1-HASTA GÜVENLİĞİ KOMİTESİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "1-HASTA GÜVENLİĞİ KOMİTESİ"

Transkript

1 1-HASTA GÜVENLİĞİ KOMİTESİ Tıbbi, idari ve hemşirelik hizmetleri yöneticilerinden birer temsilci, kalite yönetim direktörü, cerrahi branş uzmanı, dahili branş uzmanı, laboratuar branş uzmanı, anesteziyoloji ve reanimasyon branş uzmanı, hastane bilgi sistem sorumlusu ve eczacı yer almalıdır. 1. Hastaların doğru kimliklendirilmesi 2. Çalışanlar arasında etkili iletişim ortamının sağlanması 3. Güvenli ilaç uygulamalarının sağlanması 4. Transfüzyon güvenliğinin sağlanması 5. Radyasyon güvenliğinin sağlanması 6. Düşmelerden kaynaklanan risklerin azaltılması 7. Güvenli cerrahi uygulamalarının sağlanması 8. Tıbbi cihaz güvenliğinin sağlanması 2-ÇALIŞAN GÜVENLİĞİ KOMİTESİ Tıbbi, idari ve hemşirelik hizmetleri yöneticilerinden birer temsilci, kalite yönetim direktörü, bir hekim, enfeksiyon hemşiresi, güvenlik amiri, psikiyatrist veya psikolog veya sosyal hizmet uzmanı ve diğer meslek gruplarından (laboratuar teknisyeni, anestezi teknisyeni, radyoloji teknisyeni) bir temsilci yer almalıdır. 1. Çalışanların zarar görme risklerinin azaltılması 2. Riskli alanlarda çalışanlara yönelik gerekli önlemlerin alınması 3. Fiziksel şiddete maruz kalma risklerinin azaltılması 4. Kesici delici alet yaralanmaları risklerinin azaltılması 5. Kan ve vücut sıvıları ile bulaşma risklerinin azaltılması 6. Sağlık taramalarının yapılması 3-ÇALIŞANLARIN GÖRÜŞLERİ DEĞERLENDİRİLME EKİBİ (BİZDE YOK) Değerlendirmelerde, Kalite yönetim direktörü, çalışan güvenliği komitesinden bir temsilci ve üst yönetimden bir kişi yer almalı. 1. Çalışan memnuniyeti anketlerinin yapılması 2. Anket analizlerinin yapılması 3. Sonuçlarının yayınlanmasının sağlanması 4-EĞİTİM KOMİTESİ Tıbbi, idari ve hemşirelik hizmetleri yöneticilerinden birer temsilci, kalite yönetim direktörü, bir hekim, bir hemşire, psikolog veya sosyal hizmet uzmanı yer almalıdır. 1. Hizmet kalite standartları eğitimi 2. Hizmet içi eğitimler 3. Uyum eğitimleri 4. Hastalara yönelik eğitimler 5-TESİS GÜVENLİĞİ KOMİTESİ Tıbbi, idari ve hemşire hizmetleri yöneticilerinden birer temsilci, kalite yönetim direktörü, teknik servis sorumlusu, hastane güvenlik amiri, afet ve acil durum yönetimi sorumlusu ve tıbbi cihaz yönetimi sorumlusu yer almalıdır.

