TL karşılığında teruin edilebilecektir. İdari ve teknik şartnamelere ilanları adresinden ulaşılabilecektir. 4- Firmaların ihale zarflarım en geç 29 NİSAN 2014 günü saat 10:0u a kadar Genel Müdürlüğümüz İdari İşler Evrak Birimine vermiş i göndermiş olmalan gerekmektedir 5-2 No)u Teklif vc Teminat Mektubu zarfi 30 NİSAN 2014 günü saat 14*30 da Genel Müdürlüğümüz Toplantı Salonunda açılacaktır, 6- Postada meydana gclccek gecikmeler dikkate alınmaz. 7- Telgraf, mail vc faksla yapılacak müracaatlar dikkate alınmayacaktır J

2 İHALENİN KONUSU VE ŞEKLÎ TÜRK KIZILA VI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İDARİ ŞARTNAME Madde 1- İstanbul İli, Beyoğlu İlçesi. Firuzağa Mahallesi. Kadiriler Yokuşu SokakJJo:21 adresindeki 30 Pafta, 497 Ada. 41 parselde kayıtlı m2 taşınma/ özerindeki binanın yıkılarak konut inşaatının KiZlLAY'm yaptırdığı vc onaylattığı projeler ve detayları uyarınca, sözleşme ve eki şartnameler doğrultusunda, tüm işlerle ilgili vergi, resim, harç ve benzeri giderler. YÜKLENİCİ tarafından karşılanmak üzere anahtar teslimi götürü bedelle yapılması işidir. İSTEKLİLER, ihale dosyalarım, Ataç-1 Sokak No: 32 Yen i şehir/an KARA adresinde bulunan Türk Kızılay* Genel Müdürlüğü Yapı Teknik ve Proje Yönetimi Müdürlüğünde, ' Bal ab an ağa Mahallesi Büyük Reşitpaşa Caddesi No:İS Fatib/ISTANBTJL* adresinde bulunan Türk Kunlayi İstanbul Müdürlüğünde inceleyebileceklerdir. İSTEKLİLER, ihale konusu işle ilgili sorularım, ilânda belirtilen süre ve şartlarda Türk ECızılayı Genel f Müdürlüğü Yapı Teknik ve Proje Yönetimi Müdürlüğü ( Ataç-I Sokak No 32 Yenişehir/ANKARA) adresme T- vcyao / nolutdefonjara iletebileceklerdir İHALEYE GİREBİLME ŞARTLARI M adde 2 - İhaleye katılmak isteyenlerden aşağıdaki şartlar aranır, A - Türkiye deki tebligat adresi (telefon, faks, vs.) B - Ticaret ve Sanayi odası belgesi (2014 yılı içinde alınmış) a) Gerçek kişi olması halinde, ilgilisine göre Ticaret ve Sanayi Odası veya Esnaf ve Sanatkarlar siciline kayıtlı olduğunu gösterir belge b) Tüzel kişi olması halinde, Tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğu Ticaret ve Sanayi odasından veya idari merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya benzeri bir makamdan 2014 yılı içinde aimmış tescil belgesi, C İmza sirküleri a) Gerçek kişi olması halinde noter tasdikli imza sirküleri, b) Tüzel kişi olması halinde, tüzel kişiliğin noter tasdikti imza sirküleri v D - istekliler adına vekaleten iştirak ediliyor ise istekli adına teklifte bulunacak kimselerin i vi vekaletnameleri ile vekaleten iştirak edenin noter tasdikli imza sirküleri/beyannamesi vermesi E Diğer belgeler a) 1 icaret Sicil Gazetesi (Firmanın tesciline, faaliyet alanına ilişkin ve son durumunu gösterir) b) İdari Şartname ve ihale dokümanlarının okunup incelediği ve bütün bükümlerinin kabul edildiği anlam) taşımak üzere kaşeli ve imzalı İdari Şartname ve İhale Dokümanları i Bu Şartnamenin 6/C maddesinde yazılı miktarda geçici teminat vermesi, G - İhale Teknik Şartnamesi Madde-3 dc yazılı esaslara göre hazırlayacağı teklifini vermesi» Tl- İhale Teknik Şartnamesi Madde-4'dc istenilen belgeler. I - İhale Mali Şartnamede istenilen belgeler.. (Mali şartname 3-c bendinde fotemlen belge 2 nolu zarfa konulacaktır»^ * İhaleye katılan Firma temsilcisi, yetki belgesi, nüfus cüzdanı (kiralık belgesi) ve Firma kaşesini yanında bulunduracaktır. Yetki belgesi noter tasdikli değilse Firma yetkilisinin imza sirküleri fle birlikte İbraz edilecektir«ihaleye KATILAN YETKİLİ KİŞİ NOTER ONAYLI İMZA BEYANNAMESİ VEYA İMZA SİRKÜLERİNİ DE BERABERİNDE GETİRECEKTİR. İhaleye katılım için istenen belgelerin şartnamedeki sıraya göre düzenlenmeleri vc asıl veya noter tasdikli sureti olması gerekmektedir. * ÖRT AK GİRİŞİM» İS ORTAKLIĞI VB. KABUL EDİLMEYECEKTİR. j

3 İHALELERE KATILAMAYACAK OLANLAR M adde 3 - Aşağıda sayılanlar, kendi adına, vekaleten veya temsilen başkaları adrna ve-'fcft.ı 'k^tf^b^srtağı olduğu şirketler (bu şahaslann yönetim kurullarında görevli olmadıkları veya sermayesiflsi^ıd'vndan daha fazla brsse sahibi olmadıkları anonim ortaklıklar hariç) Kuruluşun ihalelerine doğrudan doğruya veya dolaylı olarak katılamazlar. a-) Genel Merkez ile Şubelerin zorunlu ve ihtiyari organlarının üyeleri ile bunların anne, baba_ eş. çocukları ve kardeşleri, b*) Türk Kızılay t çalışanları ve bunlaiin anne. baba. cş. çocukları ve kardeşleri. c-) İşbu şartnamenin 13. ve 14, maddelerinde söz edilenlerden. Genci Merkez Yönetim Kurulu tarafından karara bağlanarak f ürk Kızılay* ihalelerine katılımı yasaklananlar, d-) İşbu şartnamenin 13 ve 14. maddelerinde belirtilen hususlardan dolayı; Türk Kı?ılayı veya Türk Kızılay* mensuplan ve çahşanjan ile hukuki ihtilafı olanlar (hukuki ihtilalin neticelenmesini beklemeye gerek görül m ek sizin) üç yıl sure ile ihalelere katılamazlar Türk Kızılayı ile ticari ilişkiye giremezler. e-) Müşavirlik, danışmanlık vc proje yapım hizmetleri alman gerçek veya tüzel kişiler, bu hizmetlerin alındığı ihalelere doğrudan, dolaylı veya temsilen katılamazlar. Bu yasaklara rağmen ihaleye katjan İsteklilerin teminatları gelir kaydedilir ve bunlardan biri üzerine ihale yapılmışsa iptal edilerek, geçici teminatı gelir kay de diliı; sözleşme yapılmışsa ayrıca protesto çekmeye ve hüküm almaya gerek kalmaksızın kesin teminatı gelir kaydedilir ve hesabı genel hükümlere göre tasfiye edüir, İHALE DOSYASININ HAZIRLANMASI M adde 4- Thale dosyalan, aşağıda belirtilesi belgeleri içerecek şekilde hazırlanacaktır " Numaralı zarfın içerisine idari şartname Madde 2! A-E bentlerinde (E dahil) ve Madde 2/1 da (Mali şartname 3-c bendinde istenilen belge 2 noln zarfa konulacaktır.) istenen belgeler konacak, zarf kapatılacak vc kapalı zarfın üzerine İbate İd arî Belgeleri77 ibaresi yazılacaktır FİRMA ADI VE ADRESİ 1 NOLU ZARF İSTANBUL İLİ, BEYOĞLU İLÇESİ, FİRUZAĞA MAHAIJLESİ, KADİRİLER YOKUŞU SOKAK,NOı21 ADRESİNDEKİ TAŞINMAZ ÖZERİNDEKİ HİN ANIN YIKILARAK KONUT İNŞAATI YAPILMASI İHALESİ İHALE İDARİ BİLGELERİ ZARFI TÜRK KI7TL A YI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İhale Kurulu Bâşkâotığıoa ANKARA 4>2, ;t2 Numaralı zarfın içerisine sadece idari şartname madde. 2/F - G de istenen teklif mektubu ve teminat ve Malî Şartname 3-c bendinde istenilen belge konulacak zarf kapatılacak, zarfın içerisinde başka hiçbir evrak konulmayacak ve kapalı zarfin üzerine Teklif vc Teminat M ektuba ibaresi yazılacaktır

4 FIRMA AJ>I VF ADRESİ \ s*. I İSTANBUL İLİ* BEYOĞLU İLÇESİ, FİRUZAĞA MAHALLESİ, KADİRİLER YOKUŞU SOKAK,NO:2l ADRESİNDEKİ TAŞINMAZ ÜZERİNDEKİ BİNANIN YIKILARAK KONUT j İNŞAAIİ YAPILMASI İHALESİ! "FİYAT TFKlrİF MEKTUBU VF TFMİNAI ZARFI TURK KIZILAYI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İhale Kurulu Başka itliği ua ANKARA " Numaralı zarfın içerisine idari şartname madde 2/H de istenen belgeler konacak, zarf kapatılacak ve kapalı zarfın üzerine İb a k Teknik Belgeleri ibaresi yazılacaktır FİRMA ADI VE ADRESİ İSTANBUL İLİ, BEYOĞLU İLÇESİ, FİRUZAĞA MAHALLESİ, KADİRİLER YOKUŞU SOKAKJSO;2l ADRESİNDEKİ TAŞINMAZ ÜZERİNDEKİ BİNANIN YIKILARAK KONUT İNŞAATI YAPILMASI İHALESİ «İHALE TEKNİK BEL GELERİ ZARFI 3N O L U Z A R F TÜRK KIZILAYI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İtişle K orulu Başkanlığına ANKARA ve 4.3 maddelerine göre hazırlanan 3 zarfj günü saat I0:00 a kadar Ataç-1 Sokak No:32 Yenişehir/Ankara adresindeki Türk Kızjlayı idari İşler Birimi/Evrak Servisine ulaşacak şekilde verilecek/gönderilecek ve 3 ayn evrak num arası alınacaktır, Postada meydana gel er» gecikmelerin, sorumluluğu firmaya aittir. 1EK LİF VERME SAATİNDEN SONRA (29.04*2014 SAAT 10:00) GELEN İHALE DOSYALARI KESİNLİKLE KABUL EDİLMEYECEKTİR i ürk Kızıl ayı, gerekli gördüğü takdirde bir duyuru île son teklif verme tarihini ( saat:10:00) ileri bir tarihe erteleyebilir. Bıı duramda, Türk Kızı layı ve teklif sahibinin daha önce belirtilen teklif verme tarihine kadarkî tüm hak ve yükümlülükleri yeni belirlenen başvuru tarihine kadar geçerli kabr. 4.5 İDARİ ŞARTNAMENİN 4JU 4.2 ve 43. MADDELERİNDE HAZIRLANIŞ- ŞEKLİ AÇIKLANAN ÜÇ ADET ZARFTAN BİRİNİN EKSİK OLMASI HALİNDE FİRMA İHALE DİŞİ BIRAKILACAKTIR. 4.6 ick lif mektubunda idari şartnamelerin vc eklerinin tamamen okunup aynen kabul edildiği belirtilecek ve teklif edilen fiyat rakam ve yazı ile açık olarak yazılacaktır. TEKLİFLER, İHALE TEKNİK ŞARTNAMESİ EKİNDE YER ALAN TEKLİF MEKTUBU ÖRNEĞİNE GÖRE KDV HARİÇ TOPLAM 1U1 AR ÜZERİNDEN V ERİLECEK TİR TEK LİFLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ TOPLAM MİKTAR ÜZERİNDEN YAPILACAK OLUP KISM İ TEK LİFLER KABUL EDİLM EYECEKTİR. ALTERNA TİF TEK LİF KABUL ED İLEM EYECEKTİR ŞARTLI TEKLİF KABUL EDİLM EYECEKTİR İhale Kurulu, rakam ve yazıyla belirtilen teklif fiyatında farklılık bulunması Tıalinde, ya/ı ile belirtilen teklif tutarını dikkate alır. Esasa etki etmeyen diğer şekli unsurlardaki noksanlıklar istekliye tamamlattırıl arak tekli- değerlendi?meye alınır

5 t e k l if l e r in g e ç e r l il ik s u r e s i k 1YJ ad de 5 Teklifler. tcjclif mektup] annın açıldığı günden itibaren asgari 120 takvim günvng Ba2i İstisnai durumlarda. İdare, tekiif sahiplerinden tekliflerinin geçerlilik süresini belirtpîsîrşöre için uzatmalarını isteyebilir İdarenin uzatma isteği ve teklif sahibinin buna yanıtı posta veya faks ile olacaktır. Teklif sahibi, idare tarafından talep edilen uzatma isteğini kabul etmezse, bu durumu yazılı olarak teklif geçerlilik süresinin bitiminden önce olmak kaydıyla İdareye bildirmek zorundadır. Bu durumda geçici teminatı iade edilir. İdarenin uzalma isteğini kabul eden teklif sahipleri. Geçici Teminatın geçerlilik süresini İdarece istenen süre kadar uzatmakla yükümlüdür, ancak teklifinde herhangi bir değişiklik yapamaz. TEMİNATA İLİŞKİN ESASLAR Madde 6 - A Geçici veya kesin teminat olarak kabul edileoek değerler, aşağıda gösterilmiştir a) Tedavüldeki i Tuk parası b)vürürftikteki mevzuata göre düzenlenmiş ve Türkiye de kurulan bankaların veya özel fınaııs kurumlannm geçici teminat mektupları en az 120 tajkvîm günü sureli, kesin teramat mektupları ise süresiz olacaktır (Yurtdışı bankalardan ahnnuş teminat mektuplarında Türk Bankalarının garantisi aranır.) c) Devlet Tahvilleri ve Hazine Bonoları d) Konverüblc Yabanca Paralar (Amerikan Doları, Emo, İngiliz Sterimi, İsviçre Frangı) B - Teminatlımı teslim yeri: Bankalarca verilen teminat mektupları ve dövizler dışındaki nakit teminadar Genel Müdürlüğümüz T.C Ziraat Bankası Kızılay Şubesi 11* no lu Tl. hesabına, döviz cinsi nakit teminatlar ise IX. Ziraat Bankası Kızılay Şubesi TR57O0OJ0OO68539OOi>t)265O41 no lu Euro hesabına veya TR Ü90265Ö40 no lu Amerikan Doları hesabına yatırılır. (Diğer para birimleri içân Mali İşler Bölümünün / 1509 dahili telefon numarasından hesap numaralan temin edilir ) C - Geçici teminat: Teklif sahipleri teklifleri ile birlikte teklif ettikleri toplam fiyatın en az % 3 ü nispetindeki teminatı da vereceklerdir. Teminatlar, banka teminat mektubu ise, Türk Kızılayı K am a İbate K anunlarına tabi olmadığından EKTE YER ALAN GEÇİCİ TEMİNAT MEKTUBU ÖRNEĞİNE GÖRE veıilecektır Tem inatların % 31den az olması durumunda teklif geçersiz saydır. T'iyat bakimından İlk üç sarayı alan firmaların teminatları İhale kesinleşinceye kadar (Sözleşme imzalanana kadar) Türk Kızılayı'nca muhafaza edilir. Bunun için hiçbir itirazda bulunulamaz. İlk üç firmanın dışındaki teminatlar ihaîeden sonra iade edilir D-Kesin teminat: İhale üzerinde kalan firmadan, sözleşme davetinin firmaya yazılr olarak bildirilmesini müteakip 10 iş günü içinde ihale bedelinin % 6 sına tekabül eden m iktarda tem inat alınır. Yüklenici tarafından herhangi bir suretle sözleşme şartlarına riayet edilmediği takdirde, Türk Kızılay] protesto keşidesine ve hüküm îstilus aline mahal olmaksızın akdi fesih etmeye ve teminatı irat kaydetmeye yetkilidir. Tcminaön irat kaydedilmesi ile birlikte Türk Kızılayı zararları belirleninceye kadar firmanın diğer alacaklarına da el koyar. Taahhüdün sfi/leşme ve şartname hükümlerine uygun biçimde yerine getirildiği anlaşıldıktan sonra kesin teminat geri verilir. Türk Kızjlayrna verilen teminatlar her ne suretle olursa olsun haczedilemez ve üzerine ihtiyati tedbir konulamaz. TEK LİFLERİN AÇILMASI VE DEĞERLENDİRM E Madde günü saat 10:0Ö a kadar firmalarca İdari İşler Bmmi/lıvrak Servisine teslim edilen 3 adet zarftan 1 No hı zarflar Lojistik D M û riâ ğ fi tarafından. 3 No hı zarflar Yapı Teknik 4

