Yrd. Dog. Dr. l-lakan AfttAMERle. neden olmaktadrr. Beigelerin; igerik, tur, deffer ve. argivlik belge olma potansiyeli, onlarrn yine hukuki

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Yrd. Dog. Dr. l-lakan AfttAMERle. neden olmaktadrr. Beigelerin; igerik, tur, deffer ve. argivlik belge olma potansiyeli, onlarrn yine hukuki"

Transkript

1 -=lr ryr ffie r,l.{k.+l E KURt'M ARSEV! OLARAK BE!-EDiYE AR$iV!-ERi l(amu ar$ivi kavramr, dvlt tuzl kigilifiinin rtaya grkmasrndan itibarn lugturulmaya, driznlnmy, krunmaya v hizmt sunulmaya ba5layan bir zllifi sahiptir. Bu ndnl, tarihsl byutu binlrc yrllrk bir ggmi5 sahiptir. Bu surg ierisind kamu argivlri, mnsup ldufu tuzl kigilisin (dvltin) idari/hukuki/siyasi yaptlanmast il paralllik gstrmi5, dvlt t5kilatr iersind kndisin yr bulmugtur. Bu lbtt sz knusu dvltin yntim/idar gkli il ilgilidir. Bu durum; dvltin kurumlarrnr, kurumlar arast iligkilrini v vatanda5larla iligkilri hukuk kurallarr grgvsind blirldi$i iein bu surglr snucunda rtaya gtkan/grkacak lan blg urtimini d blirlmktdir. Bu nktada vurgulanmasr grkn nkta "ar7iv" kavramrntn dfrudan dfiruya dvlti mydana gtirn kurumlarrn birbiriyl v bu kurumlarrn vatandaglarla lan ili5kilri snucunda urtiln blglrdn lugan bir mkan v bu mkanda bulunan blli zlliklr sahip blglr tplulufiu ldu$udur. Yani galr5mantn knusunu lugturan sz l<nusu blglrin sahibi / yaratrcrsr, bldiylr dlayrsryla kamudur. Bu zllik d bldiylrdki ar5ivlrin birr "kmu argivi" l lmasr anlamrna glmk- tdir. Dvlt tgkilatrnln n nmli v yaygtn kurumlartndan lan bldiylr, kamu hizmtlrinin dafrnda bulunmalarrndan dlayr n fazla gz nund bulunan v srumluluklarr difr kamu kurum v kuruluglarrna gr fazla lan tuzl kigiliklrdir. Bu srumluluklarr vatandaglar vrmig ldufu hizmtlrin ggitliligi il dfiru rantrfudrr. Birgk hukuki dr-iznlmyl d baflantrlr lan bu hizmt/srumluluklar ciddi miktarda v igriklri/turlri birbir:indn farkh blgnin rirtilmsin d * Ankara Univrsitsi Dilv Tarih-Cafirafya Fqkiiltsi Bilgiv Blg Yiintimi Biiltimii )firtim Aysi. ' L. Hukukn kamuya ait argiv. 2. Kamunun inclmsin agrk lan ar5iv. YrlYdntim v Yrd. Dg. Dr. l-lakan AfttAMERl ndn lmaktadrr. Biglrin; igrik, tur, dffr v argivlik blg lma ptansiyli, nlarrn yin hukuki duznlmlrl blirlnmig l<urallar grgvsind saklanmasrnr, krunmaslnt v bazrlarrnrn dvrdilmsi ni bra brind gtirmktdir. l(amu argivlri kavramrndan yla grkarak bir dvlti lugturan kurumlara ait lan v yin kndisin baflr daha kueuk argiv birimlrindn lugan argivlr d "kurum arsivi" 2 dnilmktdir. Bu baglamda bldiylrin bunysind gunluk i5lmlr snucu urtiln idari v/vya ntlktiil kullanrmr ndniyl saklanrp duznlnn argivsl dfir sahip blglrin saklandlf], krundufu v grktifiind hizmt sunuldufru argivlr kurum arqivi dnir. Bu kavram hr buytikghir, il v ilg bldiylri igin ggrlidir. Vatandaglarrn tml grksinimlri lan saflrk, ulagrm, habrlgm, tmizlik, flitim, vb. pk gl< hizmt alanr lan bldiylr, vrmig lduklarr bu hizmtlrinin snucunda y$un bir blg urtimi srjrcini d greklgtirmktdirlr. Sz knusu blg rirtimi, 5393 sayrh kanun il bldiylr vrilmig ytki/srumluluk v atanmrg grvlr snucunda lugmaktadrr. Bu baflamda bldiylr, Bldiy Kanunu'nun 14. v 15 maddlrind blirtiln hizmtlrin safrlanmasrnda urtiln blglrin "Dvlt ArSiv Hizmtlri Hkknda YntmliK'in 1. t Blirli bir kuruma ait blglrin uzun srir saklanarak kullanrma sunuldufiu, ayrklama - imha i5lmlrinin d grgklgtirildifii ar5iv ttirr]. Bkz. Blg Yntimi v Argiv Trimlri Sdzl1Qil, H. Skin Karakag, Fatih Rukancr v Hakan Anamrig, Ankara, T.C. Ba5bakanhk Dvlt Ar5ivlri Gnl MLid{.irhifrU, 2009, s. 41. Dffigik tanrmlar igin bakrnrz, Argivcilik Trimlri Szli.)gi): Dictinary fr Archival Trminlgy: Almanca, ingilizc, Franszc, [talynca, Hllndac, Rusga v ispnylc KarSilklarryla: With Equivalnts in Grmn, English, Frnch, ltalin, Dutch, Russin nd Spanish. Trirkq Hazrrlayan v Gnigltn: Bkir Kmal Ataman, istanbul, Librairi d p6ra, 1995; A Glssry f Archival and Rcrds Trminlgy, Chicag, Th Scity f Amrican Archivists, Dntimffi Kasm 2010, Cilt 15, Sayt 11

