BAYINDIRLIK ve İSKAN İL MÜDÜRLÜKLERİ KULLANIM KILAVUZU

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "BAYINDIRLIK ve İSKAN İL MÜDÜRLÜKLERİ KULLANIM KILAVUZU"

Transkript

1 BAYINDIRLIK ve İSKAN İL MÜDÜRLÜKLERİ KULLANIM KILAVUZU

2 , Türkiye'deki yapı denetiminde yer alan özel ve tüzel kişiliklerin kendi sorumluluklarındaki görevlerini daha kaliteli, takip edilebilir ve verimli bir biçimde yerine getirebilmelerini sağlamak amacını güden bir yazılım otomasyon sistemidir.

3 Basım: Eylül Ankara / TÜRKİYE Harbiye Mah. Çetin Emeç Bulvarı No:5 Dikmen/ANKARA Tel: (312)

4 4 İçindekiler Bölüm I Giriş 7 Bölüm II Sözlük 9 13 Bölüm III 1 Sistem... Özellikleri 15 2 Sisteme... İlk Adım (Giriş) 16 3 Sistem... Arayüz Ekranı 19 4 Sürüm... Bilgileri Bölüm IV Genel Kullanıcı İşlemleri 1 Sistem... Giriş & Çıkış 22 2 Kullanıcı... Bilgilerinde Güncelleme 23 3 İşlemler Mesajlar Bölüm V YİBF İşlemleri 1 YİBF'in... Yaşam Döngüsü 26 2 Denetim... Bilgisi 27 3 Fesih Bölüm VI YDK ve Personel İşlemleri 1 Denetçi... Bilgilerinde Değişiklik 29 2 YKE Bilgilerinde... Değişiklik 29 3 Yeni YKE... Girişi 30 4 Denetçi... ve YKE İşe Başlama / İstifaları Bölüm VII Denetim İşlemleri 1 YDK Denetimi... Sorunlar Denetim Tutanakları Bölüm VIII Kullanıcı Referans Dokümanları 1 Giriş YDK İşlemleri Yapı Denetim Kuruluşları Yapı Denetim Kuruluşu... Föyü 37 Kontör Tarihçesi Kontör Ekle... 38

5 İçindekiler 5 İşlem tarihçesi İşlem Bilgileri Personel... İşlemleri Denetçiler Denetçi Bilgileri Denetçinin YİBF'leri Denetçi İşe Başlama... Kararı 43 Denetçi İstifa Kararı Yardımcı Kontrol... Elemanları 45 Yardımcı Kontrol... Elemanı Bilgileri 46 Güncelle YKE İşe Başlama... Kararı 48 YKE İstifa Kararı Yeni Yardımcı Kontrol... Elemanı 49 4 YİBF İşlemleri YİBF Sorgulama Güncel YİBF'ler YİBF Bilgileri YİBF fesih Denetim... İşlemleri 53 Yeni Denetim Föyü Yeni Denetim Föyü... - Şantiye Denetimi 54 Yeni Denetleme... Föyü - Kaydet 55 Yeni Denetleme... Föyü - Büro Denetimi 56 Denetim Föyleri Denetim Föyü Mesajlarım... Yeni Mesaj Gelen Kutusu Giden Kutusu İşlemlerim İşlem Tarihçesi İşlem Bilgileri... 61

6 Bölüm I

7 Giriş 1 7 Giriş, Türkiye'de 4708 sayılı kanunun "Yapı Denetimi Uygulama Usul ve Esasları Yönetmeliği" nde tanımlanan özel sektör yapılarının yapı denetimi için uygulanan yazılım otomasyon sistemidir. Bu doküman, nin kullanıcılarının sistemi anlamalarına yönelik olarak hazırlanmış olan kullanım kılavuzudur. Bu kılavuz, yazılımın güncellenmesi ile güncelliğini kaybedebilir. En güncel sürümüne adresinden ulaşabilirsiniz. Bu dokümanın tüm hakları 2007 T.C. Bayındırlık ve İskan Bakanlığı, Yapı İşleri Genel Müdürlüğü'ne aittir. Ticari olarak izinsiz kopyalanamaz, çoğaltılamaz, satılamaz. Harbiye Mah. Çetin Emeç Bulvarı No:5 Dikmen/ANKARA Tel: (312)

8 Bölüm II

9 Sözlük 2 9 Sözlük Türkiye'de 4708 sayılı kanununda belirtilen tanımlamalar altta yer almaktadır. Bu tanımlamalara göre; Bakanlık: Bayındırlık ve İskân Bakanlığını, İlgili idare: Belediye ve mücavir alan sınırları içindeki uygulamalar için büyükşehir belediyeleri ile diğer belediyeleri, bu alanlar dışında kalan alanlarda valilikleri, yapı ruhsatı ve kullanma izin belgesi verme yetkisine sahip diğer idareleri, Yapı sahibi: Yapı üzerinde mülkiyet hakkına sahip olan gerçek ve tüzel kişileri, Yapım süresi: Yapı sahibinin, yapı ruhsatını aldığı tarih ile yapı kullanma iznini aldığı tarih arasındaki dönemi, Yapı inşaat alanı: Işıklıklar hariç, bodrum kat, asma kat ve çatı arasında yer alan mekanlar ve ortak alanlar dahil yapının inşa edilen tüm katlarının alanını, Yapı yaklaşık maliyeti: Binalarda, Bakanlıkça her yıl yayımlanan mimarlık ve mühendislik hizmet bedellerinin hesabına esas yapı yaklaşık birim maliyetlerine ilişkin ilgili mevzuatta belirtilen birim maliyet ile yapı inşaat alanının çarpımından elde edilen bedeli; binalarda yapılacak değiştirme, güçlendirme ve esaslı onarım işlerinin ve bina dışında kalan yapı larda ise yapının keşif bedelini, Taşıyıcı sistem: Yapıların; temel, betonarme, ahşap, çelik karkas, duvar, döşeme ve çatı gibi yük taşıyan ve aktaran bölümlerini ve istinat yapılarını, Yapı hasarı: Kullanımdan doğan hasarlar hariç, yapının fen ve sanat kurallarına aykırı, eksik, hatalı ve kusurlu yapılması nedeniyle yapıda meydana gelen ve yapının kullanımını engelleyen veya yapıda değer kaybı oluşturan her türlü hasarı, Yapı denetim kuruluşu: Bakanlıktan aldığı izin belgesi ile münhasıran yapı denetimi gö revini yapan, ortaklarının tamamı mimar ve mühendislerden oluşan tüzel kişiyi,

10 10 Yapı müteahhidi: Yapım işini, yapı sahibine karşı taahhüt eden veya ticarî amaçla ya da kendisi için şahsî finans kaynaklarını kullanarak üstlenen, ilgili meslek odasına kayıtlı, gerç ek ve tüzel kişiyi, Proje müellifi: Mimarlık, mühendislik tasarım hizmetlerini iştigal konusu olarak seçmiş, yap ının etüt ve projelerini hazırlayan gerçek ve tüzel kişiyi, Denetçi mimar ve mühendis: İlgili mühendis ve mimar meslek odalarına üyeliği devam eden ve Bakanlıkça denetçi belgesi verilmiş mühendis ve mimarları, Laboratuvar: İnşaat ve yapı malzemeleri ile ilgili ham madde ve mamul madde üzerinde ilgili standartlarına veya teknik şartnamelerine göre ölçüm, muayene, kalibrasyon yapabilen ve diğer özelliklerini tayin eden, Bakanlıktan izin almış tesisi ifade eder. Sistem ile ilgili kanun tanımlamalarının dışında yer alan bazı tanımlamalar yer almaktadır. Bunlar da altta belirtilmektedir. Yapıya İlişkin Bilgi Formu (YİBF): Yapıya İlişkin Bilgi Formu (YIBF); herbir yapının parselde yapılacak yapım işine ait bilgileri içeren bilgi föyüdür. nde tüm işlemler YİBF'ler üzerinde tanımlanmıştır. Bir yapının tarihçesidir. Yapı İşleri Genel Müdürlüğü (YİGM): Yapı İşleri Genel Müdürlüğü (YIGM); T.C. Bayındırlık ve İskan Bakanlığı bünyesinde 4708 sayılı kanun ile yapı denetim faaliyetlerinin yürütücüsü olarak yetkilendirilmiş Genel Müdürlük'dür. Bazı yerlerde kısaca Kurum olarak kullanılmıştır. Yardımcı Kontrol Elemanı (YKE): Denetçi mimar ve mühendisler ile birlikte firma bünyesinde görev alan yardımcı teknik elemanlar. Güncel YİBF: Ruhsat onayını almış olan ve yapım süreci devam eden bir yapıya ilişkin bilgi formu.

