ISTANBTJL MAHKEMESI. Iztl{umaralt $ER'IYYE SICILI. Tarih : rz3r-rz3z /1816 -firy. Metni HazrcIayan: $evki Nezihi Aykut

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ISTANBTJL MAHKEMESI. Iztl{umaralt $ER'IYYE SICILI. Tarih : rz3r-rz3z /1816 -firy. Metni HazrcIayan: $evki Nezihi Aykut"

Transkript

1 $er'iyye Sicillerine Gore irtanbul Tarihi ISTANBTJL MAHKEMESI Iztl{umaralt $ER'IYYE SICILI Tarih : rz3r-rz3z /1816 -firy Metni HazrcIayan: $evki Nezihi Aykut Halil Inalcrk Aragtrrma Projesi

2 PROJE BILIM KURULU Onursal Bagkan: Heril INercrK NunHeN AresoY Asurr EviN Cpuer Kereoen Gurnu Npcipodru Editor: NEJorr Enrud Koordinator: ZEyNnp Tenru Enrud Packard Humanities Institute ve Sabancr Universitesi'nin iebirligi ile

3 Sabancr Universitesi Yayrnlan J $er'iyye Sicillerine Gore istanbul Tarihi isrensul MAHKEMESI r2r NUMARALT SER'iyvE sicir-i Metni Hazrlayan: $evki Nezihi Aykut O Sabancr Universitesi zoo(', Taruttm Qin yaptkcak fusa ahnnkr drymda, lq)rncmrn ltazit izni olmakszm h4bir yrintemlr gogalnkmaz. ISBN: 975-\6233-x Birinci Basrm: iscanbul, Ekim zoo6 (r5oo adet) Yayrn Yonetmen i: Zafer Karaca S.U. Proje Sorumlusu: Berna Hartoka Grafik - Uygulama: ltasarrm Fotoiraflar: Ersin Alok Thsanm: Dean Bornstein, DavidW. Packard Yazrhm: David W. Packard, Wilkins Poe, Steve Waite Cilt Balkan Ciltevi Basrm: Promat Basrm Yayrn A. $. Sabancr Universitesi Orhanh, Tuzla 8t4z+- istanbul y av ab an c iun iv. e du htrp://vav]ffi:':l:t.'.hv.edu

4 NSOZ $eyhtilislim'a bagh mahkemelerde tutulmug gegidi davalara ait onbin kadar defter bugun Istanbul Mtifttilri$ i't" bafh bir argivd e muhafaza olunmaktadrr. Bu defter koleksiyonu iginde ismnbul, Uskudar, Eyrip ve oteki kazalara bail mahkemelere ait ger'iyye sicillitr argivin btiyuk krsmrnr olugturur.' $er'iyye sicillerinin Osmanh hukuku, sosyal ve ekonomik tarihiizerinde son derece zenginbir kaynak olug niteligi, r93o'lardan beri anlagrlmrg ve gehir mtizelerinde saklanan bu defterlerin btiyuk krsmr bugun Milli Kuttiphane'de (Ankara) toplanmrttrr. Ta.nzimat doneminde, idarede Batr kanunlarmrn uygulanmaslna bir tepki olarak II. Abdtilhamid donemin de, r894'de islimi kaynaklarrn incelenmesi ve fetvalarrn dtizenlenmesi igin $eyhtilislimlia ba$h bir $er'i sicillat argivi ile bir ktittiphane vticuda getirildi. En eskisi, t5r1.' tarihli Usktidar defterinden (no. 4ooz) rgz4'de $er'i mahkemelerin kaldrnlmaslna kadar gszo $er'i mahkeme defteri, mahkeme kararr (i'hm), hukuki hriccetler ve Bib-r Ali'y. yaztlan (mar0z) belgelerini iqerir. Bu defterler iginde veya ayrr defter halinde miras taksim belgeleri (tereke, muhallefit) bulunur. Tereke kayrdanntn, yalnn ilgililerden mahkemeye bagvuranlar, veya yetimleri kapsadrgr unutulmamahdrr. Kadr, yalnv bir adli yarglg olarak kigilere ait anlagmazhhar veya suglular hakkrnda kararlar vermez; yahut ticaret hukuku ve medeni hukuka ait igleri (evlenme, boganma, miras taksimi) gormez; aynl zernanda bugun belediye reisine ait bir cakrm gorevler, pazat nizamlarr (narh tayini ve fiyatlann kontrolu, ihtislb) ingaat ve gehrin temizlik igleri, gehrin genel asayigi de onun sorumlulufu altrndadrr. Keza, kazada hrikrimet kararlannr yerine getirme ve vergi tahsilatr igleri de kadrya emredilir.' Kadr'nrn genig gorevleri gozonune ahndrfnda, sicillerin hukuk, idare, sosyal ya;am bakrmrndan egsiz onemi anlagrlrr. Bu argiv mal'emesini ilk kez Amasla Tarihi yazar: Huseyin Hiisamettin (Yagar) kullanmlg ve daha sonra Osman Nuri (Ergin) bu malzemeden istanbul Belediyesi uzerine olan eserinde yararlanmrg, belge yayrnlamrgtrr.l Mahkemesi sicil defterierinin yerel mrih igin egsiz kaynak niteliii nedeniyle, r93o'tarda $er'iyye Halkevleri e&inlikleri arasrnda bu belgelerin yaytnlanmasr ve yerel tarih aragtrrmalan ele airnmrgtrr. Bu gibi belgeler, belli bagh gehirlerimizin (Bahkesir, Bursa, Gaziantep, Isparta, Kastamonu, Konya, Kutahya vb.) Halkevi Dergilerinde yayrnlanmaya baglamrg; sicillere dayanan onemli monografiler negredilmigtir (mesela Q.agaray Ulugay'rn Manisa'da egkiyahk ve esnaf tizerindeki yayrnlarr). Biz, rg4z'de (,,{. U. nfcf Dergisi, r-r, 89-96) v" r954'd" (i. U. iktlsat Faktibesi Mecmuast, XV r-4, jr-7j) yayrnlanan yazrlanmtzda ger'i1ye sicillerinin tarih bakrmrndan onemine dikkat gekmeye gahgtrk. ilkirr, 1947'de Fatih donemi aragtrrmalartyla ilgili olarak Bursa $er'iyye sicilleri uzerinde gahqmaya bagladrk. ry4o'larda Bursa Muzesi'nde bir hi.icrede perigan bir halde bulunan sicillerin onemi hakkrnda Egitim Bakanhgr'nrn dikkatini gekmigtik. Bunun tizerine Fatih doneminden baglayan ve 827 ciltten olugan bu onemli koleksiyon, Topkapr Sarayt Mizesi'nde cilt atolyesine gonderilerek onanlmrg, ciltlenmig ve Bursa Arkeolo j i Mtizesi'nde aragttrtcrlarrn yararma sunulmugtur. Daha sonra istanbul Mrifttiltilu argivinde 629 cilt halinde mevcut Eyiip Sicil defterlerinden segilerek belgelerden bir y^ylnserisi meydana getirmek izere,tarihvakfi'na bagl bir proje olugturduk. Neticede ug VII

5 IsreNBUr- Mnrrrsussi rzr. $un'iyys Sicir-i defterin cizedemeleri AhmetHezarfen araftndan yeylnehazrclanmrgtrr. TC. Ktiltur Bakanhir bu projeye mali destek sailamrg olup Tarih Vakfi'nca yayrnlanmasr beklenmektedir. istanbul Mtifttiltifri'ndeki $er'iyye sicilleri iizerinde gahgmalare rg1o yrllarrnda bagladrk ve ornekler yavnladtk (bkz. "Ottoman Galata", Premiire Rencontre International sur I'empire Ottoman et lnturquie modernq ed. E. Eldem, istanbul r99r). Burada yeyl.rre bagladrgr-l, itt-bul $er'iyye Sicilleri serisi igin ilk proje, taraftmtzdan r99o'larda ortey^ aulmtg, bunun igin bir kurul olugturulmugtu (oteki tiyeler: Nurhan Atasoy, Gtilru Necipo$lu, Cemal Kafadar, Abdullah Kuran, ZaferToprak). Bu proje igin ong6rtlen vakrf kurulamadr; onun yerine istanbul Universitesi Edebiyat Faktiltesi Dekanr Nurhan Atasoy, projenin Faktilte Sanat Tarihi Aragrrma Merkezi'ne bagl bir proje olarak uygulanmasrnr onerdi; r99o'da Kog Vakfr'nrn destefi ile proje gahgmalan bagladr. Bu arada Halil inalcrk, Nurhan Atasoy, Cemal Kafadar, Gtilru Necipoilu'ndan olugan yeni bir bilim kurulu tegkil olundu. ilki.r, Mtifttiltik argivinden segilen tig defter tizerinde, tespit edilen kurallar gergevesinde okuma ve bilgisayara yi.i{deme igi Aragurma Merkezi'nde Tulay Artan, Zeynep Tlrrm ve Do$an Yavag tarafindan baglauldr. Daha sonra ryg1'de Universite ogretim tiyelerinden olugan bir grup uztnnmr, segilen yedi defteri okuma ve yayuna hazrrlama igin gahgmaya bagladr. tggo'da Cemal Kafadar ve Gtilru Necipoilu transkripsiyon alfabesine gevrilmig mednleri bilgisayar vasrtasryla indeksleme ve harita dzerinde igleyerek istanbul tarihi dokusunu gorsel olarak tespit etme tasanslnl onerdiler. Bilim Kurulu, ilk proje gergevesinde olarak bu tasarlyl onayladr ve tasarl igin okunacak siciller Kafadar'rn isteii izerine, gehrin ilk ayrrntrl sokak haritalannrn bulundugu rg. ynryl baglarrndan segildi. Cemd Kafadar ve Gtirlru Necipoflu Pro[ Howard Burns'rn Vicenza gehri tasansrnln ornek alnmasrnr onererek, Harvard Aia Han Mimari Tarih Programr btitgesinden fon safladrlar. r99o yaztnda MIT universitesinden bir "data structuring" trzrrrerrr davet edilerek tasannln teknik yap$l :drzerine galgmalar bagladl Harvard Aga Han programrnm r99o'dan itibaren yedi yrl stiren mali deste$inin yan$rra, Lgg)-g4'de Cenevre'de bulunan Aia Han KilttirVakfr tarafindan saglanan fonlar sayesinde uzrrran okuma ekibi galgmaya bagladr, ve bu gahgma igin ry94de Kog Vakfi'nrn mali destefiyle yeni bilgisayarlar ahndr. HazrLanan defterlerin metinleri Halil inalcrk tarafindan gozden gegirildikten sonra, y^yln iglerinin tek elden yuniti.ilmesi igin Nejdet Ertui genel editor segilmig ve koordinasyon igini de Zeynep Thrrm ustlenmigtir. Proje kapsamrnda mrihi bir ismnbul haritasrnrn ilk orneii Eskigehir Anadolu Universitesi'nde dijitize edilmig, harita galgmalarrna Harvard Universitesi'nde ryg4'ten bu y{la devam edilmigcir. Btipik ktiguk anrdan igeren haritanrn sradan insanlann konut ve igyerleri ile genigletilmesi dtigtintilmektedir.veri bankasr btiyudtikge, gehrin birkag y"ryilkmrihini, devir devir, semt semt, mahalle mahalle, hatta malzeme elverdi$ince ev ev, haritada ve ekranda gcistermek mtimktin olacaknr. Bilim kurulu tiyesi Cemal Kafadar yay:lra haz:r defterlerin yay:r;rl ve projenin devamr igin fon araitrrma faaliyeti sonucunda, ABD'nde Packard Humanities Institute (PHI)'rn mali desteiini sallamrg bulunmaktadrr. Bir bilim orgiitti olan PHI, bilgisayar kullanrml ag$ndan gok ilging buldugu bu tasarryr mali agrdan desteklemekle kalmayrp kadrolarmm teknik becerileriyle de yardrm etmeyi stirdtirmtigttir. PHI, Cambridge'de (ABD) satrn ahp vakfetti$i aragtrma projeleri binasrnda bu tasan igin ofis mekanlarr avrmrgtrr. Boylece, Gi.ilru Necipoglu ve Cemal Kafadar'rn gabalarl sonucu, istanbul $er'iyye Sicilleri iizerinde galgmalarlrrrtz uluslararasr bilimsel dtizeye erigmig bulunmakmdrr. Nitekim zoor yth Mayrs ayrnda, Harvard Universitesi ve Berkeley Universitesi igbirli giyle, Harvard Universitesi'nde Cemal Kafadar VIU

