T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI REHBERLİK VE TEFTİŞ BAŞKANLIĞI TİCARET İL MÜDÜRLÜKLERİNİN GENEL DENETİMİNE/TEFTİŞİNE İLİŞKİN REHBER (2015)

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI REHBERLİK VE TEFTİŞ BAŞKANLIĞI TİCARET İL MÜDÜRLÜKLERİNİN GENEL DENETİMİNE/TEFTİŞİNE İLİŞKİN REHBER (2015)"

Transkript

1 T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI REHBERLİK VE TEFTİŞ BAŞKANLIĞI TİCARET İL MÜDÜRLÜKLERİNİN GENEL DENETİMİNE/TEFTİŞİNE İLİŞKİN REHBER (2015)

2 İÇİNDEKİLER KISALTMALAR:... 2 GİRİŞ:... 3 I- İL MÜDÜRLÜĞÜNE İLİŞKİN GENEL BİLGİLER:... 5 II- MEVZUATA UYGUNLUK DENETİMİ: RAPOR KAYIT DEFTERİ VE DOSYASI: GEÇMİŞ DENETİM SONUÇLARI: İÇ TİCARET ŞUBESİ: Anonim Şirket Genel Kurul Toplantıları: Sebze ve Meyve Ticareti (Toptancı Halleri): TÜKETİCİNİN KORUNMASI VE PİYASA GÖZETİMİ ŞUBESİ: Piyasa Gözetimi ve Denetimi: Tüketicinin Korunması: ESNAF VE SANATKÂRLAR ŞUBESİ: KOOPERATİFÇİLİK HİZMETLERİ ŞUBESİ: Sayılı Kanuna Tabi Kooperatifler: Kuruluş İşlemleri: Genel Kurul İşlemleri: Diğer İşlemler: Tarım Satış Kooperatif ve Birlikleri: Tarım Satış Kooperatifleri: Tarım Satış Kooperatifleri Birlikleri: PERSONEL, EĞİTİM VE DESTEK HİZMETLERİ İŞLEMLERİ: TİCARET İL MÜDÜRLÜĞÜNCE DÜZENLENECEK RAPORLAR: ARŞİV HİZMETLERİ: BAKANLIK TEMSİLCİLERİ HESABININ KULLANIMI: DİĞER HARCAMALAR: DİĞER HUSUSLAR: III- MALİ DENETİM: TAŞINIR MALLAR: TAŞINMAZ MALLAR: HARCIRAHLAR: TAŞITLAR: HABERLEŞME GİDERLERİ: TEMSİL, TÖREN, AĞIRLAMA VE TANITIM GİDERLERİ: IV- PERFORMANS DENETİMİ: V- BİLGİ İŞLEM TEKNOLOJİSİ DENETİMİ: VI- PAYDAŞLARLA İŞBİRLİĞİ DENETİMİ: (Sayfa: 1 / 53)

3 KISALTMALAR: Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Ticaret İl Müdürlüğü (İl Müdürlüğü) Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Ticaret İl Müdürlüğü TTK 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu KK 1163 sayılı Kooperatifler Kanunu 5362 sayılı Kanun 5362 sayılı Esnaf ve Sanatkârlar Meslek Kuruluşları Kanunu 6502 sayılı Kanun 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunu 3628 sayılı Kanun 3628 sayılı Mal Bildiriminde Bulunulması, Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanunu 3473 sayılı Muhafazasına Lüzum Kalmayan Evrak ve Malzemenin 3473 sayılı Kanun Yok Edilmesi Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanun Kooperatif ve Üst Kuruluşlarının Genel Kurullarında Kooperatif Bulundurulacak Ticaret Bakanlığı Temsilcisinin Nitelik ve Temsilcisi Tüzüğü Görevleri Hakkında Tüzük TTÇY Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Taşra Teşkilatı Çalışma RTBY Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı Temsilcisi Y. E-Genel Kurul Hal Hakem Heyeti Toptancı Halleri GTB-PGDY THHY THHRY Oda Genel Kurul Y. TMY Arşiv EBYS Yönergesi PGD Birlik Oda Anasözleşme R.G. md. md.../.. md.../..-.. Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelik Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik Hal Hakem Heyeti ve Toptancı Hal Konseyi Hakkında Yönetmelik Sebze ve Meyve Ticareti ve Toptancı Halleri Hakkında Yönetmelik Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Piyasa Gözetimi ve Denetimi Tüketici Hakem Heyetleri Tüketici Hakem Heyeti Raportörlüğü Esnaf ve Sanatkârlar Meslek Kuruluşlarının Genel Kurul Toplantıları ve Bu Toplantılarda Bulundurulacak Temsilcileri veya Hükümet Komiserleri Taşınır Mal Devlet Arşiv Hizmetleri Hakkında Yönetmelik Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Elektronik Belge Yönetim Sistemi Uygulama Yönergesi Piyasa Gözetimi ve Denetimi Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birlikleri Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Kooperatif Örnek Anasözleşmesi Resmi Gazete Madde maddenin fıkrası maddenin fıkrasının bendi (Sayfa: 2 / 53)

4 GİRİŞ: tarihli ve 640 sayılı Gümrük ve Ticaret Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 3 üncü maddesinde Bakanlığın merkez, taşra ve yurtdışı teşkilatından oluştuğu, 26 ncı maddesinde ise Bakanlığın, ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde taşra teşkilatı kurmaya yetkili olduğu belirtilmiştir. Aynı KHK nın geçici 4 üncü maddesinde ise (ticaret) il müdürlüklerinin teşkilatlanmasının tarihine kadar tamamlanacağı, bu tarihe kadar Bakanlığın, Sanayi ve Ticaret Bakanlığından, Bakanlığa devredilen birimlere ilişkin il düzeyindeki yetki ve görevlerin Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının il müdürlükleri tarafından kullanılacağı ve yerine getirileceği belirtilmiştir. Anılan KHK gereğince, Makamının tarihli ve sayılı Olurları ile 81 ilde Bakanlığımız Ticaret İl Müdürlükleri kurulmuştur. 640 sayılı KHK nın 34 üncü maddesine dayanılarak hazırlanan Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Taşra Teşkilatı Çalışma nin 4 üncü maddesinde, taşra teşkilatının, bölge müdürlükleri ile (ticaret) il müdürlüklerinden oluştuğu, 6 ncı maddesinde ise (Ticaret) İl Müdürlüğünün şube müdürlüklerinden oluştuğu belirtilmiştir. Anılan n 52 nci maddesine göre İl Müdürlüğü bünyesinde; 1- İç Ticaret Şubesi 2- Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Şubesi 3- Esnaf ve Sanatkârlar Şubesi 4- Kooperatifçilik Hizmetleri Şubesi 5- Personel Şubesi 6- Eğitim Şubesi 7- Bilgi İşlem Şubesi 8- Destek Hizmetleri Şubesi olmak üzere yeterli sayıda şube müdürlüğü oluşturulacağı belirtilmiştir. Kurulan Ticaret İl Müdürlüklerinde görevlendirilecek personelin devri, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Bakanlığımız arasında tarihinde imzalanan protokol ile tamamlanmış olup, Ticaret İl Müdürlüklerinin yapılanmasına ilişkin diğer usul ve esaslar 2012/5 sayılı Genelgede izah edilmiştir. Yapılacak teftişlerde anılan Genelgenin de dikkate alınması faydalı olacaktır. İl Müdürlüğü teftişinin temel hedefi; faaliyetlerin verimli ve hizmet odaklı olarak yürütülmesi, etkinlik ve verimliliğin arttırılması yönünde rehberlik yapma, doğru bilinen yanlışları ortaya koymaktır. Esas itibariyle, Bakanlığımız Rehberlik ve Teftiş Başkanlığınca taşra teşkilatına yönelik olarak yürütülen teftiş faaliyetini, Ticaret İl Müdürlüklerinin çalışmalarını geliştiren, kaynakların etkin kullanılıp kullanılmadığını değerlendiren, gerçekleştirilen iş ve işlemlerin mevzuata uygunluğunu tespit eden ve İl Müdürlüklerine verilen görevlerin daha verimli şekilde yürütülmesini temin etmek amacıyla rehberlik eden çalışmalar bütünü şeklinde tanımlamak mümkündür. Bu Rehberde teftiş faaliyetinin kapsamı, beş ana denetim alanını içerecek olup, bu alanlar sırasıyla; 1- Mevzuata Uygunluk Denetimi, 2- Mali Denetim, 3-Performans Denetimi 4-Bilgi Teknolojisi Denetimi ve 5- Paydaşlarla İşbirliği Denetimidir. (Sayfa: 3 / 53)

5 Mevzuata Uygunluk Denetimi; Ticaret İl Müdürlüklerinin faaliyet ve işlemlerinin ilgili kanun, tüzük, yönetmelik, tebliğ ve diğer mevzuata uygunluğunun incelenmesidir. Uygunluk denetimi kapsamında incelemeye tabi tutulacak konular başta Taşra Teşkilatı Çalışma ve her Birimin diğer ilgili mevzuatı esas alınarak belirlenmiştir. Mali Denetim; Ticaret İl Müdürlüklerine tahsis edilen kaynakların mali mevzuata uygun olarak kullanılıp kullanılmadığının incelenmesidir. Bu bölümde, İl Müdürlüklerine genel bütçeden tahsis edilen kaynakların kullanımı, bütçe ve harcırah mevzuatı çerçevesinde incelenecektir. Performans Denetimi; Ticaret İl Müdürlüklerince gerçekleştirilen ve sayısal verilerle ifade edilebilen faaliyet ve işlemlerin dönemsel olarak analize tabi tutulması ve ortaya çıkan sonuçların yorumlanmasıdır. Bu çerçevede yapılacak denetimlerde; sayısal verilerle ifade edilebilen faaliyet ve işlemler karşılaştırmalı olarak ele alınacak ve karşılaştırma sonuçları yorumlanacaktır. Bilgi Teknolojisi Denetimi; Ticaret İl Müdürlüklerinin kullanımına sunulan elektronik bilgi sistemlerinin sürekliliğinin ve güvenilirliğinin incelenmesidir. Bu incelemelerde, EBYS üzerinden İl Müdürlüklerince gerçekleştirilmesi gereken işlemlerin zamanında yapılıp yapılmadığı, internet erişiminin ve bilgisayar donanımının yeterli olup olmadığı ile bu donanımları kullanan personelin gerek nitelik gerekse nicelik olarak yeterli olup olmadığı değerlendirilecektir. Paydaşlarla İşbirliği Denetimi; Ticaret İl Müdürlüklerinin, gerek Vali ve ilgili Vali Yardımcısıyla gerekse de Bakanlığın denetimi altındaki birimlerle (5174 ve 5362 sayılı Kanunlara tabi kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları, toptancı halleri gibi) ilişkilerinin incelenmesidir. Bu denetim, ilgili paydaşlarla görüşme yapılarak ve mümkün mertebe bu kapsamda üretilen bilgilerin ve yapılan faaliyetlerin belgeler üzerinden incelenmesiyle gerçekleştirilecektir. Görüşmelerde, Ticaret İl Müdürlüğünün bu yapılarla olan ilişki düzeyi tespit edilecek ve bu yapıların İl Müdürlüklerinden beklentileri belirlenmeye çalışılacaktır. Raporun nasıl düzenleneceği hangi ek ve tutanakların raporda kullanılacağı, teftişler sonucunda tespit edilen sorumluluk gerektiren hususlarla ilgili nasıl bir yol izleneceği gibi hususlar, Başkanlığın çalışma usul ve esaslarını düzenleyen Yönetmelik, Genelge ve Yönergelerde açıklanmış olduğundan bu çalışmaya ayrıca konu edilmemiştir. Teftiş sonucunda düzenlenecek raporun son kısmında İl Müdürlüğünün iş ve işlemlerine bağlı olarak ihtiyaç analizleri yapılarak genel bir değerlendirme yapılması teftiş yapanın takdirine bırakılmıştır. Teftiş faaliyetleri çerçevesinde incelemeye tabi tutulacak hususlara Teftiş Rehberi nde yer verilerek, denetleyenler değişse de her İl Müdürlüğünde aynı konuların incelenmesinin sağlanması amaçlanmıştır. Bununla birlikte, teftiş faaliyetini gerçekleştiren Müfettiş veya Denetim Grubunca bu Rehberde olmasa dahi amaca uygun inceleme konularına düzenlenen raporda yer verilebilir. (Sayfa: 4 / 53)

6 I- İL MÜDÜRLÜĞÜNE İLİŞKİN GENEL BİLGİLER: Bu bölümde, denetime tabi tutulan Ticaret İl Müdürlüğü hakkında genel bilgilerin toplanması amaçlanmıştır. Tabloya konu unsurlar sınırlı olmayıp, denetimi gerçekleştiren Müfettiş veya Denetim Ekibince amaca uygun eklemeler yapılabilir. Ticaret İl Müdürlüğüne Ait İletişim Bilgileri İl Müdürlüğünün Adresi İl Müdürlüğüne Ait Telefon ve Faks Numaraları İl Müdürlüğünün İnternet Sitesi Adresi Ticaret İl Müdürüne İlişkin Bilgiler İl Müdürünün Asaleten mi, Yoksa Vekâleten mi Görev Yaptığı İl Müdürünün Adı-Soyadı, Doğum Yeri ve Tarihi İl Müdürlüğüne Atanma Tarihi İl Müdürünün Öğrenim Durumu İl Müdürünün Bildiği Yabancı Dil/Diller ve Seviyesi İl Müdürünün Kaç Yıldır ta Çalıştığı İl Müdürünün Kaç Yıldır İl Müdürlüğünde Çalıştığı İl Müdürlüğüne Atanmadan Önceki Görevleri ve Yerleri İl Müdürlüğünde Görevli Personele İlişkin Bilgiler Personel Sayısı Kaç Personelin İlk Kez Memuriyete ta Başladığı Kaç Personelin Bakanlığa Diğer Kuruluşlardan Geldiği Kaç Personelin Yabancı Dil Bildiği İl Müdürlüğünce Kullanılan Hizmet Binasına İlişkin Bilgiler Mülkiyetinin Kime Ait Olduğu Mülkiyeti Hazineye Ait Değil ise Kira Tutarı Valilik Hizmet Binası Dışında Faaliyet Gösteriyor ise Konumu (İşhanı içinde, müstakil binada gibi) Valilik Hizmet Binasındaki Konumu (Bodrum, 1. kat vb.) Oda Sayısı ve Kullanılan Alanın Kaç Metrekare Olduğu Personele Yemek Hizmeti Verilip Verilmediği İl Müdürlüğünce Kullanılan Araçlara İlişkin Bilgiler Araç Sayısı Cinsi, Modeli Kullanım Yerleri Kadro Durumuna İlişkin Bilgiler Toplam Kadro Sayısı Dolu Kadro Durumu Boş Kadro Durumu (Sayfa: 5 / 53)

