GİRESUN ÜNİVERSİTSİ TİREBOLU İLETİŞİM FAKÜLTESİ 2012 YILI BİRİM FAALİYET RAPORU

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "GİRESUN ÜNİVERSİTSİ TİREBOLU İLETİŞİM FAKÜLTESİ 2012 YILI BİRİM FAALİYET RAPORU"

Transkript

1 GİRESUN ÜNİVERSİTSİ TİREBOLU İLETİŞİM FAKÜLTESİ 2012 YILI BİRİM FAALİYET RAPORU Tirebolu/2013

2 ĠÇĠNDEKĠLER ÜST YÖNETĠCĠ SUNUġU..1 I- GENEL BĠLGĠLER..2 A- Misyon ve Vizyon 2 B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar...2 C- Ġdareye ĠliĢkin Bilgiler Fiziksel Yapı Örgüt Yapısı Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar Ġnsan Kaynakları Sunulan Hizmetler Yönetim ve Ġç Kontrol Sistemi.13 D- Diğer Hususlar II- AMAÇ ve HEDEFLER.14 A- Ġdarenin Amaç ve Hedefleri.. 14 B- Temel Politikalar ve Öncelikler.23 C- Diğer Hususlar III- FAALĠYETLERE ĠLĠġKĠN BĠLGĠ VE DEĞERLENDĠRMELER 23 A- Mali Bilgiler Bütçe Uygulama Sonuçları Temel Mali Tablolara ĠliĢkin Açıklamalar Mali Denetim Sonuçları Diğer Hususlar.24 B- Performans Bilgileri Faaliyet ve Proje Bilgileri Performans Sonuçları Tablosu Performans Sonuçlarının Değerlendirilmesi Performans Bilgi Sisteminin Değerlendirilmesi Diğer Hususlar 26 IV- KURUMSAL KABĠLĠYET ve KAPASĠTENĠN DEĞERLENDĠRĠLMESĠ..26 A- Üstünlükler.26 B- Zayıflıklar..27 C- Değerlendirme 27 V- ÖNERĠ VE TEDBĠRLER.28 2

3 BĠRĠM / ÜST YÖNETĠCĠ SUNUġU Giresun Üniversitesi Tirebolu ĠletiĢim Fakültesi tüm geliģmelere açık bir değiģim kültürünü benimsemektedir. Alanımızın iletiģim olması nedeniyle bu alandaki geliģmeleri değerlendirirken dikkat edeceğimiz noktalar Ģunlardır: Bilginin değiģimi, doğru bilgiye ulaģmak, bu bilgiyi doğru yönde değiģim için kullanmak, ama her Ģeyden önce kurumumuzla ilgili tüm doğru bilgilerin farkında olmak gerektiğine inanılmaktadır. Bu bağlamda amacımız, yönetimde kalite konusunda alanda uygulanmıģ yöntemler kullanarak stratejik planımızı oluģturmaktır. Sürekli geliģim, stratejik bakıģ doğrultusunda amaç, hedefler ve süreçlerin sadece bilgi değil aynı zamanda teknolojik geliģmeyle bağlantılı değiģimi zorunlu kılmaktadır. Bu konuda fakültede çalıģan tüm elemanların iç hedef kitle olduğu düģünülerek onların kuruma aidiyetlerinin geliģtirilmesi, iģini seven, istekli, kararlı insanları yöneticilerin motive etmesi gerektiğine inanıyoruz. Fakültemiz bünyesinde Halkla ĠliĢkiler ve Tanıtım, Televizyon Haberciliği ve Programcılığı, Gazetecilik Bölümleri olmak üzere üzere toplam üç farklı bölüm bulunmaktadır. Tüm bu çalıģmalar ve bu çalıģmalara iliģkin amaç, politika, strateji ve yöntemler Genel Bilgiler, Amaç ve Hedefler, Faaliyetlere ĠliĢkin Bilgi ve Değerlendirmeler, Kurumsal Kabiliyet ve Kapasitenin Değerlendirilmesi, Öneri ve Tedbirler baģlıkları altında hazırlanan faaliyet raporu içerisinde ayrıntılı bir Ģekilde sunulmuģtur. Prof. Dr. Jale SARMAġIK Dekan 1

4 I- GENEL BĠLGĠLER Giresun Üniversitesi Tirebolu ĠletiĢim Fakültesinin kurulması; Milli Eğitim Bakanlığının 24/7/2008 tarihli ve sayılı yazısı üzerine, 28/3/1983 tarihli ve 2809 sayılı Kanunun ek 30 unca maddesine göre, Bakanlar Kurulu nca 30/7/2008 tarihinde kararlaģtırılmıģtır. (Karar Sayısı:2008/14007). Bu karar, 14 Ağustos 2008 tarihli ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe girmiģtir. Fakültemiz Halkla ĠliĢkiler ve Tanıtım, Televizyon Haberciliği ve Programcılığı ile Gazetecilik bölümlerinde lisans ve lisansüstü düzeyde eğitim verme hazırlıklarınız devam etmektedir A. Misyon ve Vizyon Misyon Fakültenin temel görevi, toplumsal sorumluğa sahip, insani değerlere saygılı, yaratıcı, sorgulayan, araģtıran ve çözümler getiren bilgili bireyler yetiģtiren öğretim elemanlarını bünyesinde toplayarak nitelikli iletiģimci ve öğretim elemanlarını yetiģtirmektir. Fakülte, bu anlamda, topluma iletiģimin doğasını en iyi Ģekilde anlayan uzmanlar, araģtırmacılar ve akademisyenleri kazandırmayı misyon olarak benimsemelidir. Vizyon Türkçe eğitimi esas alan Fakültenin vizyonu; ülkesini ve dünyayı doğru anlayan ve açıklayan, bilimsel ahlaka uygun araģtırma yapan, toplum ve kamu yararını gözeten bir fakülte olma karakterini yükseltmektir.geleceğin iletiģimcilerinin bilgili, etik değerlere saygılı, iletiģimin toplumsal geliģmedeki seçkin yerini iyi bilen ve bu yönde çalıģan, iliģkiler kurup geliģtiren insanlar olarak yetiģtirilmesi temel hedeftir. B. Yetki, Görev ve Sorumluluklar Yukarıda anılan misyonu yerine getirme görevi baģta Fakülte yönetimi olmak üzere ilgili tüm bölüm baģkanları ve öğretim üyelerinindir. Öğrencilere ve üst yöneticilere karģı birinci derecede sorumlu olan ise Fakülte yönetimidir. Yürütme yetkisi Fakülte Yönetim Kurulu ile birlikte kullanılmak üzere Fakülte Dekanına aittir. Harcama yetkilisi Fakülte Dekanıdır. 2

5 C. Ġdareye ĠliĢkin Bilgiler 1- Fiziksel Yapı 1.1- Eğitim Alanları Derslikler* Eğitim Alanı Kapasitesi 0 50 Kapasitesi Anfi Sınıf 16 Bilgisayar 2 Lab. Diğer Lab. Toplam 18 Sayı olarak belirtilecektir. Kapasitesi Kapasitesi Kapasitesi Kapasitesi 251 Üzeri Anfi Kapasitesi :... KiĢi Anfi Alanı :...m2 *Sınıf Kapasitesi : 960 KiĢi *Sınıf Alanı : 906 m2 *Bilgisayar Lab. Kapasitesi : 100 KiĢi *Bilgisayar Lab. Alanı : 158 m2 *Diğ. Lab. Kapasitesi :...KiĢi *Diğ. Lab. Alanı :... m Sosyal Alanlar Kantinler ve Kafeteryalar Kantin Sayısı : 1 Adet Kantin Alanı : 203 m2 Kafeterya Sayısı : 1 adet Kafeterya Alanı : 156 m2 Toplam Kapasite : 400 kiģi Yemekhaneler Öğrenci yemekhane Sayısı : 1 Adet Öğrenci yemekhane Alanı : 307 m2 Öğrenci yemekhane Kapasitesi: 400 KiĢi Personel yemekhane Sayısı : 1 Adet Personel yemekhane Alanı : 255 m2 Personel yemekhane Kapasitesi: 150 KiĢi Misafirhaneler Misafirhane Sayısı : Adet Misafirhane Kapasitesi: KiĢi 3

6 1.2.4.Öğrenci Yurtları Yatak Sayısı Yatak Sayısı 1 2 Yatak Sayısı 3 4 Yatak Sayısı 5 - Üzeri Oda Sayısı Alanı m Lojmanlar Lojman Sayısı: Adet Lojman Brüt Alanı: m2 Dolu Lojman Sayısı: Adet BoĢ Lojman Sayısı: Adet Spor Tesisleri Kapalı Spor Tesisleri Sayısı: Adet Kapalı Spor Tesisleri Alanı: m2 Açık Spor Tesisleri Sayısı: Adet Açık Spor Tesisleri Alanı: m Toplantı Konferans Salonları* Kapasitesi Kapasitesi Kapasitesi Kapasitesi Kapasitesi Toplantı Salonu Konferans 1 Salonu Toplam 1 1 *Adet olarak belirtilecektir. Kapasitesi 251 Üzeri *Toplantı Salonu Kapasitesi : 30 KiĢi *Toplantı Salonu Alanı : 50 m2 *Konferans Salonu Kapasitesi: 260 KiĢi *Konferans Salonu Alanı : 388 m Sinema Salonu Sinema Salonu Sayısı Sinema Salonu Alanı Sinema Salonu Kapasitesi : Adet : m2 : KiĢi Eğitim ve Dinlenme Tesisleri Eğitim ve Dinlenme Tesisleri Sayısı: Adet Eğitim ve Dinlenme Tesisleri Kapasitesi: KiĢi Öğrenci Kulüpleri Öğrenci Kulüpleri Sayısı:.Adet Öğrenci Kulüpleri Alanı: m Mezun Öğrenciler Derneği Mezun Öğrenciler Derneği Sayısı: Adet Mezun Öğrenciler Derneği Alanı: m2 4

7 Okul Öncesi ve Ġlköğretim Okulu Alanları Anaokulu Sayısı : Adet Anaokulu Alanı : m2 Anaokulu Kapasitesi : KiĢi Ġlköğretim okulu Sayısı : Adet Ġlköğretim okulu Alanı : m2 Ġlköğretim okulu Kapasitesi: KiĢi 1.3- Hizmet Alanları Akademik Personel Hizmet Alanları Sayısı (Adet) Alanı (m2) Kullanan Sayısı (KiĢi) ÇalıĢma Odası Toplam Ġdari Personel Hizmet Alanları Sayısı Alanı Kullanan Sayısı (Adet) (m2) Servis ÇalıĢma Odası Toplam Ambar Alanları Ambar Sayısı: 1 Adet Ambar Alanı: 75 m ArĢiv Alanları ArĢiv Sayısı: 1 Adet ArĢiv Alanı: 80 m Atölyeler Atölye Sayısı: Adet Atölye Alanı: m2 5

8 1.7- Hastane Alanları Birim Sayı (Adet) Alan (m2) Acil Servis Yoğun Bakım Ameliyathane Klinik Laboratuar Eczane Radyoloji Alanı Nükleer Tıp Alanı Sterilizasyon Alanı Mutfak ÇamaĢırhane Teknik Servis Hastane Toplam Kapalı Alanı 6

9 2- Örgüt Yapısı YÖNETĠM KURULU Prof.Dr. Ömer ġensöz Prof. Dr. Taner KARAHASANOĞLU Prof. Dr. Ramazan SEVER Doç. Dr. KürĢad YAPAR Doç. Dr. Kültüğin ÇAVUġOĞLU Yrd. Doç.Dr. Murat GÜREġCĠ Yrd.Doç.Dr. Murat GÜREġCĠ DEKAN YARDIMCISI Prof. Dr. Jale SARMAġIK Dekan FAKÜLTE KURULU Prof.Dr. Ömer ġensöz Prof. Dr. Taner KARAHASANOĞLU Prof. Dr. Ramazan SEVER Prof.Dr. Mustafa TÜRKMEN Doç. Dr. KürĢad YAPAR Doç. Dr. Kültüğin ÇAVUġOĞLU Yrd. Doç.Dr. Murat GÜREġCĠ Metin YILDIRIM FAKÜLTE SEKRETERĠ Halkla ĠliĢ. ve Tanıtım Böl.BĢk. Prof. Dr. Taner KARAHASANOĞLU Haber Ajansı Personel/Tahakkuk TV. Haberciliği ve Prog.Böl.BĢk. Prof. Dr. Jale SARMAġIK Öğrenci ĠĢleri Masa Üstü Yayıncılık Gazetecilik Bölümü BaĢkanı. Prof. Dr. Jale SARMAġIK TaĢınır Kayıtlar Atölyeler Bakım-Onarım ĠĢleri 7

10 3- Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar 3.1- Yazılımlar 3.2- Bilgisayarlar Masa üstü bilgisayar Sayısı: 2 Adet TaĢınabilir bilgisayar Sayısı:. Adet 3.3- Kütüphane Kaynakları Kitap Sayısı : Adet Basılı Periyodik Yayın Sayısı: Adet Elektronik Yayın Sayısı : Adet 3.4- Diğer Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar Cinsi Ġdari Amaçlı (Adet) Eğitim Amaçlı (Adet) Projeksiyon - 4 Yazıcı 1 2 Fotokopi makinesi 1 - AraĢtırma Amaçlı (Adet) 4- Ġnsan Kaynakları Fakültemizde 2 profesör, 1 yardımcı doçent, 3 araģtırma görevlisi olmak üzere toplam 6 öğretim elemanı bulunmaktadır. Ġdari personel olarak da 1 fakülte sekreteri, 1 memur, 1 kalorifercimiz vardır Akademik Personel Akademik Personel Kadroların Doluluk Oranına Göre Kadroların Ġstihdam ġekline Göre Dolu BoĢ Toplam Tam Yarı Zamanlı Zamanlı Profesör Doçent Yrd. Doçent Öğretim Görevlisi Okutman Çevirici Eğitim- Öğretim Planlamacısı AraĢtırma Görevlisi Uzman

