il

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "3-5 6-8 9-il 12 13-14 15-18 19 20 21 22-24 25 26-27 28-32"

Transkript

1 ID' L'"Or E j 1 10 SAYI:

2 il Bar ış İ rak Sava ş Yak ı n / Av. Özdemir Özok "Hukuk Öğretimi ve Hukukçunun Eğitimi" Konulu Toplant ı Savaşa Hay ır Yarg ıya Sald ı r ı Kamu Kesimi Avukatlar ı n ın Sorunlar ı "Türk Ceza Kanunu ile Hapishane ve Tevkifhanelerin idaresi Hakk ındaki Değ i şiklik Yap ı lmas ına Dair Kanun Tasar ıs ı" Avukat ve Avukat Stajyerlerine Ölüm Yard ı m ı Staj Kredisi Ayl ık TL na Yükseltildi TBB'nin Web Sayfas ındaki "Stajyer Kö şesi" C.M.U.K Avukatl ık Ücret Tarifesi Vekalet Pulu D ış Bas ından Bas ında TBB 'r lmt ıaz Sahibi: Av. Özdemir Özok T.B.B. Ba şkan ı Tel: / Yay ın Yönetmeni: Recep Güvelioğlu Tel: Grafik Tasanm: Çiğdem Erdinç Tasanm Ofisi Tel: Bülten Sokak 34/ Kavakl ıdere / Ankara Renk Aynmı:repron Bask ı : Şen Matbaas ı Tel: Yaz ış ma Adresi: Türkiye Barolar Birli ğ i Karanfil Sokak 5/64 K ız ı lay / Ankara TÜRKIYE BAROLAR B İ RL İĞİ YAYIN ORGAN ı D ı R. AYDA B İ R YAY ı NLAN ı R. PARAYLA SATILMAZ.

3 Sayı n Meslektaşlanm, Yaşad ıg ı m ız günler ülkemizin iç ve d ış sorunlar sarmal ıyla mücadelesine sahne olmaktad ı r. içte i şsizlik, yolsuzluk ve istikrars ızl ık başta olmak üzere, geni ş halk kitlelerini yı lgınl ığa iten sosyal siyasal ve ekonomik konular, d ışta Irak sava şı, Kıbrıs sorunu, AB- Türkiyi ili şkileri. Türk-Yunan ili şkileri gibi, son derece önemli konular ülkemizi haz ı rl ı ks ız yakalam ıştı r. Yeni ve deneyimsiz bir iktidar ı n üstesinden gelemeyece ği bu çok önemli sorunları n çözümünde, milli bir mutabakat sağlanmal ı ve y ı llard ı r başanyla sürdürülen devlet politikaları gözard ı edilmemelidir. Ne yaz ı k ki, her dönemden çok ihtiyac ı m ı z olan bu duyarl ı l ı k ve birliktelik uzak gözükmektedir. Ülkemizin gelece ği ile doğrudan doğruya ilgili olan bu son derece önemli konular hakk ı nda, kararl ı l ı k ve netlik yoktur. Bu ise, toplumun tüm kesimlerinde ciddi kayg ı lara neden olmaktad ı r. Yaşad ıgım ız coğrafyada, ABD öncülü ğünde, yeni planlann yap ıld ığı, yeni harftalann çizildiği bu süreçte, tüm ayd ınlann, tüm yurt severlenn, tüm demokratlann, daha duyarl ı ve tepkili olmas ı gerekmektedir. Ulusal ve uluslaras ı sorunlann çözümünde, uzla şmadan ve ban ştan yana olan TBB, bu konudaki görü ş ve dü şüncesini zaman zaman kamuoyuna duyurmaktad ı r. Son olarak, Izmir Baro Başkanl ığı n ın günlü önerisi do ğrultusunda ortak bir metin hazı rlam ış ve haz ırlanan metin günü tüm barolanm ız tarafı ndan kamuoyuna duyurulmu ştur. Yine günü Ankara'ya gelen baro ba şkanları m ı z ı n, TBB yönetim kurulu ve ilgili meslekta şları m ız ı n kat ı l ı m ı ile An ıtkabir'e çelenk konulmu ş ve sayg ı duru şu yap ı lm ıştı r. Bu dönemde, savaş karşıtı eylemlerimiz yan ı nda, Ocak 2003 günleri "Hukuk Öğretimi ve Hukukçunun Eğitimi" konu baş l ı kl ı uluslararas ı toplantı gerçekleştirilmi ştir. Büyük ilgi uyand ıran toplantı yararl ı ve verimli olmuştur. Yeni siyasal iktidar, h ızla yasal düzenlemeler yapmak-ta, geçmi ş yasama dönemlerinde yaşanan olumsuzluklar, bu dönemde de yaşanmaktad ı r. iktidar partisi yetkililerinin her fı rsatta söyledikleri, toplumun tüm kesimlerinin görü ş ve dü şüncesi al ı nd ı ktan sonra yasal düzenlemeler yap ı lacağı say ı uygulamaya geçmemektedir. Özel gayret ve giri şimimizle yasa tasanlanna ula şabilmekteyiz günü Adalet Bakan ı sayı n Cemil Çiçek'i ve günü Başbakan Yard ı mc ı lan Say ı n Ertuğrul Yalç ı nbay ı r ve Say ı n M. Ali Şahin'i ziyaret ederek yeni görevleri nedeniyle kutlad ı k. Her üç bakan da, heyetimizi çok s ıcak kar şı lad ı lar ve TBB'nin çal ışmalannda gerekli desteği vereceklerini ifade ettiler. Yasama çal ışmalann ı dikkatli bir biçimde izleyen TBB ve Barolanm ız, mesleğimizi

4 ve meslektaşlanmızı ilgilendiren konularda gerekli tepkileri vermeye gayret etmektedir. Bu dönemde yeni bütçe yasas ı ile getirilmek istenen "Hayat Standard ı " uygulamas ı na, ba şta Ankara Barosu olmak üzere, bir çok baromuz ve TBB an ı nda tepki koymu ş, toplumun di ğer kesimlerinden de gelen tepkiler sonucu, bu uygulamadan vazgeçilmi ştı r. Yine savunma mesle ğini doğrudan ilgilendiren 57. hükümet döneminde de gündeme getirilen "Türk Ceza Kanunu ile Hapishane ve Tevkifhanelerin Idaresi Hakkı nda Kanunda Değ işiklik Yap ı lmas ı na Dair Kanun Tasar ı s ı " yeniden meclise sevk edilmi ştir. TBB ve Barolann etkili tepkisi sonucu 57. hükümet tarafı ndan geri çekilen bu tasar ı, tutuklu ve hükümlüler aleyhine yeni düzenlemeler getirmekte ve savunma hakk ı n ı s ı n ı rland ı rmaktad ı r. Konunun önemi nedeniyle, Cumartesi günü saat 'da Adalet Bakan ı ndan randevu alarak, toplant ıya katı lan baro başkanlar ı m ız ve TBB yönetim kurulu üyeleri ile birlikte bakanla gürü şülmü ş ve TBB ile baroları n duyarl ı l ığı aktar ı lm ışt ı r. Yine, ayn ı konuyla ilgili olarak, TBB'nin görüşü bir rapor halinde TBMM Adalet Komisyonu üyelerine gönderilmi ş ve günü TBB Ba şkan Yard ı mc ı s ı Sn. Hüseyin Erkenci ve Ankara Barosu Başkan Yard ımc ı s ı Sn. Basri Bilecen'le bidikte Adalet Komisyonu toplantı s ı na kat ılarak TBB ve Barolann yasa tasans ı hakkındaki duyarhl ı klan aktanim ıştı r. Komisyonda görü ş ve önerilerimiz etkili olmu ş ve konunun alt komisyonda incelenmesine karar verilmi ştir. Bu görü şmeler s ı ras ı nda bize katkı ve destek veren komisyon üyeleri Sn. Hakk ı Köylüye, Sn. Zey ı d Aslan'a, Sn. Feridun Fikret Balo ğlu'na, Sn. Ahmet Gür-yüz Ketenci'ye, Sn. Orhan Eraslan'a Sn. Ziya Yergök'e ayrıca Anayasa komisyonu üyesi olmas ı na karşı n, Adalet Komisyonuna kat ı larak görü ş ve dü şünceleri ile bize katld veren Sn. Nimet Çubukçu'ya te şekküderim ı sunuyorum. Aft kom ı syondakı çal ışmalarda tarafı m ızdan izlenmekted ı r. Meclise sevk edilen yasalar aras ı nda TBB ve barolann duyarh oldu ğu Adalet Akademileri" yasa tasar ı s ı da tarafı m ızdan izlenmekte, barolar ı m ızdan gelen görü şlerle olu şturulan ortak metin yine Adalet Komisyonu üyelerine gönderilerek yard ım ı stenmektedir. Bu tasarı da alt komisyona havale edilmi ş olup, buradaki çal ışmalarda tarafı m ızdan izlenmekted ı r. Bu arada çok önemli olan "Adli T ı p Kurumu Kanununda Değ i şiklik Yap ı lmas ı Hakkı nda Kanun Tasar ı s ı " da meclise sevk edilmi ş olup, Adalet Komisyonunda gönü şülecelctir. Yasa ı le ilgili çal ışmalarım ız sürmektedir. Barolardan gelecek önerilerle birlikte olu şturacağı m ız metin Adalet Komisyonu üyelerine gönderilerek sonucu izlenecek-t ı r. Bu ay içinde günü Istanbul'da, Istanbul Barosu ile günü ise, Ankara'da Ankara Barosu ve Türk Hukuk Kurumu ı le birlikte Muammer Aksoy-U ğur Mumcu anma etkinlikleri çerçevesinde toplant ı lar yap ı lacakt ı r.

5 Sayı n Meslektaşları m, Türkiye Barolar Birliği Yard ı m Yönergesi, yönetim kurulunda görü şülerek kabul edilmi ş ve 0 t gününden itibaren yürürlüğe girmi ştir. Bu yönergeye göre, vefat eden avukat ve stajyerlere ilgili baro ba ş kan ı arac ı l ığıyla hemen TL (Be şyüzmilyon) ödenmektedir, Olağand ışı zarar ve i ş göremezlik yard ı m ı ile de TL'na kadar (be şmilyar) ödeme yap ı lacak-t ır. Yine TBB yönetim kurulu, öldürülen Gümü şhane Barosu Başkan ı Av. Ali GÜNDAY' ı n çocukları na TL s ı ayl ı k burs verme kararı alm ıştı r. Ankara Balgat'ta al ı nan arsa üzerine yap ı lacak TBB idari ve sosyal merkezi çal ışmalan da sürdünülmekte ve tesisin projelendirme çal ışmalan devam etmektedir y ı l ı May ı s ay ı nda temel atmay ı hedeflemekteyiz günlü baro başkanlan toplant ı s ı nda dile getirilen konulan, yönetim kurulumuz günlü toplant ıs ında değerlendirilmi ş ve yeniden gözden geçinlmesi gerekli olan; Hakem Kurulları uygulamas ı ", CMUK uygulamas ı ", HMUK uygulamas ı ", Staj Eğitiminde ortak ilkelerin saptanmas ı", Av. Y 35!A'n ı n uygulanmas ı ", Meslek içi eğitim konusunda" vb konularda ortak uygulama birli ği için çal ışmalar yap ı lmas ı na karar verilmi ştir. Sayg ı lar ı mla. Avukat Özdemir ÖZOK Türkiye Barolar Birliği Başkanı

6 Jğretimi ve Hukukçunun E ğitimi "Hukuk Öğretimi ve Hukukçunun Eğitimi" konulu uluslararası toplantı, 9-I1 Ocak 2003 tarihleri arasında Ankara'da yap ılmıştır. 9 Ocak 2003 Perşembe günü A. U. Hukuk Fakültesi Konferans Salonu'nda Türkiye Barolar Birliği Başkan ı Avukat Özdemir Özok'un aç ış konuşmas ıyla başlayan toplant ı, TEB Otelindeki oturumlarla devam etmi ştir.

7 i JSJ ' MI 1,ANTI INTERNTI METIN[ ï ^iwwmm'"i

8 .4 Ş nlerı nde Duzentenen "Hukuk O'ret ım ı ve fr Sayı n Adalet Bakan ı m, Say ı n Yüksek Mahkeme Başkanları, Say ın Meslektaşlarım, yazı l ı ve görsel bas ı n ın say ı n temsilcileri ve Değerli Konuklar sizleri sayg ıyla selaml ıyorum. Hukuka ve onun öğretimi-eğitimi sonunda yeti şen hukukçuya verilen önem, o ülkede uygulanan siyasal-hukuksal rejimin kalitesiyle do ğrudan orant ı l ıd ı r. Bugün ülkemizde, hukuk öğretim ve eğitiminin nitelikli hukukçu yeti ştirilmesinde yeterli ve çağı n gerekleri ile uyumlu olmad ığı ve buna dayal ı olarak da siyasal sosyal, toplumsal ve yarg ı alan ı nda ortaya çıkan sorunların, temel nedenlerinden birinin de, hukuk öğretim ve eğitimindeki bu eksiklikten kaynakland ığı genel bir kan ı d ı r. Hukuk mesleği özel bir meslektir. Bu bak ımdan hukukçu da özel olarak yetiştirilen ki şi olmal ı d ır. Adalet mademki mülkün-devletin temelidir, o halde devlette adaletin uygulayıcılarına özel özen göstermelidir. Toplumdaki bütün kesimlerin bilinçli ya da bilinçsiz olarak kulland ığı, "hukukun üstünlüğü" ve "hukuk devleti" kavramlar ı nitelikli hukukçular ı n uygulamas ı ile yaşama geçebilir. Evrensel demokratik ilkeleri ve insan haklar ı n ı içeren normiar ve yasalar ı n dahi, amaca uygun uygulanabilmesi, amaca uygun yorumlanabilmesi; yarg ılama ve karar sürecinde hukukçular ın sağlam hukuk bilgisine, yorum ve de ğerlendirme gücüne bağl ıd ır. Hukuksal yorum ve değerlendirme sosyoloji, psikoloji, siyasal tarih, felsefe, iktisat, mant ık ve hatta matematik gibi bilim dallar ına olan ilgi ve bilgi ile mümkündür. Ancak bütün bunlar ı özümsemi ş ve böylece hukuki dü şünmeyi öğrenmi ş hukukçular yeti ştirdiğimiz takdirde "Hukukun Üstünlü ğü" ve "Hukuk Devleti" kavramlartn ı yaşama geçirmi ş olabiliriz. Bu bakımdan hukuk öğrenimi ve hukukçu eğitimi son derece önemli bir konudur. Ku şkusuz ülkemizin Avrupa Birliği'ne giriş ve uyum sürecinde konunun önemi daha da artm ıştı r. Hukuk öğretimi ve eğitiminin yap ıld ığı "Hukuk Fakülteleri" sadece yarg ıya, yasamaya, yürütmeye, yönetime eleman yetiştirmiyor. Ayn ı zamanda hukuk biliminin ve öğretiminin kalitesini yükseltecek nitelikli öğretim eleman ı da yeti ştiriyor. Ne yaz ı k ki bügünkü sistem içinde "Hukuk Fakülteleri" kendisinden istenen bu görevleri hakk ıyla yerine getiremiyor. İşte bu görevlerin hakk ıyla yerine getirilememesinin nedenleri, düzenlediğimiz "Hukuk Öğretimi ve Hukuk çunun Eğitimi" konu baş l ı kl ı uluslararas ı toplant ıda tartışılacak ve ortaya çıkan sonuçlar derlenerek kitap haline getirilecektir. Üç gün sürecek toplant ıda, ülkemizden ve de ğ işik ülkelerden gelen kat ı l ı mc ı lar, özenle seçilen ve tespit edilen konular hakk ında bilgi ve birikimlerini bizlerle paylaşacaklard ır. Etkinliğin gerçekleşmesinin her aşamasında bize katkı verenlere, destekleri ile bizi yüreklendiren ve onurland ıranlara teşekkür etmeyi öncelikle bir borç kabul ediyorum. Bu duygu ve dü şüncelerle, toplantı n ın yararl ı ve verimli geçmesini diliyor, sayg ı ları m ı sunuyorum.

