İDARE HUKUKU FİNAL SINAVI CEVAP ANAHTARI

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "İDARE HUKUKU FİNAL SINAVI CEVAP ANAHTARI"

Transkript

1 İDARE HUKUKU FİNAL SINAVI CEVAP ANAHTARI 1) Büyükşehir Belediyesi Kanunu nun 26. maddesinde, büyükşehir belediyelerinin kendilerine verilen görev ve hizmet alanlarında, ilgili mevzuatta belirtilen usullere göre sermaye şirketleri kurabilecekleri hüküm altına alınmıştır. İstanbul Ulaşım A.Ş. de bu hükme binaen kurulmuş bir anonim şirkettir. Sermayesi belediyeye ait olan bir özel hukuk tüzel kişisidir. Belediye iktisadi teşebbüsü (BİT) olarak da anılan bu tür şirketler, kamu kesiminde yer alan özel hukuk tüzel kişisi olma vasfını haizdir. Bu nedenle Türk idari teşkilatı içinde yer almamaktadır. 2) İdarenin başlıca faaliyetleri kamu hizmeti, kolluk, özendirme-destekleme ve regülasyon dur. Kamu hizmeti, idareye kanunla görev olarak verilmiş; toplumun ortak ve genel bir ihtiyacını karşılamaya yönelik faaliyetlerdir. Şehir içinde toplu taşıma faaliyeti hem Büyükşehir Belediyesi Kanunu, hem de Belediye Kanunu ile idareye görev olarak verilmiş ve toplumun ortak ve genel bir ihtiyacını karşılamaya yönelik bir faaliyettir. Dolayısıyla İBB ye ait İstanbul Ulaşım A.Ş. tarafından şehir içinde raylı sistem toplu taşıma faaliyeti kamu hizmeti olarak yürütülmektedir. İdare, kamu hizmetlerini bizzat kendisi yerine getirebileceği gibi özel kişilere gördürmek suretiyle de yerine getirebilir. Kamu hizmetinin görülüş usulleri; emanet, müşterek emanet, imtiyaz, iltizam, ruhsat ve bu usullerden türemiş atipik nitelikteki yöntemlerdir. Burada Büyükşehir Belediyesi, kanunla kendisine görev olarak verilmiş toplu taşıma faaliyetini, Büyükşehir Belediyesi Kanunu madde 26 uyarınca bir sermaye şirketi kurarak gördürmektedir. İstanbul Ulaşım A.Ş., sermayesi belediyeye ait bir şirket olarak, kullandığı araç-gereç ve personeli de belediye tarafından sağlandığı için olaydaki raylı sistem toplu taşıma hizmetinin görülüş usulü, emanet usulü kapsamında değerlendirilecektir. 3) Olayda UKOME tarafından alınan kararlar, aşağıda ayrı ayrı açıklanacağı üzere idarenin kolluk faaliyeti alanına ilişkindir. Kolluk, kamu düzenini sağlama, koruma ve bu düzenin, bozulması halinde eski hale getirilmesi için bireysel/toplumsal davranışların düzenlenmesi ve toplum düzenine aykırı eylemlerin kuvvet kullanılarak önlenmesi amacıyla idare tarafından yürütülen faaliyettir. Kolluk, kendi içinde adli kolluk ve idari kolluk olmak üzere ikiye ayrılır. Adli kolluk; kamu düzenini bozan ve suç sayılan eylemlerin işlenmesi durumunda failleri/suça ilişkin bilgi, belge ve delilleri tespit edip adli makamlara teslim etmeye yönelik faaliyettir. İdari kolluk ise kanunun suç sayılan eylemlerin işlenmesinden önce kamu düzenini tesis etmeye yönelik faaliyettir. İdari kolluk kendi içinde genel idari kolluk ve özel idari kolluk olmak üzere ikiye ayrılır. Genel idari kolluk; ülke düzeyinde, genel olarak kamu düzeninin güvenlik, sağlık ve dirlik/esenlik şeklindeki unsurlarını tesis etmekle görevli kolluktur. Özel idari kolluk ise genel idari kolluk yanında ve daha özel amaçlı konular için özel bir kanuni düzenlemeye dayanılarak yerine getirilen, ayrı bir teşkilata sahip olarak yürütülen kolluk faaliyetidir. UKOME ye, 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu nun 9. maddesi ile Büyükşehir Belediyeleri Koordinasyon Merkezleri Yönetmeliği nin 18. maddeleriyle trafik düzenini ve güvenliğini sağlama şeklinde özel bir yetki verildiği görülmektedir. Aynı zamanda özel bir 1

