T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI"

Transkript

1 ISSN T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2009/5 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I

2 C LT: 58 SAYI: 2009/5 Türkiye Makaleler s, Haz rlama fiube Müdürlü ü'nce haz rlanmaktad r. Dan flma, elefltiri ve öneriler için haberleflme adresleri: Adres : Millî Kütüphane Baflkanl, Bahçelievler/ANKARA Telefon : (0312) / 7307, 7405, 7407 Fax : (0312) E-Posta : Abone bedelinin yat r lmas gereken hesap numaras : Kültür ve Turizm Bakanl Döner Sermaye Ankara flletme Müdürlü ü Ziraat Bankas Mithatpafla fiubesi Hesap No.: ANKARA/TÜRK YE Y ll k abone bedeli Tek bir say n n fiyat : TL. : 5.00 TL. VOLUME: 58 NUMBER: 2009/5 Bibliography of Articles in Turkish Periodicals has been prepared by the Bibliography Preparation Section. Corresponding address for information, and other inquiries: Address : Turkish National Library, Bahçelievler ANKARA/TURKEY Telephone : (90) 0(312) / 7307, 7405, 7407 Fax : (90) 0 312) Subscription rate must be paid to the indicated account number: Ziraat Bankas Mithatpafla fiubesi (ANKARA/TÜRK YE) Ministry of Culture and Tourism DÖS M Annual Subscription Rate: USD Price of the issue for foreign countries: USD M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I ANKARA

3 SUNUfi lar, bilimsel çal flmalar n vazgeçilmezleri aras nda önemli bir yer tutmaktad r. Bunun önemini kavrayan Milli Kütüphane gerek kurulufl kanunundaki amaçlar, gerekse günümüz araflt rmac lar n n ihtiyaçlar do rultusunda 1952 y l ndan bu yana bilimsel ve kültürel içerikli dergilerde yer alan makalelerden oluflan ulusal nitelikli Türkiye Makaleler s n kullan c lar n yarar na sunmaktad r y l na kadar yaln zca bas l olarak ulafl labilen bibliyografik künyeler, 1995 y l na ait say lardan itibaren internet ortam nda; 2003 y l ndan sonra teknolojinin bizlere sa lad imkanlar çerçevesinde araflt rmac lar n bilgiye daha h zl ulaflmas n sa lamak amac yla CD ortam nda hizmete sunulmaktad r. Arama-tarama program ve PDF format yla hizmete sunulan bu çal flman n araflt rmac lar m za kolayl klar sa lamas en büyük temennimizdir. Milli Kütüphane olarak yeni projelerle de erli bilim adam ve araflt rmac lar m za daha iyi hizmetler sunmak dile iyle. Tuncel ACAR Milli Kütüphane Baflkan III

4 PRESENTATION Bibliographies have a significant place among the most important elements of scientific studies. The National Library is well aware of this fact, and in enformity with the objectives set fath by the Establishment Act, as well as to meet the requirements of the researchers the Library has been published the Bibliography of Articles in Turkish Periodicals. The periodicals scanned for this purpose deal with scientific and cultural subjects. Bibliographical records, which were available only in written forms until 1995, started to be offered in Internet environment from this date on. After 2003, due to the technological developments, they are put to service on CD forms with a view to ensure the researchers easy access to information more rapidly. We hope this work, which is put to service with the search features and in PDF format, will provide facilities to the researchers. After the realizations of new projects, we, as the National Library, aim to offer even better services to our eminent scholars and researchers. Tuncel ACAR President of the National Library IV

5 ÖNSÖZ TÜRK YE MAKALELER B BL YOGRAFYASI (TMB), araflt rmac lara çal flmalar nda kolayl k sa lamak, araflt rma konular ile ilgili bilgiye ulaflmalar nda yard mc olmak amac yla 1952 y l ndan bu yana aral ks z olarak Millî Kütüphane taraf ndan yay nlanmaktad r. TMB, Millî Kütüphane'ye gönderilen bilimsel ya da kültürel a rl kl dergilerden seçilmifl makaleleri kapsar TMB ayl k olarak yay nlanmaktad r. TMB, 1993 Ocak fasikülünden itibaren yeni bir bilgisayar program yla haz rlanmaya bafllanm flt r. Düzeni Dewey Onlu S n flama Sistemine göredir Ocak fasikülünden itibaren konu numaralar Dewey Onlu S n flama Sistemi 20. edisyonun 2. özetine, makalelerin bibliyografik kimlikleri ise ait olduklar konu numaras alt nda yazar soyad na, yazar yoksa ya da üçten fazla yazara sahipse makale ad na göre alfabetik olarak verilmektedir. ki veya daha fazla konu numaras na sahip bibliyografik kimlikler eriflilebilirli i kolaylaflt rmak amac yla ilgili bölümlerde yinelenmektedir. Fakat gönderme yap lan bibliyografik kimliklerin bafl nda konu ve s ra numaralar yer almaz. Baz konularda yer alan makalelerin yo unlu u nedeniyle daha ayr nt l s n fland r lm flt r: 297 slâm ve slâm'dan kaynaklanan dinler 355 Askerlik bilimi Türkiye co rafyas Türkiye tarihi Biyografya konusundaki makalelerin (Konu numaras 920 olanlar) bibliyografik kimlikleri, ait olduklar konu numaras alt nda köfleli parantez içinde biyografisi verilen kiflinin soyad na, meslek gruplar nda ise meslek grubuna göre alfabetik olarak verilmektedir. Süreli Yay nlardaki makalelerin bibliyografik kimlikleri verilirken flu s ra izlenir: lk konu numaras (konuya ait makalenin s ra nosu) Yazar n soyad, ad. Makalenin ad (varsa çeviren, derleyen gibi katk da bulunanlar n ad ) Makalenin yer ald süreli yay n n ad Cilt veya y l bilgisi (say ) ay. y l, sayfa numaralar. Notlar Süreli Yay n n Millî Kütüphane yer numaras lk konu numaras, varsa di er konu numaralar Her fasiküle iliflkin YAZAR ADLARI D Z N, MAKALE ADLARI D Z N ve TARANAN YAYINLAR D Z N haz rlanmaktad r. Yazar adlar ve makale adlar dizinlerinden bibliyografik künyeye eriflim konu numaras ve ait oldu u s ra numaras yla sa lanmaktad r. Y ll k yazar adlar ve makale adlar dizinlerinden bibliyografik künyeye eriflim, konu numaras n n yan nda parantez içinde romen rakam ile verilen fasikül numaras ve ait oldu u konunun s ra numaras ile sa lanmaktad r y l na ait fasiküllerden itibaren Türkiye Makaleler s, CD ortam nda ayl k olarak üretilmeye bafllanm flt r. Ayr ca y ll k dizinle birlikte y ll k olarak da haz rlanmas planlanmaktad r. V

6 INTRODUCTION BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS (TMB) has been published by the National Library of Turkey since 1952 without any interruption, in order to facilitate easy access to information by the researchers. TMB includes articles selected from the scientific, cultural, educational and other important periodicals received by the National Library. It is published monthly. With the introduction of the new computer program, automated version of the January 1993 issue was published and the application of the same procedure continues at present time. The system of TMB is in accordance with the Dewey Decimal Classification System. Beginning from the January 1994 issue subject numbers are assigned according to the 2 nd summary of 20 th edition (DDC 20) of the Dewey Decimal Classification System. The bibliographical records of articles are entered alphabetically under the surname of the author and under the corresponding subject number. In the case of non availability of the author's name, or if there are more than three authors the record is entered under the title of the article. To provide easy access, bibliographic records with two or more subject numbers are also given in corresponding sections. But there are no subject and record numbers on the referred bibliographic records. In some areas subject numbers are in more detail due to the availability of great number of articles. Examples to these kind of areas are shown below: 297 Islam and religions originating in it 355 Military science Geography of Turkey History of Turkey Bibliographic records of articles about biography (under subject number 920) are arranged in alphabetical order in bracket under the related subject number with the surname of the person whose biography is presented, and in case of professions according to the professional groups. When cataloging articles information is entered in the following order: Issue no./year The initial subject number (plus sequence number of the initial subject number) Surname and the name of the author Title of the article (if available, names of contributors such as translator, compiler) Name of the periodical in which the article published Information about volume and date (month, year, page numbers, notes) Periodical's stock number in the library Initial subject number, if available other subject numbers INDEX OF AUTHOR NAMES, INDEX OF ARTICLE TITLES and the INDEX OF INCLUDED PUBLICATIONS are prepared for each issue. Access from the INDEX OF AUTHOR NAMES and the INDEX OF ARTICLE TITLES to bibliographic records is provided through subject numbers and their sequence numbers. Access from the ANNUAL INDEX OF AUTHOR NAMES and the INDEX OF ARTICLE TITLES is provided through issue numbers, given with Roman numerals next to subject number, and sequence number. Bibliography of Articles in Turkish Periodicals has been produced in CD format and monthly since the begining of Furthermore, it is planned to be published annually together with annual index. VI

7 000 GENEL KONULAR B BL YOGRAFYA KÜTÜPHANE VE B LG LEND RME GENEL SÜREL YAYINLAR VE D Z NLER GENEL KURULUfiLAR VE MÜZEC L K HABER ORTAMLARI, GAZETEC L K FELSEFE VE PS KOLOJ METAF Z K (SPEKÜLAT F FELSEFE) EP STEMOLOJ, NEDENSELL K, NSANLIK BEL RL FELSEF OKULLAR PS KOLOJ ET K (AHLAK FELSEFES ) ANT K, ORTAÇA, DO U FELSEFES MODERN BATI FELSEFES D N DO AL (DO AYA DAYANAN) D NB L M HIR ST YAN SOSYAL D NB L M HIR ST YANLIK DIfiINDAK D NLER slâm ve slâm'dan kaynaklanan dinler TOPLUM B L MLER S YASAL B L MLER EKONOM HUKUK KAMU YÖNET M Askerlik bilimi TOPLUMSAL H ZMETLER VE DERNEKLER E T M T CARET, LET fi M, TAfiIMACILIK GELENEKLER, GÖRGÜ, HALKB L M D L VE D LB L M TÜRK D L NG L ZCE VE ESK NG L ZCE CERMEN D LLER ALMANCA D ER D LLER DO A B L MLER VE MATEMAT K MATEMAT K ASTRONOM VE LG L B L MLER F Z K K MYA VE LG L B L MLER YER B L MLER PALEONTOLOJ PALEOZOOLOJ YAfiAM B L MLER B TK B L MLER (BOTAN K B L MLER) ZOOLOJ B L MLER (HAYVANB L MLER ) TEKNOLOJ (UYGULAMALI B L MLER)...82 TIP B L MLER TIP MÜHEND SL K VE LG L filer TARIM VE LG L TEKNOLOJ LER...125

