A LE HEK ML UYGULAMA YÖNETMEL

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "A LE HEK ML UYGULAMA YÖNETMEL"

Transkript

1 Resmî Gazete * Tarihli ve Say A LE HEK ML UYGULAMA YÖNETMEL * Tarihli ve Say A LE HEK ML UYGULAMA YÖNETMEL NDE DE KL K YAPILMASINA DA R YÖNETMEL K * Tarihli ve Say A LE HEK ML UYGULAMA YÖNETMEL NDE DE KL K YAPILMASINA DA R YÖNETMEL K A LE HEK ML UYGULAMA YÖNETMEL B R NC BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tan mlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönetmeli in amac ; a) Birinci basamak sa l k hizmetlerini güçlendirmek ve verilen sa l k hizmetinin kalitesini art rmak için görev yapan aile hekimi ve aile sa l elemanlar n n çal ma usul ve esaslar n, b) Çal lan yer, kurum ve statülerine göre öncelik s ralamas n, c) Aile hekimli i uygulamas na geçi e ve nakillere ili kin puanlama sistemini ve say lar n, ç) Aile sa l merkezi olarak kullan lacak yerlerde aranacak fiziki ve teknik artlar, d) E itim aile sa l merkezinde veya biriminde görev yapan asistan/ara t rma görevlisi, e itici ve aile sa l elemanlar n n çal ma usul ve esaslar n, e) E itim aile sa l merkezi olarak kullan lacak yerlerde aranacak fiziki ve teknik artlar, f) Meslek ilkelerini, i tan mlar n, performans ve hizmet kalite standartlar n, g) Hasta sevk evrak, reçete, rapor ve di er kullan lacak belgelerin eklini ve içeri ini, ) Di er kurum ve kurulu larla i birli ini, h) Kay tlar n tutulmas n, ) Çal ma ve denetime ili kin sair usul ve esaslar, belirlemektir. Dayanak MADDE 2 (1) Bu Yönetmelik 24/11/2004 tarihli ve 5258 say l Aile Hekimli i Kanununun 8 inci maddesine dayan larak haz rlanm t r. Tan mlar MADDE 3 (De ik: R.G.:11/03/ ) (1) Bu Yönetmelikte geçen; a) Aile hekimi: Ki iye yönelik koruyucu sa l k hizmetleri ile birinci basamak te his, tedavi ve rehabilite edici sa l k hizmetlerini ya, cinsiyet ve hastal k ayr m yapmaks z n, her ki iye kapsaml ve devaml olarak belirli bir mekânda vermekle yükümlü, gerekti i ölçüde gezici sa l k hizmeti veren ve tam gün esas na göre çal an aile hekimli i uzman veya Kurumun öngörd ü e itimleri alan uzman tabip veya tabipleri, b) Aile hekimli i birimi: Bir aile hekimi ile en az bir aile sa l eleman ndan olu an yap y, c) Aile sa l eleman : Aile hekimi ile birlikte hizmet veren, sözle meli olarak çal t r lan veya Türkiye Halk Sa l Kurumu veya e itim kurumunca görevlendirilen hem ire, ebe, sa l k memuru (toplum sa l ) ve acil t p teknisyenini, ç) Aile sa l merkezi: Bir veya birden fazla aile hekimi ile aile sa l elemanlar nca aile hekimli i hizmetinin verildi i sa l k kurulu unu, d) Asistan: T pta uzmanl k mevzuat na göre aile hekimli i uzmanl k e itimi veren üniversite ya da Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu e itim ve ara t rma hastanelerinde aile hekimli i uzmanl k e itimi alan ve e itim sorumlusunun gözetim ve koordinasyonunda, e itim aile sa l merkezlerinde veya biriminde aile hekimli i hizmeti veren asistan/ara t rma görevlisini, e) Bakanl k: Sa l k Bakanl n, f) Birinci basamak sa l k hizmetleri: Sa l n te viki, koruyucu sa l k hizmetleri ile ilk kademedeki te his, tedavi ve rehabilitasyon hizmetlerinin bir arada verildi i, bireylerin hizmete kolayca ula abildikleri, etkin ve yayg n sa l k hizmeti sunumunu, g) E itici: E itim aile sa l merkezinde veya biriminde, t pta uzmanl k mevzuat nda belirlenen sorumlulu u çerçevesinde, asistanlarca sunulan aile hekimli i hizmetlerini ve bu personelin e itimlerini koordine eden, retim üyesi, retim görevlisi, e itim görevlisi ve ba asistan gibi t pta uzmanl k mevzuat na göre itim vermeye yetkili ki ileri e itim sorumlular n, ) E itim aile hekimli i birimi: E iticinin gözetim ve koordinasyonunda, aile hekimli i hizmeti veren bir

2 asistan ile en az bir aile sa l eleman ndan olu an yap y, h) E itim aile sa l merkezi: E iticinin gözetim ve koordinasyonunda, bir veya birden fazla asistan ile aile sa l elemanlar nca aile hekimli i hizmetinin verildi i ve tamam e itim aile hekimli i birimlerinden olu an sa l k kurulu unu, ) E itim Kurumu: T pta uzmanl k mevzuat na göre aile hekimli i uzmanl k e itimi veren üniversite ya da Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu e itim ve ara t rma hastanelerini, i) Entegre sa l k hizmeti: Kurumca belirlenecek yerlerde, bünyesinde koruyucu sa l k hizmetleri, acil sa l k hizmetleri, muayene, tedavi ve rehabilitasyon hizmetleri, do um, ana çocuk sa l hizmetleri, ayakta ve/veya yatarak t bbî ve cerrahî müdahale ile çevre sa l, adlî tabiplik ve a z/di sa l hizmetleri gibi hizmetlerin de verildi i, birinci basamak sa l k hizmetlerini yo unlukla yürütmek üzere tasarlanm sa l k hizmetini, j) Geçici aile hekimi: Aile hekiminin y ll k izin, hastal k izni ve di er nedenlerle görev ba nda bulunamad sürede yerine bakan veya bo aile hekimli i pozisyonuna yerle tirme yap l ncaya kadar bu pozisyona görevlendirilen aile hekimini, k) Geçici aile sa l eleman : Aile sa l eleman n n y ll k izin, hastal k izni ve di er nedenlerle görev ba nda bulunamad sürede yerine bakan veya bo aile sa l eleman pozisyonuna yerle tirme yap l ncaya kadar bu pozisyona görevlendirilen aile sa l eleman n, l) Gezici sa l k hizmeti: Aile hekimi ve/veya aile sa l eleman n n, müdürlükçe tespit edilen uzak mahalle, belde, köy, mezra gibi yerle im birimlerine, Türkiye Halk Sa l Kurumunca belirlenen usul ve esaslara göre giderek mahallinde verece i sa l k hizmetini, m) Hizmet bölgesi, hizmet grubu ve hizmet puan : 8/6/2004 tarihli ve say l Resmî Gazete de yay mlanan Sa l k Bakanl Atama ve Nakil Yönetmeli inin 26/3/2013 tarihli ve say Resmî Gazete de yay mlanan Sa k Bakanl ve Ba Kurulu lar Atama ve Yer De tirme Yönetmeli inin ilgili maddelerinde a klanan bölge, grup ve puanlar n, n) Kanun: 5258 say l Aile Hekimli i Kanununu, o) Kurum: Türkiye Halk Sa l Kurumunu, ö) Müdürlük: Halk sa l müdürl ünü, p) Toplum sa merkezi: Bölgesinde ya ayan toplumun sa geli tirmeyi ve korumay ön plana alarak korumak ve geli tirmek maksad yla sa kla ilgili risk ve sorunlar belirleyen, bu sorunlar gidermek için planlama yapan ve bu planlar uygulayan, uygulatan; bunlarla ilgili düzeltici ve önleyici faaliyetleri gerçekle tiren; birinci basamak koruyucu, iyile tirici ve rehabilite edici sa k hizmetlerini müdürl ün sevk ve idaresinde organize eden, koordine eden ve bu hizmetlerin etkin ve verimli bir ekilde sunulmas izleyen, de erlendiren, denetleyen ve destekleyen; bölgesinde bulunan sa k kurulu lar ile di er kurum ve kurulu lar aras ndaki koordinasyonu sa layan sa k kurulu unu, r) Yerinde sa l k hizmeti: Aile hekimi ve/veya aile sa l eleman n n, müdürlükçe tespit edilen cezaevi, çocuk slahevi, huzurevi, korunmaya muhtaç çocuklar n bar nd çocuk yuvalar ve yeti tirme yurtlar gibi toplu ya am alanlar na Kurumca belirlenen usul ve esaslara göre giderek, yerinde verece i sa l k hizmetini, ifade eder. K NC BÖLÜM Çal ma Usul ve Esaslar Aile hekiminin görev, yetki ve sorumluluklar MADDE 4 (1) Aile hekimi, aile sa l merkezini yönetmek, birlikte çal t ekibi denetlemek ve hizmet içi e itimlerini sa lamak, Bakanl kça ve Kurumca yürütülen özel sa l k programlar n n gerektirdi i ki iye yönelik sa l k hizmetlerini yürütmekle yükümlüdür. (2) Aile hekimi, kendisine kay tl ki ileri bir bütün olarak ele al p ki iye yönelik koruyucu, tedavi ve rehabilite edici sa l k hizmetlerini bir ekip anlay içinde sunar. (3) Aile hekiminin Kurumca belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde görev, yetki ve sorumluluklar a a da belirtilmi tir. a) Çal t bölgenin sa l k hizmetinin planlamas nda bölgesindeki toplum sa l merkezi ile i birli i yapmak. b) Hekimlik uygulamas s ras nda kar la t toplum ve çevre sa l n ilgilendiren durumlar bölgesinde bulundu u toplum sa l merkezine bildirmek. c) Kendisine kay tl ki ilerin ilk de erlendirmesini yapmak için alt ay içinde ev ziyaretinde bulunmak veya ki iler ile ileti ime geçmek. ç) Ki iye yönelik koruyucu sa l k hizmetleri ile birinci basamak te his, tedavi, rehabilitasyon ve dan manl k hizmetlerini vermek. d) Sa l kla ilgili olarak kay tl ki ilere rehberlik yapmak, sa l geli tirici ve koruyucu hizmetler ile ana çocuk sa l ve üreme sa l hizmetlerini vermek. e) Periyodik sa l k muayenesi yapmak. f) Kay tl ki ilerin ya, cinsiyet ve hastal k gruplar na yönelik izlem ve taramalar (kanser, kronik hastal klar, gebe, lohusa, yenido an, bebek, çocuk sa l, adölesan (ergen), eri kin, ya l sa l ve benzeri) yapmak. g) Evde takibi zorunlu olan engelli, ya l, yatalak ve benzeri durumdaki kendisine kay tl ki ilere evde veya

3 gezici/yerinde sa l k hizmetlerinin yürütülmesi s ras nda ki iye yönelik koruyucu sa l k hizmetleri ile birinci basamak te his, tedavi, rehabilitasyon ve dan manl k hizmetlerini vermek. ) Aile sa l merkezi artlar nda te his veya tedavisi yap lamayan hastalar sevk etmek, sevk edilen hastalar n geri bildirimi yap lan muayene, tetkik, te his, tedavi ve yat bilgilerini de erlendirmek, ikinci ve üçüncü basamak tedavi ve rehabilitasyon hizmetleri ile evde sa l k hizmetlerinin koordinasyonunu sa lamak. h) Tetkik hizmetlerinin verilmesini sa lamak ya da bu hizmetleri vermek. ) Verdi i hizmetlerle ilgili olarak sa l k kay tlar n tutmak ve gerekli bildirimleri yapmak. i) Kendisine kay tl ki ileri y lda en az bir defa de erlendirerek sa l k kay tlar n güncellemek. j) Gerekti inde hastay gözlem alt na alarak tetkik ve tedavisini yapmak. k) Entegre sa l k hizmetinin sunuldu u merkezlerde gerekti inde hastay gözlem amaçl yat rarak tetkik ve tedavisini yapmak. l) lgili mevzuatta birinci basamak sa l k kurulu lar ve resmî tabiplerce ki iye yönelik düzenlenmesi öngörülen her türlü sa l k raporu, sevk evrak, reçete ve sair belgeleri düzenlemek. m) Kurumca belirlenen konularda hizmet içi e itimlere kat lmak. n) Kurumca ve ilgili mevzuat ile verilen di er görevleri yapmak. Aile sa l eleman n n görev, yetki ve sorumluluklar MADDE 5 (1) Aile sa l eleman, aile hekimi ile birlikte ekip anlay içinde ki iye yönelik koruyucu, tedavi ve rehabilite edici sa l k hizmetlerini sunmak ve görevinin gerektirdi i hizmetler ile ilgili sa l k kay t ve istatistiklerini tutmakla yükümlüdür. 4 üncü maddede say lan görevlerin yerine getirilmesinde aile hekimi ile birlikte çal r. (2) Aile sa l eleman n n Kurumca belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde görev, yetki ve sorumluluklar a a da belirtilmi tir. a) Ki ilerin hayati bulgular n ölçmek ve kaydetmek. b) Aile hekiminin gözetiminde, talimat verilen ilaçlar uygulamak. c) Yara bak m hizmetlerini yürütmek. ç) T bbi alet, malzeme ve cihazlar n hizmete haz r bulundurulmas n sa lamak. d) Poliklinik hizmetlerine yard mc olmak, t bbi sekreter bulunmad hallerde sevk edilen hastalar n sevk edildi i kurumla koordinasyonunu sa lamak. e) Gereken tetkikler için numune almak, e itimini ald basit laboratuvar tetkiklerini yapmak veya ald numunelerin ilgili laboratuvar taraf ndan teslim al nmas n sa lamak. f) Gezici ve yerinde sa l k hizmetleri, sa l geli tirici ve koruyucu hizmetler ile ana çocuk sa l ve üreme sa l hizmetlerini vermek, evde sa l k hizmetlerinin verilmesinde aile hekimine yard mc olmak. g) Kurumca belirlenen hizmet içi e itimlere kat lmak. ) Sa l k hizmetlerinin yürütülmesi ile ilgili olarak görev, yetki ve sorumluluklar kapsam nda aile hekiminin verdi i di er görevleri yerine getirmek. h) Kurumca ve ilgili mevzuat ile verilen di er görevleri yapmak. Gezici ve yerinde sa l k hizmetlerinin yürütülmesi MADDE 6 (1) Aile hekimli i pozisyonlar n n planlanmas nda; sa l k hizmetine ula m n zor oldu u belde, köy, mezra, uzak mahalleler ve benzeri yerle im yerleri için gezici sa l k hizmeti; cezaevi, çocuk slahevi, huzurevi, korunmaya muhtaç çocuklar n bar nd çocuk yuvalar ve yeti tirme yurtlar gibi özellik arz eden toplu ya ama alanlar ndan olu an yerler için ise yerinde sa l k hizmeti bölgeleri müdürlükçe belirlenerek Kurumca onaylan r. Gezici sa l k hizmet bölgesi veya yerinde sa l k hizmet bölgesi olarak onaylanan yerlerle ilgili yap lmak istenen de i iklikler 6 ayl k dönemler halinde ilgili aile hekimlerinin de gör leri al nmak suretiyle müdürlükçe belirlenerek Kurumun onay na sunulur. Aile hekimi taraf ndan talep edilen gezici veya yerinde sa l k hizmet bölgesi de i iklikleri ise müdürlükçe uygun bulunmas durumunda, 6 ayl k dönem k s tlamas na tabi olmaks z n Kurum onay na sunulur. Kurum onay na sunulan de i iklik tekliflerine ili kin karar Kurum taraf ndan en geç 1 ay içerisinde al n r. (2) Cezaevi, çocuk slahevi, huzurevi, korunmaya muhtaç çocuklar n bar nd çocuk yuvalar ve yeti tirme yurtlar gibi ki ilerin kay tl olduklar aile hekimlerine do rudan ba vuru imkânlar n n olmad ya da aile hekimlerini serbestçe seçme imkân n n bulunmad toplu olarak ya an lan ancak tabibi olmayan kurumlar n talepleri üzerine bir ya da birden çok aile hekimi yerinde sa l k hizmeti vermekle yükümlü k l nabilir. Bu kurumlarda yerinde sa l k hizmeti veren aile hekimleri, kurumlarda ikamet eden ki ileri kay t ederler. Yerinde sa l k hizmet bölgesi olarak ilan edilen kurumlar, aile hekimlerinin sunaca sa l k hizmeti için asgari artlar sa lamakla yükümlüdür. Bu yerlerde her 100 ki i için ayda üç saatten az olmamak üzere; 750 kay tl ki iye kadar haftada en az bir kez, 750 ve üzeri kay tl ki iye ise haftada en az iki kez yerinde sa l k hizmeti verilir. Cezaevi ve çocuk slahevi için bu süre iki kat olarak uygulan r. (3) Aile hekimlerinin gezici sa l k hizmeti sunacaklar bölgelerdeki yerle im birimlerine bir plan dâhilinde periyodik aral klarla ula malar ve hizmet vermeleri esast r. Gezici sa l k hizmetine ili kin planlama; co rafi durum, iklim ve ula m artlar ile kendisine ba l yerle im birimlerinin say s dikkate al narak ve gezici sa l k hizmeti sunulacak yerle im yerine ula mak amac yla yolda geçen süreler hariç olmak üzere her 100 ki i için ayda iki saatten az olmamak kayd yla o yerle im yerinde aile hekimi taraf ndan yap l r. Nüfusu 250 ki iye kadar olan yerle im yerlerine en az ayda bir kez, 250 ile 500 ki i aras nda olan yerle im yerleri için en az ayda iki kez, nüfusu 500 ve üzeri olan yerle im yerlerine ise en az haftada bir kez gezici sa l k hizmeti verilir. Gezici sa l k hizmeti bölgesinde Bakanl a ait sa l k

