Duygudurum Bozukluðunda Beþ Yýl içinde Ýlaç Reçeteleme Eðilimlerinde Deðiþme

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Duygudurum Bozukluðunda Beþ Yýl içinde Ýlaç Reçeteleme Eðilimlerinde Deðiþme"

Transkript

1 ARAÞTIRMA Duygudurum Bozukluðunda Beþ Yýl içinde Ýlaç Reçeteleme Eðilimlerinde Deðiþme Akfer Karaoðlan Kahiloðullarý 1, Sibel Örsel 2, Ugur Hatýloglu 3, A. Emre Sargýn 3, M. Hakan Türkçapar 2, Asena Akdemir 4 1 Uz.Dr., Siirt Devlet Hastanesi Psikiyatri Kliniði, Siirt, 2 Doç.Dr., 3 Dr., S.B. Dýþkapý Yýldýrým Beyazýt Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi Psikiyatri Kliniði, 4 Prof.Dr., Mustafa Kemal Üniversitesi Týp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalý, Hatay ÖZET Amaç: Bu çalýþmada 1999 ve 2004 yýllarýnda bipolar bozukluk tanýsý almýþ yatan hasta grubunda duygudurum düzenleyici, antipsikotik ve antidepresanlarýn kullanýmýndaki deðiþikliklerin tanýmlanmasý amaçlanmýþtýr. Yöntem: 1999 ve 2004 yýllarýnda eriþkin psikiyatri ünitesinde yatýrýlarak izlenen 1218 hastanýn verileri, duygudurum bozukluðu tanýsý alan hastalarda ilaç reçetelendirme eðilimlerini ortaya koymak amacý ile geriye dönük olarak incelenmiþtir. Hastalarýn demografik bilgileri kullandýklarý ilaçlar ve geçmiþ hastalýk öyküleri standart bir forma kaydedilerek deðerlendirilmiþ; istatistiksel analizler için ki-kare ve t-testleri kullanýlmýþtýr. Bulgular: 1218 hastanýn verileri incelendikten sonra DSM-IV'e göre duygudurum bozukluðu tanýsý almýþ 1999 yýlý için 64 ve 2004 yýlý için 82 olmak üzere 146 hasta çalýþmaya alýnmýþtýr yýlýnda kullanýlan antipsikotiklerin %40'ýný tipik antipsikotikler oluþtururken 2004 yýlýnda bu oran %8.8'e düþtüðü, atipik antipsikotik reçeteleme oraný ise %60.0'dan %91.2'ye çýktýðý; duygudurum bozukluðu tanýlý hastalarda antipsikotik ilaç reçeteleme oranlarýnýn istatistiksel olarak anlamlý düzeyde arttýðý saptanmýþtýr. Sonuç: Bulgularýmýz duygudurum bozukluðu tanýsý ile izlenen hastalarýn tedavisinde tedavi rehberlerine uygun olmasa da literatürde bildirilen deðiþikliklerle uyumlu bir klinik pratiðimiz olduðunu ortaya koymuþtur. Tedavi rehberleri ve kanýta dayalý çalýþmalardan sapmalara neden olabilecek etkenlerin belirlenmesi için daha geniþ hasta gruplarýný içeren çalýþmalara gereksinim vardýr. Anahtar Sözcükler: Antidepresan, antipsikotik, duygudurum dengeleyici, duygudurum bozukluðu. SUMMARY Drug Prescription Pattern Change in Mood Disorder in Five-Years Objective: The aim of this retrospective study was to estimate changes in the prescription patterns for inpatients diagnosed with mood disorders between 1999 and Method: A total of 1218 consecutive admissions to the general hospital adult psychiatry unit as inpatients in 2004 and 1999 were examined. The demographic characteristics of patients and the prescribed drugs including antipsychotics, antidepressants and mood stabilizers were evaluated. Chi-square and t-tests were used for analysis. Results: The patients diagnosed as mood disorders according to the criteria of DSM-IV of this inpatient group comprised 146 patients (64 patients for 1999 and 82 patients for 2004). The findings from this study showed that antipsychotic drug prescription rates and atypical antipsychotic prescription rates increased significantly from 60.0% to 91.2% between 1999 and 2004 while typical antipsychotic prescription rates decreased from 40% to 8.8% within this period. Antidepressant and mood stabilizer prescription rates were not different between 1999 and Conclusion: The results of this study showed that changes in prescription patterns of patients with mood disorders in this study are similiar to literature. Further studies are required to determine the factors effecting prescription patterns that are not recommended by current practice guidelines or evidence based studies. Key Words: Antidepressants, antipsychotic, mood stabilizer, mood disorders. () 72 Makalenin geliþ tarihi: , Yayýna kabul tarihi:

2 Duygudurum Bozukluðunda Beþ Yýl içinde Ýlaç Reçeteleme Eðilimlerinde Deðiþme GÝRÝÞ Bipolar bozukluðun tedavisinde son yýllarda hýzlý geliþmeler olmaktadýr. Daha önceki, çalýþmalar bipolar bozukluðun farmakolojik tedavisinde önemli farklýlýklar olduðunu göstermiþtir. Goldberg ve ark. nýn yaptýðý bir çalýþmada hastalarýn yaklaþýk üçte birinin yalnýz lityum tedavisi, ek üçte birlik kýsmýnýn lityuma ek olarak antipsikotik ilaç aldýðý ve neredeyse diðer üçte birinin uzun dönem takipte hiç ilaç almadýðý gösterilmiþtir (Goldberg ve ark. 1999). Bipolar ayaktan hastalarý kapsayan baþka bir çalýþmada ise hastalarýn %68'inin lityum, %13'ünün -antidepresan veya antipsikotikle ya da yalnýz olarak- lityum dýþýnda bir duygudurum düzenleyici, %10'unun yalnýz antidepresan veya antipsikotik alýrken %7'sinin hiç psikotropik ilaç almadýðý bildirilmiþtir (Maj ve ark. 1998). Levine ve ark. nýn çalýþmasýnda hastalarýn yaklaþýk %18'inin tek ilaçla tedavi edildiði yaklaþýk %50 kadarýnýn ise üç veya daha fazla sayýda psikotropik ajan kullandýðý belirtilmiþtir (Levine ve ark. 2000). Baldessarini ve ark. nýn çalýþmasý da çoklu tedavi kullanýmýnýn yüksekliðini desteklemektedir (Baldesserani ve ark. 2007) dönemi ve dönemi ilaç reçetelerini karþýlaþtýran bir çalýþmada her iki dönem arasýnda lityum reçetelenmesinin azalýrken antikonvülzan reçetelenmesinin arttýðý, atipik antipsikotik reçetelenmesinin neredeyse iki katýna çýktýðý ve buna eþlik eder þekilde tipik antipsikotik reçetelenmesinin azaldýðý bildirilmiþtir (Wolfsperger ve ark. 2007). Bipolar bozukluðun tedavisi ile ilgili bu gözlem çalýþmalarýnýn da ýþýðýnda son yýllarda kanýta dayalý verileri kullanan rehberler ön plana çýkmaya baþlamýþtýr. Tedavi rehberlerinde bir belirti kümesinin yönetiminde etkili olabilecek bir tedavi baþka bir belirti kümesinde etkili olmayabileceði için tedavi her ataðýn tipine (mani/hipomani ve depresyon) ve hastalýk fazýna (akut, uzun dönem, idame) göre deðerlendirilmesi gerektiði vurgulanmaktadýr (Fountakilis ve ark. 2007). Koruyucu tedavide geleneksel olarak lityum seçilirken son yýllarda antikonvülzanlar lityuma alternatif olarak ilk adým tedavide giderek artan biçimde kullanýlmaya baþlanmýþtýr (Blanco ve ark. 2002, Türkçapar 2003, Shulman ve ark. 2003, Maj 2005, Calabrese ve ark. 2003, Bozkurt ve Karlýdere 2006). Duygudurum düzenleyici kombinasyonlarýnýn veya duygudurum düzenleyici ile birlikte kullanýlan antipsikotiðin etkinliði tek ilaç kullanýmýndan daha yüksek olabileceði düþünülmektedir (Blanco ve ark. 2002, Cookson 2005). Son yýllarda klozapin dýþýndaki atipik antipsikotikler maninin ek tedavisi için ilk sýra ajanlar olarak sýralanmaktadýr (Licht 2002, Vacheron-Trystam ve ark. 2004, Perlis ve ark. 2006). Antipsikotik reçetelenen bipolar hastalarýn toplam oranýnda anlamlý deðiþiklik olmasa da yýllar içinde konvansiyonel antipsikotiklerin kullanýmýnda düþüþ ve yeni antipsikotiklerin kullanýmýnda bir artýþ gözlenmektedir. Olasýlýkla bu daha olumlu yan etki profili ve bu ilaçlardan bazýlarýnýn duygudurum dengeleyici özellikleri ile iliþkilidir (Yatham ve ark. 2004, Blanco ve ark. 2002, Cookson 2005, Uzun ve Doruk 2006, Sachs ve ark. 2004, Sachs ve ark. 2006) Ayrýca bazý antipsikotiklerin bipolar depresyonunda tek baþýna veya kombinasyon tedavisinde kullanýmlarýnýn yararlý olduðuna dair çalýþmalar bulunmaktadýr (Thase ve ark. 2006, Endicott ve ark. 2007, Amsterdam ve Shults 2005). Duygudurum bozukluklarýnda antidepresanlarýn kullanýmý ve kullaným süreleri konusundaki çalýþmalar farklý sonuçlar göstermektedir (Amsterdam ve ark. 1998, Amsterdam ve Garcia-Espana 2000, Leverich ve ark. 2006, Brown ve ark. 2006). Bipolar depresyonunu önleme ve tedavide lamotrijin gibi duygudurum düzenleyiciler etkin bulunurken var olan duygudurm düzenleyici tedaviye antidepresan eklemenin daha fazla miktarda klinik yararlýlýk saðlayacaðýný düþünen araþtýrmacýlar da vardýr (Young ve ark. 2000, Mc Elroy ve ark. 2004). Bipolar bozukluklarýn tedavisinde kombine rejimlerin yaygýn kullanýmý bu bozukluklarýn yönetiminin karmaþýklýðýný yansýtmaktadýr (Post ve ark. 1996). Bu çalýþmada duygudurum bozukluðu bozukluk tanýsý almýþ yatan hasta grubunda duygudurum düzenleyici, antipsikotik ve antidepresanlarýn kullanýmýndaki deðiþikliklerin tanýmlanmasý amaçlanmýþtýr. GEREÇ VE YÖNTEM 1999 ve 2004 yýllarýnda Ankara Dýþkapý Yýldýrým Beyazýt Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi eriþkin psikiyatri ünitesinde yatýrýlarak izlenen sýrasýyla 73