9 Türkiye Barolar Birliği Başkanlığı yayınladığı kamuoyu duyurusu ile, savaşa karşı olduğunu bir kez daha yinelemiştir. Türkiye Barolar Birli ği Başkanl ığı 03/ DUYURU 2003/3 Uluslararas ı ilişkilerde genel kabul görmü ş evrensel hukuk ilkelerinin uygul nmas ı esastır. Hiçbr güç hukukun üstünde değildir. Son günlerde ABD tarafindan tırmand ırılan lrak Savaşı na yönelik davran ışlar ülkemiz Için büyük bir tehlike olu şturmaktad ı r. Henüz savaş söylemleri ortada yok iken bu konudaki duyarl ı l ığı m ız, Türkiye Barolar Birli ği'nin kurulu ş y ı ldönümü olan 9 Ağustos 2002 günü yap ılan bas ı n toplantıs ında '... son olarak önemli bir konuya de ğinmek isterim. Irak'a askeri bir harekat ın gerçekleşeceği anlaşı l ıyor. ABD'nin uluslararas ı kuralları hiçe sayarak ve uluslararas ı destekten yoksun olarak buna kalkışacağı anlaşı lıyor... hiçbir gerekçe insan ım ızın uzun yıllarda sağladığı kazanımların ve bu yoldaki çabaların önüne set çekilmesini mazur gösteremez... " biçiminde konuya dikkat çekilmi ştir. Yine günlü Baro Ba şkanları toplantıs ı sonunda yayınlanan Türkiye Barolar Birli ği Yönetim Kurulu ve Baro Başkanlar ı n ı n bas ı n aç ı klamas ı nda; "... hiç kimsenin ulusumuzu ve ülkemizi tehlikeye atmaya ve savaşa sokmaya hakkı yoktur. Masum insanlar ın Ölümüne yol açacak hiçbir terör eylemi ve sava ş mazur görülemez. Buna ayr ım yap ılmadan karşı ç ıkılmal ı d ı r. Bölgemizde bir Sava şa Hayı r diyoruz... " denilmi ştir. Son olarak günlü Türkiye Barolar Birliği kamuoyu duyurusunda; "...Türkiye doğrudan savaşa girmese dahi, yakla şı k 80 bin ABD askerinin ülkemizde konu şland ı rılacak olmas ı, baş l ı ba şı na ülkemiz için bir sorun olu şturacaktır. Bu kadar askerin ülkemizde ve özellikle Güneydo ğu Anadolu gibi henüz çok yakı n geçmişin yaralar ı n ı sarmaya çal ıştığı bir bölgede konu şlanmas ı, onar ı lmas ı mümkün olamayacak zarar ve kay ıplara neden olacakt ır. Bu askerlerin üs d ışı nda işleyecekleri suçlar nedeniyle, ABD hukukunun uygulanacağı na ili şkin istek ve duyumlara ülke çap ında tüm kurum ve kurulu şların karşı durması zorunlu bir yurtseverlik borcudur.ulusal ve uluslararas ı sorunların barış içinde çözülmesi umut ve dileğimizi yineliyor, SAVAŞA HAYIR diyoruz... " denilerek bu konudaki duyarl ıl ığı m ız dile getirilmiştir. Tüm bu aç ıklamalara karşın savaş, ad ım ad ı m yaklaşmaktad ı r. Geli şmeler üzerine Izmir Barosu Başkanl ığı günlü sayı l ı yazıs ı ile "Türkiye Barolar Birli ği koordinasyonunda belirli bir gün ve saatte tüm Türkiye sath ı nda Avukatlar ı n bas ı n açıklamas ı yapmas ı ve eylem "önerisinde bulunmu ştur. Türkiye Barolar Birliği Yönetim Kurulu yapt ığı değerlendirme sonucunda - 8 Ocak 2003 Çar şamba günü saat 'de 74 Baromuzun uygun görece ği bir etkinlik yapmas ına ve "Savaşa Hayır" konulu ortak metnin kamuoyuna duyurulmas ına karar vermiştir. Barolanmza ve tüm kamuoyuna duyurulur. Saygılanmla Türkiye Barolar Birliği Başkan ı Avukat Özdemir ÖZOK

10 ı rolar Br. 1, Türkiye Barolar Birliği Başkanı ve Baro Boşkanlarımız 9 Ocak 2003 günü, savaşa karşı olduklarını bir kez de Yüce Önder M.Kemal ATATÜRK'ün huzurunda ifade ederek sayg ı duruşunda bulunmuşlardı r. Imm _

11 Türkiye Barolar Birliği Başkanı Avukat Özdemir Özok'un, An ıtkabir Şeref defterine yazdığı metin ATAM, Kurtulu ş sava şı ile taçland ırı lan genç Türkiye Cumhuriyeti'nin bar ış ve güvenlik içinde gelişmesi, yücelmesi için "Yurtta Bar ış, Dünyada Bar ış" ilkesine uygun davranmas ına ilişkin uyarın ıza karşı n, ülkemiz hiç te istemedi ği bir savaşı n içine sürüklenmektedir. Ya şad ığı m ız coğrafyan ın tarihinden ve doğas ından kaynaklanan nedenlerle, savaş bu toprak insanlar ı n ın büyük ac ılar çekmesine neden olmu ştur. ABD'nin öncülüğünde günümüz emperyalist güçlerin yeniden ayn ı ac ı ları yaşatmasına izin verilmemelidir. Barolar ve TBB olarak, Özgürlük, demokrasi, insan haklar ı ve hukukun üstünlüğü gibi evrensel değerleri yok eden savaşı şiddetle reddediyoruz. Bu duygu ve dü şüncelerle; tüm olumsuz koşullara karşın, ilke ve devrimlerine bağl ı l ığı m ız ı yineler, aziz hat ı ran önünde sayg ı ile eğiliriz. Sayg ı lar ı mla Türkiye Barolar Birliği Başkanı Av. Özdemir ÖZOK

12 22 Ocak 2003 günü Yargıtay otoporkında patiatılan bomba ile yargıyı hedef alan saldırı, Birliğimiz ve Barolarımızca şiddet ve nefretle kınanmıştır. MER Türkiye Barolar Birli ği Başkanl ığı KAMUOYU DUYURUSU Ankara 22/01/ Ocak 2003 günü saat 07:00'de Yarg ıtay servis araçlarının arasına konulan bombanın patlaması sonucunda, büyük hasar ın meydana geldiğini, şans eseri can kayb ı olmad ığı n ı öğrenmi ş bulunmaktay ız. K ısa süre önce, Ankara Adliyesi'nde gerçekle ştirilen eyleme çok benzerlik gösteren sald ır ı, hukukun üstünlüğü ve hukuk devletini ülkemizde gerçekleştirmeye çal ışan bağı ms ız yargıya karşı olan karanlık güçlerin eylemini çağrıştı rmaktadı r. Tüm olumsuz koşullara kar şı n, ülkenin dört bir yan ında adaletin güçlü ve yilmaz koruyucular ı olan yargı mensupları, bu ve benzeri sald ı rılarla sindirilemezler. Ülkenin en s ı kı ntı l ı günlerinde ortaya ç ı kan ve topluma y ı lg ı nl ı k salmak isteyen karanl ı klar ı n temsilcileri şunu kesinlikle bilmelilerdir ki; hiçbir kaba güç ve sald ı rı, ülkemizi ayd ı nl ıklara taşıyacak güçlerin temsilcilerini y ı ld ırmayacak, ilke ve inançlarından al ıkoyamayacakt ı r. Yargı n ın bir parças ı olan Türkiye Barolar Birliği ve Barolar ı m ız, yap ı lan bu sald ı rıyı kendilerine yap ı lm ış olarak alg ı l ıyor ve buna kalk ışanları nefret ve şiddetle k ı n ıyorlar. Tüm yarg ı mensuplar ına geçmi ş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Sayg ı lar ı mla Türkiye Barolar Birliği Başkan ı Avukat Özdemir ÖZOK

13 TBB Yönetimince, Kamu Kesimi Avukatlorının sorunları her platformda ilgililere duyurulmakta ve çözümlenebilmes ı, için çaba sarfedilmektedir. Birliğimiz "Kamu Kesimi Avukatları Komisyonu"nca haz ırlanan metin Barolarımıza gönderilerek, metnin ilgililere faxlanmas ın ın sağlanılması istenilmiştir. Türkiye Barolar Birli ği Başkanl ığı Ankara 16/01/2003 BARO BAŞKANLI Ğ I DUYURU NO 2003/13 Türkiye Barolar Birliği Kamu Avukatlar ı Komisyonunca, Devlet yetkililerine sorunlar ı n ı n duyurulması düşüncesiyle hazırlanan metnin; tüm Kamu Avukatlarına ulaştırı lması ve Ocak 2002 günlerinde faks yolu ile ilgililere gönderilmesinin sa ğlanmas ı hususunun duyurulmas ı n ı rica ederim. Sayg ı lar ımla. Türkiye Barolar Birliği Başkan ı Avukat Özdemir ÖZOK

14 ı BB "Kamu tesim ı Avuka;.! rbn2uı M Türkiye Barolar Birli ği Başkanlığı Say ı n Tüm Ülke sorunlar ı n ın çözümleme karar ında olan Hükümetimizin yarg ıyı oluşturan "Say-Savunma- Karar" üçlüsünden "savunmay ı" temsil eden Hukuk Müşavirleri ile Kamu Avukatlar ı n ın y ı llard ı r süregelen sorunlar ına da çözüm getireceği inanc ı nday ız. - Hukuk Müşavirleri ve Kamu Avukatlar ı özlük haklar ı yönünden; hakim ve savc ı lar ı n çok gerisinde b ı rakı ld ıklar ı gibi, farkl ı kurumlarda farkl ı ücret sistemine de tabi tutu lmaktad ı rlar. a-birinci s ı n ıf hakim ve savc ılar ın görev maaşı TL, emekli maa şı TL iken; Hukuk Müşaviri ve Kamu Avukatlar ı n ın görev maaşı TL emekli maa şı ise TL'd ır. b- Birinci s ı n ıf hakim ve savc ı lar ın ek göstergesi 7600, makam tazminat ı göstergesi 7000, temsil tazminat ı göstergesi iken, Hukuk mü şaviri ve kamu avukatlar ı n ı n ek göstergesi y ı llard ı r 3000 rakam ı nda b ı rakılm ıştı r. Ayr ıca makam ve temsil-görev tazminatlar ından da yararland ı r ı Imam ış lard ı r. c- Kald ı ki; TRT, RTÜK, SPK, Rekabet Kurulu gibi çe şitli kurullarda Avukat olarak görev yapanlar ı n ek göstergelerinin gibi rakamlara ula ştırılmas ı "eş it işe, eşit ücret" ilkesine ayk ı r ı l ığı n en çarpı c ı örneğini olu şturmaktad ı r. 2-Özel hizmet tazminatı oranlar ı n ın da dü şük tutulmas ı, mağduriyetimizi bu yönden de devam ettirmektedir. 3- Farkl ı meslek gruplar ı na yaygı nlaştır ılan makam ve temsil-görev tazminat ı kapsam ı na bugüne kadar Hukuk mü şavirleri ile kamu avukatlar ı al ı nmam ışt ı r. 4- Bu mağduriyeıjer emeklilik döneminde daha da belirgin hale gelmektedir. Bu nedenlerle; - Ek göstergemizin, hakim ve savc ı ları n düzeyine çı karı lması, - Özel hizmet tazminatı oranları mızı rı arttı rı lması, - Makam ve temsil-görev tazminat ı kapsam ı na al ı nmam ız, - Ayrıca, Devlet Personel Rejiminde yap ılacak yeni düzentemede yargıyı olu şturan "Say-Savunma- Karar" üçlüsünden savunmay ı temsil eden Hukuk Mü şavirleri ile Kamu Avukatlar ı n ı n görevlerinin önem ve hassasiyeti dikkate al ınarak, mesleğimizin onur ve sayg ınl ığına yaraşı r statüye getirilmemiz hususunda gerekenleri yapacağı n ız inanc ıyla sayg ı lar sunar ı m.

15 "Türk Ceza Kanunu ile Hapishane ve Tevkifhanelerin idaresi Hakk ı nda Kanunda De ğ i şiklik Yap ı lmas ına Dair Kanun Tasar ı s ı" hakk ında Türkiye Barolar Birli ği'nin görü şleri: Adalet Bakanl ığı'nca haz ırlanarak geçen dönem TBMM Ba şkanl ığı 'na sunulan "Türk Ceza Kanunu ile Hapishane ve Tevkifhanelerin Idaresi Hakk ında Kanunda Deği şiklik Yap ı lmas ına Dair Kanun Tasar ıs ı"n ı n yeniden gündeme al ınd ığı Birliğimiz tarafından öğrenilmi ş bulunmaktad ır. Tasarı savunma mesleği ile çok yakı ndan ilgilidir. Hak ve özgürlüklerin yerleşmesi, ülkenin çağdaş laşması ve demokratikleşmesi savunmaya verilen önem ölçüsünde gerçekle ş ir. Tasar ı ile herkesi kapsayacak şekilde Ceza ve Tutukevlerine giri şte yeni bir düzenleme getirileceği ileri sürülmekte ise de, as ıl amac ın avukatl ığı n temel i şlevi olan savunma görevine s ın ırlamalar getirme olduğu anla şı lmaktad ır. Ceza ve tutukevlerine girmek ve orada tutuklu veya hükümlü ile görüşmek savunma görevinin ayr ılmaz bir parças ıd ı r. Bu görevin nas ıl yap ı lacağı temel yasa olan CMUK ve Avukatl ık Yasas ı'nda belirtilmi ştir. Bu nedenle tasar ıda yer alan düzenlemeler aşağıda belirteceğimiz ulusal ve uluslararas ı normlara tamamen ayk ı rı d ı r. Tasarı nın 4 ncü maddesi ile Hapishane ve Tevkifhanelerin idaresi Hakkı nda Kanunun yürürlükten kald ı r ı lm ış olan 3 ncü maddesi yeniden düzenlenmekte, Adalet Bakanl ığı yan ı nda Sağ l ı k Bakanl ığı da Cezaevi idaresine dahil edilerek tutuklu ve hükümlülerin beslenmelerinde söz sahibi yap ı lmaktad ı r. Bu maddedeki düzenlemede Sağl ı k Bakanl ığı 'n ı n yer almas ına ihtiyaç bulunmamaktad ı r. Adalet Bakanl ığı kendi bünyesinde olu şturacağı birim ile sağl ık ve beslenmeye ili şkin her sorunu çözebilir. Tasar ı n ı n 5 nci maddesi ile Hapishane ve Tevkifhanelerin Idaresi Hakk ı nda Kanunun yürürlükten kald ırılm ış olan 4 ncü maddesi yeniden düzenlenmekte, açl ı k grevleri ve ölüm oruçlar ı n ı n yap ı lmamas ı için çözüm getirilmeye çal ışı ld ığı gözlemlenmektedir. Madde düzenleni ş biçimi ile bu konulara çözüm getirmekten uzakt ı r. Tutuklu ve hükümlüye zorla yemek vermek ya da zorla tedavi etmek anlay ışı sorunu çözücü olmaktan uzakt ı r. Hizmet birimlerince yap ı lacak çal ış malar ı n belirlenmemi ş olmas ı uygulamada karga şa yaratacak ve bu haliyle sorunların daha da ağırlaşmasına neden olacaktır. Öncelikle insani/çağdaş bir ceza infaz anlay ışı na sahip olmak, ceza ve tutukevlerimizi uluslararas ı standartlara ç ıkarmak gerekir. Sağl ık ve beslenme konular ında uluslararas ı tı bbi etik ilke ve kurallar ı na uygun davran ılarak sorunlar çözülebilir. Tasar ı n ın avukatl ı k mesleği aç ı s ı ndan en önemli düzenlemesi 6 nc ı maddedir. Tasar ı n ı n 6 nc ı maddesi ile 10/9/1993 tarih ve 524 Say ı l ı KHK ile yürürlükten kald ırılan Hapishane ve Tevkifhanelerin Idaresi Hakk ı nda Kanunun yürürlükten kald ırılan 6 nc ı maddesi yeni bir düzenlemeye tabi tutulmaktad ı r. 6 nc ı Madde; "Sıfat ve görevi ne olursa olsun Ceza İ nfaz Kurumlar ı ve Tutukevlerine giren herkes duyarl ı kap ıdan geçmek zorundad ı r. Ayr ıca iç ve d ış güvenlik personeli dahil olmak üzere Ceza İnfaz Kurumlar ı

