Nokia 30 GSM Connectivity Terminal Modem kullaným kýlavuzu Baský

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Nokia 30 GSM Connectivity Terminal Modem kullaným kýlavuzu 9355430 2. Baský"

Transkript

1 Yayýnlanan elektronik kullaným kýlavuzu için "Nokia Kullaným Kýlavuzu Þartlar ve Koþullar, 7.Haziran.1998" geçerlidir ( Nokia User s Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998.) Nokia 30 GSM Connectivity Terminal Modem kullaným kýlavuzu Baský

2 UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION olarak biz, tamamen kendi sorumluluðumuzda olmak üzere TME-3 ürününün aþaðýdaki yönetmeliðin (Council Directive: 1999/5/EC) ilgili maddelerine uygun olduðunu beyan ederiz. Uygunluk Bildirimi'nin kopyasýný adresinde bulabilirsiniz. Copyright 2002 Nokia. Tüm haklarý mahfuzdur. Önceden Nokia'nýn yazýlý izni alýnmaksýzýn, bu belge içindekilerin tamamý veya bir bölümü herhangi bir biçimde yeniden oluþturulamaz, kopyalanamaz, çoðaltýlamaz, taklit edilemez, baþka bir yere aktarýlamaz, daðýtýlamaz, saklanamaz veya yedeklenemez. "Nokia" ve "Nokia Connecting People", Nokia Corporation'ýn tescilli markalarýdýr. Burada adý geçen diðer ürün ve þirket isimleri, kendi sahiplerinin ticari markalarý ve ticari adlarý olabilir. HyperTerminal, Hilgraeve Inc. kuruluþunun tescilli ticari markasýdýr. Nokia, sürekli bir geliþim politikasý izlemektedir. Bu belgede tanýmlanan herhangi bir üründe önceden bildiride bulunmaksýzýn deðiþiklik ve yenilik yapma hakkýný saklý tutar. Nokia, hiçbir durumda, meydana gelme nedeni ne olursa olsun oluþabilecek herhangi bir gelir, kar veya veri kaybýndan veya özel, arýzi, bir netice olarak hasýl olan ya da dolaylý hasar veya kayýplardan sorumlu tutulamaz. Íþbu belgenin içeriði "olduðu gibi" sunulmaktadýr. Yürürlükteki kanunlarýn gerektirdiði haller dýþýnda, ticari olarak satýlabilirlik, iyi bir evsafta olma ve belirli bir amaca uygunluk ile ilgili zýmni garantiler de dahil olmak üzere ancak bunlarla kýsýtlý kalmamak þartýyla, iþbu belgenin doðruluðu, güvenilirliði veya içeriði ile ilgili olarak, açýk veya zýmni herhangi bir garanti verilmemiþtir. Nokia, herhangi bir zamanda, önceden bildiride bulunmaksýzýn, iþbu belgeyi deðiþtirme veya geçersiz kýlma hakkýný saklý tutar. Bazý ürünlerin temini, bölgelere göre farklýlýk gösterebilir. Bu konuda, lütfen size en yakýn Nokia bayiine danýþýnýz.

3 ÝÇÝNDEKILER GÜVENLÝÐÝNÝZ ÝÇÝN 5 1. Giriþ 6 Nokia 30 uyumlu PC ile veya baþka bir uyumlu cihazla üç þekilde kullanýlabilir: 7 Satýþ paketi 8 2. Nokia 30'un özellikleri 9 Veri baðlantýlarý ve mesajlar 9 Ek servisler 11 AutoPIN Baþlarken 12 Terminali ayarlama Nokia 30 terminali için modem yükleme 21 Modem Setup for Nokia Nokia modem options ý yapýlandýrma 23 Yeni Çevirmeli baðlantý oluþturma 24 Ek ayarlar 29 Çevirmeli baðlantý ayarlarý 30 Ýnternet e baðlanma 33 Modem Setup for Nokia 30 yazýlýmýný kaldýrma 35 Standart modem sürücüsü için modem kurulumu 35 Ýletiþim yazýlýmý Iþýklý göstergeler 37 Baþlangýç durumunda Nokia 30 ýþýklý göstergeleri: 37 Normal çalýþma sýrasýnda Nokia 30 ýþýklý göstergeleri: 39 Özel çalýþma sýrasýnda Nokia 30 ýþýklý göstergeleri: Aksesuarlar Sorun giderme 42 Ýlk kontrol edilecekler 42 Zayýf alýþ 42 Bloke edilen PIN kodu 43 Baðlantý yok 43 Ýnternet baðlantýsý yok 44 Modem sürücüsü Eriþim kodlarý 45 PIN kodu (4-8 haneli) 45 PIN2 kodu (4-8 haneli) 45 PUK kodu (8 haneli) 45 PUK2 kodu (8 haneli) 46 Güvenlik kodu (5 haneli) 46 Engelleme þifresi 46 Copyright 2002 Nokia. All rights reserved. 3

4 9. Nokia 30'u M2M Ýletiþim cihazý olarak kullanma 47 Kullanýcý denetim modu 47 AT komutu modu 48 M2M Sistem modu 48 Terminali M2M iletiþimi için yerleþtirme 49 BAKIM VE ONARIM 50 ÖNEMLÝ GÜVENLÝK BÝLGÝLERÝ 51 TEKNÝK ÖZELLÝKLER 54 Copyright 2002 Nokia. All rights reserved. 4

5 GÜVENLÝÐÝNÝZ ÝÇÝN Bu basit talimatlarý okuyun. Bu kurallara uyulmamasý tehlikeli ya da yasalara aykýrý sonuçlar doðurabilir. Bu kýlavuzda daha ayrýntýlý açýklamalar yer almaktadýr. GÝRÝÞÝM Tüm kablosuz cihazlar performansý etkileyen giriþime maruz kalabilir. GÜVENLÝÐÝNÝZ ÝÇÝN HASTANELERDE KULLANMAYIN Her türlü mevzuat ve kurala uyun. Týbbi cihazlarýn yakýnýnda kullanmayýn. DÝKKATLÝ KULLANIN Antene gereksiz yere dokunmayýn. YETKÝLÝ SERVÝS Donaným yalnýzca yetkili personel tarafýndan monte edilmeli veya onarýlmalýdýr. AKSESUARLAR Yalnýzca onaylý aksesuarlarý kullanýn. Uyumsuz ürünler baðlamayýn. YEDEK KOPYALAR Tüm önemli verilerin yedek kopyalarýný almayý unutmayýn. DÝÐER CÝHAZLARA BAÐLAMA Baþka bir cihaza baðlarken, ayrýntýlý güvenlik yönergeleri için cihazýn kullaným kýlavuzunu okuyun. Uyumsuz ürünler baðlamayýn. Copyright 2002 Nokia. All rights reserved. 5

6 1. Giriþ Giriþ Nokia 30, birçok geliþmiþ fonksiyonu bir arada sunan bir GSM Baðlantý terminalidir. Nokia 30 GSM Connectivity Terminal'ý uyumlu bir PC ye veya cihaza baðladýðýnýzda, veri aramalarý yapabilir, mesaj gönderebilir, Internet'e baðlanabilir ve daha birçok iþlevden yararlanabilirsiniz. Nokia 30 yüksek hýzlý kablosuz baðlantý saðlamasýnýn yaný sýra, GPRS, yüksek hýzlý veri, USSD ve EGSM900/GSM1800 þebekeleri üzerinden gönderilen yazýlý mesajlar gibi çeþitli veri baðlantý türlerini destekler. Nokia 30 GSM Connectivity Terminal AutoPIN, GSM güvenlik kodlarý ve son kullanýcýnýn gizliliðini saðlayan GSM þifreleme sistemi gibi son derece yararlý güvenlik özelliklerine de sahiptir. Nokia 30'un dahili anteni olmasýna karþýn, sinyal gücü ideal kullaným açýsýndan yetersiz kalýyorsa, terminal harici antenle donatýlabilir. Nokia 30, RS-232 veri adaptörüne takýldýðýnda, uyumlu bir PC ye veya cihaza baðlanarak baðýmsýz bir modem olarak da kullanýlabilir. Bu kullaným kýlavuzunda, Nokia 30 GSM Connectivity terminal'in kablosuz modem olarak kullanýmý hakkýnda açýklamalar bulunmaktadýr. Copyright 2002 Nokia. All rights reserved. 6

7 Nokia 30 uyumlu PC ile veya baþka bir uyumlu cihazla üç þekilde kullanýlabilir: Giriþ PC ye kablosuz modem olarak baðlý þekilde Nokia 30 bilgisayarýnýza baðlanýr ve bilgisayarýnýzda modem iþlevini yerine getirir. Nokia 30 tarafýndan saðlanan kablosuz baðlantý üzerinden veri göndermek ve almak için iletiþim uygulamalarý kullanýlabilir. Ayrýntýlý bilgi için bkz: Nokia 30 terminali için modem yükleme, sayfa 21. PC ye baðlý olarak ve terminal yazýlým uygulamasýnda AT komutlarý girilerek Örneðin, Hyper Terminal gibi bir uygulamada AT komutlarý doðrudan girilebilir. Nokia 30 modem olarak kullanýldýðýnda bu komutlara uyar. Buna örnek olarak, bkz: PIN kodunu girme, sayfa 17. Elektronik bir uygulamaya baðlý halde Nokia 30 terminal RS-232 veri adaptörüne baðlandýðýnda, seri modem arabirimine sahip bir cihaza baðlanabilir. Bu cihaz, entegre AT komutlarý kullanarak RS-232 arabirimi üzerinden Nokia 30 ile iletiþim kurar. M2M iletiþimi için Nokia 30 un kullanýlmasýný sayfa 48 dan okuyabilirsiniz. Copyright 2002 Nokia. All rights reserved. 7

8 Satýþ paketi Nokia 30 GSM Connectivity Terminal komple satýþ paketi aþaðýdaki öðeleri kapsar: 1. Nokia 30 GSM Connectivity Terminal 2. ACW-5A güç kaynaðý 3. RS-232 veri adaptörü 4. RS-232 veri kablosu 5. Montaj kiti 6. Ürün bilgileri 7. Nokia 30 CD-ROM'u Giriþ Copyright 2002 Nokia. All rights reserved. 8

9 2. Nokia 30'un özellikleri Bu bölümde, Nokia 30 terminalinin ana özellikleri kýsaca açýklanmýþtýr. Not: Kablosuz cihaz kullanýmýnýn yasak olduðu veya giriþime ve tehlikeye yol açabileceði durumlarda terminali açmayýn. Bu kýlavuzdaki bazý özelliklere Þebeke Hizmetleri adý verilir. Bunlar, kablosuz hizmet saðlayýcýnýz aracýlýðýyla sizin düzenlediðiniz özel hizmetlerdir. Bu Þebeke Hizmetlerinden yararlanabilmeniz için, bu hizmetlere yerel hizmet saðlayan kuruluþlardan abone olmanýz ve kullaným yönergelerini almanýz gerekir. Örneðin, kablosuz veri baðlantýlarý ve ek servisler Nokia 30 GSM Connectivity Terminal'ýn þebekeye baðlý özellikleridir. Nokia 30 un özellikleri Veri baðlantýlarý ve mesajlar Nokia 30 GSM Connectivity Terminal, GSM þebekelerinin desteklediði yerlerde kullanýlabilen beþ kablosuz veri aktarýmý teknolojisini destekler. Kullanýlan veri taþýyýcýsýna baðlý olarak farklý AT komutlarý kullanýlabilir. Not: GPRS, HSCSD, CSD veya USSD kullanýmý için bu servislere abone olmak gerekir. Ayrýca, bu teknolojilerle kullanýlan uygulama ayarlarýnýn da kaydedilmesi gerekir. Bkz: Nokia 30 terminali için modem yükleme, sayfa 21. GPRS GPRS (General Packet Radio Service - Genel Paket Radyo Servisi) ile veriler þebeke üzerinden, standartlaþtýrýlmýþ küçük paketler halinde aktarýlýr. Verilerin paketler halinde aktarýlmasý, aktarýmý Copyright 2002 Nokia. All rights reserved. 9

10 daha verimli kýlar. Nokia 30 GPRS multi-slot sýnýf 6 desteði saðlýyorsa, veri aktarýmýnda ayný anda birden çok zaman aralýðý kullanýlabilir. HSCSD Nokia 30, HSCSD (High Speed Circuit Switched Data - Yüksek Hýzlý Devre Anahtarlý Veri) ile çok yuvalý sýnýf 6 terminali iþlevini yerine getirir ve 43,2 kbit/sn'ye varan veri aktarým hýzý sunar. Nokia 30 un özellikleri CSD CSD (Circuit Switched Data - Devre Anahtarlý Veri), 14,4 kbit/sn'ye varan veri aktarým hýzý sunar. SMS SMS (Short Message Service - Kýsa Mesaj Servisi), Nokia 30 üzerinden en çok 160 karakterlik mesajlarýn gönderilmesi ve alýnmasý için kullanýlýr. SMS, Nokia 30 terminallerine hýzla ve kolayca veri göndermek ve söz konusu terminallerden veri almak kullanýlan elveriþli bir yöntemdir. USSD USSD (Unstructured Supplementary Services Data - Yapýsal Olmayan Ek Servis Verisi), güvenilir etkileþimli mesaj servisleri sunar. USSD, Nokia 30 üzerinden en çok 182 karakterlik mesajlarýn gönderilmesi ve alýnmasý için kullanýlabilir. USSD ile, oturum baðlantý süresi boyunca açýlýr. Bu özellik veri aktarým güvenilirliðini artýrmasýnýn yaný sýra, gecikme bilindiðinden yanýt sürelerini de kýsaltýr. Not: USSD mesajlarý doðrudan baþka bir mobil terminale deðil, yalnýzca þebekeye gönderilebilir. Copyright 2002 Nokia. All rights reserved. 10

