ISTANBTJL MAHKEMESI. Iztl{umaralt $ER'IYYE SICILI. Tarih : rz3r-rz3z /1816 -firy. Metni HazrcIayan: $evki Nezihi Aykut

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ISTANBTJL MAHKEMESI. Iztl{umaralt $ER'IYYE SICILI. Tarih : rz3r-rz3z /1816 -firy. Metni HazrcIayan: $evki Nezihi Aykut"

Transkript

1 $er'iyye Sicillerine Gore irtanbul Tarihi ISTANBTJL MAHKEMESI Iztl{umaralt $ER'IYYE SICILI Tarih : rz3r-rz3z /1816 -firy Metni HazrcIayan: $evki Nezihi Aykut Halil Inalcrk Aragtrrma Projesi

2 PROJE BILIM KURULU Onursal Bagkan: Heril INercrK NunHeN AresoY Asurr EviN Cpuer Kereoen Gurnu Npcipodru Editor: NEJorr Enrud Koordinator: ZEyNnp Tenru Enrud Packard Humanities Institute ve Sabancr Universitesi'nin iebirligi ile

3 Sabancr Universitesi Yayrnlan J $er'iyye Sicillerine Gore istanbul Tarihi isrensul MAHKEMESI r2r NUMARALT SER'iyvE sicir-i Metni Hazrlayan: $evki Nezihi Aykut O Sabancr Universitesi zoo(', Taruttm Qin yaptkcak fusa ahnnkr drymda, lq)rncmrn ltazit izni olmakszm h4bir yrintemlr gogalnkmaz. ISBN: 975-\6233-x Birinci Basrm: iscanbul, Ekim zoo6 (r5oo adet) Yayrn Yonetmen i: Zafer Karaca S.U. Proje Sorumlusu: Berna Hartoka Grafik - Uygulama: ltasarrm Fotoiraflar: Ersin Alok Thsanm: Dean Bornstein, DavidW. Packard Yazrhm: David W. Packard, Wilkins Poe, Steve Waite Cilt Balkan Ciltevi Basrm: Promat Basrm Yayrn A. $. Sabancr Universitesi Orhanh, Tuzla 8t4z+- istanbul y av ab an c iun iv. e du htrp://vav]ffi:':l:t.'.hv.edu

4 NSOZ $eyhtilislim'a bagh mahkemelerde tutulmug gegidi davalara ait onbin kadar defter bugun Istanbul Mtifttilri$ i't" bafh bir argivd e muhafaza olunmaktadrr. Bu defter koleksiyonu iginde ismnbul, Uskudar, Eyrip ve oteki kazalara bail mahkemelere ait ger'iyye sicillitr argivin btiyuk krsmrnr olugturur.' $er'iyye sicillerinin Osmanh hukuku, sosyal ve ekonomik tarihiizerinde son derece zenginbir kaynak olug niteligi, r93o'lardan beri anlagrlmrg ve gehir mtizelerinde saklanan bu defterlerin btiyuk krsmr bugun Milli Kuttiphane'de (Ankara) toplanmrttrr. Ta.nzimat doneminde, idarede Batr kanunlarmrn uygulanmaslna bir tepki olarak II. Abdtilhamid donemin de, r894'de islimi kaynaklarrn incelenmesi ve fetvalarrn dtizenlenmesi igin $eyhtilislimlia ba$h bir $er'i sicillat argivi ile bir ktittiphane vticuda getirildi. En eskisi, t5r1.' tarihli Usktidar defterinden (no. 4ooz) rgz4'de $er'i mahkemelerin kaldrnlmaslna kadar gszo $er'i mahkeme defteri, mahkeme kararr (i'hm), hukuki hriccetler ve Bib-r Ali'y. yaztlan (mar0z) belgelerini iqerir. Bu defterler iginde veya ayrr defter halinde miras taksim belgeleri (tereke, muhallefit) bulunur. Tereke kayrdanntn, yalnn ilgililerden mahkemeye bagvuranlar, veya yetimleri kapsadrgr unutulmamahdrr. Kadr, yalnv bir adli yarglg olarak kigilere ait anlagmazhhar veya suglular hakkrnda kararlar vermez; yahut ticaret hukuku ve medeni hukuka ait igleri (evlenme, boganma, miras taksimi) gormez; aynl zernanda bugun belediye reisine ait bir cakrm gorevler, pazat nizamlarr (narh tayini ve fiyatlann kontrolu, ihtislb) ingaat ve gehrin temizlik igleri, gehrin genel asayigi de onun sorumlulufu altrndadrr. Keza, kazada hrikrimet kararlannr yerine getirme ve vergi tahsilatr igleri de kadrya emredilir.' Kadr'nrn genig gorevleri gozonune ahndrfnda, sicillerin hukuk, idare, sosyal ya;am bakrmrndan egsiz onemi anlagrlrr. Bu argiv mal'emesini ilk kez Amasla Tarihi yazar: Huseyin Hiisamettin (Yagar) kullanmlg ve daha sonra Osman Nuri (Ergin) bu malzemeden istanbul Belediyesi uzerine olan eserinde yararlanmrg, belge yayrnlamrgtrr.l Mahkemesi sicil defterierinin yerel mrih igin egsiz kaynak niteliii nedeniyle, r93o'tarda $er'iyye Halkevleri e&inlikleri arasrnda bu belgelerin yaytnlanmasr ve yerel tarih aragtrrmalan ele airnmrgtrr. Bu gibi belgeler, belli bagh gehirlerimizin (Bahkesir, Bursa, Gaziantep, Isparta, Kastamonu, Konya, Kutahya vb.) Halkevi Dergilerinde yayrnlanmaya baglamrg; sicillere dayanan onemli monografiler negredilmigtir (mesela Q.agaray Ulugay'rn Manisa'da egkiyahk ve esnaf tizerindeki yayrnlarr). Biz, rg4z'de (,,{. U. nfcf Dergisi, r-r, 89-96) v" r954'd" (i. U. iktlsat Faktibesi Mecmuast, XV r-4, jr-7j) yayrnlanan yazrlanmtzda ger'i1ye sicillerinin tarih bakrmrndan onemine dikkat gekmeye gahgtrk. ilkirr, 1947'de Fatih donemi aragtrrmalartyla ilgili olarak Bursa $er'iyye sicilleri uzerinde gahqmaya bagladrk. ry4o'larda Bursa Muzesi'nde bir hi.icrede perigan bir halde bulunan sicillerin onemi hakkrnda Egitim Bakanhgr'nrn dikkatini gekmigtik. Bunun tizerine Fatih doneminden baglayan ve 827 ciltten olugan bu onemli koleksiyon, Topkapr Sarayt Mizesi'nde cilt atolyesine gonderilerek onanlmrg, ciltlenmig ve Bursa Arkeolo j i Mtizesi'nde aragttrtcrlarrn yararma sunulmugtur. Daha sonra istanbul Mrifttiltilu argivinde 629 cilt halinde mevcut Eyiip Sicil defterlerinden segilerek belgelerden bir y^ylnserisi meydana getirmek izere,tarihvakfi'na bagl bir proje olugturduk. Neticede ug VII