2 tfi.f, maddsindki amag v 3. maddnin b bndindki igrik d$rultusunda, ar5iv galrgmalarrnr yapmak zrundadrrlar. Bunun yanr srra ilgili yntmliin difir maddlrini d birr kamu kurumu lma srfatla rryla yri n gti rm kl yri ku m udu rlr. Bldiy l(anunu v Briyukghir Bldiysi Kanunu il argiv i5 v iglmlri yrl yntimlrd Yaz iglri v Kararlar Dair BaSkanlfi/Mt)dililAg{) birimlrin vrilmigtir. Bagta blg urtimi lmak uzr, gnl vrak ig v iglmlri, argiv ig v iglmlri, ara5trrmacrlar il hr tur blg v bilgi talbin ulagma v hizmt sunma grvi lan bu birimlr, kndi birimlri il ilgili hazrrlayrp uydul<larr yntmliklrd d bu ifadlr yr vrmiglrdir. ri : nt L. E LF fi Edg -l F.'d;l t---** l l--*il it il difr stiv stiv tslg iirtimi / it t<urumrar Gtinliik iqlmlr A Birirn argivi Bldiylrin gunluk iglmlri snucunda urtmi5 ldufiu hr turdn blgyi ilgili mvzuat Mvzuata uygun bir bigimd tasnif / saklama / kullanma / grgvsind saklamast, krumast v kullantma agmasr da ayrr bir nm v dfrr tagtmaktadtr. Bu iglmlri hr n kadar bldiylrin Yazt iglri v l(ararlar Dair Ba5kanlrr/MLidurltifu birimlri grgkl5tiriyr lsa da hr birim kndi argiv birimlrini lugturmak v yntmk il yukumludur. Burada vurgulanmasr grkn nmli bir nl<ta ar5iv klimsinin hm r-irtiln blglr tplulufiu hm d bu blglr tplulufunun uygun gartlarda lugturulan mkanrnr nitlmsidir. Bldiylrin kndini lu5turan birimlrind lugturulmasr grkn bu tur argivlr birim rsivi adr vrilmktdir. Bu birim ar5ivlrind uygun tl<nik v k5ullara gr rganiz diln blglr blirlnn surlr igrisind ilgili bldiynin kurum arsivin dvrdilir.3 kruma Bldiylrd, urtiln blglrin dvrdilmsi v ayrl<lama-imha i5lmlrinin grgklgtirilmsi iglmlrinin hiyrargik larak i5lyigi agardaki gibidir: t H,{L Dvir Kurum Argivi (Bldiy) (Argivi) Mvzuata uygun bir bigimd tasnif / saldama / kullanrna / kruma/ayrklama/imha T.C. Baqbakanhk Dvlt Arqivlri Gnl Mtidiirlii$i Gnl hatlarryla bu gkildki gibi uygulanan i5lmlrin dayanak nktaslnr, 3473 sayrlr Muhafazasrna Ltjzum Kalmayan Evrak v Malzmnin Yk Edilmsi Hakkrnda l(anun Htikmund l(ararnamnin Diigtirilrk Kabulu Hakkrnda Kanun, Dvlt Argiv Hizmtlri Hakkrnda Yntmlik v Bagba- kanllk Gnlglri lugturmaktadlr. Sz knusu mvzuatrn igrigi gnl hatlarryla; blg tirtimindn dvlt ar5ivin dvir kadar kamu kurum v kuruluglarrna yl gstrmk, srumluluklarrnr bildirmk v su i-istimal lri, usulsrlzlu l<lri v haksrzlrkbkz. Dvlt Argiv Hizmtlri Hakkrnda Yntmlik, T.C. Rsmi G azt, , 198L6. Yrl Yntim v Dntim ;-'.li- l irr--