6 i; x*- \\ vc Pıuje Yönetimi Müdürlüğü tarafından açılacak vc İncelenecektir. 1 vc 3 No'İu^iarŞlaru^çtİmaiŞi ve incelenmesi aşamasına finnalaı iştirak etmeyecektir. i** * l J Jj İbale giriş evrakları uygun bulunmayan firmalardı 2 Nolu zarflan iade edilecek o«fc^işm^y^jgiriş evraidan lam olan fîrmajaırn fiyat ve teminat mektuplarına ait 2 No lu Zarflan ise. 305fe33Öî5 tarîh saat 1430 da firma terosilciieriıım huzurunda açılacak, EN UYGUN FİYATI VERMİŞ OLAN İLK ÜÇ İSTEKLİNİN KATILIMIYLA AYNİ GÜN VE SAATTE (30.04,2014 Saat:14:30) AÇIK PAZARLIK YAPILACAKTIR. Açık pazarlıktan çekilerek son teklifini veren istekliler, tekrar teklif veremezler. Tekliflerin incelenmesi, değerlendirilmesi ve karşılaştnıimasında kendisine yardımcı olması amacıyla Tüık Kızıîayı teklif sahibinden teklifi ile ilgili açıklama isteyebilir. Açıklama isteği ve cevabı posta veya faks ile olacak, ancak fiyatta veya teklifin özünde hiçbir değişiklik yapılmayacak, teklif edilmeyecek ve buna izin verilmeyecektir. İhale Kurulu, teklif sahibi veya vekili ihalede hazır bulunmadığı takdirde, kapalı teklifinde belirttiği fiyatı son ve kesin teklif olarak kabul eder. (1 ve 3 nolu zarf açıldığında ibale evrakının usulüne nygaa ve yeterli olmaması durumunda 2 nolu zarfın açılmasına kadar geçen sure zarfında, var ise eksiklikler evrakları İnceleyen yapılar tarafından tamamlattırılır, ihale Kurulunun karan doğrultusunda, ibale evrakı eksik, usuluoc uygu d veya yeterii olmayan isteklilerin teklif ve teminatlarının bulunduğu kapalı zarflar ihale sonuçlandıktan sonra açılmadan iade edilir.) İHALEYİ KAZANANA TEBLİGAT VE SÖZLEŞMENİN İMZALANMASI Madde 8- İdare tarafından belirlenen Tekli İlerin geçerlilik süresinin sona ermesinden önce, değerlendirmede uygun bulunan teklif sahibine gerekli onaylar alındıktan sonra teklifinin kabııl edildiği faksla tebliğ ve ardından taahhütlü mektupla teyit edilecektir, ihaleyi alan istekli, şartname ekinde yer alan ve tek nüsha olan sözleşmeyi, tebliğ târihinden itibaren 10 işgünü içerisinde kati teminatı yatırdıktan sonra imzalar, Sözleşmeyi imzalamayan istekli teminatı İdarece irat kaydedilir. Birinci uygun teklif sahibinin istenen kati teminâtı vermemesi veya sözleşme imzalamaması durumunda» İdare birinci uygun teklif sahibinin teminatım irat kaydedecek ve ikinci uygun teklif sahibini aynı şekilde sözleşmeye davet edebilecektir, İkinci uygun teklif sahibi de kari teminatı vermemesi veya sözleşme imzalamaması durumunda bu firmanın da geçici teminatı irat kaydedilecek ve Üçüncü teklif sahibini aym şekilde sözleşmeye davet edebilecektir Üçüncü uygım teklif sahibinin de kati teminatı vermemesi veya sözleşme imzalamaması durumunda bu firmanın da geçici teminatı irat kaydedilecektir. Bu durumu İSI EKLİLER peşinen kabul etmiş ıjayıhrlar ve bu konuda herhangi bir hak iddia edemezler İŞİN SÜRESİ M adde 9 Sösr konusu işin süresi ihale teknik şartnamesinde belirtilmiştir. FİYAT FARKI Madde 10- İstekli ihale tarihinden sonra, gerek taahhüt süresi içinde, gerekse mücbir sebeplerden dolayı uzatılan süre içinde Taahhüdün tamamen ifasına kadar' vergilere zam yapılması veya yeni vergiler ve resimler konması, iiyatlann yükselmesi, nakliye ve işçi ücretlerinin artması, kur farkı gibi sebeplere istinat ederek fiyat faikı ve sair taleplerde bulunamaz.

7 I ÜRK KIZILAYINJN YETKİSİ ',. ^ y k î ı j y ş Madde 11 Iurk Kızılayı Kamu İhale Kanunlarına tabi olmayıp, ihaleyi kısmen ^eya^fafrtf&tefi yapmamakla ve dilediğine yapmakta, ihaleyi iptal etmekte, pazarlıkta uyguıfcşedfefö^şâp; tamamen serbesttir MÜTEFERRİK HÜKÜMLER Madde 12 - a) 1 ürk Kzzüayı nca gerek görüldüğünde ihale fatihinden en geç 2 İŞGÜNÜ öncesine kadar tüm isteklilere yazılı bildirimde bulunmak kaydıyla şartname esaslarında değişiklik yapılabilir. b) lirmanm gösterdiği adrese yapılacak her türlü tebligat muteber addedilecektir. c) İdari Şartname, İhale Dokümanları ve eklerine uygun olmayan teklif verilemeyecektir. d) İdari Şartname, İhale Dokümanlan ve ekleri bir butun olup, bunların arasmdaki farklılıklarda Türk Kızılayı lehine olan hüküm esas alınacaktır. e) Türk Kızılayı dilediği takdirde verilen teklifleri müşterek muhafaza attın:) ahp ihaleyi erteleyebilir. t) Verilen teklifler hiçbir suretle geri ahııamaz. g) İSTEKLİLERİN PAZARLIK SÜRECİ TAMAMLANDIKTAN SONRA, SÖZLÜ VEYA YAZILI OLARAK DAHA DÜŞÜK FİYAT VERECEĞİNİ İDDİA EDEREK İHALENİN SÜRECİNİ SEKTEYE UĞRATMAYA ÇALIŞMASI HALİNDE, İLGİLİ İSTEKLİLER HAKKINDA TÜRK KTZFLAYFNCA SUÇ DUYURUSUNDA BULUNULACAKTIRh) I ÜRK KIZILAYI NCA, ÎHALE VE SÖZLEŞME SÜRESİNCE İHALEYE KAHLAN İSTEKLİLERDEN VEYA YÜKLENİCİLERDEN AYNÎ VEYA NAKDİ BAĞIŞ TALEP EDİLMEYECEKTİR. ı) İSTEKLİLER, varsa ihaleye ait şartnamelere ait değişiklik taleplerini en geç ihale tarihinden 4 İŞGÜNÜ öncesine kadar yazdı olarak Türk Kızriayı na bildirecek olup, hu tarihten sonra yapılacak olan başvurular dikkate alınmayacaktır, D İstekliler tarafından saim alman şartnamelerin bedeli, hiçbir suretle iade edilmez. İhalenin iptal edilerek tekrar çıkılması veya ertelenmesi halinde yeni şartname, ilk ihaleye ait şartnameyi satın alan isteklilere iicre^i? olarak verilir. İHALEDEN MEN EDİLME DURUMLARI Madde -1 3 a) Hile, vaat, tehdit, nüfuz kullanma, çıkar sağlama, anlaşma, irtikap, rüşvet suretiyle veya başka yollarla ihaleye ilişkin işlemlere fesat karıştırmak veya teşebbüs etmek. b) İsteklileri tereddi!te düşürmek, katılımı engellemek, anlaşma teklifinde bulunmak, anlaşarak teklif vermek veya teşvik etmek, c) Rekabeti ve ihale kararmı etkileyecek davranışlarda bulunmak, d) Sahte belge veya sahte teminat düzenlemek, kullanmak veya bunlara teşebbüs etmek, c) Alternatif tekîif verebilme halleri dışında, bir istekli tarafından ihale idari ve teknik şartnamelerinde belirtilen şartlar dışında, şart ileri sürecek şekilde bir veya birden fazla teklif verilmesi halinde, ihale Kuru küllin soz konusu şartı veya tekliflerden birden i ı>: { ısını gen çekme önerisini kabul etmemek, 1) Alternatif teklif verebilme halleri dışında, ihalelerde bir gerçek veya tib^el kişiliği temsil eden yetkilinin, başka]an adma doğrudan veya dolaylı olarak, asaleten ya da vekaleten bir başka gerçek veya tü/el kişiliği temsil etmesi ve bu anlamda birden fazla teklif vermesi, g) İşbu şartname 3. maddesinde ihaleye katılamayacağı belirtilmiş olmasına rağmen ihaleye katılmak, h) Kuruluşun, her kademe yönetici ve çalışanlarının manevi şahsiyetine hakarette bulunmak. İHALELERDEN YASAKLANMA DURUMLARI Madde-14 a) i aahhüdünü yerine getirirken Kuruluşa 2arar vermek, bilgi ve deneyimini Kuruluşun zaranna kullanmak.

8 t>) Mücbir sebepler dışında, ihale dokumam ve sözleşme hükümlerine uygun olarc getirmemek. & * c) Üzerice ihale yapıldığı halde mücbir sebep halleri dışında sözleşme.yapmamak7»? d) Kuruluşun ihalelerine ilişkin olarak, kurum ve kuruluşlara veya medya yoluyla kamuoyuna haksız ve mesnetsiz olarak yanıltıcı bilgi vermek. e) Türic Kızjiayırrun. her kademe yönetici ve çalışanlarının manevi şahsiyetine hakarette bufanmak,. f) Sözleşme konusu işin yapılması veya teslimi sırasında hileli malzeme, araç veya usuller kullanmak; fen ve sanat kurallarına aykm. eksik, hatalı veya kusurlu imalat yapmak, g) Sözleşme sürerinde: hile. vaat, tehdit, nüfuz kullanma, çıkar sağlama, anlaşma, irtikap, rüşvet suretiyle veya başka yollarla işlemlere fesat karıştırmak veya teşebbüs etmek. fiillerini yapanlann söyleşmeleri feshedilir, teminat lan iıai kaydedilir, üç yıl süre ile ihalelere katılımları yasaklanır. DEVİR VE TEMLİK Madde JS - Firmalar işbo şartnameden doğan sorumluluklarım Türk Kızdayı mn yazılı muvaffakatı olmaksızın tamamen veya kısmen bir başkasına devir, alacaklarım temlik ve ciro edemezler. İHTİLAFLARIN HALLİ Madde 16 - İş bu satın alma neticesinde taraflar arasında akdedilecek sözleşmenin tatbikatından doğacak ber türlü ihtilaflar öncelikle stdben aniaşma yoluna gidilecek» ihtilafın çözülmemesi halinde hal merci I aşınmazın Bulunduğu İl Mahkemeleri Ve İcra Daireleridir f 7

9 GEÇİCİ TEMİNAT MEKTUBU TÜRK KI ZİL A YI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Kurumunuzca Dialeye çıkanjan...{ihale konusu) işine istekli sıfatıyla katılacak olan {istekli adı) nın ihale hükümlerini yerine getirmek üzere vermek zorunda olduğu gcçıci teminat tutan olan (Yalmz/ ) tu {Banka adı) garanti ettiği öden, ihale hükümleri çerçevesinde; geçici teminatın gelir kaydedileceği hallerin ortaya çıkması halinde, protesto çekmeye, hüküm ve adı geçenin iznini almaya gerek kalmaksızın ve adı geçen ile Kururnunuz arasında ortaya çakacak herhangi bir uyuşmazlık ve bunun akıbet ve kannni sonuçlan dikkate alınmaksızın yukarıda yazılı tutan Ok yazılı talebiniz üzerine derhal ve gecikmeksizin Kurum nnuza veya emrinize nakden ve tamamen ve talep tarihinden ödeme tarihine kadar geçen günlere ait kanuni im iy le birlikte ödeyeceğinizi... {Banka adı) 9nm imza atmaya yetkili temsilcisi ve sorumlusu sıfatıyla v e... (Banka adı) ve hesabına taahhüt ve beyan ederiz. Bu teminat mektubu...tarihine kadar geçerli olup, bu tarihe kadar elimize geçecek şekilde tarafimzdan yazılı tazmin talebinde bulunulmadığı takdirde hükümsüz olacaktır. Banka Adı/Şubesi Yetkili İsim/İmza NOI: 1) Yabancı bankaların veya benzeri kredi kuruluşların kontrgarantilerine dayanılarak verilecek mektuplarda, kontrgarantiyi veren yabancı banka veya kredi kuruluşunun ismi ve teminatın kontrgarantili oldugiı belirtilecektir. Teklife esas para bîrimi Türk parası İse kontr garantilere dayanılarak verilecek teminat mektupları Türk parası üzerinden düzenlenecektir 2) İdari şartnamede yabancı para birimi veya yabancı para birimleri cinsinden teklife i*/.in verilmesi durumunda; istekliler, teminat mektuplarını tekliflerine esas para birimi özerinden düzenleyecektir. 3) Teminat mektubunun Türk parası dışmda bir para birimi üzerinden düzenlenmesi halinde, teminat mektubunun sonuna İşbu teminat mektubunun tazmini halinde; mektup tutan tazmin tarihindeki 1.C.M.B. Döviz Satış Kuru üzerinden hesaplanarak tarafınıza ödenecektir. paragrafına yer vcrilccektir. 8

10 o TURKKIZILAYI 1868 TÜRK KIZILAY! GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İSTANBUL İLİ, BEYOĞLU İLÇESİ, FİRUZAĞA MAH., KADİRİLER YOKUŞU SOK. NO:21 ADRESİ, 30 PAFTA, 497 ADA, 41 PARSEL ÜZERİNDEKİ BİNANIN YIKILARAK KONUT İNŞAATININ YAPILMASI İŞİNE AİT

11 İÇİNDEKİLER: 1 İDARİ ŞARTNAME VE EKLERİ SAYFA 2 ANAHTAR TESLİMİ İNŞAAT İŞİ İHALE TEKNİK ŞART NAMESİ 7 SAYFA 3 ANAHTAR TESLİMİ İNŞAAT İŞİ İHALE MALİ ŞARTNAMESİ 1 SAYFA 4 SÖZLEŞME TASLAĞI 16 SAYFA 5. YAPIM ŞARTNAMESİ 3 SAYFA 6 GENEL PURSANTAJ LİSTESİ 1 SAYFA 7 PO Z LİSTESİ (İNŞAAT) 3 SAYFA 8 TEKNİK ŞATRNAME (İNŞAAT) 6 SAYFA 9 ANALİZ (İNŞAAT) 6 SAYFA 10 MAHAL LİSTESİ (MEKANİK) 4 SAYFA 11 TEKNİK ŞATRNAME (MEKANİK) 1 SAYFA 12 POZ LİSTESİ (ELEKTRİK TESİSAT) 3 SAYFA 13 TEKNİK ŞATRNAME (ASANSÖR) 8 SAYFA 14 TEKNİK ŞATRNAME (ELEKTRİK TESİSAT) 18 SAYFA 15 PROJE PAFTA LİSTELERİ 1 SAYFA 16 PROJELER (LİSTEDE BELİRTİLEN PROJELER CD ORTAMINDA) 1 CD ORTAMINDA

