T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI REHBERLİK VE TEFTİŞ BAŞKANLIĞI TİCARET İL MÜDÜRLÜKLERİNİN GENEL DENETİMİNE/TEFTİŞİNE İLİŞKİN REHBER (2015)

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI REHBERLİK VE TEFTİŞ BAŞKANLIĞI TİCARET İL MÜDÜRLÜKLERİNİN GENEL DENETİMİNE/TEFTİŞİNE İLİŞKİN REHBER (2015)"

Transkript

1 T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI REHBERLİK VE TEFTİŞ BAŞKANLIĞI TİCARET İL MÜDÜRLÜKLERİNİN GENEL DENETİMİNE/TEFTİŞİNE İLİŞKİN REHBER (2015)

2 İÇİNDEKİLER KISALTMALAR:... 2 GİRİŞ:... 3 I- İL MÜDÜRLÜĞÜNE İLİŞKİN GENEL BİLGİLER:... 5 II- MEVZUATA UYGUNLUK DENETİMİ: RAPOR KAYIT DEFTERİ VE DOSYASI: GEÇMİŞ DENETİM SONUÇLARI: İÇ TİCARET ŞUBESİ: Anonim Şirket Genel Kurul Toplantıları: Sebze ve Meyve Ticareti (Toptancı Halleri): TÜKETİCİNİN KORUNMASI VE PİYASA GÖZETİMİ ŞUBESİ: Piyasa Gözetimi ve Denetimi: Tüketicinin Korunması: ESNAF VE SANATKÂRLAR ŞUBESİ: KOOPERATİFÇİLİK HİZMETLERİ ŞUBESİ: Sayılı Kanuna Tabi Kooperatifler: Kuruluş İşlemleri: Genel Kurul İşlemleri: Diğer İşlemler: Tarım Satış Kooperatif ve Birlikleri: Tarım Satış Kooperatifleri: Tarım Satış Kooperatifleri Birlikleri: PERSONEL, EĞİTİM VE DESTEK HİZMETLERİ İŞLEMLERİ: TİCARET İL MÜDÜRLÜĞÜNCE DÜZENLENECEK RAPORLAR: ARŞİV HİZMETLERİ: BAKANLIK TEMSİLCİLERİ HESABININ KULLANIMI: DİĞER HARCAMALAR: DİĞER HUSUSLAR: III- MALİ DENETİM: TAŞINIR MALLAR: TAŞINMAZ MALLAR: HARCIRAHLAR: TAŞITLAR: HABERLEŞME GİDERLERİ: TEMSİL, TÖREN, AĞIRLAMA VE TANITIM GİDERLERİ: IV- PERFORMANS DENETİMİ: V- BİLGİ İŞLEM TEKNOLOJİSİ DENETİMİ: VI- PAYDAŞLARLA İŞBİRLİĞİ DENETİMİ: (Sayfa: 1 / 53)

3 KISALTMALAR: Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Ticaret İl Müdürlüğü (İl Müdürlüğü) Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Ticaret İl Müdürlüğü TTK 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu KK 1163 sayılı Kooperatifler Kanunu 5362 sayılı Kanun 5362 sayılı Esnaf ve Sanatkârlar Meslek Kuruluşları Kanunu 6502 sayılı Kanun 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunu 3628 sayılı Kanun 3628 sayılı Mal Bildiriminde Bulunulması, Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanunu 3473 sayılı Muhafazasına Lüzum Kalmayan Evrak ve Malzemenin 3473 sayılı Kanun Yok Edilmesi Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanun Kooperatif ve Üst Kuruluşlarının Genel Kurullarında Kooperatif Bulundurulacak Ticaret Bakanlığı Temsilcisinin Nitelik ve Temsilcisi Tüzüğü Görevleri Hakkında Tüzük TTÇY Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Taşra Teşkilatı Çalışma RTBY Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı Temsilcisi Y. E-Genel Kurul Hal Hakem Heyeti Toptancı Halleri GTB-PGDY THHY THHRY Oda Genel Kurul Y. TMY Arşiv EBYS Yönergesi PGD Birlik Oda Anasözleşme R.G. md. md.../.. md.../..-.. Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelik Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik Hal Hakem Heyeti ve Toptancı Hal Konseyi Hakkında Yönetmelik Sebze ve Meyve Ticareti ve Toptancı Halleri Hakkında Yönetmelik Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Piyasa Gözetimi ve Denetimi Tüketici Hakem Heyetleri Tüketici Hakem Heyeti Raportörlüğü Esnaf ve Sanatkârlar Meslek Kuruluşlarının Genel Kurul Toplantıları ve Bu Toplantılarda Bulundurulacak Temsilcileri veya Hükümet Komiserleri Taşınır Mal Devlet Arşiv Hizmetleri Hakkında Yönetmelik Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Elektronik Belge Yönetim Sistemi Uygulama Yönergesi Piyasa Gözetimi ve Denetimi Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birlikleri Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Kooperatif Örnek Anasözleşmesi Resmi Gazete Madde maddenin fıkrası maddenin fıkrasının bendi (Sayfa: 2 / 53)

4 GİRİŞ: tarihli ve 640 sayılı Gümrük ve Ticaret Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 3 üncü maddesinde Bakanlığın merkez, taşra ve yurtdışı teşkilatından oluştuğu, 26 ncı maddesinde ise Bakanlığın, ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde taşra teşkilatı kurmaya yetkili olduğu belirtilmiştir. Aynı KHK nın geçici 4 üncü maddesinde ise (ticaret) il müdürlüklerinin teşkilatlanmasının tarihine kadar tamamlanacağı, bu tarihe kadar Bakanlığın, Sanayi ve Ticaret Bakanlığından, Bakanlığa devredilen birimlere ilişkin il düzeyindeki yetki ve görevlerin Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının il müdürlükleri tarafından kullanılacağı ve yerine getirileceği belirtilmiştir. Anılan KHK gereğince, Makamının tarihli ve sayılı Olurları ile 81 ilde Bakanlığımız Ticaret İl Müdürlükleri kurulmuştur. 640 sayılı KHK nın 34 üncü maddesine dayanılarak hazırlanan Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Taşra Teşkilatı Çalışma nin 4 üncü maddesinde, taşra teşkilatının, bölge müdürlükleri ile (ticaret) il müdürlüklerinden oluştuğu, 6 ncı maddesinde ise (Ticaret) İl Müdürlüğünün şube müdürlüklerinden oluştuğu belirtilmiştir. Anılan n 52 nci maddesine göre İl Müdürlüğü bünyesinde; 1- İç Ticaret Şubesi 2- Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Şubesi 3- Esnaf ve Sanatkârlar Şubesi 4- Kooperatifçilik Hizmetleri Şubesi 5- Personel Şubesi 6- Eğitim Şubesi 7- Bilgi İşlem Şubesi 8- Destek Hizmetleri Şubesi olmak üzere yeterli sayıda şube müdürlüğü oluşturulacağı belirtilmiştir. Kurulan Ticaret İl Müdürlüklerinde görevlendirilecek personelin devri, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Bakanlığımız arasında tarihinde imzalanan protokol ile tamamlanmış olup, Ticaret İl Müdürlüklerinin yapılanmasına ilişkin diğer usul ve esaslar 2012/5 sayılı Genelgede izah edilmiştir. Yapılacak teftişlerde anılan Genelgenin de dikkate alınması faydalı olacaktır. İl Müdürlüğü teftişinin temel hedefi; faaliyetlerin verimli ve hizmet odaklı olarak yürütülmesi, etkinlik ve verimliliğin arttırılması yönünde rehberlik yapma, doğru bilinen yanlışları ortaya koymaktır. Esas itibariyle, Bakanlığımız Rehberlik ve Teftiş Başkanlığınca taşra teşkilatına yönelik olarak yürütülen teftiş faaliyetini, Ticaret İl Müdürlüklerinin çalışmalarını geliştiren, kaynakların etkin kullanılıp kullanılmadığını değerlendiren, gerçekleştirilen iş ve işlemlerin mevzuata uygunluğunu tespit eden ve İl Müdürlüklerine verilen görevlerin daha verimli şekilde yürütülmesini temin etmek amacıyla rehberlik eden çalışmalar bütünü şeklinde tanımlamak mümkündür. Bu Rehberde teftiş faaliyetinin kapsamı, beş ana denetim alanını içerecek olup, bu alanlar sırasıyla; 1- Mevzuata Uygunluk Denetimi, 2- Mali Denetim, 3-Performans Denetimi 4-Bilgi Teknolojisi Denetimi ve 5- Paydaşlarla İşbirliği Denetimidir. (Sayfa: 3 / 53)