5 IsreNBUr- Mnrrrsussi rzr. $un'iyys Sicir-i defterin cizedemeleri AhmetHezarfen araftndan yeylnehazrclanmrgtrr. TC. Ktiltur Bakanhir bu projeye mali destek sailamrg olup Tarih Vakfi'nca yayrnlanmasr beklenmektedir. istanbul Mtifttiltifri'ndeki $er'iyye sicilleri iizerinde gahgmalare rg1o yrllarrnda bagladrk ve ornekler yavnladtk (bkz. "Ottoman Galata", Premiire Rencontre International sur I'empire Ottoman et lnturquie modernq ed. E. Eldem, istanbul r99r). Burada yeyl.rre bagladrgr-l, itt-bul $er'iyye Sicilleri serisi igin ilk proje, taraftmtzdan r99o'larda ortey^ aulmtg, bunun igin bir kurul olugturulmugtu (oteki tiyeler: Nurhan Atasoy, Gtilru Necipo$lu, Cemal Kafadar, Abdullah Kuran, ZaferToprak). Bu proje igin ong6rtlen vakrf kurulamadr; onun yerine istanbul Universitesi Edebiyat Faktiltesi Dekanr Nurhan Atasoy, projenin Faktilte Sanat Tarihi Aragrrma Merkezi'ne bagl bir proje olarak uygulanmasrnr onerdi; r99o'da Kog Vakfr'nrn destefi ile proje gahgmalan bagladr. Bu arada Halil inalcrk, Nurhan Atasoy, Cemal Kafadar, Gtilru Necipoilu'ndan olugan yeni bir bilim kurulu tegkil olundu. ilki.r, Mtifttiltik argivinden segilen tig defter tizerinde, tespit edilen kurallar gergevesinde okuma ve bilgisayara yi.i{deme igi Aragurma Merkezi'nde Tulay Artan, Zeynep Tlrrm ve Do$an Yavag tarafindan baglauldr. Daha sonra ryg1'de Universite ogretim tiyelerinden olugan bir grup uztnnmr, segilen yedi defteri okuma ve yayuna hazrrlama igin gahgmaya bagladr. tggo'da Cemal Kafadar ve Gtilru Necipoilu transkripsiyon alfabesine gevrilmig mednleri bilgisayar vasrtasryla indeksleme ve harita dzerinde igleyerek istanbul tarihi dokusunu gorsel olarak tespit etme tasanslnl onerdiler. Bilim Kurulu, ilk proje gergevesinde olarak bu tasarlyl onayladr ve tasarl igin okunacak siciller Kafadar'rn isteii izerine, gehrin ilk ayrrntrl sokak haritalannrn bulundugu rg. ynryl baglarrndan segildi. Cemd Kafadar ve Gtirlru Necipoflu Pro[ Howard Burns'rn Vicenza gehri tasansrnln ornek alnmasrnr onererek, Harvard Aia Han Mimari Tarih Programr btitgesinden fon safladrlar. r99o yaztnda MIT universitesinden bir "data structuring" trzrrrerrr davet edilerek tasannln teknik yap$l :drzerine galgmalar bagladl Harvard Aga Han programrnm r99o'dan itibaren yedi yrl stiren mali deste$inin yan$rra, Lgg)-g4'de Cenevre'de bulunan Aia Han KilttirVakfr tarafindan saglanan fonlar sayesinde uzrrran okuma ekibi galgmaya bagladr, ve bu gahgma igin ry94de Kog Vakfi'nrn mali destefiyle yeni bilgisayarlar ahndr. HazrLanan defterlerin metinleri Halil inalcrk tarafindan gozden gegirildikten sonra, y^yln iglerinin tek elden yuniti.ilmesi igin Nejdet Ertui genel editor segilmig ve koordinasyon igini de Zeynep Thrrm ustlenmigtir. Proje kapsamrnda mrihi bir ismnbul haritasrnrn ilk orneii Eskigehir Anadolu Universitesi'nde dijitize edilmig, harita galgmalarrna Harvard Universitesi'nde ryg4'ten bu y{la devam edilmigcir. Btipik ktiguk anrdan igeren haritanrn sradan insanlann konut ve igyerleri ile genigletilmesi dtigtintilmektedir.veri bankasr btiyudtikge, gehrin birkag y"ryilkmrihini, devir devir, semt semt, mahalle mahalle, hatta malzeme elverdi$ince ev ev, haritada ve ekranda gcistermek mtimktin olacaknr. Bilim kurulu tiyesi Cemal Kafadar yay:lra haz:r defterlerin yay:r;rl ve projenin devamr igin fon araitrrma faaliyeti sonucunda, ABD'nde Packard Humanities Institute (PHI)'rn mali desteiini sallamrg bulunmaktadrr. Bir bilim orgiitti olan PHI, bilgisayar kullanrml ag$ndan gok ilging buldugu bu tasarryr mali agrdan desteklemekle kalmayrp kadrolarmm teknik becerileriyle de yardrm etmeyi stirdtirmtigttir. PHI, Cambridge'de (ABD) satrn ahp vakfetti$i aragtrma projeleri binasrnda bu tasan igin ofis mekanlarr avrmrgtrr. Boylece, Gi.ilru Necipoglu ve Cemal Kafadar'rn gabalarl sonucu, istanbul $er'iyye Sicilleri iizerinde galgmalarlrrrtz uluslararasr bilimsel dtizeye erigmig bulunmakmdrr. Nitekim zoor yth Mayrs ayrnda, Harvard Universitesi ve Berkeley Universitesi igbirli giyle, Harvard Universitesi'nde Cemal Kafadar VIU

