İSLÂM-OSMANLI CEZA HUKUKUNDA HIRSIZLIK SUÇU: YÜZYILLARDA BURSA ŞER İYYE SİCİLLERİNE YANSIYAN ÖRNEKLER Ömer DÜZBAKAR*

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "İSLÂM-OSMANLI CEZA HUKUKUNDA HIRSIZLIK SUÇU: 16-18. YÜZYILLARDA BURSA ŞER İYYE SİCİLLERİNE YANSIYAN ÖRNEKLER Ömer DÜZBAKAR*"

Transkript

1 İSLÂM-OSMANLI CEZA HUKUKUNDA HIRSIZLIK SUÇU: YÜZYILLARDA BURSA ŞER İYYE SİCİLLERİNE YANSIYAN ÖRNEKLER Ömer DÜZBAKAR* Özet: Tüm hukuk sistemleri fertler arasında can ve mal güvenliğini korumak ister. Osmanlı hukukunda da, toplumda huzursuzluğa yol açanlar, can ve mal güvenliğini tehlikeye atanlar hakkında ağır yaptırımlar uygulanmıştır. Hırsızlık suçu da bunlardan biridir. Bu suçu işleyenler hakkında verilmiş olan cezanın altında yatan asıl gaye, toplum düzenini korumak, sosyal yapının bozulmasına engel olmak ve fertlerin mal güvenliğini sağlamaktır. Bu çalışmanın amacı, Bursa Şer iyye Sicillerinden yüzyıllara ait hırsızlıkla ilgili dava örneklerinden sondaj yöntemiyle bulunan kayıtlardan yola çıkarak Osmanlı Ceza Hukuku nun hırsızlık suçuna ilişkin uygulamasını ortaya koymaya çalışmaktır. Temel kaynak olarak Bursa Şer iyye Sicilleri, Kâmil Kepecioğlu nun Bursa Kütüğü adlı 4 ciltlik eseri ile yayınlanmış mühimme defterlerinden faydalanılmıştır. Anahtar Kelimeler: İslâm, Osmanlı, Bursa, Hırsızlık. The Crime of Theft in Islamic-Ottoman Criminal Law: Examples from the Shari a Court Records of Bursa, 16 th -18 th Centuries Abstract: All legal systems aim at maintaining peace, security and order among individuals. In Ottoman legal system, too, those crimes which were threatining the security of life and of property were heavily condemned extreme sanctions were applied against them. The crime of theft was one of such heavy crimes. The underlying reason for the adoption of grave punishments imposed on those who committed this crime was to maintain the social order, to prevent deganeration of the social structure and to secure the properties of individuals. In this study, the fundamental approaches, treatments and applications in the Ottoman Criminal Law concerning the crime of theft are explored with reference to the cases hit on in the Bursa Shari a Court Records during our long-term thematic survey of historical documents between 16th and 18th centuries. Besides the court documents, the four-volume Bursa Kütüğü (Bursa Register) by Kamil Kepecioğlu and the Mühimme Defterleri (Imperial Notebooks of Importance) published so far are used as primary sources. Key Words: Islam, Ottoman, Bursa, Theft. * Dr., Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi İlköğretim Bölümü.

2 Ömer DÜZBAKAR 1. Giriş Hırsızlığın meydana gelmesi, bir yandan kişilerin bencillik, tamahkârlık, ihtiras, emel ve heves gibi duygularına kadar uzanan karışık psikolojik tesirlere, öte yandan iktisadi yapının bozukluğuna, karmaşık olaylar zincirinin çıkardığı sosyal huzursuzluğa dayanır. Bu huzursuzlukların giderilmesi problemlerin ana kaynağına inmekle mümkündür. Bu da hukuk sosyolojisi, iktisat tarihi, siyaset ve sosyal psikoloji gibi ilim dallarının müşterek hareket noktalarının tespitini gerektirmektedir. Böylesine geniş ve çok yönlü araştırma henüz yapılabilmiş değildir. Hırsızlığın asıl kaynağı bir ölçüde iktisadi ve psikolojik sebeplerdir. Çünkü her suç gibi hırsızlık da sosyal bir olaydır. Bu yüzden özellikle sosyal düzenin bozulduğu zamanlarda bu suç iyice artar (Heyd, 1973: 174). Osmanlıda zamanla tımar sisteminin bozulması, idari, mali ve sosyal düzende büyük tahribat yapmış, memleket içindeki merkezi otoritenin zayıflamasıyla da isyan ve eşkıyalık gibi çeşitli iç karışıklıklar ortaya çıkmıştır. Bu da özellikle köy ve kasaba gibi küçük yerleşim birimlerindeki halkın çiftini, çubuğunu terk edip daha güvenli gördükleri yerlere göç etmelerine veya bu eşkıya gruplarına katılmalarına sebep olmuştur. Topraklarını terk edip kendilerine geçim kaynağı arayan, önceleri padişahların garip yiğitler diye sefere çağırdıkları fakat sonradan harami ve eşkıya zümreleri içinde yer alan reaya denilen üretici sınıfın birçoğu (çift bozanlar) şehirlerde asayişsizliğin öncüleri olmuşlar, memlekette genel güvenliği sarsar hale gelmişlerdir. Haramzâde, kapısız-bacasız levent, yaramaz, başıboş levent, saruca-sekban gibi adlar altında gruplar halinde dolaşmaya başlamışlardır (Özkaya, 1985: 56-58). 2. İslâm-Osmanlı Ceza Hukukunda Hırsızlık a. İslâm Ceza Hukukunda Hırsızlık Hırsızlık suç ve cezasıyla ilgili dini hükümler İslam hukuk mezheplerinde değişik biçimlerde tanımlanmış olmasına rağmen hukuki bir terim olarak hırsızlık eylemi başkasına ait bir malın mülk edinme kastıyla muhafaza edildiği yerden gizlice alınması şeklinde tanımlanabilir. Görüldüğü gibi suçun tanımında ana unsuru (rükün) malın gizlice 80 TSA / Yıl: 12, S: 2, Ağustos 2008

3 İslâm-Osmanlı Ceza Hukukunda Hırsızlık Suçu: Yüzyıllarda Bursa... alınması oluşturmaktadır (Menekşe, 1998: 20). İslâm hukukunda hırsızlık suçunu işleyen kimseye uygulanacak el kesme cezası ile ilgili hüküm Kur an da şöyle ifade edilmektedir. Erkek ve kadın hırsızın, irtikâb ettikleri şeye karşı bir ceza ve Allah tan ibret olmak üzere ellerini kesin. Allah, Azîzdir, Hâkim dir. Fakat her kim, o haksız davranışından sonra tövbe eder, halini düzeltirse, Allah, şüphesiz, tövbesini kabul eder. Allah, çok bağışlayıcıdır, çok merhametlidir (El-Mâide, 5/38-39). Hz. Peygamber in sünnetinde de hırsızlık, dünyevî ve uhrevî bir dizi müeyyide ve sorumluluğu gerektiren ağır bir suç ve büyük bir günah olarak nitelendirilmiştir. Mekke nin fethi sırasında hırsızlık yapan soylu bir kadına had cezası uygulanmaması için şefaat (aracılık) talebinde bulunan Üsame ye Hz. Peygamber Muhakkak ki, İsrailoğulları arasında soylu biri hırsızlık ederse onu cezasız bırakırlar, zayıf biri hırsızlık yaparsa onun elini keserlerdi. Ben, çalan kadın (kızım) Fatıma olsaydı muhakkak ki onun da elini keserdim buyurmuştur (Avcı, 2004: 233). İslam hukukunda suçlar had, kısas ve ta zir suçları şeklinde üçe ayrılmaktadır. Bu üç kavram aslında ceza anlamına da gelmekte ise de had, kısas ve ta zir suçları şeklinde yaygın olarak kullanılarak suç anlamını da kazanmıştır. Had suçlarının biri geniş diğeri dar olmak üzere iki tarifi vardır. Geniş anlamda had suçları deyince suç tarifinin ve müeyyidenin şâri (Allah ve Resûlü) tarafından tespit edildiği suçlar anlaşılmaktadır ki bu tarife kısas suçları da girmektedir. Zira kısas suçları ve cezaları da şâri tarafından belirlenmiştir. Dar anlamda had suçları ise tanımı ve cezası şâri tarafından belirlenen ve Allah haklarına yönelik olarak işlenen suçlardır. İhtilaflı olmakla birlikte dar anlamda had suçları yedi tanedir: Hırsızlık, zina, zina iftirası (kazf), yol kesme (hırâbe), şarap içme-sarhoşluk, irtidat ve isyan. Kısas suçları ise adam öldürme (katl) ve müessir fiil (cerh) suçlarından ibarettir. Ta zir suçları yukarıda adı geçen iki grup suçun dışında kalan, tanımı ve cezası Allah ve Peygamberi tarafından belirlenmemiş, bunların tespitinin devlet başkanına veya hakime bırakıldığı suçlardır (Akman, 2004: 24-25). İslam hukukunda hırsızlık, cezası had ve ta zir olan hırsızlık olmak üzere ikiye ayrılmaktadır. Had cezası ile cezalandırılan hırsızlık es-serikatü s-suğra (basit hırsızlık) ve es-serikatü l-kübra (mevsuf hır- TSA / Yıl: 12, S: 2, Ağustos

