YEREL YÖNETİMLER 3.GRUP

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "YEREL YÖNETİMLER 3.GRUP"

Transkript

1 NDOLU ÜNİVERSİTESİ ÇIKÖĞRETİM FKÜLTESİ e-sertifika Programları 126 e-sertifika Programları / 19 Eylül 2010 Yaz Dönemi - Pazar YEREL YÖNETİMLER 3.GRUP TEST GRUUNUZ CEVP KÂĞIDINIZ İŞRETLEMEYİ UNUTMYINIZ. ÖĞRENCİNİN SOYDI :... DI :... TC KİMLİK NO :... SINV SLON NO:... SIR NO:... Soyadınızı, adınızı, öğrenci numaranızı, salon ve sıra numaranızı yukarıya yazmayı unutmayınız. GENEL ÇIKLM 1. u soru kitapçığındaki testler şunlardır: Soru Sayfa Testin dı Sayısı No Yerel Yönetimler Mevzuatı İdari ve Mali Mevzuat 40 6 Ortak Konular u soru kitapçığında yer alan her bir ders için sınav süresi 50 dakikadır. 3. Cevaplamaya istediğiniz testin, istediğiniz sorusundan başlayabilirsiniz. Yalnız cevaplarınızı, cevap kâğıdında o test için ayrılmış olan bölümdeki aynı numaralı cevap yerine işaretlemeyi unutmayınız. 4. Cevaplarınızı koyu siyah ve yumuşak bir kurşunkalemle işaretleyiniz. İşaretinizi cevap yerinin dışına taşırmayınız. Tükenmez veya mürekkepli kalem kullanmayınız. 5. Değiştirmek istediğiniz bir cevabı yumuşak bir silgi ile, cevap kâğıdını örselemeden temizce siliniz ve doğru cevabınızı işaretlemeyi unutmayınız. 6. Cevap kâğıdınızı buruşturmayınız, katlamayınız ve üzerine gereksiz hiçbir işaret koymayınız. 7. u kitapçıktaki her sorunun bir tek doğru cevabı vardır. ir soru için birden çok cevap yeri işaretlenmişse o soru yanlış cevaplanmış sayılacaktır. 8. Cevaplarınız puanlanırken her doğru cevabınıza eşit puan verilecek, yanlış cevaplarınız dikkate alınmayacaktır. u nedenle kitapçıktaki tüm sorular için size doğru gelen seçeneği işaretleyerek cevapsız soru bırakmamanız yararınıza olacaktır. 9. Kitapçığın sayfalarındaki boş yerleri müsvedde için kullanabilirsiniz. nadolu Üniversitesi tarafından hazırlanmış olan bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamamının veya bir kısmının nadolu Üniversitesi'nin yazılı izni olmadan kopya edilmesi, fotoğraflarının çekilmesi, herhangi bir yolla çoğaltılması, yayımlanması ya da kullanılması yasaktır. u yasağa uymayanlar gerekli cezai sorumluluğu ve testlerin hazırlanmasındaki mali külfeti peşinen kabullenmiş sayılır.

2 2010 EY e YEREL YÖNETİMLER MEVZUTI -3 şağıdakilerden hangisi belediyenin görev ve sorumluluklarından biri ) Çevre ve çevre sağlığı ) Şehirlerarası trafik C) Park ve yeşil alanlar D) Kültür ve sanat E) cil yardımve kurtarma 6. şağıdakilerden hangisi elediye Gelirleri Kanunu'nda sayılan belediye vergilerinden biri ) Çevre temizlik vergisi ) Yangın sigortası vergisi C) Eğlence vergisi D) Veraset ve intikalvergisi E) İlan ve reklam vergisi 2. Gayrisıhhi müesseselerden birinci sınıf olanların ruhsatlandırılması il merkez belediyeleri dışındaki yerlerde aşağıdakilerden hangisi tarafından yapılır? 7. şağıdakilerden hangisi büyükşehir belediyesinin görev yetki ve sorumluluklarından biri ) İçişleri akanlığı ) elediye encümeni C) elediye meclisi D) İl özel idaresi E) Sağlık akanlığı ) Merkezi ısıtma sistemi kurmak ) Şehirlerarası toplu taşıma hizmetlerini yürütmek C) Coğrafi ve kent bilgi sistemlerini kurmak D) Mezarlık alanlarını tespit etmek E) Derelerin ıslahını yapmak 3. elediyenin karar organı aşağıdakilerden hangisidir? ) elediye meclisi ) elediye başkanı C) elediye encümeni D) Vali E) Kaymakam 8. şağıdakilerden hangisi büyükşehir belediye meclisi tarafından kurulması zorunlu ihtisas komisyonlarından biri ) Telekomünikasyon komisyonu ) Ulaşımkomisyonu C) İmar ve bayındırlık komisyonu D) Çevre ve sağlık komisyonu E) Gençlik ve spor komisyonu 4. Meclis başkanlık divanı ile ihtisas komisyonlarının üyelerini seçme görevi aşağıdakilerden hangisine aittir? 9. üyükşehir belediyesindeki imar komisyonu en fazla kaç iş günü içerisinde kendisine havale edilen işleri sonuçlandırır? ) elediye başkanı ) elediye encümeni C) elediye meclisi D) Vali E) İl genel meclisi ) 3 ) 5 C) 7 D) 10 E) şağıdakilerden hangisi belediye meclisinin bilgi edinme ve denetim yollarından biri ) Denetim komisyonu oluşturma ) Faaliyet raporunu değerlendirme C) Gensoru verme D) Genel görüşme E) nket yaptırma 10. elediye başkanının katılamadığı toplantılarda, büyükşehir belediyesi encümen toplantılarına kim başkanlık eder? ) Vali ) Kaymakam C) üyükşehir belediyesi genelsekreteri D) İlçe belediye başkanı E) Vali yardımcısı 2

3 2010 EY e üyükşehir belediye idaresinin başı ve tüzel kişiliğinin temsilcisi aşağıdakilerden hangisidir? ) İlçe belediye başkanı ) üyükşehir belediye meclisi C) Vali D) üyükşehir belediye encümeni E) üyükşehir belediye başkanı 16. Vali, hukuka aykırı gördüğü kararları, kaç gün içinde gerekçesini de belirterek yeniden görüşülmek üzere il genel meclisine iade edebilir? ) 7 ) 8 C) 9 D) 10 E) Nüfusu iki milyonu aşan büyükşehir belediyelerinde kaç adet başkan danışmanı görevlendirilebilir? ) 3 ) 5 C) 7 D) 10 E) 15 elediye sınırları il sınırları olan büyükşehir belediyelerinde il çevre düzeni planı aşağıdakilerden hangisi tarafından onaylanır? ) üyükşehir belediye meclisi ) İl genel meclisi C) İl encümeni D) elediye encümeni E) İçişleri akanlığı İlde hizmetlerin mahalli idareler ve kamu kuruluşları arasında bütünlük ve uyum içinde yürütülmesine yönelik koordinasyon aşağıdakilerden hangisi tarafından sağlanır? ) İlçe belediye başkanı ) İçişleri akanı C) aşbakan D) Vali E) üyükşehir belediye başkanı şağıdakilerden hangisi il encümeninin görev ve yetkilerinden biri ) elediye sınırları dışındaki umuma açık yerlerin açılış ve kapanış saatlerini belirlemek ) Kanunda öngörülen cezaları vermek C) ütçe ve kesin hesabı inceleyip il genel meclisine görüş bildirmek D) İhtisas komisyonlarının üyelerini seçmek E) ütçede fonksiyonel sınıflandırmanın ikinci düzeyleri arasında aktarma yapmak Köylerin yürütme organı aşağıdakilerden hangisidir? ) Muhtar ) Köy derneği C) İhtiyar meclisi D) Vali E) Kaymakam şağıdakilerden hangisi köylerde ihtiyar meclisinin doğal üyelerinden biri ) irinci sınıf ebeler ) Öğretmen C) Kaymakam D) İmam E) irinci sınıf sağlık memurları 15. şağıdakilerden hangisi il genel meclisinin görev ve yetkilerinden biridir? ) Öngörülmeyen giderler ödeneğinin harcama yerlerini belirlemek ) İl özel idaresi personelini atamak C) orçlanmaya karar vermek D) Kanunlarda öngörülen cezaları vermek E) İl özel idaresinin taşınır ve taşınmaz mallarını idare etmek Köy muhtarı seçilebilmek için en az kaç aydan berioköyde yaşıyorolmak gerekir? ) 3 ) 6 C) 9 D) 10 E) 12

4 2010 EY e şağıdakilerden hangisi köyün isteğe bağlı görevlerinden biridir? ) Köy korusunu muhafaza etmek ) ir hayvana götüremeyeceği kadar yük yükletmemek C) Köyde su basması olursa birleşerek selin yolunu değiştirmek D) Köyün sınırları içinde münasip yerlerde ve tepelerde orman yetiştirmek E) Köy namına bakkal dükkânı yaptırmak 26. Mahalli idare birliği encümeni, birlik başkanı ile birlikte en çok kaç üyeden oluşur? ) 5 ) 7 C) 9 D) 10 E) şağıdakilerden hangisi birlik meclisinin görev ve yetkilerinden biri 22. Salma, aşağıdaki vergi sınıflarından hangisine giren bir yükümlülüktür? ) Dağıtma vergisi ) Harcama vergisi C) Gelir vergisi D) Damga vergisi E) Emlak vergisi ) Yatırım planı ve çalışma programını görüşmek ve kabul etmek ) orçlanmaya karar vermek C) ütçe ve kesin hesabı kabul etmek D) Şartlı bağışları kabul etmek E) Kanunlarda öngörülen cezaları vermek 23. İmecede kadınların durumu aşağıdakilerden hangisi tarafından kararlaştırılmaktadır? ) Vali ) İhtiyar meclisi C) Muhtar D) Köy derneği E) Kaymakam 28. Mahalli idare birliklerinin denetimi aşağıdakilerden hangisi tarafından yapılır? ) İçişleri akanlığı ) daletakanlığı C) Maliye akanlığı D) aşbakanlık E) akanlar Kurulu 24. irlik tüzüğünde aşağıdakilerden hangisinin bulunması zorunlu ) irliğe devredilen görev ve yetkiler ) irlik üyesi mahalli idarelerin adları C) Tüzük değişikliklerinin nasıl yapılacağı D) irliğin merkezi E) irlik başkanının adı 29. şağıdakilerden hangisi Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu hükümlerine tabi ) Merkezi yönetim kapsamındaki kamu idareleri ) vrupa irliğifonları C) Yerel yönetimler D) Sosyal güvenlik kurumları E) ankalar 25. Üyelerinin tamamı il özel idarelerinden oluşan birliklerde birlik başkanı aşağıdakilerden hangisidir? ) üyükşehir belediye başkanı ) En büyük nüfusa sahip ildeki kaymakam C) irlik merkezinin bulunduğu ilin valisi D) En yaşlı birlik meclisi üyesi E) En yaşlı birlik encümeni üyesi şağıdakilerden hangisi bütçeyle ödenek tahsis edilen her bir harcama birimininen üst yöneticisidir? ) Gerçekleştirme görevlisi ) Müdür C) Muhasebe yetkilisi D) Harcama yetkilisi E) Müsteşar