6 IsreNBUr Menrrussi rzr. $sn'iyyr Siciri tarafindan dtizenlenen uluslararasl workshop'a dtinyanrn gegitli tilkelerinden $er'iyye Sicill ei izerine galgur bilim adamlan katrlmrglardrr. Son kez, Sabancr Universitesi, projeninttirkiye bilimsel faaliyederi igin onemini mkdir ederek Kurul ile igbirligine karar vermit; rggg yrhnda bir igbirli$i sozlegmesi imzalanm$i o srrada Sanat ve Sosyal Bilimler Fakultesi Dekanr olan Ahmet Evin komiteye tiye olarak katrlmayr kabul etmigrir. Hazrrlanan metinler Sabancr Universitesi yayrnevi tarafindan basrlmakmdrr. Bu projeyi baglatan ve ilk yedi defterin yayna hazrrlanmasmda emefi gegen Halil inalcrk, Bilim Kurulu kararryla onursal bagkan segilmig ve projeye "Halil inalcrk Aragtrrma Projesi" adr verilmigtir. Bilim Kurulu, yeni bagkanr Nurhan Atasoy idaresinde galgmalarlnr stirdrirmtigtr.ir. $irndiki halde istanbul tarihi, Osmanh gehircilifi, sosyal ve ekonomi tarihi konusundaki bu genig kapsaml projenin devamr igin gerekli onlemler ahnmrg; proje sallam temellere oturmuttur. Projemiz, kugkusuz Ttirkiye ve dtinya bilimsel faaliyederi arasrnda en onemli projelerden biri olarak devam edecekdr. Halil inalcrk, lhazftan zooo r. $er'irye sicil defterleri uzerinde genel olarak, bkz. Ahmet Akgtindtiz, $er'i1tw Srcilbri; Mahiyti,Toplu Katalogu ve Segme Htikiimbr, (Turk Diinyasr Aragtrrmalarr Vakfi, isanbul 1988), c. I, s. 6v$. Bu eserde Turkiye'de mevcut $er'irye sicil defterlerinin bir katalogu verilmig (s. 83-zr5); bu arada $eyhtilislam'a balh iscanbul'a ait defterler gosterilmigtir (s. 85-r66). L. Kadrnrn yecki ve gorevleri hakkrnda bkz. H. inalcrk, "istanbul: An Islamic City", Journal oj Iskmk Studies (r99o); d.yiizll Kadt Sicilbri lsgrndaelup'te SoslalYaSam (TarihVakfrYayrnlarr, istanbul 1998); A. Akgundliz, a.g.e, c. I, s.9-8r. ). Meelb-i l.jmftr-i Bebdje, (istanbul r9z8), c. I. IX

7 FOREWORD The Ottoman Court Records Project aims to organize the ocean of information in the sharia court records of Istanbul towards a deeper understanding of the history of that ciry and to collaborate with colleagues working on similar archives pertaining to other cities that were once administered within the Omoman imperial system. The project was launched in r99o when Nurhan Atasop Cemal Kafadar, and Gulru Necipoglu joined forces with Halil Inalcik, the doyen of Ottoman studies, who had pioneered the use of these sources as early as the r94os. ApproximarcTy ten thousand volumes (defters) survive from the proceedings of the courts of Ismnbul during the Ottoman era, and each volume contains several hundred case entries. Despite some gaps due to fires or physical damage, the defters constitute one of the most complete series of its kind for any major ciry of the world from the sixteenth to the early twentieth century. The collection was housed in the headquarters of the Mufti of Istanbul, also known as the Sheikhulislam, when Abdtilhamid II (tfi76- r9o8) decided to have the records bound and organized chronologically for each of the district courts that functioned within the metropolis. These archives have remained in the same building during the republican era when secularization of the legal system has rendered the sharia courts themselves obsolete.' The court records are of inestimable importance for reconstructing the fabric of social and economic life of a ciey that was the capital of an empire that covered most of the Middle East and southeastern Europe for the better part of four or five centuries. They arc vital for understanding critical aspects of the political, administrative, Iegal, economic and social structures of the empire and their transformation over time. The kadis, who presided over these courts, were more than merely judges in the strict sense of the term. They also performed a variety of notarial and even some mayoral functions, and the registers therefore contain not only details of pleas entered and decisions rendered, but also registration of properties, certification of official and private documents, recording of business transactions, and information on economic matters such as prices and taxes. The cases heard by the kadis cover a broad range of issues, including marriage and divorce, disputes over inheritance or among neighbors, business partnerships and licensing agreements, petitions from individual proprietors and guild members, and crime. The parties included rich and poor, men and women, Muslims and non-muslims alike.' Our prim ary goal. has been to edit and publish the defters, both in print and in electronic format. Since this will be the first full publication of an Ottoman court register with scholarly transcription and facsimile, we have pondered carefully the appropriate conventions and protocols for editing such a corpus, hoping to contribute to the ongoing refinement of the scholarly toolkit of Ottoman studies. This phase of our project is limited to the courts of "Istanbul itself" (the ciry intramuros), but we hope eventually to include the courr records of other townships that were part of the metropolis stretching across land and water to Eyup, Galata, and Uskudar, which can boast of the earliest extant defters in all of Greater Istanbul, going back to r5rl, and to glean other kinds of records as well. Beyond Ismnbul, we hope that the project will serve as a model for research projects on other cities under Ottoman rule-e.g., Aleppo, Cairo, Jerusalem, and Sarajevo-where similar records exist in abundance and await organization.l XI

