Dünyanın En Büyük Gezgini

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Dünyanın En Büyük Gezgini"

Transkript

1 Seyyah-ı âlem Evliya Çelebi ve Seyahatnâme si Dünyanın En Büyük Gezgini Prof. Dr. Zekeriya Kurşun* Evliya Çelebi nin öğrenme tutkusu ömür boyu sürmüştür. Herhâlde en güzel öğrenme yöntemi olarak da gezip görmeyi tercih etmiştir. Çelebi, seyahat etme sevdasını on dokuz yaşına bastığı gece gördüğü bir rüyaya bağlar E vliya Çelebi Kimdir? Kendisini mahlas-i hakir-i fakir ve da i-i kesîru t-taksîr seyyah-ı alem ve nedîm-i adem, Evliya-yi bî riya b. Derviş Muhammed Zıllı diye tanıtan büyük Türk gezgininin doğumundan günümüze neredeyse dört yüz yıl geçmiştir. XVII. yüzyılda kaleme aldığı Seyahatname si yaklaşık dört asırdır insanlık tarihine ışık tutmaktadır. Ortaya koyduğu eserin nitelik bakımından hiçbir dilde benzeri yoktur. Türkçe yazılmış olan Seyahatname dünya klasikleri arasında olması gerekirken, maalesef uzun zaman kendi dilinin vârisleri tarafından bile ihmal edilmiştir. Peki bu muhteşem eseri ve müellifi Evliya Çelebiyi ne kadar tanıyoruz? Evliya Çelebi nin ortaya koyduğu eser, sadece Türk tarihinin değil; dünya tarihi veya daha mütevazı bir deyişle, gezip gördüğü Osmanlı coğrafyası; yani Anadolu, Kafkaslar, Balkanlar, Avrupa, Suriye, Irak, Hicaz bölgesi ve Kuzey Afrika da Mısır, Sudan ve Habeşistan tarihlerinin de kaynağıdır. Ancak bu muazzam eserin sahibi hakkındaki bilgilerimiz oldukça sınırlıdır. Seyahatname diye isimlendirilen eserinde kendisinden, bahsettiği kadar bilgiye sahibiz. O, gözlemlediği bütün olayların içinde olmasına rağmen hep perde gerisinde kalmayı yeğleyerek âdeta mahlası olan hakir-i fakir ibaresine uygun davranarak kendisini arka planda * Marmara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Tarih Anabilim Dalı Başkanı 14 DİL ve EDEBİYAT AY I N D O S Y A S I

2 tutmuştur. Ama işinde iddialıdır. Bu yüzden kendisine aynı zamanda seyyah-ı âlem de demeyi ihmal etmemiştir. Gerçekten de yazma geleneği zayıf Türk milletinin yüz akı olan Evliya Çelebi, kaleme aldığı eseri ile seyyah-ı âlem unvanını hak etmiştir. On koca cilt eser bırakan müellifimiz, lakabı olan Evliya Çelebi ile öyle şöhret bulmuştur ki; gerçek ismini bile yazmaya gerek duymamış ve asıl ismi unutulmuştur. Evliya Çelebi, Aşure gününe tesadüf eden 25 Mart 1611 tarihinde, İstanbul un Unkapanı semtinde, Saray-i Amire kuyumcubaşısı Derviş Mehmed Zıllî Efendi nin oğlu olarak, dünyaya gelmiştir 1. Babasının ismini zikretmesine rağmen eserinde ailesi ve ataları hakkında verdiği diğer bilgiler yetersizdir. Soyunun Hoca Ahmed Yesevî ye dayandığını anlatan Evliya Çelebi, dedelerinden birisi olan Yavuz Er in de Fatih in bayraktarlarından olduğunu söylemektedir. Gazalardan sonra kendisine verilen ganimetten Evliya Çelebi nin doğduğu evi de büyük dedesi Yavuz Er yaptırmıştır 2. Nitekim verdiği diğer bilgilere göre; İstanbul un fethinden önce Kütahya da Zereğen mahallesinde oturan ailesi, fetihle birlikte İstanbul a gelip yerleşmiştir. Ailenin Manisa da, Bursa da da mülkleri bulunmaktadır. Bu da ailenin önce Germiyanoğulları ardından da Osmanoğulları ile olan geniş ilişkilerini göstermektedir. Türk müelliflerinin, genelde anne soyundan bahsetmeme gibi bir geleneği olduğu hâlde Evliya Çelebi annesinden de -sınırlı da olsa- söz eder. Buna göre annesi Abaza dır. I. Ahmed zamanında saraya getirilip babası ile evlendirilmiştir. Evliya Çelebi nin, verdiği diğer bilgilerden anlaşıldığına göre, anne tarafından Silahdar Melek Ahmed Paşa ile de akrabadır. Nitekim Melek Ahmed Paşa nın onu daima himaye etmesi de bu bilgiyi teyid etmektedir 3. Soylu bir geçmişe sahip babası Derviş Mehmed Zıllî, devrinde oldukça tanınan ve saray nezdinde de itibarı olan bir kimsedir. Kıbrıs Adası nın fethinde bulunan Mehmed Zıllî, Magosa nın anahtarlarını Sultan a bizzat kendisi takdim etmiştir. Evliya Çelebi, Sultan I. Ahmed zamanında Kâbe de yapılan büyük tamirata nezaret eden babasının aynı zamanda Sultan Ahmed Camisi nin kapı ve pencere tezyinatında da çalıştığını söyler. Bu sanatkâr kimliği ile de Sultanın takdirlerini kazanarak padişah ile sık sık bir arada olma imkânı sunan müsahipliğe kadar yükselir. Türkçeyi alabildiğine özgür kullanan Evliya Çelebi yazılarını da konuşma üslubunda kaleme alarak aslında modern Türkçemize daha o gün rehberlik ve öncülük etmiştir. Dolaştığı yerlerin dil özelliklerini de kitabına yansıtan Evliya Çelebi filologlara zengin malzeme bırakmıştır. toplamıştır. Kur an-ı Kerim i hocası Evliya Mehmed Efendi den öğrenmiştir. Onun nezaretinde hafız olan Evliya Çelebi, Kur an ı her türlü kıraat usulü ile okuyabiliyordu. Hatta yedi veya sekiz saatte usulüne uygun olarak Kuran ı hatmedecek kadar da güçlü bir hafız idi. Hocası Evliya Mehmed Efendi Ayasofya Medresesi müderrislerindendi. Arapça ve Farsça derslerini ondan okudu. Hocası hayatında o kadar yer etmişti ki, o da Evliya olarak anılmaya başlandı ve bu isimle şöhret oldu. Evliya Çelebi, dönemin diğer münevverleri gibi; babasından ve Güğümcübaşı Muhammed Efendi den hat dersleri; Gülşenî tarikatı şeyhlerinden olan Tokatlı Evliya Çelebi nin Eğitimi Ailesinin konumu Evliya Çelebi nin iyi bir çevrede yetişmesine ve iyi bir eğitim almasına imkân tanır. Devrinde alınabilecek en iyi eğitimi alan Evliya Çelebi, yetenekleri ve üstün zekâsı sayesinde, bir Osmanlı münevverinde bulunması gereken bütün özellikleri kendisinde DİL ve EDEBİYAT 15

3 Derviş Ömer den ve Dersiam Keçi Mehmed Efendi den musiki dersleri almıştır4. Kuran tilaveti dışında, musiki ve şiirdeki yetkinliğini Seyahatname sinden takip edebiliyoruz. Kendi ifadesine göre, sarayda Karahisarî tarzındaki hat örnekleri de bulunmaktadır. Kim bilir belki bir gün onları da tespit edebileceğiz. Evliya Çelebi ve IV. Murad Evliya Çelebi bir ramazan gecesi Ayasofya da okuduğu aşr-i şerif üzerine orada bulunan dönemin sultanı IV. Murad ın dikkatini çeker. Sesinden etkilenen Sultan onu görmek ister. Hocası da onu sultan mahfilinde oturan Padişah a takdim eder. Bu tarihten bir müddet sonra da Sultan, Evliya yı saraya davet eder. Sultan IV. Murad, henüz yirmili yaşlarda olan bu gencin zekâsından ve hazır cevaplılığından etkilenir. Ondan bir şeyler okumasını ister. Evliya öyle şaşırtıcı bir cevap verir ki, Sultan ın o tarihten sonra en yakınlarında bulunma hakkını elde eder. Evliya, bu olayı Seyahatname sinde kendi ifadeleri ile şöyle nakleder: Bir şey oku dediler, hakîr eyitdim Padişahım yetmiş iki ulûmden Farisî mi ve Arabî mi, Rumî mi ve İbranî ve Süryanî ve Yunanî ve Türkî ve şarkı ve varsağı ve kâr u nakş ve savt u zecel ve amel u zikr ve tasnıfât ve kavlı ve hazengir veyahut ebyât-i eş ârdan bahr-i tavîl ve 16 DİL ve EDEBİYAT kasâid ve terci bend ve terkib bend ve mersiye ve îdiyye ve mu aşşer ve müsemmen ve müsebba ve müseddedes ve muhammes ve penc-beyt ve gazeliyat ve kıt a ve müselles ve dübeyt ve müfredat ve mu anniyât-i ilahiyatından ne murad-ı şerifiniz olursa beser-çeşm buyurun okuyayım dedim5. IV. Murad bu cevap karşısında âdeta şaşkına döner. Bütün saydığı alanlardan bir şeyler okuyabilme iddiası Sultan ı daha da şaşırtır ve bunun gerçek olup olmadığını anlamaya çalışır. İzin verilmesi hâlinde Sultan a nedimlik edip bunları ispat edeceğini söyleyen genç Evliya nın sohbeti, Sultan ın hoşuna gider ve onu sırdaşları arasına alır. Muhtemelen genç olmasını da dikkate alarak ağzını sıkı tutmasını da öğütler. Evliya buna da bir beyit ve ardından bir hadis ile cevap verir. Şöyle sakla sırr-ı aşkı tende canın duymasın Yanılup ağzına alma kem zebânın duymasın6 Padişah orada bulunanların huzurunda Evliya nın bir de musiki bilgisini ölçmek için ilm-i edvârdan bir şey oku dediğinde, O da, musikide bilinen bütün makamları sayarak hangisini okumasını arzu ettiğini sorar. Bu karşılaşmada Sultan onu müsahipliğine aldığı gibi bir samur kürk de hediye eder. Genç Evliya nın sarayda oyalanarak derslerini tamamlayamayacağını düşü- AY I N D O S Y A S I

