T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI"

Transkript

1 ISSN T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2009/5 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I

2 C LT: 58 SAYI: 2009/5 Türkiye Makaleler s, Haz rlama fiube Müdürlü ü'nce haz rlanmaktad r. Dan flma, elefltiri ve öneriler için haberleflme adresleri: Adres : Millî Kütüphane Baflkanl, Bahçelievler/ANKARA Telefon : (0312) / 7307, 7405, 7407 Fax : (0312) E-Posta : Abone bedelinin yat r lmas gereken hesap numaras : Kültür ve Turizm Bakanl Döner Sermaye Ankara flletme Müdürlü ü Ziraat Bankas Mithatpafla fiubesi Hesap No.: ANKARA/TÜRK YE Y ll k abone bedeli Tek bir say n n fiyat : TL. : 5.00 TL. VOLUME: 58 NUMBER: 2009/5 Bibliography of Articles in Turkish Periodicals has been prepared by the Bibliography Preparation Section. Corresponding address for information, and other inquiries: Address : Turkish National Library, Bahçelievler ANKARA/TURKEY Telephone : (90) 0(312) / 7307, 7405, 7407 Fax : (90) 0 312) Subscription rate must be paid to the indicated account number: Ziraat Bankas Mithatpafla fiubesi (ANKARA/TÜRK YE) Ministry of Culture and Tourism DÖS M Annual Subscription Rate: USD Price of the issue for foreign countries: USD M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I ANKARA

3 SUNUfi lar, bilimsel çal flmalar n vazgeçilmezleri aras nda önemli bir yer tutmaktad r. Bunun önemini kavrayan Milli Kütüphane gerek kurulufl kanunundaki amaçlar, gerekse günümüz araflt rmac lar n n ihtiyaçlar do rultusunda 1952 y l ndan bu yana bilimsel ve kültürel içerikli dergilerde yer alan makalelerden oluflan ulusal nitelikli Türkiye Makaleler s n kullan c lar n yarar na sunmaktad r y l na kadar yaln zca bas l olarak ulafl labilen bibliyografik künyeler, 1995 y l na ait say lardan itibaren internet ortam nda; 2003 y l ndan sonra teknolojinin bizlere sa lad imkanlar çerçevesinde araflt rmac lar n bilgiye daha h zl ulaflmas n sa lamak amac yla CD ortam nda hizmete sunulmaktad r. Arama-tarama program ve PDF format yla hizmete sunulan bu çal flman n araflt rmac lar m za kolayl klar sa lamas en büyük temennimizdir. Milli Kütüphane olarak yeni projelerle de erli bilim adam ve araflt rmac lar m za daha iyi hizmetler sunmak dile iyle. Tuncel ACAR Milli Kütüphane Baflkan III

4 PRESENTATION Bibliographies have a significant place among the most important elements of scientific studies. The National Library is well aware of this fact, and in enformity with the objectives set fath by the Establishment Act, as well as to meet the requirements of the researchers the Library has been published the Bibliography of Articles in Turkish Periodicals. The periodicals scanned for this purpose deal with scientific and cultural subjects. Bibliographical records, which were available only in written forms until 1995, started to be offered in Internet environment from this date on. After 2003, due to the technological developments, they are put to service on CD forms with a view to ensure the researchers easy access to information more rapidly. We hope this work, which is put to service with the search features and in PDF format, will provide facilities to the researchers. After the realizations of new projects, we, as the National Library, aim to offer even better services to our eminent scholars and researchers. Tuncel ACAR President of the National Library IV

5 ÖNSÖZ TÜRK YE MAKALELER B BL YOGRAFYASI (TMB), araflt rmac lara çal flmalar nda kolayl k sa lamak, araflt rma konular ile ilgili bilgiye ulaflmalar nda yard mc olmak amac yla 1952 y l ndan bu yana aral ks z olarak Millî Kütüphane taraf ndan yay nlanmaktad r. TMB, Millî Kütüphane'ye gönderilen bilimsel ya da kültürel a rl kl dergilerden seçilmifl makaleleri kapsar TMB ayl k olarak yay nlanmaktad r. TMB, 1993 Ocak fasikülünden itibaren yeni bir bilgisayar program yla haz rlanmaya bafllanm flt r. Düzeni Dewey Onlu S n flama Sistemine göredir Ocak fasikülünden itibaren konu numaralar Dewey Onlu S n flama Sistemi 20. edisyonun 2. özetine, makalelerin bibliyografik kimlikleri ise ait olduklar konu numaras alt nda yazar soyad na, yazar yoksa ya da üçten fazla yazara sahipse makale ad na göre alfabetik olarak verilmektedir. ki veya daha fazla konu numaras na sahip bibliyografik kimlikler eriflilebilirli i kolaylaflt rmak amac yla ilgili bölümlerde yinelenmektedir. Fakat gönderme yap lan bibliyografik kimliklerin bafl nda konu ve s ra numaralar yer almaz. Baz konularda yer alan makalelerin yo unlu u nedeniyle daha ayr nt l s n fland r lm flt r: 297 slâm ve slâm'dan kaynaklanan dinler 355 Askerlik bilimi Türkiye co rafyas Türkiye tarihi Biyografya konusundaki makalelerin (Konu numaras 920 olanlar) bibliyografik kimlikleri, ait olduklar konu numaras alt nda köfleli parantez içinde biyografisi verilen kiflinin soyad na, meslek gruplar nda ise meslek grubuna göre alfabetik olarak verilmektedir. Süreli Yay nlardaki makalelerin bibliyografik kimlikleri verilirken flu s ra izlenir: lk konu numaras (konuya ait makalenin s ra nosu) Yazar n soyad, ad. Makalenin ad (varsa çeviren, derleyen gibi katk da bulunanlar n ad ) Makalenin yer ald süreli yay n n ad Cilt veya y l bilgisi (say ) ay. y l, sayfa numaralar. Notlar Süreli Yay n n Millî Kütüphane yer numaras lk konu numaras, varsa di er konu numaralar Her fasiküle iliflkin YAZAR ADLARI D Z N, MAKALE ADLARI D Z N ve TARANAN YAYINLAR D Z N haz rlanmaktad r. Yazar adlar ve makale adlar dizinlerinden bibliyografik künyeye eriflim konu numaras ve ait oldu u s ra numaras yla sa lanmaktad r. Y ll k yazar adlar ve makale adlar dizinlerinden bibliyografik künyeye eriflim, konu numaras n n yan nda parantez içinde romen rakam ile verilen fasikül numaras ve ait oldu u konunun s ra numaras ile sa lanmaktad r y l na ait fasiküllerden itibaren Türkiye Makaleler s, CD ortam nda ayl k olarak üretilmeye bafllanm flt r. Ayr ca y ll k dizinle birlikte y ll k olarak da haz rlanmas planlanmaktad r. V