8 IsreNBUr- MAHKEMEST rzr. $rr'iyve Sicili A sccon.i component of the project involves mapping the information in these records to provide a graphical illusrration of rhe social ropography of Istanbul between the sixteenth and nineteenth centuries. Mrrny.lgcuments involve real estace transacrions and provide indicacions as to the locations of ProPerty. -l-6is information can be used to establish the physical coordinates of residential and corrunercial units es well as public buildings, including borh the monumenral structures and more modest ones among mosques, churches, synagogues, or baths and founcains.we hope that the computerized databases will enable researchers ro arrive at a picture, for example, of what kinds of shops a Particular neighborhood had, how rents for homes or shops fluctuated, who were the occupants of various buildings, what were the patterns of ownership in various quarrers of the ciry, how many marketplaces existed at different times, and how street networks changed over the centuries. The earliesr exranr map of the ciry providing a detailed layout of streets and blocks dates ftom n1z A.H. (rg16 - r7). Accordin dy, *" decided ro begin our study and publication with defters from that year. We have already digitized,the map of , as well as some other historical maps' and we are working on exrracting rhe relevant information in the sijills as well as gathering further data from other sources to be locared on che maps in order ro capture the social fabric of different neighborhoods. The project team is also mapping dramacic evenrs such as fires and revolts as they unfold in space and time, on the basis of sources that combine narrative accounts with demiled topographic information, so that we acquire an und.erstanding of not only those events themselves but also the transformation of the neighborhoods and streers that constituted rheir serring. Meanwhile, we have turned our attention to earlier defters from the sevenreenth and eighreenth centuries, some of which we are now preparing for publication. In all this activiry since r99o,we have been forrunace to receive the support of various institutions, and it is a pleasure ro acknowledge their conrributions. Among academic institutions, the Art Historical Institute of Istanbul Universicy (dtrring the deanship of Nurhan Atasoy) and the Aga Khan Program for Islamic Art and Architecrure ar Harvard Universiry (under the directorship of Gulru Necipoilu) have provided a home ro cerrain componenrs of rhe project in its early stages. The Center for Middle Eastern Studies at Harvard Universiry and Sabanci University continue to collaborate on various aspects' including Pttblication. We are also indebted ro rhe muftiship of Istanbul and to ISAM (the Islamic Research Center), which is the home of a microfilm collection of rhe whole archive of Istanbul court records, for allowing us access to the materials we have been working on. In terms of fundin!, weremain grateful to the Kog Foundation intirrkey and the Aga Khan Foundation in Geneva for their supporr in the critical early phases of the project. Above all, we have been blessed since 1999 wirh the generous and consisrenr parrnership of the Packard Humanities Institute (PHI), which enabled us to work with a Iarge number of comperent readers from among senior academics at differenr universiries, whose narnes will appear on the tide Page of each volume. phi's supporr extends from financial and rechnical assistance to scholarly collaboration, and it has enabled us ro d.u.lop rhe projecr in new direcrions. Upon David W. Packardt suggestion, for instance, we decided ro inuod.uce a new appararus, namely a context-sensitive concordance (appended here as a CD and to be updared in some of che furure volumes), for which software had to be developed that would function in conformiry with our rranscription system. The elaboration of the menu of symbols to indicate differenr rypes of editorial interventions was, likewise, the outcome of his encouragement' XII

9 IsTINBUI- MeHreMssi rzr. $r*'iyyr Sicili Work is in progress to publish a full English translation of the first volume in print, and selections from future volumes, in order to make these rich sources available to students of comparative law and to nonspecialists around the world. For the time being, such users may benefit from the bilingual table of contents that is here provided. These innovations, as well as the ones we hope to introduce in the future, such as software for lemmatization and proofreading for Ottoman Tirrkish, would have been unimaginable without our collaboration with PHI, which we have been fortunate to enjoy thanks to the institutet enlightened vision of the nature of scholarship and a shared desire to contribute to the international enterprise of Ottoman studies. Cemal Kafadar Istanbul, zoo4 r. Ahmet Akgundirz, $er'iyye Sicilleri: Mahiyeti, Toplu Katalogu ve Segme Hrikrimler (Ttirk Dtinvasr Araqtrrmalarr Vakfi, Istanbul, 1988), I: provides a vear-by-year catalogue of the defters of the courts of Istanbul in chat archive. Bur note rhat it overlooks several dozen defters, also of the courts of Istanbul, that are in the National Library (Milli Ktittphane) in Ankara (transferred there from thetopkapi Palace Archives). Some of those defters are being read at Harvard University for our project. z. On the functions of the kadis and the courcs, see Halil Inalcik, "lstanbul: An Islamic City)'Journal of Islamic Studies (r99o); and idem., "Mahkama," Encyclopedia of Islam, new ed., s.r'. 3.FordifferentSyriancities,forinstance,z16rdeftersarelistedinCataloguedesregistresdestribunauxottomansconservds au Cenrre des Archives de Damas, ed., Brigitte Marino and Tomoki Okawara (Damascus, 1999). XIII

10 I B VE rg. ASIR $ER'iYYE :rcrlleni YAYIN ILKELERI I. Turkge fiil gekimlerinde ve takrlarda gagdag ttirkge esas almmlttlr: olmayup-olmayrp, idup-edip, geliip-gelip, oldr-oldu, mecmu'r-mecmo'u, idecegi-edecegi gibi. 2. Kelimelerin asli harfleri aynen yaztlmry, ancak agairdaki gibi ttirkqe kelimelerde t harfi d ile de$igtirilmigtir: Ata-ada, tokuz-dokuz, ton-don. ). 4. Kelime bagrnda ve sonunda bulunan elif-hemze gosterilmemig, ancak ayrn gosterilmigtir. Sonu iki sessiz harfle biten kelimeler bir kuruma isim olmugsa veya ttirkge ek almrgsa iki sessizin araslna uygun sesli harf konulmuttur: vakrf menzil, nazrc-t uakrf, defter-i vakrf gibi; ya da galrslarr, zikirleil, mezkurii'1-isim, migil, migilleriyle, vecih, kelif, sehim, rehin, nakid, bezir, gehir, vezin gibi. Ancak kelime sesli harf ile baglayan trirkge bir ek almrgsa veya bir turkge fiille tamamlanryorsa bu durumlarda iki sessiz araslna sesli konulmamrgtrr: vakflfr harabrnr mocib, uakf olup, habs edip, vezn olunmak gibi. Tarnlamalarda, iki sessiz harf ile biten tamlanana, ttirkge ek almadrfr veya turkge bir fiille tamamlanmadrfr durumlarda, mesela tarnarnr arapga olan ibarelerde, sesli harf konulmamlttlr: teberru'an li'l-vakf gibi. ) Kelimenin sonunda kullanrlan -ye harfi ismin -i haline delalet ediyorsa uzatrrra gosterilmeden yazimrgt;rr zikrt ati-vikri ad gibi. Ancak kelimenin sonundaki -veharfi, arapgada mensubiyet bildiren -ye ise uzatrrra gosterilmigtir: istanbul hrsni ebvibrndan gibi. Kelime sonundaki mensubiyet bildiren -ye harfi geddeli okunmugtur: 'Osmaniye'den 'Osmaniyye, Stileymaniye'den Stileymaniry", ger'iye'den ger'iyye gibi. Digil isimlerde, ozellikle cali masdar durumunda da bu kural gegerli tutulmugtur: hurriyyet, tevliyyet, temgiyyet gibi. Sonunda mtiennes -teti bulunan tesmiyye, tevliyye, enfryye gibi kelimelerdeki -ye harferi de gedde ile okunmugtur. Sonu iki aynr harfe biten ve tamlamayla devam etmeyen ya dakrsaca son harfinde durulan kelimelerde, harferden biri yaztlmarmttlr: hacc-hac, grbb-grb gibi. 8. ALtZ " kabz gibi yakrn ifadeli olan ibarelerde -ve tercih olunarak abz vekab geklinde yazrlmrgtrr. 9. Azel isimlerde butun uzatrnalar gosrerilmigcir: ibt"hi-, isma'il, Y6rgi, Toma, Todori gibi. Ozellikle gayr-i rnuslim isimlerinde defteri tutan katiblerin duyduklarr gibi yazdt}jan ve yoresel soylenig farklrlrklan oldufu bilindiiinden, btitrin uzatmalar belirtilmig, uzatma olmayan harfer ise -a- veya -e- geklinde okunmu$tur: Ker6pe, Pereddmoz glbi. Ancak gayr-i miislim isimleri :dzerine yaprlan aragtrrmalarda okunuglarr kesinlik gosteren isimlere bu bilgiler rqrirnda sesli harfler konulmugtur. Manok, Peraggeve, Metro, Yeneko, Yuan olarak da okunabilen isimlerin Manuk, Paragkeva, Mitr6, Yaneko, Yoan olmasr gibi. Yalnrz, turkge kelimelerde uzatmalar gosterilmeyip, transkripsiyon harfleri kullanrlmrgtlr: Tursun, akrntr gibi. XV