11 Ek servisler Nokia 30 terminali, aþaðýdakiler gibi þebekeye baðlý ek servisleri de desteklemektedir: Arama yönlendirme: Aramalarýnýzý belirlediðiniz baþka bir numaraya yönlendirir. Arama kýsýtlama: Giden ve gelen aramalarý kýsýtlar. Arama transferi: Sizi arayan iki farklý kiþiyi birbirine baðlayýp, onlarý rahatsýz etmeden aradan çekilmenize olanak verir. Arama bekletme: Görüþme sýrasýnda gelen baþka bir aramayý bildirir. Arama sýrasýnda çaðrý yönetimi: Gelen ve etkin aramalar arasýnda geçiþ yapmanýza olanak verir. Konferans görüþmesi: Birden çok arayanýn görüþmeye katýlmasýna olanak verir. Arama engelleme gibi Güvenlik seçenekleri. Nokia 30 un ayarlarýný deðiþtirerek bu ek servislerden yararlanabilirsiniz. Bu, örneðin Nokia 30 Configurator yazýlýmý kullanýlarak gerçekleþtirilebilir. Nokia 30 un özellikleri AutoPIN SIM kartý yetkisiz tüm kullanýcýlar için kullanýlmaz duruma getiren AutoPIN özelliði kullanýlarak, Nokia 30 terminalinde SIM güvenliði saðlanabilir. Nokia 30'da standart PIN sorgusu varsayýlan olarak kullanýlmasýna karþýn, Nokia 30 Configurator yazýlýmýyla AutoPIN özelliði etkinleþtirilebilir. Böylece Ardýndan PIN kodu, terminalin yeniden baþlatýlmasý gibi sýra dýþý durumlarda aktarýldýðý terminal belleðinde programlanýr. Copyright 2002 Nokia. All rights reserved. 11

12 3. Baþlarken Terminali ayarlama Nokia 30 GSM Connectivity Terminal'ý ilk kez kullanýrken aþaðýdakileri uygulayýn: 1. SIM kartý sayfa 13'de açýklandýðý þekilde takýn. 2. Terminali RS-232 veri adaptörüne takýn. 3. Alan gücünü ve anten fonksiyonunu göz önüne alarak, terminali uygun konuma yerleþtirin. 4. RS-232 veri kablosunu terminale ve uyumlu bir PC ye veya cihaza baðlayýn. ACW-5A güç kaynaðýný terminale ve elektrik prizine takýn. 5. SIM kartýnýz tarafýndan isteniyorsa, PIN kodunu girin. Uyarý! Zarar görmesini önlemek için güç kaynaðý elektrik prizine takýlýyken SIM kartýný takmayýn, hareket ettirmeyin veya çýkarmayýn. Güç kaynaðýný baðlamadan önce terminali RS-232 veri adaptörüne takýn. Baþlarken Copyright 2002 Nokia. All rights reserved. 12

13 SIM kartý takma Tüm SIM kartlarý küçük çocuklarýn ulaþamayacaðý yerlerde saklayýn. Nokia 30 SIM kart okuyucusu 3 V'luk küçük boyutlu SIM kartlarýný destekler. SIM kart, plastik SIM kapaklý yuvasýna yerleþtirilir. SIM kartýný terminalden çýkarmanýz gerekirse, sivri uçlu bir nesne kullanarak dikkatle çýkarýn. Not: Nokia 30 RS-232 veri adaptörüne takýlýyken SIM kartý çýkarmak mümkün deðildir. 1. SIM kapaðýný, önce geniþ kenarýndan yukarý kaldýrarak, terminalden çýkarýn. 2. SIM kartý yuvasýna yerleþtirirken, altýn temas yüzeyinin yukarý baktýðýndan ve kesikli köþenin solda bulunduðundan emin olun. 3. Önce dar kenarýný yerine itip, ardýndan bastýrarak SIM kapaðýný kapatýn. Not: SIM kart takýlmasýna karþýn, Nokia 30 terminali SIM kart takmanýz gerektiðini belirtiyorsa, SIM kartýnýz terminal tarafýndan desteklenmiyor olabilir. Nokia 30 yalnýzca 3 V'luk SIM kartlarý destekler. Baþlarken Copyright 2002 Nokia. All rights reserved. 13

14 Terminali takma Terminali aþaðý bakacak þekilde RS-232 veri adaptörüne takýn ve satýþ paketinde verilen vidalarla doðru konumda sabitleyin. Baþlarken Not: Terminali duvara monte etmek istiyorsanýz, terminali takmadan önce RS-232 veri adaptörünü duvara monte etmeniz gerekir. Terminali yerleþtirme Terminali yatay veya dikey þekilde, duvara veya yatay bir yüzeye monte edin. En iyi montaj konumu, Nokia 30'un ýþýklý göstergeleri (LED'ler) üzerinden Alan Gücü (IoF) fonksiyonu yardýmýyla bulunabilir. Bkz: "Iþýklý göstergeler", sayfa 37. Dahili anten yeterli deðilse, ek olarak harici antenin kullanýlmasý önerilir. Gerekirse, terminalin yerleþtirilmesi hakkýnda ayrýntýlý bilgi almak için adresini ziyaret edin. Copyright 2002 Nokia. All rights reserved. 14

15 Dikkat: RF etkileþimi gereksinimlerini yerine getirmek için terminali anten ve çevredeki tüm kiþiler arasýnda en az 20 cm mesafe kalacak þekilde monte edin. Harici anten kullanýyorsanýz, anten ve çevredeki tüm kiþiler arasýnda en az 20 cm mesafe olmalý ve anten kazancý 3 dbi deðerini aþmamalýdýr. Not: Tüm radyo vericisi cihazlarý, çeþitli elektronik cihazlarda (PC, televizyon vb.) giriþime neden olabilecek sinyaller gönderir. Giriþimi önlemek için terminali diðer elektronik cihazlarýn yeterince uzaðýna yerleþtirin. Baþlarken Terminal konnektörleri Nokia 30, dört baðlantý arabirimi içerir: M2M Sistem, RS-232, güç arabirimi ve harici anten konnektörü. M2M Sistem konnektörü M2M Sistem konnektörü terminalin alt kýsmýnda yer alýr. Terminal monte edilirken, M2M sistem konnektörü RS-232 veri adaptöründeki karþýlýk gelen konnektöre takýlýr. Copyright 2002 Nokia. All rights reserved. 15

16 RS-232 konnektörü 1. Nokia 30 u uyumlu bir PC ye veya baþka bir uyumlu cihaza baðlamak için terminali önce RS-232 veri adaptörüne monte edin. 2. RS-232 veri kablosunu adaptöre takýn. 3. Terminalden gelen veri kablosunu uyumlu bir PC ye veya cihaza takýn. Yalnýzca Nokia tarafýndan saðlanan RS-232 veri kablosunu kullanýn. Baþlarken Güç konnektörü Nokia 30 güç konnektörü, terminalin arka ucunda, ýþýklý göstergelerin karþýsýnda yer alýr. Nokia 30 terminali RS-232 adaptörüne monte edildiðinde, güç arabirimi adaptör kenarýnýn alt kýsmýnda yer alýr. - Güç kaynaðý kablosunu terminale takýn. - Güç kaynaðýný elektrik prizine takýn. Harici anten konnektörü Harici anten konnektörü, SIM kart yuvasýnýn yanýndadýr (sayfa 37'deki resme bakýn). Sinyal gücü yetersizse, harici anten XRM-1 harici anten kablosu aksesuarýyla birlikte kullanýlabilir. - Harici anten kablosunu Nokia 30'a takarken, kablonun girmesini saðlamak üzere SIM kapaðýnýn bir parçasýný kesin. - Harici anten kablosunun diðer ucunda FME konnektörünü kullanarak, harici anteni takýn. Copyright 2002 Nokia. All rights reserved. 16

17 PIN kodunu girme PIN (Personal Identification Number - Kiþisel Kimlik Numarasý) kodu, SIM kartýnýzý yetkisiz kullanýmlara karþý korur. PIN kodu genellikle SIM kartla birlikte verilir. SIM kart PIN kodunun girilmesini gerektirirse, Nokia 30 terminali kullanabilmek için bu kodu girmeniz gerekir. AutoPIN özelliði, örneðin Nokia 30 Configurator yazýlýmýyla etkinleþtirildiðinde, PIN kodu terminal hafýzasýna kaydedilir ve ayrýca girilmesi gerekmez. MS Windows ortamýnda baðlantý kurmak için çeþitli uygulamalar kullanýlabilir. HyperTerminal, bu uygulamalardan biridir. PIN kodunu HyperTerminal ile aþaðýdaki gibi girebilirsiniz (Windows 2000 de): 1. HyperTerminal programýný baþlatýn (Baþlat -> Programlar -> Donatýlar -> Ýletiþim -> HyperTerminal'in üzerine gelin ve HyperTrm.exe simgesini çift týklatýn). 2. Baðlantý Tanýmý iletiþim kutusunda yer alan Ad kutusuna bir baðlantý adý girin (örneðin, GSM1) ve Tamam'ý týklatýn. Baþlarken Copyright 2002 Nokia. All rights reserved. 17

18 3. Baðlan iletiþim kutusunda, Baðlantýda kullan: listesi bulunur. Listeden Direct to Com X (Com X e Yönlendir) seçeneðini belirleyin; burada COM X, Nokia 30 terminalini baðladýðýnýz COM baðlantý noktasýdýr. Tamam'ý týklatýn. Baþlarken Copyright 2002 Nokia. All rights reserved. 18

19 4. COM X Properties (COM X Özellikleri) iletiþim kutusunda, görüntülenen baðlantý noktasý ayarlarýný seçip, Tamam'ý týklatýn. 5. HyperTerminal baðlantý penceresinde at yazýn ve ENTER'a basýn. Program Tamam yanýtýný verecektir. Tamam yanýtý almazsanýz, bkz: Sorun giderme, sayfa 42. Baþlarken Copyright 2002 Nokia. All rights reserved. 19

20 6. at+cpin="pin" AT komutunu girin; burada PIN, PIN kodunuzdur. 7. ENTER'a basýn. Girdiðiniz PIN kodu artarda üç kez kabul edilmezse, kod bloke edilir. Bkz: Sorun giderme, sayfa 42. Baþlarken PIN kodunu deðiþtirme SIM kartýnýzý yetkisiz kullanýma karþý korumak için servis saðlayýcýnýz tarafýndan verilen PIN kodunu deðiþtirmeniz önerilir. PIN kodunu AT komutuyla deðiþtirmeden önce, PIN kodu sorgusunun açýk olarak ayarlanmasý gerektiðini unutmayýn. Örneðin, PIN kodunu HyperTerminal baðlantýsý penceresinde deðiþtirmek için: 1. Aþaðýdaki AT komutunu girin at+cpwd="sc","eskýpin","yenýpin"; burada ESKÝPIN eski PIN kodu, YENÝPIN ise yeni PIN kodudur. 2. ENTER'a basýn. Not: PIN kodunu deðiþtirmek için Nokia 30 Configurator yazýlýmý da kullanýlabilir. Copyright 2002 Nokia. All rights reserved. 20

21 4. Nokia 30 terminali için modem yükleme Nokia 30 CD-ROM u, Nokia 30 terminalinin kablosuz modem olarak kullanýlmasýna olanak tanýyan bir Modem Setup yazýlýmý içerir. Kur, kullanýcýnýn veri arama için parametre ayarlamasýna olanak tanýyan Nokia Modem Options yazýlýmýnýn yaný sýra, PC ile uyumlu veri ve faks modem sürücüleri yükler. Ayrýca, MS Windows ile birlikte verilen standart modem sürücüsünü de kullanabilirsiniz. Her iki türdeki sürücü de, Nokia 30 terminalinin ticari olarak satýlan birçok Ýnternet tarayýcýsýyla ve e-posta uygulamasýyla modem olarak kullanýlmasýna olanak tanýr. Nokia 30 Modem Options yazýlýmý, Windows 98/Me/2000 de veya Windows NT 4.0 Service Pack 5 ya da daha yeni bir sürümünde çalýþýr. Ýnternet'e baðlanmak,e-posta veya faks gönderip almak ya da PC'nizden veri aktarmak için uygun veri ve faks iletiþim yazýlýmýný önceden yüklemiþ olmanýz gerekir. Nokia 30 terminali için modem yükleme Modem Setup for Nokia 30 Giriþ Modem Setup for Nokia 30 yazýlýmý, bilgisayarýnýza aþaðýdaki bileþenleri yükler: Veri ve faks aramalarýnda telefonunuzu modem olarak kullanmanýzý saðlayan, Nokia 30 veri ve faks modem baðdaþtýrýcýlarý. Yaptýðýnýz veri aramalarý için seçenek belirlemenize olanak tanýyan Nokia Modem Options yazýlýmý Copyright 2002 Nokia. All rights reserved. 21

22 Ýlk kez görüþmeye baþlamadan önce Nokia 30 terminali için ModemSetup yazýlýmýný yüklemeden önce: PC de çalýþmakta olan tüm programlarý kapatýn. terminale bir SIM kart takmadan önce SIM karttaki PIN kodu isteðinin devre dýþý býrakýldýðýndan emin olun. PIN kodu isteði etkinleþtirilmiþse, PIN kodu HyperTerminal gibi bir uygulama ile girilebilir. GPRS servisini etkinleþtirmek isterseniz, GPRS, Nokia 30 terminaliyle birlikte kullanýlan SIM kartta etkinleþtirilmeli ve yerel Ýnternet servis saðlayýcýnýz GPRS servisini desteklemelidir. Modem Setup Nokia 30 modem sürücüsü CD-ROM da bulunur veya en yeni yazýlýmý adresinden indirebilirsiniz. 1. Ýndirmiþ olduðunuz Nokia 30 terminali için Modem Setup exe dosyalarýný açýp dosyalarý seçilen bir konuma kaydedin. 2. Kur u çalýþtýrýn. VEYA 1. CD-ROM ana menüsünde, Yazýlýmý Yükle seçeneðini týklatýn. 2. Modem Setup for Nokia 30 u Yükle seçeneðini týklatýn. 3. Yükle seçeneðini týklatýp ekrandaki yönergeleri izleyin. Cep telefonunuzu, istendiðinde PC ye baðlamaya hazýr olun. Nokia 30 terminali için modem yükleme Copyright 2002 Nokia. All rights reserved. 22

23 Nokia modem options ý yapýlandýrma Nokia 30 terminalini kablosuz modem olarak kullanmak için, PC nizde Nokia Modem Options yapýlandýrýlmýþ olmalýdýr. Bu seçenekler kullanýlacak modemi, baðlantý türünü, kbit/sn GSM baðlantýsý hýzýný ve GPRS eriþim noktasýný tanýmlar. Örneðin, MS Windows 2000 kullanarak Yüklenmiþ Nokia modemlerini ayarlamak için: 1. Windows görev çubuðunda, Baþlat düðmesini týklatýp Ayarlar ve Denetim Masasý seçeneklerini belirleyin. 2. Denetim Masasý nda, Nokia Modem Options seçeneðini belirleyin. 3. Yüklenmiþ Nokia Modemlerinden Nokia 30 (kablo) seçeneðini belirleyin. Servis saðlayýcýnýzdan bir HSCSD baðlantýnýz varsa, en fazla 43,2 kbt/sn baðlantý hýzý kullanabilirsiniz. Servis saðlayýcýnýzdan bir CSD baðlantýnýz varsa, 9,6 veya 14,4 kbt/sn baðlantý hýzýyla sýnýrlandýrýlýrsýnýz. Ýnternet servis saðlayýcýnýzdan bir GPRS baðlantýnýz varsa, terminal için bir GPRS eriþim noktasý belirtmelisiniz. Bu eriþim noktasý Nokia 30 terminalinde kullanýlan SIM kartý saðlayan Ýnternet servis saðlayýcýsý tarafýndan saðlanýr. 4. Nokia Modem Options ayarlarý belirlendiðinde, Uygula seçeneðini ardýndan da Tamam ý belirleyin. Nokia 30 terminali için modem yükleme Copyright 2002 Nokia. All rights reserved. 23