11 Sözlük 11 Seviye Tespit: İşin ilgili idare tarafından yapılacak inceleme sonucunda belirlenen tamamlanma yüzdesi. Hakediş: Bir YİBF'e ait olan yapı bölümü veya kısmi yapı bölümünün tamamlanması ile yapı denetim kuruluşunun tamamlanan bölüm ile vermiş olduğu hizmet karşılığında kazanmış olduğu mali hak. Hizmet Süresi: İşin tamamlanması için öngörülen süre. Bu süre içinde YDK 4708 sayılı Kanunun 2. maddesinde belirtilen görevleri yerine getirmekle yükümlüdür. Hizmet Bedeli: Yapı yaklaşık maliyeti ile hizmet bedellerine esas oranların çarpımı ile elde edilen bedeldir. Hizmet Bedeli Oranı: Hizmet bedelinin tespiti için 4708 sayılı Kanununa dayalı olarak asgari değeri belirlenmiş oran. Denetim Tutanağı: YİGM tarafından ya da İl Bayındırlık ve İskan Müdürlükleri tarafından YDK'nın bürosuna ya da denetimini üstlendiği herhangi bir yapının şantiyesine yapılan denetim ile ilgili tutanak kaydı Denetim Bilgisi: Yapı Denetim Kuruluşunun yapının mevzuata uygunluğunu tespit için yaptığı denetimler ile sonrası tutulan tespit tutanaklarıdır. LİBK: Laboratuvar izin belgelerinin kurum tarafından olumlu ya da olumsuz karara bağlandığı komisyon

12 Bölüm III

13 3 13 Türkiye'de Türkiye'de kaliteli yapı yapılmasını sağlamak üzere proje ve yapı denetimini gerçekleştirmek ve 19 pilot ilde uygulanan 4708 sayılı kanun ve ilgili mevzuatı çerçevesinde gerçekleştirmek için kanuni bir altyapı ve yürütme bulunmaktadır. Bu yürütme faaliyeti T.C. Bayındırlık ve İskan Bakanlığı na bağlı Yapı İşleri Genel Müdürlüğüne verilmiştir. Bu mevzuat dahilinde çeşitli kamu ve özel sektör organları ve bunların hak ve sorumluluklar detaylı olarak tanımlanmıştır., Türkiye'deki yapı denetiminde yer alan özel ve tüzel kişiliklerin kendi sorumluluklarındaki görevlerini daha kaliteli takip edilebilir ve verimli bir biçimde yerine getirebilmelerini sağlamak amacını güden bir yazılım otomasyon sistemidir. Sistem, yürütme görevini üstlenen T.C. Bayındırlık ve İskan Bakanlığı na bağlı Yapı İşleri Genel Müdürlüğü (YİGM) tarafından işletilmektedir. YİGM, yapı denetiminde yer alan diğer tüm kişi, kurum ve kuruluşlarına ilgili görevleri çerçevesinde sistem yetkisi verir. Bu kullanıcı tipleri aşağıdaki şemada özetle aktarılmaya çalışılmıştır. Kullanıcıları

14 14, yukarıda belirtilen tüm oyuncuların kendi görevleri ile ilgili olan işlemleri yapmasını sağlayarak, verimliliği arttıracak, yalın, şeffaf, izlenebilir ve yönetilebilir bir yapı denetimi işleyişi sağlayacak şekilde tasarlanmıştır. Yapı Denetimi şu anda yalnız 4708 sayılı kanunda belirtilen 19 adet pilot ilde yapılmaktadır. Bunlar Adana, Ankara, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bolu, Bursa, Çanakkale, Denizli, Düzce, Eskişehir, Gaziantep, Hatay, İstanbul, İzmir, Kocaeli, Sakarya, Tekirdağ, Yalova illerimizdir.

15 Sistem Özellikleri bir internet (web) uygulamasıdır. 'ne internet erişimine sahip standart bir bilgisayar (masaüstü, dizüstü) ile adresinden ulaşabilirsiniz.... bilgisayarınıza program kurulumu gerektirmez. bir web uygulaması olduğundan bilgisayarınıza bir program kurulumu gerektirmez. Sisteme bir internet kafeden bile erişim sağlayabilirsiniz.... kullanmak için sizin adınıza açılmış bir hesabınızın ve şifrenizin olması gerekmektedir. Sistemden otomatik olarak verilen kullanıcı adınız değiştirilemmez. XXX-XXXXX-XXX formatına sahip yarı anlamlı sistem kimliğinizdir. Bu ismi not etmeli ve unutmamalısınız. Şifreniz size hesabınız açıldığında ulaştırılacaktır. Şifrenizi değiştirebilir, unutmanız durumunda hatırlatma e-postası talep edebilirsiniz. Kullanıcı adınızı (sistem yöneticisi dışında) ve şifrenizi kimseye söylemeyiniz. Bu konuda yardıma ihtiyacınız olduğunda sistem yöneticinize başvurunuz.... kullanıcı rolünüze göre basit bir arayüze sahiptir. Kullanıcı hesabınızın özelliklerine göre, sadece ihtiyacınız olan kadarını özetleyen bir arayüze sahiptir. Sizin için gereksiz olan bilgiler; sistemde süzüldüğünden basit bir kullanım hedeflenmektedir.... kolay kullanıma sahiptir. Bir internet eposta hizmeti kadar kolay bir kullanımı olduğundan zorluk çekmeden işlemlerinizi gerçekleştirebilirsiniz.... her zaman en güncel bilgilere ulaşırsınız. Hesabınızdaki tüm işlemler ve bilgiler aynen internet bankacılığında olduğu gibi en güncel bilgilerdir. (mesela ruhsat başvurusu ilgili idareler tarafından onaylandığı an bilgilendirilirsiniz.)... beyana dayalı bir sistemdir ve kullanıcılarına sorumluluk yükler. nde verdiğiniz tüm bilgiler sizin kullanıcı hesabınızla yapılmış olunan beyanlar niteliğindedir. Lütfen işlemlerinizde doğru ve eksiksiz bilgi veriniz, verdiğiniz bilgiler beyanınız sayılacaktır. Sistem teknik olarak sistemi kullanıcı kayıtlarını tuttuğundan kullanıcı hesabınızı sizin haricinizde kimsenin kullanmasına izin vermeyiniz!

16 16... bir yazılım otomasyon sistemidir. Sistem işlemlerinize göre otomatik olarak bir sonraki adıma sizi yönlendirerek size yardımcı olur. Yaptığınız işlemin bir sonraki adımı başka mercileri ilgilendiriyor ise onları uyarır ve iş listelerine sizinle ilgili olan işlemi ekler. Böylece işlemler akıcı ve verimli olur. 3.2 Sisteme İlk Adım (Giriş) Size verilmiş ve geçerli olan bir kullanıcı adınız ve şifrenizin olduğunu varsayarak, sisteme ilk girişinizi ve genel özelliklerine bakalım. Sisteme Giriş 1. Internet tarayıcısında adresinin açılması adresini yazınız ve bu adresteki Yapı Denetim Komisyonu web sitesinden 'ne Giriş kısayolunu seçerek uygulama giriş ekranını açınız. 2. Uygulaması'nın açılması

17 17 Ekranın solunda yer alan menüde üzerine tıklandığında Yapı Denetimi Sistemi'ne giriş ekranını açınız. 3. Kullanıcı adı ve şifre ekranı

18 18 Kullanıcı adınızı ve şifrenizi yazınız. Ayrıca bu ekranda güvenlik şifresi adı verilen rastgele harflerden oluşan bir harf dizisini ilgili alana aynen yazmanız gerekmektedir. Bu sistemi yazılım saldırılarına karşı korumak maksadını taşıyan bir mekanizmadır. Sonra Giriş butonuna basınız. 4. Giriş Ekranı Tebrikler! Sisteme başarıyla girişinizi yaptınız.

19 Sistem Arayüz Ekranı Sistem arayüz ekranı üç bölüme ayrılmıştır: 1. Kısayol Menüsü: Bu menüde hızlı erişime ihtiyaç duyacağınız işlemlerin sekmeleri bulunmaktadır. 2. Ana Menü: Sistemde yapılacak tüm işlemler bu menü ve altmenülerinden yapılacaktır. 3. Ana Ekran: Yapacağınız işlemlerle ilgili bilgi özetinin yer aldığı veya bilgi girişinin yapıldığı ekrandır. Bu alanda aşağıdaki tipte bileşenler bulacaksınız.

20 20 Giriş Alanları:Bu alanda işlem ile ilgili sizden bilgi girişi istenmektedir. Bu alanın eğer etrafı kırmızı ile çevrelenmişse bu alan ZORUNLU alandır. Doldurulması şarttır ve boş bırakılırsa sistem kabul etmeyecektir. Butonlar: Bu ekranda yapabileceğiniz ilgili eylemleri gerçekleştirmenizi sağlar. Bilgileri kaydetmek, vazgeçmek, ruhsat başvurusu yapmak ve benzeri gibi. Arama Alanı: Listeleme ekranlarının en üstünde yer alır. Listede gösterilmesini istediğiniz öğelerin özelliklerine göre filtrelenmesini sağlar. Liste Alanı: İlgili ekran başlığına uygun olan öğelerin listelendiği alandır. Navigasyon İkonları: Bir sayfaya sığmayan öğeleri için diğer sayfalarda dolaşabilmenizi sağlar. Eylem İkonları: Butonlarla aynı görevi görür, yalnız yanında gösterildiği öğe ile ilgili eylem yapmanızı sağlar. O öğenin gösterilmesi, güncellenmesi gibi. 3.4 Sürüm Bilgileri Versiyon 1.0 (Tarih: ) nin ilk yayımlanan versiyonudur.

21 Bölüm IV

22 22 4 Genel Kullanıcı İşlemleri ni kullanmak için bir sistem hesabının bulunması gerekmektedir. Sistem kullanıcısı olan herkesin sistemde ortak olarak yapabildiği işlevler bulunur. Sistem giriş-çıkışı, şifre, e-posta adresi değişikliği, mesaj kutusu, işlem tarihçesi gibi işlevler tüm kullanıcılar için ortaktır. 4.1 Sistem Giriş & Çıkış Sisteme Giriş Sisteme İlk Adım (Giriş) Başlığında Sisteme nasıl giriş yapacağınız anlatılmıştı. Sistemden Çıkış Sistemden çıkış için Kısayol Menüsünde bulunan Çıkış kısayolu kullanılarak sistemden güvenli çıkış yapılabilir.

23 Genel Kullanıcı İşlemleri Kullanıcı Bilgilerinde Güncelleme Her kullanıcı kendisi sistemde kullanılan kişisel bilgilerini değiştirebilir.

