Gerçek Bir Üniversite Reformu İçin 20 Öneri

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Gerçek Bir Üniversite Reformu İçin 20 Öneri"

Transkript

1 Gerçek Bir Üniversite Reformu İçin Genel Değerlendirme ve Gerekçe Gerçek Bir Üniversite Reformu için başlıklı sizlerle paylaştığımız bu rapor, Yükseköğretimin yeniden yapılanmasını öngören bir çözüm ve öneri paketidir. Bu rapor, Kasım 2012 tarihlerinde Ankara Kültür Eğitim Vakfı nın (AKE) ev sahipliğinde yapılan çalıştayda hazırlanmıştır (Yüksek Öğretimin Yeniden Yapılanması ve Eğitim Sorunları Çalıştayı). Çalıştaya 300 ü aşkın üyesi bulunan Türkiye Akademisyenler Platformu nu temsilen akademisyenlerin yanı sıra, yüksek düzeyde ilgili bürokratlar, milletvekilleri ve sivil toplum kuruluş (vakıf, sendika, dernek ve sektör) temsilcileri katılmıştır. Yüksek Öğretimin yeniden yapılanması için yeni bir fırsatın doğduğu şu günlerde, kendi dinamiklerimizi harekete geçirecek ve halihazırda kültürel/sinai/ekonomik olarak halktan kopuk bilimi/araştırmayı/üniversiteyi, insanımızın hizmetine sokacak; üniversitelerdeki potansiyeli halka aktarmayı garanti altına alacak bir reforma ihtiyacımız vardır. Yüksek öğretimde, her şeyden önce bilimi öncü ve rehber konuma çıkaracak; kalite ve liyakatı esas alacak bir yapılanmaya ihtiyacımız bulunmaktadır. Halbuki, YÖK tarafından hazırlanıp tartışmayaolgunlaştırılmaya açılan taslak yasa, beklentilerin gerisinde kalmakta; bir reform ve dönüşüm yerine, mevcudun makyajından ibaret bir görüntü sergilemektedir (http://yeniyasa.yok.gov. tr/?page=yazi&i=105). Yeni yapılanma, icada-yenileşmeye dayalı (inovasyon ve AR- GE merkezli) eğitimi ile üniversiteleri buluşların merkezi, kalkınmanın motoru haline getirmelidir. Yeni dönüşüm, halihazırda ülkemizde bir aksesuar olarak kalan bilimi, her sahada rehber konuma çıkarmalıdır. Halbuki, taslak yasa bunları getirmenin çok uzağında kalmaktadır. Hazırlanacak yeni yasa, YÖK e yüksek öğretimle ilgili politikalar oluşturan, genel hedefler belirleyen, araştırmalar yapan ve yüksek öğretim kurumlarına ve halka ışık tutan bir üst kuruluş haline getirecek bir vizyon yüklemeli; Yüksek Öğretim konularında genel çerçeve oluşturacak ve kurumlar arasında koordinasyon sağlayacak bir misyon vermelidir. Oysa önerilen yapıda YÖK, pramidin tepesinde hakim, dev bir bürokrasi makinası olarak kalmaya devam etmektedir. Üniversitelerin kendi özgünlüğü ve farklılığı içinde büyüme yolu yine kapanmaktadır. Bilindiği gibi, her şeyi ayrıntıları ile izah eden kurallarla dolu karmaşık sistem suistimalleri önleyememekte, sadece doğru çalışanların işini zorlaştırmaktadır. Bu taslak, üniversiteden üniversiteye değişmesi (yönetmelik ve yönergelerde yer alması) gereken ayrıntılara yer vererek üniversitelerin yine tektipleşmesine yol açacaktır. Yeni yapılanmada amaç, üniversitelerin birbirinin kopyası cılız birimler halinde kalmasının önüne geçmek olmalıdır. Oysa bizim gerçek bir reforma ihtiyacımız vardır. Niçin Reform? Öğrenci, okulunu bitirince onuru ile mesleğini yapacağı, meslek hayatı ile iç içe devam edecek etkili bir eğitimin özlemi içinde. Halkımız üniversite ile halk arasındaki kalın duvarların kalkacağı, kendi vergisiyle kurulan bu kurumların kendisine hizmet edeceği günleri bekliyor. Üniversite hocası, mesleki beceri yerine sınav odaklı eğitim yüzünden, gündüzüyle gecesiyle kendisini dersliklere tıkayan ders ücretli eğitim sisteminden kurtulmanın bekleyişi içinde. YÖK sistemi yüzünden yayıncılık oyununa dönüşen sözde bilimsel çalışmalardan kurtularak, araştırmanın sahicisine kavuşacağı, halkına hizmet edeceği günlerin özlemi içinde. YÖK, iyi niyetli çaba ve arayışını sürdürerek, şu safhada oluşturduğu ön taslak yasanın ilgili mercilerde tartışılarak olgunlaştırılmasını ve boşluklarının doldurulmasını istemektedir. Bu amaçla geniş bir kampanya başlatmıştır. Temennimiz, Milli Eğitim Komisyonu ve Meclis teki ilgili süreçlerden önce, yasa taslağının reform niteliğinde bir öneri paketi haline gelmesidir. Platformumuz, görünürdeki değil kökteki asıl üniversite problemlerine odaklanmış, konuyu bütüncül olarak ele almıştır. Çözüme katkı için bu aşamada Gerçek Bir Üniversite Reformu için başlıklı köklü bir değişim-dönüşüm vaat ettiğini düşündüğümüz aşağıda sunulan üniversite reform paketini hazırlamıştır. Önerdiğimiz reform paketi, kısa, öz, ve esnek tutulmuş, böylece, hızla değişen dünyada dinamik ortama uyum sağlayabilecek esnek bir sistem ve değişime açık bir yapı sunmaktadır. Bu çözüm paketinde, gelişim ancak rekabet ortamında olur ve rekabet de değişik yaklaşımlarla mümkün olur gerçeğinden hareket edilmiş ve böylece değişik uygulamalara fırsat verecek bir yapı oluşturulmuştur. Aksi halde bugün yapılan kurallar kısa bir süre sonra ayak bağı olacak ve verim düşecektir. Hazırladığımız paket, evrensel geçerliliği olan esasları ortaya koymaktadır. Detaylar kurumlara bırakılmaktadır. Böylece, üniversitelerin birbirlerinin farklı uygulamaları öğrenmelerine imkan verilmekte ve bir rekabet ortamı oluşmaktadır. Tektipçilik yerine, çoğulculuk esas alınmaktadır. Sunduğumuz çözüm paketi, sistemi suistimal edecek azınlık değil, dürüst davranan çoğunluk esas alınarak hazırlanmıştır. Suistimal edebilecekler için de caydırıcı hükümler içermektedir. Bu önerilerin, hayata geçirilmeleri halinde, üniversitelerin çok daha etkin, verimli, esnek, dinamik ve demokratik bir yapıya kavuşmaları mümkün olacaktır. Bu önerilerin çoğu, örnek alınan ülkelerde standart uygulamalardır ve zaman testinden başarıyla geçmiştir. Sonuç olarak, içinden geçmekte olduğumuz bu kritik dönemde, çözüme katkı için herkese tarihi bir görev düştüğü kanaatındayız. Uzun yıllardır birçok teşebbüslere rağmen başarılamayan üniversite reformunu erteleme ve başaramama lüksünün artık kalmadığını düşünüyoruz. Türkiye Akademisyenler Platformu 1