24 Yeni Çevirmeli baðlantý oluþturma Sisteminizin gerektirdiði modem sürücüsünü yükledikten sonra, Nokia 30 terminalini modeminiz olarak belirleyebilir ve bir iletiþim yazýlýmý uygulamasý üzerinden kullanmaya baþlayabilirsiniz. Örneðin, MS Windows 95/98/2000/NT 4.0 iþletim sistemleri Çevirmeli Að ve HyperTerminal gibi iletiþim uygulamalarý içerir. Kurlum yardýmý için lütfen kullandýðýnýz yazýlýmýn kullaným kýlavuzuna baþvurun. Çevirmeli Aðý Windows 2000 ile kullanýrken, her baðlantý türü için yeni bir çevirmeli baðlantý belirtilmelidir. Aþaðýdaki adýmlar GPRS veya HSCSD /CSD çevirmeli baðlantýlarý için de geçerlidir. 1. Windows görev çubuðunda, Baþlat düðmesini týklatýp Ayarlar ve Denetim Masasý seçeneðini seçin. 2. Denetim Masasý nda Að ve Çevirmeli Baðlantýlar seçeneðini belirleyin. 3. Yeni Baðlantý Yap seçeneðini belirleyin. 4. Að Baðlantý Sihirbazýna Hoþ Geldiniz penceresinde, Ýleri yi týklatýn. 5. Að Baðlantý Sihirbazý penceresinde Ýnternet e çevirmeli baðlantý seçeneðini belirleyip Ýleri yi týklatýn. Nokia 30 terminali için modem yükleme Copyright 2002 Nokia. All rights reserved. 24

25 6. Ýnternet Baðlantý Sihirbazý pencerelerinde, Ýnternet baðlantýmý el ile ayarlamak istiyorum veya yerel að üzerinden baðlanmak istiyorum (LAN) seçeneðini belirleyin. Ýleri yi týklatýn. Nokia 30 terminali için modem yükleme 7. Telefon hattý veya modem üzerinden baðlanýyorum seçeneðini belirleyip Ýleri ye basýn. PC nizde birden çok modem sürücüsü yüklüyse, Modem seç penceresi görünür. Ardýndan Nokia 30 (kablo) seçeneðini belirleyip Ýleri yi týklatýnbilirsiniz. Copyright 2002 Nokia. All rights reserved. 25

26 GPRS baðlantýsý 1. GPRS baðlantýsý telefon numarasýný girin. GPRS baðlantýsýtelefon numarasý Ýnternet servis saðlayýcýnýz tarafýndan saðlanýr. Bunumarayla ilgili ayrýntýlý bilgi için lütfen servis saðlayýcýnýza baþvurun. Alan kodu ve arama kurallarý kullan kutusunu iþaretlemeyin. 2. Ýleri yi týklatýn. Nokia 30 terminali için modem yükleme Copyright 2002 Nokia. All rights reserved. 26

27 HSCSD veya CSD baðlantýsý 1. HSCSD / CSD baðlantýsý telefon numarasýný girin. HSCSD / CSDbaðlantýsý telefon numarasý 1 Ýnternet servis saðlayýcýnýz tarafýndan saðlanýr. Ayrýntýlý bilgi için Ýnternet servis saðlayýcýnýza baþvurun. Alan kodu ve arama kurallarý kullan kutusunu iþaretlemeyi unutmayýn. 2. Ýleri yi týklatýn. Nokia 30 terminali için modem yükleme 1. Telefon numarasý için kullanýlan baþka bir terim de, çalma grubudur. Copyright 2002 Nokia. All rights reserved. 27

28 Kullanýcý adý ve parola girin 1. Ýnternet eriþimi kullanýcý adýnýzý ve parolanýzý girin. Ýnternet servis saðlayýcýnýzdan aldýðýnýz bir kullanýcý adýnýz veya parolanýz yoksa, Ýnternet e baðlanamazsýnýz. 2. Ýleri yi týklatýn. Baðlantýnýza ad verin 1. Yeni çevirmeli baðlantýnýzýn Baðlantý adýný yazýn, örneðin Nokia Ýleri yi týklatýn. Nokia 30 terminali için modem yükleme Copyright 2002 Nokia. All rights reserved. 28

29 Ýnternet posta hesabýnýzý ayarlayýn Artýk bir Ýnternet posta hesabý ayarlayabilirsiniz. Daha fazla bilgi için, Ýnternet servis saðlayýcýnýza baþvurun. Ýnternet posta hesabýnýzý þimdi ayarlamak istemiyorsanýz, Hayýr ý seçip Ýleri yi týklatýn. Ek ayarlar Nokia 30 terminali, çevirmeli baðlantý iþleminiz sona ermeden önce bazý ek ayarlar yapmanýzý gerektirir. Bu yüzden Ýnternet e hemen baðlanmak için, Son u týklatýn kutusunu iþaretlemeyin. Son u týklatýn. Nokia 30 terminali için modem yükleme Copyright 2002 Nokia. All rights reserved. 29

30 Çevirmeli baðlantý ayarlarý Modem baðlantýsý ayarlarýný tamamlamak üzere Nokia 30 terminali için bazý ek ayarlar tanýmlanmalýdýr. Bu ayarlar hem GPRS, hem de HSCSD/CSD baðlantýlarý için geçerlidir. 1. Windows görev çubuðunda, Baþlat düðmesini týklatýp Ayarlar ve Denetim Masasý seçeneðini belirleyin. Að ve Çevirmeli Baðlantýlar seçeneðini belirleyin. 2. Oluþturduðunuz yeni çevirmeli baðlantýyý seçip (örneðin Nokia 30) menüyü açmak için simgeyi sað týklatýn. 3. Açýlýr menüden Özellikler i seçin. Nokia 30 terminali için modem yükleme Copyright 2002 Nokia. All rights reserved. 30

31 Özellikleri ayarlama Çevirmeli baðlantý Özellikler (örneðin Nokia 30 Özellikleri) penceresinde Að sekmesini seçin. Ayarlar ý týklatýn. Nokia 30 terminali için modem yükleme 1. PPP Ayarlarý penceresindeki Yazýlým sýkýþtýrmasýna izin ver kutusunun iþaretlenmemiþ olduðundan emin olun. 2. Tamam ý týklatýn. Copyright 2002 Nokia. All rights reserved. 31

32 3. Að sekmesine geri dönüp, Ýnternet Ýletiþim Kuralý (TCP/IP) için Özellikler düðmesini týklatýn. 4. Bu alanlara Ýnternet servis saðlayýcýnýzýn verdiði bilgileri girin. 5. Geliþmiþ düðmesini týklatýn. Nokia 30 terminali için modem yükleme Copyright 2002 Nokia. All rights reserved. 32

33 6. Geliþmiþ TCP/IP Ayarlarý penceresinde, IP üstbilgisi sýkýþtýrmasý kullan kutusunun iþaretlenmemiþ olduðundan emin olun. Not: Geliþiþ TCP/IP Ayarlarý, Ýnternet servis saðlayýcýsýna baðlýdýr. Daha fazla bilgi için lütfen Ýnternet servis saðlayýcýnýza baþvurun. 7. Tamam ý týklatýn. 8. Çevirmeli baðlantý Özellikleri (örneðin Nokia 30 Özellikleri) Að penceresinde Tamam ý týklatýn. Nokia 30 terminali için modem yükleme Ýnternet e baðlanma Düzgün yapýlandýrýldýysa, Nokia 30 GSM Connectivity Terminal artýk Ýnternet baðlantýsý yapmaya hazýr durumdadýr. 1. Windows görev çubuðunda Baþlat düðmesine basýp sýrasýyla Ayarlar, Denetim Masasý, Að ve Çevirmeli Baðlantýlar seçeneðini seçin. 2. Yeni baðlantý simgesini çift týklatýn (Nokia 30 Özellikleri). Copyright 2002 Nokia. All rights reserved. 33

34 3. Ýnternet eriþimi kullanýcý adýnýzý ve parolanýzý girin. Ayrýntýlý bilgi için Ýnternet servis saðlayýcýnýza baþvurun. Nokia 30 terminali için modem yükleme 4. Ýnternet e baþarýyla baðlandýktan sonra, PC nizin ekranýnda Baðlantý Tamamlandý penceresi görünür. Copyright 2002 Nokia. All rights reserved. 34

35 Modem Setup for Nokia 30 yazýlýmýný kaldýrma 1. Windows görev çubuðunda Baþlat düðmesine basýp sýrasýyla Ayarlar, Denetim Masasý, Að ve Çevirmeli Baðlantýlar seçeneðini seçin. 2. Program Ekle/Kaldýr seçeneðini çift týklatýn. 3. Yükle/Kaldýr sekmesinde, kaldýrýlabilir yazýlým listesinden Modem Setup for Nokia 30 yazýlýmýný seçin. 4. Ekle/Kaldýr seçeneðini týklatýn. 5. Program dosyalarý kaldýrýlýncaya dek ekrandaki yönergeleri izleyin. Standart modem sürücüsü için modem kurulumu Ayrýca, örneðin MS Windows ile birlikte verilen standart modem sürücüsünü de kullanabilirsiniz. GSM verilerini veya GPRS yapýlandýrmasýný ayarlamak için bazý ek AT komutlarý gerekebilir. Bu komutlar Linux gibi baþka ortamlarda veya AT komutlarýný destekleyen katýþtýrýlmýþ uygulamalarda da kullanýlabilir. Modemi aþaðýdaki þekilde ayarlayabilirsiniz (Windows 2000): Nokia 30 terminali için modem yükleme 1. Baþlat-> Ayarlar-> Denetim Masasý-> Telefon ve Modem Seçenekleri'ni seçin. 2. Modem sekmesinde standart bir modem seçip, Özellikler'i týklatýn. 3. Geliþmiþ sekmesini seçin ve CSD/HSCSD/GPRS için standart modem ayarlarýný girin: AT+CBST=51,01;+CHSN=6,0,0,0;+CGDCONT=,,"INTERNET" Örnek dize þunu belirtir: 43,2 kbit/sn ISDN (V120) HSCSD veri arama modu seçilidir ve GPRS Eriþim Noktasý Adý "Ýnternet tir". Copyright 2002 Nokia. All rights reserved. 35

36 Not: GPRS eriþim noktasý adý ve desteklenen GSM veri arama modlarý, operatöre özel parametrelerdir. Diðer bit hýzlarý ve baðlantý modlarý için (örneðin analog PSTN modem), Nokia 30 CD-ROM unda yer alan AT Command Guide for Nokia 30 GSM Connectivity Terminal kýlavuzunun 18. bölümüne (Bazý AT komutlarýyla ilgili örnek yordamlar) bakýn. Nokia 30'u kablosuz modem olarak ayarlama hakkýnda ayrýntýlý yönergeler için lütfen ülkenizdeki servis saðlayýcýsýna baþvurun. Nokia 30 terminali için modem yükleme Ýletiþim yazýlýmý Gerekli modem sürücüsünü yükledikten sonra Nokia 30'u modeminiz olarak belirleyebilir ve bir iletiþim uygulamasý üzerinden kullanmaya baþlayabilirsiniz. Örneðin, MS Windows 95/98/2000/NT 4.0 birçok iletiþim uygulamasý içermektedir. Yardým için, kullandýðýnýz yazýlýmýn kullaným kýlavuzuna baþvurun. Not: Yalnýzca virüslere ve diðer zararlý yazýlýmlara karþý yeterli koruma sunan kaynaklardan yazýlým yükleyin. Copyright 2002 Nokia. All rights reserved. 36

37 5. Iþýklý göstergeler Nokia 30 GSM Connectivity Terminal'de, terminalin kullanýcý arabirimini oluþturan üç adet ýþýklý gösterge (LED) bulunur. LED ekranýnda alan gücü ve terminal durumu görüntülenir. LED'ler kýrmýzý ve yeþil olmak üzere iki renkte görünür ve Nokia 30 GSM terminalinin üç farklý durumunu gösterir: Baþlangýç Normal çalýþma Özel çalýþma Not: Nokia 30 Configurator yazýlým uygulamasý kullanýlarak, tüm üç LED de çalýþma sýrasýnda kapalý kalacak ve hiçbir durumu göstermeyecek þekilde yapýlandýrýlabilir. Iþýklý göstergeler Baþlangýç durumunda Nokia 30 ýþýklý göstergeleri: LED 1 LED 2 Durum - LED 3 Açýklama Kapalý Kapalý Kapalý Kapalý Yeþil tarama Yeþil tarama Yeþil tarama Açýk, þebekeye baðlanýyor Kapalý Kýrmýzý - yanýp sönüyor Kapalý PIN sorgusu / yeni PIN sorgusu Copyright 2002 Nokia. All rights reserved. 37

38 LED 1 LED 2 Durum - LED 3 Açýklama Kapalý Kýrmýzý - yanýp sönüyor Kýrmýzý - yanýp sönüyor PUK sorgusu Not: Alan Gücü göstergeleri, terminal Normal çalýþma moduna geçmeden önce, baþlangýç sýrasýnda yaklaþýk 10 saniye görülebilir. Alan Gücü (IoF) fonksiyonu: Kýrmýzý - yanýp Kapalý Kapalý <-105 dbm UNACCEPTABLE (YETERSÝZ) sönüyor Yeþil - yanýp Kapalý Kapalý dbm UNACCEPTABLE (YETERSÝZ) sönüyor Yeþil Kapalý Kapalý dbm WEAK (ZAYIF) Yeþil Yeþil - yanýp Kapalý dbm WEAK (ZAYIF) sönüyor Yeþil Yeþil Kapalý dbm MODERATE (ORTA) Yeþil Yeþil Yeþil - yanýp dbm MODERATE (ORTA) sönüyor Yeþil Yeþil Yeþil >-80 dbm GOOD (ÝYÝ) Iþýklý göstergeler Not: Alan gücü konusundaki öneriler özellikle veri aktarýmý için geçerlidir. Ses aktarýmýnda, kalite daha düþük alan güçleri için de uygundur. Copyright 2002 Nokia. All rights reserved. 38

