il

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "3-5 6-8 9-il 12 13-14 15-18 19 20 21 22-24 25 26-27 28-32"

Transkript

1 ID' L'"Or E j 1 10 SAYI:

2 il Bar ış İ rak Sava ş Yak ı n / Av. Özdemir Özok "Hukuk Öğretimi ve Hukukçunun Eğitimi" Konulu Toplant ı Savaşa Hay ır Yarg ıya Sald ı r ı Kamu Kesimi Avukatlar ı n ın Sorunlar ı "Türk Ceza Kanunu ile Hapishane ve Tevkifhanelerin idaresi Hakk ındaki Değ i şiklik Yap ı lmas ına Dair Kanun Tasar ıs ı" Avukat ve Avukat Stajyerlerine Ölüm Yard ı m ı Staj Kredisi Ayl ık TL na Yükseltildi TBB'nin Web Sayfas ındaki "Stajyer Kö şesi" C.M.U.K Avukatl ık Ücret Tarifesi Vekalet Pulu D ış Bas ından Bas ında TBB 'r lmt ıaz Sahibi: Av. Özdemir Özok T.B.B. Ba şkan ı Tel: / Yay ın Yönetmeni: Recep Güvelioğlu Tel: Grafik Tasanm: Çiğdem Erdinç Tasanm Ofisi Tel: Bülten Sokak 34/ Kavakl ıdere / Ankara Renk Aynmı:repron Bask ı : Şen Matbaas ı Tel: Yaz ış ma Adresi: Türkiye Barolar Birli ğ i Karanfil Sokak 5/64 K ız ı lay / Ankara TÜRKIYE BAROLAR B İ RL İĞİ YAYIN ORGAN ı D ı R. AYDA B İ R YAY ı NLAN ı R. PARAYLA SATILMAZ.

3 Sayı n Meslektaşlanm, Yaşad ıg ı m ız günler ülkemizin iç ve d ış sorunlar sarmal ıyla mücadelesine sahne olmaktad ı r. içte i şsizlik, yolsuzluk ve istikrars ızl ık başta olmak üzere, geni ş halk kitlelerini yı lgınl ığa iten sosyal siyasal ve ekonomik konular, d ışta Irak sava şı, Kıbrıs sorunu, AB- Türkiyi ili şkileri. Türk-Yunan ili şkileri gibi, son derece önemli konular ülkemizi haz ı rl ı ks ız yakalam ıştı r. Yeni ve deneyimsiz bir iktidar ı n üstesinden gelemeyece ği bu çok önemli sorunları n çözümünde, milli bir mutabakat sağlanmal ı ve y ı llard ı r başanyla sürdürülen devlet politikaları gözard ı edilmemelidir. Ne yaz ı k ki, her dönemden çok ihtiyac ı m ı z olan bu duyarl ı l ı k ve birliktelik uzak gözükmektedir. Ülkemizin gelece ği ile doğrudan doğruya ilgili olan bu son derece önemli konular hakk ı nda, kararl ı l ı k ve netlik yoktur. Bu ise, toplumun tüm kesimlerinde ciddi kayg ı lara neden olmaktad ı r. Yaşad ıgım ız coğrafyada, ABD öncülü ğünde, yeni planlann yap ıld ığı, yeni harftalann çizildiği bu süreçte, tüm ayd ınlann, tüm yurt severlenn, tüm demokratlann, daha duyarl ı ve tepkili olmas ı gerekmektedir. Ulusal ve uluslaras ı sorunlann çözümünde, uzla şmadan ve ban ştan yana olan TBB, bu konudaki görü ş ve dü şüncesini zaman zaman kamuoyuna duyurmaktad ı r. Son olarak, Izmir Baro Başkanl ığı n ın günlü önerisi do ğrultusunda ortak bir metin hazı rlam ış ve haz ırlanan metin günü tüm barolanm ız tarafı ndan kamuoyuna duyurulmu ştur. Yine günü Ankara'ya gelen baro ba şkanları m ı z ı n, TBB yönetim kurulu ve ilgili meslekta şları m ız ı n kat ı l ı m ı ile An ıtkabir'e çelenk konulmu ş ve sayg ı duru şu yap ı lm ıştı r. Bu dönemde, savaş karşıtı eylemlerimiz yan ı nda, Ocak 2003 günleri "Hukuk Öğretimi ve Hukukçunun Eğitimi" konu baş l ı kl ı uluslararas ı toplantı gerçekleştirilmi ştir. Büyük ilgi uyand ıran toplantı yararl ı ve verimli olmuştur. Yeni siyasal iktidar, h ızla yasal düzenlemeler yapmak-ta, geçmi ş yasama dönemlerinde yaşanan olumsuzluklar, bu dönemde de yaşanmaktad ı r. iktidar partisi yetkililerinin her fı rsatta söyledikleri, toplumun tüm kesimlerinin görü ş ve dü şüncesi al ı nd ı ktan sonra yasal düzenlemeler yap ı lacağı say ı uygulamaya geçmemektedir. Özel gayret ve giri şimimizle yasa tasanlanna ula şabilmekteyiz günü Adalet Bakan ı sayı n Cemil Çiçek'i ve günü Başbakan Yard ı mc ı lan Say ı n Ertuğrul Yalç ı nbay ı r ve Say ı n M. Ali Şahin'i ziyaret ederek yeni görevleri nedeniyle kutlad ı k. Her üç bakan da, heyetimizi çok s ıcak kar şı lad ı lar ve TBB'nin çal ışmalannda gerekli desteği vereceklerini ifade ettiler. Yasama çal ışmalann ı dikkatli bir biçimde izleyen TBB ve Barolanm ız, mesleğimizi

4 ve meslektaşlanmızı ilgilendiren konularda gerekli tepkileri vermeye gayret etmektedir. Bu dönemde yeni bütçe yasas ı ile getirilmek istenen "Hayat Standard ı " uygulamas ı na, ba şta Ankara Barosu olmak üzere, bir çok baromuz ve TBB an ı nda tepki koymu ş, toplumun di ğer kesimlerinden de gelen tepkiler sonucu, bu uygulamadan vazgeçilmi ştı r. Yine savunma mesle ğini doğrudan ilgilendiren 57. hükümet döneminde de gündeme getirilen "Türk Ceza Kanunu ile Hapishane ve Tevkifhanelerin Idaresi Hakkı nda Kanunda Değ işiklik Yap ı lmas ı na Dair Kanun Tasar ı s ı " yeniden meclise sevk edilmi ştir. TBB ve Barolann etkili tepkisi sonucu 57. hükümet tarafı ndan geri çekilen bu tasar ı, tutuklu ve hükümlüler aleyhine yeni düzenlemeler getirmekte ve savunma hakk ı n ı s ı n ı rland ı rmaktad ı r. Konunun önemi nedeniyle, Cumartesi günü saat 'da Adalet Bakan ı ndan randevu alarak, toplant ıya katı lan baro başkanlar ı m ız ve TBB yönetim kurulu üyeleri ile birlikte bakanla gürü şülmü ş ve TBB ile baroları n duyarl ı l ığı aktar ı lm ışt ı r. Yine, ayn ı konuyla ilgili olarak, TBB'nin görüşü bir rapor halinde TBMM Adalet Komisyonu üyelerine gönderilmi ş ve günü TBB Ba şkan Yard ı mc ı s ı Sn. Hüseyin Erkenci ve Ankara Barosu Başkan Yard ımc ı s ı Sn. Basri Bilecen'le bidikte Adalet Komisyonu toplantı s ı na kat ılarak TBB ve Barolann yasa tasans ı hakkındaki duyarhl ı klan aktanim ıştı r. Komisyonda görü ş ve önerilerimiz etkili olmu ş ve konunun alt komisyonda incelenmesine karar verilmi ştir. Bu görü şmeler s ı ras ı nda bize katkı ve destek veren komisyon üyeleri Sn. Hakk ı Köylüye, Sn. Zey ı d Aslan'a, Sn. Feridun Fikret Balo ğlu'na, Sn. Ahmet Gür-yüz Ketenci'ye, Sn. Orhan Eraslan'a Sn. Ziya Yergök'e ayrıca Anayasa komisyonu üyesi olmas ı na karşı n, Adalet Komisyonuna kat ı larak görü ş ve dü şünceleri ile bize katld veren Sn. Nimet Çubukçu'ya te şekküderim ı sunuyorum. Aft kom ı syondakı çal ışmalarda tarafı m ızdan izlenmekted ı r. Meclise sevk edilen yasalar aras ı nda TBB ve barolann duyarh oldu ğu Adalet Akademileri" yasa tasar ı s ı da tarafı m ızdan izlenmekte, barolar ı m ızdan gelen görü şlerle olu şturulan ortak metin yine Adalet Komisyonu üyelerine gönderilerek yard ım ı stenmektedir. Bu tasarı da alt komisyona havale edilmi ş olup, buradaki çal ışmalarda tarafı m ızdan izlenmekted ı r. Bu arada çok önemli olan "Adli T ı p Kurumu Kanununda Değ i şiklik Yap ı lmas ı Hakkı nda Kanun Tasar ı s ı " da meclise sevk edilmi ş olup, Adalet Komisyonunda gönü şülecelctir. Yasa ı le ilgili çal ışmalarım ız sürmektedir. Barolardan gelecek önerilerle birlikte olu şturacağı m ız metin Adalet Komisyonu üyelerine gönderilerek sonucu izlenecek-t ı r. Bu ay içinde günü Istanbul'da, Istanbul Barosu ile günü ise, Ankara'da Ankara Barosu ve Türk Hukuk Kurumu ı le birlikte Muammer Aksoy-U ğur Mumcu anma etkinlikleri çerçevesinde toplant ı lar yap ı lacakt ı r.

5 Sayı n Meslektaşları m, Türkiye Barolar Birliği Yard ı m Yönergesi, yönetim kurulunda görü şülerek kabul edilmi ş ve 0 t gününden itibaren yürürlüğe girmi ştir. Bu yönergeye göre, vefat eden avukat ve stajyerlere ilgili baro ba ş kan ı arac ı l ığıyla hemen TL (Be şyüzmilyon) ödenmektedir, Olağand ışı zarar ve i ş göremezlik yard ı m ı ile de TL'na kadar (be şmilyar) ödeme yap ı lacak-t ır. Yine TBB yönetim kurulu, öldürülen Gümü şhane Barosu Başkan ı Av. Ali GÜNDAY' ı n çocukları na TL s ı ayl ı k burs verme kararı alm ıştı r. Ankara Balgat'ta al ı nan arsa üzerine yap ı lacak TBB idari ve sosyal merkezi çal ışmalan da sürdünülmekte ve tesisin projelendirme çal ışmalan devam etmektedir y ı l ı May ı s ay ı nda temel atmay ı hedeflemekteyiz günlü baro başkanlan toplant ı s ı nda dile getirilen konulan, yönetim kurulumuz günlü toplant ıs ında değerlendirilmi ş ve yeniden gözden geçinlmesi gerekli olan; Hakem Kurulları uygulamas ı ", CMUK uygulamas ı ", HMUK uygulamas ı ", Staj Eğitiminde ortak ilkelerin saptanmas ı", Av. Y 35!A'n ı n uygulanmas ı ", Meslek içi eğitim konusunda" vb konularda ortak uygulama birli ği için çal ışmalar yap ı lmas ı na karar verilmi ştir. Sayg ı lar ı mla. Avukat Özdemir ÖZOK Türkiye Barolar Birliği Başkanı

6 Jğretimi ve Hukukçunun E ğitimi "Hukuk Öğretimi ve Hukukçunun Eğitimi" konulu uluslararası toplantı, 9-I1 Ocak 2003 tarihleri arasında Ankara'da yap ılmıştır. 9 Ocak 2003 Perşembe günü A. U. Hukuk Fakültesi Konferans Salonu'nda Türkiye Barolar Birliği Başkan ı Avukat Özdemir Özok'un aç ış konuşmas ıyla başlayan toplant ı, TEB Otelindeki oturumlarla devam etmi ştir.

