Yrd. Dog. Dr. l-lakan AfttAMERle. neden olmaktadrr. Beigelerin; igerik, tur, deffer ve. argivlik belge olma potansiyeli, onlarrn yine hukuki

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Yrd. Dog. Dr. l-lakan AfttAMERle. neden olmaktadrr. Beigelerin; igerik, tur, deffer ve. argivlik belge olma potansiyeli, onlarrn yine hukuki"

Transkript

1 -=lr ryr ffie r,l.{k.+l E KURt'M ARSEV! OLARAK BE!-EDiYE AR$iV!-ERi l(amu ar$ivi kavramr, dvlt tuzl kigilifiinin rtaya grkmasrndan itibarn lugturulmaya, driznlnmy, krunmaya v hizmt sunulmaya ba5layan bir zllifi sahiptir. Bu ndnl, tarihsl byutu binlrc yrllrk bir ggmi5 sahiptir. Bu surg ierisind kamu argivlri, mnsup ldufu tuzl kigilisin (dvltin) idari/hukuki/siyasi yaptlanmast il paralllik gstrmi5, dvlt t5kilatr iersind kndisin yr bulmugtur. Bu lbtt sz knusu dvltin yntim/idar gkli il ilgilidir. Bu durum; dvltin kurumlarrnr, kurumlar arast iligkilrini v vatanda5larla iligkilri hukuk kurallarr grgvsind blirldi$i iein bu surglr snucunda rtaya gtkan/grkacak lan blg urtimini d blirlmktdir. Bu nktada vurgulanmasr grkn nkta "ar7iv" kavramrntn dfrudan dfiruya dvlti mydana gtirn kurumlarrn birbiriyl v bu kurumlarrn vatandaglarla lan ili5kilri snucunda urtiln blglrdn lugan bir mkan v bu mkanda bulunan blli zlliklr sahip blglr tplulufiu ldu$udur. Yani galr5mantn knusunu lugturan sz l<nusu blglrin sahibi / yaratrcrsr, bldiylr dlayrsryla kamudur. Bu zllik d bldiylrdki ar5ivlrin birr "kmu argivi" l lmasr anlamrna glmk- tdir. Dvlt tgkilatrnln n nmli v yaygtn kurumlartndan lan bldiylr, kamu hizmtlrinin dafrnda bulunmalarrndan dlayr n fazla gz nund bulunan v srumluluklarr difr kamu kurum v kuruluglarrna gr fazla lan tuzl kigiliklrdir. Bu srumluluklarr vatandaglar vrmig ldufu hizmtlrin ggitliligi il dfiru rantrfudrr. Birgk hukuki dr-iznlmyl d baflantrlr lan bu hizmt/srumluluklar ciddi miktarda v igriklri/turlri birbir:indn farkh blgnin rirtilmsin d * Ankara Univrsitsi Dilv Tarih-Cafirafya Fqkiiltsi Bilgiv Blg Yiintimi Biiltimii )firtim Aysi. ' L. Hukukn kamuya ait argiv. 2. Kamunun inclmsin agrk lan ar5iv. YrlYdntim v Yrd. Dg. Dr. l-lakan AfttAMERl ndn lmaktadrr. Biglrin; igrik, tur, dffr v argivlik blg lma ptansiyli, nlarrn yin hukuki duznlmlrl blirlnmig l<urallar grgvsind saklanmasrnr, krunmaslnt v bazrlarrnrn dvrdilmsi ni bra brind gtirmktdir. l(amu argivlri kavramrndan yla grkarak bir dvlti lugturan kurumlara ait lan v yin kndisin baflr daha kueuk argiv birimlrindn lugan argivlr d "kurum arsivi" 2 dnilmktdir. Bu baglamda bldiylrin bunysind gunluk i5lmlr snucu urtiln idari v/vya ntlktiil kullanrmr ndniyl saklanrp duznlnn argivsl dfir sahip blglrin saklandlf], krundufu v grktifiind hizmt sunuldufru argivlr kurum arqivi dnir. Bu kavram hr buytikghir, il v ilg bldiylri igin ggrlidir. Vatandaglarrn tml grksinimlri lan saflrk, ulagrm, habrlgm, tmizlik, flitim, vb. pk gl< hizmt alanr lan bldiylr, vrmig lduklarr bu hizmtlrinin snucunda y$un bir blg urtimi srjrcini d greklgtirmktdirlr. Sz knusu blg rirtimi, 5393 sayrh kanun il bldiylr vrilmig ytki/srumluluk v atanmrg grvlr snucunda lugmaktadrr. Bu baflamda bldiylr, Bldiy Kanunu'nun 14. v 15 maddlrind blirtiln hizmtlrin safrlanmasrnda urtiln blglrin "Dvlt ArSiv Hizmtlri Hkknda YntmliK'in 1. t Blirli bir kuruma ait blglrin uzun srir saklanarak kullanrma sunuldufiu, ayrklama - imha i5lmlrinin d grgklgtirildifii ar5iv ttirr]. Bkz. Blg Yntimi v Argiv Trimlri Sdzl1Qil, H. Skin Karakag, Fatih Rukancr v Hakan Anamrig, Ankara, T.C. Ba5bakanhk Dvlt Ar5ivlri Gnl MLid{.irhifrU, 2009, s. 41. Dffigik tanrmlar igin bakrnrz, Argivcilik Trimlri Szli.)gi): Dictinary fr Archival Trminlgy: Almanca, ingilizc, Franszc, [talynca, Hllndac, Rusga v ispnylc KarSilklarryla: With Equivalnts in Grmn, English, Frnch, ltalin, Dutch, Russin nd Spanish. Trirkq Hazrrlayan v Gnigltn: Bkir Kmal Ataman, istanbul, Librairi d p6ra, 1995; A Glssry f Archival and Rcrds Trminlgy, Chicag, Th Scity f Amrican Archivists, Dntimffi Kasm 2010, Cilt 15, Sayt 11

2 tfi.f, maddsindki amag v 3. maddnin b bndindki igrik d$rultusunda, ar5iv galrgmalarrnr yapmak zrundadrrlar. Bunun yanr srra ilgili yntmliin difir maddlrini d birr kamu kurumu lma srfatla rryla yri n gti rm kl yri ku m udu rlr. Bldiy l(anunu v Briyukghir Bldiysi Kanunu il argiv i5 v iglmlri yrl yntimlrd Yaz iglri v Kararlar Dair BaSkanlfi/Mt)dililAg{) birimlrin vrilmigtir. Bagta blg urtimi lmak uzr, gnl vrak ig v iglmlri, argiv ig v iglmlri, ara5trrmacrlar il hr tur blg v bilgi talbin ulagma v hizmt sunma grvi lan bu birimlr, kndi birimlri il ilgili hazrrlayrp uydul<larr yntmliklrd d bu ifadlr yr vrmiglrdir. ri : nt L. E LF fi Edg -l F.'d;l t---** l l--*il it il difr stiv stiv tslg iirtimi / it t<urumrar Gtinliik iqlmlr A Birirn argivi Bldiylrin gunluk iglmlri snucunda urtmi5 ldufiu hr turdn blgyi ilgili mvzuat Mvzuata uygun bir bigimd tasnif / saklama / kullanma / grgvsind saklamast, krumast v kullantma agmasr da ayrr bir nm v dfrr tagtmaktadtr. Bu iglmlri hr n kadar bldiylrin Yazt iglri v l(ararlar Dair Ba5kanlrr/MLidurltifu birimlri grgkl5tiriyr lsa da hr birim kndi argiv birimlrini lugturmak v yntmk il yukumludur. Burada vurgulanmasr grkn nmli bir nl<ta ar5iv klimsinin hm r-irtiln blglr tplulufiu hm d bu blglr tplulufunun uygun gartlarda lugturulan mkanrnr nitlmsidir. Bldiylrin kndini lu5turan birimlrind lugturulmasr grkn bu tur argivlr birim rsivi adr vrilmktdir. Bu birim ar5ivlrind uygun tl<nik v k5ullara gr rganiz diln blglr blirlnn surlr igrisind ilgili bldiynin kurum arsivin dvrdilir.3 kruma Bldiylrd, urtiln blglrin dvrdilmsi v ayrl<lama-imha i5lmlrinin grgklgtirilmsi iglmlrinin hiyrargik larak i5lyigi agardaki gibidir: t H,{L Dvir Kurum Argivi (Bldiy) (Argivi) Mvzuata uygun bir bigimd tasnif / saldama / kullanrna / kruma/ayrklama/imha T.C. Baqbakanhk Dvlt Arqivlri Gnl Mtidiirlii$i Gnl hatlarryla bu gkildki gibi uygulanan i5lmlrin dayanak nktaslnr, 3473 sayrlr Muhafazasrna Ltjzum Kalmayan Evrak v Malzmnin Yk Edilmsi Hakkrnda l(anun Htikmund l(ararnamnin Diigtirilrk Kabulu Hakkrnda Kanun, Dvlt Argiv Hizmtlri Hakkrnda Yntmlik v Bagba- kanllk Gnlglri lugturmaktadlr. Sz knusu mvzuatrn igrigi gnl hatlarryla; blg tirtimindn dvlt ar5ivin dvir kadar kamu kurum v kuruluglarrna yl gstrmk, srumluluklarrnr bildirmk v su i-istimal lri, usulsrlzlu l<lri v haksrzlrkbkz. Dvlt Argiv Hizmtlri Hakkrnda Yntmlik, T.C. Rsmi G azt, , 198L6. Yrl Yntim v Dntim ;-'.li- l irr--

3 =rry ffi t{al{.alelell larr ngllmk amactyla grkli czai yapttrtmlart agrklamaktrr. Bilindifi gibi 3473 saytlt kanun, gnl v katma btitgli dairlrl mahalli idarlr, univrsitlr v bunlara ba$lr sabit v dnr srmayli kuruluglar, kamu iktisadi t5bbuslri, zl kanunlarla kurulan kamu bankalart v t5kkullri lind bulunan v ar5ivlrind argiv malzmsi v ar5ivlik malzm nitlifii tagtmayan, muhafazastna lt]zum grulmyn, yk dilck vrak v hr turlu malzmnin, ayrklama v imha iglmlrin dair usul v saslart duznlmlctdir. Burada szu diln "mahalli idarlr" ifadsi kapsamtnda il zl idarlri bldiylr v kylr bulunmaktadtr. Bu kanunda bahsdiln mahalli idarlr Anayasamtzda da gu 5kild tanrmlanm 6trr: "il, bldiy v ky hslfunn mahalli milstrk ihtiyaglannt kargilamk ilzr, kurulus saslart kanunla blirlnn v karar rganlan yin kanund g6striln sgmnlr taraflndan sgilrk lu5turu la n ka mu tiizl kigilri".a Sz knusu kanun grfinc bldiylr llrind bulundurduklarr ar5iv malzmsi il argivlik malzmyi hr turlti zararh tsir v unsurlardan k- rumak, asli duznlrin gr tasnif dip saklama, yntmlikt blirtilck bkltm v saklama stlrlri snunda Dvlt ArSivlri Gnl Mildilrlilfiil'n tslim tmk v muhafazastna luzum kalmayan vrak v malzmyi yk tmkl mukllftir. Bunun yapacafr yr is kurum argividir saytlt kanunun bu maddsind atrf lunan Dvlt Argiv Hizmtlri Hakktnda Yntmlifft d kurum ar5ivinin tanrmr, yukum[ilt]klri, blg dvri, ayrklama v imha iglmlri tantmlanmtgttr. Kurum argivlrinin lugturulmast yntmlik grfiinc mukllflrc yaptlmast zrunlu bir grvdir. Bu argivlrin igrigini is kndilrin balt lan tlnit v birim argivlrindn gln v bu surq igrisind rlrtiln blglr lu5turmaktadtr. Kurum argivi, dahil ldufu bldiynin hm tarihi hm d hukuki alt yaprsrnr tmsil tmktdir. Bu alt yapryl lugturan blglr kurumun varltk sbbini rtaya kyan kanrtlardrr. T.C. Anayasa, 13.1L.2010 tarihind adrsindn ri5ildi, 88-89, (Madd L27). Yrl Ydntim v s. Kamu l<urum v l<uruluglarrnrn hizmtlrinin suratli v vrimli bir gkild yuruttilbilmsi vrak, dsyalama v ar5iv iglmlri il d[ru rantrlrdrr. iglmi tamamlanan blglrin blli bir sur snunda ar5ivlri luqturaca$r grgi dikl<at alrndr[rn- da, argivlrdn grfii gibi yararlanrlabilmsinin tmini, vrak v dsyalama hizmtlrinin sistmli bir gkild yrin gtirilmsi il mumkun labilckti r. Bldiy argivlrimiz d bu uygulamalarrn mrlmkun ldufrunca duznli bigimd grgklgtirilmsi grkn kurum argivlrimizdndir. Bunun ardrnda tirtiln blglrin kurumsal bazda tagrdrklarr dfrlr bulunmaktadrr. Bldiylr dahilindki kurum argivlrinin lu5turulrnastnda v mvzuatla blirlnn difir srumluluklarrn yrin gtirilmsind, blgnin kurumsal bazda tirtimindn dvlt argivin dvrin l<adar ggn stir igrisind v krsaca "kltrumsl blg yntimi" larak adlandrrrlan surcin mtlmkun ldufunca standart bir bigimd uygulanmasr kagtnrlmazdtr. Sz knusu surg, mvzuat-uygulamauygulamada kargrla5rlan srunlar ksnind d$r- lndirilmktdir. Mvzuat v uygulama surci kurum ar5iv iglmlri igin hazrrlanan v yrirurlukt lan hukuki driznlmlrl ilrlmktdir. Bu sr-i- rgt nclikl rsmi blg (daha snra argivlik malzm lma ihtimali il) urtimindki standartlar uygulanmalrdtr. Rsmi blg uzrind yr alan blumlr, bunlann duzni, yrlgimi v bunlarrn blg uzrin aktarrlmasrnda uygulanacak kurallar, Bagbakanlrk Gnlgsi larak n sn tarih v sayrlr Rsmi Gazt'd "Rsmi Yazgmalrd Uygulanacak Esas v Usullr Hakknd Ytintmlik" adr il yayrnlanmrgtrr (ilk larak 3055 sayrh kanunun 2. v 88. rnaddlrin dayantlarak ' t hanrla n m rgtr r). Rsmi blglrin duznlnmsi il ilgili bir di[r nmli dr]znlm "habrlgm/yzgma kdlan" il ilgilidir. Yazrlr iltigimin yni grksinimlr kargrlrk vrmk amacryla gligtirilmsi, vrak haval v takiplrinin tmasyn tkniklrin uygun larak yaprlabilmsi igin kamu kurum v kuruluglarrnrn l-4 hanlik bir kd frmatrnda kdlandr[r; Bagbakanlr[rn tarihli 1.991,/17 sayrlr gnlgsi il kurum v kuruluglara bildirilmi5 v hazrrlanan bu frmata uygun larak kurumlardan ig yazrgma Dntimffiru Kasm 201A, Citt 15, Sayr 11

4 h,]a4.p,l E LE H H n kdlarrnr blirlmlri istnmigtir. Sz knusu kd sistmi, -blgnin gundm gldi$i giinumrizd, sadc vrak kayrt v takiplrinin tmasynunda dffil; -blgnin lugturulmasrnda, gidcfi yr ulagmasrnda, dsyalanmasrnda, saklanmasrnda v v r. t- in li t rli n ti- bu blglr rigimd d nm arz tmktdir. Knunun nmi dikkat altnarak, Rsmi YazSmlarda Uygulanacak Esas v Usullr Hakhnda Yntmlik, Rsmi yazrgmalarda Bagbakanlrk tarafrndan blirlnn kdlama sistmin uyulmastnt zrunlu krlmrgtrr. ln bi- Rsmi yazr$ma kurallarrnr blirlmk, bilgi v blg alrgvri5inin saflrklr, hrzlr v guvnli bir bigimd yrirutulmsini saflamal< amayla yururlufi knulan Rsmi Yazrgma Kurallarr Yntmli$i, butun kamu l<urum v kuruluslarrnca haztrlanacak rsmi yazrlarda uyulmasr grkn standartlarr blirlmkt lup, sz knusu bu standartlartn da hattrlanmasrnda l<nu butunlufu agtstndan nm vardtr. ta- ilgili Bagbakanlrk gnlgsind yr alan standartlar bnzr kurumlarda urtiln bnzr vya k- - rt'iln d rn- r(u<t rlik r rt- lan rnn la r, )04 yakrn knulu/igrikli blglrin dsyalanmasr, iligki- planr yardrmryla bldiylr aelsrndan da bakrldr[rnda: n Aynr knudaki blglrin aynt numaralarla kdlanmasr, Standart dsya numaralarr aynt knuyu ifad dcfindn, aranllan bilgi v blgy klay, d[ru v hrzlr bir gkild ulagrlabilmsi,. Bldiylr v kurum/kisilr arasrnda duznli, sriratli, tkili v vrimli bir vrak, dsya v habrlgm sistminin kurulmasrnda britunluk v klaylrk saflamasr, Bldiylr araslnda vrak v yaztsmalarrn tmasynu v bilgi aflarrnrn lugturulmasl gargmalarrna alt yapr lu5turulmasr, Kurum igi v kurumlar arasr vrak akr5r v bilgi alrgvri5inin duznli v hrzlr bir gkild yaprlmasrn r klaylagtrraca k v vrim lil i[i a rtrrrl masr, Bldiylrin yazr$ma v dsyalama i$lmlrinin standartlagmasr, kurum argivlrd tplanan blglrin duznini d lumlu ynd tkilyck, blglrin argivlrd ayrklanmasr, tasnifi, yrlgimi v hizmt sunulmaslnda briyuk klay- lndirilmsi, kayrt altrna alrnmasr, rganizasynu, saklanmast, krunmasr v l<ullanrma sunulmasr lrklar saflamasr, a5amalarr nda ciddi klaylrkla r sa$lamaktadrr. kibi klaylagacaktrr. Aranan blg vya bilgi, aynl Krnljik larak bakrldrffrnda kurumsal ar5iv galtgmalannrn v dlayrsryla da kamu argiv iglmlrinin bir di$r halkasr standartlar igrisind urtiln blglrin yin standartlar igind saklanabilmsin lanak tanryacak lan "dsyalam-saklama planl- n"dff. Kurum igi v kurumlar arast vrak v ig ta- numarayr tagryan blglr arasrnda daha krsa bir surd klayca bulunabilmsi amaglanml5trr (Knuyla ilgili daha ayrrntrh bilgilr v rnklr igin bakrnn 20A5/7 sayrlr v tarihli gnlg v 2. aspx?id =797). Ya- da 156 rrak di:ad- lr ral larnln ibagsi Bagbakanlrk taraftndan 20A5/7 sayrh gnlg il ll<trnik vya kafirt rtamda urtiln blglrin dsyalanmasrnda gnl bir yntmin blirlnrk grksinim duyuldufunda sz knusu blglr rigimi klaylagtrrmak amayla v ulkmizdki ar- 5ivcilik uygulamalarrnrn dafrndaki Ba5bakanlrk Dvlt Ar5ivlri Gnl MudLirlu[u'nun krdinasynunda "standart dsya plnt" lu5turulmast igin galrgmalar ba5latrlmrgtrr. Bldiylr v il zl idarlri igin grkn dsya planrnrn hazrrlanmasr il d igiglri Bakanlrr grvlndirilmigtir.s ilgili gnl- g klrind urtiln blglrin standart dsya r113l1 5ma -http://www. icislri. gv.tr/dfault. icislri_2.a spx?id=797 Grlnrlmuzrin mdrn dvlt yntimi anlaylgrnda vatandaglarrn vlndirmdn gvr tmizli- [in kadar birgk i5lmiyl ilgilnn kurumlar b- ldiylrdir. Bu gnig ylpaz igind bldiylr gunlrik ig hacimlri v bu iglr snucunda rtaya grkan blg hacmi larak n yfun kamu kurumlartdrr. Bu ndnl ulkmizd ldufiu gibi birgk Batr ulksi d, -kurum v -dvlt uygulamalarrnr bldiylrd baglatmayr v uygulamayr trcih tmigtir. Bu aynr zamanda vatandagla birbir iltigimd bulunan bldiylrin tknlji lanaklarryla ynidn yaprlandrrrlmasr i5lmidir. Bu baflamda dvlt uygulamalarrnrn daffrnda bulunan bldiylr, -dnugrim surcinin d tml ta5larrnr lugturmaktadrr.

5 -=wryfry.:t17 '.;! E LE E Bldiylr ait kurum ar5ivlri iein yukarlda szu diln duznlmlr, lktrnik blg v lktrnik blg yntimi kavramlartntn ar5ivcilil< litraturun girmsindn snra lktrnik blglrin d mvzuat dahilin altnmastnl brabrind gtirmigtir. Bunun igin hm yntmlik hm d gnlglr yardrmryla mukllflr, lktrnik blglrin a rgivlnmsindl<i ku ra lla r bildirilmigtir. Sz knusu uygulamalarla ilgili larak Bagbakanlrk tarafrndan 1,6.07.2A08 tarih v 2008/16 sayrlr gnlg "Elktrnik Blg Stndartlar/' bashrnr ta5rmakta v Elktrnik blglrin kayrt alttna alrnmast, kullanrlmast v argivlnmsi knulartnda galrgma yapma grvi E-Dnugtim icra Kurulu'nun tarih v 7 numaralt karart il Dvlt Argivlri Gnl M ud urlti[u'n vrilrk; TSE L3298 numaralr standardtn yaytnlan- masrnrn saflanmast, dvlt; birbiri il ntgr lmu5, tkin, gffaf v basitlgtirilmig ig surelrin sahip bir yaprlanmantn tminini grgkl5tirmk uzr yayrnlanmrgtrr. Bu grevd; birlikt galrgabilirlii mtimlcun krlmanln n tml araglarrndan birisi, kurumlarrn kullanacaklan rtak nrm v standartlarr blirlyrk bilgi sistmlrini v ntgr -dvlt hizmtlrini bu nrm v standartlar grgvsind gligtirmktir. Bu gnlg il kamu bilgi sistmlrind birlikt Ealrgabilirlik saslarr hakkrnda rhbr v grgv uygulamalar blirlnmigtir.t Ancak ulkmizd hr biri aynr kanuna tabi lmalarrna, tum i5lmlri kanunlarla duznlnmsin v islm/hizmt larak birbirlrin gk bnzyn faaliytlrd bulunmalanna rafmn bldiylrimizd ciddi yazr$ma, dsyalama v ar5ivlm srunlarr ldu[u da bir grektir. Bu srunlarrn tmlind; c c " haztrlanan bu standart kamu kurum v kuruluglannrn kullanacaklarr lktrnik blg yntim sistmlri igin tml bir kaynak lmast, " kamu kurum v kurulu5larr lugturacaklart lktrnik blg yntim sistmlrind TSE numaralr standarda gr iglm yapacak, ayrtca urtmi5 lduklan lktrnik blgnin kurumlar arasr paylagrmtnt intrnt adrsind blirlnn kurumlar arast lktrnik blg paylagrm hizmti kritrlrin gr " lan sistmlr is ilgili kamu kurum v kuruluglannca gzdn ggirilrk iki yrl igind standarda uyumlu hal gtirilmsi hdflmi5tir.6 Yazrgma kurallan, standart kdlama, dsyala planlarr v lktrnik blg yntimindn snraki adrm is kurum argivlrinin birbiriyl uyumlu 9ar5malarrnr saflayacak adrmdtr. Bu adtm da yin Bagbakanlrk taraftndan yaytnlanan tarih v 2A09/4 sayrlr gnlg il duyurulmugtur. 2AO9/4 sayrlt Bagbakanlrk Gnlgsi il bilgi tplumuna dnugumti hdflyn -Dnti5tim Trirkiy Prjsi'nin nmli bir bil5ni lan 6 cnlg 2OO8/16. T.C. Rsmi Gzt, ( , 26938). YrlYdntim v piltuygulamalarrnyaprlamamasr, altrnatif gzum yllannrn uygulanmasr, nitlik v niclik bakrmrndan prsnl k- siklii, gnlgnin yayrmr tarihindn nc kuru- is ygunlu[u, grv/igdairlrmrndakiksikliklr, ytki/srumluluk karma5asr, rganizasyn5malarrnrn lu5turulama- masr, grgklgtirilmsi, u mvzuattn anla5rlamamasr, tantmlartnrn ksikligi, i$ v grv tknljik / tknik ytrsizliklr v uyum- suzluklar gibi ndnlr bulunmaktadrr. Bu hukuki drlznlmlrl argiv hizmt v uygulamalarrnr surdurmsi grkn bldiylr aynl zamanda knt kulttirrinun d yaygrnla5mast igin argiv galrgmalarrnr sirrdurmlri grkmktdir. Birgk Avrupa ulksind knt il ilgili hmn hr turlrl kaynak ilgili kntin argivlrind yr almakta v bu kaynaklar srk srk aragtrrmalarda kullanrlmakta v/vya srgilnml<tdir. Kurum killturtlnun d lugmasrnda v surdtlrrllmsind nmli rl ynayan bldiylr bu stirc ar5ivlri il d katkrda bulun mak durumundad rrlar. ' Gnlg 2O0g/4. T.C. Rsmi Gzt, ( ,271.55j. Dntimffi Kasm 2010, Citt 15, Sayt 11,: '

6 l','1.p,1'tp.lelef m Bldiylr unit (alt birim), birim v kurum argivlrini duznlmd, yaztgma standartlanntn uygulanmasrnda, dsya planlarrnrn hazlrlanmastnda yin mvzuat uyannca hizmt igi fiitim prgramlarrna arrlrk vrrnli v kar5rlagrlan srunlann bu platfrmlarda tartrgrlmastnr sa$lamalrdrr. Kaynakga Gnlg 2008/L6. (2008). Elktrnik Blg standartlarr. T.C. Rsrni Gazt, (L , 2638). Gnlg 2009/4. (2009). Elktrnik Blg standartlarr. T.C. Rsmi Gazt, (28.A2.2009, ). Rsmi Yazrgmalarda Uygulanacak Esas v Usullr Hakkrnda Yntmlik. (2004'). T.C. Rsmi Gazt, ( AA4, ) Sayrlr Bagbakanlrk Tqkilatr Hakkrnda l(anun Hr-ikmr-ind Kararnamnin Dfii5tirilrk KabulLi Hakkrnda Kanun. (1984). T.C, Rsmi Gazt, ( ,18550) Sayrlr Muhafazasrna Luzum Kalmayan Evrak v Malzmnin Yk Edilmsi Hakkrnda Kanun Hrlkmund Kararnamnin Dfigtirilrk KabulL] Hakkrnda Kanun. (1988). T.C. Rsmi Gazt, ( , 19949) Sayrlr Bldiy Kanunu. (2005). T.C. Rsmi G a zt, ( A05, \ Sayrlr Briyukghir Bldiysi Kanunu. (2004). T. C. R s m i G a zt, ( , 25531,). A Glssary f Archivl and Rcrds Trminlgy. (2005). Chicag: Th Scity f Amrican Archivists. ArSivcilik Trimlri SzlilQil: Dictinary fr Archival Trminlgy: Almnca, ingilizc, Fransrzca, italyanca, Hllandac, Rusga v ispanylca Kar- Srlrklnyla: With Equivalnts in Grman, English, Frnch, ltalian, Dutch, Russian and Spnish. (1995). Turkg Hazrrlayan v Gnigltn: Bkir Kmal Ataman. istanbul: Librairi d P6ra. Blg Yntimi v Argiv Trimlri Szlilgil. (2009). Hazl.: H. Skin Karakag, Fatih Rukancr v Hakan AnamriE. Ankara: T.C. Bagbakanlrk Dvlt Argivlri Gnl Mudrirlufiu. Dvlt Argiv Hizmtlri Hakklnda Yntmlik. (1988). T.C. Rsmi Gazt, ( , 19816). Gnlg 1991,/17. (1991). HabrlSm Kdlan, Gnlg 2005/7. (2005). Standart Dsya Planr. T.C. Rsmi Gazt, ( , ).

Kamuoyuna, Emek Taşınmaz Değerleme ve Danışmanlık A.Ş. İstanbul, 5 Ocak 2015

Kamuoyuna, Emek Taşınmaz Değerleme ve Danışmanlık A.Ş. İstanbul, 5 Ocak 2015 Emk Taşınmaz Dğrlm v Danışmanlık A.Ş. İstanbul, 5 Ocak 2015 Kamuoyuna, Ektki rapor Bankacılık Düznlm v Dntlm Kurumu tarafından 1 Kasım 2006 tarih v 26333 sayılı Rsmi Gazt d yayımlanan Bankalara Dğrlm Hizmti

Detaylı

KANUN TOHUMCULUK KANUNU. Kanun No. 5553 Kabul Tarihi : 31/10/2006 BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam ve Tanımlar

KANUN TOHUMCULUK KANUNU. Kanun No. 5553 Kabul Tarihi : 31/10/2006 BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam ve Tanımlar 8 Kasım 2006 ÇARŞAMBA Rsmî Gazt Sayı : 26340 KANUN TOHUMCULUK KANUNU Kanun No. 5553 Kabul Tarihi : 31/10/2006 Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam v Tanımlar MADDE 1 Bu Kanunun amacı; bitkisl ürtimd vrim v

Detaylı

Bilgi Tabanı (Uzman) Karar Verme Kontrol Kural Tabanı. Bulanık. veya. Süreç. Şekil 1 Bulanık Denetleyici Blok Şeması

Bilgi Tabanı (Uzman) Karar Verme Kontrol Kural Tabanı. Bulanık. veya. Süreç. Şekil 1 Bulanık Denetleyici Blok Şeması Bulanık Dntlyicilr Bilgi Tabanı (Uzman) Anlık (Kskin) Girişlr Bulandırma Birimi Bulanık µ( ) Karar Vrm Kontrol Kural Tabanı Bulanık µ( u ) Durulama Birimi Anlık(Kskin) Çıkış Ölçklm (Normali zasyon) Sistm

Detaylı

HCİ içerir. Bu Kullanma Talimatmda: GRANEXA 5-HT3 reseptör antagonistleri grubuna dahil olan granisetron adlı etkin maddeyi içermektedir.

HCİ içerir. Bu Kullanma Talimatmda: GRANEXA 5-HT3 reseptör antagonistleri grubuna dahil olan granisetron adlı etkin maddeyi içermektedir. KULLANMA TALİMATI GRANEXA 3nıg/3rn1 i.v. infüzyon çözltisi içrn ampul Damar için uygulanır. Etkiıı ıııadd: Hr bir 3 ml lik ampul, 3 rng granistrona şdğr 3.36 mg granistron HCİ içrir. Yardımcı maddlr: Sodyurn

Detaylı

GERİ ÖDEME TALEP FORMU T.C. LONDRA BÜYÜKELÇİLİĞİ EĞİTİM MÜŞAVİRLİĞİNE, Sort Kod : Hesap No : İmzası E-posta : Telefon Nu :

GERİ ÖDEME TALEP FORMU T.C. LONDRA BÜYÜKELÇİLİĞİ EĞİTİM MÜŞAVİRLİĞİNE, Sort Kod : Hesap No : İmzası E-posta : Telefon Nu : T.C. LONDRA BÜYÜKELÇİLİĞİ EĞİTİM MÜŞAVİRLİĞİ GERİ ÖDEME TALEP FORMU B-1 T.C. LONDRA BÜYÜKELÇİLİĞİ EĞİTİM MÜŞAVİRLİĞİNE, 1416 Sayılı Kanuna gör MEB (... Ünivrsitsi) adına rsmi burslu statüd öğrnim görmk

Detaylı

Bağımsızlığının 20. Yılında Azerbaycan

Bağımsızlığının 20. Yılında Azerbaycan Bağımsızlığının 20. Yılında Azrbaycan Dr. Ali ASKER* 1980 lrin ortalarından itibarn Sovytlr Birliğind uygulanan ynidn yapılanma v saydamlık politikalarının amacı (n azından sözd), dmokratiklşm yoluyla

Detaylı

Anaparaya Dönüş (Kapitalizasyon) Oranı

Anaparaya Dönüş (Kapitalizasyon) Oranı Anaparaya Dönüş (Kapitalizasyon) Oranı Glir gtirn taşınmazlar gnl olarak yatırım aracı olarak görülürlr. Alıcı, taşınmazı satın almak için kullandığı paranın karşılığında bir gtiri bklr. Bundan ötürü,

Detaylı

Geleneksel Devlet Anlayışından e-devlete: Türkiye ve Irak e- devlet Algısı Karşılaştırması

Geleneksel Devlet Anlayışından e-devlete: Türkiye ve Irak e- devlet Algısı Karşılaştırması BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ DERGİSİ, CİLT: 7, SAYI: 3, EYLÜL 214 21 Glnksl Dvlt Anlayışından -dvlt: Türkiy v Irak - dvlt Algısı Karşılaştırması Wadullah Majd FADHIL 1, Alptkin SÖKMEN 2, Emr Burak EKMEKÇİOĞLU

Detaylı

Sistem Dinamiği ve Modellemesi. Doğrusal Sistemlerin Sınıflandırılması Doğrusal Sistemlerin Zaman Davranışı

Sistem Dinamiği ve Modellemesi. Doğrusal Sistemlerin Sınıflandırılması Doğrusal Sistemlerin Zaman Davranışı Sim Dinmiği v Modllmi Doğrul Simlrin Sınıflndırılmı Doğrul Simlrin Zmn Dvrnışı Giriş: Sim dinmiği çözümlmind, frklı fizikl özlliklr şıyn doğrul imlrin krkriiklrini blirlyn ml bğınılr rınd bnzrlik noloji

Detaylı

IKTI 102 25 Mayıs, 2010 Gazi Üniversitesi-İktisat Bölümü

IKTI 102 25 Mayıs, 2010 Gazi Üniversitesi-İktisat Bölümü DERS NOTU 10 (Rviz Edildi, kısaltıldı!) ENFLASYON İŞSİZLİK PHILLIPS EĞRİSİ TOPLAM ARZ (AS) EĞRİSİ TEORİLERİ Bugünki drsin içriği: 1. TOPLAM ARZ, TOPLAM TALEP VE DENGE... 1 1.1 TOPLAM ARZ EĞRİSİNDE (AS)

Detaylı

DERS 9. Grafik Çizimi, Maksimum Minimum Problemleri

DERS 9. Grafik Çizimi, Maksimum Minimum Problemleri DERS 9 Grafik Çizimi, Maksimum Minimum Problmlri Bundan öncki drst bir fonksiyonun grafiğini çizmk için izlnbilck yol v yapılabilck işlmlr l alındı. Bu drst, grafik çizim stratjisini yani grafik çizimind

Detaylı

- Genel Kurul Kararr - Uygulama Esas ve Usulleri .-.-

- Genel Kurul Kararr - Uygulama Esas ve Usulleri .-.- % T. C. YUKSUKOGRE'I'I\I KURULU BASKANLIEI Sayr : Konu : B.30.o. imi.o.oo.oo.01/ 6l 8< ttq3o Tezsiz Yuksek Lisans Bilkent / ANKARA.a2...o.L,.2a.aJ 2547 sayfi YUksekogretim Kanununun ek 27 nci maddesi gere$ince

Detaylı

doldurulması sırasında yayınlanan karakteristik X-ışınlarını bulması

doldurulması sırasında yayınlanan karakteristik X-ışınlarını bulması BETA () BOZUNUMU Çkirdklrin lktron yayınlamaları yy ilk gözlnn radyoaktif olaylardan birisidir. Çkirdğin atom lktronlarından birisini yakalaması, 1938 d Amrikalı fizikci Luis Waltr Alvarz in çkirdk k tarafından

Detaylı

Malzeme Güvenliği Bilgi Formu (EC) No. 1907/2006 (REACH) Düzenlemesi ile uyumludur Hazırlandığı tarih: 02/03/09 Revize edildiği tarih: 12/11/12

Malzeme Güvenliği Bilgi Formu (EC) No. 1907/2006 (REACH) Düzenlemesi ile uyumludur Hazırlandığı tarih: 02/03/09 Revize edildiği tarih: 12/11/12 BÖLÜM 1. MADDENİN/KARIŞIMIN VE FİRMANIN/İŞLETMENİN TANIMI 1.1 Ürün kimliği: EB25SS Ticari isim: Ekstra Güçlü Pisuar Kapakları 1.2 Maddnin vya karışımın blirtiln ilgili kullanımları v blirtiln kullanımlara

Detaylı

FARK YARATMALIYIZ. l Batman ın çok hızlı geliştiğini

FARK YARATMALIYIZ. l Batman ın çok hızlı geliştiğini Milli Eğitim Müdürü Hasan Aslan Batman ın kanayan sorunu olan ğitim sorununu çözmk için kolları sıvadı Eğitim kalitsind Türkiy ortalamasında son sıralarda yr alan Batman ın ğitim sorununu çözmk için arayışlara

Detaylı

DERS 9. Grafik Çizimi, Maksimum-Minimum Problemleri. 9.1. Grafik çiziminde izlenecek adımlar. y = f(x) in grafiğini çizmek için

DERS 9. Grafik Çizimi, Maksimum-Minimum Problemleri. 9.1. Grafik çiziminde izlenecek adımlar. y = f(x) in grafiğini çizmek için DERS 9 Grafik Çizimi, Maksimum-Minimum Problmlri 9.. Grafik çizimind izlnck adımlar. y f() in grafiğini çizmk için Adım. f() i analiz diniz. (f nin tanım kümsi, f() in tanımlı olduğu tüm rl sayıların oluşturduğu

Detaylı

Günlük Bülten. Günlük Bülten

Günlük Bülten. Günlük Bülten 0 Oak 203 Prşmb Günlük Bültn İMKB vrilri İMKB 00 8,49. Piyasa Dğri-TÜM ($m) 320,064.6 Halka Açık Piyasa Dğri-TÜM ($m) 92,060.8 Günlük İşlm Hami-TÜM ($m) 2,046.97 Yurtdışı piyasalar Borsalar Kapanış % Dğ.

Detaylı

Çelik. Her şey hesapladığınız gibi!

Çelik. Her şey hesapladığınız gibi! Çlik Hr şy hsapladığınız gibi! idyapi Bilgisayar Dstkli Tasarım Mühndislik Danışmanlık Taahhüt A.Ş. Piyalpaşa Bulvarı Famas Plaza B-Blok No: 10 Kat: 5 Okmydanı Şişli 34384 İstanbul Tl : (0212) 220 55 00

Detaylı

MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ-GELİR BİRİMİ

MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ-GELİR BİRİMİ MALİ İZMTLR MÜDÜRLÜĞÜ-GLİR BİRİMİ DAİR İÇİ MÜDÜRLÜKLR ARASI BORCU YOKTUR İŞ AKIŞ ŞMASI İŞYRİ RUSATI ALMAK İÇİN ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ RUSAT BÖLÜMÜN BAŞVURAN VATANDAŞLARIN BORCU YOKTUR KAŞ V İMZASI İÇİN MALİ

Detaylı

VOLEYBOLCULARIN FARKLI MAÇ PERFORMANSLARI İÇİN TEKRARLANAN ÖLÇÜMLER YÖNTEMİNİN KULLANILMASI

VOLEYBOLCULARIN FARKLI MAÇ PERFORMANSLARI İÇİN TEKRARLANAN ÖLÇÜMLER YÖNTEMİNİN KULLANILMASI 96 OLEBOLCULAIN FAKLI MAÇ PEFOMANSLAI İÇİN TEKALANAN ÖLÇÜMLE ÖNTEMİNİN KULLANILMASI ÖET Gürol IHLIOĞLU Süha KAACA Farklı yr, zaman v matryallr üzrind tkrarlanan dnylr il bir vya birdn fazla faktörün tkisi

Detaylı

verilen Hasret Daşlı cinayetinin davası Batman 2. Ağır Ceza Mahkemesinde devam ediyor. BİR NUMARALI KATİL ELİNİ KOLUNU SALLIYOR

verilen Hasret Daşlı cinayetinin davası Batman 2. Ağır Ceza Mahkemesinde devam ediyor. BİR NUMARALI KATİL ELİNİ KOLUNU SALLIYOR NIsan da scim var Dmir in ynidn Başkan olabilmsi için Abdulkadir Dmir in Ak Parti milltvkili aday adaylığı için istifa ttiği BATSO Başkanlığı için sçim hycanı başladı. Milltvkili aday listlrinin açıklanması

Detaylı

FARKLI SICAKLIKLARDAKİ GÖZENEKLİ İKİ LEVHA ARASINDA AKAN AKIŞKANIN İKİNCİ KANUN ANALİZİ

FARKLI SICAKLIKLARDAKİ GÖZENEKLİ İKİ LEVHA ARASINDA AKAN AKIŞKANIN İKİNCİ KANUN ANALİZİ FARKLI ICAKLIKLARDAKİ GÖZEEKLİ İKİ LEVHA ARAIDA AKA AKIŞKAI İKİCİ KAU AALİZİ Fthi KAMIŞLI Fırat Ünivrsit Mühndislik Fakültsi Kimya Mühndisliği Bölümü, 39 ELAZIĞ, fkamisli@firat.du.tr Özt Farklı sıcaklıklara

Detaylı

Bu evrak güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır. http://evraksorgu.meb.gov.tr adresinden 3922-c1e8-39ab-8e60-c949 kodu ile teyit edilebilir.

Bu evrak güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır. http://evraksorgu.meb.gov.tr adresinden 3922-c1e8-39ab-8e60-c949 kodu ile teyit edilebilir. Bu evrak güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır. http://evraksorgu.meb.gov.tr adresinden 3922-c1e8-39ab-8e60-c949 kodu ile teyit edilebilir. Bu evrak güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır. http://evraksorgu.meb.gov.tr

Detaylı

TÜRK EKONOMİSİNDE PARA İKAMESİNİN BELİRLEYİCİLERİNİN SINIR TESTİ YAKLAŞIMI İLE EŞ-BÜTÜNLEŞME ANALİZİ

TÜRK EKONOMİSİNDE PARA İKAMESİNİN BELİRLEYİCİLERİNİN SINIR TESTİ YAKLAŞIMI İLE EŞ-BÜTÜNLEŞME ANALİZİ TÜRK EKONOMİSİNDE PARA İKAMESİNİN BELİRLEYİCİLERİNİN SINIR TESTİ YAKLAŞIMI İLE EŞ-BÜTÜNLEŞME ANALİZİ Cünyt DUMRUL * ÖZ Bu çalışma ticarî dışa açıklık, bklnn döviz kuru, bklnn nflasyon oranı v Türkiy il

Detaylı

G{-.- Sayr : M.07.3.MUR.0.01-612.01.01-?gs. Bu kapsamda, streg ydnetimi gah;malarr igin a9alrdaki gahqma program r lavizsiz uygulanacakttr.

G{-.- Sayr : M.07.3.MUR.0.01-612.01.01-?gs. Bu kapsamda, streg ydnetimi gah;malarr igin a9alrdaki gahqma program r lavizsiz uygulanacakttr. {w irtntvi surec YONETiMi iq conu,crsi Sayr : M.07.3.MUR.0.01-612.01.01-?gs ot/t0t20t2 Konu : Siireg Ydnetimi MUDURLUdUNE 2009/4 sayrlr Baqbakanlrk Genelgesir ile duyurulan Birlikte qahtabilirlik Esaslan

Detaylı

Günlük Bülten. 27 Aralık 2012. Merkez Bankası Baş Ekonomisti Hakan Kara 2012 yılının %6 civarında enflasyonla tamamlanacağını düşündüklerini söyledi

Günlük Bülten. 27 Aralık 2012. Merkez Bankası Baş Ekonomisti Hakan Kara 2012 yılının %6 civarında enflasyonla tamamlanacağını düşündüklerini söyledi 27 Aralık 2012 Prşmb Günlük Bültn İMKB vrilri İMKB 100 77,991.1 Piyasa Dğri-TÜM ($m) 304,387.4 Halka Açık Piyasa Dğri-TÜM ($m) 87,677.3 Günlük İşlm Hami-TÜM ($m) 1,243.42 Yurtdışı piyasalar Borsalar Kapanış

Detaylı

2011 L 2 4 5 6 7 8 10 12 14 16 20 24 47 48 49 50 Y L Y Y L L I 51 54 55 57 58 60 61 61 62 62 63 63 64 75 L L L Y L L L 76 77 80 81 81 82 83 87 193 300 2 Y Y L 3 4 21 03 2012 L L L L 5 LI Y I I Y L Y L

Detaylı

B OSC2 VOD PIC16F84 MİKRODENETLEYİCİSİ KULLANILARAK CİHAZLARIN TELEFON İLE KONTROLÜNE BİR UYGULAMA. Rabman YAKAR, Etem KÖKLÜKAYA.

B OSC2 VOD PIC16F84 MİKRODENETLEYİCİSİ KULLANILARAK CİHAZLARIN TELEFON İLE KONTROLÜNE BİR UYGULAMA. Rabman YAKAR, Etem KÖKLÜKAYA. SAU Fn Bilimlri Enstitüsü Drgisi PIC16F84 Mikrodntlcisi Kullanılarak Ciaziarın Tlfon D Kontrolün Bir Uygulama PIC16F84 MİKRODENETLEYİCİSİ KULLANILARAK CİHAZLARIN TELEFON İLE KONTROLÜNE BİR UYGULAMA Rabman

Detaylı

,:t? KYS : Kalite Yonetim Sistemini, ixttl9i. VER : Olgme ve izleme sonuglarrnr, ifade eder. 4.iLGiLiDOKUMAN 1.AMA9 2.KAPSAM 3.TANIMLAR 6.

,:t? KYS : Kalite Yonetim Sistemini, ixttl9i. VER : Olgme ve izleme sonuglarrnr, ifade eder. 4.iLGiLiDOKUMAN 1.AMA9 2.KAPSAM 3.TANIMLAR 6. ,:t? ixttl9i VERI ANALIZ REHBERI 1.AMA9 iyilegtirme veya Diizeltici/ Onleyici faaliyet yapmak iizere olgme ve izleme sonuglanntn analizinde, uygunsuzluklarrn nedenlerini ve goztimlerini saptamada yontem

Detaylı

metal (bakır) metaloid (silikon) metal olmayan (cam) iletken yar ı iletken yalıtkan

metal (bakır) metaloid (silikon) metal olmayan (cam) iletken yar ı iletken yalıtkan 1 YARI İLETKENLER Enstrümantal Analiz ir yarı iltkn, iltknliği bir iltkn il bir yalıtkan arasında olan kristal bir malzmdir. Çok çşitli yarıiltkn malzm vardır, silikon v grmanyum, mtalimsi bilşiklr (silikon

Detaylı

YÖNETMELĠK BĠRĠNCĠ BÖLÜM. Amaç

YÖNETMELĠK BĠRĠNCĠ BÖLÜM. Amaç 8 Haziran 2010 SALI Rsmî Gazt Sayı : 27605 YÖNETMELĠK Çvr vs Orman Bakanlığından: 8/6/2010 tarili v 27605 sayılı Rsmî Gazt d yayımlanan dğişiklik TOPRAK KĠRLĠLĠĞĠNĠN KONTROLÜ VE NOKTASAL KAYNAKLI KĠRLENMĠġ

Detaylı

Pamukkale Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi. Pamukkale University Journal of Engineering Sciences

Pamukkale Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi. Pamukkale University Journal of Engineering Sciences Pamukkal Ünivrsitsi Mühndislik Bilimlri Drgisi, Cilt 19, Sayı 6, 013, Sayfalar 66-74 Pamukkal Ünivrsitsi Mühndislik Bilimlri Drgisi Pamukkal Univrsity Journal of Enginring Scincs DIŞ MERKEZ ÇAPRAZLI BİR

Detaylı

Günlük Bülten. 05 Mart 2013. Şubat ayında TÜFE %0.30 arttı, ÜFE %0.13 azaldı. Şubat ayında elektrik tüketimi %6 düşüş gösterdi

Günlük Bülten. 05 Mart 2013. Şubat ayında TÜFE %0.30 arttı, ÜFE %0.13 azaldı. Şubat ayında elektrik tüketimi %6 düşüş gösterdi XU 100 U SD /TR Y (S ağ taraf) 05 Mart 2013 Salı Günlük Bültn İMKB vrilri İMKB 100 80,612.2 Piyasa Dğri-TÜM ($m) 315,101.9 Halka Açık Piyasa Dğri-TÜM ($m) 89,968.2 Günlük İşlm Hacmi-TÜM ($m) 1,595.93 Şuat

Detaylı

Üç Şiir. Yaşamaya Dair, Ceviz Ağacı, Masalların Masalı

Üç Şiir. Yaşamaya Dair, Ceviz Ağacı, Masalların Masalı Üç Şiir Yaşamaya Dair, Ceviz Ağacı, Masalların Masalı N â z ı m H i k m e t (Se la nik, 14 Ocak 1902 Mos ko va, 3 Ha zi ran 1963) Bah ri ye M e kt eb i n i b it i rd i (1919 ), H am id iy e K r uvaz ör

Detaylı

AKSARAY ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ KAMU HİZMET ENVANTERİ

AKSARAY ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ KAMU HİZMET ENVANTERİ SIRA NO KURUM KODU () STANDART DOSYA PLANI KODU ADI TANIMI DAYANAĞI MEVZUATIN ADI VE MADDE NUMARASI HİZMETTEN YARARLANANLAR MERKEZİ İDARE TAŞRA BİRİMLERİ MAHALLİ İDARE DİĞER(ÖZEL SEKTÖR VE BENZERİ) BAŞVURUDA

Detaylı

"r. Bagkantr!rnda 01.09.2015 SALI gunu Saat: 18.30'da Belediye.Klrltur

r. Bagkantr!rnda 01.09.2015 SALI gunu Saat: 18.30'da Belediye.Klrltur Belediye Meclisimiz, 5393 Saytlt Belediye Kanunu'nun 20. maddesine istinaden agagldaki gundem maddele;i;i g6rugmet< Uzere 2. donem 8. ola$in toplantlsl 1.birle9im, 1. oturumunu M-eclis Baqkanr Kamil SnneqOeurj

Detaylı

İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ Harita Şefliği 18. madde uygulaması(1/2) iş akış şeması

İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ Harita Şefliği 18. madde uygulaması(1/2) iş akış şeması İMAR V ŞİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ arita Şefliği 18. madde uygulaması(1/2) iş akış şeması Gerekli Belgeler: 1-Değişiklik aritaları Yapım ve Kontrol Bilgileri 2-Pafta Ölçeğinde Kadastro Durum Planı 3-Ölçü krokisi

Detaylı

JeoTes BASINÇLI KAPLAR

JeoTes BASINÇLI KAPLAR SINÇI KPR Okul, astan, spor tsislri, alışvriş mrkzlri v yüzm avuzları gibi sosyal tsislrd, askri tsislrd, yurt, lojman, apartman v toplu konutlarda, mrkzi ısıtma, soğutma v sıcak su sistmlrind, akümülasyon

Detaylı

Günlük Bülten. 26 Aralık 2012. Merkez Bankası Erdem Başçı 2013 Yılı Para ve Kur Politikası nı açıkladı

Günlük Bülten. 26 Aralık 2012. Merkez Bankası Erdem Başçı 2013 Yılı Para ve Kur Politikası nı açıkladı 26 Aralık 2012 Çarşamba Günlük Bültn İMKB vrilri İMKB 100 77,596.2 Piyasa Dğri-TÜM ($m) 302,542.1 Halka Açık Piyasa Dğri-TÜM ($m) 87,060.7 Günlük İşlm Hami-TÜM ($m) 976.12 Yurtdışı piyasalar Borsalar Kapanış

Detaylı

SÜLFÜRİK ASİTLE MUAMELE EDİLEN FISTIK KABUKLARI İLE Cr(VI) İYONLARININ ADSORPSİYONU

SÜLFÜRİK ASİTLE MUAMELE EDİLEN FISTIK KABUKLARI İLE Cr(VI) İYONLARININ ADSORPSİYONU SÜLFÜRİK ASİTLE MUAMELE EDİLEN FISTIK KABUKLARI İLE Cr(VI) İYONLARININ ADSORPSİYONU Vyis SELEN, Ali YARAŞ 2, Cansu YILMAZ 3, M. Şaban TANYILDIZI 4, Dursun ÖZER 5 Fırat Ünivrsitsi Mühndislik Fakültsi Kimya

Detaylı

TOPRAK KİRLİLİĞİNİN KONTROLÜ VE NOKTASAL KAYNAKLI KİRLENMİŞ SAHALARA DAİR YÖNETMELİK (1)

TOPRAK KİRLİLİĞİNİN KONTROLÜ VE NOKTASAL KAYNAKLI KİRLENMİŞ SAHALARA DAİR YÖNETMELİK (1) Rsmi Gazt Tarii: 08.06.2010 Rsmi Gazt Sayısı: 27605 TOPRAK KİRLİLİĞİNİN KONTROLÜ VE NOKTASAL KAYNAKLI KİRLENMİŞ SAHALARA DAİR YÖNETMELİK (1) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak v Tanımlar Amaç MADDE 1

Detaylı

TOPRAK KİRLİLİĞİNİN KONTROLÜ VE NOKTASAL KAYNAKLI KİRLENMİŞ SAHALARA DAİR YÖNETMELİK (1)

TOPRAK KİRLİLİĞİNİN KONTROLÜ VE NOKTASAL KAYNAKLI KİRLENMİŞ SAHALARA DAİR YÖNETMELİK (1) Rsmi Gazt Tarii: 08.06.2010 Rsmi Gazt Sayısı: 27605 TOPRAK KİRLİLİĞİNİN KONTROLÜ VE NOKTASAL KAYNAKLI KİRLENMİŞ SAHALARA DAİR YÖNETMELİK (1) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak v Tanımlar Amaç MADDE 1

Detaylı

PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ

PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ PRK V BÇLR MÜDÜRLÜĞÜ LKTRİK V SU RIZLRI İŞ KIŞ ŞMSI PRKLRDN VY BLDİY BİRİMLRİNDN SU İL İLGİLİ RIZ BİLGİSİ GLMSİ PRKLRDN LKTRİK RIZSI BİLGİSİ GLMSİ SU RIZ KİBİN BİLGİ VRİLMSİ SU İŞLRİ MÜDÜRLÜĞÜ LKTRİK BİRİMİ

Detaylı

NOKTASAL KAYNAKLI TOPRAK KİRLİLİĞİNİN KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

NOKTASAL KAYNAKLI TOPRAK KİRLİLİĞİNİN KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar NOKTASAL KAYNAKLI TOPRAK KİRLİLİĞİNİN KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak v Tanımlar MADDE 1 Bu Yöntmliğin amacı; alıcı ortam olarak toprağın kirliliktn korunması, noktasal kaynaklı

Detaylı

08 Haziran 2010 Resmî Gazete Sayı : 27605 YÖNETMELİK TOPRAK KİRLİLİĞİNİN KONTROLÜ VE NOKTASAL KAYNAKLI KİRLENMİŞ SAHALARA DAİR YÖNETMELİK

08 Haziran 2010 Resmî Gazete Sayı : 27605 YÖNETMELİK TOPRAK KİRLİLİĞİNİN KONTROLÜ VE NOKTASAL KAYNAKLI KİRLENMİŞ SAHALARA DAİR YÖNETMELİK 08 Haziran 2010 Rsmî Gazt Sayı : 27605 YÖNETMELİK Çvr v Orman Bakanlığından: TOPRAK KİRLİLİĞİNİN KONTROLÜ VE NOKTASAL KAYNAKLI KİRLENMİŞ SAHALARA DAİR YÖNETMELİK Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

Detaylı

HArdM: M.zEKi AYHAN 30676 KATiP: EMRE inginar 156917. GEREKCELi KARAR

HArdM: M.zEKi AYHAN 30676 KATiP: EMRE inginar 156917. GEREKCELi KARAR ab'*@"' T.C. istanbul 3.IS MAHKDMf,Si f,srs-karrr No: 201 3/492 Esas - 2014/ll T.C. istanbul 3. ig MAHKEMESi ESAS NO: 2013/492 Esas KARAR NO: 2014/13 TiJRK MiLLETi ADINA GEREKCELi KARAR HArdM: M.zEKi AYHAN

Detaylı

Birleştirilmiş E-Öğrenme Tasarımı Modeli ve Hızlı Öğretim Tasarımı Stratejileri

Birleştirilmiş E-Öğrenme Tasarımı Modeli ve Hızlı Öğretim Tasarımı Stratejileri Özt Birlştirilmiş E-Öğrnm Tasarımı Modli v Hızlı Öğrtim Tasarımı Stratjilri Doç.Dr. İsmail İpk & Yrd. Doç. Dr. Ömr Faruk Sözcü Fatih Ünivrsitsi Bilgisayar v Öğrtim Tknolojilri Eğitimi Bölümü 34500 Büyükçkmc-İstanbul

Detaylı

TOPRAK KİRLİLİĞİNİN KONTROLÜ VE NOKTASAL KAYNAKLI KİRLENMİŞ SAHALARA DAİR YÖNETMELİK. Resmi Gazete Tarihi: 08.06.2010 Resmi Gazete Sayısı: 27605

TOPRAK KİRLİLİĞİNİN KONTROLÜ VE NOKTASAL KAYNAKLI KİRLENMİŞ SAHALARA DAİR YÖNETMELİK. Resmi Gazete Tarihi: 08.06.2010 Resmi Gazete Sayısı: 27605 Rsmi Gazt Tarii: 08.06.2010 Rsmi Gazt Sayısı: 27605 TOPRAK KIRLILIĞININ KONTROLÜ VE NOKTASAL KAYNAKLI KIRLENMIŞ SAHALARA DAIR YÖNETMELIK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak v Tanımlar Amaç MADDE 1 (1)

Detaylı

KONU: KURUMSAL YÖNETİM İLKELER (KURUMSAL YÖNETİM TEBLİĞİ SERİ II NO:17.1)

KONU: KURUMSAL YÖNETİM İLKELER (KURUMSAL YÖNETİM TEBLİĞİ SERİ II NO:17.1) KONU: KURUMSAL YÖNETİM İLKELER (KURUMSAL YÖNETİM TEBLİĞİ SERİ II NO:17.1) Sermaye Piyasası Kurulu tarafından 30.12.2011 tarih Seri IV, N: 56 Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına

Detaylı

Sayr : B.23.1.SUE.0.00.00.00-821.051 0i

Sayr : B.23.1.SUE.0.00.00.00-821.051 0i T.C. RMAN V SU i$lri BAKANLTGT Tiirkiye Su nstitiisii Sayr : B.23.1.SU.0.00.00.00-821.051 0i Knu : Tiirkiye Su nstitiisl (SUN) Lg Tasanm Yangmasr c).2 0/./2013 SULYMAN DMIRL UNIVRSiTSI RKTORLUGUN 32260

Detaylı

TOPRAK KİRLİLİĞİNİN KONTROLÜ VE NOKTASAL KAYNAKLI KİRLENMİŞSAHALARA DAİR YÖNETMELİK (1)

TOPRAK KİRLİLİĞİNİN KONTROLÜ VE NOKTASAL KAYNAKLI KİRLENMİŞSAHALARA DAİR YÖNETMELİK (1) Rsmi Gazt Tarii: 08.06.2010 Rsmi Gazt Sayısı: 27605 TOPRAK KİRLİLİĞİNİN KONTROLÜ VE NOKTASAL KAYNAKLI KİRLENMİŞSAHALARA DAİR YÖNETMELİK (1) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak v Tanımlar Amaç MADDE 1 (1)

Detaylı

Ş Ş ç ö Ç ö Ş Ü ö Öğ Ü ç ğ Ü öğ ç öğ Ü öğ Ü Ş ç ğ Ş Ş öğ ç ğ ç ç ğ ğ ğ Ç Ş ğ ğ ğ öö ö Ğ ğ Ş öğ Ş ç ç ğ ğ ğ ğ ğ ğ ğ ğ ğ ö öğ ç ç ç ğ Ü öğ ö öğ ö öğ öğ ö ç ö ç Ş ğ ğ ğ Ü ğ öğ Ş Ş ç Ç Ş ğ ğ ğ ğ ğ ğ ğ ğ ğ

Detaylı

GİRİŞİMCİ WEB SAYFALARININ DEĞERLENDİRİLMESİNDE BULANIK BİLİŞSEL HARİTALAMA YÖNTEMİNİN KULLANIMI

GİRİŞİMCİ WEB SAYFALARININ DEĞERLENDİRİLMESİNDE BULANIK BİLİŞSEL HARİTALAMA YÖNTEMİNİN KULLANIMI EKEV AKADEİ DERGİSİ Yıl: 14 Sayı: 44 (Yaz 2010) 335 GİRİŞİCİ WEB SAYFALARININ DEĞERLENDİRİLESİNDE BULANIK BİLİŞSEL HARİTALAA YÖNTEİNİN KULLANII. Dursun KAYA (*) A. Samt HAŞILOĞLU (**) Slçuk Burak HAŞILOĞLU

Detaylı

aktüel NEÜ Avrupa Komisyonundan üniversitemize AKTS ETİKETİ Ödülü verildi Rektörümüz Prof. Dr. Filiz Kılıç'tan Nevşehir basın mensuplarına teşekkür

aktüel NEÜ Avrupa Komisyonundan üniversitemize AKTS ETİKETİ Ödülü verildi Rektörümüz Prof. Dr. Filiz Kılıç'tan Nevşehir basın mensuplarına teşekkür Kitapsvrlrin ilgisini çkbilck kitap önrilri Satranç oyununa bu kz farklı bir açıdan bakalım... SAYFA 3'TE SAYFA 7'DE SAYFA 8'DE Erasmus Dğişim Programı il Polonya da ğitim görn öğrncimizdn mktup var aktül

Detaylı

YÖNETMELİK TOPRAK KİRLİLİĞİNİN KONTROLÜ VE NOKTASAL KAYNAKLI KİRLENMİŞ SAHALARA DAİR YÖNETMELİK

YÖNETMELİK TOPRAK KİRLİLİĞİNİN KONTROLÜ VE NOKTASAL KAYNAKLI KİRLENMİŞ SAHALARA DAİR YÖNETMELİK 8 Haziran 2010 SALI Rsmî Gazt Sayı : 27605 Çvr v Şircilik Bakanlığından: YÖNETMELİK TOPRAK KİRLİLİĞİNİN KONTROLÜ VE NOKTASAL KAYNAKLI KİRLENMİŞ SAHALARA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

Detaylı

ffiffirffim$y r RDffi

ffiffirffim$y r RDffi MAK,ALE ffiffirffim$y r RDffi AR$frVreRfrN mroem,, Yrd" E,r:q.Dr. lial

Detaylı

bir süzgeç tasarım programı

bir süzgeç tasarım programı bir süzgç tasarım programı turhan çiftçi başı özay hüsyin söndürm işlvinin vriln koşullara uymasını sağlayan bir k(s) = karaktristik işlvin bulunmasını grktirmktdir. Kullanılan yaklaştırma işlvinin sçimind

Detaylı

Ek-1 Faaliyet Planına İlişkin Gantt Şeması

Ek-1 Faaliyet Planına İlişkin Gantt Şeması Ek-1 Fliyt Plnın İlişkin Gntt Şmsı Görv Aı Bşlnıç Trihi Bitiş Trihi O Şu Mr Nis My Hz Tm Ağu Eyl Eki Ks Ar 4.1.1 PERSONEL ĠSTĠHDAMI Prsonl irlrinin muhslştirilmsi Ġhr V Kım Tzmintı Krşılıklrı Ayrılmsı

Detaylı

ixn : tamamlayacaktrr.) (!. /g ) 20rst?gqss cinsi vn vrirr.q.nr SQtot tzors 1390 adet) muhtelif mtihimmat'm nakliyesi iqi. SAYI : KONU: ra$rma $EKLI

ixn : tamamlayacaktrr.) (!. /g ) 20rst?gqss cinsi vn vrirr.q.nr SQtot tzors 1390 adet) muhtelif mtihimmat'm nakliyesi iqi. SAYI : KONU: ra$rma $EKLI MAKiNA ve KiMyA NDUsrRisi KURUMU cnl uuntlnr,ugu SAI : KONU: ixn : 7223877s-120.02-[KAr.r]- 4 g 1 Katar'a denizylu ile 2l kalem (tplam 20rst?gqss SQtt tzrs 1390 adet) muhtelif mtihimmat'm nakliyesi iqi.

Detaylı

BLM 426 YAZILIM MÜHENDİSLİĞİ BAHAR Yrd. Doç. Dr. Nesrin AYDIN ATASOY

BLM 426 YAZILIM MÜHENDİSLİĞİ BAHAR Yrd. Doç. Dr. Nesrin AYDIN ATASOY BLM 426 YAZILIM MÜHENDİSLİĞİ BAHAR 2016 Yrd. Dç. Dr. Nesrin AYDIN ATASOY 3. HAFTA: PLANLAMA Yazılım geliştirme sürecinin ilk aşaması, planlama aşamasıdır. Başarılı bir prje geliştirebilmek için prjenin

Detaylı

ÇERKEZKÖY BELEDİYESİ HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ NE AİT TEŞKİLAT GÖREV VE İŞLEYİŞİ HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM

ÇERKEZKÖY BELEDİYESİ HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ NE AİT TEŞKİLAT GÖREV VE İŞLEYİŞİ HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM ÇERKEZKÖY BELEDİYESİ HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ NE AİT TEŞKİLAT GÖREV VE İŞLEYİŞİ HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, YASAL DAYANAK, KURULUŞ, TANIMLAR MADDE 1- AMAÇ VE KAPSAM Adli ve idari yargı

Detaylı

Oyun Nintendo tarafından yapıldı ve ilk olarak Nintendo DS için piyasaya sürüldü.

Oyun Nintendo tarafından yapıldı ve ilk olarak Nintendo DS için piyasaya sürüldü. Bölüm 1 Oyuna Giriş Bu bölümü lütfen seçtiğniz yuna giriş için kullanınız 1.1 Oyunun Adı Big Brain Academy (Wii ler için) 1.2 Oyunun yapımcıları ve yaratıcıları Başka hangi yunları yaptılar Diğer önemli

Detaylı

T.C. SiNOP ÜNivERSiTESi REKTÖRLÜGÜ Personel Daire Başkanlığı

T.C. SiNOP ÜNivERSiTESi REKTÖRLÜGÜ Personel Daire Başkanlığı a' T.C. SiOP ÜivRSiTSi RKTÖRLÜGÜ Persnel Daire Başkanlığı Sayı :B.30.2.SÜ.0.71.02.00-010.99- Ltg. Knu :Kamu Hizmet Standardı 1/05/2012 RKTÖRLÜK AKAIA İlgi: 03105/2012 tarihli ve 70.01.02-010.99-2202 sayılı

Detaylı

22 Aralık 2015 Salı. Öğrencilere geri dönüşüm eğitimi

22 Aralık 2015 Salı. Öğrencilere geri dönüşüm eğitimi SAYFA 1 BİR KENARA ATARSAK BAŞIMIZA BELA OLURLAR Sığınmacılar konusunda çalışmalar yapan Slçuk R.Şirin, Yol Ayrımındaki Türkiy kitabında, alınması grkn tdbirlr dikkat çkti. Şirin,"Özllikl mültci çocuklarının

Detaylı

f'i1 ,k;;i66 furutugan tarafrndan aireoite eoilmii olan tarafsrz denetim firmalannrn denetimleri sonucunda

f'i1 ,k;;i66 furutugan tarafrndan aireoite eoilmii olan tarafsrz denetim firmalannrn denetimleri sonucunda f'i1 artalrt TEDARiKQi DEGERLENDiRME PROSEDURU 1. AMAg Muratpap Belediyesi'ne bagh ve harcama yetkisi verilen mfidtirltiklerin, tirtin ve hizmet sattn aldtklan tedarikgi firmalann degerlendirilmesi ile

Detaylı

3. Bir integral bantlı fren resmi çizerek fren kuvveti ve fren açma işinin nasıl bulunduğunu adım adım gösteriniz (15p).

3. Bir integral bantlı fren resmi çizerek fren kuvveti ve fren açma işinin nasıl bulunduğunu adım adım gösteriniz (15p). Ü L E Y M A N D E M Ġ R E L Ü N Ġ V E R Ġ T E Ġ M Ü H E N D Ġ L Ġ K F A K Ü L T E Ġ M A K Ġ N A M Ü H E N D Ġ L Ġ Ğ Ġ B Ö L Ü M Ü I. öğrtim II. öğrtim MAK-43 MT-Trnsport Tkniği ÖĞRENCĠ ADI OYADI NUMARA

Detaylı

ORGANİK TARIM İÇİN TORFA ALTERNATİF KOMPOSTLAR

ORGANİK TARIM İÇİN TORFA ALTERNATİF KOMPOSTLAR ORGANİK TARIM İÇİN TORFA ALTERNATİF KOMPOSTLAR HAZIRLAYAN ÖĞRENCİLER 6-E Öykü ZİNCİRCİOĞLU Arda BAYRAKTAR DANIŞMAN ÖĞRETMEN NİLÜFER DEMİR İZMİR 2012 İÇİNDEKİLER 1. Projnin Amacı v Hdfi.. 2 2. Organik Tarım

Detaylı

- BANT TAŞIYICILAR -

- BANT TAŞIYICILAR - - BANT TAŞIYICILAR - - YAPISAL ÖZELLİKLER Bir bant taşıyıcının nl örünümü aşağıdaki şkild vrilmiştir. Bant taşıyıcıya ismini vrn bant (4) hm taşınacak malzmyi için alan bir kap örvi örn, hm d harkt için

Detaylı

OKUL REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK SERVİSİNİN TANITIMI

OKUL REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK SERVİSİNİN TANITIMI OKUL REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK SERVİSİNİN A. AMACIMIZ: TANITIMI Öğrenci yaşamında bilgi ve başarının yanı sıra düşünce ve davranış hazırlığının da önemli bir etken lduğumdan hareketle yla çıkan

Detaylı

Sayr :16961366-604.01.0119255 Konu : Ktsa Film Destek Hibe Programt

Sayr :16961366-604.01.0119255 Konu : Ktsa Film Destek Hibe Programt T.C. BA$BAKANLIK Afet ve Acil Durum Ydnetimi Baqkanhpr Sayr :16961366-604.01.0119255 Konu : Ktsa Film Destek Hibe Programt 07.05.2014 Y ILDIZ TEKNiK LN{ IVPNSiTE,Si REKTOru-UCIXP, Bagkanll[rm z tarafndan

Detaylı

Kentsel Planlama ve Kentsel Altyapı İlişkisinde Yeni bir Dönem; Kentsel Dönüşüm

Kentsel Planlama ve Kentsel Altyapı İlişkisinde Yeni bir Dönem; Kentsel Dönüşüm Kentsel Planlama ve Kentsel ltyapı İlişkisinde Yeni bir Dönem; Kentsel Dönüşüm.Faruk GÖKSU Kentsel Strateji td.şti. nahtar Kelimeler: Kentsel Planlama, Kentsel ltyapı, kıllı Büyüme (smart grwth), Kentsel

Detaylı

İZMİR İLİ ÇİĞLİ BELEDİYESİ MECLİS KARARI

İZMİR İLİ ÇİĞLİ BELEDİYESİ MECLİS KARARI İZMİR İLİ ÇİĞLİ BELEDİYESİ MECLİS KARARI Karar Tarihi:03.06.2015 Karar Sayısı: 84516765-301-05/48 Meclis Başkan V.: Şeref BEKTAŞ Meclis Üyesi MECLİS TOPLANTISINA KATILAN ÜYELER: SEMRA AKSU, MEHMET TAŞTAN,

Detaylı

Kayıplı Dielektrik Cisimlerin Mikrodalga ile Isıtılması ve Uç Etkileri

Kayıplı Dielektrik Cisimlerin Mikrodalga ile Isıtılması ve Uç Etkileri Kayıplı Dilktrik Cisimlrin Mikrodalga il Isıtılması v Uç Etkilri Orhan Orhan* Sdf Knt** E. Fuad Knt*** *Univrsity of Padrborn, Hinz ixdorf Institut, Fürstnall, 3302 Padrborn, Almanya orhan@hni.upb.d **Istanbul

Detaylı

DERS 7. Türev Hesabı ve Bazı Uygulamalar II

DERS 7. Türev Hesabı ve Bazı Uygulamalar II DERS 7 Türv Hsabı v Bazı Uygulamalar II Bu rst bilşk fonksiyonlarının türvi il ilgili zincir kuralını, üstl v logaritmik fonksiyonların türvlrini, ortalama v marjinal ortalama ğrlri; rsin sonuna oğru,

Detaylı

all,r'maz. Madde 6 - Bildirim ve tebligat esaslan

all,r'maz. Madde 6 - Bildirim ve tebligat esaslan izpti n xalir qtleui all,r'maz. Madde 6 - Bildirim ve tebligat esaslan gergevesinde gergekle$tirilir. 6.3. Tebtigatrn hakh veya zorunlu yaprlamamasr halinde Kanunun 65 kanunlanna sunulan ve tarafindan

Detaylı

o Kullanım: Sesli çağrı, kısa mesaj ve SMS için % 43 (% 25 özel iletişim vergisi ve % 18

o Kullanım: Sesli çağrı, kısa mesaj ve SMS için % 43 (% 25 özel iletişim vergisi ve % 18 Turkiye Yunanistan Plnya Prtekiz Özbekistan İngiltere Avusturya Slavenya Arnavutluk Hllanda Azerbaycan İspanya Sırbistan Malta Kıbrıs Karadağ Kazakistan Türkiye de mbil telefn hizmeti ve vergilendirme

Detaylı

Eğitimde şimdilik son hamle olmak üzere Bilim Merkezi ni Bayrampaşalı genç araştırmacıların hizmetine sunmuş bulunduğumuzu da burada ifade edelim.

Eğitimde şimdilik son hamle olmak üzere Bilim Merkezi ni Bayrampaşalı genç araştırmacıların hizmetine sunmuş bulunduğumuzu da burada ifade edelim. Dğrli Bayrampaşalılar, Atila AYDINER İçind bulunduğumuz v Bilgi Çağı olarak tanımlanan bu dönmd, büyük dvltlrin v büyük özl sktör yapılanmalarının n önmli gidr kalmini bilgi v tknoloji harcamaları oluşturuyor.

Detaylı

NEM ALMALI SOĞUTMA SİSTEMLERİ

NEM ALMALI SOĞUTMA SİSTEMLERİ NEM ALMALI SOĞUTMA SİSTEMLERİ Alpr YILMAZ, Hüsamttin BULUT Çukurova Ünivrsitsi, Makina Mühndisliği Bölümü, 01330-ADANA ÖZET Son yıllarda iklimlndirm tknolojisind hızlı glişmlr yaşanmaktadır. Ozon tabakasına

Detaylı

2. KAPSAM. eirci cuvrrvlici poririxnst

2. KAPSAM. eirci cuvrrvlici poririxnst eirci cuvrrvlici poririxnst Bilgi Gtivenligi Politikast, Malatya Halk Saflrir MiidUr[ifiri ve baglr birirnler bunyesinde ytirtitulen bilgi grivenlifinin saflanmasrna ycinelik galrgmalarrn kapsamrnr, igerifini,

Detaylı

Doğrudan Havacılık - Uzay İlişkili Yükseköğretimde 2016 Yılı (Öğretim, Öğretim Kurumları & Öğretim Kontenjanları)

Doğrudan Havacılık - Uzay İlişkili Yükseköğretimde 2016 Yılı (Öğretim, Öğretim Kurumları & Öğretim Kontenjanları) Dğrudan Havacılık - Uzay İlişkili Yükseköğretimde 2016 Yılı (Öğretim, Öğretim Kurumları & Öğretim Kntenjanları) Can EREL 1 Uçak Mühendisi can.erel@canerel.cm.tr Dğrudan havacılık ve uzay alanları sayesinde

Detaylı

K O Ç Ü N İ V E R S İ T E S İ G Ö Ç A R A Ş T I R M A L A R I P R O G R A M I. M i R e K o c

K O Ç Ü N İ V E R S İ T E S İ G Ö Ç A R A Ş T I R M A L A R I P R O G R A M I. M i R e K o c M i R e K c K O Ç Ü N İ V E R S İ T E S İ G Ö Ç A R A Ş T I R M A L A R I P R O G R A M I Türkiye den Yurtdışına Yönelen Göç Hareketleri Üzerine Brifing N: 2 / 2009 Bu brifing Kç Üniversitesi Göç Araştırmaları

Detaylı

Kirişli döşemeler (plaklar)

Kirişli döşemeler (plaklar) Kirişli döşmlr (plaklar) Dört tarafından kirişlr oturan döşmlr Knarlarının bazıları boşta olan döşmlr Boşluklu döşmlr Düznsiz gomtrili döşmlr Üç tarafı kirişli bir tarafı boşta döşm Bir tarafı kirişli

Detaylı

Günlük Bülten. 27 Şubat 2013. TCMB, Şubat ayı PPK toplantısı özetini yayınladı

Günlük Bülten. 27 Şubat 2013. TCMB, Şubat ayı PPK toplantısı özetini yayınladı 27 Şuat 2013 Çarşama Günlük Bültn İMKB vrilri İMKB 100 77,514.3 Piyasa Dğri-TÜM ($m) 302,886.2 Halka Açık Piyasa Dğri-TÜM ($m) 86,403.0 Günlük İşlm Hacmi-TÜM ($m) 1,629.94 Yurtdışı piyasalar Borsalar Kapanış

Detaylı

Matris Konverterden Beslenen Lineer Asenkron Motor Modeli ve Matlab/Simulink ile Benzetimi

Matris Konverterden Beslenen Lineer Asenkron Motor Modeli ve Matlab/Simulink ile Benzetimi 6 th Intrnational Advancd Tchnologis Symposium (IATS ), 6-8 May, Elazığ, Turky Matris Konvrtrdn Bslnn inr Asnkron Motor Modli v Matlab/Simulink il Bnztimi M. Ş. Üny, H. Altun Univrsity of Şırnak, Şırnak/Turky,

Detaylı

İş Akış Şeması. İlgili makam onayı ile görevlendirme yapılır. Görevlendirme ile verilen görev yerine getirilir.

İş Akış Şeması. İlgili makam onayı ile görevlendirme yapılır. Görevlendirme ile verilen görev yerine getirilir. T.C. ANKARA ÜNİVRSİTSİ SAĞLIK KÜLTÜR V SPOR DAİR BAŞKANLIĞI YOLLUK İŞLMLRİ İŞ AKIŞ SÜRCİ 1. 5018 sayılı kamu mali yönetimi ve kontrol kanunu Faaliyet İle İlgili Mevzuat: 2. 6245 sayılı harcırah kanunu

Detaylı

Veteriner Farmakoloji ve Toksikoloji Derneği Bülteni

Veteriner Farmakoloji ve Toksikoloji Derneği Bülteni r in r t V r Farmakoloji v Toksikoloji D r n ð i Vtrinr Farmakoloji v Toksikoloji Drnği Bültni Vtrinr Farmakoloji v Toksikoloji Drnği Yayın Organı Yıl: 2011 Sayı: 4 ISSN: 1309-4769 www.vtfarmatoks.org.tr

Detaylı

Hücre bölünmesi sırasında önce... sonra... bölünmesi gerçekleşir.

Hücre bölünmesi sırasında önce... sonra... bölünmesi gerçekleşir. 2.Mitoz Hücr Bölünmsi Hücr bölünmsi tüm canlılarda görüln bir olaydır. Hücr bölünmsi büyüm, glişm, yaraların iyilşmsi, ürm hücrlrinin oluşması v tk hücrli canlıların çoğalması olaylarında tkilidir. Bir

Detaylı

yirmi dört ay ayni sermaye

yirmi dört ay ayni sermaye ANONİM ŞİRKETLER Tanımı Annim şirket, sermayesi belirli ve paylara bölünmüş lan, brçlarından dlayı yalnız malvarlığıyla srumlu bulunan şirkettir. Amaçları Annim şirket, kanunen yasak lmayan her türlü eknmik

Detaylı

Ses Temelli Katma Değerli Servisler

Ses Temelli Katma Değerli Servisler Sayın Selen Çimen, Tarih: 19.10.2010 Sayın Canan Erşen Sayı : 10-074 Bilgi Teknljileri ve İletişim Kurumu Yeşilırmak Sk. N:16 06430 Demirtepe/Ankara İlgi : Numaralandırma Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına

Detaylı

' Bilimsel aragtrrmalann ticari de$eri yuksek olan konulara. ' Yardtmct dogentlerin tumu ile dogent ve profesdrlerin bir krsmrnrn

' Bilimsel aragtrrmalann ticari de$eri yuksek olan konulara. ' Yardtmct dogentlerin tumu ile dogent ve profesdrlerin bir krsmrnrn yeni yuxsexdgnrrirvl yasa raslaglrua iugxiru conuglen (O$ retim.uy"."i Yetigti rme_ Pr.og ram r Aragtrrma Gorevrireri Derneg i) TASLAGA ir-i$xir.r GENEL GORU$ Tasla$tn igeri$inde yer alan Universite gegitliligine

Detaylı

Enerji Dönüşüm Temelleri. Bölüm 3 Bir Fazlı Transformatörler

Enerji Dönüşüm Temelleri. Bölüm 3 Bir Fazlı Transformatörler Enrji Dönüşüm Tmllri Bölüm 3 Bir Fazlı Transformatörlr Birfazlı Transformatorlar GİRİŞ Transformatörlrin grçk özllik v davranışlarını daha kolay anlamak için ilk aşamada idal transformatör üzrind durulacaktır.

Detaylı

BİLEŞENLER. Demiryolu Araçları için yüksek hızlı DC devre kesiciler Tip UR6, UR10 ve UR15

BİLEŞENLER. Demiryolu Araçları için yüksek hızlı DC devre kesiciler Tip UR6, UR10 ve UR15 İLŞNLR miryolu raçları için yüksk hızlı dvr ksicilr Tip R, R v R Gnl bilgi R, R v R; doğal soğutmalı, açmasız, tk kutuplu, çift yönlü, lktromanytik üflmli, lktrik kontrol dvrlrin v doğrudan aşırı akım

Detaylı

infaz edildiği ardından Beşiri kırsalına gömüldüğünü açıkça belirtiyor. BOYNU KIRILARAK İNFAZ EDİLMİŞ!

infaz edildiği ardından Beşiri kırsalına gömüldüğünü açıkça belirtiyor. BOYNU KIRILARAK İNFAZ EDİLMİŞ! İn kitabı Soysal cinaytin ışık tuttu Tüylr ürprtn itiraf 1999 yılında kaçırıldıktan sonra infaz diln TPAO işçisi Cvzt Soysal cinaytinin prd arkasını İn kitabı aylar öncsindn aralamış. İstihbarat Dairsi

Detaylı

STAJLAR HAKKINDA KISA BİLGİLENDİRME

STAJLAR HAKKINDA KISA BİLGİLENDİRME STAJLAR HAKKINDA KISA BİLGİLENDİRME Staj başvurusu için ve kntenjan yerleştirmeleri snrasında yapılacakların tanıtımı Staj Rehberi dsyasında ayrıntılı anlatılmaktadır. Stajlar ile ilgili SHGM tarafından

Detaylı

Farklı Kural Tabanları Kullanarak PI-Bulanık Mantık Denetleyici ile Doğru Akım Motorunun Hız Denetim Performansının İncelenmesi

Farklı Kural Tabanları Kullanarak PI-Bulanık Mantık Denetleyici ile Doğru Akım Motorunun Hız Denetim Performansının İncelenmesi Ahmt GANİ/APJES II-I (24) 6-23 Farklı Kural Tabanları Kullanarak PI-Bulanık Mantık Dntlyici il Doğru Akım Motorunun Hız Dntim Prformansının İnclnmsi * Ahmt Gani, 2 Hasan Rıza Özçalık, 3 Hakan Açıkgöz,

Detaylı

ffi : Teklif Birim Fiyar-igin Tamamr ihriyac LisrESi Op.Dr.Ciineyit c0neg Bashekim Yardrmcrsr

ffi : Teklif Birim Fiyar-igin Tamamr ihriyac LisrESi Op.Dr.Ciineyit c0neg Bashekim Yardrmcrsr ffi T.C. sae LrK BAKANL GI BATMAN BOLGE DEVLET HASTANEsi SATTNALMA KoMisyoN BA$KANLtdr -j 05.08.2011 Sayrn:. Kurumumuzun ihtiyacr olan On iki Ayhk Qevre Yonetimi Ve Danrgmanhk Hizmeti Ahmr igi satrn altnacaktlr.

Detaylı

: 1_ Turk DermatolojiDernegi. 2- Tiirk ptastik Rekonstrtktif Ve Estetik. :Av. Ziynet OZgelirc. : 1_ igigleri Bakanlrgr. : Hukuk MrigaviriAhmet SARAC

: 1_ Turk DermatolojiDernegi. 2- Tiirk ptastik Rekonstrtktif Ve Estetik. :Av. Ziynet OZgelirc. : 1_ igigleri Bakanlrgr. : Hukuk MrigaviriAhmet SARAC serizirubi oainp Esas No :201gl2\gg : 1_ Turk DermatolojiDernegi 2- Tiirk ptastik Rekonstrtktif Ve Estetik Vekilleri Cerrahi Derne$i :Av. Ziynet OZgelirc Tunus Cad. No:2113 Davalr hy Vekilleri Kavaklrdere/ANKARA

Detaylı

Sistem-atik Membran Kapak Sipariş Takip ve Üretim Takip Sistemi;

Sistem-atik Membran Kapak Sipariş Takip ve Üretim Takip Sistemi; S i s t e m - a t i k M e m b r a n K a p a k S i p a r i T a k i p v e Ü r e t i m T a k i p S i s t e m i ; T ü r k i y e l d e b i r i l k o l a r a k, t a m a m e n m e m b r a n k a p a k ü r e t

Detaylı

KÜRESEL AYNALAR. 1. Çukur aynanın odağı F, merkezi M (2F) dir. Aşağıdaki ışınlar çukur aynada yansıdıktan sonra şekillerdeki gibi yol izler.

KÜRESEL AYNALAR. 1. Çukur aynanın odağı F, merkezi M (2F) dir. Aşağıdaki ışınlar çukur aynada yansıdıktan sonra şekillerdeki gibi yol izler. . BÖLÜ ÜRESEL AYNALAR ALŞRALAR ÇÖZÜLER ÜRESEL AYNALAR. Çukur ynnın odğı, merkez () dr. Aşğıdk ışınlr çukur ynd ynsıdıktn sonr şekllerdek b yol zler. / / 7 / / / / / 8 / / / / / 9 / / / / N 0 OPİ . Çukur

Detaylı