3 Kahilogullarý AK, Örsel S, Hatýloðlu U, Sargýn AE, Türkcapar MH, Akdemir A. Tablo ve 2004 yýllarýnda hastalarýn tanýlara göre daðýlýmý Taný N % N % Ýstatistik deðer Major depresyon BTA duygudurum bozukluðu x 2 =16.5 BP-I 29 45, p BP-II BTA: Baþka türlü adlandýrýlamayan, BP-I: Bipolar bozukluk tip I, BP-II: Bipolar bozukluk tip II 680 ve 538 olmak üzere toplamda 1218 hastanýn verileri, duygudurum bozukluðu tanýsý alan hastalarda ilaç reçetelendirme eðilimlerini ortaya koymak amacý ile geriye dönük olarak incelenmiþtir. DSM-IV'e göre duygudurum bozukluðu tanýsý almýþ 1999 yýlý için 64 ve 2004 yýlý için 82 olmak üzere 146 hasta çalýþmaya alýnmýþtýr. Hastalarýn demografik bilgileri, kullandýklarý ilaçlar ve geçmiþ hastalýk öyküleri standart bir forma kaydedilerek deðerlendirilmiþtir. Ýstatistiksel analizlerde ikili grup karþýlaþtýrma sayýsal deðiþkenler için t-testleri, kategorik deðiþkenler için ki kare, baðýntý analizleri için Pearson ki kare deðerleri kullanýlmýþtýr. BULGULAR Çalýþmaya yaþlarý arasýndaki ergen ve eriþkin hastalar alýnmýþtýr. Ortalama yaþ 40.1 (SD=14.0) olarak saptanmýþtýr. Grup 66 erkek (45.2%) ve 80 kadýn (54.8%) hastadan oluþmuþtur. Ortalama eðitim süresi 6.7 yýl olarak saptanmýþtýr (SD=4.2) ve 2004 yýllarý arasýnda yaþ, eðitim yýlý, medeni durum ve cinsiyet açýsýndan istatistiksel olarak anlamlý bir fark gözlenmemiþtir yýlýndaki hastalarýn %39.1'i major depresyon, %45.3'ü BPB I (Bipolar I Bozukluk), %15.6'i ise BTA (Baþka türlü adlandýrýlamayan) duygudurum bozukluðu olarak taný almýþtýr yýlýndaki taný daðýlýmýna bakýldýðýnda ise hastalarýn %18.3'ünün major depresyon, %58.5'inin BP I, %12.2'sinin BPB II (Bipolar II Bozukluk), %11'inin BTA duygudurum bozukluðu tanýsý almýþ olduðu gözlenmiþtir (Tablo 1). Tanýlar referans alýnan iki yýl içinde anlamlý farklýlýklar göstermiþtir (x 2 =16.54, p 0.01). 1999'da hastalarýn %62.5'inde antipsikotik kullanýmý varken 2004 yýlý için bu rakam %69.5 olarak saptanmýþtýr (x2= 29.76, p 0.01) yýlýnda kullanýlan antipsikotiklerin %40'ýný tipik antipsikotikler oluþtururken 2004 yýlýnda bu oran %8.8'e düþmüþ, atipik antipsikotik reçeteleme oraný ise %60.0'dan %91.2'ye çýkmýþtýr (x 2 =29.43, p 0.01). Kullanýlan antipsikotik grubu seçimi ile cinsiyet, yaþ iliþkili bulunmazken eðitim yýlý iliþkili bulunmuþtur. Hastanýn isteði dýþýnda mahkeme veya doktor kararý ile yatýrýlmasý antipsikotik kullanýmý ile iliþkili bulunurken (x 2 =9.12, p<0.05), diðer ilaçlarla arasýnda anlamlý bir iliþki saptanmamýþtýr. Toplam antidepresan kullanýmý ve kullanýlan antidepresan sýnýflarý açýsýndan 1999 ile 2004 yýllarý arasýnda anlamlý farklýlýk saptanmamýþtýr. Kullanýlan antidepresan türü ile iliþkili demografik verilere bakýldýðýnda yaþ ilerledikçe TCA (trisiklik antidepresan) kullanýmýnýn azaldýðý ve SGI (serotonin geri alým inhibitörleri) ya da SNGI (seratonin ve noradrenalin geri alým inhibitörleri) kullanýmýnýn tercih edilir olduðu görülmüþtür (x 2 =0.23, p<0.01). Major depresyon tanýsý alan toplam 7 hastanýn antidepresan almadýðý, bunlardan birine EKT (elektrokonvülzif terapi) uygulandýðý, ek somatizasyon bozukluðu tanýsý olan bir hastanýn amisülpirid kullandýðý, iki hastaya benzodiazepin ve psikoterapi diðer üçüne ise sadece psikoterapi aldýðý uygulandýðý görülmüþtür. Ýlaçsýz sadece psikoterapi ile takip edilen hastalarýn ikisi taþradan gelen hastalardýr. Duygudurum dengeleyicilerin reçetelenme eðiliminde iki yýl arasýnda anlamlý bir farklýlýk gözlenmemiþtir (x 2 =2.73, p=0.26). Hastalýk süresi duygudurum düzenleyici kullanýmý ile iliþkili 74

4 Duygudurum Bozukluðunda Beþ Yýl içinde Ýlaç Reçeteleme Eðilimlerinde Deðiþme bulunurken (x 2 = 0.36, p<0.01) diðer ilaçlarýn kullanýmý ile anlamlý bir iliþkisi olmadýðý görülmüþtür; yine daha önce hastaneye yatýþ sayýsý ile duygudurum düzenleyici kullanýmý iliþkili bulunumuþtur (x 2 =0.37, p<0.01). Yeni taný almýþ olma ile duygudurum düzenleyicisi kullanýmý arasýnda negatif bir iliþki bulunmuþtur (x 2 =-0.26, p<0.01). Hastanýn EKT tedavisi almýþ veya alýyor olmasý ile ilaç gruplar arasýnda anlamlý bir iliþki saptanmamýþtýr. TARTIÞMA Duygudurum bozukluklarý özellikle de bipolar bozukluk tedavisi üzerine bilimsel veri toplarken tanýnýn geçerliliði ve güvenilirliði sýklýkla retrospektif olmasý nedeni ile sorun olabilir. Ayný þekilde sonuçlarýn genelleþtirilmesi de bir sorundur, örneðin unipolar depresyon için etkili olan bir tedavi bipolar depresyonu için de geçerli varsayýlmaktadýr ama tersi doðru kabul edilmemektedir. Bunun yanýnda bu varsayýmlarý destekleyecek veya reddedecek yeterli veri yoktur (Fountakalis ve ark. 2007). Bunun için son yýllarda tedavi rehberleri oluþturulmaya baþlanmýþtýr ancak literatürde bipolar bozukluklu hastalarýn anlamlý bir miktarýnýn önerilen tedavi rehberlerine uygun olmayan bir þekilde tedavi edildiðini bildiren çalýþmalar mevcuttur (Fountakalis ve ark. 2007). Çalýþmamýzýn sonuçlarý duygudurum bozukluklarýnda son yýllarda bildirilen deðiþikliklerle uyumludur. Ýlgili literatürde bildirilenlerle uyumlu olarak atipik antipsikotiklerin tipik antipsikotiklerin yerini aldýðý gözlemlenmiþtir. Duygudurum dengeleyiciler ve antidepresanlarýn kullanýmýnda ise referans alýnan iki yýl arasýnda farklýlýk saptanmamýþtýr. Bipolar bozukluk için etkinliði yaygýn bir þekilde belgelenmiþ olmasýna karþý bipolar bozukluk tanýsý almýþ hastalarýmýzýn üçte birinden fazlasýnýn (%37) bir duygudurum düzenleyici kullanmadýðý gözlenmiþtir. Bu tedavi rehberleri ile klinik uygulamanýn farklýlýkla gösterdiðini vurgulayan daha önceki çalýþmalarý destekler niteliktedir. Literatürde genel olarak bipolar bozukluktaki psikotropik reçeteleri ile yaþ, cinsiyet, marital ve eðitim durumunun iliþkili olmadýðýný bildiren çalýþmalar bulunmaktadýr (Levine ve ark. 2000). Bizim çalýþmamýzda psikotrop kullanýmý ile iliþkili faktörlerden biri yaþ olmuþtur; yaþ ilerledikçe SSRI ve SNRI kullnýmýnýn trisiklik ve tetrasiklik grubu ilaçlara göre arttðý gözlenmiþtir. Bu daha önce yaþ kullanýmý ile SSRI kullanýmýnýn azaldýðý tersine mianserin ve trazodon kullanýmýnýn arttýðý gösterilen daha önce yapýlmýþ bir çalýþmanýn sonuçlarý ile uyumsuzdur ancak bu çalýþma ilk basamakta ve tüm antidepresan kullanan hastalarda yapýlmýþtýr (Poluzzi ve ark. 2004). Bu durum SNRI ve SSRI'larýn daha iyi yan etki profili ile iliþkili olabilir ancak bu çalýþmanýn verileri ile yaþ ve ilaç seçimi arasýndaki iliþki tam olarak açýklanamamaktadýr. Beklenileceði gibi yeni taný almýþ olma ile duygudurum düzenleyicisi kullanýmý arasýnda negatif bir iliþki bulunurken, hastalýk süresi ve daha önce hastaneye yatýþ sayýsýnýn artmasý ile duygudurum düzenleyici kullanýmý iliþkili bulunumuþtur. Sonuç olarak duygudurum bozukluðu tanýsý ile izlenen hastalarýn tedavisinde her zaman tedavi rehberlerine uygun olmasa da literatürde bildirilen deðiþikliklerin bizim klinik pratiðimizde de etkili olduðu görülmüþtür. Bu deðiþime neden olabilecek etkenlerin belirlenmesi için daha büyük hasta gruplarý ile yapýlacak uzun süreli çalýþmalara gereksinim vardýr. Yazýþma adresi: Dr. Sibel Örsel, Ankara Dýþkapý Yýldýrým Beyazýt Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi Psikiyatri Kliniði, Ankara, sibelorsel yahoo.com Amsterdam JD, Garcia-España F, Fawcett J ve ark. (1998) Efficacy and safety of fluoxetine in treating bipolar II major depressive episode. J Clin Psychopharmacol, 18(6): Amsterdam JD, Garcia-España F (2000) Venlafaxine monotherapy in women with bipolar II and unipolar major depression. J Affect Disord. 59(3): Amsterdam JD, Shults J (2005) Comparison of fluoxetine, olanzapine, and combined fluoxetine plus olanzapine initial therapy KAYNAKLAR of bipolar type I and type II major depression--lack of manic induction. J Affect Disord, 87(1): Baldessarini RJ, Leahy L, Arcona S ve ark. (2007) Patterns of psychotropic drug prescription for U.S. patients with diagnoses of bipolar disorders. Psychiatr Serv, 58(1): Blanco C, Laje G, Olfson M ve ark. (2002) Trends in the Treatment of Bipolar Disorder by Outpatient Psychiatrists. Am J Psychiatry, 159:

5 Kahilogullarý AK, Örsel S, Hatýloðlu U, Sargýn AE, Türkcapar MH, Akdemir A. Bozkurt A, Karlýdere T (2006) Bipolar bozukluðun tedavi ilkeleri. Türkiye Klinikleri Dahili Týp Bilimleri Dergisi Psikiyatri, 2(29): Brown EB, McElroy SL, Keck PE Jr ve ark. (2006) A 7-week, randomized, double-blind trial of olanzapine/fluoxetine combination versus lamotrigine in the treatment of bipolar I depression.j Clin Psychiatry. 67(7): Calabrese JR, Bowden CL, Sachs G ve ark. (2003) A placebocontrolled 18-month trial of lamotrigine and lithium maintenance treatment in recently depressed patients with bipolar I disorder. J Clin Psychiatry, 64(9): Cookson J (2005) Advantages and Disadvantages of Atypical Antipsychotics or Valproate in Bipolar Disorder. Bipolar Disorder: The Upswing in Research and Treatment. Taylor and Francis Group, s Endicott J, Rajagopalan K, Minkwitz M ve ark. (2007) A randomized, double-blind, placebo-controlled study of quetiapine in the treatment of bipolar I and II depression: improvements in quality of life. Int Clin Psychopharmacol, 22(1): Fountoulakis KN, Vieta E, Siamouli M ve ark. (2007) Treatment of bipolar disorder: a complex treatment for a multi-faceted disorder. Ann Gen Psychiatry, 6:27. Goldberg JF, Garno JL, Leon AC ve ark. (1999) A history of substance abuse complicates remission from acute mania in bipolar disorder. J Clin Psychiatry, 60: Leverich GS, Altshuler LL, Frye MA ve ark. (2006) Risk of switch in mood polarity to hypomania or mania in patients with bipolar depression during acute and continuation trials of venlafaxine, sertraline, and bupropion as adjuncts to mood stabilizers. Am J Psychiatry, 163(2): Levine J, Chengappa KR, Brar JS ve ark. (2000) Psychotropic drug prescription patterns among patients with bipolar I disorder.bipolar Disorders 2(2): Licht RW (2002) Antimanik Saðaltýmlar Arasýnda Seçim: Randomize Kontrollü Çalýþmalardan Elde Edilen Veriler Hekimlere Kýlavuz Olabilir mi? Bipolar Disorder. John Wiley and Sons Ltd. Ýki Uçlu Bozukluk Türkçe Basým Editörü Oral T. s Maj M, Pirozzi R, Magliano L ve ark. (1998) Long-Term Outcome of Lithium Prophylaxis in Bipolar Disorder: A 5-Year Prospective Study of 402 Patients at a Lithium Clinic. Am J Psychiatry, 155: Maj M. Lithium, the Forgotten Drug (2005) Bipolar Disorder: The Upswing in Research and Treatment. Taylor and Francis Group. s: McElroy SL, Zarate CA, Cookson J ve ark. (2004) A 52-week, open-label continuation study of lamotrigine in the treatment of bipolar depression. J Clin Psychiatry, 65(2): Perlis RH, Welge JA, Vornik LA ve ark. (2006) Atypical antipsychotics in the treatment of mania: a meta-analysis of randomized, placebo-controlled trials. J Clin Psychiatry, 67(4): Poluzzi E, Motola D, Silvani C ve ark. (2004) Prescriptions of antidepressants in primary care in Italy: pattern of use after admission of selective serotonin reuptake inhibitors for reimbursement. Eur J Clin Pharmacol, 59(11): Post RM, Ketter TA, Pazzaglia PJ ve ark. (1996) Rational polypharmacy in the bipolar affective disorders. Epilepsy Res, 11(Suppl): Sachs G, Chengappa KN, Suppes T ve ark. (2004) Quetiapine with lithium or divalproex for the treatment of bipolar mania: a randomized, double-blind, placebo-controlled study. Bipolar Disord, 6(3): Sachs G, Sanchez R, Marcus R ve ark. (2006) Aripiprazole in the treatment of acute manic or mixed episodes in patients with bipolar I disorder: a 3-week placebo-controlled study.j Psychopharmacol, 20(4): Shulman KI, Rochon P, Sykora K ve ark. (2003) Changing prescription patterns for lithium and valproic acid in old age: shifting practice without evidence. BMJ, 326: Thase ME, Macfadden W, Weisler RH ve ark. (2006) Efficacy of quetiapine monotherapy in bipolar I and II depression: a double-blind, placebo-controlled study (the BOLDER II study). J Clin Psychopharmacol, 26(6): Türkçapar MH (2003) Bipolar bozukluk manik atakta ilaç tedavisi. Psikiyatri Psikoloji Psikofarmakoloji (3P) Dergisi, 11(Ek 3): Uzun Ö, Doruk A (2006) Bipolar Bozuklukta Duygudurum Düzenleyiciler ve Atipik Antipsikotikler.Türkiye Klinikleri Dahili Týp Bilimleri Dergisi Psikiyatri, 2(29): Vacheron-Trystram MN, Braitman A, Cheref S ve ark. (2004) Antipsychotics in bipolar disorders. Encephale, 30(5): Wolfsperger M, Greil W, Rössler W ve ark. (2007) Pharmacological treatment of acute mania in psychiatric inpatients between 1994 and 2004.J Affect Disord, 99:9-17. Yatham LN, Paulsson B, Mullen J ve ark. (2004) Quetiapine versus placebo in combination with lithium or divalproex for the treatment of bipolar mania. J Clin Psychopharmacol, 24(6): Young LT, Joffe RT, Robb JC ve ark. (2000) Double-blind comparison of addition of a second mood stabilizer versus an antidepressant to an initial mood stabilizer for treatment of patients with bipolar depression. Am J Psychiatry, 157(1):

İki Uçlu Bozukluğu Olan Hastalarda Depresif Belirtilerin Tedavisinde Antidepresan Tercihlerinin Değerlendirilmesi

İki Uçlu Bozukluğu Olan Hastalarda Depresif Belirtilerin Tedavisinde Antidepresan Tercihlerinin Değerlendirilmesi Düşünen Adam Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Dergisi 2012;25:151-156 DOI: 10.5350/DAJPN2012250208 İki Uçlu Bozukluğu Olan Hastalarda Depresif Belirtilerin Tedavisinde Antidepresan Tercihlerinin Değerlendirilmesi

Detaylı

Anksiyete Bozukluklarının Tedavisinde Antidepresanlar. Doç Dr Selim Tümkaya

Anksiyete Bozukluklarının Tedavisinde Antidepresanlar. Doç Dr Selim Tümkaya Anksiyete Bozukluklarının Tedavisinde Antidepresanlar Doç Dr Selim Tümkaya ANKSİYETE BOZUKLUKLARI Anksiyete bozukluklarının yaşam boyu prevalansı yaklaşık %29 dur. Kessler ve ark 2005 Uzunlamasına çalışmalar

Detaylı

İki Uçlu Bozuklukta Koruyucu Sağaltım

İki Uçlu Bozuklukta Koruyucu Sağaltım Original Papers / Araştırmalar DOI: 10.5455/jmood.20131216050528 İki Uçlu Bozuklukta Koruyucu Sağaltım Meliha Zengin Eroğlu 1, Nurgül Özpoyraz 2, Lut Tamam 2 ÖZET: İki uçlu bozuklukta koruyucu sağaltım

Detaylı

BASKIDA. Tedaviye Dirençli İkiuçlu Depresyonda Aripiprazol Güçlendirmesi: İki Olgu Sunumu. Dr. Figen KARADAĞ 1, Dr. Devran TAN 2, Dr.

BASKIDA. Tedaviye Dirençli İkiuçlu Depresyonda Aripiprazol Güçlendirmesi: İki Olgu Sunumu. Dr. Figen KARADAĞ 1, Dr. Devran TAN 2, Dr. Türk Psikiyatri Dergisi 2011;22( ): Tedaviye Dirençli İkiuçlu Depresyonda Aripiprazol Güçlendirmesi: İki Olgu Sunumu BASKIDA Dr. Figen KARADAĞ 1, Dr. Devran TAN 2, Dr. Feyza ÜNAL 3 ÖZET İki uçlu duygudurum

Detaylı

Bipolar bozukluk idame tedavisi: duygudurum düzenleyiciler mi atipik antipsikotikler mi? Prof. Dr. Cengiz AKKAYA

Bipolar bozukluk idame tedavisi: duygudurum düzenleyiciler mi atipik antipsikotikler mi? Prof. Dr. Cengiz AKKAYA Bipolar bozukluk idame tedavisi: duygudurum düzenleyiciler mi atipik antipsikotikler mi? Prof. Dr. Cengiz AKKAYA Bipolar Bozukluk Ömür Boyu Süren Bir Hastalıktır 1. Ömür boyu idame tedavisi 2. Atak tedavisi

Detaylı

BASKIDA. Bipolar Bozukluk Hastalarının İlaç Kullanım Sürelerinin Sosyodemografik ve Hastalık Özellikleri ile İlişkisi

BASKIDA. Bipolar Bozukluk Hastalarının İlaç Kullanım Sürelerinin Sosyodemografik ve Hastalık Özellikleri ile İlişkisi Türk Psikiyatri Dergisi 2013;24( ): Bipolar Bozukluk Hastalarının İlaç Kullanım Sürelerinin Sosyodemografik ve Hastalık Özellikleri ile İlişkisi BASKIDA Dr. Cengiz AKKAYA 1, Dr. Gülnihal DENİZ 2, Dr. Şengül

Detaylı

Duygudurum bozuklukların tedavisinde amaç, Tedaviye Dirençli Bipolar Hastalarda Lamotrijin Kullanımı

Duygudurum bozuklukların tedavisinde amaç, Tedaviye Dirençli Bipolar Hastalarda Lamotrijin Kullanımı A. S. Gönül, A. O uz,. Yabano lu, E. Eflel Tedaviye Dirençli Bipolar Hastalarda Lamotrijin Kullanımı Dr. Ali Saffet Gönül, Dr. Aslan Oğuz, Dr. İhsan Yabanoğlu, Dr. Ertuğrul Eşel 1 ÖZET: TEDAV YE D RENÇL