39 Normal çalýþma sýrasýnda Nokia 30 ýþýklý göstergeleri: LED1 LED 2 Durum - LED 3 Açýklama * * Yeþil Çalýþýyor * * Yeþil - yanýp Arama sürüyor sönüyor * * Yeþil - yanýp Gelen arama sönüyor * * Yeþil/Kýrmýzý - Mesaj alýndý / Kutuda sesli mesaj var yanýp sönüyor * * Kýrmýzý - yanýp Mesaj geliyor ve bellek dolu sönüyor * Uygulama modülü M2M Sistem modunda kontrol edilebilir. Iþýklý göstergeler Not: Terminalinizdeki LED'ler mesaj aldýðýnýzý gösteriyorsa, aldýðýnýz mesajlarý okumak için AT+CMGR AT komutunu kullanabilirsiniz. Ayrýntýlý bilgi için Nokia 30 CD-ROM undaki List of AT Commands bölümüne bakýn. Copyright 2002 Nokia. All rights reserved. 39

40 Özel çalýþma sýrasýnda Nokia 30 ýþýklý göstergeleri: LED 1 LED 2 Durum - LED 3 Açýklama Yeþil/Kýrmýzý - yanýp sönüyor Kýrmýzý - yanýp sönüyor Yeþil/Kýrmýzý - yanýp sönüyor Kýrmýzý - yanýp sönüyor Yeþil/Kýrmýzý - yanýp sönüyor Kýrmýzý - yanýp sönüyor SIM kartý takýn. Hata, servise baþvurun. Sarý Sarý Sarý Hazýrlanýyor. Iþýklý göstergeler Copyright 2002 Nokia. All rights reserved. 40

41 6. Aksesuarlar Nokia GSM Connectivity Terminal için çeþitli aksesuarlar mevcuttur. Nokia 30 GSM Connectivity Terminal aksesuarlarý hakkýnda ayrýntýlý bilgi almak için ülkenizdeki yetkili satýcýya baþvurun. Güç kaynaðý (ACW-5A) RS-232 veri adaptörü ve RS-232 veri kablosu: Nokia 30 AT komutu modunda normal bir GSM modemi olarak kullanýldýðýnda gerekir. RS-232 veri kablosu, terminalin uyumlu PC'ye veya uyumlu cihazlara baðlanmasýný saðlar. Harici anten kablosu (XRM-1): Nokia 30'da, gerektiðinde terminale standart FME konnektörüyle harici anten baðlanmasýna olanak veren isteðe baðlý harici anten kablosu bulunur. Configurator yazýlýmý: Terminalin daha ileri düzeyde yapýlandýrýlmasýna olanak verir. Configuration yazýlýmý normal olarak Nokia 30 GSM Connectivity Terminal ilk kez etkinleþtirildiðinde veya terminal ayarlarýnýn deðiþtirilmesi gerektiðinde kullanýlýr. Nokia 30 CD-ROM unda ve adresindeki Nokia web sitesinde bulunmaktadýr. Modem options for Nokia 30: Nokia 30 CD-ROM unda ve adresindeki Nokia web sitesinde bulunmaktadýr. Araç güç kaynaðý kiti (LCM-2): Araç ortamýnda güç kaynaðý olarak kullanýlýr. Doðrudan araç aküsüne baðlanýr. Aksesuarlar Copyright 2002 Nokia. All rights reserved. 41

42 7. Sorun giderme Ýlk kontrol edilecekler 1. Veri kablosunun terminale, uyumlu PC ye veya baþka bir uyumlu aygýta saðlam þekilde takýlýp takýlmadýðýný denetleyin. 2. Güç kaynaðýnýn terminale ve elektrik prizine saðlam þekilde takýlýp takýlmadýðýný kontrol edin. 3. SIM kartýn doðru þekilde takýlýp takýlmadýðýný kontrol etmeden önce, güç kaynaðýný elektrik prizinden çýkarýn. Sorun giderme Zayýf alýþ Serviste kesintiler yaþanmasý gibi alýþ sorunlarý varsa, sinyal çok zayýf olabilir. Sinyal gücünü, örneðin HyperTerminal baðlantý penceresinde, aþaðýdaki AT komutuyla kontrol edin: at+csq. Yanýt þu biçimdedir: +csq: <rssi>, 99. <rssi> parametreleri 0'dan 31'e kadar 2 dbm aralýklarýndadýr: dbm veya daha düþük -> Yetersiz kapsama dbm dbm -> Zayýf kapsama dbm dbm -> Orta kapsama dbm veya daha yüksek -> Ýyi kapsama 99 Bilinmiyor veya algýlanamýyor Copyright 2002 Nokia. All rights reserved. 42

43 Örneðin, +csq: 31, 99 yanýtý, sinyal gücünün mükemmel olduðunu gösterir. Sinyal -91 dbm deðerinin altýndaysa (<rssi> parametresi 11 veya daha az), terminali baþka bir konuma taþýyýn. Terminal daha güçlü bir sinyal almazsa, servis saðlayýcýnýza baþvurun. Harici anten alýþý iyileþtirebilir. Bloke edilen PIN kodu Girdiðiniz PIN kodu artarda üç kez kabul edilmezse, kod bloke edilir. Bloke edilen PIN kodunu PUK (Personal Unblocking Key - Kiþisel Kilit Açma Anahtarý) kodunuzu girerek yeniden etkin duruma getirebilirsiniz. Bkz: Eriþim kodlarý, sayfa 45. PIN kodu bloke edildiðinde, 1 ve 2 numaralý ýþýklý gösterge kýrmýzý olarak yanýp söner. Kodu yeniden etkinleþtirmek için aþaðýdakileri yapýn: Örneðin, HyperTerminal baðlantý penceresinde at+cpin? AT komutunu girin ve ENTER'a basýn. PUK kodu gerekirse, +cpin: SIM PUK yanýtý görüntülenir. at+cpin="puk","pin" komutunu kullanarak PUK kodunu girin; burada PUK, PUK kodunuz ve PIN, eski veya yeni PIN kodunuzdur. ENTER'a basýn. Sorun giderme Baðlantý yok HyperTerminal baðlantý penceresinde at<enter> komutunu girdiðinizde Tamam yanýtýný almazsanýz, öncelikle baðlantý noktasý ayarlarýnýn doðru olup olmadýðýný kontrol edin. Bkz: PIN kodunu girme, sayfa 17. Ayrýca: doðru RS-232 adaptörünü kullandýðýnýzdan emin olun (DAU-12 etiketi adaptörün alt kýsmýnda bulunabilir) Copyright 2002 Nokia. All rights reserved. 43

44 Connection Type (Baðlantý Türü) için Configurator yazýlýmýnda doðru ayarý seçtiðinizden emin olun: HW selection (HW seçimi) (standart) veya AT commands (AT komutlarý) adresindeki Nokia web sitesinden en son Configurator yazýlýmýný yüklediðinizden emin olun. Sorun giderme Ýnternet baðlantýsý yok Nokia Modem Options ayarlarýnýn doðru olup olmadýðýný denetleyin. Yeni Çevirmeli Baðlantý ayarlarýnýn doðru olup olmadýðýný denetleyin. Ýnternet servis saðlayýcýnýza baþvurun. Modem sürücüsü PC'nizdeki Nokia 30 terminalinin baðlý olduðu COM baðlantý noktasýnýn baþka bir cihaz tarafýndan kullanýlmadýðýndan emin olun. Nokia 30 terminalinin AT komutlarýna verdiði yanýtlarýn kaydedildiði günlük dosyasýný PC'nizdeki Windows veya WINNT klasöründe, Modem_Nokia30.txt adý altýnda bulabilirsiniz. Günlük dosyasýný bulamazsanýz, Denetim Masasý -> Telefon ve Modem Seçenekleri -> Modemler -> Nokia 30 -> Özellikler -> Tanýlama ve ardýndan Günlük bölümünde, Günlüðe Ekle seçeneðini belirleyin (Windows 2000). Copyright 2002 Nokia. All rights reserved. 44

45 8. Eriþim kodlarý Terminalin ve SIM kartýnýzýn yetkisiz kullanýmýný önlemek için bu bölümde açýklanan eriþim kodlarýný kullanabilirsiniz. Eriþim kodlarý, Nokia 30 Configurator yazýlýmý veya uygun bir uygulama üzerinden belirli AT komutlarýnýn kullanýmýyla deðiþtirilebilir. Eriþim kodlarý PIN kodu (4-8 haneli) PIN (Personal Identification Number - Kiþisel Kimlik Numarasý) kodu, SIM kartýnýzý yetkisiz kullanýmlara karþý korur. PIN kodu genellikle SIM kartla birlikte verilir. PIN kodu isteði özelliði etkinleþtirildiðinde, telefon her açýldýðýnda kodun girilmesi gerekir. PIN2 kodu (4-8 haneli) SIM kartla birlikte verilen PIN2 kodu, birim ücret sayaçlarý gibi bazý fonksiyonlara girilmesini saðlar. Bu fonksiyon, yalnýzca SIM kart tarafýndan desteklenirse kullanýlabilir. PUK kodu (8 haneli) PUK (Kiþisel Kilit Açma Anahtarý) kodu, bloke edilmiþ PIN kodunu deðiþtirmek için kullanýlýr. PUK kodu, SIM kartýnýzla birlikte verilmiþ olabilir. Verilmediyse, kodu almak için ülkenizdeki servis saðlayýcýsýna baþvurun. Kodu kaybederseniz, servis saðlayýcýnýza baþvurun. Copyright 2002 Nokia. All rights reserved. 45

46 PUK2 kodu (8 haneli) SIM kartla birlikte verilen PUK2 kodu, bloke edilmiþ PIN2 kodunu deðiþtirmek için kullanýlýr. Kodu kaybederseniz, servis saðlayýcýnýza baþvurun. Güvenlik kodu (5 haneli) Güvenlik kodunu, terminalinizin yetkisiz kullanýmýný önlemek için kullanabilirsiniz. Güvenlik kodu fabrikada olarak belirlenmiþtir. Güvenlik kodunu deðiþtirmek için Nokia 30 Configurator yazýlýmýný kullanýn. Yeni kodu gizli ve güvenli bir yerde saklayýn. Eriþim kodlarý Engelleme þifresi Engelleme þifresi "Arama Engelleme" fonksiyonu kullanýlýrken gerekir. Þifre, servis saðlayýcýsýndan alýnýr. Copyright 2002 Nokia. All rights reserved. 46

47 9. Nokia 30'u M2M Ýletiþim cihazý olarak kullanma M2M, "machine-to-machine" (makineden makineye), "man-to-machine" (kiþiden makineye) ve "machine-to-man" (makineden kiþiye) iletiþim biçimlerini tanýmlayan bir terimdir. M2M, kablosuz veri aktarýmýnýn sistemler, uzak cihazlar veya yerler ve bireyler arasýnda baðlantý olarak kullanýlmasýný saðlayan basit bir yöntemdir. Nokia 30 kontrol uygulamasý üzerinden bir makineye baðlandýðýnda, bir cihaz grubunu uzaktan kontrol edebilir ve depolama durumlarý gibi, durum bilgilerini alabilirsiniz. Nokia 30, satýþ, güvenlik, irtifa kontrolü gibi çeþitli uygulamalara kolayca entegre edilebilir. Nokia 30, M2M iletiþim cihazý olarak üç çalýþma modunda kullanýlabilir: Kullanýcý denetim modu AT komutu modu M2M sistem modu Nokia 30 u M2M Ýletiþim cihazý olarak kullanma Kullanýcý denetim modu (User control mode) Kullanýcý, metin mesajlarý kullanarak cihazlarý cep telefonundan denetleyebilir ve izleyebilir. Örneðin, açýk bir kapý, cep telefonu kullanýlarak uzaktan kilitlenebilir. Nokia 30 un Kullanýcý Denetim moduyla, örneðin bu tür kapý kilitleme sistemleri geliþtirmek kolay ve ekonomiktir. Bu, Nokia 30 un dahili servisleri ve M2M Sistem Konektöründe bulunan özel giriþ ve çýkýþ pimleri kullanýlarak yapýlabilir, bkz: sayfa 15. Kullanýcý denetim modu hakkýnda ayrýntýlý bilgi saðlayan özel ek belgeleri adresindeki Nokia web sitesinde bulabilirsiniz. Copyright 2002 Nokia. All rights reserved. 47

48 AT komutu modu (AT command mode) Nokia 30, AT komutu modunda kablosuz modem gibi çalýþýr. Kablosuz baðlantý kurulur ve veriler, uygulama modülüne entegre edilen AT komutlarý kullanýlarak gönderilir. AT komutu modu, RS-232 adaptörünün D9 konnektöründe veya Nokia 30 GSM Connectivity Terminal'ýn alt kýsmýnda yer alan 50 iðneli M2M Sistem Konnektörü nde kullanýlabilir. Terminali denetlemek için kullanýlan AT komutlarý, Nokia 30 CD-ROM unda ve adresindeki Nokia web sitesinde yer alan AT Command Guide for Nokia 30 GSM ConnectivityTerminal kýlavuzunda bulunabilir. Nokia 30 GSM Connectivity Terminal çoðu ITU-T V.25ter, ETS GSM ve ETS GSM komutlarýný destekler. M2M Sistem modu (M2M System mode) M2M sistem modunda Nokia 30 GSM Connectivity Terminal Nokia M2M platformunun bir parçasý olarak çalýþarak eksiksiz ve kablosuz bir "kullanýcýdan kullanýcýya" makine iletiþimi gerçekleþtirir. Nokia 30, Nokia M2M Að Geçidi ile bir uygulama platformu oluþturur. Nokia 30, M2M Sistem modunda kullanýlabilen çeþitli özellikleri bir araya getirmektedir. Örneðin, M2M Sistem modunda geliþmiþ güvenilirlik ve güvenlik saðlanýr. Nokia 30 ve uygulama modülü arasýndaki baðlantý canlý denetimlerle düzenli aralýklarla kontrol edilir ve iletiþim kesilirse, otomatik olarak yeniden kurulabilir. Bu þekilde, Nokia 30 ve Nokia M2M Gateway arasýnda iki taraflý kimlik doðrulamasý yapýlmýþ olur. Kablosuz baðlantý M2M sistem modunda kurulur ve veriler, uygulama modülüne entegre edilen CORBA yöntemi aramalarý kullanýlarak gönderilir. Nokia 30 u M2M Ýletiþim cihazý olarak kullanma Copyright 2002 Nokia. All rights reserved. 48