12 ANAHTAR TESLİMİ (GÖTÜRÜ BEDEL) İHALE TEKNİK ŞARTNAMESİ T ANIMLAR VE KISALTMALAR; KIZILAY : TÜRK KIZILAYI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İSTEKLİLER) * İhaleye katılan gerçek kişi veya tüzel kişi YÜKLENİCİ : Üzerine ihale yapılan İSTEKLİ İHALENİN KONUSU: Madde 1- İstanbul İli, Beyoğlu İlçesi, Firozaga Mab_, Kadiriler Yokuşu Sok. No:21 adresindeki 30 pafta, 497 ada, 41 parsdde kayıtlı 280,72 m2 taşınmaz üzerindeki binanın yıkılarak konut inşaatının KIZELAY'ın yaptırdığı ve onaylattığı projeler vc detayları uyannea, söyleşme ve eki şartnameler doğrultusunda, tüm işlerle ilgili vergi, resim, harç ve benzeri giderler, YÜKLENİCİ tarafından karşılanmak üzere anahtar teslimi götürü bedelle yapılması işidir. ANAHTAR TESLİMİ (GÖTÜRÜ BEDEL); İhale evrakları, Sözleşme ve ekleri ile Proje kapsamında tanımlanan butun işler ve imalatların istenilen kalite vc değerde olmak üzere her şey dahii (cnalzcme, işçilik, alet» edevat, sigorta, nakliye, su zammı, iskele, yatay-düşey taşıma, elektrik, su, vergi, resim, harç, fon, genel giderler, müteahhitlik karı v b) tüm giderler dahil olmak üzere projenin tamamlanarak kullandır şekilde KIZILAY a teslim edilmesini kapsayan toplam gider İŞİN SÜRESİ: Madde 2- Yapı Ruhsatı alma suresi 120 (jüzyirmi) takvim gönü, inşaat yapım suresi 450 (dörfyuzeüi) lakvîtn günüdür TE K L ÎFl ERDE UYULACAK ESASLAR: Madde 3- Teklif hazırlarken, aşağıdaki hususlar göz önünde bulundurulmalıdır. A. Sözleşme konusu inşaat işi İstanbul İli, Beyoğlu İlçesi, Ftruzağa Malı, Kadiriler Yokuşu Sok. No:21 adresindeki 30 pafta, 497 ada, 41 parselde yapılacaktır. B. Teklifler, anahtar teslimi götürü bedel olarak verilecektir. (Omek î). C. Tüm bu işlerle ilgili her türlü vergi, resim, harç, fon, elektrik, su, sigorta, inşaat imalât giderleri ve kuramlara ödenecek katkı payları ve benzerî giderler YÜKLENÎCPye aittir. D. Geçici hakediş raporları, yer teslimiyle işe başlama tarihînden itibaren 30(otuz)ar gün ara ile YÜKLENİCİ ve KIZ11.AY tarafından düzenlenir- Hakediş raporlarında belirtilen tutar; bu tutardan varsa KIZILAY m alacakları kesilerek ödenir, Hafcedişler her ayın belirli günleri ödenecektir. Ödeme, hakediş tutarına göre kesilecek fatura üzerinden KDV eklenerek TL (türklîrası) olarak ödenecektir. E.. Gerektiğimle kurumiardan alınacak onaylar izinler ve ruhsatlar YÜKLENİCİ tarafından alınacak olup, onaylar izinler ve ruhsatların alınması için gerekli her türlü harcama Yüklenici tarafindan karşılanacaktır. F. İnşaat sürecinde ihtiyaç duyulan TUS (Teknik Uygulama Sommiusu) veya yapı denedin YÜKLENİCİ tarafından taahhüt edilerek ücretleri de YÜKLENİCİ tarafından karşılanacaktır. G. Statik, mekanik ve elektrik projeleri uygulanırken mimari proje üzerindeki revizyonlara göre uygulanacaktır. Gerektiğinde proje revizyonları YÜKLENİCİ tarafından bıla bedel hesaplamaları yaptlarak projelendirilecefcîir. İşin bitiminde YÜKLENİCİ tüm projelerin son uygulama halini gösteren projelerden 1 ad CD, 1 ad ozalit proje takımı KIZILAY a verecektir. H. Proje detaylarındaki bazı alt (yardımcı) imalatlar, imalat tanımlan veya pursantaj cetveli ile diğer cetvelde gösterilmemîr, olabilir. Bu tür İmalatlaruı ortaya çıkması durumunda projeler ve teknik şartnameler gereği imalat sırasına göre yapılacaktır. Bu gibi durumlarda YÜKLENİCİ hiçbir fark talep edemeyeceği gibi proje ve detayları ile teknik şartnamelerde gösterilen imalatlar anahtar teslimi (götürü) bedel fiyafa dahil olup fîyat değişmeyecektir. Bu nedenle isteklilere tekliflerini vermeden önce proje ve detaylarını incelemeleri inşaat sahasını ziyaret ederek saha şartlarını önceden tetkik etmeleri tavsiye edilir. İ. Şandye elektriği ve suyu YÜKLENİCİ tarafından temin edilecektir. İş süresince binaya ait elektrik ve su bedelleri YÜKLENİCİ tarafından ödenecektir. J.. İşin yapımına ait işm yıllara sarkması, malzeme fiyatlarının işçiliklerinin zam lan m ası gerekçeleriyle, günün ekonomik şartlarının zorluğu bahane edilerek hiçbir nam ve ad altmda fiyat farkı verilmeyecektir. f \ JC^P2ü >ç]dğ karşılanamayan otopark ile ilgili ödenmesi gereken tüm bedeli er YIjKİENre* tarafından fcajrş*&fte*aktır

13 L. Tektifbazıriamrken; * Sözleşme Ve İhale Şartnameleri düetiyle birlikte proje, detay ve teknik şartnamelerin dikkate alınması gerekmekledir. * Sözleşmede belirtilen işin yapımına ait ek işler veya ekşiten işler sözleşmenin 19 Maddesine göre değerlendirilir. * Teklif mektuplarına KDV HARİÇ TOPLAM TUTAR yazılacaktır. İHALEYE GİREBİLMEK İÇİN GEREKLİ TEKNİK BELGELER- Madde 4- İhaleye ortak girişimler kabul edilmeyecektir. İhaleye katılmak isteyenlerden aşağıdaki şartlar aranır. A. Asgari olarak sözleşme taslağı 10 madde de belirtilen teknik personelin çalıştırılması hususunda taahhütname veriieccktir. (Ömek 2) B. İSIEKLİLER; Son onbeş (15) yılda tek bir sözleşme kapsamında benzer iş olarak; Kamuda yapılsa işler için» teklif edilen bedelin %70 i oranında, T C Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Mimarlık ve Mühendislik Hizmetlerine esas olan smıfi 38 ve östü sınıfta yapı inşaatı yaptıklarım belgelcmeieri gerekir. Öze! sektörde yapılan işler için, teklif edilen bedelin %7(Fî oranında, T.C. Çfcvre ve Şehircilik Bakanlığı Mimarlık ve Mühendislik Hizmetlerine esas olan sınıfı 3B ve üstü sınıfta yapı inşaatı yaptıkların} belgelemeleri gerekir. İş bitirme belgesinin özel sektörden almması halinde, belgenin kabul edilebilmesi için o işe ait yapı ve iskan ruhsatı veya noter onaylı sözleşme ile hak edişler, faturalar vs ödeme belgelerinin de eklenmesi gerekmektedir. İş bitirme belge sahiplerinin ortağı bufrmduğu lüzel kişilerin ihaleye girebilmesinde; tüzel kişinin yândan fazla hissesine sahip olması, teminat süresu»oe( kesin kabuk kadar) bu oranın muhafaza edilmesi zorunludur. Benzer iş bitirme belgelerinin; ihale tarihinden geriye doğru son 15 yıl içerisinde gerçekleştirilip gerçekleştirilemediği hususu îş bitirme belgelerindeki bilgilerden tcspii edilir. Bu tespitin iş bitirme belgeleri özerinden yapılamadığı durumlarda (sözleşmesi 15 yıldan önceye ait ve 15 yıl içerisine kısmi giren işlerde) o işe ait düzenlenmiş hak ediş raporları (15 yıla kısmi giren işlerin miktarlarını gösterir hak ediş raporları) ve/veya idarece onaylı hak ediş ödeme cetveli esas alınarak 15 yıl içerisine giren fsili iş omnlan benzer iş olarak hesaplanacaktır İş yönetme belgesi, îş durum belgesi ve diplomalar benzer iş olarak kabul edilmeyecektir. İş bitirme, iş denetleme belgelerinin güncellenmesi 2013 yıîı Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Karne Katsayıları cetveline göre yapılacaktır. C. Yer Görme Belgesi (Ömek 3) D. Proje taahhütnamesi (Ömek 4). E. ihale dosyası satın almdsğma dair belge. İŞİN YAPILACAĞI YER VE ZEMİN DURUMUNUN TETKİKİ: Madde S- İSTEKLİLER teklif öncesi işin yapılacağı yeri görecek ve gerek]i incelemelerde bulunacaklardır. İSTEKLİ, işin yapılacağı yeri gönnekle, işm yapılacağı yeri ve işle İlgili bütün hususları, malzeme kaynaklarını vc Arsmmn, /eminin durumunu, işi yapmak için gerekli mahalli şartları öğrenmiş sayılır. Bu konularda İhale dokümanında belirtilenler dışında hak talebi doğuracak bir istekte bulımama?. İŞ VE İŞYERİNİN SİGORTALANMASI: M adde 6- İş ve işyerinin sigortalanması hususundaki şartlar Sözleşme madde 30 da belirtilmiştir DIGER HUSUSLAR Madde 7- a) îh z a ra t için ayrıca bir Ödeme yapılmayacaktır. b) Avans ödemesi yapılmayacaktır. c) F iy at farkı ödemesi vc erken bitirme primi vb. ad altında herhaı d) Şarttı teklifler kabul edilmeyecektir. ek) jşşî^firyt^er için ayrıca ödeme yapılmayacaktır. 2

14 f) Aksı belirtilmediği surece gun takvim günü sayılacaktır.. g) O rtak girişimler kabul edilmeyecektin İHALE ÖOKÜMAJMIAR1; Madde S- Bu işin ihale do küm açlan aşağıda sıralanmıştır 1. îdari Şartname ve Ek İtri. 2. Anahtar Teslimi (Götürü Bedel) JhaJe I eknik Şartnamesi, 3. Dıale Mali Belgeler Şartnamesi 4. Sözleşme Taslağı 5* Yapım Şartnamesi ve Ekleri 6. Projeler 7. Pursantaî Listesi S.. Teknik Şarlnameier (İnşaat mekanik tesisatı ve eîektrik tesisatı) i EKLER Ö rnek-1 Maü Teklif Mektubu Öm«k-2 Teknik Personel Taahhütnamemi Örnck-3 Yer Gönnc Belgesi Örnek-4 Proje Taahhütnamesi (

15 Örnek-1 ANAHTAR TESLİMİ ( GÖTÜRÜ BEDEL ) İŞLER TEKLİF MEKIUBU TÜRK KIZILAYl GENEL MÜDÜRLÜK MEKKE? İHALE KURUL BAŞKANLIĞINA ANKARA I, /2 0 i 3 Türk Kızdayı tarafından../..j2013 günü ihalesi yapılacak olan İstanbul İli, Beyoğlu İlçesi, Firazağa Mah., Kadiriler Yokuşu Sok. No:2l adresiadeki 30 pafta, 497 ada, 41 parselde kayıtlı 28(1,72 rol taşınmaz üzerindeki binama yıkılarak konut inşaatıma anahtar teslim götürü bedel ile yapılması işine ah ihale doküman m t tamamen okuduk, inceledik ve aynen kabul ettik. İşin yapılacağı yerleri ve çevresini gördük, mahallin özelliklerini ve zemin şartlarını tetkik cttîk, herhangi bir ayrım ve sınırlama yapılmadan bütün şartlan kaimi ediyoruz. 1- Söz konusu işi, ihale evrakları, sözleşme ve ckîeri kapsamında tanımlanan bütün işler vc imalatların istenilen kalite vc değerde olmak özere herşey dahil (malzeme, îşçüik,alct, edevat, sigorta, nakliye, su zammı, iskele, yatay-düşey taşıma, elektrik, su, vergi, resim, harç, fon, gene] giderler, müteahhitlik kan v.b) tüm giderler dahil olmak üzere işin tamamlanarak kullanılır şekilde Kızılay'a teslim edilmesini kapsayan, toplam fiyat üzerinden KDV hariç toplam ( para birimi belirtilerek rakam vc yazıyla) bedel karşılığında yapmayı kabul vc taahhüt ederiz. 2- Anahtar teslimine (Götürü bedele) ait ihale şartnameleri, sözleşme ve eklerinde yer alan her bir iş kaleminin miktarının ve mahiyetinin İhale dokümanında yer alan teknik şartnameye uygun olduğunu kabul ediyorum 3- Teklifimiz, ihale tarihinden itibaren 120 (yüzyirmi) takvim günö geçerlidir. 4- İhale konusu iş için kendimiz veya başkası ad ma doğrudan veya dolaylı olarak asaleten veya vekâleten birdeo fazla teklif vermediğimizi beyan ediyoruz. 5- En düşük bedelli teklifi ya da herhangi bir teklifi kabul etmek zorunda olmadığınızı biliyor ve kabul ediyoruz 6- İhale konusu işle ilgili olmak üzere idaresizce yapılacak /yaptıulacak diğer işlerde, idarenizin çıkarlarına aykırı düşecek hiçbir eylem vc oluşum içinde olmayacağımızı taahhüt ediyoruz. 7- İhale konusu işle ilgili vermiş olduğumuz teklifimizde olabilecek herhangi bir işlem hatasının (toplama, çarpma vb ) Kızılay lehine değerlendirilmesini kabul ve taahhüt ediyoruz. Saygılarımızla, FİRMA Ad SOYAD / Unvan (Kaşe) İmza

16 O m ek-2 TEKNİK PERSONELE AİT TAAHHÜTNAME ÖRNEĞİ İbalc Kurulu Başkanlığına KIZJLAY'ca L. L... gönü ihalesi yapılacak olan İstanbul İli, Beyoğlu ilçesi, Firuzağa Mah., Kadiriler Yokuşu Sok. No:21 adresindeki 30 pafta, 497 ada, 41 parselde kayıtlı 280,72 m2 taşınmaz üzerindeki binanın yıkılarak konut inşaatının anahtar teslim götürü bedel ile yapılması iyi için isteuea Teknik PersooeH Sözleşme Taslağının 10 rnaddesîadeki bükümler çerçevesinde bulundurmayı kabul ve taabhüt ediyoruz. FİRMA Ad SOY AD / Unvan (Kaşe) Îm?a

17 Ornek-3 YER GORME BELGESİ i» İŞİN ADI; İstanbul ili, Beyoğlu İlçesi, Fıruzağa Malı,, Kadiriler Yokuşu Sok. No:21 adresindeki 30 pafta, 497 ada, 41 parselde kayıtlı 2X0,72 m2 taşınmaz üzerindeki bütanın yıkılarak koûut inşaatını» anahtar scçlim göiürii bedel ive yapılması işi. 2. YER: İstanbul İli, Beyoğlu İlçesi, Finızağa Mah, Kadiriler Yokuşu Sok. No 2l adresindeki 30 pafta, 497 adav41 parselde kayrtlı taşınmaz. Istanbnl İli, Beyoğlu İlçesi, Firnzağa M a t, Kadiriler Yokoşu Sok. No;21 adresindeki 30 pafta, 497 ada, 41 parselde kayıtlı 280,72 nı2 taşınmaz üzerindeki binasın yıkılarak konut inşaatının anahtar teslim gotörîî bedel ile yapılması işi îîe ilgili inşaat sahasını -J,..J... tarihinde gezerek erekli incelemelerde bulunduk. İşin yapılacağı yeri görerek işle ilgili tüm hususları, malzeme kaynaklarını, zemin dorumunu ve işi yapmak içn> gerekli mahalli şartlan öğrendik. FİRMA Ad SOY AD / Unvan (Kaşe) İmza X

18 Öruek-4 PROJE TAAHHÜTNAMESİ İhale Kurulu Başkanlığıma.. KIZDAY ca../...tarihînde ihalesi yapılacak ojan İstanbul İli, Beyoğlu İlçesi, Firnzağa M ah- Kadiriler Yokuşu Sok. No:21 adm indeld 30 pafta, 497 ada, 41 parselde kayıtlı 280,72 nı2 taşınmaz üzerindeki binama yıkılarak konut inşaatının anahtar teslim götürü bedel ile yapılması işine ait şartnamenin ekilide verilen mimari, statik, mekanik, elektrik projelerinin tamamım (eslim aldııtı ve tüm projeleri eksiksiz olarak inceledim FİKMA Ad SOY AD / Unvan (Kaşe) İmza