Detaylı

Anksiyete Bozuklukları

Anksiyete Bozuklukları 10. Bölüm Anksiyete Bozuklukları Nurgül Özpoyraz, Lut Tamam Temel Hedefler Anksiyete bozukluğunun iki uçlu bozukluk ile birlikte bulunması belirtilerin karmaşıklaşmasına, kötü gidişe, sağaltıma yanıtın

Detaylı

Þizofrenide ve Diðer Psikotik Bozukluklarda Çoklu Ýlaç Kullanýmý: Uzun Etkili Antipsikotik Ýlaçlarýn Rolü

Þizofrenide ve Diðer Psikotik Bozukluklarda Çoklu Ýlaç Kullanýmý: Uzun Etkili Antipsikotik Ýlaçlarýn Rolü ARAÞTIRMA Þizofrenide ve Diðer Psikotik Bozukluklarda Çoklu Ýlaç Kullanýmý: Uzun Etkili Antipsikotik Ýlaçlarýn Rolü Polipharmacy in Schizophrenia and Other Psychotic Disorders: The Role of Long-acting

Detaylı

Antipsikotik ilaçlar duygudurum

Antipsikotik ilaçlar duygudurum Gözden Geçirmeler/Reviews Antipsikotiklerin bipolar bozuklukta kullan m Antipsikotiklerin Bipolar Bozuklukta Kullan m Cengiz Tu lu ÖZET: Antipsikotiklerin bipolar bozuklukta kullan m Antipsikotikler bipolar

Detaylı

Paroksetinin Sosyal Anksiyete Bozukluðu Tedavisinde Kullanýmý

Paroksetinin Sosyal Anksiyete Bozukluðu Tedavisinde Kullanýmý Paroksetinin Sosyal Anksiyete Bozukluðu Tedavisinde Kullanýmý Aslýhan Sayýn 1 1 Uz.Dr., Gazi Üniversitesi Týp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalý, Ankara GÝRÝÞ Sosyal anksiyete bozukluðunun (SAB) tedavisi,

Detaylı

Açıklama 2012-2013. Araştırmacı: YOK. Danışman: YOK. Konuşmacı: YOK

Açıklama 2012-2013. Araştırmacı: YOK. Danışman: YOK. Konuşmacı: YOK Açıklama 2012-2013 Araştırmacı: YOK Danışman: YOK Konuşmacı: YOK Duygudurum Bozukluklarında Gelecek Sınıflandırma ve Tedaviler Kürşat Altınbaş Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Tıp Fakültesi, Psikiyatri

Detaylı

Uzun Süreli Sürdürümde Lamotrijin Öncesi ve Sonrası. bir karşılaştırma: Kan düzeyinin etkisi

Uzun Süreli Sürdürümde Lamotrijin Öncesi ve Sonrası. bir karşılaştırma: Kan düzeyinin etkisi Original Papers / Araştırmalar DOI: 10.5455/jmood.20120730123734 Uzun Süreli Sürdürümde Lamotrijin Öncesi ve Sonrası bir karşılaştırma: Kan düzeyinin etkisi Sermin Kesebir 1, Fisun Akdeniz 2, Aysun Demir

Detaylı

pecya İki Uçlu Depresyon ve Tedavisi GİRİŞ duydudurum dalgalanmalar ı yaşamaktad ırlar

pecya İki Uçlu Depresyon ve Tedavisi GİRİŞ duydudurum dalgalanmalar ı yaşamaktad ırlar Kürşat ALTINTAŞ *, E. Timuçin ORAL **, Simavi VAH İP *** ÖZET İki uçlu bozukluk hastalar ı yaşamların ın üçte birini depresyonda geçirdikleri için depresif dönemler önemlidir. İki uçlu depresyonun tedavisiyle

Detaylı

Araştırmacı olarak: 2008: Janssen Cilag 2009: Janssen Cilag 2010: Janssen Cilag Danışmanlık: 2008: 2009: 2010: Konuşmacı olarak: 2008: 2009: 2010:

Araştırmacı olarak: 2008: Janssen Cilag 2009: Janssen Cilag 2010: Janssen Cilag Danışmanlık: 2008: 2009: 2010: Konuşmacı olarak: 2008: 2009: 2010: Kurum ve Kuruluşlarla İlişki Bildirimi Araştırmacı olarak: 2008: Janssen Cilag 2009: Janssen Cilag 2010: Janssen Cilag Danışmanlık: 2008: 2009: 2010: Konuşmacı olarak: 2008: 2009: 2010: RASYONEL ANTİDEPRESAN

Detaylı

Ýlaca Baðlý Hipomanik /Manik Nöbet Geçiren Olgularýn Klinik Ve Sosyodemografik Özelliklerinin

Ýlaca Baðlý Hipomanik /Manik Nöbet Geçiren Olgularýn Klinik Ve Sosyodemografik Özelliklerinin ARAÞTIRMA Ýlaca Baðlý Hipomanik /Manik Nöbet Geçiren Olgularýn Klinik Ve Sosyodemografik Özelliklerinin Ýncelenmesi Evaluation of Clinical and Sociodemographic Features of the Patients' Who Had Hypomanic/Manic

Detaylı

Obsesif kompulsif bozuklukta sosyodemografik verilerin tedaviye direnç açýsýndan karþýlaþtýrýlmasý

Obsesif kompulsif bozuklukta sosyodemografik verilerin tedaviye direnç açýsýndan karþýlaþtýrýlmasý Týp Araþtýrmalarý Dergisi 23: 1 (3): 15-2 ARAÞTIRMA Obsesif kompulsif bozuklukta sosyodemografik verilerin tedaviye direnç açýsýndan karþýlaþtýrýlmasý Remzi Kutaniþ, Ömer A. Özer, Buket T. Eryonucu Yüzüncü

Detaylı

Karma belirtili depresyon sağaltımı. Dr. Sibel Çakır İ.Ü. İstanbul Tıp Fakültesi, Psikiyatri A.D Duygudurum Bozuklukları ve Geropsikiyatri Birimi

Karma belirtili depresyon sağaltımı. Dr. Sibel Çakır İ.Ü. İstanbul Tıp Fakültesi, Psikiyatri A.D Duygudurum Bozuklukları ve Geropsikiyatri Birimi Karma belirtili depresyon sağaltımı Dr. Sibel Çakır İ.Ü. İstanbul Tıp Fakültesi, Psikiyatri A.D Duygudurum Bozuklukları ve Geropsikiyatri Birimi Akış 1. Karma belirtili depresyon (KBD) 2. Temel hedefler

Detaylı

Yeme Bozukluðu ve Bipolar Bozukluk Birlikteliði

Yeme Bozukluðu ve Bipolar Bozukluk Birlikteliði DERLEME Yeme Bozukluðu ve Bipolar Bozukluk Birlikteliði Comorbidity of Eating Disorders and Bipolar Disorder Asena Akdemir 1, Bahar Sarý Narðis 2 1 Prof.Dr., Selçuk Üniversitesi Týp Fakültesi Psikiyatri

Detaylı

Bir Üniversite Hastanesi Psikiyatri Kliniðindeki Elektrokonvulsif Tedavi Uygulamalarýna Genel Bakýþ

Bir Üniversite Hastanesi Psikiyatri Kliniðindeki Elektrokonvulsif Tedavi Uygulamalarýna Genel Bakýþ Bir Üniversite Hastanesi Psikiyatri Kliniðindeki Elektrokonvulsif Tedavi Uygulamalarýna Genel Bakýþ ARAÞTIRMA A General View of Electroconvulsive Therapy Practices in a Psychiatry Clinic of an University

Detaylı

Kahta Devlet Hastanesi Psikiyatri Kliniðinde Yatan Hastalarýn Sosyodemografik ve Klinik Özellikleri

Kahta Devlet Hastanesi Psikiyatri Kliniðinde Yatan Hastalarýn Sosyodemografik ve Klinik Özellikleri ARAÞTIRMA Kahta Devlet Hastanesi Psikiyatri Kliniðinde Yatan Hastalarýn Sosyodemografik ve Klinik Özellikleri Sociodemographic and Clinical Characteristics of Patients in The Kahta State Hospital Psychiatry

Detaylı

Duloksetin: Klinik Kullanýmý

Duloksetin: Klinik Kullanýmý Duloksetin: Klinik Kullanýmý Nevzat Yüksel 1 1 Prof.Dr., Gazi Üniversitesi Týp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalý, Ankara GÝRÝÞ Major depresyonun genel toplumdaki yaþam boyu prevalansý erkekler için %12,

Detaylı

Major depresif bozukluk tam olarak iyileþebildiði

Major depresif bozukluk tam olarak iyileþebildiði Depresyonun Seyri Uz. Dr. Figen Çulha ATEÞCÝ* Major depresif bozukluk tam olarak iyileþebildiði gibi, sýklýkla yineleme ve bazen de kronik gidiþ gösteren bir hastalýktýr. Baþlangýç yaþý genellikle 20'li

Detaylı

Erciyes Üniversitesi Öðrencilerinde Sigara Ýçme Durumunun 1985 2005 Yýllarý Arasýndaki Deðiþimi

Erciyes Üniversitesi Öðrencilerinde Sigara Ýçme Durumunun 1985 2005 Yýllarý Arasýndaki Deðiþimi ARAÞTIRMALAR (Research Reports) Erciyes Üniversitesi Öðrencilerinde Sigara Ýçme Durumunun 1985 2005 Yýllarý Arasýndaki Deðiþimi Change of Smoking Prevalence among Erciyes University Students between 1985

Detaylı

YENÝ YAYINLARDAN ÖZETLER

YENÝ YAYINLARDAN ÖZETLER YENÝ YAYINLARDAN ÖZETLER Major Depresyon, Davraným Bozukluðu ve Madde Kullaným Bozukluðu olan Ergenlerde Fluoksetin ve Biliþsel Davranýþcý Terapinin Karþýlaþtýrýldýðý Randomize Kontrollü Çalýþma Riggs

Detaylı

PSİKOFARMAKOLOJİ 6. Duygudurum Bozuklukları Tedavisi Doç. Dr. Şaziye Senem Başgül. HKU, Psikoloji YL, 2017 Bahar.

