BİBLİYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "BİBLİYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY"

Transkript

1 ISSN TÜRKİYE BİBLİYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2004/7 T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI MİLLİ KÜTÜPHANE BAŞKANLIĞI

2 CİLT: 71 SAYI: 2004/7 Türkiye Bibliyografyasõ, Bibliyografya Hazõrlama Şube Müdürlüğü'nce hazõrlanmaktadõr. Danõşma, eleştiri ve öneriler için haberleşme adresleri: Adres : Millî Kütüphane Başkanlõğõ, Bahçelievler/ANKARA Telefon : (0312) /256, 406 Fax : (0312) E-Posta : Abone bedelinin yatõrõlmasõ gereken hesap numarasõ: Kültür ve Turizm Bakanlõğõ Döner Sermaye Ankara İşletme Müdürlüğü Ziraat Bankasõ Mithatpaşa Şubesi Hesap No.: ANKARA/TÜRKİYE Yõllõk abone bedeli: YTL. ( TL.) Tek bir sayõnõn fiatõ: 5.00 YTL. ( TL.) VOLUME: 71 NUMBER: 2004/7 Turkish National Bibliography has been prepared by the Bibliography Preparation Section. Corresponding address for information, and other inquiries: Address : Turkish National Library, Bahçelievler ANKARA/TÜRKİYE Telephone : (90) (312) /256, 406 Fax : (90) (312) Subscription rate must be paid to the indicated account number: Ziraat Bankasõ Mithatpaşa Şubesi (ANKARA/TÜRKİYE) Ministry of Culture and Tourism DÖSİM Annual Subscription Rate: USD Price of the issue for foreign countries: USD MİLLÎ KÜTÜPHANE BAŞKANLIĞI ANKARA-2006

3 SUNUŞ Millî Kütüphane; Kuruluşu Hakkõndaki 5632 Sayõlõ Kanunda belirtilen millî kültür araştõrmalarõnõ mümkün kõlmak, bu maksada elverişli bütün eser ve belgeleri bir araya toplayarak esaslõ bir merkez vücuda getirmek ve aynõ zamanda her türlü ilim ve sanat çalõşma ve araştõrmalarõnõ kolaylaştõrmak, millî birikim merkezi olarak yurt içi ve yurt dõşõnda bilgi akõmõnõ temin etmek amaçlarõnõ gerçekleştirebilmek için bazõ görevleri üstlenmiştir. Bu görevlerin biri ve en başlõcasõ da bibliyografyalar hazõrlayõp yayõnlamaktõr. Bu bibliyografyalardan ulusal bir bibliyografya niteliği taşõyan Türkiye Bibliyografyasõ 1928 yõlõndan beri yayõnlanmakta olup 2527 sayõlõ Basma Yazõ ve Resimleri Derleme Kanunu'na göre derlenerek, Millî Kütüphane'ye gönderilen yayõnlara ait bibliyografik kayõtlardan oluşur. Kütüphanemizin yasal olarak hazõrlamak ve yayõnlamakla yükümlü olduğu Türkiye Bibliyografyasõ (TB), günümüze kadar sadece basõlõ ortamda araştõrmacõlarõn ve kurumlarõn yararõna sunulmaktaydõ. Çağõmõzda bibliyografyalar artõk basõlõ ortamda değil, dünyadaki gelişmelere paralel olarak CD ortamõnda hazõrlanõp çoğaltõlarak yararlanmaya sunulmaktadõr. Böylece araştõrmacõlar çeşitli nedenlerle geç ulaştõklarõ bibliyografyalara hem kõsa sürede ulaşabilmekte, hem de basõlõ bibliyografya formatõyla beraber çeşitli erişim uçlarõndan kendi konularõyla ilgili bibliyografik tarama yapabilmektedirler. III

4 Bu düşünceden hareket ederek 2003 yõlõna ait sayõlarõndan itibaren TB yine aylõk olarak ve CD ortamõnda Türkçe ve İngilizce hazõrlatõlan bir arama-tarama programõyla yayõnlanmaya başlamõştõr. Bu sayõlar aynõ zamanda PDF formatõnda da görülebilecektir. Gerçekleşmesini çok arzu ettiğimiz, ancak diğer çalõşmalarõmõz nedeniyle günümüze kadar gerçekleştire-mediğimiz bu projemizi geç de olsa gerçekleştirerek değerli bilim adamõ ve araştõrmacõlarõmõzõn yararõna sunmanõn mutluluğu içindeyiz. Eleştiri ve önerileriniz çalõşmamõza õşõk tutacaktõr. Celâl TOK Millî Kütüphane Başkan V. IV

5 INTRODUCTION The National Library of Turkey, founded by the law of 5632, has been given responsibilities in order to meet educational and cultural needs of the people of Turkey. To achieve these objectives the National Library acts as a center to collect all materials published in the country and abroad related to Turkish culture and other fields, to organize these materials, and to provide effective research service. One of the most important duties of the National Library is to prepare and publish bibliographies. The Turkish National Bibliography, being published since 1928, includes records of materials received by the National Library according to the Legal Deposit Act. Originally, the Turkish National Bibliography published only in printed format for the use of researchers and institutions. With the technological developments and increasing demand, CD version of the bibliography has been produced. Thus, users will be able to reach the records of materials they need for their research from various access points. The new application was started with the 2003 issues of Turkish National Bibliography in CD format published monthly and in Turkish and English with a browse and search program. These issues will also be available in PDF format. We are very pleased that this new project has been implemented to provide better and effective service to research circle. It is our hope that it will meet the needs of other people as well. We are trying to do our best to V

6 improve our services. We are looking forward to receing your criticisms and recommendations for upgrading this new national service. Celâl TOK Director, Turkish National Library VI

7 ÖNSÖZ TÜRKİYE BİBLİYOGRAFYASI (TB), 1934 tarihli 2527 sayõlõ Basma Yazõ ve Resimleri Derleme Kanunu'na göre derlenerek, Millî Kütüphane'ye gönderilen yayõnlara ait niteleyici kataloglama bilgilerini içeren bibliyografik kayõtlardan oluşur. TB ilkin 1928 yõlõnda, o zamanki Maarif Vekâleti tarafõndan yayõnlanmaya başlamõş, 1935 yõlõnda bibliyografyanõn yayõn sorumluluğunu Derleme Müdürlüğü devralmõş ve 1955 yõlõndan itibaren de Millî Kütüphane tarafõndan hazõrlanmaya başlanmõştõr. Materyaller, AACR (Anglo-American Cataloguing Rules = Anglo-Amerikan Kataloglama Kurallarõ) 2.bs revizyonuna göre kataloglanmakta ve Dewey Onlu Sõnõflama 20. edisyonuna göre sõnõflanmaktadõr. Kataloglama ve Sõnõflama Şube Müdürlüğü, Süreli Yayõnlar Şube Müdürlüğü ile Kitap Dõşõ Materyaller Şube Müdürlüğü'nce hazõrlanan bibliyografik kayõtlar Bibliyografya Hazõrlama Şube Müdürlüğü'ne gönderilir, bibliyografya düzenine uygun hale getirildikten sonra aylõk olarak yayõnlanõr Ocak fasikülünden itibaren bilgisayara dayalõ olarak çõkarõlan TB, 1993 Ocak fasikülünden sonra yeni bir bilgisayar programõ kullanõlarak hazõrlanmaya başlanmõştõr. Yeni bilgisayar programõyla birlikte, bibliyografyada düzen ve içerik açõsõndan bir takõm yenilikler yapõlmõştõr. Bibliyografik kayõtlar, ilgili olduklarõ konular altõnda türlerine göre bölümlenerek listelenmiştir. Bunlar sõrasõyla şöyledir: 1. Kitaplar, 2. Süreli Yayõnlar, 3. Görsel-İşitsel Materyaller. Bibliyografik kayõtlar listelenirken, öncelikle esas alõnan konu numaralarõdõr. Aynõ konu numarasõnda yer alan bibliyografik kayõtlar ise alfabetik olarak listelenmiştir. Konu numaralarõ, her bibliyografik kaydõn sonunda ayrõca belirtilmiştir. İki veya daha fazla konu numarasõna sahip bibliyografik kayõtlar erişilebilirliği kolaylaştõrmak amacõyla ilgili bölümlerde yinelenmektedir. İlk konu numarasõ bibliyografik kayõtlarõn sol üst köşesinde bulunur ve dizinlerden ulaşõmõ sağlar. Fakat gönderme yapõlan bibliyografik kayõtlarõn başõnda konu numaralarõ yer almaz. Eserin Millî Kütüphane'deki yer numarasõ, bibliyografik kayõtlarõn sağ üst köşesinde verilmektedir. Her fasikülün sonunda yazar adlarõ, eser adlarõ, süreli yayõn adlarõ, ISBN ve ISSN olmak üzere beş ayrõ dizin bulunur. Yõllõk dizinlerde, fasikül numaralarõ Romen rakamlarõyla verilir. Ulusal bibliyografik denetimin tek ve en önemli aracõ olan TB, 1993 Ocak fasikülünden itibaren, yukarõda açõklanan biçim ve içerikte yayõnlanmaktadõr yõlõna ait fasiküllerden itibaren Türkiye Bibliyografyasõ, CD ortamõnda aylõk olarak üretilmeye başlanmõştõr. Ayrõca yõllõk dizinle birlikte yõllõk olarak da hazõrlanmasõ planlanmaktadõr. VII