2 teşkilat yapısı öngörülmüştür. Dolayısıyla olayda trafik düzenini sağlamak amaçlı olarak verilen çevre trafiğinin olumsuz etkilenmemesi için, İstanbul genelindeki alışveriş merkezlerine ait otoparklara gelen müşterilerden ilk üç saate kadar ücret alınmaması kararı kolluk faaliyeti kapsamında alınmış bir karardır. Yine Eminönü ilçesi, Sirkeci Ankara Caddesinde Marmaray Projesi kapsamında yapılan inşaat çalışmaları nedeniyle caddenin bir bölümünün can ve mal güvenliği açısından inşaat çalışması bitene dek trafiğe kapatılması kararı da trafik güvenliğinin, can ve mal güvenliğinin sağlanması adına alınmış karar olup özel idari kolluk faaliyeti kapsamında değerlendirilmelidir. 4) UKOME nin toplu taşıma ücretleri nin belirlenmesine yönelik kararı, idari işlemin maddi tasnifi açısından genel düzenleyici işlem statüsünü haizdir. Genel düzenleyici işlemler ile sürekli, soyut, nesnel ve genel durumlar ihdas edilir. Bunlar hukuk düzenine yeni kural getiren, ya da var olan bir kuralı değiştiren veya kaldıran işlemlerdir. Toplu taşıma ücretlerinin belirlenmesi ile raylı sistemden yararlanan tüm bireyler bakımından, İdare yeni bir irade (değiştirme, kaldırma, düzeltme) ortaya koyana kadar geçerli olacak genel, soyut ve objektif nitelikte bir düzenleme yapılmış olacaktır. Marmaray inşaatı bitene kadar Ankara Caddesinin trafiğe kapatılması hakkındaki karar, iki farklı bakış açısı ile değerlendirilebilir. Şöyle ki, doğrudan caddeye yönelen ve bu caddenin hukuki statüsünü diğer caddelerden farklılaştıran (kapalı olması sonucunu doğuran) ve o caddeyi farklı bir hukuki statü içine alan bir işlem ihdas edildiği kabul edilirse, idarenin bu yöndeki iradesinin birel-koşul işlem niteliğini haiz olacağı açıktır. İkinci ihtimalde ise, ilgili işlemin süreli olması, düzenleyici bir nitelikten ziyade inşaat bitene kadar bahse konu caddeyi kullanan herkesi etkileyecek, yani genele yönelik sonuçları olması bakımından da genel karar olma ihtimali değerlendirilecektir. (Her iki ihtimal de puanlama da dikkate alınmıştır.) 5) Tüketiciyi Koruma Derneği tarafından, raylı toplu taşıma faaliyetinden, sosyal devlet ilkesi gereğince ücret alınmaması gerektiği iddia edilmektedir. İdarenin, toplumun ortak ve genel bir ihtiyacını bizzat kendi araç gereçleri ya da yine idarenin gözetimi altında özel kişi eliyle yürütmesi olarak tanımlanan kamu hizmetinin genel ilkeleri süreklilik, eşitlik ve uyarlamadır. Meccanilik, yani kamu hizmetinin bedelsiz olması ilkesi de doktrinde genel ilkeler arasında gösterilmektedir. Yargı kararlarında vurgulandığı üzere, kamu hizmeti kavramında yaşanan dönüşüm, günümüzde yararlananlardan ödeme güçleri oranında bir ücret alınması sonucunu beraberinde getirmektedir. Bu ücretin niteliğine yönelik farklı görüşler bulunmaktadır. Şöyle ki, idare tarafından belirlenen bedel, iktisadi şartlara göre oluşan ve hizmetin konusu tesislerin bakım ve idamesini, yeni yatırımlar yapılmasını sağlamak için belirlenen bir fiyattır. Son yıllarda yapılan bazı kanun değişiklikleri, idarenin maliyet + kâr alabileceğine imkân tanır nitelikte olsa da, idarenin yalnızca kâr amacına yönelik olarak kamu hizmetinden bedel alabileceği anlayışı kabul edilmemektedir. Derneğin iddiası bakımından, kamu hizmetinin meccani olması ilkesinin günümüzdeki görünümü, bedelsiz olma iddiasını çürütmektedir. İdare Mahkemesi ise, enflasyon oranının üzerinde artış yapılamayacağı gerekçesi ile ilgili kararı iptal etmiştir. Yukarıda kamu hizmetinin genel ilkeleri bahsinde de geçtiği üzere, idarenin % 33 oranında toplu taşıma ücretlerine zam yapması, tek başına idarenin kâr amacı güttüğünü göstermez. Eğer kanunda aksine bir düzenleme yoksa idare, kamu hizmetinin en iyi şekilde 2