PSİKOFARMAKOLOJİ 6. Duygudurum Bozuklukları Tedavisi Doç. Dr. Şaziye Senem Başgül. HKU, Psikoloji YL, 2017 Bahar. PSİKOFARMAKOLOJİ 6 Duygudurum Bozuklukları Tedavisi Doç. Dr. Şaziye Senem Başgül HKU, Psikoloji YL, 2017 Bahar www.gunescocuk.com Doç. Dr. Cem GÖKÇEN in katkılarıyla BPB Manik ve depresif durumlar arasında

Detaylı

Ağrı ve psikiyatrik yaklaşım. Prof.Dr.Aslı Sarandöl Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Ruh Sağlığı ve Hastalıkları AD

Ağrı ve psikiyatrik yaklaşım. Prof.Dr.Aslı Sarandöl Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Ruh Sağlığı ve Hastalıkları AD Ağrı ve psikiyatrik yaklaşım Prof.Dr.Aslı Sarandöl Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Ruh Sağlığı ve Hastalıkları AD Ağrı Hoş olmayan bir uyaran Duygusal Algısal Bilişsel ve davranışsal Biyopsikososyal

Detaylı

Bugüne kadar, duygudurum bozukluðunda hiçbir

Bugüne kadar, duygudurum bozukluðunda hiçbir Mani Tedavisinde Olanzapin Doç. Dr. E. Timuçin ORAL* Bugüne kadar, duygudurum bozukluðunda hiçbir etiyolojik açýklama tam olarak bozukluðun nedenini ortaya koyabilmiþ deðildir. Yine de günümüz psikofarmakolojisi

Detaylı

Nöroloji servisine yatan hastalarda yüksek oranda psikiyatrik hastalıklar görülür. Prevalans %39-64 arasındadır.

Nöroloji servisine yatan hastalarda yüksek oranda psikiyatrik hastalıklar görülür. Prevalans %39-64 arasındadır. 1 2 + Nöroloji servisine yatan hastalarda yüksek oranda psikiyatrik hastalıklar görülür. Prevalans %39-64 arasındadır. + + Üçüncü basamak nöroloji yataklı servisinde psikiyatrik görüşme ile tespit edilen

Detaylı

Antidepresan Güçlendirme Tedavileri

Antidepresan Güçlendirme Tedavileri Antidepresan Güçlendirme Tedavileri M. Hakan TÜRKÇAPAR*, Süreyya Özel ERVATAN** ÖZET Uygun antidepresan tedavi almalarýna karþýn önemli bir oranda depresif hastanýn tedavisinde hala baþarýsýz kalýnmaktadýr.

Detaylı

Depresif Bozukluklarýn Tedavisinde Moklobemid Kullanýmý

Depresif Bozukluklarýn Tedavisinde Moklobemid Kullanýmý Depresif Bozukluklarýn Tedavisinde Moklobemid Kullanýmý Yrd. Doç. Dr. Ümit TURAL*, Prof. Dr. Emin ÖNDER* ÖZET Monoamin oksidaz inhibitörleri'nin (MAOÝ) genelde depresif bozukluklarýn tedavisinde etkili

Detaylı

BİPOLAR YAŞAM DERNEĞİ http://www.bipolaryasam.org/ Bipolar II Bozukluk

BİPOLAR YAŞAM DERNEĞİ http://www.bipolaryasam.org/ Bipolar II Bozukluk BİPOLAR YAŞAM DERNEĞİ http://www.bipolaryasam.org/ Bipolar II Bozukluk Doç. Dr. Sibel Çakır İstanbul Tıp Fakültesi, Psikiyatri A.D Duygudurum Bozuklukları Birimi Açıklama 2012-2013 Araştırmacı: ELAN Danışman:

Detaylı

Yatarak Tedavi Görmüş Geriyatrik Unipolar Depresyon ve Bipolar Bozukluk Hastaların Klinik ve Sosyodemografik Özelliklerinin Karşılaştırılması

Yatarak Tedavi Görmüş Geriyatrik Unipolar Depresyon ve Bipolar Bozukluk Hastaların Klinik ve Sosyodemografik Özelliklerinin Karşılaştırılması DOI: 10.5455/NYS.20151221025259 10.5455/NYS20160314054530 Yatarak Tedavi Görmüş Geriyatrik Unipolar Depresyon ve Bipolar Bozukluk Hastaların Klinik ve Sosyodemografik Özelliklerinin Karşılaştırılması Ender

Detaylı

Bipolar bozuklukta cinsiyete göre klinik ve. ve sosyodemografik özelliklerin karşılaştırılması

Bipolar bozuklukta cinsiyete göre klinik ve. ve sosyodemografik özelliklerin karşılaştırılması ARAŞTIRMA Gülhane Tıp Derg 2012; 54: 279-283 Gülhane Askeri Tıp Akademisi 2012 doi:10.5455/gulhane.14940 Bipolar bozuklukta cinsiyete göre klinik ve sosyodemografik özelliklerin karşılaştırılması Süleyman

Detaylı

Dr.ERHAN AKINCI 46.ULUSAL PSİKİYATRİ KONGRESİ

Dr.ERHAN AKINCI 46.ULUSAL PSİKİYATRİ KONGRESİ Dr.ERHAN AKINCI Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi 46.ULUSAL PSİKİYATRİ KONGRESİ Ekim 2010, İZMİR Açıklama 2008 2010 Araştırmacı: yok Danışman: yok Konuşmacı: yok GREGOR MENDEL

Detaylı

Yatan hastalarýn anksiyete ve depresyon düzeyleri ve iliþkili faktörlerin incelenmesi

Yatan hastalarýn anksiyete ve depresyon düzeyleri ve iliþkili faktörlerin incelenmesi ARAÞTIRMA 1 Yatan hastalarýn anksiyete ve depresyon düzeyleri ve iliþkili faktörlerin incelenmesi Fahriye Oflaz, Huriye Varol GATA Hemþirelik Yüksek Okulu 06010 Etlik-Ankara Özet Amaç: Bu çalýþmanýn amacý

Detaylı

Pediatrik Bipolar Bozukluk Tedavisi

Pediatrik Bipolar Bozukluk Tedavisi Psikiyatride Güncel Yaklaşımlar-Current Approaches in Psychiatry 2014; 6(2):92-106 doi: 10.5455/cap.20130707024051 Pediatrik Bipolar Bozukluk Tedavisi Treatment of Pediatric Bipolar Disorder Ayten Erdoğan,

Detaylı

Cukurova Medical Journal

Cukurova Medical Journal Cukurova Medical Journal Olgu Sunumu / Case Report Olası Paroksetin Tedavisinin Kesilmesi İle İlişkili İlk Atak Mani First Episode Mania Probably Associated with Discontinuation of Paroxetine Treatment

Detaylı

Ergenlik Döneminde Bafllayan Bipolar Bozuklu u Olan ki Olguda Uzun Süreli Olanzapin Kullan m. görülen bipolar bozukluk (BB), yetiflkinlerden

Ergenlik Döneminde Bafllayan Bipolar Bozuklu u Olan ki Olguda Uzun Süreli Olanzapin Kullan m. görülen bipolar bozukluk (BB), yetiflkinlerden Olgu Sunumlar /Case Reports Araflt rmalar/researches Ergenlik döneminde bafllayan bipolar bozuklu u olan iki olguda uzun süreli olanzapin kullan m Ergenlik Döneminde Bafllayan Bipolar Bozuklu u Olan ki

Detaylı

Bir üniversite hastanesi psikiyatri kliniğinde elektrokonvülzif tedavi uygulanan hastaların demografik ve klinik özellikleri

Bir üniversite hastanesi psikiyatri kliniğinde elektrokonvülzif tedavi uygulanan hastaların demografik ve klinik özellikleri Dicle Tıp Dergisi / M.Z. Eroğlu ve ark. Elektrokonvülzif tedavi 2012; 39 (3): 371-376 Dicle Medical Journal doi: 10.5798/diclemedj.0921.2012.03.0160 ÖZGÜN ARAŞTIRMA / ORIGINAL ARTICLE Bir üniversite hastanesi

Detaylı

Siklotimik bozukluk, hipomani ve hafif þiddette

Siklotimik bozukluk, hipomani ve hafif þiddette Siklotimik Bozukluk Yrd. Doç. Dr. Adnan CANSEVER*, Prof. Dr. Aytekin ÖZÞAHÝN* Siklotimik bozukluk, hipomani ve hafif þiddette depresyon dönemlerinin sýk aralýklarla yer deðiþtirdiði, kronik bir duygudurum

Detaylı

Dirençli obsesif kompulsif bozukluklu hastalarda tedaviye olanzapin eklenmesi 1

Dirençli obsesif kompulsif bozukluklu hastalarda tedaviye olanzapin eklenmesi 1 Atmaca ve ark. 215 Dirençli obsesif kompulsif bozukluklu hastalarda tedaviye olanzapin eklenmesi 1 Murad ATMACA, 2 Murat KULOĞLU, 2 A.Ertan TEZCAN 3 ÖZET Amaç: Serotonin geri alım inhibitörleri (SGİ),

Detaylı

Bipolar Hastalarda Ataklar Aras Dönemde Tedavi ve Gidiş İlişkisi

Bipolar Hastalarda Ataklar Aras Dönemde Tedavi ve Gidiş İlişkisi Türk Psikiyatri Dergisi 2001; 12(2):111-120 Bipolar Hastalarda Ataklar Aras Dönemde Tedavi ve Gidiş İlişkisi Dr. Suzan KARA ÖZER *, Dr. Aylin ULUŞAHİN **, Dr. Elif KABAKÇI *** ÖZET Amaç: Bu çal şmada ataklar

Detaylı

Yineleyici ve Tek Dönem Major Depresif Bozukluðu Olan Hastalarýn Kiþilik ve Affektif Mizaç Özellikleri

Yineleyici ve Tek Dönem Major Depresif Bozukluðu Olan Hastalarýn Kiþilik ve Affektif Mizaç Özellikleri ARAÞTIRMA Yineleyici ve Tek Dönem Major Depresif Bozukluðu Olan Hastalarýn Kiþilik ve Affektif Mizaç Özellikleri Selçuk Aslan 1, Esra Yancar Demir 2 1 Doç.Dr., Gazi Üniversitesi Týp Fakültesi Psikiyatri

Detaylı

Tedaviye Dirençli Bipolar Bozukluk

Tedaviye Dirençli Bipolar Bozukluk Psikiyatride Güncel Yaklaşımlar-Current Approaches in Psychiatry 2015; 7(4):401-418 doi: 10.5455/cap.20150209101507 Tedaviye Dirençli Bipolar Bozukluk Treatment Resistant Bipolar Disorder Elvan Özalp,

Detaylı

Suç işlemiş bipolar bozukluklu olgularda klinik ve suç özellikleri: BRSHH den bir örnek. Dr. Tuba Hale CAMCIOĞLU