8 640 EV EKONOM S VE A LE YAfiAMI YÖNET M VE YARDIMCI H ZMETLER K MYA MÜHEND SL BEL RL ÜRÜNLER N MALATI SANATLAR GÜZEL SANATLAR KENT VE PEYZAJ SANATLARI M MARLIK PLAST K SANATLAR HEYKELTRAfiLIK Ç ZG SANATLARI VE DEKORAT F SANATLAR RES M SANATI VE RES MLER FOTO RAFÇILIK VE FOTO RAFLAR MÜZ K D NLENCE, E LENCE VE GÖSTER SANATLARI EDEB YAT VE RETOR K TÜRKÇE EDEB YAT NG L ZCE VE ESK NG L ZCE EDEB YAT CERMEN (TEUTON K) D LLER EDEB YATI SPANYOL VE PORTEK Z D LLER EDEB YATI D ER D LLER N EDEB YATI CO RAFYA VE TAR H CO RAFYA VE SEYAHAT Türkiye Co rafyas B YOGRAF, fiecere, N fianlar ( NS GN A) 'A KADAR ESK ÇA TAR H GENEL ASYA TAR H UZAKDO U Türkiye Tarihi...157

9 000 GENEL KONULAR 060 GENEL KURULUfiLAR VE MÜZEC L K 000 (1) Aktafl, M. Sema - Mehmet Öztürk. Bilgi ve Bilginin Yönetimi. Standard 48(564) , ss SB , SB , 060 fien, Rahime Beder - Semra Demirkan. nternet ve Bilgisayar Oyunlar n n Çocuk ve Gençler Üzerine Etkisi. Diyanet (221) , ss SC 6 300, B BL YOGRAFYA 010 (1) Abbâsîler Dönemi s. STEM 6(12) 2008, ss SA 8 010, 950, 297 Belge, Murat. "Tarihi Bugünün Renkleriyle Boyamak" [Söylefli] Konuflan: Ece Zerman, Toplumsal Tarih (185) , ss. Bozdo an, Aykut Emre - Necati Yalç n. Ankara'daki Bilim ve Teknoloji Müzelerinin E itim Amaçl Kullan m Düzeyleri. Millî E itim 38(182) 2009, ss. Türkçe ve ng. özet SA , (1) Türk ve slam Tarihine Yolculuk; Türk ve slam Eserleri Müzesi. Mimar ve Mühendis (48) , ss SB KÜTÜPHANE VE B LG LEND RME 020 (1) Uzun, Gülsün Leyla. Yarat c Bir Süreç Olarak Okuma. Dil Dergisi (143) , ss. Türkçe ve ng. özet SA GENEL SÜREL YAYINLAR VE D Z NLER Perinçek, Mehmet. Türk-Sovyet liflkileri Tarihinden Stroim Dergisinin Türkiye Özel Say s. Toplumsal Tarih (174) , ss SB , HABER ORTAMLARI, GAZETEC L K Cengiz, S. A. Bas nda Yer Alan ntihar ya da ntihar Giriflimi Konulu Haberlerde Etik Sorunlar. Kriz Dergisi 17(2) 2009, ss. Türkçe ve ng. özet SB 267, FELSEFE VE PS KOLOJ 100 (1) Akkaya, Mehmet. 20. Yüzy l Felsefesi Ne Söyler? Sanat ve Hayat (37) , ss SB

10 Çiftçi, Erdem. Temsilden Kullan ma: Resim Kuram n n Evrimi. Kayg (12) 2009, ss. Türkçe ve ng. özet SA , (2) 100 (2) Küçükalp, Kas m. Deleuze'ün Felsefe Kavray fl. Kayg (12) 2009, ss. Türkçe ve ng. özet ss. Türkçe ve ng. özet SA , 190 Coflkun, Seyit. Gadamer'de Hermeneutik Yöntem. Kayg (12) 2009, ss. Türkçe ve ng. özet SA SA (3) 100 (3) Orkuno lu, Yener. Postmodern Felsefenin Sonu mu? Sanat ve Hayat (37) , ss SB , METAF Z K (SPEKÜLAT F FELSEFE) 110 (1) Eyim, Ahmet. Nesne ve Olay Ontolojileri Üzerine. Kayg (12) 2009, ss. Türkçe ve ng. özet. Çetin, smail. Some Reflections on the Consept of 'Timeless God'in Western Thought. Kayg (12) 2009, ss. ng. ve Türkçe özet SA , 210 Önen, Emine. Gruplar Aras Karfl laflt rmalarda Ölçme De iflmezli inin ncelenmesi: Epistemolojik nançlar Envarteri Üzerine Bir Çal flma. Ege E itim Dergisi 8(2) 2007, ss. Türkçe ve ng. özet SB , 120, SA (4) 110 Udefi, Amaechi. An Analysis of Pöggeler, Otto. Do u-bat Diyalogu: Heidegger ve Lao-Tzu. Do u Bat 10(41) , ss SA SB , EP STEMOLOJ, NEDENSELL K, NSANLIK Some Contemporary Alternativies to Traditional Epistemology. Kayg (12) 2009, ss. ng. ve Türkçe özet. 140 BEL RL FELSEF OKULLAR 140 (1) 120 (1) Çak ro lu, Miray. The Unspeakable Anl, Ömer Faik. Hegel'in Mant k in Love: A Nietzschean Perspective. Bilimi'nde (Felsefi Bilimler Kayg (12) 2009, ss. ng. ve Ansiklopedisi Birinci Cilt) Türkçe özet. 'Nesnellik'in ki Anlam n n 2001 SA 30 ncelenmesi. Kayg (12) 2009, 140, 190 2

11 140 (2) 150 (3) Koray, Semih. Pozitivizm Bir Devrimin Felsefesi Olamaz. Bilim ve Ütopya 15(179) , ss SC (3) Perinçek, Do u. Kemalizm ve Pozitivizm. Bilim ve Ütopya 15(179) , ss SC , (4) Tafldelen, skender. Erken 20. Yüzy l Dil Felsefesinde Mant ksal Çözümleme. Kayg (12) 2009, ss. Türkçe ve ng. özet SA , PS KOLOJ Alada, Mine - Esin Tezer. Üniversite Ö rencilerine Yönelik Bir Akran Dan flmanl Program için htiyaç Taramas Çal flmas. Ege E itim Dergisi 8(2) 2007, ss. Türkçe ve ng. özet SB , SB (1) 750, 150 Ard ç, Kadir - Sema Polatc. Tükenmifllik Sendromu ve Madalyonun Öbür Yüzü: flle Bütünleflme. Erciyes Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Dergisi (32) , ss. Türkçe ve ng. özet SA , (2) Bacanl, Hasan. Kiflisel Geliflimin Geliflimi. Türk Yurdu 29(261) , ss SB Cömert, It r Tar - brahim Balc o lu - Mert Savrun. Dünyada Spor Psikolojisi Uygulamalar. Türkiye Klinikleri Spor Bilimleri Dergisi 1(2) 2009, ss. Türkçe ve ng. özet SB , 790 Do an, Selen - Özge Demiral. Örgütsel Ba l l n Sa lanmas nda Personel Güçlendirme ve Psikolojik Sözleflmenin Etkisine liflkin Bir Araflt rma. Erciyes Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Dergisi (32) , ss. Türkçe ve ng. özet SA , (4) Hergüner, Serdar. Sadece Diyalektik Materyalizm Psikiyatri'yi Bilimsel Yapar; Psikiyatri ise Diyalektik Materyalizmi Do ruluyor. Bilim ve Ütopya 15(179) , ss SC Kapar, Serpil. Resimde Sembolik mgelemi Oluflturan Psikolojik Etkenler. Sanat Dergisi (5) 2009, ss. Türkçe ve ng. özet. 150 (5) Kara, Hüseyin. Bitki Bile Sevgisiz Olmuyorsa. Yeni E itim 7(26) 2009, ss SB Körükçü, Özlem. Aile çi letiflimde Empati. Ça dafl E itim 34(364) , ss. Türkçe ve ng. özet SA , 150

12 150 (6) 150 (8) Osmangazi Üniversitesi T p Fakültesi'nde Çal flan Hekimlerde Tükenmifllik Düzeyleri. Osmangazi T p Dergisi 28(1) , ss. Türkçe ve ng. özet SA , Yüksel, Galip. Okullarda Psikolojik Dan flma ve Rehberlik Mevcut Durum, Sorunlar ve Öneriler. Türk Yurdu 29(261) , ss SB 27 Önen, Emine. Gruplar Aras Karfl laflt rmalarda Ölçme De iflmezli inin ncelenmesi: Epistemolojik nançlar Envarteri Üzerine Bir Çal flma. Ege E itim Dergisi 8(2) 2007, ss. Türkçe ve ng. özet SB , 120, 150 Totan, Tar k - Zeynep Deniz Yöndem. Ergenlerde Zorbal n Anne, Baba ve Akran liflkileri Aç s ndan ncelenmesi. Ege E itim Dergisi 8(2) 2007, ss. Türkçe ve ng. özet SB , (7) Turunç, Ömer - Akif Tabak. fl Performans n n Art r lmas nda Prosedür Adaleti, Da t m Adaleti, Etkileflim Adaleti ve çsel Motivasyonun Rolü. Savunma Bilimleri Dergisi 8(1) , ss. Türkçe ve ng. özet SA Yitik, Ali hsan. Do u Kökenli Bat l Ak mlar. Diyanet (221) , 5-9. ss SC 6 290, MANTIK 160 (1) Ulubey, Raflit. flçilerde Ücretli ve Ücretsiz zin. Mali K lavuz 11(44) , ss SA ET K (AHLAK FELSEFES ) Schopenhauer, Arthur. Hukuk, Ahlak ve Siyaset Üzerine [Kitap Tan tma] Tan tan: Çi dem Utku, Varl k 76(1220/Kitap eki-204) , ss SB , ANT K, ORTAÇA, DO U FELSEFES 180 (1) At fl, Naciye. Grek Düflünce Dünyas nda Felsefe Din ve Mitoloji liflkisi. Kayg (12) 2009, ss. Türkçe ve ng. özet SA , (2) Demir, Remzi. Osmanl lar Dönemi'nde Pozitivizm ve Türk Düflüncesi'ne Etkileri. Bilim ve Ütopya 15(179) , ss SC , 320,