3 =rry ffi t{al{.alelell larr ngllmk amactyla grkli czai yapttrtmlart agrklamaktrr. Bilindifi gibi 3473 saytlt kanun, gnl v katma btitgli dairlrl mahalli idarlr, univrsitlr v bunlara ba$lr sabit v dnr srmayli kuruluglar, kamu iktisadi t5bbuslri, zl kanunlarla kurulan kamu bankalart v t5kkullri lind bulunan v ar5ivlrind argiv malzmsi v ar5ivlik malzm nitlifii tagtmayan, muhafazastna lt]zum grulmyn, yk dilck vrak v hr turlu malzmnin, ayrklama v imha iglmlrin dair usul v saslart duznlmlctdir. Burada szu diln "mahalli idarlr" ifadsi kapsamtnda il zl idarlri bldiylr v kylr bulunmaktadtr. Bu kanunda bahsdiln mahalli idarlr Anayasamtzda da gu 5kild tanrmlanm 6trr: "il, bldiy v ky hslfunn mahalli milstrk ihtiyaglannt kargilamk ilzr, kurulus saslart kanunla blirlnn v karar rganlan yin kanund g6striln sgmnlr taraflndan sgilrk lu5turu la n ka mu tiizl kigilri".a Sz knusu kanun grfinc bldiylr llrind bulundurduklarr ar5iv malzmsi il argivlik malzmyi hr turlti zararh tsir v unsurlardan k- rumak, asli duznlrin gr tasnif dip saklama, yntmlikt blirtilck bkltm v saklama stlrlri snunda Dvlt ArSivlri Gnl Mildilrlilfiil'n tslim tmk v muhafazastna luzum kalmayan vrak v malzmyi yk tmkl mukllftir. Bunun yapacafr yr is kurum argividir saytlt kanunun bu maddsind atrf lunan Dvlt Argiv Hizmtlri Hakktnda Yntmlifft d kurum ar5ivinin tanrmr, yukum[ilt]klri, blg dvri, ayrklama v imha iglmlri tantmlanmtgttr. Kurum argivlrinin lugturulmast yntmlik grfiinc mukllflrc yaptlmast zrunlu bir grvdir. Bu argivlrin igrigini is kndilrin balt lan tlnit v birim argivlrindn gln v bu surq igrisind rlrtiln blglr lu5turmaktadtr. Kurum argivi, dahil ldufu bldiynin hm tarihi hm d hukuki alt yaprsrnr tmsil tmktdir. Bu alt yapryl lugturan blglr kurumun varltk sbbini rtaya kyan kanrtlardrr. T.C. Anayasa, 13.1L.2010 tarihind adrsindn ri5ildi, 88-89, (Madd L27). Yrl Ydntim v s. Kamu l<urum v l<uruluglarrnrn hizmtlrinin suratli v vrimli bir gkild yuruttilbilmsi vrak, dsyalama v ar5iv iglmlri il d[ru rantrlrdrr. iglmi tamamlanan blglrin blli bir sur snunda ar5ivlri luqturaca$r grgi dikl<at alrndr[rn- da, argivlrdn grfii gibi yararlanrlabilmsinin tmini, vrak v dsyalama hizmtlrinin sistmli bir gkild yrin gtirilmsi il mumkun labilckti r. Bldiy argivlrimiz d bu uygulamalarrn mrlmkun ldufrunca duznli bigimd grgklgtirilmsi grkn kurum argivlrimizdndir. Bunun ardrnda tirtiln blglrin kurumsal bazda tagrdrklarr dfrlr bulunmaktadrr. Bldiylr dahilindki kurum argivlrinin lu5turulrnastnda v mvzuatla blirlnn difir srumluluklarrn yrin gtirilmsind, blgnin kurumsal bazda tirtimindn dvlt argivin dvrin l<adar ggn stir igrisind v krsaca "kltrumsl blg yntimi" larak adlandrrrlan surcin mtlmkun ldufunca standart bir bigimd uygulanmasr kagtnrlmazdtr. Sz knusu surg, mvzuat-uygulamauygulamada kargrla5rlan srunlar ksnind d$r- lndirilmktdir. Mvzuat v uygulama surci kurum ar5iv iglmlri igin hazrrlanan v yrirurlukt lan hukuki driznlmlrl ilrlmktdir. Bu sr-i- rgt nclikl rsmi blg (daha snra argivlik malzm lma ihtimali il) urtimindki standartlar uygulanmalrdtr. Rsmi blg uzrind yr alan blumlr, bunlann duzni, yrlgimi v bunlarrn blg uzrin aktarrlmasrnda uygulanacak kurallar, Bagbakanlrk Gnlgsi larak n sn tarih v sayrlr Rsmi Gazt'd "Rsmi Yazgmalrd Uygulanacak Esas v Usullr Hakknd Ytintmlik" adr il yayrnlanmrgtrr (ilk larak 3055 sayrh kanunun 2. v 88. rnaddlrin dayantlarak ' t hanrla n m rgtr r). Rsmi blglrin duznlnmsi il ilgili bir di[r nmli dr]znlm "habrlgm/yzgma kdlan" il ilgilidir. Yazrlr iltigimin yni grksinimlr kargrlrk vrmk amacryla gligtirilmsi, vrak haval v takiplrinin tmasyn tkniklrin uygun larak yaprlabilmsi igin kamu kurum v kuruluglarrnrn l-4 hanlik bir kd frmatrnda kdlandr[r; Bagbakanlr[rn tarihli 1.991,/17 sayrlr gnlgsi il kurum v kuruluglara bildirilmi5 v hazrrlanan bu frmata uygun larak kurumlardan ig yazrgma Dntimffiru Kasm 201A, Citt 15, Sayr 11