49 Terminali M2M iletiþimi için yerleþtirme Nokia 30 terminali M2M iletiþimi için kullanýldýðýnda, yerleþtirilme biçimi anteninin iþlevselliði açýsýndan büyük önem taþýr. Anten metalik olmayan yüzeylerde daha iyi iþlev görür. Metalik yüzeylerde, terminalin gerektiði gibi çalýþmasýný saðlamak için daha özel ayarlar yapýlmasý gerekir. Nokia 30 GSM Connectivity Terminal'in M2M iletiþiminde kullanýlmasýyla ilgili ek bilgi için adresindeki Forum Nokia web sitesini ziyaret edin. Nokia 30 u M2M Ýletiþim cihazý olarak kullanma Copyright 2002 Nokia. All rights reserved. 49

50 BAKIM VE ONARIM Nokia 30 GSM Connectivity Terminal, üstün bir tasarým ve iþçilik ürünüdür ve dikkatle kullanýlmasý gerekir. Aþaðýdaki öneriler, tüm garanti yükümlülüklerini yerine getirmenize ve bu ürünü yýllarca sorunsuz kullanmanýza yardýmcý olacaktýr. Cihazý, tüm parçalarýný ve aksesuarlarýný küçük çocuklarýn eriþemeyeceði yerlerde saklayýn. Kuru kalmasýný saðlayýn. Yaðmur damlalarý, nem ve her türlü sývý ya da rutubet, elektronik devrelerin paslanmasýna yol açabilecek mineraller içerebilir. Kirli ve tozlu alanlarda kullanmayýn veya saklamayýn. Cihazýn hareketli parçalarý zarar görebilir. Sýcak yerlerde saklamayýn. Yüksek sýcaklýk, elektronik cihazlarýn ömrünü kýsaltabilir, bataryalara zarar verebilir, bazý plastik parçalarý deforme edebilir veya eritebilir. Soðuk yerlerde saklamayýn. Terminal ýsýnarak normal sýcaklýðýna eriþtiðinde, iç kýsmýnda elektronik devre kartlarýna zarar verebilecek rutubet oluþabilir. Terminali açmaya çalýþmayýn. Uzman olmayan kiþilerin müdahalesi cihaza zarar verebilir. Cihazý düþürmeyin, çarpmayýn veya sarsmayýn. Kaba kullaným, dahili devre kartlarýna zarar verebilir. Terminali temizlemek için kuvvetli kimyasal maddeler, temizleyici çözeltiler veya kuvvetli deterjanlar kullanmayýn. Terminali boyamayýn. Boya hareketli parçalarýn yapýþmasýna neden olabilir ve cihazýn düzgün çalýþmasýný engelleyebilir. Yalnýzca saðlanan anteni veya onaylanmýþ yedek antenleri kullanýn. Onaylanmamýþ antenler, deðiþiklikler veya eklemeler terminale zarar verebilir ve telsiz cihazlarýyla ilgili düzenlemelere aykýrý olabilir. Terminali kýzaktan çýkarýrken, öncelikle güç kaynaðýný terminalden çýkarmayý unutmayýn. Güç kaynaðý elektrik prizine takýlýyken SIM kartý takmayýn, hareket ettirmeyin veya çýkarmayýn. Yukarýdaki önerilerin tümü, terminaliniz ve tüm aksesuarlarý için ayný derecede geçerlidir. Terminal veya aksesuarlardan biri düzgün çalýþmýyorsa, en yakýn yetkili servise götürün. Buradaki personel size yardýmcý olacak ve gerekirse onarýmýný yapacaktýr. Copyright 2002 Nokia. All rights reserved. 50 BAKIM VE ONARIM

51 ÖNEMLÝ GÜVENLÝK BÝLGÝLERÝ Güç kaynaðý Nokia 30 GSM Connectivity Terminal'ýn ACW-5A güç kaynaðý, 220 voltluk alternatif þehir cereyanýný düþük voltajlý doðru akýma dönüþtürür. Not: Güç kaynaðý prizi kolay eriþilebilir olmalý ve üzeri kapatýlmamalýdýr. Güç kaynaðý, yalýtým sýnýfý 2'ye uygundur. Uyarý! Tehlikeli voltaj. Muhafazayý açmaya çalýþmayýn. Not: Bu güç kaynaðý yalnýzca iç mekanlarda kullanýlabilir! Birimin sudan, yaðmurdan veya tozdan etkilenmemesini saðlayýn. Terminal uzun süre kullanýlmayacaksa, güç kaynaðý terminalden ve elektrik prizinden çýkarýlmalýdýr. Ayrýca, güç kaynaðý terminale baðlý olmadýðýnda da elektrik prizinden çýkarýlmasý gerekir. Güç kaynaðýný çýkarýrken kablosundan deðil, fiþinden tutarak çekin. Önemli! Yalnýzca Nokia tarafýndan onaylanmýþ güç kaynaklarýný kullanýn. Baþka türden ürünlerin kullanýmý, terminal için geçerli olan her türlü onay ve garantiyi geçersiz kýlar ve tehlikeli olabilir. ÖNEMLÝ GÜVENLÝK BÝLGÝLERÝ Çalýþma ortamý Bulunduðunuz her yerde, yürürlükte olan özel düzenlemelere uygun davranmaya özen gösterin ve kullanýmýnýn yasak olduðu veya giriþime ya da tehlikeye neden olabileceði yerlerde terminali kapatýn. Nokia 30 GSM Connectivity Terminal, güç kaynaðý terminale ve elektrik prizine takýldýðýnda açýlýr. Kablosuz cihaz kullanýmýnýn yasak olduðu veya giriþime ya da tehlikeye neden olabileceði durumlarda güç kaynaðýný takmayýn. Terminali veya herhangi bir aksesuarý baþka bir cihaza baðlarken, söz konusu cihazýn kullaným kýlavuzunu okuyup ayrýntýlý güvenlik yönergeleri hakkýnda bilgi alýn. Uyumsuz ürünlere baðlamayýn. Copyright 2002 Nokia. All rights reserved. 51

52 Elektronik cihazlar Modern elektronik donanýmlarýn çoðu radyo frekansý (RF) sinyallerine karþý korumalýdýr. Bununla birlikte, bazý elektronik donanýmlar terminalinizin yaydýðý RF sinyallerine karþý korunmamýþ olabilir. Kalp pilleri Kalp pili üreticileri, kalp piliyle gerçekleþebilecek potansiyel bir giriþimi önlemek için kablosuz cihaz ve kalp pili arasýnda en az 20 cm mesafe býrakýlmasýný önerir. Bu öneriler, Telsiz Teknolojisi Araþtýrmalarý tarafýndan yürütülen baðýmsýz araþtýrmalara ve önerilere uygundur. Kalp pili kullanýcýlarý: Kalp pili kullanýcýlarý, açýk durumdaki terminali her zaman kalp pilinin 20 cm uzaðýnda tutmaya dikkat etmelidir; Herhangi bir giriþim olduðundan kuþkulandýðýnýzda, terminal kullanýmýný hemen durdurun. ÖNEMLÝ GÜVENLÝK BÝLGÝLERÝ Ýþitme cihazlarý Bazý dijital kablosuz cihazlar, bazý iþitme cihazlarýyla giriþime neden olabilir. Bu tür bir giriþim olduðunda, servis saðlayýcýnýza danýþabilirsiniz. Diðer týbbi cihazlar Hücresel telefonlar da dahil olmak üzere, herhangi bir radyo vericisinin kullanýmý, gerektiði þekilde korunmayan týbbi cihazlarla giriþime neden olarak, söz konusu cihazlarýn çalýþmasýný engelleyebilir. Bir sorunuz olduðunda veya týbbi cihazlarýn harici RF enerjisine karþý gerektiði þekilde korunup korunmadýðýný öðrenmek için bir hekime veya söz konusu týbbi cihazýn üreticisine baþvurun. Yürürlükteki düzenlemeler gerektiriyorsa, terminalinizi saðlýk tesislerinde kullanmayýn. Hastanelerde ve saðlýk tesislerinde harici RF enerjisine duyarlý cihazlar kullanýlýyor olabilir. Uyarý levhalarý bulunan tesisler Terminal kullanýmýnýn yasak olduðunu bildiren uyarý levhalarýnýn bulunduðu tesislerde terminalinizi kullanmayýn. Copyright 2002 Nokia. All rights reserved. 52

53 Potansiyel patlayýcý ortamlar Potansiyel olarak patlayýcý madde içeren ortamlarda terminali kullanmayýn ve tüm iþaretlere ve talimatlara uygun davranýn. Bu alanlarda, kývýlcýmlar yaralanmayla ve hatta ölümle sonuçlanabilecek patlamalara veya yangýna sebep olabilir. Terminalin benzin istasyonlarýnda kullanýlmamasý önerilir. Kullanýcýlarýn, yakýt depolarý (yakýt depolama ve daðýtým alanlarý), kimya tesisleri veya patlayýcý maddelerin bulunduðu ortamlarda radyo cihazlarýnýn kullanýmýyla ilgili kýsýtlamalara dikkat etmeleri gerekir. Potansiyel olarak patlayýcý ortama sahip alanlarda genellikle uyarý levhalarý bulunsa da, her zaman açýkça görülmeyebilir. Bu alanlara, gemilerin alt güverteleri, kimyasal transfer veya depolama alanlarý; benzin (propan veya bütan) kullanan araçlar; havanýn içinde zerrecik, toz veya metal tozu gibi kimyasal veya parçacýklar bulunan yerler; veya aracýnýzýn motorunu kapatmanýzýn isteneceði yerler de dahildir. ÖNEMLÝ GÜVENLÝK BÝLGÝLERÝ Copyright 2002 Nokia. All rights reserved. 53

54 TEKNÝK ÖZELLÝKLER Boyutlar: 84 x 53 x 26 mm RS-232 adaptörüyle birlikte: 109 x 76 x 34 mm Aðýrlýk: 65 g RS-232 adaptörüyle birlikte: 130 g ACW-5A güç kaynaðý Þarj cihazý türü: Geçiþli mod güç kaynaðý AC (alternatif þehir cereyaný) fiþi türü: Avrupa, Ýngiltere, ABD Giriþ voltajý: VAC DC (doðru akým) konnektörü: 3,0 mm DC prizi Aðýrlýk: 70 g + kablolar Hacim: <110 cm 3 Ortam özellikleri Çalýþma koþullarý: -10ºC...+55ºC Depolama koþullarý -40ºC...+85ºC Baðýl nem oraný: Çalýþma için % (yoðunlaþmayan), saklama için % (yoðunlaþmayan). Terminalin su veya diðer sývýlarý geçirmezlik özelliði yoktur. Elektromanyetik uyumluluk Terminal EN /7/standartlarýna göre, elektromanyetik uyumluluk (EMC) testine tabi tutulmuþtur. TEKNÝK ÖZELLÝKLER Copyright 2002 Nokia. All rights reserved. 54

Kullanım kılavuzunuz NOKIA CK-1W

Kullanım kılavuzunuz NOKIA CK-1W Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya NOKIA CK-1W için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki NOKIA CK-1W tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar,

Detaylı

Nokia HS-2R Radyolu kulaklýk seti Kullaným Kýlavuzu. 9355495 2. baský

Nokia HS-2R Radyolu kulaklýk seti Kullaným Kýlavuzu. 9355495 2. baský Nokia HS-2R Radyolu kulaklýk seti Kullaným Kýlavuzu 9355495 2. baský UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION olarak biz, tamamen kendi sorumluluðumuzda olmak üzere, HS-2R ürününün aþaðýdaki yönetmeliðin ilgili

Detaylı

Nokia 30 GSM Connectivity Terminal Modem kullaným kýlavuzu. 9355430 3. Baský

Nokia 30 GSM Connectivity Terminal Modem kullaným kýlavuzu. 9355430 3. Baský Nokia 30 GSM Connectivity Terminal Modem kullaným kýlavuzu 9355430 3. Baský UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION olarak biz, tamamen kendi sorumluluðumuzda olmak üzere TME-3 ürününün aþaðýdaki yönetmeliðin

Detaylı

Nokia Ses Denetleyicisi AD-43 9255408/1

Nokia Ses Denetleyicisi AD-43 9255408/1 Nokia Ses Denetleyicisi AD-43 2 1 3 4 5 6 7 8 10 9 11 9255408/1 Üzerinde çarpý iþareti bulunan çöp kutusu, Avrupa Birliði dahilinde olan ürünün kullaným süresi sona erdiðinde ayrý bir atýk grubuna dahil

Detaylı

Baðlantý Adaptör Kablosu DKU-5 Hýzlý Kurulum Kýlavuzu

Baðlantý Adaptör Kablosu DKU-5 Hýzlý Kurulum Kýlavuzu Yayýnlanan elektronik kullaným kýlavuzu için "Nokia Kullaným Kýlavuzu Þartlar ve Koþullar, 7.Haziran.1998" geçerlidir ( Nokia User s Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998.) Baðlantý Adaptör Kablosu

Detaylı

Nokia Video Arama Standý PT-8 (Nokia 6630 için) Kullaným Kýlavuzu. 9234166 1. Baský

Nokia Video Arama Standý PT-8 (Nokia 6630 için) Kullaným Kýlavuzu. 9234166 1. Baský Nokia Video Arama Standý PT-8 (Nokia 6630 için) Kullaným Kýlavuzu 9234166 1. Baský UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION olarak biz, tamamen kendi sorumluluðumuzda olmak üzere PT-8 ürününün aþaðýdaki yönetmeliðin

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz NOKIA HS-34W http://tr.yourpdfguides.com/dref/4306507

Kullanım kılavuzunuz NOKIA HS-34W http://tr.yourpdfguides.com/dref/4306507 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya NOKIA HS-34W için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki NOKIA HS-34W tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar,

Detaylı

Nokia Müzik Hoparlörü MD-3

Nokia Müzik Hoparlörü MD-3 Nokia Müzik Hoparlörü MD-3 TÜRKÇE MD-3 stereo hoparlörler Nokia telefonunuzda veya ses cihazýnýzda müzik veya radyo dinlediðinizde yüksek ses kalitesi saðlar. Hoparlörlerin 3,5 mm'lik stereo ses fiþi vardýr

