Fen- Edebiyat Fakültesi Öğretim Üyelerinin Öğretmen Yetiştirme Sistemine İlişkin Düşünceleri (Uludağ Üniversitesi Fen- Edebiyat Fakültesi Örneği) *

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Fen- Edebiyat Fakültesi Öğretim Üyelerinin Öğretmen Yetiştirme Sistemine İlişkin Düşünceleri (Uludağ Üniversitesi Fen- Edebiyat Fakültesi Örneği) *"

Transkript

1 Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri Educational Sciences: Theory & Practice - 11(1) Kış/Winter Eğitim Danışmanlığı ve Araştırmaları İletişim Hizmetleri Tic. Ltd. Şti. Fen- Edebiyat Fakültesi Öğretim Üyelerinin Öğretmen Yetiştirme Sistemine İlişkin Düşünceleri (Uludağ Üniversitesi Fen- Edebiyat Fakültesi Örneği) * Sedat YÜKSEL a Uludağ Üniversitesi Öz Fen- edebiyat fakültelerinin öğretmen eğitimindeki yeri sürekli tartışılmaktadır. Özellikle 1980 li yıllardan itibaren fen-edebiyat fakültelerinin öğretmen yetiştirme işine daha fazla girdikleri görülmektedir. Bu araştırmada fen- edebiyat fakültesi öğretim üyelerinin öğretmen yetiştirme sistemine ilişkin düşüncelerinin tespit edilmesi amaçlanmıştır. Araştırma nitel bir durum çalışması olup, iç içe geçmiş tek durum deseni kullanılmıştır. Araştırma, Uludağ Üniversitesi Fen- Edebiyat Fakültesi nde görev yapan 12 öğretim üyesi üzerinde yapılmıştır. Veriler yarı-yapılandırılmış görüşme ile toplanmıştır. Elde edilen veriler tümevarımcı içerik analizi ile analizi yapılmıştır. Araştırmada öğretim üyeleri çoğunlukla fakültelerinin bilim adamı ve öğretmen yetiştirmek işlevinin olduğu, ortaöğretime fen-edebiyat fakültelerince öğretmen yetiştirilmesi gerektiği, pedagojik formasyon derslerinin alınmasının gerekli olduğu ve bu derslerin lisans esnasında alınması gerektiği görüşündedirler. Özel öğretim yöntemleri dersi konusunda bir görüşbirliği yoktur. Ayrıca öğretim üyeleri, eğitim fakültesinde görev yapan fen-edebiyat kökenli öğretim elemanlarını yetersiz görmekte, bunun bir yansıması olarak da eğitim fakültelerini olumsuz algılamaktadırlar. Anahtar Kelimeler Fen-Edebiyat Fakültesi, Öğretmen Yetiştirme, Pedagojik Formasyon. Fen- edebiyat fakültelerinin temel işlevi temel bilimler alanında bilimsel araştırmalar yapmak, yeni bilgiler üretmek, ilgili alanlarda bilim adamı ve araştırmacı yetiştirmektir. Bu işlevi itibariyle de bir üniversitenin vazgeçilmez fakültesidir. Fen- edebiyat fakültelerinin bu kadar önemli işlevi olmakla birlikte, ortaöğretimin yayılması ve öğretmen ihtiyacının ortaya çıkması üzerine öğretmen yetiştirmeye de yönelmiş, öğretmen yetiştirmeyi de işlevleri arasına katmıştır. Fen- edebiyat fakülteleri genellikle ilköğretimden ziyade ortaöğretime öğretmen yetiştirme konusuna odaklanmışlardır. Bazı * Bu araştırma Mayıs 2010 tarihleri arasında Balıkesirde düzenlenen 1. Ulusal Eğitim Programları ve Öğretim Kongresinde sunulan bildirinin genişletilmiş halidir. a Dr. Sedat YÜKSEL. Eğitim Bilimleri alanında doçenttir. Çalışma alanları arasında öğretmen yetiştirme, örtük program ve öğrenci direnci yer almaktadır. İletişim: Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi, Eğitim Bilimleri Bölümü Görükle/Bursa. Elektronik Posta: Tel: Fax: üniversitelerde fen-edebiyat eğitimi ile öğretmen eğitimi eşdeğer sayılmıştır (Borrowman, 1965). Fen- edebiyat fakültelerinin öğretmen yetiştirme işine eğilmesi eğitim bilimciler tarafından yoğun bir biçimde eleştirildiği zaten bilinmektedir. Ancak fen- edebiyat fakültelerinin öğretmen yetiştirme işine girmesini kendi bünyesinden de eleştirenler olmuştur. Örneğin Daly (1986) öğretmen yetiştirme işine girilmesiyle birlikte fen- edebiyat fakültelerinin temel işlevi olan araştırma yapmaktan uzaklaştığı, bunun yerine öğretmen eğitimini temel misyon haline getirdiği şikayetini yapmaktadır. Eğitim fakültelerine yoğun eleştiriler getiren ve öğretmen eğitiminin fen- edebiyat fakülteleri tarafından yapılması gerektiğini savunan Bestor (1953) dahi fen- edebiyat fakültelerinin öğretmen eğitimini ciddiye almadıklarından şikâyet etmektedir. Fen- edebiyat fakültelerinde öğretmen yetiştirme resmi olarak, yani öğretmenlik ile ilgili tüm ders ve uygulamaların fen-edebiyat fakültesinde yapılması, ilk defa 1922 yılında New York University de başlamıştır (Meyer, 1957). Ancak fen-edebiyat fakül- 179

2 K U R A M V E U Y G U L A M A D A E Ğ İ T İ M B İ L İ M L E R İ telerinde öğretmen yetiştirmenin yaygınlaşmaya başlaması eğitim fakültelerinde öğrencilerin alan bilgisi yönünden yetersiz yetiştirildiği yönündeki eleştirilerin yoğunlaşması ile olmuştur. Bu eleştiriler ABD de özellikle 1950 li yıllardan itibaren yoğunlaşmıştır (Bestor, 1953; Conant, 1963, Flexner, 1930; Koehler, 1985; Koerner, 1963; Lynd, 1950; Lyons, 1980; Nelson, Palonsky ve Carlson, 1990) lerden beri öğretmen eğitimine yönelik yapılan eleştirileri özetleyen National Comission on Teaching and America s Future (NCTAF) (1996), bu eleştirileri şöyle özetlemiştir: 1) Dört yıllık lisans süresi öğretmen eğitimi için yetersizdir. 2) Üniversite ile okullar arasında ve eğitim fakültesi ile fen- edebiyat fakültesi arasında ilişkiler birbirinden kopuktur. 3) Eğitim fakültelerinde dersler yüzeysel ve okuldaki gerçek yaşananlardan kopuk bir biçimde verilmektedir. 4) Eğitim fakültelerinde halen geleneksel araçlarla dersler verilmektedir. Eğitim fakültelerine yönelik bu eleştirilerin sonrasında öğretmen eğitiminin fen- edebiyat fakültelerine verilmesiyle giderilebileceğine dair düşünceler ileri sürülmektedir. Örneğin University of Chicago nun rektörü Robert M. Hutchins öğretmen adaylarının ihtiyaç duyduğu her şeyin fenedebiyat fakülteleri nce karşılanacağını ifade etmiştir (Brubacher, 1966). Petrie (1986) de fen- edebiyat fakültelerinin öğretmen eğitimine katkısını dört boyutta özetlemektedir. Ona göre fen-edebiyat fakülteleri; (1) öğrencilerin genel kültür düzeylerini artırır, (2) öğrencilerin sorgulama, analiz etme, eleştirel düşünme ve karar verme gibi üst düzey düşünme becerilerini geliştirir, (3) öğrencilerin sağlam alan bilgisi elde etmelerini sağlar ve (4) öğretim yöntemleri dersinin daha etkili verilmesine yardımcı olur. Ona göre yöntem dersleri alan bilgisine dayanmaktadır. Petrie ye göre, burada eğitimcilerden gelen pedagojik yapı ile fen-edebiyat alan uzmanlarından gelen lojik yapı fen- edebiyat fakültelerinde daha iyi bir şekilde bir araya getirilebilir. Diğer taraftan, fen- edebiyat fakültelerinde görev yapan öğretim elemanları öğretmen eğitimini o kadar benimsemişlerdir ki, bu konuda yapılan bir araştırmada fen- edebiyat fakültesinin öğretmen yetiştirme ile ilgili olduğunu ve bu ilişkinin daha fazla artırılması gerektiğini düşündükleri belirlenmiştir. Onlara göre öğretmen adaylarının entellektüel, iyi bir alan bilgisine sahip olmalarında fen- edebiyat fakültelerinin önemli bir katkısı vardır (Subcommittee on Teacher Education in Liberal Arts Colleges of the Committee on Studies [STELACCS], 1963) sonrası ABD de eğitim sorunlarına ilişkin yazılan çeşitli raporlarda öğretmen eğitiminde lisans programlarının kaldırılması çağrısı açıkça yapılmaktadır. Buna göre, hem ilköğretim hem de ortaöğretim öğretmenlerinin yetiştirilmesinde öğrencilerin sağlam bir fen-edebiyat eğitimi alması gereği ortaya konulmuştur. Bu raporlarda öğretmenlerin öğretecekleri konu alanını çok iyi bilmeleri gerektiği, bunun da fen- edebiyat fakülteleriyle yapılacağı vurgulanmaktadır (Carnegie Forum, 1986; Holmes Group, 1986; NCTAF, 1996). Yayınlanan raporların tüm bu etkileri doğrultusunda günümüzde ABD nde lisans düzeyinde öğretmen eğitimi veren üniversiteler bulunmakla birlikte, çoğu kurumlarda ilk ve özellikle de ortaöğretime öğretmen yetiştirme lisansüstü düzeyde verilmektedir. Benzer düzenleme Avrupa Birliği ülkelerinde de görülmektedir (EURYDICE, 2005). Konuya ülkemiz açısından bakıldığında öğretmen yetiştirme işinin 1982 yılına kadar ağırlıklı olarak öğretmen okullarında gerçekleştirildiği görülmektedir. Ancak Cumhuriyet döneminde İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi ile Ankara Üniversitesi Dil Tarih ve Coğrafya Fakültesi nde kurulan pedagoji kürsüsü ile öğrencilere pedagojik formasyon verilerek öğretmen olmaları sağlanmıştır (Altunya, 2008; Peters, 1952; Widmann, 2000) yılında öğretmen yetiştiren kurumların üniversitelere devredilmesinden sonra benzer yapı devam etmiştir. Öğretmenler bir yandan eğitim fakültesinden yetiştirilirken, diğer yandan fen-edebiyat fakültesi öğrencilerine pedagojik formasyon verilerek öğretmen yetiştirilmesine çalışılmıştır yılında yapılan yeniden yapılanma ile pedagojik formasyon uygulaması kaldırılmış, bunun yerine fen-edebiyat fakültesi mezunları için 4+ 1,5 tezsiz yüksek lisans (TYL) uygulamasına geçilmiştir. Bu uygulamada fen- edebiyat fakültesi mezunu öğrenciler enstitülerce düzenlenecek programlara sınavla girerek 1,5 yıl süren bir TYL programı ile öğretmenlik meslek bilgisi (ÖMB) derslerini almaktadırlar (Yüksek Öğretim Kurumu [YÖK], 1997). Bu programın süresi 2008 yılında derslerin kredileri düşürülerek bir yıla indirilmiştir (YÖK, 2008) yılına gelindiğinde YÖK öğretmen yetiştirme konusunda çok tartışmalı bir karara imza atmıştır. YÖK tarihinde, Atatürk, İstanbul ve Uludağ Üniversitelerinden gelen teklifler doğrultusunda, bu üniversitelerde TYL programında yer alan derslerin öğretim yılından itiba- 180