7 i JSJ ' MI 1,ANTI INTERNTI METIN[ ï ^iwwmm'"i

8 .4 Ş nlerı nde Duzentenen "Hukuk O'ret ım ı ve fr Sayı n Adalet Bakan ı m, Say ı n Yüksek Mahkeme Başkanları, Say ın Meslektaşlarım, yazı l ı ve görsel bas ı n ın say ı n temsilcileri ve Değerli Konuklar sizleri sayg ıyla selaml ıyorum. Hukuka ve onun öğretimi-eğitimi sonunda yeti şen hukukçuya verilen önem, o ülkede uygulanan siyasal-hukuksal rejimin kalitesiyle do ğrudan orant ı l ıd ı r. Bugün ülkemizde, hukuk öğretim ve eğitiminin nitelikli hukukçu yeti ştirilmesinde yeterli ve çağı n gerekleri ile uyumlu olmad ığı ve buna dayal ı olarak da siyasal sosyal, toplumsal ve yarg ı alan ı nda ortaya çıkan sorunların, temel nedenlerinden birinin de, hukuk öğretim ve eğitimindeki bu eksiklikten kaynakland ığı genel bir kan ı d ı r. Hukuk mesleği özel bir meslektir. Bu bak ımdan hukukçu da özel olarak yetiştirilen ki şi olmal ı d ır. Adalet mademki mülkün-devletin temelidir, o halde devlette adaletin uygulayıcılarına özel özen göstermelidir. Toplumdaki bütün kesimlerin bilinçli ya da bilinçsiz olarak kulland ığı, "hukukun üstünlüğü" ve "hukuk devleti" kavramlar ı nitelikli hukukçular ı n uygulamas ı ile yaşama geçebilir. Evrensel demokratik ilkeleri ve insan haklar ı n ı içeren normiar ve yasalar ı n dahi, amaca uygun uygulanabilmesi, amaca uygun yorumlanabilmesi; yarg ılama ve karar sürecinde hukukçular ın sağlam hukuk bilgisine, yorum ve de ğerlendirme gücüne bağl ıd ır. Hukuksal yorum ve değerlendirme sosyoloji, psikoloji, siyasal tarih, felsefe, iktisat, mant ık ve hatta matematik gibi bilim dallar ına olan ilgi ve bilgi ile mümkündür. Ancak bütün bunlar ı özümsemi ş ve böylece hukuki dü şünmeyi öğrenmi ş hukukçular yeti ştirdiğimiz takdirde "Hukukun Üstünlü ğü" ve "Hukuk Devleti" kavramlartn ı yaşama geçirmi ş olabiliriz. Bu bakımdan hukuk öğrenimi ve hukukçu eğitimi son derece önemli bir konudur. Ku şkusuz ülkemizin Avrupa Birliği'ne giriş ve uyum sürecinde konunun önemi daha da artm ıştı r. Hukuk öğretimi ve eğitiminin yap ıld ığı "Hukuk Fakülteleri" sadece yarg ıya, yasamaya, yürütmeye, yönetime eleman yetiştirmiyor. Ayn ı zamanda hukuk biliminin ve öğretiminin kalitesini yükseltecek nitelikli öğretim eleman ı da yeti ştiriyor. Ne yaz ı k ki bügünkü sistem içinde "Hukuk Fakülteleri" kendisinden istenen bu görevleri hakk ıyla yerine getiremiyor. İşte bu görevlerin hakk ıyla yerine getirilememesinin nedenleri, düzenlediğimiz "Hukuk Öğretimi ve Hukuk çunun Eğitimi" konu baş l ı kl ı uluslararas ı toplant ıda tartışılacak ve ortaya çıkan sonuçlar derlenerek kitap haline getirilecektir. Üç gün sürecek toplant ıda, ülkemizden ve de ğ işik ülkelerden gelen kat ı l ı mc ı lar, özenle seçilen ve tespit edilen konular hakk ında bilgi ve birikimlerini bizlerle paylaşacaklard ır. Etkinliğin gerçekleşmesinin her aşamasında bize katkı verenlere, destekleri ile bizi yüreklendiren ve onurland ıranlara teşekkür etmeyi öncelikle bir borç kabul ediyorum. Bu duygu ve dü şüncelerle, toplantı n ın yararl ı ve verimli geçmesini diliyor, sayg ı ları m ı sunuyorum.

9 Türkiye Barolar Birliği Başkanlığı yayınladığı kamuoyu duyurusu ile, savaşa karşı olduğunu bir kez daha yinelemiştir. Türkiye Barolar Birli ği Başkanl ığı 03/ DUYURU 2003/3 Uluslararas ı ilişkilerde genel kabul görmü ş evrensel hukuk ilkelerinin uygul nmas ı esastır. Hiçbr güç hukukun üstünde değildir. Son günlerde ABD tarafindan tırmand ırılan lrak Savaşı na yönelik davran ışlar ülkemiz Için büyük bir tehlike olu şturmaktad ı r. Henüz savaş söylemleri ortada yok iken bu konudaki duyarl ı l ığı m ız, Türkiye Barolar Birli ği'nin kurulu ş y ı ldönümü olan 9 Ağustos 2002 günü yap ılan bas ı n toplantıs ında '... son olarak önemli bir konuya de ğinmek isterim. Irak'a askeri bir harekat ın gerçekleşeceği anlaşı l ıyor. ABD'nin uluslararas ı kuralları hiçe sayarak ve uluslararas ı destekten yoksun olarak buna kalkışacağı anlaşı lıyor... hiçbir gerekçe insan ım ızın uzun yıllarda sağladığı kazanımların ve bu yoldaki çabaların önüne set çekilmesini mazur gösteremez... " biçiminde konuya dikkat çekilmi ştir. Yine günlü Baro Ba şkanları toplantıs ı sonunda yayınlanan Türkiye Barolar Birli ği Yönetim Kurulu ve Baro Başkanlar ı n ı n bas ı n aç ı klamas ı nda; "... hiç kimsenin ulusumuzu ve ülkemizi tehlikeye atmaya ve savaşa sokmaya hakkı yoktur. Masum insanlar ın Ölümüne yol açacak hiçbir terör eylemi ve sava ş mazur görülemez. Buna ayr ım yap ılmadan karşı ç ıkılmal ı d ı r. Bölgemizde bir Sava şa Hayı r diyoruz... " denilmi ştir. Son olarak günlü Türkiye Barolar Birliği kamuoyu duyurusunda; "...Türkiye doğrudan savaşa girmese dahi, yakla şı k 80 bin ABD askerinin ülkemizde konu şland ı rılacak olmas ı, baş l ı ba şı na ülkemiz için bir sorun olu şturacaktır. Bu kadar askerin ülkemizde ve özellikle Güneydo ğu Anadolu gibi henüz çok yakı n geçmişin yaralar ı n ı sarmaya çal ıştığı bir bölgede konu şlanmas ı, onar ı lmas ı mümkün olamayacak zarar ve kay ıplara neden olacakt ır. Bu askerlerin üs d ışı nda işleyecekleri suçlar nedeniyle, ABD hukukunun uygulanacağı na ili şkin istek ve duyumlara ülke çap ında tüm kurum ve kurulu şların karşı durması zorunlu bir yurtseverlik borcudur.ulusal ve uluslararas ı sorunların barış içinde çözülmesi umut ve dileğimizi yineliyor, SAVAŞA HAYIR diyoruz... " denilerek bu konudaki duyarl ıl ığı m ız dile getirilmiştir. Tüm bu aç ıklamalara karşın savaş, ad ım ad ı m yaklaşmaktad ı r. Geli şmeler üzerine Izmir Barosu Başkanl ığı günlü sayı l ı yazıs ı ile "Türkiye Barolar Birli ği koordinasyonunda belirli bir gün ve saatte tüm Türkiye sath ı nda Avukatlar ı n bas ı n açıklamas ı yapmas ı ve eylem "önerisinde bulunmu ştur. Türkiye Barolar Birliği Yönetim Kurulu yapt ığı değerlendirme sonucunda - 8 Ocak 2003 Çar şamba günü saat 'de 74 Baromuzun uygun görece ği bir etkinlik yapmas ına ve "Savaşa Hayır" konulu ortak metnin kamuoyuna duyurulmas ına karar vermiştir. Barolanmza ve tüm kamuoyuna duyurulur. Saygılanmla Türkiye Barolar Birliği Başkan ı Avukat Özdemir ÖZOK

10 ı rolar Br. 1, Türkiye Barolar Birliği Başkanı ve Baro Boşkanlarımız 9 Ocak 2003 günü, savaşa karşı olduklarını bir kez de Yüce Önder M.Kemal ATATÜRK'ün huzurunda ifade ederek sayg ı duruşunda bulunmuşlardı r. Imm _

11 Türkiye Barolar Birliği Başkanı Avukat Özdemir Özok'un, An ıtkabir Şeref defterine yazdığı metin ATAM, Kurtulu ş sava şı ile taçland ırı lan genç Türkiye Cumhuriyeti'nin bar ış ve güvenlik içinde gelişmesi, yücelmesi için "Yurtta Bar ış, Dünyada Bar ış" ilkesine uygun davranmas ına ilişkin uyarın ıza karşı n, ülkemiz hiç te istemedi ği bir savaşı n içine sürüklenmektedir. Ya şad ığı m ız coğrafyan ın tarihinden ve doğas ından kaynaklanan nedenlerle, savaş bu toprak insanlar ı n ın büyük ac ılar çekmesine neden olmu ştur. ABD'nin öncülüğünde günümüz emperyalist güçlerin yeniden ayn ı ac ı ları yaşatmasına izin verilmemelidir. Barolar ve TBB olarak, Özgürlük, demokrasi, insan haklar ı ve hukukun üstünlüğü gibi evrensel değerleri yok eden savaşı şiddetle reddediyoruz. Bu duygu ve dü şüncelerle; tüm olumsuz koşullara karşın, ilke ve devrimlerine bağl ı l ığı m ız ı yineler, aziz hat ı ran önünde sayg ı ile eğiliriz. Sayg ı lar ı mla Türkiye Barolar Birliği Başkanı Av. Özdemir ÖZOK