6 INTRODUCTION BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS (TMB) has been published by the National Library of Turkey since 1952 without any interruption, in order to facilitate easy access to information by the researchers. TMB includes articles selected from the scientific, cultural, educational and other important periodicals received by the National Library. It is published monthly. With the introduction of the new computer program, automated version of the January 1993 issue was published and the application of the same procedure continues at present time. The system of TMB is in accordance with the Dewey Decimal Classification System. Beginning from the January 1994 issue subject numbers are assigned according to the 2 nd summary of 20 th edition (DDC 20) of the Dewey Decimal Classification System. The bibliographical records of articles are entered alphabetically under the surname of the author and under the corresponding subject number. In the case of non availability of the author's name, or if there are more than three authors the record is entered under the title of the article. To provide easy access, bibliographic records with two or more subject numbers are also given in corresponding sections. But there are no subject and record numbers on the referred bibliographic records. In some areas subject numbers are in more detail due to the availability of great number of articles. Examples to these kind of areas are shown below: 297 Islam and religions originating in it 355 Military science Geography of Turkey History of Turkey Bibliographic records of articles about biography (under subject number 920) are arranged in alphabetical order in bracket under the related subject number with the surname of the person whose biography is presented, and in case of professions according to the professional groups. When cataloging articles information is entered in the following order: Issue no./year The initial subject number (plus sequence number of the initial subject number) Surname and the name of the author Title of the article (if available, names of contributors such as translator, compiler) Name of the periodical in which the article published Information about volume and date (month, year, page numbers, notes) Periodical's stock number in the library Initial subject number, if available other subject numbers INDEX OF AUTHOR NAMES, INDEX OF ARTICLE TITLES and the INDEX OF INCLUDED PUBLICATIONS are prepared for each issue. Access from the INDEX OF AUTHOR NAMES and the INDEX OF ARTICLE TITLES to bibliographic records is provided through subject numbers and their sequence numbers. Access from the ANNUAL INDEX OF AUTHOR NAMES and the INDEX OF ARTICLE TITLES is provided through issue numbers, given with Roman numerals next to subject number, and sequence number. Bibliography of Articles in Turkish Periodicals has been produced in CD format and monthly since the begining of Furthermore, it is planned to be published annually together with annual index. VI

7 000 GENEL KONULAR B BL YOGRAFYA KÜTÜPHANE VE B LG LEND RME GENEL SÜREL YAYINLAR VE D Z NLER GENEL KURULUfiLAR VE MÜZEC L K HABER ORTAMLARI, GAZETEC L K FELSEFE VE PS KOLOJ METAF Z K (SPEKÜLAT F FELSEFE) EP STEMOLOJ, NEDENSELL K, NSANLIK BEL RL FELSEF OKULLAR PS KOLOJ ET K (AHLAK FELSEFES ) ANT K, ORTAÇA, DO U FELSEFES MODERN BATI FELSEFES D N DO AL (DO AYA DAYANAN) D NB L M HIR ST YAN SOSYAL D NB L M HIR ST YANLIK DIfiINDAK D NLER slâm ve slâm'dan kaynaklanan dinler TOPLUM B L MLER S YASAL B L MLER EKONOM HUKUK KAMU YÖNET M Askerlik bilimi TOPLUMSAL H ZMETLER VE DERNEKLER E T M T CARET, LET fi M, TAfiIMACILIK GELENEKLER, GÖRGÜ, HALKB L M D L VE D LB L M TÜRK D L NG L ZCE VE ESK NG L ZCE CERMEN D LLER ALMANCA D ER D LLER DO A B L MLER VE MATEMAT K MATEMAT K ASTRONOM VE LG L B L MLER F Z K K MYA VE LG L B L MLER YER B L MLER PALEONTOLOJ PALEOZOOLOJ YAfiAM B L MLER B TK B L MLER (BOTAN K B L MLER) ZOOLOJ B L MLER (HAYVANB L MLER ) TEKNOLOJ (UYGULAMALI B L MLER)...82 TIP B L MLER TIP MÜHEND SL K VE LG L filer TARIM VE LG L TEKNOLOJ LER...125

8 640 EV EKONOM S VE A LE YAfiAMI YÖNET M VE YARDIMCI H ZMETLER K MYA MÜHEND SL BEL RL ÜRÜNLER N MALATI SANATLAR GÜZEL SANATLAR KENT VE PEYZAJ SANATLARI M MARLIK PLAST K SANATLAR HEYKELTRAfiLIK Ç ZG SANATLARI VE DEKORAT F SANATLAR RES M SANATI VE RES MLER FOTO RAFÇILIK VE FOTO RAFLAR MÜZ K D NLENCE, E LENCE VE GÖSTER SANATLARI EDEB YAT VE RETOR K TÜRKÇE EDEB YAT NG L ZCE VE ESK NG L ZCE EDEB YAT CERMEN (TEUTON K) D LLER EDEB YATI SPANYOL VE PORTEK Z D LLER EDEB YATI D ER D LLER N EDEB YATI CO RAFYA VE TAR H CO RAFYA VE SEYAHAT Türkiye Co rafyas B YOGRAF, fiecere, N fianlar ( NS GN A) 'A KADAR ESK ÇA TAR H GENEL ASYA TAR H UZAKDO U Türkiye Tarihi...157

9 000 GENEL KONULAR 060 GENEL KURULUfiLAR VE MÜZEC L K 000 (1) Aktafl, M. Sema - Mehmet Öztürk. Bilgi ve Bilginin Yönetimi. Standard 48(564) , ss SB , SB , 060 fien, Rahime Beder - Semra Demirkan. nternet ve Bilgisayar Oyunlar n n Çocuk ve Gençler Üzerine Etkisi. Diyanet (221) , ss SC 6 300, B BL YOGRAFYA 010 (1) Abbâsîler Dönemi s. STEM 6(12) 2008, ss SA 8 010, 950, 297 Belge, Murat. "Tarihi Bugünün Renkleriyle Boyamak" [Söylefli] Konuflan: Ece Zerman, Toplumsal Tarih (185) , ss. Bozdo an, Aykut Emre - Necati Yalç n. Ankara'daki Bilim ve Teknoloji Müzelerinin E itim Amaçl Kullan m Düzeyleri. Millî E itim 38(182) 2009, ss. Türkçe ve ng. özet SA , (1) Türk ve slam Tarihine Yolculuk; Türk ve slam Eserleri Müzesi. Mimar ve Mühendis (48) , ss SB KÜTÜPHANE VE B LG LEND RME 020 (1) Uzun, Gülsün Leyla. Yarat c Bir Süreç Olarak Okuma. Dil Dergisi (143) , ss. Türkçe ve ng. özet SA GENEL SÜREL YAYINLAR VE D Z NLER Perinçek, Mehmet. Türk-Sovyet liflkileri Tarihinden Stroim Dergisinin Türkiye Özel Say s. Toplumsal Tarih (174) , ss SB , HABER ORTAMLARI, GAZETEC L K Cengiz, S. A. Bas nda Yer Alan ntihar ya da ntihar Giriflimi Konulu Haberlerde Etik Sorunlar. Kriz Dergisi 17(2) 2009, ss. Türkçe ve ng. özet SB 267, FELSEFE VE PS KOLOJ 100 (1) Akkaya, Mehmet. 20. Yüzy l Felsefesi Ne Söyler? Sanat ve Hayat (37) , ss SB

10 Çiftçi, Erdem. Temsilden Kullan ma: Resim Kuram n n Evrimi. Kayg (12) 2009, ss. Türkçe ve ng. özet SA , (2) 100 (2) Küçükalp, Kas m. Deleuze'ün Felsefe Kavray fl. Kayg (12) 2009, ss. Türkçe ve ng. özet ss. Türkçe ve ng. özet SA , 190 Coflkun, Seyit. Gadamer'de Hermeneutik Yöntem. Kayg (12) 2009, ss. Türkçe ve ng. özet SA SA (3) 100 (3) Orkuno lu, Yener. Postmodern Felsefenin Sonu mu? Sanat ve Hayat (37) , ss SB , METAF Z K (SPEKÜLAT F FELSEFE) 110 (1) Eyim, Ahmet. Nesne ve Olay Ontolojileri Üzerine. Kayg (12) 2009, ss. Türkçe ve ng. özet. Çetin, smail. Some Reflections on the Consept of 'Timeless God'in Western Thought. Kayg (12) 2009, ss. ng. ve Türkçe özet SA , 210 Önen, Emine. Gruplar Aras Karfl laflt rmalarda Ölçme De iflmezli inin ncelenmesi: Epistemolojik nançlar Envarteri Üzerine Bir Çal flma. Ege E itim Dergisi 8(2) 2007, ss. Türkçe ve ng. özet SB , 120, SA (4) 110 Udefi, Amaechi. An Analysis of Pöggeler, Otto. Do u-bat Diyalogu: Heidegger ve Lao-Tzu. Do u Bat 10(41) , ss SA SB , EP STEMOLOJ, NEDENSELL K, NSANLIK Some Contemporary Alternativies to Traditional Epistemology. Kayg (12) 2009, ss. ng. ve Türkçe özet. 140 BEL RL FELSEF OKULLAR 140 (1) 120 (1) Çak ro lu, Miray. The Unspeakable Anl, Ömer Faik. Hegel'in Mant k in Love: A Nietzschean Perspective. Bilimi'nde (Felsefi Bilimler Kayg (12) 2009, ss. ng. ve Ansiklopedisi Birinci Cilt) Türkçe özet. 'Nesnellik'in ki Anlam n n 2001 SA 30 ncelenmesi. Kayg (12) 2009, 140, 190 2