Detaylı

Nokia Stereo Kulaklýklý Mikrofon Seti HS-16 9202254/1

Nokia Stereo Kulaklýklý Mikrofon Seti HS-16 9202254/1 Nokia Stereo Kulaklýklý Mikrofon Seti HS-16 6 1 2 5 4 3 7 8 9202254/1 2007 Nokia. Tüm haklarý saklýdýr. Bu belge içindekilerin tamamý veya bir bölümü, Nokia'nýn önceden yazýlý izni alýnmaksýzýn herhangi

Detaylı

Nokia Mini Hoparlör MD-4

Nokia Mini Hoparlör MD-4 Nokia Mini Hoparlör MD-4 9252824/2 TÜRKÇE Bu küçük stereo hoparlörler Nokia telefonunuzda veya ses cihazinizda müzik veya radyo dinlediðinizde yüksek ses kalitesi saðlar. Hoparlörlerin 3.5-mm'lik stereo

Detaylı

Nokia Þarj Baðlantý Kablosu CA-126

Nokia Þarj Baðlantý Kablosu CA-126 Nokia Þarj Baðlantý Kablosu CA-126 TÜRKÇE Bu kabloyla, uyumlu bilgisayarýnýzla Nokia cihazý arasýnda verileri aktarabilir ve senkronize edebilirsiniz. Ayrýca, bilgisayardan ayný anda uyumlu Nokia cihazýnýzdaki

Detaylı

Nokia Stereo Kulaklýklý Mikrofon Seti WH-700 9206938/1

Nokia Stereo Kulaklýklý Mikrofon Seti WH-700 9206938/1 Nokia Stereo Kulaklýklý Mikrofon Seti WH-700 7 9206938/1 2007 Nokia. Tüm haklarý saklýdýr. Nokia ve Nokia Connecting People, Nokia Corporation ýn tescilli ticari markalarýdýr. Burada adý geçen diðer ürün

Detaylı

Nokia Dönüþtürücü (CA-55) Kurulum kýlavuzu Baský

Nokia Dönüþtürücü (CA-55) Kurulum kýlavuzu Baský Nokia Dönüþtürücü (CA-55) Kurulum kýlavuzu 9238694 1. Baský 2005 Nokia telif hakkýdýr. Tüm haklarý mahfuzdur. Bu belge içindekilerin tamamý veya bir bölümü, Nokia'nýn önceden yazýlý izni alýnmaksýzýn herhangi

Detaylı

Nokia Stereo Kulaklýklý Mikrofon Seti WH-600 9206941/1

Nokia Stereo Kulaklýklý Mikrofon Seti WH-600 9206941/1 Nokia Stereo Kulaklýklý Mikrofon Seti WH-600 7 9206941/1 2007 Nokia. Tüm haklarý saklýdýr. Nokia ve Nokia Connecting People, Nokia Corporation ýn tescilli ticari markalarýdýr. Burada adý geçen diðer ürün

Detaylı

Nokia Araç Kiti CK-100 9210124/1

Nokia Araç Kiti CK-100 9210124/1 Nokia Araç Kiti CK-100 9210124/1 2008 Nokia. Tüm haklarý saklýdýr. Nokia, Nokia Connecting People, Navi ve Nokia Original Accessories logosu Nokia Corporation ýn tescilli ticari markalarýdýr. Burada adý

Detaylı

Nokia Kablosuz Ses Adaptörü AD-47W

Nokia Kablosuz Ses Adaptörü AD-47W Nokia Kablosuz Ses Adaptörü AD-47W AD-47W adaptörü, bilgisayarýnýza (veya baþka bir uyumlu cihaza), Bluetooth kablosuz iletiþim teknolojisini destekleyen uyumlu bir kulaklýk seti baðlamanýza olanak tanýr.

Detaylı

Nokia Kamera Flaþý PD-2 Kullaným Kýlavuzu. 9232493 1. Baský

Nokia Kamera Flaþý PD-2 Kullaným Kýlavuzu. 9232493 1. Baský Nokia Kamera Flaþý PD-2 Kullaným Kýlavuzu 9232493 1. Baský UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION olarak biz, tamamen kendi sorumluluðumuzda olmak üzere PD-2 ürününün aþaðýdaki yönetmeliðin (Council Directive:1999/5/EC)

Detaylı

Nokia FM Vericisi CA-300 9203672/1

Nokia FM Vericisi CA-300 9203672/1 Nokia FM Vericisi CA-300 6 3 5 7 9203672/1 UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION þirketi, bu CA-119 ürününün 1999/5/EC sayýlý Direktifin esas þartlarý ve diðer ilgili hükümlerine uygun olduðunu beyan eder.

Detaylı

Hýzlý baþlangýç NOKIA OBSERVATION CAMERA

Hýzlý baþlangýç NOKIA OBSERVATION CAMERA Hýzlý baþlangýç NOKIA OBSERVATION CAMERA KAMERAYI KULLANMAYA BAÞLAMA GÖRÜNTÜ ÇEKME HAREKET ALGILAMA ÝÞLEVÝNÝ KULLANMA ZAMANLI GÖRÜNTÜLEMEYÝ KULLANMA SICAKLIÐI KONTROL ETME 1. baský TR 9311319 Güvenliðiniz

Detaylı

Nokia Mini Hoparlör MD-8 9209481/1

Nokia Mini Hoparlör MD-8 9209481/1 Nokia Mini Hoparlör MD-8 9209481/1 7 2008 Nokia. Tüm haklarý saklýdýr. Nokia, Nokia Connecting people ve Nokia Original Accessories logosu Nokia Corporation ýn ticari markalarý veya tescilli ticari markalarýdýr.

Detaylı

Nokia N76-1. Baþlangýç. 9254332, 2. Baskı TR

Nokia N76-1. Baþlangýç. 9254332, 2. Baskı TR Nokia N76-1 Baþlangýç 9254332, 2. Baskı TR Tuþlar ve parçalar (kapak ve kapak açýk) Bundan sonra Nokia N76 olarak anýlacaktýr. 1 Sað kapak tuþu 2 Orta tuþ 3 Sol kapak tuþu 4 Daha düþük çözünürlüklü ikincil

Detaylı

Kablosuz Araç Kiti (CK-1W) Kullaným Kýlavuzu. 9355973 2. Baský

Kablosuz Araç Kiti (CK-1W) Kullaným Kýlavuzu. 9355973 2. Baský Kablosuz Araç Kiti (CK-1W) Kullaným Kýlavuzu 9355973 2. Baský UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION olarak biz, tamamen kendi sorumluluðumuzda olmak üzere CK-1W ürününün aþaðýdaki yönetmeliðin (Council

Detaylı

Nokia Bluetooth Kulaklýklý Mikrofon Seti (HS-37W) kullaným kýlavuzu Baský

Nokia Bluetooth Kulaklýklý Mikrofon Seti (HS-37W) kullaným kýlavuzu Baský Nokia Bluetooth Kulaklýklý Mikrofon Seti (HS-37W) kullaným kýlavuzu 9238648 1. Baský UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION olarak biz, tamamen kendi sorumluluðumuzda olmak üzere HS-37W ürününün aþaðýdaki

Detaylı

Nokia Holder Easy Mount HH-12 9249387/2

Nokia Holder Easy Mount HH-12 9249387/2 Nokia Holder Easy Mount HH-12 1 4 2 3 9249387/2 5 7 6 TÜRKÇE 2006 Nokia. Tüm haklarý mahfuzdur. Nokia i Nokia Connecting People su ¾igovi ili za¹tiæeni ¾igovi firme Nokia Corporation. Giriþ Bu montaj cihazý,

Detaylı

Nokia Music Pack 9245925/2

Nokia Music Pack 9245925/2 Nokia Music Pack 9245925/2 Üzerinde çarpý iþareti bulunan çöp kutusu, Avrupa Birliði dahilinde bir ürünün kullaným süresi sona erdiðinde ayrý bir ürün kutusuna atýlmasý gerektiði anlamýna gelir. Bu ürünleri

Detaylı

Nokia Kablosuz Ses Baðlantý Birimi AD-42W 9247812/1

Nokia Kablosuz Ses Baðlantý Birimi AD-42W 9247812/1 Nokia Kablosuz Ses Baðlantý Birimi AD-42W 9247812/1 UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION olarak biz, tamamen kendi sorumluluðumuzda olmak üzere AD-42W ürününün aþaðýdaki yönetmeliðin (Council Directive:

Detaylı

Nokia Ekranlý Kulaklýk Seti HS-6 kullaným kýlavuzu Baský

Nokia Ekranlý Kulaklýk Seti HS-6 kullaným kýlavuzu Baský Nokia Ekranlý Kulaklýk Seti HS-6 kullaným kýlavuzu 9232426 1. Baský UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION olarak biz, tamamen kendi sorumluluðumuzda olmak üzere HS-6 ürününün aþaðýdaki yönetmeliðin (Council

Detaylı

Nokia Kablosuz Pratik Araç Ahizesiz Kullaným Kiti HF-33W 9252959/1

Nokia Kablosuz Pratik Araç Ahizesiz Kullaným Kiti HF-33W 9252959/1 Nokia Kablosuz Pratik Araç Ahizesiz Kullaným Kiti HF-33W 1 2 3 4 5 6 7 9252959/1 UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION þirketi, bu HF-33W ürününün Directive 1999/5/EC kararýnýn esas þartlarý ve diðer ilgili

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz NOKIA HS-12W

Kullanım kılavuzunuz NOKIA HS-12W Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya NOKIA HS-12W için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki NOKIA HS-12W tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar,

Detaylı

Madalyon I Kullaným Kýlavuzu. 9362378 1. Baský

Madalyon I Kullaným Kýlavuzu. 9362378 1. Baský Madalyon I Kullaným Kýlavuzu 9362378 1. Baský UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION olarak biz, tamamen kendi sorumluluðumuzda olmak üzere RX-3 ürününün aþaðýdaki yönetmeliðin (Council Directive: 1999/5/EC)

Detaylı

Nokia Müzik Standý MD-1 Kullaným Kýlavuzu. 9312021 1. Baský

Nokia Müzik Standý MD-1 Kullaným Kýlavuzu. 9312021 1. Baský Nokia Müzik Standý MD-1 Kullaným Kýlavuzu 9312021 1. Baský UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION olarak biz, tamamen kendi sorumluluðumuzda olmak üzere MD-1 ürününün aþaðýdaki yönetmeliðin (Council Directive:

Detaylı

Nokia Ekranlý Kulaklýk Seti HS-69 Kullaným Kýlavuzu Baský TR

Nokia Ekranlý Kulaklýk Seti HS-69 Kullaným Kýlavuzu Baský TR Nokia Ekranlý Kulaklýk Seti HS-69 Kullaným Kýlavuzu 9250696 1. Baský TR UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION þirketi, bu HS-69 ürününün Directive 1999/5/EC kararýnýn esas þartlarý ve diðer ilgili hükümleri

Detaylı

Ana þebeke için baþlangýç. Nokia N93i-1

Ana þebeke için baþlangýç. Nokia N93i-1 Ana þebeke için baþlangýç Nokia N93i-1 Ana þebeke ile baþlangýç 2. Baský, TR 9200202 Giriþ UPnP mimarisi ve kablosuz yerel að (WLAN) ile uyumlu cihazlardan oluþan bir ana þebeke oluþturabilirsiniz. Þebeke

Detaylı

Mobil Ýndüktif Kulaklýk Seti LPS-4 Kullaným Kýlavuzu. 9354812 Yayýn 3

Mobil Ýndüktif Kulaklýk Seti LPS-4 Kullaným Kýlavuzu. 9354812 Yayýn 3 Mobil Ýndüktif Kulaklýk Seti LPS-4 Kullaným Kýlavuzu 9354812 Yayýn 3 UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION olarak biz, tamamen kendi sorumluluðumuzda olmak üzere LPS-4 ürününün aþaðýdaki yönetmeliðin (Council

Detaylı

Nokia Bluetooth Headset BH-210 9204664/2

Nokia Bluetooth Headset BH-210 9204664/2 Nokia Bluetooth Headset BH-210 1 2 3 5 4 6 7 8 11 9 10 9204664/2 UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION þirketi, bu HS-98W ürününün Directive 1999/5/EC kararýnýn esas þartlarý ve diðer ilgili hükümleri ile

Detaylı

2002-2003 Nokia telif hakkýdýr. Tüm haklarý mahfuzdur.

2002-2003 Nokia telif hakkýdýr. Tüm haklarý mahfuzdur. Kullaným Kýlavuzu UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION olarak biz, tamamen kendi sorumluluðumuzda olmak üzere DTX-3 ürününün aþaðýdaki yönetmeliðin (Council Directive: 1999/5/EC) ilgili maddelerine uygun

Detaylı

Nokia Bluetooth Kulaklýklý Mikrofon Seti BH-501 Kullaným Kýlavuzu

Nokia Bluetooth Kulaklýklý Mikrofon Seti BH-501 Kullaným Kýlavuzu Nokia Bluetooth Kulaklýklý Mikrofon Seti BH-501 Kullaným Kýlavuzu UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION þirketi, bu HS-71W ürününün Directive 1999/5/EC kararýnýn esas þartlarý ve diðer ilgili hükümleri

Detaylı

Nokia Görüntü Çerçevesi SU-4 Kullaným Kýlavuzu. 9310658 1. Baský

Nokia Görüntü Çerçevesi SU-4 Kullaným Kýlavuzu. 9310658 1. Baský Nokia Görüntü Çerçevesi SU-4 Kullaným Kýlavuzu 9310658 1. Baský UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION olarak biz, tamamen kendi sorumluluðumuzda olmak üzere SU-4 ürününün aþaðýdaki yönetmeliðin (Council

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz NOKIA SU-2 http://tr.yourpdfguides.com/dref/828697

Kullanım kılavuzunuz NOKIA SU-2 http://tr.yourpdfguides.com/dref/828697 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya NOKIA SU-2 için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki NOKIA SU-2 tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar,

Detaylı

Kablosuz Kulaklýklý Mikrofon Seti (HDW-3) Kullaným Kýlavuzu. 9233111 1. Baský

Kablosuz Kulaklýklý Mikrofon Seti (HDW-3) Kullaným Kýlavuzu. 9233111 1. Baský Kablosuz Kulaklýklý Mikrofon Seti (HDW-3) Kullaným Kýlavuzu 9233111 1. Baský UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION olarak biz, tamamen kendi sorumluluðumuzda olmak üzere HDW-3 ürününün aþaðýdaki yönetmeliðin

Detaylı

Baþlangýç Nokia N92-1

Baþlangýç Nokia N92-1 Baþlangýç Nokia N92-1 Modlar Baþlangýç Model numarasý: Nokia N92-1. Bundan sonra Nokia N92 olarak anýlacaktýr. Cihazýnýzýn dört modu bulunur: Kapak kapalý modu (1), Ýzleme modu (2), Kapak açýk modu (3)

Detaylı

veya yüklemesini kaldýrmaya halde garantimiz geçersiz kalacaktýr. ND8401 Güç Kablosu Garanti belgesi x12 TR - 82

veya yüklemesini kaldýrmaya halde garantimiz geçersiz kalacaktýr. ND8401 Güç Kablosu Garanti belgesi x12 TR - 82 5000022G veya yüklemesini kaldýrmaya halde garantimiz geçersiz kalacaktýr. ND840 Güç Kablosu Garanti belgesi x2 TR - 82 2 Önden Görünüm Disk Disk 2 Disk 3 Disk 4 Arkadan Görünüm USB ports HDD LED i Güç

Detaylı

PC Suite Kurulum Kýlavuzu

PC Suite Kurulum Kýlavuzu PC Suite Kurulum Kýlavuzu Yayýnlanan elektronik kullaným kýlavuzu için "Nokia Kullaným Kýlavuzu Þartlar ve Koþullar, 7.Haziran.1998" geçerlidir ( Nokia User s Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998.)