Suç işlemiş bipolar bozukluklu olgularda klinik ve suç özellikleri: BRSHH den bir örnek. Dr. Tuba Hale CAMCIOĞLU Suç işlemiş bipolar bozukluklu olgularda klinik ve suç özellikleri: BRSHH den bir örnek Dr. Tuba Hale CAMCIOĞLU Kurum ve kuruluşla ilişki bildirimi Bulunmamaktadır. Şiddet ve Suç Saldırganlık Şiddet Bireyin

Detaylı

Psikiyatrik Bozukluklarda Valproat Kullanýmý

Psikiyatrik Bozukluklarda Valproat Kullanýmý Psikiyatrik Bozukluklarda Valproat Kullanýmý Ý. Tuncer OKAY*, Cebrail KISA**, Nesrin DÝLBAZ*** ÖZET Keþfedilmesinden yýllar sonra antikonvülzan olarak kullanýlmaya baþlanýlan valproat, ayný dönemde bipolar

Detaylı

Psikiyatri Acil Servise Başvuran Perinatal Dönemdeki Hastaların Sosyodemografik ve Klinik Özellikleri

Psikiyatri Acil Servise Başvuran Perinatal Dönemdeki Hastaların Sosyodemografik ve Klinik Özellikleri Psikiyatri Acil Servise Başvuran Perinatal Dönemdeki Hastaların Sosyodemografik ve Klinik Özellikleri Dr. Alevhan İnan, Dr. Kumru Şenyaşar Meterelliyoz, Doç. Dr. Pınar Çetinay Aydın Sağlık Bilimleri Üniversitesi

Detaylı

Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl. Tıpta Doktora Farmakoloji Marmara Üniversitesi 1989

Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl. Tıpta Doktora Farmakoloji Marmara Üniversitesi 1989 Adı Soyadı: Mehmet Emin Ceylan Doğum Tarihi: 25 08 1956 Unvanı: Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Diploması Lisans Eğitimi Sivas Tıp Fakültesi Hacettepe Tıp Fakültesi Cumhuriyet

Detaylı

Araþtýrma Hazýrlayan: Ebru Kocamanlar Araþtýrma Uzman Yardýmcýsý Gýda Ürünlerinde Ambalajýn Satýn Alma Davranýþýna Etkisi Dünya Ambalaj Örgütü nün açýklamalarýna göre dünyada ambalaj kullanýmýnýn %30 unu

Detaylı

YENÝ YAYINLARDAN ÖZETLER

YENÝ YAYINLARDAN ÖZETLER YENÝ YAYINLARDAN ÖZETLER Kistik Fibrozisli Çocuk ve Ergenlerde Psikopatoloji ve Tedavi Uyumu White T, Miller J, Smith GL ve ark. (2008) Adherence and psychopathology in children and adolescents with cystic

Detaylı

Yaþa Baðlý Makula Dejenerasyonunda Risk Faktörleri

Yaþa Baðlý Makula Dejenerasyonunda Risk Faktörleri Ret - Vit 2003; 11 : 159-163 159 Yaþa Baðlý Makula Dejenerasyonunda Risk Faktörleri Soner Sezgin 1, Hakký Birinci 2, Asuman Birinci 3, Ýhsan Öge 4, Dilek Erkan 2, ÖZET Amaç: Bu çalýþmada yaþa baðlý makula

Detaylı

Tedaviye Dirençli İki Uçlu Bozukluk

Tedaviye Dirençli İki Uçlu Bozukluk Review / Derleme DOI: 10.5455/jmood.20140609090035 Tedaviye Dirençli İki Uçlu Bozukluk Zerrin Binbay 1, Mustafa Solmaz 1, Erhan Kurt 2 ÖZET: Tedaviye dirençli iki uçlu bozukluk ABSTRACT: Treatment resistant

Detaylı

Depresyon, Pratisyen Hekimler ve Depresyon Eðitimi

Depresyon, Pratisyen Hekimler ve Depresyon Eðitimi Depresyon, Pratisyen Hekimler ve Depresyon Eðitimi Dr. Sema Ýlhan Akalýn* Dr. Can Cimili**, Dr. Esma Kuzhan*** Giriþ: Depresyon birinci basamakta en yaygýn görülen ruh saðlýðý sorunudur, çok azýnýn ikinci

Detaylı

Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Tıp Fakültesi Trakya Üniversitesi 1999 Tıpta Uzmanlık Psikiyatri Anabilim Dalı Kocaeli Üniversitesi 2006

Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Tıp Fakültesi Trakya Üniversitesi 1999 Tıpta Uzmanlık Psikiyatri Anabilim Dalı Kocaeli Üniversitesi 2006 ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Eylem Özten Doğum Tarihi: 22 KASIM 1975 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Tıp Fakültesi Trakya Üniversitesi 1999 Tıpta Uzmanlık

Detaylı

Batman'da Çocuk Psikiyatrisi Polikliniðine Baþvuran Hastalarda Belirti ve Taný Daðýlýmlarý

Batman'da Çocuk Psikiyatrisi Polikliniðine Baþvuran Hastalarda Belirti ve Taný Daðýlýmlarý ARAÞTIRMA Batman'da Çocuk Psikiyatrisi Polikliniðine Baþvuran Hastalarda Belirti ve Taný Daðýlýmlarý Symptoms and Diagnosies of Patients Referring to A Child and Adolescent Psychiatry Outpatient Clinic

Detaylı

Bipolar Bozukluk Hastalarının İlaç Kullanım Sürelerinin Sosyodemografik ve Hastalık Özellikleri ile İlişkisi

Bipolar Bozukluk Hastalarının İlaç Kullanım Sürelerinin Sosyodemografik ve Hastalık Özellikleri ile İlişkisi Türk Psikiyatri Dergisi 2014;25(2): 94-105 Bipolar Bozukluk Hastalarının İlaç Kullanım Sürelerinin Sosyodemografik ve Hastalık Özellikleri ile İlişkisi Dr. Cengiz AKKAYA 1, Dr. Gülnihal DENİZ 2, Dr. Şengül

Detaylı

AĞIR ŞİDDETTE DEPRESYON SAĞALTIMI

AĞIR ŞİDDETTE DEPRESYON SAĞALTIMI AĞIR ŞİDDETTE DEPRESYON SAĞALTIMI Yrd. Doç. Dr. Faruk KILIÇ Süleyman Demirel Üniversitesi Psikiyatri AD Sağaltımdaki Temel Hedefler Ağır seviye depresyon: Depresyon tanı ölçütlerinde belirtilen semptomlardan

Detaylı

GİRİŞ İki uçlu bozukluk: Manik episod Depresif episod Ötimi (iyilik hali) Kronik gidişli Kesin ilaç tedavisi gerektirir (akut episod ve koruyucu

GİRİŞ İki uçlu bozukluk: Manik episod Depresif episod Ötimi (iyilik hali) Kronik gidişli Kesin ilaç tedavisi gerektirir (akut episod ve koruyucu ÖTİMİK BİPOLAR HASTALARDA ve AİLELERİNDE YAŞAM KALİTESİ: DİYABETİK HASTALAR ve NORMAL KONTROLERLE KAŞILAŞTIRMALI BİR ÇALIŞMA A. Özerdem a, B. Çakaloz a, Ş.Topkaya a, A. Koçyiğit b, M.Yılmaztürk b, B.B.

Detaylı

Major Depresif Bozukluk Tedavisinde Yetersiz Yanıtın Yönetimi ve Yeni Tedavi Seçenekleri

Major Depresif Bozukluk Tedavisinde Yetersiz Yanıtın Yönetimi ve Yeni Tedavi Seçenekleri Gözden Geçirmeler / Reviews Major Depresif Bozukluk Tedavisinde Yetersiz Yanıtın Yönetimi ve Yeni Tedavi Seçenekleri Oğuz Karamustafalıoğlu¹, Burcu Goksan Yavuz² ÖZET: Major depresif bozukluk tedavisinde

Detaylı

Migren hastasının tedavi öncesi değerlendirimi

Migren hastasının tedavi öncesi değerlendirimi Migren tedavisi Migren hastasının tedavi öncesi değerlendirimi Tanıyı doğrulama Genel-fiziki değerlendirme Migren ataklarının özellikleri! Tetik faktörler Atak fazları & semptomları en çok rahatsızlık

Detaylı

Akne Vulgaris ve Psikopatoloji Ýliþkisini Aydýnlatmaya Yönelik Bir Çalýþma

Akne Vulgaris ve Psikopatoloji Ýliþkisini Aydýnlatmaya Yönelik Bir Çalýþma ARAÞTIRMA Akne Vulgaris ve Psikopatoloji Ýliþkisini Aydýnlatmaya Yönelik Bir Çalýþma Orhan Murat Koçak 1, Gökçe Silsüpür 2, Canan Görpelioðlu 3, Emel Erdal 4 1 Uz.Dr., Kýrýkkale Üniversitesi Týp Fakültesi

Detaylı

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. KONSOLÝDE BÜTÇE ÝLE ÝLGÝLÝ ORANLAR (Yüzde)

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. KONSOLÝDE BÜTÇE ÝLE ÝLGÝLÝ ORANLAR (Yüzde) V KAMU MALÝYESÝ 71 72 KAMU MALÝYESÝ Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. A. KONSOLÝDE BÜTÇE UYGULAMALARI 1. Genel Durum 1996 yýlýnda yüzde 26.4 olan

Detaylı

ÖZET Amaç: Yöntem: Bulgular: Sonuçlar: Anahtar Kelimeler: ABSTRACT Rational Drug Usage Behavior of University Students Objective: Method: Results:

ÖZET Amaç: Yöntem: Bulgular: Sonuçlar: Anahtar Kelimeler: ABSTRACT Rational Drug Usage Behavior of University Students Objective: Method: Results: ÖZET Amaç: Bu araştırma, üniversite öğrencilerinin akılcı ilaç kullanma davranışlarını belirlemek amacı ile yapılmıştır. Yöntem: Tanımlayıcı-kesitsel türde planlanan araştırmanın evrenini;; bir kız ve

Detaylı

Somatoform Bozukluklarýn Ýlaçla Tedavisi

Somatoform Bozukluklarýn Ýlaçla Tedavisi Somatoform Bozukluklarýn Ýlaçla Tedavisi Hülya Eltutan ÖNCÜLOÐLU*, Nevzat YÜKSEL** ÖZET Bu çalýþmada somatoform bozukluklarýn tedavisi gözden geçirilmiþtir. Diðer tedavi yöntemlerinden kýsmen bahsedilse

Detaylı

Bir Eðitim Hastanesinde Psikiyatri Konsültasyon Hizmetlerinin Deðerlendirilmesi

Bir Eðitim Hastanesinde Psikiyatri Konsültasyon Hizmetlerinin Deðerlendirilmesi ARAÞTIRMA Bir Eðitim Hastanesinde Psikiyatri Konsültasyon Hizmetlerinin Deðerlendirilmesi An Evalution of Psychiatric Consultation Services in a Training Hospital Ayþe Köroðlu 1, Fatmagül Helvacý Çelik