16 ve Tutukevlerine girenlerin üstleri metal dedektörlerle aran ı r. Eşyalar ı X-Ray cihaz ından veya benzeri güvenlik sistemlerinden geçirilir. Bu cihazlar ın bulunmad ığı yerlerde arama elle yap ı l ır. Ceza Infaz Kurumlar ı ve Tutukevlerine giren müdafi veya avukatlarca savunmaya ili şkin olduğu yaz ı l ı olarak beyan edilen belge ve dosyalar aramaya tabi tutulmaz. Ancak şüphe halinde Hakimin, gecikmesinde sak ı nca bulunan hallerde C.Savc ı s ı n ın karar ı ile arama yap ı l ı r. Hükümlü ve tutuklular, ziyaret veya iyileştirme ve eğitim programları dışında herhangi bir sebeple odalarından ç ıkış veya dönü şlerinde ayrı yerlerde ve farkl ı memurlarca üst ve eşya aramas ına tabi tutulurlar. Aramalarda insan onuruna saygı esastı r." Tasarı n ın bu maddesinde yap ılan düzenlemede avukatlar ın herhaangi bir ki şi gibi kabul edilmesi savunma mesleğinin sayg ı nl ığı ve avukat ı n ki şisel onurunu rencide edici oldu ğundan kabul edilemez. Düzenlemede avukatlar ın da duyarl ı kap ıdan geçecekleri, e şyalar ı n x-ray cihaz ı ndan geçirileceği bu yetmezmi ş gibi ayr ı ca metal dedektörlerle aranacaklar ı bu cihazlar ı n bulunmad ığı yerlerde elle arama yap ı lacağı öngörülmüştür. Böyle bir dü şünce savunma mesle ğinin niteliğine ve özüne, uluslararas ı hukuka tamamen aykırı dır. Avukatları potansiyel suçlu gibi görmesi nedeniyle de tasarının 6 ncı maddesi kabul edilemez. Konu ile ilgili ulusal ve uluslararas ı normlar, Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne giriş süreci ile ilgili taahhütlerinde yer alan düzenlemelerin incelenmesinde yarar vard ı r. 1-ULUSAL DÜZENLEMELER: CMUK Madde 89: "San ı k ile 47 ve 48 nci maddeler mucibince tan ı kl ı ktan çekinme hakk ı olan kimseler arası nda teati olunan mektuplar bu kimseler yan ında bulundukça ve bunlar tahkikat ı n mevzuu olan vak ıalara i ştirak etmiş olmak veya yatakl ık etmek şüphesi alt ında olmad ı kça zaptedilemez" CMUK Madde 144: "Yakalanan veya tutuklu bulunan ki şi vekaletname aranmaks ızın müdafli ile her zaman ve konu şulanlar ı başkalar ı n ı n duymayacağı bir ortamda görüşebilir.bu kişilerin müdafli ile yazışmaları denetime tabi tutulmaz." Av.K.Madde 36: "Avukatlar ı n kendilerine tevdi edilen veya gerek avukatl ı k görevi, gerekse Türkiye Barolar Birliği ve barolar organlarındaki görevleri dolay ısıyle öğrendikleri hususlar ı aç ığa vurmaları yasakt ı r... Av.K.Madde 58: "...Ağı r cezayı gerektiren suçüstü halleri d ışında avukatın üzeri aranamaz..." AB Kat ı l ım Ortakl ığı Belgesindeki düzenlemeler: Avrupa Birliği Kat ı l ı m ortakl ığı belgesi ile Türkiye'nin ortakl ığa kabulü için, Avrupa birliği müktesabatı nın kabulü gerektiği belirtilmiştir. Türkiye Cumhuriyeti vermiş olduğu Ulusal program ile Avrupa Birliği müktesabat ı n ı kabul edeceğini ve iç hukukumuzun buna uyarlanacağı kabul edilmi ştir. Bu durum,

17 Savunman ı n yarg ı n ı n temel unsurlar ı ndan biri oldu ğunun devletçe de kabulü anlam ı na gelmektedir ki, yap ılan avukatl ı k yasas ı değişikliğinde bu hükme yer verilmi ş, bu hükmün gereklerinden biri olan yukar ıda belirttiğimiz 58 nci madde deği ş ikliği ile avukatı n üzerinin aranmayacağı hükmü getirilmi ştir. Il- ULUSLARARASI DÜZENLEMELER: Birleşmi ş Milletler Havana Konferans ı kararları : "Gözaltına alınan tutuklanan veya hapsedilen herkesin tam bir gizlilik içinde ve sansüre uğramadan avukatlarla görüşmesi sağlan ı r." Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesinin Avukatl ık Mesleğinin özgürce yapılmasına ilişkin 9 Numaralı Tavsiye Kararı : PRENSIP 1. Madde 6: "Dosyalar ın diğer dokümanlar ı n ve elektronik haberle şmenin içeriği de dahil olmak üzere Avukat-müvekkil ili şkisindeki gizliliği korumak için her türlü tedbirler al ı n ır. Bu kaideye istisna ancak iç hukuka ve demokratik toplum gereklerine uygun olarak yürütülen ceza soru şturma sebebi ile ve yarg ısal veya ba şka bir bağı ms ız tarafs ız merci tarafından kontrol edilerek izin verilmelidir." PRENSIP V. Madde 5: "Barolar ve di ğer mesleki kuruluşlar avukatların hakları nın uygun organlarca savunulmas ı da dahil olmak üzere şu hallerde lüzumlu şekilde harekete geçerler: -c" avukatların üstlerinin veya eşyaları nın herhangi bir şekilde aranması" -d "avukatlar ı n zilyetliğinde bulunan dokümanlar ı na veya belgelerine el konulmas ı" Yukar ıda özet olarak belirttiğimiz ulusal ve uluslararas ı kurallar, Avrupa Konseyi tarafı ndan kabul edilen kararlar ile Birle ş mi ş Milletler kararlar ı ve Avrupa İnsan Haklar ı Mahkemesi İçtihatlar ı nda Avukatlar ın üstlerin ın aranamayacağı, belgelerine el konulamayacağı, Savunman ın Bağı ms ızl ığı ve Dokunulmazl ığı n ı n en önemli unsuru olduğu vurgulanm ıştı r. Ozetle,. Tasarının 6'ncı maddesinin Inci fikras ında yer alan ve avukatları SAVUNMANIN TEMS İLCİsİ değil de herhangi bir kişi gibi kabul eden hükmü, savunma mesleğinin saygınlığı ile avukatın kişisel onurunu rencide edici, 2 nci fikrasında yer alan ve avukatlar ın yanlarında bulunan belgelerin aranmas ına ilişkin hüküm ise, avukatın en temel sorumluluklarından olan sır saklama yükümlülüğünü hiçe sayıcı niteliktedir. Tasarının Inci fikrasında yapılan düzenlemeye göre, avukatlar herkes gibi duyarlı kapıdan geçerken, eşyaları X-Ray cihaz ından geçirilecek, bu yetmezmiş gibi, üstleri ayrıca metal dedektör ile aranacak, bu cihazların bulunmadığı yerlerde elle arama yap ılacaktır.bu anlayış, avukatı potansiyel suçlu gören anlayışıır. Bu anlayışı sahiplenenler, 4667 say ılı yasa ile değişik 1136 sayılı Avukatlık Yasasın ın Inci maddesi ve 58 nci madde

18 hükümlerini açıkça görmezden gelmektedirler. Bu yasal düzenlemeden amaç ceza ve tutukevine girmemesi gereken yasak maddelerin girmesini önlemek ise, bunun için yap ılması gereken avukat ile görü şme öncesi ve sonrasında tutukluyu aramakt,r. Zaten 6 na maddenin 4 ncü fıkrasında hükümlü ve tutukluların belirli koşullarda cezaevi içinde odalarında çıkış ve girişlerinde ayn ayn kişilerce aramaya tabi tutulacakları yolunda bir düzenleme yapılmıştır. Bu düzenlemecie "avukatia görüş öncesi ve sonrası" şeklinde bir ilave ile sorunun çözülmesi mümkündür. Tasarının 2 na fikrasında yapılan düzenlemeye göre avukatın her girişte belgelerinin savunmaya ilişkin olduğunu beyan etmesi gerekmektedir. Eğer görevli şüphe ederse, hakim veya savc ı kararı ile arama yap ılacaktır. Bu düzenleme savunma hakkı ve avukatın sır saklama yükümlülüğü açısından son derece büyük tehlike içermektedir. Bir kere avukatın çantas ındaki belge ne olursa olsun - ki bu bir ba şka dosya veya herhangi bir kitap/dergi, vb olabilir- yazılı beyan zorunluluğu vardır. Buna göre kazara avukatın yanında bir / dergi / broşür vb. olması durumunda avukat yalan beyanda bulunmakla suçlanabilecektir. En kötüsü cezaevindeki herhangibir görevli, avukatın belgelerinden şüphe edebilecek ve şüphe edilen evraklar yüzünden bu defa avukat aranacakt ır. Açıkçası şüpheli görülen evrak yüzünden avukat şüpheli durumuna düşürülecek, belki arama karan için saatlerce bekletilecek bu suretie de mesleğini ifası engellenecektir. Bu şüphenin ortadan kaldınlması ise yargıç kararıyla olacaktır?..avukatın cezaevine girişini yargıç karan ile sağlama gibi hukukdışı bir düzenlemeye gitmenin savunulacak hiçbir yan ı yoktur. C. Savcısının kararı ile arama yapılması ise savunma kurumunu tamamen yok saymak anlam ına gelir. Ceza yargılamasında taraf olan savcıya avukatın belgelerini inceletmenin Orta çağ hukuk anlayışını aşamamış olduğu tartışmasızd ır. Bu tasarının yasalaşmasından amaç, avukatın ceza ve tutukevlerine girişini güçleştirip, gelmemesini sağlamaktır. lfa ettiği savunma görevinin gereği olarak Ceza ve Tutukevine gitmek zorunda olan avukat görev sorumluluğu ile kişisel onurunu koruma sorumluluğu arasında sıkışıp kalacaktır.halbuki çağdaş Türkiye özlem içerisinde savunma hakkı ve özgürlükleri kısıtlanmış bir avukat kimliğine yer olmamalıdır. Ceza ve Tutukevinde avukatın müvekkili ile görüşmesi konusunun Hapishane ve Tevkifhanelerin idaresi Hakkındaki Kanun içinde düzenlenmesi yasa tekniği olarak ta yanlıştır. Türkiye Barolar Birliği ve barolar tasar ın ın bu haliyle yasala şmas ı durumunda her türlü girişimde bulunmaya kararlıdırlar. Sonuç olarak tasarının bu haliyle yasalaşması halinde demokratikleşme darbe alacak yargı bir bütün olarak zarar görecektir. Bu tasarının yasalaşmamasının gerekli ve zorunluluğu bir yana 3 lü protqkolün de derhal yürürlükten kaldırılması gerekmektedir. Çünkü, 3 lü protokol ad ı altında bu yasa tasarısı yasalaşmadığı halde hüküm sürmektedir. Öncelikle ve ivedilikle 31ü protokolün yürürlükten kaldırılması, tasarıda yukanda belirttiğimiz çerçevede değişikliklerin yap ılmas ı, özellikle de 6 na maddenin 1 nci fıkras ına müdafıi ve avukat istisnas ın ın getirilerek 2 na fıkrada;.., "görevleri sebebiyle ceza ve tutukevlerine giren müdafli veya avukatiann üstierinin elle aranamayacağı, belge ve dosyalarının arama ve kontrole tabi tutulamayacağı" şeklinde bir ilavenin yap ılması gerekli ve zorunludur.