12 22 Ocak 2003 günü Yargıtay otoporkında patiatılan bomba ile yargıyı hedef alan saldırı, Birliğimiz ve Barolarımızca şiddet ve nefretle kınanmıştır. MER Türkiye Barolar Birli ği Başkanl ığı KAMUOYU DUYURUSU Ankara 22/01/ Ocak 2003 günü saat 07:00'de Yarg ıtay servis araçlarının arasına konulan bombanın patlaması sonucunda, büyük hasar ın meydana geldiğini, şans eseri can kayb ı olmad ığı n ı öğrenmi ş bulunmaktay ız. K ısa süre önce, Ankara Adliyesi'nde gerçekle ştirilen eyleme çok benzerlik gösteren sald ır ı, hukukun üstünlüğü ve hukuk devletini ülkemizde gerçekleştirmeye çal ışan bağı ms ız yargıya karşı olan karanlık güçlerin eylemini çağrıştı rmaktadı r. Tüm olumsuz koşullara kar şı n, ülkenin dört bir yan ında adaletin güçlü ve yilmaz koruyucular ı olan yargı mensupları, bu ve benzeri sald ı rılarla sindirilemezler. Ülkenin en s ı kı ntı l ı günlerinde ortaya ç ı kan ve topluma y ı lg ı nl ı k salmak isteyen karanl ı klar ı n temsilcileri şunu kesinlikle bilmelilerdir ki; hiçbir kaba güç ve sald ı rı, ülkemizi ayd ı nl ıklara taşıyacak güçlerin temsilcilerini y ı ld ırmayacak, ilke ve inançlarından al ıkoyamayacakt ı r. Yargı n ın bir parças ı olan Türkiye Barolar Birliği ve Barolar ı m ız, yap ı lan bu sald ı rıyı kendilerine yap ı lm ış olarak alg ı l ıyor ve buna kalk ışanları nefret ve şiddetle k ı n ıyorlar. Tüm yarg ı mensuplar ına geçmi ş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Sayg ı lar ı mla Türkiye Barolar Birliği Başkan ı Avukat Özdemir ÖZOK

13 TBB Yönetimince, Kamu Kesimi Avukatlorının sorunları her platformda ilgililere duyurulmakta ve çözümlenebilmes ı, için çaba sarfedilmektedir. Birliğimiz "Kamu Kesimi Avukatları Komisyonu"nca haz ırlanan metin Barolarımıza gönderilerek, metnin ilgililere faxlanmas ın ın sağlanılması istenilmiştir. Türkiye Barolar Birli ği Başkanl ığı Ankara 16/01/2003 BARO BAŞKANLI Ğ I DUYURU NO 2003/13 Türkiye Barolar Birliği Kamu Avukatlar ı Komisyonunca, Devlet yetkililerine sorunlar ı n ı n duyurulması düşüncesiyle hazırlanan metnin; tüm Kamu Avukatlarına ulaştırı lması ve Ocak 2002 günlerinde faks yolu ile ilgililere gönderilmesinin sa ğlanmas ı hususunun duyurulmas ı n ı rica ederim. Sayg ı lar ımla. Türkiye Barolar Birliği Başkan ı Avukat Özdemir ÖZOK

14 ı BB "Kamu tesim ı Avuka;.! rbn2uı M Türkiye Barolar Birli ği Başkanlığı Say ı n Tüm Ülke sorunlar ı n ın çözümleme karar ında olan Hükümetimizin yarg ıyı oluşturan "Say-Savunma- Karar" üçlüsünden "savunmay ı" temsil eden Hukuk Müşavirleri ile Kamu Avukatlar ı n ın y ı llard ı r süregelen sorunlar ına da çözüm getireceği inanc ı nday ız. - Hukuk Müşavirleri ve Kamu Avukatlar ı özlük haklar ı yönünden; hakim ve savc ı lar ı n çok gerisinde b ı rakı ld ıklar ı gibi, farkl ı kurumlarda farkl ı ücret sistemine de tabi tutu lmaktad ı rlar. a-birinci s ı n ıf hakim ve savc ılar ın görev maaşı TL, emekli maa şı TL iken; Hukuk Müşaviri ve Kamu Avukatlar ı n ın görev maaşı TL emekli maa şı ise TL'd ır. b- Birinci s ı n ıf hakim ve savc ı lar ın ek göstergesi 7600, makam tazminat ı göstergesi 7000, temsil tazminat ı göstergesi iken, Hukuk mü şaviri ve kamu avukatlar ı n ı n ek göstergesi y ı llard ı r 3000 rakam ı nda b ı rakılm ıştı r. Ayr ıca makam ve temsil-görev tazminatlar ından da yararland ı r ı Imam ış lard ı r. c- Kald ı ki; TRT, RTÜK, SPK, Rekabet Kurulu gibi çe şitli kurullarda Avukat olarak görev yapanlar ı n ek göstergelerinin gibi rakamlara ula ştırılmas ı "eş it işe, eşit ücret" ilkesine ayk ı r ı l ığı n en çarpı c ı örneğini olu şturmaktad ı r. 2-Özel hizmet tazminatı oranlar ı n ın da dü şük tutulmas ı, mağduriyetimizi bu yönden de devam ettirmektedir. 3- Farkl ı meslek gruplar ı na yaygı nlaştır ılan makam ve temsil-görev tazminat ı kapsam ı na bugüne kadar Hukuk mü şavirleri ile kamu avukatlar ı al ı nmam ışt ı r. 4- Bu mağduriyeıjer emeklilik döneminde daha da belirgin hale gelmektedir. Bu nedenlerle; - Ek göstergemizin, hakim ve savc ı ları n düzeyine çı karı lması, - Özel hizmet tazminatı oranları mızı rı arttı rı lması, - Makam ve temsil-görev tazminat ı kapsam ı na al ı nmam ız, - Ayrıca, Devlet Personel Rejiminde yap ılacak yeni düzentemede yargıyı olu şturan "Say-Savunma- Karar" üçlüsünden savunmay ı temsil eden Hukuk Mü şavirleri ile Kamu Avukatlar ı n ı n görevlerinin önem ve hassasiyeti dikkate al ınarak, mesleğimizin onur ve sayg ınl ığına yaraşı r statüye getirilmemiz hususunda gerekenleri yapacağı n ız inanc ıyla sayg ı lar sunar ı m.

15 "Türk Ceza Kanunu ile Hapishane ve Tevkifhanelerin idaresi Hakk ı nda Kanunda De ğ i şiklik Yap ı lmas ına Dair Kanun Tasar ı s ı" hakk ında Türkiye Barolar Birli ği'nin görü şleri: Adalet Bakanl ığı'nca haz ırlanarak geçen dönem TBMM Ba şkanl ığı 'na sunulan "Türk Ceza Kanunu ile Hapishane ve Tevkifhanelerin Idaresi Hakk ında Kanunda Deği şiklik Yap ı lmas ına Dair Kanun Tasar ıs ı"n ı n yeniden gündeme al ınd ığı Birliğimiz tarafından öğrenilmi ş bulunmaktad ır. Tasarı savunma mesleği ile çok yakı ndan ilgilidir. Hak ve özgürlüklerin yerleşmesi, ülkenin çağdaş laşması ve demokratikleşmesi savunmaya verilen önem ölçüsünde gerçekle ş ir. Tasar ı ile herkesi kapsayacak şekilde Ceza ve Tutukevlerine giri şte yeni bir düzenleme getirileceği ileri sürülmekte ise de, as ıl amac ın avukatl ığı n temel i şlevi olan savunma görevine s ın ırlamalar getirme olduğu anla şı lmaktad ır. Ceza ve tutukevlerine girmek ve orada tutuklu veya hükümlü ile görüşmek savunma görevinin ayr ılmaz bir parças ıd ı r. Bu görevin nas ıl yap ı lacağı temel yasa olan CMUK ve Avukatl ık Yasas ı'nda belirtilmi ştir. Bu nedenle tasar ıda yer alan düzenlemeler aşağıda belirteceğimiz ulusal ve uluslararas ı normlara tamamen ayk ı rı d ı r. Tasarı nın 4 ncü maddesi ile Hapishane ve Tevkifhanelerin idaresi Hakkı nda Kanunun yürürlükten kald ı r ı lm ış olan 3 ncü maddesi yeniden düzenlenmekte, Adalet Bakanl ığı yan ı nda Sağ l ı k Bakanl ığı da Cezaevi idaresine dahil edilerek tutuklu ve hükümlülerin beslenmelerinde söz sahibi yap ı lmaktad ı r. Bu maddedeki düzenlemede Sağl ı k Bakanl ığı 'n ı n yer almas ına ihtiyaç bulunmamaktad ı r. Adalet Bakanl ığı kendi bünyesinde olu şturacağı birim ile sağl ık ve beslenmeye ili şkin her sorunu çözebilir. Tasar ı n ı n 5 nci maddesi ile Hapishane ve Tevkifhanelerin Idaresi Hakk ı nda Kanunun yürürlükten kald ırılm ış olan 4 ncü maddesi yeniden düzenlenmekte, açl ı k grevleri ve ölüm oruçlar ı n ı n yap ı lmamas ı için çözüm getirilmeye çal ışı ld ığı gözlemlenmektedir. Madde düzenleni ş biçimi ile bu konulara çözüm getirmekten uzakt ı r. Tutuklu ve hükümlüye zorla yemek vermek ya da zorla tedavi etmek anlay ışı sorunu çözücü olmaktan uzakt ı r. Hizmet birimlerince yap ı lacak çal ış malar ı n belirlenmemi ş olmas ı uygulamada karga şa yaratacak ve bu haliyle sorunların daha da ağırlaşmasına neden olacaktır. Öncelikle insani/çağdaş bir ceza infaz anlay ışı na sahip olmak, ceza ve tutukevlerimizi uluslararas ı standartlara ç ıkarmak gerekir. Sağl ık ve beslenme konular ında uluslararas ı tı bbi etik ilke ve kurallar ı na uygun davran ılarak sorunlar çözülebilir. Tasar ı n ın avukatl ı k mesleği aç ı s ı ndan en önemli düzenlemesi 6 nc ı maddedir. Tasar ı n ı n 6 nc ı maddesi ile 10/9/1993 tarih ve 524 Say ı l ı KHK ile yürürlükten kald ırılan Hapishane ve Tevkifhanelerin Idaresi Hakk ı nda Kanunun yürürlükten kald ırılan 6 nc ı maddesi yeni bir düzenlemeye tabi tutulmaktad ı r. 6 nc ı Madde; "Sıfat ve görevi ne olursa olsun Ceza İ nfaz Kurumlar ı ve Tutukevlerine giren herkes duyarl ı kap ıdan geçmek zorundad ı r. Ayr ıca iç ve d ış güvenlik personeli dahil olmak üzere Ceza İnfaz Kurumlar ı