7 II- MEVZUATA UYGUNLUK DENETİMİ: Mevzuata Uygunluk Denetimi; Ticaret İl Müdürlüklerinin faaliyet ve işlemlerinin ilgili kanun, tüzük, yönetmelik, tebliğ ve diğer mevzuata uygunluğunun incelenmesini içermektedir. Bu alanla ilgili olarak incelemeye tabi tutulacak konular başta Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Taşra Teşkilatı Çalışma olmak üzere Ticaret İl Müdürlüğünün görev konuları içindeki diğer ilgili mevzuat esas alınmıştır. İncelemeye tabi tutulacak hususlar, her bir konu başlığı altında ilgili olduğu mevzuat hükmü de gösterilerek belirtilmiştir. Müfettiş veya Denetim Grubunca incelemeye tabi tutulan hususlar raporda özelliğine göre tek veya birden fazla madde altında kaleme alınabilir. Örneğin, herhangi bir başlık altında yer alan hususlar Müfettiş veya Denetim Grubunca tek bir maddede kaleme alınabileceği gibi her husus ayrı maddeler halinde de düzenlenebilir. Denetim çalışmalarından istenen sonuçların elde edilebilmesi, denetimi gerçekleştiren Müfettiş veya Denetim Grubunun örnekleme alanını amaca uygun belirlemesine de bağlıdır RAPOR KAYIT DEFTERİ VE DOSYASI: Sıra No 1 2 DENETİM KONULARI İl Müdürlüğü daha önce teftiş edilmiş ise basılı veya elektronik ortamda Rapor Kayıt Defteri ve Dosyası nın tutulup tutulmadığı, ça yapılan denetimlerle ilgili her türlü yazışma, düzenlenen rapor ile buna ilişkin cevapların dosyasında saklanıp saklanmadığı Rapor kayıt defterinde; sıra numarası, kayıt tarihi, raporu düzenleyen müfettişin ismi, raporun sayı ve tarihi, ek sayısı, denetlenen birim veya kişi adı ve cevaplı rapor düzenlenmesi halinde raporun teslim edildiği görevlinin isminin yer alıp almadığı HUKUKİ DAYANAK RTBY md. 47, TTÇY md. 53/cc RTBY md. 47, TTÇY md. 53/cc 2.2- GEÇMİŞ DENETİM SONUÇLARI: Sıra No 3 DENETİM KONULARI Bakanlığımız Müfettişlerince yapılan teftiş, inceleme ve soruşturma sonucunda talimatlanan hususların İl Müdürlüğünce yerine getirilip getirilmediği HUKUKİ DAYANAK TTÇY 2.3- İÇ TİCARET ŞUBESİ: Anonim Şirket Genel Kurul Toplantıları: İl Müdürlüğünün şirketlerle ilgili görevleri TTÇY nin 53/a maddesine göre; anonim şirketlerin genel kurul toplantılarında bulunacak temsilcilerini görevlendirmek, genel kurul toplantı tutanak ve belgelerini incelemek, noksanlıklarını tamamlatmak, toplantı tutanak ve eklerini arşivlemek, bu bilgilerden ça belirlenecek olanları Merkezi Sicil Kayıt Sistemine aktarmaktır. Bunun dışında ise yine anılan n aynı maddesine göre; (Sayfa: 6 / 53)

8 -Ortak iş yapma kültürü ve şirketleşme çalışmalarını özendirici ve destekleyici faaliyetlerde bulunmak, -Şirketler hakkında ileri sürülen ve denetim gerektirmeyen şikâyetlere ( ) ilişkin olarak bunların işlem, hesap ve varlıklarını, doğrudan ya da Bakanlığın talimatı üzerine incelemek ve sonuçlarını rapor halinde Bakanlığa bildirmek, bu incelemeler için personel belirlemek ve bu personelin yetişmesini sağlamak, -Şirketlerin ( ) yönetim ve denetim kurulu üyeleri ile ortaklarının bilgi ve belge taleplerine yetkisi dahilinde cevap vermek, İl Müdürlüğünün görevleri arasındadır. Bilindiği üzere 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu tarihli ve sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak tarihinde yürürlüğe girmiş ve bu Kanun kapsamında bazı yönetmelik ve tebliğler yürürlüğe konulmuştur. Ticaret il müdürlüklerinin şirketlere ilişkin görevlerinin denetimi sırasında göz önünde bulundurulacak olan temel ikincil mevzuat, tarihli ve sayılı Resmi Gazetede yayımlanmış olan Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmeliktir ( Temsilcisi ). TTK nın 407/3 maddesinde, anılan Kanunun 333 üncü madde gereğince belirlenen şirketlerin genel kurul toplantılarında Gümrük ve Ticaret Bakanlığı temsilcisinin de yer alacağı hükme bağlanmıştır. Atıf yapılan söz konusu 333. maddede ise Gümrük ve Ticaret Bakanlığınca yayımlanacak tebliğle, faaliyet alanları belirlenip, ilan edilecek anonim şirketler Gümrük ve Ticaret Bakanlığının izni ile kurulur. denilmektedir. Bakanlığımız tarafından yürürlüğe konulan ve tarihli ve sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Anonim ve Limited Şirketlerin Sermayelerini Yeni Asgari Tutarlara Yükseltmelerine ve Kuruluşu ve Esas Sözleşme Değişikliği İzne Tabi Anonim Şirketlerin Belirlenmesine İlişkin Tebliğin 5 inci maddesinde; Bankalar, finansal kiralama şirketleri, faktoring şirketleri, tüketici finansmanı ve kart hizmetleri şirketleri, varlık yönetim şirketleri, sigorta şirketleri, anonim şirket şeklinde kurulan holdingler, döviz büfesi işleten şirketler, umumi mağazacılıkla uğraşan şirketler, tarım ürünleri lisanslı depoculuk şirketleri, ürün ihtisas borsası şirketleri, bağımsız denetim şirketleri, gözetim şirketleri, teknoloji geliştirme bölgesi yönetici şirketleri, tarihli ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanununa tabi şirketler ile serbest bölge kurucusu ve işleticisi şirketlerin kuruluşları ve esas sözleşme değişiklikleri Bakanlığın iznine tabidir. Ancak, kayıtlı sermaye sistemine kabul edilen Sermaye Piyasası Kanununa tabi halka açık anonim şirketlerin kayıtlı sermaye tavanı içinde yapacakları sermaye artışlarında izni aranmaz. hükmü yer almaktadır. Öte yandan, Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında n 32 nci maddesinde; (1) Aşağıda sayılan genel kurul toplantılarında ve bunların ertelenmesi halinde yapılacak ikinci toplantılarda temsilcisinin bulunması zorunludur: a) Kuruluş ve esas sözleşme değişikliği işlemleri iznine tabi olan şirketlerin bütün genel kurul toplantılarında, diğer şirketlerde ise gündeminde, sermayenin arttırılması veya azaltılması, kayıtlı sermaye sistemine geçilmesi ve kayıtlı sermaye sisteminden çıkılması, (Sayfa: 7 / 53)

9 kayıtlı sermaye tavanının arttırılması veya faaliyet konusunun değiştirilmesine ilişkin esas sözleşme değişikliği ile birleşme, bölünme veya tür değişikliği konuları bulunan genel kurul toplantılarında, b) Genel kurula elektronik ortamda katılım sistemini uygulayan şirketlerin genel kurul toplantılarında, c) Yurt dışında yapılacak bütün genel kurul toplantılarında, ç) Yurt dışında yapılacak imtiyazlı pay sahipleri özel kurul toplantılarında. (2) Birinci fıkrada sayılanların dışındaki genel kurul toplantılarında ve imtiyazlı pay sahipleri özel kurullarında temsilcisinin bulunması zorunlu değildir. Ancak genel kurulu toplantıya çağıranların talep etmeleri ve bu taleplerin görevlendirme makamınca uygun görülmesi halinde temsilcisi görevlendirilir. (3) temsilcisi bulunması zorunlu olmayan toplantılar için, çağrı yapanlar dışındakilerin temsilcisi görevlendirilmesine ilişkin görevlendirme makamına doğrudan yapacakları başvurular dikkate alınmaz. Ancak sermayenin en az onda birini oluşturan pay sahipleri tarafından gerekçeleri de bildirilmek suretiyle temsilcisi görevlendirilmesine dair talep, görevlendirme makamının değerlendirilmesine sunulmak üzere şirkete yapılır. Toplantıya çağıranlar tarafından bu talebin görevlendirme makamına iletilmesi zorunludur. (4) Birinci fıkrada belirtilen toplantılar ile ikinci ve üçüncü fıkralar uyarınca temsilcisi görevlendirilen toplantılarda, temsilcisinin yokluğunda alınan kararlar geçerli değildir. (5) Şirket genel kurullarında temsilcisi olarak görevlendirilenler, görevlendiren makam tarafından ilgili ticaret sicili müdürlüğüne bildirilir. denilmektedir. Buna göre anılan mevzuat hükümlerinde öngörülen şartları taşıyan anonim şirketlerin olağan veya olağanüstü genel kurul toplantılarına ticaret il müdürlüğü tarafından temsilcisi görevlendirilmektedir. Diğer taraftan, ticaret şirketleri hakkında 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun 38/1, 51/2 ve 562/1. maddelerinde öngörülen idari para cezalarına ilişkin düzenlenen raporlar, ilgili Genel Müdürlük tarafından uygulanmak üzere şirket merkezinin bulunduğu İl Valiliğine (Ticaret İl Müdürlüğüne) gönderilmektedir. Ticaret İl Müdürlüğü, ilgili mevzuat çerçevesinde dosyayı tekemmül ettirerek, idari para cezasının uygulanmasına ilişkin teklifi şirketin merkezi ilde ise valiye sunmakta, ilçe sınırları içinde ise ilgili kaymakamlığa göndermektedir. İdari para cezasının vali tarafından uygulanması durumunda, valinin onayını müteakip yapılacak tebligat, itiraz ve infaz süreçlerine dair iş ve işlemlerin sekretaryası Ticaret İl Müdürlüğü tarafından yürütülmektedir. Söz konusu işlemlerin denetiminde, Makamının tarihli Onayı ile yürürlüğe giren Ticari Defterlere İlişkin Suç ve Kabahatlerin Tespiti, Raporlanması ve Yetkili Mercilere İletilmesi Hakkında Genelge hükümleri göz önünde bulundurulmalıdır. İlgili mevzuata göre incelemeye tabi tutulması gereken hususlar aşağıda gösterilmiştir. (Sayfa: 8 / 53)

10 Sıra No TEFTİŞ KONULARI Temsilcisi nde belirtilen şartları taşıyan anonim şirketlerin olağan ve olağanüstü genel kurulları ile imtiyazlı pay sahipleri özel kurulları ve bunların ertelenmesi halinde yapılacak ikinci toplantılarda ticaret il müdürlüğü tarafından temsilcisi görevlendirmesi yapılıp yapılmadığı Anonim şirket genel kurullarında temsilcisi olarak görevlendirilenlerin, ticaret il müdürlüğü tarafından ilgili ticaret sicili müdürlüğüne bildirilip bildirilmediği Anonim şirketlerin genel kurullarına temsilcisi olarak görevlendirilenlerin, Yönetmelikte öngörülen nitelik ve şartları taşıyıp taşımadığı temsilcisinin; toplantının TTK, Temsilcisi ve ilgili mevzuat ile esas sözleşme hükümlerine uygun olarak yürütülmesini gözetip gözetmediği, genel kurul tutanağının hazırlanmasına nezaret edip etmediği, tutanağın TTK ve anılan Yönetmelik hükümlerine uygun olarak düzenlenmesini sağlayıp sağlamadığı, toplantının yapılması ve kararların alınması ile ilgili tespit ettiği hukuka aykırılıkları ve usulsüzlükleri toplantı tutanağına geçirterek ilgililerle birlikte imzalayıp imzalamadığı temsilcisinin; toplantıdan sonra, hazır bulunanlar listesi, gündem ve genel kurul toplantı tutanağının bir nüshasını alarak il müdürlüğüne teslim edip etmediği, genel kurul toplantısı sırasında, TTK, esas sözleşme ve Temsilcisi hükümlerine aykırılık olmasına rağmen herhangi bir nedenle toplantı tutanağında belirtilemeyen hususlar ile herhangi bir sebeple toplantının açılamaması veya açılan toplantının tamamlanamaması gibi hususların varlığı halinde, rapor düzenleyerek il müdürlüğüne verip vermediği, bu raporun genel kurul belgeleriyle birlikte saklanıp saklanmadığı Anonim şirket yönetim kurulu tarafından çağrısı yapılan genel kurul toplantılarında temsilcisinin bulundurulması için; yönetim kurulu üyelerinden herhangi biri tarafından veya şirketi temsil ve ilzama yetkili kılınan kişilerce toplantının yer, gün ve saati bildirilmek suretiyle toplantı tarihinden en az on gün önceden, Temsilcisi n Ek-1 deki örneğe uygun olarak bir dilekçe ile müracaat edilip edilmediği (Müracaatın on günden daha kısa bir sürede yapılabilmesi müracaat merciinin uygun görüşüne bağlıdır.) temsilcisinin bulundurulmasına ilişkin başvuru dilekçesine; a) Yönetim kurulu kararının noter onaylı bir örneği veya karar defterinin ilgili sayfasının şirket yetkililerince aslına uygunluğunun tasdik edilmiş fotokopisi ve tasdik eden yetkilinin imza sirkülerinin, b) Dilekçeyi imzalayanların imza sirkülerinin, c) Genel kurulun mahkemece izin verilmiş pay sahipleri tarafından toplantıya çağrılması halinde buna ilişkin mahkeme kararının bir örneğinin, ç) Genel kurulun mahkemece atanmış kayyım tarafından çağrılması halinde buna ilişkin mahkeme kararının bir örneğinin, d) İmtiyazlı pay sahipleri özel kurulunun toplantıya çağrılması HUKUKİ DAYANAK md. 32/5 md. 32/5 md. 33, geçici md. 1 md. 34/1 md. 34/3 md. 35 md. 36 (Sayfa: 9 / 53)