24 İşlemler Sistemde gerçekleşen birçok işlem, işlem zamanı, içeriği, kimler tarafından gerçekleştirildiği gibi birçok bilgilerle beraber kaydedilmektedir. Bu bilgiler; hem denetim açısından sonraki zamanlarda kullanılır, hem de güvenlik açısından kullanıcıların kendilerinin ve sistem yöneticilerinin, kullanıcıların ne zaman, hangi işleri gerçekleştirdiği sorusuna yanıt olarak kullanılır. Özet olarak YİBF'ler, YDK, denetçiler, yardımcı kontrol elemanları, hazır beton firmaları, laboratuvar firmaları ile ilgili birçok eylem ilgili bilgileriyle birlikte kaydedilir. Kullanıcılar İşlem Tarihçesi altından kendi gerçekleştirdikleri işlemlerin neler olduklarını ana menüde inceleyebilirler. Bazı işlemler gerçekleştiğinde ilgili olan YDK, denetçi, kurum personeli bu işlem hakkında bilgilendirilir veya uyarılırlar. 4.4 Mesajlar Sistemde iki tip mesaj bulunmaktadır. 1. Sistem Mesajları: Oluşan işlemlerle ilgili olarak eğer kullanıcının bilgilendirilmesi gerekiyorsa sistem işlemin içeriğini kullanıcıya mesaj olarak gönderir. 2. Kullanıcı Mesajları: Kullanıcılar yardım/sorun giderme amacıyla sistem yöneticilerine mesaj gönderebilirler ve alabilirler. Mesajların bir kopyası eğer kullanıcının e-posta adresi bulunuyorsa e-posta olarak da gönderilir.

25 Bölüm V

26 26 5 YİBF İşlemleri Yapıya İlişkin Bilgi Formu (YIBF); herbir yapının parselde yapılacak yapım işine ait bilgileri içeren bilgi föyüdür. Yapı Denetim Sisteminde tüm işlemler YİBF'ler üzerinde tanımlanmıştır. Bir yapının tarihçesidir. nde tüm işlemler YİBF'ler üzerinde tanımlanmıştır. YİBF bir yapının tarihçesidir. Yapının mevzuat ile ilgili olan tüm bilgilerinin özetini içerir. Bu bilgiler YDK tarafından beyan ile sisteme girilir. Bilgilerde değişiklik olması durumunda, YDK'ların bu YİBF ile ilgili olan idareye yaptıkları yazılı başvuru sonrasında İlgili İdareler (belediye) tarafından değişiklik sisteme girilir. Aynı Ada ve Parsel bilgisine sahip, fakat farklı tip, yapı cinsi ve benzeri farklılıklar içeren YİBF'lere YİBF Grubu denir. 5.1 YİBF'in Yaşam Döngüsü Yapıya İlişkin Bilgi Formu, sistemde en merkezi rol durumundadır. YİBF'in sistemde oluş turulmasından işin sonlanmasına kadar çok çeşitli kullanıcılar tarafından farklı açılardan de ğiştirilir, kullanılır ve üzerinde ilgili işlemler gerçekleştirilir. YDK'nın sisteme girişi ile yaşam döngüsüne başlar, bu bölümde anlatılacak süreçlerle durumu güncellenir ve ilgili kullanıcılar ve uygulama için anlamı değişir. Bu durumlara göre kullanıcıların YİBF ile ilgili yapabilecekleri işlemler farklılaşır. YİBF ile ilgili yaşam döngüsü aşağıdaki gibidir

27 YİBF İşlemleri Denetim Bilgisi Yapı denetim kuruluşları yapıya yaptıkları ziyaretler sırasındaki tüm tespitlerini varsa resim dosyası ya da dokümanlarını Sisteme yükleyebilir. Denetim Bilgisi: Denetim bilgisi yapı denetim kuruluşunun yapının mevzuata uygunluğunu tespit için yaptığı denetimler sonrası tutulan tespit tutanaklarıdır. Sadece Güncel YİBF'ler ile ilgili yapılabilir. Denetim bilgileri ilgili YİBF'in tarihçesine işlenir. Bu bilgiler Kurum tarafından ve İl Bayındırlık ve İskan Müdürlükleri tarafından incelenebilir. 5.3 Fesih Bir YİBF'in feshedilmesi yapı denetim kuruluşu ile yapı sahibi arasındaki sözleşmenin bozulması anlamına gelmektedir. Bu durumda kanuni olarak yapım işi durdurulur. Bu durum yapı denetim kuruluşu ya da yapı sahibi tarafından Bayındırlık ve İskan Bakanlığının İl Müdürlüklerine bildirilir. İl Bayındırlık ve İskan Müdürlükleri fesih bilgilerini tüm detaylarıyla Sisteme girer.

28 Bölüm VI

29 YDK ve Personel İşlemleri 6 29 YDK ve Personel İşlemleri Sistemde kayıtlı olan yapı denetim kuruluşları ve denetim personeli bilgileri çeşitli sebeplerle değişikliklere uğrar. Yapı denetim kuruluşları ve denetçiler; Yapı Denetim Komisyonu tarafından belgelendirildiklerinden, oluşan değişikliklerin Komisyon tarafından incelenerek, gerekliliği değerlendirilir. Bu sebeple YDK ve denetçiler, bu tip değişiklikleri Yapı Denetim Komisyonuna yapacakları başvurular ile gerçekleştireceklerdir. Bunun dışındaki personelin işe başlama ve istifa bilgileri gibi tüm değişiklikler, Bayındırlık İl Müdürlükleri tarafından gerçekleştirilir. 6.1 Denetçi Bilgilerinde Değişiklik Denetçi bilgilerindeki değişiklikler, mevzuat gereği Denetçi Belgesi'nin durumunu etkileyebileceğinden Yapı Denetim Komisyonu'nun onayını gerektirir. Denetçi bilgilerindeki değişikliklerin sisteme girişi için Denetçinin yazılı olarak Yapı Denetim Komisyonuna başvurması gerekir. Bu başvuru sonucunda değişiklik Komisyon tarafından incelenir eğer uygun görülürse Komisyon Sekreteryası tarafından sistemdeki güncellemesi yapılır. Komisyon incelemesini gerektirmeyen iletişim bilgilerindeki değişiklikler ise; Denetçi tarafından sistemde gerçekleştirir. Denetçinin işe başlama ve istifası ise, Bayındırlık İl Müdürlükleri tarafından sistemde güncellenir. 6.2 YKE Bilgilerinde Değişiklik Yardımcı Kontrol Elemanı bilgilerindeki değişiklikler, önce İl Bayındırlık ve İskan Müdürlükleri tarafından sistemde gerçekleştirilir. Yapılan bu değişikliklerin sisteme girişi için YKE'nin yazılı olarak Yapı Denetim Komisyonuna başvurması gerekir. Bu başvuru sonucunda değişikliğin sistemdeki güncellemesi yapılır. Komisyon incelemesini gerektirmeyen iletişim bilgilerindeki değişiklikler ise YKE tarafından sistemde gerçekleştirilir. YKE'nin işe başlaması veya istifası ise, İl Bayındırlık ve İskan Müdürlükleri tarafından sistemde güncellenir.

30 Yeni YKE Girişi Yardımcı kontrol elemanlarının belgelendirilmesi söz konusu olmadığından; yapı denetim kuruluşu, kendi şirketinde çalıştığını beyan ettiği YKE ile ilgili evrakları İl Bayındırlık ve İskan Müdürlüklerine gönderir. YKE'larının sisteme kayıt girişi işlemleri, İl Müdürlükleri tarafından yapılır. Sonrasında, sistemde YKE havuzuna alınmış olan personelin ilgili YDK'da işe başlaması işlemi gerçekleştirilebilir. 6.4 Denetçi ve YKE İşe Başlama / İstifaları Denetim personeli olan denetçiler ve yardımcı kontrol elemanları aynı anda sadece bir YDK'da çalışabilirler. Denetçiler bir YDK'dan istifalarından sonra en az 30 gün sonra başka bir YDK'da işe başlayabilirler. Denetim Personellerinin işe başlaması ve istifaları ile ilgili evraklar İl Bayındırlık ve İskan Müdürlüklerine iletilir ve bilgiler İl Müdürlükleri tarafından sistemde güncellenir. Personelin hangi kuruluşlarda, hangi tarihler arasında çalıştıklarını gösterir kariyer bilgileri sistemde tutulmaktadır.

31 Bölüm VII

32 32 7 Denetim İşlemleri Yapı denetiminin ana organları olan; yapı denetim kuruluşları ve bu kuruluşlarda çalışan denetçi ve yardımcı kontrol elemanlarının işlerini mevzuatın gerektirdiği şekilde yapmaları, yapı denetiminin kalitesi ile doğrudan ilgilidir. Buna yönelik olarak, Yapı İşleri Genel Müdürlüğü, İl Bayındırlık ve İskan Müdürlükleri ve ilgili idareler bu kişiler ile ilgili performans değerlendirmesi yaparlar. Yapılan denetimde eğer mevzuata aykırılık tespit edilirse ilgililer hakkında kanuni işlem başlatılır. 7.1 YDK Denetimi Yapı denetim kuruluşları, mevzuat hükümlerine uymak zorundadırlar. Uymadıkları takdirde bazı işlemleri yapmaları engellenir ve sorunlu duruma düşerler. Uymadıkları takdirde bazı işlemleri yapmaları engellenir ve sorunlu duruma düşerler. Denetimini üstlendikleri işler için işin bitirilmesine müteakip, ilgili idareler tarafından sicil notu verilir. 3 yılda 3 olumsuz sicil alan YDK'ların ceza almaları söz konusu olur. YİGM denetim personeli ve İl Bayındırlık ve İskan Müdürlükleri, YDK'lara bürosunda ya da şantiyesinde iş ve işlemlerinin denetimini yapabilirler Sorunlar Yapı Denetim Kuruluşları, şirket personelleri ya da sorumluluklarındaki YİBF'lerle ilgili aşağıdaki durumlarla karşılaştıklarında Firma sorunu oluşur. Firma Sorun nedenleri: 1. Kuruluşta çalışan denetçi sayısının mevzuatta belirlenenden az olması, 2. Kurucu hisse oranlarının %100'den az olması, 3. Firmanın YİBF inde denetçi eksiği bulunması (30 gün süresi bulunur), 4. Firmanın YİBF inde YKE eksiği bulunması (30 gün süresi bulunur), 5. Firmada çalışan cezalı denetçi bulunması, 6. YİBF te cezalı YKE bulunması, 7. YİBF in %60 yüzdesinden sonra El. Müh / Mak Müh eklenmemiş olması YDK sorunu bulunması durumunda, sorun giderilene kadar YDK: 1. Yeni seviye tespit talebinde bulunulamaz. 2. Yeni bir YİBF girişi yapılamaz.