16 ve Tutukevlerine girenlerin üstleri metal dedektörlerle aran ı r. Eşyalar ı X-Ray cihaz ından veya benzeri güvenlik sistemlerinden geçirilir. Bu cihazlar ın bulunmad ığı yerlerde arama elle yap ı l ır. Ceza Infaz Kurumlar ı ve Tutukevlerine giren müdafi veya avukatlarca savunmaya ili şkin olduğu yaz ı l ı olarak beyan edilen belge ve dosyalar aramaya tabi tutulmaz. Ancak şüphe halinde Hakimin, gecikmesinde sak ı nca bulunan hallerde C.Savc ı s ı n ın karar ı ile arama yap ı l ı r. Hükümlü ve tutuklular, ziyaret veya iyileştirme ve eğitim programları dışında herhangi bir sebeple odalarından ç ıkış veya dönü şlerinde ayrı yerlerde ve farkl ı memurlarca üst ve eşya aramas ına tabi tutulurlar. Aramalarda insan onuruna saygı esastı r." Tasarı n ın bu maddesinde yap ılan düzenlemede avukatlar ın herhaangi bir ki şi gibi kabul edilmesi savunma mesleğinin sayg ı nl ığı ve avukat ı n ki şisel onurunu rencide edici oldu ğundan kabul edilemez. Düzenlemede avukatlar ın da duyarl ı kap ıdan geçecekleri, e şyalar ı n x-ray cihaz ı ndan geçirileceği bu yetmezmi ş gibi ayr ı ca metal dedektörlerle aranacaklar ı bu cihazlar ı n bulunmad ığı yerlerde elle arama yap ı lacağı öngörülmüştür. Böyle bir dü şünce savunma mesle ğinin niteliğine ve özüne, uluslararas ı hukuka tamamen aykırı dır. Avukatları potansiyel suçlu gibi görmesi nedeniyle de tasarının 6 ncı maddesi kabul edilemez. Konu ile ilgili ulusal ve uluslararas ı normlar, Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne giriş süreci ile ilgili taahhütlerinde yer alan düzenlemelerin incelenmesinde yarar vard ı r. 1-ULUSAL DÜZENLEMELER: CMUK Madde 89: "San ı k ile 47 ve 48 nci maddeler mucibince tan ı kl ı ktan çekinme hakk ı olan kimseler arası nda teati olunan mektuplar bu kimseler yan ında bulundukça ve bunlar tahkikat ı n mevzuu olan vak ıalara i ştirak etmiş olmak veya yatakl ık etmek şüphesi alt ında olmad ı kça zaptedilemez" CMUK Madde 144: "Yakalanan veya tutuklu bulunan ki şi vekaletname aranmaks ızın müdafli ile her zaman ve konu şulanlar ı başkalar ı n ı n duymayacağı bir ortamda görüşebilir.bu kişilerin müdafli ile yazışmaları denetime tabi tutulmaz." Av.K.Madde 36: "Avukatlar ı n kendilerine tevdi edilen veya gerek avukatl ı k görevi, gerekse Türkiye Barolar Birliği ve barolar organlarındaki görevleri dolay ısıyle öğrendikleri hususlar ı aç ığa vurmaları yasakt ı r... Av.K.Madde 58: "...Ağı r cezayı gerektiren suçüstü halleri d ışında avukatın üzeri aranamaz..." AB Kat ı l ım Ortakl ığı Belgesindeki düzenlemeler: Avrupa Birliği Kat ı l ı m ortakl ığı belgesi ile Türkiye'nin ortakl ığa kabulü için, Avrupa birliği müktesabatı nın kabulü gerektiği belirtilmiştir. Türkiye Cumhuriyeti vermiş olduğu Ulusal program ile Avrupa Birliği müktesabat ı n ı kabul edeceğini ve iç hukukumuzun buna uyarlanacağı kabul edilmi ştir. Bu durum,

17 Savunman ı n yarg ı n ı n temel unsurlar ı ndan biri oldu ğunun devletçe de kabulü anlam ı na gelmektedir ki, yap ılan avukatl ı k yasas ı değişikliğinde bu hükme yer verilmi ş, bu hükmün gereklerinden biri olan yukar ıda belirttiğimiz 58 nci madde deği ş ikliği ile avukatı n üzerinin aranmayacağı hükmü getirilmi ştir. Il- ULUSLARARASI DÜZENLEMELER: Birleşmi ş Milletler Havana Konferans ı kararları : "Gözaltına alınan tutuklanan veya hapsedilen herkesin tam bir gizlilik içinde ve sansüre uğramadan avukatlarla görüşmesi sağlan ı r." Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesinin Avukatl ık Mesleğinin özgürce yapılmasına ilişkin 9 Numaralı Tavsiye Kararı : PRENSIP 1. Madde 6: "Dosyalar ın diğer dokümanlar ı n ve elektronik haberle şmenin içeriği de dahil olmak üzere Avukat-müvekkil ili şkisindeki gizliliği korumak için her türlü tedbirler al ı n ır. Bu kaideye istisna ancak iç hukuka ve demokratik toplum gereklerine uygun olarak yürütülen ceza soru şturma sebebi ile ve yarg ısal veya ba şka bir bağı ms ız tarafs ız merci tarafından kontrol edilerek izin verilmelidir." PRENSIP V. Madde 5: "Barolar ve di ğer mesleki kuruluşlar avukatların hakları nın uygun organlarca savunulmas ı da dahil olmak üzere şu hallerde lüzumlu şekilde harekete geçerler: -c" avukatların üstlerinin veya eşyaları nın herhangi bir şekilde aranması" -d "avukatlar ı n zilyetliğinde bulunan dokümanlar ı na veya belgelerine el konulmas ı" Yukar ıda özet olarak belirttiğimiz ulusal ve uluslararas ı kurallar, Avrupa Konseyi tarafı ndan kabul edilen kararlar ile Birle ş mi ş Milletler kararlar ı ve Avrupa İnsan Haklar ı Mahkemesi İçtihatlar ı nda Avukatlar ın üstlerin ın aranamayacağı, belgelerine el konulamayacağı, Savunman ın Bağı ms ızl ığı ve Dokunulmazl ığı n ı n en önemli unsuru olduğu vurgulanm ıştı r. Ozetle,. Tasarının 6'ncı maddesinin Inci fikras ında yer alan ve avukatları SAVUNMANIN TEMS İLCİsİ değil de herhangi bir kişi gibi kabul eden hükmü, savunma mesleğinin saygınlığı ile avukatın kişisel onurunu rencide edici, 2 nci fikrasında yer alan ve avukatlar ın yanlarında bulunan belgelerin aranmas ına ilişkin hüküm ise, avukatın en temel sorumluluklarından olan sır saklama yükümlülüğünü hiçe sayıcı niteliktedir. Tasarının Inci fikrasında yapılan düzenlemeye göre, avukatlar herkes gibi duyarlı kapıdan geçerken, eşyaları X-Ray cihaz ından geçirilecek, bu yetmezmiş gibi, üstleri ayrıca metal dedektör ile aranacak, bu cihazların bulunmadığı yerlerde elle arama yap ılacaktır.bu anlayış, avukatı potansiyel suçlu gören anlayışıır. Bu anlayışı sahiplenenler, 4667 say ılı yasa ile değişik 1136 sayılı Avukatlık Yasasın ın Inci maddesi ve 58 nci madde

18 hükümlerini açıkça görmezden gelmektedirler. Bu yasal düzenlemeden amaç ceza ve tutukevine girmemesi gereken yasak maddelerin girmesini önlemek ise, bunun için yap ılması gereken avukat ile görü şme öncesi ve sonrasında tutukluyu aramakt,r. Zaten 6 na maddenin 4 ncü fıkrasında hükümlü ve tutukluların belirli koşullarda cezaevi içinde odalarında çıkış ve girişlerinde ayn ayn kişilerce aramaya tabi tutulacakları yolunda bir düzenleme yapılmıştır. Bu düzenlemecie "avukatia görüş öncesi ve sonrası" şeklinde bir ilave ile sorunun çözülmesi mümkündür. Tasarının 2 na fikrasında yapılan düzenlemeye göre avukatın her girişte belgelerinin savunmaya ilişkin olduğunu beyan etmesi gerekmektedir. Eğer görevli şüphe ederse, hakim veya savc ı kararı ile arama yap ılacaktır. Bu düzenleme savunma hakkı ve avukatın sır saklama yükümlülüğü açısından son derece büyük tehlike içermektedir. Bir kere avukatın çantas ındaki belge ne olursa olsun - ki bu bir ba şka dosya veya herhangi bir kitap/dergi, vb olabilir- yazılı beyan zorunluluğu vardır. Buna göre kazara avukatın yanında bir / dergi / broşür vb. olması durumunda avukat yalan beyanda bulunmakla suçlanabilecektir. En kötüsü cezaevindeki herhangibir görevli, avukatın belgelerinden şüphe edebilecek ve şüphe edilen evraklar yüzünden bu defa avukat aranacakt ır. Açıkçası şüpheli görülen evrak yüzünden avukat şüpheli durumuna düşürülecek, belki arama karan için saatlerce bekletilecek bu suretie de mesleğini ifası engellenecektir. Bu şüphenin ortadan kaldınlması ise yargıç kararıyla olacaktır?..avukatın cezaevine girişini yargıç karan ile sağlama gibi hukukdışı bir düzenlemeye gitmenin savunulacak hiçbir yan ı yoktur. C. Savcısının kararı ile arama yapılması ise savunma kurumunu tamamen yok saymak anlam ına gelir. Ceza yargılamasında taraf olan savcıya avukatın belgelerini inceletmenin Orta çağ hukuk anlayışını aşamamış olduğu tartışmasızd ır. Bu tasarının yasalaşmasından amaç, avukatın ceza ve tutukevlerine girişini güçleştirip, gelmemesini sağlamaktır. lfa ettiği savunma görevinin gereği olarak Ceza ve Tutukevine gitmek zorunda olan avukat görev sorumluluğu ile kişisel onurunu koruma sorumluluğu arasında sıkışıp kalacaktır.halbuki çağdaş Türkiye özlem içerisinde savunma hakkı ve özgürlükleri kısıtlanmış bir avukat kimliğine yer olmamalıdır. Ceza ve Tutukevinde avukatın müvekkili ile görüşmesi konusunun Hapishane ve Tevkifhanelerin idaresi Hakkındaki Kanun içinde düzenlenmesi yasa tekniği olarak ta yanlıştır. Türkiye Barolar Birliği ve barolar tasar ın ın bu haliyle yasala şmas ı durumunda her türlü girişimde bulunmaya kararlıdırlar. Sonuç olarak tasarının bu haliyle yasalaşması halinde demokratikleşme darbe alacak yargı bir bütün olarak zarar görecektir. Bu tasarının yasalaşmamasının gerekli ve zorunluluğu bir yana 3 lü protqkolün de derhal yürürlükten kaldırılması gerekmektedir. Çünkü, 3 lü protokol ad ı altında bu yasa tasarısı yasalaşmadığı halde hüküm sürmektedir. Öncelikle ve ivedilikle 31ü protokolün yürürlükten kaldırılması, tasarıda yukanda belirttiğimiz çerçevede değişikliklerin yap ılmas ı, özellikle de 6 na maddenin 1 nci fıkras ına müdafıi ve avukat istisnas ın ın getirilerek 2 na fıkrada;.., "görevleri sebebiyle ceza ve tutukevlerine giren müdafli veya avukatiann üstierinin elle aranamayacağı, belge ve dosyalarının arama ve kontrole tabi tutulamayacağı" şeklinde bir ilavenin yap ılması gerekli ve zorunludur.