4 h,]a4.p,l E LE H H n kdlarrnr blirlmlri istnmigtir. Sz knusu kd sistmi, -blgnin gundm gldi$i giinumrizd, sadc vrak kayrt v takiplrinin tmasynunda dffil; -blgnin lugturulmasrnda, gidcfi yr ulagmasrnda, dsyalanmasrnda, saklanmasrnda v v r. t- in li t rli n ti- bu blglr rigimd d nm arz tmktdir. Knunun nmi dikkat altnarak, Rsmi YazSmlarda Uygulanacak Esas v Usullr Hakhnda Yntmlik, Rsmi yazrgmalarda Bagbakanlrk tarafrndan blirlnn kdlama sistmin uyulmastnt zrunlu krlmrgtrr. ln bi- Rsmi yazr$ma kurallarrnr blirlmk, bilgi v blg alrgvri5inin saflrklr, hrzlr v guvnli bir bigimd yrirutulmsini saflamal< amayla yururlufi knulan Rsmi Yazrgma Kurallarr Yntmli$i, butun kamu l<urum v kuruluslarrnca haztrlanacak rsmi yazrlarda uyulmasr grkn standartlarr blirlmkt lup, sz knusu bu standartlartn da hattrlanmasrnda l<nu butunlufu agtstndan nm vardtr. ta- ilgili Bagbakanlrk gnlgsind yr alan standartlar bnzr kurumlarda urtiln bnzr vya k- - rt'iln d rn- r(u<t rlik r rt- lan rnn la r, )04 yakrn knulu/igrikli blglrin dsyalanmasr, iligki- planr yardrmryla bldiylr aelsrndan da bakrldr[rnda: n Aynr knudaki blglrin aynt numaralarla kdlanmasr, Standart dsya numaralarr aynt knuyu ifad dcfindn, aranllan bilgi v blgy klay, d[ru v hrzlr bir gkild ulagrlabilmsi,. Bldiylr v kurum/kisilr arasrnda duznli, sriratli, tkili v vrimli bir vrak, dsya v habrlgm sistminin kurulmasrnda britunluk v klaylrk saflamasr, Bldiylr araslnda vrak v yaztsmalarrn tmasynu v bilgi aflarrnrn lugturulmasl gargmalarrna alt yapr lu5turulmasr, Kurum igi v kurumlar arasr vrak akr5r v bilgi alrgvri5inin duznli v hrzlr bir gkild yaprlmasrn r klaylagtrraca k v vrim lil i[i a rtrrrl masr, Bldiylrin yazr$ma v dsyalama i$lmlrinin standartlagmasr, kurum argivlrd tplanan blglrin duznini d lumlu ynd tkilyck, blglrin argivlrd ayrklanmasr, tasnifi, yrlgimi v hizmt sunulmaslnda briyuk klay- lndirilmsi, kayrt altrna alrnmasr, rganizasynu, saklanmast, krunmasr v l<ullanrma sunulmasr lrklar saflamasr, a5amalarr nda ciddi klaylrkla r sa$lamaktadrr. kibi klaylagacaktrr. Aranan blg vya bilgi, aynl Krnljik larak bakrldrffrnda kurumsal ar5iv galtgmalannrn v dlayrsryla da kamu argiv iglmlrinin bir di$r halkasr standartlar igrisind urtiln blglrin yin standartlar igind saklanabilmsin lanak tanryacak lan "dsyalam-saklama planl- n"dff. Kurum igi v kurumlar arast vrak v ig ta- numarayr tagryan blglr arasrnda daha krsa bir surd klayca bulunabilmsi amaglanml5trr (Knuyla ilgili daha ayrrntrh bilgilr v rnklr igin bakrnn 20A5/7 sayrlr v tarihli gnlg v 2. aspx?id =797). Ya- da 156 rrak di:ad- lr ral larnln ibagsi Bagbakanlrk taraftndan 20A5/7 sayrh gnlg il ll<trnik vya kafirt rtamda urtiln blglrin dsyalanmasrnda gnl bir yntmin blirlnrk grksinim duyuldufunda sz knusu blglr rigimi klaylagtrrmak amayla v ulkmizdki ar- 5ivcilik uygulamalarrnrn dafrndaki Ba5bakanlrk Dvlt Ar5ivlri Gnl MudLirlu[u'nun krdinasynunda "standart dsya plnt" lu5turulmast igin galrgmalar ba5latrlmrgtrr. Bldiylr v il zl idarlri igin grkn dsya planrnrn hazrrlanmasr il d igiglri Bakanlrr grvlndirilmigtir.s ilgili gnl- g klrind urtiln blglrin standart dsya r113l1 5ma -http://www. icislri. gv.tr/dfault. icislri_2.a spx?id=797 Grlnrlmuzrin mdrn dvlt yntimi anlaylgrnda vatandaglarrn vlndirmdn gvr tmizli- [in kadar birgk i5lmiyl ilgilnn kurumlar b- ldiylrdir. Bu gnig ylpaz igind bldiylr gunlrik ig hacimlri v bu iglr snucunda rtaya grkan blg hacmi larak n yfun kamu kurumlartdrr. Bu ndnl ulkmizd ldufiu gibi birgk Batr ulksi d, -kurum v -dvlt uygulamalarrnr bldiylrd baglatmayr v uygulamayr trcih tmigtir. Bu aynr zamanda vatandagla birbir iltigimd bulunan bldiylrin tknlji lanaklarryla ynidn yaprlandrrrlmasr i5lmidir. Bu baflamda dvlt uygulamalarrnrn daffrnda bulunan bldiylr, -dnugrim surcinin d tml ta5larrnr lugturmaktadrr.