5 2010 EY e Muhasebe yetkilisi ödeme belgesi ve eki belgeler üzerinde aşağıdakilerden hangisini kontrol etmekle yükümlü ) Ödemenin gerekliliğini ) Yetkililerin imzalarını C) Mevzuatında sayılan belgelerin tamam olmasını D) Maddi hata bulunup bulunmadığını E) Hak sahibinin kimliğine ilişkin belgeleri 36. Kamu İhale Kanunu'nda yer alan eşik değerler aşağıdakilerden hangisi esas alınarak güncellenir? ) Mevduat faiz oranı ) Tüketici fiyat endeksi C) Toptan eşya fiyat endeksi D) Yeniden değerleme oranı E) Döviz kuru 32. İç Denetim Koordinasyon Kurulu üyeleri kaç yıl süre için atanırlar? ) 1 ) 2 C) 3 D) 4 E) şağıdaki şartnamelerden hangisi hazırlandıktan sonra ihale yetkilisi tarafından onaylanması gerekmektedir? ) Resmi şartnameler ) Teknik şartnameler C) Yapım şartnameleri D) Teminat şartnameleri E) Yeterlilik şartnameleri şağıdakilerden hangisi İç Denetim Koordinasyon Kurulu'nun görevlerinden biri ) Kamu idarelerinin denetim birimlerinin işbirliğini sağlamak ) İç denetçileri atamak C) İç denetçilerin uyacakları etik kuralları belirlemek D) İdarelerin iç denetim raporlarını değerlendirmek E) İç denetçileri eğitmek Muhasebe yetkilisi genel bütçe dışındaki kamu idarelerinde aşağıdakilerden hangisi tarafından atanır? ) akanlar Kurulu ) İçişleri akanlığı C) Üst yönetici D) Maliye akanlığı E) İç DenetimKoordinasyon Kurulu İç denetime ilişkin standartlar ve yöntemler aşağıdakilerden hangisi tarafından belirlenir, geliştirilir ve uyumlaştırılır? ) ütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü ) Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı C) Türkiye İstatistik Kurumu D) Sayıştay aşkanlığı E) İç DenetimKoordinasyon Kurulu şağıdakilerden hangisi ihaleye katılımda mesleki ve teknik yeterliliğin belirlenmesi için istenen bilgi ve belgelerden biri ) Ticari bilanço ) İlgili oda kayıt belgesi C) Kalite belgesi D) Personelin sertifika veya diplomaları E) Makine ve teçhizat belgeleri şağıdakilerden hangisinin belli istekliler arasında yapılacak ihalelerde yeterliliği belirlenen adaylara gönderilmesi zorunludur? ) Kefalet mektubu ) Davetmektubu C) eyanname D) Teminat mektubu E) İhtarname İhale sözleşmeleriyle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? ) İhale yetkilisi ve yüklenici tarafından imzalanır. ) ütün ihaleler bir sözleşmeye bağlanır. C) Notere tescili ve onaylattırılması zorunludur. D) İdarece hazırlanır. E) Ortak girişimin bütün ortakları tarafından imzalanır.

6 2010 EY e şağıdakilerden hangisi Osmanlı-Türk anayasal tarihinin ilk yazılı anayasasıdır? ) 1808 Sened-i İttifak ) 1839 Tanzimat Fermanı C) 1856 Islahat Fermanı D) 1876 Kanun-u Esasi E) 1921 nayasası nayasası ile öngörülen hükümet sistemi aşağıdakilerden hangisidir? ) Süper başkanlık sistemi ) Meclis hükümeti sistemi C) Yarı-başkanlık sistemi D) aşkanlık sistemi E) Parlamenter sistem 2. şağıdakilerden hangisi Misak-ı Milli'nin kabulünün sonuçlarından biri ) İstanbul işgal edilmiştir. ) 1921 nayasası hazırlanmıştır. C) nadolu'daki işgaller sona ermiştir. D) Siyasi iktidarın nkara'ya geçişi hız ve meşruiyet kazanmıştır. E) Meclis-i Mebusan dağıtılmıştır. 7. şağıdakilerden hangisi Cumhuriyetin ilanı sonrasında siyasi istikrarın sağlanması amacıyla atılan adımlardan biri ) Öğretimin birleştirilmesi ) skerlik ve milletvekilliği sıfatlarının ayrılması C) Padişahın nkara'ya davet edilmesi D) Osmanlı Hanedanının yurt dışına çıkarılması E) Hilafeti kaldırılması 3. Milli egemenlik ilkesi ilk kez hangi anayasada düzenlenmiştir? ) 1876 Kanun-u Esasi ) 1921 nayasası C) 1924 nayasası D) 1961 nayasası E) 1982 nayasası 8. II. Dünya Savaşı yıllarında aşağıdaki ülkelerin hangisinde Komünist Parti kapatılmıştır? ) lmanya ) Sovyetler irliği C) İngiltere D) İtalya E) İsviçre 4. şağıdakilerden hangisi 1950 seçimlerinde uygulanan seçim esaslarından biridir? ) Yargı güvencesi ) İki derecelilik C) Oylamanın açık yapılması D) Döküm ve sayımın gizli olması E) Seçimin iki turlu yapılması 9. şağıdakilerden hangisi hukuk devletinin genel ilkelerinden biri ) Kazanılmış haklara saygı ) Devlete ve kanunlara güven C) hde vefa D) Kuvvetler birliği E) İyi niyet 5. şağıdakilerden hangisi 1961 nayasası'nın hazırlık çalışmalarını yürüten Kurucu Meclis'e üye göndermiştir? ) Demokrat Parti ) Türkiye İşçi Partisi C) dalet Parti D) navatan Partisi E) Cumhuriyetçi Köylü Millet Partisi nayasası ile benimsenen devlet yapısı aşağıdakilerden hangisidir? ) Tek egemenlikli devlet ) Federatif sistem C) Özerklik D) Öz yönetim E) Özerk bölge yönetimi 6

7 2010 EY e Subjektif millet anlayışı ilk defa hangi düşünür tarafından geliştirilmiş ve savunulmuştur? ) Karl Marks ) John Locke C) Ernest Renan D) ertrand Russell E) Thomas Hobbes 16. şağıdakilerden hangisi bütün demokratik siyasi sistemlerde yasama organının işlevlerinden biridir? ) Yürütme organını denetlemek ) aşbakanı belirlemek C) akanları atamak D) Cumhurbaşkanını seçmek E) Milli Güvenlik Kurulu üyelerini seçmek şağıdakilerden hangisi sosyal devleti sosyalist devletten ayıran özelliklerden biri ) Siyasi sistemin çoğulcu olması ) İktidarların demokratik yöntemlerle belirlenmesi C) Ekonominin serbest yarış ve özel girişime dayanması D) ütün üretim araçlarının mülkiyetinin devlete ait olması E) Üretim araçlarının özel mülkiyetinin mevcut olması şağıdaki yürütme işlemlerinden hangisi yargı denetiminin dışında bırakılmıştır? ) Yüksek skeri Şura kararları ) elediye Meclisi kararları C) İl Özel İdaresi kararları D) Radyo Televizyon Üst Kurulu kararları E) YükseköğretimKurulu kararları ir uyuşmazlığı yargılayıp çözüme kavuşturacak olan mahkemenin söz konusu uyuşmazlığın ortaya çıkmasından önce kanunen belli olması durumuna ne ad verilir? ) Milli egemenlik ilkesi ) Tabii yargıç ilkesi C) Sosyal devlet D) Yargı bağımsızlığı E) Erkler ayrılığı ilkesi Gensoruyla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? ) Gensoru görüşmelerinin sonrasında yapılan oylamalarda yalnızca güvensizlik oyları sayılır. ) Gensoru önergesi bir siyasi parti grubu tarafından verilebilir. C) Gensoru önergesi en az yirmi milletvekilinin imzasıyla verilebilir. D) Gensoru görüşmeleri sonrasında sadece güvensizlik oylarının sayılmasındaki amaç hükümetin kolay kurulmasını sağlamaktır. E) Gensoru, hükümetin tümünün ya da en az bir bakanın siyasi sorumluluğuna ilişkindir. şağıdakilerden hangisi nayasada belirtilen yürütmenin düzenleyici işlemlerinden biri ) Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ) Kanun C) Tüzük D) Yönetmelik E) Kanun hükmünde kararname şağıdakilerden hangisi özel nitelikli kanunlararasında yeralır? ) Ceza kanunu ) İş kanunu C) Medeni kanun D) Ticaret kanunu E) ütçe kanunu 15. şağıdakilerden hangisi milletvekillerinin geçici bir görevi milletvekilliği sıfatıyla yürütebilmesinin koşullarından biri ) Görevin hükümet tarafından verilecek olması ) Görevin altı ayı aşmamak üzere verilmesi C) Görevin belli bir konuda olması D) Görevin kabulünün TMM kararına bağlı kılınması E) Görevin cumhurbaşkanı tarafından verilmesi şağıdakilerden hangisi siyasi parti gruplarının sahip oldukları yetkilerden biri ) Mecliste kapalı oturumyapılmasını istemek ) Meclis araştırması isteyebilmek C) Meclis soruşturması ile ilgili görüşme yapmak D) Gensoru önergesi vermek E) Genel görüşme yapılmasını istemek