33 Denetim İşlemleri Yeni bir YİBF devir alınamaz Denetim Tutanakları Kurum Denetim rolü tarafından ya da İl Bayındırlık ve İskan Müdürlükleri tarafından kendi bölgesinde işi olan yapı denetim kuruluşlarının bürolarına ve ya şantiyelerine denetimler yapılır. Bu denetimler sırasında kuruluşun mevzuata uygun olarak çalışıp çalışmadığı tespit edilir. İl Müdürlükleri kendi bölgelerinde yapmış oldukları denetimleri inceleyebilirler, Kurum Denetim de tüm YDK'ların veya YİBF'lerin ilgili denetim tutanaklarını sorgulayabilirler.

34 Bölüm VIII

35 Kullanıcı Referans Dokümanları 8 35 Kullanıcı Referans Dokümanları Bu bölümde kullanıcılarının sistemi kullanırken karşılaşacakları ekranlar detaylı olarak tanıtılacaktır. Bu sayfalara içinden Yardım butonunu seçerek de ulaşabilirsiniz. 8.1 Giriş İl Bayındırlık ve İskan Müdürlüğü İl Bayındırlık ve İskan Müdürlüğü, Bayındırlık ve İskan Bakanlığının pilot illerde bulunan şubeleri gibidir. Sisteme bağlı olan kullanıcılar,ekranda görülen üst menüyü kullanabilirler. Bu menü ; Ana Sayfa, YDK'lar, Denetçiler, YDE'ler, YİBF'ler, Denetim İşlemleri, Mesajlarım ve İşlemlerim linklerini içerir. 8.2 YDK İşlemleri YDK İşlemleri; üst menü kullanılarak erişilen ve içerisinde tek alt başlık barındıran bir menü elemanıdır. Bu üst menü altında; Yapı Denetim Kuruluşları alt başlığı yer almaktadır.

36 Yapı Denetim Kuruluşları Kullanıcılar, üst menüden seçilen Yapı Denetim Kuruluşları seçeneği ile bu ekrana yönlendirilirler. Kullanıcılar, ekranda YDK Listesi bölümünü göreceklerdir. Bu bölüm kullanılarak sisteme kayıtlı olan YDK'lar arasında arama yapmak mümkündür. Sorgulanan YDK'lara ait genel bilgiler ise YDK Listesi alanında görüntülenmektedir. Bunun için, sorgulanmak istenen YDK'nın dosya numarası ya da ünvanı ekrandaki kutuya yazılmalıdır. Ünvan ile yapılacak sorgulamada, ünvanın tamamı ya da bir kısmı yazılabilir. Bir kısmı yazıldığı takdirde sistem, yazılan karakterlerle eşleşen tüm sonuçları listeleyecektir. İlgili alanlar istenildiği gibi doldurulduktan sonra,arama işlemini yapmak için Arama Yap butonuna tıklanır ve girilen kritelere uygun olan YDK'lar, YDK Listesi alanında görüntülenir. Yukarıdaki alan boş bırakıldığı takdirde ise sistem, kayıtlı olan tüm YDK'ları listeleyecektir. YDK listesinde, YDK'ya ait genel bilgilerin yanısıra, dört adet işlem ikonu bulunmaktadır. Bu ikonlar aşağıda açıklandıkları şekilde kullanılabilirler. Göster : Bu ikon kullanılarak, ilgili YDK'ya ait detaylı bilgiler Yapı Denetim Kuruluşu Föyü ekranı aracılığı ile görüntülenebilir. YDK ile ilgili işlemler : Bu ikon kullanılarak ilgili YDK'ya ait işlem listesi görüntülenebilir. Yeni Denetim : Bu ikon kullanılarak seçilen YDK ile ilgili olarak yeni bir denetim föyü oluşturmak için Yeni Denetim Föyü ekranına yönlenilir. Kontör Ekle : Bu ikon kullanılarak seçilen YDK'ya kontör ekleme işlemi için Kontör Ekle ekranına yönlenilir. İpuçları : Yapı Denetim Kuruluşları Ekranı kullanıcıları tüm YDK'ları göstererek karşılar.

37 Kullanıcı Referans Dokümanları Yapı Denetim Kuruluşu Föyü Yapı Denetim Kuruluşu Föyü ekranı ile, YDK'lara ait detaylı bilgiler görüntülenebilir. YDK bilgilerinin altında ise Kontör Tarihçesi, İşlemleri ve Listeye Dön butonları bulunur. Kontör Tarihçesi butonu kullanılarak, ilgili YDK'ya ait YDK Kontör Tarihçesi ekranı görüntülenebilir. İşlemleri butonu kullanılarak, ilgili YDK'ya ait İşlem Tarihçesi ekranı görüntülenebilir. Listeye Dön butonu kullanılarak, Yapı Denetim Kuruluşları sorgulama ekranına geri dönülür.

38 Kontör Tarihçesi Kontör Tarihçesi ekranı; kullanıcılara ilgili YDK'nın o güne kadar yüklenen ve o andaki mevcut kontörünü görüntüleme olanağı sağlar. Bu ekranda kullanıcı iki adet buton görecektir. Bu butonlar Kontör Ekle ve YDK Föyüne Dön şeklindedir. Eğer kullanıcı, seçilen YDK'ya kontör ekleme işlemi yapmak istiyorsa Kontör Ekle butonunu kullanabilir. Kullanıcı; YDK Föyüne Dön butonunu kullanarak ise Yapı Denetim Kuruluşu Föyü ekranına geri dönebilir Kontör Ekle Kontör Ekle ekranı; kullanıcılara, ilgili YDK'ya kontör ekleme işlemini yapmalarını sağlar. Bunun için öncelikle kontör bilgileri başlığı altından kontör miktarı alanı doldurulur. Daha sonra dekont bilgileri başlığı altındaki bilgiler doldurulur. Bu bilgiler; şube kodu, dekont tarihi, dekont no ve dekont tutarı şeklindedir. Bu bilgiler eksiksiz olarak doldurulduktan sonra, eğer kullanıcı kontör yükleme işleminden eminse Kaydet butonu ile YDK'ya kontör ekleme işlemini tamamlar. Eğer kontör yükleme işleminden vazgeçmek istenirse Vazgeç butonuna tıklanır. Vazgeç butonu kullanıcıları Kontör Tarihçesi ekranına yönlendirilir.

39 Kullanıcı Referans Dokümanları İşlem tarihçesi Bu ekranda, seçilen YDK ile ilgili işlemler listelenmektedir. Aynı zamanda bu işlemler arasında arama da yapılabilir. Bunun için arama kriterleri olan kısmı doldurulmalıdır. Arama kriterleri girildikten sonra, sonuçları görüntülemek için Bul butonuna tıklanır. Eğer girilen kriterlere uygun işlem veya işlemler varsa, sayfa içerisinde listelenir. Şayet hiç bir arama kriteri girilmemişse, sistem tüm işlemleri listeler. Ayrıca bu ekrandan her işlemin sonundaki Göster ikonu yardımı ile ilgili işleme ait detaylı bilgiye de erişilebilir. İpuçları : İşlem tarihçesi ekranı kullanıcıları tüm işlemleri göstererek karşılar.

40 İşlem Bilgileri Bu ekranda, seçilen YDK ile ilgili seçilen işlem hakkında detaylı bilgi görüntülenir. Bu bilgiler; işlem bilgileri, içerik bilgileri, evrak bilgileri ve mesaj listesidir. Ayrıca mesaj listesindeki Göster ikonu kullanılarak ilgili mesajın detaylı bilgileri de görüntülenebilir. 8.3 Personel İşlemleri Personel İşlemleri üst menüsü kullanılarak Denetçiler, Yardımcı Kontrol Elamanları ve Yeni Yardımcı Kontrol Elemanları menülerine erişilmektedir. Bu menü üzerinde; denetçi ve YKE'lerin işe başlama ve istifa işlemleri gerçekleştirilmektedir. Yeni YKE'nin sisteme kaydı ve güncellenmesi işlemleri de bu ana menü öğesinden yapılabilir.

41 Kullanıcı Referans Dokümanları Denetçiler Kullanıcılar, ekranda tek bir bölüm göreceklerdir. Bu bölüm denetçi listesi şeklindedir. Denetçi listesi alanı kullanılarak, sisteme kayıtlı olan denetçiler arasında sorgulama da yapılabilir. Sorgulanan denetçilere ait genel bilgiler ise yine denetçi listesi alanında görüntülenmektedir. Bunun için sorgulama kriterleri, istenilen denetçiye ait bilgiler olarak ilgili alanlara girilmelidir. İlgili alanlar istenildiği gibi doldurulduktan sonra, arama işlemini yapmak için Arama Yap butonuna tıklanır ve girilen kritelere uygun olan denetçiler, denetçi listesi alanında görüntülenir. Arama kriterleri boş bırakıldığı takdirde ise sistem, kayıtlı olan tüm denetçileri listeleyecektir. Denetçi listesinde; denetçilere ait genel bilgilerin yanısıra dört adet ikon bulunmaktadır. Bu ikonlar aşağıda açıklandıkları şekilde kullanılabilirler. Göster ikonu kullanılarak, ilgili denetçiye ait detaylı bilgiler Denetçi Bilgileri ekranı aracılığı ile görüntülenebilir. YİBF'leri ikonu kullanılarak Denetçinin Görev Aldığı YİBF'ler ekranı görüntülenebilir. Denetçi ile ilgili işlemler ikonu kullanılarak ilgili denetçiye ait işlem listesi görüntülenebilir. İşe Başlama veya işlemleri gerçekleştirilir. ekranına, İstifa ikonları kullanılarak ilgili denetçinin işe başlama ve istifa İşe Başlama ikonu ile kullanıcı Denetçi İşe Başlama Kararı İstifa ikonu ile ise Denetçi İstifa Kararı ekranına yönlendirilir.