11 r3. isronbur Mnnrsnassi rzl. $r*'iyyr Siciri Ozrlisimler ve niteleyiciler (gahrs ve yer) hal ve iyelik eklerinden kesme igareti ile ayrrlmrgtrr: Ahmed'ifr, Anadolu'da, Balat'da, Ahmed Efendi'nifr, 'Ali Aga'nrfr, 'Ayige Uacun ufr, Htiseyin Beg'iff, $erife Uadice Hanrm'rfr, Balat kaprsr'nda gibi. Allfi ismi -li ve -bi cer harferiyle birlikte oldugunda kesme igareti kullanrlmaylp, dofrudan billah, lillah, bismillah geklinde yazrlmrgtrr. Millet ve dil isimleri ktigtik harfe baglatrlmrgtrr. Harf-i tarife baglayan isimlerde harf-i tarif satrr bagrnda olmadrkga kuguk harfe yazrknrytrr: el-hec Mahmad gibi. r4. r5. Birden fazla kelimeden olugan yer ve miiessese isimlerinde birinci kelimenin ilk har6 btiyuk sonraki kelimenin ilk har6 ktiguk yazrlmrgtrr: Divan-r htimryrrn, Barutbane-i 'imire, Topfrane-i 'amire, Bagmuhasebe kalemi, Asitane-i'aliyye gibi. Ancak tamlamah gehir isimlerindeki buttin kelimelerin ilk harfleri btiyuk yazrlmrgtrr: Bender-i Kili gibi. Meslek isimlerinde -ci eki tercih olunmug (simidci gibi) ve biitun meslek isimleri ktigtik harfe baglatrlmlgtlr: bakkalyorgi, muh2rr Silih Bege, ketltida Ahmed gibi. Satrrbaglarrnda, gahitler krsmrnda ve (vakrf gibi) bir kurumun ismi iginde gegtiklerinde, meslek isimleri btifik harfe baglatrlmrttrr. Ancak gahidin meslefi ilk srrada yer almamrgsa yine ktigtik harfe belirtilmigtia gtinkti her qahit bir satrr olarak deierlendirilmektedir. Muh2rr Salih Bege, $alth Bege, muh2rr gibi. 16. Mahalle, vakrf, cami, mescid gibi yer ve kurum belirten isimler, kelimeler araslna bogluklar konularak ayrrlmrgtrr: Veled-i Karabag mahallesi, 'Ali Paga-i 'atik mahallesi, Ilapan-r d{ik kaprsr, Koca Mustafa Paga gibi. Ancak, kuruma defil de bir mahalle igaret edip birden fazle kelimeden olugan isimler mecin indekslerinde birlikte bulunmaktadrr. Mesela, "Ali Paga-i 'atik'indeksde bir arada goninecekdr. 17. istanbul kaprlan ve bu gibi yer isimleri, kelime tek bagrnayu:j&frnda o yeri, mahalli ifade edemiyorsa ve ancak camlayrcr kelimeyle anlagrhyorsa birlegik, aksi durumda ayrr kelimeler halinde yazrlmrgtrr. Birinci duruma Topk"p,, Kumkapr, Yefrikapr, Odunkapr, Baggekapr, Alrurkapr, ikinci duruma Balat [<aprsr, L*k"Yefrikaprsr, Kapan-r dakik kaprsr, Cib'ali kaprsr ornektir. 18. Masdar, fail ve sair kelimelerin harf-i cerle kullanrldrir, kefilu bi'l-mil, ga'ibu 'ani'1-meclis gibi tamlamalarda kefil bi'l-mal, ge'ib 'ani'1-meclis yazrmlarr tercih olunmugtur. ry. Harf-i taifli tamlamalarda ti'lii gegigler tercih olunmugtur: guhudti'l-hal, salifi'z-4ikr, marni'v-4ikr, ma'lamti'1-esimi gibi. Tamlama bulunmayan kelimelerde sesliden sonra gelen sessizin kahn veya ince okunugu u veya ti kullanrmlnr belirlemigtir: muhala'a, mtitekarrir gibi. zo. Qogul (cem'-i muzekker salimin ref hali igin) ve ikileme (tesniye) halindeki kelimeler umlamalarda kullanrldrfrnda, sonlarrndaki nun harfi, katip tarafindan arapga kaideye uygun olarak yazimaktadrr. Mesela be'igun gogulundaki nun harfi tamlama yaprldrirnda dtigmekte ve ba'iso'l-vegika geklinde yazrlmaktadrr. Yine tesniye kelimelerde, mesela iki veled demek olan veled.ft kelimesinde de tamlama halinde nun dilgmektedir. Dimitri ve Toros veledey-i Karabet ornefiinde oldugu gibi. XVI