11 mahkeme kararına dayanıyor ise buna ilişkin mahkeme kararının bir örneğinin, e) Gündemin, f) temsilcisi ücretinin yatırıldığına dair banka dekontunun, eklenip eklenmediği Temsilcilik görevini yürütenlerden kınama veya daha ağır disiplin cezası alanlara bir yıl süre ile görev verilmeyeceğine ilişkin kurala uyulup uyulmadığı Ticaret İl Müdürlerinin, gerekçeleri ile beraber önceden Bakanlığın uygun görüşü alınması kaydıyla veya talimatı gereği temsilcisi olarak görevlendirilebileceğine dair kurala riayet edilip edilmediği Anonim şirketlerin yurt içinde yapılacak genel kurul toplantılarında görevlendirilen temsilcilerinin ücretlerinin, her yıl Bütçe Kanununun (H) cetvelinin (I-B) bendi ile tespit edilen Devlet memurlarına ödenen en yüksek yurtiçi gündelik tutarının üç katı; hafta tatili günleri için dört katı net olarak ödenip ödenmediği temsilcisi ücretlerinin, il müdürlüğü adına bankalarda açılan hesaplara yatırılıp yatırılmadığı Temsilcisi nde yer alan Yurt içinde yapılan genel kurul toplantılarında toplantı mahalline gidiş ve dönüş şirket tarafından temin edilecek araçla sağlanır. Bunun mümkün olamaması halinde yol giderleri belgelendirilmek kaydıyla şirket tarafından karşılanır. Kendi aracıyla gidilmesi veya gider belgesinin ibraz edilmemesi halinde şirketçe hiçbir ödeme yapılmaz. kuralına uyulup uyulmadığı temsilcilerinin görevlendirilmesi ve anonim şirketler tarafından yatırılan paraların temsilcilerine ödenmesine ilişkin olarak İç Ticaret Genel Müdürlüğünün İl Müdürlüklerine gönderdiği /7541, /3702 ve /8955 tarihli/sayılı yazılarında belirtilen hususlara uyulup uyulmadığı Genel kurul toplantılarının, esas sözleşmede aksine hüküm olmadıkça, şirketin merkezinin bulunduğu mülki idare birimi sınırları içinde yapılıp yapılmadığı, şirket merkezinin bulunduğu yerde toplantının hangi adreste yapılacağı esas sözleşmede özel olarak belirtilmemişse toplantı çağrısı yapanlarca bunun belirlenip belirlenmediği Genel kurul toplantılarının yetki verilen kurul ve kişiler tarafından çağrılıp çağrılmadığı Genel kurulun toplantıya, esas sözleşmede belirtilen şekilde, internet sitesi açmakla yükümlü olan şirketler internet sitelerinde ve her halde Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde yayımlanan ilan ile çağrılıp çağrılmadığı, çağrının toplantıya elektronik ortamda katılma sistemini uygulayan şirketlerde elektronik genel kurul sisteminde de yapılıp yapılmadığı, pay defterinde yazılı pay sahipleri ile önceden şirkete pay senedi veya pay sahipliğini ispatlayıcı belge vererek adresini bildiren pay sahiplerine, toplantı günü ile gündem ve ilanın çıktığı veya md. 37/4 md. 37/5 md. 38/1 md. 38/4 md. 38/5 İç Ticaret Genel Müdürlüğü yazıları md. 8 TTK md. 410, 411, 412; md. 9 TTK md. 414, md. 10 (Sayfa: 10 / 53)

12 çıkacağı gazetelerin iadeli taahhütlü mektupla bildirilip bildirilmediği (TTK nın 414. maddesi saklıdır.) Genel kurul toplantı çağrısının, ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere, toplantı tarihinden en az iki hafta önce yapılıp yapılmadığı, çağrısı yapılan ilk toplantıda nisabın temin edilememesi halinde, genel kurulun aynı usulle yeniden toplantıya çağrılıp çağrılmadığı, azlığın istemi üzerine, TTK nın 420/1. maddesi uyarınca genel kurul toplantısının, toplantı başkanının kararıyla bir ay sonraya ertelenmesi halinde, erteleme kararının, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilan edilip edilmediği ve internet sitesi açmakla yükümlü olan şirketlerin internet sitelerinde karar tarihinden itibaren en geç beş gün içinde yayımlanıp yayımlanmadığı, ertelenen genel kurulun bir ay sonra yapılmak üzere çağrı usulüne uyularak tekrar toplantıya çağrılıp çağrılmadığı Genel kurulun toplantıya çağrılmasına ilişkin ilanlarda ve pay sahiplerine gönderilecek mektuplarda, Yönetmelikte gösterilen hususların belirtilip belirtilmediği Genel kurul çağrısız olarak (bütün payların sahipleri veya temsilcilerinin çağrıya ilişkin usule uymaksızın genel kurul olarak) toplanmışsa, toplantıya katılanlardan birinin itirazda bulunup bulunmadığı ve kararların bu toplantı nisabı var olduğu sürece alınıp alınmadığı Olağan genel kurul toplantı gündeminin, Temsilcisi ne uygun olarak belirlenip belirlenmediği Genel kurul toplantısına katılabilecekler listesinin; Merkezi Kayıt Kuruluşu tarafından 6362 sayılı Kanunun 13. maddesi uyarınca kayden izlenen paylar bakımından pay sahipleri çizelgesine, diğer paylardan senede bağlanmamış bulunan veya nama yazılı olan paylar ile ilmühaber sahipleri için pay defteri kayıtlarına ve hamiline yazılı pay senedi sahipleri bakımından ise giriş kartı alanlara göre yönetim kurulunca hazırlanıp hazırlanmadığı ve söz konusu listenin yönetim kurulu başkanı veya başkanın yetkilendireceği yönetim kurulu üyelerinden biri tarafından imzalanıp imzalanmadığı Yönetim kurulunca hazırlanan genel kurul toplantısına katılabilecekler listesinin, toplantıda hazır bulunan pay sahipleri veya temsilcileri, toplantı başkanı ile temsilcisi tarafından imzalanıp imzalanmadığı Genel kurul toplantılarında murahhas üyeler ile en az bir yönetim kurulu üyesinin ve denetime tabi olan şirketlerde denetçinin hazır bulunup bulunmadığı Oy hakkının doğabilmesi için esas sözleşmede daha yüksek bir miktarın ödenmesi öngörülmüşse bunun, öngörülmemişse pay tutarının dörtte birine karşılık gelen miktarın ödenmesi şartına uyulup uyulmadığı, esas sözleşme değişikliğinde, yönetim kurulunun ibrasında ve yönetim kurulu aleyhine sorumluluk davası açılmasında imtiyazlı oy kullanılamaz kuralına riayet edilip edilmediği, pay sahiplerinin kendisi, eşi, alt ve üstsoyu veya bunların ortağı oldukları şahıs şirketleri ya da hâkimiyetleri altındaki sermaye şirketleri ile TTK md. 420, md. 10/4 md. 11 TTK md. 416 md. 13 TTK md. 417, md. 16/1-2 md. 16/3 md. 17 md. 19 (Sayfa: 11 / 53)

13 şirket arasındaki kişisel nitelikte bir işe veya işleme veya herhangi bir yargı kurumu ya da hakemdeki davaya ilişkin olan müzakerelerde oy kullanıp kullanmadığı, şirket yönetim kurulu üyeleriyle yönetimde görevli imza yetkisini haiz kişiler veya bunların temsilcilerinin, yönetim kurulu üyelerinin ibra edilmelerine ilişkin kararlarda kendilerine ait paylardan doğan oy haklarını kullanamayacağı şartına uyulup uyulmadığı Vekâletnamelerin, Temsilcisi ne uygun olarak tanzim edilip edilmediği Esas sözleşmede daha ağır bir nisap öngörülmemişse, TTK ve Temsilcisi nde belirtilen ağırlaştırılmış haller hariç olmak üzere genel kurullarda şirket sermayesinin en az dörtte birini temsil eden pay sahiplerinin veya temsilcilerinin hazır bulunmasına ilişkin toplantı nisabına uyulup uyulmadığı, bu nisabın toplantı süresince korunup korunmadığı, kararlarda toplantıda hazır bulunanların oylarının çoğunluğu ile alınıp alınmadığı, bunun dışında ağırlaştırılmış nisap gereken hususlarda kararların ilgili nisaplara uyularak alınıp alınmadığı temsilcisinin, şirket esas sözleşmesi ve iç yönergesi ile TTK ve diğer ilgili mevzuatta öngörülen hususların yerine getirildiğini ve gerekli nisabın sağlandığını tespit etmesinden sonra toplantıya devam edilip edilmediği TTK ve Temsilcisi nde belirtilen istisnalar dışında, toplantı gündeminde yer almayan konuların görüşülemeyeceği ve karara bağlanamayacağı kuralına uyulup uyulmadığı Toplantı tutanağının, Temsilcisi nde belirtilen esaslar çerçevesinde hazırlanıp hazırlanmadığı ve tutanağın toplantı başkanlığı ve temsilcisi tarafından imzalanıp imzalanmadığı temsilcisinin bulunması gereken genel kurul toplantılarında temsilcisinin bulunmaması, çağrısız ya da Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi ile çağrısı yapılmadan toplanan genel kurullarda tüm pay sahiplerinin asaleten veya temsilen hazır bulunmaması, çağrısız ya da Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi ile çağrısı yapılmadan toplanan genel kurullarda tüm pay sahiplerinin asaleten veya temsilen hazır bulunmalarına rağmen aralarından birinin toplantının yapılmasına itirazda bulunması ve toplantının yapılmasının mahkeme kararıyla durdurulması hallerinde genel kurul toplantısının yapılamaması şartına riayet edilip edilmediği Esas sözleşme değişikliği iznine tabi olan anonim şirketlerde değişikliğe ilişkin iznin alınmadan gündemde yer alan esas sözleşme değişikliğinin görüşülememesi kuralına uyulup uyulmadığı Genel kurul toplantısının ertelenmesini gerektiren hallerin varlığında genel kurulun ertelenip ertelenmediği Genel kurulda, genel kurulun devredilemez görev ve yetkilerine ilişkin düzenlemelere aykırı davranılıp davranılmadığı md. 21 md. 22 md. 23 md. 25 md. 26 md. 27/1 md. 27/2 md. 28 TTK md. 408, md. 30 (Sayfa: 12 / 53)

14 Genel kurul toplantısında hazır bulunmayanların yönetim kurulu üyeliklerine seçilmesi halinde, bunların bu göreve aday olduklarını veya görevi kabul ettiklerini belirten yazılı beyanlarının bulunup bulunmadığı Genel kurul toplantısına ilişkin belgelerin il müdürlüğünce beş yıl süreyle saklanıp saklanmadığı Genel kurula sunulan yönetim kurulu yıllık faaliyet raporunun mevzuata uygun düzenlenip düzenlenmediği ve özellikle aşağıda gösterilen bölümlerden oluşup oluşmadığı, a) Genel bilgiler, b) Yönetim organı üyeleri ile üst düzey yöneticilere sağlanan mali haklar, c) Şirketin araştırma ve geliştirme çalışmaları, ç) Şirket faaliyetleri ve faaliyetlere ilişkin önemli gelişmeler, d) Finansal durum, e) Riskler ve yönetim organının değerlendirmesi, f) Diğer hususlar Elektronik genel kurul sistemini uygulayan anonim şirketlerin esas sözleşmelerinde, Yönetmelikte belirtildiği şekilde genel kurula elektronik ortamda katılmaya ve oy vermeye ilişkin hükmün yer alıp almadığı Genel kurul toplantısının fiziki ve elektronik ortamda aynı anda açılıp açılmadığı, toplantının açılabilmesi için ilgili mevzuattaki şartların yerine getirildiğinin temsilcisince de tespit edilip edilmediği Hazır bulunanlar listesi ve toplantı tutanağının toplantı bitiminde temsilcisine elektronik belge taşımaya ve saklamaya elverişli bir ortam içerisinde teslim edilip edilmediği Ticaret şirketleri hakkında 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun 38/1, 51/2 ve 562/1. maddesinde öngörülen idari para cezalarına ilişkin müfettiş tarafından düzenlenen ve ilgili Genel Müdürlük tarafından uygulanmak üzere gönderilen raporların gereğinin yerine getirilip getirilmediği md. 30/3 md. 31 Şirketlerin Yıllık Faaliyet Raporunun Asgari İçeriğinin Belirlenmesi Hakkında Yönetmelik TTK md. 1527/5, E- Genel Kurul md. 5 E-Genel Kurul md. 9 E-Genel Kurul md. 12 Ticari Defterlere İlişkin Suç ve Kabahatlerin Tespiti, Raporlanması ve Yetkili Mercilere İletilmesi Hakkında Genelge Sebze ve Meyve Ticareti (Toptancı Halleri): Ülkemizde sebze ve meyvelerin toptan ticareti tarihinde yürürlüğe giren 5957 sayılı Sebze ve Meyveler ile Yeterli Arz ve Talep Derinliği Bulunan Diğer Malların Ticaretinin Düzenlenmesi Hakkında Kanun hükümlerine göre yürütülmektedir. Anılan Kanun kapsamında çıkartılan yönetmelikler aşağıda gösterilmiştir. (Sayfa: 13 / 53)