11 4.2- Yabancı Uyruklu Akademik Personel Yabancı Uyruklu Öğretim Elemanları Unvan Geldiği Ülke ÇalıĢtığı Bölüm Profesör - - Doçent - - Yrd. Doçent - - Öğretim Görevlisi - - Okutman - - Çevirici - - Eğitim-Öğretim Planlamacısı - - AraĢtırma Görevlisi - - Uzman - - Toplam Diğer Ünv. Görevlendirilen Akademik Personel Diğer Üniversitelerde Görevlendirilen Akademik Personel Unvan Profesör Doçent Yrd. Doçent Öğretim Görevlisi Okutman Çevirici Eğitim Öğretim Planlamacısı AraĢtırma Görevlisi Uzman Toplam Bağlı Olduğu Bölüm Görevlendirildiği Üniversite 4.4- BaĢka Ünv. Kurumda Görevlendirilen Akademik Personel BaĢka Üniversitelerden Üniversitemizde Görevlendirilen Akademik Personel Unvan ÇalıĢtığı Bölüm Geldiği Üniversite Profesör - - Doçent - - Yrd. Doçent - - Öğretim Görevlisi - - Okutman - - Çevirici - - Eğitim Öğretim Planlamacısı - - AraĢtırma Görevlisi - - Uzman - - Toplam - - 9

12 4.5- SözleĢmeli Akademik Personel SözleĢmeli Akademik Personel Sayısı Profesör - Doçent - Yrd. Doçent - Öğretim Görevlisi - Uzman - Okutman - Sanatçı Öğrt. Elm. - Sahne Uygulatıcısı - Toplam Akademik Personelin YaĢ Ġtibariyle Dağılımı Akademik Personelin YaĢ Ġtibariyle Dağılımı YaĢ YaĢ YaĢ YaĢ YaĢ 51- Üzeri KiĢi Sayısı Yüzde 50 16,67 33, Ġdari Personel Ġdari Personel (Kadroların Doluluk Oranına Göre) Dolu BoĢ Toplam Genel Ġdari Hizmetler 2-2 Sağlık Hizmetleri Sınıfı Teknik Hizmetleri Sınıfı Eğitim ve Öğretim Hizmetleri sınıfı Avukatlık Hizmetleri Sınıfı Din Hizmetleri Sınıfı Yardımcı Hizmetli 1-1 Toplam Ġdari Personelin Eğitim Durumu Ġdari Personelin Eğitim Durumu Ġlköğretim Lise Ön Lisans Lisans Y.L. ve Dokt. KiĢi Sayısı Yüzde 33,33 66,66-10

13 4.9- Ġdari Personelin Hizmet Süreleri Ġdari Personelin Hizmet Süresi 1 3 Yıl 4 6 Yıl 7 10 Yıl Yıl Yıl 21 - Üzeri KiĢi Sayısı Yüzde 66,66 33, Ġdari Personelin YaĢ Ġtibariyle Dağılımı Ġdari Personelin YaĢ Ġtibariyle Dağılımı YaĢ YaĢ YaĢ YaĢ YaĢ 51- Üzeri KiĢi Sayısı 2 1 Yüzde 66,66 33, ĠĢçiler ĠĢçiler (ÇalıĢtıkları Pozisyonlara Göre) Dolu BoĢ Toplam Sürekli ĠĢçiler Vizeli Geçici ĠĢçiler (adam/ay) Vizesiz iģçiler (3 Aylık) Toplam Sürekli ĠĢçilerin Hizmet Süreleri Sürekli ĠĢçilerin Hizmet Süresi KiĢi Sayısı Yüzde 1 3 Yıl 4 6 Yıl 7 10 Yıl Yıl Yıl 21 - Üzeri Sürekli ĠĢçilerin YaĢ Ġtibariyle Dağılımı KiĢi Sayısı Yüzde Sürekli ĠĢçilerin YaĢ Ġtibariyle Dağılımı YaĢ YaĢ YaĢ YaĢ YaĢ 51- Üzeri 11

14 5- Sunulan Hizmetler 5.1- Eğitim Hizmetleri Öğrenci Sayıları Öğrenci Sayıları Birimin Adı I. Öğretim II. Öğretim Toplam Genel Toplam E K Top. E K Top. Kız Erkek Toplam Yabancı Dil Hazırlık Sınıfı Öğrenci Sayıları Yabancı Dil Eğitimi Gören Hazırlık Sınıfı Öğrenci Sayıları ve Toplam Öğrenci Sayısına Oranı I. ve Birimin Adı I. Öğretim II. Öğretim II.Öğretim Toplamı(a) Yüzde* E K Top. E K Top. Sayı Fakülteler Yüksekokullar *Yabancı dil eğitimi gören öğrenci sayısının toplam öğrenci sayısına oranı (Yabancı dil eğitimi gören öğrenci sayısı/toplam öğrenci sayısı*100) Öğrenci Kontenjanları Birimin Adı Fakülteler Yüksekokullar Meslek Yüksekokulları Toplam Öğrenci Kontenjanları ve Doluluk Oranı ÖSS Kontenjanı ÖSS sonucu YerleĢen BoĢ Kalan Doluluk Oranı Yüksek Lisans ve Doktora Programları Enstitülerdeki Öğrencilerin Yüksek Lisans (Tezli/ Tezsiz) ve Doktora Programlarına Dağılımı Birimin Adı Programı Yüksek Lisans Yapan Sayısı Tezli Tezsiz Doktora Yapan Sayısı Toplam Toplam 12

15 Fakülteler Yüksekokullar Enstitüler Meslek Yüksekokulları Toplam Yabancı Uyruklu Öğrenciler Yabancı Uyruklu Öğrencilerin Sayısı ve Bölümleri Bölümü Kadın Erkek Toplam 5.2- Sağlık Hizmetleri YATAK HASTA TETKĠK SAYISI SAYISI SAYISI ACĠL SERVĠS HĠZMETLERĠ YOĞUN BAKIM KLĠNĠK AMELĠYAT SAYISI POLĠKLĠNĠK HASTASI SAYISI LABORATUAR HĠZMETLERĠ RADYOLOJĠ ÜNĠTESĠ HĠZMETLERĠ NÜKLEER TIP BÖLÜMÜNDE VERĠLEN HĠZMETLER MEDĠKO SOSYAL POLĠKLĠNĠK HASTA SAYISI 6- Yönetim ve Ġç Kontrol Sistemi DEKAN : Tüm idari ve akademik birimlerin iģleyiģini ve görev dağılımını yapar ve denetler. DEKAN YARDIMCISI : Öğrenci ĠĢleri ile ilgili plan ve program yapar. FAKÜLTE SEKRETERĠ : Her türlü idari ve teknik hizmetler ve altyapıyla ilgili çalıģmaları yürütür. YÖNETĠM KURULU : Fakülte dekanı, 3 Profesör temsilcisi, 2 doçent temsilcisi, 1 Yrd.Doçent temsilcisi olmak üzere 7 kiģiden oluģmaktadır. Fakülte Sekreteri raportör olarak Yönetim Kuruluna katılmaktadır. FAKÜLTE KURULU : Fakülte Dekanı, Bölüm BaĢkanları, 3 profesör temsilcisi, 2 doçent temsilcisi ve 1 Yrd.Doç. temsilcisi olmak üzere 9 kiģiden oluģmaktadır. Fakülte Sekreteri Raportör olarak Fakülte Kuruluna katılmaktadır. D- Diğer Hususlar - Görev, yetki ve sorumlulukların belirlenmesi, - Riskli alanların belirlenmesi, - Önleyici, tespit edici ve düzeltici kontrol faaliyetlerinin belirlenmesi, - Bilginin kaydedilmesi, tasnifi, ulaģılabilirliği, - Sistem ve faaliyetin izlenmesi, gözden geçirilmesi ve değerlendirilmesi, konularında yapılan çalıģmalara yer verilecektir. 13

16 II- AMAÇ ve HEDEFLER İdarenin Amaç ve Hedefleri AMAÇLAR 1. Bilimsel Stratejik Amaçlar a. AraĢtırma Faaliyetlerini GeliĢtirmek b. Yayınların Sayısını ve Niteliğini Artırmak c. Bilimsel Toplantılar Düzenlemek ve Katılımı TeĢvik Etmek 2. Eğitsel Stratejik Amaçlar a. Yapılacak Lisans Eğitiminin Kalitesini Artırmak b. Kaliteli Lisans Üstü Eğitime Ağırlık Vermek c. Nitelikli Öğretim Üyesi YetiĢtirmek 3. Kurumsal İlişkilere Yönelik Stratejik Amaçlar a. Yurt Ġçi ve Yurt DıĢı ĠletiĢim Fakülteleri Ġle ĠĢbirliğini GeliĢtirmek b. Medya Ġle ĠĢbirliğini GeliĢtirmek c. Mezuniyet Sonrası Öğrenci-Üniversite Bağlarını GeliĢtirmek d. Üniversite -Toplum ĠliĢkilerini Güçlendirmek 4. Kurumsal Gelişime Yönelik Stratejik Amaçlar a. ĠletiĢim Fakültesi nde Kurum Kültürünü ve Kimliğini GeliĢtirmek b. Eğitim DanıĢmanlığı ve Rehberlik Hizmetlerine Ağırlık Vermek c. Etkin Bir Ġdari Yapı Kurmak 5. Altyapıya Yönelik Stratejik Amaçlar a. Fakülte, dolayısıyla Bölümlerin Alt yapısını geliģtirmek b. Radyo, televizyon ve sinemanın altyapısını hazırlayarak aktif hale getirmek c. ĠletiĢim yapılarını geliģtirmek HEDEFLER Bilimsel Stratejik Hedef ve Faaliyetler a. Araştırma Faaliyetlerini Geliştirmek AraĢtırmaları, bölümlerin bilgisi ve genel hedefleri ile uyumlu planlamak ve yürütmek. AB ve diğer yurtdıģı kaynaklardan yararlanarak üretilen projelerin arttırılması ve AB araģtırma projelerinin kriterlerine entegre olunması. Proje önerileri hazırlamak ve ilgili destekleyici kaynaklara sunmak. Medya projeleriyle yakından ilgilenilmesini sağlamak. b.yayınların Sayısını ve Niteliğini Arttırmak Ulusal ve uluslararası kurumların desteklediği projelerin yürütülmesi ve projelerden elde edilen bilimsel verilerin ulusal ve uluslararası kamuoyuna sunumunu artırmak. Sonuçlanan projelerden elde edilen bilimsel sonuçları yurt içi ve yurt dıģı bilimsel toplantılarda sunulmasını teģvik etmek. 14

17 Sonuçlanan projelerden elde edilen bilimsel sonuçları yurt içinde ve uluslararası endekslerce taranan dergilerde yayınlanmasını teģvik etmek. Uluslararası standartta bilimsel yayınları artırmak. SCI-SSCI kapsamındaki dergilerde yapılan yayın sayısını arttırmak Uluslararası hakemli dergilerde yapılan yayın sayısını arttırmak. Uluslararası standarttaki ulusal hakemli dergilerde yapılan yayın sayısını arttırmak. Ulusal ve uluslararası bilimsel toplantılara bildirili olarak katılmayı teģvik etmek. Her yılın baģında yapılacak Akademik Kurul toplantılarında öğretim elemanlarının yayın performanslarına iliģkin değerlendirmeler yapılmasını teģvik etmek. c. Bilimsel Toplantılar Düzenlemek ve Katılımı Teşvik Etmek Öğretim elemanlarının bilimsel aktivite katılımlarının artırmak. Yurt içi ve yurt dıģı bilimsel etkinlikleri duyurmak. Kurumların çeģitli fonlarından bilimsel aktivitelere katılım için maddi destek sağlamak. Öğretim elemanlarının yılda en az bir kez uluslararası bilimsel toplantılara katılımını sağlanmak. Ulusal ve uluslararası düzeyde düzenlenen bilimsel toplantı sayısını artırmak. Ulusal ve uluslararası düzeyde kuruluģlarla iģbirliği yapıp; bu birimlerden konuģmacı davet edilmesini ve ortak toplantılar yapılmasını teģvik etmek. Yapılan toplantılara maddi destek sağlamak. Verilen bilimsel desteklerin tanıtımını yapmak. Eğitsel Hedef ve Faaliyetler a. Lisans Eğitiminin Kalitesini Arttırmak Fakültedeki bölüm dersleri için, değerlendirme kriterlerini oluģturmak.. Öğrencilere ders değerlendirme anketi uygulamak. Öğretim üyelerine derslerin yeterliliği ile ilgili anket uygulamak. Uygulamalı eğitime ağırlık verilmesi yönünde yapılan çalıģmaları artırmak. Bölgede bulunan eğitime destek verebilecek kamu ve özel kuruluģları tespit etmek. Bu kuruluģlar ile protokolleri oluģturup imzalamak. Tüm ders içeriklerinin AKST kriterleri bakımından uluslararası ve ulusal eğitim programlarına uygunluğunu sağlamak. Ulusal ve uluslararası eğitim kurumlarındaki var olan durumu ele almak ve bu doğrultuda 15