19 Utcti1 ve TBB Yönetim Kurulunun karar ı gereğince tarihinde yürürlüğe giren "Ölüm Yardım ı"yla ilgili duyurusu aşağıdadır: Konu: Türkiye Barolar Birli ği Yard ı m Yönergesi Hk. BARO BAŞKANLIĞ I DUYURIJ 2003 / 10 ilişikte yer alan Türkiye Barolar Birli ği Yard ı m Yönergesi T.Barolar Birli ği Yönetim Kurulunun / 09 / 2002 tarih ve say ı l ı kararlar ı gereği tarihinden itibaren yürürlüğe girmiş bulunmaktad ır. Yönergenin amac ı; Baro Ievhas ı na kay ıtl ı iken vefat eden avukatlar ile fiilen stajlar ı n ı yaparken vefat eden stajyer avukatlar ı n yakınlar ı na yap ı lacak yard ım ile, olağan d ışı zarara uğrayan baro levhas ı na kayıtl ı avukatlara ve sağl ı k nedeniyle mesleğini fiilen sürdüremeyecek avukat ve stajyer avukatlara maddi yard ı m sağlanmas ı d ı r. Yard ımlar ın yap ı l ış şekli ve önemli hususlar yönergede yer ald ığı ndan tekrar belirtilmemi ştir yı l ı için ölüm yard ım ı ,- TL olarak belirlenmi ş, olağand ışı zarar ve i ş görmezlik yard ı m ı n ı n üst s ı n ı r ,- TL olarak saptanm ış yap ılacak yard ım ın belirlenmesinde ve ortaya ç ı kacak olas ı sorunlar ı n çözümlenmesinde T. Barolar Birli ği Baş kanl ık Divan ı görevlendirilmi ştir. Bilgilerinizi rica ederim. Sayg ı lar ı mla. Türkiye Barolar Birli ği Başkan ı Av. Özdemir ÖZOK

20 taj irec. TBB Yönetim Kurulunun karan gereğince tarihinden itibaren staj kredisinin aylık ,- TL na yükseltilmesine ilişkin duyuru aşağıdadır. BARO BAŞKANLIĞ I DUYURU 2003 / 7 T.Barolar Birliği Yönetim Kurulunun tarihli say ı lı kararları gereğince, tarihinden itibaren staj kredi miktar ı ayl ık ,- TL' ye yükseltilmi ş bulunmaktad ır. a) Krediye ilk kez başvuracak stajyerler ekte yer alan sözleşmeyi.kullanacak, kredi tutar ın ı oluşturan 4. maddeyi ,- TL olarak dolduracaklard ır. Kredinin damga vergisi tutar ı % 0 7,5 (binde yedi buçuk) olup, bir y ıl süre ile kredi olacak stajyerlerin sözleşmeye yap ıştı racağı damga pulu ,- TL olacakt ır. b) Ek Krediden yararlanmak isteyen stajyerler başvuru formunun ilgili bölümünü i şaretleyeceklerdir. Ek kredi daha önce kredilendirilen, fiili staj ı ve kredisi devam eden stajyerlere talepleri üzerine verilir. Kredisini tamamen kullanan stajyer bu art ıştan yararlanamayacaktı r. Kredi artışı ayl ık 50 milyon TL' d ır. Ekte yer alan sözle şmenin 4. maddesi bu tutar yazılarak doldurulacakt ı r. Kefil önceki krediden farkl ı bir ki şi ise, kefile ili şkin nüfus cüzdan ı örneği ve ikametgah belgesi kredi sözleşmesine eklenecektir. Kredinin damga pulu ek kredi tutar ı üzerinden hesaplanacaktı r. Bir örnekle aç ıklamak gerekirse; 2002 y ı l ı n ın Haziran ay ında kredilendirilen stajyerin kredisi Mayıs 2003 ay ında sona erecektir. Yani, 2003 y ı l ında 5 ayl ık taksit tutar ı ek krediden yararlanabilecektir. Bu durumda ek kredi tutar ı 5 x = ,- TL, ek kredi sözleşmesine yapıştı rılacak damga pulu ,- TL olacaktı r. Ek krediden yararlanmak isteyen stajyer talebini ve ek kredi belgelerini tarihine kadar barosuna vermek durumundad ır. Bu tarihten sonraki talepler dikkate al ınmayacakt ı r. Sözle şme örneği ilişikte gönderilmiştir, bu örnek barolar ım ızca fotokopi çekilerek çoğaltı lacak, bilahare birliğimizce bas ı l ı formlar gönderilecektir. Durumu stajyerlerimize duyurulmas ı n ı yan ı s ı ra, 2002/80 say ı l ı tarihli duyurumuzda yer alan konulara hassasiyet gösterilmesini önemle rica ederim. Sayg ılar ımla, Türkiye Barolar Birli ğ i Başkan ı Av. Özdemir ÖZOK

21 bbnin Web : Türkiye Barolar Birli ği Başkanl ığı Konu: Staj Kredisi Hk. BARO BAŞKANLI Ğ I DUYURU 2003 / Il tarih 2002 / 80 say ı l ı duyurumuzun 6. maddesinde stajyerlerin kredileri hakk ı nda baroları na bilgi verileceği belirtilmişti. Bu kez T. Barolar Birli ğinin web sayfas ı nda yeni bir düzenleme ile stajyer köşesi aç ılm ıştı r. Bu köşenin amac ı, staj kredisine ili şkin sorulara yan ıt bulmak olduğu kadar, stajyerin ki şisel bilgilerini sorgulamas ıyla kredi hesaplarına ulaşabilmesini sağlamaktad ı r. Bu nedenle www. barobirlik.org.tr den ula şı labilecek birliğimiz web sayfas ın ın sağlad ığı bu avantaj ın, stajyerlere duyurulmas ı n ı rica ederim. Sayg ı lar ımla. Türkiye Barolar Birli ği Baş kan ı Av. Özdemir ÖZOK

22 günlü Resmi Gazete'de yayımlanarak tarihinden geçerli olmak üzere yürürlüğe giren C.M.U.K Avukatl ık Ücret Tarifesi ve KDV uygulamas ıyla ilgili duyuru a şağıdadır. 1=1 Türkiye Barolar Birli ği Başkanl ığı DUYURU 2003/5 Ankara, 6 Ocak tarihi ıden geçerli olmak üzere düzenlenen "Avukatl ı k Asgari Ücret Tarifesi" ve "C.M.U.K Avukatl ı k Ücret Tarifesi" tarih ve say ı l ı Resmi Gazetede yay ı mlanarak yürürlüğe girmi ştir. Yeni tarifedeki değ i şikliklerden birisi de; çe şitli uyu ş mazl ı klara sebep olan K.D.V. sorunu halledilerek; bundan böyle tarifelerde yer alan ücretlere 3056 say ı l ı kanun hükümleri gereği Katma Değer Vergisi ayr ı ca ilave edilecek olmas ıd ı r. (Maliye Bakanl ığı Gelirler Genel Müdürlüğünün görü şleri ekte sunulmu ştur.) Tatbikattaki tereddütleri gidermek için ücret tarifesinin uygulanmas ı rakamsal olarak a şağı da bilgilerinize sunulmu ştur. 14 C.M.U.K. ÜCRET TARİ FESİ : a) Haz ırl ı k aşamas ı ndaki takip edilen i şler için; Brüt Ücret Gelir Vergisi Stopaj ı ( x % 20) Fon Payı ( x % 10) Kesintiler Toplam ı Net Ücret K.D.V. ( x % 18) Toplam Ödenecek Tutar b) Sulh Ceza Mahkemelerinde takip edilen davalar için; ,- TL ,- TL : ,- TL ,- TL : ,- TL ,- TL + : ,- TL Brüt Ücret Gelir Vergisi Stopaj ı ( x % 20) : ,- TL Fon Payı ( x % 10) : ,- TL Kesintiler Toplam ı Net Ücret K.D.V. ( x % 18) ,- TL : ,- TL ,- TL ,- TL +

23 Toplam Ödenecek Tutar ,- TL c) Asliye Ceza Mahkemeleri ile Çocuk Mahkemelerinde takip edilen davalar; Brüt Ücret Gelir Vergisi Stopaj ı ( x % 20) : ,- TL Fon Payı ( x % 10) ,- TL Kesintiler Toplam ı Net Ücret K.D.V. ( x % 18) Toplam Ödenecek Tutar : ,- TL : ,- TL ,- TL ,- TL ,- TL d) Ağı r Ceza Mahkemelerinde takip edilen davalar; Brüt Ücret Gelir Vergisi Stopaj ı ( x % 20) : ,- TL Fon Payı ( x % 10) : ,- TL Kesintiler Toplam ı Net Ücret K.D.V. ( x % 18) Toplam Ödenecek Tutar ,- TL ,- TL ,- TL ,- TL ,- TL 2-> ADLİ YARDIM ÜCRETLERI: Adli Yard ımla görevlendirilen avukatlara; görevlendirme konusu i şin kar şı l ığı ücret tarifesinde belirtilen maktu miktarda ödeme yap ılmakta birlikte, tereddütleri gidermek için yap ılacak ödemeye ili şkin bir örnek aşağıda sunulmu ştur. Asliye Hukuk Mahkemesinde; yap ı lacak görevlendirme de ücret ,- TL olarak belirtilmi ştir. Brüt Ücret Gelir Vergisi Stopaj ı ( x % 20) Fon Payı ( x % 10) Kesintiler Toplam ı Net Ücret K.D.V. ( x % 18) Toplam Ödenecek Tutar ,- TL ,- TL ,- TL ,- TL ,- TL ,- TL ,- TL Ancak, Avukatl ık Kanununun 180. maddesi ve Adli Yard ım Yönetmeliğinin 8. maddesi gereğince; Adli Yard ımla görevlendirilen avukattan asgari ücret tarifesinde belirtilen ücretin % 10 'unun büro geliri olarak tahsil edilece ği hükme bağland ığı ndan; ,- x % 10 = ,- TL kesilecektir. (Bu miktar kesildikten sonra yani ,- TL üzerinden makbuz kesilmesi V.U.K. ve Asgari ücret tarifesi esaslar ı na aykırı d ı r.) Kesilen ,- TL Adli Yard ı m büro geliri olarak; baro tahsilat makbuzu tanzim edilecek; 1 nüshas ı avukata verilecektir. Ozetle görevlendirilen avukata