5 -=wryfry.:t17 '.;! E LE E Bldiylr ait kurum ar5ivlri iein yukarlda szu diln duznlmlr, lktrnik blg v lktrnik blg yntimi kavramlartntn ar5ivcilil< litraturun girmsindn snra lktrnik blglrin d mvzuat dahilin altnmastnl brabrind gtirmigtir. Bunun igin hm yntmlik hm d gnlglr yardrmryla mukllflr, lktrnik blglrin a rgivlnmsindl<i ku ra lla r bildirilmigtir. Sz knusu uygulamalarla ilgili larak Bagbakanlrk tarafrndan 1,6.07.2A08 tarih v 2008/16 sayrlr gnlg "Elktrnik Blg Stndartlar/' bashrnr ta5rmakta v Elktrnik blglrin kayrt alttna alrnmast, kullanrlmast v argivlnmsi knulartnda galrgma yapma grvi E-Dnugtim icra Kurulu'nun tarih v 7 numaralt karart il Dvlt Argivlri Gnl M ud urlti[u'n vrilrk; TSE L3298 numaralr standardtn yaytnlan- masrnrn saflanmast, dvlt; birbiri il ntgr lmu5, tkin, gffaf v basitlgtirilmig ig surelrin sahip bir yaprlanmantn tminini grgkl5tirmk uzr yayrnlanmrgtrr. Bu grevd; birlikt galrgabilirlii mtimlcun krlmanln n tml araglarrndan birisi, kurumlarrn kullanacaklan rtak nrm v standartlarr blirlyrk bilgi sistmlrini v ntgr -dvlt hizmtlrini bu nrm v standartlar grgvsind gligtirmktir. Bu gnlg il kamu bilgi sistmlrind birlikt Ealrgabilirlik saslarr hakkrnda rhbr v grgv uygulamalar blirlnmigtir.t Ancak ulkmizd hr biri aynr kanuna tabi lmalarrna, tum i5lmlri kanunlarla duznlnmsin v islm/hizmt larak birbirlrin gk bnzyn faaliytlrd bulunmalanna rafmn bldiylrimizd ciddi yazr$ma, dsyalama v ar5ivlm srunlarr ldu[u da bir grektir. Bu srunlarrn tmlind; c c " haztrlanan bu standart kamu kurum v kuruluglannrn kullanacaklarr lktrnik blg yntim sistmlri igin tml bir kaynak lmast, " kamu kurum v kurulu5larr lugturacaklart lktrnik blg yntim sistmlrind TSE numaralr standarda gr iglm yapacak, ayrtca urtmi5 lduklan lktrnik blgnin kurumlar arasr paylagrmtnt intrnt adrsind blirlnn kurumlar arast lktrnik blg paylagrm hizmti kritrlrin gr " lan sistmlr is ilgili kamu kurum v kuruluglannca gzdn ggirilrk iki yrl igind standarda uyumlu hal gtirilmsi hdflmi5tir.6 Yazrgma kurallan, standart kdlama, dsyala planlarr v lktrnik blg yntimindn snraki adrm is kurum argivlrinin birbiriyl uyumlu 9ar5malarrnr saflayacak adrmdtr. Bu adtm da yin Bagbakanlrk taraftndan yaytnlanan tarih v 2A09/4 sayrlr gnlg il duyurulmugtur. 2AO9/4 sayrlt Bagbakanlrk Gnlgsi il bilgi tplumuna dnugumti hdflyn -Dnti5tim Trirkiy Prjsi'nin nmli bir bil5ni lan 6 cnlg 2OO8/16. T.C. Rsmi Gzt, ( , 26938). YrlYdntim v piltuygulamalarrnyaprlamamasr, altrnatif gzum yllannrn uygulanmasr, nitlik v niclik bakrmrndan prsnl k- siklii, gnlgnin yayrmr tarihindn nc kuru- is ygunlu[u, grv/igdairlrmrndakiksikliklr, ytki/srumluluk karma5asr, rganizasyn5malarrnrn lu5turulama- masr, grgklgtirilmsi, u mvzuattn anla5rlamamasr, tantmlartnrn ksikligi, i$ v grv tknljik / tknik ytrsizliklr v uyum- suzluklar gibi ndnlr bulunmaktadrr. Bu hukuki drlznlmlrl argiv hizmt v uygulamalarrnr surdurmsi grkn bldiylr aynl zamanda knt kulttirrinun d yaygrnla5mast igin argiv galrgmalarrnr sirrdurmlri grkmktdir. Birgk Avrupa ulksind knt il ilgili hmn hr turlrl kaynak ilgili kntin argivlrind yr almakta v bu kaynaklar srk srk aragtrrmalarda kullanrlmakta v/vya srgilnml<tdir. Kurum killturtlnun d lugmasrnda v surdtlrrllmsind nmli rl ynayan bldiylr bu stirc ar5ivlri il d katkrda bulun mak durumundad rrlar. ' Gnlg 2O0g/4. T.C. Rsmi Gzt, ( ,271.55j. Dntimffi Kasm 2010, Citt 15, Sayt 11,: '

6 l','1.p,1'tp.lelef m Bldiylr unit (alt birim), birim v kurum argivlrini duznlmd, yaztgma standartlanntn uygulanmasrnda, dsya planlarrnrn hazlrlanmastnda yin mvzuat uyannca hizmt igi fiitim prgramlarrna arrlrk vrrnli v kar5rlagrlan srunlann bu platfrmlarda tartrgrlmastnr sa$lamalrdrr. Kaynakga Gnlg 2008/L6. (2008). Elktrnik Blg standartlarr. T.C. Rsrni Gazt, (L , 2638). Gnlg 2009/4. (2009). Elktrnik Blg standartlarr. T.C. Rsmi Gazt, (28.A2.2009, ). Rsmi Yazrgmalarda Uygulanacak Esas v Usullr Hakkrnda Yntmlik. (2004'). T.C. Rsmi Gazt, ( AA4, ) Sayrlr Bagbakanlrk Tqkilatr Hakkrnda l(anun Hr-ikmr-ind Kararnamnin Dfii5tirilrk KabulLi Hakkrnda Kanun. (1984). T.C, Rsmi Gazt, ( ,18550) Sayrlr Muhafazasrna Luzum Kalmayan Evrak v Malzmnin Yk Edilmsi Hakkrnda Kanun Hrlkmund Kararnamnin Dfigtirilrk KabulL] Hakkrnda Kanun. (1988). T.C. Rsmi Gazt, ( , 19949) Sayrlr Bldiy Kanunu. (2005). T.C. Rsmi G a zt, ( A05, \ Sayrlr Briyukghir Bldiysi Kanunu. (2004). T. C. R s m i G a zt, ( , 25531,). A Glssary f Archivl and Rcrds Trminlgy. (2005). Chicag: Th Scity f Amrican Archivists. ArSivcilik Trimlri SzlilQil: Dictinary fr Archival Trminlgy: Almnca, ingilizc, Fransrzca, italyanca, Hllandac, Rusga v ispanylca Kar- Srlrklnyla: With Equivalnts in Grman, English, Frnch, ltalian, Dutch, Russian and Spnish. (1995). Turkg Hazrrlayan v Gnigltn: Bkir Kmal Ataman. istanbul: Librairi d P6ra. Blg Yntimi v Argiv Trimlri Szlilgil. (2009). Hazl.: H. Skin Karakag, Fatih Rukancr v Hakan AnamriE. Ankara: T.C. Bagbakanlrk Dvlt Argivlri Gnl Mudrirlufiu. Dvlt Argiv Hizmtlri Hakklnda Yntmlik. (1988). T.C. Rsmi Gazt, ( , 19816). Gnlg 1991,/17. (1991). HabrlSm Kdlan, Gnlg 2005/7. (2005). Standart Dsya Planr. T.C. Rsmi Gazt, ( , ).