2 Öneri 1: YÖK Temel vizyon ve misyon Yüksek ğretim Kurulu, üniversiteler arasında koordinasyonu ve yüksek öğretim kurumlarının bir araya gelmesi için uygun platformu sağlayan bir kurumdur. Üniversitelerin her işine karışan ve onların icraatlarını inceleyip onay veren bir kurum ve dev bir bürokrasi makinesi değildir. YÖK, yüksek öğretim konularında genel çerçeve oluşturur. Kurumlar arasında koordinasyon ve iletişimi sağlar. Ancak kurumların iç işlerine müdahale etmez. YÖK, yüksek öğretimle ilgili politikalar oluşturur, genel hedefleri belirler, istatistik araştırmalar yapar, yüksek öğretim kurumlarına ve halka ışık tutan misyonu belirler ve vizyon oluşturur. Aynı zamanda üniversitelerin özerk bir yapıya kavuşmasına ve onların serbestçe ve birbirlerinden farklı olarak gelişmelerine fırsat veren, kalite güvencesini sağlayan tedbirler alır. Bunlardan başka, YÖK üniversitelerin kendi farklılıkları ve özgünlükleri içinde gelişmeleri için bilim, araştırma ve eğitim politikaları oluşturur; üniversitelerin büyük ölçüde özerk, ancak hesap veren ve şaffaf kurumlar haline gelmesi için öncü çalışmalar yapar. YÖK, tüm devlet üniversiteleri için halk adına görev yapan bir mütevelli heyeti rolü üstlenir. YÖK, yeni yapılanmada üniversitelerin yönetim ve işleyişiyle ilgili yeni bölümleri onaylamak, kadro ilanı için izin vermek ve dekan atamak gibi mevcut birçok yetkisini üniversitelere ve kurulması teklif edilen Yükseköğretim Konseylerine devredecektir. Gerekçe: Üniversite ve öğretim üyesi sayısının oğaldığı bir Türkiye de ve global dinamik bir ortamda YÖK ün mevcut bürokratik işlemleri hakkıyla yerine getirmesi mümkün değildir. Yetki devri, üniversitelerin bu hızlı değişim çağında dinamizm kazanması ve rekabet ortamına uyum sağlaması aısından şarttır. Üniversitelerin değişimin ve gelişimin motoru olması ve bilgi toplumuna geçişin liderliğini yapabilmesi iin, nce kendi değişim ve dönüşümn cesaretle tamamlamaları gerekir. Öneri 2: İl Yükseköğretim Konseyi Yeni YÖK yasa teklifi, her kamu üniversitesi için vakıf üniversitelerindeki Mütevelli Heyeti fonksiyonunu görecek olan bir Üniversite Konseyi kurulmasını öngörmektedir. Ancak münferit kurumlarda Üniversite Konseyi kurulması yerine, tüm ilde tek bir İl Yükseköğretim Konseyi (veya Kalkınma Ajanslarında olduğu gibi, küçük iller birleştirilerek Bölge Yükseköğretim Konseyi ) kurulması ve bu konseyin ildeki tüm devlet üniversitelerinin üst mercii olması daha uygun olacaktır. Böylece, bir ildeki tüm kamu yükseköğretiminden tek bir konseyin sorumlu olması ve il bazında yükseköğretimde bütünlük sağlanması mümkün olacaktır. İl bazında, ihtiyaç varsa, yeni bir üniversite açılmasına ve açılacak yeni üniversitenin misyonun ne olacağına (gerekirse bölüm, fakülte, üniversite açılması-kapatılmasına da) İl Yükseköğretim Konseyi teklif ve karar verir. Henz kurumsallaşmamış üniversitelerin rektörünü de, İl Yükseköğretim Konseyi atar. İl Yükseköğretim Konseyi (İYK), rektörü seçer ve atar; niversite stratejik planını ve performans programını onaylar; üniversite yatırım programını karara bağlar; niversite adına kamulaştırmaya, gayrimenkul satın alınmasına ve üniversitenin mülkiyetindeki gayrimenkuller üzerinde üçüncü kişiler lehine aynı hak tesisine karar verir; öğrenci kontenjanlarını ve öğrenim ücretlerini Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde belirler; sözleşmeli öğretim elemanlarına ve idari personele yapılacak ücret ve diğer ödemeleri belirler; senatonun ve üniversite yönetim kurulunun bazı kararlarını onaylar. Bu konsey üyeleri aşağıdaki 11 kişiden oluşur: - İldeki ağırlıklı öğrenci sayısı (ağırlıklı öğrenci sayısının belirlenmesinde lisans öğrenci sayısı 1 ile, lisansüstü öğrenci sayısı 3 ile çarpılıp toplanır) en yüksek olan 4 devlet üniversitesi Senatolarının belirleyeceği 1 er üye. İlde 3 devlet üniversitesi bulunması durumunda en yüksek ağırlıklı öğrenci sayılı üniversite 2 üye verir. İlde 2 devlet üniversitesi bulunması durumunda her bir üniversite 2 şer üye verir. İlde 1 devlet üniversitesi bulunması durumunda tüm 4 üyeyi de bu üniversite verir. Konseyde aynı üniversiteden 1 den fazla üye olması durumunda bu üyeler farklı fakültelerden olmalıdır. - İl Belediye temsilcisi, - İl Valilik temsilcisi, - İl Milli Eğitim Müdürlüğü temsilcisi - İl veya bölge Kalkınma Ajansı temsilcisi, - YÖK temsilcisi, - En çok üyeli 3 Meslek Odası temsilcileri arasından seçilecek 1 üye (sonradan mevcut üyeler tarafından seçilir), - Sivil Toplum Örgütleri temsilcileri veya ildeki yükseköğretim kurumlarına maddi veya manevi katkıda bulunmuş önde gelen kişiler arasından seçilecek bir üye (sonradan mevcut üyeler tarafından seçilir), Öneri 3A: Rektör Seçimi (Genel Değerlendirme ve Gerekçe) Türkiye de kamu üniversitelerinde yürürlükte olan rektör seçim sistemi, öğretim üyelerinin kamplaşma- 2

3 Gerçek Bir Üniversite Reformu İçin larına ve menfaat ilişkilerinin ön plana çıkmasına yol amaktadır. Önerilen Rektör Adaylarını Belirleme Komisyonu ile tüm öğretim üyelerinin seçim sürecine dolaylı olarak katılımı sağlanmakta ve kampüs dışı paydaşların iştirakiyle rektörün popülerite yerine rasyonel bir zeminde belirlenmesi mmkn kılınmaktadır. Bir ülke veya belde başkanının seçimle belirlenmesi akla son derece uygundur, çünkü seçilen başkandan beklenen ülke veya belde halkına en yüksek faydayı ve menfaatı sağlamaktır. Ancak bir üniversite veya firma başkanından beklenen üniversite veya firma çalışanlarına değil, üniversitenin sahibi olan halka ve firmanın sahibi olan yatırımcılara en yüksek fayda ve katkıyı sağlamasıdır. Bir kamu üniversitesinin gerçek sahibi üniversite çalışanları değil; halk ve öğrencidir. Bu sebeple akla ve demokrasiye en uygun rektör seçim sistemi, halkın iradesini en iyi yansıtan sistemdir. Üniversitelerde rektörlerin, mevcut uygulamada olduğu gibi, öğetim üyelerinin seçimi ile belirlenmesinin zannedildiği gibi demokrasi ve akıl ile bir alakası yoktur. O nedenle, vakıf üniversitelerinin rektörlerini seçimle belirlemesi veya bir firmanın genel müdürünü çalışanların oyu ile belirlemesi düşünülmemektedir. Öneri 3B: Rektör Seçimi (Rektör Adaylarını Belirleme Komisyonu) Önerilen sistemde öğretim üyeleri, rektör adaylarını belirleyecek olan komisyon üyelerini seçmekte, komisyona paydaşlardan üyeler de katılmakta ve bu komisyon, başvuru yapan adaylar arasından rektör adaylarını belirlemektedir. Üniversitenin fakülteleri öğretim üye sayılarına göre sıralanır. Eğer toplam fakülte sayısı 14 den az ise, her fakülte önce birer komisyon üyeliği, sonra da öğretim üye sayısı en fazla olanlara sırasıyla toplam sayı 14 ye tamamlanıncaya kadar birer tane daha komisyon üyeliği verilir. Böylelikle her fakültenin komisyonda an az bir üye ile temsil edilmesi, ve ikinci üyeliklerin en büyük fakültelere verilmesi sağlanmış olur. Komisyon üyeleri ilgili fakültenin öğretim üyeleri tarafından seçimle belirlenir. Üniversite bünyesindeki yüksekokul müdürleri, kendilerinden birini komisyon üyesi olarak seçerler. Eğer bir üniversitedeki toplam fakülte sayısı 14 den fazla ise, öğretim üye sayısı düşük olan fakülteler ikili guruplar halinde, gurupların öğretim üye sayısı birbirine en yakın olacak şekilde, eşleştirilir. Böylece oluşturulan 14 akademik birim veya birim guruplarının her biri Rektör Adaylarını Belirleme Komisyonuna birer üye seçer. Seçilen 15 üye ilk iş olarak başkanını seçer. İkinci iş olarak da üniversitenin paydaşları arasından (meslek kuruluşları, kamu kuruluşları, STKlar, vs.) önde gelen ilk 3 paydaşı belirler ve onlardan komisyona birer üye tayin etmelerini ister. Bu üyelerin de belirlenmesiyle 18 kişılik Rektör Adaylarını Belirleme Komisyonu kurulmuş olur, ve komisyon görevine başlar. Komisyon, rektörde aranan olmazsa olmaz özellikler ile (profesörlük ünvanına sahip olmak gibi) tercih sebebi olan özellikleri (liderlik vasfı, yönetim tecrübesi, başarılı bir akademik kariyer, iletişim becerisi, üniversite vizyonu gibi) belirler. Adayda aranan özelliklerin açıkça belirtildiği bir ilan metni ile yazılı ve elektronik ortamda ulusal ve gerekli görürse uluslararası medyada rektörlük pozisyonu ilan edilir, ve üniversite içi ve dışından adaylar elektronik olarak başvurmaya davet edilir. Başvuru evrakı olarak adaylardan sadece özgeçmişleri, kendileri hakkında referans verebilecek 5 kişinin isim ve iletişim bilgileri ve yönetim anlayışları ile rektörlüğe seçilmeleri halinde önceliklerinin ne olacağını ifade eden bir vizyon metni göndermeleri istenir. Komisyon başkanı, tüm başvuruları elektronik ortamda komisyon üyelerine gönderir, ve onlardan tüm adaylara 0 ile 10 arasında puan vermelerini ister. Adaylar aldıkları toplam puana göre sıralanır. Eğer 5 den fazla başvuru olmuşsa, en çok oy alan 5 aday dışındaki tüm adaylar elenir. Komisyon, 5 adayın referans olarak verdiği isimlerden birer referans mektubu talep eder, ve gerekli görürse başka kişilerden de görüş alabilir. Komisyon her bir aday ile kapsamlı mülakatlar yapar. Ayrıca, her bir adayın tüm öğretim üyelerinin davet edildiği toplantılarda sunum yapması ve öğretim üyelerinin sorularına cevap vermesi istenir. Arzu eden öğretim üyeleri adaylar hakkındaki görüşlerini komisyona bildirebilir. Komisyon, tüm bu veriler ve değendirmeler ışığında müzakerelerden sonra oylamaya geçer, ve en yüksek puan alan 3 aday belirlenir. Alınan oy ile birlikte bu sıralama, süreç ve adaylar hakkındaki genel bir değerlendirme ile birlikte İl Yükseköğretim Konseyi (İYK) ne gönderilir. İYK, ilk sıradaki adayı veya gerekçe göstererek diğer iki adaydan birini (veya gerekli görmesi halinde listede olmayan bir adayı) rektör olarak atar. Rektör atanmasının ardından Rektör Adaylarını Belirleme Komisyonu dağılır. İYK, ildeki tüm kamu üniversitelerinin daimi 3