18 ders içeriklerini güncellemek. Ders içeriklerinin elektronik ortamda sunulmasını sağlamak ERASMUS ve FARABĠ programlarına mevcut imkanlar dahilinde ağırlık vermek Ortak eğitim için ders programları düzenlemek ve yürütmek. ĠĢbirliği yapılan Fakülte/bölüm ve program sayısını arttırmak için çalıģmalar yapmak. Bölümlerin çift ana dal ve yan dal uygulamasını teģvik etme Öğrencilere bu programları tanıtmak. Bilgisayar sistemlerinin teknik altyapısını geliģtirmek Web sayfasını öğrencilere yönelik olarak geliģtirmek. b. Lisans Üstü Eğitime Ağırlık Vermek Lisansüstü program sayısının arttırılması. Lisansüstü programlar açılmasını önermek. Ülkenin ihtiyaçlarını DPT nezdinde araģtırarak, bu doğrultuda programlar açmak. Tezsiz Yüksek Lisans programları için bölgesel olarak ihtiyaç duyulan alanlarda araģtırma yapmak. Potansiyel lisansüstü öğrencilere bölgesel olarak tanıtım faaliyetleri yapmak. Lisansüstü öğrencileri farklı burs kaynaklarından haberdar etmek ve yönlendirmek. Medyada uzmanlık eğitim programlarının bölümler için yeniden yapılandırmak. Akreditasyon için baģvuruda bulunmak. Ulusal proje kaynaklarına (Üniversite, Medya KuruluĢları, DPT, TÜBĠTAK, Sanayi, Sivil Toplum Örgütleri vb) baģvuruda bulunmak. Uluslararası proje kaynaklarına (AB, NATO, DAAD, BC, Fullbright vb.) baģvuruda bulunmak. Yabancı öğrenciler için lisansüstü kontenjanlar ayırmak Yeni uygulama sınıfları oluģturmak Programların yurt dıģında tanıtımını yapmak Lisansüstü eğitim programlarının tanıtılması amacıyla yapılan etkinliklerin artırılması Tanıtım etkinliklerini teģvik etmek. Lisansüstü programları bölgemizde bulunan Üniversite öğrencilerine tanıtmak Açılan lisansüstü programları internetten etkin Ģekilde duyurmak YurtdıĢında lisansüstü eğitim/tanıtım fuarlarına katılmak 16

19 c. Nitelikli Öğretim Üyesi Yetiştirmek Ulusal ve uluslar arası üniversitelerden alanında uzmanlaģmıģ bilim adamlarıyla bilgi alıģveriģini sağlanmak Yurt içindeki ve yurt dıģındaki üniversitelerle, araģtırma enstitüleriyle akademik değiģim protokolleri oluģturmak. Alanında uzmanlaģmıģ yerli-yabancı bilim adamlarını seminer ve eğitim kursları vermek üzere üniversitemize davet etmek. Uluslararası değiģim yada araģtırmacı yetiģtirme programları çerçevesinde araģtırmacıların görevlendirilmesinin sağlanması AnlaĢma yapılan üniversiteler ile öğretim elemanı değiģimini gerçekleģtirmek. Öğretim elemanlarının araģtırma konuları ile ilgili olarak, kısa süreli araģtırma, kurs, kongre-seminer katılımı vb. amaçlarla yurt dıģına gönderilmesini sağlamak. Alanında öncü uluslararası kuruluģlarla iletiģime geçmek. AraĢtırma konuları ile ilgili uluslararası kongre, sempozyum ve konferans takvimlerini çıkarmak. d. Disiplinlerarası Programlar Yürütmek Teknoloji ve bilimdeki geliģmelerle uyumlu olarak her yıl 1 yeni çalıģma alanını etkinleģtirmek. Yeni çalıģma alanında eğitim-öğretim ve AR-GE faaliyetlerini üstlenecek öğretim elemanı tahsis etmek. Yeni çalıģma alanlarına yönelik proje hazırlamak. Diğer üniversiteler ve AR-GE çalıģmaları yürüten kurumlarla yapılan disiplinler arası iģbirliğini artırmak. Diğer Fakülte/Bölümlerin ve AR-GE çalıģması yürüten kurumların öğretim elemanlarını Fakülte/Bölümde seminer, ders vb. vermek üzere davet etmek. Fakülte/Bölüm öğretim elemanlarını diğer üniversitelere ve AR-GE çalıģmaları yürüten kurumlara, seminer, ders vb. vermek üzere görevlendirmek. Diğer Fakülte/Bölüm ve AR-GE çalıģması yürüten kurum/kuruluģlarla (sivil, özel, kamu, Milli Savunma Bakanlığı), gerek ulusal, gerekse uluslararası proje baģvurularında bulunmak. Çokdisiplinli kongre düzenlenmesini teģvik etmek 17

20 e. AB Eğitim Programlarına Entegre Olmak. Uluslar arası değiģim ya da araģtırmacı yetiģtirme programları çerçevesinde görevlendirilen araģtırmacıların sayısının artırmak, Uluslar arası eğitim kurumları ile iģbirliği yaparak, ortak eğitim programları geliģtirmek. Öğretim elemanlarını yurtdıģına göndermek. AnlaĢma yapılan üniversiteler ile öğretim elemanı değiģimini gerçekleģtirmek. Lisans ve lisansüstü eğitim dahilinde Sokrates ve Erasmus programlarına yönelik üniversite sayısı ve öğrenci kontenjanlarında artıģ sağlamak.. Bölümlerce iģbirliği yapılacak üniversiteleri belirlemek DeğiĢim programlarına katılımı sağlamak üzere bilgilendirme ve yönlendirme toplantıları yapmak ve öğrencilerin bu programlara katılım oranını yükseltmek. Lisans ve lisansüstü ders içeriklerinin tümünün uluslararası ve ulusal eğitim programlarına uygun olarak güncellemek. Ders programlarının içeriklerini AB normlarına uyumlu hale getirilmesine destek vermek. AB normlarına uygun olarak dıģ değerlendirme ve akreditasyon için gerekli altyapının sağlanması. DıĢ değerlendirme için fiziki altyapıyı uygun hale getirmek. Akreditasyon için fiziki altyapıyı uygun hale getirmek. DıĢ değerlendirme ve akreditasyon için gerekli olan sürekli eğitim altyapısını sağlamak. Kurumsal ĠliĢkilere Yönelik Hedef ve Faaliyetler a. Yurt İçi ve Yurt Dışı Üniversiteler İle İşbirliğini Geliştirmek Fakülteyi ve Üniversiteyi dünya üniversiteleri ile ortak araģtırma yapmaları konusunda teģvik etmek. Ulusal ve Uluslar arası üniversitelerle bilgi alıģ veriģinin artırmak. Düzenlenecek toplantılarla ilgili üniversitelerle bağlantıya geçmek. PaylaĢım toplantıları yapmak ve geri bildirimleri değerlendirmek. Diğer üniversitelerden basılı ve görsel materyaller talep etmek. Türkiye nin geliģmiģ üniversitelerinden ve yurtdıģındaki üniversitelerden alanında uzmanlaģmıģ bilim adamları ile bilgi alıģveriģinin artırmak. Yurt içindeki ve yurt dıģındaki üniversitelerle akademik değiģim protokolleri oluģturmak. Alanında uzmanlaģmıģ yerli yabancı bilim adamlarını seminer ve eğitim kursları vermek üzere üniversitemize davet etmek. 18

21 Öğretim elemanlarının yurtiçinde ve yurt dıģında olmak üzere kısa veya uzun süreli eğitim ve araģtırma faaliyetlerine katılımlarını artırmak. Yurt içinde ve yurt dıģındaki üniversitelerle akademik iģbirliği yapmak, konferans ve sempozyum düzenlenmesine destek vermek. b. Medya ile işbirliğini geliştirmek Fakülte/bölüm araģtırmacı veri tabanının kurulması. Medya ile iletiģim ağının güçlendirilmesi. Ulusal ve uluslararası standartlarda hizmet potansiyeline sahip bir medya merkezi kurmak. Sektör ile iģbirliği dâhilinde profesyonel düzeyde danıģmanlık hizmeti vermek ve kurumlara yönelik projeler üretmek. Sektördeki öncü kiģi ve kuruluģlar ile istikrarlı bir iletiģim kurmak. Uygun proje destek programlarının tanıtımını yapmak. Öğrenciler ile mesleki kuruluģları arasındaki iletiģimin arttırılması için Kariyer Günleri düzenlemek. Medya KuruluĢları ile ortak olarak düzenlenen seminer, kurs v.b. sayısının arttırılması. Medya kuruluģları ile birlikte lisansüstü eğitime yönelik seminer, kurs, teknik gezi, medya sergisi ve bilgilendirme toplantıları düzenlenmesine destek vermek. Fakülte/bölüm radyo ve televizyon stüdyo alt yapısının bölgedeki medya kuruluģlarının analiz ihtiyacını tümüyle karģılayabilecek düzeye getirilmek. Bölgedeki kuruluģlarca ihtiyaç duyulan analizleri belirlemek. BelirlenmiĢ ihtiyaçlara göre radyo ve televizyon alt yapısındaki eksiklikleri gidermek. c. Mezuniyet Sonrası Öğrenci-Üniversite Bağlarını Geliştirmek Mezunlar ĠletiĢim ofisini mekânsal açıdan ve yeterli personeli ile yapılandırmak. UlaĢılabilen en eski mezun verisine ulaģmak. Hedef kesime yönelik olarak kurum kültürünü öne çıkaracak konferans, seminer, panel, söyleģi, toplantı, vb. faaliyetler düzenleyerek tanıtım ve bilgi verici sunumlar yapmak ve iģbirliklerini gerçekleģtirmek. Mezunlar derneğine üyeliği teģvik etmek için çalıģmalar yapmak. Mezunlarımızın izlenmesi ve geri besleme mekanizmalarını geliģtirilmek. Fakülte web sayfasında mezunlar sayfası oluģturmak. Kariyer GeliĢtirme Bürosu nun son sınıf öğrencilerine ulaģmasını sağlamak. 19

22 Mezuniyet sonrası öğrenci üniversite bağlarını geliģtirmek amacıyla düzenlenen Mezunlar Günü ne katılımın arttırılmasını sağlamak. Mezun adres ve telefonlarını içeren iletiģim listesini güncellemek. Katılımı özendirici faaliyetler düzenlemek. Fakülte web sitesine mezunların üye olacağı ve forum bölümünün yer alacağı bir link yerleģtirmek. d. Fakülte/bölüm/Üniversite -Toplum İlişkilerini Güçlendirmek Ġlk ve orta öğretim kurumlarının düzenlediği bilimsel ve kültürel etkinliklerde Fakülte/bölümün tanıtılması. Ġlk ve orta öğretim kurumlarının düzenleyeceği bilim Ģenliklerinin tarihlerini izlemek. Bilim Ģenliklerine gönderilecek temsilcileri belirlemek. KuruluĢlarla projeler üretmek. Meslek odaları, sivil toplum örgütleri ve yerel yönetimler ile gerçekleģtirilen karģılıklı desteğin arttırılması. Meslek odaları ve sivil toplum örgütlerinin düzenleyeceği etkinliklerde aktif rol oynamak. Fakülte de gerçekleģtirilecek etkinliklerde, meslek odaları ve sivil toplum örgütlerinin aktif rol almasını sağlamak. Mesleki eğitim kursu açmak. Konferans, panel ve seminer düzenlenmesine destek vermek. Türkiye yi Bölgemizi ve ilimizi tanıtıcı kültürel, sanatsal etkinlikler ve geziler düzenlemek. Yerel medya çalıģması alanında her yıl 3 adet destekleyici faaliyetin gerçekleģtirilmesi. Her bir çalıģma grubundan en az bir proje önerisini almak ve incelemek. ÇalıĢma gruplarından gelen faaliyet önerilerini gerçekleģtirmek ve izlemek. ÇalıĢma grupları faaliyetlerine kaynak desteği sağlamak. e. Halka Yönelik Ürün/Hizmetleri Nicelik Ve Nitelik Yönünden Geliştirmek Fakülte-medya- sanayi iģbirliği kapsamında döner sermaye çalıģmaları ile mal ve hizmet üretmeye yönelik çalıģmalarda bulunulması Uygulanabilecek projeler için ortak adaylar belirlemek. Projeler hazırlamak. Akademik ve idari personele yönelik Eğitimcilerin Eğitimi Sertifika Programları nın her yıl açılması. 20