13 180 (3) 190 (2) Hafllako lu, O uz. Silenus Maskesinde Bir Ayna: Platon Diyaloglar nda Sokrates Figürü. Kayg (12) 2009, ss. Türkçe ve ng. özet SA (3) 180 (4) Özarslan, Selim. Yoga ve Düflündürdükleri. Diyanet (221) , ss. Auguste Comte ve Pozitivizm. Çeviren: Sad k Usta, Bilim ve Ütopya 15(179) , ss SC 203 Baker, Ulus. Spinoza ve Aflk n Diyalekti i. Varl k 76(1220) , ss SB SC 6 180, Cengiz, Övünç. Bir Anti-Hümanist Olarak Spinoza. Varl k 76(1220) , ss. 180 (5) 1964 SB 152 Ulukütük, Mehmet. slam Düflüncesinde Yeni Bir Tarih Yaz m Gerekli midir? Bilim ve Ütopya 15(179) , ss SC , MODERN BATI FELSEFES 190 (1) Akal, Cemal Bâli. Spinoza'da Tekilden Ço ula Geçilmez. Tekil, "Tekillikler çinde" Düflünülür [Söylefli] Konuflan: Yücel Kay ran, Varl k 76(1220) , 3-8. ss SB Anl, Ömer Faik. Hegel'in Mant k Bilimi'nde (Felsefi Bilimler Ansiklopedisi Birinci Cilt) 'Nesnellik'in ki Anlam n n ncelenmesi. Kayg (12) 2009, ss. Türkçe ve ng. özet SA , , 190 Çak ro lu, Miray. The Unspeakable in Love: A Nietzschean Perspective. Kayg (12) 2009, ss. ng. ve Türkçe özet SA , (4) Günefl, Yaflar. Spinoza'n n Siyaset Kuram nda ç Savafl Sorunu. Varl k 76(1220) , ss SB , 320, (5) Kay ran, Yücel. Deleuze, "Teolojik- Politik nceleme"yi Neden Göz Ard Etmektedir? Varl k 76(1220) , ss SB , (6) Pöggeler, Otto. Do u-bat Diyalogu: Heidegger ve Lao-Tzu. Do u Bat 10(41) , ss SB , 110 5

14 Sol, Ayhan. Lyell' n, Lamarek' n Evrim Kuram n Elefltirisinin Bir De erlendirmesi. Kayg (12) 2009, ss. Türkçe ve ng. özet SA , (7) Ürek, Ogün. Schelling'in Kant Elefltrisi. Kayg (12) 2009, ss. Türkçe ve ng. özet SA (8) Yener, Ali Galip. Türkiye'de Spinoza Okumalar. Varl k 76(1220) , ss SB , 800 Y lmaz, Zafer. John Dewey'in Liberalizmi: Birey/cilik-Toplum ve Özgürlük. Kayg (12) 2009, ss. Türkçe ve ng. özet SA , 300, D N Efe, Mehmet. lahi Dinlerde badet ve Namaz. slam Araflt rmalar 2(3) , ss. Türkçe ve ng. özet SA , 200 Meral, Mustafa - Esma Çolak. Ö retmen Adaylar n n Bilimsel Epistemolojik nançlar n n ncelenmesi. Ondokuz May s Üniversitesi E itim Fakültesi Dergisi (27) , ss. Türkçe ve ng. özet SA SC 6 370, , DO AL (DO AYA DAYANAN) D NB L M Çetin, smail. Some Reflections on the Consept of 'Timeless God'in Western Thought. Kayg (12) 2009, ss. ng. ve Türkçe özet SA , HIR ST YAN SOSYAL D NB L M 260 (1) Bahçekap l, Nedim. Kilise Hukukunda Kaynak Kavram. slam Araflt rmalar 2(3) , ss. Türkçe ve ng. özet SA HIR ST YANLIK DIfiINDAK D NLER At fl, Naciye. Grek Düflünce Dünyas nda Felsefe Din ve Mitoloji liflkisi. Kayg (12) 2009, ss. Türkçe ve ng. özet SA , (1) Y lmaz, Hüseyin. Gençlik ve Uzak Do u Dinleri lgi mi Yönlendirme mi? Diyanet (221) , ss SC (2) Yitik, Ali hsan. Do u Kökenli Bat l Ak mlar. Diyanet (221) , 5-9. ss. 6

15 297 slâm ve slâm'dan kaynaklanan dinler Abbâsîler Dönemi s. STEM 6(12) 2008, ss SA 8 010, 950, (6) Cirit, Hasan. Hz. Peygamber'in Ziyaret Etti i Han m Sahâbî: Rübeyyi' Bint Mu'avviz. Diyanet lmi Dergi 45(2) , ss. Türkçe ve ng. özet SA 4 297, (1) Apak, Adem. Ezvâc- Tâhirâttan Ümmü Habîbe. Diyanet lmi Dergi 45(2) , ss. Türkçe ve ng. özet SA 4 297, SA (2) 297, 300, 920 Apak, Adem. Hz. Peygamber (s.a.s.)'in fiairi ve Mûte fiehidi Abdullah b. Revâha (r.a) Diyanet (221) , ss. 297 (8) 1969 SC 6 297, SA (3) 297, 200 Avc, Seyit. Peygamber Efllerinin Faziletleri. Diyanet lmi Dergi 45(2) , ss. Türkçe ve ng. özet SA (4) 297, 920 Ayd n, M. fievki. Bireyin Anlam Aray fl ve Din E itimi. Diyanet (221) , ss SC (5) Azimli, Mehmet. Topra n Kabullenmedi i Ceset. slam Araflt rmalar 2(3) , ss. 297 (7) Ç nar, Fatih. Bir Sûfinin Gözüyle Medeniyetin Unsurlar ve Dînin Medeniyete Tesiri: Mustafa Takî Efendi'nin (ö.1925) Medeniyet Anlay fl. slam Araflt rmalar 2(3) , ss. Türkçe ve ng. özet. Efe, Mehmet. lahi Dinlerde badet ve Namaz. slam Araflt rmalar 2(3) , ss. Türkçe ve ng. özet. 297 (9) Erkan, Serdar. Hoca Ahmet Yesevi ve Türk Düflünce Tarihi çerisindeki Yeri. Türk Dünyas Araflt rmalar (180) , ss. Türkçe ve ng. özet SA (10) Erul, Bünyamin. Allah' Anarak Huzur Bulur Kalpler. Diyanet (221) , ss SC SA SC (11) Görmez, Mehmet. Beden Ülkesinin Sultan. Diyanet (221) , ss. 7

16 Guzman, Roberto Marin. Orta Asya ve Horasan'da Abbasi htilâli: Vergi, htida ve Dini Gruplar n htilâlin Bafllamas ndaki Rolü Hakk nda Analitik Bir nceleme. STEM 6(12) 2008, ss SA 8 950, (17) Koç, Ayten. Hz. Zeyneb Bint Cahfl' n Hayat. Diyanet lmi Dergi 45(2) , ss. Türkçe ve ng. özet SA 4 297, (12) Hünkâr Hac Bektâfl- Veli Makâlât [Kitap Tan t m ] Tan tan: K yasettin Koço lu, Diyanet (221) , ss. Koçarslan, Ahmet. Kurtulufl Mücadelesi ve Din Adamlar. Diyanet (221) , ss SC , SC (18) Muhammed b. Feramuz b. Ali. 297 (13) Kahraman, Abdullah. Kad n Fakihlerin Öncüsü: Hz. Aifle. Diyanet lmi Dergi 45(2) , ss. Türkçe ve ng. özet. Mirkatü'l-Usul. Çeviren: Halit Ünal, slam Araflt rmalar 2(3) , ss SA SA (19) 297, 920 Sabuncu, Ömer. Hz. Peygamber'in lk Han m Hz. Hatice'nin Hayat ve 297 (14) Karaman, Fikret. Osmanl Devrinde mam-hatiplik Görevi, Rolü ve Statüsü. Diyanet (221) , ss. Kiflili i. Diyanet lmi Dergi 45(2) , ss. Türkçe ve ng. özet SA 4 297, SC 6 297, (20) 297 (15) Karsl, brahim Hilmi. Bir Bilinç Uyan kl na Sahip miyiz? Diyanet (221) , ss SC (16) Kelefl, Ekrem. Geceyi Zayi Eden Gündüzü Kaybeder. Diyanet (221) , ss SC Savafl, R za. Hz. Peygamber Devrinde slam Ailesi. Diyanet lmi Dergi 45(2) , ss. Türkçe ve ng. özet SA (21) Tanr buyurdu, Gülçin. Mevlânâ'n n Mesnevîsi'nde Melâmîlik, Kalenderîlik ve Rindlik ile lgili Ça r fl mlar. Türk Kültürü ncelemeleri Dergisi (20) 2009, ss. Türkçe ve ng. özet SA

17 Tanr verdi, Eyyüp. Abbâsîlerin Kültürel Politikas Aç s ndan Mehdî'nin Z nd kl k Mücadelesi. STEM 6(12) 2008, ss. Türkçe ve ng. özet SA SA 4 300, , (27) Y ld r m, Suzan. Hz. Peygamber'in Han m Ümmü Seleme. Diyanet lmi Dergi 45(2) , ss. Türkçe ve ng. özet. 297 (22) 300 TOPLUM B L MLER Tekin, Mustafa. Kur'an- Kerim'de Bedevilik Dini Sosyolojik Yaklafl m. slam Araflt rmalar 2(3) , ss. ng. özet SA , (23) 1995 SA 68 Uraler, Aynur. Hz. Peygamber'in 300, 360 Ailesinden Bir Han m: Halas Safiyye Bint Abdilmuttalib. Diyanet lmi Dergi 45(2) , ss. Türkçe ve ng. özet SA 4 297, (24) Uyar, Gülgûn. Abbâsî Co rafyas nda Bir Neseb Âlimi: Zübeyrî (236/851) ve Kitâbu Nesebi Kureyfl'ine Göre Neseb Bilimi Usul, Muhteva ve fade fiekilleri. STEM 6(12) 2008, ss. Türkçe ve ng. özet SA 8 297, (1) Adaman, Fikret - Oya P nar Ard ç. Social Exclusion in the Slum Areas of Large Cities in Turkey. New Perspectives on Turkey (38) 2008, ss. ng. özet. 300 (2) Akar, Erkan. Pazarlama Ba lam nda Geleneksel ve nternette A zdan A za letiflim: Kuramsal Bir Çerçeve. Erciyes Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Dergisi (32) , ss. Türkçe ve ng. özet SA , SA (25) 300 Ünal,. Hakk. nsan radesine Sayg. Diyanet (221) , ss SC (26) Y ld r m, Ahmet. Tasavvufa Kaynakl k Etmesi Bak m ndan Baz Kudsi Hadisler ve De eri. slam Araflt rmalar 2(3) , ss. Türkçe ve ng. özet. 300 (3) Akdemir, Müslim. Frantz Fanon'da fiiddetin Meflrulu u Sorunu. Kayg (12) 2009, ss. Türkçe ve ng. özet. Akpolat, Y ld z. deal Türk Tipi mi Yoksa Bir Tipoloji Galerisi mi? Türk Yurdu 29(261) , ss SB , SA SA , 300 Aksu, Ali. ( mam brahim'in Ebû Müslim'e Gönderdi i Mektup Ba lam nda) Abbâsî htilal Hareketinde Etnik Gruplar n Rolü. STEM 6(12) 2008, ss. Türkçe ve ng. özet. 9