11 140 (2) 150 (3) Koray, Semih. Pozitivizm Bir Devrimin Felsefesi Olamaz. Bilim ve Ütopya 15(179) , ss SC (3) Perinçek, Do u. Kemalizm ve Pozitivizm. Bilim ve Ütopya 15(179) , ss SC , (4) Tafldelen, skender. Erken 20. Yüzy l Dil Felsefesinde Mant ksal Çözümleme. Kayg (12) 2009, ss. Türkçe ve ng. özet SA , PS KOLOJ Alada, Mine - Esin Tezer. Üniversite Ö rencilerine Yönelik Bir Akran Dan flmanl Program için htiyaç Taramas Çal flmas. Ege E itim Dergisi 8(2) 2007, ss. Türkçe ve ng. özet SB , SB (1) 750, 150 Ard ç, Kadir - Sema Polatc. Tükenmifllik Sendromu ve Madalyonun Öbür Yüzü: flle Bütünleflme. Erciyes Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Dergisi (32) , ss. Türkçe ve ng. özet SA , (2) Bacanl, Hasan. Kiflisel Geliflimin Geliflimi. Türk Yurdu 29(261) , ss SB Cömert, It r Tar - brahim Balc o lu - Mert Savrun. Dünyada Spor Psikolojisi Uygulamalar. Türkiye Klinikleri Spor Bilimleri Dergisi 1(2) 2009, ss. Türkçe ve ng. özet SB , 790 Do an, Selen - Özge Demiral. Örgütsel Ba l l n Sa lanmas nda Personel Güçlendirme ve Psikolojik Sözleflmenin Etkisine liflkin Bir Araflt rma. Erciyes Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Dergisi (32) , ss. Türkçe ve ng. özet SA , (4) Hergüner, Serdar. Sadece Diyalektik Materyalizm Psikiyatri'yi Bilimsel Yapar; Psikiyatri ise Diyalektik Materyalizmi Do ruluyor. Bilim ve Ütopya 15(179) , ss SC Kapar, Serpil. Resimde Sembolik mgelemi Oluflturan Psikolojik Etkenler. Sanat Dergisi (5) 2009, ss. Türkçe ve ng. özet. 150 (5) Kara, Hüseyin. Bitki Bile Sevgisiz Olmuyorsa. Yeni E itim 7(26) 2009, ss SB Körükçü, Özlem. Aile çi letiflimde Empati. Ça dafl E itim 34(364) , ss. Türkçe ve ng. özet SA , 150

12 150 (6) 150 (8) Osmangazi Üniversitesi T p Fakültesi'nde Çal flan Hekimlerde Tükenmifllik Düzeyleri. Osmangazi T p Dergisi 28(1) , ss. Türkçe ve ng. özet SA , Yüksel, Galip. Okullarda Psikolojik Dan flma ve Rehberlik Mevcut Durum, Sorunlar ve Öneriler. Türk Yurdu 29(261) , ss SB 27 Önen, Emine. Gruplar Aras Karfl laflt rmalarda Ölçme De iflmezli inin ncelenmesi: Epistemolojik nançlar Envarteri Üzerine Bir Çal flma. Ege E itim Dergisi 8(2) 2007, ss. Türkçe ve ng. özet SB , 120, 150 Totan, Tar k - Zeynep Deniz Yöndem. Ergenlerde Zorbal n Anne, Baba ve Akran liflkileri Aç s ndan ncelenmesi. Ege E itim Dergisi 8(2) 2007, ss. Türkçe ve ng. özet SB , (7) Turunç, Ömer - Akif Tabak. fl Performans n n Art r lmas nda Prosedür Adaleti, Da t m Adaleti, Etkileflim Adaleti ve çsel Motivasyonun Rolü. Savunma Bilimleri Dergisi 8(1) , ss. Türkçe ve ng. özet SA Yitik, Ali hsan. Do u Kökenli Bat l Ak mlar. Diyanet (221) , 5-9. ss SC 6 290, MANTIK 160 (1) Ulubey, Raflit. flçilerde Ücretli ve Ücretsiz zin. Mali K lavuz 11(44) , ss SA ET K (AHLAK FELSEFES ) Schopenhauer, Arthur. Hukuk, Ahlak ve Siyaset Üzerine [Kitap Tan tma] Tan tan: Çi dem Utku, Varl k 76(1220/Kitap eki-204) , ss SB , ANT K, ORTAÇA, DO U FELSEFES 180 (1) At fl, Naciye. Grek Düflünce Dünyas nda Felsefe Din ve Mitoloji liflkisi. Kayg (12) 2009, ss. Türkçe ve ng. özet SA , (2) Demir, Remzi. Osmanl lar Dönemi'nde Pozitivizm ve Türk Düflüncesi'ne Etkileri. Bilim ve Ütopya 15(179) , ss SC , 320,

13 180 (3) 190 (2) Hafllako lu, O uz. Silenus Maskesinde Bir Ayna: Platon Diyaloglar nda Sokrates Figürü. Kayg (12) 2009, ss. Türkçe ve ng. özet SA (3) 180 (4) Özarslan, Selim. Yoga ve Düflündürdükleri. Diyanet (221) , ss. Auguste Comte ve Pozitivizm. Çeviren: Sad k Usta, Bilim ve Ütopya 15(179) , ss SC 203 Baker, Ulus. Spinoza ve Aflk n Diyalekti i. Varl k 76(1220) , ss SB SC 6 180, Cengiz, Övünç. Bir Anti-Hümanist Olarak Spinoza. Varl k 76(1220) , ss. 180 (5) 1964 SB 152 Ulukütük, Mehmet. slam Düflüncesinde Yeni Bir Tarih Yaz m Gerekli midir? Bilim ve Ütopya 15(179) , ss SC , MODERN BATI FELSEFES 190 (1) Akal, Cemal Bâli. Spinoza'da Tekilden Ço ula Geçilmez. Tekil, "Tekillikler çinde" Düflünülür [Söylefli] Konuflan: Yücel Kay ran, Varl k 76(1220) , 3-8. ss SB Anl, Ömer Faik. Hegel'in Mant k Bilimi'nde (Felsefi Bilimler Ansiklopedisi Birinci Cilt) 'Nesnellik'in ki Anlam n n ncelenmesi. Kayg (12) 2009, ss. Türkçe ve ng. özet SA , , 190 Çak ro lu, Miray. The Unspeakable in Love: A Nietzschean Perspective. Kayg (12) 2009, ss. ng. ve Türkçe özet SA , (4) Günefl, Yaflar. Spinoza'n n Siyaset Kuram nda ç Savafl Sorunu. Varl k 76(1220) , ss SB , 320, (5) Kay ran, Yücel. Deleuze, "Teolojik- Politik nceleme"yi Neden Göz Ard Etmektedir? Varl k 76(1220) , ss SB , (6) Pöggeler, Otto. Do u-bat Diyalogu: Heidegger ve Lao-Tzu. Do u Bat 10(41) , ss SB , 110 5