3 YÜKSEL / Fen- Edebiyat Fakültesi Öğretim Üyelerinin Öğretmen Yetiştirme Sistemine İlişkin Düşünceleri... ren fen- edebiyat ve Milli Eğitim Bakanlığı nın istihdam ettiği alanlarda mezun veren diğer alan fakültelerinde lisans eğitimi esnasında verilmesini kabul etmiştir (YÖK, 2009). YÖK tarihinde de yeni kararlar alarak uygulamaya ilişkin bazı standartlar belirlemiştir. YÖK ün aldığı kararlar içerisinde TYL uygulamasına son verilmesi, öğrenim gören fen-edebiyat öğrencileri dışında mezun öğrenciler için de pedagojik formasyon programlarının açılması ve formasyon alabilmesi için öğrencilerin ağırlıklı not ortalamasının 4.0 üzerinden en az 2.5 olması vb. kararlar bulunmaktadır (YÖK, 2010). Bunlar gerçekten de çok tartışılması gereken kararlardır. Alınan bu kararlarla öğretmen eğitiminde yeniden yapılanma öncesine dönülmüştür. Yani yeniden yapılanmanın ömrü sadece 10 yıl olmuştur. Bu kararın en önemli yanı ortaöğretime iki kaynaktan, yani eğitim ve fen-edebiyat fakültesi ile öğretmen yetiştirileceğinin ortaya çıkmasıdır. Milli Eğitim Bakanlığı nın ortaöğretimde öğretmen ihtiyacının olmadığı, çok sayıda eğitim fakültesi mezununun öğretmen olarak atanamadığı bir dönemde bir de fen-edebiyat fakültesi öğrencilerine de öğretmen olabilme imkânının verilmesinin doğru bir karar olup olmadığı tartışılabilir. Diğer taraftan alınan kararın uygulama açısından da çeşitli sorunları beraberinde getireceği açıktır. Öğretmen yetiştirmede fen-edebiyat fakültelerinin yeri ve fen-edebiyat fakültesi öğrencileri için düzenlenen öğretmenlik sertifika programları her zaman tartışma konusu olmuştur. Bu konuda özellikle eğitim fakültesi akademisyenleri çeşitli platformlarda görüşlerini açıklamışlar, pedagojik formasyon programlarına devam eden öğrenciler üzerinde araştırmalar yapmışlardır. Ancak fen-edebiyat fakültesi öğretim üyeleri bu konuda bilimsel platformlarda pek görüş bildirmemiş ve bilimsel yayın yapmamışlardır. Eğitim Fakültesinde görev yapan araştırmacılar da fen-edebiyat fakültesi öğretim üyeleri üzerinde araştırma yapmamışlardır. Dolayısıyla fen-edebiyat fakültesi öğretim üyelerinin öğretmen yetiştirme sistemine ilişkin görüşleri net olarak bilinmemektedir. Bu araştırmada fen-edebiyat fakültesinde görevli öğretim üyelerinin öğretmen yetiştirme sistemine ilişkin görüşlerini belirlemek amaçlanmıştır. Bu amacı gerçekleştirmek üzere aşağıdaki sorulara cevap aranmıştır: 1) Fen- Edebiyat Fakültesi öğretim üyelerinin öğrencilikleri döneminde aldıkları pedagojik formasyon programı hakkındaki görüşleri nelerdir? 2) Fen- Edebiyat Fakültesi öğretim üyelerinin fakültelerinin işlevlerine yönelik görüşleri nelerdir? 3) Fen- Edebiyat Fakültesi öğretim üyelerinin düşündükleri öğretmen yetiştirme modeli nedir? 4) Fen- Edebiyat Fakültesi öğretim üyeleri öğretmen olmak için pedagojik formasyon almayı gerekli görmekte midir? 5) Fen- Edebiyat Fakültesi öğretim üyelerinin özel öğretim yöntemleri dersi ve alan öğretimine ilişkin görüşleri nelerdir? 6) Fen- Edebiyat Fakültesi öğretim üyeleri eğitim fakültesini ve fakültede görev yapan öğretim elemanlarını nasıl algılamaktadır? 7) Fen- Edebiyat Fakültesi öğretim üyelerinin pedagojik formasyon programına ilişkin önerileri nelerdir? Araştırma Modeli Yöntem Araştırmada, nitel araştırma yöntemlerinden durum çalışması kullanılmıştır. Durum çalışması güncel bir olgunun kendi yaşam çerçevesi içinde çalışılması ve birden fazla kanıt veya veri kaynağının mevcut olduğu durumlarda kullanılabilmektedir. Yani durum çalışması araştırmacının neden? ve nasıl? sorularına odaklanarak hedeflenen durumu derinlemesine ve ayrıntılı olarak irdelemek istediğinde kullanılmaktadır. (Yin, 2003). Araştırmada desen olarak, durum çalışması desenlerinden birisi olan iç içe geçmiş tek durum deseni kullanılmıştır. İç içe geçmiş tek durum deseninde, tek bir durum içinde çoğu kez birden fazla alt tabaka veya birim olabilmektedir (Yıldırım ve Şimşek, 2005). Yapılan araştırmada, ele alınan tek durum, fen- edebiyat fakültesi öğretim üyelerinin öğretmen yetiştirme sistemine ilişkin görüşleridir. Araştırmada bu durum içinde yer alan alt analiz birimlerini; Fen edebiyat fakültesi fen (fizik, kimya, matematik, biyoloji) ve sosyal bölümleri (tarih, psikoloji, felsefe, Türk dili ve edebiyatı) oluşturmaktadır. Belirlenen alt analiz birimlerinin iç içe geçmiş yapısının, derinlemesine incelenmesinin araştırma durumunu ayrıntılı olarak açıklayacağı düşünülmektedir. Bu amaçla alt analiz birimlerinden (fen ve sosyal bölümler) ayrı ayrı elde edilen verilerden yola çıkılarak, araştırma durumunun bütününe ilişkin sonuçlar üretilmeye çalışılmıştır. 181

4 K U R A M V E U Y G U L A M A D A E Ğ İ T İ M B İ L İ M L E R İ Tablo 1. Çalışma Grubu ve Özellikleri Öğretim Üyesi Unvanı Cinsiyeti Bölümü Mezun Olduğu Kurum FİZ-1 Prof. Dr. Erkek Fizik Yüksek Öğretmen Okulu FİZ-2 Prof. Dr. Erkek Fizik Fen-Edebiyat Fakültesi KİM-1 Prof. Dr. Erkek Kimya Yüksek Öğretmen Okulu KİM-2 Prof. Dr. Erkek Kimya Fen-Edebiyat Fakültesi MAT-1 Prof. Dr. Erkek Matematik Yüksek Öğretmen Okulu MAT-2 Doç. Dr. Erkek Matematik Fen-Edebiyat Fakültesi BİY-1 Prof. Dr. Erkek Biyoloji Fen-Edebiyat Fakültesi BİY-2 Prof. Dr. Bayan Biyoloji Fen-Edebiyat Fakültesi TAR-1 Doç. Dr. Erkek Tarih Fen-Edebiyat Fakültesi PSİ-1 Doç. Dr. Erkek Psikoloji Fen-Edebiyat Fakültesi TRK-1 Doç. Dr. Bayan Türk Dili ve Edeb. Fen-Edebiyat Fakültesi FEL-1 Doç. Dr. Bayan Felsefe Fen-Edebiyat Fakültesi Çalışma Grubu Araştırma, öğretim yılı güz döneminde Uludağ Üniversitesi Fen- Edebiyat Fakültesi nde görev yapan profesör veya doçent dr. unvanlarına sahip 12 öğretim üyesi üzerinde yapılmıştır. Araştırmaya sadece profesör ve doçent dr. ünvanlıların dahi edilmesinin sebebi bu kişilerin daimi kadroda bulunmaları ve bu nedenle sorulara herhangi bir etki altında kalmadan rahatlıkla cevap verebileceklerinin düşünülmesidir. Bu öğretim üyeleri maksimum çeşitlilik örneklemesi ile belirlenmiştir. Maksimum çeşitlilik örneklemesi göreli olarak küçük bir örneklem oluşturarak bu örneklemde çalışılan probleme taraf olabilecek bireylerin çeşitliliğini maksimum derecede yansıtmaktır (Yıldırım ve Şimşek, 2005). Buna göre örnekleme alınacak öğretim üyeleri belirlenirken unvanı, cinsiyeti, bölümü ve mezun olduğu kurum türü (Yüksek Öğretmen Okulu veya Fen Edebiyat Fakültesi) dikkate alınmıştır. Araştırmacının infoırnal etkileşimleri ve ön görüşmeleri sonucunda bu özelliklerin durumun açıklanmasında önemli olduğu belirlenmiştir (Ekiz, 2009). Araştırmanın çalışma grubu tablo 1 de verilmektedir. Fen bölümlerinde görev yapan öğretim üyelerinin sosyal bölümlere göre sayıca fazla olması nedeniyle çalışma grubunun %66,6 sını (n= 8) fen bölümlerinde görev yapan öğretim üyeleri oluşturmaktadır. Yine özellikle fen bölümlerinde sayıca erkek öğretim üyelerinin ağırlıklı olması nedeniyle çalışma grubunun % 25 i (n= 3) bayan öğretim üyelerinden oluşmaktadır. Veri Toplama Aracı Araştırmada veriler yarı- yapılandırılmış bir görüşme formu ile toplanmıştır. Görüşme formu hazırlanırken üçü fen ikisi sosyal olmak üzere beş öğretim üyesiyle ön görüşmeler yapılmış ve konu ile ilgili alanyazın incelenmiştir. Elde edilen veriler ışığında görüşme formu hazırlanmış ve form eğitim programları ve öğretim alanından bir, eğitim yönetimi alanından da bir olmak üzere toplam iki öğretim üyesine incelettirilerek, onların görüş ve önerileri doğrultusunda son haline getirilmiştir. Görüşme formu 10 açık uçlu sorudan oluşmaktadır. Görüşmeler Fen- edebiyat öğretim üyelerinin kendi odalarında birebir olarak gerçekleştirilmiş olup, ortalama olarak 30 dakika sürmüştür. Görüşmede ses kaydı yapılmış, bu kayıtlar daha sonra yazılı hale getirilerek kontrol etmeleri amacıyla görüşülen öğretim üyelerine tekrar gönderilmiş ve onayları alınmıştır. Verilerin Analizi Araştırma kapsamında elde edilen verilerin çözümlenmesinde içerik analizi türlerinden tümevarımcı analiz kullanılmıştır. Tümevarımcı analiz kodlama yoluyla verilerin altında yatan kavramları ve bu kavramlar arasındaki ilişkileri ortaya çıkarmak amacıyla yapılmaktadır (Miles ve Huberman, 1994; Yıldırım ve Şimsek 2005). Tümevarımcı analiz üç aşamada gerçekleştirilmiştir. Birinci aşamada ses kaydı olarak elde edilmiş veriler yazılı hale getirilmiştir. İkinci aşamada araştırmacı ile nitel araştırma konusunda deneyimli bir başka öğretim üyesi ayrı ayrı yazılı verileri kodlamışlardır. Güvenirlik için her iki araştırmacı tarafından yapılan kodlamalar üzerinde Güvenirlik= Görüş Birliği/ Görüş Birliği + Görüş Ayrılığı X 100 formülü uygulanmıştır (Miles ve Huberman, 1994). İki kodlayıcı arasında uyuşum yüzdesi % 82 olarak hesaplanmıştır. Uyuşum yüzdesinin % 70 veya daha üstü olma- 182