24 ,- TL nakit ve ,- TL 's ı da makbuz verilecektir ,- TL 'Ilk makbuz avukat tarafından defterine gider; ,- TL 's ı n ı ise gelir olarak kaydedecektir. 3-) AVUKATLIK ASGARI ÜCRET TARIFESI: Yeni Asgari ücret tarifesi tarihinden itibaren yürürlü ğe girmi ştir. Avukatl ık ücretine; tarifenin 21.maddesi gereğince K.D.V. ilave edilecek, vergi ve fon pay ı kesintileri yap ı lacakt ır; ,- TL 'lik bir i şle ilgili olarak örnekle aç ıklan ı rsa; a)müvekkil vergi mükellefi ise; Brüt Ücret : ,- TL Gelir Vergisi Stopaj ı ( x % 20) : ,- TL Fon Payı ( x % 10) : ,- TL Kesintiler Toplam ı ,- TL Net Ücret K.D.V. ( x % 18) Toplam Tahsil Edilecek Tutar ,- TL ,- TL ,- TL Olarak serbest meslek makbuzu düzenlenecektir. i ş sahibinden ,- TL tahsil edilecek; K.D.V. ve G.V. Stopaj ı ilgililerce kanuni sürelerinde ödenecektir. b) Müvekkil vergi mükellefi değil ise; Brüt Ücret K.D.V. ( x % 1 Toplam Tahsil Edilecek Tutar ,- TL ,- TL ,- TL Olarak serbest meslek makbuzu kesilecek, tahsilat yap ı l ı p; K.D.V. kanuni süresinde avukat tarafından vergi dairesine ödenecektir. 44 HAKEM KURULU ÜCRETI: Kurulun Toplam Brüt Ücreti Kurul Bürosunun Gider Payı ( x % 10) Dağıtılacak Brüt Tutar Bir Kurul üyesine dü şen Brüt Ucret Gelir Vergisi Stopaj ı ( x % 15) : ,- TL Damga Vergisi ( x %0 6) : ,- TL Kesintı ler Toplam ı Bir Kurul Üyesine Ödenecek Net Ücret ,- TL ,- TL ,- TL ,- TL ,- TL ,- TL Şeklinde büro tarafı ndan makbuz kesilerek ödeme yap ı lacak; Stopaj ve Damga vergisi kanuni süresi içerisinde ilgili mercilere yat ı rılacaktı r. Sayg ıları mla, Türkiye Barolar Birli ği Başkan ı Avukat Özdemir ÖZOK

25 Vekalet Pullarıyla ilgili olarak Barolanm ıza gönderilen günlü duyuru a şağıdadı r. =1 Konu: 2003 y ı l ı Vekalet Pulu hk. Türkiye Barolar Birli ği Başkanl ığı BARO BAşKANLıĞı DUYURU 2003 / y ı l ı nda kullan ı lacak vekalet pullar ı bast ı rılarak Türkiye Halk Bankas ı'na teslimi yap ı lm ıştı r. Yeni pulları n beher bedeli TL olup, pulun çerçevesi portakal rengidir y ı l ına ait vekalet pullar ı elinde kalan barolar ı m ız bu pullar ı Birliğimize fiilen teslim (elden veya APS v.b) etti ğinde yeni vekalet pulu ile değiştirilecektir ı.2003 tarihinden sonra pul değişimi yap ı lmayacakt ır. Bilgilerinizi rica ederim. Sayg ılar ımla, Türkiye Barolar Birli ği Başkan ı Av. Özdemir ÖZOK

26 Le lluo ınje 27 Aral ı k 2002, Marie Jgo Ankara, topraklar ı üzerinde amerikan birliklerinin y ığı lmas ına izin vermek konusunda karars ız Islam kökenli yeni türk hükümeti, Washington güçlerine birçok liman ve havaalan ı n ı açmay ı kabul etti ancak yeni bir körfez sava şı n ın gözden dü şürücü etkisinden çekiniyor. Bölgede Amerika Birle şik Devletlerinin baş l ıca ortağı olarak, Türkiye Kom şu Irak'a karşı yap ılacak operasyon durumunda müdahale derecesini tespit etmekte zorlan ıyor. 25 Aral ık çarşamba günü, bakanlar düzeyinde bir toplantı n ın ard ı ndan Başbakan yard ımc ıs ı Abdüllatif Şener'in ifade ettiği üzere, son günlerde, toprakları üzerinde amerikan birliklerinin y ığı lmas ı taleplerine cevap verme konusunda aceleci olan hükümet kararı n ı durduramam ıştı r. Elbette, sivil ve askeri otoriteler, hafta ba şı nda, Washington'un Güney-Doğu'da (Diyarbak ı r, Batman, Muş, Malatya, İ ncirlik) birçok liman ve askeri havaalanlar ı n ı n kullanmas ı na onay vermi ştir. Ancak Türk bas ı n ı, Türkiye toprakları üzerinde on binlerce amerikal ı asker'e evsahipliği etme konusunda itirazlar ı olduğunu sanıyordu., geniş anlamda tartışı lan Irak konusu Cuma günü Ordu tarafından denetlenen yürütme organ ı, Milli Güvenlik Kurulunda gündemde kalmaya devam edecektir. Son karar, bu gölge kabine'den ç ı kı p ard ı ndan parlemento taraf ı ndan uygulanacakt ı r. Yeni bir körfez sava şı ihtimali Türkiye'de politikac ı lar tarafı ndan olduğu kadar halk taraf ı ndan da istenmemektedir. 3 Kas ım seçimlerinden ba şarıyla ç ı kan, İslam kökenli türk hükümeti çat ışmaya çok iyi gözle bakmamakta ve kışı nda meydana gelen krizle zayıflayan ekonomiye etkileri konusunda endi şe duymaktad ı r. Türk otoriteleri ayr ıca Irak' ın kuzeyinde kurulabilecek bir kürt hükümeti ihtimalinden de kendi ülkelerinde bulunan kart az ı nl ığına (12 milyon ki şi) etkileri aç ıs ından endi şe duymaktad ır. Varolan endi şenin kan ıtı ise, seçimlerden beri daha iyi bir seviye sergileyen yerel para biriminin bugünlerde değer kaybetmesidir. GENI Ş YARIK Generaller ve seçmenleri aras ı nda s ı kışan yeni hükümet, bu geni ş yar ı ktan dolay ı rahats ızl ı k duymaktad ı r. Geçtiğimiz sal ı günü, Başbakan Abdullah Gül verdiği demeçte, Sava şa girmek istemiyoruz ancak hükümetin görevlerinden bir tanesi de tüm senaryolara haz ı rl ıkl ı olmaktı r ifadesini vermiştir. Ayrıca kimseden emir alm ıyoruz ve oldu bittiye mahal vermeyeceğiz diyerek sözlerini bitirmi ştir. Oysa parlementoda muhalefet, ba şkan ı n ın sesiyle yani Deniz Baykal, iktidar ın Washington baskı ları na boyun eğdiğine dair bir aç ı klama yapm ıştı r. Bas ı na göre, amerikal ı görevliler üs ve limanlara bir keşif gezisinde bulunmu şlard ı r. Hürriyet gazetesinin 25 Aral ık tarihindeki aç ı klamas ına göre Mersin'de bulunan alt ı liman sivil faaliyetlere kapat ı lm ıştı r. Milliyet gazetesine göre Antalya, Iskenderun ve Trabzon limanlar ı n ı da talep eden Amerika Birleşik Devletleri askerini yerle ştirmek istiyor. Geçenlerde Ankara'ya yapt ığı gezide, Pentagon'un ikinci adam ı, Paul Wolfowitz yüzlerce milyon doları n akıtı larak türk ordusunun modern le ştirilmesi ve yine ordunun borcunun (6 milyar dolar) silinmesinden söz etti. Savaşa karşı olan parlemento, çarşamba günü, amerika ve ingiltere'den olu şan hava gücüne Kuzey Irak' ı 199 l'den beri yaptı kları gibi gözlemleme izni verdi. Türkiye'de kafalarda.olan di ğer bir soru, türk ordular ı n ın Irak' ın kuzeyine yerleşmeleriyle ilgili. Her türlü müdahale için gerekli görülmekle birlikte özellikle resmi aç ı klamalara göre, türk az ı nl ı klar ı n ı n, mülteci (Kürtlere göre Ankara göre