12 IsreNBUl MeHrsuesi rzr. $u*'ivvs Sicir-i zr. Harf-i cer ve edat ve edatlar bir arada kullanrldrfrnda bitigik yaztlmattercih edilmigtir: fima, keyfema, hasbemi gibi. Harf-i cer ve edatlar tek bagrna gegti$inde ise herhangi bir kelimeyle birlegtirilmemigtir: ma vaka'a, 'an nakd gibi. zz. Ot llikle hriccetlerin bitiminde/sonunda bulunan gahitler bazensafdan sola, bazen soldan saga dofru veya huccetin kenanna yazimaktadrr. Ancak bu yayrn dizisinde hergey saldan sola okunarak mecne aktarrlmrt ve satrr srralamasrna dikkat edilmigtir. Bunun tek istisnasr olan "ve gayruhum" ibaresi ise her zaman gahitler ktsmtntn sonuna yazrlmrgrtrr. z). Genel olarak, hiiccetlerde egya isimleri ve rakamlar iki gekilde srralanmakmdrr. Birisinde, egya isimleri, fiyatlan, adetleri ve olguleri kendi iginde bir grup halinde yer alrr. Katip bu gruplardan herbirini dtiz bir satrr halinde yezx ve satlr bitince difer grubu bir alttaki satrrdan baglatrr. Difer qekile ozellikle bina ve ingaat igin yaprlan kegiflerde rastlanrr. Burada bazen birimler yukarrda anlatrldrgr gibi diiz bir satrr halinde yazfu; ancak bazen de, mesela binanrn herbir boltimti bir grup yaprhp varafrn aynr yerinde yan yana satrr sayrlarr oldukga fazla bir kag grup verilir. Dolayrsryla her iki gekilde yazrlmrg huccetlerin transkripsiyonunda, gruplar esas alnmrgtrr. 24. Rakaml erln yazllmasrnda kolay okunmayr sa$layabilmek gayesiyle binler, y:dizler ve onlardan herbir grup kendi arasrnda birlegik yazrlmrg ve gruplar arasmda bogluklar brraktlmrgtrr: bifr, ikibifr, tigbifr; ynz, ikiyuz; oruzdort; ikibifr begyuz seksensekiz;birt dokuzytiz onsekiz gibi. 25. Defterin orijinalinde sarr numarasl bulunmamakla birlikte, transkripsiyonlu metne, metin iginde aranrlan noktalara kolayca ulagmayr saglamak amacryla { } iginde satr numarasl verilmigtir. 26. Ay isimleri ile ilgili krsaltmalar herbir cildin bagrnda listelenmigtir. Bu krsaltmalar metnin orijinalindeki ile aynrdrr. XVII

13 YAYINDA KIJ LLANILAN I$ARETLER t ] N Yrrtrk, gunimug ve buna benzer tahribattan dolayr artrk okunmasr mumktin olmayacak alanlar. Metin iginde bog brrakrlmrg alanlar. (Kimi zaman katip, metni deftere kaydederken, belki de ileride tamamlanmasl gerektigini diigunerek, mesela mahalle isminin, ya da baba isminin yerini bog brrakmrgtrr.) ( ) Katip tarafindan yaprlan krsaltmalarrn agrhmr. (Ozellikte tarihlerde ve srk kullanrlan kalplarda katipler krsaltmaya gitmistit: rzgz yerine 3z gibi. Mesela bu tarih Qz)32 geklinde gosterilmigtir.) (r " Katip tarafindan y"tlr; yazidrgr igin duzeltilenler. (En srk kargrlagrlanr nokta hatalal drgrnda kelimeyi bozan harf hatalarrdrr, ihtiyar yerine ihriyar yazrlmastgibi.) ( ) Katip tarafindan unutulan ve eksik brrakrlan ha{ veya kelimeler. A v Katip tarafindan izeri gizi7enl,er. (< )> Editoriin metin igine eklenmesini gerekli gordtikleri. Harf ve kelime tekrarlarr. (Katibin fazladankullandrgl veya grftyazdr[r kelimeleri belirtmektedir. Mesela -ve- konulmayacak yerde -ve- konulmasr durumunda bu -ve- igaretleri igine ahnmaktadrr.)? Okunugunda gtipheye dtigtilen kelimeler....? Okunameyenkelimeler. " Editor notu. XIX

ADEKSAM Gostivar - Makedonya

ADEKSAM Gostivar - Makedonya ADEKSAM Gostivar - Makedonya ADEKSAM Gostivar - Makedonya BAŞYAZI Makedonya da Türk milli ve manevi kültürüyle ilgili araştırmaları bünyesinde ihtiva eden ve bu konuda yegane özelliğini koruyan HİKMET

Detaylı

12 Grafik Tasarım / Graphic Design Şükran KUMRAL

12 Grafik Tasarım / Graphic Design Şükran KUMRAL SAYI / ISSUE 13 / 2012 BU BİR SÜRELİ YAYINDIR / THIS IS A PERIODICAL JOURNAL YÖNETİM / ADMINISTRATION İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür A.Ş. Adına Sahibi Publisher on Behalf of İstanbul Metropolitan

Detaylı

The Routledge Intermediate. Routledge modern language readers. Reader. Turkish. Political and Cultural Articles. Şenel Symons

The Routledge Intermediate. Routledge modern language readers. Reader. Turkish. Political and Cultural Articles. Şenel Symons Routledge modern language readers The Routledge Intermediate Turkish Reader Political and Cultural Articles Şenel Symons The Routledge Intermediate Turkish Reader The Routledge Intermediate Turkish Reader

Detaylı

ADALET İSTATİSTİKLERİ Judicial Statistics 2013

ADALET İSTATİSTİKLERİ Judicial Statistics 2013 ADALET İSTATİSTİKLERİ Judicial Statistics 2013 Resmi İstatistik Programı Yayınıdır A Publication of Official Statistics Programme T.C. ADALET BAKANLIĞI ADLİ SİCİL VE İSTATİSTİK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Republic

Detaylı

THE MAKING OF THE SUBLIME PORTE NEAR THE ALAY KÖ KÜ AND A TOUR OF A GRAND VIZIERIAL PALACE AT SÜLEYMANIYE

THE MAKING OF THE SUBLIME PORTE NEAR THE ALAY KÖ KÜ AND A TOUR OF A GRAND VIZIERIAL PALACE AT SÜLEYMANIYE Tülay ARTAN 145 THE MAKING OF THE SUBLIME PORTE NEAR THE ALAY KÖ KÜ AND A TOUR OF A GRAND VIZIERIAL PALACE AT SÜLEYMANIYE S cholarship has long maintained that the Sublime Porte came into being during

Detaylı

CIP a cura del Sistema bibliotecario dell Università di Pisa

CIP a cura del Sistema bibliotecario dell Università di Pisa Power and culture : identity, ideology, representation / edited by Jonathan Osmond and Ausma Cimdiņa. Pisa : Plus-Pisa university press, c2007 (Power and culture : thematic work group 2 ; 2) 306 (21.)

