TÜRKiYE'DE ÖGRETMEN YETişTiRME CALIŞMALARININ GELişMESi

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TÜRKiYE'DE ÖGRETMEN YETişTiRME CALIŞMALARININ GELişMESi"

Transkript

1 TÜRKiYE'DE ÖGRETMEN YETişTiRME CALIŞMALARININ GELişMESi Dr. Mustafa ERGÜN (*) Ön tarihçe - Mektep ve medrese «öğretmen»lerinin yetiştirilmesi Türk eğitim tarihinde örgün eğitim çalışması yapan i,lk öğretmen tipleri sıbyan mekteplerinde öğretim yapan «muallim»ler ve medreselerde öğretim yapan «müderris»lerdir. Muallimleri Ve müderrisleri yetiştire'n medres,e sistemidir; ancak alt düzeydeki medreseler, genelde imam ve muallimleri yetiştirirken yüksek düzeydeki medreseler müderrisleri yetiştiriyordu. Müderrisler ayrıca yaptıkiları hizmete göre 20'Ii medreselerden 30'Iu, 40'Iı, 50'Ii ve 60'Iı medreselere doğru terfi ediyorlardı. Muallimlerin yardımcıları «kalfa» veya «halife» unvanını taşıyan, genelde medrese sistemi dışında yetişmiş kimseler iken; müderrislerin yardımcıları olan «muid»ler, medrese öğrenoilerininen ~ekileri arasından seciliyordu. Medreselerde bazı uzmanlık dersleri icin gerekli olan öğretim elemanları da gene medreselerde veya Dôrü'l- Hôdis, Dôrü'l-Kurra gibi kurumlarda yetişiyordu. Mektep ve medrese «öğretmen»lerinin genel karakteristikleri olarak da şunlar tespit edilebilir : bunlar sadece dini bilimler alanında uzman idiler ve yaptıkları eğitim de genelde din eğitimi idi. Mekteplerde ezberletmeye. medreselerde not tutturmaya, eski kitapları şerh etmeye dayanan öir öğretim vardı; bunların dışında belirgin bir öğretim metodu yoktu. Mekteplerde genelde dayak ve disiplin üzerine bir eğitim olmasına karşın medreselerde saygıya dayalı, ders gecme sisteminin uygulancjığı bir öğretim vardı. (*) İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi 10

2 Yeni bir okul veöğ~tmen tipine ihtiyaç duyulması Mektep-medrese şeklindeki okul kuruluş sistemi Osmanlı Devleti'ne Selcuklulardan ve beyliklerden kalmıştı. Osmanlı Devleti de kuruluş ve yükseliş dönemlerinde bu sistemi geliştirdi ve yüceltti. Ancak 18. yüzyılın ilk çeyreğinden sonra başlayan Osm.anlının Batılılaşma ve modernleşme cabalarında önce askeri alanda, 19. yüzyılın ortalarından itibaren de sivil alanda yeni okullara ihtiyac duyuldu. Askeri okullarda öğretmen ihtiyacının önemli bir kısmı yabancı uzmanlarla karşılanırken, sivil okullarda hemen yeni öğretmeniere ihtiyac duyulmuştu. Çünkü y,eni okullar Fransız örneğine göre bakanlıklar şeklinde örgütfenen yeni devlet sistemine memur yetiştirmeyi amaclıyordu. Yeniokul sistemi, medrese sisteminden ayrı bir fonksiyonu yerine getirmek ıdurumundaydı. Bunu gercekleştirebilmesi icin de yeni ders programına ve müfredata göre, yeni bir eğitim teknolojisi ile Öğrenci yetiştirecek öğretmenlere ihtiyac vardı. Bunu yetiştirecek bir yüksekokul ve üniversite sistemi olmadığı icin, Osmanlı daha 1848'den itibaren kendi öğretmen yetiştirme sistemini kurmak zorunda kalmıştı. Başlangıçta Osmanlı öğretmen yetiştirme politikasının amacı yeni bir öğretmen tipi yaratmak, bunun vasıtasıyla yeni okul sisteminin medrese karşısında tutunmasını sağlamaktı. Yeni okulların sayısı sınırlı olduğu icin öğretmen sayısı bir problem olmuyordu. Ancak 19. yüzyılın sonlarına doğru Batı örneğine göre kurulmuş Osmanlı okullarının ceşidi ve sayısı hızla artmaya başladı yönetmeliği Osmanlısivilokul kuruluş sistemini yeniden kurmç:ıyıamaclıyordu ve bu sistemin öğretmen ihtiyacını karşılamak icin de 1870'de Kız Öğretmen Okulu (<<Darü'l-muallimat») 1877'de Büyük Darülmuallimin denilen ve idadi, ali kısımları da bulunan öğretmen okulu acılmıştı. Ancak bunlar uzun ömürlü olamamış, gerek acılıp kapanmalarıyla gerek ders programlarında sık sık yapılan değişiklikler yüzünden sistemli bir calışmaya gecememişti. Yalnız 1870'ten sonra öğretmen okullarına öğretim metodları ve diğer bazı eğitimbilim derslerinin konduğu, uygulama okulu calışmalarına başlandığı görülmektedir. Gene 1880'lerden sonra öğretmen yetiştirme kurumlarının taşraya da yayılmaya başladığı, hem de bunların sayısının kısa sürede arttığını görüyoruz. Artık Osmanlı Devletinde eğitimin değeri anla- 11

3 şılmaya başlanmış ve Ülkenin her tarafına hızla okul kurma gere!)i ortaya cıkmıştır. Tabii ki bunda, müslüman olmayan Osmanlı vatandaşlarının kendi okullarını kurması, müslüman halkın oocuklarının genel bir cehalet icinde kalmc'slve bir kısım müslüman cocuğu-. nun da yabancı devletlerin 'aotığı ve misy.onerleri!1yönettiği. okullara gitmesi önemi'ibir etken olmuştur. Bu faktörler, Osmanlıya, eğitimi kısa sürede bütün vatan sathına yaymak gereğini ihtar etmiştir. Devletin elindeki imkônlara göre bu, hızla gercekleştirilmeye başlandı ve kısmi bir barış dönemi olan 2. Abdülhamit zamanında da bu yolda önemli mesafeler alındı. Öyle k'i 20. yüzyıl başlarına doğru «Şu okullar olmasaydı Maarif Nezaretini ne güzel idare ederdim» diyen eğitim bakanları cıkacaktı. 2. Meşrutiyet yıllarında ülkede 70 bin öğretmene ihtiyac duyulduğu tahmin ediliyor ve bu kadar öğretmenin karşılanması eğitim bakanlığının ana g'örevi hai'ine getiriliyordu. Öğretmen acığı 1950'lere kadar Türk öğretmen yetiştirme politikasının ana motifi olmuştur. Öte yandan gene 2. Meşrutiyet yıllarında Sôtı Bey'in önderliğinde ve istanbul Dôrülmuallimininde kaliteli öğretmen veya başka bir deyişle «öğretmen yetiştiren öğretmen» hazırlama çalışmaları yapılmış ve başarıl~ sonuclar da alınmıştı. Cumhuriyetin Ilk 30 yılıi öğretmen açığının kapatılması çalı,. maları Türkiye'de 1914'lerden itibaren köyler icin kısa süreli okullar ve ayrı öğretmenler yetiştirme fikirleri ortaya atılmıştı. Osmanlı Öğretmen okullarıgenelde şehir ve büyük kasabalarda bulunan ilkokullara öğretmen yetiştiriyoordu; köyler s,öz konusu olduğunda da aşağı, yukarı 40 bin öğretmen gerekiyordu. Bunların 100'er 200'er mezunla kapatılamayacağı acıktı. Bu nedenle köy ilkokullarının öğretim süresi 3 yıl kabul edilerek 1926'da Köy Öğretmen okulları kurulmuştu; ancak bunlar verimli calışma yapamadığından1932'de kapatıldı ve köy öğretmeni yetiştirmek icin yeni modeller aranmaya başlandı. 1934'ten itibaren, 19. yüzyılda Prusya'da denenen bir yönetimin Türkiye'de de uygulanması fikirleri ileri. sürüldü: askerde eğitilen erlerden, köylerine döndüklerinde öğretmen olarak fayda lanmak! Bunun uygulanmasına da 1936 yılında Eğitmen Kursu olarak başlandı; askerliğini tamamlayan 80genc 8 aylık bir eğitmen kur- 12