27 2,5 milyon) y ığı lmalar ından korumay ı ve petrol aç ıs ından zengin olan kerkük bölgesini göz alt ında tutmak amacını gütmektedir. Irak yönetimi altında olan bu bölge Irak Kürtlerinin talep ettikleri bölgedir. Başbakan tarafı ndan sal ı günü kabul edilen, bölgeyi yöneten iki taraftan biri olan, Kürt birli ği başkan ı Celal Talabani türk y ığı lmas ına karşı olmad ığı n ı beyan etmi ştir. Ne Türkiye'den ne de askerlerinden korkmuyoruz demiştir 'den beri, 7000 ila türk askeri kürt bölgesinin kuzeyinde PKK'l ılara karşı savaşmak üzere yerleşmiştir. 06 Ocak 2003, 11t MaiOiflJ AFP Nicole Pope Kıbrıs: Recep Tayyip Erdoğan anlaşma isteğini ortaya koyuyor Hükümetin ba şı nda bulunan AKP lideri "Otuz k ı rk y ıld ı r sürdürülen politikalar ı takip etme konusuna s ıcak bakm ıyorum" aç ı klamas ı n ı yapm ıştı r. (Istanbul Temsılcimizden) Türkiye'de hükümette bulunan partinin lideri Recep Tayyip Erdo ğan, kamuoyuna K ıbrıs'l ı baş kan Rauf Denktaş ' ı n, Birleş miş Milletler Genel Sekreteri Kofi Annan' ı n Akdeniz adas ı n ı n birleştirilmesi için dayanak sağlayacak plan ı na karşı tutumlar ı na dair rahats ı zl ı klar ı n ı dile getirdi. "Otuz k ı rk y ı ld ı r K ı br ı s üzerinde sürdürülen politikalara s ıcak bakm ıyorum diyen say ı n Erdoğan 2 ocak günü üzerimize dü şeni yaparız. Kıbrı s sorununun sayı n Denktaş ' ı n şahsi sorunu değildir. Eğer anlaşabileceğimizi düşünüyorsak anlaşal ı m." aç ı klamas ı n ı yapm ıştı r. 3 Kas ı m seçimlerinden galip ç ı kan Adalet ve Kalk ı nma partisi lideri taraf ı ndan ortaya atı lan bu meydan okuman ı n yöneltildiği adres sadece Kuzey K ı br ı sl ı lider olmam ıştı r. Türk devlet yap ı s ı ve ordu içerisinde K ı br ıs meselesinin "ulusal bir dava" olarak kabul eden ve her türlü anla şmay ı reddeden birçok şahin bulunmaktad ır. Eski Ba ş bakan Bülent Ecevit veya say ın Denktaş gibi, türk askeri müdahalesiyle "K ıbrıs sorununun 1974 y ıl ında çözüldüğünü" kabul etmektedirler. 78yas şı nda olan ve geçenlerde iki kalp krizi atlatan deneyimli k ıbr ı s'l ı n ı n acelecilikten uzak tavr ı na rağmen say ı n Denktaş ve Cumhurbaşkan ı n ı Ahmet Necdet Sezer'in 18 Aral ı k tarihinde yaptı kları toplantı sonras ında Cumhurba ş kanl ığı sözcüsü yine de Ankara'n ın Denktaş ' ı desteklediğini aç ı kl ıyordu. Milli güvenlik kuruluysa müzakerelerin devam etmesine verdikleri önemi belirtmekle birlikte say ı n Denktaş ' ı desteklediklerini aç ı klam ışlard ı r. BELIRLEYICI HAFTA Avrupal ılar daha önce K ıbr ı s ın ister birleşsin ister birleşmesin Avrupa Birliği içerisine kat ılacağı n ı belirtmi şti, Ankara'n ın d ışiş leri tarafından yay ınlanan bir bildiriyle ba şı ndan beri redettiği bu aç ıklama Türkiye ne yasal ne de politik olarak Kopenhag zirvesinde K ı br ıs ile ilgili al ı nan kararlar ı kabul etmiyor" şeklinde olmu ştur. Türkiye D ış i ş leri Bakanl ığı na göre say ı n Erdoğan' ı n son aç ı klamalar ı bir politika değ i ş ikliğine işaret etmiyor. Ankara tart ışmalar ı hep savunmu ştur diye ekliyor. Ancak yeni Hükümet soruna daha esnek bir tav ı rla ve Yunan taraf ı n ı da ikna edecek bir çözüm bulma konusunda istekli davran ıyor. Bununla birlikte, say ın Erdoğan, amac ın ın Birleşmi ş Milletler plan ın ı harfiyen kabul etmek olmad ığın ı da sözlerine ekliyor. "Hiç bir zaman Annan plan ı ndaki haritay ı savunmad ı k [Bölgenin bölünmesi] ve kabul etmedik. Önemle savundu ğ umuz konu görü ş melerin sürdürülmesi gerekti ğ i yönündedir." Önümüzdeki haftalar belirleyici rol oynayacaktı r. Sayı n Erdoğan ve hükümetinin etkileri öfkeyle sokağa dökülen ve say ın Denkta ş'ın istifas ı n ı isteyen k ıbrı sl ı türklerde görülmeye baş lam ıştı r. "Eğer Kuzey K ıbr ıs'ta ki ş i sokaklara dökülüyorsa bir şeyler olmal ı diye belirtiyor say ın Erdoğan. Bunun ciddi bir biçimde ele al ı nmas ı gerekmektedir. 28 Şubat'a kadar bir karar al ı nmazsa, herşeyin çözümü daha zor bir hal alacakt ı r." Türk medyas ı K ıbrıs tart ışmaları n ı başlatm ış ve ortaya ç ı kan yorumlar say ın Denktaş ' ı n yaşlanarak halk ı ndan uzaklaşan bir yönetici oldu ğu yönünde olmu ştur. Sabah gazetesinde yazd ığı yaz ıda K ıbrı sl ı Türk Metin Münir "K ıbr ısl ılar ın artık say ı n Denktaş'a güvenmediğini, çözüm istediklerini ve Avrupa Birliğine katı lmak için Türkiye'yi beklemek istemediklerini" ifade etmi ştir.

FTI[İP. Tü* RK İ YE BAROLAR B İ RL İĞİ. D İ YARBAKIR t YÖNET İ M KURULU ÇALI ŞMA RAPORU. 12-13 May ıs 2001

FTI[İP. Tü* RK İ YE BAROLAR B İ RL İĞİ. D İ YARBAKIR t YÖNET İ M KURULU ÇALI ŞMA RAPORU. 12-13 May ıs 2001 FTI[İP k Tü* RK İ YE BAROLAR B İ RL İĞİ D İ YARBAKIR t YÖNET İ M KURULU ÇALI ŞMA RAPORU 12-13 May ıs 2001 0 TÜRKİYE BAROLAR B İRLİĞİ XXVL OLAĞAN GENEL KURUL 12-13 MAYIS 2001 DİYARBAKIR YÖNETIM KURULU ÇALI

Detaylı

w W TÜRKIYE BAROLAR %.BIRLİ GI E.ARC NK:ARL

w W TÜRKIYE BAROLAR %.BIRLİ GI E.ARC NK:ARL w W TÜRKIYE BAROLAR %.BIRLİ GI E.ARC NK:ARL TÜRKIYE BAROLAR Bİ RLIĞI 3. BARO BA KANLARI TOPLANTISI 27 NISAN 2002 ANKARA TÜRKIYE BAROLAR B İRLİĞİ BARO BAŞKANLARI TOPLANTISI 27.04.2002 --8ı-- Av. ŞAH İ N

Detaylı

TunK ı (BARO LAR 07 OCAK

TunK ı (BARO LAR 07 OCAK TunK ı (BARO LAR j t 07 OCAK < TÜRI

Detaylı

TÜRKIYE BAROLAR BIR Lİ G

TÜRKIYE BAROLAR BIR Lİ G TÜRKIYE BAROLAR BIR Lİ G (ii(fl> :4ti IORI

Detaylı

.. [Lai LT E- >tell- 7

.. [Lai LT E- >tell- 7 .. [Lai LT E- >tell- 7 3-4 1 Yeni Adli Yı la Merhaba / Av. Özdemir Özok 5 Adalet Bakanl ığı na Te ş ekkür 6 Tekirdağ Barosunun Başar ı s ı Barohan 7-8 2000'i A ş k ın Stajyer Avukat Kredi Al ıyor lav.

Detaylı

IHKVE I lfo»r ERLI TÜRK İYE BAROLAR B İ RL İĞİ ON YEDINCI BARO BASKANLARI TOPLANTISI

IHKVE I lfo»r ERLI TÜRK İYE BAROLAR B İ RL İĞİ ON YEDINCI BARO BASKANLARI TOPLANTISI IHKVE I lfo»r ERLI TÜRK İYE BAROLAR B İ RL İĞİ ON YEDINCI BARO BASKANLARI TOPLANTISI ON YEDINCI BARO BAŞKANLARI TOPLANTISI 10 Ekim 2009 90 TÜRKİYE BAROLAR BİRLiĞİ Türkiye Barolar Birli ği Yay ınları: 167

Detaylı

BÜLTEN. dom,- TÜRK İ YE BAROLAR B İ RL İĞİ. =tj 1ğ SAYI: 12 2003. e.. E e e e ş * J 4 E *4 4 448 E 484* 4 8 4 8 4 8 4 4 E 4 4 4 *4 *E 8I

BÜLTEN. dom,- TÜRK İ YE BAROLAR B İ RL İĞİ. =tj 1ğ SAYI: 12 2003. e.. E e e e ş * J 4 E *4 4 448 E 484* 4 8 4 8 4 8 4 4 E 4 4 4 *4 *E 8I =tj 1ğ dom,- BÜLTEN TÜRK İ YE BAROLAR B İ RL İĞİ t E * J 4 E *4 4 448 e E 484* 4 8 4 8 4 8 4 4 E 4 4 4 *4 *E 8I e.. E e e e ş *1*4 8 4 *8*8 * 8 4 * I 4 8 e - 8 - SAYI: 12 2003 e e k e R, e tl 4. ee e e

Detaylı

TURK IY BAROLAR 'I 1 I1

TURK IY BAROLAR 'I 1 I1 TURK IY BAROLAR 'I 1 I1 wi ÏWB^ AT - A TOrn(IY BAPO I TÜRKIYE BAROLAR B İRLİĞİ ON BEŞİNCİ BARO BAŞKANLARI TOPLANTISI 9 ŞUBAT 2008 Türkiye Barolar Birliği Yay ınları: 136 Türkiye Barolar Birliği On Be şinci

Detaylı

hukuk e ğitimi ve AVUKATLIK mesle ğine giri ş SEMPOZYUMU uluslararas ı boyutuyla MI z(m

hukuk e ğitimi ve AVUKATLIK mesle ğine giri ş SEMPOZYUMU uluslararas ı boyutuyla MI z(m MI z(m uluslararas ı boyutuyla hukuk e ğitimi ve AVUKATLIK mesle ğine giri ş SEMPOZYUMU / Law Education and Entrance ta the (( Legal Profession in Eastern and South-Eastern Europe Symposium RNE İ ULUSLARARASI

Detaylı

Türkiye Barolar Birliği Kad ın Hukuku Komisyonu

Türkiye Barolar Birliği Kad ın Hukuku Komisyonu Türkiye Barolar Birliği Kad ın Hukuku Komisyonu 2. Kitap 25 Mart 2000-15 Nisan 2001 Yay ıma Haz ırlayanlar: Av. Şenal SARIHAN Av. Munise DAYI Av. Tülay ÇELİKYÜREK TBB Yay ın No: 11 Ankara 2001 TÜBAKKOM

Detaylı

HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU GENELGELER

HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU GENELGELER HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU GENELGELER ÖNSÖZ Bilindiği üzere; 5982 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun un çerçeve 14 ve 22 nci maddelerinde

Detaylı

BAYAN AVUKATLARIN BAŞ LARI AÇIK OLARAK GÖREV YAPMALARI İ LE İ LG İ L İ

BAYAN AVUKATLARIN BAŞ LARI AÇIK OLARAK GÖREV YAPMALARI İ LE İ LG İ L İ TÜRKIYE BAROLAR B İ RLI Ğ I YAYINI BAYAN AVUKATLARIN BAŞ LARI AÇIK OLARAK GÖREV YAPMALARI İ LE İ LG İ L İ GÖRÜŞ VE KARARLAR TÜRKIYE BAROLAR BIRLI ĞI YAYINI BAYAN AVUKATLARIN BAŞ LARI AÇIK OLARAK GÖREV

Detaylı

TÜRK İYE BAROLAR B İ RL İĞİ

TÜRK İYE BAROLAR B İ RL İĞİ TÜRK İYE BAROLAR B İ RL İĞİ re YAYIMA HAZIRLAYAN: Av. Fazilet DEMIREZEN tjii TÜRI

Detaylı

U1.Ub.ZUU İ - 1.U.ZUU. MALİ FAALİYET RAPORU DENETLEME KURÜflJ ve 01.04.2003 - Ö5 YILLARI BUTÇESP. um l.nestm -- ------

U1.Ub.ZUU İ - 1.U.ZUU. MALİ FAALİYET RAPORU DENETLEME KURÜflJ ve 01.04.2003 - Ö5 YILLARI BUTÇESP. um l.nestm -- ------ U1.Ub.ZUU İ - 1.U.ZUU MALİ FAALİYET RAPORU DENETLEME KURÜflJ ve 01.04.2003 - Ö5 YILLARI BUTÇESP um l.nestm -- ------ TÜRKIYE BAROLAR B İRLİÖİ 27, OLAĞAN GENEL KURUL TRABZON 01.05.2001-31.03.2003 MALİ FAALİYET

Detaylı

TURKIYE BAROLAR BIRLIGI TURKIYE I... - I. . - -. 1 - I l - 1 1 -. 1 =.-...-.. k: uuiij -- Aitıitaflîintı. ij İ!jjJjjjJ J! S2LWJ 'i'!