8 2010 EY e şağıdakilerden hangisi hiyerarşi ilişkisi içinde üst makamın yetkilerinden biri ) stın işlemini iptal etmek ) stın yerine geçerek işlem yapmak C) stın yaptığı işlemi onaylamak D) stın yaptığı işlemi değiştirmek E) stın işlemini düzeltmek 26. İl ve ilçelerin kurulması ve kaldırılması aşağıdakilerden hangisiyle düzenlenir? ) Kanun ) Tüzük C) Yönetmelik D) Genelge E) Yönerge şağıdakilerden hangisi cumhurbaşkanının tarafsızlığı ilkesinin bir gereğidir? ) Cumhurbaşkanı seçilen kişinin varsa partisi ile ilişiğinin kesilmesi ) Cumhurbaşkanının görev süresinin beş yıl olması C) ir kimsenin en fazla iki defa cumhurbaşkanı seçilebilmesi D) Cumhurbaşkanının halk tarafından seçilmesi E) Milletvekili seçilme yeterliğine sahip Türk vatandaşlarının cumhurbaşkanı seçilmesi şağıdakilerden hangisi İlçe İdare Kurulu'nda yer alır? ) ayındırlık ve İskân Müdürü ) Su İşleri Müdürü C) İcra Müdürü D) Hukuk İşleri Müdürü E) MalMüdürü şağıdakilerden hangisi 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre kamu görevlilerinden biri ) Memurlar ) Geçici personel C) Ticari mümessiller D) Sözleşmeli personel E) İşçiler şağıdakilerden hangisi devlet memurluğuna alınmada sınav koşuluyla güvence altına alınmaktadır? ) Serbestlik ilkesi ) Sınıflandırma ilkesi C) ağımsızlık ilkesi D) Kariyer ilkesi E) Liyakat ilkesi 24. şağıdakilerden hangisi İçişleri akanlığı, aşbakanlık ve Cumhurbaşkanlığı'nın ortak kararnamesiyle kurulur? ) elediye ) İl C) ucak D) İlçe E) Köy 29. şağıdakilerden hangisi öğretmen kadroları için ilanda bulunma yetkisine sahiptir? ) İçişleri akanlığı ) Milli Eğitimakanlığı C) Çalışma ve Sosyal Güvenlik akanlığı D) aşbakanlık E) daletakanlığı 25. Mahalli idarelerin karar organlarının seçimi kaç yılda biryapılmaktadır? ) 10 ) 8 C) 7 D) 6 E) day olarak atanmış bir devlet memurunun adaylık süresi en az ne kadardır? ) 3ay ) 6ay C) 9ay D) 1yıl E) 2yıl

9 2010 EY e şağıdakilerden hangisi geçici personelin çalışacağı görevleri belirleme yetkisine sahiptir? ) Cumhurbaşkanı ) Orman akanlığı C) akanlar Kurulu D) Turizmve Kültür akanlığı E) Maliye akanlığı Memurlara verilen yolluk aşağıdaki kanunlardan hangileri uyarınca ödenir? ) Medeni Kanun -Ceza Kanunu ) Devlet Memurları Kanunu - İcra İflas Kanunu C) orçlar Kanunu -nayasa D) İş Kanunu -Ticaret Kanunu E) Harcırah Kanunu -ütçe Kanunu şağıdakilerden hangisi kınama cezasını gerektiren fiil ve hallerden biri ) Yetkili olmadığı halde kitle iletişim araçlarına bilgi ve demeç vermek ) mir tarafından verilen emirlere itiraz etmek C) Kurumca belirlenen tasarruf tedbirlerine uymamak D) Kurumun huzur, sükun ve çalışma düzenini bozmak E) İş arkadaşlarına, maiyetindeki personele ve iş sahiplerine kötü davranmak şağıdakilerden hangisi disiplin amirleri ve yüksek disiplin kurullarının yetkilerinden biri ) İlgili kurumlardan bilgi almak ) Delil toplama aşamasında yapılan işlemleri kamuoyuna açıklamak C) İlgilinin sicil dosyasını incelemek D) Mahallen keşif yapmak E) Yeminli tanık dinlemek 33. şağıdakilerden hangisi Devlet Memurları Kanunu'nda memurlar için öngörülmüş yasaklardan biridir? ) Kovuşturma ve yargılamada özel kurallara tabi olma ) Grev yasağı C) İsnat ve iftiralara karşı korunma D) Dava açma E) Sendika kurma 38. şağıdakilerden hangisi 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanuna göre soruşturma izni vermeye yetkili mercilerden biri ) Valiler ) Kaymakamlar C) TMM aşkanı D) İçişleri akanı E) Muhtarlar 34. Kazanç getirici faaliyette bulunan memurlar bu durumu kaç gün içinde bağlı oldukları kuruma bildirmekle yükümlüdürler? ) 15 ) 21 C) 30 D) 45 E) şağıdakilerden hangisi 4483 sayılı Kanuna göre, belediye başkanları hakkında soruşturma açmaya yetkilidir? ) Dışişleri akanı ) Valiler C) Kaymakamlar D) İçişleri akanı E) TMM aşkanı 35. şağıdakilerden hangisi memur kütüklerinde yer almaz? ) Memurun öğrenimi ) Memurun cinsiyeti C) Memurun doğum tarihi D) Memurun siyasi görüşü E) Memurun kadrosu şağıdakilerden hangisi 4483 sayılı Kanuna göre, TMM Genel Sekreteri hakkında hazırlık soruşturması yapmaya yetkilidir? ) Yargıtay Cumhuriyet aşsavcısı ) İl Cumhuriyet aşsavcısı C) ğır Ceza Mahkemesi D) Yargıtay Ceza Genel Kurulu E) ölge İdare Mahkemesi

10 2010 EY e Devletçilik ilkesinin amacı aşağıdakilerden hangisidir? ) Türkiye Cumhuriyeti'ni çağdaş insanlık hedefleri doğrultusunda gerçekleştirmek ) Türkiye Cumhuriyeti'nin kalkınmasını hızla ve diğer milletlerin gerisine düşmeden gerçekleştirmek C) Türkiye Cumhuriyeti'nin kalkınmasını belirli bir sıraya göre ve özel sermaye eliyle gerçekleştirmek D) Demokratikleşme sürecini kısa sürede gerçekleştirmek E) Halkın bütün ihtiyaçlarını özel sermaye aracılığıyla karşılamak Laik ilkelere göre kurulan Türkiye Cumhuriyeti, "Hilafetçilik" karşıtı olarak aşağıdaki ilkelerden hangisine dayandırılmıştır? ORTK KONULR "Her şeyin aklın inceleme ve eleştirisinden geçirilmesi gereklidir" diyen düşünür aşağıdakilerden hangisidir? ) Comte ) Erasmus C) Hegel D) Eflatun E) ristotales şağıdakilerden hangisi iletişimin temel ögelerinden biri ) Hedef ) lıcı C) Oluk D) Yansıma E) Etkileme 3. ) Laiklik ) İnkılapçılık C) Halkçılık D) Devletçilik E) Cumhuriyetçilik Hilafet kaç yılında kaldırılmıştır? ) 3 Mart 1924 ) 2 Haziran 1925 C) 22 Şubat 1926 D) 24 Ocak 1927 E) 4 temmuz Kaynaktan alıcıya gönderilen bir uyarı, bir düşünce, duygu, kanı ya da bilginin kaynak tarafından kodlanmış haline ne ad verilir? ) Etkileme ) Yansıma C) İleti D) Kanal E) Sözcük I. lıcı kesimin bilgi düzeyindeki değişme II. lıcının tutumunda görülen değişme III. lıcının açık davranışında görülen değişme 4. Türkiye devletinin din-i islamdır ifadesi anayasadan kaç yılında çıkartılmıştır? ) 1626 ) 1927 C) 1928 D) 1929 E) 1930 Yukarıdakilerden hangileri iletişimin etkilerindendir? ) Yalnız I ) Yalnız II C) I ve II D) II ve III E) I, II ve III 5. İnananları toplumsal yaşamda bir arada tutan ve destekleyen, inanışların bir bütün halinde sistemleştiği olgu aşağıdakilerden hangisidir? ) Örf ) Gelenek C) hlak D) Din E) Görenek 10. Kaynağın iletişim sürecini başlatmadan ve alıcıya göndereceği iletileri yollamadan önce alıcı hakkında gerekli bilgilerin toplanmasına ne ad verilir? ) Yerinialma ) Toplayıcı yankı C) İlgilenim D) Seçici algı E) Vurgulama 10

11 2010 EY e İletim sürecince gönderilen ileti ile algılanan ileti arasında bir farka neden olan, iletişim sembollerine olan eklenti veya bu sembollerin kodlanma hatasına ne ad verilir? ) Durak ) Çelişme C) Gürültü D) Vurgulama E) Çekişme 15. ğıdakilerden hangisi toplumsal aktivistlerle başa çıkabilmek için önerilen yöntemlerden biri ) ktivist gruba doğruların söylenmesi ) ktivist gruba karşı serin kanlılığın korunması C) ktivist gruba karşı arkadaşça tavır takınılması D) ktivist grubun sadece güçlü yanlarının bilinmesi E) ktivist gruba karşı açık ve ulaşılabilir olması ir restaurantta, garsondan hesabı isterken aynı zamanda elimizle hesap işareti yapmak sözsüz iletişimin işlevlerinden hangisine girer? ) Yerini alma ) Çelişme C) Resmetme D) Tekrarlama E) Vurgulama elirli bir kuruluşla doğrudan ve organik bağlantısı olamayan basın, eğitimciler, hükümet temsilcileri, dini liderler aşağıdaki hedef kitlelerinden hangisine aittir? ) İkincil hedef kitleye ) Mevcut hedef kitleye C) Kararsız hedef kitleye D) Destekleyen hedef kitleye E) Dış hedef kitleye 16. Kurumun ilgili politikalarının, ilişkilerinin ve iletişimin yönetilmesinde nelerin yapılması gerektiği yönünde tavsiyeler de bulunulmasına ne ad verilir? ) Halkla ilişkiler ) Danışmanlık C) Yönetim D) Duyurum E) Eylem Reklam, duyurum, promosyon, doğrudan postalama, ticari şovlar ve özel olayları içeren bir ürün, hizmet ya da satmak için düzenlenen etkinliklerin bileşimine ne ad verilir? ) Duyurum ) Finansal ilişkiler C) Çok kültürlü ilişkiler D) Gündemyönetimi E) Pazarlama iletişimi şağıdakilerden hangisi, teknik olarak halkla ilişkiler işini yapacak kişide bulunması gereken becerilerden biri ) lan bilgisi ) Çevre bilgisi C) Teknolojik bilgi D) İletişimbilgisi E) Yönetimbilgisi 14. ir mahalli idarenin çalışanları ve üyelerini bilgilendirmek, motive etmek, ilgilerine karşılık vermek amacıyla gerçekleştirilen etkinliklere ne ad verilir? ) Çok kültürlü ilişkiler ) Finansal ilişkiler C) Çalışan ilişkileri D) Özel olaylar E) Konu ilişkileri şağıdakilerden hangisi kurumsal hayır severlik için tipik programlardan biri ) Donanım kullanımı sunmak ) Hibeler vermek C) urslar vermek D) Kültürel etkinliklerdüzenlemek E) Nakit bağışlar tedarik etmek