4 nen hocası ise Sultan dan onun medreseye dönmesini talep eder. Sultan eğitimini sarayda da sürdürebileceğini söyleyerek, Evliya Çelebi için hazinedarbaşından Kâfiye, Molla Cami, Tefsir-i Kâdı, Misbâh, Dibâce, Müslim, Buhari, Multeka el Ebhûr, Kudûrî, Gülistan ve Bostan, Rısâbü s- Sıbyan ve Lugat-i Ahteri kitaplarını getirmesini emreder 7. Bu eserlerden onun medrese eğitiminin son basamaklarında olduğu anlaşılmaktadır. Hezarfen bir kişiliğe sahip Evliya böylece Enderun a intisap eder. Onun eğitim serüveninin bundan sonra nasıl tamamlandığını bilmiyoruz ama her halükârda bir medresede kazanılabileceklerden çok daha fazlasına sahip olduğunu eserinden kolayca tespit edebiliyoruz. Seyahat Ya Resûlullah Babasının çevresindeki ilim erbabının sohbetlerinden etkilenen Evliya Çelebi nin öğrenme tutkusu ömür boyu sürmüştür. Herhâlde en güzel öğrenme yöntemi olarak da gezip görmeyi tercih etmiştir. Aslında daha çocuk yaşlarda iken bile çok sevdiği İstanbul u adımlamaya başlamıştı. Ama o, seyahat etme sevdasını on dokuz yaşına bastığı gece gördüğü bir rüyaya bağlar. Rüyasında, İstanbul da Yemiş İskelesi civarındaki Ahi Çelebi Camii nde Hz. Peygamberi aşere-i mubeşşereden olan ashab ve kalabalık bir cemaatle birlikte görür. Büyük bir heyecan ile Hz. Peygamberin elini öperken şaşkınlıkla Şefaat Ya Resûlullah diyecek yerde Seyahat Ya Resûlullah der. Hz. Peygamber de tebessümle ona iltifat ederek, şefaati, seyahati ve ziyareti müjdeler. Evliya sırayla cemaatte bulunan ashabın elini öper ve dualarını alır. Evliya Çelebi, hiçbir detayı atlamadan âdeta bir film canlılığında anlattığı rüyasının sonunda Sa d b. Ebu Vakkas în, gördüklerini yazmasını öğütleyen sözlerini de şöyle nakleder 8. Hemân Sa d Vakkas hazretleri belinden sadağın çıkarup hakîrin beline kuşadup tekbîr idüp yürü sehm u kavs ile gazâ eyle ve Allah ın hıfz-ı emânında ol ve müjde olsun sana bu meclisde ne kadar ervâh ile görüşüp dest-i şeriflerin bûs itdinse cümlesin, ziyaret itmek müyesser olup seyyah-i âlem ve ferîd-i âdem olursun. Amma geşt ü güz ar itdiğin memâlik-i mahrusaları ve kıla -ı buldanları ve asâr-i acîbe ve garîbeleri ve her diyarın memduhât, sanayi ât, me kûlât ve meşrubatını ve arz-ı beledî ve tûl-i nehârların tahrîr idüp bu seyr-i garîbe ile benim silahımla amel idüp dünya ve ahıret oğlum ol, nân ü nemek hakkın gözle, yâr-ı sâdık ol, yaramazlarla yâr olma, iyilerden iyilik öğren diyü va z u bendler idüp ve alnım bûs idüp Ahî Çelebi camiinden taşra çıkup gitdiler 9. Evliya Çelebi rüyasını önce Kasımpaşa da rüya yorumcusu İbrahim Efendi ye sonra da Kasımpaşa Mevlevihanesi şeyhi Abdullah Dede ye yorumlatır. Abdullah Dede rüyasını yorumladıktan sonra, kendisinden Sa d b. Vakkas ın nasihatı üzere önce İstanbul un tahririni yapmasını söyler. Ardından kendisine yedi ciltlik bir tarih kitabı da hediye ederek uğurlar. Evliya Çelebi daha sonra yazacağı her olayı veya tasvir edeceği her yeri anlatırken eğlenceli hâle getirecektir. Belki de kitabını eşsiz kılan bu özelliği olacaktır. Ancak anlattığı hiçbir şey kendi tasavvuru değildir. Ya doğrudan yaşamıştır ya da derlediği bilgiler, hikâyeler veya efsanelerdir. Bu yüzden seyahatlerini böyle hoş bir rüyaya bağlaması da yadırganamayacak bir şey olsa gerektir. Evliya gibi muhayyilesi geniş bir kişi, eğer seyahatlerini eğlenceli bir hikâyeye dayandırmak isteseydi muhakkak yapabilirdi. Genellikle Evliya dan bahsedenler bu rüyadan hareketle onun daha işin başında mü- Evliya Çelebi nin ortaya koyduğu eser, sadece Türk tarihinin değil; dünya tarihi veya daha mütevazı bir deyişle, gezip gördüğü Osmanlı coğrafyası; yani Anadolu, Kafkaslar, Balkanlar, Avrupa, Suriye, Irak, Hicaz bölgesi ve Kuzey Afrika da Mısır, Sudan ve Habeşistan tarihlerinin de kaynağıdır. DİL ve EDEBİYAT 17

5 pendnâme-i peder-i büzürgvâr başlığı ile kitabına kaydettiği ve babasının öğütlerini ihtiva eden sözlerden; gelecekte yazacağı kitabının adını da babasının verdiği anlaşılmaktadır. Bugün dahi kolay anlaşılabilecek bir dil ile kaleme alınan pendnâme, muhtevası itibarı ile de her devire hitap etmektedir. Türk âdet ve göreneklerini, terbiyesini yansıtan ve her babanın oğluna verebileceği bu öğütleri, Evliya nın kendi özgün diliyle burada nakletmek uygun olacaktır: Oğul âdem yohsul olur. Besmelesiz ta am yeme. Ser verecek sözün var ise sakın avretine deme. Cünûb olup yemek yeme. Esbânın söküğün üstünde dikme. İyi adın keme takma ve keme yoldaş olma zararın çekersin. Yürü ileri gözüm, kalma geri. Alay bozma, tarla basma, yârân pâyine sarkma. Komadığın yire el uzatma. İki kişi söyleşirken dinleme, nân u nemek hakkın gözet, nâ-mahreme nazar edüp ihanet etme. Da vetsiz bir yire varma, varırsan emn ü emân yirde ehl-i ırza var. Mahrem-i esrâr ol, her meclisde istima etdiğin sözleri hıfz eyle. Evden eve müsaferet edüp söz gezdirme, zemm ü nemm ü gıybet ü mesavîden ârî ol. Halûk ol, herkesle hüsn-i ülfet edüp lecüc ve zebân-dıraz olma. Senden ulular önünde gitme, ihtiyarlara riayet et. Dâima tâhır olup her muharremât-i menhiyyatdan perhizkâr ol. Evkât-i hamseye müdavemet edüp salâh-i hâl ile mukayyed olup ilmle meşgul ol. balağa ile söze başladığını iddia ederler. Bu şekilde de eserindeki bilgilere gölge düşürmek isterler. Hâlbuki Evliya, hemen rüyasını anlatması akabinde, çeşitli tarih kitaplarından hazırlık yaptıktan sonra İstanbul u dolaşıp yazmaya başladığını söyleyerek âdeta gelecekteki iddialara da cevap hazırlamıştır. Üstelik rüyasında aldığı öğüt üzere gezip gördüğü her yerin kalelerini, acayip ve garaip eserlerini, gördüğü ve işittiği bölgelerin efsanelerini, övülen şeylerini, yiyecek ve içeceklerini, enini, boyunu, nehirlerini ve tabiat özelliklerini kaydeder. İstanbul u semt semt gezerek eserinin birinci cildini yazar ki; âdeta İstanbul un ansiklopedisini hazırlar. Nitekim bugüne kadar dünya kenti olan İstanbul hakkında bu evsafta bir eser kaleme alınmamıştır. Evliya Çelebi İstanbul hakkında bir şeyler yazmak isteyenlerin asla müstağni kalamayacakları ve başka yerde bulamayacakları bilgiler vermektedir. Evliya ya Baba Nasihati ya da Pendnâme Evliya Çelebi İstanbul dışına ilk seyahatini 1640 yılında yapar. İzinsiz olarak Bursa ya giden Evliya Çelebi, geri döndüğünde babasının kendisine seyahat izni verdiği müjdesini alır. Bursa seyahatinden sonra Evliya nın babası öğütlerine şiirle devam eder: Sormağa ey yâr, eyleme gel âr Anla ne kim var ilm-i tamâmı Farisiyi bilgil, ehlini bulgıl Efsâh-ı nâs ol, Arab u Acamı Vakt-i namaz et, hakka niyâz et Hâlıkı yâd et, gözle imâmı Bildiğin öğret, dersini fikr et Eyleme hiç red, hâs u avâmı İlme harîs ol, şuğle enîs ol Ehl-i celis ol, görme melâli Damla be damla, göl olur anla Sözümü dinle, temm ü kelamı Ve oğul dünya cihetinde nasihatim oldur ki; daima sebük-ruh olup ankâ meşreb ol kim hem celîs hem enîs olduğun vüzerâ ve vükelâ ve a yân-i kibarlara varup her bâr cihet-i dünya içün bir şey ricâsında olma kim senden nefret edüp istiskal etmeyeler. Rıza lokmasına kanaat eyle, eline giren malı dahî israf etme, kanaatle geçin. el kanaatu kenzun lâ (kanaat tükenmez bir hazinedir) demişler. Sağlık ve sayrılıkda lazım olur, dünyâlık akçeyi lokma ve hırka içün hıfz edüp nâmerde muhtac olma. Paran israf eylemekden kendini pek sakla pek Düşmana kalırsa kalsın dosta muhtâc olma tek 18 DİL ve EDEBİYAT

6 Geşt ü güzâr etdiğin yerde iki yerden gayret kuşağın kemerine bend edüp kendüni daima muhafazada ol. Su uyur hizmetkâr ü ağyâr ü ayyar düşmanları uyumaz. Kibâr-i evliyaullah ziyaretleriyle meşgul olup cümle ziyaretgâhkârı ve her diyarın menâzillerinde olan deşt ü hâmûn ve kûh-i bülendi ahcâr u eşcârâtları ve büleydelerin evsâfıyla tahrir edüp âb u hevâsı ve ibret-nümâ âsârları ve kal alaların fatihi ve bânisi ve dairen-madâr cirmiyle tahrir edüp Seyahatnâme nâmıyla bir tomar te lîf eyle. 10 Evliya Çelebinin Seyahatleri Evliya Çelebi babasının rıza ve iznini aldıktan sonra artık İstanbul dışındaki seyahatlerine Darıca ve Dil İskelesi üzerinden gittiği İzmit ten başlar. Evliya Çelebi 1641 yılında önce Trabzon a oradan da Anapa ya gider. Burada iken Azak Kalesi nin geri alınması için yapılan sefere katılır ve her detayı atlamadan çok canlı bir şekilde anlatır. Geri dönüşte denizde şiddetli bir fırtınaya yakalanan Evliya Çelebi bu olayı anlatırken de âdeta okuyucuya yaşatır yılında Girit seferine katılan Evliya Çelebi Hanya Kalesi nin fethine şahit olur. Bir yıl sonra Erzurum a tayin olan Defterzade Mehmed Paşa nın maiyetine katılıp Erzurum a gider. Yolculuk sırasında gezip gördüğü yerleri kaydeder. Ayrıca Beylerbeyi Defterzade Mehmed Paşa nın askerî seferlerine katılır. Azerbaycan, Bakü, Tiflis ve Revan ı dolaşarak eşsiz bilgiler derler yılında Şam a Beylerbeyi tayin edilen Murtaza Paşa nın yanında yer alır. Buradan Suriye ve Filistin i gezerek gözlemlerini kaydeder yılında akrabası ve hâmisi olarak kabul ettiği Melek Ahmed Paşa nın sadrazam olması Evliya Çelebi nin cesaretini arttırır. Artık o sadece gezip gördüklerini tasvir eden bir gezgin Elimizde bulunan Seyahatnâme, Evliya Çelebi nin müsveddesi olsa gerektir. O bütün seyahatleri boyunca aldığı notlarını bir araya toplamış ve kitabını yeniden tamamlamak üzere tasarlamıştır. Ancak buna ömrü vefa etmemiştir. Dolayısıyla gerek bugün kütüphanelerde bulunan yazmalar ve gerekse yayınlanmış nüshalar bu müsveddeden doğmuştur. değil, bilakis birçok haksız uygulamaları da dile getiren, eksiklikleri hatırlatan biridir. Aslında bu gözlemlerini eserine kaydetmesi, daha sonra eserin fazla ön plana çıkarılmamasına da sebep olur. Melek Ahmed Paşa nın sadrazamlıktan azledilip Özi beylerbeyliğine atanması ile Evliya da İstanbul dan ayrılarak yeniden yola koyulur. Balkanları dolaşır, pek çok köy, kasaba ve şehrin kayıtlarını tutar yılında tekrar İstanbul a dönen Evliya Çelebi uzun süre burada kalır yılına kadar kaderi âdeta hâmisi olan Melek Ahmed Paşa ile birleşir. Belki ondan ayrılmak da istemez. Onun görev yerleri olan Van a, ardından ikinci kere Özi taraflarına gider. DİL ve EDEBİYAT 19

