T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI İç Denetim Birimi Başkanlığı KALİTE GÜVENCE VE GELİŞTİRME PROGRAMI

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI İç Denetim Birimi Başkanlığı KALİTE GÜVENCE VE GELİŞTİRME PROGRAMI"

Transkript

1 T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI İç Denetim Birimi Başkanlığı KALİTE GÜVENCE VE GELİŞTİRME PROGRAMI Ocak 2013

2 BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve kapsam Madde 1 (1) Bu Programın amacı, Bakanlığımızda yürütülen iç denetim faaliyetinin Kamu İç Denetim Standartları, Kamu İç Denetçileri Meslek Ahlak Kuralları ve diğer yasal düzenlemelere uygun ve etkin bir şekilde yürütülmesini, bu suretle kalitesinin güvence altına alınması ve geliştirilmesi konusunda Müsteşar ve bu faaliyetten faydalanan taraflara makul bir güvence sağlamaktır. (2) Kalite Güvence ve Geliştirme Programı, İç Denetim Birimi Başkanlığı bünyesinde yapılacak iç değerlendirmeleri ve Kurul tarafından en az beş yılda bir yapılacak veya yaptırılacak dış değerlendirmelerden oluşur ve danışmanlık hizmetleri dahil iç denetim faaliyetlerinin tüm yönlerini kapsar ve standartlara uygunluğunu sürekli gözler. (3) Üst yönetici, iç denetim yöneticisi ve iç denetçilerin Programa uymaları zorunlu olup, hazırlanması ve uygulanmasından iç denetim yöneticisi sorumludur. Hukukî dayanak Madde 2 (1) Bu Program, Kanun un 65 inci maddesine dayanılarak hazırlanan İç Denetçilerin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik in 12/g maddesi uyarınca hazırlanmıştır. (2) Bu Programın hazırlanmasında, İç Denetim Koordinasyon Kurulu tarafından 15 Ekim 2011 günlü, sayılı Resmi Gazete de yayımlanan İç Denetim Kalite Güvence ve Geliştirme Programı esas alınmıştır. Tanımlar Madde 3 (1) Bu Programda geçen; a) Kanun: 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanunu nu, b) Yönetmelik: İç Denetçilerin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik i, c) Yönerge: Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Denetim Yönergesini, ç) Kurul: İç Denetim Koordinasyon Kurulunu, d) Bakanlık: Gümrük ve Ticaret Bakanlığını, e) Bakan: Gümrük ve Ticaret Bakanını, f) Müsteşar: Gümrük ve Ticaret Müsteşarını, g) İç Denetim Birimi Başkanlığı: İç Denetim Birimi Başkanı, başkan yardımcısı ve iç denetçiler ile ihtiyaca göre görevlendirilen büro personelini, ğ) Başkanlık: İç Denetim Birimi Başkanlığını, h) Başkan: İç Denetim Birimi Başkanını, ı) Program: Kalite Güvence ve Geliştirme Programını; i) Kalite Güvence ve Geliştirme Programı: İç denetim birimince ve İç Denetim Koordinasyon Kurulunca, ilgili kamu idaresinde yürütülen iç denetim faaliyetinin tüm yönleriyle değerlendirilmesi, standartlara ve etik kurallara uygunluğunun izlenmesi ve geliştirilmesine ilişkin programı, Kalite Güvence ve Geliştirme Programı 1/7