6 IsreNBUr Menrrussi rzr. $sn'iyyr Siciri tarafindan dtizenlenen uluslararasl workshop'a dtinyanrn gegitli tilkelerinden $er'iyye Sicill ei izerine galgur bilim adamlan katrlmrglardrr. Son kez, Sabancr Universitesi, projeninttirkiye bilimsel faaliyederi igin onemini mkdir ederek Kurul ile igbirligine karar vermit; rggg yrhnda bir igbirli$i sozlegmesi imzalanm$i o srrada Sanat ve Sosyal Bilimler Fakultesi Dekanr olan Ahmet Evin komiteye tiye olarak katrlmayr kabul etmigrir. Hazrrlanan metinler Sabancr Universitesi yayrnevi tarafindan basrlmakmdrr. Bu projeyi baglatan ve ilk yedi defterin yayna hazrrlanmasmda emefi gegen Halil inalcrk, Bilim Kurulu kararryla onursal bagkan segilmig ve projeye "Halil inalcrk Aragtrrma Projesi" adr verilmigtir. Bilim Kurulu, yeni bagkanr Nurhan Atasoy idaresinde galgmalarlnr stirdrirmtigtr.ir. $irndiki halde istanbul tarihi, Osmanh gehircilifi, sosyal ve ekonomi tarihi konusundaki bu genig kapsaml projenin devamr igin gerekli onlemler ahnmrg; proje sallam temellere oturmuttur. Projemiz, kugkusuz Ttirkiye ve dtinya bilimsel faaliyederi arasrnda en onemli projelerden biri olarak devam edecekdr. Halil inalcrk, lhazftan zooo r. $er'irye sicil defterleri uzerinde genel olarak, bkz. Ahmet Akgtindtiz, $er'i1tw Srcilbri; Mahiyti,Toplu Katalogu ve Segme Htikiimbr, (Turk Diinyasr Aragtrrmalarr Vakfi, isanbul 1988), c. I, s. 6v$. Bu eserde Turkiye'de mevcut $er'irye sicil defterlerinin bir katalogu verilmig (s. 83-zr5); bu arada $eyhtilislam'a balh iscanbul'a ait defterler gosterilmigtir (s. 85-r66). L. Kadrnrn yecki ve gorevleri hakkrnda bkz. H. inalcrk, "istanbul: An Islamic City", Journal oj Iskmk Studies (r99o); d.yiizll Kadt Sicilbri lsgrndaelup'te SoslalYaSam (TarihVakfrYayrnlarr, istanbul 1998); A. Akgundliz, a.g.e, c. I, s.9-8r. ). Meelb-i l.jmftr-i Bebdje, (istanbul r9z8), c. I. IX

7 FOREWORD The Ottoman Court Records Project aims to organize the ocean of information in the sharia court records of Istanbul towards a deeper understanding of the history of that ciry and to collaborate with colleagues working on similar archives pertaining to other cities that were once administered within the Omoman imperial system. The project was launched in r99o when Nurhan Atasop Cemal Kafadar, and Gulru Necipoglu joined forces with Halil Inalcik, the doyen of Ottoman studies, who had pioneered the use of these sources as early as the r94os. ApproximarcTy ten thousand volumes (defters) survive from the proceedings of the courts of Ismnbul during the Ottoman era, and each volume contains several hundred case entries. Despite some gaps due to fires or physical damage, the defters constitute one of the most complete series of its kind for any major ciry of the world from the sixteenth to the early twentieth century. The collection was housed in the headquarters of the Mufti of Istanbul, also known as the Sheikhulislam, when Abdtilhamid II (tfi76- r9o8) decided to have the records bound and organized chronologically for each of the district courts that functioned within the metropolis. These archives have remained in the same building during the republican era when secularization of the legal system has rendered the sharia courts themselves obsolete.' The court records are of inestimable importance for reconstructing the fabric of social and economic life of a ciey that was the capital of an empire that covered most of the Middle East and southeastern Europe for the better part of four or five centuries. They arc vital for understanding critical aspects of the political, administrative, Iegal, economic and social structures of the empire and their transformation over time. The kadis, who presided over these courts, were more than merely judges in the strict sense of the term. They also performed a variety of notarial and even some mayoral functions, and the registers therefore contain not only details of pleas entered and decisions rendered, but also registration of properties, certification of official and private documents, recording of business transactions, and information on economic matters such as prices and taxes. The cases heard by the kadis cover a broad range of issues, including marriage and divorce, disputes over inheritance or among neighbors, business partnerships and licensing agreements, petitions from individual proprietors and guild members, and crime. The parties included rich and poor, men and women, Muslims and non-muslims alike.' Our prim ary goal. has been to edit and publish the defters, both in print and in electronic format. Since this will be the first full publication of an Ottoman court register with scholarly transcription and facsimile, we have pondered carefully the appropriate conventions and protocols for editing such a corpus, hoping to contribute to the ongoing refinement of the scholarly toolkit of Ottoman studies. This phase of our project is limited to the courts of "Istanbul itself" (the ciry intramuros), but we hope eventually to include the courr records of other townships that were part of the metropolis stretching across land and water to Eyup, Galata, and Uskudar, which can boast of the earliest extant defters in all of Greater Istanbul, going back to r5rl, and to glean other kinds of records as well. Beyond Ismnbul, we hope that the project will serve as a model for research projects on other cities under Ottoman rule-e.g., Aleppo, Cairo, Jerusalem, and Sarajevo-where similar records exist in abundance and await organization.l XI

8 IsreNBUr- MAHKEMEST rzr. $rr'iyve Sicili A sccon.i component of the project involves mapping the information in these records to provide a graphical illusrration of rhe social ropography of Istanbul between the sixteenth and nineteenth centuries. Mrrny.lgcuments involve real estace transacrions and provide indicacions as to the locations of ProPerty. -l-6is information can be used to establish the physical coordinates of residential and corrunercial units es well as public buildings, including borh the monumenral structures and more modest ones among mosques, churches, synagogues, or baths and founcains.we hope that the computerized databases will enable researchers ro arrive at a picture, for example, of what kinds of shops a Particular neighborhood had, how rents for homes or shops fluctuated, who were the occupants of various buildings, what were the patterns of ownership in various quarrers of the ciry, how many marketplaces existed at different times, and how street networks changed over the centuries. The earliesr exranr map of the ciry providing a detailed layout of streets and blocks dates ftom n1z A.H. (rg16 - r7). Accordin dy, *" decided ro begin our study and publication with defters from that year. We have already digitized,the map of , as well as some other historical maps' and we are working on exrracting rhe relevant information in the sijills as well as gathering further data from other sources to be locared on che maps in order ro capture the social fabric of different neighborhoods. The project team is also mapping dramacic evenrs such as fires and revolts as they unfold in space and time, on the basis of sources that combine narrative accounts with demiled topographic information, so that we acquire an und.erstanding of not only those events themselves but also the transformation of the neighborhoods and streers that constituted rheir serring. Meanwhile, we have turned our attention to earlier defters from the sevenreenth and eighreenth centuries, some of which we are now preparing for publication. In all this activiry since r99o,we have been forrunace to receive the support of various institutions, and it is a pleasure ro acknowledge their conrributions. Among academic institutions, the Art Historical Institute of Istanbul Universicy (dtrring the deanship of Nurhan Atasoy) and the Aga Khan Program for Islamic Art and Architecrure ar Harvard Universiry (under the directorship of Gulru Necipoilu) have provided a home ro cerrain componenrs of rhe project in its early stages. The Center for Middle Eastern Studies at Harvard Universiry and Sabanci University continue to collaborate on various aspects' including Pttblication. We are also indebted ro rhe muftiship of Istanbul and to ISAM (the Islamic Research Center), which is the home of a microfilm collection of rhe whole archive of Istanbul court records, for allowing us access to the materials we have been working on. In terms of fundin!, weremain grateful to the Kog Foundation intirrkey and the Aga Khan Foundation in Geneva for their supporr in the critical early phases of the project. Above all, we have been blessed since 1999 wirh the generous and consisrenr parrnership of the Packard Humanities Institute (PHI), which enabled us to work with a Iarge number of comperent readers from among senior academics at differenr universiries, whose narnes will appear on the tide Page of each volume. phi's supporr extends from financial and rechnical assistance to scholarly collaboration, and it has enabled us ro d.u.lop rhe projecr in new direcrions. Upon David W. Packardt suggestion, for instance, we decided ro inuod.uce a new appararus, namely a context-sensitive concordance (appended here as a CD and to be updared in some of che furure volumes), for which software had to be developed that would function in conformiry with our rranscription system. The elaboration of the menu of symbols to indicate differenr rypes of editorial interventions was, likewise, the outcome of his encouragement' XII

9 IsTINBUI- MeHreMssi rzr. $r*'iyyr Sicili Work is in progress to publish a full English translation of the first volume in print, and selections from future volumes, in order to make these rich sources available to students of comparative law and to nonspecialists around the world. For the time being, such users may benefit from the bilingual table of contents that is here provided. These innovations, as well as the ones we hope to introduce in the future, such as software for lemmatization and proofreading for Ottoman Tirrkish, would have been unimaginable without our collaboration with PHI, which we have been fortunate to enjoy thanks to the institutet enlightened vision of the nature of scholarship and a shared desire to contribute to the international enterprise of Ottoman studies. Cemal Kafadar Istanbul, zoo4 r. Ahmet Akgundirz, $er'iyye Sicilleri: Mahiyeti, Toplu Katalogu ve Segme Hrikrimler (Ttirk Dtinvasr Araqtrrmalarr Vakfi, Istanbul, 1988), I: provides a vear-by-year catalogue of the defters of the courts of Istanbul in chat archive. Bur note rhat it overlooks several dozen defters, also of the courts of Istanbul, that are in the National Library (Milli Ktittphane) in Ankara (transferred there from thetopkapi Palace Archives). Some of those defters are being read at Harvard University for our project. z. On the functions of the kadis and the courcs, see Halil Inalcik, "lstanbul: An Islamic City)'Journal of Islamic Studies (r99o); and idem., "Mahkama," Encyclopedia of Islam, new ed., s.r'. 3.FordifferentSyriancities,forinstance,z16rdeftersarelistedinCataloguedesregistresdestribunauxottomansconservds au Cenrre des Archives de Damas, ed., Brigitte Marino and Tomoki Okawara (Damascus, 1999). XIII

10 I B VE rg. ASIR $ER'iYYE :rcrlleni YAYIN ILKELERI I. Turkge fiil gekimlerinde ve takrlarda gagdag ttirkge esas almmlttlr: olmayup-olmayrp, idup-edip, geliip-gelip, oldr-oldu, mecmu'r-mecmo'u, idecegi-edecegi gibi. 2. Kelimelerin asli harfleri aynen yaztlmry, ancak agairdaki gibi ttirkqe kelimelerde t harfi d ile de$igtirilmigtir: Ata-ada, tokuz-dokuz, ton-don. ). 4. Kelime bagrnda ve sonunda bulunan elif-hemze gosterilmemig, ancak ayrn gosterilmigtir. Sonu iki sessiz harfle biten kelimeler bir kuruma isim olmugsa veya ttirkge ek almrgsa iki sessizin araslna uygun sesli harf konulmuttur: vakrf menzil, nazrc-t uakrf, defter-i vakrf gibi; ya da galrslarr, zikirleil, mezkurii'1-isim, migil, migilleriyle, vecih, kelif, sehim, rehin, nakid, bezir, gehir, vezin gibi. Ancak kelime sesli harf ile baglayan trirkge bir ek almrgsa veya bir turkge fiille tamamlanryorsa bu durumlarda iki sessiz araslna sesli konulmamrgtrr: vakflfr harabrnr mocib, uakf olup, habs edip, vezn olunmak gibi. Tarnlamalarda, iki sessiz harf ile biten tamlanana, ttirkge ek almadrfr veya turkge bir fiille tamamlanmadrfr durumlarda, mesela tarnarnr arapga olan ibarelerde, sesli harf konulmamlttlr: teberru'an li'l-vakf gibi. ) Kelimenin sonunda kullanrlan -ye harfi ismin -i haline delalet ediyorsa uzatrrra gosterilmeden yazimrgt;rr zikrt ati-vikri ad gibi. Ancak kelimenin sonundaki -veharfi, arapgada mensubiyet bildiren -ye ise uzatrrra gosterilmigtir: istanbul hrsni ebvibrndan gibi. Kelime sonundaki mensubiyet bildiren -ye harfi geddeli okunmugtur: 'Osmaniye'den 'Osmaniyye, Stileymaniye'den Stileymaniry", ger'iye'den ger'iyye gibi. Digil isimlerde, ozellikle cali masdar durumunda da bu kural gegerli tutulmugtur: hurriyyet, tevliyyet, temgiyyet gibi. Sonunda mtiennes -teti bulunan tesmiyye, tevliyye, enfryye gibi kelimelerdeki -ye harferi de gedde ile okunmugtur. Sonu iki aynr harfe biten ve tamlamayla devam etmeyen ya dakrsaca son harfinde durulan kelimelerde, harferden biri yaztlmarmttlr: hacc-hac, grbb-grb gibi. 8. ALtZ " kabz gibi yakrn ifadeli olan ibarelerde -ve tercih olunarak abz vekab geklinde yazrlmrgtrr. 9. Azel isimlerde butun uzatrnalar gosrerilmigcir: ibt"hi-, isma'il, Y6rgi, Toma, Todori gibi. Ozellikle gayr-i rnuslim isimlerinde defteri tutan katiblerin duyduklarr gibi yazdt}jan ve yoresel soylenig farklrlrklan oldufu bilindiiinden, btitrin uzatmalar belirtilmig, uzatma olmayan harfer ise -a- veya -e- geklinde okunmu$tur: Ker6pe, Pereddmoz glbi. Ancak gayr-i miislim isimleri :dzerine yaprlan aragtrrmalarda okunuglarr kesinlik gosteren isimlere bu bilgiler rqrirnda sesli harfler konulmugtur. Manok, Peraggeve, Metro, Yeneko, Yuan olarak da okunabilen isimlerin Manuk, Paragkeva, Mitr6, Yaneko, Yoan olmasr gibi. Yalnrz, turkge kelimelerde uzatmalar gosterilmeyip, transkripsiyon harfleri kullanrlmrgtlr: Tursun, akrntr gibi. XV

11 r3. isronbur Mnnrsnassi rzl. $r*'iyyr Siciri Ozrlisimler ve niteleyiciler (gahrs ve yer) hal ve iyelik eklerinden kesme igareti ile ayrrlmrgtrr: Ahmed'ifr, Anadolu'da, Balat'da, Ahmed Efendi'nifr, 'Ali Aga'nrfr, 'Ayige Uacun ufr, Htiseyin Beg'iff, $erife Uadice Hanrm'rfr, Balat kaprsr'nda gibi. Allfi ismi -li ve -bi cer harferiyle birlikte oldugunda kesme igareti kullanrlmaylp, dofrudan billah, lillah, bismillah geklinde yazrlmrgtrr. Millet ve dil isimleri ktigtik harfe baglatrlmrgtrr. Harf-i tarife baglayan isimlerde harf-i tarif satrr bagrnda olmadrkga kuguk harfe yazrknrytrr: el-hec Mahmad gibi. r4. r5. Birden fazla kelimeden olugan yer ve miiessese isimlerinde birinci kelimenin ilk har6 btiyuk sonraki kelimenin ilk har6 ktiguk yazrlmrgtrr: Divan-r htimryrrn, Barutbane-i 'imire, Topfrane-i 'amire, Bagmuhasebe kalemi, Asitane-i'aliyye gibi. Ancak tamlamah gehir isimlerindeki buttin kelimelerin ilk harfleri btiyuk yazrlmrgtrr: Bender-i Kili gibi. Meslek isimlerinde -ci eki tercih olunmug (simidci gibi) ve biitun meslek isimleri ktigtik harfe baglatrlmlgtlr: bakkalyorgi, muh2rr Silih Bege, ketltida Ahmed gibi. Satrrbaglarrnda, gahitler krsmrnda ve (vakrf gibi) bir kurumun ismi iginde gegtiklerinde, meslek isimleri btifik harfe baglatrlmrttrr. Ancak gahidin meslefi ilk srrada yer almamrgsa yine ktigtik harfe belirtilmigtia gtinkti her qahit bir satrr olarak deierlendirilmektedir. Muh2rr Salih Bege, $alth Bege, muh2rr gibi. 16. Mahalle, vakrf, cami, mescid gibi yer ve kurum belirten isimler, kelimeler araslna bogluklar konularak ayrrlmrgtrr: Veled-i Karabag mahallesi, 'Ali Paga-i 'atik mahallesi, Ilapan-r d{ik kaprsr, Koca Mustafa Paga gibi. Ancak, kuruma defil de bir mahalle igaret edip birden fazle kelimeden olugan isimler mecin indekslerinde birlikte bulunmaktadrr. Mesela, "Ali Paga-i 'atik'indeksde bir arada goninecekdr. 17. istanbul kaprlan ve bu gibi yer isimleri, kelime tek bagrnayu:j&frnda o yeri, mahalli ifade edemiyorsa ve ancak camlayrcr kelimeyle anlagrhyorsa birlegik, aksi durumda ayrr kelimeler halinde yazrlmrgtrr. Birinci duruma Topk"p,, Kumkapr, Yefrikapr, Odunkapr, Baggekapr, Alrurkapr, ikinci duruma Balat [<aprsr, L*k"Yefrikaprsr, Kapan-r dakik kaprsr, Cib'ali kaprsr ornektir. 18. Masdar, fail ve sair kelimelerin harf-i cerle kullanrldrir, kefilu bi'l-mil, ga'ibu 'ani'1-meclis gibi tamlamalarda kefil bi'l-mal, ge'ib 'ani'1-meclis yazrmlarr tercih olunmugtur. ry. Harf-i taifli tamlamalarda ti'lii gegigler tercih olunmugtur: guhudti'l-hal, salifi'z-4ikr, marni'v-4ikr, ma'lamti'1-esimi gibi. Tamlama bulunmayan kelimelerde sesliden sonra gelen sessizin kahn veya ince okunugu u veya ti kullanrmlnr belirlemigtir: muhala'a, mtitekarrir gibi. zo. Qogul (cem'-i muzekker salimin ref hali igin) ve ikileme (tesniye) halindeki kelimeler umlamalarda kullanrldrfrnda, sonlarrndaki nun harfi, katip tarafindan arapga kaideye uygun olarak yazimaktadrr. Mesela be'igun gogulundaki nun harfi tamlama yaprldrirnda dtigmekte ve ba'iso'l-vegika geklinde yazrlmaktadrr. Yine tesniye kelimelerde, mesela iki veled demek olan veled.ft kelimesinde de tamlama halinde nun dilgmektedir. Dimitri ve Toros veledey-i Karabet ornefiinde oldugu gibi. XVI

12 IsreNBUl MeHrsuesi rzr. $u*'ivvs Sicir-i zr. Harf-i cer ve edat ve edatlar bir arada kullanrldrfrnda bitigik yaztlmattercih edilmigtir: fima, keyfema, hasbemi gibi. Harf-i cer ve edatlar tek bagrna gegti$inde ise herhangi bir kelimeyle birlegtirilmemigtir: ma vaka'a, 'an nakd gibi. zz. Ot llikle hriccetlerin bitiminde/sonunda bulunan gahitler bazensafdan sola, bazen soldan saga dofru veya huccetin kenanna yazimaktadrr. Ancak bu yayrn dizisinde hergey saldan sola okunarak mecne aktarrlmrt ve satrr srralamasrna dikkat edilmigtir. Bunun tek istisnasr olan "ve gayruhum" ibaresi ise her zaman gahitler ktsmtntn sonuna yazrlmrgrtrr. z). Genel olarak, hiiccetlerde egya isimleri ve rakamlar iki gekilde srralanmakmdrr. Birisinde, egya isimleri, fiyatlan, adetleri ve olguleri kendi iginde bir grup halinde yer alrr. Katip bu gruplardan herbirini dtiz bir satrr halinde yezx ve satlr bitince difer grubu bir alttaki satrrdan baglatrr. Difer qekile ozellikle bina ve ingaat igin yaprlan kegiflerde rastlanrr. Burada bazen birimler yukarrda anlatrldrgr gibi diiz bir satrr halinde yazfu; ancak bazen de, mesela binanrn herbir boltimti bir grup yaprhp varafrn aynr yerinde yan yana satrr sayrlarr oldukga fazla bir kag grup verilir. Dolayrsryla her iki gekilde yazrlmrg huccetlerin transkripsiyonunda, gruplar esas alnmrgtrr. 24. Rakaml erln yazllmasrnda kolay okunmayr sa$layabilmek gayesiyle binler, y:dizler ve onlardan herbir grup kendi arasrnda birlegik yazrlmrg ve gruplar arasmda bogluklar brraktlmrgtrr: bifr, ikibifr, tigbifr; ynz, ikiyuz; oruzdort; ikibifr begyuz seksensekiz;birt dokuzytiz onsekiz gibi. 25. Defterin orijinalinde sarr numarasl bulunmamakla birlikte, transkripsiyonlu metne, metin iginde aranrlan noktalara kolayca ulagmayr saglamak amacryla { } iginde satr numarasl verilmigtir. 26. Ay isimleri ile ilgili krsaltmalar herbir cildin bagrnda listelenmigtir. Bu krsaltmalar metnin orijinalindeki ile aynrdrr. XVII

13 YAYINDA KIJ LLANILAN I$ARETLER t ] N Yrrtrk, gunimug ve buna benzer tahribattan dolayr artrk okunmasr mumktin olmayacak alanlar. Metin iginde bog brrakrlmrg alanlar. (Kimi zaman katip, metni deftere kaydederken, belki de ileride tamamlanmasl gerektigini diigunerek, mesela mahalle isminin, ya da baba isminin yerini bog brrakmrgtrr.) ( ) Katip tarafindan yaprlan krsaltmalarrn agrhmr. (Ozellikte tarihlerde ve srk kullanrlan kalplarda katipler krsaltmaya gitmistit: rzgz yerine 3z gibi. Mesela bu tarih Qz)32 geklinde gosterilmigtir.) (r " Katip tarafindan y"tlr; yazidrgr igin duzeltilenler. (En srk kargrlagrlanr nokta hatalal drgrnda kelimeyi bozan harf hatalarrdrr, ihtiyar yerine ihriyar yazrlmastgibi.) ( ) Katip tarafindan unutulan ve eksik brrakrlan ha{ veya kelimeler. A v Katip tarafindan izeri gizi7enl,er. (< )> Editoriin metin igine eklenmesini gerekli gordtikleri. Harf ve kelime tekrarlarr. (Katibin fazladankullandrgl veya grftyazdr[r kelimeleri belirtmektedir. Mesela -ve- konulmayacak yerde -ve- konulmasr durumunda bu -ve- igaretleri igine ahnmaktadrr.)? Okunugunda gtipheye dtigtilen kelimeler....? Okunameyenkelimeler. " Editor notu. XIX

(1971-1985) ARASI KONUSUNU TÜRK TARİHİNDEN ALAN TİYATROLAR

(1971-1985) ARASI KONUSUNU TÜRK TARİHİNDEN ALAN TİYATROLAR ANABİLİM DALI ADI SOYADI DANIŞMANI TARİHİ :TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI : Yasemin YABUZ : Yrd. Doç. Dr. Abdullah ŞENGÜL : 16.06.2003 (1971-1985) ARASI KONUSUNU TÜRK TARİHİNDEN ALAN TİYATROLAR Kökeni Antik Yunan

Detaylı

Hukuk ve Hukukçular için İngilizce/ English for Law and Lawyers

Hukuk ve Hukukçular için İngilizce/ English for Law and Lawyers Hukuk ve Hukukçular için İngilizce/ English for Law and Lawyers Size iş imkanı sağlayacak bir sertifikaya mı ihtiyacınız var? Dünyanın önde gelen İngilizce sınavı TOLES, Hukuk İngilizcesi becerilerinin

Detaylı

ALANYA HALK EĞİTİMİ MERKEZİ BAĞIMSIZ YAŞAM İÇİN YENİ YAKLAŞIMLAR ADLI GRUNDTVIG PROJEMİZ İN DÖNEM SONU BİLGİLENDİRME TOPLANTISI

ALANYA HALK EĞİTİMİ MERKEZİ BAĞIMSIZ YAŞAM İÇİN YENİ YAKLAŞIMLAR ADLI GRUNDTVIG PROJEMİZ İN DÖNEM SONU BİLGİLENDİRME TOPLANTISI ALANYA HALK EĞİTİMİ MERKEZİ BAĞIMSIZ YAŞAM İÇİN YENİ YAKLAŞIMLAR ADLI GRUNDTVIG PROJEMİZ İN DÖNEM SONU BİLGİLENDİRME TOPLANTISI ALANYA PUBLIC EDUCATION CENTRE S FINAL INFORMATIVE MEETING OF THE GRUNDTVIG

Detaylı

THE IMPACT OF AUTONOMOUS LEARNING ON GRADUATE STUDENTS PROFICIENCY LEVEL IN FOREIGN LANGUAGE LEARNING ABSTRACT

THE IMPACT OF AUTONOMOUS LEARNING ON GRADUATE STUDENTS PROFICIENCY LEVEL IN FOREIGN LANGUAGE LEARNING ABSTRACT THE IMPACT OF AUTONOMOUS LEARNING ON GRADUATE STUDENTS PROFICIENCY LEVEL IN FOREIGN LANGUAGE LEARNING ABSTRACT The purpose of the study is to investigate the impact of autonomous learning on graduate students

Detaylı

Konforun Üç Bilinmeyenli Denklemi 2016

Konforun Üç Bilinmeyenli Denklemi 2016 Mimari olmadan akustik, akustik olmadan da mimarlık olmaz! Mimari ve akustik el ele gider ve ben genellikle iyi akustik görülmek için orada değildir, mimarinin bir parçası olmalı derim. x: akustik There

Detaylı

Profiling the Urban Social Classes in Turkey: Economic Occupations, Political Orientations, Social Life-Styles, Moral Values

Profiling the Urban Social Classes in Turkey: Economic Occupations, Political Orientations, Social Life-Styles, Moral Values Profiling the Urban Social Classes in Turkey: Economic Occupations, Political Orientations, Social Life-Styles, Moral Values Presentation of the Basic Findings of a Public Opinion Survey Supported with

Detaylı

MM103 E COMPUTER AIDED ENGINEERING DRAWING I

MM103 E COMPUTER AIDED ENGINEERING DRAWING I MM103 E COMPUTER AIDED ENGINEERING DRAWING I ORTHOGRAPHIC (MULTIVIEW) PROJECTION (EŞLENİK DİK İZDÜŞÜM) Weeks: 3-6 ORTHOGRAPHIC (MULTIVIEW) PROJECTION (EŞLENİK DİK İZDÜŞÜM) Projection: A view of an object

Detaylı

YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ

YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ STAJ DEFTERİ TRAINING DIARY Adı, Soyadı Name, Lastname : ÖĞRENCİ NİN STUDENT S No ID Bölümü Department : : Fotoğraf Photo Öğretim Yılı Academic Year : Academic Honesty

Detaylı

2 0 15-2016 Eğitim-Öğretim Yılında

2 0 15-2016 Eğitim-Öğretim Yılında 2 0 15-2016 Eğitim-Öğretim Yılında TÜRKİYE'DEKİ YÜKSEKÖĞRETİM PROGRAMLARI İÇİN YURT DIŞINDAN KABUL EDİLECEK ÖĞRENCİ KONTENJANLARI Yükseköğretim Genel Kurulunun 19.03.2015 tarihli toplantısında kabul edilen;

Detaylı

YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ

YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ ÖĞRENCİ NİN STUDENT S YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ STAJ DEFTERİ TRAINING DIARY Adı, Soyadı Name, Lastname : No ID Bölümü Department : : Fotoğraf Photo Öğretim Yılı Academic Year : Academic Honesty Pledge I pledge

Detaylı

Virtualmin'e Yeni Web Sitesi Host Etmek - Domain Eklemek

Virtualmin'e Yeni Web Sitesi Host Etmek - Domain Eklemek Yeni bir web sitesi tanımlamak, FTP ve Email ayarlarını ayarlamak için yapılması gerekenler Öncelikle Sol Menüden Create Virtual Server(Burdaki Virtual server ifadesi sizi yanıltmasın Reseller gibi düşünün

Detaylı

Burcu Özdemir 2. Özet ve zincirleme etkileri. ç, tarihi. dokuyu göz önüne alan optimum. Anahtar Kelime

Burcu Özdemir 2. Özet ve zincirleme etkileri. ç, tarihi. dokuyu göz önüne alan optimum. Anahtar Kelime Burcu Özdemir 2 1 Özet ve zincirleme etkileri dokuyu göz önüne alan optimum ç, tarihi Anahtar Kelime Abstract Analyzing the impacts of disasters and secondary effects in the history of Istanbul, it is

Detaylı

ÖZET 208 NUMARALI URFA ŞER İYYE SİCİLİ NİN TRANSKRİPSİYON VE DEĞERLENDİRMESİ (H.1296-1299/M.1879-1882)

ÖZET 208 NUMARALI URFA ŞER İYYE SİCİLİ NİN TRANSKRİPSİYON VE DEĞERLENDİRMESİ (H.1296-1299/M.1879-1882) TÜRKÇE ÖRNEK-1 ÖZET 208 NUMARALI URFA ŞER İYYE SİCİLİ NİN TRANSKRİPSİYON VE DEĞERLENDİRMESİ (H.1296-1299/M.1879-1882) Bu çalışma ile 208 Numaralı Urfa Şer iyye Sicili nin (1879-1882) transkripsiyonu ve

Detaylı

a, ı ı o, u u e, i i ö, ü ü

a, ı ı o, u u e, i i ö, ü ü Possessive Endings In English, the possession of an object is described by adding an s at the end of the possessor word separated by an apostrophe. If we are talking about a pen belonging to Hakan we would

Detaylı

Teknoloji Servisleri; (Technology Services)

Teknoloji Servisleri; (Technology Services) Antalya International University Teknoloji Servisleri; (Technology Services) Microsoft Ofis Yazılımları (Microsoft Office Software), How to Update Office 365 User Details How to forward email in Office

Detaylı

MİMARİ TASARIM 7 / ARCHITECTURAL DESIGN 7 (Diploma Projesi / Diploma Project) 2015 2016 Öğrenim Yılı Bahar Yarıyılı / 2015-2016 Academic Year Spring

MİMARİ TASARIM 7 / ARCHITECTURAL DESIGN 7 (Diploma Projesi / Diploma Project) 2015 2016 Öğrenim Yılı Bahar Yarıyılı / 2015-2016 Academic Year Spring MİMARİ TASARIM 7 / ARCHITECTURAL DESIGN 7 (Diploma Projesi / Diploma Project) 2015 2016 Öğrenim Yılı Bahar Yarıyılı / 2015-2016 Academic Year Spring Term Gr.1 ZEYTİNBURNU ODAKLI MİMARİ / KENTSEL YENİLEME

Detaylı

BELEDİYEDE YAPILAN CBS ÇALIŞMALARINDAN ELDE EDİLEN 2 BOYUTLU VE 3 BOYUTLU TEMATİK HARİTALARIN SUNUMU

BELEDİYEDE YAPILAN CBS ÇALIŞMALARINDAN ELDE EDİLEN 2 BOYUTLU VE 3 BOYUTLU TEMATİK HARİTALARIN SUNUMU TMMOB COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ KONGRESİ 2011 31 Ekim - 04 Kasım 2011, Antalya BELEDİYEDE YAPILAN CBS ÇALIŞMALARINDAN ELDE EDİLEN 2 BOYUTLU VE 3 BOYUTLU TEMATİK HARİTALARIN SUNUMU Eylem Kaya 1, M. Erkan

Detaylı

Implementing Benchmarking in School Improvement

Implementing Benchmarking in School Improvement Implementing Benchmarking in School Improvement "Bu proje T.C. Avrupa Birliği Bakanlığı, AB Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığınca (Türkiye Ulusal Ajansı, http://www.ua.gov.tr) yürütülen Erasmus+

Detaylı

Mehmet MARANGOZ * ** *** stratejileri ve ekonomik yenilikleri ile. ecindeki. alternatif g. Anahtar Kelimeler:

Mehmet MARANGOZ * ** *** stratejileri ve ekonomik yenilikleri ile. ecindeki. alternatif g. Anahtar Kelimeler: Mehmet MARANGOZ * ** *** stratejileri ve ekonomik yenilikleri ile ecindeki alternatif g e Anahtar Kelimeler: ENTREPRENEUR CITY GAZIANTEP AND BORDER TRADE ABSTRACT A society's economic, political and cultural

Detaylı

Kütahya Sosyal Bilimler Lisesi Kutahya Social Science High School

Kütahya Sosyal Bilimler Lisesi Kutahya Social Science High School Kütahya Sosyal Bilimler Lisesi Kutahya Social Science High School "Bu proje T.C. Avrupa Birliği Bakanlığı, AB Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığınca (Türkiye Ulusal Ajansı, http://www.ua.gov.tr)

Detaylı

Makbul Re y Tefsirinin Yöneldiği Farklı Alanlar. The Different Fields Twords That The Commentary By Judgement Has Gone

Makbul Re y Tefsirinin Yöneldiği Farklı Alanlar. The Different Fields Twords That The Commentary By Judgement Has Gone Ahmet ALABALIK *1 Özet Bilindiği üzere re y tefsiri makbul ve merdut olmak üzere iki kısma ayrılır. Bu makalede makbul olan re y tefsirlerindeki farklı yönelişleri ele aldık. Nitekim re y tefsiri denildiğinde

Detaylı

ENGiN GÜNEYSU. +90 530 290 20 20 / enginguneysu@gmail.com. enginguneysu@gmail.com 530 290 20 20 mobile

ENGiN GÜNEYSU. +90 530 290 20 20 / enginguneysu@gmail.com. enginguneysu@gmail.com 530 290 20 20 mobile ENGiN GÜNEYSU +90 530 290 20 20 / enginguneysu@gmail.com Engin Guneysu was born in 1981 in Samsun In 2004,he began to work as photography editor for Cena advertisement agency. In 2004, he worked for Bodrumun

Detaylı

İŞLETMELERDE KURUMSAL İMAJ VE OLUŞUMUNDAKİ ANA ETKENLER

İŞLETMELERDE KURUMSAL İMAJ VE OLUŞUMUNDAKİ ANA ETKENLER ANKARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ HALKLA İLİŞKİLER VE TANITIM ANA BİLİM DALI İŞLETMELERDE KURUMSAL İMAJ VE OLUŞUMUNDAKİ ANA ETKENLER BİR ÖRNEK OLAY İNCELEMESİ: SHERATON ANKARA HOTEL & TOWERS

Detaylı

HEARTS PROJESİ YAYGINLAŞTIRMA RAPORU

HEARTS PROJESİ YAYGINLAŞTIRMA RAPORU HEARTS PROJESİ YAYGINLAŞTIRMA RAPORU BOLU HALKIN EGITIMINI GELISTIRME VE DESTEKLEME DERNEGI TARAFINDAN ORGANİZE EDİLEN YAYGINLAŞTIRMA FAALİYETLERİ - TURKİYE Bolu Halkın Egitimini Gelistirme ve Destekleme

Detaylı

D-Link DSL 500G için ayarları

D-Link DSL 500G için ayarları Celotex 4016 YAZILIM 80-8080-8081 İLDVR HARDWARE YAZILIM 80-4500-4600 DVR2000 25 FPS YAZILIM 5050-5555-1999-80 EX-3004 YAZILIM 5555 DVR 8008--9808 YAZILIM 80-9000-9001-9002 TE-203 VE TE-20316 SVDVR YAZILIM

Detaylı

Bilgisayarlı Muhasebe ve Uygulamaları (MGMT 418) Ders Detayları

Bilgisayarlı Muhasebe ve Uygulamaları (MGMT 418) Ders Detayları Bilgisayarlı Muhasebe ve Uygulamaları (MGMT 418) Ders Detayları Ders Adı Bilgisayarlı Muhasebe ve Uygulamaları Ders Kodu MGMT 418 Dönemi Ders Uygulama Saati Saati Laboratuar Kredi AKTS Saati Bahar 3 0

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Cafer ÇİFTCİ Doğum Tarihi ve Yeri: 1973 BURSA Unvanı: Prof. Dr. Ana Bilim Dalı: Yakınçağ Tarihi Doçentlik Alanı:

ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Cafer ÇİFTCİ Doğum Tarihi ve Yeri: 1973 BURSA Unvanı: Prof. Dr. Ana Bilim Dalı: Yakınçağ Tarihi Doçentlik Alanı: ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Doğum Tarihi ve Yeri: Unvanı: Ana Bilim Dalı: Doçentlik Alanı: İdari Görevi: Cafer ÇİFTCİ 1973 BURSA Prof. Dr. Yakınçağ Tarihi Yeniçağ ve Yakınçağ Tarihi Tarih Bölümü Başkanı ÖĞRENİM

Detaylı

LEARNING AGREEMENT FOR TRAINEESHIPS

LEARNING AGREEMENT FOR TRAINEESHIPS İsminizi yazınız. LEARNING AGREEMENT FOR TRAINEESHIPS The Trainee Last name (s) Soyadınız First name (s) adınız Date of birth Doğum tarihiniz Nationality uyruğunuz Sex [M/F] cinsiyetiniz Academic year

Detaylı

PROJE. NEO TEK kent ekipmanlari

PROJE. NEO TEK kent ekipmanlari PROJE NEO TEK kent ekipmanlari Hakkımızda Şirketimiz Perakende satışı olmayan ve öncelikle Müşterinin gereksinimlerine duyarlı Projeleri en uygun ve ekonomik şekilde hayata kavuşturan, dinamik ekibiyle

Detaylı

KALEIDOSCOPES N.1. Solo Piano. Mehmet Okonşar

KALEIDOSCOPES N.1. Solo Piano. Mehmet Okonşar KALEIDOSCOPES N.1 Solo Piano Mehmet Okonşar Kaleidoscopes, bir temel ses dizisi üzerine kurulmuş ve bunların dönüşümlerini işleyen bir dizi yapıttan oluşmaktadır. Kullanılan bu temel ses dizisi, Alban

Detaylı

hkm Jeodezi, Jeoinformasyon ve Arazi Yönetimi Dergisi 2008/2 Sayý 99 www.hkmo.org.tr Türkiye de Kentsel Teknik Altyapý Tesisleri Uygulamalarýnda Koordinasyonun Önemi ve Altyapý Koordinasyon Merkezleri

Detaylı

PRELIMINARY REPORT. 19/09/2012 KAHRAMANMARAŞ PAZARCIK EARTHQUAKE (SOUTHEAST TURKEY) Ml=5.1.

PRELIMINARY REPORT. 19/09/2012 KAHRAMANMARAŞ PAZARCIK EARTHQUAKE (SOUTHEAST TURKEY) Ml=5.1. PRELIMINARY REPORT 19/09/2012 KAHRAMANMARAŞ PAZARCIK EARTHQUAKE (SOUTHEAST TURKEY) Ml=5.1 www.deprem.gov.tr www.afad.gov.tr REPUBLIC OF TUKEY MANAGEMENT PRESIDENCY An earthquake with magnitude Ml=5.1 occurred

Detaylı

Exercise 2 Dialogue(Diyalog)

Exercise 2 Dialogue(Diyalog) Going Home 02: At a Duty-free Shop Hi! How are you today? Today s lesson is about At a Duty-free Shop. Let s make learning English fun! Eve Dönüş 02: Duty-free Satış Mağazasında Exercise 1 Vocabulary and

Detaylı

.. ÜNİVERSİTESİ UNIVERSITY ÖĞRENCİ NİHAİ RAPORU STUDENT FINAL REPORT

.. ÜNİVERSİTESİ UNIVERSITY ÖĞRENCİ NİHAİ RAPORU STUDENT FINAL REPORT .. ÜNİVERSİTESİ UNIVERSITY... /... AKADEMİK YILI... DÖNEMİ... /... ACADEMIC YEAR... TERM ÖĞRENCİ NİHAİ RAPORU STUDENT FINAL REPORT Deneyimleriniz hakkındaki bu rapor, Mevlana Değişim Programı nın amacına

Detaylı

A.Ş. ÖZEL / FASON ÜRETİM

A.Ş. ÖZEL / FASON ÜRETİM ÖZEL / FASON ÜRETİM Private Label www.jeomed.com Private / Contract Manufacturing How is it performed? 01 New Products Market Research 02 Product R & D 03 Ministry of Health Operations 04 GMP Norms Production

Detaylı

Draft CMB Legislation Prospectus Directive

Draft CMB Legislation Prospectus Directive Draft CMB Legislation Prospectus Directive Ayşegül Ekşit, SPK / CMB 1 Kapsam İzahname Konulu Taslaklar İzahname Yayınlama Zorunluluğu ve Muafiyetler İzahnamenin Onay Süreci İzahname Standartları İzahnamenin

Detaylı

Özel Koşullar Requirements & Explanations Eğitim Fakültesi Fen Bilgisi Öğretmenliği

Özel Koşullar Requirements & Explanations Eğitim Fakültesi Fen Bilgisi Öğretmenliği Eğitim Fakültesi Fen Bilgisi Öğretmenliği Faculty of Education Teacher Training in Sciences İlköğretim Matematik Öğretmenliği Teacher Training in Mathematics at Primary School Level Rehberlik ve Psikolojik

Detaylı

SBR331 Egzersiz Biyomekaniği

SBR331 Egzersiz Biyomekaniği SBR331 Egzersiz Biyomekaniği Açısal Kinematik 1 Angular Kinematics 1 Serdar Arıtan serdar.aritan@hacettepe.edu.tr Mekanik bilimi hareketli bütün cisimlerin hareketlerinin gözlemlenebildiği en asil ve kullanışlı

Detaylı

ÖNEMLİ PREPOSİTİONAL PHRASES

ÖNEMLİ PREPOSİTİONAL PHRASES ÖNEMLİ PREPOSİTİONAL PHRASES Bu liste YDS için Önemli özellikle seçilmiş prepositional phrase leri içerir. 74 adet Toplam 74 adet İngilizce Türkçe Tür 1. with the help -ın yardımıyla with the aid -ın yardımıyla

Detaylı

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ GÖÇ VE SİYASET ARAŞTIRMALARI MERKEZİ-HUGO'DAN KÜRESEL BAŞARI:

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ GÖÇ VE SİYASET ARAŞTIRMALARI MERKEZİ-HUGO'DAN KÜRESEL BAŞARI: HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ GÖÇ VE SİYASET ARAŞTIRMALARI MERKEZİ-HUGO'DAN KÜRESEL BAŞARI: ULUSLARARASI METROPOLIS KONGRESİ 2017'DE BİNİ AŞKIN UZMANLA HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ EV SAHİPLİĞİNDE YAPILACAK Göç ve

Detaylı

Yüz Tanımaya Dayalı Uygulamalar. (Özet)

Yüz Tanımaya Dayalı Uygulamalar. (Özet) 4 Yüz Tanımaya Dayalı Uygulamalar (Özet) Günümüzde, teknolojinin gelişmesi ile yüz tanımaya dayalı bir çok yöntem artık uygulama alanı bulabilmekte ve gittikçe de önem kazanmaktadır. Bir çok farklı uygulama

Detaylı

DETERMINATION OF VELOCITY FIELD AND STRAIN ACCUMULATION OF DENSIFICATION NETWORK IN MARMARA REGION

DETERMINATION OF VELOCITY FIELD AND STRAIN ACCUMULATION OF DENSIFICATION NETWORK IN MARMARA REGION DETERMINATION OF VELOCITY FIELD AND STRAIN ACCUMULATION OF DENSIFICATION NETWORK IN MARMARA REGION by İlke Deniz B.S. Geodesy and Photogrametry Engineering, in Yıldız Technical University, 2004 Submitted

Detaylı

NEY METODU SAYFA 082 NEY METHOD PAGE 082. well.

NEY METODU SAYFA 082 NEY METHOD PAGE 082. well. NEY METODU SAYFA 082 NEY METHOD PAGE 082 ÜÇÜNCÜ DEVRE SESLERİNİN PORTE VE NEY ÜZERİNDEKİ YERLERİ Üçüncü devre sesleri ile eser icrasına başlamadan önce, öğrendiğimiz 7 perdenin, porte üzerindeki yerlerini,

Detaylı

Do not open the exam until you are told that you may begin.

Do not open the exam until you are told that you may begin. ÖRNEKTİR ÖRNEKTİR ÖRNEKTİR ÖRNEKTİR ÖRNEKTİR OKAN ÜNİVERSİTESİ FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ MATEMATİK BÖLÜMÜ 03.11.2011 MAT 461 Fonksiyonel Analiz I Ara Sınav N. Course ADI SOYADI ÖĞRENCİ NO İMZA Do not open

Detaylı

What Is Team Leadership?

What Is Team Leadership? What Is Team Leadership? What Is Team Leadership? Team leadership is the management of a group of people brought together to work to achieve a common goal.in order to get everyone to work as one functioning

Detaylı

Bağlaç 88 adet P. Phrase 6 adet Toplam 94 adet

Bağlaç 88 adet P. Phrase 6 adet Toplam 94 adet ÖNEMLİ BAĞLAÇLAR Bu liste YDS için Önemli özellikle seçilmiş bağlaçları içerir. 88 adet P. Phrase 6 adet Toplam 94 adet Bu doküman, YDS ye hazırlananlar için dinamik olarak oluşturulmuştur. 1. although

Detaylı

YAPI ATÖLYESİ. make difference.. DESIGN & CONSTRUCTION ENGINEERING ARCHITECTURE CONTRACTING. Design & Construction

YAPI ATÖLYESİ. make difference.. DESIGN & CONSTRUCTION ENGINEERING ARCHITECTURE CONTRACTING. Design & Construction ENGINEERING ARCHITECTURE CONTRACTING Design & Construction DESIGN & CONSTRUCTION make difference.. ABOUT US Our company is specialized in four main subjects; CONSTRUCTION, INTERNATIONAL TRADE, NATURAL

Detaylı

ÖNEMLİ PREPOSİTİONAL PHRASES

ÖNEMLİ PREPOSİTİONAL PHRASES ÖNEMLİ PREPOSİTİONAL PHRASES Bu liste YDS için Önemli özellikle seçilmiş prepositional phrase leri içerir. 72 adet Preposition 2 adet Toplam 74 adet Bu doküman, YDS ye hazırlananlar için dinamik olarak

Detaylı

MEVLANA DEĞİŞİM PROGRAMI PROTOKOLÜ

MEVLANA DEĞİŞİM PROGRAMI PROTOKOLÜ m, MEVLANA DEĞİŞİM PROGRAMI PROTOKOLÜ MEVLANA EXCHANGE PROGRAMME PROTOCOL Bizler, aşağıda imzalan bulunan yükseköğretim kurumlan olarak, kurumlanmız arasında Mevlana Değişim Programı kapsamında işbirliği

Detaylı

Yeni Yüzümüz ve Projelerimizle Yükselmeye Devam Ediyoruz

Yeni Yüzümüz ve Projelerimizle Yükselmeye Devam Ediyoruz Yeni Yüzümüz ve Projelerimizle Yükselmeye Devam Ediyoruz We Continue To Rise With Our New Identity and Projects www.aliisildar.com.tr Yeni Yüzümüz ve Projelerimizle Yükselmeye Devam Ediyoruz We Continue

Detaylı

FOREIGN CAPITAL AND INVESTMENT AND FINANCIAL CONSULTING FOR COMPANIES WITH FOREIGN CAPITAL

FOREIGN CAPITAL AND INVESTMENT AND FINANCIAL CONSULTING FOR COMPANIES WITH FOREIGN CAPITAL FOREIGN CAPITAL AND INVESTMENT AND FINANCIAL CONSULTING FOR COMPANIES WITH FOREIGN CAPITAL 1 It is given consulting services to the companies with foreign capital in the following areas for their works

Detaylı

Hediyye Gazi Ali Gazi, Hediye, Makâsidu'l-usra fi'l-kur'âni'l-kerîm, İLTED, Erzurum 2016/2, sayı: 46, ss Yıl: 2016/2 Sayı: 46

Hediyye Gazi Ali Gazi, Hediye, Makâsidu'l-usra fi'l-kur'âni'l-kerîm, İLTED, Erzurum 2016/2, sayı: 46, ss Yıl: 2016/2 Sayı: 46 Hediyye Gazi Ali Gazi, Hediye, Makâsidu'l-usra fi'l-kur'âni'l-kerîm, İLTED, Erzurum 2016/2, sayı: 46, ss. 199-225 Yıl: 2016/2 Sayı: 46 200 Yıl: 2016/2 Sayı: 46 Hediyye GAZİ ALİ GAZİ ÖZ Kur an da Ailenin

Detaylı

ÖZET ve niteliktedir. rme. saatlerinin ilk saatlerinde, üretim hatt. 1, Mehmet Dokur 2, Nurhan Bayraktar 1,

ÖZET ve niteliktedir. rme. saatlerinin ilk saatlerinde, üretim hatt. 1, Mehmet Dokur 2, Nurhan Bayraktar 1, 1, Mehmet Dokur 2, Nurhan Bayraktar 1, 1, Ebru Öztürk Çopur 3, 4 1 2 3 4 ÖZET 01.01-31.12.2013 ve 01.01- niteliktedir. - rme saatlerinin ilk saatlerinde, üretim hatt indeyiz. Anahtar Kelimeler: AN EVALUATION

Detaylı

Büroseren Mobilya kalite, fonksiyon ve ar-ge ile üretilmiş ürünleri, profesyonel proje desteği ile sunarak sektörde yerini almıştır.

Büroseren Mobilya kalite, fonksiyon ve ar-ge ile üretilmiş ürünleri, profesyonel proje desteği ile sunarak sektörde yerini almıştır. ÖNSÖZ INTRODUCTION Büroseren Mobilya kalite, fonksiyon ve ar-ge ile üretilmiş ürünleri, profesyonel proje desteği ile sunarak sektörde yerini almıştır. Büroseren Mobilyanın eğitim sektöründe temel ilgi

Detaylı

MİMARİ YÖNLENDİRME SİSTEMLERİ ARCHITECTURAL WAYFINDING SYSTEMS KİMLİKLENDİRMELER IDENTIFICATIONS

MİMARİ YÖNLENDİRME SİSTEMLERİ ARCHITECTURAL WAYFINDING SYSTEMS KİMLİKLENDİRMELER IDENTIFICATIONS MİMARİ YÖNLENDİRME SİSTEMLERİ ARCHITECTURAL WAYFINDING SYSTEMS KİMLİKLENDİRMELER IDENTIFICATIONS KİMLİK- LENDİRME PROJELERİ Kurumsal kimlik, hedef kitleye kendini doğrudan anlatmayı, yüzünü görünür kılmayı

Detaylı

HOW TO MAKE A SNAPSHOT Snapshot Nasil Yapilir. JEFF GOERTZEN / Art director, USA TODAY

HOW TO MAKE A SNAPSHOT Snapshot Nasil Yapilir. JEFF GOERTZEN / Art director, USA TODAY HOW TO MAKE A SNAPSHOT Snapshot Nasil Yapilir JEFF GOERTZEN / Art director, USA TODAY HEADLINE: How many minutes a day do you or someone else walk your dog? 0 minutes 13% 1-19 minutes 24% 20-39 minutes

Detaylı

The part is in the whole and the whole is in the part Edgar Morin. www.brnmimarlik.com www.brnarchitects.com

The part is in the whole and the whole is in the part Edgar Morin. www.brnmimarlik.com www.brnarchitects.com The part is in the whole and the whole is in the part Edgar Morin www.bizlergroup.com C O N T E N T S A B O U T U S P R O J E C T S H O U S I N G VEDAT AŞÇI HOUSE Bebek İstanbul ASTORIA KEMPINSKY RESIDENCE

Detaylı

CORPORATE PRESENTATION FILE. Marble, Granite, Travertine, Project, Design, Manufacturing. Dealer Technistone Aegean region

CORPORATE PRESENTATION FILE. Marble, Granite, Travertine, Project, Design, Manufacturing. Dealer Technistone Aegean region CORPORATE PRESENTATION FILE Marble, Granite, Travertine, Project, Design, Manufacturing. Dealer Technistone Aegean region Asiye KURT Coordinator Mehmet AVCI Foreign Trade Manager INDEX ABOUT US SHOWRROM,

Detaylı

AİLE İRŞAT VE REHBERLİK BÜROLARINDA YAPILAN DİNİ DANIŞMANLIK - ÇORUM ÖRNEĞİ -

AİLE İRŞAT VE REHBERLİK BÜROLARINDA YAPILAN DİNİ DANIŞMANLIK - ÇORUM ÖRNEĞİ - T.C. Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Felsefe ve Din Bilimleri Anabilim Dalı AİLE İRŞAT VE REHBERLİK BÜROLARINDA YAPILAN DİNİ DANIŞMANLIK - ÇORUM ÖRNEĞİ - Necla YILMAZ Yüksek Lisans Tezi Çorum

Detaylı

Yarışma Sınavı A ) 60 B ) 80 C ) 90 D ) 110 E ) 120. A ) 4(x + 2) B ) 2(x + 4) C ) 2 + ( x + 4) D ) 2 x + 4 E ) x + 4

Yarışma Sınavı A ) 60 B ) 80 C ) 90 D ) 110 E ) 120. A ) 4(x + 2) B ) 2(x + 4) C ) 2 + ( x + 4) D ) 2 x + 4 E ) x + 4 1 4 The price of a book is first raised by 20 TL, and then by another 30 TL. In both cases, the rate of increment is the same. What is the final price of the book? 60 80 90 110 120 2 3 5 Tim ate four more

Detaylı

NOKTA VE ÇİZGİNİN RESİMSEL ANLATIMDA KULLANIMI Semih KAPLAN SANATTA YETERLİK TEZİ Resim Ana Sanat Dalı Danışman: Doç. Leyla VARLIK ŞENTÜRK Eylül 2009

NOKTA VE ÇİZGİNİN RESİMSEL ANLATIMDA KULLANIMI Semih KAPLAN SANATTA YETERLİK TEZİ Resim Ana Sanat Dalı Danışman: Doç. Leyla VARLIK ŞENTÜRK Eylül 2009 NOKTA VE ÇİZGİNİN RESİMSEL ANLATIMDA KULLANIMI SANATTA YETERLİK TEZİ Resim Ana Sanat Dalı Danışman: Doç. Leyla VARLIK ŞENTÜRK Eylül 2009 Anadolu Üniversitesi Güzel Sanatlar Enstitüsü Eskişehir RESİMSEL

Detaylı

T.C. ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TARİH ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS PROGRAMLARI (BOLOGNA PROGRAMI)

T.C. ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TARİH ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS PROGRAMLARI (BOLOGNA PROGRAMI) 1.. ABAN İZZE BAYSAL ÜNİVERSİESİ SOSYAL BİLİMLER ENSİÜSÜ ARİH ANABİLİM DALI YÜSE LİSANS PROGRAMLARI (BOLOGNA PROGRAMI) ABAN IZZE BAYSAL UNIVERSIY INSIUE OF SOIAL SIENES DEPARMEN OF HISORY GRADUAE PROGRAMMES

Detaylı

Erol KAYA Yönetim Kurulu Başkanı Chairman Of The Board

Erol KAYA Yönetim Kurulu Başkanı Chairman Of The Board Arifiye Fidancılık 1989 yılında Adapazarı Arifiye ilçesinde kurulmuştur. Kuruluşumuz 300 m2 alanda mevsimlik çiçek üretimi ve satışı ile faaliyet göstermeye başlamıştır. Geçen süre içersinde marka haline

Detaylı

rtinrive er.ivrir n, iller MEcLiSi BASKANLTGTNA

rtinrive er.ivrir n, iller MEcLiSi BASKANLTGTNA i**-*; i,:; " "'": l ii"rl -' : ;.*:;".".-"*. j t:':,.,,. I,:i i rtinrive er.ivrir n, iller MEcLiSi BASKANLTGTNA 1910412012 tarih ve 6292 sayrh orman Kdylulerinin Kalkrnmalannrn Desteklenmesi ve Hazine

Detaylı

Tanrının Varlığının Ontolojik Kanıtı a

Tanrının Varlığının Ontolojik Kanıtı a Iğd Üniv Sos Bil Der / Igd Univ Jour Soc Sci Sayı / No. 8, Ekim / October 2015: 13-19 Entelekya / Entelecheia Tanrının Varlığının Ontolojik Kanıtı a Çeviren İLYAS ALTUNER b Geliş Tarihi: 01.10.2015 Kabul

Detaylı

BİR BASKI GRUBU OLARAK TÜSİADTN TÜRKİYE'NİN AVRUPA BİRLİĞl'NE TAM ÜYELİK SÜRECİNDEKİ ROLÜNÜN YAZILI BASINDA SUNUMU

BİR BASKI GRUBU OLARAK TÜSİADTN TÜRKİYE'NİN AVRUPA BİRLİĞl'NE TAM ÜYELİK SÜRECİNDEKİ ROLÜNÜN YAZILI BASINDA SUNUMU T.C. ANKARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ HALKLA İLİŞKİLER VE TANITIM ANABİLİM DALI BİR BASKI GRUBU OLARAK TÜSİADTN TÜRKİYE'NİN AVRUPA BİRLİĞl'NE TAM ÜYELİK SÜRECİNDEKİ ROLÜNÜN YAZILI BASINDA

Detaylı

TELİF HAKKI DEVİR SÖZLEŞMESİ Bornova Veteriner Kontrol ve Araştırma Enstitüsü Dergisi Makalenin Başlığı:......... Yazar/Yazarlar ve tam isimleri:............ Yayından sorumlu yazarın adı-soyadı, adresi

Detaylı

Lisansüstü Eğitim, Öğretim ve Araştırma Enstitüsü Institute of Graduate Studies and Research

Lisansüstü Eğitim, Öğretim ve Araştırma Enstitüsü Institute of Graduate Studies and Research Lisansüstü Eğitim, Öğretim ve Araştırma Enstitüsü Institute of Graduate Studies and Research 2013 2014 ÖNEMLİ TARİHLER/ IMPORTANT DATES Ağustos August - Ekim - October Ekim October GÜZ DÖNEMİ / FALL SEMESTER

Detaylı

Devrim Erbil Contemporary Istanbul 2013

Devrim Erbil Contemporary Istanbul 2013 Devrim Erbil Contemporary Istanbul 2013 Devrim Erbil Contemporary Istanbul 2013 1 2 Devrim Erbil 1937 de Uşak ta doğdu. 1955 de İstanbul Devlet Güzel Sanatlar Akademisi Resim Bölümü ne girdi. Galeride

Detaylı

Yapı Akademisi Mühendislik İnşaat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi

Yapı Akademisi Mühendislik İnşaat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi CiViL ENGiNEERiNG Yapı Akademisi Engineering, intends to design high quality projects in the sector. Our company serves with experienced engineers, and technical personnel in Engineering Project, inspecting

Detaylı

CmpE 320 Spring 2008 Project #2 Evaluation Criteria

CmpE 320 Spring 2008 Project #2 Evaluation Criteria CmpE 320 Spring 2008 Project #2 Evaluation Criteria General The project was evaluated in terms of the following criteria: Correctness (55 points) See Correctness Evaluation below. Document (15 points)

Detaylı

Turkish Vessel Monitoring System. Turkish VMS

Turkish Vessel Monitoring System. Turkish VMS Turkish Vessel Monitoring System BSGM Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Balıkçılık Müdürlüğü ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü İstatistik ve Bilgi Sistemleri İstatistik Daire Başkanlığı ve Bilgi Sistemleri

Detaylı

Ortak Arama YöntemleriY. TÜBİTAK AB Çerçeve Programları Ulusal Koordinasyon Ofisi

Ortak Arama YöntemleriY. TÜBİTAK AB Çerçeve Programları Ulusal Koordinasyon Ofisi Ortak Arama YöntemleriY TÜBİTAK AB Çerçeve Programları Ulusal Koordinasyon Ofisi İçerik Katılım Kuralları Ortak Arama Yöntemleri Ağlar CORDIS UİN Ağları 7.ÇP Web sayfası- Profil Araştırmacı Kataloğu Diğer

Detaylı

JOURNAL OF ATATÜRK RESEARCH CENTER

JOURNAL OF ATATÜRK RESEARCH CENTER JOURNAL OF ATATÜRK RESEARCH CENTER VOLUME: XXVII JULY 2011 NUMBER: 80 Mart, Temmuz ve Kasım Aylarında Yayımlanan Hakemli Dergi Peer Reviewed Journal Published in March, July and November ATATÜRK KÜLTÜR,

Detaylı

BOĞAZİÇİ UNIVERSITY KANDİLLİ OBSERVATORY and EARTHQUAKE RESEARCH INSTITUTE GEOMAGNETISM LABORATORY

BOĞAZİÇİ UNIVERSITY KANDİLLİ OBSERVATORY and EARTHQUAKE RESEARCH INSTITUTE GEOMAGNETISM LABORATORY Monthly Magnetic Bulletin May 2015 BOĞAZİÇİ UNIVERSITY KANDİLLİ OBSERVATORY and EARTHQUAKE RESEARCH INSTITUTE GEOMAGNETISM LABORATORY http://www.koeri.boun.edu.tr/jeomanyetizma/ Magnetic Results from İznik

Detaylı

ÖNSÖZ. beni motive eden tez danışmanım sayın Doç. Dr. Zehra Özçınar a sonsuz

ÖNSÖZ. beni motive eden tez danışmanım sayın Doç. Dr. Zehra Özçınar a sonsuz i ÖNSÖZ Bu çalışma uzun ve zor, ancak bir o kadar da kazançlı bir sürecin ürünüdür. Öncelikle; bilgi ve deneyimleri ile bu süreçte bana yol gösteren, anlayışlı tutumuyla beni motive eden tez danışmanım

Detaylı

Programa katılım ücreti 2470$ olup, süreç şu şekilde işlemektedir :

Programa katılım ücreti 2470$ olup, süreç şu şekilde işlemektedir : Bu yaz Amerika da Staj yapmak için bu fırsatı kaçırmayın! Amerika da Staj programına katılarak, bir Amerikan şirketinin bünyesinde eğitim aldığınız alanla ilgili staj yaparak kariyerinize bir yurtdışı

Detaylı

FAf. I i,/'l '\- i'.; ' r. i) Ydnetim Kurulu: Anadolu Universitesi Yaqamboyu Ofrenim Uygulama ve. sirixci noluvr

FAf. I i,/'l '\- i'.; ' r. i) Ydnetim Kurulu: Anadolu Universitesi Yaqamboyu Ofrenim Uygulama ve. sirixci noluvr .. I ".'l -" )f,/7.,90/l,/ // - / -/ ANADOLU UNivrnsirnsi PERSONEL BELGELENDiRMN NiNiUi (ANAPER) yonnncrsi Amag sirixci noluvr Amag, Kapsam, Dayanak, Tanrmlar ve Krsaltmalar MADDE 1 - Bu ydnergenin?macu

Detaylı

Eleştirel Okuma (İngilizce) (KAM 332) Ders Detayları

Eleştirel Okuma (İngilizce) (KAM 332) Ders Detayları Eleştirel Okuma (İngilizce) (KAM 332) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Eleştirel Okuma (İngilizce) KAM 332 Güz 4 0 0 4 5 Ön Koşul Ders(ler)i

Detaylı

İstanbul a Hoşgeldiniz

İstanbul a Hoşgeldiniz Welcome To Istanbul İstanbul a Hoşgeldiniz CHIC Accessories Administration Office CHIC Tekstil ve Metal would like to welcome you to Turkey! Our company s aim is to offer our clients complete branding

Detaylı

Demokrat Partiden Günümüze Siyasal Gelişmeler. XV. ve XVI. Yüzyıllarda Ortadoğu Ticaret Tarihi II

Demokrat Partiden Günümüze Siyasal Gelişmeler. XV. ve XVI. Yüzyıllarda Ortadoğu Ticaret Tarihi II SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TARİH ENSTİTÜ ANA BİLİM DALI-DOKTORA PROGRAMI-YENİ KATALOG BÖLÜM KODU : 82206 01.Yarıyıl leri Adı İngilizce Adı TE PR KR AKTS 02.Yarıyıl leri Adı İngilizce Adı TE PR KR AKTS Seçmeli

Detaylı

ODTÜ Biyoteknoloji 25. Yıl Etkinliği

ODTÜ Biyoteknoloji 25. Yıl Etkinliği ODTÜ Biyoteknoloji 25. Yıl Etkinliği Canan Özgen ODTÜ KKM 14 Kasım2014 Fen Bilimleri Enstitüsü Disiplinlerarası Bakış FBE nin MİSYONU FBE Programlarında öğrenim gören lisansüstü ögrencileri, mesleklerini

Detaylı

Delta Pulse 3 Montaj ve Çalıstırma Kılavuzu. www.teknolojiekibi.com

Delta Pulse 3 Montaj ve Çalıstırma Kılavuzu. www.teknolojiekibi.com Delta Pulse 3 Montaj ve Çalıstırma Kılavuzu http:/// Bu kılavuz, montajı eksiksiz olarak yapılmış devrenin kontrolü ve çalıştırılması içindir. İçeriğinde montajı tamamlanmış devrede çalıştırma öncesinde

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ GÜNEYDOĞU AVRUPA ÇALIŞMALARI UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

ANKARA ÜNİVERSİTESİ GÜNEYDOĞU AVRUPA ÇALIŞMALARI UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ ANKARA ÜNİVERSİTESİ GÜNEYDOĞU AVRUPA ÇALIŞMALARI UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ Cilt / Volume: I Sayı / Number:1 Ankara 2012 ANKARA ÜNİVERSİTESİ İncitaşı Sokak No: 10 06510 Beşevler/ANKARA Tel: 0 (312)

Detaylı

ÇALIŞTAY YENİLİK İÇİN BÖLGESEL İŞBİRLİĞİ: DEMOLA AĞI MODELİ. 9 Nisan 2013, İzmir Üniversitesi

ÇALIŞTAY YENİLİK İÇİN BÖLGESEL İŞBİRLİĞİ: DEMOLA AĞI MODELİ. 9 Nisan 2013, İzmir Üniversitesi ÇALIŞTAY YENİLİK İÇİN BÖLGESEL İŞBİRLİĞİ: DEMOLA AĞI MODELİ 9 Nisan 2013, İzmir Üniversitesi DEMOLA, üniversite-sanayi işbirliği ile bölgesel ve küresel yenilik yaratmayı amaçlayan uluslararası bir yenilik

Detaylı

January February March 2013 IYLA Trainings and Activities

January February March 2013 IYLA Trainings and Activities January February March 2013 IYLA Trainings and Activities In the months of January February March 2013, various local trainings on 5 different subjects were conducted. In total, our trainers conducted

Detaylı

- Genel Kurul Kararr - Uygulama Esas ve Usulleri .-.-

- Genel Kurul Kararr - Uygulama Esas ve Usulleri .-.- % T. C. YUKSUKOGRE'I'I\I KURULU BASKANLIEI Sayr : Konu : B.30.o. imi.o.oo.oo.01/ 6l 8< ttq3o Tezsiz Yuksek Lisans Bilkent / ANKARA.a2...o.L,.2a.aJ 2547 sayfi YUksekogretim Kanununun ek 27 nci maddesi gere$ince

Detaylı

( Özet - Abstract ) 1-8 s ind

( Özet - Abstract ) 1-8 s ind Literatür Dergisi - Türk Eğitim Tarihi Türkiye Araştırmaları Literatür nin Güz Dergisi 2008 sayısı, daha önceki sayılarında dolaylı olarak ve ilgili konu çerçev Derginin bu sayısındaki yazılar, diğerlerinde

Detaylı

Southern Studies. ÇEMBERLİTAŞ HAMAMı 14 21 eylül, 2011 ziyaret saatleri: 06:00 00:00. BAŞ KÜRATÖR/senıor CURATOR lanfranco aceti. Jonathan Mackenzie.

Southern Studies. ÇEMBERLİTAŞ HAMAMı 14 21 eylül, 2011 ziyaret saatleri: 06:00 00:00. BAŞ KÜRATÖR/senıor CURATOR lanfranco aceti. Jonathan Mackenzie. llness brokensti wllness bro n brokenstillness brokenstillness brokenstillness brokenstillness brokensti ISEA2011 UNCONTAINABLE Southern Ocean Studies ÇEMBERLİTAŞ HAMAMı 14 21 eylül, 2011 ziyaret saatleri:

Detaylı

TR2009/0136.01-02/409 Benim için İnsan Hakları «Human Rights for Me» Body of Knowledge for AC/HR Education

TR2009/0136.01-02/409 Benim için İnsan Hakları «Human Rights for Me» Body of Knowledge for AC/HR Education Benim için İnsan Hakları «Human Rights for Me» Body of Knowledge for AC/HR Education Benim için İnsan Hakları «Human Rights for Me» DVE/İHE için Bilgi Bankası FLOW CHART Overall framework: Bologna Functional

Detaylı

Çalışma gelirinizi beyan etmeyi kolaylaştırıyoruz

Çalışma gelirinizi beyan etmeyi kolaylaştırıyoruz TURKISH Çalışma gelirinizi beyan etmeyi kolaylaştırıyoruz Çalışma gelirinizi beyan etmenizi ve durumunuzdaki değişiklikleri bildirmenizi kolaylaştıracak iyileştirmeler yapıyoruz. Kendi kendine beyan yöntemi

Detaylı

myp - communıty&servıce ınstructıons & forms

myp - communıty&servıce ınstructıons & forms myp - communıty&servıce ınstructıons & forms P r i v a t e I s t a n b u l C o ş k u n M i d d l e Y e a r s P r o g r a m m e C a n d i d a t e S c h o o l Özel İstanbul Coşkun Orta Yıllar Programı Aday

Detaylı

EXTERNAL ASSESSMENT SAMPLE TASKS TURKISH BREAKTHROUGH LSPTURB/0Y07

EXTERNAL ASSESSMENT SAMPLE TASKS TURKISH BREAKTHROUGH LSPTURB/0Y07 EXTENAL ASSESSENT SAPLE TASKS TUKISH BEAKTHOUGH LSPTUB/0Y07 Asset Languages External Assessment Sample Tasks Breakthrough Stage Listening and eading TUKISH Contents Page Introduction 2 Listening Sample

Detaylı

BAYAN DİN GÖREVLİSİNİN İMAJI VE MESLEĞİNİ TEMSİL GÜCÜ -Çorum Örneği-

BAYAN DİN GÖREVLİSİNİN İMAJI VE MESLEĞİNİ TEMSİL GÜCÜ -Çorum Örneği- T.C. Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Felsefe ve Din Bilimleri Anabilim Dalı BAYAN DİN GÖREVLİSİNİN İMAJI VE MESLEĞİNİ TEMSİL GÜCÜ -Çorum Örneği- Lütfiye HACIİSMAİLOĞLU Yüksek Lisans Tezi Çorum

Detaylı

Mobilya kulpları konusunda Türkiye nin önde gelen üreticilerinden olan Marca, 2000 yılında İstanbul da kuruldu. Meydan Mobilya Aksesuarları Sanayi ve

Mobilya kulpları konusunda Türkiye nin önde gelen üreticilerinden olan Marca, 2000 yılında İstanbul da kuruldu. Meydan Mobilya Aksesuarları Sanayi ve 2012 Mobilya kulpları konusunda Türkiye nin önde gelen üreticilerinden olan Marca, 2000 yılında İstanbul da kuruldu. Meydan Mobilya Aksesuarları Sanayi ve Ticaret Limited Șirketi unvanıyla kurulan firma,

Detaylı

TEST RESULTS UFED, XRY and SIMCON

TEST RESULTS UFED, XRY and SIMCON TEST RESULTS UFED, XRY and SIMCON Test material : SIM card Tested software : UFED 3.6, XRY 6.5, SIMcon v1.2 Expected results : Proper extraction of SMS messages Date of the test : 02.04.2013 Note : The

Detaylı

DERS BİLGİLERİ. Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS

DERS BİLGİLERİ. Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS DERS BİLGİLERİ Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS Mimari Stüdyo/ Atölye Çalışması I ARCH 501 1 2 + 2 3 8 Ön Koşul Dersleri - Dersin Dili İngilizce Dersin Seviyesi Yüksek Lisans Dersin Türü Zorunlu Dersin

Detaylı

YABANCI DİL I Zorunlu 1 1 4

YABANCI DİL I Zorunlu 1 1 4 Ders Öğretim Planı Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS 200001212010 YABANCI DİL I Zorunlu 1 1 4 Dersin Seviyesi Lisans Dersin Amacı After attending the Foreign Language I, students will

Detaylı