7 Her iki yerde de boş oturmaz çevre bölgeleri dolaşarak gördüklerini ve duyduklarını kitabının müsveddeleri arasına alır yılları arasında Bursa, Çanakkale ve Gelibolu yu gezen Evliya Çelebi, 1659 yılında Boğdan a gider. İsyan eden Eflak Beyi ne karşı yapılan seferlere katılır. Burada iken Bosna Beyi nin davetiyle Bosna ya giderek oraları da Seyahatname sine ilave eder. Bir ara vergi tahsildarlığı göreviyle bütün Rumeli yi gezip görme imkânı bulur de Köse Ali Paşa nın Erdel seferine katılarak; Erdel in ardından Belgrad ve Arnavutluk u da karış karış gezer yılında Fazıl Ahmed Paşa nın Avusturya Seferi Evliya ya yeni bir seyahat imkânı tanır. Onunla birlikte önce Avusturya ya gider sonra Bohemya üzerinden İsveç ve Hollanda ya kadar olan bölgeleri dolaşır. Venedik sınırlarına ve Macaristan a gider yılları arasında önce Kafkaslar da seyahat eden Evliya Çelebi ardından Edirne üzerinden tekrar Balkanlar a oradan da Girit e geçer. Aynı sıralarda Girit te Kandiye Kalesi kuşatması sürmektedir. Burada gördüklerini Kandiye Fetihnamesi adı altında kaleme alır ve sonra Seyahatname sine ekler. Evliya Çelebi nin Hac Yolculuğu Evliya Çelebi 1671 yılında kendisinin oluşturduğu küçük bir maiyetle Hac farizasını yerine getirmeye niyetlenir. Mayıs 1671 de başladığı yolculuğunu Bursa, Kütahya, Afyon, İzmir; oradan da Sakız ve Sisam adalarını takip ederek yapar. Gezip görme merakı normal güzergâhı takip etmesine engel olur. Adalardan Batı Anadolu ya geçer. Ardından İstanköy ve Rodos adalarını dolaşır. Rodos tan Güney Anadolu ya geçip oradan Şam a giderek toplanan hac kafilesine dâhil olur. XVII. yüzyılda Şam-Medine-Mekke hac güzergâhını Evliya Çelebi den daha iyi anlatan birisi yoktur. Hatta 20 DİL ve EDEBİYAT ondan sonra yapılan seyahatlerde bile bu kadar detay bulunmamaktadır. Yol boyunca bulunan kaleleri, hayati önem taşıyan su kuyularını, yolun şartlarını, güvenliğini ve yol civarında yaşayan bedevi Arapların hacılara karşı davranışlarını, hem gözlemlerine ve hem de okuduklarına ve rivayetlere dayanarak anlatan Evliya Çelebi; bugün kullanabileceğimiz çok önemli bilgileri eserine kaydetmiştir. Eserinin dokuzuncu cildi âdeta bir hac seyahatnamesidir. Halefleri olan seyyahların hiçbiri onun seviyesine ulaşamadıkları gibi çoğu kere ondan nakiller yapmışlardır. Hac görevini tamamladıktan sonra Mısır a geçen Evliya Çelebi eserinin onuncu cildini yazmıştır. Sudan ve Habeş i gezerek, o güne kadar hiçbir Avrupalı kaynakta yer almayan bilgileri vermiştir. On yıl kadar Mısır da ikamet eden Evliya Çelebi, Kahire yi öyle tanımlamıştır ki onun tarifiyle bugün bile tarihi Kahire yi dolaşmak mümkündür. Hayatın her yönünü seven, öğrenme tutkusuyla her türlü macerayı ve tehlikeyi göze alan büyük seyyah Evliya Çelebi nin, ölümü de hafife alan bir kişiliği vardır. Gezip dolaştığı yerlerde zaman zaman duvarlara, Evliya nın ruhu için el Fatiha diye yazıp ölümü ile bile ilişki kurmuştur. Ancak maalesef ölüm yeri ve tarihi kesin olarak bilinmemektedir. Araştırmalar onun 1684 yılında veya biraz sonra Kahire de ya da İstanbul da öldüğünü söyler. Seyahatname Evliya Çelebi nin bizlere bıraktığı eseri eşsiz niteliklere sahiptir. Her şeyden önce Evliya Çelebi Seyahatnamesi XVII. yüzyıl tarihi için birinci elden kaynaktır. Kitabında döneme ait bizzat yaşadığı, gördüğü ve gözlemlediği olayları çok canlı ve anlaşılır bir şekilde tasvir etmiştir. Siyasi olayları ihmal etmemiş, hatta dönemin birçok kaynağına göre daha cesur bir anlatım yoluna gitmiştir. Kitabı askerî tarih ve savaş tarihi için de emsalsizdir. O daha ziyade devrin kaynaklarında pek az görülen sosyal hayatı ve onu oluşturan unsurları ön plana çıkarmaya çalışmıştır. Mimari eserleri, sanat yapılarını, dolaştığı yerlerin sosyokültürel yapılarını hayranlık uyandıracak bir tarzda anlatmıştır. Modern dönemlerde yapılan çalışmalarda onun bilgileri pek çok kere test edilmiş ve her zaman doğruluğu da ispatlanmıştır. Sanat, edebiyat ve musikiye olan düşkünlüğünden gittiği yerlere ait bu özellikleri de asla ihmal etmeden incelemiştir. Onun eseri müzik ve müzik aletleri tarihi için de bir kaynaktır. Evliya Çelebi, hoş sohbet olduğu kadar, damak zevki de gelişmiş biridir. Hatta eserinde yüzlerce yemek ismi ve tarifi de bulunmaktadır. Anlatımını daima canlı tutarak okuyucusunun ilgisini sürekli kılabilmiştir. Türkçeyi alabildiğine özgür kullanan Evliya AY I N D O S Y A S I

8 Çelebi yazılarını da konuşma üslubunda kaleme alarak aslında modern Türkçemize daha o gün rehberlik ve öncülük etmiştir. Dolaştığı yerlerin dil özelliklerini de kitabına yansıtan Evliya Çelebi filologlara zengin malzeme bırakmıştır. En önemlisi de gezip dolaştığı yerlerde yaptığı folklorik derlemeleridir. Bugün, antropologların vazgeçemeyeceği bu bilgileri, eserine ustaca yerleştirmiştir. Bunu yaparken hem hiçbir yerde kaydı olmayan bu derlemeleri gelecek nesillere aktarmayı hem de okuyucusunu eğlendirmeyi amaçlamıştır. Ancak maalesef bu durum kendisine mübalağacı yakıştırmasını hatta palavracı iftirasının yapılmasına sebep olmuştur. Oysa Evliya dan yapılan özensiz ve dikkatsiz alıntılar ve seçmeler, bu durumu meydana getirmiştir. Aslında kendisinden asırlarca sonra yapılan bu alıntıların da amacı Evliya gibi okuyucunun ilgisini çekmekti. Ancak metotsuz ve usulsüz yapıldığından farklı sonuçları doğurmuştur. Bir örnek vermek gerekirse; onu eleştirenler Evliya Çelebi nin Erzurum un soğuk havasını anlatırken damdan dama atlayan kedinin boşlukta donarak yere düştüğünü gördüğünü yazarak onun ne kadar abartılı bir anlatımcı olduğunu ileri sürerler. Oysa işin hakikati tamamen farklıdır. İşte Evliya nın gerçek hikâyesi: Gerçi şiddet-i şit adan bağı ve bağçesi yokdur Böyle şitâsı şedîd olur. Hatta efvâh-i nâsda (halkın dilinde) darb-ı meseldir kim bir dervişe kanden (nereden) gelirsin? derler. Berf rahmetinden gelirim der. Ol ne diyardır derler, sovukdan Ere zulûm olan Erzurumdur der. Anda yaz olduğuna rast geldin mi? derler. Derviş eydür: Vallahi onbir ay yigirmi tokuz gün sâkin oldum, cümle halkı yaz gelir derler, amma görmedim der. Hatta bir kere bir kedi bir damdan bir dama pertâp ederken (atlarken) mu allakda (boşlukta) donup kalır. Sekiz aydan Nevrûz-i Harzemşâhî geldikde mezkûr kedinin donu çözülüp mırnav deyup yere düşer. Meşhur lâtife-i darb-i meseldir. Amma hakîkatü l-hâl bir ademin eli yaş iken bir demir pâresine yapışsa derhâl mücemmid (donan) olup elinden demir ve demirden eli kopmak ihtimali yokdur 11 Bu hikâye maalesef Meşhur lâtife-i darb-i meseldir. cümlesine kadar anlatılıp, Evliya ya atfedilir. Oysa Evliya Çelebi Erzurum un iklimini anlatırken başvurduğu hikâyecik tamamen oradan derlenmiş olan meşhur bir latifedir. Kendi gözlemlerine dikkatleri çekmek için önce bunu anlatır ardından da Amma hakîkatü lhâl (Ancak işin gerçeği..) diye söze başlayarak kendi gözlemlerini verir. Soğuktan yaş elin demir parçasına değmesi hâlinde donup kaldığını söylemesi mutlaka kişisel gözlemlerine dayanmaktadır. Unutmamak gerekir ki, o, orada askerlerle birlikteydi ve dönemin temel silahı olan kılıçlar ile yaşanan benzeri pek çok hadiseyi görerek yazmıştı. Aslında geçmişe göre çok daha hafif geçen 2010 kışında bile Erzurum da yaşanan benzeri bir olayın medyaya yansıması bir kere daha Evliya Çelebi yi doğrulamıştır. Aslında o, birçok yerde bugün modern araştırmalarda kullanılan yöntemlere daha o günlerde başvurarak rasyonel bir kafaya da sahip olduğunu ispatlamıştır. Kaldı ki onun derlediği folklorik malzemeler olmasaydı belki gezdiği yerlerin tarihi bugün daha karanlık olacaktı. Buradan konuyu başka bir noktaya taşımak ve başta sorduğumuz soruyu yinelemek gerekmektedir. Evliya Çelebi Seyahatnamesi ni ne kadar biliyoruz. Elimizde bulunan Seyahatname, Evliya Çelebi nin müsveddesi olsa gerektir. O bütün seyahatleri boyunca aldığı notlarını bir araya toplamış ve kitabını yeniden tamamlamak üzere tasarlamıştır. Ancak buna ömrü vefa etmemiştir. Dolayısıyla gerek bugün kütüphanelerde bulunan yazmalar ve gerekse yayınlanmış nüshalar bu müsveddeden doğmuştur. İşin bir diğer boyutu ise yazmalardan hangisinin müellifin nüshası olduğu tam olarak bilinmemektedir. Maalesef eserin istinsahı yani çoğaltılması sırasında bazı ilave ve çıkarmalar yapılmıştır. Eser ilk defa (H ) yılları arasında Süleymaniye kütüphanesinde bulunan Pertev Paşa ve Beşir Ağa nüshaları esas alınarak Osmanlıca neşredilmiştir. Dönemin şartlarını dikkate alan naşirler maalesef esere bir de oto DİL ve EDEBİYAT 21