3 j) Denetim Gözetim Sorumlusu: Her bir iç denetim faaliyeti için Başkan tarafından iç denetim gözetim sorumlusu olarak görevlendirilen iç denetçiyi, k) İç Denetçi: Bu Yönerge ve ilgili mevzuat çerçevesinde iç denetim faaliyetlerini gerçekleştirmekle sorumlu, İç Denetim Birimi Başkanı ve her düzeyde sertifika sahibi iç denetçileri, l) İç Denetim: Bakanlığın çalışmalarına değer katmak ve geliştirmek için kaynakların ekonomiklik, etkililik ve verimlilik esaslarına göre yönetilip yönetilmediğini değerlendirmek amacıyla yapılan bağımsız, nesnel güvence sağlama ve danışmanlık faaliyetini, m) Standartlar: Kamu İç Denetim ve Raporlama Standartları ile Uluslararası İç Denetçiler Enstitüsü tarafından yayımlanan İç Denetim Mesleki Uygulama Standartlarını, n) Kontrol Listeleri: Denetimin ön çalışma aşamasında, denetim sırasında izlenmesi gereken yolu göstermek maksadıyla denetçi tarafından düzenlenen listeyi, o) Etik Kurallar: Uluslararası genel kabul görmüş etik kurallarla uyumlu olarak İç Denetim Koordinasyon Kurulu tarafından belirlenen ve iç denetçilerin uyacakları Meslek Ahlak Kurallarını, ö) Denetim Rehberi: Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Denetim Rehberini ifade eder. İKİNCİ BÖLÜM İç Değerlendirmeler Sürekli İzleme Denetim politika ve prosedürlerinin oluşturulması Madde 4 (1) Başkanlıkça her bir görevin planlama, saha çalışması ve raporlanmasında standartlara uyumu sağlamak bakımından, yazılı olarak denetim ilke ve amaçları belirlenir; politika ve prosedürler oluşturulur. Bu politika ve prosedürler düzenli olarak gözden geçirilir. Denetim faaliyetlerinin metodolojiye uygun olarak gerçekleştirilmesi Madde 5 (1) İç denetim faaliyetlerinin her aşamasının metodolojiye uygun olarak gerçekleşmesinin kontrolünü sağlamak amacıyla Kontrol Listeleri düzenlenir. alınır. (2) Kontrol listelerin düzenlenmesinde Denetim Rehberinde yer alan hükümler esas (3) Görevler sırasında düzenlenen çalışma kâğıtları Rehber ekinde yer alan Referans Kod Sistemine göre dokümante edilir. Denetim görevlerinin gözetimi Madde 6 (1) Denetim standartlarına uyum sağlanması amacıyla, denetim gözetim sorumlusu olarak görevlendirilen bir iç denetçi tarafından, her iç denetim faaliyeti; a) İç denetçi tarafından hazırlanan bireysel çalışma planının, denetim programında belirlenen hedeflere uygun olup olmadığı, Kalite Güvence ve Geliştirme Programı 2/7

4 b) İç denetçi tarafından göreve ilişkin risklerin doğru olarak tanımlanıp tanımlanmadığının ve risklere ilişkin kontrollerin yeterlilik ve etkililiğinin değerlendirilip değerlendirilmediği, c) Denetim sonucunda varılan kanaatleri destekleyecek bulguların yeterli olup olmadığı, değerlendirmelerin sübjektif unsurlar taşıyıp taşımadığı ve ilave inceleme yapılmasına gerek olup olmadığı, ç) Denetim faaliyetinin, sonuçları ve önerileri itibariyle tutarlı olup olmadığı, Yönleriyle gözlenir. (2) Görevler sırasında düzenlenen çalışma kağıtları denetim gözetim sorumluları tarafından düzenli ve dokümante edilmiş bir şekilde düzenli olarak gözden geçirilir. İç denetimin değerlendirilmesi Madde 7 (1) Bireysel denetimler sonrası, iç denetçi tarafından denetlenen birimde denetim değerlendirme anketinin yapılması ve Başkan tarafından denetçi değerlendirme formunun düzenlenmesi esastır. (2) Söz konusu anketten elde edilen sonuçlar iç denetim faaliyetlerinin etkinliğinin artırılması için göz önünde bulundurulur. Başkanın denetim gözetimi Madde 8 (1) Denetim sonucu düzenlenen nihai rapor ve öneriler Başkanın gözetimine tabidir. Denetim sonuçlarının analizi Madde 9 (1) Denetim sonuçları belirlenen performans kriterleri çerçevesinde analiz edilir. Ek-1 de yer alan performans kriterleri iç denetçilerin ortak çalışmaları sonucu Başkanlığın performans kriterleri olarak belirlenmiştir. (2) Başkanlıkça bu kriterler her yıl gözden geçirilir. ÜÇÜNCÜ BÖLÜM İç Değerlendirmeler Dönemsel Gözden Geçirme Dönemsel gözden geçirme faaliyetleri Madde 10- (1) Başkanlıkça iç denetim faaliyetinin Yönerge hükümleri, Kamu İç Denetim Standartları ve Meslek Ahlak Kurallarına uyumunun değerlendirilmesi ve iç denetim hizmetlerinden faydalanan tarafların ihtiyaçlarının etkin ve verimli bir şekilde karşılanma düzeyinin belirlenmesi amacıyla dönemsel gözden geçirme faaliyetlerinde bulunulur. (2) Dönemsel İç Değerlendirme Sistemi; Kalite Güvence ve Geliştirme Programı 3/7