14 Sol, Ayhan. Lyell' n, Lamarek' n Evrim Kuram n Elefltirisinin Bir De erlendirmesi. Kayg (12) 2009, ss. Türkçe ve ng. özet SA , (7) Ürek, Ogün. Schelling'in Kant Elefltrisi. Kayg (12) 2009, ss. Türkçe ve ng. özet SA (8) Yener, Ali Galip. Türkiye'de Spinoza Okumalar. Varl k 76(1220) , ss SB , 800 Y lmaz, Zafer. John Dewey'in Liberalizmi: Birey/cilik-Toplum ve Özgürlük. Kayg (12) 2009, ss. Türkçe ve ng. özet SA , 300, D N Efe, Mehmet. lahi Dinlerde badet ve Namaz. slam Araflt rmalar 2(3) , ss. Türkçe ve ng. özet SA , 200 Meral, Mustafa - Esma Çolak. Ö retmen Adaylar n n Bilimsel Epistemolojik nançlar n n ncelenmesi. Ondokuz May s Üniversitesi E itim Fakültesi Dergisi (27) , ss. Türkçe ve ng. özet SA SC 6 370, , DO AL (DO AYA DAYANAN) D NB L M Çetin, smail. Some Reflections on the Consept of 'Timeless God'in Western Thought. Kayg (12) 2009, ss. ng. ve Türkçe özet SA , HIR ST YAN SOSYAL D NB L M 260 (1) Bahçekap l, Nedim. Kilise Hukukunda Kaynak Kavram. slam Araflt rmalar 2(3) , ss. Türkçe ve ng. özet SA HIR ST YANLIK DIfiINDAK D NLER At fl, Naciye. Grek Düflünce Dünyas nda Felsefe Din ve Mitoloji liflkisi. Kayg (12) 2009, ss. Türkçe ve ng. özet SA , (1) Y lmaz, Hüseyin. Gençlik ve Uzak Do u Dinleri lgi mi Yönlendirme mi? Diyanet (221) , ss SC (2) Yitik, Ali hsan. Do u Kökenli Bat l Ak mlar. Diyanet (221) , 5-9. ss. 6

15 297 slâm ve slâm'dan kaynaklanan dinler Abbâsîler Dönemi s. STEM 6(12) 2008, ss SA 8 010, 950, (6) Cirit, Hasan. Hz. Peygamber'in Ziyaret Etti i Han m Sahâbî: Rübeyyi' Bint Mu'avviz. Diyanet lmi Dergi 45(2) , ss. Türkçe ve ng. özet SA 4 297, (1) Apak, Adem. Ezvâc- Tâhirâttan Ümmü Habîbe. Diyanet lmi Dergi 45(2) , ss. Türkçe ve ng. özet SA 4 297, SA (2) 297, 300, 920 Apak, Adem. Hz. Peygamber (s.a.s.)'in fiairi ve Mûte fiehidi Abdullah b. Revâha (r.a) Diyanet (221) , ss. 297 (8) 1969 SC 6 297, SA (3) 297, 200 Avc, Seyit. Peygamber Efllerinin Faziletleri. Diyanet lmi Dergi 45(2) , ss. Türkçe ve ng. özet SA (4) 297, 920 Ayd n, M. fievki. Bireyin Anlam Aray fl ve Din E itimi. Diyanet (221) , ss SC (5) Azimli, Mehmet. Topra n Kabullenmedi i Ceset. slam Araflt rmalar 2(3) , ss. 297 (7) Ç nar, Fatih. Bir Sûfinin Gözüyle Medeniyetin Unsurlar ve Dînin Medeniyete Tesiri: Mustafa Takî Efendi'nin (ö.1925) Medeniyet Anlay fl. slam Araflt rmalar 2(3) , ss. Türkçe ve ng. özet. Efe, Mehmet. lahi Dinlerde badet ve Namaz. slam Araflt rmalar 2(3) , ss. Türkçe ve ng. özet. 297 (9) Erkan, Serdar. Hoca Ahmet Yesevi ve Türk Düflünce Tarihi çerisindeki Yeri. Türk Dünyas Araflt rmalar (180) , ss. Türkçe ve ng. özet SA (10) Erul, Bünyamin. Allah' Anarak Huzur Bulur Kalpler. Diyanet (221) , ss SC SA SC (11) Görmez, Mehmet. Beden Ülkesinin Sultan. Diyanet (221) , ss. 7

16 Guzman, Roberto Marin. Orta Asya ve Horasan'da Abbasi htilâli: Vergi, htida ve Dini Gruplar n htilâlin Bafllamas ndaki Rolü Hakk nda Analitik Bir nceleme. STEM 6(12) 2008, ss SA 8 950, (17) Koç, Ayten. Hz. Zeyneb Bint Cahfl' n Hayat. Diyanet lmi Dergi 45(2) , ss. Türkçe ve ng. özet SA 4 297, (12) Hünkâr Hac Bektâfl- Veli Makâlât [Kitap Tan t m ] Tan tan: K yasettin Koço lu, Diyanet (221) , ss. Koçarslan, Ahmet. Kurtulufl Mücadelesi ve Din Adamlar. Diyanet (221) , ss SC , SC (18) Muhammed b. Feramuz b. Ali. 297 (13) Kahraman, Abdullah. Kad n Fakihlerin Öncüsü: Hz. Aifle. Diyanet lmi Dergi 45(2) , ss. Türkçe ve ng. özet. Mirkatü'l-Usul. Çeviren: Halit Ünal, slam Araflt rmalar 2(3) , ss SA SA (19) 297, 920 Sabuncu, Ömer. Hz. Peygamber'in lk Han m Hz. Hatice'nin Hayat ve 297 (14) Karaman, Fikret. Osmanl Devrinde mam-hatiplik Görevi, Rolü ve Statüsü. Diyanet (221) , ss. Kiflili i. Diyanet lmi Dergi 45(2) , ss. Türkçe ve ng. özet SA 4 297, SC 6 297, (20) 297 (15) Karsl, brahim Hilmi. Bir Bilinç Uyan kl na Sahip miyiz? Diyanet (221) , ss SC (16) Kelefl, Ekrem. Geceyi Zayi Eden Gündüzü Kaybeder. Diyanet (221) , ss SC Savafl, R za. Hz. Peygamber Devrinde slam Ailesi. Diyanet lmi Dergi 45(2) , ss. Türkçe ve ng. özet SA (21) Tanr buyurdu, Gülçin. Mevlânâ'n n Mesnevîsi'nde Melâmîlik, Kalenderîlik ve Rindlik ile lgili Ça r fl mlar. Türk Kültürü ncelemeleri Dergisi (20) 2009, ss. Türkçe ve ng. özet SA

17 Tanr verdi, Eyyüp. Abbâsîlerin Kültürel Politikas Aç s ndan Mehdî'nin Z nd kl k Mücadelesi. STEM 6(12) 2008, ss. Türkçe ve ng. özet SA SA 4 300, , (27) Y ld r m, Suzan. Hz. Peygamber'in Han m Ümmü Seleme. Diyanet lmi Dergi 45(2) , ss. Türkçe ve ng. özet. 297 (22) 300 TOPLUM B L MLER Tekin, Mustafa. Kur'an- Kerim'de Bedevilik Dini Sosyolojik Yaklafl m. slam Araflt rmalar 2(3) , ss. ng. özet SA , (23) 1995 SA 68 Uraler, Aynur. Hz. Peygamber'in 300, 360 Ailesinden Bir Han m: Halas Safiyye Bint Abdilmuttalib. Diyanet lmi Dergi 45(2) , ss. Türkçe ve ng. özet SA 4 297, (24) Uyar, Gülgûn. Abbâsî Co rafyas nda Bir Neseb Âlimi: Zübeyrî (236/851) ve Kitâbu Nesebi Kureyfl'ine Göre Neseb Bilimi Usul, Muhteva ve fade fiekilleri. STEM 6(12) 2008, ss. Türkçe ve ng. özet SA 8 297, (1) Adaman, Fikret - Oya P nar Ard ç. Social Exclusion in the Slum Areas of Large Cities in Turkey. New Perspectives on Turkey (38) 2008, ss. ng. özet. 300 (2) Akar, Erkan. Pazarlama Ba lam nda Geleneksel ve nternette A zdan A za letiflim: Kuramsal Bir Çerçeve. Erciyes Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Dergisi (32) , ss. Türkçe ve ng. özet SA , SA (25) 300 Ünal,. Hakk. nsan radesine Sayg. Diyanet (221) , ss SC (26) Y ld r m, Ahmet. Tasavvufa Kaynakl k Etmesi Bak m ndan Baz Kudsi Hadisler ve De eri. slam Araflt rmalar 2(3) , ss. Türkçe ve ng. özet. 300 (3) Akdemir, Müslim. Frantz Fanon'da fiiddetin Meflrulu u Sorunu. Kayg (12) 2009, ss. Türkçe ve ng. özet. Akpolat, Y ld z. deal Türk Tipi mi Yoksa Bir Tipoloji Galerisi mi? Türk Yurdu 29(261) , ss SB , SA SA , 300 Aksu, Ali. ( mam brahim'in Ebû Müslim'e Gönderdi i Mektup Ba lam nda) Abbâsî htilal Hareketinde Etnik Gruplar n Rolü. STEM 6(12) 2008, ss. Türkçe ve ng. özet. 9