4 Ömer DÜZBAKAR sızlık) şeklinde ikiye ayrılmaktadır. Ancak sirkat ve serika kelimeleri yalın olarak kullanıldığında kural olarak basit hırsızlık kastedilir. Basit hırsızlık, başkasına ait bir malı onun gıyabında ve rızası olmadan gizlice alıp götürmektir. Mevsuf hırsızlık ise Türk hukuk tarihinde haramilik olarak bilinen, soygun, eşkıyalık (hirâbe) veya silahlı gasp (kat u t-tarîk) de denilen bir başkasının malını zorla elinden almaktır (Cin ve Akgündüz, 1989: 269). Ta zir cezasıyla cezalandırılan hırsızlık da suçun oluşum veya ispatı ile ilgili bir kusurun ortaya çıkmasıyla haddin uygulanmadığı veya yankesicilik gibi mağdurun gözü önünde, fakat rızası olmaksızın ve kuvvet kullanmaksızın bir başkasına ait malın çalınması şeklinde iki çeşittir (Menekşe: 20). Yol kesme (kat ı tarîk), yağmalama (intihab), eşkıyalık (hirâbe) suçu hırsızlık suçuna benzemekte, hatta İslam hukuku literatüründe büyük hırsızlık olarak adlandırılmaktadır. Bununla birlikte hırsızlık suçunun özünü cebir ve şiddet kullanmaksızın bir malın gizlice alınması teşkil ettiğinden eşkıyalığın teknik anlamda hırsızlığın bir türü sayılması doğru olmaz. Eşkıyalığın silahla veya başka bir şekilde zor kullanarak yol kesip veya baskın yapıp şahıs ve mal aleyhine tecavüzü içermesi sebebiyle toplum aleyhine işlenmiş olma, kamu düzeni ve asayişi ihlal etme vasfı ağırlık taşımaktadır. Benzeri suçlara oranla da eşkıyalık için; öldürülme, asılma, el ve ayaktan çaprazlama kesilmesi, sürgün edilme gibi ağır cezaların konulmuş olması, onun toplumun huzur ve emniyeti aleyhine işlenmiş bir suç olması özelliğinden kaynaklanmaktadır (Bardakoğlu, 1995: 463). Bundan dolayı hırsızlık gibi bir suç ile ondan çok daha ağır bir suçun kıyas edilmesi suç ve cezanın tespiti konusunda sağlıklı bir yaklaşım olmamaktadır (Shaban, 2002: 246). İslâm hukukunda hırsızlık suçunun işlenmiş sayılabilmesi için suçlu, çalınan mal ve çalma eylemiyle ilgili bazı şartlar aranır. Bunlar da İslâm hukuk mezhepleri arasında kısmen farklı görüşler bulunsa bile, suçlunun suç işleme kastının bulunması, çalınan malın başkasına ait olması, muhafaza altında bulunması ve hukukî-malî bir değerinin olması, bu malın gizlice alınması gibi şartlardır (Menekşe: 24-35). Burada zilyedlik kavramı üzerinde de kısaca durmak gerekir. İslâm hukuk sistemi, Müslümanların yaşantılarına dair davranışları düzenleme ya da sorunlara pratik çözümler üretme şeklinde gelişmiştir. Bu alanda yazılan klâsik dönem İslâm hukuku eserleri de, aynı yöntemden 82 TSA / Yıl: 12, S: 2, Ağustos 2008

5 İslâm-Osmanlı Ceza Hukukunda Hırsızlık Suçu: Yüzyıllarda Bursa... hareketle, problemlerin teorik yönünden ziyade, insan ilişkilerine yansıyan yönü üzerinde durmuşlardır. Bu durumun en belirgin olarak ortaya çıktığı yerlerden birisi de zilyedlik kavramıdır. İlk bakışta, mülkiyet ile aralarındaki farkın dikkatlerden kaçtığı zilyedlik kavramı, kişinin eşya üzerindeki fiili hakimiyetine dayanır. Ancak, zilyedlik sebebiyle elde edilen bu hakimiyet, çoğu zaman, hukûkî bir temele dayansa da, zilyedliğin oluşması için bu şart değildir. Zilyedliği kısaca elde bulundurma diye tarif edebiliriz. Yani elimizde bulunan bir eşyayı çalmış olsak da, emaneten almış olsak ya da bedelini ödeyerek almış olsak da bizim zilyedliğimiz altındadır. Hâlbuki mülkiyet, sadece hukûken elde edilen bir hak sebebiyle ortaya çıkar. Bu durum mülkiyet ile zilyedlik arasındaki temel farkı oluşturmaktadır (Topal, 2000: 100). İslam hukukuna göre hırsızlık suçuna verilecek cezanın düşürülmesinin sebepleri arasında şüphe, zaman aşımı, hırsızın çaldığı malın kendisine ait olduğunu iddia etmesi, hükümden sonra çalınan malın nisabının eksilmesi, suçun harp esnasında işlenmesi, kesilecek uzvun yok olması, tövbe ve af sayılabilir (Menekşe: 44-50). İslam hukukunun gözettiği temel amaçlar aklın, dinin, malın, canın ve neslin korunmasıdır. Ceza yargılaması hukukunda yapılan tüm düzenlemeler neticede bu çerçevede bir yer bulmalı ve amacı gerçeği bütün yalınlığıyla ortaya koymak olmalıdır. Bu yapılırken insan hakları ihlallerine yol açmadan maddi gerçeğin araştırılıp bulunması, adaletin gerçekleştirilmesi ve hukuki barışın sağlanması gerekmektedir (Öztürk, 1994: 5). b. Osmanlı Ceza Hukukunda Hırsızlık Osmanlı hukuk mevzuatı iki kısımdan oluşur. Biri doğrudan doğruya Kur an, Sünnet, İcma ve Kıyasa dayanan ve fıkıh kitaplarında bir araya getirilmiş bulunan kanunlardır ki, bunlara şer i hükümler, şer-i şerif veya şer i hukuk adı verilmektedir. Şer i hukuk kavramı, geçerliliği için, hiçbir kişi veya kurulun tasdikine gerek olmayan ve fıkıh kitaplarında bulunan hukuki hükümleri ihtiva eder (Özbilgen, 1985: 43). Osmanlı hukuk mevzuatının diğer kısmını ise örfi hukuk mevzuatı oluşturmaktadır. Osmanlı hukukunda örfi hukuk denilince, sadece adet hukuku değil, şer i hükümlerin kanun tarzında bir araya getirilmiş hali de dahil olmak üzere, padişaha tanınan sınırlı yasama yetkisi çerçeve- TSA / Yıl: 12, S: 2, Ağustos

6 Ömer DÜZBAKAR sinde, uzman hukukçuların ictihâd ve fetvalarına da başvurularak ortaya konan hukuki hükümler akla gelir (Cin-Akgündüz, 1989: 165). Osmanlı ceza hukukunda hırsızlık suçu ile ilgili hükümleri ihtiva eden ilk yazılı kanuni metnin Fatih devrinde yürürlüğe girdiği ve Fatih Kanunnâmesi olarak bilinen bu metnin üçüncü faslının hırsızlık suçu ile ilgili hükümlere ayrıldığı bilinmektedir (Akgündüz, I, 1990: madde 16-17; 24). II. Bayezid devri kanunâmelerinde de hırsızlık suçu ile ilgili hükümlere yer verilmiş ve bu kanunnâmenin 241 ve 243. maddelerinde hırsızların kadı huzuruna çıkarılmadan cezalandırılmamaları gerektiği belirtilmiş, ayrıca hırsızlığı örfi hukuk kurallarına göre sabit olan kimse için kadının hüccet verip aradan çekilmesi ve ehli örfün cezalandırılmasına engel olunmaması da emredilmiştir (Akgündüz, II, 1990: 75-76, madde 241; 243) Yavuz Sultan Selim kanunnâmelerinde hırsızlık suçu maddeler arasında düzenlenmiş ve bu kanunnâmede bulunduğu yerde halk tarafından istenmeyen bir hırsızın mahalleden sürülebileceği belirtilmiştir (Akgündüz, III, 1991: madde 26-35). Bu döneme ait Manisa Sancağı Siyasetnamesi nde de hırsızlık suçunu işlediği sabit olan kimsenin asılacağına dair hüküm getirilmiştir (Akgündüz, III: 193 madde 17). Kanuni döneminde yapılan kanunlaştırma ise gerek kendi zamanı içinde ve gerekse sonraki zamanları etkilemesi yönüyle modern anlamda sistematize edilmiş bir kanunlaştırma hareketidir. Bu kanunnâmenin üçüncü faslı da hırsızlık suçlarına ayrılmıştır (Akgündüz, IV, 1992: , madde 28-48). Fatih Kanunnâmesi nde yer alan Eğer at uğurlasa elin keseler, kesmezler ise iki yüz akçe cürüm alına maddesinin veya diğer kanunnâmelerdeki benzeri maddelerin de yargıya sabit olan bir hırsızlık suçu için iki ceza türünden birini seçme hakkını tanıdığını söylemek doğru olmaz. Bunun yerine suçun unsurlarında veya ispat şartlarında bir eksikliğin bulunması sebebiyle had cezasının uygulanamadığı durumlarda daha alt bir cezanın uygulanabilmesi imkânını getirdiğini söylemek daha doğru olacaktır. Örneğin hırsızlıkta çalınan malın koruma altında bulunması haddin uygulanabilmesi için şarttır. Kanunnâmelerde bu şar- 84 TSA / Yıl: 12, S: 2, Ağustos 2008

7 İslâm-Osmanlı Ceza Hukukunda Hırsızlık Suçu: Yüzyıllarda Bursa... tın gerçekleşmediği hırsızlıklar için para cezaları getirilmiştir. Nitekim Kanuni dönemi ceza kanunnâmesinin farklı bir nüshasında hırsızlığın gerçekleşmesi için malın koruma altına alınmış olmasının şart olduğu, bu sebeple merada meydana gelen bir hırsızlığın ta zir grubuna gireceği, doktrindeki bir başka şartın gereği olarak da, aile efradı arasında meydana gelen hırsızlığa ta zir cezasının uygulanacağı hükümleri yer almaktadır (Akgündüz, I: madde 17). Osmanlı toplumunda sabit olan hırsızlık suçu için öngörülen el kesme cezası nadir de olsa uygulanmıştır. Nitekim 5 Rebiu l-ahir 981 (4 Ağustos 1573) tarihli bir buyrulduda Süleymaniye mütevellisinin evine girip eşyalarını çalan Ramazan b. Hüseyin adlı kişinin çaldıklarıyla yakalanıp suçunu da itiraf etmesi üzerine İstanbul kadısı naibi Kemal Halife tarafından elinin kesilmesine hükmedildiği kaydedilmiştir. Yine aynı tarihli bir başka kayda göre Haseki Hanı ndaki Hacı Mirzâ ve Hacı Mustafa adlı kişilerin odalarını açarak Dellâl Veli ile birlikte paralarını çaldıklarını itiraf eden Tebrizli Seyyid Mehmed bin Seyyid Hasan ın elinin kesilmesine karar verildiği İstanbul kadısı naibi Kemal Halife tarafından kaydedilmiştir (Göyünç, 1967: 42). Yine Osmanlı belge ve kaynaklarında, suçu sabit görülen hırsızlara ta zir cezası şeklinde ölüm, hapis, çeşitli para cezaları, küreğe mahkum olma, kalebentlik ve sürgün cezalarının uygulandığına dair bir hayli zengin bilginin verildiği, uygulanan ceza türlerinin de hem dönemlere ve hem de suçun ağırlığı derecesine göre değişiklikler gösterdiği söylenebilir (Göyünç: 40-42) Yüzyıllarda Hırsızlıkla İlgili Bursa Şer iyye Sicillerine Yansıyan Örnekler İslam hukukunda hırsızlık es-serikatü s-suğra (basit hırsızlık) ve es-serikatü l-kübra (mevsuf hırsızlık) şeklinde ikiye ayrılmaktadır. İkinci gruba giren bir örnek Namazgâh Mahallesi nden Abdi hakkındadır. Bursa subaşısı Mehmet oğlu Cündî Mustafa Bey, mahkemeye gelerek Abdi hakkında şikâyette bulunmuştur. Buna göre Abdi, yol kesen hırsızlardan olup Müslümanların evlerine girip cinayet işlemekte, erzak ve değerli ne bulursa çalmış olduğundan sâî bi l-fesad fi l arz olduğunu söylemiştir. Şahitler de her vechile izâlesi lâzım ve mühim TSA / Yıl: 12, S: 2, Ağustos