5 YÜKSEL / Fen- Edebiyat Fakültesi Öğretim Üyelerinin Öğretmen Yetiştirme Sistemine İlişkin Düşünceleri... sı yeterli görüldüğünden veri analizi açısından güvenirlik sağlanmıştır. Araştırmacı ve uzman öğretim üyesi tarafından yapılan kodlamalarda uyuşum gösteren kodlar temalara ulaşmada temele alınmıştır. Araştırma verilerinin analizinde ve modelleştirilmesinde QSR NVivo 8 den yararlanılmıştır. d) Araştırmanın dış güvenirliğini (teyit edilebilirliğini) artırmak için araştırmacı, süreçte yapılanları ayrıntılı bir biçimde tanımlamıştır. Ayrıca elde edilen ham veriler ve kodlamalar başkaları tarafından incelenebilecek şekilde araştırmacı tarafından saklanmaktadır. Geçerlik ve Güvenirlik Nitel araştırmada geçerlik bilimsel bulguların doğruluğu, güvenirlik ise bilimsel bulguların tekrarlanabilirliği ile ilgilidir (Yıldırım ve Şimşek, 2005). Bu doğrultuda araştırmanın geçerliği ve güvenirliği artırmak için bazı önlemler alınmıştır. a) Araştırmanın iç geçerliğini (inandırıcılığını) artırmak için görüşme formu geliştirilirken ilgili alanyazın incelemesi sonucunda konu ile ilgili bir kavramsal bir çerçeve oluşturulmuştur. Görüşme sonrası kişilerin söyledikleri yazılı hale dönüştürülmüş ve bu metin ilgili kişilere tekrar gönderilerek kontrol etmeleri istenmiş, böylece katılımcı teyidi alınmıştır. Ayrıca yapılan içerik analizinde temalar, ilgili kavramları kapsayacak kadar geniş ve ilgisiz kavramları dışarıda bırakacak kadar dar kapsamda belirlenmeye çalışılmıştır. Bu temalar ve temaları oluşturan alt temaların kendi aralarındaki ilişkisi ile her bir temanın diğerleriyle ilişkisi kontrol edilerek bütünlük sağlanmıştır. Diğer taraftan görüşmelerin Fen-Edebiyat Fakültesi Dekanlığı nın izni ve desteğiyle yapılması ve görüşme öncesi öğretim üyelerine nezaket ziyareti yapılarak burada ön görüşmelerin yapılması karşılıklı güvenin sağlanmasında önemli bir etken olmuştur. Ayrıca araştırma kapsamına sadece daimi kadro olan doçent ve profesörler alınmasına karar verilerek, katılımcıların görüşlerini herhangi bir endişe veya korkuya kapılmadan samimiyetle ifade etmeleri sağlanmaya çalışılmıştır. Böylece görüşme sürecinde toplanan verilerin gerçek durumu yansıtması sağlanmıştır. b) Araştırmanın dış geçerliğini (aktarılabilirliğini) artırmak için araştırma süreci ve bu süreçte yapılanlar ayrıntılı bir şekilde açıklanmaya çalışılmıştır. Bu bağlamda, araştırmanın modeli, çalışma grubu, veri toplama aracı, veri toplama süreci, verilerin çözümlenmesi ve yorumlanması ayrıntılı bir biçimde tanımlanmıştır. c) Araştırmanın iç güvenirliğini (tutarlığını) artırmak için bulguların tamamı yorum yapılmadan doğrudan verilmiştir. Ayrıca görüşmede elde edilen veriler üzerinde araştırmacı ve nitel araştırma konusunda deneyimli bir öğretim üyesi ayrı ayrı kodlamalar yapmış ve kodlamalar karşılaştırılarak tutarlık oranı hesaplanmıştır. Bulgular Bu bölümde belirlenen ana temalar ve alt temalar çerçevesinde Fen-Edebiyat Fakültesi öğretim üyelerinin görüşleri sunulmaktadır. Verilerin analizi sonrasında belirlenen ana ve alt temalar Ek 1 de verilmiştir. Bundan sonraki bölümde Fen-Edebiyat Fakültesi öğretim üyelerinin görüşleri ana ve alt temalar eşliğinde sırasıyla sunulmaktadır. Öğretim Üyelerinin Aldıkları Pedagojik Formasyon Programı hakkındaki Görüşleri Öğretim üyelerinin pedagojik formasyon alıp almaması veya (pedagojik formasyon alanların) bu süreçte geçirdikleri yaşantıların öğretmen yetiştirme sistemine ilişkin görüşlerinin oluşmasında önemli bir etkiye sahip olabileceği düşünülerek bu konu araştırma içerisine alınmış ve alt problemlerden birisi olarak belirlenmiştir. Araştırmada pedagojik formasyon almış 11 öğretim üyesine (3 ü Yüksek Öğretmen Okulu mezunu) almış oldukları pedagojik formasyon programı hakkındaki düşünceleri sorulmuştur. Bu öğretim üyelerinin pedagojik formasyon programı hakkındaki düşünceleri tablo 2 de verilmiştir. Çalışma grubu içerisinde fen bölümlerinde görev yapan tüm yüksek öğretmen okulu mezunu ve iki fen-edebiyat fakültesi mezunu öğretim üyesi pedagojik formasyon derslerinin kendilerine yoğun ve ciddiyetle verildiğini belirtmişlerdir. Örneğin Yüksek öğretmen okulunda gündüz kimya fakültesinde derslerimi alıyordum. Akşam saat 7:00 den sonra ve hafta sonu yüksek öğretmen okulunda dersler veriliyordu. Dersler sınıflarda küçük gruplarda verilirdi. Matematikçiler, fizikçiler, kimyacılar ayrı sınıflara bölünüyor dersler onlara ayrı ayrı veriliyordu. Ama bazı dersler birleştiriliyordu. Mesela eğitim psikolojisi gibi ortak dersler büyük sınıflarda veriliyordu. Ama alan öğretimi ile ilgili dersler ayrı ayrı veriliyordu (KİM-1). Ben 1976 Hacettepe mezunuyum. O yıllarda hafta sonlarında ve akşamları bu dersler verildi Bu dersler kişilik sınıflarda yapıldı. Dersin hocaları o zaman gayet ciddi olarak dersleri işlediler. Eğitim ciddi yapılıyordu. O zaman bile anketlerle görüşlerimizi alıyorlardı (BİY-2). 183

6 K U R A M V E U Y G U L A M A D A E Ğ İ T İ M B İ L İ M L E R İ Tablo 2. Pedagojik Formasyon Almış Öğretim Üyelerinin Aldıkları Pedagojik Formasyon Programı Hakkındaki Düşünceleri Ana tema Alınan Pedagojik Formasyon Alt Temalar Fen Sosyal Toplam n n n Ciddiydi 5-5 Ciddiyetsizdi Sınıflar kalabalıktı Verimsizdi Buna karşılık fen-edebiyat fakültesi mezunu olup lisans eğitimi esnasında pedagojik formasyon almış öğretim üyeleri programın olumsuz şartlarda yapıldığını ve derslerin çok da önemsenmediğini belirtmektedir. Pedagojik formasyon aldım. Ancak şöyle bir sıkıntı vardı. Biz olayın farkında değildik. Bu dersi alırken de geçerken de bu dersi geçmemiz gerekiyor diye aldık. İlerde işimize yarar diye almadık Hala aklımda. Sınıf çok kalabalıktı. Dört bölüm 160 kişi bir arada anfideydik. Hatta bir kısım öğrenci anfide arka sıralarda oturuyor kendi aralarında muhabbet ediyorlardı. Ön sırada oturanlardan ders notlarını alıyorlardı. Önde 3-4 sıra not tutar, diğerleri sadece dinler yada muhabbet ederlerdi Öğretim elemanı bu kadar kalabalıkla fazla bir şey yapamayacağının farkındaydı. Ama tüm bunlara rağmen hoca elinden geleni yapmaya çalıştı. Az da olsa kalan öğrenci vardı. Bütünlemeye kalıyorlardı. Ama sonra geçiyorlardı. Yani pedagojik formasyona başlayıp ta bunu bitiremeyen bir kişiye rastlamadım (MAT- 2) Formasyonu çok büyük anfilerde aldık. Çeşitli bölümlerden öğrenciler vardı. Karışıktı. O zaman ben bunların yararına inanmamıştım. Ya acemilikten dolayı bu kararı almıştım, ya da çok kalabalıkta dersleri aldığımız için olabilir. Bir de o zaman anfilerin kapısı hiç kapanmazdı. İsteyen istediği zaman girerdi, çıkardı. Böyle bir serbestlik vardı. Böyle olunca da dikkatimiz dağıldı. Tadını alamadık o derslerin ve yararı olduğuna da hiç inanmamıştık. Öğretmen olduktan sonra benim 13 sene öğretmenlik geçmişim vardır- ben aslında görüşümde halklı olduğum sonucuna vardım. Çünkü ben formasyon derslerinde hiçbir şey öğrenmedim. Ben sınıfa girdikten sonra öğretmenliği öğrendiğimi fark ettim. Belki de çok büyük anfilerde derslerin öğrencilere verilmesi etkendi. Belki uygulama olmadığı için Hocalarda herhangi bir çaba gözlemlemedim. Hoca kürsüye geçer, -zaten kişiye nasıl anlatılır ki - konferans havasında dersi anlatırdı. Soru dahi sorulmazdı. Hoca kürsüye oturur hiç kalkmadan dersi anlatır ve bitirirdi. Bazen zorluyorum kendimi. Ne anlatılmıştı? İnanın hatırlamıyorum. Anlatılanlarla öğretmenlik mesleği arasında o zamanki kafamla bir bağ da kuramamıştım (TRK-1). Yukarıdaki ifadeler gerçekten de üzüntü vericidir. Bu olumsuz şartlarda yapılan bir pedagojik formasyon programından mezun olan bir kişinin ÖMB derslerini veya pedagojik formasyonu gerekli görmemesi de doğaldır. Kısacası, yüksek öğretmen okulu mezunları haricinde fen-edebiyat fakültesi mezunu öğretim üyeleri çoğunlukla öğrenciliklerinde aldıkları pedagojik formasyondan şikâyetçilerdir ve bu programın verimli olmadığı görüşündedirler. Fen- Edebiyat Fakültelerinin İşlevlerine Yönelik Görüşler Fen- edebiyat fakültesi öğretim üyelerinin fakültelerinin işlevlerine yönelik görüşleri tablo 3 de verilmiştir. Fen- Edebiyat fakültesinin işlevine ilişkin olarak 8 öğretim üyesi fen-edebiyat fakültelerinin hem bilim adamı hem de liselere öğretmen yetiştirme işlevi olduğu görüşündedir. Fen- edebiyat fakültesinin hem bilim adamı hem de öğretmen yetiştirme işlevi olduğunu ileri süren öğretim üyelerinin tamamı fakültenin öncelikli işlevinin bilim adamı yetiştirmek olduğunu, mevcut şartlar nedeniyle sadece bilim adamı yetiştirilemeyeceğini savunmaktadır. Aşağıdaki ifadeler incelendiğinde bunlar açıkça görülebilir. Şimdi Türkiye nin gerçeklerine bakmak lazım. Fen- Edebiyat Fakültesi bilim adamı yetiştirir düşüncesi tanım olarak doğru. Ama Türkiye deki uygulamala- Tablo 3. Öğretim Üyelerinin Fen- Edebiyat Fakültelerinin İşlevlerine Yönelik Görüşleri Ana tema Fen- Edebiyat Fakültelerinin İşlevi Alt Temalar Hem bilim adamı hem öğretmen yetiştirir Fen Sosyal Toplam n n n Bilim adamı yetiştirir