4 Gerçek Bir Üniversite Reformu İçin PT mütevelli heyeti gibi üniversitelerin gerçek sahibi olan halk adına bir görev icra eder, ve gerekli gördüğü durumlarda Rektör ü görevden alıp vekaleten bir Rektör atayabilir ve yeni bir rektör seçim sürecini başlatabilir. Öneri 4: Dekan Seçimi (Dekan Adaylarını Belirleme Komisyonu) Dekan atamalarında şöyle bir yol izlenebilir: Fakülteyi temsilen 3 kişi, başka bir fakülteden 1 kişi, ve Fakültenin paydaşlarını temsilen 1 kişiden oluşan 5 kişilik bir Komisyon belirlenir. Komisyon, dekanda aranan özellikleri belirler, pozisyon ilan edilir, ve üniversite içi ve dışından adaylar elektronik olarak başvurmaya davet edilir. Başvuru evrakı olarak adaylardan sadece özgeçmişleri, kendileri hakkında referans verebilecek 5 kişinin isim ve iletişim bilgileri, ve yönetim anlayışları ile dekanlığa seçilmeleri halinde önceliklerinin ne olacağını ifade eden bir vizyon metni göndermeleri istenir. Komisyon başkanı, tüm başvuruları komisyon üyelerine gönderir, ve onlardan tüm adaylara 0 ile 10 arasında puan vermelerini ister. Adaylar aldıkları toplam puana göre sıralanır. Eğer 3 den fazla başvuru olmuşsa, en çok oy alan 3 aday dışındaki tüm adaylar elenir. Her bir adayın fakültenin tüm öğretim üyelerinin davet edildiği ve komisyon üyelerinin de katıldığı toplantılarda sunum yapması ve öğretim üyelerinin sorularına cevap vermesi istenir. Adaylar puanlanır. Rektör, ilk sıradaki adayı, veya gerekçe göstererek diğer bir adayı Dekan olarak atar. Rektör istediği anda Dekanı azledip (azledilen dekan öğretim üyeliğine geri döner) yerine vekaleten atama yaparak dekan seçim sürecini başlatabilir. Öneri 5: Bölüm Başkanı Seçimi (Bölüm Başkanı Adaylarını Belirleme Komisyonu) Bölüm başkanı seçiminde, dekanlık seçimindekine benzer bir süreç takip edilebilir. Yeni bölüm başkanı, dekanın tavsiyesi ile Rektör tarafından atanır. Bölüm başkanı atamalarında en büyük söz sahibi Dekan olmalıdır, ve bölüm başkanlarının performanslarından Dekan sorumlu tutulmalıdır. Performansı yetersiz bir bölüm başkanı Dekanın tavsiyesi ile Rektörlükçe görevden alınabilmeli ve yerine hemen bir vekil atanabilmelidir. İnsan nasıl kendisine bilerek kötü bir eş seçmezse, bir Dekan da sorumluluğunu taşıyacağı bölümlere kötü başkanlar seçmez, ve seçmeyeceğine güvenmek gerekir. Seçerse, fakültesinin performansını riske atıp kendi itibarını zedeler, ve bunun sonuçlarına katlanır. Benzer şey, eleman alımında Bölüm Başkanları için de geçerlidir: Elemanlarını seçmede etkin rol üstlenemiyen bir bölüm başkanı bölümünün performansından sorumlu tutulamaz. Öneri 6: Yeni Öğretim Üyesi Alımı Bir bölümde boşalan veya yeni açılan bir pozisyonun doldurulmasında şeffaflık ve profesyonellik esas olmalıdır. Yeniden yapılanma ve ciddi misyon değişikliği durumları dışında bir bölüme eleman alınmasında en ağırlıklı görüş, bölümün görüşü olmalıdır. Eleman alımında bölüm başkanı alımı için önerilen usul model alınabilir: Önce bölüm tarafından pozisyonun mahiyeti, uzmanlık alanı ve pozisyonu dolduracak kişide aranan özellikler açıkça yazılıp ilan edilir. Bölümde 5 kişilik bir komisyon kurulur, ve komisyona bölümden çoğunluğu o alandan olan üç kişi, aynı fakültenin başka bir bölümünden bir kişi ve üniversite dışından da bir kişi alınır. Komisyon başkanı tüm CV leri toplar. Her komisyon üyesi adayları puanlar ve bir komisyon toplantısında en yüksek toplam puan alan üç aday belirlenir. Adaylar mülakata davet edilir ve bir seminer vermesi istenir. Ziyaretlerin ardından bölüm kurulu toplanır ve adaylar tartışılır. Bu tartışmaların ışığında Bölüm Başkanı ve Dekanın da görüşleri alınarak komisyon adayları sıralar. Bölüm başkanı birinci sıradaki adayı arayıp işi teklif eder. Yeni öğretim üyeleri sözleşmeli olarak işe alınmalı, kontratları başlangıçta birer yıllık olmalı ve performansı yetersiz bulunanların kontratları yenilenmemelidir. Tatminkar bulunanlar 3 yıl sonra kadrolu atanmalıdır. Öneri 7: Anabilim Dalları (Yeni Kanunda Yer Almamalı; Gönüllülüğe Bırakılmalı) Anabilim dalları belli bir alanda uzmanlık geliştirip işbirliği ve destek ortamı sağlamak amacıyla kurulmuşlardır. Ancak zamanla bir yozlaşmanın oluştuğu ve anabilim dallarının kendi önceliklerini ön planda tutarak bölümlerin bütüncül bir yaklaşım içinde gelişim ve değişimi önünde bir direnç teşkil ettiği gözlenmektedir. Bölüm içinde bölümcükler manzarası arzeden anabilim dalları arasındaki kısır didişmeler bölümün dinamik bir birim olarak faaliyet göstermesine engel olmaktadır. Bazı anabilim dallarındaki baskıcı ortam genç akademisyenlerin gelişimi önünde bir engel oluşturmakta, ve bir çok kabiliyetli genç akademisyenin şevkinin sönmesine ve hatta üniversiteyi terk etmesi- 4