Detaylı

Nokia Kaleidoscope I cep tipi resim görüntüleyici kullaným kýlavuzu. 9311543 1. Baský

Nokia Kaleidoscope I cep tipi resim görüntüleyici kullaným kýlavuzu. 9311543 1. Baský Nokia Kaleidoscope I cep tipi resim görüntüleyici kullaným kýlavuzu 9311543 1. Baský UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION olarak biz, tamamen kendi sorumluluðumuzda olmak üzere RX-11 ürününün aþaðýdaki

Detaylı

2007 Nokia. Tüm haklarý mahfuzdur. Nokia, Nokia Connecting People ve Pop-Port, Nokia Corporation'ýn ticari veya tescilli ticari markalarýdýr.

2007 Nokia. Tüm haklarý mahfuzdur. Nokia, Nokia Connecting People ve Pop-Port, Nokia Corporation'ýn ticari veya tescilli ticari markalarýdýr. Nokia N72-5 2007 Nokia. Tüm haklarý mahfuzdur. Nokia, Nokia Connecting People ve Pop-Port, Nokia Corporation'ýn ticari veya tescilli ticari markalarýdýr. Burada adý geçen diðer ürün ve þirket isimleri,

Detaylı

Nokia Kablosuz Kulaklýklý Mikrofon Seti (HS-36W) Kullaným Kýlavuzu. 9239254 2. Baský TR

Nokia Kablosuz Kulaklýklý Mikrofon Seti (HS-36W) Kullaným Kýlavuzu. 9239254 2. Baský TR Nokia Kablosuz Kulaklýklý Mikrofon Seti (HS-36W) Kullaným Kýlavuzu 9239254 2. Baský TR UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION olarak biz, tamamen kendi sorumluluðumuzda olmak üzere HS-36W ürününün aþaðýdaki

Detaylı

Nokia Bluetooth Kulaklýklý Mikrofon Seti BH-200 Kullaným Kýlavuzu

Nokia Bluetooth Kulaklýklý Mikrofon Seti BH-200 Kullaným Kýlavuzu Nokia Bluetooth Kulaklýklý Mikrofon Seti BH-200 Kullaným Kýlavuzu 1 9246088 2. Baský UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION olarak biz, tamamen kendi sorumluluðumuzda olmak üzere HS-58W ürününün aþaðýdaki

Detaylı

PC Suite Kurulum Kýlavuzu

PC Suite Kurulum Kýlavuzu PC Suite Kurulum Kýlavuzu Yayýnlanan elektronik kullaným kýlavuzu için "Nokia Kullaným Kýlavuzu Þartlar ve Koþullar, 7.Haziran.1998" geçerlidir ( Nokia User s Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998.)

Detaylı

Nokia Bluetooth Kulaklýklý Mikrofon Seti BH-500 Kullaným Kýlavuzu

Nokia Bluetooth Kulaklýklý Mikrofon Seti BH-500 Kullaným Kýlavuzu Nokia Bluetooth Kulaklýklý Mikrofon Seti BH-500 Kullaným Kýlavuzu UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ Nokia Corparation olarak biz, tamamen kendi sorumluluðumuzda olmak üzere HS-39W ürününün aþaðýdaki yönetmeliðin (Council

Detaylı

Nokia Telefon Hoparlörü HF-300 Kullaným Kýlavuzu

Nokia Telefon Hoparlörü HF-300 Kullaným Kýlavuzu Nokia Telefon Hoparlörü HF-300 Kullaným Kýlavuzu 9203868 1. Baský TR UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION þirketi, bu HF-34W ürününün Directive 1999/5/EC kararýnýn esas þartlarý ve diðer ilgili hükümleri

Detaylı

Kablosuz Klipsli Kulaklýklý Mikrofon Seti (HS-3W) Kullaným Kýlavuzu. 9356694 2. Baský

Kablosuz Klipsli Kulaklýklý Mikrofon Seti (HS-3W) Kullaným Kýlavuzu. 9356694 2. Baský Kablosuz Klipsli Kulaklýklý Mikrofon Seti (HS-3W) Kullaným Kýlavuzu 9356694 2. Baský UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION olarak biz, tamamen kendi sorumluluðumuzda olmak üzere HS-3W ürününün aþaðýdaki

Detaylı

Nokia Eðlence Kamerasý PT-3 Kullaným Kýlavuzu. 9356922 2. Baský

Nokia Eðlence Kamerasý PT-3 Kullaným Kýlavuzu. 9356922 2. Baský Nokia Eðlence Kamerasý PT-3 Kullaným Kýlavuzu 9356922 2. Baský UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION olarak biz, tamamen kendi sorumluluðumuzda olmak üzere PT-3 ürününün aþaðýdaki yönetmeliðin (Council

Detaylı

Nokia Bluetooth Kulaklýklý Mikrofon Seti BH-801 Kullaným Kýlavuzu. 9253980 1. Baský

Nokia Bluetooth Kulaklýklý Mikrofon Seti BH-801 Kullaným Kýlavuzu. 9253980 1. Baský Nokia Bluetooth Kulaklýklý Mikrofon Seti BH-801 Kullaným Kýlavuzu 9253980 1. Baský UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION þirketi, bu HS-64W ürününün Directive 1999/5/EC kararýnýn esas þartlarý ve diðer

Detaylı

Nokia Kablosuz GPS Modülü LD-3W Kullaným Kýlavuzu 9246492/1

Nokia Kablosuz GPS Modülü LD-3W Kullaným Kýlavuzu 9246492/1 Nokia Kablosuz GPS Modülü LD-3W Kullaným Kýlavuzu 9246492/1 UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION olarak biz, tamamen kendi sorumluluðumuzda olmak üzere, LD-3W ürününün aþaðýdaki yönetmeliðin (Council Directive:

Detaylı

Çevrimiçi paylaþým 2.0 Nokia N76-1

Çevrimiçi paylaþým 2.0 Nokia N76-1 Çevrimiçi paylaþým 2.0 Nokia N76-1 GARANTÝSÝZ Cihazýnýzla birlikte gelen diðer þahýslara ait uygulamalar, onaylanmayan veya Nokia ile ilgili olmayan kiþiler veya þirketlere ait ve onlar tarafýndan oluþturulmuþ

Detaylı

2007 Nokia. Tüm haklarý saklýdýr. Nokia, Nokia Connecting People, Nseries ve N77, Nokia Corporation'ýn ticari veya tescilli ticari markalarýdýr.

2007 Nokia. Tüm haklarý saklýdýr. Nokia, Nokia Connecting People, Nseries ve N77, Nokia Corporation'ýn ticari veya tescilli ticari markalarýdýr. Nokia Lifeblog 2.5 2007 Nokia. Tüm haklarý saklýdýr. Nokia, Nokia Connecting People, Nseries ve N77, Nokia Corporation'ýn ticari veya tescilli ticari markalarýdýr. Burada adý geçen diðer ürün ve þirket

Detaylı

Nokia Dijital Kalem Kullaným Kýlavuzu (SU-1B) 9356642 1. Baský

Nokia Dijital Kalem Kullaným Kýlavuzu (SU-1B) 9356642 1. Baský Nokia Dijital Kalem Kullaným Kýlavuzu (SU-1B) 9356642 1. Baský UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION olarak biz, tamamen kendi sorumluluðumuzda olmak üzere SU-1B ürününün aþaðýdaki yönetmeliðin ilgili maddelerine

Detaylı

Nokia Bluetooth GPS Modülü LD-4W Kullaným Kýlavuzu

Nokia Bluetooth GPS Modülü LD-4W Kullaným Kýlavuzu Nokia Bluetooth GPS Modülü LD-4W Kullaným Kýlavuzu 9204133 Basým 1 TR UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION þirketi, bu LD-4W ürününün 1999/5/EC sayýlý Direktifin esas þartlarý ve diðer ilgili hükümlerine

Detaylı

Nokia Bluetooth Kulaklýklý Mikrofon Seti BH-601 Kullaným Kýlavuzu

Nokia Bluetooth Kulaklýklý Mikrofon Seti BH-601 Kullaným Kýlavuzu Nokia Bluetooth Kulaklýklý Mikrofon Seti BH-601 Kullaným Kýlavuzu UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION olarak biz, tamamen kendi sorumluluðumuzda olmak üzere HS-34W ürününün aþaðýdaki yönetmeliðin (Council

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz NOKIA HS-3W http://tr.yourpdfguides.com/dref/824926

Kullanım kılavuzunuz NOKIA HS-3W http://tr.yourpdfguides.com/dref/824926 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya NOKIA HS-3W için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki NOKIA HS-3W tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar,

Detaylı

Nokia Resim Görüntüleyici SU-5 Kullaným Kýlavuzu. 9356197 1. Baský

Nokia Resim Görüntüleyici SU-5 Kullaným Kýlavuzu. 9356197 1. Baský Nokia Resim Görüntüleyici SU-5 Kullaným Kýlavuzu 9356197 1. Baský UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION olarak biz, tamamen kendi sorumluluðumuzda olmak üzere, SU-5 ürününün aþaðýdaki yönetmeliðin (Council

Detaylı

Baþlangýç. Nokia N77-1 1. Baský TR

Baþlangýç. Nokia N77-1 1. Baský TR Baþlangýç Nokia N77-1 1. Baský TR Tuþlar ve parçalar (ön ve yan) Model numarasý: Nokia N77-1. Bundan sonra Nokia N77 olarak anýlacaktýr. 1 Iþýk sensörü 2 Daha düþük çözünürlüklü ikincil kamera 3 Seçim

Detaylı

Nokia Kablosuz Kulaklýklý Mikrofon Seti (HS-55W) Kullaným Kýlavuzu

Nokia Kablosuz Kulaklýklý Mikrofon Seti (HS-55W) Kullaným Kýlavuzu Nokia Kablosuz Kulaklýklý Mikrofon Seti (HS-55W) Kullaným Kýlavuzu UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ Nokia Corparation olarak biz, tamamen kendi sorumluluðumuzda olmak üzere HS-55W ürününün aþaðýdaki yönetmeliðin (Council

Detaylı

Çevrimiçi Paylaþým 2.0

Çevrimiçi Paylaþým 2.0 Çevrimiçi Paylaþým 2.0 2007 Nokia. Tüm haklarý saklýdýr. Nokia, Nokia Connecting People ve Nseries, Nokia Corporation'ýn ticari veya tescilli ticari markalarýdýr. Burada adý geçen diðer ürün ve þirket

Detaylı

Nokia Bluetooth Stereo Kulaklýklý Mikrofon Seti BH-604 Kullaným Kýlavuzu

Nokia Bluetooth Stereo Kulaklýklý Mikrofon Seti BH-604 Kullaným Kýlavuzu Nokia Bluetooth Stereo Kulaklýklý Mikrofon Seti BH-604 Kullaným Kýlavuzu 9203663 2. Baský TR UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION þirketi, bu HS-96W ürününün 1999/5/EC sayýlý Direktif kararýnýn esas þartlarý

Detaylı

Nokia Bluetooth Kulaklýklý Mikrofon Seti BH-300 Kullaným Kýlavuzu

Nokia Bluetooth Kulaklýklý Mikrofon Seti BH-300 Kullaným Kýlavuzu Nokia Bluetooth Kulaklýklý Mikrofon Seti BH-300 Kullaným Kýlavuzu UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION olarak biz, tamamen kendi sorumluluðumuzda olmak üzere HS-50W ürününün aþaðýdaki yönetmeliðin (Council

Detaylı

Kablosuz Kulaklýklý Mikrofon Seti (HDW-2) Kullaným Kýlavuzu Baský

Kablosuz Kulaklýklý Mikrofon Seti (HDW-2) Kullaným Kýlavuzu Baský Yayýnlanan elektronik kullaným kýlavuzu için "Nokia Kullaným Kýlavuzu Þartlar ve Koþullar, 7.Haziran.1998" geçerlidir ( Nokia User s Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998.) Kablosuz Kulaklýklý Mikrofon

Detaylı

Nokia Bluetooth Hoparlör MD-5W 9200279/1

Nokia Bluetooth Hoparlör MD-5W 9200279/1 Nokia Bluetooth Hoparlör MD-5W 2 3 4 5 6 7 8 8 9 10 11 12 14 13 9200279/1 UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION þirketi, bu MD-5W ürününün 1999/5/EC sayýlý Direktifin esas þartlarý ve diðer ilgili hükümlerine

Detaylı

Alcatel OmniPCX Office

Alcatel OmniPCX Office Analog terminal Alcatel OmniPCX Office ARCHITECTS OF AN INTERNET WORLD Bu kýlavuzu nasýl kullanmalý? How Tuþ takýmý Sayýsal tuþ takýmý. Sayýsal tuþ takýmýnýn özel tuþu. Kullanýlan diðer semboller þlem

Detaylı

NOKIA MODEM OPTIONS HIZLI KULLANIM KILAVUZU. Copyright 2003 Nokia.Tüm hakları mahfuzdur. 9356521 Issue 1

NOKIA MODEM OPTIONS HIZLI KULLANIM KILAVUZU. Copyright 2003 Nokia.Tüm hakları mahfuzdur. 9356521 Issue 1 NOKIA MODEM OPTIONS HIZLI KULLANIM KILAVUZU Copyright 2003 Nokia.Tüm hakları mahfuzdur. 9356521 Issue 1 İçindekiler 1. GİRİŞ...1 2. NOKİA MODEM OPTIONS Yİ YÜKLEME...1 3. NOKİA 6600 TELEFONUNUZU PC'YE BAĞLAMA...2

Detaylı

Nokia Bluetooth Kulaklýklý Mikrofon Seti BH-703 Kullaným Kýlavuzu. 9207483 1. Baský TR

Nokia Bluetooth Kulaklýklý Mikrofon Seti BH-703 Kullaným Kýlavuzu. 9207483 1. Baský TR Nokia Bluetooth Kulaklýklý Mikrofon Seti BH-703 Kullaným Kýlavuzu 9207483 1. Baský TR UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION þirketi, bu HS-106W ürününün Directive 1999/5/EC kararýnýn esas þartlarý ve diðer

Detaylı

Hyperion Business Performance Management Yükleme Denetim Listesi

Hyperion Business Performance Management Yükleme Denetim Listesi Hyperion Business Performance Management Yükleme Denetim Listesi Bu belge, Hyperion Business Performance Management ürünlerinin en son sürümlerini baþarýyla yüklemenize ve yapýlandýrmanýza yardýmcý olur.