Detaylı

Genel Yayın: 2550. 000 - SELCUKLUDAN CUMHURIYETE.indd 1 25.05.2012 16:54

Genel Yayın: 2550. 000 - SELCUKLUDAN CUMHURIYETE.indd 1 25.05.2012 16:54 B Genel Yayın: 2550 000 - SELCUKLUDAN CUMHURIYETE.indd 1 25.05.2012 16:54 TARİH / HISTORY APTULLAH KURAN SELÇUKLULAR DAN CUMHURİYET E TÜRKİYE DE MİMARLIK ARCHITECTURE IN TURKEY FROM THE SELJUKS TO THE

Detaylı

Introduction: Development of Waqf:

Introduction: Development of Waqf: Introduction: Throughout the Islamic world magnificent works of architecture and social services of vital public importance have been financed and maintained by the institution of Waqf for centuries. Despite

Detaylı

Networks of Immigration to Ottoman Salonica

Networks of Immigration to Ottoman Salonica Eyal Ginio Εβραϊκό Πανεπιστήμιο Ιερουσαλήμ eginio@mscc.huji.ac.il Παρ. 29, 9.30, αίθ. 1 Networks of Immigration to Ottoman Salonica While our knowledge about urban life in the major Ottoman centers of

Detaylı

İSTAnBUL'Un kahvehanelerinden

İSTAnBUL'Un kahvehanelerinden İSTAnBUL'Un kahvehanelerinden FROM THE COFFEEHOUSES IN İSTANBUL SAVAŞ AY 3 İstanbul BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ Kültür A.Ş. YAYINLARI İSTANBUL METROPOLITAN MUNICIPALITY CULTURE CO. PUBLICATIONS Maltepe Mahallesi

Detaylı

Venedik Baylosu nun Defterleri The Venetian Baylo s Registers (1589-1684)

Venedik Baylosu nun Defterleri The Venetian Baylo s Registers (1589-1684) Hilâl. Studi turchi e ottomani 4 Venedik Baylosu nun Defterleri The Venetian Baylo s Registers (1589-1684) Serap Mumcu Edizioni Ca Foscari Venedik Baylosu nun Defterleri The Venetian Baylo s Registers

Detaylı

OSMANLI ARAŞTIRMALARI XXIX

OSMANLI ARAŞTIRMALARI XXIX OSMANLI ARAŞTIRMALARI XXIX Neşir Heyeti- Editorial Board Halil İNALCIK -İsmail E. ER ÜNSAL lleatlı W. LOWRY- Feridun EMECEN Klaus KREISER THE JOURNAL OF OITOMAN STUDIES XXIX İstanbul - 2007 TALES OF OTTOMAN

Detaylı

TÜRK MÜZECİLİĞİNDE YENİ DÖNEM A new era begins at Turkish museums

TÜRK MÜZECİLİĞİNDE YENİ DÖNEM A new era begins at Turkish museums NİSAN-MAYIS-HAZİRAN 2011 APRIL-MAY-JUNE 2011 SAYI 1 ISSUE 1 TÜRK MÜZECİLİĞİNDE YENİ DÖNEM A new era begins at Turkish museums Kültür ve Turizm Bakanı ERTUĞRUL GÜNAY: Müzelerimiz emin ellerde Minister of

Detaylı

A MECHANISM OF REGIONAL COOPERATION IN EURASIA: TURKIC COUNCIL

A MECHANISM OF REGIONAL COOPERATION IN EURASIA: TURKIC COUNCIL AVİM Report No: 2 February 2014 A MECHANISM OF REGIONAL COOPERATION IN EURASIA: TURKIC COUNCIL Written by Ali ÇİVİLER Project Director Edited by Amb. Halil AKINCI Secretary General of the Turkic Council

Detaylı

ÖNSÖZ. Prof. Dr. Süleyman YILMAZ Sempozyum Düzenleme Komitesi Başkanı

ÖNSÖZ. Prof. Dr. Süleyman YILMAZ Sempozyum Düzenleme Komitesi Başkanı ÖNSÖZ Değerli Katılımcılar, Kamu ve Vakıf olmak üzere 180 civarındaki üniversiteden oluşan Yüksek Öğretim Sistemimiz hızla değişen ve gelişen küresel ölçekte kendisini değerlendirmek üzere Sayın Cumhurbaşkanımızın

Detaylı

ULUSLARARASI HAKEMLİ PSİKİYATRİ VE PSİKOLOJİ ARAŞTIRMALARI DERGİSİ INTERNATIONAL JOURNAL OF PSYCHIATRY AND PSYCHOLOGICAL RESEARCHES

ULUSLARARASI HAKEMLİ PSİKİYATRİ VE PSİKOLOJİ ARAŞTIRMALARI DERGİSİ INTERNATIONAL JOURNAL OF PSYCHIATRY AND PSYCHOLOGICAL RESEARCHES ULUSLARARASI HAKEMLİ PSİKİYATRİ VE PSİKOLOJİ ARAŞTIRMALARI DERGİSİ INTERNATIONAL JOURNAL OF PSYCHIATRY AND PSYCHOLOGICAL RESEARCHES Ocak / Şubat / Mart / Nisan 205 Sayı: 02 Cilt: 02 İlkbahar January /

Detaylı

İSTANBUL DA YAŞADILAR, İSTANBUL DA ÇALIŞTILAR VE İSTANBUL İÇİN ÜRETTİLER CONTEMPORARY ART GUESTS OF İSTANBUL

İSTANBUL DA YAŞADILAR, İSTANBUL DA ÇALIŞTILAR VE İSTANBUL İÇİN ÜRETTİLER CONTEMPORARY ART GUESTS OF İSTANBUL SAYI / ISSUE 10 EKIM - KASIM - ARALIK / OCTOBER - NOVEMBER - DECEMBER 2010 BU BIR SÜRELİ YAYINDIR / THIS IS A PERIODICAL JOURNAL YÖNETİM / ADMINISTRATION İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür A.Ş. Adına

Detaylı

De i en Dünyada Bilgi Yönetimi Sempozyumu

De i en Dünyada Bilgi Yönetimi Sempozyumu De i en Dünyada Bilgi Yönetimi Sempozyumu 24-26 Ekim 2007, Ankara Bildiriler Sempozyum Hacettepe Üniversitesinin kurulu unun 40., Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümünün kurulu unun 35. yılı nedeniyle düzenlenmi

Detaylı

TAM METİN KİTABI .«« 3.INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON BİLDİRİ 3.ULUSLARASI TARİH EGITIMI SEMPOZYUMU HISTORY EDUCATION. ; Efe 3*W 25-27 HAZİRAN 2014

TAM METİN KİTABI .«« 3.INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON BİLDİRİ 3.ULUSLARASI TARİH EGITIMI SEMPOZYUMU HISTORY EDUCATION. ; Efe 3*W 25-27 HAZİRAN 2014 \oxevnat\ooa\ S-jmpoiwm on VWstovv Education VS 3.ULUSLARASI TARİH EGITIMI SEMPOZYUMU 3.INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON HISTORY EDUCATION 1. 13S* Jr"J v, 17/ ; Efe HI III S.««E HJ» ti 1 jinl mill İ8I SL iibb