5 Gerçek Bir Üniversite Reformu İçin ne sebep olmaktadır. Bu geleneksel yaklaşım, sonunda özgüven sahibi, girişimci, inovatif bireyler yerine silik ve itaatkar akademisyenler yetiştirmektedir. Bölümlere dinamizm kazandırmak ve bölüm başkanlıklarını etkin liderlik pozisyonlarına dönüştürmek için anabilim dalları ivedilikle kaldırılmalıdır. Bu da anabilim dallarını idari ve hukuki kimliklerinden arındırıp gönüllü çalışma guruplarına dönüştürerek yapılmalıdır. Teklif edilen bu esnek yapı, geniş tabanlı disipliner arasu gurupların kurulmasını gerektiren modern çalışma tarzına daha uygundur. Öneri 8: Senato Üniversitenin en üst seviye karar organı birimi olarak Senato, üniversite yönetiminden bağımsız olmalı ve üniversite camiasını temsil edecek bir yapıda ve sayıda üyeden oluşmalıdır. Rektörlük makamı yürütme organı, Senato ise yasama organı olmalıdır. Kuvvetler ayrılığı açısından bunlar karıştırılmamalıdır. Senato her fakülte/yüksekokul birimlerinden seçimle gelen üyelerden oluşmalı, ve Senato kendi başkanını seçmelidir. Yani Senato, tüm akademik kadroyu dengeli bir şekilde temsil eden bir birim olmalıdır. Kurallarla ilgili tüm işlere Senato bakmalıdır (TBMM gibi). Rektör Senato ya ancak davet edilirse veya talep ederse gelebilmeldir. Eğitimden sorumlu rektör yardımcısı senatonun daimi üyesi olabilir. Senato da her fakültenin en az bir Senatörü olmalı, ve Senatonun aldığı kararlar Rektör dahil tüm yöneticileri bağlamalıdır. Senato ihtiyaç duydukça kendi alt komisyonlarını kurmalı ve raporlar hazırlatmalıdır. Sonra bu raporları tartışıp kabul veya reddetmelidir. İl Yükseköğretim Konseyi nin görev kapsamına giren konulardaki Senato kararları bu konseyin onayından sonra yürürlüğe girmelidir. Öneri 9: Yönetim Kurulları Mevcut sistemde her Bölüm veya Fakültenin hem Kurul hem de Yönetim Kurulu vardır, ve bu iki kurulun varlığı bazan karmaşıklığa yol açmaktadır. Bir üniversitede Kurul un yaptığı bir işi başka bir üniversitede Yönetim Kurulu görmektedir. Üniversitelerin ayrıca Rektör başkanlığında toplanan birer Üniversite Yönetim Kurulu vardır. Bölüm, Fakülte, ve Üniversite Yönetim Kurulları esas olarak istişarî kurullardır ve Bölüm Başkanı, Dekan ve Rektöre karar vermede yardımcı olmaktadırlar. Yönetim Kurulu kararları bağlayıcı değildir ve zaten olmaması gerekir. Ancak bu kurullar işlevsel değildir ve kaldırılmalıdır. Yönetim kurulları etkin ve dinamik yönetişim önünde bir engeldir ve çok defa sorumluluğu dağıtıp adeta yok eden mekanizmalar olarak işlev görmektedir. Örneğin bir fakültedeki bir öğretim üyesinin görevlendirme talebini karara bağlamak o fakültenin işidir ve rektörün (veya konuyla görevli bir rektör yardımcısının) kurum adına bu talebi sorumluluğunu alarak onaylaması yeterlidir. Ancak bu tür rutin şeyler Üniversite Yönetim Kurullarına gelmekte ve çoğunlukla dekanlardan oluşan yönetim kurulu üyeleri, detayına hiç vakıf olmadıkları bir konuda oy kullanmak durumunda kalmaktadırlar. Yönetim kurulları, sorumluluğu bölüm, fakülte ve üniversite yöneticilerinden kaldırma dışında ciddi bir işlev görmemektedirler. Örneğin rektörlük, kararı Üniversite Yönetim Kurulu aldı diyerek adeta sorumluluk üstlenmemektedir. Üst düzey yöneticiler de bu tür formalitelerle gereksiz yere meşgul edilmektedir. Ayrıca, Yönetim Kurulları ancak belli aralıklarla toplanabildiği için işler yavaşlamakta ve bürokrasi artmaktadır. Burada yapılması gereken,bölüm Başkanı, Dekan, ve Rektörün, yardımcılarıyla beraber, sırasıyla Bölüm, Fakülte, ve Üniversite Yönetim Kurulu görevlerini üstlenmesi ve yönetim kurullarının kaldırılmasıdır. Böylelikle Bölüm başkanı, Dekan ve Rektör etkin yönetişim kapsamında talepleri hızla değerlendirebilir ve alınan kararların da sorumluluğunu üstlenir. Rektör, gerekli gördüğü durumlarda tüm dekanlardan oluşan Dekanlar Konseyi ni toplayıp yönetim ile ilgili konuları müzakere edebilir ve görüş alabilir. Dekanlar da bölümbaşkanlarını toplayıp önemli kararları onlarla iştişare ederek alabilir. Yani mevcut Üniversite Yönetim Kurulu nun yerini tamamen istişari bir organ olarak Dekanlar Konseyi, Fakülte Yönetim Kurulu nun yerini de Bölüm Başkanları Konseyi alabilir. Uzmanlık gerektiren konularda (disiplin, müfredat, laboratuvar, personel, vb) bölüm, fakülte ve üniversite çapında geçici veya daimi komisyonlar kurulabilir ve bu komisyonlar Bölüm Başkanı, Dekan ve Rektöre çalışmalarının sonuçlarını tavsiye kararları olarak iletebilirler. Bölüm Kurulu, bölüm ile ilgili tüm işlerde prensip kararları alan bir organ olmalı ve bu kurulun kararları Bölüm Başkanlarının yönetimle ilgili kararlarının dayanaklarını oluşturmalıdır. Bölüm Başkanı, yeni 5

6 Gerçek Bir Üniversite Reformu İçin PT durumlar çıktıkça, Bölüm Kurulunu toplamalı ve tartışmalar sonucu alınan kararları uygulamalıdır. Benzer şeyleri Fakülte Kurulu fakülteler için yapmalı, ve dekanlara fakülte ile ilgili alacakları kararlarda yol gösterici olmalıdır. Üniversite çapında bu işi Senato yapmaktadır. Katılımcı demokrasiye uygun olarak Bölüm Kurulu bölümdeki, Fakülte Kurulu da fakültedeki tüm öğretim üyelerinden oluşmalıdır. Bölüm Başkanlıkları Senato, Fakülte Kurulu ve Bölüm Kurulu kararları çerçevesinde tam bir serbestiyete sahip olmalı ve bölümleri ve öğrencileriyle ilgili kararları kendileri verebilmelidir. Mevcut sistemde Fakülte Yönetim Kurulu na getirilen işlerin çoğu Bölüm Başkanlıklarınca karara bağlanmalıdır. Dekanın onayı bile ancak istisnai durumlarda gerekli olmalıdır. Yani Bölüm Başkanlıklarına güven esas olmalı, ancak itiraz mekanizmasının yolu da açık tutulmalıdır. Öneri 10: Yıllık Performans Değerlendirmeleri Akademik hayatta akademik hürriyet ve serbestlik esastır, ve ürettiği fikirler ve getirdiği yenilikler ile topluma ışık tutması beklenen öğretim üyelerine en serbest ve esnek çalışma ortamı sağlanmalıdır. Öğretim üyelerinden öğretim, araştırma ve topluma hizmet görevlerini en etkin şekilde yapmaları beklenmeli, ancak öğretim üyeliği mesai saatleri gibi kısıtlarla memurluk konumuna indirgenmemelidir. Öğretim üyeleri ders ve ofis saatleri ve varsa komisyon toplantı saatleri dışında kampüste olmaya zorlanmamalıdır. Ancak her sene sonunda her öğretim üyesi bölüm başkanına yıllık bir faaliyet raporu vermeli ve performansını belgelemelidir. Raporda bir yıl süresince verilen dersler, öğrenci sayısı, tez çalışmaları, açılan yeni dersler, sürekli eğitime katkılar, yazılan proje teklifleri, alınan projeler, her türlü yayınlar, verdiği seminerler, meslek örgütleri ve öğrenci derneklerindeki faaliyetler, üniversite komite görevleri, aldığı ödüller ve varsa patentler, danışmanlık yaptığı firmalar (danışmanlık yoluyla piyasaya bilgi aktarımı teşvik edilmeli ve öğretim üyesinin bu yolla kazandığı paraya karışılmamalıdır) vb. belirtilmelidir. Öğretim üyeleri bu rapora dayalı olarak bölüm başkanı tarafından her yıl değerlendirilmeli ve bu değerlendirmeler akademik yükseltmelerde ve performansa dayalı ücret artışlarında esas olmalıdır. Öğretim üyeleri de her yıl bölüm başkanını değerlendirip değerlendirmeler dekana sunulmalı ve bu değerlendirmeler bölüm başkanının yıllık değerledirmesinde girdilerden biri olmalıdır. Benzer şekilde dekan değerlendirip değerlendirme rektöre sunulmalıdır. Öneri 11: Doçentlik ve Akademik Ünvanlar Mevcut akademik merdivende en kritik basamak DOÇENTLİK tir, ve bir çok akademisyen için doçentlik süreci adeta bir TRAVMA halini almıştır. Ancak doçentlik kriterlerini sağlayamayan bir akademisyen ömür boyu Yar. Doç olarak öğretim üyeliği yapabilmektedir. Yani mevcut doçentlik sistemi bir kalite control mekanizması değildir. Alanıyla ilgili sınavdan başarısız olan kişileri sınıfa gönderip o alan derslerini verdirmek tam bir garabettir. Yar. Doç. ve Prof. luk kuruma bağlı rutin bir süreç iken, Doç. like bu kadar vurgu yapılması ve bu derece zaman ve kaynak ayrılması anlaşılır değildir. Kalite ve liyakat ölçümü doçentlik aşamasında değil, doktora aşamasında yapılmalıdır. Doktora yapmak istiyenlerin temel bilgi seviyesi TUS gibi bir sınavla ölçülebilir. Mevcut merkezi doçentlik uygulamasına son verilmelidir. Doç. ile Yar. Doç. arasındaki maaş farkı azaltılmalı ve doçentlik ünvanı mevcut abartılmış konumundan layık olduğu mevkiye indirilmelidir. Doçentlik de diğer akademik ünvanlar gibi kurum tarafından verilmeli ve sadece verilen kurumda geçerli olmalıdır. Üniversiteler kendi kriterlerini kendileri belirlemeli ve açıkça ilan etmelidir. Bölüm, fakülte ve üniversite bazındaki personel komisyonları tavsiye kararlarını verirken bu kriterleri esas almalıdır. Akademisyen olmayanlara Akademik ünvanlar verilmemelidir. Yurt dışındaki saygın kurumların verdigi lisans, lisansüstü ve doktora dereceleri otomatik olarak eşdeğer kabul edilmelidir. Öneri 12: Akademik Yükseltme Kriterleri: Aşağıdaki sepete dayalı puanlama sistemi (bazı kalemlere örneğin SCI yayın gibi asgari puan getirilebilir). (Not: 27 Aralık 2011 tarihli 23. BTYK kararları, Akademik Yükseltme Ölçütlerinin girişimcilik ve yenilikçiliği teşvik edecek şekilde yeniden tasarımını öngörüyor. O yüzden mevcut yayına dayalı sistemin bu direktif doğrultusunda yeniden düzenlenmesi gerekiyor.) Akademik yükseltmelerde sadece yayın a dayalı mevcut sistem terkedilmelidir. Türkiye yayın sayısında dünyada 18. sıradadır, ancak yayın etki faktöründe 6