3 sunulmasına yönelik olarak enflasyon oranının üzerinde de olsa bir bedel belirleyebilir. Yeter ki, bu bedel yalnızca kâr amacı taşımasın. Sonuç olarak, idare tarafından belirlenen ücretler, kanunda enflasyon oranı üzerinde zam yapılamaz şeklinde bir düzenleme olmadığı sürece ve idarenin yalnızca kâr amacı güttüğüne dair veriler yoksa mahkemenin karar gerekçesinin isabetsiz olduğu iddia edilebilecektir. 6) a- Taksiciler Esnaf Odası nın iddiası, Büyükşehir Şehir Belediyeleri Koordinasyon Merkezleri Yönetmeliği 17. maddesi kapsamında değerlendirilmelidir. Buna göre ulaşım sektörü ile ilgili kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının ihtisas meslek odalarından biri olarak değerlendirilen taksiciler esnaf odasının toplantıya davet edilmemesi işlemin yetki ve usul unsurlarında sakatlığı yol açar. Şekil açısından esasa etkili bir hukuka aykırılık söz konusudur. UKOME'nin alışveriş merkezlerindeki otoparklardan ilk üç saat için ücret alınmaması yönündeki kararı verilen mevzuat kapsamında özel hukuk kişisinin mülkiyetinde olan otoparklara yönelik düzenleme yetkisi olmadığından konu yönünden yetkisizlik nedeniyle hukuka aykırıdır sayılı Kanunun 18/f sinde ücret tarifesini belirlemek Belediye Meclisine verilmiş bir yetki iken, Yönetmelikle toplu taşıma ücretlerinin belirleme yetkisinin UKOME'ye verilmesi yetki bakımından sorun teşkil etmektedir. Üstelik Yönetmelikteki madde "Kara, deniz, göl, nehir, kanal ve demiryolu üzerinde işletilen her türlü servis ve toplu taşıma araçları ile taksi sayılarını, bilet ücret ve tarifelerini, zaman ve güzergâhlarını belirleme" yetkisi vermektedir. "Otopark ücretleri"ni belirleme yetkisi bu kapsamda değerlendirilemez. Sebep bakımından ise UKOME'nin trafiğin düzenlenmesine yönelik yetkileri söz konusu olsa da alışveriş merkezlerinin otoparklarına ilişkin getirilen bu kural esasen trafiğin olumsuz etkilenmemesini sağlamak için elverişli değildir. Trafiğin yoğunluğu ile alışveriş merkezleri otoparkları arasında doğrudan bir ilgi söz konusu değildir. Ancak dolaylı bir etki söz konusu olabilir. Konu bakımından ise otopark yönetmeliğinde yer alan düzenlemeler ışığında ticari olarak da işletilmesi öngörülmüş olan otoparkların ücretsiz olarak öngörülmesi hukuka aykırılık teşkil eder. 7) Metro vagonu ve metro durakları kamu malı statüsündedir. Kamu malları: sahipsiz mal, hizmet malı ve orta malı olarak üçe ayrılır. Bir malın hizmet malı olması için idarenin faaliyetine özgülenmiş olması gerekir. Ayrıca, faaliyete özgülenmiş olmanın yanında ilgili faaliyet için olmazsa olmaz özellik taşıması da gerekmektedir. Metro vagonları, raylı taşıma hizmetine özgülenmiş ve hizmetin olmazsa olmaz parçası olduklarından, hizmet malı statüsündedir. Metro duraklarının da raylı taşıma hizmeti için olmazsa olmaz niteliği ve hizmete göre uyarlanmış olmaları da hizmet malı olduklarına işaret eder. Ancak, metro duraklarının, herkesin kullanmasına açık olduğu durumlarda orta malı olarak değerlendirilmeleri de yanlış olmaz. (Her iki ihtimal de puanlamada dikkate alınmıştır). Kamu malından yararlanma; genel ve özel yararlanma olarak ikiye ayrılır. Özel yararlanma ise, özel istisnai ve özel kural yararlanma olarak ikiye ayrılır. Özel kural yararlanma tahsis amacına uygun bir yararlanmayı ifade eder. Özel istinai yararlanma ise, tahsis amacını tehlikeye düşürmeyen ancak tahsisle doğrudan ilgili de olmadığı için tahsisle bağdaşabilir nitelikte kabul edilmektedir. Çiçek satan işletmecinin metro duraklarından yararlanması, metro durağının tahsis 3