9 sansür uygulamışlardır. Ayrıca metnin okunmasını kolaylaştırıcı bazı yöntemlere başvurarak yaptıkları tasarruflar ile Evliya Çelebi nin eksik bir şekilde gün yüzüne çıkmasını sağlamışlardır. Bu ilk faaliyet önemli bir katkı olmakla birlikte; daha sonra yapılan bütün çalışmalara esas teşkil etmiş ve içindeki tutarsızlıkları yüzünden Evliya Çelebi nin kaynak değeri tartışmalı hâle gelmiştir. Özellikle bu neşirden hareketle yapılan Müntehabat yani Seçmeler daha önce bahsettiğimiz sonuçların doğmasına sebep olmuşlardır deki Harf İnkılabından sonra da 10. cilt hariç Osmanlıca neşir esas alınarak müteaddit defalar yeni Türkçe harflere aktarılmıştır. Ancak onlar da yarı transkript, veya sadeleştirme yöntemine başvurduklarından dolayı gerçek metni yansıtmaktan uzaktırlar. Türk Tarih Kurumu başta olmak üzere tam metnin yayınlanması için pek çok profesyonel hazırlıklar yapılmıştır. Ancak maalesef hiçbiri başarılı olmamıştır. Bu arada gerek Türkiye de ve gerekse Dünya da Evliya Çelebi üzerinde uzmanlaşma yolunda da birçok akademik çalışma yapılmıştır. Seyahatname nin bazı bölüm veya ciltleri parça, parça, İngilizce, Almanca, Fransızca, Arapça başta olmak üzere pek çok dile tercüme edilmiştir. Hatta denilebilir ki dünyada kaynak olarak en fazla kullanılan Türkçe eser Evliya Çelebi nin Seyahatname sidir. Yani bu eser bir dünya klasiğidir. Ancak Türkiye de hâlâ hak ettiği ilgiyi görmemiştir. Evliya Çelebi nin Seyahatname sinin tam metni ilk defa 1995 yılında yayımlanmaya başlanmıştır. Müellif nüshası olduğu varsayılan Topkapı Sarayı Bağdat (304) yazmasını esas alan bu neşrin ortaya çıkmasında bugün aramızda olmayan üç gönül adamının büyük emekleri vardır. Orhan Şaik Gökyay, Yücel Dağlı ve İ. Gündağ Kayaoğlu. Tabiri caizse birincisi lambayı ve gazı hazırlamış, ikincisi gazı doldurmuş üçüncüsü de fitili yakmıştır. Orhan Şaik Gökyay uzun zamandır neşrini arzu ettiği eser ile maalesef ömrünün son demlerinde ilgilenebilmiştir. Önce neşir esaslarını hazırlamış ve yazamadığı için birinci cildi kasete okumuştur. Deşifre edilen metnin ilk tashihinden sonra maalesef vefat etmiştir. Bütün bu çalışmaları takip eden ve her şeyini bu işe adamış merhum Yücel Dağlı ise birinci cildin indeksini hazırlamıştır. Bu çalışmalardan haberdar olan İ. Gündağ Kayaoğlu ise kimsenin sahip çıkmadığı bu projeyi Yapı Kredi Yayınları na benimseterek, basımını sağlamıştır. Eserin ikinci cildi ise Yücel Dağlı, Seyid Ali Kahraman ve Zekeriya Kurşun tarafından hazırlanarak kamuoyuna sunulmuştur. Nitekim büyük bir ilgiyle karşılanan eserin geri kalan kısımlarının da yayına hazırlanması işini, Yücel Dağlı ve Seyid Ali Kahraman üstlenerek Seyahatname nin ilk defa tam metnini ortaya koyup Türk Kültürü ne büyük bir hizmet yapmışlardır. Sonuç ve Öneriler 1- Evliya Çelebi nin eseri bir Türk Kültür mirası olduğu kadar bir dünya kültür mirasıdır. Başka bir ifadeyle Türk Kültürü nün Dünya Kültürü ne en büyük katkılarından birisidir. Bu yüzden dünyaya bilimsel yöntemler ile yeniden sunulmalıdır. Filolojik özellikler başta olmak üzere birçok yönü dikkate alınıp, bütün nüshaların karşılaştırılarak yeniden yayımı yapılmalıdır. 2- Türk eğitim kurumlarında her seviyedeki okuma listelerinin başına konulmalıdır. Bunun için farklı seviyelere hitap eden seçmeler özenle hazırlanmalıdır. 3- Türkiye deki müfredat programları içinde Evliya Çelebi Seyahatname sine yeterli yer ayrılmalıdır. 4- Seyahatname den hareketle senaryolar yazılmalı, çizgi filimler ve belgeseller yapılmalıdır. DİPNOTLAR 1 - Evliya Çelebi Seyahatnâmesi I. Kitap, (Yayınlayan: Orhan Şaik Gökyay) İstanbul 1995, s. 85. (Bundan sonra: Seyahatnâme) 2 - Seyahatnâme I, 34, 36, Seyahatnâme I, Seyahatnâme I, Seyahatnâme I, Seyahatnâme I, Seyahatnâme I, Seyahatnâme I, Seyahatnâme I, Seyahatnâme 2. Kitap (yayınlayanlar: Zekeriya Kurşun, Seyid Ali Kahraman, Yücel Dağlı), II, Seyahatnâme 2. Kitap, II, DİL ve EDEBİYAT

OSMANLI YAPILARINDA. Kaynak: Sitare Turan Bakır, İznik

OSMANLI YAPILARINDA. Kaynak: Sitare Turan Bakır, İznik OSMANLI YAPILARINDA İZNİK ÇİNİLERİ Kaynak: Sitare Turan Bakır, İznik Çinileri, KültK ltür r Bakanlığı Osmanlı Eserleri, Ankara 1999 Adana Ramazanoğlu Camii Caminin kitabelerinden yapımına 16. yy da Ramazanoğlu

Detaylı

Anlamı. Temel Bilgiler 1

Anlamı. Temel Bilgiler 1 Âmentü Haydi Bulalım Arkadaşlar aşağıda Âmentü duası ve Türkçe anlamı yazlı, ancak biraz karışmış. Siz doğru şekilde eşleştirebilir misiniz? 1 2 Allah a 2 Kadere Anlamı Ben; Allah a, meleklerine, kitaplarına,

Detaylı

Necip Fazıl ın Yaşamındaki Düşünce Labirentleri - Genç Gelişim Kişisel Gelişim

Necip Fazıl ın Yaşamındaki Düşünce Labirentleri - Genç Gelişim Kişisel Gelişim Yusuf Yeşilkaya www.yusufyesilkaya.com yusufyesilkaya@gmail.com 26 Mayıs 1904 tarihinde İstanbul Çemberlitaş ta dünyaya gelen Necip Fazıl, hem kültürlü hem de varlıklı bir ailenin çocuğudur. Dört-beş yaşında

Detaylı

Uğurböceği Yayınları, Zafer Yayın Grubu nun bir kuruluşudur. Mahmutbey mh. Deve Kald r mı cd. Gelincik sk. no:6 Ba c lar / stanbul, Türkiye

Uğurböceği Yayınları, Zafer Yayın Grubu nun bir kuruluşudur. Mahmutbey mh. Deve Kald r mı cd. Gelincik sk. no:6 Ba c lar / stanbul, Türkiye Zehra Aydüz, 1971 Balıkesir de doğdu. 1992 yılında İstanbul Üniversitesi Tarih Bölümü nü bitirdi. Özel kurumlarda Tarih öğretmenliği yaptı. Evli ve üç çocuk annesi olan yazarın çeşitli dergilerde yazıları

Detaylı

Edirne Camileri - Eski Cami. Ahmet Usal - Edirne Vergi Dairesi Başkanlığı

Edirne Camileri - Eski Cami. Ahmet Usal - Edirne Vergi Dairesi Başkanlığı Edirne Camileri - Eski Cami Ahmet Usal - Edirne Vergi Dairesi Başkanlığı Aralık 25, 2006 2 İçindekiler 0.1 Eski Cami (Cami-i Atik - Ulu Cami).............. 4 0.1.1 Eski Cami ve Hacı Bayram Veli Söylencesi.......

Detaylı

şeyleri bilmek için gitmeye. korktuk. Belki göreceklerimizden. ise değişir. Çünkü denir ki; Seyahat taassubu kırar. yönelik olsun şimdi tam zamanı.

şeyleri bilmek için gitmeye. korktuk. Belki göreceklerimizden. ise değişir. Çünkü denir ki; Seyahat taassubu kırar. yönelik olsun şimdi tam zamanı. TDV - İSTANBUL MÜFTÜLÜĞÜ DERGİSİ SAYI: 2 YIL: 2009 TÜRKİYE DİYANET VAKFI İSTANBUL ŞUBESİ ADINA İMTİYAZ SAHİBİ VE YAYIN YÖNETMENİ (SORUMLU) Prof. Dr. Mustafa ÇAĞRICI YAZI İŞLERİ MÜDÜRÜ ve YAYIN KOORDİNATÖRÜ

Detaylı

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000)

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) 14.08.2014 SIRA SIKLIK SÖZCÜK TÜR AÇIKLAMA 1 1209785 bir DT Belirleyici 2 1004455 ve CJ Bağlaç 3 625335 bu PN Adıl 4 361061 da AV Belirteç 5 352249 de

Detaylı

Divan Edebiyatının Önemli Şair ve Yazarları. HOCA DEHHANİ: 13. yüzyılda yaşamıştır. Din dışı konularda şiir yazan ilk divan şairidir. Divanı vardır.

Divan Edebiyatının Önemli Şair ve Yazarları. HOCA DEHHANİ: 13. yüzyılda yaşamıştır. Din dışı konularda şiir yazan ilk divan şairidir. Divanı vardır. Edebiyatı Sanatçıları Edebiyatının Önemli Şair ve Yazarları HOCA DEHHANİ: 13. yüzyılda yaşamıştır. Din dışı konularda şiir yazan ilk divan şairidir. ı vardır. MEVLANA: XIII.yüzyılda yaşamıştır. Birkaç

Detaylı

Dünyayı Değiştiren İnsanlar

Dünyayı Değiştiren İnsanlar Dünyayı Değiştiren İnsanlar Küçük hanımlar, küçük beyler! Sizler hepiniz geleceğin bir gülü, yıldızı, bir mutluluk parıltısısınız! Memleketi asıl aydınlığa boğacak sizsiniz. Kendinizin ne kadar mühim,

Detaylı

Aynı kökün "kesmek", "kısaltmak" anlamı da vardır.

Aynı kökün kesmek, kısaltmak anlamı da vardır. Kıssa, bir haberi nakletme, bir olayı anlatma hikâye etmek. Bu Arapça'da kassa kelimesiyle ifade edilir. Anlatılan hikâye ve olaya da "kıssa" denilir. Buhâri, bab başlıklarında "kıssa"yı "olay" anlamında

Detaylı

Recep in İlk Üç Orucunun Fazileti

Recep in İlk Üç Orucunun Fazileti Mektub-u Attar Muhammed İlyas Kadiri Razavi tarafından tüm İslami Erkek Kardeşlerine ve İslami Kız Kardeşlerine, Medaris El Medine ve Camiat El Medine nin erkek öğretmenler, erkek öğrenciler, kadın öğretmenler

Detaylı

GADİR ESİNTİLERİ -9- Şiir: İsmail Bendiderya

GADİR ESİNTİLERİ -9- Şiir: İsmail Bendiderya GADİR ESİNTİLERİ -9- Şiir: İsmail Bendiderya GADİR ESİNTİLERİ (9) Şiir: İsmail Bendiderya Edit: Kadri Çelik - Şaduman Eroğlu Son Okur: Murtaza Turabi Hazırlayan: D.E.K. Kültürel Yardımcılık, Tercüme Bürosu

Detaylı

O, hiçbir sözü kendi arzularına göre söylememektedir. Aksine onun bütün dedikleri Allah ın vahyine dayanmaktadır.

O, hiçbir sözü kendi arzularına göre söylememektedir. Aksine onun bütün dedikleri Allah ın vahyine dayanmaktadır. İslam çok yüce bir dindir. Onun yüceliği ve büyüklüğü Kur an-ı Kerim in tam ve mükemmel talimatları ile Hazret-i Resûlüllah (S.A.V.) in bu talimatları kendi yaşamında bizzat uygulamasından kaynaklanmaktadır.