7 Gerçek Bir Üniversite Reformu İçin dünya ortalamasının altındadır. Öneri: Akademi sepeti Makale yayını, makale değerlendirme, atıf sayısı, h-indeks Kitap veya kitap bölümü telif/tercüme Proje yazma (TÜBİTAK, AB 7. Çerçeve, Kalkınma Ajansı, Firmalar, vs) Proje yürütücülüğü/araştırmacılığı/değerlendiriciliği/izleyiciliği Patent alma/ürün geliştirme/lisanslama/şirket kurma/bilimsel rapor yazma Seminer/kısa ders verme/sem de kurs verme Yönetilen Master/Doktora tezleri (yüksek yetenekli insan yetiştirme) Firmalara/kurumlara danışmanlık Kurumuna yapılan katkı/verilen destek/komisyon görevleri Verilen dersler/açılan laboratuvarlar/yaptırılan lisans projeleri Mesleki konferans/kongre düzenleme; Bilimsel dergi editörlüğü Alınan ödüller, plaketler, davetli konuşmacı olma, panelistlik, medya Diğer akademik faaliyetler Öneri 13: Lisansüstü Eğitimi Kendi imkanlarıyla okuyan veya projelerden desteklenen lisansüstü öğrencilerin kabul şartlarını üniversiteler kendileri belirlemelidir. Böylelikle lisansüstü eğitimi yaygınlaşır ve eğitimde çeşitlilik, piyasaya duyarlılık ve rekabet oluşur. Devletten maaş alan Araştıma Görevlileriiçin asgari kabul şartları (ALES sınavı gibi) konabilir. Lisansüstü eğitimi ücretli olmalı ve ücreti üniversite kendisi belirlemelidir. Yani lisansüstü eğitimi devlete yük getirmemelidir (akademisyen ihtiyacını karşılamak için devlet ihtiyaç duyduğu sayıda öğrenciye burs verebilir). Üniversitelerde lisans eğitimi bölüm ve fakültelerde, yüksek lisans ve doktora gibi lisansüstü eğitimleri ise mühendislik ve fen bilim alanlarında Fen Bilimleri Ensitüleri, sosyal bilim alanlarında ise Sosyal Bilimler Ensitüleri bünyelerinde yapılmaktadır. Üniversitelerde kurulan diğer enstitüler de kendi alanlarında lisansüstü eğitimi vermektedirler. Mevcut sistem çok başlı, çok karmaşık ve çok verimsizdir. Adeta bürokrasiye gömülmüştür. Bazı üniversitelerde 100 den fazla lisansüstü programı, ve her programın bir direktörü vardır. Bazan lisansüstü program direktörleriyle toplantı yapacak oda bulmakta zorluk çekilmektedir. Dersler bölümlerde verilmekte, ancak tüm kararlar fakülte dışındaki enstitülerde alınmaktadır. Aynı üniversitedeki Fen Bilimleri Ensitüsü ile Sosyal Bilimler Enstitüsünün birbirinden bağımsız çalışması, lisansüstü eğitime bir standart getirmeyi zorlaştırmaktadır. Lisansüstü eğitim veren Fen Bilimleri Enstitüsü ve Sosyal Bilimler Enstitüsü lağvedilip lisansüstü eğitim, lisans eğitimi gibi bölüm ve fakülteler bünyesinde yapılmalıdır. Her bölüm kendi lisansüstü programlarından kendisi görevli ve sorumlu olmalıdır. Modern dünyadaki uygulamalar ışığında, lisansüstü eğitimde etkinlik ve verimlilik için aşağıda belirtildiği gibi yeniden bir yapılanmaya gidilmelidir: Lisans eğitimi ile ilgili genel kuralları Senato belirler, ve bölümlerdeki lisans eğitimlerinin bu kurallara uygunluğunu Eğitimden Sorumlu Rektör yardımcısı denetler. Benzer şekilde, lisansüstü eğitim ile ilgili genel kuralları belirliyen Senato ya benzer bir Lisansüstü Kurul (veya Konsül) kurulmalı, ve bu kurulun başkanı Araştırma ve Lisansüstü Eğitimden Sorumlu Rektör Yardımcısı olmalıdır. Bu kurul, üniversitedeki tüm lisansüstü programların kurallara ve uluslararası standartlara uygunluğunu denetlemeli ve programların kalitesini yükseltme gayreti içinde olmalıdır. Keza, bu kurul lisansüstü programları açma ve kapatmaya da yetkili olmalıdır. Bu kararlara YÖK karışmamalıdır, ancak İl Yükseköğretim Konseyi onayı faydalı olur. Bölümlerle ilintili Lisansüstü program enflasyonuna son verilmelidir. Bölümlerde bölüm ismi altında tek bir Yüksek Lisans (tezli ve tezsizi de içinde barındıran) ve tek bir doktora programı olmalıdır. Diploma da lisans eğitiminde olduğu gibi bölüm adına verilmelidir. Mezunlara, uzmanlık sahasını belirten ayrı bir sertifika veya ek diploma verilebilmelidir. Yüksek Lisans ın tezli mi veya tezsiz mi olduğu transkripten direk olarak anlaşılabilir. Öneri 14: Araştırma Görevlileri Araştırma görevlilerine maaş değil burs verilmelidir ve araştırma görevlileri memur değil öğrenci statüsünde olmalıdır. Devlet, üniversitelerde eğitime yardım eden lisansüstü öğrencileriçin kadro yerine ödenek tahsis etmelidir. Bu ödenek, araştırma görevlilerine verilecek burs ile beraber okul harcını ve sağlık sigortasını da kapsamalıdır. (Devlet üniveritelerine, bir bütçe kalemi olarak, bir formül dahilinde araştırma görevlileri ödeneği verilebilir). Ancak emeklilik primini karşılamamalıdır. Bu ödeneğin karşılığı olarak araştırma görevlileri bölümlerinde eğitim ve/veya araştırma faaliyetlerine haftada 20 saat katkı yapmalıdır. 7

8 Gerçek Bir Üniversite Reformu İçin PT Araştırma görevliliği her akademik yıl sonu değerlendirilmeli ve performansı yetersiz bulunanlarin kontratları yenilenmemelidir. Yani kontratlar birer yıllık (veya bölümün olumlu görüşü şartı ile birkaç yıllık) olmalıdır. Araştırma görevlileri Bölüm uygun görürse bu bursun karşılığı olarak ders de verebilmeldir. Araştırma görevlisi olsun veya olmasın, programını tamamlıyan tüm lisansüstü öğrencilerinin üniversite ile ilişiği kesilmelidir. Öneri 15: Doktora Eğitimini Bitirenler Öğretim üyeliği ile ilgili olarak yapılması gereken önemli bir değişiklik, Araştırma Görevliliği statüsünün o kurumda akademik merdivenin ilk basamağı olduğu anlayışına son verilmesidir. Doktora eğitiminin hedefi, o kurumun akademisyen ihtiyacını karşılamak yerine piyasadaki doktoralı eleman ihtiyacını karşılamak olmalıdır. Türkiye de öğretim üyesi alımında, bölümün ihtiyaç duyduğu eleman almak yerine mezunlar için kadro açıp onları işe yerleştirme uygulaması yaygındır. Bunun sonucu ortaya çıkan kısır döngü, dinamizm önünde bir engeldir. Mezuniyetten sonra kurumdan ayrılma zorunluluğu, mezunların serbest piyasada pazarlanabilirliğini ön plana çıkaracak ve serbest rekabet ortamı doktora eğitimi kalitesini de yükseltecektir. Çünkü mezunları talep görmeyen bir doktora programı, ya kendisine çeki düzen verecek ya da kapısına kilit vuracaktır. Bu uygulamanın arkasındaki mantık ise, değişik bir ortamdan gelen yeni bir akademisyenle kampüste entellektüel çeşitlilik ve zenginliğin arttırılması ve bir bölümde birbirinin kopyası olan bir öğretim kadrosunun oluşmasının önüne geçilmesidir. Dışarıdan eleman alınması, bölüme entellektüel zenginlik getirir. Öneri 16: Üniversitelerin Fonlanması Formülü Akademik kadro ile ilgili olarak devlet üniversitelerinde yapılması gereken ilk işlerden biri, akademik kadro belirlenmesinde keyfiliğe ve çifte standarda son verilmesi ve kadro dağılımının rasyonel bir zemine oturtulmasıdır. Lisansüstü eğitimi ücretli olacağından, kadrolar belirlenirken sadece lisans öğrencileri dikkate alınmalıdır. Kuzey Amerika daki uygulamalar ışığında, üniversitelerinde kadro tahsisinde şöyle bir formül kullanılabilir: Tıp fakültelerinde 8, Mühendislik fakültelerinde 15, Fen-Edebiyat ve Sosyal Bilimlerde 20 tam zamanlı öğrenci başına bir öğretim üyesi kadrosu verilebilir (rakamlar değişebilir). Böylelikle kadro talepleri öğrenci sayısını arttırmaya bağlanır ve üniversiteler insan kaynaklarını en verimli şekilde kullanmaya zorlanır. Ayrıca bu kadrolar yardımcı doçent, doçent, ve profesör ayrımı yapılmadan torba olarak verilmelidir. Bir yardımcı doçent gereken şartları sağlayıp doçent ünvanını alınca, kadrosu otomatik olarak doçent e dönmeli, ve mevcut uygulamadaki doçent kadrosu alınıp ilana çıkılması, başvuruların hakemlere gönderilmesi, sonra yönetimin bunları değerlendirip atama yapması garabetine ve ek iş yüküne son verilmelidir. Yeni bina/yatırım/ar-ge altyapısı vs talepleri ile ilgili bütçe kalemi gerekçelendirilerek ayrı olarak hazırlanmalıdır. Üniversitelerin finansal bağımsızlığı olmalı, ve kendi parasıyla araştırmacı, hizmetli, kadrosuz öğretim üyesi (yerli veya yabancı) istihdam edebilmelidir. Ayrıca, alınabilecek yabancı öğrenci ve öğretim üyesi sayısına hiçbir sınır konulmamalı ve bunu kurumlar belirlemelidir. Öneri 17: Borçlanmayla Eğitim Parasız eğitim diye bir şey yoktur; parasını başkasının ödediği eğitim vardır. Mevcut sistemde öğrenciler neredeyse sınırsız sayıda derse kaydolmaktadır. Başarısız olunan dersler sonradan silindiği ve not ortalamasını etkilemediği için derlerde sorumsuzluk devamsızlık ve ciddiyetsizlik epidemik hale gelmiştir. Kayıt ücreti, alınan kredi sayısı ile orantılı olmalıdır. Böylece derslerde öğrenci ve ders grup sayılarının gereksiz yere artması önlenmelidir. Öğrencilerin gereksiz yere ders almasının önlenmesinin sonucu olarak derslere ciddiyet gelecek, sınıflarda ilgisiz öğrencilerin yer işgal etmesi önlenecek, derslerde başarı oranı artacak, ve mevcut altyapı ve insan kapasitesi daha etkin kullanılacaktır. Örneğin derslerde kalma oranının % 50 den % 25 e düşmesi, aynı altyapı ve insan kaynakları ile aynı kurumda %25 daha fazla öğrenciye hizmet vermeyi mümkün kılacaktır. Böylece ikinci öğretime de gerek kalmayacaktır. Lisans eğitimininin paralı olması esas olmalıdır. Ancak: İsteyen her öğrenciye, imzalayacaği bir taahhütname karşılığı, kefil istemeden, okul ücreti kadar burs verilmedir. Öğrenci bu borcu ileride bir işe girdiğinde gelirinin belli bir oranı olarak veya 1-1 mecburi hizmet olarak ödeyebilmelidir. Öğrencinin 8