8 P R E F A C E The Turkish National Bibliography includes indigenous publications with their descriptive cataloging information, received by the National Library according to the Legal Deposit Act dated 1934, numbered The National Bibliography was started by the Ministry of Education in In 1935, the responsibility of publishing the National Bibliography was undertaken by the Directorate of Legal Deposit. Since 1955 it has been published by the National Library. Materials are being catalogued according to the 2 nd edition of 1988 revision of the AACR (Anglo American Cataloguing Rules) and classified according to the 20 th edition of Dewey Decimal Classification System. All the bibliographical records prepared by the Cataloging and Classification Section, the Periodicals Section, and the Audio-Visual Materials Section are forwarded to the Bibliography Preparation Section. After necessary corrections and revisions the bibliography is published monthly. With the introduction of the automated procedures, Turkish National Bibliography's January 1989 issue was published. Since 1993 a new computer program is being utilized for the preparation of the bibliography. The new software has new innovative features in terms of form and content. Bibliographic records are listed according to types of materials under subjects which are shown below: 1. Books 2. Periodicals 3. Audio-Visual Materials During the organization of bibliographic records priority is given to subject numbers. Bibliographic entries which have same subject number are listed alphabetically. Subject numbers are shown at the end of each bibliographic entry. If a bibliographic entry includes two or three subjects numbers, they are also shown in each relevant subject category. The first subject number which appears at the upper left hand corner of the record is also the number which provides access to the bibliographic record through indexes. However, subject numbers are not shown in the referred bibliographic records. A work's stock number at the National Library appears at the upper right hand corner. At the end of each issue, there are five separate indexes which are: authors, corporate bodies, book titles, periodical titles, and ISBN and ISSN. In the annual indexes issue numbers are given with Roman numerals. It is important to note that the Turkish National Bibliography is the most important and the only publication for the national bibliographic control in the country. This has been achieved with careful preparations and new automated procedures. The Turkish National Bibliography has been produced in CD format and monthly since the begining of Furthermore, it is planned to be published annually together with annual index. PDF files of bibliographies have been included within the CDs in order to maintain the present system which the researchers familiar with. The whole VIII

9 P R E F A C E data of an issue are included in the PDF file which are exactly the same as in printed bibliographies. It has been made easy to have access to bibliographic descriptions in CDs with a browse and search program prepared both in Turkish and English. The program has an indexing mechanism which provides five access points: -Title of the work -Name of the author -Name of the publisher -Series -Subject number. Entries in the index are listed in the alphabetical order and full record can be retrieved. Moreover, there are two different browse and search points: "search record", "search word". Through these points researchers can have quick access to the right record they need. Access to the bibliographic records from the annual author and article title indexes is possible via the fascicle number and the subject order number denoted next to the subject number in parentheses. IX

10 KISALTMALAR ABBREVIATIONS anlatan, -lar anl. arranged arr. arranger arr. Auflage Aufl. augmented augm. ausgabe ausg. ayrõca bakõnõz ayr. bkz. bakõnõz bkz. Band (Almanca) Bd. basõ bs. basõlõş bsl. basõm bs. baskõ bsk. başlangõç bşl. bearbeited bearb. boyut, -u byt. bölüm, -ü blm. bulletin bull. Bülten, -i Bült. century cent. cilt c. Company Co. copyright c Corporation Corp. çõkaran, -lar çõk. çizen, -ler çiz. dergi, -si derg. derleyen, -ler derl. derme-ci derm. dõşkapak d.k. diagram, -s diagr., diagrs. diyagram, -lar diyagr. doğum, -u d. doküman dok. düzenlenmiş dznlm. düzenleyen dznl. edition ed. édition éd. englarged enl. engraved engr. Eser adõ (başka) E.a. (b) Eser adõ (paralel) E.a. (p) Eser adõ E.a. et alii et al. et cetera etc. facsimile, -s facsim.,facsims. faksimile faksim. fascicle fasc. fasikül fsk. folded fold. folio fol. foot, feet ft. fotoğraf fotog. geliştirilmiş genişleten genişletilmiş government gözden geçiren gözden geçirilmiş grafik harita, -lar hazõrlayan, -lar herausgegeben hour, -s Incorporated içkapak id est iğreti ad ilave eden ilave, -ler illustrated illustration, -s imtiyaz sahibi including İntroduction İsadan Önce İsadan Sonra işbirliği eden-ler işleyen, -ler katlanmõş, katlõ kesim kõsaltan kõsaltõlmõş kişisel yayõn levha Limited metni hazõrlayan, -lar milimetre muharrir mukaddeme müdür, -lüğü müessis, -i müstensih mütercim nakleden naşir neşreden neşriyat müdürü new series notlar ekleyen, -ler notlar ilave eden. -ler nouveau, nouvelle number, -s numbered numer numero (Fransõzca) gelişt. gnşl. gnşlm. govt. gözd. geç. gözd. gçrlm. grf. hrt. haz. hrsg. hr. Inc. i.k. i.e. iğr. ad ilv. ed. ilv. illus. illus. imt. sah. incl. İntrod. İ.Ö. İ.S. işb. ed. işl. katl. ksm. ksl. kslm. kiş. yay. lvh. Ltd. met. haz. mm. mhr. mkd. md., mdl. mües. müst. mtrc. nakled. nşr. neşred. neşr. md. new. ser. notl. ekl. not. ilv. ed. nouv. no. numb. nr. no. X

11 KISALTMALAR numero (İspanyolca) no. numero (İsveççe) no. numero (İtalyanca) n. nummer nr. ortak yazar ort. yaz. Ortaklõk, -õ Ort. önsöz öns. önsöz yazan, -lar öns. yaz. pafta, -lar pft. part, -s pt., pts. parte pt. parti pt. partie, -s ptie, pties plan pl. planş numarasõ pln. nu. planş pln. portre, -ler prtr. preface pref. preliminary prelim. printing print. privately printed priv. print. pseudonym pseud. publishing pub. rapor rpr. renkli rnk. report rept. resimli res. revised rev. sadeleştirilmiş sadlm. sahip, -bi sah. saniye san. santimetre cm. sayfa, -lar s., ss. second, -s. sec. seçen, -ler seç. seçilmiş seçil. selected sel. selection sel. series ser. sesli sl. ABBREVIATIONS sessiz sz. signature sig. siyah-beyaz s.b. supplement suppl. sütun st. şekil şkl. şerheden şerhed. Şirket, -i Şt., Şti. Şube, -si Şb. tablo tbl. tahminen thm. takõm tk. takma ad t. ad tarih yok t. y. Teil, Theil T., Th. tercüman terc. Territory Ter. tõpkõ basõm tpk. bs. tõpkõ baskõ tpk. bsk. title page t.p. tome t. tomo t. toplayan, -lar topl. translated tr. Türkiye Bibliyografyasõ TB typographical typog. typographie, typographique typ. ulantõ, -lar ul. umgearbeitet umgearb. unaccompained unacc. ve başkalarõ v.b. versus vs. volume, -s v. yaklaşõk yak. yaprak y. yayõn yay. yayõnlayan yayl. yazan, -lar yaz. yer yok Y.y. yüzyõl yy. XI

12 000 GENEL KONULAR Bilgi Veri işleme Bilgisayar bilimi Özel bilgisayar yöntemleri BİBLİYOGRAFYA Belirli yerlerden gelen eserlerin GENEL ANSİKLOPEDİK ESERLER Diğer dillerde GENEL SÜRELİ YAYINLAR VE DİZİNLERİ Diğer dillerde HABER ORTAMLARI, GAZETECİLİK GENEL KOLEKSİYONLAR Diğer dillerde FELSEFE VE PSİKOLOJİ Felsefe eğitimi, araştõrmasõ Felsefenin tarihi ele alõnõşõ NORMAL ÜSTÜ (PARANORMAL) OLAYLAR Parapsikoloji ve okkültizm (gizcilik) BELİRLİ FELSEFİ OKULLAR Diğer felsefi sistemler PSİKOLOJİ Algõlama, duygular, fizyolojik itkiler Bilinçli zihinsel süreçler ve zeka Bilinçaltõ ve başkalaşmõş ruh durumlarõ Ayrõmsal ve gelişme psikolojisi Uygulamalõ psikoloji ETİK (AHLAK FELSEFESİ) Aile ilişkilerinin etiği ANTİK, ORTAÇAĞ, DOĞU FELSEFESİ Doğu felsefesi MODERN BATI FELSEFESİ Britanya Adalarõ Almanya ve Avusturya DİN HIRİSTİYAN DİNBİLİMİ Tanrõ İsa Mesih ve ailesi HIRİSTİYAN SOSYAL DİNBİLİMİ Kilise idaresi (Eklesioloji) Misyonlar HIRİSTİYAN TARİKATLARI VE MEZHEPLERİ İlk kilise ve Doğu kiliseleri HIRİSTİYANLIK DIŞINDAKİ DİNLER Karşõlaştõrmalõ din Hint kökenli dinler Yahudilik İslam Sosyoloji ve antropoloji Toplumsal etkileşim Toplumsal süreçler Sosyal gruplar Kültür ve kurumlar Topluluklar...36