5 İç denetim faaliyetleri, planlanması ve yönetiminin iç denetim mevzuatı, hukuk kuralları, Bakanlık amaç, hedef ve politikalarına uygunluğu, İç denetim süreçlerinin meslek standartları ve Etik Kurallarına uygunluğu, İç denetim faaliyetlerinin Bakanlığımız iç kontrol sistemi, risk yönetimi ve yönetim süreçleri ile faaliyetlerini geliştirilmesine katkı seviyesi, İç denetim görevi sonuçlarının izlenmesinde sağlanan etkinlik, Denetim Rehberi ve eklerinin güncelliğinin sağlanması, Müsteşar, birim amirleri ile diğer kurumlardan gelen geri bildirimler ve yönetim isteklerinin sayısı, En iyi uluslar arası iç denetim uygulamalarına uyum ve iç denetim faaliyetlerini geliştirme çabaları konularında gösterilen yeterlilik, Sürekli mesleki gelişim için yapılan faaliyetler, Başkanlığın ana hedefleri ve belirlenen amaçlarına ulaşma oranı, Denetim kaynağı planlama, uzmanlaşma ve personel verimliliği; denetim sürecinin maliyet etkinliğindeki artış, Denetim hakkında şikâyetlerin sayısı, İç denetimin yetkinliği, yenilik, Performans göstergelerinin gerçekleşme oranları, İç denetim faaliyetleri sonuçlarının raporlanması, Unsurlarını içerir. (3) Dönemsel gözden geçirme faaliyeti, görevlendirilen kıdemli iç denetçiler tarafından gerçekleştirilir. Aynı iç denetçi iki yıl üst üste dönemsel gözden geçirme faaliyetinde görevlendirilemez. Kurum içerisinde iç denetim uygulamaları ve Standartları konusunda yeterli mesleki tecrübeye sahip personel varsa, iç denetim yöneticisinin teklifi ve Müsteşarın onayıyla bu kişi de dönemsel gözden geçirme yapmak üzere görevlendirilebilir. Yapılacak görevlendirmede; Tarafsızlık düzeyi Standartlar ve Meslek Ahlak Kuralları hakkında bilgi seviyesi Teknik bilgisi Mesleki sertifikasyonu Kurum faaliyetleri hakkındaki bilgi seviyesi İç değerlendirme görevine istekliliği İnsan ilişkileri becerisi İletişim becerisi Muhakeme kabiliyeti Analiz yapma ve iyileştirme önerisi sunma becerisi Raporlama becerisi Kriterleri göz önünde bulundurulur. Dönemsel gözden geçirme değerlendirmeleri yılda en az bir kez olmak üzere her yıl Aralık ayı içerisinde yapılır. İç denetim faaliyetinin büyüklüğü, gözden geçirmenin planlanan tamamlanma tarihi, çalışmanın kapsamı gibi Kalite Güvence ve Geliştirme Programı 4/7