2 1. Bina turlarından elde edilen verilerin değerlendirir. 2. Hastane alt yapı güvenliğini sağlar. 3. Kurumda can ve mal güvenliğinin korunmasını sağlar. 4. Acil durum ve afet yönetimi çalışmalarını yürütür. 5. Tesisin atık yönetimine uygun düzenlenmesini sağlar. 6. Tıbbi cihazların bakım, onarım, ölçme, ayar ve kalibrasyon planlarını ve kalibrasyonlarının yapılmasını sağlar 7. Tehlikeli maddeler ile ilgili (kimyasallar, radyoaktif malzeme ve atıklar, tıbbi ve bulaşıcı atıklar vs) gerekli düzenlemeleri yapar. 8. Görev alanına giren konularla ilgili iç denetim yapmalı, denetleme sonucuma göre düzeltici önleyici faaliyet başlatmalıdır. 9. Tesis güvenliği komitesi, ilk toplantısında ekibin çalışma ilkelerini belirler. 10. Tesis güvenliği komitesi gerekli gördüğü araştırmaları yaparak, çalışma ortamında doğabilecek veya mevcut olan risk faktörlerini belirler. 11. Tesisin Koruma ve Güvenlik Planı nın oluşturulmasını sağlar. Bina turları sonucunda gözlenen problemlerin giderilip, giderilmediğini denetler. 12. Merkez su deposu ile ilgili gerekli düzenlemeleri yapar. 13. Merkez Yönetimi tarafından dışarıdan alınan hizmetlere yönelik bir denetim sistemi oluşturup takibini sağlar. 14. Yangın önleme tüpleri ve yangın ekipmanlarının kontrolünü sağlar. 15. Yangın talimatlarını oluşturup, gerekli yerlere asılmasını sağlar. 6-TESİS GÜVENLİĞİ KOMİTESİ ALTINDA TIBBİ CİHAZ YÖNETİMİNDEN SORUMLU BİR EKİP OLUŞTURULMALIDIR. 1. Tıbbi cihazların takibinden sorumludur. 2. Tıbbi cihazların bakım periyotlarının belirlenmesi ve yaptırılmasını sağlamak. 3. Tıbbi cihaz kalibrasyonlarını yaptırmak. 4. Kalibrasyon sertifikalarının takibini ve dağıtımını yapmak. 5. Kalibrasyon planı oluşturmak. 7-ENFEKSİYON KOMİTESİ Başkan: Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Üyeler, Dahiliye Uzmanı Dahili Bilimler Temsilcisi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı, Cerrahi Bilimler Temsilcisi, Enfeksiyon Kontrol Hemşiresi, Hastane Müdürü Eczane temsilcisi Ecz, Başhemşire 1. Enfeksiyon kontrol programlarının belirlenmesi 2. Çalışan personellerin eğitimi 3. Sürveyans programının geliştirilmesi 4. Hastane enfeksiyon kontrol programı hedeflerinin koyulması 5. İzolasyon önlemleri 6. Antibiyotik kullanım politikaları ve antibiyotik proflaksisi 7. Sterilizasyon, antisepsi ve dezenfeksiyon ilkeleri ve dezenfektanların seçimi 8. Hastane temizliği, çamaşırhane, mutfak, atık yönetiminde enfeksiyonların değerlendirilmesi 8-TRANSFÜZYON KOMİTESİ Hastane başhekimi veya görevlendireceği bir başhekim yardımcısı, Kan merkezinden sorumlu doktor, cerrahi, anesteziyoloji, dahiliye, pediatri, kadın hastalıkları ve doğum bölümlerinin temsilcileri ile eğer hastanede mevcut ise hematoloji, onkoloji, yenidoğan ünitesi, ortopedi, nefroloji (hemodiyaliz),

3 kardiyovasküler cerrahi, kan merkezi laboratuar uzmanı yoğun transfüzyon yapan servisler ile kan merkezinden birer temsilci hemşire, istatistikler ve kayıtlar için bir istatistik veya arşiv görevlisi, uzman sayısının bu yapılanmaya yeterli olmadığı hastanelerde bu konuda ilgi, istek ve bilgi birikimine sahip uzmanlar komitede görevlendirilir. Kan ve kan ürünlerinin temini, kanın saklanma ve kullanım güvenliği konularında hastane politikası oluşturmak 1. Kan ve Kan Ürünlerinin kullanıldığı tüm durumlarda transfüzyon endikasyonlarını değerlendirmek. 2. Hasta ihtiyacını karşılama konusunda kan merkezinin yeterliliğini değerlendirmek 3. Kan ve Kan Ürünlerine bağlı transfüzyon reaksiyonlarını değerlendirmek. 4. Hastanede transfüzyon pratiğinin tüm yönleri transfüzyon komitesi tarafından gözden geçirilmeli, politikalar oluşturulmalı ve denetlenmelidir. 5. Komite, kuruluşunu takiben, hastanedeki mevcut kan ve kan ürünleri kullanım durumunu irdelemeli ve mevcut verilere göre çalışma stratejileri ve öncelikli girişimleri belirlemelidir. 6. Transfüzyon uygulamalarının denetlenmesi için kriterler geliştirilmelidir. 7. Kan merkezinin istatistik raporları gözden geçirilip analiz edilmelidir. Güvenli transfüzyonu sağlamak amacıyla; 1. Kan gruplaması, cross match, antikor tarama ve tanımlama çalışmalarında kullanılan yöntemler 2. Transfüzyonla bulaşan enfeksiyonları önlemeye yönelik testlerde kullanılan yöntemler 3. Kan ve Kan Komponentlerinin hazırlama tekniklerini ve hastanede kullanım oranları irdelenerek uygun politikalar oluşturulmalıdır. 9-AKILCI İLAÇ KULLANIMI İLE İLGİLİ SORUMLU BİR EKİP Akılcı ilaç ekibinde yönetimi temsilen ilaç ve hizmet alımından sorumlu başhekim yardımcısı, en az üç farklı branştan birer hekim, hastane eczacısı, hastane başhemşiresi, hastane farmakovijilans sorumlusu, hastane hasta hakları sorumlusu yer almalıdır. 1. Akılcı ilaç kullanımı ile ilgili politikaların belirlenmesi 2. Faaliyetlerin planlanması ve uygulanması 3. Hastalarda farkındalık oluşturulması 4. Hastaların ilaç kullanımı hakkında bilgilendirilmesi 5. Hekim ve personellerin eğitimi 10-MAVİ KOD EKİBİ Her ekipte; en az bir hekim, bir sağlık çalışanı bulunmalı, Temel yaşam fonksiyonları (solunum, dolaşım) risk altında olan veya durmuş bulunan bireylere gerekli müdahalelerin yani Cardio Pulmoner Resussitasyon (CPR) ın yapılabilmesini sağlamak. 11-PEMBE KOD EKİBİ İdari ve hemşirelik hizmetleri yöneticilerinden birer temsilci, teknik servis elemanı, güvenlik amiri ve pediatri servis hemşiresinden oluşmalı,