13 320 SİYASAL BİLİMLER Yönetim ve devlet sistemleri Devletin örgütlü gruplarla ilişkisi Yurttaşlõk haklarõ ve siyasal haklar Uluslararasõ göç ve sömürgecilik Uluslararasõ ilişkiler Yasama süreci EKONOMİ Emek ekonomisi Finansman ekonomisi Toprak ekonomisi Sosyalizm ve ilgili sistemler Kamu maliyesi Uluslararasõ ekonomi Üretim HUKUK Uluslararasõ hukuk (Devletler hukuku) Anayasa ve idare hukuku Askerlik, vergi, ticaret, sanayi hukuku Sosyal, iş, refah hukuku ve ilgili hukuk Ceza hukuku Özel hukuk Mahkemeler KAMU YÖNETİMİ Merkezi idarelerin Türkiye'de Askerlik bilimi TOPLUMSAL HİZMETLER VE DERNEKLER Genel toplumsal sorunlar ve refah Toplumsal refah sorunlarõ ve hizmetleri Diğer toplumsal sorunlar ve hizmetler Kriminoloji Ceza kurumlarõ ve ilgili kurumlar Dernekler Çeşitli dernek türleri EĞİTİM Okul yönetimi İlköğretim Ortaöğretim Yükseköğretim TİCARET, İLETİŞİM, TAŞIMACILIK İletişim Telekomünikasyon Su, hava, uzay taşõmacõlõğõ GELENEKLER, GÖRGÜ, HALKBİLİM Giyim ve kişisel görünüm Halkbilim (folklor) DİL VE DİLBİLİM TÜRK DİLİ Türkçe'nin yazõ sistemi ve fonolojisi Türkçe'nin kökenbilimi (etimolojisi) Türkçe ile ilgili sözlükler Türkçe'nin yapõsal sistemi (grameri) Türkçe'nin kullanõmõ...87

14 420 İNGİLİZCE VE ESKİ İNGİLİZCE İngilizce ile ilgili sözlükler İngilizce'nin kullanõmõ ROMAN DİLLERİ FRANSIZCA Fransõzca ile ilgili sözlükler DİĞER DİLLER Doğu Hint-Avrupa ve Kelt dilleri Afro-Asyatik diller Sami dilleri DOĞA BİLİMLERİ VE MATEMATİK Felsefe ve kuram Eğitim, araştõrma, ilgili konular Tarihi, coğrafi, kişilere göre ele alõş MATEMATİK Cebir ve sayõ kuramõ Geometri Belirli gök cisimleri ve olaylarõ FİZİK KİMYA VE İLGİLİ BİLİMLER Analitik kimya Organik kimya Mineraloji YER BİLİMLERİ Jeoloji, hidroloji, meteoroloji YAŞAM BİLİMLERİ Fiziksel antropoloji Biyoloji Evrim ve genetik (kalõtõmbilim) Mikrobiyoloji BİTKİ BİLİMLERİ (BOTANİK BİLİMLER) Bitkibilim Dicotyledones (Çiftçenekliler) Monocotyledones (Tekçenekliler) ZOOLOJİ BİLİMLERİ (HAYVANBİLİMLERİ) Vertebrata (Craniata, Omurgalõlar) Mammalia (Memeliler) TEKNOLOJİ (UYGULAMALI BİLİMLER) Özel konular Örgütler TIP BİLİMLERİ TIP İnsan anatomisi İnsan fizyolojisi Sağlõğõn geliştirilmesi Hastalõk oranlarõ, korunma Farmakoloji ve tedavi Hastalõklar Cerrahi ve ilgili konular Kadõn hastalõklarõ ve doğum MÜHENDİSLİK VE İLGİLİ İŞLER Uygulamalõ fizik İnşaat mühendisliği Hidrolik (su) mühendisliği Mühendisliğin diğer dallarõ TARIM VE İLGİLİ TEKNOLOJİLER...116

15 631 Teknikler, gereçler, malzemeler Tarla ve plantasyon ürünleri Meyve bahçeleri, meyveler, ormancõlõk Bahçe bitkileri (Bahçecilik, hortikültür) Hayvancõlõk EV EKONOMİSİ VE AİLE YAŞAMI Yiyecek ve içecek Dikiş, giyim, kişisel yaşam Çocuk yetiştirme ve evde bakõm YÖNETİM VE YARDIMCI HİZMETLER Muhasebe Genel yönetim Reklamcõlõk ve halkla ilişkiler KİMYA MÜHENDİSLİĞİ Gõda teknolojisi Temizleme ve ilgili teknolojiler İMALAT Kağõt hamuru ve kağõt teknolojisi BELİRLİ ÜRÜNLERİN İMALATI Mefruşat ve ev atölyeleri Deri ve kürk eşyalar, ilgili ürünler Matbaacõlõk ve ilgili etkinlikler BİNALAR Belirli tip malzemeler Isõtma, havalandõrma, iklimlendirme Detay işlemler SANATLAR GÜZEL SANATLAR Felsefe ve kuram Eğitim, araştõrma ilgili konular Tarihi, coğrafi, kişilere göre ele alõş KENT VE PEYZAJ SANATLARI Fiziksel planlama (Kent sanatõ) MİMARLIK Konutlar ve ilgili binalar ÇİZGİ SANATLARI VE DEKORATİF SANATLAR Çizim ve çizimler Dekoratif sanatlar Dokuma sanatlarõ RESİM SANATI VE RESİMLER Tarihi, coğrafi, kişilere göre ele alõş FOTOĞRAFÇILIK VE FOTOĞRAFLAR Fotoğraflar MÜZİK Genel ilkeler ve müzikal biçimler DİNLENCE, EGLENCE VE GÖSTERİ SANATLARI Topluluk önündeki gösteriler Sahne gösterileri Salon oyunlarõ ve eğlenceleri Atletik ve açõkhava sporlarõ ve oyunlarõ Atlõ sporlar ve hayvan yarõşmalarõ EDEBİYAT VE RETORİK Felsefe ve kuram Retorik ve edebi eser koleksiyonlarõ...133

16 809 Edebi tarih ve eleştirel değerlendirme TÜRKÇE EDEBİYAT Türkçe şiir Türkçe tiyatro Türkçe roman ve hikaye Türkçe denemeler Türkçe söylevler Türkçe mektuplar Türkçe çeşitli eserler Osmanlõca edebiyat İNGİLİZCE VE ESKİ İNGİLİZCE EDEBİYAT İngiliz tiyatrosu İngiliz romanõ ve hikayesi İngiliz edebiyatõnda denemeler İngiliz edebiyatõnda çeşitli eserler CERMEN (TEUTONİK) DİLLER EDEBİYATI Almanca roman ve hikaye Almanca denemeler Almanca çeşitli eserler Diğer Cermen (Teutonik) edebiyatõ LATİN KÖKENLİ DİLLER EDEBİYATI Fransõzca roman ve hikaye Fransõzca hiciv ve mizah Fransõzca çeşitli eserler İTALYANCA, RUMENCE EDEBİYAT Rumence ve Reto-Rumen edebiyatõ İSPANYOL VE PORTEKİZ DİLLERİ EDEBİYATI İspanyolca roman ve hikaye İspanyolca çeşitli eserler KLASİK YUNAN EDEBİYATI Klasik Yunan söylevleri Modern Yunan edebiyatõ DİĞER DİLLERİN EDEBİYATI Doğu Hint-Avrupa ve Kelt edebiyatõ Ural, Paleosibirya, Dravid edebiyatõ COĞRAFYA VE TARİH Tarihin felsefe ve kuramõ Tarih eğitimi, araştõrmasõ, ilgili konular COĞRAFYA VE SEYAHAT Tarihi coğrafya Asya'da coğrafya ve seyahat BİYOGRAFİ, ŞECERE, NİŞANLAR (İNSİGNİA) Toplumsal bilimlerdeki kişiler Şecere, isimler, nişanlar (insignia) 'A KADAR ESKİÇAĞ TARİHİ 'a kadar diğer bölgeler GENEL AVRUPA TARİHİ BATI AVRUPA Doğu Avrupa Sovyetler Birliği GENEL ASYA TARİHİ UZAKDOĞU Ortadoğu (Yakõndoğu) GENEL AFRİKA TARİHİ Mõsõr ve Sudan...182