19 Utcti1 ve TBB Yönetim Kurulunun karar ı gereğince tarihinde yürürlüğe giren "Ölüm Yardım ı"yla ilgili duyurusu aşağıdadır: Konu: Türkiye Barolar Birli ği Yard ı m Yönergesi Hk. BARO BAŞKANLIĞ I DUYURIJ 2003 / 10 ilişikte yer alan Türkiye Barolar Birli ği Yard ı m Yönergesi T.Barolar Birli ği Yönetim Kurulunun / 09 / 2002 tarih ve say ı l ı kararlar ı gereği tarihinden itibaren yürürlüğe girmiş bulunmaktad ır. Yönergenin amac ı; Baro Ievhas ı na kay ıtl ı iken vefat eden avukatlar ile fiilen stajlar ı n ı yaparken vefat eden stajyer avukatlar ı n yakınlar ı na yap ı lacak yard ım ile, olağan d ışı zarara uğrayan baro levhas ı na kayıtl ı avukatlara ve sağl ı k nedeniyle mesleğini fiilen sürdüremeyecek avukat ve stajyer avukatlara maddi yard ı m sağlanmas ı d ı r. Yard ımlar ın yap ı l ış şekli ve önemli hususlar yönergede yer ald ığı ndan tekrar belirtilmemi ştir yı l ı için ölüm yard ım ı ,- TL olarak belirlenmi ş, olağand ışı zarar ve i ş görmezlik yard ı m ı n ı n üst s ı n ı r ,- TL olarak saptanm ış yap ılacak yard ım ın belirlenmesinde ve ortaya ç ı kacak olas ı sorunlar ı n çözümlenmesinde T. Barolar Birli ği Baş kanl ık Divan ı görevlendirilmi ştir. Bilgilerinizi rica ederim. Sayg ı lar ı mla. Türkiye Barolar Birli ği Başkan ı Av. Özdemir ÖZOK

20 taj irec. TBB Yönetim Kurulunun karan gereğince tarihinden itibaren staj kredisinin aylık ,- TL na yükseltilmesine ilişkin duyuru aşağıdadır. BARO BAŞKANLIĞ I DUYURU 2003 / 7 T.Barolar Birliği Yönetim Kurulunun tarihli say ı lı kararları gereğince, tarihinden itibaren staj kredi miktar ı ayl ık ,- TL' ye yükseltilmi ş bulunmaktad ır. a) Krediye ilk kez başvuracak stajyerler ekte yer alan sözleşmeyi.kullanacak, kredi tutar ın ı oluşturan 4. maddeyi ,- TL olarak dolduracaklard ır. Kredinin damga vergisi tutar ı % 0 7,5 (binde yedi buçuk) olup, bir y ıl süre ile kredi olacak stajyerlerin sözleşmeye yap ıştı racağı damga pulu ,- TL olacakt ır. b) Ek Krediden yararlanmak isteyen stajyerler başvuru formunun ilgili bölümünü i şaretleyeceklerdir. Ek kredi daha önce kredilendirilen, fiili staj ı ve kredisi devam eden stajyerlere talepleri üzerine verilir. Kredisini tamamen kullanan stajyer bu art ıştan yararlanamayacaktı r. Kredi artışı ayl ık 50 milyon TL' d ır. Ekte yer alan sözle şmenin 4. maddesi bu tutar yazılarak doldurulacakt ı r. Kefil önceki krediden farkl ı bir ki şi ise, kefile ili şkin nüfus cüzdan ı örneği ve ikametgah belgesi kredi sözleşmesine eklenecektir. Kredinin damga pulu ek kredi tutar ı üzerinden hesaplanacaktı r. Bir örnekle aç ıklamak gerekirse; 2002 y ı l ı n ın Haziran ay ında kredilendirilen stajyerin kredisi Mayıs 2003 ay ında sona erecektir. Yani, 2003 y ı l ında 5 ayl ık taksit tutar ı ek krediden yararlanabilecektir. Bu durumda ek kredi tutar ı 5 x = ,- TL, ek kredi sözleşmesine yapıştı rılacak damga pulu ,- TL olacaktı r. Ek krediden yararlanmak isteyen stajyer talebini ve ek kredi belgelerini tarihine kadar barosuna vermek durumundad ır. Bu tarihten sonraki talepler dikkate al ınmayacakt ı r. Sözle şme örneği ilişikte gönderilmiştir, bu örnek barolar ım ızca fotokopi çekilerek çoğaltı lacak, bilahare birliğimizce bas ı l ı formlar gönderilecektir. Durumu stajyerlerimize duyurulmas ı n ı yan ı s ı ra, 2002/80 say ı l ı tarihli duyurumuzda yer alan konulara hassasiyet gösterilmesini önemle rica ederim. Sayg ılar ımla, Türkiye Barolar Birli ğ i Başkan ı Av. Özdemir ÖZOK

21 bbnin Web : Türkiye Barolar Birli ği Başkanl ığı Konu: Staj Kredisi Hk. BARO BAŞKANLI Ğ I DUYURU 2003 / Il tarih 2002 / 80 say ı l ı duyurumuzun 6. maddesinde stajyerlerin kredileri hakk ı nda baroları na bilgi verileceği belirtilmişti. Bu kez T. Barolar Birli ğinin web sayfas ı nda yeni bir düzenleme ile stajyer köşesi aç ılm ıştı r. Bu köşenin amac ı, staj kredisine ili şkin sorulara yan ıt bulmak olduğu kadar, stajyerin ki şisel bilgilerini sorgulamas ıyla kredi hesaplarına ulaşabilmesini sağlamaktad ı r. Bu nedenle www. barobirlik.org.tr den ula şı labilecek birliğimiz web sayfas ın ın sağlad ığı bu avantaj ın, stajyerlere duyurulmas ı n ı rica ederim. Sayg ı lar ımla. Türkiye Barolar Birli ği Baş kan ı Av. Özdemir ÖZOK

22 günlü Resmi Gazete'de yayımlanarak tarihinden geçerli olmak üzere yürürlüğe giren C.M.U.K Avukatl ık Ücret Tarifesi ve KDV uygulamas ıyla ilgili duyuru a şağıdadır. 1=1 Türkiye Barolar Birli ği Başkanl ığı DUYURU 2003/5 Ankara, 6 Ocak tarihi ıden geçerli olmak üzere düzenlenen "Avukatl ı k Asgari Ücret Tarifesi" ve "C.M.U.K Avukatl ı k Ücret Tarifesi" tarih ve say ı l ı Resmi Gazetede yay ı mlanarak yürürlüğe girmi ştir. Yeni tarifedeki değ i şikliklerden birisi de; çe şitli uyu ş mazl ı klara sebep olan K.D.V. sorunu halledilerek; bundan böyle tarifelerde yer alan ücretlere 3056 say ı l ı kanun hükümleri gereği Katma Değer Vergisi ayr ı ca ilave edilecek olmas ıd ı r. (Maliye Bakanl ığı Gelirler Genel Müdürlüğünün görü şleri ekte sunulmu ştur.) Tatbikattaki tereddütleri gidermek için ücret tarifesinin uygulanmas ı rakamsal olarak a şağı da bilgilerinize sunulmu ştur. 14 C.M.U.K. ÜCRET TARİ FESİ : a) Haz ırl ı k aşamas ı ndaki takip edilen i şler için; Brüt Ücret Gelir Vergisi Stopaj ı ( x % 20) Fon Payı ( x % 10) Kesintiler Toplam ı Net Ücret K.D.V. ( x % 18) Toplam Ödenecek Tutar b) Sulh Ceza Mahkemelerinde takip edilen davalar için; ,- TL ,- TL : ,- TL ,- TL : ,- TL ,- TL + : ,- TL Brüt Ücret Gelir Vergisi Stopaj ı ( x % 20) : ,- TL Fon Payı ( x % 10) : ,- TL Kesintiler Toplam ı Net Ücret K.D.V. ( x % 18) ,- TL : ,- TL ,- TL ,- TL +

23 Toplam Ödenecek Tutar ,- TL c) Asliye Ceza Mahkemeleri ile Çocuk Mahkemelerinde takip edilen davalar; Brüt Ücret Gelir Vergisi Stopaj ı ( x % 20) : ,- TL Fon Payı ( x % 10) ,- TL Kesintiler Toplam ı Net Ücret K.D.V. ( x % 18) Toplam Ödenecek Tutar : ,- TL : ,- TL ,- TL ,- TL ,- TL d) Ağı r Ceza Mahkemelerinde takip edilen davalar; Brüt Ücret Gelir Vergisi Stopaj ı ( x % 20) : ,- TL Fon Payı ( x % 10) : ,- TL Kesintiler Toplam ı Net Ücret K.D.V. ( x % 18) Toplam Ödenecek Tutar ,- TL ,- TL ,- TL ,- TL ,- TL 2-> ADLİ YARDIM ÜCRETLERI: Adli Yard ımla görevlendirilen avukatlara; görevlendirme konusu i şin kar şı l ığı ücret tarifesinde belirtilen maktu miktarda ödeme yap ılmakta birlikte, tereddütleri gidermek için yap ılacak ödemeye ili şkin bir örnek aşağıda sunulmu ştur. Asliye Hukuk Mahkemesinde; yap ı lacak görevlendirme de ücret ,- TL olarak belirtilmi ştir. Brüt Ücret Gelir Vergisi Stopaj ı ( x % 20) Fon Payı ( x % 10) Kesintiler Toplam ı Net Ücret K.D.V. ( x % 18) Toplam Ödenecek Tutar ,- TL ,- TL ,- TL ,- TL ,- TL ,- TL ,- TL Ancak, Avukatl ık Kanununun 180. maddesi ve Adli Yard ım Yönetmeliğinin 8. maddesi gereğince; Adli Yard ımla görevlendirilen avukattan asgari ücret tarifesinde belirtilen ücretin % 10 'unun büro geliri olarak tahsil edilece ği hükme bağland ığı ndan; ,- x % 10 = ,- TL kesilecektir. (Bu miktar kesildikten sonra yani ,- TL üzerinden makbuz kesilmesi V.U.K. ve Asgari ücret tarifesi esaslar ı na aykırı d ı r.) Kesilen ,- TL Adli Yard ı m büro geliri olarak; baro tahsilat makbuzu tanzim edilecek; 1 nüshas ı avukata verilecektir. Ozetle görevlendirilen avukata

24 ,- TL nakit ve ,- TL 's ı da makbuz verilecektir ,- TL 'Ilk makbuz avukat tarafından defterine gider; ,- TL 's ı n ı ise gelir olarak kaydedecektir. 3-) AVUKATLIK ASGARI ÜCRET TARIFESI: Yeni Asgari ücret tarifesi tarihinden itibaren yürürlü ğe girmi ştir. Avukatl ık ücretine; tarifenin 21.maddesi gereğince K.D.V. ilave edilecek, vergi ve fon pay ı kesintileri yap ı lacakt ır; ,- TL 'lik bir i şle ilgili olarak örnekle aç ıklan ı rsa; a)müvekkil vergi mükellefi ise; Brüt Ücret : ,- TL Gelir Vergisi Stopaj ı ( x % 20) : ,- TL Fon Payı ( x % 10) : ,- TL Kesintiler Toplam ı ,- TL Net Ücret K.D.V. ( x % 18) Toplam Tahsil Edilecek Tutar ,- TL ,- TL ,- TL Olarak serbest meslek makbuzu düzenlenecektir. i ş sahibinden ,- TL tahsil edilecek; K.D.V. ve G.V. Stopaj ı ilgililerce kanuni sürelerinde ödenecektir. b) Müvekkil vergi mükellefi değil ise; Brüt Ücret K.D.V. ( x % 1 Toplam Tahsil Edilecek Tutar ,- TL ,- TL ,- TL Olarak serbest meslek makbuzu kesilecek, tahsilat yap ı l ı p; K.D.V. kanuni süresinde avukat tarafından vergi dairesine ödenecektir. 44 HAKEM KURULU ÜCRETI: Kurulun Toplam Brüt Ücreti Kurul Bürosunun Gider Payı ( x % 10) Dağıtılacak Brüt Tutar Bir Kurul üyesine dü şen Brüt Ucret Gelir Vergisi Stopaj ı ( x % 15) : ,- TL Damga Vergisi ( x %0 6) : ,- TL Kesintı ler Toplam ı Bir Kurul Üyesine Ödenecek Net Ücret ,- TL ,- TL ,- TL ,- TL ,- TL ,- TL Şeklinde büro tarafı ndan makbuz kesilerek ödeme yap ı lacak; Stopaj ve Damga vergisi kanuni süresi içerisinde ilgili mercilere yat ı rılacaktı r. Sayg ıları mla, Türkiye Barolar Birli ği Başkan ı Avukat Özdemir ÖZOK

25 Vekalet Pullarıyla ilgili olarak Barolanm ıza gönderilen günlü duyuru a şağıdadı r. =1 Konu: 2003 y ı l ı Vekalet Pulu hk. Türkiye Barolar Birli ği Başkanl ığı BARO BAşKANLıĞı DUYURU 2003 / y ı l ı nda kullan ı lacak vekalet pullar ı bast ı rılarak Türkiye Halk Bankas ı'na teslimi yap ı lm ıştı r. Yeni pulları n beher bedeli TL olup, pulun çerçevesi portakal rengidir y ı l ına ait vekalet pullar ı elinde kalan barolar ı m ız bu pullar ı Birliğimize fiilen teslim (elden veya APS v.b) etti ğinde yeni vekalet pulu ile değiştirilecektir ı.2003 tarihinden sonra pul değişimi yap ı lmayacakt ır. Bilgilerinizi rica ederim. Sayg ılar ımla, Türkiye Barolar Birli ği Başkan ı Av. Özdemir ÖZOK

26 Le lluo ınje 27 Aral ı k 2002, Marie Jgo Ankara, topraklar ı üzerinde amerikan birliklerinin y ığı lmas ına izin vermek konusunda karars ız Islam kökenli yeni türk hükümeti, Washington güçlerine birçok liman ve havaalan ı n ı açmay ı kabul etti ancak yeni bir körfez sava şı n ın gözden dü şürücü etkisinden çekiniyor. Bölgede Amerika Birle şik Devletlerinin baş l ıca ortağı olarak, Türkiye Kom şu Irak'a karşı yap ılacak operasyon durumunda müdahale derecesini tespit etmekte zorlan ıyor. 25 Aral ık çarşamba günü, bakanlar düzeyinde bir toplantı n ın ard ı ndan Başbakan yard ımc ıs ı Abdüllatif Şener'in ifade ettiği üzere, son günlerde, toprakları üzerinde amerikan birliklerinin y ığı lmas ı taleplerine cevap verme konusunda aceleci olan hükümet kararı n ı durduramam ıştı r. Elbette, sivil ve askeri otoriteler, hafta ba şı nda, Washington'un Güney-Doğu'da (Diyarbak ı r, Batman, Muş, Malatya, İ ncirlik) birçok liman ve askeri havaalanlar ı n ı n kullanmas ı na onay vermi ştir. Ancak Türk bas ı n ı, Türkiye toprakları üzerinde on binlerce amerikal ı asker'e evsahipliği etme konusunda itirazlar ı olduğunu sanıyordu., geniş anlamda tartışı lan Irak konusu Cuma günü Ordu tarafından denetlenen yürütme organ ı, Milli Güvenlik Kurulunda gündemde kalmaya devam edecektir. Son karar, bu gölge kabine'den ç ı kı p ard ı ndan parlemento taraf ı ndan uygulanacakt ı r. Yeni bir körfez sava şı ihtimali Türkiye'de politikac ı lar tarafı ndan olduğu kadar halk taraf ı ndan da istenmemektedir. 3 Kas ım seçimlerinden ba şarıyla ç ı kan, İslam kökenli türk hükümeti çat ışmaya çok iyi gözle bakmamakta ve kışı nda meydana gelen krizle zayıflayan ekonomiye etkileri konusunda endi şe duymaktad ı r. Türk otoriteleri ayr ıca Irak' ın kuzeyinde kurulabilecek bir kürt hükümeti ihtimalinden de kendi ülkelerinde bulunan kart az ı nl ığına (12 milyon ki şi) etkileri aç ıs ından endi şe duymaktad ır. Varolan endi şenin kan ıtı ise, seçimlerden beri daha iyi bir seviye sergileyen yerel para biriminin bugünlerde değer kaybetmesidir. GENI Ş YARIK Generaller ve seçmenleri aras ı nda s ı kışan yeni hükümet, bu geni ş yar ı ktan dolay ı rahats ızl ı k duymaktad ı r. Geçtiğimiz sal ı günü, Başbakan Abdullah Gül verdiği demeçte, Sava şa girmek istemiyoruz ancak hükümetin görevlerinden bir tanesi de tüm senaryolara haz ı rl ıkl ı olmaktı r ifadesini vermiştir. Ayrıca kimseden emir alm ıyoruz ve oldu bittiye mahal vermeyeceğiz diyerek sözlerini bitirmi ştir. Oysa parlementoda muhalefet, ba şkan ı n ın sesiyle yani Deniz Baykal, iktidar ın Washington baskı ları na boyun eğdiğine dair bir aç ı klama yapm ıştı r. Bas ı na göre, amerikal ı görevliler üs ve limanlara bir keşif gezisinde bulunmu şlard ı r. Hürriyet gazetesinin 25 Aral ık tarihindeki aç ı klamas ına göre Mersin'de bulunan alt ı liman sivil faaliyetlere kapat ı lm ıştı r. Milliyet gazetesine göre Antalya, Iskenderun ve Trabzon limanlar ı n ı da talep eden Amerika Birleşik Devletleri askerini yerle ştirmek istiyor. Geçenlerde Ankara'ya yapt ığı gezide, Pentagon'un ikinci adam ı, Paul Wolfowitz yüzlerce milyon doları n akıtı larak türk ordusunun modern le ştirilmesi ve yine ordunun borcunun (6 milyar dolar) silinmesinden söz etti. Savaşa karşı olan parlemento, çarşamba günü, amerika ve ingiltere'den olu şan hava gücüne Kuzey Irak' ı 199 l'den beri yaptı kları gibi gözlemleme izni verdi. Türkiye'de kafalarda.olan di ğer bir soru, türk ordular ı n ın Irak' ın kuzeyine yerleşmeleriyle ilgili. Her türlü müdahale için gerekli görülmekle birlikte özellikle resmi aç ı klamalara göre, türk az ı nl ı klar ı n ı n, mülteci (Kürtlere göre Ankara göre