4 tesisi var ise bu tesisler hizmet için kullan labilir. (4) Gezici sa l k hizmeti planlamas yap l rken, istatistikî olarak aile hekimli i birimine müracaat eden hasta yo unlu unun en az oldu u günler için planlama yap l r. Aile hekimi gezici ve/veya yerinde sa l k hizmeti plan n sözle me döneminin ilk ay nda ayl k olarak yapar ve toplum sa l merkezine bildirir. Bu plan sözle me döneminin sonuna kadar her ay uygulan r. Her ay n sonunda gezici/yerinde hizmet faaliyet raporunu toplum sa l merkezine bildirir. Zorunlu hallerde aile hekimi her türlü gezici hizmet plan de i ikli ini hizmeti aksatmayacak ekilde bölgesindeki toplum sa l merkezine önceden bildirir. Aile hekimi; köy ve mahalle muhtarlar ile kurum yetkilileri vas tas yla en geç bir önceki ay n son i günü saat ye kadar program n n duyurulmas n sa lar. Aile sa l eleman n n görev yetki ve sorumluluklar çerçevesinde, gezici/yerinde sa l k hizmetlerinin ilgili k sm ula m ve t bbi donan m imkânlar n n aile hekimince sa lanmas kayd yla aile sa l eleman taraf ndan da yap labilir. Aile sa l eleman nca yap lan gezici/yerinde sa l k hizmeti süresi aile hekiminin gezici/yerinde sa l k hizmeti süresinden say lmaz. (5) Gezici sa l k hizmetinin verildi i günlerde tek birimli aile sa l merkezinin hizmete a k tutulmas sa lan r. Ba klama hizmetleri MADDE 7 (1) Ba klama hizmetleri aile hekimi taraf ndan yürütülür. Geni letilmi ba klama program kapsam nda ve/veya Bakanl k ve Kurum taraf ndan yürütülen kampanyalar do rultusunda ihtiyaç duyulan a lar, bölgesindeki toplum sa l merkezi taraf ndan aile hekimlerine ula t r l r. Aile hekimleri aile sa l merkezinde so uk zincir artlar n n sürdürülmesi için gerekli tedbirleri al r. Birden çok aile hekiminin görev yapt aile sa l merkezlerinde, aile hekimlerinin m tereken muhafaza ettikleri a lar için üçer ayl k aral klarla bir aile hekimi ve bir aile sa l eleman so uk zincir sorumlusu olarak belirlenir. Aile sa l merkezinde yaln zca bir aile hekimli i biriminin bulunmas halinde sorumluluk bu birimdeki aile hekimi ile aile sa l eleman na aittir. Aile hekimli i birimine ki i kayd ve aile hekimi seçimine ili kin esaslar MADDE 8 (De ik: R.G.:19/07/ ) (De ik: R.G.:11/03/ ) (1) Ki ilerin aile hekimlerine ilk kayd, müdürlük taraf ndan ikamet ettikleri bölge göz önünde bulundurularak yap l r. Yenido anlar ile henüz nüfusa kay tl olmayan bebek ve çocuklar annelerinin kay tl oldu u aile hekimine kaydedilir. Her ilçe ve 10/7/2004 tarihli ve 5216 say l Büyük ehir Belediyesi Kanununa tabi olmayan il merkezleri ayr bir bölgedir. Ki iler, aile hekimini bölge s n rlamas olmaks z n serbestçe seçebilirler. Zorunlu haller d nda aile hekimi üç aydan önce de i tirilemez. Aile hekimi de i ikli i ki ilerin yaz l talebi üzerine hizmet almak istedi i aile hekimince veya ilgili toplum sa l merkezince yap l r. Aile hekimince yap lan de i iklik, talep belgesi ile birlikte be i günü içerisinde ilgili toplum sa l merkezine ula t r l r. (2) Sa l k hizmeti sunumu s ras nda meydana gelen iddet olay n n adli veya mülki idare makamlar nca verilen belgeyle belgelendirilmesi durumunda, aile hekimi veya aile sa l eleman na iddet uygulayan ki inin müdürlükçe mevcut aile hekiminden kayd silinir. Bu ekilde kayd silinen ki inin, ayn i günü içerisinde yeni aile hekimi seçmemesi durumunda ikamet etti i bölge göz önünde bulundurulmak suretiyle kay tl nüfusu en d ük aile hekimine müdürlükçe kayd yap l r. (3) kamet etti i ilden ba ka bir ile ikamet amac yla yeni gelen ki iler istedikleri bir aile hekimine kay t yapt r rlar. kamet amac yla yer de i tiren ki inin talepte bulunmamas halinde, 30 gün içerisinde toplum sa l merkezi taraf ndan ki iye ula larak ve kendisine bilgi verilmek sureti ile yeni adresine yak n aile hekimlerinden nüfusu en d ük olan na kay t edilir. (4) Herhangi bir nedenle bölgedeki aile hekimleri taraf ndan kay t edilemeyen ki i, müdürlük taraf ndan öncelikle ikamet etti i yere yak n ve en az ki i kayd olan aile hekiminin listesine eklenir. (5) Gezici sa l k hizmeti verilen yerlerde oturan ki iler, gezici sa l k hizmeti almak üzere ba ka bir aile hekimine kay t olamazlar. Ancak ba ka bir aile hekimine kay t olmak isterlerse, kay t olduklar aile hekiminin aile sa l biriminden hizmet al rlar. Bu durumda, kay t olunan yeni aile hekimi, o ki i veya ki iler için gezici sa l k hizmeti vermekle yükümlü tutulmaz. (6) Sürekli ikamet etti i bölgeden uzakta kalacak ki i veya geçici süre ile Türkiye de ikamet edecek olan ki i, kendisine yak n konumdaki bir aile hekiminden misafir olarak sa l k hizmeti al r. Ancak 5216 say l Büyük ehir Belediyesi Kanununa tabi olan ilçeler misafir uygulamas bak m ndan tek bölge kabul edilir. Aile hekimlerince aile sa merkezlerinde sunulan nöbet hizmetleri hekime kay tl ki ilere bak lmaks n ifa edilir. Aile hekimi misafir ki iler için herhangi bir ücret talep edemez. (7) Alt aydan daha k sa süreli ziyaret veya seyahat amac hariç olmak üzere yurtd na ç kt lar belge ve/veya kaynaklarla tespit edilen ki ilerin aile hekiminden kay tlar silinir. Bu ki ilerin yurda kal olarak döndükleri yine uygun belge ve/veya kaynaklarla tespit edilmesi halinde bu Yönetmeli in 8 inci maddesinin üçüncü f kras nda belirlenmi bulunan usûl ve esaslar çerçevesinde aile hekimine kay tlar yap r. Meslek ilkeleri MADDE 9 (1) Aile hekimi ve aile sa l eleman, sa l k hizmetlerinin yürütülmesi esnas nda 13/1/1960 tarihli ve 4/12578 say l Bakanlar Kurulu Karar ile yürürl e konulan T bbi Deontoloji Nizamnamesi ve ba l bulunan ilgili mevzuat hükümlerine ve hasta haklar na uymakla yükümlüdür. Çal ma saatleri

5 MADDE 10 (De ik: R.G.:19/07/ ) (De ik: R.G.:11/03/ ) (1) Aile hekimleri ve aile sa l elemanlar tam gün esas na göre çal rlar. (2) Mesai saatleri ve günleri, çal ma yerinin artlar da dikkate al nmak suretiyle çal t bölgedeki ki ilerin ihtiyaçlar na uygun olarak aile hekimi taraf ndan teklif edilir ve müdürlükçe uygun görülmesi halinde onaylan r. Yap lacak ev ziyaretleri ve gezici/yerinde sa l k hizmetleri çal ma süresine dâhil edilir. Çal lan günler ve saatler aile sa l merkezinin d levhas n n yak n nda ve görülecek bir yerine as larak ki ilerin bilgilenmesi sa lan r. (3) Aile hekimleri ve aile sa l elemanlar deprem, sel felaketi ve salg n gibi ola anüstü durumlarda çal ma saatlerine ba l kal nmaks z n çal t r labilirler. (4) Entegre sa l k hizmeti sunulan merkezler d nda, hastanelerde aile hekimlerine ve aile sa l elemanlar na nöbet tutturulmamas esast r. Ancak 657 say l Kanunun ek 33 üncü maddesinde belirtilen yerlerde ihtiyaç ve zaruret hâs l oldu unda haftal k çal ma süresi ve mesai saatleri d nda aile hekimlerine ve aile sa l elemanlar na nöbet görevi verilebilir. Aile hekimlerine ve aile sa elemanlar na 657 say Kanunun ek 33 üncü maddesinde belirtilen yerlerde haftal k çal ma süresi ve mesai saatleri d nda ayda asgari sekiz saat; ihtiyaç halinde ise bu sürenin üzerinde nöbet görevi verilir. Bunlara entegre sa k hizmeti sunulan merkezlerde art ml ücretten yararlananlar hariç olmak üzere, 657 say Kanunun ek 33 üncü maddesi çerçevesinde nöbet ücreti ödenir. Aile hekimli i çal anlar na iste i d nda nöbet tutturulabilmesi için; a) Sa l k tesisinin büyük ehir belediye s n rlar d nda olmas, b) Sa l k tesisinin personel da l m cetveline (PDC) göre hekim doluluk oran n n ve fiilen çal an hekimlerin %60'tan a a olmas, c) Sa l k tesisinin ebe, hem ire, sa l k memuru (toplum sa l ) ve acil t p teknisyeni kadrolar nda PDC'ye göre bu unvanlarda fiilen çal an personelin doluluk oranlar n n %60' n alt nda olmas, ç) ldeki hastaneler ve 112 acil sa l k hizmetlerindeki hekim ve yard mc sa l k personelinin PDC'ye göre doluluk oranlar n n ve fiilen bu unvanlarda çal an personelin %80'in alt nda olmas, artlar n n bir arada bulunmas gerekir. Aile hekimli i çal anlar na görev yapt klar mahalli mülki s n rlardaki sa l k tesislerinde nöbet görevi verilebilir. Beldelerde çal anlar ancak ba l oldu u ilçe merkezinde nöbet tutabilirler. Nöbet tutulacak sa l k tesisinde hastane yöneticisi ve ba hekim hariç di er tüm personelin (ba hekim yard mc s, uzman hekimler, diyaliz hekimleri, kan bankas hekimleri ve benzerleri) nöbet listesine dâhil edilmesine ra men ihtiyac n devam etmesi durumunda nöbet görevi verilebilir. Tek aile hekimli i biriminin bulundu u aile sa l merkezindeki aile hekimli i çal anlar na nöbet görevi verilemez. Nöbetlere Nöbete ili kin planlama aile hekimli i uygulamas nda aksamaya mahal vermeyecek ekilde yap l r ve hafta içi sekizer saat, hafta sonu ise on alt saatten fazla olmamak üzere haftal k 30 saatten fazla nöbet tutturulamaz. Aile hekimli i çal anlar na tuttuklar nöbetler için kar nda ilgili kurumlarca nöbet ücreti ödenir. PDC doluluk oran de erlendirilmesine, hastane yöneticisi ve ba hekim hariç di er tüm personel (ba hekim yard mc s, uzman hekimler, diyaliz hekimleri, kan bankas hekimleri ve benzerleri) dâhil edilir. htiyaç ve zaruret halinin tespiti illerin sa k personeli doluluk oran, nüfus, co rafi ko ullar, sosyo-ekonomik ve kültürel özellikleri, nöbet tutulacak sa k tesisinin il veya ilçe merkezine uzakl gibi kriterler göz önünde bulundurulmak suretiyle Bakan Onay ile belirlenir. (5) Adli t p kurumunun do rudan hizmet vermedi i ve hastane bulunan yerlerde yerinde ölü muayenesi d ndaki adli t p hizmetleri hastaneler taraf ndan verilir. Yerinde ölü muayenesi hizmetleri, mesai saatleri içinde toplum sa l merkezi hekimlerince, mesai saatleri d nda öncelikle toplum sa l merkezi hekimleri olmak üzere aile hekimleri ve kamu hastaneleri d ndaki di er kamu kurum ve kurulu lar ndaki hekimlerin de dâhil edilebilece i icap nöbeti eklinde sunulur. Hastane bulunmayan ilçe merkezleri ve entegre sa l k hizmetinin sunuldu u merkezlerde acil sa l k hizmetleri ile adlî tabiplik hizmetleri; mesai saatleri içinde aile hekimleri, mesai saatleri d nda ve resmi tatil günlerinde ise ilçe merkezindeki, toplum sa l merkezi hekimleri, entegre sa l k hizmeti sunulan merkezlerde çal an hekimler ve aile hekimlerinin toplam dikkate al narak a a daki gibi icap veya aktif nöbet uygulamalar eklinde yürütülür. a) Hastane bulunmayan ilçe merkezlerindeki adli t bbi hizmetler ile acil sa l k hizmetleri mesai saatleri d nda ilçedeki toplum sa l merkezi hekimleri ve aile hekimlerince icap veya aktif nöbet eklinde yürütülür. lçe merkezindeki toplam hekim say s alt be veya daha az ise icap, alt dan be ten fazla ise aktif nöbet eklinde yürütülür. b) Entegre sa l k hizmetinin sunuldu u merkezlerde toplam hekim say s alt be ve alt dan be ten az ise mesai saatleri d ndaki adli t bbi hizmetler ve acil sa l k hizmetleri; toplum sa l merkezi hekimleri, entegre sa l k hizmetinin sunuldu u merkezde çal an hekimler ve aile hekimleri taraf ndan münavebeli olarak icap nöbeti eklinde, toplam hekim say s alt dan be ten fazla ise münavebeli olarak aktif nöbet eklinde yürütülür. c) Hastane bulunmayan ilçe merkezleri ile entegre sa l k hizmetinin sunuldu u merkezlerde aile hekimi say s birden fazla ise, müdürlük hizmet ihtiyac n de erlendirerek mesai saatlerini güne yayarak düzenler. (6) htiyaç olmas halinde be inci f krada aile hekimleri için öngörülen çal ma ekil ve ko ullar aile sa l elemanlar için de uygulan r. Entegre sa l k hizmeti sunulan merkezlerde tutulan nöbetler için aile hekimlerine ve aile sa l elemanlar na nöbet ücreti ödenmez veya nöbet izni verilmez. Bu çal malar n kar l olarak farkl katsay ile kay tl ki i say s ödemesi yap labilir. zinler MADDE 11 (1) Sözle me ile çal t r lan aile hekimleri ve aile sa l elemanlar ; y ll k, mazeret ve hastal k