17 000 GENEL KONULAR 001 Bilgi 2004 AD Gören, Ferdi Uçan daireler ve uzaylõlar : UFO'lar ve uzaylõlar ile ilgili gerçekler / Ferdi Gören. [Ankara : yayl.y., 2004?] (Minpa Matbaacõlõk) 112 s. ; 20 cm. Arka kapakta yazarõn resmi ve kõsa biyografisi vardõr. Kaynakça: 112. s. S.N.: ; D.M TL. I(b) Veri işleme Bilgisayar bilimi 2004 AD Introduction to computers / Olcay Taner Yõldõz... [et al.]. İstanbul : Boğaziçi University, xx, 230 s. : res., tbl. ; 23 cm. (Boğaziçi University ; publication: 831) Dizin vardõr. Kaynakça: 223. s. S.N.: ; D.M I. Yõldõz, Olcay Taner. II. Seri. 004, AD Odom, Wendell Cisco CCNA # sõnavõ sertifikasyon rehberi / Wendell Odom ; çeviren: Metin Zavrak. 3. bs. İstanbul : Sistem Yayõncõlõk, xxxii, 1014 s. : şkl., tbl. ; 24 cm + 1 CD. (Sistem Yayõncõlõk ; yayõn no: 401) Dizin vardõr. Özgün eseradõ: Cisco CCNA exam # certification guide. CCNA # sõnavõ için yeni sõnav formatõnda hazõrlanmõş alõştõrma sorularõ da içeren resmi çalõşma rehberi. S.N.: ; D.M ISBN I. Zavrak, Metin. I III. Seri Bilgisayar programlama, programlar 2004 AD 6168 Introduction to computers / Olcay Taner Yõldõz... [et al.]. İstanbul : Boğaziçi University, 004, AD Sarõdoğan, M. Erhan Yazõlõm mühendisliği / M. Erhan Sarõdoğan. 1. bs. İstanbul : Papatya Yayõncõlõk, xxii, 560 s. : şkl., tbl. ; 24 cm. Dizin vardõr. Kaynakça: ss. S.N.: ; D.M ISBN AD Franklin, Derek Macromedia Flash MX 2004 : actionscript 2.0 : kaynağõndan eğitim / Derek Franklin, Jobe Makar ; çeviren: Tuba Uğraş. 1. bs. İstanbul : Medyasoft Yayõnlarõ, xv, 767 s. : şkl., tbl. ; 23 cm + 1 CD. Dizin vardõr. Metin Türkçe, İngilizce'den çeviri. S.N.: ; D.M ISBN I. Makar, Jobe. II. Uğraş, Tuba. II AD Kültür, Mustafa, Bilgisayar dersleri / Mustafa Kültür. İstanbul : [yayl.y.], 2004 (Prizma Press) 409 s. : şkl., tbl. ; 24 cm. Dizin vardõr. S.N.: ; D.M AD 6491 Yanõk, Hayri, Masa üstü yayõncõlõk / Hayri Yanõk. İstanbul : Dönence Basõm ve Yayõn, ,

18 2004 AD Baydemir, Caner Gelecek linux : kurulum ve kullanõm kitabõ : "linux'a kolay ve hõzlõ bir başlangõç için" / Caner Baydemir, Erhan Altõndaş, Kaan Düzalan. İstanbul : Gelecek Linux Yayõnlarõ, 157 s. : şkl. ; 21 cm. S.N.: ; D.M I. Altõndaş, Erhan. II. Düzalan, Kaan. III. E.a Özel bilgisayar yöntemleri 2004 AD Kartal, Mikail, Media Studio Pro ile dijital kurgu / Mikail Kartal. 1. bsk. İstanbul : Pusula, 258 s. : şkl. ; 24 cm + 1 CD. (Pusula ; 114) S.N.: ; D.M ISBN II. Seri AD Adobe Photoshop CS : Adobe Image Ready CS : yetkili eğitim kõlavuzu : (Windows ve Mac OS için) / yazan: Adobe Yaratõcõ Ekibi ; çeviren: Serkan Artun ; editör: Suat Koyuncu. 1. bs. İstanbul : Shark, xviii, 693 s. : res. ; 24 cm. (Yetkili eğitim kõlavuzu) Dizin vardõr. S.N.: ; D.M ISBN I. Adobe Yaratõcõ Ekibi. II. Artun, Serkan. III. Koyuncu, Suat. IV. Seri BİBLİYOGRAFYA 015 Belirli yerlerden gelen eserlerin 2004 AD Doğan Kitap 2005 / [hazõrlayan: Doğan Kitapçõlõk]. İstanbul : Doğan Kitapçõlõk, [2004?] 182 s. : rnk. res. ; 23 cm. S.N.: ; D.M I. Doğan Kitapçõlõk GENEL ANSİKLOPEDİK ESERLER 039 Diğer dillerde 2004 AD Fõkra değil gerçek / derleyen Erol Elmas. 1. bsk. İstanbul : Parantez, 104 s. : res. ; 20 cm. S.N.: ; D.M ISBN I. Elmas, Erol GENEL SÜRELİ YAYINLAR VE DİZİNLERİ 059 Diğer dillerde Süreli Yayınlar 2004 SB Boxer. 1. sayõ (Temmuz 2004)-. İstanbul : Vatan Dergi Grubu, c. : res. ; 29 cm. Aylõk, Temmuz Erkek dergisi. S.N.: ISSN SB Hayallere visa. 1. yõl, 1. sayõ (Haziran 2004)-. İstanbul : VISA International EU Region, c. : res. ; 29 cm. Aylõk, Haziran S.N.: ISSN X SB Kõrmõzõ. 1. yõl, 11. sayõ (Mayõs 2004)-. İstanbul : Serdar Mutlu,

19 c. : res. ; 32 cm. Haftalõk, Mayõs Vatan Gazetesi'nin haftalõk ekidir. Yaşam kültürü dergisi. S.N.: SB Leyl. 1. sayõ (2004)-. Ankara : Dönence Hukuk Kulübü, c. : res. ; 29 cm. Süresi belirlenemedi. S.N.: , SB On air. 1. yõl 1. sayõ (Temmuz 2004)-. İstanbul : Onur Air, c. : res. ; 30 cm. Aylõk, Temmuz Metin Türkçe İngilizce paralel. S.N.: SB Vision. 1. yõl, 1. sayõ (2004)-. İzmir : Türk Alman İşadamlarõ ve Akademisyenleri Derneği, c. : res. ; 29 cm. Süresi belirlenemedi. S.N.: HABER ORTAMLARI, GAZETECİLİK 2004 AD Şenol, Sümer, Yörüklerin göç yolu / Sümer Şenol. Isparta : Yörükler ve Türkmenler Derneği, [4], 89 s. ; 19 cm. Eserde, yazarõn kõsa biyografisi vardõr. S.N.: ; D.M , AD Kendi anlatõmlarõyla duayen gazeteciler / editör Süleyman Coşkun. Ankara : İLAUM, c. "1." : fotoğ. ; 24 cm. Dizin vardõr. S.N.: ; D.M (1.c.) ISBN (1.c.) I. Coşkun, Süleyman , AD Işõk, Kenan Geçip gitti kirpiklerimin arasõndan / Kenan Işõk ; derleyen: Fahri Özdemir. 7. bsk. İstanbul : Kõrmõzõ Yayõncõlõk, 155 s. ; 21 cm. + 1 CD. Eserde, yazarõn resmi ve kõsa biyografisi vardõr. S.N.: ; D.M ISBN I. Özdemir, Fahri. I AD Işõk, Kenan Geçip gitti kirpiklerimin arasõndan / Kenan Işõk ; derleyen: Fahri Özdemir. 6. bsk. İstanbul : Kõrmõzõ Yayõncõlõk, 155 s. ; 21 cm. + 1 CD. Eserde, yazarõn resmi ve kõsa biyografisi vardõr. S.N.: ; D.M ISBN I. Özdemir, Fahri. I AD Işõk, Kenan Geçip gitti kirpiklerimin arasõndan / Kenan Işõk ; derleyen: Fahri Özdemir. 5. bsk. İstanbul : Kõrmõzõ Yayõncõlõk, 155 s. ; 21 cm. + 1 CD. Eserde, yazarõn resmi ve kõsa biyografisi vardõr. S.N.: ; D.M ISBN I. Özdemir, Fahri. I

20 2004 AD Ök, Muharrem, Bizim köy : Kõzõlcabölük / Muharrem Ök. Ankara : Bizim Büro Basõmevi, vi, 130 s. ; 20 cm. Eserde, yazarõn kõsa biyografisi vardõr. S.N.: ; D.M ISBN AD Özler, Sõtkõ Sevgilerle / Sõtkõ Özler ; yayõna hazõrlayan: Lütfi Özgünaydõn. İstanbul : [yayl.y.], 2004 (Elma Basõm) 142 s. : fotoğ. ; 24 cm. Eser, Özden Gazetesi'nde yayõmlanan açtõrma kutuyu söyletme kötüyü başlõklõ köşe yazõlarõndan seçilmiştir. S.N.: ; D.M I. Özgünaydõn, Lütfi. I AD İ kdâm Gazetesi'nde Çanakkale cephesi : 3 Kasõm Şubat 1916 haber-yorum-bildiri-röportaj-gözlem ve anõlar / [hazõrlayan]: Murat Çulcu. İstanbul : Denizler Kitabevi, 2 c. ; 24 cm. S.N.: ; D.M (2.c.) ISBN (Tk.) I. Çulcu, Murat AD 6441 Bilgen, Deniz, ABD'li gözüyle Sivas Kongresi : Amerikan Mandasõ ve gazeteci L. E. Browne'õn faaliyetleri / Deniz Bilgen. 1. bs. İstanbul : Kaynak Yayõnlarõ, , AD Beki, Akif, Kara liste : basõn tarihinin en büyük sõrrõ / Akif Beki. 1. bs. İstanbul : Alfa, 140 s. ; 21 cm. (Alfa yayõnlarõ ; Güncel-siyaset ; 14) Eserde, yazarõn kõsa biyografisi vardõr. S.N.: ; D.M ISBN II. Seri , AD Kalyoncu, Cemal A., Derin gazeteciler / Cemal A. Kalyoncu. 2. bs. İstanbul : Zaman Kitap, 321 s. : res. ; 21 cm. (Zaman Kitap ; yayõn no: 18. Biyografi ; 2) Eserde, yazarõn kõsa biyografisi vardõr. S.N.: ; D.M ISBN II. Seri GENEL KOLEKSİYONLAR 089 Diğer dillerde 2004 AD Alkan, Ahmet Turan, Konuş ki görebileyim / Ahmet Turan Alkan. 1. bsk. İstanbul : Ufuk Kitaplarõ, 141 s. ; 21 cm. (Ufuk Kitaplarõ ; 47. Sosyal bilimler dizisi ; 10) S.N.: ; D.M ISBN II. Seri AD Arslanta, Ramazan, Bu vatan sevdasõna / Ramazan Arslanta. İstanbul : [yayl.y.], 2004 (Seçil Ofset) 105 s. ; 21 cm. Eserde, yazarõn kõsa biyografisi vardõr. Kaynakça: 105. s. S.N.: ; D.M