27 2,5 milyon) y ığı lmalar ından korumay ı ve petrol aç ıs ından zengin olan kerkük bölgesini göz alt ında tutmak amacını gütmektedir. Irak yönetimi altında olan bu bölge Irak Kürtlerinin talep ettikleri bölgedir. Başbakan tarafı ndan sal ı günü kabul edilen, bölgeyi yöneten iki taraftan biri olan, Kürt birli ği başkan ı Celal Talabani türk y ığı lmas ına karşı olmad ığı n ı beyan etmi ştir. Ne Türkiye'den ne de askerlerinden korkmuyoruz demiştir 'den beri, 7000 ila türk askeri kürt bölgesinin kuzeyinde PKK'l ılara karşı savaşmak üzere yerleşmiştir. 06 Ocak 2003, 11t MaiOiflJ AFP Nicole Pope Kıbrıs: Recep Tayyip Erdoğan anlaşma isteğini ortaya koyuyor Hükümetin ba şı nda bulunan AKP lideri "Otuz k ı rk y ıld ı r sürdürülen politikalar ı takip etme konusuna s ıcak bakm ıyorum" aç ı klamas ı n ı yapm ıştı r. (Istanbul Temsılcimizden) Türkiye'de hükümette bulunan partinin lideri Recep Tayyip Erdo ğan, kamuoyuna K ıbrıs'l ı baş kan Rauf Denktaş ' ı n, Birleş miş Milletler Genel Sekreteri Kofi Annan' ı n Akdeniz adas ı n ı n birleştirilmesi için dayanak sağlayacak plan ı na karşı tutumlar ı na dair rahats ı zl ı klar ı n ı dile getirdi. "Otuz k ı rk y ı ld ı r K ı br ı s üzerinde sürdürülen politikalara s ıcak bakm ıyorum diyen say ı n Erdoğan 2 ocak günü üzerimize dü şeni yaparız. Kıbrı s sorununun sayı n Denktaş ' ı n şahsi sorunu değildir. Eğer anlaşabileceğimizi düşünüyorsak anlaşal ı m." aç ı klamas ı n ı yapm ıştı r. 3 Kas ı m seçimlerinden galip ç ı kan Adalet ve Kalk ı nma partisi lideri taraf ı ndan ortaya atı lan bu meydan okuman ı n yöneltildiği adres sadece Kuzey K ı br ı sl ı lider olmam ıştı r. Türk devlet yap ı s ı ve ordu içerisinde K ı br ıs meselesinin "ulusal bir dava" olarak kabul eden ve her türlü anla şmay ı reddeden birçok şahin bulunmaktad ır. Eski Ba ş bakan Bülent Ecevit veya say ın Denktaş gibi, türk askeri müdahalesiyle "K ıbrıs sorununun 1974 y ıl ında çözüldüğünü" kabul etmektedirler. 78yas şı nda olan ve geçenlerde iki kalp krizi atlatan deneyimli k ıbr ı s'l ı n ı n acelecilikten uzak tavr ı na rağmen say ı n Denktaş ve Cumhurbaşkan ı n ı Ahmet Necdet Sezer'in 18 Aral ı k tarihinde yaptı kları toplantı sonras ında Cumhurba ş kanl ığı sözcüsü yine de Ankara'n ın Denktaş ' ı desteklediğini aç ı kl ıyordu. Milli güvenlik kuruluysa müzakerelerin devam etmesine verdikleri önemi belirtmekle birlikte say ı n Denktaş ' ı desteklediklerini aç ı klam ışlard ı r. BELIRLEYICI HAFTA Avrupal ılar daha önce K ıbr ı s ın ister birleşsin ister birleşmesin Avrupa Birliği içerisine kat ılacağı n ı belirtmi şti, Ankara'n ın d ışiş leri tarafından yay ınlanan bir bildiriyle ba şı ndan beri redettiği bu aç ıklama Türkiye ne yasal ne de politik olarak Kopenhag zirvesinde K ı br ıs ile ilgili al ı nan kararlar ı kabul etmiyor" şeklinde olmu ştur. Türkiye D ış i ş leri Bakanl ığı na göre say ı n Erdoğan' ı n son aç ı klamalar ı bir politika değ i ş ikliğine işaret etmiyor. Ankara tart ışmalar ı hep savunmu ştur diye ekliyor. Ancak yeni Hükümet soruna daha esnek bir tav ı rla ve Yunan taraf ı n ı da ikna edecek bir çözüm bulma konusunda istekli davran ıyor. Bununla birlikte, say ın Erdoğan, amac ın ın Birleşmi ş Milletler plan ın ı harfiyen kabul etmek olmad ığın ı da sözlerine ekliyor. "Hiç bir zaman Annan plan ı ndaki haritay ı savunmad ı k [Bölgenin bölünmesi] ve kabul etmedik. Önemle savundu ğ umuz konu görü ş melerin sürdürülmesi gerekti ğ i yönündedir." Önümüzdeki haftalar belirleyici rol oynayacaktı r. Sayı n Erdoğan ve hükümetinin etkileri öfkeyle sokağa dökülen ve say ın Denkta ş'ın istifas ı n ı isteyen k ıbrı sl ı türklerde görülmeye baş lam ıştı r. "Eğer Kuzey K ıbr ıs'ta ki ş i sokaklara dökülüyorsa bir şeyler olmal ı diye belirtiyor say ın Erdoğan. Bunun ciddi bir biçimde ele al ı nmas ı gerekmektedir. 28 Şubat'a kadar bir karar al ı nmazsa, herşeyin çözümü daha zor bir hal alacakt ı r." Türk medyas ı K ıbrıs tart ışmaları n ı başlatm ış ve ortaya ç ı kan yorumlar say ın Denktaş ' ı n yaşlanarak halk ı ndan uzaklaşan bir yönetici oldu ğu yönünde olmu ştur. Sabah gazetesinde yazd ığı yaz ıda K ıbrı sl ı Türk Metin Münir "K ıbr ısl ılar ın artık say ı n Denktaş'a güvenmediğini, çözüm istediklerini ve Avrupa Birliğine katı lmak için Türkiye'yi beklemek istemediklerini" ifade etmi ştir.

14 May s 2014 Çar amba Günü Saat 09.30 da Yap lan Mahkeme Toplant nda Görü ülen Dosyalar ve Sonuçlar (*)

14 May s 2014 Çar amba Günü Saat 09.30 da Yap lan Mahkeme Toplant nda Görü ülen Dosyalar ve Sonuçlar (*) ra Esas Say No 1 2014/77 Kayseri 2. Sulh 2 2014/78 Karadeniz Ere li 2. Asliye Hukuk 3 2014/79 Bursa 3. cra 4 2014/80 3. 5 2014/81 kkale 1. Asliye 6 2014/82 Dan tay 5. Daire 7 2014/83 Ankara 9. 8 2014/84

Detaylı

CEZA İNFAZ KURUMLARI VE TUTUKEVLERİ PERSONELİ EĞİTİM MERKEZLERİ KANUNU. BİRİNCİ KISIM Amaç, Kapsam, Kuruluş ve Görev

CEZA İNFAZ KURUMLARI VE TUTUKEVLERİ PERSONELİ EĞİTİM MERKEZLERİ KANUNU. BİRİNCİ KISIM Amaç, Kapsam, Kuruluş ve Görev CEZA İNFAZ KURUMLARI VE TUTUKEVLERİ PERSONELİ EĞİTİM MERKEZLERİ KANUNU Kanun Numarası : 4769 Kabul Tarihi : 29/7/2002 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 2/8/2002 Sayı : 24834 Yayımlandığı Düstur : Tertip

Detaylı

CMK 135 inci maddesindeki amir hükme rağmen, Mahkemenizce, sanığın telekomünikasyon yoluyla iletişiminin tespitine karar verildiği görülmüştür.

CMK 135 inci maddesindeki amir hükme rağmen, Mahkemenizce, sanığın telekomünikasyon yoluyla iletişiminin tespitine karar verildiği görülmüştür. Mahkememizin yukarıda esas sayısı yazılı dava dosyasının yapılan yargılaması sırasında 06.05.2014 günlü oturum ara kararı uyarınca Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı ndan sanık... kullandığı... nolu,

Detaylı

SİRKÜLER NO: POZ-2013 / 94 İST, 21.10.2013. İade dilekçeleri internet vergi dairesi üzerinden verilecek.

SİRKÜLER NO: POZ-2013 / 94 İST, 21.10.2013. İade dilekçeleri internet vergi dairesi üzerinden verilecek. SİRKÜLER NO: POZ-2013 / 94 İST, 21.10.2013 ÖZET: İade dilekçeleri internet vergi dairesi üzerinden verilecek. İADE DİLEKÇELERİNİN İNTERNET VERGİ DAİRESİ ÜZERİNDEN VERİLMESİ ZORUNLULUĞU GETİRİLDİ Nakden

Detaylı

MALATYA SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI CHAMBER OF CERTIFIED ACCOUNTANTS OF MALATYA. Sayı : 2010/134 Malatya : 02/06/2010

MALATYA SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI CHAMBER OF CERTIFIED ACCOUNTANTS OF MALATYA. Sayı : 2010/134 Malatya : 02/06/2010 Sayı : 2010/134 : 02/06/2010 TÜRMOB GENEL BAŞKANLIĞINA ANKARA Başbakanlık tarafından hazırlanan ve TBMM Plan ve Bütçe komisyonunda görüşülecek olan GELİR VERGİSİ KANUNU İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE

Detaylı

Özelge: 4632 sayılı Kanunun Geçici 1. maddesi kapsamında vakıf/sandıklardan bireysel emeklilik sistemine yapılan aktarımlarda vergilendirme hk.

Özelge: 4632 sayılı Kanunun Geçici 1. maddesi kapsamında vakıf/sandıklardan bireysel emeklilik sistemine yapılan aktarımlarda vergilendirme hk. Özelge: 4632 sayılı Kanunun Geçici 1. maddesi kapsamında vakıf/sandıklardan bireysel emeklilik sistemine yapılan aktarımlarda vergilendirme hk. Sayı: 64597866-120[94-2014]-131 Tarih: 28/08/2014 T.C. GELİR

Detaylı

Öncelikle basın toplantımıza hoş geldiniz diyor, sizleri sevgiyle ve saygıyla selamlıyorum.

Öncelikle basın toplantımıza hoş geldiniz diyor, sizleri sevgiyle ve saygıyla selamlıyorum. Gümrük Ve Ticaret Bakanı Sn. Nurettin CANİKLİ nin Kredi Kefalet Kooperatifleri Ortaklarının Borçlarının Yapılandırılması Basın Toplantısı 24 Eylül 2014 Saat:11.00 - ANKARA Kredi Kefalet Kooperatiflerinin

Detaylı

CEZA HUKUKU. 27 aralık 1968 tarihli ve 13086 sayılı Resmî Gazetede yayınlanmış 1072 sayılı «Rulet, tilt, langırt ve benzeri oyun âlet ve makinaları

CEZA HUKUKU. 27 aralık 1968 tarihli ve 13086 sayılı Resmî Gazetede yayınlanmış 1072 sayılı «Rulet, tilt, langırt ve benzeri oyun âlet ve makinaları KRONİKLER MEVZUAT KRONİĞİ CEZA HUKUKU 1 Ateşli silâh ve bıçak taşıma izni : 27 mart 1968 tarihli ve 12859 sayılı Resmî Gazetede, 19/3/1963 tarihli ve 11359 sayılı Resmî Gazetede yayınlanmış yönetmelikte

Detaylı

DEVLET KATKI SİSTEMİ Devlet katkısı nedir? Devlet katkısı başlangıç tarihi nedir? Devlet katkısından kimler faydalanabilir?

DEVLET KATKI SİSTEMİ Devlet katkısı nedir? Devlet katkısı başlangıç tarihi nedir? Devlet katkısından kimler faydalanabilir? DEVLET KATKI SİSTEMİ Devlet katkısı nedir? Katılımcı tarafından ödenen katkı paylarının %25 i oranında devlet tarafından katılımcının emeklilik hesabına ödenen tutardır. Devlet katkısı başlangıç tarihi

Detaylı

Adalet Bakanlığı ve Türkiye Barolar Birliğinden: Resmi Gazete Tarihi : 23/08/2008 Resmi Gazete Sayısı : 26976

Adalet Bakanlığı ve Türkiye Barolar Birliğinden: Resmi Gazete Tarihi : 23/08/2008 Resmi Gazete Sayısı : 26976 CEZA MUHAKEMESİ KANUNU GEREĞİNCE GÖREVLENDİRİLEN MÜDAFİ VE VEKİLLER İÇİN BAROLARCA YAPILACAK CARİ GİDERLER İLE BU HİZMET İÇİN ÇALIŞTIRILACAK PERSONELE İLİŞKİN YÖNETMELİK 23 Ağustos 2008 tarihli ve 26976

Detaylı

01.01.2016-31.12.2016 TARİHLERİ ARASI ASGARİ ÜCRETE UYGULANACAK DEVLET DESTEĞİ HAKKINDA BİLGİ NOTU

01.01.2016-31.12.2016 TARİHLERİ ARASI ASGARİ ÜCRETE UYGULANACAK DEVLET DESTEĞİ HAKKINDA BİLGİ NOTU 01.01.2016-31.12.2016 TARİHLERİ ARASI ASGARİ ÜCRETE UYGULANACAK DEVLET DESTEĞİ HAKKINDA BİLGİ NOTU EMİNE ERDEM MEVZUAT ANALİZ - ŞUBAT 2016 - İSTANBUL TİCARET ODASI 1 01.01.2016 31.12.2016 TARİHLERİ ARASI

Detaylı

T.C. BAŞBAKANLIK TOPLU KONUT İDARESİ BAŞKANLIĞI (TOKİ) NİĞDE BOR 5. ETAP ALT GELİR GRUBU KONUT PROJESİ BAŞVURU DUYURUSU

T.C. BAŞBAKANLIK TOPLU KONUT İDARESİ BAŞKANLIĞI (TOKİ) NİĞDE BOR 5. ETAP ALT GELİR GRUBU KONUT PROJESİ BAŞVURU DUYURUSU T.C. BAŞBAKANLIK TOPLU KONUT İDARESİ BAŞKANLIĞI (TOKİ) NİĞDE BOR 5. ETAP ALT GELİR GRUBU KONUT PROJESİ BAŞVURU DUYURUSU BAŞVURU ŞARTLARI: İdaremizce; 304 konutluk Niğde Bor 5.Etap Alt Gelir Grubu kapsamında