ÇEVRE KiRLiLiGiNiN VERGiLENDiRiLMESi:iLKELER, UYGULAMALARI VE TÜRKiYE AÇlSlNDAN GENEL DEÖERLENDiRME

ÇEVRE KiRLiLiGiNiN VERGiLENDiRiLMESi:iLKELER, UYGULAMALARI VE TÜRKiYE AÇlSlNDAN GENEL DEÖERLENDiRME EKONOMiK YAKLAŞlM 303 ÇEVRE KiRLiLiGiNiN VERGiLENDiRiLMESi:iLKELER, UYGULAMALARI VE TÜRKiYE AÇlSlNDAN GENEL DEÖERLENDiRME Harun TANRIVERMiS*, * GİRİŞ Çvre kirliliği, insanların yapay larak dğal dengeye

Detaylı

T.C. EDiRNE ioa.nn MAHKEMESI ESAS NO : 201311195. yt-rntlrmnnin nunou nulmasrnl. istnvnn (olvlcr): culcan izci. vnxir,i: av.

T.C. EDiRNE ioa.nn MAHKEMESI ESAS NO : 201311195. yt-rntlrmnnin nunou nulmasrnl. istnvnn (olvlcr): culcan izci. vnxir,i: av. ioa.nn MAHKEMESI ESAS NO : 201311195 yt-rntlrmnnin nunou nulmasrnl istnvnn (olvlcr): culcan izci vnxir,i: av. Halit eui-pnr or Qrnarh Mah.6l007 Sk. Qrnarlr igh. No:3Asma Kat. 102 - Seyhar/AqANA @EDIRNEVALiLiGi

Detaylı

ISLAI{EI'LERi t E CHTEVLERINDE iltruklu \re t ljkt MLU DUR[ MDA BULIJNA.iI COCUKLA

ISLAI{EI'LERi t E CHTEVLERINDE iltruklu \re t ljkt MLU DUR[ MDA BULIJNA.iI COCUKLA ISLAI{EI'LERi t E CHTEVLERINDE iltruklu \re t ljkt MLU DUR[ MDA BULIJNA.iI COCUKLA SOSYAL l/e YASAL KO$ULLARININ YILE$NRILM, ;;;id 6zcUnlUGUxDEN YoKsuN GEN9LERLE DAYANT$MA oennrgi ISLAHEVLERI VE CV.AEVLERINDE

Detaylı

Bilgiyi tek bir kaynaktan değil, bol ve çeşitli kaynaklardan elde etmesini, Bilgiye ulaşma yollarını öğrenmesin i,

Bilgiyi tek bir kaynaktan değil, bol ve çeşitli kaynaklardan elde etmesini, Bilgiye ulaşma yollarını öğrenmesin i, KOZA Yayın Grubu; evrensel dğruların ışığı altında, ulusal değerlere saygılı, ülkesini seven, özgür düşünen, araştırıcı, srgulayıcı, hşgörülü, yardımsever, dürüst, çalışkan, kumayı ve öğrenmeyi yaşamının

Detaylı

TÜRKİYE TEKNOLOJİ GELİŞTİRME VAKFI (TTGV) ÇEVRE PROJE DESTEKLERİ KILAVUZU

TÜRKİYE TEKNOLOJİ GELİŞTİRME VAKFI (TTGV) ÇEVRE PROJE DESTEKLERİ KILAVUZU TÜRKİYE TEKNOLOJİ GELİŞTİRME VAKFI (TTGV) ÇEVRE PROJE DESTEKLERİ KILAVUZU 2014 İÇİNDEKİLER 1. BAŞLARKEN... 2 2. TANIMLAR... 3 3. İLGİLİ DOKÜMANLAR... 5 4. BAŞVURU YAPMADAN ÖNCE... 6 5. BAŞVURU VE DEĞERLENDİRME

Detaylı

REHBER DOKÜMAN. Aktif madde tedarikçileri hakkında rehber doküman

REHBER DOKÜMAN. Aktif madde tedarikçileri hakkında rehber doküman REHBER DOKÜMAN BİYOSİDAL ÜRÜNLERİN PİYASAYA ÇIKARILMASI VE KULLANIMINA İLİŞKİN 528/2012 (AB) SAYILI TÜZÜK (BÜT) HAKKINDA REHBER DOKÜMAN Baskı 1.0 Temmuz 2013 2 Baskı 1.0 Temmuz 2013 YASA UYARI İşbu dküman

Detaylı

DEN ZLER M ZDE KILAVUZ ALMA ZORUNLULU UNA UYMAMANIN HUKUK VE CEZA SONUÇLARI

DEN ZLER M ZDE KILAVUZ ALMA ZORUNLULU UNA UYMAMANIN HUKUK VE CEZA SONUÇLARI DEN ZLER M ZDE KILAVUZ ALMA ZORUNLULU UNA UYMAMANIN HUKUK VE CEZA SONUÇLARI YRD. DOÇ. DR. VURAL SEVEN (*) G R fi Ülkemizdeki çeflitli limanlarda k lavuz alma zorunlulu u bulunmaktad r. K lavuz ise, liman,

Detaylı

SAYI:6. Gezgin Pos tac l Endonezya da! Vitamin girmeyen eve igne girebilir! 3 Haziran da yetim. kardeslerimizle bulusuyoruz!

SAYI:6. Gezgin Pos tac l Endonezya da! Vitamin girmeyen eve igne girebilir! 3 Haziran da yetim. kardeslerimizle bulusuyoruz! SAYI:6 Gzgin Pos tc l Endonzy d! Vitmin girmyn v ign girbilir! 3 Hzirn d ytim krdslrimizl bulusuyoruz! postsı Ohh! Mis gibi çilklr, kütür kütür riklr, rngârnk çiçklr v n güzli d ılık hv sonund gldi. Hoş

Detaylı

IV/7 KANUN VE YÖNETMEL KLER 1

IV/7 KANUN VE YÖNETMEL KLER 1 Devlet Arfliv Hizmetleri Hakk nda Yönetmelik (*) B R NC KISIM Amaç, Kapsam ve Tarifler Amaç Madde 1- Bu Yönetmeli in amac, kamu kurum ve kurulufllar ile flah slar elinde bulunan arfliv malzemesi ve ileride