23 Kurumsal GeliĢime Yönelik Stratejik Hedef ve Faaliyetler a. İletişim Fakültesinin kurum kültürünü ve kimliğini geliştirmek. Öğrencilerin ders dıģı faaliyetlere (seminer, konser, öğrenci toplulukları vb.) katılımını artırmak. Sosyal ve kültürel etkinlikler düzenlenmesine destek vermek. Öğrenci toplulukları oluģturma çalıģmalarına destek vermek. Fakülte öğrencilerinin tarihi gezilere katılımını sağlamak. ÇalıĢanların kuruma bağlılığına ve memnuniyetine katkı sağlayacak faaliyetleri artırmak. Dilek-Ģikâyet kutusu, sanal ortamda kurum içi bilgi edinme adresleri vb. iletiģim kanallarını açık tutarak çalıģanların istek ve ihtiyaçlarının belirlenmesini sağlamak. ÇalıĢan ve emeklilerin katıldığı sosyal etkinlikler düzenlemek. Öğrenci ve mezunların katıldığı sosyal etkinlikler düzenlemek. Kurum kültürüne katkı sağlayacak sosyal duyarlılık projelerinin sayısını artırmak. Projelere kaynak sağlamak. Ulusal kültürümüzün yayılmasına ve Cumhuriyetimizin kazanımlarına ĠletiĢim Fakültesinin katkısını artırmak. Türk dünyasının dilini, tarihini, kültürünü, sanatını araģtırıp bilgi üretmek ve yaymak amacıyla farklı etkinlikler düzenlemek. Panel ve konferans düzenlenmesine destek vermek. Uluslar arası festivallere katılmak. Fakültenin tanıtım günleri düzenlenmesi ve bu amaçla düzenlenen fuarlara her yıl katılımını sağlanmak. Fakülteyi daha seçkin öğrencilerin tercih etmesini sağlayacak tanıtım fuarlarını saptamak ve katılmak. Lise tanıtım günlerinin her yıl devamlılığını sağlamak. Fakültenin tanıtımı amacıyla düzenli olarak radyo programları gerçekleģtirmek ve TV kurmak. Akademik birimler arası ortak çalıģmaların arttırılması. Birimler arası iletiģimin arttırılması için toplantılar düzenlemek. Disiplinlerarası çalıģmaların yapılmasını teģvik etmek. 21

24 b. Eğitim Danışmanlığı ve Rehberlik Hizmetlerine Ağırlık Vermek Öğrencilerin ruh sağlığına yönelik rehberlik hizmetlerinin arttırılması. Fakülteye yeni gelen öğrenciler için uyum seminerleri düzenlemek Alanında tanınmıģ uzmanların konuk olduğu konferanslar düzenlenmesine destek vermek Eğitim seminerleri yapılmasına destek vermek Öğrencileri barınma olanakları konusunda bilgilendirmek. Öğrencileri burs olanakları konusunda yeterli ve doğru bilgilendirmek Fakülte içerisinde çalıģtırılan öğrencilerin sayısının arttırılması için gerekli çalıģmaları yapmak. Eğitim DanıĢmanlığı Sisteminin oluģturulması Akademik danıģmanlık sistemini yenilemek. Eğitim danıģmanlığı yapacak öğretim üyelerine eğitim vermek c. Etkin Bir İdari Yapı Kurmak ĠĢ süreçlerinin belirlenmesi ve süreç yazılımı ile ilk iyileģtirmenin tamamlanması Bürokratik iģlem süreçlerini gözden geçirerek tanımlamak. Tanımlanan bürokratik iģlem süreçlerinin yazılımını yapmak. Hızlı ve kaliteli hizmet sunmak. TeĢkilat görev dağılımını gözden geçirmek ve yeniden yapılandırmak. EĢgüdüm için gerekli yöntem ve uygulama modeli oluģturmak. Fakülte nin stratejik yönetime geçmesinin sağlanması Birimlerden gelen stratejik plan önerilerini incelemek, düzenlemek ve basmak. Bölümlerin stratejik planını düzenlemek ÇalıĢma grupları faaliyetlerine kaynak desteği sağlamak. Akademik ve idari personel konusunda norm kadro uygulamasına geçilmesi. Personel sayısı için norm kadrolar belirlemek. Hizmet -içi eğitim alanlarını yeniden belirleyerek hizmet -içi eğitim vermek. BaĢarı ve performansı ödüllendirici mekanizmalar kurulması ve sürekliliğinin sağlanması Akademik ve idari personel için performans değerlendirme sistemi oluģturmak 22

25 Altyapıya Yönelik Stratejik Hedef ve Faaliyetler a. Fakülte/Bölümlerin alt yapısını geliştirmek b. E-Fakülte/Bölümlerin yapılarını geliştirmek Temel Politikalar ve Öncelikler Giresun Üniversitesi Tirebolu ĠletiĢim Fakültesi eğitim, öğretim ve araģtırma etkinliklerinde; evrensel ve etik değerlere uyan, bilgiyi kullanan ve yeni bilgiler üreterek yayan, araģtırıcı sorgulayıcı ve çözümleyici düģünce yapısında ve içinde bulunduğu toplumun geliģmesine katkıda bulunmayı arzulayan, rekabetçi Ģartların ve bilginin yenilenme hızının çok yüksek olduğu koģullarda kendisini yaģam boyu eğitime hazırlamıģ Atatürk ilkelerine bağlı ĠletiĢimciler yetiģtirmeyi hedeflemektedir. C. Diğer Hususlar III- FAALĠYETLERE ĠLĠġKĠN BĠLGĠ VE DEĞERLENDĠRMELER Mali Bilgiler 1- Bütçe Uygulama Sonuçları 1.1-Bütçe Giderleri 2012 BÜTÇE BAġLANGIÇ ÖDENEĞĠ 2012 GERÇEKLEġME TOPLAMI GERÇEK. ORANI TL TL % 100 BÜTÇE GĠDERLERĠ TOPLAMI , ,30 % PERSONEL GĠDERLERĠ , ,41 % SOSYAL GÜVENLĠK KURUMLARINA DEVLET PRĠMĠ GĠDERLERĠ 03 - MAL VE HĠZMET ALIM GĠDERLERĠ 05 - CARĠ TRANSFERLER 06 - SERMAYE GĠDERLERĠ 8.000, ,39 % , ,50 % Bütçe hedef ve gerçekleģmeleri ile meydana gelen sapmaların nedenleri; 23

26 Sempozyum Kongre Konferans Panel Seminer Diğer* Etkinlikler Genel Toplam 1.2-Bütçe Gelirleri BÜTÇE GELĠRLERĠ TOPLAMI 02 VERGĠ DIġI GELĠRLER 03 SERMAYE GELĠRLERĠ 04 ALINAN BAĞIġ VE YARDIMLAR 2011 BÜTÇE TAHMĠNĠ 2011 GERÇEKLEġME TOPLAMI GERÇEK. ORANI TL TL % Bütçe hedef ve gerçekleģmeleri ile meydana gelen sapmaların nedenleri; 2- Temel Mali Tablolara ĠliĢkin Açıklamalar 3- Mali Denetim Sonuçları 4- Diğer Hususlar B- Performans Bilgileri 1- Faaliyet ve Proje Bilgileri 1.1. Faaliyet Bilgileri Düzenlenen Bilimsel Toplantılar, Etkinlikler BÖLÜM ADI A B A B A B A B A B A B A: Ulusal, B: Uluslararası * Diğer Etkinlikler aşağıda da belirtilecektir. Diğer Etkinlikler SAYISI Açık Oturum SöyleĢi Tiyatro Konser Sergi Turnuva Teknik Gezi Eğitim Semineri 24

27 Makale* Bildiri* Kitap Sempozyum Kongre Konferans Panel Seminer Düzenlenen Bilimsel Toplantılara ve Etkinliklere Katılan Personel Sayısı BÖLÜM ADI Halkla ĠliĢkiler ve Tanıtım Televizyoın Haberciliği ve Programcılığı Gazetecilik A: Ulusal, B: Uluslararası A B A B A B A B A B Bilimsel Yayın Sayıları BÖLÜM ADI Halkla ĠliĢkiler ve Tanıtım Televizyoın Haberciliği ve Programcılığı Gazetecilik A: Ulusal, B: Uluslararası * İndekslere Giren Hakemli Dergilerde A B A B Üniversiteler Arasında Yapılan Ġkili AnlaĢmalar ÜNĠVERSĠTE ADI ANLAġMANIN ĠÇERĠĞĠ Proje Bilgileri PROJELER Önceki Yıldan Devreden Proje Bilimsel AraĢtırma Proje Sayısı Yıl Ġçinde Eklenen Proje 2009 Toplam Yıl Ġçinde Tamamlanan Proje Toplam Ödenek TL DPT TÜBĠTAK A.B

28 BĠLĠMSEL ARAġTIRMA PROJELERĠ DĠĞER TOPLAM Performans Sonuçları Tablosu 3- Performans Sonuçlarının Değerlendirilmesi 4- Performans Bilgi Sisteminin Değerlendirilmesi 5- Diğer Hususlar IV- KURUMSAL KABĠLĠYET ve KAPASĠTENĠN DEĞERLENDĠRĠLMESĠ A- Üstünlükler I. Yönetim Katılımcı yönetim anlayışı Yönetimle iletişim kolaylığı Çalışanların yönetime güven duygusu Yönetimin yeniliklere açıklığı II. Eğitim-Öğretim ve Akademik Kadro Kaliteli eğitim Eğitim-Öğretim yapılan alan/program çeģitliliği Eğitimde disiplinlerarası anlayıģ Özellik taģıyan akademik personelin varlığı ÖYP (Öğretim Üyesi YetiĢtirme Programı) yürütme düģüncesi Eğitimde baģarı düzeyinin yük tutulması Akademik kadronun gücü/kalitesi Akademisyenlerin kurumsal bağlılıkları III. Altyapı, ÇalıĢma Ortamı ve KoĢulları Bina ihtiyaçlarının büyük oranda karģılanmıģ olması Konferans salonu bulunması ÇalıĢanlar arasında iliģki ve iletiģimin niteliği ÇalıĢma mekânlarında fiziksel koģulların uygunluğu IV. Üniversite-Fakülte/Bölüm -Medya-Toplum ĠliĢkileri Kamu kuruluşları ve özel sektörle ilişkilerin niteliği Yerel yönetimler ve STK larla yakın ilişki ve işbirliği Eğitim programları düzenlenmesi ve yürütülmesi Radyo ve Televizyonun Bölgemiz kültürel hayatına katkısı V. Avrupa Birliği ve Diğer Ülkelerle İlişkiler İletişim Fakülteleri arasındaki ilişkilerde liderlik SOKRATES/ERASMUS kapsamındaki ilişkilerde canlılık İletişim Fakülteleri ile ilişkide kurumsal anlamda uzmanlaşmış ilk kurum olma VI. ĠletiĢim Fakültesi nin Ġmajı ve PaydaĢların Memnuniyeti 26

29 DıĢ kurum ve kuruluģlar gözünde olumlu imaja sahip olma Toplumca tanınırlık Öğrencilerin ĠletiĢim Fakültesi nde olmaktan memnuniyetinin yüksekliği Akademisyenlerin üniversite, fakülte ve bölümlerinden memnuniyeti ÇalıĢanların yaptıkları iģten ve yönetimden memnuniyeti B- Zayıflıklar I. Yönetim ĠletiĢim Fakültesi uzun süreli planlama kültürünün eksikliği PaydaĢlara yönelik sistematik bir geri bildirim olmaması Performans değerlendirme sisteminin oluģturulmamıģ olması Norm kadro uygulamasına geçilememesi Fakülte personeline yönelik hizmet içi eğitim olanaklarının azlığı Kurum kültürünün tüm birimlerde hayata geçirilememesi II. Kaynak ve Olanakların Düzeyi ve Kullanımları Fakülte mali kaynaklarının yetersizliği AraĢtırma ve kongrelere katılıma yönelik parasal desteklerin yetersizliği Öğrencilerin barınma problemleri Bilimsel kitap ve periyodik alımının sınırlılığı III. Eğitim-Öğretim ve Akademik Kadro Rehberlik ve danıģmanlık hizmetlerinin yetersizliği Genç akademisyenlere yeterli olanağın sağlanamaması Yardımcı öğretim elemanı sayısının azlığı Teknik personelin yetersizliği Üniversite dıģı kaynaklardan proje desteği sağlamaya yönelik çabalarının yetersizliği IV. Toplum ve PaydaĢlarla ĠliĢkiler C- Değerlendirme 27

30 ĠÇ KONTROL GÜVENCE BEYANI Harcama Yetkilisi olarak yetkim dahilinde; Bu raporda yer alan bilgilerin güvenilir, tam ve doğru olduğunu beyan ederim. Bu raporda açıklanan faaliyetler için bütçe ile tahsis edilmiģ kaynakların, planlanmıģ amaçlar doğrultusunda ve iyi mali yönetim ilkelerine uygun olarak kullanıldığını ve iç kontrol sisteminin iģlemlerin yasallık ve düzenliliğine iliģkin yeterli güvenceyi sağladığını bildiririm. Bu güvence, üst yönetici olarak sahip olduğum bilgi ve değerlendirmeler, iç kontroller, iç denetçi raporları ile SayıĢtay raporları gibi bilgim dahilindeki hususlara dayanmaktadır. Burada raporlanmayan, idarenin menfaatlerine zarar veren herhangi bir husus hakkında bilgim olmadığını beyan ederim. (Giresun../../2012 ) Prof.Dr. Jale SARMAġIK Dekan 28

YÜKSEKÖĞRETİM KURULU BAŞKANLIĞI YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI FAALİYET RAPORU HAZIRLAMA REHBERİ

YÜKSEKÖĞRETİM KURULU BAŞKANLIĞI YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI FAALİYET RAPORU HAZIRLAMA REHBERİ YÜKSEKÖĞRETİM KURULU BAŞKANLIĞI YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI FAALİYET RAPORU HAZIRLAMA REHBERİ 2006 YILI..ÜNĠVERSĠTESĠ FAALĠYET RAPORU (BĠRĠMLER ĠÇĠN FAKÜLTE/YO/MYO/ENSTĠTÜ/DAĠRE BAġKANLIĞI/HUKUK MÜġAVĠRLĠĞĠ)

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETİM KURULU BAŞKANLIĞI YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI FAALİYET RAPORU HAZIRLAMA REHBERİ