7 YÜKSEL / Fen- Edebiyat Fakültesi Öğretim Üyelerinin Öğretmen Yetiştirme Sistemine İlişkin Düşünceleri... ra bakacak olursanız, alınan öğrenci sayısı, bunların birinci, ikinci öğretimlerini düşündüğümüzde öğrenci sayısının fazla olduğu, her sene kontenjanın artırıldığını görüyoruz. Buradan ne derece bilim adamı yetiştirilir. Burada bir gerçek var. Üniversiteye girişteki tercihler gelecekte öğrencinin iş bulmasıyla bağlantılı. Sizin de puanlarınızın artışlarının en büyük nedenlerinden birisi de budur. Bu öğretmen formasyonu olmadığı takdirde fen-edebiyatlara maalesef iyi öğrenci gelmiyor. Bizim bu anlamda fen-edebiyat olarak düşüncemiz eğer böyle bir formasyon olasılığı yaratılırsa fakülteye iyi öğrenciler gelecek ve oradan belki bilim adamı yetiştirme anlamında biraz daha fazla olanak sağlanmış olur (FİZ-1). Fen- Edebiyat fakülteleri sadece bilim adamı yetiştirir mantığıyla çürütüldü, işlevsiz hale getirildi. Şu an fakültenin taban puanları çok düşük. Bu durumda tabiri caizse aptaldan âlim yetiştiren ilk ülke olarak tarihe geçeceğiz. Elbette ki biz bilim adamı yetiştirmek istiyorsak, ilk önce öğretmenlik hakkı olmalı, lise öğretmenin yetişeceği asıl kaynak olmalı. YÖK kurulduktan sonra bir garabet ortaya çıktı. İki paralel fakülte ortaya çıktı eğitim ve fen-edebiyat diye. Halen de öyle. Gerçekten garip şeyler. Ülkemizin imkânları da boşu boşuna harcanıyor. Yani fen-edebiyat fakültesi sadece bilim adamları yetiştirir dersen insanları kandırmış olursun. Bizim bilim adamı yetiştirme konusunda görevimiz gelen öğrenciler arasından en iyilerini seçerek bunları bilim adamı yapmak olmalı. Yoksa bu günkü şartlarda bilim adamı yetiştirmek mümkün değil (MAT-1). Görüldüğü gibi fen- edebiyat fakültesinin öğretmen yetiştirme işlevi de bulunduğunu ifade eden öğretim üyeleri aslında esas işlevin bilim adamı yetiştirmek olduğunu kabul etmektedir. Öğretmen yetiştirme işlevi ise fakülteye kaliteli öğrenci gelmesi içindir. Kaliteli öğrencinin gelmesiyle bilim adamı da yetiştirilecektir. Yani, öğretmen yetiştirme, fakültenin esas işlevine (bilim adamı yetiştirme) hizmet eden bir yardımcı işlevdir. Dört öğretim üyesi fen- edebiyat fakültesinin işlevinin sadece bilim adamı yetiştirmek olduğu, öğretmen yetiştirmenin fakültenin görevi olmadığı görüşündedirler. Bu görüşte olan öğretim üyelerinin ifadelerinden örnekler aşağıda verilmektedir. Bu konuda cevabım net. Bence fen-edebiyat fakültelerinin temel işlevi bilim insanı yetiştirmektir. Öğretmen yetiştirme bizim işimiz değildir (PSİ-1). Fen edebiyat öğrencilerine öğretmen olmamaları konusunda en çok telkin edenlerden birisi benim. Ben derste kendinizi öğretmen olacağım diye sınırlamayın, sanayide AR-GE bölümlerinde çalışacaksınız diyorum. Siz buraya onun için alındınız, öğretmen olmak için değil. Devletin AR-GE çalışmalarına ilişkin önemli destekleri var, teşvikleri var Bana göre bizim öğrencilerin ancak %10 u öğretmen olmayı ister. Onun dışındakiler şartlar gereği pedagojik formasyon alıyorlar. İş bulamazsam, elimde bulunsun düşüncesiyle pedagojik formasyon alıyorlar (KİM-2). Sonuçta, fen-edebiyat fakültesi öğretim üyelerinin hepsi fakültelerinin esas işlevinin bilim adamı yetiştirmek olduğu konusunda hemfikirdirler. Ancak, öğretim üyelerinin önemli bir kısmı öğrencilerin hepsinin bilim adamı olamayacağından hareketle fakültelerinin liselere de öğretmen yetiştirmek durumunda olduklarını belirtmektedirler. Bu görüşteki öğretim üyeleri pedagojik formasyon sayesinde fakültelerine kaliteli öğrencilerin geleceğini ummaktadırlar. Öğretmen Yetiştirme Modeline İlişkin Görüşler Fen- edebiyat fakültesi öğretim üyelerine düşündükleri öğretmen eğitimi modeli sorulmuş ve verdikleri cevaplar tablo 4 de verilmiştir. Tablo 4 de görüldüğü gibi 7 öğretim üyesi öğretmen yetiştirme modeli olarak dersleri kimin vereceği konusunu ön plana çıkarmıştır. Bu öğretim üyeleri alan derslerinin kendileri tarafından verilmesi gerektiğini vurgulamışlardır. Dolayısıyla eğitim fakültesinde kadrolu öğretim elemanlarının alan derslerine girmelerine karşıdır. Ayrıca 4 öğretim üyesi de meseleye daha geniş bir açıdan bakarak fen- edebiyat fakültelerinin ortaöğretime, eğitim fakültelerinin ise ilköğretime öğretmen yetiştirmesi gerektiğini savunmuşlardır. Aşağıda öğretim üyelerinin bu konudaki ifadelerinden örnekler sunulmaktadır. Bilimin olduğu yer fen- edebiyat fakülteleri. Bunu kimse inkâr edemez. Ama fen edebiyatta iyi bir alan eğitimi almış olanların, bunun üzerine iyi bir pedago- Tablo 4. Öğretim Üyelerinin Öğretmen Yetiştirme Modeline İlişkin Görüşleri Ana tema İdeal öğretmen eğitimi modeli Alt Temalar Alan derslerini fen-edeb; eğitim derslerini eğt fak. vermeli Fen- edb.ortaöğretim; eğt fak. ilköğretime öğretmen yetiştirmeli Fen Sosyal Toplam n n n Fikrim yok