19 ANAHTAR TESLİMİ (GÖTÜRÜ BEDEL) İHALE MALİ BELGELER ŞARTNAMESİ TANIMLAR VE KISALTMALAR: KIZILAY : TÜRK KIZILAYI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İSTEKLİ(LER) ; ihaleye katılan gerçek kişi veya tüzel kişi YOkLLFNİCİ Üzerine ihaie yapılan İSTEKLİ İHALENİN KONUSU: Madde 1- İstanbul İti, Beyoğlu İlçesi, Firuzağa Mal^ Kadiriler Yokuşu Sok. No:21 adresindeki 30 pafta, 497 ada, 41 parsdde kayıtlı 250,72 mz taşınmaz üzerindeki biaanııt yıkılarak kon ot inşaatının analıtar testim götürü bedel ile yapılması işinin KIZILAY*ın yaptırdığı ve onaylattığı projeler ve detayları uyarınca, sözleşme ve eki şartnameler doğrultusunda, tüm işlerle ilgili vergi, resim, harç ve benzeri giderler, YÜKLENİCİ tarafından karşılanmak üzere anahtar teslimi götürü bedelle yapılması işidir ANAHTAR TESLİMİ (GÖTÜRÜ BEDEL): İhale evrakları. Sözleşme ve cicieri ile Proje kapsamında tanımlanan bürün işîer ve imalâtların istenilen kalite ve değerde olmak üzere ber şey dahil (malzeme, işçilik, alet, edevat, sigorta, nakliye, su zammı, iskele, yatay-düşey taşıma, elektrik, su, vergi, resim, harç, fon, genel giderler, müteahhitlik kan v b) tüm giderler dahil olmak üzere projenin tamamlanarak kullanılır şekilde KlZtLAY a teslim edilmesini kapsayan toplam gider, İŞİN SÜRESİ: Madde 2- Yapı Ruhsatı alma suresi 120 (yüzyinm) takvim giinü, inşaat yapım süresi 450 (dörtyüzclli) takvim günüdür. İHALEYE GİREBİLMEK İÇİN GEREKLİ MALİ BELGELER: Madde 3- İhaleye katılmak isteyenlerden aşağıdaki şanlar aranır. a b Vergi dairelerinden alınmış vergi borcu olmadığına dair veya teksjtlendjrîîmi^ borcu olduğunu gösteren son teklif verme tarihinden Önceki 3 (üç) ay içinde düzenlenmiş belge aslı veya internet barkathı belge, Mevzuat hükümleri uyanırca Sosyal güvenlik pıîıc borcu olmadığına dair veya taksitjcndirilmiş borcu olduğunu gösteren son teklif verme tarihinden önceki 3 (üç) ay içmde düzenlenmiş belge aslı veya internet barkothı belge Teklif edilen bedelin %10(yüzdeon) undan az olmamak üzere* İSTEKLİ tarafından belidenecek tutarda bankalar nezdtndeki kullamlmaımş nakit kredisini veya kullanılmamış teminat mektubu kredisini ya da serbest mevduatın» gösterir yerli ve yabancı bankalardan alınacak belge. ci 1

20 o TÜRKKIZILAYI 1868 İSTANBUL İLİ, BEYOĞLU İLÇESİ, FİRUZAĞA MAH., KADİRİLER YOKUŞU SOK NO:21 ADRESİ 30 PAFTA, 497 ADA, 41 PARSELDE KAYITLI 280,72 M2 TAŞINMAZ ÜZERİNDEKİ BİNANIN YIKILARAK KONUT İNŞAATI YAPILMASI İŞİ SÖZLEŞME TASLAĞI

21 SÖZLEŞME TASI AĞI Madde 1- TARAFLAR: Bu sözleşme, bir taraftan Tilrk Kızıiayı Genel Müdürlüğü (bundan böyle KI71 LAY olarak anılacaktır.) ile diğer taraftan (bundan böyle YÜKLENİCİ oîarak anılacaktır) arasında sözleşme konusunu teşkil eden iş ile ilgi ti haklar, yükümlülükler ve diğer her türlü münasebetleri dûzcnieraek için aşağıdaki şartlar dahilinde tanzim, kabul ve imza edilmiştir Madde 2 -TANIMLAR: KIZILAY ; TÜRK KIZILAY! GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YÜKLENİCİ : Üzerine ihale yapılan İSTEKLİ ANAHTAR TESLİMİ (GÖTÜRÜ) BEDEL: ihale evrakları* Sözleşme ve ekleri İle Proje kapsamında tanımlanan bütün işler ve imalatların istenilen kalite ve değerde-olmak üzere berşey dahil (malzeme, işçilik, alet, edevat, sigorta, nakliye, su zammı, iskele, yatay-düşey taşıma, elektrik., su, vergi, resim, harç, fon, genel giderler, müteahhitlik kan v.b) tüm giderler dahil olmak üzere projenin tamamlanarak kullanılır şekilde KİZn.AY a teslim edilmesini kapsayan toplam gider, Madde 3- SÖZLEŞMENİN KONUSU: KT7JLAY1m verdiği projelere ve mahal üstesine uygun, solleşme ve ekh şartnameler doğrultusunda, gerektiğinde yasal r/inlerin (izin, onay* rubsat v.b, gibi) alınması, tüm işlerle ilgili vergi, resim, harç ve benzeri giderler dahil her türlü gider YÜKLENİCİ tarafından karşılanmak ü/ere İstanbul İli» Beyoğlu ilçesi, Ftruzağa Mafu, Kadiriler Yokuşu Sok, Nc:21 adresindeki 30 pafta, 497 ada, 41 pmelde kayıtlı 280,72 m 2 taşınmaz üzerindeki binanın yıkılarak konut inşaatının anahfar teslim götürü bedel ile yapılması işidir. Taahhüt konusu işin devamında ihtiyaç duyulması halinde mevcut imalatların revizyonlarına ait projeler veya yeni imalatların projeleri YÜKLENİCİ tarafından bila bedeî olarak yapılacaktır Madde 4- SÖZLEŞMENİN TÜRÜ VE BEDELİ: Bu Sözleşme, anahtar teslimi götürü bedel sözleşme olup, ihale dokümanında yer alan şartlara dayalı olarak, işin tamamı için KIZILAY?ca hazırlanmış ihale şartnameleri, sözleşme ve ekleri ifc projelerde yer alan işlerin YÜKLENİCİ tarafından anahtar teslimi götürü bedeîe göre toplamı KDV IIARIÇ.... TL bedel üzerinden akdedilmiştir İhale bedeline KDV dahil olmayıp ayrıca eklenecektir. I Jakedişler ekli Pursantaj listesi ve sözleşme bedeline göre aylık periyotlar halinde düzenlenecektir. Ödeme» hakediş tutanna göre YÜKLENİCİ tarafından düzenlenecek olan faturaya KDV de eklenerek yapılacakta*. Proje detaylarındaki bazı ah (yardımcı) İmalatlar, imalat tanımları veya pursantaj cetveli ile diğer cetvelde gösterilmemiş olabilir. Bu tür imalatların ortaya çıkması durumunda projeler ve teknik şartnameler gereği imalat sırasına göre yapılacaktır. Bu gibi durumlarda YÜKLENİCİ hiçbir lark talep edemeyeceği gibi proje ve dcîayjan ile teknik şartnamelerde gösterilen imalatlar anahtar teslimi (götürü) bedel fiyata dahil olup fiyat değişmeyecektir. İşin yîinitüîmesi aşamasında sözleşme eki proje, detayları ve şartnamesinde olmayıp KIZILAY7ca ek olarak yaptırılacak, ya da sözleşme eki proje, dtfaylan ve şartnamelerde ölüp da KIZILAY «;* yaptmîmasmdan vazgeçilen iş kalemleriyle ilgili birim fiyatlar tespit edilirken; Sözleşmelin 19. Maddesi hükümleri uygulanacakur. KİZILAY sözleşme konusu işin dilediği orandaki azı veya çoğunu aynı sözleşme şartlan dâhiknde YÜKLENİCİ7ye yaptırmaya yetkilidir. YÜKLENİCİ bu durumda hiçbir itiraz, hak ve tazmin iddia cdemeycceği gibi, sözleşme şartları dâhilinde yapacakür. Madde 5- KESİN TEMİNAT: Bu işin kesin teminat miktan madde 4'teki söyleşme hedefinin %6(akıVsı oranında U

22 Teminat nakit olarak verilebileceği gibi banka teminat mektubu şeklinde de verilebilir. Teminatın, teminat mektubu şeklinde verilmesi halinde, teminat mektubu süresiz olacaktır. İler ne suretle olursa olsun KIZTLAY a verilen teminatlar haczedilemez veya üzerlerine ihtiyati tedbir konulamaz İhale bedeli miktarından fazla iş yaptırılması halinde YÜKLENİCİ'den ek kesin teminat alınır. Madde 6- AVANS: Bu iş için avans veriimeyecckîiı Madde 7- İSİN SÜRESİ V İSE BAŞLAMA: a) Sözleşme konusu iş ile ilgili olarak, inşaat yapı ruhsatının alınması ile ilgili bütün işlemler sözleşmenin imza tarihinden itibaren 120 (yüzyirmi) takvim günü içerisinde, tüm masraflar vc gerekli işlemler YÜKLENİCİ tarafindan yapılacaktır Yapı ruhsatı onay tarihi İşe başlama tarihi kabul edilecektir. b) YÜKLENİCİ* yükümlülüğünde bulunan inşaat işlerini yapı ruhsatı onay tarikinden itibaren 450{dörtyüzeUâ) takvim günü içinde bitirmekte yükümlüduı. Sûre takvim günü esasına göre vaihniş olup her turlu ikiira şarttan vc sair çalışmaya engel olabilecck sebepler göz önünde tutulmuştur. Sözleşmenin 29. Maddesinde belirtilen zoriayıcı sebepler dışında hiçbir nedenle süre uzatılmayacaktır. Madde ^ İŞLERİN YAPILMASINDA UYULACAK ESASI.AR: Bu sözleşme konusu işittin yapılmasında YÜKLENİCİ; -Sözleşme vc eklerindeki esaslara, -Mimari projeye ve mahal listesine, -Yürürlükteki Belediye İmar Yönetmeliğine, -Türiv Standartlan Enstitüsü Normlarına, -Deprem Bölgelerinde Yajstacak Binalar Hakkındaki Yönetmeliğe, -Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğü Yapı İşleri İnşaat, Makine, Elektrik Genel Teknik Şartnamelerine, -Çevre vc Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğü Yapı İşleri Birim fiyat latiflerine, -Afet Bölgelerinde Yapılacak Yapılar Hakkındaki Yönetmeliğe, uygun birinci sınıl işçilikle inşaat yapmak zorundadır. Madde 9- YER TESLİMİ: YÜKLENİCİ sözleşmeye konu iş yerini sözleşmenin imzalanmasıyla birlikte görerek, bilerek kabul etmiş sayılacak, yer teslimine ve iş yerine ait herhangi bir mazeret ileri sürmeyecektir. Sözleşmeyle birlikte yer teslimi yapılmış kabul edilen arsa, bina, yapdar vb yerlerin korunması, güvenliği vb. gibi sözleşmede* kaynaklı bütün sorumluluklar bedelleri kendisi tarafından karşılanmak üzere YUKLENIC^ye aittir. Madde 10- YÜKLENİCİ PERSONELİ: YÜKLENİCİ ihalede bildirdiği (anahtar veya taahhüt ettiği teknik personelin, işin süresince çalışma program ma bağlı periyotlar dahilînde işyerinde butonduracağı mimar, İnşaat mühendisi, elektrik mühendisi vc makine mühendisi veya teknikerleri) teknik elemanların ve KIZlLAY ın muhatabı olacak yetkili imza sahibi veya sahiplerinin taahhütnameleri ile birlikte, isimlerini, özgeçmişlerini, belgeleri ile birlikte yapı ruhsatı onay tarihinden itibaren 15 (Onbeş) takvim günü içinde Kl23LAY,a bmrecekâr. KIZILAY btı elemanlar hakkında gerekli incelemeyi yaptıktan sonra, kabul edip etmediğini var ise değişiklik udebim 10 (On) takvim günü içinde YÜKLENİCTye tebliğ edecektir. YÜKLENİCİ bu tebliğe uymaya mecburdur KIZÎLAY'ca bu tebliğ yapılmadığı takdirde, teklif kabul edilmiş sayılacaktır. YÜKLENİCİ ran anahtar veya taahhüt ettiği teknik personelinden, işm çalışma periyotları dahilinde şantiyede bulundurmak zorunda oldağu; Teknik Personel Listesi: İ Şantiye şefi inşaat Mühendisi veya Mimar 1 Makine Mühendisi

23 YÜKLENİCİ; yukarıdaki vecibelerini yerine getirmez ise: 1. Teknik eleman bildirisini suresinde Yermediği takdirde, her gecikme günii için Madde 28 de belirtilen gend gecikme cczasmıa 1/4 i (dörttebıri) kadar gecikme cezası kesilir. 2. İşyerinde (devamlı veya sözleşmede tespit edilen şartlara göre) çalışma periyotları dahilinde bulundurulması gereken teknik elemam (bu elemanlardan birini, birkaçım veya hepsini) bulundurmadığı takdirde; inşaat kontrollüğü tarafından tespit edilecek gönler için her bir eleman«* aşağıda karşılarında yazılı günlük ceza miktarına göre tahakkuk ettirilecek ceza toplamt kesilir Günlük Cera Miktarı; İşm devamı süresince Sözleşmeye gore işbaşında bulundurulması gereken mühendisler, mimarlar ve teknikerlerden her biri için günlük Madde 28 dc belirtilen genel gecikme cezasının 1/4 i (dörîtebirî) kadar gecikme cefası kesiur. YÜKLENİCİ, KIZILAY m verdiği surede ve onayladığı elemanlarla; şantiye şefi dahil KIZILAY m değiştirilmesine gerek gördüğü teknik ejemanlan değiştirmek zorundadır. Yapılacak eleman vc işçi değiştirmelerinden dolayı, YÜKLENİCİ, KIZT1 AY'dan hiçbir bedel, tazminat ve süre isteyemez, M adde 11 -İS PROGRAMI: Yapı ruhsatı onay tarihinden başlayarak 15 (onbeş) takvim gönü içinde YÜKLENİCİ, işlerin miktar, tarih, süre vc sırasını göstermek üzere ayrıntılı iş programım hazırlayarak KlZTLAVa vermek zorundadır» Bu programlan KIZILAY düzeltme ve değiştirmeye yetkili olup, programlar KlZILAY ca onaylandıktan soma geçerli olacaktır, YÜKLENİCİ onaylı iş programlarım iş suresince füzetay ın gerek duyduğu zamanlarda güncelleştirecektir. YÜKLENİCİ bu vecibeyi yerine getirmediği taktirde gecikilen her gön için Madde 28 de behrthcn genel gecikme cezasının 1/4H (dörttebiri) kadar gecikme cm $ı kesilecektir. M ad d ei2 İSİN KONTROLÜ: Sözleşme kapsamında tüm işleri deneîlemek iizere, KIZILAY isterse işyerinde bir veya birden fazla sayıda kendi personel kadrosundan kontrol bulundurabilir veya KIZILAY dışından kuruluş ve kişilere denetlettirebilir. Kontroller, İştn sü/leşme, şartnameler ve projelere göre yapılması ile faaliyetin iş programına göre yürütülmesini KIZILAY adına denetler YÜKLENİCİ kontrol teşktlataun çalışması için gerekli zaman, mekân ve gerekli araç gereçleri kontrol teşkilatına bila bedel tahsis edecektir. Bu Kontrollerin şartnameler, sözleşme ve ekîeri ile diğer belgelere uygun oiarak verecckkri talimatlara YÜKLENİCİ uymak zorundadır. Kontrollerin yapılan İşi uygun bulması, şartnameler, sözleşme ve ekleri ile diğer belgelerde yazdı hükümleri bozmuş olması. YUKLENlCİTyi KIZILAY ve Kamuya karşı sorumluluktan kurtarmaz; tüm sorumluluk YÜKLENİCİ'ye aittir. KIZILAY tarafından onaylanmış proje ve imalatlarda yapılacak her türlü değişikliğin KIZILAY'm yazılı müsaadesiyle olması şarttır. YÜKLENİCİ, vekili veya temsilcisi, bu esasa uymadığı takdirde, her türlü gider kendisine ait olmak üzere değişiklikleri KIZILAY'm isteyeceği şekle getirmek zorundadır. Madde LVÖOEME SEKLİ VE ŞARTLARI: Geçici hakediş rapoılan, işe başlama tarihinden itibaren ek3i pursantaj listesine göre 3fl((Muz)ar günlük aralar ile YÜKLENİCİ ve KIZILAY tarafından düzenlerde. Hakediş raporlarında belirtilen tutar, bu tutardan varsa KIZILAY m alacaksan kesilerek ödenir. YÜKLENİCİ işin bitim tarihinden Önce, 30 günlük hakediş ara süresi dolmamış olsa bile, son bir ara hakediş daha talep edebilir. Herhangi bir geçici hake dişin KlZILAY ca kabul edilmesi veya onaylanması ya da hakediş tutarının YÜKLENİCİ'ye ödenmiş olması, söz konusu hakediş in KIZILAY tarafından kesin olarak kabul edildiği biçiminde yorumlanamaz. KIZILAY geçici kabulden sonra kesin hesaba kadar, söz konusu geçici hakediş!eri her zaman yemden değerlendirebilir ve reddedebilir. Madde 14- FİYATLARIN DEĞİŞMEZLİĞİ: Bu işle ilgili hiçbir şekilde ve hiçbir isim altında {işin yıllara sari olması durumunda dahi) verilmeyecektir. Herhangi bir malzemenin fiyatının artması, akaryakıt fiy atlan adate artış,. i--'ir* y.,.. ı "r* : 4/16 V-». 4-y -ttv