9 Gerçek Bir Üniversite Reformu İçin mezuniyetten önce/sonra ölümü, iş göremez hale gelmesi halinde borç silinmelidir. Borç hiçbir şekilde aileye intikal etmemelidir ve asgari veya sıfır faiz alınmalıdır. Böylelikle zorunlu hizmet etmek istemeyenler (doktorlar gibi) kendi okul paralarını kendileri öderler ve halka yük olmazlar. VEYA: Eğer üniversite eğitimi parasız kalacaksa, en azından kalınan derslerin ücret karşılığı yıllık öğrenci harcına eklenmelidir. Öneri 18: Meslek Yüksek Okulları Üniversite bünyesindeki 2 yıllık önlisans programları ve MYO lar lisans/lisansüstü programların gölgesinde kalmakta ve üvey evlat muamelesi görmektedir. Bağımsız hareket edemeyen MYO lar aktif politikalar izliyememekte ve toplumla bütünleşememektedir. MYO lar YÖK bünyesinden alınıp (veya ayrı bir birim olarak yeniden yapılandırılıp) üniversitelerden bağımsız bir şemsiye altında yapılanmalıdır. MYO lar, MEB bünyesinde ortaöğretim seviyesindeki Meslek Okulları ile koordineli faaliyet göstermelidir. Toplumda bir çok 2 yıllık önlisans programı ile meslek liselerindeki programların aynı olduğu, ve hatta bazı meslek liselerindeki eğitimin 2 yıllık önlisans programlarındaki eğitimden daha kaliteli olduğu yönünde yaygın kanaatler vardır. MYO lar akşam-gece saatleri ve haftasonlarında hayatboyu öğrenim kapsamında o şehrin yetişkin eğitim merkezleri olarak hizmet vermeli, ihtiyaç duyulan alanlarda sertifika programları açmalıdır. Bir ildeki MYO larda hangi programların açılıp hangilerinin kapanağını, programların öğretim planlarını, hangi öğretmenlerin alınacağını o ildeki İl Yüksekögretim Konseyi karar vermelidir. MYO larda akademik ünvanlar değil öğretim görevliliği esas olmalıdır ve beceri sahipleri beceri dersleri verebilmelidir. Akademik ünvan sahipleri burada görev yapabilmeli, ancak temel performans kriteri mesleki eğitime yapılan katkı olmalıdır. MYO ların misyonu Ar-Ge/yayın değil, beceri kazandırma ve iş dünyası ile işbirliği içinde bölgenin istihdam ihtiyacını temin etme olmalıdır. Öneri 19: Üniversiteye Giriş Sınavı Liselerin, üniversitelere girişe yönelik test merkezleri olmaktan çıkarılıp öğrencileri gerçek hayat becerileri ile donatan eğitim kurumları haline getirilmesi için üniversiteye giriş sistemi yeniden tasarlanmalıdır. Lise mezunlarının sahip olmaları istenen bilgi ve beceriler belirlenmeli, ve üniversite giriş sınavı büyük etapta bu bilgi ve becerileri ölçmeye dayanmalıdır. Örneğin üniversiteye giriş sınavında bir kaç bilgisayar sorusu olması, tüm lise mezunlarının bilgisayar konusunda ciddi beceri sahibi olmasını sağlıyacaktır. Üniversiteye hazırlık kursları da kendilerini bilgisayarlarla donatacak, ve kursiyerlerine en yüksek seviyede bilgisayar becerisi kazandırma yarışına gireceklerdir. Benzer şeyler güzel yazma, yabancı dil, sağlık bilgisi, sportif faaliyetler, ve sanat faaliyetleri için de yapılabilir ve bu tür faaliyetler için öğrencilere direk puan verilebilir (lise başarı notunun üniversiteye giriş sınav sonuçlarına direk olarak eklenmesi gibi). Spor, kültür ve sanat etkinlikleri alanında ögrencilerin birer portföyünün olması ve bu faaliyetlere katılım ve başarının bir şekilde üniversiteye girişte bir puan karşılığı olması, liseleri bu tür faaliyetlerin merkezi haline getirecektir. Keza, bir konu hakkında öğrencilerin bir makale yazmasının üniversite giriş sınavının bir parçası yapılması, tüm lise mezunlarınin en yüksek seviyede kendilerini yazılı olarak ifade etme becerisi kazanmalarının ve imla kurallarını öğrenmelerinin önünü açacaktır. Önerilen bu system üniversiteye kimlerin gireceğini muhtemelen pek değiştirmiyecektir. Ancak üniversiteye giren ve girmeyen her lise mezununun lise sonrası hayata gerçek hayat becerileri ile donanmış olarak daha yüksek bir özgüven ve kişisel gelişmişlik zeviyesinde başlamasını ve liselerin de anlamlı eğitim yuvası olmasını sağlıyacaktır. Öneri 20: Güvene Dayalı Kısa ve Öz bir Kanun Dünya hızla değişmektedir, ve bu dinamik ortama uyum sağlayabilmek için sistemin esnek ve değişime açık olması gerekir. Yoksa bugün yapılan kurallar kısa bir süre sonra ayakbağı olur ve verimi düşürür. O yüzden, eski alışkanlıklar bırakılarak, yeni kanun kısa, öz, ve esnek olmalı ve değişik uygulamalara fırsat vermelidir. Gelişim ancak rekabet ortamında olur ve rekabet de değişik yaklaşımlarla mümkündür. Yeni kanun, sistemi suistimal edecek olanları değil dürüstleri esas alarak hazırlanmalı, ve suistimal edebilecek küçük bir azınlık için de caydırıcı hükümler içermelidir. Herkesin potansiyel sahtekar olarak görüldüğü ve dürüst ve çalışkan kişilerin bu yüden formalitelere boğulduğu bir sistem verimi düşürür ve dünya ile rekabeti imkansız kılar. Kaldı ki bu tür kurallarla dolu komplike sistem sahtekarlığı önleyemekte, sadece dürüstlerin işini zorlaştırmaktadır. Yeni kanun evrensel geçerliliği olan esasları koymalı, ancak detayları kurumlara bırakmalıdır. 9

10 Gerçek Bir Üniversite Reformu İçin PT Üniversiteler birbirlerinin farklı uygulamalarından öğrenmeli ve bir rekabet ortamı oluşmalıdır. Tek tipçilik yerine çoğulculuk esas olmalıdır. Yukarıda yapılan öneriler, hayata geçirilmeleri halinde, üniversitelerin çok daha etkin, verimli, esnek, dinamik ve demokratik bir yapıya kavuşması sağlanacağı gibi aynı zamanda kimlik de kazanacaktır. Bu önerilerin çoğu örnek alınan ülkelerde standart uygulamalardır ve zaman testinden başarıyla geçmiştir. 10

