MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI FAALİYET RAPORU

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ 2009-2010 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI FAALİYET RAPORU"

Transkript

1

2 MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI FAALİYET RAPORU Burdur 2011

3 İÇİNDEKİLER 1. GENEL BİLGİLER 1.1. Üniversitenin Tarihçesi ve Genel Kompozisyonu Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı EĞİTİM - ÖĞRETİM 2.1.Akademik Kadro Öğretim Elemanlarının Ders Yükü Öğretim Elemanı Başına Düşen Öğrenci Sayısı Başarı Oranları Lisansüstü Eğitim Bilimsel Yayınlar Bilimsel Toplantılar ve Etkinlikler Ceza Alan veya Ayrılan Öğrenciler TESİSLER 3.1. Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı Kamulaştırma Yapımı Biten Projeler Yapımı Devam Eden Projeler Merkez Kampus Dışındaki Binalar Derslik ve Laboratuarlar Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı Genel Durum Koleksiyon Sayısı Elektronik Veri Tabanları Oturma Kapasitesi ve Mesai Saatleri Kütüphane Otomasyonu Teknik Hizmetler Okuyucu Hizmetleri Bilgi İşlem Daire Başkanlığı SOSYAL HİZMETLER 4.1. Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı Sağlık Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Beslenme... 19

4 Barınma Burslar Kültürel ve Sosyal Faaliyetler Spor MALİ VE İDARİ İŞLER 5.1. İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Personel Daire Başkanlığı Akademik Personel İdari Personel Hizmet İçi Eğitim Genel Sekreterliğe Bağlı Diğer Birimler Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi Koordinatörlüğü Arşiv Müdürlüğü Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü Hukuk Müşavirliği Koruma ve Güvenlik Şube Müdürlüğü DEĞERLENDİRME 6.1. Öğretim Üyesi Temini Bütçe Yatırımlar Makine Teçhizat Yurt Yapımı Araştırma AKADEMİK BİRİMLER A) Fakülteler 1.Eğitim Fakültesi Veteriner Fakültesi Fen Edebiyat Fakültesi B) Enstitüler 1.Sosyal Bilimler Enstitüsü Fen Bilimleri Enstitüsü Sağlık Bilimleri Enstitüsü

5 C) Yüksekokullar 1.Sağlık Yüksekokulu Bucak Zeliha Tolunay Uygulamalı Teknoloji ve İşletmecilik Yüksekokulu D) Meslek Yüksekokulları 1.Meslek Yüksekokulu Bucak Hikmet Tolunay Meslek Yüksekokulu Gölhisar Meslek Yüksekokulu Ağlasun Meslek Yüksekokulu Bucak Emin Gülmez Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Tefenni Meslek Yüksekokulu Gölhisar Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu E) Araştırma Uygulama Merkezleri 1.Stratejik Araştırmalar Uygulama ve Araştırma Merkezi Sürekli Eğitim Araştırma ve Uygulama Merkezi Teke Yöresi Halk Kültürü Uygulama ve Araştırma Merkezi Mehmet Akif Ersoy Uygulama ve Araştırma Merkezi Biyolojik Kaynaklar Uygulama ve Araştırma Merkezi F) Rektörlüğe Bağlı Birimler 1.Atatürk İlkeleri ve İnkılap Bölümü Beden Eğitimi ve Spor Bölümü Enformatik Bölümü Güzel Sanatlar Bölümü Türk Dili Bölümü Yabancı Diller Bölümü G) Koordinatörlükler 1.Dış İlişkiler Koordinatörlüğü Bologna Koordinatörlüğü Meslek Yüksekokulları Koordinatörlüğü Farabi Koordinatörlüğü

6

7 1. GENEL B LG LER 1.1. Üniversitenin Tarihçesi ve Genel Kompozisyonu Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi; 17 Mart 2006 tarih ve say l Resmi Gazete de yay mlanan 5467 say l Kanun ile kurulmu tur. Bu Kanunla; Süleyman Demirel Üniversitesi ne ba l olan Burdur E itim Fakültesi, Burdur Sa l k Yüksekokulu, Burdur Meslek Yüksekokulu, Bucak Hikmet Tolunay Meslek Yüksekokulu, Gölhisar Meslek Yüksekokulu, A lasun Meslek Yüksekokulu, Bucak Emin Gülmez Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu ile Akdeniz Üniversitesi ne ba l olan Burdur Veteriner Fakültesi, Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi ne devredilmi tir. Ayn Kanun ile Fen-Edebiyat Fakültesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Fen Bilimleri Enstitüsü ve Sa l k Bilimleri Enstitüsü kurularak Üniversitemiz olu umuna kat lm t r. E itim Fakültesi; e itim-ö retim y l nda 2 y ll k E itim Enstitüsü olarak e itimö retime ba lam ; 20 Temmuz 1982 tarihinde 41 say l Kanun Hükmünde Kararname ile Burdur E itim Yüksekokulu ad yla Akdeniz Üniversitesi ne ba lanm t r e itim-ö retim y l nda 4 y ll k lisans ö retimine geçen fakülte; 3 Temmuz 1992 tarihinde 3837 say l Kanun ile Süleyman Demirel Üniversitesi ne ba lanarak Burdur E itim Fakültesi ad n alm t r. Veteriner Fakültesi; 3 Temmuz 1992 tarihinde 3837 say l Kanun ile Akdeniz Üniversitesi Burdur Veteriner Fakültesi olarak kurulmu ; e itim-ö retime, döneminde Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi nde ba lam t r. 22 Eylül 1997 tarihinden itibaren e itim-ö retimini Burdur da sürdürmektedir. Meslek Yüksekokulu; Milli E itim Bakanl na ba l olarak YAY-KUR kapsam nda, Teknik Bilimler Yüksekokulu olarak, 6 Aral k 1976 tarihinde kurulmu tur. Meslek Yüksekokulu; 20 Temmuz 1982 tarihinde 41 say l Kanun Hükmünde Kararname ile Akdeniz Üniversitesi bünyesine al nm ; Isparta Mühendislik Fakültesi'ne ba l, ön lisans düzeyinde e itim-ö retim yap lan meslek yüksekokuluna dönü türülmü tür. 3 Temmuz 1992 tarihinde de 3837 say l Kanun ile Süleyman Demirel Üniversitesi ne ba lanm t r. Sa l k Yüksekokulu; ülkemizde Sa l k E itimi Yeniden Yap land r lmas Projesi kapsam nda; hem irelik, ebelik ve sa l k memurlu u e itiminin Avrupa Birli i normlar düzeyinde yürütülmesi ve bu sistemin ülke modeli haline getirilmesi amac yla Süleyman Demirel Üniversitesi Burdur Sa l k Yüksekokulu olarak, tarih ve 96/8655 say l Bakanlar Kurulu Karar ile kurulmu tur. Bucak Hikmet Tolunay Meslek Yüksekokulu 1 Eylül 1995, Gölhisar Meslek Yüksekokulu 7 Ekim 1998, A lasun Meslek Yüksekokulu 16 Nisan 2002 ve Bucak Emin Gülmez Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu 26 Eylül 2003 tarihlerinde Süleyman Demirel Üniversitesi ne ba l olarak kurulmu lard r. Üniversitemizin kurulmas ile birlikte; Fen-Edebiyat Fakültesi ile Sosyal Bilimler Enstitüsü, Fen Bilimleri Enstitüsü ve Sa l k Bilimleri Enstitüsü faaliyete geçmi tir. Bucak Zeliha Tolunay Uygulamal Teknoloji ve letmecilik Yüksekokulu tarih 2007/12583 say l Bakanlar Kurulu Karar ile kurulmu tur. Yüksekö retim Genel Kurulu nun tarihli karar ile Tefenni Meslek Yüksekokulu tarihli karar ile de Gölhisar Sa l k Hizmetleri Meslek Yüksekokulu kurulmu tur. Üniversitemiz bünyesinde çe itli bilim alanlar nda faaliyet göstermesi amac ile Sürekli E itim Ara t rma ve Uygulama Merkezi, Stratejik Ara t rmalar Uygulama ve Ara t rma Merkezi, Teke Yöresi Halk Kültürü Uygulama ve Ara t rma Merkezi, Mehmet Akif Ersoy Uygulama ve Ara t rma Merkezi ile Biyolojik Kaynaklar Ara t rma ve Uygulama Merkezi kurulmu tur. Rektörlü e ba l olarak Atatürk lkeleri ve nk lâp Tarihi Bölümü, Beden E itimi ve Spor Bölümü, Enformatik Bölümü, Güzel Sanatlar Bölümü, Türk Dili Bölümü ve Yabanc Diller Bölümü hizmet vermektedir. Üniversitemizi uluslararas yüksekö retim kurumlar na tan tmak, ortak ö renim süreleri olu turmak, yurt d -yurt içi ö retim üyesi ve ö renci de i imini gerçekle tirmek üzere rektörlü e ba l olarak D li kiler ve Sokrates, Bologna, Meslek Yüksekokullar ve Farabi Koordinatörlükleri olu turulmu tur. 1

8 1.2. Ö renci leri Daire Ba kanl Ba kanl m z e itim-ö retim y l nda; 1 Daire Ba kan, 2 ube Müdürü, 1 Uzman ve 3 Memur olmak üzere toplam 7 personel ile a a daki faaliyetleri gerçekle tirmi tir. Fakülte, enstitü, yüksekokul, meslek yüksekokulu, bölüm, program ve anabilim dallar aç lmas, kapat lmas teklifleri; Üniversitemiz Senatosu onay ndan sonra Yüksekö retim Kurulu Ba kanl na sunulmu tur e itim-ö retim y l nda üniversite stajlar, ÖSYS kontenjanlar, yönetmelik ve yönergeler, yaz okulu uygulama esaslar, akademik takvim, akademik birimlerimizin; ö retim planlar, güz ve bahar yar y l yatay geçi kontenjanlar, dikey geçi kontenjanlar, yüksek lisans ve doktora programlar n n ö renci kontenjanlar, E itim Fakültesi Özel Yetenek S nav Uygulama Esaslar ve ö renci kontenjanlar Üniversitemiz Senatosu na sunulmu ve ç kan karar e itim-ö retim y l nda uygulanmak üzere ilgili birimlere gönderilmi tir. Ders görevlendirmeleri ve de i iklikleri ile yaz okulu ücretleri Üniversitemiz Yönetim Kurulu na sunulmu ve ç kan karar e itim-ö retim y l nda uygulanmak üzere akademik birimlere gönderilmi tir. Üniversitemiz yeni ö renci kay tlar, ders kay tlar, katk pay ödemeleri, ö retim eleman not giri i ve ö rencinin not ö renme i lemleri Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Otomasyon Bilgi Sistemi (MOB S) üzerinden gerçekle tirilmi tir e itim-ö retim y l nda ö renci kay tlar n n yap laca yer ve adresleri ile üniversite staj kontenjanlar belirlenerek Yüksekö retim Kurulu Ba kanl na sunulmu tur e itim-ö retim y l ö renci bilgi derleme formlar haz rlanarak ÖSYM ye sunulmu tur e itim-ö retim y l nda Üniversitemize kay t yapt ran ö rencilerin say lar ek yerle tirmede kullan lmak üzere ÖSYM ye bildirilmi tir e itim-ö retim y l nda Özel Yetenek S navlar sonucuna göre kay t yapt ran adaylar ve dikey geçi kontenjanlar belirlenerek ÖSYM ye bildirilmi tir e itim-ö retim y l güz ve bahar yar y llar yatay geçi kontenjanlar ilan edilmi tir e itim-ö retim y l ö renci say lar ve ba ar oranlar belirlenmi tir. Yaz Okulu Uygulama Esaslar çerçevesinde yaz okulu aç lm t r e itim-ö retim y l nda Yüksek Ö renim Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlü ü nün berlirlemi oldu u kontenjan çerçevesinde, Üniversitemiz Fakülte/Yüksekokul/Meslek Yüksekokulu/ Enstitülerine kay t yapt ran veya ara s n flarda okuyan ö rencilerden burs verilmesi istenilenlerin ba vuru bilgileri, Yüksek Ö renim Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlü ünün internet sayfas na web ortam nda i lenmi tir. Burslar kesilen ö rencilerin listesi, kay tl olduklar Fakülte/ Yüksekokul/ Meslek Yüksekokulu/ Enstitülere bildirilerek ilan edilmesi sa lanm t r e itim-ö retim y l nda Fakülte/Enstitü/Yüksekokul ve Meslek Yüksekokullardan mezun olan ve diploma bilgilerini içeren listelere göre diploma almaya hak kazanan ö rencilerin, Önlisans, Lisans, Yüksek Lisans ve Doktora Diplomalar ve ekleri haz rlanm, ilgili birimlere teslim edilmi tir E itim-ö retim y l nda ÖSYM taraf ndan Üniversitemize yerle tirilen ö rencilerin akademik birimlere göre say sal da l m a a daki tabloda verilmi tir. 2

9 E itim-ö retim Y l nda ÖSYM ce Üniversitemize Yerle tirilen Ö renci Say lar Da l m Ön Lisans Lisans Fakülte / Enstitü / Yüksekokul / Meslek Yüksekokulu ÖSYM ce Yerle tirilen Toplam Ön Lisans Lisans Meslek Yüksekokulu 1176 Bucak Hikmet Tolunay Meslek Yüksekokulu 1375 Gölhisar Meslek Yüksekokulu 860 A lasun Meslek Yüksekokulu 826 Bucak Emin Gülmez Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu 171 Tefenni Meslek Yüksekokulu 79 E itim Fakültesi 799 Veteriner Fakültesi 53 Fen-Edebiyat Fakültesi 65 Sa l k Yüksekokulu 105 Bucak Zeliha Tolunay Uygulamal Teknoloji ve letmecilik YO TOPLAM E itim-ö retim y l nda ÖSYM taraf ndan Üniversitemize yerle tirilen ö rencilerin bölgelere göre say sal da l m ise a a daki tabloda verilmi tir E itim-ö retim Y l nda ÖSYM ce Üniversitemize Yerle tirilen Ö rencilerin Bölgelere Göre Say sal Da l m BÖLGELER Ö RENC SAYILARI Akdeniz 2025 Ege 1253 ç Anadolu 769 Karadeniz 295 Marmara 983 Do u Anadolu 261 Güneydo u Anadolu 241 TOPLAM