18 Aksu, Baflaran - M. Görkem Do an. "Yeni" flçi S n f, " flsiz flçiler" ve Dayan flma Bir Umut Deneyimi. Birikim (241) , ss SB , SB (7) Bali, R fat N. Tehcir mi, zmir mi, Aflkale mi? Bir Foto raf n Makûs Serüveni. Toplumsal Tarih (174) , ss. Aktürk, fiener. Braudel'den Elias'a ve Huntington'a "Medeniyet" Kavram n n Kullan mlar. Do u Bat 10(41) , ss SB , (4) Araz, Yahya. 16. Yüzy l Osmanl Toplumunda Cemaatler Aras Evliliklere Bir Katk H ristiyan Marula'n n Evlilikleri. Toplumsal Tarih (174) , ss SB (8) Bilgin, Nuri. Geçmiflin Araçsallaflt r lmas Tarih ve Kolektif Bellek. Toplumsal Tarih (174) , ss SB (9) Cengiz, Övünç. Bir Anti-Hümanist Olarak Spinoza. Varl k 76(1220) , ss SB , 190 Arslanalp, Mert. Bir Toplumsal Mücadele Deneyimi: Arjantin flsizler Hareketi. Birikim (241) , ss SB , SB (5), 300 Aycibin, Zeynep. Osmanl Devleti'nde Cad lar Üzerine Bir De erlendirme. OTAM (24) 2008, ss. Türkçe ve ng. özet SA , 390, SA , (6) Balaban, Utku. Büyük Anakronizm: Kentsel Dönüflüm-Göç liflkisinde Mimari Analizin Rolü. Toplum ve Bilim (115) 2009, ss. ng. özet SA A Comparison of the Approach to Physical Violence Amongst Primary School Students in Regard to the TV Programs They Watch. Türkiye Klinikleri Adli T p Dergisi 6(2) 2009, ss. ng. ve Türkçe özet. Coflkun, Hasan. Küreselleflen Dünyada Yurtd fl Ö retmenli i. Millî E itim 38(182) 2009, ss. Türkçe ve ng. özet. Çal flkan, Tar k. "Hep Kendimizden Güçsüzleri Vurmaya Çal fl yoruz" [Söylefli] Konuflan: Eda Özdek, Birikim (241) , ss SB ,

19 300 (10) 300 (13) Çarho lu, Bihter. Medeniyetler Demirer, Çat flmas ve Bat Medyas nda slâm Söylemi: Almanya Örne i. Do u Bat 10(41) , ss SB Yücel. Kitlesel fienli in Toplumsal E itime Dönüflmesi: Türkiye'de Geleneksel Yeni Y l Kutlamalar n n Pedagojik Geri Kazan m. Toplum ve Bilim (115) 2009, ss. ng. özet SA , (11) Çetin, Halis. Çat flma ve Diyalog Tart flmalar Aras nda ki nsan, ki 300 (14) Medeniyet (Hay Bin Yakzan/Do u- Erbafl, fiükrü. Mazlumlar n Hayat Robinson Crusoe/Bat ) Do u Bat Bilgisi. Evrensel Kültür (209) 10(41) , ss , ss SB SB , , 890, 820 Erdo an, rfan. Televizyon Reklamlar nda Gündelik Hayat n Temsili: Seks ve Çikolata. Bilim ve Ütopya 15(179) , ss. Ç nar, Fatih. Bir Sûfinin Gözüyle Medeniyetin Unsurlar ve Dînin Medeniyete Tesiri: Mustafa Takî Efendi'nin (ö.1925) Medeniyet 1995 SC 203 Anlay fl. slam Araflt rmalar 2(3) 650, , ss. Türkçe ve ng. özet SA 28 Erkarslan, Özlem Erdo du. Evsizlik, 297, 300, 920 Yoksulluk ve Yoksunluk. Mimarl k 300 (12) Ç vg n, Ayfle Gül. Asl nda Kimdir (347) , ss SB 71 Kad n? Kayg (12) 2009, 720, ss. Türkçe ve ng. özet. 300 (15) 2001 SA 30 Erozan, Bo aç. Ayd n Meselesi ve 300 Daimon: fierif Mardin ve H. Ünal Nalbanto lu Üzerine Yorumlar. Toplum ve Bilim (115) 2009, Dalk l ç, Ercan. Milk; Objektif Bir ss. ng. özet. Perspektiften Eflcinsel Hareketi... Evrensel Kültür (209) , ss SA SB 96 Gediko lu, Tokay - Sanem Bülbül. 790, 300 Liderlik Standartlar nanç Boyutu Aç s ndan lkö retim Okulu Demir, lkay. Gökyüzünün Yar s n Müdürlerinin Yönetsel Yeterlilikleri. stemek [Söylefli] Konuflanlar: Fatih Millî E itim 38(182) 2009, Tatari, Ece Zerman, Toplumsal ss. Türkçe ve ng. özet. Tarih (174) , ss SB , SA ,

20 300 (16) 300 (20) Genifl, fierife. Globalization of Cities: Towards Conceptualizing a New Politics of Place-Making in a Transnational Era. Journal of Social Sciences 6(1) , ss. ng. ve Türkçe özet. mançer, Dilek. Medeniyetler Çat flmas ve Hollywood. Do u Bat 10(41) , ss SB , SA nsan n En Güçlü Yan : Dayan flma. Haz rlayanlar: Nuray Sancar, Erkan Araz, Evrensel Kültür (209) , Gündüz, Atalay. Medeniyetler Çat flmas ve Türk Bat l laflmas n n mkâns zl. Do u Bat 10(41) , ss ss SB , SB , (21) Kalayl o lu, Mahir. sveç'te Göçmen Günefl, Yaflar. Spinoza'n n Siyaset Kuram nda ç Savafl Sorunu. Varl k 76(1220) , ss SB , 320, SA , (17) Gürgün, Abdullah. Truval lar m Türk, Türkler mi Truval? Bilim ve Ütopya 15(179) , ss SC SA , 300 Politikas, Üyelik Haklar ve Göçmenlerin Siyasal Kat l m : Yasal/Kurumsal Çerçeve ve Kimi Sonuçlar. Toplum ve Bilim (115) 2009, ss. ng. özet. Kaya, Mehmet. ran Türkleri. Türk Dünyas Araflt rmalar (180) , ss. Türkçe ve ng. özet. 300 (18) 300 (22) Heinonen, S rkka. Bina ve nflaat n Gelece i Nas l Olacak? Yap (330) , ss. ng. özet SA SB , Keyman, E. Fuat. Kültürel Kimlik Olgusunu Yeniden-Düflünmek. Do u Bat 10(41) , ss. 300 (19) Huntington, Samuel P. Medeniyetler Çat flmas m? Do u Bat 10(41) , ss SB , 320 K l ç, Azer. Continuity and Change in Social Policy Approaches Toward Women. New Perspectives on Turkey (38) 2008, ss. ng. özet SA ,

21 300 (23) 300 (28) K l ç, Yavuz. Hannah Arendt'te "Yurtsuzluk" Fenomeni. Kayg (12) 2009, ss. Türkçe ve ng. özet SA SA , , 900 Mermutlu, Bedri. Value Matter and Objectivity in Historical Sciences. Kayg (12) 2009, ss ng. ve Türkçe özet. 300 (24) K rkbeflo lu, Erdem - H. Cenk 300 (29) Sözen. Örgütsel A Düzenekleri ve Monteil, Claudine. Sokaklardayd k Yönetici Elitler. Savunma Bilimleri Ama Söz Hakk m z Yoktu [Söylefli] Dergisi 8(1) , ss. Konuflan: Ece Zerman, Toplumsal Türkçe ve ng. özet. Tarih (174) , 19. s SA SB (25) Koçak, Hüseyin - Melek Tolanlar. Kentsel Dönüflüm Uygulamalar (Ayd n ve Afyonkarahisar Örnekleri) Afyon Kocatepe Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Dergisi 10(2) , ss. Türkçe ve ng. özet SA , 710 Kostova, Siyka Çavdarova. Çokkültürlü E itim: Bulgaristan Örne i. Kayg (12) 2009, ss. Türkçe ve ng. özet SA , (26) Körükçü, Özlem. Aile çi letiflimde Empati. Ça dafl E itim 34(364) , ss. Türkçe ve ng. özet SA , (30) Nalbanto lu, Hasan Ünal. Aura ve Ötesi. Toplum ve Bilim (115) 2009, ss. ng. özet SA Orkuno lu, Yener. Postmodern Felsefenin Sonu mu? Sanat ve Hayat (37) , ss SB , (31) Ö üt, Hande. Kad n n Tinsel ve Cinsel Uyan fl. Varl k 76(1220) , ss SB (32) 300 (27) Özavc, Hilmi Ozan. Prens Kudara, Kogi. Eski Uygurlar n Budist Sabahaddin'in Fikrî Kaynaklar : Le Kültürü. ngilizceden çeviren: Murat Play ve Toplum Bilim. Do u Bat Elmal, Türk Kültürü ncelemeleri 10(41) , ss. Dergisi (20) 2009, ss SB SA ,

22 Özberk, Feyziye. Tevfik Çavdar: "Kim için?" Diye Soran Bir Ayd n... Bilim ve Ütopya 15(179) , ss SC , 300, (34) Seçkin, Levent. Bilim ve Postmodernite. Bilim ve Ütopya 15(179) , ss SC Özdevecio lu, Mahmut - Ayfle Cingöz. Sosyal Giriflimcilik ve Sosyal Giriflimciler: Teorik Çerçeve. Erciyes Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Dergisi (32) , ss. Türkçe ve ng. özet SA , , (35) fien, Rahime Beder - Semra Demirkan. nternet ve Bilgisayar Oyunlar n n Çocuk ve Gençler Üzerine Etkisi. Diyanet (221) , ss SC 6 Said, Edward W. Cehaletin Çat flmas. Do u Bat 10(41) , ss SB , (33) Salem, Jean. 'Ben' Dememeyi Ö rendik Biz [Söylefli] Konuflan: Deniz Uztopal, Evrensel Kültür (209) , 4-6. ss SB Samad, S. B. Abbâsî Hâkimiyeti Döneminde Ba dat' n Sosyal ve Ekonomik Hayat ndan Görünümler. Çeviren: Ahmet Turan Yüksel, STEM 6(12) 2008, ss SA 8 330, 300 Sar, Özgür - Güncel Önkal. Elefltirel Düflüncede Entegrasyon Süreci Olarak E itim. Journal of Social Sciences 6(1) , ss. Türkçe ve ng. özet SA , 300 fienses, Fikret. Missing Links in Poverty Analysis in the Age of Neoliberal Globalization: Some Lessons from Turkey. New Perspectives on Turkey (38) 2008, ss. ng. özet SA , 300 Tali, fierife. stanbul Su Mimarisinde Eminönü Sebillerinin Yeri ve Önemi. Sanat Dergisi (5) 2009, ss. Türkçe ve ng. özet SB , 300 Taneli, Yavuz. Yafllanan Bir Toplumda Sürdürülebilirlik: "Evrensel Tasar m" Paradigmas n n Bir Alt Kullan c Grubunda rdelenmesi. Mimarl k (347) , ss SB , (36) Tanr verdi, Eyyüp. Abbâsîlerin Kültürel Politikas Aç s ndan Mehdî'nin Z nd kl k Mücadelesi. STEM 6(12) 2008, ss. Türkçe ve ng. özet SA 8 300,