YEMİ TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM KURULU KANUN TASARISI HAKKINDA MÜTALAAM Yrd. Doç. Adnan KÜÇÜK* 1- Türkiye Yükseköğretim Kurulu (TYK), üniversiteler

YEMİ TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM KURULU KANUN TASARISI HAKKINDA MÜTALAAM Yrd. Doç. Adnan KÜÇÜK* 1- Türkiye Yükseköğretim Kurulu (TYK), üniversiteler YEMİ TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM KURULU KANUN TASARISI HAKKINDA MÜTALAAM Yrd. Doç. Adnan KÜÇÜK* 1- Türkiye Yükseköğretim Kurulu (TYK), üniversiteler arasında koordinasyonu ve yüksek öğretim kurumlarının bir

Detaylı

T.C. ERCĠYES ÜNĠVERSĠTESĠ YENĠ YÖK YASA TASLAĞI HAKKINDAKĠ GÖRÜġLERĠ

T.C. ERCĠYES ÜNĠVERSĠTESĠ YENĠ YÖK YASA TASLAĞI HAKKINDAKĠ GÖRÜġLERĠ T.C. ERCĠYES ÜNĠVERSĠTESĠ YENĠ YÖK YASA TASLAĞI HAKKINDAKĠ GÖRÜġLERĠ GENEL GÖRÜġLER Yükseköğretimi yeniden yapılandırırken ülkemizin, belirli bir gelişmişlik düzeyi ve devlet geleneğine sahip olduğu, üniversiteler

Detaylı

YENİ BİR YÜKSEKÖĞRETİM YASASINA DOĞRU

YENİ BİR YÜKSEKÖĞRETİM YASASINA DOĞRU YENİ BİR YÜKSEKÖĞRETİM YASASINA DOĞRU Yükseköğretime yönelik talep küresel olarak artmakta, bütün dünyada yükseköğretim alanı genişlemektedir. Türkiye yükseköğretim alanı da gerek küresel eğilimlere ve

Detaylı

T.C. YÜKSEKÖĞRETĠM KURULU YASA TASLAKLARI

T.C. YÜKSEKÖĞRETĠM KURULU YASA TASLAKLARI T.C. YÜKSEKÖĞRETĠM KURULU YASA TASLAKLARI (KARġILAġTIRMALI YÖK VE HACETTEPE ÜNĠVERSĠTESĠ TASLAKLARI) Kasım 2012, ANKARA YÖK YASA TASLAĞI HAKKINDA NOTLAR Prof. Dr. A. Murat TUNCER Hacettepe Üniversitesi

Detaylı

TÜRKİYE DE YÜKSEKÖĞRETİMİN SORUNLARI, BEKLENTİLER VE ÇÖZÜM ARAYIŞLARI ÇALIŞTAYI

TÜRKİYE DE YÜKSEKÖĞRETİMİN SORUNLARI, BEKLENTİLER VE ÇÖZÜM ARAYIŞLARI ÇALIŞTAYI TÜRK EĞİTİM-SEN TÜRKİYE DE YÜKSEKÖĞRETİMİN SORUNLARI, BEKLENTİLER VE ÇÖZÜM ARAYIŞLARI ÇALIŞTAYI KOMİSYON RAPORLARI 14-16 ARALIK 2012 Koordinatörler Cengiz KOCAKAPLAN Genel Eğitim ve Sosyal İşler Sekreteri

Detaylı

ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ GÖRÜŞÜ

ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ GÖRÜŞÜ ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ GÖRÜŞÜ Yeni Bir Yükseköğretim Yasasına Doğru adlı Türkiye Yükseköğretim sistemini dönüştürmeye yönelik yasa taslağı için posizyon belgesinin Abant İzzet Baysal Üniversitesi

Detaylı

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ SENATOSU GÖRÜŞLERİ

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ SENATOSU GÖRÜŞLERİ YENİ BİR YÜKSEKÖĞRETİM YASASINA DOĞRU SELÇUK ÜNİVERSİTESİ SENATOSU GÖRÜŞLERİ KASIM 2012 İÇERİK PLANI SUNUŞ / 3 YENİ YASA TASLAĞI ÜZERİNE SELÇUK ÜNİVERSİTESİ SENATOSU GÖRÜŞLERİ / 4 EKLER / 11 EK- 1: Selçuk

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETĠM KANUNU TASLAĞI

YÜKSEKÖĞRETĠM KANUNU TASLAĞI YÜKSEKÖĞRETĠM KANUNU TASLAĞI BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Temel ilkeler ve Tanımlar MADDE 1- Amaç ve kapsam MADDE 2- Temel ilkeler MADDE 3- Tanımlar ĠKĠNCĠ BÖLÜM Türkiye Yükseköğretim Kurulu MADDE 4- Türkiye

Detaylı

DÜZCE ÜNĠVERSĠTESĠ SENATOSU NUN YENĠ YÜKSEKÖĞRETĠM YASASI ĠLE ĠLGĠLĠ ELEġTĠRĠ VE ÖNERĠLERĠ

DÜZCE ÜNĠVERSĠTESĠ SENATOSU NUN YENĠ YÜKSEKÖĞRETĠM YASASI ĠLE ĠLGĠLĠ ELEġTĠRĠ VE ÖNERĠLERĠ 11.10.2012 DÜZCE ÜNĠVERSĠTESĠ SENATOSU NUN YENĠ YÜKSEKÖĞRETĠM YASASI ĠLE ĠLGĠLĠ ELEġTĠRĠ VE ÖNERĠLERĠ Üniversitelerarası Kurul tarafından üniversitelere gönderilmiģ olan yeni yükseköğretim yasa taslağı

Detaylı

İMRALI GÖRÜŞMELERİ KABUL EDİLEMEZ

İMRALI GÖRÜŞMELERİ KABUL EDİLEMEZ TÜRK DAYANIŞMA KONSEYİ Sözde açılım projesinin bu son aşamasında, artık ülkemiz, terörle masaya oturmayı saklama ve gizleme gereği bile duymayan, bu yöndeki tepkilere aldırış dahi etmeyen vicdan ve hamiyet

Detaylı

TIP FAKÜLTESİ DEKANLARI ÇALIŞTAY RAPORU(22-23 ARALIK 2012)

TIP FAKÜLTESİ DEKANLARI ÇALIŞTAY RAPORU(22-23 ARALIK 2012) TIP FAKÜLTESİ DEKANLARI ÇALIŞTAY RAPORU(22-23 ARALIK 2012) Tıp Fakültesi Dekanları 22-23 Aralık 2012 tarihinde Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi nde bir çalıştay düzenlemiştir. Çalıştaya Tıp Fakültesi

Detaylı

TÜRKİYE DE YÜKSEKÖĞRETİM: EĞİLİMLER, SORUNLAR VE FIRSATLAR

TÜRKİYE DE YÜKSEKÖĞRETİM: EĞİLİMLER, SORUNLAR VE FIRSATLAR TÜRK SANAYİ C İ LERİ VE İŞADAMLARI DERNEĞİ Avrupa Üniversiteler Birliği Kurumsal Değerlendirme Programı TÜRKİYE DE YÜKSEKÖĞRETİM: EĞİLİMLER, SORUNLAR VE FIRSATLAR Yükseköğretim Sistemi Üzerine 17 Türk

Detaylı

TÜRK PSİKOLOGLAR DERNEĞİ PSİKOLOJİ LİSANS EĞİTİMİ AKREDİTASYON EL KİTABI (TPD-PLESA)

TÜRK PSİKOLOGLAR DERNEĞİ PSİKOLOJİ LİSANS EĞİTİMİ AKREDİTASYON EL KİTABI (TPD-PLESA) TÜRK PSİKOLOGLAR DERNEĞİ PSİKOLOJİ LİSANS EĞİTİMİ AKREDİTASYON EL KİTABI (TPD-PLESA) EKİM 2010, ANKARA 1 İÇİNDEKİLER BÖLÜM I AKREDİTASYONUN TANIMI VE AMACI... 3 BÖLÜM II PSİKOLOJİ LİSANS PROGRAMLARI AKREDİTASYON

Detaylı

TIP DEKANLAR KONSEYİ VE DiCLE ÜNİVERSiTESİ TIP EĞİTİMİNDE SORUNLAR VE GÜNCEL YAKLAŞIM SEMPOZYUMU TUTANAK ÖZETİ

TIP DEKANLAR KONSEYİ VE DiCLE ÜNİVERSiTESİ TIP EĞİTİMİNDE SORUNLAR VE GÜNCEL YAKLAŞIM SEMPOZYUMU TUTANAK ÖZETİ TIP DEKANLAR KONSEYİ VE DiCLE ÜNİVERSiTESİ TIP EĞİTİMİNDE SORUNLAR VE GÜNCEL YAKLAŞIM SEMPOZYUMU TUTANAK ÖZETİ Tarih: 05 06 Aralık 2013 Yer: Dicle Üniversitesi Kongre Merkezi, Diyarbakır Prof. Dr. Mehmet

Detaylı

Türkiye Akademisyenler Platformu Rapor: 3

Türkiye Akademisyenler Platformu Rapor: 3 TEMMUZ 2014 Türkiye Akademisyenler Platformu Rapor: 3 Temmuz 2014 enitelikli ve Üretken Eğitim Sistemi için Yol Haritası eders Kitaplarının Değerlendirilmesi ve Alternatif Eserler Hazırlanması eüniversitelere

Detaylı

19. Milli Eğitim Şûrası. Gündem Maddelerine İlişkin Görüş ve Öneriler

19. Milli Eğitim Şûrası. Gündem Maddelerine İlişkin Görüş ve Öneriler 19. Milli Eğitim Şûrası Gündem Maddelerine İlişkin Görüş ve Öneriler 19. Milli Eğitim Şûrası Gündem Maddelerine İlişkin Görüş ve Öneriler Ankara 2014 Eğitim-Bir-Sen Yayınları: 56 Eğitim-Bir-Sen Adına Sahibi

Detaylı

KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLANI 2014-2018

KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLANI 2014-2018 KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLANI 2014-2018 3 İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER... 3 ÖNSÖZ... 5 I- HAZIRLIK ÇALIŞMALARI... 7 GİRİŞ... 7 KONUNUN ÖNEMİ... 7 AMAÇ VE KAPSAM... 8 SÜREÇ VE YÖNTEM... 9 PLANIN UYGULANMASI...