Detaylı

I. YILLIK BEYANA TABĠ MENKUL SERMAYE GELĠRLERĠ VE DEĞER ARTIġ KAZANÇLARI

I. YILLIK BEYANA TABĠ MENKUL SERMAYE GELĠRLERĠ VE DEĞER ARTIġ KAZANÇLARI I. YILLIK BEYANA TABĠ MENKUL SERMAYE GELĠRLERĠ VE DEĞER ARTIġ KAZANÇLARI A. Yıllık beyana tabi menkul sermaye gelirleri 2012 takvim yılında elde edilen yıllık beyana tabi menkul sermaye gelirlerinin 25.000,00

Detaylı

Türkiye. GS1 Sistemi Tan t m Kitapç ARALIK-2012 ANKARA

Türkiye. GS1 Sistemi Tan t m Kitapç ARALIK-2012 ANKARA Türkiye GS1 Sistemi Tan t m Kitapç ARALIK-2012 ANKARA TOBB Yay n No: 2012/178 Önsöz Ticaretin ulusal ve bölgesel s n rlar a arak uluslararas bir boyuta ula mas, ticarete konu olan mal ve hizmet çe itlerinin

Detaylı

½üpheli alacaklar, nitelik ve

½üpheli alacaklar, nitelik ve YURTDI½INDAN OLAN ALACAKLARDA ½ÜPHEL ALACAK KAR½ILI¼I UYGULAMASI Beytullah YURTTUTAN Gelirler Kontrolörü 1- G R ½: ½üpheli alacaklar, nitelik ve miktar itibariyle ¾üpheli duruma giren, fakat de ersiz hale

Detaylı

Yerel Yönetimlerde Yeniden Düzenleme Giri imleri ve Son Reform Tasar lar Üzerine Bir De erlendirme

Yerel Yönetimlerde Yeniden Düzenleme Giri imleri ve Son Reform Tasar lar Üzerine Bir De erlendirme YÖNET M VE EKONOM Y l:2003 Cilt:10 Say :1 Celal Bayar Üniversitesi..B.F. MAN SA Yerel Yönetimlerde Yeniden Düzenleme Giri imleri ve Son Reform Tasar lar Üzerine Bir De erlendirme Yrd. Doç. Dr. Mustafa

Detaylı

HUKUK BOL~JM~J GUVENCES~ UYUSMAZLIGININ OZEL HAKEME GOTURULMES~

HUKUK BOL~JM~J GUVENCES~ UYUSMAZLIGININ OZEL HAKEME GOTURULMES~ HUKUK BOL~JM~J GUVENCES~ UYUSMAZLIGININ OZEL HAKEME GOTURULMES~ Prof. Dr. Ercan AKYIGIT* "M.N.E. adlna Avukat S.A. ile Turk Dig Ticaret Bankas~ AS. adlna Avukatlar E.S.M. ve H.E.6. aralarrndaki dava hakkrnda

Detaylı

ixixcisdi,tim nininci soliinr Amag, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanlmlar

ixixcisdi,tim nininci soliinr Amag, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanlmlar YUKSEK6GRETiM KURUMLARINDA YIJRUTULEN YAz okullari PROGRAMLARI UYGULAMA ESAS ve USULLERi nininci soliinr Amag, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanlmlar Amag ve Kapsam Madde I - Bu Esas ve Usullerin amacr, ytiksekii[retim

Detaylı

Muhasebat Genel Müdürlü ü Genel Tebli i (S ra No:6) Ayl k ve Ücret Ödemeleri

Muhasebat Genel Müdürlü ü Genel Tebli i (S ra No:6) Ayl k ve Ücret Ödemeleri Muhasebat Genel Müdürlü ü Genel Tebli i (S ra No:6) De ik : 28/4/2004 tarihli ve 25446 say R.G. Ayl k ve Ücret Ödemeleri Bilindi i gibi, 28/9/1988 tarihli ve 3472 say Kanunla; - Devlet memurlar ile di

Detaylı

TEK SAnCILIK SÖZLEŞMESİNİN ÖGRETİDEBENZER OLA RAK. Ar. Gör. Sa lih Önder Yeşiltepe'

TEK SAnCILIK SÖZLEŞMESİNİN ÖGRETİDEBENZER OLA RAK. Ar. Gör. Sa lih Önder Yeşiltepe' TEK SAnCILIK SÖZLEŞMESİNİN ÖGRETİDEBENZER OLA RAK BELİRTİLEN SÖZLEŞMELERDEN AYıRT EDİLMES İ Ar. Gör. Sa lih Önder Yeşiltepe' 1. Gi ri ş Tek satı c ı lı k söz leşmes i, Türk Hukukunda dü zenlenmemiş olmakl

Detaylı

Prof. Dr. Oner EYRENC~ ~.T.u. isletme Fakultesi Ogretim Uyesi

Prof. Dr. Oner EYRENC~ ~.T.u. isletme Fakultesi Ogretim Uyesi Endustri iligkilerini duzenleyen kurallar butunu olan ig hukuku onu olugturan d~g faktorlere, yani ekonomik, sosyal ve siyasal faktorlere bagrmlldlr. Belki de hukuk dallar~ araslndan bu tur d ~g faktorlere

Detaylı

BİLİŞİM SİSTEMLERİ DENETİMİ REHBERİ

BİLİŞİM SİSTEMLERİ DENETİMİ REHBERİ BİLİŞİM SİSTEMLERİ DENETİMİ REHBERİ Haziran 2013 ANKARA BİLİŞİM SİSTEMLERİ DENETİMİ REHBERİ Haziran 2013 ANKARA BELGE ADI: SDR.4, Bilişim Sistemleri Denetimi Rehberi VERSİYON NO: 2013/1 VERSİYON TARİHİ

Detaylı

ÇÖZÜM Say : 90-2008. Mustafa BAfiTAfi* I-G R fi

ÇÖZÜM Say : 90-2008. Mustafa BAfiTAfi* I-G R fi ÇÖZÜM Say : 90-2008 KISM SÜREL VEYA ÇA RI ÜZER NE ÇALIfiANLAR LE BU KANUNA GÖRE EV H ZMETLER NDE AY ÇER S NDE 30 GÜNDEN AZ ÇALIfiANLAR 01.10.2010 TAR H NE KADAR YEfi L KART ALAB LECEKLER Mustafa BAfiTAfi*

Detaylı

IIAKSTZ ETKi. Yrd. Dog. Dn ipeh SAGLAM.