4 amacıyla bağdaşmayan, ancak ulaşım hizmetini de tehlikeye düşürmediğinden tahsisle bağdaşabilir niteliktedir. Dolayısıyla gerekli şartların sağlanması halinde, çiçek satıcısının metro duraklarından, tahsis amacıyla bağdaşabilir olması sebebiyle özel-istisnai yararlanmadır. 8) Ankara caddesinin trafiğe kapatılması nedeniyle satışlarının belirgin ölçüde düştüğünü belirten dükkân sahibi, idarenin hukuka uygun ve dolayısıyla kusurunun bulunmadığı bir işlemi nedeniyle zarar görmüştür. Bu nedenle idarenin kusursuz sorumluluğu gündeme gelecektir. İdari tarafından herkesin yararına olacak bir kamu hizmetinden yalnızca cadde üzerindeki dükkân sahiplerinin zarara uğraması karşısında, toplumun belli bir kısmının daha fazla mağdur olması sonucu doğmaktadır. Özel ve istisnai bir zarar söz konusudur. Bu halde kamu külfetleri karşısında eşitlik (ya da fedakârlığın denkleştirilmesi) olarak biline ilke kapsamında idarenin kusursuz sorumluluk esaslarına göre sorumlu olacağı söylenebilir. 9) Kamulaştırma; Anayasa nın 46. maddesine göre, kamu tüzel kişilerinin, kamu yararının gerektirdiği hallerde, karşılığını peşin ödemek şartıyla, özel hukuk kişilerinin mülkiyetinde bulunan taşınmaz malların tamamını veya bir kısmını kanunda gösterilen esas ve usullere göre mülkiyetine geçirmek veya bunlar üzerinde idari irtifaklar kurmaktır. (V) Vakıf Üniversitesi, kamu tüzel kişiliğini haiz olup idari teşkilatta hizmet bakımından yerinden yönetim kuruluşları arasında yer almaktadır ve bir kamu kurumudur. Kamulaştırma Kanunu nun 30. maddesine göre; kamu tüzel kişilerinin sahip oldukları taşınmaz mal, kaynak veya irtifak hakları diğer bir kamu tüzel kişisi tarafından kamulaştırılamaz. Bu malın kamusal mal veya kamunun özel malı olması sonucu değiştirmemektedir. Ayrıca, şunu da belirtmek gerekir ki vakıflar tarafından kurulan üniversitelerin kamulaştırma yolu ile taşınmaz edinme yetkilerinin kaldırılmış olması, mallarının kamu tüzel kişiliğine ait mal statüsünden çıktığı ve artık kamulaştırılabileceği anlamına gelmemektedir. Dolayısıyla, İBB, bir kamu kurumu olan (V) Vakıf Üniversitesi nin özel mal niteliğinde olsa dahi, mülkiyetinde bulunan söz konusu taşınmazı kamulaştırma yoluna gidemeyecektir. İBB nin aldığı karar, işlemin konu unsuru bakımından hukuka aykırıdır. Tartışılması gereken bir diğer nokta da Marmaray istasyonuna ulaşımın sağlanması için taşınmaz üzerinde irtifak kurmanın yeterli olup olmayacağıdır. Eğer proje kapsamında yapılan çalışmalar sonucu, söz konusu istasyon için taşınmaz üzerinde irtifak kurmanın yeterli olacağı belirlendiyse taşınmazın tamamı kamulaştırılmaz ve irtifak hakkı ile yetinilir, aksi durumda yine konu unsuru bakımından hukuka aykırılık meydana gelecektir. İBB nin burada izlemesi gereken usul, Kamulaştırma Kanunu nun 30. maddesinde yer alan idareler arası mal devri usuludür. Bu usule göre; İBB, önce taşınmazın veya irtifak hakkının bedelini tespit ederek üniversiteye başvurur. Üniversite devre onay vermez veya cevap vermez ise İBB, Danıştay a başvurur ve bu başvuru Danıştay tarafından 2 ay içinde incelenip kesin olarak karara bağlanır. Danıştay, hangi idarenin bu taşınmaza daha fazla ihtiyacı olduğu yönünde bir değerlendirme yaparak kararı verir. 4