5 Mevzuata Uygunluk Denetimi; Ticaret İl Müdürlüklerinin faaliyet ve işlemlerinin ilgili kanun, tüzük, yönetmelik, tebliğ ve diğer mevzuata uygunluğunun incelenmesidir. Uygunluk denetimi kapsamında incelemeye tabi tutulacak konular başta Taşra Teşkilatı Çalışma ve her Birimin diğer ilgili mevzuatı esas alınarak belirlenmiştir. Mali Denetim; Ticaret İl Müdürlüklerine tahsis edilen kaynakların mali mevzuata uygun olarak kullanılıp kullanılmadığının incelenmesidir. Bu bölümde, İl Müdürlüklerine genel bütçeden tahsis edilen kaynakların kullanımı, bütçe ve harcırah mevzuatı çerçevesinde incelenecektir. Performans Denetimi; Ticaret İl Müdürlüklerince gerçekleştirilen ve sayısal verilerle ifade edilebilen faaliyet ve işlemlerin dönemsel olarak analize tabi tutulması ve ortaya çıkan sonuçların yorumlanmasıdır. Bu çerçevede yapılacak denetimlerde; sayısal verilerle ifade edilebilen faaliyet ve işlemler karşılaştırmalı olarak ele alınacak ve karşılaştırma sonuçları yorumlanacaktır. Bilgi Teknolojisi Denetimi; Ticaret İl Müdürlüklerinin kullanımına sunulan elektronik bilgi sistemlerinin sürekliliğinin ve güvenilirliğinin incelenmesidir. Bu incelemelerde, EBYS üzerinden İl Müdürlüklerince gerçekleştirilmesi gereken işlemlerin zamanında yapılıp yapılmadığı, internet erişiminin ve bilgisayar donanımının yeterli olup olmadığı ile bu donanımları kullanan personelin gerek nitelik gerekse nicelik olarak yeterli olup olmadığı değerlendirilecektir. Paydaşlarla İşbirliği Denetimi; Ticaret İl Müdürlüklerinin, gerek Vali ve ilgili Vali Yardımcısıyla gerekse de Bakanlığın denetimi altındaki birimlerle (5174 ve 5362 sayılı Kanunlara tabi kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları, toptancı halleri gibi) ilişkilerinin incelenmesidir. Bu denetim, ilgili paydaşlarla görüşme yapılarak ve mümkün mertebe bu kapsamda üretilen bilgilerin ve yapılan faaliyetlerin belgeler üzerinden incelenmesiyle gerçekleştirilecektir. Görüşmelerde, Ticaret İl Müdürlüğünün bu yapılarla olan ilişki düzeyi tespit edilecek ve bu yapıların İl Müdürlüklerinden beklentileri belirlenmeye çalışılacaktır. Raporun nasıl düzenleneceği hangi ek ve tutanakların raporda kullanılacağı, teftişler sonucunda tespit edilen sorumluluk gerektiren hususlarla ilgili nasıl bir yol izleneceği gibi hususlar, Başkanlığın çalışma usul ve esaslarını düzenleyen Yönetmelik, Genelge ve Yönergelerde açıklanmış olduğundan bu çalışmaya ayrıca konu edilmemiştir. Teftiş sonucunda düzenlenecek raporun son kısmında İl Müdürlüğünün iş ve işlemlerine bağlı olarak ihtiyaç analizleri yapılarak genel bir değerlendirme yapılması teftiş yapanın takdirine bırakılmıştır. Teftiş faaliyetleri çerçevesinde incelemeye tabi tutulacak hususlara Teftiş Rehberi nde yer verilerek, denetleyenler değişse de her İl Müdürlüğünde aynı konuların incelenmesinin sağlanması amaçlanmıştır. Bununla birlikte, teftiş faaliyetini gerçekleştiren Müfettiş veya Denetim Grubunca bu Rehberde olmasa dahi amaca uygun inceleme konularına düzenlenen raporda yer verilebilir. (Sayfa: 4 / 53)

6 I- İL MÜDÜRLÜĞÜNE İLİŞKİN GENEL BİLGİLER: Bu bölümde, denetime tabi tutulan Ticaret İl Müdürlüğü hakkında genel bilgilerin toplanması amaçlanmıştır. Tabloya konu unsurlar sınırlı olmayıp, denetimi gerçekleştiren Müfettiş veya Denetim Ekibince amaca uygun eklemeler yapılabilir. Ticaret İl Müdürlüğüne Ait İletişim Bilgileri İl Müdürlüğünün Adresi İl Müdürlüğüne Ait Telefon ve Faks Numaraları İl Müdürlüğünün İnternet Sitesi Adresi Ticaret İl Müdürüne İlişkin Bilgiler İl Müdürünün Asaleten mi, Yoksa Vekâleten mi Görev Yaptığı İl Müdürünün Adı-Soyadı, Doğum Yeri ve Tarihi İl Müdürlüğüne Atanma Tarihi İl Müdürünün Öğrenim Durumu İl Müdürünün Bildiği Yabancı Dil/Diller ve Seviyesi İl Müdürünün Kaç Yıldır ta Çalıştığı İl Müdürünün Kaç Yıldır İl Müdürlüğünde Çalıştığı İl Müdürlüğüne Atanmadan Önceki Görevleri ve Yerleri İl Müdürlüğünde Görevli Personele İlişkin Bilgiler Personel Sayısı Kaç Personelin İlk Kez Memuriyete ta Başladığı Kaç Personelin Bakanlığa Diğer Kuruluşlardan Geldiği Kaç Personelin Yabancı Dil Bildiği İl Müdürlüğünce Kullanılan Hizmet Binasına İlişkin Bilgiler Mülkiyetinin Kime Ait Olduğu Mülkiyeti Hazineye Ait Değil ise Kira Tutarı Valilik Hizmet Binası Dışında Faaliyet Gösteriyor ise Konumu (İşhanı içinde, müstakil binada gibi) Valilik Hizmet Binasındaki Konumu (Bodrum, 1. kat vb.) Oda Sayısı ve Kullanılan Alanın Kaç Metrekare Olduğu Personele Yemek Hizmeti Verilip Verilmediği İl Müdürlüğünce Kullanılan Araçlara İlişkin Bilgiler Araç Sayısı Cinsi, Modeli Kullanım Yerleri Kadro Durumuna İlişkin Bilgiler Toplam Kadro Sayısı Dolu Kadro Durumu Boş Kadro Durumu (Sayfa: 5 / 53)

7 II- MEVZUATA UYGUNLUK DENETİMİ: Mevzuata Uygunluk Denetimi; Ticaret İl Müdürlüklerinin faaliyet ve işlemlerinin ilgili kanun, tüzük, yönetmelik, tebliğ ve diğer mevzuata uygunluğunun incelenmesini içermektedir. Bu alanla ilgili olarak incelemeye tabi tutulacak konular başta Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Taşra Teşkilatı Çalışma olmak üzere Ticaret İl Müdürlüğünün görev konuları içindeki diğer ilgili mevzuat esas alınmıştır. İncelemeye tabi tutulacak hususlar, her bir konu başlığı altında ilgili olduğu mevzuat hükmü de gösterilerek belirtilmiştir. Müfettiş veya Denetim Grubunca incelemeye tabi tutulan hususlar raporda özelliğine göre tek veya birden fazla madde altında kaleme alınabilir. Örneğin, herhangi bir başlık altında yer alan hususlar Müfettiş veya Denetim Grubunca tek bir maddede kaleme alınabileceği gibi her husus ayrı maddeler halinde de düzenlenebilir. Denetim çalışmalarından istenen sonuçların elde edilebilmesi, denetimi gerçekleştiren Müfettiş veya Denetim Grubunun örnekleme alanını amaca uygun belirlemesine de bağlıdır RAPOR KAYIT DEFTERİ VE DOSYASI: Sıra No 1 2 DENETİM KONULARI İl Müdürlüğü daha önce teftiş edilmiş ise basılı veya elektronik ortamda Rapor Kayıt Defteri ve Dosyası nın tutulup tutulmadığı, ça yapılan denetimlerle ilgili her türlü yazışma, düzenlenen rapor ile buna ilişkin cevapların dosyasında saklanıp saklanmadığı Rapor kayıt defterinde; sıra numarası, kayıt tarihi, raporu düzenleyen müfettişin ismi, raporun sayı ve tarihi, ek sayısı, denetlenen birim veya kişi adı ve cevaplı rapor düzenlenmesi halinde raporun teslim edildiği görevlinin isminin yer alıp almadığı HUKUKİ DAYANAK RTBY md. 47, TTÇY md. 53/cc RTBY md. 47, TTÇY md. 53/cc 2.2- GEÇMİŞ DENETİM SONUÇLARI: Sıra No 3 DENETİM KONULARI Bakanlığımız Müfettişlerince yapılan teftiş, inceleme ve soruşturma sonucunda talimatlanan hususların İl Müdürlüğünce yerine getirilip getirilmediği HUKUKİ DAYANAK TTÇY 2.3- İÇ TİCARET ŞUBESİ: Anonim Şirket Genel Kurul Toplantıları: İl Müdürlüğünün şirketlerle ilgili görevleri TTÇY nin 53/a maddesine göre; anonim şirketlerin genel kurul toplantılarında bulunacak temsilcilerini görevlendirmek, genel kurul toplantı tutanak ve belgelerini incelemek, noksanlıklarını tamamlatmak, toplantı tutanak ve eklerini arşivlemek, bu bilgilerden ça belirlenecek olanları Merkezi Sicil Kayıt Sistemine aktarmaktır. Bunun dışında ise yine anılan n aynı maddesine göre; (Sayfa: 6 / 53)