Detaylı

Hoca Abdülkadir e Atfedilen Terkipler Erol BAŞARA *

Hoca Abdülkadir e Atfedilen Terkipler Erol BAŞARA * C.Ü. İlahiyat Fakültesi Dergisi XII/2-2008, 253-260 Hoca Abdülkadir e Atfedilen Terkipler Erol BAŞARA * Özet Bu çalışmada, Türk Müziğinin elyazması kaynaklarından, müstensihi ve yazarı belli olmayan, Yapı-Kredi

Detaylı

Gürkan Genç, 1979 yılının Ocak ayında dünyaya geldi. Hemen hemen her çocuk gibi en büyük tutkusu bisikletiydi. Radyo-Televizyon-Sinema bölümünden

Gürkan Genç, 1979 yılının Ocak ayında dünyaya geldi. Hemen hemen her çocuk gibi en büyük tutkusu bisikletiydi. Radyo-Televizyon-Sinema bölümünden 2 Gürkan Genç, 1979 yılının Ocak ayında dünyaya geldi. Hemen hemen her çocuk gibi en büyük tutkusu bisikletiydi. Radyo-Televizyon-Sinema bölümünden mezun oldu. Farklı kurumlarda çalıştıktan sonra 2 arkadaşı

Detaylı

Ana Stratejimiz Milletimizle Gönül Bağımızdır BÜLTEN İSTANBUL B İ L G. İ NOTU FİLİSTİN MESELESİ 12 de. 2014 İÇİN 3 HEDEFİMİZ, 3 DE ÖDEVİMİZ VAR 3 te

Ana Stratejimiz Milletimizle Gönül Bağımızdır BÜLTEN İSTANBUL B İ L G. İ NOTU FİLİSTİN MESELESİ 12 de. 2014 İÇİN 3 HEDEFİMİZ, 3 DE ÖDEVİMİZ VAR 3 te 9 da AK YIL: 2012 SAYI : 164 26 KASIM 01- ARALIK 2012 BÜLTEN İL SİYASİ VE HUKUKİ İŞLER BAŞKANLIĞI T E Ş K İ L A T İ Ç İ H A F T A L I K B Ü L T E N İ 4 te Ana Stratejimiz Milletimizle Gönül Bağımızdır

Detaylı

OSMANLI MEDRESELERİ. Tapu ve evkaf kayıtlarına göre orta ve yüksek öğretim yapan medrese sayısı binden fazlaydı.

OSMANLI MEDRESELERİ. Tapu ve evkaf kayıtlarına göre orta ve yüksek öğretim yapan medrese sayısı binden fazlaydı. B130214028 Nil ÜSTER OSMANLI MEDRESELERİ Medrese, Müslüman ülkelerinde orta ve yüksek öğretimin yapıldığı eğitim kurumlarının genel adıdır. Medrese kelimesi Arapça ders kökünden gelir. Medreselerde ders

Detaylı

Ali Rıza Malkoç. - şiirler - Yayın Tarihi: 6.8.2005. Yayınlayan: Antoloji.Com Kültür ve Sanat

Ali Rıza Malkoç. - şiirler - Yayın Tarihi: 6.8.2005. Yayınlayan: Antoloji.Com Kültür ve Sanat - şiirler - Yayın Tarihi: 6.8.2005 Yayınlayan: Antoloji.Com Kültür ve Sanat Yayın Hakkı Notu: Bu e-kitapta yer alan şiirlerin tüm yayın hakları şairin kendisine ve / veya yasal temsilcilerine aittir. Şiirlerin

Detaylı

Kalem İşleri 60. Ağaç İşleri 61. Hünkar Kasrı 65. Medrese (Darülhadis Medresesi) 66. Sıbyan Mektebi 67. Sultan I. Ahmet Türbesi 69.

Kalem İşleri 60. Ağaç İşleri 61. Hünkar Kasrı 65. Medrese (Darülhadis Medresesi) 66. Sıbyan Mektebi 67. Sultan I. Ahmet Türbesi 69. İÇİNDEKİLER TARİHÇE 5 SULTANAHMET CAMİ YAPI TOPLULUĞU 8 SULTAN I. AHMET 12 SULTAN I. AHMET İN CAMİYİ YAPTIRMAYA KARAR VERMESİ 15 SEDEFKAR MEHMET AĞA 20 SULTANAHMET CAMİİ NİN YAPILMAYA BAŞLANMASI 24 SULTANAHMET

Detaylı

1. İnanç, 2. İbadet, 3. Ahlak, 4. Kıssalar

1. İnanç, 2. İbadet, 3. Ahlak, 4. Kıssalar 1. İnanç, 2. İbadet, 3. Ahlak, 4. Kıssalar İÇİNDEKİLER KUR AN NEDİR? KUR AN-IN AMACI? İNANÇ NEDİR İBADET NEDİR AHLAK NEDİR KISSALAR AYETLER KUR AN NEDİR? Kur an-ı Hakîm, alemlerin Rabbi olan Allah ın kelamıdır.

Detaylı

Revak Kitabevi, 2015 Tüm hakları Revak Kitabevi ne aittir. Sertifika No: 23108. Revak Kitabevi: 30 Bektaşîlik Serisi: 4. Fakrnâme Vîrânî Abdal

Revak Kitabevi, 2015 Tüm hakları Revak Kitabevi ne aittir. Sertifika No: 23108. Revak Kitabevi: 30 Bektaşîlik Serisi: 4. Fakrnâme Vîrânî Abdal Revak Kitabevi, 2015 Tüm hakları Revak Kitabevi ne aittir. Sertifika No: 23108 Revak Kitabevi: 30 Bektaşîlik Serisi: 4 Fakrnâme Vîrânî Abdal Yayına Hazırlayan Fatih Usluer ISBN: 978-605-64527-9-6 1. Baskı:

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Takdim... 9 İTİKAD ÜNİTESİ. I. BÖLÜM Din Din Ne Demektir?... 11 Dinin Çeşitleri... 11 İslâm Dini nin Bazı Özellikleri...

İÇİNDEKİLER. Takdim... 9 İTİKAD ÜNİTESİ. I. BÖLÜM Din Din Ne Demektir?... 11 Dinin Çeşitleri... 11 İslâm Dini nin Bazı Özellikleri... IGMG Islamische Gemeinschaft Millî Görüş e. V. İslam Toplumu Millî Görüş Eğitim Başkanlığı İÇİNDEKİLER Ders Kitapları Serisi Takdim... 9 İTİKAD ÜNİTESİ Din Din Ne Demektir?... 11 Dinin Çeşitleri... 11

Detaylı

DURAKLAMA DEVRİ. KPSS YE HAZIRLIK ARİF ÖZBEYLİ Youtube Kanalı: tariheglencesi

DURAKLAMA DEVRİ. KPSS YE HAZIRLIK ARİF ÖZBEYLİ  Youtube Kanalı: tariheglencesi DURAKLAMA DEVRİ KPSS YE HAZIRLIK ARİF ÖZBEYLİ Youtube Kanalı: tariheglencesi 05.08.2017 OSMANLI DEVLETİ NİN GENEL DURUMU XVII.YÜZYILDA OSMANLI- AVUSTRYA VE OSMANLI- İRAN İLİŞKİLERİ a-avusturya ile İlişkiler

Detaylı

Sultanım, müsaade buyurun, ben İstanbul'un çevresini dolaşıp, mevcut suları bir inceleyeyim!.

Sultanım, müsaade buyurun, ben İstanbul'un çevresini dolaşıp, mevcut suları bir inceleyeyim!. HEY GİDİ KOCA SİNAN.. MEKANIN CENNET OLSUN!.. Kanuni Sultan Süleyman devri.. O vakitler İstanbul da su sıkıntısı var.. Problemi çözmek için Sultan Süleyman, Mimar Sinan ı makama çağırır ve Mimarbaşı, milletin

Detaylı

Server Dede. - Server baba şu Bektaşilerin bir sırrı varmış nedir? Diye takılır, sula sorarlardı.

Server Dede. - Server baba şu Bektaşilerin bir sırrı varmış nedir? Diye takılır, sula sorarlardı. Server Dede Sultanahmet Meydanı nda Tapu ve Kadastro Müdürlük binasının arka tarafına geçerseniz, bir incir ağacının altında 1748 tarihli enteresan bir mezar görürsünüz. Mezarın baş kitabede buradan yatan

Detaylı

Bu ay içinde orucu ve namazı o kişiye kolaylaştırılır. Bu ay içinde orucu ve namazı ALLAH tarafından kabul edilir.

Bu ay içinde orucu ve namazı o kişiye kolaylaştırılır. Bu ay içinde orucu ve namazı ALLAH tarafından kabul edilir. 1- Ramazan ayının birinci gecesi kılınacak namaz: Bu gecede bir kimse 2 rekat namaz kılsa, her rekatta da KADİR SÜRESİNİ okursa; ALLAHÜ Teâlâ ( cc ) o kişiye 3 türlü kolaylık verir. Bu ay içinde orucu

Detaylı

Bir gün Hz. Ömer (r.a) camiye giderken bir çocuğun acele acele camiye gittiğini görür. Hz. Ömer (r.a):

Bir gün Hz. Ömer (r.a) camiye giderken bir çocuğun acele acele camiye gittiğini görür. Hz. Ömer (r.a): Bir gün Hz. Ömer (r.a) camiye giderken bir çocuğun acele acele camiye gittiğini görür. Hz. Ömer (r.a): da: - Yavrum ne oldu niye acele acele camiye koşuyorsun? der. Bu soruya karşılık çocuk - Efendim,

Detaylı

Orucun Manevi Hayatımıza Katkıları

Orucun Manevi Hayatımıza Katkıları Orucun Manevi Hayatımıza Katkıları Kur ân-ı Kerim de Oruç Ey müminler! Sizden öncekilere farz kılındığı gibi, size de sayılı günler içinde Oruç tutmanız farz kılındı. Umulur ki, bu sayede, takva mertebesine

Detaylı

dinkulturuahlakbilgisi.com KURBAN İBADETİ Memduh ÇELMELİ dinkulturuahlakbilgisi.com

dinkulturuahlakbilgisi.com KURBAN İBADETİ Memduh ÇELMELİ dinkulturuahlakbilgisi.com KURBAN İBADETİ Memduh ÇELMELİ KURBAN: AYET ve HADİSLER Biz, her ümmet için Allah ın kendilerine rızık olarak verdiği kurbanlık hayvanların üzerlerine onun adını anarak kurban kesmeyi meşru kıldık. İlahınız,

Detaylı

ĐSTANBUL KÜLLĐYELERĐ (FATĐH / SULTAN SELĐM / ŞEHZADE MEHMET) TEKNĐK GEZĐSĐ RAPORU

ĐSTANBUL KÜLLĐYELERĐ (FATĐH / SULTAN SELĐM / ŞEHZADE MEHMET) TEKNĐK GEZĐSĐ RAPORU ĐSTANBUL KÜLLĐYELERĐ (FATĐH / SULTAN SELĐM / ŞEHZADE MEHMET) TEKNĐK GEZĐSĐ RAPORU Fakültemiz lisans programında açılan MĐM 376 Anadolu Uygarlıkları Teknik Seçmeli Dersi kapsamında yapılması planlanan Đstanbul

Detaylı

ŞANLIURFA İL KÜLTÜR VE TURİZM MÜDÜRLÜĞÜ YAYINLARI. Konusu: Urfa Üzerine Yazılmış Şiir Seçkisi

ŞANLIURFA İL KÜLTÜR VE TURİZM MÜDÜRLÜĞÜ YAYINLARI. Konusu: Urfa Üzerine Yazılmış Şiir Seçkisi ŞANLIURFA İL KÜLTÜR VE TURİZM MÜDÜRLÜĞÜ YAYINLARI ŞEHİR TANITIM YAYINLARI 1 Yayın Adı: Şiir Şehir Urfa Konusu: Urfa Üzerine Yazılmış Şiir Seçkisi Hazırlayan: Mehmet KURTOĞLU Sayfa Sayısı: 160 Toplam Baskı

Detaylı

Bir gün Hz. Ömer (r.a) camiye giderken bir çocuğun da acele acele camiye gittiğini görür. Hz. Ömer (r.a):

Bir gün Hz. Ömer (r.a) camiye giderken bir çocuğun da acele acele camiye gittiğini görür. Hz. Ömer (r.a): Bir gün Hz. Ömer (r.a) camiye giderken bir çocuğun da acele acele camiye gittiğini görür. Hz. Ömer (r.a): - Yavrum ne oldu, niye acele acele camiye koşuyorsun? der. Çocuk da: - Efendim, namaza gidiyorum.

Detaylı

7- Peygamberimizin aile hayatı ve çocuklarla olan ilişkilerini araştırınız

7- Peygamberimizin aile hayatı ve çocuklarla olan ilişkilerini araştırınız 4. SINIFLAR (PROJE ÖDEVLERİ) Öğrenci No 1- Dinimize göre Helal, Haram, Sevap ve Günah kavramlarını açıklayarak ilgili Ayet ve Hadis meallerinden örnekler veriniz. 2- Günlük yaşamda dini ifadeler nelerdir

Detaylı

ESKİ TÜRK EDEBİYATI TARİHİ- 14.YÜZYIL TEMSİLCİLERİ

ESKİ TÜRK EDEBİYATI TARİHİ- 14.YÜZYIL TEMSİLCİLERİ ESKİ TÜRK EDEBİYATI TARİHİ- 14.YÜZYIL TEMSİLCİLERİ a. 14.Yüzyıl Orta Asya Sahası Türk Edebiyatı ( Harezm Sahası ve Kıpçak Sahası ) b. 14.Yüzyılda Doğu Türkçesi ile Yazılmış Yazarı Bilinmeyen Eserler c.