4 suna alındı, Eğitmen- yetiştirme,işi, daha sonraki yıllarda da başarıyla sürdürüldü ve 1946'ya kadar 8675 eğitmen yetiştiriidi. Eğitmen küçükköyler için yetiştiriliyordu.' Büyük köylere öğretmen yetiştirmek için de 1937'den itibaren Köy Eğitim Yur.tları açıldı. Bunlar daha sonra Köy Enstitüleri adını aldılar ve 2. Dünya Savaşı sonunakadar kendi al,anında başarılı a'l!ia pohtik olarak bugün bile tartışmaları devam eden bir çalışma yaptılar. Değişik mr öğretmen yetiştirme tekniğiyle çok yönlü olarak yetiştirilen Enstitüsü öğrencileri, mezun,olduktan sonra da köylerde çok yönlü bir çalışma yapacaklardı. Ancak 1947'den itibaren bu okunarın ders ve müfredat programları değiştirildi, mezunların yapacakları işler yeni~endüzenlendi ve 1953 yılında i:lköğretmen Okulları haline dönüştül1üidü. 1947'lerden itibaren, sayının yanı sıra öğretmen yetiştirecek ders programının üzerinde de hassasiyetle durulmqya başlandığını görüyoruz yılında,toplanan 5. Milli Eğitim Şurasının en önemli konusunu iıköğretmen okullarının ders programları teşkil etmişti. Bu süre çalışmaları ve yabancı uzman Prof. Roben J. Mearke'nin verdiği rapor doğrultusunda 1954'ten itibaren 3 ve 6 yıllık ilköğretmen. okulları teşkilôtı kuruldu. Ancak bu okullar zamanında da esas 'mesele, öğretmen açığının halô kapatılamamasıydı. Kısa sürede bu okulların sayısı 80'e, öğrenci sayısı 54 bine çıkartılmasına rağmen Türkiye'de eğitimcileri korkutan bir öğretmen açığı devam ediyordu. 27 Mayıs ihtilôli'nden sonra öğretmen oçığının kapatılması Için gene silôhlı kuvvetler devreye girmiş, yeni çıkartılan Yedek Subay Adayı Öğretmenler Kanunu'na göre yedek subayadayı Milli Eğitim Bakanlığının emrinde öğretmen olarak çalıştırılmıştır. Öğretmen yetiştirme Milli Eğitim Bakanlığını hôlô en çok meşgul eden konulardan biri olduğuiçin, 1957 yl,lında, her kademedeki öğretmen yetiştirme kurumlarını" yönetecek, koordine edecek bir Öğretmen Okulları Genel Müdürlüğü kurulmuştur. iıkokul öğretmeni yetiştiren eğitim kurumlarının öğretim sürelerınin zaman içinde sürekli yükseltildiğini görüyoruz. Osmanlı Öğretmen Okullarından DôrülmuaWmin-i Rüşdi 3 yıl, Dôrülmuallimat 3 yıl, 2. Meşrutiyet döneminde Dôrülmuallimin-i Ibtidaiyenin 2 yıllık hazırlık sınıfı üzerine erkeklerde 4, kızlarda 5 yıla çıkartıldığını görüyoruz. Cumhuriyet başlarında (1924) öğretmen okullarının öğretim

5 süresi 5 yıl idi, 1932 yılında 6 yıla çıkartılmıştır yılında ise ilköğretmen okullarının öğretim süresi 7 yıla çıkartılmıştır. ilkokul üzerine kurulu 7 yıllık ve ortaokul üzerine kurulu 4 yıllık ilköğretmen okulları, son dönemlerinde 89'0 kadar çıkmıştı. Buralarda yıllık 60 bin civarındaki öğrenciden, gene ortalama 17 bin civarında mezun veriliyordu. Bu, ilköğretim düzeyindeki öğretmen açığını önemli ölcüde ortadan kaldırmış,diğer öğretim kademelerindeki gelişmeye parolel olarak da işin kalite yönünü gündeme getirmeye başlamıştır. Ortaokul ve Liselerde öğretmen yetiştirırıe çalışmaları Orta dereceli okullaro öğretmen yetiştirmek üzere bir Yüksek Öğretmen Okulu kurulması daha 1868 Yönetmeliğinde belirlenmiş ve l892'den itibaren sürekli bir Yüksek Öğretmen Okulu (Dôrülmuallimin-i Aliye) kurulmuştu. Ancak 2. Meşrutiyetten itibaren yüksek öğretmen okuluöğrencilerinin üniversitede okuyup okumamaları ve ne kadar süre okumaları gerektiği hep tartışma konusu oldu. Cumhuriyetten sonra da bu okulun Üniversiteye bağlanması bir çok karışıklıklara neden oldu; ama 1924'den itibaren «Yüksek MualJim Mektebi» adını alarak çalışmalarına devam etti. istanbul'daki bu okula daha sonraki yıllarda Ankara ve izmir Yüksek Öğretmen Okul!arı da eklenmiş ve bunlar da bulundukları yerlerdeki. Üniversitelerle işbirliği halinde lise ve dengi okulların öğretmen ihtiyacını karşılamışlardır. Ortaokulların öğretmen ihtiyacı ise uzun süre, 1926'da Konya'- da kurulan 1927 yılından itibaren de Ankara'ya getirilip «Gazi Orta Muallim Mektebi» adını alan okulla karşılanmaya çalışıldı. Bu okul başlangıçta sadece Eğitim Bilimleri BölümünÜ içerirken daha sonra çeşitli bilimlerle resim, müzik, beden eğitimi gibi dalların da bölümleri eklenmiştir. 1942'de kurulan Yükssk Köy Enstitüsü'nün kapatılmasından sonra bu kurumungörevleri de Gazi Orta Öğretmen Okulu'na verilmiş, ancak yeni ihtiyaçları karşılamak için 1946 yılından itibaren «Eğitim Enstitüsü» adlı yeni bir öğretmen okulu tipiaçılmaya başlanmıştır. Bu enstitüler zamanla hem sayı olarak hem bölümlenme olarak çok gelişmiş ve 17 Eğitim Enstitüsü, ülkenin ortaokul öğret- - meni ihtiyacınıkarşılamaya çalışmıştır. 14

6 1974 sonrasında yenı rnodel arayışları 1973 tarihinde çıkartılan Milli Eğitim Temal Kanunu'nun ilköğretimi 8 yıla çıkarma ve buna uygun öğretmen yetiştirme istekleri, öte yandan 1974 ve daha sonraki yılların siyasi gelişmeleri, Türkiye'- nin öğretmen yetiştirmesinde önemli değişikliklere neden oldu. Altı veya yedi yıllık ıilköğretmen okullarının, 8 yıla çıkartılmış bir temel eğitimin kaliteli öğretmen isteğini, dallara göre uzmanlaşmış öğretmen ihtiyacını karşılayamayacağı düşünüldü ve eski ilköğretmen okulları «öğretmen lisesi» adıyla bir genel öğretim lisesi haline getirilerek temel eğitimin 1. kademesine öğretmen yetiştirmek için 2, ortaokul ve dengi okullarıo sözümona ilköğretmen okullarına öğretmen ve araştırmacı yetiştirmek için de 3 yıllık Eğitim Enstitüleri kuruldu. 2 yıllık Eğitim Enstitüleri genelde ilkokul sınıf öğretmeni yetiştirdiği ıiçin öğretmen okullarından dönüştürülerek kuruluyordu ve sayıları da kısa sürede 50'yi aştı. Aralarında Ankara Gazi, istanbul Atatürk, izmir Buca, Balıkesir Necati Eğitim Enstitüleri bulunan 3 ylhık Eğitim Enstitüleri de kısa sürede arttırıldı. Eğitim Enstitülerindeki bu artış biraz eski öğretmen okulları tesisatı üzerine kurulduğu için açılması kolayolduğundan, biraz da siyasi öğretmen y~tiştirerek politik hayattaki etkinlikleri arttırma çabalarından oldu. Ama bunun sonunda kaliteli bir öğretmen kadrosu, yeterli kontrol sağlanamadığı için ve en önemlisi de ideolojik propçıgandalar yüzünden bu okullardaki öğretim sathileşti ve hızlandı. Sonunda bu okullar öylesine karışık bir durum ortaya çıkardılar ki 1980'lere gelindiğinde Milli Eğ<itimBakanlığı'nın en büyük problemini teşkil ediyorlardı. T'abii bu arada, 1970'lerden sonra ideolojik çekişmelerin merkezi olmaya başlayan, dış müdahalelerle yapısı değiştirilen Yüksek Öğretmen Okulları da kapatıldı. 1978'de üç yıllık Eğitim Enstitülerine Yüksek ~ğretmen Okulu adının verilmesi pek tutmadı. Bir çok olumsuz değerlendirmelere rağmen 1974 değişiklikleri; Türkiye'de öğretmen ihtiyacının sayısal yönünün azalıp kalite yönünün belirmeye başlandığı, eski öğretmen yetiştirme sisteminin yeni düzenlemelere kolayca cevapvaremedlği ve yeni modellerin arandığı bir durumu yansıtıyol'1du. 15