8 -Ortak iş yapma kültürü ve şirketleşme çalışmalarını özendirici ve destekleyici faaliyetlerde bulunmak, -Şirketler hakkında ileri sürülen ve denetim gerektirmeyen şikâyetlere ( ) ilişkin olarak bunların işlem, hesap ve varlıklarını, doğrudan ya da Bakanlığın talimatı üzerine incelemek ve sonuçlarını rapor halinde Bakanlığa bildirmek, bu incelemeler için personel belirlemek ve bu personelin yetişmesini sağlamak, -Şirketlerin ( ) yönetim ve denetim kurulu üyeleri ile ortaklarının bilgi ve belge taleplerine yetkisi dahilinde cevap vermek, İl Müdürlüğünün görevleri arasındadır. Bilindiği üzere 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu tarihli ve sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak tarihinde yürürlüğe girmiş ve bu Kanun kapsamında bazı yönetmelik ve tebliğler yürürlüğe konulmuştur. Ticaret il müdürlüklerinin şirketlere ilişkin görevlerinin denetimi sırasında göz önünde bulundurulacak olan temel ikincil mevzuat, tarihli ve sayılı Resmi Gazetede yayımlanmış olan Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmeliktir ( Temsilcisi ). TTK nın 407/3 maddesinde, anılan Kanunun 333 üncü madde gereğince belirlenen şirketlerin genel kurul toplantılarında Gümrük ve Ticaret Bakanlığı temsilcisinin de yer alacağı hükme bağlanmıştır. Atıf yapılan söz konusu 333. maddede ise Gümrük ve Ticaret Bakanlığınca yayımlanacak tebliğle, faaliyet alanları belirlenip, ilan edilecek anonim şirketler Gümrük ve Ticaret Bakanlığının izni ile kurulur. denilmektedir. Bakanlığımız tarafından yürürlüğe konulan ve tarihli ve sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Anonim ve Limited Şirketlerin Sermayelerini Yeni Asgari Tutarlara Yükseltmelerine ve Kuruluşu ve Esas Sözleşme Değişikliği İzne Tabi Anonim Şirketlerin Belirlenmesine İlişkin Tebliğin 5 inci maddesinde; Bankalar, finansal kiralama şirketleri, faktoring şirketleri, tüketici finansmanı ve kart hizmetleri şirketleri, varlık yönetim şirketleri, sigorta şirketleri, anonim şirket şeklinde kurulan holdingler, döviz büfesi işleten şirketler, umumi mağazacılıkla uğraşan şirketler, tarım ürünleri lisanslı depoculuk şirketleri, ürün ihtisas borsası şirketleri, bağımsız denetim şirketleri, gözetim şirketleri, teknoloji geliştirme bölgesi yönetici şirketleri, tarihli ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanununa tabi şirketler ile serbest bölge kurucusu ve işleticisi şirketlerin kuruluşları ve esas sözleşme değişiklikleri Bakanlığın iznine tabidir. Ancak, kayıtlı sermaye sistemine kabul edilen Sermaye Piyasası Kanununa tabi halka açık anonim şirketlerin kayıtlı sermaye tavanı içinde yapacakları sermaye artışlarında izni aranmaz. hükmü yer almaktadır. Öte yandan, Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında n 32 nci maddesinde; (1) Aşağıda sayılan genel kurul toplantılarında ve bunların ertelenmesi halinde yapılacak ikinci toplantılarda temsilcisinin bulunması zorunludur: a) Kuruluş ve esas sözleşme değişikliği işlemleri iznine tabi olan şirketlerin bütün genel kurul toplantılarında, diğer şirketlerde ise gündeminde, sermayenin arttırılması veya azaltılması, kayıtlı sermaye sistemine geçilmesi ve kayıtlı sermaye sisteminden çıkılması, (Sayfa: 7 / 53)

9 kayıtlı sermaye tavanının arttırılması veya faaliyet konusunun değiştirilmesine ilişkin esas sözleşme değişikliği ile birleşme, bölünme veya tür değişikliği konuları bulunan genel kurul toplantılarında, b) Genel kurula elektronik ortamda katılım sistemini uygulayan şirketlerin genel kurul toplantılarında, c) Yurt dışında yapılacak bütün genel kurul toplantılarında, ç) Yurt dışında yapılacak imtiyazlı pay sahipleri özel kurul toplantılarında. (2) Birinci fıkrada sayılanların dışındaki genel kurul toplantılarında ve imtiyazlı pay sahipleri özel kurullarında temsilcisinin bulunması zorunlu değildir. Ancak genel kurulu toplantıya çağıranların talep etmeleri ve bu taleplerin görevlendirme makamınca uygun görülmesi halinde temsilcisi görevlendirilir. (3) temsilcisi bulunması zorunlu olmayan toplantılar için, çağrı yapanlar dışındakilerin temsilcisi görevlendirilmesine ilişkin görevlendirme makamına doğrudan yapacakları başvurular dikkate alınmaz. Ancak sermayenin en az onda birini oluşturan pay sahipleri tarafından gerekçeleri de bildirilmek suretiyle temsilcisi görevlendirilmesine dair talep, görevlendirme makamının değerlendirilmesine sunulmak üzere şirkete yapılır. Toplantıya çağıranlar tarafından bu talebin görevlendirme makamına iletilmesi zorunludur. (4) Birinci fıkrada belirtilen toplantılar ile ikinci ve üçüncü fıkralar uyarınca temsilcisi görevlendirilen toplantılarda, temsilcisinin yokluğunda alınan kararlar geçerli değildir. (5) Şirket genel kurullarında temsilcisi olarak görevlendirilenler, görevlendiren makam tarafından ilgili ticaret sicili müdürlüğüne bildirilir. denilmektedir. Buna göre anılan mevzuat hükümlerinde öngörülen şartları taşıyan anonim şirketlerin olağan veya olağanüstü genel kurul toplantılarına ticaret il müdürlüğü tarafından temsilcisi görevlendirilmektedir. Diğer taraftan, ticaret şirketleri hakkında 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun 38/1, 51/2 ve 562/1. maddelerinde öngörülen idari para cezalarına ilişkin düzenlenen raporlar, ilgili Genel Müdürlük tarafından uygulanmak üzere şirket merkezinin bulunduğu İl Valiliğine (Ticaret İl Müdürlüğüne) gönderilmektedir. Ticaret İl Müdürlüğü, ilgili mevzuat çerçevesinde dosyayı tekemmül ettirerek, idari para cezasının uygulanmasına ilişkin teklifi şirketin merkezi ilde ise valiye sunmakta, ilçe sınırları içinde ise ilgili kaymakamlığa göndermektedir. İdari para cezasının vali tarafından uygulanması durumunda, valinin onayını müteakip yapılacak tebligat, itiraz ve infaz süreçlerine dair iş ve işlemlerin sekretaryası Ticaret İl Müdürlüğü tarafından yürütülmektedir. Söz konusu işlemlerin denetiminde, Makamının tarihli Onayı ile yürürlüğe giren Ticari Defterlere İlişkin Suç ve Kabahatlerin Tespiti, Raporlanması ve Yetkili Mercilere İletilmesi Hakkında Genelge hükümleri göz önünde bulundurulmalıdır. İlgili mevzuata göre incelemeye tabi tutulması gereken hususlar aşağıda gösterilmiştir. (Sayfa: 8 / 53)

10 Sıra No TEFTİŞ KONULARI Temsilcisi nde belirtilen şartları taşıyan anonim şirketlerin olağan ve olağanüstü genel kurulları ile imtiyazlı pay sahipleri özel kurulları ve bunların ertelenmesi halinde yapılacak ikinci toplantılarda ticaret il müdürlüğü tarafından temsilcisi görevlendirmesi yapılıp yapılmadığı Anonim şirket genel kurullarında temsilcisi olarak görevlendirilenlerin, ticaret il müdürlüğü tarafından ilgili ticaret sicili müdürlüğüne bildirilip bildirilmediği Anonim şirketlerin genel kurullarına temsilcisi olarak görevlendirilenlerin, Yönetmelikte öngörülen nitelik ve şartları taşıyıp taşımadığı temsilcisinin; toplantının TTK, Temsilcisi ve ilgili mevzuat ile esas sözleşme hükümlerine uygun olarak yürütülmesini gözetip gözetmediği, genel kurul tutanağının hazırlanmasına nezaret edip etmediği, tutanağın TTK ve anılan Yönetmelik hükümlerine uygun olarak düzenlenmesini sağlayıp sağlamadığı, toplantının yapılması ve kararların alınması ile ilgili tespit ettiği hukuka aykırılıkları ve usulsüzlükleri toplantı tutanağına geçirterek ilgililerle birlikte imzalayıp imzalamadığı temsilcisinin; toplantıdan sonra, hazır bulunanlar listesi, gündem ve genel kurul toplantı tutanağının bir nüshasını alarak il müdürlüğüne teslim edip etmediği, genel kurul toplantısı sırasında, TTK, esas sözleşme ve Temsilcisi hükümlerine aykırılık olmasına rağmen herhangi bir nedenle toplantı tutanağında belirtilemeyen hususlar ile herhangi bir sebeple toplantının açılamaması veya açılan toplantının tamamlanamaması gibi hususların varlığı halinde, rapor düzenleyerek il müdürlüğüne verip vermediği, bu raporun genel kurul belgeleriyle birlikte saklanıp saklanmadığı Anonim şirket yönetim kurulu tarafından çağrısı yapılan genel kurul toplantılarında temsilcisinin bulundurulması için; yönetim kurulu üyelerinden herhangi biri tarafından veya şirketi temsil ve ilzama yetkili kılınan kişilerce toplantının yer, gün ve saati bildirilmek suretiyle toplantı tarihinden en az on gün önceden, Temsilcisi n Ek-1 deki örneğe uygun olarak bir dilekçe ile müracaat edilip edilmediği (Müracaatın on günden daha kısa bir sürede yapılabilmesi müracaat merciinin uygun görüşüne bağlıdır.) temsilcisinin bulundurulmasına ilişkin başvuru dilekçesine; a) Yönetim kurulu kararının noter onaylı bir örneği veya karar defterinin ilgili sayfasının şirket yetkililerince aslına uygunluğunun tasdik edilmiş fotokopisi ve tasdik eden yetkilinin imza sirkülerinin, b) Dilekçeyi imzalayanların imza sirkülerinin, c) Genel kurulun mahkemece izin verilmiş pay sahipleri tarafından toplantıya çağrılması halinde buna ilişkin mahkeme kararının bir örneğinin, ç) Genel kurulun mahkemece atanmış kayyım tarafından çağrılması halinde buna ilişkin mahkeme kararının bir örneğinin, d) İmtiyazlı pay sahipleri özel kurulunun toplantıya çağrılması HUKUKİ DAYANAK md. 32/5 md. 32/5 md. 33, geçici md. 1 md. 34/1 md. 34/3 md. 35 md. 36 (Sayfa: 9 / 53)