Detaylı

Başbakanlık (Hazine Müsteşarlığı) tan: 30.11.2015

Başbakanlık (Hazine Müsteşarlığı) tan: 30.11.2015 Başbakanlık (Hazine Müsteşarlığı) tan: 30.11.2015 BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİ HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİĞİN UYGULANMASINA İLİŞKİN GENELGE (2015/50) Bu Genelge, 25.05.2015

Detaylı

TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ İDARİ ŞARTNAME WEB SAYFASI YAPIM İŞİ

TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ İDARİ ŞARTNAME WEB SAYFASI YAPIM İŞİ TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ İDARİ ŞARTNAME Doküman No Mİ_F_13 Revizyon No. 00 Rev. Tarihi 00 Yayın Tarihi 03.03.2010 Şartname No Madde 1- İş Sahibi İdareye İlişkin Bilgiler WEB SAYFASI YAPIM İŞİ 1.1. İş sahibi

Detaylı

TEŞVİK BELGELİ MAKİNA VE TEÇHİZAT TESLİMLERİNE UYGULANAN KDV İSTİSNASINDA BİR SORUN

TEŞVİK BELGELİ MAKİNA VE TEÇHİZAT TESLİMLERİNE UYGULANAN KDV İSTİSNASINDA BİR SORUN Emre KARTALOĞLU Gelirler Kontrolörü TEŞVİK BELGELİ MAKİNA VE TEÇHİZAT TESLİMLERİNE UYGULANAN KDV İSTİSNASINDA BİR SORUN GİRİŞ Bilindiği gibi, 4842 sayılı Kanunla 1 vergi kanunlarında köklü değişiklik ve

Detaylı

28 Kasım 2013 PERŞEMBE. Resmî Gazete. Sayı : 28835 TEBLİĞ. Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığından: İŞVEREN UYGULAMA TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

28 Kasım 2013 PERŞEMBE. Resmî Gazete. Sayı : 28835 TEBLİĞ. Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığından: İŞVEREN UYGULAMA TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK 28 Kasım 2013 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 28835 TEBLİĞ Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığından: İŞVEREN UYGULAMA TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ MADDE 1 1/9/2012 tarihli ve 28398 sayılı Resmî

Detaylı

CEZAİ ŞARTIN TEK YANLI KARARLAŞTIRILAMAYACAĞI

CEZAİ ŞARTIN TEK YANLI KARARLAŞTIRILAMAYACAĞI İlgili Kanun / Madde 818 S.BK/158-161 T.C YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2009/17762 Karar No. 2011/19801 Tarihi: 30.06.2011 CEZAİ ŞARTIN TEK YANLI KARARLAŞTIRILAMAYACAĞI ÖZETİ Cezai şart öğretide,

Detaylı

YABANCI İŞÇİLERİN ÜÇ AYDAN SONRA SİGORTALI OLMALARI ZORUNLU MU? I- GİRİŞ :

YABANCI İŞÇİLERİN ÜÇ AYDAN SONRA SİGORTALI OLMALARI ZORUNLU MU? I- GİRİŞ : YABANCI İŞÇİLERİN ÜÇ AYDAN SONRA SİGORTALI OLMALARI ZORUNLU MU? I- GİRİŞ : Bilindiği üzere, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 4. ve 6. maddelerine göre kimlerin sigortalı

Detaylı

Tarih: 05.02.2010 Sayı: 2010/15. Konu:

Tarih: 05.02.2010 Sayı: 2010/15. Konu: S İ R K Ü L E R R A P O R Tarih: 05.02.2010 Sayı: 2010/15 Konu: 396 Sıra Numaralı VUK Genel Tebliği ile Ba ve Bs formlarına ilişkin uygulamada değişiklikler yapıldı. Özet: 4 Şubat 2010 tarihli Resmi Gazete

Detaylı

: 3218 Sayılı Serbest Bölgeler Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 1) nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 3) yayımlandı.

: 3218 Sayılı Serbest Bölgeler Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 1) nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 3) yayımlandı. SİRKÜLER TARİH : 28.04.2016 SAYI : 2016-04-6 KONU ÖZETİ : 3218 Sayılı Serbest Bölgeler Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 1) nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 3) yayımlandı. : Tebliğde serbest

Detaylı

Sayfa : 4 RESMÎ GAZETE 19 Ocak 2013 Sayı : 28533

Sayfa : 4 RESMÎ GAZETE 19 Ocak 2013 Sayı : 28533 Sayfa : 4 RESMÎ GAZETE 19 Ocak 2013 Sayı : 28533 SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNU İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN Kanun No. 6385 Kabul Tarihi: 10/1/2013 MADDE 1

Detaylı

T.C. ZONGULDAK VAL L ÇEVRE VE EH RC L K L MÜDÜRLÜ Ü mar skan ve Kooperatifler ube Müdürlü ü H ZMET STANDARTLARI TABLOSU BA VURUDA STEN LEN BELGELER

T.C. ZONGULDAK VAL L ÇEVRE VE EH RC L K L MÜDÜRLÜ Ü mar skan ve Kooperatifler ube Müdürlü ü H ZMET STANDARTLARI TABLOSU BA VURUDA STEN LEN BELGELER T.C. ZONGULDAK VAL L ÇEVRE VE EH RC L K L MÜDÜRLÜ Ü mar skan ve Kooperatifler ube Müdürlü ü H ZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO VATANDA A SUNULAN H ZMET N ADI BA VURUDA STEN LEN BELGELER H ZMET N TAMAMLANMA

Detaylı

DEVREDEN YATIRIM İNDİRİMİNİN KULLANIMI HAKKINDA GENEL TEBLİĞ YAYIMLANDI:

DEVREDEN YATIRIM İNDİRİMİNİN KULLANIMI HAKKINDA GENEL TEBLİĞ YAYIMLANDI: SİRKÜLER TARİHİ : 01/10/2010 SİRKÜLER NO : 2010/81 DEVREDEN YATIRIM İNDİRİMİNİN KULLANIMI HAKKINDA GENEL TEBLİĞ YAYIMLANDI: Bilindiği üzere, Anayasa Mahkemesi nin iptal kararı üzerine, 01 Ağustos 2010

Detaylı

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA. Askerlik Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ve gerekçeleri ektedir.

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA. Askerlik Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ve gerekçeleri ektedir. TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA Askerlik Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ve gerekçeleri ektedir. Gereğini arzederim. M. Akif HAMZAÇEBİ İstanbul Milletvekili 1 GENEL GEREKÇE

Detaylı

ELAZIĞ VALİLİĞİNE (Defterdarlık) tarihli ve /12154 sayılı yazınız

ELAZIĞ VALİLİĞİNE (Defterdarlık) tarihli ve /12154 sayılı yazınız T.C. MALİYE BAKANLIĞI Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü Sayı : 80755325-105.05.07-1116 09/02/2016 Konu : Geçici Personele Ek Ödeme Yapılması ELAZIĞ VALİLİĞİNE (Defterdarlık) İlgi : 09.10.2015 tarihli

Detaylı

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2012/82

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2012/82 VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2012/82 KONU: Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Hakkında Kanun Yayımlandı. 6327 sayılı Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde

Detaylı

Ancak İş-Kur lara bu konu ile ilgili bakanlıktan gelen bilgi notu var.

Ancak İş-Kur lara bu konu ile ilgili bakanlıktan gelen bilgi notu var. Sayı : 2016 037 İstanbul, 2016 Konu : Yarım Çalışma Ödeneği ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Sn. İlgili;

Detaylı

I. EIPA Lüksemburg ile İşbirliği Kapsamında 2010 Yılında Gerçekleştirilen Faaliyetler

I. EIPA Lüksemburg ile İşbirliği Kapsamında 2010 Yılında Gerçekleştirilen Faaliyetler I. EIPA Lüksemburg ile İşbirliği Kapsamında 2010 Yılında Gerçekleştirilen Faaliyetler 1. AB Hukuku ve Tercüman ve Çevirmenler için Metotlar Eğitimi (Ankara, 8-9 Haziran 2010) EIPA tarafından çeşitli kamu

Detaylı

Avrupa Adelet Divanı

Avrupa Adelet Divanı Avrupa Adelet Divanı Avrupa Adalet Divanı Çev: Alpay HEKİMLER * Karar Tarihi : 22.11.2012 Sayısı : C-385/12 Kısmi süreli çalışan işçilerin diğer işçilere oranla daha uzun süreli emeklilik sigortasına prim

Detaylı

HAKSIZ REKABET KURULU ÇALIŞMA RAPORU ANTALYA SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI ANTALYA HAKSIZ REKABETLE MÜCADELE KURULU FAALİYET RAPORU

HAKSIZ REKABET KURULU ÇALIŞMA RAPORU ANTALYA SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI ANTALYA HAKSIZ REKABETLE MÜCADELE KURULU FAALİYET RAPORU ANTALYA SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI ANTALYA HAKSIZ REKABETLE MÜCADELE KURULU FAALİYET RAPORU DÖNEMİ : 2014 İÇİNDEKİLER SUNUŞ 3 BAŞKANIN SUNUŞU 4 HAKSIZ REKABETLE MÜCADELE KURULU NUN SUNUŞU

Detaylı

ULUSAL VE RESMİ BAYRAMLAR İLE MAHALLİ KURTULUŞ GÜNLERİ, ATATÜRK GÜNLERİ VE TARİHİ GÜNLERDE YAPILACAK TÖREN VE KUTLAMALAR YÖNETMELİĞİ

ULUSAL VE RESMİ BAYRAMLAR İLE MAHALLİ KURTULUŞ GÜNLERİ, ATATÜRK GÜNLERİ VE TARİHİ GÜNLERDE YAPILACAK TÖREN VE KUTLAMALAR YÖNETMELİĞİ 5899 ULUSAL VE RESMİ BAYRAMLAR İLE MAHALLİ KURTULUŞ GÜNLERİ, ATATÜRK GÜNLERİ VE TARİHİ GÜNLERDE YAPILACAK TÖREN VE KUTLAMALAR YÖNETMELİĞİ Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 16/4/2012 No : 2012/3073 Yayımlandığı

Detaylı

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü 07.03.2012 06:18

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü 07.03.2012 06:18 http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2012/03/201203... 1 of 5 6 Mart 2012 SALI Resmî Gazete Sayı : 28225 Atatürk Üniversitesinden: YÖNETMELİK ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ ASTROFİZİK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

Detaylı

Bu toplantının düzenleyicisi olan kurumları temsilen dost ve kardeş ülke Kazakistan Barolar Birliği nin Saygıdeğer Başkanı Anuar Tugel,

Bu toplantının düzenleyicisi olan kurumları temsilen dost ve kardeş ülke Kazakistan Barolar Birliği nin Saygıdeğer Başkanı Anuar Tugel, Bu toplantının düzenleyicisi olan kurumları temsilen dost ve kardeş ülke Kazakistan Barolar Birliği nin Saygıdeğer Başkanı Anuar Tugel, Diğer katılımcı dost Ülkeler Barolar Birliklerinin Sayın Başkanları

Detaylı

SMMM - Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Sınavlarına İlişkin Duyuru (Tesmer)

SMMM - Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Sınavlarına İlişkin Duyuru (Tesmer) SMMM - Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Sınavlarına İlişkin Duyuru (Tesmer) 24 Mart 2007 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 26472 Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşüvirler Odaları

Detaylı

KAMU İHALE KANUNUNA GÖRE İHALE EDİLEN PERSONEL ÇALIŞTIRILMASINA DAYALI HİZMET ALIMLARI KAPSAMINDA İSTİHDAM EDİLEN İŞÇİLERİN KIDEM TAZMİNATLARININ

KAMU İHALE KANUNUNA GÖRE İHALE EDİLEN PERSONEL ÇALIŞTIRILMASINA DAYALI HİZMET ALIMLARI KAPSAMINDA İSTİHDAM EDİLEN İŞÇİLERİN KIDEM TAZMİNATLARININ 8 Şubat 2015 PAZAR Resmî Gazete Sayı : 29261 YÖNETMELİK Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: KAMU İHALE KANUNUNA GÖRE İHALE EDİLEN PERSONEL ÇALIŞTIRILMASINA DAYALI HİZMET ALIMLARI KAPSAMINDA BİRİNCİ

Detaylı

B REYSEL EMEKL L K S STEM

B REYSEL EMEKL L K S STEM B REYSEL EMEKL L K S STEM 1 B REYSEL EMEKL L K S STEM NED R? kinci bir emeklilik geliridir, çal rken sahip oldu unuz hayat standatlar n z koruman z, emeklilik döneminde kendi ayaklar n z üzerinde durman

Detaylı

AMME ALACAKLARINDA TERKİN TUTARI

AMME ALACAKLARINDA TERKİN TUTARI AMME ALACAKLARINDA TERKİN TUTARI TABLO IV- MUHASEBE KAYITLARINDAN ÇIKARILACAK ALACAKLAR 1. 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 106 ncı maddesi gereğince; 1.1. 213 sayılı Vergi

Detaylı

HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU

HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU HUKUKİ MÜZAKERE TOPLANTILARI 23-26 MAYIS 2013 - İZMİR Grup Adı : Özel Hukuk 1. Grup Konu : İş ve sosyal güvenlik davaları Grup Başkanı : Mehmet YILDIZ (Yargıtay Tetkik

Detaylı

ATAÇ Bilgilendirme Politikası

ATAÇ Bilgilendirme Politikası ATAÇ Bilgilendirme Politikası Amaç Bilgilendirme politikasının temel amacı, grubun genel stratejileri çerçevesinde, ATAÇ İnş. ve San. A.Ş. nin, hak ve yararlarını da gözeterek, ticari sır niteliğindeki

Detaylı

GENELGE NO: 14/95 İstanbul,22.09.2014

GENELGE NO: 14/95 İstanbul,22.09.2014 GENELGE NO: 14/95 İstanbul,22.09.2014 İlgili Birim Konu girdi. : Yönetim Kurulu Başkanlığı, Genel Müdürlük, Mali İşler/Muhasebe : Bazı Kamu Alacaklarının Yeniden Yapılandırılması nı içeren torba Kanun

Detaylı

BİR AVUKAT YANINDA AYLIKLI OLARAK ÇALIŞAN AVUKATIN DURUMUNUN AVUKATLIK YASASI AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ

BİR AVUKAT YANINDA AYLIKLI OLARAK ÇALIŞAN AVUKATIN DURUMUNUN AVUKATLIK YASASI AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ BİR AVUKAT YANINDA AYLIKLI OLARAK ÇALIŞAN AVUKATIN DURUMUNUN AVUKATLIK YASASI AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ Güneş GÜRSELER * Hiçbir planlama yapılmadan birbiri ardına açılan hukuk fakültelerinin yılda ortalama

Detaylı

SIRA SAYISI: 279 TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

SIRA SAYISI: 279 TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ YASAMA DÖNEMİ YASAMA YILI 26 1 SIRA SAYISI: 279 Kişisel Verilerin Otomatik İşleme Tabi Tutulması Karşısında Bireylerin Korunması Sözleşmesine Ek Denetleyici Makamlar ve Sınıraşan

Detaylı

HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU HUKUKİ MÜZAKERE TOPLANTILARI PROJE FİŞİ

HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU HUKUKİ MÜZAKERE TOPLANTILARI PROJE FİŞİ HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU HUKUKİ MÜZAKERE TOPLANTILARI PROJE FİŞİ GİRİŞ Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu (HSYK) yeni yapısıyla göreve başladığı günden bugüne yargının daha etkin ve verimli bir

Detaylı

ANTALYA İHRACATÇILAR BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ

ANTALYA İHRACATÇILAR BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ ANTALYA İHRACATÇILAR BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ Sayı : TİM.AİB.GSK. ARGE/ 000699 01/03/2013 Konu : Sirküler. ANTALYA İHRACATÇILAR BİRLİĞİ ÜYELERİNE SİRKÜLER 2013 / 070 Sayın Üyemiz, 1. Sevk Öncesi İhracat

Detaylı

SİRKÜLER 2013/23. : Vadesi Gelmemiş İleri Tarihli Çeklere Senetler Gibi Reeskont Uygulanabilecek

SİRKÜLER 2013/23. : Vadesi Gelmemiş İleri Tarihli Çeklere Senetler Gibi Reeskont Uygulanabilecek SİRKÜLER 2013/23 SİRKÜLERİN Tarihi : 02.05.2013 Konusu Mevzuat Yasal Dayanak : Vadesi Gelmemiş İleri Tarihli Çeklere Senetler Gibi Reeskont Uygulanabilecek : 213 Sayılı Vergi Usul Kanunu : 30.04.2013 Tarih

Detaylı

6 Nisan 2011 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 27897 YÖNETMELİK

6 Nisan 2011 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 27897 YÖNETMELİK 6 Nisan 2011 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 27897 YÖNETMELİK İçişleri Bakanlığından: KARAYOLLARI TRAFİK KANUNU HÜKÜMLERİ GEREĞİNCE UYGULANAN İDARİ PARA CEZALARININ TAHSİLİNDE VE TAKİBİNDE UYGULANACAK USUL

Detaylı

Türkiye Büyük Millet Meclisinin Dış İlişkilerinin Düzenlenmesi Hakkında Kanun

Türkiye Büyük Millet Meclisinin Dış İlişkilerinin Düzenlenmesi Hakkında Kanun 141 Türkiye Büyük Millet Meclisinin Dış İlişkilerinin Düzenlenmesi Hakkında Kanun (Resmî Gazele ile yayımı : 6.4.1990 Sayı : 20484) Kanun No. Kabul Tarihi Dış ilişkiler - MADDE 1. Türkiye Büyük Millet

Detaylı

- Otistik bireyler ve ailelerini temel insan hakları ve özürlüler yasası konusunda bilgilendirir.