5 10) a- İBB Başkanı: Genel idare esaslarına göre yürütülmesi gereken asli ve sürekli bir hizmeti yerine getirmekle birlikte, seçimle göreve gelmekte ve belirli bir süre sonunda görevden ayrılmaktadır. Seçilmişler ve özel personel kanunu ve düzeni bulunan (hâkimler, savcılar, askerler gibi) personeller diğer kamu görevlisidir. Bu sebeple diğer kamu görevlisi olarak nitelendirilir. İBB Genel Sekreteri: Asli ve sürekli bir görevi, bir kadroya bağlı şekilde ve kariyer, liyakat, sınıflandırma ilkelerine tabi olarak bu görevi yerine getirmektedir. Bu sebeple memur olarak nitelendirilebilir. Ulaşım AŞ. Genel Müdürü: Belediye İktisadi Teşebbüsünde iş akdine bağlı olarak görev yapmaktadır. Bu sebeple kamu görelileri arasında nitelendirilemez. Zaruri ve istisnai hallere münhasır olmak üzere, eleman temininde güçlük çekilen durumlarda, özel bir meslek bir bilgisine ihtiyaç duyulan işlerde Belediyede sözleşmeli personel istihdam edilmesi mümkündür. b- Memurların suç işlemesi durumunda suçun niteliğine göre hakkında ceza kovuşturması üç biçimde yapılabilir: i. Memur sıfatıyla ilgili olmayan, herhangi bir birey gibi işlediği suçlar için genel kurallara göre. ii. Müsteşar, vali ve kaymakamlar istisna olmak üzere; mal bildiriminde bulunmama ya da gerçeğe aykırı bildirim/açıklamada bulunma, haksız mal edinme, mal kaçırma, gizleme vs. ile rüşvet, irtikâp, ihtilas, zimmete para geçirme, görev sırasında veya görevinden dolayı kaçakçılık, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, Devlet sırlarının açıklanması ve açıklanmasına sebebiyet verme ve Bankacılık Kanunu nda yazılı suçlardan sanık olunması durumunda 3628 sayılı kanuna göre Cumhuriyet savcısı, idareden izin almaksızın soruşturma başlatır ve durumu atamaya yetkili amire bildirir. iii. Görev sebebiyle işledikleri veya görevlerinden doğan suçlardan ötürü Cumhuriyet savcısının soruşturma başlatabilmesi için yetkili idari merciin izni gerekmektedir sayılı kanunda soruşturma izni verecek merciler ve izin için izlenecek usul düzenlenmektedir. Netice itibariyle olayda, görevle ilgili olmayan bir suç olduğu ve genel hükümlere göre soruşturma ve kovuşturmanın yapılabileceği açıktır. Bunun yanı sıra, suçun görev sırasında işlenen kaçakçılık suçunu oluşturacağı ve 3628 sayılı kanuna göre soruşturma izni alınmasına gerek olmayacağı sonucuna ulaşılması da doğru cevap olarak kabul edilmektedir. Aynı gerekçeyle kamu görevlisi hakkında hem disiplin soruşturması hem de ceza soruşturması ve kovuşturmasının yapılmasına bir engel bulunmamaktadır. Ceza Hukuku toplum düzenini korurken disiplin hukuku kurum düzenini korumaktadır. Bu sebeple Ceza soruşturması ve disiplin kovuşturmasının bağımsızlığı genel kuraldır. Bu ilke Devlet Memurları Kanunu nun 125/son ve 131. maddelerinde de düzenlenmiştir. Disiplin Hukuku ve Ceza Hukuku hükümleri ve sonuçları farklıdır, kural olarak birbirlerine etki etmezler. 5

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ İDARE HUKUKU BÜTÜNLEME SINAVI (TEK ve İKİNCİ ÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİ İÇİN) 20.06.2014

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ İDARE HUKUKU BÜTÜNLEME SINAVI (TEK ve İKİNCİ ÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİ İÇİN) 20.06.2014 İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ İDARE HUKUKU BÜTÜNLEME SINAVI (TEK ve İKİNCİ ÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİ İÇİN) 20.06.2014 Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ile Türk Eczacılar Birliği, Sosyal Güvenlik Kurumu Kapsamındaki

Detaylı

İHALEYE FESAT KARIŞTIRMA VE EDİMİN İFASINA FESAT KARIŞTIRMA SUÇLARI

İHALEYE FESAT KARIŞTIRMA VE EDİMİN İFASINA FESAT KARIŞTIRMA SUÇLARI İHALEYE FESAT KARIŞTIRMA VE EDİMİN İFASINA FESAT KARIŞTIRMA SUÇLARI Hatice SARITAŞ * I- GİRİŞ Anayasa ile Devlete eğitim, sağlık, güvenlik gibi birtakım aslî ve sürekli kamu hizmetlerini yürütme görevi

Detaylı

4483 SAYILI MEMURLAR VE DİĞER KAMU GÖREVLİLERİNİN YARGILANMASI HAKKINDA KANUN

4483 SAYILI MEMURLAR VE DİĞER KAMU GÖREVLİLERİNİN YARGILANMASI HAKKINDA KANUN 4483 SAYILI MEMURLAR VE DİĞER KAMU GÖREVLİLERİNİN YARGILANMASI HAKKINDA KANUN 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun 04.12.1999 gün ve 23896 sayılı T.C Resmi Gazete

Detaylı

MADDÎ AÇIDAN İDARİ İŞLEMLER

MADDÎ AÇIDAN İDARİ İŞLEMLER MADDÎ AÇIDAN İDARİ İŞLEMLER Ahmet Emrah AKYAZAN 1. GİRİŞ Kuvvetler ayrımı ilkesi uyarınca, yasama organı yasama faaliyetlerini, yargı organı yargı faaliyetlerini, idare organı da idari faaliyetleri ifa

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KANUNU BAĞLAMINDA İDARİ YAPTIRIMLAR

SERMAYE PİYASASI KANUNU BAĞLAMINDA İDARİ YAPTIRIMLAR hakemli makaleler Ahu KARAKURT SERMAYE PİYASASI KANUNU BAĞLAMINDA İDARİ YAPTIRIMLAR Ahu KARAKURT GİRİŞ Sermaye piyasalarının istikrar ve güven içinde çalışması, ekonomik kamu düzeninin sağlanması ve korunması