15 -Sebze ve Meyve Ticareti ve Toptancı Halleri Hakkında Yönetmelik ( tarihli ve sayılı R.G.). -Pazar Yerleri Hakkında Yönetmelik ( tarihli ve sayılı R.G.). -Hal Hakem Heyeti ve Toptancı Hal Konseyi Hakkında Yönetmelik ( tarihli ve sayılı R.G.). -Sebze ve Meyve Üretici Örgütleri Hakkında Yönetmelik ( tarihli ve sayılı R.G.). Sebze ve meyve ticareti (haller) ile ilgili Ticaret İl Müdürlüklerinin başlıca görevi hal hakem heyetine başkanlık etmek, üretici örgüt belgesi vermek ve bünyesinde elektronik ortamda kurulan ve internet tabanlı çalışan merkezi hal kayıt sistemine (HKS) kayıt yapmak şeklinde özetlenebilir. GTB Taşra Teşkilatı Çalışma nin 53 üncü maddesinde toptancı hallerine ilişkin İl Müdürlüğünün görevleri; - Toptancı halleri ile pazar yerlerinin çağdaş bir yapıya kavuşturulması ve işletilmesini sağlamaya yönelik çalışmalarda bulunmak, bu konularda mahalli idarelerle işbirliği yapmak, toptancı halleri ve pazar yerlerine ilişkin işlemleri yürütmek. - Toptancı halleri, pazar yerleri, üretici örgütleri, meslek mensupları ve ilgili diğer gerçek ve tüzel kişiler nezdinde inceleme ve denetim yapmak, gerektiğinde yaptırım uygulanmasını sağlamak üzere denetim sonuçlarını ilgili mercilere bildirmek. - Sebze ve meyve ticareti ile iştigal eden meslek mensuplarını, diğer ilgilileri, hal hakem heyet üyelerine ilişkin bilgileri ve heyet kararlarını hal kayıt sistemine aktarmak, hal hakem heyeti kuruluş işlemleri ve sekretarya hizmetleri ile diğer işlemleri yürütmek. - Üreticilerce kurulan tüzel kişiliklere, ilgili mevzuat çerçevesinde üretici örgütü belgesi vermek ve iptal etmek. şeklinde sayılmıştır. Öte yandan, Pazar Yerleri Hakkında n 7 nci maddesi gereği İl Müdürlükleri, Pazar Yeri Kuruluş Komisyonunda yer almaktadır. Ancak anılan Yönetmelik uyarınca genel sorumluluk belediyelere aittir. n geçici 1 inci maddesine göre belediyelerin, söz konusu n yürürlüğe girdiği tarihten önce kurulan yetki alanları içindeki mevcut pazar yerlerini, 5 inci ve 6 ncı maddelerde belirtilen şartlara sahip olup olmadığını tarihine kadar inceleyerek, inceleme sonuçlarını tarihine kadar ticaret il müdürlüğüne iletip iletmediği hususuna bakılmasında fayda bulunmaktadır. İlgili Kanun ve Yönetmelikler kapsamında İl Müdürlüğü denetimlerinde dikkat edilmesi gereken hususlar aşağıda gösterilmiştir. Sıra No 44 TEFTİŞ KONULARI İl müdürü veya en az şube müdürü seviyesinde görevlendirilecek bir müdürlük personelinin başkanlığında, hal hakem heyetinin; a) Gıda, tarım ve hayvancılık il müdürlüğünün görevlendirdiği konuyla HUKUKİ DAYANAK Hal Hakem Heyeti (Sayfa: 14 / 53)

16 ilgili bir müdürlük personeli, b) Belediyenin görevlendirdiği konuyla ilgili bir belediye personeli, c) Baronun görevlendirdiği baroya kayıtlı bir avukat, ç) Ziraat odasının görevlendirdiği odaya kayıtlı bir sebze veya meyve üreticisi, d) İlgili mühendis odasının görevlendirdiği odaya kayıtlı bir mühendis, e) Ticaret ve sanayi odasının görevlendirdiği sebze veya meyve ticaretiyle uğraşan odaya kayıtlı bir meslek mensubu, f) Esnaf ve sanatkârlar odaları birliğinin görevlendirdiği sebze veya meyve ticaretiyle uğraşan odaya kayıtlı bir meslek mensubu, g) En fazla üyeye sahip tüketici örgütünün üyeleri arasından seçtiği bir temsilci, ğ) Komisyoncu veya tüccarların ayrı ayrı ya da birlikte oluşturduğu, federasyonlara üye derneklerden en fazla üyeye sahip olan derneğin üyeleri arasından seçtiği bir temsilci, tarafından oluşturulup oluşturulmadığı Hakem heyeti üyelerinin, Hal Hakem nde belirtilen şartları taşıyıp taşımadığı Hakem heyeti üyelerinin aynı hakem heyetinde üst üste en fazla iki dönem görev yapması şartıyla iki yıllık görev sürelerinin takip edilip edilmediği, mazeretsiz olarak üst üste üç toplantıya ya da mazeretli veya mazeretsiz bir takvim yılında altı toplantıya katılmayanlar ile Hal Hakem nde belirtilen şartları taşımadığı veya sonradan kaybettiği anlaşılanların ve belediye encümenince resen görevlendirilenlerin ilgili kuruluşça yerine seçim veya görevlendirme yapıldığında hakem heyeti üyeliğine son verilip verilmediği, üyeliği sona erenin yerine, hakem heyeti başkanı tarafından beş iş günü içinde ilgili yedek üyenin çağırılıp çağrılmadığı Başkanın ve başkanın görevde bulunamadığı hallerde başkan vekilinin; a) Hakem heyetini temsil ve idare etmek, b) Hakem heyeti toplantılarına başkanlık etmek ve toplantıyı yönetmek, c) Toplantı gündemini belirlemek ve gündemin toplantıdan önce üyelere dağıtılmasını sağlamak, ç) İhtiyaç duyulduğunda, hakem heyeti üyelerini olağanüstü toplantıya çağırmak, d) Toplantı katılım çizelgesinin tutulmasını sağlamak ve bunu muhafaza etmek, e) Görevi sona eren hakem heyeti üyesinin yerine ilgili yedek üyeyi çağırmak, f) Karar defterini muhafaza etmek, g) Heyetin faaliyetlerine ilişkin olarak ça istenecek raporların düzenlenmesini sağlamak, ğ) İlgili mevzuatla verilen diğer görevleri yerine getirmek ve yetkileri kullanmak. görev ve yetkilerini yerinde ve zamanında kullanıp kullanmadığı Müdürlük personeli arasından ticaret il müdürünce görevlendirilen raportörün; a) Uyuşmazlığa ilişkin dosya ve raporu hazırlamak, md. 6 Hal Hakem Heyeti md. 7 Hal Hakem Heyeti md. 8 Hal Hakem Heyeti md. 9 (Sayfa: 15 / 53)

17 b) Toplantı gündemine ilişkin hazırlık yapmak ve gündemi heyet başkanının onayına sunmak, c) Oy kullanmamak şartıyla toplantılara katılmak, ç) Toplantı katılım çizelgesini tutmak ve heyet başkanının onayına sunmak, d) Karar defterini tutmak ve kararlara ilişkin bilgileri sisteme aktarmak, e) Hakem heyeti üyelerine ilişkin bilgileri sisteme aktarmak ve bu bilgileri güncellemek, f) Hakem heyeti veya başkanca uygun görülen diğer iş ve işlemleri yapmak görevlerini yerine getirip getirmediği Hakem heyetine yapılan başvuruların, müracaat tarih ve sırasına göre en geç dört ay içinde görüşülüp karara bağlanıp bağlanmadığı, yetki alanı dışında kaldığı raportörün tespiti ve heyet başkanının onayı ile belirlenen uyuşmazlıklara ilişkin başvuruların, ilgili hakem heyetine intikal ettirilip ettirilmediği ve başvuru sahibine yazılı olarak bilgi verilip verilmediği Toplantıların, her ayın birinci ve on altıncı gününde yapılıp yapılmadığı, olağanüstü toplantı yapılması halinde toplantı tarihinin iki gün önceden üyelere yazılı olarak bildirilip bildirilmediği, toplantıların il müdürlüğü binasında veya hakem heyetine tahsis edilen uygun bir yerde yapılıp yapılmadığı Toplantı yeter sayısını ve üyelerin toplantılara katılımını tespit etmek amacıyla, tüm üyelerin isim ve imza bölümlerini içeren katılım çizelgesinin tutulup tutulmadığı ve hakem heyeti başkanı tarafından muhafaza edilip edilmediği, katılım çizelgesinin, toplantıya katılan üyeler tarafından imzalanıp imzalanmadığı, toplantıya katılmayan üyelerin isimlerinin karşısına toplantıya katılmadığının yazılıp yazılmadığı Toplantıya katılamayacak üyelerin, hukuken geçerli mazeretlerini toplantıdan önce hakem heyeti başkanına yazılı olarak bildirip bildirmediği, hakem heyeti üyelerinin, münhasıran kendileri, eşleri, ikinci derece dâhil kan veya kayın hısımları ve evlatlıkları ile bunların ortak veya üyesi oldukları tüzel kişiliklerini ilgilendiren işlere ilişkin gündem maddesi görüşülürken toplantılara katılamama ve oy kullanamama yasağına uyulup uyulmadığı Hakem heyetinin en az altı üye ile toplanıp toplanmadığı ve katılanların yarısından bir fazlasının oyu ile karar alıp almadığı Kararların, alındığı tarihten itibaren yedi gün içinde kararın tarihi, gerekçesi ve sonucu belirtilecek şekilde taraflara yazılı olarak bildirilip bildirilmediği, değeri elli bin Türk Lirasının altında bulunan uyuşmazlıklara ilişkin hakem heyetinin vereceği kararlara ilişkin bildirimde itirazın süresi ve itiraz merciinin de belirtilip belirtilmediği, toptancı halinde faaliyet gösterenlerin teminatlarından kesilmesine ilişkin olan kararların, gereği için ayrıca ilgili toptancı hali yönetimine de bildirilip bildirilmediği, ilgililere yapılması gereken her türlü bildirimin, yazılı olarak ilgilinin bizzat kendisine imza karşılığı elden Hal Hakem Heyeti md. 10 Hal Hakem Heyeti md. 11 Hal Hakem Heyeti md. 12 Hal Hakem Heyeti md. 14 Hal Hakem Heyeti md. 15 Hal Hakem Heyeti md. 16 Hal Hakem Heyeti md. 19 (Sayfa: 16 / 53)

18 teslim veya iadeli taahhütlü mektup ya da ça uygun görülecek diğer yöntemlerle adresine tebligat şeklinde yapılıp yapılmadığı Hakem heyeti toplantıları için; -Kullanılmaya başlanmadan önce sayfa numaraları verilmek ve kaç sayfadan ibaret olduğu belirtilmek suretiyle il müdürünce onaylanan ve her sayfası mühürlenerek hakem heyeti başkanınca paraflanan bir karar defteri tutulup tutulmadığı ve bu defterin başkanca muhafaza edilip edilmediği, -Hakem heyeti toplantılarına ve toplantılarda alınan kararlara her yıl (1) numaradan başlamak üzere yılsonuna kadar teselsül eden numaralar verilip verilmediği, -Toplantıda alınan kararların, en az iki nüsha olarak düzenlenen tutanakla tespit edilip edilmediği, bu nüshalardan birinin dosyasında muhafaza edilip diğerinin ise karar defterinin sayfalarına ayrı ayrı yapıştırılarak il müdürlüğü mührü ile köşelerinden mühürlenip mühürlenmediği, tutanakların toplantıya katılan üyeler tarafından imzalanıp imzalanmadığı, -Karar tutanaklarının her sayfasına toplantı tarihi ve numarasının yazılıp yazılmadığı, alınan kararlara ilişkin oy sayısı ve varsa ret oyu veren üyelerin muhalefet şerhinin belirtilip belirtilmediği, tutanaklarda istemin özeti, yapılan inceleme ve alınan kararlar ile dayanılan mevzuat hükümleri ve delillere yer verilip verilmediği, -Kararlara ilişkin bilgilerin hal kayıt sistemine aktarılıp aktarılmadığı, -Karar defterinin süresiz, karar tutanaklarının bir örneği ile kararlara ilişkin eklerin beş yıl süreyle muhafaza edilip edilmediği Hakem heyeti üyeleri ile raportörlere, bir ayda ikiden fazla olmamak kaydıyla katıldıkları her toplantı için huzur hakkı ödenip ödenmediği, toplantı başına ödenecek huzur hakkının hesaplanmasında, (1.500) gösterge rakamının memur aylık katsayısı ile çarpımı sonucunda bulunacak miktarın esas alınıp alınmadığı Toptancı halinin kuruluş işlemleri tamamlandıktan sonra en geç bir ay içinde ilgili belediye tarafından sisteme kaydedilmek üzere il müdürlüğüne bildirilip bildirilmediği (Sisteme kayıt tarihi, toptancı halinin resmi olarak faaliyete başlama tarihidir.) İl Müdürlüğünce, toptancı hali kuruluş komisyonuna üye görevlendirilip görevlendirilmediği Belediyelerin, kurdukları toptancı hallerinin işletilmesini belediye meclisince belirlenecek süre, bedel ve koşullarda devretmesi halinde en geç bir ay içinde ilgili belediye tarafından sisteme kaydedilmek üzere il müdürlüğüne bildirip bildirmediği Toptancı halinin başka bir alana taşınması halinde, taşınma işlemi tamamlanan toptancı haline ilişkin bilgilerin, en geç bir ay içinde ilgili belediye tarafından il müdürlüğüne bildirilip bildirilmediği Halin kapatılması halinde, en geç bir ay içinde ilgili belediye tarafından il müdürlüğüne bildirilip bildirilmediği, kapatıldığı bildirilen toptancı halinin kaydının sistemden silinip silinmediği Hal Hakem Heyeti md. 21 Hal Hakem Heyeti md. 29 Toptancı Halleri md. 5/10 Toptancı Halleri md. 10/2 Toptancı Halleri md. 14/5 Toptancı Halleri md. 15/3 Toptancı Halleri md. 16/4 (Sayfa: 17 / 53)