IIAKSTZ ETKi. Yrd. Dog. Dn ipeh SAGLAM. IIAKSTZ ETKi Yrd. Dog. Dn ipeh SAGLAM. I. GEI{EL OLARAK Anglo-Amerikan hukukunun gok tipik bir kurumu olan "haksrz etkil" hukuk sistemimizdeki "irade sakathklarr" ile ilging paralellikler gdstermektedir.

Detaylı

YÖNETMEL K. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tan mlar

YÖNETMEL K. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tan mlar YÖNETMEL K Kamu hale Kurumundan: ELEKTRON K HALE UYGULAMA YÖNETMEL NC BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tan mlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönetmeli in amac, 4/1/2002 tarihli ve 4734 say Kamu hale Kanunu

Detaylı

DAREN N TARAF OLDU U SÖZLEfiMELERDEN DO AN ALACAKLARIN 6183 SAYILI AATUHK KARfiISINDAK DURUMU

DAREN N TARAF OLDU U SÖZLEfiMELERDEN DO AN ALACAKLARIN 6183 SAYILI AATUHK KARfiISINDAK DURUMU mali ÇÖZÜM 253 DAREN N TARAF OLDU U SÖZLEfiMELERDEN DO AN ALACAKLARIN 6183 SAYILI AATUHK KARfiISINDAK DURUMU Av. Dr. Filiz KESK N I. Girifl darenin taraf oldu u sözleflmelerden do an alacaklar n AATUHK

Detaylı

T.C. ORDU ÜN VERS TES MAL LEMLER N SÜREÇ AKIM EMASI

T.C. ORDU ÜN VERS TES MAL LEMLER N SÜREÇ AKIM EMASI T.C. ORDU ÜN VERS TES MAL LEMLER N SÜREÇ AKIM EMASI B R NC BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tan mlar Amaç ve kapsam Madde 1- Mali i lemlerin süreç ak m emas n n amac, Ordu Üniversitesi harcama birimlerinin

Detaylı

CV'de Yer Alması Gereken Temel Başlıklar

CV'de Yer Alması Gereken Temel Başlıklar CV'de Yer Alması Gereken Temel Başlıklar İsim, E mail, Telefn, Adres CV'nizi gönderdiğiniz kişilerin sizinle irtibata geçebilmek için, CV'nizde belirtmiş lduğunuz irtibat bilgilerinden başka bir lanaklarının

Detaylı

HUKUK YARGISINDA TEMY Z SÜRES

HUKUK YARGISINDA TEMY Z SÜRES HUKUK YARGISINDA TEMY Z SÜRES Doç. Dr. SEY THAN DEL DUMAN (*) I- Genel Bilgiler Bu çal flmada, temyiz süresi, hukuk yarg lamas bak m ndan ve bununla s n rl olarak ele al n p incelenecektir. Temyiz süresini

Detaylı

NASIL B R BÜTÇE POL T KASI? Ara. Gör. Burcu GED Z Celal Bayar Üniversitesi..B.F. ktisat Bölümü, Manisa

NASIL B R BÜTÇE POL T KASI? Ara. Gör. Burcu GED Z Celal Bayar Üniversitesi..B.F. ktisat Bölümü, Manisa YÖNET M VE EKONOM Y l:2001 Cilt:7 Say :1 Celal Bayar Üniversitesi..B.F. MAN SA NASIL B R BÜTÇE POL T KASI? Ara. Gör. Burcu GED Z Celal Bayar Üniversitesi..B.F. ktisat Bölümü, Manisa Ara. Gör. M. Hakan

Detaylı

ALT fiveren N fiç YA DA BAZI fiç LER N GEÇ C fi L fik S LE BAfiKA fiverene DEVRETMES :

ALT fiveren N fiç YA DA BAZI fiç LER N GEÇ C fi L fik S LE BAfiKA fiverene DEVRETMES : ALT fiveren N fiç YA DA BAZI fiç LER N GEÇ C fi L fik S LE BAfiKA fiverene DEVRETMES : Selahattin BAYRAM* I- G R fi: As l iflveren-alt iflveren iliflkisi 1936 y l nda 3008 say l ifl yasas ile mevzuat m

Detaylı

Slnlrlandrrrlmasl ve Tiirkiye *

Slnlrlandrrrlmasl ve Tiirkiye * Uluslararasr Hukuk ve Politika Cilt:1, No: I ss 83-104, 2005 O DoSu Akdeniz'de Deniz Alanlannln Slnlrlandrrrlmasl ve Tiirkiye * Yiicel ACER* * Girig Ozet Bi)lgeqe ve bi)lge devletlenne iliskin son diineyn

Detaylı

VAKıFLARıN VERGİ MUAFİYETİ VE Üç HUKUKİ YANLıŞ

VAKıFLARıN VERGİ MUAFİYETİ VE Üç HUKUKİ YANLıŞ r, kabullenilmiş bulunmaktadır. 4721 Sayılı Kanun gerçek ve tüzel kişileri ayrıntılı olarak ele almakta, tanımlamakta ve sınırlarını çizmektedir. Söz konusu kanun' un "A. Tüzel Kişilik" başlıklı 47. maddesinin

Detaylı