4 Bebek kaçırma olaylarını engellemeyi amaçlar. 12-BEYAZ KOD EKİBİ Tıbbi, idari ve hemşirelik hizmetleri yöneticilerinden bir temsilci, psikolog veya sosyal hizmet uzmanı ve güvenlik amirinden oluşmalıdır. Hasta ve personelin karşılaşacağı adli vaka, afet durumu v.b. olaylarda alınacak güvenlik önlemlerini, uygulanacak stratejileri belirlemek. 13-ORGAN BAĞIŞ BİRİMİ(BİZDE YOK) Organ Bağış Birimi Sorumlusu Beyin ölümü teşhisi için 4 hekim imzalı beyin ölümü bildirim formu doldurulur ve imza altına alınır. Bu hekimler Anestezi ve Reanimasyon Uzmanı, Nöroloji Uzmanı, Nöroşirurji Uzmanı ve Kardiyoloji Uzmanıdır. 1. Hastane personelinin, hasta ve yakınlarının eğitimini yapmak. 2. Organ bağışı ile ilgili dokümanları hazırlamak. 3. Organ bağış birimi sorumlusu tarafından günde en az iki (2) kere yoğun bakım ünitelerine vizit yapmak. 4. Vizitlerde potansiyel donörleri belirlemek. 5. Belirlenen potansiyel donörleri izlemek. 6. Gerektiğinde beyin ölümü tespit komisyonunun toplanmasını sağlamak.beyin Ölümü tespit komisyonunda Kardiyoloji, Nöroloji, Anestezi, Nöroşirurji ve Reanimasyon uzmanları bulunmaktadır. 7. Tespit edilen beyin ölümlerini bölge koordinasyon merkezine bildirmek, 8. Belirlenen donörlerin aileleri ile görüşme yapmak ve ailenin onayını almak. 9. Ailenin onayı alındıktan sonra T.C. Sağlık Bakanlığı Organ Bağış Senedini doldurmak. 10. Aileye organ bağış kartı vermek. 11. BKM ni arama. 12. Beyin ölümü formunu BKM na fakslamak. 13. Donör organizasyonunu yapmak. 14-HASTA HAKLARI BİRİMİ Hasta hakları uygulamalarının planlanması, değerlendirilmesi, uygulanması amacıyla İllerde tüm kamu hastaneleri, diş hastaneleri ve ilçelerdeki 100 yatak kapasitesi üzerindeki hastanelerde "Hasta Hakları Birimi" kurulur. Birim yeteri kadar sağlık hizmetleri sınıfı ve genel idare hizmetleri sınıfı çalışandan oluşur. Birim, Hasta Hakları Kurul Başkanı olan Başhekim Yardımcısına bağlı olarak faaliyet gösterir. 1. Başta çocuklar ve özürlüler olmak üzere tüm hastaların danışmanlığını ve savunuculuğunu yapmak. 2. Başvuruları almak, ilk görüşmeyi yapmak, hasta hakları başvuru formunu doldurmak, başvuru sahibine bilgi vermek, danışmanlık yapmak. 3. Başvuru alındığında durum acil ise aynı gün hastane idaresini bilgilendirir. 4. Hakkında başvuru yapılan çalışan hakkında aynı gün Kurul Başkanı imzası ile "Bilgi Formu" doldurur ve şikayet edilen kişiden bilgi ister. 5. Bilgi isteme formunda bilgi istenen kişinin ismi dışında kişisel bilgilerinin gizli tutulmasını sağlamak, formu imza karşılığı teslim etmek ve imza karşılığı almak.