Detaylı

Şerif Kocadon için mevlit

Şerif Kocadon için mevlit Şerif Kocadon için mevlit 85 yaşında aramızdan ayrılan Bekir Şerif Kocadon için evinde mevlit okundu. Bodrum eşrafından merhum Mehmet Kocadon un oğlu, Fatma Kocadon un eşi; Bodrum Belediye Başkanı Mehmet

Detaylı

2011 2012 KUBBEALTI SOHBETLERİ

2011 2012 KUBBEALTI SOHBETLERİ 2011 2012 KUBBEALTI SOHBETLERİ 1.Sohbet Fuzûlî ve Bestelenmiş Şiirleri (Sohbet ve Mûsıkî Programı) Konuşmacı: Özcan Ergiydiren Konu: Fuzûlî ve Bestelenmiş Şiirleri (Sohbet ve Mûsıkî Programı) Tarih: 1

Detaylı

Hac & Umre Kültür Turları Uçak Bileti

Hac & Umre Kültür Turları Uçak Bileti Hac & Umre Kültür Turları Uçak Bileti İnanç odaklı bir firma olarak biz, Hz. Allah ın ve Resulullah Efendimiz in (s.a.v.) misafirlerine hizmet etme şuuruna sahibiz 29 yıllık tecrübemiz ve yüksek ilmi değerlerle

Detaylı

HAYALİ, EFSANEVÎ VARLIKLAR VE İLİMLER

HAYALİ, EFSANEVÎ VARLIKLAR VE İLİMLER İnsana eliyle kazandığından başkası yoktur. Simyacılık gafil işidir HAYALİ, EFSANEVÎ VARLIKLAR VE İLİMLER BU BÖLÜMDE: Kim vardı diyâr-ı kîmyâya (Ayrıca bakınız: Gaflet içinde yaşamak) Allah bes, baki

Detaylı

5. SINIF DENEME SINAVLARI DAĞILIMI / TÜRKÇE

5. SINIF DENEME SINAVLARI DAĞILIMI / TÜRKÇE TÜRKÇE Öğrenme Alanı Alt Öğrenme Alanı OKUMA YAZMA DİL BİLGİSİ Söz Varlığını Zenginleştirme Okuduğu Metni Değerlendirme Görsel Okuma Metnin Türleri Cümlede Anlam Özellikleri Yazma ve ktalama Kurallarını

Detaylı

İBRAHİM ŞİNASİ 1826-1871

İBRAHİM ŞİNASİ 1826-1871 İBRAHİM ŞİNASİ 1826-1871 Hayatı ve Edebi Kişiliği İbrahim Şinasi 5 Ağustos 1826 da İstanbulda doğdu. 13 Eylül 1871 de aynı kentte öldü. Topçu yüzbaşısı olan babası Mehmed Ağa 1829 da Osmanlı Rus savaşı

Detaylı

Hikaye uzak bir Arap Alevi köyünde geçer. Ararsanız bambaşka versiyonlarını da bulabilirsiniz, hem Arapça hem Türkçe.

Hikaye uzak bir Arap Alevi köyünde geçer. Ararsanız bambaşka versiyonlarını da bulabilirsiniz, hem Arapça hem Türkçe. Sitti Cemili ve Meryem im Ben çocukken pek çok Arapça hikâye dinledim anneannemden. Sitti Cemili den anneanne diye bahsetmek de tuhafmış. Arapça da onun adı Sitti yani benim ninem. Söylemeden geçemeyeceğim,

Detaylı

Lütfi ŞAHİN /

Lütfi ŞAHİN / Lütfi ŞAHİN / www.lutfisahininsitesi.com Gel, gel, ne olursan ol yine gel, İster kâfir, ister Mecusi, ister puta tapan ol yine gel, Bizim dergâhımız, ümitsizlik dergâhı değildir, Yüz kere tövbeni bozmuş

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS KURAN OKUMA VE TECVİD IV ILH

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS KURAN OKUMA VE TECVİD IV ILH DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS KURAN OKUMA VE TECVİD IV ILH 202 4 2+0 2 5 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Türkçe Lisans Dersin Türü Yüz Yüze / Zorunlu

Detaylı

M. Sinan Adalı. Eski zamanlarda yaşamış peygamberlerin ve ümmetlerinin başlarından geçen ibretli öyküler, hikmetli meseller

M. Sinan Adalı. Eski zamanlarda yaşamış peygamberlerin ve ümmetlerinin başlarından geçen ibretli öyküler, hikmetli meseller yayın no: 117 PEYGAMBERİMİZİN DİLİNDEN HİKMETLİ ÖYKÜLER Eski zamanlarda yaşamış peygamberlerin ve ümmetlerinin başlarından geçen ibretli öyküler, hikmetli meseller Genel yayın yönetmeni: Ergün Ür Yayınevi

Detaylı

TOKAT IN YETİŞTİRDİĞİ İLİM VE FİKİR ÖNDERLERİNDEN ŞEYHÜLİSLAM MOLLA HÜSREV. (Panel Tanıtımı)

TOKAT IN YETİŞTİRDİĞİ İLİM VE FİKİR ÖNDERLERİNDEN ŞEYHÜLİSLAM MOLLA HÜSREV. (Panel Tanıtımı) TOKAT IN YETİŞTİRDİĞİ İLİM VE FİKİR ÖNDERLERİNDEN ŞEYHÜLİSLAM MOLLA HÜSREV (Panel Tanıtımı) Mehmet DEMİRTAŞ * Bir şehri kendisi yapan, ona şehir bilinci katan unsurların başında o şehrin tarihî ve kültürel

Detaylı

"Satmam" demiş ihtiyar köylü, "bu, benim için bir at değil, bir dost."

Satmam demiş ihtiyar köylü, bu, benim için bir at değil, bir dost. Günün Öyküsü: Talih mi Talihsizlik mi? Bir zamanlar köyün birinde yaşlı bir adam yaşıyormuş. Çok fakirmiş. Ama çok güzel beyaz bir atı varmış. Kral bu ata göz koymuş. Bir zamanlar köyün birinde yaşlı bir

Detaylı

SELANİK ALACA İMARET CAMİSİ

SELANİK ALACA İMARET CAMİSİ SELANİK ALACA İMARET CAMİSİ BAKİ SARISAKAL SELANİK ALACA İMARET CAMİSİ (İSHAK PAŞA CAMİSİ) Selanik Alaca İmaret Camisi Alaca İmaret Camisi Selanik şehir merkezinin kuzey bölümünde bulunmaktadır. Aziz Dimitris

Detaylı

5 Peygamberimiz in en çok bilinen dört ismi hangileridir? Muhammed, Mustafa, Mahmud, Ahmed.

5 Peygamberimiz in en çok bilinen dört ismi hangileridir? Muhammed, Mustafa, Mahmud, Ahmed. TEMEL DİNİ BİLGİLER 1 Siyer-i Nebi ne demektir? Peygamberimiz in (sallallahu aleyhi ve sellem) doğumundan ölümüne kadar geçen hayatı içindeki yaşayışı, ahlâkı, âdet ve davranışlarını inceleyen ilimdir.

Detaylı

Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı. Yayın Kataloğu

Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı. Yayın Kataloğu Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı Yayın Kataloğu 2013 2 TAHRÎRU USÛLİ L-HENDESE VE L-HİSÂB EUKLEIDES İN ELEMANLAR KİTABININ TAHRİRİ Nasîruddin Tûsî (ö. 1274) Meşhur Matematikçi Eukleides in (m.ö.

Detaylı

Kültürümüzden Dua Örnekleri. Güzel İş ve Davranış: Salih Amel. İbadetler Davranışlarımızı Güzelleştirir. Rabbena Duaları ve Anlamları BÖLÜM: 3 URL:

Kültürümüzden Dua Örnekleri. Güzel İş ve Davranış: Salih Amel. İbadetler Davranışlarımızı Güzelleştirir. Rabbena Duaları ve Anlamları BÖLÜM: 3 URL: Hazırlayan: Mehmet Fatih Bütün URL: Kültürümüzden Dua Örnekleri Güzel İş ve Davranış: Salih Amel İbadetler Davranışlarımızı Güzelleştirir Rabbena Duaları ve Anlamları BÖLÜM: 3 Kültürümüzde birçok dua örneği

Detaylı

Es-Seyyid Eş-Şeyh Abdülkadir El Abri Hazretleri

Es-Seyyid Eş-Şeyh Abdülkadir El Abri Hazretleri Es-Seyyid Eş-Şeyh Abdülkadir El Abri Hazretleri Asıl adı: Abdülkadir Nesebi: Seyyid( Hazreti Hüseyin(R.A) ın Efendimizin Soyundandır) Doğum yeri ve tarihi:m.1897/h.1315,muş un Bulanık İlçesi Abri(Esenlik)Köyü

Detaylı

I. Metni okuyunuz ve soruları cevaplayınız. ÖNEMLİ BİR DERS

I. Metni okuyunuz ve soruları cevaplayınız. ÖNEMLİ BİR DERS I. Metni okuyunuz ve soruları cevaplayınız. ÖNEMİ BİR DERS Genç adam evlendiğinden beri evinde kalan babası yüzünden eşiyle sürekli tartışıyordu. Eşi babasını istemiyordu. Tartışmalar bazen inanılmaz boyutlara

Detaylı

KURAN I KERİMİN İÇ DÜZENİ

KURAN I KERİMİN İÇ DÜZENİ KURAN I KERİMİN İÇ DÜZENİ Kur an-ı Kerim : Allah tarafından vahiy meleği Cebrail aracılığıyla, son Peygamber Hz. Muhammed e indirilen ilahi bir mesajdır. Kur an kelime olarak okumak, toplamak, bir araya

Detaylı

YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ BESYO TME-110 TEMEL MÜZİK EĞİTİMİ 1.HAFTA

YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ BESYO TME-110 TEMEL MÜZİK EĞİTİMİ 1.HAFTA YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ BESYO TME-110 TEMEL MÜZİK EĞİTİMİ 1.HAFTA Hayatta müzik gerekli değildir. Çünkü hayatın kendisi müziktir. Müzik ile ilgisi olmayan varlıklar insan değildir. Eğer söz konusu olan

Detaylı

NURULLAH- Evet bu günlük bu kadar çocuklar, az sonra zil çalacak, yavaş yavaş toparlana bilirsiniz.

NURULLAH- Evet bu günlük bu kadar çocuklar, az sonra zil çalacak, yavaş yavaş toparlana bilirsiniz. Bozuk Paralar KISA FİLM Yaşar AKSU İLETİŞİM: (+90) 0533 499 0480 (+90) 0536 359 0793 (+90) 0212 244 3423 SAHNE 1. OKUL GENEL DIŞ/GÜN Okulun genel görüntüsünü görürüz. Belki dışarı çıkan birkaç öğrenci

Detaylı

100. Yılında Çanakkale ye Develi den güzel bir ziyaret gerçekleştirildi. Fethinin 562. Yılı olması münasebetiyle gezinin ilk yarısı İstanbul a

100. Yılında Çanakkale ye Develi den güzel bir ziyaret gerçekleştirildi. Fethinin 562. Yılı olması münasebetiyle gezinin ilk yarısı İstanbul a 100. Yılında Çanakkale ye Develi den güzel bir ziyaret gerçekleştirildi. Fethinin 562. Yılı olması münasebetiyle gezinin ilk yarısı İstanbul a ayrıldı. İki önemli tarih, iki önemli şehir bu gezide buluştu.