18 Aksu, Baflaran - M. Görkem Do an. "Yeni" flçi S n f, " flsiz flçiler" ve Dayan flma Bir Umut Deneyimi. Birikim (241) , ss SB , SB (7) Bali, R fat N. Tehcir mi, zmir mi, Aflkale mi? Bir Foto raf n Makûs Serüveni. Toplumsal Tarih (174) , ss. Aktürk, fiener. Braudel'den Elias'a ve Huntington'a "Medeniyet" Kavram n n Kullan mlar. Do u Bat 10(41) , ss SB , (4) Araz, Yahya. 16. Yüzy l Osmanl Toplumunda Cemaatler Aras Evliliklere Bir Katk H ristiyan Marula'n n Evlilikleri. Toplumsal Tarih (174) , ss SB (8) Bilgin, Nuri. Geçmiflin Araçsallaflt r lmas Tarih ve Kolektif Bellek. Toplumsal Tarih (174) , ss SB (9) Cengiz, Övünç. Bir Anti-Hümanist Olarak Spinoza. Varl k 76(1220) , ss SB , 190 Arslanalp, Mert. Bir Toplumsal Mücadele Deneyimi: Arjantin flsizler Hareketi. Birikim (241) , ss SB , SB (5), 300 Aycibin, Zeynep. Osmanl Devleti'nde Cad lar Üzerine Bir De erlendirme. OTAM (24) 2008, ss. Türkçe ve ng. özet SA , 390, SA , (6) Balaban, Utku. Büyük Anakronizm: Kentsel Dönüflüm-Göç liflkisinde Mimari Analizin Rolü. Toplum ve Bilim (115) 2009, ss. ng. özet SA A Comparison of the Approach to Physical Violence Amongst Primary School Students in Regard to the TV Programs They Watch. Türkiye Klinikleri Adli T p Dergisi 6(2) 2009, ss. ng. ve Türkçe özet. Coflkun, Hasan. Küreselleflen Dünyada Yurtd fl Ö retmenli i. Millî E itim 38(182) 2009, ss. Türkçe ve ng. özet. Çal flkan, Tar k. "Hep Kendimizden Güçsüzleri Vurmaya Çal fl yoruz" [Söylefli] Konuflan: Eda Özdek, Birikim (241) , ss SB ,

19 300 (10) 300 (13) Çarho lu, Bihter. Medeniyetler Demirer, Çat flmas ve Bat Medyas nda slâm Söylemi: Almanya Örne i. Do u Bat 10(41) , ss SB Yücel. Kitlesel fienli in Toplumsal E itime Dönüflmesi: Türkiye'de Geleneksel Yeni Y l Kutlamalar n n Pedagojik Geri Kazan m. Toplum ve Bilim (115) 2009, ss. ng. özet SA , (11) Çetin, Halis. Çat flma ve Diyalog Tart flmalar Aras nda ki nsan, ki 300 (14) Medeniyet (Hay Bin Yakzan/Do u- Erbafl, fiükrü. Mazlumlar n Hayat Robinson Crusoe/Bat ) Do u Bat Bilgisi. Evrensel Kültür (209) 10(41) , ss , ss SB SB , , 890, 820 Erdo an, rfan. Televizyon Reklamlar nda Gündelik Hayat n Temsili: Seks ve Çikolata. Bilim ve Ütopya 15(179) , ss. Ç nar, Fatih. Bir Sûfinin Gözüyle Medeniyetin Unsurlar ve Dînin Medeniyete Tesiri: Mustafa Takî Efendi'nin (ö.1925) Medeniyet 1995 SC 203 Anlay fl. slam Araflt rmalar 2(3) 650, , ss. Türkçe ve ng. özet SA 28 Erkarslan, Özlem Erdo du. Evsizlik, 297, 300, 920 Yoksulluk ve Yoksunluk. Mimarl k 300 (12) Ç vg n, Ayfle Gül. Asl nda Kimdir (347) , ss SB 71 Kad n? Kayg (12) 2009, 720, ss. Türkçe ve ng. özet. 300 (15) 2001 SA 30 Erozan, Bo aç. Ayd n Meselesi ve 300 Daimon: fierif Mardin ve H. Ünal Nalbanto lu Üzerine Yorumlar. Toplum ve Bilim (115) 2009, Dalk l ç, Ercan. Milk; Objektif Bir ss. ng. özet. Perspektiften Eflcinsel Hareketi... Evrensel Kültür (209) , ss SA SB 96 Gediko lu, Tokay - Sanem Bülbül. 790, 300 Liderlik Standartlar nanç Boyutu Aç s ndan lkö retim Okulu Demir, lkay. Gökyüzünün Yar s n Müdürlerinin Yönetsel Yeterlilikleri. stemek [Söylefli] Konuflanlar: Fatih Millî E itim 38(182) 2009, Tatari, Ece Zerman, Toplumsal ss. Türkçe ve ng. özet. Tarih (174) , ss SB , SA ,

20 300 (16) 300 (20) Genifl, fierife. Globalization of Cities: Towards Conceptualizing a New Politics of Place-Making in a Transnational Era. Journal of Social Sciences 6(1) , ss. ng. ve Türkçe özet. mançer, Dilek. Medeniyetler Çat flmas ve Hollywood. Do u Bat 10(41) , ss SB , SA nsan n En Güçlü Yan : Dayan flma. Haz rlayanlar: Nuray Sancar, Erkan Araz, Evrensel Kültür (209) , Gündüz, Atalay. Medeniyetler Çat flmas ve Türk Bat l laflmas n n mkâns zl. Do u Bat 10(41) , ss ss SB , SB , (21) Kalayl o lu, Mahir. sveç'te Göçmen Günefl, Yaflar. Spinoza'n n Siyaset Kuram nda ç Savafl Sorunu. Varl k 76(1220) , ss SB , 320, SA , (17) Gürgün, Abdullah. Truval lar m Türk, Türkler mi Truval? Bilim ve Ütopya 15(179) , ss SC SA , 300 Politikas, Üyelik Haklar ve Göçmenlerin Siyasal Kat l m : Yasal/Kurumsal Çerçeve ve Kimi Sonuçlar. Toplum ve Bilim (115) 2009, ss. ng. özet. Kaya, Mehmet. ran Türkleri. Türk Dünyas Araflt rmalar (180) , ss. Türkçe ve ng. özet. 300 (18) 300 (22) Heinonen, S rkka. Bina ve nflaat n Gelece i Nas l Olacak? Yap (330) , ss. ng. özet SA SB , Keyman, E. Fuat. Kültürel Kimlik Olgusunu Yeniden-Düflünmek. Do u Bat 10(41) , ss. 300 (19) Huntington, Samuel P. Medeniyetler Çat flmas m? Do u Bat 10(41) , ss SB , 320 K l ç, Azer. Continuity and Change in Social Policy Approaches Toward Women. New Perspectives on Turkey (38) 2008, ss. ng. özet SA ,