YÜKSEKÖĞRETİM KURULU BAŞKANLIĞI YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI FAALİYET RAPORU HAZIRLAMA REHBERİ YÜKSEKÖĞRETİM KURULU BAŞKANLIĞI YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI FAALİYET RAPORU HAZIRLAMA REHBERİ 2006 YILI..ÜNİVERSİTESİ FAALİYET RAPORU (BİRİMLER İÇİN FAKÜLTE/YO/MYO/ENSTİTÜ/DAİRE BAŞKANLIĞI/HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ)

Detaylı

2009 YILI HĠTĠT ÜNĠVERSĠTESĠ FEN BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ FAALĠYET RAPORU

2009 YILI HĠTĠT ÜNĠVERSĠTESĠ FEN BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ FAALĠYET RAPORU 2009 YILI HĠTĠT ÜNĠVERSĠTESĠ FEN BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ FAALĠYET RAPORU BĠRĠM / ÜST YÖNETĠCĠ SUNUġU... 3 I- GENEL BĠLGĠLER... 4 A. Misyon ve Vizyon... 4 B. Yetki, Görev ve Sorumluluklar... 4 C. Ġdareye ĠliĢkin

Detaylı

MARMARA ÜNİVERSİTESİ 2012 YILI ÇEVRE SORUNLARI UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ FAALİYET RAPORU

MARMARA ÜNİVERSİTESİ 2012 YILI ÇEVRE SORUNLARI UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ FAALİYET RAPORU MARMARA ÜNİVERSİTESİ 2012 YILI ÇEVRE SORUNLARI UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU.. 3 I- GENEL BİLGİLER...4 A- Misyon ve Vizyon....4 B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar.....4

Detaylı

GİRESUN ÜNİVERSİTSİ TİREBOLU İLETİŞİM FAKÜLTESİ 2013 YILI BİRİM FAALİYET RAPORU

GİRESUN ÜNİVERSİTSİ TİREBOLU İLETİŞİM FAKÜLTESİ 2013 YILI BİRİM FAALİYET RAPORU GİRESUN ÜNİVERSİTSİ TİREBOLU İLETİŞİM FAKÜLTESİ 2013 YILI BİRİM FAALİYET RAPORU Tirebolu/2014 İÇİNDEKİLER ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU..1 I- GENEL BİLGİLER..2 A- Misyon ve Vizyon 2 B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar...2

Detaylı

2009 YILI NAMIK KEMAL ÜNĠVERSĠTESĠ SOSYAL BĠLĠMLER MESLEK YÜKSEKOKULU FAALĠYET RAPORU EKĠM 2009/TEKĠRDAĞ

2009 YILI NAMIK KEMAL ÜNĠVERSĠTESĠ SOSYAL BĠLĠMLER MESLEK YÜKSEKOKULU FAALĠYET RAPORU EKĠM 2009/TEKĠRDAĞ 2009 YILI NAMIK KEMAL ÜNĠVERSĠTESĠ SOSYAL BĠLĠMLER MESLEK YÜKSEKOKULU FAALĠYET RAPORU EKĠM 2009/TEKĠRDAĞ 1 ĠÇĠNDEKĠLER SUNUŞ... 3 A. Misyon ve Vizyon... 4 B. Yetki, Görev ve Sorumluluklar... 4 C. Ġdareye

Detaylı

2009 YILI NAMIK KEMAL ÜNĠVERSĠTESĠ ÇORLU MÜHENDĠSLĠK FAKÜLTESĠ MAKĠNA MÜHENDĠSLĠĞĠ BÖLÜMÜ FAALĠYET RAPORU

2009 YILI NAMIK KEMAL ÜNĠVERSĠTESĠ ÇORLU MÜHENDĠSLĠK FAKÜLTESĠ MAKĠNA MÜHENDĠSLĠĞĠ BÖLÜMÜ FAALĠYET RAPORU 2009 YILI NAMIK KEMAL ÜNĠVERSĠTESĠ ÇORLU MÜHENDĠSLĠK FAKÜLTESĠ MAKĠNA MÜHENDĠSLĠĞĠ BÖLÜMÜ FAALĠYET RAPORU ĠÇĠNDEKĠLER ÜST YÖNETĠCĠ SUNUġU 3 I- GENEL BĠLGĠLER 4 A- Misyon ve Vizyon 4 B- Yetki, Görev ve

Detaylı

2014 YILI ÜZÜMLÜ MESLEK YÜKSEKOKULU FAALĠYET RAPORU

2014 YILI ÜZÜMLÜ MESLEK YÜKSEKOKULU FAALĠYET RAPORU 2014 YILI ÜZÜMLÜ MESLEK YÜKSEKOKULU FAALĠYET RAPORU ĠÇĠNDEKĠLER ÜST YÖNETĠCĠ SUNUġU I- GENEL BĠLGĠLER A- Misyon ve Vizyon.. B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... C- Ġdareye ĠliĢkin Bilgiler.... 1- Fiziksel

Detaylı

N E C M E T T İ N E R B A K A N ÜNİVERSİTESİ

N E C M E T T İ N E R B A K A N ÜNİVERSİTESİ N E C M E T T İ N E R B A K A N ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI EREĞLİ KEMAL AKMAN MESLEK YÜKSEKOKULU FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER BİRİM YÖNETİCİSİNİN SUNUŞU İÇİNDEKİLER I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon B-

Detaylı

TC. GÜMÜġHANE ÜNĠVERSĠTESĠ

TC. GÜMÜġHANE ÜNĠVERSĠTESĠ TC. GÜMÜġHANE ÜNĠVERSĠTESĠ TORUL MESLEK YÜKSEKOKULU 2012 MALĠ YILI BĠRĠM FAALĠYET RAPORU OCAK 2013 ĠÇĠNDEKĠLER ÜST YÖNETĠCĠ SUNUġU I- GENEL BĠLGĠLER A- Misyon ve Vizyon.. B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar...

Detaylı

HĠTĠT ÜNĠVERSĠTESĠ FEN BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ MALĠ YILI FAALĠYET RAPORU

HĠTĠT ÜNĠVERSĠTESĠ FEN BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ MALĠ YILI FAALĠYET RAPORU HĠTĠT ÜNĠVERSĠTESĠ FEN BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ 2011 MALĠ YILI FAALĠYET RAPORU Hiçbir şeye ihtiyacımız yok, yalnız bir şeye ihtiyacımız vardır; Çalışkan olmak! BĠRĠM / ÜST YÖNETĠCĠ SUNUġU... 3 I- GENEL BĠLGĠLER...

Detaylı

NAMIK KEMAL ÜNĠVERSĠTESĠ SAĞLIK YÜKSEKOKULU 2010 YILI ĠDARE FAALĠYET RAPORU SÜRÜM NO. 1

NAMIK KEMAL ÜNĠVERSĠTESĠ SAĞLIK YÜKSEKOKULU 2010 YILI ĠDARE FAALĠYET RAPORU SÜRÜM NO. 1 NAMIK KEMAL ÜNĠVERSĠTESĠ SAĞLIK YÜKSEKOKULU 2010 YILI ĠDARE FAALĠYET RAPORU SÜRÜM NO. 1 1 ĠÇĠNDEKĠLER ÜST YÖNETĠCĠ SUNUġU.3 I- GENEL BĠLGĠLER...4 A- Misyon ve Vizyon...4 B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar...4

Detaylı

2015 YILI. DĠġ HEKĠMLĠĞĠ FAKÜLTESĠ FAALĠYET RAPORU

2015 YILI. DĠġ HEKĠMLĠĞĠ FAKÜLTESĠ FAALĠYET RAPORU N E C M E T T Ġ N E R B A K A N ÜNĠVERSĠTESĠ 2015 YILI DĠġ HEKĠMLĠĞĠ FAKÜLTESĠ FAALĠYET RAPORU ĠÇĠNDEKĠLER BĠRĠM YÖNETĠCĠSĠNĠN SUNUġU ĠÇĠNDEKĠLER I- GENEL BĠLGĠLER A- Misyon ve Vizyon B- Yetki, Görev ve

Detaylı

Kapasitesi 251 Üzeri Anfi - - 1 - - - Sınıf 10 - - - - - Bilgisayar Lab. 1 - - - - - Diğer Lab. - - - - - - Toplam 11-1 - - -

Kapasitesi 251 Üzeri Anfi - - 1 - - - Sınıf 10 - - - - - Bilgisayar Lab. 1 - - - - - Diğer Lab. - - - - - - Toplam 11-1 - - - 2007 YILI RĠZE ÜNĠVERSĠTESĠ ĠLAHĠYAT FAKÜLTESĠ FAALĠYET RAPORU: ÜST YÖNETĠCĠNĠN SUNUġU: ĠÇĠNDEKĠLER: I-GENEL BĠLGĠLER A- Misyon ve Vizyon: 03.07.1992 gün ve 3837 Sayılı Kanunla kurulan Rize Ġlahiyat Fakültesinin

Detaylı

2014 YILI FAALĠYET RAPORU

2014 YILI FAALĠYET RAPORU N E C M E T T Ġ N E R B A K A N ÜNĠVERSĠTESĠ 2014 YILI YABANCI DĠLLER YÜKSEKOKULU FAALĠYET RAPORU KONYA 2014 ĠÇĠNDEKĠLER BĠRĠM YÖNETĠCĠSĠNĠN SUNUġU ĠÇĠNDEKĠLER I- GENEL BĠLGĠLER A- Misyon ve Vizyon B-

Detaylı

2012 YILI SOSYAL BĠLĠMLER ENSTĠTÜSÜ FAALĠYET RAPORU

2012 YILI SOSYAL BĠLĠMLER ENSTĠTÜSÜ FAALĠYET RAPORU 2012 YILI SOSYAL BĠLĠMLER ENSTĠTÜSÜ FAALĠYET RAPORU ĠÇĠNDEKĠLER ÜST YÖNETĠCĠ SUNUġU I- GENEL BĠLGĠLER A- Misyon ve Vizyon.. B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... C- Ġdareye ĠliĢkin Bilgiler.... 1- Fiziksel

Detaylı

T.C. ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ İlahiyat Fakültesi 2013 YILI BİRİM FAALİYET RAPORU

T.C. ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ İlahiyat Fakültesi 2013 YILI BİRİM FAALİYET RAPORU T.C. ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ İlahiyat Fakültesi 2013 YILI BİRİM FAALİYET RAPORU MART-2014 ĠÇĠNDEKĠLER ÜST YÖNETĠCĠ SUNUġU I- GENEL BĠLGĠLER A- Misyon ve Vizyon.. B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... C- Ġdareye

Detaylı

2010 yılı Ġdare Faaliyet Raporu

2010 yılı Ġdare Faaliyet Raporu T.C. Namık Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi 2010 yılı Ġdare Faaliyet Raporu Sürüm no. 1.0 Namık Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi Tekirdağ, Ocak 2011 ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU... 3 I- GENEL BİLGİLER... 4 A. Misyon

Detaylı

2014 YILI TORUL MESLEK YÜKSEKOKULU BĠRĠM FAALĠYET RAPORU

2014 YILI TORUL MESLEK YÜKSEKOKULU BĠRĠM FAALĠYET RAPORU 2014 YILI TORUL MESLEK YÜKSEKOKULU BĠRĠM FAALĠYET RAPORU - 1 - ĠÇĠNDEKĠLER SAYFA ÜST YÖNETĠCĠ SUNUġU...3 I- GENEL BĠLGĠLER.4 A- Misyon ve Vizyon..4 B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar..4 C- Ġdareye ĠliĢkin

Detaylı

EĞİTİM FAKÜLTESİ AKADEMİK_İDARİ_HİZMETLER

EĞİTİM FAKÜLTESİ AKADEMİK_İDARİ_HİZMETLER EĞİTİM FAKÜLTESİ AKADEMİK_İDARİ_HİZMETLER Akademik Personel Hizmet Alanları Sayısı (Adet) Alanı (m 2 ) Kullanan Kişi Sayısı Çalışma Odası 51 720 85 Öğretim Elemanı Dinlenme Odası - - - Toplam 51 720 85

Detaylı

2011 YILI Gazi Üniversitesi Maliye Meslek Yüksekokulu Birim Faaliyet Raporu

2011 YILI Gazi Üniversitesi Maliye Meslek Yüksekokulu Birim Faaliyet Raporu 2011 YILI Gazi Üniversitesi Maliye Meslek Yüksekokulu Birim Faaliyet Raporu 1 İÇİNDEKİLER ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon.. B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... C- İdareye İlişkin

Detaylı

BĠRĠM FAALĠYET RAPORU

BĠRĠM FAALĠYET RAPORU TC. GÜMÜġHANE ÜNĠVERSĠTESĠ TORUL MESLEK YÜKSEKOKULU 2011 MALĠ YILI BĠRĠM FAALĠYET RAPORU Ocak 2012 ĠÇĠNDEKĠLER ÜST YÖNETĠCĠ SUNUġU I- GENEL BĠLGĠLER A- Misyon ve Vizyon.. B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar...