42 42 İpuçları : Denetçiler Ekranı kullanıcıları tüm denetçileri göstererek karşılar Denetçi Bilgileri Denetçi Bilgileri ekranı ile denetçilere ait detaylı bilgiler görüntülenebilir. Denetçi bilgilerinin altında ise, İşlemleri butonu bulunur. Bu buton kullanılarak, ilgili denetçiye ait İşlem Tarihçesi ekranı görüntülenebilir. Listeye Dön butonu yardımıyla da bir önceki ekrana dönülür.

43 Kullanıcı Referans Dokümanları Denetçinin YİBF'leri Bu ekranda denetçinin görev aldığı YİBF'ler listelenir. Göster ikonuna basarak YİBF'in detaylı bilgileri görüntülenebilir Denetçi İşe Başlama Kararı Denetçi İşe Başlama Kararı ekranı kullanıcılara; şayet seçilen denetçi bir YDK'da işe başlamışsa, bu işlemi sisteme kaydetme olanağı sunar. Bunun için öncelikle Denetçi İşe Başlama Kararı ekranında, denetçinin o anki sisteme kayıtlı bulunduğu durum görülebilir. Daha sonra denetçinin YDK'da işe başlama tarihi, takvim aracılığı ile bu başlık altındaki kutucuğa girilir. İşe başlama tarihi girildikten sonra, denetçinin hangi YDK'da çalışacağı seçilir. Bunun için, ilgili YDK'nın dosya numarası yazılarak, Bul butonuna tıklanır. Eğer yazılan dosya numarası ile eşleşen bir YDK varsa, ekranın altında listelenecektir. Bu işlem gerçekleştiğinde sayfanın en altında bulunan İşe Başladı butonu aktif hale gelecektir. Böylece bu buton kullanılarak, denetçi işe başlama işlemi sonlandırılır. Şayet, işlemden vazgeçilmek istenirse, yine sayfanın en altında bulunan Listeye Dön butonu kullanılır.

44 Denetçi İstifa Kararı Denetçi İstifa Kararı ekranı ile kullanıcılar, çalıştığı YDK'dan istifa eden bir denetçinin, sistem içerisindeki istifa işlemlerini yapabilirler. Bunun için ilk adımda, ekranın en üstünde bulunan takvimden, denetçinin istifa ettiği tarih seçilir. Daha sonra evrak numarası, evrak tarihi, evrak bilgi notu, noter ismi, noter yevmiye ve noter bilgi notu kısımları doldurulmalıdır. Bunların yanı sıra ekranın en altında denetçinin sorumlu olduğu YİBF'ler görülebilir. Tüm işlemler bittikten sonra istifa kararını sisteme tanıtmak için İstifa Etti butonuna tıklanır. Eğer işlemden vazgeçilirse, Listeye Dön butonu ile bir önceki ekrana geri dönülebilir.

45 Kullanıcı Referans Dokümanları Yardımcı Kontrol Elemanları Personel İşlemleri üst menüsünü kullanılarak Yardımcı Kontrol Elamanları alt menüsüne erişilebilmektedir. Kullanıcılar; ekranda gördükleri YKE listesinin üstünde yer alan Arama Yap butonu yardımıyla sisteme kayıtlı olan YKE'ler arasında sorgulama yapabilirler. Sorgulanan YKE'lere ait genel bilgiler ise yine liste alanında görüntülenmektedir. İlgili alanlar istenildiği gibi doldurulduktan sonra, arama işlemini yapmak için Arama Yap butonuna tıklanır ve girilen kritelere uygun olan denetçiler, YKE listesinde görüntülenir. Arama kriterleri boş bırakıldığı takdirde ise; sistem, kayıtlı olan tüm YKE'leri listeleyecektir. YKE listesinde YKE'lere ait genel bilgilerin yanısıra, beş adet ikon bulunmaktadır. Bu ikonlar aşağıda açıklandıkları şekilde kullanılabilirler. Göster ikonu kullanılarak, ilgili YKE'ye ait detaylı bilgiler Yardımcı Kontrol Elemanı Bilgileri ekranı aracılığı ile görüntülenebilir. YİBF'leri ikonu kullanılarak YKE'nin Görev Aldığı YİBF'ler ekranı görüntülenebilir. YKE ile ilgili işlemler ikonu kullanılarak ilgili YKE'ye ait işlem listesi görüntülenebilir. Güncelle ikonu kullanılarak ilgili YKE'nin bilgileri güncellenebilir. İstifa veya İşe Başlama ikonları kullanılarak ilgili YKE, şayet bir YDK ile çalışmaya başlamışsa veya bir YDK'dan istifa etmişse gerekli işlemler yapılabilir. ile kullanıcı YKE İşe Başlama Kararı ekranına, İşe Başlama ikonu İstifa ikonu ile ise YKE İstifa Kararı ekranına yönlendirilir. İpuçları : Yardımcı Kontrol Elemanları Ekranı kullanıcıları tüm Yardımcı Kontrol Elemanlarını göstererek karşılar.

46 Yardımcı Kontrol Elemanı Bilgileri Yardımcı Kontrol Elemanı Bilgileri ekranı ile, YKE'ye ait detaylı bilgiler görüntülenebilir. YKE bilgilerinin altında ise, Güncelle, İşlemleri ve Listeye Dön butonları bulunur. Güncelle butonunu kullanarak, ilgili YKE'ye ait bilgilerin güncellenmesi için Yardımcı Kontrol Elemanı Bilgileri ekranı görüntülenir. İşlemleri butonunu kullanarak, ilgili YKE'ye ait İşlem Tarihçesi listesi görüntülenir. Listeye Dön butonunu kullanarak, Yardımcı Kontrol Elemanları sorgulama ekranına geri dönülür.

47 Kullanıcı Referans Dokümanları Güncelle YKE'nin bilgileri bu ekranda güncellenebilir. Güncelleme işleminde yapılacak olan değişiklikler yapıldıktan sonra ekranın altında yer alan Güncelle butonuna basılarak işlem başarıyla kaydedilir. İşlemden çıkılmak isteniyorsa Vazgeç butonuna basılmalıdır.

48 YKE İşe Başlama Kararı YKE İşe Başlama Kararı ekranı; kullanıcılara, şayet seçilen YKE'nin bir YDK'da işe başlamışsa, bu işlemi sisteme kaydetme olanağı sunar. Bunun için öncelikle, YKE'nin o anda sisteme kayıtlı bulunduğu durum görülebilir. Daha sonra YKE'nin YDK'da işe başlama tarihi takvim aracılığı ile girilir. İşe başlama tarihi girildikten sonra, YKE'nin hangi YDK'da çalışacağı seçilir. Bunun için, ilgili YDK'nın dosya numarasının ekranda görülen ilgili yere yazılarak, Bul butonuna tıklanması gerekmektedir. Eğer yazılan dosya numarası ile eşleşen bir YDK varsa, ekranın altında listelenecektir. Bu işlem gerçekleştiğinde sayfanın en altında bulunan İşe Başladı butonu aktif hale gelecektir. Böylece bu buton kullanılarak, denetçi işe başlama kararı sonlandırılır. Şayet, işlemden vazgeçilmek istenirse, yine sayfanın en altında bulunan Listeye Dön butonu kullanılır.

49 Kullanıcı Referans Dokümanları YKE İstifa Kararı YKE İstifa Kararı ekranı ile kullanıcılar; çalıştığı YDK'dan istifa eden bir denetçinin, sistem içerisindeki istifa işlemlerini yapabilirler. Bunun için ilk adımda, ekranın en üstünde bulunan takvimden, denetçinin istifa ettiği tarih seçilir. Daha sonra evrak numarası, evrak tarihi, evrak bilgi notu, noter ismi, noter yevmiye ve noter bilgi notu kısımları doldurulmalıdır. Bunların yanı sıra ekranın en altında YKE'nin sorumlu olduğu YİBF'ler görülebilir. Tüm işlemler bittikten sonra istifa kararını sisteme kaydetmek için İstifa Etti butonuna tıklanır. Eğer işlemden vazgeçilmek istenirse, Listeye Dön butonu ile bir önceki ekrana geri dönülebilir Yeni Yardımcı Kontrol Elemanı Personel İşlemleri menüsünün altından erişelen bu alt menüde yeni bir YKE girişi oluşturulmaktadır. Yeni Yardımcı Kontrol Elemanı menüsüne girildiğinde Yeni Yardımcı Kontrol Elemanı Bilgileri ekranı çıkmaktadır. Bu ekran üç bölümden oluşmaktadır. Bu bölümler; kişisel bilgiler, iletişim bilgileri ve mesleki bilgilerdir. Bu bölümlerde gerekli olan alanlar doldurulmalıdır.