6 izinlerini 24/12/2010 tarihli ve 2010/1237 say l Bakanlar Kurulu Karar ile yürürl e konulan Aile Hekimli i Uygulamas Kapsam nda Sa l k Bakanl nca Çal t r lan Personele Yap lacak Ödemeler ile Sözle me Usul ve Esaslar Hakk nda Yönetmelikte belirtilen hükümler çerçevesinde kullan rlar. (2) Sözle meli olmayan aile hekimi ve aile sa l elemanlar, aile hekimli i hizmeti verdikleri müddetçe, izinler bak m ndan asli statülerine ili kin mevzuata tâbidir. Göreve ba lay ve ayr l MADDE 12 (1) Aile hekimi veya aile sa l eleman olmak isteyen sa l k personelinin sözle me imzalayabilmesi için kadrosunun bulundu u kurumun muvafakati aran r. Sözle me imzalayarak göreve ba layan ki iler bu görevlerini yürüttükleri sürece kurumlar nda ayl ks z veya ücretsiz izinli say l rlar ve bunlar n kadrolar ile ili ikleri devam eder. (2) Sözle meli personel statüsünde görev yapmaktayken aile hekimli i veya aile sa l eleman sözle mesi imzalayanlar aile hekimli i hizmetinden ayr lmalar halinde, Kanunun 3 üncü maddesine göre eski görev yerlerinde bir pozisyona dönerler. (3) Bakanl k ve ba l kurulu kadrolar nda memur statüsünde görev yapmakta iken ücretsiz izne ayr larak sözle meli statüde aile hekimi veya aile sa l eleman olan personel, sözle mesinin herhangi bir suretle sona ermesi halinde kadro veya personel da l m cetveli fazlal na bak lmaks z n ücretsiz izne ayr ld görevine geri döner. Ancak kadrosunun bulundu u birimin aile hekimli i uygulamas nedeniyle kald r lmas halinde bu birimin aktar ld toplum sa l merkezine atan r ve bunlar n memuriyet görevine ba lamas ndan itibaren 30 gün içinde kendisinin talep etmesi ve müdürl ün de uygun görmesi ile bir defaya mahsus olmak üzere ayn il içinde personel da l m cetvelinde a k olan ve doluluk oranlar na göre ihtiyaç duyulan kadrolardan birine yer de i tirme suretiyle atamas yap labilir. (4) Sözle meli olarak aile hekimli i hizmetinin sürdürülmesi T pta Uzmanl k S nav na (TUS) girmeye veya farkl görevler için ba vurmaya engel de ildir. ÜÇÜNCÜ BÖLÜM Performans ve Hizmet Kalite Standartlar Performans de erlendirmesi MADDE 13 (1) Aile hekimlerinin performans de erlendirmeleri bireye yönelik olarak vermi olduklar koruyucu sa l k hizmetleri dikkate al narak yap l r. (2) Bireye yönelik koruyucu sa l k hizmetlerinden hangilerinin ne oranda performans de erlendirmesinde etkili olaca na dair usul ve esaslar Aile Hekimli i Uygulamas Kapsam nda Sa l k Bakanl nca Çal t r lan Personele Yap lacak Ödemeler ile Sözle me Usul ve Esaslar Hakk nda Yönetmelikte belirlenen hükümler çerçevesinde belirlenir. Hizmet kalite standartlar n n olu turulmas ve geli tirilmesi MADDE 14 (1) Aile sa l merkezinin fiziki yap s, donan m, fonksiyonelli i, personel durumu ve hizmetin niteli i gibi hizmet sunumunu do rudan etkileyen unsurlar hizmet kalite standartlar n olu turur. (2) Hizmet kalite standartlar n n yükseltilmesinin sa lanmas için aile hekimi ve aile sa l eleman ; Kurumca belirlenen birinci ve ikinci a ama e itimleri ile aile hekimli ine yönelik di er e itimlerin en az %80 ine devam etmekle yükümlüdür. DÖRDÜNCÜ BÖLÜM Atamalarda ve Görevlendirmelerde Öncelik S ralamas, Ölçütler ile Atama ve Nakillere li kin Esaslar Sözle meli aile hekimleri MADDE 15 (De ik: R.G.:19/07/ ) (De ik: R.G.:11/03/ ) (1) l genelinde aile hekimli i pozisyonunun bo almas veya yeni pozisyon a lmas durumunda en geç bir ay içinde, sözle me ile çal t r lacak aile hekimleri a a daki s ralamaya göre yerle tirilir. a) Fiilen en az alt ay aile hekimli i yaparak akabinde askerlik dön ü veya do um sonras nedeniyle sözle mesini feshederek bir defal k tercih hakk bulunan hakk na sahip olan aile hekimleri: bu grupta bulunan aile hekimlerine askerlik veya do um sonras kamu görevine ba lama tarihine göre öncelik verilir. Kamu görevlisi olmayan hekimler için ise müdürl e ba vuru tarihine göre öncelik verilir. b) Yerle tirme s ras nda aile sa l merkezinde uzman aile hekimli i kontenjan var ise; o pozisyonu önce o ilde aile hekimli i yapan aile hekimli i uzmanlar, daha sonra ildeki di er aile hekimli i uzmanlar. c) Sözle meli aile hekimi olarak görev yapanlar, ayn yerle tirme i leminde kullan lmak üzere (a) bendindeki bir defal k tercih hakk n kullanmayan aile hekimleri, görevlerinden ayr ld klar tarihten itibaren bir y l içerisinde kullan lmak üzere il sa k müdürü, kamu hastaneleri birli i genel sekreteri, halk sa müdürü, Bakanl k merkez veya ba kurulu lar n daire ba kan ve üstü görevlerinde fiilen bir y l görev yapm olan tabip ve uzman tabipler, takip eden ilk yerle tirmede kullan lmak üzere art ile; yarg karar n n uygulanmas nedeniyle yarg karar n uygulanmas bak ndan ba ka birinin göreve ba lat lmas zarureti nedeniyle sözle mesi feshedilen aile hekimleri, takip eden ilk yerle tirmede kullan lmak üzere Sa l k Bakanl Atama ve Nakil Yönetmeli i kapsam nda mazeret nedeni ile naklen tayin olanlardan atama karar ndan önceki son bir y l boyunca aile

7 hekimli i yapm olanlar. 25/1/2013 tarihinden sonra mazeret nedeniyle naklen tayin olanlardan atama karar ndan önceki son bir y l boyunca aile hekimli i yapm olan tabip ve uzman tabipler, il sa k müdürü ve halk sa müdürü olarak fiilen bir y l görev yapm olan tabip ve uzman tabipler. ç) Varsa yedek liste: lk yerle tirme esnas nda yedek listeye giren hekimler müteakip yerle tirmede s ra kendilerine gelmesine ra men yerle mezler ise yedek listeden kar l rlar. d) l içindeki tabip ve uzman tabipler. (2) Aile hekimli i yerle tirmeleri il baz nda yap l r. ldeki kamu kurum ve kurulu lar nda çal an aile hekimli i uzmanlar, tabipler ve di er uzman tabiplerden muvafakati verilenler ba vuru yaparlar. Yerle tirmeler bentlere göre ve bentler içerisinde de (a) bendi hariç en yüksek hizmet puan ndan ba lamak üzere tercihlere göre yap l r. (3) Aile hekimli i uzmanlar n n, grup çal mas n n sa lanmas, uzmanl k hizmetlerinin yayg nla t r lmas ve ki ilerin hizmet unsurlar ndan dengeli bir ekilde yararlanabilmeleri için her aile sa l merkezinden bir pozisyonu tercih ederek yerle me haklar vard r. Bu hak birinci f kran n (b) bendindeki yerle tirmeler için uygulan r. Bununla birlikte dört (dahil) - alt (dahil) birim planlanm aile sa l merkezlerinde ikinci bir aile hekimli i uzman, yedi ve üzerinde birim bulunan aile sa l merkezlerinde ise her üç birim için bir aile hekimli i uzman daha o pozisyonlardan birini tercih ederek yerle ebilir. Aile hekimli i uzman, aile hekimli i uzman kontenjan dolan bir aile sa l merkezine ancak durumuna uygun birinci f kran n (c) veya (d) bentlerinden ve hizmet puanlar s ralamas na göre yerle ebilir. (4) Yerle tirme yap l rken, Kurumun ve müdürl ün internet sayfas üzerinden en az be gün süreyle bo pozisyonun ilan yap l r ve ba vuranlar n belirlenen yer, gün ve saatte yerle tirme toplant s nda haz r bulunmalar duyurulur. Yerle tirmenin yap laca ilde halen sözle meli aile hekimi olarak görev yapan personelin bo pozisyonlar tercih etmesi halinde bu personelin bo altt pozisyonlar ile birlikte bütün yerle tirme i lemleri tek oturumda tamamlan r. Bu i lemler ilanda duyurulan gün ve saatte elektronik ortamda da yap labilir. (5) Aile hekimli i pozisyonunda göreve ba layan sözle meli aile hekimi, bu pozisyonda fiilen bir y l çal madan ba ka bir aile hekimli i pozisyonuna nakil talebinde bulunamaz. Bir y ll k fiilen çal ma süresinin hesaplanmas nda, hafta sonu, resmi tatil günleri ve y ll k izin kullan lan günler fiili çal madan say l r. Ancak mazeret ve hastal k izinli geçirilen günler ise fiili çal madan say lmaz. (6) Münhal aile hekimli i pozisyonlar ndan, birinci f kra çerçevesinde iki yerle tirme i lemi neticesinde yerle tirme yap lamam pozisyonlara, Kurum taraf ndan ilan edilmek suretiyle, di er illerde sözle meli aile hekimi olarak çal anlar aras ndan y lda asgari üç kez olmak üzere yerle tirme yap l r. Bu pozisyonlara yerle mek isteyenler, tercih yaparak müracaatta bulunur. Kurum tercih s ras na bakmaks z n a a daki öncelik s ralamas na uymak kayd yla hizmet puan na göre yerle tirme i lemini tamamlar. Hizmet puanlar n n e it olmas hâlinde tercih s ralamas na bak l r. Tercih s ralamas n n ayn olmas durumunda ise toplam sözle meli aile hekimli i süresi fazla olan öncelikli olarak yerle tirilir. Yerle tirme i lemini müteakip 15 gün içerisinde yeni pozisyonlarda ba lay yap l r. l d ndan yerle tirmeye a lan aile hekimli i pozisyonlar nda sözle me ile çal t r lacak aile hekimleri a a daki s ralamaya göre yerle tirilir. a) l d ndan yerle tirmeye a lan aile sa l merkezinde uzman aile hekimli i kontenjan var ise; pozisyonun bulundu u il d nda aile hekimli i yapan aile hekimli i uzmanlar. b) Münhal pozisyonun bulundu u ilin d nda sözle meli aile hekimi olarak görev yapanlar. (7) Bu madde çerçevesinde yerle tirme i lemi yap lmas na ra men aile hekimli i pozisyonlar n n doldurulamamas halinde valilik kamu görevlisi olmayan tabip ve uzman tabiplerden aile hekimi olarak çal t r lmak üzere ihtiyaç duyulan say y belirleyerek Kurumdan talepte bulunur. Bakanl n önerisi ve Maliye Bakanl n n uygun gör ü ile pozisyon adedi belirlenir. Kanunun 3 üncü maddesinin ikinci f kras ndaki artlar ta y p kamu görevlisi olmayan uzman tabip ve tabiplerin ba vurular al n r ve prim ödenmek suretiyle kamu sektörü d nda çal t klar süreler de dâhil edilerek hizmet puanlar hesaplan r. Bu hizmet puan sadece aile hekimli i yerle tirme ve nakillerinde geçerlidir. Kamu görevlisi olmayan uzman tabip ve tabiplerin öncelik ve yerle tirilmeleri birinci f kran n (b) ve (d) bendine göre yap l r. (8) Bu madde çerçevesinde yerle tirme i lemi yap lmas na ra men yerle tirildi i yeni birimde ba lamayan aile hekiminin eski birimine iadesi yap lmaz ve hekim 1 y l süre ile yeniden yerle tirme ba vurusunda bulunamaz. Bu maddedeki yerle tirmeye ili kin di er usul ve esaslar Kurum taraf ndan belirlenir. Sözle meli aile sa l elemanlar MADDE 16 (1) Ebe, hem ire, acil t p teknisyeni ve sa l k memurlar (toplum sa l ) kendilerinin talebi ve Bakanl k veya ilgili kurumlar n n muvafakati ile a a daki öncelik ve artlar gözetilmek suretiyle istihdam edilerek aile sa l eleman sözle mesi imzalarlar. a) Aile hekimince talep edilen ebe, hem ire, acil t p teknisyeni veya sa l k memurlar (toplum sa l ) ile aile sa l eleman sözle mesi imzalanabilmesi için, aile sa l eleman aday n n kadro veya pozisyonunun görev yapmak istedi i aile hekimli i biriminin bulundu u ilde olmas artt r. b) Bakanl k ve ba l kurulu lar kadro ve pozisyonlar nda 657 say l Devlet Memurlar Kanununun 4 üncü maddesinin (A) bendi kapsam nda ebe, hem ire, acil t p teknisyeni veya sa l k memuru (toplum sa l ) unvan nda çal anlardan A hizmet grubu illerde görev yapanlar üst hizmet bölgesinden alt hizmet bölgesine olmak kayd yla aile hekimi ile anla malar durumunda anla t klar pozisyonlar için aile sa l eleman olarak sözle me imzalarlar. Di er kamu kurum ve kurulu lar n n kadro ve pozisyonlar nda ebe, hem ire, acil t p teknisyeni veya sa l k memuru (toplum

8 sa l ) unvan nda çal anlar ise aile hekimi ile anla malar durumunda kurumlar n n muvafakati sonras anla t klar pozisyonlar için aile sa l eleman olarak sözle me imzalarlar. c) Kamu görevlisi olmayan ebe, hem ire, acil t p teknisyeni veya sa l k memurlar n n (toplum sa l ) yerle tirilmesi; ilde aile sa l eleman pozisyonlar n n doldurulamamas halinde Valilik aile sa l eleman olarak çal t r lmak üzere ihtiyaç duyulan yerleri ve say y belirleyerek Kurumdan talepte bulunur. Bakanl n önerisi ve Maliye Bakanl n n uygun gör ü ile pozisyon adedi belirlenir. Kanunun 3 üncü maddesinin ikinci f kras ndaki artlar ta y p pozisyona yerle me tarihi itibari ile alt ay öncesine kadar kamu görevlisi olmayan ebe, hem ire, acil t p teknisyeni veya sa l k memurlar ndan (toplum sa l ) aile hekimi ile anla anlar anla t klar pozisyon için aile sa l eleman sözle mesi imzalarlar. (2) Aile sa l eleman sözle me imzalad aile hekimli i birimindeki aile hekiminin görevinden ayr lmas veya yer de i tirmesi durumunda sözle me döneminin bitimine kadar o pozisyonda görevine devam edebilir. Bu durumda sözle mesini feshetmek isterse bir y l beklemeden yeni sözle me imzalayabilir. (3) Üç ay içinde aile hekimi sözle me imzalayacak bir aile sa l eleman bulamaz ise aile hekiminin talebi üzerine valilik, sözle me imzalamak isteyen ebe, hem ire, acil t p teknisyeni, sa l k memuru (toplum sa l ) ile o pozisyon için sözle me imzalayabilir. Görevlendirme MADDE 17 (1) ldeki bo aile hekimi ve aile sa l eleman pozisyonlar görevlendirme suretiyle doldurulur. Farkl ilçeden görevlendirme yap lmas halinde, görevlendirme süresi, personelin r zas olmad kça alt ay geçemez. Naklen atama MADDE 18 (1) Aile hekimi olarak sözle me imzalayan personel, sözle meli olarak görev yapt il d nda ba ka bir ilde ilan edilmi münhal aile hekimli i pozisyonlar na 15 inci maddedeki usul ve esaslar çerçevesinde ba vurarak yerle ebilir. Bu durumda, personelin kadrosu ba l bulundu u Kurum taraf ndan aile hekimi olarak yerle ti i ve yeni sözle me imzalad ilde münhal kadronun mevcut oldu u birime aktar l r. Bu ekilde yap lacak naklen atama i lemleri, atama dönemine ve kur aya tabi olmaks z n, Personel Da l m Cetvelinde bo yer bulunmamas halinde standart dikkate al narak gerçekle tirilir. Aile hekiminin yeni yerle ti i aile hekimli i pozisyonda fiilen bir sözle me dönemi görev yapmadan sözle mesinin sona ermesi durumunda, eski görev yerine, eski görev yerinde Personel Da l m Cetveline göre bo yer bulunmamas halinde eski görev yeri esas al narak, Sa l k Bakanl Atama ve Nakil Yönetmeli inin 26 nc maddesi hükümlerine göre naklen atamas yap l r. Atama ve nakillere ili kin sair hususlar MADDE 19 (De ik: R.G.:11/03/ ) (1) Aile hekimi veya aile sa l eleman n bu Yönetmelikte düzenlenen hükümler d nda özür durumu gibi farkl nedenlerle naklen atamas yap lamaz. Bu konumdaki personel memur olarak görev yaparken sözle meli statüye geçmi ise, memuriyete tekrar dönmeden tayin talebinde bulunabilir veya bu Yönetmelikteki düzenlemeye göre s ralamaya girebilir. (2) Sözle meli aile hekimlerinin ve aile sa l elemanlar n n kadrolar ile ili kisi devam ettirilerek her y l düzenli olarak kadro ve derece ilerlemeleri ile intibaklar yap larak kay tlara i lenir. (3) Aile hekimli i uygulamas kapsam ndaki atama ve nakillerle ilgili olarak bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde Sa l k Bakanl Atama ve Nakil Yönetmeli i Sa k Bakanl ve Ba Kurulu lar Atama ve Yer De tirme Yönetmeli i hükümlerinin uygulanmas na devam edilir. Aile hekimi/aile sa l eleman pozisyonlar n n tespiti MADDE 20 (1) Aile hekimlerinin çal ma bölgeleri nüfus yo unlu u, idari ve co rafi artlar ile ki ilerin sa l k hizmeti alma al kanl klar göz önünde bulundurularak belirlenir. Aile hekimli i birimleri bölgede ortalama 3500 ki iye bir aile hekimi d ecek ekilde tespit edilir. dari, co rafi ve nüfus özellikleri ile yerel artlar farkl l k gösteren yerle im yerlerindeki pozisyonlarda aile hekimine kay tl nüfus say s de i iklik gösterebilir. Bölgedeki nüfus hareketleri ve hizmet ihtiyac ndaki de i iklikler göz önüne al narak valili in teklifi ve Kurumun onay ile yeni aile hekimli i birimleri a labilir veya kapat labilir. Kurum onay al nd ktan sonra pozisyonlar bir ay içerisinde ilan edilir. (2) Kuruma ba l olup entegre sa l k hizmeti sunulan merkezlerin bulundu u ilçe merkezlerindeki bütün aile hekimli i birimleri bu merkezlerin bünyesinde a l r. (3) Her aile hekiminin yan nda en az bir aile sa l eleman çal r. Sa l k evlerinde çal makta olan ebeler, hizmet yönünden o bölgenin ba land aile hekimine/hekimlerine; idari yönden ise toplum sa l merkezine ba l olarak çal rlar. (4) Aile sa l elemanlar, bu Yönetmeli in 16 nc maddesi çerçevesinde aile hekimlerince belirlenir ve zorunlu sebepler hariç, sözle me imzalanmadan en az bir ay önce müdürl e bildirilir. E itim MADDE 21 (1) Aile hekimlerine iki a ama halinde e itim verilir ve bu e itimlerin içeri i Kurum taraf ndan belirlenir. Birinci a ama e itim program n n süresi en çok on gündür. Üniversitelerde bir ay süre ile aile hekimli i staj yapm olarak mezun olan hekimler birinci a ama e itimden muaf tutulur. kinci a ama e itimi ise uzaktan e itim tarz nda yap lacak ekilde planlanarak birinci a ama e itiminin bitiminden sonra ba lar ve süresi en az on iki ayd r. Bu e itimlerde Kurumun belirledi i kriterlere göre ba ar l olmak esast r. (2) Aile hekimli i uzmanlar n n birinci ve ikinci a ama e itimlere kat lmas zorunlu de ildir. Sözle me imzalam aile hekimli i uzmanlar, uzman tabip, tabip ve aile sa l elemanlar ; içeri i, süresi ve standartlar Kurum