24 harç ve fonlardaki değişiklik, su zammı, nakliye v.b nedeniyle birim fiyatta değişiklik yapılmayacaktır. YÜKLENİCİ; inşaatın maliyetine tesir eden sebepler, vergi, resim, harç, fon vb türdeki artışları, Sosyal Sigortalar primleri, taşıma ve işçilik ücretlerinin artması vb gibi sebeplerle teklifinde değişiklik ve süre uzatımı isteğinde bulunamaz Madde 15- KAZALAR: YÜKLENİCİ 4S57 sayılı yasanın 78 vc 80. Maddelerine göre hazırlanan "Yapı işlerinde İşçi Sağlığı ve.iş Güvenliği Tüzüklerin hükümleri ile ek ve değişikliklerini yerine getirmekle yükümlüdür- Yapan esnasında çıkabilecek kazalardan ve bu kazaların sebep olacağı zararlardan doğrudan doğruya YÜKLENİCİ sorumla olacaktır Madde 16- İSÇİLERİN HAKLARI ve MALZEME BEDELLERİ: YÜKLENİCİ, işçi alacaklar*, taşeron hakedişleri île inşaatta kullanılacak malzeme bedellerim 2amamnda ödemekle iîgili doğrudan ve tek sorumludur Madde 17- KULLANILACAK MALZEME: Sözleşme kapsamında tüm işlerde en az İ SE veya İSO Belgesine havi malzemeler, madeni aksam, cihazlar vb. kullanılacak olup bütün malzemeler Kontrollük bilgisi dahilinde kullanılacaktır. KIZILAY söz konusu maizemderin fenni özelliklerini tespit amacıyla, her türlü deri YÜKLENICİ'ye ait olmak üzere uygun gpı^ceği kuruluşlardan test raporu isteyebilir, lum iş kalemleri ifc ilgili malzemelerin seçiminde sözleşme ekindeki teknik şartname, mahal listesi vc poz tariflerinde belirtilen Özelliklerdeki malzemeler kullanılacaktır. Yukarıda belirtken şartlara uymayan malzemenin kullanılmasından doğacak her türiü sorumluhık YÜKLENICİ'ye aittir YÜKLENİCİ bu nevî kullanımlarda, ilgili malzemeyi şartlara uygun hale getirmek zorundadır. YÜKLENİCİ, şantiyeden uzaklaştırılması Kontrol tarafından İstenilen malzemeleri bütün giderleri kendisine ait ohnak üzere, şantiye dışına çıkaracaktır. Çıkarmadığı takdirde, Kontrol tarafından şantiye dışına çıkanlacak ve yapılan masraf YÜKLENİCrden tazmin edilecektir. Uygun olmayan malzeme kullanıldığının fark edilmemesi sonucu YÜKLENICİ'ye KIZILAY tarafından yazılı uyan yapılmamış olması; malzemenin fenni nitelik ve şartlara haiz bulunduğu ve Türk standartlarına uyduğu anlamına gelmeyeceği gibi, bu hal YÜKLENİCİ'nin sorumluluğuna da ortadan kaldırmaz. Madde İS- YÜKLENİCİNİN SORÜMl.ULUKLARI: YÜKLENİCİ sözleşme kapsamında tüm cins tashihi işlemlerini yapacak ve projeye bağlı olarak kat mülkiyeti tapularım tüm masraflar kendisine ait olmak üzere çıkanp KIZILAY a teslim edccekür.- Gerektiğinde iîgili kurmalardan onay alınması vc tüm işlerle ilgili vergi, resmi harç ve benzen giderler dahil tüm giderler YÜKLENİCİ'ye ait olacaktır YÜKLENİCİ malzeme seçimi, kalite ve benzeri konularda KIZR AY ın onayı doğrultusunda lıareket edccektir. Statik, mekanik ve elektrik projeleri uygulanırken mimari proje esas alınacaktır. Gerektiğimle mimarı, statik, mekanik ve elektrik projelerinde istenilen veya oluşan revizyonlara projelerini YÜKLENİCİ bila bedel yapacak veya tüm giderleri kendisine ait olmak üzere yaptıracaktır. Projelerin KIZILAY tarafından YÜKLENlCFyc verilmesi, YÜKLENICTyi sorumluluktan kurtarmayacağı gibi projeler ve tatbikinden YÜKLENİCİ sorumludur. Dolayısıyla YÜKLENİCİ projelerin yapılabilirliğini inceleyerek varsa gerekli düzeltmeleri bila bedel yaparak veya tüm derleri kendisine ait olmak üzere yaptırarak, projelerin tatbikinden sorumlu olacaktır YÜKLENİCİ «ödeşme kapsamındaki işleri sözleşmesine uygun olarak eksiksiz yapacak ve KIZILAY a teslim edecektir. Yapım esnasında çıkabilecek kazalardan ve bu kazaların sebep olacağı zararlardan dolayı 3 şahıslara karşı doğrudan doğruya YÜKLENİCİ sorumlu olacaktır. YÜKLENİCİ Sözleşme konusu işleri; bir bütün olarak değerlendirerek, şartnameler, sozl eklen ile diğer belgelerdeki yazılı hükümler çerçevesinde yapmakla yükümlüdür. Aka sözleşmenin 26. Maddesine göre sözleşmeyi feshedebilir D İ jk ta 5/

ANAHTAR TESLİMİ (GÖTÜRÜ BEDEL) İHALE TEKNİK ŞARTNAMESİ

ANAHTAR TESLİMİ (GÖTÜRÜ BEDEL) İHALE TEKNİK ŞARTNAMESİ ANAHTAR TESLİMİ (GÖTÜRÜ BEDEL) İHALE TEKNİK ŞARTNAMESİ TANIMLAR VE KISALTMALAR: KIZILAY : TÜRK KIZILAYI VAN ŞUBE BAŞKANLIĞI İSTEKLİ(LER) : İhaleye katılan gerçek kişi veya tüzel kişi YÜKLENİCİ : Üzerine

Detaylı

İŞİN SÜRESİ: Madde 2- Yapı Ruhsatı alma süresi 120 (yüzyirmi) takvim günü, inşaat yapım süresi 450 (dörtyüzelli) takvim günüdür.

İŞİN SÜRESİ: Madde 2- Yapı Ruhsatı alma süresi 120 (yüzyirmi) takvim günü, inşaat yapım süresi 450 (dörtyüzelli) takvim günüdür. ANAHTAR TESLİMİ (GÖTÜRÜ BEDEL) İHALE TEKNİK ŞARTNAMESİ TANIMLAR VE KISALTMALAR: KIZILAY : TÜRK KIZILAYI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İSTEKLİ(LER) : İhaleye katılan gerçek kişi veya tüzel kişi YÜKLENİCİ : Üzerine ihale

Detaylı

ANAHTAR TESLİMİ (GÖTÜRÜ BEDEL) İHALE TEKNİK ŞARTNAMESİ

ANAHTAR TESLİMİ (GÖTÜRÜ BEDEL) İHALE TEKNİK ŞARTNAMESİ ANAHTAR TESLİMİ (GÖTÜRÜ BEDEL) İHALE TEKNİK ŞARTNAMESİ TANIMLAR VE KISALTMALAR: KIZILAY : TÜRK KIZILAYI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İSTEKLİ(LER) : İhaleye katılan gerçek kişi veya tüzel kişi YÜKLENİCİ : Üzerine ihale

Detaylı

İŞİN SÜRESİ: Yapı Ruhsatı alma süresi 30 (otuz) takvim günü, inşaat yapım süresi 180 (yüzseksen) takvim günüdür.

İŞİN SÜRESİ: Yapı Ruhsatı alma süresi 30 (otuz) takvim günü, inşaat yapım süresi 180 (yüzseksen) takvim günüdür. ANAHTAR TESLİMİ (GÖTÜRÜ BEDEL) İHALE TEKNİK ŞARTNAMESİ TANIMLAR VE KISALTMALAR: KIZILAY : TÜRK KIZILAYI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İSTEKLİ(LER) : İhaleye katılan gerçek kişi veya tüzel kişi YÜKLENİCİ : Üzerine ihale

Detaylı

ANAHTAR TESLİMİ (GÖTÜRÜ BEDEL) İHALE TEKNİK ŞARTNAMESİ

ANAHTAR TESLİMİ (GÖTÜRÜ BEDEL) İHALE TEKNİK ŞARTNAMESİ ANAHTAR TESLİMİ (GÖTÜRÜ BEDEL) İHALE TEKNİK ŞARTNAMESİ TANIMLAR VE KISALTMALAR: KIZILAY : TÜRK KIZILAYI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İSTEKLİ(LER) : İhaleye katılan gerçek kişi veya tüzel kişi YÜKLENİCİ : Üzerine ihale

Detaylı

KABA İNŞAAT (GÖTÜRÜ BEDEL) İHALE TEKNİK ŞARTNAMESİ

KABA İNŞAAT (GÖTÜRÜ BEDEL) İHALE TEKNİK ŞARTNAMESİ KABA İNŞAAT (GÖTÜRÜ BEDEL) İHALE TEKNİK ŞARTNAMESİ TANIMLAR VE KISALTMALAR: KIZILAY : TÜRK KIZILAYI KARACABEY ŞUBE BAŞKANLIĞI İSTEKLİ(LER) : İhaleye katılan gerçek kişi veya tüzel kişi YÜKLENİCİ : Üzerine

Detaylı

ANAHTAR TESLİMİ (GÖTÜRÜ BEDEL) İHALE TEKNİK ŞARTNAMESİ

ANAHTAR TESLİMİ (GÖTÜRÜ BEDEL) İHALE TEKNİK ŞARTNAMESİ ANAHTAR TESLİMİ (GÖTÜRÜ BEDEL) İHALE TEKNİK ŞARTNAMESİ TANIMLAR VE KISALTMALAR: KIZILAY : TÜRK KIZILAYI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İSTEKLİ(LER) : İhaleye katılan gerçek kişi veya tüzel kişi YÜKLENİCİ : Üzerine ihale

Detaylı

ANAHTAR TESLİMİ (GÖTÜRÜ BEDEL) İHALE TEKNİK ŞARTNAMESİ

ANAHTAR TESLİMİ (GÖTÜRÜ BEDEL) İHALE TEKNİK ŞARTNAMESİ ANAHTAR TESLİMİ (GÖTÜRÜ BEDEL) İHALE TEKNİK ŞARTNAMESİ TANIMLAR VE KISALTMALAR: KIZILAY : TÜRK KIZILAYI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İSTEKLİ(LER) : İhaleye katılan gerçek kişi veya tüzel kişi YÜKLENİCİ : Üzerine ihale

Detaylı

ANAHTAR TESLİMİ (GÖTÜRÜ BEDEL) İHALE TEKNİK ŞARTNAMESİ

ANAHTAR TESLİMİ (GÖTÜRÜ BEDEL) İHALE TEKNİK ŞARTNAMESİ ANAHTAR TESLİMİ (GÖTÜRÜ BEDEL) İHALE TEKNİK ŞARTNAMESİ TANIMLAR VE KISALTMALAR: KIZILAY : TÜRK KIZILAYI KAN HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İSTEKLİ(LER) : İhaleye katılan gerçek kişi veya tüzel kişi YÜKLENİCİ

Detaylı

İŞİN SÜRESİ: Madde 2- İşin süresi yer tesliminden itibaren 180 (yüzseksen) takvim günüdür.

İŞİN SÜRESİ: Madde 2- İşin süresi yer tesliminden itibaren 180 (yüzseksen) takvim günüdür. ANAHTAR TESLİMİ (GÖTÜRÜ BEDEL) İHALE TEKNİK ŞARTNAMESİ TANIMLAR VE KISALTMALAR: KIZILAY : TÜRK KIZILAYI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İSTEKLİ(LER) : İhaleye katılan gerçek kişi veya tüzel kişi YÜKLENİCİ : Üzerine ihale

Detaylı

ANAHTAR TESLİMİ (GÖTÜRÜ BEDEL) İHALE TEKNİK ŞARTNAMESİ

ANAHTAR TESLİMİ (GÖTÜRÜ BEDEL) İHALE TEKNİK ŞARTNAMESİ ANAHTAR TESLİMİ (GÖTÜRÜ BEDEL) İHALE TEKNİK ŞARTNAMESİ TANIMLAR VE KISALTMALAR: KIZILAY : TÜRK KIZILAYI SAMSUN ŞUBE BAŞKANLIĞI İSTEKLİ(LER) : İhaleye katılan gerçek kişi veya tüzel kişi YÜKLENİCİ : Üzerine

Detaylı

ANAHTAR TESLİMİ (GÖTÜRÜ BEDEL) İHALE TEKNİK ŞARTNAMESİ

ANAHTAR TESLİMİ (GÖTÜRÜ BEDEL) İHALE TEKNİK ŞARTNAMESİ ANAHTAR TESLİMİ (GÖTÜRÜ BEDEL) İHALE TEKNİK ŞARTNAMESİ TANIMLAR VE KISALTMALAR: KIZILAY : TÜRK KIZILAYI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İSTEKLİ(LER) : İhaleye katılan gerçek kişi veya tüzel kişi YÜKLENİCİ : Üzerine ihale

Detaylı

TÜRK KIZILAYI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İDARİ ŞARTNAME

TÜRK KIZILAYI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İDARİ ŞARTNAME TÜRK KIZILAYI İDARİ ŞARTNAME İHALENİN KONUSU VE ŞEKLİ Madde l Muğla İli, Merkez İlçesi, Şeyh Mahallesi, Bankalar (İsmet İnönü) Caddesi (Eski No:21) adresindeki 353 ada, 4 no lu parselde kayıtlı 86,98 m2

Detaylı

15 2014 413 8 1 1140 858,00 2 1 2 33 480 10 10 2 2: İHALEYE GİREBİLME ŞARTLARI I)

15 2014 413 8 1 1140 858,00 2 1 2 33 480 10 10 2 2: İHALEYE GİREBİLME ŞARTLARI I) ZEYİLNAME 15 Mayıs 2014 Perşembe günü saat:14:30 da yapılacağı duyurulan, Mülkiyeti Kurumumuza ait, İstanbul İli, Üsküdar İlçesi, Ahmediye Mahallesi, Halk Caddesi adresinde bulunan, 413 ada, 8 nolu parselde

Detaylı

TÜRKKIZILAYI 1868 TÜRK KIZIL AYI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GAYRİMENKUL KİRA İHALE İLANI

TÜRKKIZILAYI 1868 TÜRK KIZIL AYI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GAYRİMENKUL KİRA İHALE İLANI TÜRK KIZIL AYI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GAYRİMENKUL KİRA İHALE İLANI 1- Sivas İli, Merkez İlçesi, Eskikale Mahallesinde bulunan taşınmazın kapalı zarfla teklif alma, açık artırma usulü ihale ile kiraya verilecektir.