TURKIYE BAROLAR BIRLIGI TURKIYE I... - I. . - -. 1 - I l - 1 1 -. 1 =.-...-.. k: uuiij -- Aitıitaflîintı. ij İ!jjJjjjJ J! S2LWJ 'i'! TURKIYE TURKIYE BAROLAR BIRLIGI I... - I. - -. 1 - I l - 1 1 -. 1 =.-....-.. k: uuiij -- Aitıitaflîintı ij İ!jjJjjjJ J! S2LWJ 'i'!j]jjjj =l TÜRKIYE TÜRKİYE BAROLAR BRLİ MESLEĞE YENİ BAŞLAYAN AVUKATLARIN

Detaylı

Say : 394. Sa l ve Güvenli i E itimleri

Say : 394. Sa l ve Güvenli i E itimleri Say : 394 DOSYA Alt verenlik 25. Sa l ve Güvenli i Haftas Sa l ve Güvenli i E itimleri ILO Genel Kurulu Yap ld TÜRK- lkö retim Okulu Aç ld Sendikalar m z n Genel Kurullar Devam Ediyor TÜRK YE Ç SEND KALARI

Detaylı

4. BARO BAŞKANLARI TOPLANTISI

4. BARO BAŞKANLARI TOPLANTISI TÜRKIYE BIRLIGI 4. BARO BAŞKANLARI TOPLANTISI 15 Aralık 2002 ANKARA -- 000070 Baskı: ŞEN Matbaa 229 64 54, ANKARA lürkiye BiRLiGi TÜRKiYE BiRLiGi 4. BARO BAŞKANLARI TOPLANTISI 15.12.2002 ANKARA 4. BARO

Detaylı

TU RKIYE BAROLAR BIRLIGI. Hukuk. Oğretimi ve. Hukukçunun Egitimi. ULUSLARARASI TOPLANTI Ankara 9,10,11 Ocak2003

TU RKIYE BAROLAR BIRLIGI. Hukuk. Oğretimi ve. Hukukçunun Egitimi. ULUSLARARASI TOPLANTI Ankara 9,10,11 Ocak2003 TU RKIYE BAROLAR BIRLIGI Hukuk 00 Oğretimi ve Hukukçunun Egitimi ULUSLARARASI TOPLANTI Ankara 9,10,11 Ocak2003 ,fl şk TÜRKİYE BAROLAR BiRL İ HUI

Detaylı

TBB BAfiKANI VE 45 BARO BAfiKANI CMK ÖDENE Ç N STANBUL DA TOPLANDI. Yeni Adli Y l n Kutlar Baßar lar Dileriz... Adalet mülkün temelidir

TBB BAfiKANI VE 45 BARO BAfiKANI CMK ÖDENE Ç N STANBUL DA TOPLANDI. Yeni Adli Y l n Kutlar Baßar lar Dileriz... Adalet mülkün temelidir Y l: 3 Say : 33 A ustos 2006 Adalet mülkün temelidir Yeni Adli Y l Etkinliklerle Bafll yor * Geleneksel Olarak ki Y lda Bir Düzenlenen Hukuka Felsefi ve Sosyolojik Bak fllar III Sempozyumu 07-09 Eylül

Detaylı

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ SIRA SAYISI: 717 KADINA YÖNELİK ŞİDDETİN SEBEPLERİNİN ARAŞTIRILARAK ALINMASI GEREKEN ÖNLEMLERİN BELİRLENMESİ AMACIYLA KURULAN MECLİS ARAŞTIRMASI KOMİSYONU RAPORU 1. CİLT (Komisyon

Detaylı

T.C. ADALET BAKANLIĞI 2014 YILI PERFORMANS PROGRAMI

T.C. ADALET BAKANLIĞI 2014 YILI PERFORMANS PROGRAMI T.C. ADALET BAKANLIĞI 2014 YILI PERFORMANS PROGRAMI 1 2 İstiklal, istikbal, hürriyet her şey adaletle kaimdir. 3 4 Atatürk, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesinde (15 Aralık 1930) Hükümet, memlekette

Detaylı

İstanbul Barosu Yeni Adli Yıl Açılışında Tüm Üyelerini Son Duruşmaya Davet Etti

İstanbul Barosu Yeni Adli Yıl Açılışında Tüm Üyelerini Son Duruşmaya Davet Etti Ayda bir yayımlanır. Yıl: Sayı: 91 Yayın Türü: Yerel Süreli Sahibi: İstanbul Barosu Adına Baro Başkanı Av. Doç. Dr. Ümit KOCASAKAL Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Av. Hüseyin ÖZBEK Yayından Sorumlu Yönetim

Detaylı

13. OLA AN GENEL KURULA ÇALI MA RAPORU

13. OLA AN GENEL KURULA ÇALI MA RAPORU 09-10 HAZ RAN 2012 / 07-08 HAZ RAN 2014 13. OLA AN GENEL KURULA ÇALI MA RAPORU 1 Ç NDEK LER GENEL BA KAN TANSEL ÇÖLA AN IN SESLEN YAZISI.. ATATÜRKÇÜ DÜ ÜNCE DERNE KURUCU ÜYELER.. ATATÜRKÇÜ DÜ ÜNCE DERNE

Detaylı

TÜRK TICARET KANUNU TASARISI ile YÜRÜRLÜK VE UYGULAMA KANUNU TASARISI TASLAĞI

TÜRK TICARET KANUNU TASARISI ile YÜRÜRLÜK VE UYGULAMA KANUNU TASARISI TASLAĞI TÜRK TICARET KANUNU TASARISI ile YÜRÜRLÜK VE UYGULAMA KANUNU TASARISI TASLAĞI ler Prof. Dr. Erdo ğan MOROĞLU LÜ. Hukuk Fakültesi Emekli Ö ğretim Üyesi S TÜRKIYE BAROLAR B İRLIĞI Prof. Dr. Erdo ğan MOROĞLU

Detaylı

MESLEK ANDIMIZ HUKUKA, AHLAKA, MESLE N ONURUNA VE KURALLARA UYGUN DAVRANACA IMA NAMUSUM VE V CDANIM ÜZER NE AND ÇER M TEMMUZ 2009

MESLEK ANDIMIZ HUKUKA, AHLAKA, MESLE N ONURUNA VE KURALLARA UYGUN DAVRANACA IMA NAMUSUM VE V CDANIM ÜZER NE AND ÇER M TEMMUZ 2009 MESLEK ANDIMIZ HUKUKA, AHLAKA, MESLE N ONURUNA VE KURALLARA UYGUN DAVRANACA IMA NAMUSUM VE V CDANIM ÜZER NE AND ÇER M TEMMUZ 2009 Ç NDEK LER MESLEK ANDIMIZ HUKUKA, AHLAKA, MESLE N ONURUNA VE KURALLARA

Detaylı

Sorularla Kadına Yönelik Aile içi Şiddet ERAY KARINCA. Ankara Sekizinci Aile Mahkemesi Hakimi

Sorularla Kadına Yönelik Aile içi Şiddet ERAY KARINCA. Ankara Sekizinci Aile Mahkemesi Hakimi Sorularla Kadına Yönelik Aile içi Şiddet ERAY KARINCA Ankara Sekizinci Aile Mahkemesi Hakimi ERAY KARINCA Halen Ankara Adliyesi'nde hakim olan Kar ınca, 1960 yıl ında doğmuş olup evli ve iki çocuk babas

Detaylı

EYLÜL 12 Y l 7 Say 27

EYLÜL 12 Y l 7 Say 27 MESS Ad na Sahibi Tu rul KUDATGOB L K MESS Yönetim Kurulu Ba kan Yaz leri Müdürü Av. smet S PAH MESS Genel Sekreteri Yay n Yönetmeni Av. Mesut ULUSOY Yay n Kurulu Av. Hakan YILDIRIMO LU Av. Erten CILGA

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Ayda bir yayımlanır. Yıl: 7 Sayı: 107 Yayın Türü: Yerel Süreli. Sahibi: İstanbul Barosu Adına Baro Başkanı Av. Doç. Dr.

İÇİNDEKİLER. Ayda bir yayımlanır. Yıl: 7 Sayı: 107 Yayın Türü: Yerel Süreli. Sahibi: İstanbul Barosu Adına Baro Başkanı Av. Doç. Dr. Ayda bir yayımlanır. Yıl: 7 Sayı: 107 Yayın Türü: Yerel Süreli Sahibi: İstanbul Barosu Adına Baro Başkanı Av. Doç. Dr. Ümit KOCASAKAL Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Av. Hüseyin ÖZBEK Yayından Sorumlu Yönetim

Detaylı

Yay na Haz rlayan Av. Celal Ülgen - Av. Coflkun Ongun

Yay na Haz rlayan Av. Celal Ülgen - Av. Coflkun Ongun Genel Yay n S ra No: 168 2010/10 Yay na Haz rlayan Av. Celal Ülgen - Av. Coflkun Ongun Kapak Tasar m Savafl Çak r Tasar m / Uygulama Referans Ajans Tel: +90.212 347 32 47 e-mail: info@referansajans.com

Detaylı

01,04.2009-31.03.2011 YÖNETİM KURULU HESAP RAPORU DENETLEME KURULU RAPORU ve 01.04.2011-31.03.2013 DÖNEMI TAHM İ N İ BÜTÇES İ 31 OLAĞAN

01,04.2009-31.03.2011 YÖNETİM KURULU HESAP RAPORU DENETLEME KURULU RAPORU ve 01.04.2011-31.03.2013 DÖNEMI TAHM İ N İ BÜTÇES İ 31 OLAĞAN 01,04.2009-31.03.2011 YÖNETİM KURULU HESAP RAPORU DENETLEME KURULU RAPORU ve 01.04.2011-31.03.2013 DÖNEMI TAHM İ N İ BÜTÇES İ -..- 31 OLAĞAN GENEL KURULU TÜRK İ YE il BAJOR ı BIRLIA 7-8 May ı s 2011 ADANA

Detaylı