21 2004 AD 6010 Işõkara, Ahmet Mete Depremden kalan anõlar / Ahmet Mete Işõkara ; söyleşiyi yapan: Nazire Kalkan. 1. bs. İstanbul : Boğaziçi Üniversitesi Yayõnevi, , AD Kaynak, Mahir, Sonuçlardan sebeplere : sebeplerden faillere / Mahir Kaynak. 1. bsk. İstanbul : Timaş Yayõnlarõ, 236 s. ; 20 cm. (Timaş Yayõnlarõ ; Perde arkasõ dizisi ; 22) S.N.: ; D.M ISBN II. Seri , AD 5679 Kendi anlatõmlarõyla duayen gazeteciler / editör Süleyman Coşkun. Ankara : İLAUM, , AD 6406 Moran, Berna, Edebiyat üzerine makaleler / röportajlar Berna Moran ; yayõna hazõrlayan: Seval Şahin Gümüş. 1. bsk. İstanbul : İletişim, , FELSEFE VE PSİKOLOJİ 2004 AD Sezgin, Erkut, Felsefenin açõlõmõ : kuramsal yapõlardan yapõ-çözüme / Erkut Sezgin. 1. bs. İstanbul : Cem, s. ; 20 cm. (Felsefe dizisi) Eserde, yazarõn kõsa biyografisi vardõr. Kaynakça: ss. S.N.: ; D.M ISBN X II. Seri Felsefe eğitimi, araştõrmasõ 2004 BD Üniversiteye hazõrlõk ÖSS felsefe / İbrahim Dursun. 2. bs. İstanbul : Final Yayõnlarõ, 160 s. ; 27 cm. Yeni sõnav sistemine göre hazõrlanmõştõr. S.N.: ; D.M I. Dursun, İbrahim. I BD Üniversiteye hazõrlõk ÖSS felsefe / [hazõrlayan: Maltepe Dershaneleri]. [İstanbul] : Maltepe Yayõnlarõ, 322 s. ; 27 cm. S.N.: ; D.M ISBN X I. Maltepe Dershaneleri. I Felsefenin tarihi ele alõnõşõ 2004 AD Copleston, Frederick Felsefe tarihi / Frederick Copleston ; çeviren: Aziz Yardõmlõ. 3. bsk. İstanbul : İdea Yayõnevi, 9 c. "7.c. 1.b." ; 19 cm. İngilizce eseradõ: A history of philosophy. Dizin vardõr. Kaynakça cilt sonundadõr. İçindekiler: 7.c.: Modern felsefe, Fransõz aydõnlanmasõndan Kant'a-bölüm 1: Aydõnlanma (Bayle, Fontenelle, Montesquieu, Maupertius, Voltaire, Diderot, d'alambert, La Metrie, d'holbach, Cabanic, Rousseau, Thomasius, Wolf, Reimarus,. Mendelsohn, Hamann, Herder, Jacobi). S.N.: ; D.M (7.c. 1.b.) ISBN (7.c. 1.b.) I. Yardõmlõ, Aziz. I 109,

22 130 NORMAL ÜSTÜ (PARANORMAL) OLAYLAR 133 Parapsikoloji ve okkültizm (gizcilik) 2004 AD Vett, Carl, Dervişler arasõnda iki hafta : Danimarkalõ parapsikoloğun 1925 yõlõnda İstanbul'daki Kelâmî Dergâhõ'nda başõndan geçen son derece ilginç olaylar / Carl Vett ; Türkçesi: Ethem Cebecioğlu. 1. bs. İstanbul : Kaknüs Yayõnlarõ, 255 s. : res. ; 21 cm. (Kaknüs Yayõnlarõ ; 199. Hatõrat ; 10) Dizin vardõr. Özgün eseradõ: Seltsame erlebnisse in einem derwischkloster. Bibliyografik bilgi içerir. Metin Türkçe, Almanca'dan çeviri. S.N.: ; D.M ISBN I. Cebecioğlu, Ethem. I III. Seri , AD Summers, Selena 5 dakikada feng shui / Selene Summers ; çeviri Derya Engin. 1. bsk. İstanbul : Kozmik Kitaplar, 212 s. : şkl. ; 20 cm. Özgün eseradõ: feng shui in 5 minutes. Metin Türkçe, İngilizce'den çeviri. S.N.: ; D.M ISBN X I. Engin, Derya. I , AD Satanism and false mystical trends / edited by Louisa Cunningham. New Jersey : The Light, 2004 (İzmir : Çağlayan) 114 s. ; 21 cm. Dizin vardõr. Türkçe eseradõ: Satanizm girdabõ ve sahte metafizik akõmlar. S.N.: ; D.M ISBN : $9.95. I. Cunningham, Louisa AD Burçmetre : burçlara göre aşk-sağlõkcinsellik-iş / hazõrlayan: Lilay Koradan. 1. bsk. İstanbul : Akis Kitap, 158 s. : res. ; 21 cm. S.N.: ; D.M ISBN : TL. I. Koradan, Lilay AD Martel, Chislaine D. Ben enerjiyim! / Chislaine D. Martel ; çeviren: Arzu Ünel. 4. bs. İstanbul : Arion Yayõnevi, 205 s. ; 20 cm. (Yardõmcõ kitaplar dizisi ; 002) Özgün eseradõ: Je suis ènergie!. Kaynakça: ss. Metin Türkçe, Fransõzca'dan çeviri. S.N.: ; D.M ISBN I. Ünel, Arzu. I III. Seri AD Ryzl, Milan Altõncõ duyunuzu geliştirin / Milan Ryzl ; çevirmen: Selim Yeniçeri. 1. bsk. İstanbul : Kozmik Kitaplar, 192 s. : şkl. ; 20 cm. S.N.: ; D.M ISBN I. Yeniçeri, Selim. I AD Sheldrake, Rupert Biri beni gözetliyor : insan aklõnõn gizemli güçleri : nazar, büyü, telepati, gelecekten haber verme ve daha fazlasõ / Rupert Sheldrake ; Türkçesi: Orhan Düz. 1. bs. İstanbul : Kaknüs Yayõnlarõ, 464 s. : şkl., tbl. ; 21 cm. (Kaknüs Yayõnlarõ ; 212. Psikoloji ; 8) Eserde, yazarõn kõsa biyografisi vardõr. Dizin vardõr.

23 Özgün eseradõ: The sense of being stared at. Kaynakça: ss. Metin Türkçe, İngilizce'den çeviri. S.N.: ; D.M ISBN I. Düz, Orhan. I III. Seri AD 6214 McMahon, Susanna Ruhsal rehberim yanõmda : tinsel yolculuğun yedi adõmõ / Susanna McMahon ; Türkçesi: Serap Şengöz. İstanbul : İlhan Yayõnevi, , Yazarõn asõl adõ Fatma Erdem'dir. S.N.: ; D.M (1.c.) AD Kaya, Nusret, Psikoestetik / Nusret Kaya. 5. bs. İstanbul : Sistem Yayõncõlõk, 391 s. ; 20 cm. (Sistem Yayõncõlõk ; 208. İnsan ve evren dizisi) S.N.: ; D.M ISBN II. Seri , BELİRLİ FELSEFİ OKULLAR 149 Diğer felsefi sistemler 2004 AD Walia, Shelley Edward Said ve tarih yazõmõ / Shelley Walia ; Türkçesi: Gürol Koca. 1. bs. İstanbul : Everest Yayõnlarõ, 104 s. ; 17 cm. (Everest Yayõnlarõ. Düşünce dizisi ; 16) Özgün eseradõ: Edward Said and the writing of history. Bibliyografik bilgi içerir. Metin Türkçe, İngilizce'den çeviri. S.N.: ; D.M ISBN I. Koca, Gürol. I III. Seri. 149, , Bilinçli zihinsel süreçler ve zeka 2004 AD 5965 James, Judi Beden dili : olumlu imaj oluşturma / Judi James ; çeviren: Murat Sağlam. 2. bsk. İstanbul : Alfa, , Bilinçaltõ ve başkalaşmõş ruh durumlarõ 2004 AD 6001 Kaya, Nusret, Psikoestetik / Nusret Kaya. 5. bs. İstanbul : Sistem Yayõncõlõk, , PSİKOLOJİ 152 Algõlama, duygular, fizyolojik itkiler 2004 AD Fatma Öğretmen, Sevgi / Fatma Öğretmen. İzmir : [yayl. y.], 2004 (Emre Basõmevi) c. "1." ; 20 cm. 155 Ayrõmsal ve gelişme psikolojisi 2004 AD Dökmen, Zehra Yaşõn, Toplumsal cinsiyet : sosyal psikolojik açõklamalar / Zehra Yaşõn Dökmen. 1. bs. İstanbul : Sistem Yayõncõlõk, 7