8 K U R A M V E U Y G U L A M A D A E Ğ İ T İ M B İ L İ M L E R İ jik formasyon almış olmaları gerekir. Böylece bu durum hem alanını bilen bir kişi olmasını, hem de pedagojik açıdan öğrencinin karşısına çıkmasını sağlıyor. Eğitim fakültesinin görevi alanında yetişmiş kişilere pedagojik formasyon vermektir. Yalnız ilköğretim bunda hariç tutulmalı. Çünkü bunlar öğrenci için temellerin oluştuğu dönem. O nedenle fizik bilen bir kişi ilkokulda öğretmenlik yapamaz. Ayrıca fen bilgisi dersine bakarsak, tek başına fizik değil. Kimya, biyoloji, matematik var. Yani ilköğretim için öğretmen yetiştirme eğitim fakültelerinde olmalıdır. Ortaöğretimdeki alan öğretmenliklerinde ise fen-edebiyat fakültesi mezunlarından istihdam edilmelidir. Ancak iyi bir pedagojik formasyon aldıktan sonra. Alan derslerini fen-edebiyat fakültesindeki hocalar girmelidir. Fen bilgisine karışmam ama fizik gibi kimya gibi dersleri fen-edebiyat hocaları vermelidir (FİZ-2). Diğer bir öğretim üyesi de biraz daha açarak öğretmen olmada kriter önermektedir. Fen edebiyat fakültesi mezunu öğrenciler içerisinden başarılı olanlar, yani not ortalaması en az 4.00 üzerinden 3.00 olanlar öğretmenlik programına kabul edilmeli. %75 alan bilgisi olmayan bir insanın asla öğretmen olmaya hakkı yoktur. Burada eğitim fakültesinin görevi organizasyon, yani verilecek derslerin ve programın organizasyonu eğitim fakültesi üzerine verilmeli. Ama bu işin tekeli bende fenedebiyat fakültesini kaale almam, bunlar çok yanlış şeyler(kim-1). Kısacası, öğretim üyeleri ortaöğretime fenedebiyat, ilköğretime eğitim fakültelerince öğretmen yetiştirilmesini, alan derslerinin fen-edebiyat, ÖMB derslerinin ise eğitim fakültesi öğretim elemanlarınca verilmesi gerektiği görüşündedirler. Pedagojik Formasyonun Gerekliliği ve Verileceği Zamana İlişkin Görüşler Fen- edebiyat fakültesi öğretim üyelerinin öğretmen olabilmek için pedagojik formasyonun gerekli olup olmadığı ve gerekliyse bu formasyonun hangi aşamada verilmesi gerektiğine ilişkin görüşleri, tablo 5 de verilmiştir. Öğretim üyelerinin tümü pedagojik formasyonun öğretmenlik için gerekli olduğunu düşünmektedirler. Ama bu gerekliliği ifade ederken beş öğretim üyesi formasyon uygulamasının verimliliği konusunda şüphelerini de ifade etmektedir. Şüphe duyan öğretim üyelerinden ikisi şu ifadeleri kullanmaktadır. İdeal olan tabi ki alması. Ama bizde verilen pedagojik formasyon bir işe yarıyor mu? Ciddi şüphem var (TAR-1). Bu dersler gerekli ve bu dersleri o alanda yetişmiş eğitimciler vermeli. Ama çok abartılmaması gerektiği kanaatindeyim. Ben bu dersleri 10 yıl boyunca okumuş birisiyim. Doğrusu bu derslerde teori üzerinde çok aşırı duruyoruz. Uygulamasını yetersiz bırakıyoruz. Bana göre usta öğretici yanında stajyer şeklinde yetiştirmeye ağırlık vermemiz gerekir (MAT-1). Görüldüğü gibi bazı öğretim üyeleri pedagojik formasyon derslerinin yararı konusunda şüpheye düşmüşlerdir. Bu şüphenin öğretim üyelerinin öğrencilik dönemlerinde bu derslerin aşırı teorik ve verimsiz işlenmesinden kaynaklanması muhtemeldir. Pedagojik formasyonun ne zaman verilmesi gerektiği sorulduğunda öğretim üyelerinden 9 u lisans düzeyinde, 2 si ise lisansüstü düzeyde verilmesini savunurken, bir öğretim üyesi de uzmanlık alanı olmaması nedeniyle bu konuda yorum yapamayacağını belirtmiştir. Pedagojik formasyonun lisans düzeyinde olması gerektiğini savunan öğretim üyelerinin tümü derslerin lisansüstü düzeyde verilmesinin öğrenci ve ailelere maddi ve zaman açısından ek yük getirdiği görüşündedirler. Bu konuda görüş bildiren bir öğretim üyesinin ifadesi örnek olarak verilmektedir. Lisans düzeyinde verilmelidir. Lisans sonrası bu eğitimi vermeye kalkmak, öğrenciye ayrıca zihni bir yük, ailelere ise ek bir maliyet getirmektedir. Her şey kişilerin öğrencilik formatında ve kurgusunda yoğunlaştığı bir dönemde bitmelidir. Öğretmen olduklarında belli ve gerekli başka konuları zaman zaman düzenlenen seminer çalışmalarıyla MEB o kişilere vermektedir Pedagojik formasyonu öğrenciye lisans dönemi içerisinde vermeyerek mezuniyet sonrası tezsiz yüksek lisans biçiminde verilmesi tam bir sistematik işkence olarak düşünülebilir. Ayrıca bu konuya yılları ayırmak, maddi imkânları o yöne aktarmak, uzak şehirlere gitmek zorunda kalmak, bulunduğu şehirdeki üniversiteden bu hizmeti alamamak, açılan bölümlerin sınırlı kontenjanlarda ve sınırlı sayıda üniversitede olması başvuracak aday ve aileleriyle dalga geçmek gibi bir basitliği de içinde barındırıyor (BİY-1). İki öğretim üyesi de yukarıdaki görüşlere ilave olarak pedagojik formasyon derslerinin ağır dersler olmadığını, lisans düzeyinde verilebilecek dersler olduğunu ifade etmektedir. Bu konuda bir örnek ifade aşağıda yer almaktadır. Dört yılın üzerine ek bir yük getirilmemeli. Küçümsediğimden demiyorum ama tıp eğitiminin altı yıl olduğu bir ülkede öğretmen eğitimi beş yıl olmaz. O bir senelik dersler çok rahat bir biçimde dört senenin içerisinde verilebilir (TRK-1). İki öğretim üyesi ise pedagojik formasyonun lisansüstü düzeyde verilmesi taraftarıdır. Bu öğretim üyeleri pedagojik formasyon derslerinin sağlam alan bilgisi üzerine bilinçli öğrencilere verilmesi gerektiğini savunmaktadır. Bu öğretim üyelerinden birisi şunları söylemektedir. 186

9 YÜKSEL / Fen- Edebiyat Fakültesi Öğretim Üyelerinin Öğretmen Yetiştirme Sistemine İlişkin Düşünceleri... Tablo 5. Öğretim Üyelerinin Pedagojik Formasyonun Gerekliliği ve Verileceği Zamana İlişkin Görüşleri Ana tema Pedagojik Formasyonun gerekliliği ve zamanı Alt Temalar Fen Sosyal Toplam n n n Gerekli Lisansta alınmalı Lisansüstünde alınmalı Zamanı hakkında fikrim yok Bence bu dersler lisanstan sonra verilirse daha iyi olur. Lisans döneminde verilirse öğrenci bu dönemde alanını tam olarak bilmiyor. Çünkü derslerinin tamamını almamış. Ayrıca bana göre dört yıl bile alan eğitimine yeterli değil. İçime sinmiyor. Öğrenci bir de bu dönemde pedagojik formasyon derslerini nasıl alacak? Bu yükü nasıl kaldıracak? Bana göre öğrenci dört yıl alanını öğrensin. Bir bilinç kazansın kendi alanında. Ondan sonra bu alan nasıl öğretiliyor u öğrensin (FEL-1). Görüldüğü gibi fen-edebiyat fakültesi öğretim üyeleri pedagojik formasyon derslerini öğretmenlik için gerekli görmekle birlikte kullandıkları ifadeler dikkate alındığında en azından bir kısım öğretim üyesinin bu dersleri küçümser tarzda düşündükleri dikkati çekmektedir. Özel Öğretim Yöntemleri Dersi ve Alan Öğretimine İlişkin Görüşler Fen- edebiyat fakültesi öğretim üyelerinin özel öğretim yöntemleri dersine ilişkin görüşlerinin öğretmenlik mesleği ve öğretmen yetiştirmeye ilişkin bakış açılarını ortaya koymaya yardımcı olabileceği düşünülmüştür. Özellikle bilen öğretir anlayışının yerleşik olup olmadığının kontrolünün özel öğretim yöntemleri dersine ilişkin görüşlerde yattığı düşüncesiyle öğretim üyelerinin özel öğretim yöntemleri dersi ve alan öğretimi hakkındaki görüşleri alınmıştır. Bu görüşler tablo 6 da verilmiştir. Özel Öğretim yöntemleri dersine ilişkin olarak öğretim üyelerinin yarısı (n=6) bu dersin ayrı bir uzmanlık alanı olduğunu ve bu alanın eğitim fakültelerinde yapılanması gerektiğini ifade etmişlerdir. Diğer öğretim üyeleri yapılanma ile ilgili görüş bildirmemişlerdir. Buna karşılık bu dersi kimlerin vereceğine ilişkin olarak bir görüş birliğinin oluşmadığı görülmektedir. Dört öğretim üyesi bu dersin eğitim fakültesi öğretim elemanlarınca, dört öğretim üyesi ise deneyimli fen-edebiyat öğretim üyelerince verilmesi gerektiğini belirtmiştir. İki öğretim üyesi bu dersin hem eğitim hem de fen-edebiyat öğretim üyelerince verilebileceğini, bir öğretim üyesi bu dersin her iki fakülte öğretim elemanlarınca ortak verilmesini, bir öğretim üyesi ise bu dersin lise öğretmenleri tarafından verilmesini önermişlerdir. Bir öğretim üyesi ise alan öğretimi şeklinde bir bilim dalının olamayacağı görüşündedir. Özel öğretim yöntemleri dersinin eğitim fakültesi öğretim elemanları tarafından verilmesini savunan öğretim üyeler eğitim ile ilgili her ders ve faaliyetin eğitim fakültesi tarafından verilmesi gerektiğini düşünmektedirler. Örneğin, Ben bugünkü uygulamayı doğru bir uygulama olarak görüyorum. Yani eğitim ile ilgili her tür etkinliğin eğitim fakültesi tarafından yürütülmesi gerekir. Alan öğretimi kesinlikle eğitim fakültesinde kalmalı (PSİ-1). Özel öğretim yöntemleri dersini eğitim fakültesi öğretim elemanlarının vermesi gerektiğini savunan öğretim üyeleri yukarıda belirtildiği gibi eğitim ile ilgili tüm faaliyetlerin eğitim fakültesi tarafından verilmesi gerektiği düşüncesinde olduklarını ifade etmişlerdir. Buna karşılık bu dersi fen-edebiyat fakültesi öğretim elemanlarının vermesi gerektiğini savunan öğretim üyeleri temelde alan bilgisinin önemine dikkat çekmiş ve deneyimli öğretim üyelerinin bu dersi verebileceklerini ifade etmişlerdir. Uzun süre ders vermiş öğretim üyeleri bu dersi verebilir. Örneğin 20 yıldır fizik dersi veriyordur. Ama dersen ki yeni yardımcı doçent bu dersi verebilir mi? Hayır veremez. Çünkü daha yeni ders anlatmaya başlamış. Sınıf tecrübesi olmayan bir kişinin bu dersi anlatması yanlıştır (FİZ-2). Bu dersi yeni mezun bir kişi veremez. Ama bu dersi fakültede veren kişi zamanla bu dersi nasıl öğreteceğini öğreniyor. Bu ders nasıl verilmeli? Kimya şöyle öğretilmeli, şu yöntemle öğretilmeli vb. şeklinde verilmesi yanlış. Aslında bu ders tamamen kimya derslerini veren öğretim üyeleri tarafından verilmesi gerekiyor. Şunu görüyorum. Gazlar şöyle öğretilir diyen adam gazların ne olduğunu tam olarak bilmiyor. Gaz konusunu, gazı bilen fizikokimya profesörü, doçenti daha iyi verir. Kısacası, alan uzmanı öğretim üyesi kendi deneyimleri doğrultusunda verebilir. Bu kişi asistanlığında hocasının derslerini izliyor. Laboratuarda çalışıyor. Hocasına yardımcı oluyor. Sonra alanında uzmanlaşıyor. Bu işi burada pişerek öğreniyor. O bakımdan bunun eğitimi olmaz. Özel öğretim yöntemleri dersi tamamen tecrübeyle öğrenilir (KİM-1). 187