- Otistik bireyler ve ailelerini temel insan hakları ve özürlüler yasası konusunda bilgilendirir. - Otistik bireyler ve ailelerini temel insan hakları ve özürlüler yasası konusunda bilgilendirir. Otistik bireylerin karşılaştıkları sorunlar ve hak ihlalleri konusunda hukuki danışmanlık desteği yapar.

Detaylı

PROTOKOL Özel Kartepe Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi Türkiye Petrol Kimya Lastik İşçileri Sendikası PETROL-İŞ Hizmeti Alan:

PROTOKOL Özel Kartepe Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi Türkiye Petrol Kimya Lastik İşçileri Sendikası PETROL-İŞ Hizmeti Alan: PROTOKOL Ağız ve Diş sağlığı tedavilerini kapsayan protokol metnidir. Sağlık hizmetini veren kurum Özel Kartepe Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi olarak anılacaktır. Hizmeti alan kurum Türkiye Petrol Kimya Lastik

Detaylı

SİRKÜ : 2015/04 KAYSERİ Konu : 2015 Yılındaki Asgari Ücret Tutarları ile. 14.01.2015 Bu Konuyla İlgili Diğer Değişiklikler

SİRKÜ : 2015/04 KAYSERİ Konu : 2015 Yılındaki Asgari Ücret Tutarları ile. 14.01.2015 Bu Konuyla İlgili Diğer Değişiklikler SİRKÜ : 2015/04 KAYSERİ Konu : 2015 Yılındaki Asgari Ücret Tutarları ile 14.01.2015 Bu Konuyla İlgili Diğer Değişiklikler Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Asgari Ücret Tespit Komisyonunun 2015 yılı

Detaylı

ÖTVK nun 8/1. Maded Uygulamas na Yönelik Asgari Teminat Miktar %25 e Ç kar lm t r. DUYURU NO:2012/70

ÖTVK nun 8/1. Maded Uygulamas na Yönelik Asgari Teminat Miktar %25 e Ç kar lm t r. DUYURU NO:2012/70 stanbul, 17.08.2012 ÖTVK nun 8/1. Maded Uygulamas na Yönelik Asgari Teminat Miktar %25 e Ç kar lm t r. DUYURU NO:2012/70 17.08.2012 tarih ve 28387 say l Resmi Gazete de yay mlanan 24 seri numaral ÖTVK

Detaylı

25 Nisan 2016 (Saat 17:00 a kadar) Pazartesi de, postaya veya kargoya o gün verilmiş olan ya da online yapılan başvurular kabul edilecektir.

25 Nisan 2016 (Saat 17:00 a kadar) Pazartesi de, postaya veya kargoya o gün verilmiş olan ya da online yapılan başvurular kabul edilecektir. Sıkça Sorulan Sorular Başvuru Başvuru ne zaman bitiyor? 25 Nisan 2016 (Saat 17:00 a kadar) Pazartesi de, postaya veya kargoya o gün verilmiş olan ya da online yapılan başvurular kabul edilecektir. Bursluluğun

Detaylı

ALMANYA DA 2011 OCAK AYI İTİBARİYLE ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK ALANINDA MEYDANA GELEN ÖNEMLİ GELİŞMELER. 1. İstihdam Piyasası

ALMANYA DA 2011 OCAK AYI İTİBARİYLE ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK ALANINDA MEYDANA GELEN ÖNEMLİ GELİŞMELER. 1. İstihdam Piyasası ALMANYA DA 2011 OCAK AYI İTİBARİYLE ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK ALANINDA MEYDANA GELEN ÖNEMLİ GELİŞMELER 1. İstihdam Piyasası Federal İstatistik Dairesi nin verilerine göre, Almanya da toplam çalışanların

Detaylı

Av. Oğuzhan SONGÖR Emekli Hakim Rekabet Kurulu Eski İkinci Başkanı Başkent-Ufuk-Atılım Üniversiteleri Hukuk Fakültesi Öğretim Görevlisi

Av. Oğuzhan SONGÖR Emekli Hakim Rekabet Kurulu Eski İkinci Başkanı Başkent-Ufuk-Atılım Üniversiteleri Hukuk Fakültesi Öğretim Görevlisi 1 Av. Tuncay Songör 2 Av. Oğuzhan SONGÖR Emekli Hakim Rekabet Kurulu Eski İkinci Başkanı Başkent-Ufuk-Atılım Üniversiteleri Hukuk Fakültesi Öğretim Görevlisi I. YASAL DÜZENLEME ELEKTRİK PİYASASINDA KAYIP-KAÇAK

Detaylı

7536 İKİNCİ BÖLÜM Görev, Yetki ve Sorumluluklar

7536 İKİNCİ BÖLÜM Görev, Yetki ve Sorumluluklar 7535 KARAPARANIN AKLANMASININ ÖNLENMESİNE, 2313 SAYILI UYUŞTURUCU MADDELERİN MURAKEBESİ HAKKINDA KANUNDA, 657 SAYILI DEVLET MEMURLARI KANUNUNDA VE 178 SAYILI MALİYE BAKANLIĞININ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA

Detaylı

Türkiye - Özbekistan Hükümetlerarası Karma Ekonomik Komisyonu I. Dönem Toplantısı Protokolunun Onaylanması Hakkında Karar Karar Sayısı: 2001/2585

Türkiye - Özbekistan Hükümetlerarası Karma Ekonomik Komisyonu I. Dönem Toplantısı Protokolunun Onaylanması Hakkında Karar Karar Sayısı: 2001/2585 13.07.2001 Cuma Sayı: 24461 (Asıl) YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ Milletlerarası Andlaşmalar Türkiye - Özbekistan Hükümetlerarası Karma Ekonomik Komisyonu I. Dönem Toplantısı Protokolunun Onaylanması Hakkında

Detaylı

MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ELEMANLARININ YURTİÇİ VE YURTDIŞI GÖREVLENDİRME YÖNERGESİ

MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ELEMANLARININ YURTİÇİ VE YURTDIŞI GÖREVLENDİRME YÖNERGESİ MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ELEMANLARININ YURTİÇİ VE YURTDIŞI GÖREVLENDİRME YÖNERGESİ MART 2016 MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ELEMANLARININ YURTİÇİ VE YURTDIŞI GÖREVLENDİRME YÖNERGESİ BİRİNCİ

Detaylı

T.C. ZİRAAT BANKASI PERSONELİ VAKFI SOSYAL GÜVENLİK YARDIMLARI BÖLÜMÜ ÜYELERİ VE HAK SAHİPLERİNİN KAZANILMIŞ HAKLARI VE TASFİYE PAYLARI RAPORU

T.C. ZİRAAT BANKASI PERSONELİ VAKFI SOSYAL GÜVENLİK YARDIMLARI BÖLÜMÜ ÜYELERİ VE HAK SAHİPLERİNİN KAZANILMIŞ HAKLARI VE TASFİYE PAYLARI RAPORU Hacettepe Üniversitesi Aktüerya Bilimleri Bölümü Hacettepe University Department of Actuarial Sciences 06800 Beytepe-Ankara, Tel:(032)297 660, Faks:(032)297 7998, e-posta:aktuerya@hacettepe.edu.tr T.C.

Detaylı

Àëìàçáåê Àòàìáàåâ: "Ãåíïðîêóðàòóðà áîðåòñÿ ñ êîððóïöèåé, ðàçðóøàþùåé ãîñóäàðñòâî"

Àëìàçáåê Àòàìáàåâ: Ãåíïðîêóðàòóðà áîðåòñÿ ñ êîððóïöèåé, ðàçðóøàþùåé ãîñóäàðñòâî Hцkцmette deьiшiklikler yapыldы Kazakistan Cumhurbaшkanы Nursultan Nazarbayev, hцkцmette yapыlan deьiшiklikleri onayladы. Expo 2017'ye hazыlыklarыn sцrdцьц bu dюnemde yeni bir bakanlыk kurulmasыnы kararlaшtыran

Detaylı

TORBA KANUN İLE 4/A (SSK) BENDİ KAPSAMINDA PRİM ÖDEMEKSİZİN GEÇİRİLEN HANGİ SÜRELER BORÇLANILABİLİR

TORBA KANUN İLE 4/A (SSK) BENDİ KAPSAMINDA PRİM ÖDEMEKSİZİN GEÇİRİLEN HANGİ SÜRELER BORÇLANILABİLİR TORBA KANUN İLE 4/A (SSK) BENDİ KAPSAMINDA PRİM ÖDEMEKSİZİN GEÇİRİLEN HANGİ SÜRELER BORÇLANILABİLİR Süleyman TUNÇAY * I-GENEL AÇIKLAMALAR: 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu

Detaylı

5510 sayılı SGK kanunu hakkında duyurular

5510 sayılı SGK kanunu hakkında duyurular 23/11/2008 Aylık prim ve hizmet belgesi 23 Kasım 2008 tarihli ve 27063 sayılı resmi gazete tebliğinde Aylık Prim Ve Hizmet Belgesinin güncel formatı yayınlanmıştır. Bu yönde personel paketinde de 4.0.13

Detaylı

İZMİR. 5.2.2010. Muhasebe Müdürlüğüne,

İZMİR. 5.2.2010. Muhasebe Müdürlüğüne, Sayı: YMM.03.2010-18 Konu: 396 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği Form Ba ile Form Bs Bildirimlerinin 2010 Yılı ve Müteakip Yıllarda Verilmesine İlişkin İZMİR. 5.2.2010 Muhasebe Müdürlüğüne, 04.02.2010

Detaylı

KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ

KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ 12 NİSAN 2013-KKTC DR. VAHDETTIN ERTAŞ SERMAYE PIYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ Sayın

Detaylı

1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ

1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ 1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ 1. GİRİŞ Odamızca, 2009 yılında 63 fuara katılan 435 üyemize 423 bin TL yurtiçi fuar teşviki ödenmiştir. Ödenen teşvik rakamı, 2008 yılına

Detaylı

VERGİ DAVALARINDA İDARE LEHİNE HÜKMEDİLEN KARŞI VEKALET ÜCRETİNİN TAHSİLİNDE ZAMANAŞIMI SÜRESİNİN BELİRLENMESİ 1

VERGİ DAVALARINDA İDARE LEHİNE HÜKMEDİLEN KARŞI VEKALET ÜCRETİNİN TAHSİLİNDE ZAMANAŞIMI SÜRESİNİN BELİRLENMESİ 1 VERGİ DAVALARINDA İDARE LEHİNE HÜKMEDİLEN KARŞI VEKALET ÜCRETİNİN TAHSİLİNDE ZAMANAŞIMI SÜRESİNİN BELİRLENMESİ 1 Av. Hüseyin KARAKOÇ ÖZET Vergi Davaları idare lehine sonuçlandığı zaman davacı aleyhine

Detaylı

Bunlar dışında kalan ve hizmet kolumuzu ilgilendiren konulardan;

Bunlar dışında kalan ve hizmet kolumuzu ilgilendiren konulardan; SAYI : 2012/ KONU : Kamu Görevlileri Hakem Kuruluna başvuru /05/2012 KAMU GÖREVLİLERİ HAKEM KURULUNA (GÖNDERİLMEK ÜZERE) DEVLET PERSONEL BAŞKANLIĞINA 30 Nisan- 21 Mayıs 2012 tarihleri arasında yapılan

Detaylı

YARGITAY 8. CEZA DA RES KARARI

YARGITAY 8. CEZA DA RES KARARI YARGITAY 8. CEZA DA RES KARARI YARGITAY 8. CEZA DA RES E: 2007/4584 K: 2007/4112 T: 24.05.2007 SEÇENEKL ADL PARA CEZASI CEZALARIN NFAZ REJ M CEZANIN N TEL K DE fit RMES (TCK m 50/1-a, 52 CGT K m 106/3)

Detaylı

YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KOORDİNATÖRLÜĞÜ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM

YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KOORDİNATÖRLÜĞÜ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KOORDİNATÖRLÜĞÜ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönergenin amacı; Yıldırım Beyazıt Üniversitesi İş Sağlığı

Detaylı

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI ANKARA VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI (Mükellef Hizmetleri KDV ve Diğer Vergiler Grup Müdürlüğü)

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI ANKARA VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI (Mükellef Hizmetleri KDV ve Diğer Vergiler Grup Müdürlüğü) T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI ANKARA VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI (Mükellef Hizmetleri KDV ve Diğer Vergiler Grup Müdürlüğü) Sayı : 90792880-155.15[2013/2901]-889 02/09/2015 Konu : TÜBİTAK tarafından desteklenen

Detaylı

Yönetim Kurulu Üyelerinin yemin törenine katılımı gerçekleşti.