5 6. Bilgi Formu'nun 2 gün içinde cevaplandırılmasının takibini yapmak. 7. Hastaların eleştiri ve önerilerini dinlemek. 8. Hasta hakları uygulamalarını geliştirmek için çalışmalar yaparak kurula sunmak. 9. Hasta hakları uygulamaları ile ilgili eğitim gereksinimlerini belirlemek, öncelikleri saptamak, eğitim konularını belirlemek, uygun zaman, yer, uygulama alanları ve eğitilen kişilerin belirlenmeleri konularında hasta hakları kurulu ile işbirliği yapmak, Hasta Hakları İl Koordinatörüne bilgi vermek ve görüşlerini almak. 10. Hasta hakları uygulamaları ile ilgili eğitimlerin uygulanması, sorunlar ve gereksinimler konusunda hasta hakları il koordinatörüne bilgi vermek ve görüşlerini almak. 11. Kendi kurumundaki eğitim programlarını hazırlamak, organize etmek, yürütmek ve eğitim materyali geliştirmek. 12. Formların gözden geçirilmesi ve değerlendirme çalışmalarına katılmak. 13. Güncel ve görevi ile ilgili yayınları izlemek ve duyurmak. 14. Çalışmaları hasta merkezli yapmak, hastaların haklarını daha çok koruyan ve hastaları memnun etmeye ve alınan kararlara hastaları da dahil etmeye yönelik uygulamaları başlatmak. 15. Yatarak tedavi gören hastaları ziyaret ederek hasta hakları birimi ve çalışmaları hakkında bilgi vermek. 16. Hasta hakları ihlali nedeniyle kusurlu bulunan ve idareye bildirilen çalışan hakkında ilgili mevzuata göre idare tarafından yapılan işlemin sonucunu resmi olarak başvurana bildirmek. 17. Tüm işlemlerde gizliliği sağlamak. 18. Bölümlerinde tespit ettiği uygunsuzluklarla ilgili DÖF ( Düzeltici Önleyici Faaliyet) başlatmak. 19. Kalite Yönetim Sistemi şartlarına uygun çalışır 15-YAZILIM-DONANIM DESTEK BİRİMİ 1. Gerektiğinde bilgisayar işletim sistemlerini kurmak ve bakımlarını yapmak. 2. Bilgisayar,yazıcı vb. cihazların kurulması çalıştırılması ve bakımını yapmak. 3. Veri bankasının kontrolünü yapmak. 4. Günlük olarak verilerin yedeklemesini yapmak. 5. Otomasyon programının düzenli çalışmasını sağlamak. 6. Hatalı veri girişlerini engellemek düzeltmek. 7. İstatistiki verileri istenildiğinde vermek. 8. Kalite yönetim sistemi proseslerine uygun olarak çalışmak. 16-KALİTE YÖNETİM BİRİMİ 1. KYB, HKS çerçevesinde yürütülen çalışmaların koordinasyonunu sağlar. 2. Bölüm hedeflerine yönelik, bölüm tarafından yapılan analiz sonuçlarını değerlendirir. 3. Öz değerlendirmeleri yönetir. 4. Hasta ve çalışan anket sonuçlarını değerlendirir. 5. HKS çerçevesinde hazırlanan; yazılı düzenlemeleri kontrol eder, yazılı düzenlemelerin gerektiğinde revizyonunu takip eder. 6. Hizmet sunumuna yönelik istatistikî bilgileri değerlendirir. 7. HKS çerçevesinde belirlenen komitelere üye olarak katılır. 8. Düzeltici ve önleyici faaliyetlerin takibini yapar. 9. Komisyonların yaptığı toplantıların takibini yapar. 10. Güvenlik kodlarının (Mavi-Pembe-Beyaz) takibini yapar 11. Uygun gördüğü birim sorumlularını ''Kalite Bölüm Sorumlusu''olarak tanımlar.hks Kapsamındaki çalışmaları Bölüm Kontrol Sorumluları ile koordineli bir şekilde yürütür. 12. Birimlerin performanslarını; Kalite indikatörleri ve süreç karneleri ile takip eder. 13. Hizmet sunumuna yönelik istatistiki bilgileri değerlendirmek