11 mahkeme kararına dayanıyor ise buna ilişkin mahkeme kararının bir örneğinin, e) Gündemin, f) temsilcisi ücretinin yatırıldığına dair banka dekontunun, eklenip eklenmediği Temsilcilik görevini yürütenlerden kınama veya daha ağır disiplin cezası alanlara bir yıl süre ile görev verilmeyeceğine ilişkin kurala uyulup uyulmadığı Ticaret İl Müdürlerinin, gerekçeleri ile beraber önceden Bakanlığın uygun görüşü alınması kaydıyla veya talimatı gereği temsilcisi olarak görevlendirilebileceğine dair kurala riayet edilip edilmediği Anonim şirketlerin yurt içinde yapılacak genel kurul toplantılarında görevlendirilen temsilcilerinin ücretlerinin, her yıl Bütçe Kanununun (H) cetvelinin (I-B) bendi ile tespit edilen Devlet memurlarına ödenen en yüksek yurtiçi gündelik tutarının üç katı; hafta tatili günleri için dört katı net olarak ödenip ödenmediği temsilcisi ücretlerinin, il müdürlüğü adına bankalarda açılan hesaplara yatırılıp yatırılmadığı Temsilcisi nde yer alan Yurt içinde yapılan genel kurul toplantılarında toplantı mahalline gidiş ve dönüş şirket tarafından temin edilecek araçla sağlanır. Bunun mümkün olamaması halinde yol giderleri belgelendirilmek kaydıyla şirket tarafından karşılanır. Kendi aracıyla gidilmesi veya gider belgesinin ibraz edilmemesi halinde şirketçe hiçbir ödeme yapılmaz. kuralına uyulup uyulmadığı temsilcilerinin görevlendirilmesi ve anonim şirketler tarafından yatırılan paraların temsilcilerine ödenmesine ilişkin olarak İç Ticaret Genel Müdürlüğünün İl Müdürlüklerine gönderdiği /7541, /3702 ve /8955 tarihli/sayılı yazılarında belirtilen hususlara uyulup uyulmadığı Genel kurul toplantılarının, esas sözleşmede aksine hüküm olmadıkça, şirketin merkezinin bulunduğu mülki idare birimi sınırları içinde yapılıp yapılmadığı, şirket merkezinin bulunduğu yerde toplantının hangi adreste yapılacağı esas sözleşmede özel olarak belirtilmemişse toplantı çağrısı yapanlarca bunun belirlenip belirlenmediği Genel kurul toplantılarının yetki verilen kurul ve kişiler tarafından çağrılıp çağrılmadığı Genel kurulun toplantıya, esas sözleşmede belirtilen şekilde, internet sitesi açmakla yükümlü olan şirketler internet sitelerinde ve her halde Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde yayımlanan ilan ile çağrılıp çağrılmadığı, çağrının toplantıya elektronik ortamda katılma sistemini uygulayan şirketlerde elektronik genel kurul sisteminde de yapılıp yapılmadığı, pay defterinde yazılı pay sahipleri ile önceden şirkete pay senedi veya pay sahipliğini ispatlayıcı belge vererek adresini bildiren pay sahiplerine, toplantı günü ile gündem ve ilanın çıktığı veya md. 37/4 md. 37/5 md. 38/1 md. 38/4 md. 38/5 İç Ticaret Genel Müdürlüğü yazıları md. 8 TTK md. 410, 411, 412; md. 9 TTK md. 414, md. 10 (Sayfa: 10 / 53)

12 çıkacağı gazetelerin iadeli taahhütlü mektupla bildirilip bildirilmediği (TTK nın 414. maddesi saklıdır.) Genel kurul toplantı çağrısının, ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere, toplantı tarihinden en az iki hafta önce yapılıp yapılmadığı, çağrısı yapılan ilk toplantıda nisabın temin edilememesi halinde, genel kurulun aynı usulle yeniden toplantıya çağrılıp çağrılmadığı, azlığın istemi üzerine, TTK nın 420/1. maddesi uyarınca genel kurul toplantısının, toplantı başkanının kararıyla bir ay sonraya ertelenmesi halinde, erteleme kararının, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilan edilip edilmediği ve internet sitesi açmakla yükümlü olan şirketlerin internet sitelerinde karar tarihinden itibaren en geç beş gün içinde yayımlanıp yayımlanmadığı, ertelenen genel kurulun bir ay sonra yapılmak üzere çağrı usulüne uyularak tekrar toplantıya çağrılıp çağrılmadığı Genel kurulun toplantıya çağrılmasına ilişkin ilanlarda ve pay sahiplerine gönderilecek mektuplarda, Yönetmelikte gösterilen hususların belirtilip belirtilmediği Genel kurul çağrısız olarak (bütün payların sahipleri veya temsilcilerinin çağrıya ilişkin usule uymaksızın genel kurul olarak) toplanmışsa, toplantıya katılanlardan birinin itirazda bulunup bulunmadığı ve kararların bu toplantı nisabı var olduğu sürece alınıp alınmadığı Olağan genel kurul toplantı gündeminin, Temsilcisi ne uygun olarak belirlenip belirlenmediği Genel kurul toplantısına katılabilecekler listesinin; Merkezi Kayıt Kuruluşu tarafından 6362 sayılı Kanunun 13. maddesi uyarınca kayden izlenen paylar bakımından pay sahipleri çizelgesine, diğer paylardan senede bağlanmamış bulunan veya nama yazılı olan paylar ile ilmühaber sahipleri için pay defteri kayıtlarına ve hamiline yazılı pay senedi sahipleri bakımından ise giriş kartı alanlara göre yönetim kurulunca hazırlanıp hazırlanmadığı ve söz konusu listenin yönetim kurulu başkanı veya başkanın yetkilendireceği yönetim kurulu üyelerinden biri tarafından imzalanıp imzalanmadığı Yönetim kurulunca hazırlanan genel kurul toplantısına katılabilecekler listesinin, toplantıda hazır bulunan pay sahipleri veya temsilcileri, toplantı başkanı ile temsilcisi tarafından imzalanıp imzalanmadığı Genel kurul toplantılarında murahhas üyeler ile en az bir yönetim kurulu üyesinin ve denetime tabi olan şirketlerde denetçinin hazır bulunup bulunmadığı Oy hakkının doğabilmesi için esas sözleşmede daha yüksek bir miktarın ödenmesi öngörülmüşse bunun, öngörülmemişse pay tutarının dörtte birine karşılık gelen miktarın ödenmesi şartına uyulup uyulmadığı, esas sözleşme değişikliğinde, yönetim kurulunun ibrasında ve yönetim kurulu aleyhine sorumluluk davası açılmasında imtiyazlı oy kullanılamaz kuralına riayet edilip edilmediği, pay sahiplerinin kendisi, eşi, alt ve üstsoyu veya bunların ortağı oldukları şahıs şirketleri ya da hâkimiyetleri altındaki sermaye şirketleri ile TTK md. 420, md. 10/4 md. 11 TTK md. 416 md. 13 TTK md. 417, md. 16/1-2 md. 16/3 md. 17 md. 19 (Sayfa: 11 / 53)

13 şirket arasındaki kişisel nitelikte bir işe veya işleme veya herhangi bir yargı kurumu ya da hakemdeki davaya ilişkin olan müzakerelerde oy kullanıp kullanmadığı, şirket yönetim kurulu üyeleriyle yönetimde görevli imza yetkisini haiz kişiler veya bunların temsilcilerinin, yönetim kurulu üyelerinin ibra edilmelerine ilişkin kararlarda kendilerine ait paylardan doğan oy haklarını kullanamayacağı şartına uyulup uyulmadığı Vekâletnamelerin, Temsilcisi ne uygun olarak tanzim edilip edilmediği Esas sözleşmede daha ağır bir nisap öngörülmemişse, TTK ve Temsilcisi nde belirtilen ağırlaştırılmış haller hariç olmak üzere genel kurullarda şirket sermayesinin en az dörtte birini temsil eden pay sahiplerinin veya temsilcilerinin hazır bulunmasına ilişkin toplantı nisabına uyulup uyulmadığı, bu nisabın toplantı süresince korunup korunmadığı, kararlarda toplantıda hazır bulunanların oylarının çoğunluğu ile alınıp alınmadığı, bunun dışında ağırlaştırılmış nisap gereken hususlarda kararların ilgili nisaplara uyularak alınıp alınmadığı temsilcisinin, şirket esas sözleşmesi ve iç yönergesi ile TTK ve diğer ilgili mevzuatta öngörülen hususların yerine getirildiğini ve gerekli nisabın sağlandığını tespit etmesinden sonra toplantıya devam edilip edilmediği TTK ve Temsilcisi nde belirtilen istisnalar dışında, toplantı gündeminde yer almayan konuların görüşülemeyeceği ve karara bağlanamayacağı kuralına uyulup uyulmadığı Toplantı tutanağının, Temsilcisi nde belirtilen esaslar çerçevesinde hazırlanıp hazırlanmadığı ve tutanağın toplantı başkanlığı ve temsilcisi tarafından imzalanıp imzalanmadığı temsilcisinin bulunması gereken genel kurul toplantılarında temsilcisinin bulunmaması, çağrısız ya da Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi ile çağrısı yapılmadan toplanan genel kurullarda tüm pay sahiplerinin asaleten veya temsilen hazır bulunmaması, çağrısız ya da Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi ile çağrısı yapılmadan toplanan genel kurullarda tüm pay sahiplerinin asaleten veya temsilen hazır bulunmalarına rağmen aralarından birinin toplantının yapılmasına itirazda bulunması ve toplantının yapılmasının mahkeme kararıyla durdurulması hallerinde genel kurul toplantısının yapılamaması şartına riayet edilip edilmediği Esas sözleşme değişikliği iznine tabi olan anonim şirketlerde değişikliğe ilişkin iznin alınmadan gündemde yer alan esas sözleşme değişikliğinin görüşülememesi kuralına uyulup uyulmadığı Genel kurul toplantısının ertelenmesini gerektiren hallerin varlığında genel kurulun ertelenip ertelenmediği Genel kurulda, genel kurulun devredilemez görev ve yetkilerine ilişkin düzenlemelere aykırı davranılıp davranılmadığı md. 21 md. 22 md. 23 md. 25 md. 26 md. 27/1 md. 27/2 md. 28 TTK md. 408, md. 30 (Sayfa: 12 / 53)