23 Tekeli, fiirin. 68'i Kad n Hareketi Aç s ndan Okumak " syan çinde 300 (41) syan" [Söylefli] Konuflan: Ece Türk Kimli i [Kitap Tan tma] Zerman, Toplumsal Tarih (174) Tan tan: hsan Kalendero lu, Türk , ss. Yurdu 29(261) , ss SB SB , Tekin, Mustafa. Kur'an- Kerim'de Bedevilik Dini Sosyolojik Yaklafl m. slam Araflt rmalar 2(3) , ss. ng. özet SA , 300 Ulukütük, Mehmet. slam Düflüncesinde Yeni Bir Tarih Yaz m Gerekli midir? Bilim ve Ütopya 15(179) , ss SC , (37) Timur, Taner. Yak n Osmanl Tarihi, Kemalizm ve Pozitivistler. Bilim ve Ütopya 15(179) , ss SC , Unan, Fahri. K r m Tatar Türklü ünün Millî Kimli inin Temel Tafl : Dil. Türk Yurdu 29(261) , ss SB , (38) Totan, Tar k - Zeynep Deniz Yöndem. Ergenlerde Zorbal n Anne, Baba ve Akran liflkileri Aç s ndan ncelenmesi. Ege E itim Dergisi 8(2) 2007, ss. Türkçe ve ng. özet SA SB , (42) Uyan k, Mevlüt. The Place of the Concept of Civil Disobedience in Gaining an Understanding of the Democratic State. slam Araflt rmalar 2(3) , ss. 300, (43) 300 (39) Ünüvar, Süleyman. Atatürk'ün Türk Turan, Ömer. Oryantalizm, Gençli ine Bak fl ve Gençli in Sömürgecilik Elefltirisi ve Ahmed R za: E itimine Verdi i Önem. Türk Bat 'n n Do u Politikas n n Ahlâken Dünyas Araflt rmalar (180) flâs 'n Yeniden Okumak. Toplum ve , ss. Türkçe ve ng. Bilim (115) 2009, özet ss. ng. özet SA , SA , 320, 956.1, (44) 300 (40) Turanl, Halil. Judith Butler Cinsiyet Belas. rh+sanart (61) , ss SB , Wood, Philip. The Invention of History in the Later Roman World. The Conversion of Isauria in The Life of Conon. Anatolian Studies 59, 2009, ss. ng. ve Türkçe özet SB , 930

24 Yard mc, Sibel. Kuflatma Alt nda Gündelik Hayat: Özel Güvenlik, Kent Yaflam ve Yönetimsellik. Toplum ve Bilim (115) 2009, ss. ng. özet SA , 300 Yaz c, Berna. Social Work and Social Exclusion in Turkey: An Overview. New Perspectives on Turkey (38) 2008, ss. ng. özet SA , (45) Yeniçeri, Özcan. Türk Kimli ine Yönelik Sald r lar. Türk Yurdu 29(261) , ss SB SB , (46) Y ld z, Özkan. Sivil Toplum Örgütleri, 'Özerklik': Kavramsal Bir Aç l m. Journal of Social Sciences 6(1) , ss. Türkçe ve ng. özet SA Y lmaz, Abdullah - Yavuz Bozkurt - Ferit zci. Kamu Örgütlerinde Çal flan Kad n flgörenlerin Çal flma Yaflamlar nda Karfl laflt klar Sorunlar Üzerine Bir Araflt rma. Eskiflehir Osmangazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 9(2) , ss. Türkçe ve ng. özet SA , 300, (3) Akflin, 300 (47) Y lmaz, Bediz. Entrapped in Multidimensional Exclusion: The Perpetuation of Poverty Among Conflict-Induced Migrants in an 16 stanbul Neighborhood. New Perspectives on Turkey (38) 2008, ss. ng. özet SA , 360 Y lmaz, Zafer. John Dewey'in Liberalizmi: Birey/cilik-Toplum ve Özgürlük. Kayg (12) 2009, ss. Türkçe ve ng. özet SA , 300, (48) Yörükân, Turhan. Bir liflki Düzenleme Süreci Olarak Mahremiyet. T SK Akademi 3(6) 2008, ss. Türkçe ve ng. özet. 320 S YASAL B L MLER 320 (1) Aç kses, Erdal - Ebru Gür. Türkiye ile ABD Aras nda Yap lan 17 fiubat 1927 Tarihli Modus Vivendi. Türk Dünyas Araflt rmalar (180) , ss. Türkçe ve ng. özet SA (2) Akgönenç, Oya. Türkiye-Nato liflkilerinde Yeni Geliflmeler. Jeopolitik 8(64) , ss SB Sina. Atatürk Devrimi'nin Felsefesi. Bilim ve Ütopya 15(179) , ss SC , 956.1

25 320 (4) 320 (10) Akter, Aysu Basri. Zafer UBP'nin, Çetinkaya, Y. Do an. Tarihyaz m, Sorumluluk CTP'nin. Birikim (241) , ss SB 50 Gelenek cad ve Türkiye'de 1 May s' n 100. Y l. Birikim (241) , ss SB , (5) Aktürk, fiener. Braudel'den Elias'a ve 320 (11) Huntington'a "Medeniyet" Kavram n n Çiftçi, Bestami. Makbul Vatandafl Kullan mlar. Do u Bat 10(41) E itimi. Yeni E itim 7(26) 2009, , ss ss SB SB , (6) 320 (12) Arslan, R za. Parlamenter Yönetim Sisteminde Gölge Kabine'li Muhalefet. Gazi Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Dergisi 11(2) 2009, ss. Türkçe ve ng. özet. Çi dem, Ahmet. AKP Ç kmaz. Birikim (241) , ss SB Danzikyan, Yetvart. Ergenekon'da 1985 SA 21 Yeni Aflama: K r lma Noktas m? 320, 330 Birikim (241) , ss SB (7) 340, 320 Büyüktuncer, Koray. Türkiye Solu Üzerine: Karamsarl a Karfl Ortak 320 (13) Mücadele. Evrensel Kültür (209) De erli, Esra S. Türkiye'nin Balkan , ss. Ülkelerine Yak nlaflma Çal flmalar : 1992 SB 96 Balkan Pakt. Eskiflehir Osmangazi 320 Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 9(2) , ss. 320 (8) Türkçe ve ng. özet. Çelik, Yüksel. M s r Valisi Mehmed Ali Pafla'n n Bâb âlî'ye Karfl Tutumu ve 1836'da Kendisi için Haz rlanan Suikast Plan. Türk Kültürü ncelemeleri Dergisi (20) 2009, ss. Türkçe ve ng. özet SA SA , SB , (9) Çelikpala, Mitat. ran-ermenistan liflkileri ve Kafkaslar'a Yans malar. Stratejik Araflt rmalar Dergisi 7(13) , ss. Türkçe ve ng. özet SA (14) Demir, lkay. Gökyüzünün Yar s n stemek [Söylefli] Konuflanlar: Fatih Tatari, Ece Zerman, Toplumsal Tarih (174) , ss. Demir, Remzi. Osmanl lar Dönemi'nde Pozitivizm ve Türk Düflüncesi'ne Etkileri. Bilim ve Ütopya 15(179) , ss SC , 320,

26 320 (15) 320 (21) Dündar, Fuat. Taner Akçam' n Son Kitab Vesilesiyle "%10 Katliam" Sorunu "Ermeni Meselesi Hallolunmufl" mudur? Toplumsal Tarih (174) , ss SB , (22) Gültekin, Necati. 27 May s Üzerine [Söylefli] Konuflanlar: Serdar Sa lam, Fahri Atasoy, Türk Yurdu 29(261) , ss SB Gündüz, Atalay. Medeniyetler 320 (16) Çat flmas ve Türk Bat l laflmas n n Elster, Jon. Bir Kurucu Meclisin mkâns zl. Do u Bat 10(41) deal Tasar m. Çeviren: Engin , ss. Sayg n, Ankara Üniversitesi Hukuk 1999 SB 86 Fakültesi Dergisi 58(2) 2009, 320, ss SA 104 Günefl, Yaflar. Spinoza'n n Siyaset 320, 340 Kuram nda ç Savafl Sorunu. Varl k 76(1220) , ss. 320 (17) Ergün, Mehmet. Nihat Erim ve "Sabahattin Ali'nin Öldürülmesi" Evrensel Kültür (209) , ss SB , (18) Evren, Süreyya. Kutuplar Eriyor: Siyasette Küyerel Is nma. Birikim (241) , ss SB (19) Faroqhi, Suraiya. Osmanl mparatorlu u ve Etraf ndaki Dünya [Söylefli] Konuflan: Ahmet Akflit, Toplumsal Tarih (174) , ss SB , 320, SB SB , , 360 Huntington, Samuel P. Medeniyetler Çat flmas m? Do u Bat 10(41) , ss SB , (23) Huntington, Samuel P. Sa lam Milliyetçilik. Do u Bat 10(41) , ss SB (24) nsel, Ahmet. Ergenekon Davas Üzerinden Zihniyet Polisli i Yapmak. Birikim (241) , 3-7. ss. 320 (20) 320 (25) Gök rmak, Mert. Bat n n pek, Ali. Sultan Alp Arslan Dönemi Ermenistan'a Yönelik Politikas. Türk-Gürcü Münasebetleri. Türk Stratejik Araflt rmalar Dergisi Dünyas Araflt rmalar (180) 7(13) , ss. Türkçe , ss. Türkçe ve ng. ve ng. özet. özet SA SA ,

27 320 (26) 320 (29) Kahraman, Hasan Bülent. Türk Siyasetinin Yap sal Analizi-I Kavramlar, Kuramlar, Kurumlar [Kitap Tan tma] Tan tan: Muhammed Ayd n, Varl k 76(1220/Kitap eki - 204) , 6. s SB SB , 920 Kalayl o lu, Mahir. sveç'te Göçmen Politikas, Üyelik Haklar ve Göçmenlerin Siyasal Kat l m : Yasal/Kurumsal Çerçeve ve Kimi Sonuçlar. Toplum ve Bilim (115) 2009, ss. ng. özet. Koraltürk, Murat. Meflrutiyetten Demokrasiye Bir Devlet Adam n n Hat ralar [Hilmi Uran' n "Meflrutiyet Tek Parti, Çok Parti Hat ralar m ( )" Adl Eseri Üzerine] Toplumsal Tarih (185) , ss. 320 (30) Marx, Karl. Alman flçi Partisi Program na Küçük Notlar (Gotha Program n n Elefltrisi) Çeviren: Aysel Do an, Kayg (12) 2009, ss SA SA , (27) 320 (31) Mehmetefendio lu, Ahmet. Kamözüt, Mehmet Cem. Do al Seçilim Yasas n n Bulunuflu: Darwin ve Wallace' n Yaklafl mlar ndaki Farklar. Kayg (12) 2009, ss. Türkçe ve ng. özet SA Teflkilat n ki Eleman Silahç Hasan Tahsin'den Osman Nevres'e ki Hasan Tahsin. Toplumsal Tarih (185) , ss SB (28) Kaya, Mehmet. ran Türkleri. Türk Dünyas Araflt rmalar (180) , ss. Türkçe ve ng. özet SA , SA 27 Kay ran, Yücel. Deleuze, "Teolojik- Politik nceleme"yi Neden Göz Ard Etmektedir? Varl k 76(1220) , ss SB , 320 Kaymak, Muammer. Rekabet Dayatmas na Karfl Dayan flma. Evrensel Kültür (209) , ss SB , 320 Metintafl, Mustafa Yahya - Mehmet Kay ran. Refik Saydam Hükümetleri Döneminde Türkiye'nin Ekonomi Politikas ( ) Eskiflehir Osmangazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 9(2) , ss. Türkçe ve ng. özet. 330, (32) O uz, Mustafa. nsan Haklar E itimi Elma Dersem Ç k. Yeni E itim 7(26) 2009, ss SB Özbudun, Sibel. Kavramlar (m z ) Geri Almak. Evrensel Kültür (209) , ss SB ,