6 14. HKS çerçevesinde belirlenen komitelere üye olarak katılmak görevlerini sürdürmek. 17-ÖZ DEĞERLENDİRME EKİBİ Kalite biriminin belirleyeceği kişilerden oluşur. Hizmet Kalite Standartlarının uygunluğunu, dokümantasyon ve uygulamanın etkinliğini tetkik etmek amacıyla yılda en az iki kez öz değerlendirme yapmak. 18-ANTİBİYOTİK KONTROL EKİBİ Antibiyotik kontrol ekibinde; hizmet kalite standartlarının kodlu standardı gereği; Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı, Tıbbi Mikrobiyoloji Uzmanı, Cerrahi Branşlardan bir uzman, Pediatri Uzmanı ve Eczacı bulunmalıdır. 1. Antibiyotik kullanım kurallarını belirlenmesi 2. Kısıtlı antibiyotik duyarlılık testi raporlama sistemi ile doğru antibiyotik kullanımı 3. Mikroorganizmaların antibiyotiklere direnç durumu 4. Hastanede kullanılan antibiyotiklerin dönemsel istatistikleri 5. Antibiyotik alımları 6. Antibiyotik reçetelerinin yazılma prosedürlerinin hazırlanması 7. Proflaktik antibiyotik kullanımı 19-ETİK KURUL Başhekim, Hastane Müdürü, Başhekim Yardımcısı, Eczacı, Halkla ilişkiler sorumlusu, Başhemşire ve Finans Sorumlusu 1. Hastane içinde hizmet veren tıbbi birimlerin arasındaki anlaşmazlıkları, 2. Her kim tarafından olursa olsun, kurumun itibarını zedeleyen durumları, 3. Hastane personelinin kendi aralarında ve hasta / hasta yakınlarıyla olan iletişiminde tıp etiğine aykırılık gösteren davranışları (Hasta Hakları Birimine olan başvurular hariç 4. Hastanede hastalara sağlanan tıbbi olanakların eşit ve düzenli dağılımı, kullanıma ilişkin sorunları 5. Prognozu ağır ve durumu kritik hastanın tedavilerinin devamını engelleyecek durumları, 6. Tıbbi ekip tarafından hastaya yapılan kötü ve yanlış uygulamaları (Malpraktis olguları) İnsani, ahlaki, ve vicdani yönden inceler. Hastane Etik Kurulu, hastane içindeki eksikliğini gördüğü tıp etiği ile ilgili teorik ve pratik uygulama noksanlıklarını tespit ederek bunu gidermeye yönelik hastane tıp personelinin bu konuda eğitimlere katılmasının sağlanmasının takipçisi olur. 20-ÇALIŞAN HAKLARI VE GÜVENLİĞİ BİRİMİ Başhekim yardımcısı, Halkla ilişkiler Sorumlusu, Sekreter

SHKS-HASTANE SETİ (Versiyon 4)

SHKS-HASTANE SETİ (Versiyon 4) SHKS-HASTANE SETİ (Versiyon 4) Sağlıkta Dönüşüm Programının ana hedeflerinden biride sağlık hizmetlerinde sürekli kalite gelişimini sağlamaktır. 2003 yılında ülkemize özgü bir uygulama olarak performansa

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU İzmir İli Güney Bölgesi Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği ORYANTASYON REHBERİ 1 İçindekiler 1. GİRİŞ... 4 2. VİZYONUMUZ... 4 3. MİSYONUMUZ...

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU İzmir İli Kamu Hastaneleri Birliği Güney Bölgesi Genel Sekreterliği Kiraz Devlet Hastanesi

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU İzmir İli Kamu Hastaneleri Birliği Güney Bölgesi Genel Sekreterliği Kiraz Devlet Hastanesi T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU İzmir İli Kamu Hastaneleri Birliği Güney Bölgesi Genel Sekreterliği Kiraz Devlet Hastanesi ORYANTASYON REHBERİ 1 İçindekiler Tablosu 1. GENEL ORYANTASYON

Detaylı

İzmir İli Güney Bölgesi Genel Sekreterliği Selçuk Devlet Hastanesi ORYANTASYON REHBERİ

İzmir İli Güney Bölgesi Genel Sekreterliği Selçuk Devlet Hastanesi ORYANTASYON REHBERİ İzmir İli Güney Bölgesi Genel Sekreterliği Selçuk Devlet Hastanesi ORYANTASYON REHBERİ İçindekiler Tablosu 1. GİRİŞ... 4 2. VİZYON... 4 3. MİSYON... 4 4. KALİTE POLİTİKAMIZ... 4 5. HASTANENİN TARİHÇESİ...