19 Görevlendirilen veya atanan hal yöneticisinin, sistem üzerinden yetkilendirilmesi amacıyla üç iş günü içinde il müdürlüğüne bildirilip bildirilmediği Toptancı hali dışına faaliyet gösteren ve organik ve iyi tarım uygulamaları kapsamında üretilen sertifikalı ürünler dahil bildirim miktarı veya üzerindeki sebze ve meyvelerin her ne şekilde olursa olsun alımı, satımı ve devrini yapan gerçek veya tüzel kişiler olarak tanımlanan bildirimcilerin, -Malların depolandığı, işlendiği veya sevk edildiği depo, şube, tesis veya dağıtım merkezlerinin, -Kendilerince üretilen henüz satışa konu olmamış malları depolama amacıyla sevk eden ya da toptancı halinde işyeri bulunan üreticilerin, sisteme kayıtlarının İl Müdürlüğünce yapılıp yapılmadığı Bildirimciler ile diğer kişilerin kaydı sırasında, Toptancı Halleri EK-4 te yer alan bilgi ve belgelerin istenip istenmediği, kayıt başvurularının, gerçek kişilerde kendisi veya vekâlet verdiği kişi tarafından, tüzel kişilerde ise yetkili temsilcisi tarafından yapılıp yapılmadığı, sisteme kaydedilen gerçek ve tüzel kişilerin her biri için dosya açılıp açılmadığı ve ilgili evrakın bu dosyada muhafaza edilip edilmediği, bildirimcilerce güncellenecekler hariç bu kişilere ilişkin sistemde kayıtlı bilgilerin il müdürlüğünce güncellenip güncellenmediği Bakanlığın ilgili birim amirinin görevlendirdiği Uygulama Yöneticisi tarafından yetkilendirilen ve il nezdinde sistemin il uygulama yöneticisi olan İl Müdürünün, sistem üzerinden Toptancı Halleri ve ilgili mevzuatta belirtilen iş ve işlemleri yerine getirmek üzere, hal yöneticisini, belediye başkanlığınca görevlendirilecek personeli, hal hakem heyeti başkanı ve raportörü ile görevlendirdiği diğer il müdürlüğü personelini yetkilendirip yetkilendirmediği, yapılacak yetkilendirmelerde yedek personel de belirlenip belirlenmediği Üretici örgütü belgesi almak isteyen tüzel kişilerde; Sebze ve Meyve Üretici Örgütleri Hakkında Yönetmelikte öngörülen şartların aranıp aranmadığı Üretici örgütü belgesi almak isteyenler tarafından Sebze ve Meyve Üretici Örgütleri Hakkında n EK-1 de yer alan dilekçeleri ekinde; - Anılan n 5. maddesinde belirtilen asgari sayıdaki ortak veya üyelerinin, sebze ve/veya meyvelerin üretimine ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı bünyesinde tutulan ilgili sistemlere kayıtlı olduğunu gösterir belgenin, - Üretici örgütü belgesi alınmasına ve ilgilendirilmek istenilen toptancı haline ilişkin yönetim kurulu kararının onaylı örneğinin, - Ana sözleşme veya tüzüğünün onaylı örneğinin, - Başvuru tarihinden önceki bir yıl içinde üretici örgütü belgesinin iptal edilmediğine ve sebze veya meyve üzerine faaliyette bulunduğuna ilişkin yetkililerce imzalı taahhütnamenin, - Kayıtlı olunan vergi dairesi adı ve vergi kimlik numarası beyanının, Toptancı Halleri md. 20/7 Toptancı Halleri md. 40 Toptancı Halleri md. 40 Toptancı Halleri md. 46 Sebze ve Meyve Üretici Örgütleri Hakkında Y. md. 5 Sebze ve Meyve Üretici Örgütleri Hakkında Y. md. 6 (Sayfa: 18 / 53)

20 bulunup bulunulmadığı Yapılan inceleme sonucunda gerekli şartları taşıdığı anlaşılanlar ve üretici örgütlerinin ortak veya üyelerine ilişkin bilgilerin sisteme kaydedilip kaydedilmediği, üretici örgütlerinin her biri için bir dosya açılarak ilgili evrakın bu dosyada muhafaza edilip edilmediği, üretici örgütleri ile bunların ortak veya üyelerine ilişkin sistemde yer alan bilgilerin, gerektiğinde veya ilgililerin talebi üzerine il müdürlüğünce güncellenip güncellenmediği Sebze ve Meyve Üretici Örgütleri Hakkında n 5. maddesinde belirtilen şartları taşımadığı veya sonradan kaybettiği anlaşılanlar ile 5957 sayılı Kanunun 6. maddesinin ikinci fıkrasındaki veya 13. maddesinin birinci fıkrasının (a) veya (c) bentlerindeki hükümlere aykırı hareket ettiği ya da gerçeğe aykırı analiz raporu düzenlediği veya bu raporun düzenlenmesini sağladığı tespit edilenlerin üretici örgütü belgesinin iptal edilip edilmediği, üretici örgütü belgesi iptal edilenlerin kayıtlarının sistemden silinip silinmediği, üretici örgütü belgesi iptal edilenlerin belgeleri imha edilmek üzere ilgili il müdürlüğüne teslim edilip edilmediği Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk nin 40. maddesinin üçüncü fıkrasında belirtilen defterlerin kullanılmaya başlanmadan önce sayfa numaraları verilmek ve kaç sayfadan ibaret olduğu belirtilmek suretiyle işletme merkezinin bulunduğu ildeki il müdürlüğü tarafından onaylanıp onaylanmadığı Sebze ve Meyve Üretici Örgütleri Hakkında Y. md. 6 Sebze ve Meyve Üretici Örgütleri Hakkında Y. md. 13 Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk md. 41/ TÜKETİCİNİN KORUNMASI VE PİYASA GÖZETİMİ ŞUBESİ: Piyasa Gözetimi ve Denetimi: 640 sayılı KHK nın 2/ı maddesinde Bakanlığımıza, Bakanlığın sorumluluğunda bulunan tüketici ürünlerinin piyasa gözetimi ve denetimini yapmak veya yaptırmak, denetimlere dair mevzuat, politika ve uygulamaların koordinasyonunu sağlamak görevi verilmiştir. Söz konusu görev Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü tarafından yürütülmekte olup, 640 sayılı KHK nın anılan Genel Müdürlüğün görevlerini düzenleyen 11 inci maddesinin birinci fıkrasının (f) bendinde ise piyasa gözetimi ve denetimiyle ilgili olarak; Bakanlığın sorumluluğunda bulunan tüketici ürünlerinin piyasa gözetimi ve denetimini yapmak, bu ürünlerde ihtiyaç halinde gerekli düzenlemeleri yapmak veya Bakan onayı ile standartları zorunlu uygulamaya koymak, ülke ekonomisinin gerektirdiği özel ve zorunlu durumları inceleyip sonuçlandırmak. görevi anılan Genel Müdürlüğe verilmiştir. Piyasa gözetimi ve denetimi; ürüne ilişkin teknik mevzuatı hazırlamaya ve yürütmeye yasal olarak yetkili bulunan kamu kuruluşları tarafından, ürünün piyasaya arzı veya dağıtımı aşamasında veya ürün piyasada iken ilgili teknik düzenlemeye uygun üretilip üretilmediğinin, güvenli olup olmadığının denetlenmesi veya denetlettirilmesi ile güvenli olmayan ürünlerin güvenli hale getirilmesinin temin edilmesi ve gerektiğinde yaptırım uygulanması faaliyetlerinin tamamıdır. (Sayfa: 19 / 53)

KAŞ BELEDİYESİ YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK, TANIMLAR VE TEMEL İLKELER

KAŞ BELEDİYESİ YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK, TANIMLAR VE TEMEL İLKELER KAŞ BELEDİYESİ YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK, TANIMLAR VE TEMEL İLKELER Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönergenin amacı; Kaş Belediye Başkanlığı Yazı

Detaylı

Yeminli Mali Müşavirlik Bağımsız Denetim ve Danışmanlık. Sayı: 2015 011 04.03.2015. Konu: Anonim ve Limited Şirketlerde Olağan Genel Kurul Zorunluluğu

Yeminli Mali Müşavirlik Bağımsız Denetim ve Danışmanlık. Sayı: 2015 011 04.03.2015. Konu: Anonim ve Limited Şirketlerde Olağan Genel Kurul Zorunluluğu Sirküler Sayı: 2015 011 04.03.2015 Konu: Anonim ve Limited Şirketlerde Olağan Genel Kurul Zorunluluğu Anonim ve Limited Şirketlerde olağan genel kurul toplantıları Türk Ticaret Kanunu nun (TTK) 409 ve

Detaylı

ANONİM ŞİRKETLERDE ELEKTRONİK ORTAMDA YAPILACAK GENEL KURULLARA İLİŞKİN YÖNETMELİK

ANONİM ŞİRKETLERDE ELEKTRONİK ORTAMDA YAPILACAK GENEL KURULLARA İLİŞKİN YÖNETMELİK SİRKÜLER TARİHİ : 29.08.2012 SİRKÜLER NO : 2012/49 SİRKÜLER ANONİM ŞİRKETLERDE ELEKTRONİK ORTAMDA YAPILACAK GENEL KURULLARA İLİŞKİN YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE

Detaylı

FEN İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI ALTYAPI KOORDİNASYON ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE

FEN İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI ALTYAPI KOORDİNASYON ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE FEN İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI ALTYAPI KOORDİNASYON ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK ve TANIMLAR Amaç Madde 1- Bu yönergenin amacı;

Detaylı

d) Hakem Heyeti: Türkiye Bankalar Birliği Müşteri Şikayetleri Hakem Heyetini, e) Kanun: 19/10/2005 tarihli ve 5411 sayılı Bankacılık Kanununu,

d) Hakem Heyeti: Türkiye Bankalar Birliği Müşteri Şikayetleri Hakem Heyetini, e) Kanun: 19/10/2005 tarihli ve 5411 sayılı Bankacılık Kanununu, Türkiye Bankalar Birliği Müşteri Şikayetleri Hakem Heyeti Tebliği ile Türkiye Bankalar Birliği Bireysel Sözleşmeler Tebliğine Aykırılık Başvurularını Değerlendirme Komisyonu Çalışma Esas ve Usulleri Amaç

Detaylı

REKLAM KURULU YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Dayanak ve Tanımlar

REKLAM KURULU YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Dayanak ve Tanımlar REKLAM KURULU YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete Tarihi: 01.08.2003 - Sayı: 25186 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı, Reklam Kurulunun kuruluş ve görevleri ile çalışma usul

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK, TANIMLAR

BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK, TANIMLAR ALTIEYLÜL BELEDİYE BAŞKANLIĞI MUHTARLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜNÜN TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK, TANIMLAR Amaç MADDE 1- (1) Bu yönetmeliğin

Detaylı

KOOPERATİF VE ÜST KURULUŞLARIN GENEL KURULLARINDA BULUNDURULACAK TİCARET BAKANLIĞI TEMSİLCİSİNİN NİTELİK VE GÖREVLERİ HAKKINDA TÜZÜK

KOOPERATİF VE ÜST KURULUŞLARIN GENEL KURULLARINDA BULUNDURULACAK TİCARET BAKANLIĞI TEMSİLCİSİNİN NİTELİK VE GÖREVLERİ HAKKINDA TÜZÜK 2333 KOOPERATİF VE ÜST KURULUŞLARIN GENEL KURULLARINDA BULUNDURULACAK TİCARET BAKANLIĞI TEMSİLCİSİNİN NİTELİK VE GÖREVLERİ HAKKINDA TÜZÜK Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 30.11.1973, No : 7/7522 Dayandığı

Detaylı

T.C. AMASYA BELEDİYESİ RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

T.C. AMASYA BELEDİYESİ RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM T.C. AMASYA BELEDİYESİ RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- Bu yönetmeliğin amacı, Amasya Belediyesi Ruhsat ve Denetim

Detaylı

BANKALARCA YILLIK FAALİYET RAPORUNUN HAZIRLANMASINA VE YAYIMLANMASINA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK 1

BANKALARCA YILLIK FAALİYET RAPORUNUN HAZIRLANMASINA VE YAYIMLANMASINA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK 1 Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan: BANKALARCA YILLIK FAALİYET RAPORUNUN HAZIRLANMASINA VE YAYIMLANMASINA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK 1 (1 Kasım 2006 tarih ve 26333 sayılı Resmi

Detaylı

T.C. TEPEBAŞI BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, YASAL DAYANAK, TANIMLAR

T.C. TEPEBAŞI BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, YASAL DAYANAK, TANIMLAR T.C. TEPEBAŞI BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, YASAL DAYANAK, TANIMLAR Amaç MADDE 1-(1) Bu yönetmeliğin amacı; Tepebaşı Belediyesi

Detaylı

VAKIF FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. ( ANA SÖZLEŞMESİ )

VAKIF FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. ( ANA SÖZLEŞMESİ ) VAKIF FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. ( ANA SÖZLEŞMESİ ) ESKİ HALİ Şirket Merkez ve Şubeleri Madde 4 - Şirketin Merkezi İstanbul İli Şişli İlçesindedir. Adresi Büyükdere Caddesi Gazeteciler Sitesi Matbuat Sokak

Detaylı

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ YAZI İŞLERİ VE KARARLAR DAİRESİ BAŞKANLIĞI NIN TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ YAZI İŞLERİ VE KARARLAR DAİRESİ BAŞKANLIĞI NIN TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ YAZI İŞLERİ VE KARARLAR DAİRESİ BAŞKANLIĞI NIN TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar Amaç MADDE 1- (1)

Detaylı

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ MUHTARLIK İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞININ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ MUHTARLIK İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞININ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ MUHTARLIK İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞININ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK, TANIMLAR Amaç MADDE 1- (1) Bu yönetmeliğin

Detaylı

ŞİRKETİN MERKEZİ ŞİRKETİN MERKEZİ GENEL KURUL GENEL KURUL FAVORİ DİNLENME YERLERİ ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ TADİL METNİ

ŞİRKETİN MERKEZİ ŞİRKETİN MERKEZİ GENEL KURUL GENEL KURUL FAVORİ DİNLENME YERLERİ ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ TADİL METNİ FAVORİ DİNLENME YERLERİ ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ TADİL METNİ ESKİ ŞEKİL YENİ ŞEKİL ŞİRKETİN MERKEZİ ŞİRKETİN MERKEZİ Madde 3. Şirketin merkezi ANKARA' dadır. Adresi Büklüm Sokak No: 48/13 Kavaklıdere-

Detaylı

LĐSANSLI BÜRO KOMĐSYONUNUN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI

LĐSANSLI BÜRO KOMĐSYONUNUN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI LĐSANSLI BÜRO KOMĐSYONUNUN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI Amaç Madde 1- (1) Bu çalışma usul ve esaslarının amacı, Lisanslı Harita ve Kadastro Mühendisleri ve Büroları Hakkında Yönetmelik gereğince kurulan Lisanslı