Detaylı

TÜRK KIZILAYI ORTA KARADENİZ BÖLGE KAN MERKEZİ İDARİ ŞARTNAME

TÜRK KIZILAYI ORTA KARADENİZ BÖLGE KAN MERKEZİ İDARİ ŞARTNAME MADDE 1: İHALENİN KONUSU VE ŞEKLİ TÜRK I ORTA KARADENİZ BÖLGE KAN MERKEZİ İDARİ ŞARTNAME Türk Kızılayı Orta Karadeniz Bölge Kan Merkezi ve bağlı Kan Bağış Merkezleri için İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmeti

Detaylı

TÜRK KIZILAYI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İDARİ ŞARTNAME

TÜRK KIZILAYI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İDARİ ŞARTNAME İHALENİN KONUSU VE ŞEKLİ TÜRK KIZILAYI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İDARİ ŞARTNAME Madde l Samsun İli, İlkadım İlçesi, 19 Mayıs Mahallesi, İsmetpaşa Caddesi F36B22B4B Pafta,7798 Ada, 11 Parselde kayıtlı 173,00m² yüzölçümlü

Detaylı

TÜRK KIZILAYI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İDARİ ŞARTNAME İHALENİN KONUSU VE ŞEKLİ

TÜRK KIZILAYI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İDARİ ŞARTNAME İHALENİN KONUSU VE ŞEKLİ İHALENİN KONUSU VE ŞEKLİ Madde l Karabük ili, Merkez ilçesi, Zobran köyü, Hamzalar mevkii, 113 ada, 3 parselde kayıtlı taşınmaz üzerinde bulunan Türk Kızılayı Karabük Afet Deposunun Çevre Düzenlemesi işlerinin

Detaylı

İHALELERE KATILAMAYACAK OLANLAR

İHALELERE KATILAMAYACAK OLANLAR İHALENİN KONUSU TÜRK KIZILAYI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PAZARLIK YÖNTEMİ İLE GAYRİMENKUL KİRA ŞARTNAMESİ Madde 1-) Mülkiyeti Kurumumuza ait Kırkkonaklar Mahallesi, 314. cadde Ankarama Konutları No:15 Çankaya /Ankara

Detaylı

TÜRK KIZILAYI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İDARİ ŞARTNAME İHALENİN KONUSU VE ŞEKLİ

TÜRK KIZILAYI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İDARİ ŞARTNAME İHALENİN KONUSU VE ŞEKLİ İHALENİN KONUSU VE ŞEKLİ Madde l Eskişehir İli, Tepebaşı İlçesi, Uluönder Mahallesi, 14382 Ada, 1 Nolu Parselinde Kayıtlı (Eski 9400 Ada, 1 Nolu Parsel) Taşınmaz Üzerine Eskişehir Bölge Kan Merkezi Binası

Detaylı

TÜRK KIZILAYI İSTANBUL MÜDÜRLÜĞÜ İDARİ ŞARTNAME İHALENİN KONUSU VE ŞEKLİ

TÜRK KIZILAYI İSTANBUL MÜDÜRLÜĞÜ İDARİ ŞARTNAME İHALENİN KONUSU VE ŞEKLİ İHALENİN KONUSU VE ŞEKLİ Madde l YAP-İŞLET-DEVRET modeli çerçevesinde; İstanbul ili, Beyoğlu İlçesi, Camii kebir Mah. 1089 ada, 10 parsel sayısında kayıtlı 210 m2 arsa yüzölçümlü taşınmazda bulunan mevcut

Detaylı

.. /.. /... Adı - SOYADI/Ticaret unvanı Kaşe ve İmza 3

.. /.. /... Adı - SOYADI/Ticaret unvanı Kaşe ve İmza 3 GÖTÜRÜ BEDEL TEKLİF MEKTUBU İHALE KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA İhale Kayıt Numarası 04/3364 İhalenin adı Teklif sahibinin adı ve soyadı/ ticaret unvanı Uyruğu TC Kimlik Numarası (gerçek kişi ise) Vergi Kimlik

Detaylı

TÜRK KIZILAYI GÜNEY DOĞU BÖLGE KAN MERKEZİ (VAN) OSGB HİZMET ALIMI İDARİ ŞARTNAME

TÜRK KIZILAYI GÜNEY DOĞU BÖLGE KAN MERKEZİ (VAN) OSGB HİZMET ALIMI İDARİ ŞARTNAME TÜRK I GÜNEY DOĞU BÖLGE KAN MERKEZİ (VAN) OSGB HİZMET ALIMI İDARİ ŞARTNAME 1 Türk Kızılayı Güney Doğu Bölge Kan Merkezi Müdürlüğü (Van) Sayfa 1 TÜRK I OSGB HİZMET ALIMI İDARİ ŞARTNAME İHALENİN KONUSU VE

Detaylı

Adı - SOYADI/Ticaret Unvanı Kaşe ve İmza 4

Adı - SOYADI/Ticaret Unvanı Kaşe ve İmza 4 İhale Kayıt Numarası 0/89660 İhalenin adı Teklif sahibinin adı ve soyadı/ ticaret unvanı Uyruğu TC Kimlik Numarası (gerçek kişi ise) Vergi Kimlik Numarası BİRİM FİYAT TEKLİF MEKTUBU İHALE KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA..

Detaylı

TÜRK KIZILAYI TOPLUMSAL HİZMETLER AFET YÖNETİMİ BÖLÜMÜ MARMARA BÖLGE AFET YÖNETİMİ MÜDÜRLÜĞÜ ÇELİK KONSTÜRKSİYON KAFES ALIMI İDARİ ŞARTNAMESİ

TÜRK KIZILAYI TOPLUMSAL HİZMETLER AFET YÖNETİMİ BÖLÜMÜ MARMARA BÖLGE AFET YÖNETİMİ MÜDÜRLÜĞÜ ÇELİK KONSTÜRKSİYON KAFES ALIMI İDARİ ŞARTNAMESİ TÜRK KIZILAYI TOPLUMSAL HİZMETLER AFET YÖNETİMİ BÖLÜMÜ MARMARA BÖLGE AFET YÖNETİMİ MÜDÜRLÜĞÜ ÇELİK KONSTÜRKSİYON KAFES ALIMI İDARİ ŞARTNAMESİ İHALENİN KONUSU VE ŞEKLİ Madde 1 Türk Kızılayı, Marmara Bölge

Detaylı

BİRİM FİYAT TEKLİF CETVELİ İhale kayıt numarası : 2016/320629

BİRİM FİYAT TEKLİF CETVELİ İhale kayıt numarası : 2016/320629 BİRİM FİYAT TEKLİF CETVELİ İhale kayıt numarası : 2016/320629 Sıra No Mal Kaleminin Adı ve Kısa Açıklaması 1 Eklemli Tip Personel Yükseltici Platformu A 1 B 2 Birimi Miktarı Teklif Edilen Tutarı (Para

Detaylı

TÜRK KIZILAYI GAYRİMENKUL KİRA ŞARTNAMESİ

TÜRK KIZILAYI GAYRİMENKUL KİRA ŞARTNAMESİ İHALENİN KONUSU Madde 1-) Mülkiyeti Kurumumuza ait Ankara ili, Çankaya ilçesi, Kızılay, Konur Sokak No:29/9 (zemin kat) adresindeki taşınmaz yasal haliyle kapalı zarf ve açık artırma ihale suretiyle kiraya

Detaylı

BİRİM FİYAT TEKLİF MEKTUBU ... KALKINMA AJANSI İHALE KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA

BİRİM FİYAT TEKLİF MEKTUBU ... KALKINMA AJANSI İHALE KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA EK-5k BİRİM FİYAT TEKLİF MEKTUBU / /... KALKINMA AJANSI İHALE KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA [İhaleyi yapan Ajansın bulunduğu şehir] Teklif sahibinin [adı soyadı/ticaret unvanı], uyruğu : Açık tebligat adresi

Detaylı

TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ

TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ UÇAK BİLETİ ALIMI, VİZE İŞLEMLERİ VE OTEL REZERVASYONU HİZMET TEMİNİ TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ Sayfa 1 / 6 MADDE 1 - TANIMLAR Bu doküman ve eklerinde geçen; DARÜŞŞAFAKA: DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ

Detaylı

TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ

TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ ADAK KURBAN KARKAS ET ALIMI TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ Sayfa 1 / 6 MADDE 1 - TANIMLAR Bu doküman ve eklerinde geçen; DARÜŞŞAFAKA İSTEKLİ TEDARİKÇİ : DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ ve bağlı kurumlarını,

Detaylı

T.C. EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ POLİS BAKIM VE YARDIM SANDIĞI GAYRİMENKUL SATIŞI İDARİ ŞARTNAMESİ

T.C. EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ POLİS BAKIM VE YARDIM SANDIĞI GAYRİMENKUL SATIŞI İDARİ ŞARTNAMESİ T.C. EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ POLİS BAKIM VE YARDIM SANDIĞI GAYRİMENKUL SATIŞI İDARİ ŞARTNAMESİ İşin Adı, Niteliği, Türü ve Miktarı 1)Mülkiyeti Polis Bakım ve Yardım Sandığı na ait Balıkesir ili Ayvalık

Detaylı

TÜRK KIZILAYI ORTA KARADENİZ BÖLGE KAN MERKEZİ İDARİ ŞARTNAME

TÜRK KIZILAYI ORTA KARADENİZ BÖLGE KAN MERKEZİ İDARİ ŞARTNAME MADDE 1: İHALENİN KONUSU VE ŞEKLİ TÜRK I ORTA KARADENİZ BÖLGE KAN MERKEZİ İDARİ ŞARTNAME Türk Kızılayı Orta Karadeniz Bölge Kan Merkezi Müdürlüğü müzün ihtiyacı olan,aşağıda miktarları belirtilen malzemeler

Detaylı

MADDE 1: İHALENİN KONUSU VE ŞEKLİ MADDE 2: İHALEYE GİREBİLME ŞARTLARI

MADDE 1: İHALENİN KONUSU VE ŞEKLİ MADDE 2: İHALEYE GİREBİLME ŞARTLARI TÜRK KIZILAYI KAN HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İÇANADOLU BÖLGE KAN MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ SİVAS KAN BAĞIŞ MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ 20 KVA DİZEL JENERATÖR İHTİYACI İDARİ ŞARTNAMESİ MADDE 1: İHALENİN KONUSU VE ŞEKLİ Türk

Detaylı

AHİLER KALKINMA AJANSI İHALE KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA NEVŞEHİR

AHİLER KALKINMA AJANSI İHALE KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA NEVŞEHİR EK-1 BİRİM FİYAT TEKLİF MEKTUBU /./.. AHİLER KALKINMA AJANSI İHALE KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA NEVŞEHİR Teklif sahibinin [adı soyadı/ticaret unvanı] Açık tebligat adresi Bağlı olduğu vergi dairesi ve vergi

Detaylı

ANAHTAR TESLİMİ (GÖTÜRÜ BEDEL) İHALE TEKNİK ŞARTNAMESİ

ANAHTAR TESLİMİ (GÖTÜRÜ BEDEL) İHALE TEKNİK ŞARTNAMESİ ANAHTAR TESLİMİ (GÖTÜRÜ BEDEL) İHALE TEKNİK ŞARTNAMESİ TANIMLAR VE KISALTMALAR: KIZILAY : TÜRK KIZILAYI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İSTEKLİ(LER) : İhaleye katılan gerçek kişi veya tüzel kişi YÜKLENİCİ : Üzerine ihale

Detaylı

T.C. BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı

T.C. BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı BİRİM FİYAT TEKLİF MEKTUBU.. İHALE KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA.. /.. /... İhale Kayıt Numarası 2014/65718 İhalenin adı Katı Yakacak Teklif sahibinin adı ve soyadı/ ticaret unvanı Uyruğu TC Kimlik Numarası 1

Detaylı

BİRİM FİYAT TEKLİF MEKTUBU. İhale kayıt numarası * :... İHALE KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA

BİRİM FİYAT TEKLİF MEKTUBU. İhale kayıt numarası * :... İHALE KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA BİRİM FİYAT TEKLİF MEKTUBU İhale kayıt numarası * :... İHALE KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA / / [İhaleyi yapan idarenin bulunduğu şehir] Teklif Sahibinin Adı Soyadı/Firma Unvanı, Uyruğu : Açık Tebligat Adresi

Detaylı

TÜRK KIZILAYI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PAZARLIK YÖNTEMİ İLE GAYRİMENKUL SATIŞ ŞARTNAMESİ. : Mülkiyeti Kurumumuza ait,

TÜRK KIZILAYI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PAZARLIK YÖNTEMİ İLE GAYRİMENKUL SATIŞ ŞARTNAMESİ. : Mülkiyeti Kurumumuza ait, TÜRK KIZILAYI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PAZARLIK YÖNTEMİ İLE GAYRİMENKUL SATIŞ ŞARTNAMESİ MADDE 1- İHALENİN KONUSU Tapu Kaydı : Mülkiyeti Kurumumuza ait, 1- Antalya ili, Alanya ilçesi, Türkler mahallesinde kain

Detaylı

BİRİM FİYAT TEKLİF MEKTUBU. / / İhale kayıt numarası * :2005/31686 İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ REKTÖRLÜĞÜ İHALE KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA İZMİR : :

BİRİM FİYAT TEKLİF MEKTUBU. / / İhale kayıt numarası * :2005/31686 İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ REKTÖRLÜĞÜ İHALE KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA İZMİR : : BİRİM FİYAT TEKLİF MEKTUBU İhale kayıt numarası * :2005/31686 İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ REKTÖRLÜĞÜ İHALE KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA İZMİR Teklif Sahibinin Adı Soyadı/Firma Unvanı, Uyruğu : Açık Tebligat

Detaylı

T. C İPEKYOLU KALKINMA AJANSI

T. C İPEKYOLU KALKINMA AJANSI BİRİM FİYAT TEKLİF MEKTUBU (SF2) / / Teklif sahibinin [adı soyadı/ticaret : unvanı], uyruğu Açık tebligat adresi : Bağlı olduğu vergi dairesi : ve vergi numarası Telefon ve faks numarası : Elektronik posta

Detaylı

BİRİM FİYAT TEKLİF MEKTUBU.. İHALE KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA.. /.. /... İhale Kayıt Numarası 2016/135262 İhalenin adı

BİRİM FİYAT TEKLİF MEKTUBU.. İHALE KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA.. /.. /... İhale Kayıt Numarası 2016/135262 İhalenin adı BİRİM FİYAT TEKLİF MEKTUBU.. İHALE KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA.. /.. /... İhale Kayıt Numarası 2016/135262 İhalenin adı Akışkan Yataklı Kurutucu ve Donanımları Temini ve Montajı Teklif sahibinin adı ve soyadı/

Detaylı

TÜRK KIZILAYI GAYRİMENKUL KİRA ŞARTNAMESİ

TÜRK KIZILAYI GAYRİMENKUL KİRA ŞARTNAMESİ İHALENİN KONUSU Madde 1-) Mülkiyeti Kurumumuza ait, İstanbul İli, Beşiktaş İlçesi, Vişnezade Mahallesi, Abacılatif sok. No:7 adresinde bulunan, 689 ada, 14 nolu parselde kayıtlı, 155,08 m2 yüzölçümlü,

Detaylı

TÜRK KIZILAYI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İDARİ ŞARTNAME

TÜRK KIZILAYI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İDARİ ŞARTNAME İHALENİN KONUSU VE ŞEKLİ TÜRK KIZILAYI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İDARİ ŞARTNAME Madde l Kurumumuz Ankara Genel Merkez ve Etimesgut Yerleşkesin de hizmet aracı olarak kullanılan 7 Adet Toyota Marka aracın 1 yıl süre

Detaylı

İsteklinin Türk vatandaşı gerçek kişi olması halinde, 11 rakamdan oluşan T.C. kimlik numarası yazılacaktır. 2

İsteklinin Türk vatandaşı gerçek kişi olması halinde, 11 rakamdan oluşan T.C. kimlik numarası yazılacaktır. 2 GÖTÜRÜ BEDEL TEKLİF MEKTUBU İHALE KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA.. /.. /... İhale Kayıt Numarası 2017/150620 İhalenin adı Teklif sahibinin adı ve soyadı/ ticaret unvanı Uyruğu TC Kimlik Numarası 1 (gerçek kişi