12 2010 EY e I. Meclis üyesini aramak II. Meclis üyesine yazmak III. Meclis üyesi ile yüz yüze görüşmek Yukarıdakilerden hangileri bir kişinin tek başına lobi faaliyetlerini gerçekleştirmek için yapması gerekenlerdendir? ) Yalnız I ) Yalnız II C) I ve II D) II ve III E) I, II ve III 24. şağıdakilerden hangisi mahalli idarelerde bir kriz planı hazırlanırken dikkat edilmesi gereken noktalardanbiri ) İletişimkanallarının belirlenmesi ) Olası kriz tiplerinin belirlenmesi C) En yakın sağlık kuruluşuna haber verilmesi D) Krizlerin önlenmesi için tedbirlerin alınması E) Plandaki her şeyin kontrol edilmesi 21. eklenmeyen ve önceden sezilemeyen; ancak hemen karşılık verilmesi gereken, mahalli idarenin yaşama uyum ve savunma mekanizmalarını yetersiz hale getirerek mevcut değerlerini, amaçlarını ve imajını tehdit edengerilim durumuna ne ad verilir? ) Konsorsiyum ) Kriz C) Lokavt D) Kartel E) Grev 25. Tek imzalı bir resmî yazıda, imza nereye atılmalıdır? ) Metnin bitimine, yazı alanın sağına, ad ve soyadın altına ) Metnin bitimine, yazı alanın sağına, ad ve soyadın üzerine C) Metnin bitimine, yazı alanın soluna, adresin altına D) Metnin bitimine, yazı alanın ortasına E) Metnin bitimine, yazı alanın sağına, ad ve soyadın yanına I. Mahalli idarenin itibarının sarsılması II. Sorunun çözümlenmesi için sürenin çok sınırlı olması III. Mahalli idare tarafından beklenmeyen zamanda meydana gelmesi Yukarıdakilerden hangilerinin birlikte olması krizin ortaya çıkışının göstergesidir? ) Yalnız I ) I ve II C) I ve III D) II ve III E) I, II ve III şağıdakilerden hangisi kriz olmadan önce krize karşı hazırlanan acil önlem rehberinde bulunması gereken konulardan biri ) Personel kayıtları ) Eylemplanı C) Sloganlar D) İletişim E) Telefon hattı Resmî yazının bitiriliş şekli aşağıdakilerden hangisinde tam ve doğruolarak verilmiştir? ) lt makama yazılan yazılar "rz ederim."; üst ve aynı düzey makamlara yazılan yazılar "rz ve rica ederim." üst ve alt makamlara dağıtımlı olarak yazılan yazılar " rz ederim."; biçiminde bitirilir. ) lt makama yazılan yazılar " rz ve rica ederim." üst ve aynı düzey makamlara yazılan yazılar "rz ederim."; üst ve alt makamlara dağıtımlı olarak yazılan yazılar "Rica ederim."; biçiminde bitirilir. C) lt makama yazılan yazılar "rz ederim."; üst ve aynı düzey makamlara yazılan yazılar "Rica ederim."; üst ve alt makamlara dağıtımlı olarak yazılan yazılar "rz ve rica ederim." biçiminde bitirilir. D) lt makama yazılan yazılar "Rica ederim."; üst ve aynı düzey makamlara yazılan yazılar "rz ederim."; üst ve alt makamlara dağıtımlı olarak yazılan yazılar "rz ve rica ederim." biçiminde bitirilir. E) lt makama yazılan yazılar "Rica ederim."; üst ve aynı düzey makamlara yazılan yazılar " rz ve rica ederim." üst ve alt makamlara dağıtımlı olarak yazılan yazılar " rz ederim."; biçiminde bitirilir.

13 2010 EY e "İlgi" bölümünde yer alan bilgiler bir satırı geçerse aşağıdakilerden hangisi yapılır? ) "İlgi" kelimesinin başladığı hizadan başlanarak alt satıra yazılır. ) "İlgi" kelimesinin altı boş bırakılarak üçüncü satıra yazılır. C) "İlgi" kelimesi ortalanarak alt satıra yazılır. D) "İlgi" bölümü bir satır olmak zorundadır; bu nedenle bilginin kalan kısmında kısaltma yapılır. E) "İlgi" kelimesinin altı boş bırakılarak ikinci satıra yazılır. 31. Mercimek, yayla ve domates çorbası annemin en sevdiğim çorbalarıdır. Cümlesindeki virgülün (, ) görevine benzer bir kullanım aşağıdaki cümlelerin hangisinde vardır? ) Evin, bahçenin bakımına dikkat ederdi. ) ütün komşuları etrafına toplar, öyküsünü tümüne anlatırdı. C) Teyzemde, sabır kalmamıştı artık. D) O gün, bir daha asla yalan söylemeyeceğine söz verdi. E) Tatlı, kızın midesine dokunurdu Onay gerektiren yazılarla ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? ) Onay gerektiren yazılar güvenlik açısından sakıncalı olabileceği için elektronik ortamda hazırlanamaz. ) İmza bölümünden sonra uygun satır aralığı bırakılarak yazı alanının ortasına büyük harflerle "OLUR" yazılır. C) "OLUR"un altında onay tarihi yer alır. D) Onay tarihinden sonra imza için uygun boşluk bırakılarak onaylayanın adı, soyadı ve altına unvanı yazılır. E) Yazıyı teklif eden birim ile onay makamı arasında makamlar varsa bunlardan onay makamına en yakın yetkili "Uygun görüşle arz ederim." ifadesiyle onaya katılır. ir resmî yazıda "paraf" nerede yer alır? ) dres bölümünün hemen altında ve yazı alanının sağında ) dres bölümünün hemen altında ve yazı alanının ortasında C) dres bölümünün hemen altında ve yazı alanının solunda D) dres bölümünün hemen üstünde ve yazı alanının solunda E) dres bölümünün hemen yanında ve yazı alanının solunda şağıdakilerden hangisi bir gizlilik derecesi ) Gizli ) Özel C) Hizmete Özel D) Çok Gizli E) cele şağıdaki cümlelerin hangisindeki ayraç içindeki boşluğa virgül (,) getirilemez? ) O()kadını bir türlü bağışlamıyordu. ) O()ağaçları severdi. C) u ()oyuncağı aldı ve parçaladı. D) Şu ()çocuk beni gerçekten çok kızdırdı. E) u ()onun anlamak istemediği tek gerçekti. şağıdakilerin hangisi ara sözlerin ve ara cümlelerin başında ve sonunda virgül kullanılmasına örnek olarak verilebilir? ) Sözlüğün, kitabın ne kadar olduğunu öğrendim. ) Sözlerimi henüz bitirmedim, dedi. C) Güzel dilimizi, Türkçemizi, artık önemseme vakti geldi. D) Çalıştım, çalıştım, çalıştım. E) Yalıları, gemileri, insanları seyrettimyine. Genç doktor ona : Koşa, koşa gelirsen daha çok yorulursun. demiş. Yukarıdaki cümlede noktalama yanlışı nasıl giderilebilir? ) Koşa koşa sözcüklerinin arasındaki virgül (, ) kaldırılarak ) Ona sözcüğünden sonraki iki nokta ( : ) kaldırılarak C) Ona sözcüğünden sonraki iki nokta ( : ) yerine noktalı virgül ( ; ) konularak D) Demiş sözcüğünden sonraki nokta (. ) kaldırılarak E) Yorulursun sözcüğünden sonraki nokta (. ) kaldırılarak

14 2010 EY e Kemal ( ) u kış da şiddetli geçecek değil mi ( ) Tuncay ( ) Evet ( ) kış şiddetli olacak ( ) dedi. Yukarıda ayraçlarla boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağıdaki noktalama işaretlerinden hangileri getirilmelidir? ) ( : ) (? ) ( : ) (, ) (, ) ) ( : ) (? ) ( : ) ( ; ) (, ) C) ( : ) (. ) ( : ) (. ) (, ) D) ( ; ) (? ) ( ; ) ( ; ) (. ) E) ( ; ) (! ) ( ; ) (, ) (, ) 39. Etmek, olmak, eylemek yardımcı eylemleriyle kurulan birleşik eylemlerde, yardımcı eylemden önce ses düşmesi veya ses türemesi olursa eylem bitişik, olmuyorsa ayrı yazılır. Yukarıda verilen kurala uymamaktan kaynaklanan yazım yanlışı aşağıdaki cümlelerin hangisinde vardır? ) Terket, git beni. ) ffetmem seni asla. C) Tüm işleri hallettik, şimdi de bu iş çıktı. D) Soruları yarın teslim edeceğiz. E) Kaybolan yıllar içimde dert oldu. 40. şağıdaki cümlelerin hangisinde yazım yanlışı yapılmıştır? 36. şağıdaki cümlelerin hangisinde yazım yanlışı yapılmıştır? ) ütün yaşananlara rağmen unutuyor muydu? ) Parayı eline aldı mı bizi görmezden gelirdi. C) İnsan çalıştımı her şeyin üstesinden gelir mi? D) Durakta benibekliyor muydu? E) Oanda bana mı sordu ne aldığımı? ) 14'üncü katta çalışma vardı. ) nkara'lılar toplanmış, onun kente girişini bekliyordu. C) 'te dünyaya geldi. D) 1988'den bu yana ilk kez ülkesinde şarkı söylüyor. E) 1963'ten beri çalışıyordu. 37. şağıdaki cümlelerin hangisinde yazım yanlışı yapılmıştır? ) Özenti ile dilimize yabancı sözlerin girişi de artıyor. ) Dilimize girmekte olan yabancı sözcükleri kullanmayanları kutlarım. C) Türk dili, dillerin en güzelidir. D) Düşündüğünü kâğıda dökemiyen bir toplum oluyoruz. E) Türkçenin anlatımda yeterli olamayacağını savunanlar bazı gerçekleri görünce susar. 38. şağıdaki cümlelerin hangisinde ikiden fazla yazım yanlışı yapılmıştır? ) Yılların nasıl geçdiğini farkedemedim. ) akdıkça güzelleşen bu tepe birşey anlatıyordu. C) Herhangibir sorun yaşamadılar. D) Herkez biryere toplandı. E) TCDD'nın yapdığı bu çalışma herşeyi kolaylaşdıracaktı. 14 TEST İTTİ.