24 x, 276 s. : res. ; 20 cm. (Sistem Yayõncõlõk ; 430. Psikoloji dizisi) Kaynakça: ss. S.N.: ; D.M ISBN II. Seri , BD 1147 Dönmez, Onur Saltuk Klinik başvurusu olan ergenlerde sõnõr kişilik bozukluğu semptomlarõnõn yaygõnlõğõ ve tanõ etkililiği / Onur Saltuk Dönmez , 155.5, AD Çankõrõlõ, Ali Kötü çocuk yoktur / Ali Çankõrõlõ. 1. bsk. İstanbul : Zafer Yayõnlarõ, 164 s. ; 20 cm. (Zafer Yayõnlarõ ; no: 120) S.N.: ; D.M ISBN II. Seri AD Metan, Hakan Bu çocuk beni anlamõyor / Hakan Metan. İstanbul : Zambak Yayõnlarõ, 192 s. : res. ; 20 cm. (Zambak Yayõnlarõ eğitim serisi ; 4) Kaynakça: 192. s. S.N.: ; D.M ISBN II. Seri , AD Saygõlõ, Sefa, Ergenlik sorunlarõ : anne-babalar gençlere nasõl davranmalõdõr? / Sefa Saygõlõ. İstanbul : Yeni Dünya Dergisi, 160 s. ; 18 cm. Kitap, Yeni Dünya Dergisi'nin okurlarõna hediyesidir. Kaynakça: 160. s. S.N.: ; D.M ISBN , AD 6408 Evdeki yosma : 26 kadõn, seks, yalnõz yaşam, iş, annelik ve evlilik hakkõndaki gerçekleri anlatõyor / editör: Cathi Hanauer ; Türkçesi: Emin Yaşar Sõnõr, Güneş Tokcan. 1. bs. İstanbul : Klan Yayõnlarõ, , , BD Aksu, Ebru 5-15 yaş Türk çocuklarõnda rysermcconell dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğu öğretmen değerlendirme ölçeğinin faktör yapõsõnõn incelenmesi / Ebru Aksu. xiv, 99, [5] y. : tbl. ; 29 cm. Tez (Yüksek lisans)-hacettepe Üniversitesi. Kaynakça: ss. Metin Türkçe; İngilizce özet vardõr. S.N.: ; D.M , , , Uygulamalõ psikoloji 2004 AD 6361 İbrahimoğlu, Davut, Evlilikte doğru seçim ve ailede mutluluk / Davut İbrahimoğlu. 1. bsk. İstanbul : Hayat Yayõnlarõ, , , AD Çakõr, Özlem, Profesyonel yaşamda kişisel imaj ve sosyal yaşam etiketi / Özlem Çakõr. 6. bsk. İstanbul : Yapõ Kredi Kültür Sanat Yayõncõlõk,

25 145 s. : rnk. res. ; 24 cm. Bibliyografik bilgi içerir. S.N.: ; D.M ISBN AD 5629 Dökmen, Üstün, Küçük şeyler / Üstün Dökmen. 1. bs. İstanbul : Sistem Yayõncõlõk, 158.2, AD O'Connor, Joseph NLP ile koçluk / Joseph O'Connor, Andrea Lages ; Türkçesi: Mehmet Zaman. 1. bsk. İstanbul : Hayat Yayõnlarõ, 291 s. : şkl., tbl. ; 21 cm. (Hayat Yayõnlarõ ; 196. Yönetim dizisi ; 53) Eserde, yazarlarõn kõsa biyografisi vardõr. Özgün eseradõ: Coaching with NLP. Metin Türkçe, İngilizce'den çeviri. S.N.: ; D.M ISBN I. Lages, Andrea. II. Zaman, Mehmet. III. E.a. IV. Seri AD 5932 Yõlmaz, Engin Öğrenciler ve öğretmenler için NLP / Engin Yõlmaz. İstanbul : Sistem Yayõncõlõk, , AD Saraswati, Swami Satyananda, Kundalini tantra : kundalini enerjisini uyandõrmak / Swami Satyananda Saraswati ; Türkçesi: Nur Yener. 1. bs. İstanbul : Okyanus Yayõncõlõk, c. "1." : şkl. ; 23 cm. S.N.: ; D.M (1.c.) ISBN (1.c.) I. Yener, Nur. I , AD Dökmen, Üstün, Küçük şeyler / Üstün Dökmen. 1. bs. İstanbul : Sistem Yayõncõlõk, c. "1." ; 20 cm. (Sistem Yayõncõlõk ; 452. Kişisel gelişim dizisi) S.N.: ; D.M (1.c.) ISBN (1.c.) II. Seri , AD 6408 Evdeki yosma : 26 kadõn, seks, yalnõz yaşam, iş, annelik ve evlilik hakkõndaki gerçekleri anlatõyor / editör: Cathi Hanauer ; Türkçesi: Emin Yaşar Sõnõr, Güneş Tokcan. 1. bs. İstanbul : Klan Yayõnlarõ, , , ETİK (AHLAK FELSEFESİ) 2004 AD Özlem, Doğan, Etik : -ahlâk felsefesi- / Doğan Özlem. İstanbul : İnkõlâp, 245 s. ; 20 cm. Dizin vardõr. Kaynakça: ss. S.N.: ; D.M ISBN Aile ilişkilerinin etiği 2004 AD Russell, Bertrand, Evlilik ve ahlak / Bertrand Russell ; Türkçesi: Ender Gürol. 1. bs. İstanbul : Cem Yayõnevi, s. ; 20 cm. (Felsefe dizisi) Özgün eseradõ: Marriage and morals. Metin Türkçe, İngilizce'den çeviri. S.N.: ; D.M ISBN I. Gürol, Ender. I III. Seri

26 180 ANTİK, ORTAÇAĞ, DOĞU FELSEFESİ 181 Doğu felsefesi 2004 AD Akşeker, Semih, Kendini bilen insan / Semih Akşeker. 1. bsk. İstanbul : Bilge Yayõncõlõk, 134 s. : şkl. ; 22 cm. (Bilge yayõnlarõ ; 90. Üstün yetenek dizisi ; 9) S.N.: ; D.M ISBN II. Seri AD Alper, Ömer Mahir, Aklõn hazzõ : İbn Kemmûne'de bilgi teorisi / Ömer Mahir Alper. İstanbul : Ayõşõğõkitaplarõ, 197 s. ; 22 cm. (Ayõşõğõkitaplarõ ; 45) Dizin vardõr. S.N.: ; D.M ISBN X II. Seri AD 6411 Can, Şefik, Mevlânâ ve Eflâtun / Şefik Can. 2. bs. İstanbul : Okul Yayõnlarõ, , , AD Farabî, İdeal devlet : el-medîne tü'l-fâzõla / Ebu Nasr el- Farabî ; çeviri ve açõklamalar: Ahmet Arslan. 2. bs. Ankara : Vadi Yayõnlarõ, 295 s. ; 22 cm. (Vadi Yayõnlarõ ; 194. Felsefe dizisi ; 21) Özgün eser adõ: Mabâdi' arâ ahl al-madõna alfâdõla. Eserde, çevirenin kõsa biyografisi vardõr. Bibliyografik bilgi içerir. Metin Türkçe, Arapça'dan çeviri. S.N.: ; D.M ISBN I. Arslan, Ahmet. I III. Seri , AD 5680 İbn Sînâ Ebû Alî el-hüseyn, Kitâbu'ş-şifâ / İbn Sînâ ; çeviri: Muhittin Macit, Ferruh Özpilavcõ. İstanbul : Litera Yayõncõlõk, , AD Toktaş, Fatih, Meşşâî felsefe / Fatih Toktaş. 1. bsk. İstanbul : İnsan Yayõnlarõ, 120 s. ; 18 cm. (İnsan Yayõnlarõ ; 416. Kõlavuz kitaplar dizisi ; 10) Kaynakça: ss. S.N.: ; D.M ISBN II. Seri MODERN BATI FELSEFESİ 2004 AD 5660 Copleston, Frederick Felsefe tarihi / Frederick Copleston ; çeviren: Aziz Yardõmlõ. 3. bsk. İstanbul : İdea Yayõnevi, 109, Britanya Adalarõ 2004 AD 5751 Bacon, Francis, Denemeler, ya da, ahlaka ilişkin uygulamalõ öneriler / Francis Bacon ; çeviren: Elif Günçe. 2. bsk. İstanbul : Morpa Kültür Yayõnlarõ, 824.3,