8 Ömer DÜZBAKAR olduğunu ve hakkından gelinmesinin büyük sevap olacağını ifade ettiklerinden ve şahitliklerinin de kabul edilmesiyle 1043/1633 de hakkından gelinmek üzere Zâim Mustafa Bey e teslim edilmiştir (BŞS B a). Bursa çevresinde yol kesenler tarafından öldürülen ünlü kişiler de bulunmaktadır. Kadı sicillerinde suçlanan kişi hakkında şahitlerden durumu sorulup her vechile izâlesi lâzım ve mühim olduğundan ifadesi kullanıldığında cezasının ölüm şeklinde verileceği anlaşılmaktadır. Buna dair bir başka örnek Yeni Dünya olarak da bilinen Mustafa oğlu Abdullah hakkındadır. Birçok hırsızlıkları, cinayetleri sabit olduğundan hakkından gelinmesi için Anadolu ağası olup Bursa da yeniçeri zabiti olan Mehmet Ağa ya 1624 te teslim edilmiştir (BŞS B 44 44a). Bir başka örnek ise Hacı Osman oğlu olarak bilinen Mudanya nın Akça Köyü nden Ali hakkındadır. Sürekli olarak eşkıyalık ve hırsızlıkla herkese zarar vermiş ve birçok kişiyi de katletmiştir. Hüdâvendigâr mutasarrıfı Hasan Bey tarafından mahkemeye sevk edilmiş ve şahitler, vâcibü l-kat ve izâlesi lâzım olduğunu söylediğinden 1642 de hakkından gelinmek üzere Hüdâvendigâr mutasarrıflığına teslimine karar verilmiştir (BŞS B 63 87a). Gayrimüslimlerden olup adları hırsızlık olaylarına karışanlar da olmuştur. Bunlardan biri de Bünyamin oğlu David tir de Bursa Yahudilerinden İshak oğlu Yako mahkemeye gelerek David in daima silâhla gezip vakitsiz hanesine gelip zevcesine taarruza kast ettiğini, İshak adında birisini de darp ettiğini bildirmiştir. Birçok Yahudi de David in sürekli olarak silahlı olarak gezip hırsızlık yaptığını ve herkese ağza alınmayacak küfürler ettiğini, namussuzlar ve eşkıya ile ittifakı olduğunu ve sürekli olarak kanunsuz işlerle uğraştığını mahkemede yüzüne karşı söylemeleri üzerine tersaneye küreğe konulmak üzere gönderilmiştir (Kepecioğlu, I: 353). Hırsızlık olaylarının özellikle devletin savaş benzeri olaylarla uğraştığı olağanüstü dönemlerde artış gösterdiği söylenebilir. Öyle ki sefere giden askerleri dahi soymaya kalkışan hırsızlar ortaya çıkmaktadır. Buna dair Bursa Kütüğü nde: 1663 de Anadolu dan İstanbul a gelen yolcuları sefere memur askerleri yolda gelirken hırsızlar önlerine çıkarak soydukları haber alındığından bu gibi hırsız ve haramzadelerin muhkem haklarından gelinmesi 86 TSA / Yıl: 12, S: 2, Ağustos 2008

9 İslâm-Osmanlı Ceza Hukukunda Hırsızlık Suçu: Yüzyıllarda Bursa... için beylerbeyi, sancakbeyi ve mütesellim, voyvoda ve kadı ve kethüdayeri ve serdar ve sair ilin erlerinin ihmallerinden herhangi eyalet, sancak, kazada fesat zuhur eylediğini bir daha padişah duyarsa hırsızlara verilecek ceza bunları tutmayanlara verilmesi mukarrerdir. Bunun için her âmir taht-ı hükümette olan yerleri ve belleri bekleyip meydan vermeyecektir. Bu gibi fesat haber alınırsa bunların özür ve cevapları makbul olmayıp kendileri haklarından gelinecektir. Bunların başları kendilerine gerek ise bu işe takayyüd etmelidir. Her kimin eyaletinde, livasında böyle fesat olursa onun cezası verilir şeklinde şiddetli bir ferman kaydı mevcuttur (Kepecioğlu, I: 182). Hırsızlık olaylarına adları karışan kimselerden bazıları da kölelerdir tarihli bir belgeye göre Ayşe Hatun, Tayyip Hoca Mahallesi nde evinde boğazı kesilerek öldürülmüştür. Maktulün oğlu Musa oğlu Hacı Sadreddin in mahkemeye başvurusu ile yapılan tahkikatta cinayetin kölesi iken Budak oğlu Hacı Ahmet e satılan Bursalı Yusuf tarafından işlendiği meydana çıkarılmıştır. Mahkemede Yusuf, Hacı Sadreddin e düşmanlığından dolayı evine hırsızlığa girdiğini fakat Ayşe Hatun un kendisini görmesi üzerine anîden bıçakla boğazını kesip katlettiğini itiraf etmiştir (BŞS B 40 94b). Hırsızlık gibi kimi suçlarda faillere yardım ve yataklık eden bazı kimseler de bulunmaktadır. Hatta bunlardan bir kısmı Hamzabey İmamı Ahmet Efendi gibi din görevlilerindendir. Evinin şehir kenarında olmasından istifade ederek yol kesen ve hırsızlık eden eşkıyayı evinde muhafaza etmektedir. Durumun öğrenilmesi için merkezden gönderilen bir fermanla Ahmet Efendi hakkında esaslı tahkikat yapılması emredilmiştir. Bursa daki ulema, sulehâ ve şeyhler mahkemeye davet edilip bu imamın fena halleri incelenmiş ve tümü ahlâksız, muzır, eşkıyaya yataklık ve elebaşlık yapmakta olduğunu söylemiştir. Yaptıkları yalnızca bununla kalmamış 1180/1766 Rabiu l-ahir ortalarında Seddülbahir Kalesi nde kalebent edilmek üzere hapsedilen Atranoslu Yazıcı oğlu Zor Ağa ile arkadaşı Abdullah ı hapisten kurtarmak için çevresine üçyüz-beşyüz kişilik bir grup toplayarak adı geçen kişilerin hapisten çıkarılmaması halinde büyük kargaşa çıkacağını iddia ederek tahliye ettirmiştir. Hükümete karşı bile zorlama hareketlerinde bulunduğundan Bursa nın bu gibi rezil adamlardan temizlenmesi için Girit teki Resmo Kalesi ne kalebent edilmesi ve Bursa ahalisinin istemedikçe serbest bırakılmamasına karar verilerek Bursa nâibi Mevlânâ Ahmet Munip TSA / Yıl: 12, S: 2, Ağustos

10 Ömer DÜZBAKAR Efendi tarafından Divan-ı Hümâyuna arz edilmiştir. Divan-ı Hümâyun da verilen kararı haklı bularak Ahmet Efendi nin Resmo Kalesi ne gönderilerek kalebent edilmesini emretmiştir (Kepecioğlu, I: 87). Kalebent cezasına çarptırılan bir başka kişi ise Badi Badi lakaplı Mehmet tir tarihli kayda göre Bursa daki başta ulema olmak üzere pek çok kişi tarafından mahkemeye şikâyet edilerek başta hırsızlık olmak üzere halka çok zarar verdiği belirtilerek sâî bi l-fesâd, vâcibü l-izâle yani ölüm cezası istenmişse de ömür boyu kalebent cezasına çarptırılmıştır (BŞS B b). Mahkeme görevlilerinden de suçluların ceza almalarını önlemek için girişimlerde bulunan kişiler vardır. Bursa da hırsızlara yardım ve yataklık eden Hacı İbrahim suçunu itiraf ettiği halde mahkeme kâtiplerinden bazıları tarafından yardım görmüş ve adil bir yargılama yapılamamıştır. Durum İstanbul a şikâyet edildiğinden 1680 de gelen emirde bu gibi davalarda hasımları karşılaştırıp, hak üzere davanın görülmesi emredilmiştir (BŞS B b). Aile fertlerinin neredeyse tümünün adlarının karıştığı örnekler de mevcuttur. Bunlardan biri de Alacahırka mahallesinden Murat kızı Fatma hakkındadır senesi Temmuz ve Ağustos ayları içinde Bursa da birçok evler, geceleri soyulmuştur. Yaşanan bu olaylar üzerine geceleri hırsızları beklemek, gündüzleri de şüpheli olan yerler aranmakta iken Fatma nın evine de bir baskın düzenlenmiştir. Ev içerisinde çalınmış çok miktarda eşya bulunmuştur. Fatma nın hırsızlık çetesinin reisleri olan Ahmet ve Mehmet adındaki oğulları baskın öncesinde eşyaların iyi ve kıymetli olanlarını alıp kaçmışlardır. Mahkemede Fatma, Benim oğullarım, geceleri hırsızlık ederler. Arkadaşları Mustafa, Sümbül, Satılmış, Allahverdi, Derviş Ali, Cuma, Zülkadir, Bayram ve Hasan, Aşur, Derviş Ali ve diğer Ali dir. Bunlar Kestel Köyü ndeki handa otururlar, kadınlar gündüzleri evleri gezip, gece de bunlar hırsızlık ederler şeklinde ifade vermiştir. Bunun üzerine derhal mahkemeden gönderilen görevliler Kestel Köyü ne gitmişlerdir. Buraya vardıklarında Molla Taya Hasan oğlu Hüseyin, Maraşlı Derviş Ali ve Ahmet oğlu Ali, handa tutulmuş, ellerinde şehirden çalınmış eşyanın bir miktarı bulunup bir miktarı da oradaki bir dağda sakladıkları bir yerde bulunup Bursa da sahiplerine verilmiştir. Adı geçen kişiler ellerinde bulunan eşyanın, Müslümanlardan çalınmış eşya olduğunu kabul edip, hırsızlıkla geçin- 88 TSA / Yıl: 12, S: 2, Ağustos 2008

11 İslâm-Osmanlı Ceza Hukukunda Hırsızlık Suçu: Yüzyıllarda Bursa... diklerini Ali nin de kendilerinin ortağı olduğunu söylemişlerse de Ali inkâr etmiştir. Yapılan soruşturmada sâî bi l-fesad fi l-arz oldukları sabit olduklarından Bursa subaşısı Sefer e teslim edilmiştir (BŞS B 30 23a). Bursa ya hırsızlık yaptıkları gerekçesiyle sürgüne gönderilenlerden bazıları Bursa dan kaçmış ve bu tür suçları işlemeye devam ettiklerinden daha uzak yerlere sürgüne gönderilmişlerdir. Bunlardan biri de Bitli Ömer lakaplı İstanbul da Esir Hanında esircilik eden kişidir. Yanındaki cariyeleri gündüzleri bazı evlere, hamamlara yollayarak eşya çaldırdığından dolayı Bursa ya sürülmüştür. Fakat Ömer gizlice İstanbul a geri dönerek eskisi gibi hırsızlık yapmakta ve yaptırmakta olduğundan Ayşe adındaki Arap cariyesiyle birlikte 1732 de Limni ye sürülmüştür (Kepecioğlu, IV: 5). Hamamlarda hırsızlık olayları fazla görüldüğünden dolayı buralarda görevli olan kişileri ve hamama gelenlerin hırsızlık olaylarına karışmalarını engellemek için Sernevbet adında bir görevli tayin edilmiş ve bunlara ait bir kanun düzenlenmiştir (BŞS A a). Din görevlisi oldukları halde hırsızlık ve başka suçları işlediklerinden dolayı görevinden alınan kimseler de vardır de İstanbul da mahalle imamlarından Hacı Mehmet oğlu Osman ile oğlu Abdullah bunlardandır. Namuslu kimselerin ırzlarını lekelemektedirler. Ahlaksızlıkları herkesçe bilinmektedir. Zina ve hırsızlık suçlarından dolayı daha önce de suçlanmışlar ve bu suçlarından dolayı mütevellilik görevinden alınmışlardır. Buna rağmen bu tür suçları işlemekte ısrar etmektedirler. Abdullah, Neslihansultan Mahallesinde Ahmet kızı Ayşe nin evine girerek kızı Rabia nın kızlığını bozmak istemiştir. Buna direnen kızı yara ve bere içinde bırakmıştır. Kız, feryadına yetişenler tarafından kurtarılmıştır. Osman da zina suçlamasıyla birkaç defa basılmış ve imamlığı için bir vekil tayin edilerek oğlu ile birlikte Bursa ya sürgüne gönderilmişlerdir (Kepecioğlu, III: 446). Hırsızlık olaylarına karıştıklarından dolayı görevinden alınan memurlar da vardır. Bunlardan biri de tahtabaşı adı verilen mahkeme görevlilerinden biri olan ve Bursa Kısmet-i Askeriyye tahtabaşısı olan İsmail dir da İsmail in hırsız ve rüşvetçi olduğundan dolayı mahkemede çalıştırılmaması için emir verilmişken bir kolayını bularak yine mahkemede çalışmaya başlamıştır. Halil in terekesinden çaldığı TSA / Yıl: 12, S: 2, Ağustos

12 Ömer DÜZBAKAR onsekiz altını herkesin gözü önünde koynundan çıkarmasından sonra diğerlerine de ibret olması için mahkemedeki tahtabaşılık görevinden alınmıştır (BŞS B 174 1a). Bilindiği gibi memleketin ileri gelenlerine â yân denilmektedir. Buradaki ileri gelen terimiyle o kişinin ilmi yönden ya da maddi açıdan zenginliği kastedilmektedir. Bu gruba giren insanlardan sahip oldukları ilmi ya da maddi zenginlikleri ile çevrelerindeki insanlara örnek olmaları beklenmektedir. İstanbul dan gönderilen 1733 tarihli emirnameye göre ise durumun hiç de böyle olmadığı görülmektedir. Buna göre Bursa da â yân sayılan müderrislerin ve bu gruba giren diğer kişilerin 20 şer 30 ar kişilik rezil kimseleri himayelerine alarak bununla da yetinmeyip hapishanede bulunan suçlulara sahip çıktıkları belirtilmektedir. Bundan dolayı Bursa ve civarında eşkıyanın önüne geçilemediği haber alınarak toplumun can, mal ve ırzlarına taarruz edenleri derhal yakalayarak bunları himaye etmeye çalışan â yânların da önlenilmesine yönelik olarak mutasarrıf Ali Paşa ve Ahmet Ağa nın görevlendirildiği belirtilmiştir (Kepecioğlu, I: 202). İstanbul dan Bursa ya hırsızlık suçundan dolayı sürgüne gönderilen bir başka kimse de Çerkesköle adıyla da bilinen Ali dir. İstanbul da hırsızlıktan dolayı kürek cezasına çaptırılmış iken haline merhamet edilerek İstanbul ve civarında durmamak şartıyla kürek cezasından kurtularak 1752 de Bursa ya gönderilmiştir. Buna ilişkin olarak gönderilen fermanda bir adım başka tarafa gitmesine izin verilmemesi özellikle emredilmiştir (Kepecioğlu, I: 150). Kendilerini danişment olarak tanıtarak hırsızlık gibi suçlara karışanlar da bulunmaktaydı. Bunlardan biri de Boyacıoğlu olarak bilinen Yakup oğlu Ali dir. Ulucami civarında, kendi halinde geçmekte olan İlyas oğlu Mehmet in yolunu kesip tülbendine yapışıp bozup yumruklamış ve sağ gözünü yaralamıştır. Çevredekiler mahkemeye gelerek Ali nin izalesi lazım şakî ve haramzade olduğunu söylemişlerdir. Mahkemeye getirilen Ali ise kendisinin sekiz yıldan beri Molla Yegan müderrisi Mevlana Ahmet Efendi nin danişmendi olduğunu, muidler tarafından danişment kıyafetinde olan kimselerin men ve def i için kendisinin görevlendirildiğini, bu yüzden de danişment olmadığı halde tülbent 1 ile gezen Mehmet in tülbentini bozduğunu, bir daha böyle do- 1 Ait oldukları sınıfı göstermek açısından bir takım aksesuarlar taşınmaktaydı. Örne- 90 TSA / Yıl: 12, S: 2, Ağustos 2008

13 İslâm-Osmanlı Ceza Hukukunda Hırsızlık Suçu: Yüzyıllarda Bursa... laşmaması için tembih ettiğini fakat ona vurmadığını söylemiştir. Müderris Ahmet Efendi ise Ali nin beş sene önce medreseye geldiğini, o zamandan beri medreseye ayak basmadığını ve kendisine böyle bir vazife verilmediğini, zaman zaman sokakta rastlaşıp selamlaşmaktan başka bir alakalarının olmadığını belirtmiştir. Eski bab naibi ve hâlâ muhasebat-ı evkaf naibi olan müderris Ali Efendi oğlu Mehmet Efendi den durum sorulduğunda adı geçen Ali, naibliğim zamanında bir suhteyi bıçak ile katlettiğinden hapsolunarak ölüm cezasına çarptırılmışken hapisten kaçmıştır şeklinde ifadede bulunmuştur. Ahmet oğlu Mehmet adındaki kişi ise bir ay kadar önce at ile çiftliğine giderken sanığın bıçakla kendisine saldırdığını canını zor kurtardığını söylemiştir. Eski yeniçeri yoldaşlarından Mahmut oğlu Odabaşı Ahmet Beşe, Ömer Beşe, Bekir Beşe ve Ali Beşe de sanık Ali nin kendilerinin oturduğu odaların üstünde oturduğunu her gece odasına eşkıya toplayıp üç dört kez de tüfekle ateş ettiğini söylemiştir. Daha birçok müderris ve şehrin ileri gelenleri sanık Ali nin katil, hırsız, haramzade ve eşkıyaların reisi olduğunu belirterek vacibü l-katl ve lâzımü l-izaledir ve hakkından gelinmek sevab-ı azimdir dediklerinden hakkından gelinmesi için 1606 da görevlilere teslim edilmiştir (BŞS B 25 20a-b). Kendilerini askeri sınıftanmış gibi göstererek hırsızlık yapanlar da vardı. Yusuf oğlu Musli bunlardan biridir. Kardeşi Ahmet ile birlikte yeniçeri olmadıkları halde yeniçeri elbisesiyle dolaşmaktadırlar tarihli kayda göre Musli, Irgandı Köprüsü başında Ali kızı Ayşe yi zorla sürükleyerek kardeşi Ahmet in Çukurçeşme Mahallesi ndeki evine götürmüştür. Yeniçeri zabiti Hamza ve Bursa subaşısı Sefer tarafından eve yapılan baskın sonucunda yakalanarak mahkemeye götürülmüşlerdir. Mahkemede Musli ve kardeşi yeniçeri olmadıklarını itiraf etmişlerdir. Musli, Ayşe nin kendisinin iki yıldır sevgilisi olduğunu, zorla getirmediğini söylemiştir. Ahmet ise Kardeşim Musli, şaki, şerîr, katil kimsedir. Daima evime bu çeşit avratları zorla getirir. Beni öldürür diye korkumdan söyleyemedim şeklinde ifade vermiştir. Ayşe ise kendi halimde giderken arkamdan köprübaşında yetişip, zorla ve kahren elimden esbabımı alıp döğerek, ben seni bu gece İnegöl e alıp giderim, sen benim elimden kurtulamazsın diye tehdit ettiğini söylemiştir. Durum orada bulunan şahitlerden sorulduğunda da adı geçen kişilerin hatunğin Orhan Bey zamanında askerlere ak börk giydirilmesi ve Dîvân a burma tülbent ile gelinmesi adettendi (Aşıkpaşaoğlu, 1949: ). TSA / Yıl: 12, S: 2, Ağustos

14 Ömer DÜZBAKAR ları, cariyeleri zorla kaçırıp başka yerlerde sattıkları gibi at, katır, sığır ve koyunlarını da çalarak başka yerlerde sattıklarını beyan etmişlerdir. Mahalle halkından durum sorulduğunda ise haklarından gelinmek büyük sevaptır. Böyle devam ederse mahallede bir gün bile oturmaya mecalimiz yoktur. Cümlemiz kaçar ve dağılırız demişler ve durum sicile kaydolunmuştur (BŞS A b). Osmanlı toplum yapısı içinde mahalle son derece önemlidir. Genel güvenliğin sağlanması Osmanlı merkezinin önemle üzerinde durduğu konulardan biri olmuştur. Şehir içi güvenlik söz konusu olduğunda bunu sağlamak amacı ile alınan önlemlerden belki de en önemlisi mahalle halkının birbirine karşılıklı olarak kefil olmalarıdır. Mahallede suç işlenir ve faili bulunmazsa o mahalle halkı işlenilen suçtan sorumlu tutulmaktadır. Birçok suçlunun bulunması ve cezalandırılmasında çok işe yarayan bu sistem (Düzbakar, 2003/2: 107) kimi asılsız suçlamalara maruz kalan kişilerin de aklanmasında önemli bir rol oynamıştır. Mahalle halkının bu tür olaylarda şahitliğinin etkisini göstermesi açısından 1572 tarihli belge de ilginçtir. Buna göre hırsızlık suçundan yakalanan bir grup hapsedilirken, mahkemede bu gruptan Ahmet oğlu Mehmet adındaki kişiye mahalle halkının kendi halinde zararsız biri olduğunu söylemesi üzerine serbest bırakılmıştır (BŞS A 98 38b). Diğer suçlarda olduğu gibi hırsızlık olaylarında da çete diyebileceğimiz nitelikte gruplar bulunmaktadır. Bursalı eşkıyadan Burma Ahmet in başını çektiği gruptan Kömürcüoğlu Kara Mehmet, Zincirci Şaşı Ali ve değirmenci Bâli oğlu Hasan, Bursa nın Caferhoca Mahallesi nden kendi halinde bulunan Emine Hatun un evine girmiştir. Kadını Bursa dışındaki bahçelere götürüp tecavüz ederek, üç gece sonra tekrar evine getirmişlerdir. Bununla da kalmayıp Muradiye Çarşısı nda birkaç dükkâna girerek içindeki mal ve erzakı çalmışlardır. Bu gibi hırsızlıkları sürekli yaptıklarına, sâî bi lfesad fi l-arz ve siyaseten izaleleri vacip olduğunu mahallelerinde oturanlar şahitlik etmeleriyle ahz ve haps olunarak ölüm cezası verilmesi üzerine Bursa Kadısı Abdullah Efendi tarafından padişaha arz edilmiştir. Bunun üzerine gelen fermanda kaçmalarına meydan verilmeyerek İstanbul a gönderilmeleri 1737 de emredilmiştir (Kepecioğlu, I: 84). Hırsızlık olaylarına adları karışanlar içerisinde askeri sınıftan acemi oğlanları da vardır. Bunlardan biri de Mihaliçli Derviştir. Hırsızlık 92 TSA / Yıl: 12, S: 2, Ağustos 2008

15 İslâm-Osmanlı Ceza Hukukunda Hırsızlık Suçu: Yüzyıllarda Bursa... ve haramilik ile meşhurdur. Hassa topçularından Mehmet oğlu Ahmet 1563 de bunu mahkemeye şikâyet etmiştir. Mahkemede yüzüne karşı Mudanya dan Bursa ya gelirken Derviş on, onbeş yoldaşları hırsızlar ile yolunu basıp akçesini alıp ve giysilerini soyup beş yerinden yaraladıklarını bildirmiştir. Derviş de Topçu Ahmet in yolunu kesip akçesini aldığını itiraf etmiştir. Ayrıca yanlarında Murat oğlu Mehmet, Kulan Hüseyin ve Bulgar taifesinden yoldaşları ve acemi oğlanlarından İbrahim, Arap ve eskikayık oğlanı olup şimdi sarayda acemi oğlanı olan Hüseyin ve çöplük subaşısının oğlu Bekir ve altı arkadaşlarının daha olduğunu bunlarla çaldıkları eşyayı Kulan Hüseyin e verdiklerini, onun da İstanbul da çalıntı eşyaları sattıktan sonra akçesini kendilerine getirdiğini itiraf etmiştir. Durum sicile kaydolunmuştur (BŞS A b). Gruplar halinde dolaşan ve göçebe hayatı yaşayan topluluklardan biri de kıptiyan-çingeniyan adları ile de anılan çingenelerdir. Osmanlı toprakları içinde yol üzerinde konakladıkları köy ya da kasaba kıyılarında kimi zaman cinayete kadar varan hırsızlık olaylarına karışan çingeneler vardır (Akdağ, 1995: 16) 2. Emir Gazi hakkındaki örnek bununla ilgilidir tarihli bir belgeye göre Emir Gazi nin oğlu Cafer Çelebi ve kızı Ümmügülsüm mahkemeye gelerek, babalarının Hisar daki İsabey İmareti Mahallesi ndeki kendi evinde katledildiğini haber verdiler. Gece yarısında hırsızların evlerini basıp ev kapısını kırıp babaları Emir Gazi yi katledip, sandıkları ve dolabı kırıp içinde bulunan birkaç bin 2 Bu tür olaylara karışan çingeneler hakkında merkezden gönderilen birkaç emir şöyledir: 1565 tarihli Sultanönü sancağı beyine ve kadılarına gönderilen emirde, Sultanönü sancağında, günah ve yasak olan çeşitli fiilleri işleyip yanlarına aldıkları fahişeleri ve çeşitli oyun ve çalgı aletleriyle şehir, kasaba ve köyleri gezerek halkın yoğun olarak bulunduğu pazar vs. yerlere gidip insanları yoldan çıkaran ve düzeni bozan, tenha yerlerde de öldürme, soygun, yağma gibi suçları işleyen gurbet ve çingene tâifesinin söz konusu faaliyetlerinin engellenmesi hususunda daha önce emir gönderildiği halde emri gereği yerine getirilmediği için bu grupların hâlâ faaliyetlerini sürdürdüklerinin haber alındığı; bu gibi kişi ve gurupların derhal araştırılıp tespit edilerek yakalanmaları ve yol kesip eşkıyalık yaptıkları şer an sabit olanların derhal gerekli cezalara çarptırılmaları, günah ve yasak olan fiilleri işleyenlerin ise hapsedilip durumlarının arz edilmesi istenmektedir. (5 Numaralı Mühimme Defteri, 1994: 35-36, belge 186) tarihli Zağra ya varıncaya kadar yol üzerinde bulunan kazaların kadılarına gönderilen bir başka emirde ise, İdam olunan harâmi çingene Hadır ın yoldaşları olan çingenelerden Yahşi, Şaştacı Budak, Sevündük ve Musa ile diğer yol kesenlerin yatakları ve kışladıkları yerleri tespit edip ele geçirmekle görevlendirilen Silahdar Cafer e gerekli her türlü yardımın yapılması için bir emir gönderilmiştir (5 Numaralı Mühimme Defteri (1994): 186, belge 1138). TSA / Yıl: 12, S: 2, Ağustos

16 Ömer DÜZBAKAR sikke kuruş, beş-altı yüz sikke filori, bin nakit çil akçe, vakıf malından akçe ve pek çok şeyi çaldıklarını bildirmişlerdir. Mahkemenin görevlendirdiği kimseler olay yerine vardıklarında gerçekten de Emir Gazi nin kendi yattığı evin oda kapısının bir kanadının kırılmış, sandıkları, dolabı kırılmış ve evin içinde tüm eşyalarının dağınık bir şekilde olduğunu görmüşlerdir. Öldürülen kişi ile aynı evde kalan diğer kimselerden olay sorulduğunda cariyelerden Kâmile, Nazenin, Sariye ve kızı Ümmügülsüm ve Turgut kızı Ümmü Hâni adındaki kadınlar, Çingene Taceddin diye bilinen dânişmendin, gece yarısı üç kişilik bir hırsız grubuyla gelip ev kapısını kırıp içeri girip, urgan ile maktulün elini bağladığından bahsederek şöyle devam etmişlerdir. Maktul, Hey zalimler, bana kıymayın diye yalvararak anahtarları önlerine atmış, diğer hırsızlar da silah ile korkutup eşya ile üzerlerimize bastırıp ve sandıkları nacak ile kırıp içinde olan filori, akçe ve eşyaları alıp ve dolabı dahi kırıp içinde olan 10 kese kuruşu alıp ve cümle peştemallara bağlayıp, bundan sonra mesfur Taceddin, başka bir yoldaşına Vur şu gidinin 3 boynunu demiş, o da kılıç ile boynunu vurup çıkıp gittiler şeklinde ifade vermişlerdir. Emir Gazi nin oğlu Seyyid Cafer Ben babamın katlolunduğu evin karşısındaki odada yatıyordum. Gürültüyü haber alınca dışarı çıkmak istedim. Ev kapısını üzerimize kilitlemişler ben evin cam pencerelerini kırıp pencereden dışarı çıkıp feryat ettiğimde adı geçen hırsızlar babamı katletmişler ve bahsi geçen şeyleri alıp firar ettiler dedi. Maktulün evinin misafirler için ayrılan kısmında oturan kölelerinden Cemşit de Ben içeride olan feryadı işittiğimde orta kapıya gelip içeri girmek istedim. Kapıyı kapalı buldum. İçeri giremeyip dış kapıdan sokağa çıktığımda, hırsızlar ok, yay ve âlet-i harp ile üzerime hücum edip, kaç yoksa seni helâk ederiz, dediklerinden ben dahi korkudan kaçıp içeri girerken ardımdan uç ile vurup beni yaraladılar dediği sicile kaydedilmiştir (BŞS A a). Bazı dava örneklerinden anlaşıldığına göre bazı hırsız grupları zor kullanarak adam kaçırmış ve bunlara çeşitli zulümler de yapmışlardır de İnegöl ün Hamzabey Köyü nde Kara Yusuf oğlu Mahmut, Bursa subaşısı Kasım oğlu Mehmet Bey ile mahkemeye gelerek gündüz 3 Bursa Kütüğü nde Pezevenk başlığı altında zina işlerini kolaylaştıran ve araya giren kimseye, yol gösterenlere denildiği belirtilmektedir. Gidi tabiri de aynı manayı ifade etmektedir. Eski devirlerde birisine Gidi dendiği için aleyhinde hakaret davası açılmıştır (Kepecioğlu, IV: 60). 94 TSA / Yıl: 12, S: 2, Ağustos 2008

17 İslâm-Osmanlı Ceza Hukukunda Hırsızlık Suçu: Yüzyıllarda Bursa... Bağlıca Köyü nden Muharrem oğlu Kara Mehmet ve Köreli Hacı Mustafa oğlu Kara Ali nin, kendisini zorla kaçırarak yanlarına aldıklarını bildirmiştir. Kendisinin epeyce yanlarında kaldığını, kendisine birçok cefalar ettikleri gibi bunların hırsız olup, yollar basıp birçok kanunsuz işler yaptığını ve şu anda da Kite Çayırı diye bilinen yerde bulunduklarını söylemiştir. Mehmet Subaşı, mahkeme tarafından görevlendirilenler ile birlikte Kite Çayırı na gittiğinde adı geçenler karşı koymuş, sonrasında tutuklanarak Bursa ya götürülmüştür. Kara Mehmet; Bursa da Alacahırka Mahallesi nde Sefa oğlu Mehmet in evini basıp eşyasını çaldıklarını, yanındakiler ile çaldıkları eşyaları paylaştıklarında bir ipek kumaş parçasının da kendi hissesine düştüğünü, Kara Ali de bundan haberi olmadığını ve ellerinde bulunan diğer eşyaları Pazarcık kazasında Ermeni derbendinde bakır bezirgânlarına sattığını itiraf etmiştir. Bursalı Sefa oğlu Mehmet ise bahsi geçen ipek kumaşının kendisinin olduğunu ispat etmiştir (BŞS A a). Hırsızlık davalarında çete halinde hırsızlık yapanların mahkeme huzuruna çıkarıldıklarında çaldıkları eşyaları aralarında nasıl taksim ettikleri de ayrıntılı bir şekilde belirtilmektedir tarihli Bıyıklı Mehmet olarak tanınan Hasan oğlu Mehmet hakkındaki dava buna güzel bir örnektir. Bursa subaşısı Recep Bey, Bıyıklı Mehmet i mahkemeye getirmiştir. İddiaya göre bu adam Balabancık Köyü ndeki Pir Beyoğlu Davut Hoca, karısı Hümayun u, oğlu Süleyman ı ve Süleyman ın kızı Nesli yi katletmiş, eşya ve erzakını da çalmıştır. Bıyıklı Mehmet hakkındaki bu suçlamayı yapan maktul Davut Hoca nın büyük kızı ve mirasçısı Ayşe nin vekili Turgut oğlu Gündoğdu dur. Yapılan bu suçlama Bıyıklı Mehmet ten sorulduğunda: Ben, Yandım Ali, Hasta Mehmet, Voynuk Mehmet ve Ali ismindeki acemi oğlanı ve suhte Mehmet ve sair 15 arkadaş ile Nilüfer suyu kenarında bir değirmende toplanıp, gece yatsı namazından sonra Balabancık Köyü ne varıp Davut Hoca nın evini basıp dört nefer kimseyi öldürdükten sonra altın ve gümüş ile dolu biri duvar içinde, biri burçak içinde gömülü iki testi bulup onları ve bir yük eşyayı dahi bargire yükletip alıp gittik. Aramızda taksim eyledik, benim hisseme 115 altın düştü diye itiraf etmiştir. Durum şahitlerden sorulduğunda da anlatıların doğru olduğunu söyledikten sonra Bıyıklı Mehmet in yol kesici hırsızlardan olup pek çok Müslümanları katlettiğini, eşya ve erzakını yağmaladığını, çaldığını ve daha pek çok kanunsuz işleri olduğunu söyledikten sonra, vâcibü l-katl ve lâzimü l- TSA / Yıl: 12, S: 2, Ağustos

18 Ömer DÜZBAKAR izâle ve sâî bi l-fesat fi l-arzdır. Mezburun hakkından gelinmesi sevâbı azîmdir şeklindeki ifadeleri sicile kaydolunarak idam için subaşıya teslim edilmiştir (Kepecioğlu, I: 271) 4. Hırsızlık olaylarında çalınan malların değerlerinin tespit edildiği de görülmektedir. Buna dair 1608 tarihli kayda göre Ulucami civarında bir kahveye hırsızlık maksadıyla girilmiştir. Çalınan mallar arasında 44 adet fağfûrî (çinili) fincan ve on dirhem 5 değerinde gümüş fincanlar bulunmaktadır (BŞS B 26 78a). Hırsızlık ya da herhangi bir suçtan dolayı aranan kimselerin bulundukları yere baskın düzenlenecekse önce mahkemeden izin alınırdı de Bursa avcılarından bayır avcılarının reisleri Mehmet Dede, mahkemeye gelip Bursa dışarısında çiftlikler ve köyler basıp adamlar katleden eşkıyanın birçokları Kırıkkavak ta imişler, tutulup mahkemeye getirilmeleri için izn-i şer î isterim demesi üzerine eline bir mürâsele-i şer iye verilmiştir. Yapılan baskın sonucunda Pirî oğlu Kürt Hüseyin, Ali oğlu Bıyıklı Mehmet, Hasan oğlu Kürt Mustafa mahkemeye getirilmiştir. Dergâh-ı Alî çaşnigirlerinden Mehmet Ağa, bunların yüzlerine karşı; bundan evvel 30 nefer eşkıya ile Armutlu Köyü ndeki çiftliği basıp birkaç adama zarar verip atını aldıklarını söylemiştir. Yapılan suçlamalar faillerden sorulduğunda 30 kişi ile gidip bu işi yaptıklarını, yoldaşlarından birisinin ok ile vurulup öldüğünü ve Nilüfer suyuna bıraktıklarını itiraf etmişlerdir. Orada bulunan şahitler de bunların kuttâ-ı tarîk ve vâcibü l-izâle eşkıyadandır, hırsızlık edip evler ve çiftlikler basıp mucib-i katl-i fesat ve şenaatleri olduğunu söyledikleri sicile kaydolunmuştur (BŞS A a-b). Şehrin asayişinden sorumlu kimseler belirli zamanlarda toplantı düzenlemekte ve genel asayiş üzerinde durulmaktadır tarihli bir sicil kaydına göre böyle bir toplantıda yeniçeri zümresinden Muhzır Ağa olan Yahya Ağa Muradiye tarafında oturan Mahmut oğlu Halil i yakalayıp mahkemeye getirmiştir. Yüzüne karşı Halil in, haydutlardan olup Müslümanların karılarını çekip fitne ve fesat üzere olmasından başka Kükürtlü Hamamı önünde fakirlerden bir fakiri katl için üzerine 4 Suç grup halinde işlendiği halde verilen karar da yalnızca Bıyıklı Mehmet in adı geçmektedir de 1 dirhemin 10 akçe değerinde olduğu bilinmektedir (Yediyıldız, 1995: 120). 96 TSA / Yıl: 12, S: 2, Ağustos 2008

19 İslâm-Osmanlı Ceza Hukukunda Hırsızlık Suçu: Yüzyıllarda Bursa... hücum edip başına silahla vurduğunu, bundan başka yine aynı yerde bir emret ve fakir oğlanın silahla boynuna vurup kaçtığını söylemiştir. Suçlamalar şahitlerce de doğrulandığından ölüm cezası istenmiştir (BŞS B 26 32b). Bu davada ilginç bir özellik de failin suç işlemekte aynı mekânı kullanmasıdır. Hırsızlık olaylarına adları karışanların gözleri o kadar dönmüştür ki soydukları mekânların onlar için önemi yoktur. Kuruçeşme de vakıfları bulunan ve yaptığı hayır işleri ile tanınan Emir Aynî kızı Fatma Hatun un Pınarbaşı nda bulunan türbesinin üzerindeki kurşun kubbenin üçte birinden fazlası geceleyin soyulmuştur tarihli bu kayda göre kubbenin soyulan kurşun kısmının yerine kiremit ile örtülmesine karar verilmiştir (BŞS A ). Kendi akrabaları tarafından ihbar edilen hırsızlar da vardır de İstanbul da Tophane de birkaç gün zarfında gece yarısı evlerin açılıp içlerindeki eşyaların çalındığı haberi alınmıştır. Topçubaşı Ağa tarafından Tophane de bulunan mahallelerin imamlarından burada oturan mahalle halkı hakkında bilgi alınmaya başlanmıştır. Bu araştırma sırasında Tophane de Muhyiddin Efendi Mahallesi nde Mehmet kızı Fatma, beş ay evvel İsmail oğlu Mehmet le evlenerek on gün önce bu mahalleye taşındıklarını söyleyerek beni kurtarın, kocam hırsızdır diye haber verdiğinden kocası Mehmet Bursa ya sürülmüştür (BŞS B 182 3b). Sicillerdeki kayıtlarda hırsızlıkla suçlandıkları halde uzun süre yakalanamayan kimselerin olduğu anlaşılmaktadır. Muradiye mahallesinde oturan Kara Musli de bunlardan biridir. Bursa çevresinde uzun bir süredir yol kestiği bilindiği halde ele geçirmek mümkün olamamıştır. Sonunda Sefer subaşı tarafından yakalanarak mahkemeye getirilmiştir. Şahitler Üftade dervişlerinden bir seyyidin bir çift çamaşırını çalıp götürürken, arkasından koşan bazı kimseler tarafından çaldıklarını bıraktığı bildirilmiştir. Ali oğlu İbrahim ise Tuli belinden gelirken Kara Musli nin bir adamı öldürdüğünü gördüğünü, kendi üzerine de saldırıp üzerindekileri bırakarak kurtulduğunu söylemiştir. Diğer şahitlerin de onun katil, hırsız ve yol kesici olduğunu söylemeleri üzerine durum 1599 da sicile kaydolunmuştur (BŞS B b). Hırsızlık mallarıyla yakalanan kimselerin suçun iştirakçisi mi yoksa bu malları başka bir yolla mı aldıkları titizlikle araştırılmaktadır. 29 Safer 973 (25 Eylül 1565) tarihli Bursa kadısına hitaben yazılan hü- TSA / Yıl: 12, S: 2, Ağustos

20 Ömer DÜZBAKAR kümde; Bursa ya gelmekte olan bazı tüccarların, İnegöl kazasına bağlı Aksu derbendinde gecelerken soyulması olayında suçları sabit görülerek hapsedildiği bildirilen gurbet taifesinden isimleri yazılı dokuz kişinin siyaset olunması; ayrıca olay yerinde bu şahıslarla birlikte yakalandığı ve eşyalarının arasında da bu tüccarlara ait bir yay ve bir tirkeş (ok konulan kap, okluk) bulunduğu bildirilen Barçınlı kazasından Ali bin İvaz isimli şahsın da, bunları bu şahıslardan satın aldığı yolundaki iddiasını ispat ederse durumunun yeniden arz edilmesi; ispat edemez de onların suç ortağı olduğu ortaya çıkarsa onun da siyaset olunması emredilmiştir (5 Numaralı Mühimme Defteri, 1994: 51). Osmanlı şehirlerinin dışarıdan bakıldığında ilk göze çarpan özelliği, şehrin kale surları ve bu surlardaki şehre giriş kapılarıdır (Oğuzoğlu, 1987: 112). Şehrin girişinde bulunan ve güvenlik açısından son derece önemli olan bu kapıların haricinde bir de çıkmaz sokakların bulunduğu bazı mahallelerin girişlerinde kapılar bulunmaktadır. Stefan Yerasimos bu konuyu kamu alanlarıyla bağlantı kurarak açıklamaktadır. Ona göre, İslâm kentinde kamu alanından söz edilemez. Özel kişilere, hükümdarlara ve vakıflara ait özel mülklerin yanında, komşuların ya da bütün cemaatin ortak mülkiyeti altında bulunan alanlar vardır. Bu ilke en iyi şekilde, yol şebekesinin hukukî açıdan iki kategoride sınıflandırılmasında görülür: İlki bütün cemaatin ortak malı sayılan iki tarafı açık yol, ikincisi ise yalnız sokak sakinlerinin (komşuların) ortak mülkü sayılan çıkmaz sokaktır. Böylece çıkmaz sokağın girişine bir kapı yaptırıp burasını dışarıdan gelen insanlara kapatmışlardır (1996: 10) 6. Fakat 1517 tarihli bir sicil kaydına göre yapılan bu kapılar bazen mahalleyi korumaktan ziyade hırsızların işini kolaylaştıracak amaçlarla da kullanılmıştır. İznikli bir sipahi olan Yunus un evine hırsızlar girmiş, evinin içinde karısını ve cariyesini katlettikleri gibi baldızını ve bazı adamlarını da yaralamışlardır. O gece hırsızlar mahallenin diğer kapılarını dışardan yardım almalarını engellemek amacıyla bağlamışlar ve Mehmet ile Hacı Kara yı da katletmişlerdir. Yunus un evinden otuz bin /1607 de Bursa yı Celâlilerin istila etmesi üzerine, Bursa muhafızı olan Hasan Paşa bu kapı meselesine çok önem vermiş, her mahalleyi çevrelemek üzere sokaklara birer kapı ilave etmiştir. En büyük kapı Tatarlar Köprüsü üzerinde olup buraya top da konulmuştur. Daimi bekçiler, muhafızlar görevlendirilmiş ve bunların yevmiyeleri için de orada fırın ve başka yerlerde de binalar yapılmıştır. Bu kapıya da Hasan Paşa Kapısı adı verilmiştir (Kepecioğlu, II: 189). 98 TSA / Yıl: 12, S: 2, Ağustos 2008

21 İslâm-Osmanlı Ceza Hukukunda Hırsızlık Suçu: Yüzyıllarda Bursa... akçelik eşyasını ve erzakını da çalmışlardır. Bu durum üzerine Yunus, işlenilen bu suçun faillerinin İznik ahalisinden olduğunu zannettiğini ve bunlar İznik ahalisi tarafından bulunmazsa, işlenilen suçtan dolayı İznik ahalisini sorumlu tutacağını padişaha şikâyet etmiştir. Bunun üzerine gönderilen fermanda bu işin meydana çıkarılması ve faillerin bulunması emredilmiştir (BŞS A b). Bu tür kapılarla ilgili Bursa Şer iyye Sicilleri ne yansıyan bir başka örnek 1681 tarihlidir. Buna göre Bursa Kalesi nin dört kapısı harap olup geceleri kapanmadığından hırsız ve haramzadelerin, kale halkından birçok Müslümanların dükkân ve evlerini açıp eşyalarını çaldıkları İstanbul a bildirilmiştir. Gönderilen cevapta kale duvarlarının, kapının üstündeki gölgeliğin ve kadınların hapsedildikleri yerin akçe ile tamiri emredilmiştir (BŞS B b). Halkın içine düştüğü zor anları fırsat bilerek hırsızlık yapanlar da bulunmaktadır. Ahşap yapılanmanın hakim olduğu Bursa gibi şehirlerde yangınlar büyük bir yıkıma sebep olmuştur senesi 25 Mart gecesinde Bursa tarihinin en büyük yangınlarından biri olmuş ve üç koldan genişleyerek, sekiz saat devam etmiştir. 233 dükkân yanarak otuz bin liralık zarar meydana gelmiştir. Yangın esnasında halkın içine düştüğü karmaşayı fırsat bilerek hırsızlık yapan altmış kadar hırsız Bursa valisi tarafından alınan tedbirler üzerine, yakalanarak cezalandırılmıştır (Kepecioğlu, IV: 347). Haklarında ölüm emri çıkarılmış kişilerin cezaları infaz edildiğinde kadı sicillerine kaydedilmektedir. Bunlardan 1517 tarihli bir kayda göre Kaplıca da tutulup hırsızlıkları ispat edilen kişilerin idamlarının gerçekleştiğine dair bir kayıt mevcuttur (BŞS A b). Araştırmamız sırasında adları hırsızlık olaylarına karışan pek çok kişiye verilen cezalar belirtilmemiş olup sicile kaydolunmuştur şeklinde bir ifade bulunmaktadır. Bundaki amacın aynı suçu tekrarlamaması konusunda kendisine bir uyarı mahiyetinde yapıldığı söylenebilir. Bu yorumumuzu doğrular nitelikteki bir kayıt Haydar oğlu Topal Bostan hakkındadır de Bursa subaşısı Sefer tarafından mahkemeye getirilerek Bostan için Eşkıyadır, haramzadedir. Kadı Şeyhî Efendi huzurunda şirret, şekâvet ve yol kesiciliği sicile yazılmıştı demiştir. Mahkemede bulunan şahitler de Yol kesici, kâtil ve hırsızdır. Şer ile hakkından gelinmesi sevaptır. Şirret ve şekâsı defalarca sabit olmuştur TSA / Yıl: 12, S: 2, Ağustos

18. Yüzyılda Yabanabad Kazasında Görülen Kanunsuzluk Hareketleri

18. Yüzyılda Yabanabad Kazasında Görülen Kanunsuzluk Hareketleri Ankara Araştırmaları Dergisi n Journal of Ankara Studies 18. Yüzyılda Yabanabad Kazasında Görülen Kanunsuzluk Hareketleri Illegal Acts at Yabanabad District in the 18 th Century Mustafa KAYA Dr., Arş.

Detaylı

Anahtar Kelimeler: Osmanlı Hukuku, Örfi Hukuk, Ölüm Cezası, Siyaseten Katl. Abstract

Anahtar Kelimeler: Osmanlı Hukuku, Örfi Hukuk, Ölüm Cezası, Siyaseten Katl. Abstract Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 6 Sayı: 24 Volume: 6 Issue: 24 Kış 2013 Winter 2013 www.sosyalarastirmalar.com Issn: 1307-9581 OSMANLI DEVLETİ

Detaylı

19. Yüzyılda Anadolu da İç Güvenlik Sorunları ve Voyvodalar

19. Yüzyılda Anadolu da İç Güvenlik Sorunları ve Voyvodalar 19. Yüzyılda Anadolu da İç Güvenlik Sorunları ve Voyvodalar The Problems of Internal Security and Vaivodes in Anatolia in the 19th Century Kemal Kaya * Özet 19. Yüzyıldaki iç güvenlik sorunları, Osmanlı

Detaylı

II. MEŞRUTİYET DÖNEMİ NDE TOPLUMSAL AHLÂK BUNALIMI: FUHUŞ MESELESİ

II. MEŞRUTİYET DÖNEMİ NDE TOPLUMSAL AHLÂK BUNALIMI: FUHUŞ MESELESİ TARİHİN PEŞİNDE -ULUSLARARASI TARİH ve SOSYAL ARAŞTIRMALAR DERGİSİ- Yıl: 2011, Sayı: 6 Sayfa: 21-54 THE PURSUIT OF HISTORY -INTERNATIONAL PERIODICAL FOR HISTORY AND SOCIAL RESEARCH- Year: 2011, Issue:

Detaylı

Şeriyye Sicillerine Göre Hicri 1137 (1724-1725) Senesi İstanbul unda Osmanlı Ailesinin Evlenme ve Boşanma Verilerine

Şeriyye Sicillerine Göre Hicri 1137 (1724-1725) Senesi İstanbul unda Osmanlı Ailesinin Evlenme ve Boşanma Verilerine Akademik İncelemeler Dergisi (Journal of Academic Inquiries) Cilt/Volume: 10, Sayı/Issue: 1, Yıl/Year: 2015 (75-107) 75 Şeriyye Sicillerine Göre Hicri 1137 (1724-1725) Senesi İstanbul unda Osmanlı Ailesinin

Detaylı

OSMANLI HUKUKUNDA KÖLELİĞİN SONA ERMESİ İLE İLGİLİ DÜZENLEMELER VE TANZİMAT FERMANI NIN İLANINDAN SONRA KÖLELİK MÜESSESESİ

OSMANLI HUKUKUNDA KÖLELİĞİN SONA ERMESİ İLE İLGİLİ DÜZENLEMELER VE TANZİMAT FERMANI NIN İLANINDAN SONRA KÖLELİK MÜESSESESİ OSMANLI HUKUKUNDA KÖLELİĞİN SONA ERMESİ İLE İLGİLİ DÜZENLEMELER VE TANZİMAT FERMANI NIN İLANINDAN SONRA KÖLELİK MÜESSESESİ Prof. Dr. Gül AKYILMAZ ÖZET Osmanlı Devleti nde kölelerin hukuki statüsü tamamen

Detaylı

İSLÂM HUKUKUK TARİHİNDE FAİLİ MEÇHUL CİNAYETLER MESELESİ (KASÂME MÜESSESESİ) UNRESOLVED MURDERS IN THE HISTORY OF ISLAMIC LAW (KASÂME INSTITUTION)

İSLÂM HUKUKUK TARİHİNDE FAİLİ MEÇHUL CİNAYETLER MESELESİ (KASÂME MÜESSESESİ) UNRESOLVED MURDERS IN THE HISTORY OF ISLAMIC LAW (KASÂME INSTITUTION) 1 İSLÂM HUKUKUK TARİHİNDE FAİLİ MEÇHUL CİNAYETLER MESELESİ (KASÂME MÜESSESESİ) UNRESOLVED MURDERS IN THE HISTORY OF ISLAMIC LAW (KASÂME INSTITUTION) Hadi SAĞLAM Özet: Günümüzde faili meçhul cinayetlerin

Detaylı

TÜRKİYE'DE İLERİ ATILIMLAR ve KÖY ENSTİTÜLERİ

TÜRKİYE'DE İLERİ ATILIMLAR ve KÖY ENSTİTÜLERİ TÜRKİYE'DE İLERİ ATILIMLAR ve KÖY ENSTİTÜLERİ Bekir Semerci "Mantık yoluyla daha insani bir dünya hazırlamak için uğraşanlar ya öldüler, yahut da kudret ve itibar sahibi etmek için çalıştıkları insanlar

Detaylı

Osmanlı Devleti nde Tanzimat ın İlanından Sonra Ermenilerin İhtidası ve İrtidadı

Osmanlı Devleti nde Tanzimat ın İlanından Sonra Ermenilerin İhtidası ve İrtidadı Osmanlı Devleti nde Tanzimat ın İlanından Sonra Ermenilerin İhtidası ve İrtidadı Zübeyde Güneç Yağcı* İhtida, İslam dinini kabul etme, Müslüman olma anlamlarında kullanılmakta 1 olduğundan fıkhın ve günlük

Detaylı

TANZİMAT TAN SONRA OSMANLI DA İHTİDA OLAYLARINA GAYR-İ MÜSLİMLERİN TEPKİSİ: İŞKENCE VE ZULÜMLER

TANZİMAT TAN SONRA OSMANLI DA İHTİDA OLAYLARINA GAYR-İ MÜSLİMLERİN TEPKİSİ: İŞKENCE VE ZULÜMLER Tarih Okulu The History School Sonbahar-Kış 2012 Fall-Winter 2012 Sayı XIII, 35-51. Number XIII, 35-51. TANZİMAT TAN SONRA OSMANLI DA İHTİDA OLAYLARINA GAYR-İ MÜSLİMLERİN TEPKİSİ: İŞKENCE VE ZULÜMLER Ayşe

Detaylı

T.C. KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TARİH ANA BİLİM DALI

T.C. KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TARİH ANA BİLİM DALI T.C. KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TARİH ANA BİLİM DALI 232 NUMARALI MARAŞ ŞER İYYE SİCİLİNİN (19 SAFER 1296-3 SAFER 1297 / 11 ŞUBAT 1879-16 OCAK 1880 ) 1 75. SAHİFELERİNİN

Detaylı

ÖZET YAZAR ADI SOYADI: EVREN GÖKÇE BAŞLIK: XIX. YÜZYIL BAŞLARINDA BİR OSMANLI KIYI KASABASI: KEMEREDREMİD

ÖZET YAZAR ADI SOYADI: EVREN GÖKÇE BAŞLIK: XIX. YÜZYIL BAŞLARINDA BİR OSMANLI KIYI KASABASI: KEMEREDREMİD i YAZAR ADI SOYADI: EVREN GÖKÇE BAŞLIK: XIX. YÜZYIL BAŞLARINDA BİR OSMANLI KIYI KASABASI: KEMEREDREMİD ÖZET XVIII. yüzyılın sonu ve XIX. yüzyılın başlarında Osmanlı İmparatorluğu büyük sorunlarla uğraşmaktadır.

Detaylı

KKTC MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI KIBRIS TÜRK TARİHİ. ORTAOKULLAR İÇİN TARİH KİTABI (Temel Eğitim 2. Kademe) sınıf AĞUSTOS 2014

KKTC MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI KIBRIS TÜRK TARİHİ. ORTAOKULLAR İÇİN TARİH KİTABI (Temel Eğitim 2. Kademe) sınıf AĞUSTOS 2014 KKTC MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI KIBRIS TÜRK TARİHİ ORTAOKULLAR İÇİN TARİH KİTABI (Temel Eğitim 2. Kademe) 7 sınıf AĞUSTOS 2014 Akademik Danışma ve Yazı Kurulu Başkan Mehmet Kortmaz AKADEMİK DANIŞMA KURULU:

Detaylı

Hüsrev Paşa Vakfı nın Ayntab daki Vakıf Boyahaneleri *

Hüsrev Paşa Vakfı nın Ayntab daki Vakıf Boyahaneleri * Hüsrev Paşa Vakfı nın Ayntab daki Vakıf Boyahaneleri * Hüseyin Çınar ** Öz Bu çalışmada, 16. yüzyılın ilk yarısında, özellikle Yavuz Sultan Selim ve Kanuni Sultan Süleyman dönemlerinin önemli ve kudretli

Detaylı

Klasik Dönem Osmanlı Aile Hukukunda Kadının Konumu

Klasik Dönem Osmanlı Aile Hukukunda Kadının Konumu Position of Women in Ottoman Family Law of the Classical Period Esra Yakut* Özet Osmanlı Devleti nde, özel hukuk alanında, İslam hukuku hükümlerine sıkı sıkıya bağlı kalındı. Bu çerçevede kadının aile

Detaylı

ISSN: 1309 4173 (Online) 1309-4688 (Print) Volume 6 Issue 6, p. 99-115, December 2014

ISSN: 1309 4173 (Online) 1309-4688 (Print) Volume 6 Issue 6, p. 99-115, December 2014 ISSN: 1309 4173 (Online) 1309-4688 (Print), p. 99-115, XIX. Yüzyılda Osmanlı Devleti nde Hekim Hasta İlişkileri ve Diplomasız Hekimler Doctor-Patient Relations and Uncertificated Doctors in 19th Century

Detaylı

ŞER iye SİCİLLERİNE GÖRE H. 1065 1079/ M. 1655 1669 TARİHLERİ ARASINDA EDİRNE DE SOSYO-EKONOMİK HAYAT

ŞER iye SİCİLLERİNE GÖRE H. 1065 1079/ M. 1655 1669 TARİHLERİ ARASINDA EDİRNE DE SOSYO-EKONOMİK HAYAT T.C TRAKYA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TARİH ANABİLİM DALI YAKINÇAĞ TARİHİ BİLİM DALI YÜKSEK LİSANS TEZİ ŞER iye SİCİLLERİNE GÖRE H. 1065 1079/ M. 1655 1669 TARİHLERİ ARASINDA EDİRNE DE SOSYO-EKONOMİK

Detaylı

Osmanlı Toplumunda Çok Eşlilik: 1670-1698 Yılları Arasında Bursa Örneği

Osmanlı Toplumunda Çok Eşlilik: 1670-1698 Yılları Arasında Bursa Örneği Osmanlı Toplumunda Çok Eşlilik: 1670-1698 Yılları Arasında Bursa Örneği Polygyny in Ottoman Society: The Case of Bursa Between 1670-1698 Ömer Düzbakar * Özet Bir erkeğin aynı anda birden fazla kadınla

Detaylı

XVII. ve XVIII. YÜZYILLARDA OSMANLI DEVLETİ NDE MENZİLLER VE FONKSİYONLARI : AKŞEHİR MENZİLLERİ ÖRNEĞİ

XVII. ve XVIII. YÜZYILLARDA OSMANLI DEVLETİ NDE MENZİLLER VE FONKSİYONLARI : AKŞEHİR MENZİLLERİ ÖRNEĞİ XVII. ve XVIII. YÜZYILLARDA OSMANLI DEVLETİ NDE MENZİLLER VE FONKSİYONLARI : AKŞEHİR MENZİLLERİ ÖRNEĞİ İzzet SAK - Cemal ÇETİN ÖZET Osmanlı Devleti, XIX. yüzyıla kadar, merkezin taşra ile olan irtibâtını

Detaylı

[LGBT NEFRET SUÇLARI RAPORU 2010] Kaos GL - Siyah Pembe Üçgen İzmir - Pembe Hayat

[LGBT NEFRET SUÇLARI RAPORU 2010] Kaos GL - Siyah Pembe Üçgen İzmir - Pembe Hayat 2010 [LGBT NEFRET SUÇLARI RAPORU 2010] Kaos GL - Siyah Pembe Üçgen İzmir - Pembe Hayat Başlarken Kaos GL, Pembe Hayat ve Siyah Pembe Üçgen LGBT Dernekleri olarak birlikte yürüttüğümüz Bir Daha Asla Projesi

Detaylı

Yıllarca hayatını çobanlıkla geçiren bir insanın daha sonra okuyup fizik mühendisi olması ne ile izah edilebilir?

Yıllarca hayatını çobanlıkla geçiren bir insanın daha sonra okuyup fizik mühendisi olması ne ile izah edilebilir? 1 İçindekiler 2 Peygamberimiz birisine "yaptığın iyililerin hayrına müslüman olmuşsun", başka birisine de "iyilikleri ona bir faydası olmayacaktır" demiştir. Bu hadisler çelişkili değil midir? Birinci

Detaylı

Nihat Falay* ÖZET Anahtar Kelimeler: JEL Kodu ABSTRACT

Nihat Falay* ÖZET Anahtar Kelimeler: JEL Kodu ABSTRACT ÜSKÜDAR DA 16. İLA 18. YÜZYILLARDAKİ ŞEHİR SOSYAL VE İKTİSADÎ YAŞAMINI YANSITAN BAZI OSMANLI YÖNETİMİ FERMAN, HÜKÜM VE BERÂTLARI ÖZET Nihat Falay * Bu çalışmada Üsküdar daki 16.-18. yüzyıllarda şehir sosyal

Detaylı

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000)

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) 14.08.2014 SIRA SIKLIK SÖZCÜK TÜR AÇIKLAMA 1 1209785 bir DT Belirleyici 2 1004455 ve CJ Bağlaç 3 625335 bu PN Adıl 4 361061 da AV Belirteç 5 352249 de

Detaylı

OSMANLI DEVLETİ NİN İSKÂN SİYASETİ VE YERLEŞİM BİRİMLERİ ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME

OSMANLI DEVLETİ NİN İSKÂN SİYASETİ VE YERLEŞİM BİRİMLERİ ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Mustafa Kemal University Journal of Social Sciences Institute Yıl/Year: 2012 Cilt/Volume: 9 Sayı/Issue: 18, s. 361-378 OSMANLI DEVLETİ NİN İSKÂN

Detaylı

BURDUR TARİHİNİN SON 265 YILLINDAN BİR KESİT.

BURDUR TARİHİNİN SON 265 YILLINDAN BİR KESİT. BURDUR TARİHİNİN SON 265 YILLINDAN BİR KESİT. ÇELİK PAŞALAR. VE 1840 BURDUR İHTİLALİ HAYATİ KUZUCU (Bu makale yazarından izin alınmadan hiçbir şekilde kısmen veya tamamı yayınlanamaz. Site adresi verilerek

Detaylı

XIX. YÜZYILDA ORTA ANADOLU BÖLGESİ NDE EVLİLİĞİN ORTAYA ÇIKIŞI, SONA ERMESİ VE SONUÇLARI

XIX. YÜZYILDA ORTA ANADOLU BÖLGESİ NDE EVLİLİĞİN ORTAYA ÇIKIŞI, SONA ERMESİ VE SONUÇLARI XIX. YÜZYILDA ORTA ANADOLU BÖLGESİ NDE EVLİLİĞİN ORTAYA ÇIKIŞI, SONA ERMESİ VE SONUÇLARI Yrd. Doç. Dr. Esra YAKUT ÖZET Tanzimat Dönemi ile birlikte hukuksal alanda gerçekleştirilen kanunlaştırma hareketleri,

Detaylı

5237 SAYILI TCK. 141-147. MADDELERİNDE YER ALAN HIRSIZLIK SUÇLARI 1

5237 SAYILI TCK. 141-147. MADDELERİNDE YER ALAN HIRSIZLIK SUÇLARI 1 5237 SAYILI TCK. 141-147. MADDELERİNDE YER ALAN HIRSIZLIK SUÇLARI 1 MUHAMMET MURAT ÜLKÜ ÇORUM CUMHURİYET SAVCISI 33516 1 Bu çalışma, Yeni Ceza Adalet Sistemi nin Cumhuriyet Savcıları ve Hakimlere tanıtımı

Detaylı

XVIII. Yüzyılda Bursa Halkının Ekonomik Yapısı

XVIII. Yüzyılda Bursa Halkının Ekonomik Yapısı XVIII. Yüzyılda Bursa Halkının Ekonomik Yapısı Ali İhsan Karataş Dr., Uludağ Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi Özet En eski tarihli ve zengin şer iyye sicillerine sahip olan Bursa, bu hususiyetiyle şehir

Detaylı

Şemdinli Davası Đnceleme Raporu

Şemdinli Davası Đnceleme Raporu Şemdinli Davası Đnceleme Raporu Ş GĐRĐŞ emdinli ilçesinde 9 Kasım 2005 günü patlayan bir bomba neticesinde Türkiye nin ikinci Susurluk vakası olarak nitelendirilebilecek birtakım derin ilişkiler ortaya

Detaylı

Osmanlı Devleti nin Yükseliş ve Çöküş Sebeplerine Genel Bakış

Osmanlı Devleti nin Yükseliş ve Çöküş Sebeplerine Genel Bakış SDÜ Fen Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi Aralık 2007, Sayı:16, ss. 1-24. Osmanlı Devleti nin Yükseliş ve Çöküş Sebeplerine Genel Bakış Bayram KODAMAN ÖZET Ekonominin ziraat-hayvancılığa dayandığı,

Detaylı