15 NDOLU ÜNİVERSİTESİ ÇIKÖĞRETİM FKÜLTESİ e-sertifika Programları 126 e-sertifika Programları / 19 Eylül 2010 Yaz Dönemi - Pazar YEREL YÖNETİMLER 3.GRUP TEST GRUUNUZ CEVP KÂĞIDINIZ İŞRETLEMEYİ UNUTMYINIZ. ÖĞRENCİNİN SOYDI :... DI :... TC KİMLİK NO :... SINV SLON NO:... SIR NO:... Soyadınızı, adınızı, öğrenci numaranızı, salon ve sıra numaranızı yukarıya yazmayı unutmayınız. GENEL ÇIKLM 1. u soru kitapçığındaki testler şunlardır: Soru Sayfa Testin dı Sayısı No Yerel Yönetimler Mevzuatı İdari ve Mali Mevzuat 40 6 Ortak Konular u soru kitapçığında yer alan her bir ders için sınav süresi 50 dakikadır. 3. Cevaplamaya istediğiniz testin, istediğiniz sorusundan başlayabilirsiniz. Yalnız cevaplarınızı, cevap kâğıdında o test için ayrılmış olan bölümdeki aynı numaralı cevap yerine işaretlemeyi unutmayınız. 4. Cevaplarınızı koyu siyah ve yumuşak bir kurşunkalemle işaretleyiniz. İşaretinizi cevap yerinin dışına taşırmayınız. Tükenmez veya mürekkepli kalem kullanmayınız. 5. Değiştirmek istediğiniz bir cevabı yumuşak bir silgi ile, cevap kâğıdını örselemeden temizce siliniz ve doğru cevabınızı işaretlemeyi unutmayınız. 6. Cevap kâğıdınızı buruşturmayınız, katlamayınız ve üzerine gereksiz hiçbir işaret koymayınız. 7. u kitapçıktaki her sorunun bir tek doğru cevabı vardır. ir soru için birden çok cevap yeri işaretlenmişse o soru yanlış cevaplanmış sayılacaktır. 8. Cevaplarınız puanlanırken her doğru cevabınıza eşit puan verilecek, yanlış cevaplarınız dikkate alınmayacaktır. u nedenle kitapçıktaki tüm sorular için size doğru gelen seçeneği işaretleyerek cevapsız soru bırakmamanız yararınıza olacaktır. 9. Kitapçığın sayfalarındaki boş yerleri müsvedde için kullanabilirsiniz. nadolu Üniversitesi tarafından hazırlanmış olan bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamamının veya bir kısmının nadolu Üniversitesi'nin yazılı izni olmadan kopya edilmesi, fotoğraflarının çekilmesi, herhangi bir yolla çoğaltılması, yayımlanması ya da kullanılması yasaktır. u yasağa uymayanlar gerekli cezai sorumluluğu ve testlerin hazırlanmasındaki mali külfeti peşinen kabullenmiş sayılır.

16 2010 EY e YEREL YÖNETİMLER MEVZUTI -3 elediyenin karar organı aşağıdakilerden hangisidir? ) Vali ) Kaymakam C) elediye başkanı D) elediye meclisi E) elediye encümeni 6. şağıdakilerden hangisi belediye meclisinin bilgi edinme ve denetim yollarından biri ) nketyaptırma ) Genel görüşme C) Gensoru verme D) Denetimkomisyonu oluşturma E) Faaliyet raporunu değerlendirme 2. şağıdakilerden hangisi büyükşehir belediyesinin görev yetki ve sorumluluklarından biri 7. üyükşehir belediyesindeki imar komisyonu en fazla kaç iş günü içerisinde kendisine havale edilen işleri sonuçlandırır? ) Mezarlık alanlarını tespit etmek ) Coğrafi ve kent bilgi sistemlerini kurmak C) Şehirlerarası toplu taşıma hizmetlerini yürütmek D) Derelerin ıslahını yapmak E) Merkezi ısıtma sistemi kurmak ) 3 ) 5 C) 7 D) 10 E) Meclis başkanlık divanı ile ihtisas komisyonlarının üyelerini seçme görevi aşağıdakilerden hangisine aittir? ) elediye meclisi ) elediye encümeni C) elediye başkanı D) İl genel meclisi E) Vali 8. şağıdakilerden hangisi il genel meclisinin görev ve yetkilerinden biridir? ) İl özel idaresinin taşınır ve taşınmaz mallarını idare etmek ) Öngörülmeyen giderler ödeneğinin harcama yerlerini belirlemek C) Kanunlarda öngörülen cezaları vermek D) İl özel idaresi personelini atamak E) orçlanmaya karar vermek 4. şağıdakilerden hangisi belediyenin görev ve sorumluluklarından biri 9. Gayrisıhhi müesseselerden birinci sınıf olanların ruhsatlandırılması il merkez belediyeleri dışındaki yerlerde aşağıdakilerden hangisi tarafından yapılır? ) Kültür ve sanat ) Park ve yeşil alanlar C) Çevre ve çevre sağlığı D) cil yardımve kurtarma E) Şehirlerarası trafik ) elediye encümeni ) İçişleri akanlığı C) İl özel idaresi D) elediye meclisi E) Sağlık akanlığı 5. şağıdakilerden hangisi elediye Gelirleri Kanunu'nda sayılan belediye vergilerinden biri ) Eğlence vergisi ) Veraset ve intikal vergisi C) İlan ve reklamvergisi D) Yangın sigortası vergisi E) Çevre temizlik vergisi 10. Vali, hukuka aykırı gördüğü kararları, kaç gün içinde gerekçesini de belirterek yeniden görüşülmek üzere il genel meclisine iade edebilir? ) 7 ) 8 C) 9 D) 10 E) 15 2

17 2010 EY e üyükşehir belediye idaresinin başı ve tüzel kişiliğinin temsilcisi aşağıdakilerden hangisidir? ) üyükşehir belediye başkanı ) üyükşehir belediye meclisi C) üyükşehir belediye encümeni D) İlçe belediye başkanı E) Vali elediye başkanının katılamadığı toplantılarda, büyükşehirbelediyesi encümen toplantılarına kim başkanlık eder? ) Kaymakam ) Vali yardımcısı C) Vali D) üyükşehir belediyesi genel sekreteri E) İlçe belediye başkanı şağıdakilerden hangisi il encümeninin görev ve yetkilerinden biri ) elediye sınırları dışındaki umuma açık yerlerin açılış ve kapanış saatlerini belirlemek ) Kanunda öngörülen cezaları vermek C) ütçe ve kesin hesabı inceleyip il genel meclisine görüş bildirmek D) İhtisas komisyonlarının üyelerini seçmek E) ütçede fonksiyonel sınıflandırmanın ikinci düzeyleri arasında aktarma yapmak şağıdakilerden hangisi köylerde ihtiyar meclisinin doğal üyelerinden biri ) irinci sınıf sağlık memurları ) Kaymakam C) Öğretmen D) irinci sınıf ebeler E) İmam 13. Köylerin yürütme organı aşağıdakilerden hangisidir? ) Vali ) Köy derneği C) Kaymakam D) İhtiyar meclisi E) Muhtar 18. şağıdakilerden hangisi Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu hükümlerine tabi ) Merkezi yönetim kapsamındaki kamu idareleri ) vrupa irliğifonları C) Yerel yönetimler D) Sosyal güvenlik kurumları E) ankalar 14. şağıdakilerden hangisi büyükşehir belediye meclisi tarafından kurulması zorunlu ihtisas komisyonlarından biri ) Ulaşımkomisyonu ) Telekomünikasyon komisyonu C) İmar ve bayındırlık komisyonu D) Gençlik ve spor komisyonu E) Çevre ve sağlık komisyonu 19. Nüfusu iki milyonu aşan büyükşehir belediyelerinde kaç adet başkan danışmanı görevlendirilebilir? ) 3 ) 5 C) 7 D) 10 E) elediye sınırları il sınırları olan büyükşehir belediyelerinde il çevre düzeni planı aşağıdakilerden hangisi tarafından onaylanır? ) İl genel meclisi ) İçişleri akanlığı C) üyükşehir belediye meclisi D) elediye encümeni E) İl encümeni Köy muhtarı seçilebilmek için en az kaç aydan berioköyde yaşıyorolmak gerekir? ) 3 ) 6 C) 9 D) 10 E) 12