10 K U R A M V E U Y G U L A M A D A E Ğ İ T İ M B İ L İ M L E R İ Tablo 6. Öğretim Üyelerinin Özel Öğretim Yöntemleri Dersi ve Alan Öğretimine İlişkin Görüşleri Ana tema Özel Öğretim Yöntemleri Alt Temalar Fen Sosyal Toplam n n n Yapılanma Eğitim Fak. olmalı Bu dersi eğitim fak. vermeli Bu dersi fen-edb. fak. verebilir 4-4 Eğitim Fak veya fen-edb. Fak. farketmez Bu dersi lise öğretmenleri vermeli Eğitim Fak ve fen-edb. Fak. ortak vermeli 1-1 Özel Öğretim Yöntemleri bir bilim dalı değil 1-1 İlgim yok 1-1 Sonuçta özel öğretim yöntemleri dersi ile ilgili olarak tam bir görüş birliği bulunmamaktadır. Görüşler genelde bu dersi eğitim fakültesi öğretim elemanlarının vermesi gerektiği ile deneyimli fenedebiyat fakültesi öğretim üyelerinin vermesi gerektiği şeklinde yoğunlaşmaktadır. Eğitim Fakültesindeki Fen-Edebiyat Kökenli Öğretim Elemanlarına İlişkin Görüşler Fen- edebiyat fakültesi öğretim üyelerinin öğretmen yetiştirmeye bakışının eğitim fakültesi ve bu fakültede çalışan öğretim elemanları hakkındaki görüşleriyle ilişkili olabileceği düşüncesiyle bu konular araştırma kapsamı içerisine alınmıştır. Eğitim fakültesi içerisinde fen-edebiyat kökenliler önemli bir oranda bulunduğu için bu kişiler hakkındaki görüşler de kapsam içerisine alınmıştır. Bu bağlamda öğretim üyelerinin eğitim fakültesinde görev yapan ve akademik kariyerlerini fen-edebiyat alanlarında yapan öğretim elemanlarına ilişkin görüşleri tablo 7 de verilmiştir. Tablo 7 de görüldüğü gibi 8 öğretim üyesi eğitim fakültesindeki fen-edebiyat kökenli öğretim elemanlarını alanlarında yetersiz olarak görmektedirler. Bu görüşe sahip olanların büyük çoğunluğunun fen bölümü öğretim üyeleri olması dikkati çekmektedir. Üç öğretim üyesi de bu öğretim üyelerinin eğitim fakülteleri kurulurken önemli bir ihtiyacı karşıladıklarını, ancak misyonlarını tamamladıklarını, bu kişilerin eğitim fakültelerinden ayrılması gerektiğini ifade etmiştir. Sadece bir öğretim üyesi eğitim fakültesi içerisinde fen-edebiyat/ eğitim kökenli şeklinde bir ayrım yapılmasına karşı olduğunu belirtmiştir. Fen-edebiyat kökenli öğretim üyelerini yetersiz bularak bu kişilere yoğun eleştiriler getiren öğretim üyelerinin ifadelerinden bazıları aşağıda verilmiştir. Bazı şeyleri birbirine karıştırmak çok yararlı şeyler değil. Bence verilecek dersler kendi bölümü içerisinde organize edilmeli. Şu an eğitimde ders verenlerin büyük çoğunluğu fen-edebiyat menşeili. Bu doğru mu? Değil. Neden doğru değil? Bu kişinin aldığı unvan eğitim ile ilgili yapmış olduğu çalışmalardan dolayı değil. Kendi alanından yapmış olduğu çalışmalarla unvan alıyor. Bu kişiler fen-edebiyat fakültesi hocaları gibi pure kimya alanında çalışmamalı. Kimya eğitimi alanında çalışmalı (KİM-2). Bunlar kadrosu olmadığı için oraya gitmiştir. Onların yeri orası değildir. Ama şu bir gerçek ki bunlara kendi bulundukları yerde kadro verilmemişse bir sebebi vardır. Bilmem anlatabiliyor muyum? Ama hepsi böyledir anlamında kullanmıyorum. Ben burada çok iyi elemanımı bir yere bırakmam (KİM-1). Görüldüğü gibi öğretim üyeleri fen-edebiyat kökenli öğretim elemanlarına çok ağır eleştiriler getirmektedirler. Bu görüşlere ilave olarak bu kişilerin eğitim fakültelerinde misyonlarını tamamladığını düşünen öğretim üyeleri de bulunmaktadır. Bu konuda bir örnek ifade aşağıda sunulmuştur. Tablo 7. Öğretim Üyelerinin Eğitim Fakültesindeki Fen-Edebiyat Kökenli Öğretim Elemanlarına İlişkin Görüşleri Ana tema Eğitim Fakültesinde Fen- Edebiyat Kökenli Öğretim Elemanları Alt Temalar Fen Sosyal Toplam n n n Yetersizler Eskiden yararlı idiler, misyonlarını tamamladılar Böyle bir ayrım yapılmamalı

11 YÜKSEL / Fen- Edebiyat Fakültesi Öğretim Üyelerinin Öğretmen Yetiştirme Sistemine İlişkin Düşünceleri... Tablo 8. Öğretim Üyelerinin Eğitim Fakültesine Yönelik Algıları Ana tema Eğitim fakültesi algısı Alt Temalar Fen Sosyal Toplam n n n Eğt. Fak. öğretim elemanlarının kalitesi düşük Rektörlükçe statüsü düşük Düzensiz-disiplinsiz 2-2 Eğt. Fak. iyiye gidiyor 1-1 Eğt. Fak. küçük görülmüyor Yorum yapamam Eğitim fakülteleri ilk kurulduğunda ünvanlı hoca hiç yoktu. Sonra ne oldu? Fen-edebiyattan çok sayıda hoca buralara geldi. Fen-edebiyatların arka bahçesi oldu. Buraya geçen arkadaşlarımız oraya geçtikleri zaman saygın hizmetlerde bulundular. Bir kısmı eğitim konularına yöneldi. Ancak zamanla eğitim fakültesi içerisinde kendi elemanları yetişti. Artık eğitim fakültelerinin fen-edebiyattan gelen kişilere gereksinimi kalmadı (FİZ-2). Görüldüğü gibi eğitim fakültesinde görev yapan fen-edebiyat kökenli öğretim üyelerine özellikle fen bölümlerinde görev yapan öğretim üyelerinin yoğun eleştirileri dikkati çekmektedir. Eğitim Fakültesine Yönelik Algılar Fen- edebiyat fakültesi öğretim üyelerinin eğitim fakültesine yönelik algıları tablo 8 de verilmiştir. Fen-Edebiyat Fakültesi öğretim üyelerinin eğitim fakültesine ilişkin algıları genellikle olumsuzdur. Sadece üç öğretim üyesi olumlu ifadelerde bulunmuştur. Üç öğretim üyesi ise bu konuda yorum yapmayı uygun görmemiştir. Olumsuz algısı bulunan öğretim üyeleri eğitim fakültelerinde öğretim elemanlarının kalitesinin düşük olduğunu* 1*, rektörlükçe fakültenin düşük statüde görüldüğünü, fakültede düzensiz ve disiplinsiz bir yapının bulunduğunu ifade etmişlerdir. Aşağıda eğitim fakültesi hakkında olumsuz algıya sahip öğretim üyelerinden bazılarının ifadeleri yer almaktadır. Dışarıdan gördüğüm kadarıyla şunları söyleyeyim. Eğitim fakülteleri benim görmek istediğim yerde değil. Tabi ki eğitim fakültesindeki arkadaşların elinden geldiğinin en iyisini yapmaya çalıştıklarına inanıyorum. Ama bir de gerçekler var. Diğer fakültelerle karşılaştırdığımda eğitim fakültelerinin biraz geride kaldıklarını görüyorum... Rektörlükte atama kriterleri gündeme geliyor. Eğitim fakültesindeki hocaların puanları aşağıya çekmek yerine, tam tersine yukarıya çıkartmak için çalışma yapmaları gerekir. Eğitim fakültemizin hoca kalitesi artsın diyerek bize 400 puan * Öğretim üyeleri bu yorumu eğitim fakültesinde görev yapan fen-edebiyat kökenli öğretim elemanları için yaptıklarını vurgulamışlardır. yetmez 500 puan olsun demelerini beklerim. Ama tam tersini gözlüyorum Ben üniversitenin çeşitli fakültelerinde derse giriyorum. Ama eğitim fakültesi maalesef daha düzensiz. Örneğin sınav düzeni. Mühendislikte öğrenci hazır, herkes yerinde oturmuş sınav olmaya hazır bir şekilde beni bekliyor. Ama eğitim fakültesinde derse giriyorum. Tam bir keşmekeş. Geldiğiniz zaman sınav belli değil, yeri belli değil. Sınava hemen başlayamıyoruz. Bu da fakültenin aşağıda olmasının bir göstergesi bana göre. Yani bir düzensizlik var (MAT- 2). Bütün Türkiye deki tüm eğitim fakültelerinin geneline baktığımda ciddiyet görmediğimi söyleyeyim. Doğruyu konuşmak gerekirse kalitesi hakkında, eğitimcilerin kalitesi hakkında bir şey söylemem mümkün değil. Ama diğerleri hakkında bir şeyler söyleyebilirim. Şunu çok iyi biliyorum. Şu an Türkiye deki kimya eğitimini yöneten insanların çoğu zorla fakültelerini bitirmiş, şartlar gereği hasbelkader yurt dışında eğitim görmüş insanlar. Bazıları yüksek lisans sonrası ülke değiştirmek zorunda kaldılar. Doktoraya o ülkede kabul edilmediler. Bana göre en zeki insanların öğretmenlikle, alan eğitimiyle uğraşması lazım. Oysa bizde tam tersi Eğitim fakültesindeki öğretim üyesi kadrosu çok kötü. Yani orada derme çatma işler yapılmış. Mesela ne yapılmış. Adam burada yüksek lisans yapmaya gelmiş, alınmamış, sonra gitmiş alan öğretmenliğine girmiş. Doçent, profesör olmuş. Olmaz. Alanında yüksek lisansa kabul edilmemiş, alanını tam bilmeyen bir kişinin bu alanın öğretiminde çalışması olacak iş değil. Benim mantalitem almıyor (KİM-1). Yukarıdaki görüşlere karşılık, eğitim fakültesi hakkında olumlu algıya sahip öğretim üyeleri de aşağıdaki örnek ifadelere benzer ifadelerde bulunmaktadır. Şu an eğitim fakülteleri hakikaten iyiye gidiyor, gelişiyor. Ha, zirvede mi, değil. 30 yıl içerisinde zirveye ulaşmasını beklemek de mümkün değil. Ama büyük bir ivmeyle ileriye doğru gidiyor. Eğitim Fakültesine önem verilmeli. Statüsünü en üst düzeye çıkarmamız lazım. Ama çoğu yerlerde bu biraz ikinci sınıf hale geliyorlar. Öğretim üyelerinin kalitesi derken bazıları az yayın yapıldığından şikâyet ediyorlar ama her fakülteyi kendi içerisinde değerlendirmek lazım. Yayın yapma olanaklarını dikkate almak lazım. Benim SCI da yayın yapma olasılığım yüksek. Ama bazı 189