50 50 Bu alanlar doldurulduktan sonra altta yer alan Yeni YKE'yi Kaydet butonuna basarak sisteme yeni bir YKE girişi yapılabilir. Eğer işlemden vazgeçilmek isteniyorsa; Vazgeç butonuna basılmalıdır. 8.4 YİBF İşlemleri YİBF İşlemleri, üst menü kullanılarak erişilen ve içerisinde iki alt başlık barındıran bir menü elemanıdır. Bu alt başlıklar; YİBF Sorgulama ve Güncel YİBF'ler şeklindedir YİBF Sorgulama YİBF Sorgulama ekranı iki bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde sorgu kısmı yer almaktadır. İkinci bölümde ise sorgu sonuçlarının listelendiği kısım yer almaktadır. Yapı denetim kuruluşu, YİBF no, yapı adresi, pafta, ada ve parsel bilgilerine göre arama yapılabilmektedir. Belirtilen arama kriterlerinden bir ya da daha fazlası girildikten sonra ekranın sağında yer alan Arama Yap butonuna basarak istenilen arama gerçekletirilebilir. Hiçbir arama kriteri girilmediğinde ise; tüm güncel YİBF'ler listelenecektir.

51 Kullanıcı Referans Dokümanları Güncel YİBF'ler Güncel YİBF'ler ekranı; kullanıcılara, sistemde işleme başlamış tüm YİBF'leri görüntüleme, aralarında arama yapma ve detaylı bilgilerine erişme olanağı sağlar. Güncel YİBF'ler ekranında, ilk önce tüm YİBF'lerin bir listesi görüntülenerek karşılanır. Ancak, bu liste arasında arama yapabilmek de mümkündür. YİBF'in bağılı olduğu yapı denetim kuruluşu ve ya YİBF numarası girildikten sonra Arama Yap butonuna basarak arama yapmak mümkündür. Verilen bilgilere uyan güncel YİBF bulunuyorsa listelenecektir. Ayrıca, bu ekran kullanılarak YİBF listesi içerisindeki kayıtların detaylı bilgilerine de erişmek mümkündür. Bunun için her bir kaydın sonunda üç adet ikon bulunmaktadır. Bu ikonlardan; Göster ikonu kullanılarak, kullanıcı YİBF Bilgileri ekranına yönlendirilir. YİBF İşlemleri ikonu ile İşlem Tarihçesi ekranına yönlendirilir. Fesih Et ikonu ile ise YİBF Fesih ekranına yönlendirilir.

52 YİBF Bilgileri YİBF Bilgileri ekranında, seçilen YİBF ile ilgili tüm detaylar görüntülenmektedir. Bu bilgiler; ana bilgiler, yapı bilgileri, proje bilgileri, proje müellifi bilgileri, sözleşme bilgileri, yapı denetim kuruluşu bilgileri, görevli denetçiler, görevli yardımcı kontrol elemanlarıdır. Sayfanın en altında iki adet buton bulunmaktadır. Bu butonlar ve açıklamaları aşağıdaki gibidir. YİBF Fesih butonu yardımı ile YİBF Fesih ekranına erişilebilir. Listeye Dön butonu yardımı ile de bir önceki ekran olan Güncel YİBF'ler ekranına erişilebilmektedir.

53 Kullanıcı Referans Dokümanları YİBF fesih YİBF Fesih ekranı; bir YİBF'in fesih edilmesini sağlar. Bunun için sisteme bazı fesih bilgilerinin girilmesi gerekmektedir. Bu bilgiler üç bölüm altında toplanmıştır. Bu bölümler; fesih bilgileri, evrak bilgileri ve YİBF fesih kararı bölümleridir. Bu bilgiler girildikten sonra fesih işleminin devam edebilmesi için, kullanıcının YİBF fesih kararı başlığı altındaki fesih kararını onaylaması gerekir. Bunun için ise; "Okudum, kabul ediyorum" ifadesinin karşısındaki kontrol seçeneğini işaretlenmesi gerekmektedir. Daha sonra Kaydet butonuna basılarak fesih işlemi tamamlanır. Eğer fesih işleminden vazgeçilmek istenirse Vazgeç butonu ile Güncel YİBF'ler ekranına geri dönülebilir. 8.5 Denetim İşlemleri Denetim İşlemleri, üst menü kullanılarak erişilen ve içerisinde iki alt başlık barındıran bir menü elemanıdır. Bu alt başlıklar; Yeni Denetim Föyü ve Denetim Föyleri şeklindedir.

54 Yeni Denetim Föyü Yeni Denetim Föyü ekranı; kullanıcılara, sisteme yeni bir denetim föyü girilmesi imkanını sağlar. Yeni denetim föyü girişindeki işlemler adım adım tasarlanmıştır. Yeni Denetim Föyü girişine denetim türü seçilerek başlanır. Bunun için denetim föyü bilgileri bölümünden denetim tipini seçiniz ifadesinin karşısındaki listeden, uygun denetim türü seçilir.daha sonra yapı denetim kuruluşu başlığı altından ilgili YDK ifadesinin karşısından sisteme kayıtlı olan bir YDK seçilir. Bu ekranda varsayılan olarak kullanıcının Yapı Denetim Kurulu şları ekranından seçtiği YDK'nın bilgileri görüntülenir ve sayfanın en altında, seçilen denetim türüne göre bir buton bulunur. Bu buton seçilen denetim türüne göre Şantiye Denetimi veya Büro Denetimi şeklindedir. Bu butona tıklandığında ise; sistem, kullanıcıyı seçilen denetim türüne göre bir sonraki adım olan Yeni Denetim Föyü - Şantiye Denetimi ekranına veya Yeni Denetim Föyü - Büro Denetimi ekranına yönlendirir. Bunlara ek olarak eğer Şantiye ve Büro denetimi seçeneği seçilmişse sistem kullanıcıyı otomatik olarak önce Yeni Denetim Föyü - Şantiye Denetimi ekranına ve daha sonra Yeni Denetim Föyü - Büro Denetimi ekranına yönlendirecektir Yeni Denetim Föyü - Şantiye Denetimi Bu ekran, kullanıcıların karşısına yeni denetim föyü işlemlerinin ikinci adımı olarak çıkar. Eğer denetim türü olarak şantiye denetimi seçilmişse, kullanıcı ikinci adımda bu ekrana yönlendirilir. Burada kullanıcıdan YİBF'in ilgili olduğu YDK'yı seçmesi istenmektedir. YİBF listeden seçildikten sonra, ekrana yapının genel bilgileri gelir. Bu bilgilerin sonunda yer alan Şantiye Denetimi butonuna basıldığında ise; şantiye denetiminde karşılaşılan koşulları ve şartları seçme bilgileri gelir. Bu bilgiler denetim şartlarına göre doldurulduktan sonra denetim föyünü kaydetmek için Kaydet butonuna tıklanır. Bu buton kullanıcıyı yeni denetim föyü işlemlerinin üçüncü adımı olan Yeni Denetleme Föyü - Kaydet ekranına yönlendirir.

55 Kullanıcı Referans Dokümanları Yeni Denetleme Föyü - Kaydet Yeni denetleme föyü girişinin son adımı olan bu ekranda; kullanıcılar, denetim tutanağı bilgilerini ve sonuç bilgilerini girerek, denetim föyünü sisteme kaydetme işlemini tamamlarlar. Bunun için yukarıda belirtilen bilgiler girildikten sonra, Denetimi Kaydet butonuna basmaları yeterlidir. Sonuç kısmında ise; açıklama/düşünceler ve denetim dökümanı bölümleri bulunur. Burada denetim dökümanı, Gözat butonu kullanılarak bilgisayardan, sisteme aktarılabilir. Şayet denetim bilgilerinde değişiklik yapılmak istenirse; bir önceki ekrana geri dönmek için, seçilen denetim türüne göre Şantiye Denetimi veya Büro Denetimi butonları kullanılabilir.

56 Yeni Denetleme Föyü - Büro Denetimi Bu ekran, kullanıcıların karşısına yeni denetim föyü işlemlerinin ikinci adımı olarak çıkar. Eğer denetim türü olarak büro denetimi seçilmişse; kullanıcı ikinci adımda bu ekrana yönlendirilir. Burada kullanıcıdan büro denetim bilgileri başlığı altında büro denetiminde karşılaşılan koşulları ve şartları seçme bilgileri gelir. Bu bilgiler denetim şartlarına göre doldurulduktan sonra denetim föyünü kaydetmek için Kaydet butonuna tıklanır. Bu buton kullanıcıyı yeni denetim föyü işlemlerinin üçüncü adımı olan Yeni Denetleme Föyü Kaydet ekranına yönlendirir.

57 Kullanıcı Referans Dokümanları Denetim Föyleri Kullanıcılar, üst menüden seçilen Denetim Föyleri seçeneği ile bu ekrana yönlendirilirler. Bu ekranda YDK'ya ait şantiye, büro ya da her ikisine birden yapılan denetimler, denetim föyleri şeklinde listelenmektedir. Bu ekran üzerinde bulunan arama yardımıyla denetim föyleri arasında arama da yapılabilmektedir. Bunun için, ekrandaki listeden denetim türü seçilmelidir. Daha sonra sonuçların görüntülenmesi için Bul butonuna tıklanmalıdır. Butona tıklandıktan sonra seçilen denetim föyü türüne uygun kayıtlar listelenir. Bu listede, her bir kaydın sonundaki Göster ikonuna tıklanarak, ilgili kayda ilişkin detaylı bilgiye erişilebilir Denetim Föyü Bu ekranda, kullanıcılar; seçtikleri denetim föyüne ait olan detaylı bilgiyi görebilirler. Bu bilgiler; denetim föyü bilgileri, I. yapı ile ilgili bilgiler, II. şantiye denetim bilgileri ve III. büro denetim bilgileri şeklindedir. Eğer bu ekranda sadece büro denetimine ait bir föy seçilmişse, denetim föyü bilgileri ve III. büro denetim bilgileri; şantiye denetimine ait bir föy seçilmişse, denetim föyü bilgileri, I. yapı ile ilgili bilgiler, II. şantiye denetim bilgileri listelenir. Buradaki bir diğer dikkat edilecek özellik ise; denetim föyü bilgileri başlığındaki denetim dosyası kısmında bulunan Denetim Dökümanı ikonuna tıklanarak, seçilen denetim föyüne ilişkin dosyanın bilgisayara indirilebilir olmasıdır.