Detaylı

Nokia Kablosuz Stereo Kulaklýklý Mikrofon Seti (HS-12W) Kullaným Kýlavuzu

Nokia Kablosuz Stereo Kulaklýklý Mikrofon Seti (HS-12W) Kullaným Kýlavuzu Nokia Kablosuz Stereo Kulaklýklý Mikrofon Seti (HS-12W) Kullaným Kýlavuzu UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION olarak biz, tamamen kendi sorumluluðumuzda olmak üzere HS-12W ürününün aþaðýdaki yönetmeliðin

Detaylı

Kablosuz Kulaklýklý Mikrofon Seti (HS-4W) için Kullaným Kýlavuzu Baský

Kablosuz Kulaklýklý Mikrofon Seti (HS-4W) için Kullaným Kýlavuzu Baský Kablosuz Kulaklýklý Mikrofon Seti (HS-4W) için Kullaným Kýlavuzu 9311710 1. Baský UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION olarak biz, tamamen kendi sorumluluðumuzda olmak üzere HS-4W ürününün aþaðýdaki yönetmeliðin

Detaylı

Araç Kiti CK-10 Kullaným Kýlavuzu. 9233639 1. Baský

Araç Kiti CK-10 Kullaným Kýlavuzu. 9233639 1. Baský Araç Kiti CK-10 Kullaným Kýlavuzu 9233639 1. Baský UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION olarak biz, tamamen kendi sorumluluðumuzda olmak üzere, HF-7 ürününün aþaðýdaki yönetmeliðin (Council Directive:

Detaylı

Geliþtirilmiþ Araç Kiti CK-7W Kullaným Kýlavuzu Montaj Kýlavuzu

Geliþtirilmiþ Araç Kiti CK-7W Kullaným Kýlavuzu Montaj Kýlavuzu Geliþtirilmiþ Araç Kiti CK-7W Kullaným Kýlavuzu Montaj Kýlavuzu 9310692 5. Baský TR UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION þirketi, bu HF-5 ürününün 1999/5/EC sayýlý Direktifin esas þartlarý ve diðer ilgili

Detaylı

Kablosuz Kulaklýklý Mikrofon Seti (HS-11W) Kullaným Kýlavuzu Baský

Kablosuz Kulaklýklý Mikrofon Seti (HS-11W) Kullaným Kýlavuzu Baský Kablosuz Kulaklýklý Mikrofon Seti (HS-11W) Kullaným Kýlavuzu 9235347 1. Baský UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION olarak biz, tamamen kendi sorumluluðumuzda olmak üzere HS-11W ürününün aþaðýdaki yönetmeliðin

Detaylı

Nokia Fitness Monitor LS-2 Kullaným Kýlavuzu. 9231526 1. Baský

Nokia Fitness Monitor LS-2 Kullaným Kýlavuzu. 9231526 1. Baský Nokia Fitness Monitor LS-2 Kullaným Kýlavuzu 9231526 1. Baský UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION olarak biz, tamamen kendi sorumluluðumuzda olmak üzere, LS-2 ürününün aþaðýdaki yönetmeliðin (Council

Detaylı

Hoþ geldiniz. Çabuk baþlama kýlavuzu. philips. Baðlantý. Kurulum. Kullaným 2. 3.

Hoþ geldiniz. Çabuk baþlama kýlavuzu. philips. Baðlantý. Kurulum. Kullaným 2. 3. Hoþ geldiniz Çabuk baþlama kýlavuzu 1 2 3 Baðlantý Kurulum Kullaným philips + Teslimat kapsamý CD640 Baz istasyon VEYA - Connect Install Enjoy CD640/CD645 El cihazý CD645 Baz istasyon Baz istasyon besleme

Detaylı

Nokia Bluetooth Kulaklýklý Mikrofon Seti BH-700 Kullaným Kýlavuzu

Nokia Bluetooth Kulaklýklý Mikrofon Seti BH-700 Kullaným Kýlavuzu Nokia Bluetooth Kulaklýklý Mikrofon Seti BH-700 Kullaným Kýlavuzu UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION olarak biz, tamamen kendi sorumluluðumuzda olmak üzere HS-57W ürününün aþaðýdaki yönetmeliðin (Council

Detaylı

Baþlangýç. Nokia N93i-1

Baþlangýç. Nokia N93i-1 Baþlangýç Nokia N93i-1 Tuþlar ve parçalar kapak kapalý 2. baský TR, 9253954 Model numarasý: Nokia N93i-1. Bundan sonra Nokia N93i olarak anýlacaktýr. 1 Ana kamera birimi ve mercek. Cihazýnýz yüksek çözünürlükte

Detaylı

Kullaným Kýlavuzu 9353595 1. Baský

Kullaným Kýlavuzu 9353595 1. Baský Yayýnlanan elektronik kullaným kýlavuzu için "Nokia Kullaným Kýlavuzu Þartlar ve Koþullar, 7.Haziran.1998" geçerlidir ( Nokia User s Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998.) Kullaným Kýlavuzu 9353595

Detaylı

Sharpdesk Kurulum DÝJÝTAL TAM RENKLÝ ÇOK FONKSÝYONLU SÝSTEM MX-C310 MX-C311 MX-C380 MX-C381 MX-C400 MODEL: YAZILIMI KURMADAN ÖNCE

Sharpdesk Kurulum DÝJÝTAL TAM RENKLÝ ÇOK FONKSÝYONLU SÝSTEM MX-C310 MX-C311 MX-C380 MX-C381 MX-C400 MODEL: YAZILIMI KURMADAN ÖNCE DÝJÝTAL TAM RENKLÝ ÇOK FONKSÝYONLU SÝSTEM MODEL: MX-C310 MX-C311 MX-C380 MX-C381 MX-C400 Yazılım Yazýlým Kurulum Kılavuzu Kýlavuzu YAZILIMI KURMADAN ÖNCE WINDOWS ORTAMINA KURULUM BİR MACINTOSH OTAMINA

Detaylı

Baþlangýç. Nokia N95-1 9205577, 1. Baský TR

Baþlangýç. Nokia N95-1 9205577, 1. Baský TR Baþlangýç Nokia N95-1 9205577, 1. Baský TR Tuþlar ve parçalar (çalýþma modu) Model numarasý: Nokia N95-1. Bundan sonra Nokia N95 olarak anýlacaktýr. 1 Açma/kapatma tuþu 2 Komutlarý seçmek ve Seçenek öðesine

Detaylı

Kullaným Kýlavuzu 9353374 Sayý 2

Kullaným Kýlavuzu 9353374 Sayý 2 Yayýnlanan elektronik kullaným kýlavuzu için "Nokia Kullaným Kýlavuzu Þartlar ve Koþullar, 7.Haziran.1998" geçerlidir ( Nokia User s Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998.) Kullaným Kýlavuzu 9353374

Detaylı

Geniþletilmiþ Kullaným Kýlavuzu. 9356113 2. Baský TR

Geniþletilmiþ Kullaným Kýlavuzu. 9356113 2. Baský TR Geniþletilmiþ Kullaným Kýlavuzu 9356113 2. Baský TR UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION olarak biz, tamamen kendi sorumluluðumuzda olmak üzere NEM-1 ürününün aþaðýdaki yönetmeliðin (Council Directive:1999/5/EC)

Detaylı

Baþlangýç. Nokia N82

Baþlangýç. Nokia N82 Baþlangýç Model: N82-1 Nokia N82 1. baský TR Tuþlar ve parçalar (ön) Model numarasý: Nokia N82-1. Bundan sonra Nokia N82 olarak anýlacaktýr. 1 Açma/kapatma tuþu 2 Uyumlu kulaklýklar, müzik kulaklýklarý

Detaylı

Hoþ geldiniz. Çabuk baþlama kýlavuzu. philips. 1 Baðlantý 2 3. Kurulum. Kullaným

Hoþ geldiniz. Çabuk baþlama kýlavuzu. philips. 1 Baðlantý 2 3. Kurulum. Kullaným Hoþ geldiniz Çabuk baþlama kýlavuzu 1 Baðlantý 2 3 Kurulum Kullaným philips + Teslimat kapsamý CD440 Baz istasyon VEYA CD440/CD445 El cihazý CD445 Baz istasyon Baz istasyon besleme ünitesi Telefon kablosu

Detaylı

AR-5316/5320 Çevrimiçi Kýlavuz

AR-5316/5320 Çevrimiçi Kýlavuz AR-56/50 Çevrimiçi Kýlavuz Baþlat Bu "Baþlat" düðmesine basýn. Giriþ Bu kitapçýk AR-56/50 dijital çok fonksiyonlu sistemin yazýcý fonksiyonlarýný açýklamaktadýr. Aþaðýdaki konularda bilgi için dijital

Detaylı

7215 7300-02/2006 TR(TR) Kullanýcý için. Kullanma talimatý. ModuLink 250 RF - Modülasyonlu kalorifer Kablosuz Oda Kumandasý C 5. am pm 10:41.

7215 7300-02/2006 TR(TR) Kullanýcý için. Kullanma talimatý. ModuLink 250 RF - Modülasyonlu kalorifer Kablosuz Oda Kumandasý C 5. am pm 10:41. 7215 73-2/26 TR(TR) Kullanýcý için Kullanma talimatý ModuLink 25 RF - Modülasyonlu kalorifer Kablosuz Oda Kumandasý off on C 5 off 2 on pm 1:41 24 Volt V Lütfen cihazý kullanmaya baþladan önce dikkatle

Detaylı

Sohbet. Sohbet sunucusuna baðlanma. Sohbet ayarlarýnýzý deðiþtirme. Sohbet ayarlarýný alma. Sohbet

Sohbet. Sohbet sunucusuna baðlanma. Sohbet ayarlarýnýzý deðiþtirme. Sohbet ayarlarýný alma. Sohbet 2007 Nokia. Tüm haklarý saklýdýr. Nokia, Nokia Connecting People, Nseries ve N77, Nokia Corporation'ýn ticari veya tescilli ticari markalarýdýr. Burada adý geçen diðer ürün ve þirket isimleri, kendi sahiplerinin

Detaylı

Brain Q RSC/2 Termostat

Brain Q RSC/2 Termostat Brain Q RSC/2 Termostat Kullaným Kýlavuzu . Kod No: A.2.3.15 Kitap Baský Tarihi: 071206 Revizyon No: 071206 Brain Q RSC/2 Termostat 06 Kullaným Kýlavuzu . Ýçindekiler Kontrol Seviyesi Gösterge ve Çalýþtýrma

Detaylı

Motor kademeleri ile otomasyon seviyeleri arasýnda akýllý baðlantý Akýllý Baðlantý Siemens tarafýndan geliþtirilen SIMOCODE-DP iþlemcilerin prozeslerinin hatasýz çalýþmasýný saðlamak için gerekli tüm temel

Detaylı

Nokia 7250i Kullaným Kýlavuzu 9356321 2. baský

Nokia 7250i Kullaným Kýlavuzu 9356321 2. baský Yayýnlanan elektronik kullaným kýlavuzu için "Nokia Kullaným Kýlavuzu Þartlar ve Koþullar, 7.Haziran.1998" geçerlidir ( Nokia User s Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998.) Nokia 7250i Kullaným Kýlavuzu

Detaylı

Alcatel-Lucent 400 DECT Handset Alcatel-Lucent 300 DECT Handset

Alcatel-Lucent 400 DECT Handset Alcatel-Lucent 300 DECT Handset Alcatel-Lucent 400 DECT Handset Alcatel-Lucent 300 DECT Handset Durum simgeleri Telefonunuz Akü þarj durumu Sesli posta kutusunun aktif edilmesi / Görülmesi gereken bilgiler Programlanmýþ randevu hatýrlatmasý

Detaylı

Nokia Remote Camera. Kullaným kýlavuzu

Nokia Remote Camera. Kullaným kýlavuzu Nokia Remote Camera Kullaným kýlavuzu UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION olarak biz, tamamen kendi sorumluluðumuzda olmak üzere PT-6 ürününün aþaðýdaki yönetmeliðin (Council Directive: 1999/5/EC) ilgili

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz NOKIA HS-36W http://tr.yourpdfguides.com/dref/824904

Kullanım kılavuzunuz NOKIA HS-36W http://tr.yourpdfguides.com/dref/824904 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki NOKIA HS-36W tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar, vb) cevaplarını

Detaylı

Konumlandırma Nokia N76-1

Konumlandırma Nokia N76-1 Konumlandırma Nokia N76-1 2007 Nokia. Tüm haklarý saklýdýr. Nokia, Nokia Connecting People, Nseries ve N76, Nokia Corporation'ýn ticari veya tescilli ticari markalarýdýr. Burada adý geçen diðer ürün ve

Detaylı

Kullaným Kýlavuzu Baský

Kullaným Kýlavuzu Baský Yayýnlanan elektronik kullaným kýlavuzu için "Nokia Kullaným Kýlavuzu Þartlar ve Koþullar, 7.Haziran.1998" geçerlidir ( Nokia User s Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998.) Kullaným Kýlavuzu 9354245

Detaylı

Kullaným Kýlavuzu. 9354644 Sayý 3

Kullaným Kýlavuzu. 9354644 Sayý 3 Kullaným Kýlavuzu 9354644 Sayý 3 UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION olarak biz, tamamen kendi sorumluluðumuzda olmak üzere NHL-4 ürününün aþaðýdaki yönetmeliðin (Council Directive:1999/5/EC) ilgili maddelerine

Detaylı