Detaylı

Unipolar Mani. Fatih Volkan Yüksel 1, Aydýn Kurt 1, Verda Tüzer 2, Erol Göka 3 DERLEME SUMMARY ÖZET. Unipolar Mania

Unipolar Mani. Fatih Volkan Yüksel 1, Aydýn Kurt 1, Verda Tüzer 2, Erol Göka 3 DERLEME SUMMARY ÖZET. Unipolar Mania DERLEME Unipolar Mani Fatih Volkan Yüksel 1, Aydýn Kurt 1, Verda Tüzer 2, Erol Göka 3 1 Dr., 2 Uz. Dr., 3 Doç. Dr., Ankara Numune Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi 1. Psikiyatri Kliniði, Ankara ÖZET DSM-IV

Detaylı

Tedavi Kılavuzları ve Araştırmalar Işığında Bipolar Bozukluk Akut Tedavisinde Son Gelişmeler

Tedavi Kılavuzları ve Araştırmalar Işığında Bipolar Bozukluk Akut Tedavisinde Son Gelişmeler Tedavi Kılavuzları ve Araştırmalar Işığında Bipolar Bozukluk Akut Tedavisinde Son Gelişmeler Dr. Çınar Yenilmez Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri AD Önemi: Bipolar bozukluk iki

Detaylı

Bipolar Bozukluk, Karma Dönemlerin Tan ve Tedavisindeki Geliflmeler

Bipolar Bozukluk, Karma Dönemlerin Tan ve Tedavisindeki Geliflmeler Bipolar Bozukluk, Karma Dönemlerin Tan ve Tedavisindeki Geliflmeler V Singh ve CL Bowden Teksas Üniversitesi San Antonio Sa l k Bilimleri Merkezi, Psikiyatri Bölümü 7703 Floyd Curl Drive, PK 7792, San

Detaylı

Şizoaffektif bozukluk hastalarının sosyodemografik ve klinik özelliklerinin değerlendirilmesi

Şizoaffektif bozukluk hastalarının sosyodemografik ve klinik özelliklerinin değerlendirilmesi 204 Şizoaffektif bozukluk hastalarının sosyodemografik ve klinik özellikleri Şizoaffektif bozukluk hastalarının sosyodemografik ve klinik özelliklerinin değerlendirilmesi Osman VIRIT, 1 Mehmet Hanifi KOKAÇYA,

Detaylı

Mirtazapinin Major Depresyonda Etki Baþlangýcý ve Güvenilirliði: Olgu Serisi

Mirtazapinin Major Depresyonda Etki Baþlangýcý ve Güvenilirliði: Olgu Serisi OLGU SERÝSÝ Mirtazapinin Major Depresyonda Etki Baþlangýcý ve Güvenilirliði: Olgu Serisi Feryal Çam Çelikel 1, Birgül Elbozan Cumurcu 1, Ýlker Etikan 2 1 Yrd.Doç.Dr., Gaziosmanpaþa Üniversitesi Týp Fakültesi,

Detaylı

Manyetik Rezonans ve Bilgisayarlý Tomografi Öncesi Hastalarda Anksiyete ve Depresyon

Manyetik Rezonans ve Bilgisayarlý Tomografi Öncesi Hastalarda Anksiyete ve Depresyon ARAÞTIRMA Manyetik Rezonans ve Bilgisayarlý Tomografi Öncesi Hastalarda Anksiyete ve Depresyon Gülten Karadeniz 1, Serdar Tarhan 2, Emre Yanýkkerem 3, Özden Dedeli 3, Erkan Kahraman 4 1 Yrd.Doç.Dr., 3

Detaylı

Þizofreni ve Cinsiyet: Baþlangýç Yaþý ve Sosyodemografik Özellikler

Þizofreni ve Cinsiyet: Baþlangýç Yaþý ve Sosyodemografik Özellikler Þizofreni ve Cinsiyet: Baþlangýç Yaþý ve Sosyodemografik Özellikler Hatice GÜZ* ÖZET Bu çalýþmada, DSM-IV taný kriterlerine göre þizofreni tanýsý alan 160 hastada (95'i erkek, 65'i kadýn) baþlangýç yaþý

Detaylı

1960'lardan Günümüze Depresyonun Epidemiyolojisi, Tarihsel Bir Bakýþ

1960'lardan Günümüze Depresyonun Epidemiyolojisi, Tarihsel Bir Bakýþ 1960'lardan Günümüze Depresyonun Epidemiyolojisi, Tarihsel Bir Bakýþ Burhanettin Kaya 1, Mine Kaya 2 1 Doç.Dr., Gazi Üniversitesi Týp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalý, 2 Uz.Dr., Ankara Halk Saðlýðý Müdürlüðü,

Detaylı

Türkiye de Bipolar I Bozukluğu Hastalarının, Sosyodemografik ve Klinik Özellikleri-HOME Çalışması

Türkiye de Bipolar I Bozukluğu Hastalarının, Sosyodemografik ve Klinik Özellikleri-HOME Çalışması Araştırmalar / Original Papers DOI: 10.5455/bcp.20111222061433 Türkiye de Bipolar I Bozukluğu Hastalarının, Sosyodemografik ve Klinik Özellikleri-HOME Çalışması Cengiz Akkaya 1, Murat Altın 2, Kaan Kora

Detaylı

1. Nüfusun Yaþ Gruplarýna Daðýlýmý

1. Nüfusun Yaþ Gruplarýna Daðýlýmý Köylerden (kýrsal kesimden) ve iþ olanaklarýnýn çok sýnýrlý olduðu kentlerden yapýlan göçler iþ olanaklarýnýn fazla olduðu kentlere olur. Ýstanbul, Kocaeli, Ýzmir, Eskiþehir, Adana gibi iþ olanaklarýnýn

Detaylı

Açıklama 2008 2009. Araştırmacı: YOK. Danışman: YOK. Konuşmacı: YOK

Açıklama 2008 2009. Araştırmacı: YOK. Danışman: YOK. Konuşmacı: YOK Açıklama 2008 2009 Araştırmacı: YOK Danışman: YOK Konuşmacı: YOK SİLAHLI ÇATIŞMA İLE İLİŞKİLİ TRAVMA SONRASI STRES BOZUKLUĞUNDA DİĞER BİYOLOJİK TEDAVİ SEÇENEKLERİ Dr. Cemil ÇELİK Sunumun hedefleri Silahlı

Detaylı

ARAÞTIRMA ÖZET SUMMARY

ARAÞTIRMA ÖZET SUMMARY ARAÞTIRMA Tipik, Atipik Antipsikotik, Elektrokonvulsiv Tedavi ya da Birlikte Kullanýmlarý ile Taburcu Edilen Þizofreni Tanýlý Hastalarýn Altý Ay Ýçinde Tekrarlayan Yatýþ Oranlarý Rehospitalization Rates

Detaylı

An depresan İlaç Kesimi İle Te klenen Hipomanik/Manik Kayma

An depresan İlaç Kesimi İle Te klenen Hipomanik/Manik Kayma Türk Psikiyatri Dergisi 2008; 19(3): 329-333 An depresan İlaç Kesimi İle Te klenen Hipomanik/Manik Kayma Dr. Kaan KORA 1, Dr. Pelin KAPLAN 2 Özet / Abstract Kullanılan antidepresif ilacın ani ya da yavaş

Detaylı

Kadýnlarda yaþam boyu depresyon görülme sýklýðý

Kadýnlarda yaþam boyu depresyon görülme sýklýðý Kadýnlarda Üreme Olaylarý ile Depresyon Ýliþkisi Yrd. Doç. Dr. Fisun AKDENÝZ*, Uz. Dr. Ali Saffet GÖNÜL* Kadýnlarda yaþam boyu depresyon görülme sýklýðý erkeklerin yaklaþýk 1.7 ile 2.7 katýdýr (Kessler

Detaylı

Türkiye: Gelecek Nesiller için Fýrsatlarýn Çoðaltýlmasý 11. Çocuk Geliþimi ve Çocuklarýn Karþýlaþtýðý Riskler Eþitsizliðin nesiller arasý geçiþinin bugün Türkiye nin en genç neslini ciddi ölçüde etkilediði

Detaylı

Altý-onbir yaþ grubu çocuklarýn aðýz-diþ saðlýðý yönünden deðerlendirilmesi

Altý-onbir yaþ grubu çocuklarýn aðýz-diþ saðlýðý yönünden deðerlendirilmesi Gülhane Týp Dergisi 2005; 47: 114-118 Gülhane Askeri Týp Akademisi 2005 ARAÞTIRMA Altý-onbir yaþ grubu çocuklarýn aðýz-diþ saðlýðý yönünden deðerlendirilmesi Ceyhan Altun (*), Günseli Güven (*), Feridun

Detaylı

Madde Kullanma Eðilimi Ölçeðinin Geçerlik ve Güvenilirliði

Madde Kullanma Eðilimi Ölçeðinin Geçerlik ve Güvenilirliði Madde Kullanma Eðilimi Ölçeðinin Geçerlik ve Güvenilirliði Birsen CEYHUN*, Ömer OÐUZTÜRK**, Ayþe Gülsen CEYHUN*** ÖZET Alkol ve diðer maddelerin kötü kullanýmý ülkemizde yaygýn bir sosyal sorun haline

Detaylı

Psikofarmakoloji Derneği Türkiye de Psikotrop İlaç Tüketimi ve Mevcut Uygulamaların Tıbbi, Etik ve Ekonomik Sonuçları Raporu

Psikofarmakoloji Derneği Türkiye de Psikotrop İlaç Tüketimi ve Mevcut Uygulamaların Tıbbi, Etik ve Ekonomik Sonuçları Raporu Invited Paper DOI: 10.5455/bcp.20131230121254 Psikofarmakoloji Derneği Türkiye de Psikotrop İlaç Tüketimi ve Mevcut Uygulamaların Tıbbi, Etik ve Ekonomik Sonuçları Raporu Nazan Aydın 1, Mesut Çetin 2,

Detaylı

Bir Psikiyatri Kliniðinde Yatarak Tedavi Gören Geç Baþlangýçlý Þizofreni Hastalarýnýn Klinik ve Sosyodemografik Özellikleri