14 Genel kurul toplantısında hazır bulunmayanların yönetim kurulu üyeliklerine seçilmesi halinde, bunların bu göreve aday olduklarını veya görevi kabul ettiklerini belirten yazılı beyanlarının bulunup bulunmadığı Genel kurul toplantısına ilişkin belgelerin il müdürlüğünce beş yıl süreyle saklanıp saklanmadığı Genel kurula sunulan yönetim kurulu yıllık faaliyet raporunun mevzuata uygun düzenlenip düzenlenmediği ve özellikle aşağıda gösterilen bölümlerden oluşup oluşmadığı, a) Genel bilgiler, b) Yönetim organı üyeleri ile üst düzey yöneticilere sağlanan mali haklar, c) Şirketin araştırma ve geliştirme çalışmaları, ç) Şirket faaliyetleri ve faaliyetlere ilişkin önemli gelişmeler, d) Finansal durum, e) Riskler ve yönetim organının değerlendirmesi, f) Diğer hususlar Elektronik genel kurul sistemini uygulayan anonim şirketlerin esas sözleşmelerinde, Yönetmelikte belirtildiği şekilde genel kurula elektronik ortamda katılmaya ve oy vermeye ilişkin hükmün yer alıp almadığı Genel kurul toplantısının fiziki ve elektronik ortamda aynı anda açılıp açılmadığı, toplantının açılabilmesi için ilgili mevzuattaki şartların yerine getirildiğinin temsilcisince de tespit edilip edilmediği Hazır bulunanlar listesi ve toplantı tutanağının toplantı bitiminde temsilcisine elektronik belge taşımaya ve saklamaya elverişli bir ortam içerisinde teslim edilip edilmediği Ticaret şirketleri hakkında 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun 38/1, 51/2 ve 562/1. maddesinde öngörülen idari para cezalarına ilişkin müfettiş tarafından düzenlenen ve ilgili Genel Müdürlük tarafından uygulanmak üzere gönderilen raporların gereğinin yerine getirilip getirilmediği md. 30/3 md. 31 Şirketlerin Yıllık Faaliyet Raporunun Asgari İçeriğinin Belirlenmesi Hakkında Yönetmelik TTK md. 1527/5, E- Genel Kurul md. 5 E-Genel Kurul md. 9 E-Genel Kurul md. 12 Ticari Defterlere İlişkin Suç ve Kabahatlerin Tespiti, Raporlanması ve Yetkili Mercilere İletilmesi Hakkında Genelge Sebze ve Meyve Ticareti (Toptancı Halleri): Ülkemizde sebze ve meyvelerin toptan ticareti tarihinde yürürlüğe giren 5957 sayılı Sebze ve Meyveler ile Yeterli Arz ve Talep Derinliği Bulunan Diğer Malların Ticaretinin Düzenlenmesi Hakkında Kanun hükümlerine göre yürütülmektedir. Anılan Kanun kapsamında çıkartılan yönetmelikler aşağıda gösterilmiştir. (Sayfa: 13 / 53)

15 -Sebze ve Meyve Ticareti ve Toptancı Halleri Hakkında Yönetmelik ( tarihli ve sayılı R.G.). -Pazar Yerleri Hakkında Yönetmelik ( tarihli ve sayılı R.G.). -Hal Hakem Heyeti ve Toptancı Hal Konseyi Hakkında Yönetmelik ( tarihli ve sayılı R.G.). -Sebze ve Meyve Üretici Örgütleri Hakkında Yönetmelik ( tarihli ve sayılı R.G.). Sebze ve meyve ticareti (haller) ile ilgili Ticaret İl Müdürlüklerinin başlıca görevi hal hakem heyetine başkanlık etmek, üretici örgüt belgesi vermek ve bünyesinde elektronik ortamda kurulan ve internet tabanlı çalışan merkezi hal kayıt sistemine (HKS) kayıt yapmak şeklinde özetlenebilir. GTB Taşra Teşkilatı Çalışma nin 53 üncü maddesinde toptancı hallerine ilişkin İl Müdürlüğünün görevleri; - Toptancı halleri ile pazar yerlerinin çağdaş bir yapıya kavuşturulması ve işletilmesini sağlamaya yönelik çalışmalarda bulunmak, bu konularda mahalli idarelerle işbirliği yapmak, toptancı halleri ve pazar yerlerine ilişkin işlemleri yürütmek. - Toptancı halleri, pazar yerleri, üretici örgütleri, meslek mensupları ve ilgili diğer gerçek ve tüzel kişiler nezdinde inceleme ve denetim yapmak, gerektiğinde yaptırım uygulanmasını sağlamak üzere denetim sonuçlarını ilgili mercilere bildirmek. - Sebze ve meyve ticareti ile iştigal eden meslek mensuplarını, diğer ilgilileri, hal hakem heyet üyelerine ilişkin bilgileri ve heyet kararlarını hal kayıt sistemine aktarmak, hal hakem heyeti kuruluş işlemleri ve sekretarya hizmetleri ile diğer işlemleri yürütmek. - Üreticilerce kurulan tüzel kişiliklere, ilgili mevzuat çerçevesinde üretici örgütü belgesi vermek ve iptal etmek. şeklinde sayılmıştır. Öte yandan, Pazar Yerleri Hakkında n 7 nci maddesi gereği İl Müdürlükleri, Pazar Yeri Kuruluş Komisyonunda yer almaktadır. Ancak anılan Yönetmelik uyarınca genel sorumluluk belediyelere aittir. n geçici 1 inci maddesine göre belediyelerin, söz konusu n yürürlüğe girdiği tarihten önce kurulan yetki alanları içindeki mevcut pazar yerlerini, 5 inci ve 6 ncı maddelerde belirtilen şartlara sahip olup olmadığını tarihine kadar inceleyerek, inceleme sonuçlarını tarihine kadar ticaret il müdürlüğüne iletip iletmediği hususuna bakılmasında fayda bulunmaktadır. İlgili Kanun ve Yönetmelikler kapsamında İl Müdürlüğü denetimlerinde dikkat edilmesi gereken hususlar aşağıda gösterilmiştir. Sıra No 44 TEFTİŞ KONULARI İl müdürü veya en az şube müdürü seviyesinde görevlendirilecek bir müdürlük personelinin başkanlığında, hal hakem heyetinin; a) Gıda, tarım ve hayvancılık il müdürlüğünün görevlendirdiği konuyla HUKUKİ DAYANAK Hal Hakem Heyeti (Sayfa: 14 / 53)

16 ilgili bir müdürlük personeli, b) Belediyenin görevlendirdiği konuyla ilgili bir belediye personeli, c) Baronun görevlendirdiği baroya kayıtlı bir avukat, ç) Ziraat odasının görevlendirdiği odaya kayıtlı bir sebze veya meyve üreticisi, d) İlgili mühendis odasının görevlendirdiği odaya kayıtlı bir mühendis, e) Ticaret ve sanayi odasının görevlendirdiği sebze veya meyve ticaretiyle uğraşan odaya kayıtlı bir meslek mensubu, f) Esnaf ve sanatkârlar odaları birliğinin görevlendirdiği sebze veya meyve ticaretiyle uğraşan odaya kayıtlı bir meslek mensubu, g) En fazla üyeye sahip tüketici örgütünün üyeleri arasından seçtiği bir temsilci, ğ) Komisyoncu veya tüccarların ayrı ayrı ya da birlikte oluşturduğu, federasyonlara üye derneklerden en fazla üyeye sahip olan derneğin üyeleri arasından seçtiği bir temsilci, tarafından oluşturulup oluşturulmadığı Hakem heyeti üyelerinin, Hal Hakem nde belirtilen şartları taşıyıp taşımadığı Hakem heyeti üyelerinin aynı hakem heyetinde üst üste en fazla iki dönem görev yapması şartıyla iki yıllık görev sürelerinin takip edilip edilmediği, mazeretsiz olarak üst üste üç toplantıya ya da mazeretli veya mazeretsiz bir takvim yılında altı toplantıya katılmayanlar ile Hal Hakem nde belirtilen şartları taşımadığı veya sonradan kaybettiği anlaşılanların ve belediye encümenince resen görevlendirilenlerin ilgili kuruluşça yerine seçim veya görevlendirme yapıldığında hakem heyeti üyeliğine son verilip verilmediği, üyeliği sona erenin yerine, hakem heyeti başkanı tarafından beş iş günü içinde ilgili yedek üyenin çağırılıp çağrılmadığı Başkanın ve başkanın görevde bulunamadığı hallerde başkan vekilinin; a) Hakem heyetini temsil ve idare etmek, b) Hakem heyeti toplantılarına başkanlık etmek ve toplantıyı yönetmek, c) Toplantı gündemini belirlemek ve gündemin toplantıdan önce üyelere dağıtılmasını sağlamak, ç) İhtiyaç duyulduğunda, hakem heyeti üyelerini olağanüstü toplantıya çağırmak, d) Toplantı katılım çizelgesinin tutulmasını sağlamak ve bunu muhafaza etmek, e) Görevi sona eren hakem heyeti üyesinin yerine ilgili yedek üyeyi çağırmak, f) Karar defterini muhafaza etmek, g) Heyetin faaliyetlerine ilişkin olarak ça istenecek raporların düzenlenmesini sağlamak, ğ) İlgili mevzuatla verilen diğer görevleri yerine getirmek ve yetkileri kullanmak. görev ve yetkilerini yerinde ve zamanında kullanıp kullanmadığı Müdürlük personeli arasından ticaret il müdürünce görevlendirilen raportörün; a) Uyuşmazlığa ilişkin dosya ve raporu hazırlamak, md. 6 Hal Hakem Heyeti md. 7 Hal Hakem Heyeti md. 8 Hal Hakem Heyeti md. 9 (Sayfa: 15 / 53)