10 Özel Yetenek S navlar sonucuna göre e itim-ö retim y l nda, E itim Fakültesi nin özel yetenekle ö renci alan, Resim Ö retmenli i Bölümünün I. ö retimine 29, Müzik Ö retmenli i Bölümünün I. ö retimine 29, Beden E itimi ve Spor Ö retmenli i Bölümü ne 33, Resim E itimi Ö retmenli i Bölümünün II. ö retimine 27, Müzik Ö retmenli i Bölümünün II. ö retimine 30 olmak üzere toplam 148 ö renci kay t yapt rm t r Y l Dikey Geçi S nav (DGS) sonucunda E itim Fakültesi ne 3, Veteriner Fakültesi ne 1 ve Sa l k Yüksekokulu na 3 olmak üzere 7 ö renci kay t yapt rm t r e itim-ö retim y l güz ve bahar yar y llar nda, Üniversitemiz lisans / ön lisans programlar na yatay geçi için 349 kontenjan ayr lm t r. Üniversitemize yatay geçi için müracaat eden ve ko ullar ta yan 76 ö renci kay t yapt rm t r ÖSYS sonucuna göre ÖSYM taraf ndan Üniversitemize yerle tirilen adaylara; Üniversitemizi tan tan bro ür, CD ve tan t m katalo u gönderilmi tir. Üniversitemize kayd n yapt ran adaylara Ö renci Kimlik Kart ve Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Ö renci K lavuzu verilmi tir e itim-ö retim y l güz yar y l ba lang c, Üniversitemiz önlisans, lisans ve lisans üstü ö renci say lar toplam olup, akademik birimlere göre say sal da l m a a daki tabloda verilmi tir E itim-ö retim Y l Güz Yar y l Ba lang c Ö renci Say lar Ön Lisans, Lisans Yüksek Lisans Fakülte / Enstitü / Yüksekokul / Meslek Yüksekokulu Ö renci Say s Toplam Meslek Yüksekokulu 2962 Bucak Hikmet Tolunay Meslek Yüksekokulu Ön Lisans Gölhisar Meslek Yüksekokulu 1911 A lasun Meslek Yüksekokulu 1466 Lisans Yüksek Lisans Doktora Bucak Emin Gülmez Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu 458 Tefenni Meslek Yüksekokulu 67 E itim Fakültesi 3026 Veteriner Fakültesi 244 Fen-Edebiyat Fakültesi 118 Sa l k Yüksekokulu 494 Bucak Zeliha Tolunay Uygulamal Teknoloji ve letmecilik YO 490 Sosyal Bilimler Enstitüsü 240 Fen Bilimleri Enstitüsü 105 Sa l k Bilimleri Enstitüsü 11 Sosyal Bilimler Enstitüsü 3 Fen Bilimleri Enstitüsü - Sa l k Bilimleri Enstitüsü TOPLAM

11 e itim-ö retim y l içerisinde, 1026' s ön lisans, 68'i lisans ve 48' i yüksek lisans programlar ndan olmak üzere toplam 1142 ö rencinin kayd silinmi ve Üniversitemizle ili ikleri kesilmi tir e itim-ö retim y l içerisinde Üniversitemiz ön lisans, lisans ve yüksek lisans programlar ndan mezun olan ö rencilerin akademik birimlere göre say sal da l m a a daki tabloda verilmi tir E itim-ö retim Y l Mezun Ö rencilerin Say sal Da l m Ön Lisans/ Lisans Yüksek Lisans Fakülte / Enstitü / Yüksekokul / Meslek Yüksekokulu Ö renci Say s Toplam Meslek Yüksekokulu 968 Ön Lisans Lisans Yüksek Lisans Doktora Bucak Hikmet Tolunay Meslek Yüksekokulu 877 Gölhisar Meslek Yüksekokulu 699 A lasun Meslek Yüksekokulu 547 Bucak Emin Gülmez Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu 74 Tefenni Meslek Yüksekokulu - E itim Fakültesi 624 Veteriner Fakültesi 36 Fen-Edebiyat Fakültesi - Sa l k Yüksekokulu 131 Bucak Zeliha Tolunay Uygulamal Teknoloji ve letmecilik YO - Sosyal Bilimler Enstitüsü 127 Fen Bilimleri Enstitüsü 60 Sa l k Bilimleri Enstitüsü 0 Sosyal Bilimler Enstitüsü - Fen Bilimleri Enstitüsü - Sa l k Bilimleri Enstitüsü TOPLAM

12 2. E T M - Ö RET M 2.1. Akademik Kadro Rektörlük bünyesinde ve akademik birimlerde bulunan akademik kadrolar a a daki tabloda verilmi tir E itim-ö retim Y l Akademik Kadrolar Birimler Prof. Doç. Yrd. Doç. Ö r.gör. Okutm. Ar.Gör. Uzman Toplam Rektörlük E itim Fakültesi Veteriner Fakültesi Fen-Edebiyat Fakültesi Sa l k Yüksekokulu Bucak Zeliha Tolunay Uyg. Tek. ve t. YO Meslek Yüksekokulu Bucak Hikmet Tolunay MYO Gölhisar MYO A lasun MYO Bucak Emin Gülmez Tek.Bil. MYO Tefenni MYO TOPLAM Ö retim Elemanlar n n Ders Yükü Üniversitemiz akademik birimlerindeki ö retim eleman yetersizli i nedeniyle, di er akademik birimlerimizden ve kurumlardan sözle meli, saat ba ücretli ö retim elemanlar ilgili birimlerce görevlendirilmi tir. Ö retim eleman ba na dü en ders saatleri belirlenirken; bir ö retim eleman n n birkaç birimde ayr ayr say lmamas için, enstitülerdeki yüksek lisans ve doktora dersleri ile ö retim eleman görevlendirmeleri dikkate al nmam t r. Üniversitemizde bir ö retim eleman na y ll k ortalama 709 ders saati dü mektedir. Buna göre, bir ö retim eleman haftada ortalama 25 saat derse girmektedir. 6

13 E itim-ö retim Y l Ö retim Elemanlar n n Ders Yükü Birimler Y ll k Ders Saati Ö retim Eleman Say s Rektörlük - 20 E itim Fakültesi Veteriner Fakültesi Fen-Edebiyat Fakültesi Sa l k Yüksekokulu Bucak Zeliha Tolunay Uyg. Tek. ve lt. YO Meslek Yüksekokulu Bucak Hikmet Tolunay MYO Gölhisar MYO A lasun Meslek MYO Bucak Emin Gülmez Tek.Bil. MYO Tefenni Meslek Yüksekokulu TOPLAM Ö retim Elemanlar na sabet Eden Ders Saati Y ll k Haftal k Ö retim Eleman Ba na Dü en Ö renci Say s Ö retim eleman ba na dü en ö renci say s (Ö renci Say s / Ö retim Eleman ) ile ilgili bilgiler, bölüm ve programlar baz nda ayr nt l olarak her birimin kendi ba l alt nda incelenebilir. Üniversitemizde bir ö retim eleman ba na dü en ö renci say s ise a a daki tabloda verilmi tir E itim-ö retim Y l Ö retim Eleman Ba na Dü en Ö renci Say s Birimler Ö renci Say s Ö retim Eleman Say s Ö renci Say s /Ö retim Eleman Say s Rektörlük E itim Fakültesi Veteriner Fakültesi Fen-Edebiyat Fakültesi Sa l k Yüksekokulu Bucak Zeliha Tolunay Uyg. Tek. ve lt. YO Meslek Yüksekokulu Bucak Hikmet Tolunay MYO Gölhisar MYO A lasun MYO Bucak Emin Gülmez Teknik Bil. MYO Tefenni Meslek Yüksekokulu TOPLAM Bu tablolara Yüksek Lisans ö rencileri dahil edilmemi tir. 7

14 2.4. Ba ar Oranlar Akademik birimler baz nda e itim-ö retim y l ba ar oranlar I. Ö retimde lisans düzeyinde %83, ön lisans düzeyinde % 87, II. Ö retimde ise lisans düzeyinde % 89, ön lisans düzeyinde % 82 dir. Bu sonuçlara göre üniversite baz nda en yüksek ba ar n n ve performans n Lisans düzeyinde II. Ö retimde, Ön Lisans düzeyinde ise I. Ö retimde elde edildi i a a daki tablodan anla lmaktad r. Program ve bölüm baz nda ba ar oranlar ise her birimin kendi ba l alt nda görülebilir. Akademik Birimlere Göre E itim-ö retim Y l Ba ar Oranlar Birimler I. Ö retim % II. Ö retim % E itim Fakültesi Veteriner Fakültesi 82 - Fen-Edebiyat Fakültesi 60 - Sa l k Yüksekokulu 92 - Lisans ve Ön Lisans Düzeyinde Ortalamalar I.Ö retim % II. Ö retim % Bucak Zeliha Tolunay Uyg. Tek. ve lt. YO Meslek Yüksekokulu Bucak Hikmet Tolunay MYO Gölhisar MYO A lasun MYO Bucak Emin Gülmez Teknik Bil. MYO Tefenni Meslek Yüksekokulu Lisansüstü E itim Üniversitemiz bünyesinde bulunan enstitülerle ilgili genel bilgiler a a daki tabloda verilmi tir. Lisansüstü E itim le lgili Bilgiler Birimi Ö renci Say s Görevli Ö retim Üyesi Say s Güz Bahar Güz Bahar Devam Eden Çal ma Say s Yük. Lisans Doktora Tamamlanan Çal ma Say s Yük. Lisans Doktora Kayd Silinen Ö renci Say s Yük. Lisans Doktora Sosyal Enst. Bil Fen Bil. Enst Sa l k Enst. Bil TOPLAM

15 2.6. Bilimsel Yay nlar Üniversitemiz ö retim elemanlar na ait bilimsel yay n faaliyetlerine ili kin say sal bilgiler a a daki tabloda verilmi tir. Bilimsel Yay nlar Birimler Makale Bildiri Uluslararas Ulusal Uluslararas Ulusal Kitap E itim Fakültesi Veteriner Fakültesi Fen-Edebiyat Fakültesi Sa l k Yüksekokulu Bucak Zeliha Tolunay Uyg. Tek. ve lt. YO Meslek Yüksekokulu Bucak Hikmet Tolunay MYO Gölhisar MYO A lasun MYO Bucak Emin Gülmez Teknik Bil. MYO Tefenni MYO TOPLAM

16 2.7. Bilimsel Toplant lar ve Etkinlikler Üniversitemiz akademik birimleri taraf ndan e itim-ö retim y l nda gerçekle tirilen bilimsel toplant lar ve di er etkinlikler a a daki tabloda verilmi tir. Bilimsel Toplant lar ve Etkinlikler B R MLER Sempozyum Kongre Konferans Panel Seminer Aç k Oturum Teknik Gezi Söyle i Di er (Tiyatro, Sergi, Konser, Turnuvalar v.b.) E itim Fakültesi Veteriner Fakültesi Fen-Edebiyat Fakültesi Sa l k Yüksekokulu Bucak Zeliha Tolunay Uyg. Tek. ve lt. YO Meslek Yüksekokulu Bucak Hikmet Tolunay MYO Gölhisar MYO A lasun MYO Bucak Emin Gülmez Teknik Bil. MYO Tefenni MYO TOPLAM Ceza Alan veya Ayr lan Ö renciler e itim-ö retim y l nda Sa l k Yüksekokulu nda 4, Bucak Zeliha Tolunay Uygulamal Teknoloji ve letmecilik Yüksekokulu nda 2, Meslek Yüksekokulu nda 12, Bucak Hikmet Tolunay Meslek Yüksekokulu nda 5, Gölhisar Meslek Yüksekokulu nda 13, A lasun Meslek Yüksekokulu nda 31, Bucak Emin Gülmez Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu nda 17 olmak üzere toplam 84 ö renciye çe itli disiplin cezalar verilmi tir. Ceza alan ö rencilerle ilgili ayr nt l bilgiler, her birimin kendi ba l alt nda gösterilmi tir. 10

17 3. TES SLER 3.1. Yap leri ve Teknik Daire Ba kanl Dairemiz e itim-ö retim y l nda; 1 Daire Ba kan, 1 ube Müdürü, 2 Mimar, 7 Mühendis, 6 Tekniker, 7 Teknisyen olmak üzere toplam 24 personel ile a a da belirtilen hizmetleri yerine getirmi tir Kamula t rma Üniversitemizin kurulmas ile birlikte yerle ke alan olarak; Burdur Merkez Necati Bey Mahallesi, Bü düz ve Yakaköy s n rlar içerisinde bulunan ~ dönümlük alan üniversite yerle ke alan olarak belirlenmi tir. Bu alan n ~1.026 dönümü dere yata, ~239 dönümü tahsisli, ~1.548 dönümü tapulama harici durumunda bulunmaktad r. ~8.355 dönümlük miktar n kamula t r lma i lemleri kesinle mi ve tapular al nm t r. Üniversitemiz ad na dönümlük alan n kamula t rma i lemleri ise devam etmektedir Yap m Biten Projeler 1. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Yerle kesi Örtülü Mevkisinde: Veteriner Fakültesi otopark alt nda kalan NATO Boru hatt n n menfezle koruma alt na al nmas i i, Giri yolunun (yol:3) -2,50 kodundan olmas gereken kot seviyesine kadar yükseltilmesi için stabilize dolgu yap lmas i i, Tören alan nda elektrik altyap çal malar n n yap labilmesi için tören alan kot seviyesinin dü ürülmesi i i, Santral odas n n yükseltilmesi ve dö emesinin yap m i i, Araç yolu ayd nlatma hatt elektrik tesisat n n yap lmas ile ayn hatt n farkl yerlerine montaj yap lmas, planlanan IP kameralar için bo boru hatt n n çekilmesi ve menhollerin yap lmas i i, Yol güzergah üzerinde bulunan Burdur Belediyesine ait vantuz odalar n n, yol evinin alt nda kalmamas için betonarme perde duvar yap lmas i i, Giri yolunun (yol:1) -2,50 kodundan olmas gereken kot seviyesine kadar yükseltilmesi için stabilize dolgu yap lmas i i, Yol imalatlar na engel te kil eden yerle ke giri yolundaki elektrik direklerinin deplasesi ile bu direklerin farkl güzergahta montaj n n yap lmas i i, Veteriner Fakültesi Binas n n E-Blok Bodrum kat nda dersliklerin yemekhaneye dönü türülmesi elektrik ve s hhi tesisat i lerinin yap m i i, Veteriner Fakültesi Binas n n E-Blok Bodrum kat nda dersliklerin yemekhaneye dönü türülmesi ve binas giri ine güvenlik görevlileri için güvenlik ofisleri yap lmas i i, Veteriner ve Mühendislik Fakülte binalar n n kazan dairelerine do algaz tesisat yap lmas i i, Veteriner Fakültesi bina içi pitogramlar ve Veteriner Fakültesi giri ine krom kutu harfle yaz yaz lmas i i, Veteriner Fakültesi binas içinde mevcut sistem odas na klima tesisat çekilmesi ve klima montaj i lerinin yap lmas i i, Veteriner Fakültesi bina içi yönlendirme yaz lar, kap isimlikleri ve numaratör yap m i i, Yap leri ve Teknik Daire Ba kanl m z ofislerinde kullan lmak üzere UPS al nmas i i, Sistem odas nda kullan lmak üzere 3KWA 'l k güç kayna al nm i i, Veteriner Fakültesi binas nda mevcut yemekhaneye yemek masas ve sandalyesi al nmas i i, Fen- Edebiyat Fakültesi bilgisayar laboratuvarlar nda kullan lmak üzere bilgisayar masalar n n al m i i, 11

18 Mühendislik Fakültesi, Veteriner Fakültesi ve Fen Edebiyat Fakültesi binalar na ait çöplerin toplan p, Burdur Belediyesi taraf ndan sa l kl bir ekilde al nmas n sa lamak amac yla 15 adet çöp konteyneri yap lmas i i, Yol imalatlar na engel te kil eden yerle ke giri yolundaki elektrik direklerinin deplasesi ile bu direklerin farkl güzergahta montaj n n yap lmas i i, Binalar n ve ba l birimlerin bak m onar m ve tadilat i lerinde kullan lmak üzere ihtiyaç duyulan aletlerin al nmas i i, Bahçe düzenlenmesi i lerinde kullan lmak üzere tar m aletleri al m i i, Tar m alanlar n n i lenmesi i lerinde kullan lmak üzere tar m araç ve gereçleri al m i i. Tar m alan nda lavanta yeti tirmek üzere lavanta fidesi al m ve dikim i i, Fen- Edebiyat Fakültesi Binas n n çevresinde bulunan alanlar n projesine uygun olarak ye il alana dönütürülmesi çal malar n n yap lmas i inde gerekli olan çim tohumu al nmas i i, Elektrik aboneli inin al nmas i i, 3 ton kapasiteli sulama tankeri al m i i, Mühendislik Fakültesi yan nda bulunan, mevcut sondaj kuyusunun faaliyete geçebilmesi için derin kuyu pompas elektrik tesisat n n yap m i i, Mevcut su terfi istasyonuna; Burdur Belediyesinin 600'lük isale hatt ndan su al nabilmesi için gerekli vana grubu, su sayac ve montaj elemanlar n n al nmas i i, Mühendislik Fakültesi binas n n zemin kat nda mevcut yemekhane ve kantine ayr lan alan n laboratuara dönü türülmesi maksad ile alüminyum bölme (kap dahil) yapt r lmas i i, Fen- Edebiyat Fakültesinin elektrik ihtiyac n kar lamak amac yla 2x800 KWA'l k trafonun al m i i, Fen-Edebiyat Fakültesi A Bloklar yap m i i, Veteriner Fakültesi A, B, C, D ve E Bloklar in aat yap m i i, Veteriner Fakültesi F, G, H ve I Bloklar ikmal in aat ve çevre düzenleme i i, Altyap yap m i i, Merkez Kütüphanesi projesinin çizim i i, Saha düzenlemesi ve hafriyat yap m i i, Mühendislik Fakültesi A, B, B1, C ve D Bloklar in aat yap m i i, Yerle kenin terfi hatt yap m i i, NATO boru hatt n n menfez ile korumaya al nma i i, Yerle ke saha düzenleme i i, Elektrik enerjisi nakil hatt yap lmas i i, Mühendislik Mimarl k Fakültesi çevre düzenlemesi yap lmas i i, IP tabanl telefon santral ve bilgisayar a donan m al m ve montaj i i, IP tabanl telefon santral al m i i, Uzaktan E itim Merkezi Ak ll S n flar na nteraktif cihaz al m i i, Uzaktan E itim Merkezine sunucu bilgisayar al m i i, Merkez Laboratuar tezgah al m ve montaj i i, Amfi s ras ve konferans salonu koltu u al m ve montaj i i, makinesi al m i i, 2000 ki ilik kapal spor salonu projesi çizim i i yap lm t r. 2. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Merkez Yerle ke MerkezYerle kede bulunan Yap leri ve Teknik Daire Ba kanl hizmet binas n n anaokuluna dönü türülmesi i i, Rektörlük Merkez Yerle kesi kazan dairelerinin do algaza dönü türülmesi i i, Rektörlük Merkez Yerle kesinde bulunan jeneratör y ll k bak m ve onar m i i, Rektörlük Merkez Yerle kesindeki binalar n ve ba l birimlerin bak m onar m ve tadilat i lerinde 12

19 kullan lmak üzere ihtiyaç duyulan el aletlerinin al m i i, Uzaktan E itim Merkez Müdürlü ü bünyesinde kullan lmak üzere masaüstü bilgisayar al m i i, Rektörlü ümüz ba l birimlerinde olu an elektrik ar zalar n n giderilmesi i lerinde kullan lma üzere elektrik malzeme al m i i, Meslek Yüksek Okulu elektrik tesisat n n bak m ve onar m n n yap m i i, Rektörlük Merkez Kampusundaki konferans ve sergi salonu binas kalorifer tesisat n n do algaza dönü ümünün yap m i i, Fen- Edebiyat Fakültesi ve Sa l k Yüksekokulu binalar kalorifer tesisat n n dönü üm i i yap lm t r. 3. lçelerde Bulunan Birimlerimizde Yürütülen Çal malar A lasun Meslek Yüksekokulu binas n n tadilat i i, Bucak Zeliha Tolunay Uygulamal Teknoloji ve letmecilik Yüksekokulu Binas n n yal t m ve çevre drenaj n n yap m i i, Üniversitemize ba l Bucak lçesinde ki yüksekokullara jeneratör temini ve montaj i i, Gölhisar Meslek Yüksekokulu ek bina tadilat yap m i i, Bucak Zeliha Tolunay Uygulamal Teknoloji ve letmecilik Yüksekokulunun d cephesinin boyanmas için boya al m i i, Bucak Zeliha Tolunay Uygulamal Teknoloji ve letmecilik Yüksekokulu drenaj kanal n n belediye rögar hatt na ba lanmas i i, Bucak Hikmet Tolunay Meslek Yüksekokulunda bulunan elektrik ana da t m panosunun bak m onar m i i, Tefenni Meslek Yüksekokulu Binas nda yap lan elektrik tesisat bak m i i yap lm t r Yap m Devam Eden Projeler Fen-Edebiyat Fakültesi B Blok yap m i i, Bucak Emin Gülmez Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu in aat yap m i i, Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Yerle kesi Örtülü Mevkii Jeneratör ile UPS temini ve montaj i i, Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Yerle kesi Örtülü Mevkii Spor Kompleksi A ve B Bloklar yap m i i, Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Yerle kesi Örtülü Mevkii Örtülü Yerle kesi Bilimsel Ara t rma Projeleri Binas n aat Yap m i Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Yerle kesi Örtülü Mevkii 1. bölge yerle ke içi yollar yap m i i, Merkez Laboratuar Tezgah al m ve montaj i i, Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Yerle kesi Örtülü Mevkii yollara otobüs dura al m ve montaj i i, Fen- Edebiyat Fakültesi laboratuvarlar na tezgah al m ve montaj i i, Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Yerle kesi Örtülü Mevkii Spor kompleksi alanlar nda çevre düzenleme i i yap lm t r Merkez Kampus D ndaki Binalar Burdur li, Ye ilova lçesinde yap lacak olan Meslek Yüksekokulunun projesi çizilmi tir. 13

20 Üniversitemizin Kapal Alan Durumu Merkez Yerle ke Kapal Alan m² Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Yerle kesi Örtülü Mevkii Kapal Alan m² -Veteriner Fakültesi -Sa l k Yüksekokulu ve Merkezi Amfiler -Fen Edebiyat Fakültesi A Blok -Merkezi Laboratuarlar m² m² m² m² -Veteriner Fakültesi -Sa l k Yüksekokulu m² 7.500m² lçelerdeki Birimlerin Kapal Alan m² ÜN VERS TEM Z N TOPLAM KAPALI ALANI m² Üniversitemiz Yerle kesi Alt Yap Çal malar Yerle ke Alt Yap s - Kanalizasyon altyap s 1-2 Bölge, -Ya mursuyu altyap s, - çme suyu altyap s, -Sulama suyu altyap s, -Sathi kaplamal yol, adet araç için otopark, -Yaya yolu tu la ve beton parke kaplama uygulamas yap lm t r m m m m m² m² m² 14

21 Üniversitemiz Yerle kesi Elektrik ve Ayd nlatma Çal malar Üniversitemizin Elektrik htiyac n n Kar lanmas na Yönelik Olarak: - xlpe yer alt (Orta gerilim kablosu), - 24 core single mode fiber optik yer alt kablosu, -AG Yer alt Kablosu -3/0 AWG havai hat çekilmesi -Alüminyum yol ayd nlatma dire i, -Regreasyon alan ayd nlatma dire i KWA trafo ve orta gerilim hücresi, KWA trafo ve orta gerilim hücresi, KWA trafo ve orta gerilim hücresi, KWA jeneratör, KWA jeneratör, KWA UPS(Kesintisiz güç kayna ), -100 KWA UPS(Kesintisiz güç kayna ) al m ve montaj yap lm t r m m m 4 direkli 73 adet 86 adet 2 adet 2 adet 1 adet 1 adet 2 adet 2 adet 1 adet Derslik ve Laboratuvarlar Birimlerimize ait mevcut derslik ve laboratuvarlar her birimin kendi ba l alt nda verilmi tir Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Ba kanl Dairemiz e itim-ö retim y l nda; 1 Daire Ba kan, 2 Kütüphaneci, 1 ef, 1 Uzman ve 2 Bilgisayar letmeni olmak üzere toplam 7 personel ile hizmet vermi tir Genel Durum Üniversite kütüphaneleri; toplumun bilimsel geli me düzeyini yükseltmek, ö retim elemanlar n n, ara t rmac lar n ve ö rencilerin, mesleki-entelektüel geli imlerine yard mc olmak ve bilimsel ara t rma-geli tirme çal malar n desteklemek amac ile kurulan bilgi merkezleridir. Kütüphanemiz okuyucular na, 390 m² alana sahip 2 katl bir mekanda hizmet vermektedir. Üst katta; idari birimler ile sa lama bölümü, kataloglama ve s n flama birimi, okuma salonu ve kitap koleksiyonu bulunmaktad r. Alt katta ise; kitap koleksiyonu, dan ma kaynaklar, süreli yay nlar, fotokopi, ödünç verme, bilgisayar bölümü ile depo bulunmaktad r Koleksiyon Say s Yay nlar, ba ve sat n alma yoluyla temin edilmektedir mali y l nda kütüphanecilik hizmetleri ve yay n al mlar için ayr lan ödenekle; 4519 adet kitap sat n al narak kitap say s toplam e ula m t r. Kütüphanemize ba ve sat n alma yoluyla temin edilen 621 adet dergi, süreli yay n koleksiyonumuza eklenmi tir. Kütüphanemizde yer alan kitaplar; dan ma kaynaklar ve süreli yay nlar okuma salonunda aç k raf sistemine göre kullan c lar n hizmetine sunulmu tur Elektronik Veri Tabanlar Veri tabanlar ; ara t rma kütüphanelerinin teknolojik olanaklar n kullanarak, günceli takip edebilen materyal türlerinden biridir. ULAKB M üzerinden ula abildi imiz 7 adet veri taban ile sat n ald m z 8 adet veri taban kullan ma sunulmu tur. 15

22 E itim-ö retim Y l nda Kütüphanede Kullan lan Veri Tabanlar Annual Review Tam Metin Antropoloji, Astronomi, Biyokimya, Biyomedikal, Biyofizik, Klinik Psikoloji, Yer Bilimleri, Çevre Bilim, Entomoloji, Genetik, T p, Mikrobiyoloji, Nöroloji, Beslenme, Patoloji, Farmokoloji, Bitki Patolojisi, Bitki Biyolojisi, Sosyal Bilimler, Sosyoloji, Psikoloji bilim dallar n kapsamaktad r. CAB Özet Veteriner konular n kapsamaktad r. Ebrary E-Kitap 48,406 adet elektronik tam metin kitap içeren Ebrary Academic Complete E-Kitap veritaban, ebrary firmas na ait 16 akademik koleksiyonu kapsamaktad r. Ebscohost Academic Search Complete Tam Metin Özellikle akademik kurumlar için tasarlanm t r. Education Research Complete IEEE Electronic Library Hiperkitap JSTOR MathSciNet OVID-LWW ScienceDirect Tam Metin Tam Metin E-Kitap Tam Metin Özet Tam Metin Tam Metin E itim ve ili kili disiplinlerdeki ara t rmac lar için haz rlanm, en güvenilir tam veritaban d r. lk ö retimden yüksek ö retime kadar tüm e itim düzeyleri ve çok dilli e itim, sa l k e itimi ve test gibi e itimle ilgili tüm uzmanl klar içerir. Elektrik-elektronik mühendisli i, bilgisayar bilimleri, uygulamal fizik,biyomedikal biyoteknoloji ile ilgili konular kapsamaktad r. Hiperlink taraf ndan geli tirilmi Türkçe içerikli elektronik kitap veritaban d r. Antropoloji, Arkeoloji, Ekoloji, Asya Çal malar, Bitki Bilimi, letme, Orta Do u Çal malar, Ekonomi,Maliye, E itim, Fen Bilimleri, Tarih Bilimi, Dil, Edebiyat, Latin Amerika Çal malar, Felsefe, Siyaset Bilimleri, Nüfus Etüdleri, Sosyoloji, Co rafya, Din, Folklor, Film, Gösteri Sanatlar, Müzik, statistik ve Matematik bilim dallar n kapsayan bir veri veritaban d r. MathSciNet, Amerikan Matematik Derne i taraf ndan olu turulan 1940 y l ndan günümüze kadar matematik ile ilgili yay nlara ait ele tiri, at f ve bibliyografik bilgi veren web tabanl bir veri taban d r. Sa l k alan ndaki profesyoneller ve ö renciler için gerekli olan temel bilgileri, elektronik ortamda OVID platformu arac l ile kullan ma sunmaktad r. çeri inde 280 dergi bulunmaktad r Mühendislik, teknoloji, t p, kimya, bilgisayar, be eri ve sosyal bilimler, ekonomi yer almaktad r. SpringerLink Tam Metin Mühendislik, biyoloji, tar m, ekonomi, i letme ve 16

23 Taylor & Francis Web of Science Wiley Online Library Tam Metin ndeks Tam Metin be eri bilimler, hukuk, do a ve çevre bilimleri konular n kapsamaktad r. Sosyal, be eri bilimler, t p ve ya am bilimlerini içermektedir. Science Citation Index Expanded, Social Science Citation Index.1980 den günümüze indekslere yer vermektedir. Matematik, istatistik, fizik, e itim, mühendislik, veterinerlik, hem irelik ve fen bilimleri konular n kapsamaktad r Oturma Kapasitesi ve Mesai Saatleri Mevcut kütüphane binam zda; bilgi kaynaklar n n toplanmas, düzenlenmesi, ara t rma hizmetleri, bibliyografik tarama, güncel sorulara yönelik bilgi sa lama gibi hizmetler verilmektedir. Okuma salonunda kullan c lar n her türlü yay n ve materyale ula abilmesi için aç k raf sistemi, 100 ki ilik oturma kapasitesi ve 12 ki ilik bilgisayar bölümü mevcuttur. Kütüphane, kullan c lar na e itim-ö retim döneminde hafta içi Cumartesi günü ise, saatleri aras nda hizmet vermektedir Kütüphane Otomasyonu Kütüphanemize kurulan Yordam Kütüphane Otomasyon Program ile birlikte internet üzerinden kitaplar n; tarama, uzatma, ay rtma ve ödünç verme hizmeti yap lmaktad r Teknik Hizmetler Teknik hizmetler; kütüphaneye al nan bir materyalin, al m ndan hizmete sunulmas na kadar devam eden sa lama, kataloglama-s n flama ve barkodlama i lemlerinin yap ld servistir. Kütüphanemize; sat n alma ve ba yoluyla gelen yay nlar n s n flamas, ta n r i lem kay tlar ve barkod i lemleri tamamland ktan sonra Library of Congress S n flama Sistemi ne göre yap lm t r. Marc format ndaki Yordam Kütüphane Otomasyon Program na ve Anglo-Amerikan Cataloging Rules II kataloglama kurallar na göre kitaplar n bibliyografik künyeleri sisteme girilerek hizmete sunulmu tur Okuyucu Hizmetleri Okuyucu hizmetleri; mevcut bilgi kaynaklar ndan kullan c lar n en verimli ekilde faydalanmas n sa lamak amac yla, belirli kurallar içinde hizmet veren bir birimdir. Ödünç Verme Teknik i lemleri tamamlanan yay nlardan faydalanmak isteyen okuyucular n ödünç kitap alabilmesi ve di er materyallerden faydalanabilmesi Kütüphaneden Yararlanma Yönergesi ne göre yap lmaktad r. Akademik ve dari Personel 15 gün süre ile 5 kitap, ö renciler ise; 7 gün süre ile 1 kitap ödünç alabilmektedir. D ar dan gelen ara t rmac lara kütüphane yay nlar ödünç verilmemekte, ancak kütüphane içinde fotokopi hizmetlerinden yararland r lmaktad rlar. Süreli yay nlar, dan ma kaynaklar, kitap d materyaller d ar ya ödünç verilmemekte, kütüphane içinde kullan lmaktad r. Kütüphanemizde mevcut olmayan yay nlar; kütüphaneleraras i birli i çerçevesinde di er üniversite kütüphanelerinden getirtilerek ara t rmac lar n hizmetine sunulmaktad r. Üniversite kütüphanemiz; elektronik ortamda hizmet veren bilgi merkezi olma yönünde çal malar ile h zla büyüyen, bas l ve elektronik kitaplar içeren çekirdek koleksiyonu olu turma çal malar n sürdüren bir birimdir. 17

24 3.3. Bilgi lem Daire Ba kanl Dairemiz e itim-ö retim y l nda; 1 Daire Ba kan, 4 Uzman, 1 Programc, 1 Bilgisayar letmeni olmak üzere toplam 7 personel ile a a da belirtilen hizmetleri yerine getirmi tir. Üniversitemiz internet eri im h z 100Mbit e ç kar lm ve Sa l k Yüksek Okulu nda 5 Mbit, Hikmet Tolunay Meslek Yüksekokulu nda 10 Mbit, Zeliha Tolunay Uygulamal Teknoloji letmecilik Yüksekokulu na 5 Mbit, Yerle kemiz de 5 Mbit Metro Ethernet hatt ba lanm ve kullan c say s n n art na ba l olarak 20 Mbit e ç kar lm t r. Tefenni Meslek Yüksekokulu na 2 Mbit GSHDSL hatt ba lanm t r. Tüm d birimlerimize güvenlik duvar kurulumu yap lm t r. Bucak Zeliha Tolunay Uygulamal Teknoloji letmecilik Yüksekokulu, Hikmet Tolunay Meslek Yüksekokulu, A lasun Meslek Yüksekokulu ile Tefenni Meslek Yüksekokulu nun a alt yap s nda yeniden düzenleme yap lm t r. Bu kapsamda, her kullan c için a anahtarlama cihazlar na giden tek bir uç, her a anahtarlama cihaz ndan ana toplama noktas na giden 1 adet bak r ve 1 adet fiber kablo çekilmi tir. Tüm a anahtarlama cihazlar ve güvenlik cihaz m z elektrik kesintilerinde de koruyacak online-ups sistemi devreye al nm t r. Ayr ca bu birimlerde sanal a sistemine geçilerek, personel-ö renci-misafir a lar birbirlerinden ayr larak güvenlikleri art r lm t r. Tüm birimlerimizde internetin izinsiz kullan m n engelleyen fiziksel adres filtreleme sistemi devreye al nm t r. Tefenni Meslek Yüksekokulu na 4 adet, Hikmet Tolunay Meslek Yüksekokulu na 6 adet, Zeliha Tolunay Uygulamal Teknoloji letmecilik Yüksekokulu na 9 adet, A lasun Meslek Yüksekokulu na 5 adet, Gölhisar Meslek Yüksekokulu na 10 adet, Meslek Yüksekokulu na 10 adet yönetilebilir a anahtarlama cihaz kurulmu tur. Uzaktan E itim Merkezi'nin sunucular kurulmu, 10 Mbit metro ethernet internet hatt devreye al narak gerekli güvenlik cihaz ve a anahtarlama cihazlar kurulmu tur. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Yerle kesi Örtülü Mevkii ne güvenlik duvar kurularak ve internet eri iminin izinsiz kullan m n engelleyen fiziksel adres filtreleme sistemi devreye al narak kablosuz eri im noktalar kurulmu tur. Üniversitemiz eduroam uluslararas akademik a na dahil edilmi tir. A lasun Meslek Yüksekokulu ve Tefenni Meslek Yüksekokulu için metro ethernet ba lant ba vurusu yap lm t r. Üniversitemiz iç ve d birimlerinin internet kullan m grafi ini anl k gösteren MRTG sistemi kurulmu tur. E-posta sunucusuna yeni kullan c arayüzü kurularak kurum içinde kullan lan E-posta Duyuru Sistemi geli tirilmi tir. Kurum içinde kullan lan aktif cihazlar n durumunu anl k takip edebilmek için kullan lan A zleme Sistemi geli tirilmi tir. Tüm sunucular m z n ifreleri güncellenmi, güvenlik loglar incelenmi, gerekli düzenlemeler yap lm t r. Mevcut kablosuz internet eri im alan geni letilmi ve ö rencilerimizin üniversitemiz kablosuz a n n kullanabilmeleri için ba vurular al nm t r. Yeni personellerimiz ve talep eden yüksek lisans ö rencileri için e-posta hesaplar aç lm t r. Antivirüs yaz l m için 3 y l lisans anla mas yap lm t r. Akademik Bilgi Sistemi (ABS) için kullan c tan mlar yap lm t r. Üniversitemize al nan yeni masaüstü bilgisayar ve notebooklar n i letim sistemleri ve ilgili birimlere kurulumlar yap lm t r. Üniversitemiz bünyesinde kullan lan masaüstü ve dizüstü bilgisayarlar n ar zalar giderilerek gerekli bak m ve onar m i leri yap lm t r. 18

25 E itim Fakültesi laboratuvarlar ndaki internet ba lant s ndan kaynaklanan aksakl klar giderilmi tir. Mezunnet Sistemi yenilenmi tir. Pedagojik Formasyon e itimi alan ö rencilerin takibi (ö renci kay t, notlar, devams zl k, muafiyet, çe itli liste, rapor ve istatistikler vb.) amac yla web sayfas haz rlanm olup test çal malar devam etmektedir. Yüksekö retim Kurulu Bologna Bilgi Formu için gerekli bilgiler, birimlerden temin edilmi ve bilgi giri leri yap lm t r. Eduroam (Educational Roaming) bilgi sayfas haz rlanm t r. Kuvay- Milliye den Cumhuriyet e Burdur Sempozyumu, Uluslararas 4. Bilim enli i ve Uluslararas Kat l ml Bat Akdeniz Do a Bilimleri Sempozyumu web sitesi haz rlanm t r. Üniversitemiz E itim Fakültesi koordinatörlü ünde Eylül 2011 tarihleri aras nda 20 incisi düzenlenecek olan Ulusal E itim Bilimleri Kurultay için web sayfas haz rlanm t r. 4. SOSYAL H ZMETLER 4.1. Sa l k Kültür ve Spor Daire Ba kanl Dairemiz e itim-ö retim y l nda; 1 Daire Ba kan, 2 ube Müdürü, 1 Psikolog, 1 Diyetisyen, 2 Hem ire, 2 Memur, 5 Bilgisayar letmeni ve 1 Ambar Memuru olmak üzere toplam 15 personel ile a a da belirtilen hizmetleri vermi tir Sa l k Sosyal güvencesi olmayan 298 ö rencimize sa l k karnesi düzenlenerek y ll k dönemler halinde vizeleri yap lm t r. Di er üniversitelerden ilimize gelen ö rencilerin tedavi edilebilmeleri için sevk i lemleri yap lm t r. Birimimizde tansiyon takibi, pansuman vb. hizmetler verilmi olup, gerekli durumlarda 112 den sa l k hizmeti talep edilmi tir Psikolojik Dan manl k ve Rehberlik Birimi Üniversitemiz ö rencilerinin, çal anlar n n ve bakmakla yükümlü olduklar bireylerin zihinsel, duygusal ve davran sal geli melerine katk da bulunmak, problem çözme becerilerini geli tirerek ya am kalitelerini art rmalar na yard mc olmak amac yla, önyarg s z ve güvenilir bir ortamda ki inin ihtiyaç duydu u alanda destekleyici, e itici ve tedaviye yönelik psikolojik dan manl k ve rehberlik hizmetleri verilmekte olup; bireysel dan manl k, grup dan manl, önleyici çal malar yap lm ve konferans, seminer, panel gibi etkinlikler düzenlenmi tir Beslenme Üniversitemiz Fakülte, Enstitü, Yüksekokul ve Meslek Yüksekokullar nda akademik ve idari personel ile ö rencilerin ö le yeme i hizmeti, mevsime göre gerekli kalori ihtiyac hesaplanarak verilmi tir. Burdur Merkez Mutfa d nda ilçelerde bulunan birimlerde ö le yeme i, de i ik firmalar arac l yla sunulmu tur. Ayr ca; ö rencilerimizin beslenme gereksinimlerine seçenek olu turmak ve bo zamanlar nda gidebilecekleri mekânlar yaratmak amac yla Fakülte, Yüksekokul ve Meslek Yüksekokullar nda kantin ve kafeteryalar taraf ndan hizmet verilmi tir Bar nma Ö rencilerimiz için ilimizde farkl bar nma olanaklar mevcuttur. Yüksekö renim Kredi ve Yurtlar Kurumu na (Yurtkur) ba l, 1135 k z ve 574) erkek ö renci olmak üzere 1709 ö rencimiz bar nmaktad r. Ayr ca; e itim ö retim y l güz yar y l ba nda 250 k z ve 250 erkek olmak üzere 500 ki ilik yeni ö renci yurdu hizmete girmi tir. 19

26 KYK' n n Bucak lçesindeki birimlerinde ise 242 k z ve 229 erkek ö renci olmak üzere 471 ö rencimiz bar nmaktad r. Bunun d nda ilimizde ve ilçelerimizde bulunan otel ve özel pansiyonlar alternatif olarak birçok ö rencimizin bar nma ihtiyac n kar lamaktad r Burslar e itim-ö retim y l nda toplam 378 ö rencimiz Kredi Yurtlar Kurumu nun vermi oldu u burslardan yararlanm t r. Ayr ca; e itim-ö retim y l nda 199 ö rencimiz Üniversitemizin de i ik birimlerinde k smi zamanl statüde çal t r lm t r Kültürel ve Sosyal Faaliyetler e itim-ö retim y l nda a a da belirtilen faaliyetler düzenlenmi tir Ekim 2009 tarihinde, Akademik Y l Aç l Töreni ile Prof. Dr. Talat Sait HALMAN a verilen Fahri Doktora Payesi Töreni, Ekim 2009 tarihinde, Türkçem Benim Ses Bayra m konulu Faz l Hüsnü Da larca Sempozyumu kapsam nda, konser, Ekim 2009 tarihinde, Türkçem Benim Ses Bayra m konulu Faz l Hüsnü Da larca Sempozyumu kapsam nda, iir dinletisi, Ekim 2009 tarihinde, Prof. Dr. Mehmet SARAY n konu mac olarak kat ld " 21. As rda Atatürk ü Anlamak konulu konferans, Kas m 2009 tarihinde, 3. Piyade E itim Tugay Akdeniz Bölge Bando Komutanl n n kat l m yla gerçekle tirilen, Gençlik Konseri Mart 2010 tarihinde, Dünya Kad nlar Günü nedeniyle, Nev ehir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Filiz KILIÇ n kat l m yla düzenlenen konferans, Mart 2010 tarihinde, Cumhur Ba kan Say n Abdullah GÜL ün kat l mlar yla gerçekle en, 12 Mart stiklal Mar n n Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy u Anma program, Nisan 2010 tarihinde, üniversitemiz Türk Sanat Müzi i Korosu taraf ndan Ulusak Egemenli imizin 90. Y l An s na konser, May s 2010 tarihleri aras nda, Sa l k Kültür ve Spor Daire Ba kanl taraf ndan düzenlenen 4. Bahar enli i, Haziran 2010 tarihinde, Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Anaokulu Müdürlü ü taraf ndan Y lsonu Gösterisi, Haziran 2010 tarihinde, Sanatç Mustafa CECEL nin kat l m yla gerçekle tirilen E itim Ö retim Y l Mezuniyet Konseri, Haziran 2010 tarihinde, gerçekle tirilen Akademik Genel Kurul Toplant s düzenlenmi tir e itim-ö retim y l itibariyle say s 35 e ula an ö renci topluluklar m z n faaliyetleri a a da verilmi tir. Atatürkçü Dü ünce Toplulu u; Kas m 2009 tarihinde 10 Kas m Atatürk ü Anma Program, Mart 2010 tarihinde Türkiye Nereye Gidiyor? adl konferans. Bas n ve Yay n Toplulu u; Nisan 2010 tarihinde Burdur Huzurevi Ziyareti. Bili im Toplulu u; Mart 2010 tarihleri aras nda Bilgisayar Kursu. 20

27 Bilimsel Ara t rma Toplulu u: May s 2010 tarihleri aras nda 12. Uluslar aras Veteriner Hekimli i Ö rencileri Ara t rma Kongresi ne kat l m. Biyoanatolia Toplulu u; Mart 2010 tarihleri aras nda Antalya da gerçekle en Optima Kongresi ne kat l m, Nisan 2010 tarihleri aras nda Yunanistan da gerçekle en 3. Avrasya Ornitoloji Kongresi ne kat l m. Çevre Toplulu u; May s 2010 tarihlerinde Çevre ve Orman Seyyar E itim Arac hakk nda çal ma. Dans Toplulu u; Nisan 2010 tarihinde Akdeniz Üniversitesi Bahar enli i ne kat l m, May s 2010 tarihinde Pamukkale Üniversitesi Bahar enli i ne kat l m, May s 2010 tarihinde MAKÜ 4. Bahar enli i ne kat l m. Do a Yürüyü ü ve Gezi Toplulu u; Mart 2010 tarihinde Olympos-Ç ral Yöresine Gezi, May s 2010 tarihlerinde Karaöz, Gelidonya Burnu, Demre, Kekova, Finike, Kumluca/Antalya Yöresine Gezi, May s 2010 tarihleri aras nda Köyce iz, Dalyan ve ztuzu Yöresine Gezi, Erasmus Toplulu u; May s 2010 tarihinde zmir Efes Antik Kent e ve irince Beldesi ne Gezi. Foto rafç l k Toplulu u; Aral k 2010 tarihinde Foto raf, Sanat ve Sanat Foto raflar konulu Söyle i Çerkez KARADA, May s 2010 tarihleri aras nda Üniversiteler aras Foto raf Festivali ne kat l m. G da Toplulu u; Kas m 2009 tarihinde çimizden Biri Atatürk konulu konferans, Aral k 2009 tarihinde Geneti i De i tirilmi Organizmalar n Ekonomik, Çevresel ve Sosyal Etkileri konulu konferans, May s 2010 tarihinde 21 May s Dünya Süt Günü için Süt Da t m. Halk Bilimi ve Spor Toplulu u; May s 2010 tarihinde Gözlerimi Kapar m, Vazifemi Yapar m adl tiyatro oyunu. Ku Gözlem Toplulu u; Mart 2010 tarihinde Afyon/Dinar-Av ar Köyü nde Geleneksel Fidan Dikme Etkinli i ne kat l m, May s 2010 tarihlerinde Çevre ve Orman Seyyar E itim Arac hakk nda çal ma, May s 2010 tarihleri aras nda 6. Leylek enli i ve Ku Gözlem Kamp na kat l m. Limnoloji Toplulu u; Mart 2010 tarihinde Eskil Su Yap lar ve Ça da Bilime Katk lar konulu konferansa kat l m. Motor Sporlar Toplulu u; Mart 2010 tarihinde nci Akü Teorik E itim Semineri, May s 2010 tarihinde Hidrojen Medeniyeti ve Bor Teknolojisi konulu konferans. Rehberlik ve Psikolojik Dan manl k Toplulu u; May s 2010 tarihleri aras nda Özürlüler Derne i lkö retim Okulu ve Okulu Ö rencilerine E lence Program. 21

28 Sinema ve Anime Toplulu u; May s 2010 tarihlerinde Antalya ve Kemer Gezisi. Spor ve Medya Toplulu u; Mart 2010 tarihinde Söyle i: ( ifo) Mehmet ÖZD LEK. iir Toplulu u; Nisan 2010 tarihinde Kütüphanecilik Haftas Dinleti Program, Nisan 2010 tarihinde iir Dinletisi: Prof. Dr. M.Zeki YILDIRIM a Arma an Program, May s 2010 tarihleri aras nda 13. Uluslar aras Akdeniz Gençlik enli i ne Kat l m. Türkçe Toplulu u; Mart 2010 tarihinde "Dünya'da ve Türkiye'de Türkçe Ö retimi" konulu konferans, Mart 2010 tarihinde "T rpan" adl tiyatro oyunu, Nisan 2010 tarihinde "Rumuz: Goncagül" adl tiyatro oyunu, Nisan 2010 tarihleri aras nda " zmir Tüyap Kitap Fuar "na kat l m Spor Üniversiteleraras Spor Oyunlar müsabakalar kapsam nda, Aral k 2009 tarihleri aras nda, zmir de düzenlenen Futbol Grup Birincili i maçlar nda, Erkek Tak m m z 3 üncü oldu Aral k 2009 tarihleri aras nda, Aksaray da düzenlenen Hentbol Grup Birincili i maçlar nda, Erkek Hentbol Tak m m z 1 inci, Bayan Hentbol Tak m m z 3 üncü oldu Aral k 2009 tarihleri aras nda, Voleybol Tak m m z zmir de düzenlenen Voleybol Grup Birincili i maçlar na kat ld Mart 2010 tarihleri aras nda, Judo Tak m m z Kayseri de düzenlenen Judo Grup Birincili i müsabakalar na kat ld Mart 2010 tarihleri aras nda, Karabük te düzenlenen Üniversiteler Halk Oyunlar B Kategorisi Grup Birincili i yar mas nda Halk Oyunlar Ekibimiz stilize dalda 1 inci oldu Mart 2010 tarihleri aras nda, Üniversitemiz Badminton Tak m limizde düzenlenen Üniversiteleraras Badminton 1 Lig Grup Birincili i yar malar na kat ld Mart 2010 tarihleri aras nda, Üniversitemiz Tekvando Tak m Ordu da düzenlenen Üniversiteleraras Tekvando Türkiye ampiyonas yar malar na kat ld Nisan 2010 tarihleri aras nda, Güre Tak m m z Çorum da düzenlenen Güre ampiyonas na kat lm t r May s 2010 tarihleri aras nda, anl Urfa da düzenlenen Üniversiteler Halk Oyunlar Final Yar malar na Halk Oyunlar Ekibimiz kat ld 6 nc oldu May s 2010 tarihleri aras nda, Bursa da düzenlenen Üniversiteler Aras Masa Tenisi Türkiye Birincili i müsabakalar na erkek ve bayan tak mlar m z, tak m halinde 24 üncüoldular sporcunun kat ld ferdi müsabakalarda ise ilk 16 aras derece yapt lar May s 2010 tarihleri aras nda, Denizli de düzenlenen Üniversiteleraras Atletizm ve Yüzme Yar malar nda Üniversitemiz Sporcular Çekiç Atmada Birincilik, Cirit Atmada Birincilik, Uzun Atlamada 14 üncülük, 800 metrede 13 üncülük elde ettikler Temmuz 2010 tarihleri aras nda, Üniversitemiz Plaj Hentbol Tak m Köyce iz de düzenlenen Plaj Hentbolu müsabakalar na kat ld. 22

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü 07.03.2012 06:18

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü 07.03.2012 06:18 http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2012/03/201203... 1 of 5 6 Mart 2012 SALI Resmî Gazete Sayı : 28225 Atatürk Üniversitesinden: YÖNETMELİK ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ ASTROFİZİK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

Detaylı

BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ 2015-2016 ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI KURUM İÇİ YATAY GEÇİŞ BAŞVURULARI

BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ 2015-2016 ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI KURUM İÇİ YATAY GEÇİŞ BAŞVURULARI BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ 2015-2016 ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI KURUM İÇİ YATAY GEÇİŞ BAŞVURULARI 2015-2016 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Yarıyılına kurum içi yatay geçiş ile ilgili kontenjanlar, başvuru koşulları,

Detaylı

T.C. İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı 2015 YILI KALİTE HEDEF PLANI

T.C. İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı 2015 YILI KALİTE HEDEF PLANI Sayfa 1 / 5 Sıra No Hedef Hedefin Gerçekleşmesi için Planlanan Faaliyetler Mezuniyet aşamasına gelecek olan öğrenciler için diploma programının hazırlanmasını ve diploma basımını sağlamak. Sorumlu Kişi/Birim

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ENGELLİLER DANIŞMA VE KOORDİNASYON YÖNETMELİĞİ (1) BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ENGELLİLER DANIŞMA VE KOORDİNASYON YÖNETMELİĞİ (1) BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ENGELLİLER DANIŞMA VE KOORDİNASYON YÖNETMELİĞİ (1) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (Değişik:RG-14/2/2014-28913) (1) Bu Yönetmeliğin amacı; yükseköğrenim

Detaylı

SİİRT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç

SİİRT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç SİİRT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Siirt Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama

Detaylı

İSTANBUL KEMERBURGAZ ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS PROGRAMLARI ARASINDA YATAY GEÇİŞ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

İSTANBUL KEMERBURGAZ ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS PROGRAMLARI ARASINDA YATAY GEÇİŞ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar İSTANBUL KEMERBURGAZ ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS PROGRAMLARI ARASINDA YATAY GEÇİŞ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam MADDE 1 - (1) Bu yönerge İstanbul Kemerburgaz

Detaylı

29 Ocak 2015 Senato Sayı : 123 YÖNERGE

29 Ocak 2015 Senato Sayı : 123 YÖNERGE 29 Ocak 2015 Senato Sayı : 123 YÖNERGE GÜMÜġHANE ÜNĠVERSĠTESĠ EĞĠTĠM KOMĠSYONU YÖNERGESĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak Amaç MADDE 1- (1) Bu yönergenin amacı, Eğitim Komisyonu nun yetki ve sorumluluklarına

Detaylı

En yükseği dikkate alınır. 2 *

En yükseği dikkate alınır. 2 * Yüksek Lisans 4 Yüksek Lisans SAYSÖZEA En yükseği dikkate alınır. 2* 10 (a) 2 ( b) Programın Türü PUAN T.C. Uyruklu Yabancı Uyruklu Milli Sporcu ÜNİP T.C ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Enstitüsü

Detaylı

FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ. 2016-2017 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Yarıyılı Lisansüstü Başvuru Koşulları ve Kontenjanları. Genel Başvuru Koşulları

FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ. 2016-2017 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Yarıyılı Lisansüstü Başvuru Koşulları ve Kontenjanları. Genel Başvuru Koşulları FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ 2016-2017 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Yarıyılı Lisansüstü Başvuru Koşulları ve Kontenjanları Genel Başvuru Koşulları Lisansüstü Eğitim Sınavı ALES-GRE-GMAT İngilizce Sınavları

Detaylı

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ Yönetim Kurulu Kararları

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ Yönetim Kurulu Kararları ERCİYES ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ Yönetim Kurulu Kararları Toplantı Tarihi: 15.12.2015 Toplantı Sayısı : 51 Karar No:02 2015-2016 eğitim-öğretim yılı bahar yarıyılında lisansüstü programlara

Detaylı

MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Muş Alparslan Üniversitesi Uzaktan

Detaylı

ELEKTRİK MÜHENDİSİ TANIM

ELEKTRİK MÜHENDİSİ TANIM TANIM Elektrik enerjisinin, en ekonomik yollarla üretilmesini ve dağıtımını; elektrik donanımlarının, parça ve sistemlerinin yapımını planlayan ve sistemi kurup çalışmasını sağlayan kişidir. A- GÖREVLER

Detaylı

GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ

GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI 2011 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU Şubat 2012 İÇİNDEKİLER 1. Yönetici Özeti... 3 2. Genel Değerlendirme... 3 2.1 Kuruluşun

Detaylı

MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ELEMANLARININ YURTİÇİ VE YURTDIŞI GÖREVLENDİRME YÖNERGESİ

MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ELEMANLARININ YURTİÇİ VE YURTDIŞI GÖREVLENDİRME YÖNERGESİ MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ELEMANLARININ YURTİÇİ VE YURTDIŞI GÖREVLENDİRME YÖNERGESİ MART 2016 MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ELEMANLARININ YURTİÇİ VE YURTDIŞI GÖREVLENDİRME YÖNERGESİ BİRİNCİ

Detaylı

T.C. ÇANAKKALE ONSEK Z MART ÜN VERS TES

T.C. ÇANAKKALE ONSEK Z MART ÜN VERS TES T.C. ÇANAKKALE ONSEK Z MART ÜN VERS TES 1 2 Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Strateji Geli tirme Daire Ba kanl Tel: (286) 218452 Faks: (286) 218451 E-posta: strateji@comu.edu.tr http://strateji.comu.edu.tr/

Detaylı

BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ PEDAGOJİK FORMASYON EĞİTİMİ SERTİFİKA PROGRAMINA İLİŞKİN YÖNERGE. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ PEDAGOJİK FORMASYON EĞİTİMİ SERTİFİKA PROGRAMINA İLİŞKİN YÖNERGE. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ PEDAGOJİK FORMASYON EĞİTİMİ SERTİFİKA PROGRAMINA İLİŞKİN YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönergenin amacı; Talim ve Terbiye Kurulu'nun

Detaylı

İDARE PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İDARE PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU Uluslararası düzeyde eğitim-öğretim vermek En geç 2010 yılı sonuna kadar Avrupa Üniversiteler Birliğine üye olmak Performans i Program döneminin birinci yılı içerisinde Avrupa Üniversiteler Birliğinden

Detaylı

T.C. ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ BİRİM GÖREV TANIMLARI

T.C. ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ BİRİM GÖREV TANIMLARI BAĞLI OLDUĞU MEDİKO-SOSYAL ve GENÇLİK DANIŞMA MERKEZİ SAĞLIK KÜLTÜR ve SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI Üniversite öğrencilerimize sağlık danışmanlık hizmeti verilmektedir. Ayrıca Ağız ve Diş Sağlığı Biriminde personel

Detaylı

YEDİNCİ KISIM Kurullar, Komisyonlar ve Ekipler

YEDİNCİ KISIM Kurullar, Komisyonlar ve Ekipler YEDİNCİ KISIM Kurullar, Komisyonlar ve Ekipler Kurul, komisyon ve ekiplerin oluşturulması MADDE 107- (1) Okullarda, eğitim, öğretim ve yönetim etkinliklerinin verimliliğinin sağlanması, okul ve çevre işbirliğinin

Detaylı

AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ UZAKTAN EĞİTİM YÖNERGESİ

AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ UZAKTAN EĞİTİM YÖNERGESİ AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ UZAKTAN EĞİTİM YÖNERGESİ Afyonkarahisar 2012 İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM... 1 AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK ve TANIMLAR... 1 Amaç... 1 Kapsam... 1 Dayanak... 1 Tanımlar...

Detaylı

T.C NECMETTĠN ERBAKAN ÜNĠVERSĠTESĠ Yapı Ġşleri ve Teknik Daire Başkanlığı GÖREV TANIM FORMU

T.C NECMETTĠN ERBAKAN ÜNĠVERSĠTESĠ Yapı Ġşleri ve Teknik Daire Başkanlığı GÖREV TANIM FORMU UZMANLIK ALANI BAĞLI OLDUĞU UNVAN Teknik Hizmetler Mühendis İnşaat Mühendisi Daire Başkanı Mühendis unvanının gerektirdiği yetki ve devredilmiş olan yetkiler çerçevesinde sorumlu olduğu iş ve işlemleri

Detaylı

T.C. CUMHURBA KANLI I GENEL SEKRETERL ANKARA. Ankara; Say : 285

T.C. CUMHURBA KANLI I GENEL SEKRETERL ANKARA. Ankara; Say : 285 T.C. CUMHURBA KANLI I GENEL SEKRETERL ANKARA Ankara; 19.03.2010 Say : 285 5902 say Afet ve Acil Durum Yönetimi Ba kanl n Te kilat ve Görevleri Hakk nda Kanun 17.06.2009 tarih ve 27261 say Resmi Gazete

Detaylı

T.C. NUH NACİ YAZGAN ÜNİVERSİTESİ YAZILIM KULÜBÜ TÜZÜĞÜ. BİRİNCİ BÖLÜM Kuruluş Gerekçesi, Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. NUH NACİ YAZGAN ÜNİVERSİTESİ YAZILIM KULÜBÜ TÜZÜĞÜ. BİRİNCİ BÖLÜM Kuruluş Gerekçesi, Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. NUH NACİ YAZGAN ÜNİVERSİTESİ YAZILIM KULÜBÜ TÜZÜĞÜ BİRİNCİ BÖLÜM Kuruluş Gerekçesi, Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Kuruluş Gerekçesi Kulüp, Nuh Naci Yazgan Üniversitesi, Yazılım Kulübü ismi ile

Detaylı

PEDAGOJĠK FORMASYON EĞĠTĠMĠ SERTĠFĠKA PROGRAMINA ĠLĠġKĠN ÇERÇEVE USUL VE ESASLAR

PEDAGOJĠK FORMASYON EĞĠTĠMĠ SERTĠFĠKA PROGRAMINA ĠLĠġKĠN ÇERÇEVE USUL VE ESASLAR PEDAGOJĠK FORMASYON EĞĠTĠMĠ SERTĠFĠKA PROGRAMINA ĠLĠġKĠN ÇERÇEVE USUL VE ESASLAR BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1: (1) Bu Usul ve Esasların amacı; Talim ve Terbiye Kurulu'nun

Detaylı

hak kazandığı takdirde, Fen Bilimleri Enstitüsüne teslim eder.

hak kazandığı takdirde, Fen Bilimleri Enstitüsüne teslim eder. BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI İLAN METNİ Üniversitemiz 2015 2016 Eğitim Öğretim Yılı Güz Yarıyılında Anadolu Üniversitesi ile Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi

Detaylı

KAYHAM STRATEJİK PLANINA GÖRE 2014 YILI FAALİYET RAPORU

KAYHAM STRATEJİK PLANINA GÖRE 2014 YILI FAALİYET RAPORU KAYHAM STRATEJİK PLANINA GÖRE 2014 YILI FAALİYET RAPORU PAYDAŞLARIMIZ KAYHAM STRATEJİK PLANINA GÖRE 2014 YILI FAALİYET RAPORU Stratejik Amaç 1: Kurumsal Tanınırlığı Artırmak Hedef 1: 2014 yılı sonuna kadar

Detaylı

a) Birim sorumluları: Merkez çalışmalarının programlanmasından ve uygulanmasından sorumlu öğretim elemanlarını,

a) Birim sorumluları: Merkez çalışmalarının programlanmasından ve uygulanmasından sorumlu öğretim elemanlarını, NİĞDE ÜNİVERSİTESİ TÜRKÇE ÖĞRETİMİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu yönetmeliğin amacı, Niğde Üniversitesine bağlı olarak kurulan

Detaylı

YÜKSEK LİSANS ve DOKTORA KONTENJAN VE KOŞULLARI

YÜKSEK LİSANS ve DOKTORA KONTENJAN VE KOŞULLARI ve KONTENJAN VE KOŞULLARI İŞLETME ANABİLİM DALI Muhasebe ve Finansman 15 2 1 18 İİBF, Siyasal Bilgiler, İşletme, İktisat, Mühendislik ve Turizm Fakültelerinin İşletme, İktisat, Endüstri Mühendisliği, Turizm

Detaylı

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ DERS GÖREVLENDİRME YÖNERGESİ

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ DERS GÖREVLENDİRME YÖNERGESİ YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ DERS GÖREVLENDİRME YÖNERGESİ İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER...i BİRİNCİ BÖLÜM...1 Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar...1 Amaç...1 Kapsam...1 Dayanak...1 Tanımlar...1 İKİNCİ BÖLÜM...2

Detaylı

BAŞVURULARDA HATA YAPILMAMASI İÇİN İLANIMIZI SON SAYFAYA KADAR LÜTFEN DİKKATLİCE İNCELEYİNİZ

BAŞVURULARDA HATA YAPILMAMASI İÇİN İLANIMIZI SON SAYFAYA KADAR LÜTFEN DİKKATLİCE İNCELEYİNİZ ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ 2014 2015 Öğretim Yılı Güz Yarıyılı Lisansüstü Öğrenci Kontenjanları ve Başvuru Koşulları Doktora Programları ANABİLİM DALI TÜRÜ / DERECE TC

Detaylı

KONYA GIDA VE TARIM ÜNİVERSİTESİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMLARI BAŞVURU DUYURUSU

KONYA GIDA VE TARIM ÜNİVERSİTESİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMLARI BAŞVURU DUYURUSU KONYA GIDA VE TARIM ÜNİVERSİTESİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMLARI BAŞVURU DUYURUSU KONYA GIDA VE TARIM ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN: Üniversitemiz Fen Bilimleri ve Sosyal Bilimler Enstitüsü Yüksek Lisans programlarına

Detaylı

AKSARAY ÜNİVERSİTESİ. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

AKSARAY ÜNİVERSİTESİ. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar AKSARAY ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS DÜZEYİNDEKİ PROGRAMLAR ARASINDA YATAY GEÇİŞ ESASLARINA İLİŞKİN YÖNERGE Amaç ve Kapsam MADDE 1 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Bu Yönergenin amacı,

Detaylı

BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ YERLEŞİM İSTATİSTİKLERİ 2008

BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ YERLEŞİM İSTATİSTİKLERİ 2008 BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ YERLEŞİM İSTATİSTİKLERİ 2008 Boğaziçi Üniversitesi Haziran, 2008 Boğaziçi Üniversitesi İSTANBUL Copyright 2008 Boğaziçi University Library Cataloging in-publication Data Boğaziçi

Detaylı

BİLGİ BELGE MERKEZİ VE YAYIN HİZMETLERİ

BİLGİ BELGE MERKEZİ VE YAYIN HİZMETLERİ BİLGİ BELGE MERKEZİ VE YAYIN HİZMETLERİ Elektrik Mühendisleri Odası(EMO) Bilgi ve Belge Merkezi, sahip olduğu elektrik mühendisliği ve Oda ilgili her türlü bilgi, belge ve kaynakla kapsamlı bir araştırma

Detaylı

Fırat Üniversitesi Eğitim Fakültesi A Blok, Pedagojik Formasyon Birimi, ELAZIĞ. Tlf: 0-424-2370000/4928

Fırat Üniversitesi Eğitim Fakültesi A Blok, Pedagojik Formasyon Birimi, ELAZIĞ. Tlf: 0-424-2370000/4928 D U Y U R U ÜNİVERSİTELERİN ÖĞRETMENLİĞE KAYNAK OLUŞTURAN BÖLÜMLERİNİN SON SINIF ÖĞRENCİLERİ İLE MEZUNLAR İÇİN 2014-2015 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI BAHAR DÖNEMİNDE BAŞLATILACAK PEDAGOJİK FORMASYON EĞİTİMİ SERTİFİKA

Detaylı

2015 YILI FAALİYET RAPORU

2015 YILI FAALİYET RAPORU N E C M E T T İ N E R B A K A N ÜNİVERSİTESİ 2015 YII EREĞİ EĞİTİM FAKÜTESİ FAAİYET RAPORU İÇİNDEKİER BİRİM YÖNETİCİSİNİN SUNUŞU İÇİNDEKİER I- GENE BİGİER A- Misyon ve Vizyon B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar

Detaylı

GAZİ ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK PERSONEL YURTİÇİ VE YURTDIŞI GÖREVLENDİRME YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak

GAZİ ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK PERSONEL YURTİÇİ VE YURTDIŞI GÖREVLENDİRME YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak GAZİ ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK PERSONEL YURTİÇİ VE YURTDIŞI GÖREVLENDİRME YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak Amaç Madde 1 Bu yönergenin amacı Gazi Üniversitesi öğretim elemanlarının yurt içi ve

Detaylı

T.C. NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜNDEN

T.C. NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜNDEN T.C. NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜNDEN Enstitümüz Lisansüstü programlarına 2015-2016 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Yarıyılı için Yüksek Lisans ve Doktora öğrencileri

Detaylı

YÜKSEK ÖĞRENĐM KREDĐ VE YURTLAR KURUMU (YURTKUR) HAKKINDA GENEL BĐLGĐLER

YÜKSEK ÖĞRENĐM KREDĐ VE YURTLAR KURUMU (YURTKUR) HAKKINDA GENEL BĐLGĐLER YÜKSEK ÖĞRENĐM KREDĐ VE YURTLAR KURUMU (YURTKUR) HAKKINDA GENEL BĐLGĐLER Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu (YURTKUR), yüksek öğrenim gören öğrencilere burs ve kredi vermek, yurtlar yaptırmak ve yurt

Detaylı

TMMOB EH R PLANCILARI ODASI TRABZON UBES III. DÖNEM (2014-2016) ÇALI MA PROGRAMI

TMMOB EH R PLANCILARI ODASI TRABZON UBES III. DÖNEM (2014-2016) ÇALI MA PROGRAMI TMMOB EH R PLANCILARI ODASI TRABZON UBES III. DÖNEM (2014-2016) ÇALI MA PROGRAMI I. KURUMSALLA MA VE ÖRGÜTLENMEN N GEL LMES Trabzon ubesi nin kurumsal ve örgütlenme yap güçlendirerek daha etkin ve verimli

Detaylı

6. ODA MERKEZ BÜRO İŞLEYİŞİ

6. ODA MERKEZ BÜRO İŞLEYİŞİ 6. ODA MERKEZ BÜRO İŞLEYİŞİ 25. Dönem Çalışma Programı nda, Odamız merkez ve şubelerin büro işleyişinde etkinliğini arttırıcı teknik alt yapının güçlendirilerek oda çalışma hedeflerine ulaşılmasına hizmet

Detaylı

İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ ENGELSİZ ÜNİVERSİTE KOORDİNATÖRLÜĞÜ VE ENGELLİ ÖĞRENCİ BİRİMİ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM

İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ ENGELSİZ ÜNİVERSİTE KOORDİNATÖRLÜĞÜ VE ENGELLİ ÖĞRENCİ BİRİMİ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ ENGELSİZ ÜNİVERSİTE KOORDİNATÖRLÜĞÜ VE ENGELLİ ÖĞRENCİ BİRİMİ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Genel Esaslar Amaç Madde 1- (1)Bu

Detaylı

MUSTAFA KEMAL ÜNĠVERSĠTESĠ MUSTAFA YAZICI DEVLET KONSERVATUVARI MÜZĠK BÖLÜMÜ ĠLKÖĞRETĠM VE LĠSE DÜZEYĠ SERTĠFĠKA PROGRAMI YÖNERGESĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM

MUSTAFA KEMAL ÜNĠVERSĠTESĠ MUSTAFA YAZICI DEVLET KONSERVATUVARI MÜZĠK BÖLÜMÜ ĠLKÖĞRETĠM VE LĠSE DÜZEYĠ SERTĠFĠKA PROGRAMI YÖNERGESĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM MUSTAFA KEMAL ÜNĠVERSĠTESĠ MUSTAFA YAZICI DEVLET KONSERVATUVARI MÜZĠK BÖLÜMÜ ĠLKÖĞRETĠM VE LĠSE DÜZEYĠ SERTĠFĠKA PROGRAMI YÖNERGESĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1. (1) Bu

Detaylı

T.C. KAFKAS ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV UYGULAMA ESASLARI

T.C. KAFKAS ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV UYGULAMA ESASLARI T.C. KAFKAS ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV UYGULAMA ESASLARI Dayanak MADDE 1- (1) Bu esaslar 20 Mayıs 2008 tarih ve 26881 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Kafkas Üniversitesi

Detaylı

ÇINAR KOLEJ Ö RENC LER Ç N RENKL B R DÜNYA

ÇINAR KOLEJ Ö RENC LER Ç N RENKL B R DÜNYA ÇINAR KOLEJ Ö RENC LER Ç N RENKL B R DÜNYA B üyükçekmece deki yeni kampüsünü e itim ve ö retime açan, anas n f, ilkö retim, anadolu ve fen liselerini içeren Ç nar Koleji 32 bin metrekarelik alana kurulu

Detaylı

EĞİTİM FAKÜLTESİ AKADEMİK_İDARİ_HİZMETLER

EĞİTİM FAKÜLTESİ AKADEMİK_İDARİ_HİZMETLER EĞİTİM FAKÜLTESİ AKADEMİK_İDARİ_HİZMETLER Akademik Personel Hizmet Alanları Sayısı (Adet) Alanı (m 2 ) Kullanan Kişi Sayısı Çalışma Odası 51 720 85 Öğretim Elemanı Dinlenme Odası - - - Toplam 51 720 85

Detaylı

BĠNGÖL ÜNĠVERSĠTESĠ NĠN 2015-2016 EĞĠTĠM-ÖĞRETĠM YILI GÜZ YARIYILI KURUMLAR ARASI YATAY GEÇĠġ BAġVURU, KONTENJANLAR VE DEĞERLENDĠRME TAKVĠMĠ

BĠNGÖL ÜNĠVERSĠTESĠ NĠN 2015-2016 EĞĠTĠM-ÖĞRETĠM YILI GÜZ YARIYILI KURUMLAR ARASI YATAY GEÇĠġ BAġVURU, KONTENJANLAR VE DEĞERLENDĠRME TAKVĠMĠ BĠNGÖL ÜNĠVERSĠTESĠ NĠN 2015-2016 EĞĠTĠM-ÖĞRETĠM YILI GÜZ YARIYILI KURUMLAR ARASI YATAY GEÇĠġ BAġVURU, KONTENJANLAR VE DEĞERLENDĠRME TAKVĠMĠ Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar

Detaylı

YÖNETMELİK KAFKAS ÜNİVERSİTESİ ARICILIĞI GELİŞTİRME UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

YÖNETMELİK KAFKAS ÜNİVERSİTESİ ARICILIĞI GELİŞTİRME UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ 22 Mayıs 2012 SALI Resmî Gazete Sayı : 28300 Kafkas Üniversitesinden: YÖNETMELİK KAFKAS ÜNİVERSİTESİ ARICILIĞI GELİŞTİRME UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve

Detaylı

4. B LG LEM MÜDÜRLÜ Ü. Görev Tan m : Bilgisayar Donan mlar Bak m ve Geli tirme

4. B LG LEM MÜDÜRLÜ Ü. Görev Tan m : Bilgisayar Donan mlar Bak m ve Geli tirme 4. B LG LEM MÜDÜRLÜ Ü Görev Tan m : Bilgisayar Donan mlar Bak m ve Geli tirme Bilgi sistemleri ile ilgili olarak kurum içinde kullan lan her türlü bilgisayar donan m ve çevre birimlerinin bak m, onar m

Detaylı

Özel Koşullar ve Açıklamalar K M K M K M K M K M Astronomi ve Uzay. Yüksek Lisans programı için; Astronomi ve Uzay Bilimleri Bilimleri

Özel Koşullar ve Açıklamalar K M K M K M K M K M Astronomi ve Uzay. Yüksek Lisans programı için; Astronomi ve Uzay Bilimleri Bilimleri T.C. ERCİYES ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜNDEN Enstitümüz lisansüstü öğretim programlarına 2012 2013 eğitim-öğretim yılı GÜZ yarıyılı için öğrenci alınacaktır. Öğrenci alınacak programlar,

Detaylı

T.C AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK YÜKSEKOKULU HEMŞİRELİK BÖLÜMÜ DÖNEM İÇİ UYGULAMA YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK YÜKSEKOKULU HEMŞİRELİK BÖLÜMÜ DÖNEM İÇİ UYGULAMA YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK YÜKSEKOKULU HEMŞİRELİK BÖLÜMÜ DÖNEM İÇİ UYGULAMA YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1)Yönergenin Amacı, Ağrı İbrahim Çeçen

Detaylı

MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK İŞBİRLİĞİ PROJE DANIŞMANLIK EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK İŞBİRLİĞİ PROJE DANIŞMANLIK EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK İŞBİRLİĞİ PROJE DANIŞMANLIK EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı,

Detaylı

T.C. RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ENSTİTÜ KURULU TOPLANTI TUTANAĞI. Enstitü Müdürü. Biyoloji Anabilim Dalı Başkanı

T.C. RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ENSTİTÜ KURULU TOPLANTI TUTANAĞI. Enstitü Müdürü. Biyoloji Anabilim Dalı Başkanı T.C. RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ENSTİTÜ KURULU TOPLANTI TUTANAĞI TOPLANTI TARİHİ : 12/06/2014 TOPLANTI NO : 4 KARAR NO : 2014/4 TOPLANTIDA BULUNANLAR : Prof. Dr. Selami ŞAŞMAZ

Detaylı

T.C. a) Ortaö retim Kurumlar Sorumluluk S navlar Öncesi Ö retmenler Kurulu Toplant ve 03 Eylül 2012 Pazartesi

T.C. a) Ortaö retim Kurumlar Sorumluluk S navlar Öncesi Ö retmenler Kurulu Toplant ve 03 Eylül 2012 Pazartesi a) Ortaö retim Kurumlar Sorumluluk S navlar Öncesi Ö retmenler Kurulu ve Zümre Ba kanlar n 03 Eylül 2012 Pazartesi 1 b) Orta Ö retim Kurumlar Zümre Toplant lar ve Y ll k Planlar n Haz rlanmas 04-07 Eylül

Detaylı

İSTANBUL KEMERBURGAZ ÜNİVERSİTESİ. ÇİFT ANADAL ve YANDAL PROGRAMI YÖNERGESİ

İSTANBUL KEMERBURGAZ ÜNİVERSİTESİ. ÇİFT ANADAL ve YANDAL PROGRAMI YÖNERGESİ İSTANBUL KEMERBURGAZ ÜNİVERSİTESİ ÇİFT ANADAL ve YANDAL PROGRAMI YÖNERGESİ Amaç MADDE 1 - (1) Bu Yönergenin amacı, anadal lisans programlarını üstün başarıyla yürüten öğrencilerin, aynı zamanda ikinci

Detaylı

MADDE 2 (1) Bu Yönerge, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve değişiklikleri ile İzmir Üniversitesi Ana Yönetmeliği esas alınarak düzenlenmiştir.

MADDE 2 (1) Bu Yönerge, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve değişiklikleri ile İzmir Üniversitesi Ana Yönetmeliği esas alınarak düzenlenmiştir. İZMİR ÜNİVERSİTESİ BURS YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve Kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönerge; İzmir Üniversitesi nin Fakülteleri, Meslek Yüksekokulu ve bölümlerinde ÖSYM ve Üniversite tarafından

Detaylı

Resmi Gazete Tarihi: 23.07.2005 Resmi Gazete Sayısı: 25884

Resmi Gazete Tarihi: 23.07.2005 Resmi Gazete Sayısı: 25884 Resmi Gazete Tarihi: 23.07.2005 Resmi Gazete Sayısı: 25884 SAYIŞTAY YÖNETİM MENSUPLARININ GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1

Detaylı

T.C. AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ 2012-2013 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI KESİN KAYITLARI

T.C. AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ 2012-2013 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI KESİN KAYITLARI T.C. AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ 2012-2013 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI KESİN KAYITLARI 2012-2013 eğitim-öğretim yılında Üniversitemiz birimlerine kayıt hakkı kazanan adayların, kayıt için belirtilen yer ve zamanda,

Detaylı

T.C. ÜNĠVERSĠTESĠ EĞĠTĠM FAKÜLTESĠ DEKANLIĞI.. BÖLÜM BAġKANLIĞINA. Üniversitesi,.. Fakültesi, Anabilim Dalı. numaralı

T.C. ÜNĠVERSĠTESĠ EĞĠTĠM FAKÜLTESĠ DEKANLIĞI.. BÖLÜM BAġKANLIĞINA. Üniversitesi,.. Fakültesi, Anabilim Dalı. numaralı T.C. UŞAK UġAK ÜNİVERSİTESİ ÜNĠVERSĠTESĠ EĞİTİM FAKÜLTESİ EĞĠTĠM FAKÜLTESĠ DEKANLIĞI. BÖLÜM BAġKANLIĞINA Üniversitesi,.. Fakültesi, Anabilim Dalı. numaralı sınıf (normal/ikinci öğretim) öğrencisiyim. 201-201

Detaylı

MİMARLIK VE MÜHENDİSLİK HİZMET BEDELLERİNİN HESABINDA KULLANILACAK 2016 YILI YAPI YAKLAŞIK BİRİM MALİYETLERİ HAKKINDA TEBLİĞ

MİMARLIK VE MÜHENDİSLİK HİZMET BEDELLERİNİN HESABINDA KULLANILACAK 2016 YILI YAPI YAKLAŞIK BİRİM MALİYETLERİ HAKKINDA TEBLİĞ 9 Nisan 2016 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 29679 TEBLİĞ Çevre ve Şehircilik Bakanlığından: MİMARLIK VE MÜHENDİSLİK HİZMET BEDELLERİNİN HESABINDA KULLANILACAK 2016 YILI YAPI YAKLAŞIK BİRİM MALİYETLERİ HAKKINDA

Detaylı

TMMOB FİZİK MÜHENDİSLERİ ODASI 29. DÖNEM ÇALIŞMA PROGRAMI (TASLAK) (2014 2015)

TMMOB FİZİK MÜHENDİSLERİ ODASI 29. DÖNEM ÇALIŞMA PROGRAMI (TASLAK) (2014 2015) TMMOB FİZİK MÜHENDİSLERİ ODASI 29. DÖNEM ÇALIŞMA PROGRAMI (TASLAK) (2014 2015) ANKARA NİSAN-2014 GİRİŞ Dünyada ve ülkemizde yaşanan ekonomik, siyasal, sosyal ve kültürel gelişmelerin yaşam ve meslek alanlarımıza

Detaylı

GIDA MÜHENDİSİ TANIM A- GÖREVLER

GIDA MÜHENDİSİ TANIM A- GÖREVLER TANIM Gıda mühendisi gıda hammaddelerinin besin değerini kaybetmeden standartlara uygun olarak verimli bir şekilde işlenmesini, korunmasını ve depolanmasını planlayan, uygulamasını yürüten ve yeni sistemleri

Detaylı

MARMARA ÜNĠVERSĠTESĠ YABANCI DĠL VE TÜRKÇE HAZIRLIK SINIFLARI EĞĠTĠM-ÖĞRETĠM ve SINAV YÖNERGESĠ Senato: 13 Ekim 2009 / 274-11

MARMARA ÜNĠVERSĠTESĠ YABANCI DĠL VE TÜRKÇE HAZIRLIK SINIFLARI EĞĠTĠM-ÖĞRETĠM ve SINAV YÖNERGESĠ Senato: 13 Ekim 2009 / 274-11 MARMARA ÜNĠVERSĠTESĠ YABANCI DĠL VE TÜRKÇE HAZIRLIK SINIFLARI EĞĠTĠM-ÖĞRETĠM ve SINAV YÖNERGESĠ Senato: 13 Ekim 2009 / 274-11 Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönergenin amacı, Marmara Üniversitesi Yabancı

Detaylı

T.C. DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ PEDAGOJİK FORMASYON EĞİTİMİ SERTİFİKA PROGRAMINA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR

T.C. DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ PEDAGOJİK FORMASYON EĞİTİMİ SERTİFİKA PROGRAMINA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR T.C. DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ PEDAGOJİK FORMASYON EĞİTİMİ SERTİFİKA PROGRAMINA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1: (1) Bu Usul ve Esasların amacı; Dokuz

Detaylı

SAVUNUCULUK, E M VE H ZMETLERE ULA TIRMA YOLU LE ANNE SA LI ININ

SAVUNUCULUK, E M VE H ZMETLERE ULA TIRMA YOLU LE ANNE SA LI ININ SAVUNUCULUK, E M VE H ZMETLERE ULA TIRMA YOLU LE ANNE SA LI ININ LE LMES PROJES (Bu proje, T.C. Sa k Bakanl Türkiye Üreme Sa Program kapsam nda Avrupa Birli i taraf ndan finanse edilmi tir. Bu yay n içeri

Detaylı

25 Nisan 2016 (Saat 17:00 a kadar) Pazartesi de, postaya veya kargoya o gün verilmiş olan ya da online yapılan başvurular kabul edilecektir.

25 Nisan 2016 (Saat 17:00 a kadar) Pazartesi de, postaya veya kargoya o gün verilmiş olan ya da online yapılan başvurular kabul edilecektir. Sıkça Sorulan Sorular Başvuru Başvuru ne zaman bitiyor? 25 Nisan 2016 (Saat 17:00 a kadar) Pazartesi de, postaya veya kargoya o gün verilmiş olan ya da online yapılan başvurular kabul edilecektir. Bursluluğun

Detaylı

2015-2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ DÖNEMİ PEDAGOJİK FORMASYON EĞİTİMİ SERTİFİKA PROGRAMI DUYURUSU Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı nın 25/11/2015 tarih

2015-2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ DÖNEMİ PEDAGOJİK FORMASYON EĞİTİMİ SERTİFİKA PROGRAMI DUYURUSU Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı nın 25/11/2015 tarih 2015-2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ DÖNEMİ PEDAGOJİK FORMASYON EĞİTİMİ SERTİFİKA PROGRAMI DUYURUSU Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı nın 25/11/2015 tarih ve 64968 sayılı yazısı gereği 2015-2016 Eğitim- Öğretim

Detaylı

Başvuru Tarihi Başlangıcı 28 Aralık 2015. Başvuru Tarihi Sonu 08 Ocak 2016. Sonuçların İlan Tarihi 13 Ocak 2016

Başvuru Tarihi Başlangıcı 28 Aralık 2015. Başvuru Tarihi Sonu 08 Ocak 2016. Sonuçların İlan Tarihi 13 Ocak 2016 İLAN AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İLE ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ/SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ARASINDA ORTAKLAŞA AÇILAN ORTAK YÜKSEK LİSANS PROGRAMLARINA 2015-2016

Detaylı

MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ 2010-2011 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI FAALİYET RAPORU

MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ 2010-2011 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI FAALİYET RAPORU MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ 2010-2011 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI FAALİYET RAPORU Burdur 2012 İÇİNDEKİLER 1. GENEL BİLGİLER 1.1. Üniversitenin Tarihçesi ve Genel Kompozisyonu... 1 1.2.Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı...