Bir Psikiyatri Kliniðinde Yatarak Tedavi Gören Geç Baþlangýçlý Þizofreni Hastalarýnýn Klinik ve Sosyodemografik Özellikleri ARAÞTIRMA Bir Psikiyatri Kliniðinde Yatarak Tedavi Gören Geç Baþlangýçlý Þizofreni Hastalarýnýn Klinik ve Sosyodemografik Özellikleri The Clinical and Sociodemographic Features of Late Onset Schizophrenia

Detaylı

BİR ÜNİVERSİTE KLİNİĞİNDE BİPOLAR BOZUKLUK TANISI İLE İZLENEN YAŞLI HASTALARDA FARMAKOLOJİK TEDAVİ SEÇİMLERİNİN İNCELENMESİ

BİR ÜNİVERSİTE KLİNİĞİNDE BİPOLAR BOZUKLUK TANISI İLE İZLENEN YAŞLI HASTALARDA FARMAKOLOJİK TEDAVİ SEÇİMLERİNİN İNCELENMESİ Kriz Dergisi 19 (1-2-3): 1-12 BİR ÜNİVERSİTE KLİNİĞİNDE BİPOLAR BOZUKLUK TANISI İLE İZLENEN YAŞLI HASTALARDA FARMAKOLOJİK TEDAVİ SEÇİMLERİNİN İNCELENMESİ Umut Altunöz*, Rifat Serav İlhan*, Ezgi Hatip*,

Detaylı

Kayseri de Pratisyen Hekimlere Verilen Groningen Modeli Akýlcý Ýlaç Kullanýmý Eðitiminin Deðerlendirilmesi

Kayseri de Pratisyen Hekimlere Verilen Groningen Modeli Akýlcý Ýlaç Kullanýmý Eðitiminin Deðerlendirilmesi ARAÞTIRMALAR (Research Reports) Kayseri de Pratisyen Hekimlere Verilen Groningen Modeli Akýlcý Ýlaç Kullanýmý Eðitiminin Deðerlendirilmesi The Evaluation of a Groningen Model of Pharmacotherapy Training

Detaylı

Erken ve Geç Baþlangýçlý Erkek Alkol Baðýmlýlarýnda Sosyodemografik, Klinik ve Psikopatolojik Özelliklerin Karþýlaþtýrýlmasý

Erken ve Geç Baþlangýçlý Erkek Alkol Baðýmlýlarýnda Sosyodemografik, Klinik ve Psikopatolojik Özelliklerin Karþýlaþtýrýlmasý Erken ve Geç Baþlangýçlý Erkek Alkol Baðýmlýlarýnda Sosyodemografik, Klinik ve Psikopatolojik Özelliklerin Karþýlaþtýrýlmasý Ahmet ÝNCE*, Zuhal DOÐRUER*, M. Hakan TÜRKÇAPAR** ÖZET Alkol baðýmlýlýðýnýn

Detaylı

Larson'un 1960'larda veciz olarak belirttiði gibi,

Larson'un 1960'larda veciz olarak belirttiði gibi, 5 Prof. Dr. Semih KESKÝL Larson'un 1960'larda veciz olarak belirttiði gibi, yaþlýlarýn acil hastalýklarý diye bir durum yoktur. Bizimde burada söz konusu edeceðimiz yaþlýlar arasýndaki acil týbbi durumlardýr.

Detaylı

Sosyal Kaygý Bozukluðu ile Panik Bozukluðu Olgularýnýn Demografik ve Bazý Klinik Özellikler Açýsýndan Karþýlaþtýrýlmasý

Sosyal Kaygý Bozukluðu ile Panik Bozukluðu Olgularýnýn Demografik ve Bazý Klinik Özellikler Açýsýndan Karþýlaþtýrýlmasý Sosyal Kaygý Bozukluðu ile Panik Bozukluðu Olgularýnýn Demografik ve Bazý Klinik Özellikler Açýsýndan Karþýlaþtýrýlmasý Hatice GÜZ*, Nesrin DÝLBAZ** ÖZET Bu çalýþmada sosyal kaygý ve panik bozukluðu olan

Detaylı

Þizofreni Hastalarýnda Tekrarlayan Yatýþ Sýklýðý ve Öngörücüleri

Þizofreni Hastalarýnda Tekrarlayan Yatýþ Sýklýðý ve Öngörücüleri ARAÞTIRMA Þizofreni Hastalarýnda Tekrarlayan Yatýþ Sýklýðý ve Öngörücüleri Frequency and Predictors of Recurrent Hospitalizations of Schizophrenic Patients Bülent Kadri Gültekin 1, Jülide Güler 1, Sermin

Detaylı

Samsun da altı yıllık bir psikiyatri muayenehane çalışmasının değerlendirilmesi. Evaluation of psychiatric office studies for six years in Samsun

Samsun da altı yıllık bir psikiyatri muayenehane çalışmasının değerlendirilmesi. Evaluation of psychiatric office studies for six years in Samsun 154 Samsun da altı yıllık bir psikiyatri muayenehane çalışmasının değerlendirilmesi Samsun da altı yıllık bir psikiyatri muayenehane çalışmasının değerlendirilmesi Ömer BÖKE, 1 Servet AKER, 2 ÖZET Amaç:

Detaylı

Subklinik Hipotiroidili Hastalarda Tiroid Replasman Tedavisinin Anksiyete ve Depresyon Düzeylerine Etkisi

Subklinik Hipotiroidili Hastalarda Tiroid Replasman Tedavisinin Anksiyete ve Depresyon Düzeylerine Etkisi ARAÞTIRMA Subklinik Hipotiroidili Hastalarda Tiroid Replasman Tedavisinin Anksiyete ve Depresyon Düzeylerine Etkisi Yalçýn M. Yarpuz 1, Ümit Aydoðan 2, Oktay Sarý 1, Aydoðan Aydoðdu 3, Gökhan Üçkaya 4,

Detaylı

BİPOLAR HASTALARDA DEPRESİF DÖNEM ÖYKÜSÜ VARLIĞINA GÖRE KLİNİK VE SOSYODEMOGRAFİK ÖZELLİKLERİN KARŞILAŞTIRILMASI

BİPOLAR HASTALARDA DEPRESİF DÖNEM ÖYKÜSÜ VARLIĞINA GÖRE KLİNİK VE SOSYODEMOGRAFİK ÖZELLİKLERİN KARŞILAŞTIRILMASI Anatol J Clin Investig 2012;6(2):104-108 BİPOLAR HASTALARDA DEPRESİF DÖNEM ÖYKÜSÜ VARLIĞINA GÖRE KLİNİK VE SOSYODEMOGRAFİK ÖZELLİKLERİN KARŞILAŞTIRILMASI COMPARISON OF CLINICAL AND THE SOCIODEMOGRAPHIC

Detaylı

Madde Bağımlılığı Olan Hastaların Ebeveynlerinde Psikiyatrik Hastalıklar. Yard. Doç.Dr. Suat Ekinci

Madde Bağımlılığı Olan Hastaların Ebeveynlerinde Psikiyatrik Hastalıklar. Yard. Doç.Dr. Suat Ekinci Madde Bağımlılığı Olan Hastaların Ebeveynlerinde Psikiyatrik Hastalıklar Yard. Doç.Dr. Suat Ekinci Sunum Özeti Neden Ebeveynlerde Psikiyatrik Hastalıklar? Madde Bağımlılığı olan Hastaların Ebeveynlerinde

Detaylı

ANKSİYETE BOZUKLUKLARINA EŞLİK EDEN BİPOLAR BOZUKLUK VE FARMAKOTERAPİSİ. Uzm Dr Özlem Kuman Tunçel Ege Üniversitesi Ruh Sağlığı ve Hastalıkları AD

ANKSİYETE BOZUKLUKLARINA EŞLİK EDEN BİPOLAR BOZUKLUK VE FARMAKOTERAPİSİ. Uzm Dr Özlem Kuman Tunçel Ege Üniversitesi Ruh Sağlığı ve Hastalıkları AD ANKSİYETE BOZUKLUKLARINA EŞLİK EDEN BİPOLAR BOZUKLUK VE FARMAKOTERAPİSİ Uzm Dr Özlem Kuman Tunçel Ege Üniversitesi Ruh Sağlığı ve Hastalıkları AD YAYGINLIK Çok yaygın BPB olanların yaklaşık yarısında yaşam

Detaylı

Risperidon Kullanýmýna Baðlý Pulmoner Tromboemboli: Olgu Sunumu

Risperidon Kullanýmýna Baðlý Pulmoner Tromboemboli: Olgu Sunumu OLGU SUNUMU Risperidon Kullanýmýna Baðlý Pulmoner Tromboemboli: Olgu Sunumu Pulmonary Thromboembolism Associated with Risperidone: A Case Report Ebru Altýntaþ 1, Nazan Þen 2, Nilgün Taþkýntuna 3 1 Uz.Dr.,

Detaylı

DEHB Tanýlý Çocuklarýn Ebeveynlerinde DEHB Oraný

DEHB Tanýlý Çocuklarýn Ebeveynlerinde DEHB Oraný ARAÞTIRMA DEHB Tanýlý Çocuklarýn Ebeveynlerinde DEHB Oraný Hüner Aydýn 1, Rasim Somer Diler 2, Ebru Yurdagül 1, Þükrü Uðuz 3, Gülþah Þeydaoðlu 4 1 Dr., 3 Yrd.Doç.Dr., 4 Uz.Dr., Çukurova Üniversitesi Týp

Detaylı

Karmakarışık Gebelik ve Lohusalık. Doç Dr Esra Yazıcı Sakarya Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri Zirvesi

Karmakarışık Gebelik ve Lohusalık. Doç Dr Esra Yazıcı Sakarya Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri Zirvesi Karmakarışık Gebelik ve Lohusalık Doç Dr Esra Yazıcı Sakarya Üniversitesi Tıp Fakültesi 2017- Psikiyatri Zirvesi 1 Karmakarışık olan Gebe - lohusa olmak mı? Kadın olmak mı? 2 Kadın olmak ve DDB Bipolar

Detaylı

Hemodiyaliz ve Periton Diyalizi Uygulanan Hastalarda Psikiyatrik Bozukluklar, Algýlanan Sosyal Destek ve Yaþam Kalitesi Düzeylerinin Karþýlaþtýrýlmasý

Hemodiyaliz ve Periton Diyalizi Uygulanan Hastalarda Psikiyatrik Bozukluklar, Algýlanan Sosyal Destek ve Yaþam Kalitesi Düzeylerinin Karþýlaþtýrýlmasý ARAÞTIRMA Hemodiyaliz ve Periton Diyalizi Uygulanan Hastalarda Psikiyatrik Bozukluklar, Algýlanan Sosyal Destek ve Yaþam Kalitesi Düzeylerinin Karþýlaþtýrýlmasý The Comparison of Psychiatric Disorders,

Detaylı