Detaylı

N E C M E T T Ġ N E R B A K A N ÜNĠVERSĠTESĠ

N E C M E T T Ġ N E R B A K A N ÜNĠVERSĠTESĠ N E C M E T T Ġ N E R B A K A N ÜNĠVERSĠTESĠ 2014 YILI HAVACILIK VE UZAY BĠLĠMLERĠ FAKÜLTESĠ FAALĠYET RAPORU Ocak 2015, Konya 1 ĠÇĠNDEKĠLER BĠRĠM YÖNETĠCĠSĠNĠN SUNUġU ĠÇĠNDEKĠLER I. GENEL BĠLGĠLER A. Misyon

Detaylı

TRAKYA ÜNİVERSİTESİ FEN FAKÜLTESİ 2015 MALİ YILI BİRİM FAALİYET RAPORU

TRAKYA ÜNİVERSİTESİ FEN FAKÜLTESİ 2015 MALİ YILI BİRİM FAALİYET RAPORU TRAKYA ÜNİVERSİTESİ FEN FAKÜLTESİ 2015 MALİ YILI BİRİM FAALİYET RAPORU 1 İÇİNDEKİLER I- GENEL BİLGİLER... A- Misyon ve Vizyon... B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... C- Birime İlişkin Bilgiler... 1- Fiziksel

Detaylı

C. ĠDAREYE ĠLĠġKĠN BĠLGĠLER

C. ĠDAREYE ĠLĠġKĠN BĠLGĠLER DĠCLE ÜNĠVERSĠTESĠ REKTÖRLÜĞÜ BĠLGĠ ĠġLEM DAĠRE BAġKANLIĞI FAALĠYET RAPORU 2013 BĠRĠM-YÖNETĠCĠ SUNUġU 1 GENEL BĠLGĠLER A-MĠSYON VE VĠZYON a) Misyon: insan odaklı çözümleri sağlayarak her zaman ve her yerde

Detaylı

FEN BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ MALĠ YILI FAALĠYET RAPORU

FEN BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ MALĠ YILI FAALĠYET RAPORU FEN BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ 2012 MALĠ YILI FAALĠYET RAPORU BĠRĠM / ÜST YÖNETĠCĠ SUNUġU... 3 I- GENEL BĠLGĠLER... 4 A. Misyon ve Vizyon... 4 B. Yetki, Görev ve Sorumluluklar... 4 C. Ġdareye ĠliĢkin Bilgiler...

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETĐM KURULU BAŞKANLIĞI YÜKSEKÖĞRETĐM KURUMLARI FAALĐYET RAPORU HAZIRLAMA REHBERĐ

YÜKSEKÖĞRETĐM KURULU BAŞKANLIĞI YÜKSEKÖĞRETĐM KURUMLARI FAALĐYET RAPORU HAZIRLAMA REHBERĐ YÜKSEKÖĞRETĐM KURULU BAŞKANLIĞI YÜKSEKÖĞRETĐM KURUMLARI FAALĐYET RAPORU HAZIRLAMA REHBERĐ 2008 YILI NAMIK KEMAL ÜNĐVERSĐTESĐ, BĐYOLOJĐ BÖLÜMÜ FAALĐYET RAPORU 2 ĐÇĐNDEKĐLER ÜST YÖNETĐCĐ SUNUŞU I- GENEL

Detaylı

ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI 2013 YILI FAALİYET RAPORU

ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI 2013 YILI FAALİYET RAPORU ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI 2013 YILI FAALİYET RAPORU HAKKARİ ŞUBAT 2014 İÇİNDEKİLER BİRİM YÖNETİCİSİNİN SUNUŞU.... 1 I- GENEL BİLGİLER...... 2 A. MİSYON VE VİZYON..... 2 B. YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR..

Detaylı

HĠTĠT ÜNĠVERSĠTESĠ. SÜREKLĠ EĞĠTĠM UYGULAMA VE ARAġTIRMA MERKEZĠ FAALĠYET RAPORU

HĠTĠT ÜNĠVERSĠTESĠ. SÜREKLĠ EĞĠTĠM UYGULAMA VE ARAġTIRMA MERKEZĠ FAALĠYET RAPORU HĠTĠT ÜNĠVERSĠTESĠ SÜREKLĠ EĞĠTĠM UYGULAMA VE ARAġTIRMA MERKEZĠ FAALĠYET RAPORU 2012 ĠÇĠNDEKĠLER ÜST YÖNETĠCĠ SUNUġU I- GENEL BĠLGĠLER A- Misyon ve Vizyon.. B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... C- Ġdareye

Detaylı

GİRESUN ÜNİVERSİTSİ TİREBOLU İLETİŞİM FAKÜLTESİ 2016 YILI BİRİM FAALİYET RAPORU

GİRESUN ÜNİVERSİTSİ TİREBOLU İLETİŞİM FAKÜLTESİ 2016 YILI BİRİM FAALİYET RAPORU GİRESUN ÜNİVERSİTSİ TİREBOLU İLETİŞİM FAKÜLTESİ 2016 YILI BİRİM FAALİYET RAPORU Tirebolu / Ocak 2017 İÇİNDEKİLER ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU... 1 I- GENEL BİLGİLER.. 2 A- Misyon ve Vizyon... 2 B- Yetki, Görev

Detaylı

MARMARA ÜNİVERSİTESİ 2013 YILI ÇEVRE SORUNLARI UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ FAALİYET RAPORU

MARMARA ÜNİVERSİTESİ 2013 YILI ÇEVRE SORUNLARI UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ FAALİYET RAPORU MARMARA ÜNİVERSİTESİ 2013 YILI ÇEVRE SORUNLARI UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon.. B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar...

Detaylı

N E C M E T T İ N E R B A K A N ÜNİVERSİTESİ

N E C M E T T İ N E R B A K A N ÜNİVERSİTESİ N E C M E T T İ N E R B A K A N ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER BİRİM YÖNETİCİSİNİN SUNUŞU İÇİNDEKİLER I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon B- Yetki, Görev

Detaylı

T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2014 YILI BİRİM FAALİYET RAPORU

T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2014 YILI BİRİM FAALİYET RAPORU T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2014 YILI BİRİM FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon.. B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... C- İdareye İlişkin Bilgiler....

Detaylı

KĠLĠS 7 ARALIK ÜNĠVERSĠTESĠ YUSUF ġerefoğlu SAĞLIK YÜKSEKOKULU 2014 YILI FAALĠYET RAPORU

KĠLĠS 7 ARALIK ÜNĠVERSĠTESĠ YUSUF ġerefoğlu SAĞLIK YÜKSEKOKULU 2014 YILI FAALĠYET RAPORU KĠLĠS 7 ARALIK ÜNĠVERSĠTESĠ YUSUF ġerefoğlu SAĞLIK YÜKSEKOKULU 2014 YILI FAALĠYET RAPORU OCAK- 2015 ĠÇĠNDEKĠLER Sayfa No ÜST YÖNETĠCĠ SUNUġU.. 3 I- GENEL BĠLGĠLER... 4 A- Misyon ve Vizyon 4 B- Yetki, Görev

Detaylı

FEN BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ FEN BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ 2014 MALĠ YILI FAALĠYET RAPORU

FEN BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ FEN BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ 2014 MALĠ YILI FAALĠYET RAPORU FEN BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ FEN BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ 2014 MALĠ YILI FAALĠYET RAPORU SUNUġ (Harcama Yetkilisi)... 3 I- GENEL BĠLGĠLER... 4 A. Misyon ve Vizyon...4 B. Yetki, Görev ve Sorumluluklar...4 C. Ġdareye

Detaylı

2016 YILI FAALİYET RAPORU

2016 YILI FAALİYET RAPORU N E C M E T T İ N E R B A K A N ÜNİVERSİTESİ 2016 YILI MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER BİRİM YÖNETİCİSİNİN SUNUŞU İÇİNDEKİLER I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon B- Yetki,

Detaylı

2013 YILI BİLİŞİM ENSTİTÜSÜ FAALİYET RAPORU

2013 YILI BİLİŞİM ENSTİTÜSÜ FAALİYET RAPORU 2013 YILI BİLİŞİM ENSTİTÜSÜ FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon.. B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... C- İdareye İlişkin Bilgiler.... 1- Fiziksel Yapı.

Detaylı

2015 YILI FAALĠYET RAPORU

2015 YILI FAALĠYET RAPORU N E C M E T T İ N E R B A K A N ÜNİVERSİTESİ 2015 YILI MÜHENDĠSLĠK VE MĠMARLIK FAKÜLTESĠ FAALĠYET RAPORU İÇİNDEKİLER BĠRĠM YÖNETĠCĠSĠNĠN SUNUġU ĠÇĠNDEKĠLER I- GENEL BĠLGĠLER A- Misyon ve Vizyon B- Yetki,

Detaylı

2009 YILI NAMIK KEMAL ÜNĠVERSĠTESĠ FEN EDEBĠYAT FAKÜLTESĠ FAALĠYET RAPORU. Sürüm No:2.0

2009 YILI NAMIK KEMAL ÜNĠVERSĠTESĠ FEN EDEBĠYAT FAKÜLTESĠ FAALĠYET RAPORU. Sürüm No:2.0 2009 YILI NAMIK KEMAL ÜNĠVERSĠTESĠ FEN EDEBĠYAT FAKÜLTESĠ FAALĠYET RAPORU Sürüm No:2.0 Namık Kemal Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Tekirdağ, Ocak 2010 1 BĠRĠM / ÜST YÖNETĠCĠ SUNUġU...3 GENEL BĠLGĠLER...4

Detaylı

2011 YILI GAZİ ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ ADALET MESLEK YÜKSEKOKULU FAALİYET RAPORU

2011 YILI GAZİ ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ ADALET MESLEK YÜKSEKOKULU FAALİYET RAPORU 2011 YILI GAZİ ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ ADALET MESLEK YÜKSEKOKULU FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon.. B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... C- İdareye

Detaylı

T.C. GÜMÜġHANE ÜNĠVERSĠTESĠ ĠLETĠġĠM FAKÜLTESĠ 2009 MALĠ YILI BĠRĠM FAALĠYET RAPORU

T.C. GÜMÜġHANE ÜNĠVERSĠTESĠ ĠLETĠġĠM FAKÜLTESĠ 2009 MALĠ YILI BĠRĠM FAALĠYET RAPORU T.C. GÜMÜġHANE ÜNĠVERSĠTESĠ ĠLETĠġĠM FAKÜLTESĠ 2009 MALĠ YILI BĠRĠM FAALĠYET RAPORU Ocak 2010 1 BĠRĠM YÖNETĠCĠSĠNĠN SUNUġU Fakültemiz ilk olarak 10/09/2007 tarihli ve 2007/12598 sayılı Bakanlar Kurulu

Detaylı

Batman Üniversitesi MESLEK YÜKSEKOKULU 2015 MALİ YILI BİRİM FAALİYET RAPORU

Batman Üniversitesi MESLEK YÜKSEKOKULU 2015 MALİ YILI BİRİM FAALİYET RAPORU Batman Üniversitesi MESLEK YÜKSEKOKULU 2015 MALİ YILI BİRİM FAALİYET RAPORU Batman 2015 İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ.....3 I GENEL BİLGİLER A MİSYON VE MİSYON... 4 B YETKİ GÖREV VE SORUMLULUKLAR.5 C İDAREYE İLİŞKİN

Detaylı

T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2016 YILI BİRİM FAALİYET RAPORU

T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2016 YILI BİRİM FAALİYET RAPORU T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2016 YILI BİRİM FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon.. B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... C- İdareye İlişkin Bilgiler....

Detaylı

N E C M E T T İ N E R B A K A N ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ FAALİYET RAPORU

N E C M E T T İ N E R B A K A N ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ FAALİYET RAPORU N E C M E T T İ N E R B A K A N ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER BİRİM YÖNETİCİSİNİN SUNUŞU İÇİNDEKİLER I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon B- Yetki, Görev

Detaylı

2014 YILI. YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ ve İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ FAALİYET RAPORU

2014 YILI. YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ ve İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ FAALİYET RAPORU 2014 YILI YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ ve İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon.. B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... C- İdareye

Detaylı

N E C M E T T Ġ N E R B A K A N ÜNĠVERSĠTESĠ

N E C M E T T Ġ N E R B A K A N ÜNĠVERSĠTESĠ N E C M E T T Ġ N E R B A K A N ÜNĠVERSĠTESĠ 2014 YILI FEN BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ FAALĠYET RAPORU ĠÇĠNDEKĠLER BĠRĠM YÖNETĠCĠSĠNĠN SUNUġU ĠÇĠNDEKĠLER I- GENEL BĠLGĠLER A- Misyon ve Vizyon B- Yetki, Görev ve

Detaylı

2014 YILI FAALİYET RAPORU

2014 YILI FAALİYET RAPORU N E C M E T T Ġ N E R B A K A N ÜNĠVERSĠTESĠ 2014 YILI SEYDİŞEHİR MESLEK YÜKSEKOKULU FAALİYET RAPORU ĠÇĠNDEKĠLER BİRİM YÖNETİCİSİNİN SUNUŞU İÇİNDEKİLER I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon B- Yetki, Görev

Detaylı

T.C. GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ TORUL MESLEK YÜKSEKOKULU

T.C. GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ TORUL MESLEK YÜKSEKOKULU T.C. GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ TORUL MESLEK YÜKSEKOKULU 2015 MALİ YILI BİRİM FAALİYET RAPORU Ocak 2016-1 - İÇİNDEKİLER SAYFA ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU...3 I- GENEL BİLGİLER.4 A- Misyon ve Vizyon..4 B- Yetki, Görev

Detaylı

T.C. NAMIK KEMAL ÜNĠVERSĠTESĠ ARAġTIRMA VE UYGULAMA HASTANESĠ 2010 YILI İDARE FAALİYET RAPORU

T.C. NAMIK KEMAL ÜNĠVERSĠTESĠ ARAġTIRMA VE UYGULAMA HASTANESĠ 2010 YILI İDARE FAALİYET RAPORU T.C. NAMIK KEMAL ÜNĠVERSĠTESĠ ARAġTIRMA VE UYGULAMA HASTANESĠ 2010 YILI İDARE FAALİYET RAPORU Tekirdağ, OCAK 2011 1 ĠÇĠNDEKĠLER SUNUġ. 4 I- GENEL BĠLGĠLER 5 A-Misyon ve Vizyon. 5 B-Yetki, Görev ve Sorumluluklar..