Detaylı

ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ YURT DIŞINDAN ÖĞRENCİ BAŞVURU, KABUL VE KAYIT YÖNERGESİ

ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ YURT DIŞINDAN ÖĞRENCİ BAŞVURU, KABUL VE KAYIT YÖNERGESİ ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ YURT DIŞINDAN ÖĞRENCİ BAŞVURU, KABUL VE KAYIT YÖNERGESİ DAYANAK Madde 1- Yurtdışından öğrenci kabulüne ilişkin bu yönerge Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının 19.02.2013

Detaylı

GRAFİK TASARIMCISI TANIM

GRAFİK TASARIMCISI TANIM TANIM Bir mesajı görsel yolla belirli bir hedef kitleye ulaştırmak amacıyla logo, afiş, büyük boy sokak afişi yani billboard, basın ilanı, ambalaj, kitap, dergi, tanıtım filmleri, çizgi film gibi iletişim

Detaylı

NECMETTĠN ERBAKAN ÜNĠVERSĠTESĠ REKTÖRLÜĞÜ NDEN

NECMETTĠN ERBAKAN ÜNĠVERSĠTESĠ REKTÖRLÜĞÜ NDEN NECMETTĠN ERBAKAN ÜNĠVERSĠTESĠ REKTÖRLÜĞÜ NDEN -2015 Eğitim-Öğretim yılında Üniversitemize yatay geçişler Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal,

Detaylı

ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KENTSEL DÖNÜŞÜM PROJELERİ

ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KENTSEL DÖNÜŞÜM PROJELERİ ADANA KENT SORUNLARI SEMPOZYUMU / 16 2008 BU BİR TMMOB YAYINIDIR TMMOB, bu makaledeki ifadelerden, fikirlerden, toplantıda çıkan sonuçlardan ve basım hatalarından sorumlu değildir. ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

Detaylı

ĐNSAN KAYNAKLARI VE EĞĐTĐM MÜDÜRLÜĞÜ

ĐNSAN KAYNAKLARI VE EĞĐTĐM MÜDÜRLÜĞÜ ĐNSAN KAYNAKLARI VE EĞĐTĐM MÜDÜRLÜĞÜ 1. ĐNSAN KAYNAKLARI BĐRĐMLERE GÖRE PERSONEL DAĞILIMI MAKĐNE ĐKMAL BAKIM VE ONARIM GENEL SEKRETERLĐK MÜDÜRLÜĞÜ Genel Sekreter 1 Müdür 1 Genel Sekreter Yardımcısı Büro

Detaylı

İSTANBUL KEMERBURGAZ ÜNİVERSİTESİ BURS YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

İSTANBUL KEMERBURGAZ ÜNİVERSİTESİ BURS YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar İSTANBUL KEMERBURGAZ ÜNİVERSİTESİ BURS YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç: Madde 1. (1) Bu yönergenin amacı, İstanbul Kemerburgaz Üniversitesinin önlisans, lisans ve lisansüstü

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Müsteşarlığı. Sayı : B.O8.0.MÜB.O.37.02.00/ 1174 11/06/2007

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Müsteşarlığı. Sayı : B.O8.0.MÜB.O.37.02.00/ 1174 11/06/2007 1 GENELGE 2007 / 54 İlgi : a) Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı İlköğretim ve Orta Öğretim Kurumlarında Burs, Parasız Yatılılık ve Sosyal Yardımlar Yönetmeliği, b) Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Okul Pansiyonları

Detaylı

MADDE 3 (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 14 ve 49 uncu maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.

MADDE 3 (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 14 ve 49 uncu maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır. AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU EĞİTİM, ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı Ağrı İbrahim Çeçen

Detaylı

BAŞVURU KILAVUZU. A- YÜKSEK LİSANS ve DOKTORA KONTENJAN VE KOŞULLARI

BAŞVURU KILAVUZU. A- YÜKSEK LİSANS ve DOKTORA KONTENJAN VE KOŞULLARI BAŞVURU KILAVUZU A- ve KONTENJAN VE KOŞULLARI a.1 - İşletme Anabilim Dalı a.15 - Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı a.2 - İktisat Anabilim Dalı a.16 - Felsefe Anabilim Dalı a.3 - Çalışma Ekonomisi Anabilim

Detaylı

GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI 2015 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU

GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI 2015 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI 2015 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU Ocak 2016 1 GENEL DEĞERLENDİRME... 1-3 1.1 KURULUŞUN YATIRIMLARININ FİNANSMAN

Detaylı

YÖNETMELİK. MADDE 2 Aynı Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin ikinci ve sekizinci fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve dokuzuncu fıkra eklenmiştir.

YÖNETMELİK. MADDE 2 Aynı Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin ikinci ve sekizinci fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve dokuzuncu fıkra eklenmiştir. 19 Eylül 2012 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 28416 Yükseköğretim Kurulu Başkanlığından: YÖNETMELİK YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARINDA DÖNER SERMAYE GELİRLERİNDEN YAPILACAK EK ÖDEMENİN DAĞITILMASINDA UYGULANACAK

Detaylı

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ UYGULAMALARI

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ UYGULAMALARI KAMUDA İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ PANELİ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ UYGULAMALARI Uzm. Yusuf DUMAN İSG Koordinatörü / İş Güvenliği Uzmanı Mayıs/2016 (1/55) 6331 SAYILI İSG KANUNU İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu

Detaylı

Ç.Ü. GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ İÇ MİMARLIK BÖLÜMÜ 2015-2016 GÜZ YARIYILI İÇM 401-402 PROJE 5 & DİPLOMA PROJESİ

Ç.Ü. GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ İÇ MİMARLIK BÖLÜMÜ 2015-2016 GÜZ YARIYILI İÇM 401-402 PROJE 5 & DİPLOMA PROJESİ Ç.Ü. GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ İÇ MİMARLIK BÖLÜMÜ 2015-2016 GÜZ YARIYILI İÇM 401-402 PROJE 5 & DİPLOMA PROJESİ KONU: GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ TASARIM STÜDYOSU YER: ESKİ BAHÇE KAFE YERLEŞKESİ /KAMPÜS 1.

Detaylı

ÇOCUK GELİŞİMİ ÖĞRETMENİ

ÇOCUK GELİŞİMİ ÖĞRETMENİ TANIM Çalıştığı eğitim kurum ya da kuruluşunda öğrencilere ya da yetişkinlere çocuk eğitimi ile ilgili eğitim veren kişidir. A- GÖREVLER KULLANILAN ARAÇ, GEREÇ VE EKİPMAN Çocuk gelişimi ile ilgili hangi

Detaylı

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ AKADEMİK DEĞERLENDİRME VE TEŞVİK ESASLARI

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ AKADEMİK DEĞERLENDİRME VE TEŞVİK ESASLARI I. AMAÇ ve KAPSAM MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ AKADEMİK DEĞERLENDİRME VE TEŞVİK ESASLARI Madde 1. Bu esasların amacı, Atatürk Üniversitesi Mühendislik Fakültesi öğretim elemanlarının ulusal ve uluslararası düzeyde

Detaylı

HAM PUAN: Üniversite Sınavlarına giren adayların sadece netler üzerinden hesaplanan puanlarına hem puan denir.

HAM PUAN: Üniversite Sınavlarına giren adayların sadece netler üzerinden hesaplanan puanlarına hem puan denir. YGS / LYS SÖZLÜĞÜ OBP (ORTA ÖĞRETİM BAŞARI PUANI): Öğrencinin diploma notunun diğer öğrencilerin diploma notlarına oranıdır. En az 100 en çok 500 puan arasında değişen bu değer, öğrencinin başarısı okulun

Detaylı

2016-2017 www.bilecik.edu.tr Genel Bilgiler Üniversitemiz, 104.057 m 2 kapalı alan, 24.212 m 2 açık alanda spor tesisleri olmak üzere toplam 741.248 m 2 kampüs alanına sahiptir. 485 Akademik Personelimizle

Detaylı

GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ LİSANSÜSTÜ İLANI

GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ LİSANSÜSTÜ İLANI GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ LİSANSÜSTÜ İLANI Sosyal Bilimler Enstitüsü üstü Programlarına 2012-2013 Öğretim yılı birinci yarıyılında öğrenci alınacaktır. BAŞVURU TARİHİ VE YERİ Adayların

Detaylı

GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ YAZ OKULU YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM

GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ YAZ OKULU YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ YAZ OKULU YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM MADDE 1 (1) Bu Yönergenin amacı, Gaziosmanpaşa Üniversitesi bünyesinde yaz okulunda uygulanacak olan

Detaylı

T.C EGE ÜNİVERSİTESİ YURT DIŞINDAN ÖĞRENCİ KABULÜ ESASLARINA İLİŞKİN YÖNERGE. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak

T.C EGE ÜNİVERSİTESİ YURT DIŞINDAN ÖĞRENCİ KABULÜ ESASLARINA İLİŞKİN YÖNERGE. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak T.C EGE ÜNİVERSİTESİ YURT DIŞINDAN ÖĞRENCİ KABULÜ ESASLARINA İLİŞKİN YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak Amaç Madde 1-(1) Bu yönergenin amacı, Ege Üniversitesine bağlı Fakülte/Yüksekokul/Meslek

Detaylı

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ PEDAGOJİK FORMASYON EĞİTİMİ YÖNERGESİ (24.12.2015 tarih ve 458 sayı ve 14 Numaralı Üniversite Senato Kararı)

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ PEDAGOJİK FORMASYON EĞİTİMİ YÖNERGESİ (24.12.2015 tarih ve 458 sayı ve 14 Numaralı Üniversite Senato Kararı) SAKARYA ÜNİVERSİTESİ PEDAGOJİK FORMASYON EĞİTİMİ YÖNERGESİ (24.12.2015 tarih ve 458 sayı ve 14 Numaralı Üniversite Senato Kararı) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1) Bu Yönerge,

Detaylı

SİİRT ÜNİVERSİTESİ 2015 MALĠ YILI. Döner Sermaye ĠĢletme Müdürlüğü FAALĠYET RAPORU

SİİRT ÜNİVERSİTESİ 2015 MALĠ YILI. Döner Sermaye ĠĢletme Müdürlüğü FAALĠYET RAPORU SİİRT ÜNİVERSİTESİ 2015 MALĠ YILI Döner Sermaye ĠĢletme Müdürlüğü FAALĠYET RAPORU Ocak 2016 1 SUNUġ Siirt Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi Yönetmeliği 14.10.2008 tarih ve 27024 sayılı Resmî Gazetede

Detaylı

4 10/03/2010 2010/1 30. Üniversitemiz Senatosu Rektör Prof. Dr. İlyas Dökmetaş Başkanlığında toplandı.

4 10/03/2010 2010/1 30. Üniversitemiz Senatosu Rektör Prof. Dr. İlyas Dökmetaş Başkanlığında toplandı. Üniversitemiz Senatosu Rektör Prof. Dr. İlyas Dökmetaş Başkanlığında toplandı. Karar No 1- Kangal Belediye Başkanlığının 21.10.2010 tarihli yazılarında; Mülkiyeti Cumhuriyet Üniversitesi ne ait olan Sivas

Detaylı

PLASTİK TEKNİKERİ A-GÖREVLER

PLASTİK TEKNİKERİ A-GÖREVLER TANIM Plastik teknikeri, plastik sanayi alanında faaliyet gösteren işyerlerinde, kimya ve makine mühendislerinin gözetiminde, her türlü plastik ürünlerin üretim ve şekillendirilmesinde çalışan kişidir.

Detaylı

ALANYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar

ALANYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar ALANYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu yönetmeliğin amacı, Alanya Belediyesi

Detaylı

T.C. TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ BURS YÖNERGESİ

T.C. TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ BURS YÖNERGESİ Amaç ve Kapsam T.C. TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ BURS YÖNERGESİ Madde 1-(1) Bu Yönergenin amacı, Turgut Özal Üniversitesinde ön lisans ve lisans programlarında öğrenim gören öğrencilere sağlanan bursları ve

Detaylı

T.C. ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ BİLGİ İŞLEM DAİRE BAŞKANLIĞI 2015 YILI BİRİM FAALİYET RAPORU

T.C. ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ BİLGİ İŞLEM DAİRE BAŞKANLIĞI 2015 YILI BİRİM FAALİYET RAPORU T.C. ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ BİLGİ İŞLEM DAİRE BAŞKANLIĞI 2015 YILI BİRİM FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER BİRİM YÖNETİCİSİNİN SUNUŞU I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar C-

Detaylı

LABORATUVAR TEKNİKERİ /TARIMSAL LABORATUVAR TEKNİKERİ

LABORATUVAR TEKNİKERİ /TARIMSAL LABORATUVAR TEKNİKERİ TANIM Tarımsal üretimde toprak, su, bitki, gıda, yem ve gübre analizlerini laboratuar şartlarında yapan, ilgili mühendislerce belirlenen bitki koruma tekniklerini yöntemine uygun olarak yapan kişidir.

Detaylı

ĠZMĠR YÜKSEK TEKNOLOJĠ ENSTĠTÜSÜ 2015-2016 EĞĠTĠM-ÖĞRETĠM YILI AKADEMĠK TAKVĠMĠ

ĠZMĠR YÜKSEK TEKNOLOJĠ ENSTĠTÜSÜ 2015-2016 EĞĠTĠM-ÖĞRETĠM YILI AKADEMĠK TAKVĠMĠ 12 Haziran 2015 Lisansüstü programlarda yeni başvurular ve yatay geçiş başvuruları için 12 Haziran 2015 25-26 Haziran 2015 2015-2016 Güz Yarıyılında Lisansüstü programlarda açılacak derslerin EABD Başkanlıklarınca

Detaylı

KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE-1: Bu yönetmeliğin amacı ; 5393 sayılı Belediye Kanunu un 48. ve 49. maddesi gereği

Detaylı

TRAKYA ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ DEKANLIĞI

TRAKYA ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ DEKANLIĞI S. NO 1 2 3 HİZMETİN ADI ÖSYM Başkanlığı tarafından Fakültemize yerleşen öğrencilerin kayıtlarının yapılması Ders Kaydı Yatay Geçiş İşlemleri 4 Mezuniyet Belgesi Verilmesi 5 Kayıt Silme BAŞVURUDA İSTENEN

Detaylı