18 2010 EY e şağıdakilerden hangisi birlik meclisinin görev ve yetkilerinden biri ) Kanunlarda öngörülen cezaları vermek ) orçlanmaya karar vermek C) Yatırım planı ve çalışma programını görüşmek ve kabuletmek D) ütçe ve kesin hesabı kabul etmek E) Şartlı bağışları kabul etmek 26. İmecede kadınların durumu aşağıdakilerden hangisi tarafından kararlaştırılmaktadır? ) Kaymakam ) Muhtar C) İhtiyar meclisi D) Vali E) Köy derneği 22. Mahalli idare birliği encümeni, birlik başkanı ile birlikte en çok kaç üyeden oluşur? ) 5 ) 7 C) 9 D) 10 E) İç Denetim Koordinasyon Kurulu üyeleri kaç yıl süre için atanırlar? ) 1 ) 2 C) 3 D) 4 E) irlik tüzüğünde aşağıdakilerden hangisinin bulunması zorunlu ) irliğe devredilen görev ve yetkiler ) irliğin merkezi C) irlik üyesi mahalli idarelerin adları D) irlik başkanının adı E) Tüzük değişikliklerinin nasıl yapılacağı 28. İç denetime ilişkin standartlar ve yöntemler aşağıdakilerden hangisi tarafından belirlenir, geliştirilir ve uyumlaştırılır? ) ütçe ve Mali KontrolGenelMüdürlüğü ) Sayıştay aşkanlığı C) İç Denetim Koordinasyon Kurulu D) Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı E) Türkiye İstatistik Kurumu 24. İlde hizmetlerin mahalli idareler ve kamu kuruluşları arasında bütünlük ve uyum içinde yürütülmesine yönelik koordinasyon aşağıdakilerden hangisi tarafından sağlanır? ) aşbakan ) üyükşehir belediye başkanı C) İlçe belediye başkanı D) İçişleri akanı E) Vali 29. Üyelerinin tamamı il özel idarelerinden oluşan birliklerde birlik başkanı aşağıdakilerden hangisidir? ) En yaşlı birlik encümeni üyesi ) En büyük nüfusa sahip ildeki kaymakam C) üyükşehir belediye başkanı D) En yaşlı birlik meclisi üyesi E) irlik merkezinin bulunduğu ilin valisi 25. şağıdakilerden hangisi köyün isteğe bağlı görevlerinden biridir? ) Köyün sınırları içinde münasip yerlerde ve tepelerde orman yetiştirmek ) Köy namına bakkal dükkânı yaptırmak C) Köy korusunu muhafaza etmek D) ir hayvana götüremeyeceği kadar yük yükletmemek E) Köyde su basması olursa birleşerek selin yolunu değiştirmek Mahalli idare birliklerinin denetimi aşağıdakilerden hangisi tarafından yapılır? ) aşbakanlık ) İçişleri akanlığı C) Maliye akanlığı D) daletakanlığı E) akanlar Kurulu

19 2010 EY e şağıdakilerden hangisinin belli istekliler arasında yapılacak ihalelerde yeterliliği belirlenen adaylara gönderilmesi zorunludur? ) Davet mektubu ) Teminat mektubu C) İhtarname D) eyanname E) Kefalet mektubu 36. Muhasebe yetkilisi genel bütçe dışındaki kamu idarelerinde aşağıdakilerden hangisi tarafından atanır? ) Maliye akanlığı ) Üst yönetici C) İç Denetim Koordinasyon Kurulu D) İçişleri akanlığı E) akanlar Kurulu 32. Salma, aşağıdaki vergi sınıflarından hangisine giren bir yükümlülüktür? ) Harcama vergisi ) Gelir vergisi C) Damga vergisi D) Emlak vergisi E) Dağıtma vergisi 37. şağıdaki şartnamelerden hangisi hazırlandıktan sonra ihale yetkilisi tarafından onaylanması gerekmektedir? ) Resmi şartnameler ) Teknik şartnameler C) Yapım şartnameleri D) Teminat şartnameleri E) Yeterlilik şartnameleri 33. İhale sözleşmeleriyle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? ) Notere tescili ve onaylattırılması zorunludur. ) ütün ihaleler bir sözleşmeye bağlanır. C) İdarece hazırlanır. D) İhale yetkilisi ve yüklenici tarafından imzalanır. E) Ortak girişimin bütün ortakları tarafından imzalanır. 38. şağıdakilerden hangisi İç Denetim Koordinasyon Kurulu'nun görevlerinden biri ) İdarelerin iç denetim raporlarını değerlendirmek ) İç denetçileri eğitmek C) İç denetçileri atamak D) Kamu idarelerinin denetim birimlerinin işbirliğini sağlamak E) İç denetçilerin uyacakları etik kuralları belirlemek 34. şağıdakilerden hangisi ihaleye katılımda mesleki ve teknik yeterliliğin belirlenmesi için istenenbilgi ve belgelerden biri ) Personelin sertifika veya diplomaları ) Kalite belgesi C) İlgili oda kayıt belgesi D) Ticari bilanço E) Makine ve teçhizat belgeleri 39. şağıdakilerden hangisi bütçeyle ödenek tahsis edilen her bir harcama birimininen üst yöneticisidir? ) Harcama yetkilisi ) Müdür C) Müsteşar D) Muhasebe yetkilisi E) Gerçekleştirme görevlisi 35. Muhasebe yetkilisi ödeme belgesi ve eki belgeler üzerinde aşağıdakilerden hangisini kontrol etmekle yükümlü ) Yetkililerin imzalarını ) Mevzuatında sayılan belgelerin tamam olmasını C) Ödemenin gerekliliğini D) Hak sahibinin kimliğine ilişkin belgeleri E) Maddi hata bulunup bulunmadığını Kamu İhale Kanunu'nda yer alan eşik değerler aşağıdakilerden hangisi esas alınarak güncellenir? ) Mevduat faiz oranı ) Tüketici fiyat endeksi C) Toptan eşya fiyat endeksi D) Yeniden değerleme oranı E) Döviz kuru

20 2010 EY e şağıdakilerden hangisi 1961 nayasası'nın hazırlık çalışmalarını yürüten Kurucu Meclis'e üye göndermiştir? ) dalet Parti ) navatan Partisi C) Cumhuriyetçi Köylü Millet Partisi D) Türkiye İşçi Partisi E) Demokrat Parti 6. şağıdaki yürütme işlemlerinden hangisi yargı denetiminin dışında bırakılmıştır? ) Radyo Televizyon Üst Kurulu kararları ) elediye Meclisi kararları C) YükseköğretimKurulu kararları D) İl Özelİdaresi kararları E) Yüksek skeri Şura kararları 2. Milli egemenlik ilkesi ilk kez hangi anayasada düzenlenmiştir? 7. Subjektif millet anlayışı ilk defa hangi düşünür tarafından geliştirilmiş ve savunulmuştur? ) 1876 Kanun-u Esasi ) 1921 nayasası C) 1924 nayasası D) 1961 nayasası E) 1982 nayasası ) Karl Marks ) Ernest Renan C) Thomas Hobbes D) ertrand Russell E) John Locke 3. şağıdakilerden hangisi sosyal devleti sosyalist devletten ayıran özelliklerden biri ) İktidarların demokratik yöntemlerle belirlenmesi ) Üretim araçlarının özel mülkiyetinin mevcut olması C) Ekonominin serbest yarış ve özel girişime dayanması D) Siyasi sistemin çoğulcu olması E) ütün üretim araçlarının mülkiyetinin devlete ait olması 8. şağıdakilerden hangisi milletvekillerinin geçici bir görevi milletvekilliği sıfatıyla yürütebilmesinin koşullarından biri ) Görevin altı ayı aşmamak üzere verilmesi ) Görevin belli bir konuda olması C) Görevin cumhurbaşkanı tarafından verilmesi D) Görevin kabulünün TMM kararına bağlı kılınması E) Görevin hükümet tarafından verilecek olması 4. şağıdakilerden hangisi Cumhuriyetin ilanı sonrasında siyasi istikrarın sağlanması amacıyla atılan adımlardan biri ) Padişahın nkara'ya davetedilmesi ) Osmanlı Hanedanının yurt dışına çıkarılması C) Hilafeti kaldırılması D) Öğretimin birleştirilmesi E) skerlik ve milletvekilliği sıfatlarının ayrılması 9. şağıdakilerden hangisi 1950 seçimlerinde uygulanan seçim esaslarından biridir? ) Seçimin iki turlu yapılması ) Dökümve sayımın gizli olması C) Oylamanın açık yapılması D) Yargı güvencesi E) İki derecelilik nayasası ile öngörülen hükümet sistemi aşağıdakilerden hangisidir? ) Yarı-başkanlık sistemi ) Parlamenter sistem C) Süper başkanlık sistemi D) Meclis hükümeti sistemi E) aşkanlık sistemi şağıdakilerden hangisi bütün demokratik siyasi sistemlerde yasama organının işlevlerinden biridir? ) Yürütme organını denetlemek ) aşbakanı belirlemek C) akanları atamak D) Cumhurbaşkanını seçmek E) Milli Güvenlik Kurulu üyelerini seçmek

21 2010 EY e şağıdakilerden hangisi hukuk devletinin genel ilkelerinden biri ) Devlete ve kanunlara güven ) İyi niyet C) Kuvvetler birliği D) Kazanılmış haklara saygı E) hde vefa 16. şağıdakilerden hangisi hiyerarşi ilişkisi içinde üst makamın yetkilerinden biri ) stın yerine geçerek işlemyapmak ) stın yaptığı işlemi onaylamak C) stın işleminidüzeltmek D) stın yaptığı işlemi değiştirmek E) stın işleminiiptal etmek 12. II. Dünya Savaşı yıllarında aşağıdaki ülkelerin hangisinde Komünist Parti kapatılmıştır? ) İtalya ) İsviçre C) İngiltere D) lmanya E) Sovyetler irliği 17. şağıdakilerden hangisi nayasada belirtilen yürütmenin düzenleyici işlemlerinden biri ) Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ) Kanun C) Tüzük D) Yönetmelik E) Kanun hükmünde kararname 13. şağıdakilerden hangisi Misak-ı Milli'nin kabulünün sonuçlarından biri ) nadolu'daki işgaller sona ermiştir. ) İstanbul işgal edilmiştir. C) Meclis-i Mebusan dağıtılmıştır. D) 1921 nayasası hazırlanmıştır. E) Siyasi iktidarın nkara'ya geçişi hız ve meşruiyet kazanmıştır. 18. Mahalli idarelerin karar organlarının seçimi kaç yılda bir yapılmaktadır? ) 10 ) 8 C) 7 D) 6 E) nayasası ile benimsenen devlet yapısı aşağıdakilerden hangisidir? 15. ) Özerklik ) Öz yönetim C) Özerk bölge yönetimi D) Tek egemenlikli devlet E) Federatif sistem Gensoruyla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? ) Gensoru önergesi bir siyasi parti grubu tarafından verilebilir. ) Gensoru görüşmelerinin sonrasında yapılan oylamalarda yalnızca güvensizlik oyları sayılır. C) Gensoru önergesi en az yirmi milletvekilinin imzasıyla verilebilir. D) Gensoru, hükümetin tümünün ya da en az bir bakanın siyasi sorumluluğuna ilişkindir. E) Gensoru görüşmeleri sonrasında sadece güvensizlik oylarının sayılmasındaki amaç hükümetin kolay kurulmasını sağlamaktır şağıdakilerden hangisi siyasi parti gruplarının sahip oldukları yetkilerden biri ) Mecliste kapalı oturumyapılmasını istemek ) Meclis araştırması isteyebilmek C) Meclis soruşturması ile ilgili görüşme yapmak D) Gensoru önergesi vermek E) Genel görüşme yapılmasını istemek şağıdakilerden hangisi İçişleri akanlığı, aşbakanlık ve Cumhurbaşkanlığı'nın ortak kararnamesiyle kurulur? ) İlçe ) elediye C) Köy D) İl E) ucak

