Türkiye'de Sağlık Teknikerliği Ön Lisans Eğitiminin Standardizasyonu

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Türkiye'de Sağlık Teknikerliği Ön Lisans Eğitiminin Standardizasyonu"

Transkript

1 Sağlık ve Toplum Yıl:21, Sayı: 2 Mayıs-Ağustos 2011 MAKALELER / Articles Türkiye'de Sağlık Teknikerliği Ön Lisans Eğitiminin Standardizasyonu Standardization of the Undergraduate Training of the Health Technicians in Turkey Cihangir ÖZCAN1 ÖZET SUMMARY Sağlık hizmet sunumunda sağlık ekibinde yer alacak, koşullara uyum sağlayacak, tanı ve tedavi programlarında görevlendirilecek ve gerektiğinde tıbbi teknoloji kullanabilecek sağlık personeline her zaman ihtiyaç duyulmuştur. Bu gereksinim ülkemizde Sağlık Bakanlığı ve Yükseköğretim Kurulu tarafından yıllar içerisinde farklı yöntemlerle karşılanmıştır. Cumhuriyetin kurulmasından itibaren Sağlık Bakanlığı sağlık insan gücü politikasında burslu hekim yetiştirilmesinin yanında sağlık memuru, hemşire ve ebe sayılarının yetersizliği için farklı süre ve okullarda eğitim programları uygulanmıştır..ayrıca tanı ve tedavi teknolojilerini kullanabilecek teknikerler yetiştirilmeye başlanmıştır. Günümüzde ise üniversitelere bağlı sağlık meslek yüksek okullarında 21 alanda ön lisans programı kapsamında sağlık teknikeri yetiştirilmektedir. Yükseköğretim Kurulu ve Milli Eğitim Bakanlığı işbirliğinde 8 ilde 2008 yılında başlayıp 2010 yılında tamamlanan pilot uygulama ile insan kaynaklarının mesleki eğitim yoluyla geliştirilmesi projesi meslek yüksek okullarında uygulanmıştır. Sağlık meslek yüksek okullarının dört programı da bu çalışmaya dahil edilmiştir. Proje sonunda meslek dallarına özgü iş analizleri yapılmış, modüler tarzda müfredat hazırlanmış, ders isimleri ve kredileri yeniden düzenlenmiştir. Bu durum sağlık meslek yüksek okulları arasında programlar bazında uyum sağlamıştır. Diğer sağlık programlarının kapsam içine alınması ve yeni uygulamanın eğitici ve öğrenciler düzeyinde izlenmesi yararlı olacaktır. In health care services it is always required to charge health personel who take place in health team, accomodate, be charged in programs of diagnose and treatment and be able to use medical technology. This requirement is met by Ministry of Health and Higher Education Council by using different methods. Since the establishment of Republic, in health manpower policy of Ministry of Health, besides the scholarship for medical students, because of insufficiency of health officer, nurse and midwife training programs of different curriculum and period were implemented. Also health technicians were trained to be able to use diagnostic and treatment technologies. Today, health technicians are trained at 21 associate degree programs of health vocational schools attached to universities.. With the collaboration of Higher Education Council and Ministry of National Education, the development of human resources through vocational training project was implemented in vocational schools of 8 provinces between 2008 and Four programs of health vocational schools were included in this study. At the end of the project, job analysis spesific to professions was performed, training modules were prepared, lessons and credits were rearranged. This situation enabled the consistency of health vocational schools on the basis of programs. It will be useful to involve the other health programs and monitore the new application in terms of trainers and students. Anahtar Kelimeler: Sağlık Teknikerliği, Eğitimde Standardizasyon, İnsan Kaynaklarının Mesleki Eğitim Yoluyla Geliştirilmesi, İKMEP Key Words: Health Technicians, Standardization in Education, Human Resources Development with professions educatıon, IKMEP GİRİŞ Gelişen teknolojinin ve bilgi çağının getirdiği yeni imkânlar toplumların sosyo ekonomik yapılarına getirdiği çıktılar yanında sağlık sektöründe de yepyeni bir ortam oluşmuştur. Bunun sonucu olarak eğitim ve sağlık alanında kamu ve özel sektörün yeni yatırımları ön plana çıkmıştır. Bu duruma pareler olarak günümüzde sağlık alanında hizmet sunumu sırasında uygun medikal teknoloji ve bilgisayar ortamları yanında farklı sağlık insan gücünün ihtiyacı, niteliği ve çeşitliliği önem arz etmektedir (1). 1.Yrd. Doç. Dr., Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı AD, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu Müdür Yrd. Özellikle tıbbi teknolojilerdeki hızlı değişim sonucu sağlık personelinin yeni değişime uyum sağlayabilmesi için yeni insan gücü talebini ortaya 3

2 Türkiye'de Sağlık Teknikerliği Ön Lisans Eğitiminin Standardizasyonu çıkarmıştır. Sağlık hizmeti sunum ve talebinde kalite anlayışı ön planda yer alması yeni sağlık meslek gruplarına ihtiyacı da beraberinde getirmiştir. Sağlık hizmetlerinin bir ekip anlayışı içerisinde yürütülmeye başlaması sonucu özellikle tedavi edici hizmetlerde teknoloji ile uyumlu destek personele ihtiyaç olmuştur (2). kurslarla ihtiyaç karşılanmaya çalışılmış ancak zaman içerisinde kursların süresi ve kabul şartları değiştirilmiştir. (4,5). Cumhuriyet döneminde: sağlık sorunlarımızın başında bulaşıcı hastalıklarla mücadele gelmekteydi. Sıtma, verem, trahom ve frengi gibi hastalıklara özgü dikey örgütlenme kurulmuş ve hizmetlerin yürütülmesinde başta sağlık personeli olarak hekimlerin yanında sağlık memuru ve hemşirelere büyük ihtiyaç duyulmuştur. Özellikle sağlık memurlarının kırsal kesimde vaka bulma, aşılama, kan alma, kayıt ve tedavi amacıyla hizmet götürmedeki katkıları çok büyük olmuştur. Ülkemizde Cumhuriyetin ilanından sonra kurulan hükümetin sağlık politikaları arasında sağlık memuru, hemşire ve ebe yetiştirilmesine önem verilmiş ve kurumsallaşması açısından önemli adımlar atılmıştır. Özellikle okula başlama yaşı, okul süresi, okulların ismi ve sayıları ve eğitim programlarından mezun olanların yürütülen sağlık uygulamalarına uyumlarına ait sorunlar yaşanmıştır. Günümüze kadar toplumumuzun ihtiyacı, sağlık hizmet sunum içerikleri ve sağlıkta risk grupları dikkate alınarak sağlık meslek yüksek okulları içinde yeni programlar açılmış ve yeni sağlık meslek grupları sağlık sektöründe yer almaya başlamıştır (3). Bu dönemde sağlık memurluğu alanında ilk önemli girişim, 1924 yılında Küçük Sıhhat Memuru Mektebi açılmış ve iki yıllık yatılı eğitim sonrası iki yıl mecburi hizmet konulmuş ve gezici sağlık memuru unvanı ile kırsal bölgelerde görev yapmışlardır. Ayrıca 150 ilçe merkezinde Tedavi Evleri kurulmuş ve hekim ile birlikte sağlık memurları hizmet vermişlerdir yılından sonra Bakanlık, sağlık memuru ve ebe yetiştirilmesinde Köy Enstitülerinden yararlanmayı planlamıştır. Bu amaçla bünyelerinde Köy Sağlık Memurluğu ve Köy Ebesi Kolu oluşturulmuş ve gönüllü olarak öğrencilerin 3. sınıftan sonra bu kollara ayrılması sağlanmıştır. Enstitülerde kız öğrenci sayısı az olduğu için Köy Ebesi yetiştirilmesinde sıkıntılar yaşanmıştır. Köy Enstitülerinden mezun olan Köy Sağlık Memurları kırsal kesimlerde yürütülen sıtma, verem, lepra, trahom ve frengi savaşında ve sonrasında verdikleri sağlık hizmeti ile halk sağlığı alanında önemli faydaları olmuştur. Ancak 1950 yılında Köy Enstitüleri bünyesinde yer alan bu kollar kapatılarak ülke sağlığı için yararlı olan bu grup sağlık insan gücü yetiştirilmesine son verilmiştir. Bu dönemden sonra sağlık memuru yetiştirilmesine, üç yıllık bir eğitim ile Sağlık Memurluğu Okullarında devam edilmiştir (5,6). Türkiye de sağlıkla ilgili meslek okullarının sayısı, isimleri, program içerikleri, ders kredileri, eğitimci özellikleri, fiziksel ortam ve eğitim teknolojileri ile özlük hakları gibi konularda hızlı bir değişim yaşanmaktadır. Bu makale kapsamında, Sağlık Teknisyeni ve Teknikeri yetiştiren okullarımızın niteliksel özellikleri yanında, eğitim içerikleri ve ders kredilerinin uluslar arası standartlara uyumunun sağlanması için yürütülen İnsan K a y n a k l a r ı n ı n M e s l e k i E ğ i t i m Yo l u y l a Geliştirilmesi (İKMEP) pilot projesi tarihsel perspektifte analiz edilecek ve proje kazanımları paylaşılacaktır. Geçmişten günümüze sağlık teknikerliği; Cumhuriyet öncesinde: tarihsel dönem içerisinde destek sağlık personeli yetiştirme politikaları incelendiğinde darüşşifalarda ve eczanelerde hekim denetiminde kalfalar, hastaların pansuman ve benzeri işlerini gören cerrahlar, hastaların bakımını üstlenen erkek ve kadın hastabakıcılar sağlık hizmet sunumunda yer almıştır. Bu dönemde 1846 yılında çiçek aşısını yapabilmek için aşı memuru yetiştirmek amacıyla her kazadan yaş erkek çocuklar arasından seçilen iki çocuk İstanbul da eğitime alınmış daha sonra kendi kazalarında aşı memuru olarak çalışmışlardır. Bu dönemde Prof. Dr. Besim Ömer Akalın tarafından 1911 yılında Sıhhiye Çavuş Okulu açılmış ve zaman içerisinde süre iki yıla ve ortaokula dayalı hale getirilmiştir. Benzer uygulama ebe ve hemşire yetiştirilmesinde de yaşanmıştır. Düzenlenen 1961 yılından itibaren 224 sayılı yasa gereği Sosyalizasyon uygulaması içinde temel sağlık birimleri olan sağlık ocaklarında standart personel içerisinde sağlık memurları da yer almıştır. Bu birimlerde çalışacak ebe, hemşire, sağlık memuru ve cevre sağlığı elemanları ortaokula dayalı 4 yıllık Sağlık Kolejlerinde eğitilmişlerdir. Daha sonra bu okulların isimleri Sağlık Meslek Liseleri olarak değiştirilmiş ve hastanelerin ihtiyaçları doğrultusunda Radyoloji, Laboratuar ve Anestezi programları da açılmıştır (7) yılında Sağlık Bakanlığı bazı sağlık meslek 4