Detaylı

50 MİMARİ I TAHİR AĞA TEKKESİ TAHİR AĞA TEKKESİ. Yazı ve Fotoğraf: İsmail Büyükseçgin /

50 MİMARİ I TAHİR AĞA TEKKESİ TAHİR AĞA TEKKESİ. Yazı ve Fotoğraf: İsmail Büyükseçgin / 50 MİMARİ I TAHİR AĞA TEKKESİ TAHİR AĞA TEKKESİ Yazı ve Fotoğraf: İsmail Büyükseçgin / seckinmimarlik@ttmail.com Yazı ve Fotoğraf: İsmail Büyükseçgin / seckinmimarlik@ttmail.com MİMARİ I TAHİR AĞA TEKKESİ

Detaylı

A1 DÜZEYİ B KİTAPÇIĞI NOT ADI SOYADI: OKUL NO:

A1 DÜZEYİ B KİTAPÇIĞI NOT ADI SOYADI: OKUL NO: A1 DÜZEYİ ADI SOYADI: OKUL NO: NOT OKUMA 1. Aşağıdaki metni -(y/n)a, -(n)da, -(n)dan, -(y/n)i ve -(I)yor ekleriyle tamamlayınız. (10 puan) Sevgili Ayşe, Nasılsın? Sana bu mektubu İstanbul dan yazıyorum.

Detaylı

OSMANLICA öğrenmek isteyenlere kaynaklar

OSMANLICA öğrenmek isteyenlere kaynaklar OSMANLICA öğrenmek isteyenlere kaynaklar Eda Yeşilpınar Hemen her bölümün kuşkusuz zorlayıcı bir dersi vardır. Öğrencilerin genellikle bu derse karşı tepkileri olumlu olmaz. Bu olumsuz tepkilerin nedeni;

Detaylı

İLAHİYAT FAKÜLTESİ I. VE II. ÖĞRETİM HAZIRLIKSIZ İLAHİYAT MÜFREDATI

İLAHİYAT FAKÜLTESİ I. VE II. ÖĞRETİM HAZIRLIKSIZ İLAHİYAT MÜFREDATI İLAHİYAT FAKÜLTESİ I. VE II. ÖĞRETİM HAZIRLIKSIZ İLAHİYAT MÜFREDATI 1.YIL / 1. YARIYIL 1.YIL / 2. YARIYIL ILA101 Kur'an Okuma ve Tecvid-I 2 0 2 2 ILA102 Kur'an Okuma ve Tecvid-II 2 0 2 2 ILA103 Arap Dili

Detaylı

SURUÇ İLÇEMİZ. Suruç Meydanı

SURUÇ İLÇEMİZ. Suruç Meydanı SURUÇ İLÇEMİZ Suruç Meydanı Şanlıurfa merkez ilçesine 43 km uzaklıkta olan ilçenin 2011 nüfus sayımına göre toplam nüfusu 100.912 kişidir. İlçe batısında Birecik, doğusunda Akçakale, kuzeyinde Bozova İlçesi,

Detaylı

İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...7 KISALTMALAR GİRİŞ İran ve Türk Edebiyatlarında Husrev ü Şirin Hikâyesi BİRİNCİ BÖLÜM Âzerî nin Biyografisi...

İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...7 KISALTMALAR GİRİŞ İran ve Türk Edebiyatlarında Husrev ü Şirin Hikâyesi BİRİNCİ BÖLÜM Âzerî nin Biyografisi... İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...7 KISALTMALAR...11 GİRİŞ İran ve Türk Edebiyatlarında Husrev ü Şirin Hikâyesi...13 BİRİNCİ BÖLÜM Âzerî nin Biyografisi...27 5 İKİNCİ BÖLÜM Husrev ü Şirin Mesnevisinin İncelenmesi...57

Detaylı

Ortadoğu ve Afrika Araştırmacıları Derneği Yayınları Araştırma Eserleri Serisi Nu: 7. Emeviler den Arap Baharı na HALEP TÜRKMENLERİ

Ortadoğu ve Afrika Araştırmacıları Derneği Yayınları Araştırma Eserleri Serisi Nu: 7. Emeviler den Arap Baharı na HALEP TÜRKMENLERİ Ortadoğu ve Afrika Araştırmacıları Derneği Yayınları Araştırma Eserleri Serisi Nu: 7 Emeviler den Arap Baharı na HALEP TÜRKMENLERİ Dr. Ahmet Emin Dağ İstanbul, 2015 Emeviler den Arap Baharı na HALEP TÜRKMENLERİ

Detaylı

Allah Kuran-ı Kerim'de bildirmiştir ki, O kadın ve erkeği eşit varlıklar olarak yaratmıştır.

Allah Kuran-ı Kerim'de bildirmiştir ki, O kadın ve erkeği eşit varlıklar olarak yaratmıştır. İslam a göre kadınlar erkeklerden daha değersiz kabul edilmez. Kadınlar ve erkekler benzer haklara sahiptirler ve doğrusu bazı hususlarda kadınlar, erkeklerin sahip olmadığı bazı belirli ayrıcalıklara

Detaylı

Yine yapmak istediklerimizden birisi olan, spesifik sektörlerde, belki daha az, ama daha etkin iş adamları seyahatlerini önemsiyoruz ve buna

Yine yapmak istediklerimizden birisi olan, spesifik sektörlerde, belki daha az, ama daha etkin iş adamları seyahatlerini önemsiyoruz ve buna MÜSİAD Cidde Temsilcisi Tanıtımı ve Türk Suud İş Forumu 23.05.2015 TC Cidde Başkonsolosu Fikret Özel, Cidde Tic Odası Başkan Yardımcısı, Mazeen Baterjee Türk-Suud İş Konseyi Başkanı, Mazan Ragap, Cidde

Detaylı

Edirne Çarşıları. Ahmet Usal - Edirne Vergi Dairesi Başkanlığı

Edirne Çarşıları. Ahmet Usal - Edirne Vergi Dairesi Başkanlığı Edirne Çarşıları Ahmet Usal - Edirne Vergi Dairesi Başkanlığı Aralık 25, 2006 2 İçindekiler 0.1 Edirne Çarşıları ve İş Merkezleri................ 4 0.1.1 Alipaşa Çarşısı(Kapalı Çarşı).............. 4 0.1.2

Detaylı

Söylemek istemediğimiz birçok şey, söylemek istediğimiz zaman dinleyici bulamaz.

Söylemek istemediğimiz birçok şey, söylemek istediğimiz zaman dinleyici bulamaz. Söylenen her söz, içinden çıktığı kalbin kılığını üzerinde taşır. Ataullah İskenderî Söz ilaç gibidir. Gereği kadar sarf edilirse fayda veriri; gerektiğinden fazlası ise zarara neden olur. Amr bin As Sadece

Detaylı

DENİZ YILDIZLARI ANAOKULU MAYIS AYI 1. HAFTASINDA NELER YAPTIK?

DENİZ YILDIZLARI ANAOKULU MAYIS AYI 1. HAFTASINDA NELER YAPTIK? DENİZ YILDIZLARI ANAOKULU MAYIS AYI 1. HAFTASINDA NELER SERBEST ZAMAN YAPTIK? Çocuklara sporun önemi anlatıldı ve her sabah spor yaptırıldı. Çocuklar ilgi köşelerinde öğretmen rehberliğinde serbest oyun

Detaylı

ÝÇÝNDEKÝLER. Diyalog Tamamlama...24 2. Haftanýn Testi...25

ÝÇÝNDEKÝLER. Diyalog Tamamlama...24 2. Haftanýn Testi...25 ÝÇÝNDEKÝLER A. BÝRÝNCÝ TEMA: BÝREY VE TOPLUM Küçük Cemil...11 Bilgi Hazinemiz (Hikâye Yazmaya Ýlk Adým)...14 Güzel Dilimiz (Çaðrýþtýran Kelimeler - Karþýlaþtýrma - Þekil, Sembol ve Ýþaretler - Eþ Anlamlý

Detaylı

SELANİK AYASOFYA CAMİSİ

SELANİK AYASOFYA CAMİSİ SELANİK AYASOFYA CAMİSİ BAKİ SARI SAKAL SELANİK AYASOFYA CAMİSİ Aya Sofya (Azize Sofya) tapınağı Selanik in merkezinde, Ayasofya ve Ermou sokaklarının kesiştiği noktadadır. Kutsal İsa ya, Tanrının gerçek

Detaylı

Deniz Esemenli ile Üsküdar Turu 27 Ekim 2013, Pazar

Deniz Esemenli ile Üsküdar Turu 27 Ekim 2013, Pazar Deniz Esemenli ile Üsküdar Turu 27 Ekim 2013, Pazar Tur Danışmanımız: Doç. Dr. Deniz Esemenli, Sanat Tarihçisi Buluşma Noktası: Üsküdar Meydanı, III. Ahmet Çeşmesi önü Tur başlama saati: 09.00 Gezimizin

Detaylı

BÖLÜM 1. İLETİŞİM, ANLAMA VE DEĞERLENDİRME (30 puan) Metni okuyunuz ve soruları cevaplayınız. MUTLULUK HİKAYESİ

BÖLÜM 1. İLETİŞİM, ANLAMA VE DEĞERLENDİRME (30 puan) Metni okuyunuz ve soruları cevaplayınız. MUTLULUK HİKAYESİ BÖLÜM. İLETİŞİM, NLM VE DEĞERLENDİRME ( puan) Metni okuyunuz ve soruları cevaplayınız. MUTLULUK HİKYESİ 8 Hayatı boyunca mutlu olmadığını fark eden bir adam, artık mutlu olmak istiyorum demiş ve aramaya

Detaylı

İsimleri ilk önce Berre idi, Zatı saadetleri ile evlendikten sonra ismini değiştirip Meymune koydular.

İsimleri ilk önce Berre idi, Zatı saadetleri ile evlendikten sonra ismini değiştirip Meymune koydular. Müminlerin annesi... İsimleri ilk önce Berre idi, Zatı saadetleri ile evlendikten sonra ismini değiştirip Meymune koydular. Hazret-i Meymune, Hazret-i Abbas ın hanımı Ümm-i Fadl ın kızkardeşi idi. İlk

Detaylı

ÖYKÜLERİ Yayın no: 170 ADALET VE CESARET ÖYKÜLERİ

ÖYKÜLERİ Yayın no: 170 ADALET VE CESARET ÖYKÜLERİ ADALET ve CESARET ÖYKÜLERİ Yayın no: 170 ADALET VE CESARET ÖYKÜLERİ Genel yayın yönetmeni: Ergün Ür İç düzen: Durmuş Yalman Kapak: Zafer Yayınları İsbn: 978 605 4965 24 3 Sertifika no: 14452 Uğurböceği

Detaylı

Surre Alayı. Surre-i Hümâyun. Altınoluk. Surre Alayının Güzergâhları. Surre Alayının Güvenliği. Surre Alayının Yola Çıkması

Surre Alayı. Surre-i Hümâyun. Altınoluk. Surre Alayının Güzergâhları. Surre Alayının Güvenliği. Surre Alayının Yola Çıkması Surre-i Hümâyun Altınoluk Surre Alayının Güzergâhları Surre Alayının Güvenliği Surre Alayının Yola Çıkması Surrenin Vapur ve Trenle Yollanması Surre Alayının Dönüşü Kaynakça Surre Alayı Surre-i Hümâyun

Detaylı

Osmanlı dan Günümüze Kur an Ve Hüsn-İ Hat Sempozyumu 01-03 Kasım 2013, Amasya

Osmanlı dan Günümüze Kur an Ve Hüsn-İ Hat Sempozyumu 01-03 Kasım 2013, Amasya Osmanlı dan Günümüze Kur an Ve Hüsn-İ Hat Sempozyumu 01-03 Kasım 2013, Amasya Hat sanatı denilince öncelikle Kur an-ı Kerim harfleri ile yazılmış güzel yazı sanatı akla gelir. Bu sanat, Kur an harflerinin

Detaylı

3. Farz Dışında Yaptığı İbadetler

3. Farz Dışında Yaptığı İbadetler 3. ÜNİTE: EN GÜZEL ÖRNEK HZ. MUHAMMED İN İBADETLERİ 3. Farz Dışında Yaptığı İbadetler KAZANIMLARIMIZ O Bu ünitenin sonunda öğrenciler Hz. Muhammed'in: O 1. Öncelikle bir kul olarak davrandığını kavrar.