22 2010 EY e şağıdakilerden hangisi özel nitelikli kanunlar arasında yer alır? ) ütçe kanunu ) Medeni kanun C) Ceza kanunu D) Ticaret kanunu E) İş kanunu 26. İl ve ilçelerin kurulması ve kaldırılması aşağıdakilerden hangisiyle düzenlenir? ) Yönerge ) Genelge C) Kanun D) Tüzük E) Yönetmelik 22. şağıdakilerden hangisi Osmanlı-Türk anayasal tarihinin ilk yazılı anayasasıdır? ) 1808 Sened-i İttifak ) 1839 Tanzimat Fermanı C) 1856 Islahat Fermanı D) 1876 Kanun-u Esasi E) 1921 nayasası 27. day olarak atanmış bir devlet memurunun adaylık süresi en az ne kadardır? ) 3ay ) 6ay C) 9ay D) 1yıl E) 2yıl 23. ir uyuşmazlığı yargılayıp çözüme kavuşturacak olan mahkemenin söz konusu uyuşmazlığın ortaya çıkmasından önce kanunen belli olması durumuna ne ad verilir? ) Erkler ayrılığı ilkesi ) Sosyal devlet C) Yargı bağımsızlığı D) Milli egemenlik ilkesi E) Tabii yargıç ilkesi 28. şağıdakilerden hangisi devlet memurluğuna alınmada sınav koşuluyla güvence altına alınmaktadır? ) Liyakat ilkesi ) Kariyer ilkesi C) Sınıflandırma ilkesi D) ağımsızlık ilkesi E) Serbestlik ilkesi 24. şağıdakilerden hangisi öğretmen kadroları için ilanda bulunma yetkisine sahiptir? ) İçişleri akanlığı ) Milli Eğitim akanlığı C) Çalışma ve Sosyal Güvenlik akanlığı D) aşbakanlık E) dalet akanlığı 29. şağıdakilerden hangisi İlçe İdare Kurulu'nda yer alır? ) ayındırlık ve İskân Müdürü ) Su İşleri Müdürü C) Mal Müdürü D) İcra Müdürü E) Hukukİşleri Müdürü 25. şağıdakilerden hangisi cumhurbaşkanının tarafsızlığı ilkesinin bir gereğidir? ) ir kimsenin en fazla iki defa cumhurbaşkanı seçilebilmesi ) Milletvekili seçilme yeterliğine sahip Türk vatandaşlarının cumhurbaşkanı seçilmesi C) Cumhurbaşkanı seçilen kişinin varsa partisi ile ilişiğinin kesilmesi D) Cumhurbaşkanının halk tarafından seçilmesi E) Cumhurbaşkanının görev süresinin beş yıl olması şağıdakilerden hangisi Devlet Memurları Kanunu'nda memurlar için öngörülmüş yasaklardan biridir? ) İsnat ve iftiralara karşı korunma ) Kovuşturma ve yargılamada özel kurallara tabi olma C) Sendika kurma D) Dava açma E) Grev yasağı

23 2010 EY e şağıdakilerden hangisi geçici personelin çalışacağı görevleri belirleme yetkisine sahiptir? ) Maliye akanlığı ) akanlar Kurulu C) Turizmve Kültür akanlığı D) Orman akanlığı E) Cumhurbaşkanı 36. şağıdakilerden hangisi 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre kamu görevlilerinden biri ) Ticari mümessiller ) Memurlar C) Geçici personel D) İşçiler E) Sözleşmeli personel 32. Kazanç getirici faaliyette bulunan memurlar bu durumu kaç gün içinde bağlı oldukları kuruma bildirmekle yükümlüdürler? ) 15 ) 21 C) 30 D) 45 E) Memurlara verilen yolluk aşağıdaki kanunlardan hangileri uyarınca ödenir? ) Medeni Kanun -Ceza Kanunu ) orçlar Kanunu -nayasa C) Harcırah Kanunu -ütçe Kanunu D) Devlet Memurları Kanunu - İcra İflas Kanunu E) İş Kanunu -Ticaret Kanunu şağıdakilerden hangisi disiplin amirleri ve yüksek disiplin kurullarının yetkilerinden biri ) İlgili kurumlardan bilgi almak ) Yeminli tanık dinlemek C) Mahallen keşif yapmak D) İlgilinin sicil dosyasını incelemek E) Delil toplama aşamasında yapılan işlemleri kamuoyuna açıklamak şağıdakilerden hangisi kınama cezasını gerektiren fiil ve hallerden biri ) Yetkili olmadığı halde kitle iletişim araçlarına bilgi ve demeç vermek ) Kurumun huzur, sükun ve çalışma düzenini bozmak C) mir tarafından verilen emirlere itiraz etmek D) Kurumca belirlenen tasarruf tedbirlerine uymamak E) İş arkadaşlarına, maiyetindeki personele ve iş sahiplerine kötü davranmak şağıdakilerden hangisi 4483 sayılı Kanuna göre, belediye başkanları hakkında soruşturma açmaya yetkilidir? ) Valiler ) İçişleri akanı C) Dışişleri akanı D) Kaymakamlar E) TMM aşkanı şağıdakilerden hangisi memur kütüklerinde yer almaz? ) Memurun öğrenimi ) Memurun doğumtarihi C) Memurun cinsiyeti D) Memurun kadrosu E) Memurun siyasi görüşü şağıdakilerden hangisi 4483 sayılı Kanuna göre, TMM Genel Sekreteri hakkında hazırlık soruşturması yapmaya yetkilidir? ) ölge İdare Mahkemesi ) İl Cumhuriyet aşsavcısı C) Yargıtay Ceza Genel Kurulu D) Yargıtay Cumhuriyet aşsavcısı E) ğır Ceza Mahkemesi şağıdakilerden hangisi 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanuna göre soruşturma izni vermeye yetkili mercilerden biri ) TMM aşkanı ) Muhtarlar C) Valiler D) İçişleri akanı E) Kaymakamlar 9

YEREL YÖNETİMLER 4.GRUP

YEREL YÖNETİMLER 4.GRUP NDOLU ÜNİVERSİTESİ ÇIKÖĞRETİM FKÜLTESİ e-sertifika Programları 124 e-sertifika Programları / 24 Ocak 2010 Güz Dönemi - Pazar 14.30 YEREL YÖNETİMLER 4.GRUP TEST GRUUNUZ CEVP KÂĞIDINIZ İŞRETLEMEYİ UNUTMYINIZ.

Detaylı

CEVAPLAR ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ GÖREVDE YÜKSELME SINAVI. 22 Ekim 2014 Saat: 14.00 ADI :... SOYADI :... T.C. KİMLİK NUMARASI :...

CEVAPLAR ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ GÖREVDE YÜKSELME SINAVI. 22 Ekim 2014 Saat: 14.00 ADI :... SOYADI :... T.C. KİMLİK NUMARASI :... ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ GÖREVDE YÜKSELME SINAVI 22 Ekim 2014 Saat: 14.00 ADI :... SOYADI :... T.C. KİMLİK NUMARASI :... İMZA : SIRA NO:... GENEL 1. Bu soru kitapçığı Görevde Yükselme Sınavı için hazırlanmış

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı T.C. MİLLÎ EĞİTİM BKNLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı KİTPÇIK TÜRÜ İÇİŞLERİ BKNLIĞI PERSONELİNE YÖNELİK GÖREVDE YÜKSELME SINVI 1. GRUP: İL DERNEKLER

Detaylı

ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GÖREVDE YÜKSELME SINAVI EKİM 2014 ŞUBE MÜDÜRÜ(İDARİ)

ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GÖREVDE YÜKSELME SINAVI EKİM 2014 ŞUBE MÜDÜRÜ(İDARİ) ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GÖREVDE YÜKSELME SINAVI EKİM 2014 ŞUBE MÜDÜRÜ(İDARİ) A ADAYIN ADI :... SOYADI :..... T.C.KİMLİK NUMARASI :... SINAV SALON NO :... SIRA:.. *Yukarıdaki Bilgileri Doldurmayı Unutmayınız.

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı T.C. MİLLÎ EĞİTİM BKNLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı KİTPÇIK TÜRÜ dayın dı ve Soyadı : day Numarası (T.C. Kimlik No) : SĞLIK BKNLIĞI PERSONEL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Detaylı

İL ÖZEL İDARESİ KANUNU

İL ÖZEL İDARESİ KANUNU 9285 İL ÖZEL İDARESİ KANUNU Kanun Numarası : 5302 Kabul Tarihi : 22/2/2005 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 4/3/2005 Sayı : 25745 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 44 BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ

Detaylı

BAŞLAYINIZ DENİLMEDEN SORU KİTAPÇIĞINI AÇMAYINIZ.

BAŞLAYINIZ DENİLMEDEN SORU KİTAPÇIĞINI AÇMAYINIZ. KİTPÇIK TÜRÜ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BKNLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı 2. GRUP MUHSEBE ŞEFLİĞİ GENÇLİK VE SPOR BKNLIĞI YÜKSEK ÖĞRENİM

Detaylı

BAŞLAYINIZ DENİLMEDEN SORU KİTAPÇIĞINI AÇMAYINIZ.

BAŞLAYINIZ DENİLMEDEN SORU KİTAPÇIĞINI AÇMAYINIZ. KİTAPÇIK TÜRÜ T.C. MİLLÎ EĞİTİM AKANLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 3. GRUP MEMUR SAĞLIK AKANLIĞI VE AĞLI KURULUŞLARININ PERSONELİNE YÖNELİK GÖREVDE YÜKSELME SINAVI 28/06/2015

Detaylı

01 EKİM 2011 - Cumartesi 10.00 T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI GÜMRÜKLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GÜMRÜK MÜŞAVİR YARDIMCILIĞI SINAVI

01 EKİM 2011 - Cumartesi 10.00 T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI GÜMRÜKLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GÜMRÜK MÜŞAVİR YARDIMCILIĞI SINAVI NDOLU ÜNİVERSİTESİ 102 01 EKİM 2011 - Cumartesi 10.00 T.C. GÜMRÜK VE TİCRET BKNLIĞI GÜMRÜKLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GÜMRÜK MÜŞVİR YRDIMCILIĞI SINVI DYIN SOYDI :... DI :... TC KİMLİK NUMRSI :... SINV SLON NO:...