Detaylı

HKS METODOLOJİSİ PERFORMANS YÖNETİMİ VE KALİTE GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI

HKS METODOLOJİSİ PERFORMANS YÖNETİMİ VE KALİTE GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI HKS METODOLOJİSİ PERFORMANS YÖNETİMİ VE KALİTE GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI Sunum planı Boyutlandırma Standartların hazırlanması Pilot çalışma Kodlama sistemi Puanlama sistemi Puansal dağılım Sonuç BOYUTLANDIRMA

Detaylı

KOD:ENF.PR.01 YAYIN TRH:MART 2009 REV TRH: EYLÜL 2012 REV NO:02 Sayfa No: 1/6

KOD:ENF.PR.01 YAYIN TRH:MART 2009 REV TRH: EYLÜL 2012 REV NO:02 Sayfa No: 1/6 1.AMAÇ: Hastanede sağlık hizmetleri ile ilişkili enfeksiyonların önlenmesi ve kontrolü ile ilgili faaliyetleri yürütmek üzere Enfeksiyon Kontrol Komitesi nin çalışma şekli, görev, yetki ve sorumluluklarını

Detaylı

ISBN: 978-975-590-368-2. Yazarlar Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü Performans Yönetimi ve Kalite Geliştirme Daire Başkanlığı, Ankara 2011

ISBN: 978-975-590-368-2. Yazarlar Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü Performans Yönetimi ve Kalite Geliştirme Daire Başkanlığı, Ankara 2011 ISBN: 978-975-590-368-2 Yazarlar Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü Performans Yönetimi ve Kalite Geliştirme Daire Başkanlığı, Ankara 2011 Bu kitabın her türlü yayın hakkı Performans Yönetimi ve Kalite

Detaylı

İzmir İli Güney Bölgesi Genel Sekreterliği Ödemiş Devlet Hastanesi ORYANTASYON REHBERİ

İzmir İli Güney Bölgesi Genel Sekreterliği Ödemiş Devlet Hastanesi ORYANTASYON REHBERİ İzmir İli Güney Bölgesi Genel Sekreterliği Ödemiş Devlet Hastanesi ORYANTASYON REHBERİ 0 İçindekiler 1. GİRİŞ... 3 2. VİZYON... 3 3. MİSYON... 3 4. KALİTE POLİTİKAMIZ... 3 5. HASTANENİN TARİHÇESİ... 4

Detaylı

Aydın Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği. Söke Fehime Faik KOCAGÖZ Devlet Hastanesi

Aydın Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği. Söke Fehime Faik KOCAGÖZ Devlet Hastanesi SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU Aydın Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği Söke Fehime Faik KOCAGÖZ Devlet Hastanesi KURUM BİLGİ REHBERİ 2014 Fevzipaşa Mh.Faik KOCAGÖZ Cd.Köy Civarı

Detaylı

Yataklı Tedavi Kurumları Enfeksiyon Kontrol Yönetmeliği. 11.08.2005 R.G. Sayısı:25903

Yataklı Tedavi Kurumları Enfeksiyon Kontrol Yönetmeliği. 11.08.2005 R.G. Sayısı:25903 Yataklı Tedavi Kurumları Enfeksiyon Kontrol Yönetmeliği 11.08.2005 R.G. Sayısı:25903 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 Bu Yönetmeliğin amacı; yataklı tedavi kurumlarında sağlık

Detaylı

SAĞLIK KURUM VE KURULUŞLARINDA HASTA VE ÇALIŞAN GÜVENLİĞİNİN SAĞLANMASI VE KORUNMASINA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA TEBLİĞ

SAĞLIK KURUM VE KURULUŞLARINDA HASTA VE ÇALIŞAN GÜVENLİĞİNİN SAĞLANMASI VE KORUNMASINA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA TEBLİĞ 29 Nisan 2009 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 27214 TEBLİĞ Sağlık Bakanlığından: SAĞLIK KURUM VE KURULUŞLARINDA HASTA VE ÇALIŞAN GÜVENLİĞİNİN SAĞLANMASI VE KORUNMASINA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA TEBLİĞ

Detaylı

SHKS-ADSM/ADSH SETİ Özel Hastane Hizmet Kalite Standartları

SHKS-ADSM/ADSH SETİ Özel Hastane Hizmet Kalite Standartları SHKS-ADSM/ADSH SETİ Sağlıkta Dönüşüm Programının ana hedeflerinden biride sağlık hizmetlerinde sürekli kalite gelişimini sağlamaktır. 2003 yılında ülkemize özgü bir uygulama olarak performansa dayalı ek

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİ İZMİR İLİ GÜNEY SEKRETERLİĞİ NARLIDERE AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİ

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİ İZMİR İLİ GÜNEY SEKRETERLİĞİ NARLIDERE AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİ T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİ İZMİR İLİ GÜNEY SEKRETERLİĞİ NARLIDERE AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİ ORYANTASYON REHBERİ ÖNSÖZ Değerli sağlık çalışanı; Bilindiği üzere 663 sayılı Kanun

Detaylı

TC. SAĞLIK BAKANLIĞI SAKARYA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ LABORATUVAR ORYANTASYON REHBERİ. Eğitim Koordinatörlüğü