9 taraf ndan belirlenen di er hizmet içi e itimlere al nabilirler. (3) Aile hekimleri ve aile sa l elemanlar bu madde kapsam nda al nmas öngörülen her e itim süresinin en az % 80 ine devam etmek zorundad rlar. BE NC BÖLÜM Fiziki ve Teknik artlar Aile sa l merkezi MADDE 22 (1) Aile sa l merkezi, Kurum taraf ndan öngörülen nüfus kriterleri esas al nmak suretiyle sözle me yapm bir ya da daha fazla aile hekimi taraf ndan a labilir. (2) Ayn aile sa l merkezindeki her aile hekimi ve aile sa l eleman pozisyonu için ayr ayr sözle me yap l r. (3) Aile hekimleri, sa l k hizmetlerine yard mc olmak amac yla ebe, hem ire, sa l k memuru, t bbi sekreter gibi ilave sa l k hizmetleri personeli ile güvenlik, temizlik, kalorifer, sekretarya ve benzeri hizmetler için ferden veya m tereken personel çal t rabilir ya da hizmet sat n alabilirler. (4) Aile sa l merkezinde her üç aile hekimli i birimi için ilave bir sa l k personeli (ebe, hem ire, sa l k memuru, t bbi sekreter gibi) müdürlük taraf ndan görevlendirilebilir. Bu ekilde görevlendirilecek personelin çal ma usul ve esaslar Kurum taraf ndan belirlenir. (5) E itim aile sa l merkezleri ve Kurum taraf ndan uygun görülen aile sa l merkezleri e itim amaçl olarak kullan labilir. Aile sa l merkezinin fiziki artlar MADDE 23 (De ik: R.G.:11/03/ ) (1) Aile sa l merkezlerinde a a da belirtilen asgari fiziki artlar aran r. a) Binan n kolay ula labilir, güvenli, uygun havaland rma, s tma ve ayd nlatma imkânlar na sahip, toplam alan n n tek aile hekimi için 60 metrekare olmas gerekir. Birden fazla hekimin birlikte çal mas durumunda her aile hekimi için 20 metrekare ilave edilir. Bir aile sa l merkezinde 2-6 aile hekimli i birimi olmas na azami dikkat gösterilir. b) Bekleme ve dan ma bölümü bulunur. Bir hekim için bekleme alan nda en az 5, daha sonraki her hekim için ilaveten en az 3 er adet olmak üzere yeterli say da bekleme koltu u bulundurulur. Bekleme koltu unun kolay temizlenebilir ve ergonomik yap da olmas ; ah ap, PVC veya metal malzemelerden yap lm sa oturulan ve yaslan lan alanlar n bir d eme malzemesi ile kaplanm olmas gerekir. Bekleme alan nda Kurumca gönderilen güncel afi ve bro ürler düzenlenmi panoda as l olarak bulundurulur, panoda as lamayacak olanlar çerçeveli olarak bulundurulur. Hasta ve hasta yak nlar n n dilek ve önerilerini kolayl kla ula t r labilmesini sa layacak dilek ve öneri kutular ile hijyeni sa lamaya yönelik el antisepti i bulundurulur. c) Muayene odas n n, her aile hekimi için en az 10 metrekare olmas gerekir. Muayene odas nda lavabo bulunur. ç) T bbi müdahale odas, hastaya t bbi giri imlerin yap labilece i büyüklükte, lavabosu bulunan bir odad r. Bu odada a, enjeksiyon, küçük cerrahi müdahalelerin yap lmas na uygun muayene ve müdahale masas, muayene ve acil müdahale malzemeleri, jinekolojik muayene masas ile dezenfeksiyon ve sterilizasyon cihazlar n n bulunmas gereklidir. d) Laboratuvar hizmetlerinin aile hekimince merkezde verilmesi planlan yorsa bu hizmetler için uygun bir oda bulunur. e) Aile sa l merkezi içerisinde kullan ma haz r, bütün aile hekimli i birimlerince de kullan labilecek mahremiyet kurallar n n uyguland, bebek bak m ve emzirme alan veya odas bulunur. f) Hastalar n kullanabilece i tercihen kad n-erkek için ayr olmak üzere birbirinden ayr lm, müstakil tuvalet ve lavabolar n olmas gerekir. Her lavaboda s v sabun, k t havlu ve po etli çöp sepeti, her tuvalette tuvalet k d ve po etli çöp sepeti bulundurulur. Tuvaletlerde acil ça r butonu bulundurulur. g) Tercihen binan n giri kat nda kurulurlar. Engelli ve ya l vatanda lar n giri ve k lar n mümkün k lan, kolayla t r c tedbirler al n r. ) T bbi hizmet alanlar ile bekleme alanlar nda iç ortam s cakl C aras nda tutulur, muayene odas n n iç ortam s cakl için alt s n r n 20 0 C olmas gerekir. Is tma soba hariç di er araçlarla sa lan r. h) Aile sa l merkezinin iç alanlar n n boya ve bak m tam olmal d r. D cephe boyas ve tamirat ile ilgili gerekli talepler belirlenerek ilgili yerlere gönderilmelidir. ) Aile sa l merkezinin sa l k hizmeti sunulan alanlar na ait zemin kaplamas n n kolay temizlenebilir nitelikte olmas gerekir. (2) Kullan m ömrünü tamamlam veya ihtiyaç fazlas olan malzemeler aile sa l merkezi içinde bulundurulamaz. (3) Bakanl a tahsisli bulunan ve Kurum taraf ndan aile hekimlerine kiralanm müstakil bina olarak kullan lan aile sa l merkezlerinin ilk çevre düzenlemesi müdürlük taraf ndan yap l r. Daha sonraki bak mlar aile hekimleri taraf ndan devam ettirilir. (4) Muayene odas d nda birinci f krada say lan di er odalar aile hekimlerince m terek kullan labilir. Aile sa l merkezinin teknik donan m MADDE 24 (De ik: R.G.:11/03/ ) (1) Aile sa l merkezinde a a da belirtilen asgari t bbi cihaz ve malzemenin faal olarak bulundurulmas zorunludur.

10 a) Steteskop. b) Tansiyon aleti (çocuk ve eri kin olmak üzere en az iki boy). c) Otoskop. ç) Oftalmoskop. d) Termometre. e) I k kayna. f) Dil basaca. g) Paravan, perde ve benzerleri. ) Muayene masas. h) Refleks çekici. ) Mezura. i) Fetal el doppleri. j) A nakil kab. k) Snellen e eli. l) Diapozon seti. m) Tart aleti (bebek, eri kin boy). n) Boy ölçer (bebek, eri kin boy). o) Pansuman seti. ö) Enjektör, gazl bez gibi gerekli sarf malzemeleri. p) Keskin at k kab. r) Acil seti; acil müdahale setinde asgari a a da belirtilen malzemeler bulunur. 1) Laringoskop seti ve yedek pilleri (çocuk ve eri kin için), 2) Ambu ve maske (çocuk ve eri kin boy), 3) Oksijen hortumu ve maskeleri, 4) Entübasyon tüpü (çocuk ve eri kin için), 5) Yard mc hava yolu araçlar (laringeal maske, airway ya da kombi tüp), 6) Enjektörler (2, 5,10 cc ebatlar nda her bir ebattan asgari be adet), 7) Ki isel koruyucu ekipman (eldiven, maske ve benzerleri.). s) Defibrilatör. ) Manometreli oksijen tüpü (ta nabilir). t) Seyyar lamba. u) Buzdolab (sadece a lar ve antiserumlar için). ü) A dolab n n ve aile sa l merkezinin t bbi hizmet alanlar ile bekleme alanlar nda iç ortam s cakl k takiplerini yapmak için standartlar Kurumca belirlenmi olan s verisi gönderebilen 2 adet termometre (A dolab s cakl k takipleri en fazla iki saatlik aral klarla yap lacak olup bu süre gerekli görülmesi halinde Kurumca de i tirilebilir.). v) A lar ve ilaçlar için karekod okuyucu. y) laçlar n miat ve stoklar n n listesi (elektronik ortamda takip edilir.). z) Jinekolojik muayene masas, spekülüm, muayene ve R A seti. aa) lâç ve malzeme dolab. bb) Sterilizatör. cc) EKG cihaz. çç) Tromel. dd) Glikometre. ee) Tekerlekli sandalye. ff) Nebülizatör. gg) Santrifüj cihaz. ) Jeneratör veya kesintisiz güç kayna. hh) Küçük cerrahi seti; asgari 1 portegü, 1 makas, 1 penset, 1 bisturi sap, stapler (dört hekime kadar iki set, dört hekimden sonra her dört hekim için ilave bir set). ) Geni letilmi ba klama program kapsam nda uygulanan a lar ve antiserumlar. ii) Kurum taraf ndan belirlenen bulundurulmas zorunlu tutulan temel acil ilâçlar, a lar ve antiserumlar. jj) Aspiratör. (2) Birden fazla aile hekiminin bir arada çal t aile sa l merkezlerinde, bu maddenin birinci f kras ndaki t bbi cihaz ve malzemelerden (a) dan (k) bendine kadar (k bendi dahil) olanlar her aile hekimi için ayr ayr bulundurulur. (3) Bakanl kça ve Kurumca özellikleri belirlenen bilgisayar, donan m, yaz l m ve bilgi teknolojileri ile ilgili asgari artlara uyulur. (4) Aile hekimlerinin kullanmak zorunda olduklar teknik, t bbi cihaz, bilgisayar donan mlar ile gezici sa l k hizmetlerinin sunumu için gerekli olan motorlu araçlar, esas olarak aile hekimleri taraf ndan temin edilir.

11 (5) Aile hekimleri, aile sa l merkezinde yang na kar al nmas gereken tedbirleri al r, t bbi at klar ve çöpler için 22/7/2005 tarihli ve say l Resmî Gazete de yay mlanan T bbi At klar n Kontrolü Yönetmeli i hükümlerine uygun olarak gerekli tedbirleri al r. (6) Aile sa l merkezi gideri olarak yap lacak katk lar n tespitinde kullan lmak üzere aile hekimli i birimleri, fiziki artlar ve donan m a s ndan Ek-1 deki gibi de erlendirilir. Aile sa l merkezinin olu turulmas MADDE 25 (De ik: R.G.:11/03/ ) (1) Aile hekimleri, öncelikle bu Yönetmelikteki asgari fiziki artlar haiz, Bakanl k, Kurum veya ba l kurulu lara ait sa l k hizmeti vermek amac yla yap lan binalarda hizmet verirler. Bu imkân n sa lanamamas halinde müdürl ün onay ile uygun standartlara sahip bölgedeki di er mekânlarda da hizmet verebilirler. (2) Merkezin, sa l k hizmetlerinin çe idine ve niteli ine uygun olmas, hizmeti sunan ve kullananlar n memnuniyetini sa lamas, fonksiyonel ve yap sal olarak belirlenen asgari artlar sa lamas ve hizmetten yararlanacaklar n kolayca ula abilecekleri yerde olmas esast r. (3) Aile hekimi birden fazla yerle im yerinde gezici sa l k hizmeti vermek zorunda ise aile sa l merkezi müdürlükçe uygun görülen merkezi konumdaki yerde kurulur. Bu yerin seçiminde ve gezici sa l k hizmeti verilecek yerle im yerlerinin tespitinde ula m zorlu u, güzergâh, yak nl k, co rafi özellikler ve vatanda n kullan m al kanl klar gibi özellikler göz önünde bulundurulur. (4) Aile sa l merkezlerinin adres de i iklikleri, çal ma bölgesi içinde olmak kayd ile bu maddedeki hususlara ba l kal narak, aile hekimlerinin talebi, müdürl ün uygun gör ü ve valili in onay teklifi ile yap l r. Bu de i iklik 5 gün içerisinde Kuruma bildirilir. Kurumun onay na sunulur. (5) Üniversitelerin aile hekimli i anabilim dallar veya e itim ve ara t rma hastaneleri aile hekimli i klinik efliklerinin talebi, müdürl ün uygun gör ü ve Kurumun onay ile bir veya daha fazla aile sa l merkezi e itim, ara t rma ve hizmet amac yla kullan labilir. (6) Eczane bulunan binalarda aile sa l merkezi a lamaz. (7) Aile sa l merkezlerine Kurum taraf ndan belirlenen k staslar çerçevesinde isim verilir. Aile sa l merkezinin i letilmesi MADDE 26 (1) Aile sa l merkezinde birden çok aile hekimi hizmet veriyor ise, aile hekimleri kendi aralar nda bir yönetim plan olu turarak yönetici belirler ve yönetici ismini müdürl e bildirirler. Yönetici seçimi zorunlu haller d nda y lda bir kez yap l r. Yönetim taraf ndan al nan kararlar karar defterine i lenir. Yönetici, aile sa l merkezinin i letilmesinden birinci derecede sorumlu oldu u gibi bu merkezin müdürlük ve toplum sa l merkezi ile koordinasyonunu sa lamakla da görevlidir. Yöneticinin di er aile hekimleri ve aile sa l elemanlar üzerinde herhangi bir idari görev ve sorumlulu u bulunmaz. Tetkik ve tahlil i lemleri MADDE 27 (1) Te his ve takip için gerekli görülen basit görüntüleme ya da laboratuvar tetkikleri aile sa l merkezlerinde yap labilir. Aile hekimlerinin istedi i laboratuvar tetkikleri öncelikle halk sa l laboratuvar olmak üzere müdürl ün uygun görd ü bir laboratuvarda yapt r l r. Bu laboratuvarlar n seçiminde iç ve d kalite kontrol programlar n n uygulan yor olmas dikkate al n r. ALTINCI BÖLÜM Kullan lacak Belgeler Sevk evrak, reçete düzenlenmesi ve aile hekiminin bilgilendirilmesi MADDE 28 (1) Aile hekimi, hastas n n ikinci ve üçüncü basamak sa l k hizmeti veren bir kurulu a ba vurmas na gerek olup olmad na karar verir. Gerek görülmesi halinde hastay da bilgilendirerek sevk eder ve hastas na verilen sa l k hizmetini geri bildirim vas tas ile izler. (2) Kurumun belirledi i usul ve esaslar çerçevesinde ve bilgi i lem altyap s Kurum taraf ndan olu turulmak kayd yla; ikinci ve üçüncü basamak sa l k kurum ve kurulu lar na sevk edilen veya bu kurulu lara do rudan müracaat eden ki ilere verilen hizmetler, kendi aile hekimine elektronik ortamda bildirilir. (3) Gebe ve bebek tespiti ile takipleri, a uygulamas, do um ve bildirimi zorunlu hastal klar gibi durumlar ilgili aile hekimine iletilmek üzere hizmeti sunan sa l k kurum ve kurulu u taraf ndan müdürl e en geç be i günü içerisinde bildirilir. Bu bildirimi yapmayanlar hakk nda yürürlükteki mevzuat hükümlerine göre i lem tesis edilir. (4) Birinci basamakta resmî reçete yaz lmas ve ki ilerin sa l k durumuyla ilgili rapor tanziminde aile hekimi yetkilidir. Ancak ola anüstü durumlar, acil durumlar ile toplum sa l n tehdit eden ve koruyucu amaçl ilaç kullan m n (kemoproflaksi) gerektiren bula c ve salg n hastal k hallerinde özel durum belirtilmek suretiyle toplum sa l merkezi hekimleri de resmî reçete düzenleyebilirler. Bu durumda ilgili aile hekimi en k sa sürede bilgilendirilir. (5) Ölüm belgesi, 19/1/2010 tarihli ve say l Resmî Gazete de yay mlanan Mezarl k Yerlerinin n aas ile Cenaze Nakil ve Defin lemleri Hakk nda Yönetmeli e göre düzenlenerek ilgili aile hekimi en k sa sürede bilgilendirilir. (6) Aile hekimi, hastas n bir üst basama a sevk ederken ilgili forma sevk gerekçelerini, yap lan tetkik sonuçlar n ve hastan n temel sa l k bilgilerini yazmak zorundad r. (7) Hasta sevk evrak, reçete, rapor, bildirimi zorunlu hastal klarla ilgili formlar ve di er kullan lacak belge örnekleri Kurum taraf ndan belirlenir. Aile hekimince düzenlenen bu belgeler ki inin yaz l veya elektronik dosyas na