28 Özcan, Ömer. Milli E itimde Haçl Seferleri ve Ayvaz Gökdemir. Türk Yurdu 29(261) , ss SB SB , , (37) Said, Edward W. Cehaletin Çat flmas. Do u Bat 10(41) , ss. 320 (33) 320 (38) Özmen, Erdo an. "Komünistler, Schopenhauer, Arthur. Hukuk, Proletarya Hareketini Biçimlendirmek Ahlak ve Siyaset Üzerine [Kitap Amac Güden Özel lkeler Öne Tan tma] Tan tan: Çi dem Utku, Sürmezler" ya da Dinlemek Üzerine. Varl k 76(1220/Kitap eki-204) Birikim (241) , ss , ss SB SB , (39) 320 (34) Sevim, Cenk. Geçmiflten Günümüze Pamuk, fievket. Globalization, Enerji Güvenli i ve Paradigma Industrialization and Changing De iflimleri. Stratejik Araflt rmalar Politics in Turkey. New Dergisi 7(13) , ss. Perspectives on Turkey (38) 2008, Türkçe ve ng. özet ss SA SA , , (40) Perinçek, Do u. Kemalizm ve Pozitivizm. Bilim ve Ütopya 15(179) , ss SC SA , Sevinç, Murat. Öncesi ve Sonras yla 29 Mart Yerel Seçimi. Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi 64(2) , ss. 320 (41) 320 (35) Soy, Bayram. Birinci Dünya Perinçek, Mehmet. Türk-Sovyet Savafl 'ndan kinci Irak Savafl 'na Orta liflkileri Tarihinden Stroim Dergisinin Do u: Medeniyetler Çat flmas m, Türkiye Özel Say s. Toplumsal Ç kar Mücadelesi mi? Do u Bat Tarih (174) , ss. 10(41) , ss SB SB , (42) 320 (36) Tanr sever, Oktay F. Rusya- Ratip, Mehmet. Kuzey K br s' n Ermenistan liflkilerinin Stratejik Karanl nda Gelece i Boyutu. Stratejik Araflt rmalar Toplumsallaflt rmak. Birikim (241) , ss SB 50 Dergisi 7(13) , ss. Türkçe ve ng. özet SA

29 320 (43) Ural, Selçuk. Türk Bas n nda Kafkasya ( Y llar Aras nda Kafkasya'da Yaflanan Geliflmeler) Türk Dünyas Araflt rmalar (180) , ss. Türkçe ve ng. özet. Taflç o lu, Ömer Lütfi. AB'nin Anayasa Oluflturma Süreci, Bu Süreçte Ortaya Ç kabilecek Sorunlar n AB'nin Gelece ine ve Türkiye'ye Etkileri ve Çözüm Yollar. Stratejik Araflt rmalar Dergisi 7(13) , ss. Türkçe ve ng. özet SA , 956.1, SA (47) 320 Uslubafl, Fevzi. Fransa ve Türkiye: NATO Gemisinin 2 Farkl Yolcusu. Jeopolitik 8(64) , ss. 320 (44) Tekeli, fiirin. 68'i Kad n Hareketi Aç s ndan Okumak " syan çinde syan" [Söylefli] Konuflan: Ece Zerman, Toplumsal Tarih (174) , ss SB , (45) Tetik, Ahmet. Preliminary Response to Some of the Allegations Mentioned in the House of Representatives Resolution (Introduced in House) Hres 252, US. Stratejik Araflt rmalar Dergisi 7(13) , ss. ng. ve Türkçe özet SA Turan, Ömer. Oryantalizm, Sömürgecilik Elefltirisi ve Ahmed R za: Bat 'n n Do u Politikas n n Ahlâken flâs 'n Yeniden Okumak. Toplum ve Bilim (115) 2009, ss. ng. özet SB SA , 320, 956.1, SB , (46) Türk, H. Bahad r. 29 Mart Yerel Seçim De erlendirmeleri Üzerine Bir Deneme "Yorumcular Kim Yorumlayacak" Birikim (241) , ss SB SA (48) Uflakl, Ali Bülent. Nükleer Güç Olarak ran' n Uluslararas Sistemdeki Yeni Konumu ve Konunun Türkiye Aç s ndan De erlendirilmesi. Stratejik Araflt rmalar Dergisi 7(13) , ss. Türkçe ve ng. özet SA Uyan k, Mevlüt. The Place of the Concept of Civil Disobedience in Gaining an Understanding of the Democratic State. slam Araflt rmalar 2(3) , ss SA , 320 Yavuz, Celalettin NATO Zirvesi ve 60. Y l nda NATO'nun Yeni Stratejileri! Jeopolitik 8(64) , ss. 320 (49) Y lmaz, Metin. Emevî ve Abbâsî Dönemi ç stihbarat. STEM 6(12) 2008, ss. Türkçe ve ng. özet. 21

MURAT YÜKSEL. FEM N ST HUKUK KURAMI VE FEM N ST DÜfiÜNCE TEOR LER

MURAT YÜKSEL. FEM N ST HUKUK KURAMI VE FEM N ST DÜfiÜNCE TEOR LER I MURAT YÜKSEL FEM N ST HUKUK KURAMI VE FEM N ST DÜfiÜNCE TEOR LER III DR. MURAT YÜKSEL Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ö retim Görevlisi FEM N ST HUKUK KURAMI VE FEM N ST DÜfiÜNCE TEOR LER IV Yay

Detaylı

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM ÜN TE V SOSYAL TUR ZM Bu ünitede turizmin çeflitlerinden biri olan sosyal turizmi daha ayr nt l bir flekilde ö renip, ülkemizdeki sosyal turizmin geliflimi hakk nda bilgiler edinece iz. Ç NDEK LER A. S

Detaylı

YAZARLAR HAKKINDA Alfabetik S rayla Yüksel Baykara ACAR Minhaç ÇEL K Bülent Ç ÇEKL Muharrem EKfi

YAZARLAR HAKKINDA Alfabetik S rayla Yüksel Baykara ACAR Minhaç ÇEL K Bülent Ç ÇEKL Muharrem EKfi Yüksel Baykara ACAR YAZARLAR HAKKINDA Alfabetik S rayla Yrd. Doç. Dr. Yüksel Baykara Acar Hacettepe Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi, Sosyal Hizmet Bölümü nde Ö retim Üyesi olarak görev

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2004/7 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 53 SAYI: 2004/7 Türkiye

Detaylı

RAN SLÂM CUMHUR YET ANKARA KÜLTÜR MÜSTEfiARLI I WEB S TES H ZMETE AÇILDI www.irankulturevi.com

RAN SLÂM CUMHUR YET ANKARA KÜLTÜR MÜSTEfiARLI I WEB S TES H ZMETE AÇILDI www.irankulturevi.com NTERNET S TES TANITIMI RAN SLÂM CUMHUR YET ANKARA KÜLTÜR MÜSTEfiARLI I WEB S TES H ZMETE AÇILDI www.irankulturevi.com ran slâm nk lâb n n 25. y ldönümü münasebetiyle hizmete aç lan ran slâm Cumhuriyeti

Detaylı

Genel Yay n S ra No: 178 2010/20. Yay na Haz rlayan: Av. Celal Ülgen / Av. Coflkun Ongun

Genel Yay n S ra No: 178 2010/20. Yay na Haz rlayan: Av. Celal Ülgen / Av. Coflkun Ongun Genel Yay n S ra No: 178 2010/20 ISBN No: 978-605-5614-56-0 Yay na Haz rlayan: Av. Celal Ülgen / Av. Coflkun Ongun Tasar m / Uygulama Referans Medya ve Reklam Hiz. Ltd. Tel: +90.212 347 32 47 e-mail: info@referansajans.com

Detaylı

Tema Sonu De erlendirme. erlendirme. A.3.1, B.3.13, B.3.31, C.3.5 kazan mlar. Temiz yaz lmam fl yaz l belgeler, 11 ders saati EL ELE, HEP B RL KTE

Tema Sonu De erlendirme. erlendirme. A.3.1, B.3.13, B.3.31, C.3.5 kazan mlar. Temiz yaz lmam fl yaz l belgeler, 11 ders saati EL ELE, HEP B RL KTE Ü N T E L E N D R L M fi Y I L L I K P L A N ARAÇ GEREÇLER, YÖNTEM VE Temiz yaz lmam fl yaz l belgeler, proje ve performans formlar, resim kâ - d, boya, sözlük, yaz m k lavuzu Gözlem ve inceleme, tart

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2003/12 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 52 SAYI: 2003/12 Türkiye

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ Kuruluş : 27 Ekim 1989 Adres : Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Cebeci Kampüsü Dikimevi - Ankara Tel : 363 03 26-363 03 27 ANKARA ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2003/11 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LLî KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 52 SAYI: 2003/11 Türkiye

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2011/11 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 60 SAYI: 2011/11 Türkiye

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURK SH PERIODICALS 2003/1 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LLî KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 52 SAYI: 2003/1 Türkiye

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2004/6 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 53 SAYI: 2004/6 Türkiye

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2004/5 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 53 SAYI: 2004/5 Türkiye

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURK SH PERIODICALS 2003/9 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LLî KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 52 SAYI: 2003/9 Türkiye

Detaylı

DR. NA L YILMAZ. Kastamonulular Örne i

DR. NA L YILMAZ. Kastamonulular Örne i I DR. NA L YILMAZ HEMfiEHR K ML Kastamonulular Örne i II Yay n No : 2039 Sosyoloji : 1 1. Bas - Ekim 2008 - STANBUL ISBN 978-975 - 295-936 - 1 Copyright Bu kitab n Türkiye deki yay n haklar BETA Bas m

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Siyasal Bilgiler Fakültesi İstanbul Üniversitesi 1996

ÖZGEÇMİŞ. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Siyasal Bilgiler Fakültesi İstanbul Üniversitesi 1996 ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Aynur Can Doğum Tarihi: 15 Mayıs 197 Ünvanı: Yrd. Doç. Dr. Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Siyasal Bilgiler Fakültesi İstanbul Üniversitesi 1996 Kamu Yönetimi

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2005/11 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 54 SAYI: 2005/11 Türkiye

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2004/4 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 53 SAYI: 2004/4 Türkiye