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ TÜRKİYE EĞİTİM MECLİSİ 5. EĞİTİM KONGRESİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ TÜRKİYE EĞİTİM MECLİSİ 5. EĞİTİM KONGRESİ TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ TÜRKİYE EĞİTİM MECLİSİ 5. EĞİTİM KONGRESİ YABANCI DİL ÖĞRETİMİ 29-30 KASIM 2013 TOBB, ANKARA Sonuç Raporu 13 Aralık 2013 1 TOBB EĞİTİM MECLİSİ 5. EĞİTİM KONGRESİ YABANCI

Detaylı

ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ 2013-2017 İÇİNDEKİLER Üst Yönetici Sunuşu.. 2 GİRİŞ. 3 1. GENEL BİLGİLER...... 4 Tarihçe.. 5 Organizasyon 6 2. STRATEJİK PLANLAMA SÜRECİ... 8

Detaylı

Gençliği yetiştiriniz. Onlara ilim ve irfanın müspet fikirlerini veriniz. Geleceğin aydınlığına onlarla kavuşacaksınız. Mustafa Kemal ATATÜRK

Gençliği yetiştiriniz. Onlara ilim ve irfanın müspet fikirlerini veriniz. Geleceğin aydınlığına onlarla kavuşacaksınız. Mustafa Kemal ATATÜRK Gençliği yetiştiriniz. Onlara ilim ve irfanın müspet fikirlerini veriniz. Geleceğin aydınlığına onlarla kavuşacaksınız. Mustafa Kemal ATATÜRK B U R S A T E K N İ K Ü N İ V E R S İ T E S İ BİR BAKIŞTA

Detaylı

ÖNSÖZ. 4 1- EGE ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLANLAMA SÜRECİ. 5 2-DURUM ANALİZİ. 7 2.1. EGE ÜNİVERSİTESİ TARİHSEL GELİŞİMİ. 7 2.2. 8 2.3.

ÖNSÖZ. 4 1- EGE ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLANLAMA SÜRECİ. 5 2-DURUM ANALİZİ. 7 2.1. EGE ÜNİVERSİTESİ TARİHSEL GELİŞİMİ. 7 2.2. 8 2.3. 1 2 İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... 4 1- EGE ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLANLAMA SÜRECİ... 5 2-DURUM ANALİZİ... 7 2.1. EGE ÜNİVERSİTESİ TARİHSEL GELİŞİMİ... 7 2.2. YASAL YÜKÜMLÜLÜKLER VE MEVZUAT ANALİZİ... 8 2.3.KURULUŞUN

Detaylı

T.C. PERFORMANS PROGRAMI

T.C. PERFORMANS PROGRAMI T.C. PERFORMANS PROGRAMI 2013 Her alanda gelişmeye büyük önem veren, kurumsallaşmaya dönük çalışmalarına hızlı bir şekilde devam etmektedir. Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi olarak daha dinamik, çevresine

Detaylı

Türk Silahlı Kuvvetleri ve emniyet teşkilatına bağlı yükseköğretim kurumlarıyla ilgili hususlar ayrı kanunlarla düzenlenir.

Türk Silahlı Kuvvetleri ve emniyet teşkilatına bağlı yükseköğretim kurumlarıyla ilgili hususlar ayrı kanunlarla düzenlenir. Kanun Numarası: 2547 Kabul Tarihi: 04/11/1981 Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi: 06/11/1981 Yayımlandığı Resmi Gazete Sayısı: 17506 BİRİNCİ BÖLÜM: Kanunun Amacı, Kapsamı ve Tanımlar Amaç Madde 1 - Bu kanunun

Detaylı

MESLEKİ - TEKNİK EĞİTİMİN SORUNLARI VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ

MESLEKİ - TEKNİK EĞİTİMİN SORUNLARI VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ MESLEKİ - TEKNİK EĞİTİMİN SORUNLARI VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ MÜSİAD Eğitim Komisyonu İstanbul, 2007 1 2 İÇİNDEKİLER 1. Giriş...7 2. Strateji ve Politikalar... 7 3. Sorunlar ve Öneriler... 8 3.1. Genel Çerçevede

Detaylı

Gelecek Elimizde KIRGIZİSTAN-TÜRKİYE MANAS ÜNİVERSİTESİ MEVZUAT ANLAŞMA TÜZÜK YÖNETMELİKLER YÖNERGELER USUL VE ESASLAR İLKELER NİSAN 2015 BİŞKEK

Gelecek Elimizde KIRGIZİSTAN-TÜRKİYE MANAS ÜNİVERSİTESİ MEVZUAT ANLAŞMA TÜZÜK YÖNETMELİKLER YÖNERGELER USUL VE ESASLAR İLKELER NİSAN 2015 BİŞKEK Gelecek Elimizde KIRGIZİSTAN-TÜRKİYE MANAS ÜNİVERSİTESİ MEVZUAT ANLAŞMA TÜZÜK YÖNETMELİKLER YÖNERGELER USUL VE ESASLAR İLKELER NİSAN 2015 BİŞKEK İÇİNDEKİLER 1. KIRGIZİSTAN-TÜRKİYE MANAS ÜNİVERSİTESİ'NİN

Detaylı

Sayı: 214 13 Aralık 2005 KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ YÜKSEKÖĞRETİM YASASI İÇDÜZENİ. BİRİNCİ KISIM Genel Kurallar

Sayı: 214 13 Aralık 2005 KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ YÜKSEKÖĞRETİM YASASI İÇDÜZENİ. BİRİNCİ KISIM Genel Kurallar Sayı: 214 13 Aralık 2005 KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ YÜKSEKÖĞRETİM YASASI İÇDÜZENİ Madde 1. Madde 2. Madde 3. Madde 4. Kısa İsim Tefsir Amaç Kapsam BİRİNCİ KISIM Genel Kurallar İKİNCİ KISIM Yükseköğretimin

Detaylı

KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ. 2015 Yılı Performans Programı. Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı

KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ. 2015 Yılı Performans Programı. Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ 2015 Yılı Performans Programı Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı Üst Yönetici Sunuşu Kırıkkale Üniversitesi, Ankara nın hemen yanı başındaki merkezi konumu ile gerek öğrencilerin

Detaylı

Adli Eğitim üzerine İstişari Ziyaret Çalışması (27-31 Mayıs 2013) 23. Fasıl: Yargı ve Temel Haklar. İçindekiler

Adli Eğitim üzerine İstişari Ziyaret Çalışması (27-31 Mayıs 2013) 23. Fasıl: Yargı ve Temel Haklar. İçindekiler 12 Eylül 2013 Prof. Dr. (Hukuk) Thomas Giegerich Hukuk Uzmanı (Virginia Üniversitesi) Saarland Üniversitesi, Avrupa Çalışmaları Enstitüsü, Hukuk Bölümü Direktörü AB Hukuku, Kamu Uluslararası Hukuku ve

Detaylı

Kendiniz için değil, bağlı bulunduğunuz ulus için elbirliği ile çalışınız. Çalışmaların en yükseği budur. Denebilir ki, hiçbir şeye muhtaç değiliz,

Kendiniz için değil, bağlı bulunduğunuz ulus için elbirliği ile çalışınız. Çalışmaların en yükseği budur. Denebilir ki, hiçbir şeye muhtaç değiliz, İÇİNDEKİLER TABLO DİZİNİ...: 3 ÜST YÖNETİCİ (REKTÖR) SUNUŞU...: 7 1- AKADEMİK VE İDARİ BİRİMLERİMİZ...: 10 1.1- Akademik Birimler...: 10 1.2- İdari Birimler...: 19 2.GENEL BİLGİLER...: 24 2.1- Yetki, Görev

Detaylı

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ EUA ÖZDEĞERLENDİRME RAPORU

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ EUA ÖZDEĞERLENDİRME RAPORU i ANADOLU ÜNİVERSİTESİ EUA ÖZDEĞERLENDİRME RAPORU İçindekiler... i Ekler Listesi... iv Kısaltmalar Listesi... vi Anadolu Üniversitesi EUA Özdeğerlendirme Ekibi... viii 1. Giriş... 1 2. Ulusal ve Kurumsal

Detaylı