7 1982 -Öğretmen yetiştirmenin Yükseköğretim Kurulu'na ve Onl.. versitelere devredilinesi 1981 tarihindeki Türk yükseköğretim reformu, son yılların en büyük reformudur ve pek çok alqnı etkilediği gibi öğretmen yetiştirmeyi de alabildiğine etkilemiştir tarihinden itibaren, 1981'de sayıları 17'ye indirilen iki yıllık Eğitim Enstitüleri Eğitim Yüksek Okulları, 3 yıllık Eğitim Enstitüleri de 4 yıla cıkartılorak ve «Eğitim Fakülteleri» adıyla Üniversitelere bağlandılar. Ayrıca 1930'Iardan beri Türkiye'nin teknik öğretmen ititiyacını karşılayan Teknik ve Sanat Yüksek Öğretmen Okulları da Teknik Eğitim Fakülteleri tialine getirildi. Şimdi berraklaşmış olan bu duruma topluca baktığımızda, Türkiye'nin bugünkü öğretmen yetiştirme sistemi şu şekildedir. 1. Eğitim Fakülteleri : Reform öncesindesayıları 10'u bulan yüksek öğretmen okullarıile eskiden üniversitelerin bünyesindeki eğitim bilimleri bölümleri etrafında teşekkül etmış 17 Eğitim Fakültesi bulunmaktadır. Bunların içinde_ankara Üniversitesi'nin Eğitim Bilimleri Fakültesi ile Hacettepe, Gazi ve inönü Üniversitelerinin Eğitim Bilimleri Bölümleri, diğer Fakültelerde ise dekanlığa bağlı eğitimbilimci öğretim elemanları burada yetişen öğretmen adaylarına öğretmenlik meslek bilgisi dersleri vermektedirler. 2. Teknik Eğitim Fakülteleri : Ankara, istanbul ve Elazığ'da olmak üzere üc tanedir ve Yüksek Teknik Öğretmen Okulları, Endüstriyel Sanatlar Yüksek Öğretmen Okullarının görevini yapmakta,. liselere sanat öğretmenleri yetiştirmektedirler. 3. Mesleki Eğitim Fakültesi : Ankara Gazi Üniversitesine bağlı bu Fakülte Kız Teknik Yüksek Öğretmen Okulu ile Turizm ve Ticaret Yüksek Öğretmen Okulunun birleştirilmesiyle kurulmuş; bayan sanat öğretmenleri. yetiştirmektedir. 4.. Eğitim Yüksek Okulları Üc tiptir. Birinci tip eski iki yıllık eğitim enstitüleridir ve ilkokullara sınıf öğretmeni yetiştirmektedir. Şu anda bu örnekte calışan 23 yüksek okul vardir. ikinci tip, Sanat Eğitimi Yüksekokullarıdır..Ankara veizmir'deki bu okullar eski Sanat Eğitimi Yüksek Öğretmen Okullarının görevini yapmaktadır. Ücüncüsü de, Kız Sanat Eğitimi Yüksek Okulları'dır. Bunlar da Ankara ve Konya'daki Kız Sanat Yüksek Öğretmen Okullarının Üniversiteler içinde organize edilmeleriyle kurulmuşlardır. 16

8 Bunların dışında, hcjlô bazı Fen-Edebiyat FakültesI öğrencilerine çeşitli üniversiteler sertifika programları düzenleyerek öğretmenlik özellikleri ve bilgileri kazandırmaya çalışmaktadırlar. SONUC Türkiye'de öğretmen yetiştirme meselesi arasındaki kriz döneminden sonra «öğretmenliğin üniversiteleşmesi» diyebileceğimiz yeni bir safhaya gelmiştir. Bu safha öğretmen yetiştirmede artık kaliteye önem verilmeye başlandığının işaretidir. Ancak öğretmen yetiştirme kurumlarını üniversiteye devreden ve YUkseköğretim Kurulu ile uyumlu bir çalışma yapması beklenen Milli Eğitim Bakanlığı, yeni duruma kolayca intibak edememiştir. Öğretmen yetiştirme konusunda Üniversiteler ile öğretmenlerin işvereni durumundaki Bakanlık arasında koordinasyon eksikliği vardır. Milli Eğitim Bakanlığı, ôdeta YÖK'ün öğretmen yetiştirme sistemini tanımamakta, bütün üniversite mezunlarını öğretmen sınavına almakta, kazananları kendi öğretmen yetiştirme merkezlerinde öğretmenlik meslek eğitiminden geçirmeyi amaçlamaktadır. Bu bunalımın ve iletişim kopukluğunun bir an önce giderilmesi gerekmektedir. Öte yandan, Milli Eğitim Bakanlığı'nın «öğretmen açığının kapatıldığı ve fazla bir öğretmen ihtiyacının olmadığı» şeklindeki de- Oerlendirmesi de yanlıştır. Türkiye'nin okul ve öğretmen ihtiyacı kişilik sınıflara göre hesaplanmalrdır. Şu anda öğrenciyi bir sınıfa doldurup buraya bir öğretmen görevlendirmekle öğretmen 'açığı kapatılmış sayılamaz. KAYNAKLAR ı. AkyÜz, Yahya, Türk Eiitim Tarihi, (Başlangıçtan 1985'e) ı\nkara: Eğitim Bilimleri Fakültesi Yay baskı. 2. AkyÜz, Yahya, Türkiye'de Öğretmenlerin Toplumsal De~şmedeki Etkileri ( ).Ankara Ergün, Mustafa, Atatürk Devri Türk Eğitim1 Ankara: D.T.C. Fakültesi yay Vahap, Eğitlm Enstitüleri. İstanbul: Toker yay

9 5. Kaptan, Saim, ı-ürkiye'de Yüksekö~tim kefonnu Ve insangücü Potansiyeli. Ankara: DPT yay Koçer, Hasan Ali, Türkiye'deÖğretmen Yetiştirme Problemi ( ). Ankara: Yargıçoğlu Mat. t.y. 7. Öğretmen Dergisi, Köy Enstitüleri ve Köy Öğretmeni Ankara: Güney Mat Öğretmen Okulları Genel Müdürlüğü Yı1lığı AnkarajŞereflikoçhisar Öymen, H. Raşit, Köy Enstitüleri Kuru1uşlanıun Tarib1 Gelişimi. Eğitim Hareketleri, , S

BĠR MESLEK OLARAK ÖĞRETMENLĠK

BĠR MESLEK OLARAK ÖĞRETMENLĠK BĠR MESLEK OLARAK ÖĞRETMENLĠK Meslekleşme ölçütleri Öğretmenlik Mesleğinin Yasal Dayanakları Öğretmenlik Mesleğinin Temel Özellikleri Türkiye de Öğretmenliğin Meslekleşmesi Öğretmenlerin hizmet öncesinde

Detaylı

MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ

MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ Fakültemiz 2809 sayılı Kanunun Ek 30. maddesi uyarınca Bakanlar Kurulunun 02.06.2000 tarih ve 2000-854 sayılı kararnamesiyle kurulmuş, 2001-2002 Eğitim

Detaylı

II. BÖLÜM LK MÜSLÜMAN TÜRK DEVLETLER

II. BÖLÜM LK MÜSLÜMAN TÜRK DEVLETLER İÇİNDEKİLER ÖN SÖZ... V GİRİŞ...1 1. Eğitime Neden İhtiyaç Vardır?...1 2. Niçin Eğitim Tarihi Okuyoruz?...2 I. BÖLÜM İSLAMİYET TEN ÖNCEKİ TÜRK EĞİTİMİ 1. Eski Türklerde Eğitim Var mıdır?...5 2. Hunlarda

Detaylı

5657 YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI TEŞKİLATI KANUNU

5657 YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI TEŞKİLATI KANUNU 5657 YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI TEŞKİLATI KANUNU (1)(2)(3) Kanun Numarası : 2809 Kabul Tarihi : 28/3/1983 Yayımlandığı R. Gazete : Tarih : 30/3/1983 Sayı : 18003 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 22

Detaylı

ULUSAL EĞİTİM PPROGRAMI (UEP) NEDİR?

ULUSAL EĞİTİM PPROGRAMI (UEP) NEDİR? ULUSAL EĞİTİM PPROGRAMI (UEP) NEDİR? Ulusal Eğitim Programı, iki yıllık bir çalışma sonucunda ve çok sayıda akademisyen ve eğitimcinin görüşleri alınarak ülkemiz eğitim sisteminin iyiye ve doğruya dönüşmesi

Detaylı

İmparatorluk Döneminde: Okul öncesi eğitimi üstlenen bazı kurumlar vardı. Bunlar sıbyan okulları, ıslahhaneler, darüleytamlar.

İmparatorluk Döneminde: Okul öncesi eğitimi üstlenen bazı kurumlar vardı. Bunlar sıbyan okulları, ıslahhaneler, darüleytamlar. TÜRKİYE DE OKUL ÖNCESİ EĞİTİM Türkiye de ki okul öncesi eğitimin gelişmesini imparatorluk dönemindeki okul öncesi eğitim ve Cumhuriyet ten günümüze kadar olan okul öncesi eğitimi diye adlandırabilir. İmparatorluk

Detaylı

İHL'yi Ne Kadar Tanıyoruz?