21 300 (23) 300 (28) K l ç, Yavuz. Hannah Arendt'te "Yurtsuzluk" Fenomeni. Kayg (12) 2009, ss. Türkçe ve ng. özet SA SA , , 900 Mermutlu, Bedri. Value Matter and Objectivity in Historical Sciences. Kayg (12) 2009, ss ng. ve Türkçe özet. 300 (24) K rkbeflo lu, Erdem - H. Cenk 300 (29) Sözen. Örgütsel A Düzenekleri ve Monteil, Claudine. Sokaklardayd k Yönetici Elitler. Savunma Bilimleri Ama Söz Hakk m z Yoktu [Söylefli] Dergisi 8(1) , ss. Konuflan: Ece Zerman, Toplumsal Türkçe ve ng. özet. Tarih (174) , 19. s SA SB (25) Koçak, Hüseyin - Melek Tolanlar. Kentsel Dönüflüm Uygulamalar (Ayd n ve Afyonkarahisar Örnekleri) Afyon Kocatepe Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Dergisi 10(2) , ss. Türkçe ve ng. özet SA , 710 Kostova, Siyka Çavdarova. Çokkültürlü E itim: Bulgaristan Örne i. Kayg (12) 2009, ss. Türkçe ve ng. özet SA , (26) Körükçü, Özlem. Aile çi letiflimde Empati. Ça dafl E itim 34(364) , ss. Türkçe ve ng. özet SA , (30) Nalbanto lu, Hasan Ünal. Aura ve Ötesi. Toplum ve Bilim (115) 2009, ss. ng. özet SA Orkuno lu, Yener. Postmodern Felsefenin Sonu mu? Sanat ve Hayat (37) , ss SB , (31) Ö üt, Hande. Kad n n Tinsel ve Cinsel Uyan fl. Varl k 76(1220) , ss SB (32) 300 (27) Özavc, Hilmi Ozan. Prens Kudara, Kogi. Eski Uygurlar n Budist Sabahaddin'in Fikrî Kaynaklar : Le Kültürü. ngilizceden çeviren: Murat Play ve Toplum Bilim. Do u Bat Elmal, Türk Kültürü ncelemeleri 10(41) , ss. Dergisi (20) 2009, ss SB SA ,

22 Özberk, Feyziye. Tevfik Çavdar: "Kim için?" Diye Soran Bir Ayd n... Bilim ve Ütopya 15(179) , ss SC , 300, (34) Seçkin, Levent. Bilim ve Postmodernite. Bilim ve Ütopya 15(179) , ss SC Özdevecio lu, Mahmut - Ayfle Cingöz. Sosyal Giriflimcilik ve Sosyal Giriflimciler: Teorik Çerçeve. Erciyes Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Dergisi (32) , ss. Türkçe ve ng. özet SA , , (35) fien, Rahime Beder - Semra Demirkan. nternet ve Bilgisayar Oyunlar n n Çocuk ve Gençler Üzerine Etkisi. Diyanet (221) , ss SC 6 Said, Edward W. Cehaletin Çat flmas. Do u Bat 10(41) , ss SB , (33) Salem, Jean. 'Ben' Dememeyi Ö rendik Biz [Söylefli] Konuflan: Deniz Uztopal, Evrensel Kültür (209) , 4-6. ss SB Samad, S. B. Abbâsî Hâkimiyeti Döneminde Ba dat' n Sosyal ve Ekonomik Hayat ndan Görünümler. Çeviren: Ahmet Turan Yüksel, STEM 6(12) 2008, ss SA 8 330, 300 Sar, Özgür - Güncel Önkal. Elefltirel Düflüncede Entegrasyon Süreci Olarak E itim. Journal of Social Sciences 6(1) , ss. Türkçe ve ng. özet SA , 300 fienses, Fikret. Missing Links in Poverty Analysis in the Age of Neoliberal Globalization: Some Lessons from Turkey. New Perspectives on Turkey (38) 2008, ss. ng. özet SA , 300 Tali, fierife. stanbul Su Mimarisinde Eminönü Sebillerinin Yeri ve Önemi. Sanat Dergisi (5) 2009, ss. Türkçe ve ng. özet SB , 300 Taneli, Yavuz. Yafllanan Bir Toplumda Sürdürülebilirlik: "Evrensel Tasar m" Paradigmas n n Bir Alt Kullan c Grubunda rdelenmesi. Mimarl k (347) , ss SB , (36) Tanr verdi, Eyyüp. Abbâsîlerin Kültürel Politikas Aç s ndan Mehdî'nin Z nd kl k Mücadelesi. STEM 6(12) 2008, ss. Türkçe ve ng. özet SA 8 300,

23 Tekeli, fiirin. 68'i Kad n Hareketi Aç s ndan Okumak " syan çinde 300 (41) syan" [Söylefli] Konuflan: Ece Türk Kimli i [Kitap Tan tma] Zerman, Toplumsal Tarih (174) Tan tan: hsan Kalendero lu, Türk , ss. Yurdu 29(261) , ss SB SB , Tekin, Mustafa. Kur'an- Kerim'de Bedevilik Dini Sosyolojik Yaklafl m. slam Araflt rmalar 2(3) , ss. ng. özet SA , 300 Ulukütük, Mehmet. slam Düflüncesinde Yeni Bir Tarih Yaz m Gerekli midir? Bilim ve Ütopya 15(179) , ss SC , (37) Timur, Taner. Yak n Osmanl Tarihi, Kemalizm ve Pozitivistler. Bilim ve Ütopya 15(179) , ss SC , Unan, Fahri. K r m Tatar Türklü ünün Millî Kimli inin Temel Tafl : Dil. Türk Yurdu 29(261) , ss SB , (38) Totan, Tar k - Zeynep Deniz Yöndem. Ergenlerde Zorbal n Anne, Baba ve Akran liflkileri Aç s ndan ncelenmesi. Ege E itim Dergisi 8(2) 2007, ss. Türkçe ve ng. özet SA SB , (42) Uyan k, Mevlüt. The Place of the Concept of Civil Disobedience in Gaining an Understanding of the Democratic State. slam Araflt rmalar 2(3) , ss. 300, (43) 300 (39) Ünüvar, Süleyman. Atatürk'ün Türk Turan, Ömer. Oryantalizm, Gençli ine Bak fl ve Gençli in Sömürgecilik Elefltirisi ve Ahmed R za: E itimine Verdi i Önem. Türk Bat 'n n Do u Politikas n n Ahlâken Dünyas Araflt rmalar (180) flâs 'n Yeniden Okumak. Toplum ve , ss. Türkçe ve ng. Bilim (115) 2009, özet ss. ng. özet SA , SA , 320, 956.1, (44) 300 (40) Turanl, Halil. Judith Butler Cinsiyet Belas. rh+sanart (61) , ss SB , Wood, Philip. The Invention of History in the Later Roman World. The Conversion of Isauria in The Life of Conon. Anatolian Studies 59, 2009, ss. ng. ve Türkçe özet SB , 930