Detaylı

GÜLER YATIRIM HOLDİNG A.Ş. ESAS SÖZLEŞMESİ

GÜLER YATIRIM HOLDİNG A.Ş. ESAS SÖZLEŞMESİ GÜLER YATIRIM HOLDİNG A.Ş. ESAS SÖZLEŞMESİ ESKİ METİN YÖNETİM KURULU MADDE 8- Şirket Yönetim Kurulu tarafından yönetilir ve temsil edilir. Şirket Yönetim Kurulu altı üyeden oluşur ve bu üyelerin tamamı

Detaylı

SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARI MUHASEBE YETKİLİSİ SERTİFİKA EĞİTİM PROGRAMI DUYURUSU

SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARI MUHASEBE YETKİLİSİ SERTİFİKA EĞİTİM PROGRAMI DUYURUSU T.C. MALİYE BAKANLIĞI MUHASEBAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARI MUHASEBE YETKİLİSİ SERTİFİKA EĞİTİM PROGRAMI DUYURUSU TEMMUZ 2012 / ANKARA Bu duyuru, Muhasebat Genel Müdürlüğü nce Muhasebe Yetkilisi

Detaylı

MALİYE BAKANLIĞI BAŞHUKUK MÜŞAVİRLİĞİ VE MUHAKEMAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İÇ GENELGELER

MALİYE BAKANLIĞI BAŞHUKUK MÜŞAVİRLİĞİ VE MUHAKEMAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İÇ GENELGELER MALİYE BAKANLIĞI BAŞHUKUK MÜŞAVİRLİĞİ VE MUHAKEMAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İÇ GENELGELER 1 31 Sayılı BAHUM İç KONU; 659 sayılı KHK nın Adli uyuşmazlıkların sulh yoluyla halli, uzlaşma ve vazgeçme yetkileri başlıklı

Detaylı

MADDE 9 - YÖNETİM KURULUNUN SEÇİMİ, GÖREVLERİ, SÜRESİ VE YÖNETİM KURULU TOPLANTILARI

MADDE 9 - YÖNETİM KURULUNUN SEÇİMİ, GÖREVLERİ, SÜRESİ VE YÖNETİM KURULU TOPLANTILARI AKFEN HOLDİNG A.Ş. ESAS SÖZLEŞME TADİL METİNLERİ ESKİ METİN MADDE 9 - YÖNETİM KURULUNUN SEÇİMİ, GÖREVLERİ, SÜRESİ VE YÖNETİM KURULU TOPLANTILARI A. Yönetim Kurulunun Seçimi ve Görevleri Şirket in işleri

Detaylı

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2013/50 TARİH: 05.09.2013

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2013/50 TARİH: 05.09.2013 VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2013/50 TARİH: 05.09.2013 KONU Sermaye Şirketlerinin Oluşturacakları İnternet Sitelerine Dair Yönetmelik Yayınlanmıştır. Bilindiği üzere 6335 sayılı Kanun ile; Sermaye Şirketlerinin

Detaylı

YÖNERGE NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ SPOR BİRLİĞİ YÖNERGESİ

YÖNERGE NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ SPOR BİRLİĞİ YÖNERGESİ 04/10/2010 SKS Daire Bşk. YÖNERGE NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ SPOR BİRLİĞİ YÖNERGESİ Kuruluş ve Kapsam MADDE 1 - Bu Yönerge, 2547 Sayılı Kanunun 4 üncü ve 47 nci maddeleri ile Yüksek Öğretim Kurumları Mediko-Sosyal,

Detaylı

T.C. MURATPAŞA BELEDİYE BAŞKANLIĞI RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

T.C. MURATPAŞA BELEDİYE BAŞKANLIĞI RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM T.C. MURATPAŞA BELEDİYE BAŞKANLIĞI RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER Amaç, Kapsam, Dayanak, İlke ve Tanımlar Amaç Madde 1- (1) Bu yönetmeliğinin

Detaylı

AKTAY TURİZM YATIRIMLARI VE İŞLETMELERİ A.Ş. ANASÖZLEŞME TADİL TASARISI

AKTAY TURİZM YATIRIMLARI VE İŞLETMELERİ A.Ş. ANASÖZLEŞME TADİL TASARISI AKTAY TURİZM YATIRIMLARI VE İŞLETMELERİ A.Ş. ANASÖZLEŞME TADİL TASARISI ESKİ METİN YÖNETİM KURULU VE SÜRESİ: Madde 7: Şirket işlerinin idaresi, genel kurul tarafından, hissedarlar arasından en çok üç yıl

Detaylı

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2012/62 TARİH: 27.11.2012

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2012/62 TARİH: 27.11.2012 VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2012/62 TARİH: 27.11.2012 KONU Anonim ve Limited Şirketlerin Sermayelerini Yeni Asgari Tutarlara Yükselmeleri ve Kuruluşu ve Esas Sözleşme Değişikliği İzne Tabi Anonim Şirketlerin Belirlenmesine

Detaylı

SERMAYE ŞİRKETLERİNİN AÇACAKLARI İNTERNET SİTELERİNDE YER ALMASI GEREKEN HUSUSLAR (SİRKÜLER: CXXX)

SERMAYE ŞİRKETLERİNİN AÇACAKLARI İNTERNET SİTELERİNDE YER ALMASI GEREKEN HUSUSLAR (SİRKÜLER: CXXX) 1 Sirküler No: CXXX Sirküler Tarihi: 03.06.2013 Focus Denetim ve Y.M.M. Ltd. Şti Maltepe Mah. Edirne Çırpıcı yolu No:5-4 Vatan Residans A Blok Kat:5 Daire:10 Topkapı/İstanbul Tel: 0-212-510 48.14 Fax:

Detaylı

YENİ TÜRK TİCARET KANUNU

YENİ TÜRK TİCARET KANUNU YENİ TÜRK TİCARET KANUNU İsmail YÜCEL İç Ticaret Genel Müdür V. 8 Şubat 2012 Yeni Türk Ticaret Kanunu - Şeffaflık, - Hesap Verebilirlik, - Kurumsallaşma, - Elektronik Ortamda Hukuki İşlem Tesis Edebilme

Detaylı

T.C. ĠZMĠR KONAK BELEDĠYESĠ RUHSAT VE DENETĠM MÜDÜRLÜĞÜ

T.C. ĠZMĠR KONAK BELEDĠYESĠ RUHSAT VE DENETĠM MÜDÜRLÜĞÜ T.C. ĠZMĠR KONAK BELEDĠYESĠ RUHSAT VE DENETĠM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKĠ VE ÇALIġMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELĠĞĠ Amaç T.C. KONAK BELEDĠYE BAġKANLIĞI RUHSAT VE DENETĠM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ

Detaylı

GENEL BÜTÇELİ İDARELER MUHASEBE YETKİLİSİ SERTİFİKA EĞİTİM PROGRAMI DUYURUSU

GENEL BÜTÇELİ İDARELER MUHASEBE YETKİLİSİ SERTİFİKA EĞİTİM PROGRAMI DUYURUSU T.C. MALİYE BAKANLIĞI MUHASEBAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GENEL BÜTÇELİ İDARELER MUHASEBE YETKİLİSİ SERTİFİKA EĞİTİM PROGRAMI DUYURUSU TEMMUZ 2012 / ANKARA Bu duyuru, Maliye Bakanlığı Muhasebat Genel Müdürlüğünce

Detaylı

T.C. ALAŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

T.C. ALAŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ T.C. ALAŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ KAPSAM DAYANAK TANIMLAR VE TEMEL İLKELER AMAÇ MADDE 1 Bu Yönetmeliğin amacı; Alaşehir Belediye Başkanlığı

Detaylı

Yeni Türk Ticaret Kanunu. Son Düzenlemeler Çerçevesinde Önemli Hatırlatmalar ve Şirketlere Yol Haritası

Yeni Türk Ticaret Kanunu. Son Düzenlemeler Çerçevesinde Önemli Hatırlatmalar ve Şirketlere Yol Haritası Son Düzenlemeler Çerçevesinde Önemli Hatırlatmalar ve Şirketlere Yol Haritası Av. Levent Berber KPMG Hukuk Bölümü Başkanı / Ortak 27 ŞUBAT 2013 nun Kalp Atışları (6335 sayılı Kanun daki son değişiklikler

Detaylı

TİCARET ŞİRKETLERİNİN GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞINCA DENETLENMESİ HAKKINDA YÖNETMELİK

TİCARET ŞİRKETLERİNİN GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞINCA DENETLENMESİ HAKKINDA YÖNETMELİK SİRKÜLER TARİHİ : 28.08.2012 SİRKÜLER NO : 2012/48 SİRKÜLER TİCARET ŞİRKETLERİNİN GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞINCA DENETLENMESİ HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve

Detaylı

Çevre Denetimi Yönetmeliği

Çevre Denetimi Yönetmeliği Çevre Bakanlığından : Yayımlanacak Metin: Çevre Denetimi Yönetmeliği BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı, tesislerin kurulması, faaliyete geçmesi ve üretimin

Detaylı

19 Ağustos 2014 YÖNETMELİK Sayı : 3450052

19 Ağustos 2014 YÖNETMELİK Sayı : 3450052 19 Ağustos 2014 YÖNETMELİK Sayı : 3450052 MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI BİLİŞİM SİSTEMLERİ (MEBBİS) BAKANLIK MERKEZ TEŞKİLATI BİRİMLERİ, İL VE İLÇE YÖNETİCİLERİNİN GÖREVLENDİRİLME VE ÇA- LIŞMA ESASLARINA DAİR

Detaylı

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KAYNAK GELİŞTİRME VE İŞTİRAKLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI NIN TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KAYNAK GELİŞTİRME VE İŞTİRAKLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI NIN TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KAYNAK GELİŞTİRME VE İŞTİRAKLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI NIN TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK, TANIMLAR Amaç MADDE

Detaylı

TC. MURATPAŞA BELEDİYESİ İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM

TC. MURATPAŞA BELEDİYESİ İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM TC. MURATPAŞA BELEDİYESİ İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar ve Temel İlkeler MADDE 1 (1) Bu yönetmeliğin

Detaylı

Türkiye Serbest Muhasebeci Mali MüĢavirler ve Yeminli Mali MüĢavirler Odaları Birliğinden:

Türkiye Serbest Muhasebeci Mali MüĢavirler ve Yeminli Mali MüĢavirler Odaları Birliğinden: Türkiye Serbest Muhasebeci Mali MüĢavirler ve Yeminli Mali MüĢavirler Odaları Birliğinden: SERBEST MUHASEBECĠLĠK SERBEST MUHASEBECĠ MALĠ MÜġAVĠRLĠK VE YEMĠNLĠ MALĠ MÜġAVĠRLĠK KANUNU GEREĞĠNCE YAPILACAK

Detaylı

SATIN ALMA DAİRE BAŞKANLIĞI GÖREV YETKİ VE SORUMLULUKLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam Dayanak ve Tanımlar

SATIN ALMA DAİRE BAŞKANLIĞI GÖREV YETKİ VE SORUMLULUKLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam Dayanak ve Tanımlar SATIN ALMA DAİRE BAŞKANLIĞI GÖREV YETKİ VE SORUMLULUKLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı; Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Satın Alma

Detaylı

T.C. SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI Tüketicinin ve Rekabetin Korunması Genel Müdürlüğü GENELGE NO: 2007/02....VALİLİĞİNE (Sanayi ve Ticaret İl Müdürlüğü)

T.C. SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI Tüketicinin ve Rekabetin Korunması Genel Müdürlüğü GENELGE NO: 2007/02....VALİLİĞİNE (Sanayi ve Ticaret İl Müdürlüğü) IV- KREDİ KARTI ÜYELİK ÜCRETİ İLE İLGİLİ GENELGELER 1. GENELGE NO: 2007/02 Tüketicinin ve Rekabetin Korunması lüğü GENELGE NO: 2007/02...VALİLİĞİNE Tüketiciler tarafından Bakanlığımıza ve Tüketici Sorunları

Detaylı

T.C ALANYA BELEDİYESİ KIRSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELİK

T.C ALANYA BELEDİYESİ KIRSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELİK T.C ALANYA BELEDİYESİ KIRSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELİK 1 ALANYA BELEDİYESİ KIRSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar, Temel

Detaylı

DENETİM KURULU KALDIRILAN KOOPERATİFLERDE YENİ DENETİM SİSTEMİ NASIL OLACAK?