Detaylı

2015 YILI FAALİYET RAPORU

2015 YILI FAALİYET RAPORU NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ 2015 YII FEN BİİMERİ ENSTİTÜSÜ FAAİYET RAPORU İÇİNDEKİER BİRİM YÖNETİCİSİNİN SUNUŞU İÇİNDEKİER I- GENE BİGİER A- Misyon ve Vizyon B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar C- Birime

Detaylı

2014 YILI KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ KÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON DAİRE BAŞKANILIĞI FAALİYET RAPORU

2014 YILI KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ KÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON DAİRE BAŞKANILIĞI FAALİYET RAPORU 2014 YILI KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ KÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON DAİRE BAŞKANILIĞI FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon.. B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar...

Detaylı

Namık Kemal Üniversitesi Bilgi ĠĢlem Daire BaĢkanlığı

Namık Kemal Üniversitesi Bilgi ĠĢlem Daire BaĢkanlığı Namık Kemal Üniversitesi Bilgi ĠĢlem Daire BaĢkanlığı 2010 Yılı Ġdare Faaliyet Raporu Ocak 2011 1 ĠÇĠNDEKĠLER ÜST YÖNETĠCĠ SUNUġU...3 I- GENEL BĠLGĠLER...3 A- Misyon ve Vizyon... 3 B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar...4

Detaylı

AKSARAY ÜNĠVERSĠTESĠ TURĠZM FAKÜLTESĠ 2014 YILI FAALĠYET RAPORU

AKSARAY ÜNĠVERSĠTESĠ TURĠZM FAKÜLTESĠ 2014 YILI FAALĠYET RAPORU AKSARAY ÜNĠVERSĠTESĠ TURĠZM FAKÜLTESĠ 2014 YILI FAALĠYET RAPORU 1 ĠÇĠNDEKĠLER ÜST YÖNETĠCĠ SUNUġU.3 I- GENEL BĠLGĠLER.4 A- Misyon ve Vizyon..4 B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar...5 C- Ġdareye ĠliĢkin Bilgiler....8

Detaylı

STRATEJİK PLAN, AMAÇ, HEDEF VE FAALİYET TABLOSU

STRATEJİK PLAN, AMAÇ, HEDEF VE FAALİYET TABLOSU FAKÜLTE/BÖLÜM ADI: STRATEJİK PLAN, AMAÇ, HEDEF VE FAALİYET TABLOSU Stj. Amaç No Hedef No Faaliyet No Performans no Stratejik Amaç / Hedef / Faaliyet Tanımı 2008 mevcut durum 2009 2010 2011 2012 2013 Faaliyet

Detaylı

2016 YILI FAALĠYET RAPORU

2016 YILI FAALĠYET RAPORU N E C M E T T Ġ N E R B A K A N ÜNĠVERSĠTESĠ 2016 YILI AHMET KELEġOĞLU EĞĠTĠM FAKÜLTESĠ FAALĠYET RAPORU ĠÇĠNDEKĠLER BĠRĠM YÖNETĠCĠSĠNĠN SUNUġU ĠÇĠNDEKĠLER I- GENEL BĠLGĠLER A- Misyon ve Vizyon B- Yetki,

Detaylı

T.C. ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEKE MESLEK YÜKSEKOKULU STRATEJİK PLAN (2014 2018)

T.C. ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEKE MESLEK YÜKSEKOKULU STRATEJİK PLAN (2014 2018) T.C. ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEKE MESLEK YÜKSEKOKULU STRATEJİK PLAN (2014 2018) ADANA / FEKE MART 2014 1 İÇİNDEKİLER Sayfa No 1. GENEL BİLGİLER...3 1.1. Tarihçe...4 1.2. Organizasyon Şeması...5 1.3. Fiziki

Detaylı

TRAKYA ÜNĠVERSĠTESĠ. BALKAN ARAġTIRMA ENSTĠTÜSÜ 2015 MALĠ YILI BĠRĠM FAALĠYET RAPORU

TRAKYA ÜNĠVERSĠTESĠ. BALKAN ARAġTIRMA ENSTĠTÜSÜ 2015 MALĠ YILI BĠRĠM FAALĠYET RAPORU TRAKYA ÜNĠVERSĠTESĠ BALKAN ARAġTIRMA ENSTĠTÜSÜ 2015 MALĠ YILI BĠRĠM FAALĠYET RAPORU ĠÇĠNDEKĠLER ÜST YÖNETĠCĠ SUNUġU I- GENEL BĠLGĠLER A- Misyon ve Vizyon.. B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... C- Birime

Detaylı

MARMARA ÜNİVERSİTESİ 2012 YILI BİRİM FAALİYET RAPORU

MARMARA ÜNİVERSİTESİ 2012 YILI BİRİM FAALİYET RAPORU MARMARA ÜNİVERSİTESİ 2012 YILI.. BİRİM FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon.. B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... C- İdareye İlişkin Bilgiler.... 1- Fiziksel

Detaylı

2008 YILI NAMIK KEMAL ÜNĐVERSĐTESĐ SOSYAL BĐLĐMLER MESLEK YÜKSEKOKULU FAALĐYET RAPORU ŞUBAT 2009/TEKĐRDAĞ

2008 YILI NAMIK KEMAL ÜNĐVERSĐTESĐ SOSYAL BĐLĐMLER MESLEK YÜKSEKOKULU FAALĐYET RAPORU ŞUBAT 2009/TEKĐRDAĞ 2008 YILI NAMIK KEMAL ÜNĐVERSĐTESĐ SOSYAL BĐLĐMLER MESLEK YÜKSEKOKULU FAALĐYET RAPORU ŞUBAT 2009/TEKĐRDAĞ 1 ĐÇĐNDEKĐLER SUNUŞ... 3 A. Misyon ve Vizyon... 4 B. Yetki, Görev ve Sorumluluklar... 4 C. Đdareye

Detaylı

2015 YILI KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ FAALİYET RAPORU

2015 YILI KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ FAALİYET RAPORU 2015 YILI KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon.. B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... C- İdareye

Detaylı

2009 YILI NAMIK KEMAL ÜNĠVERSĠTESĠ ÇORLU MÜHENDĠSLĠK FAKÜLTESĠ FAALĠYET RAPORU

2009 YILI NAMIK KEMAL ÜNĠVERSĠTESĠ ÇORLU MÜHENDĠSLĠK FAKÜLTESĠ FAALĠYET RAPORU 2009 YILI NAMIK KEMAL ÜNĠVERSĠTESĠ ÇORLU MÜHENDĠSLĠK FAKÜLTESĠ FAALĠYET RAPORU ĠÇĠNDEKĠLER I- GENEL BĠLGĠLER...4 A. Misyon ve Vizyon...4 B. Yetki, Görev ve Sorumluluklar...4 C. Ġdareye ĠliĢkin Bilgiler...5

Detaylı

T.C. NAMIK KEMAL ÜNĠVERSĠTESĠ. YAPI ĠġLERĠ VE TEKNĠK DAĠRE BAġKANLIĞI. 2009 Yılı. Faaliyet Raporu Sürüm No. 1.0.

T.C. NAMIK KEMAL ÜNĠVERSĠTESĠ. YAPI ĠġLERĠ VE TEKNĠK DAĠRE BAġKANLIĞI. 2009 Yılı. Faaliyet Raporu Sürüm No. 1.0. T.C. NAMIK KEMAL ÜNĠVERSĠTESĠ YAPI ĠġLERĠ VE TEKNĠK DAĠRE BAġKANLIĞI 2009 Yılı Faaliyet Raporu Sürüm No. 1.0. Tekirdağ, Ekim 2009 ĠÇĠNDEKĠLER ÜST YÖNETĠCĠ SUNUġU 3 I- GENEL BĠLGĠLER 4 A- Misyon ve Vizyon

Detaylı

RECEP TAYYĠP ERDOĞAN ÜNĠVERSĠTESĠ 2016 YILI. TÜRKÇE ÖĞRETĠMĠ UYGULAMA ve ARAġTIRMA MERKEZĠ FAALĠYET RAPORU

RECEP TAYYĠP ERDOĞAN ÜNĠVERSĠTESĠ 2016 YILI. TÜRKÇE ÖĞRETĠMĠ UYGULAMA ve ARAġTIRMA MERKEZĠ FAALĠYET RAPORU RECEP TAYYĠP ERDOĞAN ÜNĠVERSĠTESĠ 2016 YILI TÜRKÇE ÖĞRETĠMĠ UYGULAMA ve ARAġTIRMA MERKEZĠ FAALĠYET RAPORU Rize 2017 1 1-SUNUġ Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Türkçe

Detaylı

T.C. ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ İDİL MESLEK YÜKSEK OKULU 2015 YILI BİRİM FAALİYET RAPORU

T.C. ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ İDİL MESLEK YÜKSEK OKULU 2015 YILI BİRİM FAALİYET RAPORU T.C. ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ İDİL MESLEK YÜKSEK OKULU 2015 YILI BİRİM FAALİYET RAPORU HAZİRAN 2015 ĠÇĠNDEKĠLER ÜST YÖNETĠCĠ SUNUġU... I- GENEL BĠLGĠLER.. A- Misyon ve Vizyon.. B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar......

Detaylı

2010 YILI NAMIK KEMAL ÜNĠVERSĠTESĠ ÇORLU MÜHENDĠSLĠK FAKÜLTESĠ FAALĠYET RAPORU

2010 YILI NAMIK KEMAL ÜNĠVERSĠTESĠ ÇORLU MÜHENDĠSLĠK FAKÜLTESĠ FAALĠYET RAPORU 2010 YILI NAMIK KEMAL ÜNĠVERSĠTESĠ ÇORLU MÜHENDĠSLĠK FAKÜLTESĠ FAALĠYET RAPORU ĠÇĠNDEKĠLER I- GENEL BĠLGĠLER... Hata! Yer iģareti tanımlanmamıģ. A. Misyon ve Vizyon... Hata! Yer iģareti tanımlanmamıģ.

Detaylı

MUSTAFA KEMAL ÜNĠVERSĠTESĠ BĠLGĠSAYAR BĠLĠMLERĠ UYGULAMA VE ARAġTIRMA MERKEZĠ YÖNETMELĠĞĠ

MUSTAFA KEMAL ÜNĠVERSĠTESĠ BĠLGĠSAYAR BĠLĠMLERĠ UYGULAMA VE ARAġTIRMA MERKEZĠ YÖNETMELĠĞĠ MUSTAFA KEMAL ÜNĠVERSĠTESĠ BĠLGĠSAYAR BĠLĠMLERĠ UYGULAMA VE ARAġTIRMA MERKEZĠ YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Mustafa Kemal Üniversitesi

Detaylı

2015 YILI FAALİYET RAPORU

2015 YILI FAALİYET RAPORU 2015 YILI KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ FAALİYET RAPORU (SAĞLIK YÜKSEKOKULU) İÇİNDEKİLER BİRİM YÖNETİCİSİNİN SUNUŞU İÇİNDEKİLER I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar C- Birime

Detaylı

T.C. NAMIK KEMAL ÜNĠVERSĠTESĠ Malkara Meslek Yüksekokulu

T.C. NAMIK KEMAL ÜNĠVERSĠTESĠ Malkara Meslek Yüksekokulu T.C. NAMIK KEMAL ÜNĠVERSĠTESĠ Malkara Meslek Yüksekokulu 2009 YILI Ġdare Faaliyet Raporu Sürüm No:2 Malkara/TEKĠRDAĞ ġubat-2010 SUNUġ... 5 I- GENEL BĠLGĠLER... 6 A. MĠSYON ve VĠZYON... 9 Misyonumuz...

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETĐM KURULU BAŞKANLIĞI YÜKSEKÖĞRETĐM KURUMLARI FAALĐYET RAPORU HAZIRLAMA REHBERĐ

YÜKSEKÖĞRETĐM KURULU BAŞKANLIĞI YÜKSEKÖĞRETĐM KURUMLARI FAALĐYET RAPORU HAZIRLAMA REHBERĐ YÜKSEKÖĞRETĐM KURULU BAŞKANLIĞI YÜKSEKÖĞRETĐM KURUMLARI FAALĐYET RAPORU HAZIRLAMA REHBERĐ 2008 YILI NAMIK KEMAL ÜNĐVERSĐTESĐ ZĐRAAT FAKÜLTESĐ TOPRAK BÖLÜMÜ FAALĐYET RAPORU 2 ĐÇĐNDEKĐLER ÜST YÖNETĐCĐ SUNUŞU

Detaylı

2013 YILI ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ FAALİYET RAPORU YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI

2013 YILI ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ FAALİYET RAPORU YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI 2013 YILI ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ FAALİYET RAPORU YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI 1/23 İÇİNDEKİLER ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon.. B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... C-

Detaylı

TRAKYA ÜNİVERSİTESİ 2014 MALİ YILI BİRİM FAALİYET RAPORU

TRAKYA ÜNİVERSİTESİ 2014 MALİ YILI BİRİM FAALİYET RAPORU TRAKYA ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu 2014 MALİ YILI BİRİM FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar C- Birime

Detaylı

NAMIK KEMAL ÜNĠVERSĠTESĠ PERSONEL DAĠRE BAġKANLIĞI

NAMIK KEMAL ÜNĠVERSĠTESĠ PERSONEL DAĠRE BAġKANLIĞI NAMIK KEMAL ÜNĠVERSĠTESĠ PERSONEL DAĠRE BAġKANLIĞI ĠDARĠ FAALĠYET RAPORU (2.SÜRÜM) 2009 YILI ĠÇĠNDEKĠLER ÜST YÖNETĠCĠ SUNUġU..... I- GENEL BĠLGĠLER.... A- Misyon ve Vizyon..... B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar.....