17 b) Toplantı gündemine ilişkin hazırlık yapmak ve gündemi heyet başkanının onayına sunmak, c) Oy kullanmamak şartıyla toplantılara katılmak, ç) Toplantı katılım çizelgesini tutmak ve heyet başkanının onayına sunmak, d) Karar defterini tutmak ve kararlara ilişkin bilgileri sisteme aktarmak, e) Hakem heyeti üyelerine ilişkin bilgileri sisteme aktarmak ve bu bilgileri güncellemek, f) Hakem heyeti veya başkanca uygun görülen diğer iş ve işlemleri yapmak görevlerini yerine getirip getirmediği Hakem heyetine yapılan başvuruların, müracaat tarih ve sırasına göre en geç dört ay içinde görüşülüp karara bağlanıp bağlanmadığı, yetki alanı dışında kaldığı raportörün tespiti ve heyet başkanının onayı ile belirlenen uyuşmazlıklara ilişkin başvuruların, ilgili hakem heyetine intikal ettirilip ettirilmediği ve başvuru sahibine yazılı olarak bilgi verilip verilmediği Toplantıların, her ayın birinci ve on altıncı gününde yapılıp yapılmadığı, olağanüstü toplantı yapılması halinde toplantı tarihinin iki gün önceden üyelere yazılı olarak bildirilip bildirilmediği, toplantıların il müdürlüğü binasında veya hakem heyetine tahsis edilen uygun bir yerde yapılıp yapılmadığı Toplantı yeter sayısını ve üyelerin toplantılara katılımını tespit etmek amacıyla, tüm üyelerin isim ve imza bölümlerini içeren katılım çizelgesinin tutulup tutulmadığı ve hakem heyeti başkanı tarafından muhafaza edilip edilmediği, katılım çizelgesinin, toplantıya katılan üyeler tarafından imzalanıp imzalanmadığı, toplantıya katılmayan üyelerin isimlerinin karşısına toplantıya katılmadığının yazılıp yazılmadığı Toplantıya katılamayacak üyelerin, hukuken geçerli mazeretlerini toplantıdan önce hakem heyeti başkanına yazılı olarak bildirip bildirmediği, hakem heyeti üyelerinin, münhasıran kendileri, eşleri, ikinci derece dâhil kan veya kayın hısımları ve evlatlıkları ile bunların ortak veya üyesi oldukları tüzel kişiliklerini ilgilendiren işlere ilişkin gündem maddesi görüşülürken toplantılara katılamama ve oy kullanamama yasağına uyulup uyulmadığı Hakem heyetinin en az altı üye ile toplanıp toplanmadığı ve katılanların yarısından bir fazlasının oyu ile karar alıp almadığı Kararların, alındığı tarihten itibaren yedi gün içinde kararın tarihi, gerekçesi ve sonucu belirtilecek şekilde taraflara yazılı olarak bildirilip bildirilmediği, değeri elli bin Türk Lirasının altında bulunan uyuşmazlıklara ilişkin hakem heyetinin vereceği kararlara ilişkin bildirimde itirazın süresi ve itiraz merciinin de belirtilip belirtilmediği, toptancı halinde faaliyet gösterenlerin teminatlarından kesilmesine ilişkin olan kararların, gereği için ayrıca ilgili toptancı hali yönetimine de bildirilip bildirilmediği, ilgililere yapılması gereken her türlü bildirimin, yazılı olarak ilgilinin bizzat kendisine imza karşılığı elden Hal Hakem Heyeti md. 10 Hal Hakem Heyeti md. 11 Hal Hakem Heyeti md. 12 Hal Hakem Heyeti md. 14 Hal Hakem Heyeti md. 15 Hal Hakem Heyeti md. 16 Hal Hakem Heyeti md. 19 (Sayfa: 16 / 53)

18 teslim veya iadeli taahhütlü mektup ya da ça uygun görülecek diğer yöntemlerle adresine tebligat şeklinde yapılıp yapılmadığı Hakem heyeti toplantıları için; -Kullanılmaya başlanmadan önce sayfa numaraları verilmek ve kaç sayfadan ibaret olduğu belirtilmek suretiyle il müdürünce onaylanan ve her sayfası mühürlenerek hakem heyeti başkanınca paraflanan bir karar defteri tutulup tutulmadığı ve bu defterin başkanca muhafaza edilip edilmediği, -Hakem heyeti toplantılarına ve toplantılarda alınan kararlara her yıl (1) numaradan başlamak üzere yılsonuna kadar teselsül eden numaralar verilip verilmediği, -Toplantıda alınan kararların, en az iki nüsha olarak düzenlenen tutanakla tespit edilip edilmediği, bu nüshalardan birinin dosyasında muhafaza edilip diğerinin ise karar defterinin sayfalarına ayrı ayrı yapıştırılarak il müdürlüğü mührü ile köşelerinden mühürlenip mühürlenmediği, tutanakların toplantıya katılan üyeler tarafından imzalanıp imzalanmadığı, -Karar tutanaklarının her sayfasına toplantı tarihi ve numarasının yazılıp yazılmadığı, alınan kararlara ilişkin oy sayısı ve varsa ret oyu veren üyelerin muhalefet şerhinin belirtilip belirtilmediği, tutanaklarda istemin özeti, yapılan inceleme ve alınan kararlar ile dayanılan mevzuat hükümleri ve delillere yer verilip verilmediği, -Kararlara ilişkin bilgilerin hal kayıt sistemine aktarılıp aktarılmadığı, -Karar defterinin süresiz, karar tutanaklarının bir örneği ile kararlara ilişkin eklerin beş yıl süreyle muhafaza edilip edilmediği Hakem heyeti üyeleri ile raportörlere, bir ayda ikiden fazla olmamak kaydıyla katıldıkları her toplantı için huzur hakkı ödenip ödenmediği, toplantı başına ödenecek huzur hakkının hesaplanmasında, (1.500) gösterge rakamının memur aylık katsayısı ile çarpımı sonucunda bulunacak miktarın esas alınıp alınmadığı Toptancı halinin kuruluş işlemleri tamamlandıktan sonra en geç bir ay içinde ilgili belediye tarafından sisteme kaydedilmek üzere il müdürlüğüne bildirilip bildirilmediği (Sisteme kayıt tarihi, toptancı halinin resmi olarak faaliyete başlama tarihidir.) İl Müdürlüğünce, toptancı hali kuruluş komisyonuna üye görevlendirilip görevlendirilmediği Belediyelerin, kurdukları toptancı hallerinin işletilmesini belediye meclisince belirlenecek süre, bedel ve koşullarda devretmesi halinde en geç bir ay içinde ilgili belediye tarafından sisteme kaydedilmek üzere il müdürlüğüne bildirip bildirmediği Toptancı halinin başka bir alana taşınması halinde, taşınma işlemi tamamlanan toptancı haline ilişkin bilgilerin, en geç bir ay içinde ilgili belediye tarafından il müdürlüğüne bildirilip bildirilmediği Halin kapatılması halinde, en geç bir ay içinde ilgili belediye tarafından il müdürlüğüne bildirilip bildirilmediği, kapatıldığı bildirilen toptancı halinin kaydının sistemden silinip silinmediği Hal Hakem Heyeti md. 21 Hal Hakem Heyeti md. 29 Toptancı Halleri md. 5/10 Toptancı Halleri md. 10/2 Toptancı Halleri md. 14/5 Toptancı Halleri md. 15/3 Toptancı Halleri md. 16/4 (Sayfa: 17 / 53)

19 Görevlendirilen veya atanan hal yöneticisinin, sistem üzerinden yetkilendirilmesi amacıyla üç iş günü içinde il müdürlüğüne bildirilip bildirilmediği Toptancı hali dışına faaliyet gösteren ve organik ve iyi tarım uygulamaları kapsamında üretilen sertifikalı ürünler dahil bildirim miktarı veya üzerindeki sebze ve meyvelerin her ne şekilde olursa olsun alımı, satımı ve devrini yapan gerçek veya tüzel kişiler olarak tanımlanan bildirimcilerin, -Malların depolandığı, işlendiği veya sevk edildiği depo, şube, tesis veya dağıtım merkezlerinin, -Kendilerince üretilen henüz satışa konu olmamış malları depolama amacıyla sevk eden ya da toptancı halinde işyeri bulunan üreticilerin, sisteme kayıtlarının İl Müdürlüğünce yapılıp yapılmadığı Bildirimciler ile diğer kişilerin kaydı sırasında, Toptancı Halleri EK-4 te yer alan bilgi ve belgelerin istenip istenmediği, kayıt başvurularının, gerçek kişilerde kendisi veya vekâlet verdiği kişi tarafından, tüzel kişilerde ise yetkili temsilcisi tarafından yapılıp yapılmadığı, sisteme kaydedilen gerçek ve tüzel kişilerin her biri için dosya açılıp açılmadığı ve ilgili evrakın bu dosyada muhafaza edilip edilmediği, bildirimcilerce güncellenecekler hariç bu kişilere ilişkin sistemde kayıtlı bilgilerin il müdürlüğünce güncellenip güncellenmediği Bakanlığın ilgili birim amirinin görevlendirdiği Uygulama Yöneticisi tarafından yetkilendirilen ve il nezdinde sistemin il uygulama yöneticisi olan İl Müdürünün, sistem üzerinden Toptancı Halleri ve ilgili mevzuatta belirtilen iş ve işlemleri yerine getirmek üzere, hal yöneticisini, belediye başkanlığınca görevlendirilecek personeli, hal hakem heyeti başkanı ve raportörü ile görevlendirdiği diğer il müdürlüğü personelini yetkilendirip yetkilendirmediği, yapılacak yetkilendirmelerde yedek personel de belirlenip belirlenmediği Üretici örgütü belgesi almak isteyen tüzel kişilerde; Sebze ve Meyve Üretici Örgütleri Hakkında Yönetmelikte öngörülen şartların aranıp aranmadığı Üretici örgütü belgesi almak isteyenler tarafından Sebze ve Meyve Üretici Örgütleri Hakkında n EK-1 de yer alan dilekçeleri ekinde; - Anılan n 5. maddesinde belirtilen asgari sayıdaki ortak veya üyelerinin, sebze ve/veya meyvelerin üretimine ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı bünyesinde tutulan ilgili sistemlere kayıtlı olduğunu gösterir belgenin, - Üretici örgütü belgesi alınmasına ve ilgilendirilmek istenilen toptancı haline ilişkin yönetim kurulu kararının onaylı örneğinin, - Ana sözleşme veya tüzüğünün onaylı örneğinin, - Başvuru tarihinden önceki bir yıl içinde üretici örgütü belgesinin iptal edilmediğine ve sebze veya meyve üzerine faaliyette bulunduğuna ilişkin yetkililerce imzalı taahhütnamenin, - Kayıtlı olunan vergi dairesi adı ve vergi kimlik numarası beyanının, Toptancı Halleri md. 20/7 Toptancı Halleri md. 40 Toptancı Halleri md. 40 Toptancı Halleri md. 46 Sebze ve Meyve Üretici Örgütleri Hakkında Y. md. 5 Sebze ve Meyve Üretici Örgütleri Hakkında Y. md. 6 (Sayfa: 18 / 53)