3 Sağlık ve Toplum Yıl:21, Sayı: 2 Mayıs-Ağustos 2011 Tablo 1. Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okullarındaki Programların Dağılımı(2010) Diş Protez Teknolojisi İlk ve Acil Yardım Yaşlı Bakımı Çocuk Gelişimi Patoloji Laboratuar Teknikleri Tıbbi Laboratuar Teknikleri Elektronörofiz yoloji Fizyoterapi Ortopedik Protez ve Ortez Sağlık K urumları İşletmeciliği Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik lisesi binalarını Yükseköğretim Kuruluna (YÖK) devrederek ön lisans eğitimi için destek sağlamıştır.2005 yılında ise Sağlık Bakanlığı bünyesinde bulunan 272 sağlık meslek liselerinin Milli Eğitim Bakanlığına bir yasa doğrultusunda geçişi yapılmıştır. Günümüzde orta okula dayalı bu liselerde Hemşire, Acil Tıp, Anestezi, Tıbbi Sekreterlik, Tıbbi Laboratuar, Radyoloji, Çevre Sağlığı, Diş Protez, Ortopedik protez-ortez programları mevcut olup mezunları, sağlık alanında teknisyen unvanı ile çalışmaktadırlar (8). Tıbbi Görüntüleme Teknikleri Anestezi Eczane Hizmetleri Odyometri Radyoterapi Tıbbi Tanıtım ve Pazarlama Diyaliz Optisyenlik Ağız ve Diş Sağlığı Ameliyathane H izme tleri uygulama ortamı, ders kredileri ve ders isimleri sorunları ile mezunlarının yaptıkları işe özgü yasal yetki ve sorumluluklarının olmaması ve kamuda iş bulabilme güçlüğü gibi konular gelmektedir. Günümüzde mevcut olan sorunlar yükseköğretim öncesi, okul sırasında ve mezuniyet sonrası olarak analiz edildiğinde, ülke genelinde ve yüksek okullara özgü farklı sorunlar yaşanmaktadır. Bu durum yürütülmekte olan eğitimin kalitesine ve mezunlarının niteliksel özelliklerine doğrudan etki etmektedir. Bu sorunların çözümüne özgü YÖK ve üniversiteler düzeyinde birçok iyileştirme, revizyon ve uluslar arası uyum ve standardizasyon çalışmaları yapılmaktadır. Sağlık alanında tanı, tedavi, rehabilitasyon ve hasta bakımında nitelikli destek verebilecek sağlık personeli yetiştirmek amacıyla üniversiteler bünyelerinde Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulları (SHMYO) açılmıştır. Ülkemizde ilk kez yüksek öğretim kanununun 7.maddesi uyarınca tarihinde Hacettepe Üniversitesinde liseden sonra iki yıl süren eğitim sonrası tekniker unvanı ile ön lisans diploması verilen sağlık hizmetleri meslek yüksek okulu açılmıştır. Günümüzde devlet ve vakıf üniversitelerinin bünyelerinde Sağlık Meslek yüksek okullarının sayısı 71'e ulaşmıştır. Bu okullarda uygulanan 21 farklı programda sağlık teknikeri yetiştirilmektedir. Program isimlerinin dağılımı Tablo 1'de verilmiştir (9). Bu çalışmaların başında Avrupa Yükseköğretim Alanını oluşturmak için Bologna Bildirgesi doğrultusunda yapılan çalışmalar gelmektedir. Bologna süreci ilk kez 1998 yılında Fransa, İtalya, Almanya ve İngiltere eğitim bakanlarının Sorbonne' da gerçekleştirdikleri toplantı ile 1999 yılında İtalya'nın Bologna kentinde düzenlenen ve 29 Avrupa ülkesinin yüksek öğretiminden sorumlu bakanların imza attıkları Bologna Bildirgesi ile resmen başlamıştır. Günümüzde Avrupa Birliği ülkeleriyle birlikte Türkiye'nin de içinde bulunduğu 47 ülke bu bildirgeyi imzalamışlardır. Bu sürecin temel hedefleri arasında birbiri ile karşılaştırılabilecek yüksel öğretim diploma ve dereceleri oluşturmak, ortak diploma programları geliştirmek, Avrupa Kredi Sistemini uygulamak, Yükseköğretimde kalite güvencesi sistemleri ağını uygulamak ve Ulusal Yeterlilik Çerçevesini oluşturmak gelmektedir. Tablo 1 de görüldüğü gibi ülkemizde sosyal ve ekonomik gelişmelere parele sağlık alanında yeni gelişmelere uyumlu tıbbi teknolojilerin sisteme girmesi sonucu nitelikli destek sağlık personeli ihtiyacı ortaya cıkmış ve yeni sağlık teknikerliği bölümleri açılmaya başlanmıştır. Türkiye'de son 20 yıldaki uygulamalar bu doğrultuda olmaktadır. Ancak yeni üniversiteler ve yeni SHMYO beraberinde bazı sorunları da günümüze taşımıştır. Bunların başında yeterli öğretim elemanı, Bildirgenin imzalanmasından günümüze kadar 5

4 Türkiye'de Sağlık Teknikerliği Ön Lisans Eğitiminin Standardizasyonu YÖK, birçok çalışma yürütmektedir. Bunların başında, her düzeyde asgari olarak kazanılması gereken bilgi ve becerileri içeren öğrenim çıktılarından oluşan Türkiye Yükseköğretim Ulusal Yeterlilikler Çerçevesi 2009 yılında yayımlanmıştır (10). modernizasyonu ve kalitesinin artırılmasına çalışmakta ve bu sayede de insan kaynaklarının gelişimine katkıda bulunmayı sağlamaktır. İKMEP' in hedefi ise seçilen pilot illerde yerel seviyede iş piyasası ihtiyaç analizi hazırlamak ve meslek standartları oluşturmak, iş hayatının ihtiyaçlarına uygun olarak modüler eğitim programlarını hazırlamaktır. Projede diğer bir hedef ise yönetici ve eğitici personelin beceri ve yeterliliklerini artırmaktır. Genelde tüm üniversiteleri ilgilendiren bu çalışmaların yanında meslek yüksek okulları kapsayan içinde SHMYO'nunda bulunduğu önemli bir proje de insan kaynaklarının mesleki eğitim yoluyla geliştirilmesi ve uluslar arası standardı oluşturma çalışmasıdır. İKMEP öğrenci merkezli eğitimi ilke kabul etmiş bir projedir. Bu projenin aktiviteleri aşağıdaki başlıkta toplanabilinir. İnsan Kaynaklarının Mesleki Eğitim Yoluyla Geliştirilmesi (İKMEP) Projesi Avrupa Birliği tarafından finanse edilen İnsan K a y n a k l a r ı n ı n M e s l e k i E ğ i t i m Yo l u y l a Geliştirilmesi Projesi (İKMEP), Milli Eğitim Bakanlığı ve Yüksek Öğretim Kurulu (YÖK) işbirliğinde uygulanmış ve 2008 yılında başlayan proje 2010 Haziran'da tamamlanmıştır. Projenin bütçesi; 10 milyon Avro donanım ve 5,4 milyon Avro hizmet alımına tahsis edilmiş olup toplam 15,4 milyon Avrodur. 1-Eğitim ve Öğretim Programlarını Yeniden Düzenlenmek Meslek Yüksekokullarının öğretim elemanları, MEB alan uzmanı öğretmenleri ve program koordinatörleri, akademik uzmanlar, sektör ve sivil toplum kuruluşu temsilcilerinin katılımıyla 52 adet programın mesleğe ilişkin işlem analizleri, yeterlik tabloları, ders bilgi formları, modül bilgi tabloları ve taslak öğretim programları tamamlanmıştır. Mesleki Ortaöğretim ile Meslek Yüksekokullarında (MYO) mevcut olan 64 mesleğin müfredatı, Avrupa Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesine uygun olarak hazırlanmıştır. Bu hazırlanan programlar arasında sağlıkla ilgili 4 farklı program mevcut olup bunlar İlk ve Acil Yardım, Anestezi, Tıbbi Görüntüleme ve Laboratuar Teknikerliği bölümleridir. İKMEP, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde bulunan Diyarbakır, Elazığ, Erzurum, Gaziantep, Kahramanmaraş, Malatya, Şanlıurfa ve Van olmak üzere 8 pilot ilde uygulanmıştır. Proje, sektör bazında pilot çalışma yaklaşımını benimsemiş olup, Bilişim, Elektrik-Elektronik, Makine, Metal, Otomotiv, Tekstil, Turizm ve Gıda olmak üzere toplam 8 sektörü kapsamı içine almıştır. Projenin faaliyetleri 16 Mesleki Orta Öğretim (örgün eğitim), 5 Mesleki Eğitim Merkezi (yaygın eğitim) ve 8 YÖK'e bağlı Meslek Yüksekokulu olmak üzere toplam 29 eğitim kurumunda yürütülmüştür. Bu gruba ilave olarak SHMYO programları arasından seçilen 4 program da (Paramedik, Görüntüleme, Anestezi ve Laboratuar teknikerliği) proje kapsamına alınmıştır (11). 2-Mesleki Eğitim Konusunda Farkındalık Yaratmak İKMEP'in mesleki eğitim konusunda faaliyet göstermesi nedeniyle, projenin tanıtımı ve farkındalık oluşturma çalışmaları ön plana çıkmıştır. Bu kapsamda, proje pilot illerinde bilgilendirme seminerleri, mesleki eğitim almış kişilerin iş hayatındaki başarı hikâyelerine yer veren kariyer günleri, seçilen meslek alanlarına dair broşürler, proje bülteni, web sayfası hazırlanmış ve hayat boyu öğrenme ve girişimcilik konularında ulusal ve uluslararası seminer ve konferanslar düzenlenmiştir. İKMEP' in genel amacı nitelikli işgücünün katılımı ile Doğu ve Güneydoğu bölgelerindeki küçük ve orta ölçekli işletmelerin gelişimini ve rekabet edilebilirliğini teşvik etmektir. 3-Mesleki Eğitim Ekipmanı Sağlamak Projede yeterliğe dayalı geliştirilen modüler müfredatların uygulanmasında eğitimin etkinliğini artırmak için atölye ve laboratuara yeterli sayı ve nitelikte eğitim ekipmanı alınması yer almıştır. Bu hedef çerçevesinde yazılı eğitim öğretim materyallerinin geliştirilmesi sonrası atölye ve İKMEP' in özel amacı ise hayat boyu öğrenme perspektifinde, işgücü piyasası ile meslek yüksekokulları ve mesleki teknik ortaöğretim kurumları arasında istihdam amaçlı birlikteliğin sağlanması yoluyla, mesleki eğitimin 6

5 Sağlık ve Toplum Yıl:21, Sayı: 2 Mayıs-Ağustos 2011 laboratuarlara yönelik eğitim ekipmanı alınmıştır. Bu anlamda 16'sı mesleki ve teknik orta öğretim kurumu ve 8'i de meslek yüksek okulu olmak üzere 24 pilot okul desteklenmiştir. SONUÇLAR Cumhuriyetin ilanından itibaren mevcut sağlık sorunları ve riskli sağlık grupları dikkate alınarak süreleri farklı olan kurslarla daha sonra okul isimleri ve unvanları değişen mekteplerle hekim dışı sağlık personeli yetiştirilmiştir. Ana çocuk sağlığı hizmetlerinde ebelerin, hasta bakımında hemşirelerin ve trahom, sıtma, tüberküloz, lepra ve frengi gibi hastalıklarına karşı tanı, tedavi ve koruyucu sağlık hizmetlerinin yürütülmesinde sağlık memurlarının çok büyük hizmetleri olmuştur. 4-Hayat Boyu Öğrenmeye ve Girişimciliği Kazandırmak İKMEP de temel ilkelerden biride uluslararası düzeyde ve özellikle Avrupa Birliği içinde benimsenmiş hayat boyu öğrenme prensiplerine uyum sağlamaktır. Çalışmalar bu doğrultuda geliştirilen müfredatlar içerisinde girişimcilik özel olarak vurgulanmış ve pilot okulların öğretmen ve öğretim görevlileri girişimciliğin geliştirilmesi konusunda eğitilmişlerdir. Sağlık hizmetlerinin sosyalleştirilmesi yasası gereğince 1963 yılından itibaren ülkemizde uygulanması sırasında hekim dışındaki gereksinim duyulan sağlık personeli ihtiyacı ebeler, sağlık memuru ve çevre sağlığı teknisyenleri tarafından karşılanmıştır. Ayrıca hastanelerin anestezi, röntgen ve laboratuar birimlerinde görev alacak ve ortaokula dayalı dört yıllık bir eğitim sonrası teknisyenler yetiştirilmiştir. 5-Öğretmen ve Okul Yöneticilerinin Proje Çıktılarına Göre Eğitimlerini Yapmak Proje kapsamında yer alan pilot okulların öğretmen ve yöneticilerini iş analizleri, öğrenim yeterlilikleri hazırlama, ders konuları ve kredileri ile modülleri hazırlama süreçlerini içeren hizmet içi eğitim programları düzenlenmiştir. Ayrıca bu programları uygulayan Avrupa Birliği ülkelerinin bazılarına ziyaretler düzenlenmiş ve uygulamalara ait deneyimler paylaşılmıştır. Son yıllarda ülkemizde ayaktan veya yatarak tanı, tedavi ve rehabilitasyon hizmetlerinin sunumunda farklı sağlık insan gücüne ihtiyaç duyulmasının başında çağdaş teknolojilerinin kullanımındaki arayış sonucu yeni branş elamanlarının yetiştirilmesine neden olmuştur. Liseden sonra üniversiteler bünyesinde iki yıllık sağlık meslek yüksek okulları kurulmuş ve günümüzde 71 okulda 21 farklı alanda ön lisans düzeyinde teknisyen unvanlı eleman yetiştirilmektedir. 6-Sosyal Ortakların Katılımının Sağlanması İKMEP' de temel hedeflerden biri de iş dünyasının ve ülke ekonomisinin değişen ihtiyaçlarına paralel mesleki eğitim programları oluşturarak nitelikli insan gücü gelişimine katkıda bulunmak olduğu için, mesleki eğitimin en önemli aktörlerinden olan iş dünyası temsilcilerinin de proje çalışmalarına aktif olarak katılmaları önemli bir aktivite olarak projede yer almıştır. Bu amaçla işveren ve işçi kesimine ait sendika temsilcileri, kamu kuruluşu yetkilileri ve konu ile ilgili sivil toplum kuruluş temsilcileri yönlendirme ve paylaşım toplantılarına katılmışlardır. 21 farklı sağlık alanında ön lisans düzeyinde üniversitelerin sağlık meslek yüksek okullarında yürütülen bu programlarda genel olarak eğiticilere, uygulama alanlarına, öğrenci nitelliklerine, görev tanımlarına, ders saatleri ve kredilerine ait uyum sorunları yaşanmaktadır. Ayrıca yasal olarak bazı teknikerlerin görev, yetki ve sorumluluklarının tanımlanmamış olması hizmetin yürütülmesi sırasında sorunlara neden olmaktadır. Haziran 2010 tarihinde tamamlanan bu proje sonrası YÖK, üniversitelere gönderdiği bir yazı ile eğitim-öğretim yılında bünyelerinde bulunan MYO'lardaki mevcut programların bu projenin çıktılarını dikkate alarak uyumun sağlanmasını öngörmüştür. Bazı üniversiteler bu uyumu sağlamışlardır. Diğerleri ise pilot uygulamalar sonrası değerlendirme ve öneriler sonrası uyumu sağlayacaktır tarihinde çıkarılan bir yasa ile sağlık teknikerliklerinin mesleki tanımlarının yapılması, İKMEP'i destekleyen önemli yasal düzenleme olmuştur (12). Bologna anlaşması kapsamında YÖK, üniversitelerde bir dizi çalışma başlatmış olup özellikle Avrupa Yüksek Öğrenim alanı oluşturmak için ulusal yeterlilik çerçevesini üniversitelere entegre etmeyi temel hedef olarak kabul etmiştir. Bu aktivitelerin başında ortak diplomalar oluşturmak, Avrupa Kredi sistemini kullanmak ve eğitimde kalite güvence sistemini kurmak gelmektedir. 7

6 Türkiye'de Sağlık Teknikerliği Ön Lisans Eğitiminin Standardizasyonu Ön lisans düzeyinde ülkemizin iş ortamında ihtiyaç duyduğu meslek elemanlarını yetiştiren meslek yüksek okullarının bazı programlarını kapsayan, 2008 yılında YÖK tarafından başlatılan insan kaynaklarının mesleki eğitim yoluyla geliştirilmesi projesi 2010 yılında tamamlanmıştır. İKMEP projesi sonunda bazı meslek dallarına ait programların iş analizleri yapılarak derslerin isimleri, konuları ve krediler yeniden düzenlenmiştir. Sonuçta, mezundan beklenen bilgi ve beceriler dikkate alınarak modüler bir düzenleme ile eğitim programlarında standardizasyon sağlanmaya çalışılmıştır. Sağlık meslek yüksek okullarında yer alan dört program bu projede yer almış ve bu yeni düzenlemeye uygun olarak meslek yüksek okulları da programlarda revizyon yapmaya başlamışlardır. Sonuç olarak bu projenin yaygınlaştırılarak uygulamaya konulması ile sağlık meslek yüksek okullarında aynı programlar arasında eşgüdüm sağlanmış olacaktır. Sağlık Meslek Okullarında farklı programların bulunması nedeniyle programlar arasında iç uyum sorunları oluşmuştur. Öncelikle dört program dışındaki diğer sağlık programlarının da İKMEP ilkelerine uygun yeni modüleri hazırlanmalıdır. İKMEP uygulamaları kapsamına giren yüksek okullar arasında eşgüdüm ve izleme toplantıları düzenlenerek uygulamaları izlenerek değerlendirilmeli ve alınan sonuçlara göre gereken revizyonlar yapılmalıdır. KAYNAKLAR: 1.HIZEL, S., KUMBASAR, H. (2000). Neden Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulları Kuruldu? Ankara Üniversitesi Dikimevi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Yıllığı, 1(1). 2.ÇAKMAK, M. Sağlık Hizmetlerinde Verimlilik Analizi. I. Ulusal Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulları Sempozyumu Mayıs Ankara. 3.EGE, R.(1999). Atatürk ve Cumhuriyet Dönemi Sağlık Hizmetleri. Ankara: Türk Hava Kurumu Basımevi. 4.AKYAY, N. (1982). Osmanlı İmparatorluğu'nda Sağlık Örgütleri ve Sosyal Kuruluşlar. HÜ Toplum Hekimliği Bölümü Yayını No 20. Ankara. 5.Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı. (1964). Sağlık Çalışmalarında 40 Yıl (Yayın No: 303). Ankara: Ongun Kardeşler Matbaası. 6.DİRİCAN, R. (1973). Türkiye'de Sağlık Memurluğunun Kısa Tarihçesi. Dirim, 48 (11). 7.ÖZSARI S. H., VARLIK M. (1998). Sağlık Hizmetlerinin Cumhuriyet Dönemindeki Gelişimi ve Sağlıkta Yeniden Yapılanma. Yeni Türkiye, yıl 4, cilt 23-24, özel sayı, EylülAralık AYDIN, E. (2002). Türkiye'de Sağlık Teşkilatlanması Tarihi. Ankara: Naturel Kitap yayıncılık. 9.Gazi Üniversitesi SHMYO (2008). Geçmişten Geleceğe Sağlık Teknikerliği. Onur Matbaacılık, Ankara. Sayfa Yüksek Öğretim Kurulu, (2010) Yüksek Öğretimde Yeniden Yapılanma: 66 soruda Bologno Süreci Uygulamaları, Erişim: (http://www.yok.gov.tr/ content/view/887) Erişim Tarihi: 02/06/11 11.İnsan Kaynaklarının Mesleki Eğitim Yoluyla Geliştirilmesi Projesi (İKMEP). Erişim: (http://ikmep.yok.gov.tr/?page=yazi&c=2&i=84) Erişim Tarihi: 02/06/ sayılı Bazı Kanun Ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun, Madde Tarihli, sayılı Resmi Gazete. ÖNERİLER Günümüze kadar sağlık ekibi içinde yer alan sağlık teknikerlerinin mesleklerine özgü görev tanımlarının yasal metni olmayışı ders programlarının hazırlanmasında ve mezuniyet sonrası iş ortamında sorunlara neden olmaktadır. Ancak tarihide yayımlanan resmi gazetede Tababet ve Şuabatı Sanatlarının Tarzı İcrasına Dair Kanuna yapılan ilave ile bazı sağlık tekniker ve teknisyenlerin meslek tanımları yapılmıştır. Yasada yapılan bu düzenlemede tanımı yapılan mesleklerin iş alanındaki görev yetki ve sorumlulukları ise bir yıl içerisinde Sağlık Bakanlığı tarafından çıkarılacak yönetmeliğe bırakılmıştır. Bu nedenle sağlık teknikerlerin mesleki dernek yetkilileri ile yüksek okul öğretim elemanları süreci takip etmeli ve yönetmelik hazırlama çalışmalarına katılmaları sağlanmalıdır. Meslek Yüksek Okullarında pilot olarak uygulanan İKMEP modeli okullar arasında ders adı, saati, kredisi ve konuları konusunda bir standardizasyon sağlamıştır. Ancak 21 ayrı sağlık programının dördünde pilot uygulama yapılmış olması ve bazı 8

İNSAN KAYNAKLARININ MESLEKİ EĞİTİM YOLUYLA GELİŞTİRİLMESİ PROJESİ (İKMEP)

İNSAN KAYNAKLARININ MESLEKİ EĞİTİM YOLUYLA GELİŞTİRİLMESİ PROJESİ (İKMEP) İNSAN KAYNAKLARININ MESLEKİ EĞİTİM YOLUYLA GELİŞTİRİLMESİ PROJESİ (İKMEP) Genel Hedef 2 Kalifiye ve vasıflı işgücünün katılımı ile Doğu ve Güneydoğu bölgelerindeki küçük ve orta ölçekli işletmelerin gelişimini

Detaylı

SAĞLIK ALANINDA LİSANS TAMAMLAMADA SIKÇA SORULAN SORULAR (1) Sağlık Alanında Lisans Tamamlama Programına kimler başvurabilir?

SAĞLIK ALANINDA LİSANS TAMAMLAMADA SIKÇA SORULAN SORULAR (1) Sağlık Alanında Lisans Tamamlama Programına kimler başvurabilir? SAĞLIK ALANINDA LİSANS TAMAMLAMADA SIKÇA SORULAN SORULAR (1) Sağlık Alanında Lisans Tamamlama Programına kimler başvurabilir? 19.11.2014 tarihinden önce Tablo-1 de belirtilen sağlık önlisans programlarından

Detaylı

Yaygın Eğitim Enstitüsü Müdürlüğü TÜRKİYE DE YAYGIN EĞİTİM

Yaygın Eğitim Enstitüsü Müdürlüğü TÜRKİYE DE YAYGIN EĞİTİM Yaygın Eğitim Enstitüsü Müdürlüğü TÜRKİYE DE YAYGIN EĞİTİM HAZIRLAYANLAR: Md. Yrd. Şinasi BAYRAKTAR Baş Öğretmen Dr. Ayşegül GÜLTEKİN TOROSLU Uzman Öğretmen Menevşe SARAÇOĞLU Öğretmen Sevgi SÜREK 15 Kasım

Detaylı

Problems of vocational education in the light of expectations of labour market in Turkey

Problems of vocational education in the light of expectations of labour market in Turkey Problems of vocational education in the light of expectations of labour market in Turkey Asst. Prof.Dr. Veysel Atasoy Advisor to the Rector on Vocational Education İşgücü Piyasasının Beklentileri Işığında

Detaylı

SAĞLIK HİZMETLERİ VE YARDIMCI SAĞLIK HİZMETLERİ SINIFINDA GÖREV YAPAN PERSONELİN BİTİRMESİ HALİNDE DEVLET MEMURLARINA ÖDENECEK ZAM VE TAZMİNATLARA

SAĞLIK HİZMETLERİ VE YARDIMCI SAĞLIK HİZMETLERİ SINIFINDA GÖREV YAPAN PERSONELİN BİTİRMESİ HALİNDE DEVLET MEMURLARINA ÖDENECEK ZAM VE TAZMİNATLARA SAĞLIK HİZMETLERİ VE YARDIMCI SAĞLIK HİZMETLERİ SINIFINDA GÖREV YAPAN PERSONELİN BİTİRMESİ HALİNDE DEVLET MEMURLARINA ÖDENECEK ZAM VE TAZMİNATLARA İLİŞKİN 17.04.2006 TARİHLİ VE 2006/10344 SAYILI BAKANLAR

Detaylı

Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü. 2013 Yılı Hizmetiçi Eğitim Faaliyet Raporu

Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü. 2013 Yılı Hizmetiçi Eğitim Faaliyet Raporu Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü 2013 Yılı Hizmetiçi Eğitim Faaliyet Raporu Ankara-2014 2013 T.C. Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü Mesleki Gelişimi

Detaylı

SAĞLIK MEMURU. Hemşirelerle eş görev, yetki ve sorumluluğa sahiptir. A-GÖREVLER

SAĞLIK MEMURU. Hemşirelerle eş görev, yetki ve sorumluluğa sahiptir. A-GÖREVLER TANIM Bireyleri hastalıklardan korunma yolları konusunda bilgilendiren beden veya ruh sağlığının bozulması halinde hekim tarafından verilen tedaviyi uygulayan, hasta bakımını planlayan, uygulayan, denetleyen

Detaylı

sağlık hizmetlerinin sosyalleştirilmesi dönemi

sağlık hizmetlerinin sosyalleştirilmesi dönemi CUMHURİYET DÖNEMİ SAĞLIK HİZMETLERİNİN, BİRİNCİ DERECEDE BİR DEVLET GÖREVİ OLARAK ELE ALINIŞININ BAŞLANGICI TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ HÜKÜMETİ NİN KURULUŞU İLEDİR. 1920 Adnan Adıvar Dönemi 1921-1937

Detaylı

GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ TORUL MESLEK YÜKSEKOKULU NA HOŞGELDİNİZ

GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ TORUL MESLEK YÜKSEKOKULU NA HOŞGELDİNİZ GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ TORUL MESLEK YÜKSEKOKULU NA HOŞGELDİNİZ Sevgili Öğrenciler, Gelişen ve Geliştiren Üniversitemizin bir şubesi olan Torul Meslek Yüksekokulu; bünyesinde bulunan programları ile ülkemizde

Detaylı

ÜNİVERSİTE SANAYİ İŞBİRLİĞİNİN GELİŞTİRİLMESİ ve İYİ UYGULAMA ÖRNEKLERİ SEMİNERİ

ÜNİVERSİTE SANAYİ İŞBİRLİĞİNİN GELİŞTİRİLMESİ ve İYİ UYGULAMA ÖRNEKLERİ SEMİNERİ MESLEKİ ve TEKNİK EĞİTİMDE ÜNİVERSİTE SANAYİ İŞBİRLİĞİNİN GELİŞTİRİLMESİ ve İYİ UYGULAMA ÖRNEKLERİ SEMİNERİ 19 /04/ 2010 Azize Gökmen Genç Nüfus Yapısına Sahip Türkiye Bugün; GENÇ İŞSİZLER Sorununu Tartışmaktadır.

Detaylı

METAL TEKNOLOJİSİ TEHLİKELİ VE ÇOK TEHLİKELİ İŞLERDE KALİTE KONTROL ELEMANI MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

METAL TEKNOLOJİSİ TEHLİKELİ VE ÇOK TEHLİKELİ İŞLERDE KALİTE KONTROL ELEMANI MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü METAL TEKNOLOJİSİ TEHLİKELİ VE ÇOK TEHLİKELİ İŞLERDE KALİTE KONTROL ELEMANI MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2013 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde

Detaylı

ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ ELEKTRİK KUMANDA VE OTOMASYON TEKNİKLERİ GELİŞTİRME VE UYUM EĞİTİMİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ ELEKTRİK KUMANDA VE OTOMASYON TEKNİKLERİ GELİŞTİRME VE UYUM EĞİTİMİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ ELEKTRİK KUMANDA VE OTOMASYON TEKNİKLERİ GELİŞTİRME VE UYUM EĞİTİMİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2013

Detaylı

Girdiler: Kaynaklar ve İlişkiler Öğrenci niteliğindeki düzey Bu soruyu; ilgili olduğunuz bölüm veya programlara yerleştirilen öğrenci niteliğini

Girdiler: Kaynaklar ve İlişkiler Öğrenci niteliğindeki düzey Bu soruyu; ilgili olduğunuz bölüm veya programlara yerleştirilen öğrenci niteliğini Girdiler: Kaynaklar ve İlişkiler Öğrenci niteliğindeki düzey Bu soruyu; ilgili olduğunuz bölüm veya programlara yerleştirilen öğrenci niteliğini (üniversiteye giriş puanlarını ve yüzdelik dilimlerini)

Detaylı

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ALANI

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ALANI BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ALANI Okulumuzda Bilişim Teknolojileri Alanında şu an Web Programcılığı ve Ağ İşletmenliği dalları bulunmaktadır. Yeni eğitim öğretim yılında diğer dalların açılması düşünülmektedir.

Detaylı

Alanın Tanımı: Büro Yönetimi alanı altında yer alan dalların yeterliklerini kazandırmaya yönelik eğitim ve öğretim verilen alandır.

Alanın Tanımı: Büro Yönetimi alanı altında yer alan dalların yeterliklerini kazandırmaya yönelik eğitim ve öğretim verilen alandır. Alanın Tanımı: Büro Yönetimi alanı altında yer alan dalların yeterliklerini kazandırmaya yönelik eğitim ve öğretim verilen alandır. Amacı Büro Yönetimi alanı altında yer alan mesleklerde, sektörün ihtiyaçları,

Detaylı

Kariyer ve Yetenek Yönetimi Ulusal Meslek Standardı

Kariyer ve Yetenek Yönetimi Ulusal Meslek Standardı Kariyer ve Yetenek Yönetimi Ulusal Meslek Standardı Süleyman ARIKBOĞA MYK Uzmanı İTÜ III. Ulusal Kariyer Çalıştayı 26 Şubat 2015, İstanbul Sunum Planı Mesleki Yeterlilik Kurumuna İlişkin Genel Bilgiler

Detaylı

YÜKSEK ÖĞRETİM KARARLARI

YÜKSEK ÖĞRETİM KARARLARI YÜKSEK ÖĞRETİM KARARLARI UNVAN BİTİRDİĞİ OKUL SAYILAN BÖLÜM SAYILMAYAN BÖLÜM TARİH SAYI ÇOCUK GEL.VE EĞT. ÖĞRETM. (Mezunlarının Lisansiyer sayıldığı) 22.02.2010 6287 AMBULANS VE ACİL BAKIM TEKN. HEMŞİRELİK-

Detaylı

MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ

MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ Fakültemiz 2809 sayılı Kanunun Ek 30. maddesi uyarınca Bakanlar Kurulunun 02.06.2000 tarih ve 2000-854 sayılı kararnamesiyle kurulmuş, 2001-2002 Eğitim

Detaylı

EYD 536 Öğretmen Eğitimi Yaklaşımları. Yrd. Doç. Dr. Ali Gurbetoğlu

EYD 536 Öğretmen Eğitimi Yaklaşımları. Yrd. Doç. Dr. Ali Gurbetoğlu EYD 536 Öğretmen Eğitimi Yaklaşımları Yrd. Doç. Dr. Ali Gurbetoğlu ali.gurbetoglu@izu.edu.tr Sunu İçeriği: A. Programın İçeriği B. Derslerin İşlenişi C. Değerlendirme Esasları D. Kaynaklar E. Beklentiler

Detaylı

SANAT VE TASARIM KUMLAMA TEKNİĞİ İLE RESİM MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

SANAT VE TASARIM KUMLAMA TEKNİĞİ İLE RESİM MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğü SANAT VE TASARIM KUMLAMA TEKNİĞİ İLE RESİM MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2009 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde sanat dallarının değişim

Detaylı

2015-ÖSYS TERCİH KILAVUZU 15

2015-ÖSYS TERCİH KILAVUZU 15 Mesleki ve Teknik Eğitim Bölgesi: ADANA BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) Adana 2,01E+08 Anestezi (Ücretli) 2 YGS-2 1 1 20 - - - - - - - - - - - - 2,01E+08 Anestezi (Tam Burslu) 2 YGS-2 2 2 3, 20 383,30000

Detaylı

SAĞLIK STERİLİZASYON VE DEZENFEKSİYON PERSONEL EĞİTİMİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

SAĞLIK STERİLİZASYON VE DEZENFEKSİYON PERSONEL EĞİTİMİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü SAĞLIK STERİLİZASYON VE DEZENFEKSİYON PERSONEL EĞİTİMİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2012 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde mesleklerin değişim

Detaylı

EL SANATLARI TEKNOLOJİSİ MİSİNALI TAKI YAPMA MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

EL SANATLARI TEKNOLOJİSİ MİSİNALI TAKI YAPMA MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü EL SANATLARI TEKNOLOJİSİ MİSİNALI TAKI YAPMA MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2013 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde mesleklerin değişim ile karşı

Detaylı

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ. EĞİTİM VE GENEL AMAÇLI KURUL VE KOMİSYONLARIN KURULUŞ VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNERGESİ Amaç

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ. EĞİTİM VE GENEL AMAÇLI KURUL VE KOMİSYONLARIN KURULUŞ VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNERGESİ Amaç ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ EĞİTİM VE GENEL AMAÇLI KURUL VE KOMİSYONLARIN KURULUŞ VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNERGESİ Amaç Madde 1- Bu yönerge, Tıp Fakültesi ndeki eğitim ve genel amaçlı kurul ve komisyonların

Detaylı

Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Bülteni Yıl: 2 Sayı: 4 Haziran 2015

Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Bülteni Yıl: 2 Sayı: 4 Haziran 2015 SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU Etkinlikler Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Bülteni Yıl: 2 Sayı: 4 Haziran 2015 İAÜ SHMYO Mezuniyet Töreni 13 14 Haziran 2015 Tarihinde Görkemli Bir Törenle Düzenlendi

Detaylı

AİLE VE TÜKETİCİ BİLİMLERİ İLK YARDIM MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

AİLE VE TÜKETİCİ BİLİMLERİ İLK YARDIM MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğü AİLE VE TÜKETİCİ BİLİMLERİ İLK YARDIM MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2010 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde mesleklerin değişim ile karşı

Detaylı

EL SANATLARI TEKNOLOJİSİ ÖRME VE DÜĞÜMLÜ TAKI YAPMA MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

EL SANATLARI TEKNOLOJİSİ ÖRME VE DÜĞÜMLÜ TAKI YAPMA MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğü EL SANATLARI TEKNOLOJİSİ ÖRME VE DÜĞÜMLÜ TAKI YAPMA MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2009 ANKARA 1 ÖN SÖZ Günümüzde mesleklerin

Detaylı

SAĞLIK LİSANS TAMAMLAMA (2016 Ağustos) KAYIT İŞLEMLERİ HAKKINDA. Sağlık Alanında Lisans Tamamlama yerleştirme işlemleri tamamlanmıştır.

SAĞLIK LİSANS TAMAMLAMA (2016 Ağustos) KAYIT İŞLEMLERİ HAKKINDA. Sağlık Alanında Lisans Tamamlama yerleştirme işlemleri tamamlanmıştır. SAĞLIK LİSANS TAMAMLAMA (2016 Ağustos) KAYIT İŞLEMLERİ HAKKINDA Sağlık Alanında Lisans Tamamlama yerleştirme işlemleri tamamlanmıştır. Kayıt işlemleri 11 Ağustos 2016 tarihinde başlayarak 19 Ağustos 2016

Detaylı

EL SANATLARI TEKNOLOJİSİ ELDE TÜRK İŞİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

EL SANATLARI TEKNOLOJİSİ ELDE TÜRK İŞİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. Milli Eğitim Bakanlığı Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğü EL SANATLARI TEKNOLOJİSİ ELDE TÜRK İŞİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2009 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde mesleklerin değişim ile karşı

Detaylı

EL SANATLARI TEKNOLOJİSİ TABİİ KUMAŞ ÇİÇEK YAPMA MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

EL SANATLARI TEKNOLOJİSİ TABİİ KUMAŞ ÇİÇEK YAPMA MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü EL SANATLARI TEKNOLOJİSİ TABİİ KUMAŞ ÇİÇEK YAPMA MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2013 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde mesleklerin değişim ile

Detaylı

2015 ÖSYS Tercih Dönemi Meslek Yüksekokulu Programları

2015 ÖSYS Tercih Dönemi Meslek Yüksekokulu Programları OBP 204550027 Bilgisayar cılığı Tam lu 4 14,3,İ,96 404,35000 1 2 0 204551952 Bilgisayar cılığı %75 lu 32 14,2,İ,96 341,90000 1 22 7.560 204550045 Bilgisayar cılığı (İkinci Tam lu 2 14,3,İ,96 371,75000

Detaylı

ODYOMETRİST TANIM A- GÖREVLER

ODYOMETRİST TANIM A- GÖREVLER TANIM İnsanların işitme bozukluğunun derecesini çeşitli testler yardımı ile saptayan ve hastanın durumuna göre işitme cihazı ihtiyacını belirleyen ve uygulayan, gerekli durumlarda konuşma tedavisi veren

Detaylı

PAZARLAMA VE PERAKENDE SATIN ALMA GÖREVLİSİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

PAZARLAMA VE PERAKENDE SATIN ALMA GÖREVLİSİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğü PAZARLAMA VE PERAKENDE SATIN ALMA GÖREVLİSİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2008 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde mesleklerin değişim ile

Detaylı

MADENCİLİK VE MADEN ÇIKARMA TEHLİKELİ VE ÇOK TEHLİKELİ İŞLERDE TAHLİSİYE VE GAZ ÖLÇÜM CİHAZLARI BAKIMCISI MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

MADENCİLİK VE MADEN ÇIKARMA TEHLİKELİ VE ÇOK TEHLİKELİ İŞLERDE TAHLİSİYE VE GAZ ÖLÇÜM CİHAZLARI BAKIMCISI MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü MADENCİLİK VE MADEN ÇIKARMA TEHLİKELİ VE ÇOK TEHLİKELİ İŞLERDE TAHLİSİYE VE GAZ ÖLÇÜM CİHAZLARI BAKIMCISI MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

Detaylı

Adalet (Tam Burslu) - Adalet (%75 Burslu) 5.913 Adalet ( %50 Burslu) 11.826 Adalet (İÖ) (Tam Burslu) - Adalet (İÖ) (%75 Burslu) 5.

Adalet (Tam Burslu) - Adalet (%75 Burslu) 5.913 Adalet ( %50 Burslu) 11.826 Adalet (İÖ) (Tam Burslu) - Adalet (İÖ) (%75 Burslu) 5. PROGRAM ADI KDV DAHİL ÜCRETİ Adalet (Tam Burslu) - Adalet (%75 Burslu) 5.913 Adalet ( %50 Burslu) 11.826 Adalet (İÖ) (Tam Burslu) - Adalet (İÖ) (%75 Burslu) 5.913 Adalet (İÖ) (%50 Burslu) 11.826 Ağız ve

Detaylı

TÜRKİYE DE MESLEKİ EĞİTİM

TÜRKİYE DE MESLEKİ EĞİTİM Uzman Melisa KORKMAZ TÜRKİYE DE MESLEKİ EĞİTİM Eğitimde Genel Görünüm Günümüz küresel rekabet ortamında bilgi ve bilgi teknolojileri giderek önem kazanmakta, ülkeler her geçen gün hızla gelişen teknoloji

Detaylı

KURUMİÇİ YATAY GEÇİŞ KONTENJANLARI

KURUMİÇİ YATAY GEÇİŞ KONTENJANLARI KURUMİÇİ YATAY GEÇİŞ KONTENJANLARI Bankacılık ve Sigortacılık Programı 5 Bankacılık ve Sigortacılık Programı (İ.Ö.) 5 Basım ve Yayın Teknolojileri Programı 9 Basım ve Yayın Teknolojileri Programı (İ.Ö.)

Detaylı

SANAT VE TASARIM ÜÇ BOYUTLU ŞEKİLLENDİRME MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

SANAT VE TASARIM ÜÇ BOYUTLU ŞEKİLLENDİRME MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğü SANAT VE TASARIM ÜÇ BOYUTLU ŞEKİLLENDİRME MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2009 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde mesleklerin değişim ile

Detaylı

EL SANATLARI TEKNOLOJİSİ TIĞ ÖRGÜ PARA KESESİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

EL SANATLARI TEKNOLOJİSİ TIĞ ÖRGÜ PARA KESESİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü EL SANATLARI TEKNOLOJİSİ TIĞ ÖRGÜ PARA KESESİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2013 ANKARA 1 ÖN SÖZ Günümüzde mesleklerin değişim ile karşı

Detaylı

ÇOCUK GELİŞİMİ ALANI GENEL BİLGİLER

ÇOCUK GELİŞİMİ ALANI GENEL BİLGİLER ÇOCUK GELİŞİMİ ALANI GENEL BİLGİLER Çocuk gelişimi ve eğitimi ile ilgili hangi bilgi, beceri, tutum ve davranışların hangi yaş düzeyindeki çocuklara ve gençlere kazandırılacağı hakkında bilgi veren, çocuğun

Detaylı

HASTA VE YAŞLI HİZMETLERİ CENAZE HİZMETLERİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

HASTA VE YAŞLI HİZMETLERİ CENAZE HİZMETLERİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğü HASTA VE YAŞLI HİZMETLERİ CENAZE HİZMETLERİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2010 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde mesleklerin değişim ile

Detaylı

İNŞAAT TEKNOLOJİSİ TEHLİKELİ VE ÇOK TEHLİKELİ İŞLERDE ÇİMENTO MEKANİK BAKIMCI MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

İNŞAAT TEKNOLOJİSİ TEHLİKELİ VE ÇOK TEHLİKELİ İŞLERDE ÇİMENTO MEKANİK BAKIMCI MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü İNŞAAT TEKNOLOJİSİ TEHLİKELİ VE ÇOK TEHLİKELİ İŞLERDE ÇİMENTO MEKANİK BAKIMCI MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2013 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde

Detaylı

GİYİM ÜRETİM TEKNOLOJİSİ KADIN GİYSİLERİ ARTİSTİK ÇİZİM MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

GİYİM ÜRETİM TEKNOLOJİSİ KADIN GİYSİLERİ ARTİSTİK ÇİZİM MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğü GİYİM ÜRETİM TEKNOLOJİSİ KADIN GİYSİLERİ ARTİSTİK ÇİZİM MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2009 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde mesleklerin

Detaylı

MADENCİLİK VE MADEN ÇIKARMA TEHLİKELİ VE ÇOK TEHLİKELİ İŞLERDE NAKLİYAT ÜNİTELERİ ÇALIŞTIRICISI MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

MADENCİLİK VE MADEN ÇIKARMA TEHLİKELİ VE ÇOK TEHLİKELİ İŞLERDE NAKLİYAT ÜNİTELERİ ÇALIŞTIRICISI MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü MADENCİLİK VE MADEN ÇIKARMA TEHLİKELİ VE ÇOK TEHLİKELİ İŞLERDE NAKLİYAT ÜNİTELERİ ÇALIŞTIRICISI MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2013 ANKARA

Detaylı

Sevgili Öğrenciler. Yrd. Doç. Dr. Mustafa SOYÖZ MÜDÜR

Sevgili Öğrenciler. Yrd. Doç. Dr. Mustafa SOYÖZ MÜDÜR Sevgili Öğrenciler Yüksekokulumuz yeni ve genç bir yüksekokuldur. Alanlarında yetkin öğretim üyelerinin ve öğretim görevlilerinin, bir araya gelmesiyle oluşmuştur.. Genç ve tecrübeli bir ekiple yola çıkan

Detaylı

BÜRO YÖNETİMİ VE SEKRETERLİK ALANI TEMEL SEKRETERLİK HİZMETLERİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

BÜRO YÖNETİMİ VE SEKRETERLİK ALANI TEMEL SEKRETERLİK HİZMETLERİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğü BÜRO YÖNETİMİ VE SEKRETERLİK ALANI TEMEL SEKRETERLİK HİZMETLERİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2009 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde mesleklerin

Detaylı

TÜRK TEKSTİL VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜNÜN ARA KADEME İNSANGÜCÜ İHTİYACI VE ORTAÖĞRETİM DÜZEYİNDE TEKSTİL EĞİTİMİ ARAŞTIRMASI

TÜRK TEKSTİL VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜNÜN ARA KADEME İNSANGÜCÜ İHTİYACI VE ORTAÖĞRETİM DÜZEYİNDE TEKSTİL EĞİTİMİ ARAŞTIRMASI T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Mesleki ve Teknik Eğitim Araştırma ve Geliştirme Merkezi Başkanlığı (METARGEM) TÜRK TEKSTİL VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜNÜN ARA KADEME İNSANGÜCÜ İHTİYACI VE ORTAÖĞRETİM DÜZEYİNDE

Detaylı

MAKİNE TEKNOLOJİSİ BİLGİSAYAR DESTEKLİ 3 BOYUTLU TASARIM - CATIA GELİŞTİRME VE UYUM EĞİTİMİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

MAKİNE TEKNOLOJİSİ BİLGİSAYAR DESTEKLİ 3 BOYUTLU TASARIM - CATIA GELİŞTİRME VE UYUM EĞİTİMİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü MAKİNE TEKNOLOJİSİ BİLGİSAYAR DESTEKLİ 3 BOYUTLU TASARIM - CATIA GELİŞTİRME VE UYUM EĞİTİMİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2014 ANKARA

Detaylı

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ GRAFİK VE ANİMASYON TABANLI WEB SAYFASI HAZIRLAMA MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ GRAFİK VE ANİMASYON TABANLI WEB SAYFASI HAZIRLAMA MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğü BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ GRAFİK VE ANİMASYON TABANLI WEB SAYFASI HAZIRLAMA MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2009 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde

Detaylı

AİLE VE TÜKETİCİ BİLİMLERİ MÜŞTERİ HİZMETLERİ TEMSİLCİSİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

AİLE VE TÜKETİCİ BİLİMLERİ MÜŞTERİ HİZMETLERİ TEMSİLCİSİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğü AİLE VE TÜKETİCİ BİLİMLERİ MÜŞTERİ HİZMETLERİ TEMSİLCİSİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2010 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde mesleklerin

Detaylı

METALÜRJİ TEKNOLOJİSİ BASINÇLI DÖKÜM ELEMANI MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

METALÜRJİ TEKNOLOJİSİ BASINÇLI DÖKÜM ELEMANI MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğü METALÜRJİ TEKNOLOJİSİ BASINÇLI DÖKÜM ELEMANI MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2010 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde mesleklerin değişim ile

Detaylı

ÖSYM KNTJ ÖSYM KNTJ EK1 MD KNTJ EK1 MD KNTJ

ÖSYM KNTJ ÖSYM KNTJ EK1 MD KNTJ EK1 MD KNTJ ( BAHAR DÖNEMİ İÇİN EK1 MADDE YATAY GEÇİŞ KONTENJANLARI KONTENJANLARININ ANADOLU BİL MESLEK YÜKSEKOKULU AYAKKABI TASARIM VE ÜRETİMİ / AYAKKABI VE SARACİYE TASARIMI 20 4 27 5 27 5 40 8 50 10 60 12 70 14

Detaylı

Tablo 1 PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

Tablo 1 PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU 1.BİLİMSEL ARAŞTIRMALARIN KALİTESİNİ GELİŞTİRMEK. Beş yılda öğretim elemanı başına 3 ulusal, 2 uluslararası bilimsel araştırma veya yayın ile toplam 1500 ulusal ve 390 uluslararası bilimsel proje gerçekleştirmek.

Detaylı

EL SANATLARI TEKNOLOJİSİ DEKORATİF EV AKSESUARLARI HAZIRLAMA MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

EL SANATLARI TEKNOLOJİSİ DEKORATİF EV AKSESUARLARI HAZIRLAMA MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. Milli Eğitim Bakanlığı Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğü EL SANATLARI TEKNOLOJİSİ DEKORATİF EV AKSESUARLARI HAZIRLAMA MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2009 ANKARA ÖNSÖZ Günümüzde mesleklerin

Detaylı

Aile Sağlığı Elemanları ile Mümkün mü? / Özlem Özkan

Aile Sağlığı Elemanları ile Mümkün mü? / Özlem Özkan Aile Sağlığı Elemanları ile Mümkün mü? / Özlem Özkan Gerek Sağlık Bakanlığı tarafından, gerekse bazı bilimsel makalelerin bulgularına dayalı olarak aile hekimliği uygulamasının ekip çalışmasını motive

Detaylı

ÖĞRETMENLİK VE ÖĞRETİM YETİŞKİNLER İÇİN OKUMA YAZMA ÖĞRETİCİLİĞİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

ÖĞRETMENLİK VE ÖĞRETİM YETİŞKİNLER İÇİN OKUMA YAZMA ÖĞRETİCİLİĞİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü ÖĞRETMENLİK VE ÖĞRETİM YETİŞKİNLER İÇİN OKUMA YAZMA ÖĞRETİCİLİĞİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2013 ANKARA ÖNSÖZ Günümüzde mesleklerin

Detaylı

PAZARLAMA VE PERAKENDE SATIŞ GÖREVLİSİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

PAZARLAMA VE PERAKENDE SATIŞ GÖREVLİSİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğü PAZARLAMA VE PERAKENDE SATIŞ GÖREVLİSİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2008 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde mesleklerin değişim ile karşı

Detaylı

GÜZELLİK VE SAÇ BAKIM HİZMETLERİ KOZMETİK SATIŞ DANIŞMANI MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

GÜZELLİK VE SAÇ BAKIM HİZMETLERİ KOZMETİK SATIŞ DANIŞMANI MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğü GÜZELLİK VE SAÇ BAKIM HİZMETLERİ KOZMETİK SATIŞ DANIŞMANI MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2008 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde mesleklerin

Detaylı

ÖĞRETİM YILI SAĞLIK ALANINDA LİSANS TAMAMLAMA PROGRAMLARINA YERLEŞEN ÖĞRENCİLER İÇİN KAYIT KILAVUZU

ÖĞRETİM YILI SAĞLIK ALANINDA LİSANS TAMAMLAMA PROGRAMLARINA YERLEŞEN ÖĞRENCİLER İÇİN KAYIT KILAVUZU 2016-2017 ÖĞRETİM YILI SAĞLIK ALANINDA LİSANS TAMAMLAMA PROGRAMLARINA YERLEŞEN ÖĞRENCİLER İÇİN KAYIT KILAVUZU ERZURUM 2016 AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ ÖĞRENCİ BİLGİLENDİRME MERKEZİ Kılavuzda belirtilen işlemleri

Detaylı

ANESTEZİ TEKNİSYENİ TANIM

ANESTEZİ TEKNİSYENİ TANIM TANIM Her türlü ameliyatta hastanın uyutulması (anestezi) ile ilgili tıbbi yöntemleri hekimin talimatına göre uygulayan ve hekime yardımcı olan kişidir. A- GÖREVLER KULLANILAN, ARAÇ, GEREÇ VE EKİPMAN -

Detaylı

ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ C İLE MİKRODENETLEYİCİ PROGRAMLAMA GELİŞTİRME VE UYUM EĞİTİMİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ C İLE MİKRODENETLEYİCİ PROGRAMLAMA GELİŞTİRME VE UYUM EĞİTİMİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ C İLE MİKRODENETLEYİCİ PROGRAMLAMA GELİŞTİRME VE UYUM EĞİTİMİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2014 ANKARA

Detaylı

Eğitimde ve Toplumsal Katılımda Cinsiyet Eşitliğinin Sağlanması Projesi

Eğitimde ve Toplumsal Katılımda Cinsiyet Eşitliğinin Sağlanması Projesi Eğitimde ve Toplumsal Katılımda Cinsiyet Eşitliğinin Sağlanması Projesi 2005-2008 Gerçekleştirmek istediğimiz hedeflerimiz var... Birleşmiş Milletler Bin Yıl Hedefleri: Tüm kız ve erkek çocuklarının ücretsiz,

Detaylı

Hacettepe Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Faaliyetleri. 15-Şubat 2012-

Hacettepe Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Faaliyetleri. 15-Şubat 2012- Hacettepe Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Faaliyetleri 15-Şubat 2012- Akademik Kurullar 03.04.2012 tarihli akademik kurulda alınan kararlar sonrasında; Stratejik plan kapsamındaki performans

Detaylı

18- EĞİTİM, ÖĞRETİM VE GENÇLİK

18- EĞİTİM, ÖĞRETİM VE GENÇLİK 18- EĞİTİM, ÖĞRETİM VE GENÇLİK Göçmen İşçi Çocuklarının Eğitimine İlişkin Yönetmelik, 14 Kasım 2002 tarih ve 24936 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Bu yönetmelik kapsamında yapılan

Detaylı

ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ EVDE ÇOCUK BAKIMI MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ EVDE ÇOCUK BAKIMI MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğü ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ EVDE ÇOCUK BAKIMI MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2009 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde mesleklerin değişim ile

Detaylı

SERAMİK VE CAM TEKNOLOJİSİ CAM SÜS EŞYASI YAPIMI MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

SERAMİK VE CAM TEKNOLOJİSİ CAM SÜS EŞYASI YAPIMI MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğü SERAMİK VE CAM TEKNOLOJİSİ CAM SÜS EŞYASI YAPIMI MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2010 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde mesleklerin değişim

Detaylı

Mesleki ve Teknik Yükseköğretim ve Meslek Yüksekokullarının Yeniden Düzenlenmesi Çalışmaları

Mesleki ve Teknik Yükseköğretim ve Meslek Yüksekokullarının Yeniden Düzenlenmesi Çalışmaları T.C.Yükseköğretim Kurulu Mesleki ve Teknik Yükseköğretim ve Meslek Yüksekokullarının Yeniden Düzenlenmesi Çalışmaları Prof. Dr. Durmuş Günay YÖK Yürütme Kurulu Üyesi 19 Nisan 2010 TÜSİAD-İstanbul YÜKSEKÖĞRETİM

Detaylı

Türkiye de Erken Çocukluk Eğitimi. Temel Eği)m Genel Müdürlüğü. Funda KOCABIYIK Genel Müdür

Türkiye de Erken Çocukluk Eğitimi. Temel Eği)m Genel Müdürlüğü. Funda KOCABIYIK Genel Müdür Türkiye de Erken Çocukluk Eğitimi Temel Eği)m Genel Müdürlüğü Funda KOCABIYIK Genel Müdür 2013 I. Türkiye de Geçmişten Günümüze Erken Çocukluk Eğitimi II. Türkiye de Erken Çocukluk Eğitiminin Yapısı III.

Detaylı

GİYİM ÜRETİM TEKNOLOJİSİ DÜZ DİKİŞ MAKİNECİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

GİYİM ÜRETİM TEKNOLOJİSİ DÜZ DİKİŞ MAKİNECİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğü GİYİM ÜRETİM TEKNOLOJİSİ DÜZ DİKİŞ MAKİNECİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2008 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde mesleklerin değişim ile

Detaylı

SANAT VE TASARIM SANATSAL MOZAİK MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

SANAT VE TASARIM SANATSAL MOZAİK MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğü SANAT VE TASARIM SANATSAL MOZAİK MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2009 ANKARA ÖN SÖZ Ülkemizde sanat ve tasarım sektörü, gerek yaratılan

Detaylı

MADENCİLİK VE MADEN ÇIKARMA TEHLİKELİ VE ÇOK TEHLİKELİ İŞLERDE YER ALTI NAKLİYAT BAKIMCI MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

MADENCİLİK VE MADEN ÇIKARMA TEHLİKELİ VE ÇOK TEHLİKELİ İŞLERDE YER ALTI NAKLİYAT BAKIMCI MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü MADENCİLİK VE MADEN ÇIKARMA TEHLİKELİ VE ÇOK TEHLİKELİ İŞLERDE YER ALTI NAKLİYAT BAKIMCI MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2013 ANKARA ÖN

Detaylı

GİYİM ÜRETİM TEKNOJİSİ KADIN ÜST GİYSİLERİ DİKİMİ - 2 (BLUZ - KADIN GÖMLEĞİ) MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

GİYİM ÜRETİM TEKNOJİSİ KADIN ÜST GİYSİLERİ DİKİMİ - 2 (BLUZ - KADIN GÖMLEĞİ) MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğü GİYİM ÜRETİM TEKNOJİSİ KADIN ÜST GİYSİLERİ DİKİMİ - 2 (BLUZ - KADIN GÖMLEĞİ) MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2008 ANKARA ÖN SÖZ

Detaylı

GİYİM ÜRETİM TEKNOLOJİSİ GİYİM AKSESUARLARI DİKİMİ (ŞAL - ETOL - ŞAPKA - ÇANTA) MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

GİYİM ÜRETİM TEKNOLOJİSİ GİYİM AKSESUARLARI DİKİMİ (ŞAL - ETOL - ŞAPKA - ÇANTA) MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğü GİYİM ÜRETİM TEKNOLOJİSİ GİYİM AKSESUARLARI DİKİMİ (ŞAL - ETOL - ŞAPKA - ÇANTA) MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2008 ANKARA ÖN

Detaylı

ULAŞTIRMA HİZMETLERİ TEHLİKELİ VE ÇOK TEHLİKELİ İŞLERDE LOJİSTİK ELEMANI MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

ULAŞTIRMA HİZMETLERİ TEHLİKELİ VE ÇOK TEHLİKELİ İŞLERDE LOJİSTİK ELEMANI MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü ULAŞTIRMA HİZMETLERİ TEHLİKELİ VE ÇOK TEHLİKELİ İŞLERDE LOJİSTİK ELEMANI MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2013 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde

Detaylı

HALKLA İLİŞKİLER VE ORGANİZASYON HİZMETLERİ FUAR HOST/HOSTESİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

HALKLA İLİŞKİLER VE ORGANİZASYON HİZMETLERİ FUAR HOST/HOSTESİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğü HALKLA İLİŞKİLER VE ORGANİZASYON HİZMETLERİ FUAR HOST/HOSTESİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2008 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde mesleklerin

Detaylı

BAHÇECİLİK MANTAR YETİŞTİRİCİLİĞİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

BAHÇECİLİK MANTAR YETİŞTİRİCİLİĞİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğü BAHÇECİLİK MANTAR YETİŞTİRİCİLİĞİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2010 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde mesleklerin değişim ile karşı karşıya

Detaylı

İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ BAHAR DÖNEMİ KURUMLARARASI VE YURTDIŞI YATAY GEÇİŞ KONTENJANLARI - ÖN LİSANS PROGRAMLARI

İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ BAHAR DÖNEMİ KURUMLARARASI VE YURTDIŞI YATAY GEÇİŞ KONTENJANLARI - ÖN LİSANS PROGRAMLARI ADALET MESLEK ADALET PR. 6 3 ADALET MESLEK ADALET PR. 6 3 ANADOLU BİL MESLEK AŞÇILIK PR. ANADOLU BİL MESLEK AŞÇILIK PR. ANADOLU BİL MESLEK AYAKKABI TASARIM VE ÜRETİMİ PR. 6 3 ANADOLU BİL MESLEK BANKACILIK

Detaylı

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ANDROİD İLE MOBİL PROGRAMLAMA GELİŞTİRME VE UYUM EĞİTİMİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ANDROİD İLE MOBİL PROGRAMLAMA GELİŞTİRME VE UYUM EĞİTİMİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ANDROİD İLE MOBİL PROGRAMLAMA GELİŞTİRME VE UYUM EĞİTİMİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2014 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde

Detaylı

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İDARİ PERSONELİ 2017 UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ SINAVI İLANI

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İDARİ PERSONELİ 2017 UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ SINAVI İLANI İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İDARİ PERSONELİ 2017 UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ SINAVI İLANI İLANA BAŞVURU TARİHİ : 10.10.2017 SON BAŞVURU TARİHİ : 20.10.2017 SINAV TARİHİ : 30.12.2017 Tarihinde saat:10:00'da Beyazıt bölgesinde

Detaylı

EL SANATLARI TEKNOLOJİSİ SERAMİK(HAMUR) ÇİÇEK YAPMA MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

EL SANATLARI TEKNOLOJİSİ SERAMİK(HAMUR) ÇİÇEK YAPMA MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğü EL SANATLARI TEKNOLOJİSİ SERAMİK(HAMUR) ÇİÇEK YAPMA MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2009 ANKARA ÖNSÖZ Günümüzde mesleklerin değişim

Detaylı

YÖNETMELİK. b) Merkez (Hastane): Turgut Özal Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezini,

YÖNETMELİK. b) Merkez (Hastane): Turgut Özal Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezini, 19 Ocak 2014 PAZAR Resmî Gazete Sayı : 28887 Turgut Özal Üniversitesinden: YÖNETMELİK TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

MAKİNE TEKNOLOJİSİ PLASTİK MODELLEME ELEMANI MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

MAKİNE TEKNOLOJİSİ PLASTİK MODELLEME ELEMANI MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğü MAKİNE TEKNOLOJİSİ PLASTİK MODELLEME ELEMANI MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2008 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde mesleklerin değişim ile

Detaylı

GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ KÜRTÜN MESLEK YÜKSEKOKULU NA HOŞGELDİNİZ

GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ KÜRTÜN MESLEK YÜKSEKOKULU NA HOŞGELDİNİZ KÜRTÜN MESLEK YÜKSEKOKULU NA HOŞGELDİNİZ Sevgili Öğrenciler, Gümüşhane Üniversitesinin Gelişen ve Geliştiren Üniversite sloganıyla beraber misyon ve vizyonunu bu doğrultuda belirleyen Meslek Yüksekokulumuz,

Detaylı

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ WEB TABANLI İÇERİK YÖNETİM SİSTEMLERİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ WEB TABANLI İÇERİK YÖNETİM SİSTEMLERİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ WEB TABANLI İÇERİK YÖNETİM SİSTEMLERİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2013 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde mesleklerin değişim

Detaylı

GAZETECİLİK DİJİTAL FOTOĞRAFÇILIK MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

GAZETECİLİK DİJİTAL FOTOĞRAFÇILIK MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğü GAZETECİLİK DİJİTAL FOTOĞRAFÇILIK MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2011 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde mesleklerin değişim ile karşı karşıya

Detaylı

BELGESİ. YÜKSEK PLANLAMA KURULU KARARI Tarih: 05.06.2009 Sayı: 2009/21

BELGESİ. YÜKSEK PLANLAMA KURULU KARARI Tarih: 05.06.2009 Sayı: 2009/21 TÜRKİYE HAYAT BOYU ÖĞRENME STRATEJİ BELGESİ YÜKSEK PLANLAMA KURULU KARARI Tarih: 05.06.2009 Sayı: 2009/21 Dr. Mustafa AKSOY Hayat Boyu Öğrenmenin Geliştirilmesi Operasyon Koordinatörü mustafaaksoy@meb.gov.tr

Detaylı

SERAMİK VE CAM TEKNOLOJİSİ KESME DEKORCU MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

SERAMİK VE CAM TEKNOLOJİSİ KESME DEKORCU MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğü SERAMİK VE CAM TEKNOLOJİSİ KESME DEKORCU MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2008 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde mesleklerin değişim ile karşı

Detaylı

İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ EK YERLEŞTİRME KONTENJAN TABLOSU

İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ EK YERLEŞTİRME KONTENJAN TABLOSU Diş Hekimliği Fakültesi Diş Hekimliği Fakültesi (Ücretli) MF-3 4 373,85341 402,79022 41.000,00 Eğitim Fakültesi Arapça Öğretmenliği (Ücretli) DİL-3 14 235,11378 235,11378 25.000,00 17.500,00 Arapça Öğretmenliği

Detaylı

GİYİM ÜRETİM TEKNOLOJİSİ BİLGİSAYARDA GİYSİ KALIBI HAZIRLAMA MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

GİYİM ÜRETİM TEKNOLOJİSİ BİLGİSAYARDA GİYSİ KALIBI HAZIRLAMA MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü GİYİM ÜRETİM TEKNOLOJİSİ BİLGİSAYARDA GİYSİ KALIBI HAZIRLAMA MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2016 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde giysi üretimi

Detaylı

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ FAALİYET RAPORU [ 2 0 1 0 ]

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ FAALİYET RAPORU [ 2 0 1 0 ] DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Y A Ş A M B O Y U E Ğ İ T İ M A R A Ş T I R M A V E U Y G U L A M A M E R K E Z İ FAALİYET RAPORU [ 2 0 1 0 ] Ġ Ç Ġ N D E K Ġ L E R AMAÇ... 3 FAALİYETLER... 3 EĞİTİM PROGRAMLARI... 4

Detaylı

ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ HEMŞİRELİKTE LİSANS TAMAMLAMA PROGRAM YÖNERGESİ

ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ HEMŞİRELİKTE LİSANS TAMAMLAMA PROGRAM YÖNERGESİ Sayfa No 1 / 7 ABANT İZZET BAYSAL (Senatonun 08/10/2015tarih ve 2015/155sayılı kararıyla kabul edilmiştir.) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç,Kapsam ve Dayanak Amaç Madde 1- Bu Yönergenin amacı, Hemşirelik Ön lisans

Detaylı

AKILLI BİNA OTOMASYON SİSTEMLERİ PROGRAMINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR : ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ MESLEK : MESLEK SEVİYESİ :

AKILLI BİNA OTOMASYON SİSTEMLERİ PROGRAMINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR : ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ MESLEK : MESLEK SEVİYESİ : AKILLI BİNA OTOMASYON SİSTEMLERİ PROGRAMINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR ALAN : ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ MESLEK : MESLEK SEVİYESİ : MESLEK ELEMANI TANIMI Binalara ait yangın algılama ve ihbar sistemleri,

Detaylı

HALKLA İLİŞKİLER VE ORGANİZASYON HİZMETLERİ FUAR STAND ELEMANI MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

HALKLA İLİŞKİLER VE ORGANİZASYON HİZMETLERİ FUAR STAND ELEMANI MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğü HALKLA İLİŞKİLER VE ORGANİZASYON HİZMETLERİ FUAR STAND ELEMANI MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2008 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde mesleklerin

Detaylı

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ BİLGİSAYAR PROGRAMLAMA TEKNİKLERİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ BİLGİSAYAR PROGRAMLAMA TEKNİKLERİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğü BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ BİLGİSAYAR PROGRAMLAMA TEKNİKLERİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2009 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde mesleklerin

Detaylı

ULAŞTIRMA HİZMETLERİ OKUL SERVİS ARAÇ SÜRÜCÜLERİ EĞİTİMİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

ULAŞTIRMA HİZMETLERİ OKUL SERVİS ARAÇ SÜRÜCÜLERİ EĞİTİMİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü ULAŞTIRMA HİZMETLERİ OKUL SERVİS ARAÇ SÜRÜCÜLERİ EĞİTİMİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2015 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde mesleklerin değişim

Detaylı

İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU Etkinlikler. Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Bülteni Yıl: 2 Sayı: 5 Temmuz 2015

İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU Etkinlikler. Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Bülteni Yıl: 2 Sayı: 5 Temmuz 2015 SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU Etkinlikler Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Bülteni Yıl: 2 Sayı: 5 Temmuz 2015 IAU SHMYO Müdürü "A Haber Üniversiteye Doğru Programı"na Konuk Oldu 08 Temmuz 2015

Detaylı

EL SANATLARI TEKNOLOJİSİ GELENEKSEL EL NAKIŞLARI MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

EL SANATLARI TEKNOLOJİSİ GELENEKSEL EL NAKIŞLARI MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü EL SANATLARI TEKNOLOJİSİ GELENEKSEL EL NAKIŞLARI MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2013 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde mesleklerin değişim ile

Detaylı

En önemli yatırım eğitim ise kaynak İHTİSAS tır.

En önemli yatırım eğitim ise kaynak İHTİSAS tır. +90.312 527 50 50 www.ihtisaskoleji.com En önemli yatırım eğitim ise kaynak İHTİSAS tır. Bilgi ve hikmetin peşinden koşan sağlık kahramanları yetiştirmeye talibiz Zafer TARHAN Kurucu Saygı Değer Veliler

Detaylı

ANESTEZİ TEKNİKERİ. EROL ERTAN Uludağ Üniversitesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon A.D Baş Sağlık Teknikeri

ANESTEZİ TEKNİKERİ. EROL ERTAN Uludağ Üniversitesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon A.D Baş Sağlık Teknikeri ANESTEZİ TEKNİKERİ EROL ERTAN Uludağ Üniversitesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon A.D Baş Sağlık Teknikeri ANESTEZİ TEKNİKERİ- TEKNİSYENİ Anestezi teknikeri ve teknisyeni aynı işi icra ederler. Aralarındaki

Detaylı

ÖĞRETİM YILI SAĞLIK ALANINDA LİSANS TAMAMLAMA PROGRAMLARINA YERLEŞEN ÖĞRENCİLER İÇİN KAYIT KILAVUZU

ÖĞRETİM YILI SAĞLIK ALANINDA LİSANS TAMAMLAMA PROGRAMLARINA YERLEŞEN ÖĞRENCİLER İÇİN KAYIT KILAVUZU 2016-2017 ÖĞRETİM YILI SAĞLIK ALANINDA LİSANS TAMAMLAMA PROGRAMLARINA YERLEŞEN ÖĞRENCİLER İÇİN KAYIT KILAVUZU ERZURUM 2016 AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ ÖĞRENCİ BİLGİLENDİRME MERKEZİ Kılavuzda belirtilen işlemleri

Detaylı