24 Yard mc, Sibel. Kuflatma Alt nda Gündelik Hayat: Özel Güvenlik, Kent Yaflam ve Yönetimsellik. Toplum ve Bilim (115) 2009, ss. ng. özet SA , 300 Yaz c, Berna. Social Work and Social Exclusion in Turkey: An Overview. New Perspectives on Turkey (38) 2008, ss. ng. özet SA , (45) Yeniçeri, Özcan. Türk Kimli ine Yönelik Sald r lar. Türk Yurdu 29(261) , ss SB SB , (46) Y ld z, Özkan. Sivil Toplum Örgütleri, 'Özerklik': Kavramsal Bir Aç l m. Journal of Social Sciences 6(1) , ss. Türkçe ve ng. özet SA Y lmaz, Abdullah - Yavuz Bozkurt - Ferit zci. Kamu Örgütlerinde Çal flan Kad n flgörenlerin Çal flma Yaflamlar nda Karfl laflt klar Sorunlar Üzerine Bir Araflt rma. Eskiflehir Osmangazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 9(2) , ss. Türkçe ve ng. özet SA , 300, (3) Akflin, 300 (47) Y lmaz, Bediz. Entrapped in Multidimensional Exclusion: The Perpetuation of Poverty Among Conflict-Induced Migrants in an 16 stanbul Neighborhood. New Perspectives on Turkey (38) 2008, ss. ng. özet SA , 360 Y lmaz, Zafer. John Dewey'in Liberalizmi: Birey/cilik-Toplum ve Özgürlük. Kayg (12) 2009, ss. Türkçe ve ng. özet SA , 300, (48) Yörükân, Turhan. Bir liflki Düzenleme Süreci Olarak Mahremiyet. T SK Akademi 3(6) 2008, ss. Türkçe ve ng. özet. 320 S YASAL B L MLER 320 (1) Aç kses, Erdal - Ebru Gür. Türkiye ile ABD Aras nda Yap lan 17 fiubat 1927 Tarihli Modus Vivendi. Türk Dünyas Araflt rmalar (180) , ss. Türkçe ve ng. özet SA (2) Akgönenç, Oya. Türkiye-Nato liflkilerinde Yeni Geliflmeler. Jeopolitik 8(64) , ss SB Sina. Atatürk Devrimi'nin Felsefesi. Bilim ve Ütopya 15(179) , ss SC , 956.1

25 320 (4) 320 (10) Akter, Aysu Basri. Zafer UBP'nin, Çetinkaya, Y. Do an. Tarihyaz m, Sorumluluk CTP'nin. Birikim (241) , ss SB 50 Gelenek cad ve Türkiye'de 1 May s' n 100. Y l. Birikim (241) , ss SB , (5) Aktürk, fiener. Braudel'den Elias'a ve 320 (11) Huntington'a "Medeniyet" Kavram n n Çiftçi, Bestami. Makbul Vatandafl Kullan mlar. Do u Bat 10(41) E itimi. Yeni E itim 7(26) 2009, , ss ss SB SB , (6) 320 (12) Arslan, R za. Parlamenter Yönetim Sisteminde Gölge Kabine'li Muhalefet. Gazi Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Dergisi 11(2) 2009, ss. Türkçe ve ng. özet. Çi dem, Ahmet. AKP Ç kmaz. Birikim (241) , ss SB Danzikyan, Yetvart. Ergenekon'da 1985 SA 21 Yeni Aflama: K r lma Noktas m? 320, 330 Birikim (241) , ss SB (7) 340, 320 Büyüktuncer, Koray. Türkiye Solu Üzerine: Karamsarl a Karfl Ortak 320 (13) Mücadele. Evrensel Kültür (209) De erli, Esra S. Türkiye'nin Balkan , ss. Ülkelerine Yak nlaflma Çal flmalar : 1992 SB 96 Balkan Pakt. Eskiflehir Osmangazi 320 Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 9(2) , ss. 320 (8) Türkçe ve ng. özet. Çelik, Yüksel. M s r Valisi Mehmed Ali Pafla'n n Bâb âlî'ye Karfl Tutumu ve 1836'da Kendisi için Haz rlanan Suikast Plan. Türk Kültürü ncelemeleri Dergisi (20) 2009, ss. Türkçe ve ng. özet SA SA , SB , (9) Çelikpala, Mitat. ran-ermenistan liflkileri ve Kafkaslar'a Yans malar. Stratejik Araflt rmalar Dergisi 7(13) , ss. Türkçe ve ng. özet SA (14) Demir, lkay. Gökyüzünün Yar s n stemek [Söylefli] Konuflanlar: Fatih Tatari, Ece Zerman, Toplumsal Tarih (174) , ss. Demir, Remzi. Osmanl lar Dönemi'nde Pozitivizm ve Türk Düflüncesi'ne Etkileri. Bilim ve Ütopya 15(179) , ss SC , 320,

26 320 (15) 320 (21) Dündar, Fuat. Taner Akçam' n Son Kitab Vesilesiyle "%10 Katliam" Sorunu "Ermeni Meselesi Hallolunmufl" mudur? Toplumsal Tarih (174) , ss SB , (22) Gültekin, Necati. 27 May s Üzerine [Söylefli] Konuflanlar: Serdar Sa lam, Fahri Atasoy, Türk Yurdu 29(261) , ss SB Gündüz, Atalay. Medeniyetler 320 (16) Çat flmas ve Türk Bat l laflmas n n Elster, Jon. Bir Kurucu Meclisin mkâns zl. Do u Bat 10(41) deal Tasar m. Çeviren: Engin , ss. Sayg n, Ankara Üniversitesi Hukuk 1999 SB 86 Fakültesi Dergisi 58(2) 2009, 320, ss SA 104 Günefl, Yaflar. Spinoza'n n Siyaset 320, 340 Kuram nda ç Savafl Sorunu. Varl k 76(1220) , ss. 320 (17) Ergün, Mehmet. Nihat Erim ve "Sabahattin Ali'nin Öldürülmesi" Evrensel Kültür (209) , ss SB , (18) Evren, Süreyya. Kutuplar Eriyor: Siyasette Küyerel Is nma. Birikim (241) , ss SB (19) Faroqhi, Suraiya. Osmanl mparatorlu u ve Etraf ndaki Dünya [Söylefli] Konuflan: Ahmet Akflit, Toplumsal Tarih (174) , ss SB , 320, SB SB , , 360 Huntington, Samuel P. Medeniyetler Çat flmas m? Do u Bat 10(41) , ss SB , (23) Huntington, Samuel P. Sa lam Milliyetçilik. Do u Bat 10(41) , ss SB (24) nsel, Ahmet. Ergenekon Davas Üzerinden Zihniyet Polisli i Yapmak. Birikim (241) , 3-7. ss. 320 (20) 320 (25) Gök rmak, Mert. Bat n n pek, Ali. Sultan Alp Arslan Dönemi Ermenistan'a Yönelik Politikas. Türk-Gürcü Münasebetleri. Türk Stratejik Araflt rmalar Dergisi Dünyas Araflt rmalar (180) 7(13) , ss. Türkçe , ss. Türkçe ve ng. ve ng. özet. özet SA SA ,

27 320 (26) 320 (29) Kahraman, Hasan Bülent. Türk Siyasetinin Yap sal Analizi-I Kavramlar, Kuramlar, Kurumlar [Kitap Tan tma] Tan tan: Muhammed Ayd n, Varl k 76(1220/Kitap eki - 204) , 6. s SB SB , 920 Kalayl o lu, Mahir. sveç'te Göçmen Politikas, Üyelik Haklar ve Göçmenlerin Siyasal Kat l m : Yasal/Kurumsal Çerçeve ve Kimi Sonuçlar. Toplum ve Bilim (115) 2009, ss. ng. özet. Koraltürk, Murat. Meflrutiyetten Demokrasiye Bir Devlet Adam n n Hat ralar [Hilmi Uran' n "Meflrutiyet Tek Parti, Çok Parti Hat ralar m ( )" Adl Eseri Üzerine] Toplumsal Tarih (185) , ss. 320 (30) Marx, Karl. Alman flçi Partisi Program na Küçük Notlar (Gotha Program n n Elefltrisi) Çeviren: Aysel Do an, Kayg (12) 2009, ss SA SA , (27) 320 (31) Mehmetefendio lu, Ahmet. Kamözüt, Mehmet Cem. Do al Seçilim Yasas n n Bulunuflu: Darwin ve Wallace' n Yaklafl mlar ndaki Farklar. Kayg (12) 2009, ss. Türkçe ve ng. özet SA Teflkilat n ki Eleman Silahç Hasan Tahsin'den Osman Nevres'e ki Hasan Tahsin. Toplumsal Tarih (185) , ss SB (28) Kaya, Mehmet. ran Türkleri. Türk Dünyas Araflt rmalar (180) , ss. Türkçe ve ng. özet SA , SA 27 Kay ran, Yücel. Deleuze, "Teolojik- Politik nceleme"yi Neden Göz Ard Etmektedir? Varl k 76(1220) , ss SB , 320 Kaymak, Muammer. Rekabet Dayatmas na Karfl Dayan flma. Evrensel Kültür (209) , ss SB , 320 Metintafl, Mustafa Yahya - Mehmet Kay ran. Refik Saydam Hükümetleri Döneminde Türkiye'nin Ekonomi Politikas ( ) Eskiflehir Osmangazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 9(2) , ss. Türkçe ve ng. özet. 330, (32) O uz, Mustafa. nsan Haklar E itimi Elma Dersem Ç k. Yeni E itim 7(26) 2009, ss SB Özbudun, Sibel. Kavramlar (m z ) Geri Almak. Evrensel Kültür (209) , ss SB ,