İHL'yi Ne Kadar Tanıyoruz? On5yirmi5.com İHL'yi Ne Kadar Tanıyoruz? İmam Hatip Liseleri Son günlerin en gözde hedefi Katsayı, Danıştay, ÖSS ve başörtüsüyle oluşan okun saplandığı tam 12 noktası. Kimilerinin ötekileri Yayın Tarihi

Detaylı

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞINA BAĞLI EĞİTİM KURUMLARINA ÖĞRETMEN OLARAK ATANACAKLARIN ATAMALARINA ESAS OLAN ALANLAR İLE MEZUN OLDUKLARI YÜKSEKÖĞRETİM

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞINA BAĞLI EĞİTİM KURUMLARINA ÖĞRETMEN OLARAK ATANACAKLARIN ATAMALARINA ESAS OLAN ALANLAR İLE MEZUN OLDUKLARI YÜKSEKÖĞRETİM MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞINA BAĞLI EĞİTİM KURUMLARINA ÖĞRETMEN OLARAK ATANACAKLARIN ATAMALARINA ESAS OLAN ALANLAR İLE MEZUN OLDUKLARI YÜKSEKÖĞRETİM PROGRAMLARI VE AYLIK KARŞILIĞI OKUTACAKLARI DERSLERE İLİŞKİN

Detaylı

ÜNİVERSİTEDE KULLANILAN TERİMLER

ÜNİVERSİTEDE KULLANILAN TERİMLER ÜNİVERSİTEDE KULLANILAN TERİMLER Yükseköğretim: Ortaöğretime dayalı ve en az dört yarı yılı kapsayan her kademedeki eğitimöğretimin tümüdür. Yükseköğretimde önlisans, lisans ve lisansüstü düzeylerde eğitim

Detaylı

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ TARİHÇEMİZ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi; temeli 1944 te kurulan Yüksek Ekonomi ve Ticaret Okulu na dayanan bir fakültedir. Bu okulun ismi 1959 tarihinde İktisadi

Detaylı

Amaç. Dayanak. Kapsam

Amaç. Dayanak. Kapsam MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞINA BAĞLI EĞİTİM KURUMLARINA ÖĞRETMEN OLARAK ATANACAKLARIN ATAMALARINA ESAS OLAN ALANLAR İLE MEZUN OLDUKLARI YÜKSEKÖĞRETİM PROGRAMLARI VE AYLIK KARŞILIĞI OKUTACAKLARI DERSLERE İLİŞKİN

Detaylı

Eğitimdir ki bir milleti ya özgür, bağımsız, şanlı, yüksek bir topluluk halinde yaşatır, ya da esaret ve sefalete terk eder. Mustafa Kemal Atatürk

Eğitimdir ki bir milleti ya özgür, bağımsız, şanlı, yüksek bir topluluk halinde yaşatır, ya da esaret ve sefalete terk eder. Mustafa Kemal Atatürk MESLEKİ VE TEKNİK EĞİTİMİN YENİDEN YAPILANDIRILMASI Doç.Dr. Kemal YILDIRIM Gazi Üniversitesi ÖZET Kalkınma çabası içindeki ülkemizde sanayi, teknoloji ve hizmet alanlarında nitelikli ara eleman gereksinimi

Detaylı

Ülkelere göre öğretmen yetiştirme modelleri

Ülkelere göre öğretmen yetiştirme modelleri On5yirmi5.com Ülkelere göre öğretmen yetiştirme modelleri Öğretmenlerin yetiştirilmesi kapsamında üniversitelerin kabul koşulları, alınan eğitimin niteliği, değerlendirilme sistemleri her ülkede farklılıklar

Detaylı

Ülkemizdeki Güzel Sanatlar Fakültelerindeki Sanat Eğitimi ve

Ülkemizdeki Güzel Sanatlar Fakültelerindeki Sanat Eğitimi ve ÜNİvERSİTELERİMİzDE SANAT VE TASARıM EGİTİMİ Güner SÜMER* I-GİRİş Ülkemizdeki Güzel Sanatlar Fakültelerindeki Sanat Eğitimi ve Öğretiminin genel amacı öğrencilerin yaratıcı sanat yeteneklerini geliştirerek,

Detaylı

18. MİLLİ EĞİTİM ŞURASI. 1-5 Kasım 2010 Kızılcahamam-ANKARA ÇALIŞMA RAPORU

18. MİLLİ EĞİTİM ŞURASI. 1-5 Kasım 2010 Kızılcahamam-ANKARA ÇALIŞMA RAPORU 18. MİLLİ EĞİTİM ŞURASI 1-5 Kasım 2010 Kızılcahamam-ANKARA ÇALIŞMA RAPORU TÜRK EĞİTİM-SEN GENEL MERKEZİ Bayındır 2 Sk. No:46 Kızılay/ANKARA Telefon : 0.312.424 09 60 Faks : 0.312.424 09 68 www.turkegitimsen.org.tr

Detaylı

T.C BALIKESİR VALİLİĞİ İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ ÖRGÜN VE YAYGIN EĞİTİM KURUMLARI 2014 2015 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ

T.C BALIKESİR VALİLİĞİ İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ ÖRGÜN VE YAYGIN EĞİTİM KURUMLARI 2014 2015 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ T.C BALIKESİR VALİLİĞİ İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ ÖRGÜN VE YAYGIN EĞİTİM KURUMLARI 2014 2015 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ 1 2 Sıra No FAALİYET TARİH 1 2 Ortaöğretim Kurumlarına Öğrenci kayıtları

Detaylı

SINIF ÖĞRETMENİ ADAYLARININ ÖSS, AKADEMİK VE KPSS BAŞARILARININ ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ

SINIF ÖĞRETMENİ ADAYLARININ ÖSS, AKADEMİK VE KPSS BAŞARILARININ ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ Mayıs 2009 Cilt:17 o:2 Kastamonu Eğitim Dergisi 479-486 SIIF ÖĞRETMEİ ADAYLARII ÖSS, AKADEMİK VE KPSS BAŞARILARII ÇEŞİTLİ DEĞİŞKELER AÇISIDA İCELEMESİ M. Hanifi ERCOŞKU, Ahmet ALÇACI Atatürk Üniversitesi

Detaylı

T.C. KAMU DENETÇİLİĞİ KURUMU (OMBUDSMANLIK) RET KARARI

T.C. KAMU DENETÇİLİĞİ KURUMU (OMBUDSMANLIK) RET KARARI T.C. KAMU DENETÇİLİĞİ KURUMU (OMBUDSMANLIK) ŞİKAYET NO: 2014/3134 KARAR TARİHİ:08/01/2015 RET KARARI ŞİKAYETÇİ : M.E.G Av. F.A. ŞİKAYETÇİ VEKİLİ ŞİKAYET EDİLEN İDARE : 1 Milli Eğitim Bakanlığı (Re'sen

Detaylı

Madde 6 Madde 7 Madde 8 Madde 9 Madde 10

Madde 6 Madde 7 Madde 8 Madde 9 Madde 10 3861 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞINA BAĞLI YÜKSEK VE ORTA DERECELİ OKULLAR ÖĞRETMENLERİ İLE İLKOKUL ÖĞRETMENLERİNİN HAFTALIK DERS SAATLERİ İLE EK DERS ÜCRETLERİ HAKKINDA KANUN (1) Kanun Numarası : 439 Kabul Tarihi

Detaylı

MÜZİK ÖĞRETMENLİĞİ PROGRAMI ÖĞRENCİ KAYNAĞI: ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ

MÜZİK ÖĞRETMENLİĞİ PROGRAMI ÖĞRENCİ KAYNAĞI: ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ www.muzikegitimcileri.net Ulusal Müzik Eğitimi Sempozyumu Bildirisi, 26-28 Nisan 2006, Pamukkale Ünv. Eğt. Fak. Denizli MÜZİK ÖĞRETMENLİĞİ PROGRAMI ÖĞRENCİ KAYNAĞI: ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ 1. GİRİŞ

Detaylı

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Bu ders içeriğinin basım, yayım ve satış hakları Yakın Doğu Üniversitesi Uzaktan Eğitim Merkezi ne aittir. Bu ders içeriğinin bütün hakları saklıdır. İlgili kuruluştan

Detaylı

2012 2013 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ

2012 2013 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ T.C. SAMSUN VALİLİĞİ İl Millî Eğitim Müdürlüğü 2012 2013 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ SAMSUN Ö N S Ö Z 2012 2013 eğitim öğretim yılına sizlerle başlamanın heyecanı ve mutluluğu içindeyim. Tüm eğitim

Detaylı

T.C. BALIKESİR VALİLİĞİ İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ ÖRGÜN VE YAYGIN EĞİTİM KURUMLARI 2015 2016 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ

T.C. BALIKESİR VALİLİĞİ İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ ÖRGÜN VE YAYGIN EĞİTİM KURUMLARI 2015 2016 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ T.C. BALIKESİR VALİLİĞİ İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ ÖRGÜN VE YAYGIN EĞİTİM KURUMLARI 2015 2016 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ 1 2 Ortaöğretim Kurumlarına Öğrenci kayıtları a) Tercihe Esas Kontenjan