58 Mesajlarım Mesajlar, sistemin haberleşme altyapısıdır. Bu bölüm; hem sistemde meydana gelen olaylarla ilgili olarak bilgilendirme ve uyarma, hem de kullanıcılar arasında haberleşme amacıyla kullanılmaktadır Yeni Mesaj Bu ekranda Başlık ve Mesaj alanlarını kullanarak sormak istediğiniz soru ya da yaşadığınız sorunlarla ilgili Sistem Yöneticisine mesaj atabilirsiniz.

59 Kullanıcı Referans Dokümanları Gelen Kutusu Bu ekranda size gönderilmiş olan mesajları görebilirsiniz. Mesajın yanında ünlem işareti bulunuyorsa bu mesajı okumadığınız anlamına gelir. Mesajı Göster ikonuna basarak okuyabilirsiniz Giden Kutusu Bu ekranda göndermiş olduğunuz mesajları görebilirsiniz. Mesajın yanında ünlem işareti bulunuyorsa bu mesajı okumadığınız anlamına gelir. Mesajın e-posta ile gönderilip gönderilmediği ve okunup okunmadığı bilgileri de bu ekranda listelenmektedir. Mesajın yanında bulunan Göster ikonuna basıldığında mesaja ilişkin detay bilgileri bulabilirsiniz.

60 İşlemlerim Sistemde gerçekleşen birçok işlem, işlem zamanı, içeriği, kimler tarafından gerçekleştirildiği gibi birçok bilgilerle beraber kaydedilmektedir. Bu bilgiler; hem denetim açısından sonraki zamanlarda kullanılır, hem de güvenlik açısından kullanıcıların kendilerinin ve sistem yöneticilerinin, kullanıcıların ne zaman, hangi işleri gerçekleştirdiği sorusuna yanıt olarak kullanılır. Özet olarak YİBF'ler, YDK, denetçiler, yardımcı kontrol elemanları, hazır beton firmaları, laboratuvar firmaları ile ilgili birçok eylem ilgili bilgileriyle birlikte kaydedilir. Kullanıcılar İşlem Tarihçesi altından kendi gerçekleştirdikleri işlemlerin neler olduklarını ana menüde inceleyebilirler. Bazı işlemler gerçekleştiğinde ilgili olan YDK, denetçi, kurum personeli bu işlem hakkında bilgilendirilir veya uyarılırlar.

61 Kullanıcı Referans Dokümanları İşlem Tarihçesi Bu ekranda ilgili işlemlerin listesi verilir. Bu işlemlerin başlık, zaman bilgileri verilir. İstenirse Göster ikonuyla işlemin detay bilgilerine bakılabilir İşlem Bilgileri Bu ekranda işlemin detaylı olarak bilgileri gösterilir, varsa bu işlem ile ilgili gönderilmiş mesajlar listelenir.

62

DENETÇİ KULLANIM KILAVUZU

DENETÇİ KULLANIM KILAVUZU KULLANIM KILAVUZU , Türkiye'deki yapı denetiminde yer alan özel ve tüzel kişiliklerin kendi sorumluluklarındaki görevlerini daha kaliteli, takip edilebilir ve verimli bir biçimde yerine getirebilmelerini

Detaylı

YAPI DENETİMİ HAKKINDA KANUN

YAPI DENETİMİ HAKKINDA KANUN 8043 YAPI DENETİMİ HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 4708 Kabul Tarihi : 29/6/2001 Yayımlandığı R. Gazete : Tarih : 13/7/2001 Sayı : 24461 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5, Cilt : 40 Amaç, kapsam ve tanımlar

Detaylı

YAPI DENETİMİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİ

YAPI DENETİMİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİ YAPI DENETİMİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (Değişik:RG-5/2/2013-28550) (1) Bu Yönetmeliğin amacı, 29/6/2001 tarihli ve 4708 sayılı Yapı Denetimi

Detaylı

YAPI DENETİMİ ve TÜM İLLERE YAYGINLAŞTIRILMASI İLE İLGİLİ BİLGİLENDİRME SUNUMU

YAPI DENETİMİ ve TÜM İLLERE YAYGINLAŞTIRILMASI İLE İLGİLİ BİLGİLENDİRME SUNUMU TMMOB ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI YAPI DENETİMİ ve TÜM İLLERE YAYGINLAŞTIRILMASI İLE İLGİLİ BİLGİLENDİRME SUNUMU Sunanın Adı Sunu Tarihi Sunum Planı Sorumlu olunan Kanun ve Yönetmelikler Deprem sonrası

Detaylı

Harcama Yönetim Sistemi Ödeme Emri Belgesi (Manuel) Düzenleme Kılavuzu. Ocak-2013. Uygulama Geliştirme ve Destek Şubesi

Harcama Yönetim Sistemi Ödeme Emri Belgesi (Manuel) Düzenleme Kılavuzu. Ocak-2013. Uygulama Geliştirme ve Destek Şubesi Ödeme Emri Belgesi (Manuel) Düzenleme Kılavuzu Ocak-2013 Uygulama Geliştirme ve Destek Şubesi Kılavuzun Adı Güncelleme Tarihi Ödeme Emri Belgesi Düzenleme Kılavuzu 1.0 Nisan 2010 Ödeme Emri Belgesi Düzenleme

Detaylı

TC MALİYE BAKANLIĞI MUHASEBAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TAŞINIR MALLAR YÖNETİM SİSTEMİ UYGULAMA KILAVUZU

TC MALİYE BAKANLIĞI MUHASEBAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TAŞINIR MALLAR YÖNETİM SİSTEMİ UYGULAMA KILAVUZU TC MALİYE BAKANLIĞI MUHASEBAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TAŞINIR MALLAR YÖNETİM SİSTEMİ UYGULAMA KILAVUZU ANKARA- 2011 KBS SİSTEMİNE GİRİŞ KBS ana sayfasına internet adres çubuğuna www.kbs.gov.tr adresi yazılarak

Detaylı

Karar Destek ve Süreç Yönetim Sistemi

Karar Destek ve Süreç Yönetim Sistemi Karar Destek ve Süreç Yönetim Sistemi Kullanıcılarına web üzerinden hizmet veren DavaProWeb, Dava Karar Destek ve Süreç Yönetim Sistemi ile hukukçulara dava süreci boyunca her türlü konuda yardım sağlayan

Detaylı

TC MALİYE BAKANLIĞI MUHASEBAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TAŞINIR KAYIT VE YÖNETİM SİSTEMİ UYGULAMA KILAVUZU

TC MALİYE BAKANLIĞI MUHASEBAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TAŞINIR KAYIT VE YÖNETİM SİSTEMİ UYGULAMA KILAVUZU TC MALİYE BAKANLIĞI MUHASEBAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TAŞINIR KAYIT VE YÖNETİM SİSTEMİ UYGULAMA KILAVUZU ANKARA- 2012 KBS SİSTEMİNE GİRİŞ KBS ana sayfasına internet adres çubuğuna www.kbs.gov.tr adresi yazılarak

Detaylı

AVUK ATLAR İÇİN YILLIK GELİR VERGİSİ BEYANNAMESİ DÜZENLEME REHBERİ

AVUK ATLAR İÇİN YILLIK GELİR VERGİSİ BEYANNAMESİ DÜZENLEME REHBERİ ANKARA BAROSU ANKARA BAROSU VERGİ VE İDARE HUKUKU KURULU AVUK ATLAR İÇİN YILLIK GELİR VERGİSİ BEYANNAMESİ DÜZENLEME REHBERİ 2014 ANKAR A BAROSU AVUKATLAR İÇİN YILLIK GELİR VERGİSİ BEYANNAMESİ DÜZENLEME

Detaylı

BİLİMSEL VE EĞİTSEL FAALİYET TOPLANTI BAŞVURU KILAVUZU

BİLİMSEL VE EĞİTSEL FAALİYET TOPLANTI BAŞVURU KILAVUZU (14.05.2013) Bilimsel ve Eğitsel Faaliyet Toplantı Başvuru Kılavuzu BİLİMSEL VE EĞİTSEL FAALİYET TOPLANTI BAŞVURU KILAVUZU Amaç MADDE 1 - (1) Bu Kılavuzun amacı, 26/08/2011 tarihli ve 28037 sayılı Resmî

Detaylı

Harcama Birimleri Ödeme Emri Belgesi (Manuel) Düzenleme Kılavuzu. Nisan-2010. BİM Uygulama Geliştirme ve Destek Şubesi

Harcama Birimleri Ödeme Emri Belgesi (Manuel) Düzenleme Kılavuzu. Nisan-2010. BİM Uygulama Geliştirme ve Destek Şubesi Ödeme Emri Belgesi (Manuel) Düzenleme Kılavuzu Nisan-2010 BİM Uygulama Geliştirme ve Destek Şubesi GİRİŞ ÖEB Uygulamasına bağlanılabilmesi için aşağıdaki işlemler sırasıyla gerçekleştirilir. Uygulama internet

Detaylı

ELEKTRONİK BELGE YÖNETİM SİSTEMİ (EBYS) EĞİTİCİ KULLANICI EĞİTİM DOKÜMANI

ELEKTRONİK BELGE YÖNETİM SİSTEMİ (EBYS) EĞİTİCİ KULLANICI EĞİTİM DOKÜMANI ELEKTRONİK BELGE YÖNETİM SİSTEMİ (EBYS) EĞİTİCİ KULLANICI EĞİTİM DOKÜMANI İÇİNDEKİLER 1 İÇİNDEKİLER... 2 1.1. KURUM İÇİ GİDEN EVRAK SÜRECİ... 3 1.2. KURUM DIŞI GİDEN EVRAK SÜRECİ... 15 1.3. OLUR EVRAK