TC. SAĞLIK BAKANLIĞI SAKARYA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ LABORATUVAR ORYANTASYON REHBERİ. Eğitim Koordinatörlüğü TC. SAĞLIK BAKANLIĞI SAKARYA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ LABORATUVAR ORYANTASYON REHBERİ Eğitim Koordinatörlüğü İÇİNDEKİLER 1. GİRİŞ 2. ORYANTASYON EĞİTİMİNİN AMACI 3. MİSYONUMUZ 4. VİZYONUMUZ

Detaylı

05.07.2014. Hemşirelik Hizmetleri Yönergesi

05.07.2014. Hemşirelik Hizmetleri Yönergesi Nd 05.07.2014 Hemşirelik Hizmetleri Yönergesi İÇİNDEKİLER 1. HEMŞİRELİK HİZMETLERİ ORGANİZASYON ŞEMASI 2. AMAÇ KAPSAM 3. HEMŞİRELİK HİZMETLERİ ÇALIŞMA, USUL, ORYANTASYON BİLGİLERİ 4. HEMŞİRELİK HİZMETLERİ

Detaylı

Puan. dirme dışı. Hayır Değerlen. Evet EK-1 HİZMET KALİTESİ STANDARTLARI. Sıra no POLİKLİNİK HİZMETLERİ

Puan. dirme dışı. Hayır Değerlen. Evet EK-1 HİZMET KALİTESİ STANDARTLARI. Sıra no POLİKLİNİK HİZMETLERİ Sıra no EK-1 HİZMET KALİTESİ STANDARTLARI Puan Evet Hayır Değerlen dirme dışı POLİKLİNİK HİZMETLERİ 1 Hasta kayıt birimi hizmet sunumu için gerekli şartları karşılamalıdır. 1.1 Hasta kayıt birimi, kolaylıkla

Detaylı

ENFEKSİYON KONTROL VE ÖNLEME PROGRAMI

ENFEKSİYON KONTROL VE ÖNLEME PROGRAMI KOD:TL.14 YAY.TAR:10.10.2011 REV.TAR:20.02.2013 REV.NO:01 SAYFA :1/6 1. AMAÇ: Hastane enfeksiyonlarını azaltmak, kabul edilebilir düzeylere indirmek ve bu düzeylerde sürekliliğini sağlamaktır. 2. KAPSAM:

Detaylı

ORYANTASYONU REHBERİ

ORYANTASYONU REHBERİ T.C SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU BURSA İLİ KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ ORHANELİ İLÇE DEVLET HASTANESİ ECZANE PERSONELİ VE ECZANECI ORYANTASYONU Doküman Kodu Yayın Tarihi

Detaylı

ÖZEL EGEUMUT HASTANESİ HASTANE BİLGİ REHBERİ

ÖZEL EGEUMUT HASTANESİ HASTANE BİLGİ REHBERİ ÖZEL EGEUMUT HASTANESİ HASTANE BİLGİ REHBERİ ODAK NOKTAMIZ SAĞLIKTA KALİTE STANDARTLARI SİZİN SAĞLIĞINIZ İÇİN HEP BİRLİKTE ÇABALIYORUZ Hastanemize Hoş Geldiniz; Özel Ege Umut Hastanesi olarak tecrübeli

Detaylı

TC. SAĞLIK BAKANLIĞI SAKARYA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ HEMŞİRE ORYANTASYON REHBERİ. Eğitim Koordinatörlüğü / Özlem DOĞU

TC. SAĞLIK BAKANLIĞI SAKARYA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ HEMŞİRE ORYANTASYON REHBERİ. Eğitim Koordinatörlüğü / Özlem DOĞU TC. SAĞLIK BAKANLIĞI SAKARYA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ HEMŞİRE ORYANTASYON REHBERİ Eğitim Koordinatörlüğü / Özlem DOĞU İÇİNDEKİLER 1. GİRİŞ 2. ORYANTASYON EĞİTİMİNİN AMACI 3. MİSYONUMUZ

Detaylı

ÖZEL MODERN DÜNYA HASTANESİ ORYANTASYON REHBERİ

ÖZEL MODERN DÜNYA HASTANESİ ORYANTASYON REHBERİ ÖZEL MODERN DÜNYA HASTANESİ ORYANTASYON REHBERİ EKİBİMİZE HOŞGELDİNİZ İÇİNDEKİLER 1.ORYANTASYON EĞİTİMİNİN AMACI 2.HASTANE TANITIMI 2.1. TARİHÇE 2.2. KAT PLANI 2.3. ÇALIŞMA KOŞULLARI 2.4. KALİTE POLİTİKAMIZ