Detaylı

PROF. DR. CENGİZ ALYILMAZ

PROF. DR. CENGİZ ALYILMAZ PROF. DR. CENGİZ ALYILMAZ Adı ve Soyadı : Cengiz ALYILMAZ : Prof. Dr. Bölüm/ Anabilim Dalı : Türkçe Eğitimi Bölümü Doğum Tarihi : 11.4.1966 Doğum Yeri : Kars Çalışma Konusu : Eski Türk Dili, Türkçe Eğitimi,

Detaylı

BUCA EĞİTİM FAKÜLTESİ

BUCA EĞİTİM FAKÜLTESİ BUCA EĞİTİM FAKÜLTESİ TARİHÇEMİZ Buca Eğitim Fakültesi; 1959 tarihinde İzmir (Kız) Eğitim Enstitüsü adıyla öğretime başlamıştır. 1978-1979 eğitim - öğretim yılından itibaren yeni bir yapılanmayla öğretim

Detaylı

ÖĞRETMEN LİSESİ ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNE YÖNELİMLERİ. Zühal ÇUBUKÇU

ÖĞRETMEN LİSESİ ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNE YÖNELİMLERİ. Zühal ÇUBUKÇU Eğitim Yönetimi Yıl 3. Sayı 2. Bahar 1997. ss. 163-172 ÖĞRETMEN LİSESİ ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNE YÖNELİMLERİ Zühal ÇUBUKÇU Bu araştırmanın genel amacı, Öğretmen Lisesi öğrencilerinin öğretmenlik

Detaylı

TÜRKİYE EĞİTİMİNDE ORTAÖĞRETİM REFORMU

TÜRKİYE EĞİTİMİNDE ORTAÖĞRETİM REFORMU 2000'li Yıllarda Lise Eğitimine Çağdaş Yaklaşımlar Sempozyumu. 8-9 Haziran 2002. İstanbul: Kültür Üniversitesi yay. 2003. 307-312. TÜRKİYE EĞİTİMİNDE ORTAÖĞRETİM REFORMU Özet: Prof.Dr. Mustafa ERGÜN Her

Detaylı

T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ

T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ 1 Haydarpaşa Yerleşkesinin Tarihçesi Fakültemizin de içinde bulunduğu Haydarpaşa yerleşkesinin temeli 11 Şubat 1895 tarihinde atılmıştır. Açılış tarihi ise 6 Kasım

Detaylı

LİSE TÜRLERİ VE GİRİŞ ŞARTLARI

LİSE TÜRLERİ VE GİRİŞ ŞARTLARI LİSE TÜRLERİ VE GİRİŞ ŞARTLARI BARBAROS HAYRETTİN PAŞA ORTAOKULU REHBERLİK SERVİSİ SUNUM İÇERİĞİ TEOG ile birlikte tercih sistemi nasıl değişti? Lise türleri ve giriş şartları nelerdir? Tercih Sistemi

Detaylı

İLKÖĞRETİM OKULLARI ÖĞRETMEN ADAYLARININ KPSS DEKİ BAŞARI DÜZEYLERİNİN BAZI DEĞİŞKENLERE GÖRE İNCELENMESİ (KASTAMONU İLİ ÖRNEĞİ)

İLKÖĞRETİM OKULLARI ÖĞRETMEN ADAYLARININ KPSS DEKİ BAŞARI DÜZEYLERİNİN BAZI DEĞİŞKENLERE GÖRE İNCELENMESİ (KASTAMONU İLİ ÖRNEĞİ) Ekim 2005 Cilt:13 No:2 Kastamonu Eğitim Dergisi 311-326 İLKÖĞRETİM OKULLARI ÖĞRETMEN ADAYLARININ KPSS DEKİ BAŞARI DÜZEYLERİNİN BAZI DEĞİŞKENLERE GÖRE İNCELENMESİ (KASTAMONU İLİ ÖRNEĞİ) Özet Muammer ERGÜN

Detaylı

ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNE YÖNELMEDE AİLENİN VE BRANŞ SEÇİMİNDE CİNSİYETİN ROLÜ

ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNE YÖNELMEDE AİLENİN VE BRANŞ SEÇİMİNDE CİNSİYETİN ROLÜ ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNE YÖNELMEDE AİLENİN VE BRANŞ SEÇİMİNDE CİNSİYETİN ROLÜ Kamil AKBAYIR Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Ortaöğretim Fen ve Matematik Alanları Eğitimi A.B.D., VAN ÖZET: Bu çalışmada,

Detaylı

SORU ve CEVAPLARLA 12 YILLIK (4+4+4) ZORUNLU EĞİTİM SİSTEMİ

SORU ve CEVAPLARLA 12 YILLIK (4+4+4) ZORUNLU EĞİTİM SİSTEMİ SORU ve CEVAPLARLA 12 YILLIK (4+4+4) ZORUNLU EĞİTİM SİSTEMİ SORU 1: Bu yasal değişikliğe neden gerek duyuldu? CEVAP 1 Dünya genelindeki ortalama eğitim süresi 11-12 yıl veya daha üzerindedir. Türkiye de

Detaylı

ÇİN (ŞANGHAY) EĞİTİM SİSTEMİ

ÇİN (ŞANGHAY) EĞİTİM SİSTEMİ İÇİNDEKİLER ÇİN (ŞANGHAY) EĞİTİM SİSTEMİ Ayşen Bakioğlu & Mehmet Özcan...1 Genel Durum...1 Çin Eğitim Sistemine Giriş...4 Eğitim Yönetimi...5 Eğitim Sistemine Yön Veren Temel İlkeler...6 Öğretim Programı...9

Detaylı

KİMYA ÖĞRETMENİ. Çalıştığı eğitim kurumunda, öğrencilere, kimya ile ilgili eğitim veren kişidir.

KİMYA ÖĞRETMENİ. Çalıştığı eğitim kurumunda, öğrencilere, kimya ile ilgili eğitim veren kişidir. KİMYA ÖĞRETMENİ TANIM Çalıştığı eğitim kurumunda, öğrencilere, kimya ile ilgili eğitim veren kişidir. GÖREVLER Kimya konusu ile ilgili hangi bilgi, beceri, tutum ve davranışların, hangi yaş düzeylerindeki

Detaylı

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ 2015-2016 Öğretim yılında Üniversitemizin bazı programlarına ön kayıt-özel yetenek sınavı sistemi ile öğrenci alınacaktır. FAKÜLTE/YÜKSEKOKUL BUCA EĞİTİM FAKÜLTESİ (*)

Detaylı

ONLİNE EĞİTİM DERGİLERİ (Türkiye) Bülent Ağaoğlu

ONLİNE EĞİTİM DERGİLERİ (Türkiye) Bülent Ağaoğlu ONLİNE EĞİTİM DERGİLERİ (Türkiye) Bülent Ağaoğlu İstanbul, Ocak 2010 AKADEMİK Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. http://www.efdergi.ibu.edu.tr/ Afyon Kocatepe Üniversitesi Eğitim

Detaylı

olduğunu fark etti. Takdir ettiği öğretmenleri gibi hatta onlardan bile iyi bir öğretmen olacaktı.

olduğunu fark etti. Takdir ettiği öğretmenleri gibi hatta onlardan bile iyi bir öğretmen olacaktı. MUSA TAKCI KİMDİR? İyi bir öğretmen, koruyucu bir ağabey, saygılı bir evlat, şefkatli bir baba, merhametli bir eş, çok aranan bir kardeş, güçlü bir şair, disiplinli bir yazar, hayırlı bir insan, güzel

Detaylı

T.C BURSA VALİLİĞİ. Osmangazi İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü 2014-2015 ÖĞRETİM YILI DERS ÜCRETİ KARŞILIĞI ÖĞRETMENLİK BAŞVURU KILAVUZU TEMMUZ - 2014

T.C BURSA VALİLİĞİ. Osmangazi İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü 2014-2015 ÖĞRETİM YILI DERS ÜCRETİ KARŞILIĞI ÖĞRETMENLİK BAŞVURU KILAVUZU TEMMUZ - 2014 T.C BURSA VALİLİĞİ Osmangazi İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü 2014-2015 ÖĞRETİM YILI DERS ÜCRETİ KARŞILIĞI ÖĞRETMENLİK BAŞVURU KILAVUZU TEMMUZ - 2014 http://osmangazi.meb.gov.tr http://www.memosmangazi.com

Detaylı

SINIF ÖĞRETMENİ YETİŞTİREN OKULLARDA ÖĞRETMENLİK MESLEK BİLGİSİ DERSLERİNİN PROGRAM İÇİNDEKİ YERİ

SINIF ÖĞRETMENİ YETİŞTİREN OKULLARDA ÖĞRETMENLİK MESLEK BİLGİSİ DERSLERİNİN PROGRAM İÇİNDEKİ YERİ SINIF ÖĞRETMENİ YETİŞTİREN OKULLARDA ÖĞRETMENLİK MESLEK BİLGİSİ DERSLERİNİN PROGRAM İÇİNDEKİ YERİ Doç.Dr. Sefer ADA * ÖZET Bilim ve teknolojinin hızla ilerlediği ve bireylerden beklenilenlerin değiştiği