12 K U R A M V E U Y G U L A M A D A E Ğ İ T İ M B İ L İ M L E R İ Tablo 8. Öğretim Üyelerinin Pedagojik Formasyon Programına İlişkin Önerileri Ana tema Pedagojik formasyon programına yönelik öneriler Alt Temalar Fen Sosyal Toplam n n n Dersler uygulamalı olmalı Diksiyon dersi olmalı 2-2 Okul öğretmenleri ders vermeli Liselerde okutulan konular verilmeli 1-1 Bilgisayar olmalı 1-1 bölümler için yayın yapmak çok zor olabilir. Bir iktisatçının, bir eğitimcinin bizler kadar yayın yapma ihtimali olmayabilir. Ayrıca ben dışarıdan birisi olarak eğitim fakültesinin kalitesi, yayınları vb. şeyler hakkında bir şey söylememem lazım. Bunu kendilerinin değerlendirmesi lazım. Öz değerlendirme çok önemli (FİZ- 2). Kısacası, yukarıdaki ifadelere bakıldığında fenedebiyat öğretim üyelerinin eğitim fakültelerine ilişkin algılarının çoğunlukla olumsuz olduğunu söylemek pek de yanlış olmaz. Pedagojik Formasyon Programına İlişkin Öneriler Fen-edebiyat fakültesi öğretim üyelerine pedagojik formasyon programında yer alan derslerle ilgili olarak kendilerine yürürlükte olan TYL programı sunulmuş ve görüşleri sorulmuştur. Burada 6 Öğretim üyesi öneri yaparken diğer 6 öğretim üyesi de bunun kendi uzmanlık alanı olmadığını, bu nedenle görüş bildiremeyeceğini ifade etmiştir. Pedagojik formasyon programına ilişkin öneri sunan 6 öğretim üyesinin verdikleri öneriler tablo 8 de verilmiştir. Önerilere bakıldığında başta derslerin uygulamalı yapılması önerisi yer almaktadır. Bu öğretim üyeleri formasyon derslerinin tamamen teorik olduğu uygulamaya ağırlık verilmediği şeklinde eleştiri getirmektedirler. Bu yönde görüş sunan öğretim üyelerinden birisinin ifadesi örnek olarak aşağıda verilmiştir. Bu dersler içerisinde muhakkak lise konuları öğrencilere öğretilmeli uygulaması yaptırılmalı (KİM-1). İki öğretim üyesi ise bu programda lise düzeyine fazla inilmediği eleştirisini getirmiştir. Bu öğretim üyelerinden birisi pedagojik formasyon programında lisede öğretilen konular üzerinde durulmasını, bu konuların nasıl öğretileceği üzerinde durulması gerektiğini önerirken, diğer öğretim üyesi de en az bir dersin lise öğretmenleri tarafından verilmesini önermektedir. Bu öğretim üyelerini ifadeleri aşağıda yer almaktadır. Pedagojik formasyon almalı ancak dersler uygulamalı olmalı. Mesela okullarda kimya öğretimi nasıl yapılır? Bilen bir kişi nezaretinde çocuk bunu okulda görmeli. Öğretmen verilmesi gereken sınıfa hakimiyet, konusunu çocukları uyutmadan dersi anlatmak. Ama bizde öyle değil. Öğrenciye kitaptakiler yazdırılıyor. Tamamen teorik. Örneğin kimyada kesinlikle laboratuar uygulaması olmalı. Yani teorik dersler büyük ölçüde kaldırılmalı, uygulamaya dönük olmalı. Lise konuları öğrencilere verilmeli. Öğrencilere gruplar halinde çalışmalar yaptırılmalı. İşlenmedik lise konusu kalmamalı (KİM-1). Formasyon verilmeli, ama benim gördüğüm pedagojik formasyon gibi değil. Bence bir uygulama okulunuz olmalı. Öğretmenlik gerçekten sınıfta öğreniliyor. Bu bir gerçek. Örneğin haftanın belli zamanı -örneğin haftada bir gün- yoğun bir staj yapılmalı. Ayrıca şunu söyleyeyim. Bana göre halen öğretmenlik yapan milli eğitimden bir öğretmen de pedagojik formasyonda ders vermeli. Şu anki gerçek durumu öğrenciler en iyi öğretmenden öğrenebilirler (TRK-1). Öğretim üyelerinin sunduğu diğer öneriler ise yeni ders önerisi şeklindedir. Burada diksiyon ve bilgisayar derslerinin pedagojik formasyon programında yer alması gerektiği önerilmektedir. Tartışma Öğretmen yetiştirmede fen-edebiyat fakültelerinin yeri ve fen-edebiyat fakültesi mezunları için düzenlenen öğretmenlik sertifika ve TYL programları her zaman tartışma konusu olmuş, bu programlar üzerinde araştırma ve tartışmalar yapılmıştır. Gerek öğretmenlik sertifika programları, gerekse de TYL programları üzerinde yapılan araştırmalarda kesin yargıya ulaşılabilecek belirgin sonuçlara ulaşılmamış, birbiriyle çelişen sonuçlara ulaşılmıştır. Bazı araştırmalar öğretmenlik sertifikası programlarına katılan öğrencilerin öğretmenliğe yönelik tutumlarının yeterli düzeyde olmadığını (Sözer, 1991; Şenel, 1999; Temel, 1990) tespit ederken, bazı araştırmalar da tersine, bu programlara katılan öğrencilerin öğretmenliğe yönelik tutumlarının olumlu olduğu ve öğretmenlik yapmaya daha istekli oldukları (Özgür, 1994; Sözer, 1996) 190

Hasan Basri MEMDUHOĞLU Yrd. Doç. Dr. Cem TOPSAKAL**

Hasan Basri MEMDUHOĞLU Yrd. Doç. Dr. Cem TOPSAKAL** Öğrenci ve Öğretim Elemanlarının Görüşlerine Göre Ortaöğretim Alan 95 Ege Eğitim Dergisi 2008 (9) 1: 95 129 Öğrenci ve Öğretim Elemanlarının Görüşlerine Göre Ortaöğretim Alan Öğretmenliği Tezsiz Yükseklisans

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Hasan Basri MEMDUHOĞLU Yrd. Doç. Dr. Cem TOPSAKAL. Özet

Yrd. Doç. Dr. Hasan Basri MEMDUHOĞLU Yrd. Doç. Dr. Cem TOPSAKAL. Özet Öğrenci ve Öğretim Elemanlarının Görüşlerine Göre Ortaöğretim Alan Öğretmenliği Tezsiz Yükseklisans Programlarının Niteliği ve Programlarda Yaşanan Sorunlar Yrd. Doç. Dr. Hasan Basri MEMDUHOĞLU Yrd. Doç.

Detaylı

Eğitim Bilimlerinde Paradigmatik Dönüşüm: Yeni Arayış ve Yönelimler. The Paradigm Shift in Educational Sciences: New Quests and Trends

Eğitim Bilimlerinde Paradigmatik Dönüşüm: Yeni Arayış ve Yönelimler. The Paradigm Shift in Educational Sciences: New Quests and Trends Journal of Teacher Education and Educators Öğretmen Eğitimi ve Eğitimcileri Dergisi Cilt 1, Sayı 1, 2012, 35-58 35 Eğitim Bilimlerinde Paradigmatik Dönüşüm: Yeni Arayış ve Yönelimler The Paradigm Shift

Detaylı

Vakıf Üniversitelerinin Türkiye Yükseköğretim Sistemi Üzerindeki Etkilerine Dönük Akademisyen Algıları *

Vakıf Üniversitelerinin Türkiye Yükseköğretim Sistemi Üzerindeki Etkilerine Dönük Akademisyen Algıları * Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri Educational Sciences: Theory & Practice - 13(1) Kış/Winter 137-160 2013 Eğitim Danışmanlığı ve Araştırmaları İletişim Hizmetleri Tic. Ltd. Şti. www.edam.com.tr/kuyeb

Detaylı

İlköğretim Bilişim Teknolojileri Öğretmenlerinin Mesleğe Yönelik Sorunları, Bu Sorunların Nedenleri ve Çözüm Önerileri

İlköğretim Bilişim Teknolojileri Öğretmenlerinin Mesleğe Yönelik Sorunları, Bu Sorunların Nedenleri ve Çözüm Önerileri GEFAD / GUJGEF 33(3): 495-530 (2013) İlköğretim Bilişim Teknolojileri Öğretmenlerinin Mesleğe Yönelik Sorunları, Bu Sorunların Nedenleri ve Çözüm Önerileri The Problems of Information Technology Teachers

Detaylı

Örtük Programın Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Meslek Derslerine Yönelik Düşüncelerindeki Etkisi *

Örtük Programın Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Meslek Derslerine Yönelik Düşüncelerindeki Etkisi * Educational Administration: Theory and Practice Spring 2007, Issue 50, pp: 321-345 Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi Bahar 2007, Sayı 50, ss: 321-345 Örtük Programın Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik

Detaylı

PANEL 1; FEN EDEBİYAT FAKÜLTELERİ KAPASİTELERİNİN ETKİN KULLANIMI

PANEL 1; FEN EDEBİYAT FAKÜLTELERİ KAPASİTELERİNİN ETKİN KULLANIMI PANEL 1; FEN EDEBİYAT FAKÜLTELERİ KAPASİTELERİNİN ETKİN KULLANIMI MODERATÖR PANELİSTELER : PROF.DR. Durmuş GÜNAY (YÖK ÜYESİ) : PROF.DR. Tufan BUZPINAR (YÖK ÜYESİ) PROF.DR. Sermin ÖRNEKTEKİN (FEDEK BAŞKANI)

Detaylı

ZİHİN ENGELLİLERİN EĞİTİMİ ANABİLİM DALI NDA YÜKSEK LİSANS YAPAN ÖĞRENCİLERİN, YÜKSEK LİSANS EĞİTİMİ SÜRECİNE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ

ZİHİN ENGELLİLERİN EĞİTİMİ ANABİLİM DALI NDA YÜKSEK LİSANS YAPAN ÖĞRENCİLERİN, YÜKSEK LİSANS EĞİTİMİ SÜRECİNE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ ANADOLU ÜNİVERS İTES İ S OS YAL BİLİMLER DERGİS İ ANADOLU UNIVERSITY JOURNAL OF SOCIAL SCIENCES Cilt/Vol. : 10 - S ayı/no: 2 : 227 248 (2010) ZİHİN ENGELLİLERİN EĞİTİMİ ANABİLİM DALI NDA YÜKSEK LİSANS

Detaylı

Türk Dili ve Edebiyatı Öğrencilerinin Tezsiz Yüksek Lisans Programına İlişkin Görüşleri

Türk Dili ve Edebiyatı Öğrencilerinin Tezsiz Yüksek Lisans Programına İlişkin Görüşleri Ege Eğitim Dergisi 2007 (8)1: 89-112 89 Ege Eğitim Dergisi 2007 (8)1: 89-112 Türk Dili ve Edebiyatı Öğrencilerinin Tezsiz Yüksek Lisans Programına İlişkin Görüşleri Sevilay ŞAHİN * **, Betül BALKAR Öz

Detaylı

Akademisyenlerin Yurt Dışı Burs ve Destek Programları Hakkındaki Görüşleri

Akademisyenlerin Yurt Dışı Burs ve Destek Programları Hakkındaki Görüşleri DOI: 10.5961/jhes.2015.110 Akademisyenlerin Yurt Dışı Burs ve Destek Programları Hakkındaki Görüşleri Academic Staff s Views About International Scholarships and Support Programs M. Ertaç ATİLA, Ö. Faruk

Detaylı

Sınıf Öğretmeni Adaylarının Sınıf Öğretmeni Yetiştirme Programı Hakkındaki Görüşleri

Sınıf Öğretmeni Adaylarının Sınıf Öğretmeni Yetiştirme Programı Hakkındaki Görüşleri 164 Sınıf Öğretmeni Adaylarının Sınıf Öğretmeni Yetiştirme Programı Hakkındaki Görüşleri Çavuş ŞAHİN * Osman Yılmaz KARTAL ** Özet Araştırmanın amacı Sınıf Öğretmeni adaylarının YÖK ün Sınıf Öğretmeni

Detaylı

UYGULAMA ÖĞRETMENLERİNİN ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI SÜRECİNDE KARŞILAŞTIKLARI SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ *

UYGULAMA ÖĞRETMENLERİNİN ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI SÜRECİNDE KARŞILAŞTIKLARI SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ * UYGULAMA ÖĞRETMENLERİNİN ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI SÜRECİNDE KARŞILAŞTIKLARI SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ * Etem YEŞİLYURT ** Çetin SEMERCİ *** Özet Durum çalışması desenlerinden iç içe geçmiş çoklu durum

Detaylı

Resim-İş Eğitimi Anabilim Dalı Atölye (Grafik) Dersinde Yazı ve Tipografi Öğretimi Uygulamaları 1

Resim-İş Eğitimi Anabilim Dalı Atölye (Grafik) Dersinde Yazı ve Tipografi Öğretimi Uygulamaları 1 Resim-İş Eğitimi Anabilim Dalı Atölye (Grafik) Dersinde Yazı ve Tipografi Öğretimi Uygulamaları 1 Şirin BENUĞUR 2 ÖZET Bu araştırmanın amacı, Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Resim İş Eğitimi

Detaylı

İstanbul Üniversitesi İktisadi Coğrafya ve Turizm Enstitüsü ve Lisansüstü Turizm Programlarının Kurumsal Tarihi 1

İstanbul Üniversitesi İktisadi Coğrafya ve Turizm Enstitüsü ve Lisansüstü Turizm Programlarının Kurumsal Tarihi 1 III. Disiplinlerarası Turizm Araştırmaları Kongresi: 719-732, 04-05 Nisan 2014, Kuşadası, Aydın, Bütün hakları saklıdır ISBN: 978-605-5216-98-6 İstanbul Üniversitesi İktisadi Coğrafya ve Turizm Enstitüsü

Detaylı

Web Tabanlı İçerik Geliştirme Mesleki Gelişim Programının Değerlendirilmesi *

Web Tabanlı İçerik Geliştirme Mesleki Gelişim Programının Değerlendirilmesi * Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri Educational Sciences: Theory & Practice 14(4) 1409-1437 2014 Eğitim Danışmanlığı ve Araştırmaları İletişim Hizmetleri Tic. Ltd. Şti. www.edam.com.tr/kuyeb DOI: 10.12738/estp.2014.4.2131

Detaylı

FEN BİLGİSİ ÖĞRETMENİ YETİŞTİRME PROGRAMLARININ ÖRNEK ÜLKELER KAPSAMINDA DEĞERLENDİRİLMESİ (Türkiye, Japonya, Amerika ve İngiltere Örnekleri)

FEN BİLGİSİ ÖĞRETMENİ YETİŞTİRME PROGRAMLARININ ÖRNEK ÜLKELER KAPSAMINDA DEĞERLENDİRİLMESİ (Türkiye, Japonya, Amerika ve İngiltere Örnekleri) FEN BİLGİSİ ÖĞRETMENİ YETİŞTİRME PROGRAMLARININ ÖRNEK ÜLKELER KAPSAMINDA DEĞERLENDİRİLMESİ (Türkiye, Japonya, Amerika ve İngiltere Örnekleri) Gürsoy MERİÇ 1 Ramazan TEZCAN 1 Çanakkale 18 Mart Üniversitesi

Detaylı

Yenilenen İlköğretim Programı İle İlgili Ulusal Gazetelerde Yayınlanan Haberlerin İçerik Analizi

Yenilenen İlköğretim Programı İle İlgili Ulusal Gazetelerde Yayınlanan Haberlerin İçerik Analizi Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri Educational Sciences: Theory & Practice - 11(1) Kış/Winter 155-177 2011 Eğitim Danışmanlığı ve Araştırmaları İletişim Hizmetleri Tic. Ltd. Şti. Yenilenen İlköğretim

Detaylı

ÖYP Araştırma Görevlilerinin Yurt Đçi ve Yurt Dışı Dil Eğitimlerine Đlişkin Görüşleri *

ÖYP Araştırma Görevlilerinin Yurt Đçi ve Yurt Dışı Dil Eğitimlerine Đlişkin Görüşleri * ÖYP Araştırma Görevlilerinin Yurt Đçi ve Yurt Dışı Dil Eğitimlerine Đlişkin Görüşleri * PLT (Program of Training Lecturer) Research Asssistants Opinions about Domestic and Outland Language Training Ceylan

Detaylı

Sınıf Öğretmenlerinin Kaynaştırmaya İlişkin Sorunları, Beklentileri ve Önerileri *

Sınıf Öğretmenlerinin Kaynaştırmaya İlişkin Sorunları, Beklentileri ve Önerileri * Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri Educational Sciences: Theory & Practice - 13(3) 1743-1765 2013 Eğitim Danışmanlığı ve Araştırmaları İletişim Hizmetleri Tic. Ltd. Şti. www.edam.com.tr/kuyeb DOI: 10.12738/estp.2013.3.1546

Detaylı

hesap verir kılmanın da ötesine geçmektedir. Giroux a (2008) göre bu tavır alış, öğrencilerin özsel

hesap verir kılmanın da ötesine geçmektedir. Giroux a (2008) göre bu tavır alış, öğrencilerin özsel KURAM VE UYGULAMADA EĞİTİM BİLİMLERİ mıştır? Bu tür sorgulama, günümüz için her hangi bir alanda yapılabilen genel bir eleştirel yaklaşımı ifade edebilir. Bütün bunların ötesinde, temel amacı ve çıkış

Detaylı

Okul Müdürlerinin Kendi Görevlerine İlişkin Bakış Açıları. Perspectives of School Principals on Their Own Task

Okul Müdürlerinin Kendi Görevlerine İlişkin Bakış Açıları. Perspectives of School Principals on Their Own Task Okul Müdürlerinin Kendi Görevlerine İlişkin Bakış Açıları Perspectives of School Principals on Their Own Task Selahattin TURAN, Nuray YILDIRIM & Elif AYDOĞDU Özet Bu çalışmanın amacı, ilköğretim okullarında

Detaylı

Tarih Öğretmeni Eğitiminde Tarihsel Romanların Kullanımı: Bir Eylem Araştırması

Tarih Öğretmeni Eğitiminde Tarihsel Romanların Kullanımı: Bir Eylem Araştırması Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi (KEFAD) Cilt 12,Sayı 4, Aralık 2011, Sayfa 277-301 Tarih Öğretmeni Eğitiminde Tarihsel Romanların Kullanımı: Bir Eylem Araştırması İbrahim Hakkı

Detaylı

BÖTE (Bu Öğretmenliğin Tanımı Eksik) BÖTE Bölümleri ve Mezunlarının Sorunları ile Bu Sorunlar İçin Çözüm Önerileri

BÖTE (Bu Öğretmenliğin Tanımı Eksik) BÖTE Bölümleri ve Mezunlarının Sorunları ile Bu Sorunlar İçin Çözüm Önerileri BÖTE (Bu Öğretmenliğin Tanımı Eksik) BÖTE Bölümleri ve Mezunlarının Sorunları ile Bu Sorunlar İçin Çözüm Önerileri Hasan KARAL 1 Emine TĠMUÇĠN 2 Özet Üçüncüsü Karadeniz Teknik Üniversitesi Fatih Eğitim

Detaylı

Evaluation of the 4+4+4 Continous Compulsory Education in Line with the Opinions of Classroom Teachers

Evaluation of the 4+4+4 Continous Compulsory Education in Line with the Opinions of Classroom Teachers Elementary Education Online, 13(2), 503 517, 2014. İlköğretim Online, 13(2), 503 517, 2014. [Online]: http://ilkogretim online.org.tr Evaluation of the 4+4+4 Continous Compulsory Education in Line with

Detaylı

Öğretmen ve Öğrenci Bakış Açısıyla Tablet PC ve Etkileşimli Tahta Kullanımı: FATİH Projesi Değerlendirmesi *

Öğretmen ve Öğrenci Bakış Açısıyla Tablet PC ve Etkileşimli Tahta Kullanımı: FATİH Projesi Değerlendirmesi * Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri Educational Sciences: Theory & Practice - 13(3) 1799-1822 2013 Eğitim Danışmanlığı ve Araştırmaları İletişim Hizmetleri Tic. Ltd. Şti. www.edam.com.tr/kuyeb DOI: 10.12738/estp.2013.3.1734

Detaylı

İSTANBUL TİCARET ODASI MESLEKİ EĞİTİM VE TEKNİK EĞİTİM FAKÜLTELERİ

İSTANBUL TİCARET ODASI MESLEKİ EĞİTİM VE TEKNİK EĞİTİM FAKÜLTELERİ İSTANBUL TİCARET ODASI MESLEKİ EĞİTİM VE TEKNİK EĞİTİM FAKÜLTELERİ Yz strateji Mart 2008 MESLEKİ EĞİTİM VE TEKNİK EĞİTİM FAKÜLTELERİ Ömer KAYIR Hamdi KILIÇ 1 İÇİNDEKİLER YÖNETİCİ ÖZETİ MESLEKİ TEKNİK ORTA

Detaylı

AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ, FİNLANDİYA, SİNGAPUR VE TÜRKİYE DE ÖĞRETMEN EĞİTİMİNDEKİ DÖNÜŞÜMLER

AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ, FİNLANDİYA, SİNGAPUR VE TÜRKİYE DE ÖĞRETMEN EĞİTİMİNDEKİ DÖNÜŞÜMLER AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ, FİNLANDİYA, SİNGAPUR VE TÜRKİYE DE ÖĞRETMEN EĞİTİMİNDEKİ DÖNÜŞÜMLER Dr. Erdem Aksoy Çankaya Üniversitesi Dr. Dilek Gözütok Ankara Üniversitesi Özet Bu çalışmada öğretmen eğitimi

Detaylı

Demokratik Okulun Bir Unsuru Olarak Öğrencilerin Karar Süreçlerine Katılımı

Demokratik Okulun Bir Unsuru Olarak Öğrencilerin Karar Süreçlerine Katılımı Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri Educational Sciences: Theory & Practice - 13(2) Bahar/Spring 853-875 2013 Eğitim Danışmanlığı ve Araştırmaları İletişim Hizmetleri Tic. Ltd. Şti. www.edam.com.tr/kuyeb

Detaylı

Söyleşi KONU: TESĐSAT MÜHENDĐSLĐĞĐ UZMANLIK BELGESĐ TASARISI MUSTAFA BĐLGE: Ethem ÖZBAKIR:

Söyleşi KONU: TESĐSAT MÜHENDĐSLĐĞĐ UZMANLIK BELGESĐ TASARISI MUSTAFA BĐLGE: Ethem ÖZBAKIR: Söyleşi KONU: TESĐSAT MÜHENDĐSLĐĞĐ UZMANLIK BELGESĐ TASARISI Bu sayımızda sizler için söyleşilerimize devam ediyoruz. Konumuz Tesisat Mühendisliği Uzmanlık Belgesi Tasarısı. Söyleşimize Sayın Celal OKUTAN,

Detaylı

Professional Development: Teacher Educators as Learners

Professional Development: Teacher Educators as Learners Elementary Education Online, 14(2), 574-592, 2015. İlköğretim Online, 14(2), 574-592, 2015. [Online]: http://ilkogretim-online.org.tr http://dx.doi.org/10.17051/io.2015.10038 Professional Development:

Detaylı