Detaylı

Güzel Bir Bahar ve İstanbul

Güzel Bir Bahar ve İstanbul Güzel Bir Bahar ve İstanbul Bundan iki yıl önce 2013 Mayıs ayında yolculuğum böyle başladı. Dostlarım, sınıf arkadaşlarım ve birkaç öğretmenim ile bildiğimiz İstanbul, bizim İstanbul a doğru yol aldık.

Detaylı

1-Anlatım 2-Soru ve Cevap 3-Sunum 4-Tartışma

1-Anlatım 2-Soru ve Cevap 3-Sunum 4-Tartışma DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS ARAP DİLİ VE EDEBİYATI I İLH 103 1 2+0 2 3 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe Lisans Yüz Yüze / Zorunlu

Detaylı

Abdullah b. Abdurrahman el-cibrîn

Abdullah b. Abdurrahman el-cibrîn RAMAZAN GECELERİNDE KILINAN NAMAZIN CEMAATLE EDÂSININ MEŞRULUĞU ] ريك Turkish [ Türkçe Abdullah b. Abdurrahman el-cibrîn Terceme: Muhammed Şahin Tetkik: Ali Rıza Şahin 2011-1432 وعية اجلماعة يف قيام رمضان»

Detaylı

Aslında bugün İbrahim in Mihrac Ural ın kıçındaki ihanet kılıçları yazısının ikinci bölümü sitede yer alacaktı, ama ne yapayım!

Aslında bugün İbrahim in Mihrac Ural ın kıçındaki ihanet kılıçları yazısının ikinci bölümü sitede yer alacaktı, ama ne yapayım! Aslında bugün İbrahim in Mihrac Ural ın kıçındaki ihanet kılıçları yazısının ikinci bölümü sitede yer alacaktı, ama ne yapayım! Bu Mihrac Ural insanı güldürüyor! Erkan Ulaşan ın yazısını okuyunca, dünyada

Detaylı

Doğuştan Gelen Haklarımız Sadece insan olduğumuz için doğuştan kazandığımız ve tüm dünyada kabul gören yani evrensel olan haklarımız vardır.

Doğuştan Gelen Haklarımız Sadece insan olduğumuz için doğuştan kazandığımız ve tüm dünyada kabul gören yani evrensel olan haklarımız vardır. Dersin Adı Tema Adı Kazanım Konu Süre : İnsan Hakları, Yurttaşlık ve Demokrasi : İnsan Olmak : Y4.1.2. İnsanın doğuştan gelen temel ve vazgeçilmez hakları olduğunu bilir. : Doğuştan Gelen Haklarımız :

Detaylı

Ölülerinizi onların iyilikleri ile yâd edin (anın). Onların kötülüklerini anlatmayın. Hadis-i şerif.

Ölülerinizi onların iyilikleri ile yâd edin (anın). Onların kötülüklerini anlatmayın. Hadis-i şerif. AHMETLER KÖYÜ SOY AĞACI Hazırlayan: Ali Varol GİRİŞ Ölülerinizi onların iyilikleri ile yâd edin (anın). Onların kötülüklerini anlatmayın. Hadis-i şerif. Peygamberimizin bu sözünü düşününce ne gelir aklımıza?

Detaylı

Rahman ve Rahim Olan Allah ın Adıyla EKONOMİK DURUM

Rahman ve Rahim Olan Allah ın Adıyla EKONOMİK DURUM 15.03.2010 Rahman ve Rahim Olan Allah ın Adıyla EKONOMİK DURUM 1.5 EKONOMİK DURUM 1.5. Ekonomik Durum Arabistan ın ekonomik hayatı tabiat şartlarına, kabilelerin yaşayış tarzlarına bağlı olarak genellikle;

Detaylı

Kars Fethiye Camii önünde

Kars Fethiye Camii önünde 27 HAZİRAN 2010 PAZAR Yusufeli nden ayrıldık, hava kararmadan KARS a girdik. Ben Kars a ilk defa geliyordum. Önce Kale mahallesine gittik. Kars Kalesi ni uzaktan gördük. Bayrak dalgalanıyor. Kale Mahallesi

Detaylı

Ezan Vakti/Kuran-ı Kerim Pro [Faydalı Android Uygulamalar]

Ezan Vakti/Kuran-ı Kerim Pro [Faydalı Android Uygulamalar] Ezan Vakti/Kuran-ı Kerim Pro [Faydalı Android Uygulamalar] Ezan Vakti uygulaması sadece bir ezan vakti icin yola baş koymuş zamanla gelişerek farkli ozelliklere sahip olmuş çok faydalı ve önemli bir

Detaylı

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 7. SINIF DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ DERSİ DERSİ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSU KAZANIMLARI VE TESTLERİ

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 7. SINIF DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ DERSİ DERSİ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSU KAZANIMLARI VE TESTLERİ KASIM EKİM 2017-2018 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 7. SINIF DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ DERSİ DERSİ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSU KAZANIMLARI VE TESTLERİ Ay Hafta Ders Saati Varlıklar Âlemi Meleklere İman Meleklerin

Detaylı

Gazi Mustafa Kemal Atatürk ü Ölümünün 78. Yılında Saygı ve Minnetle Anıyoruz

Gazi Mustafa Kemal Atatürk ü Ölümünün 78. Yılında Saygı ve Minnetle Anıyoruz ANMA PROGRAMI 1. Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı 4 2. Çeşitli Yönleriyle Gazi Mustafa Kemal Atatürk 10 (Yrd. Doç. Dr. Levent KALYON) 1. Resimlerle Atatürk 15 2. Kendi sesiyle Atatürk 18 2 Beni görmek

Detaylı

Hac - Umre Kültür Turları Uçak Bileti

Hac - Umre Kültür Turları Uçak Bileti Hac - Umre Kültür Turları Uçak Bileti Kataloğumuz içerisine Kâbe-i Muazzama ve Mescid-i Nebevî fotoğrafları hürmeten konulmamıştır. İnanç odaklı bir firma olarak biz, Hz. Allah ın ve Resûlullah Efendimiz

Detaylı

Hocam Prof. Dr. Nejat Göyünç ü Anmak Üzerine Birkaç Basit Söz

Hocam Prof. Dr. Nejat Göyünç ü Anmak Üzerine Birkaç Basit Söz Hocam Prof. Dr. Nejat Göyünç ü Anmak Üzerine Birkaç Basit Söz PROF. DR. 133 Prof. Dr. Alaattin AKÖZ SÜ Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Hiç unutmadım ki! Akademik olarak hem yüksek lisans, hem de doktora

Detaylı

Başarı Testi. Kazanan: Ağlamak yerine ÇALIŞIR. Kaybeden: Çalışmak yerine AĞLAR. Kazanan: KAFASINI çalıştırır. Kaybeden: ÇENESİNİ çalıştırır

Başarı Testi. Kazanan: Ağlamak yerine ÇALIŞIR. Kaybeden: Çalışmak yerine AĞLAR. Kazanan: KAFASINI çalıştırır. Kaybeden: ÇENESİNİ çalıştırır Başarı Testi Kazanan: Ağlamak yerine ÇALIŞIR. Kaybeden: Çalışmak yerine AĞLAR. Kazanan: KAFASINI çalıştırır. Kaybeden: ÇENESİNİ çalıştırır Kazanan: Her sorunda bir ÇÖZÜM görür. Kaybeden: Her çözümde bir

Detaylı

T.C. BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ İSLAMİ İLİMLER FAKÜLTESİ İSLAMİ İLİMLER BÖLÜMÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM PROGRAMI

T.C. BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ İSLAMİ İLİMLER FAKÜLTESİ İSLAMİ İLİMLER BÖLÜMÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM PROGRAMI Z/S K/ Z/S K/ EK-1 T.C. BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ İSLAMİ İLİMLER FAKÜLTESİ İSLAMİ İLİMLER BÖLÜMÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM PROGRAMI ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI PROGRAMI Hazırlık 1. Yarıyıl İİH001 Arapça Dilbilgisi

Detaylı

2.SINIF (2013 Müfredatlar) 3. YARIYIL 4. YARIYIL

2.SINIF (2013 Müfredatlar) 3. YARIYIL 4. YARIYIL ERCİYES ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ 2014-2015 Eğitim Öğretim Yılı 1.ve 2.Öğretim (2010 ve Sonrası) Eğitim Planları HAZIRLIK SINIFI (YILLIK) KODU DERSİN ADI T U Kredi AKTS İLH001 ARAPÇA 26 0 26 26 Konu

Detaylı

İmam-ı Muhammed Terkine ruhsat olmayan sünnettir der. Sünnet-i müekkededir.[6]

İmam-ı Muhammed Terkine ruhsat olmayan sünnettir der. Sünnet-i müekkededir.[6] K U R B A N Şartlarını hâiz olub,allah a yaklaşmak amacıyla kesilen kurban;hz. Âdem in çocuklarıyla başlayıp [1],Hz. İbrahim-in oğlu İsmail-in kurban edilmesinin emredilmesi[2],daha sonra onun yerine koç

Detaylı

Kurban Nedir Ve Niçin Kesilir?

Kurban Nedir Ve Niçin Kesilir? Kurban sözlükte yaklaşmak, yakınlaşmak gibi anlamlara gelmektedir. Kurban, Allah a yaklaşmak ve onun hoşnutluğunu kazanmak amacıyla belirli bir zamanda uygun nitelikteki bir hayvanı kesmektir. Kesilen

Detaylı

MUTLU HAFTALAR. Emrah&Elvan PEKŞEN

MUTLU HAFTALAR. Emrah&Elvan PEKŞEN MUTLU HAFTALAR Emrah&Elvan PEKŞEN ilkok BÜYÜK HARFLERIN KULLANIMI Emir Defne Özel isimlerin ilk harfleri büyük yazılır. Cesur Yumak Nevşehir Japon Azerbaycan Ağrı Dağı Anıtkabir Cümleler her zaman büyük

Detaylı

Evlenirken Nelere Dikkat Edilmeli?

Evlenirken Nelere Dikkat Edilmeli? Evlenirken Nelere Dikkat Edilmeli? EVLENİRKEN NELERE DİKKAT EDİLMELİ? Peygamber (sav) Efendimiz den Abdullah ibn-i Ömer RA ın bir hadisini bu münasebetle hatırlayalım, duymuşsunuzdur: (Lâ tenkihun-nisâe

Detaylı

MUTLU HAFTALAR. Emrah&Elvan PEKŞEN

MUTLU HAFTALAR. Emrah&Elvan PEKŞEN MUTLU HAFTALAR Emrah&Elvan PEKŞEN ilkokul1.com ilkokul1.com ilkokul1.com ilkokul1.com ilkokul1.com ilkokul1.com ilkokul1.com ilkokul1.com ilkok BÜYÜK HARFLERIN KULLANIMI Emir Defne Özel isimlerin ilk harfleri

Detaylı

OĞUZ KAĞAN DESTANI METİN-AKTARMA-NOTLAR-DİZİN-TIPKIBASIM

OĞUZ KAĞAN DESTANI METİN-AKTARMA-NOTLAR-DİZİN-TIPKIBASIM Uygur Harfli OĞUZ KAĞAN DESTANI METİN-AKTARMA-NOTLAR-DİZİN-TIPKIBASIM FERRUH AĞCA Ankara / 2016 TÜRK KÜLTÜRÜNÜ ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ YAYINLARI Türk Kültürünü Araştırma Enstitüsü, 2016. Türk Kültürünü Araştırma

Detaylı

(1) BÜYÜK PEYGAMBER (S.A.A) KONULU, BÜYÜK YARIŞMA

(1) BÜYÜK PEYGAMBER (S.A.A) KONULU, BÜYÜK YARIŞMA (1) BÜYÜK PEYGAMBER (S.A.A) KONULU, BÜYÜK YARIŞMA Birinci Ehlibeyt (a.s) Kültür ve Sanat Festivaline Davet Kısa Filmler ve İngilizce Kitap Yazımı bölümlerinde Büyük Peygamber (s.a.a) konulu ve büyük hediyeli

Detaylı