20 bulunup bulunulmadığı Yapılan inceleme sonucunda gerekli şartları taşıdığı anlaşılanlar ve üretici örgütlerinin ortak veya üyelerine ilişkin bilgilerin sisteme kaydedilip kaydedilmediği, üretici örgütlerinin her biri için bir dosya açılarak ilgili evrakın bu dosyada muhafaza edilip edilmediği, üretici örgütleri ile bunların ortak veya üyelerine ilişkin sistemde yer alan bilgilerin, gerektiğinde veya ilgililerin talebi üzerine il müdürlüğünce güncellenip güncellenmediği Sebze ve Meyve Üretici Örgütleri Hakkında n 5. maddesinde belirtilen şartları taşımadığı veya sonradan kaybettiği anlaşılanlar ile 5957 sayılı Kanunun 6. maddesinin ikinci fıkrasındaki veya 13. maddesinin birinci fıkrasının (a) veya (c) bentlerindeki hükümlere aykırı hareket ettiği ya da gerçeğe aykırı analiz raporu düzenlediği veya bu raporun düzenlenmesini sağladığı tespit edilenlerin üretici örgütü belgesinin iptal edilip edilmediği, üretici örgütü belgesi iptal edilenlerin kayıtlarının sistemden silinip silinmediği, üretici örgütü belgesi iptal edilenlerin belgeleri imha edilmek üzere ilgili il müdürlüğüne teslim edilip edilmediği Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk nin 40. maddesinin üçüncü fıkrasında belirtilen defterlerin kullanılmaya başlanmadan önce sayfa numaraları verilmek ve kaç sayfadan ibaret olduğu belirtilmek suretiyle işletme merkezinin bulunduğu ildeki il müdürlüğü tarafından onaylanıp onaylanmadığı Sebze ve Meyve Üretici Örgütleri Hakkında Y. md. 6 Sebze ve Meyve Üretici Örgütleri Hakkında Y. md. 13 Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk md. 41/ TÜKETİCİNİN KORUNMASI VE PİYASA GÖZETİMİ ŞUBESİ: Piyasa Gözetimi ve Denetimi: 640 sayılı KHK nın 2/ı maddesinde Bakanlığımıza, Bakanlığın sorumluluğunda bulunan tüketici ürünlerinin piyasa gözetimi ve denetimini yapmak veya yaptırmak, denetimlere dair mevzuat, politika ve uygulamaların koordinasyonunu sağlamak görevi verilmiştir. Söz konusu görev Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü tarafından yürütülmekte olup, 640 sayılı KHK nın anılan Genel Müdürlüğün görevlerini düzenleyen 11 inci maddesinin birinci fıkrasının (f) bendinde ise piyasa gözetimi ve denetimiyle ilgili olarak; Bakanlığın sorumluluğunda bulunan tüketici ürünlerinin piyasa gözetimi ve denetimini yapmak, bu ürünlerde ihtiyaç halinde gerekli düzenlemeleri yapmak veya Bakan onayı ile standartları zorunlu uygulamaya koymak, ülke ekonomisinin gerektirdiği özel ve zorunlu durumları inceleyip sonuçlandırmak. görevi anılan Genel Müdürlüğe verilmiştir. Piyasa gözetimi ve denetimi; ürüne ilişkin teknik mevzuatı hazırlamaya ve yürütmeye yasal olarak yetkili bulunan kamu kuruluşları tarafından, ürünün piyasaya arzı veya dağıtımı aşamasında veya ürün piyasada iken ilgili teknik düzenlemeye uygun üretilip üretilmediğinin, güvenli olup olmadığının denetlenmesi veya denetlettirilmesi ile güvenli olmayan ürünlerin güvenli hale getirilmesinin temin edilmesi ve gerektiğinde yaptırım uygulanması faaliyetlerinin tamamıdır. (Sayfa: 19 / 53)

YENİ TÜRK TİCARET KANUNU NA GÖRE GENEL KURULUN TOPLANMASI, HAKİM ŞİRKET BALI ŞİRKET VE YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU ANTALYA SMMM ODASI 02.03.

YENİ TÜRK TİCARET KANUNU NA GÖRE GENEL KURULUN TOPLANMASI, HAKİM ŞİRKET BALI ŞİRKET VE YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU ANTALYA SMMM ODASI 02.03. YENİ TÜRK TİCARET KANUNU NA GÖRE UN TOPLANMASI, HAKİM ŞİRKET BALI ŞİRKET VE YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU ANTALYA SMMM ODASI 02.03.2013 Prof. Dr. NECDET SAĞLAM SMMM MEHMET YOLCU GEREKÇESİ 6102 Sayılı

Detaylı

Dayanak MADDE 3 (1) Bu Yönetmelik 13/1/2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununa dayanılarak hazırlanmıģtır.

Dayanak MADDE 3 (1) Bu Yönetmelik 13/1/2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununa dayanılarak hazırlanmıģtır. www.pwc.com.tr Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul Ve Esasları İle Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük Ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelik Anonim şirketlerin genel kurul

Detaylı

ANONİM ŞİRKETLER GENEL KURUL TOPLANTISI YOL HARİTASI ŞUBAT 2013

ANONİM ŞİRKETLER GENEL KURUL TOPLANTISI YOL HARİTASI ŞUBAT 2013 ANONİM ŞİRKETLER GENEL KURUL TOPLANTISI YOL HARİTASI ŞUBAT 2013 [You can add an abstract or other key statement here. An abstract is typically a short summary of the document content.] Değerli Meslektaşlarım,

Detaylı

YAPI KOOPERATİFLERİ VE ÜST KURULUŞLARIN GENEL KURUL YOL HARİTASI

YAPI KOOPERATİFLERİ VE ÜST KURULUŞLARIN GENEL KURUL YOL HARİTASI YAPI KOOPERATİFLERİ VE ÜST KURULUŞLARIN GENEL KURUL YOL HARİTASI SUNUŞ... 3 YAPI KOOPERATİFLERİ VE ÜST KURULUŞLARININ GENEL KURUL TOPLANTILARINDA ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ İLE TİCARET SİCİL MÜDÜRLÜĞÜ

Detaylı

ORGANİZE SANAYİ BÖLGELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİ

ORGANİZE SANAYİ BÖLGELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİ Tarih: 22 Ağustos 2009 Sayı: 27327 Sanayi ve Ticaret Bakanlığından: ORGANİZE SANAYİ BÖLGELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı,

Detaylı

SEBZE VE MEYVELER İLE YETERLİ ARZ VE TALEP DERİNLİĞİ BULUNAN DİĞER MALLARIN TİCARETİNİN DÜZENLENMESİ HAKKINDA KANUN

SEBZE VE MEYVELER İLE YETERLİ ARZ VE TALEP DERİNLİĞİ BULUNAN DİĞER MALLARIN TİCARETİNİN DÜZENLENMESİ HAKKINDA KANUN 26 Mart 2010 Cuma 26 Mart 2010 CUMA Resmî Gazete Sayı : 27533 KANUN SEBZE VE MEYVELER İLE YETERLİ ARZ VE TALEP DERİNLİĞİ BULUNAN DİĞER MALLARIN TİCARETİNİN DÜZENLENMESİ HAKKINDA KANUN Kanun No. 5957 Kabul

Detaylı

SEBZE VE MEYVELER İLE YETERLİ ARZ VE TALEP DERİNLİĞİ BULUNAN DİĞER MALLARIN TİCARETİNİN DÜZENLENMESİ HAKKINDA KANUN

SEBZE VE MEYVELER İLE YETERLİ ARZ VE TALEP DERİNLİĞİ BULUNAN DİĞER MALLARIN TİCARETİNİN DÜZENLENMESİ HAKKINDA KANUN 10513 SEBZE VE MEYVELER İLE YETERLİ ARZ VE TALEP DERİNLİĞİ BULUNAN DİĞER MALLARIN TİCARETİNİN DÜZENLENMESİ HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 5957 Kabul Tarihi : 11/3/2010 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 26/3/2010

Detaylı

TÜRKİYE İŞ KURUMU KANUNU

TÜRKİYE İŞ KURUMU KANUNU 8477 TÜRKİYE İŞ KURUMU KANUNU Kanun Numarası : 4904 Kabul Tarihi : 25/6/2003 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 5/7/2003 Sayı : 25159 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 42 BİRİNCİ KISIM Türkiye İş Kurumunun

Detaylı

SEBZE VE MEYVE TĠCARETĠNĠN DÜZENLENMESĠ HAKKINDA YÖNETMELĠK TASLAĞI

SEBZE VE MEYVE TĠCARETĠNĠN DÜZENLENMESĠ HAKKINDA YÖNETMELĠK TASLAĞI SEBZE VE MEYVE TĠCARETĠNĠN DÜZENLENMESĠ HAKKINDA YÖNETMELĠK TASLAĞI BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; sebze ve meyve ticaretinin kaliteli, standartlara

Detaylı

YÖNETMELİK ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI İŞ TEFTİŞ KURULU YÖNETMELİĞİ

YÖNETMELİK ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI İŞ TEFTİŞ KURULU YÖNETMELİĞİ 31 Ekim 2012 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 28453 Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: YÖNETMELİK ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI İŞ TEFTİŞ KURULU YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