12 kaydedilir. Yetkilendirilmi aile hekimleri MADDE 29 (De ik: R.G.:11/03/ ) (1) Kurum d nda birinci basamak sa l k hizmeti veren Aile sa merkezleri d nda birinci basamak sa k hizmeti veren; üniversiteler, askeri birlikler, hastaneler, kurum ve i yerlerinde yetkilendirilmi aile hekimli i hizmeti verilebilir. Bu kurumlarda Kurumun öngörd ü e itimleri almalar art ile herhangi bir suretle istihdam edilen hekimlerin talebi ve kurumlar n n teklifi üzerine, valili in uygun gör ü ve Kurumun onay ile kendi görev ve sorumluluk alanlar yla s n rl olmak kayd yla, aile hekimli i yetkisi verilir. Kurumlar bu Yönetmelikteki fiziki artlar ve teknik donan m sa lamakla yükümlüdür. Yetkilendirilmi aile hekimleri Kurum taraf ndan belirlenen hizmete özel sözle meyle göreve ba lat l rlar. Yetkilendirilmi aile hekimi, aile hekiminin yapt i ve i lemleri yapmakla yükümlüdür. Yetkilendirilmi aile hekimine de ki i kayd yap l r. (2) Yetkilendirilmi aile hekimi, aile hekimli i görevi d nda kalan hususlarda kendi mevzuat hükümlerine tabidir. (3) Üniversitelerin aile hekimli i anabilim dallar na ve aile hekimli i uzmanl k e itimi veren e itim ve ara t rma hastaneleri aile hekimli i klinik efliklerine kendilerinin talebi ve kurumlar n n teklifi üzerine yetkilendirilmi aile hekimli i yetkisi verilir. Bu birimlerde görev yapan retim elemanlar kendi görev ve sorumluluk alanlar d nda da ki i kayd yapabilirler. (4) Yetkilendirilmi aile hekiminden hizmet alanlar n aile hekimi seçme hakk sakl d r. (5) Aile hekimli i yetkisi verilmemi olanlar, kurum ve i yerlerinde olu acak acil durumlarda hastaya gerekli ilk müdahaleyi yapar ve gerekirse hastane acil servisine sevk ederek en k sa süre içerisinde aile hekimini bilgilendirir. Sevk, reçete ve rapor gerektiren acil hallerde ki iyi bilgilendirir ve bilgilendirme notu ile birlikte aile hekimine gönderir. Bu ki ilerin aile hekimlerince takip edilmesi zorunludur. YED NC BÖLÜM Kay tlar n Tutulmas ve Denetim Tutulacak kay tlar MADDE 30 (1) Aile hekimlerinin kulland bas l veya elektronik ortamda tutulan kay tlar, ki ilerin sa l k dosyalar ile raporlar, sevk belgesi ve reçete gibi belgeler resmî kay t ve evrak niteli indedir. (2) Kay tl ki i say s, yap lan hizmetlerin listesi, muayene edilen ve sevk edilen hasta say s, kodlar ile birlikte konulan te hisler, reçete içeri i, a lama, gebe ve lohusa izlemi, bebek ve çocuk izlemi, üreme sa l ve bula c hastal klar ile ilgili veriler ve Kurum taraf ndan belirlenen benzeri veriler evrak kay t kriterlerine göre belirli aral klarla düzenli olarak bas l veya elektronik ortamda Kuruma bildirilir. (3) Aile hekimlerinin ve aile sa l elemanlar n n kendileri ile ilgili kay tlar müdürlükte tutulur. Kay tlar n tutulma ekli ve muhafazas MADDE 31 (1) Aile hekimi kendisine kay tl ki ilerin ki isel sa l k dosyalar n tutmakla yükümlüdür. Kay tlar n güvenli i ve mahremiyeti aile hekiminin sorumlulu undad r. (2) Denetim s ras nda talep edilmesi halinde, aile hekimi hasta haklar na riayet etmek suretiyle kendisine kay tl ki ilerin dosyalar n göstermek zorundad r. (3) Ki i, kendisi ile ilgili tutulan kay tlar n bir nüshas n aile hekiminden talep edebilir. (4) Aile hekimlerinin, lisans haklar Bakanl a ait olan veya Bakanl kça belirlenip ilan edilen, standartlara haiz bir aile hekimli i bilgi sistemi yaz l m kullanmalar artt r. (5) Aile hekimleri, bakmakla yükümlü oldu u vatanda lara ait bilgi sisteminde tuttu u tüm verilerin ilgili mevzuat çerçevesinde gizlili ini, bütünl ünü, güvenli ini ve mahremiyetini sa lamakla yükümlüdür. (6) Herhangi bir vatanda a ait ki isel veriler ile ki isel sa l k verileri, müdürlük ya da Bakanl k ve Kurum haricindeki herhangi bir kay t ortam nda (bilgisayar, hard disk, cd, dvd, yaz l doküman gibi) yüklenici firma taraf ndan kaydedilemez. Bu durumun tespiti halinde bu yaz l m n kullan m iptal edilir. (7) Aile hekimli i bilgi sistemi ekranlar nda hiçbir surette ki i, ürün ya da hizmet reklam na yer verilemez, hiçbir ürün ya da hizmetin sat ve sat n te vik edici yönlendirmeler yap lamaz. Kay tlar n devri MADDE 32 (1) Bulundu u bölgeden ayr lacak olan aile hekimi kendisine kay tl ki ilerin verilerini sorumlu olacak aile hekimine devreder. Devir teslimin yap lamad durumlarda ayr lacak olan aile hekimi bu verileri bölgesindeki toplum sa l merkezine teslim eder. Ayr lan aile hekiminin hiçbir ekilde verileri devredemedi i hallerde toplum sa l merkezi gerekli verileri temin ederek sorumlu olacak aile hekimine verir ve devir teslimi yapmayan aile hekimi ile ilgili tutanak tutarak müdürl e bildirir. Denetim MADDE 33 (1) Aile sa l merkezi, aile hekimleri ve aile sa l elemanlar, mevzuat ve sözle me hükümlerine uygunluk ile di er konularda Kurum, ilgili mülkî idare amirleri ve yerel sa l k idare amirleri veya bunlar n görevlendirece i personelin denetimine tâbidir. Denetim yapmaya yetkili amir, ilgili mevzuat ve sözle me artlar na ayk r l do rudan kendisi tespit edebilece i gibi, tespiti yapmak üzere incelemeci veya soru turmac da görevlendirebilir. Bu denetimler Kurum taraf ndan belirlenen denetleme formlar ile gerçekle tirilir. Mevzuat ve sözle me artlar na ayk r l k tespit edildi i takdirde, Aile Hekimli i Uygulamas Kapsam nda Sa l k Bakanl nca

13 Çal t r lan Personele Yap lacak Ödemeler ile Sözle me Usul ve Esaslar Hakk nda Yönetmelikte belirtilen hükümler çerçevesinde ilgililer hakk nda i lem tesis edilir. SEK Z NC BÖLÜM E itim Aile Sa l Merkezi ve E itim Aile Hekimli i Birimine li kin Usul ve Esaslar E itim aile sa l merkezi ve e itim aile hekimli i birimi MADDE 34 (1) Aile hekimli i saha e itimleri için aile hekimli i uzmanl k e itimi veren Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu veya Üniversite Rektörlükleri ile Kurum aras nda sözle me yap larak öngörülen nüfus kriterleri esas al nmak suretiyle e itim kurumlar taraf ndan e itim aile sa l merkezi veya e itim aile hekimli i birimi a labilir. Bunlar n a laca yer, e itim kurumunun talebi, müdürl ün uygun gör ü ve Kurumun onay ile belirlenir. Birim say lar her bir asistan say s esas al narak belirlenir ve Kurumca onaylan r. E itim kurumunda asistan say s n n fazla olmas halinde, müdürl ün uygun gör ü ve Kurumun onay ile ayn e itim kurumuna ba l birden fazla e itim aile sa l merkezi açabilir. (2) E itim aile sa l merkezinde; e iticinin gözetim ve koordinasyonunda, aile hekimli i uzmanl k e itimi gören bir veya birden fazla asistan taraf ndan aile hekimli i hizmeti verilir. Asistanlar n rotasyon süreleri T pta Uzmanl k Kurulu (TUK) kararlar na göre belirlenir. (3) E itim aile sa l merkezindeki asistan ve aile sa l eleman ile ayr ca sözle me yap lmaz. (4) E itim kurumu, ihtiyaç halinde e itim aile sa l merkezlerinde verilen sa l k hizmetlerine yard mc olmak amac yla ebe, hem ire, sa l k memuru, t bbi sekreter gibi ilave sa l k hizmetleri personeli ile güvenlik, temizlik, kalorifer, sekretarya ve benzeri hizmetler için personel çal t r r. (5) Bo alan veya yeni a lacak aile hekimli i birimleri e itim kurumunun talebi üzerine yerle tirme esaslar dikkate al nmaks z n asgari alt aydan önce asistan n birimden ayr lmayaca taahhüdü ile birlikte e itim aile hekimli i birimi olarak birinci f kradaki usule göre e itim kurumlar na tahsis edilebilir. (6) E itim aile sa l merkezinin, sa l k hizmetlerinin çe idine ve niteli ine uygun olmas, hizmeti sunan ve kullananlar n memnuniyetini sa lamas, fonksiyonel ve yap sal olarak belirlenen asgari artlar sa lamas ve hizmetten yararlanacaklar n kolayca ula abilecekleri yerde olmas esast r. (7) E itim aile hekimli i birimleri çal ma bölgesi içinde olmak kayd yla bu maddedeki hususlara ba l kal narak e itim kurumunun teklifi, müdürl ün uygun gör ü ve valili in onay ile hizmet için verilen mekân de i tirebilirler. Bu de i iklik 5 i günü içerisinde Kuruma bildirilir. E itim aile sa l merkezlerine Kurum taraf ndan belirlenen k staslar çerçevesinde isim verilir. (8) E itim aile sa l merkezi/e itim aile hekimli i biriminde yap lan e itimlerin hizmette aksamaya meydan vermeyecek ekilde planlanmas ve uygulanmas gerekir. E itim aile sa l merkezinin i letilmesi MADDE 35 (1) E itim aile sa l merkezi/e itim aile hekimli i biriminde verilen aile hekimli i hizmetleri, e iticinin gözetim ve koordinasyonunda verilir. E itici, e itim aile sa l merkezinin i letilmesinden kurumu ile birlikte birinci derecede sorumlu oldu u gibi bu merkezin müdürlük ile koordinasyonunu sa lamakla da görevlidir. E itim aile sa l merkezinin fiziki artlar ve teknik donan m MADDE 36 (1) E itim aile sa l merkezi/e itim aile hekimli i birimi bu Yönetmelikteki di er aile sa l merkezleri için öngörülen fiziki artlar ve teknik donan mlara ili kin hükümlere tabidir. (2) Asistanlar n n e itim ihtiyaçlar için e itim salonu/asistan odas, e itici odas, e itim laboratuvar odas e itim kurumunca sa lan r. (3) E itim aile sa l merkezinin, e itim kurumunun kampüs alan d nda planlanmas durumunda e itim laboratuvar odas, e itim ihtiyaçlar için mikroskop, lam, lamel, santrifüj cihaz ve benzeri malzemeler bulundurulur. Çal ma saatleri, izin ve denetim MADDE 37 (1) E itim aile sa l merkezi/e itim aile hekimli i biriminde görev yapan asistan, e itici ve aile sa l elemanlar izinler, disiplin i lemleri ve kazanç getirici faaliyet yasa bak m ndan asli statülerine ili kin mevzuata tabidirler. (2) E itim aile sa l merkezi/e itim aile hekimli i biriminde e itim kurumu taraf ndan e itici, asistan ve aile sa l eleman olarak görevlendirilen personel tam gün esas na göre çal rlar. Mesai saatleri ve günleri, çal ma yerinin artlar da dikkate al nmak suretiyle çal t bölgedeki ki ilerin ihtiyaçlar na uygun olarak e itim kurumu taraf ndan belirlenir ve müdürlükçe onaylan r. Yap lacak ev ziyaretleri ve gezici/yerinde sa l k hizmetleri çal ma süresine dâhil edilir. Çal lan günler ve saatler e itim aile sa l merkezi/e itim aile hekimli i biriminin görünür bir yerine as larak ki ilerin bilgilenmesi sa lan r. Tetkik ve tahlil i lemleri MADDE 38 (1) E itim aile sa l merkezi/e itim aile hekimli i biriminde kay tl ki iler için gereken tetkik, te his ve görüntüleme hizmetleri e itim kurumunca verilir. E itim aile sa l merkezlerinde laboratuvar hizmetinin verilmesi zorunlu olup müstakil olarak hizmet verilen e itim aile sa l merkezlerinde görüntüleme hizmeti de verilebilir. E itim kurumunun talebi halinde bu hizmetler müdürlük arac l ile de temin edilebilir. Di er hususlar MADDE 39 (1) E itici ve asistanlar, bu Yönetmelikteki aile hekimlerinin, e itim kurumunca görevlendirilen

14 aile sa l elemanlar ise bu Yönetmelikteki aile sa l elemanlar n n, yetkilerine sahip olup görev ve sorumluluklar ile yükümlüdürler. (2) E itim aile sa l merkezlerinde e itici, asistan ve aile sa l elemanlar n n göreve ba lay lar ve ayr l lar e itim kurumu sorumlulu unda yap l r. Personel hareketleri bir ay öncesinden Kuruma bildirilir. (3) E itici, asistan ve aile sa l elemanlar ; hizmet kalite standartlar n n yükseltilmesinin sa lanmas için Kurumca belirlenen birinci a ama e itiminden muaft r. DOKUZUNCU BÖLÜM Çe itli ve Son Hükümler Yürürlükten kald r lan yönetmelik MADDE 40 (1) 25/5/2010 tarihli ve say l Resmî Gazete de yay mlanan Aile Hekimli i Uygulama Yönetmeli i yürürlükten kald r lm t r. (2) Di er mevzuatta, 25/5/2010 tarihli ve say l Resmî Gazete de yay mlanan Aile Hekimli i Uygulama Yönetmeli ine yap lm olan at flar bu Yönetmeli e yap lm say l r. A lm aile sa l merkezlerinin durumu GE C MADDE 1 (De ik: R.G.:19/07/ ) (1) Bu Yönetmeli in yürürl e girdi i tarihte faaliyette olan aile sa l merkezleri bina artlar ve fizik mekânlar ile teknik donan m bak m ndan 1/1/2014 tarihine kadar bu Yönetmelik ile getirilen asgari fiziki artlara uygun hale getirilmek zorundad r. dari görevden ayr lmas uygun görülmeyenler GE C MADDE 2 (De ik: R.G.:19/07/ ) (1) dari görevlerinin son bulmas na müteakiben ilk yerle tirmede kullan lmak art ile; ilin aile hekimli i uygulamas na geçti i tarihte il sa l k müdürü, müdür yard mc s ve ube müdürü olarak görev yapan tabip ve uzman tabiplerden aile hekimli ine ba vurmalar ve yerle tirilme hakk elde etmesine ra men idari görevlerinden ayr lmalar Bakanl kça uygun görülmeyenler, ilde pozisyon bo almas veya yeni pozisyon a lmas halinde 15 inci maddenin birinci f kras n n (c) bendine göre yerle tirilirler. ntibak ve geçi süreci GEÇ MADDE 3 (De ik: R.G.:11/03/ ) (1) Bu Yönetmeli in 8 inci maddesinin alt nc kras n ikinci cümlesi, 12/11/2012 tarihli ve 6360 say On Dört lde Büyük ehir Belediyesi ve Yirmi Yedi lçe Kurulmas ile Baz Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde De iklik Yap lmas na Dair Kanun kapsam nda büyük ehir belediyesi kurulan illerde, Kanunun yürürlü e girdi i tarihten itibaren 5 y l süre ile uygulanmaz. (2) 2/11/2011 tarihinden 1/2/2015 tarihine kadar il sa k müdürü, kamu hastaneleri birli i genel sekreteri, halk sa müdürü, Bakanl k merkez veya ba kurulu lar n daire ba kan ve üstü görevlerinde fiilen bir y l görev yapm ve bu görevlerden ayr lm olan tabip ve uzman tabipler aile hekimli ine ba vurmalar halinde 1/2/2016 tarihine kadar bu Yönetmeli in 15 inci maddesinin birinci f kras n (c) bendine göre yerle tirmeye dahil edilirler. (3) Bu Yönetmeli in yürürlü e girdi i tarihte do um ve askerlik nedeniyle sözle mesini feshetmi olan aile hekimleri için, bu Yönetmeli in 15 inci maddesinin birinci f kras n (a) bendindeki fiilen alt ay aile hekimli i yapm olma art aranmaz. Yürürlük MADDE 41 (1) Bu Yönetmelik yay m tarihinde yürürl e girer. Yürütme MADDE 42 (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Sa l k Bakan yürütür.