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2005/10 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 54 SAYI: 2005/10 Türkiye

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2004/12 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 53 SAYI: 2004/12 Türkiye

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2008/7 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 57 SAYI: 2008/7 Türkiye

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURK SH PERIODICALS 2003/7 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LLî KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 52 SAYI: 2003/7 Türkiye

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2009/1 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 58 SAYI: 2009/1 Türkiye

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2009/2 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 58 SAYI: 2009/2 Türkiye

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2008/10 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 57 SAYI: 2008/10 Türkiye

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2006/8 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 55 SAYI: 2006/8 Türkiye

Detaylı

Animasyon Tabanl Uygulamalar n Yeri ve Önemi

Animasyon Tabanl Uygulamalar n Yeri ve Önemi Otomasyon Sistemleri E itiminde Animasyon Tabanl Uygulamalar n Yeri ve Önemi Murat Ayaz Kocaeli Üniversitesi Teknik E itim Fakültesi, Elektrik E itimi Koray Erhan Kocaeli Üniversitesi, Teknoloji Fakültesi,

Detaylı

Bölümlerimiz. İletişim Bilimleri Bölümü. Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü. Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölümü. Gazetecilik Bölümü

Bölümlerimiz. İletişim Bilimleri Bölümü. Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü. Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölümü. Gazetecilik Bölümü Bölümlerimiz İletişim Bilimleri Bölümü Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölümü Gazetecilik Bölümü İletişim Bilimleri Bölümü Lisans programı 2012-2013 yılında 60 öğrenciyle

Detaylı

Afrodisyas Ek Müzesi. Yap Tan t m. Mimari Tasar m. : Cengiz BEKTAfi, Yük. Müh. Mimar Bektafl Mimarl k flli i Yard mc Mimarlar

Afrodisyas Ek Müzesi. Yap Tan t m. Mimari Tasar m. : Cengiz BEKTAfi, Yük. Müh. Mimar Bektafl Mimarl k flli i Yard mc Mimarlar EGEM MARLIK 2008/2-65 Yap Tan t m Afrodisyas Ek Müzesi Mimari Tasar m : Cengiz BEKTAfi, Yük. Müh. Mimar Bektafl Mimarl k flli i Yard mc Mimarlar : Eda ERKAN ALTUNBAfi Gülnaz GÜZELO LU Emrah DEM R Statik

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2007/11 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 56 SAYI: 2007/11 Türkiye

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2009/3 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 58 SAYI: 2009/3 Türkiye

Detaylı

Derece Bölüm/Program Üniversite l Lisans Hukuk Dokuz Eylül Üniversitesi 1994

Derece Bölüm/Program Üniversite l Lisans Hukuk Dokuz Eylül Üniversitesi 1994 ÖZGEÇM VE ESERLER L STES ÖZGEÇM Ad Soyad : Reha YILMAZ Do um Tarihi: 03 Kas m 1969 Adres: smail Hakk Karaday Cd.No: 10 P.K. 18100 ÇANKIRI Tlf: +90(539 )8323049(Mobil) +90(376) 0(376) 2132626 / 2423 dal.

Detaylı

H F S A HUKUK FELSEFES VE SOSYOLOJ S ARK V 21. K TAP. Haz rlayanlar Hayrettin ÖKÇES Z / Gülriz UYGUR

H F S A HUKUK FELSEFES VE SOSYOLOJ S ARK V 21. K TAP. Haz rlayanlar Hayrettin ÖKÇES Z / Gülriz UYGUR H F S A HUKUK FELSEFES VE SOSYOLOJ S ARK V 21. K TAP Haz rlayanlar Hayrettin ÖKÇES Z / Gülriz UYGUR Yard mc lar Saim ÜYE / Eylem ÜM T / Zeynep spir TOPRAK Emine rem AKI STANBUL BAROSU YAYINLARI stanbul

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2006/4 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 55 SAYI: 2006/4 Türkiye

Detaylı

Lima Bildirgesi AKADEM K ÖZGÜRLÜK VE YÜKSEK Ö RET M KURUMLARININ ÖZERKL

Lima Bildirgesi AKADEM K ÖZGÜRLÜK VE YÜKSEK Ö RET M KURUMLARININ ÖZERKL D ü n y a Ü n i v e r s i t e l e r S e r v i s i Lima Bildirgesi AKADEM K ÖZGÜRLÜK VE YÜKSEK Ö RET M KURUMLARININ ÖZERKL BAfiLANGIÇ nsan Haklar Evrensel Beyannamesinin 40. y ldönümünde 6-10 Eylül tarihleri

Detaylı

Hukuk için Biliflim, Biliflim için Hukuk... Kurultay : 1-A ve 1-B No lu Salonlar Sergi (Stant) : 2 No lu Salon zmir Uluslararas Fuar Alan - Kültürpark Ülkemizin bilgi otoyollar ile sar ld günümüzde, bilgiyi

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2008/12 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 57 SAYI: 2008/12 Türkiye

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2012/12 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 61 SAYI: 2012/12 Türkiye

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURK SH PERIODICALS 2003/8 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LLî KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 52 SAYI: 2003/8 Türkiye

Detaylı

Sermaye Piyasas nda Uluslararas De erleme Standartlar Hakk nda Tebli (Seri :VIII, No:45)

Sermaye Piyasas nda Uluslararas De erleme Standartlar Hakk nda Tebli (Seri :VIII, No:45) SMMMO MEVZUAT SER S 5 Sermaye Piyasas nda Uluslararas De erleme Standartlar Hakk nda Tebli (Seri :VIII, No:45) Dr. A. Bumin DO RUSÖZ Marmara Üniversitesi Mali Hukuk Ö retim Üyesi stanbul, Nisan 2006 1

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURK SH PERIODICALS 2003/4 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LLî KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 52 SAYI: 2003/4 Türkiye

Detaylı

LE LG L YÖNETMEL KLER N DE ERLEND R LMES TOPLANTISI YAPILDI

LE LG L YÖNETMEL KLER N DE ERLEND R LMES TOPLANTISI YAPILDI Haberler 4857 SAYILI fi KANUNU LE LG L YÖNETMEL KLER N DE ERLEND R LMES TOPLANTISI YAPILDI 14 May s 2004 tarihinde Sendikam z Binas Mesut Erez Konferans Salonunda 4857 Say l fl Kanunu le lgili Yönetmeliklerin

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2005/9 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 54 SAYI: 2005/9 Türkiye

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2010/4 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 59 SAYI: 2010/4 Türkiye

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2009/4 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 58 SAYI: 2009/4 Türkiye

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2007/10 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 56 SAYI: 2007/10 Türkiye

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2011/6 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 60 SAYI: 2011/6 Türkiye

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2004/8 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 53 SAYI: 2004/8 Türkiye

Detaylı

YEM Ödülleri 2008 YEM M MARIN LK YAPISI ÖDÜLÜ ALTIN ÇEKÜL YAPI ÜRÜN ÖDÜLÜ YEM MEDYA ONUR ÖDÜLÜ YEM M MAR TASARIM ÖDÜLLER www.yemodul.com YEM Ödülleri 2008 YEM M MARIN LK YAPISI ÖDÜLÜ ALTIN ÇEKÜL YAPI ÜRÜN

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2010/1 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 59 SAYI: 2010/1 Türkiye

Detaylı

MESLEK EĞİTİMİNDE OLANAKLAR FIRSATLAR VE SORUNLAR

MESLEK EĞİTİMİNDE OLANAKLAR FIRSATLAR VE SORUNLAR 4 Haziran 2015 09.00 09.30: Kayıt 09.30 10.00: Kahvaltı 10.00 10.30: Açılış Konuşması MESLEK EĞİTİMİNDE OLANAKLAR FIRSATLAR VE SORUNLAR I. OTURUM: Oturum Başkanı: Prof. Dr. Aynur AYDIN (İstanbul Şişli

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2009/6 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 58 SAYI: 2009/6 Türkiye

Detaylı

3 9 12 13 14 29 2 5 Tablo-2: Kat l m Öncesi Mali Yard m Kapsam nda Uygulanan Hibe Programlar (devam ) Tablo-2: Kat l m Öncesi Mali Yard m Kapsam nda Uygulanan Hibe Programlar (devam ) Tablo-4:

Detaylı

SOSYAL S GORTALAR VE GENEL SA LIK S GORTASI KANUNLARI VE GERÇEKLER SEMPOZYUMU

SOSYAL S GORTALAR VE GENEL SA LIK S GORTASI KANUNLARI VE GERÇEKLER SEMPOZYUMU SOSYAL S GORTALAR VE GENEL SA LIK S GORTASI KANUNLARI VE GERÇEKLER SEMPOZYUMU 26-27.01.2007 stanbul Üniversitesi Merkez Bina Doktora Salonu stanbul Barosu stanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi STANBUL BAROSU

Detaylı

16-17 Ekim 2015 - Çankaya Üniversitesi

16-17 Ekim 2015 - Çankaya Üniversitesi 16-17 Ekim 2015 - Çankaya Çalışma Grubu: Dil Öğretiminde Kalite ve Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi Grup Başkanı: Tijen Akşit 1 Ahmet Selçuk Akdemir Ağrı İbrahim Çeçen 2 S.Semih Ünsal Akdeniz 3 Mehmet

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURK SH PERIODICALS 2003/6 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LLî KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 52 SAYI: 2003/6 Türkiye

Detaylı

TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE

TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE Prof. Haberal dan Yeni Bir Uluslararas At l m: TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE Dünyan n dört bir yan ndan yüzlerce biliminsan Prof. Dr. Mehmet Haberal taraf ndan kurulan Türk Dünyas Transplantasyon

Detaylı

İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ENSTİTÜ YÖNETİM KURULU TOPLANTI TUTANAĞI

İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ENSTİTÜ YÖNETİM KURULU TOPLANTI TUTANAĞI İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ENSTİTÜ YÖNETİM KURULU TOPLANTI TUTANAĞI TOPLANTI TARİHİ: 01.07.2014 TOPLANTI NO: 24 KARAR:24-01: Gündem ve gelen evrak konusu görüşüldü. Toplantı

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2011/05 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 60 SAYI: 2011/05 Türkiye

Detaylı

ÖZ GEÇMİŞ. . Eren Gümüş, Aynur. Üniversite Öğrencilerinin Sosyal Düzeylerinin Çeşitli Değişkenlere Göre İncelenmesi. Gazi Üniversitesi, 1997.