6 faktörler de dikkate alınmak suretiyle yıllık iç denetim programlarının hazırlanması sırasında toplam denetim kaynağının en az on iş günü dönemsel gözden geçirme faaliyetlerine ayrılır. (4) Dönemsel gözden geçirme saha çalışmasında; belge inceleme, görüşme yapma, anket düzenleme gibi araştırma teknikleri kullanılarak uygunluk kriterlerine uyum düzeyi hakkında kanıtlar elde edilir ve yapılan çalışmalar, çalışma kağıtlarıyla kayıt altına alınarak iç değerlendirme dosyasında muhafaza edilir (bu konuda Kamu İç Denetim Rehberi ekinde yer alan örnek formlardan faydalanılabilir). (5) Çalışmalar kapsamında üst yöneticiler ile görüşmelerde bulunulur. Yapılacak görüşmelerde (Ek-2) de yar alan Örnek Sorular dan yararlanılır. (6) Saha çalışmalarında iç denetim faaliyetinin standartlar ve meslek ahlak kurallarına uyum düzeyi hakkında değerlendirmeler yapılır. Bunun yanı sıra iç denetim faaliyetinin yasal düzenlemelere ve iç denetim yönergesine uyumu ile katma değer sağlayacak etkin bir performansa sahip olup olmadığı da değerlendirilmelidir. Yapılacak bu değerlendirmelerde (Ek-3) te yar alan Uygunluk Kriterleri göz önüne alınır. (7) Her denetim faaliyetine ilişkin denetlenen birimlere gönderilen anket sonuçları, gözden geçirmekle görevli kişi tarafından değerlendirilerek paydaşların iç denetim faaliyetinin performansına ilişkin görüşleri öğrenilmelidir. Denetim sonuçlarına ilişkin anket uygulamasının yapılmamış olması halinde, gözden geçirmeyi yapan kişi, son bir yıl içerisinde denetime tabi tutulmuş veya danışmanlık hizmetlerinden yararlanmış birim yöneticilerine anketler uygulayarak memnuniyet düzeyleri hakkında geri bildirim alır. (8) Yapılacak dönemsel gözden geçirmede İç Denetim Birimi Başkanlığının mevcut durumu; 1) Organizasyon Yapısı 2) İnsan Kaynakları 3) İş Yapma Biçimi 4) Bilgi Teknolojileri 5) İletişim ve Raporlama 6) Performans Değerlendirmesi Ana konuları kapsamında ortaya konulur. (9) Dönemsel gözden geçirme sürecinin görevlendirme bildirimi, saha çalışması, raporlama aşamalarında Kamu İç Denetim Standartları, İç Denetim Yönergesi, İç Denetim Rehberi ve Kurul un İç Denetim Kalite Güvence ve Geliştirme Programı nda yer alan metodoloji esas alınır. Çalışmalarda uluslararası standartlar ve iyi uygulama örnekleri gözetilir. (10) Başkanlık tarafından gerçekleştirilecek izleme faaliyetleri ile kalite güvence ve geliştirme politikalarının doğru bir şekilde uygulanması sağlanır. Kalite Güvence ve Geliştirme Programı 5/7

7 Raporlama Madde 11- (1) Yapılan dönemsel gözden geçirme çalışmalarının sonuçları Başkanlığa raporlanır. Raporda uygunluk kriterleri çerçevesinde iç denetim faaliyetinin genel bir değerlendirmesi yapılır ve varsa geliştirilmesi gereken alanlar için önerilerde bulunulur. İç değerlendirmelerde, önceki iç değerlendirmeler kapsamındaki önerilerin hayata geçirilip geçirilmediği de belirlenir. Raporlamada Rapor Yazım Yönergesi nin 6 numaralı ekini teşkil eden iç değerlendirme raporu şablonu kullanılır. (2) Başkanlık tarafından, iç denetçiler de sürece dahil edilerek, raporda yer alan her bir bulgu ve öneri için yapılacak işlem, sorumlu olacak kişi ve uygulama takvimini içeren bir eylem planı hazırlanır. Herhangi bir düzeltici işlemin öngörülmemesi halinde, bunun nedeni açıkça ortaya konulur. Başkanlıkça eylem planında alternatif düzeltici işlemlere yer verilebilir. Rapor, eylem planı ile birlikte, Müsteşarlık Makamı onayına sunulur. (3) İç denetim plan ve programları hazırlanırken, iç değerlendirme kapsamında yapılan öneriler ve düzeltici eylemler dikkate alınır. (4) Çalışma sonuçlarına yıllık faaliyet raporlarında yer verilir. (5) İç değerlendirme raporları ile eylem planının bir örneği bir ay içerisinde Kurul a gönderilir. DÖRDÜNCÜ BÖLÜM Dış Değerlendirmeler Dış değerlendirme faaliyetleri Madde 12- (1) İç denetim faaliyetinin, Standartlara ve Meslek Ahlak Kurallarına uygunluğunun, başarılı uygulama örneklerini kullanım düzeyinin, faaliyetlerin etkinliğinin ve verimliliğinin belirlenmesi amacıyla en az beş yılda bir, İDKK tarafından idare dışından belirlenen nitelikli ve bağımsız bir gözden geçirme uzmanı veya ekibi tarafından dış değerlendirme yapılması zorunludur. (2) Dış değerlendirme faaliyetleri Kurul tarafından yayımlanan İç Denetim Kalite Güvence ve Geliştirme Programı çerçevesinde yerine getirilir. (3) Dış değerlendirme raporu Başkanlık tarafından Bakanlık Makamı ve Müsteşarlık Makamına sunulur. (4) Dış değerlendirme sonucunda uyumlu sonucunun çıkması halinde bir sonraki dış değerlendirmeye kadar denetim raporlarında Kamu İç Denetim Standartlarına Uygundur ibaresi kullanılabilir. Kalite Güvence ve Geliştirme Programı 6/7