Detaylı

T.C. ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SENATO KARARLARI

T.C. ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SENATO KARARLARI T.C. ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SENATO KARARLARI Tarih : 09 Eylül 2014 Toplantı Sayısı : 12 Karar:1/1 Üniversitemiz ile Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüleri Çevre Mühendisliği Anabilim

Detaylı

WEB SAYFASI İNCELEMESİ

WEB SAYFASI İNCELEMESİ WEB SAYFASI İNCELEMESİ Türkiye'deki Eğitim Fakültelerinin Web Siteleri Öğr. Gör. Dr. Ergin Erginer & Arş. Gör. Aysun Erginer Gaziosmanpaşa Üniversitesi Eğitim Fakültesi Eğitim fakültelerinin web tasarımlarını

Detaylı

Vakıf Üniversitelerinde Kontenjan Boşluğunun Nedenleri ve İleriye Dönük Tehlikeler

Vakıf Üniversitelerinde Kontenjan Boşluğunun Nedenleri ve İleriye Dönük Tehlikeler Vakıf Üniversitelerinde Kontenjan Boşluğunun Nedenleri ve İleriye Dönük Tehlikeler Prof.Dr. Hasan AMCA Doğu Akdeniz Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Dekanı Gündem Vakıf Üniversitesi Nedir Vakıf Üniversiteleri

Detaylı

Çuk. Üni. Sos. Bil. Enstitüsü

Çuk. Üni. Sos. Bil. Enstitüsü ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Ali TEMEL 2.Doğum Tarihi : 01.01.1954 3. Ünvanı : Yrd. Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu : Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Eğitim Bilimleri Ankara Üniversitesi 1975 Yüksek Lisans -

Detaylı

YAŞAR ROTA. Demiryolu Taşımacılığı Derneği Genel Müdürü

YAŞAR ROTA. Demiryolu Taşımacılığı Derneği Genel Müdürü YAŞAR ROTA Demiryolu Taşımacılığı Derneği Genel Müdürü SUNUM PLANI Demiryolu Taşımacılığı Derneği (DTD) Eğitim için Demiryolunu tanımak ve anlamak -Türkiye nin Demiryolu ve Lojistik Yeteneği -Tarihin akışını

Detaylı

ĠNÖNÜ ÜNĠVERSĠTESĠ REKTÖRLÜĞÜ NDEN

ĠNÖNÜ ÜNĠVERSĠTESĠ REKTÖRLÜĞÜ NDEN ĠNÖNÜ ÜNĠVERSĠTESĠ REKTÖRLÜĞÜ NDEN Üniversitemiz Sosyal Bilimler Enstitüsü Anabilim Dallarına 2010-2011 Eğitim-Öğretim yılı Güz döneminde Yüksek Lisans ve Doktora Programları için öğrenci alınacaktır.

Detaylı

Hava Harp Okulunun İlk Öğrencileri And İçme Töreni (1 Ekim 1951)

Hava Harp Okulunun İlk Öğrencileri And İçme Töreni (1 Ekim 1951) TARİHÇE 1 Hava Harp Okulunun İlk Öğrencileri And İçme Töreni (1 Ekim 1951) 2 3 1aTürk ordusunda havacılığın gelişmesi için her şeyden önce bir Hava Okulunun kurulmasına ihtiyaç duyulmuştur. Bu çerçevede

Detaylı

Süleyman TAŞKIN Osmaniye Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi Müdürü. ststaskin@gmail.com

Süleyman TAŞKIN Osmaniye Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi Müdürü. ststaskin@gmail.com Süleyman TAŞKIN Osmaniye Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi Müdürü ststaskin@gmail.com 05056255679 Mesleki ve Teknik Ortaöğretim Kurumlarının Genel Amaçları İş yerlerinin çeşitli alanlarda ihtiyaç duyduğu

Detaylı

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İDARİ PERSONELİ 2014 UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ SINAVI İLANI

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İDARİ PERSONELİ 2014 UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ SINAVI İLANI İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İDARİ PERSONELİ 2014 UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ SINAVI İLANI İLAN TARİHİ : 12.06.14 SON BAŞVURU TARİHİ : 27.06.14 SINAV TARİHİ : Unvan Değişikliği sınavının tarih, yer ve saati biriminize

Detaylı

Musikî Muallim den Günümüze Müzik Öğretmeni Yetiştiren Kurumlar

Musikî Muallim den Günümüze Müzik Öğretmeni Yetiştiren Kurumlar G.Ü. Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi Cilt 21, Sayı 2 (2001) 135-142 Musikî Muallim den Günümüze Müzik Öğretmeni Yetiştiren Kurumlar Schools Of Music Teacher From Musiki Muallim To Schools of Today Nezihe

Detaylı

ANKARA MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 2015-2016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ

ANKARA MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 2015-2016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ ANKARA MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 2015-2016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ SIRA NO 1. 2. 3. YAPILACAK İŞ 2015-2016 Eğitim Öğretim Yılı Öğretmenlerin Göreve Başlaması Örgün Eğitim Kurumlarındaki Öğretmenlerin

Detaylı

ILK 100'DE SADECE ISTANBUL ÜNIVERSITESI VAR AYDıNNEWS

ILK 100'DE SADECE ISTANBUL ÜNIVERSITESI VAR AYDıNNEWS Portal Adres ILK 100'DE SADECE ISTANBUL ÜNIVERSITESI VAR AYDıNNEWS : www.aydinnews.com İçeriği : İletişim Teknolojileri Tarih : 10.08.2014 : http://www.aydinnews.com/ilk-100de-sadece-istanbul-universitesi-var/

Detaylı

Boş Kalan Kontenjanlar İçin Yedeklerin Başvuru Tarihi. Boş Kalan Kontenjanlar İçin Yedeklerin. Kontenjan. Özel Yetenek Sınavı Tarihi.

Boş Kalan Kontenjanlar İçin Yedeklerin Başvuru Tarihi. Boş Kalan Kontenjanlar İçin Yedeklerin. Kontenjan. Özel Yetenek Sınavı Tarihi. Beden Eğitimi Yüksekokulu Beden Eğitimi HARRAN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN Üniversitemiz Beden Eğitimi Yüksekokulu Beden Eğitimi, Eğitim Fakültesi Müzik ve Resim-İş ile Devlet Konservatuarı Geleneksel

Detaylı

Prof. Dr. İsa EŞME * ÖĞRETMEN YETĠġTĠRMENĠN KISA TARĠHÇESĠ

Prof. Dr. İsa EŞME * ÖĞRETMEN YETĠġTĠRMENĠN KISA TARĠHÇESĠ M.Ü. Atatürk Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi Yıl: 1999, Sayı: 11, Sayfa: 141-152 BUGÜNÜN ÖĞRETMEN YETĠġTĠRME MODELĠ: SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERĠLERĠ ÖĞRETMEN YETĠġTĠRMENĠN KISA TARĠHÇESĠ Prof. Dr.

Detaylı

HİTİT ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS VE DOKTORA PROGRAM İLANI

HİTİT ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS VE DOKTORA PROGRAM İLANI HİTİT Sİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS VE PROGRAM İLANI 2015 2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILINDA AŞAĞIDA BELİRTİLEN PROGRAMLARA YÜKSEK LİSANS VE Sİ ALINACAKTIR 10-14 Ağustos 2015 BAŞVURU

Detaylı

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ ÜNİVERSİTE SENATOSU TOPLANTI TUTANAĞI

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ ÜNİVERSİTE SENATOSU TOPLANTI TUTANAĞI SAKARYA ÜNİVERSİTESİ ÜNİVERSİTE SENATOSU TOPLANTI TUTANAĞI TOPLANTI NO : 339 TOPLANTI TARİHİ : 28.01.2010 Üniversitemiz Senatosu Rektör Prof. Dr. Mehmet DURMAN Başkanlığında toplanmış ve aşağıdaki kararları

Detaylı

T.C. UŞAK VALİLİĞİ 2015 YILI GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ SINAV İLANI

T.C. UŞAK VALİLİĞİ 2015 YILI GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ SINAV İLANI T.C. UŞAK VALİLİĞİ 2015 YILI GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ SINAV İLANI Bakanlığımız merkez ve taşra teşkilatında boş bulunan unvanlı kadrolar için Bakanlığımız ile MEB arasında imzalanan protokol

Detaylı

ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ NDEN 657 SAYILI DEVLET MEMURLARI KANUNU NUN 4/B MADDESİ UYARINCA SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALINACAKTIR.

ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ NDEN 657 SAYILI DEVLET MEMURLARI KANUNU NUN 4/B MADDESİ UYARINCA SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALINACAKTIR. ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ NDEN 657 SAYILI DEVLET MEMURLARI KANUNU NUN 4/B MADDESİ UYARINCA SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALINACAKTIR. Üniversitemiz ve Üniversitemize bağlı Sağlık Uygulama Merkezi

Detaylı

T.C. OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ OSMANİYE MESLEK YÜKSEKOKULU ÇOCUK BAKIMI VE GENÇLİK HİZMETLERİ BÖLÜMÜ ÇOCUK GELİŞİMİ PROGRAMI

T.C. OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ OSMANİYE MESLEK YÜKSEKOKULU ÇOCUK BAKIMI VE GENÇLİK HİZMETLERİ BÖLÜMÜ ÇOCUK GELİŞİMİ PROGRAMI T.C. OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ OSMANİYE MESLEK YÜKSEKOKULU ÇOCUK BAKIMI VE GENÇLİK HİZMETLERİ BÖLÜMÜ ÇOCUK GELİŞİMİ PROGRAMI TANITIM Osmaniye Meslek Yüksekokulu Çocuk Bakımı ve Gençlik Hizmetleri

Detaylı

ORTAÖĞRETİME ÖĞRETMEN YETİŞTİRMEDE "MESLEK BİLGİSİ" BAKIMINDAN FEN-EDEBİYAT VE EĞİTİM FAKÜLTELERİNİN ETKİLİLİĞİ

ORTAÖĞRETİME ÖĞRETMEN YETİŞTİRMEDE MESLEK BİLGİSİ BAKIMINDAN FEN-EDEBİYAT VE EĞİTİM FAKÜLTELERİNİN ETKİLİLİĞİ ORTAÖĞRETİME ÖĞRETMEN YETİŞTİRMEDE "MESLEK BİLGİSİ" BAKIMINDAN FEN-EDEBİYAT VE EĞİTİM FAKÜLTELERİNİN ETKİLİLİĞİ Prof. Dr. Nuray SENEMOĞLU ve Prof. Dr. Durmuş Ali ÖZÇELİK Eğitim, geçerli öğrenmeleri oluşturma

Detaylı

OSMANLILAR. 23.03.2015 Yrd. Doç. Dr. Ali Gurbetoğlu. İstanbul Ticaret Üniversitesi

OSMANLILAR. 23.03.2015 Yrd. Doç. Dr. Ali Gurbetoğlu. İstanbul Ticaret Üniversitesi OSMANLILAR 1 2 3 Osmanlılarda Eğitimin Genel Özellikleri Medreseler çok yaygın ve güçlü örgün eğitim kurumları haline gelmiş, toplumun derinden etkilemişlerdir. Azınlıkların çocuklarını üst düzey yönetici

Detaylı

Vakıf. Hukuku. Prof. Dr. H. Fehim Üçışık

Vakıf. Hukuku. Prof. Dr. H. Fehim Üçışık Vakıf ÜnIversItelerI Hukuku Prof. Dr. H. Fehim Üçışık Prof. Dr. Hasan FehIm Üçışık, 06.11.1943 tarihinde İstanbul da doğmuştur. 1964 yılında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesini bitirmiştir. 1982 yılında

Detaylı

Ayrıntılı olarak görüşülen hususlar:

Ayrıntılı olarak görüşülen hususlar: Fen, edebiyat ve fen-edebiyat fakültelerinin mevcut durumunun değerlendirilmesi ve bir gelecek vizyonu oluşturulması amacıyla Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri Sayın Prof. Dr. Mustafa İSEN başkanlığında

Detaylı

Kadın Giyim Modelistliği, Erkek Giyim Modelistliği, Çocuk Giyim Modelistliği, İç Giyim Modelistliği, Hazır Giyim Model Makineciliği, Deri Giyim,

Kadın Giyim Modelistliği, Erkek Giyim Modelistliği, Çocuk Giyim Modelistliği, İç Giyim Modelistliği, Hazır Giyim Model Makineciliği, Deri Giyim, Kadın Giyim Modelistliği, Erkek Giyim Modelistliği, Çocuk Giyim Modelistliği, İç Giyim Modelistliği, Hazır Giyim Model Makineciliği, Deri Giyim, Kadın Terziliği, Erkek Terziliği, Kesim, dalları yer almaktadır.

Detaylı

ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ 2014-2015 ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI LİSANSÜSTÜ EĞİTİMİ İÇİN BAŞVURU BİLGİLERİ VE ÖĞRENCİ KONTENJANLARI

ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ 2014-2015 ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI LİSANSÜSTÜ EĞİTİMİ İÇİN BAŞVURU BİLGİLERİ VE ÖĞRENCİ KONTENJANLARI ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ 2014-2015 ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI LİSANSÜSTÜ EĞİTİMİ İÇİN BAŞVURU BİLGİLERİ VE ÖĞRENCİ KONTENJANLARI Üniversitemiz lisansüstü programlarına 2014-2015 eğitim-öğretim

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI TEŞKİLATI KANUNU. Gümüşhane de Gümüşhane Üniversitesi adıyla yeni bir üniversite kurulmuştur.

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI TEŞKİLATI KANUNU. Gümüşhane de Gümüşhane Üniversitesi adıyla yeni bir üniversite kurulmuştur. YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI TEŞKİLATI KANUNU Gümüşhane Üniversitesi: Ek Madde 98 Ek: 22/5/2008-5765/1 md.) Gümüşhane de Gümüşhane Üniversitesi adıyla yeni bir üniversite kurulmuştur. Bu Üniversite; a) Rektörlüğe

Detaylı

Türkiye de üniversiteye giremeyen öğrenciler Fas ta üç dil öğreniyor

Türkiye de üniversiteye giremeyen öğrenciler Fas ta üç dil öğreniyor Türkiye de üniversiteye giremeyen öğrenciler Fas ta üç dil öğreniyor Türkiye deki üniversite imkanlarının zorluğu ve kontenjan sıkıntısı öğrencileri değişik arayışlara itiyor. Her yıl 50 binin üzerinde

Detaylı

KIRKLARELİ İLİNDEKİ ORTA VE YÜKSEK ÖĞRETİMİN YAPISI

KIRKLARELİ İLİNDEKİ ORTA VE YÜKSEK ÖĞRETİMİN YAPISI KIRKLARELİ İLİNDEKİ ORTA VE YÜKSEK ÖĞRETİMİN YAPISI Kırklareli İl Milli Eğitim Müdürlüğü 1/1/2014 İÇİNDEKİLER 1. SUNUŞ 2. KIRKLARELİ İLİNDE ORTAÖĞRETİM VE YÜKSEKÖĞRETİM 2.1 Kırklareli İlindeki Okullar

Detaylı

20* 20** - 12* 3** 30 - Eğitim Fakültesi mezunu olmak. (Programa kesin kayıt yaptıran 12 SÖZ 5 SÖZ 20* 5**

20* 20** - 12* 3** 30 - Eğitim Fakültesi mezunu olmak. (Programa kesin kayıt yaptıran 12 SÖZ 5 SÖZ 20* 5** - Kontenjan ALES Puan TC UŞAK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ NDEN Üniversitemiz Sosyal Bilimler Enstitüsü 2015-2016 öğretim yılı güz yarıyılında lisansüstü programlara alınacak öğrenci kabul koşulları, kontenjanları,

Detaylı

KKTC de EĞİTİM ve ÖĞRENİM. GÖRÜŞLER ve ÖNERİLER

KKTC de EĞİTİM ve ÖĞRENİM. GÖRÜŞLER ve ÖNERİLER KKTC de EĞİTİM ve ÖĞRENİM GÖRÜŞLER ve ÖNERİLER Prof.Dr. Ufuk TANERİ, IOM, HE 2003-03-14 Eğitim-Öğrenim Doğuş anı ndan başlayıp Ömür Boyu süren bir Süreç, yüzyılımız ve gelecek nesiller beklentilerinin

Detaylı

T.C. TOROSLAR KAYMAKAMLIĞI OSMANGAZİ ORTAOKULU MÜDÜRLÜĞÜ 2012-2013 BRİFİNG DOSYASI

T.C. TOROSLAR KAYMAKAMLIĞI OSMANGAZİ ORTAOKULU MÜDÜRLÜĞÜ 2012-2013 BRİFİNG DOSYASI TC TOROSLAR KAYMAKAMLIĞI OSMANGAZİ ORTAOKULU MÜDÜRLÜĞÜ 2012-2013 BRİFİNG DOSYASI 2012-2013 Okul /Kurum Haritası I BÖLÜM KURUMUN ADI : Osmangazi Ortaokulu Müdürlüğü İLİ : Mersin İLÇESİ : Toroslar ADRES

Detaylı

T.C KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ

T.C KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ T.C KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ 2013-2014 Eğitim Öğretim yılı Güz Yarıyılı için Anabilim Dallarınca öğrenci alınacak olan programlar, kontenjanlar, adaylarda

Detaylı

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ALANININ GÜNÜMÜZDEKİ DURUMU VE GELECEĞİ

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ALANININ GÜNÜMÜZDEKİ DURUMU VE GELECEĞİ BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ALANININ GÜNÜMÜZDEKİ DURUMU VE GELECEĞİ Bilişim Teknolojileri (BT) kavramı, bilgisayar dünyasındaki hızlı gelişmelerin sonucu olarak ortaya çıkmıştır. Bilişim Teknolojileri, sadece