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TÜRK PATENT ENSTİTÜSÜ BAŞKANLIĞI PERSONELİNİN GÖREVDE YÜKSELME SINAVI 1. GRUP: BİLGİSAYAR İŞLETMENİ

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TÜRK PATENT ENSTİTÜSÜ BAŞKANLIĞI PERSONELİNİN GÖREVDE YÜKSELME SINAVI 1. GRUP: BİLGİSAYAR İŞLETMENİ T.. MİLLÎ EĞİTİM KNLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜÜRLÜĞÜ Ölçme eğerlendirme ve çıköğretim Kurumları aire aşkanlığı KİTPÇIK TÜRÜ dayın dı ve Soyadı : day Numarası (T.. Kimlik No) : TÜRK PTENT ENSTİTÜSÜ

Detaylı

TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM A.Ş. GÖREVDE YÜKSELME SINAVI KASIM 2012 4. GRUP RAPORTÖR

TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM A.Ş. GÖREVDE YÜKSELME SINAVI KASIM 2012 4. GRUP RAPORTÖR TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM.Ş. GÖREVDE YÜKSELME SINVI KSIM 2012 4. GRUP RPORTÖR DYIN DI :... SOYDI :..... T.C.KİMLİK NUMRSI :... SINV SLON NO :... SIR:.. *Yukarıdaki Bilgileri Doldurmayı Unutmayınız. Genel

Detaylı

TÜRKİYE DE İDARİ SİSTEM VE ÖRGÜTLENME

TÜRKİYE DE İDARİ SİSTEM VE ÖRGÜTLENME TÜRKİYE DE İDARİ SİSTEM VE ÖRGÜTLENME Yrd. Doç. Dr. İpek ÖZKAL SAYAN Türkiye nin yönetim yapısı idari (genel), askeri, adli ve akademik 1 olmak üzere dört alan üzerinde yükselmektedir. Bunlardan idari

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KİTAPÇIK TÜRÜ T.C. MİLLÎ EĞİTİM AKANLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2. GRUP: DENETİMLİ SERESTLİK MÜDÜR YARDIMCISI ADALET AKANLIĞI CEZA VE TEVKİFEVLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PERSONELİNE

Detaylı

BAŞLAYINIZ DENİLMEDEN SORU KİTAPÇIĞINI AÇMAYINIZ.

BAŞLAYINIZ DENİLMEDEN SORU KİTAPÇIĞINI AÇMAYINIZ. KİTPÇIK TÜRÜ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BKNLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı 2. GRUP MERKEZÎ STIN LM UZMNI DEVLET MLZEME OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı T.C. MİLLÎ EĞİTİM BKNLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı KİTPÇIK TÜRÜ İÇİŞLERİ BKNLIĞI PERSONELİNE YÖNELİK GÖREVDE YÜKSELME SINVI 7. GRUP: HUKUK MÜŞVİRİ

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEB PERSONEL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ EĞİTİM KURUMU MÜDÜR YARDIMCILIĞI SINAVI

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEB PERSONEL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ EĞİTİM KURUMU MÜDÜR YARDIMCILIĞI SINAVI T.. MİLLÎ EĞİTİM KNLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜÜRLÜĞÜ Ölçme eğerlendirme ve çıköğretim Kurumları aire aşkanlığı KİTPÇIK TÜRÜ ME PERSONEL GENEL MÜÜRLÜĞÜ EĞİTİM KURUMU MÜÜR YRIMILIĞI SINVI 31 EKİM

Detaylı

TEMEL EĞİTİM SORULARI (YÜKSEKÖĞRETİM) ATATÜRK İLKELERİ ve İNKILAP TARİHİ SORULARİ (YÜKSEKÖĞRETİM)

TEMEL EĞİTİM SORULARI (YÜKSEKÖĞRETİM) ATATÜRK İLKELERİ ve İNKILAP TARİHİ SORULARİ (YÜKSEKÖĞRETİM) TEMEL EĞİTİM SORULARI (YÜKSEKÖĞRETİM) ATATÜRK İLKELERİ ve İNKILAP TARİHİ SORULARİ (YÜKSEKÖĞRETİM) 1) Osmanlı Devleti Kuzey Afrika'daki son topraklarını hangi anlaşma ile kaybetmiştir? a) Londra Antlaşması

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Ölçme Değerlendirme ve Açıköğretim Kurumları Daire Başkanlığı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Ölçme Değerlendirme ve Açıköğretim Kurumları Daire Başkanlığı T.C. MİLLÎ EĞİTİM BKNLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme Değerlendirme ve çıköğretim Kurumları Daire Başkanlığı KİTPÇIK TÜRÜ SĞLIK BKNLIĞI PERSONELİNE YÖNELİK GÖREVDE YÜKSELME SINVI dayın dı

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme Değerlendirme ve Açıköğretim Kurumları Daire Başkanlığı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme Değerlendirme ve Açıköğretim Kurumları Daire Başkanlığı T.C. MİLLÎ EĞİTİM AKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme Değerlendirme ve Açıköğretim Kurumları Daire aşkanlığı KİTAPÇIK TÜRÜ MİLLÎ EĞİTİM AKANLIĞI MERKEZ ve TAŞRA TEŞKİLATI ŞEF ADAYLARININ

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Ölçme Değerlendirme ve Açıköğretim Kurumları Daire Başkanlığı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Ölçme Değerlendirme ve Açıköğretim Kurumları Daire Başkanlığı T.C. MİLLÎ EĞİTİM AKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme Değerlendirme ve Açıköğretim Kurumları Daire aşkanlığı KİTAPÇIK TÜRÜ SAĞLIK AKANLIĞI PERSONELİNE YÖNELİK GÖREVDE YÜKSELME SINAVI Adayın

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KİTAPÇIK TÜRÜ T.C. MİLLÎ EĞİTİM AKANLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 4. GRUP: ŞEF ADALET AKANLIĞI CEZA VE TEVKİFEVLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PERSONELİNE YÖNELİK GÖREVDE YÜKSELME

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Ölçme Değerlendirme ve Açıköğretim Kurumları Daire Başkanlığı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Ölçme Değerlendirme ve Açıköğretim Kurumları Daire Başkanlığı T.C. MİLLÎ EĞİTİM BKNLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme Değerlendirme ve çıköğretim Kurumları Daire Başkanlığı KİTPÇIK TÜRÜ SĞLIK BKNLIĞI PERSONELİNE YÖNELİK GÖREVDE YÜKSELME SINVI dayın dı

Detaylı

BAŞLAYINIZ DENİLMEDEN SORU KİTAPÇIĞINI AÇMAYINIZ.

BAŞLAYINIZ DENİLMEDEN SORU KİTAPÇIĞINI AÇMAYINIZ. KİTPÇIK TÜRÜ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BKNLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı 1. GRUP YZI İŞLERİ MÜDÜRÜ DLET BKNLIĞI EĞİTİM DİRESİ BŞKNLIĞI

Detaylı

HUKUK SEKRETERLİĞİ TIP SEKRETERLİĞİ

HUKUK SEKRETERLİĞİ TIP SEKRETERLİĞİ NDOLU ÜNİVERSİTESİ ÇIKÖĞRETİM FKÜLTESİ e-sertifika Programları 111 e-sertifika Programları / 24 Ocak 2010 Güz Dönemi - Pazar 14.30 HUKUK SEKRETERLİĞİ TIP SEKRETERLİĞİ TEST GRUUNUZ CEVP KÂĞIDINIZ İŞRETLEMEYİ

Detaylı

T.C. MALİYE BAKANLIĞI Personel Genel Müdürlüğü. Personel Müdür Yardımcılığı Sınavı (28 Eylül 2014) (A) Soru Kitapçığı SINAVA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

T.C. MALİYE BAKANLIĞI Personel Genel Müdürlüğü. Personel Müdür Yardımcılığı Sınavı (28 Eylül 2014) (A) Soru Kitapçığı SINAVA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR T.C. MLİYE BKNLIĞI Personel Genel Müdürlüğü Personel Müdür Yardımcılığı Sınavı () () Soru Kitapçığı day No dı Soyadı :. :. SINV İLİŞKİN ÇIKLMLR 1. Soru kitapçığında baskı hatası olup olmadığını kontrol

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Ölçme Değerlendirme ve Açıköğretim Kurumları Daire Başkanlığı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Ölçme Değerlendirme ve Açıköğretim Kurumları Daire Başkanlığı T.C. MİLLÎ EĞİTİM BKNLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme Değerlendirme ve çıköğretim Kurumları Daire Başkanlığı KİTPÇIK TÜRÜ SĞLIK BKNLIĞI PERSONELİNE YÖNELİK GÖREVDE YÜKSELME SINVI dayın dı

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı T.C. MİLLÎ EĞİTİM AKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Sınav Hizmetleri Daire aşkanlığı KİTAPÇIK TÜRÜ TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PERSONELİNE YÖNELİK GÖREVDE YÜKSELME SINAVI 1. GRUP:

Detaylı

HUKUK SEKRETERLİĞİ TIP SEKRETERLİĞİ

HUKUK SEKRETERLİĞİ TIP SEKRETERLİĞİ NDOLU ÜNİVERSİTESİ ÇIKÖĞRETİM FKÜLTESİ e-sertifika Programları 111 e-sertifika Programları / 13 Eylül 2009 Yaz Dönemi - Pazar 14.30 HUKUK SEKRETERLİĞİ TIP SEKRETERLİĞİ TEST GRUUNUZ CEVP KÂĞIDINIZ İŞRETLEMEYİ

Detaylı

Uyarı: Görüntülemekte olduğunuz Kanun, TBMM Genel Kurulunda kabul edildiği halidir. Varsa daha sonra yapılan değişiklikleri içermemektedir.

Uyarı: Görüntülemekte olduğunuz Kanun, TBMM Genel Kurulunda kabul edildiği halidir. Varsa daha sonra yapılan değişiklikleri içermemektedir. Uyarı: Görüntülemekte olduğunuz Kanun, TBMM Genel Kurulunda kabul edildiği halidir. Varsa daha sonra yapılan değişiklikleri içermemektedir. BELEDİYE KANUNU Kanun 5215 No. Kabul Tarihi : 9.7.2004 BİRİNCİ

Detaylı