8 (5) Değerlendirme sonucunun kısmen uyumlu çıkması durumunda; beş yıllık süre beklenilmeksizin Başkanlığın talebi veya İDKK nın gerekli görmesi halinde daha kısa bir süre içerisinde tekrar dış değerlendirme yapılabilir. (6) İç denetim plan ve programları hazırlanırken, dış değerlendirme önerileri ve düzeltici eylemleri dikkate alınır. (7) Dış değerlendirme faaliyeti sonuçlarına, yıllık faaliyet raporlarında yer verilir. BEŞİNCİ BÖLÜM Yürürlük ve Yürütme Programın gözden geçirilmesi Madde 13- (1) Başkanlıkça Program yılda en az bir defa gözden geçirilir. İhtiyaçlar doğrultusunda yapılan değişiklikler Müsteşarlık Makamının uygun görüşüne sunulur ve Kurula gönderilir. Yürürlük Madde 14 (1) Bu Program, Müsteşarın imzasıyla yürürlüğe girer. Yürütme Madde 15 (1) Bu Program hükümleri Müsteşar tarafından yürütülür. Kalite Güvence ve Geliştirme Programı 7/7

İÇ DENETİM BİRİMİ BAŞKANLIĞI YÖNERGESİ

İÇ DENETİM BİRİMİ BAŞKANLIĞI YÖNERGESİ İÇ DENETİM BİRİMİ BAŞKANLIĞI YÖNERGESİ 2014 GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI İÇ DENETİM BİRİMİ BAŞKANLIĞI YÖNERGESİ Amaç ve kapsam BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler MADDE 1- (1) Bu Yönergenin amacı, Gıda,

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TEBLİĞLER DERGİSİ

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TEBLİĞLER DERGİSİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TEBLİĞLER DERGİSİ DESTEK HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNCE AYDA BİR ÇIKARILIR İlk Çıkış Tarihi: 09/01/1939 CİLT: 78 TEMMUZ 2015 SAYI: 2694 T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI İç Denetim

Detaylı

ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ İÇ DENETİM YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler

ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ İÇ DENETİM YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ İÇ DENETİM YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönergenin amacı, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi İç Denetim Biriminin işleyişi ve

Detaylı

FIRAT ÜNİVERSİTESİ İÇ DENETİM BİRİM YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler

FIRAT ÜNİVERSİTESİ İÇ DENETİM BİRİM YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler FIRAT ÜNİVERSİTESİ İÇ DENETİM BİRİM YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve kapsam Madde 1 (1) Bu Yönergenin amacı, Fırat Üniversitesi İç denetim biriminin işleyişi ve yönetimi ile iç denetçilerin

Detaylı

ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İÇ DENETİM YÖNERGESİ

ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İÇ DENETİM YÖNERGESİ ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İÇ DENETİM YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve kapsam MADDE 1- (1) Bu Yönergenin amacı, Orman Genel Müdürlüğü İç Denetim Birimi Başkanlığının işleyişi ve yönetimi ile iç

Detaylı

GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ İÇ DENETİM YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Genel Hükümler

GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ İÇ DENETİM YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Genel Hükümler GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ İÇ DENETİM YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve kapsam MADDE 1 - Bu Yönergenin amacı, Gaziosmanpaşa Üniversitesi İç Denetim Birimi Başkanlığının işleyişi ve yönetimi

Detaylı

Yönerge No: 2 ETİ MADEN İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İÇ DENETİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUK YÖNERGESİ

Yönerge No: 2 ETİ MADEN İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İÇ DENETİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUK YÖNERGESİ Yönerge No: 2 ETİ MADEN İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İÇ DENETİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUK YÖNERGESİ ŞUBAT/2013 ETİ MADEN İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İÇ DENETİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI GÖREV,

Detaylı

[Metni yazın] İç Denetim YÖNERGESİ

[Metni yazın] İç Denetim YÖNERGESİ [Metni yazın] İç Denetim YÖNERGESİ T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU İç Denetim Birimi Başkanlığı 2014 İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM 3 Genel Hükümler 3 Amaç ve Kapsam 3 Hukuki Dayanak 3 Tanımlar 3 İKİNCİ BÖLÜM 4

Detaylı

DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI İÇ DENETİM BİRİMİ YÖNERGESİ (*) BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler

DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI İÇ DENETİM BİRİMİ YÖNERGESİ (*) BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI İÇ DENETİM BİRİMİ YÖNERGESİ (*) BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve kapsam MADDE 1- (1) Bu Yönergenin amacı, Diyanet İşleri Başkanlığında İç Denetim Birimi nin işleyişi ve yönetimini,

Detaylı

İÇ DENETİM YÖNERGESİ KIRKLARELİ KASIM-2014

İÇ DENETİM YÖNERGESİ KIRKLARELİ KASIM-2014 İÇ DENETİM YÖNERGESİ KIRKLARELİ KASIM-2014 KIRKLARELİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI İÇ DENETİM YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve kapsam Madde 1- (1) Bu Yönergenin amacı, Kırklareli Belediye Başkanlığı

Detaylı

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI İÇ DENETİM YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI İÇ DENETİM YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI İÇ DENETİM YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve kapsam MADDE 1- (1) Bu Yönergenin amacı, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı İç Denetim Birimi Başkanlığının

Detaylı

HİTİT ÜNİVERSİTESİ İÇ DENETİM YÖNERGESİ

HİTİT ÜNİVERSİTESİ İÇ DENETİM YÖNERGESİ HİTİT ÜNİVERSİTESİ İÇ DENETİM YÖNERGESİ Sayfa 1 / 26 T.C. HİTİT ÜNİVERSİTESİ İÇ DENETİM YÖNERGESİ İÇİNDEKİLER Bölümler - Başlıklar Sayfa No BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler 3-4 Amaç ve Kapsam 3 Hukuki Dayanak

Detaylı

KOCAELİ İL ÖZEL İDARESİ İÇ DENETİM BİRİMİ YÖNERGESİ

KOCAELİ İL ÖZEL İDARESİ İÇ DENETİM BİRİMİ YÖNERGESİ T.C.Kocaeli Valiliği İl Özel İdaresi İç Denetim Birimi Yönergesi 2008 KOCAELİ İL ÖZEL İDARESİ İÇ DENETİM BİRİMİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve kapsam Madde 1- (1) Bu Yönergenin amacı, Kocaeli

Detaylı

İSKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İÇ DENETİM YÖNERGESİ

İSKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İÇ DENETİM YÖNERGESİ T.C İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İSTANBUL SU VE KANALİZASYON İDARESİ (İSKİ) GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İÇ DENETİM YÖNERGESİ 2013 İ S K İ G E N E L M Ü D Ü R L Ü Ğ Ü - E Y Ü P İ S T A N B U L Sayfa 1 / 80 İÇİNDEKİLER

Detaylı

KARTAL BELEDİYESİ İÇ DENETİM BİRİM YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler

KARTAL BELEDİYESİ İÇ DENETİM BİRİM YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler İÇ DENETİM BİRİM YÖNERGESİ Amaç ve kapsam KARTAL BELEDİYESİ İÇ DENETİM BİRİM YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Madde 1 (1) Bu Yönergenin amacı, Kartal Belediyesi iç denetim biriminin işleyişi ile

Detaylı

DENİZLİ BELEDİYESİ İÇ DENETİM BİRİMİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler

DENİZLİ BELEDİYESİ İÇ DENETİM BİRİMİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler DENİZLİ BELEDİYESİ İÇ DENETİM BİRİMİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve kapsam Madde 1 (1) Bu Yönergenin amacı, Denizli Belediyesi iç denetim faaliyetinin işleyişi ve yönetimi ile iç denetçilerin

Detaylı

T.C. ULAŞTIRMA BAKANLIĞI KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İÇ DENETİM BİRİMİ YÖNERGESİ

T.C. ULAŞTIRMA BAKANLIĞI KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İÇ DENETİM BİRİMİ YÖNERGESİ T.C. ULAŞTIRMA BAKANLIĞI KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İÇ DENETİM BİRİMİ YÖNERGESİ MART 2008 Bu Yönerge; 12/07/2006 tarihli ve 26226 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan İç Denetçilerin Çalışma Usul ve Esasları

Detaylı

VERSİYON 1.0 KAMU İÇ DENETİM REHBERİ İÇ DENETİM KOORDİNASYON KURULU

VERSİYON 1.0 KAMU İÇ DENETİM REHBERİ İÇ DENETİM KOORDİNASYON KURULU VERSİYON 1.0 KAMU İÇ DENETİM REHBERİ İÇ DENETİM KOORDİNASYON KURULU ANKARA Eylül 2013 İÇİNDEKİLER KISALTMALAR... 1 1. GİRİŞ... 2 2. İŞİN NİTELİĞİ... 4 2.1. KURUMSAL YÖNETİM (YÖNETİŞİM)... 4 2.1.1. Yönetişim

Detaylı

İÇ DENETÇİLERİN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

İÇ DENETÇİLERİN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK İÇ DENETÇİLERİN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı, iç denetçilerin; kamu idareleri itibarıyla sayılarını,

Detaylı

VERSİYON 1.0 KAMU İÇ DENETİM REHBERİ İÇ DENETİM KOORDİNASYON KURULU

VERSİYON 1.0 KAMU İÇ DENETİM REHBERİ İÇ DENETİM KOORDİNASYON KURULU VERSİYON 1.0 KAMU İÇ DENETİM REHBERİ İÇ DENETİM KOORDİNASYON KURULU ANKARA Eylül 2013 İÇİNDEKİLER SUNUŞ... 1 TANIMLAR VE KISALTMALAR... 2 1. GİRİŞ... 3 2. İŞİN NİTELİĞİ... 5 2.1. KURUMSAL YÖNETİM (YÖNETİŞİM)...

Detaylı

STRATEJİ GELİŞTİRME BİRİMLERİNİN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

STRATEJİ GELİŞTİRME BİRİMLERİNİN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK 4847 STRATEJİ GELİŞTİRME BİRİMLERİNİN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 6/1/2006 No : 2006/9972 Dayandığı Kanunun Tarihi : 10/12/2003 No : 5018 Yayımlandığı

Detaylı

2008 YILI KAMU İÇ 2012 YILI KAMU İÇ DENETİM GENEL RAPORU

2008 YILI KAMU İÇ 2012 YILI KAMU İÇ DENETİM GENEL RAPORU İÇ DENETİM KOORDİNASYON KURULU İÇ DENETİM KOORDİNASYON KURULU 2008 YILI KAMU İÇ 2012 YILI KAMU İÇ DENETİM GENEL RAPORU DENETİM GENEL RAPORU Haziran 2009, Ankara Eylül 2013, Ankara 1 2012 Yılı Kamu İç Denetim

Detaylı

T.C. MALİYE BAKANLIĞI MALİYE BAKANLIĞI İÇ KONTROL İZLEME VE DEĞERLENDİRME REHBERİ. Ocak 2014, Ankara. Strateji Geliştirme Başkanlığı