28 Özcan, Ömer. Milli E itimde Haçl Seferleri ve Ayvaz Gökdemir. Türk Yurdu 29(261) , ss SB SB , , (37) Said, Edward W. Cehaletin Çat flmas. Do u Bat 10(41) , ss. 320 (33) 320 (38) Özmen, Erdo an. "Komünistler, Schopenhauer, Arthur. Hukuk, Proletarya Hareketini Biçimlendirmek Ahlak ve Siyaset Üzerine [Kitap Amac Güden Özel lkeler Öne Tan tma] Tan tan: Çi dem Utku, Sürmezler" ya da Dinlemek Üzerine. Varl k 76(1220/Kitap eki-204) Birikim (241) , ss , ss SB SB , (39) 320 (34) Sevim, Cenk. Geçmiflten Günümüze Pamuk, fievket. Globalization, Enerji Güvenli i ve Paradigma Industrialization and Changing De iflimleri. Stratejik Araflt rmalar Politics in Turkey. New Dergisi 7(13) , ss. Perspectives on Turkey (38) 2008, Türkçe ve ng. özet ss SA SA , , (40) Perinçek, Do u. Kemalizm ve Pozitivizm. Bilim ve Ütopya 15(179) , ss SC SA , Sevinç, Murat. Öncesi ve Sonras yla 29 Mart Yerel Seçimi. Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi 64(2) , ss. 320 (41) 320 (35) Soy, Bayram. Birinci Dünya Perinçek, Mehmet. Türk-Sovyet Savafl 'ndan kinci Irak Savafl 'na Orta liflkileri Tarihinden Stroim Dergisinin Do u: Medeniyetler Çat flmas m, Türkiye Özel Say s. Toplumsal Ç kar Mücadelesi mi? Do u Bat Tarih (174) , ss. 10(41) , ss SB SB , (42) 320 (36) Tanr sever, Oktay F. Rusya- Ratip, Mehmet. Kuzey K br s' n Ermenistan liflkilerinin Stratejik Karanl nda Gelece i Boyutu. Stratejik Araflt rmalar Toplumsallaflt rmak. Birikim (241) , ss SB 50 Dergisi 7(13) , ss. Türkçe ve ng. özet SA

29 320 (43) Ural, Selçuk. Türk Bas n nda Kafkasya ( Y llar Aras nda Kafkasya'da Yaflanan Geliflmeler) Türk Dünyas Araflt rmalar (180) , ss. Türkçe ve ng. özet. Taflç o lu, Ömer Lütfi. AB'nin Anayasa Oluflturma Süreci, Bu Süreçte Ortaya Ç kabilecek Sorunlar n AB'nin Gelece ine ve Türkiye'ye Etkileri ve Çözüm Yollar. Stratejik Araflt rmalar Dergisi 7(13) , ss. Türkçe ve ng. özet SA , 956.1, SA (47) 320 Uslubafl, Fevzi. Fransa ve Türkiye: NATO Gemisinin 2 Farkl Yolcusu. Jeopolitik 8(64) , ss. 320 (44) Tekeli, fiirin. 68'i Kad n Hareketi Aç s ndan Okumak " syan çinde syan" [Söylefli] Konuflan: Ece Zerman, Toplumsal Tarih (174) , ss SB , (45) Tetik, Ahmet. Preliminary Response to Some of the Allegations Mentioned in the House of Representatives Resolution (Introduced in House) Hres 252, US. Stratejik Araflt rmalar Dergisi 7(13) , ss. ng. ve Türkçe özet SA Turan, Ömer. Oryantalizm, Sömürgecilik Elefltirisi ve Ahmed R za: Bat 'n n Do u Politikas n n Ahlâken flâs 'n Yeniden Okumak. Toplum ve Bilim (115) 2009, ss. ng. özet SB SA , 320, 956.1, SB , (46) Türk, H. Bahad r. 29 Mart Yerel Seçim De erlendirmeleri Üzerine Bir Deneme "Yorumcular Kim Yorumlayacak" Birikim (241) , ss SB SA (48) Uflakl, Ali Bülent. Nükleer Güç Olarak ran' n Uluslararas Sistemdeki Yeni Konumu ve Konunun Türkiye Aç s ndan De erlendirilmesi. Stratejik Araflt rmalar Dergisi 7(13) , ss. Türkçe ve ng. özet SA Uyan k, Mevlüt. The Place of the Concept of Civil Disobedience in Gaining an Understanding of the Democratic State. slam Araflt rmalar 2(3) , ss SA , 320 Yavuz, Celalettin NATO Zirvesi ve 60. Y l nda NATO'nun Yeni Stratejileri! Jeopolitik 8(64) , ss. 320 (49) Y lmaz, Metin. Emevî ve Abbâsî Dönemi ç stihbarat. STEM 6(12) 2008, ss. Türkçe ve ng. özet. 21

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2011/05 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 60 SAYI: 2011/05 Türkiye

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2010/12 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 59 SAYI: 2010/12 Türkiye

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2011/09 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 60 SAYI: 2011/09 Türkiye

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2007/10 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 56 SAYI: 2007/10 Türkiye

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2011/1 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 60 SAYI: 2011/1 Türkiye

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2006/6 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 55 SAYI: 2006/6 Türkiye

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2009/11 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 58 SAYI: 2009/11 Türkiye

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2010/03 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 59 SAYI: 2010/03 Türkiye

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2007/3 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 56 SAYI: 2007/3 Türkiye

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2010/10 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 59 SAYI: 2010/10 Türkiye

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2005/2 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 54 SAYI: 2005/2 Türkiye

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2008/6 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 57 SAYI: 2008/6 Türkiye

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2006/1 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 55 SAYI: 2006/1 Türkiye

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2007/5 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 56 SAYI: 2007/5 Türkiye

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2008/4 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 57 SAYI: 2008/4 Türkiye

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2008/8 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 57 SAYI: 2008/8 Türkiye

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2011/03 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 60 SAYI: 2011/03 Türkiye

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2011/2 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 60 SAYI: 2011/2 Türkiye

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2005/7 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 54 SAYI: 2005/7 Türkiye

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2007/2 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 56 SAYI: 2007/2 Türkiye

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2009/10 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 58 SAYI: 2009/10 Türkiye

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2008/11 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 57 SAYI: 2008/11 Türkiye

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2007/7 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 56 SAYI: 2007/7 Türkiye

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2004/6 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 53 SAYI: 2004/6 Türkiye

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2005/3 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 54 SAYI: 2005/3 Türkiye

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2008/3 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 57 SAYI: 2008/3 Türkiye

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2010/2 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 59 SAYI: 2010/2 Türkiye

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2005/5 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 54 SAYI: 2005/5 Türkiye

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2010/8 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 59 SAYI: 2010/8 Türkiye

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2007/6 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 56 SAYI: 2007/6 Türkiye

Detaylı