Detaylı

GSD Holding Anonim Şirketi Genel Kurulunun Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönerge. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

GSD Holding Anonim Şirketi Genel Kurulunun Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönerge. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1- (1) Bu İç Yönergenin amacı; GSD Holding Anonim Şirketi genel kurulunun çalışma esas ve usullerinin, Kanun, ilgili mevzuat ve esas

Detaylı

BAĞIMSIZ DENETİM YÖNETMELİĞİ (TASLAK) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BAĞIMSIZ DENETİM YÖNETMELİĞİ (TASLAK) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar BAĞIMSIZ DENETİM YÖNETMELİĞİ (TASLAK) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı; bağımsız denetim ile bağımsız denetim kuruluşlarına ve denetçilere ilişkin

Detaylı

KARAYOLU YÜK TAŞIMA KOOPERATİFİ ANASÖZLEŞMESİ

KARAYOLU YÜK TAŞIMA KOOPERATİFİ ANASÖZLEŞMESİ KARAYOLU YÜK TAŞIMA KOOPERATİFİ ANASÖZLEŞMESİ Bu Anasözleşme, 1163 sayılı Kooperatifler Kanununun 88 inci maddesi uyarınca hazırlanmıştır. İÇİNDEKİLER KONU MADDE KONU MADDE BİRİNCİ BÖLÜM Bilançonun Tasdiki

Detaylı

İŞ FİNANSAL KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞME TADİL TASARISI. Kuruluş. Madde 1. Unvan ve Merkez. Madde 3

İŞ FİNANSAL KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞME TADİL TASARISI. Kuruluş. Madde 1. Unvan ve Merkez. Madde 3 ESKİ METİN YENİ METİN Kuruluş Madde 1 Bu ana sözleşme altında imzası bulunan kurucular arasında İş Genel Finansal Kiralama A.Ş. unvanıyla, 6224 sayılı Yabancı Sermayeyi Teşvik Kanunu ndan yararlanılarak,

Detaylı

YAPI DENETİMİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİ

YAPI DENETİMİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİ YAPI DENETİMİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (Değişik:RG-5/2/2013-28550) (1) Bu Yönetmeliğin amacı, 29/6/2001 tarihli ve 4708 sayılı Yapı Denetimi

Detaylı

HİZMET KOOPERATİFİ ANASÖZLEŞMESİ

HİZMET KOOPERATİFİ ANASÖZLEŞMESİ T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI HİZMET KOOPERATİFİ ANASÖZLEŞMESİ Bu Anasözleşme, 1163 sayılı Kooperatifler Kanununun 88 inci maddesi uyarınca hazırlanmıştır. İÇİNDEKİLER KONU MADDE KONU MADDE BİRİNCİ

Detaylı

ODALAR ARASI UYGULAMA B RL KTEL

ODALAR ARASI UYGULAMA B RL KTEL ODALAR ARASI UYGULAMA B RL KTEL İDARİ VE MALİ KONULAR 04.06.2011 / ANKARA TÜRMOB YAYINLARI- 415 2ODALAR ARASI UYGULAMA BİRLİKTELİĞİ Dizgi - Düzenleme Tuncay TEKYILDIZ Baskı Ziraat Gurup Matbaacılık A.Ş.

Detaylı

Resmi Gazete Tarihi: 22.08.2009 Resmi Gazete Sayısı: 27327

Resmi Gazete Tarihi: 22.08.2009 Resmi Gazete Sayısı: 27327 Resmi Gazete Tarihi: 22.08.2009 Resmi Gazete Sayısı: 27327 KAMU İHALE GENEL TEBLİĞİ BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler Madde 1- Amaç ve kapsam BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak 1.1. Bu Tebliğin amacı, 4/1/2002

Detaylı

S.S. ELEKTRİK ENERJİSİ ÜRETİM VE TÜKETİM KOOPERATİFİ ANASÖZLEŞMESİ

S.S. ELEKTRİK ENERJİSİ ÜRETİM VE TÜKETİM KOOPERATİFİ ANASÖZLEŞMESİ T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI Kooperatifçilik Genel Müdürlüğü S.S. ELEKTRİK ENERJİSİ ÜRETİM VE TÜKETİM KOOPERATİFİ ANASÖZLEŞMESİ Bu Anasözleşme, 1163 sayılı Kooperatifler Kanununun 88 inci maddesi uyarınca

Detaylı

TÜRKİYE İNSAN HAKLARI KURUMU KANUNU

TÜRKİYE İNSAN HAKLARI KURUMU KANUNU TÜRKİYE İNSAN HAKLARI KURUMU KANUNU VE İLGİLİ MEVZUAT TÜRKİYE İNSAN HAKLARI KURUMU KANUNU VE İLGİLİ MEVZUAT Haziran 2014 TÜRKİYE İNSAN HAKLARI KURUMU İÇİNDEKİLER TÜRKİYE İNSAN HAKLARI KURUMU KANUNU...

Detaylı

SINIRLI SORUMLU. YAPI KOOPERATİFLERİ BİRLİĞİ ANA SÖZLEŞMESİ

SINIRLI SORUMLU. YAPI KOOPERATİFLERİ BİRLİĞİ ANA SÖZLEŞMESİ SINIRLI SORUMLU. YAPI KOOPERATİFLERİ BİRLİĞİ ANA SÖZLEŞMESİ 1 .YAPI KOOPERATİFLERİ BİRLİĞİ ANASÖZLEŞMESİ BİRİNCİ BÖLÜM KURULUŞ, TÜZEL KİŞİLİĞİN KAZANILMASI VE ANASÖZLEŞME DEĞİŞİKLİĞİ UNVAN, MERKEZ, SÜRE,

Detaylı

T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİ YÖNERGESİ

T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİ YÖNERGESİ T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİ YÖNERGESİ 2014 - ANKARA Amaç ve kapsam DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİ YÖNERGESİ

Detaylı

İL ÖZEL İDARESİ KANUNU

İL ÖZEL İDARESİ KANUNU 9285 İL ÖZEL İDARESİ KANUNU Kanun Numarası : 5302 Kabul Tarihi : 22/2/2005 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 4/3/2005 Sayı : 25745 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 44 BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ

Detaylı

PORTFÖY YÖNETİCİLİĞİ FAALİYETİNE VE BU FAALİYETTE BULUNACAK KURUMLARA İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİ

PORTFÖY YÖNETİCİLİĞİ FAALİYETİNE VE BU FAALİYETTE BULUNACAK KURUMLARA İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİ Sermaye Piyasası Kurulundan: PORTFÖY YÖNETİCİLİĞİ FAALİYETİNE VE BU FAALİYETTE BULUNACAK KURUMLARA İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar Amaç ve Kapsam MADDE

Detaylı

EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI TÜRK ANONİM ŞİRKETİ GENEL KURULUNUN ÇALIŞMA ESAS VE USULLERİ HAKKINDA İÇ YÖNERGE

EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI TÜRK ANONİM ŞİRKETİ GENEL KURULUNUN ÇALIŞMA ESAS VE USULLERİ HAKKINDA İÇ YÖNERGE EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI TÜRK ANONİM ŞİRKETİ GENEL KURULUNUN ÇALIŞMA ESAS VE USULLERİ HAKKINDA İÇ YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1- (1) Bu İç Yönergenin

Detaylı

ZİRAAT ODALARI VE ZİRAAT ODALARI BİRLİĞİ KANUNU

ZİRAAT ODALARI VE ZİRAAT ODALARI BİRLİĞİ KANUNU ZİRAAT ODALARI VE ZİRAAT ODALARI BİRLİĞİ KANUNU KANUN NO:6964 MAYIS 2010 6964 SAYILI KANUNUN MADDE BAŞLIKLARI MADDE MADDE BAŞLIĞI NO BÖLÜM I Ziraat Odaları 1 Odaların kuruluş amacı ve kapsamı 1/A Tanımlar

Detaylı

www.alomaliye.com Madde 4 - Bu Yönetmelikte geçen; Bakanlık : İçişleri Bakanlığını, Bakan : İçişleri Bakanını,

www.alomaliye.com Madde 4 - Bu Yönetmelikte geçen; Bakanlık : İçişleri Bakanlığını, Bakan : İçişleri Bakanını, DERNEKLER YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde l - Bu Yönetmeliğin amacı; dernekler ile kar amacı gütmeyen kuruluşlar ve bu Yönetmelik kapsamına giren vakıfların tabi

Detaylı

KALKINMA AJANSLARI MAL, HİZMET VE YAPIM İŞİ SATINALMA VE İHALE USUL VE ESASLARI. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler

KALKINMA AJANSLARI MAL, HİZMET VE YAPIM İŞİ SATINALMA VE İHALE USUL VE ESASLARI. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler KALKINMA AJANSLARI MAL, HİZMET VE YAPIM İŞİ SATINALMA VE İHALE USUL VE ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve Kapsam MADDE 1 (1) Bu düzenleme, Kalkınma Ajanslarının mal ve hizmet alımı ile yapım

Detaylı

SERMAYE PİYASASI MEVZUATI, İLGİLİ MEVZUAT, ve ETİK KURALLAR

SERMAYE PİYASASI MEVZUATI, İLGİLİ MEVZUAT, ve ETİK KURALLAR SERMAYE PİYASASI MEVZUATI, İLGİLİ MEVZUAT, ve ETİK KURALLAR Sermaye Piyasası Faaliyetleri Temel Düzey Lisansı Eğitimi OCAK 2010 1 Bu notlar; Türkiye Sermaye Piyasası Aracı Kuruluşları Birliği () tarafından

Detaylı

KOOPERATİF DENETÇİSİ EL KİTABI

KOOPERATİF DENETÇİSİ EL KİTABI KOOPERATİF DENETÇİSİ EL KİTABI SUNUŞ Türk kooperatifçiliğinin gelişimiyle yakından ilgili olan bir konu da kooperatiflerde denetim sorunudur. Etkili bir denetim kooperatif ortağının en büyük güvencesidir.

Detaylı