Detaylı

SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ 2012 YILI FALİYET RAPORU

SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ 2012 YILI FALİYET RAPORU SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ 2012 YILI FALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER ; 1- Üst Yönetici Sunuşu 2- Genel Bilgiler 3- Misyon 4- Vizyon 5- Fiziki Yapı; 5-a ) Örgüt Yapısı 5-b ) Enstitü Yönetim Kurulu 5-c ) Enstitü

Detaylı

2016 YILI SAĞLIK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET RAPORU

2016 YILI SAĞLIK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET RAPORU 2016 YILI SAĞLIK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER BİRİM YÖNETİCİSİNİN SUNUŞU İÇİNDEKİLER I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar C- Birime İlişkin Bilgiler

Detaylı

2014 YILI FAALİYET RAPORU

2014 YILI FAALİYET RAPORU N E C M E T T İ N E R B A K A N ÜNİVERSİTESİ 2014 YII EREĞİ EĞİTİM FAKÜTESİ FAAİYET RAPORU İÇİNDEKİER BİRİM YÖNETİCİSİNİN SUNUŞU İÇİNDEKİER I- GENE BİGİER A- Misyon ve Vizyon B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar

Detaylı

2012 MALİ YILI PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI BİRİM FAALİYET RAPORU

2012 MALİ YILI PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI BİRİM FAALİYET RAPORU 2012 MALİ YILI PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI BİRİM FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER SUNUŞ I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon.. B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... C- İdareye İlişkin Bilgiler.... 1- Fiziksel

Detaylı

TRAKYA ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ DEKANLIĞI 2015 MALİ YILI BİRİM FAALİYET RAPORU

TRAKYA ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ DEKANLIĞI 2015 MALİ YILI BİRİM FAALİYET RAPORU TRAKYA ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ DEKANLIĞI 2015 MALİ YILI BİRİM FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon.. B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... C- Birime

Detaylı

MARMARA ÜNİVERSİTESİ 2015 YILI SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ BİRİM FAALİYET RAPORU

MARMARA ÜNİVERSİTESİ 2015 YILI SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ BİRİM FAALİYET RAPORU O MARMARA ÜNİVERSİTESİ 2015 YILI SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ BİRİM FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER Sayfa No ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU 1 I- GENEL BİLGİLER.2 A- Misyon ve Vizyon..2 B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar..2

Detaylı

2015 YILI GAZİ ÜNİVERSİTESİ KENT İÇİ ULAŞIM TEKNOLOJİLERİ ERİŞEBİLİRLİK, UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ FAALİYET RAPORU

2015 YILI GAZİ ÜNİVERSİTESİ KENT İÇİ ULAŞIM TEKNOLOJİLERİ ERİŞEBİLİRLİK, UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ FAALİYET RAPORU 2015 YILI GAZİ ÜNİVERSİTESİ KENT İÇİ ULAŞIM TEKNOLOJİLERİ ERİŞEBİLİRLİK, UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER I- GENEL BİLGİLER... 4 A. Misyon ve Vizyon... 4 B. Yetki, Görev ve Sorumluluklar...

Detaylı

2015 YILI KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ FAALİYET RAPORU

2015 YILI KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ FAALİYET RAPORU 2015 YILI KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ FAALİYET RAPORU UYGULAMALI BİLİMLER YÜKSEKOKULU İÇİNDEKİLER BİRİM YÖNETİCİSİNİN SUNUŞU İÇİNDEKİLER I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar

Detaylı

FEN BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ FEN BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ 2015 MALĠ YILI FAALĠYET RAPORU

FEN BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ FEN BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ 2015 MALĠ YILI FAALĠYET RAPORU FEN BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ FEN BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ 2015 MALĠ YILI FAALĠYET RAPORU SUNUġ (Harcama Yetkilisi)... 3 I- GENEL BĠLGĠLER... 4 A. Misyon ve Vizyon... 4 B. Yetki, Görev ve Sorumluluklar... 4 C. Ġdareye

Detaylı

T.C. GÜMÜġHANE ÜNĠVERSĠTESĠ

T.C. GÜMÜġHANE ÜNĠVERSĠTESĠ T.C. GÜMÜġHANE ÜNĠVERSĠTESĠ ĠLETĠġĠM FAKÜLTESĠ 2012 MALĠ YILI BĠRĠM FAALĠYET RAPORU Ocak 2013 1 BĠRĠM YÖNETĠCĠSĠNĠN SUNUġU GümüĢhane Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı olarak 2008 yılında kurulan ĠletiĢim

Detaylı

TORUL MESLEK YÜKSEKOKULU 2016 MALİ YILI BİRİM FAALİYET RAPORU

TORUL MESLEK YÜKSEKOKULU 2016 MALİ YILI BİRİM FAALİYET RAPORU TORUL MESLEK YÜKSEKOKULU 2016 MALİ YILI BİRİM FAALİYET RAPORU Ocak 2017-1 - İÇİNDEKİLER SAYFA ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU......3 I- GENEL BİLGİLER...4 A- Misyon ve Vizyon...4 B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar....4

Detaylı

N E C M E T T İ N E R B A K A N ÜNİVERSİTESİ

N E C M E T T İ N E R B A K A N ÜNİVERSİTESİ N E C M E T T İ N E R B A K A N ÜNİVERSİTESİ 2016 YILI SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER BİRİM YÖNETİCİSİNİN SUNUŞU İÇİNDEKİLER I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon B- Yetki, Görev

Detaylı

N E C M E T T İ N E R B A K A N ÜNİVERSİTESİ

N E C M E T T İ N E R B A K A N ÜNİVERSİTESİ N E C M E T T İ N E R B A K A N ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER BİRİM YÖNETİCİSİNİN SUNUŞU İÇİNDEKİLER I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar C- Birime

Detaylı

T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı. Dağıtım

T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı. Dağıtım *BEND4KTDB* T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Sayı : 97490392-040.05- Konu : 2015 Yılı Birim Faaliyet Raporu Dağıtım 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu'nun 41 inci

Detaylı

T.C. ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ KARAİSALI MESLEK YÜKSEKOKULU 2014 YILI BİRİM FAALİYET RAPORU

T.C. ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ KARAİSALI MESLEK YÜKSEKOKULU 2014 YILI BİRİM FAALİYET RAPORU T.C. ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ KARAİSALI MESLEK YÜKSEKOKULU 2014 YILI BİRİM FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER BİRİM YÖNETİCİSİNİN SUNUŞU I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar C-

Detaylı

2014 YILI KĠLĠS 7 ARALIK ÜNĠVERSĠTESĠ SOSYAL BĠLĠMLER ENSTĠTÜSÜ FAALĠYET RAPORU

2014 YILI KĠLĠS 7 ARALIK ÜNĠVERSĠTESĠ SOSYAL BĠLĠMLER ENSTĠTÜSÜ FAALĠYET RAPORU 2014 YILI KĠLĠS 7 ARALIK ÜNĠVERSĠTESĠ SOSYAL BĠLĠMLER ENSTĠTÜSÜ FAALĠYET RAPORU İÇİNDEKİLER SUNUġ... 4 I- GENEL BĠLGĠLER... 5 A. Misyon ve Vizyon... 5 B. Yetki, Görev ve Sorumluluklar... 6 Müdürün Görevleri...

Detaylı

ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ ÇERKEŞ MESLEK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ 2016 YILI FAALİYET RAPORU

ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ ÇERKEŞ MESLEK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ 2016 YILI FAALİYET RAPORU ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ ÇERKEŞ MESLEK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ 2016 YILI FAALİYET RAPORU ÇANKIRI -2016 1 İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER... 2 BİRİM / ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU... 3 I- GENEL BİLGİLER... 4 A. Misyon

Detaylı

FEN BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ 2013 MALĠ YILI FAALĠYET RAPORU

FEN BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ 2013 MALĠ YILI FAALĠYET RAPORU FEN BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ 2013 MALĠ YILI FAALĠYET RAPORU BĠRĠM / ÜST YÖNETĠCĠ SUNUġU... 3 I- GENEL BĠLGĠLER... 4 A. Misyon ve Vizyon...4 B. Yetki, Görev ve Sorumluluklar...4 C. Ġdareye ĠliĢkin Bilgiler...5

Detaylı

YÖNETMELİK. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesinden: MEHMET AKĠF ERSOY ÜNĠVERSĠTESĠ KADIN SORUNLARI UYGULAMA VE. ARAġTIRMA MERKEZĠ YÖNETMELĠĞĠ

YÖNETMELİK. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesinden: MEHMET AKĠF ERSOY ÜNĠVERSĠTESĠ KADIN SORUNLARI UYGULAMA VE. ARAġTIRMA MERKEZĠ YÖNETMELĠĞĠ 3 Temmuz 2012 SALI Resmî Gazete Sayı : 28342 YÖNETMELİK Mehmet Akif Ersoy Üniversitesinden: MEHMET AKĠF ERSOY ÜNĠVERSĠTESĠ KADIN SORUNLARI UYGULAMA VE ARAġTIRMA MERKEZĠ YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç,

Detaylı

ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI İLİŞKİLER OFİSİ YÖNERGESİ BİRİNCİ KISIM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI İLİŞKİLER OFİSİ YÖNERGESİ BİRİNCİ KISIM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI İLİŞKİLER OFİSİ YÖNERGESİ BİRİNCİ KISIM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- Bu Yönergenin amacı, Rektörlüğe bağlı olarak görev yapan ve Rektör Yardımcısı

Detaylı

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ POZANTI MESLEK YÜKSEKOKULU STRATEJİK PLANI 2014-2018

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ POZANTI MESLEK YÜKSEKOKULU STRATEJİK PLANI 2014-2018 ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ POZANTI MESLEK YÜKSEKOKULU STRATEJİK PLANI 2014-2018 Çukurova Üniversitesi Pozantı Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü 2014 İÇİNDEKİLER HARCAMA YETKİLİSİ SUNUŞU 2 I- GENEL BİLGİLER 3 A-

Detaylı

ORTAK DERSLER BÖLÜM BAŞKANLIĞI

ORTAK DERSLER BÖLÜM BAŞKANLIĞI ORTAK DERSLER BÖLÜM BAŞKANLIĞI İçindekiler SUNUŞ... 2 I- GENEL BİLGİLER... 3 A. Misyon ve Vizyon... 3 1. Misyon (Özgörev);... 3 2. Vizyon (Özgörüş);... 3 B. Yetki, Görev ve Sorumluluklar... 3 C. Birime

Detaylı

T.C. GÜMÜġHANE ÜNĠVERSĠTESĠ

T.C. GÜMÜġHANE ÜNĠVERSĠTESĠ T.C. GÜMÜġHANE ÜNĠVERSĠTESĠ ĠLETĠġĠM FAKÜLTESĠ 2011 MALĠ YILI BĠRĠM FAALĠYET RAPORU Ocak 2012 1 BĠRĠM YÖNETĠCĠSĠNĠN SUNUġU Fakültemiz ilk olarak 10.09.2007 tarihli ve 2007/12598 sayılı Bakanlar Kurulu

Detaylı

T. C. NAMIK KEMAL ÜNĐVERSĐTESĐ FEN BĐLĐMLERĐ ENSTĐTÜSÜ

T. C. NAMIK KEMAL ÜNĐVERSĐTESĐ FEN BĐLĐMLERĐ ENSTĐTÜSÜ T. C. NAMIK KEMAL ÜNĐVERSĐTESĐ FEN BĐLĐMLERĐ ENSTĐTÜSÜ FĐZĐK ANABĐLĐM DALI 2009 YILI FAALĐYET RAPORU Eylül 2009 Tekirdağ ĐÇĐNDEKĐLER ÜST YÖNETĐCĐ SUNUŞU 3 I- GENEL BĐLGĐLER 4 A- Misyon ve Vizyon 4 B- Yetki,

Detaylı

MARMARA ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ BİRİM FAALİYET RAPORU

MARMARA ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ BİRİM FAALİYET RAPORU MARMARA ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ BİRİM FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER Sayfa No ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU 1 I- GENEL BİLGİLER.2 A- Misyon ve Vizyon..2 B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar..2

Detaylı

2012 YILI GAZİ ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ FAALİYET RAPORU

2012 YILI GAZİ ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ FAALİYET RAPORU 2012 YILI GAZİ ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon.. B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... C- İdareye İlişkin Bilgiler....

Detaylı

RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ 2015 YILI MERKEZİ ARAŞTIRMA LABARATUVARI UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ FAALİYET RAPORU

RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ 2015 YILI MERKEZİ ARAŞTIRMA LABARATUVARI UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ FAALİYET RAPORU RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ 2015 YILI MERKEZİ ARAŞTIRMA LABARATUVARI UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ FAALİYET RAPORU Rize 2016 1 1-SUNUŞ Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Merkezi Araştırma Laboratuvarı

Detaylı

MARMARA ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ 2013 YILI BİRİM FAALİYET RAPORU

MARMARA ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ 2013 YILI BİRİM FAALİYET RAPORU MARMARA ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ 2013 YILI BİRİM FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon.. B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... C- İdareye İlişkin

Detaylı