Detaylı

KISA BİR DEGERLENDİRMESİ

KISA BİR DEGERLENDİRMESİ İDARE HUKUKU YÖNÜYLE BANKACıLıK DÜZENLEME VE DENETLEME KURUMU'NUN KISA BİR DEGERLENDİRMESİ Oğuz SANCAKDAR" Özet: Ülkemizde Bankalar Kanunu 'nda son zamanda yapılan değişikliklerden de anlaşılacağı üzere

Detaylı

BELEDİYE ŞİRKETLERİNİN ÖZELLEŞTİRİLMESİ SÜRECİNDE BAZI HUKUKİ SORUNLAR

BELEDİYE ŞİRKETLERİNİN ÖZELLEŞTİRİLMESİ SÜRECİNDE BAZI HUKUKİ SORUNLAR İstanbul Ticaret Üniversitesi Sosyal Bilimleri Dergisi Yıl:12 Sayı:23 Bahar 2013 s.91-114 BELEDİYE ŞİRKETLERİNİN ÖZELLEŞTİRİLMESİ SÜRECİNDE BAZI HUKUKİ SORUNLAR Ali İhsan ÖZTÜRK 1 ÖZET Belediye şirketlerinin

Detaylı

BİLGİ EDİNME HAKKININ SINIRLARI VE BU HAKKIN İHLALİNDE İDARE VE KAMU GÖREVLİLERİNİN SORUMLULUĞU

BİLGİ EDİNME HAKKININ SINIRLARI VE BU HAKKIN İHLALİNDE İDARE VE KAMU GÖREVLİLERİNİN SORUMLULUĞU BİLGİ EDİNME HAKKININ SINIRLARI VE BU HAKKIN İHLALİNDE İDARE VE KAMU GÖREVLİLERİNİN SORUMLULUĞU ÖZET Ayhan KÜÇÜK 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu nda bilgi edinme hakkı nın kullanılmasına dair sınırlar

Detaylı

Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi C. XVII, Y.2013, Sa. 1-2 1327

Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi C. XVII, Y.2013, Sa. 1-2 1327 TÜRKİYE DE KAMU PERSONELİNİN VERİMLİLİĞİNİN ARTTIRILMASINDA HUKUKİ ARAÇLAR ve YARGI KARARLARI Selami DEMİRKOL * Emre AKBULUT ** ÖZET Toplumsal yaşamın huzur içinde devam etmesi ve bu suretle idarenin varlık

Detaylı

Türkiye de Kamu Kurumu Niteliğindeki Meslek Kuruluşlarının Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Reform Önerisi

Türkiye de Kamu Kurumu Niteliğindeki Meslek Kuruluşlarının Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Reform Önerisi Türkiye de Kamu Kurumu Niteliğindeki Meslek Kuruluşlarının Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Reform Önerisi Türkiye de Kamu Kurumu Niteliğindeki Meslek Kuruluşlarının Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin

Detaylı

DANIŞMA VE İDARİ UYUŞMAZLIKLAR İLE MEMURLAR VE DİĞER KAMU GÖREVLİLERİNİN YARGILANMALARINA İLİŞKİN KARARLAR

DANIŞMA VE İDARİ UYUŞMAZLIKLAR İLE MEMURLAR VE DİĞER KAMU GÖREVLİLERİNİN YARGILANMALARINA İLİŞKİN KARARLAR DANIŞMA VE İDARİ UYUŞMAZLIKLAR İLE MEMURLAR VE DİĞER KAMU GÖREVLİLERİNİN YARGILANMALARINA İLİŞKİN KARARLAR BİRİNCİ DAİRE KARARLARI DANIŞMA VE İDARİ UYUŞMAZLIKLARA İLİŞKİN KARARLAR T.C. D A N I Ş T A Y

Detaylı

YÖNETMELİK BORSALAR VE PİYASA İŞLETİCİLERİNİN KURULUŞ, FAALİYET, ÇALIŞMA VE DENETİM ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

YÖNETMELİK BORSALAR VE PİYASA İŞLETİCİLERİNİN KURULUŞ, FAALİYET, ÇALIŞMA VE DENETİM ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK 19 Temmuz 2013 CUMA Resmî Gazete Sayı : 28712 Sermaye Piyasası Kurulundan: YÖNETMELİK BORSALAR VE PİYASA İŞLETİCİLERİNİN KURULUŞ, FAALİYET, ÇALIŞMA VE DENETİM ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM

Detaylı

HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU HUKUKİ MÜZAKERE TOPLANTILARI. 21 24 Kasım 2013 / SAMSUN

HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU HUKUKİ MÜZAKERE TOPLANTILARI. 21 24 Kasım 2013 / SAMSUN HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU HUKUKİ MÜZAKERE TOPLANTILARI 21 24 Kasım 2013 / SAMSUN Grup Adı Grup Konusu Grup Başkanı Grup Sözcüsü : 15. Daire : İdare Hukuku : Süleyman Hilmi AYDIN (Danıştay Üyesi)

Detaylı

YÖNETMELİK BORSALAR VE PİYASA İŞLETİCİLERİNİN KURULUŞ, FAALİYET, ÇALIŞMA VE DENETİM ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