Detaylı

BÖLÜM UYUM EĞİTİMLERİ UZMAN HEKİM/ PRATİSYEN HEKİM YÖNETİCİ VE ÇALIŞANLARI

BÖLÜM UYUM EĞİTİMLERİ UZMAN HEKİM/ PRATİSYEN HEKİM YÖNETİCİ VE ÇALIŞANLARI BÖLÜM UYUM EĞİTİMLERİ UZMAN HEKİM/ PRATİSYEN HEKİM YÖNETİCİ VE ÇALIŞANLARI Başhekim Başhekim Yardımcısı Uzman Doktor Pratisyen Hekim HİZMET FAALİYETLERİ VE İŞLEYİŞİ Hekimlerin genel görev, yetki ve sorumluluklarının

Detaylı

SİVEREK DEVLET HASTANESİ ORYANTASYON EL KİTABI

SİVEREK DEVLET HASTANESİ ORYANTASYON EL KİTABI T.C SAĞLIK BAKANLIĞI KAMU HASTANELERİ KURUMU ŞANLIURFA İLİ KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ SİVEREK DEVLET HASTANESİ ORYANTASYON EL KİTABI BAŞTABİP BAŞTABİP YRD. İDARİ VE MALİ İŞLER MÜDÜRÜ SAĞLIK

Detaylı

Doküman Kodu Yayın Tarihi Revizyon Tarihi Revizyon No Sayfa Sayısı YÖN.RH.01 04.04.2013 13.01.2014 01 1 / 39 T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI

Doküman Kodu Yayın Tarihi Revizyon Tarihi Revizyon No Sayfa Sayısı YÖN.RH.01 04.04.2013 13.01.2014 01 1 / 39 T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI GENEL UYUM REHBERİ T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU BURSA İLİ KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ ORHANELİ İLÇE DEVLET HASTANESİ Doküman Kodu Yayın Tarihi Revizyon Tarihi Revizyon

Detaylı

SUŞEHRİ DEVLET HASTANESİ GENEL UYUM EĞİTİM REHBERİ

SUŞEHRİ DEVLET HASTANESİ GENEL UYUM EĞİTİM REHBERİ SUŞEHRİ DEVLET HASTANESİ GENEL UYUM EĞİTİM REHBERİ Hazırlayan Ersin ŞAHİN Kalite Yönetim Direktörü İÇİNDEKİLER Giriş GENEL UYUM EĞİTİMİ Organizasyon yapısının tanıtımı Tarihçe Birimlerimiz Yerleşim Planları

Detaylı

31.10.2012 tarihli ve 3131 sayılı Makam Onayı ile yürürlüğe girmiştir.

31.10.2012 tarihli ve 3131 sayılı Makam Onayı ile yürürlüğe girmiştir. 31.10.2012 tarihli ve 3131 sayılı Makam Onayı ile yürürlüğe girmiştir. TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU TAŞRA TEŞKİLATI ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM

Detaylı

HASTANE AFET ACİL YARDIM VE TAHLİYE PLANI

HASTANE AFET ACİL YARDIM VE TAHLİYE PLANI T. C. SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU Sivas İli Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği Suşehri İlçe Devlet Hastanesi HASTANE AFET ACİL YARDIM VE TAHLİYE PLANI (2013) SUŞEHRİ DEVLET

Detaylı

ÖZEL BÜTÇE AYNİYAT SAYMANI (Taşınır Kayıt Kontrol Yetkilisi)

ÖZEL BÜTÇE AYNİYAT SAYMANI (Taşınır Kayıt Kontrol Yetkilisi) FRB-01 ÖZEL BÜTÇE AYNİYAT SAYMANI (Taşınır Kayıt Kontrol Yetkilisi) I- TEMEL GÖREVİ : 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 44. maddesine göre düzenlenen Taşınır Mal Yönetmeliği kapsamına

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU ORDU İLİ KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ ORDU DEVLET HASTANESİ ORYANTASYON REHBERİ

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU ORDU İLİ KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ ORDU DEVLET HASTANESİ ORYANTASYON REHBERİ T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU ORDU İLİ KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ ORDU DEVLET HASTANESİ ORYANTASYON REHBERİ Doküman Kodu YÖN.RH.008 Yayın Tarihi 02/09/2013 Revizyon

Detaylı

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ HEMŞİRELİK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ YÖNERGESİ

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ HEMŞİRELİK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ YÖNERGESİ ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ HEMŞİRELİK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ YÖNERGESİ Amaç ve Kapsam Bu yönergede çağdaş hastane yönetim ilkeleri ve kurumun amaçları doğrultusunda hemşirelik

Detaylı