Yönetim Kurulu Üyelerinin yemin törenine katılımı gerçekleşti. 04.12.2012 Başkan ve Yönetim Kurulu üyelerinin katıldıkları toplantı, ziyaret ve benzeri konular hakkında Yönetim Kurulu'nu bilgilendirmesi. Yönetim kuruluna bilgilendirme yapıldı. Yemin Töreni Yönetim

Detaylı

Yazar Ali Karakuş Pazartesi, 17 Kasım 2008 20:03 - Son Güncelleme Perşembe, 25 Şubat 2010 14:36

Yazar Ali Karakuş Pazartesi, 17 Kasım 2008 20:03 - Son Güncelleme Perşembe, 25 Şubat 2010 14:36 SSK PRİMİ İŞVEREN PAYLARI 5 PUAN DÜŞÜRÜLDÜ - 17.11.2008 SGK Başkanlığı SSK Genel Müdürlüğü Prim Tahsilat Daire Başkanlığı tarafından 13.11.2008 tarihinde yayınlanan 2008-93 sayılı Genelge ile %20 olarak

Detaylı

SAYI: 2012/11 Ankara,14/12/2012 KONU: Kur Farklarının KDV Karşısındaki Durumu Hk. SİRKÜLER

SAYI: 2012/11 Ankara,14/12/2012 KONU: Kur Farklarının KDV Karşısındaki Durumu Hk. SİRKÜLER MASTER VERGİ DANIŞMANLIĞI VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK LTD.ŞTİ. SAYI: 2012/11 Ankara,14/12/2012 KONU: Kur Farklarının KDV Karşısındaki Durumu Hk. SİRKÜLER Döviz cinsinden veya dövize endeksli olarak yapılan

Detaylı

BİRİNCİ KISIM KARAPARA AKLANMASININ ÖNLENMESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar

BİRİNCİ KISIM KARAPARA AKLANMASININ ÖNLENMESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar KARAPARANIN AKLANMASININ ÖNLENMESİNE, 2313 SAYILI UYUŞTURUCU MADDELERİN MURAKEBESİ HAKKINDA KANUNDA, 657 SAYILI DEVLET MEMURLARI KANUNUNDA VE 178 SAYILI MALİYE BAKANLIĞININ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA

Detaylı

Senato Tarihi: 13.08.2015 Karar No: 2015-114 ORDU ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ EĞİTİM VE SERTİFİKA PROGRAMLARI YÖNERGESİ

Senato Tarihi: 13.08.2015 Karar No: 2015-114 ORDU ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ EĞİTİM VE SERTİFİKA PROGRAMLARI YÖNERGESİ Senato Tarihi: 13.08.2015 Karar No: 2015-114 ORDU ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ EĞİTİM VE SERTİFİKA PROGRAMLARI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç

Detaylı

DANIŞTAY İDARİ ve VERGİ DAVA DAİRELERİNE İLİŞKİN TEMEL UYUŞMAZLIKLAR İLE UYUŞMAZLIKLARIN YOĞUNLAŞTIĞI BÖLGELER ;

DANIŞTAY İDARİ ve VERGİ DAVA DAİRELERİNE İLİŞKİN TEMEL UYUŞMAZLIKLAR İLE UYUŞMAZLIKLARIN YOĞUNLAŞTIĞI BÖLGELER ; DANIŞTAY İDARİ ve VERGİ DAVA DAİRELERİNE İLİŞKİN TEMEL UYUŞMAZLIKLAR İLE UYUŞMAZLIKLARIN YOĞUNLAŞTIĞI BÖLGELER ; A- İDARİ DAVA DAİRELERİNE İLİŞKİN UYUŞMAZLIKLAR: İKİNCİ DAİRENİN GÖREV ALANINA GİREN UYUŞMAZLIKLAR;

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETİM KANUNU

YÜKSEKÖĞRETİM KANUNU YÜKSEKÖĞRETİM KANUNU Kanun Numarası : 2547 Kabul Tarihi : 4/11/1981 Yayımlandığı R. Gazete : Tarih : 6/11/1981 Sayı : 17506 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 21 Sayfa : 3 * * * Bu Kanunun yürürlükte

Detaylı

ÖZEL İLETİŞİM VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 14) BİRİNCİ BÖLÜM

ÖZEL İLETİŞİM VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 14) BİRİNCİ BÖLÜM Nisan 0 SALI Resmî Gazete Sayı : 97 TEBLİĞ Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı) ndan: ÖZEL İLETİŞİM VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: ) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak Amaç MADDE () Bu Tebliğin

Detaylı

1. Konu. 2. Basitle tirilmi Tedbirler. 2.1. Basitle tirilmi Tedbirlerin Mahiyeti ve S n rlar

1. Konu. 2. Basitle tirilmi Tedbirler. 2.1. Basitle tirilmi Tedbirlerin Mahiyeti ve S n rlar Maliye Bakanl ndan: Mali Suçlar Ara t rma Kurulu Genel Tebli i (S ra No: 5) (Resmi Gazete nin 9 Nisan 2008 tarih ve 26842 say l nüshas nda yay mlanm t r) 1. Konu 9/1/2008 tarihli ve 26751 say l Resmî Gazete

Detaylı

TAŞINMAZ MAL SATIŞ ŞARTNAMESİ

TAŞINMAZ MAL SATIŞ ŞARTNAMESİ TAŞINMAZ MAL SATIŞ ŞARTNAMESİ I-GENEL ŞARTLAR MADDE 1. İHALE KONUSU ve ŞEKLİ Antalya İli, Muratpaşa İlçesi, Şirinyalı Mahallesinde bulunan gayrimenkul (Günübirlik Tesis Alanı ) 2886 sayılı Devlet İhale

Detaylı

BASIN DUYURUSU 2001 YILI PARA VE KUR POLİTİKASI

BASIN DUYURUSU 2001 YILI PARA VE KUR POLİTİKASI Sayı: 42 BASIN DUYURUSU 2001 YILI PARA VE KUR POLİTİKASI Gazi Erçel Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası 22 Aralık 2000 Ankara 2001 yılında uygulanacak para ve kur politikasının çerçevesi, uygulama prensipleri

Detaylı

GÖZETMENLERİN SINAVLARDA UYACAĞI KURALLAR

GÖZETMENLERİN SINAVLARDA UYACAĞI KURALLAR GÖZETMENLERİN SINAVLARDA UYACAĞI KURALLAR 1. Sınavın uygulanmasına ilişkin Kurallar gözetmenler tarafından yerine getirilir. 2. Gözetmen sınav saatinden en az 10 dakika önce aksi belirtilmedikçe sınav

Detaylı

FELSEFE GRUBU ÖĞRETMENİ

FELSEFE GRUBU ÖĞRETMENİ TANIM Çalıştığı eğitim kurumunda, öğrencilere, felsefe, psikoloji, sosyoloji ve mantık ile ilgili eğitim veren kişidir. A- GÖREVLER KULLANILAN ARAÇ, GEREÇ VE EKİPMAN Felsefe, psikoloji, sosyoloji ve mantık

Detaylı

DEVLET MUHASEBES NDE AMORT SMAN

DEVLET MUHASEBES NDE AMORT SMAN Slide 1 DEVLET MUHASEBES NDE AMORT SMAN GENEL YÖNET M MUHASEBE YÖNETMEL GENEL TEBL (Say :1) (10.01.2008 tarihli ve 26752 say R.G.) Ömer DA Devlet Muhasebe Uzman Slide 2 AMAÇ VE KAPSAM 5018 say Kanunun

Detaylı

Tıp Fakültesi Dönem Temsilcileri Grubu Yönergesi

Tıp Fakültesi Dönem Temsilcileri Grubu Yönergesi KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Tıp Fakültesi Dönem Temsilcileri Grubu Yönergesi Amaç MADDE 1 Bu yönergenin amacı, Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi ne kayıtlı öğrencilerin eğitim, sağlık, spor

Detaylı

İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1 KURAMSAL BAKIŞ BÖLÜM 2 TEMEL KAVRAMLAR, KURUMLAR VE İLKELER

İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1 KURAMSAL BAKIŞ BÖLÜM 2 TEMEL KAVRAMLAR, KURUMLAR VE İLKELER İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1 KURAMSAL BAKIŞ 1. 'Parlamento' sözcüğünün anlamı ve kökeni nedir? Parlamentolu her siyasal rejim için parlamentarizm geçerli midir? 1 2. Dünya parlamentolarını bir laf üretme makinesi

Detaylı

SİRKÜLER NO: POZ-2013 / 107 İST, 18.12.2013 ELEKTRONİK DEFTER HAKKINDA AÇIKLAMALAR YAPILDI

SİRKÜLER NO: POZ-2013 / 107 İST, 18.12.2013 ELEKTRONİK DEFTER HAKKINDA AÇIKLAMALAR YAPILDI SİRKÜLER NO: POZ-2013 / 107 İST, 18.12.2013 ÖZET: Elektronik defter hakkında açıklamalar yapıldı. ELEKTRONİK DEFTER HAKKINDA AÇIKLAMALAR YAPILDI 421 Sıra No lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği kapsamında

Detaylı

KPSS 2008 GK (49) 30 DENEME K TABI / 338. SAYFA / 59. SORU 30 DENEME K TABI / 295. SAYFA / 49. SORU

KPSS 2008 GK (49) 30 DENEME K TABI / 338. SAYFA / 59. SORU 30 DENEME K TABI / 295. SAYFA / 49. SORU KPSS 2008 GK (49) 30 DENEME K TABI / 338. SAYFA / 59. SORU 49. Bir ülkede, yetkili bir makam taraf ndan konulan ve hâlen yürürlükte bulunan hukuk kurallar n tümüne ne ad verilir? A) Pozitif hukuk B) Tabii

Detaylı

Harc rah Kanunu Genel Tebli i. (Seri No:37)

Harc rah Kanunu Genel Tebli i. (Seri No:37) 26 A ustos 2003 Tarihli Resmi Gazete Say : 25211 Harc rah Kanunu Genel Tebli i (Seri No:37) 31.7.2003 tarihli ve 4969 say Baz Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde De iklik Yap lmas na Dair Kanun 12.8.2003

Detaylı

BAKANLAR KURULU KARARI

BAKANLAR KURULU KARARI 30 Ocak 2009 CUMA Resmî Gazete Sayı : 27126 BAKALAR KURULU KARARI Karar Sayısı : 2009/14579 Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ne Yapılacak Yolculuklarda Verilecek Gündeliklere Dair Karar ile Yurtdışı Gündeliklerine

Detaylı

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI PERSONEL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ NE

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI PERSONEL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ NE Sayı :2010/800/ 25.11.2010 Konu : Yönetici ve Öğretmenlerin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Kararla ilgili görüşlerimiz hk. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI PERSONEL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ NE İlgi: 9.11.2010 gün ve

Detaylı

GAZİ ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK PERSONEL YURTİÇİ VE YURTDIŞI GÖREVLENDİRME YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak

GAZİ ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK PERSONEL YURTİÇİ VE YURTDIŞI GÖREVLENDİRME YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak GAZİ ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK PERSONEL YURTİÇİ VE YURTDIŞI GÖREVLENDİRME YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak Amaç Madde 1 Bu yönergenin amacı Gazi Üniversitesi öğretim elemanlarının yurt içi ve

Detaylı

TMSF YE GEÇEN KIYI BANKALARINDAN ELDE EDĐLEN FAĐZ GELĐRLERĐNĐN VERGĐLENDĐRĐLMESĐYLE ĐLGĐLĐ TEBLĐĞ YAYIMLANDI

TMSF YE GEÇEN KIYI BANKALARINDAN ELDE EDĐLEN FAĐZ GELĐRLERĐNĐN VERGĐLENDĐRĐLMESĐYLE ĐLGĐLĐ TEBLĐĞ YAYIMLANDI 01.07.2008/105 TMSF YE GEÇEN KIYI BANKALARINDAN ELDE EDĐLEN FAĐZ GELĐRLERĐNĐN VERGĐLENDĐRĐLMESĐYLE ĐLGĐLĐ TEBLĐĞ YAYIMLANDI ÖZET : TMSF ye geçen bazı kıyı (offshore) bankalarında mevduat hesabı bulunan

Detaylı

1- Elektronik Defter ve Elektronik Fatura Zorunlulu u Kapsam na Giren Mükellefler

1- Elektronik Defter ve Elektronik Fatura Zorunlulu u Kapsam na Giren Mükellefler VERG S RKÜLER KONU NO: 2012/69 TAR H: 28.12.2012 Baz Mükellef Gruplar çin Elektronik Fatura Kullanma Ve Elektronik Defter Tutma Zorunlulu u Getirilmesine li kin 421 Seri Nolu Vergi Usul Kanunu Genel Tebli

Detaylı

ARAMALI VERG NCELEMES NDE SÜRE. Adalet ilkin devletten gelmelidir Çünkü hukuk, devletin toplumsal düzenidir.

ARAMALI VERG NCELEMES NDE SÜRE. Adalet ilkin devletten gelmelidir Çünkü hukuk, devletin toplumsal düzenidir. ARAMALI VERG NCELEMES NDE SÜRE Adalet ilkin devletten gelmelidir Çünkü hukuk, devletin toplumsal düzenidir. ARISTO 88 ARAMALI VERG NCELEMES NDE SÜRE 1. KONU 213 say l Vergi Usul Kanunu nun (VUK) 142, 143,

Detaylı

Sirküler 2015/009 14 Eylül 2015

Sirküler 2015/009 14 Eylül 2015 Sirküler 2015/009 14 Eylül 2015 Konu: Elektronik Tebligat Uygulaması Zorunluluğu 27 Ağustos 2015 tarih ve 29458 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 456 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile elektronik

Detaylı

6111 SAYILI YASAYA İLİŞKİN 2 SERİ NO LU TEBLİĞ YAYIMLANDI

6111 SAYILI YASAYA İLİŞKİN 2 SERİ NO LU TEBLİĞ YAYIMLANDI Sirküler Rapor 06.05.2011/ 70-1 6111 SAYILI YASAYA İLİŞKİN 2 SERİ NO LU TEBLİĞ YAYIMLANDI ÖZET : 2011/1713 sayılı BKK ile 6111 sayılı Yasada yer alan bazı sürelerin uzatılması dolayısıyla yayımlanan 2

Detaylı

Ödettirilecek tazminat miktarı

Ödettirilecek tazminat miktarı ASKERİ OKULLARA ALINAN ÖĞRENCİLER İLE SİLAHLI KUVVETLER HESABINA FAKÜLTE VE YÜKSEK OKULLARDA OKUYAN ÖĞRENCİLER İÇİN YÜKLENME SENEDİ DÜZENLENMESİNE VE BU OKULLARDAN ÇEŞİTLİ SEBEPLERLE AYRILACAK ÖĞRENCİLERE

Detaylı

DANIŞTAY BAŞKANLIĞINA YÜRÜTMENİN DURDURULMASI İSTEMLİDİR. DAVACI

DANIŞTAY BAŞKANLIĞINA YÜRÜTMENİN DURDURULMASI İSTEMLİDİR. DAVACI DANIŞTAY BAŞKANLIĞINA YÜRÜTMENİN DURDURULMASI İSTEMLİDİR. DAVACI VEKİLLERİ DAVALI KONU : Türkiye Barolar Birliği Başkanlığı Oğuzlar Mah. Barış Manço Cad. Av. Özdemir Özok Sokak No: 8 Balgat Ankara : Av.

Detaylı

TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİ TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİ 2013-2014 ADLİ YILINDA TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİ NİN AVUKATLARA YÖNELİK ÇALIŞMALARINDAN BAZI BAŞLIKLAR Eylül 2014 ANKARA Hastalıkta, Yaşlılıkta, Cezaevinde, Cenazede Her Yerde Avukatın

Detaylı

Bursa Büyükşehir Belediyesi BUSKİ Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu Başkanlığından:

Bursa Büyükşehir Belediyesi BUSKİ Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu Başkanlığından: Bursa Büyükşehir Belediyesi BUSKİ Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu Başkanlığından: Bursa Büyükşehir Belediyesi BUSKİ (Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi) Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu Başkanlığı'nın, sınıfı,

Detaylı