YÖNETMELİK BORSALAR VE PİYASA İŞLETİCİLERİNİN KURULUŞ, FAALİYET, ÇALIŞMA VE DENETİM ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK 19 Temmuz 2013 CUMA Resmî Gazete Sayı : 28712 Sermaye Piyasası Kurulundan: YÖNETMELİK BORSALAR VE PİYASA İŞLETİCİLERİNİN KURULUŞ, FAALİYET, ÇALIŞMA VE DENETİM ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM

Detaylı

TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANAYASA MAHKEMESİ

TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANAYASA MAHKEMESİ TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANAYASA MAHKEMESİ İKİNCİ BÖLÜM KARAR Başvuru Numarası: 2012/850 Karar Tarihi: 7/11/2013 İKİNCİ BÖLÜM KARAR Başkan Üyeler : Alparslan ALTAN : Serdar ÖZGÜLDÜR Osman Alifeyyaz PAKSÜT Recep

Detaylı

KAMU İHALE HUKUKUNA HAKİM OLAN İLKELER

KAMU İHALE HUKUKUNA HAKİM OLAN İLKELER KAMU İHALE HUKUKUNA HAKİM OLAN İLKELER Yaşar GÖK Sayıştay Uzman Denetçisi Kamu İhale Kurulu E. Üyesi, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurulu Üyesi 1.GİRİŞ 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu nun 5 inci maddesinde

Detaylı

5018 SAYILI KANUN A GÖRE KAMU İDARELERİNİN ve KAMU GÖREVLİLERİNİN SAYIŞTAYA KARŞI SORUMLULUKLARI

5018 SAYILI KANUN A GÖRE KAMU İDARELERİNİN ve KAMU GÖREVLİLERİNİN SAYIŞTAYA KARŞI SORUMLULUKLARI 5018 SAYILI KANUN A GÖRE KAMU İDARELERİNİN ve KAMU GÖREVLİLERİNİN SAYIŞTAYA KARŞI SORUMLULUKLARI Fehmi BAŞARAN Sayıştay Üyesi I-GİRİŞ Bilindiği üzere, son yıllarda Dünyadaki gelişmelere paralel olarak

Detaylı

111 SORUDA YENİ TÜRK TİCARET KANUNU

111 SORUDA YENİ TÜRK TİCARET KANUNU 111 SORUDA YENİ TÜRK TİCARET KANUNU İsmail KÖKBULUT 2012 BEDELSİZDİR Sahibi Hazırlayan : İsmail KÖKBULUT : İsmail KÖKBULUT Kapak Tasarım : Derya Başpınar Basım Tarihi : Şubat 2012 İsteme Adresi : SUNUŞ

Detaylı

TÜRK HUKUK SİSTEMİNDE NORMLAR HİYERARŞİSİ VE SAYIŞTAY DENETİMİNE ETKİLERİ

TÜRK HUKUK SİSTEMİNDE NORMLAR HİYERARŞİSİ VE SAYIŞTAY DENETİMİNE ETKİLERİ TÜRK HUKUK SİSTEMİNDE NORMLAR HİYERARŞİSİ VE SAYIŞTAY DENETİMİNE ETKİLERİ Erdal KULUÇLU * Giriş İnsan ve insanla ilintili alanları düzenleyen hukuk normları, hukuk devletinin vazgeçilmez unsurlarından

Detaylı

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU TASARISI. BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU TASARISI. BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU TASARISI BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Kanunun amacı; kişisel verilerin işlenmesinde kişinin dokunulmazlığı,

Detaylı

BELEDİYENİN DİĞER KURUMLARLA ORTAK İŞ VE PROJE YAPMASI

BELEDİYENİN DİĞER KURUMLARLA ORTAK İŞ VE PROJE YAPMASI BELEDİYENİN DİĞER KURUMLARLA ORTAK İŞ VE PROJE YAPMASI Hayrettin GÜNGÖR TBB Genel Sekreteri - İçişleri Bakanlığı Başkontrolörü I. Giriş Belediyeler, 5393 sayılı Belediye Kanunu nun başta 75 inci maddesi

Detaylı

DANIŞMA VE İDARİ UYUŞMAZLIKLAR İLE MEMURLAR VE DİĞER KAMU GÖREVLİLERİNİN YARGILANMALARINA İLİŞKİN KARARLAR BİRİNCİ DAİRE KARARLARI

DANIŞMA VE İDARİ UYUŞMAZLIKLAR İLE MEMURLAR VE DİĞER KAMU GÖREVLİLERİNİN YARGILANMALARINA İLİŞKİN KARARLAR BİRİNCİ DAİRE KARARLARI DANIŞMA VE İDARİ UYUŞMAZLIKLAR İLE MEMURLAR VE DİĞER KAMU GÖREVLİLERİNİN YARGILANMALARINA İLİŞKİN KARARLAR BİRİNCİ DAİRE KARARLARI DANIŞMA VE İDARİ UYUŞMAZLIKLARA İLİŞKİN KARARLAR T.C. D A N I Ş T A Y