15 Ek-1 LE SA LI I MERKEZ G DER OLARAK YAPILACAK KATKILARIN TESP NDE KULLANILMAK ÜZERE A LE HEK ML B GRUPLANDIRMASI STANDART D Grubu C Grubu B Grubu A Grubu Hasta müracaatlar elektronik s ra takip 1 sistemi ile yönlendirilmektedir Muayene odas asgari 14 m 2 dir Bekleme alanlar nda büyüklü üne uygun LCD, plazma, LED TV ve benzeri cihazlar bulundurup sa geli tirici e itim amaçl yay nlar yap lmaktad r. Tek hekimli aile sa merkezlerinde bekleme alam asgari 20 m 2 dir (birden fazla aile hekimi görev yap yorsa her bir aile hekimi için 5 m 2 ilave edilir). Aile sa merkezinde en az 10 m 2 lik müstakil bir "a lama ve bebek/çocuk izlemleri odas " olu turulmu tur (grupland rmaya dâhil olan her üç hekim için bir "a lama ve bebek/çocuk izlemleri odas " planlan r). Aile sa merkezinde gebe izlemleri ve aile planlamas hizmetlerinin yürütülmesi için en az 10 m 2 lik müstakil bir oda olu turulmu tur (grupland rmaya dâhil olan her üç hekim için bir "gebe izlem ve aile planlamas odas " planlan r). Aile sa merkezinde aile planlamas için rahim içi araç uygulamas ve takibi yap lmakta ve kay tlar elektronik ortamda tutulmaktad r. Kullan ma haz r bir ekilde müstakil asgari 5 m 2 lik bir emzirme odas veya bölümü planlanm r (bu alan di er aile hekimleri ile birlikte ortak kullan labilir). Emzirme alan nda masa, oturma grubu ve bebek bak m ünitesi ile bebe i koruyucu güvenlik önlemleri (korkuluk, yükseltilmi kenarlar ve benzerleri) bulunmaktad r

16 STANDART Aile sa merkezinde grupland rmaya 9 dâhil olan her üç hekim için bir adet müstakil müdahale odas planlanm r. 10 Belgelendirmek kayd yla her aile hekimi haftal k asgari 10 saat temizlik personeli çal rmaktad r. Belgelendirmek kayd yla ebe, hem ire, acil p teknisyeni, sa k memuru (toplum 11 sa ) veya t bbi sekreterden birisi çal lmaktad r (aile hekimi ba na haftal k 10 saat). Belgelendirmek kayd yla her aile hekimi için 11 nci sat ra ilave olarak haftal k saat ebe, hem ire, acil t p teknisyeni, sa k memuru (toplum sa ) veya t bbi sekreterden birisi çal lmaktad r. Birden fazla aile hekiminin görev yapt aile sa merkezlerinde haftada asgari 14 saat esnek mesai saati uygulamas yap lmaktad r. Birden fazla aile hekiminin görev yapt aile sa merkezlerinde grupland lan her aile hekimli i birimi taraf ndan haftada asgari 3 saat esnek mesai 13 uygulamas yap lmaktad r, (grupland lm 5 birime kadar aile hekimli i biriminin bulundu u aile sa merkezlerinde esnek mesai saatleri farkl zamanlarda planlan r ancak grupland lm birim say n 5 ve üzerinde olmas halinde ise aile sa merkezi haftal k en az 55 saat aç k kalacak ekilde planlama yap r) Aile sa merkezine ait aktif internet 14 sayfas bulunmaktad r. Sa k hizmetinin verildi i yerlerde ve bekleme alan nda sa k personeli ve 15 hastalar için yeterli düzeyde el antisepti i bulundurulmaktad r. Engelliler için düzenlenmi tuvalet i levsel 15 olarak bulunmaktad r. D Grubu C Grubu B Grubu A Grubu (*) Tek hekimin çal aile sa merkezlerinde 5 ve 6 nc sat rda belirtilen odalar birlikte kullan labilir. 16

11 Mart 2011 tarih ve 27871 sayılı Resmi Gazete de yayınlanmıştır

11 Mart 2011 tarih ve 27871 sayılı Resmi Gazete de yayınlanmıştır 11 Mart 2011 tarih ve 27871 sayılı Resmi Gazete de yayınlanmıştır Sağlık Bakanlığından: AİLE HEKİMLİĞİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK MADDE 1 25/5/2010 tarihli ve 27591

Detaylı

YÖNETMEL K. Sa k Bakanl ndan:

YÖNETMEL K. Sa k Bakanl ndan: 11 Mart 2011 CUMA Resmî Gazete Say : 27871 YÖNETMEL K Sa k Bakanl ndan: LE HEK ML UYGULAMA YÖNETMEL NDE DE KL K YAPILMASINA DA R YÖNETMEL K MADDE 1 25/5/2010 tarihli ve 27591 say Resmî Gazete de yay mlanan

Detaylı

yonetmelik Administrator tarafından yazıldı. Pazar, 27 Ocak 2013 18:13 25 Ocak 2013 CUMA Resmî Gazete Sayı : 28539 YÖNETMELİK MADDE 1 1 / 40

yonetmelik Administrator tarafından yazıldı. Pazar, 27 Ocak 2013 18:13 25 Ocak 2013 CUMA Resmî Gazete Sayı : 28539 YÖNETMELİK MADDE 1 1 / 40 25 Ocak 2013 CUMA Resmî Gazete Sayı : 28539 YÖNETMELİK Sa A İ B İ Ama ç Ama ç MADDE 1 1 / 40 a) Birinci basamak sa b) c) Aile hekimli ç ) Aile sa d) E e) E f) Meslek ilkelerini, i ş g) Hasta sevk evrak

Detaylı

Aile Sağlığı Merkezinde İş Tanımları 1

Aile Sağlığı Merkezinde İş Tanımları 1 Aile Sağlığı Merkezinde İş Tanımları 1 Aile Hekimliği Sürekli Mesleki Gelişim Programı Aile Hekimliği Kanununda ve Aile Hekimliği uygulama yönetmeliğinde Aile hekimi; Kişiye yönelik koruyucu sağlık hizmetleri

Detaylı

Aile Hekimliği Pilot Uygulaması Hakkında Yönetmelik. 06.07.2005 R.G. Sayısı:25867

Aile Hekimliği Pilot Uygulaması Hakkında Yönetmelik. 06.07.2005 R.G. Sayısı:25867 Aile Hekimliği Pilot Uygulaması Hakkında Yönetmelik 06.07.2005 R.G. Sayısı:25867 BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam Madde 1 Bu Yönetmeliğin amacı,

Detaylı

Sağlık Bakanlığından : Aile Hekimliği Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 19 Temmuz 2013 CUMA Resmi gazete Sayı : 28712

Sağlık Bakanlığından : Aile Hekimliği Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 19 Temmuz 2013 CUMA Resmi gazete Sayı : 28712 Sağlık Bakanlığından : Aile Hekimliği Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 19 Temmuz 2013 CUMA Resmi gazete Sayı : 28712 MADDE 1 25/1/2013 tarihli ve 28539 sayılı Resmî Gazete

Detaylı

SİİRT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç

SİİRT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç SİİRT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Siirt Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama

Detaylı

MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ELEMANLARININ YURTİÇİ VE YURTDIŞI GÖREVLENDİRME YÖNERGESİ

MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ELEMANLARININ YURTİÇİ VE YURTDIŞI GÖREVLENDİRME YÖNERGESİ MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ELEMANLARININ YURTİÇİ VE YURTDIŞI GÖREVLENDİRME YÖNERGESİ MART 2016 MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ELEMANLARININ YURTİÇİ VE YURTDIŞI GÖREVLENDİRME YÖNERGESİ BİRİNCİ

Detaylı

TEBLİĞ. c) Eğitim merkezi: Bakanlık tarafından kan bankacılığı ve transfüzyon tıbbı eğitimi vermek üzere yetkilendirilmiş kan hizmet birimini,

TEBLİĞ. c) Eğitim merkezi: Bakanlık tarafından kan bankacılığı ve transfüzyon tıbbı eğitimi vermek üzere yetkilendirilmiş kan hizmet birimini, 31 Aralık 2009 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 27449 (5. Mükerrer) TEBLİĞ Sağlık Bakanlığından: KAN HİZMET BİRİMLERİNDE GÖREV YAPACAK SAĞLIK PERSONELİNİN EĞİTİMİ VE SERTİFİKALANDIRILMASINA DAİR TEBLİĞ BİRİNCİ

Detaylı

İş Sağlığı İş Sağlığı nedir? Çağdaş İş Sağlığı anlayışı nedir?

İş Sağlığı İş Sağlığı nedir?    Çağdaş İş Sağlığı anlayışı nedir? İş Sağlığı İş sağlığı denilince, üretimi ve işyerini içine alan bir kavram düşünülmelidir. İşyerinde sağlıklı bir çalışma ortamı yoksa işçilerin sağlığından söz edilemez. İş Sağlığı nedir? Bütün çalışanların

Detaylı

YÖNETMELİK. c) Merkez (Hastane): Selçuk Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezini (Selçuklu Tıp Fakültesi Hastanesini),

YÖNETMELİK. c) Merkez (Hastane): Selçuk Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezini (Selçuklu Tıp Fakültesi Hastanesini), 31 Mart 2012 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 28250 Selçuk Üniversitesinden: YÖNETMELİK SELÇUK ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

YÖNETMELİK. MADDE 2 Aynı Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin ikinci ve sekizinci fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve dokuzuncu fıkra eklenmiştir.

YÖNETMELİK. MADDE 2 Aynı Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin ikinci ve sekizinci fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve dokuzuncu fıkra eklenmiştir. 19 Eylül 2012 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 28416 Yükseköğretim Kurulu Başkanlığından: YÖNETMELİK YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARINDA DÖNER SERMAYE GELİRLERİNDEN YAPILACAK EK ÖDEMENİN DAĞITILMASINDA UYGULANACAK

Detaylı

MADDE 3 (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 14 ve 49 uncu maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.

MADDE 3 (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 14 ve 49 uncu maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır. AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU EĞİTİM, ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı Ağrı İbrahim Çeçen

Detaylı

YATAKLI TEDAVİ KURUMLARI ENFEKSİYON KONTROL YÖNETMELİĞİ

YATAKLI TEDAVİ KURUMLARI ENFEKSİYON KONTROL YÖNETMELİĞİ YATAKLI TEDAVİ KURUMLARI ENFEKSİYON KONTROL YÖNETMELİĞİ Yataklı Tedavi Kurumları Enfeksiyon Kontrol Yönetmeliği Resmi Gazete: 11 Ağustos 2005-25903 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ENGELLİLER DANIŞMA VE KOORDİNASYON YÖNETMELİĞİ (1) BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ENGELLİLER DANIŞMA VE KOORDİNASYON YÖNETMELİĞİ (1) BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ENGELLİLER DANIŞMA VE KOORDİNASYON YÖNETMELİĞİ (1) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (Değişik:RG-14/2/2014-28913) (1) Bu Yönetmeliğin amacı; yükseköğrenim

Detaylı

PATOLOJİ DERNEKLERİ FEDERASYONU ETİK YÖNERGE TASLAĞI. GEREKÇE: TTB UDEK kararı gereğince, Federasyon Yönetim

PATOLOJİ DERNEKLERİ FEDERASYONU ETİK YÖNERGE TASLAĞI. GEREKÇE: TTB UDEK kararı gereğince, Federasyon Yönetim PATOLOJİ DERNEKLERİ FEDERASYONU ETİK YÖNERGE TASLAĞI GEREKÇE: TTB UDEK kararı gereğince, Federasyon Yönetim Kurulunun önerileri doğrultusunda bu çalışma yapılmıştır. GENEL KONULAR: Madde 1.Tanım: 1.1.

Detaylı

MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Muş Alparslan Üniversitesi Uzaktan

Detaylı

YÖNETMELİK ANKARA ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİL EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

YÖNETMELİK ANKARA ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİL EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 24 Mart 2016 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 29663 YÖNETMELİK ANKARA ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİL EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin

Detaylı

ÇANKAYA BELEDİYESİ EVDE BAKIM HİZMETLERİ YÖNERGESİ

ÇANKAYA BELEDİYESİ EVDE BAKIM HİZMETLERİ YÖNERGESİ ÇANKAYA BELEDİYESİ EVDE BAKIM HİZMETLERİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam MADDE 1 (1) Bu yönergenin amacı; Çankaya Belediye sınırları içinde yaşayan, yaş sınırı

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETİM KANUNU

YÜKSEKÖĞRETİM KANUNU YÜKSEKÖĞRETİM KANUNU Kanun Numarası : 2547 Kabul Tarihi : 4/11/1981 Yayımlandığı R. Gazete : Tarih : 6/11/1981 Sayı : 17506 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 21 Sayfa : 3 * * * Bu Kanunun yürürlükte

Detaylı

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü 07.03.2012 06:18

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü 07.03.2012 06:18 http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2012/03/201203... 1 of 5 6 Mart 2012 SALI Resmî Gazete Sayı : 28225 Atatürk Üniversitesinden: YÖNETMELİK ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ ASTROFİZİK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

Detaylı

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL TESİSLERİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL TESİSLERİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL TESİSLERİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu Yönergenin amacı, İstanbul Üniversitesi Sosyal Tesislerinin kuruluşu ile çalışma usul

Detaylı

ÇALIŞAN SAĞLIĞI BİRİMİ İŞLEYİŞİ Hastanesi

ÇALIŞAN SAĞLIĞI BİRİMİ İŞLEYİŞİ Hastanesi KİHG/İŞL-005 19.08.2009 07.08.2012 2 1/8 GÜNCELLEME BİLGİLERİ Güncelleme Tarihi Güncelleme No Açıklama 11.11.2009 1 Belge içeriğinde ve belge numarasında değişiklik yapılması 07.08.2012 2 Komite, başlık,

Detaylı

İKİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Tanımlar ve İstisnalar

İKİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Tanımlar ve İstisnalar TÜRKİYE RADYO TELEVİZYON KURUMU AMBAR HİZMETLERİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR (Yönetim Kurulunun 20/05/2009 tarih ve 2009/191 sayılı Kararı) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Tanımlar ve İstisnalar Amaç MADDE 1

Detaylı

İSTANBUL KEMERBURGAZ ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS PROGRAMLARI ARASINDA YATAY GEÇİŞ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

İSTANBUL KEMERBURGAZ ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS PROGRAMLARI ARASINDA YATAY GEÇİŞ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar İSTANBUL KEMERBURGAZ ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS PROGRAMLARI ARASINDA YATAY GEÇİŞ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam MADDE 1 - (1) Bu yönerge İstanbul Kemerburgaz

Detaylı

HEMŞİRELİK BÖLÜMÜ İNTÖRN PROGRAMI UYGULAMA ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

HEMŞİRELİK BÖLÜMÜ İNTÖRN PROGRAMI UYGULAMA ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar HEMŞİRELİK BÖLÜMÜ İNTÖRN PROGRAMI UYGULAMA ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu uygulama esaslarının amacı Şifa Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü

Detaylı

Ordu Üniversitesi Meslek Yüksekokulu Staj Yönergesi Aralık 2007 T.C. ORDU ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULU STAJ YÖNERGESİ

Ordu Üniversitesi Meslek Yüksekokulu Staj Yönergesi Aralık 2007 T.C. ORDU ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULU STAJ YÖNERGESİ T.C. ORDU ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULU STAJ YÖNERGESİ AMAÇ Madde 1- Bu yönergenin amacı; Ordu Üniversitesi Meslek Yüksekokulu öğrencilerinin eğitim-öğretim döneminde kazanmış oldukları bilgi, beceri

Detaylı

YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KOORDİNATÖRLÜĞÜ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM

YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KOORDİNATÖRLÜĞÜ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KOORDİNATÖRLÜĞÜ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönergenin amacı; Yıldırım Beyazıt Üniversitesi İş Sağlığı

Detaylı

BİLGİ NOTU. : Sağlık Bakanlığı Atama ve Nakil Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelikte Değişiklik

BİLGİ NOTU. : Sağlık Bakanlığı Atama ve Nakil Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelikte Değişiklik BİLGİ NOTU KONU : Sağlık Bakanlığı Atama ve Nakil Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelikte Değişiklik 1- Sağlık Bakanlığı Atama ve Nakil Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Detaylı

YÖNETMELİK. a) Çocuk: Daha erken yaşta ergin olsa bile 18 yaşını doldurmamış kişiyi,

YÖNETMELİK. a) Çocuk: Daha erken yaşta ergin olsa bile 18 yaşını doldurmamış kişiyi, 27 Mart 2012 SALI Resmî Gazete Sayı : 28246 Bingöl Üniversitesinden: YÖNETMELİK BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ ÇOCUK ARAŞTIRMA VE REHBERLİK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

Detaylı

T.C. KÜÇÜKÇEKMECE BELEDİYE BAŞKANLIĞI MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI İLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK

T.C. KÜÇÜKÇEKMECE BELEDİYE BAŞKANLIĞI MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI İLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK Meclis Karar No: Meclis Karar Tarihi: T.C. KÜÇÜKÇEKMECE BELEDİYE BAŞKANLIĞI MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI İLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam,