Detaylı

İNSAN KAYNAKLARI BİLGİ SİSTEMİ TAŞRA KULLANICILARI MODÜLÜ KULLANICI EL KİTABI

İNSAN KAYNAKLARI BİLGİ SİSTEMİ TAŞRA KULLANICILARI MODÜLÜ KULLANICI EL KİTABI Sisteme Nasıl Girilir? İNSAN KAYNAKLARI BİLGİ SİSTEMİ TAŞRA KULLANICILARI MODÜLÜ KULLANICI EL KİTABI Sisteme girmek için Kurum Portal/Intranet sayfasından Kurumsal Uygulamalar İnsan Kaynakları Bilgi Sistemi

Detaylı

T.C. ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ

T.C. ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ T.C. ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM YÖNETİM SİSTEMİ (UEYS) ÖĞRENCİ KULLANMA KILAVUZU İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER... II ŞEKİL LİSTESİ... III SIK SORULAN SORULAR (SSS)...1 Ders Uygulama Usulleri...6

Detaylı

VADELİ İŞLEM VE OPSİYON PİYASASI (VİOP) TEMSİLCİ EKRANI KULLANIM KILAVUZU

VADELİ İŞLEM VE OPSİYON PİYASASI (VİOP) TEMSİLCİ EKRANI KULLANIM KILAVUZU VADELİ İŞLEM VE OPSİYON PİYASASI (VİOP) TEMSİLCİ EKRANI KULLANIM KILAVUZU İstanbul, Mayıs 2013 İÇİNDEKİLER 1 GİRİŞ... 8 1.1 KULLANIM KILAVUZU HAKKINDA... 8 2 BORSA İSTANBUL-VİOP İŞLEM SİSTEMİ TEMSİLCİ

Detaylı

İŞ KAZASI VE MESLEK HASTALIĞI BİLDİRİM FORMU

İŞ KAZASI VE MESLEK HASTALIĞI BİLDİRİM FORMU İŞ KAZASI VE MESLEK HASTALIĞI BİLDİRİM FORMU KULLANIM KILAVUZU 2012 SOSYAL GÜVENLİK KURUMU 1. GİRİŞ 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu nün 11. maddesinde iş kazası ve meslek hastalığının tanımı yapılmıştır.

Detaylı

ADIM ADIM TAŞINIR KAYIT VE YÖNETİM SİSTEMİ

ADIM ADIM TAŞINIR KAYIT VE YÖNETİM SİSTEMİ ADIM ADIM TAŞINIR KAYIT VE YÖNETİM SİSTEMİ Genel Açıklamalar Bu doküman, kullanıcıların KBS taşınır Kayıt ve Yönetim Sistemini daha pratik bir şekilde kullanmalarını sağlamak amacıyla hazırlanmıştır. Detaylı

Detaylı

GO Plus Sistem Yönetmeni

GO Plus Sistem Yönetmeni GO Plus Sistem Yönetmeni LOGO Mart 2012 İçindekiler İçindekiler...2 Sistem Yönetmeni...4 Yönetim...5 Terminaller...6 Grup ve kullanıcılara ait terminallerin belirlenmesi...7 Gruplar...8 Kullanıcılar...9

Detaylı

Sistem Yöneticisi Konfigürasyon Klavuzu

Sistem Yöneticisi Konfigürasyon Klavuzu Sistem Yöneticisi Konfigürasyon Klavuzu ABAKUS 360 T-Panel T-CRM 2006, IPera İletişim Teknolojileri Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi İçindekiler A- Programın Yapısı:... 4 1- Ana Bileşenler... 4 1.a BUKET

Detaylı

TAŞINMAZ BİLGİ SİSTEMİ KULLANIM KILAVUZU

TAŞINMAZ BİLGİ SİSTEMİ KULLANIM KILAVUZU TAŞINMAZ BİLGİ SİSTEMİ KULLANIM KILAVUZU T.C. BAŞBAKANLIK Diyanet İşleri Başkanlığı TAŞINMAZ BİLGİ SİSTEMİ PROGRAMI GİRİŞ 5018 sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanun un 44, 45 ve 60 ıncı maddelerine

Detaylı

Ö ZEL PAZAR REHBERİ. İçindekiler

Ö ZEL PAZAR REHBERİ. İçindekiler Ö ZEL PAZAR REHBERİ İçindekiler 1. Giriş... 3 2. Özel Pazar İnternet Adresi ve Ana Sayfası... 3 3. Kullanıcı Kaydı ve Girişi... 5 3.1. Kullanıcı Kaydı... 5 3.2. Kullanıcı Girişi... 7 3.3. Kullanıcı Ana

Detaylı

Sicil Yönetimi LOGO Kasım 2011

Sicil Yönetimi LOGO Kasım 2011 Sicil Yönetimi LOGO Kasım 2011 içindekiler Sicil Yönetimi... 5 Sicil Kartları... 6 Sicil Bilgileri... 8 Ana Bilgiler... 8 Ödeme Bilgileri... 11 Bordro Bilgileri... 13 Diğer Bilgiler... 14 Muafiyetler...

Detaylı

MİMARLAR ODASI MİMARLIK HİZMETLERİ ŞARTNAMESİ VE EN AZ BEDEL TARİFESİ (28.12.2011 tarih 42/31 no.lu MYK toplantısında görüşülerek kabul edilmiştir.

MİMARLAR ODASI MİMARLIK HİZMETLERİ ŞARTNAMESİ VE EN AZ BEDEL TARİFESİ (28.12.2011 tarih 42/31 no.lu MYK toplantısında görüşülerek kabul edilmiştir. MİMARLAR ODASI MİMARLIK HİZMETLERİ ŞARTNAMESİ VE EN AZ BEDEL TARİFESİ (28.12.2011 tarih 42/31 no.lu MYK toplantısında görüşülerek kabul edilmiştir.) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar Amaç Madde

Detaylı

DATASOFT HAL OTOMASYONU KULLANIM KILAVUZU;

DATASOFT HAL OTOMASYONU KULLANIM KILAVUZU; DATASOFT HAL OTOMASYONU KULLANIM KILAVUZU; Rev_2012_1226_005 İçindekiler 01_Uygulamanın İçeriği 01_Hal Otomasyonunun Özelliği 02_Cari Kartların Tanımlanması 03_Yeni bir (müstahsil) tanımlama 04_Stok Kartlarının

Detaylı

Atık Taşıma Firma ve Araç Lisans İşlemleri. Mobil Atık Takip Sistemi (MoTAT)

Atık Taşıma Firma ve Araç Lisans İşlemleri. Mobil Atık Takip Sistemi (MoTAT) Atık Taşıma Firma ve Araç Lisans İşlemleri Mobil Atık Takip Sistemi (MoTAT) İçerik 1. 2. 3. 4. 5. Atık Taşımaya İlişkin Mevzuat Atıkların Karayolunda Taşınmasına ilişkin Tebliğ Tebliğ kapsamında görev,

Detaylı

ZAMAN DAMGASI UYGULAMA ESASLARI (ZDUE)

ZAMAN DAMGASI UYGULAMA ESASLARI (ZDUE) ZAMAN DAMGASI UYGULAMA ESASLARI (ZDUE) SÜRÜM : 02 TARİH : 28.08.2013 1. GİRİŞ... 7 1.1. Genel Bakış... 7 1.2. Kitapçık Adı ve Tanımlama... 7 1.3. Taraflar... 8 1.3.1. Zaman Damgası Üretim Merkezi... 8

Detaylı

KÜTÜPHANE HİZMET ESASLARI

KÜTÜPHANE HİZMET ESASLARI KÜTÜPHANE HİZMET ESASLARI 1. KÜTÜPHANE YEREL HİZMET STRATEJİSİ... 2 2. KÜTÜPHANELER EŞGÜDÜM TOPLANTISI... 2 3. PERFORMANS ÖLÇÜMÜ VE İSTATİSTİKLER... 3 4. ANKETLER... 3 5. DİĞER KURUMLAR İLE İŞBİRLİĞİ VE

Detaylı

İLİŞKİLER YÖNETİMİ (CRM&VRM) 1 İLİŞKİLER YÖNETİMİ (CRM&VRM)... 2 1.1 KARTLAR... 2 1.1.1 Cariler ile ilişkiler (150001)... 2 1.1.2 Cari hesap tanıtım

İLİŞKİLER YÖNETİMİ (CRM&VRM) 1 İLİŞKİLER YÖNETİMİ (CRM&VRM)... 2 1.1 KARTLAR... 2 1.1.1 Cariler ile ilişkiler (150001)... 2 1.1.2 Cari hesap tanıtım İLİŞKİLER YÖNETİMİ (CRM&VRM) 1 İLİŞKİLER YÖNETİMİ (CRM&VRM)... 2 1.1 KARTLAR... 2 1.1.1 Cariler ile ilişkiler (150001)... 2 1.1.2 Cari hesap tanıtım kartı (041110)... 3 1.1.3 Cari hesap adresleri (41210)...

Detaylı

Sözleşme İlgili İdare Kesinti Payı = Sözleşme Yılı Hizmet Bedeli x3/ 100 =

Sözleşme İlgili İdare Kesinti Payı = Sözleşme Yılı Hizmet Bedeli x3/ 100 = EK-6 FORM 4 YAPI DENETİMİ HİZMET SÖZLEŞMESİ ÖRNEĞİ YİBF No:.. Taraflar MADDE 1- Bir taraftan yapı sahibi...... veya adına hareket eden... ile diğer taraftan izin belge numaralı yapı denetim kuruluşu...

Detaylı

YAPI DENETİMİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİ

YAPI DENETİMİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİ YAPI DENETİMİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete : 05 ġubat 2008/26778 BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, 29/6/2001 tarihli ve 4708 sayılı

Detaylı