27 193 Almanya ve Avusturya 2004 AD Nietzsche, Friedrich Wilhelm, Zerdüşt böyle diyordu / Friedrich Wilhelm Nietzsche ; Türkçesi: Osman Derinsu ; önsöz: Suut Kemal Yetkin. 12. bs. İstanbul : Varlõk Yayõnlarõ, 264 s. ; 20 cm. (Varlõk Yayõnlarõ ; sayõ: 808) S.N.: ; D.M ISBN I. Derinsu, Osman. II. Yetkin, Suut Kemal. II IV. Seri DİN 230 HIRİSTİYAN DİNBİLİMİ 2004 AD Jeffery, Peter, Hristiyan inancõnõn ABC'si / Peter Jeffery ; çeviri: Fatih Bilger. 1. bsk. İstanbul : Gerçeğe Doğru Kitaplarõ, 104 s. ; 20 cm. (GDK ; yayõn no: 23) Özgün eseradõ: Bitesize theology an ABC of the christian faith. S.N.: ; D.M ISBN I. Bilger, Fatih. I III. Seri AD Stevens, Carl H. Jr. Bõrak, tanrõ seni sevsin / Carl H. Stevens Jr. ; Türkçesi: Semra Çetin. 1. bs. İstanbul : Yeni Yaşam Yayõnlarõ, 23 s. ; 18 cm. Özgün eseradõ: Just let god love you. S.N.: ; D.M ISBN I. Çetin, Semra. I İsa Mesih ve ailesi 2004 AD Abdulmesih Mesih hakkõnda ne düşünüyorsun? / Abdulmesih. İzmir : Sevgi Yayõnlarõ, 24 s. ; 16 cm. S.N.: ; D.M ISBN AD 6216 Şimşek, M. Ali Üçlü birlik : İsa'nõn tanrõlõğõ : Hõristiyanlõk'taki belli başlõ konseyler ve inanç bildirgeleri / M. Ali Şimşek. 1. bs. İstanbul : Yeni Yaşam Yayõnlarõ, , Tanrõ 2004 AD Şimşek, M. Ali Üçlü birlik : İsa'nõn tanrõlõğõ : Hõristiyanlõk'taki belli başlõ konseyler ve inanç bildirgeleri / M. Ali Şimşek. 1. bs. İstanbul : Yeni Yaşam Yayõnlarõ, 63, [1] s. ; 18 cm. Dizin vardõr. Bibliyografik bilgi içerir. S.N.: ; D.M ISBN , HIRİSTİYAN SOSYAL DİNBİLİMİ 262 Kilise idaresi (Eklesioloji) 2004 AD Gli İstuti Italiani di Cultura a Giovanni Paola II, Nel XV Aniversario del Pontificato (2003 : İstanbul) La mia seconda patria = Benim ikinci vatanõm / Gli İstuti Italiani di Cultura a Giovanni Paola II, Nel XV Aniversario del Pontificato. [İstanbul : İstanbul İtalyan Kültür Merkezi, 2004?] 64 s. ; 21 cm.

28 Bilgiler dõş kapaktan alõnmõştõr. Metin, Türkçe-İtalyanca paralel. S.N.: ; D.M I(p) Misyonlar 2004 AD Gündüz, Şinasi Misyonerlik : Hõristiyan misyonerler, yöntemleri ve Türkiye'ye yönelik faaliyetleri / Şinasi Gündüz, Mahmut Aydõn. İstanbul : Kaknüs Yayõnlarõ, 140 s. ; 19 cm. (Kaknüs Yayõnlarõ ; 147. İnceleme-araştõrma serisi ; 19) Kitap, Yeni Dünya Dergisi'nin okurlarõna hediyesidir. Kaynakça: ss. S.N.: ; D.M ISBN X I. Aydõn, Mahmut. I III. Seri HIRİSTİYAN TARİKATLARI VE MEZHEPLERİ 281 İlk kilise ve Doğu kiliseleri 2004 AD Chryssavgis, John The ecumenical patriarchate : a brief guide / John Chryssavgis ; edited by Brian Johnson, Paul Gikas ; photographs: Gültekin Tetik. İstanbul : Ofset Yapõmevi, 69 s. : fotoğ., hrt. ; 23 cm. Kaynakça eser sonundadõr. S.N.: ; D.M I. Johnson, Brian. II. Gikas, Paul. III. Tetik, Gültekin. IV. E.a HIRİSTİYANLIK DIŞINDAKİ DİNLER 291 Karşõlaştõrmalõ din 2004 AD Gökbel, Ahmet, İnanç tarihi açõsõndan Sivas / Ahmet Gökbel. İstanbul : Kitabevi, 336 s. ; 22 cm. (Kitabevi ; 243. Sivas kitaplõğõ ; 3) Dizin vardõr. Eserde, yazarõn kõsa biyografisi vardõr. Kaynakça: ss. S.N.: ; D.M ISBN II. Seri AD Guènon, Rènè, İnisiyasyona toplu bakõşlar. II / Rènè Guènon ; Türkçesi: Mahmut Kanõk. 1. bs. Ankara : Hece Yayõnlarõ, s. ; 21 cm. (Hece Yayõnlarõ ; 67. Düşünce ; 5) Eserde, yazarõn kõsa biyografisi vardõr. Bibliyografik bilgi içerir. S.N.: ; D.M ISBN I. Kanõk, Mahmut. I III. Seri AD McMahon, Susanna Ruhsal rehberim yanõmda : tinsel yolculuğun yedi adõmõ / Susanna McMahon ; Türkçesi: Serap Şengöz. İstanbul : İlhan Yayõnevi, 204 s. ; 20 cm. (Astroloji/psikoloji ; 19) Kaynakça: ss. Metin Türkçe, İngilizce'den çeviri. S.N.: ; D.M ISBN X I. Şengöz, Serap. I III. Seri ,

29 294 Hint kökenli dinler 2004 AD Boisselier, Jean Buda'nõn bilgeliği / Jean Boisselier ; çeviren: N. Feyza Zaim (Dalfes). 3. bsk. İstanbul : Yapõ Kredi Kültür ve Sanat Yayõncõlõk, 192 s. : res. (bazõsõ rnk.), şkl. ; 18 cm. (Yapõ Kredi yayõnlarõ ; Genel kültür dizisi ; 13) Dizin vardõr. Eserde, yazarõn kõsa biyografisi vardõr. Bibliyografik bilgi içerir. S.N.: ; D.M ISBN I. (Dalfes), N. Feyza Zaim. I III. Seri AD 6422 Bhagavadgita : Hindularõn kutsal kitabõ / Sanskritçeden çeviren: Korhan Kaya. 2. bsk. Ankara : Dost Kitabevi, 398.5, Yahudilik S.N.: ; D.M ISBN I. Atasoy, İhsan AD Andaç, Muzaffer, İslam'a doğru Almanya ve Avrupa : Almanya'da Alman öğrencilerime İslam derslerim / Muzaffer Andaç. [Y.y. : yayl.y., 2004?] iv, 162 s. ; 21 cm. Kaynakça: ss. S.N.: ; D.M AD Başar, Alâaddin Nur'dan cümleler / Alâaddin Başar. 6. bsk. İstanbul : Zafer Yayõnlarõ, c. "1.k." ; 19 cm. (Zafer Yayõnlarõ ; 14) S.N.: ; D.M (1.k.) ISBN (1.k.) II. Seri. 297, AD Aydõn, Fuat, Yahudilik / Fuat Aydõn. 1. bsk. İstanbul : İnsan Yayõnlarõ, 175 s. ; 18 cm. (İnsan Yayõnlarõ, ; 427. Kõlavuz kitaplar dizisi ; 12) Eserde, yazarõn kõsa biyografisi vardõr. Kaynakça: ss. S.N.: ; D.M ISBN II. Seri İslam 2004 AD Allah resulü ile 24 saat / [derleyen]: İhsan Atasoy. İstanbul : Nesil Yayõnlarõ, 303 s. ; 20 cm. Eserde, yazarõn kõsa biyografisi vardõr AD Başar, Alâaddin Nur'dan cümleler / Alâaddin Başar. 2. bsk. İstanbul : Zafer Yayõnlarõ, c. "3.k." ; 19 cm. (Zafer Yayõnlarõ ; 99) S.N.: ; D.M (3.k.) ISBN (3.k.) II. Seri. 297, AD Gülen, M. Fethullah, Preguntas y respuestas sobre la fe Islámica / M. Fethullah Gülen ; traducido por: Kübra Sarõ, Mehmet Sõğõnõr. New Jersey : The Fountain, 2004 (İzmir : Çağlayan) c. "1." ; 23 cm. S.N.: ; D.M (1.c.) ISBN (1.c.) : 8.50 $. I. Sarõ, Kübra. II. Sõğõnõr, Mehmet. III. E.a. 297

BİBLİYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY

BİBLİYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY ISSN 0041-4328 TÜRKİYE BİBLİYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2004/11 T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI MİLLİ KÜTÜPHANE BAŞKANLIĞI CİLT: 71 SAYI: 2004/11 Türkiye Bibliyografyasõ, Bibliyografya Hazõrlama