Detaylı

EVLİYA ÇELEBİ İLE EZBERLERİ BOZMAK REHINKING EVLİYA ÇELEBİ

EVLİYA ÇELEBİ İLE EZBERLERİ BOZMAK REHINKING EVLİYA ÇELEBİ SAYI / ISSUE 12 / 2011 BU BİR SÜRELİ YAYINDIR / THIS IS A PERIODICAL JOURNAL YÖNETİM / ADMINISTRATION İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür A.Ş. Adına Sahibi Publisher on Behalf of İstanbul Metropolitan

Detaylı

ISTANBUL: 59 Locations A Format For Nightcomers. In general

ISTANBUL: 59 Locations A Format For Nightcomers. In general ISTANBUL: 59 Locations A Format For Nightcomers In general Nightcomers is a mobile cinema project with screenings throughout the night in the streets of Istanbul, during the 10th Istanbul Biennial. One

Detaylı

ISSN 1300-7319 PLANLAMA. Dört ayda bir yayınlanır

ISSN 1300-7319 PLANLAMA. Dört ayda bir yayınlanır ISSN 1300-7319 PLANLAMA 2013/2 Dört ayda bir yayınlanır PLANLAMA Editör (Editor) Tayfun KAHRAMAN Yayın Kurulu (Editorial Board) Süleyman BALYEMEZ Tuba İNAL ÇEKİÇ Ahmet Kıvanç KUTLUCA Ece Özden PAK Danışma

Detaylı

ÖZETLER VE ANAHTAR KELİMELER

ÖZETLER VE ANAHTAR KELİMELER ÖZETLER VE ANAHTAR KELİMELER Uluslararası Terörizm Kapsamında Güvenlik ve Globalleşme Yazar: Nilüfer KARACASULU Özet: Bu makalede uluslararası terör bağlamında güvenlik ve küreselleşme arasındaki ilişki

Detaylı

ULUSLARARASI HAKEMLİ PSİKİYATRİ VE PSİKOLOJİ ARAŞTIRMALARI DERGİSİ INTERNATIONAL JOURNAL OF PSYCHIATRY AND PSYCHOLOGICAL RESEARCHES

ULUSLARARASI HAKEMLİ PSİKİYATRİ VE PSİKOLOJİ ARAŞTIRMALARI DERGİSİ INTERNATIONAL JOURNAL OF PSYCHIATRY AND PSYCHOLOGICAL RESEARCHES ULUSLARARASI HAKEMLİ PSİKİYATRİ VE PSİKOLOJİ ARAŞTIRMALARI DERGİSİ INTERNATIONAL JOURNAL OF PSYCHIATRY AND PSYCHOLOGICAL RESEARCHES Ocak / Şubat / Mart / Nisan 205 Sayı: 02 Cilt: 02 İlkbahar January /

Detaylı

ŞEHİR, İSTANBUL VE MİMARİ THE CITY, İSTANBUL AND ARCHITECTURE

ŞEHİR, İSTANBUL VE MİMARİ THE CITY, İSTANBUL AND ARCHITECTURE SAYI / ISSUE 11 YIL / YEAR 2011 BU BİR SÜRELİ YAYINDIR / THIS IS A PERIODICAL JOURNAL YÖNETİM / ADMINISTRATION İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür A.Ş. Adına Sahibi Publisher on Behalf of İstanbul Metropolitan

Detaylı

ALMANAK TÜRKİYE 2006-2008 GÜVENLİK SEKTÖRÜ VE DEMOKRATİK GÖZETİM

ALMANAK TÜRKİYE 2006-2008 GÜVENLİK SEKTÖRÜ VE DEMOKRATİK GÖZETİM ALMANAK TÜRKİYE 2006-2008 GÜVENLİK SEKTÖRÜ VE DEMOKRATİK GÖZETİM ALMANAK TÜRKİYE 2006-2008: GÜVENLİK SEKTÖRÜ VE DEMOKRATİK GÖZETİM ISBN 978-605-5832-21-6 TESEV YAYINLARI Editörler: Ali Bayramoğlu, Ahmet

Detaylı

ULUSLARARASI MEDENİYET VE DEĞERLER SEMPOZYUMU. İstanbul Yaklaşımı

ULUSLARARASI MEDENİYET VE DEĞERLER SEMPOZYUMU. İstanbul Yaklaşımı ULUSLARARASI MEDENİYET VE DEĞERLER SEMPOZYUMU INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON CIVILIZATION AND VALUES İstanbul Yaklaşımı İstanbul Approach 18 Aralık 2010 Cumartesi, İstanbul Ticaret Odası 18 December 2010,

Detaylı

Mor Yasak Şehir ÇİN MİLLİ SARAY MÜZESİ 62

Mor Yasak Şehir ÇİN MİLLİ SARAY MÜZESİ 62 içindekiler TEMMUZ-AĞUSTOS-EYLÜL 2012 JULY-AUGUST-SEPTEMBER 2012 SAYI 6 ISSUE 6 AFRODİSİAS Her çağda biri, onu tutkuyla sevdi Zamansız sadeliğin adresi REZAN HAS MÜZESİ BURHAN DOĞANÇAY Devlerin Savaşı

Detaylı

THE TUNALI HİLMİ AVENUE, 1950s-1980s: THE FORMATION OF A PUBLIC PLACE IN ANKARA

THE TUNALI HİLMİ AVENUE, 1950s-1980s: THE FORMATION OF A PUBLIC PLACE IN ANKARA THE TUNALI HİLMİ AVENUE, 1950s-1980s: THE FORMATION OF A PUBLIC PLACE IN ANKARA A THESIS SUBMITTED TO THE GRADUATE SCHOOL OF SOCIAL SCIENCES OF MIDDLE EAST TECHNICAL UNIVERSITY BY ÇILGA RESULOĞLU IN PARTIAL

Detaylı

Eğitim ile aydınlanmıș huzur, mutluluk ve refah dolu yarınlar dileklerimle

Eğitim ile aydınlanmıș huzur, mutluluk ve refah dolu yarınlar dileklerimle Tarih ve tabiat harikası bu müstesna șehrin yașam standartlarını yükseltebilmek, İstanbulluların huzur dolu bir ortamda geleceğe umutla bakabilmelerini sağlamak için canla bașla çalıșıyoruz. Bu șehirde

Detaylı