Detaylı

AKSARAY ÜNİVERSİTESİ. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

AKSARAY ÜNİVERSİTESİ. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar AKSARAY ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS DÜZEYİNDEKİ PROGRAMLAR ARASINDA YATAY GEÇİŞ ESASLARINA İLİŞKİN YÖNERGE Amaç ve Kapsam MADDE 1 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Bu Yönergenin amacı,

Detaylı

Resmi Gazete Tarihi: 23.07.2005 Resmi Gazete Sayısı: 25884

Resmi Gazete Tarihi: 23.07.2005 Resmi Gazete Sayısı: 25884 Resmi Gazete Tarihi: 23.07.2005 Resmi Gazete Sayısı: 25884 SAYIŞTAY YÖNETİM MENSUPLARININ GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1

Detaylı

KAMU İHALE KANUNUNA GÖRE İHALE EDİLEN PERSONEL ÇALIŞTIRILMASINA DAYALI HİZMET ALIMLARI KAPSAMINDA İSTİHDAM EDİLEN İŞÇİLERİN KIDEM TAZMİNATLARININ

KAMU İHALE KANUNUNA GÖRE İHALE EDİLEN PERSONEL ÇALIŞTIRILMASINA DAYALI HİZMET ALIMLARI KAPSAMINDA İSTİHDAM EDİLEN İŞÇİLERİN KIDEM TAZMİNATLARININ 8 Şubat 2015 PAZAR Resmî Gazete Sayı : 29261 YÖNETMELİK Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: KAMU İHALE KANUNUNA GÖRE İHALE EDİLEN PERSONEL ÇALIŞTIRILMASINA DAYALI HİZMET ALIMLARI KAPSAMINDA BİRİNCİ

Detaylı

T.C. KĠLĠS 7 ARALIK ÜNĠVERSĠTESĠ ÖRGÜN EĞĠTĠM ÖĞRENCĠLERĠNE YÖNELĠK UZAKTAN EĞĠTĠM YÖNERGESĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Tanımlar

T.C. KĠLĠS 7 ARALIK ÜNĠVERSĠTESĠ ÖRGÜN EĞĠTĠM ÖĞRENCĠLERĠNE YÖNELĠK UZAKTAN EĞĠTĠM YÖNERGESĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Tanımlar Senato Tarihi: 29/07/2015 Senato No : 12 Amaç T.C. KĠLĠS 7 ARALIK ÜNĠVERSĠTESĠ ÖRGÜN EĞĠTĠM ÖĞRENCĠLERĠNE YÖNELĠK UZAKTAN EĞĠTĠM YÖNERGESĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Tanımlar MADDE 1- (1) Bu yönergenin

Detaylı

ALANYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar

ALANYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar ALANYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu yönetmeliğin amacı, Alanya Belediyesi

Detaylı

İSTANBUL KEMERBURGAZ ÜNİVERSİTESİ. ÇİFT ANADAL ve YANDAL PROGRAMI YÖNERGESİ

İSTANBUL KEMERBURGAZ ÜNİVERSİTESİ. ÇİFT ANADAL ve YANDAL PROGRAMI YÖNERGESİ İSTANBUL KEMERBURGAZ ÜNİVERSİTESİ ÇİFT ANADAL ve YANDAL PROGRAMI YÖNERGESİ Amaç MADDE 1 - (1) Bu Yönergenin amacı, anadal lisans programlarını üstün başarıyla yürüten öğrencilerin, aynı zamanda ikinci

Detaylı

YURTDIŞI VATANDAŞLAR DANIŞMA KURULUNUN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

YURTDIŞI VATANDAŞLAR DANIŞMA KURULUNUN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK 24 Aralık 2010 CUMA Resmî Gazete Sayı : 27795 YÖNETMELİK Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığından: YURTDIŞI VATANDAŞLAR DANIŞMA KURULUNUN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ

Detaylı

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ LİSANS DÜZEYİNDEKİ PROGRAMLAR ARASINDA ÇİFT ANADAL (ÇAP) ve YANDAL PROGRAMI YÖNERGESİ

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ LİSANS DÜZEYİNDEKİ PROGRAMLAR ARASINDA ÇİFT ANADAL (ÇAP) ve YANDAL PROGRAMI YÖNERGESİ SAKARYA ÜNİVERSİTESİ LİSANS DÜZEYİNDEKİ PROGRAMLAR ARASINDA ÇİFT ANADAL (ÇAP) ve YANDAL PROGRAMI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 Bu yönergenin amacı, Sakarya Üniversitesi

Detaylı

6663 SAYILI KANUNLA SOSYAL GÜVENLİK YASALARINDA YAPILAN DÜZELMELER. Değerli Meslek Mesubumuz, 10.02.2015

6663 SAYILI KANUNLA SOSYAL GÜVENLİK YASALARINDA YAPILAN DÜZELMELER. Değerli Meslek Mesubumuz, 10.02.2015 6663 SAYILI KANUNLA SOSYAL GÜVENLİK YASALARINDA YAPILAN DÜZELMELER Değerli Meslek Mesubumuz, 10.02.2015 6663 sayılı Kanun ile; emekli olduktan sonra Bağ-Kur kapsamında çalışmaya devam eden esnafın emekli

Detaylı

T.C. AMASYA BELEDİYESİ VETERİNER İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, İlkeler ve Tanımlar

T.C. AMASYA BELEDİYESİ VETERİNER İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, İlkeler ve Tanımlar Amaç: T.C. AMASYA BELEDİYESİ VETERİNER İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, İlkeler ve Tanımlar Madde 1- Bu yönetmeliğin amacı; Amasya Belediyesi Veteriner

Detaylı

EGE ÜNİVERSİTESİ İZMİR ATATÜRK SAĞLIK YÜKSEKOKULU EBELİKTE LİSANS TAMAMLAMA UZAKTAN ÖĞRETİME İLİŞKİN USUL VE ESASLAR BİRİNCİ BÖLÜM

EGE ÜNİVERSİTESİ İZMİR ATATÜRK SAĞLIK YÜKSEKOKULU EBELİKTE LİSANS TAMAMLAMA UZAKTAN ÖĞRETİME İLİŞKİN USUL VE ESASLAR BİRİNCİ BÖLÜM Amaç EGE ÜNİVERSİTESİ İZMİR ATATÜRK SAĞLIK YÜKSEKOKULU EBELİKTE LİSANS TAMAMLAMA UZAKTAN ÖĞRETİME İLİŞKİN USUL VE ESASLAR BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar MADDE 1- (1) Bu Usul ve Esasların

Detaylı

Nüfus Planlaması Hizmetlerini Yürütecek Personelin Eğitimi. Görev, Yetki ve Sorumlulukları Hakkında Yönetmelik

Nüfus Planlaması Hizmetlerini Yürütecek Personelin Eğitimi. Görev, Yetki ve Sorumlulukları Hakkında Yönetmelik Nüfus Planlaması Hizmetlerini Yürütecek Personelin Eğitimi. Görev, Yetki ve Sorumlulukları Hakkında Yönetmelik Tarih:10 Eylül 1983 Sayısı : 507 10 Eylül 1983 Tarih ve 18161 Sayılı Resmi Gazetede yayınlanmıştır.

Detaylı

PEDAGOJĠK FORMASYON EĞĠTĠMĠ SERTĠFĠKA PROGRAMINA ĠLĠġKĠN ÇERÇEVE USUL VE ESASLAR

PEDAGOJĠK FORMASYON EĞĠTĠMĠ SERTĠFĠKA PROGRAMINA ĠLĠġKĠN ÇERÇEVE USUL VE ESASLAR PEDAGOJĠK FORMASYON EĞĠTĠMĠ SERTĠFĠKA PROGRAMINA ĠLĠġKĠN ÇERÇEVE USUL VE ESASLAR BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1: (1) Bu Usul ve Esasların amacı; Talim ve Terbiye Kurulu'nun

Detaylı

T.C. EGE ÜNİVERSİTESİ URLA DENİZCİLİK MESLEK YÜKSEKOKULU STAJ YÖNERGESİ

T.C. EGE ÜNİVERSİTESİ URLA DENİZCİLİK MESLEK YÜKSEKOKULU STAJ YÖNERGESİ T.C. EGE ÜNİVERSİTESİ URLA DENİZCİLİK MESLEK YÜKSEKOKULU STAJ YÖNERGESİ Amaç Madde 1: Bu yönergenin amacı; Ege Üniversitesi Urla Denizcilik Meslek Yüksekokulu nda öğrenim gören öğrencilerin eğitim-öğretim

Detaylı

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ DERS GÖREVLENDİRME YÖNERGESİ

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ DERS GÖREVLENDİRME YÖNERGESİ YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ DERS GÖREVLENDİRME YÖNERGESİ İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER...i BİRİNCİ BÖLÜM...1 Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar...1 Amaç...1 Kapsam...1 Dayanak...1 Tanımlar...1 İKİNCİ BÖLÜM...2

Detaylı

a) Birim sorumluları: Merkez çalışmalarının programlanmasından ve uygulanmasından sorumlu öğretim elemanlarını,

a) Birim sorumluları: Merkez çalışmalarının programlanmasından ve uygulanmasından sorumlu öğretim elemanlarını, NİĞDE ÜNİVERSİTESİ TÜRKÇE ÖĞRETİMİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu yönetmeliğin amacı, Niğde Üniversitesine bağlı olarak kurulan

Detaylı

T.C. DİYARBAKIR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ RODİ ÇOCUK VE GENÇLİK MERKEZİ HAKKINDA YÖNETMELİK. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar, Kuruluş

T.C. DİYARBAKIR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ RODİ ÇOCUK VE GENÇLİK MERKEZİ HAKKINDA YÖNETMELİK. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar, Kuruluş T.C. DİYARBAKIR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ RODİ ÇOCUK VE GENÇLİK MERKEZİ HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar, Kuruluş Amaç MADDE 1-Bu Yönetmeliğin amacı, Diyarbakır Büyükşehir

Detaylı

28 Mayıs 2016 tarihli ve 29725 sayılı Resmî Gazetede yayınlanmıştır. KURUL KARARI. Karar No : 6282-3 Karar Tarihi : 13/05/2016

28 Mayıs 2016 tarihli ve 29725 sayılı Resmî Gazetede yayınlanmıştır. KURUL KARARI. Karar No : 6282-3 Karar Tarihi : 13/05/2016 28 Mayıs 2016 tarihli ve 29725 sayılı Resmî Gazetede yayınlanmıştır. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan : KURUL KARARI Karar No : 6282-3 Karar Tarihi : 13/05/2016 Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun

Detaylı

MUSTAFA KEMAL ÜNĠVERSĠTESĠ MUSTAFA YAZICI DEVLET KONSERVATUVARI MÜZĠK BÖLÜMÜ ĠLKÖĞRETĠM VE LĠSE DÜZEYĠ SERTĠFĠKA PROGRAMI YÖNERGESĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM

MUSTAFA KEMAL ÜNĠVERSĠTESĠ MUSTAFA YAZICI DEVLET KONSERVATUVARI MÜZĠK BÖLÜMÜ ĠLKÖĞRETĠM VE LĠSE DÜZEYĠ SERTĠFĠKA PROGRAMI YÖNERGESĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM MUSTAFA KEMAL ÜNĠVERSĠTESĠ MUSTAFA YAZICI DEVLET KONSERVATUVARI MÜZĠK BÖLÜMÜ ĠLKÖĞRETĠM VE LĠSE DÜZEYĠ SERTĠFĠKA PROGRAMI YÖNERGESĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1. (1) Bu

Detaylı

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ PROJE YÖNETİMİ OFİSİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ PROJE YÖNETİMİ OFİSİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ PROJE YÖNETİMİ OFİSİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu yönergenin amacı, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı, Proje Yönetimi

Detaylı

CEZA İNFAZ KURUMLARI VE TUTUKEVLERİ PERSONELİ EĞİTİM MERKEZLERİ KANUNU. BİRİNCİ KISIM Amaç, Kapsam, Kuruluş ve Görev

CEZA İNFAZ KURUMLARI VE TUTUKEVLERİ PERSONELİ EĞİTİM MERKEZLERİ KANUNU. BİRİNCİ KISIM Amaç, Kapsam, Kuruluş ve Görev CEZA İNFAZ KURUMLARI VE TUTUKEVLERİ PERSONELİ EĞİTİM MERKEZLERİ KANUNU Kanun Numarası : 4769 Kabul Tarihi : 29/7/2002 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 2/8/2002 Sayı : 24834 Yayımlandığı Düstur : Tertip

Detaylı

MADDE 2 (1) Bu Yönetmelik, 20/6/2012 tarihli ve 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kapsamında yer alan işyerlerini kapsar.

MADDE 2 (1) Bu Yönetmelik, 20/6/2012 tarihli ve 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kapsamında yer alan işyerlerini kapsar. 18 Haziran 2013 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 28681 Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: İŞYERLERİNDE ACİL DURUMLAR HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1)

Detaylı

İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU HAZIRLIK SINIFI YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU HAZIRLIK SINIFI YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU HAZIRLIK SINIFI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; İzmir Kâtip Çelebi

Detaylı

ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI HİZMET İÇİ EĞİTİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ KISIM GENEL HÜKÜMLER

ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI HİZMET İÇİ EĞİTİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ KISIM GENEL HÜKÜMLER ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI HİZMET İÇİ EĞİTİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ KISIM GENEL HÜKÜMLER AMAÇ Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı personelinin yetiştirilmesini sağlamak,

Detaylı

GAZİ ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK PERSONEL YURTİÇİ VE YURTDIŞI GÖREVLENDİRME YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak

GAZİ ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK PERSONEL YURTİÇİ VE YURTDIŞI GÖREVLENDİRME YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak GAZİ ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK PERSONEL YURTİÇİ VE YURTDIŞI GÖREVLENDİRME YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak Amaç Madde 1 Bu yönergenin amacı Gazi Üniversitesi öğretim elemanlarının yurt içi ve

Detaylı

YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ DÖNER SERMAYE GELİRLERİNDEN YAPILACAK EK ÖDEME DAĞITIM USUL VE ESASLARI

YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ DÖNER SERMAYE GELİRLERİNDEN YAPILACAK EK ÖDEME DAĞITIM USUL VE ESASLARI YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ DÖNER SERMAYE GELİRLERİNDEN YAPILACAK EK ÖDEME DAĞITIM USUL VE ESASLARI E-Posta: bilgi@yyuedutr Web: wwwyyuedutr BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

TÜRKİYE TAŞKÖMÜRÜ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ AVUKATLIK SINAV VE ATAMA YÖNETMELİĞİ

TÜRKİYE TAŞKÖMÜRÜ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ AVUKATLIK SINAV VE ATAMA YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete Tarihi: 15.07.2015 Resmi Gazete Sayısı: 29417 TÜRKİYE TAŞKÖMÜRÜ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ AVUKATLIK SINAV VE ATAMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1)

Detaylı

Resmi Gazete Tarihi: 25.01.2013 Resmi Gazete Sayısı: 28539 AİLE HEKİMLİĞİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Resmi Gazete Tarihi: 25.01.2013 Resmi Gazete Sayısı: 28539 AİLE HEKİMLİĞİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Resmi Gazete Tarihi: 25.01.2013 Resmi Gazete Sayısı: 28539 AİLE HEKİMLİĞİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİ Amaç ve kapsam BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; a) Birinci

Detaylı

Tanımlar Madde 3. Madde 4. Madde 5. Genel İlkeler ve Uygulama Esasları Madde 6. Madde 7. Madde 8.

Tanımlar Madde 3. Madde 4. Madde 5. Genel İlkeler ve Uygulama Esasları Madde 6. Madde 7. Madde 8. T.C. KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA HASTANESİ MESAİ DIŞI ÖĞRETİM ÜYESİ SAĞLIK HİZMETLERİ İLAVE ÜCRET UYGULAMA YÖNERGESİ (Senato: 09.12.2015-2015/17 Sayılı - 26 Numaralı

Detaylı

YEDİNCİ KISIM Kurullar, Komisyonlar ve Ekipler

YEDİNCİ KISIM Kurullar, Komisyonlar ve Ekipler YEDİNCİ KISIM Kurullar, Komisyonlar ve Ekipler Kurul, komisyon ve ekiplerin oluşturulması MADDE 107- (1) Okullarda, eğitim, öğretim ve yönetim etkinliklerinin verimliliğinin sağlanması, okul ve çevre işbirliğinin

Detaylı

Resmi Gazete Tarihi: 27.11.2010 Resmi Gazete Sayısı: 27768

Resmi Gazete Tarihi: 27.11.2010 Resmi Gazete Sayısı: 27768 Resmi Gazete Tarihi: 27.11.2010 Resmi Gazete Sayısı: 27768 İŞYERİ HEKİMLERİNİN GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE EĞİTİMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1)

Detaylı

UÜ-SK ORGAN VE DOKU NAKLİ PROSEDÜRÜ

UÜ-SK ORGAN VE DOKU NAKLİ PROSEDÜRÜ Rev. No : 01 Rev.Tarihi : 13 Haziran 2012 1/ 1. Amaç: UÜ-SK da organ ve doku nakli hizmetlerinden yararlanacak hastaların ve/veya canlı vericilerinin başvuru kriterlerinin ve organ bekleme listelerine

Detaylı

MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK İŞBİRLİĞİ PROJE DANIŞMANLIK EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK İŞBİRLİĞİ PROJE DANIŞMANLIK EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK İŞBİRLİĞİ PROJE DANIŞMANLIK EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı,

Detaylı

2. Kapsam: Bu prosedür erişkin ve çocuk hastanın yoğun bakım ünitesine kabul edilmesinden taburcu edilmesine kadar yürütülen işlemleri kapsar.