T.C. MALİYE BAKANLIĞI MALİYE BAKANLIĞI İÇ KONTROL İZLEME VE DEĞERLENDİRME REHBERİ. Ocak 2014, Ankara. Strateji Geliştirme Başkanlığı T.C. MALİYE BAKANLIĞI MALİYE BAKANLIĞI İÇ KONTROL İZLEME VE DEĞERLENDİRME REHBERİ Ocak 2014, Ankara Strateji Geliştirme Başkanlığı T.C. MALİYE BAKANLIĞI MALİYE BAKANLIĞI İÇ KONTROL İZLEME VE DEĞERLENDİRME

Detaylı

Sayı : B.13.1.SGK.0.(İÇDEN).00.00/04 18/01/2008 Konu : İç Denetim Birimi GENELGE 2008/8

Sayı : B.13.1.SGK.0.(İÇDEN).00.00/04 18/01/2008 Konu : İç Denetim Birimi GENELGE 2008/8 Sayı : B.13.1.SGK.0.(İÇDEN).00.00/04 18/01/2008 Konu : İç Denetim Birimi GENELGE 2008/8 Bilindiği üzere; 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile yeni mali yönetim ve kontrol sisteminin gereği

Detaylı

STRATEJİ GELİŞTİRME BİRİMLERİNİN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

STRATEJİ GELİŞTİRME BİRİMLERİNİN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK YÖNETMELİK Karar Sayısı : 2006/9972 Ekli Strateji Geliştirme Birimlerinin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik in yürürlüğe konulması; Maliye Bakanlığı nın 29/12/2005 tarihli ve 31281 sayılı yazısı

Detaylı

İÇ DENETÇİLERİN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

İÇ DENETÇİLERİN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK 4917 İÇ DENETÇİLERİN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 26/6/2006 No : 2006/10654 Dayandığı Kanunun Tarihi : 10/12/2003 No: 5018 Yayımlandığı R.Gazetenin Tarihi

Detaylı

İç Kontrol Mevzuatı. Erkan KARAARSLAN [Haziran 2009]

İç Kontrol Mevzuatı. Erkan KARAARSLAN [Haziran 2009] Erkan KARAARSLAN [Haziran 2009] 2 İç Kontrole İlişkin Mevzuat 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu 24.12.2003 tarih ve 25326 sayılı Resmi Gazete İç Kontrol ve Ön Mali Kontrole İlişkin Usul

Detaylı

STRATEJİK YÖNETİM VE YÖNETİMİN GÖZDEN GEÇİRMESİ PROSEDÜRÜ

STRATEJİK YÖNETİM VE YÖNETİMİN GÖZDEN GEÇİRMESİ PROSEDÜRÜ Sayfa 1/5 Revizyon Takip Tablosu REVİZYON NO TARİH AÇIKLAMA 00 01.03.2012 İlk Yayın 1. AMAÇ Bu prosedürün amacı, YTÜ nde KYS politika ve hedeflerinin belirlenmesi ve üniversite içerisinde yayılımı ilgili

Detaylı

T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI İç Denetim Birimi Başkanlığı YILI FAALİYET RAPORU. Mart 2015

T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI İç Denetim Birimi Başkanlığı YILI FAALİYET RAPORU. Mart 2015 GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI 2014 YILI FAALİYET RAPORU Mart 2015 2014 YILI FAALİYET RAPORU Mart 2015 İçindekiler Şekiller, Tablolar ve Grafikler Listesi... 3 İç Denetim Birimi Başkanı Sunuşu... 4 I- GENEL

Detaylı

POLATLI BELEDİYESİ POLATLI BELEDİYESİ İÇ KONTROL STANDARTLARI EYLEM PLANI

POLATLI BELEDİYESİ POLATLI BELEDİYESİ İÇ KONTROL STANDARTLARI EYLEM PLANI POLATLI BELEDİYESİ POLATLI BELEDİYESİ İÇ KONTROL STANDARTLARI EYLEM PLANI İÇİNDEKİLER A. İÇ KONTROL SİSTEMİNİNİN GENEL ESASLARI 3 1. Amaç 3 2. Kapsam 3 3. Dayanak 4 4. Unsurları ve Genel Koşulları: 4 5.

Detaylı