Detaylı

TÜRK KIZILAYI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İDARİ ŞARTNAME

TÜRK KIZILAYI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İDARİ ŞARTNAME İHALENİN KONUSU VE ŞEKLİ TÜRK I GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İDARİ ŞARTNAME Madde l Türk Kızılayı nca 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine dair kanun ve bu kanunun uygulamasına ilişkin yönetmelikler çerçevesinde

Detaylı

OSGB Hizmet Alımı İdari Şartnamesi

OSGB Hizmet Alımı İdari Şartnamesi TÜRKI GÜNEY ANADOLU BÖLGE KAN MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ OSGB Hizmet Alımı İdari Şartnamesi 1 TÜRK I GÜNEY ANADOLU BÖLGE KAN MERKEZİ İDARİ ŞARTNAME İHALENİN KONUSU VE ŞEKLİ Madde l Türk Kızılayı na bağlı iş yerleri

Detaylı

DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ

DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ DARÜŞŞAFAKA EĞİTİM KURUMLARI 2015 2016 EĞİTİM YILI KIRTASİYE MALZEMELERİ ALIM İŞİ TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ Sayfa 1 / 6 MADDE 1 - TANIMLAR Bu doküman ve eklerinde geçen; İDARE İSTEKLİ

Detaylı

FİRMA ADI VE ADRESİ ZARF NO: 1. İHALE İDARİ ve TEKNİK BELGELERİ - TEMİNAT ZARFI TÜRK KIZILAYI Marmara Bölge Afet Yönetim Müdürlüğü

FİRMA ADI VE ADRESİ ZARF NO: 1. İHALE İDARİ ve TEKNİK BELGELERİ - TEMİNAT ZARFI TÜRK KIZILAYI Marmara Bölge Afet Yönetim Müdürlüğü TÜRK I MARMARA BÖLGE AFET YÖNETİM MÜDÜRLÜĞÜ İDARİ ŞARTNAME İHALENİN KONUSU VE ŞEKLİ Madde l Türk Kızılayı nca, ekli teknik şartnamelerde belirtilen esaslar dahilinde ekte belirtilen güzergahlar için, yeterli

Detaylı

TÜRK KIZILAYI KAN HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İDARİ ŞARTNAME

TÜRK KIZILAYI KAN HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İDARİ ŞARTNAME TÜRK I KAN HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İDARİ ŞARTNAME İHALENİN KONUSU VE ŞEKLİ Madde l Türk Kızılayı Kuzey Marmara Bölge Kan Merkezi ve bağlı Kan Bağış Merkezi personeline yapılacak olan ayni yemek yardımının

Detaylı

TÜRK KIZILAYI AVRUPA BÖLGE KAN MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ SICAK YEMEK HİZMETİ ALIM İHALESİ İDARİ ŞARTNAME

TÜRK KIZILAYI AVRUPA BÖLGE KAN MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ SICAK YEMEK HİZMETİ ALIM İHALESİ İDARİ ŞARTNAME TÜRK KIZILAYI AVRUPA BÖLGE KAN MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ SICAK YEMEK HİZMETİ ALIM İHALESİ İDARİ ŞARTNAME MADDE 1: İHALENİN KONUSU VE ŞEKLİ Türk Kızılayı Avrupa (İstanbul) Bölge Kan Merkezi personeline 1 (bir)

Detaylı

GEÇİCİ TEMİNAT MEKTUBU ETİ MADEN İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Satınalma Dairesi Başkanlığı

GEÇİCİ TEMİNAT MEKTUBU ETİ MADEN İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Satınalma Dairesi Başkanlığı GEÇİCİ TEMİNAT MEKTUBU ETİ MADEN İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Satınalma Dairesi Başkanlığı / / No:... İdarenizce ihaleye çıkarılan Bilişim Güvenliği Ürünleri alımı işine istekli sıfatıyla katılacak olan

Detaylı

TÜRK KIZILAYI KAN HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İDARİ ŞARTNAME

TÜRK KIZILAYI KAN HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İDARİ ŞARTNAME TÜRK I KAN HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İDARİ ŞARTNAME İHALENİN KONUSU VE ŞEKLİ Madde l Türk Kızılayı Kan Hizmetleri Genel Müdürlüğü nün ihtiyacı için aşağıda miktarı belirtilen hazır kek kapalı zarfla teklif

Detaylı

DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ

DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ EVDE VEYA KURUMDA HASTA BAKIM HİZMETLERİ ALIMI TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ Sayfa 1 / 6 MADDE 1 - TANIMLAR Bu doküman ve eklerinde geçen; İDARE İSTEKLİ müteahhidini, : DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ

Detaylı

KIZILAY TÜRK KIZILAYI ORTA KARADENİZ BÖLGE KAN MERKEZİ ORDU KAN BAĞIŞI MERKEZİ TADİLAT ONARIM İŞLERİ İDARİ ŞARTNAMESİ

KIZILAY TÜRK KIZILAYI ORTA KARADENİZ BÖLGE KAN MERKEZİ ORDU KAN BAĞIŞI MERKEZİ TADİLAT ONARIM İŞLERİ İDARİ ŞARTNAMESİ TÜRK KIZILAYI ORTA KARADENİZ BÖLGE KAN MERKEZİ ORDU KAN BAĞIŞI MERKEZİ TADİLAT ONARIM İŞLERİ İDARİ ŞARTNAMESİ 1 TÜRK KIZILAYI ORTA KARADENİZ BÖLGE KAN MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ İDARİ ŞARTNAME MADDE 1 İHALENİN

Detaylı

TÜRK KIZILAYI ALTINTEPE TIP MERKEZİ EMANET KOMİSYONU YAPISAL GÜÇLENDİRME İHALESİ İDARİ ŞARTNAMESİ

TÜRK KIZILAYI ALTINTEPE TIP MERKEZİ EMANET KOMİSYONU YAPISAL GÜÇLENDİRME İHALESİ İDARİ ŞARTNAMESİ TÜRK KIZILAYI ALTINTEPE TIP MERKEZİ EMANET KOMİSYONU YAPISAL GÜÇLENDİRME İHALESİ İDARİ ŞARTNAMESİ İHALENİN KONUSU VE ŞEKLİ Madde 1 - Türk Kızılayı Altıntepe Tıp Merkezi binasının Yapısal Güçlendirme inşaat

Detaylı

TÜRK KIZILAYI SOMALİ DELEGASYON BAŞKANLIĞI KİRALAMA İDARİ ŞARTNAMESİ

TÜRK KIZILAYI SOMALİ DELEGASYON BAŞKANLIĞI KİRALAMA İDARİ ŞARTNAMESİ MADDE 1: İHALENİN KONUSU VE ŞEKLİ TÜRK KIZILAYI SOMALİ DELEGASYON BAŞKANLIĞI KİRALAMA İDARİ ŞARTNAMESİ A. Türk Kızılayı tarafından, Somali Mogadishu Belediyesince Türk Kızılayına tahsisi edilen taşınma

Detaylı

TÜRK KIZILAYI KUZEY MARMARA BÖLGE KAN MERKEZİ 2 ADET OTOBÜS ALIM İDARİ ŞARTNAME KIZILAY

TÜRK KIZILAYI KUZEY MARMARA BÖLGE KAN MERKEZİ 2 ADET OTOBÜS ALIM İDARİ ŞARTNAME KIZILAY TÜRK I 2 ADET OTOBÜS ALIM İDARİ ŞARTNAME 1 TÜRK I 2 ADET OTOBÜS ALIM İDARİ ŞARTNAME İHALENİN KONUSU VE ŞEKLİ Madde l Türk Kızılayı ihtiyacı için 2 ADET OTOBÜS ALIM İHALESİ teknik şartnameye göre kapalı

Detaylı

TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ

TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ AĞ ANAHTARI VE AĞ YÖNETİM YAZILIMI ALIMI TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ Sayfa 1 / 5 MADDE 1 - TANIMLAR Bu doküman ve eklerinde geçen; CEMİYET İSTEKLİ : DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ ve bağlı kurumlarını

Detaylı

BİRİM FİYAT TEKLİF MEKTUBU İhale kayıt numarası: 2005/168692 İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ REKTÖRLÜĞÜ İHALE KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA URLA / İZMİR

BİRİM FİYAT TEKLİF MEKTUBU İhale kayıt numarası: 2005/168692 İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ REKTÖRLÜĞÜ İHALE KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA URLA / İZMİR BİRİM FİYAT TEKLİF MEKTUBU İhale kayıt numarası: 2005/168692 İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ REKTÖRLÜĞÜ İHALE KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA URLA / İZMİR Teklif sahibinin [adı soyadı/ticaret unvanı], uyruğu :

Detaylı

İL MÜDÜRLÜĞÜMÜZCE SUNULAN HİZMETLERDE İSTENİLEN BELGELER VE İŞ BİTİRME SÜRELERİ

İL MÜDÜRLÜĞÜMÜZCE SUNULAN HİZMETLERDE İSTENİLEN BELGELER VE İŞ BİTİRME SÜRELERİ İL MÜDÜRLÜĞÜMÜZCE SUNULAN HİZMETLERDE İSTENİLEN BELGELER VE İŞ BİTİRME SÜRELERİ YAPIM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ SIRA NO HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) 1 Ödenek Teminine

Detaylı

TÜRK KIZILAYI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İDARİ ŞARTNAME

TÜRK KIZILAYI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İDARİ ŞARTNAME TÜRK KIZILAYI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İDARİ ŞARTNAME İHALENİN KONUSU VE ŞEKLİ Madde 1- Türk Kızılayı nın ihtiyacı için mülkiyeti Kurumumuza kullanım hakkı Eskişehir Şube Başkanlığımıza ait olan Yunus Emre Devlet

Detaylı

TÜRK KIZILAYI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İDARİ ŞARTNAME

TÜRK KIZILAYI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İDARİ ŞARTNAME MADDE 1: İHALENİN KONUSU VE ŞEKLİ TÜRK KIZILAYI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İDARİ ŞARTNAME Türk Kızılayı Mineralli Su İşletmeleri Afyon Fabrika Müdürlüğü nün ihtiyacı için aşağıdaki tabloda belirtilen malzeme teknik

Detaylı

TÜRK KIZILAYI TOPLUMSAL HİZMETLER AFET YÖNETİMİ BÖLÜMÜ MARMARA BÖLGE AFET YÖNETİMİ MÜDÜRLÜĞÜ YEMEK HİZMET ALIMI İDARİ ŞARTNAMESİ

TÜRK KIZILAYI TOPLUMSAL HİZMETLER AFET YÖNETİMİ BÖLÜMÜ MARMARA BÖLGE AFET YÖNETİMİ MÜDÜRLÜĞÜ YEMEK HİZMET ALIMI İDARİ ŞARTNAMESİ TÜRK KIZILAYI TOPLUMSAL HİZMETLER AFET YÖNETİMİ BÖLÜMÜ MARMARA BÖLGE AFET YÖNETİMİ MÜDÜRLÜĞÜ İHALENİN KONUSU VE ŞEKLİ YEMEK HİZMET ALIMI İDARİ ŞARTNAMESİ Madde 1 Türk Kızılayı, Marmara Bölge Afet Yönetim

Detaylı

TÜRK KIZILAYI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İDARİ ŞARTNAME

TÜRK KIZILAYI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İDARİ ŞARTNAME İHALENİN KONUSU VE ŞEKLİ TÜRK KIZILAYI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İDARİ ŞARTNAME Madde l Türk Kızılayı nın 1 yıllık ihtiyacı olan yurtiçi ve yurtdışı uçak biletleri, ekli uçak biletleri alım şartnamesinde belirtilen

Detaylı

İHALE İLANI ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SAN. TİC. A.Ş. 2015 ŞUBAT

İHALE İLANI ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SAN. TİC. A.Ş. 2015 ŞUBAT İHALE İLANI ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SAN. TİC. A.Ş. 2015 ŞUBAT ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SANAYİ TİCARET A.Ş. (İHALE KOMİSYONU) BAŞKANLIĞI NDAN ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SANAYİ TİCARET A.Ş. NİN ENA ELEKTRİK ÜRETİM LİMİTED

Detaylı

BAŞVURU MEKTUBU. ... İHALE KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA [şehir]

BAŞVURU MEKTUBU. ... İHALE KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA [şehir] BAŞVURU MEKTUBU [İdare Adresi] [İşin Adı]... İHALE KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA [şehir] 1. [adayın/isteklinin adı] ı (bundan böyle Başvuran olarak anılacaktır) temsil etmeye ve onun adına hareket etmeye tam

Detaylı

MUHTELİF ASFALT KAPLAMA VE PARK SAHASI İŞLERİ SÖZLEŞMESİ (TASLAK)

MUHTELİF ASFALT KAPLAMA VE PARK SAHASI İŞLERİ SÖZLEŞMESİ (TASLAK) TUSAŞ - TÜRK HAVACILIK VE UZAY SANAYİİ A.Ş Kazan ANKARA MUHTELİF ASFALT KAPLAMA VE PARK SAHASI İŞLERİ SÖZLEŞMESİ (TASLAK) İDARE :TUSAŞ - Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş. YÜKLENİCİ : TUSAŞ-Türk Havacılık

Detaylı

TÜRK KIZILAYI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İDARİ ŞARTNAME

TÜRK KIZILAYI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İDARİ ŞARTNAME MADDE 1: İHALENİN KONUSU VE ŞEKLİ TÜRK KIZILAYI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İDARİ ŞARTNAME Türk Kızılayı na ait 349 adet aracın 1 yıl süreyle ek donanımları ve üst yapıları ile birlikte kasko sigortası ve 324 adet

Detaylı

TEKLiF ALMA ŞARTNAMESi

TEKLiF ALMA ŞARTNAMESi TEKLiF ALMA ŞARTNAMESi 1. TEKLiF'iN KAPSAMI: British Embassy School Ankara (BESA) (bundan böyle İşveren olarak anılacaktır), Ankara'da Ingiliz Büyükelçiliği arazisi içerisinde bulunan BESA nin kapalı spor

Detaylı

TÜRK KIZILAYI KUZEY MARMARA BÖLGE KAN MERKEZİ 2012 YILI ELEKTRİKLİ KAN NAKİL KUTUSU İDARİ ŞARTNAME KIZILAY

TÜRK KIZILAYI KUZEY MARMARA BÖLGE KAN MERKEZİ 2012 YILI ELEKTRİKLİ KAN NAKİL KUTUSU İDARİ ŞARTNAME KIZILAY TÜRK I KUZEY MARMARA BÖLGE KAN MERKEZİ 2012 YILI ELEKTRİKLİ KAN NAKİL KUTUSU İDARİ ŞARTNAME TÜRK I BUZ AKÜLÜ KAN NAKİL KUTUSU İDARİ ŞARTNAME İHALENİN KONUSU VE ŞEKLİ Madde l Türk Kızılayı ihtiyacı için

Detaylı

TÜRK KIZILAYI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İDARİ ŞARTNAME

TÜRK KIZILAYI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İDARİ ŞARTNAME TÜRK KIZILAYI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İDARİ ŞARTNAME MADDE 1: İHALENİN KONUSU VE ŞEKLİ Türk Kızılayı Genel Müdürlüğü, Etimesgut Yerleşkesi ve Orta Anadolu Bölge Kan Merkezinin 3 yıllık ihtiyacı olan 36.000 adet

Detaylı

TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ

TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ OSGB HİZMETİ TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ Sayfa 1 / 6 MADDE 1 - TANIMLAR Bu doküman ve eklerinde geçen; İDARE İSTEKLİ müteahhidini, : DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ ni : Madde 2 de tanımı ve kapsamı

Detaylı

DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ

DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ 2016 YILI KÜLTÜR GEZİLERİ HİZMETİ TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ Sayfa 1 / 6 MADDE 1 - TANIMLAR Bu doküman ve eklerinde geçen; İDARE İSTEKLİ müteahhidini, : DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ ni : Madde

Detaylı

... İHALE KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA

... İHALE KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA İhale kayıt numarası * : GÖTÜRÜ BEDEL TEKLİF MEKTUBU... İHALE KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA [İhaleyi yapan idarenin bulunduğu şehir] Teklif Sahibinin Adı Soyadı/Ticaret Unvanı, Uyruğu : Açık Tebligat Adresi :

Detaylı

Adı ve Soyadı/Ticaret Unvanı Kaşe ve İmza 2 EK: Birim fiyat teklif cetveli 1

Adı ve Soyadı/Ticaret Unvanı Kaşe ve İmza 2 EK: Birim fiyat teklif cetveli 1 BİRİM FİYAT TEKLİF MEKTUBU.. İHALE KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA.. /.. /... İhale Kayıt Numarası 2016/65825 İhalenin adı 5 adet sürücüsüz araç kiralama Teklif sahibinin adı ve soyadı/ ticaret unvanı Uyruğu TC