2. Kapsam: Bu prosedür erişkin ve çocuk hastanın yoğun bakım ünitesine kabul edilmesinden taburcu edilmesine kadar yürütülen işlemleri kapsar. 1 / 5 1. Amaç: Bu prosedür, UÜ-SK da yaşam desteğine gerek duyan ve komadaki erişkin ve çocuk hastalara sunulacak yoğun bakım hizmetlerinin eşit, standart ve etkin bir şekilde yürütülmesini sağlamayı amaçlamaktadır.

Detaylı

Ek 1: Aile Hekimliği Pilot Uygulaması Hakkında Kanun

Ek 1: Aile Hekimliği Pilot Uygulaması Hakkında Kanun Ek 1: Aile Hekimliği Pilot Uygulaması Hakkında Kanun Kanun No: 5258 Kabul Tarihi : 24.11.2004 Amaç ve kapsam MADDE 1. - Bu Kanunun amacı; Sağlık Bakanlığının pilot olarak belirleyeceği illerde, birinci

Detaylı

Afyon Kocatepe Üniversitesi Yabancı Dil Hazırlık Sınıfı Eğitim-Öğretim

Afyon Kocatepe Üniversitesi Yabancı Dil Hazırlık Sınıfı Eğitim-Öğretim Afyon Kocatepe Üniversitesi Yabancı Dil Hazırlık Sınıfı Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği Amaç Madde 1 Bu Yönetmeliğin amacı, Afyon Kocatepe Üniversitesi zorunlu yabancı dil hazırlık sınıfının eğitim-öğretim

Detaylı

ADANA BİLİM ve TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK ve DOĞA BİLİMLERİ FAKÜLTESİ LİSANS EĞİTİMİ STAJ YÖNERGESİ

ADANA BİLİM ve TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK ve DOĞA BİLİMLERİ FAKÜLTESİ LİSANS EĞİTİMİ STAJ YÖNERGESİ ADANA BİLİM ve TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK ve DOĞA BİLİMLERİ FAKÜLTESİ LİSANS EĞİTİMİ STAJ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanım Amaç MADDE 1- Adana Bilim ve Teknoloji Üniversitesi

Detaylı

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ PEDAGOJİK FORMASYON EĞİTİMİ YÖNERGESİ (24.12.2015 tarih ve 458 sayı ve 14 Numaralı Üniversite Senato Kararı)

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ PEDAGOJİK FORMASYON EĞİTİMİ YÖNERGESİ (24.12.2015 tarih ve 458 sayı ve 14 Numaralı Üniversite Senato Kararı) SAKARYA ÜNİVERSİTESİ PEDAGOJİK FORMASYON EĞİTİMİ YÖNERGESİ (24.12.2015 tarih ve 458 sayı ve 14 Numaralı Üniversite Senato Kararı) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1) Bu Yönerge,

Detaylı

(Bakanlık Makamının 26.02.2001 tarih ve 1832 sayılı Oluru ile yürürlüğe girmiştir. )

(Bakanlık Makamının 26.02.2001 tarih ve 1832 sayılı Oluru ile yürürlüğe girmiştir. ) BÖBREK NAKLİ MERKEZLERİ YÖNERGESİ (Bakanlık Makamının 26.02.2001 tarih ve 1832 sayılı Oluru ile yürürlüğe girmiştir. ) (Değişiklikler Bakanlık Makamının 20.12.2005 tarih ve 10802 sayılı Oluru ile yürürlüğe

Detaylı

YÖNETMELİK KAFKAS ÜNİVERSİTESİ ARICILIĞI GELİŞTİRME UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

YÖNETMELİK KAFKAS ÜNİVERSİTESİ ARICILIĞI GELİŞTİRME UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ 22 Mayıs 2012 SALI Resmî Gazete Sayı : 28300 Kafkas Üniversitesinden: YÖNETMELİK KAFKAS ÜNİVERSİTESİ ARICILIĞI GELİŞTİRME UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve

Detaylı

Birim: Üniversiteye bağlı Fakülte, Enstitü, Yüksekokul, Merkezler ve Laboratuvarları,

Birim: Üniversiteye bağlı Fakülte, Enstitü, Yüksekokul, Merkezler ve Laboratuvarları, ADANA BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ ÇALIŞMA YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar Amaç MADDE 1- Bir Yönergenin amacı, 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanununun 58.

Detaylı

YÖNETMELİK. Hacettepe Üniversitesinden: HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ KANSERDE İLERİ TEKNOLOJİLER UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

YÖNETMELİK. Hacettepe Üniversitesinden: HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ KANSERDE İLERİ TEKNOLOJİLER UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM 16 Mayıs 2014 CUMA Resmî Gazete Sayı : 29002 Hacettepe Üniversitesinden: YÖNETMELİK HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ KANSERDE İLERİ TEKNOLOJİLER UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam,

Detaylı

MARMARA ÜNĠVERSĠTESĠ YABANCI DĠL VE TÜRKÇE HAZIRLIK SINIFLARI EĞĠTĠM-ÖĞRETĠM ve SINAV YÖNERGESĠ Senato: 13 Ekim 2009 / 274-11

MARMARA ÜNĠVERSĠTESĠ YABANCI DĠL VE TÜRKÇE HAZIRLIK SINIFLARI EĞĠTĠM-ÖĞRETĠM ve SINAV YÖNERGESĠ Senato: 13 Ekim 2009 / 274-11 MARMARA ÜNĠVERSĠTESĠ YABANCI DĠL VE TÜRKÇE HAZIRLIK SINIFLARI EĞĠTĠM-ÖĞRETĠM ve SINAV YÖNERGESĠ Senato: 13 Ekim 2009 / 274-11 Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönergenin amacı, Marmara Üniversitesi Yabancı

Detaylı

DÖNEM 5 AİLE HEKİMLİĞİ (DERS 2) ÜLKEMİZDE AİLE HEKİMLİĞİ UYGULAMASI Doç. Dr. Ayşe Palanduz

DÖNEM 5 AİLE HEKİMLİĞİ (DERS 2) ÜLKEMİZDE AİLE HEKİMLİĞİ UYGULAMASI Doç. Dr. Ayşe Palanduz DÖNEM 5 AİLE HEKİMLİĞİ (DERS 2) ÜLKEMİZDE AİLE HEKİMLİĞİ UYGULAMASI Doç. Dr. Ayşe Palanduz Dersin Amacı: Ülkemizde Aile Hekimliği Uygulamasının anlaşılması Dersin Öğrenme Hedefleri: Bu dersi başarıyla

Detaylı

T.C. NUH NACİ YAZGAN ÜNİVERSİTESİ YAZILIM KULÜBÜ TÜZÜĞÜ. BİRİNCİ BÖLÜM Kuruluş Gerekçesi, Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. NUH NACİ YAZGAN ÜNİVERSİTESİ YAZILIM KULÜBÜ TÜZÜĞÜ. BİRİNCİ BÖLÜM Kuruluş Gerekçesi, Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. NUH NACİ YAZGAN ÜNİVERSİTESİ YAZILIM KULÜBÜ TÜZÜĞÜ BİRİNCİ BÖLÜM Kuruluş Gerekçesi, Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Kuruluş Gerekçesi Kulüp, Nuh Naci Yazgan Üniversitesi, Yazılım Kulübü ismi ile

Detaylı

YÖNETMELĐK RAPOR DEĞERLENDĐRME KOMĐSYONLARININ TEŞEKKÜLÜ ĐLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELĐK

YÖNETMELĐK RAPOR DEĞERLENDĐRME KOMĐSYONLARININ TEŞEKKÜLÜ ĐLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELĐK 31 Aralık 2010 CUMA Resmî Gazete Sayı : 27802 Maliye Bakanlığından: YÖNETMELĐK RAPOR DEĞERLENDĐRME KOMĐSYONLARININ TEŞEKKÜLÜ ĐLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELĐK BĐRĐNCĐ BÖLÜM Amaç, Dayanak

Detaylı

Resmî Gazete YÖNETMELİK

Resmî Gazete YÖNETMELİK 18 Şubat 2011 CUMA Resmî Gazete YÖNETMELİK Sayı : 27850 Yükseköğretim Kurulu Başkanlığından: YÜKSEKÖĞRETĠM KURUMLARINDA DÖNER SERMAYE GELĠRLERĠNDEN YAPILACAK EK ÖDEMENĠN DAĞITILMASINDA UYGULANACAK USUL

Detaylı

T.C AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK YÜKSEKOKULU HEMŞİRELİK BÖLÜMÜ DÖNEM İÇİ UYGULAMA YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK YÜKSEKOKULU HEMŞİRELİK BÖLÜMÜ DÖNEM İÇİ UYGULAMA YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK YÜKSEKOKULU HEMŞİRELİK BÖLÜMÜ DÖNEM İÇİ UYGULAMA YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1)Yönergenin Amacı, Ağrı İbrahim Çeçen

Detaylı

Resmi Gazete Tarihi: 25.01.2013 Resmi Gazete Sayısı: 28539

Resmi Gazete Tarihi: 25.01.2013 Resmi Gazete Sayısı: 28539 Resmi Gazete Tarihi: 25.01.2013 Resmi Gazete Sayısı: 28539 Amaç ve kapsam AİLE HEKİMLİĞİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİ MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar a) Birinci

Detaylı

TÜRKİYE CUMHURİYETİ ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULU STAJ YÖNERGESİ

TÜRKİYE CUMHURİYETİ ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULU STAJ YÖNERGESİ TÜRKİYE CUMHURİYETİ ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULU STAJ YÖNERGESİ AMAÇ Madde 1- Bu yönergenin amacı, Çankırı Karatekin Üniversitesi Meslek Yüksekokulunda öğrenim gören öğrencilerin öğrenim

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar ATILIM ÜNİVERSİTESİ KALİTE GÜVENCESİ YÖNERGESİ Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Madde 1 Bu Yönergenin amacı Atılım Üniversitesinin eğitim-öğretim ve araştırma faaliyetleri ile idarî

Detaylı

İSTANBUL KEMERBURGAZ ÜNİVERSİTESİ BURS YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

İSTANBUL KEMERBURGAZ ÜNİVERSİTESİ BURS YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar İSTANBUL KEMERBURGAZ ÜNİVERSİTESİ BURS YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç: Madde 1. (1) Bu yönergenin amacı, İstanbul Kemerburgaz Üniversitesinin önlisans, lisans ve lisansüstü

Detaylı

Türk-Alman Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Staj Yönergesi. Ek İsterler

Türk-Alman Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Staj Yönergesi. Ek İsterler Türk-Alman Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Staj Yönergesi Amaç, Kapsam ve Dayanak Amaç 14 üncü maddesi ve 01.10.2008 tarihinde yürürlüğe giren 5510 sayılı Kanunun 5 inci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Detaylı

İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ ENGELSİZ ÜNİVERSİTE KOORDİNATÖRLÜĞÜ VE ENGELLİ ÖĞRENCİ BİRİMİ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM

İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ ENGELSİZ ÜNİVERSİTE KOORDİNATÖRLÜĞÜ VE ENGELLİ ÖĞRENCİ BİRİMİ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ ENGELSİZ ÜNİVERSİTE KOORDİNATÖRLÜĞÜ VE ENGELLİ ÖĞRENCİ BİRİMİ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Genel Esaslar Amaç Madde 1- (1)Bu

Detaylı

Giresun Üniversitesi Akademik Değerlendirme Ve Kalite Geliştirme Uygulama Yönergesi

Giresun Üniversitesi Akademik Değerlendirme Ve Kalite Geliştirme Uygulama Yönergesi Giresun Üniversitesi Akademik Değerlendirme Ve Kalite Geliştirme Uygulama Yönergesi Amaç Madde 1- Bu Yönergenin amacı; Giresun Üniversitesi'nin akademik değerlendirme ve kalite geliştirme ile stratejik

Detaylı

GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ YAZ OKULU YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM

GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ YAZ OKULU YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ YAZ OKULU YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM MADDE 1 (1) Bu Yönergenin amacı, Gaziosmanpaşa Üniversitesi bünyesinde yaz okulunda uygulanacak olan

Detaylı

LÜLEBURGAZ BELEDİYESİ İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ NÜN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

LÜLEBURGAZ BELEDİYESİ İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ NÜN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK LÜLEBURGAZ BELEDİYESİ İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ NÜN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak Amaç ve kapsam Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı; Lüleburgaz

Detaylı

SİRKÜLER NO: POZ-2013 / 107 İST, 18.12.2013 ELEKTRONİK DEFTER HAKKINDA AÇIKLAMALAR YAPILDI

SİRKÜLER NO: POZ-2013 / 107 İST, 18.12.2013 ELEKTRONİK DEFTER HAKKINDA AÇIKLAMALAR YAPILDI SİRKÜLER NO: POZ-2013 / 107 İST, 18.12.2013 ÖZET: Elektronik defter hakkında açıklamalar yapıldı. ELEKTRONİK DEFTER HAKKINDA AÇIKLAMALAR YAPILDI 421 Sıra No lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği kapsamında

Detaylı

Danışma Kurulu Tüzüğü

Danışma Kurulu Tüzüğü Uygulamalı Bilimler Yüksek Okulu Otel Yöneticiliği Bölümü Danışma Kurulu Tüzüğü MADDE I Bölüm 1.1. GİRİŞ 1.1.1. AD Danışma Kurulu nun adı, Özyeğin Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Yüksek Okulu ve Otel

Detaylı

KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS PROGRAMLARI YATAY GEÇİŞ YÖNERGESİ

KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS PROGRAMLARI YATAY GEÇİŞ YÖNERGESİ KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS PROGRAMLARI YATAY GEÇİŞ YÖNERGESİ Amaç ve Kapsam Madde 1- (1) Kadir Has Üniversitesi Önlisans ve Lisans Programları Yatay Geçiş Yönergesi Yüksek Öğretim Kurumlarında

Detaylı

Sayfa : 4 RESMÎ GAZETE 19 Ocak 2013 Sayı : 28533

Sayfa : 4 RESMÎ GAZETE 19 Ocak 2013 Sayı : 28533 Sayfa : 4 RESMÎ GAZETE 19 Ocak 2013 Sayı : 28533 SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNU İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN Kanun No. 6385 Kabul Tarihi: 10/1/2013 MADDE 1

Detaylı

ÇANKAYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI SOSYAL YARDIM İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK

ÇANKAYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI SOSYAL YARDIM İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK ÇANKAYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI SOSYAL YARDIM İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve kapsam MADDE 1- (1) Bu yönetmeliğin

Detaylı

GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN

GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN 9 Eylül 2011 CUMA Resmî Gazete Sayı : 28049 YÖNETMELİK Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı) ndan: GELĠR ĠDARESĠ BAġKANLIĞI PERSONELĠ GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞĠġĠKLĠĞĠ YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM

Detaylı

. HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ

. HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ . HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ GÖREVE YENİ BAŞLAYAN SAĞLIK ÇALIŞANLARI İÇİN UYUM REHBERİ İÇİNDEKİLER Önsöz T.C. Sağlık Bakanlığı Teşkilat Şeması Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Organizasyon Yapısı. Halk Sağlığı

Detaylı

ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ VE AVUKATLIK SINAVI VE ATAMA YÖNETMELİĞİ

ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ VE AVUKATLIK SINAVI VE ATAMA YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete Tarihi: 18.07.2013 Resmi Gazete Sayısı: 28711 ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ VE AVUKATLIK SINAVI VE ATAMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE

Detaylı

AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ UZAKTAN EĞİTİM YÖNERGESİ

AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ UZAKTAN EĞİTİM YÖNERGESİ AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ UZAKTAN EĞİTİM YÖNERGESİ Afyonkarahisar 2012 İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM... 1 AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK ve TANIMLAR... 1 Amaç... 1 Kapsam... 1 Dayanak... 1 Tanımlar...

Detaylı

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİL EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİL EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete Tarihi: 22.11.2012 Resmi Gazete Sayısı: 28475 İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİL EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin

Detaylı

ÇANAKKALE BELEDİYESİ VETERİNER İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

ÇANAKKALE BELEDİYESİ VETERİNER İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar ÇANAKKALE BELEDİYESİ VETERİNER İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1)Bu Yönergenin amacı; Veteriner İşleri Müdürlüğü

Detaylı

(24.05.2013 / 28656 R.G.)

(24.05.2013 / 28656 R.G.) İç Denetim Koordinasyon Kurulundan: (24.05.2013 / 28656 R.G.) 5018 SAYILI KAMU MALÎ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNUNUN GEÇİCİ 21 İNCİ MADDESİNİN UYGULANMASINA İLİŞKİN ESAS VE USULLERİN BELİRLENMESİNE DAİR KARAR

Detaylı