Detaylı

İDARİ YARGI AÇISINDAN KAMULAŞTIRMASIZ EL ATMA SORUNU VE UYUŞMAZLIK MAHKEMESİNİN KONUYA YAKLAŞIMI

İDARİ YARGI AÇISINDAN KAMULAŞTIRMASIZ EL ATMA SORUNU VE UYUŞMAZLIK MAHKEMESİNİN KONUYA YAKLAŞIMI İDARİ YARGI AÇISINDAN KAMULAŞTIRMASIZ EL ATMA SORUNU VE UYUŞMAZLIK MAHKEMESİNİN KONUYA YAKLAŞIMI Gülşen AKAR PEHLİVAN Uyuşmazlık Mahkemesi Raportörü Ankara 19 Eylül 2013 1 İÇİNDEKİLER 1 1.GİRİŞ 2 2-İMAR

Detaylı

DANIŞMA KARARLARI VE İDARİ UYUŞMAZLIKLARA İLİŞKİN KARARLAR İDARİ İŞLER KURULU KARARLARI

DANIŞMA KARARLARI VE İDARİ UYUŞMAZLIKLARA İLİŞKİN KARARLAR İDARİ İŞLER KURULU KARARLARI T.C. D A N I Ş T A Y İdari İşler Kurulu Esas No : 2006/15 Karar No : 2007/1 DANIŞMA KARARLARI VE İDARİ UYUŞMAZLIKLARA İLİŞKİN KARARLAR İDARİ İŞLER KURULU KARARLARI Özeti : 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu

Detaylı

DANIŞMA VE İDARİ UYUŞMAZLIKLAR İLE MEMURLAR VE DİĞER KAMU GÖREVLİLERİNİN YARGILANMALARINA İLİŞKİN KARARLAR BİRİNCİ DAİRE KARARLARI

DANIŞMA VE İDARİ UYUŞMAZLIKLAR İLE MEMURLAR VE DİĞER KAMU GÖREVLİLERİNİN YARGILANMALARINA İLİŞKİN KARARLAR BİRİNCİ DAİRE KARARLARI DANIŞMA VE İDARİ UYUŞMAZLIKLAR İLE MEMURLAR VE DİĞER KAMU GÖREVLİLERİNİN YARGILANMALARINA İLİŞKİN KARARLAR T.C. D A N I Ş T A Y Birinci Daire Esas No : 2007/920 Karar No : 2007/1072 BİRİNCİ DAİRE KARARLARI

Detaylı

T.C. CUMHURBAŞKANLIĞI Devlet Denetleme Kurulu DENETLEME RAPORU RAPORUN KONUSU

T.C. CUMHURBAŞKANLIĞI Devlet Denetleme Kurulu DENETLEME RAPORU RAPORUN KONUSU T.C. CUMHURBAŞKANLIĞI Devlet Denetleme Kurulu DENETLEME RAPORU RAPORUN KONUSU Sermaye Piyasası Kurulunun 2006, 2007 ve 2008 Yılları Faaliyet ve İşlemlerinin Denetlenmesi Đşbu Raporun; araştırma, inceleme

Detaylı

5237 SAYILI TÜRK CEZA KANUNU

5237 SAYILI TÜRK CEZA KANUNU GENEL KOLLUĞUN YASAL YETKİ VE SORUMLULUKLARI 1 5237 SAYILI TÜRK CEZA KANUNU GENEL KURAL Suç ve cezada kanunilik İlkesi geçerlidir. Cürüm ve kabahat ayrımı kaldırılmıştır. Asli ceza, feri ceza ayrımı kaldırılmış

Detaylı

KABAHATLER KANUNU. BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Tanım, Kanunîlik İlkesi ve Kanunun Uygulama Alanı

KABAHATLER KANUNU. BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Tanım, Kanunîlik İlkesi ve Kanunun Uygulama Alanı 9337 KABAHATLER KANUNU Kanun Numarası : 5326 Kabul Tarihi : 30/3/2005 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 31/3/2005 Sayı : 25772 (M.) Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 44 BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler

Detaylı

DANIŞMA KARARLARI VE İDARİ UYUŞMAZLIKLARA İLİŞKİN KARARLAR

DANIŞMA KARARLARI VE İDARİ UYUŞMAZLIKLARA İLİŞKİN KARARLAR DANIŞMA KARARLARI VE İDARİ UYUŞMAZLIKLARA İLİŞKİN KARARLAR T.C. D A N I Ş T A Y İdari İşler Kurulu Esas No : 2005/4 Karar No : 2005/5 İDARİ İŞLER KURULU KARARLARI Özeti : İdari İşler Kurulunun, Yükseköğretim

Detaylı