Detaylı

TEKLİF MEKTUBU İHALE KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA. Adı Soyadı / Ticaret Ünvanı. Tebligata esas açık adresi. Bağlı olduğu vergi dairesi ve vergi numarası :

TEKLİF MEKTUBU İHALE KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA. Adı Soyadı / Ticaret Ünvanı. Tebligata esas açık adresi. Bağlı olduğu vergi dairesi ve vergi numarası : TEKLİF MEKTUBU İHALE KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA /./20 Teklif Sahibinin Adı Soyadı / Ticaret Ünvanı Tebligata esas açık adresi Bağlı olduğu vergi dairesi ve vergi numarası Telefon ve Faks numarası Elektronik

Detaylı

TÜRK KIZILAYI KUZEY MARMARA BÖLGE KAN MERKEZİ İSTANBUL AVRUPA YAKASI YENİ BÖLGE BİNASI YAPILANDIRMA İŞLERİ İDARİ ŞARTNAME KIZILAY

TÜRK KIZILAYI KUZEY MARMARA BÖLGE KAN MERKEZİ İSTANBUL AVRUPA YAKASI YENİ BÖLGE BİNASI YAPILANDIRMA İŞLERİ İDARİ ŞARTNAME KIZILAY TÜRK I KUZEY MARMARA BÖLGE KAN MERKEZİ İSTANBUL AVRUPA YAKASI YENİ BÖLGE BİNASI YAPILANDIRMA İŞLERİ İDARİ ŞARTNAME 1 TÜRK I İSTANBUL AVRUPA YAKASI YENİ BÖLGE BİNASI YAPILANDIRMA İŞLERİ İDARİ ŞARTNAMESİ

Detaylı

TÜRK KIZILAYI İSTANBUL AVRUPA YAKASI YAKLAŞIK 15 ÇOCUK İÇİN EMZİRME ODASI, ÇOCUK BAKIM YURTLARI VE GÜNDÜZ BAKIMEVİ HİZMET ALIM İDARİ ŞARTNAME

TÜRK KIZILAYI İSTANBUL AVRUPA YAKASI YAKLAŞIK 15 ÇOCUK İÇİN EMZİRME ODASI, ÇOCUK BAKIM YURTLARI VE GÜNDÜZ BAKIMEVİ HİZMET ALIM İDARİ ŞARTNAME TÜRK KIZILAYI KUZEY MARMARA BÖLGE KAN MERKEZİ İSTANBUL AVRUPA YAKASI YAKLAŞIK15 ÇOCUK İÇİN EMZİRME ODASI, ÇOCUK BAKIM YURTLARI VE GÜNDÜZ BAKIMEVİ HİZMET ALIMI İDARİ ŞARTNAME 1 TÜRK KIZILAYI İSTANBUL AVRUPA

Detaylı

TÜRK KIZILAYI BATI KARADENİZ BÖLGE KAN MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ KARABÜK KAN BAĞIŞI MERKEZİ İNŞAAT TADİLAT ve ELEKTRİK İŞLERİ İHALESİ İDARİ ŞARTNAMESİ

TÜRK KIZILAYI BATI KARADENİZ BÖLGE KAN MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ KARABÜK KAN BAĞIŞI MERKEZİ İNŞAAT TADİLAT ve ELEKTRİK İŞLERİ İHALESİ İDARİ ŞARTNAMESİ TÜRK I BATI KARADENİZ BÖLGE KAN MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ KARABÜK KAN BAĞIŞI MERKEZİ İNŞAAT TADİLAT ve ELEKTRİK İŞLERİ İHALESİ İDARİ ŞARTNAMESİ İHALENİN KONUSU VE ŞEKLİ Madde l TÜRK I BATI KARADENİZ BÖLGE KAN

Detaylı

TASFİYE HALİNDE ÇİZGİ YAT LİMİTED ŞİRKETİ HANGAR, DEMİRBAŞ VE DİĞER MENKULLERİNİN SATIŞINA İLİŞKİN İHALE ŞARTNAMESİ

TASFİYE HALİNDE ÇİZGİ YAT LİMİTED ŞİRKETİ HANGAR, DEMİRBAŞ VE DİĞER MENKULLERİNİN SATIŞINA İLİŞKİN İHALE ŞARTNAMESİ TASFİYE HALİNDE ÇİZGİ YAT LİMİTED ŞİRKETİ HANGAR, DEMİRBAŞ VE DİĞER MENKULLERİNİN SATIŞINA İLİŞKİN İHALE ŞARTNAMESİ I- SATIŞ İHALESİNİN KONUSU VE BAŞVURUYA İLİŞKİN HUSUSLAR 1. Tanımlar ve Tasfiye Memurluğu'na

Detaylı

1. DARÜŞŞAFAKA Cad. No:14 Maslak-Sarıyer / İstanbul adresinde mukim DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ (bundan böyle kısaca DARÜŞŞAFAKA olarak anılacaktır).

1. DARÜŞŞAFAKA Cad. No:14 Maslak-Sarıyer / İstanbul adresinde mukim DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ (bundan böyle kısaca DARÜŞŞAFAKA olarak anılacaktır). DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ MALTEPE REZİDANS ASANSÖR REVİZYON İŞİ MADDE 1 : TARAFLAR İşbu Sözleşme; 1. DARÜŞŞAFAKA Cad. No:14 Maslak-Sarıyer / İstanbul adresinde mukim DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ (bundan böyle kısaca

Detaylı

TÜRK KIZILAYI AVRUPA BÖLGE KAN MERKEZİ OSGB HİZMET ALIMI İDARİ ŞARTNAME KIZILAY

TÜRK KIZILAYI AVRUPA BÖLGE KAN MERKEZİ OSGB HİZMET ALIMI İDARİ ŞARTNAME KIZILAY TÜRK KIZILAYI AVRUPA BÖLGE KAN MERKEZİ OSGB HİZMET ALIMI İDARİ ŞARTNAME KIZILAY 1 TÜRK KIZILAYI OSGB HİZMET ALIMI İDARİ ŞARTNAME İHALENİN KONUSU VE ŞEKLİ Madde l Türk Kızılayı; Davet Usulü Kapalı Zarfla

Detaylı

TÜRK KIZILAYI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İDARİ ŞARTNAME

TÜRK KIZILAYI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İDARİ ŞARTNAME TÜRK KIZILAYI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İDARİ ŞARTNAME İHALENİN KONUSU VE ŞEKLİ Madde l Türk Kızılayı ihtiyacı için aşağıda cinsi ve miktarı belirtilen Tam Otomatik Ekstraktör teknik şartnameye göre kapalı zarfla

Detaylı

TÜRK KIZILAYI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İDARİ ŞARTNAME

TÜRK KIZILAYI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İDARİ ŞARTNAME TÜRK I GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İDARİ ŞARTNAME İHALENİN KONUSU VE ŞEKLİ Madde l Türk Kızılayı Bölge Kan Merkezlerinin ihtiyacı için aşağıda cinsi ve miktarı belirtilen Anti Serumlar teknik şartnameye göre kapalı

Detaylı

GEÇİCİ TEMİNAT MEKTUBU

GEÇİCİ TEMİNAT MEKTUBU GEÇİCİ TEMİNAT MEKTUBU Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü / / No:... İdarenizce ihaleye çıkarılan Genel Müdürlüğümüzün ihtiyacı olan yazılım, bakım ve teknik destek işine istekli sıfatıyla katılacak

Detaylı

TÜRKKIZILAYI 1868 TÜRK KI ZİL A YI GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDEN

TÜRKKIZILAYI 1868 TÜRK KI ZİL A YI GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDEN TÜRKKIZILAYI 1868 TÜRK KI ZİL A YI GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDEN İSTANBUL İLİ, BEYOĞLU İLÇESİ, FİRUZAĞA MAH., KADİRİLER YOKUŞU SOK, NO:21 ADRESİNDEKİ 30 PAFTA, 497 ADA, 41 PARSELDE KAYITLI 280,72 M2 TAŞINMAZ ÜZERİNDEKİ

Detaylı

TÜRK KIZILAYI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İDARİ ŞARTNAME

TÜRK KIZILAYI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İDARİ ŞARTNAME TÜRK KIZILAYI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İDARİ ŞARTNAME MADDE 1: İHALENİN KONUSU VE ŞEKLİ Türk Kızılayı Kan Hizmetleri Genel Müdürlüğü nün ihtiyacı olan, aşağıdaki tabloda cinsi ve miktarı belirtilen malzemeler kapalı

Detaylı

TÜRK KIZILAYI GAYRİMENKUL KİRA ŞARTNAMESİ

TÜRK KIZILAYI GAYRİMENKUL KİRA ŞARTNAMESİ İHALENİN KONUSU Madde 1-) Ankara ili, Çankaya ilçesi, Kültür mahallesinde kain tapunun 2504 ada 5 parselinde kayıtlı 377 m2 yüzölçümlü 7 katlı ( Bodrum+Zemin+ 5 normal kat) beton apartman ve arsası vasıflı

Detaylı

... İHALE KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA

... İHALE KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA İhale kayıt numarası * : GÖTÜRÜ BEDEL TEKLİF MEKTUBU... İHALE KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA [İhaleyi yapan idarenin bulunduğu şehir] Teklif Sahibinin Adı Soyadı/Ticaret Unvanı, Uyruğu : Açık Tebligat Adresi :

Detaylı

KUZEY MARMARA BÖLGE KAN MERKEZİ ORJİNAL TONER VE MUADİL TONER ALIMI İDARİ ŞARTNAME

KUZEY MARMARA BÖLGE KAN MERKEZİ ORJİNAL TONER VE MUADİL TONER ALIMI İDARİ ŞARTNAME TÜRK KIZILAYI KUZEY MARMARA BÖLGE KAN MERKEZİ ORJİNAL TONER VE MUADİL TONER ALIMI İDARİ ŞARTNAME 1 TÜRK KIZILAYI ORJİNAL TONER VE MUADİL TONER ALIMI İDARİ ŞARTNAME İHALENİN KONUSU VE ŞEKLİ Madde l Türk

Detaylı

TÜRK KIZILAYI TOPLUMSAL HİZMETLER KOORDİNATÖRLÜĞÜ SİSTEMLER YÖNETİMİ MÜDÜRLÜĞÜ İDARİ ŞARTNAME

TÜRK KIZILAYI TOPLUMSAL HİZMETLER KOORDİNATÖRLÜĞÜ SİSTEMLER YÖNETİMİ MÜDÜRLÜĞÜ İDARİ ŞARTNAME TÜRK I TOPLUMSAL HİZMETLER KOORDİNATÖRLÜĞÜ SİSTEMLER YÖNETİMİ MÜDÜRLÜĞÜ İDARİ ŞARTNAME İHALENİN KONUSU VE ŞEKLİ Madde l Türk Kızılayı ihtiyacı için aşağıdaki tabloda verilen malzemeler, ekli Genel Hükümler

Detaylı

TÜRK KIZILAYI GAYRİMENKUL SATIŞ ŞARTNAMESİ

TÜRK KIZILAYI GAYRİMENKUL SATIŞ ŞARTNAMESİ MADDE 1- İHALENİN KONUSU Mülkiyeti Kurumumuza ait, TÜRK KIZILAYI 1- Antalya ili, Alanya ilçesi, Türkler mahallesinde kain tapunun 167 ada, 1 nolu parselinde kayıtlı 31 Blok Kargir Bina ve Arsası vasıflı

Detaylı

DOĞRUDAN TEMİN USULÜ TEKLİF MEKTUBU BURSA İL ÖZEL İDARESİ PİYASA FİYAT ARAŞTIRMA KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA

DOĞRUDAN TEMİN USULÜ TEKLİF MEKTUBU BURSA İL ÖZEL İDARESİ PİYASA FİYAT ARAŞTIRMA KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA DOĞRUDAN TEMİN USULÜ TEKLİF MEKTUBU./ /2012 BURSA İL ÖZEL İDARESİ PİYASA FİYAT ARAŞTIRMA KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA Teklif Sahibinin; Adı Soyadı / Unvanı :... Açık Tebligat Adresi :...... Bağlı Olduğu Vergi

Detaylı

DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ

DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ OFİS SARF MALZEME VE KIRTASİYE TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ Sayfa 1 / 6 MADDE 1 - TANIMLAR Bu doküman ve eklerinde geçen; CEMİYET İSTEKLİ : DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ ve bağlı kurumlarını : Madde

Detaylı

TÜRK KIZILAYI BATI ANADOLU BÖLGE KAN MERKEZİ VE BAĞLI KAN BAĞIŞI MERKEZLERİ OSGB HİZMET ALIMI İDARİ ŞARTNAMESİ

TÜRK KIZILAYI BATI ANADOLU BÖLGE KAN MERKEZİ VE BAĞLI KAN BAĞIŞI MERKEZLERİ OSGB HİZMET ALIMI İDARİ ŞARTNAMESİ TÜRK KIZILAYI BATI ANADOLU BÖLGE KAN MERKEZİ VE BAĞLI KAN BAĞIŞI MERKEZLERİ OSGB HİZMET ALIMI İDARİ ŞARTNAMESİ 2015 TANIMLAR VE KISALTMALAR: İDARE : TÜRK KIZILAYI BATI ANADOLU BÖLGE KAN MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ

Detaylı

DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ

DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ OFİS SARF MALZEME VE KIRTASİYE TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ Sayfa 1 / 6 MADDE 1 - TANIMLAR Bu doküman ve eklerinde geçen; CEMİYET İSTEKLİ : DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ ve bağlı kurumlarını : Madde

Detaylı

TÜRK KIZILAYI GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDEN ETİMESGUT YERLEŞKESİNDE BULUNAN DEPOLARIN ÇATI TADİLATI YAPTIRILACAKTIR

TÜRK KIZILAYI GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDEN ETİMESGUT YERLEŞKESİNDE BULUNAN DEPOLARIN ÇATI TADİLATI YAPTIRILACAKTIR TURKKIZILAYI 1868 TÜRK KIZILAYI GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDEN ETİMESGUT YERLEŞKESİNDE BULUNAN DEPOLARIN ÇATI TADİLATI YAPTIRILACAKTIR 1- Türk Kızılayı Etimesgut Yeıîeşkesinde bulunan depoların çatı tadilatı anahtar

Detaylı

TAŞINMAZ MAL SATIŞ TEKLİF ŞARTNAMESİ GENEL ŞARTLAR

TAŞINMAZ MAL SATIŞ TEKLİF ŞARTNAMESİ GENEL ŞARTLAR TAŞINMAZ MAL SATIŞ TEKLİF ŞARTNAMESİ GENEL ŞARTLAR MADDE -1- İHALE KONUSU ve ŞEKLİ a) Mülkiyeti İstanbul İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği ne ait Sakarya ili Adapazarı İlçesi Cumhuriyet Mahallesi

Detaylı

TÜRK KIZILAYI KUZEY MARMARA BÖLGE KAN MERKEZİ HAVA SOĞUTMALI SU SOĞUTMA GRUBU (CHILLER SİSTEMİ) İDARİ ŞARTNAME KIZILAY

TÜRK KIZILAYI KUZEY MARMARA BÖLGE KAN MERKEZİ HAVA SOĞUTMALI SU SOĞUTMA GRUBU (CHILLER SİSTEMİ) İDARİ ŞARTNAME KIZILAY TÜRK I HAVA SOĞUTMALI SU SOĞUTMA GRUBU (CHILLER SİSTEMİ) İDARİ ŞARTNAME 1 TÜRK I HAVA SOĞUTMALI SU SOĞUTMA GRUBU (CHILLER SİSTEMİ) İDARİ ŞARTNAME İHALENİN KONUSU VE ŞEKLİ Madde l Türk Kızılayı ihtiyacı

Detaylı

TÜRK KIZILAYI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İDARİ ŞARTNAME

TÜRK KIZILAYI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İDARİ ŞARTNAME MADDE 1: İHALENİN KONUSU VE ŞEKLİ TÜRK KIZILAYI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İDARİ ŞARTNAME Türk Kızılayı nın ihtiyacı için aşağıda cins ve miktarı belirtilen malzemeler Teknik Şartnamesine göre kapalı zarfla teklif

Detaylı