ÖZ GEÇMİŞ. . Eren Gümüş, Aynur. Üniversite Öğrencilerinin Sosyal Düzeylerinin Çeşitli Değişkenlere Göre İncelenmesi. Gazi Üniversitesi, 1997. ÖZ GEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Aydın Ankay 2. Doğum Tarihi: 06.12.1941 3. Unvanı: Prof.Dr.Aydın Ankay 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Felsefe (Psikoloji) Ankara Üniversitesi 1965 Lisans

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2008/9 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 57 SAYI: 2008/9 Türkiye

Detaylı

V. R NOPLAST KURSU May s Gazi Üniversitesi T p Fakültesi Konferans Salonu.

V. R NOPLAST KURSU May s Gazi Üniversitesi T p Fakültesi Konferans Salonu. www.rinoplasti.org.tr B L MSEL YAZIfiMALAR Dr. Selahattin Özmen Gazi Üniversitesi T p Fakültes PREC Ana Bilim Dal selozmen@gmail.com Dr. Kemal F nd kç o lu Gazi Üniversitesi T p Fakültesi PREC Ana Bilim

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2012/06 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 61 SAYI: 2012/06 Türkiye

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2011/10 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 60 SAYI: 2011/10 Türkiye

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Doktora Tez: İnegöl Bölgesi nde Yaşayan Bulgaristan Göçmeni ve Yerli Ailelerin Aile Yapısı

ÖZGEÇMİŞ. Doktora Tez: İnegöl Bölgesi nde Yaşayan Bulgaristan Göçmeni ve Yerli Ailelerin Aile Yapısı ÖZGEÇMİŞ 1.Adı Soyadı: Seher CESUR-KILIÇASLAN 2.Doğum Tarihi: 11 Nisan 1974 3.Unvanı: Yrd. Doç. Dr. 4.Öğrenim Durumu: Doktora Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Aile ve Tüketici Bilimleri Hacettepe Üniversitesi

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2011/4 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 60 SAYI: 2011/4 Türkiye

Detaylı

SEÇMELİ DERSLER (Öğrenci aşağıda belirtilen en az 2 (iki) dersten başarılı olmalıdır.)

SEÇMELİ DERSLER (Öğrenci aşağıda belirtilen en az 2 (iki) dersten başarılı olmalıdır.) PSİKOLOJİ BÖLÜMÜ YAN DAL DERSLERİ DERSLER DERSİN KODU DERSİN ADI KREDİ PSİ 101 Psikolojiye Giriş I PSİ 10 Araştırma Teknikleri I PSİ 10 Psikoloji için İstatistik I PSİ 01 Sosyal Psikoloji I PSİ 0 Gelişim

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Fevzi Serkan ÖZDEMİR Doğum Tarihi: 06 Ekim 1981 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans İktisat Anadolu Üniversitesi 2003 Y. Lisans Muhasebe

Detaylı

Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi. 4. Bas

Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi. 4. Bas 1 Prof. Dr. Yunus Kishal Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi Tekdüzen Hesap Sistemi ve Çözümlü Muhasebe Problemleri 4. Bas Tekdüzen Muhasebe Sistemi Uygulama Tebli leri

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2004/10 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 53 SAYI: 2004/10 Türkiye

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2005/04 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 54 SAYI: 2005/04 Türkiye

Detaylı

ç kar lmas için çal flt klar n ifade eden Türk, Her geliflinizde Baflkent OSB nin sürekli de iflti ini göreceksiniz dedi.

ç kar lmas için çal flt klar n ifade eden Türk, Her geliflinizde Baflkent OSB nin sürekli de iflti ini göreceksiniz dedi. 4 Ankara- Baflkent OSB, bir ilk i daha gerçeklefltirdi. Kooperatif olarak örgütlenip, daha sonra organize sanayi bölgesine dönüflen OSB ler aras nda genel kurulunu yapan ilk kurulufl oldu. Sanayi ve Ticaret

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2006/5 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 55 SAYI: 2006/5 Türkiye

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2009/8 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 58 SAYI: 2009/8 Türkiye

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2011/08 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 60 SAYI: 2011/08 Türkiye

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Nurullah UÇKUN YATIRIMLARDA STRATEJ K KARAR VERME SÜREC

Yrd. Doç. Dr. Nurullah UÇKUN YATIRIMLARDA STRATEJ K KARAR VERME SÜREC Yrd. Doç. Dr. Nurullah UÇKUN YATIRIMLARDA STRATEJ K KARAR VERME SÜREC STANBUL-2010 Yay n No : 2332 flletme-ekonomi Dizisi : 386 1. Bas m - Mart 2009 2. Bas m - Nisan 2010 ISBN 978-605 - 377-253 - 8 Copyright

Detaylı

BÖLÜM 1: Ö RENMEN N NÖROF ZYOLOJ S... 1 Prof. Dr. Nazan Dolu

BÖLÜM 1: Ö RENMEN N NÖROF ZYOLOJ S... 1 Prof. Dr. Nazan Dolu Ç NDEK LER BÖLÜM 1: Ö RENMEN N NÖROF ZYOLOJ S... 1 Prof. Dr. Nazan Dolu Bellek ve Ö renme... 2 Davran n Yap Ta lar : Nöronlar... 3 Nöronlar n Bütünle tirme Fonksiyonu... 7 Ö renme ve Bellek... 12 Ö renme

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2012/07 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 61 SAYI: 2012/07 Türkiye

Detaylı

GENEL HUKUK B LG S (Hukuka Gir ifl)

GENEL HUKUK B LG S (Hukuka Gir ifl) I Dr. Leyla ÇAKICI GERÇEK Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Alapl MYO Ö retim Üyesi GENEL HUKUK B LG S (Hukuka Gir ifl) II Yay n No : 2323 Hukuk Dizisi : 1151 1. Bas - Eylül 2007 - STANBUL 2. Bas - Ekim

Detaylı

M MAR S NAN ESERLER NDEN ÖRNEKLER OSMANLI VE CUMHUR YET DÖNEM PULLARINDA ANADOLU TÜRK M MARLI I VE M MAR S NAN M MARLIK HAFTASI 2004 SERG LER

M MAR S NAN ESERLER NDEN ÖRNEKLER OSMANLI VE CUMHUR YET DÖNEM PULLARINDA ANADOLU TÜRK M MARLI I VE M MAR S NAN M MARLIK HAFTASI 2004 SERG LER 4 SERG M MAR S NAN ESERLER NDEN ÖRNEKLER 09/22.04.2004 - Sergi Mimar Sinan n camileri, külliyeleri, köprüleri vb. yap lar n n Y. Mimar Ali Saim Ülgen taraf ndan haz rlanm fl rölövelerinden oluflan sergi,

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2006/2 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 55 SAYI: 2006/2 Türkiye

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2011/09 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 60 SAYI: 2011/09 Türkiye

Detaylı

Hiçbir zaman Ara s ra Her zaman

Hiçbir zaman Ara s ra Her zaman Ö RETMEN ÖZ DE ERLEND RME FORMU K fi L K ÖZELL KLER flimi seviyorum. Sab rl y m. Uyumluyum. fl birli ine aç m. Güler yüzlüyüm. yi bir gözlemciyim. yi bir planlamac y m. Çocuklara, ailelere, meslektafllar

Detaylı

Mesle imizin ve hukuk devletinin teminat olan genç avukatlara arma and r. stanbul Barosu SEM Yürütme Kurulu

Mesle imizin ve hukuk devletinin teminat olan genç avukatlara arma and r. stanbul Barosu SEM Yürütme Kurulu Mesle imizin ve hukuk devletinin teminat olan genç avukatlara arma and r. stanbul Barosu SEM Yürütme Kurulu Cumhuriyeti ve onun gereklerini yüksek sesle anlat n z. Bunu yüreklere yerlefltirmek için elveriflli

Detaylı

Derece Alan Üniversite Tez Başlığı Yıl

Derece Alan Üniversite Tez Başlığı Yıl PROF.DR. ERTAN EĞRİBEL ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Ertan Eğribel 2. Unvanı: Profesör 3. İletişim: ertanegribel@yahoo.com.tr 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Tez Başlığı Yıl Y. Lisans İstanbul Üniversitesi

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2010/09 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 59 SAYI: 2010/09 Türkiye

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2006/10 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 55 SAYI: 2006/10 Türkiye

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2010/06 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 59 SAYI: 2010/06 Türkiye

Detaylı

YENİ DÜNYA DÜZENİNDE İNSANIN ÖRGÜTTE DEĞİŞEN ROLÜ

YENİ DÜNYA DÜZENİNDE İNSANIN ÖRGÜTTE DEĞİŞEN ROLÜ I Doç. Dr. Yonca Deniz GÜROL YENİ DÜNYA DÜZENİNDE İNSANIN ÖRGÜTTE DEĞİŞEN ROLÜ II YENİ DÜNYA DÜZENİNDE İNSANIN ÖRGÜTTE DEĞİŞEN ROLÜ Yay n No : 2377 flletme-ekonomi Dizisi : 447 1. Bask Ocak 2011 - STANBUL

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2011/12 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 60 SAYI: 2011/12 Türkiye

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Tarih Celal Bayar Üniversitesi 2007 Y. Lisans Tarih - Ortaçağ Celal Bayar Üniversitesi

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Tarih Celal Bayar Üniversitesi 2007 Y. Lisans Tarih - Ortaçağ Celal Bayar Üniversitesi ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Zafer Duygu 2. Doğum Tarihi : 11.08.1976 3. Unvanı : Yardımcı Doçent Doktor 4. Öğrenim Durumu : Doktora Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Tarih Celal Bayar Üniversitesi 2007 Y.

Detaylı

Prof. Dr. Neslihan OKAKIN

Prof. Dr. Neslihan OKAKIN I Prof. Dr. Neslihan OKAKIN Marmara Üniversitesi..B.F. Çal flma Ekonomisi ve Endüstri liflkileri Bölümü Yönetim ve Çal flma Psikolojisi Anabilim Dal Ç a l fl m a Y a fl a m n d a nsan Kaynaklar Yönetimi

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Olcay Bige AŞKUN. İşletme Yönetimi Öğretim ve Eğitiminde Örnek Olaylar ile Yazınsal Kurguları

Yrd. Doç. Dr. Olcay Bige AŞKUN. İşletme Yönetimi Öğretim ve Eğitiminde Örnek Olaylar ile Yazınsal Kurguları I Yrd. Doç. Dr. Olcay Bige AŞKUN İşletme Yönetimi Öğretim ve Eğitiminde Örnek Olaylar ile Yazınsal Kurguları II Yay n No : 2056 Hukuk Dizisi : 289 1. Bas Kas m 2008 - STANBUL ISBN 978-975 - 295-953 - 8

Detaylı

SOSYAL GÜVENL K REHBER. SSK BAfiKANLI I

SOSYAL GÜVENL K REHBER. SSK BAfiKANLI I SOSYAL GÜVENL K REHBER Resul KURT SSK BAfiKANLI I Sigorta Müfettifli Hüseyin FIRAT SMMM SMMMO Baflkan Yard mc s MAYIS 2005 1 Yönetim Merkezi ve Yaz flma Adresi: SMMMO Kurtulufl Caddesi No: 152 Kurtulufl

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2006/12 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 55 SAYI: 2006/12 Türkiye

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2010/03 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 59 SAYI: 2010/03 Türkiye

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURK SH PERIODICALS 2003/5 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LLî KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 52 SAYI: 2003/5 Türkiye

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2005/1 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 54 SAYI: 2005/1 Türkiye

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2007/4 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 56 SAYI: 2007/4 Türkiye

Detaylı