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI TEŞKİLATI KANUNU

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI TEŞKİLATI KANUNU 5657 YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI TEŞKİLATI KANUNU (1) (2) (3) Kanun Numarası : 2809 Kabul Tarihi : 28/3/1983 Yayımlandığı R. Gazete : Tarih : 30/3/1983 Sayı : 18003 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt :

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI TEŞKİLATI KANUNU BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç ve Kapsam

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI TEŞKİLATI KANUNU BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç ve Kapsam YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI TEŞKİLATI KANUNU Kanun Numarası: 2809 Kabul Tarihi: 28/3/1983 Resmi Gazete Tarih: 30/3/1983 Resmi Gazete Sayı: 18003 Amaç: BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam Madde 1 Bu Kanunun amacı;

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI TEŞKİLATI KANUNU (1)(2)(3)

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI TEŞKİLATI KANUNU (1)(2)(3) 5657 YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI TEŞKİLATI KANUNU (1)(2)(3) Kanun Numarası : 2809 Kabul Tarihi : 28/3/1983 Yayımlandığı R. Gazete : Tarih : 30/3/1983 Sayı : 18003 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 22

Detaylı

MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ

MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ Bir yıl sonrasını düşünüyorsan tohum ek; on yıl sonrasını düşünüyorsan ağaç dik; yüz yıl sonrasını düşünüyorsan insan yetiştir. Konfüçyüs REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK

Detaylı

REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK ÖĞRETMENLİĞİ (1) b. Kadro Sayısı : GOÖD 1

REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK ÖĞRETMENLİĞİ (1) b. Kadro Sayısı : GOÖD 1 KKTC MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI 2014 2015 ÖĞRETİM YILI GENEL ORTAÖĞRETİM DAİRESİ ve MESLEKİ TEKNİK ÖĞRETİM DAİRESİ MÜDÜRLÜKLERİ KADROLARINDAKİ MUHTEMEL MÜNHALLER TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI ÖĞRETMENLİĞİ (1) c.

Detaylı

Sanatkar, toplumda uzun çaba ve çalışmalardan sonra alnında ışığı ilk duyan insandır.

Sanatkar, toplumda uzun çaba ve çalışmalardan sonra alnında ışığı ilk duyan insandır. Sanatkar, toplumda uzun çaba ve çalışmalardan sonra alnında ışığı ilk duyan insandır. İÇİNDEKİLER SAYFA 1- BAŞVURU İŞLEMLERİ 4 Ön Kayıt Koşulları 4 Ön Kayıt İçin Gerekli Belgeler 5 Önemli Uyarılar 6 2-

Detaylı

12. HAFTA PFS105 TÜRK EĞİTİM TARİHİ. Prof. Dr. Zeki TEKİN. ztekin@karabuk.edu.tr

12. HAFTA PFS105 TÜRK EĞİTİM TARİHİ. Prof. Dr. Zeki TEKİN. ztekin@karabuk.edu.tr 12. HAFTA PFS105 Prof. Dr. Zeki TEKİN ztekin@karabuk.edu.tr Karabük Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi 2 İçindekiler CUMHURİYET DÖNEMİNDE ORTA ÖĞRETİMDE YENİLİK VE GELİŞMELER...

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI TEŞKİLATI KANUNU (1)(2)(3)

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI TEŞKİLATI KANUNU (1)(2)(3) 5657 YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI TEŞKİLATI KANUNU (1)(2)(3) Kanun Numarası : 2809 Kabul Tarihi : 28/3/1983 Yayımlandığı R. Gazete : Tarih : 30/3/1983 Sayı : 18003 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 22

Detaylı

İÇERİK KURULUŞ VE TARİHÇE. 1 1923'ten 27 Aralık 1935 tarihine kadar Maarif Vekaleti".

İÇERİK KURULUŞ VE TARİHÇE. 1 1923'ten 27 Aralık 1935 tarihine kadar Maarif Vekaleti. İÇERİK 1 MEB nın Kuruluşu ve Tarihçesi TÜRK MİLLÎ EĞİTİM SİSTEMİ 2 Teşkilat Yapısı Başlıca Görevleri 4 Türk Millî Eğitiminin Temel İlkeleri Millî Eğitim Sisteminin Yapısı KURULUŞ VE TARİHÇE Millî Eğitim

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETĠM KURUMLARI TEġKĠLATI KANUNU (1)(2)(3)

YÜKSEKÖĞRETĠM KURUMLARI TEġKĠLATI KANUNU (1)(2)(3) 5657 YÜKSEKÖĞRETĠM KURUMLARI TEġKĠLATI KANUNU (1)(2)(3) Kanun Numarası : 2809 Kabul Tarihi : 28/3/1983 Yayımlandığı R. Gazete : Tarih : 30/3/1983 Sayı : 18003 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 22

Detaylı

ATATÜRK DÖNEMİNDE ÖĞRETMEN YETİŞTİRME

ATATÜRK DÖNEMİNDE ÖĞRETMEN YETİŞTİRME Atatürk Döneminden Günümüze Cumhuriyetin Eğitim Felsefesi Ve Uygulamaları Sempozyumu, Gazi Eğitim Fakültesi, 16-17 Mart 2006, ANKARA Atatürk Döneminden Günümüze Cumhuriyetin Eğitim Felsefesi ve Uygulamaları

Detaylı

T.C. İSTANBUL VALİLİĞİ İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 2013-2014 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ

T.C. İSTANBUL VALİLİĞİ İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 2013-2014 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ a) Ortaöğretim Kurumları Zümre Başkanlarının 02 Eylül 2013 Pazartesi 1 b) Orta Öğretim Kurumları Zümre Toplantıları ve Yıllık Planların Hazırlanması 03-08 Eylül 2013 tarihleri arasında c) Orta Öğretim

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TEBLİĞLER DERGİSİ

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TEBLİĞLER DERGİSİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TEBLİĞLER DERGİSİ DESTEK HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNCE AYDA BİR ÇIKARILIR İlk Çıkış Tarihi: 09/01/1939 CİLT: 77 SAYI: 2676-2687 2014 YILI 77. CİLDİN FİHRİSTİ Konusu Çıkış Yeri

Detaylı

Tanımı. Çalışma Alanları

Tanımı. Çalışma Alanları Tanımı Türk gençliğinin fizîken ve ruhen sağlıklı bir şekilde gelişimini sağlayan, sporu kitlelere yayan ve sevdiren, Türk sporunun ve sporcusunun uluslar arası alanlarda başarılı olmasını sağlayan, aynı

Detaylı

Analiz. seta TÜRKİYE DE ÖĞRETMEN YETİŞTİRME SİSTEMİNİN SORUNLARI MURAT ÖZOĞLU

Analiz. seta TÜRKİYE DE ÖĞRETMEN YETİŞTİRME SİSTEMİNİN SORUNLARI MURAT ÖZOĞLU seta Analiz. S E T A S i y a s e t, E k o n o m i v e T o p l u m A r a ş t ı r m a l a r ı V a k f ı w w w. s e t a v. o r g Ş u b a t 2 0 1 0 TÜRKİYE DE ÖĞRETMEN YETİŞTİRME SİSTEMİNİN SORUNLARI MURAT

Detaylı

T.C. İSTANBUL VALİLİĞİ İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 2013-2014 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ

T.C. İSTANBUL VALİLİĞİ İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 2013-2014 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ a) Ortaöğretim Kurumları Zümre Başkanlarının 02 Eylül 2013 Pazartesi 1 b) Orta Öğretim Kurumları Zümre Toplantıları ve Yıllık Planların Hazırlanması 03-08 Eylül 2013 tarihleri arasında c) Orta Öğretim

Detaylı

Derece Alan Üniversite Yıl. Lisans Din Eğitimi Ankara Üniversitesi İlahiyat fakültesi 1977

Derece Alan Üniversite Yıl. Lisans Din Eğitimi Ankara Üniversitesi İlahiyat fakültesi 1977 1. Adı Soyadı: ABDURRAHMAN BORAN. Doğum Tarihi:14 NİSAN 195 3. Unvanı: DOÇ.DR 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Din Eğitimi Ankara Üniversitesi İlahiyat fakültesi 1977 Yüksek Lisans

Detaylı

Eğitim Referanslarımız

Eğitim Referanslarımız Proje Adı Şehri Anadolu Üniversitesi Eskişehir STANDALONE/EY3600 3 100 Anadolu Üniversitesi Eskişehir KONVANSİYONEL 30 300 Anadolu Üniversitesi AKM Eskişehir SWMP/EY3600 8 250 Anadolu Üniversitesi Eczacılık

Detaylı

YÖNETMELİK. b) Merkez (Hastane): Turgut Özal Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezini,

YÖNETMELİK. b) Merkez (Hastane): Turgut Özal Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezini, 19 Ocak 2014 PAZAR Resmî Gazete Sayı : 28887 Turgut Özal Üniversitesinden: YÖNETMELİK TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı