TÜRKiYE'DE ÖGRETMEN YETişTiRME CALIŞMALARININ GELişMESi

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TÜRKiYE'DE ÖGRETMEN YETişTiRME CALIŞMALARININ GELişMESi"

Transkript

1 TÜRKiYE'DE ÖGRETMEN YETişTiRME CALIŞMALARININ GELişMESi Dr. Mustafa ERGÜN (*) Ön tarihçe - Mektep ve medrese «öğretmen»lerinin yetiştirilmesi Türk eğitim tarihinde örgün eğitim çalışması yapan i,lk öğretmen tipleri sıbyan mekteplerinde öğretim yapan «muallim»ler ve medreselerde öğretim yapan «müderris»lerdir. Muallimleri Ve müderrisleri yetiştire'n medres,e sistemidir; ancak alt düzeydeki medreseler, genelde imam ve muallimleri yetiştirirken yüksek düzeydeki medreseler müderrisleri yetiştiriyordu. Müderrisler ayrıca yaptıkiları hizmete göre 20'Ii medreselerden 30'Iu, 40'Iı, 50'Ii ve 60'Iı medreselere doğru terfi ediyorlardı. Muallimlerin yardımcıları «kalfa» veya «halife» unvanını taşıyan, genelde medrese sistemi dışında yetişmiş kimseler iken; müderrislerin yardımcıları olan «muid»ler, medrese öğrenoilerininen ~ekileri arasından seciliyordu. Medreselerde bazı uzmanlık dersleri icin gerekli olan öğretim elemanları da gene medreselerde veya Dôrü'l- Hôdis, Dôrü'l-Kurra gibi kurumlarda yetişiyordu. Mektep ve medrese «öğretmen»lerinin genel karakteristikleri olarak da şunlar tespit edilebilir : bunlar sadece dini bilimler alanında uzman idiler ve yaptıkları eğitim de genelde din eğitimi idi. Mekteplerde ezberletmeye. medreselerde not tutturmaya, eski kitapları şerh etmeye dayanan öir öğretim vardı; bunların dışında belirgin bir öğretim metodu yoktu. Mekteplerde genelde dayak ve disiplin üzerine bir eğitim olmasına karşın medreselerde saygıya dayalı, ders gecme sisteminin uygulancjığı bir öğretim vardı. (*) İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi 10

2 Yeni bir okul veöğ~tmen tipine ihtiyaç duyulması Mektep-medrese şeklindeki okul kuruluş sistemi Osmanlı Devleti'ne Selcuklulardan ve beyliklerden kalmıştı. Osmanlı Devleti de kuruluş ve yükseliş dönemlerinde bu sistemi geliştirdi ve yüceltti. Ancak 18. yüzyılın ilk çeyreğinden sonra başlayan Osm.anlının Batılılaşma ve modernleşme cabalarında önce askeri alanda, 19. yüzyılın ortalarından itibaren de sivil alanda yeni okullara ihtiyac duyuldu. Askeri okullarda öğretmen ihtiyacının önemli bir kısmı yabancı uzmanlarla karşılanırken, sivil okullarda hemen yeni öğretmeniere ihtiyac duyulmuştu. Çünkü y,eni okullar Fransız örneğine göre bakanlıklar şeklinde örgütfenen yeni devlet sistemine memur yetiştirmeyi amaclıyordu. Yeniokul sistemi, medrese sisteminden ayrı bir fonksiyonu yerine getirmek ıdurumundaydı. Bunu gercekleştirebilmesi icin de yeni ders programına ve müfredata göre, yeni bir eğitim teknolojisi ile Öğrenci yetiştirecek öğretmenlere ihtiyac vardı. Bunu yetiştirecek bir yüksekokul ve üniversite sistemi olmadığı icin, Osmanlı daha 1848'den itibaren kendi öğretmen yetiştirme sistemini kurmak zorunda kalmıştı. Başlangıçta Osmanlı öğretmen yetiştirme politikasının amacı yeni bir öğretmen tipi yaratmak, bunun vasıtasıyla yeni okul sisteminin medrese karşısında tutunmasını sağlamaktı. Yeni okulların sayısı sınırlı olduğu icin öğretmen sayısı bir problem olmuyordu. Ancak 19. yüzyılın sonlarına doğru Batı örneğine göre kurulmuş Osmanlı okullarının ceşidi ve sayısı hızla artmaya başladı yönetmeliği Osmanlısivilokul kuruluş sistemini yeniden kurmç:ıyıamaclıyordu ve bu sistemin öğretmen ihtiyacını karşılamak icin de 1870'de Kız Öğretmen Okulu (<<Darü'l-muallimat») 1877'de Büyük Darülmuallimin denilen ve idadi, ali kısımları da bulunan öğretmen okulu acılmıştı. Ancak bunlar uzun ömürlü olamamış, gerek acılıp kapanmalarıyla gerek ders programlarında sık sık yapılan değişiklikler yüzünden sistemli bir calışmaya gecememişti. Yalnız 1870'ten sonra öğretmen okullarına öğretim metodları ve diğer bazı eğitimbilim derslerinin konduğu, uygulama okulu calışmalarına başlandığı görülmektedir. Gene 1880'lerden sonra öğretmen yetiştirme kurumlarının taşraya da yayılmaya başladığı, hem de bunların sayısının kısa sürede arttığını görüyoruz. Artık Osmanlı Devletinde eğitimin değeri anla- 11

3 şılmaya başlanmış ve Ülkenin her tarafına hızla okul kurma gere!)i ortaya cıkmıştır. Tabii ki bunda, müslüman olmayan Osmanlı vatandaşlarının kendi okullarını kurması, müslüman halkın oocuklarının genel bir cehalet icinde kalmc'slve bir kısım müslüman cocuğu-. nun da yabancı devletlerin 'aotığı ve misy.onerleri!1yönettiği. okullara gitmesi önemi'ibir etken olmuştur. Bu faktörler, Osmanlıya, eğitimi kısa sürede bütün vatan sathına yaymak gereğini ihtar etmiştir. Devletin elindeki imkônlara göre bu, hızla gercekleştirilmeye başlandı ve kısmi bir barış dönemi olan 2. Abdülhamit zamanında da bu yolda önemli mesafeler alındı. Öyle k'i 20. yüzyıl başlarına doğru «Şu okullar olmasaydı Maarif Nezaretini ne güzel idare ederdim» diyen eğitim bakanları cıkacaktı. 2. Meşrutiyet yıllarında ülkede 70 bin öğretmene ihtiyac duyulduğu tahmin ediliyor ve bu kadar öğretmenin karşılanması eğitim bakanlığının ana g'örevi hai'ine getiriliyordu. Öğretmen acığı 1950'lere kadar Türk öğretmen yetiştirme politikasının ana motifi olmuştur. Öte yandan gene 2. Meşrutiyet yıllarında Sôtı Bey'in önderliğinde ve istanbul Dôrülmuallimininde kaliteli öğretmen veya başka bir deyişle «öğretmen yetiştiren öğretmen» hazırlama çalışmaları yapılmış ve başarıl~ sonuclar da alınmıştı. Cumhuriyetin Ilk 30 yılıi öğretmen açığının kapatılması çalı,. maları Türkiye'de 1914'lerden itibaren köyler icin kısa süreli okullar ve ayrı öğretmenler yetiştirme fikirleri ortaya atılmıştı. Osmanlı Öğretmen okullarıgenelde şehir ve büyük kasabalarda bulunan ilkokullara öğretmen yetiştiriyoordu; köyler s,öz konusu olduğunda da aşağı, yukarı 40 bin öğretmen gerekiyordu. Bunların 100'er 200'er mezunla kapatılamayacağı acıktı. Bu nedenle köy ilkokullarının öğretim süresi 3 yıl kabul edilerek 1926'da Köy Öğretmen okulları kurulmuştu; ancak bunlar verimli calışma yapamadığından1932'de kapatıldı ve köy öğretmeni yetiştirmek icin yeni modeller aranmaya başlandı. 1934'ten itibaren, 19. yüzyılda Prusya'da denenen bir yönetimin Türkiye'de de uygulanması fikirleri ileri. sürüldü: askerde eğitilen erlerden, köylerine döndüklerinde öğretmen olarak fayda lanmak! Bunun uygulanmasına da 1936 yılında Eğitmen Kursu olarak başlandı; askerliğini tamamlayan 80genc 8 aylık bir eğitmen kur- 12

4 suna alındı, Eğitmen- yetiştirme,işi, daha sonraki yıllarda da başarıyla sürdürüldü ve 1946'ya kadar 8675 eğitmen yetiştiriidi. Eğitmen küçükköyler için yetiştiriliyordu.' Büyük köylere öğretmen yetiştirmek için de 1937'den itibaren Köy Eğitim Yur.tları açıldı. Bunlar daha sonra Köy Enstitüleri adını aldılar ve 2. Dünya Savaşı sonunakadar kendi al,anında başarılı a'l!ia pohtik olarak bugün bile tartışmaları devam eden bir çalışma yaptılar. Değişik mr öğretmen yetiştirme tekniğiyle çok yönlü olarak yetiştirilen Enstitüsü öğrencileri, mezun,olduktan sonra da köylerde çok yönlü bir çalışma yapacaklardı. Ancak 1947'den itibaren bu okunarın ders ve müfredat programları değiştirildi, mezunların yapacakları işler yeni~endüzenlendi ve 1953 yılında i:lköğretmen Okulları haline dönüştül1üidü. 1947'lerden itibaren, sayının yanı sıra öğretmen yetiştirecek ders programının üzerinde de hassasiyetle durulmqya başlandığını görüyoruz yılında,toplanan 5. Milli Eğitim Şurasının en önemli konusunu iıköğretmen okullarının ders programları teşkil etmişti. Bu süre çalışmaları ve yabancı uzman Prof. Roben J. Mearke'nin verdiği rapor doğrultusunda 1954'ten itibaren 3 ve 6 yıllık ilköğretmen. okulları teşkilôtı kuruldu. Ancak bu okullar zamanında da esas 'mesele, öğretmen açığının halô kapatılamamasıydı. Kısa sürede bu okulların sayısı 80'e, öğrenci sayısı 54 bine çıkartılmasına rağmen Türkiye'de eğitimcileri korkutan bir öğretmen açığı devam ediyordu. 27 Mayıs ihtilôli'nden sonra öğretmen oçığının kapatılması Için gene silôhlı kuvvetler devreye girmiş, yeni çıkartılan Yedek Subay Adayı Öğretmenler Kanunu'na göre yedek subayadayı Milli Eğitim Bakanlığının emrinde öğretmen olarak çalıştırılmıştır. Öğretmen yetiştirme Milli Eğitim Bakanlığını hôlô en çok meşgul eden konulardan biri olduğuiçin, 1957 yl,lında, her kademedeki öğretmen yetiştirme kurumlarını" yönetecek, koordine edecek bir Öğretmen Okulları Genel Müdürlüğü kurulmuştur. iıkokul öğretmeni yetiştiren eğitim kurumlarının öğretim sürelerınin zaman içinde sürekli yükseltildiğini görüyoruz. Osmanlı Öğretmen Okullarından DôrülmuaWmin-i Rüşdi 3 yıl, Dôrülmuallimat 3 yıl, 2. Meşrutiyet döneminde Dôrülmuallimin-i Ibtidaiyenin 2 yıllık hazırlık sınıfı üzerine erkeklerde 4, kızlarda 5 yıla çıkartıldığını görüyoruz. Cumhuriyet başlarında (1924) öğretmen okullarının öğretim

5 süresi 5 yıl idi, 1932 yılında 6 yıla çıkartılmıştır yılında ise ilköğretmen okullarının öğretim süresi 7 yıla çıkartılmıştır. ilkokul üzerine kurulu 7 yıllık ve ortaokul üzerine kurulu 4 yıllık ilköğretmen okulları, son dönemlerinde 89'0 kadar çıkmıştı. Buralarda yıllık 60 bin civarındaki öğrenciden, gene ortalama 17 bin civarında mezun veriliyordu. Bu, ilköğretim düzeyindeki öğretmen açığını önemli ölcüde ortadan kaldırmış,diğer öğretim kademelerindeki gelişmeye parolel olarak da işin kalite yönünü gündeme getirmeye başlamıştır. Ortaokul ve Liselerde öğretmen yetiştirırıe çalışmaları Orta dereceli okullaro öğretmen yetiştirmek üzere bir Yüksek Öğretmen Okulu kurulması daha 1868 Yönetmeliğinde belirlenmiş ve l892'den itibaren sürekli bir Yüksek Öğretmen Okulu (Dôrülmuallimin-i Aliye) kurulmuştu. Ancak 2. Meşrutiyetten itibaren yüksek öğretmen okuluöğrencilerinin üniversitede okuyup okumamaları ve ne kadar süre okumaları gerektiği hep tartışma konusu oldu. Cumhuriyetten sonra da bu okulun Üniversiteye bağlanması bir çok karışıklıklara neden oldu; ama 1924'den itibaren «Yüksek MualJim Mektebi» adını alarak çalışmalarına devam etti. istanbul'daki bu okula daha sonraki yıllarda Ankara ve izmir Yüksek Öğretmen Okul!arı da eklenmiş ve bunlar da bulundukları yerlerdeki. Üniversitelerle işbirliği halinde lise ve dengi okulların öğretmen ihtiyacını karşılamışlardır. Ortaokulların öğretmen ihtiyacı ise uzun süre, 1926'da Konya'- da kurulan 1927 yılından itibaren de Ankara'ya getirilip «Gazi Orta Muallim Mektebi» adını alan okulla karşılanmaya çalışıldı. Bu okul başlangıçta sadece Eğitim Bilimleri BölümünÜ içerirken daha sonra çeşitli bilimlerle resim, müzik, beden eğitimi gibi dalların da bölümleri eklenmiştir. 1942'de kurulan Yükssk Köy Enstitüsü'nün kapatılmasından sonra bu kurumungörevleri de Gazi Orta Öğretmen Okulu'na verilmiş, ancak yeni ihtiyaçları karşılamak için 1946 yılından itibaren «Eğitim Enstitüsü» adlı yeni bir öğretmen okulu tipiaçılmaya başlanmıştır. Bu enstitüler zamanla hem sayı olarak hem bölümlenme olarak çok gelişmiş ve 17 Eğitim Enstitüsü, ülkenin ortaokul öğret- - meni ihtiyacınıkarşılamaya çalışmıştır. 14

6 1974 sonrasında yenı rnodel arayışları 1973 tarihinde çıkartılan Milli Eğitim Temal Kanunu'nun ilköğretimi 8 yıla çıkarma ve buna uygun öğretmen yetiştirme istekleri, öte yandan 1974 ve daha sonraki yılların siyasi gelişmeleri, Türkiye'- nin öğretmen yetiştirmesinde önemli değişikliklere neden oldu. Altı veya yedi yıllık ıilköğretmen okullarının, 8 yıla çıkartılmış bir temel eğitimin kaliteli öğretmen isteğini, dallara göre uzmanlaşmış öğretmen ihtiyacını karşılayamayacağı düşünüldü ve eski ilköğretmen okulları «öğretmen lisesi» adıyla bir genel öğretim lisesi haline getirilerek temel eğitimin 1. kademesine öğretmen yetiştirmek için 2, ortaokul ve dengi okullarıo sözümona ilköğretmen okullarına öğretmen ve araştırmacı yetiştirmek için de 3 yıllık Eğitim Enstitüleri kuruldu. 2 yıllık Eğitim Enstitüleri genelde ilkokul sınıf öğretmeni yetiştirdiği ıiçin öğretmen okullarından dönüştürülerek kuruluyordu ve sayıları da kısa sürede 50'yi aştı. Aralarında Ankara Gazi, istanbul Atatürk, izmir Buca, Balıkesir Necati Eğitim Enstitüleri bulunan 3 ylhık Eğitim Enstitüleri de kısa sürede arttırıldı. Eğitim Enstitülerindeki bu artış biraz eski öğretmen okulları tesisatı üzerine kurulduğu için açılması kolayolduğundan, biraz da siyasi öğretmen y~tiştirerek politik hayattaki etkinlikleri arttırma çabalarından oldu. Ama bunun sonunda kaliteli bir öğretmen kadrosu, yeterli kontrol sağlanamadığı için ve en önemlisi de ideolojik propçıgandalar yüzünden bu okullardaki öğretim sathileşti ve hızlandı. Sonunda bu okullar öylesine karışık bir durum ortaya çıkardılar ki 1980'lere gelindiğinde Milli Eğ<itimBakanlığı'nın en büyük problemini teşkil ediyorlardı. T'abii bu arada, 1970'lerden sonra ideolojik çekişmelerin merkezi olmaya başlayan, dış müdahalelerle yapısı değiştirilen Yüksek Öğretmen Okulları da kapatıldı. 1978'de üç yıllık Eğitim Enstitülerine Yüksek ~ğretmen Okulu adının verilmesi pek tutmadı. Bir çok olumsuz değerlendirmelere rağmen 1974 değişiklikleri; Türkiye'de öğretmen ihtiyacının sayısal yönünün azalıp kalite yönünün belirmeye başlandığı, eski öğretmen yetiştirme sisteminin yeni düzenlemelere kolayca cevapvaremedlği ve yeni modellerin arandığı bir durumu yansıtıyol'1du. 15

7 1982 -Öğretmen yetiştirmenin Yükseköğretim Kurulu'na ve Onl.. versitelere devredilinesi 1981 tarihindeki Türk yükseköğretim reformu, son yılların en büyük reformudur ve pek çok alqnı etkilediği gibi öğretmen yetiştirmeyi de alabildiğine etkilemiştir tarihinden itibaren, 1981'de sayıları 17'ye indirilen iki yıllık Eğitim Enstitüleri Eğitim Yüksek Okulları, 3 yıllık Eğitim Enstitüleri de 4 yıla cıkartılorak ve «Eğitim Fakülteleri» adıyla Üniversitelere bağlandılar. Ayrıca 1930'Iardan beri Türkiye'nin teknik öğretmen ititiyacını karşılayan Teknik ve Sanat Yüksek Öğretmen Okulları da Teknik Eğitim Fakülteleri tialine getirildi. Şimdi berraklaşmış olan bu duruma topluca baktığımızda, Türkiye'nin bugünkü öğretmen yetiştirme sistemi şu şekildedir. 1. Eğitim Fakülteleri : Reform öncesindesayıları 10'u bulan yüksek öğretmen okullarıile eskiden üniversitelerin bünyesindeki eğitim bilimleri bölümleri etrafında teşekkül etmış 17 Eğitim Fakültesi bulunmaktadır. Bunların içinde_ankara Üniversitesi'nin Eğitim Bilimleri Fakültesi ile Hacettepe, Gazi ve inönü Üniversitelerinin Eğitim Bilimleri Bölümleri, diğer Fakültelerde ise dekanlığa bağlı eğitimbilimci öğretim elemanları burada yetişen öğretmen adaylarına öğretmenlik meslek bilgisi dersleri vermektedirler. 2. Teknik Eğitim Fakülteleri : Ankara, istanbul ve Elazığ'da olmak üzere üc tanedir ve Yüksek Teknik Öğretmen Okulları, Endüstriyel Sanatlar Yüksek Öğretmen Okullarının görevini yapmakta,. liselere sanat öğretmenleri yetiştirmektedirler. 3. Mesleki Eğitim Fakültesi : Ankara Gazi Üniversitesine bağlı bu Fakülte Kız Teknik Yüksek Öğretmen Okulu ile Turizm ve Ticaret Yüksek Öğretmen Okulunun birleştirilmesiyle kurulmuş; bayan sanat öğretmenleri. yetiştirmektedir. 4.. Eğitim Yüksek Okulları Üc tiptir. Birinci tip eski iki yıllık eğitim enstitüleridir ve ilkokullara sınıf öğretmeni yetiştirmektedir. Şu anda bu örnekte calışan 23 yüksek okul vardir. ikinci tip, Sanat Eğitimi Yüksekokullarıdır..Ankara veizmir'deki bu okullar eski Sanat Eğitimi Yüksek Öğretmen Okullarının görevini yapmaktadır. Ücüncüsü de, Kız Sanat Eğitimi Yüksek Okulları'dır. Bunlar da Ankara ve Konya'daki Kız Sanat Yüksek Öğretmen Okullarının Üniversiteler içinde organize edilmeleriyle kurulmuşlardır. 16

8 Bunların dışında, hcjlô bazı Fen-Edebiyat FakültesI öğrencilerine çeşitli üniversiteler sertifika programları düzenleyerek öğretmenlik özellikleri ve bilgileri kazandırmaya çalışmaktadırlar. SONUC Türkiye'de öğretmen yetiştirme meselesi arasındaki kriz döneminden sonra «öğretmenliğin üniversiteleşmesi» diyebileceğimiz yeni bir safhaya gelmiştir. Bu safha öğretmen yetiştirmede artık kaliteye önem verilmeye başlandığının işaretidir. Ancak öğretmen yetiştirme kurumlarını üniversiteye devreden ve YUkseköğretim Kurulu ile uyumlu bir çalışma yapması beklenen Milli Eğitim Bakanlığı, yeni duruma kolayca intibak edememiştir. Öğretmen yetiştirme konusunda Üniversiteler ile öğretmenlerin işvereni durumundaki Bakanlık arasında koordinasyon eksikliği vardır. Milli Eğitim Bakanlığı, ôdeta YÖK'ün öğretmen yetiştirme sistemini tanımamakta, bütün üniversite mezunlarını öğretmen sınavına almakta, kazananları kendi öğretmen yetiştirme merkezlerinde öğretmenlik meslek eğitiminden geçirmeyi amaçlamaktadır. Bu bunalımın ve iletişim kopukluğunun bir an önce giderilmesi gerekmektedir. Öte yandan, Milli Eğitim Bakanlığı'nın «öğretmen açığının kapatıldığı ve fazla bir öğretmen ihtiyacının olmadığı» şeklindeki de- Oerlendirmesi de yanlıştır. Türkiye'nin okul ve öğretmen ihtiyacı kişilik sınıflara göre hesaplanmalrdır. Şu anda öğrenciyi bir sınıfa doldurup buraya bir öğretmen görevlendirmekle öğretmen 'açığı kapatılmış sayılamaz. KAYNAKLAR ı. AkyÜz, Yahya, Türk Eiitim Tarihi, (Başlangıçtan 1985'e) ı\nkara: Eğitim Bilimleri Fakültesi Yay baskı. 2. AkyÜz, Yahya, Türkiye'de Öğretmenlerin Toplumsal De~şmedeki Etkileri ( ).Ankara Ergün, Mustafa, Atatürk Devri Türk Eğitim1 Ankara: D.T.C. Fakültesi yay Vahap, Eğitlm Enstitüleri. İstanbul: Toker yay

9 5. Kaptan, Saim, ı-ürkiye'de Yüksekö~tim kefonnu Ve insangücü Potansiyeli. Ankara: DPT yay Koçer, Hasan Ali, Türkiye'deÖğretmen Yetiştirme Problemi ( ). Ankara: Yargıçoğlu Mat. t.y. 7. Öğretmen Dergisi, Köy Enstitüleri ve Köy Öğretmeni Ankara: Güney Mat Öğretmen Okulları Genel Müdürlüğü Yı1lığı AnkarajŞereflikoçhisar Öymen, H. Raşit, Köy Enstitüleri Kuru1uşlanıun Tarib1 Gelişimi. Eğitim Hareketleri, , S

Psikolojik Danışma ve Rehberliğin Dünü, Bugünü ve Yarını

Psikolojik Danışma ve Rehberliğin Dünü, Bugünü ve Yarını 1. Giriş Türkiye de Psikolojik Danışma ve Rehberlik Hizmetlerinin Dünü, Bugünü ve Yarını 1 İçinde bulunduğumuz üçüncü milenyumun bu ilk yıllarında, dünya her zamankinden daha hızlı bir değişim geçirmektedir.

Detaylı

Eğitimdir ki bir milleti ya özgür, bağımsız, şanlı, yüksek bir topluluk halinde yaşatır, ya da esaret ve sefalete terk eder. Mustafa Kemal Atatürk

Eğitimdir ki bir milleti ya özgür, bağımsız, şanlı, yüksek bir topluluk halinde yaşatır, ya da esaret ve sefalete terk eder. Mustafa Kemal Atatürk MESLEKİ VE TEKNİK EĞİTİMİN YENİDEN YAPILANDIRILMASI Doç.Dr. Kemal YILDIRIM Gazi Üniversitesi ÖZET Kalkınma çabası içindeki ülkemizde sanayi, teknoloji ve hizmet alanlarında nitelikli ara eleman gereksinimi

Detaylı

Osmanlı Rum Eğitim Sistemi ve İstanbul Rum Kız Okulları (19. ve 20. Yüzyıl)

Osmanlı Rum Eğitim Sistemi ve İstanbul Rum Kız Okulları (19. ve 20. Yüzyıl) DURU / Uyum Zorluklarını Yordamada Yalnızlık, Sosyal Destek ve Sosyal Bağlılık Arasındaki... 771 Osmanlı Rum Eğitim Sistemi ve İstanbul Rum Kız Okulları (19. ve 20. Yüzyıl) Oya DAĞLAR MACAR* Öz 19. yüzyılda

Detaylı

ATATÜRK DÖNEMİ EĞİTİM SEFERBERLİĞİ VE KÖY ENSTİTÜLERİ (Atatürk Period of Education Campaign and Village Institutes)

ATATÜRK DÖNEMİ EĞİTİM SEFERBERLİĞİ VE KÖY ENSTİTÜLERİ (Atatürk Period of Education Campaign and Village Institutes) MARMARA COĞRAFYA DERGİSİ SAYI: 26, TEMMUZ - 2012, S. 172-194 İSTANBUL ISSN:1303-2429 copyright 2012 http://www.marmaracografya.com ATATÜRK DÖNEMİ EĞİTİM SEFERBERLİĞİ VE KÖY ENSTİTÜLERİ (Atatürk Period

Detaylı

MİLLÎ EĞİTİM ŞÛRALARININ TARİHÇESİ VE EĞİTİM POLİTİKALARINA ETKİLERİ

MİLLÎ EĞİTİM ŞÛRALARININ TARİHÇESİ VE EĞİTİM POLİTİKALARINA ETKİLERİ TC Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü MİLLÎ EĞİTİM ŞÛRALARININ TARİHÇESİ VE EĞİTİM POLİTİKALARINA ETKİLERİ (YÜKSEK LİSANS TEZİ) Danışman:Yrd.Doç.Dr.Ahmet HALAÇOĞLU Hazırlayan:Muzaffer

Detaylı

FİNLANDİYA, ALMANYA, SİNGAPUR VE TÜRKİYE NİN EĞİTİM SİSTEMLERİ AÇISINDAN KADEMELER ARASI GEÇİŞ SİSTEMLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI ÖZET

FİNLANDİYA, ALMANYA, SİNGAPUR VE TÜRKİYE NİN EĞİTİM SİSTEMLERİ AÇISINDAN KADEMELER ARASI GEÇİŞ SİSTEMLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI ÖZET FİNLANDİYA, ALMANYA, SİNGAPUR VE TÜRKİYE NİN EĞİTİM SİSTEMLERİ AÇISINDAN KADEMELER ARASI GEÇİŞ SİSTEMLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI ÖZET Belgin BAL*, Erdoğan BAŞAR** Günümüz dünyasında hemen hemen tüm ülkelerin

Detaylı

12 YIL ZORUNLU EĞİTİM

12 YIL ZORUNLU EĞİTİM T. C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI 12 YIL ZORUNLU EĞİTİM SORULAR - CEVAPLAR ANKARA - 2012 ÖNSÖZ Bilgi çağı olarak nitelendirilen 21. Yüzyılda eğitim, değişimin ve dönüşümün en temel aktörü haline gelmiştir.

Detaylı

KONYA TİCARET ODASI TÜRKİYE DE YÜKSEKÖĞRETİM, AB YE UYUM SÜRECİNDE TÜRKİYE DE YÜKSEKÖĞRETİMİN DURUMU VE KONYA YA İKİNCİ BİR ÜNİVERSİTE İHTİYACI

KONYA TİCARET ODASI TÜRKİYE DE YÜKSEKÖĞRETİM, AB YE UYUM SÜRECİNDE TÜRKİYE DE YÜKSEKÖĞRETİMİN DURUMU VE KONYA YA İKİNCİ BİR ÜNİVERSİTE İHTİYACI KONYA TİCARET ODASI TÜRKİYE DE YÜKSEKÖĞRETİM, AB YE UYUM SÜRECİNDE TÜRKİYE DE YÜKSEKÖĞRETİMİN DURUMU VE KONYA YA İKİNCİ BİR ÜNİVERSİTE İHTİYACI Etüd-Araştırma Servisi Nisan 2008 İÇİNDEKİLER GİRİŞ...1 BİRİNCİ

Detaylı

Hüseyin Fazlı ERGÜL 2

Hüseyin Fazlı ERGÜL 2 Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi, 13 (2009), 39-51 39 KOSOVA DA TÜRKÇE EĞİTİM ve SINIF ÖĞRETMENİ YETİŞTİRME İHTİYACI 1 The Need of Educating the Primary School Teacher and Education

Detaylı

TÜRKİYE'DE SANAT EĞİTİMİNİN GELİŞİMİ Lale ALTINKURT * THE DEVELOPMENT OF ART EDUCATION IN TURKEY TÜRKİYE'DE SANAT EĞİTİMİNİN GELİŞİMİ

TÜRKİYE'DE SANAT EĞİTİMİNİN GELİŞİMİ Lale ALTINKURT * THE DEVELOPMENT OF ART EDUCATION IN TURKEY TÜRKİYE'DE SANAT EĞİTİMİNİN GELİŞİMİ TÜRKİYE'DE SANAT EĞİTİMİNİN GELİŞİMİ Lale ALTINKURT * Özet: Türkiye de sanat eğitiminin gelişimi, özellikle Cumhuriyet döneminde önemli bir aşama katetmiştir. Türkiye den yurt dışına gönderilen sanatçılar

Detaylı

TÜRKÇE NİN EĞİTİMİ-ÖĞRETİMİ BÖLÜMLERİNDE KURULMASI GEREKLİ GÖRÜLEN ANABİLİM DALLARI HAKKINDA YENİ PROJELERİMİZ

TÜRKÇE NİN EĞİTİMİ-ÖĞRETİMİ BÖLÜMLERİNDE KURULMASI GEREKLİ GÖRÜLEN ANABİLİM DALLARI HAKKINDA YENİ PROJELERİMİZ TÜRKÇE NİN EĞİTİMİ-ÖĞRETİMİ BÖLÜMLERİNDE KURULMASI GEREKLİ GÖRÜLEN ANABİLİM DALLARI HAKKINDA YENİ PROJELERİMİZ Abdurrahman GÜZEL * ÖZET Türkçe Eğitimi Bölümünde uygulanan ders programlarının eğitim ve

Detaylı

YÖK/DÜNYA BANKASI ENDÜSTRİYEL EĞİTİM PROJESİ UYGULAMALARININ DEĞERLENDİRİLMESİ

YÖK/DÜNYA BANKASI ENDÜSTRİYEL EĞİTİM PROJESİ UYGULAMALARININ DEĞERLENDİRİLMESİ D um lupınar Ü niversitesi Sayı: 1 Sosyal Bilim ler Dergisi Ocak 1999 YÖK/DÜNYA BANKASI ENDÜSTRİYEL EĞİTİM PROJESİ UYGULAMALARININ DEĞERLENDİRİLMESİ Doç. Dr. Gülsün ATANUR BAŞKAN ÖZET Bu araştırma, YÖK

Detaylı

XIX. YÜZYILDA OSMANLI DEVLETİ'NDE TARİH EĞİTİMİ

XIX. YÜZYILDA OSMANLI DEVLETİ'NDE TARİH EĞİTİMİ T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ORTAÖĞRETİM SOSYAL ALANLAR EĞİTİMİ ANA BİLİM DALI TARİH ÖĞRETMENLİĞİ BİLİM DALI XIX. YÜZYILDA OSMANLI DEVLETİ'NDE TARİH EĞİTİMİ YÜKSEK LİSANS TEZİ Danışman

Detaylı

KOSOVA DAKİ TÜRK SINIF ÖĞRETMENLERİNİN MESLEKİ SORUNLARI

KOSOVA DAKİ TÜRK SINIF ÖĞRETMENLERİNİN MESLEKİ SORUNLARI i T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İLKÖĞRETİM ANABİLİM DALI SINIF ÖĞRETMENLİĞİ BİLİM DALI YÜKSEK LİSANS TEZİ KOSOVA DAKİ TÜRK SINIF ÖĞRETMENLERİNİN MESLEKİ SORUNLARI NURİ BRİNA TEZ DANIŞMANI

Detaylı

XX. YÜZYILDA KOSOVA DA TÜRKÇE ÖĞRETİM PROGRAMLARININ UYGULANMASI

XX. YÜZYILDA KOSOVA DA TÜRKÇE ÖĞRETİM PROGRAMLARININ UYGULANMASI XX. YÜZYILDA KOSOVA DA TÜRKÇE ÖĞRETİM PROGRAMLARININ UYGULANMASI Yrd. Doç. Dr. Mustafa DURMUŞÇELEBİ * Bedrettin KORO ** Öz Kosova, Güneydoğu Avrupa nın merkezi konumunda ve Balkan yarımadasının ortasında

Detaylı

TÜRKİYE DE MESLEKİ VE TEKNİK EĞİTİM: MEVCUT DURUM, SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ İsmail ŞAHİN* Tayfun FINDIK**

TÜRKİYE DE MESLEKİ VE TEKNİK EĞİTİM: MEVCUT DURUM, SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ İsmail ŞAHİN* Tayfun FINDIK** TÜRKİYE DE MESLEKİ VE TEKNİK EĞİTİM: MEVCUT DURUM, SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ İsmail ŞAHİN* Tayfun FINDIK** Özet: Nitelikli iş gücü, verimli bir ekonomi için vazgeçilmez unsurdur. Nitelikli iş gücüne

Detaylı

ÜSTÜN ve ÖZEL YETENEKLİ ÇOCUKLAR ve EĞİTİMLERİ

ÜSTÜN ve ÖZEL YETENEKLİ ÇOCUKLAR ve EĞİTİMLERİ ÜSTÜN ve ÖZEL YETENEKLİ ÇOCUKLAR ve EĞİTİMLERİ Prof.Dr. Necate BAYKOÇ DÖNMEZ Özel Gereksinimli Çocuklar ve Özel Eğitim 283 284 Özel Gereksinimli Çocuklar ve Özel Eğitim ÜSTÜN ve ÖZEL YETENEKLİ ÇOCUKLAR

Detaylı

Arşiv Vesikalarına Göre. Bingöl. Kolokyumu

Arşiv Vesikalarına Göre. Bingöl. Kolokyumu Arşiv Vesikalarına Göre Bingöl Kolokyumu BİNGÖL BELEDİYESİ YAYINLARI Eylül 2011 İÇİNDEKİLER ÖnSöz...5 AÇILIŞ VE PROTOKOL KONUŞMALARI...7 I. Oturum OSMANLI ARŞİV BELGELERİNE GÖRE ÇAPAKÇUR (BİNGÖL) ÇEVRESİNDE

Detaylı

Türkiye de Fen Bilimleri Eğitimi Alanındaki Program Geliştirme Çalışmalarına Genel Bir Bakış

Türkiye de Fen Bilimleri Eğitimi Alanındaki Program Geliştirme Çalışmalarına Genel Bir Bakış GÜ, Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, Cilt 24, Sayı2 (2004) 183-202 Türkiye de Fen Bilimleri Eğitimi Alanındaki Program Geliştirme Çalışmalarına Genel Bir Bakış A General Look at the Science Curriculum Development

Detaylı

okulöncesi eğitim ve sorunları

okulöncesi eğitim ve sorunları okulöncesi eğitim ve sorunları OKULÖNCESİ EĞİTİM VE SORUNLARI TÜRK EĞİTİM DERNEĞİ VII. EÖİTÎM TOPLANTISI 1.7-18 Kasım 1983 ŞAFAK MATBAASI, ANKARA TÜRK EĞİTİM DERNEĞİ BİLİM DİZİSİ NO : 7 Yayına Hazırlayan

Detaylı

Eğitimde Son 10 Yıl - Sorunlar ve Çözüm Önerileri

Eğitimde Son 10 Yıl - Sorunlar ve Çözüm Önerileri Eğitimde Son 10 Yıl - Sorunlar ve Çözüm Önerileri Doç. Dr. Murat Gürkan GÜLCAN Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Bölümü Öğretim Üyesi Değişime ayak uydurmak yetmez. Asıl o değişimi yaratmak gerekir.