DENETİM KURULU KALDIRILAN KOOPERATİFLERDE YENİ DENETİM SİSTEMİ NASIL OLACAK? Yaklaşım Dergisi, Ekim 2014, Sayı:262 DENETİM KURULU KALDIRILAN KOOPERATİFLERDE YENİ DENETİM SİSTEMİ NASIL OLACAK? 1- GİRİŞ Kuruluş amaçları birbirinden farklı değişik türlerde faaliyet gösteren kooperatiflerin

Detaylı

KONAK BELEDİYESİ ETÜD PROJE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ

KONAK BELEDİYESİ ETÜD PROJE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ KONAK BELEDİYESİ ETÜD PROJE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- (1) Bu yönetmelik, Konak Belediyesi Etüd Proje Müdürlüğü'nün,

Detaylı

MAHALLİ İDARELER MUHASEBE YETKİLİSİ SERTİFİKA EĞİTİM PROGRAMI DUYURUSU

MAHALLİ İDARELER MUHASEBE YETKİLİSİ SERTİFİKA EĞİTİM PROGRAMI DUYURUSU T.C. MALİYE BAKANLIĞI MUHASEBAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MAHALLİ İDARELER MUHASEBE YETKİLİSİ SERTİFİKA EĞİTİM PROGRAMI DUYURUSU ARALIK 2013 / ANKARA Bu duyuru, Muhasebat Genel Müdürlüğü nce Muhasebe Yetkilisi Adaylarının

Detaylı

TEFTİŞE BAŞLAMA VE TESBİT TUTANAĞI. Düzenlenen bu tutanak birlikte imzalanıp bir nüshası noter görevlisine verildi.../.../2015

TEFTİŞE BAŞLAMA VE TESBİT TUTANAĞI. Düzenlenen bu tutanak birlikte imzalanıp bir nüshası noter görevlisine verildi.../.../2015 TEFTİŞE BAŞLAMA VE TESBİT TUTANAĞI Bu gün Noterliğine teftiş yapılmak üzere gelindi. Noter (veya vekili) hazır bulunmakla teftişe başlandı. Kasaya ve maliye makbuzlarının sayımına geçildi. Kasada toplam

Detaylı

YENİ METİN Yönetim Kurulu Madde 8:

YENİ METİN Yönetim Kurulu Madde 8: ESKİ METİN Yönetim Kurulu Madde 8: Şirketin işleri ve idaresi Türk Ticaret Kanunu hükümleri uyarınca Genel Kurul tarafından Hissedarlar arasından seçilecek 7 üyeden oluşan bir Yönetim Kurulu tarafından

Detaylı

T.C. MALİYE BAKANLIĞI Strateji Geliştirme Başkanlığı BAŞKANLIK MAKAMINA

T.C. MALİYE BAKANLIĞI Strateji Geliştirme Başkanlığı BAŞKANLIK MAKAMINA T.C. MALİYE BAKANLIĞI Strateji Geliştirme lığı Sayı : 40562096-010.04/345 Konu: İmza ve Yetki Devri Yönergesi BAŞKANLIK MAKAMINA Bakanlığımız Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planı kapsamında

Detaylı

TÜRKİYE BİNİCİLİK FEDERASYONU BİNİCİLİK İL TEMSİLCİSİ TALİMATI 1. BÖLÜM - AMAÇ, DAYANAK, KAPSAM, TANIMLAR

TÜRKİYE BİNİCİLİK FEDERASYONU BİNİCİLİK İL TEMSİLCİSİ TALİMATI 1. BÖLÜM - AMAÇ, DAYANAK, KAPSAM, TANIMLAR TÜRKİYE BİNİCİLİK FEDERASYONU BİNİCİLİK İL TEMSİLCİSİ TALİMATI 1. BÖLÜM - AMAÇ, DAYANAK, KAPSAM, TANIMLAR Amaç Madde 1 Bu Talimatın amacı; federasyonun yurtiçi bağlantısını sağlayabilme amacı ile illerdeki

Detaylı

GÖÇ İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TAŞRA TEŞKİLATI KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. Resmi Gazete Tarihi: 14.11.2013, Sayısı: 28821

GÖÇ İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TAŞRA TEŞKİLATI KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. Resmi Gazete Tarihi: 14.11.2013, Sayısı: 28821 GÖÇ İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TAŞRA TEŞKİLATI KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete Tarihi: 14.11.2013, Sayısı: 28821 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1)

Detaylı

KURUM İDARİ KURULLARI, YÜKSEK İDARİ KURUL, KAMU İŞVEREN KURULU VE UZLAŞTIRMA KURULUNUN TEŞKİLİ İLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK

KURUM İDARİ KURULLARI, YÜKSEK İDARİ KURUL, KAMU İŞVEREN KURULU VE UZLAŞTIRMA KURULUNUN TEŞKİLİ İLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: KURUM İDARİ KURULLARI, YÜKSEK İDARİ KURUL, KAMU İŞVEREN KURULU VE UZLAŞTIRMA KURULUNUN TEŞKİLİ İLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK Dayandığı Kanun

Detaylı

20/12/2014 tarihli ve 29211sayılı Resmi Gazete de 1 Seri Numaralı (Yükümlü Kayıt ve Takip Sistemi) Gümrük Genel Tebliği 1 yayımlanmıştır (Ek 1).

20/12/2014 tarihli ve 29211sayılı Resmi Gazete de 1 Seri Numaralı (Yükümlü Kayıt ve Takip Sistemi) Gümrük Genel Tebliği 1 yayımlanmıştır (Ek 1). GÜMRÜK SİRKÜLERİ Tarih: 22/12/2014 Sayı: 2014/122 Ref : 6/122 Konu: 1 SERİ NUMARALI (YÜKÜMLÜ KAYIT VE TAKİP SİSTEMİ) GÜMRÜK GENEL TEBLİĞİ YAYIMLANMIŞTIR A. Genel Bilgi 20/12/2014 tarihli ve 29211sayılı

Detaylı

ANONİM ŞİRKETLERE DUYURULUR;

ANONİM ŞİRKETLERE DUYURULUR; ANONİM ŞİRKETLERE DUYURULUR; - 28/11/2012 TARİH VE 28491 SAYILI RESMİ GAZETEDE İLAN EDİLEN ANONİM ŞİRKETLERİN GENEL KURUL TOPLANTILARININ USUL VE ESASLARI İLE BU TOPLANTILARDA BULUNACAK GÜMRÜK VE TİCARET

Detaylı

2011 YILINA AİT DEFTERLERİN KAPANIŞ TASDİKLERİNDE UYGULANACAK DÜZENLEME

2011 YILINA AİT DEFTERLERİN KAPANIŞ TASDİKLERİNDE UYGULANACAK DÜZENLEME Sirküler Rapor 16.12.2011/ 147-1 2011 YILINA AİT DEFTERLERİN KAPANIŞ TASDİKLERİNDE UYGULANACAK DÜZENLEME ÖZET : 2011 yılına ait defterlerin kapanış tasdiklerinde uygulanacak düzenleme İlgili Kanun : 213

Detaylı

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI NIN TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI NIN TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI NIN TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar Amaç MADDE

Detaylı

ALT İŞVERENLİK YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

ALT İŞVERENLİK YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar ALT İŞVERENLİK YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 - (1) Bu Yönetmeliğin amacı, 22/5/2003 tarihli ve 4857 sayılı İş Kanunu kapsamında asıl işveren-alt işveren

Detaylı

TEKSTĐL BANKASI ANONĐM ŞĐRKETĐ YÖNETĐM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN, OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI NA DAVET. Ticaret Sicili Numarası: 224058

TEKSTĐL BANKASI ANONĐM ŞĐRKETĐ YÖNETĐM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN, OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI NA DAVET. Ticaret Sicili Numarası: 224058 TEKSTĐL BANKASI ANONĐM ŞĐRKETĐ YÖNETĐM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN, OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI NA DAVET Ticaret Sicili Numarası: 224058 Bankamızın 2012 yılına ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı, aşağıdaki

Detaylı

Sermaye Şirketlerinin İnternet Sitesinde Bulunması Zorunlu Unsurlar: 6102 Sayılı Yeni Türk Ticaret Kanunu nun 1524.

Sermaye Şirketlerinin İnternet Sitesinde Bulunması Zorunlu Unsurlar: 6102 Sayılı Yeni Türk Ticaret Kanunu nun 1524. Sermaye Şirketlerinin İnternet Sitesinde Bulunması Zorunlu Unsurlar: 6102 Sayılı Yeni Türk Ticaret Kanunu nun 1524.maddesi gereğince; 1.Bağımsız denetime tabi olan sermaye şirketleri, kuruluşlarının ticaret

Detaylı

Sirküler Rapor Mevzuat 09.11.2015/160-1

Sirküler Rapor Mevzuat 09.11.2015/160-1 Sirküler Rapor Mevzuat 09.11.2015/160-1 VERGİ İNCELEMELERİNDE UYULACAK USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK YAYIMLANDI ÖZET : Birinci sınıf tüccarların, vergi incelemesine

Detaylı

Bu rapor, 6085 sayılı Sayıştay Kanunu uyarınca yürütülen düzenlilik denetimi sonucu hazırlanmıştır.

Bu rapor, 6085 sayılı Sayıştay Kanunu uyarınca yürütülen düzenlilik denetimi sonucu hazırlanmıştır. T..C.. SAYIIŞTAY BAŞKANLIIĞII AVRUPA BİİRLİİĞİİ BAKANLIIĞII 2012 YIILII DENETİİM RAPORU EYLÜL 2013 T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295 40 94 e-posta: sayistay@sayistay.gov.tr

Detaylı

İSTATİSTİK KONSEYİ YÖNETMELİĞİ

İSTATİSTİK KONSEYİ YÖNETMELİĞİ 4913 İSTATİSTİK KONSEYİ YÖNETMELİĞİ Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 10/4/2006 No : 2006/10343 Dayandığı Kanunun Tarihi : 10/11/2005 No : 5429 Yayımlandığı R.Gazetenin Tarihi : 5/5/2006 No : 26159 Yayımlandığı

Detaylı

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KIRSAL HİZMETLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI NIN TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KIRSAL HİZMETLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI NIN TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KIRSAL HİZMETLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI NIN TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK, TANIMLAR Amaç MADDE 1- (1) Bu yönetmeliğin

Detaylı

SİGORTACILIK EĞİTİM MERKEZİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar

SİGORTACILIK EĞİTİM MERKEZİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar SİGORTACILIK EĞİTİM MERKEZİ YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete: 26893 Yayım Tarih: 1.6.2008 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar Amaç ve kapsam MADDE1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, 3/6/2007

Detaylı

KURULUŞ: Madde 2. Ankara Barosu Avukat Hakları Merkezi, Ankara Barosu Yönetim Kurulu kararı ile kurulur ve üyeleri atama yolu ile belirlenir.

KURULUŞ: Madde 2. Ankara Barosu Avukat Hakları Merkezi, Ankara Barosu Yönetim Kurulu kararı ile kurulur ve üyeleri atama yolu ile belirlenir. ANKARA BAROSU AVUKAT HAKLARI MERKEZİ YÖNERGESİ (2012) AMAÇ Madde 1. Bu Yönergenin amacı Avukat Hakları Merkezi'nin kuruluş, görev, yetki ve sorumlulukları ile çalışma usul ve esaslarını belirlemektir.

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ YERLİ MALI BELGESİNİN DÜZENLENMESİNE İLİŞKİN UYGULAMA ESASLARI

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ YERLİ MALI BELGESİNİN DÜZENLENMESİNE İLİŞKİN UYGULAMA ESASLARI TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ YERLİ MALI BELGESİNİN DÜZENLENMESİNE İLİŞKİN UYGULAMA ESASLARI Amaç MADDE 1- (1) Bu Uygulama Esaslarının amacı; 13/09/2014 tarih ve 29118 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan

Detaylı

İL ÖZEL İDARELERİ PAYININ DAĞITIM VE KULLANIM ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

İL ÖZEL İDARELERİ PAYININ DAĞITIM VE KULLANIM ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK İL ÖZEL İDARELERİ PAYININ DAĞITIM VE KULLANIM ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi: 10/06/1997 Yayımlandığı Resmi Gazete No: 23015 BİRİNCİ KISIM : Amaç, Kapsam, Dayanak Amaç Madde

Detaylı

Kaynak Geliştirme ve İştirakler Dairesi Başkanlığı Görev Yetki ve Çalışma Yönetmeliği. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

Kaynak Geliştirme ve İştirakler Dairesi Başkanlığı Görev Yetki ve Çalışma Yönetmeliği. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak Konya Büyükşehir Belediyesi Kaynak Geliştirme ve İştirakler Dairesi Başkanlığı Görev Yetki ve Çalışma Yönetmeliği Kabul Tarihi: 18/04/2008 Kabul Sayısı: 183 Sayılı Belediye Meclis Kararı Yayım Tarihi:

Detaylı

SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARI MUHASEBE YETKİLİSİ SERTİFİKA EĞİTİM PROGRAMI DUYURUSU

SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARI MUHASEBE YETKİLİSİ SERTİFİKA EĞİTİM PROGRAMI DUYURUSU T.C. MALİYE BAKANLIĞI MUHASEBAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARI MUHASEBE YETKİLİSİ SERTİFİKA EĞİTİM PROGRAMI DUYURUSU ARALIK 2013 / ANKARA Bu duyuru, Muhasebat Genel Müdürlüğü nce Muhasebe Yetkilisi

Detaylı

ÇEMAŞ DÖKÜM SANAYİ A.Ş. 2013 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DOKÜMANI

ÇEMAŞ DÖKÜM SANAYİ A.Ş. 2013 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DOKÜMANI 2013 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DOKÜMANI Şirketimizin 2013 yılı Olağan Genel Kurul toplantısı aşağıdaki gündemi görüşüp karara bağlamak üzere 11 Nisan 2014 Cuma günü saat

Detaylı

www.pwc.com.tr Yeni TTK Çerçevesinde Genel Kurul 18 Şubat 2013

www.pwc.com.tr Yeni TTK Çerçevesinde Genel Kurul 18 Şubat 2013 www.pwc.com.tr Yeni TTK Çerçevesinde Genel Kurul 18 Şubat 2013 İçerik 1. Anonim Şirketlerde Genel Kurul 2. Genel Kurullarda İzlenecek Yol 3. Limited Şirketlerde Genel Kurul 4. Önemli Bilgiler 5. Sıkça

Detaylı

MESGEMM İSG/Mevzuat/Yönetmelikler. İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulları Hakkında Yönetmelik Resmi Gazete Yayım Tarih ve Sayısı : 18.01.

MESGEMM İSG/Mevzuat/Yönetmelikler. İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulları Hakkında Yönetmelik Resmi Gazete Yayım Tarih ve Sayısı : 18.01. MESGEMM İSG/Mevzuat/Yönetmelikler İçindekiler Birinci Bölüm - Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Madde 1 Amaç Madde 2 Kapsam Madde 3 Dayanak ve tanımlar İkinci Bölüm - Genel Hükümler Madde 4 İşverenin yükümlülüğü

Detaylı

RAY SİGORTA ANONİM ŞİRKETİ YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞINDAN

RAY SİGORTA ANONİM ŞİRKETİ YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞINDAN RAY SİGORTA ANONİM ŞİRKETİ YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞINDAN Şirketimizin 2014 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı, 31 Mart 2015 Salı günü, saat 10:00 da aşağıda yazılı gündemi görüşmek üzere Cumhuriyet Mahallesi

Detaylı

ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE. BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK, İLKELER ve TANIMLAR

ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE. BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK, İLKELER ve TANIMLAR ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK, İLKELER ve TANIMLAR Amaç Madde 1- Bu yönergenin amacı; Denizli Büyükşehir Belediyesi

Detaylı

Kurumca dayanağı belirtilmek suretiyle diğer kanunlarda aşağıda belirtilen fiiller için idari para cezası öngörülmüş olsa dahi ayrıca bu Kanunun;

Kurumca dayanağı belirtilmek suretiyle diğer kanunlarda aşağıda belirtilen fiiller için idari para cezası öngörülmüş olsa dahi ayrıca bu Kanunun; İDARİ PARA CEZALARI 5510 S.K.MD. 102 Kurumca dayanağı belirtilmek suretiyle diğer kanunlarda aşağıda belirtilen fiiller için idari para cezası öngörülmüş olsa dahi ayrıca bu Kanunun; a) 1) 8 inci maddesinin

Detaylı

ETİK GAYRIMENKUL DEĞERLEME VE DANIŞMANLIK ANONIM ŞIRKETI GENEL KURULUNUN ÇALIŞMA ESAS VE USULLERI HAKKINDA İÇ YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM

ETİK GAYRIMENKUL DEĞERLEME VE DANIŞMANLIK ANONIM ŞIRKETI GENEL KURULUNUN ÇALIŞMA ESAS VE USULLERI HAKKINDA İÇ YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM ETİK GAYRIMENKUL DEĞERLEME VE DANIŞMANLIK ANONIM ŞIRKETI GENEL KURULUNUN ÇALIŞMA ESAS VE USULLERI HAKKINDA İÇ YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1- (1) Bu İç Yönergenin

Detaylı

ibraz ederek ve hazır bulunanlar listesini imzalamak suretiyle katılabilirler.

ibraz ederek ve hazır bulunanlar listesini imzalamak suretiyle katılabilirler. İLAN BAK AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN Şirketimizin 2014 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 05 Ağustos 2015 tarihinde saat 10.00 da, Atatürk Organize Sanayi Bölgesi,

Detaylı

KAMU KURUM VE KURULUŞLARININ YURTDIŞI TEŞKiLATI HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME

KAMU KURUM VE KURULUŞLARININ YURTDIŞI TEŞKiLATI HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME 207 KAMU KURUM VE KURULUŞLARININ YURTDIŞI TEŞKiLATI HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME Kanun Hük. Kar. nin Tarihi : 13/12/1983 No : 189 Yetki Kanununun Tarihi : 17/6/1982 No : 2680 Yayımlandığı R.G. Tarihi

Detaylı

KUŞTUR KUŞADASI TURİZM END. A.Ş. 24 EKİM 2014 TARİHLİ OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME NOTU

KUŞTUR KUŞADASI TURİZM END. A.Ş. 24 EKİM 2014 TARİHLİ OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME NOTU KUŞTUR KUŞADASI TURİZM END. A.Ş. 24 EKİM 2014 TARİHLİ OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME NOTU 1. 24 EKİM 2014 TARİHLİ OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET Şirketimizin Olağanüstü

Detaylı

BAĞIMSIZ DENETİM RESMİ SİCİL TEBLİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BAĞIMSIZ DENETİM RESMİ SİCİL TEBLİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Resmi Gazete Tarihi: 25.01.2013 Resmi Gazete Sayısı: 28539 BAĞIMSIZ DENETİM RESMİ SİCİL TEBLİĞİ Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1 (1) Bu Tebliğin amacı, Kamu Gözetimi, Muhasebe

Detaylı

: Konya Büyükşehir Belediyesini, Yazı İşleri ve Kararlar Dairesi Başkanlığı Kuruluş, Görev ve Çalışma Yönetmeliği

: Konya Büyükşehir Belediyesini, Yazı İşleri ve Kararlar Dairesi Başkanlığı Kuruluş, Görev ve Çalışma Yönetmeliği Konya Büyükşehir Belediyesi Yazı İşleri ve Kararlar Dairesi Başkanlığı Kuruluş, Görev ve Çalışma Yönetmeliği Kabul Tarihi: 12/02/2010 Kabul Sayısı: 61 Sayılı Belediye Meclis Kararı Yayım Tarihi: 10/03/2010

Detaylı

T.C ÇAMAŞ KAYMAKAMLIĞI (İlçe Yazı İşleri Müdürlüğü) HİZMET STANDARTLARI TABLOSU BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER

T.C ÇAMAŞ KAYMAKAMLIĞI (İlçe Yazı İşleri Müdürlüğü) HİZMET STANDARTLARI TABLOSU BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER T.C ÇAMAŞ KAYMAKAMLIĞI (İlçe Yazı İşleri Müdürlüğü) HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ SÜRE) 1- Taşınmaz

Detaylı

DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI İDARİ İŞLER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE

DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI İDARİ İŞLER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI İDARİ İŞLER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK ve TANIMLAR Amaç Madde 1- Bu yönergenin amacı;

Detaylı

Millî Reasürans Türk Anonim Şirketi Genel Kurulunun Çalışma Esas Ve Usulleri Hakkında İç Yönerge

Millî Reasürans Türk Anonim Şirketi Genel Kurulunun Çalışma Esas Ve Usulleri Hakkında İç Yönerge Millî Reasürans Türk Anonim Şirketi Genel Kurulunun Çalışma Esas Ve Usulleri Hakkında İç Yönerge BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu İç Yönergenin amacı; Millî

Detaylı

T.C. İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMLAK YÖNETİMİ DAİRESİ BAŞKANLIĞIKİRALAMA VE TAKİP ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE

T.C. İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMLAK YÖNETİMİ DAİRESİ BAŞKANLIĞIKİRALAMA VE TAKİP ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE T.C. İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMLAK YÖNETİMİ DAİRESİ BAŞKANLIĞIKİRALAMA VE TAKİP ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve Kapsam MADDE 1-

Detaylı

Sayı : 43501582/774.01/485787 15/01/2015 Konu: 2015 Yılı Öğretmenlerin Hizmetiçi Eğitim Planı ve Yetki Devri BAKANLIK MAKAMINA

Sayı : 43501582/774.01/485787 15/01/2015 Konu: 2015 Yılı Öğretmenlerin Hizmetiçi Eğitim Planı ve Yetki Devri BAKANLIK MAKAMINA T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü Sayı : 43501582/774.01/485787 15/01/2015 Konu: 2015 Yılı Öğretmenlerin Hizmetiçi Eğitim Planı ve Yetki Devri BAKANLIK MAKAMINA

Detaylı

İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ.TOPLULUĞU TÜZÜĞÜ

İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ.TOPLULUĞU TÜZÜĞÜ İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ.TOPLULUĞU TÜZÜĞÜ MADDE 1- DAYANAK Topluluğu İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Öğrenci Toplulukları Yönergesi doğrultusunda kurulur ve faaliyette bulunur. MADDE 2- TOPLULUĞUN

Detaylı

www.pwc.com.tr Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik

www.pwc.com.tr Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik www.pwc.com.tr Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik Birinci Bölüm Amaç,

Detaylı

TEBLİĞ PİL VE AKÜMÜLATÖRLERİN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2015/15)

TEBLİĞ PİL VE AKÜMÜLATÖRLERİN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2015/15) 31 Aralık 2014 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 29222 (Mükerrer) Ekonomi Bakanlığından: TEBLİĞ PİL VE AKÜMÜLATÖRLERİN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2015/15) Amaç ve kapsam MADDE 1 (1)

Detaylı

T.C. GEBZE BELEDİYESİ YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV TANIMLARI. Karar Tarihi : 07 / 03 / 2008 Karar No: 84 Sayfa No: 1/11 BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ:

T.C. GEBZE BELEDİYESİ YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV TANIMLARI. Karar Tarihi : 07 / 03 / 2008 Karar No: 84 Sayfa No: 1/11 BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ: GÖREV TANIMLARI Karar Tarihi : 07 / 03 / 2008 Karar No: 84 Sayfa No: 1/11 AMAÇ: BİRİNCİ BÖLÜM Madde 1) Bu yönetmeliğin amacı 5393 Sayılı Belediye Kanunu nun 48 nci maddesi, ISO 9001-2000 kapsamında, Görev,

Detaylı

Sirküler Rapor Mevzuat 06.04.2015/74-1

Sirküler Rapor Mevzuat 06.04.2015/74-1 Sirküler Rapor Mevzuat 06.04.2015/74-1 VARLIK YÖNETİM ŞİRKETLERİNİN KURULUŞ VE FAALİYET ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK YAYIMLANDI Bankacılık Kurumu çıkarılan Yönetmelik

Detaylı

kapsamında faaliyet gösteren uygunluk değerlendirme kuruluşu ya da onaylanmış kuruluşların aşağıda belirtilen şartları taşıması gerekir;

kapsamında faaliyet gösteren uygunluk değerlendirme kuruluşu ya da onaylanmış kuruluşların aşağıda belirtilen şartları taşıması gerekir; Uygunluk Değerlendirme Kuruluşları ile Onaylanmış Kuruluşlara Dair Yönetmelik BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam Madde 1- Bu Yönetmelik; bir teknik düzenleme kapsamında

Detaylı

GENÇLĐK VE SPOR BAKANLIĞI SPOR HĐZMETLERĐ DAĐRESĐ BAŞKANLIĞININ GÖREV, YETKĐ VE SORUMLULUKLARINA DAĐR YÖNERGE

GENÇLĐK VE SPOR BAKANLIĞI SPOR HĐZMETLERĐ DAĐRESĐ BAŞKANLIĞININ GÖREV, YETKĐ VE SORUMLULUKLARINA DAĐR YÖNERGE GENÇLĐK VE SPOR BAKANLIĞI SPOR HĐZMETLERĐ DAĐRESĐ BAŞKANLIĞININ GÖREV, YETKĐ VE SORUMLULUKLARINA DAĐR YÖNERGE BĐRĐNCĐ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönergenin amacı, Spor

Detaylı

GÜMÜK VE TİCARET BAKANLIĞINA ANKARA VEYA. VALİLİĞİNE

GÜMÜK VE TİCARET BAKANLIĞINA ANKARA VEYA. VALİLİĞİNE GÜMÜK VE TİCARET BAKANLIĞINA ANKARA VEYA. VALİLİĞİNE Şirketimizin. yılına ait olağan / olağanüstü genel kurul toplantısı. tarihinde saat... da. Adresinde yapılacaktır. Bakanlık temsilcisi görevlendirmenizi

Detaylı

T.C ODUNPAZARI BELEDĠYESĠ ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELĠĞĠ. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C ODUNPAZARI BELEDĠYESĠ ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELĠĞĠ. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C ODUNPAZARI BELEDĠYESĠ ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu yönetmeliğin amacı, Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğünün kuruluş,

Detaylı

T.C. ESKİŞEHİR TEPEBAŞI BELEDİYESİ YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK

T.C. ESKİŞEHİR TEPEBAŞI BELEDİYESİ YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK TEPEBAŞI BELEDİYE MECLİSİNİN 08.10.2014 TARİH VE 159 SAYILI MECLİS KARARI İLE KABUL EDİLMİŞTİR. T.C. ESKİŞEHİR TEPEBAŞI BELEDİYESİ YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ

Detaylı

MESGEMM İSG/Mevzuat/Yönetmelikler. Ulusal İş Sağlığı ve Güvenliği Konseyi Yönetmeliği Resmi Gazete Yayım Tarih ve Sayısı : 05.02.

MESGEMM İSG/Mevzuat/Yönetmelikler. Ulusal İş Sağlığı ve Güvenliği Konseyi Yönetmeliği Resmi Gazete Yayım Tarih ve Sayısı : 05.02. MESGEMM İSG/Mevzuat/Yönetmelikler İçindekiler Birinci Bölüm - Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Madde 1 Amaç ve kapsam Madde 2 Dayanak Madde 3 Tanımlar İkinci Bölüm - Konseyin Kuruluş Amacı, Oluşumu ve

Detaylı

T.C. DERĠNCE BAġKANLIĞI YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ

T.C. DERĠNCE BAġKANLIĞI YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ T.C. DERĠNCE BAġKANLIĞI YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Tanımlar, Yasal Dayanaklar Amaç MADDE 1 Bu yönetmelik Derince Belediyesi Yapı Kontrol Müdürlüğü nün

Detaylı

ÖZEL BÜTÇELİ İDARELER MUHASEBE YETKİLİSİ SERTİFİKA EĞİTİM PROGRAMI DUYURUSU

ÖZEL BÜTÇELİ İDARELER MUHASEBE YETKİLİSİ SERTİFİKA EĞİTİM PROGRAMI DUYURUSU T.C. MALİYE BAKANLIĞI MUHASEBAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ÖZEL BÜTÇELİ İDARELER MUHASEBE YETKİLİSİ SERTİFİKA EĞİTİM PROGRAMI DUYURUSU ARALIK 2013 / ANKARA Bu duyuru, Muhasebat Genel Müdürlüğü nce Muhasebe Yetkilisi

Detaylı

TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ YETKİ TESPİTİ İLE GREV OYLAMASI HAKKINDA YÖNETMELİK. Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi/Sayısı:11.10.2013/28792 BİRİNCİ BÖLÜM

TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ YETKİ TESPİTİ İLE GREV OYLAMASI HAKKINDA YÖNETMELİK. Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi/Sayısı:11.10.2013/28792 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve kapsam TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ YETKİ TESPİTİ İLE GREV OYLAMASI HAKKINDA YÖNETMELİK Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi/Sayısı:11.10.2013/28792 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1 (1)

Detaylı

ULUSOY ELEKTRİK İMALAT TAHHÜT VE TİCARET A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞINDAN 07 NİSAN 2015 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET

ULUSOY ELEKTRİK İMALAT TAHHÜT VE TİCARET A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞINDAN 07 NİSAN 2015 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET ULUSOY ELEKTRİK İMALAT TAHHÜT VE TİCARET A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞINDAN 07 NİSAN 2015 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET Şirketimizin 2014 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 07 Nisan 2015

Detaylı

YÖNETMELİK. MADDE 3 (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun Ek 2 nci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

YÖNETMELİK. MADDE 3 (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun Ek 2 nci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır. 5 Mayıs 2009 SALI Resmî Gazete Sayı : 27219 YÖNETMELİK Kapadokya Meslek Yüksekokulundan: KAPADOKYA MESLEK YÜKSEKOKULU SATIN ALMA VE İHALE YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç

Detaylı