Detaylı

BİBLİYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY

BİBLİYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY ISSN 0041-4328 TÜRKİYE BİBLİYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2004/10 T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI MİLLİ KÜTÜPHANE BAŞKANLIĞI CİLT: 71 SAYI: 2004/10 Türkiye Bibliyografyasõ, Bibliyografya Hazõrlama

Detaylı

BİBLİYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY

BİBLİYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY ISSN 0041-4328 TÜRKİYE BİBLİYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2004/6 T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI MİLLİ KÜTÜPHANE BAŞKANLIĞI CİLT: 71 SAYI: 2004/6 Türkiye Bibliyografyasõ, Bibliyografya Hazõrlama

Detaylı

BİBLİYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY

BİBLİYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY ISSN 0041-4328 TÜRKİYE BİBLİYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2004/5 T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI MİLLİ KÜTÜPHANE BAŞKANLIĞI CİLT: 71 SAYI: 2004/5 Türkiye Bibliyografyasõ, Bibliyografya Hazõrlama

Detaylı

BİBLİYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY

BİBLİYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY ISSN 0041-4328 TÜRKİYE BİBLİYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2004/8 T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI MİLLİ KÜTÜPHANE BAŞKANLIĞI CİLT: 71 SAYI: 2004/8 Türkiye Bibliyografyasõ, Bibliyografya Hazõrlama

Detaylı

BİBLİYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY

BİBLİYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY ISSN 0041-4328 TÜRKİYE BİBLİYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2004/4 T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI MİLLİ KÜTÜPHANE BAŞKANLIĞI CİLT: 71 SAYI: 2004/4 Türkiye Bibliyografyasõ, Bibliyografya Hazõrlama

Detaylı

BİBLİYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY

BİBLİYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY ISSN 0041-4328 TÜRKİYE BİBLİYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2005/3 T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI MİLLİ KÜTÜPHANE BAŞKANLIĞI CİLT: 72 SAYI: 2005/3 Türkiye Bibliyografyasõ, Bibliyografya Hazõrlama

Detaylı

BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY

BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY ISSN 0041-4328 T RKÜYE BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2007/6 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI MÜLLÜ K T PHANE BAÞKANLIÚI CÜLT: 74 SAYI: 2007/6 TŸrkiye BibliyografyasÝ, Bibliyografya HazÝrlama

Detaylı

TÜRKİYE BİBLİYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY

TÜRKİYE BİBLİYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY ISSN 0041-4328 TÜRKİYE BİBLİYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2005/9 T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI MİLLİ KÜTÜPHANE BAŞKANLIĞI CİLT: 72 SAYI: 2005/9 Türkiye Bibliyografyası, Bibliyografya Hazırlama

Detaylı

BİBLİYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY

BİBLİYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY ISSN 0041-4328 TÜRKİYE BİBLİYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2004/2 T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI MİLLİ KÜTÜPHANE BAŞKANLIĞI C LT: 71 SAYI: 2004/2 Türkiye Bibliyografyas, Bibliyografya Haz rlama

Detaylı

TÜRKİYE BİBLİYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY

TÜRKİYE BİBLİYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY ISSN 0041-4328 TÜRKİYE BİBLİYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2005/7 T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI MİLLİ KÜTÜPHANE BAŞKANLIĞI CİLT: 72 SAYI: 2005/7 Türkiye Bibliyografyası, Bibliyografya Hazırlama

Detaylı

BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY

BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY ISSN 0041-4328 T RKÜYE BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2008/12 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI MÜLLÜ K T PHANE BAÞKANLIÚI CÜLT: 75 SAYI: 2008/12 TŸrkiye BibliyografyasÝ, Bibliyografya HazÝrlama

Detaylı

BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY

BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY ISSN 0041-4328 T RKÜYE BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2007/1 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI MÜLLÜ K T PHANE BAÞKANLIÚI CÜLT: 74 SAYI: 2007/1 TŸrkiye BibliyografyasÝ, Bibliyografya HazÝrlama

Detaylı

TÜRKİYE BİBLİYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY

TÜRKİYE BİBLİYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY ISSN 0041-4328 TÜRKİYE BİBLİYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2005/8 T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI MİLLİ KÜTÜPHANE BAŞKANLIĞI CİLT: 72 SAYI: 2005/8 Türkiye Bibliyografyası, Bibliyografya Hazırlama

Detaylı

BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY

BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY ISSN 0041-4328 T RKÜYE BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2008/3 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI MÜLLÜ K T PHANE BAÞKANLIÚI CÜLT: 75 SAYI: 2008/3 TŸrkiye BibliyografyasÝ, Bibliyografya HazÝrlama

Detaylı

ISSN 0041-4328 BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2009/2 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI

ISSN 0041-4328 BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2009/2 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI ISSN 0041-4328 T RKÜYE BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2009/2 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI Milli KŸtŸphane BaßkanlÝÛÝ CÜLT: 76 SAYI: 2009/2 TŸrkiye BibliyografyasÝ, Bibliyografya HazÝrlama

Detaylı

TÜRK YE B BL YOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY

TÜRK YE B BL YOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY ISSN 0041-4328 TÜRK YE B BL YOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2003/10 T.C. KÜLTÜR VE TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 70 SAYI: 2003/10 Türkiye Bibliyografyas, Bibliyografya Haz

Detaylı

BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY

BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY ISSN 0041-4328 T RKÜYE BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2007/12 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI MÜLLÜ K T PHANE BAÞKANLIÚI CÜLT: 74 SAYI: 2007/12 TŸrkiye BibliyografyasÝ, Bibliyografya HazÝrlama

Detaylı

BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY

BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY ISSN 0041-4328 T RKÜYE BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2006/1 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI MÜLLÜ K T PHANE BAÞKANLIÚI CÜLT: 73 SAYI: 2006/1 TŸrkiye BibliyografyasÝ, Bibliyografya HazÝrlama

Detaylı

BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY

BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY ISSN 0041-4328 T RKÜYE BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2007/8 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI MÜLLÜ K T PHANE BAÞKANLIÚI CÜLT: 74 SAYI: 2007/8 TŸrkiye BibliyografyasÝ, Bibliyografya HazÝrlama

Detaylı

TÜRK YE B BL YOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY

TÜRK YE B BL YOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY ISSN 0041-4328 TÜRK YE B BL YOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2003/6 T.C. KÜLTÜR VE TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 70 SAYI: 2003/6 Türkiye Bibliyografyas, Bibliyografya Haz rlama

Detaylı

TÜRKİYE BİBLİYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY

TÜRKİYE BİBLİYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY ISSN 0041-4328 TÜRKİYE BİBLİYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2005/5 T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI MİLLİ KÜTÜPHANE BAŞKANLIĞI CİLT: 72 SAYI: 2005/5 Türkiye Bibliyografyası, Bibliyografya Hazırlama

Detaylı

BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY

BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY ISSN 0041-4328 T RKÜYE BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2006/12 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI MÜLLÜ K T PHANE BAÞKANLIÚI CÜLT: 73 SAYI: 2006/12 TŸrkiye BibliyografyasÝ, Bibliyografya HazÝrlama

Detaylı

BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY

BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY ISSN 0041-4328 T RKÜYE BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2008/5 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI MÜLLÜ K T PHANE BAÞKANLIÚI CÜLT: 75 SAYI: 2008/5 TŸrkiye BibliyografyasÝ, Bibliyografya HazÝrlama

Detaylı

BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY

BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY ISSN 0041-4328 T RKÜYE BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2006/10 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI MÜLLÜ K T PHANE BAÞKANLIÚI CÜLT: 73 SAYI: 2006/10 TŸrkiye BibliyografyasÝ, Bibliyografya HazÝrlama

Detaylı

BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY

BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY ISSN 0041-4328 T RKÜYE BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2006/9 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI MÜLLÜ K T PHANE BAÞKANLIÚI CÜLT: 73 SAYI: 2006/9 TŸrkiye BibliyografyasÝ, Bibliyografya HazÝrlama

Detaylı

BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY

BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY ISSN 0041-4328 T RKÜYE BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2007/10 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI MÜLLÜ K T PHANE BAÞKANLIÚI CÜLT: 74 SAYI: 2007/10 TŸrkiye BibliyografyasÝ, Bibliyografya HazÝrlama

Detaylı

BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY

BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY ISSN 0041-4328 T RKÜYE BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2006/11 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI MÜLLÜ K T PHANE BAÞKANLIÚI CÜLT: 73 SAYI: 2006/11 TŸrkiye BibliyografyasÝ, Bibliyografya HazÝrlama

Detaylı

BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY

BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY ISSN 0041-4328 T RKÜYE BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2007/2 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI MÜLLÜ K T PHANE BAÞKANLIÚI CÜLT: 74 SAYI: 2007/2 TŸrkiye BibliyografyasÝ, Bibliyografya HazÝrlama

Detaylı

BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY

BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY ISSN 0041-4328 T RKÜYE BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2007/9 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI MÜLLÜ K T PHANE BAÞKANLIÚI CÜLT: 74 SAYI: 2007/9 TŸrkiye BibliyografyasÝ, Bibliyografya HazÝrlama

Detaylı