Detaylı

BÜYÜME, KALİTE, ULUSLARARASILAŞMA: TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİMİ İÇİN BİR YOL HARİTASI GÖKHAN ÇETİNSAYA

BÜYÜME, KALİTE, ULUSLARARASILAŞMA: TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİMİ İÇİN BİR YOL HARİTASI GÖKHAN ÇETİNSAYA BÜYÜME, KALİTE, ULUSLARARASILAŞMA: TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİMİ İÇİN BİR YOL HARİTASI GÖKHAN ÇETİNSAYA Yükseköğretim Kurulu Yayın No: 2014/2 BÜYÜME, KALİTE, ULUSLARARASILAŞMA: TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİMİ İÇİN BİR

Detaylı

KIZ TEKNİK VE MESLEK LİSELERİ KAPSAMLI DEĞERLENDİRME NOTU

KIZ TEKNİK VE MESLEK LİSELERİ KAPSAMLI DEĞERLENDİRME NOTU KIZ TEKNİK VE MESLEK LİSELERİ KAPSAMLI DEĞERLENDİRME NOTU Aralık 2011 Hazırlayanlar: Fatoş Gökşen Deniz Yükseker Ayşe Alnıaçık Ünal Zenginobuz İçindekiler Şekil Listesi... 2 Tablo Listesi... 2 Yönetici

Detaylı

4+4+4 Yeni Eğitim Sistemi

4+4+4 Yeni Eğitim Sistemi 4+4+4 Yeni Eğitim Sistemi Ne Getiriyor? Neler Olmalı? 4+4+4 Yeni Eğitim Sistemi Ne Getiriyor? Neler Olmalı? GMK Bulvarı Ş. Daniş Tunalıgil Sk. No: 3/13 Maltepe/ANKARA Tel: (0312) 231 23 06 - Faks: (0312)

Detaylı

TÜRKİYE DE EĞİTİM SENDİKACILIĞININ TARİHSEL PERSPEKTİFİ VE GÜNÜMÜZ EĞİTİM SENDİKACILIĞININ DEĞERLENDİRİLMESİ Levent ERASLAN * ÖZET

TÜRKİYE DE EĞİTİM SENDİKACILIĞININ TARİHSEL PERSPEKTİFİ VE GÜNÜMÜZ EĞİTİM SENDİKACILIĞININ DEĞERLENDİRİLMESİ Levent ERASLAN * ÖZET Muğla Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Bahar 2012 Sayı 28 TÜRKİYE DE EĞİTİM SENDİKACILIĞININ TARİHSEL PERSPEKTİFİ VE GÜNÜMÜZ EĞİTİM SENDİKACILIĞININ DEĞERLENDİRİLMESİ Levent ERASLAN * ÖZET.

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETİM KANUNU

YÜKSEKÖĞRETİM KANUNU 5347 YÜKSEKÖĞRETİM KANUNU Kanun Numarası : 2547 Kabul Tarihi : 4/11/1981 Yayımlandığı R. Gazete : Tarih : 6/11/1981 Sayı : 17506 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 21 Sayfa : 3 * * * Bu Kanunun yürürlükte

Detaylı

TÜRKİYE DE VE DÜNYADA YÜKSEKÖĞRETİM YÖNETİMİ

TÜRKİYE DE VE DÜNYADA YÜKSEKÖĞRETİM YÖNETİMİ TÜRKİYE DE VE DÜNYADA YÜKSEKÖĞRETİM YÖNETİMİ İHSAN DOĞRAMACI Bilkent Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanı 1 Bu kitabın elektronik kopyası aşağıdaki adrestedir: www.dogramaci.org Eylül 2007 METEKSAN A.Ş.

Detaylı

S E T A S i y a s e t, E k o n o m i v e T o p l u m A r a ş t ı r m a l a r ı V a k f ı w w w. s e t a v. o r g M a r t 2 0 1 1

S E T A S i y a s e t, E k o n o m i v e T o p l u m A r a ş t ı r m a l a r ı V a k f ı w w w. s e t a v. o r g M a r t 2 0 1 1 seta Analiz. S E T A S i y a s e t, E k o n o m i v e T o p l u m A r a ş t ı r m a l a r ı V a k f ı w w w. s e t a v. o r g M a r t 2 0 1 1 ÖZEL DERSHANELER: GÖLGE EĞİTİM SİSTEMİYLE YÜZLEŞMEK MURAT ÖZOĞLU

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MESLEKÎ VE TEKNİK EĞİTİM STRATEJİ BELGESİ VE EYLEM PLANI (TASLAK) 2013-2017. MESLEKÎ ve TEKNİK EĞİTİM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MESLEKÎ VE TEKNİK EĞİTİM STRATEJİ BELGESİ VE EYLEM PLANI (TASLAK) 2013-2017. MESLEKÎ ve TEKNİK EĞİTİM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MESLEKÎ VE TEKNİK EĞİTİM STRATEJİ BELGESİ VE EYLEM PLANI (TASLAK) 2013-2017 MESLEKÎ ve TEKNİK EĞİTİM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SUNUŞ Ülkemizin sürdürülebilir ekonomik ve sosyal gelişmesini

Detaylı

TÜRKİYE de SAĞLIK HİZMETLERİ VE AVRUPA TOPLULUĞU ÜLKELERİ İLE KIYASLANMASI

TÜRKİYE de SAĞLIK HİZMETLERİ VE AVRUPA TOPLULUĞU ÜLKELERİ İLE KIYASLANMASI TÜRKİYE de SAĞLIK HİZMETLERİ VE AVRUPA TOPLULUĞU ÜLKELERİ İLE KIYASLANMASI Prof.Dr.Recep AKDUR Ankara, 1999 TÜRKİYE de SAĞLIK HİZMETLERİ ve AVRUPA TOPLULUĞU ÜLKELERİ İLE KIYASLANMASI Prof. Dr. Recep AKDUR

Detaylı